Ferm PDM1016 User manual

Ferm PDM1016 User manual
2 SPEED IMPACT
DRILL1050W
EN
Original instructions
04
PL
7áXPDF]HQLHLQVWUXNFMLRU\JLQDOQHM
DE
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
08
LT
Originalios instrukcijos vertimas
68
NL
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 12
LV
,QVWUXNFLMXWXONRMXPVQRRULƧLQƗOYDORGDV
FR
Traduction de la notice originale
16
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
76
ES
Traducción del manual original
20
RO
7UDGXFHUHDLQVWUXFĠLXQLORURULJLQDOH
PT
Tradução do manual original
24
HR
Prevedeno s izvornih uputa
84
IT
Traduzione delle istruzioni originali
28
SR
Prevod originalnog uputstva
88
SV
Översättning av bruksanvisning i original
33
RU
ɉɟɪɟɜɨɞɢɫɯɨɞɧɵɯɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
37
UK
ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
NO
Oversatt fra orginal veiledning
41
EL
ȂİIJȐijȡĮıȘIJȠȣʌȡȦIJȠIJȪʌȠȣIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢ 101
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning 44
BG
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
HU
Eredeti használati utasítás fordítása
48
CS
3ĜHNODGSYRGQtKRQiYRGXNSRXåtYiQt
SK
3UHYRGL]YLUQLKQDYRGLO
SL
3UHNODGS{YRGQpKRQiYRGXQDSRXåLWLH
WWW.FERM.COM
PDM1016
11
6
7
2
1
8
5
4
3
10
12 13
9
A
7
12
7
14
9
B
C
6
10
D
9
E
EN
IMPACT DRILL
PDM1016
Thank you for buying this Ferm product.
By doing so you now have an excellent product,
delivered by one of Europe’s leading suppliers.
All products delivered to you by Ferm are
manufactured according to the highest standards
of performance and safety. As part of our
philosophy we also provide an excellent customer
service, backed by our comprehensive warranty.
We hope you will enjoy using this product for
many years to come.
SAFETY WARNINGS
WARNING
Read the enclosed safety warnings,
the additional safety warnings and
the instructions.
Failure to follow the safety warnings and
the instructions may result in electric
VKRFN¿UHDQGRUVHULRXVLQMXU\
Keep the safety warnings and the
instructions for future reference.
1
The following symbols are used in the user
manual or on the product:
1
5HDGWKHXVHUPDQXDO
2
5LVNRISHUVRQDOLQMXU\
3
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
Immediately remove the mains plug from
the mains if the mains cable becomes
damaged and during cleaning and
PDLQWHQDQFH
4
5
:HDUVDIHW\JRJJOHV
:HDUKHDULQJSURWHFWLRQ
A
:HDUDGXVWPDVN
I
:HDUVDIHW\JORYHV
D
9DULDEOHHOHFWURQLFVSHHG
7
'RXEOHLQVXODWHG
4
8
Do not dispose of the product in
XQVXLWDEOHFRQWDLQHUV
9
The product is in accordance with the
applicable safety standards in the
(XURSHDQGLUHFWLYHV
$GGLWLRQDOVDIHW\ZDUQLQJVIRULPSDFWGULOOV
Ɣ 'RQRWZRUNPDWHULDOVFRQWDLQLQJDVEHVWRV
Asbestos is considered carcinogenic.
Ɣ :HDUVDIHW\JRJJOHV
Ɣ :HDUKHDULQJSURWHFWLRQWRDYRLGWKHULVNRI
hearing loss.
Ɣ ,IQHFHVVDU\XVHRWKHUSURWHFWLYHPHDQV
such as safety gloves, safety shoes, etc.
Ɣ +ROGWKHPDFKLQHZLWKRQHKDQGRQWKHPDLQ
grip and the other hand on the auxiliary grip.
Risk of personal injury.
Ɣ +ROGWKHPDFKLQHE\WKHLQVXODWHGJULSSLQJ
surfaces where the accessory may contact
KLGGHQZLULQJRUWKHPDLQVFDEOH,IWKH
accessory contacts a ’live’ wire, the exposed
metal parts of the machine can also become
’live’. Risk of electric shock.
Ɣ 'RQRWXVHDFFHVVRULHVZKLFKDUHQRW
VSHFL¿FDOO\GHVLJQHGDQGUHFRPPHQGHGE\
the manufacturer. Risk of personal injury.
Ɣ 2QO\XVHDFFHVVRULHVWKDWDUHVXLWDEOHIRUXVH
with the machine.
Ɣ 2QO\XVHDFFHVVRULHVZLWKWKHFRUUHFW
dimensions. Make sure that the accessories
are properly mounted.
Ɣ ,QVSHFWWKHPDFKLQHDQGWKHDFFHVVRULHV
EHIRUHHDFKXVH'RQRWXVHDFFHVVRULHVZKLFK
DUHEHQWFUDFNHGRURWKHUZLVHGDPDJHG,IWKH
machine or one of the accessories is dropped,
inspect the machine or the accessory for
GDPDJH,IQHFHVVDU\UHSODFHWKHDFFHVVRU\
Ɣ /HWWKHPDFKLQHUXQDWQRORDGLQDVDIHDUHD
DIWHUPRXQWLQJWKHDFFHVVRULHV,IWKHPDFKLQH
vibrates strongly, immediately switch off the
machine, remove the mains plug from the
mains, and try to solve the problem.
Ɣ 0DNHVXUHWKDWWKHPD[LPXPVSHHGIRUWKH
accessory is larger than or the same as the
maximum speed of the machine. Refer to the
rating plate on the machine.
Ɣ %HIRUHXVHUHPRYHDOOQDLOVDQGRWKHUPHWDO
objects from the workpiece.
Ɣ 0DNHVXUHWKDWWKHZRUNSLHFHLVSURSHUO\
VXSSRUWHGRU¿[HG
Ɣ .HHS\RXUKDQGVDZD\IURPWKHZRUNSLHFH
during use.
Ɣ 1HYHUSXWWKHPDFKLQHGRZQRQDWDEOHRU
a workbench before it has been switched off.
EN
(OHFWULFDOVDIHW\
3
NOISE AND VIBRATION
Always check that the voltage of the
power supply corresponds to the voltage
RQWKHUDWLQJSODWH
Ɣ 'RQRWXVHWKHPDFKLQHLIWKHPDLQVFDEOHRU
the mains plug is damaged.
Ɣ 2QO\XVHH[WHQVLRQFDEOHVWKDWDUHVXLWDEOHIRU
the power rating of the machine with
a minimum thickness of 1.5 mm2,I\RXXVH
a extension cable reel, always fully unroll the
cable.
0DLQVSOXJUHSODFHPHQW 8.RQO\
,IWKHPRXOGHGSLQSOXJDWWDFKHGWRWKHXQLWLV
damaged and needs replacing, it is important that
it is correctly destroyed and replaced by an
DSSURYHG%6$IXVHGSOXJDQGWKDWWKH
following wiring instructions are followed.
The wires in the mains cable are coloured in
accordance with the following code:
blue
neutral
brown live
As the colours of the wires in the mains cable of
the unit may not correspond to the coloured
markings identifying the terminals in the plug,
proceed as follows:
7KHZLUHZKLFKLVFRORXUHGEOXHPXVWEH
connected to the terminal which is marked with
WKHOHWWHU1RUFRORXUHGEODFN
7KHZLUHZKLFKLVFRORXUHGEURZQPXVWEH
connected to the terminal which is marked with
WKHOHWWHU/RUFRORXUHGUHG
TECHNICAL DATA
PDM1016
0DLQVYROWDJH
0DLQVIUHTXHQF\
Power input
1RORDGVSHHG
,PSDFWUDWH
'ULOOLQJ
+DPPHUGULOOLQJ
Max. drill bit diameter
:RRG
&RQFUHWH
6WHHO
3URWHFWLRQFODVV
:HLJKW
9a
+]
W
PLQ
1,050
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
PDM1016
6RXQGSUHVVXUH /pa $FRXVWLFSRZHU /wa 8QFHUWDLQW\ . ,PSDFWGULOOLQWRFRQFUHWH
'ULOOLQWRPHWDO
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
:HDUKHDULQJSURWHFWLRQ
Vibration level
The vibration emission level stated in this
instruction manual has been measured in
DFFRUGDQFHZLWKDVWDQGDUGLVHGWHVWJLYHQLQ(1
LWPD\EHXVHGWRFRPSDUHRQHWRROZLWK
another and as a preliminary assessment of
exposure to vibration when using the tool for the
applications mentioned
XVLQJWKHWRROIRUGLIIHUHQWDSSOLFDWLRQVRUZLWK
different or poorly maintainted accessories,
PD\VLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHWKHH[SRVXUHOHYHO
WKHWLPHVZKHQWKHWRROLVVZLWFKHGRIIRUZKHQ
it is running but not actually doing the job, may
VLJQL¿FDQWO\UHGXFHWKHH[SRVXUHOHYHO
Protect yourself against the effects of vibration by
maintaining the tool and its accessories, keeping
\RXUKDQGVZDUPDQGRUJDQL]LQJ\RXUZRUN
patterns
'(6&5,37,21 ),*$
Your impact drill has been designed for drilling
holes in wood, metal and plastics and for hammer
drilling in brick and concrete.
2QRIIVZLWFK
/RFNRQEXWWRQ
6SHHGDGMXVWPHQWZKHHO
)RUZDUGUHYHUVHVZLWFK
5. Switch for mechanical speed
6ZLWFKIRUGULOOLQJKDPPHUGULOOLQJ
&KXFN
0DLQJULS
9. Auxiliary grip
'HSWKVWRS
11. Carbon brush cover
12. Chuck key
&KXFNNH\KROGHU
5
EN
ASSEMBLY
4
Before assembly, always switch off the
machine and remove the mains plug
IURPWKHPDLQV
0RXQWLQJDQGUHPRYLQJWKHGULOOELW ¿J%
The machine is suitable for use of the following
drill bits:
:RRG +66
0HWDO +66
&RQFUHWHPDVRQU\ KDUGPHWDO
Mounting
Ɣ 3ODFHWKHFKXFNNH\ LQWRRQHRIWKHKROHV
LQWKHFKXFN Ɣ 2SHQWKHFKXFN E\WXUQLQJWKHFKXFNNH\
(12) counterclockwise.
Ɣ ,QVHUWWKHGULOOELW LQWRWKHFKXFN Ɣ &ORVHWKHFKXFN E\WXUQLQJWKHFKXFNNH\
(12) clockwise.
Ɣ 5HPRYHWKHFKXFNNH\ IURPWKHFKXFN Removing
Ɣ 3ODFHWKHFKXFNNH\ LQWRRQHRIWKHKROHV
LQWKHFKXFN Ɣ 2SHQWKHFKXFN E\WXUQLQJWKHFKXFNNH\
(12) counterclockwise.
Ɣ 5HPRYHWKHGULOOELW IURPWKHFKXFN Ɣ &ORVHWKHFKXFN E\WXUQLQJWKHFKXFNNH\
(12) clockwise.
Ɣ 5HPRYHWKHFKXFNNH\ IURPWKHFKXFN 0RXQWLQJDQGUHPRYLQJWKHDX[LOLDU\JULS
¿J&
Mounting
Ɣ /RRVHQWKHDX[LOLDU\JULS Ɣ 6OLGHWKHDX[LOLDU\JULS RYHUWKHFKXFN Ɣ 7XUQWKHDX[LOLDU\JULS WRWKHUHTXLUHG
position.
Ɣ 7LJKWHQWKHDX[LOLDU\JULS Removing
Ɣ /RRVHQWKHDX[LOLDU\JULS Ɣ 5HPRYHWKHDX[LOLDU\JULS IURPWKHFKXFN Ɣ 7LJKWHQWKHDX[LOLDU\JULS 0RXQWLQJDQGUHPRYLQJWKHGHSWKVWRS ¿J'
The depth stop is used to set the maximum
drilling depth.
Mounting
Ɣ /RRVHQWKHDX[LOLDU\JULS Ɣ ,QVHUWWKHGHSWKVWRS WKURXJKWKHKROHLQ
the auxiliary grip (9).
Ɣ 6HWWKHGHSWKVWRS WRWKHUHTXLUHGSRVLWLRQ
Ɣ 7LJKWHQWKHDX[LOLDU\JULS Removing
Ɣ /RRVHQWKHDX[LOLDU\JULS Ɣ 5HPRYHWKHGHSWKVWRS IURPWKHDX[LOLDU\
grip (9).
Ɣ 7LJKWHQWKHDX[LOLDU\JULS USE
6ZLWFKLQJRQDQGRII ¿J$
Ɣ 7RVZLWFKRQWKHPDFKLQHSUHVVWKHRQRII
VZLWFK 7KHIXUWKHUWKHRQRIIVZLWFK LV
pressed, the higher the speed of the machine.
Ɣ 7RVZLWFKWKHPDFKLQHWRFRQWLQXRXVPRGH
NHHSWKHRQRIIVZLWFK SUHVVHGDQG
VLPXOWDQHRXVO\SUHVVWKHORFNRQEXWWRQ Ɣ 7RVZLWFKRIIFRQWLQXRXVPRGHSUHVVWKH
RQRIIVZLWFK DJDLQ
Ɣ 7RVZLWFKRIIWKHPDFKLQHUHOHDVHWKH
RQRIIVZLWFK )RUZDUGUHYHUVHVZLWFK ¿J$
2
Do not change the direction of rotation
GXULQJXVH
Ɣ )RUFORFNZLVHURWDWLRQVOLGHWKHIRUZDUG
reverse switch (4) to the left.
Ɣ )RUFRXQWHUFORFNZLVHURWDWLRQVOLGHWKH
IRUZDUGUHYHUVHVZLWFK WRWKHULJKW
6HWWLQJWKHPD[LPXPGULOOLQJVSHHG ¿J$
2
'RQRWVHWWKHVSHHGGXULQJXVH
Ɣ 7XUQWKHVSHHGDGMXVWPHQWZKHHO FORFNZLVH
to increase the maximum drilling speed.
Ɣ 7XUQWKHVSHHGDGMXVWPHQWZKHHO counterclockwise to decrease the maximum
drilling speed.
6HWWLQJWKHPHFKDQLFDOGULOOLQJVSHHG ¿J$
2
'RQRWVHWWKHVSHHGGXULQJXVH
Ɣ ,I\RXVHWWKHVZLWFK WRSRVLWLRQ´´
the drilling speed can be continuously adjusted
between 0 and 1,100 min.
Ɣ ,I\RXVHWWKHVZLWFK WRSRVLWLRQ´´
the drilling speed can be continuously adjusted
EHWZHHQDQGPLQ.
6HWWLQJWKHRSHUDWLQJPRGH ¿J(
EN
2
Do not change the operating mode
GXULQJXVH
Ɣ 6HWWKHVZLWFK WRSRVLWLRQ´$´IRUGULOOLQJ
Ɣ 6HWWKHVZLWFK WRSRVLWLRQ´%´IRUKDPPHU
drilling.
Hints for optimum use
Ɣ &ODPSWKHZRUNSLHFH
Ɣ )LUPO\KROGWKHPDFKLQHZLWKERWKKDQGV
Ɣ 3ODFHWKHGULOOELWRQWKHZRUNSLHFH
Ɣ 6ZLWFKRQWKHPDFKLQH
Ɣ 'RQRWDSSO\WRRPXFKSUHVVXUHRQWKH
PDFKLQH/HWWKHPDFKLQHGRWKHZRUN
Ɣ 6ZLWFKRIIWKHPDFKLQHDQGZDLWIRUWKH
machine to come to a complete standstill
before putting the machine down.
Ɣ 0RXQWWKHFRYHUSODWHWRWKHFDUERQEUXVK
holder.
Ɣ 0RXQWWKHFDUERQEUXVKFRYHUV XVLQJ
a screwdriver.
Ɣ $IWHUPRXQWLQJWKHQHZFDUERQEUXVKHVOHWWKH
machine run at no load for 15 minutes.
WARRANTY
Consult the enclosed warranty terms.
CLEANING AND MAINTENANCE
4
Before cleaning and maintenance,
always switch off the machine and
UHPRYHWKHPDLQVSOXJIURPWKHPDLQV
Ɣ 5HJXODUO\FOHDQWKHKRXVLQJZLWKDVRIWFORWK
Ɣ .HHSWKHYHQWLODWLRQVORWVIUHHIURPGXVWDQG
GLUW,IQHFHVVDU\XVHDVRIWPRLVWFORWKWR
remove dust and dirt from the ventilation slots.
Ɣ 5HJXODUO\FOHDQWKHFKXFNDQGWKHGULOOELWWR
avoid inaccuracies during use.
5HSODFLQJWKHGULOOELW ¿J%
Ɣ 7RUHPRYHWKHGULOOELW SURFHHGDV
described in the section
´0RXQWLQJDQGUHPRYLQJWKHGULOOELW´
Ɣ 7RPRXQWWKHGULOOELW SURFHHGDV
described in the section
´0RXQWLQJDQGUHPRYLQJWKHGULOOELW´
Checking and replacing the carbon brushes
¿J$
The carbon brushes must be checked regularly.
,IWKHFDUERQEUXVKHVDUHZRUQWKHPDFKLQHZLOO
start to run unevenly.
2
Only use the correct type of carbon
EUXVKHV
Ɣ 5HPRYHWKHFDUERQEUXVKFRYHUV XVLQJ
a screwdriver.
Ɣ 5HPRYHWKHFRYHUSODWHIURPWKHFDUERQEUXVK
holder.
Ɣ &OHDQWKHFDUERQEUXVKHV
Ɣ ,QFDVHRIZHDUUHSODFHERWKFDUERQEUXVKHV
at the same time.
DE
SCHLAGBOHRMASCHINE
PDM1016
9LHOHQ'DQNIUGHQ.DXIGLHVHV)HUP3URGXNWV
+LHUPLWKDEHQ6LHHLQDXVJH]HLFKQHWHV3URGXNW
HUZRUEHQGDVVYRQHLQHPGHUIKUHQGHQ
/LHIHUDQWHQ(XURSDVJHOLHIHUWZLUG
Alle von Ferm an Sie gelieferten Produkte sind
QDFKGHQK|FKVWHQ6WDQGDUGVYRQ/HLVWXQJXQG
Sicherheit gefertigt. Teil unserer Firmenphilosophie
LVWHVDXFK,KQHQHLQHQDXVJH]HLFKQHWHQ
.XQGHQGLHQVWDQELHWHQ]XN|QQHQGHUYRQ
XQVHUHUXPIDVVHQGHQ*DUDQWLHXQWHUVWW]WZLUG
Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an
diesem Produkt haben.
SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG
Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitsanweisungen, die zusätzlichen
Sicherheitsanweisungen sowie die
Bedienungsanleitung.
Das Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung
kann zu einem Stromschlag, Feuer
XQGRGHUVFKZHUHQ9HUOHW]XQJHQIKUHQ
Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung
zur künftigen Bezugnahme auf.
1
)ROJHQGH6\PEROHZHUGHQLP%HQXW]HUKDQGEXFK
oder auf dem Produkt verwendet:
1
/HVHQ6LHGDV%HQXW]HUKDQGEXFK
2
*HIDKUYRQ3HUVRQHQYHUOHW]XQJHQ
3
*HIDKUHLQHV6WURPVFKODJV
Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, falls das Netzkabel
beschädigt wird sowie bei der Reinigung
XQG:DUWXQJ
4
5
7UDJHQ6LHHLQH6FKXW]EULOOH
7UDJHQ6LHHLQHQ*HK|UVFKXW]
A
7UDJHQ6LHHLQH6WDXEPDVNH
I
7UDJHQ6LH6FKXW]KDQGVFKXKH
D
Veränderliche elektronische
*HVFKZLQGLJNHLW
7
6FKXW]LVROLHUW
8
Entsorgen Sie das Produkt nicht in
KLHUIUQLFKWYRUJHVHKHQHQ
$EIDOOEHKlOWHUQ
9
Das Produkt entspricht den geltenden
Sicherheitsnormen der europäischen
5LFKWOLQLHQ
=XVlW]OLFKH6LFKHUKHLWVKLQZHLVHIU
Schlagbohrmaschinen
Ɣ %HDUEHLWHQ6LHNHLQHDVEHVWKDOWLJHQ0DWHULDOLHQ
Asbest wird als krebserregend eingestuft.
Ɣ 7UDJHQ6LHHLQH6FKXW]EULOOH
Ɣ 7UDJHQ6LHHLQHQ*HK|UVFKXW]XPGLH*HIDKU
YRQ*HK|UVFKlGHQ]XYHUPHLGHQ
Ɣ 9HUZHQGHQ6LHJJIZHLWHUH6FKXW]PLWWHOZLH
EHLVSLHOVZHLVH6FKXW]KDQGVFKXKH
Sicherheitsschuhe, usw.
Ɣ +DOWHQ6LHGLH0DVFKLQHPLWHLQHU+DQGDP
+DXSWKDQGJULIIXQGPLWGHUDQGHUHQ+DQGDP
=XVDW]KDQGJULII*HIDKUYRQ
3HUVRQHQYHUOHW]XQJHQ
Ɣ +DOWHQ6LHGLH0DVFKLQHDQGHQLVROLHUWHQ
*ULIIÀlFKHQIDOOVGLH*HIDKUEHVWHKWGDVVGDV
=XEHK|UYHUVWHFNWH/HLWXQJHQRGHUGDV
1HW]NDEHOEHUKUHQN|QQWH)DOOVGDV=XEHK|U
HLQHQVSDQQXQJVIKUHQGHQ'UDKWEHUKUW
können die freiliegenden Metallteile der
0DVFKLQHHEHQIDOOVVSDQQXQJVIKUHQG
werden. Gefahr eines Stromschlags.
Ɣ 9HUZHQGHQ6LHNHLQ=XEHK|UGDVQLFKWVSH]LHOO
YRP+HUVWHOOHUNRQVWUXLHUWXQGHPSIRKOHQ
ZXUGH*HIDKUYRQ3HUVRQHQYHUOHW]XQJHQ
Ɣ 9HUZHQGHQ6LHQXU=XEHK|UGDVIUGHQ
Gebrauch mit der Maschine geeignet sind.
Ɣ 9HUZHQGHQ6LHQXU=XEHK|UPLWGHQULFKWLJHQ
Maßen. Vergewissern Sie sich, dass das
Zubehör richtig angebracht ist.
Ɣ hEHUSUIHQ6LHGLH0DVFKLQHXQGLKU=XEHK|U
vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie kein
verbogenes, gerissenes oder anderweitig
beschädigtes Zubehör. Wird die Maschine oder
HLQ=XEHK|UWHLOIDOOHQJHODVVHQEHUSUIHQ6LH
GLH0DVFKLQHE]ZGDV=XEHK|UDXI
Beschädigung. Erneuern Sie das Zubehör ggf.
Ɣ /DVVHQ6LHGLH0DVFKLQHQDFKGHP$QEULQJHQ
des Zubehörs in einem sicheren Bereich im
/HHUODXIODXIHQ
DE
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Vibriert die Maschine stark, schalten Sie sie
VRIRUWDXV]LHKHQ6LHGHQ1HW]VWHFNHUDXVGHU
6WHFNGRVHXQGYHUVXFKHQ6LHGDV3UREOHP]X
beheben.
9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKGDVVGLHPD[LPDOH
Geschwindigkeit des Zubehörs der maximalen
*HVFKZLQGLJNHLWGHU0DVFKLQHHQWVSULFKWE]Z
GLHVHEHUVFKUHLWHW6LHKH7\SHQVFKLOGDQGHU
Maschine.
(QWIHUQHQ6LHYRUGHP*HEUDXFKDOOH1lJHO
und sonstigen Metallgegenstände aus dem
:HUNVWFN
9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKGDVVGDV:HUNVWFN
ULFKWLJJHVWW]WE]Z¿[LHUWLVW
+DOWHQ6LH,KUH+lQGHEHLP*HEUDXFKYRP
:HUNVWFNIHUQ
/HJHQ6LHGLH0DVFKLQHQLHPDOVDXIHLQHP
Tisch oder einer Werkbank ab, bevor sie nicht
abgeschaltet wurde.
Elektrische Sicherheit
3
Achten Sie stets darauf, dass die
Spannung der Stromversorgung mit der
Spannung auf dem Typenschild
EHUHLQVWLPPW
Ɣ 9HUZHQGHQ6LHGLH0DVFKLQHQLFKWZHQQGDV
1HW]NDEHORGHUGHU1HW]VWHFNHUEHVFKlGLJWLVW
Ɣ 9HUZHQGHQ6LHQXU9HUOlQJHUXQJVNDEHOGLH
IUGLH/HLVWXQJVDXIQDKPHGHU0DVFKLQH
geeignet sind und eine Mindestaderstärke von
1,5 mm2KDEHQ)DOOV6LHHLQH.DEHOWURPPHO
YHUZHQGHQUROOHQ6LHGDV.DEHOLPPHU
vollständig ab.
LÄRM UND VIBRATIONEN
PDM1016
6FKDOOGUXFN /pa 6FKDOOOHLVWXQJ /wa 8QVLFKHUKHLWVIDNWRU . %HWRQERKUHQ
0HWDOOERKUHQ
2
G% $ G% $ G% $ PV2
PV2
DK'PV2N PV2
DK,'PV2N PV2
7UDJHQ6LHHLQHQ*HK|UVFKXW]
Vibrationsstufe
'LHLPGLHVHU%HGLHQXQJVDQOHLWXQJDQJHJHEHQH
Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem
VWDQGDUGLVLHUWHQ7HVWJHPl‰(1
JHPHVVHQ6LHNDQQYHUZHQGHWZHUGHQXPHLQ
:HUN]HXJPLWHLQHPDQGHUHQ]XYHUJOHLFKHQXQG
DOVYRUOlX¿JH%HXUWHLOXQJGHU9LEUDWLRQVH[SRVLWLRQ
EHL9HUZHQGXQJGHV:HUN]HXJVIUGLH
DQJHJHEHQHQ$QZHQGXQJV]ZHFNH
GLH9HUZHQGXQJGHV:HUN]HXJVIUDQGHUH
Anwendungen oder mit anderem oder schlecht
gewartetem Zubehör kann die
Expositionsstufe erheblich erhöhen
=HLWHQ]XGHQHQGDV:HUN]HXJDXVJHVFKDOWHW
ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht
HLQJHVHW]WZLUGN|QQHQGLH([SRVLWLRQVVWXIH
erheblich verringern
6FKW]HQ6LHVLFKYRUGHQ$XVZLUNXQJHQGHU
9LEUDWLRQGXUFK:DUWXQJGHV:HUN]HXJVXQGGHV
=XEHK|UVKDOWHQ6LH,KUH+lQGHZDUPXQG
RUJDQLVLHUHQ6LH,KUHQ$UEHLWVDEODXI
TECHNISCHE DATEN
1HW]VSDQQXQJ
1HW]IUHTXHQ]
/HLVWXQJVDXIQDKPH
/HHUODXIJHVFKZLQGLJNHLW
Schlaggeschwindigkeit
%RKUHLQVlW]H
Schlagbohren
0D[%RKUHU%LW'XUFKPHVVHU
+RO]
%HWRQ
6WDKO
6FKXW]NODVVH
*HZLFKW
9a
+]
:
PLQ
PDM1016
%(6&+5(,%81* $%%$
,KUH6FKODJERKUPDVFKLQHZXUGH]XP%RKUHQYRQ
/|FKHUQLQ+RO]0HWDOOXQG.XQVWVWRIIVRZLH]XP
Schlagbohren in Ziegel und Beton konstruiert.
(LQ$XV6FKDOWHU
2. Ausschaltsperre
*HVFKZLQGLJNHLWVHLQVWHOOUDG
5HFKWV/LQNVODXIVFKDOWHU
6FKDOWHUIUPHFKDQLVFKH*HVFKZLQGLJNHLW
6FKDOWHUIU%RKUHQ6FKODJERKUHQ
6SDQQIXWWHU
+DXSWKDQGJULII
=XVDW]KDQGJULII
10. Tiefenanschlag
.RKOHEUVWHQDEGHFNXQJ
6SDQQIXWWHUVFKOVVHO
PLQ min PP
PP
PP
NJ
,3
9
DE
6SDQQIXWWHUVFKOVVHOKDOWHU
MONTAGE
4
Schalten Sie die Maschine vor der
Montage aus und ziehen Sie den
1HW]VWHFNHUDXVGHU6WHFNGRVH
Anbringen und Entfernen des Bohrer-Bits
$EE%
'LH0DVFKLQHLVWIUGHQ*HEUDXFKIROJHQGHU
%RKUHU%LWVJHHLJQHW
+RO] +66
0HWDOO +66
%HWRQ0DXHUZHUN +DUWPHWDOO
Anbringen
Ɣ 6HW]HQ6LHGHQ6SDQQIXWWHUVFKOVVHO LQ
HLQHPGHU/|FKHULP6SDQQIXWWHU HLQ
Ɣ gIIQHQ6LHGDV6SDQQIXWWHU GXUFK'UHKHQ
GHV6SDQQIXWWHUVFKOVVHOV JHJHQGHQ
8KU]HLJHUVLQQ
Ɣ 6HW]HQ6LHGDV%RKUHU%LW LQGDV
6SDQQIXWWHU HLQ
Ɣ 6FKOLH‰HQ6LHGDV6SDQQIXWWHU GXUFK
'UHKHQGHV6SDQQIXWWHUVFKOVVHOV LP
8KU]HLJHUVLQQ
Ɣ (QWIHUQHQ6LHGHQ6SDQQIXWWHUVFKOVVHO DXVGHP6SDQQIXWWHU Entfernen
Ɣ 6HW]HQ6LHGHQ6SDQQIXWWHUVFKOVVHO LQ
HLQHPGHU/|FKHULP6SDQQIXWWHU HLQ
Ɣ gIIQHQ6LHGDV6SDQQIXWWHU GXUFK'UHKHQ
GHV6SDQQIXWWHUVFKOVVHOV JHJHQGHQ
8KU]HLJHUVLQQ
Ɣ (QWIHUQHQ6LHGDV%RKUHU%LW DXVGHP
6SDQQIXWWHU Ɣ 6FKOLH‰HQ6LHGDV6SDQQIXWWHU GXUFK
'UHKHQGHV6SDQQIXWWHUVFKOVVHOV LP
8KU]HLJHUVLQQ
Ɣ (QWIHUQHQ6LHGHQ6SDQQIXWWHUVFKOVVHO DXVGHP6SDQQIXWWHU Anbringen und Entfernen des
=XVDW]KDQGJULIIV $EE&
Entfernen
Ɣ /|VHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII Ɣ (QWIHUQHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII YRP
6SDQQIXWWHU Ɣ =LHKHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII DQ
Anbringen und Entfernen des Tiefenanschlags
$EE'
'HU7LHIHQDQVFKODJZLUGYHUZHQGHWXPGLH
PD[LPDOH%RKUWLHIHHLQ]XVWHOOHQ
Anbringen
Ɣ /|VHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII Ɣ 6HW]HQ6LHGHQ7LHIHQDQVFKODJ GXUFKGDV
/RFKLP=XVDW]KDQGJULII HLQ
Ɣ 6WHOOHQ6LHGHQ7LHIHQDQVFKODJ DXIGLH
erforderliche Position.
Ɣ =LHKHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII DQ
Entfernen
Ɣ /|VHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII Ɣ (QWIHUQHQ6LHGHQ7LHIHQDQVFKODJ YRP
=XVDW]KDQGJULII Ɣ =LHKHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII DQ
GEBRAUCH
(LQXQG$XVVFKDOWHQ $EE$
Ɣ 8PGLH0DVFKLQHHLQ]XVFKDOWHQGUFNHQ6LH
DXIGHQ(LQ$XV6FKDOWHU -HZHLWHU6LH
GHQ(LQ$XV6FKDOWHU KHUXQWHUGUFNHQ
desto höher die Geschwindigkeit der Maschine.
Ɣ 8PGLH0DVFKLQHDXI'DXHUEHWULHE]X
VFKDOWHQKDOWHQ6LHGHQ(LQ$XV6FKDOWHU JHGUFNWXQGGUFNHQ6LHJOHLFK]HLWLJDXIGLH
Ausschaltsperre (2).
Ɣ 8PGHQ'DXHUEHWULHEDXV]XVFKDOWHQGUFNHQ
6LHHUQHXWDXIGHQ(LQ$XV6FKDOWHU Ɣ 8PGLH0DVFKLQHDXV]XVFKDOWHQODVVHQ6LH
GHQ(LQ$XV6FKDOWHU ORV
5HFKW/LQNVODXIVFKDOWHU $EE$
2
Ändern Sie beim Gebrauch nicht die
'UHKULFKWXQJ
Ɣ 6FKLHEHQ6LHGHQ5HFKWV/LQNVODXIVFKDOWHU
QDFKOLQNVIU'UHKXQJLP8KU]HLJHUVLQQ
Anbringen
Ɣ 6FKLHEHQ6LHGHQ5HFKWV/LQNVODXIVFKDOWHU
Ɣ /|VHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII QDFKUHFKWVIU'UHKXQJJHJHQGHQ
Ɣ 6FKLHEHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII EHUGDV
8KU]HLJHUVLQQ
6SDQQIXWWHU Ɣ 'UHKHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII LQGLH
erforderliche Position.
Ɣ =LHKHQ6LHGHQ=XVDW]KDQGJULII DQ
10
DE
Einstellung der maximalen
%RKUJHVFKZLQGLJNHLW $EE$
2
Stellen Sie die Geschwindigkeit nicht
ZlKUHQGGHV*HEUDXFKVHLQ
Ɣ 'UHKHQ6LHGDV*HVFKZLQGLJNHLWVHLQVWHOOUDG
LP8KU]HLJHUVLQQXPGLHPD[LPDOH
%RKUJHVFKZLQGLJNHLW]XHUK|KHQ
Ɣ 'UHKHQ6LHGDV*HVFKZLQGLJNHLWVHLQVWHOOUDG
JHJHQGHQ8KU]HLJHUVLQQXPGLH
PD[LPDOH%RKUJHVFKZLQGLJNHLW]XYHUULQJHUQ
Einstellung der mechanischen
%RKUJHVFKZLQGLJNHLW $EE$
2
Stellen Sie die Geschwindigkeit nicht
ZlKUHQGGHV*HEUDXFKVHLQ
Ɣ 5HLQLJHQ6LHGDV*HKlXVHUHJHOPl‰LJPLW
HLQHPZHLFKHQ/DSSHQ
Ɣ +DOWHQ6LHGLH%HOIWXQJVVFKOLW]HVWDXEXQG
VFKPXW]IUHL9HUZHQGHQ6LHJHJHEHQHQIDOOV
HLQHQZHLFKHQIHXFKWHQ/DSSHQXPGHQ6WDXE
XQG6FKPXW]DXVGHQ%HOIWXQJVVFKOLW]HQ]X
entfernen.
Ɣ 5HLQLJHQ6LHUHJHOPl‰LJGDV6SDQQIXWWHUXQG
GDV%RKUHU%LWXP8QJHQDXLJNHLWHQEHLP
*HEUDXFK]XYHUPHLGHQ
$XVWDXVFKGHV%RKUHU%LWV $EE%
Ɣ 8PGDV%RKUHU%LW ]XHQWIHUQHQJHKHQ
Sie gemäß Beschreibung im Abschnitt
´$QEULQJHQXQG(QWIHUQHQGHV%RKUHU%LWV´YRU
Ɣ 8PGDV%RKUHU%LW DQ]XEULQJHQJHKHQ
Sie gemäß Beschreibung im Abschnitt
´$QEULQJHQXQG(QWIHUQHQGHV%RKUHU%LWV´YRU
Ɣ :HQQ6LHGHQ6FKDOWHU DXI3RVLWLRQ´´
stellen, kann die Bohrgeschwindigkeit stufenlos
]ZLVFKHQXQGPLQ eingestellt werden.
Ɣ :HQQ6LHGHQ6FKDOWHU DXI3RVLWLRQ´´
stellen, kann die Bohrgeschwindigkeit stufenlos
]ZLVFKHQXQGPLQ eingestellt werden.
hEHUSUIXQJXQG(UQHXHUXQJGHU
.RKOHEUVWHQ $EE$
'LH.RKOHEUVWHQPVVHQUHJHOPl‰LJNRQWUROOLHUW
ZHUGHQ6LQGGLH.RKOHEUVWHQYHUVFKOLVVHQ
EHJLQQWGLH0DVFKLQHXQUXQG]XODXIHQ
(LQVWHOOXQJGHU%HWULHEVDUW $EE(
2
9HUZHQGHQ6LHQXU.RKOHEUVWHQGHV
ULFKWLJHQ7\SV
Verändern Sie die Betriebsart nicht
ZlKUHQGGHV*HEUDXFKV
Ɣ (QWIHUQHQ6LHGLH.RKOHEUVWHQDEGHFNXQJHQ
(11) mit einem Schraubendreher.
Ɣ (QWIHUQHQ6LHGLH$EGHFNSODWWHYRP
Ɣ 6WHOOHQ6LHGHQ6FKDOWHU ]XP%RKUHQDXI
.RKOHEUVWHQKDOWHU
3RVLWLRQ´$´
Ɣ 5HLQLJHQ6LHGLH.RKOHEUVWHQ
Ɣ 6WHOOHQ6LHGHQ6FKDOWHU ]XP6FKODJERKUHQ
Ɣ (UQHXHUQ6LHEHLGH.RKOHEUVWHQ]XUJOHLFKHQ
DXI3RVLWLRQ´%´
Zeit, wenn diese verschlissen sind.
Bringen Sie die Abdeckplatte am
5DWVFKOlJHIURSWLPDOH$UEHLWVHUJHEQLVVH
.RKOHEUVWHQKDOWHUDQ
Ɣ 6SDQQHQ6LHGDV:HUNVWFNHLQ
Ɣ +DOWHQ6LHGLH0DVFKLQHPLWEHLGHQ+lQGHQIHVW Ɣ %ULQJHQ6LHGLH.RKOHEUVWHQDEGHFNXQJHQ mit einem Schraubendreher an.
Ɣ 6HW]HQ6LHGDV%RKUHU%LWDXIGDV:HUNVWFN
Ɣ /DVVHQ6LHGLH0DVFKLQHQDFKGHP$QEULQJHQ
Ɣ 6FKDOWHQ6LHGLH0DVFKLQHHLQ
GHUQHXHQ.RKOHEUVWHQ0LQXWHQLP
Ɣ hEHQ6LHQLFKW]XYLHO'UXFNDXIGLH0DVFKLQH
/HHUODXIODXIHQ
DXV/DVVHQ6LHGLH0DVFKLQHGLH$UEHLW
verrichten.
Ɣ 6FKDOWHQ6LHGLH0DVFKLQHDXVXQGZDUWHQ
GARANTIE
6LHELVVLHYROONRPPHQ]XP6WLOOVWDQG
gekommen ist, bevor Sie sie ablegen.
2
REINIGUNG UND WARTUNG
4
Schalten Sie die Maschine vor der
Reinigung und Wartung immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
6WHFNGRVH
11
NL
6FKODJHQ6LHLQGHQEHLJHIJWHQ
Garantiebedingungen nach.
KLOPBOORMACHINE
PDM1016
UMWELT
+DUWHOLMNGDQNYRRUGHDDQVFKDIYDQGLW)HUP
product.
+LHUPHHKHHIWXHHQXLWVWHNHQGSURGXFW
aangeschaft van één van de toonaangevende
Europese distributeurs.
Alle Ferm producten worden gefabriceerd volgens
GHKRRJVWHSUHVWDWLHHQYHLOLJKHLGVQRUPHQ'HHO
YDQRQ]H¿ORVR¿HLVGHXLWVWHNHQGHNODQWHQVHUYLFH
GLHZRUGWRQGHUVWHXQGGRRURQ]HXLWJHEUHLGH
garantie.
Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid
JHEUXLN]XOWPDNHQYDQGLWSURGXFW
Entsorgung
8
'DV3URGXNWVHLQ=XEHK|UVRZLHGLH9HUSDFNXQJ
PVVHQIUHLQXPZHOWIUHXQGOLFKHV5HF\FOLQJ
getrennt entsorgt werden.
1XUIU(*/lQGHU
(QWVRUJHQ6LH(OHNWURZHUN]HXJHQLFKWEHUGHQ
+DXVPOO(QWVSUHFKHQGGHU(XURSlLVFKHQ
5LFKWOLQLH(*IU(OHNWURXQG
(OHNWURQLNVFKURWWVRZLHGHU(LQIKUXQJLQGDV
QDWLRQDOH5HFKWPVVHQ(OHNWURZHUN]HXJHGLH
nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt
und umweltfreundlich entsorgt werden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING
Lees de bijgesloten veiligheidsvoorschriften, de aanvullende veiligheidsvoorschriften en de instructies.
Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en de instructies kan
OHLGHQWRWHOHNWULVFKHVFKRNEUDQGHQRI
HUQVWLJOHWVHO
Bewaar de veiligheidsvoorschriften
en de instructies voor toekomstig
gebruik.
1
'HYROJHQGHV\PEROHQZRUGHQJHEUXLNWLQGH
gebruikershandleiding of op het product:
1
/HHVGHJHEUXLNHUVKDQGOHLGLQJ
2
*HYDDUYRRUSHUVRRQOLMNOHWVHO
3
*HYDDUYRRUHOHNWULVFKHVFKRN
4
9HUZLMGHURQPLGGHOOLMNGHQHWVWHNNHU
uit het stopcontact indien de netkabel
EHVFKDGLJGUDDNWHQWLMGHQVUHLQLJLQJ
HQRQGHUKRXG
'UDDJHHQYHLOLJKHLGVEULO
'UDDJJHKRRUEHVFKHUPLQJ
5
12
A
'UDDJHHQVWRIPDVNHU
I
'UDDJYHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQ
NL
D
9DULDEHOHHOHNWURQLVFKHVQHOKHLG
7
'XEEHOJHwVROHHUG
8
Werp het product niet weg in
RQJHVFKLNWHFRQWDLQHUV
9
Het product is in overeenstemming met
GHYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHYHLOLJKHLGV
QRUPHQLQGH(XURSHVHULFKWOLMQHQ
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
klopboormachines
Ɣ %HZHUNJHHQPDWHULDOHQGLHDVEHVWEHYDWWHQ
Asbest wordt als kankerverwekkend beschouwd.
Ɣ 'UDDJHHQYHLOLJKHLGVEULO
Ɣ 'UDDJJHKRRUEHVFKHUPLQJRPKHWULVLFRYDQ
gehoorverlies te vermijden.
Ɣ *HEUXLNLQGLHQQRGLJDQGHUHEHVFKHUPLQJV
PLGGHOHQ]RDOVYHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQ
veiligheidsschoenen, etc.
Ɣ +RXGGHPDFKLQHYDVWPHWHHQKDQGDDQGH
hoofdhandgreep en de andere hand aan de extra
handgreep. Gevaar voor persoonlijk letsel.
Ɣ +RXGGHPDFKLQHYDVWELMGHJHwVROHHUGH
oppervlakken op plekken waar het accessoire
in contact kan komen met verborgen bedrading
RIKHWQHWVQRHU,QGLHQKHWDFFHVVRLUHLQ
contact komt met een onder spanning staande
draad, kunnen de blootgestelde metalen delen
van de machine ook onder spanning komen.
Gevaar voor elektrische schok.
Ɣ *HEUXLNJHHQDFFHVVRLUHVGLHQLHWVSHFL¿HN
]LMQRQWZRUSHQHQDDQEHYROHQGRRUGH
fabrikant. Gevaar voor persoonlijk letsel.
Ɣ *HEUXLNXLWVOXLWHQGDFFHVVRLUHVGLHJHVFKLNW
]LMQYRRUJHEUXLNPHWGHPDFKLQH
Ɣ *HEUXLNXLWVOXLWHQGDFFHVVRLUHVPHWGHMXLVWH
afmetingen. Zorg ervoor dat de accessoires
MXLVW]LMQJHPRQWHHUG
Ɣ &RQWUROHHUGHPDFKLQHHQGHDFFHVVRLUHVYRRU
ieder gebruik. Gebruik geen accessoires die
YHUERJHQYHUYRUPGRIRSDQGHUHZLM]H
EHVFKDGLJG]LMQ,QGLHQXGHPDFKLQHRIHHQ
van de accessoires laat vallen, controleer dan
de machine of het accessoire op beschadiging.
Vervang indien nodig het accessoire.
Ɣ /DDWQDKHWPRQWHUHQYDQGHDFFHVVRLUHVGH
machine onbelast draaien op een veilige plek.
,QGLHQGHPDFKLQHVWHUNYLEUHHUWVFKDNHOGDQ
onmiddellijk de machine uit, verwijder de
netstekker uit het stopcontact en probeer het
probleem te verhelpen.
Ɣ =RUJHUYRRUGDWGHPD[LPDOHVQHOKHLGYDQKHW
accessoire groter is dan of gelijk is aan de
maximale snelheid van de machine.
Zie het typeplaatje op de machine.
Ɣ 9HUZLMGHUYRRUJHEUXLNDOOHVSLMNHUVHQDQGHUH
metalen voorwerpen uit het werkstuk.
Ɣ =RUJHUYRRUGDWKHWZHUNVWXNFRUUHFWZRUGW
RQGHUVWHXQGRIYDVWJH]HW
Ɣ +RXGXZKDQGHQWLMGHQVJHEUXLNXLWGHEXXUW
van het werkstuk.
Ɣ 3ODDWVGHPDFKLQHQRRLWRSHHQWDIHORIHHQ
ZHUNEDQNYRRUGDWGH]HXLWJHVFKDNHOGLV
Elektrische veiligheid
3
&RQWUROHHUDOWLMGRIGHVSDQQLQJYDQGH
stroomtoevoer overeenkomt met de
VSDQQLQJRSKHWW\SHSODDWMH
Ɣ *HEUXLNGHPDFKLQHQLHWLQGLHQKHWQHWVQRHU
RIGHQHWVWHNNHU]LMQEHVFKDGLJG
Ɣ *HEUXLNXLWVOXLWHQGYHUOHQJNDEHOVGLHJHVFKLNW
]LMQYRRUKHWYHUPRJHQYDQGHPDFKLQHPHW
een minimale dikte van 1,5 mm2,QGLHQXHHQ
verlengkabelhaspel gebruikt, rol dan altijd de
kabel volledig uit.
TECHNISCHE GEGEVENS
PDM1016
1HWVSDQQLQJ
1HWIUHTXHQWLH
,QJDQJVVSDQQLQJ
Toerental onbelast
Slagsnelheid
Boren
+DPHUERUHQ
Max. boorbitdiameter
+RXW
%HWRQ
6WDDO
%HVFKHUPLQJVNODVVH
*HZLFKW
9a
+]
:
min
min PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
GELUID EN VIBRATIE
PDM1016
*HOXLGVGUXN /pa *HOXLGVYHUPRJHQ /wa 2Q]HNHUKHLG . %RUHQLQEHWRQ
%RUHQLQPHWDDO
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
NL
XLWKHWVWRSFRQWDFW
2
'UDDJJHKRRUEHVFKHUPLQJ
Trillingsniveau
+HWWULOOLQJVHPLVVLHQLYHDXGDWLQGH]H
JHEUXLNVDDQZLM]LQJZRUGWYHUPHOGLVJHPHWHQLQ
overeenstemming met een gestandaardiseerde
WHVWYROJHQV(1GH]HPDJZRUGHQ
gebruikt om twee machines met elkaar te
vergelijken en als voorlopige beoordeling van de
blootstelling aan trilling bij gebruik van de
machine voor de vermelde toepassingen
JHEUXLNYDQGHPDFKLQHYRRUDQGHUH
toepassingen, of met andere of slecht
onderhouden accessoires, kan het
EORRWVWHOOLQJVQLYHDXDDQ]LHQOLMNYHUKRJHQ
ZDQQHHUGHPDFKLQHLVXLWJHVFKDNHOGRI
ZDQQHHUGH]HORRSWPDDUJHHQZHUNYHUULFKW
NDQGLWKHWEORRWVWHOOLQJVQLYHDXDDQ]LHQOLMN
reduceren
%HVFKHUPX]HOIWHJHQGHJHYROJHQYDQWULOOLQJ
door de machine en de accessoires te
onderhouden, uw handen warm te houden en uw
ZHUNZLM]HWHRUJDQLVHUHQ
%(6&+5,-9,1* ),*$
Uw klopboormachine is ontworpen voor het boren
van gaten in hout, metaal en kunststof en voor
hamerboren in baksteen en beton.
$DQXLWVFKDNHODDU
2. Vergrendelingsknop
,QVWHOZLHOWRHUHQWDO
/LQNVRPUHFKWVRPVFKDNHODDU
5. Schakelaar voor mechanische snelheid
6FKDNHODDUYRRUERUHQKDPHUERUHQ
6SDQNRS
+RRIGKDQGJUHHS
9. Extra handgreep
'LHSWHDDQVODJ
.RROERUVWHOGHNVHO
12. Spankopsleutel
6SDQNRSVOHXWHOKRXGHU
ASSEMBLAGE
4
14
6FKDNHOYRRUDVVHPEODJHDOWLMGGH
PDFKLQHXLWHQYHUZLMGHUGHQHWVWHNNHU
0RQWHUHQHQYHUZLMGHUHQYDQGHERRUELW ¿J%
'HPDFKLQHLVJHVFKLNWYRRUJHEUXLNPHWGH
volgende boorbits:
+RXW +66
0HWDDO +66
%HWRQPHWVHOZHUN KDUGPHWDDO
Monteren
Ɣ 3ODDWVGHVSDQNRSVOHXWHO LQHHQYDQGH
JDWHQLQGHVSDQNRS Ɣ 2SHQGHVSDQNRS GRRUGHVSDQNRSVOHXWHO
(12) linksom te draaien.
Ɣ 3ODDWVGHERRUELW LQGHVSDQNRS Ɣ 6OXLWGHVSDQNRS GRRUGHVSDQNRSVOHXWHO rechtsom te draaien.
Ɣ 9HUZLMGHUGHVSDQNRSVOHXWHO XLWGH
VSDQNRS Verwijderen
Ɣ 3ODDWVGHVSDQNRSVOHXWHO LQHHQYDQGH
JDWHQLQGHVSDQNRS Ɣ 2SHQGHVSDQNRS GRRUGHVSDQNRSVOHXWHO
(12) linksom te draaien.
Ɣ 9HUZLMGHUGHERRUELW XLWGHVSDQNRS Ɣ 6OXLWGHVSDQNRS GRRUGHVSDQNRSVOHXWHO
(12) rechtsom te draaien.
Ɣ 9HUZLMGHUGHVSDQNRSVOHXWHO XLWGH
VSDQNRS Monteren en verwijderen van de extra
KDQGJUHHS ¿J&
Monteren
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS ORV
Ɣ 6FKXLIGHH[WUDKDQGJUHHS RYHUGH
VSDQNRS Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS QDDUGH
gewenste positie.
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS YDVW
Verwijderen
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS ORV
Ɣ 9HUZLMGHUGHH[WUDKDQGJUHHS YDQGH
VSDQNRS Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS YDVW
Monteren en verwijderen van de diepteaanslag
¿J'
'HGLHSWHDDQVODJZRUGWJHEUXLNWYRRUKHWLQVWHOOHQ
van de maximale boordiepte.
Monteren
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS ORV
Ɣ 3ODDWVGHGLHSWHDDQVODJ GRRUKHWJDWLQ
de extra handgreep (9).
Ɣ 6WHOGHGLHSWHDDQVODJ LQRSGHJHZHQVWH
NL
positie.
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS YDVW
Verwijderen
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS ORV
Ɣ 9HUZLMGHUGHGLHSWHDDQVODJ XLWGHH[WUD
handgreep (9).
Ɣ 'UDDLGHH[WUDKDQGJUHHS YDVW
GEBRUIK
,QHQXLWVFKDNHOHQ ¿J$
Ɣ 2PGHPDFKLQHLQWHVFKDNHOHQGUXNWXGH
DDQXLWVFKDNHODDU LQ+RHYHUGHUGHDDQ
XLWVFKDNHODDU ZRUGWLQJHGUXNWGHVWH
hoger het toerental van de machine.
Ɣ 2PGHPDFKLQHQDDUFRQWLQXEHGULMIWH
VFKDNHOHQKRXGWXGHDDQXLWVFKDNHODDU ingedrukt en drukt gelijktijdig de
vergrendelingsknop (2) in.
Ɣ 2PFRQWLQXEHGULMIXLWWHVFKDNHOHQGUXNWXGH
DDQXLWVFKDNHODDU QRJPDDOVLQ
Ɣ 2PGHPDFKLQHXLWWHVFKDNHOHQODDWXGH
DDQXLWVFKDNHODDU ORV
/LQNVRPUHFKWVRPVFKDNHODDU ¿J$
2
9HUDQGHUGHGUDDLULFKWLQJQLHWWLMGHQV
JHEUXLN
Ɣ 6FKXLIGHOLQNVRPUHFKWVRPVFKDNHODDU naar links voor rotatie rechtsom.
Ɣ 6FKXLIGHOLQNVRPUHFKWVRPVFKDNHODDU naar rechts voor rotatie linksom.
,QVWHOOHQYDQGHPD[LPDOHERRUVQHOKHLG ¿J$
2
6WHOGHVQHOKHLGQLHWLQWLMGHQVJHEUXLN
Ɣ 'UDDLKHWLQVWHOZLHOYRRUKHWWRHUHQWDO rechtsom om de maximale boorsnelheid te
verhogen.
Ɣ 'UDDLKHWLQVWHOZLHOYRRUKHWWRHUHQWDO linksom om de maximale boorsnelheid te
verlagen.
Instellen van de mechanische boorsnelheid
¿J$
2
6WHOGHVQHOKHLGQLHWLQWLMGHQVJHEUXLN
Ɣ ,QGLHQXGHVFKDNHODDU LQVWHOWLQSRVLWLH´´
kan de snelheid continu worden aangepast
tussen 0 en 1.100 min.
Ɣ ,QGLHQXGHVFKDNHODDU LQVWHOWLQSRVLWLH´´
kan de snelheid continu worden aangepast
WXVVHQHQPLQ.
,QVWHOOHQYDQGHEHGULMIVPRGXV ¿J(
2
:LM]LJGHEHGULMIVPRGXVQLHWWLMGHQV
JHEUXLN
Ɣ 6WHOYRRUERUHQGHVFKDNHODDU LQLQSRVLWLH
´$´
Ɣ 6WHOYRRUKDPHUERUHQGHVFKDNHODDU LQ
LQSRVLWLH´%´
Aanwijzingen voor optimaal gebruik
Ɣ .OHPKHWZHUNVWXNYDVW
Ɣ +RXGGHPDFKLQHVWHYLJPHWEHLGHKDQGHQYDVW
Ɣ 3ODDWVGHERRUELWRSKHWZHUNVWXN
Ɣ 6FKDNHOGHPDFKLQHLQ
Ɣ 2HIHQQLHWWHYHHOGUXNXLWRSGHPDFKLQH
/DDWGHPDFKLQHKHWZHUNGRHQ
Ɣ 6FKDNHOGHPDFKLQHXLWHQZDFKWWRWGDWGH
machine volledig tot stilstand is gekomen
YRRUGDWXGHPDFKLQHZHJ]HW
REINIGING EN ONDERHOUD
4
Schakel voor reiniging en onderhoud
DOWLMGGHPDFKLQHXLWHQYHUZLMGHUGH
QHWVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW
Ɣ 5HLQLJUHJHOPDWLJGHEHKXL]LQJPHWHHQ
]DFKWHGRHN
Ɣ +RXGGHYHQWLODWLHRSHQLQJHQYULMYDQVWRIHQ
YXLO*HEUXLNLQGLHQQRGLJHHQ]DFKWHYRFKWLJH
doek om stof en vuil uit de ventilatieopeningen
te verwijderen.
Ɣ 5HLQLJUHJHOPDWLJGHVSDQNRSHQGHERRUELW
om onnauwkeurigheden tijdens gebruik te
vermijden.
9HUYDQJHQYDQGHERRUELW ¿J%
Ɣ *DYRRUKHWYHUZLMGHUHQYDQGHERRUELW WHZHUN]RDOVEHVFKUHYHQLQKHWJHGHHOWH
´0RQWHUHQHQYHUZLMGHUHQYDQGHERRUELW´
Ɣ *DYRRUKHWPRQWHUHQYDQGHERRUELW WHZHUN]RDOVEHVFKUHYHQLQKHWJHGHHOWH
´0RQWHUHQHQYHUZLMGHUHQYDQGHERRUELW´
Controleren en vervangen van de koolborstels
¿J$
'HNRROERUVWHOVPRHWHQUHJHOPDWLJZRUGHQ
JHFRQWUROHHUG,QGLHQGHNRROERUVWHOVYHUVOHWHQ
]LMQ]DOGHPDFKLQHRQJHOLMNPDWLJEHJLQQHQWH
draaien.
15
FR
2
*HEUXLNXLWVOXLWHQGKHWMXLVWHW\SH
NRROERUVWHOV
Ɣ 9HUZLMGHUGHNRROERUVWHOGHNVHOV PHW
behulp van een schroevendraaier.
Ɣ 9HUZLMGHUGHDIGHNSODDWYDQGH
koolborstelhouder.
Ɣ 5HLQLJGHNRROERUVWHOV
Ɣ 9HUYDQJLQJHYDOYDQVOLMWDJHEHLGH
koolborstels tegelijkertijd.
Ɣ 0RQWHHUGHDIGHNSODDWRSGH
koolborstelhouder.
Ɣ 0RQWHHUGHNRROERUVWHOGHNVHOV PHW
behulp van een schroevendraaier.
Ɣ /DDWQDKHWPRQWHUHQYDQGHQLHXZH
koolborstels de machine gedurende
15 minuten onbelast draaien.
GARANTIE
Raadpleeg de bijgesloten garantiebepalingen.
PERCEUSE À PERCUSSION
PDM1016
Merci pour votre achat de ce produit Ferm.
9RXVGLVSRVH]PDLQWHQDQWG¶XQH[FHOOHQWSURGXLW
proposé par l’un des principaux fabricants
européens.
Tous les produits que vous fournit Ferm sont
fabriqués selon les normes les plus exigeantes
en matière de performances et de sécurité.
Complété par notre garantie très complète,
l’excellence de notre service clientèle forme
également partie intégrante de notre philosophie.
1RXVHVSpURQVTXHYRXVSUR¿WHUH]ORQJWHPSV
de ce produit.
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Consultez les avertissements de
sécurité, les avertissements de
sécurité additionnels ainsi que les
instructions fournis ici.
Le non respect des avertissements
de sécurité et des instructions peut
occasionner une électrocution, un
LQFHQGLHRXGHVEOHVVXUHVJUDYHV
Conservez les avertissements de
sécurité et les instructions pour
référence future.
1
MILIEU
Afdanking
8
+HWSURGXFWGHDFFHVVRLUHVHQGHYHUSDNNLQJ
moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke
recycling.
Uitsluitend voor EG-landen
Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het
KXLVYXLO9ROJHQVGH(XURSHVH5LFKWOLMQ(*
voor Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur en de implementatie ervan in
nationaal recht moet niet langer te gebruiken
elektrisch gereedschap gescheiden worden
YHU]DPHOGHQRSHHQPLOLHXYULHQGHOLMNHZLM]H
worden verwerkt.
/HVV\PEROHVVXLYDQWVVRQWXWLOLVpVGDQVOHPDQXHO
d’utilisation ou apposés sur le produit :
1
/LVH]OHPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQ
2
5LVTXHGHEOHVVXUHV
3
5LVTXHG¶pOHFWURFXWLRQ
4
'pEUDQFKH]LPPpGLDWHPHQWOD¿FKH
de la prise secteur si le câble secteur
est endommagé ainsi que durant le
QHWWR\DJHHWODPDLQWHQDQFH
3RUWH]GHVOXQHWWHVGHSURWHFWLRQ
3RUWH]XQHSURWHFWLRQDXGLWLYH
5
A
3RUWH]XQPDVTXHDQWLSRXVVLqUH
I
3RUWH]GHVJDQWVGHVpFXULWp
FR
D
9DULDWHXUpOHFWURQLTXHGHYLWHVVH
7
'RXEOHLVRODWLRQ
8
1HMHWH]SDVOHSURGXLWGDQVGHV
conteneurs qui ne sont pas prévus
jFHWHIIHW
9
Le produit est conforme aux normes
de sécurité applicables des directives
HXURSpHQQHV
Avertissements de sécurité additionnels pour
les perceuses à percussion
Ɣ 1HWUDYDLOOH]SDVVXUGHVPDWpULDX[FRQWHQDQW
GHO¶DPLDQWH/¶DPLDQWHHVWFRQVLGpUpFRPPH
carcinogène.
Ɣ 3RUWH]GHVOXQHWWHVGHSURWHFWLRQ
Ɣ 3RUWH]XQHSURWHFWLRQDXGLWLYHSRXUUpGXLUHOH
risque de perte de l’audition.
Ɣ 6LQpFHVVDLUHXWLOLVH]G¶DXWUHVpTXLSHPHQWV
de protection : gants de sécurité, chaussures
de sécurité, etc.
Ɣ 7HQH]ODPDFKLQHHQSRVDQWXQHPDLQVXUOD
poignée principale et l’autre sur la poignée
auxiliaire. Risque de blessures.
Ɣ 7HQH]ODPDFKLQHSDUOHVVXUIDFHVGHSRLJQpH
isolées lorsque l’accessoire peut toucher des
câblages cachés ou le cordon secteur.
6LO¶DFFHVVRLUHWRXFKHXQ¿OVRXVWHQVLRQOHV
pièces métalliques exposées de la machine
peuvent également être sous tension.
Risque d’électrocution.
Ɣ 8WLOLVH]XQLTXHPHQWOHVDFFHVVRLUHV
VSpFL¿TXHPHQWFRQoXVHWUHFRPPDQGpVSDUOH
fabricant. Risque de blessures.
Ɣ 8WLOLVH]XQLTXHPHQWGHVDFFHVVRLUHVDGDSWpV
à cette machine.
Ɣ 8WLOLVH]XQLTXHPHQWGHVDFFHVVRLUHVDX[
GLPHQVLRQVFRUUHFWHV$VVXUH]YRXVTXHOHV
accessoires sont correctement montés.
Ɣ ,QVSHFWH]ODPDFKLQHHWOHVDFFHVVRLUHVDYDQW
FKDTXHXVDJH1¶XWLOLVH]SDVG¶DFFHVVRLUHV
FRXUEpV¿VVXUpVRXDXWUHPHQWHQGRPPDJpV
En cas de chute de la machine ou d’un
DFFHVVRLUHYpUL¿H]O¶DEVHQFHGHGpJkWV
6LQpFHVVDLUHUHPSODFH]O¶DFFHVVRLUH
Ɣ 8QHIRLVOHVDFFHVVRLUHVHQSODFHODLVVH]OD
PDFKLQHWRXUQHUVDQVFKDUJHGDQVXQH]RQH
sécurisée. En cas de fortes vibrations de
ODPDFKLQHPHWWH]ODLPPpGLDWHPHQWKRUV
WHQVLRQGpEUDQFKH]OD¿FKHGHODSULVH
VHFWHXUHWHVVD\H]GHUpVRXGUHOHSUREOqPH
Ɣ $VVXUH]YRXVTXHODYLWHVVHPD[LPXPGH
l’accessoires est supérieure ou égale à celle
GHODPDFKLQH5HSRUWH]YRXVjODSODTXH
G¶LGHQWL¿FDWLRQGHODPDFKLQH
Ɣ $YDQWO¶XVDJHUHWLUH]WRXVOHVFORXVHWDXWUHV
objets métalliques de la pièce à ouvrer.
Ɣ $VVXUH]YRXVTXHODSLqFHjRXYUHUHVW
FRUUHFWHPHQWVRXWHQXHRX¿[pH
Ɣ eORLJQH]YRVPDLQVGHODSLqFHjRXYUHU
pendant l’utilisation.
Ɣ 1HSRVH]MDPDLVODPDFKLQHVXUXQHWDEOHRX
un établi sans l’avoir mise hors tension.
Sécurité électrique
3
9pUL¿H]VLODWHQVLRQG¶DOLPHQWDWLRQ
électrique correspond bien à celle
GHODSODTXHVLJQDOpWLTXH
Ɣ 1¶XWLOLVH]SDVODPDFKLQHVLOHFkEOHVHFWHXU
RXOD¿FKHVHFWHXUHVWHQGRPPDJp
Ɣ 8WLOLVH]XQLTXHPHQWGHVUDOORQJHVDGDSWpHV
à la puissance nominale de la machine et
d’une section minimum de 1,5 mm2. Si vous
XWLOLVH]XQHERELQHGHUDOORQJHGpURXOH]
toujours complètement le câble.
DONNÉES TECHNIQUES
PDM1016
7HQVLRQVHFWHXU
)UpTXHQFHVHFWHXU
Puissance
Vitesse à vide
Vitesse d’impact
3HUoDJH
3HUoDJHjSHUFXVVLRQ
'LDPqWUHPD[GHIRUHW
%RLV
%pWRQ
$FLHU
&ODVVHGHSURWHFWLRQ
3RLGV
9a
+]
W
min
1.050
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
BRUIT ET VIBRATION
PDM1016
3UHVVLRQDFRXVWLTXH /pa G% $ 3XLVVDQFHDFRXVWLTXH /wa G% $ ,QFHUWLWXGH . G% $ 3HUoDJHGDQVGXEpWRQ PV2 DK'PV2N PV2
3HUoDJHGDQVGXPpWDO PV2 DK,'PV2N PV2
FR
2
3RUWH]XQHSURWHFWLRQDXGLWLYH
Niveau de vibrations
/HQLYHDXGHYLEUDWLRQVpPLVHVLQGLTXpHQFH
manuel d’instruction a été mesuré conformément
jO¶HVVDLQRUPDOLVpGHODQRUPH(1LOSHXW
être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour
réaliser une évaluation préliminaire de l’exposition
aux vibrations lors de l’utilisation de l’outil pour les
applications mentionnées
/DPDFKLQHHVWDGDSWpHjO¶XVDJHGHVIRUHWV
suivants :
%RLV +66
0pWDO +66
%pWRQPDoRQQHULH PpWDOGXU
Montage
Ɣ 3ODFH]ODFOpGHPDQGULQ GDQVO¶XQGHV
RUL¿FHVGXPDQGULQ Ɣ 2XYUH]OHPDQGULQ HQWRXUQDQWODFOp
de mandrin (12) dans le sens antihoraire.
Ɣ ,QVpUH]OHIRUHW GDQVOHPDQGULQ Ɣ )HUPH]OHPDQGULQ HQWRXUQDQWODFOp
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLOGDQVG¶DXWUHVDSSOLFDWLRQV
de mandrin (12) dans le sens horaire.
ou avec des accessoires différents ou mal
Ɣ 5HWLUH]ODFOpGHPDQGULQ GXPDQGULQ entretenus, peut considérablement augmenter
Retrait
le niveau d’exposition
Ɣ 3ODFH]ODFOpGHPDQGULQ GDQVO¶XQGHV
ODPLVHKRUVWHQVLRQGHO¶RXWLOHWVDQRQ
RUL¿FHVGXPDQGULQ utilisation pendant qu’il est allumé peuvent
Ɣ 2XYUH]OHPDQGULQ HQWRXUQDQWODFOpGH
considérablement réduire le niveau
mandrin (12) dans le sens antihoraire.
d’exposition
Ɣ 5HWLUH]OHIRUHW GXPDQGULQ 3URWpJH]YRXVFRQWUHOHVHIIHWVGHVYLEUDWLRQVSDU Ɣ )HUPH]OHPDQGULQ HQWRXUQDQWODFOpGH
mandrin (12) dans le sens horaire.
un entretien correct de l’outil et de ses
accessoires, en gardant vos mains chaudes et en Ɣ 5HWLUH]ODFOpGHPDQGULQ GXPDQGULQ structurant vos schémas de travail
Montage et retrait de la poignée auxiliaire
¿J&
Montage
Ɣ 'HVVHUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH 9RWUHSHUFHXVHjSHUFXVVLRQDpWpFRQoXHSRXU
Ɣ *OLVVH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH VXUOHPDQGULQ
SHUFHUGHVRUL¿FHVGDQVOHERLVOHPpWDOHWOHV
SODVWLTXHVDLQVLTXHSRXUOHSHUoDJHjSHUFXVVLRQ Ɣ 7RXUQH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH VXUODSRVLWLRQ
dans la brique et le béton.
désirée.
,QWHUUXSWHXUGHPDUFKHDUUrW
Ɣ 6HUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH 2. Bouton de verrouillage
Retrait
0ROHWWHGHUpJODJHGHYLWHVVH
Ɣ 'HVVHUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH 6pOHFWHXUGHURWDWLRQDYDQWDUULqUH
Ɣ 5HWLUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH GXPDQGULQ 5. Sélecteur de vitesse mécanique
6pOHFWHXUGHSHUoDJHSHUoDJHjSHUFXVVLRQ Ɣ 6HUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH '(6&5,37,21 ),*$
0DQGULQ
3RLJQpHSULQFLSDOH
9. Poignée auxiliaire
10. Butée de profondeur
11. Cache des balais à bloc de charbon
12. Clé de mandrin
6XSSRUWGHFOpGHPDQGULQ
MONTAGE
4
$YDQWOHPRQWDJHPHWWH]WRXMRXUV
la machine hors tension et débranchez
OD¿FKHGHODSULVHVHFWHXU
0RQWDJHHWUHWUDLWGXIRUHW ¿J%
Montage et retrait de la butée de profondeur
¿J'
/DEXWpHGHSURIRQGHXUVHUWjGp¿QLU
ODSURIRQGHXUGHSHUoDJHPD[LPDOH
Montage
Ɣ 'HVVHUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH Ɣ ,QVpUH]ODEXWpHGHSURIRQGHXU GDQV
O¶RUL¿FHGHODSRLJQpHDX[LOLDLUH Ɣ 5pJOH]ODEXWpHGHSURIRQGHXU VXU
la position souhaitée.
Ɣ 6HUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH Retrait
Ɣ 'HVVHUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH Ɣ 5HWLUH]ODEXWpHGHSURIRQGHXU GH
FR
la poignée auxiliaire (9).
Ɣ 6HUUH]ODSRLJQpHDX[LOLDLUH UTILISATION
0LVHHQPDUFKHHWDUUrW ¿J$
Ɣ 3RXUPHWWUHODPDFKLQHHQPDUFKHDSSX\H]
VXUO¶LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW 3OXVYRXV
DSSX\H]VXUO¶LQWHUUXSWHXUGHPDUFKHDUUrW SOXVYRXVDXJPHQWH]ODYLWHVVHGHODPDFKLQH
Ɣ 3RXUPHWWUHODPDFKLQHHQIRQFWLRQQHPHQW
FRQWLQXHQIRQFH]O¶LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW
VDQVOHUHOkFKHUHWDSSX\H]VXUOHERXWRQ
de verrouillage (2).
Ɣ 3RXUDUUrWHUODPDFKLQHHQIRQFWLRQQHPHQW
FRQWLQXDSSX\H]HQFRUHXQHIRLVVXU
O¶LQWHUUXSWHXUPDUFKHDUUrW Ɣ 3RXUDUUrWHUODPDFKLQHUHOkFKH]O¶LQWHUUXSWHXU
PDUFKHDUUrW HQWUHHWPLQ.
5pJODJHGXPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW ¿J(
2
Ne changez pas le mode de
IRQFWLRQQHPHQWSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQ
Ɣ 3RVLWLRQQH]OHVpOHFWHXU VXU´$´SRXUOH
SHUoDJH
Ɣ 3RVLWLRQQH]OHVpOHFWHXU VXU´%´SRXUOH
SHUoDJHjSHUFXVVLRQ
Conseils pour une utilisation optimale
Ɣ 6HUUH]ODSLqFHjRXYUHU
Ɣ 0DLQWHQH]IHUPHPHQWODPDFKLQHjGHX[PDLQV
Ɣ 3ODFH]OHIRUHWVXUODSLqFHjRXYUHU
Ɣ 0HWWH]ODPDFKLQHHQPDUFKH
Ɣ 1¶H[HUFH]SDVGHSUHVVLRQH[FHVVLYHVXU
ODPDFKLQH/DLVVH]ODPDFKLQHIDLUHOHWUDYDLO
Ɣ eWHLJQH]ODPDFKLQHHWDWWHQGH]VRQ
immobilisation totale avant de la reposer.
6pOHFWHXUGHURWDWLRQDYDQWDUULqUH ¿J$
2
1HPRGL¿H]SDVOHVHQVGHURWDWLRQ
SHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQ
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
4
Avant le nettoyage et la maintenance,
PHWWH]WRXMRXUVODPDFKLQHKRUVWHQVLRQ
HWGpEUDQFKH]OD¿FKHGHODSULVHVHFWHXU
Ɣ 3RXUXQHURWDWLRQGDQVOHVHQVKRUDLUHJOLVVH]
OHVpOHFWHXUGHURWDWLRQDYDQWDUULqUH YHUVOD
gauche.
Ɣ 1HWWR\H]UpJXOLqUHPHQWOHERvWLHUjO¶DLGHG¶XQ
Ɣ 3RXUXQHURWDWLRQGDQVOHVHQVDQWLKRUDLUH
chiffon doux.
JOLVVH]OHVpOHFWHXUGHURWDWLRQDYDQWDUULqUH Ɣ
'pEDUUDVVH]OHVIHQWHVGHYHQWLODWLRQGHWRXWH
vers la droite.
VDOLVVXUHHWSRXVVLqUH6LQpFHVVDLUHXWLOLVH]
un chiffon doux et humide pour retirer la
Réglage de la vitesse de perçage maximum
salissure et la poussière des fentes de
¿J$
ventilation.
Ne réglez pas la vitesse pendant
Ɣ 1HWWR\H]UpJXOLqUHPHQWOHPDQGULQHWOHIRUHW
O¶XWLOLVDWLRQ
pour éviter toute imprécision lors de
l’utilisation.
Ɣ 7RXUQH]ODPROHWWHGHUpJODJHGHYLWHVVH dans le sens horaire pour augmenter la
5HPSODFHPHQWGXIRUHW ¿J%
YLWHVVHGHSHUoDJHPD[LPXP
Ɣ 3RXUUHWLUHUOHIRUHW SURFpGH]VHORQOHV
Ɣ 7RXUQH]ODPROHWWHGHUpJODJHGHYLWHVVH LQVWUXFWLRQVGHODVHFWLRQ´0RQWDJHHWUHWUDLW
dans le sens antihoraire pour réduire la vitesse
GXIRUHW´
GHSHUoDJHPD[LPXP
Ɣ 3RXUPRQWHUOHIRUHW SURFpGH]VHORQOHV
LQVWUXFWLRQVGHODVHFWLRQ´0RQWDJHHWUHWUDLW
Réglage de la vitesse de perçage mécanique
GXIRUHW´
¿J$
Contrôle et remplacement des balais à bloc
Ne réglez pas la vitesse pendant
GHFKDUERQ ¿J$
O¶XWLOLVDWLRQ
&RQWU{OH]UpJXOLqUHPHQWOHVEDODLVjEORFGH
charbon. Si les balais à bloc de charbon sont
Ɣ 6LYRXVSRVLWLRQQH]OHVpOHFWHXU VXU´´
usés, la machine commence à fonctionner
ODYLWHVVHGHSHUoDJHHVWDMXVWDEOHHQFRQWLQX irrégulièrement.
entre 0 et 1.100 min .
Ɣ 6LYRXVSRVLWLRQQH]OHVpOHFWHXU VXU´´
Utilisez uniquement les balais à bloc de
ODYLWHVVHGHSHUoDJHHVWDMXVWDEOHHQFRQWLQX
2
2
2
19
ES
FKDUERQGXW\SHFRUUHFW
Ɣ 5HWLUH]OHVFDFKHVGHEDODLVjEORFGHFKDUERQ
(11) avec un tournevis.
Ɣ 5HWLUH]ODSODTXHGHFDFKHGXSRUWHEDODLV
à bloc de charbon
Ɣ 1HWWR\H]OHVEDODLVjEORFGHFKDUERQ
Ɣ (QFDVG¶XVXUHUHPSODFH]OHVGHX[EDODLV
à bloc de charbon simultanément.
Ɣ ,QVWDOOH]ODSODTXHGHFDFKHGXSRUWHEDODLV
à bloc de charbon
Ɣ ,QVWDOOH]OHVFDFKHVGHEDODLVjEORFGH
charbon (11) avec un tournevis.
Ɣ $SUqVOHPRQWDJHGHVQRXYHDX[EDODLVjEORF
GHFKDUERQODLVVH]WRXUQHUODPDFKLQHjYLGH
pendant 15 minutes.
GARANTIE
TALADRO PERCUTOR
PDM1016
Gracias por comprar este producto Ferm.
Al hacerlo ha adquirido un excelente producto,
suministrado por uno de los proveedores líderes
en Europa.
Todos los productos suministrados por Ferm se
fabrican de conformidad con las normas más
elevadas de rendimiento y seguridad. Como parte
GHQXHVWUD¿ORVRItDWDPELpQSURSRUFLRQDPRVXQ
excelente servicio de atención al cliente,
respaldado por nuestra completa garantía.
(VSHUDPRVTXHGLVIUXWHXWLOL]DQGRHVWHSURGXFWR
durante muchos años.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
&RQVXOWH]OHVWHUPHVGHODJDUDQWLHIRXUQLV
ADVERTENCIA
Lea las advertencias de seguridad,
las advertencias de seguridad
adicionales y las instrucciones
adjuntas.
De no respetarse las advertencias de
seguridad y las instrucciones, podrían
producirse descargas eléctricas,
LQFHQGLRV\ROHVLRQHVJUDYHV
Conserve las advertencias de
seguridad y las instrucciones para
su posterior consulta.
1
ENVIRONNEMENT
Mise au rebut
8
/HSURGXLWOHVDFFHVVRLUHVHWO¶HPEDOODJHGRLYHQW
être triés pour assurer un recyclage écologique.
8QLTXHPHQWSRXUOHVSD\V&(
1HMHWH]SDVOHVRXWLOVpOHFWULTXHVDYHFOHV
déchets domestiques. Selon la directive
/RVVLJXLHQWHVVtPERORVVHXWLOL]DQHQHOPDQXDO
HXURSpHQQH&(©'pFKHWVG¶pTXLSHPHQWV de usuario o en el producto:
électriques et électroniques » et sa mise en
œuvre dans le droit national, les outils électriques
/HDHOPDQXDOGHXVXDULR
hors d’usage doivent être collectés séparément
et mis au rebut de manière écologique.
1
2
5LHVJRGHOHVLRQHVSHUVRQDOHV
3
5LHVJRGHGHVFDUJDHOpFWULFD
4
Saque inmediatamente el enchufe de la
toma si el cable eléctrico resulta dañado
\GXUDQWHODOLPSLH]D\HOPDQWHQLPLHQWR
5
20
/OHYHJDIDVGHVHJXULGDG
/OHYHSURWHFFLyQDXGLWLYD
A
/OHYHXQDPiVFDUDDQWLSROYR
I
/OHYHJXDQWHVGHVHJXULGDG
ES
D
9HORFLGDGHOHFWUyQLFDYDULDEOH
7
'REOHDLVODPLHQWR
8
No deseche el producto en
FRQWHQHGRUHVQRDGHFXDGRV
9
El producto es conforme con las normas
de seguridad vigentes en las Directivas
(XURSHDV
Advertencias de seguridad adicionales para
taladros percutores
Ɣ 1RWUDEDMHFRQPDWHULDOHVTXHFRQWHQJDQ
amianto. El amianto se considera cancerígeno.
Ɣ /OHYHJDIDVGHVHJXULGDG
Ɣ /OHYHSURWHFFLyQDXGLWLYDSDUDHYLWDUHOULHVJR
de pérdida auditiva.
Ɣ (QFDVRQHFHVDULRXWLOLFHRWURVPHGLRVGH
protección, como guantes de seguridad,
FDO]DGRGHVHJXULGDGHWF
Ɣ 6XMHWHODPiTXLQDFRQXQDPDQRHQ
la empuñadura principal y la otra mano en
la empuñadura auxiliar. Riesgo de lesiones
personales.
Ɣ 6XMHWHODPiTXLQDSRUODVVXSHU¿FLHVGH
agarre aisladas cuando el accesorio pueda
entrar en contacto con cables ocultos o el
cable eléctrico. Si el accesorio entra en
contacto con un cable con corriente, las partes
metálicas expuestas de la máquina también
pueden tener corriente. Riesgo de descarga
eléctrica.
Ɣ 1RXWLOLFHDFFHVRULRVTXHQRKD\DQVLGR
HVSHFt¿FDPHQWHGLVHxDGRV\UHFRPHQGDGRV
por el fabricante. Riesgo de lesiones personales.
Ɣ 8WLOLFH~QLFDPHQWHDFFHVRULRVTXHVHDQ
adecuados para su uso con la máquina.
Ɣ 8WLOLFH~QLFDPHQWHDFFHVRULRVFRQODV
GLPHQVLRQHVFRUUHFWDV$VHJ~UHVHGHTXHORV
accesorios estén correctamente montados.
Ɣ ,QVSHFFLRQHODPiTXLQD\ORVDFFHVRULRVDQWHV
GHFDGDXVR1RXWLOLFHDFFHVRULRVTXHHVWpQ
GREODGRVDJULHWDGRVRGDxDGRVGHDOJ~QRWUR
modo. Si la máquina o uno de los accesorios
se cae, inspeccione la máquina o el accesorio
para comprobar si hay daños. En caso
necesario, sustituya el accesorio.
Ɣ 'HMHTXHODPiTXLQDIXQFLRQHVLQFDUJDHQ
XQD]RQDVHJXUDWUDVHOPRQWDMHGHORV
accesorios. Si la máquina vibra mucho,
apáguela inmediatamente, saque el enchufe
de la toma e intente solucionar el problema.
Ɣ $VHJ~UHVHGHTXHODYHORFLGDGPi[LPDGHO
accesorio sea mayor o igual que la velocidad
máxima de la máquina. Consulte la placa de
características de la máquina.
Ɣ $QWHVGHOXVRTXLWHWRGRVORVFODYRV\RWURV
REMHWRVPHWiOLFRVGHODSLH]DGHWUDEDMR
Ɣ $VHJ~UHVHGHTXHODSLH]DGHWUDEDMRHVWp
GHELGDPHQWHDSR\DGDR¿MDGD
Ɣ 0DQWHQJDODVPDQRVDOHMDGDVGHODSLH]DGH
trabajo durante el uso.
Ɣ 1XQFDSRQJDODPiTXLQDVREUHXQDPHVD
o un banco de trabajo sin haberla
desconectado previamente.
Seguridad eléctrica
3
Compruebe siempre que la tensión del
suministro eléctrico corresponda con
ODWHQVLyQGHODSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
Ɣ 1RXWLOLFHODPiTXLQDVLHOFDEOHRHOHQFKXIH
eléctrico han sufrido daños.
Ɣ 8WLOLFH~QLFDPHQWHFDEOHVDODUJDGRUHVTXH
sean adecuados para la potencia nominal de
la máquina con un grosor mínimo de 1,5 mm2.
6LXWLOL]DXQFDEOHDODUJDGRUHQUROOR
desenrolle totalmente el cable.
DATOS TÉCNICOS
PDM1016
7HQVLyQGHUHG
)UHFXHQFLDGHUHG
Entrada de alimentación
Velocidad sin carga
Tasa de impacto
Taladrar
Taladrar con percusión
'LiPHWURPi[GHEURFD
0DGHUD
+RUPLJyQ
$FHUR
&ODVHGHSURWHFFLyQ
3HVR
9a
+]
W
min
1.050
min min PP
PP
PP
NJ
,3
RUIDO Y VIBRACIÓN
PDM1016
3UHVLyQDF~VWLFD /pa 3RWHQFLDDF~VWLFD /wa ,QFHUWLGXPEUH . G% $ G% $ G% $ Perforación en el concreto PV2
PV2
Perforación del metal
DK'PV2N PV2
DK,'PV2N PV2
21
ES
2
/OHYHSURWHFFLyQDXGLWLYD
0RQWDMH\UHWLUDGDGHODEURFD ¿J%
/DPiTXLQDHVDGHFXDGDSDUDXWLOL]DUODV
siguientes brocas:
0DGHUD +66
0HWDO +66
+RUPLJyQPDPSRVWHUtD PHWDOGXUR
Nivel de vibración
El nivel de emisión de vibraciones indicado en
este manual de instrucciones ha sido medido
VHJ~QXQDSUXHEDHVWiQGDUSURSRUFLRQDGDHQ(1 Montaje
SXHGHXWLOL]DUVHSDUDFRPSDUDUXQD
Ɣ &RORTXHODOODYHGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV HQ
herramienta con otra y como valoración
XQRGHORVRUL¿FLRVGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV preliminar de la exposición a las vibraciones al
Ɣ $EUDHOSRUWDKHUUDPLHQWDV JLUDQGRODOODYH
XWLOL]DUODKHUUDPLHQWDFRQODVDSOLFDFLRQHV
del portaherramientas (12) en sentido
mencionadas.
antihorario.
Ɣ ,QWURGX]FDODEURFD HQHO
DOXWLOL]DUODSDUDGLVWLQWDVDSOLFDFLRQHVRFRQ
SRUWDKHUUDPLHQWDV accesorios diferentes o con un mantenimiento Ɣ &LHUUHHOSRUWDKHUUDPLHQWDV JLUDQGRODOODYH
GH¿FLHQWHSRGUtDDXPHQWDUGHIRUPDQRWDEOH
del portaherramientas (12) en sentido horario.
el nivel de exposición.
Ɣ 5HWLUHODOODYHGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV GHO
HQODVRFDVLRQHVHQTXHVHDSDJDOD
SRUWDKHUUDPLHQWDV herramienta o cuando está funcionando pero
Retirada
QRHVWiUHDOL]DQGRQLQJ~QWUDEDMRVHSRGUtD
Ɣ &RORTXHODOODYHGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV HQ
reducir el nivel de exposición de forma
XQRGHORVRUL¿FLRVGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV importante.
Ɣ $EUDHOSRUWDKHUUDPLHQWDV JLUDQGRODOODYH
del portaherramientas (12) en sentido
Protéjase contra los efectos de la vibración
antihorario.
UHDOL]DQGRHOPDQWHQLPLHQWRGHODKHUUDPLHQWD\
Ɣ 5HWLUHODEURFD GHOSRUWDKHUUDPLHQWDV sus accesorios, manteniendo sus manos
Ɣ &LHUUHHOSRUWDKHUUDPLHQWDV JLUDQGRODOODYH
FDOLHQWHV\RUJDQL]DQGRVXVSDWURQHVGHWUDEDMR
del portaherramientas (12) en sentido horario.
Ɣ 5HWLUHODOODYHGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV GHO
SRUWDKHUUDPLHQWDV '(6&5,3&,Ï1 ),*$
El taladro percutor se ha diseñado para taladrar
en madera, metal, plástico y para taladrar con
percusión en ladrillo y hormigón.
,QWHUUXSWRUGHHQFHQGLGRDSDJDGR
2. Botón de bloqueo
5XHGDGHDMXVWHGHYHORFLGDG
,QWHUUXSWRUGHDYDQFHUHWURFHVR
,QWHUUXSWRUSDUDYHORFLGDGPHFiQLFD
,QWHUUXSWRUSDUDWDODGURWDODGURFRQ
percusión
3RUWDKHUUDPLHQWDV
(PSXxDGXUDSULQFLSDO
9. Empuñadura auxiliar
10. Tope de profundidad
11. Cubierta de escobilla de carbón
/ODYHGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV
3RUWDOODYHVGHOSRUWDKHUUDPLHQWDV
MONTAJE
4
22
$QWHVGHOPRQWDMHDSDJXHVLHPSUHOD
PiTXLQD\VDTXHHOHQFKXIHGHODWRPD
0RQWDMH\UHWLUDGDGHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU
¿J&
Montaje
Ɣ $ÀRMHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU Ɣ 'HVOLFHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU VREUHHO
SRUWDKHUUDPLHQWDV Ɣ 6LW~HODHPSXxDGXUDDX[LOLDU HQODSRVLFLyQ
deseada.
Ɣ $SULHWHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU Retirada
Ɣ $ÀRMHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU Ɣ 5HWLUHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU GHO
SRUWDKHUUDPLHQWDV Ɣ $SULHWHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU 0RQWDMH\UHWLUDGDGHOWRSHGHSURIXQGLGDG
¿J'
(OWRSHGHSURIXQGLGDGVHXWLOL]DSDUDDMXVWDU
la profundidad de taladrado máxima.
Montaje
Ɣ $ÀRMHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU ES
Ɣ ,QWURGX]FDHOWRSHGHSURIXQGLGDG SRUHO
RUL¿FLRGHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU Ɣ $MXVWHHOWRSHGHSURIXQGLGDG a la posición deseada.
Ɣ $SULHWHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU Retirada
Ɣ $ÀRMHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU Ɣ 5HWLUHHOWRSHGHSURIXQGLGDG de la empuñadura auxiliar (9).
Ɣ $SULHWHODHPSXxDGXUDDX[LOLDU 2
1RDMXVWHODYHORFLGDGGXUDQWHHOXVR
Ɣ 6LVLW~DHOLQWHUUXSWRU HQODSRVLFLyQ´´
la velocidad de taladrado puede ajustarse
continuamente entre 0 y 1.100 min.
Ɣ 6LVLW~DHOLQWHUUXSWRU HQODSRVLFLyQ´´
la velocidad de taladrado puede ajustarse
FRQWLQXDPHQWHHQWUH\PLQ.
$MXVWHGHOPRGRGHIXQFLRQDPLHQWR ¿J(
USO
(QFHQGLGR\DSDJDGR ¿J$
Ɣ 3DUDHQFHQGHUODPiTXLQDSUHVLRQHHO
LQWHUUXSWRUGHHQFHQGLGRDSDJDGR Cuanto más presione el interruptor
GHHQFHQGLGRDSDJDGR PD\RUVHUi
la velocidad de la máquina.
Ɣ 3DUDFDPELDUODPiTXLQDDOPRGRFRQWLQXR
mantenga presionado el interruptor de
HQFHQGLGRDSDJDGR \SUHVLRQHDODYH]HO
botón de bloqueo (2).
Ɣ 3DUDDSDJDUHOPRGRFRQWLQXRSUHVLRQHGH
QXHYRHOLQWHUUXSWRUGHHQFHQGLGRDSDJDGR Ɣ 3DUDDSDJDUODPiTXLQDVXHOWHHOLQWHUUXSWRU
GHHQFHQGLGRDSDJDGR ,QWHUUXSWRUGHDYDQFHUHWURFHVR ¿J$
2
¿J$
No cambie la dirección de rotación
GXUDQWHHOXVR
2
No cambie el modo de funcionamiento
GXUDQWHHOXVR
Ɣ 6LW~HHOLQWHUUXSWRU HQODSRVLFLyQ´$´
para taladrar.
Ɣ 6LW~HHOLQWHUUXSWRU HQODSRVLFLyQ´%´
para taladrar con percusión.
Consejos para un uso óptimo
Ɣ )LMHODSLH]DGHWUDEDMR
Ɣ 6XMHWHODPiTXLQD¿UPHPHQWHFRQDPEDV
manos.
Ɣ &RORTXHODEURFDVREUHODSLH]DGHWUDEDMR
Ɣ (QFLHQGDODPiTXLQD
Ɣ 1RDSOLTXHGHPDVLDGDSUHVLyQVREUHOD
PiTXLQD'HMHTXHODPiTXLQDKDJDHOWUDEDMR
Ɣ $SDJXHODPiTXLQD\HVSHUHTXHpVWDVH
detenga completamente antes de dejarla.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Ɣ 3DUDODURWDFLyQHQVHQWLGRKRUDULRGHVOLFHHO
Antes de la limpieza y el mantenimiento,
LQWHUUXSWRUGHDYDQFHUHWURFHVR apague siempre la máquina y saque
DODL]TXLHUGD
HOHQFKXIHGHODWRPD
Ɣ 3DUDODURWDFLyQHQVHQWLGRDQWLKRUDULRGHVOLFH
HOLQWHUUXSWRUGHDYDQFHUHWURFHVR Ɣ /LPSLHODFDUFDVDSHULyGLFDPHQWHFRQXQSDxR
a la derecha.
suave.
Ɣ 0DQWHQJDODVUDQXUDVGHYHQWLODFLyQOLEUHVGH
Ajuste de la velocidad de taladrado máxima
polvo y suciedad. En caso necesario, utilice un
¿J$
paño suave humedecido para eliminar el polvo
y la suciedad de las ranuras de ventilación.
1RDMXVWHODYHORFLGDGGXUDQWHHOXVR
Ɣ /LPSLHUHJXODUPHQWHHOSRUWDKHUUDPLHQWDV\OD
broca para evitar imprecisiones durante el uso.
Ɣ *LUHODUXHGDGHDMXVWHGHYHORFLGDG HQ
sentido horario para aumentar la velocidad
6XVWLWXFLyQGHODEURFD ¿J%
de taladrado máxima.
Ɣ 3DUDUHWLUDUODEURFD SURFHGDFRPRVH
Ɣ *LUHODUXHGDGHDMXVWHGHYHORFLGDG HQ
GHVFULEHHQODVHFFLyQ´0RQWDMH\UHWLUDGDGH
sentido antihorario para disminuir la velocidad
ODEURFD´
de taladrado máxima.
Ɣ 3DUDPRQWDUODEURFD SURFHGDFRPRVH
GHVFULEHHQODVHFFLyQ´0RQWDMH\UHWLUDGDGH
Ajuste de la velocidad de taladrado mecánica
4
2
PT
ODEURFD´
&RPSUREDFLyQ\VXVWLWXFLyQGHODVHVFRELOODV
GHFDUEyQ ¿J$
/DVHVFRELOODVGHFDUEyQGHEHQFRPSUREDUVH
periódicamente. Si las escobillas de carbón se
GHVJDVWDQODPiTXLQDHPSH]DUiDIXQFLRQDU
irregularmente.
2
Utilice sólo escobillas de carbón del tipo
FRUUHFWR
Ɣ 5HWLUHODVFXELHUWDVGHODVHVFRELOODVGH
FDUEyQ XWLOL]DQGRXQGHVWRUQLOODGRU
Ɣ 5HWLUHODSODFDGHFXELHUWDGHOSRUWDHVFRELOODV
de carbón.
Ɣ /LPSLHODVHVFRELOODVGHFDUEyQ
Ɣ (QFDVRGHGHVJDVWHFDPELHDPEDV
escobillas al mismo tiempo.
Ɣ 0RQWHODSODFDGHFXELHUWDHQHOSRUWDHVFRELOODV
de carbón.
Ɣ 0RQWHODVFXELHUWDVGHODVHVFRELOODVGH
FDUEyQ XWLOL]DQGRXQGHVWRUQLOODGRU
Ɣ 'HVSXpVGHPRQWDUODVHVFRELOODVGHFDUEyQ
nuevas, deje la máquina en marcha sin carga
durante 15 minutos.
BERBEQUIM DE IMPACTO
PDM1016
2EULJDGRSRUDGTXLULUHVWHSURGXWR)HUP
7UDWDVHGHXPSURGXWRH[FHOHQWHIDEULFDGRSRU
um dos fornecedores líderes na Europa.
Todos os produtos fornecidos pela Ferm são
fabricado em conformidade com os mais
HOHYDGRVUHTXLVLWRVGHGHVHPSHQKRHVHJXUDQoD
&RPRSDUWHGDQRVVD¿ORVR¿DRIHUHFHPRVXPD
excelente assistência ao cliente, apoiada pela
nossa garantia abrangente.
Esperamos que desfrute deste produto por
muitos anos.
AVISOS DE SEGURANÇA
AVISO
Leia os avisos de segurança
inclusos, os avisos de segurança
adicionais e as instruções.
O não cumprimento dos avisos de
segurança e das instruções pode
resultar em choque eléctrico, incêndio
HRXJUDYHVOHV}HV
Guarde todos os avisos de segurança
e as instruções para futura referência.
1
GARANTÍA
Consulte las condiciones de la garantía adjunta.
MEDIO AMBIENTE
1HVWHPDQXDOGRXWLOL]DGRURXQRSURGXWR
XWLOL]DPVHRVVHJXLQWHVVtPERORV
Desechado
1
/HLDRPDQXDOGRXWLOL]DGRU
8
2
5LVFRGHOHV}HVSHVVRDLV
3
5LVFRGHFKRTXHHOpFWULFR
El producto, los accesorios y el embalaje deben
FODVL¿FDUVHSDUDXQUHFLFODMHUHVSHWXRVRFRQHO
medio ambiente.
Sólo para países CE
1RGHVHFKHODVKHUUDPLHQWDVHOpFWULFDVFRQORV
UHVLGXRVGRPpVWLFRV'HFRQIRUPLGDGFRQOD
'LUHFWLYD(XURSHD&(VREUHUHVLGXRV
de aparatos eléctricos y electrónicos y su
implementación en el derecho nacional, las
herramientas eléctricas que dejen de funcionar
deben recogerse por separado y desecharse de
forma respetuosa con el medio ambiente.
24
4
'HVOLJXHLPHGLDWDPHQWHD¿FKDGH
alimentação da tomada, caso o cabo
GHDOLPHQWDomR¿TXHGDQL¿FDGRDVVLP
como antes de proceder a trabalhos
GHOLPSH]DHGHPDQXWHQomR
8WLOL]HyFXORVGHSURWHFomR
8WLOL]HSURWHFo}HVDXULFXODUHV
5
A
Utilize uma máscara de protecção
DQWLSRHLUD
I
8WLOL]HOXYDVGHVHJXUDQoD
PT
D
9HORFLGDGHHOHFWUyQLFDYDULiYHO
7
,VRODPHQWRGXSOR
8
Não descarte o produto em recipientes
LQDGHTXDGRV
9
O produto está em conformidade com
as normas de segurança aplicáveis nas
GLUHFWLYDVHXURSHLDV
Avisos adicionais de segurança para
berbequins de impacto
Ɣ 1mRWUDEDOKHPDWHULDLVTXHFRQWHQKDPDPLDQWR
2DPLDQWRpFRQVLGHUDGRFDUFLQRJpQLFR
Ɣ 8WLOL]HyFXORVGHSURWHFomR
Ɣ 8WLOL]HSURWHFo}HVDXULFXODUHVSDUDHYLWDU
DSHUGDGHDXGLomR
Ɣ 6HQHFHVViULRXWLOL]HRXWURVPHLRVGH
SURWHFomRWDLVFRPROXYDVGHVHJXUDQoD
FDOoDGRGHVHJXUDQoDHWF
Ɣ 6HJXUHDPiTXLQDFRPXPDPmRQRSXQKR
principal e coloque a outra no punho auxiliar.
5LVFRGHOHV}HVSHVVRDLV
Ɣ 6HJXUHDPiTXLQDSHODVVXSHUItFLHVGHSHJD
isoladas nos casos em que o acessório possa
entrar em contacto com cablagem oculta ou
RFDERGHDOLPHQWDomR6HRDFHVVyULRHQWUDU
em contacto com um cabo com tensão,
DVSHoDVPHWiOLFDVH[SRVWDVWDPEpP¿FDP
com tensão. Risco de choque eléctrico.
Ɣ 1mRXWLOL]HDFHVVyULRVTXHQmRVHMDP
HVSHFL¿FDPHQWHFRQFHELGRVHUHFRPHQGDGRV
SHORIDEULFDQWH5LVFRGHOHV}HVSHVVRDLV
Ɣ 8WLOL]HDSHQDVDFHVVyULRVDGHTXDGRVSDUD
XWLOL]DomRFRPDPiTXLQD
Ɣ 8WLOL]HDSHQDVDFHVVyULRVFRPDVGLPHQV}HV
FRUUHFWDV&HUWL¿TXHVHGHTXHRVDFHVVyULRV
estão correctamente montados.
Ɣ ,QVSHFFLRQHDPiTXLQDHRVDFHVVyULRVDQWHV
GHFDGDXWLOL]DomR1mRXWLOL]HDFHVVyULRV
GREUDGRVFRPIHQGDVRXGDQL¿FDGRVGH
alguma forma. Se deixar cair a máquina ou
XPGRVDFHVVyULRVYHUL¿TXHVHSRVVXHP
danos. Se necessário, substitua o acessório.
Ɣ 'HSRLVGHPRQWDURVDFHVVyULRVGHL[H
a máquina funcionar sem carga numa área
segura. Se a máquina vibrar intensamente,
GHVOLJXHDLPHGLDWDPHQWHGHVOLJXHD¿FKD
GHDOLPHQWDomRQDWRPDGDHWHQWHVROXFLRQDU
o problema.
Ɣ &HUWL¿TXHVHGHTXHDYHORFLGDGHPi[LPDGR
acessório é superior ou igual à velocidade
máxima da máquina. Consulte a placa de
HVSHFL¿FDo}HVGDPiTXLQD
Ɣ $QWHVGHXWLOL]DUUHWLUHWRGRVRVSUHJRVH
RXWURVREMHFWRVGHPHWDOGDSHoDGHWUDEDOKR
Ɣ &HUWL¿TXHVHGHTXHDSHoDGHWUDEDOKRHVWi
GHYLGDPHQWHDSRLDGDRX¿[D
Ɣ 'XUDQWHDXWLOL]DomRPDQWHQKDDVVXDVPmRV
DIDVWDGDVGDSHoDGHWUDEDOKR
Ɣ 1XQFDFRORTXHDPiTXLQDSDUDEDL[RVREUH
XPDPHVDRXEDQFDGDDQWHVGHGHVOLJiOD
Segurança eléctrica
3
&HUWL¿TXHVHVHPSUHGHTXHDWHQVmR
de alimentação corresponde à tensão
LQGLFDGDQDSODFDGHHVSHFL¿FDo}HV
Ɣ 1mRXWLOL]HDPiTXLQDVHRFDERRX¿FKD
GHDOLPHQWDomRHVWLYHUHPGDQL¿FDGRV
Ɣ 8WLOL]HDSHQDVFDERVGHH[WHQVmRDGHTXDGRV
jFODVVL¿FDomRQRPLQDOGDPiTXLQDFRPXPD
espessura mínima de 1,5 mm21RFDVRGH
usar uma bobina de cabo de extensão,
desenrole o cabo todo.
DADOS TÉCNICOS
PDM1016
7HQVmR
)UHTXrQFLDGDUHGH
Potência de entrada
Velocidade sem carga
Índice de percussão
3HUIXUDomR
3HUIXUDomRFRPSHUFXVVmR
'LkPHWURPi[GDEURFD
0DGHLUD
%HWmR
$oR
&ODVVHGHSURWHFomR
3HVR
9a
+]
W
mín
1.050
PtQ PtQ PP
PP
PP
NJ
,3
RUÍDO E VIBRAÇÃO
PDM1016
3UHVVmRDF~VWLFD /pa 3RWrQFLDDF~VWLFD /wa ,PSUHFLVmR . 3HUIXUDomRQREHWmR
3HUIXUDomRQRPHWDO
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
25
PT
2
8WLOL]HSURWHFo}HVDXULFXODUHV
Nível de vibração
2QtYHOGHHPLVVmRGHYLEUDo}HVLQGLFDGRQD
SDUWHSRVWHULRUGHVWHPDQXDOGHLQVWUXo}HVIRL
PHGLGRGHDFRUGRFRPXPWHVWHQRUPDOL]DGR
IRUQHFLGRQD(1SRGHVHUXWLOL]DGRSDUD
comparar uma ferramenta com outra e como uma
DYDOLDomRSUHOLPLQDUGHH[SRVLomRjYLEUDomR
TXDQGRXWLOL]DUDIHUUDPHQWDSDUDDVDSOLFDo}HV
mencionadas
XWLOL]DUDIHUUDPHQWDSDUDGLIHUHQWHV
DSOLFDo}HVRXFRPDFHVVyULRVGLIHUHQWHVRX
PDQWLGRVGH¿FLHQWHPHQWHSRGHDXPHQWDU
VLJQL¿FDWLYDPHQWHRQtYHOGHH[SRVLomR
RQ~PHURGHYH]HVTXHDIHUUDPHQWDp
desligada ou quando estiver a trabalhar sem
ID]HUQDGDSRGHUHGX]LUVLJQL¿FDWLYDPHQWHR
QtYHOGHH[SRVLomR
3URWHMDVHFRQWUDRVHIHLWRVGDYLEUDomRPDQWHQGR
a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos
TXHQWHVHRUJDQL]DQGRRVSDGU}HVGHWUDEDOKR
'(6&5,d­2 ),*$
2VHXEHUEHTXLPGHLPSDFWRIRLFRQFHELGRSDUD
perfurar madeira, metal e plástico e para perfurar
com percussão em tijolo e betão.
,QWHUUXSWRUGHOLJDUGHVOLJDU
2. Botão de bloqueio
5RGDGHDMXVWHGDYHORFLGDGH
,QWHUUXSWRUGHDYDQoRUHFXR
,QWHUUXSWRUSDUDYHORFLGDGHPHFkQLFD
,QWHUUXSWRUSDUDSHUIXUDomRSHUIXUDomRFRP
percussão
%XFKD
3XQKRSULQFLSDO
9. Punho auxiliar
/LPLWDGRUGHSURIXQGLGDGH
11. Cobertura das escovas de carbono
12. Chave da bucha
6XSRUWHGDFKDYHGDEXFKD
MONTAGEM
4
Antes de montar, desligue sempre
DPiTXLQDQRLQWHUUXSWRUHUHWLUHD¿FKD
GDWRPDGD
0RQWDJHPHUHPRomRGDEURFD ¿J%
$PiTXLQDSRGHVHUXWLOL]DGDFRPDVVHJXLQWHV
brocas:
0DGHLUD +66
0HWDO +66
%HWmRDOYHQDULD PHWDOGXUR
Montagem
Ɣ &RORTXHDFKDYHGDEXFKD QXPGRV
RULItFLRVH[LVWHQWHVQDEXFKD Ɣ $EUDDEXFKD URGDQGRDFKDYHGDEXFKD
(12) para a esquerda.
Ɣ ,QWURGX]DDEURFD QDEXFKD Ɣ )HFKHDEXFKD URGDQGRDFKDYHGDEXFKD
(12) para a direita.
Ɣ 5HWLUHDFKDYHGDEXFKD GDEXFKD Remoção
Ɣ &RORTXHDFKDYHGDEXFKD QXPGRV
RULItFLRVH[LVWHQWHVQDEXFKD Ɣ $EUDDEXFKD URGDQGRDFKDYHGDEXFKD
(12) para a esquerda.
Ɣ 5HPRYDDEURFD GDEXFKD Ɣ )HFKHDEXFKD URGDQGRDFKDYHGDEXFKD
(12) para a direita.
Ɣ 5HWLUHDFKDYHGDEXFKD GDEXFKD 0RQWDJHPHUHPRomRGRSXQKRDX[LOLDU ¿J&
Montagem
Ɣ 'HVDSHUWHRSXQKRDX[LOLDU Ɣ (PSXUUHRSXQKRDX[LOLDU VREUHDEXFKD Ɣ 5RGHRSXQKRDX[LOLDU SDUDDSRVLomR
pretendida.
Ɣ $SHUWHRSXQKRDX[LOLDU Remoção
Ɣ 'HVDSHUWHRSXQKRDX[LOLDU Ɣ 5HWLUHRSXQKRDX[LOLDU GDEXFKD Ɣ $SHUWHRSXQKRDX[LOLDU Montagem e remoção do limitador de
SURIXQGLGDGH ¿J'
2OLPLWDGRUGHSURIXQGLGDGHpXWLOL]DGRSDUD
GH¿QLUDSURIXQGLGDGHPi[LPDGHSHUIXUDomR
Montagem
Ɣ 'HVDSHUWHRSXQKRDX[LOLDU Ɣ ,QVLUDROLPLWDGRUGHSURIXQGLGDGH DWUDYpV
do orifício existente no punho auxiliar (9).
Ɣ $MXVWHROLPLWDGRUGHSURIXQGLGDGH SDUD
DSRVLomRQHFHVViULD
Ɣ $SHUWHRSXQKRDX[LOLDU Remoção
PT
Ɣ 'HVDSHUWHRSXQKRDX[LOLDU Ɣ 5HWLUHROLPLWDGRUGHSURIXQGLGDGH GR
punho auxiliar (9).
Ɣ $SHUWHRSXQKRDX[LOLDU UTILIZAÇÃO
/LJDomRHGHVOLJDomR ¿J$
Ɣ 3DUDOLJDUDPiTXLQDSULPDRLQWHUUXSWRUGH
OLJDUGHVOLJDU $YHORFLGDGHGDPiTXLQD
DXPHQWDUiVHSUHPLURLQWHUUXSWRUGHOLJDU
GHVOLJDU FRPPDLVIRUoD
Ɣ 3DUDOLJDUDPiTXLQDQRPRGRFRQWtQXRSULPD
RLQWHUUXSWRUGHOLJDUGHVOLJDU DRPHVPR
tempo que prime o botão de bloqueio (2).
Ɣ 3DUDGHVOLJDURPRGRFRQWtQXRSULPD
QRYDPHQWHRLQWHUUXSWRUGHOLJDUGHVOLJDU Ɣ 3DUDGHVOLJDUDPiTXLQDOLEHUWHRLQWHUUXSWRU
GHOLJDUGHVOLJDU ,QWHUUXSWRUGHDYDQoRUHFXR ¿J$
2
Não altere a direcção de rotação
GXUDQWHDXWLOL]DomR
2
Não altere o modo de funcionamento
GXUDQWHDXWLOL]DomR
Ɣ &RORTXHRLQWHUUXSWRU QDSRVLomR´$´
para perfurar.
Ɣ &RORTXHRLQWHUUXSWRU QDSRVLomR´%´
para perfurar com percussão.
Sugestões para uma melhor utilização
Ɣ )L[HDSHoDGHWUDEDOKR
Ɣ 6HJXUHVHPSUHDPiTXLQDFRPDVGXDVPmRV
Ɣ &RORTXHDEURFDQDSHoDGHWUDEDOKR
Ɣ /LJXHDPiTXLQD
Ɣ 1mRDSOLTXHGHPDVLDGDSUHVVmRVREUH
a máquina. Permita que a máquina execute
o trabalho.
Ɣ 'HVOLJXHDPiTXLQDHHVSHUHTXHSDUH
completamente antes de a pousar.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
4
Antes de proceder a trabalhos de
limpeza e manutenção, desligue sempre
DPiTXLQDQRLQWHUUXSWRUHUHWLUHD¿FKD
GDWRPDGD
Ɣ 3DUDXPDURWDomRSDUDDGLUHLWDHPSXUUHR
LQWHUUXSWRUGHDYDQoRUHFXR SDUDDHVTXHUGD
Ɣ 3DUDXPDURWDomRSDUDDHVTXHUGDHPSXUUHR Ɣ /LPSHUHJXODUPHQWHDHVWUXWXUDXWLOL]DQGRXP
pano macio.
LQWHUUXSWRUGHDYDQoRUHFXR SDUDDGLUHLWD
Ɣ 0DQWHQKDDVUDQKXUDVGHYHQWLODomRLVHQWDV
Ajuste da velocidade máxima de perfuração
GHSRHLUDVHVXMLGDGH6HQHFHVViULRXWLOL]H
¿J$
XPSDQRVXDYHHK~PLGRSDUDUHPRYHU
SRHLUDVHVXMLGDGHGDVUDQKXUDVGHYHQWLODomR
Não regule a velocidade durante
Ɣ /LPSHUHJXODUPHQWHDEXFKDHDEURFDSDUD
DXWLOL]DomR
HYLWDULPSUHFLV}HVGXUDQWHDXWLOL]DomR
2
Ɣ *LUHDURGDGHDMXVWHGDYHORFLGDGH SDUD
a direita para aumentar a velocidade máxima
GHSHUIXUDomR
Ɣ *LUHDURGDGHDMXVWHGDYHORFLGDGH SDUD
DHVTXHUGDSDUDUHGX]LUDYHORFLGDGHPi[LPD
GHSHUIXUDomR
Ajuste da velocidade de perfuração mecânica
¿J$
2
Não regule a velocidade durante
DXWLOL]DomR
Ɣ 6HFRORFDURLQWHUUXSWRU QDSRVLomR´´
DYHORFLGDGHGHSHUIXUDomRSRGHVHUDMXVWDGD
continuamente entre 0 e 1.100 min.
Ɣ 6HFRORFDURLQWHUUXSWRU QDSRVLomR´´
DYHORFLGDGHGHSHUIXUDomRSRGHVHUDMXVWDGD
FRQWLQXDPHQWHHQWUHHPLQ.
6XEVWLWXLomRGDEURFD ¿J%
Ɣ 3DUDUHPRYHUDEURFD HIHFWXHRV
SURFHGLPHQWRVGHVFULWRVQDVHFomR
´0RQWDJHPHUHPRomRGDEURFD´
Ɣ 3DUDPRQWDUDEURFD HIHFWXHRV
SURFHGLPHQWRVGHVFULWRVQDVHFomR
´0RQWDJHPHUHPRomRGDEURFD´
9HUL¿FDomRHVXEVWLWXLomRGDVHVFRYDVGH
FDUERQR ¿J$
$VHVFRYDVGHFDUERQRGHYHPVHUYHUL¿FDGDV
regularmente. Se as escovas de carbono
HVWLYHUHPJDVWDVDPiTXLQDFRPHoDUi
a funcionar de forma irregular.
2
Utilize apenas as escovas de carbono
GRWLSRFRUUHFWR
5HJXODomRGRPRGRGHIXQFLRQDPHQWR ¿J(
IT
Ɣ 5HWLUHDVFREHUWXUDVGDVHVFRYDVGHFDUERQR
XWLOL]DQGRXPDFKDYHGHIHQGD
Ɣ 5HWLUHDSODFDGHFREHUWXUDGRVXSRUWHGDV
escovas de carbono.
Ɣ /LPSHDVHVFRYDVGHFDUERQR
Ɣ (PFDVRGHGHVJDVWHVXEVWLWXDDVGXDV
escovas em simultâneo.
Ɣ 0RQWHDSODFDGHFREHUWXUDQRVXSRUWHGDV
escovas de carbono.
Ɣ 0RQWHDVFREHUWXUDVGDVHVFRYDVGHFDUERQR
XWLOL]DQGRXPDFKDYHGHIHQGD
Ɣ 'HSRLVGHPRQWDUDVQRYDVHVFRYDVGH
carbono, deixe a máquina funcionar sem
carga durante 15 minutos.
GARANTIA
Consulte os termos da garantia inclusos.
AMBIENTE
TRAPANO A PERCUSSIONE
PDM1016
*UD]LHSHUDYHUDFTXLVWDWRTXHVWRSURGRWWR)HUP
Con questo acquisto lei è entrato in possesso di
un prodotto di qualità eccellente, distribuito da
uno dei principali fornitori in Europa.
7XWWLLSURGRWWLGLVWULEXLWLGD)HUPVRQRUHDOL]]DWL
in conformità con i più rigidi standard in materia
GLVLFXUH]]DHSUHVWD]LRQLÊQRVWUD¿ORVR¿DRIIULUH
DOFOLHQWHXQVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGLHFFHOOHQWH
OLYHOORVXSSRUWDWRGDXQDJDUDQ]LDFRPSOHWD
&LDXJXULDPRFKHDSSUH]]HUjO¶XVRGLTXHVWR
prodotto per molti anni a venire.
AVVISI DI SICUREZZA
AVVISO
Leggere accuratamente gli avvisi
di sicurezza, gli avvisi di sicurezza
aggiuntivi e le istruzioni.
La mancata osservanza degli avvisi
di sicurezza e delle istruzioni potrebbe
causare scosse elettriche, incendio
HRJUDYLOHVLRQL
Mantenere gli avvisi di sicurezza
e le istruzioni a portata di mano per
future consultazioni.
1
Eliminação
8
2SURGXWRDFHVVyULRVHDHPEDODJHPGHYHPVHU
separados para reciclagem ecologicamente
segura.
Apenas para os países da CE
1mRFRORTXHDVIHUUDPHQWDVHOpFWULFDVQROL[R
,VHJXHQWLVLPEROLVRQRXWLOL]]DWLQHOSUHVHQWH
GRPpVWLFR(PFRQIRUPLGDGHFRPDGLUHFWUL]
manuale utente o sul prodotto:
HXURSHLD&(UHODWLYDDUHVtGXRVGH
equipamentos eléctricos e electrónicos e
/HJJHUHLOPDQXDOHXWHQWH
UHVSHFWLYDLPSOHPHQWDomRQDOHJLVODomRQDFLRQDO
DVIHUUDPHQWDVHOpFWULFDVQmRXWLOL]iYHLVGHYHP
ser recolhidas separadamente e eliminadas de
3HULFRORGLOHVLRQLSHUVRQDOL
um modo ecologicamente seguro.
1
2
3
3HULFRORGLVFRVVHHOHWWULFKH
Disconnettere immediatamente la spina
di alimentazione dalla rete elettrica
qualora il cavo di alimentazione risulti
danneggiato e durante ogni operazione
GLSXOLWXUDHPDQXWHQ]LRQH
4
5
,QGRVVDUHRFFKLDOLGLSURWH]LRQH
,QGRVVDUHSURWH]LRQLSHUO¶XGLWR
A
,QGRVVDUHXQDPDVFKHULQDDQWLSROYHUH
I
,QGRVVDUHJXDQWLGLVLFXUH]]D
IT
D
9HORFLWjYDULDELOHHOHWWURQLFDPHQWH
7
Doppio isolamento
8
Non smaltire il prodotto in contenitori
QRQLGRQHL
9
Il prodotto è conforme agli standard
pertinenti in materia di sicurezza previsti
GDOODOHJLVOD]LRQH(XURSHD
Avvisi di sicurezza aggiuntivi per trapani
a percussione
Ɣ 1RQRSHUDUHVXPDWHULDOLFRQWHQHQWLDPLDQWR
/¶DPLDQWRqXQDVRVWDQ]DFRQVLGHUDWD
cancerogena.
Ɣ ,QGRVVDUHRFFKLDOLGLSURWH]LRQH
Ɣ ,QGRVVDUHSURWH]LRQLSHUO¶XGLWRSHUHYLWDUHLO
rischio di lesioni all’udito.
Ɣ 6HQHFHVVDULRXWLOL]]DUHDFFHVVRULSURWHWWLYL
FRPHJXDQWLGLVLFXUH]]DVFDUSHGLVLFXUH]]D
ecc.
Ɣ 6RVWHQHUHO¶HOHWWURXWHQVLOHFRQXQDPDQR
sull’impugnatura principale e con l’altra
sull’impugnatura ausiliaria. Pericolo di lesioni
personali.
Ɣ 1HLSXQWLLQFXLO¶DFFHVVRULRSXzHQWUDUHLQ
FRQWDWWRFRQ¿OLHOHWWULFLQDVFRVWLRFRQLOFDYR
GLDOLPHQWD]LRQHVRVWHQHUHO¶HOHWWURXWHQVLOH
mediante l’apposita impugnatura isolante.
6HO¶DFFHVVRULRHQWUDLQFRQWDWWRFRQXQ¿OR
elettrico sotto tensione, è possibile che anche
le parti metalliche esposte dell’elettroutensile
entrino sotto tensione. Pericolo di scosse
elettriche.
Ɣ 1RQXWLOL]]DUHDFFHVVRULQRQVSHFL¿FDWDPHQWH
progettati e raccomandati dal fabbricante.
Pericolo di lesioni personali.
Ɣ 8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHDFFHVVRULLGRQHL
all’uso con l’elettroutensile.
Ɣ 8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHDFFHVVRULGHOOD
corretta dimensione. Assicurarsi che gli
accessori siano montati correttamente.
Ɣ 3ULPDGLRJQLXVRLVSH]LRQDUHO¶HOHWWURXWHQVLOH
HJOLDFFHVVRUL1RQXWLOL]]DUHDFFHVVRUL
GHIRUPDWLVSH]]DWLRDOWULPHQWLGDQQHJJLDWL
,QFDVRGLFDGXWDGHOO¶HOHWWURXWHQVLOHRGLXQR
degli accessori, controllare accuratamente che
non mostrino segni di danni. Se necessario,
sostituire l’accessorio.
Ɣ $]LRQDUHO¶HOHWWURXWHQVLOHLQDVVHQ]DGLFDULFR
in un’area sicura dopo il montaggio degli
accessori.
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Se l’elettroutensile vibra eccessivamente,
spegnerlo immediatamente, disconnettere la
VSLQDGLDOLPHQWD]LRQHGDOODUHWHHOHWWULFD
e tentare di risolvere il problema.
9HUL¿FDUHFKHODPDVVLPDYHORFLWj
dell’accessorio sia superiore o uguale alla
massima velocità dell’elettroutensile.
Consultare la targhetta nominale
dell’elettroutensile.
3ULPDGHOO¶XVRULPXRYHUHFKLRGLHGDOWULRJJHWWL
PHWDOOLFLGDOSH]]RLQODYRUD]LRQH
9HUL¿FDUHFKHLOSH]]RLQODYRUD]LRQHVLD
VRVWHQXWRR¿VVDWRFRUUHWWDPHQWH
7HQHUHOHPDQLDGLVWDQ]DGDOSH]]RLQ
ODYRUD]LRQHGXUDQWHO¶XVR
1RQSRUUHPDLO¶HOHWWURXWHQVLOHVXXQWDYROR
RXQEDQFRGDODYRURVHQ]DDYHUOR
precedentemente spento.
Sicurezza elettrica
3
Controllare sempre che la tensione di
alimentazione corrisponda alla tensione
indicata sulla targhetta delle
FDUDWWHULVWLFKH
Ɣ 1RQXWLOL]]DUHO¶HOHWWURXWHQVLOHTXDQGRLOFDYR
RODVSLQDGLDOLPHQWD]LRQHVRQRGDQQHJJLDWL
Ɣ 8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHFDYLGLSUROXQJD
LGRQHLSHUODSRWHQ]DQRPLQDOH
GHOO¶HOHWWURXWHQVLOHFRQFRQGXWWRULGLVH]LRQH
minima di 1,5 mm24XDQGRVLXWLOL]]DXQFDYR
di prolunga con avvolgicavo, svolgere sempre
completamente il cavo.
DATI TECNICI
PDM1016
7HQVLRQHGLDOLPHQWD]LRQH
9a
)UHTXHQ]DGLDOLPHQWD]LRQH
+]
3RWHQ]DDVVRUELWD
:
Velocità a vuoto
min
)UHTXHQ]DG¶LPSDWWR
Foratura
min
Foratura a percussione
min
'LDPHWURPD[GHOODSXQWDSHUWUDSDQR
/HJQR
PP
&DOFHVWUX]]R
PP
$FFLDLR
PP
&ODVVHGLSURWH]LRQH
3HVR
NJ
,3
29
IT
RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI
PDM1016
3UHVVLRQHVRQRUD /pa 3RWHQ]DDFXVWLFD /wa ,QFHUWH]]D . G% $ G% $ G% $ 3HUIRUD]LRQHGLFDOFHVWUX]]R PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
3HUIRUD]LRQHGLPHWDOOR
2
,QGRVVDUHSURWH]LRQLSHUO¶XGLWR
Nível de vibração
2QtYHOGHHPLVVmRGHYLEUDo}HVLQGLFDGRQD
SDUWHSRVWHULRUGHVWHPDQXDOGHLQVWUXo}HVIRL
PHGLGRGHDFRUGRFRPXPWHVWHQRUPDOL]DGR
IRUQHFLGRQD(1SRGHVHUXWLOL]DGRSDUD
comparar uma ferramenta com outra e como uma
DYDOLDomRSUHOLPLQDUGHH[SRVLomRjYLEUDomR
TXDQGRXWLOL]DUDIHUUDPHQWDSDUDDVDSOLFDo}HV
mencionadas
XWLOL]DUDIHUUDPHQWDSDUDGLIHUHQWHV
DSOLFDo}HVRXFRPDFHVVyULRVGLIHUHQWHVRX
PDQWLGRVGH¿FLHQWHPHQWHSRGHDXPHQWDU
VLJQL¿FDWLYDPHQWHRQtYHOGHH[SRVLomR
RQ~PHURGHYH]HVTXHDIHUUDPHQWDp
desligada ou quando estiver a trabalhar sem
ID]HUQDGDSRGHUHGX]LUVLJQL¿FDWLYDPHQWHR
QtYHOGHH[SRVLomR
3URWHMDVHFRQWUDRVHIHLWRVGDYLEUDomRPDQWHQGR
a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos
TXHQWHVHRUJDQL]DQGRRVSDGU}HVGHWUDEDOKR
'(6&5,=,21( ),*$
,OWUDSDQRDSHUFXVVLRQHqVWDWRSURJHWWDWRSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGLIRULVXOHJQRPHWDOORHSODVWLFD
e per forare a percussione su mattoni
HFDOFHVWUX]]R
,QWHUUXWWRUHRQRII
2. Pulsante di blocco
6HOHWWRUHGLUHJROD]LRQHGHOODYHORFLWj
&RPPXWDWRUHGHOVHQVRGLURWD]LRQHRUDULR
antiorario
5. Commutatore per velocità meccanica
&RPPXWDWRUHSHUIRUDWXUDIRUDWXUD
a percussione
0DQGULQR
,PSXJQDWXUDSULQFLSDOH
,PSXJQDWXUDDXVLOLDULD
10. Arresto di profondità
&RSHUFKLRGHOODVSD]]ROHLQFDUERQLR
12. Chiave del mandrino
6XSSRUWRGHOODFKLDYHGHOPDQGULQR
MONTAGGIO
4
Prima del montaggio, spegnere sempre
l’elettroutensile e scollegare la spina di
DOLPHQWD]LRQHGDOODUHWHHOHWWULFD
Montaggio e rimozione della punta per
WUDSDQR ¿J%
/¶HOHWWURXWHQVLOHSXzHVVHUHXWLOL]]DWRFRQOH
seguenti punte per trapano:
/HJQR +66
0HWDOOR +66
&DOFHVWUX]]RPXUDWXUD FDUEXUR
Montaggio
Ɣ ,QVHULUHODFKLDYHGHOPDQGULQR LQXQRGHL
IRULGHOPDQGULQR Ɣ $SULUHLOPDQGULQR UXRWDQGRODFKLDYHGHO
mandrino (12) in senso antiorario.
Ɣ ,QVHULUHODSXQWDSHUWUDSDQR QHOPDQGULQR
Ɣ &KLXGHUHLOPDQGULQR UXRWDQGRODFKLDYH
del mandrino (12) in senso orario.
Ɣ 5LPXRYHUHODFKLDYHGHOPDQGULQR GDO
PDQGULQR Rimozione
Ɣ ,QVHULUHODFKLDYHGHOPDQGULQR LQXQRGHL
IRULGHOPDQGULQR Ɣ $SULUHLOPDQGULQR UXRWDQGRODFKLDYHGHO
mandrino (12) in senso antiorario.
Ɣ (VWUDUUHODSXQWDSHUWUDSDQR GDO
PDQGULQR Ɣ &KLXGHUHLOPDQGULQR UXRWDQGRODFKLDYH
del mandrino (12) in senso orario.
Ɣ 5LPXRYHUHODFKLDYHGHOPDQGULQR GDO
PDQGULQR Montaggio e rimozione dell’impugnatura
DXVLOLDULD ¿J&
Montaggio
Ɣ $OOHQWDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD Ɣ ,QVHULUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD VXO
PDQGULQR Ɣ 5XRWDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD QHOOD
SRVL]LRQHGHVLGHUDWD
Ɣ 6HUUDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD IT
Rimozione
Ɣ $OOHQWDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD Ɣ 5LPXRYHUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD GDO
PDQGULQR Ɣ 6HUUDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD Montaggio e rimozione dell’arresto
GLSURIRQGLWj ¿J'
/¶DUUHVWRGLSURIRQGLWjqXWLOL]]DWRSHULPSRVWDUH
la massima profondità di foratura.
Montaggio
Ɣ $OOHQWDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD Ɣ ,QVHULUHO¶DUUHVWRGLSURIRQGLWj DWWUDYHUVRLO
foro sull’impugnatura ausiliaria (9).
Ɣ 5HJRODUHO¶DUUHVWRGLSURIRQGLWj VXOOD
SRVL]LRQHGHVLGHUDWD
Ɣ 6HUUDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD IRUDWXUD ¿J$
2
1RQLPSRVWDUHODYHORFLWjGXUDQWHO¶XVR
Ɣ 5XRWDUHLOVHOHWWRUHGLUHJROD]LRQHGHOOD
YHORFLWj LQVHQVRRUDULRSHUDXPHQWDUH
la massima velocità di foratura.
Ɣ 5XRWDUHLOVHOHWWRUHGLUHJROD]LRQHGHOOD
YHORFLWj LQVHQVRDQWLRUDULRSHUULGXUUH
la massima velocità di foratura.
Impostazione della velocità meccanica
GLIRUDWXUD ¿J$
2
1RQLPSRVWDUHODYHORFLWjGXUDQWHO¶XVR
Rimozione
Ɣ $OOHQWDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD Ɣ 5LPXRYHUHO¶DUUHVWRGLSURIRQGLWj dall’impugnatura ausiliaria (9).
Ɣ 6HUUDUHO¶LPSXJQDWXUDDXVLOLDULD Ɣ ,PSRVWDQGRLOFRPPXWDWRUH LQSRVL]LRQH
´´ODYHORFLWjGLIRUDWXUDSXzHVVHUHUHJRODWD
in modo continuo tra 0 e 1.100 min.
Ɣ ,PSRVWDQGRLOFRPPXWDWRUH LQSRVL]LRQH
´´ODYHORFLWjGLIRUDWXUDSXzHVVHUHUHJRODWD
LQPRGRFRQWLQXRWUDHPLQ.
USO
Impostazione della modalità di funzionamento
¿J(
$FFHQVLRQHHVSHJQLPHQWR ¿J$
Ɣ 3HUDFFHQGHUHO¶HOHWWURXWHQVLOHSUHPHUH
O¶LQWHUUXWWRUHRQRII $XPHQWDQGROD
SUHVVLRQHVXOO¶LQWHUUXWWRUHRQRII ODYHORFLWj
dell’elettroutensile aumenterà.
Ɣ 3HUFRPPXWDUHO¶HOHWWURXWHQVLOHVXOODPRGDOLWj
continua, mantenere premuto l’interruttore
RQRII HFRQWHPSRUDQHDPHQWHSUHPHUH
il pulsante di blocco (2).
Ɣ 3HUGLVDWWLYDUHODPRGDOLWjFRQWLQXDSUHPHUH
QXRYDPHQWHO¶LQWHUUXWWRUHRQRII Ɣ 3HUVSHJQHUHO¶HOHWWURXWHQVLOHULODVFLDUH
O¶LQWHUUXWWRUHRQRII Commutatore del senso di rotazione orario/
DQWLRUDULR ¿J$
2
1RQPRGL¿FDUHODGLUH]LRQHGLURWD]LRQH
GXUDQWHO¶XVR
Ɣ 6FRUUHUHLOFRPPXWDWRUHGHOVHQVRGLURWD]LRQH
RUDULRDQWLRUDULR YHUVRVLQLVWUDSHU
LPSRVWDUHODURWD]LRQHLQVHQVRRUDULR
Ɣ 6FRUUHUHLOFRPPXWDWRUHGHOVHQVRGLURWD]LRQH
RUDULRDQWLRUDULR YHUVRGHVWUDSHULPSRVWDUH
ODURWD]LRQHLQVHQVRDQWLRUDULR
Impostazione della massima velocità di
2
1RQPRGL¿FDUHODPRGDOLWjGL
IXQ]LRQDPHQWRGXUDQWHO¶XVR
Ɣ 3RUWDUHLOFRPPXWDWRUH LQSRVL]LRQH´$´
per foratura.
Ɣ 3RUWDUHLOFRPPXWDWRUH LQSRVL]LRQH´%´
per foratura a percussione.
Suggerimenti per un uso ottimale
Ɣ %ORFFDUHLOSH]]RLQODYRUD]LRQH
Ɣ 6RVWHQHUHVDOGDPHQWHO¶HOHWWURXWHQVLOHFRQ
entrambe le mani.
Ɣ 3RVL]LRQDUHODSXQWDSHUWUDSDQRVXOSH]]R
LQODYRUD]LRQH
Ɣ $FFHQGHUHO¶HOHWWURXWHQVLOH
Ɣ 1RQHVHUFLWDUHXQDSUHVVLRQHHFFHVVLYD
VXOO¶HOHWWURXWHQVLOH/DVFLDUHFKH
l’elettroutensile effettui il lavoro.
Ɣ 3ULPDGLDSSRJJLDUHO¶HOHWWURXWHQVLOHVSHJQHUOR
e attendere che si arresti completamente.
PULIZIA E MANUTENZIONE
4
Prima di ogni operazione di pulizia
e manutenzione, spegnere sempre
l’elettroutensile e disconnettere la spina
GLDOLPHQWD]LRQHGDOODUHWHHOHWWULFD
IT
Ɣ 3XOLUHUHJRODUPHQWHO¶LQYROXFURFRQXQSDQQR
morbido.
Ɣ 0DQWHQHUHOHIHULWRLHGLYHQWLOD]LRQHSXOLWH
e libere da polvere e sporco. Se necessario,
XWLOL]]DUHXQSDQQRPRUELGRLQXPLGLWRSHU
rimuovere polvere e sporco dalle feritoie di
YHQWLOD]LRQH
Ɣ 3XOLUHUHJRODUPHQWHLOPDQGULQRHODSXQWDSHU
trapano per evitare imprecisioni durante l’uso.
6RVWLWX]LRQHGHOODSXQWDSHUWUDSDQR ¿J%
Ɣ 3HUULPXRYHUHODSXQWDSHUWUDSDQR SURFHGHUHFRPHGHVFULWWRQHOODVH]LRQH
´0RQWDJJLRHULPR]LRQHGHOODSXQWDSHUWUDSDQR´
Ɣ 3HUPRQWDUHODSXQWDSHUWUDSDQR SURFHGHUHFRPHGHVFULWWRQHOODVH]LRQH
´0RQWDJJLRHULPR]LRQHGHOODSXQWDSHUWUDSDQR´
Controllo e sostituzione delle spazzole in
FDUERQLR ¿J$
/HVSD]]ROHLQFDUERQLRGHYRQRHVVHUH
FRQWUROODWHUHJRODUPHQWH6HOHVSD]]ROHLQ
FDUERQLRVRQRXVXUDWHO¶HOHWWURXWHQVLOHLQL]LHUj
DIXQ]LRQDUHLQPRGRLUUHJRODUH
2
Utilizzare esclusivamente spazzole in
FDUERQLRGHOWLSRFRUUHWWR
Ɣ 5LPXRYHUHLFRSHUFKLGHOOHVSD]]ROHLQ
FDUERQLR XWLOL]]DQGRXQFDFFLDYLWH
Ɣ 5LPXRYHUHODSODFFKHWWDGLFRSHUWXUDGDO
SRUWDVSD]]ROHLQFDUERQLR
Ɣ 3XOLUHOHVSD]]ROHLQFDUERQLR
Ɣ ,QFDVRGLHFFHVVLYDXVXUDVRVWLWXLUH
FRQWHPSRUDQHDPHQWHHQWUDPEHOHVSD]]ROHLQ
carbonio.
Ɣ 0RQWDUHODSODFFKHWWDGLFRSHUWXUDVXO
SRUWDVSD]]ROHLQFDUERQLR
Ɣ 0RQWDUHLFRSHUFKLGHOOHVSD]]ROHLQFDUERQLR
XWLOL]]DQGRXQFDFFLDYLWH
Ɣ 'RSRLOPRQWDJJLRGLQXRYHVSD]]ROHLQ
carbonio, lasciar ruotare l’elettroutensile
a vuoto per 15 minuti.
GARANZIA
&RQVXOWDUHLWHUPLQLHOHFRQGL]LRQLGHOODJDUDQ]LD
allegata.
AMBIENTE
Smaltimento
8
,OSURGRWWRJOLDFFHVVRULHO¶LPEDOODJJLRGHYRQR
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE.
1RQVPDOWLUHJOLHOHWWURXWHQVLOLQHLFRQWHQLWRULSHU
UL¿XWLGRPHVWLFL$LVHQVLGHOOD'LUHWWLYD&(
GHO3DUODPHQWRHXURSHRLQPDWHULDGL5L¿XWLGD
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
UHODWLYDDWWXD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOODOHJLVOD]LRQH
QD]LRQDOHJOLHOHWWURXWHQVLOLLQXWLOL]]DELOLGHYRQR
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
SV
SLAGBORRMASKIN
PDM1016
7
'XEEHOLVROHUDG
7DFNI|UDWWGXYDOGHGHQQD)HUPSURGXNW
'XKDUQXInWWHQXWPlUNWSURGXNWOHYHUHUDGDYHQ
av Europas ledande leverantörer.
$OODSURGXNWHUVRPOHYHUHUDVIUnQ)HUPlU
tillverkade enligt de högsta standarderna för
SUHVWDQGDRFKVlNHUKHW6RPHQGHODYYnU
¿ORVR¿LQJnUlYHQDWWYLWLOOKDQGDKnOOHUHQXWPlUNW
NXQGVHUYLFHVRPlYHQEDFNDVXSSDYYnU
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
SURGXNWLPnQJDnU
8
Släng inte produkten i olämpliga
EHKnOODUH
9
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
L(8GLUHNWLYHQ
SÄKERHETSVARNINGAR
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
DQYLVQLQJDUQDI|OMVNDQGHWWDRUVDND
HOVW|WDUEUDQGRFKHOOHUDOOYDUOLJD
NURSSVVNDGRU
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
1
Följande symboler används i bruksanvisningen
HOOHUSnSURGXNWHQ
1
/lVLJHQRPEUXNVDQYLVQLQJHQ
2
5LVNI|USHUVRQVNDGD
3
5LVNI|UHOVW|W
4
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
lYHQXQGHUUHQJ|ULQJRFKXQGHUKnOO
5
$QYlQGVN\GGVJODV|JRQ
$QYlQGK|UVHOVN\GG
A
$QYlQGVN\GGVPDVN
I
$QYlQGVN\GGVKDQGVNDU
D
(OHNWURQLVNWYDULDEHOKDVWLJKHW
Ytterligare säkerhetsvarningar för
slagborrmaskiner
Ɣ $UEHWDLQWHPHGPDWHULDOVRPLQQHKnOOHUDVEHVW
Asbest betraktas som cancerframkallande.
Ɣ $QYlQGVN\GGVJODV|JRQ
Ɣ $QYlQGK|UVHOVN\GGI|UXQGYLNDQGHDY
hörselskador.
Ɣ 2PQ|GYlQGLJWDQYlQGDQGUD
skyddsanordningar, som skyddshandskar,
skyddsskor, etc.
Ɣ +nOOPDVNLQHQPHGHQKDQGSn
KXYXGKDQGWDJHWRFKGHQDQGUDKDQGHQSn
hjälphandtaget. Risk för personskada.
Ɣ +nOOPDVNLQHQLGHQLVROHUDGHJUHSS\WDQGlU
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
OHGQLQJDUHOOHUQlWNDEODU2PWLOOEHK|UHWNRPPHU
i kontakt med spänningsförande ledning, kan
GHH[SRQHUDGHPHWDOOGHODUQDSnPDVNLQHQ
RFNVnEOLVSlQQLQJVI|UDQGH5LVNI|UHOVW|W
Ɣ $QYlQGLQWHWLOOEHK|UVRPLQWHlUVSHFLHOOW
designade och rekommenderade av
tillverkaren. Risk för personskada.
Ɣ $QYlQGHQGDVWWLOOEHK|UVRPlUOlPSOLJDI|U
maskinen.
Ɣ $QYlQGHQGDVWWLOOEHK|UPHGNRUUHNWDPnWW
Se till att tillbehören är korrekt monterade.
Ɣ 8QGHUV|NPDVNLQHQRFKWLOOEHK|UHQI|UH
användning. Använd aldrig tillbehör som är
E|MGDVSUXFNQDHOOHUSnDQQDWVlWWVNDGDGH
2PPDVNLQHQHOOHUQnJRWDYWLOOEHK|UHQKDU
WDSSDWVNRQWUROOHUDGnPDVNLQHQHOOHU
WLOOEHK|UHWPHGDYVHHQGHSnVNDGRU
Byt vid behov ut tillbehöret.
Ɣ /nWPDVNLQHQJnXWDQEHODVWQLQJSnHQVlNHU
plats efter montering av tillbehören.
2PPDVNLQHQYLEUHUDUVWDUNWVNDPDVNLQHQ
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
Ɣ .RQWUROOHUDDWWPD[LPDODKDVWLJKHWHQI|U
tillbehöret är större än eller lika stor som
maximala hastigheten för maskinen.
7LWWDSnPDVNLQHQPlUNVN\OW
Ɣ )|UHDQYlQGQLQJWDERUWDOODVSLNDURFKDQGUD
PHWDOOI|UHPnOIUnQDUEHWVVW\FNHW
SV
Ɣ 6HWLOODWWDUEHWVVW\FNHWKDUNRUUHNWVW|GHOOHU
fäste.
Ɣ +nOOKlQGHUQDERUWDIUnQDUEHWVVW\FNHWXQGHU
användning.
Ɣ 3ODFHUDDOGULJPDVNLQHQSnHWWERUGHOOHUHQ
arbetsbänk innan den stängts av.
Elektrisk säkerhet
3
.RQWUROOHUDDOOWLGDWWVWU|PI|UV|UMQLQJHQV
spänning överensstämmer med
VSlQQLQJHQSnPlUNSOnWHQ
Ɣ $QYlQGLQWHPDVNLQHQRPQlWNDEHOQHOOHU
nätkontakten är skadad.
Ɣ $QYlQGHQGDVWI|UOlQJQLQJVNDEODUVRPlU
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2WMRFND2PI|UOlQJQLQJVNDEHOSn
WUXPPDDQYlQGVPnVWHNDEHOQDOOWLGUXOODVXW
helt.
TEKNISKA DATA
PDM1016
1lWVSlQQLQJ
1lWIUHNYHQV
,QHIIHNW
2EHODVWDGKDVWLJKHW
Slagfrekvens
Borrning
Slagborrning
Max. borrdiameter
7Ul
%HWRQJ
6WnO
6N\GGVNODVV
9LNW
9a
+]
:
PLQ–1
min–1 min–1 PP
PP
PP
NJ
,3
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet.
RPYHUNW\JHWDQYlQGVSnHWWDQQDWlQGHW
DYVHGGDV\IWHWHOOHUPHGIHOHOOHUGnOLJW
XQGHUKnOOQDWLOOEHK|UNDQGHWWDGUDVWLVNW|ND
YLEUDWLRQVQLYnQ
QlUYHUNW\JHWVWlQJVDYHOOHUlUSnPHQLQWH
används, kan detta avsevärt minska
YLEUDWLRQVQLYnQ
6N\GGDGLJPRWYLEUDWLRQJHQRPDWWXQGHUKnOOD
YHUNW\JHWRFKGHVVWLOOEHK|UKnOODKlQGHUQD
varma och styra upp ditt arbetssätt.
%(6.5,91,1* ),*$
Slagbormaskinen har konstruerats för borrning av
KnOLWUlPHWDOORFKSODVWRFKI|UVODJERUUQLQJ
i tegel och betong.
1. Strömbrytare
2. Spärrknapp
5DWWI|UKDVWLJKHWVMXVWHULQJ
)UDPEDFNRPNRSSODUH
2PNRSSODUHI|UPHNDQLVNKDVWLJKHW
2PNRSSODUHI|UERUUQLQJVODJERUUQLQJ
&KXFN
+XYXGKDQGWDJ
+MlOSKDQGWDJ
'MXSVWRSS
.ROERUVWVN\GG
12. Chucknyckel
+nOODUHI|UFKXFNQ\FNHO
MONTERING
BULLER OCH VIBRATIONER
PDM1016
%XOOHUQLYn /pa /MXGHIIHNW /wa 2VlNHUKHW . Boring i betong
Boring i metall
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
$QYlQGK|UVHOVN\GG
Vibrationsnivå
9LEUDWLRQVHPLVVLRQVYlUGHWVRPVWnUSnEDNVLGDQ
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
HWWVWDQGDUGLVHUDWWHVWLHQOLJKHWPHG(1
detta värde kan användas för att jämföra
4
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
YlJJXWWDJHW
0RQWHULQJRFKERUWWDJQLQJDYERUUHW ¿J%
Maskinen lämpar sig för användning av följande
borr:
7Ul +66
0HWDOO +66
%HWRQJPXUVWHQ KnUGPHWDOO
Montering
Ɣ 6WLFNLQFKXFNQ\FNHOQ LHWWDYKnOHQ
LFKXFNHQ Ɣ gSSQDFKXFNHQ JHQRPDWWYULGD
chucknyckeln (12) moturs.
SV
Ɣ 6WLFNLQERUUHW LFKXFNHQ Ɣ 6WlQJFKXFNHQ JHQRPDWWYULGD
chucknyckeln (12) medurs.
Ɣ 7DERUWFKXFNQ\FNHOQ IUnQFKXFNHQ Borttagning
Ɣ 6WLFNLQFKXFNQ\FNHOQ LHWWDYKnOHQ
LFKXFNHQ Ɣ gSSQDFKXFNHQ JHQRPDWWYULGD
chucknyckeln (12) moturs.
Ɣ 7DERUWERUUHW IUnQFKXFNHQ Ɣ 6WlQJFKXFNHQ JHQRPDWWYULGD
chucknyckeln (12) medurs.
Ɣ 7DERUWFKXFNQ\FNHOQ IUnQFKXFNHQ Montering och borttagning av hjälphandtaget
¿J&
Montering
Ɣ /RVVDKMlOSKDQGWDJHW Ɣ 6NMXWKMlOSKDQGWDJHW |YHUFKXFNHQ Ɣ 9ULGKMlOSKDQGWDJHW WLOO|QVNDWOlJH
Ɣ 'UDIDVWKMlOSKDQGWDJHW Borttagning
Ɣ /RVVDKMlOSKDQGWDJHW Ɣ 7DERUWKMlOSKDQGWDJHW IUnQFKXFNHQ Ɣ 'UDIDVWKMlOSKDQGWDJHW Montering och borttagning av djupstoppet
¿J'
'MXSVWRSSHWDQYlQGVWLOODWWVWlOODLQPD[LPDOW
borrdjup.
Montering
Ɣ /RVVDKMlOSKDQGWDJHW Ɣ 6lWWLQGMXSVWRSSHW JHQRPKnOHW
i hjälphandtaget (9).
Ɣ 6WlOOLQGMXSVWRSSHW L|QVNDWOlJH
Ɣ 'UDIDVWKMlOSKDQGWDJHW Borttagning
Ɣ /RVVDKMlOSKDQGWDJHW Ɣ 7DERUWGMXSVWRSSHW IUnQKMlOSKDQGWDJHW Ɣ 'UDIDVWKMlOSKDQGWDJHW WU\FNHQJnQJWLOOSnVWU|PEU\WDUHQ Ɣ )RUDWWVWlQJDDYPDVNLQHQVOlSS
strömbrytaren (1).
)UDPEDFNRPNRSSODUH ¿J$
2
Ändra inte rotationsriktningen under
DQYlQGQLQJ
Ɣ )|UPHGXUVURWDWLRQVNMXWIUDP
EDFNRPNRSSODUHQ nWYlQVWHU
Ɣ )|UPRWXUVURWDWLRQVNMXWIUDP
EDFNRPNRSSODUHQ nWK|JHU
,QVWlOOQLQJDYPD[LPDOERUUKDVWLJKHW ¿J$
2
6WlOOLQWHLQKDVWLJKHWHQYLGDQYlQGQLQJ
Ɣ 9ULGUDWWHQI|UKDVWLJKHWVMXVWHULQJ PHGXUV
för att öka den maximala borrhastigheten.
Ɣ 9ULGUDWWHQI|UKDVWLJKHWVMXVWHULQJ PRWXUV
för att minska den maximala borrhastigheten.
,QVWlOOQLQJDYPHNDQLVNERUUKDVWLJKHW ¿J$
2
6WlOOLQWHLQKDVWLJKHWHQYLGDQYlQGQLQJ
Ɣ 2PGXVWlOOHURPNRSSODUHQ LSRVLWLRQ´´
kan borrhastigheten varieras steglöst mellan
0 och 1.100 min.
Ɣ 2PGXVWlOOHURPNRSSODUHQ LSRVLWLRQ´´
kan borrhastigheten varieras steglöst mellan
RFKPLQ.
,QVWlOOQLQJDYGULIWOlJHW ¿J(
2
bQGUDLQWHGULIWOlJHWXQGHUDQYlQGQLQJ
Ɣ 6WlOORPNRSSODUHQ LSRVLWLRQ´$´I|UERUUQLQJ
Ɣ 6WlOORPNRSSODUHQ LSRVLWLRQ´%´I|U
slagborrning.
Tips för bästa användning
Ɣ 6SlQQIDVWDUEHWVVW\FNHW
Ɣ +nOOPDVNLQHQPHGEnGDKlQGHUQD
ANVÄNDNING
Ɣ 3ODFHUDERUUHWSnDUEHWVVW\FNHW
Ɣ 6WDUWDPDVNLQHQ
6WDUWDRFKVWlQJDDY ¿J$
Ɣ )RUDWWVWDUWDPDVNLQHQWU\FNSnVWU|PEU\WDUHQ Ɣ 8W|YDLQWHI|UVWRUWWU\FNSnPDVNLQHQ
/nWPDVNLQHQJ|UDDUEHWHW
(1). Ju längre du skjuter strömbrytaren (1),
Ɣ 6WlQJDYPDVNLQHQRFKYlQWDWLOOVGHQVWDQQDW
desto högre blir maskinens hastighet.
helt innan du sätter ner maskinen.
Ɣ )|UDWWVWDUWDPDVNLQHQWU\FNLQVSlUUNQDSSHQ
RFKKnOOVDPWLGLJWLQVWU|PEU\WDUHQ Ɣ )RUDWWVWlQJDDYGHWNRQWLQXHUOLJDOlJHW
SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
4
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
QlWNRQWDNWHQXUYlJJXWWDJHW
Ɣ 5HQJ|UK|OMHWUHJHOEXQGHWPHGHQPMXNWUDVD
Ɣ 6HWLOODWWYHQWLODWLRQVKnOHQlUIULDIUnQGDPP
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
WUDVDI|UDWWWDERUWGDPPRFKVPXWVIUnQ
YHQWLODWLRQVKnOHQ
Ɣ 5HQJ|UFKXFNHQRFKERUUHWUHJHOEXQGHWI|UDWW
undvika onoggrannhet under användningen.
%\WHDYERUUHW ¿J%
Ɣ )|UDWWWDERUWERUUHW IRUWVlWWHQOLJW
EHVNULYQLQJHQLDYVQLWWHW´0RQWHULQJRFK
ERUWWDJQLQJDYERUUHW´
Ɣ )|UDWWPRQWHUDERUUHW IRUWVlWWHQOLJW
EHVNULYQLQJHQLDYVQLWWHW´0RQWHULQJRFK
ERUWWDJQLQJDYERUUHW´
.RQWUROORFKE\WHDYNROERUVWDUQD ¿J$
.ROERUVWDUQDPnVWHNRQWUROOHUDVUHJHOEXQGHW
2PNROERUVWDUQDlUVOLWQDNRPPHUPDVNLQHQDWW
JnRMlPQW
2
$QYlQGHQGDVWUlWWW\SDYNROERUVWDU
Ɣ 7DERUWNROERUVWVN\GGHQ PHGKMlOSDYHQ
skruvmejsel.
Ɣ 7DERUWVN\GGVSODWWDQIUnQNROERUVWKnOODUHQ
Ɣ 5HQJ|UNROERUVWDUQD
Ɣ 9LGVOLWDJHPnVWHEnGDNROERUVWDUQDE\WDVXW
samtidigt.
Ɣ 0RQWHUDVN\GGVSODWWDQSnNROERUVWKnOODUHQ
Ɣ 0RQWHUDNROERUVWVN\GGHQ PHGKMlOSDYHQ
skruvmejsel.
Ɣ /nWHIWHUPRQWHULQJDYQ\DNROERUVWDU
maskinen löpa obelastad i 15 minuter.
GARANTI
Se de medföljande garantivillkoren.
MILJÖ
Bortskaffning
8
3URGXNWHQWLOOEHK|UHQRFKI|USDFNQLQJHQPnVWH
VRUWHUDVI|UPLOM|YlQOLJnWHUYLQQLQJ
Endast för EU-länder
6OlQJLQWHHOYHUNW\JLKXVKnOOVDYIDOOHW(QOLJWGHW
HXURSHLVND:(((GLUHNWLYHW(*I|UDYIDOO
IUnQHOHNWULVNRFKHOHNWURQLVNXWUXVWQLQJRFKGHVV
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte
längre kan användas samlas in separat och
NDVVHUDVSnHWWPLOM|YlQOLJWVlWW
FI
ISKUPORA
PDM1016
.LLWlPPHWHLWlWlPlQ)HUPWXRWWHHQYDOLQQDVWD
2OHWWHKDQNNLQHHWHULQRPDLVHQWXRWWHHQMRQND
valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia.
.DLNNL)HUP\KWL|QWRLPLWWDPDWWXRWWHHWRQ
YDOPLVWHWWXNRUNHLPSLHQVXRULWXVN\N\MD
WXUYDOOLVXXVVWDQGDUGLHQPXNDDQ2VDQD
¿ORVR¿DDPPHWDUMRDPPHP\|VNRUNHDOXRNNDLVHQ
asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen
takuu.
Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.
8
Älä hävitä tuotetta sopimattomiin
MlWHDVWLRLKLQ
9
Tuote täyttää soveltuvien EU-direktiivien
WXUYDOOLVXXVVWDQGDUGLW
Iskuporien lisäturvallisuusohjeet
Ɣ bOlW\|VWlDVEHVWLDVLVlOWlYLlPDWHULDDOHMD
Asbesti on karsinogeeninen materiaali.
Ɣ .l\WlVXRMDODVHMD
Ɣ .l\WlNXXORVXRMDLPLDYlOWW\lNVHVL
kuulovammoilta.
Ɣ .l\WlWDUYLWWDHVVDPXLWDVXRMDYDUXVWHLWD
kuten suojakäsineitä, turvajalkineita, jne.
Ɣ 3LWHOHNRQHWWDSLWlHQ\KWlNlWWlSllNDKYDVVD
MDWRLVWDOLVlNDKYDVVD+HQNLO|YDKLQNRYDDUD
TURVALLISUUSOHJEET
Ɣ 3LWHOHNRQHWWDVHQHULVWHW\LVWlNDKYRLVWDVLOORLQ
kun lisävaruste voi koskettaa piilossa olevia
VAROITUS
johtoja tai virtajohtoa. Jos lisävaruste
Lue nämä turvallisuusohjeet,
koskettaa jännityksenalaista johtoa, jännite voi
lisävaroitukset ja ohjeet.
siirtyä koneen suojaamattomiin
0LNlOLWXUYDOOLVXXVRKMHLWDMDYDURLWXNVLDHL
metallipintoihin. Sähköiskuvaara.
QRXGDWHWDYRLVHVHMRKWDDVlKN|LVNXLKLQ Ɣ bOlNl\WlOLVlYDUXVWHLWDMRLWDYDOPLVWDMDHLROH
WXOLSDORRQMDWDLYDNDYDDQ
erityisesti suunnitellut ja suositellut.
KHQNLO|YDKLQNRRQ
+HQNLO|YDKLQNRYDDUD
Säilytä turvallisuusohjeet ja varoitukset Ɣ .l\WlDLQRDVWDDQOLVlYDUXVWHLWDMRWNDVRSLYDW
tulevia käyttökertoja varten.
käytettäväksi koneen kanssa.
Ɣ .l\WlDLQRDVWDDQRLNHDQNRNRLVLD
Seuraavat merkit esiintyvät käyttöoppaassa
lisävarusteita. Varmista, että lisävarusteet on
tai tuotteessa:
asennettu oikein.
Ɣ 7DUNLVWDNRQHMDOLVlYDUXVWHHWHQQHQMRNDLVWD
Nl\WW|NHUWDDbOlNl\WlOLVlYDUXVWHLWDMRV
/XHNl\WW|RKMHHW
niissä on taittumia, halkeamia tai muita
vaurioita. Jos kone tai jokin sen lisävarusteista
+HQNLO|YDKLQNRYDDUD
pudotetaan, tarkista kone tai lisävaruste
vaurioiden varalta. Vaihda lisävaruste
tarvittaessa.
6lKN|LVNXYDDUD
Ɣ $QQDNRQHHQNl\GlNXRUPLWWDPDWWRPDQD
turvallisella alueella lisävarusteiden
Irrota pistoke välittömästi
asennuksen jälkeen. Jos kone tärisee
YHUNNRYLUWDOlKWHHVWlMRVYLUWDMRKWRRQ
voimakkaasti, sammuta kone välittömästi,
YDXULRLWXQXWWDLSXKGLVWXNVHQMDKXROORQ
irrota sen pistoke verkkovirtalähteestä ja
DLNDQD
ratkaise ongelma.
.l\WlVXRMDODVHMD
Ɣ 9DUPLVWDHWWlOLVlYDUXVWHHQPDNVLPLQRSHXV
.l\WlNXXORVXRMDLPLD
on suurempi tai yhtä suuri kuin koneen
maksiminopeus. Tarkista arvo koneen
tyyppikilvestä.
.l\WlKHQJLW\VVXRMDD
Ɣ (QQHQODLWWHHQNl\WW|lRQNDLNNLQDXODWMDPXXW
metalliset osat poistettava työstökappaleesta.
.l\WlVXRMDNlVLQHLWl
Ɣ 9DUPLVWDHWWlW\|VW|NDSSDOHRQWXHWWXWDL
kiinnitetty hyvin.
Ɣ 3LGlNlGHWNDXNDQDW\|VW|NDSSDOHHVWDODLWWHHQ
9DLKWHOHYDHOHNWURQLQHQQRSHXV
käytön aikana.
Ɣ bOlNRVNDDQDVHWDNRQHWWDW\|WDVROOHWDL
S|\GlOOHHQQHQNXLQVHRQN\WNHWW\SRLVSllOWl
.DNVLQNHUWDLQHQHULVW\V
1
1
2
3
4
5
A
I
D
7
FI
Sähköturvallisuus
3
altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi
7DUNLVWDDLQDHWWlYHUNNRMlQQLWHYDVWDD
NRQHHQW\\SSLNLOYHQPHUNLQW|Ml
Ɣ bOlNl\WlNRQHWWDMRVVHQYLUWDMRKWRWDLSLVWRNH
on vaurioitunut.
Ɣ .l\WlDLQRDVWDDQMDWNRMRKWRMDMRWNDVRSLYDW
koneen nimellistehoon ja joiden
vähimmäispaksuus on 1,5 mm2. Jos käytät
jatkojohdon kelaa, kelaa johto aina kokonaan
vapaaksi.
TEKNISET TIEDOT
PDM1016
9HUNNRMlQQLWH
9HUNNRWDDMXXV
2WWRWHKR
.XRUPLWWDPDWRQQRSHXV
,VNXQRSHXV
Poraus
Vasaraporaus
Maksimi poranterän halkaisija
3XX
%HWRQL
7HUlV
6XRMDODVL
3DLQR
9a
+]
:
PLQ
min min PP
PP
PP
NJ
,3
PDM1016
Betoniporaus
Metalliporaus
2
.89$86 .89$$
,VNXSRUDRQVXXQQLWHOWXUHLNLHQSRUDDPLVHHQ
puuhun, metalliin ja muovimateriaaleihin sekä
tiilien ja betonin vasaraporaukseen.
1. Virtakytkin
/XNLWXVSDLQLNH
1RSHXGHQVllW|S\|Ul
(WHHQWDDNVHSlLQN\WNLQ
5. Mekaanisen nopeuden kytkin
3RUDXNVHQYDVDUDSRUDXNVHQN\WNLQ
,VWXNND
3llNDKYD
/LVlNDKYD
10. Syvyyden pysäytin
+DUMDQVXRMD
,VWXNNDDYDLQ
,VWXNNDDYDLPHQSLGLNH
ASENNUS
4
MELU JA TÄRINÄ
blQLSDLQH /pa $NXVWLQHQWHKR /wa (SlYDUPXXV . Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
Ennen asennusta kone on aina
N\WNHWWlYlSRLVSllOWlMDVHQSLVWRNHRQ
LUURWHWWDYDYHUNNRYLUWDOlKWHHVWl
3RUDQWHUlQDVHQQXVMDLUURWXV NXYD%
.RQHVRSLLNl\WHWWlYlNVLVHXUDDYLHQSRUDQWHULHQ
kanssa:
3XX +66
0HWDOOL +66
%HWRQLNLYLDLQHV NRYDPHWDOOL
Asennus
Ɣ $VHWDLVWXNNDDYDLQ MRKRQNLQLVWXNDQ reikään.
Tärinätaso
Ɣ $YDDLVWXNND NllQWlPlOOlLVWXNNDDYDLQWD
Tämän ohjekirjan takana mainittu
(12) vastapäivään.
WlULQlVlWHLO\WDVRRQPLWDWWXVWDQGDUGLQ(1
PXNDLVHQVWDQGDUGLWHVWLQPXNDLVHVWLVLWlYRLGDDQ Ɣ $VHWDSRUDQWHUl LVWXNNDDQ Ɣ 6XOMHLVWXNND NllQWlPlOOlLVWXNNDDYDLQWD
käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä
(12) myötäpäivään.
DOXVWDYDQDWlULQlOOHDOWLVWXPLVHQDUYLRQDNl\WHW
Ɣ 3RLVWDLVWXNNDDYDLQ LVWXNDVWD täessä laitetta manituissa käyttötarkoituksissa
.l\WlNXXORVXRMDLPLD
ODLWWHHQNl\WW|HULNl\WW|WDUNRLWXNVLLQWDLHULODL
sten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden
kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistasoa
ODLWWHHQROOHVVDVDPPXNVLVVDWDLNXQVHRQ
käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä,
Irrotus
Ɣ $VHWDLVWXNNDDYDLQ MRKRQNLQLVWXNDQ reikään.
Ɣ $YDDLVWXNND NllQWlPlOOlLVWXNNDDYDLQWD
(12) vastapäivään.
Ɣ 3RLVWDSRUDQWHUl LVWXNDVWD FI
Ɣ 6XOMHLVWXNND NllQWlPlOOlLVWXNNDDYDLQWD
(12) myötäpäivään.
Ɣ 3RLVWDLVWXNNDDYDLQ LVWXNDVWD taaksepäinkytkin (4) liu’utetaan vasemmalle.
Ɣ 7HUlS\|ULLYDVWDSlLYllQVLOORLQNXQHWHHQ
taaksepäinkytkin (4) liu’utetaan oikealle.
/LVlNDKYDQDVHQQXVMDLUURWXV NXYD&
3RUDXNVHQPDNVLPLQRSHXGHQDVHWXV NXYD$
Asennus
Ɣ /|\VllOLVlNDKYD Ɣ /LX¶XWDOLVlNDKYD LVWXNDQ SllOOH
Ɣ $VHWDOLVlNDKYD YDDGLWWXXQDVHQWRRQ
Ɣ .LULVWlOLVlNDKYD Irrotus
Ɣ /|\VllOLVlNDKYD Ɣ 3RLVWDOLVlNDKYD LVWXNDVWD Ɣ .LULVWlOLVlNDKYD 6\Y\\GHQS\Vl\WWLPHQDVHQQXVMDLUURWXV
NXYD'
Syvyyden pysäytintä käytetään porauksen
maksimisyvyyden asettamiseen.
Asennus
Ɣ /|\VllOLVlNDKYD Ɣ $VHWDV\Y\\GHQS\Vl\WLQ OLVlNDKYDQ reiän läpi.
Ɣ $VHWDV\Y\\GHQS\Vl\WLQ YDDGLWWXXQ
asentoon.
Ɣ .LULVWlOLVlNDKYD Irrotus
Ɣ /|\VllOLVlNDKYD Ɣ 3RLVWDV\Y\\GHQS\Vl\WLQ OLVlNDKYDVWD Ɣ .LULVWlOLVlNDKYD KÄYTTÖ
3llOOHMDSRLVSllOWlN\WNHQWl NXYD$
Ɣ .\WNHNRQHSllOOHSDLQDPDOODYLUWDN\WNLQWl Virtakytkintä (1) uudelleen painamalla voidaan
lisätä koneen nopeutta.
Ɣ .\WNHNRQHMDWNXYDDQWRLPLQWDWLODDQSLWlPlOOl
virtakytkintä (1) painettuna ja painamalla
samanaikaisesti lukituspainiketta (2).
Ɣ .\WNHNRQHSllOOHMDWNXYDDQWRLPLQWDWLODDQ
painamalla virtakytkintä (1) uudelleen.
Ɣ .\WNHNRQHSRLVSllOWlYDSDXWWDPDOOD
virtakytkin (1).
2
bOlDVHWDQRSHXWWDNl\W|QDLNDQD
Ɣ .llQQlQRSHXGHQVllW|S\|Ull myötäpäivään lisätäksesi porauksen
maksiminopeutta.
Ɣ .llQQlQRSHXGHQVllW|S\|Ull vastapäivään laskeaksesi porauksen
maksiminopeutta.
0HNDDQLVHQSRUDXVQRSHXGHQDVHWXV NXYD$
2
bOlDVHWDQRSHXWWDNl\W|QDLNDQD
Ɣ -RVDVHWDWN\WNLPHQ DVHQWRRQ´´
porausnopeutta voidaan säätää jatkuvasti
PLQ välillä.
Ɣ -RVDVHWDWN\WNLPHQ DVHQWRRQ´´
porausnopeutta voidaan säätää jatkuvasti
PLQ välillä.
.l\WW|WLODQDVHWXV NXYD(
2
Älä muuta käyttötilaa laitteen käytön
DLNDQD
Ɣ $VHWDN\WNLQ DVHQWRRQ´$´VLOORLQ
kun haluat käyttää laitetta porana.
Ɣ $VHWDN\WNLQ DVHQWRRQ´%´VLOORLQ
kun haluat käyttää laitetta vasaraporana.
9LQNNHMlRSWLPDDOLVHHQNl\WW||Q
Ɣ .LLQQLWlW\|VW|NDSSDOHSDLNRLOOHHQ
Ɣ 3LWHOHNRQHWWDWLXNDVWLNDNVLQNlVLQ
Ɣ $VHWDSRUDQWHUlW\|VW|NDSSDOHHVHHQ
Ɣ .\WNHNRQHSllOOH
Ɣ bOlNRKGLVWDNRQHHVHHQOLLNDDSDLQHWWD
Anna koneen tehdä työ.
Ɣ .\WNHNRQHSRLVSllOWlMDRGRWDNXQQHVNRQH
on pysähtynyt täysin ennen koneen
asettamasta alas.
(WHHQWDDNVHSlLQN\WNLQ NXYD$
2
bOlPXXWDNLHUWRVXXQWDDNl\W|QDLNDQD
Ɣ 7HUlS\|ULLP\|WlSlLYllQVLOORLQNXQHWHHQ
FI
PUHDISTUS JA HUOLTO
4
(QQHQSXKGLVWLVWDMDKXROWRDNRQHRQ
DLQDN\WNHWWlYlSRLVSllOWlMDVHQSLVWRNH
RQLUURWHWWDYDYHUNNRYLUWDOlKWHHVWl
Ɣ 3XKGLVWDNRQHHQXONRNXRULSHKPHlOOlNDQNDDOOD
Ɣ bOlDQQDS|O\QMDOLDQWXNNLDWXXOHWXVDXNNRMD
Puhdista tuuletusaukot pölystä ja liasta
tarvittaessa pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä.
Ɣ 3XKGLVWDLVWXNNDMDSRUDQWHUlVllQQ|OOLVHVWL
epätarkkuuksien välttämiseksi käytön aikana.
3RUDQWHUlQYDLKWR NXYD%
Ɣ ,UURWDSRUDQWHUl RVLRQ´3RUDQWHUlQ
DVHQQXVMDLUURWXV´PXNDLVHVWL
Ɣ $VHQQDSRUDQWHUl RVLRQ´3RUDQWHUlQ
DVHQQXVMDLUURWXV´PXNDLVHVWL
+DUMRMHQWDUNLVWXVMDYDLKWR NXYD$
+DUMDWRQWDUNLVWHWWDYDVllQQ|OOLVHVWL-RVKDUMDW
ovat kuluneet, kone toimii epätasaisesti.
2
.l\WlDLQDRLNHDQODLVWDKDUMDD
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
3RLVWDKDUMDQVXRMDW UXXYLPHLVVHOLOOl
3RLVWDVXRMDNDQVLKDUMDQSLGLNNHHVWl
3XKGLVWDKDUMDW
-RVKDUMDWRYDWNXOXQHHWYDLKGDPROHPPDW
harjat samanaikaisesti.
Ɣ $VHQQDVXRMDNDQVLKDUMDQSLGLNNHHVHHQ
Ɣ $VHQQDKDUMDQVXRMDW UXXYLPHLVVHOLOOl
Ɣ $QQDNRQHHQNl\GlW\KMlNl\QQLOOl
minuuttia usien harjojen asennuksen jälkeen.
TAKUU
/XHWDNXXHKGRW
YMPÄRISTÖ
+lYLW\V
8
Tuote, lisävarusteet ja pakkaus on lajiteltava
ympäristöystävällistä kierrätystä varten.
40
Vain EC-maille
bOlKlYLWlVlKN|ODLWWHLWDNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD
6lKN|MDHOHNWURQLLNNDURPXDNRVNHYDQ
(8VWDQGDUGLQ(<MDYDVWDDYLHQ
paikallisten lakien mukaisesti käytetyt
sähkölaitteet on hävitettävä erilliskeräyksessä
ympäristöystävällisesti.
NO
SLAGBORMASKIN
PDM1016
Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Ferm.
'XKDUQnHWIUHPUDJHQGHSURGXNWIUDHQDY
Europas ledende leverandører.
Alle produkter fra Ferm produserer i samsvar med
de høyeste standarder for ytelse og sikkerhet.
6RPHQGHODYYnU¿ORVR¿\WHUYLIUHPUDJHQGH
kundeservice og gir en omfattende garanti.
9LKnSHUGXYLOKDJOHGHDYGHWWHSURGXNWHW
LPDQJHnU
SIKKERHETSADVARSLER
ADVARSEL
Les de medfølgende
sikkerhetsadvarslene,
tilleggsadvarslene og instruksjonene.
Hvis du ikke følger sikkerhetsadvarslene
RJLQVWUXNVMRQHQHNDQGHWWHI¡UHWLO
HOHNWULVNHVW¡WEUDQQRJHOOHUDOYRUOLJH
VNDGHU
Ta vare på sikkerhetsadvarslene og
instruksjonene for fremtidige oppslag.
1
)¡OJHQGHV\PEROHU¿QQHVLKnQGERNHQHOOHU
SnSURGXNWHW
1
/HVEUXNHUKnQGERNHQ
2
5LVLNRIRUSHUVRQVNDGH
3
5LVLNRIRUHOHNWULVNVW¡W
Trekk øyeblikkelig støpslet ut av
stikkontakten hvis ledningen skades
RJQnUGXXWI¡UHUUHQJM¡ULQJHOOHU
YHGOLNHKROG
4
5
%UXNYHUQHEULOOHU
%UXNK¡UVHOVYHUQ
A
%UXNVW¡YPDVNH
I
%UXNYHUQHEULOOHU
D
9DULDEHOHOHNWURQLVNKDVWLJKHW
7
'REEHOWLVROHUW
8
9
Ikke kast produktet på en upassende
PnWH
3URGXNWHWRSSI\OOHUJMHOGHQGH
VLNNHUKHWVNUDYL(8GLUHNWLYHQH
Ytterligere sikkerhetsadvarsler
for slagbormaskiner
Ɣ ,NNHDUEHLGPHGPDWHULDOHUVRPLQQHKROGHU
DVEHVW$VEHVWDQVHVnY UHNUHIWIUHPNDOOHQGH
Ɣ %UXNYHUQHEULOOHU
Ɣ %UXNK¡UVHOVYHUQIRUnXQQJnK¡UVHOVWDS
Ɣ %UXNDQQHQEHVN\WWHOVHRPQ¡GYHQGLJVOLN
som vernehansker, vernesko osv.
Ɣ +ROGPDVNLQHQPHGHQKnQGSnKRYHGJUHSHW
RJGHQDQGUHKnQGHQSnKMHOSHJUHSHW5LVLNR
for personskade.
Ɣ +ROGPDVNLQHQSnGHLVROHUWHJULSHRYHUÀDWHQH
hvor tilbehøret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller nettkabelen.
+YLVWLOEHK¡UHWNRPPHULNRQWDNWPHGHQ
VWU¡PI¡UHQGHNDEHONDQRJVnGHXWVDWWH
PHWDOOGHOHQHSnPDVNLQHQEOLVWU¡PI¡UHQGH
Risiko for elektrisk støt.
Ɣ ,NNHEUXNWLOEHK¡UVRPLNNHHUVSHVL¿NW
designet og anbefalt av produsenten. Risiko
for personskade.
Ɣ %UXNNXQWLOEHK¡UVRPHJQHUVHJWLOPDVNLQHQ
Ɣ %UXNNXQWLOEHK¡UPHGULNWLJHGLPHQVMRQHU
3nVHDWWLOEHK¡UHWHUULNWLJPRQWHUW
Ɣ .RQWUROOHUPDVNLQHQRJWLOEHK¡UHWI¡UKYHUW
EUXN,NNHEUXNWLOEHK¡UVRPHUE¡\GVSUXNNHW
HOOHUVNDGHWSnDQQHQPnWH+YLVPDVNLQHQ
eller noe av tilbehøret faller ned, kontroller
maskinen eller tilbehøret for skader.
Erstatt tilbehøret om nødvendig.
Ɣ /DPDVNLQHQJnXWHQEHODVWQLQJSnHWVLNNHUW
VWHGHWWHUDWGXKDUPRQWHUWWLOEHK¡UHW+YLV
PDVNLQHQYLEUHUHUIRUP\HPnGXVOnGHQDY
med en gang, trekke ut støpslet og forsøke
nO¡VHSUREOHPHW
Ɣ 6¡UJIRUDWPDNVLPXPKDVWLJKHWIRUWLOEHK¡UHW
er større enn eller lik maksimum hastighet for
PDVNLQHQ6HUDQJHULQJVSODWHQSnPDVNLQHQ
Ɣ )¡UEUXNPnGXIMHUQHDOOHVSLNHURJDQGUH
metallobjekter fra arbeidsstykket.
Ɣ 3nVHDWDUEHLGVVW\NNHWHUWLOVWUHNNHOLJVW¡WWHW
eller festet.
Ɣ +ROGKHQGHQHXQQDDUEHLGVVW\NNHWXQGHUEUXN
Ɣ /HJJDOGULIUDGHJPDVNLQHQSnHWERUGHOOHUHQ
EHQNI¡UGHQHUVOnWWDY
41
NO
Elektrisk sikkerhet
3
Kontroller alltid at forsynt spenning
stemmer overens med spenningen
SnW\SHVNLOWHW
Ɣ ,NNHEUXNPDVNLQHQKYLVVWU¡POHGQLQJHQHOOHU
støpslet er skadet.
Ɣ %UXNNXQVNM¡WHOHGQLQJHUVRPSDVVHUWLO
maskinens nominelle effekt, med en
PLQLPXPVW\NNHOVHSnPP2+YLVGXEUXNHU
HQVNM¡WHOHGQLQJVWURPPHOPnKHOHOHGQLQJHQ
rulles ut.
TEKNISKE DATA
PDM1016
1HWWVSHQQLQJ
1HWWIUHNYHQV
,QQJDQJVHIIHNW
+DVWLJKHWXWHQEHODVWQLQJ
Trykklasse
Boring
Slagboring
Maks. bordiameter
7UH
%HWRQJ
6WnO
%HVN\WWHOVHVNODVVH
9HNW
9a
+]
:
PLQ
min min PP
PP
PP
NJ
,3
STØY OG VIBRASJON
PDM1016
/\GWU\NN /pa /\GNUDIW /wa 8VLNNHUKHW . Boring i beton
Boring i metal
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
%UXNK¡UVHOVYHUQ
Vibrasjonsnivå
'HWDYJLWWHYLEUDVMRQVQLYnHWVRPHUDQJLWWEDNL
GHQQHEUXNVDQYLVQLQJHQHUEOLWWPnOWLVDPVYDU
PHGHQVWDQGDUGLVHUWWHVWVRPHUDQJLWWL(1
GHQNDQEUXNHVWLOnVDPPHQOLJQHHW
verktøy med et annet, og som et foreløpig
overslag over eksponering for vibrasjoner ved
bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
WLGVURPPHQHQnUYHUNW¡\HWHUDYVOnWWHOOHUQnU
GHWJnUPHQLNNHDUEHLGHUNDQJLHQYHVHQWOLJ
UHGXNVMRQDYHNVSRQHULQJVQLYnHW
Beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
YHGnYHGOLNHKROGHYHUNW¡\HWRJXWVW\UHWKROGH
KHQGHQHYDUPHRJRUJDQLVHUHDUEHLGVPnWHQGLQ
%(6.5,9(/6( ),*$
6ODJERUPDVNLQHQHUEHUHJQHWSnERULQJLWUH
PHWDOORJSODVWRJSnVODJERULQJLPXUVWHLQRJ
betong.
3nDYEU\WHU
/nVHNQDSS
+MXOIRUKDVWLJKHWVUHJXOHULQJ
)RURYHUEDNRYHUEU\WHU
5. Bryter for mekanisk hastighet
%U\WHUIRUERULQJVODJERULQJ
&KXFN
+RYHGJUHS
+MHOSHJUHS
'\EGHVWRSS
.XOOE¡UVWHGHNVHO
12. Chucknøkkel
&KXFNQ¡NNHOKROGHU
MONTERING
4
Før montering må maskinen alltid slås
DYRJVW¡SVOHWPnWUHNNHVXW
0RQWHULQJRJIMHUQLQJDYERUHW ¿J%
Maskinen egner seg til bruk med følgende bor:
7UH +66
0HWDOO +66
%HWRQJPXU KDUGPHWDOO
Montering
Ɣ 6HWWFKXFNQ¡NNHOHQ LHWDYKXOOHQH
LFKXFNHQ Ɣ cSQHFKXFNHQ YHGnVNUXFKXFNQ¡NNHOHQ
(12) mot klokken.
Ɣ 6HWWLQQERUHW LFKXFNHQ Ɣ /XNNFKXFNHQ YHGnVNUXFKXFNQ¡NNHOHQ
(12) med klokken.
Ɣ )MHUQFKXFNQ¡NNHOHQ IUDFKXFNHQ Fjerning
Ɣ 6HWWFKXFNQ¡NNHOHQ LHWDYKXOOHQH
LFKXFNHQ EUXNDYYHUNW¡\HWWLODQGUHRSSJDYHUHOOHUPHG Ɣ cSQHFKXFNHQ YHGnVNUXFKXFNQ¡NNHOHQ
annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan
JLHQYHVHQWOLJ¡NQLQJDYHNVSRQHULQJVQLYnHW
42
NO
(12) mot klokken.
Ɣ )MHUQERUHW IUDFKXFNHQ Ɣ /XNNFKXFNHQ YHGnVNUXFKXFNQ¡NNHOHQ
(12) med klokken.
Ɣ )MHUQFKXFNQ¡NNHOHQ IUDFKXFNHQ 0RQWHULQJRJIMHUQLQJDYKMHOSHJUHSHW ¿J&
Montering
Ɣ /¡VQHKMHOSHJUHSHW Ɣ 6N\YKMHOSHJUHSHW RYHUFKXFNHQ Ɣ 6WLOOLQQKMHOSHJUHSHW WLO¡QVNHWVWLOOLQJ
Ɣ 6WUDPWLOKMHOSHJUHSHW Fjerning
Ɣ /¡VQHKMHOSHJUHSHW Ɣ )MHUQKMHOSHJUHSHW IUDFKXFNHQ Ɣ 6WUDPWLOKMHOSHJUHSHW 0RQWHULQJRJIMHUQLQJDYG\EGHVWRSSHW ¿J'
'\EGHVWRSSHWEUXNHVWLOnVWLOOHLQQPDNVLPDO
boredybde.
Montering
Ɣ /¡VQHKMHOSHJUHSHW Ɣ 6HWWLQQG\EGHVWRSSHW JMHQQRPKXOOHW
i hjelpegrepet (9).
Ɣ 6HWWG\EGHVWRSSHW L¡QVNHWSRVLVMRQ
Ɣ 6WUDPWLOKMHOSHJUHSHW Fjerning
Ɣ /¡VQHKMHOSHJUHSHW Ɣ )MHUQG\EGHVWRSSHW IUDKMHOSHJUHSHW Ɣ 6WUDPWLOKMHOSHJUHSHW BRUK
6OnSnRJDY ¿J$
Ɣ )RUnVOnSnPDVNLQHQWU\NNHUGXSnDY
EU\WHUHQ -ROHQJUHLQQGXWU\NNHUSnDY
EU\WHUHQ MRK¡\HUHKDVWLJKHWInUPDVNLQHQ
Ɣ )RUnVOnPDVNLQHQSnWLOVDPPHQKHQJHQGH
PRGXVKROGHUGXSnDYEU\WHUHQ LQQH
VDPWLGLJVRPGXWU\NNHUSnOnVHNQDSSHQ Ɣ )RUnVOnDYVDPPHQKHQJHQGHPRGXVWU\NNHU
GXLQQSnDYEU\WHUHQ LJMHQ
Ɣ )RUnVOnDYPDVNLQHQVOLSSHUGXSnDY
bryteren (1).
)RURYHUEDNRYHUEU\WHU ¿J$
2
5RWDVMRQVUHWQLQJHQPnLNNHHQGUHV
XQGHUEUXN
Ɣ )RUURWDVMRQPHGNORNNHQVN\YHUGXIRURYHU
EDNRYHUEU\WHUHQ PRWYHQVWUH
Ɣ )RUURWDVMRQPRWNORNNHQVN\YHUGXIRURYHU
EDNRYHUEU\WHUHQ PRWK¡\UH
,QQVWLOOLQJDYPDNVLPDOERUHKDVWLJKHW ¿J$
2
,NNHMXVWHUKDVWLJKHWHQXQGHUEUXN
Ɣ 'UHLKMXOHWIRUKDVWLJKHWVUHJXOHULQJ PHG
NORNNHQIRUn¡NHPDNVLPDOERUHKDVWLJKHW
Ɣ 'UHLKMXOHWIRUKDVWLJKHWVUHJXOHULQJ PRW
NORNNHQIRUnUHGXVHUHPDNVLPDOERUHKDVWLJKHW
,QQVWLOOLQJDYPHNDQLVNERUHKDVWLJKHW ¿J$
2
,NNHMXVWHUKDVWLJKHWHQXQGHUEUXN
Ɣ +YLVGXVWLOOHUEU\WHUHQ LVWLOOLQJHQ´´NDQ
borehastigheten justeres kontinuerlig mellom
0 og 1.100 min.
Ɣ +YLVGXVWLOOHUEU\WHUHQ LVWLOOLQJHQ´´NDQ
borehastigheten justeres kontinuerlig mellom
RJPLQ.
,QQVWLOOLQJDYGULIWVPRGXV ¿J(
2
'ULIWVPRGXVPnLNNHHQGUHVXQGHUEUXN
Ɣ 6WLOOEU\WHUHQ LVWLOOLQJHQ´$´IRUERULQJ
Ɣ 6WLOOEU\WHUHQ LVWLOOLQJHQ´%´IRUVODJERULQJ
Tips for optimal bruk
Ɣ .OHPIDVWDUEHLGVVW\NNHW
Ɣ +ROGDOOWLGPDVNLQHQPHGEHJJHKHQGHU
Ɣ 3ODVVHUERUHWSnDUEHLGVVW\NNHW
Ɣ 6OnSnPDVNLQHQ
Ɣ ,NNHOHJJIRUP\HWU\NNSnPDVNLQHQ
/DPDVNLQHQJM¡UHDUEHLGHW
Ɣ 6OnDYPDVNLQHQRJYHQWWLOPDVNLQHQVWnUKHOW
stille før du setter maskinen ned.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
4
)¡UGXUHQJM¡UHOOHUYHGOLNHKROGHU
maskinen, må du alltid slå den av og
WUHNNHXWVW¡SVOHW
Ɣ 0DVNLQKXVHWPnUHQJM¡UHVMHYQOLJPHGHQNOXW
Ɣ +ROGYHQWLODVMRQVnSQLQJHQHIULIRUVW¡YRJVNLWW
2PQ¡GYHQGLJEUXNHUGXHQP\NIXNWLJNOXWWLO
nIMHUQHVW¡YIUDYHQWLODVMRQVnSQLQJHQH
Ɣ 5HQJM¡UFKXFNHQRJERUHWMHYQOLJIRUnXQQJn
unøyaktigheter under bruk.
8WVNLIWLQJDYERUHW ¿J%
Ɣ )RUnIMHUQHERUHW JnUGXIUHPVOLNGHW
DA
EHVNULYHVLDYVQLWWHW´0RQWHULQJRJIMHUQLQJDY
ERUHW´
Ɣ )RUnVHWWHLERUHW JnUGXIUHPVOLNGHW
EHVNULYHVLDYVQLWWHW´0RQWHULQJRJIMHUQLQJDY
ERUHW´
.RQWUROORJXWVNLIWLQJDYNXOOE¡UVWHU ¿J$
.XOOE¡UVWHQHPnVMHNNHVMHYQOLJ+YLVNXOOE¡UVWHQH
HUVOLWWYLOPDVNLQHQEHJ\QQHnJnXMHYQW
2
%UXNNXQNRUUHNWW\SHNXOOE¡UVWHU
Ɣ 7DDYNXOOE¡UVWHGHNVOHQH PHGHQ
skrutrekker.
Ɣ )MHUQGHNVHOSODWHQIUDNXOOE¡UVWHKROGHUQH
Ɣ 5HQJM¡UNXOOE¡UVWHQH
Ɣ 9HGVOLWDVMHPnEHJJHNXOOE¡UVWHUVNLIWHV
samtidig.
Ɣ 6HWWSnGHNVHOSODWHQRYHUNXOOE¡UVWHKROGHUQH
Ɣ 6HWWSnNXOOE¡UVWHGHNVOHQH PHGHQ
skrutrekker.
Ɣ (WWHUDWGHQ\HNXOOE¡UVWHQHHUPRQWHUVNDO
maskinen kjøres uten belastning i 15 minutter.
SLAGBOREMASKINE
PDM1016
Tak for, at du har købt dette Ferm produkt.
9HGDWJ¡UHGHWWHVWnUGXQXPHGHWIDQWDVWLVN
produkt, leveret af en af Europas førende
leverandører.
Alle de produkter, som leveres til dig af Ferm,
er fremstillet i overensstemmelse med de højeste
VWDQGDUGHULQGHQIRUSU VWDWLRQRJVLNNHUKHG
6RPHQGHODIYRUHV¿ORVR¿WLOE\GHUYLHQ
fremragende kundeservice, som bakkes op af
vores omfattende garanti.
9LKnEHUDWGXYLOEUXJHGHWWHSURGXNWPHGJO GH
LPDQJHnUIUHPRYHU
SIKKERHEDSADVARSLER
ADVARSEL
Læs de medfølgende
sikkerhedsadvarsler, de supplerende
sikkerhedsadvarsler og
instruktionerne.
Såfremt sikkerhedsadvarsler og
instruktioner ikke følges, kan dette
PHGI¡OJHHOHNWULVNHVW¡GEUDQGRJHOOHU
DOYRUOLJHXO\NNHU
Gem alle sikkerhedsadvarsler og
instruktioner til fremtidig reference.
1
GARANTI
6HYHGODJWHJDUDQWLYLONnU
MILJØ
Kast
8
Følgende symboler anvendes i denne
EUXJHUPDQXDOHOOHUSnSURGXNWHW
Produktet, tilbehøret og emballasjen bør sorteres
ut for miljøvennlig resirkulering.
1
/ VEUXJHUPDQXDOHQ
Gjelder kun i EU-landene.
(OHNWULVNHYHUNW¡\PnLNNHNDVWHVVDPPHQPHG
KXVKROGQLQJVDYIDOO,KHQKROGWLO(8GLUHNWLY
(&IRUHOHNWULVNRJHOHNWURQLVNDYIDOO
samt implementering av direktivet i nasjonal
lovgivning, skal elektriske verktøy som ikke lenger
NDQEUXNHVNDVWHVVHSDUDWRJSnHQPLOM¡YHQQOLJ
PnWH
2
5LVLNRIRUSHUVRQVNDGHU
3
5LVLNRIRUHOHNWULVNVW¡G
4
)MHUQVWUDNVVWLNNHWIUDY JVWLNNRQWDNWHQ
hvis strømkablet bliver beskadiget samt
XQGHUUHQJ¡ULQJRJYHGOLJHKROGHOVH
%UXJEHVN\WWHOVHVEULOOHU
%UXJK¡UHY UQ
5
44
A
% UHQVW¡YPDVNH
I
%UXJVLNNHUKHGVKDQGVNHU
DA
D
9DULDEHOHOHNWURQLVNKDVWLJKHG
7
'REEHOWLVROHULQJ
8
Kassér ikke produktet i en forkert
FRQWDLQHU
9
Produktet overholder de gældende
sikkerhedsstandarder i de europæiske
GLUHNWLYHU
Yderligere sikkerhedsadvarsler til
slagboremaskiner
Ɣ $UEHMGLNNHPHGPDWHULDOHUVRPLQGHKROGHU
DVEHVW$VEHVWDQVHVIRUDWY UH
NU IWIUHPNDOGHQGH
Ɣ %UXJEHVN\WWHOVHVEULOOHU
Ɣ %UXJK¡UHY UQIRUDWXQGJnULVLNRHQIRU
høreskader.
Ɣ $QYHQGRPQ¡GYHQGLJWDQGUH
EHVN\WWHOVHVDQRUGQLQJHUVnVRP
sikkerhedshandsker, sikkerhedssko etc.
Ɣ +ROGPDVNLQHQPHGHQKnQGSnKRYHGJUHEHW
RJGHQDQGHQKnQGSnKM OSHJUHEHW
Risiko for personskader.
Ɣ +ROGPDVNLQHQSnGHLVROHUHGHJUHEVÀDGHU
KYLVWLOEHK¡UHWNDQInNRQWDNWPHGVNMXOWH
strømførende ledninger eller maskinens eget
NDEHO+YLVWLOEHK¡UHWInUNRQWDNWPHGHQ
’strømførende ledning’, vil maskinens
PHWDOGHOHQHRJVnY UHVWU¡PI¡UHQGH
Risiko for elektrisk stød.
Ɣ %UXJLNNHWLOEHK¡UVRPLNNHHUVSHFL¿NW
designet eller anbefalet af fabrikanten.
Risiko for personskader.
Ɣ %UXJNXQWLOEHK¡UVRPHUSDVVHQGHWLOEUXJ
med maskinen.
Ɣ %UXJNXQWLOEHK¡UPHGGHULJWLJHPnO
Sørg for, at tilbehøret er korrekt monteret.
Ɣ ,QVSLFHUPDVNLQHQRJWLOEHK¡UHWI¡UKYHUEUXJ
%UXJLNNHE¡MHWUHYQHWHOOHUSnDQGHQPnGH
EHVNDGLJHWWLOEHK¡U+YLVPDVNLQHQHOOHUQRJHW
DIWLOEHK¡UHWWDEHVVnLQVSLFHUPDVNLQHQHOOHU
tilbehøret for skader. Udskift eventuelt tilbehøret.
Ɣ /DGPDVNLQHQN¡UHXGHQEHODVWQLQJSnHW
sikkert sted efter montering af tilbehør.
+YLVPDVNLQHQYLEUHUHUVW UNWVnVOXNVWUDNV
for den, fjern stikket fra stikkontakten og
IRUV¡JSnDWO¡VHSUREOHPHW
Ɣ 6¡UJIRUDWGHQKDVWLJKHGGHUHUDQJLYHWSn
tilbehøret, er højere end eller lig med
maskinens maksimale hastighed.
Se maskinens typeplade.
Ɣ )¡UDQYHQGHOVHIMHUQDOOHV¡PRJDQGUH
metalgenstande fra arbejdsemnet.
Ɣ 6¡UJIRUDWDUEHMGVHPQHWHUPRQWHUHWNRUUHNW
RJIDVWVS QGW
Ɣ +ROGK QGHUQHY NIUDDUEHMGVHPQHWXQGHU
brugen.
Ɣ 6 WDOGULJPDVNLQHQIUDGLJSnHWERUGHOOHUHQ
DUEHMGVE QNI¡UGHQHUVOXNNHW
Elektrisk sikkerhed
3
Kontroller altid, at strømforsyningens
spænding svarer til spændingen
SnW\SHVNLOWHW
Ɣ %UXJLNNHPDVNLQHQKYLVVWU¡PNDEOHWHOOHU
stikket er beskadiget.
Ɣ %UXJNXQIRUO QJHUOHGQLQJHUGHUSDVVHUWLO
PDVNLQHQVVS QGLQJRJVRPKDUHQ
PLQLPXPW\NNHOVHSnPP2+YLVGX
anvender en kabeltromle, skal kablet altid
rulles helt ud.
TEKNISKE DATA
PDM1016
1HWVS QGLQJ
1HWIUHNYHQV
,QGJDQJVHIIHNW
2PGUHMQLQJVWDOXEHODVWHW
Slaghastighed
Boring
Slagboring
Maks. bordiameter
7U %HWRQ
6WnO
%HVN\WWHOVHVNODVVH
9 JW
9a
+]
:
PLQ
min min PP
PP
PP
NJ
,3
STØJ OG VIBRATIONER
PDM1016
/\GWU\N /pa $NXVWLVNO\GHIIHNW /wa 8VLNNHUKHG . Boring i beton
Boring i metal
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
%UXJK¡UHY UQ
Vibrationsniveau
'HWYLEUDWLRQVQLYHDXGHUHUDQI¡UWEDJSnGHQQH
45
DA
EHWMHQLQJVYHMOHGQLQJHUPnOWLKHQKROGWLOGHQ
VWDQGDUGLVHUHGHWHVWVRPDQI¡UWL(1GHQ
NDQEHQ\WWHVWLODWVDPPHQOLJQHWRVW\NNHUY UNW¡M
RJVRPHQIRUHO¡ELJEHG¡PPHOVHDIXGV WWHOVHQ
IRUYLEUDWLRQHUQnUY UNW¡MHWDQYHQGHVWLOGH
Q YQWHIRUPnO
DQYHQGHVY UNW¡MHWWLODQGUHIRUPnOHOOHUPHG
DQGHWHOOHUGnUOLJWYHGOLJHKROGWWLOEHK¡UNDQ
GHWWH¡JHXGV WWHOVHVQLYHDXHWEHW\GHOLJW
GHWLGVUXPKYRUY UNW¡MHWHUVOXNNHWHOOHU
hvor det kører uden reelt at udføre noget
DUEHMGHNDQUHGXFHUHXGV WWHOVHVQLYHDXHW
betydeligt.
Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer
YHGDWYHGOLJHKROGHY UNW¡MHWRJGHWVWLOEHK¡U
YHGDWKROGHGLQHK QGHUYDUPHRJYHGDW
organisere dine arbejdsmønstre.
%(6.5,9(/6( ),*$
'LQVODJERUHPDVNLQHHUEHUHJQHWWLOERULQJLWU PHWDOPXUY UNRJSODVWLNVDPWVODJERULQJL
PXUY UNRJEHWRQ
7 QGVOXNNRQWDNW
/nVHNQDS
+DVWLJKHGVMXVWHULQJVKMXO
)RUO QVEDJO QVNRQWDNW
.RQWDNWWLOPHNDQLVNKDVWLJKHG
.RQWDNWWLOERULQJVODJERULQJ
3DWURQ
+RYHGJUHE
+M OSHJUHE
'\EGHVWRSS
.XOE¡UVWHG NVHO
12. Patronnøgle
3DWURQQ¡JOHKROGHU
MONTERING
4
Inden montering, skal maskinen altid
slukkes, og netstikket skal tages ud af
VWLNNRQWDNWHQ
0RQWHULQJRJIMHUQHOVHDIERUHW ¿J%
Maskinen er velegnet til brug sammen med
følgende bor:
7U +66
0HWDO +66
%HWRQPXUY UN KnUGPHWDO
Montering
Ɣ 6 WSDWURQQ¡JOHQ LQGLHWDIKXOOHUQH
LSDWURQHQ Ɣ cEQSDWURQHQ YHGDWGUHMHSDWURQQ¡JOHQ
(12) mod uret.
Ɣ 6 WERUHW LQGLSDWURQHQ Ɣ /XNSDWURQHQ YHGDWGUHMHSDWURQQ¡JOHQ
(12) med uret.
Ɣ )MHUQSDWURQQ¡JOHQ IUDSDWURQHQ Fjernelse
Ɣ 6 WSDWURQQ¡JOHQ LQGLHWDIKXOOHUQH
LSDWURQHQ Ɣ cEQSDWURQHQ YHGDWGUHMHSDWURQQ¡JOHQ
(12) mod uret.
Ɣ )MHUQERUHW IUDSDWURQHQ Ɣ /XNSDWURQHQ YHGDWGUHMHSDWURQQ¡JOHQ
(12) med uret.
Ɣ )MHUQSDWURQQ¡JOHQ IUDSDWURQHQ 0RQWHULQJRJIMHUQHOVHDIKM OSHJUHEHW ¿J&
Montering
Ɣ /¡VQKM OSHJUHEHW Ɣ *OLGKM OSHJUHEHW RYHUSDWURQHQ Ɣ 'UHMKM OSHJUHEHW WLOGHWHULGHQ¡QVNHGH
position.
Ɣ 6WUDPKM OSHJUHEHW Fjernelse
Ɣ /¡VQKM OSHJUHEHW Ɣ )MHUQKM OSHJUHEHW IUDSDWURQHQ Ɣ 6WUDPKM OSHJUHEHW 0RQWHULQJRJIMHUQHOVHDIG\EGHVWRSSHW ¿J'
'\EGHVWRSSHWEUXJHVWLODWLQGVWLOOHGHQ
maksimale boredybde.
Montering
Ɣ /¡VQKM OSHJUHEHW Ɣ ,QGV WG\EGHVWRSSHW LKXOOHWLKM OSHJUHEHW
(9).
Ɣ ,QGVWLOG\EGHVWRSSHW WLOGHQ¡QVNHGH
position.
Ɣ 6WUDPKM OSHJUHEHW Fjernelse
Ɣ /¡VQKM OSHJUHEHW Ɣ )MHUQG\EGHVWRSSHW IUDKM OSHJUHEHW Ɣ 6WUDPKM OSHJUHEHW ANVENDELSE
7 QGLQJRJVOXNQLQJ ¿J$
DA
Ɣ )RUDWW QGHIRUPDVNLQHQWU\NSnW QG
VOXNNRQWDNWHQ -RPHUHGHUWU\NNHVSn
W QGVOXNNRQWDNWHQ MRK¡MHUHEOLYHU
maskinens hastighed.
Ɣ )RUDWVWDUWHNRQWLQXHUOLJGULIWWU\NW QGVOXN
NRQWDNWHQ LQGRJWU\NVDPWLGLJSn
OnVHNQDSSHQ Ɣ )RUDWVWRSSHNRQWLQXHUOLJGULIWWU\NSnW QG
VOXNNRQWDNWHQ Ɣ )RUDWVOXNNHPDVNLQHQVOLSW QGVOXN
kontakten (1).
Ɣ 3ODFHUERUHWSnDUEHMGVHPQHW
Ɣ 7 QGPDVNLQHQ
Ɣ / JLNNHIRUPHJHWSUHVSnPDVNLQHQ
/DGPDVNLQHQJ¡UHDUEHMGHW
Ɣ 6OXNIRUPDVNLQHQRJYHQWWLOGHQVWnUKHOW
VWLOOHI¡UPDVNLQHQV WWHVQHG
)RUO QVEDJO QVNRQWDNW ¿J$
4
2
Ændr ikke rotationsretningen under
EUXJHQ
2
,QGVWLOLNNHKDVWLJKHGHQXQGHUEUXJHQ
RENGØRING
OG VEDLIGEHOLDELSE
Inden rengøring og vedligeholdelse skal
maskinen altid slukkes, og netstikket
VNDOWDJHVXGDIVWLNNRQWDNWHQ
Ɣ 5HQJ¡UUHJHOP VVLJWNDELQHWWHWPHGHQEO¡G
klud.
Ɣ 6NXEIRUO QVEDJO QVNRQWDNWHQ WLOYHQVWUH
Ɣ +ROGYHQWLODWLRQVnEQLQJHUQHIULIRUVW¡YRJ
for rotation med uret.
snavs. Brug om nødvendigt en blød fugtig klud
Ɣ 6NXEIRUO QVEDJO QVNRQWDNWHQ WLOK¡MUH
til at fjerne støv og snavs fra
for rotation mod uret.
YHQWLODWLRQVnEQLQJHUQH
Ɣ .RQWUROOHUM YQOLJWSDWURQHQRJERUHWIRUDW
Indstilling af den maksimale borehastighed
XQGJnXQ¡MDJWLJKHGHUXQGHUEUXJHQ
¿J$
Ɣ 'UHMKDVWLJKHGVMXVWHULQJVKMXOHW PHGXUHW
for at øge den maksimale borehastighed.
Ɣ 'UHMKDVWLJKHGVMXVWHULQJVKMXOHW PRGXUHW
for at mindske den maksimale borehastighed.
Indstilling af den mekaniske borehastighed
¿J$
2
,QGVWLOLNNHKDVWLJKHGHQXQGHUEUXJHQ
Ɣ +YLVGXLQGVWLOOHUNRQWDNWHQ WLOSRVLWLRQ´´
kan borehastigheden løbende justeres mellem
0 og 1.100 min.
Ɣ +YLVGXLQGVWLOOHUNRQWDNWHQ WLOSRVLWLRQ´´
kan borehastigheden løbende justeres mellem
RJPLQ.
,QGVWLOOLQJDIGULIWVPRGXV ¿J(
2
QGULNNHGULIWVPRGXVXQGHUEUXJHQ
Ɣ ,QGVWLONRQWDNWHQ WLOSRVLWLRQ´$´IRUERULQJ
Ɣ ,QGVWLONRQWDNWHQ WLOSRVLWLRQ´%´IRUVODJERULQJ
Tips for optimal anvendelse
Ɣ )LNVpUDUEHMGVHPQHW
Ɣ +ROGIDVWLPDVNLQHQPHGEHJJHK QGHU
8GVNLIWQLQJDIERUHW ¿J%
Ɣ )RUDWIMHUQHERUHW VnJ¡UVRPEHVNUHYHW
LNDSLWOHW´0RQWHULQJRJIMHUQHOVHDIERUHW´
Ɣ )RUDWPRQWHUHERUHW VnJ¡UVRP
EHVNUHYHWLNDSLWOHW´0RQWHULQJRJIMHUQHOVHDI
ERUHW´
.RQWURORJXGVNLIWQLQJDINXOE¡UVWHU ¿J$
.XOE¡UVWHUQHVNDONRQWUROOHUHVM YQOLJW
+YLVNXOE¡UVWHUQHHUVOLGWYLOPDVNLQHQEHJ\QGH
DWN¡UHXM YQW
2
Anvend altid den rigtige type af
NXOE¡UVWHU
Ɣ )MHUQNXOE¡UVWHG NVOHUQH YHGKM OSDIHQ
VNUXHWU NNHU
Ɣ )MHUQG NSODGHQIUDNXOE¡UVWHKROGHUHQ
Ɣ 5HQJ¡UNXOE¡UVWHUQH
Ɣ ,WLOI OGHDIVOLWDJHXGVNLIWHVEHJJHNXOE¡UVWHU
SnVDPPHWLG
Ɣ 0RQWHUG NSODGHQWLONXOE¡UVWHKROGHUHQ
Ɣ 0RQWHUNXOE¡UVWHG NVOHUQH YHGKM OSDI
HQVNUXHWU NNHU
Ɣ 1nUGHQ\HNXOE¡UVWHUHUPRQWHUHW
skal maskinen køre ubelastet i 15 minutter.
GARANTI
HU
Se de medfølgende garantibetingelser.
ÜTVEFÚRÓ
PDM1016
MILJØ
Genbrug
8
Produktet, tilbehøret og emballagen skal sorteres
for miljøvenligt genbrug.
Kun for EU-lande
6PLGLNNHHOY UNW¡MHUXGVDPPHQPHG
DOPLQGHOLJWDIIDOG,KHQKROGWLOGHHXURS LVNH
GLUHNWLYHU()IRUHOHNWULVNRJHOHNWURQLVN
udstyr og er implementeret i henhold til nationale
UHWWLJKHGHUHOY UNW¡MVRPLNNHO QJHUHHU
anvendelig skal indsamles separat og genbruges
SnHQPLOM¡YHQOLJPnGH
.|V]|QMNKRJ\H]HQ)HUPWHUPpNHWYiODV]WRWWD
(XUySDHJ\LNYH]HWĘEHV]iOOtWyMiQDNNLYiOy
WHUPpNpWWDUWMDDNH]pEHQ
$)HUPiOWDOV]iOOtWRWWWHUPpNHNDOHJPDJDVDEE
WHOMHVtWPpQ\LpVEL]WRQViJLV]DEYiQ\RNDODSMiQ
NHUOQHNOHJ\iUWiVUD)LOR]y¿iQNUpV]HNpQWNLYiOy
J\IpOV]ROJiODWRWWRYiEEiiWIRJyJDUDQFLiW
NtQiOXQNWHUPpNHLQNKH]
5HPpOMND]HON|YHWNH]HQGĘpYHNEHQ|U|PPHO
IRJMDKDV]QiOQLDNpV]OpNHW
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELEM
Olvassa el a csatolt biztonsági
¿J\HOPH]WHWpVHNHWDNLHJpV]tWĘ
EL]WRQViJL¿J\HOPH]WHWpVHNHWpVD]
XWDVtWiVRNDW
$EL]WRQViJL¿J\HOPH]WHWpVHNpV
XWDVtWiVRNEHQHPWDUWiVDiUDPWpVW
W]HWpVYDJ\NRPRO\VpUOpVHNHWRNR]KDW
Tartsa meg a biztonsági
¿J\HOPH]WHWpVHNHWpVD]XWDVtWiVRNDW
DM|YĘEHQPpJV]NVpJHOHKHWUi
1
$N|YHWNH]ĘV]LPEyOXPRNKDV]QiODWRVDN
DNp]LN|Q\YEHQYDJ\DWHUPpNHQ
1
2OYDVVDHODIHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YHW
2
6]HPpO\LVpUOpVNRFNi]DWD
3
ÈUDPWpVNRFNi]DWD
4
Azonnal húzza ki a kábelt az elektromos
KiOy]DWEyOKDDNiEHOPHJVpUOLOOHWYH
WLV]WtWiVpVNDUEDQWDUWiVHVHWpQ
5
9LVHOMHQV]HPYpGĘW
9LVHOMHQIOYpGĘW
A
9LVHOMHQOpJ]pVYpGĘW
I
9LVHOMHQYpGĘNHV]W\ĦW
D
9iOWR]WDWKDWyHOHNWURQLNXVVHEHVVpJ
HU
7
.pWV]HUHVHQV]LJHWHOW
8
$WHUPpNHWQHWiUROMDQHPPHJIHOHOĘ
WiUROyEDQ
9
A termék megfelel az európai biztonsági
V]DEiO\RNQDN
.LHJpV]tWĘEL]WRQViJL¿J\HOPH]WHWpVHN
WYHI~UyNKR]
Ɣ 1HGROJR]]RQD]EHV]WHWWDUWDOPD]y
DQ\DJRNNDO$]D]EHV]WUiNNHOWĘDQ\DJ
Ɣ 9LVHOMHQYpGĘV]HPYHJHW
Ɣ $KDOOiVNiURVRGiVHONHUOpVpUHYLVHOMHQ
]DMYpGĘHV]N|]W
Ɣ 6]NVpJHVHWpQKDV]QiOMRQHJ\pE
YpGĘHV]N|]|NHWSOYpGĘNHV]W\ĦWEL]WRQViJL
lábbelit stb.
Ɣ (J\LNNH]pYHOWDUWVDDNpV]OpNHWDIĘIRJDQW\~QiO
DPiVLNNH]pYHOSHGLJDVHJpGIRJDQW\~QiO
IRJYD6]HPpO\LVpUOpVNRFNi]DWD
Ɣ $NpV]OpNHWDV]LJHWHOWPDUNRODWIHOOHWHN
VHJtWVpJpYHOWDUWVDKDDWDUWR]pNUHMWHWW
YH]HWpNKH]YDJ\DIĘWiSYH]HWpNKH]
KR]]ipUKHW+DDWDUWR]pN´pOĘ´YH]HWpNKH]pU
DNpV]OpNpULQWHWWDONDWUpV]HLV]LQWpQiUDPDOi
NHUOKHWQHNÈUDPWpVNRFNi]DWD
Ɣ 1HKDV]QiOMRQRO\DQWDUWR]pNRNDWDPHO\HNHW
QHPNLIHMH]HWWHQDJ\iUWyWHUYH]HWWpVDMiQORWW
KDV]QiODWUD6]HPpO\LVpUOpVNRFNi]DWD
Ɣ &VDNDJpSKDV]QiODWiKR]PHJIHOHOĘ
WDUWR]pNRNDWKDV]QiOMRQ
Ɣ &VDNPHJIHOHOĘPpUHWĦWDUWR]pNRNDW
KDV]QiOMRQ*\Ę]ĘGM|QPHJKRJ\D
WDUWR]pNRNPHJIHOHOĘHQYDQQDNHU|J]tWYH
Ɣ 0LQGHQKDV]QiODWHOĘWWHOOHQĘUL]]HD
NpV]OpNHWpVDWDUWR]pNRNDW1HKDV]QiOMRQ
HOJ|UEOWW|U|WWYDJ\PiVPyGRQVpUOW
WDUWR]pNRNDW+DDNpV]OpNYDJ\D]HJ\LN
WDUWR]pNDOHHVHWWYL]VJiOMDPHJKRJ\QHP
VpUOWHPHJDNpV]OpNYDJ\DWDUWR]pN
+DV]NVpJHVFVHUpOMHNLDWDUWR]pNRW
Ɣ $WDUWR]pNIHOV]HUHOpVHXWiQWHUKHOpVQpONO
MiUDVVDDNpV]OpNHW$PHQQ\LEHQDNpV]OpN
HUĘVHQUH]HJD]RQQDONDSFVROMDNL
DNpV]OpNHWK~]]DNLDKiOy]DWEyO
és próbálja megoldani a problémát.
Ɣ hJ\HOMHQDUUDKRJ\DWDUWR]pNPD[LPiOLV
sebessége nagyobb vagy ugyanakkora
OHJ\HQPLQWDNpV]OpNPD[LPiOLVVHEHVVpJH
/iVGD]DGDWWiEOiWDNpV]OpNHQ
Ɣ +DV]QiODWHOĘWWWiYROtWVRQHOPLQGHQV]|JHWpV
egyéb fémtárgyat a munkadarabból.
Ɣ hJ\HOMHQKRJ\DPXQNDGDUDEPHJIHOHOĘHQ
OHJ\HQDOiWiPDV]WYDYDJ\U|J]tWYH
Ɣ +DV]QiODWN|]EHQQHQ\~OMRQNp]]HO
DPXQNDGDUDEKR]
Ɣ .LNDSFVROiVHOĘWWVRKDQHWHJ\HOH
DNpV]OpNHWDV]WDOUDYDJ\PXQNDSDGUD
Elektromos biztonság
3
0LQGLJHOOHQĘUL]]HKRJ\D]iUDPIRUiV
IHV]OWVpJHPHJHJ\H]LNHD
JpSW|U]VODSRQIHOWQWHWHWWIHV]OWVpJJHO
Ɣ 6RKDQHPKDV]QiOMDDNpV]OpNHWKDDNiEHO
YDJ\DFVDWODNR]yVpUOW
Ɣ &VDNRO\DQKRVV]DEEtWyWKDV]QiOMRQPHO\
PHJIHOHODNpV]OpNQpYOHJHVWHOMHVtWPpQ\pQHN
továbbá minimális vastagsága 1,5 mm2.
+DIHOWHNHUKHWĘKRVV]DEEtWyWKDV]QiODNiEHOW
mindig teljesen tekerje le.
0ĥ6=$.,$'$72.
PDM1016
+iOy]DWLIHV]OWVpJ
+iOy]DWLIUHNYHQFLD
Teljesítményfelvétel
7HUKHOpVQpONOLVHEHVVpJ
hWpVIUHNYHQFLD
)~UiV
hWYHI~UiV
0D[I~UiVLiWPpUĘ
)D
%HWRQ
$FpO
9pGHOPLRV]WiO\
7|PHJ
9a
+]
W
PLQ
1.050
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
ZAJ ÉS REZGÉS
PDM1016
+DQJQ\RPiV /pa +DQJWHOMHVtWPpQ\ /wa %L]RQ\WDODQViJ . %HWRQI~UiV
)pPI~UiV
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
9LVHOMHQIOYpGĘW
49
HU
Rezgésszint
$]H]HQIHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YYpJpQPHJDGRWW
UH]JpVNLERFViWiVLV]LQWPpUpVHD](1
V]DEYiQ\EDQPHJKDWiUR]RWWV]DEYiQ\RVtWRWW
WHV]WWHO|VV]KDQJEDQW|UWpQWH]HJ\HV]N|]QHN
HJ\PiVLNHV]N|]]HOW|UWpQĘ|VV]HKDVRQOtWiViUD
LOOHWYHDUH]JpVQHNYDOyNLWHWWVpJHOĘ]HWHVIHOPp
UpVpUHKDV]QiOKDWyIHOD]HV]N|]QHND]HPOtWHWW
DONDOPD]iVRNUDW|UWpQĘIHOKDV]QiOiVDVRUiQ
D]HV]N|]QHNHOWpUĘDONDOPD]iVRNUDYDJ\
HOWpUĘLOOHWYHURVV]XONDUEDQWDUWRWW
WDUWR]pNRNNDOW|UWpQĘIHOKDV]QiOiVDMHOHQWĘVHQ
HPHOKHWLDNLWHWWVpJV]LQWMpW
D]LGĘDPLNRUD]HV]N|]NLYDQNDSFVROYD
YDJ\DPLNRUXJ\DQPĦN|GLNGHWpQ\OHJHVHQ
QHPYpJH]PXQNiWMHOHQWĘVHQFV|NNHQWKHWLD
NLWHWWVpJV]LQWMpW
$]HV]N|]pVWDUWR]pNDLNDUEDQWDUWiViYDO
NH]pQHNPHOHJHQWDUWiViYDOpV
PXQNDYpJ]pVpQHNPHJV]HUYH]pVpYHOYpGMHPHJ
PDJiWDUH]JpVHNKDWiVDLWyO
/(Ë5È6 $È%5$
$]WYHI~UyWIiEDIpPEHpVPĦDQ\DJEDW|UWpQĘ
I~UiVKR]LOOHWYHWpJOiEDpVEHWRQEDW|UWpQĘ
WYHI~UiVKR]WHUYH]WpN
%HNLNDSFVROy
5|J]tWĘJRPE
6HEHVVpJEHiOOtWyWiUFVD
(OĘUHKiWUDNDSFVROy
5. Mechanikus sebesség kapcsolója
)~UiVWYHI~UiVNDSFVROiV
7RNPiQ\
)ĘIRJDQW\~
6HJpGIRJDQW\~
0pO\VpJWN|]Ę
6]pQNHIHERUtWiV
12. Tokmánykulcs
7RNPiQ\NXOFVWDUWy
ÖSSZESZERELÉS
4
6]HUHOpVHOĘWWPLQGLJNDSFVROMDOH
DNpV]OpNHWpVK~]]DNLDGXJyW
DKiOy]DWEyO
$I~UyIHMIHOKHO\H]pVHpVHOWiYROtWiVD %iEUD
$NpV]OpNDN|YHWNH]ĘI~UyIHMHNKH]PHJIHOHOĘ
50
)D +66
)pP +66
%HWRQNĘ NHPpQ\IpP
)HOKHO\H]pV
Ɣ +HO\H]]HDWRNPiQ\NXOFVRW DWRNPiQ\ egyik nyílásába.
Ɣ $WRNPiQ\W Q\LVVDNLDWRNPiQ\NXOFVQDN
D]yUDMiUiViYDOHOOHQWpWHVLUiQ\ED
forgatásával.
Ɣ +HO\H]]HDI~UyIHMHW DWRNPiQ\ED Ɣ $WRNPiQ\W ]iUMDEHWRNPiQ\NXOFV yUD
MiUiViYDOHJ\H]ĘLUiQ\EDIRUJDWiViYDO
Ɣ 9HJ\HNLDWRNPiQ\NXOFVRW DWRNPiQ\EyO
Eltávolítás
Ɣ +HO\H]]HDWRNPiQ\NXOFVRW DWRNPiQ\ egyik nyílásába.
Ɣ $WRNPiQ\W Q\LVVDNLDWRNPiQ\NXOFVQDN D]yUDMiUiViYDOHOOHQWpWHVLUiQ\EDIRUJDWiViYDO
Ɣ 9HJ\HNLDI~UyIHMHW DWRNPiQ\EyO Ɣ $WRNPiQ\W ]iUMDEHWRNPiQ\NXOFV yUD
MiUiViYDOHJ\H]ĘLUiQ\EDIRUJDWiViYDO
Ɣ 9HJ\HNLDWRNPiQ\NXOFVRW DWRNPiQ\EyO
$VHJpGIRJDQW\~IHOV]HUHOpVHpVHOWiYROtWiVD
&iEUD
)HOKHO\H]pV
Ɣ /D]tWVDPHJDVHJpGIRJDQW\~W Ɣ &V~V]WDVVDDVHJpGIRJDQW\~W DWRNPiQ\ fölé.
Ɣ )RUGtWVDDVHJpGIRJDQW\~W DNtYiQW
KHO\]HWEH
Ɣ +~]]DPHJDVHJpGIRJDQW\~W Eltávolítás
Ɣ /D]tWVDPHJDVHJpGIRJDQW\~W Ɣ 9HJ\HOHDVHJpGIRJDQW\~W DWRNPiQ\ I|OO
Ɣ +~]]DPHJDVHJpGIRJDQW\~W $PpO\VpJWN|]ĘIHOKHO\H]pVHpVHOWiYROtWiVD
'iEUD
$PpO\VpJWN|]ĘDPD[LPiOLVI~UiVLPpO\VpJ
EHiOOtWiViUDV]ROJiO
)HOKHO\H]pV
Ɣ /D]tWVDPHJDVHJpGIRJDQW\~W Ɣ +HO\H]]HDPpO\VpJWN|]ĘW DVHJpGIRJDQW\~Q OpYĘIXUDWED
Ɣ ÈOOtWVDEHDPpO\VpJWN|]ĘW DNtYiQW
SR]tFLyUD
Ɣ +~]]DPHJDVHJpGIRJDQW\~W HU
Eltávolítás
Ɣ /D]tWVDPHJDVHJpGIRJDQW\~W Ɣ 9HJ\HOHDPpO\VpJWN|]ĘW D
VHJpGIRJDQW\~UyO Ɣ +~]]DPHJDVHJpGIRJDQW\~W HASZNÁLAT
%HNLNDSFVROiV $iEUD
Ɣ $NpV]OpNEHNDSFVROiViKR]Q\RPMDPHJ
DEHNLNDSFVROyW 0LQpOWRYiEEWDUWMD
PHJQ\RPYDDEHNLNDSFVROyW DQQiO
PDJDVDEEOHV]DJpSIRUGXODWV]iPD
Ɣ $IRO\DPDWRV]HPHOWHWpVKH]WDUWVDOHQ\RPYD
DEHNLNDSFVROyW XJ\DQDNNRUQ\RPMDOH
DU|J]tWĘJRPERW Ɣ $IRO\DPDWRV]HPPyGNLNDSFVROiViKR]
Q\RPMDPHJLVPpWDEHNLNDSFVROyW Ɣ $NpV]OpNNLNDSFVROiViKR]HQJHGMHNLDEHNL
kapcsolót (1).
$]]HPPyGEHiOOtWiVD (iEUD
Ɣ )~UiVKR]iOOtWVDDNDSFVROyW ´$´KHO\]WHEH
Ɣ hWYHI~UiVKR]iOOtWVDDNDSFVROyW ´%´
KHO\]WHEH
Tanácsok az optimális használathoz
Ɣ )RJMDEHDPXQNDGDUDERW
Ɣ $NpV]OpNHWNpWNp]]HOHUĘVHQWDUWVDPHJ
Ɣ +HO\H]]HDI~UyIHMHWDPXQNDGDUDEUD
Ɣ .DSFVROMDEHDNpV]OpNHW
Ɣ 1DDONDOPD]]RQW~O]RWWQ\RPiVWDNpV]OpNHQ
+DJ\MDKRJ\DNpV]OpNYpJH]]HHOD
feladatot.
Ɣ .DSFVROMDOHDNpV]OpNHWpVYiUMDPHJ
KRJ\WHOMHVHQOHiOOMRQPLHOĘWWOHWHQQp
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
(OĘUHKiWUDNDSFVROy $iEUD
2
Használat közben ne változtassa meg
DIRUJiVLUiQ\iW
Ɣ $]yUDMiUiViQDNPHJIHOHOĘLUiQ\KR]
FV~V]WDVVDD]HOĘUHKiWUDNDSFVROyW EDOUD
Ɣ $]yUDMiUiViYDOHOOHQWpWHVLUiQ\KR]
FV~V]WDVVDD]HOĘUHKiWUDNDSFVROyW MREEUD
$PD[LPiOLVIRUGXODWV]iPEHiOOtWiVD $iEUD
2
Használat közben ne változtassa meg
DVHEHVVpJHW
Ɣ )RUGtWVDHODVHEHVVpJEHiOOtWyWiUFViW D]
yUDMiUiViYDOHJ\H]ĘLUiQ\EDDPD[LPiOLV
VHEHVVpJQ|YHOpVpKH]
Ɣ )RUGtWVDHODVHEHVVpJEHiOOtWyWiUFViW D]
óra járásával ellentétes irányba a maximális
VHEHVVpJFV|NNHQWpVpKH]
$PHFKDQLNDLIRUGXODWV]iPEHiOOtWiVD $iEUD
2
Használat közben ne változtassa meg
DVHEHVVpJHW
Ɣ +DDNDSFVROyW D]´´KHO\]HWEHNDSFVROMD
DI~UiVLVHEHVVpJIRO\DPDWRVDQiOOtWKDWy
0 és 1.100 minN|]|WW
Ɣ +DDNDSFVROyW D´´KHO\]HWEHNDSFVROMD
DI~UiVLVHEHVVpJIRO\DPDWRVDQiOOtWKDWy
pVPLQN|]|WW
Használat közben ne változtassa meg
D]]HPPyGRW
2
4
7LV]WtWiVpVNDUEDQWDUWiVHOĘWWPLQGLJ
NDSFVROMDOHDNpV]OpNHWpVK~]]DNL
DGXJyWDKiOy]DWEyO
Ɣ (J\SXKDUXKiYDOUHQGV]HUHVHQWLV]WtWVDPHJ
a burkolatot.
Ɣ hJ\HOMHQKRJ\DV]HOOĘ]ĘQ\tOiVRNSRUWyOpV
PiVV]HQQ\H]ĘGpVWĘOQHW|PĘGMHQHNHO
$PHQQ\LEHQV]NVpJHVDV]HOOĘ]ĘO\XNDNEDQ
WDOiOKDWySRUpVSLV]RNHOWiYROtWiViKR]
KDV]QiOMRQSXKDQHGYHVUXKiW
Ɣ $SRQWDWODQViJRNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
UHQGV]HUHVHQWLV]WtWVDPHJDWRNPiQ\WpV
DI~UyIHMHW
$I~UyIHMFVHUpMH %iEUD
Ɣ $I~UyIHM HOWiYROtWiViKR]N|YHVVH
´$I~UyIHMIHOKHO\H]pVHpVHOWiYROtWiVD´FtPĦ
UpV]EHQOHtUWDNDW
Ɣ $I~UyIHM IHOKHO\H]pVpKH]N|YHVVH
´$I~UyIHMIHOKHO\H]pVHpVHOWiYROtWiVD´FtPĦ
UpV]EHQOHtUWDNDW
$V]pQNHIpNHOOHQĘU]pVHpVFVHUpMH $iEUD
$V]pQNHIpNHWUHQGV]HUHVHQNHOOHOOHQĘUL]QL
$PHQQ\LEHQDV]pQNHIHHONRSRWWDNpV]OpNQHP
egyenletesen fog elindulni.
2
&VDNPHJIHOHOĘWtSXV~V]pQNHIpNHW
KDV]QiOMRQ
Ɣ (J\FVDYDUK~]yVHJtWVpJpYHOWiYROtWVDHO
51
CS
DV]pQNHIHERUtWyW 9HJ\HOHDERUtWyOHPH]WDV]pQNHIHWDUWyUyO
7LV]WtWVDPHJDV]pQNHIpNHW
.RSiVHVHWpQPLQGNpWV]pQNHIpWFVHUpOMHNL
7HJ\HIHODERUtWyOHPH]WDV]pQNHIHWDUWyUD
(J\FVDYDUK~]yVHJtWVpJpYHOWHJ\HIHOD
V]pQNHIHERUtWyNDW Ɣ $]~MV]pQNHIpNEHV]HUHOpVHXWiQKDJ\MD
SHUFLJUHVMiUDWRQPĦN|GQLDNpV]OpNHW
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
3ěË./(329È957$ý.$
PDM1016
7DQXOPiQ\R]]DDJDUDQFLiYDONDSFVRODWRV
NLIHMH]pVHNHW
'ČNXMHPH9iP]D]DNRXSHQtSURGXNWX¿UP\)HUP
=DNRXSHQtPMVWH]tVNDOLMHGLQHþQêYêUREHNNWHUê
GRGiYiMHGHQ]KODYQêFKHYURSVNêFKGRGDYDWHOĤ
9ãHFKQ\SURGXNW\NWHUpGRGiYi¿UPD)HUP
VHY\UiEtSRGOHQHMY\ããtFKYêNRQQRVWQtFKD
EH]SHþQRVWQtFKVWDQGDUGĤ6RXþiVWtQDãt¿OR]R¿H
MHLSRVN\WRYiQtSUYRWĜtGQtKR]iND]QLFNpKR
VHUYLVXNWHUêMH]DMLãWČQQDãtNRPSOH[Qt]iUXNRX
'RXIiPHåHEXGHWHPRFLSRXåtYDWWHQWRYêUREHN
EČKHPPQRKDSĜtãWtFKOHW
KÖRNYEZET
%(=3(ý12671Ë9$529È1Ë
Selejtezés
1
GARANCIA
VAROVÁNÍ
3ĜHþWČWHVLSĜLORåHQiEH]SHþQRVWQt
YDURYiQtGRSOĖNRYpEH]SHþQRVWQt
pokyny a pokyny k obsluze.
1HGRGUåHQtEH]SHþQRVWQtFKYDURYiQt
DSRN\QĤPĤåH]SĤVRELWHOHNWULFNêãRN
SRåiUQHERWČåNpSRUDQČQt
8VFKRYHMWHVLEH]SHþQRVWQtYêVWUDK\
DSRN\Q\SURSĜtãWtSRWĜHEX
8
$WHUPpNHWDNLHJpV]tWĘNHWpVDFVRPDJROiVW
N|UQ\H]HWEDUiW~MUDKDV]QRVtWiVKR]NHOO
V]pWYiORJDWQL
Csak az Európai Közösség országaiban
$]HOHNWURPRVHV]N|]|NHWQHGREMDDKi]WDUWiVL
KXOODGpNRNN|]p$](.(XUySDL,UiQ\HOY
(OHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVEHUHQGH]pVHN
KXOODGpNDLpVHQQHNQHP]HWLV]DEiO\R]iVD
DODSMiQD]RNDWD]HOHNWURPRVHV]N|]|NHW
PHO\HNW|EEpPiUQHPKDV]QiOKDWyDNNO|QNHOO
|VV]HJ\ĦMWHQLpVN|UQ\H]HWEDUiWPyGRQNHOO
PHJV]DEDGXOQLWĘON
1iVOHGXMtFtV\PERO\E\O\SRXåLW\YQiYRGČ
NREVOX]HQHERQDSURGXNWX
1
3ĜHþWČWHVLQiYRGNREVOX]H
2
5L]LNRSRUDQČQt
3
1HEH]SHþtHOHNWULFNpKRãRNX
4
2NDPåLWČY\EHUWHQDSiMHFt]iVWUþNX]H
VtWČMHVWOLVHQDSiMHFtNDEHOSRãNRGLO
DVWHMQČWDNEČKHPþLãWČQtD~GUåE\
1RVWHRFKUDQQpEUêOH
1RVWHSRPĤFN\SURRFKUDQXVOXFKX
5
52
A
1DVDćWHVLRFKUDQQRXPDVNX
I
3RXåtYHMWHEH]SHþQRVWQtUXNDYLFH
D
3URPČQOLYiHOHNWURQLFN\U\FKORVW
7
'YRMQiVREQiL]RODFH
CS
8
9
9êUREHNQH]DKD]XMWHGRQHYKRGQêFK
NRQWHMQHUĤ
9êUREHNMHYVRXODGXVSĜtVOXãQêPL
EH]SHþQRVWQtPLVWDQGDUG\HYURSVNêFK
VPČUQLF
'RSOĖNRYpEH]SHþQRVWQtYDURYiQtSUR
SĜtNOHSRYpYUWDþN\
Ɣ 1HSUDFXMWHVPDWHULiO\NWHUpREVDKXMtD]EHVW
$]EHVWVHSRYDåXMH]DNDUFLQRJHQQtOiWNX
Ɣ 3RXåtYHMWHRFKUDQQpEUêOH
Ɣ 3RXåtYHMWHSRPĤFN\SURRFKUDQXVOXFKX
DE\QHGRãORNMHKRSRãNR]HQt
Ɣ 9SĜtSDGČSRWĜHE\SRXåLMWHGDOãtRFKUDQQp
SRPĤFN\MDNRMVRXSUDFRYQtUXNDYLFH
EH]SHþQRVWQtREXYDWG
Ɣ 6WURMGUåWHMHGQRXUXNRX]DKODYQtUXNRMHĢD
GUXKRX]DSRPRFQpGUåDGOR1HEH]SHþt~UD]X
Ɣ 3RNXGE\SĜtVOXãHQVWYtSĜLãORGRNRQWDNWXVH
VNU\WRXNDEHOiåtQHERHOHNWULFNêPYHGHQtP
GUåWH]DĜt]HQt]DL]RORYDQpXFKRSRYDFtSORFK\
-HVWOLSĜtVOXãHQVWYtSĜLMGHGRNRQWDNWXVH
´åLYêP´NDEHOHPQHL]RORYDQpNRYRYpVRXþiVWL
VWURMHVHPRKRXGRVWDWSRGQDSČWt
1HEH]SHþt]DVDåHQtHOHNWULFNêPSURXGHP
Ɣ 1HSRXåtYHMWHSĜtVOXãHQVWYtNWHUpQHQt
VSHFLiOQČY\UREHQpQHERGRSRUXþRYDQp
YêUREFHP1HEH]SHþt~UD]X
Ɣ 3RXåtYHMWHSRX]HSĜtVOXãHQVWYtNWHUpMH
YKRGQpSURSRXåLWtVWtPWRVWURMHP
Ɣ 3RXåtYHMWHSRX]HSĜtVOXãHQVWYtVSUiYQêFK
UR]PČUĤ'EHMWHQDVSUiYQRXPRQWiå
SĜtVOXãHQVWYt
Ɣ 6WURMDSĜtVOXãHQVWYt]NRQWUROXMWHSĜHGNDåGêP
SRXåLWtP1HSRXåtYHMWHEUXVQpNRWRXþHNWHUp
MVRXRKQXWpSUDVNOpQHERMLQDNSRãNR]HQp
3RNXGVWURMQHERQČNWHUiVRXþiVWMHKR
SĜtVOXãHQVWYtXSDGQRX]NRQWUROXMWH]GD
QHGRãORNSRãNR]HQtVWURMHQHERSĜtVOXãHQVWYt
-HOLWRQXWQpSĜtVOXãHQVWYtY\PČĖWH
Ɣ 3RQDPRQWRYiQtEUXVQêFKNRWRXþĤQHFKHMWH
FKYtOLVWURMEČåHWQDYROQREČKYEH]SHþQpP
SURVWĜHGt3RNXGVWURMVLOQČYLEUXMHLKQHGMHM
Y\SQČWHY\WiKQČWH]iVWUþNX]HVtĢRYp]iVXYN\
DSRNXVWHVHSUREOpPY\ĜHãLW
Ɣ =NRQWUROXMWH]GDMVRXPD[LPiOQtRWiþN\
SĜtVOXãHQVWYtYČWãtQHERVWHMQpMDNRQHå
PD[LPiOQtRWiþN\VWURMH2WiþN\MVRXXYHGHQ\
na typovém štítku stroje.
Ɣ 3ĜHGSRXåLWtPRGVWUDĖWH]REURENXYãHFKQ\
KĜHEtN\DMLQpNRYRYpREMHNW\
Ɣ =NRQWUROXMWH]GDMHREUREHNĜiGQČSRGHSĜHQê
QHERXSHYQČQê
Ɣ %ČKHPSUiFHGUåWHUXN\PLPRREURENX
Ɣ 1LNG\QHRGNOiGHMWHVWURMQDVWĤOQHERSUDFRYQt
ODYLFLQHQtOLY\SQXWê
2FKUDQDSĜHGHOHNWULFNêPSURXGHP
3
9åG\VHSĜHVYČGþWH]GDOL]GURM
HOHNWULFNpKRQDSČWtRGSRYtGiQDSČWtQD
ãWtWNX
Ɣ 6WURMQHSRXåtYHMWHSRNXGMHSRãNR]HQê
QDSiMHFtNDEHOQHER]iVWUþND
Ɣ 3RXåtYHMWHMHQRPSURGOXåRYDFtNDEHO\YKRGQp
SURMPHQRYLWêYêNRQVWURMHVPD[LPiOQt
WORXãĢNRXPP23RNXGSRXåtYiWH
SURGOXåRYDFtFtYNXNDEHOYåG\RGYLĖWH
TECHNICKÉ ÚDAJE
PDM1016
6tĢRYpQDSČWt
6tĢRYêNPLWRþHW
3ĜtNRQ
2WiþN\QDSUi]GQR
5\FKORVWSĜtNOHSX
Vrtání
9UWiQtVSĜtNOHSHP
0D[SUĤPČUYUWiNX
'ĜHYR
%HWRQ
2FHO
7ĜtGDNU\Wt
+PRWQRVW
9a
+]
:
PLQ
min PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
HLUK A VIBRACE
PDM1016
$NXVWLFNêWODN /pa $NXVWLFNêYêNRQ /wa 1HMLVWRWDPČĜHQt . Vrtání do betonu
9UWiQtGRNRYX
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
3RXåtYHMWHSRPĤFN\SURRFKUDQXVOXFKX
ÒURYHĖYLEUDFt
ÒURYHĖYLEUDFtXYHGHQiQD]DGQtVWUDQČWRKRWR
PDQXiOXVSRN\Q\E\ODPČĜHQDYVRXODGXVH
VWDQGDUGL]RYDQêPWHVWHPSRGOH(1MH
PRåQpMLSRXåtWNHVURYQiQtMHGQRKRSĜtVWURMHV
GUXKêPDMDNRSĜHGEČåQpSRVRX]HQtY\VWDYRYiQt
VHYLEUDFtPSĜLSRXåtYiQtSĜtVWURMHNXYHGHQêP
aplikacím.
CS
SRXåtYiQtSĜtVWURMHNMLQêPDSOLNDFtPQHERV
MLQêPþLãSDWQČXGUåRYDQêPSĜtVOXãHQVWYtP
PĤåH]iVDGQČ]YêãLW~URYHĖY\VWDYHQtVH
vibracím.
GREDNG\MHSĜtVWURMY\SQXWêQHERNG\EČåt
DOHYHVNXWHþQRVWLQHQtY\XåtYiQPĤåH
]iVDGQČVQtåLW~URYHĖY\VWDYHQtVHYLEUDFtP
&KUDĖWHVHSĜHGQiVOHGN\YLEUDFtWDNåHEXGHWH
GEiWQD~GUåEXSĜtVWURMHDSĜtVOXãHQVWYtEXGHWHVL
XGUåRYDWWHSOpUXFHDXVSRĜiGiWHVLVYpSUDFRYQt
postupy.
323,6 2%5$
9DãHSĜtNOHSRYiYUWDþNDMHXUþHQDNYUWiQtRWYRUĤ
GRGĜHYDNRYXDSODVWLFNêFKKPRWDSURYUWiQt
VSĜtNOHSHPGRFLKHODEHWRQX
9\StQDþ
=DMLãĢRYDFtNQRÀtN
.ROHþNRSURUHJXODFLRWiþHN
3ĜHStQDþFKRGXYSĜHGY]DG
3ĜHStQDþPHFKDQLFNpU\FKORVWL
3ĜHStQDþYUWiQtYUWiQtVSĜtNOHSHP
6NOtþLGOR
+ODYQtUXNRMHĢ
3RPRFQpGUåDGOR
2PH]RYDþKORXEN\
.U\WXKOtNRYpKRNDUWiþNX
.OtþQDVNOtþLGOR
'UåiNNOtþHQDVNOtþLGOR
SESTAVENÍ
4
3ĜHGVHVWDYHQtPVWURMYåG\Y\SQČWH
DY\WiKQČWH]iVWUþNX]HVtĢRYp]iVXYN\
Ɣ 9\MPČWHNOtþQDVNOtþLGOR ]HVNOtþLGOD 'HPRQWiå
Ɣ .OtþQDVNOtþLGOR ]DVXĖWHGRQČNWHUpKR
]RWYRUĤVNOtþLGOD Ɣ 2WHYĜHWHVNOtþLGOR RWRþHQtPNOtþHQD
VNOtþLGOR SURWLVPČUXKRGLQRYêFKUXþLþHN
Ɣ 9\EHUWHYUWiN ]HVNOtþLGOD Ɣ =DYĜHWHVNOtþLGOR RWRþHQtPNOtþHQDVNOtþLGOR
YHVPČUXKRGLQRYêFKUXþLþHN
Ɣ 9\MPČWHNOtþQDVNOtþLGOR ]HVNOtþLGOD 0RQWiåDGHPRQWiåSRPRFQpKRGUåDGOD REU&
0RQWiå
Ɣ 3RYROWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 3RVXĖWHSRPRFQpGUåDGOR SĜHVVNOtþLGOR Ɣ 1DWRþWHSRPRFQpGUåDGOR GRSRåDGRYDQp
polohy.
Ɣ 8WiKQČWHSRPRFQpGUåDGOR 'HPRQWiå
Ɣ 3RYROWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 6XQGHMWHSRPRFQpGUåDGOR ]HVNOtþLGOD Ɣ 8WiKQČWHSRPRFQpGUåDGOR 0RQWiåDGHPRQWiåRPH]RYDþHKORXEN\ REU'
2PH]RYDþKORXEN\VHSRXåtYiNQDVWDYHQt
maximální hloubky vrtání.
0RQWiå
Ɣ 3RYROWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 9ORåWHRPH]RYDþKORXEN\ VNU]RWYRU
YSRPRFQpPGUåDGOX Ɣ 1DVWDYWHRPH]RYDþKORXEN\ GR
SRåDGRYDQpSRORK\
Ɣ 8WiKQČWHSRPRFQpGUåDGOR 'HPRQWiå
Ɣ 3RYROWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 6XQGHMWHRPH]RYDþKORXEN\ ]SRPRFQpKRGUåDGOD Ɣ 8WiKQČWHSRPRFQpGUåDGOR 0RQWiåDGHPRQWiåYUWiNX REU%
6WURMO]HSRXåtYDWVQiVOHGXMtFtPLYUWiN\
'ĜHYR +66
.RY +66
%HWRQ]GLYR WYUGêNRY
328ä,7Ë
0RQWiå
Ɣ .OtþQDVNOtþLGOR ]DVXĖWHGRQČNWHUpKR
]RWYRUĤVNOtþLGOD Ɣ 2WHYĜHWHVNOtþLGOR RWRþHQtPNOtþHQD
VNOtþLGOR SURWLVPČUXKRGLQRYêFKUXþLþHN
Ɣ 9ORåWHYUWiN GRVNOtþLGOD Ɣ =DYĜHWHVNOtþLGOR RWRþHQtPNOtþHQDVNOtþLGOR
YHVPČUXKRGLQRYêFKUXþLþHN
=DStQiQtDY\StQiQt REU$
Ɣ 3ĜtVWURM]DSQČWHVWLVNQXWtPY\StQDþH ýtPYtFHVWODþtWHY\StQDþ WtPYČWãtEXGH
U\FKORVWQiĜDGt
Ɣ 3ĜtVWURM]DSQČWHQDQHSĜHWUåLWêFKRGWDNåHSĜL
VWLVNQXWpPY\StQDþL VWLVNQHWH]DMLãĢRYDFt
NQRÀtN Ɣ 1HSĜHWUåLWêFKRGY\SQHWHRSČWRYQêP
54
CS
VWLVNQXWtPY\StQDþH Ɣ 3ĜtVWURMY\SQČWHXYROQČQtPY\StQDþH 3ĜHStQDþFKRGXYSĜHGY]DG REU$
2
%ČKHPSUiFHQHPČĖWHVPČURWiþHQt
Ɣ 3URURWDFLYHVPČUXFKRGXKRGLQRYêFKUXþLþHN
SĜHSQČWHSĜHStQDþFKRGXYSĜHGY]DG GROHYD
Ɣ 3URURWDFLSURWLVPČUXFKRGXKRGLQRYêFK
UXþLþHNSĜHSQČWHSĜHStQDþFKRGXYSĜHGY]DG
(4) doprava.
1DVWDYHQtPD[LPiOQtU\FKORVWLYUWiQt REU$
ý,â7ċ1Ë$Ò'5ä%$
4
3ĜHGþLãWČQtPD~GUåERXVWURMYåG\
Y\SQČWHDY\WiKQČWH]iVWUþNX]HVtĢRYp
]iVXYN\
Ɣ 3RYUFKEDWHULHSUDYLGHOQČþLVWČWHPČNNRX
tkaninou.
Ɣ 9HQWLODþQtRWYRU\XGUåXMWHþLVWpEH]SUDFKX
DQHþLVWRW9SĜtSDGČSRWĜHE\SRXåLMWHPČNNRX
QDYOKþHQRXWNDQLQXNRGVWUDQČQtSUDFKX
DQHþLVWRW]YHQWLODþQtFKRWYRUĤ
Ɣ 3UDYLGHOQČþLVWČWHVNOtþLGORDYUWiN\DE\
QHGRFKi]HORNQHSĜHVQRVWHPEČKHPSRXåtYiQt
9êPČQDYUWiNX REU%
Ɣ 3RNXGFKFHWHRGVWUDQLWYUWiN SRVWXSXMWH
SRGOHþiVWL´0RQWiåDGHPRQWiåYUWiNX´
Ɣ 3UR]YêãHQtPD[LPiOQtU\FKORVWLYUWiQtRWiþHMWH Ɣ 3RNXGFKFHWHQDVDGLWYUWiN SRVWXSXMWH
SRGOHþiVWL´0RQWiåDGHPRQWiåYUWiNX´
NROHþNHPSURUHJXODFLRWiþHN YHVPČUX
KRGLQRYêFKUXþLþHN
.RQWURODDYêPČQDXKOtNRYêFKNDUWiþĤ REU$
Ɣ 3URVQtåHQtPD[LPiOQtU\FKORVWLYUWiQtRWiþHMWH
8KOtNRYpNDUWiþHVHPXVtSUDYLGHOQČNRQWURORYDW
NROHþNHPSURUHJXODFLRWiþHN SURWLVPČUX
.G\åVHXKOtNRYpNDUWiþHRSRWĜHEXMtVWURM]DþQH
KRGLQRYêFKUXþLþHN
QHSUDYLGHOQČSUDFRYDW
1DVWDYHQtPHFKDQLFNpU\FKORVWLYUWiQt REU$
3RXåtYHMWHYêKUDGQČXKOtNRYpNDUWiþH
VSUiYQpKRW\SX
1HQDVWDYXMWHRWiþN\EČKHPSUiFH
Ɣ 2GVWUDĖWHNU\W\XKOtNRYêFKNDUWiþNĤ pomocí šroubováku.
Ɣ 3RNXGQDVWDYtWHSĜHStQDþ GRSRORK\´´
U\FKORVWLYUWiQtO]HQHSĜHWUåLWČPČQLWYUR]VDKX Ɣ 6XQGHMWHGHVNXNU\WX]GUåiNXXKOtNRYêFK
NDUWiþNĤ
od 0 do 1.100 min.
Ɣ 9\þLVWČWHXKOtNRYpNDUWiþH
Ɣ 3RNXGQDVWDYtWHSĜHStQDþ GRSRORK\´´
U\FKORVWLYUWiQtO]HQHSĜHWUåLWČPČQLWYUR]VDKX Ɣ 9SĜtSDGČRSRWĜHEHQtY\PČĖWHREDXKOtNRYp
NDUWiþHVRXþDVQČ
RGGRPLQ.
Ɣ 1DPRQWXMWHGHVNXNU\WXQDGUåiNXKOtNRYêFK
9êEČUSURYR]QtKRUHåLPX REU(
NDUWiþNĤ
Ɣ 1DPRQWXMWHNU\W\XKOtNRYêFKNDUWiþNĤ pomocí šroubováku.
%ČKHPSUiFHQHPČĖWHSURYR]QtUHåLP
Ɣ 3RQDPRQWRYiQtQRYêFKXKOtNRYêFKNDUWiþNĤ
QHFKWHVWURMEČåHWDVLPLQXWEH]]iWČåH
Ɣ 1DVWDYWHSĜHStQDþ GRSRORK\´$´SURYUWiQt
2
1HQDVWDYXMWHRWiþN\EČKHPSUiFH
2
2
2
Ɣ 1DVWDYWHSĜHStQDþ GRSRORK\´%´SURYUWiQt
VSĜtNOHSHP
8åLWHþQpUDG\SURSUiFLVQiĜDGtP
Ɣ 2EUREHNYåG\XSQČWH
Ɣ 6WURMSHYQČGUåWHREČPDUXNDPD
Ɣ 3ĜLORåWHYUWiNNREURENX
Ɣ =DSQČWHVWURM
Ɣ 1DVWURMQHSĤVREWHQDGPČUQêPWODNHP
1HFKHMWHVWURMDE\ViPY\NRQDOSUiFL
Ɣ 6WURMY\SQČWHDSRþNHMWHQHåVH]FHOD]DVWDYt
3RWpMHMPĤåHWHRGORåLW
ZÁRUKA
3URVWXGXMWHVLSĜLORåHQp]iUXþQtSRGPtQN\
2&+5$1$ä,9271Ë+2
35267ě('Ë
Likvidace
8
55
SK
9êUREHNSĜtVOXãHQVWYtDREDOVHPXVtVHSDURYDW
]D~þHOHPUHF\NODFHFKUiQtFtåLYRWQtSURVWĜHGt
3RX]HSURNUDMLQ\(6
(OHNWULFN\QDSiMHQp]DĜt]HQtQHRGKD]XMWHGR
domovního odpadu. Ve smyslu evropské
VPČUQLFH(6RHOHNWULFNpPD
HOHNWURQLFNêPRGSDGXDMHMtLPSOHPHQWDFHGR
národního práva, se musí elektrické nástroje,
NWHUpVHMLåGpOHQHSRXåtYDMtVKURPDåćRYDW
RGGČOHQČDOLNYLGRYDWSRX]H]SĤVREHPMHQå
QHSRãNR]XMHåLYRWQtSURVWĜHGt
35Ë./(329È9ę7$ý.$
PDM1016
ĆDNXMHPH9iP]D]DN~SHQLHYêURENX¿UP\)HUP
=DN~SHQtPVWH]tVNDOLMHGLQHþQêYêURERNNWRUê
GRGiYDMHGHQ]KODYQêFKHXUySVN\FKGRGiYDWHĐRY
9ãHWN\YêUREN\NWRUpGRGiYD¿UPD)HUPVD
Y\UiEDM~SRGĐDQDMY\ããtFKYêNRQQRVWQêFK
DEH]SHþQRVWQêFKãWDQGDUGRY6~þDVĢRXQDãHM
¿OR]R¿HMHWDNLVWRSRVN\WRYDQLHY\QLNDM~FHKR
]iND]QtFNHKRVHUYLVXNWRUêMH]DLVWHQêQDãRX
NRPSOH[QRX]iUXNRX
'~IDPHåHEXGHWHP{FĢY\XåtYDĢWHQWRYêURERN
SRþDVPQRKêFKQDVOHGXM~FLFKURNRY
%(=3(ý12671e9$529$1,$
VAROVANIE
3UHþtWDMWHVLSULORåHQpEH]SHþQRVWQp
YDURYDQLDGRSOQNRYpEH]SHþQRVWQp
pokyny a pokyny na obsluhu.
1HGRGUåDQLHEH]SHþQRVWQêFKYDURYDQt
DSRN\QRYP{åHVS{VRELĢHOHNWULFNêãRN
SRåLDUSUtSDGQHĢDåNpSRUDQHQLH
2GORåWHVLEH]SHþQRVWQpYDURYDQLD
a pokyny pre budúcu potrebu.
1
1DVOHGXM~FHV\PERO\EROLSRXåLWpYQiYRGHQD
REVOXKXDOHERQDYêURENX
1
3UHþtWDMWHVLQiYRGQDREVOXKX
2
5L]LNRSRUDQHQLD
3
5L]LNRHOHNWULFNpKRãRNX
4
,KQHćY\EHUWHQDSiMDFLX]iVWUþNX]R
VLHWHDNVDQDSiMDFtNiEHOSRãNRGLO
DWDNLVWRSRþDVþLVWHQLDD~GUåE\
1DVDćWHVLRFKUDQQpRNXOLDUH
3RXåtYDMWHRFKUDQXVOXFKX
5
A
1DVDćWHVLRFKUDQQ~PDVNXSURWL
SUDFKX
I
3RXåtYDMWHRFKUDQQpUXNDYLFH
D
3UHPHQOLYiHOHNWURQLFN\UêFKORVĢ
7
'YRMLWiL]ROiFLD
SK
8
9
9êURERN]DKRćWHGRYKRGQpKR
NRQWDMQHUD
9êURERNMHYV~ODGHVSUtVOXãQêPL
EH]SHþQRVWQêPLãWDQGDUGPLHXUySVN\FK
VPHUQtF
'RSOQNRYpEH]SHþQRVWQpYDURYDQLDSUH
SUtNOHSRYpYĚWDþN\
Ɣ 1HYĚWDMWHGRPDWHULiORYREVDKXM~FLFKD]EHVW
$]EHVWVDSRYDåXMH]DNDUFLQRJpQ
Ɣ 1DVDćWHVLRFKUDQQpRNXOLDUH
Ɣ 3RXåtYDMWHRFKUDQXVOXFKXDE\QHGRãORNX
jeho poškodeniu.
Ɣ $NMHSRWUHEQpSRXåLWHLQpRFKUDQQpSRP{FN\
DNRV~SUDFRYQpUXNDYLFHEH]SHþQRVWQ~REXY
DWć
Ɣ 6WURMGUåWHMHGQRXUXNRX]DKODYQ~UXNRYlĢD
GUXKRX]DSRPRFQpGUåDGOR5L]LNRSRUDQHQLD
Ɣ .HE\SUtVOXãHQVWYRPRKORSUtVĢGRVW\NXVR
VNU\WRXNDEHOiåRXDOHERHOHNWULFNêPYHGHQtP
GUåWH]DULDGHQLH]DL]RORYDQpXFKRSRYDFLH
SORFK\.HćVDSUtVOXãHQVWYRGRVWDQHGR
NRQWDNWXVNiEORPSRGQDSlWtPQHL]RORYDQp
NRYRYpþDVWLVWURMDP{åXE\ĢSRGQDSlWtP
5L]LNRHOHNWULFNpKRãRNX
Ɣ 1HSRXåtYDMWHSUtVOXãHQVWYRNWRUpQLHMH
ãSHFLiOQHY\UREHQpDOHERRGSRU~þDQp
YêUREFRP5L]LNRSRUDQHQLD
Ɣ 3RXåtYDMWHLEDSUtVOXãHQVWYRNWRUpMHYKRGQp
QDSRXåLWLHVRVWURMRP
Ɣ 3RXåtYDMWHLEDSUtVOXãHQVWYRVRVSUiYQ\PL
UR]PHUPL'EDMWHQDVSUiYQXPRQWiå
príslušenstva.
Ɣ 6WURMDSUtVOXãHQVWYRVNRQWUROXMWHSUHGNDåGêP
SRXåLWtP1HSRXåtYDMWHRKQXWpGHIRUPRYDQp
alebo inak poškodené príslušenstvo. Ak stroj
DOHERQLHNWRUiMHKRþDVĢVSDGODVNRQWUROXMWH
stroj alebo príslušenstvo na poškodenie.
3UtVOXãHQVWYRYSUtSDGHSRWUHE\Y\PHĖWH
Ɣ 3RQDPRQWRYDQtSUtVOXãHQVWYDQHFKDMWHVWURM
EHåDĢQDYRĐQREHKYEH]SHþQRPSURVWUHGt
$NVWURMVLOQHYLEUXMHLKQHćKRY\SQLWH
Y\WLDKQLWH]iVWUþNX]QDSiMDQLDDSRN~VWHVD
Y\ULHãLĢSUREOpP
Ɣ 6NRQWUROXMWHþLV~PD[LPiOQHRWiþN\
SUtVOXãHQVWYDYlþãLHDOHERURYQDNpDNR
PD[LPiOQHRWiþN\VWURMD3R]ULWHVLW\SRYê
štítok stroja.
Ɣ 3UHGSRXåLWtPRGVWUiĖWH]REURENXYãHWN\
klince a iné kovové objekty.
Ɣ 3UHVYHGþWHVDåHREMHNWMHGREUHSRGRSUHQê
DOHERXFK\WHQê
Ɣ 3RþDVSUiFHGUåWHUXN\PLPRREURENX
Ɣ 1LNG\QHGiYDMWHVWURMGROXQDVW{ODOHERQD
SUDFRYQ~ODYLFXDNQHEROY\SQXWê
2FKUDQDSUHGHOHNWULFNêPSU~GRP
3
9åG\VDSUHVYHGþWHþL]GURMHOHNWULFNpKR
QDSlWLD]RGSRYHGiQDSlWLXQDãWtWNX
Ɣ 6WURMQHSRXåtYDMWHDNMHSRãNRGHQêQDSiMDFt
NiEHODOHER]iVWUþND
Ɣ 3RXåtYDMWHLEDSUHGOåRYDFLHNiEOHNWRUpV~
YKRGQpQDPHQRYLWêYêNRQVWURMDV
PD[LPiOQ\PSULHUH]RPPP2$NSRXåtYDWH
SUHGOåRYDFLXFLHYNXYåG\RGYLĖWHNiEHO
TECHNICKÉ ÚDAJE
PDM1016
1DSlWLH
)UHNYHQFLD
Príkon
2WiþN\QDSUi]GQR
5êFKORVĢSUtNOHSX
9ĚWDQLH
9ĚWDQLHVSUtNOHSRP
Max. priemer vrtáku
'UHYR
%HWyQ
2FHĐ
7ULHGDRFKUDQ\
+PRWQRVĢ
9a
+]
W
PLQ
1.050
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
HLUK A VIBRÁCIE
PDM1016
$NXVWLFNêWODN /pa $NXVWLFNêYêNRQ /wa 1HSUHVQRVĢ . 9ĚWDQLHGREHWyQX
9ĚWDQLHGRNRYX
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
3RXåtYDMWHRFKUDQXVOXFKX
ÒURYHĖYLEUiFLt
ÒURYHĖHPLVLHYLEUiFLtXYHGHQiYWHMWR
SUHYiG]NRYHMSUtUXþNHERODRGPHUDQiYV~ODGHVR
ãWDQGDUGL]RYDQêPWHVWRPXYHGHQêPYQRUPH(1
P{åHWHMXSRXåLĢQDSRURYQDQLHMHGQpKR
QiVWURMDVGUXKêPDDNRSUHGEHåQpKRGQRWHQLH
H[SR]tFLHYLEUiFLiPSULSRXåtYDQtQiVWURMDQD
uvedené aplikácie
SRXåtYDQLHQiVWURMDQDLQpDSOLNiFLHDOHERV
LQêPDOHER]OHXGUåLDYDQêPSUtVOXãHQVWYRP
SK
P{åH]QDþQH]YêãLĢ~URYHĖH[SR]tFLH
SRþHWY\SQXWtQiVWURMDDOHERþDVNHćQiVWURM
EHåtDOHQHY\NRQiYDSUiFXP{åHYê]QDPQH
]QtåLĢ~URYHĖH[SR]tFLH
&KUiĖWHVDSUHG~þLQNDPLYLEUiFLt
SURVWUHGQtFWYRP~GUåE\QiVWURMDDMHKR
SUtVOXãHQVWYDUXN\VLXGUåLDYDMWHYWHSOHD
]RUJDQL]XMWHVLY]RUFHSUiFH
323,6 2%5$
9DãDSUtNOHSRYiYĚWDþNDERODQDYUKQXWiQDYĚWDQLH
GRGUHYDNRYXDSODVWXDSUHSUtNOHSRYpYĚWDQLH
do tehál a betónu.
9\StQDþ
$UHWDþQpWODþLGOR
.ROLHVNRQDVWDYHQLDUêFKORVWL
3UHStQDþGRSUHGXGR]DGX
3UHStQDþPHFKDQLFNHMUêFKORVWL
3UHStQDþYĚWDQLHYĚWDQLHVSUtNOHSRP
6NĐXþRYDGOR
+ODYQiUXNRYlĢ
3RPRFQpGUåDGOR
2EPHG]RYDþKĎEN\
.U\WXKOtNRYHMNHIN\
.Đ~þVNĐXþRYDGOD
'UåLDNNĐ~þDVNĐXþRYDGOD
=/2ä(1,(
4
3UHG]ORåHQtPYåG\VWURMY\SQLWHD
Y\WLDKQLWH]iVWUþNX]HOHNWULFNHMVLHWH
0RQWiåDGHPRQWiåYUWiNX REU%
6WURMMHYKRGQêQDSRXåLWLHVQDVOHGXM~FLPLYUWiNPL
'UHYR +66
.RY +66
%HWyQPXULYR WYUGêNRY
0RQWiå
Ɣ =DVXĖWHNĐ~þVNĐXþRYDGOD GRMHGQpKR
]RWYRURYVNĐXþRYDGOD Ɣ 2WYRUWHVNĐXþRYDGOR RWiþDQtPNĐ~þD
VNĐXþRYDGOD SURWLVPHUXKRGLQRYêFK
UXþLþLHN
Ɣ 9ORåWHYUWiN GRVNĐXþRYDGOD Ɣ =DWYRUWHVNĐXþRYDGOR RWiþDQtPNĐ~þD
VNĐXþRYDGOD YVPHUHKRGLQRYêFKUXþLþLHN
Ɣ 9\EHUWHNĐ~þVNĐXþRYDGOD ]RVNĐXþRYDGOD
'HPRQWiå
Ɣ =DVXĖWHNĐ~þVNĐXþRYDGOD GRMHGQpKR]
RWYRURYVNĐXþRYDGOD Ɣ 2WYRUWHVNĐXþRYDGOR RWiþDQtPNĐ~þD
VNĐXþRYDGOD SURWLVPHUXKRGLQRYêFK
UXþLþLHN
Ɣ 9\EHUWHYUWiN ]RVNĐXþRYDGOD Ɣ =DWYRUWHVNĐXþRYDGOR RWiþDQtPNĐ~þD
VNĐXþRYDGOD YVPHUHKRGLQRYêFKUXþLþLHN
Ɣ 9\EHUWHNĐ~þVNĐXþRYDGOD ]RVNĐXþRYDGOD
0RQWiåDGHPRQWiåSRPRFQpKRGUåDGOD REU&
0RQWiå
Ɣ 3RYRĐWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 3RVXĖWHSRPRFQpGUåDGOR QDVNĐXþRYDGOR
Ɣ 1DVWDYWHSRPRFQpGUåDGOR GRSRåDGRYDQHM
polohy.
Ɣ 'RWLDKQLWHSRPRFQpGUåDGOR 'HPRQWiå
Ɣ 3RYRĐWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 9\VXĖWHSRPRFQpGUåDGOR ]RVNĐXþRYDGOD
Ɣ 'RWLDKQLWHSRPRFQpGUåDGOR 0RQWiåDGHPRQWiåREPHG]RYDþDKĎEN\ REU'
2EPHG]RYDþKĎEN\VDQDVWDYXMHPD[LPiOQD
KĎENDYĚWDQLD
0RQWiå
Ɣ 3RYRĐWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 9ORåWHREPHG]RYDþKĎEN\ FH]RWYRU
YSRPRFQRPGUåDGOH Ɣ 1DVWDYWHREPHG]RYDþKĎEN\ GR
SRåDGRYDQHMSRORK\
Ɣ 'RWLDKQLWHSRPRFQpGUåDGOR 'HPRQWiå
Ɣ 3RYRĐWHSRPRFQpGUåDGOR Ɣ 9\EHUWHREPHG]RYDþKĎEN\ ]SRPRFQpKR
GUåDGOD Ɣ 'RWLDKQLWHSRPRFQpGUåDGOR 328ä,7,(
=DSQXWLHDY\SQXWLH REU$
Ɣ 3UtVWURM]DSQLWH]DWODþHQtPY\StQDþD ýtPYLDFVWODþtWHY\StQDþ WêPY\ããLDMH
UêFKORVĢVWURMD
Ɣ 3UtVWURM]DSQHWHGRQHSUHWUåLWpKRUHåLPX
VWODþHQtPY\StQDþD DV~þDVQêP
]DWODþHQtPDUHWDþQpKRWODþLGOD Ɣ 1HSUHWUåLWêUHåLPY\SQHWHRSlWRYQêP
VWODþHQtPY\StQDþD Ɣ 3UtVWURMY\SQLWHXYRĐQHQtPY\StQDþD SK
3UHStQDþGRSUHGXGR]DGX REU$
2
1HPHĖWHVPHURWiþDQLDSRþDVSUiFH
ý,67(1,($Ò'5ä%$
4
3UHGþLVWHQtPD~GUåERXVWURMYåG\Y\SQLWH
DY\WLDKQLWH]iVWUþNX]HOHNWULFNHMVLHWH
Ɣ 3UHURWiFLXYVPHUHFKRGXKRGLQRYêFKUXþLþLHN
Ɣ 3RYUFKVWURMDSUDYLGHOQHþLVWLWHPlNNRXWNDQLQRX
SRVXĖWHSUHStQDþGRSUHGXGR]DGX GRĐDYD
Ɣ 9HQWLODþQpRWYRU\XGUåLDYDMWHþLVWpEH]SUDFKX
Ɣ 3UHURWiFLXSURWLVPHUXFKRGXKRGLQRYêFK
DQHþLVW{W9SUtSDGHSRWUHE\SRXåLWHPlNN~
UXþLþLHNSRVXĖWHSUHStQDþGRSUHGXGR]DGX QDYOKþHQ~WNDQLQXQDRGVWUiQHQLHSUDFKX
doprava.
DQHþLVW{W]YHQWLODþQêFKRWYRURY
Ɣ 3UDYLGHOQHþLVWLWHVNĐXþRYDGORDYUWiN\DE\
1DVWDYHQLHPD[LPiOQHMUêFKORVWLYĚWDQLD REU$
QHGRFKiG]DORNQHSUHVQRVWLDPSRþDV
SRXåtYDQLD
1HQDVWDYXMWHRWiþN\SRþDVSUiFH
9êPHQDYUWiNX REU%
Ɣ $NFKFHWHRGVWUiQLĢYUWiN SRVWXSXMWH
Ɣ 3UH]YêãHQLHPD[LPiOQHMUêFKORVWLYĚWDQLD
SRGĐDþDVWL´0RQWiåDGHPRQWiåYUWiNX´
RWiþDMWHNROLHVNRPQDVWDYHQLDUêFKORVWL Ɣ $NFKFHWHQDVDGLĢYUWiN SRVWXSXMWHSRGĐD
YVPHUHKRGLQRYêFKUXþLþLHN
þDVWL´0RQWiåDGHPRQWiåYUWiNX´
Ɣ 3UH]QtåHQLHPD[LPiOQHMUêFKORVWLYĚWDQLD
RWiþDMWHNROLHVNRPQDVWDYHQLDUêFKORVWL .RQWURODDYêPHQDXKOtNRYêFKNLHI REU$
SURWLVPHUXKRGLQRYêFKUXþLþLHN
8KOtNRYpNHIN\VDPXVLDSUDYLGHOQHNRQWURORYDĢ
$NVDXKOtNRYpNHIN\RSRWUHEXM~VWURM]DþQH
1DVWDYHQLHPHFKDQLFNHMUêFKORVWLYĚWDQLD
QHSUDYLGHOQHSUDFRYDĢ
REU$
2
2
1HQDVWDYXMWHRWiþN\SRþDVSUiFH
Ɣ $NQDVWDYtWHSUHStQDþ GRSRORK\´´
UêFKORVĢYĚWDQLDMHPRåQpVSRMLWHPHQLĢ
YUR]VDKXRGGRPLQ.
Ɣ $NQDVWDYtWHSUHStQDþ GRSRORK\´´
UêFKORVĢYĚWDQLDMHPRåQpVSRMLWHPHQLĢ
YUR]VDKXRGGRPLQ.
1DVWDYHQLHUHåLPXSUHYiG]N\ REU(
2
3RþDVSUiFHQHPHĖWHUHåLPSUHYiG]N\
Ɣ 1DVWDYWHSUHStQDþ GRSRORK\´$´SUHYĚWDQLH
Ɣ 1DVWDYWHSUHStQDþ GRSRORK\´%´SUHYĚWDQLH
s príklepom.
8åLWRþQpUDG\SUHSUiFXVQiUDGtP
Ɣ 8SQLWHREURERN
Ɣ 3UtVWURMSHYQHGUåWHRERPDUXNDPL
Ɣ 3ULORåWHYUWiNNREURENX
Ɣ =DSQLWHVWURM
Ɣ 1HY\YtMDMWHQDGPHUQêWODNQDVWURM1HFKDMWH
aby stroj sám vykonával prácu.
Ɣ 6WURMY\SQLWHDSRþNDMWHNêPVDFHONRP
QH]DVWDYt$åSRWRPKRRGORåWH
2
3RXåtYDMWHYêKUDGQHXKOtNRYpNHIN\
VSUiYQHKRW\SX
Ɣ =ORåWHNU\W\XKOtNRYêFKNH¿HN SRPRFRX
VNUXWNRYDþD
Ɣ =ORåWHNU\FLXGRVNX]GUåLDNDXKOtNRYêFK
NH¿HN
Ɣ 9\þLVWLWHXKOtNRYpNHIN\
Ɣ 9SUtSDGHRSRWUHERYDQLDY\PHĖWHREDXKOtN\
V~þDVQH
Ɣ 1DPRQWXMWHNU\FLXGRVNXQDGUåLDNXKOtNRYêFK
NH¿HN
Ɣ 1DPRQWXMWHNU\W\XKOtNRYêFKNH¿HN SRPRFRXVNUXWNRYDþD
Ɣ 3RQDPRQWRYDQtQRYêFKXKOtNRYêFKNH¿HN
QHFKDMWHVWURMEHåDĢDVLPLQ~WEH]]iĢDåH
ZÁRUKA
3R]ULWHVLSULORåHQp]iUXþQpSRGPLHQN\
ä,9271e352675(',(
Likvidácia
8
9êURERNSUtVOXãHQVWYRDREDOVDPXVLDVHSDURYDĢ
]D~þHORPUHF\NOiFLHFKUiQLDFHMåLYRWQp
59
SL
prostredie.
/HQSUHãWiW\(6
(OHNWULFN\QDSiMDQp]DULDGHQLDQHRGKDG]XMWHGR
GRPRYpKRRGSDGX3RGĐDHXUySVNHMVPHUQLFH
(6RHOHNWULFNRPDHOHNWURQLFNRP
odpade a jej implementácie do národného práva,
HOHNWULFNpQiVWURMHNWRUpVDXåćDOHMQHSRXåtYDM~
VDPXVt]KURPDåćRYDĢVDPRVWDWQHDOLNYLGRYDĢ
LEDHNRORJLFN\SULMDWHĐQêPVS{VRERP
UDARNI VRTALNIK
PDM1016
+YDODNHUVWHNXSLOLWD)HUPRYL]GHOHN
6WHPVWHVL]DJRWRYLOLRGOLþHQL]GHOHNNLYDPJD
je dobavil eden vodilnih evropskih dobaviteljev.
9VLL]GHONLNLYDPMLKGREDYL)HUPVRL]GHODQLSR
QDMYLãMLKVWDQGDUGLKYDUQRVWLLQXþLQNRYLWRVWL
'HOQDãH¿OR]R¿MHMHWXGLRGOLþQDSRGSRUDVWUDQNDP
NLVHRGUDåDWXGLYQDãLREVHåQLJDUDQFLML
8SDPRGDYDPERWDL]GHOHNRGOLþQRVOXåLOãH
dolgo vrsto let.
VARNOSTNA OPOZORILA
OPOZORILO
3UHEHULWHSULORåHQDYDUQRVWQD
opozorila, dodatna varnostna
opozorila in navodila.
ýHQHVOHGLWHYDUQRVWQLPRSR]RULORPDOL
QDYRGLORPWRODKNRSULYHGHGRHOHNWULþQHJD
XGDUDSRåDUDLQDOLKXGLKSRãNRGE
Varnostna opozorila in navodila si
shranite tudi za v prihodnje.
1
6OHGHþLVLPEROLVRYUDELYQDYRGLOLKLQQDL]GHONX
1
3UHEHULWHQDYRGLOD]DXSRUDEQLND
2
7YHJDQMHWHOHVQLKSRãNRGE
3
7YHJDQMHHOHNWULþQHJDXGDUD
4
7DNRML]NORSLWHQDSDMDQMHL]HOHNWULþQH
QDSHOMDYHþHVHQDSHOMDYDSRãNRGXMHLQ
PHGþLãþHQMHPLQY]GUåHYDQMHP
1RVLWH]DãþLWR]DRþL
1RVLWH]DãþLWR]DXãHVD
5
A
1RVLWHPDVNR]DSUDK
I
1RVLWH]DãþLWR]DURNH
D
1DVWDYOMLYDHOHNWURQVNDKLWURVW
7
'YRMQRL]ROLUDQ
SL
8
9
Tega izdelka ne vrzite stran
YQHSULPHUQHSRVRGH]DVPHWL
7DL]GHOHNMHYVNODGXVSULPHUQLPL
YDUQRVWQLPLVWDQGDUGL(YURSVNLKGLUHNWLY
Dodatna varnostna opozorila za udarne
vrtalnike
Ɣ 1HREGHOXMWHPDWHULDORYNLYVHEXMHMRD]EHVW
$]EHVWSRY]URþDUDND
Ɣ 1RVLWH]DãþLWR]DRþL
Ɣ 1RVLWH]DãþLWR]DXãHVDGDVLQHSRãNRGXMHWH
sluha.
Ɣ ýHMHSRWUHEQRXSRUDELWHGUXJH]DãþLWQH
SULSRPRþNHNRWVR]DãþLWD]DURNHLQVWRSDOD
ipd.
Ɣ 'UåLWHVWURM]HQRURNRQDJODYQHPSULMHPXLQ
]GUXJRURNRQDSRPRåQHPSULMHPX
Tveganje telesnih poškodb.
Ɣ 1DSUDYRGUåLWH]DWHPXQDPHQMHQHL]ROLUDQH
SRYUãLQHþHREVWDMDPRåQRVWGDERGRGDWHN
]DGHOREVNULWHåLFHDOLQDSHOMDYRýHGRGDWHN
SULGHYVWLN]¶åLYR¶åLFRODKNRL]SRVWDYOMHQL
NRYLQVNLGHOLVWURMDSUDYWDNRSRVWDQHMR¶åLYL¶
7YHJDQMHHOHNWULþQHJDXGDUD
Ɣ 1HXSRUDELWHGRGDWNRYNLMLKQL]DVQRYDOLQ
SULSRURþLOSURL]YDMDOHF7YHJDQMHWHOHVQLK
poškodb.
Ɣ 8SRUDELWHVDPRGRGDWNHNLVRSULPHUQL]D
uporabo s tem strojem.
Ɣ 8SRUDELWHVDPRGRGDWNHSUDYLOQLKGLPHQ]LM
3UHSULþDMWHVHGDVRGRGDWNLSUDYLOQR
QDPHãþHQL
Ɣ 3UHGYVDNRXSRUDERSUHJOHMWHGRGDWNHLQVWURM
1HXSRUDELWHGRGDWNRYNLVRXSRJQMHQLSRþHQL
DOLNDNRGUXJDþHSRãNRGRYDQLýHVWURMDOLNDN
dodatek pade na tla, preglejte stroj ali dodatek,
þHVHMHSRãNRGRYDOýHMHSRWUHEQR
]DPHQMDMWHGRGDWHN
Ɣ 1DMVWURMWHþHEUH]REUHPHQLWYHQDYDUQHP
mestu, potem ko ste namestili dodatke.
ýHVWURMPRþQRYLEULUDJDWDNRMXJDVQLWH
L]NORSLWHQDSDMDQMHLQVNXãDMWHRGSUDYLWLSUREOHP
Ɣ 3UHSULþDMWHVHGDMHQDMYHþMDKLWURVW]D
GRGDWHNYHþMDDOLHQDNDQDMYHþMLKLWURVWLVWURMD
3RJOHMWHVLSORãþLFRVWHKQLþQLPLSRGDWNLQD
stroju.
Ɣ 3UHGXSRUDERRGVWUDQLWHYVHåHEOMHLQGUXJH
NRYLQVNHSUHGPHWHL]NRVDQDNDWHUHPERVWH
delali.
Ɣ 3UHSULþDMWHVHGDMHNRVSUDYLOQRSRGSUWLQ
SULþYUãþHQ
Ɣ 5RNQHEOLåDMWHREGHORYDQHPXNRVX
Ɣ 1LNROLQHSRORåLWHVWURMDQDPL]RDOLNORS
þHMHãHSULåJDQ
(OHNWULþQDYDUQRVW
3
9HGQR]DJRWRYLWHGDMHQDSHWRVW
QDSDMDQMDHQDNLQDSHWRVWLQDSORãþLFL
VWHKQLþQLPLSRGDWNLRVWURMX
Ɣ 1HXSRUDEOMDMWHVWURMDþHVWDSRãNRGRYDQD
NDEHODOLYWLþ]DQDSDMDQMH
Ɣ 8SRUDELWHVDPRSRGDOMãNHNLVRSULPHUQL]D
napetost stroja in imajo debelino najmanj
1,5 mm2ýHXSRUDELWHNROXWVSRGDOMãNRP
YHGQRþLVWRRGYLMWHNDEHO
7(+1,ý1,32'$7.,
PDM1016
1DSHWRVWQDSDMDQMD
9a )UHNYHQFDQDSDMDQMD
+] 3RUDEDPRþL
: +LWURVWEUH]REUHPHQLWYH
PLQ Število vrtljajev
Vrtanje
min Udarno vrtanje
min 0DNVSUHPHUQDVWDYND]DYUWDQMH
/HV
PP %HWRQ
PP -HNOR
PP 5D]UHG]DãþLWH
,3
7HåD
NJ GLASNOST IN VIBRACIJA
PDM1016
3ULWLVN]YRND /pa $NXVWLþQDPRþ /wa 2GVWRSDQMH . Vrtanje v beton
Vrtanje v kovino
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
1RVLWH]DãþLWR]DXãHVD
Raven vibracij
5DYHQRGGDMDQMDYLEUDFLMQDYHGHQDQD]DGQML
VWUDQLWHKQDYRGLO]DXSRUDERMHELODL]PHUMHQDY
VNODGXVVWDQGDUGL]LUDQLPLWHVWLQDYHGHQLPLY(1
XSRUDELWLMRMHPRJRþH]DSULPHUMDYR
UD]OLþQLKRURGLMPHGVHERMLQ]DSUHGKRGQR
SULPHUMDYRL]SRVWDYOMHQRVWLYLEUDFLMDPSULXSRUDEL
RURGMD]DQDPHQHNLVRRPHQMHQL
XSRUDEDRURGMD]DGUXJDþQHQDPHQHDOL
XSRUDEDVNXSDM]GUXJLPLVODERY]GUåHYDQLPL
QDVWDYNLODKNR]QDWQRSRYHþDUDYHQ
L]SRVWDYOMHQRVWL
SL
þDVNRMHRURGMHL]NORSOMHQRDOLNRWHþHYHQGDU Odstranjevanje
]QMLPQHGHODPRODKNR]QDWQR]PDQMãDUDYHQ Ɣ 9VWDYLWHNOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YHQRRG
L]SRVWDYOMHQRVWL
RGSUWLQQDYSHQMDOQLJODYL Ɣ 2GSULWHYSHQMDOQRJODYR WDNRGDREUQHWH
3UHGSRVOHGLFDPLYLEUDFLMVH]DãþLWLWH]Y]GUåH
NOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YQDVSURWQLVPHUL
YDQMHPRURGMDLQSULSDGDMRþLKQDVWDYNRYWHUWDNR
XULQHJDND]DOFD
GDVRYDãHURNHWRSOHYDãLGHORYQLY]RUFLSD
Ɣ 2GVWUDQLWHQDVWDYHN]DYUWDQMH L]
RUJDQL]LUDQL
YSHQMDOQHJODYH Ɣ =DSULWHYSHQMDOQRJODYR WDNRGDREUQHWH
NOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YVPHULXULQHJD
23,6 6/$
ND]DOFD
9DãXGDUQLYUWDOQLNMH]DVQRYDQ]DYUWDQMHOXNHQM
Ɣ 2GVWUDQLWHNOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YOHVNRYLQRLQSODVWLNRLQ]DXGDUQRYUWDQMH
RGVWUDQLWHL]YSHQMDOQHJODYH v opeko in beton.
1DPHãþDQMHLQRGVWUDQMHYDQMHSRPRåQHJD
6WLNDOR]DYNORSL]NORS
SULMHPD VO&
6WLNDOR]D]DNOHS
.ROR]DQDVWDYLWHYKLWURVWL
1DPHãþDQMH
6WLNDOR]DQDSUHMQD]DM
Ɣ 5D]UDKOMDMWHSRPRåQLSULMHP 6WLNDOR]DPHKDQLþQRKLWURVW
Ɣ 3RWLVQLWHSRPRåQLSULMHP þH]YSHQMDOQR
6WLNDOR]DYUWDQMHXGDUQRYUWDQMH
JODYR 9SHQMDOQDJODYD
Ɣ 2EUQLWHSRPRåQLSULMHP YåHOHQLSRORåDM
*ODYQLSULMHP
Ɣ 3ULþYUVWLWHSRPRåQLSULMHP 3RPRåQLSULMHP
Odstranjevanje
10. Blokada globine
Ɣ 5D]UDKOMDMWHSRPRåQLSULMHP 3RNURYNDUERQVNLKãþHWN
Ɣ 2GVWUDQLWHSRPRåQLSULMHP ]YSHQMDOQH
.OMXþ]DYSHQMDOQRJODYR
JODYH 'UåDOR]DNOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR
Ɣ 3ULþYUVWLWHSRPRåQLSULMHP SESTAVA
4
3UHGVHVWDYOMDQMHPYHGQRXJDVQLWHVWURM
LQL]NORSLWHQDSDMDQMHL]YWLþQLFH
1DPHãþDQMHLQRGVWUDQMHYDQMHQDVWDYND]D
YUWDQMH VO%
6WURMVHODKNRXSRUDEOMDVVOHGHþLPLQDVWDYNL]D
vrtanje:
/HV +66
.RYLQD +66
%HWRQ]LGRYMH WUGDNRYLQD
1DPHãþDQMH
Ɣ 9VWDYLWHNOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YHQRRG
RGSUWLQQDYSHQMDOQLJODYL Ɣ 2GSULWHYSHQMDOQRJODYR WDNRGDREUQHWH
NOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YQDVSURWQLVPHUL
XULQHJDND]DOFD
Ɣ 9VWDYLWHQDVWDYHN]DYUWDQMH YYSHQMDOQR
JODYR Ɣ =DSULWHYSHQMDOQRJODYR WDNRGDREUQHWH
NOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR YVPHULXULQHJD
ND]DOFD
Ɣ 2GVWUDQLWHNOMXþ]DYSHQMDOQRJODYR RGVWUDQLWHL]YSHQMDOQHJODYH 1DPHãþDQMHLQRGVWUDQMHYDQMHEORNDGH
JORELQH VO'
%ORNDGDJORELQHVHXSRUDEOMD]DQDVWDYLWHY
QDMYHþMHJORELQHYUWDQMD
1DPHãþDQMH
Ɣ 5D]UDKOMDMWHSRPRåQLSULMHP Ɣ %ORNDGRJORELQH YVWDYLWHYRGSUWLQRQD
SRPRåQHPSULMHPX Ɣ 1DVWDYLWHEORNDGRJORELQH QDåHOHQLSRORåDM
Ɣ 3ULþYUVWLWHSRPRåQLSULMHP Odstranjevanje
Ɣ 5D]UDKOMDMWHSRPRåQLSULMHP Ɣ 2GVWUDQLWHEORNDGRJORELQH L]SRPRåQHJD
prijema (9).
Ɣ 3ULþYUVWLWHSRPRåQLSULMHP UPORABA
9NODSOMDQMHLQL]NODSOMDQMH VO$
Ɣ =DYNORSVWURMDSULWLVQLWHVWLNDOR]DYNORSL]NORS
%ROMSULWLVQHWHVWLNDOR]DYNORSL]NORS hitreje bo deloval stroj.
Ɣ =DSUHNORSVWURMDYWUDMQLQDþLQGUåLWHVWLNDOR]D
YNORSL]NORS LQSULWLVQLWHVWLNDOR]D]DNOHS SL
Ɣ =DL]NORSWUDMQHJDQDþLQDGHORYDQMD]QRYD
SULWLVQLWHVWLNDOR]DYNORSL]NORS Ɣ =DL]NORSVWURMDVSXVWLWHVWLNDOR]DYNORSL]NORS
(1).
ý,âý(1-(,19='5ä(9$1-(
4
3UHGþLãþHQMHPLQY]GUåHYDQMHPYHGQR
XJDVQLWHVWURMLQL]NORSLWHQDSDMDQMHL]
YWLþQLFH
6WLNDOR]DQDSUHMQD]DM VO$
2
1HVSUHPHQLWHVPHULURWDFLMHPHG
GHORP
Ɣ =DURWDFLMRYVPHULXULQHJDND]DOFDSRWLVQLWH
VWLNDOR]DQDSUHMQD]DM YOHYR
Ɣ =DURWDFLMRYQDVSURWQLVPHULXULQHJDND]DOFD
SRWLVQLWHVWLNDOR]DQDSUHMQD]DM YGHVQR
1DVWDYOMDQMHQDMYHþMHKLWURVWLYUWDQMD VO$
2
1HQDVWDYOMDMWHKLWURVWLPHGGHORP
Ɣ 2EUQLWHNROR]DQDVWDYLWHYKLWURVWL YVPHUL
XULQHJDND]DOFD]DSRYHþDQMHQDMYHþMHKLWURVWL
vrtanja.
Ɣ 2EUQLWHNROR]DQDVWDYLWHYKLWURVWL YQDVSURWQLVPHULXULQHJDND]DOFD]D
]PDQMãDQMHQDMYHþMHKLWURVWLYUWDQMD
Ɣ 5HGQRþLVWLWHRKLãMH]PHKNRNUSR
Ɣ ,]UHå]D]UDþHQMHþLVWLWHSUDKLQQHVQDJR
3RSRWUHELRGVWUDQMXMWHSUDKLQQHVQDJRL]UHå
]D]UDþHQMH]PHKNRYODåQRNUSR
Ɣ 5HGQRþLVWLWHYSHQMDOQRJODYRLQQDVWDYHN]D
YUWDQMHGDQHSULGHGRQHWRþQRVWLPHGXSRUDER
0HQMDYDQDVWDYND]DYUWDQMH VO%
Ɣ =DRGVWUDQLWHYQDVWDYND]DYUWDQMH VOHGLWH
SRVWRSNXYUD]GHONX´1DPHãþDQMHLQ
RGVWUDQMHYDQMHQDVWDYND]DYUWDQMH´
Ɣ =DQDPHVWLWHYQDVWDYND]DYUWDQMH VOHGLWH
SRVWRSNXYUD]GHONX´1DPHãþDQMHLQ
RGVWUDQMHYDQMHQDVWDYND]DYUWDQMH´
3UHYHUMDQMHLQPHQMDYDNDUERQVNLKãþHWN VO$
.DUERQVNLãþHWNLPRUDWHUHGQRSUHJOHGRYDWL
ýHVWDNDUERQVNLãþHWNLREUDEOMHQLERVWURM]DþHO
delati neenakomerno.
1DVWDYOMDQMHKLWURVWLPHKDQLþQHJDYUWDQMD VO$
2
2
1HQDVWDYOMDMWHKLWURVWLPHGGHORP
Ɣ ýHQDVWDYLWHVWLNDOR YSRORåDM´´ODKNR
hitrost vrtanja gladko nastavite med
0 in 1.100 min.
Ɣ ýHQDVWDYLWHVWLNDOR YSRORåDM´´ODKNR
hitrost vrtanja gladko nastavite med
LQPLQ.
1DVWDYOMDQMHQDþLQDGHORYDQMD VO(
2
Uporabite samo pravilne karbonske
ãþHWNH
1HVSUHPHQLWHQDþLQDGHORYDQMDPHG
GHORP
Ɣ 1DVWDYLWHVWLNDOR YSRORåDM´$´]DYUWDQMH
Ɣ 1DVWDYLWHVWLNDOR YSRORåDM´%´]DXGDUQR
vrtanje.
Ɣ 2GVWUDQLWHSRNURYHNDUERQVNLKãþHWN ]L]YLMDþHP
Ɣ 2GVWUDQLWHSRNURY]GUåDODNDUERQVNLKãþHWN
Ɣ 2þLVWLWHNDUERQVNLãþHWNL
Ɣ ýHVWDREUDEOMHQL]DPHQMDMWHREHNDUERQVNL
ãþHWNLKNUDWL
Ɣ 1DPHVWLWHSRNURYQDGUåDORNDUERQVNLKãþHWN
Ɣ 1DPHVWLWHSRNURYHNDUERQVNLKãþHWN ]L]YLMDþHP
Ɣ 3RQDPHVWLWYLQRYLKNDUERQVNLKãþHWNQDMVWURM
PLQXWWHþHEUH]REUHPHQLWYH
GARANCIJA
3RVYHWXMWHVHVSULORåHQLPLSRJRMLJDUDQFLMH
Namigi za najboljše delo
Ɣ 3ULþYUVWLWHREGHORYDQLNRV
Ɣ 'REURGUåLWHVWURM]REHPDURNDPD
Ɣ 1DPHVWLWHQDVWDYHN]DYUWDQMHQDNRV
Ɣ 9NORSLWHVWURM
Ɣ 1HSULWLVNDMWHSUHYHþQDVWURM1DMVWURMRSUDYOMD
delo.
Ɣ ,]NORSLWHVWURMLQSRþDNDMWHGDVHþLVWRXVWDYL
SUHGHQJDSRORåLWHQDWOD
PL
OKOLJE
Odstranjevanje
8
,]GHONHGRGDWNHLQHPEDODåRUD]YUVWLWH]DRNROMX
SULMD]QRUHFLNOLUDQMH
6DPR]DGUåDYH(6
(OHNWULþQLKRURGLMQHYU]LWHVWUDQYGRPDþH]D
VPHWL3R(YURSVNLVPHUQLFL(6]D
:((( 2GSDGQDHOHNWULþQDLQHOHNWURQVND
oprema) in njeno širitev v narodno pravo, je
SRWUHEQRHOHNWULþQDRURGMDNLQLVRYHþXSRUDEQD
]EUDWLSRVHEHMLQVHMLK]QHELWLQDRNROMXSULMD]HQ
QDþLQ
WIERTARKA UDAROWA
PDM1016
:,(57$5.$8'$52:$
3'0
']LĊNXMHP\]D]DNXSXU]ąG]HQLD¿UP\)HUP
:WHQVSRVyEQDE\OL3DĔVWZR]QDNRPLW\SURGXNW
RSUDFRZDQ\SU]H]MHGQHJR]F]RáRZ\FK
dostawców w Europie.
:V]\VWNLHSURGXNW\VSU]HGDZDQHSU]H]¿UPĊ
)HUPVąSURGXNRZDQH]JRGQLH]QDMZ\ĪV]\PL
VWDQGDUGDPLZ\GDMQRĞFLLEH]SLHF]HĔVWZD
:UDPDFKQDV]HM¿OR]R¿LRIHUXMHP\UyZQLHĪ
]QDNRPLW\VHUZLVNOLHQWDRSDUW\QD
ZV]HFKVWURQQHMJZDUDQFML
0DP\QDG]LHMĊĪHXU]ąG]HQLHEĊG]LH3DĔVWZX
GRVNRQDOHVáXĪ\üSU]H]ZLHOHODW
2675=(ĩ(1,$'27<&=Ą&(
%(=3,(&=(ē67:$
2675=(ĩ(1,(
1DOHĪ\]DSR]QDüVLĊ]RVWU]HĪHQLDPL
GRW\F]ąF\PLEH]SLHF]HĔVWZD
GRGDWNRZ\PLRVWU]HĪHQLDPL
i instrukcjami.
1LHVWRVRZDQLHVLĊGRRVWU]HĪHĔ
GRW\F]ąF\FKEH]SLHF]HĔVWZDPRĪH
]DNRĔF]\üVLĊSRUDĪHQLHPSU]H]SUąG
SRĪDUHPLOXESRZDĪQ\PLREUDĪHQLDPL
FLDáD
2VWU]HĪHQLDGRW\F]ąFH
EH]SLHF]HĔVWZDRUD]LQVWUXNFMĊ
QDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDüZGRVWĊSQ\P
miejscu.
1
:SRGUĊF]QLNXXĪ\WNRZQLNDXU]ąG]HQLDOXEQD
XU]ąG]HQLXXPLHV]F]RQRQDVWĊSXMąFHV\PEROH
1
3U]HF]\WDüSRGUĊF]QLNXĪ\WNRZQLND
2
5\]\NRREUDĪHĔFLDáD
3
5\]\NRSRUDĪHQLDSUąGHP
4
1DOHĪ\QDW\FKPLDVWRGáąF]\üZW\F]NĊ
RG]DVLODQLDMHĞOLSU]HZyG]DVLODMąF\
zostanie uszkodzony oraz podczas
F]\V]F]HQLDLNRQVHUZDFML
8Ī\ZDüJRJOLRFKURQQ\FK
6WRVRZDüRVáRQĊGODXV]X
5
PL
A
1RVLüPDVNĊSU]HFLZS\áRZą
I
8Ī\ZDüUĊNDZLFHRFKURQQH
D
=PLHQQDSUĊGNRĞüHOHNWURQLF]QD
7
3RGZyMQDL]RODFMD
8
9
1LHZ\U]XFDüXU]ąG]HQLDGR
QLHRGSRZLHGQLFKSRMHPQLNyZ
8U]ąG]HQLHMHVW]JRGQH]RGSRZLHGQLPL
QRUPDPLEH]SLHF]HĔVWZD]DZDUW\PL
ZG\UHNW\ZDFKHXURSHMVNLFK
'RGDWNRZHLQIRUPDFMHEH]SLHF]HĔVWZDGOD
ZLHUWDUHNXGDURZ\FK
Ɣ 1LHZROQRSUDFRZDüQDPDWHULDáDFK
]DZLHUDMąF\FKD]EHVW$]EHVWMHVWSURGXNWHP
UDNRWZyUF]\P
Ɣ 8Ī\ZDüJRJOLRFKURQQ\FK
Ɣ 6WRVRZDüRFKURQĊVáXFKXDE\XQLNQąüU\]\ND
XWUDW\VáXFKX
Ɣ :UD]LHSRWU]HE\VWRVRZDüĞURGNLRFKURQQH
WDNLHMDNUĊNDZLFHRFKURQQHREXZLH
ochronne, etc.
Ɣ 7U]\PDüXU]ąG]HQLHZMHGQHMUĊFH]DXFKZ\W
JáyZQ\QDWRPLDVWGUXJąUĊNą]DXFKZ\W
SRPRFQLF]\5\]\NRREUDĪHĔFLDáD
Ɣ 3U]\WU]\P\ZDüXU]ąG]HQLH]DL]RORZDQH
SRZLHU]FKQLHXFKZ\WXJG\ĪDNFHVRULXPPRĪH
QDUXV]\üXNU\WHSU]HZRG\OXENDEOHVLHFL
HOHNWU\F]QHM-HĞOLDNFHVRULXP]HWNQLHVLĊ
]SU]HZRGHPHOHNWU\F]Q\P]QDMGXMąF\PVLĊ
SRGQDSLĊFLHPPHWDORZHF]ĊĞFLXU]ąG]HQLD
PRJąUyZQLHĪ]QDMGRZDüVLĊSRGQDSLĊFLHP
5\]\NRSRUDĪHQLDSUąGHP
Ɣ 1LHXĪ\ZDüDNFHVRULyZNWyUHQLHVą
]DSURMHNWRZDQHL]DOHFDQHSU]H]SURGXFHQWD
5\]\NRREUDĪHĔFLDáD
Ɣ 8Ī\ZDüW\ONRDNFHVRULDNWyUHVą
SU]\VWRVRZDQHGRSUDF\]XU]ąG]HQLHP
Ɣ 8Ī\ZDüW\ONRDNFHVRULDRRGSRZLHGQLFK
Z\PLDUDFK8SHZQLüVLĊF]\DNFHVRULDVą
SUDZLGáRZR]DPRQWRZDQH
Ɣ 3U]HGNDĪG\PXĪ\FLHPQDOHĪ\XU]ąG]HQLH
ZUD]]DNFHVRULDPLSRGGDüNRQWUROL1LH
XĪ\ZDüDNFHVRULyZNWyUHVąZ\JLĊWH]áDPDQH
OXEZLQQ\VSRVyEXV]NRG]RQH-HĞOL
XU]ąG]HQLHOXEMHGQR]DNFHVRULyZVSDGQLHQD
]LHPLĊVSUDZG]LüF]\XU]ąG]HQLHOXE
DNFHVRULXPQLHXOHJáRXV]NRG]HQLX
:UD]LHSRWU]HE\Z\PLHQLüDNFHVRULD
Ɣ 3R]DPRQWRZDQLXDNFHVRULyZSR]ZROLü
XU]ąG]HQLXSRSUDFRZDüEH]REFLąĪHQLDZ
EH]SLHF]Q\PREV]DU]H-HĞOLXU]ąG]HQLHVLOQLH
ZLEUXMHQDW\FKPLDVWMHZ\áąF]\üRGáąF]\üRG
]DVLODQLDLVSUyERZDüUR]ZLą]DüSUREOHP
Ɣ 8SHZQLüVLĊF]\PDNV\PDOQDSUĊGNRĞü
DNFHVRULXPMHVWZLĊNV]DOXEWDNDVDPDMDN
PDNV\PDOQDSUĊGNRĞüXU]ąG]HQLD=DSR]QDü
VLĊ]WDEOLF]Ną]QDPLRQRZąXU]ąG]HQLD
Ɣ 3U]HGXĪ\FLHPXVXQąü]SU]HGPLRWXZV]\VWNLH
JZRĨG]LHLLQQHPHWDORZHRELHNW\
Ɣ 8SHZQLüVLĊF]\REUDELDQ\SU]HGPLRWMHVW
ZáDĞFLZLHSRGWU]\P\ZDQ\OXE]DPRFRZDQ\
Ɣ 8WU]\P\ZDüUĊFH]GDODREUDELDQHJR
SU]HGPLRWX
Ɣ 1LJG\QLHNáDĞüXU]ąG]HQLDQDVWROHF]\
SXOSLFLHSU]HGMHJRZ\áąF]HQLHP
%H]SLHF]HĔVWZRHOHNWU\F]QH
3
=DZV]HVSUDZG]DüF]\QDSLĊFLHZVLHFL
RGSRZLDGDQDSLĊFLXQDWDEOLF]FH
]QDPLRQRZHMXU]ąG]HQLD
Ɣ 1LHXĪ\ZDüXU]ąG]HQLDMHĞOLSU]HZyG
]DVLODMąF\OXEZW\F]NDMHVWXV]NRG]RQD
Ɣ 8Ī\ZDüZ\áąF]QLHWDNLFKSU]HGáXĪDF]\NWyUH
VąRGSRZLHGQLHGODPRF\]QDPLRQRZHM
XU]ąG]HQLDRĞUHGQLF\PLQLPXPPP2.
:SU]\SDGNXXĪ\ZDQLDSU]HGáXĪDF]DQD
V]SXOLFDáNRZLFLHUR]ZLQąüSU]HZyG
DANE TECHNICZNE
PDM1016
1DSLĊFLHZVLHFL
&]ĊVWRWOLZRĞüZVLHFL
0RFZHMĞFLRZD
3UĊGNRĞüEH]REFLąĪHQLD
3UĊGNRĞüXGHU]HĔ
Wiercenie
Wiercenie udarowe
0DNVĞUHGQLFDZLHUWáD
'UHZQR
%HWRQ
6WDO
.ODVDRFKURQQD
&LĊĪDU
9a
+]
:
PLQ
min min PP
PP
PP
NJ
,3
PL
Z\áąF]\üXU]ąG]HQLHLRGáąF]\üRGVLHFL
]DVLODMąFHM
+$à$6,:,%5$&-(
PDM1016
&LĞQLHQLHGĨZLĊNX /pa 0RFDNXVW\F]QD /wa 1LHSHZQRĞü . Wiercenie do betonu
Wiercenie do metalu
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
6WRVRZDüRVáRQĊGODXV]X
Poziom wibracji
3R]LRPHPLVMLZLEUDFMLSRGDQ\QDNRĔFXWHM
LQVWUXNFML]RVWDá]PLHU]RQ\]JRGQLH]WHVWHP
VWDQGDU\]RZDQ\PSRGDQ\PZ(1PRĪH
VáXĪ\üGRSRUyZQDQLDMHGQHJRQDU]ĊG]LD]LQQ\P
LMDNRRFHQDZVWĊSQDQDUDĪHQLDQDZLEUDFMHZ
WUDNFLHXĪ\ZDQLDQDU]ĊG]LDGRZ\PLHQLRQ\FK
]DGDĔ
XĪ\ZDQLHQDU]ĊG]LDGRLQQ\FK]DGDĔOXE]
LQQ\PLDOERĨOHXWU]\PDQ\PLDNFHVRULDPL
PRĪH]QDF]ąFR]ZLĊNV]\üSR]LRPQDUDĪHQLD
SU]\SDGNLNLHG\QDU]ĊG]LHMHVWZ\áąF]RQHOXE
MHVWF]\QQHDOHDNWXDOQLHQLHZ\NRQXMH
]DGDQLDPRJą]QDF]ąFR]PQLHMV]\üSR]LRP
QDUDĪHQLD
1DOHĪ\FKURQLüVLĊSU]HGVNXWNDPLZLEUDFMLSU]H]
NRQVHUZDFMĊQDU]ĊG]LDLMHJRDNFHVRULyZ
]DNáDGDQLHUĊNDZLFLZáDĞFLZąRUJDQL]DFMĊSUDF\
23,6 5<6$
:LHUWDUNDXGDURZDMHVWSU]H]QDF]RQDGR
wiercenia otworów w drewnie, metalu i plastiku
RUD]GRZLHUFHQLDXGDURZHJRZFHJOHLEHWRQLH
3U]HáąF]QLNZáZ\á
3U]\FLVNXUXFKDPLDQLDEORNDG\
3RNUĊWáRUHJXODFMLSUĊGNRĞFL
3U]HáąF]QLNREURWyZGRSU]RGXGRW\áX
3U]HáąF]QLNSUĊGNRĞFLPHFKDQLF]QHM
3U]HáąF]QLNZLHUFHQLDZLHUFHQLDXGDURZHJR
8FKZ\W
8FKZ\WJáyZQ\
8FKZ\WSRPRFQLF]\
2JUDQLF]QLNJáĊERNRĞFL
2VáRQDV]F]RWNLZĊJORZHM
.OXF]XFKZ\WX
2SUDZNDNOXF]DXFKZ\WX
0217$ĩ
4
3U]HGPRQWDĪHPQDOHĪ\]DZV]H
0RQWDĪL]GHMPRZDQLHZLHUWáD U\V%
8U]ąG]HQLHMHVWSU]\VWRVRZDQHGRXĪ\ZDQLD
QDVWĊSXMąF\FKZLHUWHá
'UHZQR +66
0HWDO +66
%HWRQNDPLHĔ WZDUG\PHWDO
0RQWDĪ
Ɣ 8PLHĞFLüNOXF]XFKZ\WX ZMHGQ\P
]RWZRUyZXFKZ\WX Ɣ 2WZRU]\üXFKZ\W SU]HNUĊFDMąFNOXF]
XFKZ\WX ZNLHUXQNXSU]HFLZQ\PGRUXFKX
ZVND]yZHN]HJDUD
Ɣ :áRĪ\üZLHUWáR GRXFKZ\WX Ɣ =DPNQąüXFKZ\W SU]HNUĊFDMąFNOXF]
XFKZ\WX ZNLHUXQNX]JRGQ\P]UXFKHP
ZVND]yZHN]HJDUD
Ɣ :\MąüNOXF]XFKZ\WX ]XFKZ\WX Zdejmowanie
Ɣ 8PLHĞFLüNOXF]XFKZ\WX ZMHGQ\P
]RWZRUyZXFKZ\WX Ɣ 2WZRU]\üXFKZ\W SU]HNUĊFDMąFNOXF]
XFKZ\WX ZNLHUXQNXSU]HFLZQ\PGRUXFKX
ZVND]yZHN]HJDUD
Ɣ :\MąüZLHUWáR ]XFKZ\WX Ɣ =DPNQąüXFKZ\W SU]HNUĊFDMąFNOXF]
XFKZ\WX ZNLHUXQNX]JRGQ\P]UXFKHP
ZVND]yZHN]HJDUD
Ɣ :\MąüNOXF]XFKZ\WX ]XFKZ\WX 0RQWDĪRUD]]GHMPRZDQLHXFKZ\WX
SRPRFQLF]HJR U\V&
0RQWDĪ
Ɣ 3ROX]RZDüXFKZ\WSRPRFQLF]\ Ɣ 3U]HVXQąüXFKZ\WSRPRFQLF]\ SRQDG
XFKZ\WHP Ɣ 2EUyFLüXFKZ\WSRPRFQLF]\ ZZ\PDJDQH
SRáRĪHQLH
Ɣ 'RNUĊFLüXFKZ\WSRPRFQLF]\ Zdejmowanie
Ɣ 3ROX]RZDüXFKZ\WSRPRFQLF]\ Ɣ =GMąüXFKZ\WSRPRFQLF]\ ]XFKZ\WX Ɣ 'RNUĊFLüXFKZ\WSRPRFQLF]\ 0RQWDĪL]GHMPRZDQLHRJUDQLF]QLND
JáĊERNRĞFL U\V'
2JUDQLF]QLNJáĊERNRĞFLMHVWXĪ\ZDQ\GR
XVWDZLDQLDPDNV\PDOQHMJáĊERNRĞFLZLHUFHQLD
0RQWDĪ
PL
Ɣ 3ROX]RZDüXFKZ\WSRPRFQLF]\ Ɣ :áRĪ\üRJUDQLF]QLNJáĊERNRĞFL SRSU]H]
RWZyUZXFKZ\FLHSRPRFQLF]\P Ɣ 8VWDZLüRJUDQLF]QLN ZSRĪąGDQ\P
SRáRĪHQLX
Ɣ 'RNUĊFLüXFKZ\WSRPRFQLF]\ Zdejmowanie
Ɣ 3ROX]RZDüXFKZ\WSRPRFQLF]\ Ɣ :\MąüRJUDQLF]QLNJáĊERNRĞFL ]XFKZ\WX
SRPRFQLF]HJR Ɣ 'RNUĊFLüXFKZ\WSRPRFQLF]\ 8ĩ<:$1,(85=Ą'=(1,$
:áąF]DQLHLZ\áąF]DQLH U\V$
Ɣ $E\ZáąF]\üXU]ąG]HQLHQDFLVQąüSU]HáąF]QLN
ZáZ\á :UD]]NROHMQ\PQDFLVNDQLHP
SU]HáąF]QLNXZáZ\á ]ZLĊNV]DVLĊ
SUĊGNRĞüXU]ąG]HQLD
Ɣ $E\SU]HáąF]\üXU]ąG]HQLHGRWU\EXSUDF\
FLąJáHMQDOHĪ\ZFLVQąüSU]\FLVNXUXFKDPLDQLD
EORNDG\ LMHGQRF]HĞQLHQDFLVQąü
SU]HáąF]QLNZáZ\á Ɣ $E\Z\áąF]\üWU\ESUDF\FLąJáHMQDOHĪ\
SRQRZQLHQDFLVQąüSU]HáąF]QLNZáZ\á Ɣ $E\Z\áąF]\üXU]ąG]HQLH]ZROQLüSU]HáąF]QLN
ZáZ\á 3U]HáąF]QLNREURWyZGRSU]RGXGRW\áX U\V$
2
1LH]PLHQLDüNLHUXQNXREURWyZSRGF]DV
SUDF\
Ɣ $E\X]\VNDüREURW\]JRGQH]UXFKHP
ZVND]yZHN]HJDUDSU]HVXQąüSU]HáąF]QLN
REURWyZGRSU]RGXGRW\áX ZOHZR
Ɣ $E\X]\VNDüREURW\SU]HFLZQHGRUXFKX
ZVND]yZHN]HJDUDSU]HVXQąüSU]HáąF]QLN
REURWyZGRSU]RGXGRW\áX ZSUDZR
8VWDZLDQLHPDNV\PDOQHMSUĊGNRĞFLZLHUFHQLD
U\V$
2
1LHQDOHĪ\XVWDZLDüSUĊGNRĞFLSRGF]DV
SUDF\XU]ąG]HQLD
8VWDZLDQLHPHFKDQLF]QHMSUĊGNRĞFLZLHUFHQLD
U\V$
2
1LHQDOHĪ\XVWDZLDüSUĊGNRĞFLSRGF]DV
SUDF\XU]ąG]HQLD
Ɣ 8VWDZLHQLHSU]HáąF]QLND ZSR]\FML´´
XPRĪOLZLDFLąJáąUHJXODFMĊSUĊGNRĞFLZLHUFHQLD
SRPLĊG]\DPLQ.
Ɣ 8VWDZLHQLHSU]HáąF]QLND ZSR]\FML´´
XPRĪOLZLDFLąJáąUHJXODFMĊSUĊGNRĞFLZLHUFHQLD
SRPLĊG]\DPLQ.
8VWDZLDQLHWU\EXSUDF\ U\V(
2
1LH]PLHQLDüWU\E\SUDF\SRGF]DVSUDF\
XU]ąG]HQLD
Ɣ :FHOXUR]SRF]ĊFLDZLHUFHQLDXVWDZLü
SU]HáąF]QLN ZSR]\FML´$´
Ɣ :FHOXUR]SRF]ĊFLDZLHUFHQLDXGDURZHJR
XVWDZLüSU]HáąF]QLN ZSR]\FML´%´
:VND]yZNLGODRSW\PDOQHMSUDF\
Ɣ =DFLVQąüREUDELDQ\SU]HGPLRW
Ɣ 7U]\PDüXU]ąG]HQLHREXUąF]
Ɣ 8PLHĞFLüZLHUWáRZSU]HGPLRFLH
Ɣ :áąF]\üXU]ąG]HQLH
Ɣ 1LHVWRVRZDüQDGPLHUQHJRQDFLVNXQD
XU]ąG]HQLH:\NRQDüSUDFĊ
Ɣ :\áąF]\üXU]ąG]HQLHL]DF]HNDüGRMHJR
SHáQHJR]DWU]\PDQLDSU]HGRGáRĪHQLHPQDERN
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
4
3U]HGF]\V]F]HQLHPLNRQVHUZDFMą
QDOHĪ\]DZV]HZ\áąF]\üXU]ąG]HQLH
LRGáąF]\üRGVLHFL]DVLODMąFHM
Ɣ 5HJXODUQLHF]\ĞFLüREXGRZĊ]DSRPRFą
PLĊNNLHMV]PDWNL
Ɣ 8VXZDüS\áL]DQLHF]\V]F]HQLD]RWZRUyZ
ZHQW\ODF\MQ\FK:UD]LHNRQLHF]QRĞFLXĪ\ü
PLĊNNLHMZLOJRWQHMV]PDWNLGRXVXQLĊFLDS\áX
L]DQLHF]\V]F]HĔ]RWZRUyZZHQW\ODF\MQ\FK
Ɣ 5HJXODUQLHF]\ĞFLüXFKZ\WRUD]ZLHUWáRDE\
XQLNQąüQLHGRNáDGQRĞFLSRGF]DVSUDF\
Ɣ 3U]HNUĊFLüSRNUĊWáRUHJXODFMLSUĊGNRĞFL ZNLHUXQNX]JRGQ\P]UXFKHPZVND]yZHN
:\PLDQDZLHUWáD U\V%
]HJDUDDE\]ZLĊNV]\üPDNV\PDOQąSUĊGNRĞü Ɣ $E\]GMąüZLHUWáR SRVWĊSRZDüZHGáXJ
wiercenia.
ZVND]yZHNRSLVDQ\FKZUR]G]LDOH
Ɣ 3U]HNUĊFLüSRNUĊWáRUHJXODFMLSUĊGNRĞFL ´0RQWDĪL]GHMPRZDQLHZLHUWáD´
ZNLHUXQNXSU]HFLZQ\PGRUXFKXZVND]yZHN
Ɣ $E\]DPRQWRZDüZLHUWáR SRVWĊSRZDü
]HJDUDDE\]PQLHMV]\üPDNV\PDOQąSUĊGNRĞü
ZHGáXJZVND]yZHNRSLVDQ\FKZUR]G]LDOH
wiercenia.
´0RQWDĪL]GHMPRZDQLHZLHUWáD´
6SUDZG]DQLHLZ\PLDQDV]F]RWHNZĊJORZ\FK
LT
U\V$
6]F]RWNLZĊJORZHPXV]ąE\üUHJXODUQLH
VSUDZG]DQH-HĞOLGRMG]LHGRLFK]XĪ\FLD
XU]ąG]HQLHEĊG]LHSUDFRZDüQLHUyZQRPLHUQLH
60Nj*,1,6*5ĉä789$6
PDM1016
'ơNRMDPHNDGƳVLJLMRWHãƳ´)HUP´SURGXNWą
1DOHĪ\XĪ\ZDüZ\áąF]QLHRGSRZLHGQLHJR 7DL\UDSXLNXVSURGXNWDVNXUƳWHLNLD(XURSRMH
W\SXV]F]RWHNZĊJORZ\FK
SLUPDXMDQW\VWLHNơMDL
9LVLSULVWDWRPL´)HUP´SURGXNWDLJDPLQDPLSDJDO
Ɣ =GMąüRVáRQ\V]F]RWHNZĊJORZ\FK ]D
DXNãþLDXVLXVQDãXPRLUVDXJXPRVWDQGDUWXV
SRPRFąĞUXERNUĊWD
/DLN\GDPLHVLVDYRSULQFLSǐWDLSSDWNOLHQWDPV
Ɣ =GMąüSá\WĊRVáRQ\]XFKZ\WXV]F]RWNLZĊJORZHM teikiame puikias paslaugas, kurioms suteikiame
Ɣ :\F]\ĞFLüV]F]RWNLZĊJORZH
YLVLãNąJDUDQWLMą
Ɣ :UD]LH]XĪ\FLDZ\PLHQLüRELHV]F]RWNL
7LNLPơVNDGPơJDXVLWơVQDXGRGDPLãƳSURGXNWą
UyZQRF]HĞQLH
GDXJHOƳPHWǐ
Ɣ =DPRQWRZDüSá\WĊRVáRQ\QDXFKZ\FLH
V]F]RWNLZĊJORZHM
Ɣ =DPRQWRZDüRVáRQ\V]F]RWHNZĊJORZ\FK 6$8*26Ʋ63Ơ-,0$,
]DSRPRFąĞUXERNUĊWD
Ʋ63Ơ-,0$6
Ɣ 3R]DPRQWRZDQLXQRZ\FKV]F]RWHN
3HUVNDLW\NLWHSULGơWXVVDXJRV
SR]RVWDZLüZáąF]RQHXU]ąG]HQLHEH]
ƳVSơMLPXVSDSLOGRPXVƳVSơMLPXVLU
REFLąĪHQLDQDPLQXW
instrukcijas.
1HVLODLNDQWVDXJRVƳVSơMLPǐLULQVWUXNFLMǐ
GWARANCJA
JDOLNLOWLHOHNWURVVPnjJLVJDLVUDVLUDUED
JDOLPDULPWDLVXVLåHLVWL
1DOHĪ\]DSR]QDüVLĊ]GRáąF]RQ\PLZDUXQNDPL
,ãVDXJRNLWHãLXRVVDXJRVƳVSơMLPXV
gwarancji.
LULQVWUXNFLMDVDWHLþLDL
2
1
ĝ52'2:,6.2
8W\OL]DFMD
8
3URGXNWDNFHVRULDLRSDNRZDQLHQDOHĪ\
SU]HND]DüGRSU]\MD]QHJRĞURGRZLVNXUHF\NOLQJX
7\ONRGODNUDMyZ.RPLVML(XURSHMVNLHM
1LHZROQRZ\U]XFDüHOHNWURQDU]ĊG]LGRGRPRZ\FK
ĞPLHWQLNyZ=JRGQLH]'\UHNW\Zą(XURSHMVNąQU
:(GRW\F]ąFą8W\OL]DFML:\SRVDĪHQLD
(OHNWU\F]QHJRL(OHNWURQLF]QHJRLMHMZGURĪHQLHP
ZNUDMRZHSUDZRQLHXĪ\ZDQHHOHNWURQDU]ĊG]LD
QDOHĪ\JURPDG]LüRGG]LHOQLHLXW\OL]RZDü
ZVSRVyESU]\MD]Q\GODĞURGRZLVND
Toliau pateikiami simboliai naudojami naudotojo
vadove arba ant produkto:
1
3HUVNDLW\NLWHQDXGRWRMRYDGRYą
2
*DOLPDVXVLåHLVWL
3
*DOLNLOWLHOHNWURVVPnjJLV
4
-HLYDO\PRLUSULHåLnjURVPHWX
SDåHLGåLDPDVPDLWLQLPRNDEHOLV
QHGHOVGDPLLãWUDXNLWHNLãWXNąLã
PDLWLQLPROL]GR
'ơYơNLWHDSVDXJLQLXVDNLQLXV
'ơYơNLWHNODXVRVDSVDXJDV
5
A
'ơYơNLWHQXRGXONLǐDSVDXJDQþLąNDXNĊ
I
'ơYơNLWHDSVDXJLQHVSLUãWLQHV
D
5HJXOLXRMDPDVHOHNWURQLQLVJUHLWLV
7
'YLJXEDLL]ROLXRWDV
LT
8
9
1HLãPHVNLWHSURGXNWRƳQHWLQNDPą
NRQWHLQHUƳ
3URGXNWDVDWLWLQND(XURSRVGLUHNW\Yǐ
WDLNRPXVVDXJRVVWDQGDUWXV
3DSLOGRPLVPnjJLQLRJUĊåWXYRVDXJRVƳVSơMLPDL
Ɣ 1HQDXGRNLWHPHGåLDJǐNXULǐVXGơW\MH\UD
DVEHVWR$VEHVWDV\UDNDQFHURJHQLQơPHGåLDJD
Ɣ 1HãLRNLWHDSVDXJLQLXVDNLQLXV
Ɣ 1DXGRNLWHNODXVRVDSVDXJąNDGLãYHQJWXPơWH
NODXVRVVXWULNLPǐ
Ɣ -HLUHLNLDQDXGRNLWHNLWDVDSVDXJLQHVSULHPRQHV
SY]DSVDXJLQHVSLUãWLQHVEDWXVLUWW
Ɣ 9LHQDUDQNDODLN\NLWHƳUHQJLQƳXåSDJULQGLQơV
NLWD±XåSDSLOGRPRVUDQNHQRV
*DOLPDVXVLåHLVWL
Ɣ 3ULODLN\NLWHƳUHQJLQƳXåL]ROLXRWǐƳVLWYơULPR
SDYLUãLǐNXUSULHGDVJDOLOLHVWLSDVOơSWXV
elektros laidus arba maitinimo kabelius.
-HLSULHGDVXåNDELQWǐODLGąNXULXRWHNDVURYơ
QHDSVDXJRWRPLVPHWDOLQơPLVƳUHQJLQLRGDOLPLV
WDLSSDWJDOLWHNơWLVURYơ(OHNWURVLãNURYRV
pavojus.
Ɣ 1HQDXGRNLWHSULHGǐMHLMǐQHVXNnjUơLU
nerekomenduoja gamintojas.
*DOLPDVXVLåHLVWL
Ɣ 1DXGRNLWHWLNãLDPƳUHQJLQLXLWLQNDPXVSULHGXV
Ɣ 1DXGRNLWHWLNWLQNDPǐPDWPHQǐSULHGXV
ƲVLWLNLQNLWHNDGSULHGDLWLQNDPDLSULWYLUWLQWL
Ɣ 3DWLNULQNLWHƳUHQJLQƳLUMRSULHGXVSULHãNLHNYLHQą
QDXGRMLPą1HQDXGRNLWHVXOHQNWǐƳOnjåXVLǐDU
NLWDLSVXJDGLQWǐSULHGǐ-HLƳUHQJLQ\VDUED
YLHQDVLãSULHGǐQXNULQWDSDWLNULQNLWHDU
ƳUHQJLQ\VDUEDSULHGDLQHVXJDGLQWL
-HLUHLNLDSULHGąSDNHLVNLWH
Ɣ 3ULWYLUWLQĊSULHGXVLãEDQG\NLWHƳUHQJLQƳHUGYLRMH
LUVDXJLRMHYLHWRMH-HLƳUHQJLQ\VVWLSULDL
YLEUXRMDQHGHOVGDPLLãMXQNLWHMƳLãWUDXNLWH
NLãWXNąLãPDLWLQLPROL]GRLUSDEDQG\NLWH
LãVSUĊVWLSUREOHPą
Ɣ 3DWLNULQNLWHDUPDNVLPDOXVSULHGRJUHLWLVGLGHVQLV
DUWRNVSDWNDLSPDNVLPDOXVƳUHQJLQLRJUHLWLV
3DåLnjUơNLWHƳUHQJLQLRGXRPHQǐOHQWHOơMH
Ɣ 3ULHãQDXGRGDPLLãLPNLWHLãUXRãLQLRYLQLVLU
kitas metalines detales.
Ɣ 3DWLNULQNLWHDUUXRãLQ\VSDWLNLPDLSDUHPWDVDU
pritvirtintas.
Ɣ 1HOLHVNLWHUXRãLQLRUDQNRPLVNDLQDXGRMDWH
ƳUHQJLQƳ
Ɣ 1HGơNLWHƳUHQJLQLRDQWVWDORDUGDUEDVWDOLR
SULHãWDLMRQHLãMXQJĊ
Apsauga nuo elektros
3
9LVDGDSDWLNULQNLWHDUHOHNWURVƳWDPSD
DWLWLQNDGXRPHQǐOHQWHOơMHSDWHLNWXV
ƳWDPSRVGXRPHQLV
Ɣ 1HQDXGRNLWHƳUHQJLQLRMHLPDLWLQLPRNDEHOLV
arba kištukas yra sugadintas.
Ɣ 1DXGRNLWHWLNWXRVLOJLQWXYXVNXULHDWLWLQND
ƳUHQJLQLRHOHNWURVJDOLąVXPLQLPDOLXPP2
VWRULX-HLQDXGRVLWHLOJLQWXYRULWĊ
YLVDGDYLVLãNDLLãY\QLRNLWHNDEHOƳ
TECHNINIAI DUOMENYS
PDM1016
(OHNWURVƳWDPSD
(OHNWURVGDåQLV
ƲơMLPRJDOLD
Greitis be apkrovos
6PnjJLRGDåQLV
*UĊåLPDV
6PnjJLQLVJUĊåLPDV
0DNVJUąåWRDQWJDOLRVNHUVPXR
0HGLHQD
%HWRQDV
3OLHQDV
$SVDXJRVNODVơ
6YRULV
9a
+]
:
min
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
75,8.â0$6,59,%5$&,-$
PDM1016
*DUVRVOơJLV /pa $NXVWLNRVJDOLD /wa 1HWLNVOXPDV . *UĊåLDQWEHWRQą
*UĊåLDQWPHWDOą
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
1DXGRNLWHNODXVRVDSVDXJą
9LEUDFLMRVO\JLV
Vibracijos sklaidos lygis, nurodytas ant šio
LQVWUXNFLMǐYDGRYRXåSDNDOLQLRYLUãHOLRLãPDWXRWDV
SDJDOVWDQGDUWH(1LãGơVW\WXV
VWDQGDUWL]XRWREDQG\PRUHLNDODYLPXVãLYHUWơJDOL
EnjWLQDXGRMDPDYLHQDPƳUDQNLXLSDO\JLQWLVXNLWX
EHLLãDQNVWLQLDPYLEUDFLMRVSRYHLNLXLƳYHUWLQWLNDL
ƳUDQNLVQDXGRMDPDVSDPLQơWDLVEnjGDLV
QDXGRMDQWƳUDQNƳNLWRNLDLVEnjGDLVDUEDVX
NLWRNLDLVEHLQHWLQNDPDLSULåLnjULPDLVSULHGDLV
JDOLå\PLDLSDGLGơWLSRYHLNLRO\JLV
ODLNRWDUSLDLVNDLƳUDQNLVLãMXQJWDVDUED\UD
ƳMXQJWDVWDþLDXMXRQHGLUEDPDJDOLå\PLDL
LT
VXPDåơWLSRYHLNLRO\JLV
Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio
SULåLnjUơGDPLƳUDQNƳLUMRSULHGXVODLN\GDPLUDQNDV
ãLOWDLLUGHULQGDPLGDUERFLNOXVVXSHUWUDXNơOơPLV
$35$â$6 $3$9
6PnjJLQLVJUĊåWXYDVVNLUWDVPHGLHQDLPHWDOXLLU
SODVWLNXLJUĊåWLEHLSO\WRPVLUEHWRQXLVPnjJLQLX
EnjGXJUĊåWL
ƲMXQJLPRLãMXQJLPRMXQJLNOLV
2. Fiksavimo mygtukas
*UHLþLRUHJXOLDYLPRåLHGDV
4. Sukimo krypties jungiklis
0HFKDQLQLRJUHLþLRMXQJLNOLV
*UĊåLPRVPnjJLQLRJUĊåLPRMXQJLNOLV
/DLNLNOLV
3DJULQGLQơUDQNHQD
9. Papildoma rankena
10. Gylio ribotuvas
$QJOLQLRãHSHþLRGDQJWHOLV
/DLNLNOLRUDNWDV
/DLNLNOLRUDNWRODLNLNOLV
SURINKIMAS
Ɣ ,ãLPNLWHODLNLNOLRUDNWą LãODLNLNOLR 3DSLOGRPRVUDQNHQRVWYLUWLQLPDVLULãơPLPDV
&SDY
Tvirtinimas
Ɣ $WODLVYLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą Ɣ 3DVOLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą YLUãODLNLNOLR Ɣ 3DVXNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą ƳUHLNLDPą
SDGơWƳ
Ɣ 3ULWYLUWLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą ,ãơPLPDV
Ɣ $WODLVYLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą Ɣ 1XLPNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą QXRODLNLNOLR Ɣ 3ULWYLUWLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą *\OLRULERWXYRWYLUWLQLPDVLULãơPLPDV 'SDY
Gylio ribotuvas naudojamas maksimaliam
JUĊåLPRJ\OLXLQXVWDW\WL
Tvirtinimas
Ɣ $WODLVYLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą Ɣ ƲVWDW\NLWHJ\OLRULERWXYą ƳSDSLOGRPRV
UDQNHQRV VN\OXWĊ
Ɣ 1XVWDW\NLWHJ\OLRULERWXYą ƳSDJHLGDXMDPą
SDGơWƳ
Ɣ 3ULWYLUWLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą ,ãơPLPDV
3ULHãVXULQNGDPLEnjWLQDLLãMXQNLWHƳUHQJLQƳ Ɣ $WODLVYLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą LULãPDLWLQLPROL]GRLãWUDXNLWHNLãWXNą
Ɣ ,ãLPNLWHJ\OLRULERWXYą LãSDSLOGRPRV
rankenos (9).
*UąåWRDQWJDOLǐWYLUWLQLPDVLULãơPLPDV %SDY
Ɣ 3ULWYLUWLQNLWHSDSLOGRPąUDQNHQą 6XãLXRƳUHQJLQLXWLQNDQDXGRWLãLXRVJUąåWR
antgalius:
0HGLHQRV +66
NAUDOJIMAS
0HWDOR +66
%HWRQRPnjULQLǐ NLHWRMRPHWDOR
ƲMXQJLPDVLULãMXQJLPDV $SDY
Ɣ -HLQRULWHƳMXQJWLƳUHQJLQƳSDVSDXVNLWHƳMXQJLPR
Tvirtinimas
LãMXQJLPRMXQJLNOƳ .XRODELDXVSDXGåLDWH
Ɣ ƲVWDW\NLWHODLNLNOLRUDNWą ƳYLHQąLãODLNLNOLR
ƳMXQJLPRLãMXQJLPRMXQJLNOƳ WXRGLGHVQLV
DQJǐ
ƳUHQJLQLRJUHLWLV
Ɣ $WLGDU\NLWHODLNLNOƳ SDVXNGDPLODLNLNOLRUDNWą
Ɣ -HLQRULWHƳMXQJWLƳUHQJLQƳNLWXUHåLPX
SULHãODLNURGåLRURG\NOĊ
SDVSDXVNLWHLUSDODLN\NLWHQXVSDXVWąƳMXQJLPR
Ɣ ƲGơNLWHJUąåWRDQWJDOƳ ƳODLNLNOƳ LãMXQJLPRMXQJLNOƳ LUWXRSDþLXPHWX
Ɣ 8åGDU\NLWHODLNLNOƳ SDVXNGDPLODLNLNOLRUDNWą
SDVSDXVNLWH¿NVDYLPRP\JWXNą SDJDOODLNURGåLRURG\NOĊ
Ɣ -HLQRULWHLãMXQJWLQHSHUWUDXNLDPąUHåLPąGDU
Ɣ ,ãLPNLWHODLNLNOLRUDNWą LãODLNLNOLR NDUWąSDVSDXVNLWHƳMXQJLPRLãMXQJLPRMXQJLNOƳ Ɣ -HLQRULWHLãMXQJWLƳUHQJLQƳDWOHLVNLWHƳMXQJLPR
,ãơPLPDV
LãMXQJLPRMXQJLNOƳ Ɣ ƲVWDW\NLWHODLNLNOLRUDNWą ƳYLHQąLãODLNLNOLR DQJǐ
6XNLPRNU\SWLHVMXQJLNOLV $SDY
Ɣ $WLGDU\NLWHODLNLNOƳ SDVXNGDPLODLNLNOLRUDNWą
SULHãODLNURGåLRURG\NOĊ
Nekeiskite sukimosi krypties,
Ɣ 3DãDOLQNLWHJUąåWRDQWJDOƳ LãODLNLNOLR Ɣ 8åGDU\NLWHODLNLNOƳ SDVXNGDPLODLNLNOLRUDNWą
SDJDOODLNURGåLRURG\NOĊ
4
2
LT
NDLQDXGRMDWHƳUHQJLQƳ
Ɣ -HLQRULWHVXNWLSDJDOODLNURGåLRURG\NOĊ
SDVOLQNLWHVXNLPRNU\SWLHVMXQJLNOƳ ƳNDLUĊ
Ɣ -HLQRULWHVXNWLSULHãODLNURGåLRURG\NOĊ
SDVOLQNLWHVXNLPRNU\SWLHVMXQJLNOƳ ƳGHãLQĊ
0DNVLPDODXVJUĊåLPRJUHLþLRQXVWDW\PDV
$SDY
2
1HUHJXOLXRNLWHJUHLþLRQDXGRGDPL
ƳUHQJLQƳ
Ɣ 3DVXNLWHJUHLþLRUHJXOLDYLPRåLHGą SDJDO
ODLNURGåLRURG\NOĊNDGSDGLGLQWXPơWH
PDNVLPDOǐJUĊåLPRJUHLWƳ
Ɣ 3DVXNLWHJUHLþLRUHJXOLDYLPRåLHGą SULHã
ODLNURGåLRURG\NOĊNDGVXPDåLQWXPơWH
PDNVLPDOǐJUĊåLPRJUHLWƳ
0DNVLPDODXVJUĊåLPRJUHLþLRQXVWDW\PDV
$SDY
2
1HUHJXOLXRNLWHJUHLþLRQDXGRGDPL
ƳUHQJLQƳ
Ɣ -HLQXVWDW\VLWHMXQJLNOƳ ƳSDGơWƳ´´JUĊåLPR
JUHLWLVJDOLEnjWLQHSHUWUDXNLDPDLUHJXOLXRMDPDV
tarp 0 ir 1.100 min.
Ɣ -HLQXVWDW\VLWHMXQJLNOƳ ƳSDGơWƳ´´JUĊåLPR
JUHLWLVJDOLEnjWLQHSHUWUDXNLDPDLUHJXOLXRMDPDV
WDUSLUPLQ.
GDUEXVEnjWLQDLLãMXQNLWHƳUHQJLQƳLULã
PDLWLQLPROL]GRLãWUDXNLWHNLãWXNą
Ɣ 5HJXOLDULDLYDO\NLWHNRUSXVąPLQNãWDãOXRVWH
Ɣ 6DXJRNLWHYHQWLOLDFLMRVDQJDVQXRGXONLǐLU
QHãYDUXPǐ-HLUHLNLDGXONHVLUQHãYDUXPXV
QXRYHQWLOLDFLMRVDQJǐãOXRVW\NLWHPLQNãWDLU
GUơJQDãOXRVWH
Ɣ 5HJXOLDULDLYDO\NLWHODLNLNOƳLUJUąåWRDQWJDOLXV
NDGMLHEnjWǐQDXGRMDPLWLQNDPDL
*UąåWRDQWJDOLǐNHLWLPDV %SDY
Ɣ -HLQRULWHLãLPWLJUąåWRDQWJDOƳ DWOLNLWHVN\ULXMH´*UąåWRDQWJDOLRWYLUWLQLPDVLU
LãơPLPDV´DSUDã\WXVYHLNVPXV
Ɣ -HLQRULWHSULWYLUWLQWLJUąåWRDQWJDOƳ DWOLNLWHVN\ULXMH´*UąåWRDQWJDOLRWYLUWLQLPDVLU
LãơPLPDV´DSUDã\WXVYHLNVPXV
$QJOLQLǐãHSHþLǐWLNULQLPDVLUNHLWLPDV $SDY
$QJOLQLXVãHSHþLXVUHLNLDWLNULQWLUHJXOLDULDL
-HLDQJOLQLDLãHSHþLDLSDQDXGRWLƳUHQJLQ\VYHLNLD
netolygiai.
2
Naudokite tik tinkamo tipo anglinius
ãHSHþLXV
Ɣ 1DXGRGDPLHVLDWVXNWXYXQXLPNLWHDQJOLQLǐ
ãHSHþLǐGDQJWHOLXV Ɣ 1XLPNLWHGDQJWHOƳQXRDQJOLQLǐãHSHþLǐODLNLNOLR
Ɣ ,ãYDO\NLWHDQJOLQLXVãHSHþLXV
Ɣ -HLãHSHþLDLQXVLGơYơMĊSDNHLVNLWHMXRVDEXLã
karto.
9HLNLPRUHåLPRQXVWDW\PDV (SDY
Ɣ 3ULWYLUWLQNLWHGDQJWHOƳDQWDQJOLQLǐãHSHþLǐ
1HNHLVNLWHYHLNLPRUHåLPRNDLQDXGRMDWH
laikiklio.
ƳUHQJLQƳ
Ɣ 1DXGRGDPLHVLDWVXNWXYXSULWYLUWLQNLWHDQJOLQLǐ
ãHSHþLǐGDQJWHOLXV Ɣ 1RUơGDPLJUĊåWLQXVWDW\NLWHMXQJLNOƳ ƳSDGơWƳ Ɣ 3ULWYLUWLQĊQDXMXVDQJOLQLXVãHSHþLXVƳMXQNLWH
´$´
ƳUHQJLQƳLUOHLVNLWHMDPPLQYHLNWLEH
Ɣ 1RUơGDPLJUĊåWLVPnjJLQLXEnjGXQXVWDW\NLWH
apkrovos.
MXQJLNOƳ ƳSDGơWƳ´%´
2
Optimalaus naudojimo patarimai
Ɣ 3ULVSDXVNLWHUXRãLQƳ
Ɣ 7YLUWDLODLN\NLWHƳUHQJLQƳDELHPUDQNRPLV
Ɣ 3DGơNLWHJUąåWRDQWJDOƳDQWUXRãLQLR
Ɣ ƲMXQNLWHƳUHQJLQƳ
Ɣ 1HVSDXVNLWHƳUHQJLQLRSHUVWLSULDL/HLVNLWH
ƳUHQJLQLXLDWOLNWLVDYRGDUEą
Ɣ ,ãMXQNLWHƳUHQJLQƳLUSULHãSDGơGDPLSDODXNLWH
NROƳUHQJLQ\VYLVLãNDLVXVWRV
GARANTIJA
$WVLåYHONLWHƳSULGơWRVJDUDQWLMRVWHUPLQXV
9$/<0$6,535,(ä,Nj5$
4
3ULHãYDO\GDPLLUDWOLNGDPLSULHåLnjURV
LV
APLINKA
âDOLQLPDV
75,(&,(185%-0$âƮ1$
PDM1016
3DOGLHVNDLHJƗGƗMƗWLHVãR)HUPL]VWUƗGƗMXPX
7DJDGMXPVLUL]FLOVL]VWUƗGƗMXPVNRSLHJƗGƗMLV
3URGXNWXVSULHGXVLUSDNXRWHVUHLNLDVXUnjãLXRWL
viens no Eiropas vadošajiem
QHåDOLQJDPDSOLQNDLSHUGLUELPXL
SLHJƗGƗWƗMX]ƼƝPXPLHP
9LVLMXPVSLHJƗGƗWLH)HUPL]VWUƗGƗMXPLLUUDåRWL
Skirta tik EB šalims
VDVNDƼƗDUDXJVWƗNDMLHPNYDOLWƗWHVXQGURãƯEDV
1HLãPHVNLWHHOHNWURVƳUDQNLǐƳEXLWLQLǐDWOLHNǐ
VWDQGDUWLHP'DƺDQRPnjVX¿OR]R¿MDVLUQRGURãLQƗW
konteinerius. Remiantis Europos elektros ir
L]FLOXNOLHQWXDSNDOSRãDQXSDWHLFRWLHVPnjVX
HOHNWURQLQơVƳUDQJRVDWOLHNǐJDLULǐGLUHNW\YD
visaptverošai garantijai.
(%LUMRVUHDOL]DYLPXWDUSWDXWLQơMHWHLVơMH &HUDPNDDUSULHNXL]PDQWRVLHWãRL]VWUƗGƗMXPX
LOJLDXQHQDXGRMDPLHOHNWURVƳUDQNLDLWXULEnjWL
YƝOGDXG]XVJDGXV
VXUHQNDPLDWVNLUDLLULãPHWDPLQHåDOLQJXDSOLQNDL
EnjGX
8
'52âƮ%$6%5Ʈ',1Ɩ-80,
%5Ʈ',1Ɩ-806
,]ODVLHWSLHYLHQRWRVGURãƯEDV
EUƯGLQƗMXPXVSDSLOGXGURãƯEDV
EUƯGLQƗMXPXVXQLQVWUXNFLMDV
'URãƯEDVEUƯGLQƗMXPXXQLQVWUXNFLMX
QHLHYƝURãDQDYDUL]UDLVƯWHOHNWURãRNX
XJXQVJUƝNXXQYDLQRSLHWQDVWUDXPDV
6DJODEƗMLHWGURãƯEDVEUƯGLQƗMXPXV
XQLQVWUXNFLMDVODLYDUƝWX
QHSLHFLHãDPƯEDVJDGƯMXPƗWDMRV
LHOnjNRWLHV
1
7XUSPƗNPLQƝWLHVLPEROLWLHNL]PDQWRWLOLHWRWƗMD
URNDVJUƗPDWƗYDLX]L]VWUƗGƗMXPD
1
,]ODVLHWOLHWRWƗMDURNDVJUƗPDWX
2
3HUVRQƯJXWUDXPXULVNV
3
(OHNWURãRNDULVNV
4
1HNDYƝMRWLHVL]UDXMLHWNRQWDNWGDNãXQR
HOHNWURWƯNODMDHOHNWUREDURãDQDVNDEHOLV
LUERMƗWVNƗDUƯWƯUƯãDQDVXQWHKQLVNƗV
DSNRSHVODLNƗ
/LHWRMLHWDL]VDUJEULOOHV
/LHWRMLHWG]LUGHVDL]VDUJXV
5
A
/LHWRMLHWSXWHNƺXPDVNX
I
/LHWRMLHWDL]VDUJFLPGXV
LV
D
7
8
9
Ɣ 3LUPVOLHWRãDQDVQRVDJDWDYHVL]YHOFLHWQDJODV
XQFLWXVPHWƗODSULHNãPHWXV
Ɣ 3ƗUOLHFLQLHWLHVNDVDJDWDYHLUNƗUWƯJLDWEDOVWƯWD
YDLQRVWLSULQƗWD
'XEXOWL]ROƗFLMD
Ɣ 1HWXULHWVDYDVURNDVVDJDWDYHVWXYXPƗ
OLHWRãDQDVODLNƗ
1HDWEUƯYRMLHWLHVQRL]VWUƗGƗMXPDLHPHWRW Ɣ 1HNDGQHOLHFLHWPDãƯQXX]JDOGDYDLƝYHOVROD
SLUPVWƗLUL]VOƝJWD
WRQHSLHPƝURWƗNRQWHLQHUƗ
(OHNWURQLVNLPDLQƗPVƗWUXPV
,]VWUƗGƗMXPVDWELOVWSLHPƝURMDPLHP
(LURSDVGLUHNWƯYXGURãƯEDVVWDQGDUWLHP
3DSLOGXGURãƯEDVEUƯGLQƗMXPL
WULHFLHQXUEMPDãƯQƗP
Ɣ 1HOLHWRMLHWD]EHVWXVDWXURãXPDWHULƗOXDSVWUƗGHL
$]EHVWVWLHNX]VNDWƯWVSDUNDQFHURJƝQX
Ɣ /LHWRMLHWDL]VDUJEULOOHV
Ɣ /LHWRMLHWG]LUGHVDL]VDUJXVODLL]YDLUƯWRVQR
G]LUGHV]XGXPDULVND
Ɣ -DQHSLHFLHãDPVOLHWRMLHWFLWXVDL]VDUJOƯG]HNƺXV
NƗSLHPƝUDPDL]VDUJFLPGXVDL]VDUJDSDYXV
utt.
Ɣ 7XULHWPDãƯQXDUYLHQXURNXX]JDOYHQƗURNWXUD
XQDURWUXURNXX]SDOƯJURNWXUD
3HUVRQƯJXWUDXPXULVNV
Ɣ 7XULHWPDãƯQXDL]L]ROƝWDMƗPVDWYHUãDQDV
YLUVPƗPMDSLHGHUXPVYDUVDVNDUWLHVDU
SDVOƝSWXHOHNWURLQVWDOƗFLMXYDLFDXUXƺYDGLHP
-DSLHGHUXPVVDVNDUDVDU]HPVSULHJXPD
YDGXPDãƯQDVDWNOƗWƗVPHWƗODGDƺDVYDUDUƯ
QRQƗNW]HPVSULHJXPD(OHNWURãRNDULVNV
Ɣ 1HL]PDQWRMLHWSLHGHUXPXVNDVQDYƯSDãL
SDUHG]ƝWLXQNXUXVQDYLHWHLFLVUDåRWƗMV
3HUVRQƯJXWUDXPXULVNV
Ɣ ,]PDQWRMLHWWLNDLWƗGXVSLHGHUXPXVNDVLU
SLHPƝURWLOLHWRãDQDLDUãRPDãƯQX
Ɣ ,]PDQWRMLHWWLNDLSDUHL]ƗL]PƝUDSLHGHUXPXV
3ƗUOLHFLQLHWLHVYDLSLHGHUXPLLUSDUHL]LX]VWƗGƯWL
Ɣ 3LUPVNDWUDVOLHWRãDQDVUHL]HVSƗUEDXGLHW
PDãƯQXXQSLHGHUXPXV1HL]PDQWRMLHW
VDOLHNWXVLHSOƯVXãXVYDLFLWƗGLERMƗWXV
SLHGHUXPXV-DPDãƯQDYDLNƗGVQR
SLHGHUXPLHPLUWLFLVQRPHVWVSƗUEDXGLHW
YDLPDãƯQDLYDLSLHGHUXPDPQDYERMƗMXPX
Ja nepieciešams, nomainiet piederumu.
Ɣ 3ƝFSLHGHUXPXX]VWƗGƯãDQDVƺDXMLHWPDãƯQDL
GDUERWLHVWXNãJDLWƗGURãƗYLHWƗ-DPDãƯQD
VSƝFƯJLYLEUƝQHNDYƝMRWLHVL]VOƝG]LHWWR
L]UDXMLHWNRQWDNWGDNãXQRHOHNWURWƯNODXQ
PƝƧLQLHWDWULVLQƗWãRSUREOƝPX
Ɣ 3ƗUOLHFLQLHWLHVNDSLHGHUXPDPDNVLPƗODLV
ƗWUXPVLUOLHOƗNVYDLYLHQƗGVDUPDãƯQDV
PDNVLPƗORƗWUXPX$SVNDWLHWPDãƯQDV
WHKQLVNRSDPDWGDWXSOƗNVQL
(OHNWULVNƗGURãƯED
3
9LHQPƝUSƗUEDXGLHWYDLHOHNWUƯEDV
SDGHYHVYROWƗåDDWELOVWX]WHKQLVNR
SDPDWGDWXSOƗNVQHVQRUƗGƯWDMDLYROWƗåDL
Ɣ 1HOLHWRMLHWPDãƯQXMDHOHNWUREDURãDQDVNDEHOLV
YDLNRQWDNWGDNãDLUERMƗWD
Ɣ ,]PDQWRMLHWWLNDLWƗGXVSDJDULQƗMXPDNDEHƺXV
NDVLUSLHPƝURWLPDãƯQDVQRPLQƗODLMDXGDL
DUPLQLPƗORELH]XPXPP2-DL]PDQWRMDW
SDJDULQƗMXPDNDEHƺDUXOOLYLHQPƝUSLOQƯEƗ
atritiniet kabeli.
TEHNISKIE DATI
PDM1016
(OHNWURWƯNODYROWƗåD
(OHNWURWƯNODIUHNYHQFH
-DXGDVL]OLHWRMXPV
7XNãJDLWDVƗWUXPV
Triecienu skaits
Urbšana
Triecienurbšana
0DNVXUEMDX]JDƺDGLDPHWUV
.RNV
%HWRQV
7ƝUDXGV
$L]VDUG]ƯEDVNDWHJRULMD
6YDUV
9a
+]
:
PLQ
min min PP
PP
PP
NJ
,3
752.61,6819,%5Ɩ&,-$
PDM1016
6NDƼDVVSLHGLHQV /pa $NXVWLVNƗMDXGD /wa 1HSUHFL]LWƗWH . 8UEWEHWRQƗ
8UEWPHWƗOƗ
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
/LHWRMLHWG]LUGHVDL]VDUJXV
LV
9LEUƗFLMDVOƯPHQLV
âƯVURNDVJUƗPDWDVDL]PXJXUƝDU]YDLJ]QƯWL
QRUƗGƯWDLVYLEUƗFLMDVHPLVLMXOƯPHQLVPƝUƯWV
L]PDQWRMRWVWDQGDUWƗ(1SDUHG]ƝWRWHVWX
WRYDUL]PDQWRWODLVDOƯG]LQƗWXLQVWUXPHQWXVXQ
SURYL]RULVNLL]YƝUWƝWX
YLEUƗFLMDVLHGDUEƯEXOLHWRMRWLQVWUXPHQWX
PLQƝWDMLHPPƝUƷLHP
LQVWUXPHQWDL]PDQWRãDQDFLWLHPPƝUƷLHPYDL
ar citiem vai nepietiekami koptiem
SLHGHUXPLHPYDULHYƝURMDPLSDOLHOLQƗW
LHGDUEƯEDVOƯPHQL
ODLNDSHULRGLNDGLQVWUXPHQWVLUL]VOƝJWVYDLDUƯ
LULHVOƝJWVWDþXDUWRQHVWUƗGƗYDULHYƝURMDPL
VDPD]LQƗWLHGDUEƯEDVOƯPHQL
3DVDUJƗMLHWVHYLQRYLEUƗFLMDVLHWHNPHVYHLFRW
LQVWUXPHQWDXQWƗSLHGHUXPXWHKQLVNRDSNRSL
JƗGƗMRWODLURNDVLUVLOWDVXQRUJDQL]ƝMRWGDUEDJDLWX
8]VWƗGƯãDQD
Ɣ ,HYLHWRMLHWSDWURQDVDWVOƝJX YLHQƗQR
SDWURQDVFDXUXPLHP Ɣ $WYHULHWSDWURQX SDJULHåRWSDWURQDV
DWVOƝJX SUHWƝMLSXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDV
YLU]LHQDP
Ɣ ,HYLHWRMLHWXUEMDX]JDOL SDWURQƗ Ɣ $L]YHULHWSDWURQX SDJULHåRWSDWURQDV
DWVOƝJX SXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDVYLU]LHQƗ
Ɣ ,]ƼHPLHWSDWURQDVDWVOƝJX QRSDWURQDV 1RƼHPãDQD
Ɣ ,HYLHWRMLHWSDWURQDVDWVOƝJX YLHQƗQR
SDWURQDVFDXUXPLHP Ɣ $WYHULHWSDWURQX SDJULHåRWSDWURQDV
DWVOƝJX SUHWƝMLSXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDV
YLU]LHQDP
Ɣ ,]ƼHPLHWXUEMDX]JDOL QRSDWURQDV Ɣ $L]YHULHWSDWURQX SDJULHåRWSDWURQDV
DWVOƝJX SXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDVYLU]LHQƗ
Ɣ ,]ƼHPLHWSDWURQDVDWVOƝJX QRSDWURQDV 3DOƯJURNWXUDX]VWƗGƯãDQDXQQRƼHPãDQD &DWW
$35$.676 $$77
-njVXWULHFLHQXUEMPDãƯQDLUSDUHG]ƝWDFDXUXPX
XUEãDQDLNRNƗPHWƗOƗXQSODVWPDVƗXQ
WULHFLHQXUEãDQDLƷLHƧHOƯXQEHWRQƗ
,HVOƝJãDQDVL]VOƝJãDQDVVOƝG]LV
%ORƷƝãDQDVSRJD
ƖWUXPDUHJXOƝãDQDVULWHQƯWLV
*ULHãDQƗVYLU]LHQDVOƝG]LV
0HKƗQLVNƗƗWUXPDVOƝG]LV
8UEãDQDVWULHFLHQXUEãDQDVVOƝG]LV
3DWURQD
*DOYHQDLVURNWXULV
3DOƯJURNWXULV
']LƺXPDDL]WXULV
2JOHVVXNXSƗUVHJV
3DWURQDVDWVOƝJD
3DWURQDVDWVOƝJDVWXUƝWƗMV
0217Ɩä$
4
3LUPVPRQWƗåDVYLHQPƝUL]VOƝG]LHW
PDãƯQXXQL]UDXMLHWNRQWDNWGDNãXQR
HOHNWURWƯNOD
8UEMDX]JDƺDX]VWƗGƯãDQDXQQRƼHPãDQD %DWW
0DãƯQDLUSLHPƝURWDOLHWRãDQDLDUãƗGLHPXUEMD
X]JDƺLHP
.RND +66
0HWƗOD +66
%HWRQDPnjUD FLHWƗPHWƗOD
8]VWƗGƯãDQD
Ɣ $WVNUnjYƝMLHWSDOƯJURNWXUL Ɣ %ƯGLHWSDOƯJURNWXUL SƗULSDWURQDL Ɣ 3DJULH]LHWSDOƯJURNWXUL QHSLHFLHãDPDMƗ
SR]ƯFLMƗ
Ɣ 3LHYHOFLHWSDOƯJURNWXUL 1RƼHPãDQD
Ɣ $WVNUnjYƝMLHWSDOƯJURNWXUL Ɣ 1RƼHPLHWSDOƯJURNWXUL QRSDWURQDV Ɣ 3LHYHOFLHWSDOƯJURNWXUL ']LƺXPDDL]WXUDX]VWƗGƯãDQDXQQRƼHPãDQD
'DWW
']LƺXPDDL]WXULL]PDQWRODLLHVWDWƯWXPDNVLPƗOR
XUEãDQDVG]LƺXPX
8]VWƗGƯãDQD
Ɣ $WVNUnjYƝMLHWSDOƯJURNWXUL Ɣ ,HYLHWRMLHWG]LƺXPDDL]WXUL FDXUL
SDOƯJURNWXUDFDXUXPDP Ɣ ,HVWDWLHWG]LƺXPDDL]WXUL QHSLHFLHãDPDMƗ
SR]ƯFLMƗ
Ɣ 3LHYHOFLHWSDOƯJURNWXUL 1RƼHPãDQD
Ɣ $WVNUnjYƝMLHWSDOƯJURNWXUL Ɣ ,]ƼHPLHWG]LƺXPDDL]WXUL QRSDOƯJURNWXUD Ɣ 3LHYHOFLHWSDOƯJURNWXUL ,=0$172â$1$
LV
,HVOƝJãDQDXQL]VOƝJãDQD $DWW
Ɣ /DLLHVOƝJWXPDãƯQXQRVSLHGLHWLHVOƝJãDQDV
L]VOƝJãDQDVVOƝG]L -RG]LƺƗNLUSLHVSLHVWV
LHVOƝJãDQDVL]VOƝJãDQDVVOƝG]LV MROLHOƗNV
LUPDãƯQDVƗWUXPV
Ɣ /DLSƗUVOƝJWXPDãƯQXX]QHSƗUWUDXNWRUHåƯPX
WXULHWQRVSLHVWXLHVOƝJãDQDVL]VOƝJãDQDVVOƝG]L
XQYLHQODLFƯJLQRVSLHGLHWEORƷƝãDQDVSRJX
(2).
Ɣ /DLL]VOƝJWXQHSƗUWUDXNWRUHåƯPXQRVSLHGLHW
LHVOƝJãDQDVL]VOƝJãDQDVVOƝG]L YƝOUHL]
Ɣ /DLL]VOƝJWXPDãƯQXDWODLGLHWLHVOƝJãDQDV
L]VOƝJãDQDVVOƝG]L urbšanu.
Ɣ ,HVWDWLHWVOƝG]L ´%´SR]ƯFLMƗODLL]PDQWRWX
triecienurbšanu.
*ULHãDQƗVYLU]LHQDVOƝG]LV $DWW
7Ʈ5Ʈâ$1$817(+1,6.Ɩ$3.23(
2
1HPDLQLHWJULHãDQƗVYLU]LHQXOLHWRãDQDV
ODLNƗ
Ɣ 3DEƯGLHWJULHãDQƗVYLU]LHQDVOƝG]L SDNUHLVL
URWƗFLMDLSXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDVYLU]LHQƗ
Ɣ 3DEƯGLHWJULHãDQƗVYLU]LHQDVOƝG]L SDODEL
URWƗFLMDLSUHWƝMLSXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDV
YLU]LHQDP
0DNVLPƗOƗXUEãDQDVƗWUXPDLHVWDWƯãDQD $DWW
2
1HLHVWDWLHWƗWUXPXOLHWRãDQDVODLNƗ
Ɣ 3DJULH]LHWƗWUXPDUHJXOƝãDQDVULWHQƯWL SXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDVYLU]LHQƗODL
SDOLHOLQƗWXPDNVLPƗORXUEãDQDVƗWUXPX
Ɣ 3DJULH]LHWƗWUXPDUHJXOƝãDQDVULWHQƯWL SUHWƝMLSXONVWHƼUƗGƯWƗMXNXVWƯEDVYLU]LHQDP
ODLVDPD]LQƗWXPDNVLPƗORXUEãDQDVƗWUXPX
0HKƗQLVNƗXUEãDQDVƗWUXPDLHVWDWƯãDQD $DWW
2
1HLHVWDWLHWƗWUXPXOLHWRãDQDVODLNƗ
Ɣ -DVOƝG]LV WLHNLHVWDWƯWVSR]ƯFLMƗ´´
XUEãDQDVƗWUXPXYDUWXUSLQƗWUHJXOƝWVWDUS
0 un 1.100 min.
Ɣ -DVOƝG]LV WLHNLHVWDWƯWVSR]ƯFLMƗ´´
XUEãDQDVƗWUXPXYDUWXUSLQƗWUHJXOƝWVWDUS
XQPLQ.
'DUEDUHåƯPDLHVWDWƯãDQD (DWW
2
1HPDLQLHWGDUEDUHåƯPXOLHWRãDQDVODLNƗ
3DGRPLRSWLPƗODLOLHWRãDQDL
Ɣ 1RVWLSULQLHWVDJDWDYL
Ɣ &LHãLWXULHWPDãƯQXDUDEƗPURNƗP
Ɣ 1RYLHWRMLHWXUEMDX]JDOLX]VDJDWDYHV
Ɣ ,HVOƝG]LHWPDãƯQX
Ɣ 1HL]PDQWRMLHWSƗUƗNOLHOXVSLHGLHQXX]PDãƯQX
ƹDXMLHWPDãƯQDLYHLNWGDUEX
Ɣ ,]VOƝG]LHWPDãƯQXXQJDLGLHWOƯG]WƗSLOQƯEƗ
DSVWƗMDVSLUPVWRQROLHNDW
4
3LUPVWƯUƯãDQDVXQWHKQLVNƗVDSNRSHV
YLHQPƝUL]VOƝG]LHWPDãƯQXXQL]UDXMLHW
NRQWDNWGDNãXQRHOHNWURWƯNOD
Ɣ 5HJXOƗULWƯULHWNRUSXVXDUPƯNVWXGUƗQX
Ɣ 8]WXULHWYHQWLOƗFLMDVFDXUXPXVWƯUXVQR
SXWHNƺLHPXQQHWƯUXPLHP-DQHSLHFLHãDPV
L]PDQWRMLHWPƯNVWXPLWUXGUƗQXODLQRWƯUƯWX
SXWHNƺXVXQQHWƯUXPXVQRYHQWLOƗFLMDV
caurumiem.
Ɣ 5HJXOƗULWƯULHWSDWURQXXQXUEMDX]JDOLODL
L]YDLUƯWRVQRQHSUHFL]LWƗWƝPOLHWRãDQDVODLNƗ
8UEMDX]JDƺDQRPDLƼD %DWW
Ɣ /DLQRƼHPWXXUEMDX]JDOL UƯNRMLHWLHVNƗ
DSUDNVWƯWVVDGDƺƗ´8UEMDX]JDƺDX]VWƗGƯãDQD
XQQRƼHPãDQD´
Ɣ /DLX]VWƗGƯWXXUEMDX]JDOL UƯNRMLHWLHVNƗ
DSUDNVWƯWVVDGDƺƗ´8UEMDX]JDƺDX]VWƗGƯãDQD
XQQRƼHPãDQD´
2JOHVVXNXSƗUEDXGHXQQRPDLƼD $DWW
2JOHVVXNDVMƗSƗUEDXGDUHJXOƗUL-DRJOHVVXNDV
LUQROLHWRWDVPDãƯQDVƗNVGDUERWLHVQHYLHQPƝUƯJL
2
,]PDQWRMLHWWLNDLSDUHL]RRJOHVVXNX
YHLGX
Ɣ 1RƼHPLHWRJOHVVXNXSƗUVHJXV L]PDQWRMRWVNUnjYJULH]L
Ɣ 1RƼHPLHWSƗUVHJDSOƗNVQLQRRJOHVVXNX
WXUƝWƗMD
Ɣ 1RWƯULHWRJOHVVXNDV
Ɣ 1ROLHWRMXPDJDGƯMXPƗQRPDLQLHWDEDVRJOHV
VXNDVYLHQODLFƯJL
Ɣ ,HVWDWLHWVOƝG]L ´$´SR]ƯFLMƗODLL]PDQWRWX
ET
Ɣ 8]VWƗGLHWSƗUVHJDSOƗNVQLX]RJOHVVXNX
LÖÖKTRELL
WXUƝWƗMD
PDM1016
Ɣ 8]VWƗGLHWRJOHVVXNXSƗUVHJXV L]PDQWRMRW
VNUnjYJULH]L
Täname, et ostsite selle Fermi toote.
Ɣ 3ƝFMDXQRRJOHVVXNXX]VWƗGƯãDQDVƺDXMLHW
2OHWHWHLQXGKHDRVWXQLQJQGRQWHLO
PDãƯQDLGDUERWLHVWXNãJDLWƗPLQnjWHV
VXXUHSlUDQHWRRGHKHOW(XURRSDMXKWLYDOW
elektritööriistade tarnijalt.
GARANTIJA
.}LN)HUPLWDUQLWXGWRRWHGRQYDOPLVWDWXG
YDVWDYXVHVUDQJHLPDWHWRLPLPLVMD
,HYƝURMLHWSLHYLHQRWRVJDUDQWLMDVQRWHLNXPXV
RKXWXVQ}XHWHJD/LVDNVVHOOHOHROHPHPH
seadnud endale eesmärgiks pakkuda suurepärast
VIDE
NOLHQGLWHHQLQGXVWMDLJDNOJVHWJDUDQWLLG
0HORRGDPHHWWXQQHWHVHOOHVWWRRWHVWU}}PXND
$WEUƯYRãDQƗV
aastate pärast.
8
,]VWUƗGƗMXPVSLHGHUXPLXQLHSDNRMXPVMƗãƷLUR
ODLWLNWXYHLNWDYLGHLGUDXG]ƯJDSƗUVWUƗGH
7LNDL(.YDOVWƯP
1HDWEUƯYRMLHWLHVQRHOHNWULVNLHPLQVWUXPHQWLHP
L]PHWRWWRVPƗMWXUƯEDVDWNULWXPRV6DVNDƼƗDU
(LURSDVGLUHNWƯYX(.SDUHOHNWULVNRXQ
HOHNWURQLVNRLHNƗUWXDWNULWXPLHPXQWƗV
SLHPƝURãDQXQDFLRQƗODMƗVWLHVƯEƗVHOHNWULVNRV
LQVWUXPHQWXVNXULYDLUVQDYL]PDQWRMDPLLU
MƗVDYƗFDWVHYLãƷLXQQRWLHPMƗDWEUƯYRMDVYLGHL
GUDXG]ƯJƗYHLGƗ
.
OHUTUSTEAVE
.DVXWXVMXKHQGLVY}LWRRWHONDVXWDWDNVHMlUJPLVL
VPEROHLG
1
/XJHJHNDVXWXVMXKHQGLW
2
7HUYLVHNDKMXVWXVHRKW
3
(OHNWULO||JLRKW
4
Eemaldage seade vooluvõrgust,
NXLWRLWHMXKHVDDENDKMXVWDGDY}LNXL
SXKDVWDWHMDKRROGDWHVHDGHW
5
HOIATUS
Lugege tootega kaasas olevat
ohutusteavet, täiendavat
ohutusteavet ja juhiseid.
2KXWXVWHDEHMDMXKLVWHPLWWHMlUJLPLVH
WDJDMlUMHNVY}LEROODHOHNWULO||N
WXOHNDKMXMDY}LW}VLQHYLJDVWXV
Hoidke ohutusteave ja juhised alati
käepärast.
1
.DVXWDJHNDLWVHSULOOH
.DVXWDJHNXXOPLVNDLWVHYDKHQGHLG
A
.DVXWDJHWROPXPDVNL
I
.DQGNHNDLWVHNLQGDLG
D
0XXGHWDYDNLLUXVHJD
7
.DLWVHLVRODWVLRRQLJD
ET
8
Ärge hoidke toodet selleks ebasobivas
NRKDV
9
Toode on vastavuses Euroopa Liidu
GLUHNWLLYLGHVVlWHVWDWXGDVMDNRKDVWH
RKXWXVQ}XHWHJD
Täiendav ohutusteave lööktrelli kasutamise
kohta
Ɣ bUJHW||GHOJHPDWHUMDOHPLVVLVDOGDYDG
DVEHVWL$VEHVWY}LES}KMXVWDGDSDKDORRPXOLVL
kasvajaid.
Ɣ .DVXWDJHNDLWVHSULOOH
Ɣ .XXOPLVHNDKMXVWDPLVHYlOWLPLVHNVNDVXWDJH
kuulmiskaitsevahendeid.
Ɣ 9DMDGXVHONDVXWDJHNDPXLGNDLWVHYDKHQGHLG
näiteks kaitseprille, kaitsejalatseid jne.
Ɣ 0DVLQDNDVXWDPLVHOKRLGNHKHNlHJD
S}KLNlHSLGHPHVWMDWHLVHNlHJD
lisakäepidemest. Tervisekahjustuse oht.
Ɣ -XKXONXLRQRKWNDKMXVWDGDWDUYLNXJDYDUMDWXG
MXKWPHLGY}LPDVLQDWRLWHMXKHWKRLGNHNLQQL
PDVLQDLVROHHULWXGNlHSLGHPHWHVW.XLWDUYLN
peaks puutuma vastu pingestatud juhet,
Y}LYDGSLQJHDOODVDWWXGDNDPDVLQDPHWDOOLVW
osad. Elektrilöögioht.
Ɣ bUJHNDVXWDJHWDUYLNXLGPLGDWRRWMDSROH
spetsiaalselt selle masina jaoks välja töötanud
Y}LVRRYLWDQXG7HUYLVHNDKMXVWXVHRKW
Ɣ .DVXWDJHDLQXOWVHOOHOHPDVLQDOHVRELYDLG
tarvikuid.
Ɣ .DVXWDJHDLQXOW}LJHVXXUXVHJDWDUYLNXLG
Veenduge, et tarvikud on korralikult kinnitatud.
Ɣ .RQWUROOLJHPDVLQDWMDVHOOHWDUYLNXLGHQQHLJD
NDVXWXVNRUGDbUJHNDVXWDJHN}YHUGXQXG
SUDJXQHQXGY}LPXXOPRHONDKMXVWDWXG
WDUYLNXLG.XLPDVLQY}LP}QLVHOOHWDUYLNXWHVW
peaks maha kukkuma, kontrollige, et masin
ega tarvik ei oleks kahjustatud.
Vajadusel vahetage tarvik välja.
Ɣ 3lUDVWWDUYLNXWHSDLJDOGDPLVWODVNHPDVLQDO
RKXWXVNRKDVWKLMRRNVXOW||WDGD.XLPDVLQ
YLEUHHULEWXJHYDOWOOLWDJHVHHNRKHYlOMD
HHPDOGDJHWRLWHMXKHYRROXY}UJXVWQLQJ
proovige probleemi lahendada.
Ɣ 9HHQGXJHHWWDUYLNXOHHWWHQlKWXGPDNVLPDDOQH
NLLUXVROHNVVXXUHPY}LVDPDNXLPDVLQD
maksimaalne kiirus. Selleks vaadake masina
andmesilti.
Ɣ (QQHPDVLQDNDVXWDPLVWHHPDOGDJH
töödeldavast detailist naelad ja muud metallist
esemed.
Ɣ 9HHQGXJHHWW||GHOGDYGHWDLORQNRUUDOLNXOW
WRHVWDWXGY}LNLQQLWDWXG
Ɣ bUJHSXXGXWDJHW||WDPLVHDMDOW||GHOGDYDW
detaili.
Ɣ bUJHNXQDJLDVHWDJHW||WDYDWPDVLQDWODXDOH
Y}LW||SLQJLOH
Elektriohutus
3
Alati veenduge, et toiteallika pinge
vastaks freesi andmesildil toodud
SLQJHOH
Ɣ bUJHNDVXWDJHIUHHVLNXLVHOOHWRLWHMXKHY}L
pistik on kahjustatud.
Ɣ .DVXWDJHDLQXOWSLNHQGXVMXKWPHLGPLV
YDVWDYDGVHDGPHY}LPVXVNODVVLOHQLQJPLOOH
ULVWO}LNHSLQGDODRQYlKHPDOWPP2.XLWH
kasutate rullile keritud pikendusjuhet,
kerige juhe alati täielikult lahti.
TEHNILISED ANDMED
PDM1016
9}UJXSLQJH
9}UJXVDJHGXV
6LVHQGY}LPVXV
7KLMRRNVXNLLUXV
/||JLVDJHGXV
Puurimine
/||NSXXULPLQH
Puuriotsaku max. diameeter
3XLW
%HWRRQ
7HUDV
.DLWVHNODVV
.DDO
9a
+]
:
PLQ
±±
min ±
PLQ ±
PP
PP
PP
NJ
,3
MÜRA JA VIBRATSIOON
PDM1016
+HOLU}KN /pa +HOLY}LPVXV /pa 0}}WHPllUDPDWXV . Puurimine betooni
Puurimine metalli
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
.DVXWDJHNXXOPLVNDLWVHYDKHQGHLG
Vibratsioonitase
.lHVROHYDMXKHQGLWDJDNDDQHOQLPHWDWXGWHNNLYD
YLEUDWVLRRQLWDVHRQP}}GHWXGYDVWDYDOW
VWDQGDUGLV(1NLUMHOGDWXGVWDQGDUGLWXG
WHVWLOHVHGDY}LENDVXWDGDKHW||ULLVWD
Y}UGOHPLVHNVWHLVHJDMDYLEUDWVLRRQLP}MX
esialgseks hindamiseks märgitud rakenduste
ET
jaoks kasutatavate tööriistada käitamisel
(12) päripäeva.
Ɣ (HPDOGDJHSDGUXQLY}WL SDGUXQLVW W||ULLVWDNDVXWDPLQHPXXGHNVUDNHQGXVWHNV
Y}LWHLVWHKDOYDVWLKRROGDWXGWDUYLNXWH
NDVXWDPLVHOY}LEHNVSRVLWVLRRQLWDVH
märkimisväärselt suureneda
DMDONXLW||ULLVWRQYlOMDOOLWDWXGY}LRQNOO
VLVVHOOLWDWXGNXLGWHJHOLNXOWVHGDHLNDVXWDWD
Y}LEHNVSRVLWVLRRQLWDVHPlUNLPLVYllUVHOW
väheneda
Eemaldamine
Ɣ 6LVHVWDJHSDGUXQLY}WL KWHSDGUXQLV olevasse avasse.
Ɣ 3DGUXQL DYDPLVHNVNHHUDNHSDGUXQLY}WLW
(12) vastupäeva.
Ɣ (HPDOGDJHSXXULRWVDN SDGUXQLVW Ɣ 3DGUXQL VXOJHPLVHNVNHHUDNHSDGUXQLY}WLW
(12) päripäeva.
Ɣ
(HPDOGDJHSDGUXQLY}WL SDGUXQLVW .DLWVNHHQQDVWYLEUDWVLRRQLWRLPHHHVWKRROGDGHV
tööriista ja selle tarvikuid, hoides oma käed
Lisakäepideme paigaldamine ja eemaldamine
VRRMDGMDRUJDQLVHHULGHVKlVWLRPDW||Y}WWHLG
MRRQ&
.,5-(/'86 -221$
7HLHO||NWUHOORQP}HOGXGDXNXGHSXXULPLVHNV
puitu, metalli ja plasti ning telliste ja betooni
löökpuurimiseks.
.lLYLWXVOOLWL
.lLYLWXVOOLWLOXNXVWXVQXSS
.LLUXVHUHJXOHHULPLVHUDWDV
6XXQDOOLWL
.LLUXVHUHJXOHHULPLVQXSS
3XXULPLVHO||NSXXULPLVHOOLWL
3DGUXQ
3}KLNlHSLGH
/LVDNlHSLGH
6JDYXVSLLULN
11. Söeharja kate
3DGUXQLY}WL
3DGUXQLY}WPHKRLGLN
OSADE VAHETAMINE
4
(QQHRVDGHYDKHWDPLVWOOLWDJHPDVLQ
DODWLYlOMDQLQJHHPDOGDJHWRLWHMXKH
YRROXY}UJXVW
Puuriotsaku paigaldamine ja eemaldamine
MRRQ%
0DVLQDJDY}LENDVXWDGDMlUJPLVLSXXULRWVDNXLG
3XLW +66
0HWDOO +66
%HWRRQPULWLV N}YDVXODP
Paigaldamine
Ɣ 6LVHVWDJHSDGUXQLY}WL KWHSDGUXQLV olevasse avasse.
Ɣ 3DGUXQL DYDPLVHNVNHHUDNHSDGUXQLY}WLW vastupäeva.
Ɣ 3DLJDOGDJHSXXULRWVDN SDGUXQLVVH Ɣ 3DGUXQL VXOJHPLVHNVNHHUDNHSDGUXQLY}WLW
Paigaldamine
Ɣ /}GYHQGDJHOLVDNlHSLGHW Ɣ /LELVWDJHOLVDNlHSLGH OHSDGUXQL Ɣ .HHUDNHOLVDNlHSLGH VRRYLWXGDVHQGLVVH
Ɣ .LQQLWDJHOLVDNlHSLGH Eemaldamine
Ɣ /}GYHQGDJHOLVDNlHSLGHW Ɣ (HPDOGDJHOLVDNlHSLGH OHSDGUXQL Ɣ .LQQLWDJHOLVDNlHSLGH 6JDYXVSLLULNXSDLJDOGDPLQHMDHHPDOGDPLQH
MRRQ'
.DVXWDJHVJDYXVSLLULNXWPDNVLPDDOVH
SXXULPLVVJDYXVHPllUDPLVHNV
Paigaldamine
Ɣ /}GYHQGDJHOLVDNlHSLGHW Ɣ 3DLJDOGDJHVJDYXVSLLULN OlEL
lisakäepidemes (9) oleva ava.
Ɣ 6HDGNHVJDYXVSLLULN VRRYLWXGDVHQGLVVH
Ɣ .LQQLWDJHOLVDNlHSLGH Eemaldamine
Ɣ /}GYHQGDJHOLVDNlHSLGHW Ɣ (HPDOGDJHVJDYXVSLLULN OLVDNlHSLGHPH
NOMHVW
Ɣ .LQQLWDJHOLVDNlHSLGH KASUTAMINE
6LVVHMDYlOMDOOLWDPLQH MRRQ$
Ɣ 0DVLQDVLVVHOOLWDPLVHNVYDMXWDJHNlLYLWXVOOLWLW
0LGDWXJHYDPLQLWHNlLYLWXVOOLWLW vajutate, seda suurem on masina kiirus.
Ɣ 0DVLQDOOLWDPLVHNVSLGHYDW||UHåLLPLOH
YDMXWDJHNlLYLWXVOOLWL DOODQLQJVDPDODMDO
YDMXWDJHDOODNDNlLYLWXVOOLWLOXNXVWXVQXSS Ɣ 3LGHYDW||UHåLLPLVWYlOMXPLVHNVYDMXWDJH
XXHVWLNlLYLWXVOOLWLW Ɣ 0DVLQDYlOMDOOLWDPLVHNVYDEDVWDJH
ET
NlLYLWXVOOLWL PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
6XXQDOOLWL MRRQ$
2
bUJHPXXWNHW||WDPLVHDMDO
S||UOHPLVVXXQGD
Ɣ 6HOOHNVHWSDGUXQKDNNDNVS||UOHPD
SlULSlHYDONDNHVXXQDOOLWL YDVDNXOH
Ɣ 6HOOHNVHWSDGUXQKDNNDNVS||UOHPD
YDVWXSlHYDONDNHVXXQDOOLWL SDUHPDOH
Maksimaalse puurimiskiiruse määramine
MRRQ$
2
bUJHUHJXOHHULJHW||WDPLVHDMDONLLUXVW
Ɣ 0DNVLPDDOVHSXXULPLVNLLUXVHVXXUHQGDPLVHNV
NHHUDNHNLLUXVHUHJXOHHULPLVHUDWDVW päripäeva.
Ɣ 0DNVLPDDOVHSXXULPLVNLLUXVHYlKHQGDPLVHNV
NHHUDNHNLLUXVHUHJXOHHULPLVHUDWDVW vastupäeva.
3XXULPLVNLLUXVHUHJXOHHULPLQH MRRQ$
2
bUJHUHJXOHHULJHW||WDPLVHDMDONLLUXVW
Ɣ .XLNHHUDWHQXSX DVHQGLVVH´´
RQSXXULPLVNLLUXVWY}LPDOLNVXMXYDOWPXXWD
vahemikus 0 kuni 1.100 min.
Ɣ .XLNHHUDWHQXSX DVHQGLVVH´´
RQSXXULPLVNLLUXVWY}LPDOLNVXMXYDOWPXXWD
YDKHPLNXVNXQLPLQ.
7||UHåLLPLYDOLPLQH MRRQ(
2
bUJHPXXWNHW||WDPLVHDMDOW||UHåLLPL
Ɣ 3XXULPLVHNVVHDGNHOOLWL DVHQGLVVH´$´
Ɣ /||NSXXULPLVHNVVHDGNHOOLWL DVHQGLVVH´%´
Näpunäiteid optimaalseks kasutamiseks
Ɣ .LQQLWDJHW||GHOGDYGHWDLOSLWVNUXYLGHJD
Ɣ +RLGNHPDVLQDWNLQGODOWP}OHPDNlHJD
Ɣ $VHWDJHSXXULRWVDNYDVWXW||GHOGDYDWGHWDLOL
Ɣ /OLWDJHPDVLQVLVVH
Ɣ bUJHDYDOGDJHPDVLQDOHOLLJDVXXUWVXUYHW
9}LPDOGDJHPDVLQDOYDEDOWW||WDGD
Ɣ /OLWDJHPDVLQYlOMDQLQJHQQHVHOOH
käestpanekut oodake, kuni see on täielikult
seiskunud.
4
(QQHSXKDVWDPLVWMDKRROGDPLVWOOLWDJH
PDVLQDODWLYlOMDQLQJHHPDOGDJH
WRLWHMXKHYRROXY}UJXVW
Ɣ 3XKDVWDJHPDVLQDWUHJXODDUVHOWSHKPHNXLYD
lapiga.
Ɣ +RROLWVHJHVHOOHHHVWHW}KXWXVDYDGHVVHHL
satuks tolmu ja mustust. Vajadusel kasutage
tolmu ja mustuse eemaldamiseks
}KXWXVDYDGHVWSHKPHWQLLVNHWODSSL
Ɣ (EDWlSVXVWHYlOWLPLVHNVPDVLQDNDVXWDPLVHO
puhastage padrunit ja puuriotsakut regulaarselt.
3XXULRWVDNXYDKHWDPLQH MRRQ%
Ɣ 3XXULRWVDNX HHPDOGDPLVHNVMlUJLJH
MDRWLVHV´3XXULRWVDNXSDLJDOGDPLQHMD
HHPDOGDPLQH´WRRGXGMXKLVHLG
Ɣ 3XXULRWVDNX SDLJDOGDPLVHNVMlUJLJH
MDRWLVHV´3XXULRWVDNXSDLJDOGDPLQHMD
HHPDOGDPLQH´WRRGXGMXKLVHLG
Söeharjade kontrollimine ja vahetamine
MRRQ$
6|HKDUMXWXOHEUHJXODDUVHOWNRQWUROOLGD.XL
V|HKDUMDGRQNXOXQXGKDNNDEPDVLQHEDKWODVHOW
töötama.
2
Kasutage alati ainult selle masinaga
VRELYDLGV|HKDUMX
Ɣ (HPDOGDJHV|HKDUMDGHNDWWHG kruvikeeraja abil.
Ɣ (HPDOGDJHV|HKDUMDKRLGNXNOMHVWNDWWHSODDW
Ɣ 3XKDVWDJHV|HKDUMX
Ɣ .XLV|HKDUMDGRQNXOXQXGYDKHWDJHDODWLYlOMD
P}OHPDGV|HKDUMDG
Ɣ .LQQLWDJHNDWWHSODDWV|HKDUMDKRLGNXNOJH
Ɣ .LQQLWDJHV|HKDUMDGHNDWWHG NUXYLNHHUDMD
abil.
Ɣ 3lUDVWXXWHV|HKDUMDGHSDLJDOGDPLVWODVNH
PDVLQDOPLQXWLWWKLMRRNVXOW||WDGD
GARANTII
Tutvuge seadmega kaasas olevate
garantiitingimustega.
KESKKOND
Kasutusest kõrvaldamine
8
RO
Toode, selle tarvikud ning pakend tuleb
VRUWHHULGDHWWDJDGDQHQGHNHVNNRQQDV}EUDOLN
ULQJOXVVHY}WW
%250$ù,1Ă&8,03$&7
PDM1016
Euroopa Ühenduse riigid
bUJHYLVDNHHOHNWULW||ULLVWXROPHSUJLKXOND
9DVWDYDOW(XURRSD3DUODPHQGLMDQ}XNRJX
GLUHNWLLYLOH(hHOHNWULMD
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
vastavalt seda direktiivi rakendavatele riiklikele
}LJXVDNWLGHOHWXOHENDVXWXVN}OEPDWXG
elektritööriistad koguda teistest jäätmetest eraldi
QLQJN}UYDOGDGDNDVXWXVHVWNHVNNRQQDV}EUDOLNXO
viisil.
.
9ăPXOĠXPLPSHQWUXFXPSăUDUHDDFHVWXLSURGXV
Ferm.
$ĠLDFKL]LĠLRQDWXQSURGXVH[FHOHQWIDEULFDWGH
XQXOGLQWUHSULQFLSDOLLSURGXFăWRULGLQ(XURSD
Toate produsele livrate de Ferm sunt fabricate
UHVSHFWkQGFHOHPDLvQDOWHVWDQGDUGHGH
IXQFĠLRQDUHúLGHVLJXUDQĠă'HDVHPHQHD
DVLJXUăPVHUYLFLLGHDVLVWHQĠăH[FHOHQWHúL
RJDUDQĠLHFXSULQ]ăWRDUH
6SHUăPVăXWLOL]DĠLFXSOăFHUHDFHVWSURGXVvQDQLL
FHXUPHD]ă
$9(57,=Ă5,'(6,*85$1ğĂ
AVERTIZARE
&LWLĠLDYHUWL]ăULOHGHVLJXUDQĠă
DYHUWL]ăULOHGHVLJXUDQĠăVXSOLPHQWDUH
úLLQVWUXFĠLXQLOH
1HUHVSHFWDUHDDYHUWL]ăULORUGHVLJXUDQĠă
SRDWHFDX]DSURGXFHUHDGHHOHFWURFXWăUL
LQFHQGLLúLVDXUăQLULJUDYH
3ăVWUDĠLDYHUWL]ăULOHGHVLJXUDQĠăúL
LQVWUXFĠLXQLOHSHQWUXFRQVXOWăUL
ulterioare.
1
ÌQPDQXDOXOGHXWLOL]DUHVDXSHSURGXVVH
XWLOL]HD]ăXUPăWRDUHOHVLPEROXUL
1
&LWLĠLPDQXDOXOGHXWLOL]DUH
2
3HULFROGHUăQLUHSHUVRQDOă
3
3HULFROGHHOHFWURFXWDUH
În cazul în care cablul de alimentare se
GHWHULRUHD]ăúLvQWLPSXOSURFHGXULORUGH
FXUăĠDUHúLGHvQWUHĠLQHUHGHFRQHFWDĠL
LPHGLDW¿úDGHODSUL]DGHUHĠHD
4
5
3XUWDĠLRFKHODULGHSURWHFĠLH
3XUWDĠLSURWHFĠLLDQWLIRQLFH
A
3XUWDĠLRPDVFăDQWLSUDI
I
3XUWDĠLPăQXúLGHSURWHFĠLH
D
9LWH]ăHOHFWURQLFăYDULDELOă
RO
7
,]RODĠLHGXEOă
8
1XVFRDWHĠLGLQX]SURGXVXOvQ
FRQWDLQHUHQHDGHFYDWH
9
Produsul este în conformitate cu
VWDQGDUGHOHGHVLJXUDQĠăDSOLFDELOHGLQ
GLUHFWLYHOHHXURSHQH
$YHUWLVPHQWHGHVLJXUDQĠăVXSOLPHQWDUă
SHQWUXERUPDúLQLOHFXLPSDFW
Ɣ 1XSUHOXFUDĠLPDWHULDOHFDUHFRQĠLQD]EHVW
$]EHVWXOHVWHFRQVLGHUDWRVXEVWDQĠă
FDQFHULJHQă
Ɣ 3XUWDĠLRFKHODULGHSURWHFĠLH
Ɣ 3XUWDĠLSURWHFĠLLDQWLIRQLFHSHQWUXHYLWDUHD
ULVFXOXLGHSLHUGHUHDDX]XOXL
Ɣ 'DFăHVWHQHFHVDUXWLOL]DĠLDOWHPLMORDFHGH
SURWHFĠLHFXPDU¿PăQXúLGHSURWHFĠLH
vQFăOĠăPLQWHGHSURWHFĠLHHWF
Ɣ ğLQHĠLPDúLQDFXRPkQăSHPkQHUXOSULQFLSDO
úLFHDODOWăPkQăSHPkQHUXODX[LOLDU
3HULFROGHUăQLUHSHUVRQDOă
Ɣ ğLQHĠLPDúLQDGHVXSUDIHĠHOHGHSULQGHUH
L]RODWHDFRORXQGHDFFHVRULXOSRDWHDWLQJH
cablaje ascunse sau cablul de alimentare.
'DFăDFFHVRULXODWLQJHXQFDEOX¶VXEWHQVLXQH¶
úLSăUĠLOHPHWDOLFHH[SXVHDOHPDúLQLLVHYRU
DÀD¶VXEWHQVLXQH¶3HULFROGHHOHFWURFXWDUH
Ɣ 1XXWLOL]DĠLDFFHVRULLFDUHQXVXQWSURLHFWDWH
VSHFLDOúLUHFRPDQGDWHGHFăWUHSURGXFăWRU
3HULFROGHUăQLUHSHUVRQDOă
Ɣ 8WLOL]DĠLQXPDLDFFHVRULLDGHFYDWHXWLOL]ăULLFX
DFHVWWLSGHPDúLQă
Ɣ 8WLOL]DĠLQXPDLDFFHVRULLFXGLPHQVLXQLFRUHFWH
$VLJXUDĠLYăFăDFFHVRULLOHVXQWPRQWDWHFRUHFW
Ɣ 9HUL¿FDĠLPDúLQDúLDFFHVRULLOHvQDLQWHGH
¿HFDUHXWLOL]DUH1XXWLOL]DĠLDFFHVRULLvQGRLWH
FUăSDWHVDXGHWHULRUDWHvQYUHXQIHO'DFă
PDúLQDVDXXQXOGLQDFFHVRULLHVWHVFăSDWSH
MRVYHUL¿FDĠLGDFăPDúLQDVDXDFFHVRULXOD
IRVWGHWHULRUDW'DFăHVWHQHFHVDUvQORFXLĠL
accesoriul.
Ɣ 'XSăPRQWDUHDDFFHVRULLORUOăVDĠLPDúLQDVă
IXQFĠLRQH]HvQJROvQWUR]RQăVLJXUă
'DFăPDúLQDYLEUHD]ăSXWHUQLFRSULĠLLPHGLDW
DOLPHQWDUHDHOHFWULFăDPDúLQLLGHFRQHFWDĠL
¿úDFDEOXOXLGHDOLPHQWDUHGHODSUL]DGHUHĠHD
úLvQFHUFDĠLVăUH]ROYDĠLSUREOHPD
Ɣ $VLJXUDĠLYăFăYLWH]DPD[LPăDDFFHVRULXOXL
HVWHVXSHULRDUăVDXLGHQWLFăFXYLWH]DPD[LPă
DPDúLQLL&RQVXOWDĠLSOăFXĠDLQGLFDWRDUHFX
GDWHWHKQLFHGHSHPDúLQă
Ɣ ÌQDLQWHGHXWLOL]DUHvQGHSăUWDĠLWRDWHFXLHOHúL
alte obiecte din metal din piesa de prelucrat.
Ɣ $VLJXUDĠLYăFăSLHVDGHSUHOXFUDWHVWHFRUHFW
PRQWDWăVDX¿[DWă
Ɣ )HULĠLYăPkLQLOHGHSLHVDGHSUHOXFUDWvQWLPSXO
XWLOL]ăULL
Ɣ 1XDúH]DĠLQLFLRGDWăPDúLQDSHRPDVăVDXSH
XQEDQFGHOXFUXvQDLQWHGHDRSULDOLPHQWDUHD
HOHFWULFă
,QVWUXFĠLXQLGHVLJXUDQĠăSULYLQGDOLPHQWDUHD
HOHFWULFă
3
9HUL¿FDĠLvQWRWGHDXQDFăWHQVLXQHD
UHĠHOHLHOHFWULFHGHDOLPHQWDUH
FRUHVSXQGHWHQVLXQLLGHSHSOăFXĠD
LQGLFDWRDUHDFDUDFWHULVWLFLORUWHKQLFH
Ɣ 1XXWLOL]DĠLPDúLQDvQFD]XOvQFDUHFDEOXOGH
DOLPHQWDUHúLVDX¿úDDFHVWXLDVXQWGHWHULRUDWH
Ɣ 8WLOL]DĠLQXPDLFDEOXULSUHOXQJLWRDUH
FRUHVSXQ]ăWRDUHSXWHULLQRPLQDOHDPDúLQLLúL
FXRJURVLPHPLQLPăGHPP2.
'DFăXWLOL]DĠLXQFDEOXSUHOXQJLWRUvQIăúXUDWSH
XQWDPEXUGHVIăúXUDĠLFRPSOHWFDEOXO
DATE TEHNICE
PDM1016
7HQVLXQHUHĠHD
)UHFYHQĠDSUL]HL
Putere de alimentare
9LWH]ăODIXQFĠLRQDUHvQJRO
9LWH]ăLPSDFW
*ăXULUHD
*ăXULUHFXSHUFXĠLH
'LDPHWUXPD[EXUJKLX
/HPQ
%HWRQ
2ĠHO
&ODVDGHSURWHFĠLH
*UHXWDWHD
9a
+]
W
PLQ
1.050
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
=*2027ù,9,%5$ğ,,
PDM1016
3UHVLXQHVRQRUă /pa 3XWHUHDFXVWLFă /wa ,QFHUWLWXGLQH . *ăXULUHEHWRQ
*ăXULUHPHWDO
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
3XUWDĠLSURWHFĠLLDQWLIRQLFH
RO
1LYHOXOYLEUDĠLLORU
1LYHOXOHPLVLLORUGHYLEUDĠLLPHQĠLRQDWSHVSDWHOH
DFHVWXLPDQXDOGHLQVWUXFĠLXQLDIRVWPăVXUDWvQ
FRQIRUPLWDWHFXXQWHVWVWDQGDUGL]DWSUHFL]DWvQ
(1SRDWH¿IRORVLWSHQWUXDFRPSDUDR
VFXOăFXDOWDúLFDHYDOXDUHSUHOLPLQDUăD
H[SXQHULLODYLEUDĠLLDWXQFLFkQGIRORVLĠLVFXOD
SHQWUXDSOLFDĠLLOHPHQĠLRQDWH
XWLOL]DUHDVFXOHLSHQWUXDSOLFDĠLLGLIHULWHVDXFX
DFFHVRULLGLIHULWHúLSURVWvQWUHĠLQXWHSRDWH
FUHúWHVHPQL¿FDWLYQLYHOXOGHH[SXQHUH
PRPHQWHOHvQFDUHVFXODHVWHRSULWăVDXFkQG
IXQFĠLRQHD]ăGDUQXH[HFXWăQLFLROXFUDUHSRW
UHGXFHVHPQL¿FDWLYQLYHOXOGHH[SXQHUH
3URWHMDĠLYăvPSRWULYDHIHFWHORUYLEUDĠLLORUSULQ
vQWUHĠLQHUHDVFXOHLúLDDFFHVRULLORUVDOHSăVWUkQG
PkLQLOHFDOGHúLRUJDQL]kQGSURFHVHOHGHOXFUX
'(6&5,(5( ),*$
%RUPDúLQDFXLPSDFWDIRVWSURLHFWDWăSHQWUX
JăXULUHDOHPQXOXLRĠHOXOXLúLDPDWHULDOHORU
SODVWLFHúLSHQWUXJăXULUHDFXSHUFXĠLHD]LGăULHL
úLDEHWRQXOXL
ÌQWUHUXSăWRUSRUQLWRSULW
2. Buton de blocare
5RWLĠăGHUHJODUHDYLWH]HL
ÌQWUHUXSăWRUSHQWUXVHQVGLUHFWLQYHUV
ÌQWUHUXSăWRUSHQWUXYLWH]DPHFDQLFă
ÌQWUHUXSăWRUSHQWUXJăXULUHJăXULUHFX
SHUFXĠLH
0DQGULQă
0kQHUSULQFLSDO
9. Mâner auxiliar
2SULWRUGHDGkQFLPH
&DSDFSHULHGHFăUEXQH
&KHLHPDQGULQă
6XSRUWSHQWUXFKHLDPDQGULQHL
ASAMBLAREA
4
ÌQDLQWHGHDVDPEODUHRSULĠLDOLPHQWDUHD
HOHFWULFăDPDúLQLLúLGHFRQHFWDĠL¿úD
FDEOXOXLGHDOLPHQWDUHGHODSUL]DGHUHĠHD
0RQWDUHDúLvQGHSăUWDUHDEXUJKLXOXL ¿J%
0DúLQDHVWHDGHFYDWăXWLOL]ăULLFXXUPăWRDUHOH
tipuri de burghie:
/HPQ +66
0HWDO +66
%HWRQ]LGăULH PHWDOGXU
Montarea
Ɣ $úH]DĠLFKHLDPDQGULQHL vQWUXQXOGLQ
RUL¿FLLOHGHSHPDQGULQă Ɣ 'HVFKLGHĠLPDQGULQD SULQURWLUHDFKHLL
PDQGULQHL vQVHQVFRQWUDUDFHORUGH
ceasornic.
Ɣ ,QWURGXFHĠLEXUJKLXO vQPDQGULQă Ɣ ÌQFKLGHĠLPDQGULQD SULQURWLUHDFKHLL
PDQGULQHL vQVHQVXODFHORUGHFHDVRUQLF
Ɣ ÌQGHSăUWDĠLFKHLDPDQGULQHL GLQPDQGULQă
ÌQGHSăUWDUHD
Ɣ $úH]DĠLFKHLDPDQGULQHL vQWUXQXOGLQ
RUL¿FLLOHGHSHPDQGULQă Ɣ 'HVFKLGHĠLPDQGULQD SULQURWLUHDFKHLL
PDQGULQHL vQVHQVFRQWUDUDFHORUGH
ceasornic.
Ɣ ÌQGHSăUWDĠLEXUJKLXO GLQPDQGULQă Ɣ ÌQFKLGHĠLPDQGULQD SULQURWLUHDFKHLL
PDQGULQHL vQVHQVXODFHORUGHFHDVRUQLF
Ɣ ÌQGHSăUWDĠLFKHLDPDQGULQHL GLQPDQGULQă
0RQWDUHDúLvQGHSăUWDUHDPkQHUXOXLDX[LOLDU
¿J&
Montarea
Ɣ 6OăELĠLPkQHUXODX[LOLDU Ɣ *OLVDĠLPkQHUXODX[LOLDU SHVWHPDQGULQă Ɣ 5RWLĠLPkQHUXODX[LOLDU vQSR]LĠLDQHFHVDUă
Ɣ 6WUkQJHĠLPkQHUXODX[LOLDU ÌQGHSăUWDUHD
Ɣ 6OăELĠLPkQHUXODX[LOLDU Ɣ ÌQGHSăUWDĠLPkQHUXODX[LOLDU GHSH
PDQGULQă Ɣ 6WUkQJHĠLPkQHUXODX[LOLDU 0RQWDUHDúLvQGHSăUWDUHDRSULWRUXOXL
GHDGkQFLPH ¿J'
2SULWRUXOGHDGkQFLPHHVWHXWLOL]DWSHQWUXDVHWD
DGkQFLPHDPD[LPăGHJăXULUH
Montarea
Ɣ 6OăELĠLPkQHUXODX[LOLDU Ɣ ,QWURGXFHĠLRSULWRUXOGHDGkQFLPH SULQ
RUL¿FLXOGLQPkQHUXODX[LOLDU Ɣ 3XQHĠLRSULWRUXOGHDGkQFLPH vQSR]LĠLD
QHFHVDUă
Ɣ 6WUkQJHĠLPkQHUXODX[LOLDU ÌQGHSăUWDUHD
Ɣ 6OăELĠLPkQHUXODX[LOLDU Ɣ ÌQGHSăUWDĠLRSULWRUXOGHDGkQFLPH GHSH
mânerul auxiliar (9).
Ɣ 6WUkQJHĠLPkQHUXODX[LOLDU RO
UTILIZAREA
3RUQLUHDúLRSULUHD ¿J$
Ɣ 3HQWUXSRUQLUHDPDúLQLLDSăVDĠLSH
vQWUHUXSăWRUXOSRUQLWRSULW &XFkWDSăVDĠL
PDLSXWHUQLFSHvQWUHUXSăWRUXOSRUQLWRSULW FXDWkWPDLPXOWFUHúWHWXUDĠLDPDúLQLL
Ɣ 3HQWUXSXQHUHDPDúLQLLvQIXQFĠLXQHvQPRGXO
FRQWLQXXĠLQHĠLDSăVDWvQWUHUXSăWRUXOSRUQLW
RSULW úLDSăVDĠLvQDFHODúLWLPSSHEXWRQXO
de blocare (2).
Ɣ 3HQWUXDRSULPRGXOFRQWLQXXDSăVDĠLGLQQRX
SHvQWUHUXSăWRUSRUQLWRSULW Ɣ 3HQWUXDRSULPDúLQDHOLEHUDĠLvQWUHUXSăWRUXO
SRUQLWRSULW ÌQWUHUXSăWRUSHQWUXVHQVGLUHFWLQYHUV ¿J$
2
1XPRGL¿FDĠLGLUHFĠLDGHURWDĠLHvQWLPSXO
XWLOL]ăULL
Ɣ 3HQWUXURWDĠLHvQVHQVXODFHORUGHFHDVRUQLF
JOLVDĠLvQWUHUXSăWRUXOSHQWUXVHQVGLUHFWLQYHUV
(4) la stânga.
Ɣ 3HQWUXURWDĠLHvQVHQVLQYHUVDFHORUGH
FHDVRUQLFJOLVDĠLvQWUHUXSăWRUXOSHQWUXVHQV
GLUHFWLQYHUV ODGUHDSWD
5HJODUHDYLWH]HLPD[LPHGHJăXULUH ¿J$
2
1X¿[DĠLYLWH]DvQWLPSXOXWLOL]ăULLPDúLQLL
Ɣ 5RWLĠLURWLĠDGHUHJODUHDYLWH]HL vQVHQVXO
DFHORUGHFHDVRUQLFSHQWUXFUHúWHUHDYLWH]HL
PD[LPHGHJăXULUH
Ɣ 5RWLĠLURWLĠDGHUHJODUHDYLWH]HL vQVHQV
FRQWUDUDFHORUGHFHDVRUQLFSHQWUXVFăGHUHD
YLWH]HLPD[LPHGHJăXULUH
5HJODUHDYLWH]HLGHJăXULUHPHFDQLFă ¿J$
2
1X¿[DĠLYLWH]DvQWLPSXOXWLOL]ăULLPDúLQLL
Ɣ )L[DĠLvQWUHUXSăWRUXO ODSR]LĠLD´$´SHQWUX
JăXULUH
Ɣ )L[DĠLvQWUHUXSăWRUXO ODSR]LĠLD´%´SHQWUX
JăXULUHFXSHUFXĠLH
6IDWXULSHQWUXXWLOL]DUHDRSWLPă
Ɣ )L[DĠLSLHVDGHSUHOXFUDW
Ɣ ğLQHĠLPDúLQDIHUPFXDPEHOHPkLQL
Ɣ $úH]DĠLEXUJKLXOSHSLHVDGHSUHOXFUDW
Ɣ 3RUQLĠLPDúLQD
Ɣ 1XDSOLFDĠLRSUHVLXQHH[FHVLYăDVXSUD
PDúLQLL/ăVDĠLPDúLQDVăH[HFXWHRSHUDĠLD
Ɣ 2SULĠLPDúLQDúLDúWHSWDĠLRSULUHDFRPSOHWă
DPDúLQLLvQDLQWHGHDDúH]DPDúLQD
&85Ăğ$5($ù,Ì175(ğ,1(5($
4
ÌQDLQWHGHFXUăĠDUHúLvQWUHĠLQHUHRSULĠL
DOLPHQWDUHDHOHFWULFăDPDúLQLLúL
GHFRQHFWDĠL¿úDFDEOXOXLGHDOLPHQWDUH
GHODSUL]DGHUHĠHD
Ɣ &XUăĠDĠLUHJXODWFDUFDVDFXRFkUSăPRDOH
Ɣ 0HQĠLQHĠLRUL¿FLLOHGHYHQWLODĠLHFXUDWH'DFă
HVWHQHFHVDUXWLOL]DĠLRFkUSăPRDOHúLXPHGă
SHQWUXDvQGHSăUWDSUDIXOúLPXUGăULDGHSH
RUL¿FLLOHGHYHQWLODĠLH
Ɣ &XUăĠDĠLSHULRGLFPDQGULQDúLEXUJKLXOSHQWUX
DHYLWDLPSUHFL]LLOHvQWLPSXOXWLOL]ăULL
ÌQORFXLUHDEXUJKLXOXL ¿J%
Ɣ 3HQWUXvQORFXLUHDEXUJKLXOXL SURFHGDĠL
FRQIRUPGHVFULHULLGLQVHFĠLXQHD
´0RQWDUHDúLvQGHSăUWDUHDEXUJKLXOXL´
Ɣ 3HQWUXPRQWDUHDEXUJKLXOXL SURFHGDĠL
FRQIRUPGHVFULHULLGLQVHFĠLXQHD
´0RQWDUHDúLvQGHSăUWDUHDEXUJKLXOXL´
9HUL¿FDĠLúLvQORFXLĠLSHULLOHGHFăUEXQH ¿J$
3HULLOHGHFăUEXQHWUHEXLHYHUL¿FDWHSHULRGLF
'DFăSHULLOHGHFăUEXQHVXQWX]DWHPDúLQDYD
vQFHSHVăIXQFĠLRQH]HQHXQLIRUP
8WLOL]DĠLQXPDLWLSXOFRUHFWGHSHULL
Ɣ 'DFă¿[DĠLvQWUHUXSăWRUXO ODSR]LĠLD´´
GHFăUEXQH
YLWH]DGHJăXULUHSRDWH¿UHJODWăFRQWLQXXvQWUH
úLPLQ.
Ɣ ÌQGHSăUWDĠLFDSDFHOHSHULHLGHFăUEXQH Ɣ 'DFă¿[DĠLvQWUHUXSăWRUXO ODSR]LĠLD´´
XWLOL]kQGRúXUXEHOQLĠă
YLWH]DGHJăXULUHSRDWH¿UHJODWăFRQWLQXXvQWUH Ɣ ÌQGHSăUWDĠLSODFDGHDFRSHULUHGHSHVXSRUWXO
úLPLQ .
SHULHLGHFăUEXQH
Ɣ
&XUăĠDĠLSHULLOHGHFăUEXQH
)L[DUHDPRGXOXLGHIXQFĠLRQDUH ¿J(
Ɣ ÌQFD]XOX]XULLvQORFXLĠLDPEHOHSHULLGH
1XPRGL¿FDĠLPRGXOGHIXQFĠLRQDUHvQ
WLPSXOXWLOL]ăULL
2
2
HR
FăUEXQHvQDFHODúLWLPS
Ɣ 0RQWDĠLSODFDGHDFRSHULUHSHVXSRUWXOSHULHL
GHFăUEXQH
Ɣ 0RQWDĠLFDSDFHOHSHULHLGHFăUEXQH XWLOL]kQGRúXUXEHOQLĠă
Ɣ 'XSăPRQWDUHDQRLORUSHULLGHFăUEXQHOăVDĠL
PDúLQDVăIXQFĠLRQH]HIăUăVDUFLQăWLPSGH
15 minute.
*$5$1ğ,(
&RQVXOWDĠLWHUPHQLLJDUDQĠLHLLQFOXVH
MEDIU
8'$51$%8â,/,&$
PDM1016
=DKYDOMXMHPRQDNXSQMLRYRJ)HUPSURL]YRGD
1MLPHVWHVLRVLJXUDOLL]YUVWDQSURL]YRGNRMLYDP
SUXåDMHGDQRGHXURSVNLKYRGHüLKGREDYOMDþD
6YLSURL]YRGLNRMH9DPMHLVSRUXþLR)HUP
SURL]YHGHQLVXSUHPDQDMYLãLPL]YHGEHQLP
LVLJXUQRVQLPVWDQGDUGLPD.DRGLRQDãH¿OR]R¿MH
WDNRÿHUSUXåDPRL]YUVQXSRGUãNXNOLMHQWLPD
NRMLSRGUåDYDQDãHRSVHåQRMDPVWYR
1DGDPRVHGDüHWHXåLYDWLXNRULãWHQMXRYRJ
SURL]YRGDMRãPQRJRJRGLQD
Scoaterea din uz
SIGURNOSNA UPOZORENJA
8
1
3URGXVXODFFHVRULLOHúLDPEDODMXOWUHEXLHVRUWDWH
SHQWUXUHFLFODUHHFRORJLFă
1XPDLSHQWUXĠăULOHGLQ&(
1XDUXQFDĠLHFKLSDPHQWHOHDFĠLRQDWHHOHFWULF
vPSUHXQăFXJXQRLXOPHQDMHU&RQIRUP,QGLFDĠLHL
HXURSHQH&(SHQWUXHFKLSDPHQWH
HOHFWULFHúLHOHFWURQLFHX]DWHúLDLPSOHPHQWăULL
VDOHODQLYHOQDĠLRQDOHFKLSDPHQWHOHDFĠLRQDWH
HOHFWULFVFRDVHGLQX]WUHEXLHFROHFWDWHVHSDUDW
úLHYDFXDWHvQWURPDQLHUăHFRORJLFă
8XSXWDPD]DNRULãWHQMHLOLQDSURL]YRGXVH
NRULVWHVOLMHGHüLVLPEROL
1
3URþLWDMWHXSXWH]DNRULãWHQMH
2
5L]LNRGR]OMHGD
3
5L]LNRGVWUXMQRJXGDUD
4
2GPDKXNORQLWHVWUXMQLXWLNDþL]JODYQRJ
VWUXMQRJYRGDXVOXþDMXGDVHNDEHO
RãWHWLLOL]DYULMHPHþLãüHQMDLRGUåDYDQMD
1RVLWH]DãWLWQHQDRþDOH
1RVLWHãWLWQLNH]DXãL
5
832=25(1-(
3URþLWDMWHSULORåHQHVLJXUQRVQH
upute, dodatna sigurnosna
upozorenja i upute.
3URSXVWLWHOLVOLMHGLWLVLJXUQRVQHXSXWH
WRPRåHGRYHVWLGRVWUXMQRJXGDUD
SRåDUDLLOLR]ELOMQLKR]OMHGD
Sigurnosna upozorenja i upute
]DGUåLWHNDREXGXüXUHIHUHQFX
A
1RVLWH]DãWLWXRGSUDãLQH
I
1RVLWH]DãWLWQHUXNDYLFH
D
(OHNWURQLþNDSURPMHQDEU]LQH
7
'YRVWUXNRL]ROLUDQR
HR
Ɣ 5XNHGUåLWHGDOMHRGNRPDGDNRMLVHREUDÿXMH
tijekom upotrebe.
Ɣ 1LNDGDQHPRMWHVWURMSRORåLWLQDVWROLOLUDGQX
NOXSXSULMHQHJRãWRJDLVNOMXþLWH
2YDMSURL]YRGMHXVNODGXVDSULPMHQMLYLP
sigurnosnim standardima u sklopu
6LJXUQRVWRGHOHNWULþQRJXGDUD
HXURSVNLKGLUHNWLYD
8YLMHNSURYMHULWHGDOLYROWDåDGRWRND
Dodatna sigurnosna upozorenja za udarne
VWUXMHRGJRYDUDYROWDåLR]QDþHQRMQD
bušilice
SORþLFL
Ɣ 1HPRMWHUDGLWLVPDWHULMDOLPDNRMLVDGUåH
D]EHVW$]EHVWVHVPDWUDNDQFHURJHQLP
Ɣ 1HPRMWHNRULVWLWLVWURMDNRMHVWUXMQLNDEHOLOL
Ɣ 1RVLWH]DãWLWQHQDRþDOH
XWLNDþRãWHüHQ
Ɣ 1RVLWHãWLWQLNH]DXãLNDNRELVWHL]EMHJOLUL]LNRG
Ɣ .RULVWLWHVDPRRQHSURGXåQHNDEORYHNRMLVX
gubitka sluha.
SRJRGQL]DVQDJXRYRJVWURMDVDPLQLPDOQRP
Ɣ %XGHOLSRWUHEQRNRULVWLWHGUXJHPMHUH]DãWLWH
debljinom od 1,5 mm2$NRNRULVWLWHSURGXåQL
SRSXW]DãWLWQLKUXNDYLFDVLJXUQRVQLKFLSHODLWG
NDEHOQDNRWDþXNDEHOXYLHMNXSRWSXQRVWL
Ɣ 6WURMGUåLWHMHGQRPUXNRP]DJODYQLKYDW
odmotajte.
LGUXJRPUXNRP]DSRPRüQLKYDW
5L]LNRGR]OMHGD
Ɣ 6WURMGUåLWH]DL]ROLUDQHSULKYDWQHSRYUãLQHDNR 7(+1,ý.,32'$&,
PDM1016
SULERUPRåHGRüLXGRGLUVDVNULYHQLPåLFDPD
LOLVWUXMQLPNDEHORP$NRSULERUGRÿHXGRGLUVD 9ROWDåDJODYQRJVWUXMQRJYRGD
9a åLFRPSRGQDSRQRPL]ORåHQLPHWDOQLGLMHORYL
)UHNYHQFLMDJODYQRJVWUXMQRJYRGD +] DODWDWDNRÿHUPRJXGRüLSRGQDSRQ
8OD]]DVWUXMX
: 5L]LNRGVWUXMQRJXGDUD
%U]LQDEH]RSWHUHüHQMD
PLQ Ɣ 1HNRULVWLWHGRGDWQLSULERUNRMLQLMHSRVHEQR
2PMHUXGDUD
QDSUDYOMHQLSUHSRUXþHQRGVWUDQH
Bušenje
min SURL]YRÿDþD5L]LNRGR]OMHGD
Udarno bušenje
min Ɣ .RULVWLWHVDPRRQXGRGDWQXRSUHPXNRMDMH
Maks. promjer nastavka bušilice
SRJRGQD]DXSRWUHEXVDVWURMHP
'UYR
PP Ɣ .RULVWLWHVDPRRQDMGRGDWQLSULERUNRMLMH
%HWRQ
PP LVSUDYQLKGLPHQ]LMD3ULSD]LWHGDVXGRGDWQL
ýHOLN
PP pribori pravilno postavljeni.
5D]UHG]DãWLWH
,3
Ɣ 3UHJOHGDMWHDODWLGRGDWQLSULERUSULMHVYDNH
NJ XSRUDEH1HPRMWHNRULVWLWLGRGDWQLSULERUNRMLMH 7HåLQD
VDYLMHQQDSXNQXWLOLGUXJDþLMHRãWHüHQ
BUKA I VIBRACIJE
,VSDGQHOLYDPDODWLOLMHGDQRGGLMHORYD
PDM1016
dodatnog pribora, pregledajte jesu li alat ili
GRGDWQLSULERURãWHüHQL%XGHOLSRWUHEQR
=YXþQLWODN /pa G% $ ]DPLMHQLWHGRGDWQLSULERU
dB(A) 100
$NXVWLþQDVQDJD /wa)
Ɣ 'R]YROLWHGDDODWUDGLEH]RSWHUHüHQMD
1HVLJXUQRVW . G% $ XVLJXUQRPSRGUXþMXQDNRQSRVWDYOMDQMD
PV2 DK'PV2N PV2
Bušenje u betonu
GRGDWQLKSULERUD$NRVWURMVQDåQRYLEULUD
PV2 DK,'PV2N PV2
RGPDKLVNOMXþLWHVWURMXNORQLWHVWUXMQLXWLNDþL] Bušenje u metalu
glavnog voda i pokušajte riješiti problem.
1RVLWHãWLWQLNH]DXãL
Ɣ 1HNDPDNVLPDOQDEU]LQDGRGDWQRJSULERUD
EXGHYHüDRGLOLLVWDNDRPDNVLPDOQDEU]LQD
DODWD3RJOHGDMWHSORþLFXVYULMHGQRVWLPDQD
Razina vibracija
alatu.
5D]LQDHPLWLUDQMDYLEUDFLMDQDYHGHQDQDSROHÿLQL
Ɣ 3ULMHXSRWUHEHXNORQLWHVYHþDYOHLGUXJH
RYRJQDSXWND]DXSRUDEXL]PMHUHQDMHVXNODGQR
PHWDOQHREMHNWHL]NRPDGDNRMLVHREUDÿXMH
QRUPLUDQRPWHVWXGDQRPX(1RQDVH
Ɣ 3URYMHULWHLPDOLNRPDGNRMLVHREUDÿXMH
PRåHNRULVWLWL]DXVSRUHGEXMHGQHDODWNHV
ispravnu potporu, odnosno je li ispravno
GUXJRPWHSUHOLPLQDUQXSURFMHQXL]ORåHQRVWL
XþYUãüHQ
YLEUDFLMDPDSULXSRUDELDODWNH]DQDYHGHQH
8
3URL]YRGQHRGEDFXMWHXQHRGJRYDUDMXüH
NRQWHMQHUH
9
3
2
HR
namjene
XSRUDEDRYHDODWNH]DGUXJHQDPMHQHLOLV
GUXJLPLOLVODERRGUåDYDQLPQDVWDYFLPDPRåH
X]QDþDMQRMPMHULXYHüDWLUD]LQXL]ORåHQRVWL
YULMHPHWRNRPNRMHJDMHDODWNDLVNOMXþHQDLOLMH
XNOMXþHQDDOLVHQMRPHQHUDGLPRåH]QDþDMQR
XPDQMLWLUD]LQXL]ORåHQRVWL
=DãWLWLWHVHRGSRVOMHGLFDYLEUDFLMDRGUåDYDQMHP
DODWNHLQMH]LQLKQDVWDYDNDRGUåDYDQMHP9DãLK
UXNXWRSOLPDWHRUJDQL]LUDQMHP9DãLKREUD]DFD
rada
23,6 6/$
9DãDXGDUQDEXãLOLFDQDPLMHQMHQDMH]DEXãHQMH
UXSDXGUYHWXPHWDOXLSODVWLFLWH]DXGDUQR
bušenje cigle i betona.
3UHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH
7LSND]DEORNLUDQMH
.RWDþLü]DSRGHãDYDQMHEU]LQH
3UHNLGDþ]DRNUHWDQMHXQDSULMHGXQDWUDJ
3UHNLGDþ]DPHKDQLþNLEU]LQX
3UHNLGDþ]DEXãHQMHXGDUQREXãHQMH
6WH]QDJODYD
*ODYQLKYDW
3RPRüQLKYDW
=DXVWDYOMDþ]DGXELQX
3RNORSDFNDUERQVNHþHWNH
.OMXþ]DVWH]QXJODYX
'UåDþNOMXþD]DVWH]QXJODYX
SASTAVLJANJE
Ɣ =DWYRULWHVWH]QXJODYX WDNRGDRNUHQHWH
NOMXþ]DVWH]QXJODYX XVPMHUXND]DOMNLQD
satu.
Ɣ 8NORQLWHNOMXþ]DVWH]QXJODYX L]VWH]QH
JODYH Uklanjanje
Ɣ .OMXþ]DVWH]QXJODYX XPHWQLWHXMHGQXRG
UXSDQDVWH]QRMJODYL Ɣ 2WYRULWHVWH]QXJODYX WDNRGDRNUHQHWH
NOMXþ]DVWH]QXJODYX XVPMHUXVXSURWQRP
RGND]DOMNLQDVDWX
Ɣ 1DVWDYDNEXãLOLFH XNORQLWHL]VWH]QHJODYH
Ɣ =DWYRULWHVWH]QXJODYX WDNRGDRNUHQHWHNOMXþ
]DVWH]QXJODYX XVPMHUXND]DOMNLQDVDWX
Ɣ 8NORQLWHNOMXþ]DVWH]QXJODYX L]VWH]QH
JODYH 0RQWLUDQMHLXNODQMDQMHSRPRüQRJKYDWD VO&
Montiranje
Ɣ 2WSXVWLWHSRPRüQLKYDW Ɣ 3RPDNQLWHSRPRüQLKYDW SUHNRVWH]QH
JODYH Ɣ 3RPRüQLKYDW RNUHQLWHXåHOMHQLSRORåDM
Ɣ =DWHJQLWHSRPRüQLKYDW Uklanjanje
Ɣ 2WSXVWLWHSRPRüQLKYDW Ɣ 8NORQLWHSRPRüQLKYDW VDVWH]QHJODYH Ɣ =DWHJQLWHSRPRüQLKYDW 0RQWLUDQMHLXNODQMDQMH]DXVWDYOMDþD]DGXELQX
VO'
=DXVWDYOMDþ]DGXELQXVHNRULVWL]DSRGHãDYDQMH
maksimalne dubine bušenja.
Montiranje
Ɣ 2WSXVWLWHSRPRüQLKYDW Ɣ 8PHWQLWH]DXVWDYOMDþ]DGXELQX NUR]RWYRU
XSRPRüQRPKYDWX 0RQWLUDQMHLXNODQMDQMHQDVWDYNDEXãLOLFH VO%
Ɣ =DXVWDYOMDþ]DGXELQX SRVWDYLWHQDWUDåHQ
6WURMVHPRåHXSRWULMHELWLVDVOMHGHüLPQDVWDYFLPD
SRORåDM
bušilice:
Ɣ =DWHJQLWHSRPRüQLKYDW 'UYR +66
0HWDO +66
Uklanjanje
%HWRQ]LGDULMD þYUVWLPHWDO
Ɣ 2WSXVWLWHSRPRüQLKYDW Ɣ 8NORQLWH]DXVWDYOMDþGXELQH VDSRPRüQRJ
Montiranje
hvata (9).
Ɣ .OMXþ]DVWH]QXJODYX XPHWQLWHXMHGQXRG
Ɣ =DWHJQLWHSRPRüQLKYDW UXSDQDVWH]QRMJODYL Ɣ 2WYRULWHVWH]QXJODYX WDNRGDRNUHQHWH
NOMXþ]DVWH]QXJODYX XVPMHUXVXSURWQRP UPOTREBA
RGND]DOMNLQDVDWX
Ɣ 1DVWDYDNEXãLOLFH XPHWQLWHXVWH]QXJODYX 8NOMXþLYDQMHLLVNOMXþLYDQMH VO$
Ɣ =DXNOMXþLYDQMHVWURMDSULWLVQLWHSUHNLGDþ]D
4
3ULMHVDVWDYOMDQMDXYLMHNLVNOMXþLWHVWURM
LXNORQLWHVWUXMQLXWLNDþL]JODYQRJYRGD
HR
XNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH âWRYLãHSULWLãüHWH
SUHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH EU]LQDVWURMDMHYHüD
Ɣ $NRVWURMåHOLWHSRVWDYLWLXNRQWLQXLUDQLQDþLQ
UDGDSULWLVQLWHSUHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMH
LVNOMXþLYDQMH LLVWRYUHPHQRSULWLVQLWHWLSNX
]DEORNLUDQMH Ɣ =DLVNOMXþLYDQMHNRQWLQXLUDQRJQDþLQDUDGD
SRQRYRSULWLVQLWHSUHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMH
LVNOMXþLYDQMH Ɣ =DLVNOMXþLYDQMHVWURMDRWSXVWLWHSUHNLGDþ]D
XNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH udarno bušenje.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Ɣ 3ULWHJQLWHNRPDGNRMLVHREUDÿXMH
Ɣ 6WURMþYUVWRGUåLWHREMHPDUXNDPD
Ɣ 3RVWDYLWHQDVWDYDNEXãLOLFHQDNRPDGNRMLVH
REUDÿXMH
Ɣ 8NOMXþLWHVWURM
Ɣ 1HPRMWHNRULVWLWLSUHYHOLNSULWLVDNQDVWURM
'R]YROLWHGDVWURMREDYLVYRMSRVDR
Ɣ ,VNOMXþLWHVWURMLSULþHNDMWHGDVHVWURMX
SRWSXQRVWL]DXVWDYLSULMHQRãWRüHWHJD
SRORåLWL
3UHNLGDþ]DRNUHWDQMHXQDSULMHGXQDWUDJ VO$
2
1HPLMHQMDMWHVPMHUURWDFLMHWLMHNRP
XSRWUHEH
Ɣ =DURWDFLMXXVPMHUXND]DOMNLQDVDWX
SRPDNQLWHSUHNLGDþ]DRNUHWDQMHQDSULMHG
natrag (4) ulijevo.
Ɣ =DURWDFLMXXVPMHUXVXSURWQRPRGND]DOMNLQD
VDWXSRPDNQLWHSUHNLGDþ]DRNUHWDQMH
QDSULMHGQDWUDJ XGHVQR
3RVWDYOMDQMHPDNVLPDOQHEU]LQHEXãHQMD VO$
2
%U]LQXQHPRMWHSRVWDYOMDWLWLMHNRP
XSRWUHEH
Ɣ .RWDþLü]DSRGHãDYDQMHEU]LQH RNUHQLWH
XVPMHUXND]DOMNLQDVDWXNDNRELVWHSRYHüDOL
PDNVLPDOQXEU]LQXEXãHQMD
Ɣ .RWDþLü]DSRGHãDYDQMHEU]LQH RNUHQLWH
XVPMHUXVXSURWQRPRGND]DOMNLQDVDWXNDNR
ELVWHVPDQMLOLPDNVLPDOQXEU]LQXEXãHQMD
3RVWDYOMDQMHPHKDQLþNHEU]LQHEXãHQMD VO$
2
%U]LQXQHPRMWHSRVWDYOMDWLWLMHNRP
XSRWUHEH
Ɣ $NRSUHNLGDþ SRVWDYLWHQDSRORåDM´´
EU]LQDEXãHQMDVHPRåHNRQWLQXLUDQR
SRGHãDYDWLL]PHÿXLPLQ.
Ɣ $NRSUHNLGDþ SRVWDYLWHQDSRORåDM´´
EU]LQDEXãHQMDVHPRåHNRQWLQXLUDQR
SRGHãDYDWLL]PHÿXLPLQ.
3RVWDYOMDQMHQDþLQDUDGD VO(
2
1DþLQUDGDQHPRMWHPLMHQMDWLWLMHNRP
XSRWUHEH
Ɣ 3UHNLGDþ SRVWDYLWHQDSRORåDM´$´]D
bušenje.
Ɣ 3UHNLGDþ SRVWDYLWHQDSRORåDM´%´]D
ý,âû(1-(,2'5ä$9$1-(
4
3ULMHþLãüHQMDLRGUåDYDQMDXYLMHN
LVNOMXþLWHVWURMLXNORQLWHVWUXMQLXWLNDþL]
JODYQRJYRGD
Ɣ 5HGRYQRþLVWLWHNXüLãWHPHNRPNUSLFRP
Ɣ 9HQWLODFLMVNHXWRUHGUåLWHþLVWLPDLEH]SUDãLQH
$NRMHSRWUHEQRX]PLWHPHNXYODåQXNUSLFX
]DXNODQMDQMHSUDãLQHLSUOMDYãWLQHL]
ventilacijskih utora.
Ɣ 5HGRYQRþLVWLWHVWH]QXJODYXLQDVWDYNH
EXãLOLFHNDNRELVWHL]EMHJOLQHSUDYLOQRVWL
tijekom upotrebe.
=DPMHQDQDVWDYNDEXãLOLFH VO%
Ɣ $NRWUHEDWHVNLQXWLQDVWDYDNEXãLOLFH SUDWLWHXSXWHXRGMHOMNX´0RQWLUDQMHLXNODQMDQMH
QDVWDYNDEXãLOLFH´
Ɣ $NRWUHEDWHSRVWDYLWLQDVWDYDNEXãLOLFH SUDWLWHXSXWHXRGMHOMNX´0RQWLUDQMHLXNODQMDQMH
QDVWDYNDEXãLOLFH´
3URYMHUDL]DPMHQDNDUERQVNLKþHWNL VO$
.DUERQVNHþHWNHVHPRUDMXUHGRYQRSURYMHUDYDWL
$NRVXNDUERQVNHþHWNHLVWURãHQHVWURMüHSRþHWL
raditi nejednako.
2
.RULVWLWHVDPRRGJRYDUDMXüLWLS
NDUERQVNLKþHWNL
Ɣ 8NORQLWHSRNORSFHNDUERQVNLKþHWNL SRPRüXRGYLMDþD
Ɣ 8NORQLWHSRNORSQXSORþLFXVDGUåDþD]D
NDUERQVNHþHWNH
Ɣ 2þLVWLWHNDUERQVNHþHWNH
Ɣ 8VOXþDMXLVWURãHQRVWL]DPLMHQLWHNDUERQVNH
þHWNHXLVWRYULMHPH
Ɣ 3RVWDYLWHSRNORSQXSORþLFXQDGUåDþ]D
NDUERQVNHþHWNH
Ɣ 3RVWDYLWHSRNORSFHNDUERQVNLKþHWNL SR
SRPRüXRGYLMDþD
Ɣ 1DNRQSRVWDYOMDQMDQRYLKNDUERQVNLKþHWNL
SXVWLWHGDVWURMUDGLEH]WHUHWDPLQXWD
8'$51$%8â,/,&$
PDM1016
8
=DKYDOMXMHPRVHQDNXSRYLQLRYRJSURL]YRGD
1DEDYLOLVWHRGOLþDQSURL]YRGRGMHGQRJRG
QDMYHüLKHYURSVNLKGREDYOMDþD
6YLSURL]YRGLNRMHYDPLVSRUXþLNRPSDQLMH)HUP
QDSUDYOMHQLVXSRQDMYLãLPVWDQGDUGLPDYH]DQLP
]DQMLKRYUDGLEH]EHGQRVW1DãDSROLWLNDMHLGD
SUXåDPRRGOLþQXXVOXJXNRULVQLFLPD]DãWDMH
GRND]LVYHREXKYDWQDJDUDQFLMDNRMXGDMHPR
1DGDPRVHGDüHWHXåLYDWLXNRULãüHQMXRYRJ
SURL]YRGDPQRJRJRGLQD
3URL]YRGGRGDWQDRSUHPDLSDNLUDQMHPRUDMXELWL
RGYRMHQL]DHNRORãNLSULKYDWOMLYRRGODJDQMH
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
JAMSTVO
3URþLWDMWHSULORåHQHXYMHWHMDPVWYD
2.2/,â
Odlaganje
Samo za zemlje Europske unije.
$ODWHQHPRMWHRGODJDWLXNXüDQVNLRWSDG3UHPD
HXURSVNLPVPMHUQLFDPD(&]DRWSDGQX
HOHNWLþQXLHOHNWURQLþNXRSUHPXLQMLKRYRMSULPMHQL
LGUåDYQRP]DNRQRGDYVWYXUDGQLDODWLNRMLVHYLãH
QHNRULVWHPRUDMXVHRGYRMHQRVDNXSLWLLRGORåLWL
QDHNRORãNLSULKYDWOMLYQDþLQ
832=25(1-(
3URþLWDMWHSULORåHQDEH]EHGQRVQD
upozorenja, dodatna bezbednosna
upozorenja i uputstva.
8NROLNRVHQHSULGUåDYDWHEH]EHGQRVQLK
XSR]RUHQMDLXSXWVWDYDPRåHWHL]D]YDWL
HOHNWULþQLXGDUSRåDULLOLR]ELOMQHSRYUHGH
6DþXYDMWHEH]EHGQRVQDXSR]RUHQMD
LXSXWVWYDL]DVOXþDMSRWUHEH
1
8SULUXþQLNX]DNRULVQLNHLOLQDSURL]YRGXNRULãüHQL
VXVOHGHüLVLPEROL
1
3URþLWDMWHSULUXþQLN]DNRULVQLNH
2
5L]LNRGSRYUHGH
3
5L]LNRGVWUXMQRJXGDUD
4
2GPDKLVNRSþDMWHNDEO]DQDSDMDQMHL]
XWLþQLFHXNROLNRVHNDEO]DQDSDMDQMH
RãWHWLNDRLSULOLNRPþLãüHQMDLRGUåDYDQMD
1RVLWH]DãWLWQHQDRþDUL
1RVLWHãWLWQLNH]DXãL
5
A
1RVLWH]DãWLWQXPDVNX]DQRV
I
1RVLWH]DãWLWQHUXNDYLFH
D
3URPHQOMLYDHOHNWURQVNDEU]LQD
7
'YRVWUXNDL]RODFLMD
SR
8
9
1HPRMWHEDFDWLRYDMSURL]YRG
XQHRGJRYDUDMXüHNDQWH]DRWSDG
3URL]YRGMHXVNODGXVDYDåHüLP
bezbednosnim standardima evropskih
GLUHNWLYD
Dodatna bezbednosna upozorenja za udarne
bušilice
Ɣ 1HREUDÿXMWHPDWHULMDOHNRMLVDGUåHD]EHVW
6PDWUDVHGDMHD]EHVWNDQFHURJHQ
Ɣ 1RVLWH]DãWLWQHQDRþDUL
Ɣ 1RVLWHãWLWQLNH]DXãLNDNRELVWHL]EHJOLUL]LNRG
RãWHüHQMDVOXKD
Ɣ $NRMHSRWUHEQRNRULVWLWHLGUXJD]DãWLWQD
VUHGVWYDNDRãWRVX]DãWLWQHUXNDYLFH]DãWLWQH
cipele itd.
Ɣ -HGQRPUXNRPGUåLWHXUHÿDM]DJODYQXUXþLFX
DGUXJRP]DSRPRüQXUXþLFX5L]LNRGSRYUHGH
Ɣ 0DãLQXGUåLWH]DL]RORYDQHSRYUãLQH]D
hvatanje kada radite na mestima na kojima bi
GRGDWQDRSUHPDPRJODGDGRÿHXGRGLUVD
VNULYHQLPåLFDPDLOLNDEORYLPD]DQDSDMDQMH
$NRGRGDWQDRSUHPDGRGLUQHåLFXSRGQDSRQRP
QHL]RORYDQLPHWDOQLGHORYLXUHÿDMDWDNRÿHPRJX
GDGRELMXQDSRQ5L]LNRGVWUXMQRJXGDUD
Ɣ 1HNRULVWLWHGRGDWQXRSUHPXNRMXSURL]YRÿDþ
QLMHVSHFL¿þQRSUHGYLGHRLOLSUHSRUXþLR]D
XSRWUHEXX]RYXPDãLQX5L]LNRGSRYUHGH
Ɣ .RULVWLWHVDPRRQXGRGDWQXRSUHPXNRMDMH
SUHGYLÿHQD]DXSRWUHEXX]RYDMXUHÿDM
Ɣ .RULVWLWHVDPRRQXGRGDWQXRSUHPXNRMDLPD
RGJRYDUDMXüHGLPHQ]LMH3URYHULWHGDOLMH
dodatna oprema pravilno namontirana.
Ɣ 3URYHULWHPDãLQXLGRGDWQXRSUHPXSUHVYDNH
XSRWUHEH1HNRULVWLWHGRGDWQXRSUHPXNRMDMH
VDYLMHQDQDSUVODLOLQDGUXJLQDþLQRãWHüHQD
Ako ispustite mašinu ili neki deo dodatne
opreme, proverite da li na mašini ili delu
GRGDWQHRSUHPHLPDRãWHüHQMD8NROLNRMH
SRWUHEQR]DPHQLWHWDMGHRGRGDWQHRSUHPH
Ɣ 1DNRQSRVWDYOMDQMDGRGDWQHRSUHPHRVWDYLWH
XUHÿDMGDUDGLEH]RSWHUHüHQMDQDEH]EHGQRP
PHVWX$NRXUHÿDMMDNRYLEULUDRGPDKJD
LVNOMXþLWHRGYRMWHNDEO]DQDSDMDQMHRGXWLþQLFH
i pokušajte da rešite problem.
Ɣ 3URYHULWHGDOLMHPDNVLPDOQDEU]LQDGRGDWQH
RSUHPHYHüDLOLMHGQDNDPDNVLPDOQRMEU]LQL
PDãLQH3RJOHGDMWHQD]LYQXSORþLFXQDPDãLQL
Ɣ 3UHXSRWUHEHXNORQLWHVYHHNVHUHLGUXJH
metalne predmete sa obratka.
Ɣ 3URYHULWHGDOLMHREUDGDNSUDYLOQRRVORQMHQLOL
XþYUãüHQ
Ɣ 5XNHGUåLWHGDOMHRGREUDWNDWRNRPUDGD
Ɣ 1LNDGDQHVWDYOMDMWHXUHÿDMQDVWRLOLUDGQX
SRYUãLQXSUHQHJRãWRJDLVNOMXþLWH
Bezbednost sa strujom
3
8YHNSURYHULWHGDOLQDSRQVWUXMH
RGJRYDUDQDSRQXNRMLMHQDYHGHQQD
WLSVNRMSORþLFL
Ɣ 1HPRMWHGDNRULVWLWHXUHÿDMDNRVXNDEO]D
QDSDMDQMHMHLOLXWLþQLFDRãWHüHQL
Ɣ .RULVWLWHVDPRRQHSURGXåQHNDEORYHNRMLVX
RGJRYDUDMXüL]DQDSRQXUHÿDMDGHEOMLQH
najmanje 1,5 mm2$NRNRULVWLWHSURGXåQLNDEO
sa kotura, uvek potpuno odmotajte kabl.
7(+1,ý.,32'$&,
PDM1016
1DSRQHOHNWULþQHPUHåH
)UHNYHQFLMDHOHNWULþQHPUHåH
8OD]QDVQDJD
%U]LQDEH]RSWHUHüHQMD
Snaga bušenja
Bušenje
Udarno bušenje
0DNVSUHþQLNEXUJLMH
'UYR
%HWRQ
ýHOLN
.ODVD]DãWLWH
7HåLQD
9a
+]
:
PLQ
min min PP
PP
PP
NJ
,3
BUKA I VIBRACIJA
PDM1016
3ULWLVDN]YXND /pa -DþLQD]YXND /wa 1HL]YHVQRVW . Bušenje u betonu
Bušenje u metalu
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
1RVLWHãWLWQLNH]DXãL
ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɛɪɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɤɨɧɰɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɛɵɥɢɡɦɟɪɟɧɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ(1
ɞɚɧɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɨɞɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɫɞɪɭɝɢɦɚ
ɬɚɤɠɟɞɥɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɞɚɧɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɰɟɥɟɣ
SR
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɞɪɭɝɢɯ
ɰɟɥɹɯɢɥɢɫɞɪɭɝɢɦɢɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɦɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɦɨɠɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ
ɜɩɟɪɢɨɞɵɤɨɝɞɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬɤɥɸɱɟɧɢɥɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɛɟɡɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɭɪɨɜɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɢɛɪɚɰɢɢɦɨɠɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɬɶɫɹ
Ɣ 8PHWQLWHEXUJLMX XNOLQ Ɣ =DWYRULWHNOLQ RNUHWDQMHPNOMXþD]DNOLQ XVPHUXNUHWDQMDND]DOMNLQDVDWX
Ɣ ,]YDGLWHNOMXþ]DNOLQ L]NOLQD 23,6 6/$
Montiranje
Ɣ 2ODEDYLWHSRPRüQXUXþLFX Ɣ 3UHYXFLWHSRPRüQXUXþLFX SUHNRNOLQD Ɣ 2NUHQLWHSRPRüQXUXþLFX XåHOMHQLSRORåDM
Ɣ 3ULWHJQLWHSRPRüQXUXþLFX Uklanjanje
Ɣ 3RVWDYLWHNOMXþ]DNOLQ XMHGDQRGRWYRUD
QDNOLQX Ɣ 2WYRULWHNOLQ RNUHWDQMHPNOMXþD]DNOLQ XVPHUXVXSURWQRPRGVPHUDNUHWDQMDND]DOMNL
na satu.
ɡɚɳɢɳɚɣɬɟɫɟɛɹɨɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢ
Ɣ
,]YDGLWHEXUJLMX L]NOLQD ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɟɝɨ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɜɢɫɩɪɚɜɧɨɦ Ɣ =DWYRULWHNOLQ RNUHWDQMHPNOMXþD]DNOLQ XVPHUXNUHWDQMDND]DOMNLQDVDWX
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɪɭɤɢɜɬɟɩɥɟɚɬɚɤɠɟ
Ɣ ,]YDGLWHNOMXþ]DNOLQ L]NOLQD ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɡɨɜɭɹɫɜɨɣɪɚɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
0RQWLUDQMHLXNODQMDQMHSRPRüQHUXþLFH VO&
9DãDXGDUQDEXãLOLFDMHSUHGYLÿHQD]DEXãHQMH
UXSDXGUYHWXPHWDOXLSODVWLFLNDRL]DXGDUQR
bušenje cigala i betona.
3UHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH
'XJPH]D]DNOMXþDYDQMHSUHNLGDþD
7RþDN]DSRGHãDYDQMHEU]LQH
3UHNLGDþ]DRNUHWDQMHXQDSUHGXQD]DG
3UHNLGDþ]DPHKDQLþNXEU]LQX
3UHNLGDþ]DEXãHQMHXGDUQREXãHQMH
.OLQ
*ODYQDUXþLFD
3RPRüQDUXþLFD
*UDQLþQLN]DGXELQX
3RNORSDFJUD¿WQLKþHWNLFD
.OMXþ]DNOLQ
'UåDþNOMXþD]DNOLQ
0217$ä$
4
3UHPRQWDåHXYHNLVNOMXþLWHXUHÿDM
LRGYRMWHNDEO]DQDSDMDQMHRGXWLþQLFH
Uklanjanje
Ɣ 2ODEDYLWHSRPRüQXUXþLFX Ɣ 6NORQLWHSRPRüQXUXþLFX VDNOLQD Ɣ 3ULWHJQLWHSRPRüQXUXþLFX 0RQWLUDQMHLXNODQMDQMHJUDQLþQLNDGXELQH VO'
*UDQLþQLNGXELQHVHNRULVWL]DSRGHãDYDQMH
maksimalne dubine bušenja.
Montiranje
Ɣ 2ODEDYLWHSRPRüQXUXþLFX Ɣ 8PHWQLWHJUDQLþQLN]DGXELQX SURYODþHQMHP
NUR]UXSXQDSRPRüQRMUXþLFL Ɣ 3RGHVLWHJUDQLþQLN]DGXELQX XåHOMHQL
SRORåDM
Ɣ 3ULWHJQLWHSRPRüQXUXþLFX Uklanjanje
Ɣ 2ODEDYLWHSRPRüQXUXþLFX Ɣ 6NLQLWHJUDQLþQLNGXELQH VDSRPRüQH
UXþLFH Ɣ 3ULWHJQLWHSRPRüQXUXþLFX 0RQWLUDQMHLXNODQMDQMHEXUJLMH VO%
8UHÿDMMHSRJRGDQ]DXSRWUHEXVOHGHüLKEXUJLMD
'UYR +66
0HWDO +66
%HWRQ]LG þYUVWPHWDO
UPOTREBA
Montiranje
Ɣ 3RVWDYLWHNOMXþ]DNOLQ XMHGDQRGRWYRUD
QDNOLQX Ɣ 2WYRULWHNOLQ RNUHWDQMHPNOMXþD]DNOLQ XVPHUXVXSURWQRPRGVPHUDNUHWDQMDND]DOMNL
na satu.
8NOMXþLYDQMHLLVNOMXþLYDQMH VO$
Ɣ 'DELVWHXNOMXþLOLXUHÿDMSULWLVQLWHSUHNLGDþ]D
XNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH âWRYLãHSXWD
SULWLVQHWHSUHNLGDþ]DXNOMXþHQMHLVNOMXþHQMH
YHüDüHELWLEU]LQDXUHÿDMD
Ɣ 'DELVWHSUHEDFLOLXUHÿDMXQHSUHNLGQLUHåLP
90
SR
UDGDSULWLVQLWHL]DGUåLWHSUHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMH
LVNOMXþLYDQMH LLVWRYUHPHQRSULWLVQLWHSUHNLGDþ
]D]DNOMXþDYDQMHSUHNLGDþD Ɣ 'DELVWHLVNOMXþLOLQHSUHNLGQLUDGXUHÿDMDSULWLVQLWH
SUHNLGDþ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH Ɣ 'DELVWHLVNOMXþLOLXUHÿDMRWSXVWLWHSUHNLGDþ]D
XNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH 3UHNLGDþ]DRNUHWDQMHXQDSUHGXQD]DG VO$
2
1HPHQMDMWHSUDYDFRNUHWDQMDEXUJLMH
WRNRPUDGD
Ɣ =DREUWDQMHXVPHUXNUHWDQMDND]DOMNLQDVDWX
SRYXFLWHSUHNLGDþ]DRNUHWDQMHXQDSUHG
XQD]DG XOHYR
Ɣ =DREUWDQMHXVPHUXVXSURWQRPRGVPHUD
NUHWDQMDND]DOMNLQDVDWXSRYXFLWHSUHNLGDþ]D
RNUHWDQMHXQDSUHGXQD]DG XGHVQR
3RGHãDYDQMHPDNVLPDOQHEU]LQHEXãHQMD VO$
2
1HSRGHãDYDMWHEU]LQXDODWNHXWRNX
UDGD
Ɣ 'DELVWHSRYHüDOLPDNVLPDOQXEU]LQXEXãHQMD
RNUHQLWHWRþNLü]DSRGHãDYDQMHEU]LQH XVPHUXNUHWDQMDND]DOMNLQDVDWX
Ɣ 'DELVWHVPDQMLOLPDNVLPDOQXEU]LQXEXãHQMD
RNUHQLWHWRþNLü]DSRGHãDYDQMHEU]LQH X
VPHUXVXSURWQRPRGVPHUDNUHWDQMDND]DOMNL
na satu.
Ɣ 1HSULPHQMXMWHSUHYHOLNSULWLVDNQDXUHÿDM
3XVWLWHXUHÿDMGDVDPUDGL
Ɣ ,VNOMXþLWHXUHÿDMLVDþHNDMWHGDSRWSXQR
prestane sa radom pre nego što ga spustite.
ý,âû(1-(,2'5ä$9$1-(
4
Ɣ 5HGRYQRþLVWLWHNXüLãWHEDWHULMHþLVWRPNUSRP
Ɣ 9HQWLODFLRQHRWYRUHþLVWLWHRGSUDãLQH
i prljavštine. Ako je potrebno, koristite meku,
QDYODåHQXNUSX]DXNODQMDQMHSUDãLQH
i prljavštine sa ventilacionih otvora.
Ɣ 5HGRYQRþLVWLWHNOLQLEXUJLMXNDNRELVWHL]EHJOL
nepravilnosti tokom rada.
=DPHQDEXUJLMH VO%
Ɣ 'DELVWHXNORQLOLEXUJLMX SRVWXSLWHNDNRMH
RSLVDQRXRGHOMNX´0RQWLUDQMHLXNODQMDQMH
EXUJLMH´
Ɣ 'DELVWHPRQWLUDOLEXUJLMX SRVWXSLWHNDNR
MHRSLVDQRXRGHOMNX´0RQWLUDQMHLXNODQMDQMH
EXUJLMH´
3URYHUDL]DPHQDJUD¿WQLKþHWNLFD VO$
*UD¿WQHþHWNLFHPRUDWHUHGRYQRSURYHUDYDWL
$NRVHJUD¿WQHþHWNLFHSRKDEDMXXUHÿDMüHSRþHWL
neravnomerno da radi.
3RGHãDYDQMHPHKDQLþNHEU]LQHEXãHQMD VO$
2
1HSRGHãDYDMWHEU]LQXDODWNHXWRNX
UDGD
Ɣ $NRSUHNLGDþ SRVWDYLWHXSRORåDM´´EU]LQD
EXãHQMDVHPRåHQHSUHNLGQRSRYHüDYDWLRG
0 do 1.100 min.
Ɣ $NRSUHNLGDþ SRVWDYLWHXSRORåDM´´
EU]LQDEXãHQMDVHPRåHQHSUHNLGQR
SRYHüDYDWLRGGRPLQ.
3RGHãDYDQMHUHåLPDUDGD VO(
2
1HPHQMDMWHUHåLPUDGDWRNRPUDGD
Ɣ 3RVWDYLWHSUHNLGDþ XSRORåDM´$´]DEXãHQMH
Ɣ 3RVWDYLWHSUHNLGDþ XSRORåDM´%´]DXGDUQR
bušenje.
Saveti za optimalnu upotrebu
Ɣ 3ULWHJQLWHREUDGDN
Ɣ ýYUVWRGUåLWHXUHÿDMREHPDUXNDPD
Ɣ 3RVWDYLWHEXUJLMXQDREUDGDN
Ɣ 8NOMXþLWHXUHÿDM
3UHþLãüHQMDLRGUåDYDQMDXYHNLVNOMXþLWH
XUHÿDMLRGYRMWHNDEO]DQDSDMDQMHRG
XWLþQLFH
2
.RULVWLWHVDPRRGJRYDUDMXüXYUVWX
JUD¿WQLKþHWNLFD
Ɣ 8NORQLWHSRNORSFHJUD¿WQLKþHWNLFD SRPRüXRGYLMDþD
Ɣ 6NLQLWHSRNORSDFVDGUåDþDJUD¿WQLKþHWNLFD
Ɣ 2þLVWLWHJUD¿WQHþHWNLFH
Ɣ $NRVXSRKDEDQH]DPHQLWHREHJUD¿WQH
þHWNLFHLVWRYUHPHQR
Ɣ 0RQWLUDMWHSRNORSDFQDGUåDþJUD¿WQLKþHWNLFD
Ɣ 0RQWLUDMWHSRNORSFHJUD¿WQLKþHWNLFD SRPRüXRGYLMDþD
Ɣ .DGDQDPRQWLUDWHQRYHJUD¿WQHþHWNLFH
RVWDYLWHXUHÿDMGDUDGLEH]RSWHUHüHQMD
15 minuta.
GARANCIJA
3URþLWDMWHSULORåHQHXVORYHJDUDQFLMH
91
SR
OKOLINA
Odlaganje u otpad
8
3URL]YRGGRGDWQLSULERULSDNRYDQMHPRUDWH
VRUWLUDWLUDGLUHFLNODåH
6DPR]D]HPOMHþODQLFH(YURSVNH8QLMH
$ODW]DQDSDMDQMHQHPRMWHGDEDFDWHNDRNXüQL
RWSDG3R(YURSVNRMVPHUQLFL(&]D
RGODJDQMHHOHNWULþQHLHOHNWURQVNHRSUHPHLQMHQRM
SULPHQLXGUåDYQRPSUDYXDODW]DQDSDMDQMHNRML
VHYLãHQHNRULVWLPRUDGDVHRGYRMLLGDVHRGORåL
XRWSDGQDRGJRYDUDMXüLQDþLQ
ɍȾȺɊɇȺəȾɊȿɅɖ
PDM1016
Ȼɥɚɝɨɞɢɪɢɦɜɚɫɡɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ)HUP
Ɍɟɩɟɪɶɟɫɬɶɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬ
ɨɞɧɨɝɨɢɡɜɟɞɭɳɢɯɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ȼɫɟɢɡɞɟɥɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɚɦ)HUP
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ
ɤɨɬɨɪɨɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɧɚɲɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣɷɬɨɱɚɫɬɶɧɚɲɟɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
Ɇɵɧɚɞɟɟɦɫɹɱɬɨɜɵɛɭɞɟɬɟɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɨɬɪɚɛɨɬɵɫɷɬɢɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɦɧɨɝɢɯɥɟɬ
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂə
ɉɈȻȿɁɈɉȺɋɇɈɆɍ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂɘ
1
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ɉɪɨɱɬɢɬɟɩɪɢɥɚɝɚɦɟɦɵɟ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɟɞɭɟɩɪɟɠɞɟɧɢɣɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤɩɨɪɚɠɟɧɢɸɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɬɨɤɨɦ
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸɢɢɥɢɫɟɪɶɟɡɧɨɣɬɪɚɜɦɟ
ɋɨɯɪɚɧɢɬɟɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɥɹɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɤɧɢɦɜɛɭɞɭɳɟɦ
ȼɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟɢɥɢɧɚɢɡɞɟɥɢɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɧɚɱɤɢ
1
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
2
Ɋɢɫɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɪɚɜɦɵ
Ɋɢɫɤɩɨɪɚɠɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɨɤɨɦ
ɉɪɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢɫɟɬɟɜɨɝɨɲɧɭɪɚ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɱɢɫɬɤɢ
ɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɢɡɜɥɤɢɬɟɜɢɥɤɭ
ɫɟɬɟɜɨɝɨɲɧɭɪɚɢɡɪɨɡɟɬɤɢ
3
4
92
RU
5
ɇɚɞɟɜɚɣɬɟɡɚɳɢɬɧɵɟɨɱɤɢ
ɇɚɞɟɜɚɣɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɳɢɬɵ
ɨɪɝɚɧɨɜɫɥɭɯɚ
A
ɇɚɞɟɚɜɚɣɬɟɩɵɥɟɡɚɳɢɬɧɭɸɦɚɫɤɭ
I
ɇɚɞɟɜɚɣɬɟɡɚɳɢɬɧɵɟɩɟɪɱɚɬɤɢ
D
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚɫɤɨɪɨɫɬɢ
7
Ⱦɜɨɣɧɚɹɢɡɨɥɹɰɢɹ
Ɣ
Ɣ
8
9
ɇɟɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟɢɡɞɟɥɢɟ
ɜɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵɤɨɬɨɪɵɟɞɥɹɷɬɨɝɨ
ɧɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
Ɣ
ɂɡɞɟɥɢɟɨɬɜɟɱɚɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɜɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯȿɋ
Ɣ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɵɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɥɹɭɞɚɪɧɵɯɞɪɟɥɟɣ
Ɣ ɇɟɪɚɛɨɬɚɣɬɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ
ɚɫɛɟɫɬȺɫɛɟɫɬɫɱɢɬɚɟɬɫɹɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦ
Ɣ ɇɚɞɟɜɚɣɬɟɡɚɳɢɬɧɵɟɨɱɤɢ
Ɣ ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɪɢɫɤɚɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɫɥɭɯɚ
ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵɨɪɝɚɧɨɜɫɥɭɯɚ
Ɣ ɉɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɡɚɳɢɬɧɵɟɩɟɪɱɚɬɤɢɡɚɳɢɬɧɭɸɨɛɭɜɶɢɬɩ
Ɣ Ⱦɟɪɠɢɬɟɦɚɲɢɧɭɨɞɧɨɣɪɭɤɨɣɡɚɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɪɭɤɨɹɬɤɭɚɞɪɭɝɨɣɡɚɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɪɭɤɨɹɬɤɭɊɢɫɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɪɚɜɦɵ
Ɣ Ⱦɟɪɠɢɬɟɦɚɲɢɧɭɡɚɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɯɜɚɬɚɟɫɥɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
ɦɨɠɟɬɜɫɬɭɩɢɬɶɜɤɨɧɬɚɤɬɫɨɫɤɪɵɬɨɣ
ɩɪɨɜɨɞɤɨɣɢɥɢɫɟɬɟɜɵɦɤɚɛɟɥɟɦ
ȿɫɥɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤɚɫɚɟɬɫɹɤɚɛɟɥɹ
´ɩɨɞɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ´ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɞɟɬɚɥɢ
ɦɚɲɢɧɵɬɚɤɠɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɞɟɬɚɥɹɦɢ
´ɩɨɞɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ´Ɋɢɫɤɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɬɨɤɨɦ
Ɣ ɇɟɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɧɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹ
ɦɚɲɢɧɵɢɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɊɢɫɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɪɚɜɦɵ
Ɣ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɝɨɞɧɵɟɞɥɹɞɚɧɧɨɣɦɚɲɢɧɵ
Ɣ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɥɠɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɱɬɨɛɵɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɛɵɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɞɨɥɠɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɉɟɪɟɞɤɚɠɞɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ
ɦɚɲɢɧɭɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɇɟɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
ɩɨɝɧɭɬɵɦɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢɫɬɪɟɳɢɧɚɦɢɢɥɢ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɢɧɵɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ȿɫɥɢɦɚɲɢɧɚɢɥɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɭɩɚɞɟɬ
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟɦɚɲɢɧɭɢɥɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɉɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɡɚɦɟɧɢɬɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɡɚɩɭɫɬɢɬɟ
ɦɚɲɢɧɭɛɟɡɧɚɝɪɭɡɤɢɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɦɟɫɬɟ
ȿɫɥɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɢɥɶɧɚɹɜɢɛɪɚɰɢɹ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɜɵɤɥɸɱɢɬɟɦɚɲɢɧɭɢɡɜɥɟɤɢɬɟ
ɜɢɥɤɭɫɟɬɟɜɨɝɨɲɧɭɪɚɢɡɪɨɡɟɬɤɢ
ɢɩɨɩɵɬɚɣɬɟɫɶɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɱɬɨɛɵɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɛɵɥɚɛɨɥɶɲɟɢɥɢɪɚɜɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɦɚɲɢɧɵ
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶɤɩɚɫɩɨɪɬɧɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɧɚɦɚɲɢɧɟ
ɉɟɪɟɞɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɚɲɢɧɵɢɡɜɥɟɤɢɬɟ
ɜɫɟɝɜɨɡɞɢɢɞɪɭɝɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵɢɡɡɚɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟɱɬɨɛɵɡɚɝɨɬɨɜɤɚɢɦɟɥɚɞɨɥɠɧɭɸ
ɨɩɨɪɭɢɥɢɛɵɥɚɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ
ȼɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵɞɟɪɠɢɬɟɪɭɤɢɧɚ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɨɬɡɚɝɨɬɨɜɤɢ
ɇɟɫɬɚɜɶɬɟɜɤɥɸɱɟɧɧɭɸɦɚɲɢɧɭɧɚɫɬɨɥɢɥɢ
ɜɟɪɫɬɚɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
3
ȼɫɟɝɞɚɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟɱɬɨɛɵ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɚɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɧɚɩɚɫɩɨɪɬɧɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟ
Ɣ ɇɟɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɦɚɲɢɧɨɣɫɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦ
ɫɟɬɟɜɵɦɲɧɭɪɨɦɢɥɢɜɢɥɤɨɣ
Ɣ ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɤɚɛɟɥɢɭɞɥɢɧɢɬɟɥɟɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɦɚɲɢɧɵɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɬɨɥɳɢɧɚɤɚɛɟɥɹ
ɦɦ2ɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɤɚɬɭɲɤɢɤɚɛɟɥɹ
ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹɜɫɟɝɞɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɣɬɟɤɚɛɟɥɶ
RU
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿȾȺɇɇɕȿ
PDM1016
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟɫɟɬɢɩɢɬɚɧɢɹ
ɑɚɫɬɨɬɚɫɟɬɢɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɤɨɪɨɫɬɶɛɟɡɧɚɝɪɭɡɤɢ
Ɍɟɦɩɭɞɚɪɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ
ɍɞɚɪɧɨɟɫɜɟɪɥɟɧɢɟ
Ɇɚɤɫɞɢɚɦɟɬɪɫɜɟɪɥɚ
Ⱦɟɪɟɜɨ
Ȼɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶ
Ʉɥɚɫɫɡɚɳɢɬɵ
ȼɟɫ
ȼa
Ƚɰ
ȼɬ
ɦɢɧ
ɦɢɧ ɦɢɧ ɦɦ
ɦɦ
ɦɦ
ɤɝ
,3
ɒɍɆɂȼɂȻɊȺɐɂə
PDM1016
Ɂɜɭɤɨɜɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ /pa Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ /wa ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ . ɦɫ2
ɋɜɟɪɥɟɧɢɟɛɟɬɨɧɚ
ɦɫ2
ɋɜɟɪɥɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɚ
2
ɞȻ $ ɞȻ $ ɞȻ $ DK'PV2N PV2
DK,'PV2N PV2
ɇɚɞɟɜɚɣɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɳɢɬɵ
ɨɪɝɚɧɨɜɫɥɭɯɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɪɭɤɢɜɬɟɩɥɟɚɬɚɤɠɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɡɨɜɭɹɫɜɨɣɪɚɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɈɉɂɋȺɇɂȿ Ɋɂɋ$
ȼɚɲɚɭɞɚɪɧɚɹɞɜɟɪɶɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹ
ɫɜɟɪɥɟɧɢɹɨɬɜɟɪɫɬɢɣɜɞɟɪɟɜɟɦɟɬɚɥɥɟ
ɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚɯɚɬɚɤɠɟɞɥɹɭɞɚɪɧɨɝɨ
ɫɜɟɪɥɟɧɢɹɜɤɢɪɩɢɱɟɢɛɟɬɨɧɟ
ɋȻɈɊɄȺ
4
ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɛɪɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɤɨɧɰɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɛɵɥɢɡɦɟɪɟɧɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ(1
ɞɚɧɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɨɞɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɫɞɪɭɝɢɦɚ
ɬɚɤɠɟɞɥɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɞɚɧɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɰɟɥɟɣ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɞɪɭɝɢɯ
ɰɟɥɹɯɢɥɢɫɞɪɭɝɢɦɢɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɦɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɦɨɠɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ
ɜɩɟɪɢɨɞɵɤɨɝɞɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬɤɥɸɱɟɧɢɥɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɛɟɡɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɭɪɨɜɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɢɛɪɚɰɢɢɦɨɠɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɬɶɫɹ
ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɤɥɜɵɤɥ
Ʉɧɨɩɤɚɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ
Ʉɨɥɟɫɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɩɟɪɟɞɧɚɡɚɞ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɫɜɟɪɥɟɧɢɹɭɞɚɪɧɨɝɨ
ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
Ɂɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɪɭɤɨɹɬɤɚ
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹɪɭɤɨɹɬɤɚ
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɝɥɭɛɢɧɵ
Ʉɪɵɲɤɚɭɝɨɥɶɧɨɣɳɟɬɤɢ
Ʉɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ
Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɤɥɸɱɚɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ
ɉɟɪɟɞɫɛɨɪɤɨɣɜɫɟɝɞɚɜɵɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɦɚɲɢɧɭɢɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟɜɢɥɤɭɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɲɧɭɪɚɢɡɪɨɡɟɬɤɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɫɧɹɬɢɟɫɜɟɪɥɚ ɪɢɫȼ
Ɇɚɲɢɧɚɩɪɢɝɨɞɧɚɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɫɜɟɪɥɚɦɢ
Ⱦɟɪɟɜɨ +66
Ɇɟɬɚɥɥ +66
Ȼɟɬɨɧɤɚɦɟɧɧɚɹɤɥɚɞɤɚ ɬɜɟɪɞɵɣɦɟɬɚɥɥ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
Ɣ ȼɫɬɚɜɶɬɟɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɜɨɞɧɨɢɡɨɬɜɟɪɫɬɢɣɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ Ɣ Ɉɬɤɪɨɣɬɟɡɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜ
ɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢ
Ɣ ȼɫɬɚɜɶɬɟɫɜɟɪɥɨ ɜɡɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ Ɣ Ɂɚɤɪɨɣɬɟɡɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜ
ɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ
ɫɬɪɟɥɤɟ
Ɣ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɢɡɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɋɧɹɬɢɟ
ɡɚɳɢɳɚɣɬɟɫɟɛɹɨɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢ
Ɣ ȼɫɬɚɜɶɬɟɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɟɝɨ
ɜɨɞɧɨɢɡɨɬɜɟɪɫɬɢɣɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɜɢɫɩɪɚɜɧɨɦ
Ɣ Ɉɬɤɪɨɣɬɟɡɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜ
94
RU
ɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢ
Ɣ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟɫɜɟɪɥɨ ɢɡɡɚɠɢɦɧɨɝɨ
ɩɚɬɪɨɧɚ Ɣ Ɂɚɤɪɨɣɬɟɡɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜ
ɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɨɱɚɫɨɜɨɣ
ɫɬɪɟɥɤɟ
Ɣ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟɤɥɸɱɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɢɡɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɫɧɹɬɢɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɪɢɫɋ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
Ɣ Ɉɫɥɚɛɶɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ Ɣ ɇɚɞɜɢɧɶɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɧɚɡɚɠɢɦɧɨɣɩɚɬɪɨɧ Ɣ ɉɨɜɟɪɧɢɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɜɬɪɟɛɭɟɦɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɣ Ɂɚɬɹɧɢɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɋɧɹɬɢɟ
Ɣ Ɉɫɥɚɛɶɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ Ɣ ɋɧɢɦɢɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɫɡɚɠɢɦɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ Ɣ Ɂɚɬɹɧɢɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɫɧɹɬɢɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɝɥɭɛɢɧɵ
ɪɢɫ'
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɝɥɭɛɢɧɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɝɥɭɛɢɧɵɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
Ɣ Ɉɫɥɚɛɶɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ Ɣ ȼɫɬɚɜɶɬɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɝɥɭɛɢɧɵ ɱɟɪɟɡ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɜɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣɪɭɤɨɹɬɤɟ Ɣ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɝɥɭɛɢɧɵ ɜɬɪɟɛɭɟɦɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɣ Ɂɚɬɹɧɢɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɋɧɹɬɢɟ
Ɣ Ɉɫɥɚɛɶɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ Ɣ ɋɧɢɦɢɬɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɝɥɭɛɢɧɵ ɫɨ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣɪɭɤɨɹɬɤɢ Ɣ Ɂɚɬɹɧɢɬɟɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸɪɭɤɨɹɬɤɭ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟɢɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɢɫ$
Ɣ ɑɬɨɛɵɜɤɥɸɱɢɬɶɦɚɲɢɧɭɧɚɠɦɢɬɟ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɤɥɜɵɤɥ ɑɟɦɫɢɥɶɧɟɟɜɵ
ɧɚɠɢɦɚɟɬɟɧɚɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɤɥɜɵɤɥ ɬɟɦɜɵɲɟɫɤɨɪɨɫɬɶɦɚɲɢɧɵ
Ɣ ɑɬɨɛɵɜɤɥɸɱɢɬɶɦɚɲɢɧɭɜɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟɞɟɪɠɢɬɟɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɤɥɜɵɤɥ
ɧɚɠɚɬɵɦɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɧɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ Ɣ ɑɬɨɛɵɨɬɤɥɸɱɢɬɶɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣɪɟɠɢɦ
ɧɚɠɦɢɬɟɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɤɥɜɵɤɥ Ɣ ɑɬɨɛɵɜɵɤɥɸɱɢɬɶɦɚɲɢɧɭɨɬɩɭɫɬɢɬɟ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɤɥɜɵɤɥ ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɩɟɪɟɞɧɚɡɚɞ ɪɢɫȺ
2
ɇɟɦɟɧɹɣɬɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵ
Ɣ Ⱦɥɹɜɪɚɳɟɧɢɹɩɨɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɟɫɞɜɢɧɶɬɟ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɩɟɪɟɞɧɚɡɚɞ ɜɥɟɜɨ
Ɣ Ⱦɥɹɜɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɬɢɜɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢ
ɫɞɜɢɧɶɬɟɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶɜɩɟɪɟɞɧɚɡɚɞ ɜɩɪɚɜɨ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ ɪɢɫȺ
2
ɇɟɧɚɫɬɪɚɢɜɚɣɬɟɫɤɨɪɨɫɬɶɜɨɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ
Ɣ ɉɨɜɟɪɧɢɬɟɤɨɥɟɫɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɟɱɬɨɛɵɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
Ɣ ɉɨɜɟɪɧɢɬɟɤɨɥɟɫɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢɱɬɨɛɵɫɧɢɡɢɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶɫɜɟɪɥɟɧɢɹ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ ɪɢɫȺ
2
ɇɟɧɚɫɬɪɚɢɜɚɣɬɟɫɤɨɪɨɫɬɶɜɨɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ
Ɣ ȿɫɥɢɜɵɩɟɪɟɜɟɞɟɬɟɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜɩɨɥɨɠɟɧɢɟ´´ɫɤɨɪɨɫɬɶɫɜɟɪɥɟɧɢɹɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬɩɥɚɜɧɨɦɟɧɹɬɶɨɬɞɨɦɢɧ.
Ɣ ȿɫɥɢɜɵɩɟɪɟɜɟɞɟɬɟɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜɩɨɥɨɠɟɧɢɟ´ɫɤɨɪɨɫɬɶɫɜɟɪɥɟɧɢɹɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬɩɥɚɜɧɨɦɟɧɹɬɶɨɬɞɨɦɢɧ.
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵ ɪɢɫȿ
2
ɇɟɦɟɧɹɣɬɟɪɟɠɢɦɪɚɛɨɬɵɜɨɜɪɟɦɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɲɢɧɵ
Ɣ Ⱦɥɹɫɜɟɪɥɟɧɢɹɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
ɜɩɨɥɨɠɟɧɢɟ´Ⱥ´
Ɣ Ⱦɥɹɭɞɚɪɧɨɝɨɫɜɟɪɥɟɧɢɹɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜɩɨɥɨɠɟɧɢɟ´ȼ´
ɉɨɞɫɤɚɡɤɢɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
Ɣ Ɂɚɠɦɢɬɟɡɚɝɨɬɨɜɤɭ
Ɣ Ʉɪɟɩɤɨɞɟɪɠɢɬɟɦɚɲɢɧɭɨɛɟɢɦɢɪɭɤɚɦɢ
95
RU
Ɣ ɉɨɫɬɚɜɶɬɟɫɜɟɪɥɨɧɚɡɚɝɨɬɨɜɤɭ
Ɣ ȼɤɥɸɱɢɬɟɦɚɲɢɧɭ
Ɣ ɇɟɧɚɠɢɦɚɣɬɟɧɚɦɚɲɢɧɭɫɥɢɲɤɨɦɫɢɥɶɧɨ
ɉɭɫɬɶɦɚɲɢɧɚɪɚɛɨɬɚɟɬɫɚɦɚ
Ɣ ȼɵɤɥɸɱɢɬɟɦɚɲɢɧɭɢɩɟɪɟɞɬɟɦɤɚɤ
ɨɩɭɫɬɢɬɶɞɨɠɞɢɬɟɫɶɟɟɩɨɥɧɨɣɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɑɂɋɌɄȺɂɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ
ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚɦɢɧɭɬ
ȽȺɊȺɇɌɂə
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶɤɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɈɏɊȺɇȺɈɄɊɍɀȺɘɓȿɃɋɊȿȾɕ
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɉɟɪɟɞɱɢɫɬɤɨɣɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦɜɫɟɝɞɚɜɵɤɥɸɱɚɣɬɟ
ɦɚɲɢɧɭɢɢɡɜɥɟɤɚɣɬɟɜɢɥɤɭɫɟɬɟɜɨɝɨ Ⱦɚɧɧɨɟɢɡɞɟɥɢɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɢɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɲɧɭɪɚɢɡɪɨɡɟɬɤɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɬɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɞɥɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
Ɣ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɫɬɢɬɟɤɨɪɩɭɫɫɭɯɨɣɦɹɝɤɨɣ
ɬɤɚɧɶɸ
Ɍɨɥɶɤɨɞɥɹɫɬɪɚɧȿɋ
Ɣ Ⱦɟɪɠɢɬɟɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɇɟɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɦɟɫɬɟ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢɨɬɩɵɥɢɢɝɪɹɡɢ
ɫɛɵɬɨɜɵɦɦɭɫɨɪɨɦȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɉɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɦɹɝɤɭɸ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦȿɋɩɨ
ɜɥɚɠɧɭɸɬɤɚɧɶɞɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹɩɵɥɢɢɝɪɹɡɢ
´ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɫɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯɨɬɜɟɪɫɬɢɣ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ´ɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
Ɣ ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣɜɨɜɪɟɦɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɫɜɟɪɥɟɧɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɫɬɢɬɟɡɚɠɢɦɧɨɣ
ɤɨɬɨɪɵɣɛɨɥɶɲɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɚɬɪɨɧɢɫɜɟɪɥɨ
ɫɨɛɢɪɚɬɶɨɬɞɟɥɶɧɨɢɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
4
8
Ɂɚɦɟɧɚɫɜɟɪɥɚ ɪɢɫȼ
Ɣ ɑɬɨɛɵɫɧɹɬɶɫɜɟɪɥɨ ɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟɬɚɤ
ɤɚɤɭɤɚɡɚɧɨɜɪɚɡɞɟɥɟ´ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɫɧɹɬɢɟ
ɫɜɟɪɥɚ´
Ɣ ɑɬɨɛɵɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɜɟɪɥɨ ɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟ
ɬɚɤɤɚɤɭɤɚɡɚɧɨɜɪɚɡɞɟɥɟ´ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢ
ɫɧɹɬɢɟɫɜɟɪɥɚ´
ɉɪɨɜɟɪɤɚɢɡɚɦɟɧɚɭɝɨɥɶɧɵɯɳɟɬɨɤ ɪɢɫ$
ɍɝɨɥɶɧɵɟɳɟɬɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶȿɫɥɢɭɝɨɥɶɧɵɟɳɟɬɤɢɢɡɧɨɲɟɧɵ
ɦɚɲɢɧɚɧɚɱɧɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
2
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɨɥɶɤɨɭɝɨɥɶɧɵɟ
ɳɟɬɤɢɞɨɥɠɧɨɝɨɬɢɩɚ
Ɣ ɋɩɨɦɨɳɶɸɨɬɜɟɪɬɤɢɫɧɢɦɢɬɟɤɪɵɲɤɢ
ɭɝɨɥɶɧɨɣɳɟɬɤɢ Ɣ ɋɧɢɦɢɬɟɤɪɵɲɤɭɫɞɟɪɠɚɬɟɥɹɭɝɨɥɶɧɨɣ
ɳɟɬɤɢ
Ɣ ȼɵɱɢɫɬɢɬɟɭɝɨɥɶɧɵɟɳɟɬɤɢ
Ɣ ȼɫɥɭɱɚɟɢɡɧɨɫɚɜɫɟɝɞɚɡɚɦɟɧɹɣɬɟɨɛɟ
ɭɝɨɥɶɧɵɟɳɟɬɤɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
Ɣ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɤɪɵɲɤɭɧɚɞɟɪɠɚɬɟɥɶɭɝɨɥɶɧɨɣ
ɳɟɬɤɢ
Ɣ ɋɩɨɦɨɳɶɸɨɬɜɟɪɬɤɢɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟɤɪɵɲɤɢ
ɭɝɨɥɶɧɨɣɳɟɬɤɢ Ɣ ɉɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɨɜɵɯɭɝɨɥɶɧɵɯɳɟɬɨɤ
ɡɚɩɭɫɬɢɬɟɦɚɲɢɧɭɧɚɯɨɥɨɫɬɨɦɯɨɞɭ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɞɥɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɨɛɪɚɡɨɦ
UA
ɍȾȺɊɇɂɃȾɊɂɅɖ
PDM1016
Ⱦɹɤɭɽɦɨɜɚɦɡɚɤɭɩɿɜɥɸɩɪɨɞɭɤɬɭɤɨɦɩɚɧɿʀ)HUP
Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢɤɭɩɿɜɥɸɜɢɨɬɪɢɦɭɽɬɟɜɿɞɦɿɧɧɢɣ
ɬɨɜɚɪɜɿɞɨɞɧɨɝɨɡɜɟɞɭɱɢɯɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɭȯɜɪɨɩɿ
ɍɫɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ)HUPɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɧɚɣɜɢɳɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɛɟɡɩɟɤɢɆɢɧɚɞɚɽɦɨ
ɩɨɤɭɩɰɸɩɨɫɥɭɝɢɧɚɣɜɢɳɨʀɹɤɨɫɬɿɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ
ɝɚɪɚɧɬɿɽɸɧɚɜɢɪɿɛɭɰɿɥɨɦɭ
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɶɜɢɛɭɞɟɬɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɞɚɧɢɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɤɿɜ
ɁȺɋɌȿɊȿɀȿɇɇəȼȱȾɇɈɋɇɈ
ȻȿɁɉȿɄɂ
ɁȺɋɌȿɊȿɀȿɇɇə
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟɧɚɜɟɞɟɧɿ
ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɛɟɡɩɟɤɢ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɇɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɤɚɡɿɜɨɤɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɭɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɯɜɿɞɧɨɫɧɨɛɟɡɩɟɤɢ
ɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢ
ɞɨɭɪɚɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɫɬɪɭɦɨɦ
ɩɨɠɟɠɿɬɚɚɛɨɜɚɠɤɨɝɨɬɿɥɟɫɧɨɝɨ
ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ
Ɂɛɟɪɟɠɿɬɶɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɛɟɡɩɟɤɢɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɞɥɹ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
1
ɍɩɨɫɿɛɧɢɤɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɧɚɩɪɨɞɭɤɬɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɫɢɦɜɨɥɢ
1
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟɩɨɫɿɛɧɢɤɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ
2
ɇɟɛɟɡɩɟɤɚɬɿɥɟɫɧɨɝɨɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ
ɇɟɛɟɡɩɟɤɚɭɪɚɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ
ɫɬɪɭɦɨɦ
ɇɟɝɚɣɧɨɜɢɣɦɿɬɶɲɬɟɩɫɟɥɶ
ɡɪɨɡɟɬɤɢɹɤɳɨɭɲɤɨɞɠɟɧɨɤɚɛɟɥɶ
ɠɢɜɥɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɩɿɞɱɚɫɱɢɳɟɧɧɹ
ɣɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɇɚɞɹɝɚɣɬɟɡɚɯɢɫɧɿɨɤɭɥɹɪɢ
ɇɚɞɹɝɚɣɬɟɡɚɫɨɛɢɡɚɯɢɫɬɭɨɪɝɚɧɿɜ
ɫɥɭɯɭ
3
4
5
A
Ʉɨɪɢɫɬɭɣɬɟɫɶɩɢɥɨɡɚɯɢɫɧɨɸɦɚɫɤɨɸ
I
ɇɚɞɹɝɚɣɬɟɡɚɯɢɫɧɿɪɭɤɚɜɢɱɤɢ
D
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
7
ɉɨɞɜɿɣɧɚɿɡɨɥɹɰɿɹ
8
9
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬ
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦ
Ⱦɚɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɛɟɡɩɟɤɢɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦɢȯɋ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɛɟɡɩɟɤɢ
ɩɪɢɪɨɛɨɬɿɡɭɞɚɪɧɢɦɢɞɪɢɥɹɦɢ
Ɣ ɇɟɩɪɚɰɸɣɬɟɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɳɨɦɿɫɬɹɬɶ
ɚɡɛɟɫɬȺɡɛɟɫɬɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɸ
ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ
Ɣ ɇɚɞɹɝɚɣɬɟɡɚɯɢɫɧɿɨɤɭɥɹɪɢ
Ɣ ɇɚɞɹɝɚɣɬɟɡɚɫɨɛɢɡɚɯɢɫɬɭɨɪɝɚɧɿɜɫɥɭɯɭɞɥɹ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭɜɬɪɚɬɢɫɥɭɯɭ
Ɣ əɤɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɤɨɪɢɫɬɭɣɬɟɫɹɿɧɲɢɦɢ
ɡɚɯɢɫɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɪɭɤɚɜɢɱɤɢ
ɡɚɯɢɫɧɟɜɡɭɬɬɹɿɬɞ
Ɣ ɍɬɪɢɦɭɣɬɟɩɪɢɥɚɞɨɞɧɿɽɸɪɭɤɨɸɡɚɨɫɧɨɜɧɭ
ɪɭɱɤɭɚɿɧɲɨɸɡɚɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ
ɇɟɛɟɡɩɟɤɚɬɿɥɟɫɧɨɝɨɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ
Ɣ Ɍɪɢɦɚɣɬɟɩɪɢɥɚɞɡɚɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɞɥɹ
ɡɚɯɜɚɬɭɹɤɳɨɦɨɠɥɢɜɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɨʀɞɨɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯɞɪɨɬɿɜɚɛɨ
ɤɚɛɟɥɿɜɠɢɜɥɟɧɧɹəɤɳɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɚ
ɩɨɬɪɚɩɥɹɽɜɤɨɧɬɚɤɬɡɞɪɨɬɨɦɩɿɞɧɚɩɪɭɝɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿɦɟɬɚɥɟɜɿɱɚɫɬɢɧɢ
ɩɪɢɥɚɞɭɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɨɩɢɧɢɬɢɫɶɩɿɞ
ɧɚɩɪɭɝɨɸɇɟɛɟɡɩɟɤɚɭɪɚɠɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɫɬɪɭɦɨɦ
Ɣ ɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿɳɨɧɟ
ɛɭɥɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɿɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɇɟɛɟɡɩɟɤɚɬɿɥɟɫɧɨɝɨ
ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ
Ɣ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɬɿɥɶɤɢɬɿɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ
ɳɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɞɚɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
Ɣ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɥɢɲɟɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɄɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿɦɚɸɬɶ
ɛɭɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦ
Ɣ ɉɟɪɟɜɿɪɹɣɬɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ
ɩɟɪɟɞɤɨɠɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɿɝɧɭɬɿ
ɬɪɿɫɧɭɬɿɚɛɨɭɲɤɨɞɠɟɧɿɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ
UA
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
əɤɳɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɛɨɨɞɧɚɡɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ
ɭɩɚɥɚɩɟɪɟɜɿɪɬɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɬɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɭɳɨɞɨɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ
əɤɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɦɿɧɿɬɶɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɭ
ɉɿɫɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯɞɚɣɬɟ
ɩɪɢɥɚɞɭɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɯɨɥɨɫɬɢɯɨɛɟɪɬɚɯ
ɭɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭɦɿɫɰɿɉɪɢɫɢɥɶɧɿɣɜɿɛɪɚɰɿʀ
ɧɟɝɚɣɧɨɜɢɦɤɧɿɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɢɣɦɿɬɶ
ɲɬɟɩɫɟɥɶɡɪɨɡɟɬɤɢɬɚɫɩɪɨɛɭɣɬɟɡɧɚɣɬɢ
ɩɪɢɱɢɧɭ
ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹɳɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
ɞɥɹɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɨʀɜɢɳɚɚɛɨɪɿɜɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣɲɜɢɞɤɨɫɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɤɚɡɚɧɚɧɚɩɚɫɩɨɪɬɧɿɣɬɚɛɥɢɱɰɿ
ɧɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿ
ɉɟɪɟɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɣɦɿɬɶɡɡɚɝɨɬɨɜɤɢ
ɭɫɿɰɜɹɯɢɬɚɿɧɲɿɦɟɬɚɥɟɜɿɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹɳɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ
Ɍɪɢɦɚɣɬɟɪɭɤɢɩɨɞɚɥɿɜɿɞɡɚɝɨɬɨɜɤɢɩɿɞɱɚɫ
ɪɨɛɨɬɢ
ɉɟɪɲɧɿɠɩɨɤɥɚɫɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɫɬɿɥɚɛɨ
ɜɟɪɫɬɚɬɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɢɦɤɧɿɬɶɣɨɝɨ
ɒɍɆɌȺȼȱȻɊȺɐȱə
PDM1016
Ɂɜɭɤɨɜɢɣɬɢɫɤ /3ɚ ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶɡɜɭɤɭ /Wa ɉɨɯɢɛɤɚ . ɋɜɟɪɞɥɟɧɧɹɛɟɬɨɧɭ
ɋɜɟɪɞɥɟɧɧɹɛɟɬɨɧɭ
2
ɞȻ Ⱥ ɞȻ Ⱥ ɞȻ Ⱥ ɦɫ2 DK'PV2N PV2
ɦɫ2 DK,'PV2N PV2
ɇɚɞɹɝɚɣɬɟɡɚɫɨɛɢɡɚɯɢɫɬɭɨɪɝɚɧɿɜ
ɫɥɭɯɭ
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɛɪɚɰɿʀ
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɛɪɚɰɿʀɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɜɤɿɧɰɿɞɚɧɨɝɨ
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɛɭɥɨɜɢɦɿɪɹɧɨɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜ(1
ɞɚɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ
ɞɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɨɞɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɡɿɧɲɢɦɚ
ɬɚɤɨɠɞɥɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɨɰɿɧɤɢɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀ
ɩɿɞɱɚɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹ
ɜɤɚɡɚɧɢɯɰɿɥɟɣ
ɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɿɧɲɢɯɰɿɥɹɯ
ɚɛɨɡɿɧɲɢɦɢɧɟɫɩɪɚɜɧɢɦɢɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢɪɿɜɟɧɶɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀ
ɦɨɠɟɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ
Ɂɚɜɠɞɢɩɟɪɟɜɿɪɹɣɬɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
ɧɚɩɪɭɝɢɞɠɟɪɟɥɚɠɢɜɥɟɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɭɩɟɪɿɨɞɢɤɨɥɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɢɦɢɤɧɟɧɢɣɚɛɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɛɟɡɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɭɩɚɫɩɨɪɬɧɿɣɬɚɛɥɢɱɰɿɡɧɚɱɟɧɧɸ
ɪɨɛɨɬɢɪɿɜɟɧɶɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀɦɨɠɟɡɧɚɱɧɨ
ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ
Ɣ Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɡɭɲɤɨɞɠɟɧɢɦɤɚɛɟɥɟɦɚɛɨɲɬɟɩɫɟɥɟɦ
ɡɚɯɢɳɚɣɬɟɫɟɛɟɜɿɞɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀ
Ɣ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɤɚɛɟɥɶɩɨɞɨɜɠɭɜɚɱ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɣɨɝɨɞɨɩɨɦɿɠɧɿ
ɳɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɫɩɪɚɜɧɨɦɭɫɬɚɧɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ
ɩɥɨɳɟɸɩɟɪɟɪɿɡɭɧɟɦɟɧɲɟɦɦ2əɤɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɨɞɨɜɠɭɜɚɱɛɚɪɚɛɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɢɜɬɟɩɥɿɚɬɚɤɨɠɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɡɨɜɭɸɱɢ
ɫɜɿɣɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɬɢɩɭɡɚɜɠɞɢɩɨɜɧɿɫɬɸɪɨɡɦɨɬɭɣɬɟɤɚɛɟɥɶ
ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɩɟɤɢɩɪɢɪɨɛɨɬɿ
ɡɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɢɩɪɢɥɚɞɚɦɢ
3
ɌȿɏɇȱɑɇȱɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
PDM1016
ɇɚɩɪɭɝɚɦɟɪɟɠɿ
ɑɚɫɬɨɬɚɭɦɟɪɟɠɿ
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ
ɑɚɫɬɨɬɚɯɨɥɨɫɬɢɯɨɛɟɪɬɿɜ
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶɭɞɚɪɭ
ɋɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
ɍɞɚɪɨɜɟɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
Ɇɚɤɫɞɿɚɦɟɬɪɫɜɟɪɞɥɚ
Ⱦɟɪɟɜɨ
Ȼɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶ
Ʉɥɚɫɡɚɯɢɫɬɭ
ȼɚɝɚ
ȼa
Ƚɰ
ȼɬ
ɯɜ
ɯɜ ɯɜ ɦɦ
ɦɦ
ɦɦ
ɤɝ
,3
Ɉɉɂɋ ɊɂɋȺ
ȼɚɲɭɞɚɪɧɢɣɞɪɢɥɶɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹ
ɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹɨɬɜɨɪɿɜɜɞɟɪɟɜɿɦɟɬɚɥɿɿɩɥɚɫɬɢɤɭ
ɬɚɞɥɹɭɞɚɪɧɨɝɨɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹɭɰɟɝɥɹɧɿɣɤɥɚɞɰɿ
ɿɭɛɟɬɨɧɿ
ȼɢɦɢɤɚɱ
Ʉɧɨɩɤɚɭɜɿɦɤɧɟɧɧɹɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ
Ʉɨɥɿɳɚɬɤɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɉɟɪɟɦɢɤɚɱɩɪɹɦɟɡɜɨɪɨɬɧɽɨɛɟɪɬɚɧɧɹ
ɉɟɪɟɦɢɤɚɱɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɉɟɪɟɦɢɤɚɱɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹɭɞɚɪɧɨɝɨ
ɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
Ɂɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧ
Ɉɫɧɨɜɧɚɪɭɱɤɚ
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚɪɭɱɤɚ
UA
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɱɝɥɢɛɢɧɢ
Ʉɪɢɲɤɚɜɭɝɿɥɶɧɨʀɳɿɬɤɢ
Ʉɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ
Ɍɪɢɦɚɱɤɥɸɱɚɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ
ɁȻɂɊȺɇɇə
4
ɉɟɪɟɞɡɛɢɪɚɧɧɹɦɡɚɜɠɞɢɜɢɦɢɤɚɣɬɟ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɬɚɜɢɣɦɚɣɬɟɲɬɟɩɫɟɥɶ
ɡɪɨɡɟɬɤɢ
Ɇɨɧɬɚɠɬɚɞɟɦɨɧɬɚɠɫɜɟɪɞɥɚ ɪɢɫȼ
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɫɜɟɪɞɥɚɦɢ
Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ +66
Ɇɟɬɚɥ +66
Ȼɟɬɨɧɰɟɝɥɹɧɚɤɥɚɞɤɚ ɬɜɟɪɞɢɣɦɟɬɚɥ
Ɇɨɧɬɚɠ
Ɣ ȼɫɬɚɜɬɟɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɜɨɞɢɧɡɨɬɜɨɪɿɜɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ Ɣ ȼɿɞɤɪɢɣɬɟɡɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢ
ɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɪɨɬɢ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀɫɬɪɿɥɤɢ
Ɣ ȼɫɬɚɜɬɟɫɜɟɪɞɥɨ ɜɡɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧ Ɣ Ɂɚɤɪɢɣɬɟɡɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢ
ɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸɫɬɪɿɥɤɨɸ
Ɣ ȼɢɣɦɿɬɶɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɿɡ
ɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ
Ɣ ɉɨɫɥɚɛɬɟɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ɣ ȼɢɣɦɿɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ ɿɡɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨ
ɩɚɬɪɨɧɚ Ɣ Ɂɚɬɹɝɧɿɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ɇɨɧɬɚɠɬɚɞɟɦɨɧɬɚɠɨɛɦɟɠɭɜɚɱɚɝɥɢɛɢɧɢ
ɪɢɫ'
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɱɝɥɢɛɢɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀɝɥɢɛɢɧɢɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
Ɇɨɧɬɚɠ
Ɣ ɉɨɫɥɚɛɬɟɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ɣ ȼɫɬɚɜɬɟɨɛɦɟɠɭɜɚɱɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɬɜɿɪ
ɜɞɨɩɨɦɿɠɧɿɣɪɭɱɰɿ Ɣ ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɨɛɦɟɠɭɜɚɱɝɥɢɛɢɧɢ ɭɧɟɨɛɯɿɞɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
Ɣ Ɂɚɬɹɝɧɿɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ
Ɣ ɉɨɫɥɚɛɬɟɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ɣ ȼɢɣɦɿɬɶɨɛɦɟɠɭɜɚɱɝɥɢɛɢɧɢ ɿɡ
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀɪɭɱɤɢ Ɣ Ɂɚɬɹɝɧɿɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə
ȼɦɢɤɚɧɧɹɬɚɜɢɦɢɤɚɧɧɹ ɪɢɫȺ
Ɣ ɓɨɛɜɜɿɦɤɧɭɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɬɢɫɧɿɬɶ
ɜɢɦɢɤɚɱ ɑɢɦɞɚɥɿɜɢɧɚɬɢɫɧɢɬɟɜɢɦɢɤɚɱ
ɬɢɦɜɢɳɟɛɭɞɟɲɜɢɞɤɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
Ɣ Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɜɿɦɤɧɭɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ
ɭɬɪɢɜɚɥɢɣɪɟɠɢɦɭɬɪɢɦɭɣɬɟɧɚɬɢɫɧɭɬɢɦ
Ɣ ȼɫɬɚɜɬɟɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɜɢɦɢɤɚɱ ɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɧɚɬɢɫɧɿɬɶɤɧɨɩɤɭ
ɜɨɞɢɧɡɨɬɜɨɪɿɜɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɭɜɿɦɤɧɟɧɧɹɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ Ɣ ȼɿɞɤɪɢɣɬɟɡɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢ
Ɣ ɓɨɛɜɢɦɤɧɭɬɢɬɪɢɜɚɥɢɣɪɟɠɢɦɧɚɬɢɫɧɿɬɶ
ɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɩɪɨɬɢ
ɜɢɦɢɤɚɱ ɡɧɨɜɭ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀɫɬɪɿɥɤɢ
Ɣ ȼɢɣɦɿɬɶɫɜɟɪɞɥɨ ɿɡɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ Ɣ ɓɨɛɜɢɦɤɧɭɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɡɜɿɥɶɧɿɬɶɜɢɦɢɤɚɱ
(1).
Ɣ Ɂɚɤɪɢɣɬɟɡɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢ
ɉɟɪɟɦɢɤɚɱɩɪɹɦɟɡɜɨɪɨɬɧɽɨɛɟɪɬɚɧɧɹ
ɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɡɚ
ɪɢɫȺ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸɫɬɪɿɥɤɨɸ
Ɣ ȼɢɣɦɿɬɶɤɥɸɱɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɿɡ
ɇɟɡɦɿɧɸɣɬɟɧɚɩɪɹɦɨɛɟɪɬɚɧɧɹɩɿɞ
ɡɚɬɢɫɤɧɨɝɨɩɚɬɪɨɧɚ ɱɚɫɪɨɛɨɬɢ
2
Ɇɨɧɬɚɠɬɚɞɟɦɨɧɬɚɠɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀɪɭɱɤɢ
ɪɢɫɋ
Ɇɨɧɬɚɠ
Ɣ ɉɨɫɥɚɛɬɟɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ɣ ȼɫɬɚɜɬɟɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ ɩɨɧɚɞ
ɡɚɬɢɫɤɧɢɦɩɚɬɪɨɧɨɦ Ɣ ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ ɭɧɟɨɛɯɿɞɧɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
Ɣ Ɂɚɬɹɝɧɿɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɪɭɱɤɭ Ɣ Ⱦɥɹɨɛɟɪɬɚɧɧɹɡɚɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸɫɬɪɿɥɤɨɸ
ɩɟɪɟɫɭɧɶɬɟɩɟɪɟɦɢɤɚɱɩɪɹɦɟɡɜɨɪɨɬɧɽ
ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɥɿɜɨ
Ɣ Ⱦɥɹɨɛɟɪɬɚɧɧɹɩɪɨɬɢɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀɫɬɪɿɥɤɢ
ɩɟɪɟɫɭɧɶɬɟɩɟɪɟɦɢɤɚɱɩɪɹɦɟɡɜɨɪɨɬɧɽ
ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜɨ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ ɪɢɫȺ
99
UA
Ɣ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɫɬɶɬɟɤɨɪɩɭɫɦ¶ɹɤɨɸɬɤɚɧɢɧɨɸ
Ɣ ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿɨɬɜɨɪɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɿɥɶɧɢɦɢ
ɜɿɞɛɪɭɞɭɬɚɩɢɥɭəɤɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɦ¶ɹɤɭɜɨɥɨɝɭɬɤɚɧɢɧɭɞɥɹ
Ɣ ɉɨɜɟɪɧɿɬɶɤɨɥɿɳɚɬɤɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɛɪɭɞɭɬɚɩɢɥɭɡɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸɫɬɪɿɥɤɨɸɳɨɛ
ɨɬɜɨɪɿɜ
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
Ɣ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɫɬɿɬɶɡɚɬɢɫɤɧɢɣɩɚɬɪɨɧɿɫɜɟɪɞɥɨ
ɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
ɳɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɩɨɯɢɛɨɤɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢ
Ɣ ɉɨɜɟɪɧɿɬɶɤɨɥɿɳɚɬɤɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɩɪɨɬɢɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀɫɬɪɿɥɤɢɳɨɛ
Ɂɚɦɿɧɚɫɜɟɪɞɥɚ ɪɢɫȼ
ɡɦɟɧɲɢɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
Ɣ ɓɨɛɡɧɹɬɢɫɜɟɪɞɥɨ ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ
ɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭɨɩɢɫɚɧɭɭɪɨɡɞɿɥɿ´Ɇɨɧɬɚɠɬɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɫɜɟɪɞɥɚ´
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
Ɣ ɓɨɛɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɫɜɟɪɞɥɨ ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ
ɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ ɪɢɫȺ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭɨɩɢɫɚɧɭɭɪɨɡɞɿɥɿ´Ɇɨɧɬɚɠɬɚ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɫɜɟɪɞɥɚ´
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɿɡɚɦɿɧɚɜɭɝɿɥɶɧɢɯɳɿɬɨɤ ɪɢɫȺ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɜɭɝɿɥɶɧɿɳɿɬɤɢ
Ɣ əɤɳɨɜɢɜɫɬɚɧɨɜɢɬɟɩɟɪɟɦɢɤɚɱ ɜ
əɤɳɨɜɨɧɢɡɧɨɫɢɥɢɫɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɨɱɧɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ´´ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹɦɨɠɧɚ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɫɬɪɢɛɤɨɩɨɞɿɛɧɨ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɦɿɠɿPLQ .
Ɣ əɤɳɨɜɢɜɫɬɚɧɨɜɢɬɟɩɟɪɟɦɢɤɚɱ ɜ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɜɭɝɿɥɶɧɿɳɿɬɤɢ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ´´ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹɦɨɠɧɚ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɬɢɩɭ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɦɿɠɿPLQ.
Ɣ Ɂɧɿɦɿɬɶɤɪɢɲɤɢɜɭɝɿɥɶɧɢɯɳɿɬɨɤ ɡɚ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɨɛɨɱɨɝɨɪɟɠɢɦɭ ɪɢɫ(
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɢɤɪɭɬɤɢ
Ɣ Ɂɧɿɦɿɬɶɡɚɯɢɫɧɭɩɥɚɫɬɢɧɭɡɞɟɪɠɚɜɤɢ
ɇɟɡɦɿɧɸɣɬɟɪɨɛɨɱɢɣɪɟɠɢɦɩɿɞɱɚɫ
ɜɭɝɢɥɶɧɨʀɳɿɬɤɢ
ɪɨɛɨɬɢ
Ɣ Ɉɱɢɫɬɿɬɶɜɭɝɿɥɶɧɿɳɿɬɤɢ
Ɣ əɤɳɨɜɨɧɢɡɧɨɫɢɥɢɫɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɚɦɿɧɿɬɶ
Ɣ ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɩɟɪɟɦɢɤɚɱ ɭɩɨɥɨɠɟɧɧɹ´$´
ɨɛɢɞɜɿɜɭɝɿɥɶɧɿɳɿɬɤɢ
ɞɥɹɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
Ɣ ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɡɚɯɢɫɧɭɩɥɚɫɬɢɧɭɧɚɞɟɪɠɚɜɤɢ
Ɣ ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɩɟɪɟɦɢɤɚɱ ɭɩɨɥɨɠɟɧɧɹ´%´
ɜɭɝɢɥɶɧɨʀɳɿɬɤɢ
ɞɥɹɭɞɚɪɧɨɝɨɫɜɟɪɞɥɿɧɧɹ
Ɣ ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɤɪɢɲɤɢɜɭɝɿɥɶɧɢɯɳɿɬɨɤ ɡɚ
ɉɨɪɚɞɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɢɤɪɭɬɤɢ
Ɣ Ɂɚɬɢɫɧɿɬɶɡɚɝɨɬɨɜɤɭ
Ɣ ɉɿɫɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯɜɭɝɿɥɶɧɢɯɳɿɬɨɤ
Ɣ Ɇɿɰɧɨɭɬɪɢɦɭɣɬɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɜɨɦɚɪɭɤɚɦɢ
ɞɚɣɬɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
Ɣ ɉɨɦɿɫɬɿɬɶɫɜɟɪɞɥɨɧɚɡɚɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚɯɨɥɨɫɬɢɯɨɛɟɪɬɚɯɩɪɨɬɹɝɨɦɯɜɢɥɢɧ
Ɣ ȼɜɿɦɤɧɿɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
Ɣ ɇɟɬɢɫɧɿɬɶɧɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɡɚɧɚɞɬɨɫɢɥɶɧɨ
Ⱦɚɣɬɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɜɢɤɨɧɚɬɢɪɨɛɨɬɭ
ȽȺɊȺɇɌȱə
Ɣ ȼɢɦɤɧɿɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɩɟɪɟɞɬɢɦɹɤ
ɩɨɤɥɚɫɬɢɣɨɝɨɞɨɱɟɤɚɣɬɟɫɶɩɨɜɧɨʀɡɭɩɢɧɤɢ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɜɿɞɧɨɫɧɨɬɟɪɦɿɧɿɜɭɞɨɞɚɧɿɣ
2
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢ
2
2
2
ɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɑɂɓȿɇɇəɃɌȿɏɇȱɑɇȿ
ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə
4
ɉɟɪɟɞɱɢɳɟɧɧɹɦɣɬɟɯɧɿɱɧɢɦ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦɡɚɜɠɞɢɜɢɦɢɤɚɣɬɟ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɬɚɜɢɣɦɚɣɬɟɲɬɟɩɫɟɥɶ
ɡɪɨɡɟɬɤɢ
ɈɌɈɑɍɘɑȿɋȿɊȿȾɈȼɂɓȿ
ɍɬɢɥɿɡɚɰɿɹ
8
ɉɪɨɞɭɤɬɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿɬɚɩɚɤɭɜɚɥɶɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɫɨɪɬɭɜɚɬɢɞɥɹ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɧɟɲɤɿɞɥɢɜɨʀɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
100
EL
Ɍɿɥɶɤɢɞɥɹɤɪɚʀɧȯɋ
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɢɤɢɞɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɭɩɨɛɭɬɨɜɿɜɿɞɯɨɞɢȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨȾɢɪɟɤɬɢɜɢ
ȯɋ(&ɩɪɨɜɿɞɯɨɞɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ
ɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿʀʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɞɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜɟɥɟɤɬɪɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɳɨɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɛɢɪɚɬɢɨɤɪɟɦɨɿɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɲɥɹɯɨɦɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɧɟɲɤɿɞɥɢɜɨʀɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
ȀȇȅȊȈȉǿȀȅǻȇǹȆǹȃȅ
PDM1016
ȈĮȢİȣȤĮȡȚıIJȠȪȝİʌȠȣİʌȚȜȑȟĮIJİȞĮĮȖȠȡȐıİIJİ
ĮȣIJȩIJȠʌȡȠȧȩȞIJȘȢ)HUP
ȉȫȡĮʌȜȑȠȞįȚĮșȑIJİIJİȑȞĮİȟĮȚȡİIJȚțȩʌȡȠȧȩȞ
țĮIJĮıțİȣĮıȝȑȞȠĮʌȩȑȞĮȞĮʌȩIJȠȣȢ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣȢʌȡȠȝȘșİȣIJȑȢIJȘȢǼȣȡȫʌȘȢ
ȅȜĮIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮʌȠȣʌȡȠȝȘșİȪİıIJİĮʌȩIJȘ)HUP
țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȚıȪȝijȦȞĮȝİIJĮȣȥȘȜȩIJİȡĮ
ʌȡȩIJȣʌĮĮʌȩįȠıȘȢțĮȚĮıijȐȜİȚĮȢȍȢȝȑȡȠȢIJȘȢ
ijȚȜȠıȠijȓĮȢȝĮȢʌĮȡȑȤȠȣȝİİʌȓıȘȢȐȡȚıIJȘ
İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘʌİȜĮIJȫȞıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘĮʌȩIJȘȞ
ʌȜȒȡȘİȖȖȪȘıȒȝĮȢ
ǼȜʌȓȗȠȣȝİȩIJȚșĮȝİȓȞİIJİİȣȤĮȡȚıIJȘȝȑȞȠȚĮʌȩIJȘ
ȤȡȒıȘĮȣIJȠȪIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢȖȚĮʌȠȜȜȐȤȡȩȞȚĮ
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǼǿȈǹȈĭǹȁǼǿǹȈ
ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ȂİȜİIJȒıIJİIJȚȢİıȫțȜİȚıIJİȢ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢıȤİIJȚțȐȝİIJȘȞ
ĮıijȐȜİȚĮIJȚȢʌȡȩıșİIJİȢ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢıȤİIJȚțȐȝİIJȘȞ
ĮıijȐȜİȚĮțĮșȫȢțĮȚIJȚȢȠįȘȖȓİȢ
ǾȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȞ
ĮıijĮȜİȓĮȢțĮȚIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȝʌȠȡİȓȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮʌȣȡțĮȖȚȐ
ȒțĮȚıȠȕĮȡȑȢıȦȝĮIJȚțȑȢȕȜȐȕİȢ
ĭȣȜȐȟIJİIJȚȢʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢıȤİIJȚțȐ
ȝİIJȘȞĮıijȐȜİȚĮțĮȚIJȚȢȠįȘȖȓİȢȖȚĮ
ȝİȜȜȠȞIJȚțȒĮȞĮijȠȡȐ
1
ȉĮĮțȩȜȠȣșĮıȪȝȕȠȜĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚıIJȠ
İȖȤİȚȡȓįȚȠȤȡȒıȘȢȒİʌȐȞȦıIJȠʌȡȠȧȩȞ
1
ǻȚĮȕȐıIJİIJȠİȖȤİȚȡȓįȚȠȤȡȒıȘȢ
2
ȀȓȞįȣȞȠȢıȦȝĮIJȚțȒȢȕȜȐȕȘȢ
3
ȀȓȞįȣȞȠȢȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
4
ǹijĮȚȡȑıIJİĮȝȑıȦȢIJȠȕȪıȝĮĮʌȩIJȘȞ
ʌȡȓȗĮİȐȞʌȡȠțȜȘșİȓȕȜȐȕȘıIJȠțĮȜȫįȚȠ
ȡİȪȝĮIJȠȢțĮșȫȢțĮȚțĮIJȐIJȠȞțĮșĮȡȚıȝȩ
țĮȚIJȘıȣȞIJȒȡȘıȘ
ĭȠȡȐIJİʌȡȠıIJİȣIJȚțȐȖȣĮȜȚȐ
ĭȠȡȐIJİʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐĮțȠȒȢ
5
A
ĭȠȡȐIJİȝȐıțĮıțȩȞȘȢ
101
EL
I
ĭȠȡȐIJİȖȐȞIJȚĮĮıijĮȜİȓĮȢ
D
ȀȣȝĮȚȞȩȝİȞȘȘȜİțIJȡȠȞȚțȒIJĮȤȪIJȘIJĮ
7
ǻȚʌȜȐȝȠȞȦȝȑȞȠ
8
9
ȂȘȞĮʌȠȡȡȓʌIJİIJİIJȠʌȡȠȧȩȞıİ
ĮțĮIJȐȜȜȘȜĮįȠȤİȓĮ
ȉȠʌȡȠȧȩȞıȣȝȝȠȡijȫȞİIJĮȚȝİIJĮ
ȚıȤȪȠȞIJĮʌȡȩIJȣʌĮĮıijĮȜİȓĮȢIJȦȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞȠįȘȖȚȫȞ
ȆȡȩıșİIJİȢʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢĮıijĮȜİȓĮȢȖȚĮ
țȡȠȣıIJȚțȐįȡȐʌĮȞĮ
Ɣ ȂȘȞİȡȖȐȗİıIJİȝİȣȜȚțȐʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȣȞ
ĮȝȓĮȞIJȠȅĮȝȓĮȞIJȠȢșİȦȡİȓIJĮȚțĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȢ
Ɣ ĭȠȡȐIJİʌȡȠıIJİȣIJȚțȐȖȣĮȜȚȐ
Ɣ ȃĮijȠȡȐIJİʌȡȠıIJĮıȓĮĮțȠȒȢȖȚĮȞĮ
ĮʌȠijȪȖİIJİIJȠȞțȓȞįȣȞȠĮʌȫȜİȚĮȢĮțȠȒȢ
Ɣ ǼȐȞĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİȐȜȜĮ
ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐȝȑıĮȩʌȦȢȖȐȞIJȚĮĮıijĮȜİȓĮȢ
ȣʌȠįȒȝĮIJĮĮıijĮȜİȓĮȢțȜʌ
Ɣ ȀȡĮIJȒıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮȝİIJȠȑȞĮȤȑȡȚıIJȘȞ
țȪȡȚĮȜĮȕȒțĮȚIJȠȐȜȜȠȤȑȡȚıIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒ
ȜĮȕȒȀȓȞįȣȞȠȢıȦȝĮIJȚțȒȢȕȜȐȕȘȢ
Ɣ ȀȡĮIJȐIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮĮʌȩIJȚȢȝȠȞȦȝȑȞİȢ
ȜĮȕȑȢİțİȓȩʌȠȣIJȠİȟȐȡIJȘȝĮİȞįȑȤİIJĮȚȞĮ
ȑȡșİȚıİİʌĮijȒȝİțȡȣȝȝȑȞĮıȪȡȝĮIJĮȒIJȠ
țĮȜȫįȚȠȡİȪȝĮIJȠȢǼȐȞIJȠİȟȐȡIJȘȝĮȑȡșİȚıİ
İʌĮijȒȝİıȪȡȝĮʌȠȣijȑȡİȚȘȜİțIJȡȚțȩȡİȪȝĮ
IJĮİțIJİșİȚȝȑȞĮȝİIJĮȜȜȚțȐIJȝȒȝĮIJĮIJȠȣ
ȝȘȤĮȞȒȝĮIJȠȢȝʌȠȡȠȪȞİʌȓıȘȢȞĮțĮIJĮıIJȠȪȞ
ȘȜİțIJȡȠijȩȡĮȀȓȞįȣȞȠȢȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
Ɣ ȂȘȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİİȟĮȡIJȒȝĮIJĮIJĮȠʌȠȓĮįİȞ
İȓȞĮȚİȚįȚțȐıȤİįȚĮıȝȑȞĮțĮȚıȣȞȚıIJȫȝİȞĮĮʌȩ
IJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒȀȓȞįȣȞȠȢıȦȝĮIJȚțȒȢ
ȕȜȐȕȘȢ
Ɣ ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİȝȩȞȠİȟĮȡIJȒȝĮIJĮʌȠȣİȓȞĮȚ
țĮIJȐȜȜȘȜĮȖȚĮȤȡȒıȘȝİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮ
Ɣ ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİȝȩȞȠİȟĮȡIJȒȝĮIJĮȝİIJȚȢ
ıȦıIJȑȢįȚĮıIJȐıİȚȢǺİȕĮȚȦșİȓIJİȩIJȚIJĮ
İȟĮȡIJȒȝĮIJĮİȓȞĮȚıȦıIJȐʌȡȠıĮȡIJȘȝȑȞĮ
Ɣ ǼʌȚșİȦȡİȓIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮțĮȚIJĮİȟĮȡIJȒȝĮIJĮ
ʌȡȚȞĮʌȩțȐșİȤȡȒıȘȂȘȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ
İȟĮȡIJȒȝĮIJĮIJĮȠʌȠȓĮİȓȞĮȚȜȣȖȚıȝȑȞĮ
ȡĮȖȚıȝȑȞĮȒțĮș¶ȠȚȠȞįȒʌȠIJİȐȜȜȠIJȡȩʌȠ
țĮIJİıIJȡĮȝȝȑȞĮǼȐȞIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮȒȑȞĮĮʌȩ
IJĮİȟĮȡIJȒȝĮIJĮȣʌȠıIJİȓʌIJȫıȘİʌȚșİȦȡȒıIJİ
IJȠȝȘȤȐȞȘȝĮȒIJȠİȟȐȡIJȘȝĮȖȚĮȗȘȝȚȐ
ǼȐȞĮʌĮȚIJİȓIJĮȚĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıIJİIJȠİȟȐȡIJȘȝĮ
102
Ɣ ȁİȚIJȠȣȡȖȒıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮȤȦȡȓȢijȠȡIJȓȠıİ
ĮıijĮȜȒȤȫȡȠȝİIJȐIJȘȞʌȡȠıȐȡIJȘıȘIJȦȞ
İȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞǼȐȞIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮįȠȞİȓIJĮȚȑȞIJȠȞĮ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİIJȠĮȝȑıȦȢĮijĮȚȡȑıIJİIJȠ
ȕȪıȝĮIJȡȠijȠįȠıȓĮȢȡİȪȝĮIJȠȢĮʌȩIJȘȞʌȡȓȗĮțĮȚ
ʌȡȠıʌĮșȒıIJİȞĮİʌȚȜȪıİIJİIJȠʌȡȩȕȜȘȝĮ
Ɣ ǺİȕĮȚȦșİȓIJİȩIJȚȘȝȑȖȚıIJȘIJĮȤȪIJȘIJĮIJȠȣ
İȟĮȡIJȒȝĮIJȠȢİȓȞĮȚȝİȖĮȜȪIJİȡȘȒȓıȘȝİIJȘ
ȝȑȖȚıIJȘIJĮȤȪIJȘIJĮIJȠȣȝȘȤĮȞȒȝĮIJȠȢ
ǹȞĮIJȡȑȟIJİıIJȘȞİIJȚțȑIJĮȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞIJȠȣ
ȝȘȤĮȞȒȝĮIJȠȢ
Ɣ ȆȡȚȞĮʌȩIJȘȤȡȒıȘĮijĮȚȡȑıIJİȩȜĮIJĮțĮȡijȚȐ
țĮȚȜȠȚʌȐȝİIJĮȜȜȚțȐĮȞIJȚțİȓȝİȞĮĮʌȩIJȠ
IJİȝȐȤȚȠİȡȖĮıȓĮȢ
Ɣ ǺİȕĮȚȦșİȓIJİȩIJȚIJȠIJİȝȐȤİȚȠİȡȖĮıȓĮȢ
ıIJȘȡȓȗİIJĮȚȒİȓȞĮȚıIJİȡİȦȝȑȞȠıȦıIJȐ
Ɣ ȀȡĮIJȒıIJİIJĮȤȑȡȚĮıĮȢȝĮțȡȚȐĮʌȩIJȠIJİȝȐȤȚȠ
İȡȖĮıȓĮȢțĮIJȐIJȘȤȡȒıȘ
Ɣ ȂȘȞIJȠʌȠșİIJİȓIJİʌȠIJȑIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮİʌȐȞȦıİ
IJȡĮʌȑȗȚȒʌȐȖțȠİȡȖĮıȓĮȢʌȡȚȞIJȘȞ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȒIJȠȣ
ǾȜİțIJȡȠȜȠȖȚțȒĮıijȐȜİȚĮ
3
ǼȜȑȖȤİIJİʌȐȞIJȠIJİȩIJȚȘIJȐıȘʌĮȡȠȤȒȢ
IJȠȣįȚțIJȪȠȣıȣȝijȦȞİȓȝİIJȘȞIJȐıȘıIJȘȞ
İIJȚțȑIJĮȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ
Ɣ ȂȘȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮİȐȞIJȠ
țĮȜȫįȚȠȡİȪȝĮIJȠȢȒIJȠȕȪıȝĮIJȡȠijȠįȠıȓĮȢ
İȓȞĮȚțĮIJİıIJȡĮȝȝȑȞĮ
Ɣ ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİȝȩȞȠțĮȜȫįȚĮİʌȑțIJĮıȘȢIJĮ
ȠʌȠȓĮİȓȞĮȚțĮIJȐȜȜȘȜĮȖȚĮIJȘȞȠȞȠȝĮıIJȚțȒȚıȤȪ
IJȠȣȝȘȤĮȞȒȝĮIJȠȢțĮȚȝİİȜȐȤȚıIJȠʌȐȤȠȢ
1,5 mm2ǼȐȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİțĮȡȠȪȜȚȖȚĮIJȠ
țĮȜȫįȚȠİʌȑțIJĮıȘȢȟİįȚʌȜȫȞİIJİʌȐȞIJȠIJİ
ʌȜȒȡȦȢIJȠțĮȜȫįȚȠ
ȉǼȋȃǿȀǹȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
PDM1016
ȉȐıȘįȚțIJȪȠȣ
ȈȣȤȞȩIJȘIJĮįȚțIJȪȠȣ
ǿıȤȪȢİȚıȩįȠȣ
ȉĮȤȪIJȘIJĮȤȦȡȓȢijȠȡIJȓȠ
ȆȠıȠıIJȩțȡȠȪıȘȢ
ǻȚȐIJȡȘıȘ
ȀȡȠȣıIJȚțȒįȚȐIJȡȘıȘ
ȂȑȖįȚȐȝİIJȡȠȢIJȡȣʌĮȞȚȠȪ
ȄȪȜȠ
ȉıȚȝȑȞIJȠ
ǹIJıȐȜȚ
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮʌȡȠıIJĮıȓĮȢ
ǺȐȡȠȢ
9a
+]
:
PLQ
PLQ PLQ PP
PP
PP
NJ
,3
EL
ĬȅȇȊǺȅȈȀǹǿǻȅȃǾȈǼǿȈ
PDM1016
ǹțȠȣıIJȚțȒʌȓİıȘ /pa ǹțȠȣıIJȚțȒȚıȤȪȢ /wa ǹȕİȕĮȚȩIJȘIJĮ . ¢È¿ÙÚËÛË ÛÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·
¢È¿ÙÚËÛË ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ
2
G% $ G% $ G% $ PV2 DK'PV2N PV2
PV2 DK,'PV2N PV2
ĭȠȡȐIJİʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȐĮțȠȒȢ
ǼʌȓʌİįțȡĮįĮıȝȫȞ
ȉRİʌȓʌİįRʌĮȡĮȖȦȖȒȢțȡĮįĮıȝȫȞʌȣR
ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚıIJʌȓıȦȝȑȡȢIJRȣʌĮȡȩȞIJȠȢ
İȖȤİȚȡȚįȓȣRįȘȖȚȫȞȑȤİȚȝİIJȡȘșİȓıȪȝijȦȞĮȝİȝȚĮ
IJȣʌRʌRȚȘȝȑȞȘįțȚȝȒʌRȣĮȞĮijȑȡİIJĮȚıIJRʌȩȡIJȣʌR
(1ȝʌRȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝRʌRȚȘșİȓȖȚĮIJȘ
ıȪȖțȡȚıȘİȞȩȢİȡȖĮȜİȓȣRȝİȑȞĮȐȜȜRțĮșȫȢțĮȚ
ȦȢʌȡRțĮIJĮȡțIJȚțȒĮȟȚRȜȩȖȘıȘIJȘȢȑțșİıȘȢıIJRȣȢ
țȡĮįĮıȝRȪȢȩIJĮȞIJRİȡȖĮȜİȓRȤȡȘıȚȝRʌȚİȓIJĮȚȖȚĮ
IJȚȢİijĮȡȝRȖȑȢʌRȣĮȞĮijȑȡRȞIJĮȚ
ȘȤȡȒıȘIJRȣİȡȖĮȜİȓRȣȖȚĮįȚĮijRȡİIJȚțȑȢ
İijĮȡȝRȖȑȢȒȝİįȚĮijRȡİIJȚțȐȒ
țĮțRıȣȞIJȘȡȘȝȑȞĮİĮȡIJȒȝĮIJĮȝʌRȡİȓȞĮ
ĮȣȟȒıİȚıȘȝĮȞIJȚțȐIJRİʌȓʌİįȑțșİıȘȢ
ȩIJĮȞIJRİȡȖĮȜİȓRİȓȞĮȚĮʌİȞİȡȖRʌRȚȘȝȑȞRȒ
įȣȜİȪİȚĮȜȜȐįİȞİțIJİȜİȓIJȘȞİȡȖĮıȓĮIJR
İʌȓʌİįRȑțșİıȘȢȝʌRȡİȓȞĮȝİȚȦșİȓıȘȝĮȞIJȚțȐ
ʌȡRıIJĮIJİȣIJİȓIJİĮʌRIJȚȢİʌȚįȡȐıİȚȢIJȦȞ
țȡĮįĮıȝȫȞıȣȞIJȘȡȫȞIJĮȢıȦıIJȐIJRİȡȖĮȜİȓRțĮȚ
IJĮİȟĮȡIJȒȝĮIJȐIJȣįȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢIJĮȤȑȡȚĮıĮȢ
ȗİıIJȐțĮȚRȡȖĮȞȫȞRȞIJĮȢIJRȞIJȡȩʌRİȡȖĮıȓĮȢıĮȢ
ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼǿȀǹ
ȉȠțȡȠȣıIJȚțȠįȡĮʌĮȞȠıĮȢȑȤİȚıȤİįȚĮıIJİȓȖȚĮIJȘ
įȚȐIJȡȘıȘȠʌȫȞıİȟȪȜȠȝȑIJĮȜȜȠțĮȚʌȜĮıIJȚțȐțĮȚ
ȖȚĮțȡȠȣıIJȚțȒįȚȐIJȡȘıȘıİIJȠȪȕȜȠțĮȚıțȣȡȩįİȝĮ
ǻȚĮțȩʌIJȘȢİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ
ȀȠȣȝʌȓĮıijȐȜȚıȘȢ
ȉȡȠȤȩȢȡȪșȝȚıȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢ
ǻȚĮțȩʌIJȘȢĮȡȚıIJİȡȒȢįİȟȚȐȢʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ
ǻȚĮțȩʌIJȘȖȚĮȝȘȤĮȞȚțȒIJĮȤȪIJȘIJĮ
ǻȚĮțȩʌIJȘȢȖȚĮįȚȐIJȡȘıȘțȡȠȣıIJȚțȒ
įȚȐIJȡȘıȘ
ȉıȠț
ȀȪȡȚĮȜĮȕȒ
ǺȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ
ȅįȘȖȩȕȐșȠȣȢ
ȀȐȜȣȝȝĮȥȒțIJȡĮȢȐȞșȡĮțĮ
ȀȜİȚįȓIJȠȣIJıȠț
ĬȒțȘțȜİȚįȚȠȪIJȠȣIJıȠț
ȈȊȃǹȇȂȅȁȅīǾȈǾ
4
ȆȡȚȞĮʌȩIJȘıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘʌȡȑʌİȚ
ʌȐȞIJȠIJİȞĮĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮ
țĮȚȞĮĮijĮȚȡİȓIJİIJȠȕȪıȝĮIJȡȠijȠįȠıȓĮȢ
ĮʌȩIJȠȡİȪȝĮ
ȆȡȠıȐȡIJȘıȘțĮȚĮijĮȓȡİıȘIJȠȣIJȡȣʌĮȞȚȠȪ
İȚț%
ȉȠȝȘȤȐȞȘȝĮİȓȞĮȚțĮIJȐȜȜȘȜȠȖȚĮȤȡȒıȘIJȦȞ
IJȡȣʌĮȞȚȫȞʌȠȣĮțȠȜȠȣșȠȪȞ
ȄȪȜȠ +66
ȂȑIJĮȜȜȠ +66
ȈțȣȡȩįİȝĮIJȠȚȤȠʌȠȚȓĮ ıțȜȘȡȩȝȑIJĮȜȜȠ
ȆȡȠıȐȡIJȘıȘ
Ɣ ȉȠʌȠșİIJȒıIJİIJȠțȜİȚįȓIJȠȣIJıȠț ıİȝȚĮ
ĮʌȩIJȚȢȠʌȑȢıIJȠIJıȠț Ɣ ǹȞȠȓȟIJİIJȠIJıȠț ıIJȡȑijȠȞIJĮȢIJȠțȜİȚįȓIJȠȣ
IJıȠț ĮȡȚıIJİȡȩıIJȡȠijĮ
Ɣ ǼȚıĮȖȐȖİIJİIJȠIJȡȣʌȐȞȚ ıIJȠIJıȠț Ɣ ȀȜİȓıIJİIJȠIJıȠț ıIJȡȑijȠȞIJĮȢIJȠțȜİȚįȓIJȠȣ
IJıȠț įİȟȚȩıIJȡȠijĮ
Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJȠțȜİȚįȓIJȠȣIJıȠț ĮʌȩIJȠIJıȠț
ǹijĮȓȡİıȘ
Ɣ ȉȠʌȠșİIJȒıIJİIJȠțȜİȚįȓIJȠȣIJıȠț ıİȝȚĮ
ĮʌȩIJȚȢȠʌȑȢıIJȠIJıȠț Ɣ ǹȞȠȓȟIJİIJȠIJıȠț ıIJȡȑijȠȞIJĮȢIJȠțȜİȚįȓIJȠȣ
IJıȠț ĮȡȚıIJİȡȩıIJȡȠijĮ
Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJȠIJȡȣʌȐȞȚ ĮʌȩIJȠIJıȠț Ɣ ȀȜİȓıIJİIJȠIJıȠț ıIJȡȑijȠȞIJĮȢIJȠțȜİȚįȓIJȠȣ
IJıȠț įİȟȚȩıIJȡȠijĮ
Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJȠțȜİȚįȓIJȠȣIJıȠț ĮʌȩIJȠIJıȠț
ȆȡȠıȐȡIJȘıȘțĮȚĮijĮȓȡİıȘIJȘȢȕȠȘșȘIJȚțȒȢ
ȜĮȕȒȢ İȚț&
ȆȡȠıȐȡIJȘıȘ
Ɣ ȋĮȜĮȡȫıIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ Ɣ ȅȜȚıșȒıIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ʌȐȞȦĮʌȩ
IJȠIJıȠț Ɣ ȈIJȡȑȥIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ıIJȘȞİʌȚșȣȝȘIJȒ
șȑıȘ
Ɣ ȈijȓȟIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ǹijĮȓȡİıȘ
Ɣ ȋĮȜĮȡȫıIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ĮʌȩIJȠIJıȠț
Ɣ ȈijȓȟIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ȆȡȠıȐȡIJȘıȘțĮȚĮijĮȓȡİıȘIJȠȣȠįȘȖȠȪ
ȕȐșȠȣȢ İȚț'
ȅȠįȘȖȩȢȕȐșȠȣȢȑȤİȚȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓȖȚĮIJȘ
EL
ȡȪșȝȚıȘIJȠȝȑȖȚıIJȠȕȐșȠȢįȚȐIJȡȘıȘȢ
ȆȡȠıȐȡIJȘıȘ
Ɣ ȋĮȜĮȡȫıIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ Ɣ ǼȚıȐȖİIJİIJȠȞȠįȘȖȩȕȐșȠȣȢ ıIJȘȞȠʌȒIJȘȢ
ȕȠȘșȘIJȚțȒȢȜĮȕȒȢ Ɣ ȇȣșȝȓıIJİIJȠȞȠįȘȖȩȕȐșȠȣȢ ıIJȘȞ
İʌȚșȣȝȘIJȒșȑıȘ
Ɣ ȈijȓȟIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ǹijĮȓȡİıȘ
Ɣ ȋĮȜĮȡȫıIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJȠȞȠįȘȖȩȕȐșȠȣȢ ĮʌȩIJȘ
ȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ Ɣ ȈijȓȟIJİIJȘȕȠȘșȘIJȚțȒȜĮȕȒ ȋȇǾȈǾ
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘțĮȚĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ İȚțǹ
Ɣ īȚĮȞĮİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮʌȚȑıIJİIJȠ
įȚĮțȩʌIJȘİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ
ǵıȠʌİȡȚııȩIJİȡȠʌȚȑȗİIJİIJȠįȚĮțȩʌIJȘ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ IJȩıȠ
ĮȣȟȐȞİȚȘIJĮȤȪIJȘIJĮIJȠȣȝȘȤĮȞȒȝĮIJȠȢ
Ɣ īȚĮȞĮİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮıIJȠȞ
ıȣȞİȤȒIJȡȩʌȠȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢțȡĮIJȒıIJİʌĮIJȘȝȑȞȠ
IJȠįȚĮțȩʌIJȘİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ
țĮȚIJĮȣIJȩȤȡȠȞĮʌȚȑıIJİIJȠțȠȣȝʌȓ
ĮıijȐȜȚıȘȢ Ɣ īȚĮȞĮĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİIJȠȞıȣȞİȤȒIJȡȩʌȠ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȚȑıIJİȟĮȞȐIJȠįȚĮțȩʌIJȘ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ Ɣ īȚĮȞĮĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮ
ĮʌȠįİıȝİȪıIJİIJȠįȚĮțȩʌIJȘİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ǻȚĮțȩʌIJȘȢĮȡȚıIJİȡȒȢįİȟȚȐȢʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ
İȚț$
ȂȘȞĮȜȜȐȗİIJİIJȘȞțĮIJİȪșȣȞıȘ
ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢțĮIJȐIJȘȤȡȒıȘ
Ɣ īȚĮįİȟȚȩıIJȡȠijȘʌİȡȚıIJȡȠijȒıȪȡİIJİIJȠ
įȚĮțȩʌIJȘĮȡȚıIJİȡȒȢįİȟȚȐȢʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ ʌȡȠȢIJĮĮȡȚıIJİȡȐ
Ɣ īȚĮĮȡȚıIJİȡȩıIJȡȠijȘʌİȡȚıIJȡȠijȒıȪȡİIJİIJȠ
įȚĮțȩʌIJȘĮȡȚıIJİȡȒȢįİȟȚȐȢʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ ʌȡȠȢIJĮįİȟȚȐ
2
ȇȪșȝȚıȘIJȘȢȝȑȖȚıIJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢįȚȐIJȡȘıȘȢ
İȚț$
2
ȂȘȡȣșȝȓȗİIJİIJȘȞIJĮȤȪIJȘIJĮțĮIJȐIJȘ
įȚȐȡțİȚĮIJȘȢȤȡȒıȘȢ
Ɣ ȈIJȡȑȥIJİIJȠȞIJȡȠȤȩȡȪșȝȚıȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢ 104
įİȟȚȩıIJȡȠijĮȖȚĮȞĮĮȣȟȒıİIJİIJȘȞȝȑȖȚıIJȘ
IJĮȤȪIJȘIJĮįȚȐIJȡȘıȘȢ
Ɣ ȈIJȡȑȥIJİIJȠȞIJȡȠȤȩȡȪșȝȚıȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢ ĮȡȚıIJİȡȩıIJȡȠijĮȖȚĮȞĮȝİȚȫıİIJİIJȘȞȝȑȖȚıIJȘ
IJĮȤȪIJȘIJĮįȚȐIJȡȘıȘȢ
ȇȪșȝȚıȘIJȘȢȝȘȤĮȞȚțȒȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢįȚȐIJȡȘıȘȢ
İȚț$
2
ȂȘȡȣșȝȓȗİIJİIJȘȞIJĮȤȪIJȘIJĮțĮIJȐIJȘ
įȚȐȡțİȚĮIJȘȢȤȡȒıȘȢ
Ɣ ǼȐȞȡȣșȝȓȗİIJİIJȠȞįȚĮțȩʌIJȘ ıIJȘșİıȘ´´
ȘIJĮȤȪIJȘIJĮįȚȐIJȡȘıȘȢȝʌȠȡİȓȞĮȡȣșȝȚıIJİȓ
ıȣȞİȤȫȢȝİIJĮȟȪțĮȚPLQ.
Ɣ ǼȐȞȡȣșȝȓȗİIJİIJȠȞįȚĮțȩʌIJȘ ıIJȘșİıȘ´´
ȘIJĮȤȪIJȘIJĮįȚȐIJȡȘıȘȢȝʌȠȡİȓȞĮȡȣșȝȚıIJİȓ
ıȣȞİȤȫȢȝİIJĮȟȪțĮȚPLQ.
ȇȪșȝȚıȘIJȘȢțĮIJȐıIJĮıȘȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ İȚțǼ
2
ȂȘȞĮȜȜȐȗİIJİIJȘȞțĮIJȐıIJĮıȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
țĮIJȐIJȘȤȡȒıȘ
Ɣ ĬȑıIJİIJȠȞįȚĮțȩʌIJȘ ıIJȘșȑıȘ´$´ȖȚĮ
įȚȐIJȡȘıȘ
Ɣ ĬȑıIJİIJȠȞįȚĮțȩʌIJȘ ıIJȘșȑıȘ´%´ȖȚĮ
țȡȠȣıIJȚțȒįȚȐIJȡȘıȘ
ȈȣȝȕȠȣȜȑȢȖȚĮȕȑȜIJȚıIJȘȤȡȒıȘ
Ɣ ȈIJİȡİȫıIJİȝİıijȚȖțIJȒȡĮIJȠIJİȝȐȤȚȠİȡȖĮıȓĮȢ
Ɣ ȀȡĮIJȒıIJİıIJĮșİȡȐIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮțĮȚȝİIJĮįȪȠ
ȤȑȡȚĮ
Ɣ ȉȠʌȠșİIJȒıIJİIJȠIJȡȣʌȐȞȚİʌȐȞȦıIJȠIJİȝȐȤȚȠ
İȡȖĮıȓĮȢ
Ɣ ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮ
Ɣ ȂȘȞİijĮȡȝȩȗİIJİȣʌİȡȕȠȜȚțȐȝİȖȐȜȘʌȓİıȘ
ıIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮǹijȒıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮȞĮțȐȞİȚ
IJȘįȠȣȜİȚȐ
Ɣ ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮțĮȚʌİȡȚȝȑȞİIJİ
ȝȑȤȡȚȞĮıIJĮȝĮIJȒıİȚIJİȜİȓȦȢʌȡȚȞIJȠĮijȒıİIJİ
țȐIJȦ
ȀǹĬǹȇǿȈȂȅȈȀǹǿȈȊȃȉǾȇǾȈǾ
4
ȆȡȚȞĮʌȩIJȠȞțĮșĮȡȚıȝȩțĮȚIJȘ
ıȣȞIJȒȡȘıȘʌȡȑʌİȚʌȐȞIJȠIJİȞĮ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮțĮȚȞĮ
ĮijĮȚȡİȓIJİIJȠȕȪıȝĮIJȡȠijȠįȠıȓĮȢĮʌȩ
IJȠȡİȪȝĮ
Ɣ ȀĮșĮȡȓȗİIJİIJĮțIJȚțȐIJȠʌİȡȓȕȜȘȝĮȝİȑȞĮ
ȝĮȜĮțȩȪijĮıȝĮ
Ɣ ǻȚĮIJȘȡİȓIJİIJȚȢıȤȚıȝȑȢİȟĮİȡȚıȝȠȪİȜİȪșİȡİȢ
EL
ĮʌȩıțȩȞȘțĮȚȕȡȦȝȚȑȢǼȐȞĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİȑȞĮȝĮȜĮțȩȣȖȡȩȪijĮıȝĮȖȚĮ
ȞĮĮijĮȚȡȑıİIJİIJȘıțȩȞȘțĮȚIJȚȢȕȡȦȝȚȑȢĮʌȩ
IJȚȢıȤȚıȝȑȢİȟĮİȡȚıȝȠȪ
Ɣ ǼȜȑȖȟIJİIJĮțIJȚțȐIJȠIJıȠțțĮȚIJȠIJȡȣʌȐȞȚȖȚĮȞĮ
ĮʌȠijȪȖİIJİĮȞĮțȡȓȕİȚİȢțĮIJȐIJȘȤȡȒıȘ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȠȣIJȡȣʌĮȞȚȠȪ İȚțǺ
Ɣ īȚĮȞĮĮijĮȚȡȑıİIJİIJȠIJȡȣʌȐȞȚ İȞİȡȖȒıIJİ
ȩʌȦȢʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚıIJȘȞİȞȩIJȘIJĮ
´ȆȡȠıȐȡIJȘıȘțĮȚĮijĮȓȡİıȘIJȠȣIJȡȣʌĮȞȚȠȪ´
Ɣ īȚĮȞĮʌȡȠıĮȡIJȒıIJİIJȠIJȡȣʌȐȞȚ İȞİȡȖȒıIJİȩʌȦȢʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚıIJȘȞİȞȩIJȘIJĮ
´ȆȡȠıȐȡIJȘıȘțĮȚĮijĮȓȡİıȘIJȠȣIJȡȣʌĮȞȚȠȪ´
ȂȩȞȠȖȚĮȤȫȡİȢIJȘȢǼǼ
ȂȘȞĮʌȠȡȡȓʌIJİIJİȘȜİțIJȡȚțȐİȡȖĮȜİȓĮıIJĮȠȚțȚĮțȐ
ĮʌȩȕȜȘIJĮȈȪȝijȦȞĮȝİIJȘȞǼȣȡȦʌĮȧțȒȅįȘȖȓĮ
(ȀȖȚĮǹʌȠȡȡȚʌIJȩȝİȞȠǾȜİțIJȡȚțȩțĮȚ
ǾȜİțIJȡȠȞȚțȩǼȟȠʌȜȚıȝȩțĮȚIJȘȞİijĮȡȝȠȖȒIJȘȢıIJȠ
İșȞȚțȩįȓțĮȚȠIJĮȘȜİțIJȡȚțȐİȡȖĮȜİȓĮʌȠȣȑȤȠȣȞ
ʌĮȪıİȚȞĮİȓȞĮȚȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȚȝĮʌȡȑʌİȚȞĮ
ıȣȜȜȑȖȠȞIJĮȚȟİȤȦȡȚıIJȐțĮȚȞĮĮʌȠȡȡȓʌIJȠȞIJĮȚȝİ
IJȡȩʌȠijȚȜȚțȩʌȡȠȢIJȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
DzȜİȖȤȠȢțĮȚĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȦȞȥȘțIJȡȫȞ
ȐȞșȡĮțĮ İȚțǹ
ȅȚȥȒțIJȡİȢȐȞșȡĮțĮʌȡȑʌİȚȞĮİȜȑȖȤȠȞIJĮȚ
IJĮțIJȚțȐǼȐȞijșĮȡȠȪȞȠȚȥȒțIJȡİȢȐȞșȡĮțĮIJȠ
ȝȘȤȐȞȘȝĮĮȡȤȓȗİȚȞĮȜİȚIJȠȣȡȖİȓĮțĮȞȩȞȚıIJĮ
2
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİȝȩȞȠIJȠıȦıIJȩIJȪʌȠ
ȥȘțIJȡȫȞȐȞșȡĮțĮ
Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJĮțĮȜȪȝȝĮIJĮIJȦȞȥȘțIJȡȫȞ
ȐȞșȡĮțĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢȑȞĮțĮIJıĮȕȓįȚ
Ɣ ǹijĮȚȡȑıIJİIJȘʌȜȐțĮțĮȜȪȝȝĮIJȠȢĮʌȩIJȘșȒțȘ
ȥȘțIJȡȫȞȐȞșȡĮțĮ
Ɣ ȀĮșĮȡȓıIJİIJȚȢȥȒțIJȡİȢȐȞșȡĮțĮ
Ɣ ȈİʌİȡȓʌIJȦıȘijșȠȡȐȢĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıIJİțĮȚIJȚȢ
įȪȠȥȒțIJȡİȢȐȞșȡĮțĮIJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ
Ɣ ȆȡȠıĮȡIJȒıIJİIJȘʌȜȐțĮțĮȜȪȝȝĮIJȠȢıIJȘșȒțȘ
ȥȘțIJȡȫȞȐȞșȡĮțĮ
Ɣ ȆȡȠıĮȡIJȒıIJİIJĮțĮȜȪȝȝĮIJĮIJȦȞȥȘțIJȡȫȞ
ȐȞșȡĮțĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢȑȞĮțĮIJıĮȕȓįȚ
Ɣ ȂİIJȐIJȘȞʌȡȠıȐȡIJȘıȘIJȦȞțĮȚȞȠȪȡȖȚȦȞ
ȥȘțIJȡȫȞȐȞșȡĮțĮĮijȒıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮȞĮ
ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚȤȦȡȓȢijȠȡIJȓȠȖȚĮȜİʌIJȐ
ǼīīȊǾȈǾ
ȈȣȝȕȠȣȜİȣIJİȓIJİIJȠȣȢȩȡȠȣȢİȖȖȪȘıȘȢʌȠȣ
İıȦțȜİȓȠȞIJĮȚıIJȘıȣıțİȣĮıȓĮ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ǹʌȩȡȡȚȥȘ
8
ȉȠʌȡȠȧȩȞIJĮİȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȘıȣıțİȣĮıȓĮ
ʌȡȑʌİȚȞĮIJĮȟȚȞȠȝȠȪȞIJĮȚȖȚĮĮȞĮțȪțȜȦıȘijȚȜȚțȒ
ʌȡȠȢIJȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
105
BG
ɍȾȺɊɇȺȻɈɊɆȺɒɂɇȺ
PDM1016
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦȼɢɡɚɩɨɤɭɩɤɚɬɚɧɚɬɨɡɢɩɪɨɞɭɤɬ
ɧɚ)HUP
Ɂɚɤɭɩɭɜɚɣɤɢɝɨȼɢɟɫɬɚɜɚɬɟɩɪɢɬɟɠɚɬɟɥɧɚ
ɨɬɥɢɱɟɧɩɪɨɞɭɤɬɞɨɫɬɚɜɟɧɨɬɟɞɢɧɨɬ
ɜɨɞɟɳɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢȼɫɢɱɤɢ
ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ)HUPɩɪɨɞɭɤɬɢɫɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɜ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɧɚɣɜɢɫɨɤɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɨɫɬɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɄɚɬɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɚɲɚɬɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɦɟɢ
ɨɬɥɢɱɧɨɤɥɢɟɧɬɫɤɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɩɨɞɤɪɟɩɟɧɨɨɬ
ɨɛɯɜɚɬɧɚɬɚɧɢɝɚɪɚɧɰɢɹɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɱɟɳɟ
ɫɟɧɚɫɥɚɠɞɚɜɚɬɟɧɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɬɨɡɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɜɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɦɧɨɝɨɝɨɞɢɧɢ
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂəɁȺ
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
ɉɪɨɱɟɬɟɬɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɤɚɤɬɨɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɡɚɪɚɛɨɬɚ
ɇɟɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɬɚ
ɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɡɚ
ɪɚɛɨɬɚɦɨɠɟɞɚɞɨɜɟɞɟɬɨɤɨɜɭɞɚɪ
ɩɨɠɚɪɢɢɥɢɫɟɪɢɨɡɧɨɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ
Ɂɚɩɚɡɟɬɟɝɢɡɚɛɴɞɟɳɚɫɩɪɚɜɤɚ
1
ɋɥɟɞɧɢɬɟɫɢɦɜɨɥɢɫɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɜ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɡɚɪɚɛɨɬɚɢɥɢɜɴɪɯɭɩɪɨɞɭɤɬɚ
1
ɉɪɨɱɟɬɟɬɟɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɡɚ
ɪɚɛɨɬɚ
2
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɨɬɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ
3
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɨɬɬɨɤɨɜɭɞɚɪ
4
ɂɡɜɚɞɟɬɟɧɟɡɚɛɚɜɧɨɳɟɩɫɟɥɚɨɬ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɩɪɢɩɨɜɪɟɞɚ
ɜɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɹɤɚɛɟɥɤɚɤɬɨɢɩɪɢ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɇɨɫɟɬɟɡɚɳɢɬɧɢɪɴɤɚɜɢɰɢ
ɇɨɫɟɬɟɚɧɬɢɮɨɧ
5
A
ɇɨɫɟɬɟɦɚɫɤɚɩɪɨɬɢɜɩɪɚɯ
I
ɇɨɫɟɬɟɡɚɳɢɬɧɢɪɴɤɚɜɢɰɢ
D
ɉɪɨɦɟɧɥɢɜɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɫɤɨɪɨɫɬ
7
Ⱦɜɨɣɧɚɢɡɨɥɚɰɢɹ
8
9
ɇɟɢɡɯɜɴɪɥɹɣɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɜɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ
Ɍɨɡɢɩɪɨɞɭɤɬɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚ
ɩɪɢɥɨɠɢɦɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɡɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɩɪɢɪɚɛɨɬɚɫɭɞɚɪɧɢɛɨɪɦɚɲɢɧɢ
Ɣ ɇɟɪɚɛɨɬɟɬɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɴɞɴɪɠɚɳɢ
ɚɡɛɟɫɬȺɡɛɟɫɬɴɬɫɟɫɱɢɬɚɡɚɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɟɧ
Ɣ ɇɨɫɟɬɟɡɚɳɢɬɧɢɪɴɤɚɜɢɰɢ
Ɣ ɇɨɫɟɬɟɚɧɬɢɮɨɧɡɚɞɚɢɡɛɟɝɧɟɬɟɡɚɝɭɛɚɧɚ
ɫɥɭɯɚ
Ɣ ɉɪɢɧɭɠɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɡɚɳɢɬɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚɬɨɡɚɳɢɬɧɢɪɴɤɚɜɢɰɢɡɚɳɢɬɧɢɨɛɭɜɤɢ
ɢɬɧ
Ɣ Ⱦɪɴɠɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɫɟɞɧɚɬɚɪɴɤɚɡɚɝɥɚɜɧɚɬɚ
ɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚɚɫɞɪɭɝɚɬɚɡɚɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚɈɩɚɫɧɨɫɬɨɬɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ
Ɣ ɉɪɢɪɚɛɨɬɚɫɦɚɲɢɧɚɬɚɧɚɦɟɫɬɚɤɴɞɟɬɨ
ɢɦɚɨɩɚɫɧɨɫɬɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɬɨɞɚɡɚɫɟɝɧɟ
ɫɤɪɢɬɤɚɛɟɥɞɪɴɠɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɡɚ
ɢɡɨɥɢɪɚɧɢɬɟɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɢɄɨɧɬɚɤɬɴɬ
ɫɩɪɨɜɨɞɧɢɤɩɨɤɨɣɬɨɬɟɱɟɬɨɤɦɨɠɟɞɚ
ɞɨɜɟɞɟɞɨɩɪɨɬɢɱɚɧɟɬɨɦɭɩɨɦɟɬɚɥɧɢɬɟ
ɱɚɫɬɢɧɚɦɚɲɢɧɚɬɚɈɩɚɫɧɨɫɬɨɬɬɨɤɨɜɭɞɚɪ
Ɣ ɇɟɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɤɨɢɬɨɧɟ
ɫɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɴɡɞɚɞɟɧɢɢɩɪɟɩɨɪɴɱɚɧɢɨɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɈɩɚɫɧɨɫɬɨɬɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ
Ɣ ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɫɚɦɨɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɡɚɪɚɛɨɬɚɫɦɚɲɢɧɚɬɚ
Ɣ ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɫɚɦɨɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ
ɫɩɪɚɜɢɥɧɢɬɟɪɚɡɦɟɪɢɍɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɬɚɫɚɩɪɚɜɢɥɧɨɦɨɧɬɢɪɚɧɢ
Ɣ ɉɪɨɜɟɪɹɜɚɣɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɬɚɩɪɟɞɢɜɫɹɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɇɟɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɨɝɴɧɚɬɢɧɚɩɭɤɚɧɢɢɥɢɩɨ
ɞɪɭɝɧɚɱɢɧɩɨɜɪɟɞɟɧɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ
Ⱥɤɨɢɡɩɭɫɧɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɢɥɢɧɹɤɨɟɨɬ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɬɚɩɪɨɜɟɪɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚ
ɢɥɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɬɨɡɚɩɨɜɪɟɞɢ
Ⱥɤɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɦɟɧɟɬɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɬɨ
Ɣ ɋɥɟɞɤɚɬɨɦɨɧɬɢɪɚɬɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɬɚ
BG
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
ɨɫɬɚɜɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɞɚɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɚɡɟɧɯɨɞ
ɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɹɫɬɨȺɤɨɦɚɲɢɧɚɬɚɜɢɛɪɢɪɚ
ɫɢɥɧɨɜɟɞɧɚɝɚɹɢɡɤɥɸɱɟɬɟɢɡɜɚɞɟɬɟ
ɳɟɩɫɟɥɚɨɬɤɨɧɬɚɤɬɚɢɫɟɨɩɢɬɚɣɬɟɞɚ
ɪɟɲɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɍɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬɧɚ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɬɨɟɩɨɝɨɥɹɦɚɢɥɢɫɴɳɚɬɚ
ɤɚɬɨɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬɧɚɦɚɲɢɧɚɬɚ
ȼɢɠɬɟɬɚɛɟɥɤɚɬɚɫɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɦɚɲɢɧɚɬɚ
ɉɪɟɞɢɞɚɩɪɟɦɢɧɟɬɟɤɴɦɪɚɛɨɬɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟɜɫɢɱɤɢɝɜɨɡɞɟɢɢɞɪɭɝɢɦɟɬɚɥɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɨɬɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɢɹɞɟɬɚɣɥ
ɍɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɢɹɬɞɟɬɚɣɥ
ɟɩɨɞɩɪɹɧɢɥɢɡɚɫɬɨɩɨɪɟɧɩɪɚɜɢɥɧɨ
Ⱦɪɴɠɬɟɪɴɰɟɬɟɫɢɞɚɥɟɱɟɨɬɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɚɣɥɩɨɜɪɟɦɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɇɢɤɨɝɚɧɟɫɥɚɝɚɣɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɧɚɦɚɫɚɢɥɢ
ɪɚɛɨɬɟɧɬɟɡɝɹɯɩɪɟɞɢɞɚɫɬɟɹɢɡɤɥɸɱɢɥɢ
ȿɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ
3
ȼɢɧɚɝɢɩɪɨɜɟɪɹɜɚɣɬɟɞɚɥɢ
ɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟɬɨɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɦɪɟɠɚɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɩɨɫɨɱɟɧɨɬɨ
ɜɴɪɯɭɬɚɛɟɥɤɚɬɚɫɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɭɪɟɞɚ
ɒɍɆɂȼɂȻɊȺɐɂɂ
PDM1016
Ɂɜɭɤɨɜɨɧɚɥɹɝɚɧɟ /pa G% $ G% $ Ɂɜɭɤɨɜɚɦɨɳɧɨɫɬ /wa ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬ . G% $ ɊɟɠɢɦɧɚɭɞɚɪɧɨɩɪɨɛɢɜɚɧɟPV2DK'PV2N PV2
Ɋɟɠɢɦɧɚɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
PV2 DK,'PV2N PV2
2
ɇɨɫɟɬɟɚɧɬɢɮɨɧ
ɇɢɜɨɧɚɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɇɢɜɨɬɨɧɚɩɪɟɞɚɞɟɧɢɬɟɜɢɛɪɚɰɢɢɨɬɛɟɥɹɡɚɧɨ
ɧɚɝɴɪɛɚɧɚɬɨɜɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɡɚɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ
ɟɢɡɦɟɪɟɧɨɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɴɫ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧɢɹɬɟɫɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɜ(1
ɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɡɚɫɪɚɜɧɟɧɢɟɧɚɟɞɢɧ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɫɞɪɭɝɢɤɚɬɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚ
ɨɰɟɧɤɚɧɚɩɨɞɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɜɢɛɪɚɰɢɢɩɪɢ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɡɚɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɨɬ
ɬɟɡɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɢɥɢɫɞɪɭɝɢɢɥɢɥɨɲɨ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɢɚɤɫɟɫɨɚɪɢɦɨɠɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɞɚ
ɩɨɜɢɲɢɧɢɜɨɬɨɧɚɤɨɟɬɨɫɬɟɩɨɞɥɨɠɟɧɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɬɟɨɬɜɪɟɦɟɤɨɝɚɬɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɟ
Ɣ ɇɟɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɚɤɨɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɹɬ
ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɥɢɫɴɨɬɜɟɬɧɨɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɧɟɝɨ
ɤɚɛɟɥɢɥɢɳɟɩɫɟɥɴɬɫɚɩɨɜɪɟɞɟɧɢ
ɧɟɫɟɪɚɛɨɬɢɜɦɨɦɟɧɬɚɦɨɝɚɬɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ
Ɣ ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɫɚɦɨɭɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɤɚɛɟɥɢ
ɞɚɧɚɦɚɥɹɬɧɢɜɨɬɨɧɚɤɨɟɬɨɫɬɟɩɨɞɥɨɠɟɧɢ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɡɚɦɨɳɧɨɫɬɬɚɧɚɦɚɲɢɧɚɬɚ
ɢɫɦɢɧɢɦɚɥɧɚɞɟɛɟɥɢɧɚɨɬPP2.
ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɣɬɟɫɟɨɬɟɮɟɤɬɢɬɟɨɬɜɢɛɪɚɰɢɢɬɟ
ɉɪɢɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɦɚɤɚɪɚɜɢɧɚɝɢ
ɤɚɬɨɩɨɞɞɴɪɠɚɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɢɚɤɫɟɫɨɚɪɢɬɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɣɬɟɤɚɛɟɥɚɢɡɰɹɥɨ
ɦɭɩɚɡɢɬɟɪɴɰɟɬɟɫɢɬɨɩɥɢɢɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬɟ
ɜɚɲɢɬɟɦɨɞɟɥɢɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȾȺɇɇɂ
PDM1016
ɇɚɩɪɟɠɟɧɢɟɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚɦɪɟɠɚ 9a ɑɟɫɬɨɬɚɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚɦɪɟɠɚ
+] ȼɯɨɞɧɚɦɨɳɧɨɫɬ
: ɋɤɨɪɨɫɬɧɚɜɴɪɬɟɧɟɧɚɩɪɚɡɟɧɯɨɞ
PLQ ɍɞɚɪɧɚɫɤɨɪɨɫɬ
ɉɪɨɛɢɜɚɧɟ
PLQ ɍɞɚɪɧɨɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
PLQ Ɇɚɤɫɞɢɚɦɟɬɴɪɧɚɫɜɪɟɞɥɨɬɨ
Ⱦɴɪɜɨ
PP Ȼɟɬɨɧ
PP ɋɬɨɦɚɧɚ
PP Ɂɚɳɢɬɟɧɤɥɚɫ
,3
Ɍɟɝɥɨ
NJ ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɎɂȽ$
ɍɞɚɪɧɚɬɚɛɨɪɦɚɲɢɧɚɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɡɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟɧɚɞɭɩɤɢɜɞɴɪɜɨɦɟɬɚɥ
ɢɩɥɚɫɬɚɦɚɫɚɤɚɤɬɨɢɡɚɭɞɚɪɧɨɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
ɜɬɭɯɥɢɢɛɟɬɨɧ
ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ
Ȼɭɬɨɧɡɚɡɚɤɥɸɱɜɚɧɟ
Ɋɟɝɭɥɚɬɨɪɧɚɫɤɨɪɨɫɬɬɚ
ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɡɚɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɴɪɬɟɧɟ
ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɡɚɦɟɯɚɧɢɱɧɚɫɤɨɪɨɫɬ
ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɡɚɩɪɨɛɢɜɚɧɟɭɞɚɪɧɨ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
ɉɚɬɪɨɧɧɢɤ
Ƚɥɚɜɧɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ
ɋɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɬɚ
Ʉɚɩɚɤɧɚɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
BG
Ʉɥɸɱɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ
Ⱦɴɪɠɚɱɧɚɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ
Ɣ ɂɡɜɚɞɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɨɬ
ɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɣ Ɂɚɬɟɝɧɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɋȽɅɈȻəȼȺɇȿ
Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟɢɫɜɚɥɹɧɟɧɚɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɧɚ
ɞɴɥɛɨɱɢɧɚɬɚ ɮɢɝ'
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɬɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɬɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɡɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɧɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
4
ɉɪɟɞɢɞɚɩɪɢɫɬɴɩɢɬɟɤɴɦ
ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟɜɢɧɚɝɢɢɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟ
ɦɚɲɢɧɚɬɚɢɢɡɜɚɠɞɚɣɬɟɳɟɩɫɟɥɚ
ɨɬɤɨɧɬɚɤɬɚ
Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟɢɫɜɚɥɹɧɟɧɚɫɜɪɟɞɥɨɬɨ ɮɢɝ%
Ɇɚɲɢɧɚɬɚɟɩɨɞɯɨɞɹɳɚɡɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚ
ɫɥɟɞɧɢɬɟɫɜɪɟɞɥɚ
Ⱦɴɪɜɨ +66
Ɇɟɬɚɥ +66
Ȼɟɬɨɧɡɢɞɚɪɢɹ ɬɜɴɪɞɦɟɬɚɥ
Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟ
Ɣ ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɜɟɞɢɧ
ɨɬɨɬɜɨɪɢɬɟɜɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɣ Ɉɬɜɨɪɟɬɟɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɤɚɬɨɡɚɜɴɪɬɢɬɟ
ɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɨɛɪɚɬɧɨɧɚ
ɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚ
Ɣ ɉɴɯɧɟɬɟɫɜɪɟɞɥɨɬɨ ɜɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɣ Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɤɚɬɨɡɚɜɴɪɬɢɬɟ
ɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɩɨɩɨɫɨɤɚɧɚ
ɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚ
Ɣ ɂɡɜɚɞɟɬɟɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɨɬ
ɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɋɜɚɥɹɧɟ
Ɣ ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɜɟɞɢɧ
ɨɬɨɬɜɨɪɢɬɟɜɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɣ Ɉɬɜɨɪɟɬɟɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɤɚɬɨɡɚɜɴɪɬɢɬɟ
ɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɨɛɪɚɬɧɨɧɚ
ɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚ
Ɣ ɂɡɜɚɞɟɬɟɫɜɪɟɞɥɨɬɨ ɨɬɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɣ Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɤɚɬɨɡɚɜɴɪɬɢɬɟ
ɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɩɨɩɨɫɨɤɚɧɚ
ɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚ
Ɣ ɂɡɜɚɞɟɬɟɤɥɸɱɚɡɚɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ ɨɬ
ɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟɢɫɜɚɥɹɧɟɧɚɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɮɢɝɋ
Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟ
Ɣ Ɋɚɡɯɥɚɛɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ Ɣ ɉɥɴɡɧɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɜɴɪɯɭɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚ Ɣ Ɂɚɜɴɪɬɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɧɚɠɟɥɚɧɨɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɣ Ɂɚɬɟɝɧɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɋɜɚɥɹɧɟ
Ɣ Ɋɚɡɯɥɚɛɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟ
Ɣ Ɋɚɡɯɥɚɛɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ Ɣ ɉɴɯɧɟɬɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɬɚ ɩɪɟɡɨɬɜɨɪɚɜɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ
(9).
Ɣ ɇɚɝɥɚɫɟɬɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɬɚ
ɧɚɠɟɥɚɧɨɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɣ Ɂɚɬɟɝɧɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɋɜɚɥɹɧɟ
Ɣ Ɋɚɡɯɥɚɛɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ Ɣ ɂɡɜɚɞɟɬɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɧɚɞɴɥɛɨɱɢɧɚɬɚ ɨɬɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ Ɣ Ɂɚɬɟɝɧɟɬɟɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɚɬɚɪɴɤɨɯɜɚɬɤɚ ɍɉɈɌɊȿȻȺ
ȼɤɥɸɱɜɚɧɟɢɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɮɢɝ$
Ɣ Ɂɚɞɚɜɤɥɸɱɢɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɧɚɬɢɫɧɟɬɟ
ɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ
Ʉɨɥɤɨɬɨɩɨɧɚɞɨɥɭɟɧɚɬɢɫɧɚɬ
ɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹɬɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɩɨɝɨɥɹɦɚɟɫɤɨɪɨɫɬɬɚɧɚ
ɦɚɲɢɧɚɬɚ
Ɣ Ɂɚɞɚɜɤɥɸɱɢɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɜɪɟɠɢɦɧɚ
ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɡɚɞɪɴɠɬɟɧɚɬɢɫɧɚɬ
ɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ
ɢɧɚɬɢɫɧɟɬɟɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɨɜɚɛɭɬɨɧɚ
ɡɚɡɚɤɥɸɱɜɚɧɟ Ɣ Ɂɚɞɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹɪɟɠɢɦ
ɧɚɬɢɫɧɟɬɟɤɨɩɱɟɬɨɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟ
ɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɨɬɧɨɜɨ
Ɣ Ɂɚɞɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɨɫɜɨɛɨɞɟɬɟ
ɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹɡɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ
(1).
ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɡɚɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɴɪɬɟɧɟ
ɮɢɝ$
2
ɇɟɫɦɟɧɹɣɬɟɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɴɪɬɟɧɟ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
Ɣ Ɂɚɜɴɪɬɟɧɟɩɨɩɨɫɨɤɚɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚ
ɫɬɪɟɥɤɚɩɥɴɡɧɟɬɟɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹɧɚ
BG
ɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɴɪɬɟɧɟ ɧɚɥɹɜɨ
Ɣ Ɂɚɜɴɪɬɟɧɟɨɛɪɚɬɧɨɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚ
ɫɬɪɟɥɤɚɩɥɴɡɧɟɬɟɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹɧɚ
ɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɴɪɬɟɧɟ ɧɚɞɹɫɧɨ
ɉɈɑɂɋɌȼȺɇȿɂɉɈȾȾɊɔɀɄȺ
4
ɇɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬɧɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟ ɮɢɝȺ
2
ɇɟɧɚɫɬɪɨɣɜɚɣɬɟɫɤɨɪɨɫɬɬɚɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
Ɣ Ɂɚɜɴɪɬɟɬɟɪɟɝɭɥɚɬɨɪɚɧɚɫɤɨɪɨɫɬɬɚ ɩɨ
ɩɨɫɨɤɚɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚɡɚɞɚ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬɧɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
Ɣ Ɂɚɜɴɪɬɟɬɟɪɟɝɭɥɚɬɨɪɚɧɚɫɤɨɪɨɫɬɬɚ ɨɛɪɚɬɧɨɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɫɬɪɟɥɤɚɡɚɞɚ
ɧɚɦɚɥɢɬɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɬɚɫɤɨɪɨɫɬɧɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
ɇɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟɧɚɦɟɯɚɧɢɱɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬɧɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɧɟ ɮɢɝȺ
2
ɇɟɧɚɫɬɪɨɣɜɚɣɬɟɫɤɨɪɨɫɬɬɚɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɉɪɟɞɢɩɪɢɫɬɴɩɜɚɧɟɤɴɦɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
ɢɩɨɞɞɪɴɠɤɚɜɢɧɚɝɢɢɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟ
ɦɚɲɢɧɚɬɚɢɢɡɜɚɠɞɚɣɬɟɳɟɩɫɟɥɚ
ɨɬɤɨɧɬɚɤɬɚ
Ɣ ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟɤɨɪɩɭɫɚɪɟɞɨɜɧɨɫɦɟɤɚɤɴɪɩɚ
Ɣ ɉɨɞɞɴɪɠɚɣɬɟɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɨɬɜɨɪɢ
ɱɢɫɬɢɨɬɩɪɚɯɢɦɪɴɫɨɬɢɹȺɤɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɦɟɤɚɜɥɚɠɧɚɤɴɪɩɚɡɚɞɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟɩɪɚɯɚɢɦɪɴɫɨɬɢɹɬɚɨɬɬɹɯ
Ɣ ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟɪɟɞɨɜɧɨɩɚɬɪɨɧɧɢɤɚɢ
ɫɜɪɟɞɥɨɬɨɫɰɟɥɢɡɛɹɝɜɚɧɟɧɚɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɉɨɞɦɹɧɚɧɚɫɜɪɟɞɥɨɬɨ ɮɢɝȼ
Ɣ Ɂɚɞɚɫɜɚɥɢɬɟɫɜɪɟɞɥɨɬɨ ɩɪɨɰɟɞɢɪɚɣɬɟɤɚɤɬɨɟɨɩɢɫɚɧɨɜɱɚɫɬɬɚ
´Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟɢɫɜɚɥɹɧɟɧɚɫɜɪɟɞɥɨɬɨ´
Ɣ Ɂɚɞɚɦɨɧɬɢɪɚɬɟɫɜɪɟɞɥɨɬɨ ɩɪɨɰɟɞɢɪɚɣɬɟɤɚɤɬɨɟɨɩɢɫɚɧɨɜɱɚɫɬɬɚ
´Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟɢɫɜɚɥɹɧɟɧɚɫɜɪɟɞɥɨɬɨ´
ɉɪɨɜɟɪɤɚɢɩɨɞɦɹɧɚɧɚɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
Ɣ Ⱥɤɨɫɥɨɠɢɬɟɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹ ɧɚɩɨɡɢɰɢɹ ɮɢɝ$
ɉɪɨɜɟɪɹɜɚɣɬɟɪɟɞɨɜɧɨɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
´´ɫɤɨɪɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɛɢɜɚɧɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
Ⱥɤɨɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢɫɚɢɡɧɨɫɟɧɢɦɚɲɢɧɚɬɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɜɚɧɚɛɟɡɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟɦɟɠɞɭ
ɳɟɡɚɩɨɱɧɟɞɚɪɚɛɨɬɢɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
ɢPLQ.
Ɣ Ⱥɤɨɫɥɨɠɢɬɟɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹ ɧɚɩɨɡɢɰɢɹ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɫɚɦɨɩɪɚɜɢɥɧɢɹɬɢɩ
´´ɫɤɨɪɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɛɢɜɚɧɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
ɜɴɝɥɟɧɨɜɢɱɟɬɤɢ
ɧɚɫɬɪɨɣɜɚɧɚɛɟɡɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟɦɟɠɞɭ
ɢPLQ .
Ɣ Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟɤɚɩɚɤɚɧɚɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
ɫɩɨɦɨɳɬɚɧɚɨɬɜɟɪɬɤɚ
ɇɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟɧɚɪɟɠɢɦɚɧɚɪɚɛɨɬɚ ɮɢɝ(
Ɣ ɂɡɜɚɞɟɬɟɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚɩɥɨɱɚɨɬɞɴɪɠɚɱɚɧɚ
ɇɟɫɦɟɧɹɣɬɟɪɟɠɢɦɚɧɚɪɚɛɨɬɚɩɨ
ɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
ɜɪɟɦɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
Ɣ ɉɨɱɢɫɬɟɬɟɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
Ɣ ȼɫɥɭɱɚɣɧɚɢɡɧɨɫɜɚɧɟɩɨɞɦɟɧɟɬɟɞɜɟɬɟ
Ɣ ɋɥɨɠɟɬɟɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹ ɧɚɩɨɡɢɰɢɹ´$´
ɜɴɝɥɟɧɨɜɢɱɟɬɤɢɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɡɚɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
Ɣ Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚɩɥɨɱɚɜɴɪɯɭ
Ɣ ɋɥɨɠɟɬɟɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹ ɧɚɩɨɡɢɰɢɹ´ȼ´
ɞɴɪɠɚɱɚɧɚɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
ɡɚɭɞɚɪɧɨɩɪɨɛɢɜɚɧɟ
Ɣ Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟɤɚɩɚɤɚɧɚɜɴɝɥɟɧɨɜɢɬɟɱɟɬɤɢ
ɫɩɨɦɨɳɬɚɧɚɨɬɜɟɪɬɤɚ
ɋɴɜɟɬɢɡɚɨɩɬɢɦɚɥɧɚɪɚɛɨɬɚ
Ɣ ɋɥɟɞɦɨɧɬɢɪɚɧɟɧɚɧɨɜɢɜɴɝɥɟɧɨɜɢɱɟɬɤɢ
Ɣ Ɂɚɯɜɚɧɟɬɟɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɢɹɞɟɬɚɣɥ
ɨɫɬɚɜɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɞɚɪɚɛɨɬɢɧɚɩɪɚɡɟɧ
Ɣ Ⱦɪɴɠɬɟɡɞɪɚɜɨɦɚɲɢɧɚɬɚɫɞɜɟɬɟɫɢɪɴɰɟ
ɯɨɞɡɚɦɢɧɭɬɢ
Ɣ ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɫɜɪɟɞɥɨɬɨɜɴɪɯɭɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɚɣɥ
Ɣ ȼɤɥɸɱɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚ
ȽȺɊȺɇɐɂə
Ɣ ɇɟɭɩɪɚɠɧɹɜɚɣɬɟɬɜɴɪɞɟɝɨɥɹɦɧɚɬɢɫɤ
ɜɴɪɯɭɦɚɲɢɧɚɬɚɈɫɬɚɜɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɞɚɫɢ ɉɪɨɱɟɬɟɬɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɬɟɝɚɪɚɧɰɢɨɧɧɢɭɫɥɨɜɢɹ
2
2
ɜɴɪɲɢɪɚɛɨɬɚɬɚ
Ɣ ɂɡɤɥɸɱɟɬɟɦɚɲɢɧɚɬɚɢɹɢɡɱɚɤɚɣɬɟɞɚɫɩɪɟ
ɧɚɩɴɥɧɨɩɪɟɞɢɞɚɹɫɥɨɠɢɬɟɧɚɦɚɫɚɢɥɢ
ɪɚɛɨɬɟɧɬɟɡɝɹɯ
109
BG
ɈɄɈɅɇȺɋɊȿȾȺ
ɂɡɯɜɴɪɥɹɧɟ
8
ɉɪɨɞɭɤɬɴɬɩɪɢɫɬɚɜɤɢɬɟɢɨɩɚɤɨɜɤɚɬɚɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɢɡɯɜɴɪɥɹɬɪɚɡɞɟɥɧɨɫɰɟɥɛɟɡɨɩɚɫɧɨɡɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ
ɋɚɦɨɡɚɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬȿɋ
ɇɟɢɡɯɜɴɪɥɹɣɬɟɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɡɚɟɞɧɨɫɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢɨɬɩɚɞɴɰɢɋɴɝɥɚɫɧɨ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɞɢɪɟɤɬɢɜɚ(Ɉɨɬɧɨɫɧɨ
ɢɡɥɹɡɥɨɨɬɭɩɨɬɪɟɛɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɢɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɣɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɚ
ɧɟɢɡɩɨɥɡɜɚɟɦɢɬɟɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɫɥɟɞɜɚ
ɞɚɫɟɢɡɯɜɴɪɥɹɬɪɚɡɞɟɥɧɨɢɩɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɡɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɧɚɱɢɧ
110
111
112
DECLARATION OF CONFORMITY
PDM1016 IMPACT DRILL
(EN
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with
GLUHFWLYH(8RIWKH(XURSHDQSDUOLDPHQWDQGRIWKHFRXQFLORI-XQHRQWKH
UHVWULFWLRQRIWKHXVHRIFHUWDLQKD]DUGRXVVXEVWDQFHVLQHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF
equipment is in conformity and accordance with the following standards and
regulations:
'( 'HU+HUVWHOOHUHUNOlUWHLJHQYHUDQWZRUWOLFKGDVVGLHVHV3URGXNWGHU'LUHNWLYH
(8GHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWVYRP-XQLEHUGLH
Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen
und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
1/ WLMYHUNODUHQRQGHURQ]HYROOHGLJHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGGDWGLWSURGXFWYROGRHWDDQ
GHFRQIRUP5LFKWOLMQ(8YDQKHW(XURSHHV3DUOHPHQWHQGH5DDGYDQMXQL
2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende
standaarden en reguleringen:
)5 1ous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux
VWDQGDUGVHWGLUHFWLYHVVXLYDQWVHVWFRQIRUPHjOD'LUHFWLYH(8GX
3DUOHPHQW(XURSpHQHWGX&RQVHLOGXMXLQFRQFHUQDQWODOLPLWDWLRQG¶XVDJHGH
certaines substances dangereuses dans l’équipement électrique et électronique.
(6 'eclaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con
las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con
OD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHMXQLRGH
sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos
eléctricos y electrónicos.
37 'HFODUDPRVSRUQRVVDWRWDOUHVSRQVDELOLGDGHTXHHVWHSURGXWRHVWiHP
FRQIRUPLGDGHHFXPSUHDVQRUPDVHUHJXODPHQWDo}HVTXHVHVHJXHPHVWiHP
FRQIRUPLGDGHFRPD'LUHFWLYD(8GR3DUODPHQWR(XURSHXHFRPR
&RQVHOKRGHGH-XQKRGHQRTXHUHVSHLWDjUHVWULomRGHXWLOL]DomRGH
determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e
electrónico.
,7 'ichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle
QRUPDWLYHHDLUHJRODPHQWLVHJXHQWLqFRQIRUPHDOOD'LUHWWLYD8(GHO
3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO¶JLXJQRVXOODOLPLWD]LRQHGHOO¶XVRGL
GHWHUPLQDWHVRVWDQ]HSHULFRORVHQHOOHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHHGHOHWWURQLFKH
69 VLJDUDQWHUDUSnHJHWDQVYDUDWWGHQQDSURGXNWXSSI\OOHURFKI|OMHUI|OMDQGH
VWDQGDUGHURFKEHVWlPPHOVHUXSSI\OOHUGLUHNWLY(8IUnQ(XURSHLVND
SDUODPHQWHWRFK(*UnGHWIUnQGHQMXQLRPEHJUlQVQLQJHQDYDQYlQGQLQJDY
farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
), Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat
VWDQGDUGLWMDVllG|NVHWWl\WWll(XURRSDQSDUODPHQWLQMDQHXYRVWRQNHVlNXXWD
SlLYlW\QGLUHNWLLYLQ(8YDDWLPXNVHWNRVNLHQYDDUDOOLVWHQDLQHLGHQ
Nl\W|QUDMRLWXVWDVlKN|MDHOHNWURQLVLVVDODLWWHLVVD
12 VLHUNO UHUXQGHUYnUWHJHWDQVYDUDWGHWWHSURGXNWHWHULVDPVYDUPHGI¡OJHQGH
VWDQGDUGHURJUHJOHUHULVDPVYDUPHG(8GLUHNWLYHW(8IUD(XURSD
SDUODPHQWHWRJ(XURSDUnGHWSUMXQLRPEHJUHQVQLQJLEUXNHQDYYLVVH
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
'$ VLHUNO UHUXQGHUHJHWDQVYDUDWGHWWHSURGXNWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI¡OJHQGH
VWDQGDUGHURJEHVWHPPHOVHUHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGGLUHNWLY(8IUD
(XURSD3DUODPHQWHWRJ5nGHWDIMXQLRPEHJU QVQLQJDIDQYHQGHOVHQDI
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
+8 FHOHOĘVVpJQNWHOMHVWXGDWiEDQNLMHOHQWMNKRJ\H]DWHUPpNWHOMHVPpUWpNEHQ
PHJIHOHOD]DOiEELV]DEYiQ\RNQDNpVHOĘtUiVRNQDNMHYVRXODGXVHVPČUQLFt
(8(YURSVNpKRSDUODPHQWXD5DG\(8]HGQHþHUYQDNWHUiVHWêNi
RPH]HQtSRXåLWtXUþLWêFKQHEH]SHþQêFKOiWHNYHOHNWULFNêFKDHOHNWURQLFNêFK
]DĜt]HQtFK
&= 1DQDãLYODVWQt]RGSRYČGQRVWSURKODãXMHPHåHMHWHQWRYêUREHNYVRXODGXV
QiVOHGXMtFtPLVWDQGDUG\DQRUPDPL-HYV~ODGHVQRUPRX(Ò(XUySVNHKR
SDUODPHQWXD5DG\]M~QDWêNDM~FHMVDREPHG]HQLDSRXåtYDQLDXUþLWêFK
QHEH]SHþQêFKOiWRNYHOHNWULFNRPDHOHNWURQLFNRPY\EDYHQt
6. V\KODVXMHPHQDQDãXYêKUDGQ~]RGSRYHGQRVĢåHWHQWRYêURERNMHY]KRGHDV~ODGH
VQDVOHGXM~FLPLQRUPDPLDSUHGSLVPL-HYV~ODGHVQRUPRX(Ò(XUySVNHKR
SDUODPHQWXD5DG\]M~QDWêNDM~FHMVDREPHG]HQLDSRXåtYDQLDXUþLWêFK
QHEH]SHþQêFKOiWRNYHOHNWULFNRPDHOHNWURQLFNRPY\EDYHQt
6/ S SROQRRGJRYRUQRVWMRL]MDYOMDPRGDMHWDL]GHOHNYVNODGXLQGDRGJRYDUMDQDVOHGQ
MLPVWDQGDUGRPWHUSUHGSLVRPMHYVNODGX]GLUHNWLYR(8(YURSVNHJDSDUOD
PHQWDLQ6YHWD]GQHMXQLMRRPHMHYDQMXXSRUDEHGRORþHQLKQHYDUQLKVQRYLY
HOHNWULþQLLQHOHNWURQVNLRSUHPL
3/ 'HNODUXMHP\QDZáDVQąRGSRZLHG]LDOQRĞüĪHWHQSURGXNWVSHáQLDZ\PRJL]DZDUWHZ
QDVWĊSXMąF\FKQRUPDFKLSU]HSLVDFKMHVW]JRGQ\]'\UHNW\Zą8(3DUOD
PHQWX(XURSHMVNLHJRL5DG\]GQLDF]HUZFDUZVSUDZLHRJUDQLF]HQLDVWRVR
ZDQLDQLHNWyU\FKQLHEH]SLHF]Q\FKVXEVWDQFMLZVSU]ĊFLHHOHNWU\F]Q\PLHOHNWURQLF]
nym.
/7 PULVLLPGDPLYLVąDWVDNRP\EĊGHNODUXRMDPHNDGãLVJDPLQ\VDWLWLQNDåHPLDX
SDPLQơWXVVWDQGDUWXVDUEDQXRVWDWXVDWLWLQNDPELUåHOLRG(XURSRV
3DUODPHQWRLU7DU\ERVGLUHNW\Yą(%GơOWDPWLNUǐSDYRMLQJǐPHGåLDJǐ
QDXGRMLPRHOHNWURVLUHOHNWURQLQơMHƳUDQJRMHDSULERMLPR
/9 ,UDWELOVWRãD(LURSDV3DUODPHQWDXQ3DGRPHVJDGDMnjQLMD'LUHNWƯYDL
(6SDUGDåXEƯVWDPXYLHOXL]PDQWRãDQDVLHUREHåRãDQXHOHNWULVNƗVXQ
HOHNWURQLVNƗVLHNƗUWƗV
(7 ASJDOYRMDPDUYLVXDWELOGƯEXNDãLVSURGXNWVLUVDVNDƼƗXQDWELOVWVHNRMRãLHPVWDQG
DUWLHPXQQROLNXPLHPLUDWELOVWRãD(LURSDV3DUODPHQWDXQ3DGRPHVJDGD
MnjQLMD'LUHNWƯYDL(6SDUGDåXEƯVWDPXYLHOXL]PDQWRãDQDVLHUREHåRãDQX
HOHNWULVNƗVXQHOHNWURQLVNƗVLHNƗUWƗV
52 'HFODUăPSULQDFHDVWDFXUăVSXQGHUHDGHSOLQăFăSURGXVXODFHVWDHVWHvQ
FRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHVWDQGDUGHVDXGLUHFWLYHHVWHvQFRQIRUPLWDWHFX
'LUHFWLYD8(D3DUODPHQWXOXL(XURSHDQúLD&RQVLOLXOXLGLQLXQLHFX
SULYLUHODLQWHU]LFHUHDXWLOL]ăULLDQXPLWRUVXEVWDQĠHSHULFXORDVHODHFKLSDPHQWHOH
HOHFWULFHúLHOHFWURQLFH
+5 ,]MDYOMXMHPRSRGYODVWLWRPRGJRYRUQRƹĞXGDMHVWURMHPXNODGDQVDVOLMHGHĞLP
VWDQGDUGLPDLOLVWDQGDUGL]LUDQLPGRNXPHQWLPDLXVNODGXVDRGUHGEDPDXVNODÿHQRV
'LUHNWLYRP(8HXURSVNRJSDUODPHQWDLYLMHüDL]GDQRPOLSQMDR
RJUDQLþHQMXNRULãWHQMDRGUHÿHQLKRSDVQLKWYDULXHOHNWULþQRMLHOHNWURQLþNRMRSUHPL
65/ PRGSXQRPRGJRYRUQRãüXL]MDYOMXMHPRGDMHXVDJODãHQVDVOHGHüLPVWDQGDUGLPDLOL
QRUPDPDXVDJODãHQVDGLUHNWLYRP(8(YURSVNRJSDUODPHQWDL6DYHWDRG
MXQDJRGLQH]DUHVWULNFLMXXSRWUHEHRGUHÿHQLKRSDVQLKPDWHULMDXHOHNWULþQRML
elektronskoj opremi.
58 ɉɨɞɫɜɨɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɹɜɥɹɟɦɱɬɨɞɚɧɧɨɟɢɡɞɟɥɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɧɨɪɦɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦȾɢɪɟɤɬɢɜɵ
(8ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɢɫɨɜɟɬɚɨɬɢɸɧɹɝɩɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɩɚɫɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ
8. ɇɚɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɹɜɥɹɽɦɨɳɨɞɚɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɿɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɢȾɢɪɟɤɬɢɜɢ
ȯɋȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɬɚɊɚɞɢɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭɧɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɜɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɭɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ
(/ ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·: ıȣȝȝȠȡijȫȞİIJĮȚȝİIJȘȞȅįȘȖȓĮǼǼIJȠȣǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣțĮȚIJȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣIJȘȢȘȢǿȠȣȞȓȠȣȖȚĮIJȠȞʌİȡȚȠȡȚıȝȩIJȘȢȤȡȒıȘȢ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞİʌȚțȓȞįȣȞȦȞȠȣıȚȫȞıİȘȜİțIJȡȚțȩțĮȚȘȜİțIJȡȠȞȚțȩİȟȠʌȜȚıȝȩ
(1(1(1(1
(1(1
(&(&(&(8(&
=ZROOH
:'HNHQV
&(2)HUP%9
,WLVRXUSROLF\WRFRQWLQXRXVO\LPSURYHRXUSURGXFWVDQGZHWKHUHIRUHUHVHUYHWKHULJKWWRFKDQJHWKH
product specification without prior notice.
)HUP%9‡/LQJHQVWUDDW‡30‡=ZROOH7KH1HWKHUODQGV
114
1
3
4
2
11
12
43
45
52
53
61
56
Spare parts list
Position
1
2
3
4
11+12
43
45
52
53
56
61
Description
Depth gauge
Handle
Bolt left M6x25 (chuck drill)
Chuck drill
Knock mechanism
Rotor
Stator
Brush hold cover
Brush (set)
Brush hold cap
Switch
No.
407319
407317
407387
407380
407322
407320
407321
407314
407313
407315
407316
115
WWW.FERM.COM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement