Ferm TDM1021 FTB-16NL Bench pillar drill with laser Benutzerhandbuch

Ferm TDM1021 FTB-16NL Bench pillar drill with laser Benutzerhandbuch

GB Subject to change D F Änderungen vorbehalten NL Wijzigingen voorbehouden Sous réserve de modifications E Reservado el derecho de I P modificaciones técnicas Reservado o direito a modificações Con riserva di modifiche S Ändringar förbehålles FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin N Rett till endringer forbeholdes DK Ret til ændringer forbeholdes Art. no. TDM1021

FTB-16NL www.ferm.com

0609-29.1

GB D NL F E P I S FIN N DK

USERS MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING MODE D’EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUALE UTILIZZATI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING 71 79 88 96 44 53 62 08 17 26 35

www.ferm.com

1 10 9 8 7 6 5

02 Fig. A

4 2

Exploded view

3

Ferm Ferm

107

Position No.

1,4 11, 12, 13, 15, 17 16, 26, 27 24, 36 29 39 46 till 61 70, 72 78 80 88 91 92 95, 96 112 115

Spare parts list

Description

Drawer complete Handle for table Worm and gear Knobs Teeth rack Motor pulley Depth adjustment

No.

400701 301101 400702 400703 301032 400704 400705 Spring voor spindle V-belt set Spindle pulley Key Taper MC2 / B16 TDA1006 Chuck 311111 Main switch Rod for microswitch 311051 311052 Guard for chuck Chuck key 400706 400707 400708 311109 301105 309387

106

Ferm Ferm

12 11

Fig. B1

17 12 13 18 14

Fig. B3

14 15 16 12

Fig. B2

20 21 19

Fig. B4 03

Fig. B5

12 22 23 27

04 Fig. B6

25 26 24

Ferm Ferm

105 S FIN N DK GB D NL F E P I

GB D NL F E P

CE

KONFORMITETSERKLÆRING (DK)

Vi erklærer at under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overenstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

01-09-2006

ZWOLLE NL

ZWOLLE NL

I S FIN N DK

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Det er vores hensigt til stadighed at forbedre vores produkter, og vi forbeholder os derfor til enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holland

28

Fig. B7

31 32

104

Ferm Ferm

Fig. B9

29 7 7 6 30

Fig. B8

7 6

Fig. C 05

GB D NL F E P I S FIN N DK

33

Fig. D

36 37 5 35 34 19

Fig. E GB

5. VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for at maskinen ikke står under strøm, når der udføres vedligeholdelsesarbejder på mekanikken.

D NL

Maskinerne er udviklet til at fungere lœnge uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmœssigt og behandle den korrekt, bidrager De til en lœngere levetid for maskinen.

Rengøring

Rengør regelmœssigt maskinkappen med en blød klud, helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshullerne er fri for støv og snavs. Brug en blød klud, der er vœdet i sœbevand til at fjerne hårdnakket snavs. Brug ingen opløsningsmidler, så som benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den slags stoffer beskadiger kunststofdelene.

Smøring

Drej boreforskydningen til den maksimale boredybde én gang hver tredje måned, og smør den let med olie.

Fejl

Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en enhed, kontakt venligst serviceadressen på garantibeviset. På bagsiden af denne manual finder du en tegning med alle dele, der kan bestilles.

Miljø

For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen.

Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads.

F E P I S FIN N DK

Garanti

Se venligst garantibetingelserne på garantikortet, som er vedlagt separat.

06 Fig. F

Ferm Ferm

103

GB

Sluk maskinen og vent indtil den står fuldstændig stille før hastigheden ændres.

D NL F E P I S FIN N DK

Justér hastigheden således at den passer til det materiale, som skal bores, samt borediameteren: • Til boring i træ, skal man vælge høj hastighed.

• Til boring i metal og plastik, skal man vælge en lavere hastighed, idet borediameteren øges.

• • • • • • • •

Brugsanvisning

• Man skal benytte affaldsmaterialer for at øve sig og således lære at betjene maskinen.

• Når man borer igennem, skal man justere bordet, således at boret er på lige med åbningen i midten af bordet. Hvis nødvendigt kan man markere positionen på søjlens samt bordets forside i tilfælde af, at bordet skal indstilles på samme måde senere hen.

• • • Man skal fastspænde arbejdsemnet sikkert. Vælter, drejer eller glider det, resulterer det ikke kun i et rugt borehul, det øger også risikoen for at boret brækker af.

Benyt et stykke affaldstræ som backup for at formindske risikoen for at arbejdsemnet splintrer samt for at beskytte borespidsen.

Anbring flade arbejdsemner på træoverflader og fastspænd dem sikkert til bordet for at • • undgå, at de drejer. Man skal støtte arbejdsemner, som har uregelmæssige former, og som ikke kan anbringes fladt på bordet.

Benyt løftehåndtagene til at føre boreløftestangen nedad. Før langsomt boret ind i arbejdsemnet.

Bor langsomt når boret er lige ved at gå igennem arbejdsemnet, for at undgå at dette splintrer.

Tænde og slukke

Fig. A

• Indstil tænd-/slukkontakten (1) til ‘I’ for at tænde for maskinen.

• Indstil tænd-/slukkontakten (1) til ‘0’ for at slukke for maskinen.

Brug af laseren

Fig. H

Laserstrålen anvendes til at angive udboringens midterposition, hvis man skal bore flere huller i arbejdsemner på samme tykkelse.

Anbring bordet (5) i vandret position.

Kontroller, at boret og åbningen i boret er på linje med hinanden.

Anbring arbejdsemnet på bordet.

Sænk boret, indtil det berører arbejdsemnet.

Tænd for laseren (44) ved at trykke på tænd/sluk-kontakten (10).

Kontroller, at laserens trådkors (45) er på linje med udboringens midte som afmærket på arbejdsemnet. Juster laseren manuelt, hvis det er nødvendigt.

Følg “Brugsanvisningen” for at bore hul.

Sluk for laseren efter brug.

102

Ferm

Fig. G

Ferm

Fig. H

39 43 42 44 45 10 41 2 40 38

GB D NL F E P I S FIN N DK

5

07

GB D NL F E P I S FIN N DK

BENCH PILLAR DRILL WITH LASER Indstilling af dybdestoppet

Fig. D

Dybdestoppet bruges til at indstille den maksimale boredybde.

Carefully read this manual before using the machine. Make sure that you know how the machine functions and how to operate it. Maintain the machine in accordance with the instructions to make sure it functions properly. Keep this manual and the enclosed documentation with the machine.

• Indstil den ønskede boredybde ved at dreje dybdestopskiven (33) hen på den fastsatte værdi.

Description

Your drill press has been designed for drilling holes in wood, metal and plastics.

Justering af bordet

Fig. E

Bordet kan højdejusteres, drejes og væltes.

Contents

1. Machine 3. Assembly 4. Operation 5. Maintenance

1. MACHINE INFORMATION

Justering af højde: • Løsn låsehåndtaget (34).

• Drej håndtaget (19) for at sætte bordet (5) i den ønskede højde.

• Stram låsehåndtaget.

Vende: • Løsn låsehåndtaget (34).

• Vend bordet (5) til det er i den ønskede position.

• Stram låsehåndtaget.

Technical specifications

230 V~ Hælde: • Løsn låseskruen (35).

Voltage Frequency 50 Hz W • • Hæld bordet (5) til det er i den ønskede position.

Stram låseskruen.

Power 500 No load speed Number of drilling speeds Chuck cap.

Spindle taper 425 - 2545/min 12 16 mm MT2

Justering af udvidelsesstykkerne til bordet

Fig. F

Ved hjælp af udvidelsesstykker til bordet kan man støtte lange arbejdsemner.

Main table dimensions Table dimension (with extensions) 200 x 200 mm 200 x 240 mm (max. 330 mm) Height Weight Lpa (sound pressure) 850 mm 39.5kg

64.9 dB(A) • • • Løsn vingemøtrikkerne (36).

Skub udvidelsesstykkerne (37) udad.

Stram vingemøtrikken.

Lwa (sound power) 77.9 dB(A)

Production information

Fig. A

1. On/off housing 3. Stand 4. Storage 5. Table 6. Chuck 7. Safety

Indstilling af hastigheden

fig. G

• Fjern skruen (38) og åbn dækslet (39).

• Løsn skruen (40) og skub motorkassen (2) fremad for at løsne trykket på den bagerste kilerem (41).

• Sæt kileremmene på skiverne (42) i én af de kombinationer, der er beskrevet på indersiden • • • af dækpladen. For at justere den forreste kilerem (43) er det nødvendigt midlertidigt at fjerne den bagerste kilerem (41).

Skub motorkassen bagud for at spænde kileremmen.

Fastklem motorkassen på plads ved at stramme skruen (40).

Luk dækpladen og monter skruen (38) igen.

GB D NL F E P I S FIN N DK 08

Ferm Ferm

101

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • Skyd den sfæriske ring (17) over søjlen (12) med den bredeste åbning nedad for at sikre, at den øverste ende af tandstangen (14) er låst. Stram låseskruen (18).

Sæt højdejusteringshåndtaget (19) på spindlen (20) og stram skruen (21).

Montering af hovedet

• •

Fig. B5 + B6

• Anbring hovedet (22) oven på søjlen (12).

• Stram unbrakoskruerne (23) godt for at holde hovedet på plads.

Sæt højdejusteringshjulet (24) på akslen (25) og stram skruen (26).

Skru knapperne (27) på hjulet.

Montering af sikkerhedsafskærmningen

Fig. B7

• Monter sikkerhedsafskærmningen (7) på kraven (28).

• Lås afskærmningen ved at stramme spændeskruen (29).

Montering af patronen

Fig. B8 + B9

• Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).

• Skyd patronspindlen (30) ind i drevspindlen.

• • Patronen (6) skal tages ud ved arbejde med konusbor. Gå frem som beskrevet i det følgende for at fjerne patronen: • Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).

• Sænk patronen indtil hullet i drevspindlen (31) bliver synligt. Hold patronen fast i denne • position.

Løft bordet indtil det er næsten 2 cm under patronen.

Drej patronen med hånden for at sætte hullet i drevspindlen ud for hullerne i indføringsspindlen.

Udløs patronen ved at stikke kilen (32) ind i hullet i drevspindlen.

4. BRUG

• • • • •

Indsætning og udtagning af et bor

Fig. C

• Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).

• Åbn patronen (6).

• Sæt boret ind i patronen.

Stram patronen med hånden.

Stram patronen ved at sætte patronnøglen ind i et af hullerne i patronens side, og drej den med uret.

Luk sikkerhedsafskærmningen.

For at tage boret ud, følges samme vejledning i modsat rækkefølge.

Før man sætter et bor i eller tager det ud, skal maskinens stik altid tages ud af stikkontakten.

100

Ferm

GB

10. Laser on/off switch Check first whether or not the delivery has been damaged by transport and/or whether all the parts are present.

2. SAFETY INSTRUCTIONS Explanation of symbols

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

D NL F E

Read the instructions.

P

In accordance with essential applicable safety standards of European directives

I

Risk of damaging material and/or physical injuries

S

Shows presence of voltage Immediately unplug the plug from the mains electricity in the case that the cord gets damaged and during maintenance

FIN N

Caution! Laser beam! Never look into the light beam and never aim the laser at a person when it is switched on.

Wear eye and ear protection.

DK

Keep bystanders away Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

• • •

Additional safety instructions

When using electric machines always observe the safety regulations applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the following safety instructions and also the enclosed safety instructions. Keep these instructions in a safe place!

Only connect the machine to an earthed mains supply.

Only use tree-core extension cords.

Always wear safety goggles, and a hairnet for long hair.

Ferm

09

GB D NL F E P I S FIN

• • • • • • • • • • • Do not wear gloves, ties or loose clothing.

While drilling, never hold the workpiece by hand, but firmly tighten it to the drilling table using a vice e.g. Never keep your fingers on a place where they could touch the drill in case the workpiece should move unexpectedly.

Do not use the machine until it has been mounted and installed completely according to the instructions.

Do not switch on the machine while moving the head relative to the table or vice versa. Do not switch on the machine until having checked that head and table have been tightened firmly to the pillar.

Do not use the machine if a part is damaged or badly functioning.

Adjust the table or depth stop to prevent the drill from entering the table. Do not perform any design, assembly or construction activities on the table while the machine is switched on.

Make sure that the chuck key (if applicable) has been removed before switching on the machine.

Before switching on the machine, make sure the chuck has been mounted correctly, the drill has been mounted into the chuck firmly and the safety guard has been shut.

In operation, use the recommended speed for the drilling accessories and the material.

Switch off the power, remove the drill and clean the table before leaving the machine.

Lock the on/off switch when leaving the machine.

Additional safety instructions for lasers

Warning! The laser beam potentially causes severe eye damage. Never look or stare directly into the laser beam.

N DK

• • During use, do not point the laser beam at people, directly or indirectly through reflecting surfaces.

This laser complies with class 2 according to EN 60825-1. The unit includes no servicing components. Do not open the housing for any reason. If the unit is damaged, have the damage repaired by an authorized repair agent.

Immediately switch off the machine when

• Interruption in the mains plug, mains lead or mains lead damage.

• Defect switch.

• Smoke or stench of scorched isolation.

Electrical installation

The machine is provided with an electrical installation, which meets the standards. Repairs may only be carried out by a recognised professional.

The machine is provided with a zero voltage switch. After the tension drops the machine will not start to run automatically for safety reasons. The machine must be switched on again.

Electrical safety

Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

10

Ferm

GB

Maskinen er udstyret med en nulspændingsomskifter. Når spændingen bortfalder ved strømsvigt, tilkobles maskinen af sikkerhedsgrunde ikke længere automatisk.

Maskinen skal derfor tændes på ny.

Ved udskiftning af ledninger og stik

Kasser gamle ledninger og stik, så snart de er skiftet ud med nye. Det er farligt at sœtte et stik fra en løs ledning i en stikkontakt.

Ved brug af forlœngerledninger

Brug udelukkende godkendte forlœn gerledninger, der er beregnede til maskinens effekt.

Lederne skal have et gennemsnit på mindst 1,5 mm 2 . Hvis forlœngerledningen sidder på en tromle, rulles ledningen helt af.

3. MONTAGE

• • • •

Samling af maskinen

Gå altid frem som beskrevet i det følgende og i den angivne rækkefølge, når maskinen samles: • Monter stativet.

• Monter bordet.

Monter hovedet.

Monter sikkerhedsafskærmningen.

Monter borepatronen.

Fjern den rustbeskyttende olie på de udækkede metaldele med en klud og lidt paraffinolie.

Smør derefter delene med maskinsmøreolie.

Hvis der mangler dele, må man ikke samle maskinen, koble den til stikkontakten og tænde den, før de manglende dele er blevet monteret i henhold til anvisningerne.

D NL F E P I S FIN N DK

Check følgende før brug: • at bordet let kan bevæges; • at boreløftestangen kan løftes op og ned uden besvær; • at maskinen ikke ryster, når den tændes.

• •

Montering af foden

Fig. B1

Sæt foden (11) på en plan og fast flade.

Sæt søjlen (12) på foden, den skal vende som vist.

Monter søjlen med befæstelseselementerne (13).

• •

Montering af bordet

Fig. B2 – B4

• Anbring tandstangen (14) mod tandhjulet (15) på indersiden af støttebeslaget (16) som vist.

Skyd støttebeslaget over søjlen (12), mens du holder tandstangen fast i dens position.

Skub tandstangen helt ned.

Ferm

99

GB D NL F E P I S FIN N

• • • • • • • • • • • • • Man skal altid bære sikkerhedsbriller og hårnet, i tilfælde af at man har langt hår.

Man må ikke bære handsker, slips eller løstsiddende tøj.

Under boring må man aldrig holde arbejdsemnet i hånden.

Det skal fastspændes til et borebord ved hjælp af f.eks. en spændeklup. Man må aldrig placere fingrene på et sted, hvor de kan komme i kontakt med boret, f.eks. som følge af at arbejdsemnet bevæger sig uventet.

Maskinen må ikke benyttes, før den er blevet korrekt monteret og installeret i henhold til vejledningerne.

Maskinen må ikke tændes mens hovedet bevæges i forhold til bordet eller omvendt. Man må ikke tænde maskinen, indtil man er sikker på, at hoved og bord er blevet godt fastspændt til søjlen.

Maskinen må ikke benyttes, hvis nogle af dens dele er beskadiget eller fungerer dårligt.

Man skal justere bordet eller dybdestoppet, for at undgå atboret trænger igennem bordet.

Man må ikke foretage nogen form for arbejde på bordet, som f.eks. samling og konstruktion, mens maskinen er tændt.

Man skal sikre sig, at patronnøglen (hvis anvendelig) er blevet fjernet, inden maskinen tændes.

Før maskinen tændes, skal man sikre sig, at patronen er blevet korrekt monteret, at boret er blevet godt fastsat i patronen, og at sikkerhedsafskærmningen er blevet slået ned.

Når boremaskinen er i drift, skal man benytte den hastighed, som anbefales til det benyttede boretilbehør og materialet, i hvilket der bores.

Før maskinen forlades, skal man slukke den, fjerne boret og rengøre bordet.

Man skal låse tænd/sluk knappen, når man går fra maskinen.

Yderligere sikkerhedsforskrifter for lasere

Advarsel! Laserstrålen kan forårsage alvorlige øjenskader. Man må aldrig se eller stirre direkte ind i laserstrålen.

DK

• • Peg ikke med laserstrålen på andre mennesker, hverken direkte eller indirekte via reflekterende overflader.

Denne laser er klasse 2 og overholder bestemmelserne i EN 60825-1. Enheden indeholder ikke nogen servicerbare komponenter. Huset må ikke under nogen omstændigheder åbnes. Hvis enheden er beskadiget, må den kun repareres af en autoriseret servicetekniker.

Maskinen skal øjeblikkeligt slukkes i til fælde af

• Defekt netstik, netledning eller beskadigelse af ledning; • Defekt kontakt; • Røg eller lugt fra sveden isolering.

Elektrisk sikkerhed

Maskinens elektriske installation opfylder normerne. Reparationer må kun udføres af en autoriseret elektriker.

98

Ferm

GB Replacing cables or plugs

Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

Using extension cables

Only use an approved extension cable suitable for the power input of the machine. The minimum conductor size is 1.5 mm 2 . When using a cable reel always unwind the reel completely.

3. ASSEMBLY

• • • • •

Assembling the machine

Always use the following procedure, in the order given, when assembling the machine: • Mount the stand.

Mount the table.

Mount the head.

Mount the safety guard.

Mount the chuck.

Remove the anti-corrosive oil on the uncovered metal parts using a cloth and a little parrafin oil. Proceed with greasing the parts with machine lubricating oil.

If parts are missing, do not assemble the machine, do not plug in and do not switch on the machine until the missing parts have been mounted according to the instructions.

Check before operation: • That the table can be moved smoothly; • That the drill lift can be moved up and down smoothly; • That the machine does not shake when it is switched on.

Mounting the stand

Fig. B1

Install the foot (11) on a level and solid surface.

• • Place the pillar (12) on the foot in the orientation as shown.

Mount the pillar using the fasteners (13).

• • •

Mounting the table

Fig. B2 - B4

• Place the toothed rack (14) against the toothed wheel (15) on the inside of the support bracket (16) as shown.

Slide the support bracket over the pillar (12) while holding the toothed rack in position.

Push the toothed rack fully downward.

Slide the spherical ring (17) over the pillar (12) with the wider opening facing downward to • make sure that the top end of the toothed rack (14) is locked. Tighten the lock screw (18).

Place the height adjustment handle (19) onto the spindle (20) and tighten the screw (21).

D NL F E P I S FIN N DK

Ferm

11

GB D NL F E P I S FIN N DK

Mounting the head

Fig. B5 + B6

• Place the head (22) on the top of the pillar (12).

• Firmly tighten the Allen screws (23) to keep the head in place.

• Place the height adjustment wheel (24) onto the shaft (25) and tighten the screw (26).

• Screw the knobs (27) onto the wheel.

Mounting the safety guard

Fig. B7

• Mount the safety guard (7) onto the collar (28).

• Secure the guard by tightening the clamp screw (29).

Mounting the chuck

Fig. B8 + B9

• Open the safety guard (7).

• Slide the chuck spindle (30) into the drive spindle.

• • The chuck (6) must be removed when working with cone drills. In order to remove the chuck, proceed as follows: • Open the safety guard (7).

• Lower the chuck until the hole in the drive spindle (31) becomes visible. Hold the chuck in this position.

Raise the table until it is approximately 2 cm below the chuck.

Turn the chuck by hand to align the hole in the drive spindle with the holes in the feed spindle.

• Release the chuck by driving the wedge (32) into the hole in the drive spindle.

4. OPERATION

• • • • • •

Inserting and removing a drill

Fig. C

• Open the safety guard (7).

• Open the chuck (6).

Insert the drill into the chuck.

Fasten the chuck by hand.

Fasten the chuck firmly by inserting the chuck key in one of the holes in the side of the chuck and turning it clockwise.

Shut the safety guard.

In order to remove a drill, proceed in reverse order.

Before inserting or removing a drill, always pull the plug from the wall socket.

Setting the depth stop

Fig. D

The depth stop is used to set the maximum drilling depth.

• Set the required drilling depth by rotating the depth stop wheel (33) to the defined value.

12

Ferm

GB

9.

Dybdebelægning 10. Laser tænd/sluk-kontakt Kontrollér først, om maskinen ikke er beskadiget under transporten og om alle delene er til stede.

2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Forklaring til symboler

I denne brugsanvisning og/eller på maskinen bruges følgende symboler:

D NL F E

Læs instruktionerne.

P

I overensstemmelse med relevante sikkerhedsstandarder i europæiske direktiver.

Indebærer risiko for personskade, livsfare eller beskadigelse af maskinen, hvis instruktionerne i brugsanvisningen ikke følges.

I S

Angiver risiko for elektrisk stød.

FIN

Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis ledningen beskadiges og i forbindelse med vedligeholdelse Advarsel! Laserstråle! Se ikke ind i laserstrålen og ret den ikke mod andre personer, når den er tændt.

Brug beskyttelsesbriller.

N DK

Hold tilstedeværende på afstand. Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads.

• •

Yderligere sikkerhedsforskrifter

Ved anvendelse af elektriske mas kiner skal man altid følge de lokalt gœldende sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og legemensbeskadigelse. Lœs udover de nedenstående instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte sikkerhedsfolder. Bevar instruktionerne godt!

Maskinen må kun tilsluttes til et strømnet med jordforbindelse.

Man må kun benytte tre-kabelkoret forlængerledninger.

Ferm

97

GB D NL F E P I S FIN N DK

SØJLEBOREMASKINE MED LASER

Fig. A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spœnding Frekvens Vœgt Stativ Bord

Lœs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen tages i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og betjening. Vedligehold maskinen i følge instruktionerne, for at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne brugsanvisning og den vedlagte dokumentation til maskinen.

Beskrivelse

Deres søjleboremaskine er blevet designet til at bore huller i træ, metal og plastik.

Indhold

1. Information om maskinen 2. Sikkerhedsforskrifter 3. Montage 4. Brug 5. Vedligeholdelse

1. INFORMATION OM MASKINEN Tekniske specifikationer

Optaget effekt Omdrejninger, ubelastet Omdrejninger Borehovedets kap.

Spindelkegle Bordpladens mål Bordpladens mål (med udvidelsesstykkerne) Lpa (lydtryk) Lwa (lydeffektniveau)

Beskrivelse

Tænd/sluk-kontakt Motorkasse Opbevaringsrum Borepatron Sikkerhedsafskærmning Boreløftestang

Adjusting the table

Fig. E

The table can be height-adjusted, turned and toppled.

• • Height adjustment: • Slacken the locking handle (34).

Turn the handle (19) to adjust the table (5) to the required height.

Tighten the locking handle.

• • Turning: • Slacken the locking handle (34).

Turn the table (5) to the required position.

Tighten the locking handle.

• • Toppling: • Slacken the locking screw (35).

Topple the table (5) to the required position.

Tighten the locking screw.

Adjusting the table extenders

Fig. F

Using the table extenders you can support long workpieces.

230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min • • • Slacken the wing nuts (36).

Slide the extender (37) outward.

Tighten the wing nut.

12 16 mm MT2 200 x 200 mm 200 x 240 mm (max. 330 mm) mm 39.5kg

64.9 dB(A)

Adjusting the speed

Fig. G

• Remove the screw (38) and open the cover (39).

• • Slacken the screw (40) and push the motor housing (2) to the front to release the tension on the rear V-belt (41).

Put the V-belts in line on the pulleys (42) in one of the combinations specified on the inside of the cover. In order to adjust the front V-belt (43) it is necessary to temporarily remove the rear V-belt (41).

77.9 dB(A) • Push the motor housing to the rear to tension the V-belt.

• • Clamp the motor housing in position by tighening the screw (40).

Close the cover and re-fit the screw (38).

Switch off the machine and wait until the machine has come to a complete standstill before changing the speed.

Adjust the speed to the material to be drilled and the drilling diameter: • • For drilling in wood, choose a high speed.

For drilling in metal and plastics, choose a lower speed as the drilling diameter increases.

Instructions for use

• Use waste material to practise your skills and to learn operating the machine first.

GB D NL F E P I S FIN N DK 96

Ferm Ferm

13

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • • • • • • • • • When drilling through, adjust the table to make sure that the drill is alligned with the opening in the centre of the table. If required, mark the position on the front side of pillar and table in case the table should be set in the same position at a later time.

Securely tighten the workpiece. Toppling, turning or sliding not only results in a rough drilling hole, it also increases the risk of the drill breaking off.

Use a piece of waste wood as a backup to reduce the risk of the workpiece splintering and to protect the drill tip.

Place flat workpieces on a wooden underground and clamp securely to the table to prevent them from turning. Support workpieces that are irregular of shape and cannot be put flat onto the table.

Use the lift handles to bring the drill lift downwards. Slowly feed the dril into the workpiece.

Drill slowly when the drill is about to break through the workpiece to prevent splintering.

• • • •

Switching on and off

Fig. A

To switch the machine on, set the on/off switch (1) to ‘I’.

To switch the machine off, set the on/off switch (1) to ‘0’.

Using the laser

Fig. H

The laser beam is used to indicate the centre location of the drill hole in case you have to drill several holes in workpieces of the same thickness.

Place the table (5) in a horizontal position.

Make sure that the drill and the opening in the table are aligned.

Place the workpiece on the table.

Lower the drill bit until it touches the workpiece.

Switch the laser (44) on by operating the on/off switch (10).

Check that the laser crosshair (45) aligns with the centre of the drill hole as marked on the workpiece. If necessary, adjust the laser by hand.

Follow the “Instructions for use” to perform a drill hole.

After use, switch off the laser.

5. MAINTENANCE

Make sure that the machine is not live when carrying out maintenance work on the motor.

The machines have been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine care and regular cleaning.

Cleaning

Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine. Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy

14

Ferm

GB

Smøring

Skru borskiftet på den maksimale boredybden en gang hver 3dje måned og smør det forsiktig inn med olje.

Feil

Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler som kan bestilles.

Miljø

For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere emballasjen.

Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter.

D NL F E P I

Garanti

Se det separate garantikortet for garantivilkårene.

CE

ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD (N)

Vi erklærer at det er under várt ansvar at dette produkt er i overenstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

i samsvar med reguleringer:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

frà 01-09-2006

ZWOLLE NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland

Ferm

95 S FIN N DK

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • • • • • • • • • Bruk et stykke avfallstre som en sikring for å redusere faren for at arbeidsstykke ikke splintrer og for beskyttelse av borespissen.

Plassèr flate arbeidsstykker på en underflate av tre og klem på en sikker måte for å forhindre dem fra å bevege på seg. Understøtt arbeidsstykker som har en ujevn form eller arbeidstykker som ikke kan legges flate på bordet.

Bruk løfte- hankene for å føre borheveren nedover. Mat forsiktig boret inn i arbeidsstykke.

Bor forsiktig når du merker at boret er i ferd med bore gjennonm arbeidsstykke. Da unngår du splintrer.

Slå maskinen på og av

Fig. A

• Sett på/av-bryteren (1) på “I” for å slå på maskinen.

• Sett på/av-bryteren (1) på “0” for å slå av maskinen.

Bruk av laseren

Fig. H

Laserstrålen brukes til å angi senterplasseringen av borehullet hvis du skal bore flere hull i arbeidsemner av samme tykkelse.

Sett bordet (5) i horisontal stilling.

Pass på at boret og åpningen i bordet er på linje med hverandre.

Plasser arbeidsemnet på bordet.

Senk boret til det berører arbeidsemnet.

Slå på laseren (44) ved å trykke på/av-bryteren (10).

Sjekk at laserens trådkors (45) er justert mot midten av borehullet som avmerket på arbeidsemnet. Juster laseren manuelt, om nødvendig.

Følg «Anvisninger for bruk» når du borer et hull.

Slå av laseren etter bruk.

5. VEDLIKEHOLD

Sørg for at maskinen er spenningsløs når det skal utføres vedlikeholdsarbeid på de mekaniske delene.

Maskinene er konstruert slik at de kan fungere uten problemer med et minimum av vedlikehold.

Hvis maskinen rengjøres regelmessig og behandles på riktig måte, bidrar dette til å gi maskinen en lang levetid.

Rengøring

Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk klut, helst etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri for støv og skitt. Hardnakket skitt fjernes med en myk klut som er fuktet med såpevann. Bruk ikke løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk o.kl. Slike stoffer skader kunststoffdelene.

water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

Lubrication

Turn the drill shaft to the maximum drilling depth once per 3 months and grease it slightly with oil.

Faults

Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact the service address on the warranty card. In the back of this manual you find an exploded view showing the parts that can be ordered.

Environment

To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging which consists largely of reusable material. Therefore please make use of options for recycling the packaging.

Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

GB D NL F E P I S

Warranty

For the conditions of warranty, please refer to the separately provided warranty card.

FIN N DK 94

Ferm Ferm

15

GB D NL F E

CE

DECLARATION OF CONFORMITY (GB)

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

in accordance with the regulations:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

ab 01-09-2006

ZWOLLE NL

P I S FIN N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product specification without prior notice.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands

DK 16

Ferm

GB

Dreining: • • • Løsne låsehendelen (34).

Drei bordet (5) til ønsket posisjon.

Stram til låsehendelen.

Vipping: • • • Løsne låseskruen (35).

Vipp bordet (5) til ønsket posisjon.

Skru til låseskruen.

• • •

Justering av bordforlengere

Fig. F

Ved hjelp av bordforlengerne kan du støtte opp lange arbeidsemner.

Løsne vingemutrene (36).

Skyv forlengeren (37) utover.

Stram vingemutteren.

• • •

Justering av hastigheten

Fig. G

• Fjern skruen (38) og åpne dekselet (39).

• • • Løsne skruen (40) og skyv motorkassen (2) mot fronten for å frigjøre spenningen på den bakre kileremmen.

Legg kileremmen på linje på remskivene (42) i en av kombinasjonene som er spesifisert på innsiden av dekselet.

For å justere den fremre kileremmen (43) er det nødvendig å midlertidig fjerne den bakerste kileremmen.

Skyv motorkassen helt tilbake for å stramme kileremmen.

Tving motorkassen på plass ved å stramme til skruen (40).

Lukk dekselet og sett skruen (38) på plass igjen.

D NL F E P I S FIN N DK

Slå av maskinen og vent til den står helt stille før du forandrer hastigheten.

Juster hastigheten i forhold til det materialet du skal bore i, og borediameteren: • • For boring i tre, velger du en høy hastighet.

For boring i metaller og plastiske masser, velger du en lavere hastighet etter hvert som borediameteren øker.

Anvisninger for bruk

• • • Bruk avfallsmateriale for å trene opp dine ferdigheter og for å lære å bruke maskinen.

Når du borer gjennom, justerer du boret for å være sikker på at boret er stilt inn med den midtre bordåpningen. Hvis nødvendig, markerer du posisjonen på frontsiden av søylen og på frontsiden av bordet, i tilfelle bordet skulle bli stilt i den samme posisjonen senere.

Stram arbeidsstykke på en sikker måte. Vippelse, vridning eller skyvelse er ikke bare det som kan oppstå i et grovt borehull, men det øker også faren for at boret brekker.

Ferm

93

GB D NL F E P I

Montering av vernesperren

Fig. B7

• Monter vernesperren (7) på kragen (28).

• Fest sperren godt ved å stramme til klemmeskruen (29).

Montering av chucken

Fig. B8 + B9

• Åpne vernesperren (7).

• Skyv chuckspindelen (30) inn i drivspindelen.

• • • • Chucken (6) må fjernes under arbeid med konusbor. For å fjerne chucken gjør du som følger: • Åpne vernesperren (7).

• Senk chucken helt til hullet i drivspindelen (31) blir synlig.

Hold chucken i denne posisjonen.

Løft opp bordet til det er cirka 2 cm under chucken.

Drei chucken manuelt for å justere hullet i drivspindelen mot hullene i matespindelen.

Frigjør chucken ved sette kilen (32) inn i hullet i drivspindelen.

4. BRUK

S FIN N DK

• • • • • • •

Innsettelse og fjerning av et bor

Fig. C

• Åpne opp vernesperren (7).

Åpne opp kjoksen (6).

Skyv boret inn i kjoksen.

Stram til kjoksen med håndkraft.

Fest kjoksen fast, ved å skyve kjoksen inn i en av hullene på siden av kjoksen, og vri den så i klokke- retningen.

Steng igjen vernesperren.

For å fjerne boret, går du fram i motsatt rekkefølge.

Før du setter inn eller fjerner et bor, må du alltid dra ut pluggen fra veggstikk- kontakten.

Innstilling av dybdestopp

Fig. D

Dybdestoppen brukes til å stille inn den maksimale boredybden.

• Still inn ønsket boredybde ved å rotere dybdestopphjulet (33) til den definerte verdien.

Justering av bordet

Fig. E

Bordet kan høydejusteres, dreies og vippes.

Høydejustering: • • • Løsne låsehendelen (34).

Drei på håndtaket (19) for å justere bordet (5) til ønsket høyde.

Stram til låsehendelen.

92

Ferm

GB

TISCHBOHRMASCHINE MIT LASER

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Machen Sie sich vertraut mit der Funktionsweise und der Bedienung.

Warten Sie die Maschine entsprechend den Anweisungen, damit sie immer einwandfrei funktioniert. Die Betriebsanleitung und die dazugehörende Dokumentation müssen in der Nähe der Maschine aufbewahrt werden.

Beschreinung

Ihre Säulenbohrmaschine ist entworfen worden, um Löcher in Holz, Metall und Kunststoff zu bohren.

Inhalt

1. Gerätedaten 2. Sicherheitsvorschriften 3. Montage 4. Gebrauch 5. Wartung

1. GERÄTEDATEN Technische Daten

D NL F E P I S FIN

Spannung Frequenz Leistung Drehzahl unbelastet Anzahl Geschwindigkeiten Kapazität Bohrfutter 230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 16 mm Spindelverjüngung Tischabmessungen MT2 200 x 200 mm Tischabmessungen (met Verlängerung) 200 x 240 mm (max. 330 mm) mm Gewicht 39.5kg

Lpa (Schalldruckpegel) Lwa (Schallleistungspegel) 64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

N DK

Kenzeichen

1.

Ein-/Aus-Schalter 2.

Motorgehäuse 3.

4.

5.

6.

7.

Ständer Aufbewahrung Tisch Bohrfutter Sicherheitsschutz

Ferm

17

GB D NL F

8.

Bohrhub 9.

Tiefenanschlag 10. Ein-/Aus-Schalter für Laser Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Lieferung Transportschäden aufweist.

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Erklärung der Symbole

In dieser Anleitung und/oder am Gerät werden folgende Symbole verwendet:

E P

Anweisungen durchlesen.

Entspricht grundlegenden anwendbaren Sicherheitsnormen der europäischen Richtlinien.

I

Gefahr von Materialbeschädigung bzw. Verletzungen.

S FIN N

Zeigt eine vorhandene Spannung.

Ziehen Sie, falls das Kabel beschädigt wird und auch während Wartungsarbeiten, sofort den Netzstecker.

Vorsicht! Laserstrahl! Blicken Sie nie in den Laserstrahl und richten Sie ihn nie auf Personen.

DK

Tragen Sie Augen- und Gehörschutzvorrichtungen.

Umstehende fernhalten Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Zusätzliche Sicherheitsvorschriften

Beachten beim Benutzen von Elek tromaschinen immer die örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich Feuerrisiko, Elektroschock und Verletzung. Lesen Sie außer den folgenden Hinweisen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften im einschlägigen Sonderteil. Die Hinweise müssen sicher aufbewahrt werden!

• Schließen Sie die Maschine nur an eine geerdete Hauptstromversorgung an. Benutzen Sie nur Dreifachleiter- Verlängerungskabel.

18

Ferm

GB Bruk av skjøteledninger

Bruk utelukkende en godkjent skjøteledning som er egnet til maskinens effekt. Ledningene må ha et tverrsnitt på minst 1,5 mm 2 . Hvis skjøteledningen sitter på en rull, må den rulles helt ut.

3. MONTERING

• • • • •

Oppbygging av maskinen

Bruk alltid denne fremgangsmåten i riktig rekkefølge når du setter sammen maskinen: • Monter stativet.

Monter bordet.

Monter hodet.

Monter vernesperren.

Monter chucken.

Fjern den korrosjonshemmende oljen på de avdekkede metalldelene med en klut og litt parafinolje. Smør delene med maskinsmøreolje.

Hvis det mangler deler, vent med å sette sammen, plugge inn og starte maskinen til de manglende delene er blitt montert i henhold til instruksjonene.

D NL F E P I S

Sjekk før driften: • at bordet kan beveges jevnt og fint; • at borheveren kan flyttes jevnt både opp og ned; • at maskinen ikke rister når den blir slått på.

Montering av stativet

Fig. B1

Installer foten (11) på en plan og solid overflate.

• • Plasser søylen (12) på foten i den viste retningen.

Fest søylen med festeskruene (13).

• • • •

Montering av bordet

Fig. B2 - B4

Plasser tanndrevet (14) mot tannhjulet (15) på innsiden av støttebraketten (16) som vist.

Trekk støttebraketten over søylen (12) mens du holder tanndrevet i posisjon.

Trykk tanndrevet helt ned.

Trekk den sfæriske ringen (17) over søylen (12) med den videste åpningen vendt nedover, for å sikre at den øverste enden av tanndrevet (14) er låst. Stram låseskruen (18).

• Sett håndtaket for høydejustering (19) på spindelen (20) og stram skruen (21).

• • •

Montering av hodet

Fig. B5 + B6

• Plasser hodet (22) på toppen av søylen (12).

Stram godt til de innvendige sekskantsskruene (23) for å holde hodet på plass.

Sett hjulet for høydejustering (24) på akselen (25) og stram skruen (26).

Skru knappene (27) på hjulet.

FIN N DK

Ferm

91

GB D NL F E P I S

• • • • • • • • • • • • Bruk alltid vernebriller, og et hårnett for langt hår.

Bruk ikke hansker, slips eller tøy som slenger.

Hold aldri arbeidsstykke med hånden når du borer, men fest det stramt til boringsbordet med å bruke en skruestikke eller lignende. Hold aldri fingrene dine på et sted der de kan komme i kontakt med boret, i tilfelle arbeidsstykke skulle uventet bevege seg.

Bruk aldri maskinen før den har blitt fullstendig montert og installert i henhold til instruksjonene.

Sett aldri igang maskinen når du beveger hodet i forhold til bordet eller omvendt. Sett aldri igang maskinen før du har sjekket at hodet og bordet har blitt strammet fast til søylen.

Bruk ikke maskinen hvis en del er ødelagt eller opererer dårlig.

Juster bord- eller dybde- sperren for å forhindre at boret går inn i bordet. Ikke utfør noen slags type montasje-, konstruksjons- eller utformings- aktiviteter på bordet mens maskinen er slått på.

Pass på at kjoksnøkkelen (hvis anvendelig) har blitt fjernet før maskinen settes igang.

Før maskinen slåes på, må du passe på at kjoksen har blitt korrekt montert, at boret har blitt montert på en fast måte inn i kjoksen og at vernesperren har blitt slått av.

I drift, bruker du den anbefalte hastigheten for boringsdelene og materialene.

Slå av strømmen, fjern boret og gjør rent bordet før du forlater maskinen.

Steng av på/av bryteren når du forlater maskinen.

Ytterligere sikkerhetsforskrifter for lasere

FIN

Advarsel! Laserstrålen kan gi alvorlig øyeskade. Se aldri rett på laserstrålen.

N DK

• • Under bruk må du ikke peke med laserstrålen mot mennesker, direkte eller indrekte via reflekterende flater.

Denne laseren samsvarer med klasse 2 i henhold til EN 60825-1. Enheten inneholder ingen komponenter som det kan utføres service på. Dekselet må ikke åpnes. Hvis enheten blir skadet, må reparasjon utføres av en autorisert reparatør.

Slå øyeblikkilig av maskinen ved

• Uvanlig gnistring fra kullbørstene og flammer i kollektorringen.

• Feil på støpselet, nettkabelen eller ødelagte ledninger.

• Røyk eller lukt av svidd isoleringsmateriell.

Elektrisk sikkerhet

Kontroller alltid om nettspenningen er i overensstemmelse med verdien på typeskiltet.

Maskinen er utstyrt med nullspenningsbryter. Etter et strømbrudd vil maskinen av sikkerhetsmessige årsaker ikke begynne å gå igjen automatisk. Maskinen må da startes på nytt.

Utskifting av ledninger og støpsler

Kast gamle ledninger og støpsler så snart de har blitt erstattet av nye. Det er farlig å stikke støpselet på en løs ledning i stikkontakter.

90

Ferm

GB

• • • • • • • • • • • • Tragen Sie immer eine Schutzbrille und bei langen Haaren ein Haarnetz.

Tragen Sie keine Handschuhe, Krawatten oder weite Kleidung.

Halten Sie nie das Arbeitsstück während des Bohrens in der Hand, sondern befestigen Sie es mit z. B. einer Spannbacke am Bohrtisch. Halten Sie Ihre Finger niemals an Stellen, wo sie den Bohrer berühren könnten, wenn sich das Arbeitsstück unerwartet bewegte.

Benutzen Sie nicht die Maschine, bis sie nicht vollständig gemäß den Anleitungen montiert und installiert worden ist.

Schalten Sie die Maschine nicht ein, wenn sich der Kopf bezüglich des Tisches oder umgekehrt bewegt. Schalten Sie die Maschine nicht ein, bis sie überprüft haben, daß der Kopf und der Tisch fest an der Säule befestigt sind.

Benutzen Sie nicht die Maschine, wenn ein Teil beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Stellen Sie den Tisch oder den Tiefenanschlag ein, um zu verhindern, daß der Bohrer in den Tisch eindringt. Führen Sie keine Entwurfs-, Montage- oder Konstruktionsarbeiten auf dem Tisch aus, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, daß der Bohrfutterschlüssel (wenn anwendbar) entfernt worden ist, bevor die Maschine eingeschaltet wird.

Bevor Sie die Maschine einstellen, stellen Sie sicher, daß der Bohrfutter korrekt montiert worden ist, daß der Bohrer fest in dem Bohrfutter montiert worden ist und der Sicherheitsschutz geschlossen worden ist.

Benutzen Sie während des Betriebs die für die Bohrzubehörteile und das Material empfohlene Geschwindigkeit.

Schalten Sie die Stromversorgung ab, entfernen Sie den Bohrer und reinigen Sie den Tisch, bevor Sie die Maschine verlassen.

Verriegeln Sie den Ein-/Aus-Schalter, wenn Sie die Maschine verlassen.

Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Laser

Achtung! Der Laserstrahl kann ernsthafte Augenverletzungen verursachen.

Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl.

D NL F E P I S FIN N DK

• • Richten Sie den Laserstrahl beim Einsatz niemals auf Personen - weder direkt, noch indirekt durch reflektierende Oberflächen.

Der Laser entspricht Klasse 2 gemäß EN 60825-1. Das Gerät enthält keine zu wartenden Komponenten. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Ist das Gerät beschädigt, lassen Sie es von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt reparieren.

Das Gerät sofort Ausschalten bei

• Störung im Netzstecker, dem Netzkabel oder Schnurbeschädigung.

• Defektem Schalter.

• Rauch oder Gestank verschmorter Isolation.

Elektrische Anlage

Die Maschine ist mit einer elektrischen Anlage ausgestattet, die den Normen entspricht.

Reparaturen dürfen nur von einem dafür zugelassenem Fachmann durchgeführt werden.

Ferm

19

GB D NL F E P

Bei einem Spannungsabfall im Steuer-stromkreis fallen die Wendeschütze ab.

Auch wenn danach die Spannung wieder anliegt, läuft aus Sicherheitsgründen die Maschine nicht mehr selbständig an. Sie muß erneut eingeschaltet werden.

Elektrische Sicherheit

Überprüfen Sie immer, ob Ihre Netzspannung der des Typenschilds entspricht.

Austauschen von Kabeln oder Steckern

Entsorgen Sie alte Kabel oder Stecker, unmittelbar nachdem Sie durch neue ersetzt sind. Das Anschließen eines Steckers eines losen Kabels an eine Steckdose ist gefährlich.

Verwendung von Verlängerungskabeln

Benutzen Sie nur ein genehmigtes Verlängerungskabel, das der Maschinenleistung entspricht. Die Ader müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm 2 haben. Befindet das Kabel sich auf einem Haspel. muß es völlig abgerollt werden.

3. MONTAGE

I S FIN N DK

• • •

Zusammenbau der Maschine

Gehen Sie beim Zusammenbau der Maschine immer in der angegebenen Reihenfolge vor: • Bringen Sie den Ständer an.

• Bringen Sie den Tisch an.

• Bringen Sie den Kopf an.

Bringen Sie die Sicherheitsvorrichtung an.

Bringen Sie das Spannfutter an.

Entfernen Sie das Korrosionsschutzöl auf den unbedeckten Metallteilen mit Hilfe eines Tuchs und ein wenig Parafinöl. Fahren Sie mit dem Schmieren der Teile mit Maschinenschmieröl fort.

Montieren Sie die Maschine nicht, wenn Teile fehlen, schließen Sie sie nicht an und schalten Sie die Maschine nicht an, bis die fehlenden Teile gemäß Anleitung montiert worden sind.

Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb: • daß der Tisch leicht bewegt werden kann; • daß der Bohrhub leicht nach oben und nach unten bewegt werden kann; • daß die Maschine nicht wackelt, wenn sie eingeschaltet wird.

• •

Anbringen des Ständers

Abb. B1

Installieren Sie den Fuß (11) auf einer ebenen, massiven Oberfläche.

Setzen Sie die Säule (12) in der angegebenen Ausrichtung auf den Fuß.

Bringen Sie die Säule mit den Befestigungsteilen (13) an.

20

Ferm

GB

9.

Dybdeanlegg 10. På/av-bryter for laseren Kontroller først at leveransen ikke har blitt påført skader under transporten og at alle delene følger med.

2. SIKKERHETSFORSKRIFTER Forklaring av symboler

I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes følgende symboler:

D NL F E

Les instruksjonene.

P

I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i europeiske direktiver.

Fare for personskade, livsfare eller fare for skade på verktøyet hvis man ikke følger instruksjonene i denne håndboken.

I S

Fare for elektrisk støt.

Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten hvis ledningen skades og i forbindelse med vedlikehold Advarsel! Laserstråle! Se aldri inn i laserstrålen og rett den aldri mot andre personer når den er slått på.

FIN N DK

Bruk vernebriller og hørselsvern Bruk vernebriller og hørselsvern Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter.

Ytterligere sikkerhetsforskrifter

Overhold ved bruk av elektriske maskiner alltid de lokale sikkerhetsforskriftene. Dette for å unngå brannfare, fare for elektrisk støt og personskade. Les i tillegg til nedenstående instrukser også sikkerhetsforskriftene i det vedlagte separate sikkerhetsheftet. Ta godt vare på instruksene!

• Tilkople maskinen kun til en jordet nettstrømtilførsel. Bruk kun en trekjernet forlengelses ledning.

Ferm

89

GB D NL F E P I S FIN N DK

BENKBOREMASKIN MED LASER

Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk. Sørg for å vite hvordan maskinen virker og hvordan den skal betjenes. Vedlikehold maskinen i henhold til instruksene, slik at den alltid virker som den skal. Oppbevar denne bruksanvisningen og den vedlagte dokumentasjonen ved maskinen.

Beskrivelse

Din søylebormaskin har blitt konstruert for å bore hull i tre, metaller og plastiske masser.

Innhold

1. Informasjon om maskinen 2. Sikkerhetsforskrifter 3. Montering 4. Bruk 5. Vedlikehold

1. INFORMASJON OM MASKINEN Tekniske spesifikasjoner

• •

Anbringen des Tisches

Abb. B2 - B4

• Setzen Sie die Zahnstange (14) wie angegeben gegen das Zahnrad (15) an der Innenseite der Befestigung (16).

• Schieben Sie die Halterung über die Säule (12), während Sie die Zahnstange in ihrer Lage halten.

• Schieben Sie die Zahnstange vollständig nach unten.

Schieben Sie den Kugelring (17) über die Säule (12), wobei die weitere Öffnung nach unten weist, um sicherzustellen, daß das obere Ende der Zahnstange (14) gesichert ist.

Ziehen Sie die Sicherungsschraube (18) an.

Setzen Sie den Höheneinstellgriff (19) auf die Spindel (20) und ziehen Sie die Schraube (21) an.

Anbringen des Kopfes

Abb. B5 + B6

• Plazieren Sie den Kopf (22) oben auf der Säule (12).

• • • Ziehen Sie die Innensechskantschrauben (23) fest an, um den Kopf an seinem Platz zu halten.

Setzen Sie das Höheneinstellrad (24) auf die Welle (25) und ziehen Sie die Schraube (26) an.

Schrauben Sie die Knöpfe (27) auf das Rad.

Spesifikasjoner

Fig. A

1.

På/av-bryter 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spenning Frekvens Opptatt effekt Turtall, ubelastet 230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min

Anbringen der Sicherheitsvorrichtung

Abb. B7

• Bringen Sie die Sicherheitsvorrichtung (7) auf dem Ring (28) an.

• Sichern Sie die Sicherheitsvorrichtung durch Anziehen der Klemmschraube (29).

Turtall Kap. borkjoks Spindelkonus MT2 Dimensjoner bordplate Dimensjoner bordplate (med forlengere) Vekt Lpa (lydtrykksnivå) Lwa (lydeffektnivå) 12 16 mm 200 x 200 mm 200 x 240 mm (max. 330 mm) mm 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

Anbringen des Spannfutters

Abb. B8 + B9

• Öffnen Sie die Sicherheitsvorrichtung (7).

• Schieben Sie die Spannfutterspindel (30) in die Antriebsspindel.

Das Spannfutter (6) muß entfernt werden, wenn mit Konusbohrern gearbeitet wird. Zum Entfernen des Spannfutters gehen Sie folgendermaßen vor: • • Öffnen Sie die Sicherheitsvorrichtung (7).

Senken Sie das Spannfutter, bis das Loch in der Antriebsspindel (31) sichtbar wird. Halten Motordeksel Stativ Oppbevaring Bord Kjoks Vernesperre Borhever • • • Sie das Spannfutter in dieser Stellung.

Heben Sie den Tisch, bis er sich ca. 2 cm unter dem Spannfutter befindet.

Drehen Sie das Spannfutter von Hand, um das Loch in der Antriebsspindel mit den Löchern in der Zufuhrspindel auszurichten.

Lösen Sie das Spannfutter, indem Sie den Keil (32) in das Loch in der Antriebsspindel treiben.

GB D NL F E P I S FIN N DK 88

Ferm Ferm

21

GB

4. GEBRAUCH

D NL F E P I S FIN N DK

• • • •

Einführen und Entfernen eines Bohrers

Abb. C

• Öffnen Sie den Sicherheitsschutz (7).

• Öffnen Sie das Bohrfutter (6).

• Führen Sie einen Bohrer in das Bohrfutter ein.

Ziehen Sie das Bohrfutter mit der Hand fest.

Ziehen Sie das Bohrfutter durch Einführen des Bohrfutterschlüssels in eines der Löcher an der Seite des Bohrfutters und Drehen im Uhrzeigersinn fest.

Schließen Sie die Sicherheitsvorrichtung.

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Bohrer zu entfernen.

Einstellung des Tiefenanschlags

Abb. D

Mit Hilfe des Tiefenanschlags kann die maximale Bohrtiefe eingestellt werden.

• Stellen Sie die erforderliche Bohrtiefe ein, indem Sie das Tiefenanschlagrad (33) auf den definierten Wert drehen.

Einstellung des Tisches

Abb. E

Der Tisch kann höhenverstellt, gedreht und gekippt werden. Höheneinstellung: • Lockern Sie den Sicherungshebel (34).

• Drehen sie den Handgriff (19), um den Tisch (5) auf die erforderliche Höhe einzustellen.

• Ziehen Sie den Sicherungshebel an.

Drehen: • Lockern Sie den Sicherungshebel (34).

• Drehen Sie den Tisch (5) in die gewünschte Stellung.

• Ziehen Sie den Sicherungshebel an.

Kippen: • Lockern Sie die Sicherungsschraube (35).

• Kippen Sie den Tisch (5) in die gewünschte Stellung.

• Ziehen Sie die Sicherungsschraube an.

Einstellen der Tischverlängerungen

Abb. F

Mit Hilfe der Tischverlängerungen können Sie lange Werkstücke stützen.

• • • Lockern Sie die Flügelmuttern (36).

Schieben Sie die Verlängerung (37) nach außen.

Ziehen Sie die Flügelmutter an.

22

Ferm Ferm

GB

CE

TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (FIN)

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on allalueteitujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

seruaavien sääntöjen mukaisesti:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

Voimassa 01-09-2006

ZWOLLE NL

D NL F E P I

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Alankomaat

S FIN N DK 87

GB D NL F E P I S

Puhdistaminen

Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina. Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kostutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahingoittavat koneen muoviosia.

Voitelu

Käännä poran nostolaite maksimiporaussyvyydelle kerran kolmessa kuukaudessa ja voitele se kevyesti voiteluöljyllä.

Viat

Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu tilattavissa olevat osat.

Ympäristö

Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se.

Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

FIN

Takuu

Tarkista takuuehdot erillisestä takuukortista.

N DK 86

Ferm

GB

• • •

Einstellen der Drehzahl

Abb. G

• Entfernen Sie die Schraube (38) und öffnen Sie die Abdeckung (39).

• Lockern Sie die Schraube (40) und schieben Sie das Motorgehäuse (2) zur Vorderseite, um die Spannung des hinteren Keilriemens (41) freizugeben.

• Bringen Sie gemäß Angabe an der Innenseite der Abdeckung die Keilriemen in einer der angegebenen Kombinationen auf die Riemenscheiben (42). Um den vorderen Keilriemen (43) einzustellen, ist es erforderlich, den hinteren Keilriemen (41) vorübergehend zu entfernen.

Schieben Sie das Motorgehäuse nach hinten, um den Keilriemen zu spannen.

Klemmen Sie das Motorgehäuse durch Anziehen der Schraube (40) in seiner Lage fest.

Schließen Sie die Abdeckung und bringen Sie die Schraube (38) wieder an.

Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis die Maschine vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Geschwindigkeit ändern.

D NL F E P

Stellen Sie die Drehzahl auf das zu bohrende Material und den Bohrdurchmesser ein: • Wählen Sie für das Bohren in Holz eine hohe Drehzahl.

• Wählen Sie für das Bohren in Metall und Kunststoff eine niedrigere Drehzahl, da der Bohrdurchmesser steigt.

Hinweise für den Gebrauch

• Benutzen Sie zuerst Abfallmaterial, um Ihre Fähigkeiten zu üben und um zu lernen, wie die Maschine betrieben wird.

• Wenn durchgebohrt wird, dann stellen Sie den Tisch so ein, daß der Bohrer auf die Öffnung • in der Mitte des Tisches ausgerichtet ist. Wenn nötig, markieren Sie die Position auf der Vorderseite von Säule und Tisch, wenn der Tisch später in dieselbe Position gesetzt werden sollte.

Befestigen Sie das Arbeitsstück sicher. Umkippen, drehen oder gleiten führt nicht nur zu einem ungleichmäßigen Bohrloch, sondern erhöht auch das Risiko eines Ausbrechens • • • • des Bohrers.

Benutzen Sie ein Stück Abfallholz als Unterstützung, um das Risiko zu verringern, daß das Arbeitstück splittert und um die Bohrspitze zu schützen.

Platzieren Sie flache Arbeitsstücke auf einer hölzernen Unterlage und spannen Sie sie sicher am Tisch ein, um ein Drehen zu vermeiden. Stützen Sie Arbeitsstücke, die eine unregelmäßige Form besitzen und die nicht flach auf den Tisch gelegt werden können.

Benutzen Sie die Hubgriffe, um den Bohrhub abzusenken. Führen Sie den Bohrer langsam in das Arbeitsstück ein.

Bohren Sie langsam, wenn der Bohrer auszubrechen droht, um das Splittern des Arbeitsstückes zu verhindern.

Ein- und Ausschalten

Abb. A

• Zum Einschalten der Maschine stellen Sie den Ein-/Aus- Schalter (1) auf ‚I‘.

• Zum Ausschalten der Maschine stellen Sie den Ein-/Aus- Schalter (1) auf ‚0‘.

I S FIN N DK

Ferm

23

GB D NL F E P I S

Verwendung des Lasers

Abb. H

Der Laserstrahl wird verwendet, um den Mittelpunkt des Bohrlochs anzuzeigen, falls mehrere Löcher in Werkstücke der gleichen Stärke gebohrt werden müssen.

• • • • • • • • Bringen Sie den Tisch (5) in eine waagerechte Stellung.

Vergewissern Sie sich, dass der Bohrer und die Öffnung im Tisch miteinander ausgerichtet sind.

Legen Sie das Werkstück auf den Tisch.

Senken Sie den Bohrer, bis er das Werkstück berührt.

Schalten Sie den Laser (44) mit dem Ein-/Aus-Schalter (10) ein.

Vergewissern Sie sich, daß das Laserfadenkreuz (45) mit der Mitte des Bohrlochs gemäß Markierung auf dem Werkstück ausgerichtet ist. Stellen Sie den Laser gegebenenfalls von Hand ein.

Folgen Sie die „Hinweise für den Gebrauch“, um eine Bohrung auszuführen.

Schalten Sie den Laser nach dem Gebrauch aus.

5. WARTUNG

Trennen Sie die Maschine vom Netz, wenn Sie am Mechanismus Wartungsarbeiten ausführen müssen.

FIN N DK

Die Maschinen sind entworfen, um während einer langen Zeit problemlos und mit minimaler Wartung zu funktionieren. Sie Verlängern die Lebensdauer, indem Sie die Maschine regelmäßig reinigen und fachgerecht behandeln.

Reinigen

Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach jedem Einsatz. Halten Sie die Lüfterschlitze frei von Staub und Schmutz. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem weichen Tuch, angefeuchtet mit Seifenwasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammonia, usw. Derartige Stoffe beschädigen die Kunststoffteile.

Schmierung

Drehen Sie die Bohrtiefeneinstellung einmal pro Monat auf die maximale Bohrtiefe und schmieren Sie sie etwas mit Öl.

Fehler

Sollte beispielsweise nach Abnutzung eines Teils ein Fehler auftreten, dann setzen Sie sich bitte mit der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse in Verbindung. Im hinteren Teil dieser Anleitung befindet sich eine ausführliche Übersicht über die Teile, die bestellt werden können.

Umwelt

Um Transportschäden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung geliefert.

Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen Sie also die

24

Ferm

GB

• • • • • • • • Ohjeita käyttöä varten • •

Käytä jätemateriaalia harjoitellaksesi taitojasi ja oppiaksesi työskentelemään koneella ensin.

Poratessasi työkappaleen läpi, aseta pöytä niin, että voit varmistaa että pora on linjattu pöydän keskellä olevan aukon kanssa. Tarvittaessa merkitse paikka pylvään ja pöydän etupuolelle siinä tapauksessa, että pöytä tulee asettaa samaan asentoon myöhemmin.

• • • • •

Kiristä työkappale huolellisesti. Keikahtaminen, kääntäminen tai liu’uttaminen ei ainoastaan aiheuta epätasaista porausreikää, vaan myös lisää poran katkeamisriskiä.

Käytä jätepuun palaa taustatukena välttääksesi työkappaleen sirpaloitumisriskiä ja suojataksesi poran terää.

Aseta litteät työkappaleet puiselle alustalle ja kiinnitä ne huolellisesti puristimella pöytään estääksesi niitä pyörimästä. Tue ei-symmetrisiä työkappaleet, joita ei voi asettaa pöydän pinnan mukaisesti.

Käytä nostolaitteen kahvoja viedäksesi poran nostolaite alaspäin. Työnnä pora hitaasti työkappaleeseen.

Poraa hitaasti silloin, kun pora on juuri menossa työkappaleen läpi jotta työkappale ei sirpaloituisi.

Käynnistys ja sammuttaminen

Kuva A

Kone käynnistetään panemalla virtakytin (1) asentoon ‘I’.

Koneen virta katkaistaan panemalla virtakytkin (1) asentoon ‘0’.

Laserin käyttö

Kuva H

Lasersäteen avulla ilmoitetaan porareiän keskussijainti, jos sinun on porattava työkappaleeseen useita reikiä, joiden paksuus on sama.

Aseta pöytä (5) vaaka-asentoon.

Varmista, että pora ja pöydän aukko ovat kohdakkain.

Aseta työkappale pöydälle.

Laske poranterää, kunnes se koskettaa työkappaletta.

Kytke laser (44) päälle on/off-kytkimen (10) avulla.

Tarkista, että laserin viivat (45) kohdistuvat porareiän keskuksen kanssa työkappaleen merkinnän mukaisesti. Säädä laseria tarvittaessa käsin.

Poraa reikä noudattamalla “Ohjeita käyttöä varten”.

Sammuta laser käytön jälkeen.

5. HUOLTO

D NL F E P I S FIN N DK

Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon aloittamista.

Koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.

Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin vaikuttaa koneen käyttöikään.

Ferm

85

GB D NL F E P I S FIN N DK

Pöydän säätäminen

Kuva E

Pöydän korkeutta voidaan säätää, sitä voidaan kääntää ja kallistaa.

Korkeuden säätäminen:

• • •

Löysää lukituskahva (34).

Käännä kahvaa (19) ja säädä pöytä (5) vaadittuun korkeuteen.

Kiristä lukituskahva.

Kääntäminen:

• • •

Löysää lukituskahva (34).

Käännä pöytä (5) vaadittuun asentoon.

Kiristä lukituskahva.

Kallistaminen:

• • •

Löysää lukitusruuvi (35).

Kallista pöytä (5) vaadittuun asentoon.

Kiristä lukitusruuvi.

• • • Pöydän jatkeiden säätäminen

Kuva F

Voit tukea pitkiä työstettäviä kappaleita pöytäjatkeiden avulla.

Löysennä siipimutterit (36).

Liu’uta jatketta (37) ulospäin.

Kiristä siipimutteri.

• • • Nopeuden säätäminen

Kuva G

Irrota ruuvi (38) ja avaa kansi (39).

• •

Löysennä ruuvi (40) ja työnnä moottorin koteloa (2) eteen ja vapauta kiilahihnan (41) jännitys.

Aseta kiilahihnat hihnapyörille (42) valitsemalla yksi kannen sisäpuolella eritellyistä yhdistelmävaihtoehdoista. Jotta etukiilahihnaa (43) voitaisiin säätää, on takakiilahihna (41) poistettava väliaikaisesti.

Vedä moottorin koteloa taaksepäin kiilahihnan kiristämiseksi.

Kiinnitä moottorin kotelo paikalleen kiristämällä ruuvia (40).

Sulje kansi ja asenna ruuvi (38) takaisin.

Sammuta kone ja odota, kunnes kone on täysin pysähtynyt, ennen kuin muutat nopeutta.

Säädä nopeus porattavaan materiaaliin ja poraushalkaisijaan nähden:

Valitse puun poraamiseen suuri nopeus.

Valitse metallin ja muovien poraamiseen pienempi nopeus, koska poraushalkaisija kasvaa.

84

Ferm Ferm

GB

Möglichkeit zum Recyclen der Verpackung.

Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

D

Garantie

Lesen Sie die Garantiebedingungen auf der separat beigefügten Garantiekarte.

CE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (D)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

ab 01-09-2006

ZWOLLE NL

NL F E P I S FIN N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Unsere Firmenpolitik ist auf ständige Verbesserung unserer Produkte ausgerichtet und wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Niederlande

DK 25

GB D NL F E P I S

TAFELBOORMACHINE MET LASER

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u de machine in gebruik neemt. Zorg dat u kennis heeft van de werking van de machine en op de hoogte bent van de bediening. Onderhoud de machine volgens de instructies opdat deze altijd goed functioneert. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documentatie bij de machine.

Beschrijving

Uw kolomboormachine is ontworpen voor het boren van gaten in houten, metalen en kunststof werkstukken.

Inhoud

1.

Machine gegevens 2. Veiligheidsvoorschriften 3. Montage 4. Bediening 5. Onderhoud

1. MACHINE GEGEVENS

FIN

Technische specificaties

N DK

Spanning Frequentie Vermogen Toerental, onbelast Aantal snelheden 230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 Kap. boorhouder Spilconus MT2 Afmetingen hoofdtafelblad 16 mm 200 x 200 mm Afmetingen tafelblad (met extenties) Hoogte 200 x 240 mm (max. 330 mm) 850 mm Gewicht Lpa (geluidsdrukniveau) Lwa (geluidsvermogenniveau) 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

Product informatie

Fig. A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aan/uit-schakelaar Motorbehuizing Statief Opberglade Tafel Boorhouder

26

Ferm Ferm

GB

Pään asentaminen • •

Kuva B5 + B6

Aseta pää (22) pilarin (12) yläpäähän.

Kiristä kuusiokoloruuvit (23) tiukasti, jotta poran pää pysyy paikoillaan.

Aseta korkeudensäädön pyörä (24) karaan (25) ja kiristä ruuvi (26).

Ruuvaa nupit (27) pyörään.

Suojan asentaminen

Kuva B7

Asenna suoja (7) kaulukseen (28).

Kiinnitä suoja kiristämällä kiinnikeruuvia (29).

Istukan asentaminen

Kuva B8 + B9

Avaa suojus (7).

Liu’uta istukan kara (30) käyttökaraan.

• • •

Istukka (6) on irrotettava, kun teet työtä kartioporien kanssa. Kun haluat poistaa istukan, toimi seuraavasti:

Avaa suojus (7).

Laske istukkaa, kunnes käyttökaran (31) reikä tulee näkyviin. Pidä istukka tässä asennossa.

Nosta pöytää, kunnes se on noin 2 cm istukan alapuolella.

Käännä istukkaa käsin niin, että käyttökaran reikä kohdistuu syöttökaran reikien kanssa.

Vapauta istukka viemällä kiila (32) käyttökaran reikään.

4. KÄYTÄ, OHJEITA JA VINKKEJÄ • • • Poran asentaminen ja irrottaminen • •

Kuva C

Avaa suojus (7).

Avaa istukka (6).

Aseta pora istukkaan.

Kiristä istukka käsin.

Kiristä istukka tiukasti asettamalla istukan avain yhteen istukan sivulla olevista rei’istä ja kääntämällä myötäpäivään.

Sulje suojus.

Kun haluat irrottaa poran, toimi päinvastaisessa järjestyksessä.

Ennen kuin asennat tai irrotat poran, irrota aina pistoke pistorasiasta.

Syvyydenrajoittimen asetus

Kuva D

Syvyydenrajoitinta käytetään poran syvyyden määrittämiseksi.

Säädä vaadittu poraussyvyys kääntämällä syvyysrajoitinpyörä (33) määritettyyn arvoon.

D NL F E P I S FIN N DK 83

GB D NL F Johdon tai pistokkeen vaihtaminen

Heitä käytöstä poistetut johdot ja pistokkeet heti pois. On vaarallista työntää irrotetun johdon pistoke pistorasiaan.

Jatkojohtojen käyttö

Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohtoja koneen teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on oltava vähintään 1,5 mm 2 . Käytettäessä johtokelaa koko jatkojohto on vedettävä kelalta.

3. ASENNUS

E P I S FIN

• • • • •

Koneen kokoaminen

Toimi aina seuraavien ohjeiden mukaan, annetussa järjestyksessä, kun kokoat konetta:

Asenna teline.

Asenna pöytä.

Asenna pää.

Asenna suojus.

Asenna istukka.

Poista korroosionestoöljy päällystämättömistä metalliosista liinalla ja tilkalla parafiiniöljyä.

Voitele osat seuraavaksi koneen voiteluöljyllä.

Jos osia puuttuu, älä kokoa konetta, kytke sitä pistorasiaan tai käynnistä sitä, ennen kuin puuttuvat osat on asennettu ohjeiden mukaisesti.

N DK

Tarkista ennen käyttöä:

että pöytää voidaan liikuttaa tasaisesti;

että poran nostolaitetta voidaan liikuttaa sujuvasti ylös ja alas;

että kone ei tärise, kun se on käynnistetty.

Telineen asennus

Kuva B1

Asenna jalka (11) tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

• •

Aseta pilari (12) jalkaan kuvan osoittamassa suunnassa.

Asenna pilari käyttämällä kiinnikkeitä (13).

• • • Pöydän asentaminen

Kuva B2 - B4

Aseta hammastettu teline (14) hammastettua pyörää (15) vasten tukikiinnikkeen (16) sisäpuolelle kuvan osoittamallatavalla.

Liu’uta tukikiinnike pilarin (12) yli pitäen hammastettu teline paikallaan.

Paina hammastettu teline täysin alas.

Liu’uta ympyrärengas (17) pilarin (12) yli siten, että leveä aukko on alaspäin. Varmista, että

hammastetun telineen (14) yläpää on lukittuna. Kiristä lukitusruuvi (18).

Aseta korkeudensäädön kahva (19) karaan (20) ja kiristä ruuvi (21).

82

Ferm

GB

7.

Beschermkap 8.

Boorlift 9.

Diepteaanslag 10. Aan/uit-schakelaar laser Controleer eerst of de levering niet door het transport beschadigd is en of alle onderdelen aanwezig zijn.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Symbolenlijst

In deze handleiding en/of op de machine worden de volgende pictogrammen gebruikt:

D NL F E P

Lees de instructies.

I

CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade wanneer de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd.

S FIN

Gevaar voor elektrische schok.

Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging van het snoer en tijdens onderhoudwerkzaamheden Attentie! Laser straal! Kijk niet in de lichtbundel en richt de laser nooit op andere personen wanneer deze is ingeschakeld.

N DK

Draag oog- en gehoorbescherming.

Houd omstanders op afstand Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees behalve onderstaande instructies ook de veiligheidsvoorschriften in het apart bijgevoegde veiligheidskatern door.

Ferm

27

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • • • • • • • • • • • • Sluit de machine uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

Gebruik uitsluitend drieaderige verlengsnoeren.

Draag altijd een veiligheidsbril, en bij lang haar een haarnetje.

Draag geen handschoenen, stropdas of loshangende kleding.

Houd tijdens het boren het werkstuk nooit met de hand vast, maar klem het stevig aan de boortafel vast met behulp van bijvoorbeeld een werkstukklem. Houd uw vingers nooit op een plaats waar ze in aanraking kunnen komen met de boor als het werkstuk onverwachts verschuift.

Gebruik de machine niet voordat deze volledig volgens de instructies is gemonteerd en geïnstalleerd.

Schakel de machine niet in terwijl u de kop of de tafel ten opzichte van elkaar verplaatst.

Schakel de machine niet in voordat u gecontroleerd heeft of de kop en tafel stevig aan de kolom gemonteerd zijn.

Gebruik de machine niet als een onderdeel slecht functioneert of beschadigd is.

Stel de tafel of diepteaanslag zodanig in dat u niet in de tafel kunt boren.

Verricht geen ontwerp-, montage- of opbouwwerkzaamheden op de tafel terwijl de machine is ingeschakeld.

Controleer of de boorhoudersleutel (indien van toepassing) uit de boorhouder is verwijderd voordat u de machine inschakelt.

Zorg voordat u de machine inschakelt dat de boorhouder correct is aangebracht, de boor stevig in de boorhouder vastzit en de beschermkap is dichtgeklapt.

Hanteer het aanbevolen toerental voor de booraccessoires en voor het materiaal.

Schakel de stroom uit, verwijder de boor en maak de tafel schoon voordat u bij de machine wegloopt.

Vergrendel de aan/uit-schakelaar wanneer u de machine achterlaat.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor lasers

Waarschuwing! De laserstraal kan potentieel ernstige schade aan de ogen. Kijk of staar nooit direct in de laserstraal.

• • Richt de laserstraal tijdens gebruik nooit op mensen, hetzij direct, hetzij indirect via reflecterende oppervlakken.

Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens EN 60825-1. Het apparaat heeft geen onderhoudsdelen. Open de behuizing in geen geval. Indien het apparaat is beschadigd, laat u de beschadiging repareren door een erkend reparateur.

Het apparaat onmiddelijk uitzetten bij

• Storing in de netstekker, netsnoer of snoerbeschadiging.

• Defecte schakelaar.

• Rook of stank van verschroeide isolatie.

Electrische installatie

De machine is voorzien van een elektrische installatie, die voldoet aan de normen. Reparaties mogen uitsluitend door een erkende vakman worden uitgevoerd.

28

Ferm

GB

• • • • • • • • • • • Älä käytä käsineitä, solmiota tai löysiä vaatteita.

Älä koskaan pidä työstettävästä kappaleesta porauksen aikana käsin kiinni, vaan kiristä kappale tiukasti porauspöytään esim. penkkipuristinta käyttämällä. Älä koskaan pidä sormiasi niin, että ne voivat osua poraan työstettävän kappaleen liikkuessa odottamattomasti.

Älä käytä konetta, ennen kuin se on koottu ja asennettu täysin ohjeiden mukaisesti.

Älä käynnistä konetta liikuttaessasi poran päätä suhteessa pöytään tai päin vastoin. Älä käynnistä konetta, ennen kuin olet tarkistanut että poran pää ja pöytä on kiristetty tiukasti pylvääseen.

Älä käytä konetta, jonka osa on vioittunut tai toimii huonosti.

Säädä pöydän tai syvyyden rajoitin estääksesi näin poraa tunkeutumasta pöytään. Älä suorita pöydällä minkäänlaisia suunnittelu-, kokoamis- tai pystytystöitä koneen ollessa käynnissä.

Varmista, että istukan avain (mikäli sovellettavissa) on poistettu ennen koneen käynnistämistä.

Varmista ennen koneen käynnistämistä, että istukka on asennettu oikein, että pora on asennettu istukkaan tiukasti ja että suojus on suljettu.

Noudata poraa käyttäessäsi porausvarusteita ja materiaalia koskevia nopeussuosituksia.

Kytke virta pois päältä, irrota pora ja puhdista pöytä, ennen kuin lähdet koneen luota.

Lukitse on/off-kytkin, ennen kuin lähdet koneen luota.

Lasereita koskevat muut turvallisuusohjeet

Varoitus! Lasersäde voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen.

D NL F E P I S FIN N

• • Älä osoita lasersädettä käytön aikana ihmisiin suoraan tai epäsuoraan heijastavien pintojen kautta.

Tämä laserlaite on EN 60825-1standardin luokan 2 vaatimusten mukainen. Laitteessa ei ole huollettavia osia. Älä avaa koteloa mistään syystä. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla.

Pysäytä kone välittömästi, jos

• Pistoke tai johto on viallinen.

• Kytkin on viallinen.

• Savua tai käryä erittyy.

Sähköasennus

Laitteen sähkökomponentit täyttävät normit. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu sähköhuoltoliike tai sähköasentaja.

Koneessa on nollajännitekytkin. Jos virransyöttö keskeytetään, kone ei käynnisty automaattisesti uudelleen, vaan se on ensin kytkettävä päälle.

DK Sähköturvallisuus

Tarkista aina, ovatko verkkojännite ja koneen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite yhteen sopivia.

Ferm

81

GB D NL F

10. Laserin on/off-kytkin Tarkista ensin, että laite on säilynyt ehjänä kuljetusten aikana ja että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat.

2. TURVAOHJEET Symbolit

Käyttöohjeessa ja laitteessa on käytetty seuraavia symboleita:

E

Lue käyttöohjeet.

P I

Täyttää EU-direktiivien olennaiset turvallisuusmääräykset.

Tapaturma- tai hengenvaara tai laitteen vaurioitumisvaara, jos laitetta ei käytetä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.

S FIN N

Sähköiskun vaara.

Irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta, jos johto vaurioituu tai jos laitetta aletaan huoltaa.

Huomio! Lasersäde! Älä katso säteeseen äläkä suuntaa laseria ihmisiä kohti, kun säde on sytytetty.

DK

Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.

Pidä sivulliset etäällä Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

• • •

Koskevat täydentävät turvallisuusohjeet

Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi laite on huollettava näiden ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet ja muut tiedot myöhempää käyttöä varten. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava paikallisia turvamääräyksiä tulipalon, sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi. Lue alla olevat ohjeet ja erilliset turvaohjeet huolellisesti.

Liitä kone ainoastaan maadoitettuun verkkosyöttöön.

Käytä ainoastaan kolmijohtimisia jatkojohtoja.

Käytä aina suojalaseja ja hiusverkkoa jos sinulla on pitkät hiukset.

80

Ferm Ferm

GB

De machine is voorzien van een nulspanningsschakelaar. Na het wegvallen van de spanning begint de machine uit veiligheidsoverwegingen niet meer automatisch te lopen. De machine moet opnieuw worden ingeschakeld.

Elektrische veiligheid

Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

Bij vervanging van snoeren of stekkers

Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen.

Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken.

Bij gebruik van verlengsnoeren

Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine. De aders moeten een doorsnede hebben van minimaal 1,5 mm 2 . Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.

3. MONTAGE

• • •

Opbouwen van de machine

Hanteer bij het opbouwen van de machine altijd de volgende procedure, in de aangegeven volgorde: • Monteer het statief.

• Monteer de tafel.

• Monteer de kop.

Monteer de beschermkap.

Monteer de boorhouder.

Verwijder de roestwerende olie op de onbeschermde metalen onderdelen met behulp van een doek en een kleine hoeveelheid parrafineolie. Smeer de onderdelen vervolgens met machinesmeerolie.

Bouw de machine bij het ontbreken van onderdelen niet op, steek de stekker niet in het stopcontact en schakel de machine niet in tot de ontbrekende onderdelen volgens de instructies zijn gemonteerd.

Controleer voor gebruik: • Dat de tafel soepel kan worden bewogen; • Dat de boorhouder soepel op en neer kan worden bewogen; • Dat de machine, wanneer ingeschakeld, niet trilt.

• •

Monteren van het statief

Fig. B1

Installeer de voet (11) op een egaal en stevig oppervlak.

Plaats het kolom (12) op de voet in de oriëntatie zoals afgebeeld.

Monteer de kolom met behulp van de bevestigingsmiddelen (13).

D NL F E P I S FIN N DK 29

GB D NL F E P I S FIN N DK

• •

Monteren van de tafel

Fig. B2 - B4

• Plaats de tandstang (14) tegen het tandwiel (15) aan de binnenkant van de steunbeugel (16) zoals afgebeeld.

• Schuif de steunbeugel over de kolom (12) terwijl u de tandstang op zijn plaats houdt.

• Duw de tandstang volledig naar beneden.

Schuif de kogelring (17) over de kolom (12) met de bredere opening naar beneden gericht om ervoor te zorgen dat het boveneind van de tandstang (14) vast zit. Draai de klemschroef (18) vast.

Plaats de hoogte-instelhendel (19) op de as (20) en draai de schroef (21) vast.

• •

Monteren van de kop

Fig. B5 + B6

• Plaats de kop (22) op de bovenzijde van de kolom (12).

• Draai de inbusschroeven (23) vast om de kop op zijn plaats te houden.

Plaats het hoogte-instelwiel (24) op de schacht (25) en draai de schroef (26) vast.

Schroef de knoppen (27) op het wiel.

• •

Monteren van de beschermkap

Fig. B7

Monteer de beschermkap (7) op de kraag (28).

Zet de beschermkap vast door de klemschroef (29) vast te draaien.

• •

Monteren van de boorhouder

Fig. B8 + B9

Open de beschermkap (7).

Schuif de boorhouderspil (30) in de aandrijfas.

• • • • De boorhouder (6) moet worden verwijderd bij het werken met kegelboren. Om de boorhouder te verwijderen gaat u als volgt te werk: Open de beschermkap (7).

Breng de boorhouder naar beneden tot het gat in de aandrijfas (31) zichtbaar wordt. Houd de boorhouder op zijn plaats.

Breng de tafel omhoog tot hij zich circa 2 cm onder de boorhouder bevindt.

Draai de boorhouder handmatig om het gat in de aandrijfas op een lijn te brengen met de • gaten in de aanvoeras.

Ontgrendel de boorhouder door de wig (32) in het gat van de aandrijfas te voeren.

4. BEDIENING

• • •

Plaatsen en verwijderen van een boor

Fig. C

• Klap de beschermkap (7) open.

Open de boorhouder (6).

Steek de boor in de boorhouder.

Draai de boorhouder met de hand vast.

30

Ferm

PENKKIPORAKONE MUKANA LASER

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen toimintaan ja käyttöön liittyviin tietoihin.

Kuvaus

Pylväsporakoneesi on suunniteltu reikien poraamiseen puuhun, metalliin ja muoviin.

Sisällys

1. Laitetiedot 2. Turvaohjeet 3. Asennus 4. Käytä 5. Huolto

1. LAITETIEDOT Tekniset tiedot

Jännite Taajuus Kulutettu teho Kierrosnopeus, kuormittamaton Kierrosluku Istukaan kap.

Karan kartio Pöytälevyn mitat Pöytälevyn mitat (mukana jatkeiden) Paino Lpa (äänenpainetaso) Lwa (äänentehotaso) 230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 16 mm MT2 200 x 200 mm 200 x 240 mm (max. 330 mm) 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A) 5.

6.

7.

8.

9.

Varusteiden asennus

Kuva A

1.

Virtakytkin 2.

Moottorin kotelo 3.

4.

Teline Varastointi Pöytä Istukka Suojus Poran nostolaite Poran syvyyden säädin

Ferm

79 S FIN N DK GB D NL F E P I

GB D NL F E P I

Sådana ämnen skadar plastdelarna.

Smörjning

Vrid borrarskiftet till maximalt borrdjup var tredje månad och smörj det lätt med olja.

Fel

Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar som kan beställas.

Miljö

För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.

Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.

Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler.

S FIN

Garanti

Se det separat bifogade garantikortet för garantivillkoren.

CE

FÖRSÄKRAN (S)

N DK

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstammer med följande norm och dokument:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

enl. bestämmelser och riktlinjema:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

fràn 01-09-2006

ZWOLLE NL

78

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för ändringar av produktspecifikationer utan föregående information.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederländerna

Ferm

GB

• • • • Draai de boorhouder stevig vast door de boorhoudersleutel in een van de gaten in de zijkant van de boorhouder te steken en rechtsom te draaien.

Klap de beschermkap dicht.

Om de boor te verwijderen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Neem voor het plaatsen of verwijderen van een boor altijd de netstekker uit het stopcontact.

Instellen van de diepteaanslag

Fig. D

De diepteaanslag wordt gebruikt om de maximale boordiepte in te stellen.

• Stel de gewenste boordiepte in door het diepte-aanslagwiel (33) naar de gedefinieerde waarde te draaien.

Afstellen van de tafel

Fig. E

De tafel kan in de hoogte worden afgesteld, gedraaid en gekanteld.

Hoogte-afstelling: • Draai de vergrendelingshendel (34) een paar slagen los.

• Draai de hendel (19) om de tafel (5) in de gewenste hoogte af te stellen.

• Draai de vergrendelingshendel vast.

Draaien: • Draai de vergrendelingshendel (34) een paar slagen los.

• Draai de tafel (5) naar de gewenste positie.

• Draai de vergrendelingshendel vast.

Kantelen: • Draai de borgschroef (35) een paar slagen los.

• Kantel de tafel (5) naar de gewenste positie.

• Draai de borgschroef vast.

Afstellen van de tafelverlengstukken

Fig. F

Met de tafelverlengstukken kunt u lange werkstukken ondersteunen.

• • • Draai de vleugelmoeren (36) een paar slagen los.

Schuif het verlengstuk (37) naar buiten.

Draai de vleugelmoer vast.

Instellen van het toerental

Fig. G

• Verwijder de schroef (38) en open het deksel (39).

• Draai de schroef (40) een paar slagen los en de duw de motorbehuizing (2) naar voren om de achterste V-snaar (41) te ontspannen.

• Plaats de V-snaren in lijn op de poelies (42) in een van de op de binnenkant van het deksel gespecificeerde combinaties.

Ferm

31 D NL F E P I S FIN N DK

GB D NL

• • • • Om de voorste V-snaar (43) af te stellen is het nodig om de achterste V-snaar (41) tijdelijk te verwijderen.

Duw de motorbehuizing naar achteren om de V-snaar te spannen.

Klem de motorbehuizing in positie door de schroef (40) vast te draaien.

Sluit het deksel en breng de schroef (38) weer aan.

Schakel de machine uit en wacht tot de machine volledig tot stilstand is gekomen, voordat u het toerental verandert.

F E P I S FIN N DK

Stel het toerental in naar het te boren materiaal en de boordiameter: • Kies een hoog toerental voor het boren in hout.

• Kies voor het boren in metaal en kunststoffen een lager toerental wanneer de boordiameter toeneemt.

• • • • •

Aanwijzingen voor gebruik

• Gebruik eerst afvalmateriaal om uw vaardigheid te oefenen en de machine te leren beheersen.

• Stel bij volledige doorboring de tafel zodanig op dat de boor in de middenopening uitkomt.

Markeer deze positie eventueel op de voorzijde van de kolom en de tafel, in geval u de tafel • • op een later tijdstip opnieuw in de middenpositie wilt plaatsen.

Klem het werkstuk stevig vast. Elke kanteling, draaiing of verschuiving leidt niet alleen tot een ruw boorgat, maar vergroot ook het risico dat de boor afbreekt.

Gebruik een stuk afvalhout als ondergrond. Dit verkleint de kans op versplinteren van het werkstuk en beschermt de punt van de boor.

• • • Leg platte werkstukken op een houten ondergrond en klem ze stevig tegen de tafel aan zodat ze niet kunnen gaan draaien. Ondersteun werkstukken die onregelmatig van vorm zijn en niet plat op de tafel neergelegd kunnen worden.

Gebruik de lifthendels om de boorlift naar beneden te brengen. Drijf de boor behoedzaam het werkstuk in.

Boor langzaam wanneer de boor op het punt staat door het werkstuk heen te gaan. Zo voorkomt u dat het ondervlak gaat splinteren.

In- en uitschakelen

Fig. A

• Om de machine in te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar (1) op ‘I’.

• Om de machine uit te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar (1) op ‘’0'.

Gebruiken van de laser

Fig. H

De lasterstraal wordt gebruikt om het centrum van het boorgat aan het geven in het geval dat u verschillende gaten van dezelfde dikte in werkstukken moet boren.

Plaats de tafel (5) in een horizontale positie.

Zorg ervoor dat de boor en de opening in de tafel op een lijn zijn.

Plaats het werkstuk op de tafel.

Breng de boor naar beneden totdat hij het werkstuk raakt.

Schakel de laser (44) aan door de aan/uit-schakelaar (10) te bedienen.

32

Ferm

GB

• • • • • • • • • • • • • bordets mitt. Du kan också markera läget på pelarens och bordets framsida om du vill ställa in bordet på likadant sätt vid ett senare tillfälle.

Spänn fast arbetsstycket ordentligt. Om det tippas, vrider sig eller glider blir inte bara borrhålet dåligt, utan kan också leda till att borren bryts av.

Använd en bit spillträ som stöd för att minska risken att arbetsstycket splittras och för att skydda borrspetsen.

Placera plana arbetsstycken på ett träunderlag och spänn fast dem ordentligt på bordet så att de inte svänger sig. Använd stöd för oregelbundet formade arbetsstycken som inte kan placeras plant på bordet.

Använd lyfthandtagen för att föra ned borrlyftet. Mata långsamt in borren i arbetsstycket.

Borra med låg hastighet när borren nästan har kommit igenom arbetsstycket för att undvika att det splittras.

Till- och frånkoppling

Fig. A

• Starta maskinen genom att sätta strömbrytaren (1) på ’I’.

• Stäng av maskinen genom att sätta strömbrytaren (1) på ’0’.

Bruk av lasern

Fig. H

Laserstrålen används för att tala om borrhålets mittersta läge om du måste borra flera hål i arbetsstycken av samma tjocklek.

Placera bordet (5) i horisontellt läge.

Försäkra dig om att borren och bordets öppning är i linje.

Sätt arbetsstycket på bordet.

Sänk ner borret tills det vidrör arbetsstycket.

Starta lasern (44) med strömbrytaren (10).

Kontrollera att laserns korshår (45) är i linje med borrhålets mitt enligt markeringen på arbetsstycket. Vid behov, justera lasern för hand.

Följ anvisningarna i avsnittet “Bruksanvisning” för att borra ett hål.

Stäng av lasern efter användning.

5. UNDERHÅLL

Tillse att maskinen inte är spänningsförande när underhållsarbeten utförs på de mekaniska delarna.

D NL F E P I S FIN N DK

Maskiner har konstruerats för att under lång tid fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.

Genom att regelbundet rengöra maskinen och hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång livslängd för din maskin.

Rengöring

Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk, företrädesvis efter varje användning.

Tillse att ventilationsspringorna är fria från damm och smuts. Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak etc.

Ferm

77

GB D NL F E P I S FIN N DK

Bordet kan ställas in på höjden, vridas och vändas.

Bordets höjdinställning: • Lossa låshandtaget (34).

• Vrid handtaget (19) för att justera bordet (5) till önskad höjd.

• Drag åt låshandtaget.

Vridning av bordet: • Lossa låshandtaget (34).

• Vrid bordet (5) i önskat läge.

• Drag åt låshandtaget.

Vändning av bordet: • Lossa spärrskruven (35).

• Vänd bordet (5) i önskat läge.

• Drag åt spärrskruven.

Inställning av bordsförlängarna

Fig. F

Med hjälp av bordsförlängarna kan du stödja långa arbetsstycken.

• • • Lossa vingmuttrarna (36).

Skjut förlängaren (37) utåt.

Dra åt vingmuttern.

• • •

Inställning av varvtalet

Fig. G

• Tag bort skruven (38) och öppna kåpan (39).

• Lossa skruven (40) och skjut motorhuset (2) framåt för att avlasta den bakre kilremmen (41).

• Placera kilremmarna i linje på drivrullarna (42) i någon av de kombinationer som beskrivs på kåpans insida. När den främre kilremmen (43) ska justeras, måste den bakre kilremmen (41) samtidigt vara avtagen.

Skjut motorhuset bakåt för att spänna kilremmen.

Spänn fast motorhuset på plats genom att dra åt skruven (40).

Stäng skyddet och sätt tillbaka skruvarna (38).

Stäng av maskinen och vänta tills den har stannat helt innan hastigheten ändras.

76

Anpassa hastigheten till det material som skall borras och borrdiametern: • Välj en hög hastighet för borrning i trä.

• Vid borrning i metall och plastmaterial skall en lägre hastighet väljas allt eftersom borrningsdiametern ökar.

Bruksanvisning

• Använd spillmaterial för att öva upp dina färdigheter och för att lära dig använda maskinen.

• När du borrar skall bordet justeras så att borren befinner sig i linje med öppningen på

Ferm Ferm

GB

• • • Controleer of het dradenkruis (45) op een lijn is met het centrum van het boorgat zoals gemarkeerd op het werkstuk. Stel de laser indien noodzakelijk met de hand af.

Volg de “Aanwijzingen voor gebruik” om een boorgat te maken.

Schakel na gebruik de laser uit.

5. ONDERHOUD

Zorg dat de machine niet onder spanning staat wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het mechaniek worden uitgevoerd.

D NL F E

De machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine.

Reinigen

Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.

Smering

Draai de boorspil eenmaal in de 3 maanden tot de maximale diepte naar beneden en smeer hem lichtjes met olie in.

Storingen

Wanneer er zich een storing voordoet, bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem dan contact op met het onderhoudsadres op de garantiekaart. Achter in deze handleiding ziet u een opengewerkte afbeelding van de onderdelen die besteld kunnen worden.

Milieu

Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.

Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

P I S FIN N DK

Garantie

Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde garantiekaart.

33

GB D NL F E

CE

CONFORMITEITSVERKLARING (NL)

Wij verklaren dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

vanaf 01-09-2006

ZWOLLE NL

P I S FIN N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Het is ons beleid om onze producten voortdurend verder te verbeteren en wij behouden ons daarom het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving de productspecificaties te wijzigen.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland

DK 34

Ferm

Att montera huvudet

• •

Fig. B5 + B6

• Placera huvudet (22) på pelarens (12) övre del.

• Drag åt insexskruvarna (23) hårt så att huvudet spänns fast ordentligt.

Placera höjdjusteringsratten (24) på axeln (25) och drag åt skruven (26).

Skruva fast knopparna (27) på ratten.

Att montera skyddsmekanismen

Fig. B7

• Montera skyddsmekanismen (7) på kragen (28).

• Fäst skyddet genom att dra åt låsskruven (29).

Att montera chucken

Fig. B8 + B9

• Öppna säkerhetsmekanismen (7).

• Placera chuckspindeln (30) på drivaxeln.

• • • Chucken (6) måste avlägsnas vid arbete med koniska borr. Gör så här för att avlägsna chucken: • Öppna säkerhetsmekanismen (7).

• Sänk chucken tills hålet i drivspindeln (31) syns. Håll chucken i detta läge.

Höj bordet tills det är ca 2 cm nedanför chucken.

Vrid chucken manuellt för att justera hålet i drivspindeln med hålen i matarspindeln.

Släpp chucken genom att köra in kilblocket (32) i hålet i drivspindeln.

4. BRUK

• • • • • • • •

Montering och borttagning av en borr

Fig. C

Öppna säkerhetsmekanismen (7).

Öppna chucken (6).

Sätt i borren i chucken.

Dra åt chucken för hand.

Spänn fast chucken genom att sätta in nyckeln i ett av hålen på chuckens sida och dra åt medsols.

Lås säkerhetsmekanismen.

Vid borttagning av borren utförs dessa steg i omvänd ordning.

Drag alltid ur nätkontakten innan du sätter i eller tar bort en borr.

Inställning av djupstoppet

Fig. D

Djupstoppet används för att ställa in det maximala borrdjupet.

• Ställ in önskat borrdjupet genom att vrida djupstoppsratten (33) till angivet värde.

Inställning av bordet

Fig. E

Ferm

75 S FIN N DK GB D NL F E P I

GB D NL F Vid utbyte av kablar eller stickkontakter

Släng omedelbart bort gamla kablar eller stickkontakter så fort de har ersatts av nya exemplar.

Det är farligt att sticka in stickkontakten till en lös kabel i vägguttaget.

Vid användning av förlängnings kablar

Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som är lämplig för maskinens effekt.

Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5 mm 2 . Om förlängningskabeln sitter på en haspel, rulla då ut den helt och hållet.

3. MONTERING

E P I S FIN

• • • • •

Att montera maskinen

Följ alltid följande procedur i den givna ordningen innan du monterar maskinen: • Montera stället.

Montera bordet.

Montera huvudet.

Montera säkerhetsmekanismen.

Montera chucken.

Avlägsna rostskyddsoljan på de oskyddade metalldelarna med en trasa och litet paraffinolja. Smörj därefter delarna med maskinsmörjolja.

Montera inte maskinen om det fattas delar och varken nätanslut eller starta maskinen tills de delar som saknas har monterats enligt instruktionerna.

N DK

Kontrollera följande innan maskinen tas i drift: • att bordet rör sig smidigt; • att borrlyften kan förflyttas smidigt upp och ned; • att maskinen inte vibrerar när den startas.

• •

Att montera stället

Fig. B1

Installera foten (11) på ett jämnt och fast underlag.

Placera pelaren (12) på foten i riktningen enligt bilden.

Montera pelaren med hjälp av fästena (13).

• • •

Att montera bordet

Fig. B2 - B4

• Placera det tandade stativet (14) mot det tandade hjulet (15) på insidan av stödhållaren (16) enligt bilden.

Skjut stödhållaren över pelaren (12) samtidigt som det tandade stativet hålls på plats.

Tryck ner det tandade stativet helt.

Skjut den sfäriska ringen (17) över pelaren (12) med den bredare öppningen nedåt så att • det tandade stativets (14) övre del låses. Drag åt spärrskruven (18).

Placera höjdjusteringshandtaget (19) på spindeln (20) och drag åt skruven (21).

74

Ferm

PERCEUSE À COLONNE D’ÉTABLI À LASER

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la machine. Assurez-vous d’avoir bien pris connaissance du fonctionnement de la machine et de son utilisation. Entretenez la machine conformément aux instructions afin qu’elle fonctionne toujours correctement. Conservez ce mode d’emploi et la documentation jointe à proximité de la machine.

Description

Votre perceuse à colonne a été conçue pour percer des trous dans le bois, le métal et le plastique.

Table des matières

1. Information de la machine 2. Consignes de sécurité 3. Montage 4. Employez 5. Entretien

1. INFORMATION DE LA MACHINE Specifications techniques

Tension Fréquence Puissance Vitesse à vide No. vitesse Mandrin cap.

230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 16 mm Cône de fusée Dimensions de la tablette MT2 200 x 200 mm Dimensions de la tablette (avec extention) 200 x 240 mm (max. 330 mm) mm Poids 39.5kg

Lpa (pression sonore) Lwa (puissance sonore) 64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

Description

Fig. A

1.

Interrupteur marche/arrêt 2.

3.

4.

5.

6.

Carcasse du moteur Support Rangement Table Mandrin

Ferm

35 S FIN N DK GB D NL F E P I

GB D NL F E

7.

8.

Dispositif de sécurité Monteur foret 9.

Butée de profondeur 10. Interrupteur marche/arrêt du laser Contrôler d'abord si la marchandise n'a pas été endommagée par le transport et si toutes les pièces détachées sont présentes.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Explication des symboles

Dans ce manuel et/ou sur la machine, sont utilisés les symboles suivants :

P I S

Lisez les instructions.

Conforme aux normes essentielles de sécurité applicables des directives européennes Indique les risques de blessures, de mise en danger de votre vie et de dommage de l’appareil en cas de non respect des instructions de ce manuel

FIN N DK

Indique les risques de chocs électriques Débranchez immédiatement la fiche de l’approvisdionnement électrique principal dans le cas où la corde est endommagée et pendant la maintenance.

Attention! Rayon laser! Veillez à ne jamais regarder le rayon laser et à ne jamais viser une autre personne une fois ce dernier allumé.

Utilisez des lunettes de protection et des protège oreilles.

Gardez des tiers à distance Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous vous seriez débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés.

Consignes de sécurité supplementaires

Lors d’utilisation de machines électriques, observez les consignes de sécurité locales en vigueur en matière de risque d’incendie, de chocs électriques et de lésion corporelle. En plus des instructions ci-dessous, lisez entièrement les consignes de sécurité contenues dans le cahier de sécurité fourni à part. Conservez soigneusement ces instructions!

36

Ferm

GB

• • • • • • • • • • • Bär inte handskar, slips eller löst sittande kläder.

Håll aldrig arbetsstycket i handen när du borrar, utan spänn fast det säkert på arbetsbordet, t ex med hjälp av ett skruvstycke. Placera aldrig händerna där de kan komma i kontakt med borren om arbetsstycket pötsligt skulle förskjutas.

Använd inte maskinen innan den är färdigmonterad och installerad enligt instruktionerna.

Starta inte maskinen om huvudet rör förflyttar sig i förhållande till bordet eller vice versa.

Starta inte maskinen innan du har kontrollerat att huvud och bord är stadigt fastspända vid pelaren.

Använd inte maskinen om någon del av den är skadad eller inte fungerar korrekt.

Justera bordet eller djupstoppet för att förhindra att borren tränger in i bordet. Utför inga åtgärder såsom formgivning, montering eller uppbyggnad på bordet när maskinen är i drift.

Kontrollera att chucknyckeln (om sådan finns) har tagits bort innan maskinen startas.

Kontrollera att chucken är rätt monterad, att borren är fast monterad i chucken och att säkerhetsmekanismen är låst innan maskinen startas.

Använd den hastighet som rekommenderas för borrtillbehören och materialet vid borrningen.

Drag ur nätkontakten, avlägsna borrspetsen och rengör bordet innan du går ifrån maskinen.

Lås på/av-brytaren innan du går ifrån maskinen.

Extra säkerhetsföreskrifter för läsrar

Varning! Laserstrålen har förmågan att förorsaka allvarliga ögonskador. Titta eller stirra aldrig rakt in i laserstrålen.

D NL F E P I S FIN N

• • Rikta aldrig laserstrålen mot personer, varken direkt eller indirekt via reflekterande ytor.

Den här lasern uppfyller kraven för klass 2 enligt EN 60825-1. Enheten innehåller ingen serviceutrustning etc. Öppna inte inkapslingen oavsett vad orsaken skulle kunna vara.

Om enheten skulle råka bli skadad, skall skadan repareras av auktoriserad verkstad.

Stan na omedelbart maskinen när

• Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst defekt, t ex skadad isolering.

• Strömbrytaren inte fungerar som den ska.

• Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.

Elektrisk installation

Maskinen är utrustad med en elektrisk installation som uppfyller normerna. Reparationer får enbart utföras av behörig fackman.

Maskinen är utrustad med nollspänningsomkopplare. Om spänningen faller bort kommer maskinen av säkerhetsskäl inte automatiskt att fortsätta att gå. Den måste kopplas till igen.

Elektrisk säkerhet

Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer med värdet på typplattan.

DK

Ferm

73

GB D NL F

9.

Djupanslag 10. Strömbrytare för lasern Kontrollera först om leveransen inte skadats under transporten och om alla delar finns med.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Teckenförklaring

I denna bruksanvisning används följande symboler:

E

Läs bruksanvisningen.

P I

I enlighet med grundläggande tillämpliga säkerhetsnormer i europeiska direktiv. Betecknar risk för kroppsskada, livsfara eller risk för skador på redskapet om instruktionerna i denna bruksanvisning inte efterföljs.

S FIN N

Anger risk för elektrisk stöt.

Ta omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget om sladden har skadats samt när maskinen underhålls Observera! Laserstråle! Titta aldrig rakt in i ljusstrålen och sikta aldrig mot någon person med lasern när den är på.

DK

Bär skyddsglasögon och hörselskydd Låt inte kringstående personer närma sig Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler.

• •

Extra säkerhetsföreskrifter

Vid användning av elektriska maski ner, iaktta alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband med brandfara, fara för elektriska stötar och kroppsskada. Läs förutom nedanstående instruktioner även igenom bladet med säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.

Maskinen skall endast anslutas till jordad nätkontakt. Om förlängningssladd används måste den bestå av en treledarkabel.

Bär alltid skyddsglasögon och hårnät om du har långt hår.

72

Ferm

GB

• • • • • • • • • • • • • • Connectez uniquement la machine à une alimentation secteur de terre. Utilisez uniquement des rallonges avec un noyau en arborescence.

Portez toujours des lunettes de protection et couvrez-vous la tête avec un filet si vous avez les cheveux longs.

Ne portez pas de gants, de cravates ou de vêtements amples.

Pendant que vous percez, ne tenez jamais la pièce à la main, mais fixez-la fermement à la table de perçage à l’aide d’un étau par ex. Ne laissez jamais vos doigts à un endroit où ils pourraient toucher la perceuse si la pièce bougeait de manière inattendue.

N’utilisez pas la machine avant qu’elle ait été complètement montée et installée conformément aux instructions.

N’allumez pas la machine tout en bougeant la tête relative à la table ou vice versa.

N’allumez pas la machine avant d’avoir vérifié que la tête et la table ont été fermement fixées au support.

N’utilisez pas la machine si une pièce est endommagée ou fonctionne mal.

Réglez la table ou la butée de profondeur pour éviter que la perceuse n’entre dans la table.

N’effectuez aucune activité de conception, d’assemblage ou de construction sur la table alors que la machine fonctionne.

Veillez à ce que la clé de mandrin (si elle existe) a été retirée avant d’allumer la machine.

Avant d’allumer la machine, veillez à ce que le mandrin ait été correctement monté, que le foret de perçage ait été installé fermement dans le mandrin et que le dispositif de sécurité ait été fermé.

En cours de fonctionnement, utilisez la vitesse recommandée pour les accessoires de perçage et le matériel.

Eteignez le courant, enlevez le foret et nettoyez la table avant de quitter la machine.

Verrouillez l’interrupteur marche / arrêt lorsque vous quittez la machine.

Consignes de sécurité complémentaires pour laser

Attention! Le rayon laser est susceptible de provoquer des blessures oculaires. Ne regardez jamais directement dans le rayon laser.

D NL F E P I S FIN N DK

• • Pendant l’utilisation, ne pointez pas le rayon laser en direction des personnes, directement ou indirectement au travers de matières réfléchissantes.

Ce laser est conforme à la classe 2 de la norme EN 60825-1. Cet appareil ne contient pas de pièces nécessitant une maintenance. N’ouvrez le boîtier sous aucun prétexte. Si l’appareil est endommagé, faites-le réparer par un technicien autorisé.

• •

Arrêter immediatement l’appareil en cas de

• Court-circuit de la fiche-secteur ou du fil d’alimentation ou endommagement du fil d’alimentation.

Interrupteur défectueux.

Fumée ou odeur d’isolant brûlé.

Installation electrique

La machine est pourvue d'une installation électrique répondant aux normes . Des réparations éventuelles doivent être faites uniquement par un spécialiste reconnu.

Ferm

37

GB D NL F E P I

La machine est pourvue d'un interrupteur de tension zéro. Par mesure de sécurité la machine ne commencera pas à marcher automatiquement après une coupure de la tension. Elle devra à nouveau être remise en marche.

Sécurité électrique

Vérifiez toujours si la tension de votre réseau correspond à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique.

En cas de changement de câbles ou de fiches

Jetez immédiatement les câbles ou fiches usagés dès qu’ils sont remplacés par de nouveaux exemplaires. Il est dangereux de brancher la fiche d’un câble défait dans une prise de courant.

En cas d’emploi de câbles prolongateurs

Employez exclusivement un câble pro longateur homologué, dont l’usage est approprié pour la puissance de la machine. Les fils conducteurs doivent avoir une section minimale de 1,5 mm 2 .

Si le câble prolongateur se trouve dans un dévidoir, déroulez entièrement le câble.

3. MONTAGE

S FIN N DK

• • • • Montage de la machine

Utilisez toujours la procédure suivante, dans l’ordre indiqué, pour assembler la machine;

Montez le support.

Montez la table.

Montez la tête.

Montez le dispositif de sécurité.

Montez le mandrin.

Enlevez l’huile anti-corrosion sur les parties métalliques non couvertes à l’aide d’un chiffon et d’un peu d’huile de paraffine. Procédez ensuite au graissage des pièces avec l’huile de lubrification de la machine.

Si des pièces sont manquantes, n’assemblez pas la machine, ne la branchez pas et ne l’allumez pas avant que les pièces manquantes aient été montées conformément aux instructions.

Vérifiez avant utilisation :

que la table peut être déplacée en douceur ;

que le monteur foret peut être monté et descendu en douceur ;

que la machine ne vibre pas lorsqu’elle est allumée.

• •

Montage du support

Fig. B1

Installez le pied (11) sur une surface solide et plane.

Placez le pilier (12) sur le pied selon l’orientation illustrée.

Montez le pilier à l’aide des fixations (13).

38

Ferm

GB

PELARBORRMASKIN BÄNKMODELL MED LASER

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maskinen tas i bruk. Se till att du känner till hur maskinen fungerar och är insatt i hur den skall användas. Följ underhållsinstruktionerna för att maskinen alltid skall fungera på bästa sätt.

Förvara denna bruksanvisning och den bifogade dokumentationen vid maskinen.

Beskrivning

Din pelarborrmaskin är utformad för att borra hål i trä, metall och plastmaterial.

Innehåll

1. Maskindata 2. Säkerhetsföreskrifter 3. Montering 4. Bruk 5. Underhåll

1. MASKINDATA Tekniska specifikationer

D NL F E P I S FIN

Spänning Frekvens Effektförbrukning Varvtal, obelastad Varvtal Borrchuckenkap.

Spindelkon Dimensioner bordsskiva Dimensioner bordsskiva (med förlängarna ) Höjd Vikt Lpa (lydtrykknivå) Lwa (lydeffektnivå) 230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 16 mm MT2 200 x 200 mm 200 x 240 mm (max. 330 mm) 850 mm 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

N DK

4.

5.

6.

7.

8.

Beskrivning

Fig. A

1.

Strömbrytare 2.

Motorhus 3.

Ställ Förvaring Bord Chuck Skyddsmekanism Borrlyft

Ferm

71

GB D NL F E

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (I)

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto è conforme alle seguenti normative o documenti standardizzati

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

nel rispetto delle norme vigenti.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

dal 01-09-2006

ZWOLLE NL

P I S FIN N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global La nostra politica è sempre volta a migliorare i nostri prodotti . Prodotti soggetti a modifiche senza preavviso.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Olanda

DK 70

Ferm

GB

• •

Montage de la table

Fig. B2 - B4

• Placez la tige dentée (14) contre la roue dentée (15) à l’intérieur de la patte du support (16) comme illustré.

• Faites glisser la patte du support par-dessus le pilier (12) tout en maintenant la tige dentée en position.

• Placez la tige dentée complètement vers le bas.

Faites glisser la bague sphérique (17) par-dessus le pilier (12) l’ouverture la plus large dirigée vers le bas pour s’assurer que l’extrémité supérieure de la tige dentée (14) est bloquée. Serrez la vis de blocage (18).

Placez la poignée de réglage en hauteur (19) sur la fusée (20) et serrez la vis (21).

• •

Montage de la tête

Fig. B5 + B6

• Placez la tête (22) par-dessus le pilier (12).

• Serrez fermement les vis Allen (23) pour maintenir la tête en place.

Placez la roue de réglage en hauteur (24) sur l’axe (25) et serrez la vis (26).

Vissez les boutons (27) sur la roue.

• •

Montage du dispositif de sécurité

Fig. B7

Montez le dispositif de sécurité (7) sur le collier (28).

Bloquez le dispositif de sécurité en serrant la vis de serrage (29).

• •

Montage du mandrin Fig. B8 + B9

Ouvrez le dispositif de sécurité (7).

Faites glisser la fusée du mandrin (30) dans la fusée de l’entraînement.

• • • • Le mandrin (6) doit être retiré pour travailler avec des forets coniques. Pour retirer le mandrin, procédez comme suit : Ouvrez le dispositif de sécurité (7).

Abaissez le mandrin pour faire apparaître l’orifice de la fusée de l’entraînement (31).

Maintenez le mandrin dans cette position.

Levez la table pour l’amener à environ 2 cm sous le mandrin.

Tournez le mandrin à la main pour aligner l’orifice de la fusée de l’entraînement avec les • orifices de la fusée de l’alimentation.

Relâchez le mandrin en menant le coin (32) dans l’orifice de la fusée de l’entraînement.

4. EMPLOYEZ

• • •

Insertion et retrait d’un foret

Fig. C

• Ouvrez le dispositif de sécurité (7).

Ouvrez le mandrin (6).

Insérez le foret dans le mandrin.

Serrez le mandrin à la main.

D NL F E P I S FIN N DK

Ferm

39

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • Serrez le mandrin fermement en insérant la clé de mandrin dans l’un des trous sur le côté du mandrin et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Fermez le dispositif de sécurité.

Pour retirer un foret, procédez en sens inverse.

Avant d’insérer ou de retirer un foret, débranchez toujours la machine de la prise murale.

Comment fixer la butée de profondeur

Fig. D

La butée de profondeur sert à définir la profondeur de perçage maximale.

• Réglez la profondeur de perçage en tournant la roue de la butée de profondeur (33) à la valeur voulue.

Réglage de la table

Fig. E

La table peut être réglée en hauteur, tournée et basculée.

• • Réglage en hauteur : • Desserrez la poignée de blocage (34).

Faites tourner la poignée (19) pour régler la table (5) à la hauteur voulue.

Serrez la poignée de blocage.

• • Rotation : • Desserrez la poignée de blocage (34).

Tournez la table (5) dans la position désirée.

Serrez la poignée de blocage.

• • Basculement : • Desserrez la vis de blocage (35).

Basculez la table (5) sur la position désirée.

Serrez la vis de blocage.

• • •

Réglage des allonges de table

Fig. F

Vous pouvez utiliser les allonges de table pour travailler sur des pièces plus longues.

Dévissez les écrous-papillon (36).

Faites sortir en glissant les allonges (37).

Serrez l’écrou-papillon.

Réglage de la vitesse

Fig. G

• Enlevez la vis (38) et ouvrez le capot (39).

• Desserrez la vis (40) et poussez le carter du moteur (2) vers l’avant pour relâcher la tension sur la courroie en V arrière (41).

40

Ferm Ferm

GB

• • • Verificare che il puntatore del laser (45) sia allineato con il centro del foro marcato sul pezzo da lavorare. Se necessario, regolare il laser manualmente.

Praticare il foro osservando le “Istruzioni per l’uso”. Spegnere il laser dopo l’uso.

5. MANUTENZIONE

Assicurarsi che la macchina non sia in funzione mentre si effettuano operazioni di manutenzione sul motore.

D NL F E

Le macchine sono state progettate per funzionare per lunghi periodi di tempo, pur richiedendo interventi di manutenzione minimi. Un funzionamento continuo soddisfacente dipende dall'adeguata conservazione della macchina e da una pulizia regolare.

Pulizia

Pulire regolarmente il corpo macchina con un panno morbido, possibilmente dopo ogni uso.

Eliminare polvere e sporco dalle ferritoie di ventilazione. Se lo sporco non è asportabile, usare un panno morbido inumidito con acqua saponata. Non usare mai solventi come benzina, alcool, ammoniaca, ecc, perché potrebbero danneggiare i componenti in plastica.

Lubrificazione

Girate l’albero del trapano alla massima profondità di perforazione una volta ogni 3 mesi e lubrificarlo leggermente con olio.

Riparazioni e commercianti

Se si presentano problemi a causa di, per esempio, usura di una parte della sega, si prega di contattare il servizio di assistenza all'indirizzo riportato sulla scheda di garanzia.

Ambiente

Per evitare che si danneggi durante il trasporto, la macchina è imballata in un contenitore resistente. La maggior parte dei componenti dell'imballaggio sono riciclabili. Portare tali materiali presso gli appositi centri di riciclaggio.

Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati devono essere smaltiti in appropriate aree di riciclaggio.

P I S FIN N DK

Garanzia

Per le condizioni della Garanzia fare riferimento alla scheda della Garanzia consegnata separatamente.

69

GB D NL

• • • Spingere l’alloggiamento del motore all’indietro per mettere in tensione la cinghia trapezoidale.

Bloccare l’alloggiamento del motore in posizione serrando la vite (40).

Chiudere il copripuleggia e reinserire la vite (38).

Prima di modificare la velocità, spegnere la macchina e aspettare fino a che non si sia fermata del tutto.

F E P I S FIN N DK

Regolazione della velocità in base al materiale da perforare e al diametro di perforazione: • • Per perforare pezzi di legno, selezionare una velocità elevata.

Per perforare metallo e plastica, selezionare una velocità inferiore man mano che aumenta il diametro di perforazione.

• • •

Istruzioni per l’uso

• • Usare materiale di scarto per fare delle pratiche e per imparare ad usare la macchina.

Quando si fora, regolare il tavolo assicurando che la punta è allineata con l’apertura posta nel centro del tavolo. Se fosse necessario, segnare la posizione sul frontale del pilastro e del tavolo nel caso in cui la tavolo dovesse essere rimesso nella stessa posizione in un’altra occasione.

• • • Stringere saldamente il pezzo in lavorazione. Squilibrare, girare o smuovere il pezzo in lavorazione non solo provoca un foro rozzo, ma può incrementare il rischio di rottura della punta .

Usare un pezzo di legno come supporto per ridurre il rischio che si scheggi il pezzo in lavorazione e per proteggere la punta.

Collocare i pezzi in lavorazione piatti su di un pezzo di legno e fissatelo al tavolo per evitare che si giri. Reggere i pezzi che siano di forma irregolare e che non possano essere posti piatti sul tavolo.

Utilizzate le maniglie di sollevamento per abbassare il mandrino.

Avvicinate lentamente il mandrino al pezzo in lavorazione.

Trapanate lentamente quando la punta è in procinto di perforare il pezzo in lavorazione in modo da evitare lo scheggiarsi del pezzo.

• • • • • • •

Accensione e spegnimento

Fig. A

Per accendere l’utensile, impostare l’interruttore on/off (1) su ‘I’.

Per spegnere l’utensile, impostare l’interruttore on/off (1) su ‘0’.

Uso del laser

Fig. H

Il raggio laser viene utilizzato per indicare il centro del foro qualora si debbano praticare diversi fori in pezzi dello stesso spessore.

Posizionare il piano (5) in orizzontale.

Controllare che il foro e l’apertura nel piano siano allineati.

Collocare il pezzo da lavorare sul piano.

Abbassare la punta fino a toccare il pezzo da lavorare.

Accendere il laser (44) usando l’interruttore on/off (10).

68

Ferm

GB

• • • • Alignez les courroies en V avec les poulies (42) selon l’une des combinaisons spécifiées à l’intérieur du capot. Pour aligner la courroie en V avant (43), il est nécessaire de retirer temporairement la courroie en V arrière (41).

Poussez le carter du moteur vers l’arrière pour tendre la courroie en V.

Fixez le moteur en position en serrant la vis (40).

Fermez le capot et serrez la vis (38).

Eteignez la machine et attendez qu’elle se soit complètement arrêtée pour changer la vitesse.

D NL F

Réglez la vitesse en fonction du matériau à percer et du diamètre de perçage; • Pour percer dans le bois, choisissez une vitesse élevée.

• Pour percer dans le métal et le plastique, choisissez une vitesse moins importante plus le diamètre de perçage augmente.

• • •

Instructions d’emploi

• Utilisez des déchets pour vous entraîner et apprendre d’abord à utiliser la machine.

• Lorsque vous percez, réglez la table afin de faire en sorte que la perceuse soit alignée avec l’ouverture au centre de la table. Si nécessaire, marquez la position sur le côté avant de la colonne et de la table au cas la table devrait être réglée à la même position plus tard.

• • Fixez bien la pièce. Le fait de la basculer, de la tourner ou de la faire glisser n’entraîne pas seulement un mauvais perçage, cela augmente également le risque de casser la perceuse.

Utilisez un morceau de bois servant d’appui pour réduire le risque d’éclatement de la pièce et pour protéger la pointe de la perceuse.

• • • • Placez des pièces plates sur un support en bois et fixez-les fermement à la table pour les empêcher de tourner.

Soutenez les pièces qui ont une forme irrégulière et qui ne peuvent pas être mises à plat sur la table.

Utilisez les poignées de soulèvement pour abaisser le monteur foret. Introduisez doucement la perceuse dans la pièce.

Percez doucement lorsque la perceuse est sur le point de percer la pièce pour éviter de la briser en éclat.

Mise en marche et arrêt

Fig. A

• Pour mettre la machine en marche, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur ‘I’.

• Pour mettre la machine en arrêt, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur ‘0’.

Utilisation du laser

Fig. H

Le faisceau laser sert à indiquer l’emplacement de centrage de l’orifice de perçage, s’il vous faut percer plusieurs orifices dans des pièces à ouvrer de la même épaisseur.

Placez la table (5) à l’horizontale.

Assurez-vous que le foret et l’ouverture de la table sont alignés.

Placez la pièce à ouvrer sur la table.

E P I S FIN N DK

Ferm

41

GB D NL F E

• • • • • Abaissez le foret de perçage pour qu’il touche la pièce à ouvrer.

Allumez le laser (44) en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt (10).

Vérifiez l’alignement du réticule du laser (45) avec le centre de l’orifice de perçage marqué sur la pièce à ouvrer. Si nécessaire, réglez le laser manuellement.

Suivez les «Instructions d’emploi» pour percer.

Après utilisation, éteignez le laser.

5. ENTRETIEN

Assurez-vous que la machine n’est pas sous tension si vous allez procéder à des travaux d’entretien dans son système mécanique.

P I S FIN N DK

Les machines ont été conçues pour fonctionner longtemps sans problème avec un minimum d’entretien. En nettoyant régulièrement et correctement la machine, vous contribuerez à une longue durée de vie de votre machine.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le carter au moyen d’un chiffon doux, de préférence à l’issue de chaque utilisation. Veillez à ce que les fentes d’aération soient indemnes de poussière et de saletés. En présence de saleté tenace, employez un chiffon doux humecté d’eau savonneuse.

Proscrivez l’emploi de solvants comme l’essence, l’alcool, l’ammoniaque etc. car ces substances attaquent les pièces en plastique.

Lubrification

Mettez la perceuse sur la profondeur de perçage maximum une fois tous les 3 mois et graissez la légèrement avec de l’huile.

Dysfonctionnements

Veuillez vous adresser au centre de service indiqué sur la carte de garantie en cas d'un dysfonctionnement, par exemple après l'usure d'une pièce. Vous trouverez, à la fin de ce manuel, un schéma avec toutes les pièces que vous pouvez commander.

Environnement

Pour éviter les dommages liés au transport, la machine est livré dans un emballage robuste.

L’emballage est autant que possible constitué de matériau recyclable. Veuillez par conséquent destiner cet emballage au recyclage.

Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous seriez débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés.

Garantie

Pour les conditions de garantie, veuillez consulter la carte de garantie.

42

Ferm

GB

• • • • Fissare saldamente il mandrino inserendo la chiave del mandrino in uno dei fori a lato del mandrino, e ruotandola in senso orario.

Chiudere la protezione di sicurezza.

Per estrarre il trapano, procedere nell’ordine inverso.

Prima di inserire o di estrarre un trapano, disinserire la spina dalla presa di corrente.

Regolazione del finecorsa di profondità

Fig. D

Il finecorsa di profondità consente di limitare la profondità massima di perforazione.

• Impostare la profondità di foratura desiderata girando la rotella del finecorsa di profondità (33) fino al valore definito.

Regolazione del piano

Fig. E

L’altezza, la posizione e l’inclinazione del tavolo si possono regolare.

Regolazione dell’altezza: • Allentare la leva di bloccaggio (34).

• Ruotare la manovella (19) per regolare il piano (5) all’altezza desiderata.

• Serrare la leva di bloccaggio.

Rotazione: • Allentare la leva di bloccaggio (34).

• Ruotare il piano (5) nella posizione desiderata.

• Serrare la leva di bloccaggio.

Inclinazione: • Allentare la vite di bloccaggio (35).

• Inclinare il piano (5) nella posizione desiderata.

• Serrare la vite di bloccaggio.

Regolazione delle prolunghe del piano

Fig. F

Usando le prolunghe del tavolo si possono sostenere pezzi da lavoro lunghi.

• • • Allentare i dadi ad alette (36).

Far scorrere le prolunghe (37) verso l’esterno.

Stringere i dadi ad alette.

Regolazione della velocità

Fig. G

• Estrarre la vite (38) e aprire il coperchio (39).

• Allentare la vite (40) e spingere l’alloggiamento del motore (2) in avanti, per allentare la tensione sulla cinghia trapezoidale posteriore (41).

• Allineare le cinghie trapezoidali con le pulegge (42) in una delle combinazioni specificate all’interno del copripuleggia. Per regolare la cinghia trapezoidale anteriore (43), è necessario rimuovere temporaneamente la cinghia trapezoidale posteriore (41).

Ferm

67 D NL F E P I S FIN N DK

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • •

Montaggio del piano

Fig. B2 - B4

• Posizionare la cremagliera (14) a contatto con la ruota dentata (15) all’interno della staffa di supporto (16) come da figura.

• Far scorrere la staffa di supporto sulla colonna (12) tenendo la cremagliera in posizione.

Spingere la cremagliera completamente verso il basso.

Far scorrere l’anello sferico (17) sulla colonna (12) con la parte più larga rivolta verso il basso per assicurarsi che l’estremità superiore della cremagliera (14) sia bloccata.

Serrare la vite di arresto (18).

Posizionare la manovella (19) di regolazione altezza sul perno (20) e serrare la vite (21).

• •

Montaggio della testa

Fig. B5 + B6

• Collocare la testa (22) in cima alla colonna (12).

• Stringere saldamente le viti a brugola (23) per fissare la testa.

Posizionare il volantino (24) di regolazione altezza sullo stelo (25) e serrare la vite (26).

Avvitare i pomelli (27) sul volantino.

• •

Montaggio della protezione di sicurezza

Fig. B7

Montare la protezione di sicurezza (7) sulla bussola (28).

Fissare la protezione stringendo la vite di bloccaggio (29).

• •

Montaggio del mandrino

Fig. B8 + B9

Aprire la protezione di sicurezza (7).

Far scorrere l’alberino del mandrino (30) sull’asse di comando.

• • • • Rimuovere il mandrino (6) per lavorare con punte coniche. Per rimuovere il mandrino, procedere come segue: Aprire la protezione di sicurezza (7).

Abbassare il mandrino finché il foro sull’asse di comando (31) non diventa visibile Tenere fermo il mandrino in questa posizione.

Sollevare il piano fino a posizionarlo a circa 2 cm sotto il mandrino.

Ruotare il mandrino a mano per allineare il foro dell’asse di comando con i fori dell’albero di • avanzamento.

Rilasciare il mandrino inserendo il cuneo (32) nel foro dell’asse di comando.

4. UTILIZARRA

• • •

Inserimento ed estrazione del trapano

Fig. C

• Aprire la protezione di sicurezza (7).

Aprire il mandrino (6).

Inserire il trapano nel mandrino.

Fissare il mandrino a mano.

66

Ferm Ferm

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (F)

Nous declarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

dès 01-09-2006

ZWOLLE NL

conforme aux réglementations:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC GB D P I

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global C’est notre politique d’améliorer continuellement nos produits et par conséquent de réserver le droit de changer les instructions des produits sans un avis antérieur.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollande

S FIN N DK NL F E 43

GB D NL F E P I S

TALADRO DE COLUMNA PARA BANCO CON LÁSER

Lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar a usar la máquina. Asegúrese de que sabe cómo funciona el amolador y cómo se maneja.

Siga las instrucciones llevando a cabo las tareas de mantenimiento aquí indicadas para así garantizar el óptimo funcionamiento del aparato. Guarde este manual y la documentación adicional siempre junto a la máquina.

Descripción

Su taladradora de columna está diseñada para taladrar maderas, metales y plásticos.

Contenidos

1. Información de la herramienta 2. Normas de seguridad 3. Montaje 4. Manejo 5. Mantenimiento

1. INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA Datos técnicos

FIN N DK

Tensión 230 V~ Frecuencia Potencia Velocidad sin carga No. revoluciones 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 Cap. del mandril Cono del husillo 16 mm MT2 Dimensiones de la superficie de trabajo Peso Lpa (nivel de presión sonora) Lwa (nivel de potencia sonora) mm 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

Descripcion

Fig. A

1.

Interruptor de encendido/apagado 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Carcasa del motor Soporte Almacenamiento Mesa Portabrocas Protector de seguridad

44

Ferm Ferm

GB

La macchina provvista di un meccanismo di sicurezza che ne impedisce la messa in moto automatica a seguito di un’interruzione di corrente. La macchina non riparte automaticamente al ritorno della corrente, ma deve essere nuovamente messa in moto.

Sostituzione di cavi o spine

Gettare immediatamente i cavi o le spine vecchie una volta sostituiti con elementI nuovi.

Inserire la spina di un cavo aperto nella presa a muro è pericoloso.

Uso di cavi di prolunga

L'affilatrice è equipaggiata di un filo di alimentazione a tre conduttori e una presa con la messa a terra, Ecco perché si deve sempre utilizzare una presa di corrente con la messa a terra. Se avete bisogno di una prolunga si deve utilizzare una prolunga a tre conduttori con messa a terra provvista di una presa e di una spina femmina provviste di una messa a terra. La misura minima del conduttore è di 1,5 mm 2 .

3. MONTAGGIO Montaggio della macchina

• • • • Per montare la macchina, rispettare sempre la procedura seguente e l’ordine indicato.

• Montare il supporto.

• Montare il piano.

Installare la testa.

Installare la protezione di sicurezza.

Montare il mandrino.

Rimuovere l’olio anticorrosivo dai pezzi di metallo scoperti, usando un panno e una piccola quantità d’olio di paraffina. Lubrificare i pezzi con olio lubrificante per macchine.

Se mancano dei pezzi non montare la macchina, non collegarla alla presa di

D NL F E P I S FIN N DK

• • • • il dispositivo di sollevamento del trapano si possa spostare agevolmente verso l’alto e verso il basso; la macchina non vibri quando è accesa.

Montaggio del supporto

Fig. B1

Installare il piede (11) su una superficie piana e resistente.

Posizionare la colonna (12) sul piede, orientato come da figura.

Montare la colonna utilizzando gli elementi di fissaggio (13).

65

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • • • • • • • • Non indossare guanti, cravatte o vestiti ampi.

Durante la perforazione, non tenere mai con la mano il pezzo da lavorare, ma serrarlo saldamente al tavolo di perforazione utilizzando, per esempio, una morsa. Non mettere mai le dita dove potrebbero toccare il trapano se il pezzo da lavorare si muovesse inaspettatamente.

Non usare la macchina fino a che non è stata montata e installata completamente seguendo le istruzioni.

Non accendere la macchina mentre si muove la testa rispetto al tavolo o viceversa. Non accendere la macchina senza aver prima controllato che la testa e il tavolo siano stati fissati saldamente al pilastro.

Non usare la macchina nel caso in cui uno dei pezzi sia danneggiato o non funzioni correttamente.

Regolare il tavolo o l’arresto di profondità per evitare che il trapano penetri nel tavolo. Non realizzare alcuna attività di progettazione, montaggio o costruzione sul tavolo mentre la macchina è accesa.

Prima di accendere la macchina, assicurarsi che la chiave del mandrino (ove opportuno) sia stata rimossa.

Prima di accendere la macchina, assicurarsi che il mandrino sia stato montato correttamente, che il trapano sia stato montato bene nel mandrino e che la protezione di sicurezza sia stata chiusa.

Durante il funzionamento, usare gli accessori e il materiale del trapano alla velocità raccomandata.

Disinserire la spina, rimuovere il trapano e pulire il tavolo prima di andare via.

Bloccare l’interruttore on/off quando si va via.

Istruzioni di sicurezza supplementari per laser

Atenzione! il raggio laser può causare gravi lesioni alla vista. Non osservare né fissare direttamente il fascio laser.

• • Durante l’uso, non dirigere il raggio laser sulle persone, né direttamente né indirettamente mediante superfici riflettenti.

Questo laser è conforme alle unità di classe 2, in osservanza della normativa EN 60825-1.

L’unità non contiene componenti che richiedono manutenzione. Non tentare di aprire l’alloggiamento in alcuna circostanza. Se l’unità è danneggiata, rivolgersi ad un centro autorizzato.

• •

Arrseto immediato del’apparecchio in caso di

• Corto circuito della presa o del filo di alimentazione o danneggiamento del filo di alimentazione.

Interruttore difettoso.

Fumo ed odore di isolante bruciato.

Norme elettriche di sicurezza

Accertarsi sempre che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati caratteristici.

64

Ferm Ferm

GB

8.

Elevador de la taladradora 9.

Tope de profundidad 10. Interruptor de encendido/apagado del láser Asegúrese en primer lugar que la entrega no ha sufrido daños durante el transporte ni que falte ninguna pieza.

2. NORMAS DE SEGURIDAD Explicación de los símbolos

En este manual o en la herramienta se usan los siguientes símbolos:

D NL F E

Lea las instrucciones.

P

De acuerdo con las normas de seguridad aplicables de las directivas europeas.

Indica riesgo de lesión, pérdida de la vida o riesgo de dañar la herramienta en caso de no respetar las instrucciones de este manual.

I S

Indica riesgo de cortocircuito.

Desenchufe la clavija inmediatamente de la corriente en caso de que el cable sufra daños y durante la reparación ¡Precaución! ¡Rayo láser! Nunca mire directamente el rayo láser y no apunte a nadie con él cuando esté encendido.

FIN N DK

Use gafas protectoras.

Mantenga a otras personas alejadas del lugar de trabajo Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en los lugares apropiados para ello.

Normas de seguridad adicionales

Tenga siempre presentes las normas de seguridad locales con respecto al peligro de incendio, peligro de sufrir descargas eléctricas y peligro de accidentes. Lea, además de las instrucciones que siguen a continuación, las normas de seguridad que aparecen en el cuadernillo anexo. Guarde cuidadosamente las instrucciones.

45

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • • • • • • • • • • Conecte la máquina únicamente a un enchufe con toma de tierra. Use únicamente extensiones de cable trifilar.

Lleve siempre gafas de protección, y una redecilla si tiene el pelo largo.

No use guantes, corbatas o prendas amplias.

Cuando taladre, no sujete nunca la pieza de trabajo con la mano. Sujétela firmemente contra la mesa de taladrar usando, por ejemplo, un tornillo de banco. Nunca ponga los dedos cerca del taladro por si acaso la pieza de trabajo se moviese inesperadamente.

No use la máquina hasta que esté completamente montada e instalada según las instrucciones.

No ponga en marcha la máquina mientras coloca el cabezal en relación con la mesa o viceversa. No ponga en marcha la máquina hasta haber comprobado que el cabezal y la mesa están firmemente sujetos a la columna.

No use la máquina si alguna pieza está averiada o funciona mal.

Ajuste la mesa o el tope de profundidad para evitar que el taladro perfore la mesa. No realice ninguna actividad de diseño, montaje o construcción sobre la mesa mientras la máquina esté conectada.

Asegúrese de que haber quitado la llave del portabrocas (si procede) antes de poner en marcha la máquina.

Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que el portabrocas está correctamente montado con la broca firmemente insertada en el mismo, y que el protector de seguridad está cerrado.

Durante el funcionamiento, use la velocidad recomendada para los accesorios de la taladradora y el material.

Antes de abandonar la máquina, desenchúfela de la red, quite la taladradora y limpie la mesa.

Bloquee el conmutador de encendido/apagado (on/off) antes de abandonar la máquina.

Normas de seguridad adicionales para unidades láser

¡Advertencia! El rayo láser puede causar graves daños en los ojos. No mire nunca directamente al rayo láser.

• • Mientras se esté utilizando, no apunte a las personas con el rayo láser, ni directa ni indirectamente a través de superficies reflectantes.

Normas de seguridad adicionalesEste láser cumple con lo establecido en la norma EN60825-1 para la clase 2. La unidad no incluye componentes de servicio. No abra la carcasa bajo ninguna circunstancia. Si la unidad se dañara, haga que la repare un técnico de reparación autorizado.

Desconectar inmediatamente el aparato en case de

• Fallo en el enchufe, en el cable o avería del cable.

• Interruptor averiado.

• Humo o mal humor de material aislante quemado.

Seguridad eléctrica

Controle que la tensión de la red sea la misma que la que aparece indicada en la placa.

46

Ferm

9.

Fermo di profondità 10. Interruttore on/off del laser Verificare che la macchina, le singole parti e gli accessori non abbiano subito danni durante il trasporto.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA Spiegazione dei simboli

In questo manuale e/o sulla macchina sono usati i seguenti simboli:

Leggere gli istruzioni.

In conformità con gli standard essenziali sulla sicurezza applicabili delle direttive europee.

Indica il rischio di lesioni personali, morte o danni all’utensile in caso di inosservanza delle istruzioni in questo manuale.

Indica il pericolo di shock elettrico.

Stacchi la spina immediatamente dalla linea principale in caso di danni al cavo durante la manutenzione Attenzione! Fascio laser! Non guardare mai nel fascio e non dirigere mai il fascio laser ad una persona. Indossi una protezione per gli occhi Mantenere a distanza le persone presenti Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati devono essere smaltiti in appropriate aree di riciclaggio.

• •

Istruzioni di sicurezza supplementari

Nell'usare utensili elettrici osservare sempre le norme di sicurezza vigenti nel proprio paese per limitare il rischio di incendio, folgorazione e lesioni personali. Leggere le presenti istruzioni di sicurezza, nonché quelle allegate. Collegare la macchina esclusivamente ad una presa di corrente messa a terra massa.

Usare soltanto prolunghe ad albero.

Indossare sempre occhiali di protezione e una retina per i capelli.

S FIN N DK GB D NL F E P I

Ferm

63

GB D NL F E P I S

TRAPANO A COLONNA DA BANCO CON LASER

Leggere attentamente il presente manuale prima di usare la macchina. Assicurarsi di conoscere le funzioni della macchina e come attivarle. Maneggiare la macchina rispettando le istruzioni per garantirne il funzionamento corretto. Conservare il presente manuale e la documentazione allegata insieme alla macchina.

Descrizione

Il vostro trapano a colonna è stato progettato per realizzare fori su legno, metallo e plastica.

Contenuto

1. Informazione prodotto 2. Istruzioni di sicurezza 3. Montaggio 4. Utilizarra 5. Manutenzione

1. INFORMAZIONE SUL PRODOTTO Specifiche tecniche

FIN N DK

Tensione Frequenza Velocità in assenza di carico Numero di velocità Cap. del mandril Raccordo conico Dimensioni banco Dimensioni banco (con prolunghe) Altezza Peso Lpa (pressione acustica) Lwa (potenza acustica) 230 V~ 50 Hz 425 - 2545/min 12 16 mm MT2 200 x 200 mm 200 x 240 mm (max. 330 mm) 850 mm 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A) 3.

4.

5.

6.

7.

Descrizione

Fig. A

1.

Interruttore on/off 2.

Scomparto motore 8.

Supporto Cassetto per accessori Piano Mandrino Protezione di sicurezza Dispositivo di sollevamento del trapano

62

Ferm

GB

La máquina está provista de un interruptor de desconexión. En caso de que la corriente sea interrumpida por razones de seguridad, la máquina no empezará a funcionar automáticamente, es decir, la máquina deberá ser activada de nuevo.

Recambio de cables y enchufes

Cuando cambie los cables y enchufes viejos por nuevos, deseche los viejos ya que es muy peligroso conectar un enchufe cuyo cable está suelto.

Uso de cables de extensión

Utilice siempre cables de extensión autorizados que sean aptos para la potencia del aparato.

Los hilos deben tener un diámetro de 1,5 mm 2 . Cuando el cable de extensión esté en un carrete, desenrolle el cable completamente.

3. MONTAJE

• • • •

Montaje de la máquina

Al montar la máquina, emplee siempre el siguiente procedimiento en el orden proporcionado: • Monte el soporte.

• Monte la mesa.

Monte el cabezal.

Monte el protector de seguridad.

Monte el portabrocas.

Elimine el aceite anticorrosivo de las piezas metálicas descubiertas con un paño y un poco de aceite parafinado. Acontinuación, engrase las piezas con lubricante para máquinas.

Si faltaran piezas, no monte la máquina, no la enchufe y no la ponga en marcha hasta que las piezas que faltan hayan sido montadas según las instrucciones.

D NL F E P I S FIN N DK

Antes de su funcionamiento, compruebe: • que la mesa pueda moverse suavemente; • que el elevador de la taladradora suba y baje suave y regularmente; • que la máquina no vibre cuando se pone en marcha.

• •

Montaje del soporte

Fig. B1

Instale el pie (11) sobre una superficie sólida y nivelada.

Coloque la columna (12) sobre el pie en la orientación que se indica.

Monte la columna utilizando los pernos de sujeción (13).

Montaje de la mesa

Fig. B2 - B4

• Coloque la regleta dentada (14) contra la rueda dentada (15) en el interior de la • abrazadera de soporte (16) como se muestra.

Deslice la abrazadera de soporte sobre la columna (12) mientras sujeta la regleta dentada en su posición.

Ferm

47

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • Empuje la regleta dentada totalmente hacia abajo.

Deslice el anillo esférico (17) en la columna (12) con la apertura más ancha mirando hacia abajo para asegurarse de que el extremo superior de la regleta dentada (14) quede bloqueado. Apriete el tornillo de bloqueo (18).

Coloque el mango de ajuste de altura (19) en el husillo (20) y apriete el tornillo (21).

• •

Montaje del cabezal

Fig. B5 + B6

• Coloque el cabezal (22) en la parte superior de la columna (12).

• Apriete firmemente los tornillos Allen (23) para mantener el cabezal en su sitio.

Coloque la rueda de ajuste de altura (24) en el eje (25) y apriete el tornillo (26).

Enrosque los pomos (27) en la rueda.

• •

Montaje del protector de seguridad

Fig. B7

Monte el protector de seguridad (7) en el collarín (28).

Fije el protector apretando el tornillo de fijación (29).

• •

Montaje del portabrocas

Fig. B8 + B9

Abra el protector de seguridad (7).

Deslice el husillo del portabrocas (30) en el husillo de accionamiento.

• • El portabrocas (6) debe retirarse al trabajar con brocas cónicas. Para retirar el portabrocas, proceda del siguiente modo: • Abra el protector de seguridad (7).

Baje el portabrocas hasta que el orificio en el husillo de accionamiento (31) sea visible.

Mantenga el portabrocas en esta posición.

Levante la mesa hasta que se encuentre aproximadamente 2 cm por debajo del portabrocas.

• • Gire el portabrocas manualmente para alinear el orificio del husillo de accionamiento con los orificios en el husillo de avance.

Suelte el portabrocas introduciendo el calzo (32) en el orificio del husillo de accionamiento.

4. MANEJO

• •

Inserción y extracción de una broca

• •

Fig. C

• Abra el protector de seguridad (7).

• Abra el portabrocas (6).

Inserte la broca en el portabrocas.

Cierre el portabrocas a mano.

• Afiance el portabrocas firmemente insertando la llave del portabrocas en uno de los agujeros laterales del portabrocas y girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Cierre el protector de seguridad.

Para extraer la broca, proceda en orden inverso.

48

Ferm Ferm

GB

CE

DÉCLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (P)

Declaramos sob nossa única responsabilidade que este produto está em conformidade com as seguintes normas e documentos normalizados:

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

de acordo com os regulamentos:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

de dal 01-09-2006

ZWOLLE NL

D NL F E P I

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global É nossa política continuarmos a melhorar os nossos produtos e, assim, reservamo-nos o direito de alterar a especificação do produto sem notificação prévia.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda

S FIN N DK 61

GB D NL F

• • • Verifique se o reticulado do laser (45) está alinhado com o centro do orifício marcado na peça de trabalho. Caso seja necessário, ajuste manualmente o laser.

Siga as “Instruções de utilização” para fazer um furo.

Após a utilização, desligue o laser.

5. MANUTENÇÃO

Certifique-se que a máquina não está ligada à tomada de corrente quando estiver fazendo a manutenção no motor.

E P I S FIN N DK

As máquinas são projectadas para operar por longos períodos com manutenção mínima. Uma operação satisfatória contínua depende de cuidados apropriados e limpeza regular.

Limpeza

Mantenha as aberturas de ventilação da máquina livres para evitar super aquecimento do motor. Limpe regularmente o corpo da máquina com um pano macio, de preferência após cada uso. Mantenha as aberturas de ventilação livres de poeira e sujeiras. Se a não for possível remover a sujeira use um pano macio húmido com água e sabão. Nunca use solventes como querosene, álcool, água com amoníaco, etc. Estes solventes podem danificar as partes plásticas.

Lubrificação

Coloque o conjunto perfurador na profundidade máxima de perfuração e lubrifique-o ligeiramente com óleo uma vez a cada 3 meses .

Falhas

Se ocorrer alguma falha, por exemplo, devido a desgaste duma peça, contacte o endereço de assistência indicado no cartão de garantia. No fim deste manual encontra um diagrama de componentes alargado com as peças que podem ser encomendadas.

Protecção do meio ambiente

Com vista a evitar quaisquer danos de transporte, a máquina é fornecida numa embalagem resistente, fabricada na medida do possível em materiais recicláveis. Entregue, portanto, a embalagem para reciclagem.

Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados e/ou eliminados têm de ser recolhidos nos pontos de reciclagem adequados.

Garantia

Para as condições de garantia, consulte o postal de garantia fornecido em separado.

60

Ferm

GB

• Antes de insertar o extraer una broca, desenchufe siempre la máquina de la red.

Ajuste del tope de profundidad

Fig. D

El tope de profundidad se utiliza para ajustar la profundidad de perforación máxima.

• Ajuste la profundidad de perforación máxima girando la rueda de tope de profundidad (33) hasta el valor definido.

Ajuste de la mesa

Fig. E

La mesa se puede girar, bascular y ajustar su altura.

Ajustar la altura: • Afloje el mango de bloqueo (34).

• Gire el mango (19) para ajustar la mesa (5) a la altura requerida.

• Apriete el mango de bloqueo.

Girar: • Afloje el mango de bloqueo (34).

• Gire la mesa (5) a la posición requerida.

• Apriete el mango de bloqueo.

Bascular: • Afloje el tornillo de fijación (35).

• Bascule la mesa (5) a la posición requerida.

• Apriete el tornillo de fijación.

Ajuste de los extensores de mesa

Fig. F

Al utilizar los extensores de mesa, se puede trabajar con piezas más largas.

• • • Afloje las tuercas de mariposa (36).

Deslice el extensor (37) hacia fuera.

Apriete la tuerca de mariposa.

• • •

Ajuste de la velocidad

Fig. G

• Quite el tornillo (38) y abra la tapa (39).

• Afloje el tornillo (40) y empuje la carcasa del motor (2) hacia delante para liberar la tensión sobre la correa en V trasera (41).

• Coloque las correas en V sobre las poleas (42) en una de las combinaciones • especificadas en el interior de la tapa.

Para ajustar la correa en V delantera (43) es necesario retirar provisionalmente la correa en V trasera (41).

Empuje la carcasa del motor hacia la parte trasera para tensar la correa en V.

Fije la carcasa del motor en posición apretando el tornillo (40).

Cierre la tapa y vuelva a apretar el tornillo (38).

D NL F E P I S FIN N DK

Ferm

49

GB

Apague la máquina y espere hasta que se haya parado completamente antes de cambiar de velocidad.

D NL F E P I S FIN N DK

Ajuste la velocidad al material a taladrar y al diámetro de taladrado: • • Para taladrar madera, elija una velocidad alta.

Para taladrar metales y plásticos, elija una velocidad más baja a medida que aumenta el diámetro de taladrado.

Instrucciones de uso

• • Use material de desperdicio para practicar sus habilidades y aprender primero el funcionamiento de la máquina.

Cuando taladre, ajuste la mesa asegurándose de que el taladro quede alineado con la abertura del centro de la mesa. Si fuera necesario, marque la posición en la parte delantera de la columna y de la mesa, en caso de que la mesa vuelva a colocarse en la • • • • • • misma posición más adelante.

Sujete firmemente la pieza de trabajo. La basculación, el giro o el deslizamiento no sólo ocasionarán que se taladre un agujero desigual, sino que aumentarán además el riesgo de rotura del taladro.

Use una pieza de madera de desperdicio como apoyo para reducir el riesgo de que se astille la pieza de trabajo y para proteger la punta del taladro.

Coloque piezas de trabajo planas sobre una base de madera y sujételas firmemente a la mesa para evitar que se giren.

Sujete las piezas de trabajo que por su forma irregular no puedan colocarse planas sobre la mesa.

Use los mangos elevadores para bajar el elevador de la taladradora. Introduzca lentamente el taladro en la pieza de trabajo.

Taladre lentamente cuando el taladro esté a punto de atravesar la pieza de trabajo para evitar que se astille.

Encendido y apagado

Fig. A

• Para encender la máquina, mueva la palanca de encendido/apagado (1) hasta ‘I’.

• Para apagarla, mueva la palanca de encendido/apagado (1) hasta ‘0’.

Utilización del láser

Fig. H

El rayo láser se utiliza para indicar el punto central del taladro en caso de que tenga que taladrar varias veces en piezas de trabajo del mismo espesor.

• • • • • • • Coloque la mesa (5) en posición horizontal.

Asegúrese de que el taladro y la abertura de la mesa estén alineados.

Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa.

Baje la broca hasta que toque la pieza de trabajo.

Encienda el láser (44) accionando el interruptor de encendido/ apagado (10).

Compruebe que la retícula del láser (45) se alinee con el centro del taladro según se ha marcado en la pieza de trabajo. Si fuera necesario, ajuste el láser a mano.

Siga las “Instrucciones de uso” para realizar un taladro.

50

Ferm

GB

• • • Empurre o compartimento do motor para trás para esticar a cinta em V.

Fixe o compartimento do motor na posição correcta apertando o parafuso (40).

Feche a tampa e volte a colocar o parafuso (38).

Desligue a máquina e espere até que a máquina paralise completamente antes de mudar a velocidade.

D NL

Ajuste a velocidade para o material a ser perfurado e o diâmetro de perfuração: • Para perfurar madeira, escolha uma velocidade alta.

• Para perfurar metal e plásticos, escolha uma velocidade mais baixa uma vez que o diâmetro de perfuração aumenta.

Instruções de utilização

• Utilize material supérfluo para praticar sua habilidade e aprender a operar a máquina primeiro.

• • Quando perfurar, ajuste a mesa para assegurar-se de que a perfuradora esteja alinhada com a abertura no centro da mesa. Se for preciso, marque a posição no lado frontal do pilar e da mesa caso a mesa tenha que ser colocada na mesma posição depois.

Aperte firmemente a peça de trabalho. Tombar, virar e deslizar resulta num buraco mal feito e aumenta o risco de quebrar a broca.

• • • • Utilize um pedaço supérfluo de madeira como respaldo para reduzir o risco da peça de trabalho lascar e para proteger a ponta da broca.

Coloque peças de trabalho planas num pedaço de madeira e prenda-as seguramente com grampos à mesa para evitar que elas virem. Apoie as peças irregulares que não possam ser colocadas directamente na mesa.

Utilize os punhos de alçar para trazer para baixo o levantador de broca. Introduza lentamente a broca na peça de trabalho.

Perfure lentamente quando a broca estiver prestes a atravessar a peça de trabalho para evitar lascar.

Ligar e desligar

Fig. A

• Para ligar a máquina, regule o interruptor on/off (1) para ‘I’.

• Para desligar a máquina, regule o interruptor on/off (1) para ‘0’.

Utilização do laser

Fig. H

O feixe laser é utilizado para indicar a posição central do orifício caso tenha de perfurar vários orifícios em peças com a mesma espessura.

• • • • • Coloque a bancada (5) na horizontal.

Certifique-se de que a broca e a abertura na bancada estão alinhadas.

Coloque a peça sobre a bancada.

Desça a broca até tocar na peça de trabalho.

Ligue o laser (44) com o interruptor on/off (10).

F E P I S FIN N DK

Ferm

59

GB D NL F E P I S FIN N DK

• • • • Aperte a bucha correctamente, introduzindo a chave da bucha num dos orifícios laterais da bucha e rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.

Feche o resguardo.

Para retirar uma broca, efectue as operaç es pela ordem inversa.

Antes de introduzir ou retirar uma broca, retire sempre a ficha da tomada de parede.

Colocação do limitador de profundidade

Fig. D

O limitador de profundidade é utilizado para limitar a profundidade de perfuração máxima.

• Defina a profundidade necessária, rodando a roda do limitador de profundidade (33) para o valor definido.

Ajuste da bancada

Fig. E

Abancada pode ser ajustada em altura, ser virada e inclinada.

Ajuste da altura: • Desaperte a alavanca de travamento (34).

• Rode a alavanca (19) para ajustar a bancada (5) para a altura pretendida.

• Aperte a alavanca de travamento.

Virar: • Desaperte a alavanca de travamento (34).

• Vire a bancada (5) para a posição necessária.

• Aperte a alavanca de travamento.

Inclinar: • Solte o parafuso de bloqueio (35).

• Incline a bancada (5) para a posição necessária.

• Aperte o parafuso de bloqueio.

Ajuste das ampliações da bancada

Fig. F

Com as ampliações da bancada é possível segurar peças de trabalho grandes.

• • • Desaperte um pouco as porcas de orelhas (36).

Empurre a ampliação (37) para fora.

Aperte a porca de orelhas.

Ajuste da velocidade

Fig. G

• Remova o parafuso (38) e abra a tampa (39).

• Afrouxe o parafuso (40) e empurre o compartimento do motor (2) para a frente para aliviar a tensão na cinta em V traseira (41).

• Coloque as cintas em V em linha nas polias (42) em uma das combinações especificadas no interior da tampa. Para ajustar a cinta em V frontal (43), é necessário retirar temporariamente a cinta em V traseira (41).

58

Ferm Ferm

GB

• Apague el láser después de utilizarlo.

5. MANTENIMIENTO

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza saque siempre el enchufe de la caja de corriente (enchufe de pared). No utilice nunca agua u otros líquidos para limpiar las partes eléctricas de su pulidora.

Los aparatos han sido diseñados para funcionar correctamente durante un largo periodo de tiempo necesitando un mantenimiento mínimo. Manteniendo limpio el aparato y usándolo correctamente, conseguirá alargar la vida útil de los aparatos.

Limpieza

Limpie regularmente el aparato con un paño, preferentemente después de cada uso.

Asegúrese de que las rejillas de ventilación no posean partículas de polvo ni suciedad. Si hubiera suciedad incrustada, utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice jamás materiales disolventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Dichos productos podrían dañar el plástico de diferentes piezas del aparato.

Lubricación

Gire el eje del taladro a la profundidad máxima de taladrado cada 3 meses y engráselo ligeramente con aceite.

Averías

Si se presenta una avería, por ejemplo, por el desgaste de una pieza, póngase en contacto con el proveedor de servicios indicado en la tarjeta de garantía. En el dorso de este manual encontrará un amplio resumen de las partes de recambio que se pueden ordenar.

Uso ecológico

Para prevenir los daños durante el transporte, el aparato ha sido embalado. Dicho embalaje está hecho, en la medida de lo posible, de material reciclable. Le rogamos, por lo tanto, que recicle dicho material.

Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en los lugares apropiados para ello.

D NL F E P I S FIN N DK

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, consulte la tarjeta de garantía que se proporciona por separado.

51

GB D NL F E

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (E)

Declaramos que, bajo nuestra única responsabilidad, este producto está conforme con los siguientes estándares o documentos estándar

EN61029-1, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

de acuerdo con las normativas:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

del 01-09-2006

ZWOLLE NL

P I S FIN N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Es nuestra política mejorar continuamente nuestros productos y por tanto nos reservamos el derecho a cambiar las características del producto sin previo aviso.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028PM Zwolle • Holanda

DK 52

Ferm

GB

• •

Montagem da bancada

Fig. B2 - B4

• Coloque a cremalheira (14) encostada à roda dentada (15) na parte interior do suporte de apoio (16), tal como ilustrado.

• Faça deslizar o suporte de apoio sobre o pilar (12), mantendo a cremalheira em posição.

• Empurre a cremalheira totalmente para baixo.

• Faça deslizar o anel em O (17) sobre o pilar (12) com a abertura maior voltada para baixo, para se certificar de que a extremidade superior da cremalheira (14) fica bloqueada.

Aperte o parafuso de bloqueio (18).

Coloque o manípulo de ajuste da altura (19) no veio (20) e aperte o parafuso (21).

Montagem da cabeça

Fig. B5 + B6

• Coloque a cabeça (22) em cima do pilar (12).

• Aperte firmemente os parafusos Allen (23) para manter a cabeça no lugar.

• Coloque o volante de ajuste da altura (24) no eixo (25) e aperte o parafuso (26).

• Coloque as maçanetas (27) no volante.

Montagem do resguardo

Fig. B7

• Monte o resguardo (7) no aro (28).

• Fixe o resguardo, apertando o parafuso de fixação (29).

Montagem da bucha

Fig. B8 + B9

• Abra o resguardo (7).

• Faça deslizar o veio da bucha (30) para o veio de transmissão.

• • Abucha (6) tem de ser removida para trabalhos com perfurações cónicas. Para a remover, proceda da forma a seguir indicada: • Abra o resguardo (7).

• Baixe a bucha, até o orifício no veio de transmissão (31) ficar visível. Mantenha a bucha nesta posição.

Eleve a bancada, até ficar cerca de 2 cm abaixo da bucha.

Rode a bucha com a mão, para alinhar o orifício do veio de transmissão com os orifícios do veio de alimentação.

• Solte a bucha, conduzindo a cunha (32) para o orifício no veio de transmissão.

4. OPERAÇÃO

• •

Introduzir e retirar uma broca

Fig. C

• Abra o resguardo (7).

• Abra a bucha (6).

Introduza a broca na bucha.

Aperte a bucha manualmente.

D NL F E P I S FIN N DK

Ferm

57

GB D NL F E P

A máquina está equipada com um interruptor de desconexão. Em casos quando a corrente é interrompida, por razões de segurança a máquina não voltará a funcionar automaticamente. A máquina devera ser ligada novamente.

Segurança eléctrica

Verifique sempre se a fonte de alimentação corresponde à voltagem indicada na plaqueta.

Reposição de cabos e tomadas

Descarte imediatamente cabos velhos ou tomadas quando estes forem trocados por novos. É perigoso utilizar tomadas com cabos soltos.

Utilizando cabos de extensão

Utilize somente cabos de extensão aprovados apropriados para a potência de entrada da máquina. O tamanho mínimo para o condutor é 1,5 mm 2 . Quando utilizar um cabo enrolado em um carretel, desenrole completamente.

3. MONTAGEM

I S FIN N DK

• • • •

Montagem da máquina

Para montar a máquina, utilize sempre o procedimento delineado a seguir, na ordem apresentada: • Monte o suporte.

• Monte a bancada.

Monte a cabeça.

Monte o resguardo.

Monte a bucha.

Remova o óleo anti-corrosivo das partes de metal descobertas utilizando um pano e um pouco de óleo de parafina. Prossiga lubrificando as peças com óleo lubrificante de máquina.

Se faltarem peças, não monte a máquina, não ligue na corrente eléctrica nem a máquina até que as peças em falta sejam montadas de acordo com as instruções.

Verifique antes de colocar em funcionamento: • que a bancada pode ser facilmente movida; • que o levantador da broca pode ser facilmente movido para cima e para baixo; • que a máquina não treme quando é ligada.

• •

Montagem do suporte

Fig. B1

Instale o pé (11) sobre uma superfície nivelada e sólida.

Coloque o pilar (12) no pé, na orientação mostrada.

Fixe o pilar, utilizando os fixadores (13).

56

Ferm

GB

FURADOR DE BANCO COM LASER

Leia este manual com cuidado antes de usar a máquina. Certifique-se que você sabe como funciona a máquina e como deve ser operada. Mantenha a máquina de acordo com as instruções para que esta funcione apropriadamente. Mantenha este manual e toda a documentação adicional junto com a máquina.

Descripção

Sua perfuradora vertical foi concebida para perfurar em madeira, metal e plásticos.

Conteúdos

1. Informações da máquina 2. Instruções de segurança 3. Montagem 4. Operação 5. Manutenção

1. INFORMAÇÕES DA MÁQUINA Especificações técnicas

D NL F E P I S FIN

Voltagem Frequência Potência Rotações no vazio Número de velocidades Cap. do mandril Superfície cónica do veio Dimensões da mesa 230 V~ 50 Hz 500 W 425 - 2545/min 12 16 mm MT2 200 x 200 mm Dimensões da mesa (con ampliações) 200 x 240 mm (max. 330 mm) mm Peso Lpa (nível de pressão acústica) Lwa (nível de potência acústica) 39.5kg

64.9 dB(A) 77.9 dB(A)

N DK

4.

5.

6.

7.

8.

Informação sobre o produto

Fig. A

1.

Interruptor on/off 2.

Compartimento do motor 3.

Suporte Armazenamento Bancada Bucha Resguardo Levantador da broca

Ferm

53

GB D NL F

9.

Limitador de profundidade 10. Interruptor on/off do laser Em primeiro lugar verifique se durante o transporte a máquina não foi danificada e se todas as peças estão em anexo.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Explicação dos símbolos

Neste manual e/ou na máquina, são utilizados os seguintes símbolos:

E P I

Leia as instruções.

Em conformidade com as normas de segurança aplicáveis e essenciais das directivas europeias.

Indica risco de lesões pessoais, perigo de vida ou danos na ferramenta em caso de não cumprimento das instruções descritas neste manual.

S FIN N

Indica perigo de choque eléctrico.

Desligue imediatamente a ficha da corrente eléctrica caso o fio de alimentação esteja danificado durante as tarefas de manutenção Cuidado! Feixe de raio laser! Nunca olhe para o feixe do raio laser e nunca o aponte a uma pessoa sempre que se encontre ligado.

DK

Utilize protecção visual e auditiva Mantenha pessoas presentes afastadas Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados e/ou eliminados têm de ser recolhidos nos pontos de reciclagem adequados.

Instruções adicionais de segurança

Quando utilizar máquinas eléctricas observe sempre as regras de segurança locais no seu país para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou danos pessoais. Leia as seguintes instruções de segurança e também as instruções de segurança adicionais. Mantenha estas instruções em local seguro!

54

Ferm

GB

• • • • • • • • • • • • • Conecte a máquina somente em tomada de corrente eléctrica com fio terra. Utilize somente cabos de extensão triplos.

Utilize sempre óculos de protecção e uma rede de cabelo para cabelos compridos.

Não utilize luvas, gravatas ou roupas soltas.

Enquanto estiver a perfurar, nunca segure a peça de trabalho com a mão, mas aperte-a firmemente na mesa de perfurar utilizando por exemplo um torno. Nunca coloque os dedos num lugar onde possam encostar na broca caso a peça de trabalho se mova inesperadamente.

Não utilize a máquina até que ela seja montada e instalada completamente de acordo com as instruções.

Não ligue a máquina quando a cabeça estiver a mover em relação à mesa ou vice-versa.

Não ligue a máquina até ter verificado que a cabeça e a mesa estão firmemente apertadas no pilar.

Não utilize a máquina se alguma peça estiver danificada ou funcionando mal.

Ajuste a mesa ou o bloqueador de profundidade para prevenir que a broca entre na mesa.

Não execute nenhum projecto, montagem ou actividades de construção sobre a mesa a enquanto a máquina estiver ligada.

Assegure-se de que a chave da bucha (se aplicável) seja removida antes de ligar a máquina.

Antes de ligar a máquina, assegure-se de que a bucha tenha sido montada correctamente, que a broca tenha sido montada firmemente na bucha e que o resguardo tenha sido fechado.

Em funcionamento, utilize a velocidade recomendada para os acessórios de perfurar e o materia.

Desligue da electricidade, remova a broca e limpe a mesa antes de deixar a máquina.

Trave o interruptor liga/desliga quando deixar a máquina.

Instruções de segurança adicionais para lasers

D NL F E P I S FIN N DK

Advertência! O feixe a laser causa danos graves nos olhos.

• • Nunca olhe ou fique a olhar para o feixe a laser. Durante a utilização, não aponte o feixe a laser para as pessoas, directa ou indirectamente, através de superfícies reflectoras.

Este laser está de acordo com a classe de segundo a norma EN 60825-1. Aunidade não inclui componentes que requerem manutenção. Não abra a caixa por razão alguma. Caso a unidade esteja danificada, peça a um agente de reparação autorizado para a reparar.

• •

Desligue a máquina imediatamente quando

• Ocorrerem falhas na tomada, no cabo de corrente ou cabo de corrente estiver danificado.

Achave estiver com defeito.

Sentir fumaça ou cheiro de isolação queimada.

Instalação eletrica

Amáquina está equipada com uma instalação eléctrica, que está em conformidade com os padrões. Reparos devem ser feitos somente por professionais reconhecidos.

Ferm

55

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement