ViewSonic TD2760-S TOUCH DISPLAY Navodila

ViewSonic TD2760-S TOUCH DISPLAY Navodila
TD2760
érintőképernyő
Használati útmutató
A modell szįma: VS17780
P/N: TD2760
Megfelelési információk
MEGJEGYZÉS: Ez a fejezet vonatkozik minden követelményre és kijelentésre,
ami a szabályozásokat illeti. A megfelelő alkalmazások esetán tanulmányozza a
címkéket és a megfelelő jelzéseket az egységen.
FCC megfelelőségi kijelentés
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi
feltételek esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az
eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó
zavarokat is.
Ezt a berendezést megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja
a rádiótávközlést. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott
felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós
vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet
meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések
segítségével:
• A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
• A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba
csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Figyelmeztetés: Bármilyen kamerát érintő módosítás vagy változtatás a
felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után.
Kanadai ipari kijelentés
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
i
CE megfelelőség európai országok esetében
Az eszköz megfelel a 2014/30/EU elektromágneses zavartűrésről szóló
irányelv, valamint a 2014/35/EU kisfeszültségű berendezésekről szóló
irányelv követelményeinek.
A következő információ csak az EU tagállamokra vonatkozik.
A jobbra látható jel megfelel a 2002/96/EK (WEEE) számú Elektronikus
Hulladék és Berendezésekről szóló EUs direktívának.
A jel szerint tilos a berendezést, osztályozatlan közhulladékként kitenni,
használni kell a visszaváltási és összegyűjtési rendszereket a helyi
előírások szerint.
ii
RoHS2 megfelelőségi nyilatkozat
Ezt a terméket az Európai Parlament és Tanács, az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU számú irányelvének (RoHS2 irányelv) megfelelve
tervezték, illetve gyártották, és megfelelt az Európai Műszaki Adaptációs Bizottsága
(TAC) által közzétett maximális koncentráció-értékeknek, az alábbi táblázat
tanúsága szerint:
Anyag
Előírt maximális koncentráció
Tényleges
koncentráció
Ólom (Pb)
0,1%
< 0,1%
Higany (Hg)
0,1%
< 0,1%
0,01%
< 0,01%
Hat vegyértékű króm (Cr )
0,1%
< 0,1%
Polibrómozott bifenilek (PBB)
0,1%
< 0,1%
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
0,1%
< 0,1%
Kadmium (Cd)
6+
Az RoHS2 irányelvek melléklete III szerint a termékek bizonyos részegységei – a
fentiek alapján – mentességet élveznek. Ezek az alábbiak:
Példa a mentességet élvező részegységekre:
1. A különleges célt szolgáló hidegkatódos fénycsövek és külső katódos fénycsövek
(CCFL és EEFL) higanytartalma, ami nem haladja meg (lámpánként):
(1) Rövid méret (≦500 mm): maximum 3,5 mg lámpánként.
(2) Közepes méret (> 500 mm és ≦1.500 mm): maximum 5 mg lámpánként.
(3) Nagy méret (> 1.500 mm): maximum 13 mg lámpánként.
2. Katódsugárcsövek üvegének ólomtartalma.
3. Fénycsövek üvegének ólomtartalma, 0,2 tömegszázalékot meg nem haladóan.
4. Ólom mint ötvöző elem alumíniumban, ami legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólmot
tartalmaz.
5. Rézötvözet, ami legfeljebb 4 tömegszázalék ólmot tartalmaz.
6. Ólom magas hőmérsékleten olvadó forrasztóanyagokban (pl. 85 vagy nagyobb
tömegszázalék ólmot tartalmazó ólomötvözetek).
7. Elektromos és elektronikus alkatrészek, amelyek üveg vagy kerámia részei,
illetve üveg vagy kerámia mátrix anyaga ólmot tartalmaznak, a kondenzátorok
dielektrikum kerámiáján kívül, pl. piezoelektromos eszközök.
iii
Fontos biztonsági utasítások
1. A felszerelés használata előtt kérjük, olvassa el alaposan a használati utasítást.
2. A használati utasítást biztonságos helyen tartsa.
3. Olvasson el minen figyelmeztetést és kövesse az utasításokat.
4. Üljön legalább 45 cm távolságra LCD-kijelzőjétől.
5. Mindig gondosan fogja meg az LCD-kijelzőt, ha el kell mozgatnia.
6. Soha ne vegye le a hátsó borítót. Az ön LCD-kijelzője magasfeszültségű
részeket tartalmaz. Ha ezeket megérinti, súlyosan megsérülhet.
7. Ne használja a készüléket víz közelében! Figyelem: a tűz és áramütés
kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának!
8. Kerülje az LCD-kijelző kitételét a közvetlen napsugarak vagy más hőforrás
hatásának. A vakító fény csökkentésére fordítsa el a napfénytől a kijelzőt.
9. Tisztítsa puha, száraz ruhával. Amennyiben tovűbbi tisztításra van szüksége,
további útmutatásokért lásd "A kijelző tisztítása" fejezetet ebben a kézikönyvben.
10. Kerülje a képernyő megérintését. A bőrzsír eltávolítása körülményes.
11. Ne dörzsölje, vagy ne nyomja meg az LCD panellt, ez véglegesen károsíthatja a
képernyőt.
12. Egyik szellőzőnyílást se tömje be! A gyártó utasításai alapján helyezze üzembe!
13. Hőforrások, például radiátor, hőtároló, kályha vagy egyéb hőt termelő
berendezés (erősítőket beleértve) közelében ne helyezze üzembe!
14. Tegye az LCD-kijelzőt jól szellőző helyre. Soha ne tegyen semmit az
LCDkijelzőre, ami meggátolná a hő áramlását.
15. Ne helyezzen kemény tárgyakat az LCD-kijelzőre, a videokábelre vagy
tápkábelre.
16. Amennyiben füst, rendellenes zaj vagy szokatlan szag jelentkezik, azonnal
kapcsolja ki az LCD-kijelzőt és hívja fel az eladót vagy a ViewSonic-ot. Az LCDkijelző további használata veszélyes.
17. Ne szegje meg a polarizált vagy a földelt hálózati csatlakozókra vonatkozó
biztonsági szabályokat! A polarizált hálózati csatlakozónak két villája van, az
egyik vastagabb a másiknál. A földelt hálózati csatlakozónak két villája és egy
harmadik földelő szára is van. A vastag villa és a harmadik földelő szár az
Ön biztonságát szolgálják. Ha a készülékhez tartozó hálózati csatlakozó nem
passzol a dugaszoló aljzatba, akkor forduljon villanyszerelőhöz segítségért a
szóban forgó aljzat kicserélése érdekében!
18. Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a hálózati tápkábelre, valamint, hogy a
kábel ne csípődjön be különösen a hálózati csatlakozónál és ott, ahol a kábel
készülékből kivezetődik! Gondoskodjon róla, hogy legyen a készülék közelében
könnyen hozzáférhető dugaszoló aljzat!
(Folytatás a másik oldalon)
iv
19. Csak a gyártó által megjelölt tartozékokat/kiegészítőket használja!
20. Csak a gyártó által megjelölt, vagy a készülékkel együtt értékesített
gurulós kocsit, állványt (akár háromlábú), konzolt vagy asztalt
használja! Ha gurulós kocsit használ, tegye meg a szükséges
óvintézkedéseket, hogy a mozgatás során elkerülje a kocsi/készülék
felborulását, és az abból fakadó sérüléseket!
21. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb
ideig nem használja a készüléket!
22. Mindennemű javítási munkát bízzon szakemberre! Javításra van szükség, ha
a készülék valamilyen módon megsérül, ha például a hálózati tápkábel vagy
a hálózati csatlakozó megsérül, ha folyadék ömlik a készülékbe, vagy tárgyak
esnek rá, ha a készüléket eső vagy nedvesség éri, ha nem működik megfelelően,
vagy ha leesik.
23. A környezeti változások miatt nedvesség csapódhat ki a képernyőn. Ez azonban
néhány perc múlva eltűnik.
v
Tartalom
Megfelelési információk
FCC megfelelőségi kijelentés..................................................................................i
Kanadai ipari kijelentés...........................................................................................i
CE megfelelőség európai országok esetében........................................................ii
RoHS2 megfelelőségi nyilatkozat.......................................................................... iii
Fontos biztonsági utasítások.................................................................................iv
Jogvédelmi információk
A termék regisztrálása............................................................................................2
Az ön emlékeztetésére...........................................................................................2
Bevezető
A csomag tartalma.................................................................................................3
Gyors telepítés.......................................................................................................4
További szoftver telepítése (Opció)........................................................................4
Az érintés funkció vezérlése...................................................................................5
A faliállvány (Opció) felszerelése...........................................................................6
Az LCD-kijelző használata
A Timing Mode (időzítési mód) beállítása..............................................................7
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások...............................................................7
A kijelző képének beállítása...................................................................................8
Main Menu (Főmenü) vezérlések...........................................................................9
Főmenü magyarázatok...........................................................................................9
Energiagazdálkodás.............................................................................................10
Egyéb információk
Specifikációk........................................................................................................11
Az LCD-kijelző tisztítása.......................................................................................12
Hibaelhárítás........................................................................................................13
Vevőszolgálat.......................................................................................................14
Korlátozott garancia.............................................................................................15
vi
Jogvédelmi információk
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2019. Minden jog fenntartva.
A Macintosh és a Power Macintosh az Apple Inc. regisztrált védjegyei.
A Microsoft, Windows és a Windows logo a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban regisztrált védjegyei.
A ViewSonic, a hárommadaras logo, az OnView, ViewMatch és a ViewMeter a
ViewSonic Corporation regisztrált védjegyei.
A VESA a Video Electronics Standards Association regisztrált védjegye. A DPMS,
DisplayPort és DDC a VESA védjegyei.
AZ ENERGY STAR® a U.S. Environmental Protection Agency (EPA - Amerikai
Környezetvédelmi Ügynökség) regisztrált védjegye.
Az ENERGY STAR® egyik partnereként, a ViewSonic Corporation eltökélt, hogy ez a
termék megfeleljen az ENERGY STAR® hatékony energiafelhasználásra vonatkozó
irányelveinek.
Felelősség-elhárítás: A ViewSonic Corporation nem felelős az ebben a kiadványban
előforduló műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért, sem azokért
az esetleges vagy szükségszerűen bekövetkezett sérülésekért, melyek ennek az
anyagnak a szolgáltatásaiból vagy ennek a terméknek a teljesítményéből vagy
használatából erednek. A gyártmány tökéletesítésének folytatása érdekébe, a
ViewSonic Corporation fenntartja magának a jogot arra, hogy minden értesítés
nélkül megváltoztassa a termék jellemzőit. Hasonlóképpen, jelen dokumentumban
foglalt információk is minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
A ViewSonic Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e dokumentum egyetlen
egy része sem másolható, reprodukálható, és semmilyen eszközzel, semmilyen
célból nem továbbítható.
1
A termék regisztrálása
A jövőbeni termékszükségletek kielégítéséhez és hogy további termékinformációt
kapjon, mint ez elérhető, látogasson el a régiójának megfelelő részt a ViewSonic
weboldalán, hogy regisztrálja a termékét online.
A ViewSonic CD további lehetőséget nyújt a termékregisztrációs nyomtatvány
kinyomtatására. Kitöltés után küldje el postán vagy faxon a megfelelő ViewSonic
irodába. A regisztrációs nyomtatvány megkereséséhez használja a
":\CD\Registration" könyvtárat.
A termék regisztrálása a legjobb előkészület a jövőbeni vevői szükségleteire.
Kérjük, nyomtassa ki ezt a felhasználói útmutatót és töltse ki az információt a "Saját
célra" részben.
Az LCD képernyője sorozatszáma a képernyő hátulsó oldalán található. További
informácókért lásd a "Vevőtámogatás" részét az útmutatónak.
Az ön emlékeztetésére
A termék neve:
A modell szįma:
A dokumentum szįma:
Sorszįm:
Vįsįrlįs idõpontja:
TD2760
ViewSonic Widescreen LCD Display
VS17780
TD2760_UG_HNG Rev. 1A 06-03-19
A termék élettartama végén történő leselejtezése
A ViewSonic tiszteletben tartja a környezetet és elkötelezett a zöld munka és
életmód iránt. Köszönjük, hogy az intelligensebb és zöldebb számítástechnikát
választotta!
Látogassa meg a ViewSonic weboldalát további információkért.
USA és Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Európa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Tajvan: http://recycle.epa.gov.tw/
2
Bevezető
Gratulálunk a ViewSonic® LCD-kijelző megvásárlásához.
Fontos! A jövőbeni esetleges szállítási szükségletek miatt őrizze meg az eredeti
dobozt és csomagolóanyagokat.
MEGJEGYZÉS: A felhasználói útmutatóban a "Windows" szó a Microsoft Windows
operációs rendszerre vonatkozik.
A csomag tartalma
Az ön LCD-kijelző csomagjának tartalma:
• LCD kijelző
• Audio kábel
• D-Sub kábel
• HDMI kábel
• USB kábel
• Gyorsindítási útmutató
• Passzív érintőtoll
MEGJEGYZÉS: Az INF fileok a Windows operációs rendszerekkel való
összeférhetőséget biztosítják és az ICM file (Kép Szín Találtatás) biztosítja a
képernyő pontos színeit. A ViewSonic mindkettő telepítését ajánlja.
3
Gyors telepítés
1. Csatlakoztassa a videokábelt
•
•
•
2.
Győződjön meg, hogy az LCD kijlező és a számítógép ki van kapcsolva.
Távolítsa el a hátsó panelt, ha szükséges.
Az LCD-kijelzőtől kijövő videokábelt csatlakoztassa a számítógéphez.
Kapcsolja a tápkábelt (és az AC/DC adaptert ha szükséges)
*RS232 serial port
3. Kapcsolja BE (ON) az LCD-kijelzőt és a számítógépet
Kapcsolja BE (ON) az LCD-kijelzőt, aztán kapcsolja BE (ON) a számítógépet.
Ezt a sorrendet (először az LCD-kijelző, aztán a számítógép) fontos betartani.
MEGJEGYZÉS: A Windows-felhasználók kaphatnak olyan üzenetet, mely felkéri
őket az INF fájl telepítésére. A fájlokhoz való hozzáféréshez használja a "\CD\
vsfiles" könyvtárat.
4. Windows felhasználók: Állítsa be az időzítési módot (példa: 1024 x 768)
A felbontás és a képernyő-frissítés megváltoztatásához szükséges további
információkért, lásd a használati útmutató grafikus kártyáit.
5. A telepítés befejeződött. Élvezze az új ViewSonic LCD kijelzőjét.
4
A faliállvány (Opció) felszerelése
MEGJEGYZÉS: Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező falikonzollal használható.
Falra szerelő készlet vagy állítható magasságú talp beszerzését illetően vegye fel a
kapcsolatot a ViewSonic® céggel vagy a helyi forgalmazóval. Kövesse a faliállvány
készlettel kapott utasításokat. Hogy LCD-kijelzőjét asztalra szerelt működésből falra
szerelt működésre átállítsa, tegye a következőket:
1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló ki van kapcsolva, majd húzza ki a tápkábelt.
2. Fektesse le az LCD-kijelzőt, előlapjával valamilyen törölközőre vagy puha
takaróra téve.
3. Távolítsa el a talpat. (Szükséges lehet csavarok eltávolítása.)
4. Keresse meg és azonosítsa a következő VESA szerelőkeretek egyikét (a,b,c)
amelyek a képernyő hátoldalán találhatók (lásd a "Tulajdonságok" oldalt a
képernyő szerelőkeretéről). Illessze a szerelőkeretet a VESA kompatibilis fali
szerelőcsomaghoz a megfelelő hosszúságú csavarok segítségével.
a.
b.
75mm
c.
200mm
100mm
100mm
75mm
100mm
100mm
5. A faliállvány-készlet útmutatásait követve, erősítse a falhoz az LCDkijelzőt.
5
Hardver telepítése
1
2
3
6
Az érintés funkció vezérlése
Az érintés funkció használatához győződjön meg arról, hogy az USB-kábel
csatlakozik és a Windows operációs rendszer fut.
Megjegyzés:
1. Az érintés funkció folytatásához hozzávetőlegesen 5 másodpercre lehet
szükség, ha az USB-kábelt újracsatlakoztatják, vagy a számítógép alvó módból
indul újra.
2. Az érintőképernyő egyszerre legfeljebb 10 ujj helyzetét képes érzékelni.
3. A kurzor nem követi precízen az ujját, amikor megérinti a képernyőt. Kérjük,
kövesse az alábbi lépéseket a helyreállításhoz.
(Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10
kalibrálása)
1. Nyissa meg a Vezérlőpultot, nyissa meg a Hardver és hang panelt, majd
nyissa meg a Táblagép beállításai ablakot.
2. Válassza ki a Kalibrálás lehetőséget.
3. Kövesse az utasításokat a képernyő ismételt kalibrálásához.
Dőlésszög beállítása
Dőlésszög beállítása (-5˚ és 90˚ között)
7
A biztonsági zár használata
A biztonsági csatlakozó a monitor hátoldalán található. A telepítéssel és
használattal kapcsolatos tudnivalókért.
Az alábbi példából megtudhatja, hogyan lehet felszerelni a zárat egy asztalra.
8
Az LCD-kijelző használata
A Timing Mode (időzítési mód) beállítása
Fontos az időzítési mód beállítása, hogy a képernyőn maximális minőségben
jelenjen meg a kép és hogy a szem megerőltetése a legkevesebb legyen. Az
időzítési mód a felbontásból (például 1024 x 768) és a frissítési arányból (vagy
függőleges frekvenciából, például 60 Hz) áll. Miután az időzítési módot beállította,
használja az OSD vezérléseket a kijelző képének a beállítására.
Megfelelő képminőség érdekében használja az ajánlott időzítési módot, amely a
"Tulajdonságok" oldalon leírt LCD képernyőjének megfelel.
A Timing Mode beállításához:
• Állítsa be a felbontást: Lépjen be a Vezérlőpultból a "Megjelenés és
személyreszabás" menübe a Start menün keresztül és állítsa be a felbontást.
• A frissítési arány beállítása: Útmutatásért nézze meg a grafikus kártyájának
használati útmutatóját.
FONTOS: Kérjük, győződjön meg, hogy a grafikus kártyája 60 Hz függőleges
frissítésre van állítva, ez az ajánlott beállítás a legtöbb LCD kijelző esetében. Ha egy
nem támogatott időzítés módot választ, ennek az eredménye az lehet, hogy nem
jelenik meg kép és a "Tartományon kívül" üzenet jelenik meg a képernyőn.
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások
• OSD rögzítés: Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig az [1] és a felfele
mutató nyíl ▲ billentyűket. Ha bármilyen gombot lenyom, az OSD Locked (OSD
rögzítve) üzenet 3 másodpercre megjelenik.
• OSD kiengedés: ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva az
[1] és a felfele mutató nyíl ▲ billentyűket.
• POWER (Áram) gomb rögzítése: Nyomja le és tartsa lenyomva 10
másodpercig az [1] és a lefele mutató nyíl ▼ billentyűket. Ha lenyomja az
áramgombot a Power Button Locked (Áramgomb rögzítve) üzenet néhány
másodpercre megjelenik. E beállítással vagy e nélkül, egy áramkiesés után, az
ön LCD-kijelzőjének áramkapcsolója önműködően BE-kapcsol, amikor visszaáll
az áramellátás.
• POWER gomb kiengedés: ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig
lenyomva az [1] és a lefele mutató nyíl ▼ billentyűket.
9
A kijelző képének beállítása
A képernyőn megjelenő OSD vezérlések kijelzésére és beállítására használja az
LCD előlapján levő vezérlőgombokat.
Készenlét Áram Be/Ki
A bekapcsolt üzemmód fényjelzése
Kék = ON (bekapcsolva)
Narancs = takarékos ramfogyaszts
[1]
Kijelzi a Főmenüt vagy kilép a vezérlő képernyőből és elmenti a
beállításokat.
[2]
Megjeleníti a vezérlési képernyőt a fényerősség vezérléséhez.
Az analóg és digitális csatlakozás közti váltásra szolgáló shortcut.
▲/▼
Végiggörget a menőopciókon és beállítja a kijelzett vezérlést.
Fényerő/Kontraszt (▼) / Audio beallitás (▲).
A kijelző képének beállításához tegye a következőket:
1. A Main Menu (Főmenü) megjelenítéséhez nyomja meg az [1] gombot.
MEGJEGYZÉS: Minden OSD menü és képernyő-beállítás önműködően
eltűnik 15 másodperc után. Ezt az idő az OSD időzítési mód beállításaiban
szabályozható.
2. Egy beállítani szándékozott vezérlés kiválasztásához nyomja meg az ▲-et vagy
▼-et, hogy fel- vagy lefele görgesse a Főmenüt.
3. Miután a vezérlést kiválasztotta, nyomja meg a [2] gombot.
4. beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [1]
gombot, amíg az OSD eltűnik.
A következő ötletek segíthetnek önnek a kijelző optimizálásában:
• Állítsa be a számítógép grafikus kártyáját, hogy támogassa az ajánlott időzítési
módot (lásd a "Tulajdonságok" oldalt az LCD képernyő ajánlott beállításairól). A
"frissítési ráta változtatásáról" lásd a grafikus kártya felhasználói útmutatóját.
• Ha szükséges, végezzen kisebb beállításokat a H POSITION és V POSITION
használatával, amíg a képernyőn levő kép teljesen látható nem lesz. (A képernyő
körüli fekete keret alig kell, hogy elválassza a megvilágított “aktív területet” az
LCDkijelző keretétől.)
10
Main Menu (Főmenü) vezérlések
Ajuste os itens do menu utilizando os botőes para cima ▲ e para baixo ▼.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrízze az LCD OSD Főmenü elemeit és tanulmányozza a
Főmenű alábbi magyarázatait.
Főmenü magyarázatok
MEGJEGYZÉS: A főmenü itt felsorolt elemei az összes modell főmenüjének teljes
elemeit jelölik. Az Ön által megvásárolt termék főmenüjének részleteiről tekintse meg
az LCD OSD-főmenüjének elemeit.
A
Audio Adjust (Audio beallitás)
hangerő állítása, hang némítása vagy vált a bemenetek között ha több,
mint egy forrás van.
Auto Image Adjust (Automatikus képbeállítás)
önműködően méretezi, központosítja, és finoman állítja a videojelet, hogy
kiküszöbölje a hullámokat és a torzulásokat. Nyomja le a [2] gombot,
hogy egy élesebb képet kapjon.
MEGJEGYZÉS: Az Automatikus beállítás működik a legtöbb szokványos
videokártyával. Ha ez a funkció nem működik az ön LCD-képernyőjén,
csökkentse a video frissítési arányt 60 Hz-re, és állítsa a felbontást az
előre meghatározott értékére.
B
Brightness (Fényerő)
a háttér fekete színének beállítása a kijelző képén.
C
Color Adjust (Színbeállítás)
több színbeállítási módot nyújt: előbeállított színhőmérsékleteket és
User Color (Felhasználói színek)-t, melyek lehetővé teszik a piros (R),
zöld (G), és kék (B) színek külön-külön való beállítását. E termék gyári
beállítása natív.
Contrast (kontraszt)
a háttérszín (fekete szín) és az előtér színének (fehér szín) beállítása.
I
Information:
megjelenti az id zemmdot (videojel bemenet), ami a szmtgp grafikus
krtyjtl, az LCD-kijelz szriaszmtl s a ViewSonic® Weblap-tl jn. Lsd a
grafikus krtya felhasznli utastsait a felbonts s a frisstsi arny (fggleges
frekvencia) tlltshoz.
MEGJEGYZÉS: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (ajnlott) azt jelenti, hogy a
felbonts 1024 x 768, s a frisstsi arny 60 Hertz.
11
Input Select (Bemenet kiválasztás)
a bemenetek között vált, ha több mint egy számítógép csatlakozik az
LCD-kijelzőhöz.
M
Manual Image Adjust (Kézi képbeállítás)
megjeleníti a Kézi képbeállítás menüt. Kézileg állíthat a képminőség
beállításain.
Memory Recall (Memória visszahívás)
visszaállítja a képernyő gyári beállításait a gyári Időzítés előbeállításra,
ahogy azt a kézikünyv Tulajdonságok részében találja.
Kivétel: Ez a kezelőszerv nem befolyásolja a Nyelvválasztás vagy
Üzemkapcsoló-zár beállításokkal végzett módosításokat.
S
Setup Menu (Beállítások menü)
állíthat a Képernyő menü (OSD) beállításain.
Energiagazdálkodás
A termék alvó módba Lép/Ki, a képernyő fekete lesz és csökkentett
energiafogyasztási állapotba kerül, ha 3 percig nincs jelbemenet.
12
Egyéb információk
Specifikációk
LCD kijelző
Tipus
Képernyőméret
Színszűrő
Üvegfelület
TFT (Vékony Film Tranzisztor), Active Matrix 1920 x 1080 LCD,
0,31125 mm pixel sűrűség
Metrikus: 69 cm
Birodalmi: 27” (27” látható)
RGB függőleges vonalazás
Glare típusú*
Bemeneti jel
Video szinkron
RGB analóg (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohm)
HDMI (Digitális TMDS, 100 ohm)
Vegyes szinkron, Külön szinkron, szinkron a zöld színre
fh:24-83 kHz, fv:50-76 Hz
Összeférhetőség
PC
1920 x 1080-ig nem keresztezett
Felbontás1
Ajánlott
1920 x 1080 @ 60 Hz
Támogatott
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz
Áramellátás
Feszültség
100-240 VAC, 50/60 Hz (šnmžkšdõ kapcsoló)
Kijelzési felület
Teljes leolvasás
597,6 mm (V) x 336,15 mm (F)
23,53” (V) x 13,23” (F)
Működtetési
Feltételek
Hőmérséklet
Páratartalom
Tengerszint fölötti
Magasság
+32 °F-tól +104 °F-ig (0 °C tól +40 °C-ig)
20%-tól 90%-ig (lecsapódás nélkül)
10.000 lábig
Működtetési
Feltételek
Hőmérséklet
Páratartalom
Tengerszint fölötti
Magasság
-4 °F-tól +140 °F-ig (-20 °C tól +60 °C-ig)
5%-tól 90%-ig (lecsapódás nélkül)
40.000 lábig
Méretek
Fizikai
659,6 mm (SZ) x 443,3 mm (M) x 64,0 mm (Mé)
25,96” (SZ) x 17,45” (M) x 17,45” (Mé)
Fali szerelés
Távolság
100 x 100 mm
Tömeg
Fizikai
17,34 lb (9,6 kg)
Fogyasztáskímélő
zemmdok
Bekapcsolva
Kikapcsolva
19,03W (Szokásos) (kék LED)
<0,3W
Ne állítsa a számítógép grafikus kártyáját úgy, hogy meghaladja ezeket az dőzítési módokat; ez végleges kárt
okozhat az LCD kijelzőben.
1
* A fényes kávával rendelkező megjelenítők esetében a felhasználóknak tanácsos figyelembe venni a
megjelenítő elhelyezését, mivel a káva zavaró fényvisszaverődést okozhat a környezeti fények és fényes
felületek miatt.
13
Az LCD-kijelző tisztítása
• GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ LCD-KIJELZŐ KI VAN KAPCSOLVA
• SOHA NE SPRAY-ZE BE, ÉS NE CSEPEGTESSEN SEMMILYEN
FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A HÁZRA.
A képernyő tisztításához:
1. Törölje le a képernyőt egy tiszta, puha, szöszmentes ronggyal. Ez eltávolítja a
port és egyéb részecskéket.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes,
alkoholmentes ablaktisztítót a tiszta, puha, szöszmentes rongyra, és törölje le a
képernyőt.
A ház tisztításához:
1. Használjon egy puha, száraz rongyot.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, enyhe
alkoholmentes, karcolásmentes mosószert a tiszta, puha, szöszmentes rongyra,
és törölje le a felületet.
Figyelmeztetés
• A ViewSonic® nem ajánlja semmilyen ammónium vagy alkohol alapú tisztítószer
használatát az LCDkijelzőn vagy a házán. Néhány kémiai tisztítószerről olyan
visszajelzések jöttek, hogy megkárosítják a kijelzőt és/vagy az LCD-kijelző házát.
• A ViewSonic nem vállal felelősséget semmilyen ammónium vagy alkohol alapú
tisztítószer által okozott károsodásért.
14
Hibaelhárítás
Nincs áram
• Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb ON pozícióban van.
• Győződjön meg arról, hogy a tápkábel biztonságosan van az LCD-kijelzőhöz
csatlakoztatva.
• Kapcsoljon egy másik elektromos berendezést (például egy rádiót) az aljzatba,
hogy ellenőrizze, megfelelő-e a feszültség.
Áram van, de nincs képernyő kijelzés
• Győződjön meg arról, hogy az LCD-kijelzővel szállított videokábel szorosan
csatlakozik a számítógép hátsó részén található videokimenetel portjával. Ha a
videokábel másik fele nincs mindig az LCD-kijelzőhöz erősítve, csatlakoztassa
szorosan az LCD-kijelzőhöz.
• Állítsa be a fényerősséget és a kontrasztot.
Téves vagy rendellenes színek
• Ha bármelyik szín (piros, zöld vagy kék) hiányzik, ellenőrizze a videokábelt
és győződjön meg arról, hogy megfelelő módon van-e csatlakoztatva. A kábel
dugaszában található laza vagy eltörött lábacskák helytelen csatlakoztatást
eredményezhetnek.
• Csatlakoztassa az LCD-kijelzőt egy másik számítógéphez.
• Ha régebbi grafikus kártyája van, vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic®-al egy
nem-DDC adapterbeszerzéséért.
A vezérlő gombok nem működnek
• Csak egy gombot nyomjon le egyszerre.
15
Vevőszolgálat
Technikai támogatásért vagy termékszervízelésért olvassa végig az alábbi
táblázatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával.
MEGJEGYZÉS: szüksége lesz a termék sorozatszámára.
Orság/Régió
Weblap
Telefone
Email
Magyar
Köztársaság
www.viewsoniceurope.
com
www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/
service_hu@
viewsoniceurope.com
16
Korlátozott garancia
ViewSonic® LCD Kijelző
A garancia a következőket fedi:
A ViewSonic garantálja, hogy termékei hibamentesek úgy az anyag szempontjából, mint az elkészítés
szempontjából is a garancia ideje alatt. Ha egy termék az anyag vagy a feldolgozás szempontjából
hibásnak bizonyul a garancia ideje alatt, a ViewSonic saját belátása szerint meg fogja javítani, vagy ki
fogja cserélni a terméket egy másik, ugyanolyan termékkel. A cseretermék vagy alkatrész újragyártott
vagy felújított részeket vagy alkatrészeket is tartalmazhat.
Mennyi ideig érvényes a garancia:
A ViewSonic LCD kijelzőknek 1-3 év garanciájuk van, a vásárlási országtól függően, minden
alkatrészre, beleértve a fényforrást és minden munkavégzést, az első vásárlási dátumtól számítva.
Kit véd a garancia:
Ez a garancia csak az első vevőre érvényes.
Mit nem fed a garancia:
1. Minden olyan terméket, amin a szériaszám meg van rongálva, módosult vagy el van távolítva.
2.
Téves működés, megrongálás, megkárosodás, ami a következőkből ered:
a.
Baleset, téves felhasználás, elhanyagolás, tűz, víz, villám, vagy bármilyen más természeti
erő, engedélyezetlen termékmódosítás vagy a termékkel nyújtott használati útasítások be
nem tartása.
b.
Bármilyen szállítási okokból történt megkárosodás.
c.
A termék telepítése vagy eltávolítása által okozott károk.
d.
A terméken kívül álló tényezők, mint például az áram ingadozása, vagy az áram elvétele.
e.
A ViewSonic specifikációit be nem tartó cserealkatrészek felhasználása.
f.
A természetes kopás.
g.
Bármilyen más olyan ok, ami nem kapcsolódik a termékhibákhoz.
3.
Bármely termék, melynek – közismert nevén – “beégett a képernyője”; ez akkor történik, amikor a
terméken hosszú időn keresztül egy állandó kép van megjelenítve.
4.
Eltávolítással, beszereléssel, egyirányú szállítással, biztosítással és üzembe helyezéssel
kapcsolatos díjak.
Hogyan vegyük igénybe a szervizt:
1. A garanciaidő alatti szervizelésre vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic
Vevőszolgálatával (Lásd az ügyfélsegítő oldalt). Meg kell majd mondania a termék szériaszámát.
2.
A garancia alatti szervíz szolgáltatához szüksége lesz (a) az eredeti vásárlási nyugtára, (b) a
nevére, (c) a címére, (d) a probléma leírására és (e) a termék szériaszámára.
3.
Vigye el, vagy postázza bérmentesítve a terméket az eredeti dobozában egy jogosított ViewSonic
szervizközpontba vagy a ViewSonic-hoz.
4.
További információkért vagy a legközelebbi ViewSonic szervizközpont címéért vegye fel a
kapcsolatot a ViewSonickal.
A magától értetődő garanciák határa:
Nincsenek kifejezett vagy magától értetődő garanciák, amelyek a jelenlegi leíráson túl kiterjednének,
a magától értetődő kereskedelmi, és az egy bizonyos célnak megfelelési garanciát is beleértve.
17
A károsodások kiküszöbölése:
A viewsonic felelőssége a termék javításának vagy helyettesítésének határáig terjed. A viewsonic
nem lesz felelős a következőkért:
1. Más tulajdon károsítása a termék bármely hibája miatt, a meg nem felelés miatt okozott
meghibásodásokért, a termék felhasználásának elvesztéséért, idővesztésért, profitvesztésért,
üzleti lehetőség elvesztéséért, hitel elvesztéséért, üzleti kapcsolatokba való interferenciáért,
vagy más kereskedelmi veszteségért, még akkor sem, ha felhívjuk a figyelmét ezen károk
előfordulásának lehetőségére.
2.
Bármilyen más károkért, függetlenül attól, hogy ezek véletlenszerűek, konzekvenciálisak vagy
egyéb jellegűek.
3.
Bármilyen harmadik fél bármilyen jellegű követeléseiért a vevővel szemben.
4.
Javítás, vagy a ViewSonic által nem jogosított személyek által megkísérelt javítás.
Az állami törvények hatása:
Ez a garancia jellegzetes törvényes jogokat ad önnek, és lehetséges, hogy az államtól függően önnek
egyéb jogai is vannak. Egyes államok nem engedélyezik a magától értetődő garanciákra szabott
határokat és/vagy nem engedélyezik a véletlen vagy konzekvenciális károsodások garancia alól való
kivonását, tehát a fentebbi behatárolások, lehet hogy nem vonatkoznak önre.
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül való eladás:
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül eladott ViewSonic termékek garanciájával kapcsolatosan
vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal vagy a helyi ViewSonic viszonteladójával.
A termk Kna terletn (Hong Kong, Maka s Tajvan kivtelvel) rvnyes garancilis idszakra a Karbantartsi
Garancianyilatkozatban foglalt felttelek vonatkoznak.
Az európai és oroszországi felhasználók a mellékelt jótállás részleteit a www.viewsoniceurope.com
weboldalom a Support/Warranty Information pont alatt találhatják meg.
LCD Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement