ViewSonic VPC14-WP-S, VPC14-WP Quick start guide

ViewSonic VPC14-WP-S, VPC14-WP Quick start guide
Gniazdo w module PC
VPC14-WP
(dla serii IFP50)
Skrócona instrukcja obsługi
Nr modelu VS16933
Informacja o zgodności
UWAGA: Ta część adresuje wszystkie połączone wymagania i oświadczenia
dotyczące przepisów. Potwierdzone odpowiednie zastosowania powinny się odnosić
do etykiet z nazwą i odpowiednich oznaczeń na urządzeniu.
Oświadczenie o zgodności z FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje,
wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej i w przypadku
instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie
wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia
odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie
sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej
następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawca lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Ostrzeżenie: Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej
zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do
używania tego urządzenia.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Industry
Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ZawartośćID FCC: PD93165NG
ID IC: 1000M-3165NG
Zgodność z CE dla krajów europejskich
To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/EU i Dyrektywą
niskonapięciową 2014/35/EU.
Następujące informacje są przeznaczone wyłącznie dla krajów członkowskich
UE:
Znak pokazany po prawej oznacza zgodność z Dyrektywą 2012/19/EU
dotyczącą Odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Znak ten
określa, że urządzenia NIE należy usuwać z niesortowanymi odpadami
miejskimi, ale należy je przekazać do systemów zbiórki, zgodnie z
lokalnym prawem.
i
Indyjskie ograniczenie dotyczące substancji
niebezpiecznych
Ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych (Indie). Ten produkt jest
zgodny z przepisami “India E-waste Rule 2011” i zakazuje używania ołowiu, rtęci,
sześciowartościowego chromu, polibromowanego dwufenylu lub polibromowanych
eterów difenylowych o stężeniach przekraczających 0,1 % wagowego i 0,01 %
wagowego dla kadmu, poza wyjątkami ustalonymi w Harmonogramie 2 przepisów.
Deklaracja zgodności RoHS2
Ten produkt został skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą 2011/65/
EU Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ograniczeń używania niektórych
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa RoHS2) i jest zgodny z wartościami maksymalnej koncentracji
określonymi przez Europejski Komitet Adaptacji Technicznej (TAC), jak pokazano
poniżej:
Substancja
Proponowana maksymalne
stężenie
Rzeczywiste stężenie
Ołów (Pb)
0,1%
< 0,1%
Rtęć (Hg)
0,1%
< 0,1%
0,01%
< 0,01%
Sześciowartościowy chrom (Cr )
0,1%
< 0,1%
Polibromowane dwufenyle (PBB)
0,1%
< 0,1%
Polibromowane etery difenylowe (PBDE) 0,1%
< 0,1%
Kadm (Cd)
6+
**Niektóre komponenty produktów, jak określono powyżej są wyłączone, na podstawie Dodatku III Dyrektyw RoHS2, jak określono poniżej:
Przykłady wyłączonych komponentów to:
1. Ołów w szkle kineskopów
2. Ołów w szkle jarzeniówek w ilości nie przekraczającej 0,2% wagowego
3. Ołów w odlewanych elementach aluminiowych zawierający do 0,4% ołowiu wagowo
4. Stop miedzi zawierający do 4% ołowiu wagowo
5. Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopy
ołowiowe zawierające 85% lub więcej ołowiu wagowo)
6. Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szkle lub ceramice
inne niż ceramika dielektryczna w kondensatorach, np. urządzenia piezoelektryczne lub w szklanych lub ceramicznych składnikach matryc.
ii
1. Interfejs
Element Opis
Interfejs anteny WIFI
Blokada antywłamaniowa
Podłączenie wyświetlacza do złącza DisplayPort
Interfejs USB 3.0, podłączenie peryferyjnych urządzeń USB, takich jak
dyski twarde, klawiatury i myszy USB
Podłączenie wyświetlacza do portu VGA-IN
Standardowy interfejs RJ45 (10M/100M/1G) połączenia z Internetem
(Ten port sieci jest używany wyłącznie dla PC)
Przywracanie systemu. Użytkownik powinien nacisnąć i przytrzymać
przycisk, a następnie włączyć zasilanie urządzenia, urządzenie
automatycznie przywróci system, następnie użytkownik może zwolnić
przycisk.
Uwaga: Wszystkie ustawienia powrócą do ustaw domyślnych i zostaną
usunięte wszystkie dane.
Światło wskaźnika działania
9
Podłączenie urządzenia do słuchawek lub głośników
10
Podłączenie do mikrofonu
11
Podłączenie do urządzenia z funkcją wejścia HDMI
1
2. Instalacja
2-1
2-2
2
2-3
3
3. Połączenie z Internetem
4
4. Wybór wejścia
1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie, aby wyświetlić menu ustawień wejścia,
następnie naciśnij DOWN, aby przejść do menu źródła wejścia.
2. Naciśnij DOWN / UP / LEFT/ RIGHT, aby wybrać PC.
3. Naciśnij przycisk Enter na pilocie lub kliknij rysikiem dotykowym, aby wybrać
źródło wejścia.
4. Naciśnij przycisk EXIT na pilocie lub kliknij rysikiem dotykowym pusty obszar
poza menu, aby wyjść z menu ekranowego.
5
5. Połączenie USB
6
Intel Unite® Solution - Skrócona instrukcja obsługi
Korzystanie z Intel Unite® Solution
Wprowadź PIN
Udostępnij wyświetlacz
Zaprezentuj/ Pokaż
na ekranie
Uruchom, połącz i zaprezentuj z Intel Unite Solution w 3 krokach
1
Uruchom
3
2
Wprowadź
PIN
Zaprezentuj
• Twój ekran
• Aplikacja
• Wirtualny
wyświetlacz
(Jeśli ma
zastosowanie)
288-532
Pokaż prezentację w urządzeniu
Obsługiwane urządzenia: Windows*, MacOS*, iOS*, Chromebook* i Android*
Nie wszystkie urządzenia są obsługiwane w wersji Small Business aplikacji Intel Unite®
Blokada spotkania
Odblokowane domyślnie
Blokada
Do spotkania/sesji próbują
przyłączyć się inne osoby
niż uczestnicy
7
Odtwarzanie wideo z obsługą audio
Przejęcie prezentacji
Adnotacje na prezentacjach
Użytkownicy systemu operacyjnego Windows*
Użytkownicy macOS*
Udostępnij pliki innym uczestnikom
Wybierz pliki
Przeglądaj i wyślij
Odbierz pliki
Moderowane prezentacje
Zostań
moderatorem
Lub zażądaj roli
moderatora
Przydziel role
innym
Funkcja moderowanych sesji musi być włączona przez administratora systemu. Podany powyżej “Tryb autopromocji”.
8
Rozłącz innych uczestników
Odłącz od spotkania/sesji
Lub zamknij pokrywę
Wybierz uczestnika
Copyright © ViewSonic Corporation, 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
*Inne nazwy i marki mogą być własnością innych firm.
9
6. Specyfikacje
1 x Display Port
1 x HDMI
1 x VGA
1 x LAN
6 x USB 3.0
1 x Słuchawki
1 x Mikrofon
Zasilanie
Prąd zmienny 100V-240V 50/60HZ
32°F do 113°F (0°C do 45°C)
Warunki działania Temperatura
Wilgotność
10% ~ 90% bez kondensacji
Wysokość n.p.m. 0 do +5000 metrów nad poziomem morza
Pamięć
Temperatura
-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
10% ~ 90% bez kondensacji
Warunki
Wilgotność
Wysokość n.p.m. 0 do +5000 metrów nad poziomem morza
Wymiary
Fizyczne (mm)
246,2 x 265,4 x 32,2
Waga
Fizyczna (kg)
1,9
Zużycie energii
95W
Zakres częstotliwości i moc wyjścia 2402 do 2480 MHz (BT) 2,0 dBm
(Maks.)
2402 do 2480 MHz (LE) 3,73 dBm
2412 do 2472 MHz
17,41 dBm
5150 do 5250 MHz
18,94 dBm
5250 do 5350 MHz
18,94 dBm
5470 do 5725 MHz
18,94 dBm
Port IO
10
7. Pomoc techniczna klienta
W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela
poniżej, lub skontaktuj się z dostawcą.
UWAGA: Konieczne będzie podanie numeru seryjnego urządzenia.
Kraj/region
Strona sieci web
Telefon
E-mail
Polska i inne
kraje Europy
Centralnej
www.viewsoniceurope.
com
www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/
[email protected]
viewsoniceurope.com
11
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement