ViewSonic VP3268-4K-S MONITOR Упътване за употреба

ViewSonic VP3268-4K-S MONITOR Упътване за употреба
VP3268-4K/VP3268-4K-CN
Дисплей
Инструкции за употреба
Номер на модела: VS16894
Благодарим Ви, че избрахте
ViewSonic
С повече от 30-годишен стаж като глобален доставчик
на визуални решения, фирмата ViewSonic е отдадена
на това да надхвърля очакванията що се отнася за
технологична еволюция, иновация и опростеност.
Ние във ViewSonic вярваме, че нашите продукти имат
потенциала да оставят положителен отпечатък в света
и сме уверени, че продуктът на ViewSonic, който сте
избрали, ще Ви служи добре.
Благодарим Ви отново, че избрахте ViewSonic.
Съдържание
1.Сигнали за внимание и предупреждения..... 1
2. Въведение.......................................................... 4
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
Съдържание на опаковката............................................. 5
Външната част на монитора............................................ 6
Хардуерен монтаж........................................................... 7
Бърз монтаж................................................................... 14
Захранване включено.................................................... 18
Инсталиране на драйвер (Настройка на Windows 10).19
3.Регулиране на изображението на екрана.... 21
3-1. Използване на панела за управление.......................... 21
3-2. Оптимизация на монитора............................................. 25
3-3. Задаване на режима на синхронизиране..................... 25
3-4. Инсталиране на допълнителен софтуер
(по избор)................................................................................ 27
3-5. Актуализация на фърмуера на монитора (по избор)... 28
3-6. Автоматично завъртане (по избор)............................... 30
3-7. Colorbration (по избор).................................................... 31
4.Въведение в екранното меню....................... 32
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
Структура на екранното меню....................................... 32
Обяснение на екранното меню..................................... 42
Обяснение на разширените настройки........................ 52
Разширени настройки за играчи................................... 59
Управление на настройките на монитора.................... 61
Настройка блокировката на захранването и OSD....... 62
5. Спецификации................................................. 63
iii
6.Намиране и отстраняване на неизправности.
65
7.Почистване и Техническа поддръжка......... 66
Почистване на дисплея......................................................... 66
8.Информация за съответствие...................... 68
8-1. Изявление за съвместимост на ФКК............................. 68
8-2. Изявление на Министерството на промишлеността на
Канада..................................................................................... 69
8-3. Съответствие за СЕ маркировка за европейските
държави.................................................................................. 69
8-4. Декларация за съответствие с Директивата за
ограничаване използването на опасни и вредни вещества
(RoHS2)................................................................................... 70
8-5. Изхвърляне на продукта в края на живота му............. 72
9.Информация за авторските права............... 73
Обслужване на клиента......................................................... 74
Ограничени гаранционни условия........................................ 77
iv
1.Сигнали за внимание и
предупреждения
1. Преди да използвате оборудването прочетете всички
инструкции.
2. Приберете инструкциите на безопасно място.
3. Спазвайте всички предупреждения и инструкции.
4. Седнете на разстояние 18” / 45cm от дисплея.
5. Винаги внимавайте с дисплея, когато го местите.
6. Н
икога не сваляйте задния капак. Този дисплей съдържа
части под високо напрежение. Ако се допрете до тях, може
да пострадате сериозно.
7. Н
е използвайте това оборудване в близост до вода.
Внимание: За да намалите риска от пожар или електрически
удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.
8. Не излагайте дисплея на пряка слънчева светлина или друг
източник на топлина. Ориентирайте дисплея далеч от пряка
слънчева светлина, за да намалите отблясъците.
9. П
очиствайте с мека, суха кърпа. Ако е необходимо
допълнително почистване, вижте инструкциите „Почистване
на дисплея” в настоящото ръководство.
10. Избягвайте да докосвате екрана. Омазняването на кожата
се премахва трудно.
11. Не търкайте и не натискайте панела на дисплея, защото е
възможно трайно да повредите екрана.
12. Не покривайте вентилационните отвори. Монтирайте
оборудването съобразно инструкциите на производителя.
13. Не монтирайте в близост до източници на топлина, каквито
са радиаторите, топломерите, печките, или други уреди (вкл.
усилватели), които произвеждат топлина.
1
14. Поставете дисплея в помещение с добра вентилация. Не
поставяйте нищо върху дисплея, което би могло да попречи
на топлоотдаването.
15. Не поставяйте твърди обекти върху дисплея, видеокабела
или захранващия кабел.
16. При наличие на пушек, странен шум или мирис, незабавно
изключете дисплея и се обадете на Вашия търговец или
ViewSonic. Опасно е да продължите да използвате дисплея.
17. Не се опитвайте да подминавате условията за безопасност
на полярен или тип „Шоко” щепсел. Полярният щепсел има
два контактни извода, като единият е по-широк от другия.
Щепселът тип „Шоко” има два контактни извода и пластина
за заземяване. Широкият контактен извод и пластината
са предназначени за Вашата безопасност. Ако щепселът
не съответства на Вашия контакт, обърнете се към
електротехник, който да смени контакта.
18. Пазете захранващия кабел от прегазване или прищипване,
особено при щепсела и в точката, в която той излиза от
оборудването. Захранващият контакт трябва да бъде в
близост до оборудването, за да е лесно достъпен.
19. Използвайте само крепежи/аксесоари, които са посочени от
производителя.
20. Използвайте само с количката, поставката,
триногата, конзолата или масата, които са
посочени от производителя, или продадени
заедно с оборудването. Когато се използва
количка, внимавайте при придвижването
на количката заедно с оборудването, за да избегнете
нараняване при настъпване.
2
21. Когато няма да използвате оборудването за продължителен
период от време, издърпайте щепсела.
22. Отнесете цялото сервизно обслужване към квалифициран
за целта персонал. Сервизно обслужване се налага когато
уредът е повреден по някакъв начин, като например:
наранен захранващ кабел или щепсел, върху уреда е
разлята течност, или в него са попаднали чужди тела, бил
е изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е
паднал.
3
2. Въведение
Ако възникнат проблеми и ако продуктът, който сте закупили,
се налага да бъде върнат поради някаква причина, моля,
съхранете оригиналната опаковка, регистрационния формуляр
и касовата бележка. Ако съхраните тези артикули, това
ще ви улесни да докажете притежаването на продукта и
необходимостта от ремонт, връщане на пари и/или връщането
на продукта ви на вас.
Ако имате каквито и да е проблеми с вашия продукт
или въпроси, които не са засегнати в ръководството за
потребителя, моля, свържете се със службата за поддръжка на
клиентите за помощ.
Важно! Съхранете оригиналния кашон и всички опаковъчни
материали за вашите бъдещи нужди за изпращане по пощата.
ЗАБ.: Думата "Windows" в това ръководство за потребителя се
отнася до операционната система Microsoft Windows.
4
2-1. Съдържание на опаковката
Опаковката на вашия монитор включва:
•
•
•
•
•
•
Дисплей
Захранващ кабел
Кабел видео
Кабел USB
Ръководства за бързо стартиране
ViewSonic CD диск
-- Инструкции за употреба
-- INF/ICM файлове*
-- Информация за регистрация
-- Допълнителен софтуер (като опция)
ЗАБЕЛЕЖКА:
1
идеокабелите, включени във Вашата опаковка, може да
В
варират в зависимост от Вашата държава. Свържете се с
местния търговец за повече информация.
2
Ф
айлът INF осигурява съвместимост с операционната система
Windows, а файлът ICM (Image Color Matching – Съгласуване
цветовете на изображението) гарантира точни цветове на
екрана. ViewSonic препоръчва инсталиране и на двата файла:
INF и ICM.
5
2-2. Външната част на монитора
A. Предна част
B. Лява и дясна
C. Задна част
1. Панел за управление (разгледан
подробно в 3-1)
1
4
2
3
2. I/O port (вход/ изход) Тази област
трябва да включва всички опции
за свързване на входа и изхода,
също както и входния захранващ
конектор (разгледан подробно в
2-4)
3. Защитен слот Kensington
(разгледан подробно в раздел G
2-3)
4. Това е областта за стенния монтаж
на VESA отзад на монитора*. За
стъпките, касаещи стенния монтаж
на VESA, вижте в раздел F 2-3 за
допълнителни инструкции.
6
2-3. Хардуерен монтаж
A. Процедура за
B. Процедура за
прикачване на основата
демонтиране на
основата
1
1
2
2
3
3
7
C. Регулиране на височината на монитора
-- Натискайте горната част на монитора надолу, докато
стигне до желаната височина за гледане.
-- Вие можете също така да издърпате монитора обратно
нагоре, на желаната височина за гледане и работа.
*Тази илюстрация е само за справка
8
D. Регулиране на ъгъла
-- След регулирането на височината на монитора, застанете
пред монитора така, че да се намира централно пред вас.
-- Ъгълът на екрана може да се регулира чрез придвижване
на панела, променяйки ъгъла напред или назад. Той
може да се регулира от -5 градуса до 21 градуса с цел
осигуряване на гъвкав и удобен начин на гледане*.
Задна страна
Предна страна
*Ъглите на регулиране варират в зависимост от всеки отделен
модел.
*Тази илюстрация е само за справка
9
E. Функция на завъртане
1. Повдигнете монитора колкото е възможно по-високо (макс.
височина).
2. Регулирайте монитора, като нагласяте ъгъла в горната
част назад и дърпате долната част напред (вижте по-долу
илюстрацията за справка).
*Тази илюстрация е само за справка
10
3. Въртете монитора по часовниковата и обратно на
часовниковата стрелка, (вижте по-долу илюстрацията за
справка).
4. Приключете монтажа на монитора чрез пълното завъртане
на монитора на 90 градуса (вижте по-долу илюстрацията за
справка).
*Тази илюстрация е само за справка
11
F. Монтаж на стена (като опция)
ЗАБЕЛЕЖКА: Използва се само с UL стойка за стенен монтаж.
За комплект за монтиране на стена или основа с регулируема
височина, свържете се с ViewSonic® или с Вашия местен
търговски представител. Разгледайте инструкциите, които
сте получили заедно с комплекта за монтаж към стойка. За да
превърнете своя дисплей от настолен дисплей в дисплей за
стена, направете следното:
1. Намерете стойка за стенен монтаж VESA, която отговаря на
изискванията на раздел "Технически характеристики".
2. П
роверете дали бутонът за захранването е изключен и
откачете захранващия кабел.
3. П
оставете дисплея с лицевата страна надолу върху кърпа
или одеяло.
4. Отстранете основата. (Възможно е да трябва да отстраните
болтовете).
5. Прикрепете монтажната скоба от комплекта за стенен
монтаж с помощта на болтове с подходящата дължина.
6. П
оставете дисплея на стената, като следвате инструкциите в
комплекта за монтиране на стена.
12
G. Използване на ключалката Kensington
Защитният конектор Kensington се намира на задната страна
на монитора. За повече информация относно монтажа и
използването посетете уебсайта на Kensington на следния
адрес http://www.kensington.com.
По-долу е приведен пример за нагласяне на ключалката
Kensington на една маса за ваша справка.
*Тази илюстрация е само за справка
13
2-4. Бърз монтаж
Свързване на видеокабела
1. Уверете се, че течнокристалният монитор и компютърът са
изключени.
2. Свалете капаците на задния панел, ако е необходимо.
3. Свържете видеокабела от течнокристалния монитор към
компютъра.
Audio in
DisplayPort
Конектор
за захранване
Power Connector
HDMI
mini DP
USB Type B
USB Type A
Аудиоизход
Audio
out
14
3.A.Видео- и аудиокабел
За MAC с изход Thunderbolt свържете края на mini DP на
"mini DP към кабела на DisplayPort" към изхода Thunderbolt
на MAC. И свържете другия край на кабела към конектора
на DisplayPort на задната част на монитора.
*Тази илюстрация е само за справка
15
3.B.USB кабел
Свържете конектора тип В на USB кабела към възходящия
порт USB 3.0 отзад на монитора. И свържете конектора
тип А на USB кабела към низходящия порт USB на
компютъра.
A type
B type
*Тази илюстрация е само за справка
16
3.C. Захранващ кабел (и адаптер за променлив/прав ток, ако е
необходимо)
Свържете женския конектор на променливотоковия
захранващ кабел към електрическия конектор на
монитора, и щепсела на захранващия кабел с променлив
ток към контакта с променлив ток.
*Тази илюстрация е само за справка
17
2-5. Захранване включено
Включете течнокристалния монитор и компютъра
Включете течнокристалния монитор, след това включете
компютъра. Този конкретен порядък (включването на
течнокристалния монитор преди компютъра) е важен.
ЗАБ.: Потребителите с Windows могат да получат съобщение,
което ги подканва да инсталират файла INF. За да получите
достъп до файла, моля, поставете компактдиска на ViewSonic
в компактдисковото устройство на компютъра и отидете в
следната директория “:\CD\vsfiles”.
Ако вашият компютър не притежава компактдисково устройство,
моля, вижте страницата за поддръжка на клиенти.
За потребители на Windows: Задаване на режим "Тайминг"
За инструкции относно промяната на разделителната
способност и скорост на опресняване вижте Ръководството за
потребителя на графичната карта.
18
2-6. Инсталиране на драйвер (Настройка на
Windows 10)
За да инсталирате драйвера, първо свържете монитора си към
Вашия компютър, стартирайте компютъра (уверете се, че преди
това сте включили монитора) и след като компютърът завърши
стартирането, Вашият компютър трябва да открие автоматично
монитора.
За да осигурите успешно автоматично откриване, отидете на
раздела "Advanced Display Settings" (Разширени настройки
за дисплея), в прозореца на системата Ви "Display Settings"
(Настройки на дисплея) (разделителна способност на екрана).
Там можете да проверите дали Вашият монитор ViewSonic
е бил разпознат от компютъра Ви в раздела с разширени
настройки "Color Management" (Управление на цветовете).
19
Ако компютърът Ви не е открил автоматично монитора Ви,
но въпреки това той функционира, можете да рестартирате
компютъра си и да следвате отново указаните по-горе стъпки.
Не е задължително компютърът Ви да открива монитора, за да
функционира нормално, но се препоръчва да го направите.
Ако се сблъскате с допълнителни проблеми или имате въпроси,
моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти.
20
3.Регулиране на
изображението на екрана
3-1. Използване на панела за управление
Използвайте бутоните върху предния или задния панел за
управление за показване и регулиране на екранното меню…
21
Обяснение на символите рамка на монитора и екранно
меню
Обяснението на символа "рамка на монитора" е дадено подолу:
Захранване в готовност Вкл./ Изкл.
ЗАБ.: Лампа включена
Синьо = ВКЛ.
Оранжево = Режим "Пестене на енергия"
Покажете менюто, като натиснете който и да е
Функционален бутон.
22
Обясненията за символите на екранното меню и QuickMenu (Бързо меню) техните функционални използвания са
дадени по-долу.
Символът за активиране за включване на различните
режими при работа със системата на менюто.
Символ за активиране за излизане, връщане назад или
деактивиране на желаната функция, която е избрана.
Превърта през опциите на менюто и регулира контролите на
монитора.
Символ, използван за връщане назад или връщане обратно
към преди това избраното меню.
Бутон за избиране на кратък път за информация, който дава
на потребителите достъп до информацията за използвания
в момента монитор.
Икона за главното меню, която позволява на потребителите
да имат достъп до главното меню. Задръжте натисната
иконата в продължение на няколко секунди, за да изключите
главното меню.
Лявата и дясната икона редуват хоризонтално вашия избор.
Селектор за бързо меню от екранното меню, който
повишава или понижава текущо избраната функция
23
Обяснението на символа Quick-Menu (Бързо меню) е
дадено по-долу:
1. За да покажете бързото меню, натиснете който и да е от
клавишите [
].
ЗАБ.: Всички екранни менюта и екрани за настройка
изчезват автоматично след приблизително 15 секунди.
Това се постига посредством настройката за прекъсване в
екранното меню в менюто за настройка.
2. След натискане на едно от квадратчетата ще видите
появата на опции за бърз достъп.
Опция
Preset Color
(предварително
зададен цвят)
Опция
Contrast/
Brightness
(Контраст
/ Яркост)
Опция
Input Select
(избор за
въвеждане)
Main Menu
(Главно
меню)
Access
(Достъп)
Exit
(Изход)
3. След избиране на желания контрол от менюто, използвайте
символите
за навигиране и регулиране на
монитора според Вашите конкретни предпочитания.
Всяка функция от менюто е обяснена по-нататък с
подробности в раздела "Обяснение на екранно меню 4-2".
4. За да запишете промените и да излезете, натискайте [X] до
изчезване на екранното меню.
24
3-2. Оптимизация на монитора
• Настройте графичната карта на компютъра да поддържа
даден препоръчителен режим на тайминг (вижте
страницата "Спецификации" за препоръчаната настройка
за разделителна способност конкретно за Вашия
течнокристален монитор). За да намерите инструкциите
относно “changing the refresh rate” (промяна на скоростта
на опресняване), вижте ръководството за потребителя на
графичната карта.
3-3. Задаване на режима на синхронизиране
Настройването на режима на тайминг е важно за максимизирането
на качеството на екранното изображение и свеждането до минимум
на напрягането на очите. Режимът на тайминг се състои от
разделителнатата способност (например 1920 x 1080P) и скорост на
опресняване (или вертикална честота; напр. 60 Hz). След задаването
на Режима на тайминг използвайте контролите за екранното меню за
регулиране на изображението върху екрана.
С цел постигане на максимално качество на изображението, моля,
използвайте препоръчителния режим на тайминг, конкретен за вашия
течнокристален монитор, изброен на страницата "Спецификация".
За да настроите Режима на синхронизиране:
• Вижте диспечера за управление на графичната Ви карта
за регулиране на разделителната способност и скорост на
опресняване.
25
Настройване на вашия широкоекранен течнокристален
дисплей
Задайте разделителната способност на монитора ви на неговата
изходна разделителна способност, за да получите възможно найдобро качество с брилянтен цвят и кристално ясен текст. Ето как се
прави това:
1. Отидете в прозореца за настройки на разделителната способност
на дисплея Ви (всяка операционна система ще бъде с различен
начин на стигане до прозореца за настройки).
2. След това задайте настройката за разделителната способност
на екрана да отговаря на изходната разделителна способност на
монитора Ви. Това ще Ви осигури възможно най-доброто качество
за работа.
Ако имате трудности при настройването на разделителната
способност или не виждате опцията 1920x1080 като налична,
възможно е да се нуждаете от по-нов драйвер за видеокартата.
Свържете се с производителя на Вашия компютър или видеокарта, за
да получите най-новия драйвер.
26
3-4. Инсталиране на допълнителен софтуер
(по избор)
1. Поставете компактдиска на ViewSonic във Вашето
компактдисково устройство.
2. Щракнете двукратно върху папката "Software" и изберете
дадено приложение, ако имате желано такова.
3. Щракнете двукратно върху файла .exe или .pkg и
следвайте инструкциите върху екрана, за да завършите
простото инсталиране за всеки допълнителен софтуер или
приложение.
4. Ако компютърът Ви е без компактдисково устройство,
посетете уебсайта http://color.viewsonic.com за повече
информация относно серията VP. Можете да изтеглите
ексклузивните приложения за VP от уебсайта.
27
3-5. Актуализация на фърмуера на монитора
(по избор)
С цел постигане на максимално качество на изображението и
за разрешаване на всякакви възможни проблеми, най-добре
е да поддържате монитора си актуализиран с последната
фърмуеърна версия. С помощта на USB кабел и програма за
актуализация на фърмуеъра, лесно можете да актуализирате
фърмуеъра на монитора във всеки един момент.
Стъпка 1.Проверете и изтеглете програмата за актуализация
на фърмуеъра с последната фърмуеърна версия
за вашия монитор отhttp://color.viewsonic.com/
support/software/
Стъпка 2.Уверете се, че възходящият порт USB на Вашия
монитор е свързан с низходящия порт USB
на компютъра. (Вижте раздел С 2-4 за повече
подробности.)
Стъпка 3.Разархивирайте изтеглената програма за
актуализиране на фърмуеъра, щракнете двукратно
върху файла .exe или файла .pkg и следвайте
екранните инструкции, за да завършите простото
инсталиране.
28
Стъпка 4.Стартирайте Firmware Update Tool, приложението
ще открие автоматично и провери модела на
монитора Ви и текущата версия на фърмуеъра.
Щракнете върху Update, за да актуализирате
фърмуеъра на монитора Ви.
VP Series USB Firmware Update Tool v1.0
Model Name
Model Name
Current Firmware
Current Firmware
New Firmware
New Firmware
CheckSum
CheckSum
0%
Update
EXIT(X)
Забележка: Процедурата за актуализиране ще отнеме няколко
минути, моля, не изключвайте захранването на компютъра
и монитора ви. Разкачането на USB връзката също така ще
доведе до неизпълнение на актуализацията.
*Тази илюстрация е само за справка
29
3-6. Автоматично завъртане (по избор)
С помощта на приложението Auto Pivot операционната система
може да открие и регулира ориентацията на изображението
върху екрана автоматично при завъртането на екрана
вертикално или хоризонтално. Файлът за инсталиране на
приложението се намира в софтуерната папка на компактдиска
на ViewSonic. Или можете да проверите и изтеглите последната
версия на приложението Auto Pivot от уебсайта http://color.
viewsonic.com/support/software/
Забележка: Преди прилагането на функцията Auto Pivot се
уверете, че DDC/CI на монитора е зададен на On (Вкл.)
VP3268-4K
Input
Select
Audio
Adjust
Color
Adjust
View
Mode
Manual
Image Adjust
Setup
Menu
On
Off
ECO Mode
DisplayPort 1.2
DDC/CI
Save As
All Recall
3840 x 2160 @ 60Hz
75%
30
3-7. Colorbration (по избор)
С цел гарантиране на дълготрайна точност на цветовата
гама, някои конкретни модели поддържат функцията за
хардуерно калибриране на цветовете. Мониторът се доставя
с приложението Colorbration. Файлът за инсталиране на
приложението се намира в софтуерната папка на компактдиска
на ViewSonic. Или можете да изтеглите последната версия от
уебсайта http://color.viewsonic.com/support/software/
Опаковката на стандартен монитор не съдържа цветовия
датчик, от който приложението Colorbration се нуждае, за да
работи.
Комплектът Colorbration на ViewSonic включва цветовия датчик
CS-XRi1, разработен съвместно с X-Rite, с цел осигуряване
на най-добро решение за демонстриране на дълготрайна
точност на цветовата гама. CS-XRi1 представлява колориметър
от следващото поколение на X-Rite, който използва една
предварително конструирана оптична система, технология с
филтри, архитектора на калибриране и интелигентен формфактор, които работят съвместно с приложението Colorbration
на ViewSonic с цел осигуряване на безпрецедентна точност
на цветовата гама, повторяемост и продължителен живот на
устройството.
Забележка: Най-добър с ViewSonic CS-XRi1, съвместим с
X-Rite i1Display Pro и i1 Pro 2.
31
4.Въведение в екранното
меню
4-1. Структура на екранното меню
За обяснение на структурата на екранното меню и съответните
функции, моля, вижте обяснението за екранното меню 4-2 подолу. Структурата на екранното меню визуално представлява
пълното екранно меню, което може да бъде достигнато чрез
Вашия монитор. Ако не сте сигурни къде се намира дадена
опция или функция или не можете да откриете конкретна
функция, моля, използвайте структурата на екранното меню подолу.
32
Preset Color
Contrast / Brightness
Input Select
Menu
Exit
Startup Menu
Preset Color
Contrast/Brightness
Input Select
Menu
Exit (OSD off)
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
CAL 1
CAL 2
CAL3
CUSTOM
Contrast (-/+)
Brightness (-/+)
mini DP
DISPLAYPORT
HDMI 1
HDMI 2
Menu OSD table detail items
33
VP3268-4K
Input
Select
Color
Adjust
View
Mode
Audio
Adjust
Manual
Image Adjust
Setup
Menu
miniDP
DISPLAYPORT
HDMI 1
HDM 2
Auto detect
3840 × 2160 @ 60Hz
Menu
mini DP
DISPLAYPORT
Input Select
HDMI 1
HDMI 2
Auto detect
Volume
Mute
On
Off
(-/+)
On
Off
Auto
mini DP
Audio Input
Audio Adjust
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Audio In
Standard
Sonic Mode
Music
Theater
Audio Only
On
Off
34
Menu
Off
FPS 1
Game
FPS 2
RTS
MOBA
Movie
Web
Text
MAC
UltraClear
(-/+)
CAD/CAM
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Designer
Animation
ViewMode
Video Edit
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Black stabilization
(-/+)
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Retro
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Photographer
Photo
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Landscape
TruTone
(-/+)
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
TruTone
35
(-/+)
Menu
Photographer
Mono Chrome
Contrast/
Brightness
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Portrait
ViewMode
Ultra Clear
TruTone
(-/+)
Skin Tone
(-/+)
Black stabilization
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
TruTone
(-/+)
Contrast
(-/+)
Brightness
(-/+)
Auto
RGB (Full Range)
Color Format
RGB (Limited
Range)
YUV (Full Range)
YUV (Limited
Range)
sRGB
EBU
Standard Color
SMPTE-C
REC 709
DICOM SIM
Color Adjust
Panel Default
Bluish
Color Temperature
Cool
Native
Warm
User
Off
Custom
1.8
2.0
Gamma
2.2
2.4
2.6
Black Stabilization (-/+)
Advanced DCR
36
(-/+)
Menu
Gain
Offset
Custom
Hue
Color Adjust
Saturation
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Cyan
(-/+)
Magenta
(-/+)
Yellow
(-/+)
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Cyan
(-/+)
Magenta
(-/+)
Yellow
(-/+)
Recall
CAL 1
CAL Time Flag
CAL 2
CAL Time Flag
CAL 3
CAL Time Flag
Calibration Notice
Remind Schedule
Hour +/-
Color Calibration
Counter Hour
Recall
Sharpness
(-/+)
1:1
Aspect Ratio
Manual Image
Adjust
4:3
Full Screen
Overscan
On
Off
Off
Low Input lag
Advanced
UltraFast
37
Menu
Standard
Response Time
Advanced
Ultra Fast
Blue Light Filter
Manual Image
Adjust
Uniformity
HDR10
Film Mode
(-/+)
On
Off
On
Off
On
Off
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Language
Suomi
Русский
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Setup Menu
Resolution Notice
On
Off
Information
Information
message
OSD Timeout
(-/+)
OSD Background
On
Off
Auto
0˚
OSD Pivot
+90˚
-90˚
180˚
Power Indicator
On
Off
38
Menu
Auto Power Off
On
Off
30 Minutes
45 Minutes
Sleep
60 Minutes
120 Minutes
Off
Off
mini DP
Top-Left Source
Select
Setup Menu
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
mini DP
Multi-Picture
Quad Windows
Top-Right Source
Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
miniDP
Bottom-Left
Source Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
39
Menu
miniDP
Top Source Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
PBP Top-Bottom
miniDP
Bottom Source
Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Swap
miniDP
Left Source Select
Setup Menu
Multi-Picture
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
PBP Left-Right
miniDP
Right Source
Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Swap
mini DP
PIP Source Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
PIP
PIP Position
PIP Size
Swap
40
PIP H. Position (-/+)
PIP V. Position (-/+)
(-/+)
Menu
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC 709
DICOM SIM
Multi-Picture
Native
Dual Color
CAL 1
CAL 2
CAL 3
View Mode
.
.
.
View Mode
Setup Menu
Standard
ECO Mode
Optimize
Conserve
DisplayPort 1.2
HDMI2.0
DDC/CI
On
Off
On
Off
On
Off
User 1
Save As
User 2
User 3
Recall
All Recall
41
4-2. Обяснение на екранното меню
ЗАБ.: Елементите от екранното меню, изброени в този раздел,
посочват всичките елементи от екранните менюта за всички
модели. Някои от тези елементи може да не съществуват
на екранното меню на Вашия продукт. Моля, не обръщайте
внимание на обясненията за елементите от екранното
меню, ако те не съществуват във Вашето екранно меню.
Моля, вижте в раздел 4-1 Структура на екранното меню (погоре), за наличните елементи от екранното меню на Вашия
монитор. Моля, вижте обясненията за екранното меню по-долу
(подредени в азбучен ред) за по-ясно обяснение на това какво
изпълнява всяка функция.
A
Advanced DCR (Подобрен DCR)
Технологията на подобрен DCR автоматично открива сигнала
на изображението и интелигентно управлява яркостта и цвета
на подсветката, с цел подобряване на способността да се прави
черното още по-черно при тъмна сцена и да се прави бялото още
по-бяло в ярко осветена среда.
Audio adjust (Настройка на звука)
Регулира силата на звука, приглушава звука или превключва между
различните входове, ако имате повече от един източник.
Auto Detect (Автоматично откриване)
Ако източникът на текущия входен не е сигнал, мониторът
автоматично ще превключи на следващата опция за вход. Тази
функция при някои модели е деактивирана по подразбиране.
B
Backlight sensor (Сензор за задно осветяване)
1. Поддържа стабилността на яркост AdobeRGB, sRGB и DICOM
за продължителни периоди от време.
2.
Обикновено мониторите отнемат 30 минути или повече, за
да се стабилизират яркостта, хроматичността и тоналните
характеристики; VP2785-4K може да постигне стабилизация
само за три минути.
3.
При стандартни цветове и природни режими сензорът за задно
осветление автоматично ще регулира и поддържа яркостта,
за да отговаря на критериите за яркост, определени от
потребителя, като например 120Cd / m2, 160Cd / m2 или 230Cd
/ m2.
42
B
Black stabilization (Стабилизиране на черното)
Стабилизирането на черния цвят на монитора ViewSonic осигурява
подобрена видимост и подробности чрез правенето на тъмните
сцени по-ярки.
Blue light filter (Син светофилтър)
Регулира филтъра, който блокира високо-енергийната синя
светлина за по-безопасна работа за нашите потребители.
Brightness (Яркост)
Регулира нивата на фоновия черен цвят на екранното изображение.
C
Color space (Цветово пространство)
Позволява на потребителите да избират кое цветово пространство
биха искали да използват за цветовия изход на монитора (RGB,
YUV).
Color temperature (Температура на цветовете)
Позволява на потребителите да избират специфични настройки за
температурата на цветовете с цел по-нататъшно персонализиране
на опита им при гледане на монитора.
Панел по
подразбиране
Синкав
Cool
NATIVE
(Изходен)
Оригинално състояние на панела
Топло
5000K
9300K
7500K
Изходен представлява цветовата температура по
подразбиране.
Препоръчва се за общ графичен дизайн и редовно
използване.
Contrast (Контраст)
Регулира разликата между фона на изображението (ниво на черния
цвят) и предния план (ниво на белия цвят).
43
C
Color Calibration
Потребителят може да калибрира монитора чрез приложението
ViewSonic Colorbration със специфичен цветен сензор.
Опции
CAL1
Съб
CAL2
CAL3
Calibration Reminder Schedule
Notice
Counter
Recall
Обяснение
Display with the 1st user calibration
mode
Display with the 2nd user calibration
mode
Display with the 3rd user calibration
mode
Set the schedule of calibration
remind message
To show the time accumulate from
last calibration
Reset the Color Calibration related
settings to default
Color Format (Цветови формат)
Мониторът може да открива автоматично цветовия формат на
входящия сигнал. Вие можете ръчно да променяте опциите за
цветовия формат така, че да отговарят на правилния диапазон на
цветовия формат, ако цветовете не се показват правилно.
Опции
Auto
(Автоматично)
RGB (Пълен
диапазон)
RGB (ограничен
диапазон)
YUV (Пълен
диапазон)
YUV (ограничен
диапазон)
Обяснение
Мониторът автоматично разпознава цветовия
формат и нивата на черно и бяло.
Цветовият формат за входящия сигнал е RGB, а
нивото на черното и бялото е пълно
Цветовият формат на входящия сигнал е RGB, а
нивото на черно и бяло е ограничено
Цветовият формат на входящия сигнал е YUV, а
нивото на черно и бяло е пълно
Цветовият формат на входящия сигнал е YUV, а
нивото на черно и бяло е ограничено
44
F
Film mode (Филмов режим)
Подобреното качество на картината се използва за изглаждане на
преходите на кадрите при гледане на видео. Режимът за филм е
налице само за видеоклипове с честота на кадрите от 24 кадъра в
секунда.
G
GAIN (Усилване)
Настройте бялата температура така, че да персонализира вашия
USER COLOR (потребителски цвят) (можете да я съхраните в User
Mode (Режим Потребител)) или конкретна цветова температура и
стойност на усилване (red (червено), green (зелено), blue (синьо))
използвайте тази настройка.
Game mode (Режим игра)
Интегрирайки един игрово ориентиран дизайн на екранното меню,
включващ предварително калибровани настройки за игра FPS, RTS
и MOBA, всеки режим е функционално персонализиран с тестване
в играта и настройки, извършвани с цел най-добро блендиране на
цвят и технология. За да получите достъп до игровия режим, първо
отворете настройката на Главното меню, след това отидете на
‘ViewMode’, изберете ‘Game’ и променете настройките за ‘GAMER’
оттам.
Gamma (Гама)
Позволява на потребителите ръчно да настройват нивото на
яркостта за нивата от сивата скала на монитора. Съществуват пет
селекции: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, и 2.6.
H
HDR10 (висок динамичен обхват)
Намалява общия контраст на дадена сцена, така че да могат да се
видят подробности в акцентите и сенките. *
* Достъпно само за HDR 10 видео съдържание.
HUE (Нюанс)
Регулира нюанса на всеки цвят (red (червено), green (зелено), blue
(синьо), cyan (циан), magenta (магента) и yellow (жълто)).
45
I
Information (Информация)
Показва режима на тайминг (входен видеосигнал), който идва
от графичната карта в компютъра, номера на течнокристалния
модел, серийния номер и адреса на уебсайта на ViewSonic®. Вижте
ръководството за потребителя на вашата графична карта
за инструкции относно промяната на разделителната способност и
скоростта на опресняване (вертикална честота).
ЗАБ.: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (пример) означава, че
разделителната способност е 1024 x 768, а скоростта на
опресняване е 60 Hertz.
Input select (Избор на вход)
Превключва между различните опции за вход, налични за този
конкретен монитор.
L
Low input lag (Ниско забавяне на въвеждането)
ViewSonic предлага ниско забавяне при въвеждане, използвайки
редуктор за процеса за дадения монитор, който понижава
латентността на сигнала. В подменюто за ниско забавяне на
въвеждането можете да изберете съответната скорост за вашето
желано използване от двете опции
46
M
Manual image adjust (Ръчно настройване на изображението)
Показва менюто за ръчно настройване на изображението. Можете
ръчно да настроите разнообразие от настройки за качеството на
изображението.
Memory recall (Възстановяване на настройките на паметта)
Връща направените корекции обратно към фабричните настройки,
ако дисплеят работи във фабричен Preset Timing Mode (режим за
тайминг с предварителни настройки), изброен в Спецификациите на
това ръководство.
Exception (Изключение): Този контрол не засяга промените,
направени с Настройка Language Select (Избор на език) или or
Power Lock (блокиране на захранването)
Multi-picture (Няколко изображения)
В режим MULTI-PICTURE MODE (режим на няколко изображения)
можете да изберете следните настройки: QUAD WINDOW (четири
прозореца), PBP TOP-BOTTOM (отгоре надолу), PBP LEFT-RIGHT
(от ляво надясно) и PIP. Обясненията за всяка настройка са дадени
по-долу.
1. QUAD WINDOWS (четири прозореца): Можете да изберете тип
екран, разделен на четири изображения.
2. PBP TOP-BOTTOM (отгоре надолу): Можете да изберете два
типа екран с разделяне на екрана на части и да се показват две
изображения едно до друго в горната и долната част.
3. PBP LEFT-RIGHT (отляво надясно): Можете да изберете два
типа екран с разделяне на изображението и да се показват две
изображения едно до друго вляво и вдясно.
4. PIP: Два типа екран с разделяне на изображението, показва
голямо и малко изображение на екрана.
5. PIP SIZE (Размер на PIP): Това контролира размера на подизображението, използвано в PIP.
6. PIP POSITION (Позиция на PIP): Това контролира позицията на
под-изображението, използвано в режим PIP.
7. PIP SWAP (PIP ОБМЕН): Това разменя източника на главното
изображение и източника на под-изображението.
8. SOURCE SELECT (ИЗБОР НА ИЗТОЧНИКА): Това избира
източника за използване на MULTI-PICTURE (няколко
изображения) в QUAD WINDOW (четири прозореца), PBP TOPBOTTOM (отгоре надолу), PBP LEFT-RIGHT (ляво дясно) и PIP.
47
O
OFFSET (Изместване)
Настройва черните нива за red (червено), green (зелено) и blue
(синьо).
Функциите "Усилване" и "Отместване" позволяват на потребителите
да контролират баланса на бялото за най-главния контрол, когато
регулират контраста и тъмните сцени.
OSD Pivot (Завъртане на екранното меню)
Задава посоката на показване на екранното меню на монитора.
Опции
Auto
(Автоматично0
0°
+90°
-90°
180°
Обяснение
При вграден сензор G екранното меню може
автоматично да се завърти, когато мониторът е
позициониран вертикално.
Настройва екранното меню без завъртане
Настройва екранното меню +90 градуса завъртане
Настройва екранното меню -90 градуса завъртане
Настройва екранното меню на 180 градуса
завъртане
Overscan (Запълване на екрана)
Може да се използва за настройване на съотношението на страните
във входния сигнал, получаван от монитора Ви, за да се настрои
изображението така, че да се появи на монитора.
P
Preset Color Mode (Режим с предварително зададени цветове)
Мониторът идва с няколко фабрични цветови стандарти за екрана.
Всеки цветови режим може да се избира за конкретно приложение
на монитора.
Опции
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
Native
(Изходен)
Обяснение
Точен цветови обхват и гама на стандарта sRGB
Точен цветови обхват и гама на стандарта за
излъчване за Европейския съюз
Точен цветови обхват и гама на стандарта SMPTE-C
Точен цветови обхват и гама на ITU-R Rec. 709
стандарт
Кривата на гамата е настроена за симулация на
DICOM
Първоначалният цвят, представен от
течнокристалния панел
48
R
Recall (Повторно извикване)
Възстановява първоначалните настройки на монитора във
Veiwmode.
Resolution notice (Заб. по разделителната способност)
Забележката казва на потребителите, че текущата разделителна
способност на гледане не е правилната изходна разделителна
способност. Тази забележка ще се появи в прозореца за настройки
на дисплея, когато настройвате разделителната способност на
дисплея.
Response time (Време на реакция)
Настройва времето за реакция, създава гладки изображения
без ивици, размътване или двойни изображения. Ниското време
на реакция е перфектно за по-голямата част игри със силно
интензивна графика и осигурява изумително визуално качество,
докато гледате спортни състезания или филми с много екшън.
Препоръчва се настройване на менюто на настройката ‘Ultra
Fast’(свръх бързо).
S
Saturation (Наситеност)
Настройва дълбочината на цвета за всеки цвят (червен, зелен, син,
cyan (циан), magenta (магента) и жълт)
Save as (Запиши като)
Функцията за запис на екранното меню се намира в главното
меню. Има 3 главни позиции (USER MODE 1, USER MODE 2,
USER MODE3), което позволява на потребителите да записват
настройките си от екранното меню.
Setup menu (Меню за настройка)
Задава настройките за екранното меню. Много от тези настройки
могат да активират известяванията на екранното меню така, че на
потребителите да не им се налага да отварят повторно менюто.
49
S
Sharpness (Рязкост)
Регулира рязкостта и качеството на изображението на монитора.
Standard color (Стандартен цвят)
Мониторът идва с няколко стандартни цветови стандарта на
дисплея. Всеки цветен режим може да бъде избран за конкретно
приложение на монитор.
Опции
AdobeRGB
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
Native
(Изходен)
Native
iPhone
U
Обяснение
Точен цветови обхват и гама на стандарта
AdobeRGB (1998)
Точен цветови обхват и гама на стандарта sRGB
Точен цветови обхват и гама на стандарта за
излъчване за Европейския съюз
Точен цветови обхват и гама на стандарта SMPTE-C
Точен цветови обхват и гама на ITU-R Rec. 709
стандарт
Кривата на гамата е настроена за симулация на
DICOM
Първоначалният цвят, представен от
течнокристалния панел
Original color presented by the LCD panel
Точна цветова гама и гама
Uniformity (Еднородност)
Функцията за корекция "Еднородност" компенсира всеки дисбаланс
на осветеност и еднородност на цвета на екрана, такива като тъмни
точки, неравномерна яркост или нечетливи изображения на екрана.
С функцията за корекция на еднородност на ViewSonic, нивата
от сивата скала стават по-балансирани и точките от delta E се
подобряват, като нараства надеждността и се осигурява върховно
качество на гледане от всеки монитор.
ЗАБ.: Ако функцията за еднородност е активирана, тя ще понижи
максималния пик на осветеност на дисплея.
50
V
ViewMode (Режим на преглед)
Уникалната функция ViewMode (режим на преглед) на ViewSonic
предлага предварителните настройки “Game,” (игра) “Movie,” (филм)
“Web,” (интернет) “Text” (текст) и “Mono” (моно). Тези предварителни
настройки са специално създадени да осигуряват оптимизирано
качество за гледане на различни приложения на екрана.
51
4-3. Обяснение на разширените настройки
Тези настройки са обяснени в раздела за екранното меню погоре. Тяхното функционално използване и инструкции относно
настройката са обяснени по-долу.
1. Mult-Picture (Няколко изображения)Активирайте Вашето
екранно меню
Стъпка 1: натиснете цифрата 1 върху рамката на Вашия
монитор ViewSonic , за да отворите екранното меню.
Стъпка 2: Използвайте стрелките, за да изберете функцията
‘Manual Image Adjust’ (Ръчно настройване на
изображението)
Стъпка 3: Използвайте стрелката (бутоните) за избиране на
функцията ‘Multi-Picture’ (Няколко изображения)
Стъпка 4: След това изберете от опциите на ‘Multi-Picture’
(няколко изображения)
QUAD WINDOWS
(Четири прозореца)
PBP TOP-BOTTOM (Отгоре
надолу)
PBP LEFT-RIGHT (Отляво надясно)
PIP
Стъпка 5: След избирането на вашата опция от ‘Multi-Picture’
(няколко изображения), повторете стъпка 1 до стъпка
3, за да се върнете на екрана за опциите ‘MultiPicture’ (Няколко изображения).
Стъпка 6: Изберете опцията ‘Source Select’ (Избор на източник)
Стъпка 7: Изберете източника, който бихте искали да се
покаже на базата на избраната опция ‘Multi-Picture’
(Няколко изображения)
52
1-1. За Quad Windows (Четири прозореца)
Изберете вашия източник в подменюто ‘Source select’ (избор на
източник)
QUAD WINDOW OPTIONS
(Четири прозореца)
Top-Left (Горе вляво)
Top-Right (Горе вдясно)
Изберете опция за въвеждане
Bottom-Left (Долу вляво)
Bottom-Right (Долу вдясно)
1-2. За PBP Top-Bottom (отгоре надолу)
Изберете вашия източник в подменюто ‘Source select’ (избор на
източник)
PBP Options (Опции за PBP)
Top Source (Източникът горе)
Bottom Source (Източникът долу)
Изберете 1
Mini DP
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
В PBP Top-Bottom, моля, коригирайте разделителната
способност на екрана 3840x1080, за да се покаже основна
картина и подпир изображение.
53
1-3. За PBP Left-Right (отляво надясно)
Изберете вашия източник в подменюто ‘Source select’ (избор на
източник)
PBP Options (Опции за PBP)
Left Source (Източникът вляво)
Right Source (Източникът вдясно)
Изберете 1
Mini DP
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
В режим PBP настройте разделителната способност на
екрана до 1920x2160, за да се показва пълноразмерно главно
изображение и под-изображение.
Главно изображение
Под-изображение
Input
Select
Audio
Adjust
Off
View
Mode
Col
Adju
SRGB
PBP Left-Right
EBU
PIP
SMPTEC
Dual Color
REC 709
DICOM
Native
CAL 1
CAL 2
CAL 3
Advance Mode
54
2. PIP
При опциите за PIP изберете коя функция бихте искали да
регулирате:
PIP Position (Позиция на PIP)
PIP Size (Размер на PIP)
PIP Swap (PIP обмен)
2-1. PIP Position (Позиция на PIP)
Изберете 1 за регулиране на позицията при по-малък екран:
PIP H. Позицията регулира хоризонталното положение на помалкия екран в един диапазон от 0 до 100, като 0 започва от
лявата позиция на екрана, а 100 започва от дясната позиция на
екрана.
PIP V. Позицията регулира вертикалното положение на помалкия екран в един диапазон от 0 до 100, като 0 започва от
долната част на екрана, а 100 от горната част на екрана.
2-2. PIP Size (Размер на PIP)
Можете да регулирате размера на по-малкия прозорец, като
натискате стрелките, сочещи нагоре и надолу, при диапазон от
0 до 100
2-3. PIP Swap (PIP обмен)
Натиснете PIP Swap, за да промените източника на
изображението за по-малкия екран с по-големия, когато е избрана
функцията PIP
За да деактивирате всеки режим “multi-picture” (Няколко
изображения), просто отидете на опцията “multi-picture”
(Няколко изображения) и изберете отново същия режим, за да
върнете настройките на монитора обратно към нормалните.
55
Dual Color (два цвята): Мониторът се доставя с механизъм
за двоен цвят, който да показва две различни цветови
настройки в режим PIP или PBP. Можете да задавате различни
предварителни цветови настройки и при двата варианта на
главно изображение и под-изображение.
Стъпка 1: Активирайте Вашето екранно меню
Стъпка 2: Изберете ”Setup Menu” (Меню за настройка)
Стъпка 3: Изберете менюто “Multi-Picture“ (няколко
изображения)
Стъпка 4: Изберете менюто ”PBP Left-Right“ (отляво надясно)
или “PIP”
Стъпка 5: Изберете ”Dual color” (два цвята)
В подменюто на Dual Color (двоен цвят) изберете кой цвят
бихте искали да се показва.
Главно
изображение
Подизображение
Input
Select
Audio
Adjust
View
Mode
Color
Adjust
Меню Dual Color (два цвята)
Off
SRGB
PBP Left-Right
EBU
PIP
SMPTEC
Dual Color
REC 709
DICOM
Native
CAL 1
CAL 2
CAL 3
Advance Mode
56
Manual
Image Adjust
Blue light filter (Син светофилтър)
Клавишна комбинация за Слаба синя светлина
Натиснете клавиша №5, за да активирате незабавно функцията
Слаба синя светлина (със сигнал)
Забележка: Гледането на компютърен екран продължително време може
да доведе до дразнене и дискомфорт в очите. За да намалите
тези ефекти, препоръчва се да правите периодични почивки, за
да позволите на очите Ви да се успокоят.
Изчисляване на почивките
Когато гледате монитора продължително време, препоръчва се
да правите периодични почивки. Кратки почивки от най-малко 5
минути се препоръчват след 1-2 часа непрекъснато гледане на
екрана.
Правенето на кратки, чести почивки обикновено е по-полезно от
по-дълги почивки, но на по-голям интервал.
57
Взиране в отдалечени обекти
Когато правите почивки, можете допълнително да намалите
умората и сухотата в очите като се фокусирате върху обекти,
които се намират далеч от Вас.
• Упражнения за очите
Упражненията за очи спомагат за намаляване на напрежението
в очите. Бавно правете кръгове с очи наляво, надясно, нагоре,
надолу и повторете, ако е необходимо.
• Упражнения за шията
Упражненията за шията спомагат за намаляване на
напрежението в очите. Отпуснете ръце и ги дръжте отстрани.
Наведете се леко напред, за да разтегнете шия, завъртете
глава надясно и наляво. Повтаряйте колкото е необходимо.
58
4-4. Разширени настройки за играчи
Тези настройки са обяснени в раздела за екранното меню погоре. Тяхното функционално използване и инструкции относно
настройката са обяснени по-долу.
1. Low Input Lag (Ниско забавяне на въвеждането)
Стъпка 1: Активирайте Вашето екранно меню
Стъпка 2: Изберете менюто “Manual Image Adjust” (Ръчно
настройване на изображението)
Стъпка 3: Изберете менюто “Advanced Image Adjust”
(Разширени настройки за изображението)
Стъпка 4: Изберете ниско забавяне на въвеждането
В подменюто за ниско забавяне на въвеждането можете да
изберете съответната скорост за вашето желано използване от
двете опции
Off (Изкл.)
Advanced (Разширени)
Ultra Fast (Свръх бърза)
Ако искате да изключите функцията Low Input Lag (Ниско
задържане на въвеждането), изберете “Off” (Изкл.)
59
2. Black Stabilization (Стабилизиране на черното)
Стъпка 1: Активирайте Вашето екранно меню
Стъпка 2: Изберете менюто “Manual Image Adjust” (Ръчно
настройване на изображението)
Стъпка 3: Изберете менюто “Advanced Image Adjust”
(Разширени настройки за изображението)
Стъпка 4: Изберете “Black Stabilization” (Стабилизация на
черното)
Можете да регулирате настройката, като използвате бутоните
със стрелки и избирайки число от 1 до 10, като 1 означава найтъмното, 10 е настройката за най-светло.
60
4-5. Управление на настройките на монитора
Опциите от менюто за управление на захранването на
монитора са подчертани по-долу. Обяснението за всяка опция е
изброено по-долу.
OSD Timeout (Прекъсване на екранното меню)
Функцията OSD Timeout (прекъсване на екранното меню)
позволява на потребителите да избират колко дълго време
екранното меню ще остава върху екрана след бездействие
(брой секунди).
OSD Background (Фон на екранното меню)
Функцията OSD Background (фон на екранното меню) позволява
на потребителите да изключват фона на екранното меню,
докато избират и регулират настройките на екранното меню.
Power Indicator (Индикатор захранване)
Индикаторът Захранване представлява една лампичка, която
показва дали мониторът е включен, или изключен.
Auto Power Off (Автоматично изключване)
Избирането на опцията Auto Power Off (автоматично
изключване) позволява на монитора да изключва захранването
си след определена продължителност от време.
Sleep (Спящ режим)
Тази настройка позволява на потребителите да регулират
времето на бездействие, преди мониторът да влезе в режим
на понижена консумация. Екранът ще бъде в спящ режим през
това време.
61
Eco Mode (Режим Eco)
Позволява на потребителите да избират между различни
режими на базата на консумация на енергия.
DDC/CI (Команден интерфейс за Канала за данни на
дисплея)
Активирането на тази настройка позволява управление на
монитора посредством графичната карта.
4-6. Настройка блокировката на захранването и
OSD
• Б
локировка на OSD: Натиснете и задръжте [2] и [3] за 10
секунди. Ако бъдат натиснати други бутони, на дисплея ще
се появи съобщението OSD Locked (Блокиран OSD) за 3
секунди.
• Деблокиране на OSD: Натиснете и задръжте [2] и [3] отново
за 10 секунди.
• Блокировка на бутона за захранването: Натиснете и
задръжте [2] и [4] за 10 секунди.
• При натискане на бутона за захранването за 3 секунди ще се
появи съобщението Power Button Locked (Блокиран бутон за
захранването).
• С тази настройка или без нея, ако токът спре,
Вашият дисплей ще се ВКЛЮЧИ автоматично, когато
електричеството бъде възстановено.
• Деблокиране на бутона за захранването: Натиснете и
задръжте [2] и [4] отново за 10 секунди.
62
5. Спецификации
Дисплей
Тип
TFT (Thin Film Transistor), Активна
матрица, 3840 x 2160 дисплей,
0,18159 mm x 0,18159 mm
разстояние между пикселите
Размер на
екрана
Размер: 80,005 cm
Imperial: 31,5” (31,5” видими)
Филтър за
цветове
RGB вертикално рае
Стъклена
повърхност
Незаслепяващ
Входен сигнал
Видео
Синхронизиращ
TMDS дигитален (100 ома)
fh:15-135 kHz, fv:24-75 Hz
Съвместимост
PC
Macintosh1
До 3840 x 2160, поредова развивка
Power Macintosh до 3840 x 2160
(Поддържа се от ограничени
видеокарти)
Разрешаваща
способност2
Препоръчвана
3840 x 2160 @ 60 Hz
Поддържа се
3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 1080 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 60 Hz
1920 x 2160@ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Захранване
Входен волтаж
100-240 VAC, 50/60 Hz (автоматичен
превключвател)
Зона за
изобразяване
Пълен екран
697,3056 mm (X) x 392,2344 mm (B)
27,45” (X) x 15,44” (B)
63
Работни
условия
Температура
Влажност
Надморска
височина
+32 °F до +104 °F (0 °C до +40 °C)
20% до 90% (без конденз)
До 16 404 фута
Условия за
съхранение
Температура
Влажност
Надморска
височина
-4 °F до +140 °F (-20 °C до +60 °C)
5% до 90% (без конденз)
До 40 000 фута
Размери
Физически
713,60 mm (Ш) x 636,08 mm (В) x
265,33 mm (Д)
28,09” (Ш) × 25,04” (В) × 10,45” (Д)
Стойка за стена
Максимално
натоварване
Шарка на
отворите
(Ш x В; mm)
Интерфейсен
панел
(Ш x В x Д)
Отвор
на
панела
Брой
болтове и
спецификация
14kg
100mm x
100mm
115 mm x
115 mm x
2.6 mm
Ø 5mm
4 piece
M4 x 10mm
Тегло
Физическо
22,79 lb (10,33 kg)
Енергопестящи
режими
Вкл.
51W (типично) (син LED)
Изкл.
<0,3W
1
е задавайте тайминг на графичната карта на Вашия
Н
компютър, който надвишава тези стойности; ако направите
това е възможно трайно да повредите LCD дисплея.
2
зползвайте само захранващи адаптери на ViewSonic® или
И
одобрени източници.
3
Състоянието на теста следва стандарта EEI
64
6.Намиране и отстраняване
на неизправности
Няма захранване
• Проверете дали бутонът за захранване (или превключвател)
е включен.
• Уверете се, че захранващият кабел е сигурно прикрепен към
дисплея.
• Включете друг електрически уред (например радиоапарат)
в същия контакт, за да проверите дали той осигурява
необходимото напрежение.
Има захранване, но на екрана няма изображение
• У
верете се, че предоставеният с дисплея видеокабел е
правилно свързан към видеоизхода отзад на компютъра. Ако
другият край на видеокабела не е свързан към дисплея за
постоянно, закрепете го както трябва към дисплея.
• Извършете настройка на яркостта и контраста.
Неподходящи или ненормални цветове
• А
ко някои от цветовете (червен, син или зелен) липсват,
проверете дали видео-кабелът е свързан надеждно.
Разхлабени или пречупени контактни щифтове в кабелния
съединител могат да причинят неправилна връзка.
• Свържете дисплея към друг компютър.
• Ако графичният Ви адаптер е по-стар, обърнете се към
ViewSonic® за non-DDC адаптер.
Бутоните за управление не работят
• Натискайте само по един бутон.
65
7.Почистване и Техническа
поддръжка
Почистване на дисплея
• УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДИСПЛЕЯТ Е ИЗКЛЮЧЕН.
• НИКОГА НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ
ДИРЕКТНО КЪМ/НА ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.
За да почистите екрана:
1. Избършете екрана с чиста, мека кърпа без власинки. Това
ще отстрани праха и други частици.
2. А
ко екранът все още не е чист, нанесете малко количество
препарат за почистване на стъкла, който не е на амонячна и
алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и
почистете отново.
За да почистите корпуса:
1. Използвайте мека, суха кърпа.
2. Ако корпусът все още не е чист, нанесете малко количество
мек и не абразивен измиващ препарат, който не е на
амонячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без
власинки и почистете повърхността.
66
Отказ
• V
iewSonic® не препоръчва използването на почистващи
препарати на основата на амоняк или алкохол за почиствани
на дисплея. Някои химични почистващи препарати увреждат
екраа и/или корпуса на дисплея.
• ViewSonic не носи отговорност за повреда, която е в
резултат от използването на разработени на амонячна или
алкохолна основа почистващи препарати.
Внимание:
Местете монитора, като го хващате само за
ръбовете.
Почиствайте само с навлажнено с вода меко
памучно парцалче.
67
8.Информация за
съответствие
ЗАБЕЛЕЖКА: Този раздел съдържа всички приложими
изисвакния и изявления относно приложимите разпоредби.
Потвърдените приложения трябва да се отнасят до етикетите с
имената и съответните маркировки на устройството.
8-1. Изявление за съвместимост на ФКК
Този уред отговаря на част 15 от Правилника на Федералната
комисия по комуникациите (FCC Rules). Експлоатацията се
подчинява на следните две условия: (1) този уред не може да
причинява вредни смущения и (2) този уред трябва да приема
всички получавани смущения, в т.ч. смущения, които могат да
причинят нежелан начин на работа.
Това оборудване е изпитано и е установено, че то
отговаря на ограниченията за цифрово устройство от
Клас В съобразно част 15 от Правилника на Федералната
комисия по комуникациите (FCC Rules). Тези ограничения
са предназначени с цел да осигурят разумна защита срещу
вредни смущения в жилищните инсталации. Това оборудване
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия
и ако не бъде монтирано и използвано съобразно инструкциите,
може да причини вредни смущения на радио комуникациите.
Няма обаче гаранции, че в дадена инсталация няма да се
получат смущения. Ако това оборудване причинява вредни
смущения на радио или телевизионното приемане, което може
да бъде установено чрез включване и изключване, съветът към
потребителя е да се опита да ги коригира чрез едно или повече
от следните действия:
68
• Преориентирайте или преместете на антената.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването към контакт, който не е от веригата,
към която е свързан приемникът.
• Обърнете се за помощ към търговския представител или към
опитен радиотелевизионен техник.
Внимание: Предупреждаваме, че промени или модификации,
които не са изрично одобрени от отговарящата за
съответствието страна, биха могли да анулират правото Ви да
използвате оборудването.
8-2. Изявление на Министерството на
промишлеността на Канада
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
8-3. Съответствие за СЕ маркировка за
европейските държави
Устройството съответства на директивата на EMC
2014/30/EU и директивата на ЕС за ниско напрежение
2014/35/EU.
Следващата по-долу информация е предназначена само за
държавите членки на ЕС:
Показаната вдясно маркировка отговаря на
Директивата за третиране и транспортиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване
2012/19/ЕU (WEEE). Маркировката посочва
изискването това оборудване да НЕ се оставя като
несортиран общински отпадък, а да се използват системите за
връщане и събиране съобразно местните закони.
69
8-4. Декларация за съответствие с Директивата
за ограничаване използването на опасни и
вредни вещества (RoHS2)
Този продукт е конструиран и произведен в съответствие с
Директива 2011/65/EU на Европейския парламент и Съвета по
ограничаване използването на определени опасни вещества
в електрическо и електронно оборудване (RoHS2 Directive)
и се счита за отговаряща на стойностите за максимална
концентрация, издадени от Европейската комисия за
техническо адаптиране (ТАС) и показани по-долу:
Вещество
Предложена
максимална
концентрация
Действителна
концентрация
Олово (Pb)
0,1%
< 0,1%
Живак (Hg)
0,1%
< 0,1%
0,01%
< 0,01%
Шест-валентен хром (Cr )
0,1%
< 0,1%
Поли-бромирани бифенили
(РВВ)
0,1%
< 0,1%
Поли-бромирани дифенилни
етери (PBDE)
0,1%
< 0,1%
Кадмий (Cd)
6+
70
Според Анекса III на Директивата RoHS2, някои компоненти
на продуктите по-горе са освободени.
Примери за освободени компоненти:
1. Живак във флуоресцентни лампи със студени катоди
и флуоресцентни лампи с външни електроди (CCFL и
EEFL) за специални цели, които не надвишават следните
стойности (за лампа):
(1) Къси (≦500 mm): до 3,5 mg за лампа.
(2) средно дълги (>500 mm и ≦1.500 mm): до 5 mg за
лампа.
(3) Дълги (>1.500 mm): до 13 mg за лампа.
2. Олово в стъклото на катодно-лъчеви тръби.
3. Олово в стъклото на флуоресцентни тръби с 0,2% тегловни.
4. Олово като легиращ елемент в алуминий, съдържащ 0,4%
телговни олово.
5. Медна сплав, съдържаща до 4% тегловни олово.
6. Олово в припои за висока температура на топене (т.е.
сплави на оловна база 85% или повече тегловни олово).
7. Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в
стъклен или керамичен диелектрик, различен от керамичния
диелектрик на кондензатори, напр. пиезоелектрични
съединения, представляващи стъклена или керамична
матрица.
71
8-5. Изхвърляне на продукта в края на живота
му
ViewSonic се грижи за околната среда и е отдаден на това да се
живее и работи екологично.
Благодарим Ви, че сте част от Smarter, Greener Computing.
Моля, посетете уеб сайта ViewSonic, за да научите повече.
САЩ и Канада:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Европа:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Тайван:
http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
72
9.Информация за авторските
права
Copyright © ViewSonic Corporation, 2017 г. Всички права
запазени.
Macintosh и Power Macintosh са регистрирани търговски марки
на Apple Inc.
Microsoft, Windows, и логото на Windows са регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други
държави.
ViewSonic и логото с трите птици са регистрирани търговски
марки на ViewSonic Corporation.
VESA е регистрирана търговска марка на Асоциацията за
стандартизиране на видео електроника. DPMS, DisplayPort и
DDC са търговски марки на VESA.
ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка на Агенцията
за защита на околната среда в САЩ (EPA).
Като партньор на ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation е
определила, че този продукт отговаря на насоките на ENERGY
STAR® за енергийна ефективност.
Отказ: ViewSonic Corporation няма да отговаря за технически
или редакционни грешки или пропуски в този документ;
нито за инцидентни или последващи щети, произтичащи
от използването на този материал, или от работата или
използването на този продукт.
В интерес на непрекъсващото усъвършенстване на продукта
ViewSonic Corporation си запазва правото да променя
спецификациите на продукта без известие. Информацията в
този документ може да бъде променяна без известие за това.
Никаква част от този документ не може да бъде копирана,
възпроизвеждана или предавана по никакъв начин и за никакви
цели без предварителното писмено съгласие на ViewSonic
Corporation.
VP3268-4K_UG_BUG Rev. 1A 10-24-17
73
Обслужване на клиента
За техническа помощ или сервизно обслужване на продукта
вижте таблицата по-долу, или се обърнете към своя доставчик.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще Ви е необходим серийния номер на продукта.
Asia pacific
Country/
Region
Website
T= Telephone
C = CHAT ONLINE
Email
ViewSonic
Corporation
http://www.viewsonic.com.tw/
T= 886 2 2246 3456
F= 886 2 2249 1751
Toll Free= 0800-899880
service@tw.viewsonic.
com
China
www.viewsonic.com.cn
T= 4008 988 588
service.cn@
cn.viewsonic.com
Hong Kong
www.hk.viewsonic.com
T= 852 3102 2900
service@hk.viewsonic.
com
Macau
www.hk.viewsonic.com
T= 853 2840 3687
service@hk.viewsonic.
com
Japan
www.viewsonicjapan.co.jp
T= 0120 341 329
service@jp.viewsonic.
com
Korea
ap.viewsonic.com/kr/
T= 080 333 2131
service@kr.viewsonic.
com
India
www.in.viewsonic.com
T= 1800 419 0959
service@in.viewsonic.
com
Singapore/
Malaysia/
Thailand
www.ap.viewsonic.com
T= 65 6461 6044
service@sg.viewsonic.
com
Europe
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Arabia
ap.viewsonic.com/me/
Europe
‫اتصل بالبائع المحلي‬
България
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
Hrvatska
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_hr@
viewsoniceurope.com
Česká
Republika
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_cz@
viewsoniceurope.com
Nederland
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_nl@
viewsoniceurope.com
Suomi
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_fi@
viewsoniceurope.com
France et
autres pays
www.viewsoniceurope.com/
www.viewsoniceurope.com/fr/
francophones
fr/support/call-desk/
en Europe
Canada
www.viewsonic.com
T (Numéro vert)=
1-866-463-4775
74
service_bg@
viewsoniceurope.com
service_fr@
viewsoniceurope.com
service.ca@viewsonic.
com
Suisse
www.viewsoniceurope.com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_ch@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Belgique
(Français)
www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/
service_be@
viewsoniceurope.com
Luxembourg
(Français)
www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/
service_lu@
viewsoniceurope.com
Deutschland
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_deu@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Österreich
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_at@
viewsoniceurope.com
support/call-desk/
Schweiz
(Deutsch)
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_ch@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Ελλάδα
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_gr@
viewsoniceurope.com
Magyar
Köztársaság
www.viewsoniceurope. com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_hu@
viewsoniceurope.com
Italia e altri
paesi di lingua
www.viewsoniceurope. com
italiana in
Europa
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_it@
viewsoniceurope.com
Spain
www.viewsoniceurope.com/es/
www.viewsoniceurope.com/es/ service_es@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Latinoamérica
(México)
www.viewsonic.com/la/
T= 001-8882328722
soporte@viewsonic.
com
Italia e altri
paesi di lingua
www.viewsoniceurope.com
italiana in
Europa
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_it@
viewsoniceurope.com
Polska i inne
kraje Europy
Centralnej
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_pl@
viewsoniceurope.com
Portugal
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_pt@
viewsoniceurope.com
România
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_ro@
viewsoniceurope.com
Россия
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_ru@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Беларусь
(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_br@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Латвия
(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_lv@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Srbija
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_rs@
viewsoniceurope.com
Slovensko
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_sk@
viewsoniceurope.com
Slovenija
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_si@
viewsoniceurope.com
Sverige
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_se@
viewsoniceurope.com
75
Türkiye
http://www.viewsoniceurope.
com/tr/
www.viewsoniceurope.com/tr/
support/call-desk/
service_tr@
viewsoniceurope.com
Україна
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_ua@
viewsoniceurope.com
Australia
New Zealand
www.viewsonic.com.au
AUS= 1800 880 818
NZ= 0800 008 822
service@
au.viewsonic.com
Canada
www.viewsonic.com
T= 1-866-463-4775
service.ca@viewsonic.
com
Latin America
(Argentina)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Chile)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Columbia)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Mexico)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
America
Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F.
Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico
Latin America
(Peru)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Middle East
ap.viewsonic.com/me/
Contact your reseller
service@
ap.viewsonic.com
Puerto Rico &
Virgin Islands
www.viewsonic.com
service.us@viewsonic.
T= 1-800-688-6688 (English)
com
C= http://www.viewsonic.com/
soporte@viewsonic.
la/soporte/servicio-tecnico
com
South Africa
ap.viewsonic.com/za/
Contact your reseller
service@
ap.viewsonic.com
United States
www.viewsonic.com
T= 1-800-688-6688
service.us@viewsonic.
com
76
Ограничени гаранционни условия
Дисплей ViewSonic®
Какво обхваща гаранцията:
ViewSonic гарантира, че продуктите й са без дефекти в
материалите и изработката – при нормална употреба и в
рамките на гаранционния срок. Ако по време на гаранционния
срок даден продукт покаже дефект в материали или качество
на изработката, по свое собствено усмотрение ViewSonic ще
ремонтира или замени продукта. Замяната на продукт или
части може да включва преработени или подновени части или
компоненти.
Какъв е срокът на гаранцията:
Дисплеите ViewSonic имат гаранция от 1 до 3 години в
зависимост от държавата на закупуване, която важи за
всички части, включително източника на светлина, както и за
изработката. Тази гаранция важи от датата на първоначалната
покупка
Кого защитава гаранцията:
Тази гаранция е валидна само за първия купувач.
77
Какво не обхваща гаранцията:
1. Всеки продукт, на който серийният номер е бил повреден,
променен или заличен.
2. Повреда, износване или неправилно функциониране в
резултат от:
a. Инцидент, неправилна употреба, небрежност,
пожар, вода, светкавица или други природни стихии,
неоторизирана модификация на продукта, или
неспазване на инструкциите, предадени заедно с
продукта.
b. Повреда на продукта, която се дължи на транспорт.
c.
Отстраняване или инсталиране на продукта.
d.
Причини извън продукта, като например колебания или
повреда в електрозахранването.
e.
Използване на консумативи или части, които не
отговарят на спецификациите на ViewSonic.
f.
Нормално износване.
g.
Всякаква друга причина, която не е свързана с дефект на
продукта.
3. П
родукт, който показва състояние, общо известно като
„замръзнал образ” и което означава статично изображение
за продължителен период от време.
4. Такси за премахване, инсталиране, еднопосочен транспорт,
застраховка и инсталационен сервиз.
78
Как да получим сервизно обслужване:
1. За информация относно сервизното обслужване по време
на гаранционния срок се обърнете към отдел „Обслужване
на клиента” на ViewSonic Customer Support (Разгледайте
страницата Обслужване на клиента). Ще трябва да посочите
серийния номер на продукта си.
2. За да получите гаранционно сервизно обслужване, ще
трябва да представите (а) оригинален касов бон, (б) Вашето
има, (в) Вашия адрес, (г) описание на проблема и (д)
серийния номер на продукта.
3. Занесете или изпратете – с предварително платени
транспортни разходи – продукта в оригиналната му опаковка
до оторизиран от ViewSonic сервизен център, или до
ViewSonic.
4. За допълнителна информация, или за името на най-близкия
сервизен център на ViewSonic, се обърнете към ViewSonic.
Ограничения на гаранцията:
Няма гаранции – преки или косвени - които излизат извън
описаното тук, вкл. косвената гаранция за годност за пазарна
реализация или за определена цел.
Отказ на щети:
Отговорността на ViewSonic’s е ограничена до разходите за
ремонт или замяна на продукта. ViewSonic не отговаря за:
1. Повреда на друга собственост, причинена от дефект
в продукта, причинени от неудобство щети, загуби от
употребата на продукта, загуба на време, загуба ма
печалба, пропуснати възможности, загуба на репутация,
смущения в бизнес отношения или други търговски загуби,
дори ако има информация за вероятността за такива щети.
2. Всякакви други щети, независимо дали са инцидентни, като
последица или нещо друго.
3. Иск срещу клиента от трета страна.
4. Ремонт или опит за ремонт от някой, който не е оторизиран
от ViewSonic.
79
Действащ закон:
Тази гаранция Ви дава определени законови права, като може
да имате и други права, които варират в различните държави.
Някои държави не позволяват ограничаване на косвените
гаранции и/или изключването на инцидентни или следствени
щети, така че горните ограничения и изключения може да не се
отнасят за Вас.
Продажби извън САЩ и Канада:
За информация относно гаранционните условия и сервизното
обслужване на продукти на ViewSonic, продадени извън САЩ и
Канада, се обърнете към ViewSonic или към местния търговски
представител на ViewSonic.
Гаранционният срок за този продукт в континентален Китай (без
Хонг Конг, Макао и Тайван) е предмет на сроковете и условията
на Гаранционната карта за техническо обслужване.
Всички подробности за гаранционните условия за
потребителите в Европа и Русия могат да бъдат намерени на
адрес www.viewsoniceurope.com, в рубриката Support/Warranty
Information.
Display Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement