ViewSonic VP2765-LED MONITOR Användarguide

ViewSonic VP2765-LED MONITOR Användarguide
®
ViewSonic
VP2765-LED
LCD Display
Model No. : VS13963
Innehållsförteckning
Godkännandeinformation ........................................................................... 1
Viktiga säkerhetsföreskrifter ....................................................................... 2
Deklaration om RoHS-efterlevnad.............................................................. 3
Ta copyrightt på information ....................................................................... 4
Produktregistrering ..................................................................................... 4
Komma igång
Paketinnehåll .............................................................................................. 5
Försiktighetsåtgärder.................................................................................. 5
Snabbinstallation ........................................................................................ 6
Liggande/stående lägen ............................................................................. 7
Höja och sänka skärmen ............................................................................ 7
Väggmonteringsinstallation (valfritt) ........................................................... 8
Använda LCD Display-skärmen
Ställa in synkroniseringsläget ..................................................................... 9
Inställningar för OSD- och strömbrytarlås .................................................. 9
Justera skärmbilden ................................................................................. 10
Huvudmenyns kontroller........................................................................... 12
Annan information
Specifikationer .......................................................................................... 16
Felsökning ................................................................................................ 17
Kundtjänst................................................................................................. 18
Rengöring av LCD Display-skärmen ........................................................ 19
Begränsad garanti .................................................................................... 20
ViewSonic VP2765-LED
Godkännandeinformation
FCC-deklaration
Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande
två omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet
måste acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig
funktion.
Den här utrustningen har testats och funnits följa de begränsningar som gäller för en Klass B
digitalt tillbehör, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge
godtagbart skydd mot skadlig inverkan vid en installation i en bostadsmiljö. Den här
utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiovågsenergi, och om den inte installeras
och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation.
Det finns ingen garanti för att även en korrekt installation inte ger störningar. Om utrustningen
stör radio eller TV mottagningar, vilket kan påvisas genom att stänga av och sätta på
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av de
följande åtgärderna:
• Vrid på eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till en kontakt på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
• Rådfråga återförsäljaren eller en kunnig radio/TV tekniker
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som
ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
För Kanada
Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE-efterlevnad för europiska länder
Enheten uppfyller EMC-direktiv 2014/30/EU och lågspänningsdirektiv 2014/35/
EU.
Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska
Unionen (EU):
Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).
Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan
måste behandlas med de återvinnings- och insamlingssystem som finns
tillgängliga i ditt land eller närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser.
ViewSonic VP2765-LED
1
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1. Läs dessa föreskrifter.
2. Behåll dessa föreskrifter.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla föreskrifter.
5. Använd inte produkten i närhet till vatten. Varning: för att minska risken för brand eller
elektrisk stöt ska du undvika att utsätta apparaten för regn och fukt.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Täck inte över några öppningar. Installera enligt tillverkarens föreskrifter.
8. Installera inte i närhet av värmekällor som t.ex. element, värmeregulator, ugn, eller annan
apparatur (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Motverka inte syfter med polariserad eller grundad kontakt. En polariserad kontakt har två
flata stift, där det ena stiftet är bredare än det andra. En grundad kontakt har två flata stift
samt ett tredje grundande stift. Det bredare stiftet (på polariserad kontakt), eller det tredje
stiftet (på grundad kontakt) har ett säkerhetssyfte. Om den medföljande kontakten inte
passar i uttaget bör du kontakta en elektriker och få uttaget utbytt.
10. Skydda elsladden från att bli trampad på eller klämd, speciellt intill kontakten, inbyggda
eluttag, eller ingången på produkten. Försäkra dig om att eluttaget är placerat i närheten av
produkten så att det är lättåtkomligt.
11. Använd endast tillsatser/tillbehör rekommenderade av tillverkaren.
12. Använd endast tillsammans med vagn, ställ, stativ, hållare eller bord
rekommenderat av tillverkaren eller sålt tillsammans med enheten. Vid
användning av vagn, var försiktig när du flyttar vagnen/produkten för att
undvika skada från fall.
13. Dra ur kontakten om produkten lämnas oanvänd för längre tid.
14. Överlåt allt underhåll till kvalificread personal. Underhåll behövs när produkten skadats,
t.ex. vid skada på elsladden eller kontakten, om vätska spillts eller föremål fallit på
produkten, om den har utsatts för regn eller fuktighet, om den inte fungerar som den skall,
eller om den tappats.
ViewSonic VP2765-LED
2
Deklaration om RoHS-efterlevnad
Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det
europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i
elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala
koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee)
enligt nedan:
Substans
Föreslagen maximal koncentration
Faktisk koncentration
Bly (Pb)
0.1%
< 0.1%
Kvicksilver (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Hexavalent krom (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybrominerade bifenyler (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybrominerade difenyletrar (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex
enligt nedan:
Exampel på undantagna komponenter är:
1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som
inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex.
2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar
(t ex piezoelektroniska enheter).
3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt).
4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt.
ViewSonic VP2765-LED
3
Ta copyrightt på information
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2017. Alla rättigheter förbehålles.
Macintosh och Power Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT och Windows logotyp är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
ViewSonic, logotypen med de tre fåglarna, OnView, ViewMatch och ViewMeter är
registrerade varumärken som tillhör ViewSonic Corporation.
VESA är ett registrerat varumärke som tillhör Video Electronics Standards Association. DPMS
och DDC är varumärken som tillhör VESA.
ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke som tillhör den amerikanska miljöskyddsstyrelsen
EPA.
Som medverkande i ENERGY STAR®-projektet har ViewSonic Corporation fastställt att denna
produkt motsvarar de av ENERGY STAR®-angivna riktlinjerna för effektiv energiförbrukning.
Friskrivning från ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska fel,
korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller för olyckor eller följdskador
som orsakats av framtagandet av detta material eller av produktens funktion eller användning.
För att ständigt kunna förbättra sina produkter förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att
ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet
kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Ingen del av det här dokumentet får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt för
något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.
Produktregistrering
Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir
tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: www.viewsonic.com. ViewSonics
installations-CD ger dig möjlighet att skriva ut registreringsformuläret som du kan skicka med
vanlig post eller faxa till ViewSonic.
Inköpsuppgifter
Produktnamn:
VP2765-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
Modellnummer:
VS13963
Dokumentnummer:
VP2765-LED-1_UG_SWD Rev. 1B 11-30-16
Serienummer:
________________________________
Inköpsdatum:
________________________________
Kassering när produkten är uttjänt
ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar
del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på
mer.
USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
ViewSonic VP2765-LED
4
Komma igång
Grattis till ditt inköp av en LCD display-bildskärm från ViewSonic®.
Viktigt! Spara originallådan och allt paketeringsmaterial för framtida transportbehov.
OBS! Ordet “Windows” i denna användarhandbok avser följande Microsoft-operativsystem:
Windows XP, Windows Vista och Windows 7.
Paketinnehåll
Paketet med LCD display innehåller:
• LCD display-skärm
• Nätkablar
• D-Sub-kabel
• DVI-kabel
• USB-kabel
• ViewSonics installations-CD (endast tillgänglig i vissa länder)
• Snabb Börja Leda
OBS! CD-fodralet innehåller Snabbstartreferens och CD:n innehåller användarhandboken i
PDF-format och INF/ICM-filer för optimering av bildskärmen.
INF-filen garanterar kompatibilitet med Windows operativsystem och ICM-filen (Image Color
Matching) garanterar att rätt färger visas på skärmen. ViewSonic rekommenderar att du
installerar båda filer.
Försiktighetsåtgärder
• Sitt minst en halv meter från LCD
displayskärmen.
LCD displayskärmen som kan blockera
eller hindra ventilationen.
• Undvik att vidröra skärmen. Fett från
huden är svårt att ta bort.
• Se till att området runt LCD displayskärmen är rent och fuktfritt.
• Ta aldrig bort den bakre skyddskåpan.
LCD display-skärmen innehåller kraftigt
strömförande delar. Kontakt med dessa
delar kan leda till allvarliga personskador.
• Placera inga tunga föremål på LCD
displayskärmen, videokabeln eller
nätkabeln.
• Undvik att utsätta LCD display-skärmen
för direkt solljus eller andra värmekällor.
Placera LCD display-skärmen så att den
inte är vänd mot direkt solljus, för att
undvika blänk och reflexer.
• Om rök, onormala ljud eller underlig lukt
kommer från LCD display-skärmen ska du
omedelbart stänga av den och kontakta
återförsäljaren eller ViewSonic. Det är
farligt att använda LCD display-skärmen
under dessa förhållanden.
• Iakttag alltid försiktighet när du flyttar
View-Panel-skärmen.
• Gnugga eller tryck inte mot LCD-skärmen
då detta kan skada skärmen.
• Placera LCD display-skärmen i ett väl
ventilerat utrymme. Placera ingenting på
ViewSonic VP2765-LED
5
Snabbinstallation
1. Anslut nätkabel och nätspänningsadapter
2. Anslut videokabel
• Kontrollera att både LCD displayskärmen och datorn är AVSTÄNGDA.
• Anslut videokabeln från LCD displayskärmen till datorn.
Macintosh-användare: Modeller som är
äldre än G3 behöver en Macintoshadapter. Anslut adaptern till datorn och
anslut videokabeln till adaptern.
Kontakta ViewSonic® kundtjänst om du
behöver beställa en ViewSonic
Macintoshadapter.
3. Sätt PÅ LCD display-skärmen och
datorn
Slå PÅ LCD display-skärmen och sedan
datorn. Denna ordning (LCD displayskärmen före datorn) är mycket viktig.
OBS! Användare av Windows kan få ett
meddelande som instruerar dem att
installera INFfilen. Denna fil finns på CDskivan.
4. Sätt in ViewSonic installations-CD i
datorns CD-enhet
Följ anvisningarna på skärmen. Om datorn
inte har någon CD-enhet, seKundtjnst.
• Vnta tills CD-skivan startar
automatiskt.
OBS! Om CD-skivan inte startar
automatiskt ska du dubbelklicka p CDsymbolen i Windows Utforskaren och
sedan dubbelklicka p viewsonic.exe.
• Flj anvisningarna p skrmen.
5. Windows-anvndare: Stll in synkroniseringslge (upplsning och repetitionsfrekvens)
Exempel: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Fr anvisningar om hur du ndrar upplsning
och repetitionsfrekvens, se grafikkortets
anvndarhandbok.
Installationen r klar. Lycka till med din
nya LCD display-skrm frn ViewSonic.
Var frberedd fr eventuella behov av
kundtjnst i framtiden: skriv ut denna
anvndarhandbok och skriv serienumret
underInkpsuppgifter p sidan 4. (Se LCD
displayskrmens baksida.)
Du kan registrera din produkt online p
motsvarande regions webbplats. Se
kundtjnsttabellen i denna handbok.
ViewSonic installations-CD ger dig ocks
mjlighet att skriva ut
registreringsformulret som du kan skicka
med vanlig post eller faxa till ViewSonic.
D-SUB
DVI
DisplayPort
AC IN
USB UPP
USB NER
Nätkabel
Eluttag
(vägguttag)
Dator nätkabel
ViewSonic VP2765-LED
6
Liggande/stående lägen
LCD display-skärmen kan användas i både liggande
För information om kompatibla grafikkort
och godkända maskinvarukonfigurationer,
gå till ViewSonics webbplats som är
http:// www.viewsonic.com
Liggande
Stående
Gör så här om du vill växla från liggande (standard) till stående läge:
1. Från framsidan höjer du försiktigt LCD display-skärmen för att ge mer utrymme.
2. Dra LCD display-skärmens undersida utåt och bort från basen.
3. Rotera manuellt LCD display-skärmen medurs 90 grader enligt vad som visas ovan.
Höja och sänka skärmen
Du kan enkelt höja och sänka bildskärmspanelen (huvudet) manuellt. När du står framför
skärmen tar du tag i båda sidor av huvudet och drar det upp eller ner. Det ska vara lätt att flytta
panelen.
ViewSonic VP2765-LED
7
Väggmonteringsinstallation (valfritt)
Får endast användas med UL-listat väggmonteringsfäste
Du kan skaffa en väggmonteringssats genom att kontakta ViewSonic® eller din lokala
återförsäljare. Se anvisningarna som levereras tillsammans med basmonteringssatsen. Om du
vill konvertera LCD display-skärmen från en skrivbordsmonterad till en väggmonterad skärm
gör du så här:
Steg 1. Stäng av strömmen.
Steg 2. Lägg LCD display-skärmen med framsidan nedåt på en handduk eller filt.
Steg 3. Avlägsna de 4 skruvarna som fäster basen.
Steg 4. Anslut monteringskonsolen från den VESA-kompatibla väggmonteringssatsen (100
mm x 100 mm avstånd), använda skruvar av rätt längd.
Steg 5. Sätt fast LCD display-skärmen på väggen enligt anvisningarna i väggmonteringssatsen.
Steg 3-4. 4 skruvar
fäster basen.
ViewSonic VP2765-LED
8
Använda LCD Display-skärmen
Ställa in synkroniseringsläget
Det är viktigt att ställa in synkroniseringsläget för att maximera skärmbildens kvalitet och
minimera påfrestningarna på ögonen. Synkroniseringsläget består av upplösning (t.ex. 1920
x 1080) och repetitionsfrekvens (eller vertikal frekvens t.ex. 60 Hz). När du har ställt in
synkroniseringsläget använder du OSD-kontrollerna till att justera skärmbilden.
För bästa bildkvalitet, ställ in LCD display-skärmens synkroniseringsläge till:
VESA 1920 x 1080 @ 60Hz.
Så här ställer du in synkroniseringsläget:
1. Ställ in upplösningen: högerklicka på skrivbordet i Windows > Egenskaper > Inställningar
> ställ in upplösningen.
2. Ställ in repetitionsfrekvensen: se grafikkortets handbok för anvisningar.
VARNING: Ställ inte in datorns grafikkort på en högre repetitionsfrekvens än 75Hz. Om du
gör det kan din LCD display-skärm få skador som inte går att reparera.
Inställningar för OSD- och strömbrytarlås
• OSD-lås: Tryck på och håll nere [1] och pil uppSi 10 sekunder. När du trycker på någon
knapp visas meddelandet OSD Locked (OSD låst) i ett par fem sekunder.
• Lås upp OSD: Tryck på och håll nere [1] och pil uppSi 10 sekunder.
• Strömbrytarlås: Tryck på och håll nere [1] och pil nedTi 10 sekunder. Om du trycker på
strömbrytaren visas meddelandet Power Button Locked (strömbrytaren låst) under ett par
sekunder. Oavsett denna inställning gäller att efter ett strömavbrott sätts LCD displayskärmens ström automatiskt PÅ när strömmen återställs.
• Lås upp strömbrytaren: Tryck på och håll nere [1] och pil nedTi 10 sekunder.!
• Inställningar av färgutrymmesläge: Under digitalt ingångsläge, håll [T] intryckt i 5
sekunder för att ändra färgutrymmesläget.
ViewSonic VP2765-LED
9
Justera skärmbilden
Använd knapparna på den främre kontrollpanelen för att visa och justera OSD-kontrollerna
som visas på skärmen. Vi förklarar OSD-kontrollerna verst på nästa sida och de definieras i
“Huvudmenyns kontroller” på sidan 12.
Huvudmeny
Med OSD-kontroller
Den främre kontrollpanelen
visas i detalj nedan
Visar
kontrollskär
men för den
markerade
kontrollen.
Växlar även
mellan två
kontroller på
vissa
skärmar.
Även en
genväg att
växla mellan
analoga och
digitala
anslutningar.
Bläddrar
igenom
menyalternati
ven och
justerar den
kontroll som
visas.
Även en
genväg att
visa
justeringskon
trollskärmen
för kontrast.
ViewSonic VP2765-LED
Visar
huvudmenyn
eller avslutar
kontrollskärme
n och sparar
justeringar
Indikatorlampa
Blå = PÅ
Orange =
Energisparläge
Ström
På/Av
10
Justera skärmbilden genom att göra följande:
1. Visa huvudmenyn genom att trycka på knapp [1].
OBS! Alla OSD menyer och justeringsskärmar försvinner automatiskt efter ungefär 15
sekunder. Detta kan justeras via inställningen för OSD-tidsgränsen i inställningsmenyn.
2. Välj en kontroll som du vill justera genom att trycka påSellerTom du vill bläddra upp
eller ner i huvudmenyn.
3. När kontrollen markerats, tryck på knappen [2]. Då visas en kontrollskärm som den som
visas nedan.
Raden längst ner på skärmen talar om för
dig vad du kan göra sen, Avsluta eller välj
kontrollen för ljusstyrka (Brightness).
4. Justera kontrollen genom att trycka på upp-Seller nedknappenT.
5. Spara justeringarna och lämna menyn genom att trycka två gånger på knappen [1].
Följande tips kan hjälpa dig att optimera skärmen:
• Justera datorns grafikkort så att det avger en videosignal som är 1920 x 1080 @ 60Hz till
LCD-skärmen. (Se grafikkortets användarhandbok för anvisningar om hur du "ändrar
repetitionsfrekvens".)
• Om det behövs kan du göra små justeringar genom att använda H POSITION och V
POSITION tills dess att skärmbilden kan ses i sin helhet. (Den svarta ramen runt skärmens
kant ska knappt vidröra LCD-skärmens upplysta “aktiva område”.)
ViewSonic VP2765-LED
11
Huvudmenyns kontroller
Menyalternativen nedan kan justeras med pilknapparna (uppSoch nerT).
Kontroll
Beskrivning
Auto Image Adjust (Automatisk bildjustering) storleksändrar, centrerar och
finjusterar automatiskt videosignalen för att eliminera vågformer och
förvrängningar. Tryck på [2]-knappen för att få en bild med mer skärpa.
OBS! Auto Image Adjust fungerar med flertalet videokort. Om denna funktion
inte fungerar på din LCD-skärm ska du sänka videorepetitionsfrekvensen till 60
Hz och ställa in upplösningen till dess förinställda värde.
Contrast (kontrast) justerar skillnaden mellan bildens bakgrund (svarta nivå)
och förgrunden (vita nivån).
Brightness (ljusstyrka) justerar skärmbildens svarta nivå för bakgrunden.
Input Select (välj insignal) bläddrar mellan ingångar om du har mer än en
dator ansluten till LCD-skärmen.
ViewSonic VP2765-LED
12
Kontroll
Beskrivning
Color Adjust (färgjustering) tillhandahåller flera färgjusteringslägen:
förinställda färgtemperaturer och User Color (användarfärg) som ger dig
möjlighet att justera rött (R), grönt (G), och blått (B) individuellt).
Fabriksinställningen för denna produkt är 6500K (6500 Kelvin).
sRGB - sRGB håller snabbt på att bli branschstandard vad gäller färghantering,
och stöd för tekniken inkluderas i många aktuella programvaror. När denna
inställning aktiveras kan LCDskärmen visa färgerna på ett sätt som mer exakt
liknar det avsedda. När du aktiverar inställningen för sRGB deaktiveras
inställningarna Contrast (Kontrast) och Brightness (Ljusstyrka).
9300K - Lägger till blått i skärmbilden för kallare vitt (används i flertalet
kontorsmiljöer med lysrör).
7500K - Lägger till blått i skärmbilden för kallare vitt (används i flertalet
kontorsmiljöer med lysrör).
6500K - Lägger till rött i skärmbilden för varmare vitt och fylligare rött.
5000K - Lägger till rött i skärmbilden för varmare vitt och fylligare rött.
User Color (användarfärg) - Individuella justeringar för rött (R), grönt (G)
och blått (B).
1. Välj färg (R, G eller B) genom att trycka på [2]-knappen.
2. Justera markerad färg genom att trycka påSeller T.
Viktigt! Om du väljer RECALL (återkalla) på huvudmenyn när produkten är
inställd till ett förinställt synkroniseringsläge återgår färgerna till
fabriksinställningen 6500K.
ViewSonic VP2765-LED
13
Kontroll
Beskrivning
Information visar synkroniseringsläget (videosignalingång) som kommer
från datorns grafikkort, LCD-modellnumret, serienumret och ViewSonic URLadress på Internet. Se grafikkortets användarhandbok för anvisningar om hur du
ändrar upplösning och repetitionsfrekvens (vertikal frekvens).
OBS! VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz (rekommenderas) innebär att upplösningen
är 1920 x 1080 och repetitionsfrekvensen är 60 Hertz.
Manual Image Adjust (Bildstä llningens) visar menyn Manual Image Adjust.
H. Size (horisontell storlek) justerar skärmbildens bredd.
H./V. Position (horisontell/vertikal position) fflyttar skärmbilden åt vänster
eller höger och upp eller ner.
Fine Tune (finjustering) ökar fokus genom att justera de belysta text- och/eller
grafiktecknen.
OBS! Prova med Auto Image Adjust (automatisk bildjustering) först.
Sharpness (skärpa) justerar skärmbildens klarhet och fokus.
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) låter användaren aktivera/inaktivera
förstärkning av kontrastkvot.
ViewSonic VP2765-LED
14
Kontroll
Beskrivning
Aspect Ratio (bildkvot) väljer bildstorlek för 1:1, bildkvotsfyllning samt
fullskärm.
Overscan (Överskanning) gör att användaren kan skära bort extra område runt
bilden.
ECO Mode (Ekonomiläge) ger lägre energiförbrukning genom att reducera
ljusstyrkan.
Standard: Standarden för ljusinställning .
Optimize (optimera): Minskar ljusstyrkan med 25 %.
Conserve (bevara): Minskar ljusstyrkan med 50 %.
Setup Menu (inställningsmenyn) visar följande meny.
Language Select (Språk) gör det möjligt för dig att välja vilket språk som
används i menyer och kontrollskärmar.
Resolution Notice (Upplösningsinformation) talar om vilken upplösning som
är optimal.
OSD Position (OSD-position) gör det möjligt för dig att flytta
bildskärmsmenyerna och kontrollmenyerna som finns på skärmen.
OSD Timeout (tidsgräns för OSD) anger hur länge en bildskärmsmeny visas
på skärmen. En inställning på “15 sekunder” innebär t.ex. att om en kontroll inte
trycks ner inom 15 sekunder så försvinner bildskärmsmenyn.
OSD Background (OSD-bakgrund) gör det möjligt för dig att sätta på och
stänga av bakgrunden som visas på skärmen.
OSD Pivot (OSD Pivot På/Av) Denna funktion används för att rotera OSDmenyn när skärmen ändras från liggande till stående läge.
Auto Power Off (Atuomatisk avstängning), om funktionen
aktiverats, stänger automatiskt av bildskärmen om ingen signal känns av på tre
minuter.
ViewSonic VP2765-LED
15
Kontroll
Beskrivning
Power Indicator (strömindikator) låter användaren välja att ha
strömindikatorn På eller Av för strömlägena på och av.
Memory Recall (minnesåterkallning) återställer justeringarna till
fabriksinställningarna om skärmen används i ett fabriksinställt
synkroniseringsläge som visas under Specifikationer i denna användarhandbok.
Undantag: Denna kontroll påverkar inte ändringar som gjorts med
inställningarna för språk (Language Select) och Power Lock.
ViewSonic VP2765-LED
16
Annan information
Specifikationer
LCD
Typ
Färgfilter
Glasyta
TFT (Thin Film Transistor), Active Matrix 1920 x 1080 LCD,
0.42236 mm bildpunktsbredd
Metrisk: 68 cm
Imperial: 38 tum (28 tum betraktningsyta)
RGB vertikal rand
Antireflexbehandlad
Insignal
Video Synk
RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) / TMDS Digital (100 ohm)
Composite Sync, Separate Sync, Sync on Green
fh:25-82 kHz, fv:50-75 Hz
Kompatibilitet
PC
Macintosh1
Upp till 1920 x 1080 Ej sammankopplad (NI)
Power Macintosh: Upp till 1920 x 1080
Upplösning
Rekommenderas
och stods
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1400 x 1050 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60, 75 Hz
1280 x 768 @ 60, 75 Hz
1280 x 720 @ 70 Hz
1152 x 900 @ 67 Hz
Ström
Spänning
100-240 V, 50-60 Hz (automatisk strömställare)
Visningsyta
Full avsökning
597.6 mm (H) x 336.15 mm (V)
23.49" (H) x 13.23" (V)
Användningsmiljö
Temperatur
Fuktighet
Höjd över havet
0°C till +40°C
20 % till 90 % (icke-kondenserande)
Upp till 3,000 meter
Förvaringsmiljö
Temperatur
Fuktighet
Höjd över havet
-20°C till +60°C
5 % till 90 % (icke-kondenserande)
Upp till 12,000 meter
Mått
Fysiska
642 mm (B) x 466 mm (H) x 388.48 mm (D)
25.27" (B) x 18.34" (H) x 15.29" (D)
Vikt
Fysiska
18.59 lb 8.45 kg
BSMI, CCC, PSB, C-Tick, CE, GS, Ergo, Gost-R/Hygienic,
Ukraine, TCO 5.1, SASO, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, ENERGY STAR®
Godkänd
enligt
Energisparlägen
1152 x 870 @ 75 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 576 @ 50 Hz
720 x 480 @ 60 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz
640 x 400 @ 60, 70 Hz
640 x 350 @ 70 Hz
På
Av
<55W
<1W
(blå LED)
Förinställt synkroniseringsläge (Förinställd för VESA® 1920 x 1080 @ 60 Hz)
Varning! Ställ inte in datorns grafikkort på en högre repetitionsfrekvens än 75 Hz; om du gör det kan din LCD
display-skärm få skador som inte går att reparera.
1
Macintosh-datorer före G3 behöver en ViewSonic®, Macintosh-adapter. Kontakta ViewSonic om du vill beställa
en adapter.
ViewSonic VP2765-LED
17
Felsökning
Ingen ström
• Kontrollera att skärmen är påslagen (ON).
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till LCD display-skärmen.
• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget genom att ansluta någon annan utrustning (t.ex.
en radio) till det.
Strömmen är påslagen men ingen bild syns
• Kontrollera att videokabeln som levererades med LCD display-skärmen är ordentligt
ansluten till videoporten på datorns baksida. Om den andra änden av videokabeln inte är
permanent ansluten till LCD display-enheten ska den anslutas ordentligt på LCD displayenheten.
• Justera ljusstyrka och kontrast.
• Om du använder en Macintosh före G3 behöver du en Macintosh-adapter.
Felaktiga eller onormala färger
• Kontrollera videokabelns anslutning om någon färg (rött, grönt eller blått) saknas. Lösa
eller avbrutna stift i kabelkontakterna kan orsaka bristfällig anslutning.
• Anslut LCD display-skärmen till en annan dator.
• Om du har ett äldre grafikkort kan du kontakta ViewSonic® kundtjänst för en icke-DDCadapter.
Kontrollknapparna fungerar inte
• Tryck bara på en knapp i taget.
ViewSonic VP2765-LED
18
Kundtjänst
För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare.
OBS! Du behöver produktens serienummer.
Land/
Område
Webbsida
Telefon
E-post
Sverige
www.viewsoniceurope.com/se/
www.viewsoniceurope.com/se/
support/call-desk/
service_se@viewsoniceurope.com
ViewSonic VP2765-LED
19
Rengöring av LCD Display-skärmen
• KONTROLLERA ATTLCD DISPLAY-SKÄRMEN ÄR AVSTÄNGD.
• HÄLL ELLER SPRUTA ALDRIG NÅGON VÄTSKA DIREKT PÅ BILDRUTAN
ELLER HÖLJET.
Rengöring av bildrutan:
1. Torka av rutan med en ren, mjuk, luddfri trasa. Då avlägsnas damm och andra partiklar.
2. Om rutan inte blir ren fuktar du trasan med fönsterputs som inte innehåller ammoniak eller
alkohol och torkar av rutan.
Rengöring av höljet:
1. Använd en mjuk, torr trasa.
2. Om höljet inte blir rent fuktar du en ren, mjuk, luddfri trasa med ett milt rengöringsmedel
som inte innehåller ammoniak eller alkohol och torkar av höljet.
Friskrivning från ansvar
• ViewSonic® avråder från användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel
vid rengöring av LCD display-skärmens ruta eller höljet. Vissa kemiska rengöringsmedel
kan skada LCD display-skärmens yttre.
• ViewSonic tar inte något ansvar för skador till följd av användning av ammoniak- eller
alkoholbaserade rengöringsmedel.
ViewSonic VP2765-LED
20
Begränsad garanti
VIEWSONIC® LCD DISPLAY
Garantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under
garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under
garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller
byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta
nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.
Garantins livslängd:
ViewSonic LCD-skärmar garanteras under 3 år för alla delar, inklusive ljuskälla och 3 år för
allt arbete från datumet för första konsumentinköp.
Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.
Följande omfattas ej av garantin:
1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:
a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat
laga hinder, icke-auktoriserad produktmodifikation, eller underlåtelse att följa
instruktioner som medföljer produkten.
b. Produktskada vid leverans.
c. Uttag eller installation av produkten.
d. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
e. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
f. Normalt slitage.
g. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.
3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas "fosforinbränning", vilket sker när en statisk
bild visas på produkten under en längre tid.
4. Kostnader för avlägsnande, installation, envägstransport och inställningsservice.
För beställning av service:
1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer.
2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig
inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet
och (e) produktens serienummer.
3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till
ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.
4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta
kontakt med ViewSonic.
Begränsning av underförstådda garantier:
Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri
givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något
särskilt ändamål.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VP2765-LED
Page 1 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
21
Uteslutande av skadestånd:
Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av
produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:
1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på
olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat
affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats.
2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande.
3. Anspråk mot kunden från annan part.
4. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av
ViewSonic.
Verkan enligt delstatslag (USA):
Denna garanti ger dig vissa speciella juridiska rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter
vilka varierar från delstat till delstat. Vissa stater medger ej inskränkningar i underförstådda
garantier och/eller tillåter ej uteslutande av olycksbetingade eller följdskador. Ovannämnda
begränsningar och uteslutanden gäller därför eventuellt inte i ditt fall.
Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation om och service av ViewSonic-produkter som säljs utanför USA och
Kanada, ska kontakt tas med ViewSonic eller med lokal återförsäljare för ViewSonic.
Garantiperioden för den här produkten i huvudlandet Kina (ej medräknat Hong Kong, Macao
och Taiwan) är föremål för villkor och förhållanden för Underhållsgarantikortet.
För användare i Europa och Ryssland finns fullständiga garantivillkor på
www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information (information om support/
garanti).
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VP2765-LED
Page 2 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement