Ferm CSM1026 FKS-210L Circular saw with laser Instrukcja obsługi

Ferm CSM1026 FKS-210L Circular saw with laser Instrukcja obsługi
Art. no. CSM1026
GB
D
NL
F
E
Subject to change
Änderungen vorbehalten
Wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications
Reservado el derecho de modificaciones
técnicas
P
Reservado o direito a modificações
I
Con riserva di modifiche
S
Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N
Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
H
Változtatás jogát fenntartjuk
CZ
Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL
Temat do zmiany
LT
LV
EST
RO
RUS
UA
GR
FKS-210L
Akeitimų objektas
Var tikt veiktas izmaiņas
Võimalikud on muudatused
Cuprinsul poate suferi modificări
Компания Ferm постоянно
совершенству ет выпускаемую ею
продукцию. Поэтому в технические
характеристики могут вноситься
измнения без предварительного
уведомления.
Компанія постійно вдосконалює
продукцію, що нею випускається. Тому
технічні характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
H
CZ
SLO
PL
RUS
GR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
04
NÁVOD K POUŽITÍ
10
NOVODILA ZA UPORABO
16
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI
21
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
27
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™
34
www.ferm.com
www.ferm.com
0709-18.2
DECLARATION OF CONFORMITY
FKS-210L
(GB)
(D)
(NL)
(F)
(E)
(P)
(I)
(S)
(FIN)
(N)
(DK)
(H)
Fig.A
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with the following
standards or standardized documents:
Wir erklären unsere alleinige Verantwortung, dass
dieses Produkt konform den nachstehenden
Standards oder standardisierten Dokumenten ist:
Wij verklaren dat dit product voldoet aan de
volgende normen of normatieve documenten:
Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ce produit est conforme aux normes standard
et aux documents normalisés suivants:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto cumple con las siguientes
normas o documentos normalizados:
Declaramos sob nossa única responsabilidade que
este produto está em conformidade com as
seguintes normas e documentos normalizados:
Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità
che il prodotto è conforme alle seguenti normative
o documenti standardizzati:
Vi förklarar, helt på eget ansvar, att denna produkt
uppfyller följande normer och standardiserade
dokument:
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä tuote
on seuraavien standardien tai standardoitujen
dokumenttien mukainen:
Vi erklærer på eget ansvar at dette produkt er i
samsvar med følgende standarder eller
standardiserte dokumenter:
Vi erklærer herved, udelukkende på eget ansvar, at
dette produkt opfylder følgende standarder eller
standardiserede dokumenter:
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában
kijelentjük, hogy jelen termék megfelel az alábbi
szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:
Circular saw
(CZ)
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek
je ve shodě s následujícími normami a normovanými
dokumenty, v souladu se směrnicemi:
(SLO) Izjavljamo, da je ta izdelek v ustreza naslednjim
normam ali normativnim dokumentom, v skladu s
predpisi:
(PL) Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego dotyczy
instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i
normami, w zgodności z przepisami:
(LT)
Atsakingai pareiškiame, kad šis produktas atitinka
šiuos standartus ar standartizavimo dokumentus,
pagal šiuos reglamentus:
(LV) Mēs, uzņemoties atbildību, paziņojam, ka šis ražojums
atbilst šādiem tipveida dokumentu standartiem,
saskaņā ar normatīvajiem noteikumiem:
(EST) Me kinnitame oma vastutusega, et see toode on
vastavuses järgnevate standarddokumentidega,
kooskõlas regulatsioonidega:
(RO) Noi declarăm că produsul acesta este în împlineşte
cerinţele următoarelor norme, pe bază de
prevederile directivelor:
(RUS) Под нашу исключительную ответственность
удостоверяем, что данное изделие
удовлетворяет следующим стандартам и
нормативным документам, согласно следующим
предписаниям:
(UA) Під нашу виключну відповідальність
засвідчуємо, що даний продукт відповідає
наступні стандарти і нормативні документи, у
відповідності з постановами:
(GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ ÏËÚÔ› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ˘· ‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·
ÚÔÙ‡ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜:
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
98/37/EC, 2006/95/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Zwolle, 01-02-2007
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product
specification without prior notice.
Fig.B
02
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
Ferm
Ferm
43
GB
Fig.C
Fig.D
Fig.E
42
Ferm
Ferm
03
H
GB
KÖRFÜRÉSZ
Azalábbi szövegben a 2 - 3 oldalon közölt
rajzokon feltüntett számok szerepelnek.
Kérjük, az Ön és mások biztonsága
érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
tájékoztatót, mielőtt használni kezdené
a készüléket. Ez segít abban, hogy
könnyebben megértse a szerkezet
működését, és ne vállaljon felesleges
kockázatot. Tartsa ezt a használati
utasítást biztonságos helyen, mert
később szükség lehet rá.
Ellenőrizze először, hogy a szállítmány nem
sérült-e meg és, hogy minden alkatrész
megtalálható-e a csomagban.
A kézikönyvben a következ szimbólumokat
alkalmazzuk:
1. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A jelen használati utasításban leírtak be
nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Elektromos feszűltség meglétére utal.
Műszaki jellemzők
230 V~
50 Hz
1800 W
5000/min.
210x30x2.4 mm
T40
6.4 kg
97.2 dB(A)
110.2 dB(A)
1.138 m/s2
Termékinformáció
A Ábra
1. Markolat
1A.Kiegészítő markolat
2. Típusjelző lap
3. Kétállású kapcsoló
4. Fűrészelési mélység beállító kar
5. Hálózati csatlakozózsinór
6. Hasítókés
7. Biztonsági védőelem a fűrészlaphoz
8. Hatlapfejű csavar
9. Talplemez
10.Karima
11. Fűrészlap
12.Védőberendezés
04
Kicsomaglás
Tartozékok a körfűrészgéphez:
1 Védőberendezés
1 TCT Fűrészlap ∅ 210 mm, T40
1 TCT Fűrészlap ∅ 210 mm, T60
1 Csőkulcs
2. BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK
Tartalom
1. A készülék leírása
2. Biztonsági utasítások
3. Helyezes
4. Beüzemelés
5. Karbantartás
Feszültség
Frekvencia
Bemenőteljesítmény
Üresjárati sebesség
Fürészlap
Hiányoznak
Tömeg
Lpa (zajnyomásszint)
Lwa (teljesítményi zajszint)
aw (rezgésérték)
13.Védőberendezés rögzítő gomb
14.Fűrészelési szög beállító kar
- Tengelyrögzítő zár (C3. ábra)
Tartsa távol a jelenlevő személyeket
Rendkívuuli biztonsági előírások
Veszély
a) A fűrészelés helyét, és a fűrésztárcsát ne
fogja meg. A másik kezével fogja meg a
pótfogantyút, vagy a villanymotor házát. A
körfűrészt mindig két kézzel fogja, így
elkerülheti a sérüléseket.
b) A munkadarab alsó részét ne fogja meg. A
munkadarab alatt a körfűrész védőburkolata
nem nyújt védelmet.
c) A fűrészelési mélységet a munkadarab
vastagságára állítsa be. A munkadarabból
alul ne álljon ki teljesen a fűrésztárcsa foga.
d) A fűrészelendő munkadarabot kézzel, vagy
lábbal tartani tilos. A munkadarabot helyezze
stabil helyre, és megfelelően rögzítse le. A
munkadarab helyes megfogása és rögzítése
csökkenti a sérülésveszélyeket, és a
fűrésztárcsa berágódását, vagy beékelődését
a munkadarabba.
Ferm
Ferm
41
GR
H
ñ
ñ
¶ÚÈÔÓ›ÛÙ Ì ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi Î·È ‰ÒÛÙÂ
ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
ñ ¶ÚÔÛʤÚÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Ferm ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ / ηÈ
ÂÈÛ΢‹.
2. ∏ Ì˯·Ó‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÙ·Ó Ù›ıÂÙ·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ñ À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ ∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ› ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ À¿Ú¯ÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.
ñ ¶ÚÔÛʤÚÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Ferm ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ / ηÈ
ÂÈÛ΢‹.
3. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Îfi‚ÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÂ
¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ Ë ÎÔ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›Â˜.
ñ √ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚ˆÌ¤ÓÔ˜ ‹ ÛÙÔ̤̈ÓÔ˜.
ñ AÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ.
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹
Û˘Û΢·Û›·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο
Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.
¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›·
·Ó·ÎψÛ˘.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ
ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ
ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜
·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
4. ΔÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Î¿ÓÂÈ ıfiÚ˘‚Ô ‹ / ηÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÒÌ·Ï·.
ñ ∂¯Ô˘Ó Êı·Ú› ÔÈ ·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ „‹ÎÙÚ˜.
ñ ¶ÚÔÛʤÚÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Ferm ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ / ηÈ
ÂÈÛ΢‹.
A gép visszarúgásának oka és megelőzése
• A visszarúgás egy hirtelen és váratlan
reakció, amit a fűrésztárcsa beszorulása,
beékelődése, vagy kiegyensúlyozatlansága
okoz, aminek következtében a körfűrész
kiugrik a vágási vonalból, és a gépkezelő
irányába kilökődik.
• Amikor a fűrésztárcsa a fűrészelési résben
beszorul, vagy beékelődik, a fűrésztárcsa
hirtelen leblokkolása miatt a motor által
létrehozott nyomaték a gépre tevődik át, ami
a gép kezelő felé történő hirtelen
kilökődésével jár.
• Amennyiben a fűrésztárcsa a fűrészelési
résben elgörbül, vagy kitér a vágási irányból,
akkor a fűrésztárcsa hátsó fogai belekapnak a
fűrészelendő anyagba, a fűrésztárcsa a
géppel együtt megemelkedik, és kiugrik a
munkadarabból.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË
ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜
ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È
‚ÚˆÌÈ¿. ∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Ì·Ï·Îfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤
ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. Δ· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
§›·ÓÛË
Δo Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
μÏ·‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘
ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·
·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
40
e) Az elektromos kéziszerszámot munka közben
a szigetelt részein fogja meg, mert egy
véletlen kábelátvágás (rejtett kábel, vagy a
gépé) áramütést okozhat. A feszültség alatt
lévő kábelek véletlen átvágásával a gép
szigeteletlen fém részei feszültség alá
kerülnek, amelyek megfogása áramütéshez
vezethet.
f) Hosszirányú fűrészelés esetében használjon
párhuzamvezetőt, vagy vezetőlemezt. Ezzel
pontosabb vágást végezhet, továbbá
megelőzheti a fűrésztárcsa beékelődését is.
g) Csak olyan fűrésztárcsákat szereljen a gépre,
amelynek felfogó furata a gép
specifikációjának megfelel (rombusz vagy kör
alakú nyílás). A körfűrész szerelőelemeinek
nem megfelelő fűrésztárcsa felszerelésekor a
tárcsa kimozdulhat a motor tengelyéből, a
fűrészgép kezelhetetlenné válik, és súlyos
balesetet okozhat.
h) A fűrésztárcsa felfogásához sérült, vagy más
méretű alátéteket és csavart használni tilos. A
rögzítő alátét és csavar kizárólag csak ezen a
fűrészgépen használható, és a méretezésük
biztosítja a fűrészgép optimális és
biztonságos használatát.
A visszarúgás általában a körfűrész helytelen
használatára, a helytelen fűrészelési módra, vagy
a nem megfelelően megválasztott fűrészelési
feltételekre vezethető vissza. A visszarúgás
azonban általában elkerülhető, ha betartja az
alábbi megelőző intézkedéseket.
Ferm
Ferm
a) A körfűrészt mindig két kézzel fogja és
vezesse, a kezét pedig úgy tartsa, hogy az fel
tudja venni az esetlegesen fellépő, visszafelé
ható reakcióerőket. Álljon a körfűrész
valamelyik oldalán, nem pedig a vágási
vonalban. A visszarúgás iránya általában a
vágási vonalban van. A kezelő, amennyiben
fel van készülve, és megtette a szükséges
intézkedéseket, akkor úrrá tud lenni az
esetleges gépvisszarúgásokon.
b) Amennyiben a fűrésztárcsa beékelődik,
leblokkol, vagy a fordulatszáma erősen
lecsökken, akkor engedje el a főkapcsolót, és
a gépet a munkadarabban hagyva várja meg
a fűrésztárcsa teljes leállását. Amennyiben a
fűrésztárcsa még forog, akkor a gépet
hátrafelé húzni, vagy a munkadarabból
kiemelni tilos, mert a fogak elakadása
visszarúgáshoz vezethet. Állapítsa meg,
hogy mi okozta a fűrésztárcsa beékelődését,
és előzze meg az újbóli bekövetkezését.
c) A gép újbóli indítása előtt állítsa a vágási
vonalba a fűrésztárcsát, és ellenőrizze le,
hogy a fűrésztárcsa fogai nem érnek-e hozzá
a munkadarabhoz. Amennyiben beékelődött
fűrésztárcsával indítja el a gépet, akkor az
visszarúg, vagyis kilökődik a munkadarabból.
d) A nagy méretű lap munkadarabokat
megfelelően támassza alá, hogy
megakadályozza a fűrésztárcsa beszorulását,
és ezzel a gép visszarúgását. A nagy lapok a
saját súlyuk hatására meghajolnak
(meggörbülnek). A nagy lapokat mindkét
oldalukon, és a vágási vonalhoz, illetve a
szélhez közel kell megtámasztani.
e) Életlen és sérült fűrésztárcsákat ne
használjon. Az életlen, vagy nem megfelelő
fűrésztárcsa használata miatt a vágási rés túl
kicsi lesz, aminek következtében a
fűrésztárcsa és a munkadarab közti súrlódás
megnő, amely a tárcsa beszorulásához, és a
gép visszarúgásához vezethet.
f) A vágási mélység és a fűrészelési szög
beállító és rögzítő elemeit a fűrészelés
megkezdése előtt jól meg kell húzni. A
fűrésztárcsa helyzetét rögzítő elemek
fűrészelés közbeni lelazulása a tárcsa
beszorulásához, és a gép visszarúgásához
vezethet.
g) Amennyiben a fűrésztárcsát olyan anyagba
(falba, padlóba stb.) „süllyeszti” bele,
amelyben idegen tárgyak lehetnek, akkor a
fűrésztárcsa elakadása gépvisszarúgáshoz
vezethet.
05
H
GR
A fűrésztárcsa „besüllyesztésekor” az
elakadhat a rejtett tárgyakban (vezeték, szeg
stb.), és a tárcsa leblokkolása
gépvisszarúgást okoz.
Biztonsági utasítások, alsó védőburkolat
a) A munka megkezdése előtt ellenőrizze le,
hogy az alsó védőburkolat megfelelően
bezárul-e. Amennyiben ez az alsó
védőburkolat nem mozog akadálymentesen,
illetve az nem zárul be teljesen, akkor a gépet
ne használja. Az alsó védőburkolatot kikötni,
vagy folyamatosan nyitva tartani tilos. A
fűrészgép leejtése esetén ez az alsó
védőburkolat meghajolhat. Az alsó
védőburkolatot a rajta található kis karral lehet
kinyitni. A kar mozgatásával ellenőrizze le,
hogy a védőburkolat akadálymentesen
mozog-e a fűrészgép bármilyen mélység- és
szögbeállításában, illetve, hogy az nem ér-e
hozzá a fűrésztárcsához, vagy a géphez.
b) Ellenőrizze le az alsó védőburkolat
visszahúzó rugójának működését. Ha a
védőburkolat és a visszahúzó rugó nem
működnek megfelelően, akkor azokat a gép
használata előtt ki kell javítani. Az alsó
védőburkolat szabad mozgását
akadályozhatja hozzáérő alkatrész, lerakódott
szennyeződés, vagy forgács is.
c) Az alsó védőburkolatot csak különleges
fűrészelési munkáknál (besüllyesztés, vagy
ferdefűrészelés) szabad kézzel kinyitni. Az
alsó védőburkolatot a kis karral nyissa ki, és a
kart engedje el, amikor a fűrésztárcsa már
megfelelően belekapott a munkadarabba.
Minden más fűrészelés munka esetében a
védőburkolatnak automatikusan kell
működnie.
d) A fűrészgép lehelyezése (asztalra, padlóra
stb.) előtt ellenőrizze le, hogy az alsó
védőburkolat megfelelően védi-e a
fűrésztárcsát. Amennyiben a védőburkolat
nem takarja a fűrésztárcsát, akkor a még
forgó fűrésztárcsa a lehelyezéskor a gépet
megdobhatja, ami balesettel, és a gép, vagy
más tárgyak sérülésével járhat. Ne felejtse el,
hogy a fűrésztárcsa a gép kikapcsolása után
még egy ideig szabadon forog.
A körfűrész hhasználata előtt
• Ellenőrizze a következőket:
• Megfelel-e a motoron szereplő használati
feszültség a halėzati feszültséggel.
06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A szerszám csatlakozė dugėja és a
vezeték sértetlen állapotban vannak-e.
• Bizonyosodjon meg rėla, hogy a
fürészlaprėl nem hiányoznak-e
fürészfogak, hogy a fürészlap nincs-e
megrepedve és hogy a fürészlap
éppségben van-e. Hiányosság esetén
azonnal cserélje ki a fürészlapot.
• A fürészlap biztonságosan helyére vanerösitve.
Ne használjon deformálodott van
megkárosodott fürészlapot.
Ne használjon HSS fürészlapokat.
Csak olyan fürészlapot használjon, ami
megegyezik a leirásban feltüntetett
méretekkel és külsövel.
Soha ne prėbálja a fürészt megállitani a
fürészlap oldalára kifejtett nyomással.
Bizonyosodjon meg rėla, hogy a mozgathatė
védöburok nincs akadályoztatva a
mozgásban. Bizonyosodjon meg rėla, hogy
müködik-e az a mechanizmus ami a
védöburkot a zárt poziciėba tolja.
Ne akadályozza a védöburkot a szabad
mozgásban.
Figyeljen a fa fürészelésénél a fában
elöfordulė bütykökre, szögekre és
szennyezödésekre, amelyek a fa
fürészelésénél veszélyes helyzeteket
okozhatnak.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a körfürészt.
Csakis fa fürészeléséhez használja a
körfürészt.
A körfűrész használata közben
• A megmunkálandė munkadarabot megfelelö
mėdon rögzitse.
• Faforgács és egyéb hulladékok nem
távolithatėk el szabad kézzel a fürész
közvetlen kozeleböl. Ha a fahulladék a mozgė
és a rögzitett részek közé ragadt, akkor a
gépet le kell állitani, a gépet áramtalanitani,
majd ezután távolithatė el a hulladék.
• Gondoskodjon arrėl, hogy a gép
bekapcsolásakor a fürész ne legyen
érintkezésben a munkadarabbal. Várjon amig
a körfürész eléri maximális fordulási
sebességét.
• Ne fürészeljen olyan munkadarabot, amely
hosszabb mint a fürész szélessége.
• Bizonyosodjon meg rėla, mielött falba vagy
padlėba fürészel, hogy azon a helyen
nincsenek elektromos áram-, gáz- vagy
vizvezetékek.
Ferm
ñ
AÊ‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (A), ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ
ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
ñ
ÃÚËÛË
ñ ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Î·ÙÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ,
ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ٷ ‰˘Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÂχıÂÚ·
ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ÙÂ Î·È Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ.
ñ £¤ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
ñ ∫ÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ·ÚÁ¿ ÚÔ˜ ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯·Ú¿Í·Ù ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· Î·È ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ·ÚÁ¿
ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔÛÙ¿.
ñ ™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
AÊ‹ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ
ÁÈ· Û·˜! °È' ·˘Ùfi, ÌË ÛÚÒ¯ÓÂÙÂ ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ.
∫fiÊÙ˘ ‰¤ÈÍÂÚ
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÊÙ˘ ‰¤ÈÍÂÚ
∏ ·ÚÈ· ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÊÙË Ï¤È˙ÂÚ
‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ÎÔ‹ Û ¢ı›·:
·) ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‹
‚) Ì ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi
Ì·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜.
∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 65
cm, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ Û¤Á·
¯ÂÈÚfi˜. ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎfiÊÙË
ϤÈ˙ÂÚ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙÂ
ÙÔ. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì Ӥ˜.
ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ «Micro/AAA» ÙˆÓ
1,5 V.
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Âٿ٠·ÏȤ˜ ‹ ¿‰ÂȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
ÛÙ· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÒÛÙ ÙȘ ÛÂ
ÂȉÈο ÛËÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ô‚Ï‹ÙˆÓ.
ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ fiÏÔÈ + Î·È – Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ñ ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ
̤ÚÔ˜ Û·˜, ȤÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
Ferm
Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ
·ÚÁ¿ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÎfiÊÙ˘ ϤÈ˙ÂÚ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ
ηϿ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ Î·¿ÎÈ
ηٷÎfiÚ˘Ê· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ∂¿Ó ÙÔ Î·¿ÎÈ
·ÓÔ›ÁÂÈ, Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ·
ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ˆÛfiÙÔ˘ ÙÔ Î·¿ÎÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ
ηϿ ÎÏÂÈÛÙfi.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ʈÙfi˜
ñ √ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Ë ÛÎÏËÚ‹
¯Ú‹ÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ
·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ϤÈ˙ÂÚ.
ñ ∏ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ Û¤Á·˜ Â¿Óˆ
Û ·ÏÊ¿‰È ‹ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Â‰Ë Û·Ó›‰·.
ñ £¤ÛÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ñ ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ
·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ·ÏÊ·‰ÈÔ‡ ‹ Ù˘
Û·Ó›‰·˜.
ñ ∂¿Ó Ë ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ‰ÂÓ Â›Ó·È
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ÷ϷÚÒÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ‚fiÏÙ˜ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜
ÛÙËÓ ÂÌÚfi˜ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ Û¤Á·˜
Â¿Óˆ Û ·ÏÊ¿‰È ‹ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›‰Ë
Û·Ó›‰·.
ñ ¢ÈÔÚıÒÛÙ ÙÔ Ï¤È˙ÂÚ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ
¿ÎÚË ÂÓÙÂÏÒ˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ·.
ñ ™Ê›ÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜.
5. ™À¡Δ∏ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
Δ· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË
ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ
Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
¶ÚÔ‚ÏÌÌ·Ù·
°È· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜
Èı·Ó¤˜ ·Èٛ˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
1. √ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı›.
ñ √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÂÂȉ‹
ηÙÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
39
GR
H
ƒ˘ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓÈ·˜ ÚÈÔÓÈÛÌ·ÙÔ˜ (‰ÔÍÔÙÌËÛË)
∂ÈÎ. B
ñ •Â‚ȉÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ (1) Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÁˆÓ›·
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ñ ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙË
ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË (0Æ - 45Æ) Î·È ÛÊ›ÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË
Ï·‚‹. ∏ ÁˆÓ›· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÏÔÍfiÙÌËÛË)
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (2).
ñ
ΔÔÔıÂÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ˘ ÙÔÌ˘
∂ÈÎ. B
ñ •Â‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÔ˘Ì› (3) Ô˘
Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÔÌ‹˜.
ñ ™‡ÚÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋
ÂÛÔ¯‹ (6) Â¿Óˆ ÛÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
ñ ∫·ıÔÚ›ÛÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÙÔÌ‹˜ ηÈ
‚ȉÒÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÔ˘Ì› (3).
∞Ó·ÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ·ÛË ÙˆÓ „ËÎÙÚˆÓ
(ηڂԢӷÎÈ·)
∂ÈÎ. E
ñ •Â‚ȉÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ÛÙ·˘Úfi‚ȉ˜ ηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·
(·Ú. 1) ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
ñ •Â‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Ù˘ „ËÎÙÚÔı‹Î˘.
ñ ΔÚ·‚‹ÍÙÂ ÙËÓ „ËÎÙÚÔı‹ÎË ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÏÈ¿ „‹ÎÙÚ·.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ó¤· „‹ÎÙÚ· ÛÙË ı‹ÎË Î·È
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ı‹ÎË Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘
ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
ñ ™Ê›ÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË ‚›‰· Ù˘ „ËÎÙÚÔı‹Î˘.
ñ ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô „‹ÎÙÚ˜ Ì·˙› ηÈ
ÔÙ¤ ÌËÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ „‹ÎÙÚ˜.
ƒ˘ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚·ıÔ˘˜ ÙÔÌȘ
∂ÈÎ. C
ñ •Â‚ȉÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ (1) Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ
‚¿ıÔ˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ¤ÏÌ·ÙÔ˜ (2) ÚÔ˜
ٷ οو.
ñ
ñ
ΔÔ ‚¿ıÔ˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ù˘
Û¤Á·˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ì‡ÏË Îϛ̷η
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
ªÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜, ÛÊ›ÍÙÂ
Î·È ¿ÏÈ ÙË Ï·‚‹ (1).
∞ÏÏ·ÁË ‹ ηı·ÚÈÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÂȉ·˜ Ù˘ ÛÂÁ·˜
∂ÈÎ. D
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÔ˘Ì›
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (C3) ÁÈ· Ó·
·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Í‚ȉÒÛÙ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ‚›‰·
(3) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ù˘ Û¤Á·˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÎÏÂȉ›.
ñ ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡
ÎÔ˘ÌÈÔ‡ (1).
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì¿Ú· Î·È ÙË
ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ‹
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Ì ̛· Ó¤·.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜
ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘
ÏÂ›‰·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜
ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
Û¯È̷ۛÙÔ˜ (4).
38
ñ
ñ
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Ó·
Â·Ó¤ÏıÂÈ Â¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜,
ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÔ˘Ì›
(1).
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (C3) ÚÔ˜ Ù· ̤۷, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (5) ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ‚›‰·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î¿Ï˘ÌÌ· (·Ú. 1) Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘
ÌÔÙ¤Ú Î·È ÛÊ›ÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‰‡Ô
ÛÙ·˘Úfi‚ȉ˜.
ªÂÙ¿ ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË, ÔÈ
·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ „‹ÎÙÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó
Êı·Ú›. ∂Ô̤ӈ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ù·ÎÙÈÎfi˜
¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÌÂÙ¿ ·fi οı 30 ÒÚ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √Ù·Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ
„ËÎÙÚÒÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 4 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ,
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó.
4. Ã∏™∏
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡.
£ÂÛË Û ‰ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·/¢È·ÎÔË ‰ÂÈÙÔ˘ÚÁ›˜
∂ÈÎ. E.
ñ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (μ) (‰Â›Ù ÂÈÎ. 6) Ì ÙÔÓ
·ÓÙ›¯ÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ Û·˜ ηÈ
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ.
ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (A). ΔÔ
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
Ferm
•
Mielött a körfürészt a munkadarabrėl leemeli,
kapcsolja ki a gépet és várjon amig a fürész
teljesen leáll.
A gépet azonnal kapcsoljaki, ha:
• A csatlakozė dugė, a vezeték vagy a hálozati
vezeték sérült.
• A kapcsolė meghibásodott.
• A gép tülságosan felmelegszik.
• A megperzselödött szigetelés füstöl vagy
büzlik.
Tippek a biztonságos használathoz
• Soha ne nézzen bele a lézersugárba.
• Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre
vagy állatokra.
• Soha ne irányítsa a lézersugarat tükröződő
felületre. A visszatükröződő sugár is
veszélyes.
• A készüléket csak szakképzett személlyel /
szerelővel javítassa.
• Ne helyezzen kemény tárgyat a lézer
optikájába.
• A lézer optikáját puha, száraz kefével tisztítsa.
Elektromos biztonság
Elektromos gépek használatakor a tűz-, az
áramütés- és a személyi sérülés kockázatának
csökkentése céljából mindenkor tartsuk be a
biztonsági előírásokat. Olvassuk el az alábbi,
valamint a mellékelt biztonsági előírásokat.
Mindig ellenőrizze, hogy a gépre
kapcsolt áram feszültsége megegyezike a géptörzslapon feltüntetett adattal!
A gép az szigeteléssel rendelkezik;
ezért földelővezeték alkalmazása nem
szükséges.
Kábelek vagy csatlakozódugók cseréje
Amennyiben a hálózati csatlakozókábel
megsérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy a
gyártó vevőszolgálatától beszerezhető speciális
hálózati csatlakozókábelre. Miután egy új
példányra kicseréltük, azonnal dobjuk ki a régi
kábelt vagy csatlakozódugót. Lazán
csatlakoztatott kábelű csatlakozódugót hálózati
csatlakozóba dugni veszélyes.
Hosszabbítókábel használata
Csak olyan hosszabbítókábel használata
megengedett, amely a gép üzemi
teljesítményének megfelel.
Ferm
A vezetékek keresztmetszetének legalább 1,5
mm2-nek kell lennie. Ha a hosszabbítókábel
kábeldobra van tekerve, teljesen csévélje le azt.
3. ÖSSZESZERELÉS
A fürész beąllitąsa elött ellenörizze,
hogy a körfürész csatlakozė dugėja ki
van-e hūzva.
A fűrészelési szög beállítása (rézsútosság)
B Ábra
• Lazítsa meg a fűrészelési szöget beállító kart
(1).
• Forgassa a talplemezt a megfelelő helyzetbe
(0° - 45°), majd szorítsa meg újra a kart. A
fűrészelési szög (rézsútosság) leolvasható a
szögmérőről (2).
A Védőberendezés felszerelése
B. Ábra
• Lazítsa meg a gombot, mely rögzíti a
védőberendezést (3).
• Csúsztassa a védőelemet a talplemezen lévő
speciális vájatba (6).
• Állítsa be a megfelelő vágási szélességet,
majd szorítsa meg újra a gombot (3).
A vágási mélység beállítása
C. Ábra
• Lazítsa meg a fűrészelési mélységet beállító
kart (1).
• Mozgassa lefelé a talplemezt (2).
• A vágási mélység leolvasható a talplemez
felső részére rögzített ívskáláról.
• Rögzítse a kart (1), ha beállította a megfelelő
mélységet.
A fűrészlap cseréje vagy tisztítása
D. Ábra
• Használja a tengelyrögzítő gombot (C3), hogy
megakadályozza a tengely elforgását.
• Ezután a mellékelt csőkulccsal lazítsa meg a
fűrészlap közepén található hatlapfejű csavart
(3).
• Fordítsa hátra a védőelemet és tartsa ebben
a helyzetben a gomb (1) segítségével.
• Távolítsa el a karimát és a fűrészlapot, majd
tisztítsa meg vagy cserélje újra.
• Helyezze fel újra a fűrészlapot a tengelyre.
Győződjön meg róla, hogy fűrészlap fogai a
hasítókéssel (4) azonos irányban állnak.
07
H
GR
•
•
A gomb (1) elengedésével helyezze vissza a
védőelemet a fűrészlap felett.
Nyomja meg tengelyrögzítő gombot (C3),
szerelje fel a külső karimát (5), majd erősen
szorítsa meg újra a hatlapfejű csavart (3).
A szénkefék felújítása és cseréje
E. Ábra
• Távolítsa el a hátsó védőburkolatot (1. sz.) a
motorházról, miután meglazította a két
csillagfejű csavart.
• Lazítsa meg a szénkefék tartókészülékét.
• Húzza ki a szénkefék tartókészülékét a házból
és távolítsa el a szénkeféket.
• Rögzítse az új szénkeféket a tartókészülékbe,
majd a tartót helyezze vissza a házba.
• Szorítsa meg a szénkefe tartókészülékének
csavarját.
• Mindkét szénkefét egyidejűleg cserélje és
soha ne használjon együtt használt és új
szénkefét.
• Helyezze vissza a hátsó védőburkolatot (1.
sz.) a motorházra, majd szorítsa meg a két
csillagfejű csavart.
A gyakori hasznàlat a szénkefék
kopàsàt okozhatja. 30 munkaòrànkénti
ellenörzés szükséges. Ha a szénkefék
rövidebbek mint 4 mm, akkor ki kell
öket cserélni.
4. ÜZEMELTETÉS
A körfűrész használata közben zajvédő
eszközt is ajánlott viselni.
Ki-És bekapcsolás
E. Ábra
• Nyomja be az B-essel jelzett gombot a jobb
hüvelykujjal és tartsa ezt benyomott állapotba.
• Nyomja be ezután a A-essel jelzett gombot és
a körfürész beindul.
• A A-essel jelzett gomb elengedésével a
körfürész leáll.
Üzemeltetés
• Rögzitse a munkadarabot oly mėdon, hogy
mindkét kezét szabadon használhassa a
körfürész megtartásához és üzemeltetéséhez.
• Kapcsolja be a körfürészt és helyezze a talpat
a munkadarabra.
08
•
•
Lassan nyomja a korfureszt a megrajzolt
vonalon elore.
A fürésztalpat nyomja erösen a
munkadarabra.
ñ
Ne nyomja túl erösen a gépet, hagyja
had végezze a fürész a dolgát.
Lézersugázó egység
A lézersugáezó egység használata
A vezetősugár segítségével az egyenes
fűrészelés sokkal könnyebb:
a) megrajzolt vonal mentén vagy
b) a munkadarab megjelölésével és a
sugárnak a jelhez történő igazításával.
A lézersugár hatótávolsága a környezet
megvilágítottságától függően körülbelül 65 cm.
Az elemek cseréje
• Tartsa maga előtt a körfűrészgépet. Húzza
maga felé, majd emelje fel a lézersugárzó
egység fedelét. Cseréje az elemeket újakra. 2
db. 1,5 V “Micro/AAA” elemre lesz szüksége.
• A használt elemeket soha ne dobja a
háztartási hulladékba, hanem az e célra
kijelölt gyűjtőhelyen helyezze el őket.
• Az elemtartó rekesz belső oldalán látható
módon helyezze be az elemeket, ügyelve a
+/- pólusokra.
• Emelje fel és húzza maga felé a fedelet, majd
nyomja a fűrészlap burkolatának irányába és
engedje, hogy visszapattanjon a zárt
helyzetbe.
• Emelje fel óvatosan a fedelet és ellenőrizze,
hogy a lézersugárzó egység megfelelően be
van zárva. Ha a fedél kinyílik, ismételje meg a
bezárást, amíg a fedél zárt állapotban nem
marad.
A lézersugár beállítása
• A szállítás és a használat hatással lehet a
lézersugár pontosságára.
• A lézersugár pontossága könnyen beállítható.
• Tartsa a körfűrész fűrészlapját egy vonalzó
vagy egy tökéletesen egyenes deszka mellé.
• Kapcsolja be a lézert.
• Ellenőrizze, hogy a lézer párhuzamosan fut a
vonalzó vagy a deszka éle mentén.
• Ha a lézer sugara nem esik egy vonalba a
vonalzóval, a következők szerint járjon el:
• Lazítsa meg az egység elülső oldalán lévő két
csavart.
Ferm
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘.
∫·Ù· ÙË ¯ÚËÛË Ù˘ Û˘ÛÎÂ˘Ë˜
ñ ΔÔ Î·ÙÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¤¯ÂÈ ÛÙÂÚˆı› ηϿ.
ñ Afi‚ÏËÙ· ͇ÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·, Ù·
ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ, ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. √Ù·Ó
Ù˘¯fiÓ ·fi‚ÏËÙ· ͇ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÊËÓÒÛÂÈ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ‹ / Î·È ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Ù˘
Ì˯·Ó‹˜, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ
ÙÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ Ù· ·fi‚ÏËÙ·.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Â›Ó·È
ÂχıÂÚÔ fiÙ·Ó Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
(‰ËÏ·‰‹, ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ı¤ÙÂÙ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·). ΔÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ı· Ú¤ÂÈ
ÚÒÙ· Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·ÚÈıÌfi
ÛÙÚÔÊÒÓ.
ñ ªËÓ Îfi‚ÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ›ӷÈ
·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
ñ √Ù·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓ›ÛÂÙ Û ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÂ
‰¿‰Ô, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ ‹ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ ·ÂÚ›Ô˘ ‹
ÓÂÚÔ‡ Û' ·˘Ù¿.
ñ £¤ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÚÈÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ
ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÚÈÓ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ οو ÙË Ì˯·Ó‹.
™‚ËÛÙ ·ÌÂÛˆ˜ ÙË Û˘ÛÎÂ˘Ë ÛÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı˜
ÂÚÈÙˆÛÂȘ:
ñ μÏ¿‚Ë ÛÙÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, ‚Ï¿‚Ë ‹ ÊıÔÚ¿
ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ μÏ¿‚Ë ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.
ñ ÀÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜.
ñ ∫·Ófi˜ ‹ Ì˘Úˆ‰È¿ η̤ÓÔ˘ ÌÔÓˆÙÈÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÊÙË Ï¤ÈÍÂÚ
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÎÔÈٿ٠ÙË ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÙÔ˘
ϤÈ˙ÂÚ.
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙË ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÙÔ˘
ϤÈ˙ÂÚ ÚÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ˙Ò·.
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙËÓ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÙÔ˘
ϤÈ˙ÂÚ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ˘ÏÈο.
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ Êˆ˜.
ñ √ ÎfiÊÙ˘ ϤÈ˙ÂÚ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi /
Ferm
ñ
ñ
ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜.
ªËÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ Ê·Îfi
ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ.
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ Ê·Îfi ϤÈ˙ÂÚ Ì ̷ϷÎfi,
ÛÙÂÁÓfi ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó·
ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›‰˜
Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ΔÔ Ì˯¿fiÌ· Û·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË,
Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Á›ˆÛË.
∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
‚˘ÛÌ¿ÙˆÓ
∂¿Ó ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¤˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î˘Ú›ˆ˜
·ÚÔ¯‹˜ ÂÓÂÚÁ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›
Ì ¤Ó· ÂȉÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ
ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ‹
·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ∞ÔÚÚ›„·Ù ÙÔ ·Ï·Èfi ηÏÒ‰ÈÔ
‹ Ù· ‚‡ÛÌ·Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
ÙÔ˘˜ Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â¿Ó
‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ¤Ó· ‚‡ÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ·‰¤ÛÔÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ÃÚ‹ÛË Ì·Ï·ÓÙ¤˙·˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ,
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡
Â›Ó·È 1,5 mm2. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÙÔț٠Ì·Ï·ÓÙ¤˙·
Û ηÚԇϷ, Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ
ηÚԇϷ.
3. √¢∏°π∂™
™À¡Aƒª√§√°∏™∏™
¶ÚÈÓ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ı· Ú¤ÂÈ
ÚÒÙ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙÂ
‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
37
GR
H
Â) ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Êı·Ṳ́Ó˜ ‹
ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. √È ÌË ·ÎÔÓÈṲ̂Ó˜
‹ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÏÂ›‰Â˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÂÓ‹ ÂÁÎÔ‹ ÚÔηÏÒÓÙ·˜
˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜, ÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘
ÏÂ›‰·˜ Î·È ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË.
ÛÙ)√È ÌÔ¯ÏÔ› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ÎÏ›Û˘
ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤ÓÔÈ Î·È
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹. ∞Ó ÔÈ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÂÓÒ
ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı›
ÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Î·È ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË.
˙) ¡· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
«‚·ıȤ˜ ÎÔ¤˜» Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹ ¿ÏϘ Ù˘ÊϤ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ÚÔÂͤ¯Ô˘Û· ÏÂ›‰· ÌÔÚ› Ó·
Îfi„ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË.
∫·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î¿Ï˘ÌÌ·
·) ¶ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ·Ó ›ӷÈ
ηϿ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î¿Ï˘ÌÌ·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Ó ÙÔ
οو ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ‰ÂÓ ÎÈÓ›ٷÈ
ÂχıÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ‹ ‰¤ÓÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ı¤ÛË.
∞Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¤ÛÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜, ÙÔ Î¿Ùˆ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÌÔÚ› Ó·
ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ. ∞Ó·ÛËÎÒÛÙÂ ÙÔ ÌÂ ÙË Ï·‚‹
·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÎÈÓ›ٷÈ
ÂχıÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙË
ÏÂ›‰· ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, Û fiϘ ÙȘ
ÁˆÓ›Â˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ‚¿ıË ÎÔ‹˜.
‚) ∂ϤÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘
οو ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ÙÔ
Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ηÓÔÓÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ. ΔÔ Î¿Ùˆ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ›ٷÈ
·ÚÁ¿ ÏfiÁˆ οÔÈÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÔÏÏÒ‰Ô˘˜ Ô˘Û›·˜ ‹
Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ.
Á) ΔÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÙÚ·‚˯Ù› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌfiÓÔ ÛÂ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, fiˆ˜
«‚·ıȤ˜ ÎÔ¤˜» Î·È «Û‡ÓıÂÙ˜ ÎÔ¤˜».
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó·
·Ó·ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÌfiÏȘ Ë ÏÂ›‰· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ
˘ÏÈÎfi, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. ™Â fiϘ
ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÙÔ Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î¿Ï˘ÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
36
‰) ¶ÚÈÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ¿ÁÎÔ ‹ ÛÙÔ
‰¿‰Ô, Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙÔÙ fiÙÈ ÙÔ
οو ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ηχÙÂÈ ÙË
ÏÂ›‰·. ª›· ÌË Î·Ï˘Ì̤ÓË ÏÂ›‰· ı·
ÚÔηϤÛÂÈ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜ ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ Î·È ı· Îfi‚ÂÈ fi,ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ
Ù˘. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ
ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÏÂ›‰· ·ÊÔ‡
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚÈÔÓÔ
ñ ∂ϤÁÍÙ ٷ ÂÍ‹˜:
ñ ∞Ó Ë Ù¿ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
‰ÈÎÙ‡Ô˘
ñ ∞Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ô
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ (ÙÔ ÊȘ) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ‰fiÓÙÈ· ·fi
ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ, Î·È fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚˆÁ̤˜ ‹ Û¯ÈṲ̂˜. AÓ
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô ‰›ÛÎÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·Ì¤Ûˆ˜.
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚˆı›
ηϿ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ›ӷÈ
·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
‚Ï¿‚Ë.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ HSS.
£· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜
Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ
ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Ì Ï·Ù‡ÙÂÚÔ ÛÒÌ·
‹ ÏÂÙfiÙÂÚÔ Ô‰fiÓو̷ ·fi ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
ÎÔÈÏÒÌ·ÙÔ˜.
¶ÔÙ¤ ÌË Ûٷ̷ٿ٠ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ·ÛÎÒÓÙ·˜
Ï¿ÁÈ· ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ‰›ÛÎÔ.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ·.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ô
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Û ÎÏÂÈÛÙ‹
ı¤ÛË.
ªË ÌÏÔοÚÂÙ ÙÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ı¤ÛË.
AÓ Îfi‚ÂÙ ͇ÏÔ, ÚÔÛ¤ÍÙ ̋ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
Úfi˙ÔÈ, ηÚÊÈ¿, ÚˆÁ̤˜ ‹ / Î·È Î·Ù¿ÏÔÈ·
·Î·ı·ÚÛÈÒÓ. ∏ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚ›
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÌÏÔΤ˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ
·Ê‡Ï·ÎÙÔ.
Ferm
•
•
•
Tartsa a körfűrész fűrészlapját egy vonalzó
vagy egy tökéletesen egyenes deszka mellé.
Korrigálja a lézer beállítását úgy, hogy az
tökéletesen az él mentén fusson.
Húzza meg újból a csavarokat.
5. KARBANTARTÁS
A karbantartási munkák megkezdése
előtt minden esetben győződjön meg
róla, hogy a gép nincs-e áram alatt.
A gépek megtervezésüknek és összeállításuknak
köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. A folyamatos jó
működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
Meghibásodások
Arra az esetre, ha a körfürész nem müködne
optimálisan, készitettünk egy listát a
meghibásodás okairėl és arrėl, hogy hogyan
oldhatėk meg ezek a problemak:
1. Az elektromotor felforròsodik
• A motor túlterhelödik a nagyméretü
munkadarabok által.
• Fürészeljen lassabban és adjon idöt a
motornak lehülésre.
• A motor meghibásodott.
• Forduljon a garanciajegyen feltüntetett
szervizhez.
2. A bekapcsolt gép nem müködik
• Hiba a hálėzatban.
• Ellenörizze, hogy nincs-e törés a
vezetékben.
• A kapcsolė meghibásodott.
• Forduljon a garanciajegyen feltüntetett
szervizhez.
Tisztítás
A gép külső burkolatát puha kendővel
rendszeresen – lehetőleg minden használat után
– törölje le. Ügyeljen arra, hogy a
szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb
szennyeződés! Amennyiben a szennyeződés
nem távolítható el azonnal, használjon
szappanos vízbe mártott puha kendőt! Soha ne
használjon oldószereket, mint például benzint,
alkoholt, szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek
károsíthatják a műanyag részeket.
Olajozás
A gép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodások
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész
kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen
feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a
hátulján talál egy perspektivikus bontott
részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket
mutatja.
Kornyezet
A szállítás során bekövetkező esetleges
sérülések elkerülése érdekében a gép
meglehetősen erős csomagolásban kerül
leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált
anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük,
hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő
szemétfeldolgozó telepekre.
A meghibásodott vagy
használhatatlanná vált elektromos
berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt
garanciakártya tartalmazza.
3. A munkadarabot nehéz egyenes vonalban
fürészelni és a vágat szabálytalan.
• A fürészlap deformálėdott vagy nem eléggé
éles.
• Cseréljen fürészlapot.
4. A körfürész túl hangos és/vagy
rendszertelenül forog.
• A szénkefék kopottak.
• Forduljon a garanciajegyen feltüntetett
szervizhez.
Ferm
09
CZ
GR
KOTOUČOVÁ PILA
Čísla v následujícím textu se vztahují k
obrázkům na stranē 2 - 3.
Pro bezpečnost své vlastní osoby i
osob ostatních si laskavě před použitím
výrobku prostudujte tyto pokyny. Lépe
pak výrobku porozumíte a vyhnete se
zbytečným rizikům. Tento návod si
bezpečně uschovejte, abyste se k
němu mohli v budoucnu vracet.
Obsah
1. Údaje o výrobku
2. Bezpečnostní pokyny
3. Installace
4. Operace
5. Údržba
Nejdříve zkontrolujte zdali není balení přístroje
poškozeno a nic v něm nechybí.
V příručce budou používány následující symboly:
Technické údaje
230 V~
50 Hz
1800 W
5000/min.
210x30x2.4 mm
T40
6.4 kg
97.2 dB(A)
110.2 dB(A)
1.138 m/s2
Informace o výrobku
Obr. A.
1. Rukojeť
1A.Další rukojeť
2. Typový štítek
3. Vypínač
4. Klika na nastavení hloubky řezu
5. Napájecí kabel
6. Štípací nůž
7. Ochranný kryt listu pily
8. Šestiúhelníkový šroub
9. Základová deska
10.Příruba
11. List pily
12.Štípací stavítko
10
Vybalení
Kruhová ruční pila se dodává s následujícími
díly:
1 Štípací stavítko
1 TCT list pily ∅ 210 mm, T40
1 TCT list pily ∅ 210 mm, T60
1 Trubkový klíč
2. BEZPEČNOSTNĺ POKYNY
1. ÚDAJE O VÝROBKU
Napětí
Frekvence napětí
Příkon
Počet otáček při
nezatíženém přístroji
Rozměry řezného kotouče
Počet zubů kotouče
Hmotnost přístroje
Lpa (úroveň hlasitosti)
Lwa (emise hluku při
zatížení)
aw (vibrační hodnota)
13.Upínací knoflík štípacího stavítka
14.Klika na nastavení úhlu řezu
- Blokování hřídele (Obr. C3)
Označuje riziko osobního zranění,
ztráty života nebo poškození nástroje
v případě nedodržení pokynů v tomto
návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Udržujte bezpečnou vzdálenost
ostatních osob míst.
Speciání bezpečnostní pokyny
Nebezpečí
a) Nesahejte do místa řezání ani na pilový
kotouč. Druhou rukou držte pomocné madlo
nebo kryt motoru. Pokud pilu držíte oběma
rukama, nemůže dojít k jejich poranění
pilovým kotoučem.
b) Nedotýkejte se opracovávaného kusu
zespodu. Pod obráběným kusem vás kryt
před pilovým kotoučem neochrání.
c) Hloubku řezání nastavte na tloušťku
obráběného kusu. Pod obráběným kusem
byste měli vidět necelý zub pilového kotouče.
d) Obráběný kus, který je právě řezán, nikdy
nedržte rukama nebo přes nohu. Obráběný
kus upevněte na stabilní podložku. Řádná
opora pro práci je důležitá pro to, aby se
minimalizovalo nebezpečí poranění těla,
vzpříčení pilového kotouče nebo ztráta
ovladatelnosti.
Ferm
∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ‰fiÓÙÈ Ù˘
ÏÂ›‰·˜.
‰) ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ‹
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· Û·˜ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘
Îfi‚ÂÙÂ. ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ
Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó·
ÛÙËÚ›˙ÂÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· Ó·
ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔț٠ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ
ÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ‹ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·
ÂϤÁ¯Ô˘.
Â) ¡· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙȘ ÌÔӈ̤Ó˜
Ï·‚¤˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÂÎÙÂϛ٠̛· ÂÚÁ·Û›· fiÔ˘
ÙÔ ÎÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ
ÎÚ˘Ì̤ӷ ηÏ҉ȷ ‹ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ηÏÒ‰ÈÔ. ∏
Â·Ê‹ Ì ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ı·
ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ̤ÚË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ı· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
ÛÙ)ŸÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙÂ, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÎÔ‹˜ ‹ Ô‰ËÁfi. ªÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘
ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó·
ÌÏÔοÚÂÈ Ë ÏÂ›‰·.
˙) ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÏÂ›‰Â˜ ÌÂ
·ÍÔÓÈΤ˜ Ô¤˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ηÈ
Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (ÚfiÌ‚Ô˜ ‹ ·ÎÏÔ˜). √È ÏÂ›‰Â˜
Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· ÛÙ· ÛËÌ›·
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
¤ÎÎÂÓÙÚ· Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘
ÂϤÁ¯Ô˘.
Ë) ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ‹
·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È ÌÔ˘ÏfiÓÈ·. OÈ
ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜
¤¯Ô˘Ó ÂȉÈο ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜,
ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹
·fi‰ÔÛË Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹
·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
∞Èٛ˜ Î·È ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ·Ó¿ÎÚÔ˘Û˘
ñ ∏ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È Ì›· Í·ÊÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Ì¿ÁΈ̷, ÌÏÔοÚÈÛÌ·
‹ ηο ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË ÏÂ›‰·, Ë ÔÔ›·
¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ·Ó·Û‹ÎˆÌ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
ñ ŸÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· Ì·ÁÎÒÛÂÈ ‹ ÌÏÔοÚÂÈ ÛÙÔ
ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÁÎÔ‹˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È ·fiÙÔÌ· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ,
ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
Ferm
ñ
∞Ó Ë ÏÂ›‰· ·Ú·ÌÔÚʈı› ‹ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ‹ Ù˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹, Ù·
‰fiÓÙÈ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÌÔÚ›
Ó· Ûο„Ô˘Ó ÙËÓ Â¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘
Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ·fi
ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ Î·È ·Ó·‹‰ËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
∏ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· η΋˜ ¯Ú‹Û˘
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‹/Î·È Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‹
Û˘ÓıËÎÒÓ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ¢¯ı›
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
·) ∫ڷٿ٠ÛÊȯٿ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ¤˜ Û·˜
Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙȘ
‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó¿ÎÚÔ˘Û˘. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
ÛÒÌ· Û·˜ Û ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜, fi¯È fï˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙË
ÏÂ›‰·. ∏ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ
ÚÈfiÓÈ Ó· ·Ó·ˉ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
·Ó¿ÎÚÔ˘Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ
ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ.
‚) ŸÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÌÏÔοÚÂÈ ‹ fiÙ·Ó ‰È·Îfi„ÂÙÂ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ·Ê‹ÛÙ ÙË
ÛηӉ¿ÏË Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Î›ÓËÙÔ
̤۷ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë ÏÂ›‰·. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÔÙ¤
Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô
Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ÙÔ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÎfiÌ·, ηıÒ˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË. ∂ϤÁÍÙÂ
Î·È ÂÎÙÂϤÛÙ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ·
ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘
ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
Á) ŸÙ·Ó ı¤ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ
ÚÈfiÓÈ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÂÓÙÚ¿ÚÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
̤۷ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù·
‰fiÓÙÈ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ӷ
̤۷ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi. ∞Ó Ë ÏÂ›‰· ÌÏÔοÚÂÈ,
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ·Ó·‹‰ËÛË ‹
·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌfiÏȘ
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Í·Ó¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
‰) ¡· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘
ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó·
Ì·ÁÎÒÛÂÈ Ë ÏÂ›‰· Î·È Ó· ÚÔÎÏËı›
·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ï˘Á›˙Ô˘Ó
οو ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙ›Ù ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘.
35
GR
CZ
¢Œ™∫√¶ƒÿ√¡√
√È ·ÚÈıÌÔÈ ÛÙÔ ·Ú·Î·Ùˆ ÎÂÈÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÚÔÓÙ·È
ÛÙȘ ÂÈÎÔÓ˜ Ù˘ ÛÂÏȉ·˜ 2 - 3.
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙÂ
ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ Î·È Ó·
·ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎÔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.
º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋
¯Ú‹ÛË.
¶ÂÚȯÔÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
2. √‰ËÁȘ ·˜Ê·ÏÂÈ·˜
3. √‰ËÁȘ ˜˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ˘˘
4. ÃÚËÛË
5. ™˘ÓËÚËÛË
Δ¯ÓÈΘ ÚԉȷÁڷʘ
230 V~
50 Hz
1800 W
5000 Û.·.Ï.
210x30x2.4 mm
T40
6.4 kg
97.2 dB(A)
110.2 dB(A)
1.138 m/s2
¶ÂÚÈÁÚ·ÊË
∂ÈÎ. A
1. ÃÂÈÚÔÏ·‚‹
1A.∂ÈϤÔÓ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
2. ¶ÈӷΛ‰· Ù‡Ô˘
3. ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
4. §·‚‹ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
5. ∫·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜
6. ª·¯·›ÚÈ Û¯È̷ۛÙÔ˜
7. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Û¤Á·˜
34
e) Elektrický přístroj držte za izolované části pro
případ, že byste při řezání zasáhli skryté
kabely nebo vlastní přívodní kabel přístroje.
Kontakt s vodičem pod napětím přivede
napětí i do neizolovaných kovových částí
elektrického přístroje a způsobí obsluhující
osobě elektrickou ránu.
f) Při podelném řezání vždy používejte vodicí
plech nebo vodicí pravítko. To zlepší přesnost
řezání a omezí pravděpodobnost, že se pilový
kotouč vzpříčí.
g) Vždy používejte pilové kotouče, které mají
správnou velikost a vhodný upínací otvor
(kosočtvercový nebo kulatý tvar). Pilové
kotouče, které neodpovídají montážním dílům
pily, se budou pohybovat mimostředně, čímž
se pila stane neovladatelnou.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné
podložky nebo šrouby kotouče. Podložky a
šrouby pilových kotoučů byly konstruovány
speciálně pro tuto pilu, za účelem optimálního
výkonu a provozní bezpečnosti.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Û˘Û΢·Û›·˜
∏ ΢ÎÏÈ΋ Û¤Á· ¯ÂÈÚfi˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÌÂ:
1 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÔÌ‹˜
1 §Â›‰· Û¤Á·˜ TCT ∅ 210 mm, T40
1 §Â›‰· Û¤Á·˜ TCT ∅ 210 mm, T60
1 ™ˆÏËÓˆÙfi ÎÏÂȉ›
2. O¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™
Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘
ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘
ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË
Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
1. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™
∏ÏÂÎÚÈ΋ Ù¿ÛË
™˘¯ÓfiËÙ·
πÛ¯‡˜ ÂÈfi‰Ô˘
Δ·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
No. of teeths
μ¿ÚÔ˜
Lpa (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
Lwa (·‰ÔÛ˘ ›ÂÛË)
ΔÈÌ‹ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
8. ∂Í·ÁˆÓÈ΋ ‚›‰·
9. ŒÏ·ÛÌ· ¤ÏÌ·ÙÔ˜
10.ºÏ¿ÓÙ˙·
11.§Â›‰· Û¤Á·˜
12.¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÔÌ‹˜
13.¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÔ˘Ì› Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔÌ‹˜
14.§·‚‹ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
- ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ· (∂ÈÎ. C3)
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
∫Ú·Ù‹ÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜
·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜
O‰ËÁȘ ·ÛÊ·ÏÂÈ·˜
¶ÚÔÛÔ¯‹
·) ∫ڷٿ٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚ˘¿ ·fi ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔ‹˜ Î·È ·fi ÙË ÏÂ›‰·.
ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙÔ ¿ÏÏÔ Û·˜ ¯¤ÚÈ
ÛÙË ‚ÔËıËÙÈ΋ Ï·‚‹ ‹ ÛÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘
Ì˯·Ó‹˜. ∞Ó Îڷٿ٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È Ì ٷ ‰˘Ô
Û·˜ ¯¤ÚÈ·, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÙ ӷ ÎÔ›Ù ·fi
ÙË ÏÂ›‰·.
‚) ªËÓ Û·‚ÂÙ οو ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
ΔÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
Û·˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ·fi ÙË ÏÂ›‰· οو ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
Á) ƒ˘ıÌ›˙ÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ
¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
Ferm
Příčiny a prevence zpětného rázu
• Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku
zaseknutí, vzpříčení nebo špatného vyrovnání
pilového kotouče, což způsobí
nekontrolovatelné zvednutí kotouče z
opracovávaného kusu a pohyb směrem k
osbluze;
• Když se pilový kotouč zasekne nebo vzpříčí
do svírající se řezané mezery, zablokuje se a
síla motoru udeří přístrojem zpět ve směru
obsluhující osoby;
• Pokud se pilový kotouč v zářezu zkroutí nebo
vychýlí z osy, mohou se zuby zadní hrany
pilového kotouče zarýt do povrchu dřeva,
čímž se kotouč nadzvedne ze zářezu a
vyskočí zpět směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily, nesprávného postupu při osbluze nebo
nevhodných provozních podmínek. Tomu se
vyhnete tak, že učiníte vhodná preventivní
opatření uvedená níže.
a) Pilu uchopte pevně oběma rukama a paže
umístěte tak, abyste mohli vzdorovat síle
zpětného rázu. K pilovému kotouči se
postavte vždy po jedné jeho straně, nikdy v
jedné linii s ním. Zpětný ráz by mohl pilu
odmrštit zpět. Zpětný ráz však obsluhující
osoba může zvládnout, pokud učinila vhodná
preventivní opatření.
Ferm
b) Pokud se pilový kotouč vzpříčí nebo dojde k
přerušení řezání z jiného důvodu, uvolněte
spínač a pilu držte klidně v obráběném kusu,
dokud se chod pilového kotouče zcela
nezastaví. Nepokoušejte se nikdy pilu
vytahovat z obráběného kusu nebo ji táhnout
zpět, pokud se pilový kotouč pohybuje nebo
by mohl nastat zpětný ráz. Najděte příčinu
vzpříčení pilového kotouče a vhodným
způsobem ji odstraňte.
c) Při opětovném spuštění pily v obráběném
kusu vystřeďte pilový kotouč v řezané drážce
a zkontrolujte, zda nejsou pilové zuby v
obráběném kusu zaseknuty. Pokud je pilový
kotouč vzpříčený, může dojít při
znovuspuštění pily k jeho vysunutí z
opracovávaného kusu nebo ke zpětnému
rázu.
d) Velké desky podepřete, abyste minimalizovali
riziko sevření pilového kotouče a zpětného
rázu. Velké desky mají tendenci se prohýbat
pod vlastní vahou. Desky musejí být
podepřeny na obou stranách a také blízko
linie řezání a hrany desky.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové
kotouče. Nenaostřené nebo nevhodně
nastavené pilové kotouče vytvářejí úzkou
drážku, což způsobí nadměrné tření,
vzpříčení pilového kotouče a zpětný ráz.
f) Blokovací páky pro nastavení hloubky a úhlu
řezání musí být před řezáním utažené a
zajištěné. Pokud se nastavení pilového
kotouče během řezání posune, může dojít ke
vzpříčení a zpětnému rázu.
g) Při “zanořovacím” řezání do stávajících zdí
nebo jiných prostorů, do kterých není vidět,
buďte obzvláště opatrní. Zanořující se pilový
kotouč se může zaříznout do skrytých
předmětů, což může způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny, spodní kryt
a) Před každým použitím pily ověřte, že se
spodní kryt náležitě uzavírá. S pilou
nepracujte, jestliže se spodní kryt volně
nepohybuje a okamžitě se nezavře. Spodní
kryt nikdy neupínejte nebo neuvazujte v
otevřené poloze. Pokud pila náhodou spadne,
může dojít k ohnutí spodního krytu. Spodní
kryt otevřete pomocí páky pro zpětné vytažení
a zajistěte, aby se volně pohyboval a
nedotýkal se pilového kotouče ani jiných dílů
při všech řezných úhlech a hloubkách.
11
CZ
RUS
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního krytu.
Pokud kryt a pružina nefungují řádně, musí
být před použitím opraveny. Spodní kryt může
reagovat pomalu kvůli poškozeným částem,
lepkavým usazenínám nebo nahromaděným
třískám.
c) Spodní kryt by měl být ručně otevřený pouze
při speciálním řezání jako jsou “zanořovací
řezy a řezy pod úhlem”. Spodní kryt otevřete
pomocí páky pro zpětné vytažení a uvolněte
jej, jakmile pilový kotouč vjede do
opracovávaného kusu. U všech ostatních
řezacích prací musí spodní kryt pracovat
automaticky.
d) Vždy dbejte na to, aby před položením pily na
podložku nebo na podlahu spodní kryt
zakrýval pilový kotouč. Pokud je pilový kotouč
nechráněný, může jeho volný doběh způsobit
pohyb pily proti směru řezání a přeříznout tak
vše ve směru pohybu. Berte na vědomí také
fakt, že po vypnutí pily nějakou chvíli trvá, než
pohyb pilového kotouče ustane.
Před započetím práce s kotoučovou pilou
• Přesvědčete se, že jsou splněny následující
podmínky:
• Specifikace napětí uvedená na motoru
přístroje odpovídá použitému zdroji
elektrického napětí (napětí 230 V pro
standardní zařízení)
• Elektrická šňůra a zástrčka jsou v dobrém
stavu bez známky jakéhokoliv přerušení
nebo poškození;
• Zdali na řezném kotouči nechybí nějaký
zub nebo zda není jinak poškozen.
Poškozený kotouč okamžitě vyměňte.
• Zkontrolujte upevnění řezného kotouče.
• Kotoučovou pilu používejte pouze k řezání
dřevěných materiálů nebo materiálů s
podobnými vlastnostmi.
• Nepoužívejte zdeformované nebo jinak
poškozené řezné kotouče.
• Nepoužívejte řezné kotouče vyrobené z
vysoce legované oceli po velké řezné rychlosti
(HSS).
• Používejte pouze řezné kotouče s rozměry a
parametry předepsanými v tomto návodu;
Nikdy nepoužívejte kotouče s větší tloušťkou
než je tloušťka odštěpovacího nože.
• Pilu nikdy nezastavujte bočním tlakem na
rotující řezný kotouč.
• Přesvědčete se, že se ochranný kryt kotouče
může volně pohybovat a že se dá úplně
zatáhnout.
12
•
•
•
•
•
Ochranný kryt nikdy nezajišťujte v otevřené
poloze.
Řezný kotouč nikdy nepodrobujte
nadměrnému bočnímu tlaku neboť by se
mohl poškodit.
Zvlášť opatrně postupujte při řezání dřeva
obsahujícího suky, praskliny a / nebo jiné
nečistoty či spojovací materiál, což by mohlo
způsobit zaseknutí kotouče.
Kotoučovou pilu nenechávejte nikdy bez
dozoru.
Kotoučovou pilu používejte výlučně k řezání
dřevěných nebo podobných materiálů.
Používání prístroje
• Materiál upevněte pomocí svorek nebo
svěráku.
• Nikdy z řezné stopy a blízkosti kotouče
neodstraňujte piliny a odřezky pomocí rukou.
V případě, že mezi statickými a pohybujícími
se částmi zůstaly malé dřevěné kousky, dříve
než je začnete odstraňovat, přístroj okamžitě
vypněte a vytáhněte ze zástrčky.
• Přesvědčete se, že kotouč vyhovuje
předepsaným otáčkám motoru pily. Ujistěte
se, že nedojde ke kontaktu s materiálem dříve
než pila dosáhne maximálních otáček. Před
započetím řezání tedy nechejte kotouč se
volně protáčet do té doby, než dosáhne
maximálních otáček.
• Nikdy neřežte materiál, který má větší
tloušťku, než je řezná hloubka kotouče.
• Před řezáním dřevěných stěn nebo podlah se
přesvědčete, že v řezném směru není
elektrické vedení, kovové předměty nebo
instalace.
• Přístroj vypněte a dříve než jej odejmete od
řezaného materiálu a uložíte, vyčkejte, až se
řezný kotouč úplně zastaví. Při práci s pilou
používejte ochranu sluchu.
Přístroj okamžitě vypněte v případě:
• Nadměrného jiskření z karbonových brusných
kotoušů a v případě jejich vznícení v
kolektoru.
• V případě nefunkčnosti zástrčky, elektrické
šňůry nebo jejího poškození.
• V případě poškození vypínače.
• V případě zápachu nebo doutnání izolace.
•
Гарантия
Условия гарантии содержатся в отдельной
гарантийной карточке.
3. Трудно выдерживать рез прямым,
нечистый рез.
• Диск изогнут или затупился.
• Заменить диск.
4. Циркулярная пила работает с
повышенным шумом и/или не плавно.
• Износились угольные щетки.
• Обратитесь по адресу пункта
обслуживания, указанному в
гарантийном талоне.
Чистка
Поддерживайте чистоту вентиляционных
щелей для предотвращения перегрева
электродвигателя. Регулярно протирайте
корпус машины мягкой тканью, желательно
после каждого использования. Очищайте
вентиляционные щели от пыли и грязи.
Стойкие загрязнения удаляйте мягкой тканью,
смоченной в мыльной воде. Растворители,
такие как бензин, спирт, аммиачная вода и т.
д., применять запрещается. Они могут
повредить пластмассовые детали.
Смазка
Машина не требует дополнительной смазки.
Наисправности
В случае неисправности, напр., после износа
какой-либо части, обратитесь по адресу
пункта обслуживания, указанному в
гарантийном талоне. Покомпонентное
представление изображения частей, которые
можете заказать, вы найдете на последней
странице руководства.
Защита окружающ ей среды
Во избежание транспортных повреждений
изделие поставляется в прочной упаковке.
Значительная часть материалов упаковки
подлежит утилизации, поэтому просим
передать упаковку в соответствующую
специализированную организацию.
Неисправный и/или бракованный
электрический или электронный
прибор должен быть утилизирован
должным образом.
Tipy pro bezpečné použití laserového
válového snovadla
• Nikdy se nedívejte do světelného paprsku
laseru.
Ferm
Обратитесь по адресу пункта
обслуживания, указанному в
гарантийном талоне.
Ferm
33
RUS
CZ
•
Плотно прижимайте опорную платформу к
обрабатываемому материалу.
В противном в случае может
начаться вибрация циркулярной
пилы, которая может привести к
поломке диска. Не прикладывайте к
пиле чрезмерно большое усилие.
Лазерныйбимер
Использование лазерното бимера
Направляющий луч лазерного бимера
значительно упрощает пиление по прямым
линиям:
a) вдоль начерченной прямой или
b) выравнивая его относительно точки,
намеченной на изделии.
Зона действия лазерного луча, в зависимости
от окружающего освещения, примерно 65 см.
Замена батарей
• Держите циркулярную пилу прямо перед
собой. Oттяните крышку лазерного бимера
на себя, после чего откройте ее. Замените
батарейки новыми. Для этого Вам
понадобятся 2 батарейки “Micro/AAA” по 1,5
В.
• Никогда не выбрасывайте
старые/разряженные батарейки с
домашним мусором, а держите их в
специально отведенном месте для
химических отбросов.
• Вставляя батарейки, убедитесь в
правильности расположения полюсов +/- в
соответствии с маркировкой внутри
батарейного отсека.
• Снова опустите крышку, потяните ее на
себя, прижмите ее к футляру лезвия пилы,
и она мягко отскочит в исходное закрытое
положение.
• Убедитесь в том, что лазерный бимер
закрыт правильно, осторожно подняв
крышку вверх. Если крышка открывается
вверх, повторно закройте ее до полного
закрывания.
Настройка лазерного луча
• На точность лазерного луча могут повлиять
обращение при перевозке и интенсивное
использование.
• Сам лазерный луч настраивается очень
просто.
• Держите лезвие циркулярной пилы вдоль
линейки или идеально прямой доски.
32
•
•
•
•
•
•
•
Включите лазер.
Убедитесь в том, что лазерный луч
проходит параллельно краю линейки или
доски.
Если лазерный луч разрегулирован,
действуйте следующим образом:
Oсвободите на несколько оборотов два
болта на передней панели лазера.
Держите лезвие циркулярной пилы вдоль
линейки или идеально прямой доски.
Oткорректируйте лазер таким образом,
чтоб он ложился строго по параллели от
края.
Снова затяните два болта.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При выполнении технического
обслуживания электродвигателя
убедитесь в том, что машина не
находится под напряжением.
•
•
•
•
•
Nikdy nemiřte světelným paprskem laseru na
lidi nebo zvířata.
Nemiřte světelným paprskem laseru na silně
se zrcadlící materiál. Hrozí nebezpečí z
odrazeného paprsku.
Opravy na laserovém válovém snovadle může
provádět jenom kvalifikovaný personál /
profesionální specialisti na opravy.
Nevkládejte žádné těžké předměty do
laserové optiky.
Laserovou optiku čistěte jemným suchým
kartáčkem.
Elektrická bezpečnost
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru,
zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a
seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na
bezpečném místě.
Vždy se přesvědčete zdali výška
elektrického napětí souhlasí s hodnotou
uvedenou na nálepce přístroje.
Инструмент рассчитан на длительную работу
с минимальным объемом технического
обслуживания. Постоянство
удовлетворительной работы зависит от
надлежащего ухода и регулярной чистки.
Устранение неисправностей
Ниже перечислен ряд возможных причин и
методов устранения нарушений в работе
циркулярной пилы.
1. Температура электродвигателя
превышает 70°C.
• Электродвигатель был перегружен
вследствие тяжелого режима работы.
• Выполняйте распиловку более
медленно и дайте электродвигателю
охладиться.
• Электродвигатель неисправен.
• Обратитесь по адресу пункта
обслуживания, указанному в
гарантийном талоне.
2. Инструмент не работает при включении.
• Поврежден сетевой шнур и/или
штепсельная вилка.
• Проверить сетевой шнур и/или
штепсельную вилку.
• Неисправен выключатель.
Ferm
Přístroj má dvojnásobnou izolaci;
nepotřebuje tedy uzemňovací drát.
Výměna kabelů a zástrček
V případě, že jsou kabely poškozeny, musí být
nahrazeny speciálním hlavním kabelem, který je
k dostání u výrobce nebo v jeho zákaznickém
centru. Staré kabely po nahrazení ihned
zlikvidujte. Je nebezpečné zapojit zástrčku na
uvolněném kabelu do zásuvky.
V případě použití prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely,
které vyhovují použitému výkonu přístroje. Vodiče
kabelů musí mít v průřezu aspoň 1.5 mm2. V
případě, že je kabel ještě smotán, tak jej úplně
vytáhněte.
3. NÁVOD K SESTAVENÍ A
SEŘÍZENÍ PŘÍSTROJE
Dříve než budete chtít přístroj seřídit,
vytáhněte elektrickou šňůru ze zásuvky.
Ferm
Nastavení úhlu řezání (úkosu)
Obr. B
• Uvolněte kliku (1), kterou se nastavuje úhel
řezu.
• Základovou desku otočte do správné pozice
(0° - 45°) a kliku dotáhněte. Úhel řezání
(úkos) můžete odečíst na úhloměru (2).
Nastavení štípacího stavítka
Obr. B
• Uvolněte knoflík (3), který upíná štípací
stavítko.
• Štípací stavítko zasuňte do speciálního
zářezu (6) v základové desce.
• Nastavte správnou šířku řezu a dotáhněte
knoflík (3).
Nastavení hloubky řezu
Obr. C
• Uvolněte kliku (1), kterou se nastavuje
hloubka řezu.
• Základovou desku (2) posuňte dolů.
• Hloubku řezu listu pily lze odečíst ze
zakřivené stupnice, která je připojena k horní
straně základové desky.
• Po nastavení správné hloubky dotáhněte kliku
(1).
Výměna nebo čištění listu pily
Obr. D
• Pomocí blokovacího knoflíku hřídele (C3)
zabraňte otáčení hřídele.
• Poté pomocí trubkového klíče uvolněte
šestiúhelníkový šroub (3) ve středu listu pily.
• Ochranný kryt otočte dozadu a podržte jej tam
pomocí knoflíku (1).
• Vytáhněte vnější přírubu a list pily, poté list
pily vyčistěte jej nebo vyměňte za nový.
•
•
•
Poté znovu nasaďte list pily zpět na hřídel.
Přesvědčete se, že zuby listu pily směrují
stejným směrem jako štípací nůž (4).
Uvolněte knoflík (1), aby se ochranný kryt
vrátil na místo přes list pily.
Znovu zatiskněte blokovací knoflík hřídele
(C3), upevněte vnější přírubu (5) a ještě
jednou pevně dotáhněte šestiúhelníkový
šroub (3).
Obnova a výměna uhlíkových kartáčů
Obr. E
• Po uvolnění dvou křížových šroubů odstraňte
zadní ochranný kryt (č. 1) z pouzdra motoru.
• Uvolněte šroub držáku uhlíkového kartáče.
13
CZ
RUS
•
•
•
•
•
Vyjměte držák uhlíkového kartáče z pouzdra a
odstraňte starý uhlíkový kartáč.
Do držáku upevněte nový uhlíkový kartáč a
držák vraťte do správné polohy v pouzdře.
Šroub držáku uhlíkového kartáče znovu
dotáhněte.
Oba uhlíkové kartáče měňte najednou a v
tomto nástroji nikdy nemíchejte staré a nové
kartáče.
Po dotáhnutí dvou křížových šroubů založte
zadní ochranný kryt (č. 1) na pouzdro motoru.
Časté používání způsobuje opotřebení
uhlíkových kartáčů a proto je
nevyhnutná jejich systematická kontrola
po každých 30 hodinách provozu.
Jestliže jsou kartáče kratší než 4 mm,
musí být vyměněny.
4. POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Při použití kotoučové pily doporučujeme
používat ochranné sluchadla!
Uvedení přístroje do chodu a jeho vypnutí
Obr. E.
• Zatlačte knoflík (B) prstem pravé ruky a držte
jej stlačený.
• Zatlačte knoflík (A) a uveďte přístroj do chodu.
• Uvolněním knoflíku (A) přístroj vypnete.
Používání přístroje
• Řezaný materiál upevněte pomocí svorek
nebo svěráku, abyste mohli používat obě ruce
k obsluze přístroje.
• Uveďte pilu do chodu a umístěte základovou
desku na řezaný materiál.
• Pomalu položte pilu do směru řezného záběru a
mírným tlakem posouvejte přístrojem kupředu.
• Základovou desku udržujte přítlakem pevně
na řezaném materiálu, jinak může dojít k
vibracím pily a k poškození nebo prasknutí
řezného kotouče.
Nepodrobujte přístroj nadměrnému
tlaku a dbejte, aby se řezný kotouč
hladce otáčel.
a) podél narýsované linky, nebo
b) po umístění na pevný bod označeném na
obráběném kuse.
Dosah laserového válového snovadla v závislosti
od okolního světla je asi 65 cm.
Výměna baterií
• Kruhovou ruční držte pilu přímo před sebou.
Víko na laserovém válovém snovadle tahejte
směrem k sobě a pak jej zvednete. Vyměňte
baterie za nové. Budete potřebovat 2 x 1,5 V
„Micro/AAA“ baterie.
• Nikdy neodstraňujte staré/prázdné baterie s
domácím odpadem, namísto toho je
odevzdejte na speciálním sběrném místě pro
baterie nebo do chemického odpadu.
• Když baterie vkládáte, ujistěte se, že +/konce jsou uložené správně, jak je to
znázorněno v bateriové komoře.
• Opět dejte dolů víko, tahejte směrem k sobě,
tlačte jej proti krytí listu pily a nechejte jej
lehce odpružit do zavřené pozice.
• Zkontrolujte, jestli je laserové válové snovadlo
správně zavřené opatrným otevíráním víka
přímo nahoru. Když se víko otevře, zopakujte
zavírací proces, dokud nezůstane víko
správně zavřené.
Nastavení laserového válového snovadla
• Manipulace při dopravě a nešetrné užívání
mohou ovlivnit přesnost laserového válového
snovadla.
• Samotný laserový paprsek lze snadno nastavit.
• Držte ostří kruhové pily proti pravítku nebo
úplně rovné desce.
• Zapněte laser.
• Zkontrolujte, zda laserové válové snovadlo
běží souběžně s okrajem pravítka nebo desky.
• Pokud laser není vyrovnaný, postupujte
následujícím způsobem:
• Pár otočeními uvolněte dva šrouby na přední
straně laseru.
• Držte ostří kruhové pily proti pravítku nebo
úplně rovné desce.
• Napravte laser tak, že běží bez proudu přímo
podél okraje.
• Opět přitáhněte dva šrouby.
•
Поверните опорную плиту в нужное
положение (0° - 45°) и снова затяните
рукоятку. Угол распиливания (фаски) можно
считать по угломеру (2).
Установка направляющей планки
Рис. B
• Oтпустите ручку (3), которая фиксирует
направляющую планку.
• Передвиньте направляющую планку в
специальную прорезь (6) опорной плиты.
• Установите нужную ширину резания и
снова затяните ручку (3).
Настройка глубины резания
Рис. C
• Oтпустите рукоятку (1), которая задает
глубину резания.
• Передвиньте опорную плиту (2) вниз.
• Глубину резания опорной плиты можно
считать с криволинейной шкалы,
прикрепленной к верхнему краю опорной
плиты.
• После установки правильной глубины
резания снова затяните рукоятку (1).
Замена или цистка ножовочного полотна
Рис. D
• Для предупреждения вращения вала
воспользуйтесь ручкой фиксации вала (C3).
• После этого с помощью торцового гаечного
ключа отпустите шестигранный болт (3) в
центре ножовочного полотна.
• Oтверните защитный экран назад и
удерживайте его при помощи ручки (1).
• Сняв внешний фланец и ножовочное
полотно, очистите ножовочное полотно или
замените его новым.
• Снова наденьте ножовочное полотно на
вал. Убедитесь, что зубцы ножовочного
полотна указывают туда же, что и
расклинивающий нож (4).
• Oтпустив ручку (1), позвольте защитному
экрану повернуться к ножовочному полотну.
• Прижмите ручку фиксации вала (C3),
установите на место внешний фланец (5) и
еще раз туго затяните шестигранный болт
(3).
Laserové válové snovadlo
Použití Laserového válového snovadla
Hlavní paprsek laserového válového snovadla
provádí řezání rovně snadněji:
14
Ferm
Ferm
Oбновление и замена угольных щеток
Рис. E
• Снимите заднюю защитную крышку (№ 1) с
корпуса двигателя, предварительно
отпустите два винта с крестообразными
шлицами.
• Oтпустите винт держателя угольной щетки.
• Выньте держатель угольной щетки из
корпуса и снимите старую угольную щетку.
• Вставьте в держатель новую угольную
щетку и верните держатель на место в
корпус.
• Затяните винт держателя угольной щетки.
• Заменяйте одновременно обе угольные
щетки и ни в коем случае не
устанавливайте в этом инструменте старые
щетки вместе с новыми.
• Установите обратно заднюю защитную
крышку (№ 1) с корпуса двигателя и
затяните два винта с крестообразными
шлицами.
Частая эксплуатация приводит к
износу угольных электрощеток.
Следует регулярно, через каждые
30 часов работы, осматривать
угольные щетки. Если щетки
сработались до длины менее 4 мм,
их следует заменить.
4. РАБОТА
При использовании циркулярной
пилы рекомендуется использовать
средства для защиты слуха
Включение/Выключение
Рис. E
• Нажать на кнопку (B) большим пальцем
правой руки и удерживать нажатой.
• Нажать на кнопку (A) для пуска пилы.
• Отпустить кнопку (A) для остановки пилы.
Работа
• Жестко закрепите обрабатываемый
материал струбцинами или в тисках, чтобы
обе руки были свободными для работы с
пилой.
• Включите пилу и поместите опорную
платформу на обрабатываемый материал.
• Плавно подведите пилу к предварительно
прочерченной линии распиловки и плавно
прижмите пилу.
31
RUS
CZ
•
•
•
•
•
Не удаляйте опилки, находящиеся возле
пильного диска, руками. Для удаления
опилок, застрявших между неподвижными
и подвижными частями инструмента или
распиливаемого материала, циркулярную
пилу необходимо выключить. Выньте
штепсельную вилку из сетевой розетки
перед удалением опилок.
Убедитесь в том, что диск соответствует
частоте вращения шпинделя циркулярной
пилы. Не приступайте к резанию до
достижения циркулярной пилой полного
числа оборотов. При включении
циркулярная пила должна работать без
нагрузки (т. е. не должна быть в контакте с
обрабатываемой деталью). Пила должна
сначала достичь полной частоты
вращения.
Не режьте детали, толщина которых
больше, чем глубина пропила пильного
диска.
При резке деревянных стен или полов
убедитесь в отсутствии в соответствующих
местах электро-проводки и труб.
Выключите машину и дождитесь полной
остановки диска, перед тем как отводить
пилу от обрабатываемого материала или
класть ее. При работе циркулярной пилы
следует защищать уши от шума.
Немедленно выключите машину в случае
обнаружения следующего:
• Неисправной штепсельной вилки или
сетевого шнура.
• Неисправности выключателя.
• Перегрева циркулярной пилы.
• Дыма или запаха горелой изоляции.
Меры предосторожности при пользовании
лазерным бимером
• Никогда не смотрите на световой луч
лазера.
• Никогда не направляйте световой луч
лазера на людей или животных.
• Не направляйте световой луч лазера на
материалы с высокой отражающей
способностью. Oтраженный свет опасен.
• Для ремонта лазерного бимера
пользуйтесь только услугами
квалифицированного
персонала/специалистов по ремонту.
• Не вставляйте никаких твердых предметов
в лазерную оптику.
30
•
Применяйте мягкую сухую тряпку для
чистки лазерной оптики.
5. ÚDRŽBA
Электробезопасность
При эксплуатации электрических машин
всегда соблюдайте действующие правила
техники безопасности для снижения риска
пожара, поражения электрическим током и
травм. Прочитайте настоящие требования, а
также входящую в комплект инструкцию по
технике безопасности. Храните инструкции в
месте, обеспечивающем их сохранность!
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je
odpojen od sítě, jestliže provádíte
údržbu motoru.
Přístroje značky jsou konstruovány pro
dlouhodobé používání při minimální údržbě.
Budou fungovat bez problémů, pokud se jim
bude věnovat náležitá péče a pokud budou
pravidelně čištěny.
Всегда убеждайтесь в том, что
питание соответствует
напряжению, указанному на
заводской табличке.
Odstraňování poruch
V případe, že přístroj nepracuje správně,
uvedeme v následujícím seznamu několik
možných příčin a odpoví-dajících řešení.
Машина имеет двойную изоляцию, и
поэтому заземляющего провода не
требуется.
1. Teplota elektromotoru přesáhla 70°C.
• Motor přístroje byl nadměrně přetížen.
• Řežte pozvolnějším tempem a nechejte
motor vychladnout.
• Motor je poškozen.
• Kontaktujte prosím servisní adresu
uvedenou na záruční kartě.
Замена кабелей и штепсельных вилок
Если кабель питания поврежден, его
необходимо заменить на специальный кабель
питания, который можно приобрести у
производителя или в службе сервисного
обслуживания производителя. Немедленно
выбросите старый кабель и электровилку
после замены их на новые. Опасно вставлять
в розетку вилку неподсоединённого шнура.
Применение удлинительных кабелей
Используйте только предназначенные для
этой цели удлинительные кабели,
рассчитанные на питание машины.
Минимальное сечение провода должно быть
1,5 мм2. При использовании кабельной
катушки всегда разматывайте катушку
полностью.
3. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И
РЕГУЛИРОВКЕ
Перед регулировкой пилы выньте
штепсельную вилку из розетки.
Установка угла резания (скоса)
Рис. В
• Oтпустите рукоятку (1), которая задает угол
распиливания.
Ferm
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce,
například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na
zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které
zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity,
lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete
na samostatném záručním listu, který je přiložen
k výrobku.
2. Přístroj se vůbec nerozběhl
• Je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
• Zkontrolujte elektrickou šňůru a zástrčku.
• Je pokažený vypínač
• Kontaktujte prosím servisní adresu
uvedenou na záruční kartě.
3. Během řezání je velice obtížné udržet
přímý směr a řez pily je roztřepený
• Řezný kotouč není rovný nebo je tupý.
• Vyměňte řezný kotouč.
4. Kotoučová pila je nadměrně hlučná a /
nebo ne-pracuje plynule.
• Uhlíkové kartáče jsou opotřebovány.
• Kontaktujte prosím servisní adresu
uvedenou na záruční kartě.
Iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým
hadříkem (nejlépe po každém použití).
Odstraňujte prach a špínu z otvorů ventilace.
Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte
měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.
Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou
benzin, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla
by mohla poškodit umlěohmotné součásti
přístroje.
Ferm
15
SLO
RUS
KROŽNA ŽAGA
-
Številke spodaj ustrezajo slikam na strani 2 - 3.
Vsebina paketa
Ročna krožna žaga je odpremljana v paketu
skupaj z:
1 Vzdolžnim vodilom
1 Žaginim listom TCT ∅ 210 mm, T40
1 Žaginim listom TCT ∅ 210 mm, T60
1 Ključem za vijake
Prosimo, da pred uporabo naprave
temeljito preberete ta navodila in sicer
zaradi vaše lastne varnosti in varnosti
drugih. Tako boste vašo napravo bolje
spoznali in se lažje izognili morebitnim
tveganjem. Ta navodila skrbno shranite,
tako da jih boste imeli pri roki tudi v
bodoče, če bo to potrebno.
Vsebina
1. Podatki o stroju
2. Varnostna pravila
3. Navodila za sestavljanje in nastavitve
4. Uporaba
5. VzdrÏevanje
1.
PODATKI O STROJU
Tehnični podatki
Napetost
230 V~
Frekvenca
50 Hz
Moč
1800 W
Hitrost brez obremenitve
5000 obr./min.
Dimenzije rezila
210x30x2.4 mm
Število zob
T40
Teža
6.4 kg
Lpa (nivo zvočnega pritiska) 97.2 dB(A)
Lwa (nivo moči zvoka)
110,2 dB(A)
aw (nivo vibracij)
1.138 m/s2
Oizdelku
Slika A
1. Ročaj
1A.Dodatni ročaj
2. Ploščica s tehničnimi podatki o stroju
3. Stikalo vklop/izklop
4. Ročka za nastavitev globine reza
5. Priključna vrvica
6. Cepilni nož
7. Varovalo žaginega lista
8. Šestoglati vijak
9. Osnovna plošča
10.Prirobnica
11. Žagin list
12.Vzdolžno vodilo
13.Zatezni vijak za vzdolžno vodilo
14.Ročka za nastavitev kota žaganja
16
ж) При “заглубленной” резке в стоящих стенах
или иных элементах, которые полностью не
видны, будьте очень осторожны.
Заглубляемый пильный диск может
перерезать скрытые предметы, что может
привести к отдаче.
Zavora gredi (Slika C3)
2. VARNOSTNA PRAVILA
Naslednje oznake v teh navodilih pomenijo:
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali
materialnih škod na napravi in
predmetih zaradi neupoštevanja
navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Opazovalci se naj nahajajo na varni
razdalji
Posebna varnostna navodila
Nevarno
a) Ne postavljajte rok v bližino rezalnega
območja in rezila. Drugo roko imejte na
pomožnem držalu ali pa na ohišju motorja. Če
obe roki držita žago, jih rezilo ne more
poškodovati.
b) Ne segajte pod obdelovanec. Ščitnik vas pod
obdelovancem ne ščiti pred rezilom.
c) Prilagodite globino reza glede na debelino
obdelovanca. Pod obdelovancem naj bi bil
viden manj kot cel zob rezila.
d) Nikoli ne smete obdelovanca imeti v rokah ali
pa naslonjenega na nogah. Obdelovanec
trdno pritrdite na stabilno površino.
Pomembna je pravilna podpora obdelovanca,
saj s tem minimalno izpostavimo svoje telo ter
zmanjšamo možnost ukrivljanja rezila ali pa
izgube nadzora.
e) Če obstaja možnost, da se orodje dotika
skritih žic ali pa lastnega električnega kabla,
je potrebno orodje držati z izolacijskimi
prijemalnimi površinami. Stik z žico, ki je pod
elektriko, naelektri izpostavljene kovinske dele
in strese upravljalca.
Ferm
Указания по технике безопасности, нижний
кожух
a) Перед каждым использованием пилы
проверьте, что нижний кожух хорошо
закрывается. Не работайте с пилой, если
нижний кожух не движется свободно и
моментально не закрывается. Нижний
кожух никогда не зажимайте или не
привязывайте в открытом положении. Если
пила случайно упадет, возможно сгибание
нижнего кожуха. Откройте нижний кожух
при помощи рычага для обратного
вытягивания и обеспечьте, чтобы он
свободно двигался и не касался пильного
диска и иных деталей при всех углах резки
и любой глубине.
б) Проверьте функционирование пружины
нижнего кожуха. Если кожух и пружина
работают неправильно, их необходимо
отремонтировать перед эксплуатацией.
Нижний кожух может реагировать
медленно из-за поврежденных частей,
липкого осадка или собравшейся стружки.
в) Нижний кожух допускается вручную
открывать только при специальной резке,
как напр. “заглубляющийся рез и рез под
углом.” Нижний кожух откройте рычагом
для обратного вытягивания и освободите
его, как только пильный диск войдёт в
обрабатываемую деталь. При всех иных
работах по резке нижний кожух должен
работать автоматически.
г) Всегда соблюдайте правило, чтобы перед
откладыванием пилы на подкладку или пол
нижний кожух закрывал пильный диск. Если
пильный диск не защищен, то его
свободное добегание может стать
причиной движения пилы против
направления реза и он перережет все, что
будет в этом направлении. Примите во
внимание также факт, что после
выключения пилы до остановки пильного
диска истечёт определенное время.
Ferm
Перед включением цискулярной пилы
• Убедитесь в следующем:
• Соответствии напряжения
электродвигателя напряжению сети
(машины для сети с напряжением 230 В);
• Исправном состоянии сетевого шнура
питания и штепсельной вилки:
надежности соединения, отсутствии
обрывов или повреждений;
• Наличии всех зубьев на пильном диске,
отсутствии трещин. При наличии
повреждений диск немедленно
заменить;
• Надежности крепления диска.
• Используйте данную циркулярную пилу
только для распиловки дерева и подобных
дереву материалов.
• Не используйте деформированные или
поврежденные пильные диски циркулярной
пилы.
• Не применяйте диски из быстрорежущей
стали.
• Используйте только диски
предусмотренных размеров, которые
соответствуют требованиям технических
характеристик. Применение дисков,
толщина которых превышает
соответствующий размер расклинивающего
ножа, запрещается.
• Не останавливайте диск циркулярной пилы
нажатием на диск сбоку.
• Убедитесь в том, что защитный кожух
диска свободно двигается и полностью
закрывается.
• Фиксировать защитный кожух в открытом
положении запрещается.
• Прикладывать усилие к диску сбоку
запрещается. Это может привести к
поломке диска.
• Будьте осторожны при резании дерева с
сучками, гвоздями или трещинами или
покрытого грязью. При этом возможно
заклинивание диска.
• Никогда не оставляйте циркулярную пилу
без присмотра.
• Используйте данную циркулярную пилу
только для распиловки дерева и подобных
ему материалов.
При работе машины
• Используйте зажимные приспособления
или тиски для жесткого закрепления
обрабатываемого материала.
29
RUS
SLO
г) Никогда не удерживайте руками или на
колене обрабатываемую деталь.
Поместите обрабатываемую деталь на
стабильное основание. Хорошая опора для
работы важна для того, чтобы
минимизировать опасность получения
травмы, заклинивания пильного диска или
потери управляемости.
д) Удерживайте электрическое устройство за
изолированные части на случай, если Вы
при резке коснетесь скрытых кабелей или
собственного кабеля устройства. Контакт с
проводом под напряжением подаст
напряжение и к неизолированным
металлическим частям электрического
устройства и станет причиной поражения
оператора электрическим током.
е) При продольной резке всегда используйте
направляющую планку или направляющую
линейку. Это улучшит точность резки и
ограничит вероятность заклинивания
пильного диска.
ж) Всегда используйте пильные диски
правильного размера и с соответствующим
зажимным отверстием (ромбовидным или
круглым). Пильные диски, которые не
соответствуют монтажным деталям пилы,
будут двигаться без центрирования, что
приведет к потере управления пилой.
з) Никогда не используйте поврежденные или
неправильные шайбы или болты диска.
Шайбы и болты пильных дисков были
сконструированы специально для данной
пилы с целью оптимальной
производительности и эксплуатационной
безопасности.
Причины и предупреждение отдачи
• Отдача - это неожиданная реакция в
результате заклинивания, блокирования
или неправильного выравнивания пильного
диска, что приведёт к неконтролируемому
подъёму диска из обрабатываемой детали
и движению по направлению к оператору.
• Когда пильный диск заблокируется или
заклинит в сжатом пропиле, он будет остановлен, а сила двигателя ударит устройством назад по направлению к оператору.
• Если пильный диск в пропиле
перекрутиться или отклониться от оси,
зубья задней грани пильного диска могут
погрузиться в поверхность древесины что
приведёт к подъёму диска из пропила, и он
выскочит назад в направлении к оператору.
28
Отдача является результатом неправильной
эксплуатации пилы, неправильных действий
при работе или не соответствующих условий
эксплуатации. Этого можно избежать путём
принятия приведенных ниже превентивных мер.
a) Прочно держите пилу двумя руками и
разместите руки так, чтобы вы могли
амортизировать силу отдачи. Всегда
становитесь сбоку от пильного диска и
никогда на одной линии с ним. Отдача
может отбросить пилу назад. При этом
оператор может справиться с отдачей, если
он предпринял соответствующие
превентивные меры.
б) Если пильный диск будет заблокирован или
пиление будет прервано по иным
причинам, освободите выключатель и
удерживайте пилу свободно в
обрабатываемой детали, пока движение
пильного диска полностью не остановится.
Никогда не пытайтесь достать пилу из
обрабатываемой детали или тянуть её
назад во время вращения пильного диска
или в случае возможной отдачи. Найдите
причину блокирования пильного диска и
устраните её необходимым способом.
в) При повторном включении пилы в
обрабатываемой детали установите
пильный диск по центру пропила и
проверьте, чтобы его зубья не были
заблокированы в обрабатываемой детали.
Если пильный диск заблокирован, то в
случае повторного включения пилы
возможен его выход из обрабатываемой
детали или отдача.
г) Для больших досок используйте опоры для
минимизации риска сжатия пильного диска
и отдачи. Большие доски имеют тенденцию
прогибаться под собственным весом. Доски
необходимо подпереть с обеих сторон, а
также вблизи линии реза и грани доски.
д) Не используйте тупые или повреждённые
пильные диски. Не заточенные диски или
диски с неправильной настройкой создают
узкий пропил, что приведёт к чрезмерному
трению, блокированию пильного диска и
отдаче.
е) Блокирующие рычаги для настройки
глубины и угла резки должны быть перед
резкой зажаты и зафиксированы. Если
настройка пильного диска измениться во
время резки, возможны блокирование и
отдача.
Ferm
f) Pri rezanju daljših delov uporabljajte daljšo
zaščito ali ravno vodilo. To izboljša natančnost
reza in zmanjšuje možnost zvitja rezila.
g) Vedno uporabljajte rezila pravilnih velikosti in
oblik (oglate proti okroglimi) pritrjevalnih
lukenj. Rezila, ki se ne ujemajo z žago, bodo
delovala nenavadno, kar bo privedlo do
izgube nadzora.
h) Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali
neprimernih tesnil ali vijaka z matico za
pritrjevanje rezil. Tesnila in vijak z matico so
bili izdelani posebej za vašo žago, za
optimalen učinek in varnost pri delu.
Zaščita pred sunkom in vzroki za sunek žage
• Sunek je nenadna reakcija za ujetje, zvitje ali
neizravnano rezilo, kar povzroči
nenadzorovan dvig žage od obdelovanca proti
upravljalcu;
• Ko se rezilo ujame ali močno stisne pri
poševnem rezu, se rezilo ustavi in motor
ustvari reakcijo, ki povzroči pomik žage proti
upravljalcu;
• Če se pri rezu rezilo zvije ali premakne iz
pravega položaja, zobje na zadnjem delu
rezila zagrabijo zgornjo površino, kar
povzroči, da rezilo zdrsne iz smeri in orodje
poskoči proti upravljalcu.
Sunek je rezultat nepravilne uporabe žage in/ali
nepravilnega upravljanja ali delovnih pogojev in
se mu lahko izognemo s primernimi varnostnimi
ukrepi, ki so navedeni spodaj.
a) Ohranite trden prijem z obema rokama na
žagi in se s tem uprite sili sunka. Premaknite
se na eno ali drugo stran rezila, in ne v linijo z
rezilom. Sunek lahko povzroči, da žago
odnese nazaj, vendar upravljalec lahko te sile
nadzoruje s pravilnimi varnostnimi ukrepi.
b) Če se rezilo ukrivi, ali če rez prekinete zaradi
kateregakoli razloga, izpustite sprožilo in
držite žago nepremično toliko časa, da se
rezilo ustavi. Nikoli ne poskušajte odstraniti
žage iz obdelovanca ali jo potegniti nazaj med
vrtenjem rezila, saj lahko pride do sunka.
Preverite vzroke za ukrivitev rezila in jih
poskušajte odpraviti.
c) Ko poskušate ponovno zagnati žago, ko je ta
v obdelovancu, postavite rezilo v središče
reza in se prepričajte, da se zobje na zajedajo
v material. Če se rezilo ukrivlja, ga lahko pri
ponovnem zagonu sune iz obdelovanca.
Ferm
d) Podprite daljše kose in s tem zmanjšajte
tveganje za ukrivitev rezil in nastanka sunka.
Večji deli se lahko upognejo pod lastno težo.
Podpora mora biti na obeh straneh in v bližini
roba ter mesta rezanja.
e) Ne uporabljajte topih ali poškodovanih rezil.
Nenabrušena in nepravilno nastavljena rezila
ustvarjajo raven rez, kar povzroča odvečno
trenje, ukrivljanje rezila in sunek.
f) Globina rezil in zaklenitvene ročice za
nastavitev poševnosti reza morajo biti
nastavljeni pred rezanjem. Če se rezilo med
rezom premika, lahko le-to povzroči ukrivitev
rezila ali sunek.
g) Pri rezanju v globino v obstoječe stene ali
druga območja bodite še posebej previdni.
Prodirajoče rezilo lahko reže predmete, ki
lahko povzročijo sunek.
Varnostna navodila za uporabo spodnjega
ščitnika
a) Pred vsako uporabo preverite spodnji ščitnik.
Žage ne uporabljajte, če se ščitnik ne giblje
prosto in nemudoma zapre. Nikoli ga ne
puščajte odprtega ali ga na silo zadržujte v
odprtem položaju. Če žaga nenamerno pade,
se lahko spodnji ščitnik ukrivi. Dvignite spodnji
ščitnik z ročico in se prepričajte da se prosto
in nemoteno giblje, da se ne dotika rezila ali
katerega drugega dela v vseh položajih in
naklonih reza.
b) Preverite delovanje vzmeti spodnjega ščitnika.
Če katerikoli izmed njiju ne dela pravilno, ju
morate popraviti pred uporabo. Spodnji ščitnik
lahko deluje nepravilno zaradi poškodovanih
delov, večje količine nabrane smole ali večje
količine nakopičene žagovine.
c) Spodnje ščitnike je potrebno v položaj vrniti
ročno samo za globinske reze in sestavljene
reze. Ščitnik dvignite z ročico, takoj ko se
rezilo dotakne materiala, pa se mora ščitnik
spustiti. Za vso ostalo rezanje mora ščitnik
delovati samodejno.
d) Vedno se prepričajte, da ščitnik prekriva
rezilo, preden žago odložite na klop ali tla.
Nezaščiteno rezilo se bo premikalo vzvratno
in razžagalo vse, kar je na njeni poti.
Upoštevajte čas, ki je potreben za zaustavitev
rezila po izpustitvi sprožila.
Pred uporabo koržne žage
• Preverite naslednje:
• Ali je omrežje pod ustrezno napetostjo (do
230 V),
17
SLO
RUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ali so vtikači, vtičnice in kabli v izpravnem
stanju, torej solidne in nepoškodovane,
• Če manjka rezilu kateri od zob ali ima
vidne razpoke, ga je potrebno takoj
zamenjati,
• Preveri varovalo rezila,
• Krožno žago uporabljaj le za rezanje lesa
in lesu podobnih izdelkov.
Ne uporabljaj deformiranih ali poškodovanih
rezil.
Ne uporabljajte HSS (hitroreznih) rezil.
Uporabljaj le rezila, ki ustrezajo zahtevanim
dimenzijam, kvaliteti in lastnostim.
Nikoli ne ustavlja rezila s pritiskom od strani.
Preveri, da se ščit rezila prosto giba in zapre
do konca.
Nikoli ne zatakni ščita rezila v odprtem
položaju.
Ne obremenjuj rezila s strani. To lahko
povzroči zlom rezila.
Bodi previden pri rezanju lesa z grčami, žeblji
in razpokami ali umazanijo, ker se lahko rezilo
zagozdi.
Nikoli ne pu‰ãaj kroÏne Ïage brez nadzora.
Krožno žago uporabljaj le za rezanje lesa in
lesu po-dobnih izdelkov.
Uporaba
• Pri delu uporabljaj primež ali spone.
• Nikoli ne odstranjuj s svojimi rokami koščkov
lesa ali prah, ki je blizu rezila. Če so koščki
lesa zataknjeni med mirujočimi in gibljivimi
deli bo treba žago ustaviti, izključiti in izklopiti
iz omrežja preden jih lahko odstranimo.
• Preveri, če uporabljaš obratom ustrezno
rezilo. Ne začni z rezanjem preden žaga
doseže polno hitrost. Preveri, da ne zaganjaš
žage pod obremenitvijo (t.j. da ni v kontaktu z
obdelovanim materialom), pred tem mora
žaga doseči polne vrtljaje.
• Nikoli ne reži lesa, ki je debelejši od globine
reza.
• Pri rezanju lesenih sten ali lesenih tal preveri,
da na mestu reza ni električne ali vodovodne
napeljave.
• Izklopi orodje in počakaj, da se rezilo ustavi,
preden ga umakneš ali odložiš. Med uporabo
krožne žage uporabljaj glušnike (zaščita za
ušesa).
Izključi orodje takoj ko odkriješ:
• Defektno vtičnico ali električni kabel,
• defektno stikalo,
18
•
•
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
pregrevanje krožne žage,
dim ali vonj pregorene izolacije.
Varnostna navodila za laser
• Ne usmerjajte pogleda neposredno v laserski
curek.
• Ne usmerjajte laserskega curka v ljudi
oziroma živali.
• Ne usmerjajte laserskega curka v močno
odsevne materiale. Nevarnost odbojne
svetlobe.
• Laser odnesite v popravilo na pooblaščeni
servis / k strokovnjaku.
• Ne vstavljajte trdih predmetov v optiko laserja.
• Optiko laserja čistite z mehko in suho krtačko.
Električna varnost
Ko uporabljate električna orodja vedno
upoštevajte varnostna pravila, ki veljajo v vaši
državi za zmanjšanje nevarnosti požara,
električnega udara ali osebne poškodbe.
Preberite naslednja navodila za vašo varnost, kot
tudi priložena varnostna navodila. Hranite ta
navodila na varnem kraju!
Цифры,приведенные ниже в тексте,
относятся к рисункам на стр.2 - 3.
Для обеспечения безопасной для Вас
и окружающих эксплуатации
инструмента, перед применением
данного инструмента, пожалуйста,
внимательно прочитайте эту
инструкцию. Это облегчит вам
ознакомление с особенностями
использования Вашего инструмента
и позволит избежать ненужного
риска. Сохраните эту инструкцию
для дальнейшего использования.
Содержание
1. Информация об изделии
2. Tpeбobahия по технике безопасности
3. Инструкци по сборорке и регулировке
4. Paбota
5. Тeхническиoе oбслуживание
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Vedno preveri, da el. tok ustreza
ustreza zahtevam.
Технические характеристики
Stroj je dvojno izoliran; zato ozemljitev
ni zahtevana.
Zamenjava kabla ali vtikača
Če je kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati, in sicer gre za poseben kabel, ki je na
voljo pri proizvajalcu oziroma servisni službi.
Poškodovan kabel zavrzite takoj po zamenjavi.
Priključitev kabla, čigar kontakti ali vodniki niso
primerno pritrjeni, v vtičnico je nevarno.
Uporaba podaljökov
Porabi le standardni podaljšek z žico premera
min. 1.5 mm2. Ko uporabljaš navijalni podaljšek,
odvij kabel do konca.
3. NAVODILA ZA
SESTAVLJANJE IN
NASTAVITVE
Pred nastavljanjem žage preveri, da
orodje ni priključeno na električno
omrežje.
Ferm
Напряжение
Частота
Мощность
Частота вращения
шпинделя без нагрузки
Размеры пильного диска
Число зубьев
Масса
Звуковое давление
Уровень шума
Вибрация
230 В
50 Гц
1800 Вт
5000 об/мин
210x30x2.4 mm
T40
6.4 кг
97.2 дБ
110.2 дБ
1.138 м/с2
Устройство
Рис. A
1. Ручка
1A.Дополнительная ручка
2. Паспортная табличка
3. Выключатель
4. Рукоятка регулирования глубины пиления
5. Шнур питания
6. Расклинивающий нож
7. Защитные экран полотна пилы
8. Шестигранный болт
9. Oпорная плита
Ferm
10.Фланец
11.Ножовочное полотно
12.Направляющая планка
13.Зажимная ручка направляющей планки
14.Рукоятка регулирования угла пиления
- Фиксатор вала (рис. C3)
Комплектность
В комплект поставки ручной дисковой пилы
входят:
1 Направляющая планка
1 Дисковое полотно TCT ∅ 210 мм, T40
1 Дисковое полотно TCT ∅ 210 мм, T60
1 Торцовый гаечный ключ
Проверьте комплект на отсутствие
повреждений и полную комплектность.
2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящем руководстве по эксплуатации
используются следующие предупредительные
символы:
Существует опасность получения
материального ущерба и/или
телесных повреждений
Вероятность поражения
электрическим током
Не позволяйте приближаться
посторонним
Oсобые указания по безопасности
Опасность
a) Не помещайте руки в место резки и на
пильный диск. Второй рукой удерживайте
вспомогательную ручку или кожух
двигателя. Если Вы держите пилу обеими
руками, ранение рук пильным диском
невозможно.
б) Не прикасайтесь к обрабатываемой детали
снизу. Под обрабатываемой деталью кожух
не защитит Вас от пильного диска.
в) Глубину резки устанавливайте по толщине
обрабатываемой детали. Под
обрабатываемой деталью должен быть не
полностью виден зуб пильного диска.
27
PL
SLO
5. KONSERWACJA
Należy pamiętać, by urządzenie nie
pozostawało pod napięciem podczas
zabiegów konserwacyjnych.
Urządzenia firmy obliczone są na długie i
niezawodne działanie. Wystarczy je regularnie
czyściś i przestrzegać zasad użytkowania, żeby
zapewnić im długi żywot.
Awarie
Jeśli piła nie działa w sposób prawidłowy, może
być to spowodowane różnymi czynnikami, które
wymieniamy wraz z ich rozwiązaniami poniżej:
1. Silnik elektryczny przegrzał się
• Silnik został przeciążony na skutek cięcia zbyt
dużych przedmiotów.
• Należy zmniejszyć tempo i pozostawić
silnik do schłodzenia.
• Silnik jest uszkodzony.
• Skontaktować się z punktem serwisowym
– adresy punktów serwisowych znajdują
się na karcie gwarancyjnej.
2. Włączona maszyna nie działa.
• Przerwa w zasilaniu sieciowym.
- Sprawdzić kabel sieciowy pod kątem
przerwania.
• Uszkodzenie przełącznika.
• Skontaktować się z punktem serwisowym
– adresy punktów serwisowych znajdują
się na karcie gwarancyjnej.
3. Przedmiot cięty z trudem przesuwa się
wzdłuż tarczy i rzaz jest nieregularny.
• Tarcza jest krzywa lub tępa.
• Należy wymienić tarczę.
Nie nalezy używać żadnych środków
rozpuszczających takich jak benzyna, alkohol,
amoniak, itp. Środki tego typu działają niszcząco
na materiał, z którego wykonane są
poszczególne części.
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga dodatkowego
smarowania.
Awarie
W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie
części) należy skontaktować się z punktem
serwisowym – adresy punktów serwisowych
znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu
niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat
części zamiennych, które mogą być zamawiane.
Ochrona šrodowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu,
urządzenie dostarczane jest w sztywnym
opakowaniu składającym się głównie z
materiałów nadających się do ponownego
przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z
możliwości ponownego przetworzenia
opakowania.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane
urządzenie elektryczne lub
elektroniczne musi być utylizowane w
odpowiedni sposób.
Gwarancja
Proszę zapoznać sie z warunkami umowy
gwarancyjnej zamieszczonymi na załączonej
karcie gwarancyjnej.
4. Piła pracuje głośno i / lub nieregularnie.
• Szczotki węglowe są wytarte.
• Skontaktować się z punktem serwisowym
– adresy punktów serwisowych znajdują
się na karcie gwarancyjnej.
Montirati vzdolžno vodilo
Slika B
• Odvijte zatezni gumb (3) za vzdolžno vodilo.
• Vzdolžno vodilo zdrsnite v zarezo (6) na
osnovni plošči.
• Nastavite pravilno širino reza in ponovno
privijte gumb (3).
Nastaviti globino reza
Slika C
• Sprostite ročko (1) za nastavitev globine reza.
• Osnovno ploščo (2) premaknite navzdol.
•
•
Globina reza žaginega lista se odčita na skali,
ki je pritrjena na zgornjo stran osnovne
plošče.
Ko nastavite pravilno globino, pritrdite ročko (1).
Zamenjati oziroma očistiti žagin list
Slika D
• Z gumbom za zavoro gredi (C3) preprečite
vrtenje gredi.
• S ključem za vijake izvijte šestoglati vijak (3)
na sredini žaginega lista.
• Varovalo obrnite nazaj in ga držite na mestu s
pomočjo gumba (1).
• Odstranite zunanjo prirobnico in žagin list.
Žagin list očistite oziroma zamenjajte z novim.
• Žagin list ponovno namestite na gred. Zobje
na žaginem listu morajo biti obrnjeni v isto
smer kot cepilni nož (4).
• Spustite gumb (1) in pustite varovalo, da se
preko rezila vrne na prvotno mesto.
• Pritisnite nazaj gumb za zavoro gredi (C3).
Ponovno pritrdite zunanjo prirobnico (5) in
trdno privijte šestoglati vijak (3).
Obnoviti in zamenjati grafitni krtački
Slika E
• Odstranite zaščitni pokrov zadaj (št. 1) na
ohišju motorja, potem ko ste že sprostili oba
vijaka s križnim urezom.
• Izvijte vijak držala grafitnih krtačk.
• Držalo grafitnih krtačk vzemite ven iz ohišja in
odstranite obrabljeno krtačko.
• Novo grafitno krtačko fiksirajte v držalo. Držalo
• namestite nazaj v ohišje.
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścic regularnie miękką
szmatką, najlepiej każdorazowo po użyciu.
Należy zwrócić uwagę, by usunąć pył i
zabrudzenia z otworu wentylacyjnego.
Poważniejsze zabrudzenia należy usunąć miękką
szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
26
Nastavitev kota žaganja (naklon)
Slika B
• Sprostite ročko (1) za nastavitev kota žaganja.
• Zavrtite osnovno ploščo na pravilen položaj
(0° - 45°) in pritrdite ročko. Kot žaganja
(poševnik) se odčita na kotomeru (2).
Ferm
Ferm
•
•
•
Ponovno privijte vijak v držalu grafitnih krtačk.
Obe krtački zamenjajte istočasno. V orodju ne
kombinirajte stare in nove krtačke.
Namestite zaščitni pokrov zadaj (št. 1) na ohišje
motorja in privijte oba vijaka s križnim urezom.
Če veliko uporabljamo orodje, se
krtačke obrabijo. Zelo pomembno je, da
ščetke preverjamo vsakih 30 delovnih
ur. Ko se obrabijo pod 4 mm ji je
potrebno zamenjati.
4. UPORABA
Če veliko uporabljamo orodje, se
krtačke obrabijo. Zelo pomembno je, da
ščetke preverjamo vsakih 30 delovnih
ur. Ko se obrabijo pod 4 mm ji je
potrebno zamenjati.
Vklop/Izklop
Slika E
• pritisni gumb (B) in ga tako zadrži
• pritisni gumb (A) za štart žage
• sprosti gumb (A) za ustavitev žage.
Delo
• izvajaj delo z uporabo primeža, tako, da sta
obe roki prosti za vodenje žage
• vključi žago in jo nastavi na mesto reza
• počasi pomikaj žago po v naprej zacrtani liniji
• trdno pritisni orodje na obdelovani material,
sicer lahko pride do vibracij, zaradi katerih se
rezilo lažje stre.
Pusti žagi da opravi svoje delo. Ne
izvajaj nepotrebnega pritiska na krožno
žago.
Laser
Delovanje
Vodilni laserski curek omogoča enostavno in
natančno rezanje brez odmikanja:
a) v ravni črti, oziroma
b) na določeno točko, ki je označena na
obdelovancu.
Področje laserskega žarka obsega približno 65
cm odvisno od svetlobe v delovnem območju.
Zamenjava baterijskih vlo žkov
• Krožno žago primite in držite naravnost pred
seboj. Potisnite nazaj pokrov na laserju in ga
dvignite.
19
SLO
PL
•
•
•
•
Zamenjajte iztrošene baterije z novimi.
Uporabljajte 2 x 1,5V “Micro/AAA” baterijske
vložke.
Iztrošenih oziroma neuporabnih baterij nikakor
ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Odnesite jih na ustrezno odlagališče
za baterijske vložke in kemične odpadke.
Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na
polarnost +/- in sledite oznaki v predelu za
baterije.
Spustite pokrov, ga potisnite nazaj, in pritisnite
ob pokrov rezila. Pokrov se nalahno zaskoči
na mesto.
Vedno preverite, ali je laser pravilno zaprt in
sicer tako, da pokrov previdno potisnite
navzgor. Če se odpre, ponovite postopek
zapiranja. Pokrov mora biti pravilno zaprt.
Nastavitev laserskega žarka
• Med prevozom oziroma pri težkih delih se
lahko točnost laserskega žarka pokvari.
• Laserski žarek enostavno nastavite.
• Rezilo krožne žage držite ob ravnilo oziroma
ob ravni rob delovnega pulta.
• Vključite laser.
• Preverite, ali laserski curek sveti točno na
ravnilo oziroma rob pulta.
• Če laserski curek ni naravnan, naredite
naslednje:
• Z nekaj obrati odvijte vijaka na laserju spredaj.
• Rezilo krožne žage držite ob ravnilo oziroma
ob ravni rob delovnega pulta.
• Popravite in nastavite laser, tako da bo
svetlobni curek svetil točno ob rob.
• Ponovno privijte vijaka.
5. VZDRŽEVANJE
Prepričaj se, da naprava ni pod tokom v
času vzdrževanja ali med delom na
motorju.
Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in
potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno
dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego
stroja in rednim čiščenjem.
Odpravljanje težav
Spodaj imamo naštetih nekaj možnih razlogov in
rešitev, če se primeri, da žaga ne deluje pravilno.
•
•
Žagaj počasneje in dovoli motorju, da se
ohladi.
Motor je pokvarjen.
• Obraéte se na zástupce firmy.
2. Orodje ne deluje, ko je vključeno.
• Poškodovan kabel ali vtičnica.
• Preveri vtičnico in kabel.
• Pokvarjeno stikalo.
• Obraéte se na zástupce firmy.
3. Težko je žagati naravnost in rez ni čist.
• Rezilo je zvito ali skrhano.
• Zamenjaj rezilo.
4. Žaga je zelo hrupna in/ali ne teče gladko.
• Karbonske ščetke so obrabljene.
• Obraéte se na zástupce firmy.
Čiščenje
Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne
bo pregreval. Redno čisti ohišje s čistim blagom.
Če umazanija noče odstopiti jo odstrani z
mehkim blagom namočenim v milnico. Nikoli ne
čisti ohišja s topili kot so bencin, alkohol,
amoniak itd saj lahko poškoduješ plastične dele.
Mazanje
Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela,
pokličite servisno službo. Naslov je označen na
garancijskem listu. Na zadnji strani tega
priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki
jih lahko naročite.
Okolje
Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga
zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže
je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče
takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner,
da bo reciklirana.
Poškodovano ali neuporabno električno
napravo odnesite na mesto, pristojno
za reciklažo tovrstnega materiala.
Garancija
Garancijski pogoji so opisani na priloženem
garancijskem listu.
4. OBSŁUGA
W trakcie obsługi piły tarczowej
zalecane jest noszenie słuchawek
ochronnych.
Włączanie/Wyłączanie
Rys. E
• Wcisnąć przycisk (B) kciukiem prawej ręki i
przytrzymać.
• Następnie wcisnąć przycisk (A). Teraz piła
zaczyna pracować.
• Puszczenie przycisku (A) powoduje
zatrzymanie piły.
Obsługa urządzenia
• Zablokować przedmiot obrabiany w ten sposób,
aby móc obsługiwać i trzymać piłę oburącz.
• Włączyć piłę tarczową i umieścić spód piły na
przedmiocie obrabianym.
• Przesunąć piłę wolno do uprzednio
zaznaczonej linii piłowania i nacisnąć
ostrożnie wprzód.
• Spód piły przyciskać mocno do przedmiotu
obrabianego.
Pozwól pile wykonać pracę! Dlatego nie
należy przyciskać za mocno piły do
obrabianego przedmiotu.
a) wzdău˝ narysowanej linii lub
b) poprzez wycelowanie wiàzki laserowej w
staăy punkt na powierzchni obrabianego
przedmiotu.
Zakres wiązki laserowej zależy od światła
pochodzącego z otoczenia i wynosi około 65 cm.
Wymiana baterii
• Przytrzymać ręczną piłę tarczową dokładnie
przed sobą. Pociągnąć pokrywę urządzenia
laserowego do siebie i podnieść ją. Wymienić
baterie na nowe. Urządzenie wykorzystuje 2
baterie 1,5 V "Micro/AAA".
• Zużytych baterii nie należy nigdy wyrzucać do
kosza na śmieci, lecz dostarczyć do punktu
zbierania zużytych baterii lub na wysypisko
substancji chemicznych.
• Wkładając baterie, należy sprawdzić
biegunowość (+/-), pokazaną na rysunku
wewnątrz komory baterii.
• Ponownie pociągnąć pokrywę do siebie,
docisnąć do pokrywy ostrza piły, a następnie
lekko przyciskając, pozwolić jej się domknąć.
• Sprawdzić, czy urządzenie laserowe zostało
odpowiednio zamknięte, starając się lekko
otworzyć pokrywę. Jeżeli pokrywa się otwiera,
zamknąć ponownie, aż będzie mocno
zamknięta.
Regulacja wiązki laserowej
• Podczas transportu lub eksploatacji wiązka
laserowa może zostać rozregulowana.
• Regulacja wiązki laserowej jest bardzo łatwa.
• Przytrzymać ostrze piły tarczowej przy prostej
krawędzi lub idealnie prostej desce.
• Włączyć laser.
• Sprawdzić, czy wiązka laserowa biegnie
dokładnie równolegle do krawędzi lub deski.
• Jeżeli wiązka nie jest równa, należy postąpić
w sposób następujący:
• Poluzować dwie śruby w przedniej części
urządzenia laserowego o kilka obrotów.
• Przytrzymać ostrze piły tarczowej przy prostej
krawędzi lub idealnie prostej desce.
• Skorygować przebieg wiązki laserowej, tak
aby była dokładnie równoległa do krawędzi.
• Dokręcić obie śruby.
Wiązka laserowa
Korzystanie z wiązki laserowej
Wiązka laserowa zdecydowanie ułatwia
piłowanie w linii prostej:
1. Temperatura elektromotorja preseže 70°C.
• Motor je bil preobremenjen.
20
Konserwacja i wymiana szczotek węglowych
Rys. E
• Zdjąć tylną osłonę (nr 1) z obudowy silnika,
po odkręceniu dwóch śrub krzyżowych.
• Poluzować śrubę zamocowania szczotek
węglowych.
• Wyjąć szczotkę z obudowy uchwytu
mocującego oraz starą szczotkę.
• Włożyć nową szczotkę do uchwytu, po czym
włożyć uchwyt w pierwotnym położeniu do
obudowy.
• Dokręcić śrubę zamocowania szczotek
węglowych.
• Obie szczotki powinny być wymieniane
równocześnie, nie należy nigdy mieszać
starych i nowych szczotek.
• Założyć tylną osłonę (nr 1) obudowy silnika,
po czym dokręcić dwie śruby krzyżowe.
Ferm
Ferm
25
PL
PL
Wskazówki bezpieczeństawa dotyczňce
wiňzki laserowej
• Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w kierunku
wiązki laserowej.
• Nigdy nie kierować wiązki laserowej na ludzi
lub zwierzęta.
• Nigdy nie kierować wiązki laserowej w stronę
materiału silnie odbijającego światło. Odbite
światło lasera może być niebezpieczne.
• Jakiekolwiek naprawy urządzenia laserowego
mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel / profesjonalne
serwisy naprawcze.
• Nie wkładać żadnych twardych przedmiotów
do laserowego układu optycznego.
• Laserowy układ optyczny może być
czyszczony miękką, suchą szczotką.
Bezpieczežstwo związane z prądem
elektrycznym
Używając urządzeń elektrycznych, należy
zawsze przestrzegać miejscowych przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ryzyka
porażenia prądem elektrycznym oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy uważnie
zapoznać się z poniższymi zaleceniami, a w
szczególności z oddzielnie załączoną instrukcją
bezpieczeństwa. Instrukcję należy starannie
przechowywać!
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest
zgodne z parametrami na tabliczce
znamionowej.
Urządzenie jest podwójnie izolowane,
dlatego przewód uziemiający nie jest
konieczny.
Wymiana przewodów lub wtyczek
Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony,
należy go wymienić na specjalny przewód
sieciowy dostępny u producenta lub w jego dziale
obsługi klienta. Wyrzuć stare przewody i wtyczki
zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne
jest wkładanie do gniazdka wtyczki przewodu,
który nie jest podłączony do urządzenia.
W przypadku zastosowania przedłużaczy
Należy stosować odpowiednie przedłużacze
przystosowane do mocy urządzenia. Żyły takiego
kabla muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm2.
Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na
bęben, należy go całkowicie rozwinąć.
24
PIŁA TARCZOWA
3. MONTAŻ I REGULACJA
Cyfry zamieszczone w poniższym tekście
odnoszą się do rysunków na stronie 2 - 3.
Przed rozpoczęciem regulowania
należy sprawdzić, czy wtyczka jest
wyciągnięta z gniazda sieciowego.
Dla własnego bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa innych osób, prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji przed
przystąpieniem do użytkowania
urządzenia. Pozwala to na zrozumienie
zasady działania produktu oraz
uniknięcie zbędnego ryzyka.
Należy przechowywać ją w
bezpiecznym miejscu, aby można z niej
było skorzystać w razie potrzeby.
Ustawania ką ta cięcia (cięcie ukośne)
Rys. B
• Poluzować uchwyt (1) regulacji kąta cięcia.
• Ustawić płytkę mocującą w odpowiednim
położeniu (0o - 45o) i dokręcić uchwyt. Kąt
cięcia (ukośnego) może zostać zawsze
odczytany na kątomierzu (2).
Mocowanie prowadnicy
Rys. B
• Poluzować pokrętło (3) mocujące prowadnicy.
• Włożyć prowadnicę do specjalnego gniazda
(6) w płytce mocującej.
• Ustawić żądaną szerokość cięcia i dokręcić
pokrętło (3).
Ustawanie głębokości cięcia
Rys. C
• Poluzować uchwyt (1) regulacji głębokości
cięcia.
• Przesunąć płytkę mocującą (2) w dół.
• Głębokość cięcia może być odczytana na
zakrzywionej skali przymocowanej do górnej
części płytki mocującej.
• Kiedy ustawiona zostanie żądana głębokość,
dokręcić uchwyt (1).
Wymiana lub czyszczenie ostrza
Rys. D
• Zablokować pokrętło blokujące wałka (C3),
aby uniemożliwić obracanie się ostrza.
• Następnie poluzować śrubę sześciokątną (3)
w środku ostrza, wykorzystując klucz
nasadowy.
• Przesunąć osłonę do tyłu i zablokować w tej
pozycji za pomocą pokrętła (1).
• Zdjąć zewnętrzny kołnierz i ostrze, po czym
wyczyścić je lub wymienić na nowe.
• Założyć ostrze na wałek. Upewnić się, że
zęby ostrza piły ustawione są w tym samym
kierunku, co klin rozszczepiający (4).
• Zwolnić pokrętło blokujące (1), aby osłona
ostrza powróciła do pierwotnego położenia.
• Wcisnąć pokrętło blokujące wałka (C3),
zamocować kołnierz zewnętrzny (5) i mocno
dokręcić śrubę sześciokątną (3).
Ferm
2. INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
1. INFORMACJE O URZĄDZENIU
Dane techniczne
230 V~
50 Hz
1800 W
5000/min
210x30x2.4 mm
T40
6.4 kg
97.2 dB(A)
W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu
znajdują się następujące symbole:
W razie nie przestzegania danej
instrukcji obsługi może powstać ryzyko
zranienia oraz zginięcia personelu lub
uszkodzenia narzędzia.
Wskazuje na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Osoby postronne powinny pozostać w
bezpiecznej odległości
110.2 dB(A)
1.138 m/s2
Informacje o produkcie
Rys. A
1. Uchwyt
1A.Uchwyt pomocniczy
2. Płyta główna
3. Wyłącznik
4. Uchwyt regulacji głębokości cięcia
5. Przewód zasilający
6. Klin rozszczepiający
7. Osłona ostrza piły
8. Śruba sześciokątna
Ferm
Zawartość zestawu
Ręczna piła tarczowa dostarczana jest wraz z
następującymi elementami:
1 Prowadnica
1 Tarcza tnąca piły tarczowej o śr. 210 mm, T40
1 Tarcza tnąca piły tarczowej o śr. 210 mm, T60
1 Klucz nasadowy
Przed użyciem należy sprawdzić, czy zawartość
opakowania nie została uszkodzona podczas
transportu i czy zestaw jest kompletny.
Spis treści
1. Informacje o urządzeniu
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Montaż i regulacja
4. Obsługa
5. Konserwacja
Napięcie
Częstotliwość
Moc
Prędkość biegu jałowego
Tarcza tnąca
Wszystkie
Ciężar
Lpa Poziom ciśnienia
akustycznego
Lwa Poziom mocy
akustycznej
aw Wartość ważona
przyspieszenia drgań
9. Płytka mocująca
10.Kołnierz
11. Brzeszczot piły
12.Prowadnica
13.Pokrętło mocujące prowadnicy
14.Uchwyt regulacji kąta cięcia
- Blokada wałka (Rys. C3)
Specjalne instrukcje bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo
a) Trzymaj ręce z dala od strefy cięcia i tarczy
tnącej. Drugą rękę oprzyj na uchwycie
pomocniczym lub na korpusie silnika.
Trzymając pilarkę obiema rękami zapobiegniesz zranieniu rąk przez tarczę tnącą.
b) Nie sięgaj rękoma pod spód ciętego
przedmiotu. Osłona nie zabezpiecza przed
tarczą tnącą od spodu ciętego przedmiotu.
c) Dostosuj głębokość cięcia do grubości ciętego
przedmiotu. Spod ciętego przedmiotu powinna
wystawać tylko część zęba tarczy tnącej.
21
PL
PL
d) Trzymanie ciętego przedmiotu w rękach lub
nad nogą jest surowo wzbronione. Cięty
przedmiot należy zamocować na stabilnej
platformie. Prawidłowe podparcie ciętego
przedmiotu pozwoli zminimalizować ryzyko
obrażeń ciała, zablokowania tarczy tnącej i
utraty kontroli nad narzędziem.
e) Elektronarzędzie należy trzymać za
przeznaczone do tego celu izolowane
powierzchnie, gdyż narzędzie tnące może
wejść w kontakt z ukrytym przewodem
elektrycznym lub własnym kablem
zasilającym. Napięcie elektryczne z przewodu
rozprzestrzeni się na metalowych częściach
elektronarzędzia i spowoduje porażenie
operatora.
f) Do cięcia wzdłużnego zawsze używaj
ogranicznika równoległego lub prowadnicy.
Zwiększy to dokładność cięcia i zmniejszy
ryzyko zablokowania się tarczy tnącej.
g) Używaj tarcz tnących o prawidłowej wielkości i
profilu (diamentowy albo okrągły) oraz
odpowiedniej średnicy wewnętrznej. Tarcze
tnące, które nie są dokładnie dopasowane do
wału napędowego pilarki, nie obracają się
prostopadle do niego, co powoduje utratę
kontroli nad pilarką.
h) Używanie uszkodzonych lub nieprawidłowych
podkładek lub śrub mocujących tarczę jest
zabronione. Podkładki i śruba mocująca
tarczę zostały zaprojektowanie w sposób
zapewniający optymalne parametry pilarki i
bezpieczeństwo jej obsługi.
Przyczyny “odbijania” piły i zapobieganie
temu efektowi przez operatora
• “Odbicie” jest gwałtowną reakcją na
ściśnięcie, zablokowanie lub brak
prostoliniowości tarczy tnącej, skutkującą
podniesieniem się i zeskoczeniem
niekontrolowanej pilarki z ciętego przedmiotu
w kierunku operatora.
• Jeśli tarcza tnąca jest mocno ściśnięta lub
zablokowana w rzazie, jej obroty ustają a w
wyniku reakcji silnika narzędzie zostaje
gwałtownie wypchnięte w kierunku operatora.
• Jeśli tarcza tnąca ulegnie skręceniu lub
przemieszczeniu w trakcie cięcia, zęby na jej
tylnej krawędzi mogą wciąć się w górną
powierzchnię drewna, co spowoduje
wysunięcie się tarczy z rzazu i jej
odskoczenie w kierunku operatora.
22
“Odbicie” wynika z nieprawidłowego użycia piły
i/lub niewłaściwych procedur albo warunków
obsługi; można mu zapobiec stosując niżej
wymienione środki ostrożności.
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami w taki
sposób, który pozwoli Ci wytrzymać siłę
odbicia. Ustaw się po dowolnej stronie tarczy
tnącej; nigdy nie stawaj w jednej linii z tarczą.
“Odbicie” może spowodować odskoczenie
pilarki do tyłu, ale operator stosujący
odpowiednie środki ostrożności jest w stanie
utrzymać elektronarzędzie.
b) W przypadku blokowania się tarczy tnącej, a
także przy przerywaniu cięcia z jakiejkolwiek
przyczyny, wciśnij wyłącznik i nieruchomo
przytrzymaj tarczę tnącą w materiale do
całkowitego ustania jej obrotów. Nie próbuj
usuwać pilarki z ciętego przedmiotu ani
pociągać jej do tyłu dopóki tarcza tnąca się
obraca lub dopóki istnieje ryzyko „odbicia”.
Wyjaśnij przyczynę unieruchomienia tarczy
tnącej i zastosuj odpowiednie środki
zaradcze.
c) Uruchamiając ponownie pilarkę w ciętym
materiale ustaw tarczę tnącą w środku rzazu i
upewnij się, czy jej zęby nie są zaczepione o
materiał. Zablokowana tarcza tnąca może się
unieść lub odskoczyć od ciętego przedmiotu
po ponownym uruchomieniu pilarki.
d) Zawsze podpieraj duże płyty, by
zminimalizować ryzyko ściśnięcia i „odbicia”
tarczy tnącej. Duże płyty mogą uginać się pod
własnym ciężarem. Podpory należy umieścić
po obu stronach płyty, w pobliżu linii cięcia
oraz przy krawędzi płyty.
e) Używanie tępych lub uszkodzonych tarcz
tnących jest zabronione. Nienaostrzone lub
nieprawidłowo zamontowane tarcze tnące
wykonują wąski rzaz, powodujący nadmierne
tarcie, blokowanie tarczy i „odbicie”.
f) Dźwignie do regulacji głębokości i skosu
cięcia należy solidnie i bezpiecznie
zamocować przed rozpoczęciem cięcia.
Przesunięcie się suwaków regulacyjnych w
trakcie cięcia może być przyczyną
zablokowania i „odbicia” tarczy tnącej.
g) Szczególną ostrożność należy zachować przy
operacji wrzynania w materiał i wycinania
otworów. Po przejściu przez materiał tarcza
może natrafić na obiekty powodujące jej
„odbicie”.
Ferm
Dolna osłona i zalecenia odnośnie
bezpieczeństwa
a) Przed każdym użyciem pilarki sprawdź, czy jej
dolna osłona jest prawidłowo zamocowana.
Dozwolone jest używanie tylko takiej pilarki,
której dolna osłona porusza się swobodnie i
natychmiast zamyka. Zaciskanie lub
przywiązywanie dolnej osłony w otwartym
położeniu jest zabronione. Dolna osłona może
się wygiąć po przypadkowym upuszczeniu
pilarki. Unieś dolną osłonę używając
wysuwanego uchwytu; upewnij się, że przy
wszystkich możliwych kątach i głębokościach
cięcia osłona swobodnie się porusza i nie
dotyka ostrza ani jakiejkolwiek innej części.
b) Sprawdź działanie sprężyny dolnej osłony.
Jeśli osłona i sprężyna nie działają
prawidłowo, pilarki nie wolno używać i należy
ją oddać do naprawy. Swobodne poruszanie
się osłony dolnej może być utrudnione z
powodu uszkodzenia części albo ich
zanieczyszczenia przez substancje lepkie lub
inne zabrudzenia.
c) Dolną osłonę należy wysuwać ręcznie tylko
przed specjalnymi operacjami, takimi jak
wrzynanie czy cięcie w wielu kierunkach.
Unieś dolną osłonę za pomocą wysuwanego
uchwytu; dolna osłona musi być zwolniona
natychmiast po wcięciu się ostrza w materiał.
Przy wszystkich innych rodzajach cięcia dolna
osłona powinna zadziałać automatycznie.
d) Przed umieszczeniem pilarki na stole lub
podłodze koniecznie upewnij się, czy tarcza
tnąca jest osłonięta przez dolną osłonę.
Niezabezpieczona tarcza tnąca w trakcie
wybiegu może przesuwać się wstecz
przecinając wszystko, co znajdzie się na jej
drodze. Uwzględnij czas wybiegu, jaki upływa
od wciśnięcia wyłącznika do zatrzymania się
tarczy tnącej.
Przed uruchomieniem piły tarczowej
• Należy sprawdzić następujące elementy:
• Czy napięcie przyłączeniowe silnika jest
zgodne z napięciem sieciowym;
• Czy kabel sieciowy oraz wtyczka sieciowa
są w dobrym stanie;
• Skontrolować optycznie, czy tarcza tnąca
ma wszystkie zęby oraz czy nie jest
porysowana lub popękana. Taką tarczę
należy natychmiast wymienić;
• Sprawdzić, czy tarcza jest dobrze
zamocowana.
Ferm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie używać tarcz wypaczonych lub
uszkodzonych;
Nie stosować tarcz HSS.
Należy stosować tylko i wyłącznie tarcze,
które spełniają podane wymiary i opisy. Nie
stosować tarcz, których korpus jest szerszy
lub rozstaw zębów jest mniejszy niż klin
rozczepiający.
Nie zatrzymywać tarczy, działając na nią siłą
boczną.
Należy upewnić się, że ruchoma osłona może
swobodnie się poruszać. Należy sprawdzić,
czy mechanizm odskakiwania osłony do
pozycji zamkniętej działa poprawnie.
Nie należy blokować ruchomej osłony w
pozycji otwartej.
Przy piłowaniu drewna należy zwrócić uwagę
na sęki, pęknięcia i / lub zanieczyszczenia.
Piłowanie takiego drewna grozi
zablokowaniem się piły.
Nie pozostawiać piły tarczowej bez nadzoru.
Maszynę należy używać jedynie do piłowania
drewna.
Podczas używania piły tarczowej
• Przedmiot obrabiany powinien być prawidłowo
zamocowany.
• Nie należy usuwać ręką resztek drewna, które
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie piły.
Jeśli resztki drewna zablokowały się pomiędzy
stałymi / ruchomymi elementami, należy
zatrzymać urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka i wyciągnąć kawałek drewna.
• Piłę tarczową należy włączać bez obciążenia
(piła nie może stykać się z przedmiotem
obrabianym podczas włączania). Piła
tarczowa powinna najpierw osiągnąć
maksymalną prędkość obrotową.
• Nie przecinać przedmiotów, które są grubsze
niż głębokość piły.
• Przed piłowaniem drewnianych ścian lub
podłóg należy sprawdzić trasy kabli i
przewodów gazowych.
• Wyłączyć piłę i poczekać do momentu
zatrzymania się tarczy przed odłożeniem
przedmiotu obrabianego oraz odłożeniem
maszyny.
Maszynę należy natychmiast wyłączyć, jeśli:
• Uszkodzona jest wtyczka, kabel lub przewody.
• Uszkodzony jest przełącznik.
• Nastąpiło przegrzanie urządzenia.
• Z przepalonej izolacji wydobywa się dym lub
swąd.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement