ViewSonic VP3268-4K-S MONITOR ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ViewSonic VP3268-4K-S MONITOR ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
VP3268-4K/VP3268-4K-CN
Οθόνη
Οδηγός χρηστών
Αριθμός Μοντέλου: VS16894
Σας ευχαριστούμε που
επιλέξατε τη ViewSonic
Με περισσότερα από 30 χρόνια στην κορυφή της παγκόσμιας
αγοράς στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων, η
ViewSonic ξεπερνά διαρκώς τις παγκόσμιες προσδοκίες
για τεχνολογική εξέλιξη, καινοτομία και απλότητα. Στη
ViewSonic πιστεύουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν θετικό
αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο και είμαστε βέβαιοι ότι
το προϊόν ViewSonic που επιλέξατε θα σας ικανοποιήσει
απόλυτα.
Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη
ViewSonic !
Περιεχόμενα
1. Δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής...... 1
2. Ξεκινώντας........................................................... 4
2-1. Περιεχόμενα συσκευασίας................................................. 5
2-2. Το εξωτερικό μέρος της οθόνης......................................... 6
2-3. Εγκατάσταση υλικού.......................................................... 7
2-4. Γρήγορη εγκατάσταση...................................................... 14
2-5. Ενεργοποίηση.................................................................. 18
2-6. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης (Ρύθμιση
Windows 10)............................................................................ 19
3. Ρύθμιση της εικόνας της οθόνης..................... 20
3-1. Χρήση του πίνακα ελέγχου.............................................. 20
3-2. Βελτιστοποίηση οθόνης................................................... 24
3-3. Ρύθμιση της Λειτουργίας Χρονισμού................................ 24
3-4. Εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού (προαιρετικά)........ 26
3-5. Ενημέρωση υλικολογισμικού οθόνης (προαιρετικά)......... 27
3-6. Αυτόματη περιστροφή (προαιρετικά)................................ 29
3-7. Colorbration (Προαιρετικά)............................................... 30
4. Εισαγωγή στο Μενού OSD............................... 31
4-1. Δομή μενού OSD............................................................. 31
4-2. Επεξήγηση μενού OSD.................................................... 41
4-3. Επεξήγηση Ρυθμίσεων για προχωρημένους................... 52
4-4. Ρυθμίσεις για προχωρημένους για Gamers..................... 59
4-5. Διαχείριση ρυθμίσεων οθόνης.......................................... 61
4-6. Ρυθμίσεις Κλειδώματος OSD και Κλειδώματος
Τροφοδοσίας........................................................................... 62
iii
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά................................... 63
6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων........................... 65
7. Καθαρισμός και συντήρηση............................. 66
Καθαρισμός της οθόνης........................................................... 66
8. Πληροφορίες Συμμόρφωσης........................... 68
8-1.
8-2.
8-3.
8-4.
8-5.
72
Δήλωση συμβατότητας FCC............................................ 68
Δήλωση βιομηχανίας στον Καναδά.................................. 69
Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες.................. 69
Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS2.................................. 70
Απόρριψης προϊόντος στο τέλος της ζωής του προϊόντος...
9. Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...... 73
Υποστήριξη Πελατών............................................................... 74
Περιορισμοί Εγγύησης............................................................. 77
iv
1. Δηλώσεις προειδοποίησης
και προσοχής
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
συσκευή.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
3. Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις
οδηγίες.
4. Καθίστε τουλάχιστον 18”/45 εκ. μακριά από την οθόνη.
5. Να χειρίζεστε πάντα με προσοχή την οθόνη κατά τη μετακίνησή
της.
6. Μην αφαιρείτε ποτέ το πίσω καπάκι. Η οθόνη περιέχει μέρη
με υψηλή τάση. Μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά αν τα
ακουμπήσετε.
7. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή
υγρασία.
8. Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης στο άμεσο ηλιακό φως ή
άλλη πηγή θερμότητας. Προσανατολίστε την οθόνη μακριά από
το άμεσο ηλιακό φως για να μειώσετε την ακτινοβόληση.
9. Καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αν χρειάζεται επιπλέον
καθαρισμός, ανατρέξτε στο “Καθαρισμός της οθόνης” για
περισσότερες οδηγίες.
10. Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη. Τα δερματικά έλαια
αφαιρούνται δύσκολα.
11. Μην τρίβετε ή ασκείτε πίεση στο πάνελ της οθόνης, επειδή
ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
12. Μην φράζετε τις τρύπες αερισμού. Πραγματοποιήστε την
εγκατάσταση της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
1
13. Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοπομπούς, φούρνους, ή
άλλες συσκευές (περιλαμβανομένων των ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
14. Τοποθετήστε την οθόνη σε σημείο με καλό αερισμό. Μην
τοποθετείτε επάνω στην οθόνη οτιδήποτε που ενδέχεται να
εμποδίζει το διασκορπισμό της θερμότητας.
15. Μην τοποθετείτε επάνω στην οθόνη, το καλώδιο βίντεο ή το
καλώδιο τροφοδοσίας βαριά αντικείμενα.
16. Εάν παρουσιαστεί καπνός, ασυνήθιστος θόρυβος ή
παράξενη μυρωδιά, απενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τη ViewSonic. Είναι
επικίνδυνη η συνέχιση χρήσης της οθόνης.
17. Μην επιχειρήσετε να παραβιάσετε τις διατάξεις ασφαλείας
πόλωσης ή γείωσης του φις. Ένα πολωμένο φις έχει δύο
ελάσματα το ένα πιο πλατύ από το άλλο. Ένα γειωμένο φις έχει
δύο λεπίδες και ένα τρίτο δόντι γείωσης. Το πλατύ έλασμα και
το τρίτο δόντι υπάρχουν για την ασφάλειά σας. Αν το φις δεν
ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για
αντικατάσταση της πρίζας.
18. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή
να τρυπηθεί ειδικά στο σημείο που βρίσκεται το φις και στο
σημείο όπου βγαίνει από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε πως η
πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή ώστε να υπάρχει εύκολη
πρόσβαση.
19. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/παρελκόμενα που
καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
20. Να χρησιμοποιείτε μόνο το καροτσάκι, τρίποδο, βραχίονα
ή τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής ή
που πουλιούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε ένα καροτσάκι, προσέχετε κατά
τη μετακίνηση του μαζί με τη συσκευή για να
αποφύγετε τον τραυματισμό από την ανατροπή του.
2
21. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δε θα χρησιμοποιηθεί
για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
22. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών. Απαιτείται επισκευή της συσκευής αν υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά, όπως: αν το καλώδιο ή το φις τροφοδοσίας
έχουν υποστεί ζημιά, αν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή ή
πέσουν αντικείμενα μέσα στη μονάδα, αν η μονάδα εκτεθεί σε
βροχή ή υγρασία, ή αν η μονάδα δε λειτουργεί κανονικά ή αν
σας έχει πέσει.
3
2. Ξεκινώντας
Σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα και το προϊόν που αγοράσατε
πρέπει να επιστραφεί για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε κρατήστε την
αρχική συσκευασία, την φόρμα εγγραφής και την απόδειξη. Η διατήρηση αυτών
των στοιχείων θα διευκολύνει τον έλεγχο, την επισκευή και την επιστροφή του
προϊόντος.
Αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με το προϊόν ή απορίες που δεν καλύπτονται
από τον Οδηγό Χρήστη σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.
Σημαντικό! Φυλάξτε το κουτί και όλα τα υλικά συσκευασίας για τυχόν μελλοντική
μεταφορά του προϊόντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη "Windows" σε αυτές τις οδηγίες χρήσης αναφέρεται στο
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.
4
2-1. Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία της οθόνης σας περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
Οθόνη
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο βίντεο
Καλώδιο USB
Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα
ViewSonic CD
-- Οδηγός Χρήστη
-- Αρχεία INF/ICM*
-- Πληροφορίες δήλωσης
-- Πρόσθετο λογισμικό (Προαιρετικό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1
καλώδια βίντεο που περιλαμβάνονται στη συσκευασία σας
Τα
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας. Επικοινωνήστε
με τον τοπικό μεταπωλητή μας για περισσότερες πληροφορίες.
2
Τ
ο αρχείο INF διασφαλίζει τη συμβατότητα με τα λειτουργικά
συστήματα Windows. και το αρχείο ICM (Image Color Matching)
διασφαλίζει ακρίβεια στα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Η ViewSonic συνιστά να εγκαταστήσετε τόσο τα αρχεία INF όσο
και τα ICM.
5
2-2. Το εξωτερικό μέρος της οθόνης
A. Πρόσθια όψη
B. Αριστερή και δεξιά όψη
C. Πίσω όψη
1. Πίνακας ελέγχου (Αναλυτική περιγραφή στην
παράγραφο 3-1)
2. Θύρα I/O (είσοδος/έξοδος) Η περιοχή αυτή
περιλαμβάνει όλες τις επιλογές σύνδεσης I/O,
καθώς και την υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας
(Αναλυτική περιγραφή στην παράγραφο 2-4)
1
4
2
3
3. Υποδοχή ασφαλείας Kensington (Αναλυτική
περιγραφή στην παράγραφο 2-3, ενότητα G)
4. Αυτή είναι η περιοχή ανάρτησης σε τοίχο
στο πίσω μέρος της οθόνης σύμφωνα με το
πρότυπο VESA*. Για τα βήματα ανάρτησης σε
τοίχο κατά το πρότυπο VESA, ανατρέξτε στην
παράγραφο 2-3, ενότητα F, για πρόσθετες
οδηγίες.
6
2-3. Εγκατάσταση υλικού
A. Διαδικασία τοποθέτησης B. Διαδικασία αφαίρεσης
βάσης
βάσης
1
1
2
2
3
3
7
C. Ρύθμιση ύψους οθόνης
-- Πιέστε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω μέχρι να φτάσει στο
επιθυμητό ύψος θέασης.
-- Μπορείτε επίσης να τραβήξετε την οθόνη ξανά προς τα πάνω, στο
επιθυμητό ύψος θέασης.
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
8
D. Ρύθμιση της γωνίας
-- Μετά τη ρύθμιση του ύψους της οθόνης, σταθείτε μπροστά από την οθόνη,
ώστε να είναι κεντραρισμένη μπροστά σας.
-- Η γωνία της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί με μετακίνηση του πάνελ προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω. Μπορεί να ρυθμιστεί από -5° έως 21° για μια
ευέλικτη, άνετη εμπειρία θέασης*.
Πίσω πλευρά
Μπροστινή πλευρά
*Οι γωνίες ρύθμισης διαφέρουν ανάλογα με το κάθε μοντέλο.
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
9
E. Λειτουργία περιστροφής
1. Ανασηκώστε την οθόνη όσο το δυνατόν πιο ψηλά (μέγιστο ύψος).
2. Ρυθμίστε την οθόνη, πιέζοντας το επάνω μέρος προς τα πίσω και τραβώντας
το κάτω μέρος προς τα εμπρός (δείτε την παρακάτω εικόνα για αναφορά).
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
10
3. Περιστρέψτε την οθόνη δεξιόστροφα και αριστερόστροφα (δείτε την
παρακάτω εικόνα για αναφορά).
4. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση της οθόνης περιστρέφοντας πλήρως την
οθόνη κατά 90° (δείτε την παρακάτω εικόνα για αναφορά).
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
11
F. Τοποθέτηση σε Τοίχο (Προαιρετικό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χρήση μόνο με Βραχίονα μονταρίσματος σε τοίχο
UL Listed
Για να λάβετε ένα κιτ επιτοίχιας στήριξης ή μία βάση ρύθμισης
ύψους, επικοινωνήστε με τη ViewSonic® ή το τοπικό σας κατάστημα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ προσάρτησης. Για
να μετατρέψετε την οθόνη σας από οθόνη στήριξης σε επιφάνεια σε
οθόνη επιτοίχιας στήριξης, κάντε τα εξής:
1. Βρείτε κιτ εντοιχισμού συμβατό με VESA το οποίο πληροί τις
απαιτήσεις στην ενότητα "Προδιαγραφές".
2. Ε
πιβεβαιώστε πως είναι σβηστή η οθόνη, έπειτα αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Α
κουμπήστε την πρόσοψη της οθόνης επάνω σε μια πετσέτα ή
κουβέρτα.
4. Αφαιρέστε τη βάση. (Ενδέχεται να χρειαστεί να αφαιρεθούν οι
βίδες.)
5. Εγκαταστήστε τον βραχίονα της βάσης τοίχου χρησιμοποιώντας
βίδες κατάλληλου μήκους.
6. Π
ροσαρτήστε την οθόνη στον τοίχο, ακολουθώντας τις οδηγίες
του κιτ επιτοίχιας στήριξης.
12
G. Χρήση διάταξης κλειδώματος Kensington
Η υποδοχή ασφαλείας Kensington βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Kensington στη διεύθυνση
http://www. kensington.com.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα ρύθμισης της διάταξης κλειδώματος Kensington σε ένα
τραπέζι.
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
13
2-4. Γρήγορη εγκατάσταση
Σύνδεση καλωδίου βίντεο
1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη LCD και ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας.
2. Αφαιρέστε τα καλύμματα του πίσω πίνακα εφόσον είναι απαραίτητο.
3. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο από την οθόνη LCD στον υπολογιστή.
Audio in
DisplayPort
Υποδοχή Connector
τροφοδοσίας
Power
HDMI
mini DP
USB Type B
USB Type A
Έξοδος ήχου
Audio
out
14
3.A. Καλώδιο βίντεο και ήχου
Για MAC με έξοδο Thunderbolt, παρακαλούμε συνδέστε το άκρο mini DP
του "καλωδίου mini DP σε DisplayPort" στην έξοδο Thunderbolt του MAC.
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή DisplayPort στο πίσω
μέρος της οθόνης.
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
15
3.B.Καλώδιο USB
Συνδέστε το βύσμα τύπου Β του καλωδίου USB στη θύρα USB 3.0 στο
πίσω μέρος της οθόνης. Συνδέστε το βύσμα τύπου Α του καλωδίου USB
στη θύρα USB του υπολογιστή.
A type
B type
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
16
3.C. Καλώδιο τροφοδοσίας (και τροφοδοτικό AC/DC αν είναι απαραίτητο)
Συνδέστε το θηλυκό βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος στην
υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης, και το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος
του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.
*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για αναφορά
17
2-5. Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση οθόνης LCD και υπολογιστή
Ενεργοποιήστε την οθόνη LCD και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Η συγκεκριμένη σειρά (ενεργοποίηση της οθόνης LCD πριν από τον υπολογιστή)
είναι σημαντική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρήστες των Windows ενδέχεται να λάβουν ένα μήνυμα που
τους ζητάει να εγκαταστήσουν το αρχείο INF. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
αρχείο, τοποθετήστε το CD της ViewSonic στη μονάδα CD του υπολογιστή και
εντοπίστε το στον ακόλουθο κατάλογο “:\CD\vsfiles”.
Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μονάδα CD-ROM, παρακαλούμε ανατρέξτε στη
σελίδα Υποστήριξης Πελατών.
Χρήστες Windows: Ρύθμιση της λειτουργίας χρονισμού
Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της ανάλυσης και του ρυθμού ανανέωσης,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της κάρτας γραφικών.
18
2-6. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
(Ρύθμιση Windows 10)
Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, συνδέστε πρώτα την οθόνη
με τον υπολογιστή σας, κάντε εκκίνηση του υπολογιστή (βεβαιωθείτε ότι
έχετε ενεργοποιήσει πρώτη την οθόνη) και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση
με το διαδίκτυο. Όταν ο υπολογιστής ολοκληρώσει την εκκίνηση, πρέπει να
εντοπίσει αυτόματα την οθόνη.
Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής αυτόματη ανίχνευση, μεταβείτε στην επιλογή
"Advanced Display Settings" (Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους) στο
παράθυρο "Display Settings" (Ρυθμίσεις οθόνης) (ανάλυση της οθόνης) του
συστήματός σας. Εκεί μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η οθόνη ViewSonic έχει
αναγνωριστεί από τον υπολογιστή σας στην ενότητα "Color Management"
(Διαχείριση χρωμάτων) στις ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει ανιχνεύσει αυτόματα την οθόνη, αλλά
εξακολουθεί να λειτουργεί, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης
από την ιστοσελίδα της ViewSonic και να το εγκαταστήσετε. Στη συνέχεια κάντε
επανεκκίνηση του υπολογιστή και ακολουθήστε και πάλι τα παραπάνω βήματα.
Η ανίχνευση της οθόνης από τον υπολογιστή δεν είναι επιτακτική ανάγκη για την
κανονική χρήση, αλλά συνιστάται.
Εάν αντιμετωπίσετε πρόσθετα προβλήματα ή έχετε απορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
19
3. Ρύθμιση της εικόνας της
οθόνης
3-1. Χρήση του πίνακα ελέγχου
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο μπροστινό ή τον πίσω πίνακα ελέγχου για να
προβάλλετε και να ρυθμίσετε το μενού οθόνης (OSD)......
20
Επεξήγηση συμβόλων πρόσοψης και OSD
Η επεξήγηση των συμβόλων πρόσοψής αναφέρεται παρακάτω:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φωτεινή ένδειξη
Μπλε = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Πορτοκαλί = Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εμφανίστε το Μενού πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο
Λειτουργία.
21
Οι επεξηγήσεις των συμβόλων του Μενού OSD και του
Σύντομου μενού OSD και οι λειτουργικές τους χρήσεις
αναφέρονται παρακάτω.
Σύμβολο ενεργοποίησης για την ενεργοποίηση των διαφόρων λειτουργιών
κατά τη χρήση του συστήματος μενού.
Σύμβολο ενεργοποίησης για την έξοδο, την επιστροφή ή την απενεργοποίηση
της επιλεγμένης λειτουργίας.
Κύλιση στις επιλογές του μενού και ρύθμιση των επιλογών ελέγχου της
οθόνης.
Σύμβολο που χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο
μενού
Πλήκτρο συντόμευσης εμφάνισης πληροφοριών, το οποίο δίνει στους
χρήστες πρόσβαση στις πληροφορίες της οθόνης που χρησιμοποιείται.
Εικονίδιο κύριου μενού που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση
στο κύριο μενού. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για μερικά δευτερόλεπτα
για να απενεργοποιήσετε το κύριο μενού
Εικονίδια αριστερά και δεξιά για οριζόντια εναλλαγή επιλογών.
Επιλογέας γρήγορου μενού OSD που αυξάνει ή μειώνει την επιλεγμένη
λειτουργία
22
Η επεξήγηση του συμβόλου γρήγορου μενού αναφέρεται
παρακάτω:
1. Για να εμφανιστεί το Γρήγορο Μενού, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο [
].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα μενού OSD και οι οθόνες ρύθμισης κλείνουν αυτόματα
μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να αλλάζει από τη ρύθμιση
χρονικού ορίου OSD στο μενού ρυθμίσεων.
2. Όταν πατήσετε ένα από τα τετράγωνα, εμφανίζονται επιλογές γρήγορης
πρόσβασης.
Προκαθορισμένο
χρώμα
Αντίθεση/
φωτεινότητα
Επιλογή
πηγής
Πρόσβαση
στο
Έξοδος
Κύριο μενού
3. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό μενού ελέγχου, χρησιμοποιήστε τα σύμβολα
για να περιηγηθείτε και να ρυθμίσετε την οθόνη στις
προτιμήσεις σας.
Κάθε λειτουργία του μενού εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες στην
παράγραφο 4-2, Επεξήγηση OSD.
4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο,
πατήστε το πλήκτρο [X] μέχρι να σβήσει το OSD.
23
3-2. Βελτιστοποίηση οθόνης
• Ρυθμίστε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή για να υποστηρίζει μια
συνιστώμενη λειτουργία χρονισμού (για τις συνιστώμενες ρυθμίσεις ανάλυσης
για την οθόνη LCD σας, ανατρέξτε στην παράγραφο "Προδιαγραφές"). Για να
βρείτε οδηγίες σχετικά με την "αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης", ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της κάρτας γραφικών.
3-3. Ρύθμιση της Λειτουργίας Χρονισμού
Η ρύθμιση της λειτουργίας χρονισμού είναι σημαντική για τη μεγιστοποίηση
της ποιότητας της εικόνας και την ελαχιστοποίηση της κόπωσης των ματιών. Η
λειτουργία χρονισμού αποτελείται από την ανάλυση (παράδειγμα 1920 x 1080p)
και τη συχνότητα ανανέωσης (ή κάθετη συχνότητα, για παράδειγμα 60 Hz). Μετά
τη ρύθμιση της λειτουργίας χρονισμού, χρησιμοποιήστε το μενού OSD (On Screen
Display) για να ρυθμίσετε την εικόνα της οθόνης.
Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονισμού που
αναφέρεται συγκεκριμένα για την οθόνη LCD σας στη σελίδα “Προδιαγραφές”.
Για να ρυθμίσετε τη Λειτουργία Χρονισμού:
• Ανατρέξτε στη διαχείριση της κάρτας γραφικών σας για να προσαρμόσετε την
ανάλυση και τον ρυθμό ανανέωσης.
24
Ρύθμιση ευρείας οθόνης LCD
Ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης σας στην εγγενή της ανάλυση για να
απολαύσετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία εικόνας, με ζωντανά χρώματα και
καθαρό κείμενο. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Μεταβείτε στο παράθυρο ρυθμίσεων ανάλυσης της οθόνης σας (κάθε
λειτουργικό σύστημα έχει διαφορετική διαδικασία μετάβασης).
2. Στη συνέχεια ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης, ώστε να ταιριάζει με την
εγγενή ανάλυση της οθόνης σας. Αυτό θα σας παρέχει βέλτιστη εμπειρία
χρήσης.
Εάν δυσκολεύεστε να ορίσετε την ανάλυση ή δεν μπορείτε να δείτε την επιλογή
3840x2160 ως διαθέσιμη επιλογή, ενδέχεται να χρειαστείτε ένα πιο πρόσφατο
πρόγραμμα οδήγησης κάρτας γραφικών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών σας για να αποκτήσετε το πλέον πρόσφατο
πρόγραμμα οδήγησης.
25
3-4. Εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού
(προαιρετικά)
1. Τοποθετήστε το CD της ViewSonic στη μονάδα δίσκου CD/DVD.
2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Software" (Λογισμικό) και επιλέξτε μια
εφαρμογή, αν το επιθυμείτε.
3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe ή .pkg και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την απλή εγκατάσταση κάθε επιπλέον
λογισμικού/εφαρμογής.
4. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μονάδα CD/DVD, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://color.viewsonic.com για περισσότερες πληροφορίες για τη
σειρά VP. Μπορείτε να κατεβάσετε αποκλειστικές εφαρμογές για τη σειρά VP
από τον δικτυακό τόπο.
26
3-5. Ενημέρωση υλικολογισμικού οθόνης
(προαιρετικά)
Για καλύτερη απόδοση οθόνης και για επίλυση τυχόν γνωστών θεμάτων,
συνιστάται να διατηρείτε την οθόνη σας ενημερωμένη με την τελευταία
έκδοση υλικολογισμικού. Με το καλώδιο USB και το εργαλείο ενημέρωσης
υλικολογισμικού μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε το υλικολογισμικό της οθόνης
ανά πάσα στιγμή.
Βήμα 1.Πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου ενημέρωσης εργαλείο ενημέρωσης
υλικολογισμικού με την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για την οθόνη
σας από τη διεύθυνση http://color.viewsonic.com/support/software/
Βήμα 2.Βεβαιωθείτε ότι θύρα USB της οθόνης σας έχει συνδεθεί με τη θύρα
USB του υπολογιστή. (Ανατρέξτε στην παράγραφο 2-4., ενότητα C, για
περισσότερες λεπτομέρειες.)
Βήμα 3.Αποσυμπιέστε το εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού, κάντε διπλό κλικ
στο αρχείο .exe ή .pkg και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
ολοκληρώσετε την απλή εγκατάσταση.
27
Βήμα 4.Εκκινήστε το εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού. Η εφαρμογή θα
ανιχνεύσει αυτόματα και θα επαληθεύσει το μοντέλο της οθόνης σας και
την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού. Κάντε κλικ στο κουμπί Update
(Ενημέρωση) για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της οθόνης σας.
VP Series USB Firmware Update Tool v1.0
Model Name
Model Name
Current Firmware
Current Firmware
New Firmware
New Firmware
CheckSum
CheckSum
0%
Update
EXIT(X)
Σημείωση: Η διαδικασία ενημέρωσης θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην
απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή και την οθόνη σας. Η διακοπή της σύνδεσης
USB θα προκαλέσει αποτυχία της ενημέρωσης.
28
3-6. Αυτόματη περιστροφή (προαιρετικά)
Με την εφαρμογή Auto Pivot (Αυτόματη περιστροφή), το λειτουργικό σύστημα
μπορεί να ανιχνεύσει και να ρυθμίσει αυτόματα τον προσανατολισμό της εικόνας
στην οθόνη κατά την περιστροφή της οθόνης κάθετα ή οριζόντια. Το αρχείο
εγκατάστασης της εφαρμογής βρίσκεται στο φάκελο του λογισμικού στο CD της
ViewSonic. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοση της
εφαρμογής Auto Pivot από τη διεύθυνση
http://color.viewsonic.com/support/software/
Σημείωση: Πριν από την εφαρμογή της λειτουργίας Auto Pivot, βεβαιωθείτε ότι
η λειτουργία DDC/CI της οθόνης είναι ενεργοποιημένη.
VP3268-4K
Input
Select
Audio
Adjust
Color
Adjust
View
Mode
Manual
Image Adjust
Setup
Menu
On
Off
ECO Mode
DisplayPort 1.2
DDC/CI
Save As
All Recall
3840 x 2160 @ 60Hz
75%
29
3-7. Colorbration (Προαιρετικά)
Για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη χρωματική ακρίβεια, κάποια
συγκεκριμένα μοντέλα υποστηρίζουν λειτουργία βαθμονόμησης χρωμάτων. Η
οθόνη συνοδεύεται από την εφαρμογή Colorbration. Το αρχείο εγκατάστασης
της εφαρμογής βρίσκεται στο φάκελο του λογισμικού στο CD της ViewSonic.
Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση
http://color.viewsonic.com/support/software/
Η βασική συσκευασία της οθόνης δεν περιέχει τον αισθητήρα χρώματος που
απαιτείται γα την εφαρμογή Colorbration.
Το σετ Colorbration της ViewSonic περιλαμβάνει τον αισθητήρα χρώματος
CS-XRi1, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την X-Rite για την
παροχή της καλύτερης λύσης για μακροχρόνια χρωματική ακρίβεια. Το CSXRi1 είναι το χρωματόμετρο νέας γενιάς της X-Rite, το οποίο χρησιμοποιεί
ένα επανασχεδιασμένο οπτικό σύστημα, τεχνολογία φίλτρου, αρχιτεκτονική
βαθμονόμησης και έξυπνο συντελεστή σχημάτων και σε συνδυασμό με την
εφαρμογή Colorbration της Viewsonic προσφέρει απαράμιλλη χρωματική ακρίβεια,
επαναληψιμότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Σημείωση: Ιδανικά με ViewSonic CS-XRi1, συμβατό με το X-Rite i1Display Pro
και το i1 Pro 2.
30
4. Εισαγωγή στο Μενού OSD
4-1. Δομή μενού OSD
Για μια επεξήγηση της δομής του μενού OSD και των σχετικών
λειτουργιών, ανατρέξτε στην παράγραφο 4-2, Επεξήγηση OSD,
παρακάτω. Η δομή του μενού OSD αναπαριστά οπτικά το πλήρες
μενού OSD, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την οθόνη
σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι πού βρίσκεται μία επιλογή/λειτουργία
ή δεν μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό,
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το δέντρο OSD παρακάτω.
31
Preset Color
Contrast / Brightness
Input Select
Menu
Exit
Startup Menu
Preset Color
Contrast/Brightness
Input Select
Menu
Exit (OSD off)
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
CAL 1
CAL 2
CAL3
CUSTOM
Contrast (-/+)
Brightness (-/+)
mini DP
DISPLAYPORT
HDMI 1
HDMI 2
Menu OSD table detail items
32
VP3268-4K
Input
Select
Color
Adjust
View
Mode
Audio
Adjust
Manual
Image Adjust
Setup
Menu
miniDP
DISPLAYPORT
HDMI 1
HDM 2
Auto detect
3840 × 2160 @ 60Hz
Menu
mini DP
DISPLAYPORT
Input Select
HDMI 1
HDMI 2
Auto detect
Volume
Mute
On
Off
(-/+)
On
Off
Auto
mini DP
Audio Input
Audio Adjust
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Audio In
Standard
Sonic Mode
Music
Theater
Audio Only
On
Off
33
Menu
Off
FPS 1
Game
FPS 2
RTS
MOBA
Movie
Web
Text
MAC
UltraClear
(-/+)
CAD/CAM
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Designer
Animation
ViewMode
Video Edit
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Black stabilization
(-/+)
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Retro
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Photographer
Photo
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Landscape
TruTone
(-/+)
Ultra Clear
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
TruTone
34
(-/+)
Menu
Photographer
Mono Chrome
Contrast/
Brightness
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
Advanced Gamma (-/+)
Portrait
ViewMode
Ultra Clear
TruTone
(-/+)
Skin Tone
(-/+)
Black stabilization
(-/+)
Advanced
Sharpness
(-/+)
TruTone
(-/+)
Contrast
(-/+)
Brightness
(-/+)
Auto
RGB (Full Range)
Color Format
RGB (Limited
Range)
YUV (Full Range)
YUV (Limited
Range)
sRGB
EBU
Standard Color
SMPTE-C
REC 709
DICOM SIM
Color Adjust
Panel Default
Bluish
Color Temperature
Cool
Native
Warm
User
Off
Custom
1.8
2.0
Gamma
2.2
2.4
2.6
Black Stabilization (-/+)
Advanced DCR
35
(-/+)
Menu
Gain
Offset
Custom
Hue
Color Adjust
Saturation
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Cyan
(-/+)
Magenta
(-/+)
Yellow
(-/+)
Red
(-/+)
Green
(-/+)
Blue
(-/+)
Cyan
(-/+)
Magenta
(-/+)
Yellow
(-/+)
Recall
CAL 1
CAL Time Flag
CAL 2
CAL Time Flag
CAL 3
CAL Time Flag
Calibration Notice
Remind Schedule
Hour +/-
Color Calibration
Counter Hour
Recall
Sharpness
(-/+)
1:1
Aspect Ratio
Manual Image
Adjust
4:3
Full Screen
Overscan
On
Off
Off
Low Input lag
Advanced
UltraFast
Standard
Response Time
Advanced
Ultra Fast
Blue Light Filter
Manual Image
Adjust
Uniformity
HDR10
Film Mode
(-/+)
On
Off
On
Off
On
36
Menu
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Language
Suomi
Русский
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Setup Menu
Resolution Notice
On
Off
Information
Information
message
OSD Timeout
(-/+)
OSD Background
On
Off
Auto
0˚
OSD Pivot
+90˚
-90˚
180˚
Power Indicator
On
Off
37
Menu
Auto Power Off
On
Off
30 Minutes
45 Minutes
Sleep
60 Minutes
120 Minutes
Off
Off
mini DP
Top-Left Source
Select
Setup Menu
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
mini DP
Multi-Picture
Quad Windows
Top-Right Source
Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
miniDP
Bottom-Left
Source Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
38
Menu
miniDP
Top Source Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
PBP Top-Bottom
miniDP
Bottom Source
Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Swap
miniDP
Left Source Select
Setup Menu
Multi-Picture
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
PBP Left-Right
miniDP
Right Source
Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Swap
mini DP
PIP Source Select
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
PIP
PIP Position
PIP Size
Swap
39
PIP H. Position (-/+)
PIP V. Position (-/+)
(-/+)
Menu
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC 709
DICOM SIM
Multi-Picture
Native
Dual Color
CAL 1
CAL 2
CAL 3
View Mode
.
.
.
View Mode
Setup Menu
Standard
ECO Mode
Optimize
Conserve
DisplayPort 1.2
HDMI2.0
DDC/CI
On
Off
On
Off
On
Off
User 1
Save As
User 2
User 3
Recall
All Recall
40
4-2. Επεξήγηση μενού OSD
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία του μενού OSD που αναφέρονται σε αυτή
την ενότητα δείχνουν το σύνολο των στοιχείων του μενού OSD
όλων των μοντέλων. Μερικά από αυτά τα στοιχεία μπορεί να μην
είναι διαθέσιμα στο μενού OSD του προϊόντος σας. Παρακαλούμε
αγνοήστε της εξηγήσεις στοιχείων μενού OSD, εάν αυτά τα στοιχεία
δεν υπάρχουν στο μενού OSD σας. Ανατρέξτε στη παράγραφο 4-1,
Δομή μενού OSD (παραπάνω), για τα διαθέσιμα στοιχεία του μενού
OSD της οθόνης σας. Ανατρέξτε στις επεξηγήσεις των στοιχείων του
μενού OSD παρακάτω (με αλφαβητική σειρά), για μια σαφέστερη
επεξήγηση κάθε λειτουργίας.
A
Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)
Προσαρμόζει την ένταση, θέτει τον ήχο σε σίγαση ή πραγματοποιεί
εναλλαγή ανάμεσα σε εισόδους, αν διαθέτετε περισσότερες από μία
πηγές.
Advanced DCR (Σύνθετο DCR)
Η προηγμένη τεχνολογία DCR ανιχνεύει αυτόματα το σήμα εικόνας και
ελέγχει έξυπνα τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού και το χρώμα
για τη βελτίωση της ικανότητας να γίνεται το μαύρο πιο μαύρο σε μια
σκοτεινή σκηνή και το λευκό λευκότερο σε φωτεινό περιβάλλον.
Auto Detect (Αυτόματη ανίχνευση)
Εάν η τρέχουσα πηγή εισόδου δεν έχει σήμα, η οθόνη μεταβαίνει
αυτόματα στην επόμενη επιλογή εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι
απενεργοποιημένη από προεπιλογή σε κάποια μοντέλα.
41
B
Backlight sensor (Αισθητήρας φωτισμού)
1. Διατηρεί σταθερότητα φωτεινότητας AdobeRGB, sRGB και DICOM
για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
2.
Συνήθως, οι οθόνες χρειάζονται 30 λεπτά ή περισσότερο για
τη φωτεινότητα, τη χρωματικότητα και τα χαρακτηριστικά τόνου
για να σταθεροποιηθούν. Το VP2785-4K μπορεί να επιτύχει
σταθεροποίηση σε μόλις τρία λεπτά.
3.
Για τυπικούς χρωματισμούς και αυτόχθονες λειτουργίες, ο
αισθητήρας οπίσθιου φωτισμού θα ρυθμίζει αυτόματα και θα
διατηρεί τη φωτεινότητα ώστε να πληροί τα καθορισμένα κριτήρια
φωτεινότητας, όπως 120Cd / m2, 160Cd / m2 ή 230Cd / m2.
Black Stabilization (Σταθεροποίηση μαύρου)
Η λειτουργία σταθεροποίησης μαύρου της ViewSonic παρέχει αυξημένη
ορατότητα και λεπτομέρεια φωτίζοντας τις σκοτεινές σκηνές.
Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)
Ρυθμίζει το φίλτρο που μπλοκάρει το μπλε φως υψηλής έντασης για
ασφαλέστερη εμπειρία για τους χρήστες μας.
Brightness (Φωτεινότητα)
Ρυθμίζει το μαύρο επίπεδο του φόντου της εικόνας στην οθόνη.
42
C
Color space (Χώρος χρωμάτων)
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τον χρωματικό χώρο που
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για την έξοδο οθόνης (RGB, YUV).
Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις
θερμοκρασίας χρώματος για να προσαρμόζουν περαιτέρω την εμπειρία
θέασής τους.
Προεπιλογή πίνακα
Γαλαζωπός
Δροσερός
Native
(Εγγενής)
Ζεστό
Πλαίσιο αρχικής κατάστασης
9300K
7500K
Αυτή η ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη
θερμοκρασία χρώματος.
Συνιστάται για γενική γραφιστική και κανονική
χρήση.
5000K
Contrast (Αντίθεση)
Ρυθμίζει τη διαφορά ανάμεσα στο φόντο της εικόνας (μαύρο επίπεδο)
και στο προσκήνιο (λευκό επίπεδο).
Color Calibration
Ο χρήστης μπορεί να βαθμονομήσει την οθόνη με εφαρμογή ViewSonic
Colorbration με συγκεκριμένο αισθητήρα χρώματος.
Επιλογές
CAL1
Υπό
CAL2
CAL3
Calibration Reminder Schedule
Notice
Counter
Recall
43
Επεξήγηση
Display with the 1st user calibration
mode
Display with the 2nd user calibration
mode
Display with the 3rd user calibration
mode
Set the schedule of calibration
remind message
To show the time accumulate from
last calibration
Reset the Color Calibration related
settings to default
C
Color Format (Μορφή χρώματος)
Η οθόνη μπορεί να ανιχνεύσει τη μορφή χρώματος του σήματος εισόδου
αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις επιλογές μορφής
χρώματος για να ταιριάζουν με το σωστό εύρος μορφής χρώματος, αν τα
χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά.
Επιλογές
Auto (Αυτόματο)
RGB
(Πλήρες εύρος)
RGB
(Περιορισμένο
εύρος)
YUV
(Πλήρες εύρος)
YUV
(Περιορισμένο
εύρος)
F
Επεξήγηση
Η οθόνη αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή χρώματος
και τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.
Η μορφή χρώματος του σήματος εισόδου είναι RGB
και το επίπεδο μαύρου και άσπρου είναι πλήρες
Η μορφή χρώματος του σήματος εισόδου είναι
RGB και το επίπεδο μαύρου και άσπρου είναι
περιορισμένο
Η μορφή χρώματος του σήματος εισόδου είναι YUV
και το επίπεδο μαύρου και άσπρου είναι πλήρες
Η μορφή χρώματος του σήματος εισόδου είναι
YUV και το επίπεδο μαύρου και άσπρου είναι
περιορισμένο
Film mode (Λειτουργία ταινίας)
Η βελτιωμένη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των
μεταβάσεων πλαισίων κατά την παρακολούθηση βίντεο. Η λειτουργία
ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο για βίντεο με ρυθμό καρέ των 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο.
44
G
GAIN (Απολαβή)
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία λευκού για να προσαρμόσετε το USER
COLOR (Χρώμα χρήστη) σας (μπορεί να αποθηκευτεί στη User Mode
(Λειτουργία χρήστη)) ή μια συγκεκριμένη θερμοκρασία χρώματος και
τιμή απολαβής (Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο), Blue (Μπλε)).
Game mode (Λειτουργία παιχνιδιού)
Με την ενσωμάτωση ενός προσανατολισμένου στο παιχνίδι σχεδιασμού
OSD, συμπεριλαμβανομένων προ-βαθμονομημένων ρυθμίσεων
παιχνιδιού FPS, RTS και MOBA, κάθε τρόπος λειτουργίας είναι
λειτουργικά προσαρμοσμένος με δοκιμές στο παιχνίδι και γίνονται
προσαρμογές για το καλύτερο μείγμα χρωμάτων και τεχνολογίας. Για
να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία παιχνιδιού, ανοίξτε το Main
Menu (κύριο μενού), μεταβείτε στην επιλογή "ViewMode" (Κατάσταση
προβολής), επιλέξτε "Game" (Παιχνίδι) και αλλάξετε τις ρυθμίσεις
"GAMER" (Παίκτης) από εκεί.
GAMMA (Γάμμα)
Επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν χειροκίνητα το επίπεδο
φωτεινότητας της κλίμακας του γκρι της οθόνης. Υπάρχουν πέντε
επιλογές: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 και 2.6.
H
HDR10 (υψηλής δυναμικής εμβέλειας)
Μειώνει τη συνολική αντίθεση μιας δεδομένης σκηνής, ώστε να μπορείτε
να δείτε λεπτομέρειες στα σημεία και τις σκιές. *
* Διαθέσιμο μόνο σε περιεχόμενο βίντεο HDR 10.
HUE (Απόχρωση)
Ρυθμίζει την απόχρωση κάθε χρώματος (Red (Κόκκινο), Green
(Πράσινο), Blue (Μπλε), Cyan (Κυανό), Magenta (Ματζέντα) και Yellow
(Κίτρινο)).
45
I
Information (Πληροφορίες)
Εμφανίζει τη λειτουργία χρονισμού (είσοδος σήματος βίντεο) που
προέρχεται από την κάρτα γραφικών στον υπολογιστή, τον αριθμό
μοντέλου οθόνης LCD, τον σειριακό αριθμό και τη διεύθυνση URL της
τοποθεσίας Web της ViewSonic®. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
κάρτας γραφικών σας για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της ανάλυσης
και της συχνότητας ανανέωσης (κάθετης συχνότητας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (παράδειγμα) σημαίνει ότι η
ανάλυση είναι 1024 x 768 και η συχνότητα ανανέωσης είναι 60 Hertz.
Input Select (Επιλογή εισόδου)
Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων επιλογών εισόδου που είναι διαθέσιμες
για τη συγκεκριμένη οθόνη.
L
Low Input Lag (Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου)
Η ViewSonic προσφέρει χαμηλή καθυστέρηση εισόδου
χρησιμοποιώντας έναν μειωτήρα που μειώνει την καθυστέρηση του
σήματος. Στο υπομενού καθυστέρησης εισόδους, μπορείτε να επιλέξετε
την κατάλληλη ταχύτητα για την επιθυμητή χρήση μεταξύ των δύο
επιλογών
46
M
Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)
Εμφανίζει το μενού Χειροκίνητης Ρύθμισης Εικόνας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε χειροκίνητα μια ποικιλία ρυθμίσεων ποιότητας εικόνας.
Memory recall (Ανάκληση μνήμης)
Επιστρέφει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές αν η οθόνη
λειτουργεί στην εργοστασιακή Προεπιλεγμένη Λειτουργία Χρονισμού
που αναφέρεται στην ενότητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά αυτών των
οδηγιών.
Εξαίρεση: Αυτή η επιλογή δεν επηρεάζει τις αλλαγές που γίνονται
με τις ρυθμίσεις Language Select (Επιλογής Γλώσσας) ή Power Lock
(Κλειδώματος Τροφοδοσίας)
Multi-Picture (Πολλαπλές εικόνες)
Στη λειτουργία MULTI-PICTURE (Πολλαπλές εικόνες) μπορείτε να
επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: QUAD WINDOW, PBP TOPBOTTOM (PBP Επάνω-Κάτω), PBP LEFT-RIGHT (PBP ΑριστεράΔεξιά), και PIP. Οι επεξηγήσεις για κάθε ρύθμιση παρουσιάζονται
παρακάτω.
1. QUAD WINDOWS: Μπορείτε να επιλέξετε διαίρεση της οθόνης σε
τέσσερις εικόνες.
2. PBP TOP-BOTTOM (PBP Επάνω-Κάτω): Μπορείτε να επιλέξετε
διαίρεση της οθόνης σε δύο εικόνες και να προβάλετε δύο εικόνες
δίπλα-δίπλα στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης.
3. PBP LEFT-RIGHT (PBP Αριστερά-Δεξιά): Μπορείτε να επιλέξετε
διαίρεση της οθόνης σε δύο εικόνες και να προβάλετε δύο εικόνες
δίπλα-δίπλα στα αριστερά και δεξιά της οθόνης.
4. PIP: Διαίρεση της οθόνης σε δύο εικόνες με μία μικρή εικόνα μέσα σε
μια μεγάλη εικόνα.
5. PIP SIZE (Μέγεθος PIP): Αυτή η επιλογή ελέγχει το μέγεθος της υποεικόνας που χρησιμοποιείται στη λειτουργία PIP.
6. PIP POSITION (Θέση PIP): Αυτή η επιλογή ελέγχει τη θέση της υποεικόνας που χρησιμοποιείται στη λειτουργία ΡΙΡ.
7. PIP SWAP (Εναλλαγή PIP): Εναλλαγή μεταξύ της κύριας εικόνας και
της υπο-εικόνας.
8. SOURCE SELECT (Επιλογή πηγής): Επιλέγει την πηγή της χρήσης
MULTI-PICTURE (Πολλαπλές εικόνες) στις λειτουργίες QUAD
WINDOW, PBP TOP-BOTTOM (PBP Επάνω-Κάτω), PBP LEFTRIGHT (PBP Αριστερά-Δεξιά) και PIP.
47
O
OFFSET (Μετατόπιση)
Ρυθμίζει τα επίπεδα του μαύρου για το Red (Κόκκινο), το Green
(Πράσινο) και το Blue (Μπλε).
Οι λειτουργίες gain και μετατόπιση επιτρέπουν στους χρήστες να
ελέγχουν βέλτιστα την ισορροπία λευκού κατά τον χειρισμό της
αντίθεσης και σκοτεινών σκηνών.
OSD Pivot (Περιστροφή OSD)
Ρύθμιση κατεύθυνσης προβολής οθόνης OSD
Επιλογές
Αυτόματο
0°
+90°
-90°
180°
Επεξήγηση
Με το ενσωματωμένο αισθητήρα G, το μενού OSD
μπορεί να περιστρέφεται αυτόματα όταν η οθόνη
τοποθετείται κάθετα.
Ρύθμιση της οθόνης OSD χωρίς περιστροφή
Ρύθμιση της οθόνη OSD σε περιστροφή +90°
Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή -90°
Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή 180°
Overscan (Υπερσάρωση)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της αναλογίας οθόνης του
σήματος εισόδου που λαμβάνεται από την οθόνη σας για τη ρύθμιση της
εικόνας, ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη.
48
P
Preset Color Mode (Λειτουργία προκαθορισμένου χρώματος)
Η οθόνη διαθέτει πολλά χρωματικά πρότυπα. Κάθε λειτουργία χρώματος
μπορεί να επιλεγεί για συγκεκριμένες εφαρμογές της οθόνης.
Επιλογές
AdobeRGB
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
Native
(Εγγενές)
R
Επεξήγηση
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
AdobeRGB (1998)
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
sRGB
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
SMPTE-C
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
ITU-R Rec. 709
Η καμπύλη gamma έχει οριστεί σε προσομοίωση
DICOM
Αρχικά χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη LCD
Recall (Ανάκληση)
Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της οθόνης Viewmode.
Resolution Notice (Ειδοποίηση ανάλυσης)
Η ειδοποίηση ενημερώνει τους χρήστες ότι η τρέχουσα ανάλυση
προβολής δεν είναι η σωστή εγγενής ανάλυση. Η παρούσα ειδοποίηση
εμφανίζεται στο παράθυρο ρυθμίσεων της οθόνης κατά τη ρύθμιση της
ανάλυσης της οθόνης.
Response Time (Χρόνος απόκρισης)
Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης, δημιουργώντας ομαλές εικόνες χωρίς
γραμμές, θόλωμα ή είδωλα. Ένας χαμηλός χρόνος απόκρισης είναι
ιδανικός για παιχνίδια με πιο έντονα γραφικά και παρέχει εκπληκτική
ποιότητα εικόνας όταν παρακολουθείτε αθλητικά ή ταινίες δράσης.
Συνιστάται η επιλογή "Ultra Fast" (Εξαιρετικά ταχύ).
49
S
Saturation (Κορεσμός)
Ρυθμίζει το βάθος κάθε χρώματος (Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο),
Blue (Μπλε), Cyan (Κυανό), Magenta (Ματζέντα) και Yellow (Κίτρινο)).
Save As (Αποθήκευση ως)
Η λειτουργία αποθήκευσης του μενού OSD βρίσκεται στο κεντρικό
μενού. Υπάρχουν 3 κύριες θέσεις (USER MODE 1 (Λειτουργία χρήστη
1), USER MODE 2 (Λειτουργία χρήστη 2), USER MODE3 (Λειτουργία
χρήστη 3)), οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν τις
ρυθμίσεις OSD τους.
Setup Menu (Μενού Ρυθμίσεων)
Ρυθμίζει το μενού οθόνης (OSD). Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις
μπορούν να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις οθόνης, ώστε οι χρήστες να
μην χρειάζεται να ανοίγουν εκ νέου το μενού.
Sharpness (Ευκρίνεια)
Ρυθμίζει την ευκρίνεια και την ποιότητα εικόνας της οθόνης.
Βασικό χρώμα
Η οθόνη έρχεται με διάφορα πρότυπα χρώματος της βιομηχανίας. Κάθε
λειτουργία χρώματος μπορεί να επιλεγεί για συγκεκριμένη εφαρμογή
παρακολούθησης.
Επιλογές
AdobeRGB
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
Native
(Εγγενές)
iPhone
Επεξήγηση
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
AdobeRGB (1998)
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
sRGB
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
SMPTE-C
Ακριβής γκάμα χρωμάτων και γάμμα κατά το πρότυπο
ITU-R Rec. 709
Η καμπύλη gamma έχει οριστεί σε προσομοίωση
DICOM
Αρχικά χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη LCD
Ακριβής χρωματική γκάμα και γάμμα
50
U
Uniformity (Ομοιογένεια)
Η λειτουργία Uniformity Correction (Διόρθωση Ομοιογένειας)
αντισταθμίζει οποιαδήποτε ανισορροπία στη φωτεινότητα και το
χρώμα στην οθόνη, όπως σκοτεινά σημεία, άνιση φωτεινότητα ή
δυσανάγνωστες εικόνες στην οθόνη. Με τη λειτουργία διόρθωσης
ομοιογένειας της ViewSonic, τα επίπεδα της κλίμακας του γκρι γίνονται
πιο ισορροπημένα και οι τιμές delta E βελτιώνονται, αυξάνοντας την
αξιοπιστία και παρέχοντας βέλτιστη ποιότητα θέασης από κάθε οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μειώνεται η
συνολική μέγιστη φωτεινότητα της οθόνης.
V
ViewMode (Κατάσταση προβολής)
Το μοναδικό χαρακτηριστικό ViewMode της ViewSonic προσφέρει
τις προεπιλογές "Game" (Παιχνίδι), "Movie" (Ταινία), "Web" (Ιστός),
"Text" (Κείμενο) και "Mono" (Μονοφωνικό). Αυτές οι προεπιλογές έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν βελτιστοποιημένη εμπειρία θέασης
για διαφορετικές εφαρμογές της οθόνης.
51
4-3. Επεξήγηση Ρυθμίσεων για προχωρημένους
Οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν εξηγηθεί στην ενότητα του μενού OSD
παραπάνω. Η λειτουργική τους χρήση και οδηγίες για τη ρύθμισή
τους περιγράφονται παρακάτω.
1. Multi-Picture (Πολλαπλές εικόνες)
Ενεργοποιήστε το μενού OSD
Βήμα 1: Πατήστε το "1" στην πρόσοψη της οθόνης ViewSonic για
να ανοίξετε το μενού OSD (On Screen Display)
Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε τη λειτουργία
‘Manual Image Adjust’ (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)
Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε τα βέλη (πλήκτρα) για να επιλέξετε τη
λειτουργία ‘Multi-Picture’ (Πολλαπλές εικόνες)
Βήμα 4: Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή
Quad Windows
PBP Top-Bottom (PBP Επάνω-Κάτω)
PBP Left-Right (PBP Αριστερά-Δεξιά)
PIP
Βήμα 5: Α
φού επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή "Multi-Picture"
(Πολλαπλές εικόνες), επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3
για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών "Multi-Picture"
(Πολλαπλές εικόνες).
Βήμα 6: Επιλέξτε την επιλογή "Source Select" (Επιλογή πηγής)
Βήμα 7: Ε
πιλέξτε την πηγή που θέλετε να προβάλλετε σε σχέση με
την επιλογή "Multi-Picture" (Πολλαπλές εικόνες)
52
1-1. Για την επιλογή Quad Windows
Επιλέξτε την πηγή στο υπο-μενού "source select" (επιλογή πηγής)
Επιλογές Quad Window
Top=Left (Επάνω - Αριστερά)
Top-Right (Επάνω - Δεξιά)
Επιλέξτε μια επιλογή εισόδου
Bottom-Left (Κάτω - Αριστερά)
Bottome-Right (Κάτω - Δεξιά)
1-2. Για την επιλογή PBP Top-Bottom (PBP Επάνω-Κάτω)
Επιλέξτε την πηγή στο υπο-μενού "source select" (επιλογή πηγής)
Επιλογές PBP
Top Source (Επάνω πηγή)
Bottom Source (Κάτω πηγή)
Επιλέξτε 1
Mini DP
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Στο PBP Top-Bottom, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης σε 3840x800
για την προβολή πλήρους μεγέθους κύριας και δευτερεύουσας
εικόνας εικόνα.
53
1-3. For PBP Left-Right (Αριστερά-Δεξιά)
Επιλέξτε την πηγή στο υπο-μενού "source select" (επιλογή πηγής)
Επιλογές PBP
Left Source (Αριστερή πηγή)
Right Source (Δεξιά πηγή)
Επιλέξτε 1
Mini DP
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Στη λειτουργία PBP, ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης σε
1920x2160 προκειμένου να εμφανίζεται κύρια εικόνα πλήρους
μεγέθους και υπο-εικόνες.
Κύρια εικόνα Υπο-εικόνα
Input
Select
Audio
Adjust
Off
View
Mode
Color
Adjust
SRGB
PBP Left-Right
EBU
PIP
SMPTEC
Dual Color
REC 709
DICOM
Native
CAL 1
CAL 2
CAL 3
Advance Mode
54
2. PIP
Στην επιλογή PIP, επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε να
ρυθμίσετε:
PIP Position (Θέση PIP)
PIP Size (Μέγεθος PIP)
PIP Swap (Εναλλαγή PIP)
2-1. PIP Position (Θέση PIP)
Επιλέξτε μία επιλογή για να ρυθμίσετε τη θέση της μικρότερης
οθόνης:
Η θέση PIP H. (ΟΡ. PIP) ρυθμίζει την οριζόντια θέση της μικρότερης
οθόνη σε εύρος από 0-100, με το 0 να ξεκινά από την αριστερή
θέση της οθόνης και το 100 να ξεκινά από τη δεξιά θέση της οθόνης.
Η θέση PIP V. (ΚΑΘ. PIP) ρυθμίζει την κάθετη θέση της μικρότερης
οθόνης σε εύρος από 0-100, με το 0 να ξεκινά από την κάτω θέση
της οθόνης και το 100 να ξεκινά από την επάνω θέση της οθόνης.
2-2. PIP Size (Μέγεθος PIP)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του μικρότερου παράθυρου
πατώντας το πάνω και το κάτω βέλος με εύρος από 0-100
2-3. PIP Swap (Εναλλαγή PIP)
Πατήστε PIP Swap (Εναλλαγή PIP) για να αλλάξετε την εικόνα
πηγής της μικρότερης οθόνης με την μεγαλύτερη οθόνη όταν έχει
επιλεγεί η λειτουργία PIP
Για να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία "multi-picture"
(πολλαπλές εικόνες), απλά μεταβείτε στην επιλογή "multi-picture"
(πολλαπλές εικόνες) και επιλέξτε ξανά την ίδια λειτουργία για να
επαναφέρετε την οθόνη σας στην κανονική λειτουργία.
55
Dual Color (Διπλό χρώμα): Η οθόνη διαθέτει λειτουργία διπλού
χρώματος για την εμφάνιση δύο διαφορετικών ρυθμίσεων χρώματος
στη λειτουργία PIP ή PBP. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές
προεπιλογές χρωμάτων στην κύρια εικόνα και την υπο-εικόνα.
Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το μενού OSD
Βήμα 2: Επιλέξτε "Setup Menu" (Μενού Ρυθμίσεων)
Βήμα 3: Επιλέξτε το μενού "Multi-Picture" (Πολλαπλές εικόνες)
Βήμα 4: Επιλέξτε το μενού "PBP Left-Right" (PBP Αριστερά-Δεξιά)
ή το μενού "PIP"
Βήμα 5: Επιλέξτε την επιλογή "Dual Color" (Διπλό χρώμα)
Στο υπομενού, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να εμφανίσετε.
Κύρια εικόνα Υπο-εικόνα
Input
Select
Audio
Adjust
View
Mode
Color
Adjust
Μενού Dual Color (Διπλό χρώμα)
Off
SRGB
PBP Left-Right
EBU
PIP
SMPTEC
Dual Color
REC 709
DICOM
Native
CAL 1
CAL 2
CAL 3
Advance Mode
56
Manual
Image Adjust
Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)
Πλήκτρο συντόμευσης για την λειτουργία Low Blue Light
(Χαμηλό μπλε φως)
Πατήστε το πλήκτρο #5 για να ενεργοποιήσετε άμεσα τη λειτουργία
Low Blue Light (Χαμηλό μπλε φως) (με σήμα)
Υπολογισμός διαλειμμάτων
ταν παρακολουθείτε την οθόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
Ό
συνιστάται να κάνετε τακτικά διαλείμματα. Προτείνονται σύντομα
διαλείμματα διάρκειας 5 λεπτών μετά από 1-2 ώρες συνεχούς
παρακολούθησης.
Σε γενικές γραμμές, τα σύντομα και συχνότερα διαλείμματα είναι
περισσότερο ευεργετικά σε σχέση με μεγαλύτερα, λιγότερο συχνά
διαλείμματα.
57
Κοιτάξτε αντικείμενα σε μακρινή απόσταση
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι χρήστες μπορούν να
μειώσουν περαιτέρω την καταπόνηση και την ξηρότητα των ματιών
εστιάζοντας σε αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση.
• Ασκήσεις ματιών
Οι ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της
καταπόνησης των ματιών. Περιστρέψτε αργά τα μάτια σας αριστερά,
δεξιά, πάνω, κάτω και επαναλάβετε όπως απαιτείται.
• Ασκήσεις αυχένα
Οι ασκήσεις αυχένα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση της
καταπόνησης των ματιών. Χαλαρώστε τα χέρια σας και κρεμάστε
τα στο πλάι, σκύψτε ελαφρώς προς τα μπροστά για να τεντώσετε
τον αυχένα, γυρίστε το κεφάλι σας προς τα δεξιά, έπειτα προς τα
αριστερά και επαναλάβετε όπως απαιτείται.
58
4-4. Ρυθμίσεις για προχωρημένους για Gamers
Οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν εξηγηθεί στην ενότητα του μενού OSD
παραπάνω. Η λειτουργική τους χρήση και οδηγίες για τη ρύθμισή
τους περιγράφονται παρακάτω.
1. Low Input Lag (Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου)
Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το μενού OSD
Βήμα 2: Επιλέξτε το μενού "Manual Image Adjust" (Χειροκίνητη
ρύθμιση εικόνας)
Βήμα 3: Επιλέξτε το μενού "Advanced Image Adjust" (Προηγμένη
ρύθμιση εικόνας)
Βήμα 4: Επιλέξτε Low Input Lag (Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου)
Στο υπομενού καθυστέρησης εισόδους, μπορείτε να επιλέξετε
την κατάλληλη ταχύτητα για την επιθυμητή χρήση μεταξύ των δύο
επιλογών
Off (Απενεργοποίηση)
Advanced (Για προχωρημένους)
Ultra Fast (Εξαιρετικά ταχύ)
Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Low Input
Lag (Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου), επιλέξτε "Off" (Off
(Απενεργοποίηση))
59
2. Black Stabilization (Σταθεροποίηση μαύρου)
Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το μενού OSD
Βήμα 2: Επιλέξτε το μενού “Manual Image Adjust” (Χειροκίνητη
ρύθμιση εικόνας)
Βήμα 3: Επιλέξτε το μενού "Advanced Image Adjust" (Προηγμένη
ρύθμιση εικόνας)
Βήμα 4: Επιλέξτε “Black Stabilization” (Σταθεροποίηση μαύρου)
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα με τα βέλη, επιλέγοντας μια τιμή από 1-10, με το 1 να είναι
η πιο σκούρα και το 10 η πιο φωτεινή ρύθμιση.
60
4-5. Διαχείριση ρυθμίσεων οθόνης
Οι επιλογές του μενού διαχείρισης ενέργειας της οθόνης
επισημαίνονται παρακάτω. Η επεξήγηση για κάθε επιλογή
αναφέρεται παρακάτω.
OSD Timeout (Διάρκεια OSD)
Η λειτουργία χρονικού ορίου OSD, επιτρέπει στους χρήστες να
επιλέξουν το διάσημα, για το οποίο θα εμφανίζεται το μενού OSD
στην οθόνη μετά από μία δραστηριότητα (αριθμός δευτερολέπτων).
OSD Background (Φόντο OSD)
Η λειτουργία φόντου OSD επιτρέπει στους χρήστες να
απενεργοποιούν το φόντο του μενού OSD κατά την επιλογή και την
προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD.
Power Indicator (Ένδειξη λειτουργίας)
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι η λυχνία που υποδεικνύει αν η
οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση)
Η επιλογή της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης επιτρέπει
στην οθόνη να απενεργοποιείται μετά από ένα ορισμένο χρονικό
διάστημα.
Sleep (Λειτουργία ύπνου)
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν το χρόνο
αδράνειας πριν η οθόνη μεταβεί σε κατάσταση μειωμένης ισχύος.
Η οθόνη θα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.
ECO Mode (Λειτουργία ECO)
61
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων
λειτουργιών με βάση την κατανάλωση ενέργειας.
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)
Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης επιτρέπει τον έλεγχο της
οθόνης μέσω της κάρτας γραφικών.
4-6. Ρυθμίσεις Κλειδώματος OSD και Κλειδώματος
Τροφοδοσίας
• Κλείδωμα OSD: Κρατήστε πατημένο το [2] και το [3] για 10
δευτερόλεπτα. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί, το
μήνυμα OSD Locked (OSD Κλειδωμένη) εμφανίζεται για 3
δευτερόλεπτα.
• Ξεκλείδωμα OSD: Κρατήστε πατημένο ξανά το [2] και το [3] για
10 δευτερόλεπτα.
• Κλείδωμα Πλήκτρου Τροφοδοσίας: Κρατήστε πατημένο το [2] και
το [4] για 10 δευτερόλεπτα.
• Αν πατηθεί το πλήκτρο τροφοδοσίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί
το μήνυμα Power Button Locked (Κλειδωμένο Πλήκτρο
Τροφοδοσίας) για 3 δευτερόλεπτα.
• Με ή χωρίς αυτή τη ρύθμιση, μετά από διακοπή ρεύματος, η
τροφοδοσία της οθόνης σας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΤΑΙ αυτόματα, κατά
την επαναφορά της τροφοδοσίας.
• Ξεκλείδωμα Πλήκτρου Τροφοδοσίας: Κρατήστε πατημένο ξανά
το [2] και το [4] για 10 δευτερόλεπτα.
62
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οθόνη
Τύπος
TFT (Thin Film Transistor), Οθόνη
ενεργού μήτρας
3840 x 2160, βήμα pixel 0,18159 χιλ. x
0,18159 χιλ.
Μέγεθος
οθόνης
Μετρικό: 80,005 εκ
Βρετανικό: 31,5” (31,5” που μπορεί να
προβληθεί)
Φίλτρο
Χρώματος
Κάθετη λωρίδα RGB
Γυάλινη
Επιφάνεια
Αντιθαμπωτική
Σήμα Εισόδου
Συγχρονισμός
βίντεο
TMDS Digital 100ohms
fh:15-135 kHz, fv:24-75 Hz
Συμβατότητα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Macintosh1
Έως 3840 x 2160 Non-interlaced
Power Macintosh έως 3840 x 2160
(Υποστηρίζεται από περιορισμένες κάρτες
γραφικών)
Ανάλυση2
Συνιστώμενη
3840 x 2160 @ 60 Hz
Υποστηρίζεται
3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 1080 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 60 Hz
1920 x 2160@ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Τροφοδοσία
Τάση εισόδου
100-240 VAC, 50/60 Hz (αυτόματη
αλλαγή)
Περιοχή
προβολής
Πλήρης Σάρωση
697,3056 mm (Ορ) x 392,2344 mm (Καθ)
27,45” (Ορ.) x 15,44” (Κάθ.)
63
Συνθήκες
λειτουργίας
Θερμοκρασία
Υγρασία
Υψόμετρο
0 °C έως +40 °C (+32 °F έως +104 °F)
20% με 90% (χωρίς υδρατμούς)
Έως 5000m
Συνθήκες
αποθήκευσης
Θερμοκρασία
Υγρασία
Υψόμετρο
-20 °C έως +60 °C (-4 °F έως +140 °F)
5% με 90% (χωρίς υδρατμούς)
Έως 12000m
Διαστάσεις
Φυσικές
713,60 mm (Πλ.) x 636,08 mm (Ύψ) x
265,33 mm (Β)
28,09” (Π) x 25,04” (Υ) x 10,45” (Β)
Επιτοίχια
στήριξη
Μέγιστο Μοτίβο οπών
φορτίο
(Π x Υ, χιλ.)
14kg
100mm x
100mm
Επίθεμα
διεπαφής
(Π x Υ x Β)
Οπή
επιθέματος
Αριθμός &
προδιαγραφές
βιδών
115 mm x
115 mm x
2.6 mm
Ø 5mm
4 piece
M4 x 10mm
Βάρος
Φυσικό
22,79 lb (10,33 kg)
Εξοικονόμηση
Ενέργειας
λειτουργίες
Αναμμένη
51W (Τυπικό) (μπλε λυχνία LED)
Σβηστή
<0,3W
1
ην ρυθμίζετε την κάρτα γραφικών στον υπολογιστή σας ώστε
Μ
να υπερβαίνει αυτή τη λειτουργία χρονισμού, κάτι τέτοιο ίσως
οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στην οθόνη LCD.
2
Παρακαλώ
3
Η κατάσταση δοκιμής ακολουθεί το πρότυπο EEI
χρησιμοποιείστε το μετασχηματιστή ηλεκτρικού
ρεύματος της ViewSonic® ή άλλο μετασχηματιστή, εγκεκριμένο
από αρμόδιο Οργανισμό.
64
6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Δεν υπάρχει ρεύμα
• Βεβαιωθείτε πως το πλήκτρο (ή ο διακόπτης) τροφοδοσίας είναι
στη θέση ON.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος έχει
συνδεθεί σωστά στην οθόνη.
• Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή (όπως ένα ραδιόφωνο)
στην πρίζα για να επιβεβαιώσετε πως παρέχει τη σωστή τάση.
Ανάβει αλλά δεν υπάρχει εικόνα
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο που παρέχεται μαζί με την
οθόνη έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα εξόδου βίντεο στο πίσω
μέρος του υπολογιστή. Εάν το άλλο άκρο του καλωδίου βίντεο
δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένο στην οθόνη, συνδέστε το σωστά
στην οθόνη.
• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
• Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh πιο παλιό από G3, θα
χρειαστείτε έναν προσαρμογέα για Macintosh.
Λάθος ή μη κανονικά χρώματα
• Α
ν λείπουν χρώματα (κόκκινα, πράσινο ή μπλε), ελέγξτε το
καλώδιο βίντεο για να βεβαιωθείτε πως είναι συνδεδεμένο με
ασφάλεια. Οι χαλαρές ή σπασμένες ακίδες στο φις του καλωδίου
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μία αντικανονική σύνδεση.
• Συνδέστε την οθόνη σε άλλο υπολογιστή.
• Αν έχετε παλαιότερη κάρτα γραφικών, επικοινωνήστε με τη
ViewSonic® για ένα προσαρμογέα που δεν είναι DDC.
Δε λειτουργούν τα πλήκτρα ελέγχου
• Πατάτε μόνο ένα κουμπί τη φορά.
65
7. Καθαρισμός και συντήρηση
Καθαρισμός της οθόνης
• ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΟΘΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
• ΜΗΝ ΨΕΚΆΖΕΤΕ Ή ΧΎΝΕΤΕ ΠΟΤΈ ΚΆΠΟΙΟ ΥΓΡΌ
ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΊΒΛΗΜΑ.
Για να καθαρίσετε την οθόνη:
1. Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν
αφήνει χνούδια. Αυτό θα αφαιρέσει τη σκόνη και τα υπόλοιπα
σωματίδια.
2. Α
ν εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε μια μικρή
ποσότητα καθαριστικού τζαμιών που δεν περιέχει αμμωνία και
αλκοόλη σε ένα καθαρό, απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδια και
σκουπίστε την οθόνη.
Για να καθαρίσετε το περίβλημα:
1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.
2. Α
ν εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε μια μικρή
ποσότητα απαλού μη στιλβωτικού απορρυπαντικού που δεν
περιέχει αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, απαλό πανί που
δεν αφήνει χνούδια και σκουπίστε την επιφάνεια.
66
Δήλωση αποποίησης
• Η
ViewSonic® δεν συνιστά τη χρήση καθαριστικών αμμωνίας ή
με βάση την αλκοόλη στην οθόνη ή το περίβλημά της. Ορισμένα
χημικά καθαριστικά έχει αναφερθεί ότι προκαλούν φθορά στην
οθόνη ή/και το περίβλημά της.
• Η ViewSonic δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από
τη χρήση καθαριστικών με αμμωνία ή με βάση την αλκοόλη.
Προσοχή:
Αγγίζετε την οθόνη μόνο στις άκρες.
Καθαρίστε μόνο με νωπό, μαλακό, βαμβακερό
πανί.
67
8. Πληροφορίες Συμμόρφωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την ενότητα θίγονται όλες οι συνδεδεμένες
απαιτήσεις και δηλώσεις σχετικά με τους κανονισμούς. Οι
επιβεβαιωμένες αντίστοιχες εφαρμογές θα αναφέρονται στις
πινακίδες και τις σχετικές ενδείξεις επάνω στη μονάδα.
8-1. Δήλωση συμβατότητας FCC
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανονισμών
FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή
η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2)
η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή
ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητη λειτουργία.
Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως
συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β,
σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά
σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς
παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Ο εξοπλισμός αυτός
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια με τη
μορφή ραδιοσυχνότητας, ενώ αν η εγκατάσταση και η λειτουργία
του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Όμως, δεν υπάρχει
καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει βλαβερή
παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που
μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού,
ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή
με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
• Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
• Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό
κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό
ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
68
Προειδοποίηση: Εφιστάται η προσοχή σας στο γεγονός πως
αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο
σώμα για συμμόρφωση του εξοπλισμού, μπορεί να ακυρώσουν την
εξουσία του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό.
8-2. Δήλωση βιομηχανίας στον Καναδά
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
8-3. Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της
ΕΚ 2014/30/EU και με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης
2014/35/EU.
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι μόνο για τα κράτη-μέλη της
ΕΕ
Το σημάδι που φαίνεται στα δεξιά είναι σύμφωνο με
την Οδηγία Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού 2012/19/EU (WEEE). Το σημάδι δηλώνει την
υποχρέωση να ΜΗΝ απορριφθεί ο εξοπλισμός μαζί με τα
γενικά δημοτικά απορρίμματα, αλλά να γίνει χρήση των
συστημάτων επιστροφής και συλλογής σύμφωνα με τους τοπικούς
νόμους.
69
8-4. Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS2
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την
Οδηγία 2011/65/EU της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Συμβουλίου
σχετικά με τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία
RoHS2) και θεωρείται πως συμμορφώνεται με τις μέγιστες τιμές
συγκέντρωσης που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Τεχνική
Επιτροπή Προσαρμογής (TAC) όπως φαίνεται παρακάτω:
Ουσία
Προτεινόμενη
μέγιστη
συγκέντρωση
Πραγματική
συγκέντρωση
Μόλυβδος (Pb)
0,1%
< 0,1%
Υδράργυρος (Hg)
0,1%
< 0,1%
Κάδμιο (Cd)
0,01%
< 0,01%
Εξασθενές Χρώμιο (Cr6+)
0,1%
< 0,1%
Πολυβρομιωμένα διφαινύλια (PBB)
0,1%
< 0,1%
Εθέρες πολυβρομιωμένων διφαινυλίων
(PBDE)
0,1%
< 0,1%
70
Ορισμένα συστατικά των προϊόντων όπως αναφέρεται
παραπάνω εξαιρούνται από το Παράρτημα III της Οδηγίας
RoHS2 όπως αναφέρεται παρακάτω:
Παραδείγματα των εξαιρούμενων συστατικών είναι:
1. Υδράργυρος σε ψυχρής καθόδου λαμπτήρες φθορισμού και
λαμπτήρες φθορισμού εξωτερικού ηλεκτροδίου (CCFL και EEFL)
για ειδικούς σκοπούς, που δεν υπερβαίνει (ανά λαμπτήρα):
(1) Mικρού μήκους (≦500 mm): κατ ‘ανώτατο όριο 3,5 mg ανά
λαμπτήρα.
(2) Μ
ετρίου μήκους (> 500 mm και ≦ 1.500 mm): κατ’ανώτατο
όριο 5 mg ανά λαμπτήρα.
(3) Mεγάλου μήκους (> 1.500 mm): κατ ‘ανώτατο όριο 13 mg
ανά λαμπτήρα.
2. Μόλυβδος σε γυαλί καθοδικών σωλήνων.
3. Μόλυβδος σε γυαλί σωλήνων φθορισμού που δεν υπερβαίνει το
0,2% κατά βάρος.
4. Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων αλουμινίου με
περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4% κατά βάρος.
5. Κράμα χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4% κατά
βάρος.
6. Μόλυβδος για κολλήσεις τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλαδή
κράματα μολύβδου που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος
ή περισσότερο μόλυβδο).
7. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που
περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή κεραμικό, εκτός από διηλεκτρικό
κεραμικό πυκνωτών, π.χ. πιεζοηλεκτρικές συσκευές, ή σε υάλινη
ή κεραμική μήτρα.
71
8-5. Απόρριψης προϊόντος στο τέλος της ζωής
του προϊόντος
Η ViewSonic σέβεται το περιβάλλον και δεσμεύεται να εργάζεται και
να ζει οικολογικά.
Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της Ευφυέστερης, πιο πράσινης
Πληροφορικής. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ViewSonic για να
μάθετε περισσότερα.
ΗΠΑ τον Καναδά:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Ευρώπη:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Ταϊβάν:
http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
72
9. Πληροφορίες Πνευματικών
Δικαιωμάτων
Πνευματικά Δικαιώματα © ViewSonic Corporation, 2017. Με επιφύλαξη
κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οι ονομασίες Macintosh και Power Macintosh αποτελούν κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Apple Inc.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows, και το λογότυπο Windows αποτελούν
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία ViewSonic και το λογότυπο με τα τρία πουλιά αποτελούν
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της ViewSonic Corporation.
Η ονομασία VESA αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Video
Electronics Standards Association. Οι ονομασίες DPMS, DisplayPort και
DDC αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της VESA.
Η ονομασία ENERGY STAR® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του
Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).
Ως μέλος της ENERGY STAR®, η ViewSonic Corporation έχει αποφασίσει
πως αυτό το προϊόν καλύπτει τις οδηγίες της ENERGY STAR® για
ενεργειακή αποδοτικότητα.
Δήλωση αποποίησης: Η ViewSonic Corporation δε θα φέρει ευθύνη για
τεχνικά ή εκδοτικά σφάλματα ή παραλείψεις στην παρούσα, ούτε για
τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από την παροχή αυτής
της συσκευής, ή από την απόδοση ή χρήση αυτού του προϊόντος.
Προς όφελος της συνεχιζόμενης βελτίωσης του προϊόντος, η ViewSonic
Corporation επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τις προδιαγραφές
του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο
μπορεί να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε
μέρους αυτού του εγγράφου υπό οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε
σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ViewSonic Corporation.
VP3268-4K_UG_GRK Rev. 1A 10-25-17
73
Υποστήριξη Πελατών
Για τεχνική υποστήριξη ή για επισκευές προϊόντων, ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.
Σημείωση: Θα χρειαστείτε τον αριθμό σειράς του προϊόντος.
Asia pacific
Country/
Region
Website
T= Telephone
C = CHAT ONLINE
Email
ViewSonic
Corporation
http://www.viewsonic.com.tw/
T= 886 2 2246 3456
F= 886 2 2249 1751
Toll Free= 0800-899880
service@tw.viewsonic.
com
China
www.viewsonic.com.cn
T= 4008 988 588
service.cn@
cn.viewsonic.com
Hong Kong
www.hk.viewsonic.com
T= 852 3102 2900
service@hk.viewsonic.
com
Macau
www.hk.viewsonic.com
T= 853 2840 3687
service@hk.viewsonic.
com
Japan
www.viewsonicjapan.co.jp
T= 0120 341 329
service@jp.viewsonic.
com
Korea
ap.viewsonic.com/kr/
T= 080 333 2131
service@kr.viewsonic.
com
India
www.in.viewsonic.com
T= 1800 419 0959
service@in.viewsonic.
com
Singapore/
Malaysia/
Thailand
www.ap.viewsonic.com
T= 65 6461 6044
service@sg.viewsonic.
com
Europe
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Arabia
ap.viewsonic.com/me/
Europe
‫اتصل بالبائع المحلي‬
България
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
Hrvatska
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_hr@
viewsoniceurope.com
Česká
Republika
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_cz@
viewsoniceurope.com
Nederland
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_nl@
viewsoniceurope.com
Suomi
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_fi@
viewsoniceurope.com
France et
autres pays
www.viewsoniceurope.com/
www.viewsoniceurope.com/fr/
francophones
fr/support/call-desk/
en Europe
Canada
www.viewsonic.com
T (Numéro vert)=
1-866-463-4775
74
service_bg@
viewsoniceurope.com
service_fr@
viewsoniceurope.com
service.ca@viewsonic.
com
Suisse
www.viewsoniceurope.com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_ch@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Belgique
(Français)
www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/
service_be@
viewsoniceurope.com
Luxembourg
(Français)
www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/
service_lu@
viewsoniceurope.com
Deutschland
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_deu@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Österreich
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_at@
viewsoniceurope.com
support/call-desk/
Schweiz
(Deutsch)
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_ch@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Ελλάδα
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_gr@
viewsoniceurope.com
Magyar
Köztársaság
www.viewsoniceurope. com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_hu@
viewsoniceurope.com
Italia e altri
paesi di lingua
www.viewsoniceurope. com
italiana in
Europa
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_it@
viewsoniceurope.com
Spain
www.viewsoniceurope.com/es/
www.viewsoniceurope.com/es/ service_es@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Latinoamérica
(México)
www.viewsonic.com/la/
T= 001-8882328722
soporte@viewsonic.
com
Italia e altri
paesi di lingua
www.viewsoniceurope.com
italiana in
Europa
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_it@
viewsoniceurope.com
Polska i inne
kraje Europy
Centralnej
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_pl@
viewsoniceurope.com
Portugal
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_pt@
viewsoniceurope.com
România
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_ro@
viewsoniceurope.com
Россия
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_ru@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Беларусь
(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_br@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Латвия
(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_lv@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Srbija
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_rs@
viewsoniceurope.com
Slovensko
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_sk@
viewsoniceurope.com
Slovenija
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_si@
viewsoniceurope.com
Sverige
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_se@
viewsoniceurope.com
75
Türkiye
http://www.viewsoniceurope.
com/tr/
www.viewsoniceurope.com/tr/
support/call-desk/
service_tr@
viewsoniceurope.com
Україна
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_ua@
viewsoniceurope.com
Australia
New Zealand
www.viewsonic.com.au
AUS= 1800 880 818
NZ= 0800 008 822
service@
au.viewsonic.com
Canada
www.viewsonic.com
T= 1-866-463-4775
service.ca@viewsonic.
com
Latin America
(Argentina)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Chile)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Columbia)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Mexico)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
America
Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F.
Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico
Latin America
(Peru)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Middle East
ap.viewsonic.com/me/
Contact your reseller
service@
ap.viewsonic.com
Puerto Rico &
Virgin Islands
www.viewsonic.com
service.us@viewsonic.
T= 1-800-688-6688 (English)
com
C= http://www.viewsonic.com/
soporte@viewsonic.
la/soporte/servicio-tecnico
com
South Africa
ap.viewsonic.com/za/
Contact your reseller
service@
ap.viewsonic.com
United States
www.viewsonic.com
T= 1-800-688-6688
service.us@viewsonic.
com
76
Περιορισμοί Εγγύησης
Οθονη ViewSonic®
Τι καλύπτει η εγγύηση:
Η ViewSonic εγγυάται πως τα προϊόντα της δεν είναι ελαττωματικά
στα υλικά και στην κατασκευή, υπό φυσιολογική χρήση, κατά τη
διάρκεια της περιόδου της εγγύησης. Αν ένα προϊόν αποδειχτεί
ελαττωματικό σε υλικά ή κατασκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης, η ViewSonic με δική της επιλογή, είτε θα επισκευάσει
είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα αντίστοιχο. Το προϊόν
αντικατάστασης ή τα ανταλλακτικά μπορεί να περιλαμβάνουν
επανακατασκευασμένα ή επισκευασμένα μέρη ή συστατικά.
Χρόνος διάρκειας της εγγύησης:
Οι οθόνες ViewSonic διαθέτουν εγγύηση για 1 έως 3 έτη, ανάλογα
με τη χώρα αγοράς, για όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης
της πηγής φωτός και για κάθε εργασία από την ημερομηνία αγοράς
πρώτου καταναλωτή.
Ποιόν προστατεύει η εγγύηση:
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο καταναλωτή αγοραστή.
77
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:
1. Οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο αριθμός σειράς έχει
παραμορφωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί.
2. Ζημιά, χειροτέρευση ή δυσλειτουργία που προκύπτει από:
α.Ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, φωτιά, νερό, κεραυνό, ή
άλλα φυσικά φαινόμενα, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση
του προϊόντος, ή αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
β. Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν εξαιτίας μεταφοράς.
γ. Αφαίρεση ή εγκατάσταση του προϊόντος.
δ. Αίτια εξωτερικά στο προϊόν, όπως διακυμάνσεις στην παροχή
ρεύματος ή διακοπή του ρεύματος.
ε. Χρήση αναλώσιμων ή ανταλλακτικών που δεν καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές της ViewSonic.
ζ. Φυσιολογική φθορά.
η. Οποιοδήποτε άλλο αίτιο το οποίο δε σχετίζεται με ελάττωμα
του προϊόντος.
3.Οποιοδήποτε προϊόν το οποίο παρουσιάζει μια κατάσταση
που είναι γνωστή ως “κάψιμο εικόνας” η οποία προκύπτει όταν
προβάλλεται μια στατική εικόνα στο προϊόν για παρατεταμένη
χρονική περίοδο.
4. Χρεώσεις υπηρεσιών αφαίρεσης, εγκατάστασης, μονόδρομης
μεταφοράς, ασφάλισης και ρύθμισης.
78
Πώς να ζητήσετε επισκευή:
1.Για πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές εντός της εγγύησης,
επικοινωνήστε με τη Υποστήριξη Πελατών της ViewSonic
(Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Υποστήριξης Πελατών). Θα
χρειαστεί να έχετε τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας.
2.Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, θα πρέπει να δώσετε (α) την
πρωτότυπη απόδειξη με ημερομηνία αγοράς, (β) το όνομά σας,
(γ) τη διεύθυνσή σας, (δ) μια περιγραφή του προβλήματος και (ε)
τον αριθμό σειράς του προϊόντος.
3.Παραδώστε ή αποστείλετε το προϊόν προπληρωμένο με
την αρχική του συσκευασία σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της ViewSonic ή στη ViewSonic.
4.Για επιπλέον πληροφορίες ή για το όνομα του κοντινότερου
κέντρου επισκευών της ViewSonic επικοινωνήστε με τη ViewSonic.
Περιορισμός έμμεσων εγγυήσεων:
Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες, οι οποίες να εκτείνονται
πέραν από την περιγραφή που περιέχεται στην παρούσα
περιλαμβανομένης της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας και
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
79
Εξαίρεση ζημιών:
Η ευθύνη της ViewSonic περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή
αντικατάστασης του προϊόντος. Η ViewSonic δε θα είναι υπεύθυνη
για:
1.Ζημιές σε άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ελαττώματα
στο προϊόν, ζημιές σχετικά με την ενόχληση, την απώλεια
χρήσης του προϊόντος, την απώλεια χρόνου, την απώλεια
κερδών, την απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας, την απώλεια
καλής θέλησης, την παρεμβολή με επαγγελματικές σχέσεις, ή
άλλη εμπορική απώλεια, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την
πιθανότητα αυτών των ζημιών.
2. Άλλες ζημιές, είτε τυχαίες, παρεπόμενες, ή άλλες.
3. Οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους στον πελάτη.
4. Επισκευή ή απόπειρα επισκευή από κάποιον που δεν έχει
εξουσιοδότηση από τη ViewSonic.
Ισχύς νόμου πολιτείας:
Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα,
και ενδέχεται να έχετε και άλλα, τα οποία να ποικίλουν ανάλογα
με τη πολιτεία. Μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε
έμμεσες εγγυήσεις και/ή δεν επιτρέπουν την εξαίρεση της ευθύνης
για περιστασιακές ή παρεπόμενες ζημιές, οπότε οι παραπάνω
περιορισμοί ή και οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.
80
Πωλήσεις εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά:
Για πληροφορίες εγγύησης και επισκευών για προϊόντα της
ViewSonic που πωλούνται εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά,
επικοινωνήστε με τη ViewSonic ή με το τοπικό κατάστημα ViewSonic.
Η περίοδος της εγγύησης για αυτό το προϊόν στην Κίνα (εξαιρούνται
το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και η Ταϊβάν) υπόκειται σε όρους και τις
προϋποθέσεις της Κάρτας Εγγύησης Συντήρησης.
“Για χρήστες στην Ευρώπη και τη Ρωσία, οι πλήρεις λεπτομέρειες
της εγγύησης υπάρχουν στη διεύθυνση www.viewsoniceurope.com
στην ενότητα Πληροφορίες υποστήριξης/εγγύησης.”
Display Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement