Ferm HDM1006 FBH-1100K Rotary hammer Εγχειρίδιο χρήστη

Ferm HDM1006 FBH-1100K Rotary hammer Εγχειρίδιο χρήστη

H CZ SL PL Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany RUS Комлания Ferm постоянно совершенству ет выпускаему ю ею проедукцию. Позтому в техничесие характеристики могут вноситься GR без предварительного уведомления.

Hρούμε το δικαίωμα αλλαγών Art. nr. HDM1006

FBH-1100K www.ferm.com

0801-29.2

H CZ SLO PL RUS GR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NOVODILA ZA UPORABO INSTRUKSJĘ OBSŁUGI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 05 12 19 26

34

42 www.ferm.com

Fig.A

7 11 10 8 12 5 6 1 2 3 4

Exloded view

Fig.B

SMALL SPACE BIG SPACE

02 Fig.C

Ferm Ferm

51

50

No.

700171 700172 700393 806001 700394 700395 700396 700397 800608

Spare parts list FBH-1100K

Description

Depth gauge Side handle Locking sleeve (set) Bearing 6001 ZZ Rotor Stator Carbon brush (set) Switch Bearing 608 ZZ

Position no.

24 25 till 29 76 till 78 81 82 89 95 107 116

Fig. D Fig. E

2 3 1 Front switch lever Back switch lever

9 11

Ferm

Fig. F

Ferm

03

04 Fig. G

CE

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (GR)

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, τι αυτ το

FBH-1100K

πληροί τα παρακάτω πρτυπα ή τα έγγραφα προτύπων.

EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

σύμφωνα με τους κανονισμούς.

98/37/ΕC, 73/23/ΕEC, 89/336/ΕEC, 2000/14/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

απ 01-12-2007

ZWOLLE NL

GR

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Δεδομένου τι η διαρκής βελτίωση των προϊντων μας αποτελεί πολιτική της εταιρείας μας, επιφυλασσμεθα του δικαιώματος να τροποποιούμε τις προδιαγραφές του προϊντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ferm BV Ξ Lingenstraat 6 Ξ 8028 PM Zwolle Ξ Ολλανδία

Ferm Ferm

49

GR

• Επανασυναρμολογήστε την πίσω λαβή.

Καθαρισμ$ς

Να καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του μηχανήματος χρησιμοποιώντας καθαρ ύφασμα, κατά προτίμηση μετά απ την κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε τι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι σκονισμένα ούτε βρώμικα.Αφαιρέστε τυχν βρωμιά, χρησιμοποιώντας ένα μαλακ ύφασμα βρεγμένο με σαπουνάδα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες πως βενζίνη, οινπνευμα, αμμωνία κ.λπ.Τέτοιου είδους χημικές ουσίες προκαλούν φθορά στα συνθετικά μέρη.

Λιπανς

Εικ. G

• • Να λιπαίνετε τακτικά τον άξονα του δραπάνου με σφυρί.

Να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του γράσου στο εσωτερικ του μηχανήματος:

• • • Αφαιρέστε το πώμα πλήρωσης γράσου (12) που βρίσκεται στην επάνω πλευρά του μηχανήματος (φορά Off).

Αφαιρέστε επίσης το δεύτερο πώμα (με τις 4 εγκοπές).

Μπορείτε να δείτε τα περιστρεφμενα μέρη στο εσωτερικ του μηχανήματος: • • • τα περιστρεφμενα μέρη θα πρέπει να καλύπτονται απ γράσο.

Εάν χρειάζεται, συμπληρώστε γράσο μέσα απ το άνοιγμα.

Τοποθετήστε το πώμα στο άνοιγμα και σφίξτε το και πάλι.

Τοποθετήστε και πάλι το πώμα πλήρωσης γράσου (φορά On).

Βλαβες

Εάν προκύψει κάποια βλάβη π.χ. λγω της φθοράς κάποιου εξαρτήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο επισκευών που αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης. Στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου υπάρχει ένα αναπτυγμένο διάγραμμα, στο οποίο παρουσιάζονται τα εξαρτήματα που μπορείτε να παραγγείλετε.

Περιβάλλον

Για να μην πάθει ζημιά το μηχανήμα κατά τη μεταφορά, παραδίδεται μέσα σε κλειστή συσκευασία.Τα περισστερα αττ τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.

Πήγαίνετε αυτά τα υλικα στα κατάλληγα σημεία ανκύκλωσης.

Ελαττωματικά και / ή απορριμμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά αντικείμενα πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακυκλώσεως.

Εγγύηση

Για τους ρους της εγγύησης, διαβάστε την κάρτα εγγύησης στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών χρήσεως.

48

Ferm

FÚRÓKALAPÁCS

Azalábbi szövegben a 2. - 4. oldalon közölt rajzokon feltüntett számok szerepelnek.

A gép használata előtt gondosan olvassa át a kezelési útmutatót. Tisztában kell lenni a gép működési elvével és a működtetés módszereivel. A gép karbantartását az utasításoknak megfelelően kell végezni, biztosítva, hogy az szabályosan működjön. A használati utasítást és a hozzá tartozó dokumentációt mindig a gép közelében kell tartani.

Rendeltetésszerű használat

A FBH-1100K tégla, beton és hasonló anyagokból is készült falazatok fúrására használható.

Ezen kívül, az SDS bontóvéső használatával a készülék bontókalapácsként is funkcionál. A készülék más célra nem használható.

Vizsgálja meg a készüléket és a tartozékokat az esetleges szállítási sérülések felismeréséhez.

Tartalom

1.

2.

Műszaki adatok Biztonsági utasíitások 3.

4.

Működtetés Karbantartás

1. MŰSZAKI ADATOK Műszaki jellemzők

Feszültség Frekvencia Névleges teljesítmény Forgási sebesség terhelés nélkül Ütésszám Maximális fúrási átmérő Betonban Acélban Fában Lpa (hangnyomás szint) Lwa (hangerőszint) Rezgési érték 230 V 50 Hz 1100 W 750/min 2920/min Ø 30 mm Ø 16 mm Ø 40 mm 90,7 dB(A) 105 dB(A) 4.3 m/s 2

Termékinformáció

A.+ F. Ábra

1. Pergő funkció kapcsolója 2. Be / ki kapcsoló

H

Ferm

05

H

4. Ütvefúró funkció kapcsolója 5. Szénkefe 6. Elektromos 7. Segédfogantyú 8. Mélységmérő 9. Porsapka 10. Fúró 11. Zárókarmantyú 12. Zsírzósapka

2. BIZTONSÁGI UTASĺTÁSOK

Ebben a kezelési útmutatóban a következő jeleket használtuk:

Gondosan olvassa el az utasításokat.

Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.

II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés nélküli konnektorhoz csatlakoztatható.

A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, és gépsérülés következhet be.

Áramütés veszélye.

A csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.

Használjon védőszemüveget és hallásvédő eszközt.

A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

06

Specifikus biztonsági utasítások

• • Használjon hallásvédőt. A zajteher hallásvesztéssel járhat. Használja a segédfogantyúkat, amit a berendezéshez mellékeltünk. Az ellenőrzés elvesztése személyi sérüléseket okozhat.

A készülék használatához: • Vizsgálja meg a fúrni kívánt felületet, hogy nincsenek-e benne elektromos vezetékek, gázvezetékek vagy más akadályok (például, fémdetektor használatával).

• Ellenőrizze a következőket:

• A készülék feszültségre vonatkozó specifikációja megfelel az elektromos hálózat feszültségének?

Ferm

Αντιμετωπιση προβληματων

• 5ταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία,ο κινητήρας δεν περιστρέφεται.

• • • • Διακοπή ρεύματος.

Κακή επαφή στην σκανδάλη ενεργοποίησης/απενερ γοποίησης.

Πολύ χαμηλή τάση ρεύματος.

• • • Βλάβη στον κινητήρα.

• • Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη διάταξη της σκανδάλης.

Το καλώδιο προέκτασης είναι πολύ μακρύ ή πολύ ελαφρύ.

Αναθέστε την επισκευή του μηχανήματος σε ειδικ.

Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα.

• Ο κινητήρας παράγει υπερβολικ θρυβο και λειτουργεί σε πολύ αργ ρυθμ ή δεν λειτουργεί καθλου.

• • Φθαρμένες ψήκτρες.• Ο κινητήρας έχει υπερφορτωθεί, λγω υπερβολικής πίεσης ή υπερβολικού βάθους διάτρησης.

Βλάβη στον κινητήρα.

• • Ο κινητήρας έχει υπερφορτωθεί, λγω υπερβολικής πίεσης ή υπερβολικού βάθους διάτρησης.

Βλάβη στον κινητήρα.

• Υπερθέρμανση στη θήκη μετάδοσης.

• • • • Πολύ χαμηλή τάση παροχής ρεύματος.

Φθαρμένες ψήκτρες.

Υπερφρτωση του μηχανήματος ή αμβλεία μύτη τρυπανιού Μειωμένη τάση • Υπερβολική δημιουργία σπινθήρων στον κινητήρα.

• Επιθεωρήστε τις ψήκτρες για τυχν φθορές.

• • • Πολύ χαμηλή τάση παροχής ρεύματος.

Φθαρμένες ψήκτρες.

Μειώστε το φορτίο ή ακονίστε τη μύτη του τρυπανιού.

• Ρυθμίστε την τάση της παροχής ρεύματος.

GR

Αντικατασταση ψηκτρων

• • Να αντικαθιστάτε και τις δύο ψήκτρες συγχρνως.

Να ελέγχετε τακτικά τις ψήκτρες για τυχν φθορές και ελαττώματα.

• • • • Να αντικαθιστάτε πάντοτε τις ψήκτρες που έχουν φθαρεί.

Να διατηρείτε πάντοτε τις ψήκτρες καθαρές και να βεβαιώνεστε τι καμία απ τις ψήκτρες δεν παρεμποδίζεται.

Ανοίξτε το μηχάνημα για να επιθεωρήσετε/αντικαταστήσετε τις ψήκτρες.

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις ψήκτρες, εάν είναι απαραίτητο.

Ferm

47

Διακοπτης επιλογης λειτοργιας

Εικ. E

Η σωστή θέση του διακπτη επιλογής για κάθε λειτουργία του μηχανήματος παρουσιάζεται στο διάγραμμα.

1 = Σφύρα/σκαρπέλο κατεδαφίσεων 2 = Περιστροφικ δράπανο με σφυρί 3 = Διάτρηση

GR

Ενεργοποιηση / Απενεργοποιηση

• Για να θέσετε το δράπανο σε λειτουργία, πατήστε τη σκανδάλη.

• Για να θέσετε το δράπανο εκτς λειτουργίας, απελευθερώστε τη σκανδάλη.

Εγκατασταση αρπαγης σκονης

Εικ. F

Ο συλλέκτης σκνης εμποδίζει μεγάλες ποστητες σκνης απ το τρύπημα να μπουν στη μηχανή ταν τρυπάτε σε ταβάνια.

• • • • Απομακρύνετε την ακίδα τρυπανιού.

Σπρώξτε τον συλλέκτη σκνης πάνω απ την αιχμή του εξαρτήματος τρυπανιού.

Τοποθετείστε την ακίδα τρυπανιού με τον συλλέκτη στο σφιγκτήρα τρυπανιού.

Αντικαθιστάτε πάντα αμέσως ένα φθαρμένο συλλέκτη σκνης.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε τι το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα κάθε φορά που εκτελούνται εργασίες συντήρησης στα μηχανικά μέρη.

• • • • Τα μηχανήματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα επί μεγάλο χρονικ διάστημα, με ελάχιστη συντήρηση. Με τον τακτικ καθαρισμ και τη σωστή μεταχείριση, εξασφαλίζετε μεγάλη διάρκεια λειτουργίας για το μηχάνημά σας.

Ελαττωματα

Το μηχάνημα θα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά για τα παρακάτω πιθανά ελαττώματα και, εάν είναι απαραίτητο, να επισκευάζεται.

Φθορά του καλωδίου ρεύματος Βλάβη στη διάταξη της σκανδάλης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Βραχυκύκλωμα Ζημιές στα κινούμενα μέρη

46

• • • • A hálózati csatlakozózsinór, a szigetelés és a dugasz jó állapotban van: épek, nincsenek meglazulva vagy megrongálódva? Rendelkezésre áll-e jó állapotban lévő, stabil csatlakozóaljzat?

A fúró nem mutatja a rendellenes működés jeleit, pl. túlmelegedés vagy heves szikrázás?

Ha a fent említett problémák jelentkeznek, azonnal hagyja abba a készülék használatát és forduljon szakemberhez.

Az elektromos részre vonatkozó biztonsági előírások

Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék specifikációjának. A készülék az EN50144 rendelkezéssel összhangban duplán szigetelt; emiatt földelésre nincs szükség.

H

A hálózati kábelek vagy csatlakozódugók cseréje

A régi csatlakozódugókat azonnal le kell selejtezni, miután kicserélték azokat újakra. Kilazult hálózati kábel csatlakoztatása a hálózati áramforráshoz veszélyt okozhat.

Hosszabbító használata

Csak engedélyezett hosszabbítót használjon, mely megfelel a készülék bemeneti áramigényének. A minimális érátmérő 1,5 mm 2 . Ha kábeldobot használ, mindig teljes hosszában csévélje le a vezetéket.

3. MŰKÖDTETÉS

A fúrókalapács csak nagyon kis erőkifejtést igényel a kezelő részéről. A túlzott nyomás az elektromotor túlmelegedését és a készülék kigyulladását okozhatja.

• • •

Kiegészítő markolat

A kiegészítő markolat 360 fokos szögben elforgatható a fúrófej körül, ezáltal biztonságos és kényelmes használatot tesz lehetővé, a bal- és jobbkezes felhasználónak egyaránt.

Lazítsa meg a markolatot az óramutató járásával ellentétes irányba való elfogatással.

Forgassa a markolatot a kívánt helyzetbe.

Ezután rögzítse az új helyzetben.

Csere és eltávolítás fúrófejek

A. + B. Ábra

Fúrófejek cseréje előtt távolítsa el a dugaszt az aljzatból.

Ferm Ferm

07

H 08

Használat közben rendszeresen vizsgálja meg a fúrófejeket. A tompa fúrófejeket meg kell élezni, vagy ki kell cserélni.

• • • • • Enyhén olajozza meg a fúrófejet, mielőtt a tokmányba helyezné.

Ügyeljen arra, hogy a gumikorong külső helyzetben maradjon (a korong és a zárómanzsetta közötti területen). Lásd a C ábrát is. Csúsztassa hátra a záró hüvelyt (A. ábra, 11) és helyezze be a fúrófejet a tokmány nyílásába. Győződjön meg róla, hogy a fúrófej hornya megfelelően illeszkedik a tokmányba, óvatosan fordítsa el a fejet, amíg az a helyére nem kattan. Oldja ki a záró hüvelyt.

A fúrófej eltávolításához csúsztassa hátra és tartsa hátsó helyzetben a záró hüvelyt.

Szorító + adapter

C + D. ábra

Használja a mellékelt fúrásra szolgáló szorítót a szokásos fúróval. A szorító beszerelését úgy végezze, ahogy az ábrán szemléltettük.

A csipkés karimájú bélés és a hengernyelek segítségével fúrható acél, fa és műanyag.

Fedlappal való fúráshoz elég csökkenteni a fúróra kifejtett nyomást. A túl nagy nyomás feleslegesen megterhelné a motort. Rendszeresen ellenőrizze a fúrót. A tompa fúrókat élezze meg vagy cserélje ki.

A Fúrásmélység beállítása

A. Ábra

• • Lazítsa meg a markolatot az óramutató járásával ellentétes irányba való elfogatással.

Helyezze be a fúrásmélység állító vonalzóját a kiegészítő markolaton lévő lyukba. • • Állítsa be a vonalzót a kívánt értékre.

Ezután húzza meg erősen a csavart.

Funkcióválasztó kapcsoló

E. Ábra

A választókapcsoló megfelelő állása a készülék minden egyes funkciójához a 2. oldalon található diagrammon.

1 = Bontókalapács/véső 2 = Fúrókalapács 3 = Fúrás

Be- És kikapcsolás

• A fúró beindításához nyomja meg a kapcsolót.

• A fúró leállításához engedje el a kapcsolót.

A porfogé felszerelése

F. Ábra

A porfogó akadályozza meg, hogy a mennyezetfúrás közben keletkező nagymennyiségű por a gép belsejébe jusson.

• Vegye ki a fúrófejet.

Ferm Ferm

• • • Χαλαρώστε τη λαβή στρέφοντας τη αριστερστροφα.

Περιστρέψτε τη λαβή στη θέση που θέλετε.

Στερεώστε τη λαβή στη νέα θέση.

Αλλαγη και αφαιρεση των μυτων του δραρανου

Εικ.A + B

Προτού αλλάξετε τις μύτες, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα απ την πρίζα.

Να επιθεωρείτε τακτικά τις μύτες κατά τη χρήση. Οι αμβλείες μύτες θα πρέπει να ακονίζονται ή να αντικαθίστανται.

• • • • • Λιπάνετε ελαφρώς τον άξονα της μύτης πριν απ την τοποθέτησή της στο τσοκ.

Σύρετε το περίβλημα ασφάλισης (11, Εικ.A) προς τα πίσω, και τοποθετήστε τη μύτη στο άνοιγμα του τσοκ.

Να φροντίζετε ώστε ο λαστιχένιος δίσκος να μένει στην εξωτερική θέση (στο διάστημα μεταξύ του δίσκου και του περιβλήματος ασφαλείας). Βλέπε επίσης Σχ. Γ Βεβαιωθείτε τι η αυλάκωση της μύτης εφαρμζει σωστά στο τσοκ, περιστρέφοντας τη μύτη με προσοχή, έως του εφαρμσει στη θέση της.

Απελευθερώστε το περίβλημα ασφάλισης.

Για να αφαιρέσετε τη μύτη, σύρετε και κρατήστε το περίβλημα ασφάλισης προς τα πίσω.

Δίσκος σύσφιξης + προσαρμογέας

Εικ. C + D

Χρησιμοποιείστε τον δίσκο σύσφιξης που παρέχεται για διάτρηση με κοινά τρυπάνια.

Εγκαταστήστε το δίσκο σύσφιξης πως φαίνεται στην εικνα.

Ο χάλυβας, το ξύλο και τα πλαστικά υλικά μπορούν να τρυπηθούν με τον δακτύλιο σύσφιξης του οδηγού και το κυλινδρικ στέλεχος.

Κατά τη διάτρηση με σφυροτρύπανο, να ασκείτε μικρή πίεση. Η άσκηση υπερβολικής πίεσης προκαλεί υπερφρτωση στον κινητήρα. Να ελέγχετε τακτικά τα τμήματα διάτρησης του τρυπανιού. Να ακονίζετε ή να αντικαθιστάτε τα φθαρμένα τμήματα διάτρησης του τρυπανιού.

Ρυθμιση του μετρητη βαθους

Εικ.A

• • Χαλαρώστε τη λαβή στρέφοντας τη αριστερστροφα.

Περάστε τον καννα του μετρητή βάθους μέσα απ την οπή της βοηθητικής λαβής.

• • Σύρετε τον καννα μέχρι το βάθος που επιθυμείτε.

Σφίξτε και πάλι τη βίδα καλά.

GR 45

GR

Για τη χρηση αυτου του μηχανηματος: • Επιθεωρήστε την επιφάνεια που πρκειται να διανοιχτεί για κρυφές ηλεκτρικές καλωδιώσεις, σωλήνες αερίου ή άλλα εμπδια (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή μετάλλων).

• Ελέγξτε τα εξής:

• • Αντιστοιχεί η τάση του μηχανήματος στην τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος; Είναι σε καλή κατάσταση τα καλώδια ρεύματος, μνωσης και τα βύσματα: είναι • • • γερά, στερεωμένα καλά και χωρίς φθορές; Είναι σταθερή η σύνδεση με την πρίζα ρεύματος; Υπάρχουν ενδείξεις μη φυσιολογικής λειτουργίας ή υπερθέρμανσης του δραπάνου ή υπερβολικής δημιουργίας σπινθήρων; Σε περίπτωση που θα εμφανιστεί κάποιο απ τα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω, διακψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος και αναθέστε την επισκευή του σε ειδικ.

Ασφαλεια κατα τη χρηση ηλεκτρικου ρευματος

Βεβαιωθείτε τι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων του μηχανήματος.

Το μηχάνημα διαθέτει διπλή μνωση, συμβατή με το πρτυπο EN50144, επομένως δεν απαιτείται γείωση.

Αντικατάσταση καλωδίων ή βυσμάτων ρεύματος

Να απορρίπτετε αμέσως παλιά καλώδια και βύσματα εφσον έχουν αντικατασταθεί.

Είναι επικίνδυνο να συνδέετε χαλαρά καλώδια στην πρίζα ρεύματος.

Χρήση καλωδίων προέκτασης

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εγκεκριμένα καλώδια προέκτασης, κατάλληλα για την ισχύ του συγκεκριμένου μηχανήματος.Το ελάχιστο πάχος πυρήνα είναι 1,5 mm 2 .

5ταν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με μηχανισμ περιέλιξης, να ξετυλίγετε πάντοτε πλήρως το καλώδιο.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη χρήση δραπάνων με σφυρί θα πρέπει να ασκείται ελάχιστη πίεση απ το χειριστή. Η άσκηση υπερβολικής πίεσης στο εργαλείο ενδέχεται να προκαλέσει άσκοπη υπερθέρμανση του κινητήρα, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικ εργαλείο να καεί.

Βοηθητικη λαβη

Η βοηθητική λαβή μπορεί να περιστρέφεται κατά 360_ ?ύρω απ την κεφαλή του δραπάνου, καθιστώντας δυνατή την ασφαλή και άνετη λειτουργία του μηχανήματος, τσο για τους δεξιχειρες σο και για τους αριστερχειρες χρήστες.

44

Ferm

• • • Csúsztassa a porfogót a fúrófej nyelére.

Helyezze vissza a porfogóval ellátott fúrófejet a tokmányba.

A sérült porfogót késedelem nélkül cserélje le

4. KARBANTARTÁS

A mechanikus alkatrészek karbantartása során ügyeljen arra, hogy a gépet lekapcsolják a hálózatról.

A gyártmányú gépek konstrukciójuk alapján kevés karbantartást igényelnek és hosszú ideig hibamentesen működnek. Rendszeres karbantartással és megfelelő ápolással biztosíthatja a gép hosszú élettartamát.

Meghibásodások

A készüléket rendszeresen meg kell vizsgálni a következő lehetséges meghibásodások feltárásához és szükség esetén javítani kell.

• • • • Hálózati csatlakozózsinór megrongálódása Tönkrement kétállású kapcsoló.

Rövidzárlat.

Meghibásodott mozgó alkatrészek.

Hibakeresés

• Bekapcsolt állapotban a motor nem forog.

• • Hiba az áramellátásban.

• • • Érintkezési hiba a kétállású kapcsolóban.

A hálózati feszültség túlságosan alacsony.

A motor hibás.

• • • • A szénkefék elhasználódtak.

• Ellenőrizze az áramellátást.

Javítsa meg vagy cserélje a kioldót.

A hosszabbító túl hosszú vagy vékony.

A készüléket szakemberrel javítassa meg.

Cserélje a szénkeféket.

• A motor túlságosan hangos, csak lassan vagy egyáltalán nem forog.

• • • • A motor a túlzott nyomás vagy fúrási mélység miatt túlterelt.

• A motor hibás.

A hálózati feszültség túlságosan alacsony.

A szénkefék elhasználódtak.

• • • Csökkentse a nyomást vagy a fúrási mélységet, csökkentse a teljesítményt.

A készüléket szakem berrel javítassa meg.

Állítsa be a hálózati feszültséget.

Cserélje a szénkeféket.

Ferm

09 H

H 10

• Az áttétel túlmelegszik.

• A motor hevesen szikrázik.

• • A készülék túlterhelt vagy tompa a fúrófej • Nem elegendő feszültség • Csökkentse a terhelést vagy fenje meg a fúrófejet.

Állítsa be a hálózati feszültséget.

• Vizsgálja meg a szénkefék állapotát. • • • •

A szénkefék cseréje

• Mindkét szénkefét egyidejűleg cserélje.

• • Rendszeresen vizsgálja meg a szénkefék állapotát és az esetleges hibákat.

Az elhasználódott szénkeféket mindig cserélje ki.

A szénkeféket mindig tartsa tisztán és biztosítsa akadálytalan működésüket.

Nyissa fel a készülék burkolatát a szénkefék ellenőrzéséhez/cseréjéhez.

Ha szükséges távolítsa el és cserélje a szénkeféket.

Helyezze vissza a hátsó markolatot.

Tisztítás

A gépházat rendszeresen meg kell tisztítani puha törlőruhával, lehetőség szerint használat után minden egyes alkalommal. Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve porral és piszokkal. Szappanos vízzel benedvesített puha törlőruhával távolítsa el a felületen maradt szennyeződést. Ne használjon oldószereket, pl. benzint, alkoholt vagy ammóniás tisztítószereket stb. Az ilyen vegyszerek károsítják a műanyag elemeket.

Kenés

G. Ábra

• • Rendszeresen kenje a fúrókalapács tengelyét. Rendszeresen ellenőrizze a zsír szintjét a gép belsejében:

• • • Távolítsa el a zsírzósapkát (12) a gép tetején (Off) Távolítsa el a második sapkát is (4 bemélyedés sel) Most láthatja a forgó alkatrészeket a gép belse jében: a mozgó alkatrészeken zsírnak kell lennie.

• • • Szükség esetén tegyen némi zsírt a lyukba.

Helyezze a sapkát a lyukra és ismét húzza meg.

Ismét szerelje fel a zsírzósapkát (On)

Meghibásodások

Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.

Környezet

A szállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó telepekre.

Ferm

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Διακπτης On-Off Κυρίως λαβή Βραχίονας επιλογής σταματήματος επικρουστήρα Καπάκι ψήκτρας άνθρακα Ηλεκτρικ καλώδιο Βοηθητική λαβή Εργαλείο μέτρησης βάθους 9.

Καπάκι σκνης 10. Τρυπάνι 11. Θήκη κλειδώματος 12. Πώμα πλήρωσης γράσου

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες CE Συμμρφωση με τα εφαρμοστέα Ευρωπαϊκά πρτυπα ασφαλείας Μηχανή Κλάσης II – διπλή μνωση – δεν απαιτείται γειωμένος ρευματολήπτης Επισημαίνει τον κίνδυνο πρκλησης σωματικών βλαβών, θανάτου ή βλάβης στο μηχάνημα σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών που αναγράφονται σε αυτ το εγχειρίδιο.

Επισημαίνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Βγάλτε αμέσως το φις απ την πρίζα σε περίπτωση που υποστεί βλάβη το καλώδιο ρεύματος και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και ωτοασπίδες Ελαττωματικά και / ή απορριμμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά αντικείμενα πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακυκλώσεως.

Ειδικες οδηγιες για την ασφαλεια

Ξ Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η έκθεση στον θρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Ξ Να χρησιμοποιείτε τα βοηθητικά χερούλια που παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμ.

GR

Ferm

43

GR

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΣΦΥΡΙ

Οι αριθμοι στο παρακατω κειμενο αναφερονται στις εικονες της σελιδας 2 - 4.

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά αυτ το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε τι γνωρίζετε τον τρπο λειτουργίας και χειρισμού του μηχανήματος. Να συντηρείτε το μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες και να βεβαιωθείτε τι λειτουργεί σωστά. Να φυλάτε αυτ το εγχειρίδιο, καθώς και το υλικ τεκμηρίωσης που συνοδεύει το μηχάνημα, κοντά στο μηχάνημα.

Χρηση για την οποια προοριζεται

Το μηχάνημα FBH-1100K της χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη οπών σε οικοδομικά υλικά, πως τούβλο, τσιμέντο και άλλα παρμοια υλικά. Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σφύρα κατεδαφίσεων, σε συνδυασμ με τα κοπίδια SDS που παρέχονται. Σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται για άλλες χρήσεις.

Επιθεωρήστε το μηχάνημα και τα εξαρτήματα για τυχν ζημιές κατά τη μεταφορά.

Περιεχομενα

1.

Πληροφορίες μηχανήματος 2.

3.

4.

Οδηγιες για την ασφάλεια Λειτουργια Συντήρηση

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση Συχντητα Ονομαστική τιμή ισχύος Ταχύτητα περιστροφής, χωρίς φορτίο Ρυθμς κρούσης Μέγιστη διάμετρος μύτης Για τσιμέντο Για χάλυβα Για ξύλο Βάρος Lpa (στάθμη πίεσης ήχου) Lwa (στάθμη ισχύος ήχου) Τιμή κραδασμών

Πληροφοριες για το προϊον

Εικ.A + F

1.

Περιστροφικς βραχίονας επιλογής 230 V 50 Hz 1100 W 750/λεπτ 2920/λεπτ Ø 30 mm Ø 16 mm Ø 40 mm 6,0 kg 90,7 dB(A) 105 dB(A) 4,3 m/s 2

42

Ferm Ferm A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

Garancia

A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.

CE

MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA (H)

Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen

FBH100K

megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak

EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

összhangban az alábbi előírásokkal.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

01-12-2007-tól

ZWOLLE NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot, hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.

Ferm BV • Lingenstraat • 8028 PM Zwolle • Hollandia

11 H

CZ

ROTAČNĺ PŘĺKLEPOVÁ VRTAČKA

Čísla v následujícím textu se vztahují k obrázkům na stranē 2 - 4.

Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod. Přesvědčete se, že víte, jak stroj funguje a jak jej správně ovládat. Údržbu stroje provádějte v souladu s instrukcemi a ujistěte se, že stroj funguje správně. Tento manuál a přiloženou dokumentaci uložte v blízkosti stroje.

Použití

FBH-1100K je určen na vrtání děr do zdí z kamene, betonu a podobných materiálů. Stroj může být navíc v kombinaci s dodaným oklepávacím kladivem SDS použit jako demoliční kladivo.

Stroj není v žádném případě určen k jiným účelům.

Zkontrolujte prosím, nebyl-li stroj nebo příslušenství během transportu poškozen.

Obsah

1.

2.

Popis stroje Bezpečnostní opatření 3.

4.

Obsluha Údržba

1. POPIS STROJE Technická specifikace

Napětí Frekvence Jmenovitý výkon Rotační rychlost, bez zátěže 230 V 50 Hz 1100 W 750/min 2920/min Frekvence rázů Max. průměr vrtáku Beton Ocel Ø 30 Ø 16 mm mm Dřevo Ø 40 mm kg Lpa (Hladina zvukového tlaku) Lwa (Hladina akustického výkonu) Hodnota vibrací 90,7 dB(A) 105 dB(A) 4,3 m/s 2

Informace o výrobku

Obr. A + F

2. Vypínač 3. Hlavní 4. Volicí páčka na zastavení příklepu

12

Ferm Ferm

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (RUS)

Под нашу исключительную ответственность удостоверяем, что данное

FBH-1100K

удовлетворяет следующим стандартам и нормативным документам

EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

согласно следующим предписаниям:

98/37/EC,73/23/EEC,89/336/EEC,2000/14/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

01-12-2007

ZWOLLE NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без предварительного уведомления.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Нидерланды

41 RUS

• • • • Теперь видны вращающиеся детали внутри машины – движущиеся детали должны быть покрыты смазкой.

Если это не так,введите в отверстие некоторое количество смазки.

Вставьте колпачок в отверстие и снова затяните его.

Установите назад колпачок масленки (в положение On – "Вкл.")

RUS

Неисправности

В случае неисправности, напр., после износа какой-либо части, обратитесь по адресу пункта обслуживания, указанному в гарантийном талоне. Покомпонентное представление изображения частей, которые можете заказать, вы найдете на последней странице руководства.

Защита окружающей среды

Во избежание транспортных повреждений изделие поставляется в прочной упаковке.

Значительная часть материалов упаковки подлежит утилизации, поэтому просим передать упаковку в соответствующую специализированную организацию.

Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

Гарантия

Для ознакомления с условиями гарантии, прочитайте гарантийный талон на обороте этой инструкции по эксплуатации.

40

Ferm

5. Uzávěr uhlíkového kartáče 6. Elektrický rukojeť 8. Hloubkoměr 9. Prachový 10. Vrták 11. Blokovací objímk 12. Mazací hlavice

2. BEZPEČNOSTNĺ OPATŘENĺ

V tomto návodu k obsluze se používají následující symboly:

Pečlivě si přečtěte pokyny V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami evropských směrnic Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku.

Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.

Označuje nebezpečí elektrického šoku.

Vyjměte zástrčku ze sítě Noste bezpečnostní brýle a ušní ochranu Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

Specifické bezpečnostní pokyny

• • Používejte chrániče sluchu. Hluková zátěž může způsobit ztrátu sluchu.

Používejte pomocné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly může způsobit zranění osob.

Pro použití tohoto mechanického nástroje: • Prozkoumejte, nejsou-li pod povrchem, kde budete vrtat, skryté elektrické kabely, plynové potrubí nebo jiné překážky (použijte např. detektor kovů).

• Zkontrolujte následující body:

• • Odpovídá napětí přístroje elektrickému napětí sítě?

Jsou napájecí kabely, izolace a zástrčka v dobrém stavu: neporušené, neuvolněné a nepoškozené?

Ferm

13 CZ

CZ

• • • Je kabel dobře a pevně připojený do elektrické zásuvky?

Nevykazuje vrtačka znaky neobvyklého chodu, přehřívání nebo nadměrného jiskření?

Pokud se vyskytne kterýkoliv z výše uvedených problémů, okamžitě přestaňte stroj používat a nechejte jej opravit u odborníka.

Elektrická bezpečnost

Vždy zkontrolujte, že napětí sítě je stejné jako napětí na výkonovém štítku stroje. Stroj je dvojnásobně izolovaný v souladu s EN50144; proto není potřebné uzemnění.

Výměna napájecích kabelů nebo zástrček

Staré kabely a zástrčky po výměně okamžitě zahoďte. Je nebezpečné vložit uvolněnou zástrčku do elektrické zásuvky.

Použití prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválené prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro jmenovitý výkon stroje. Minimální velikost vodiče je 1,5 mm 2 . Pokud používáte prodlužovací kabel na cívce, vždy odviňte celý kabel.

3. OBSLUHA

Příklepové vrtačky vyžadují velmi slabý tlak obsluhy. Nadměrný tlak na nástroj může vést k zbytečnému přehřátí motoru a vyhoření hnaného nástroje.

Pomocná rukojeť

Pomocnou rukojeť lze otáčet 360° kolem vrtací hlavy, čímž umožňuje bezpečnou a pohodlnou obsluhu pro praváky i leváky.

• • • Rukojeť uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček.

Rukojeť otočte do požadované polohy.

Rukojeť znovu upevněte v nové poloze.

Výměna a odejmutí vrtáků

Obr. A + B

Před výměnou vrtáků nejprve vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky.

Vrtáky během používání pravidelně kontrolujte. Tupé vrtáky musíte naostřit nebo vyměnit.

14

Ferm

• Двигатель издает избыточный шум, а вращается слишком медленно или не вращается вообще.

• • Перегрев коробки передач.

Двигатель сильно искрит.

• • • • Двигатель перегружен из-за чрезмерного давления или глубины сверления.

Поврежденный двигатель.

• • Слишком низкое напряжение питания.

Износились угольные щетки.

• • Уменьшите давление или глубину сверления, уменьшите мощность.

Oтдайте инструмент на ремонт специалисту.

Oтрегулируйте напряжение питания.

Замените угольные щетки • • Перегружен инструмент или затуплено сверло Сниженное напряжение.

• Oсмотрите угольные щетки на износ.

• Уменьшите нагрузку или заточите сверло.

• Oтрегулируйте напряжение питания.

RUS

• • •

Замена угольных щеток

• • Заменяйте одновременно обе угольные щетки.

Регулярно проверяйте угольные щетки на износ и дефекты.

• • Всегда заменяйте изношенные угольные щетки.

Всегда поддерживайте чистоту угольных щеток и убеждайтесь, что они не поцарапаны и не сломаны.

Для проверки / замены угольных щеток откройте инструмент.

Если необходимо, снимите и замените угольные щетки.

Установите на место заднюю ручку.

Oчистка

Регулярно, желательно после каждого использования, вытирайте корпус инструмента мягкой тряпкой. Убедитесь, что в вентиляционных отверстиях нет пыли и грязи.

Устраните очень стойкую грязь с помощью мягкой тряпки, смоченной в мыльной воде.

Не применяйте никаких растворителей, таких как керосин, спирт, аммиак и т.п.

Подобные химические вещества пагубно влияют на синтетические детали.

Смазка

Рис.G

• • Регулярно смазывайте вал колонкового перфоратора. Регулярно проверяйте уровень смазки внутри машины:

• • Снимите колпачок (12) масленки,на верхней части машины (в положение Off – "Выкл.") Снимите также другой колпачок (с 4 прорезями)

Ferm

39

RUS

Монтаж пылеуловителя

Рис.F

Пылеуловитель предназначен для защиты от попадания внутрь машины большого количества пыли, образующейся при сверлении потолка.

• • • • Вынуть сверло из зажимного патрона.

Насадить пылеуловитель на хвостовик сверла.

Установить сверло с пылеуловителем в патрон.

Поврежденный пылеуловитель подлежит немедленной замене.

4. OБСЛУЖИВАНИЕ

Позаботьтесь о том,чтобы инструмент не был подключен к питанию во время проведения работ по обслуживанию механических деталей.

Инструменты предназначены для продолжительной бесперебойной работы при минимальном обслуживании. Регулярно протирая и правильно обращаясь с инструментом, Вы поможете обеспечить его продолжительную эксплуатацию.

Дефекты

Машину надо регулярно осматривать на следующие возможные дефекты, и при необходимости ремонтировать ее.

• • • • Повреждение шнура питания Поломка узла выключателя.

Короткое замыкание.

Повреждение движущихся частей.

Поиск неисправностй

• При включении двигатель не вращается.

• • Неисправность питания.

Плохой контакт в выключателе.

• Слишком низкое напряжение питания.

• • Поврежденный двигатель.

Износились угольные щетки.

• Проверьте питание.

• • • • Oтремонтируйте или замените узел выключателя.

Слишком длинный или слишком тонкий удлинитель.

Oтдайте инструмент на ремонт специалисту.

Замените угольные щетки

38

Ferm

• • • • • Před vložením vrtáku do sklíčidla jemně naolejujte hřídel vrtáku.

Blokovací objímku (11, Obr. A) posuňte dozadu a vrták vložte do otvoru sklíčidla.

Dávejte pozor na to, aby gumový kotouč zůstal ve venkovní poloze (prostor mezi kotoučem a uzavírací manžetou). Viz také obr. C.

Opatrným otáčením vrtáku, dokud nezaklikne na místo, zajistěte, aby klínová drážka vrtáku byla řádně zasazená v sklíčidle. Uvolněte blokovací objímku.

Vrták vyjmete posunutím a podržením blokovací objímky dozadu.

Sklíčidlo + adaptér

Obr. C + D

Používejte přiložené sklíčidlo pro vrtání s běžnými vrtáky. Montáž sklíčidla provádějte, jak je znázorněno na obrázku.

Pomocí sklíčidla s ozubeným prstencem a válcové stopky lze vrtat ocel, dřevo a plasty.

U vrtání s příklepem stačí nízký tlak na vrtačku. Příliš velký tlak bude zbytečně zatěžovat motor. Pravidelně kontrolujte vrtáky. Tupé vrtáky nabrušte nebo vyměňte.

CZ

• • •

Nastavení hloubkoměru

Obr. A

• Rukojeť uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček.

Pravítko hloubkoměru vložte přes díru v pomocné rukojeti. Pravítko posuňte na požadovanou hloubku.

Šroub opět pevně zatáhněte.

Přepínač výběru funkcí

Obr. E

Správná poloha přepínače výběru pro každou funkci stroje je uvedena v diagramu.

1 = Demoliční kladivo/sekáč 2 = Rotační příklepová vrtačka 3 = Vrtání

Zapnutí/Vypnutí

• Vrtačku spustíte stisknutím spouště.

• Pro zastavení vrtačky spoušť uvolněte.

Instalace lapače prachu

Obr. F

Lapač prachu zabraňuje tomu, aby se při vrtání do stropu dostalo do stroje větší množství prachu.

• • • • Vyjměte vrták.

Nasuňte lapač prachu přes hřídel vrtáku.

Umístěte vrták s lapačem do sklíčidla.

Poškozený lapač prachu vždy okamžitě vyměňte.

Ferm

15

CZ

4. ÚDRŽBA

Dbejte na to, aby stroj během provádění údržbářských prací na mechanických částech nebyl zapojen do napájení.

Stroje jsou navrhnuté pro bezproblémový provoz po dlouhou dobu s minimem údržby. Pomocí pravidelného čištění a správné péče pomůžete zajistit dlouhou životnost vašeho stroje.

• • •

Vady

Stroj je nutné pravidelně kontrolovat, zda se nevyskytly následující vady a v případě potřeby je třeba je opravit.

• Poškození napájecího kabelu Poškozená sestava spouště.

Zkrat.

Poškozené pohyblivé části.

Řešení problémů

• Když je stroj zapnutý, motor se netočí.

• • • • • Chyba v napájení.

Špatný kontakt ve spoušti.

Příliš nízké napětí v síti.

Poškozený motor.

Opotřebené uhlíkové kartáče.

• • • • • Zkontrolujte napájení.

Opravte nebo vyměňte sestavu spouště.

Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo příliš tenký.

Stroj nechejte opravit u odborníka.

Vyměňte uhlíkové kartáče.

• Motor vydává nadměrný hluk a točí se pomaly nebo vůbec.

• • • • Motor přetížený kvůli nadměrnému tlaku nebo hloubce vrtu.

Poškozený motor.

• • Příliš nízké napájecí napětí.

Opotřebené uhlíkové kartáče.

• Stroj nechejte opravit u odborníka.

Upravte napájecí napětí.

• Snižte tlak nebo hloubku vrtu, snižte sílu.

Vyměňte uhlíkové kartáče.

• Přehřátí v převodovce.

• • Přetížení stroje nebo tupý vrták Snížené napětí.

• • Snižte zatížení nebo naostřete vrták.

Upravte napájecí napětí.

• Značné jiskření z motoru.

• Zkontrolujte uhlíkové kartáče, zda nejsou opotřebené.

16

Ferm Ferm

При использовании регулярно осматривайте сверла.Притупившиеся сверла следует затачивать или заменять.

• • • • • Прежде чем вставить вал сверла в патрон, слегка смажьте его.

Сдвиньте фиксирующий стакан (11, рис. А) назад и вставьте сверло в отверстие патрона. Обратите внимание, чтобы резиновый диск оставался в наружном положении (пространство между диском и запорной манжетой). См. также рис. C.

Убедитесь, что направляющие сверла хорошо вошли в патрон, осторожно повернув сверло, чтобы оно встало на место. Oтпустите фиксирующий стакан.

Чтобы снять сверло, сдвиньте фиксирующий стакан назад и удержите его.

Патрон + адаптер

Рис.C + D

Используйте прилагаемый патрон для сверления стандартными свёрлами. Монтаж патрона осуществляйте в соответствии с рисунком.

При помощи патрона с зубчатым кольцом и цилиндрического хвостовика можно сверлить сталь, древесину и пластмассу.

Для сверления с перфорацией достаточно меньшего давления на дрель.

Слишком большое давление будет чрезмерно перегружать двигатель.

Регулярно контролируйте свёрла.Тупые свёрла необходимо заточить или заменить.

Oграничитель глубины

Рис.А

• • Вращая против часовой стрелки, ослабьте ручку.

Вставьте ограничитель глубины через отверстие в дополнительной ручке. • • Сдвиньте ограничитель на желаемую глубину.

Крепко затяните винт.

Переключатель выбора функции

Рис.E

Правильное положение переключателя для выбора каждой функции инструмента представлено на диаграмме.

1 = Oтбойный молоток/долото 2 = Вращательный колонковый перфоратор 3 = Сверление

Включение и выключение

• Чтобы начать сверление, нажмите спусковую кнопку.

• Чтобы прекратить сверление, отпустите кнопку.

RUS 37

• Проверьте следующее:

• Соответствует ли напряжение установки напряжению питания?

• В хорошем ли состоянии шнуры питания,изоляция и розетка:надежны ли,не плохо ли закреплены и не повреждены ли они?

• • • Хороший ли контакт в розетке питания?

Не выявляет ли перфоратор признаков ненормальной работы,перегрева или образования излишних искр?

При возникновении какой-либо из перечисленных выше проблем,немедленно прекратите использование инструмента и отдайте его специалисту на ремонт.

RUS

Электрическая безопасность

Всегда проверяйте,соответствует ли напряжение питания значению, указанному на паспортной табличке инструмента.

Инструмент имеет двойную изоляцию,соответствующую EN50144;поэтому заземление не требуется.

Замена шнуров питания и вилок

Немедленно избавляйтесь от старых шнуров и вилок сразу после их замены. Плохо закрепленный шнур питания опасно вставлять в сетевую розетку.

Использование удлинителей

Всегда используйте только проверенные удлинители, соответствующие номинальной мощности инструмента. Минимальное сечение жил - 1,5 мм 2 . При использовании катушечного удлинителя всегда разматывайте катушку полностью.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Колонковые перфораторы требуют очень маленького давления оператора.

Излишнее давление на инструмент может приводить к ненужному перегреву двигателя и прогоранию вращаемого инструмента.

Доополнительная ручка

Дополнительную ручку можно обернуть на 360° вокруг головки перфоратора, что обеспечивает безопасную и удобную эксплуатацию как для правшей, так и для левшей.

• • • Вращая против часовой стрелки, ослабьте ручку.

Поверните ручку в нужное положение.

Закрепите ручку в новом положении.

Как заменять или синмать сверла

Рис.А + В

Прежде чем менять сверла,выньте вилку питания из розетки.

36

Ferm Ferm

• • • • •

Výměna uhlíkového kartáče

• • Oba uhlíkové kartáče měňte najednou.

Uhlíkové kartáče pravidelně kontrolujte, zda nejsou opotřebené nebo poškozené.

Opotřebené uhlíkové kartáče vždy vyměňte.

Uhlíkové kartáče vždy udržujte čisté a zajistěte, aby ani jeden kartáč nebyl zacpaný.

Otevřete stroj a zkontrolujte/vyměňte uhlíkové kartáče.

V případě potřeby uhlíkové kartáče vyjměte a vyměňte.

Znovu poskládejte zadní rukojeť.

Čištění

Pouzdro stroje pravidelně čistěte měkkým hadrem, nejlépe po každém použití. Přesvědčete se, že ventilační průduchy jsou bez prachu a nečistot. Velmi odolnou špínu odstraňte měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě. Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzín, alkohol, čpavek, atd. Takovéto chemikálie poškodí syntetické komponenty.

Mazání

Obr.G

• • Pravidelně mažte hřídel příklepové vrtačky. Pravidelně kontrolujte hladinu maziva v stroji:

• • • Odstraňte mazací hlavici (12) na vrchu stroje (Off).

Odstraňte i druhou hlavici (se 4 zářezy).

Nyní můžete vidět otáčející se části vevnitř stroje: na pohyblivých částech by mělo být mazivo.

• • • V případě potřeby dejte do otvoru trochu maziva.

Do otvoru vložte hlavici a utáhněte ji.

Namontujte zpátky mazací hlavici (ON).

Závady

Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický nákres, které součástky lze objednat.

Životní prostředí

Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad příslušných látek.

Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

CZ

Záruka

Záruční podmínky najdete v záručním listu za tímto návodem k použití.

17

CZ 18

CE

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)

Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento

FBH-1100K

je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty.

EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

v souladu se směrnicemi.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

Dne 01-12-2007

ZWOLLE. NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Jelikož naší politikou je naše výrobky soustavně zlepšovat, vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění specifikaci výrobku změnit.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollanda

Ferm

4. Переключатель с блокировкой ударного режима 5. Крышка угольной щетки 6. Сетевой 7. Дополнительная 8. Ограничитель глубины сверления 9. Пылезащитная 10. Сверло 11. Запорная муфта 12. Колпачок масленки

2. РУКOВOДСТВO ПO БЕЗOПАСНOСТИ

В данном руководстве оператора используются следующие символы:

Внимательно читайте инструкции В соответствии с основными применяемыми нормами европейских директив Станок II класса – Двойная изоляция – Вилка с заземлением не требуется.

Риск повреждения инструмента и/или травм,смерти в случае несоблюдения инструкций данного руководства Вероятность поражения электрическим током В случае повреждения провода немедленно выньте вилку из источника электропитания;отключайте вилку от источника электропитания и во время проведения техобслуживания Надевайте средства защиты органов слуха и зрения Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

Oсобые указания по безопасности

• Используйте средства защиты слуха. Шум может стать причиной ухудшения слуха.

• Используйте вспомогательные рукоятки, поставляемые с инструментом. Потеря контроля может привести к травмам.

При использобнии этого механизиробаииого интрумента: • Исследуйте подлежащую сверлению поверхность на скрытую электрическую проводку, газовые трубы и прочие препятствия (например, с помощью металлоискателя).

RUS

Ferm

35

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ КOЛOНКOВЫЙ ПЕРФOРАТOР

Цифры,приведенные ниже в тексте,относятся к рисункам на стр.2 - 4.

Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство.Убедитесь,что знаете,как работает инструмент и как с ним работать.Oбслуживайте инструмент согласно данному руководству и обеспечивайте его правильное функционирование.Храните данное руководство и прочую прилагаемую документацию вместе с инструментом.

RUS

Использование по назначению

Вращательный колонковый перфоратор FBH-1100K предназначен для сверления отверстий в таких строительных материалах, как кирпич, бетон и т.п. Кроме того, вместе с зубчатыми зубилами SDS его можно применять в качестве отбойного молотка. Применять инструмент в других целях категорически запрещено.

Oсмотрите инструмент и принадлежности на наличие ущерба при перевозке.

Содржание

1. Информация о машине 2. Руководство по безопасности 3. Эксплуатация 4. Обслуживание

1. ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ Технические характеристики

Напряжение Частота Потребляемая мощность Скорость вращения без нагрузки Частота ударов Макс. диаметр сверла Бетон Сталь Дерево Масса Lpa (уровень звукового давления) Lwa (уровень звуковой мощности) Уровень вибрации

Информация об изделии

Рис.А + F

1. Переключатель режимов с блокировкой вращения 2. Переключатель «Вкл./ Выкл.» 230 В 50 Гц 1100 Вт 750 об/мин 2920/мин Ø 30 мм Ø 16 мм Ø 40 мм 6,0 кг 90,7 дБ(A) 105 дБ(A) 4,3 м/с 2

34

Ferm

ROTACIJSKI UDARNI VRTALNIK

Številke spodaj ustrezajo slikam na strani 2 - 4.

Pred uporabo stroja pozorno preberite vsebino priročnika. Spoznajte lastnosti stroja, kako le-ta deluje, in kako z njim delati. Stroj vzdržujte v skladu z navodili in se vedno znova prepričajte, da stroj pravilno deluje. Priročnik in ostalo dokumentacijo hranite skupaj s strojem.

SLO

Področje uporabe

Orodje FBH-1100K je izdelano za vrtanje izvrtin v materiale, kot so opeka, beton in podobni materiali. Orodje tudi lahko uporabljate kot kladivo v kombinaciji s priloženimi dleti SDS za obdelovanje hladnih kovin. Stroj ni primeren za uporabo v nobene druge namene.

Stroj in dodatke pred prvo uporabo preglejte in se prepričajte, da med transportom ni prišlo do poškodb.

Vsebina

1.

2.

Informacije o napravi Varnostna navodila 3.

4.

Obratovanje Vzdrževanje

1. INFORMACIJE O NAPRAVI Tehnične specifikacije

Napetost Frekvenca Imenska moč Vrtilna hitrost, prosti tek 230 V 50 Hz 1100 W 750/min 2920/min Udarna moč Največji premer svedra Beton Jeklo Ø 30 Ø 16 mm mm Les Ø 40 mm kg Lpa (zvočni tlak) Lwa (zvočna moč) Vibracija 90,7 dB(A) 105 dB(A) 4,3 m/s 2

O izdelku

Slika A + F

1. Stikalo za regulacijo vrtljajev 2. Stikalo za vklop/izklop

Ferm

19

SLO

4. Stikalo za preklop obratovanja vrtanje/udarjanje 5. Pokrov motornih ščetk 6. Priključni ročaj 8. Globinsko obroč 10. Sveder 11. Vpenjalna tulka 12. Mazalka

2. VARNOSTNA NAVODILA

V priročniku za uporabnika so uporabljeni naslednji simboli:

Natančno preberite navodila V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.

Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.

Označuje nevarnost električnega udara.

Vtikač izvlecite iz vtičnice na zidu Uporabljajte zaščitna očala in zaščito za sluh Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala.

Posebna varnostna navodila

• Nosite zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.

• Uporabljajte dodatne ročaje, ki se dobavljajo skupaj z orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.

Uporaba strojnega orodja: • Preglejte površino, ki jo nameravate obdelovati in locirajte skrito električno napeljavo, plinske cevi in ostale ovire (na primer, uporabite detektor za odkrivanje kovin).

20

Ferm

EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

w zgodności z przepisami.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

dnia 01-12-2007

ZWOLLE NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Jednym z założeń polityki firmy jest ciągłe ulepszanie produktów. Dlatego firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holandia

Ferm

CE

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI (PL)

Niniejszym oświadczamy, że

FBH-1100K

którego dotyczy instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i normami:

33 PL

PL

• • • W razie konieczności umieścić nieco smaru w otworze.

Zamknąć otwór, zakładając i dokręcając pokry wkę.

Założyć pokrywkę zewnętrzną (On)

Awarie

W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem serwisowym – adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być zamawiane.

Ochrona środowiska

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania.

Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

Gwarancja

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji przedstawionymi na karcie gwarancyjnej znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

32

Ferm

• Preverite naslednje:

• • Ali napetost naprave ustreza omrežni napetosti?

Ali so priključna vrvica, izolacija in vtič v dobrem stanju: nepoškodovani, nerazmajani • • • oz. niso defektni?

Ali je povezava v vtičnici omrežne napetosti pravilna in trdna?

Ali vrtalnik kaže znake nenormalnega obratovanja, pregrevanja oz. pretiranega iskrenja? Če pride do katere koli zgoraj omenjene težave, nemudoma prenehajte z delom in stroj odnesite v popravilo na pooblaščeni servis.

SLO

Električna varnost

Vedno preverite, ali je omrežna napetost enaka napetosti označeni na ploščici s tehničnimi podatki o stroju. Stroj je dvojno izoliran v skladu z EN50144. Stroja ni treba dodatno ozemljiti.

Menjava priključnih vrvic in vtičev

Priključne vrvice in vtiče, ki ste jih zamenjali z novimi, nemudoma zavrzite. Povezati vtič zrahljane priključne vrvice z vtičnico omrežne napetosti je zelo nevarno.

Uporaba podaljškov

Uporabljajte le preverjene podaljške z oznako, ki ustreza tehničnim podatkom na ploščici stroja. Najmanjša debelina jedra je 1,5 mm 2 . Če uporabljate podaljšek na motku, vodnik vedno odvijte do konca.

3. OBRATOVANJE

Delo z udarnim vrtalnikom ne zahteva visoke stopnje pritiska s strani uporabnika.

Preveč pritiska na orodje lahko vodi do nepotrebnega pregrevanja motorja in zgorevanja gnanega orodja.

Pomožni ročaj

Pomožni ročaj lahko zavrtite za 360° okoli vrtalne glave. Na ta način je uporaba varna in udobna tako za uporabnike levičarje kot uporabnike desničarje.

• • • Ročaj vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga sprostite.

Ročaj nastavite na želen položaj.

Ročaj zategnite v nov položaj.

Zamenjati in odstraniti svedre za vrtanje

Slika A + B

Pred menjavo svedrov odstranite vtič iz stenske vtičnice.

Ferm

21

Svdre med uporabo redno pregledujte. Tope svedre nabrusite oz. zamenjajte.

SLO

• • • • • Preden sveder vstavite v vpenjalno glavo, naoljite gred svedra. Blokirni rokavček (11, slika A) potisnite proti zadnji strani in vstavite sveder v odprtino vpenjalne glave. Prepričajte se, da se gumast kolut nahaja v zunanji legi (razdalja med kolutom in zapiralno obojko). Prav tako glejte sliko C.

Prepričajte se, da se je utor v svedru pravilno usedel v glavo. Sveder vrtite dokler se ne zaskoči na mesto. Sprostite blokirni rokavček.

Blokirni rokavček potisnite in držite v smeri proti zadnji strani in tako sprostite sveder.

Prižemnik + adapter

Slika C + D

Priložen prižemnik uporabljajte za vrtanje z običajnimi svedri. Prižemnik nainštalirajte kot je to prikazano na sliki.

Železo, les in plastični material lahko vrtate z obročastim pritezalnikom in cilindričnim vretenom.

Ko vrtate z kladivom, lahko izberete želen nizek pritisk. Previsok pritisk lahko preveč obremeni motor. Redno preverjajte rezila svedra. Topa rezila svedra nabrusite ali pa zamenjajte.

Nastavitev merilnika globine izvrtin

Slika A

• • Ročaj vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga sprostite.

Ravnilo merilnika globine vstavite skozi luknjo v pomožnem ročaju. • • Ravnilo potisnite na želeno globino.

Vijak ponovno trdno privijte.

Izbiralno stikalo

Slika E

Pravilne položaje izbiralnega stikala za vsako funkcijo stroja posebej si lahko ogledate v tabeli. 1 = Udarno kladivo/dleto 2 = Rotacijski udarni vrtalnik 3 = Vrtanje

Preklop On/Off

• • Pritisnite na prožilec in zaženite vrtalnik.

Spustite prožilec in ustavite vrtanje.

Montaža protiprašnega obroča

Slika F

Protiprašni obroč preprečuje, da bi večja količina prahu, ki nastane pri udarjanju/vrtanju v strop, zašla v sam stroj.

22

Ferm

• Silnik pracuje zbyt głośno, zbyt powoli lub zupełnie nie pracuje.

• • Przegrzanie skrzynki przekładniowej.

Intensywne iskrzenie z silnika.

• • • • • • Przeciążenie silnika spowodowane zbyt mocnym naciskiem lub zbyt dużą głębokością wiercenia.

Silnik uszkodzony.

• Zmniejszyć nacisk lub głębokość wiercenia, zmniejszyć moc.

• Urządzenie powinno być naprawiane przez upraw niony punkt serwisowy.

Napięcie zasilania zbyt niskie.

Zużyte szczotki węglowe.

Przeciążenie urządzenia lub stępione wiertło Zmniejszone napięcie.

• • • • Dostosować napięcie zasilania.

Wymienić szczotki.

Zmniejszyć obciążenie lub naostrzyć wiertło.

Dostosować napięcie zasilania.

• Sprawdzić, czy szczotki nie są zużyte.

PL

• • • •

Wymiana szczotek węęglowych

• Obie szczotki powinny być wymieniane równocześnie.

• • Należy systematycznie sprawdzać, czy szczotki nie są zużyte lub uszkodzone.

Zawsze wymieniać zużyte szczotki.

Dbać, aby szczotki były zawsze czyste i nic nie zakłócało ich prawidłowego działania.

Otworzyć urządzenie, aby sprawdzić/wymienić szczotki.

W razie konieczności wyjąć i wymienić szczotki.

Ponownie zamontować uchwyt.

Czyszczenie

Obudowa urządzenia powinna być systematycznie czyszczona przy użyciu miękkiej szmatki najlepiej po każdym użyciu. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są wolne od pyłu i brudu. Najpoważniejsze zabrudzenia mogą być usuwane za pomocą miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Nie należy używać jakichkolwiek rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Tego typu środki chemiczne mogą uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.

Smarowanie

Rys.G

• Systematycznie smarowaç wa ∏ ek wiertarki. • W regularnych odst´pach czasu sprawdzaç poziom smaru w urzàdzeniu:

• Zdjąć pokrywkę (12) znajdującą się na górze urządzenia (Off) • • Zdjąć również drugą pokrywkę (z 4 wycięciami) Teraz widoczne będą ruchome części znajdu jące się wewnątrz urządzenia: elementy ruchome powinny być nasmarowane.

Ferm

31

PL

• Aby zatrzymać wiercenie, zwolnić przycisk spustowy.

• • • •

Montaż osłony przeciwpyłowej

Rys. F

Osłona przeciwpyłowa zapobiega dostaniu się do maszyny dużych ilości pyłu przy wierceniu sufitów.

Zdejmij wiertło Nasuń odpylacz na wał wiertła Umieść wiertło z odpylaczem w uchwycie wiertarskim Uszkodzony odpylacz zawsze należy natychmiast wymienić

4. KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych dotyczących części mechanicznych należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu.

Urządzenia projektowane są z myślą o bezawaryjnej pracy przez długi okres przy minimalnej konserwacji. Systematyczne czyszczenie i utrzymywanie urządzenia w odpowiednim stanie umożliwi przedłużenie jego trwałości.

Udzkodzenia

Urządzenie powinno być systematycznie sprawdzane pod kątem opisanych poniżej uszkodzeń. W razie potrzeby należy dokonać odpowiednich napraw.

• • • • Uszkodzenie przewodu zasilającego Uszkodzenie zespołu przycisku spustowego.

Spięcia.

Uszkodzone części ruchome.

Rozwiązywanie problemów

• Po włączeniu urządzenia silnik nie pracuje.

• • • • • Brak zasilania.

Nieprawidłowy kontakt przycisku spustowego.

• • Napięcie zasilania zbyt niskie.

Silnik uszkodzony.

Zużyte szczotki węglowe. • • • Sprawdzić zasilanie.

Naprawić lub wymienić zespół przycisku spustowego Przedłużacz zbyt długi lub nieodpowiedni.

Urządzenie powinno być naprawiane przez uprawniony punkt serwisowy.

Wymienić szczotki

30

• • • • Odstranite sveder Protiprašni obroč poveznite preko stebla svedra Sveder skupaj s protiprašnim obročem potisnite v vpenjalno glavo Če se protiprašni obroč poškoduje, ga takoj zamenjajte

4. VZDRŽEVANJE

Pred vzdrževalnimi deli na mehanskih delih preverite, ali ste izklopili stroj iz omrežne napetosti.

SLO

Stroji so izdelani za dolgo dobo brezhibnega obratovanja ob minimalnem vzdrževanju. Z rednim čiščenjem in prvilno nego bo vaš stroj dolgo in zadovoljivo deloval.

Okvare

Stroj redno pregledujte. Okvare, ki so opisane spodaj, po potrebi popravite: • • Poškodovana priključna vrvica Pokvarjen prožilec ON/OFF • • Kratek stik.

Poškodovani premikajoči deli.

Iskanje napak

• Stroj je vklopljen, a motor ne obratuje.

• • • • Napaka v dovodu električne energije Slab kontakt v prožilcu ON/OFF.

Prenizka omrežna napetost Defekten motor • Motor obratuje nenormalno glasno in prepočasi oz. sploh ne obratuje.

• Obrabljeni grafitni krtački.

• Motor preobremenjen zaradi prevelikega pritiska oz. prevelike globine vrtanja.

Defekten motor.

• • • Prenizka dobavna napetost.

Obrabljeni grafitni krtački.

• • • • • Preverite dovod električne energije.

Popravite oz. zamenjajte prožilec.

Predolg oz. prešibak podaljšek Stroj odnesite v popravilo na servis.

Zamenjajte grafitni krtački.

• Zmanjšajte pritisk oz.

globino vrtanja, zmanjšajte moč.

• • • Stroj odnesite v popravilo na servis.

Prilagodite dobavno napetost.

Zamenjajte grafitni krtački.

Ferm Ferm

23

• Pregrevanje v prenosnem okrovu.

SLO

• Nenormalno iskrenje iz motorja.

• • Preobremenjen stroj oz.

top sveder Zmanjšajte napetost.

• • Zmanjšajte obremenitev oz. nabrusite sveder.

Prilagodite dobavno napetost.

• Preverite, ali sta obrabljeni grafitni krtački. • • • • •

Menjava grafitnih krtačk

• • Zamenjajte obe grafitni krtački istočasno.

Grafitni krtački redno pregledujte. Ali sta obrabljeni oz. defektni?

Obrabljeni grafitni krtački zamenjajte.

Grafitni krtački morata biti čisti in neovirani.

Ko želite pregledati/zamenjati grafitni krtački, odprite stroj.

Po potrebi odstranite in zamenjajte grafitni krtački.

Ponovno sestavite ročaj na zadnji strani.

Čiščenje

Ohišje stroja redno čistite z mehko krpo, če je le mogoče, po vsaki uporabi. Odprtine za zračenje morajo biti čiste, v njih ne sme biti prahu in ostankov umazanije. Trdovratno umazanijo očistite z mehko krpo, ki ste jo namočili v milnico. Ne uporabljajte topil, kot so bencin, alkohol, salmiak itd. Takšne snovi poškodujejo sintetične dele.

Mazanje

Slika G

• • Gred udarnega vrtalnega stroja redno mažite. Redno pregledujte nivo masti v stroju:

• • • • • • Odstranite mazalko (12) na vrhu stroja (Off).

Odstranite tudi drugi pokrovček (s 4 zarezami).

Sedaj so vam na vpogled vrtilni deli v stroju: na premikajočih delih mora biti mast.

Po potrebi vnesite nekaj masti v odprtino.

Namestite pokrov na odprtino in ga ponovno privijte.

Ponovno montirajte mazalko (On).

Okvare

V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko naročite.

Okolje

Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner, da bo reciklirana.

24

Ferm

Wymiana i usuwanie wiertła

Rys. A + B

Przed przystąpieniem do wymiany wiertła należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Podczas pracy należy regularnie sprawdzać stan wierteł. Stępione wiertła muszą zostać naostrzone lub wymienione.

• • • • Przed włożeniem wiertła do uchwytu należy je lekko naoliwić.

Przesunąć tuleję blokującą (11, Rys. A) do tyłu i włożyć wiertło do otworu w uchwycie. Pamiętaj, że tarcza gumowa zatrzymuje się w położeniu zewnętrznym (przestrzeń pomiędzy tarczą i tuleją blokującą). Zob. też ryc. C.

Należy upewnić się, że rowek wiertła został umieszczony w uchwycie w odpowiednim położeniu, powoli przekręcając wiertło, aż do chwili, kiedy wskoczy we właściwe miejsce.

Poluzować tuleję blokującą.

Aby wyjąć wiertło, przesunąć tuleję blokującą do tyłu.

Uchwyt i przystawka

Ryc. C + D

Do wiercenia zwykłymi wiertłami używaj uchwytu dołączonego do narzędzia. Zamontuj uchwyt zgodnie z rysunkiem.

Do wiercenia w stali, drewnie i tworzywie sztucznym służy okrągły uchwyt i cylindryczny trzpień.

Przy wierceniu udarowym konieczny jest lekki nacisk. Zbyt duży nacisk niepotrzebnie obciąża silnik.

Regularnie kontroluj wiertła. Stępione wiertła należy ostrzyć lub wymieniać.

• • •

Regulacja miernika głęębokości

Rys. A

• Poluzować uchwyt przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Włożyć miernik głębokości z podziałką do otworu w uchwycie pomocniczym. Umieścić miernik na odpowiedniej głębokości.

Mocno dokręcić śrubę.

PrzeĮącznik funkcji

Rys. E

Właściwe położenie przełącznika dla każdej funkcji urządzenia pokazane zostało na schemacie.

1 = Młot burzący/świder 2 = Obrotowa wiertarka udarowa 3 = Wiercenie

Włączanie/Wyłączanie

• Aby rozpocząć wiercenie, wcisnąć przycisk spustowy.

Ferm

29 PL

PL

Praca z urzàdzeniem: • Należy sprawdzić, czy w powierzchni, w której ma zostać wykonany otwór, nie znajdują się ukryte przewody elektryczne lub gazowe albo inne przeszkody (można wykorzystać do tego celu wykrywacz metali).

• Należy sprawdzić następujące kwestie:

• • Czy napięcie zasilania odpowiada napięciu roboczemu urządzenia?

Czy przewody zasilające, izolacja i wtyczka są w dobrym stanie: całe, niepoluzowane lub uszkodzone?

• • • Czy istnieje dobre, solidne podłączenie do gniazdka zasilania?

Czy wiertarka nie wykazuje żadnych objawów nieprawidłowej pracy, przegrzania lub nadmiernego iskrzenia?

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych problemów, należy natychmiast przerwać pracę z urządzeniem i dokonać naprawy w uprawnionym punkcie serwisowym.

Bezpieczeństwo elektryczne

Należy zawsze upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu roboczemu wskazanemu na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie posiada podwójną izolację zgodną z normą EN50144; nie jest więc konieczne uziemienie.

Wymiana przewodu zasilającego lub wtyczki

Zużyte przewody i wtyczki powinny zostać wyrzucone natychmiast po dokonaniu wymiany.

Włożenie przewodu zasilania do gniazdka sieciowego bez odpowiedniej wtyczki jest bardzo niebezpieczne.

Używanie przedłużaczy

Należy używać tylko atestowanych przedłużaczy, odpowiednich dla mocy znamionowej urządzenia. Minimalna grubość rdzenia powinna wynosić 1,5 mm 2 . W przypadku przedłużaczy bębnowych należy w pełni rozwinąć przedłużacz.

3. FUNKCJONOWANIE

Wiertarka wymaga bardzo niewielkiego nacisku ze strony użytkownika. Zbyt mocny nacisk na narzędzie może doprowadzić do przegrzania silnika i spalenia urządzenia.

Uchwyt pomocniczy

Uchwyt pomocniczy może być obracany o 360o w stosunku do głowicy wiertarki, umożliwiając bezpieczną i wygodną pracę osobom zarówno prawo- jak i leworęcznym.

• • • Poluzować uchwyt przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obrócić uchwyt aż do żądanego położenia.

Dokręcić uchwyt w nowym położeniu.

28

Ferm Ferm Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala.

Garancija

Garancijske pogoje preberite na garancijskem listu, ki se nahaja na zadnji strani teh navodil za uporabo.

CE

IZJAVA O SKLADNOSTI (SLO)

Na lastno odgovornost izjavljamo, da naveden

FBH-1100K

ustreza naslednjim standardom in standardnim dokumentom

EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

v skladu s predpisi.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC SLO

z dne 01-12-2007

ZWOLLE NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Ker je naša tržna politika nenehno izboljševanje izdelkov, si pridržujemo pravico do sprememb podatkov o izdelku brez predhodnega obvestila.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nizozemska

25

PL

OBROTOWA WIERTARKA UDAROWA

Cyfry zamieszczone w poniższym tekście odnoszą się do rysunków na stronie 2 - 4.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Należy upewnić się, że operatorowi znana jest zasada pracy urządzenia oraz sposób jego obsługi. Konserwacja urządzenia powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami - zapewni to prawidłową pracę maszyny.

Niniejsza instrukcja obsługi z załączoną dokumentacją powinny być przechowywane wraz z urządzeniem.

Zastowanie

Wiertarka FBH-1100K przeznaczona jest do wykonywania otworów w materiałach budowlanych, jak cegła, beton itp. . Ponadto urządzenie może być wykorzystywane jako młot burzący przy zastosowaniu dostarczonych w zestawie przecinaków ślusarskich SDS.

Urządzenie nie jest przeznaczone do jakichkolwiek innych zastosowań.

Prosimy o sprawdzenie, czy urządzenie oraz akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Spis treści

1. Informacje o urządzeniu 2. Instrukcje 3. Funkcjonowanie 4. Konserwacja

1. INFORMACJE O URZĄDZENIU Specyfikacja techniczna

Napięcie Częstotliwość Moc znamionowa Prędkość obrotowa, bez obciążenia Liczba uderzeń Maks. średnica wiertła Beton Stal Drewno Lpa (Ciśnienie akustyczne) Lwa (Moc akustyczna) Wibracje

Informacje o produkcie

Rys. A + F

1. Dźwignia blokady funkcji wiertarki 230 V 50 Hz 1100 W 750/min 2920/min Ø 30 mm Ø 16 mm Ø 40 mm 90,7 dB(A) 105 dB(A) 4,3 m/s 2

26

Ferm Ferm

2. Włącznik / wyłącznik 3. Uchwyt 4. Dźwignia blokady funkcji młota 7. Uchwyt głębokości 10. Wiertło 11. Pierścień blokujący 12. Pokrywka otworu do smarowania

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji obsługi zamieszczone zostały następujące symbole:

Dokładnie przetyczać instrukcję.

Zgodnie z odpowiednimi podstawowymi standardami bezpieczeństwa z Dyrektyw Europejskich.

Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna – Wasze gniazdo nie potrzebuje uziemenia.

W razie nie przestzegania danej instrukcji obsługi może powstać ryzyko zranienia oraz zginięcia personelu lub uszkodzenia narzędzia.

Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

PL

Styk (wtyczkę) odłączyć od głównego przewodu.

Nosić okulary ochronne oraz ochraniać uszy.

Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa

• • Stosuj środki ochrony słuchu. Przebywanie w hałasie może być przyczyną utraty słuchu.

Używaj uchwytów pomocniczych dostarczonych wraz z narzędziem. Utrata kontroli nad narzędziem może być przyczyną urazów.

27

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement