ViewSonic TD2220 MONITOR User guide

ViewSonic TD2220 MONITOR User guide
TD2220
MONITOR LCD
Uživatelská píruka
Model No. VS14833
TCO Information
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!
The display you have just purchased carries the TCO Certified
label. This ensures that your display is designed, manufactured
and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high
performance product, designed with the user in focus that also
minimizes the impact on the climate and our natural
environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications
for displays worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
• Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce
sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black
level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability.
• Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory.
• Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels.
• Low acoustic noise emissions.
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS or ISO 14001).
• Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact.
• Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy
metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
• Both product and product packaging is prepared for recycling.
• The brand owner offers take-back options.
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this
label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users
as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved
in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction.
Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and
ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.
For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as
the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
Obsah
Prohlášení o shodČ ................................................................................... 1
DĤležité bezpeþnostní pokyny ................................................................... 2
Prohlášení o shodČ se smČrnicí o omezením používání
urþitých nebezpeþných složek (RoHS)....................................................... 3
Informace o autorském právu..................................................................... 4
Registrace produktu .................................................................................. 4
Zaþínáme
Obsah balení ............................................................................................. 5
Bezpeþnostní zásady ................................................................................ 5
Rychlá instalace ........................................................................................ 6
Ovládání funkce Dotyk .............................................................................. 7
Instalace na stČnový nosiþ (volitelné) ........................................................ 8
Používání monitoru LCD
Nastavení režimu synchronizace ............................................................... 9
Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD ........................................................ 9
Úpravy zobrazení .................................................................................... 10
Ovládací prvky hlavní nabídky ................................................................. 12
Další informace
Specifikace .............................................................................................. 17
Odstranování problémĤ ........................................................................... 18
Zákaznická podpora ................................................................................ 19
Cištení monitoru LCD .............................................................................. 20
Omezená záruka ..................................................................................... 21
Prohlášení o shodČ
Prohlášení FCC
Toto zaĜízení splĖuje podmínky þásti 15 smČrnic FCC. Provoz musí splĖovat tyto dvČ
podmínky: (1) toto zaĜízení nesmí zpĤsobit ne_ádoucí rušení signálu, (2) toto zaĜízení musí
akceptovat jakékoli vnČjší rušení vþetnČ rušení, které by zpĤsobilo nežádoucí þinnost.
Toto zaĜízení bylo testováno a splĖuje limity pro digitální zaĜízení tĜídy B podle pĜedpisĤ FCC,
þást 15. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu pĜed
škodlivým rušením v pĜípadČ, že je pĜístroj používán v obydlené oblasti. ZaĜízení vytváĜí,
používá a mĤže vyzaĜovat elektromagnetické záĜení na rádiových frekvencích a pĜi zanedbání
pokynĤ pro instalaci a používání mĤže zpĤsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního
vysílání. Avšak, není možné zaruþit, že se rušení neobjeví na konkrétním místČ instalace.
Pokud k rušení rozhlasového þi televizního pĜíjmu, jehož vznik lze jednoznaþnČ urþit
vypínáním a zapínáním pĜístroje, skuteþnČ dojde, doporuþujeme uživateli, aby se pokusil
rušení omezit nČkterým z následujících opatĜení:
• ZmČĖte orientaci pĜijímací antény.
• ZvČtšete vzdálenost mezi zaĜízením a pĜijímaþem.
• Zapojte pĜístroj do zásuvky, která není souþástí stejného elektrického obvodu jako zásuvka
pro pĜijímaþ.
• Pro radu se obražte na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.
UpozornČní: V pĜípadČ jakýchkoli zmČn nebo úprav tohoto zaĜízení, které nebyly výslovnČ
schváleny stranou odpovČdnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnČní k provozování
zaĜízení.
Kanada
Toto digitální zaĜízení tĜídy B splĖuje kanadské pĜedpisy ICES-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Prohlášení o shodČ CE pro evropské zemČ
Toto zaĜízení vyhovuje smČrnici o elektromagnetické sluþitelnosti (EMC) 2004/
108/EC a smČrnici o nízkém napČtí 2006/95/EC.
Následující informace platí pouze pro státy EU:
Symbol uvedený vpravo se shoduje se smČrnicí o likvidaci elektrických a
elektronických výrobkĤ 2002/96/EC (WEEE).
Výrobky oznaþené tímto symbolem je ZAKÁZÁNO likvidovat jako netĜídČný
komunální odpad a musí být odevzdány ve sbČrnČ v souladu s místními zákony.
1
DĤležité bezpeþnostní pokyny
1. PĜeþtČte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. VČnujte svou pozornost všem upozornČním.
4. Všechny tyto pokyny dodržujte.
5. Nepoužívejte tento pĜístroj v blízkosti vody. UpozornČní: ZabraĖte nebezpeþí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem a nevystavujte tento pĜístroj dešti ani vlhku.
6. ýistČte pouze kusem suché tkaniny.
7. Nezakrývejte žádné ventilaþní otvory. Montujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Nemontujte tento pĜístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojĤ tepla, jako jsou radiátory, tepelné
registraþní pĜístroje, kamna nebo jiné pĜístroje (vþetnČ zesilovaþĤ), které vydávají teplo.
9. NebraĖte bezpeþnostní funkci polarizované nebo uzemĖovací zástrþky. Polarizovaná
zástrþka má dva nože, z nichž jeden je širší než druhý. UzemĖovací zástrþka má dva nože
a jeden hrot. Tento širší nĤž nebo hrot zajišžují Vaší bezpeþnost. Pokud dodávaná zástrþka
nepasuje do Vaší zásuvky, kontaktujte elektrikáĜe, který vymČní zastaralý typ zásuvky.
10. ZajistČte sížový kabel tak, aby se po nČm nechodilo a aby nebyl pĜiskĜípnutý zejména u
zástrþky, objímky zásuvky a v místČ vývodu z pĜístroje. UjistČte se, že je pĜívod proudu
umístČn poblíž pĜístroje tak, aby byl snadno pĜístupný.
11. Používejte pouze taková pĜídavná zaĜízení/pĜíslušenství, která stanovuje výrobce.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou (stojanem), držákem
nebo stolem, stanoveným výrobcem nebo dodávaným spolu s pĜístrojem.
PĜi použití vozíku bućte opatrní bČhem pĜesouvání vozíku s pĜístrojem tak,
aby jeho pĜevrácením nedošlo ke zranČní.
13. V pĜípadČ dlouhodobé neþinnosti pĜístroj odpojte od zdroje napČtí.
14. Veškeré opravy svČĜujte kvalifikovanému personálu. Oprava pĜístroje je nutná, pokud byl
jakkoliv poškozen, napĜíklad v pĜípadČ poškození sížového kabelu nebo zástrþky, vylití
tekutiny nebo vniknutí cizího tČlesa do pĜístroje, vystavení pĜístroje dešti nebo vlhkosti,
nesprávné funkce pĜístroje nebo jeho upuštČní na zem.
15. PĜi zmČnČ prostĜedí mĤže na displeji kondenzovat vlhkost. NČkolik minut poþkejte, než
zmizí.
2
Prohlášení o shodČ se smČrnicí o omezením
používání urþitých nebezpeþných složek (RoHS)
Tento výrobek byl zkonstruován vyroben v souladu se smČrnicí 2002/95/EC Evropského
parlamentu a rady o omezení pou_ívání urþitých nebezpeþných složek v elektrických a
elektronických zaĜízeních (zaĜízení RoHS) a je v souladu s maximálními hodnotami
koncentrací vydanými evropským výborem TAC (Technical Adaptation Committee), které
jsou uvedeny níže:
Složka
Stanovená maximální koncentrace
Skuteþná
koncentrace
Olovo (Pb)
0.1%
< 0.1%
Rtut’ (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Šestimocný brom (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybromované bifenyly (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybromované difenylétery (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Na nČkteré z výše uvedených složek výrobkĤ se vztahují následující výjimky podle Dodatku
smČrnice RoHS:
Mezi pĜíklady výjimek patĜí:
1. Rtut’ v kompaktních fluorescenþních lampách, jehož množství nepĜesahuje 5 mg na lampu,
a v dalších lampách, které nejsou konkrétnČ uvedeny v Dodatku smČrnice RoHS.
2. Olovo ve skle katodových trubic, v elektronických souþástkách, ve fluorescenþních
trubicích a v keramických elektronických souþástkách (napĜíklad piezoelektrická zaĜízení).
3. Olovo ve tvrdých pájkách (tzn. slitiny na bázi olova obsahující 85 % nebo více hmotnosti
olova).
4. Olovo jako dehydrátor v oceli obsahující max. 0,35 % hmotnosti olova, v hliníku
obsahujícím max. 0,4 % hmotnosti olova a ve slitinČ mČdi obsahující max. 4 % hmotnosti
olova.
3
Informace o autorském právu
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Všechna práva vyhrazena.
Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky spoleþnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochranné známky spoleþnosti
Microsoft Corporation registrované v USA a dalších zemích.
ViewSonic, logo se tĜemi ptáky, OnView, ViewMatch a ViewMeter jsou registrované ochranné
známky spoleþnosti ViewSonic Corporation.
VESA je registrovaná ochranná známka sdružení Video Electronics Standards Association.
DPMS a DDC jsou ochranné známky sdružení VESA.
je ochranná známka SRS Labs, Inc.
Premium Sound je zaþlenČna pod licencí SRS Labs, Inc.
ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka americké agentury pro ochranu životního
prostĜedí EPA (Environmental Protection Agency).
Jako partner programu ENERGY STAR® se spolecnost ViewSonic Corporation zavázala, že
tento produkt bude splĖovat zásady programu ENERGY STAR® pro úsporu energie.
Omezení: Spoleþnost ViewSonic Corporation neodpovídá za technické nebo redakþní chyby
nebo nedostatky v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné škody vzniklé použitím
tohoto dokumentu nebo produktu.
V zájmu neustálého zdokonalování produktĤ si spoleþnost ViewSonic Corporation vyhrazuje
právo na zmČnu specifikací produktu bez pĜedchozího upozornČní. ZmČna informací v tomto
dokumentu bez pĜedchozího upozornČní vyhrazena.
Tento dokument nesmí být kopírován, rozšiĜován nebo pĜevádČn do jakékoliv formy a pro
jakékoli úþely bez pĜedchozího písemného svolení spoleþnosti ViewSonic Corporation.
Registrace produktu
Aby bylo možné reagovat na vaše budoucí žádosti a abyste mohli obdržet doplĖkové
informace o produktech ihned po jejich vydání zaregistrujte váš produkt na webu:
www.viewsonic.com. Registraþní formuláĜ, který mĤžete odeslat spoleþnosti ViewSonic emailem nebo faxem, lze rovnČž vytisknout pomocí prĤvodce ViewSonic Wizard na disku
DVD-ROM.
Pro vaši evidenci
Název zaĜízení:
TD2220
ViewSonic Widescreen LCD Display
Model þíslo:
VS14833
ýíslo dokumentu:
TD2220-1_UG_CZE Rev. 1B 09-17-13
Sériové þíslo:
_______________________________
Datum zakoupení:
_______________________________
Likvidace produktu po skonþení životnosti
Spoleþnost ViewSonic je ohleduplná vĤþi životnímu prostĜedí a jejím cílem je ekologická
práce a život. DČkujeme vám, že se podílíte na chytĜejším a ekologiþtČjším využívání
výpoþetní techniky. Další informace najdete na webových stránkách spoleþnosti ViewSonic.
USA a Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Evropa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tchaj-wan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
4
Zaþínáme
BlahopĜejeme vám k zakoupení monitoru LCD ViewSonic®.
DĤležité! Uložte pĤvodní krabici a balící materiál pro pĜípadné odeslání v budoucnosti.
POZNÁMKA: Slovo “Windows” v této uživatelské pĜíruþce oznaþuje následující operaþní
systémy spoleþnosti Microsoft: Windows Vista a Windows 7.
Obsah balení
Balení monitoru LCD obsahuje:
• Monitor LCD
• Napájecí kabely
• Zvukový kabel
• Kabel D-Sub
• Kabel DWJ
• Kabel USB
• Disk DVD-ROM ViewSonic Wizard
• PĜíruþka pro rychlé nastavení
POZNÁMKA: Obal disku DVD obsahuje PrĤvodce rychlým startem a disk DVD obsahuje
Uživatelskou pĜíruþku ve formátu PDF a soubory pro optimalizaci zobrazení INF/ICM.
Soubor INF zajišt'uje kompatibilitu s operaþními systémy Windows a soubor ICM (Image
Color Matching) zaruþuje shodu barev obrazu. Spoleþnost ViewSonic doporuþuje nainstalovat
oba soubory.
Bezpeþnostní zásady
• Sedte ve vzdálenosti alespoĖ 18" od
monitoru LCD.
pĜedmČty, které by mohly zabránit
odvádČní tepla.
• Nedotýkejte se obrazovky. Mastné
skvrny se tČžko odstraĖují.
• Okolí monitoru LCD musí být þisté a
suché.
• Nedemontujte zadní kryt. Monitor LCD
obsahuje souþástky pod vysokým napČtím.
PĜi kontaktu s tČmito souþástkami hrozí
nebezpeþí vážného zranČní.
• Na monitor LCD, videokabel nebo
napájecí kabel neumíst'ujte tČžké
pĜedmČty.
• Pokud zjistíte kouĜ, neobvyklý hluk nebo
zvláštní zápach, okamžitČ monitor LCD
vypnČte a obrat'te se na prodejce nebo na
spoleþnost ViewSonic. PĜi dalším
používání monitoru LCD hrozí nebezpeþí.
• Nevystavujte monitor LCD pĜímému
sluneþnímu záĜení nebo jinému zdroji
tepla. NasmČrujte monitor LCD od
pĜímého sluneþního záĜení, aby se
neodráželo na obrazovce.
• Panel LCD neotírejte silou ani jej
nevystavujte tlaku - mĤže dojít k trvalému
poškození obrazovky.
• Monitor LCD pĜesunujte vždy opatrnČ.
• UmístČte monitor LCD na dobĜe vČtraném
místČ. Na monitor LCD neumíst'ujte žádné
5
Ovládání funkce Dotyk
1. PĜed použitím funkce Dotyk zkontrolujte, zda byl pĜipojen kabel USB a spuštČn operaþní
systém Windows 7.
2. Po aktivaci funkce Dotyk nesmí být žádné cizí pĜedmČty v oblastech, které jsou na
následujícím obrázku zakroužkovány.
ZajistČte, aby v zakroužkovaných oblastech nebyly cizí pĜedmČty.
Poznámka: Funkce Dotyk mĤže zaþít fungovat až 7 sekund po odpojení a pĜipojení kabelu
USB nebo probuzení poþítaþe z režimu Spánku.
Poznámka: Operaþní systémy Windows XP a Windows Vista nepodporují funkce dotykové
obrazovky. Dotykovou obrazovku lze pouze detekovat maximálnČ dvČma prsty souþasnČ.
6
Rychlá instalace
• Poþkejte, než jednotka DVD-ROM
automaticky spustí disk.
POZNÁMKA: Pokud jednotka DVDROM disk automaticky nespustí, v
PrĤzkumníkovi Windows poklepejte na
ikonu jednotky DVDROM a pak
poklepejte na soubor viewsonic.exe.
• Postupujte dle pokynĤ na obrazovce.
5. Uživatelé systému Windows:Nastavení
režimu synchronizace(rozlišení a obnovovací frekvence)
PĜíklad: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Pokyny pro zmČnu rozlišení a obnovovací
frekvence najdete v uživatelské pĜíruþce
ke grafické kartČ.
Instalace je dokonþena. HodnČ zábavy s
vaším novým monitorem LCD
ViewSonic.
Chcete-li být co nejlépe pĜipraveni na
možný budoucí kontakt s oddČlením
zákaznických služeb, vytisknČte tuto
pĜíruþku a zapište sériové þíslo do þásti
Pro vaši evidenci na stranČ 4. (Viz zadní
þást monitoru LCD.)
Tento produkt mĤžete zaregistrovat
elektronicky na webu pro vaši oblast. Viz
tabulka Zákaznická podpora v této
pĜíruþce.
Registraþní formuláĜ, který mĤžete odeslat
spoleþnosti ViewSonic e-mailem nebo
faxem, lze rovnČž vytisknout pomocí
prĤvodce ViewSonic Wizard na disku
DVD-ROM.
1. PĜipojení napájecího kabelu a adaptéru
AC/DC
2. PĜipojení videokabelu
• Zkontrolujte, zda jsou monitor LCD a
poþítaþ VYPNUTÉ.
• V pĜípadČ potĜeby odmontujte kryty
zadního panelu.
• PĜipojte videokabel z monitoru LCD k
poþítaþi.
Pro uživatele poþítaþĤ Macintosh: Modely
starší než G3 vyžadují adaptér Macintosh.
PĜipojte adaptér k poþítaþi a zasuĖte
videokabel do adaptéru.
Adaptér ViewSonic® Macintosh mĤžete
objednat pĜostrednictvím Zákaznické
podpory spoleþnosti ViewSonic.
3. ZapnČte monitor LCD a poþítaþ
ZapnČte monitor LCD a pak zapnČte
poþítaþ. Dodržte uvedené poĜadí (nejprve
monitor LCD, pak poþítaþ).
POZNÁMKA: UživatelĤm systému
Windows se pravdČpodobnČ zobrazí výzva
k nainstalování souboru INF. Tento soubor
se nachází na disku DVD.
4. Vložte disk DVD ViewSonic Wizard do
jednotky DVD v poþítaþi.
Postupujte dle pokynĤ na obrazovce.
Pokud váš poþítaþ není vybaven jednotkou
DVDROM, viz stránka Zákaznická
podpora.
Vstup zvuku
AC IN
DVI
D-Sub
USB NAHORU
USB DOLģ
Napájecí kabel
Zásuvka
Napájecí kabel poþítaþe
7
Ovládání funkce Dotyk
1. PĜed použitím funkce Dotyk zkontrolujte, zda byl pĜipojen kabel USB a spuštČn operaþní
systém Windows 7.
2. Po aktivaci funkce Dotyk nesmí být žádné cizí pĜedmČty v oblastech, které jsou na
následujícím obrázku zakroužkovány.
ZajistČte, aby v zakroužkovaných oblastech nebyly cizí pĜedmČty.
Poznámka:
1. Funkce Dotyk mĤže zaþít fungovat až 7 sekund po odpojení a pĜipojení kabelu
USB nebo probuzení poþítaþe z režimu Spánku.
2. Operaþní systémy Windows XP a Windows Vista nepodporují funkce dotykové
obrazovky. Dotykovou obrazovku lze pouze detekovat maximálnČ dvČma prsty
souþasnČ.
8
Instalace na stČnový nosiþ (volitelné)
Jen pro použití se stČnovou konzolou certifikovanou zkušebnou Underwriters' laboratories Inc.
Chcete-li zakoupit sadu nástČnného držáku nebo výškovČ stavitelný podstavec, kontaktujte
spoleþnost ViewSonic® nebo místního prodejce. Postupujte dle pokynĤ dodaných se sadou.
Chcete-li pĜemČnit stolní monitor LCD na stČnový, postupujte dle následujících pokynĤ:
Krok 1. Odpojte napájení.
Krok 2. Položte monitor LCD lícem dolĤ na ruþník nebo pokrývku.
Krok 3. Odmontujte 4 šrouby, kterými je upevnČn podstavec.
Krok 4. PĜipevnČte montážní konzolu ze sady stČnového nosiþe kompatibilní se standardem
VESA (velikost 100 mm x 100 mm), používání šroubĤ správné délky.
Krok 5. PĜipevnČte monitor LCD na stČnu dle pokynĤ v sadČ stČnového nosiþe.
Krok 4. 4 otvory pro
šrouby VESA
Krok 3. 4 šrouby upevĖující základnu
9
Používání monitoru LCD
Nastavení režimu synchronizace
Nastavení režimu synchronizace je dĤležité pro dosažení maximální kvality zobrazení a
minimálního namáhání zraku. Režim synchronizace se skládá z rozlišení (napĜíklad 1920 x
1080) a obnovovací frekvence (neboli vertikální frekvence, napĜíklad 60 Hz). Po nastavení
režimu synchronizace použijte ovládací prvky OSD k úpravČ zobrazení.
Pro dosažení optimální kvality zobrazení nastavte režim synchronizace zobrazení monitoru
LCD na:
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Nastavení režimu synchronizace:
1. Nastavení rozlišení: KlepnČte pravým tlaþítkem na pracovní plochy operaþního systému
Windows > Vlastnosti > Nastavení > a nastavte rozlišení.
2. Nastavení obnovovací frekvence: Postupujte podle pokynĤ v uživatelské pĜíruþce ke
grafické kartČ.
UPOZORNċNÍ: Nastavení obnovovací frekvence grafické karty v poþítaþi nesmí pĜesáhnout
75Hz; v opaþném pĜípade mĤže dojít k trvalému poškození monitoru LCD.
Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD
• Zamknutí rozhraní OSD: StisknČte a podržte tlaþítko [1] a tlaþítko se šipkou nahoruSpo
dobu 10 sekund. Po stisknutí libovolného tlaþítka se na nČkolik sekund zobrazí zpráva OSD
Locked (Rozhraní OSD zamþeno).
• Odemknutí rozhraní OSD: Znovu stisknČte a podržte tlaþítko [1] a tlaþítko se šipkou
nahoruSpo dobu 10 sekund.
• Zamknutí vypínaþe: StisknČte a podržte tlaþítko [1] a tlaþítko se šipkou dolĤTpo dobu 10
sekund. Po stisknutí vypínaþe se na nČkolik sekund zobrazí zpráva Power Button Locked
(Vypínaþ zamþen). Bez ohledu na toto nastavení bude po pĜípadném výpadku napájení
monitoru LCD automaticky zapnuto.
• Odemknutí vypínaþe: Znovu stisknČte a podržte tlaþítko [1] a tlaþítko se šipkou dolĤTpo
dobu 10 sekund.
10
Úpravy zobrazení
Pomocí tlaþítek na pĜedním ovládacím panelu zobrazte a upravte ovládací prvky OSD na
obrazovce. Ovládací prvky OSD jsou vysvČtleny na další stranČ nahoĜe a jsou definovány v
þásti Ovládací prvky hlavní nabídky na stranČ 12.
Hlavní nabídka
s ovládacími prvky OSD
PĜední ovládací panel
popis (viz níže)
Slouží k procházení položek nabídky a
úpravČ zobrazeného ovládacího prvku.
Úpravy zvuku (T) / Kontrast (S).
Zobrazí okno s nastavením pro
vybraný ovládací prvek.
Indikátor napájení
Modrá = Zapnuto
Oranžová = Snížená
spotĜeba
RovnČž slouží jako zástupce pro
pĜepínání mezi analogovým a
digitálním pĜipojením.
Zobrazí hlavní
nabídku nebo ukonþí
okno s nastavením a
uloží nastavení.
11
Postup úprav zobrazení monitoru:
1. Stisknutím tlaþítka [1] zobrazte hlavní nabídku.
POZNÁMKA: Všechny nabídky a okna s nastavením OSD se automaticky po 15 sekundách
zavĜou. Tento interval lze upravit prostĜednictvím nastavení þasového limitu rozhraní OSD v
nabídce nastavení.
2. Stisknutím tlaþítkaSneboTprocházejte hlavní nabídku a vyberte ovládací prvek, který
chcete upravit.
3. Po vybrání ovládacího prvku stisknČte tlaþítko [2]. Zobrazí se podobné okno s nastavením,
jaké je uvedeno níže.
Na Ĝádku v dolní þásti okna jsou uvedeny
další kroky, které lze provést: zavĜete
okno nebo vyberte ovládací prvek.
4. Ovládací prvek mĤžete upravit stisknutím tlaþítka se šipkou nahoruSnebo tlaþítka se
šipkou dolĤT.
5. Chcete-li uložit nastavení a zavĜít nabídku, stisknČte dvakrát tlaþítko [1].
PĜi optimalizaci zobrazení vám mohou pomoci následující tipy:
• Nastavte výstup videosignálu z grafické karty v poþítaþi do monitoru LCD na 1920 x 1080
@ 60 Hz. (Pokyny pro zmČnu obnovovací frekvence najdete v uživatelské pĜíruþce pro
grafickou kartu.)
• V pĜípadČ potĜeby provedte malé zmČny nastavení H. POSITION a V. POSITION, dokud
nebo obraz na monitoru zcela viditelný. (ýerné ohraniþení okrajĤ obrazovky se musí lehce
dotýkat osvČtlené aktivní plochy monitoru LCD.)
12
Ovládací prvky hlavní nabídky
Následující ovládací prvky lze upravit pomocí tlaþítka se šipkou nahoruSa tlaþítka se šipkou
dolĤT.
Ovládací
prvek
Popis
Auto Image Adjust (Automatické nastavení obrazu) automaticky nastaví
velikost, zarovná obraz na stĜed a jemnČ vyladí video signál tak, aby byly
potlaþeny šumy a ruchy.
POZNÁMKA: Pokud tato funkce u monitoru LCD nefunguje, snižte
obnovovací frekvenci obrazu na 60 Hz a použijte pĜednastavenou hodnotu
rozlišení. Funkce automatické synchronizace funguje s vČtšinou grafických
karet.
Contrast (Kontrast) slouží k upravení rozdílu mezi pozadím (úroveĖ þerné) a
popĜedím (úroveĖ bílé) obrazu.
Brightness (Jas) slouží k nastavení pozadí (úroveĖ þerné) zobrazení na
obrazovce.
Input Select (VýbČr vstupu) pĜepíná mezi vstupy, máte-li k displeji pĜipojen
víc jak jeden poþítaþ.
Audio Adjust (Úpravy zvuku)
Volume (Hlasitost) snižuje nebo zvyšuje hlasitost a zcela tlumí zvuk.
Mute (Ztlumit) slouží kĜp echodnému ztlumení zvukového výstupu.
13
Ovládací
prvek
Popis
Color Adjust (Nastavení barvy) nabízí nČkolik možností úpravy barev:
pĜedvolené teploty barev a User Color (Vlastní barva), což umožĖuje
samostatné nastavení þervené (R), zelené (G) a modré (B). Nastavení výrobce
je nativní.
sRGB-sRGB se rychle stává standardem správy barev a Ĝada nejnovČjších
aplikací tuto funkci podporuje. Povolením tohoto nastavení mĤže monitor LCD
pĜesnČji reprodukovat barvy v jejich pĤvodní podobČ. Jestliže nastavení sRGB
povolíte, nebudou k dispozici nastavení Contrast (Kontrast) a Brightness (Jas).
Namodralá (Bluish) (9300)-Zvyšuje podíl modré barvy v zobrazení pro
dosažení chladnČjší bílé
(používá se ve vČtšinČ kanceláĜí se záĜivkovým osvČtlením).
Studená (Cool) (7500)-Zvyšuje podíl modré barvy v zobrazení pro dosažení
chladnČjší bílé
(používá se ve vČtšinČ kanceláĜí se záĜivkovým osvČtlením).
Nativní (Native) (6500)-Zvyšuje podíl þervené barvy v zobrazení pro dosažení
teplejší bílé a bohatší þervené.
Teplá (Warm) (5000)-Zvyšuje podíl þervené barvy v zobrazení pro dosažení
teplejší bílé a bohatší þervené.
User Color (Vlastní barva) - Individuální nastavení þervené (R), zelené (G) a
modré (B).
1. Barvu (R, G nebo B) vyberte stisknutím tlaþítka [2].
2. Vybranou barvu upravte stisknutím tlaþítkapneboq.
DĤležité: Jestliže vyberete v hlavní nabídce možnost RECALL (Obnovit) a
zarízení je nastaveno na režim Preset Timing (PĜedvolená synchronizace),
obnoví se barevné nastavení výrobce Nativní.
14
Ovládací
prvek
Popis
Information (Informace) zobrazí režim synchronizace (vstupní videosignál)
grafické karty v poþítaþi, þíslo modelu monitoru LCD, sériové þíslo a adresa
URL webu spoleþnosti ViewSonic®. Pokyny pro zmČnu rozlišení a obnovovací
frekvence (vertikální frekvence) najdete v uživatelské pĜíruþce ke grafické
kartČ.
POZNÁMKA: Doporuþené nastavení VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz oznaþuje
rozlišení 1920 x 1080 a obnovovací frekvenci 60 Hz.
Manual Image Adjust (Ruþní nastavení obrazu) zobrazí nabídku ruþního
nastavení obrazu
H./V. Position (Horizontální/vertikální poloha) posunuje zobrazení na
monitoru vlevo, vpravo, nahoru nebo dolĤ.
H. Size (ŠíĜka) slouží k upravení šíĜky zobrazení.
15
Ovládací
prvek
Popis
Fine Tune (Jemné ladČní) slouží k zaostĜení obrazu zarovnáním textu nebo
grafických znakĤ.
POZNÁMKA: Nejprve použijte možnost Auto Image Adjust (Automatické
ladČní obrazu).
Sharpness (Ostrost) slouží k úpravČ jasnosti a zaostĜení obrazu na monitoru.
Dynamic Contrast (Dynamický kontrast) umožĖuje uživateli vypnout þi
zapnout zdĤraznČní kontrastního pomČru.
Aspect ratio (PomČr stran) Slouží k výbČru velikosti obrazu 4:3 a celá
obrazovka.
ECO Mode (Režim ECO) zajišt’uje nižší spotĜebu energie snížením jasu.
Standard (Standardní): výchozí nastavení jasu.
Optimize (Optimalizovaný): sníží jas o 25 %.
Conserve (Úsporný): sníží jas o 50 %.
Setup Menu (Nastavení) obsahuje následující položky:
Language Select (Jazyk) umožĖuje zvolit jazyk nabídek a oken s nastavení.
Resolution Notice (UpozornČní na rozlišení) doporuþuje optimální rozlišení.
OSD Position (UmístČní rozhraní OSD) umožĖuje pĜesouvat nabídky
rozhraní obrazovky a okna s nastavením.
OSD Timeout (ýasový limit rozhraní OSD) umožĖnuje nastavit délku
zobrazení okna rozhraní OSD. NapĜíklad pĜi nastavení 15 second (15 sekund)
se okno rozhraní OSD zavĜe, pokud bČhem 15 sekund nestisknete žádný
ovládací prvek.
16
Ovládací
prvek
Popis
OSD Background (Zapnutí/vypnutí pozadí rozhraní OSD) umožnuje
zapnout nebo vypnout pozadí rozhraní OSD.
Je-li aktivována funkce Auto Power Off (Automatické vypnutí), automaticky
vypne napájení displeje, není-li po dobu 3 minut rozpoznán žádný signál.
Power Indicator (Indikátor napájení) umožĖuje uživateli zapnout nebo
vypnout indikátor napájení v režimu zapnutého/vypnutého napájení.
Memory Recall (Obnovení z pamČti) obnoví nastavení výrobce, jestliže
monitor pracuje v podporovaném režimu synchronizace výrobce uvedeném v
technických údajích v této pĜíruþce.
Exception (Výjimka): tento ovládací prvek nemá vliv na zmČny provedené
prvkem User Color (Vlastní barva) a nastavením Language Select (Jazyk) a
Power Lock (Zamknutí vypínaþe).
17
Další informace
Specifikace
LCD
Type (Typ)
Velikost zobrazení
Barevný filtr
SklenČný povrch
Technologie TFT (Thin Film Transistor), aktivní 1920 x 1080 LCD,
rozteþ obrazových bodĤ 0.24825 mm
Metrické jednotky: 55 cm
Imperiální jednotky: 20” (plocha zobrazení 21.5”)
Svislý proužek RGB
Antireflexní úprava
Vstupní signál
Video Sync
Analogový RGB (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmĤ) / TMDS Digital (digitální
TMDS, 100 ohmĤ)
Separate Sync (oddČlená synchronizace)
fh:24-83 kHz, fv:50-76 Hz
Kompatibilita
PC
Macintosh1
Až 1920 x 1080 neprokládanČ
Power Macintosh až 1920 x 1080
Rozlišeni
Doporuþené a
podporované
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Napájení
NapČtí
100-240 VAC, 50/60 Hz (automatické pĜepínání)
Zobrazovací
plocha
Plné snímání
476.6 mm (H) x 268.11 mm (V)
18.77" (H) x 10.56" (V)
Provozní
podmínky
Teplota
Vlhkost
NadmoĜská výška
+32°F až +104°F (0°C až +40°C)
20 % až 90 % (bez kondenzace)
Do 10 000 stop
Skladovací
podmínky
Teplota
Vlhkost
NadmoĜská výška
-4°F až +140°F (-20°C až +60°C)
5 % až 90 % (bez kondenzace)
Do 40 000 stop
RozmČry
Fyzická
511 mm (W) x 365 mm (H) x 240 mm (D)
20.11" (W) x 14.37" (H) x 9.45" (D)
Hmotnost
Fyzická
10.85 lbs (4.92 kg)
Úsporné
režimy
Zapnuto
Vypnuto
26W (Typický)
<0.5W
(Modrá indikátor)
UpozornČní: Nastavení obnovovací frekvence grafické karty v poþítaþi nesmí pĜesáhnout tyto hodnoty; v
opaþném pĜípadČ mĤže dojít k trvalému poškození monitoru LCD.
1 Poþítaþe Macintosh starší než G3 vyžadují adaptér ViewSonic® Macintosh. Adaptér získáte od spolecnosti
ViewSonic.
18
Odstranování problémĤ
Žádné napájení
• Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínaþ.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel A/C ĜádnČ pĜipojen k monitoru.
• PĜipojte k zásuvce jiný elektrospotĜebiþ (napĜíklad rádio) a zkontrolujte, zda je v zásuvce
správné napČtí.
Napájení je zapnuto, ale na monitoru není zobrazení
• Zkontrolujte, zda je videokabel, který je dodán s monitorem LCD, ĜádnČ pĜipojen k portu
výstupu videa na zadní stranČ poþítaþe. Pokud není konec videokabelu trvale pĜipojen k
monitoru LCD, ĜádnČ jej pĜipojte.
• Nastavte jas a kontrast.
• Používáte-li poþítaþ Macintosh starší než G3, potĜebujete adaptér Macintosh.
Nesprávné nebo neobvyklé barvy
• Pokud chybí nČkteré barvy (þervená, zelená nebo modrá), zkontrolujte, zda je videokabel
ĜádnČ pĜipojen. UvolnČné nebo zlomené kolíky v konektoru kabelu mohou zpĤsobit vadné
spojení.
• PĜipojte monitor LCD k jinému poþítaþi.
• Používáte-li starší grafickou kartu, požádejte spoleþnost ViewSonic® o adaptér pro karty,
které nejsou kompatibilní se standardem DDC.
Ovládací tlaþítka nefungují
• Najednou stisknČte pouze jedno tlaþítko.
19
Zákaznická podpora
Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu, vyhledejte kontakt
v následující tabulce nebo se obratte na prodejce.
POZNÁMKA: Budete potĜebovat sériové þíslo produktu.
ZemČ nebo
Webová stránka
oblast
Telefon
E-mail
ýeská
Republika
www.viewsoniceurope.com/cz/
support/call-desk/
service_cz@viewsoniceurope.com
www.viewsoniceurope.com/cz/
20
CištČní monitoru LCD
• PěED ýIŠTċNÍM MONITOR VYPNċTE.
• NIKDY NENANÁŠEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PØÍMO NA OBRAZOVKU NEBO
PLÁŠġ.
ýištČní obrazovky:
1. OtĜete obrazovku þistým, suchým a netĜepivým hadĜíkem. Tím bude odstranČn prach a
þásteþky neþistot.
2. Pokud je obrazovka stále zneþištČná, naneste na þistý, suchý a netĜepivý hadĜík malé
množství þistiþe skla bez obsahu þpavku nebo alkoholu ani obrazovku otĜete.
ýištČní podstavce:
1. Použijte mČkký a suchý hadĜík.
2. Pokud je podstavec stále zneþištČn, naneste na þistý, suchý a netĜepivý hadĜík malé
množství prostĜedku na mytí nádobí bez obsahu þpavku, alkoholu ani abrazivních látek a
podstavec otĜete.
Omezení
• Spoleþnost ViewSonic® nedoporuþuje používat k þištČní monitoru LCD a pláštČ žádné
þistiþe na bázi þpavku nebo alkoholu. Bylo zjištČno, že nČkteré chemické þistiþe poškozují
obrazovku a/nebo plášt' monitoru LCD.
• Spoleþnost ViewSonic nezodpovídá za škody zpĤsobené používáním þistiþĤ na bázi þpavku
nebo alkoholu.
21
Omezená záruka
MONITOR LCD VIEWSONIC®
Rozsah záruky:
ViewSonic zaruþuje, že její produkty budou v záruþní dobČ pracovat bez vad na materiálu a
provedení. Dojde-li bČhem záruþní doby k závadČ produktu zpĤsobené vadou materiálu nebo
provedení, spoleþnost ViewSonic produkt bezplatnČ a podle vlastního uvážení opraví nebo
vymení. VymČnČný produkt nebo jeho vnitĜní souþásti mohou obsahovat znovu vyrobené nebo
repasované souþástky nebo komponenty.
Záruþní doba:
Na monitory LCD ViewSonic je poskytována záruka na všechny souþásti vþetnČ svČtelného
zdroje po dobu 3 let ode dne zakoupení prvním majitelem a na provedení po dobu 3 let ode dne
zakoupení prvním majitelem.
Koho záruka chrání:
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního majitele.
Na co se tato záruka nevztahuje:
1. Produkt, jehož sériové þíslo bylo upraveno, odstranČno nebo zneþitelnČno.
2. Poškození, zhoršení nebo nefungování z následujících pĜíþin:
a. Nehoda, nesprávné používání, nedbalost, požár, voda, blesk nebo jiné pĜírodní živly,
neoprávnČné úpravy produktu nebo nedodržení pokynĤ dodaných s produktem.
b. Poškození produktu pĜi pĜepravČ.
c. Odebrání nebo instalace produktu.
d. PĜíþiny mimo produkt, napĜíklad výkyvy nebo výpadky elektrické energie.
e. Použití spotĜebního materiálu nebo náhradních dílĤ, které nesplĖují specifikace
spoleþnosti ViewSonic.
f. BČžné opotĜebení.
g. Veškeré další pĜíþiny, které se nevztahují k závadČ produktu.
3. Jakýkoliv výrobek vykazující stav obecnČ známý jako “vypálený obraz”, který je zpĤsoben
dlouhodobým zobrazením statického obrazu na výrobku.
4. Náklady na demontáž, instalaci, jednosmČrný transport, pojištČní montáž.
ZajištČní servisu:
1. Informace o servisu v záruþní dobČ získáte od Zákaznické podpory spoleþnosti ViewSonic
(viz stránka Zákaznická podpora). Budete vyzváni k poskytnutí sériového þísla produktu.
2. Pro zajištČní servisu v záruþní dobČ budete vyzváni, abyste poskytli (a) originální doklad o
nákupu s datumem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a (e) sériové þíslo
produktu.
3. Odevzdejte nebo odešlete produkt vyplacenČ v pĤvodním obalu nČkterému z povČĜených
servisních stĜedisek.
4. Informace o nejbližším servisním stĜedisku ViewSonic získáte od spoleþnosti ViewSonic.
Omezení pĜedpokládaných záruk:
Mimo záruky uvedené v tomto dokumentu neexistují žádné výhradní ani pøedpokládané
záruky, vèetnì pøedpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro urèitý úèel.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
Page 1 of 2
22
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
Vylouþení škod:
Jedinou povinností spoleþnosti Viewsonic je uhrazení opravy nebo výmČny
produktu.spoleþnost Viewsonic nenese odpovČdnost za:
1. Škody na jiném majetku zpĤsobené závadami produktu, škody zpĤsobeemi, ztrátou
používání produktu, ztrátou þasu, ztrátou zisku, ztrátou obchodní pĜíležitosti, ztrátou dobré
vĤle, stĜetem obchodních vztahĤ nebo jinou komerþní ztrátou, a to i v pĜípadČ, že spoleþnost
byla na možnost tČchto škod upozornČna.
2. Veškeré další náhodné, následné nebo jiné škody.
3. Veškeré nároky jiné strany vĤci spotĜebiteli.
4. Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávnČna spoleþností ViewSonic.
Platný právní Ĝád:
Tato záruka vám dává urþitá práva; mĤžete mít rovnČž další práva, která se v rĤzných státech
liší. NČkteré státy neumožĖují výjimky nebo omezení pĜedpokládaných záruk ani omezení
odpovČdnosti za následné nebo nepĜímé škody; v takovém pĜípadČ se na vás výše uvedená
omezení a výjimky nevztahují.
Prodej mimo USA a Kanadu:
Informace o záruce a servisu produktĤ ViewSonic prodávaných mimo USA a Kanadu získáte
od spoleþnosti ViewSonic nebo od místního prodejce ViewSonic.
Délka záruþní doby pro tento výrobek v kontinentální ýínČ (vyjma území Hongkong, Macao a
Tchaj-wan) podléhá podmínkám uvedeným v záruþním listČ.
Pro uživatele v Evropì a Rusku jsou všechny podrobnosti záruky uvedeny na stránce
www.viewsoniceurope.com pod hlavièkou Support/Warranty information.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
Page 2 of 2
23
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement