Ferm TCM1007 FRTC-600 Tile cutting machine radial Vartotojo vadovas

Ferm TCM1007 FRTC-600 Tile cutting machine radial Vartotojo vadovas
Art. No. TCM1007
H
CZ
SLO
PL
LT
LV
RUS
Változtatás jogát fenntartjuk
Změny vyhrazeny
Predmet sprememb
temat do zmiany
Akeitimų objektas
Var tikt veiktas izmaiņas
Комлания Ferm постоянно
совершенству ет выпускаему ю
ею проедукцию. Позтому в
техничесие характеристики могут
вноситься без предварительного
уведомления.
UA
GR
FRTC-600
Компанія FERM постійно
вдосконалює продукцію, що нею
випускається. Тому технічні
характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
03
NÁVOD K POUŽITÍ
10
NOVODILA ZA UPORABO
17
PL
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI
23
LV
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA
30
LT
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
37
CZ
SLO
RUS
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 43
UA
КЕРІВНИЦТВО
50
GR
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™
57
www.ferm.com
www.ferm.com
0701-23.2
5
4
9
12
Exploded view
2
3
1
11
10
8
7
6
13
Fig. 1
3
4
2
5
1
Fig. 2
2
Ferm
Ferm
67
H
Spare parts list
Ferm no.
407113
407114
407115
407116
407117
407118
407119
407120
TCA1005
407121
407122
407123
407124
407125
407126
Description
Adjustable saw blocking
Guide rail
Rail bearing complete
Grip handle
Tighten knob
Blocking end saw
Inside flange
Flap
Diamond sawblade 180 x 25,4 x 2,2
Outside flange
Water pump
Mains plug
Water tank
Water hose
On/off switch
CSEMPEVÁGÓ GÉP
CZ
A szövegben levő számok a 2. oldalakon levő ábrákra vonatkoznak.
Position no.
1 till 4
6
7 till 9
13
15
24
36
37
38
39
64
65
69
74
75
A saját és mások biztonsága érdekében a fűrész használata előtt javasoljuk, hogy
olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót. A használati útmutatót és a
fűrészhez tartozó dokumentációt a jövőbeni hivatkozás érdekében tartsa meg.
SI
PL
Bevezetés
Avágótárcsa 0° és 45° között fokozatmentesen dönthető. Az asztalon lévő félderékszög-mérő
bármilyen szögbe fordítható. Avágási folyamat közben, a pumpa vízzel hűti a vágótárcsát. Ez
növeli a vágótárcsa élettartamát, valamint csökkenti a port. Avágótárcsa a vezetősín mentén
mozog, biztosítva a vágás stabilitását
LV
LIT
Tartalom
1. Gép információ
2. Biztonsági előírások
3. Üzembe helyezés
4. Akészülék Használata
5. Szerviz és karbantartás
RUS
UA
1. GÉP INFORMÁCIÓ
GR
Műszaki adatok
Motor
Teljesítmény
Fordulatszám, terhelés nélkül
Vágótárcsa átmérője
90°-os vágás maximális mélysége
45°-os vágás maximális mélysége
Maximális vágási hossz
IP Osztály
Nettó súly
Lpa (Hangnyomás szintje)
Lwa (Hangerősség szintje)
Rezgés
230 V~, 50 Hz
600 W
3000/ min
∅ 180 x ∅ 25.4 x 2.2 mm
25 mm
15 mm
400 mm
IP 54
26.8 kg
60.6 dB(A)
73.6 dB(A)
0.707 m/s2
*S2= Maximális működési időszak 600 W kapacitással
Ellenőrizze, hogy a gép illetve a kiegészítő elemek és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás
során.
Termékinformáció
1. Ábra
1 Billenőasztal
66
Ferm
Ferm
3
H
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rögzítő gomb
Indikátor
Fogantyú
Vezetősín
Rögzítőcsavar / félderékszög mérő
Gomb / félderékszög mérő
Félderékszög végtámasz
Védőburkolat
Végtámasz (a központi, 45°-os vágáshoz használt végen)
Végtámasz (kettős, sík véggel)
Zár (a fej mozgásának leállításához)
Avíztartály rögzítőeleme
2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A jelölések magyarázatai
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.
GR
A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
A csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Használjon védőszemüveget és hallásvédő eszközt.
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Kiegészítő biztonsági előíeásij csempevágó gépekhez
•
Viseljen védőszemüveget, pormaszkot, zajvédőt, kesztyűt és csúszásbiztos cipőt.
•
Az asztalt állítsa vízszintes helyzetbe és ne karcolja vagy nyomja meg.
•
Kezét ne helyezze a forgó vágótárcsa közelébe.
•
Beszorult vágótárcsát csak áramtalanítás után próbáljon meg kiszabadítani.
•
Ne dolgozzon túl kicsi munkadarabon és ne használja rendeltetésén kívüli célra a
készüléket.
•
Akészülék használatakor a tartályt tartsa teli állapotban.
4
Ferm
Ferm
65
H
H
•
•
CZ
•
SI
•
•
PL
Víz helyett semmilyen oldószert nem szabad használni a készülékben.
Akészüléket gondosan tartsa karban, a vágótárcsát tartsa tisztán és élesen, időszakosan
ellenőrizze a dugasz, a vezeték és a víztömlő állapotát.
Csatlakoztassa le a készüléket az áramellátásról, amikor használaton kívül helyezi vagy
mielőtt javítást végezne rajta. Akiegészítők cseréjét szakképzett személynek kell
végeznie.
Tárolás előtt, győződjön meg róla, hogy lezárta a fejet (12, 1. Ábra).
Használaton kívül, tartsa a készüléket száraz helyen.
CZ
SI
PL
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az országában érvényben lévő
biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a
kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!
LV
LIT
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a
géptörzslapon feltüntetett adattal!
RUS
LV
LIT
RUS
A vezetékek és a dugaszok cseréje
Alecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem
szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!
UA
UA
GR
GR
PRCD
Hordozható túláramvédő berendezés
Vízvezetékre törénő csatlakoztatás
1) Avízvezetékre csatlakoztatott berendezéseknél be kell tartani a vízvezetéki
csatlakoztatásra, a víz felhasználására és a tartozékokra vonatkozó 14.5 pont utasításait,
hogy elkerüljük a víz gépberendezésbe történő bejutását, ellenőrizzük a tömlőket és más
alapvetően fontos alkatrészeket, amelyek meghibásodhatnak, ellenőrizzük továbbá a
csatlakozási víznyomást is.
2) Azon berendezéseknél, amelyeket vízvezetékre kívánunk kapcsolni alapvetően a
következő utasításokat kell betartani a tényleges körülmények szerint:
•
A PRCD- vel ellátott berendezésnél: a berendezéssel együtt átadott PRCD nélkül ne
kapcsoljuk be azt,
•
Szigetelőtranszformátorral ellátott berendezésnél: a berendezést az azzal együtt
átadott szigetelőtranszformátor nélkül ne kapcsoljuk be,
•
A csatlakozódugó vagy csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag a berendezés
gyártócége vagyannak szervizcége végezheti el,
•
A gépi berendezés elektromos részeit a megfelelő távolságok betartásával védjük az
esetleges vízbejutástól és a gép munkaterében levő személyektől
64
Ferm
Ferm
5
H
H
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
CZ
Összeszerelés
SI
Figyelmeztetés! Soha ne csatlakoztassa a dugaszt az aljzatba, amíg az összes
üzembe helyezési lépés és beállítás meg nem történt, valamint amíg el nem
olvasta és meg nem értette a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat.
PL
Az állvány felállítása
1.Ábra
•
Szerelje fel a négy lábat az asztalra.
•
Erősen szorítson meg minden csavart, hogy a gép stabilan álljon.
•
Helyezze a víztartályt az asztalra, és rögzítse a két rögzítőelem segítségével (1. Ábra. 13).
•
Helyezze a gépet a víztartályba.
LV
LIT
RUS
UA
CE ¢∏§ø™∏ ™Àªª√ƒºø™∏™ (GR)
SI
¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ
FRTC-600
ÏËÚÔ› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ˘· ‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÙ‡ˆÓ:
PL
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
LV
∫·Ù¿ ÙÈ˙ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˙ ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙË˙ ∫ÔÈÓ‹˙ ∞ÁÔÚ¿˙:
LIT
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Csatlakozás az áramellátáshoz
Ellenőrizze, hogy az áramellátás és a dugasz megfelel a készülék specifikációjának.
Ellenőrizze a csempevágón lévő típusjelző táblát. Bármilyen változtatást szakképzett
személynek kell végeznie.
CZ
RUS
∞fi 01-01-2006
ZWOLLE NL
UA
A készülék használatakor tanácsoljuk egy legfeljebb 30 mA-es RCD (Residual
Current Device Maradékáram kezelő eszköz) használatát az aljzatnál.
GR
Figyelmeztetés! A készüléket földelni kell.
GR
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
Nem megfelelő földelés esetén a készülék áramütést okozhat. Győződjön meg róla, hogy az
aljzat földelt. Bizonytalanság esetén ellenőriztesse szakképzett személlyel.
Figyelmeztetés! Kerülje a dugasz villáival való érintkezést a dugasznak az aljzatba
való behelyezésekor vagy onnan való eltávolításakor. Az érintkezés súlyos
áramütést okoz.
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰È·Ú΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂı· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈԇ̠ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.
Ferm BV ñ Lingenstraat 6 ñ 8028 PM Zwolle ñ √ÏÏ·Ó‰›·
Hosszabbító használata
Ahosszabbító használata feszültségveszteséget okoz. Ennek minimalizálása, valamint a
motor túlmelegedésének és leégésének megelőzése érdekében, kérjen tanácsot szakképzett
villanyszerelőtől, a hosszabbítókábel minimális átmérőjének meghatározásához.
Ahosszabbítónak földelt dugasszal, mely illeszkedik az áramellátás kimenetéhez, illetve
földelt aljzattal, mely illeszkedik a készülék dugaszához kell rendelkeznie.
4. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék használatba vétele előtt olvassa el és értse meg a következő
előírásokat.
6
Ferm
Ferm
63
H
H
ñ
CZ
ñ
SI
ŸÙ·Ó ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ Ӥ· ÏÂ›‰·, ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜: Ù·
ÛËÌ›· Â¿Óˆ ÛÙË ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜ Î·È ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ (9, ∂ÈÎ. 1) ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (∂ÈÎ. 2).
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË
ñ
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏÂ›‰· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÁÎÔ¤˜ ‹ ¿ÏÏË ÔÚ·Ù‹ ÊıÔÚ¿. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÊıÔÚ¿, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ñ
™˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÏÂȉ› Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›.
PL
LV
1. Ábra
•
Az eszközt állítsa be a megfelelő helyzetbe, majd szorítsa meg a rögzítő gombokat, a
végtámasz és a félderékszög-mérő csavarjait.
•
Oldja számú lezárt gombot. (12, 1. Ábra)
•
Kapcsolja be a főkapcsolót és a vágás megkezdése előtt várja meg, amíg a készülék eléri
a maximális fordulatszámot.
•
Amunkadarabot tartsa stabilan a munkaasztalon és a végtámaszhoz rögzítetten, majd
haladjon simán és egyenletesen.
•
Avágás lassítja a vágótárcsát. Alkalmanként csökkentse a nyomást, hogy a készülék újból
elérhesse a maximális sebességet.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
RUS
∆· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
UA
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂÙ¿
·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È
‚ÚˆÌÈ¿.
∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. ∆· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
GR
A vágótárcsa cseréje
1 - 2. Ábra
PL
LV
µÏ¿‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
LIT
RUS
Figyelmeztetés! A véletlenszerű bekapcsolás elkerülése érdekében, a kapcsolót
mindig állítsa "0" helyzetbe, a dugaszt pedig húzza ki az aljzatból, mielőtt a
vágótárcsa cseréjéhez fogna.
UA
GR
•
•
•
•
•
§›·ÓÛË
∆o Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
Vegye le a biztonsági burkolatot (1. Ábra 9)
Használjon megfelelő méretű villáskulcsot a (balmenetes) csavar meglazításához (2.
Ábra 1).
Vegye le a külső karimát (2.Ábra 2), majd a fűrészlapot (2. Ábra 3)
Az új fűrészlap felszerelésekor ügyeljen a helyes forgásirányra: a fűrészlapon és a
biztonsági burkolaton (1. Ábra 9) lévő pontoknak megegyező irányba kell nézniük.
Helyezze vissza a külső peremet, és erősen szorítsa meg a csavart (2. Ábra).
Megjegyzés
•
Vizsgálja meg az új fűrészlapot, hogy nincsenek rajta repedések vagy más látható
sérülések. Ha a fűrészlap sérült, úgy azt el kell távolítani.
•
Rögzítse a tengelyt egy kisebb, és erősen szorítsa meg a csavart egy nagyobb
villáskulccsal.
5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹
Û˘Û΢·Û›·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.
¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›· ·Ó·ÎψÛ˘.
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása során a fúró mindig le legyen választva az
elektromos hálózatról.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
62
SI
Figyelmeztetés! Ne próbáljon egy lemetszett darabot felemelni vagy a
munkadarabot eltávolítani amíg a vágótárcsa teljesen meg nem áll. Ha kézzel
tartja a munkadarabot, különösen óvatossággal dolgozzon és figyeljen rá, hogy
keze mindig megfelelő távolságban legyen a vágótárcsától.
5. ™Œƒµπ™∫∞π ™À¡∆◊ƒ∏™∏
LIT
CZ
Ferm
Agépek megtervezésüknek és összeállításuknak köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. Afolyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
Ferm
7
H
H
Tisztítás
Agép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után –
törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés!
Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártott
puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt
stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.
CZ
SI
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÚÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜. °È· Ó· ÙË
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÙ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·Â› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜,
˙ËÙ‹ÛÙÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹
Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘. ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊȘ ÌÂ
Á›ˆÛË ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Î·È Ú›˙· Ì Á›ˆÛË ÁÈ·
Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÊȘ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ.
Olajozás
Agép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a
garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy
perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.
PL
LV
LIT
RUS
CZ
SI
PL
4. §∂π∆√Àƒ°π∞ ∆√À ∂ƒ°∞§∂π√À
LV
¶ÚÈÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ‰È·‚¿ÛÙ ηÈ
ηٷÓÔ‹ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÙË Ï·Îȉ›ˆÓ.
Környezet
Aszállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen
erős csomagolásban kerül leszállításra. Acsomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része
újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó
telepekre.
UA
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
GR
Garancia
Agaranciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.
LIT
∂ÈÎ. 1
ñ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË, ηÙfiÈÓ ÛÊ›ÍÙ fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ , Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÏÔÍ‹˜
¤ÓˆÛ˘.
ñ
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÎÔ˘Ì› (12, ∂ÈÎ. 1).
ñ
™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ηÈ, ηÙfiÈÓ, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÔÌ·Ï¿ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÂÚÁ·Û›·˜.
ñ
∏ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÎÔ‹˜ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜. £· Ú¤ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜,
Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ ÙËÓ ›ÂÛË Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ·Ó·ÎÙ¿
ÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·.
RUS
UA
GR
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ Û˘ÏϤÍÂÙ οÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë
ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜. ∂¿Ó Îڷٿ٠ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ÚÔÛ¤ÍÙÂ
ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÏÂ›‰·
ÎÔ‹˜.
∞ÏÏ·ÁË Ù˘ ÏÂȉ·Û ÎÔ˘
∂ÈÎ.1 - 2
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi Ù˘¯fiÓ Ù˘¯·›·
¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “0”, Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ñ
ñ
ñ
8
Ferm
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ (9, ∂ÈÎ. 1).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Í‚ȉÒÛÂÙ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È (·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ Û›ڈ̷) (1, ∂ÈÎ. 2).
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· (2, ∂ÈÎ. 2) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙË ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜
(3, ∂ÈÎ. 2).
Ferm
61
H
H
ñ
CZ
ñ
SI
ñ
ñ
PL
°È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì PRCD: ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‰›¯ˆ˜ ÙÔ PRCD, ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
°È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹: ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹, ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ë Ì ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜,
∆ËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊȘ Ë ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›
ÌfiÓÔÓ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ë ÙÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ۤڂȘ,
∆ËÚ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Û ÂÊÈÎÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
CE MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA (H)
CZ
LIT
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÊȘ ÛÙËÓ Ú›˙· ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜,
̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiÏË Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÙÂ
‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚¿Û˘
∂ÈÎ. 1
ñ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.
ñ
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È
ÛÙ¤Ú·.
ñ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ (13, Fig. 1).
ñ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡.
UA
GR
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
PL
LV
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
RUS
SI
megegyezik a következő műszaki irányvonalak előírásaival:
3. ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏
LV
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
FRTC-600
megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:
™˘Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛÈ· ÚÂ˘Ì·ÙÔÛ
∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÊȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ·
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜. ¢Â›Ù ÙËÓ ÈӷΛ‰· ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÙË.
∆˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
LIT
dátum 2006-01-01
ZWOLLE NL
RUS
UA
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
GR
Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot,
hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollandia
™˘ÓÈÛÙԇ̠̠¤ÌÊ·ÛË ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ú‡̷
‰È·ÚÚÔ‹˜ (RCD [Residual Current Device]) fi¯È ¿Óˆ ÙˆÓ 30 mA, ÛÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂȈı›.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÂȈı› ÛˆÛÙ¿, ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ú›˙· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂȈ̤ÓË. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·Ó·ı¤ÛÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÊȘ ηٿ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË (·Ê·›ÚÂÛË) ÙÔ˘ ÊȘ ÛÙË (·fi ÙËÓ) Ú›˙· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
∆˘¯fiÓ Â·Ê‹ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
60
Ferm
Ferm
9
H
H
KRUHOVÝ ŘEZAČ NA DLAŽDICE
CZ
Čísla v textu se odvolávají na diagramy na stranách 2
Pro vaší vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních vám doporučujeme, aby
jste si před požitím pily pozorně přečetli tento návod k použití. Tento návod k použití
a dokumentaci k pile si odložte pro pozdější použití.
SI
PL
Úvod
Čepel se může naklánět v úhlu od 0° do 45°. Měřidlo pokosu na stole je možné otočit do
jakéhokoli úhlu. Během řezání je možné pomocí čerpadla zajistit vodu na čepel. Tím se může
zvýšit životnost čepele a zároveň snížit prašnost. Čepel se pohybuje přímo podél vodicí
kolejnice a zachovává stabilní řez.
LV
LIT
RUS
UA
Obsah
1. Informace o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Instalace
4. Provoz stroje
5. Servis a údržba
Technické údaje
Motor
Výkon
Rychlost bez zatížení
Velikost čepele
Max. hloubka 90° řezu
Max. hloubka 45° řezu
Max. řezní hloubka
Třída IP
Netto hmotnost
Lpa (Hladina zvukového tlaku)
Lwa (Hladina akustického výkonu)
Vibrace
230 V~, 50 Hz
600 W
3000/min
∅180 x ∅25.4 x 2.2 mm
25 mm
15 mm
400 mm
IP 54
26.8 kg
60.6 dB(A)
73.6 dB(A)
0.707 m/s2
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ÊȘ.
¶ÂÙ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÏÈfi ηÏÒ‰ÈÔ ‹ ÊȘ, ·ÊÔ‡ Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È
ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÂÓfi˜ ÎÔÌ̤ÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
PRCD
ªÂÙ·ÊÂÚÙ‹ Û˘Û΢‹ Ì ˘fiÏÔÈÔ Ú‡̷
¶ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡
1) °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ 14.5, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ï¿ÛÙȯˆÓ (ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ) Î·È ¿ÏψÓ
ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
2) °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô˘Û›· ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ
Ô‰ËÁÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË:
*S2=Maximální doba činnosti s výkonností 600 W
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k poškození přístroje, přiložených součástí nebo
příslušenství.
Informace o výrobku
Obr. 1
1 Štítek měřítka
10
CZ
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›‰˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
1. INFORMACE O STROJI
GR
∂ȉÈÎÂÛ Ô‰‹ÁÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÂÈ·
ñ
¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿, Ì¿Ûη ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ˆÙ·Û›‰Â˜, Á¿ÓÙÈ·
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·.
ñ
¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Â‰Ô Î·È ÌËÓ ¯·Ú¿˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È.
ñ
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰·, ÂÓfiÛˆ ·˘Ù‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
ñ
ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÌÈ· ÏÂ›‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ÂÌÏÔ΋ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ·ÚÔ¯‹˜
Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÌËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È.
ñ
ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔÓ ÎfiÙË Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ.
ñ
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·Ï‡Ù˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÓÂÚfi Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ñ
¡· Û˘ÓÙËÚ›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ·ÎÔÓÈṲ̂ÓË Î·È
ηı·Ú‹, Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ ÊȘ, ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·.
ñ
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‹ ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û¤Ú‚È˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
ñ
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÎÏÂȉÒÛ·Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (12, Fig.1), ÚÈÓ ÙÔ
·ÔıË·ÛÂÙÂ.
ñ
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÂÙ·È Û ÍËÚfi ¯ÒÚÔ.
Ferm
Ferm
59
H
H
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
∂ÈÎ. 1
1 ¶Ï¿Î· Îϛ̷η˜
2 ∫Ô˘Ì› Û‡ÛÊÈ͢
3 ¢Â›ÎÙ˘
4 §·‚‹
5 √‰ËÁfi˜ Ú¿Á·
6 ªÔ˘ÏfiÓÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ / ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ¤ÓˆÛ˘
7 ∫Ô˘Ì› / ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ¤ÓˆÛ˘
8 √‰ËÁfi˜ ÏÔÍ‹˜ ¤ÓˆÛ˘
9 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜
10 ¶›Ûˆ Ô‰ËÁfi˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÎÚÔ Ì ÎÔ‹ 45Æ)
11 ¶›Ûˆ Ô‰ËÁfi˜ (‰ÈÏfi ¿ÎÚÔ Ï·Ó·ÚÈṲ̂ÓÔ)
12 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (ÁÈ· ·Ó¿Û¯ÂÛË Î›ÓËÛ˘ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜)
13 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Utahovací knoflík
Indikátor
Rukověť
Vodicí kolejnice
Připevňovací šroub / měřidlo pokosu
Knoflík / měřidlo pokosu
Stavítko pokosu
Chránič čepele
Zadní stavítko (středová zarážka při 45° řezání)
Zadní stavítko (dvojitá srovnaná zarážka)
Blokovací knoflík (pro zastavení dopředního pohybu)
Svorky pro zásobník vody
Vysvětlení symbolů
2. √¢∏°ÿ∂™ °π∞ ∆∏¡ ∞™ºÕ§∂π∞
PL
LV
LIT
RUS
Pečlivě si přečtěte pokyny.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami evropských
směrnic.
CE ™˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤· ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜.
Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě
nedodržení pokynů v tomto návodu.
ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË – ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̤ÓÔ˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
Vyjměte zástrčku ze sítě.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
Noste bezpečnostní brýle a ušní ochranu.
µÁ¿ÏÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
ºÔÚ¿Ù Á˘·ÏÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˆÙÔ·Û›‰Â˜.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
58
SI
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
∂ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ
GR
CZ
Ferm
UA
GR
Další bezpečnostní pravidla pro řezače na dlaždice
•
Používejte ochranné brýle, protiprašný respirátor, ochranná sluchátka, pracovní rukavice
a ochrannou obuv
•
Udržujte stůl rovný a bez škrábanců a přelisů.
•
Když se čepel otáčí, nedávejte ruce do její blízkosti.
•
Nepokoušejte se uvolnit zaseknutou čepel, aniž byste nejdřív stroj vypnuli nebo odpojili z
napájení.
•
Neřežte malé kusy a nepoužívejte stroj na jiné účely, než na jaké je určený.
Ferm
11
H
H
•
•
•
CZ
•
SI
•
•
PL
Během provozu udržujte nádrž plnou vody.
V tomto stroji nepoužívejte žádné roztoky místo vody.
Stroj pečlivě udržujte, čepel zachovávejte ostrou a čistou, pravidelně kontrolujte zástrčku,
kabel a hadici na vodu.
Když stroj není v provozu nebo před servisními zásahy, odpojte stroj z napájení. Výměnu
příslušenství musí provádět kvalifikovaná osoba.
Před uložením nožové hlavy (12, Obr.1) zabezpečte její zablokování.
Pokud se přístroj nepoužívá, skladujte jej na suchém místě.
LIT
Elektrotechická bezpečnost
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
RUS
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
LV
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
UA
GR
PRCD
Přenosné zařízení se zbytkovým proudem
∞∫∆π¡π∫√™ ∫√¶∆∏™ ¶§∞∫π¢πø¡
CZ
√È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ
ÛÂÏ›‰Â˜ 2
SI
°È· ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ
‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÏÂ›‰· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÎÏ›ÛË ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›· ÌÂٷ͇ 0Æ Î·È 45Æ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜
¤ÓˆÛ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÔÚ› Ó· ÛÙÚ·Ê› ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÎÔ‹˜,
Ë ·ÓÙÏ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙË ÏÂ›‰·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜
Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË ÛÎfiÓË. ∏ ÏÂ›‰· ÎÈÓÂ›Ù·È Â˘ı›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰ËÁÔ‡
Ú¿Á·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹.
PL
LV
LIT
RUS
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
2. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
3. ∂ÁηٷÛÙ·ÛË
4. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ÙÔÈ ÂÚÁ·ÏÂÈÔ˘
5. ™¤Ú‚Ș Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
UA
1. ¶§∏ƒ√º√ÿ∂™ °π∞ ∆√ ª∏ÃÕ¡∏ª∞
Připojení na přívod vody
1) U nářadí určeného k připojení na přívod vody, pokyny pro připojení k přívodu vody,
používání vody a používání příslušenství pro soulad se 14.5, aby se zamezilo ovlivnění
nástroje vodou, kontrola hadic a dalších kritických částí, které by se mohly zhoršit a
maximální povolený tlak na přívodu vody.
2) U nářadí určeného k připojení na přívod vody podstata následujících pokynů, podle
situace:
•
U nářadí opatřeného PRCD: Nikdy nepoužívejte nářadí bez PRCD, dodaného s
nářadím,
•
U nářadí opatřeného oddělovacím transformátorem: Nikdy nepoužívejte nářadí bez
transformátoru, dodaného s nářadím nebo typu jak konkrétně uvedeného v těchto
pokynech,
•
Náhradu vidlice nebo přívodní šňůry smí provádět jen výrobce nářadí nebo jeho
servisní organizace,
•
Udržujte vodu v dostatečné vzdálenosti od elektrických částí nářadí a od osob v
pracovním prostoru
T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜
∫ÈÓËÙ‹Ú·˜
πÛ¯‡˜
∆·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô
ª¤ÁÂıÔ˜ ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˜ ÎÔ‹˜
™ÂÈÚ¿ IP
∫·ı·Úfi ‚¿ÚÔ˜
Lpa (™Ù¿ıÌË ›ÂÛ˘ ‹¯Ô˘)
Lwa (™Ù¿ıÌË ÈÛ¯‡Ô˜ ‹¯Ô˘)
∫Ú·‰·ÛÌÔ›
230 V~, 50 Hz
600 W
3000/ÏÂÙfi
∅180 x ∅25.4 x 2.2 mm
25 mm
15 mm
400 mm
IP 54
26.8 kg
60.6 dB(A)
73.6 dB(A)
0.707 m/s2
*S2=∏ ̤ÁÈÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÈÛ¯‡ 600 W.
∂ϤÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ̤ÚË Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯Ô˘Ó
¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
12
Ferm
Ferm
57
H
H
CE ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (UA)
3. INSTALACE
CZ
CZ
SI
Під нашу виключну відповідальність засвідчуємо, що даний
FRTC-600
задовольняє наступні стандарти і нормативні документи ЄС:
PL
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Montáž
відповідно до наступних розпоряджень:
LV
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
LIT
01-01-2006
ZWOLLE NL
Připojení na napájení
Zkontrolujte, zda je elektrické napájení a zástrčka v souladu s vaším strojem. Podívejte se na
výkonový štítek na řezači na dlaždice. Jakékoli změny by měl vždy provádět kvalifikovaný
elektrikář.
RUS
UA
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
GR
SI
Upozornění! Nikdy nezapojujte zástrčku do napájení, pokud není ukončena celá
instalace a nastavení a pokud jste si nepřečetli bezpečnostní a provozní pokyny a
neporozuměli jim.
Instalace podstavce
Obr. 1
•
Ke stolu připevněte čtyři nohy.
•
Dbejte na to, aby šrouby byly řádně dotáhnuté, aby stroj stál bezpečně.
•
Na stůl položte zásobník vody a upevněte jej na místě pomocí dvou svorek (13, Obr. 1).
•
Stroj vložte do zásobníku vody.
PL
LV
LIT
RUS
UA
Při používání nářadí se důrazně doporučuje mít na zásuvce proudový chránič na
max. 30 mA.
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
GR
Upozornění! Tento stroj musí být uzemněný.
Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы
оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без
предварительного уведомления.
Pokud stroj není správně uzemněný, může způsobit elektrický šok. Ujistěte se, že napájecí
zásuvka je uzemněná. Pokud máte pochyby, nechte to zkontrolovat zkušeným elektrikářem.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Нідерланди
Upozornění! Vyhněte se styku s koncovkami zástrčky při zasouvání (vyjímání)
zástrčky do (z) elektrické zásuvky. Kontakt způsobí vážný elektrický šok.
Použití prodlužovacího kabelu
Použití jakéhokoli prodlužovacího kabelu způsobí jistý pokles výkonu. Za účelem
minimalizace poklesu výkonu a ochrany před přehřátím a vyhořením motoru požádejte
kvalifikovaného elektrikáře, aby stanovil minimální velikost prodlužovacího kabelu.
Prodlužovací kabel by měl být vybaven zemnící zástrčkou, která je v souladu s elektrickou
zásuvkou na jedné straně, a zemnící zásuvkou, která je v souladu se zástrčkou stroje na straně
druhé.
4. PROVOZ STROJE
Před spuštěním stroje si přečtěte a ujasněte následující body o řezači na dlaždice
56
Ferm
Ferm
13
H
H
Obr. 1
•
Nastavte požadovanou polohu stroje, poté dotáhněte nastavovací knoflíky, šrouby
stavítka a šrouby měřidla pokosu.
•
Uvolněte blokovací šroub (12, Obr.1).
•
Zapněte hlavní vypínač a před zahájením řezání nechte stroj dosáhnout maximální
rychlost.
•
Obrobek držte pevně proti stolu a stavítku, poté jej hladce a rovnoměrně posouvejte do
stroje.
•
Proces řezání má tendenci zpomalovat čepel. Proto je nutné občas uvolnit tlak, aby čepel
znovu nabrala plnou rychlost.
Upozornění! Nepokoušejte se zvednout odřezek nebo vyjmout obrobek, dokud se
řezací čepel úplně nezastaví. Pokud držíte obrobek rukou, buďte maximálně
opatrný a buďte si jist, že máte ruku mimo řezací čepele.
CZ
SI
PL
LV
LIT
Výměna řezací čepele
Obr. 1 - 2
RUS
Upozornění! Abyste zabránili zraněním způsobeným nenadálým spuštěním, před
výměnou čepele vždy vypněte vypínač do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku z
napájení.
UA
•
•
GR
•
•
•
Odstraňte bezpečnostní kryt (9, Obr. 1).
K uvolnění matice (s levým závitem) (1, Obr. 2) použijte klíče s otevřeným koncem správné
velikosti.
Vyjměte vnější přírubu (2, Obr. 2) a následně čepel pily (3, Obr. 2).
Při upevňování nové čepeli dbejte na správný směr rotace: body na čepeli pily a na
bezpečnostním krytu (9, Obr. 1) musí být ve stejném směru.
Znovu upevněte vnější přírubu a pevně dotáhněte matici (Obr. 2).
Poznámka
•
Zkontrolujte, zda na nové čepeli nejsou pukliny nebo jiné viditelné poškození. Pokud je
čepel pily poškozená, vyjměte ji.
•
Hřídel přidržte pomocí malého klíče a matici pevně dotáhněte pomocí většího klíče s
otevřeným koncem.
5. ÚDRŽBAA SERVIS
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu
motoru.
Примітка
•
Оглянете новий пильний диск на наявність зазублин і інших видимих ушкоджень. У
випадку наявності ушкоджень зніміть пильний диск.
•
Притримуючи валу допомогою гайкового ключа меншого розміру, міцно затягніть
гайку за допомогою розімкнутого гайкового ключа більшого розміру.
CZ
SI
5. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
PL
Перед виконанням техобслуговування електромотору переконайтеся, що
інструмент не підключений до джерела живлення.
LV
Продукція компанії Ferm конструктивно призначена для тривалої експлуатації з
мінімумом технічного обслуговування. Успішна експлуатація інструменту залежить від
належного догляду і регулярного чищення.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору вентиляційні отвори необхідно утримувати в
чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус інструменту з використанням м’якої
тканини і, бажано, після кожного використання.
За необхідності тканину, що використовується для чищення інструменту, слід змочити
мильним розчином. Для уникнення пошкодження пластмасових деталей не
допускається застосовувати розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
LIT
RUS
UA
GR
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною чого є знос деталей, звертайтеся у
торговельну точку, яка продала вам даний інструмент. На одній з останніх сторінок
керівництва показано частини і деталі, які можна замовити в обмін на несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень інструмент постачається у міцному пакуванні.
Значна частина матеріалів пакування підлягає утилізації, тому просимо передати у
найближчу спеціалізовану організацію.
Електроінструмент, що відпрацював, ви можете передати місцевому дистриб'юторові
Ferm на безпечну для навколишнього середовища утилізацію.
Несправний і/або бракований електричний чи електронний прилад
необхідно утилізувати належним чином.
Přístroje značky jsou konstruovány pro dlouhodobé používání při minimální údržbě. Budou
fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat náležitá péče a pokud budou pravidelně čištěny.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці, що додається окремо.
14
Ferm
Ferm
55
H
H
Щоб звести втрати до мінімуму, а також щоб уникнути перегріву й перегоряння
електродвигуна, рекомендуємо вам звернутися за консультацією до кваліфікованого
електрика, що допоможе визначити мінімально необхідний для вашого верстата перетин
жили проводу подовжувача.
Подовжувач із одного кінця повинен бути оснащений заземленою штекерною вилкою
для підключення до зовнішнього джерела живлення, а з іншого кінця - заземленою
розеткою, що підходить для вилки мережного шнура верстата.
CZ
SI
PL
Iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem (nejlépe po každém použití). Odstraňujte
prach a špínu z otvorů ventilace. Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký hadřík
namočený v mýdlové vodě. Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou benzin, alkohol,
čpavek apod. Tato rozpouštědla by mohla poškodit umlěohmotné součásti přístroje.
CZ
SLO
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
PL
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВЕРСТАТА
Перед початком експлуатації вашої машини потрібно уважно прочитати й
засвоїти наступні вказівки.
LV
LIT
RUS
Мал. 1
•
Виставити необхідне положення на верстаті, після чого затягти всі регулювальні
болти й рукоятки, гвинти огороджень і гвинти пристрою косого різу.
•
Розблокувати рукоятку блокування (12, Мал. І)
UA
•
•
GR
•
Включити верстат від вимикача й дати електродвигуну розвинути максимальну
швидкість перед тим, як починати роботу.
Міцно втримуючи й притискаючи заготівку до робочого стола й обмежника, треба
плавно й рівномірно підвести ріжучий диск до заготівки.
Під час процесу різання швидкість обертання диска вповільнюється. Тому треба час
від часу послабляти тиск на диск, щоб дати йому знову набрати повні обороти.
Увага! Забороняється брати відрізану частину плитки або забирати зафіксовану
заготівку до повної зупинки ріжучого диска. Якщо при роботі заготівка втримується
вручну, необхідно дотримуватися граничної обережності й тримати руки на відстані
від ріжучого диска.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
LV
LIT
RUS
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
UA
GR
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na samostatném záručním listu, který je
přiložen k výrobku.
Заміна ріжущего диска
Мал. 1-2
Увага! Щоб уникнути травмування через ненавмисний запуск, перед
заміною диска потрібно завжди переводити мережний вимикач у положення
"0", а штекерну вилку виймати з мережної розетки.
•
•
•
•
•
54
Зніміть захисну кришку (9, Мал. 1).
За допомогою розімкнутих гайкових ключів відповідного розміру послабте гайку (з
лівою різьбою) (1, Мал. 2).
Зніміть зовнішній фланець (2, Мал. 2), а після цього пильний диск {3, Мал. 2).
Вставляючи новий диск, простежите за правильним напрямком обертання: виступи
на пильному диску й на захисній кришці (9, Мал. 1) повинні бути в одному напрямку.
Натягніть назад зовнішній фланець і міцно затягніть гайку (Мал. 2).
Ferm
Ferm
15
H
H
•
CE PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)
CZ
SLO
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento
FRTC-600
je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty:
PL
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
•
Монтаж верстата Мал. 1
•
Прикріпіть чотири ніжки до стола.
•
Простежите, щоб болти були міцно затягнуті, забезпечуючи стійкість установки.
RUS
•
UA
GR
PL
LV
LIT
od 01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
SI
Зъорка
Мал. 1
Увага! Забороняється приєднувати штекерну вилку в мережну розетку живлення
доти, поки не будуть установлені на місце всі деталі й закінчено все налагодження
верстата, і поки оператор не вивчить і засвоїть правила безпеки й порядок
експлуатації верстата.
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
LIT
CZ
3. УСТАНОВКА
v souladu s nařízeními
LV
Заміну вилки або шнура живлення має право виконувати тільки виробник
інструменту або ж його сервісна організація,
Слідкуйте за тим, щоб вода знаходилася на достатній віддалі від
електричних частин інструменту та від осіб, присутніх на місці роботи.
•
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
RUS
Помістіть водний резервуар на стіл і закріпіть його за допомогою двох фіксаторів (13,
Мал. 1).
Помістіть установку у водний резервуар.
UA
GR
Підключення до джерела живлення
Варто переконатися, що подаване електроживлення й штекерна вилка відповідають
параметрам вашого верстата. Для цього треба перевірити дані, зазначені на заводській
паспортній табличці машини. Будь-які зміни повинні здійснюватися тільки силами
кваліфікованого фахівця-електрика.
Jelikož naší politikou je naše výrobky soustavně zlepšovat, vyhrazujeme si právo bez
předchozího upozornění specifikaci výrobku změnit.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda
При використанні цього пристрою в мережній розетці ми наполегливо
рекомендуємо застосовувати RCD (пристрій струму залишкового
розряду) не більше З0 мА.
Увага! Даний верстат повинен бути заземлений.
При неправильному заземленні даний плиткорізний верстат може викликати ураження
струмом. Переконайтесь, що розетка живлення має належне заземлення. Якщо у вас
виникають сумніви, зверніться за консультацією до кваліфікованого фахівця-електрика.
Обережно! Вставляючи штекерну вилку в мережну розетку й виймаючи її з
розетки, будьте уважні й уникайте дотику контактам вилки, що може
призвести до серйозної ураження струмом.
Використання подовжувального кабелю
Застосування подовжувального кабелю завжди приводить до деякої втрати потужності.
16
Ferm
Ferm
53
H
H
•
•
CZ
•
SI
•
•
•
PL
•
LV
•
LIT
•
RUS
Ніколи не наближайте руки до працюючого ріжучого диска.
Перш, ніж намагатися звільнити диск, що заклинив, варто переконатися, що верстат
відключений, а штекерна вилка вийнята з мережної розетки.
Забороняється пиляти заготівки малого розміру, а також використовувати верстат не
за призначенням.
При роботі верстата його бачок з водою повинен бути завжди наповненим.
Заборонено замість води застосовувати на верстаті які-небудь розчинники.
Дотримуйтесь ретельного догляду за верстатом, підтримуйте диски в чистому й
заточеному стані. Регулярно проводьте огляд штекерної вилки, мережного шнура й
шланга подачі води.
Під час простою верстата або перед проведенням його технічного обслуговування
верстат варто знеструмлювати. Заміна комплектуючих частин машини повинна
здійснюватися кваліфікованим персоналом.
Перед тим, як забрати або залишити верстат на зберігання, варто обов'язково
заблокувати голівку його робочого блоку (12, Мал. 1).
У період, коли верстат не використається, він повинен бути поміщений на зберігання
в сухе приміщення.
Електрична безпека
Увага! При використанні електроприладів завжди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки
безпеки стосовно ризику виникнення пожеж, вра ження електрострумом і травмування.
Окрім наступних вказівок також прочитайте вимоги до техніки безпеки у відповідній
окремій частині. Дане керівництво необхідно надійно зберігати!
UA
GR
Завжди перевіряйте, щоб електроживлення відповідало напрузі на
табличці технічних даних.
Заміна мережевих шнурів і вилок штекера
Утилізуйте старі кабелі і вилки штекера безпосередньо після того, як вони замінюються
на нові. Підключення вилки штекера незакріпленого шнура до розетки небезпечне.
PRCD
Портативний пристрій для контролю залишкового струму
Підключення до подачі води
1)
Вказівки щодо підключення до подачі води для інструментів, котрі призначено
для підключення до подачі води; воду та приладдя застосовувати згідно з 14.5., щоб
запобігти впливу води на інструмент, контроль шлангів та інших критичних частин, у
котрих існує загроза пошкодження та максимального дозволеного тиску у місці
подачі води.
2) Для інструментів, котрі призначено для підключення до подачі води, основний зміст
даних вказівок згідно з ситуацією:
•
у інструментів, обладнаних PRCD: Ніколи не застосовувати інструмент без
PRCD, який міститься у комплекті постачання разом з інструментом,
•
у інструментів з ізолюючим трансформатором: Ніколи не застосовувати
прилад без трансформатора, який міститься у комплекті постачання разом
з приладом або ж без типу, специфікованого у цій інструкції,
52
Ferm
RADIALNI REZALNIK ZA PLOŠČICE
CZ
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na straneh 2
Za vašo varnost in varnost drugih vam priporočamo, da pred uporabo žage
natančno preberete ta navodila. Priročnik in priloženo dokumentacijo shranite za
nadaljnjo referenco.
SLO
PL
Uporaba
Rezilo se nagiba pod kotom med 0° in 45°. Poševni kaliber na mizi se obrača pod različnimi koti.
Črpalka med rezanjem rezilu dovaja vodo. Ta funkcija ugodno vpliva na dobo uporabe rezila in
zmanjšuje prašenje. Rezilo se premika po vodilnem tiru, ki omogoča raven in stabilen rez.
LV
LIT
Vsebina
1. Informacije o stroju
2. Varnostna navodila
3. Instalacija
4. Deli z orodjem
5. Servis in vzdrževanje
RUS
UA
1. INFORMACIJE O STROJU
GR
Tehnični podatki
Motor
Moč
V prostem teku
Velikost rezila
Največja globina reza 90°
Največja globina reza 45°
Največja rezalna dolžina
IP razred
Neto teža
Lpa (zvočni tlak)
Lwa (zvočna moč)
Vibracije
230 V~, 50 Hz
600 W
3000/ min
∅180 x ∅25.4 x 2.2 mm
25 mm
15 mm
400 mm
IP 54
26.8 kg
60.6 dB(A)
73.6 dB(A)
0.707 m/s2
*S2=Najdaljše obdobje delovanja s kapaciteto 600 W
Prepričajte se, da izdelek in njegovi nastavki niso bili poškodovani med transportom.
Tehnični podatki
Slika 1
1 Plošča s skalo
2 Gumb za privitje
3 Indikator
Ferm
17
H
H
CZ
SLO
PL
LV
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vpenjalni roč
Vodilni tir
Pritrdilni vijak / poševni kaliber
Gumb / poševni kaliber
Poševni mejnik
Rezilno varovalo
Hrbtni mejnik ( osrednji konec z rezom 45°)
Hrbtni mejnik (dvojni konec planirano)
Blokirni gumb (za ustavitev gibanja glave)
Spone za vodni zbiralnik
Інформація про виріб
Мал. 1
1. Шкала
2. Рукоятка фіксації
3. Індикатор
4. Рукоятка управління
5. Напрямний пристрій
6. Кріпильний болт пристрою косого різу
7. Рукоятка пристрою косого різу
8. Упор косого різу
9. Захисний кожух диска
10. Торцеве огородження ліве (зі скосом торця під45°)
11. Торцеве огородження праве
12. Рукоятка блокатора (руху робочої голівки)
13. Фіксатори для водного резервуара
2. VARNOSTNA NAVODILA
LIT
Pomen simbolov
RUS
Natančno preberite navodila.
UA
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami.
GR
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih
zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
2. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
Розшифровка позначень
UA
Уважно читайте інструкції.
GR
Відповідно до застосовних стандартів по безпеці директив ЄС.
Označuje nevarnost električnega udara.
Ризик ушкодження матеріалу й/або фізичних травм.
Vtikač izvlecite iz vtičnice na zidu.
Указує на присутність напруги.
Uporabljajte zaščitna očala in zaščito za sluh.
Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za
reciklažo tovrstnega materiala.
Витягніть вилку з розетки.
Надягайте засоби захисту органів слуху й зору.
Dodatna varnostna pravila za rezalnike za ploščice
•
Uporabljajte zaščitna očala, maske proti prahu, zaščitnike za ušesa, delovne rokavice in
zaščitno obuvalo, ki ne drsi.
•
Miza mora biti ravna. Mizo ne razite in je ne potiskajte.
•
Ne izpostavljajte rok v neposredno bližino vrtečega se rezila.
•
Orodje vedno najprej izklopite oz. iztaknite vtič iz omrežne vtičnice in šele nato začnite
reševati rezilo, ki se je zaskočilo.
•
Orodja ne uporabljajte za rezanje majhnih obdelovancev in ne za naloge, ki niso v skladu s
prvotnim namenom orodja.
•
Med uporabo rezalnika dotakajte vodo v tank. V tanku naj bo vseskozi dovolj vode.
18
Ferm
Несправний і/або бракований електричний або електронний прилад
повинен бути утилізований належним чином.
Правила безпечного користування
•
При роботі з верстатом рекомендується завжди носити захисні окуляри, респіратор,
засоби захисту органів слуху, рукавиці й взуття на неслизькій підошві.
•
Поверхня робочого стола повинна завжди бути в горизонтальному положенні; на ній
не допускаються подряпини й заборонено надмірний тиск на неї.
Ferm
51
H
H
РАДІАЛЬНИЙ ПЛИТКОРІЗНИЙ ВЕРСТАТ
CZ
•
•
Числа у наступному тексті відносяться до креслень на сторінці 2
•
Перед початком експлуатації машини уважно прочитайте дане
керівництво. Ознайомтесь з принципом її роботи і керування. Здійснюйте
технічне обслуговування машини у відповідності до інструкцій для її
подальшого бездоганного функціонування. Керівництво з експлуатації і
відповідну документацію необхідно зберігати поблизу від машини.
SI
PL
LV
LIT
RUS
Введення
Ріжучий диск можна нахиляти на будь-який кут у діапазоні від0одо45°.
Пристрій косого різу на робочому столі може повертатися на любий кут.
При роботі плиткорізного верстата насос може подавати на диск воду, що продовжує
термін служби ріжучого диска й пригнічую пиловиділення.
Ріжучий диск переміщається уздовж напрямного пристрою по прямій лінії, забезпечуючи
прямизну й рівномірність різу.
GR
PL
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
LV
LIT
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
RUS
UA
GR
Priključitev na vodovod
1) Za orodja, ki bodo priključena k vodovodu, morajo biti njihovi napotki za priključitev k
vodovodu, za uporabo vode in uporabo priključkov v skladu z 14.5. Tako se izognete
poškodbi orodja zaradi vode, kontroli gumijastih cevi in drugim nevarnim delom, ki se
lahko poškodujejo ter vplivajo na maksimalno dovoljen pritisk vodovoda.
2) Za orodja, ki bodo priključena k vodovodu, upoštevajte naslednja primerna navodila:
•
Za orodja opremljena z PRCD: Orodja nikoli ne uporabljajte brez PRCD, ki se dobavlja
skupaj z orodjem,
•
Za orodja opremljena z izolacijskim transformatorjem: Orodja nikoli ne uporabljajte
brez transformatorja, ki se dobavlja z orodjem ali s tipom transformatorja, ki je
naveden v teh navodilih,
•
Menjavo vtikala ali dovodnega kabla mora vedno izvajati proizvajalec orodja ali pa
njegovo servisno središče,
•
Voda naj bo vedno prosta od električnih delov orodja in naj ne pride v stik osebami, ki
se nahajajo na delovnem področju.
Технічні характеристики
230В~,50Гц
600 Вт
3000/хв
∅180 x ∅25.4 x 2.2 мм
25 мм
15 мм
400 мм
IP 54
26.8 кг
60.6дБ(А)
73.6дБ(А)
0.707 м/сек2
3. INSTALACIJA
Montaža
*S2 = Максимальна тривалість роботи з потужністю 600 ВТ.
Opozorilo! Najprej opravite vse instalacije in prilagoditve in si natančno preberite
navodila za uporabo ter se prepričajte, da razumete vsa navodila, in šele nato
vtaknite vtič v omrežno vtičnico
Перевірте машину, від’ємні частини і приладдя на наявність пошкоджень під час
транспортування.
50
SLO
PRCD
Prenosno tokovno varovalo
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ
Електродвигун
Споживана потужність
Швидкість обертання без навантаження
Швидкість обертання Габарити ріжучого диска
Макс, глибина пропила при 90°
Макс, глибина пропила при 45°
Мах. довжина різу
Клас IP
Маса нетто
Рівень шумового тиску (Lра)
Рівень шумової потужності (Lwa)
Значення вібрації
CZ
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
Зміст
1. Інформація про виріб
2. Вказівки зтехнічні безпеки
3. Установка
4. Експлуатахя верстата
5. Технічні обслуговування
UA
•
•
V orodje točite vodo. Natakanje topil je prepovedano.
Orodje skrbno vzdržujte. Redno brusite in čistite rezilo. Vsake toliko časa se prepričajte,
da so vtič, priključna vrvica in vodna cev nepoškodovani.
Če orodja ne uporabljajte oz. pred popravili, orodje izklopite iz omrežne napetosti.
Zamenjavo delov oz. dodatkov opravi za to usposobljeni serviser.
Najprej vedno blokirajte glavo (12, Slika1) in šele nato orodje skladiščite.
Orodje, ki ne uporabljate, hranite v suhem prostoru.
Ferm
Ferm
19
H
H
CZ
SLO
Instalacija stojala
Slika 1
•
Sestavite in pritrdite štiri noge na mizo.
•
Močno privijte vijake; stroj mora varno in stabilno stati.
•
Namestite vodni zbiralnik v mizo in ga pritrdite z dvema sponama (13, Slika 1).
•
Postavite stroj v vodni zbiralnik.
Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор
должен быть утилизирован должным образом.
Гарания
Услови я гарантии вы найдёте в отдельно прилагаемом гарантийном талоне.
Povezava z virom energije
Prepričajte se, da vir energije in vtič ustrezata podatkom na tovarniški tablici orodja. Vse
spremembe opravi kvalificiran električar.
PL
LV
CZ
SI
PL
CE ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (RUS)
Под нашу исключительную ответственность удостоверяем, что данное
FRTC-600
удовлетворяет следующим стандартам и нормативным документам:
Priporočamo, da je pri uporabi naprave tokokrog sklenjen preko ZTS z diferenčnim
tokom največ 30 mA.
LV
LIT
LIT
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Opozorilo! Orodje je potrebno ozemljiti.
RUS
согласно правилам:
Orodje je potrebno pravilno ozemljiti. V nasprotnem primeru lahko orodje povzroči električni
šok. Pravilno ozemljena mora biti tudi vtičnica omrežne napetosti. Če ste v dvomih, pokličite na
pomoč kvalificiranega električarja.
UA
GR
Opozorilo! Pri vklopu/izklopu vtiča v/iz vtičnice omrežne napetosti se ne dotikajte
kontaktov. Nevarnost resnega električnega šoka.
Uporaba podaljškov
Uporaba podaljška pomeni izgubo nekaj moči. O podrobnostih, kako doseči najmanjšo možno
izgubo, in kako preprečiti pregrevanje in izgorevanje motorja, se posvetujte s kvalificiranim
električarjem, ki bo določil ustrezno najmanjšo velikost žice podaljška. Uporabite podaljške, ki
so opremljeni z ozemljenim vtičem, ki ustreza vtičnici omrežne napetosti na eni strani in na
drugi z ozemljeno vtičnico, ki ustreza vtiču orodja.
RUS
UA
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
GR
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы
оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без
предварительного уведомления.
4. DELO Z ORODJEM
Pred uporabo preberite navodila in se prepričajte, da razumete vse naslednje
podrobnosti o rezalniku za ploščice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Нидерланды
Slika 1
•
Nastavite želeno pozicijo orodja in privijte vse pritrdilne gumbe, vijake mejnika in vijake
poševnega kalibra.
•
Sprostite blokirani gumb (12, Slika 1)
•
Vključite glavno stikalo. Pred začetkom del počakajte, da orodje doseže največjo hitrost.
•
Obdelovanec držite trdno ob delovno mizo in mejnik in ga počasi in enakomerno začnite
obdelovati.
20
Ferm
Ferm
49
H
H
•
•
CZ
•
SI
Снимите внешний фланец (2, Puc. 2), а после этого пильный диск (3, Puc. 2).
Вставляя новый диск, проследите за правильным направлением вращения:
выступы на пильном диске и на защитной крышке (9, Puc. 1) должны быть в одном
направлении.
Натяните обратно внешний фланец и крепко затяните гайку (Puc. 2).
Примечание.
•
Oсмотрите новый пильный диск на наличие зазубрин и других видимых
повреждений. В случае наличия повреждений снимите пильный диск.
•
Придерживая вал с помощью гаечного ключа меньшего размера, крепко затяните
гайку с помощью разомкнутого гаечного ключа большего размера.
PL
LV
•
Pri rezanju se rezilo rado upočasni, zato občasno sprostite pritisk in dovolite, da rezilo
ponovno doseže polno hitrost.
RUS
UA
Машины фирмы Ferm созданы дл я работы в течении продолжительного промежутка
времени при минимальном техническом обслуживании. Продолжительная
удовлетворительна я работа зависит от соответствующего ухода за машиной и регул я
рной очистки.
GR
Очистка
Регул я рно очищайте корпус машины м я гкой тр я пкой, желательно после каждого
использовани я. Не допускайте попадани я пыли и гр я зи в вентил я ционные отверсти я.
Если гр я зь не оттёрлась, используйте м я гкую тря п ку, смоченную в мыльной воде.
Никогда не используйте такие растворители, как бензин, спирт, аммиачна я вода и т.п.
Этн растворители могут повредить пластмассовые части.
Смазка
Машина не нуждаетс я в дополнительной смазке.
•
Odstranite zaščitni pokrov (9, Slika 1).
S ključem za vijake, ustrezne velikosti, sprostite matico (levi navoj) (1, Slika 2).
Odstranite zunanjo prirobnico (2, Slika 2) in nato še žagin list (3, Slika 2).
Pri nameščanju novega žaginega lista upoštevajte smer vrtenja: točke na žaginem listu in
na zaščitnem pokrovu (9, Slika 1) morajo gledati v isto smer.
Ponovno pritrdite zunanjo prirobnico in močno privijte matico (Slika 2).
LV
LIT
RUS
UA
Opomba
•
Dobro preglejte žagin list. Na listu ne sme biti vdolbin, žlebov oziroma vidnih poškodb. Če
je list poškodovan, ga nemudoma odstranite.
•
Z manjšim ključem primite in držite gred. Z večjim ključem močno privijte matico.
GR
5. SERVIS & VZDRŽEVANJE
Preden se lotite vzdrževalnih del na mehanskih delih, se prepričajte, da ste orodje
izklopili iz električnega omrežja.
Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno dobro
delovanje je pogojeno s pravilno nego stroja in rednim čiščenjem.
Hеисправноти
В случае неисправности, напр., после износа какой-либо части, обратитесь по адресу
пункта обслуживания, указанному в гарантийном талоне. Покомпонентное
представление изображения частей, которые можете заказать, вы найдете на
последней странице руководства.
Защита окружащей среды
Во избежание транспортных повреждений изделие поставляется в прочной упаковке.
Значительная часть материалов упаковки подлежит утилизации, поэтому просим
передать упаковку в соответствующую специализированную организацию.
48
PL
Opozorilo! Preden se lotite menjave rezila, najprej nastavite stikalo v položaj “0” in
iztaknite vtič iz omrežne vtičnice. Tako preprečite naključni zagon in posledične
poškodbe.
•
•
•
•
При выполнении работ по техническому обслуживанию двигател я
убедитесь, что машина не находитс я под напр я жением.
SLO
Menjava rezila
Slika 1 - 2
5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
LIT
CZ
Opozorilo! Počakajte, da se rezilo ustavi in šele nato poberite odrezek oz.
odstranite delovni kos. Če med delom z rezalnikom delovni kos držite z rokami,
bodite dodatno previdni in ne izpostavljajte rok v bližino vrtečega se rezila.
Ferm
Čiščenje
Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne bo pregreval. Redno čisti ohišje s čistim
blagom. Če umazanija noče odstopiti jo odstrani z mehkim blagom namočenim v milnico. Nikoli
ne čisti ohišja s topili kot so bencin, alkohol, amoniak itd saj lahko poškoduješ plastične dele.
Mazanje
Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen
na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki
jih lahko naročite.
Ferm
21
H
H
Okolje
Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga zavarujemo pred poškodbami. Večino
embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče takšnih odpadkov oz. v za to
namenjen kontejner, da bo reciklirana.
CZ
SLO
Осторожно! Вставляя штекерную вилку в сетевую розетку и вынимая ее
из розетки, будьте внимательны и избегайте прикасания контактам
вилки, что может привести к серьезному поражению током.
Использование удлинительного кабеля
Применение удлинительного кабеля всегда приводит к некоторой потере мощности.
Чтобы свести потери к минимуму, а также во избежание перегрева и перегорания
электродвигателя, рекомендуем вам обратиться за консультацией к
квалифицированному электрику, который поможет определить минимально
необходимое для вашего станка сечение жилы провода удлинителя.
Удлинитель с одного конца должен быть оснащен заземленной штекерной вилкой для
подключения к внешнему источнику питания, а с другого конца - заземленной розеткой,
подходящей для вилки сетевого шнура станка.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
PL
Garancija
Garancijski pogoji so opisani na priloženem garancijskem listu.
LV
CE IZJAVA O SKLADNOSTI (SLO)
LIT
SI
PL
LV
LIT
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА
Izjavljamo, da ta
FRTC-600
ustreza naslednjim normam ali normativnim dokumentom:
RUS
CZ
Перед началом эксплуатации вашей машины требуется внимательно
прочесть и усвоить нижеследущие указания.
RUS
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
UA
UA
Puc.1
•
Выставить требуемое положение на станке, после чего затянуть все
регулировочные болты и рукоятки, винты ограждений и винты устройства косого
реза.
•
Разблокировать рукоятку блокировки (12, Puc.1)
•
Включить станок от выключателя и дать электродвигателю развить максимальную
скорость перед тем, как начинать работу.
•
Прочно удерживая и прижимая заготовку к рабочему столу и ограничителю, следует
плавно и равномерно подвести режущий диск к заготовке.
•
Во время процесса резки скорость вращения диска замедляется. Поэтому следует
время от времени ослаблять давление на диск, чтобы дать ему вновь набрать
полные обороты.
v skladu z določili smernic:
GR
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
z dne 01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
GR
Внимание! Запрещается брать отрезанную часть плитки или убирать
зафиксированную заготовку до полной остановки режущего диска. Если при
работе заготовка удерживается вручную, необходимо соблюдать
предельную осторожность и держать руки на удалении от режущего диска.
Ker je naša tržna politika nenehno izboljševanje izdelkov, si pridržujemo pravico do sprememb
podatkov o izdelku brez predhodnega obvestila.
Замена режущего диска
Puc.1 - 2
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nizozemska
Внимание! Во избежание травмирования из-за непреднамеренного запуска,
перед заменой диска требуется всегда переводить сетевой выключатель
в положение «0», а штекерную вилку вынимать из сетевой розетки.
•
•
22
Ferm
Снимите защитную крышку (9, Puc. 1).
С помощью разомкнутых гаечных ключей соответствующего размера ослабьте
гайку (с левой резьбой) (1, Puc. 2).
Ferm
47
H
H
•
CZ
•
SI
•
PL
•
LV
Для устройства с установленным PRCD: Никогда не используйте
устройства без PRCD, поставленного с устройством,
Для устройства, оборудованного разделительным трансформатором:
Никогда не используйте устройство без трансформатора, поставленного с
устройством или если способ использования не соответствует
рекомендациям настоящих указаний,
Замену питающей вилки или шнура может производить только
производитель устройства или его авторизованная сервисная организация,
Вода должна быть на достаточном удалении от электрических деталей
устройства и лиц, находящихся в рабочем пространстве.
3. УСТАНОВКА
MASZYNA DO CIĘCIA PŁYTEK Z TARCZĄ OKRĄGŁĄ
CZ
Liczby w tekście odnoszą się do schematów na stronach 2
Z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych osób przed użyciem pilarki należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja
powinny być przechowywane wraz z urządzeniem.
PL
Wstęp
Ostrze może zostać ustawione pod dowolnym kątem od 0° do 45°. Kątomierz można
wyregulować na dowolny pożądany kąt. Podczas cięcia, pompa może doprowadzać do ostrza
wodę. Umożliwia to przedłużenie trwałości ostrza oraz zmniejszenie wytwarzania pyłów.
Ostrze porusza się wzdłuż prowadnicy, dzięki czemu cięcie jest równe.
LV
Сборка
LIT
RUS
LIT
Spis treści
1. Informacje dotyczące urządzenia
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Installacja
4. Praca z Urządzeniem
5. Serwis i konserwacja
Внимание! Запрещается подсоединять штекерную вилку в сетевую
розетку питания до тех пор, пока не будут установлены на место все
детали и закончена вся отладка станка, и пока оператор не изучит и
усвоит правила безопасности и порядок эксплуатации станка.
UA
Монтаж верстака
Puc.1
•
Прикрепите четыре ножки к столу.
•
Проследите, чтобы болты были крепко затянуты, обеспечивая устойчивость
установки.
•
Поместите водный резервуар на стол и закрепите его с помощью двух фиксаторов
(13, Puc. 1).
•
Поместите установку в водный резервуар.
GR
Подлючение к источнику питания
Следует убедиться, что подаваемое электропитание и штекерная вилка соответствуют
параметрам вашего станка. Для этого надо проверить данные, указанные на заводской
паспортной табличке машины. Любые изменения должны производиться только силами
квалифицированного специалиста-электрика.
При использовании этого устройства в сетевой розетке мы
настоятельно рекомендуем применять RCD (устройство тока
остаточного разряда) не более 30 мА.
UA
1. INFORMMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
GR
Dane techniczne
Silnik
Moc
Prędkość bez obciążenia
Wymiary ostrza
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90°
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 45°
Maks. długość cięcia
Klasa ochrony (bryzgoszczelności)
Masa netto
Ciśnienie akustyczne
Moc dźwięku
Wibracje
230 V~, 50 Hz
600 W
3000/ min
Ø180 x ∅25.4 x 2.2 mm
25 mm
15 mm
400 mm
IP 54
26.8 kg
60.6 dB(A)
73.6 dB(A)
0.707 m/s2
*S2=Maksymalny czas pracy z mocą 600 W
Внимание! Данный станок должен быть заземлен.
При неправильном заземлении данный плиткорезный станок может вызвать поражение
током. Убедитесь, что розетка питания имеет должное заземление. Если у вас возникают
сомнения, обратитесь за консультацией к квалифицированному специалистуэлектрику.
46
RUS
Ferm
Należy sprawdzić urządzenie, części luzem oraz akcesoria pod kątem uszkodzeń w czasie
transportu.
Informacje dotyczące produktu
Rys. 1
1 Tabliczka z podziałką
Ferm
23
H
H
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CZ
SI
PL
LV
Pokrętło dociskowe
Wskaźnik
Rączka
Szyna prowadząca
Śruba mocująca / kątomierz
Pokrętło / kątomierz
Szczelina
Osłona ostrza
Szczelina tylna (zakończenie środkowe - cięcie pod kątem 45°)
Szczelina tylna (z zakończeniem podwójnym)
Pokrętło blokujące (zatrzymujące ruch głowicy)
Zaczepy do montażu zbiornika wody
•
•
•
•
•
•
•
2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
LIT
RUS
•
•
Objaśnienie symboli
Dokładnie przetyczać instrukcję.
UA
Zgodnie z odpowiednimi podstawowymi standardami bezpieczeństwa z Dyrektyw
Europejskich.
GR
Никогда не приближайте руки к работающему режущему диску.
Прежде, чем пытаться освободить заклинивший диск, следует убедиться, что
станок отключен, а штекерная вилка вынута из сетевой розетки.
Запрещается пилить заготовки малого размера, а также использовать станок не по
назначению.
При работе станка его бачок с водой должен быть всегда наполненным.
Запрещено вместо воды применять на станке какие-либо растворители.
Соблюдайте тщательный уход за станком, поддерживайте диски в чистом и
заточенном состоянии. Регулярно проводите осмотр штекерной вилки, сетевого
шнура и шланга подачи воды.
Во время простоя станка или перед проведением его технического обслуживания
станок следует обесточивать. Замена комплектующих частей машины должна
осуществляться квалифицированным персоналом.
Перед тем, как убрать или оставить станок на хранение, следует обязательно
заблокировать головку его рабочего блока (12, Puc.1)
В период, когда станок не используется, он должен быть помещен на хранение в
сухое помещение.
Nosić okulary ochronne oraz ochraniać uszy.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne
musi być utylizowane w odpowiedni sposób.
PRCD
Портативное устройство с остаточным током
Infromacje dotyczące bezpieczeństwa maszyna do cięcia płytek
•
Należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, słuchawki, rękawice ochronne
oraz obuwie antypoślizgowe.
•
Płaszczyzna stołu powinna być płaska - nie należy w żaden sposób jej wyginać lub dociskać.
•
Nigdy nie zbliżać rąk do ostrza będącego w ruchu.
•
Nigdy nie próbować wyjąć ostrza bez uprzedniego wyłączenia urządzenia lub wyjęcia
wtyczki z gniazdka zasilania.
•
Nie używać urządzenia do cięcia niewielkich części płytek lub do jakiegokolwiek innego
zastosowania, do którego nie jest przeznaczone.
24
Ferm
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Всегда убеждайтесь в том, что питание соответствует напряжению,
указанному на заводской табличке.
Замена кабелей и штепсельных вилок
Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить на специальный кабель
питания, который можно приобрести у производителя или в службе сервисного
обслуживания производителя. Немедленно выбросите старый кабель и электровилку
после замены их на новые. Опасно вставлять в розетку вилку неподсоединённого
шнура.
Styk (wtyczkę) odłączyć od głównego przewodu.
SI
Электробезопасность
При эксплуатации электрических машин всегда соблюдайте действующие правила
техники безопасности для снижения риска пожара, поражения электрическим током и
травм. Прочитайте настоящие требования, а также входящую в комплект инструкцию по
технике безопасности. Храните инструкции в месте, обеспечивающем их сохранность!
W razie nie przestzegania danej instrukcji obsługi może powstać ryzyko zranienia
oraz zginięcia personelu lub uszkodzenia narzędzia.
Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
CZ
Подключение к приводу воды
1) Для устройства, предназначенного для подключения к приводу воды указания для
подключения к приводу воды, использования воды и использования
принадлежностей для обеспечения соответствия пункту 14.5, предотвращения
воздействия воды на устройство, контроль шлангов и других критических мест,
которые бы могли прийти в негодность и максимальное разрешенное давление в
приводе воды.
2) Для устройств, предназначенных для подключения к приводу воды, сущность
следующих указаний по обстоятельствам:
Ferm
45
H
H
Информаци об иэделии
Рис. 1
1. Шкала
2. Рукоятка фиксации
3. Индикатор
4. Рукоятка управления
5. Направляющее устройство
6. Крепежный болт устройства косого реза
7. Рукоятка устройства косого реза
8. Упор косого реза
9. Защитный кожух диска
10. Торцевое ограждение левое (со скосом торца под 45°)
11. Торцевое ограждение правое
12. Рукоятка блокиратора (движения рабочей головки)
13. Фиксаторы для водного резервуара
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
•
•
•
•
•
•
Podczas pracy z urządzeniem w zbiorniczku powinna zawsze znajdować się odpowiednia
ilość wody.
Nigdy nie używać jakiegokolwiek rozpuszczalnika zamiast wody.
Dbać o odpowiednią konserwację urządzenia - ostrze powinno być utrzymywane w
czystości. W regularnych odstępach czasu sprawdzać stan wtyczki i kabla zasilającego
oraz przewodu doprowadzającego wodę.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je z gniazdka
zasilania. Wymiana akcesoriów powinna być wykonywana jedynie przez osoby
wykwalifikowane.
Przed wyjęciem głowicy (12, Rys.1), upewnić się, ze jest ona zablokowana.
Narzędzie nieużywane powinno być przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed
wilgocią.
Bezpieczeństwo związane z elektryczn ością
Pod czas wykorzystania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać odpowiednie
przepisy bezpieczeństwa, które są ważne w Waszym kraju w celu zmniejszenia ryzyka pożaru,
porażenia prądem elektrcznym oraz zranienia personelu.
2. РУКOВOДСТВO ПO БЕЗOПАСНOСТИ
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z parametrami na tabliczce
znamionowej.
Расшифровка обозначений
UA
UA
Внимательно читайте инструкции.
GR
GR
Wymiana przewodów lub wtyczek
Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód
sieciowy dostępny u producenta lub w jego dziale obsługi klienta. Wyrzuć stare przewody i
wtyczki zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne jest wkładanie do gniazdka wtyczki
przewodu, który nie jest podłączony do urządzenia.
В соответствии с основными применяемыми нормами европейских
директив.
Риск повреждения инструмента и/или травм, смерти в случае
несоблюдения инструкций данного руководства.
PRCD
Przenośne urządzenie ochronne z członem podnapięciowym
Вероятность поражения электрическим током.
В случае повреждения провода немедленно выньте вилку из источника
электропитания; отключайте вилку от источника электропитания и во
время проведения техобслуживания.
Надевайте средства защиты органов слуха и зрения.
Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор
должен быть утилизирован должным образом.
Пенед включем циркуцярной пилы
•
При работе со станком рекомендуется всегда носить защитные очки, респиратор,
средства защиты органов слуха, рукавицы и обувь на нескользкой подошве.
•
Поверхность рабочего стола должна всегда быть в горизонтальном положении; на
ней не допускаются царапины и запрещено чрезмерное давление на нее.
44
Ferm
Podłączenie do doprowadzenia wody
1) W przypadku narządzi przeznaczonych do podłączenia do dopływu wody instrukcje dot.
podłączenia do dopływu wody, używanie wody i akcesoriów w celu zgodności z roz. 14.5,
żeby ograniczyć oddziaływanie wody na urządzenie, sprawdzanie węży i innych części
krytycznych, które mogłyby być uszkodzone oraz sprawdzanie maksymalnego
dopuszczalnego ciśnienia na dopływie wody.
2) W przypadku narzędzi przeznaczonych do podłączenia do dopływu wody istota
poniższych instrukcji, w zależności od sytuacji:
•
W przypadku narzędzi wyposażonych w ochronę PRCD: Nie wolno używać narzędzi
bez ochrony PRCD, dostarczonej razem z narzędziem,
•
W przypadku narzędzi wyposażonych w transformator rozdzielający: Nie wolno
używać narzędzi bez transformatora, dostarczonego razem z narzędziem lub innego
rodzaju aniżeli jaki jest podany w niniejszych instrukcjach,
•
Wymianę wtyczki lub kabla zasilającego może wykonać wyłącznie producent
narzędzi lub jego serwis,
•
Należy zachować wystarczającą odległość wody od elektrycznych części narządzi i
od osób w miejscu pracy.
Ferm
25
H
H
РАДИАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК
3. INSTALACJA
CZ
SI
Для обеспечения собственной безопасности и безопасности других мы
рекомендуем внимательно ознакомится с данной инструкцией перед
началом использования изделия. Не выбрасывайте данную инструкцию и
другие прилагаемые к изделию документы для возможности их
использования в будущем.
Uwaga! Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu przed całkowitym
zakończeniem montażu i regulacji oraz dokładnym zapoznaniem się ze
wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
PL
Instalacja podstawy
Rys.1
•
Przymocować cztery nogi do stołu.
•
Zwrócić uwagę, aby mocno dokręcić śruby tak, aby urządzenie stało stabilnie.
•
Umieścić zbiornik wody na stole i zamocować za pomocą dwóch zaczepów (13, Rys. 1).
•
Umieścić urządzenie w zbiorniku wody.
LV
LIT
RUS
UA
Podłączanie do prądu
Należy zawsze upewnić się, że kabel zasilający i wtyczka są zgodne ze specyfikacją
urządzenia i parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Jakiekolwiek modyfikacje lub
naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka.
W przypadku niniejszego urządzenia bezwzględnie zaleca się używanie
wyłącznika różnicoprądowego RCD o natężeniu znamionowym
nieprzekraczającym 30 mA.
GR
Введение
Режущий диск можно наклонять на любой угол в диапазоне от 0° до 45°. Устройство
косого реза на рабочем столе может поворачиваться на любой угол.
При работе плиткорезного станка насос может подавать на диск воду, что продляет срок
службы режущего диска и подавляет пылевыделение. Режущий диск перемещается
вдоль направляющего устройства по прямой линии, обеспечивая прямизну и
равномерность реза.
SI
PL
LV
LIT
RUS
Содержание
1. Информация об устройстве
2. Руководство по безопасности
3. Установка
4. Эксплуатация станка
5. Уход и техническое обслуживание
UA
GR
1. ИНФОРМАЦИЯОБ УСТРОЙСТВЕ
Uwaga! Urządzenie musi być uziemione.
Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może grozić porażeniem prądem elektrycznym. Należy
zawsze upewnić się, że gniazdko zasilania jest uziemione - jeżeli istnieją co do tego
jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Uwaga! Unikać kontaktu z zakończeniami (bolcami) wtyczki podczas wkładania
lub wyjmowania wtyczki z gniazdka. Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Użycie kabla przedłużającego
Użycie kabla przedłużającego może spowodować niewielką utratę mocy.
Aby ograniczyć to zjawisko i zapobiec przegrzaniu, które może spowodować spalenie silnika,
należy zasięgnąć porady elektryka co do minimalnego przekroju kabla przedłużającego.
4. PRACA Z URZĄDZENIEM
Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy dokładnie zapoznać się z
poniższymi zaleceniami.
26
CZ
Цифровые обозначения в тексте относятся к изображениям на страницах 2
Montaż
Ferm
Технические характеристики
Электродвигатель
Потребляемая мощность
Скорость вращения без нагрузки
Скорость вращения Габариты режущего диска
Макс. глубина пропила при 90°
Макс. глубина пропила при 45°
Max. длина реза
Класс IP
Масса нетто
Уровень шумового давления (Lpa)
Уровень шумовой мощности(Lwa)
Значение вибрации
230 В~, 50 Гц
600 Вт
3000/мин
∅180 x ∅25.4 x 2.2 мм
25 мм
15 мм
400 мм
IP 54
26.8 кг
60.6 дБ(A)
73.6 дБ(A)
0.707 м/сек2
*S2=Максимальная продолжительность работы с мощностью 600 Вт
Проверьте машину, отьёмные части и принадлежности на наличие повреждений при
транспортировке.
Ferm
43
H
H
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas
kietoje pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl
prašome pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
CZ
SI
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar elektroniniai prietaisai surenkami
tinkamuose perdirbimo punktuose.
PL
Garantija
Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto garantinio talono.
LV
Rys.1
•
Ustawić narzędzie w pożądanym położeniu, po czym docisnąć pokrętła, śruby i
kątomierze.
•
Zwolnić pokrętło blokujące (12, Rys.1)
•
Włączyć urządzenie i zaczekać, aż ostrze osiągnie maksymalną prędkość przed
przystąpieniem do pracy.
•
Element obrabiany musi być mocno dociskany do blatu roboczego i szczeliny. Ostrze
powinno być do niego przykładane stopniowo i równo.
•
Cięcie powoduje, że ostrze traci prędkość. Należy więc co jakiś czas przerywać pracę, aby
ostrze powróciło do pełnej prędkości.
CE ATITIKTIES DEKLARACIJA (LT)
Atsakingai pareiškiame, kad šis
FRTC-600
atitinka šiuos standartus ar standartizavimo dokumentus
UA
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
GR
atitinkamai taisyklėms
Wymiana ostrza tnącego
Rys.1 - 2
PL
LV
LIT
RUS
Uwaga! Aby uniknąć obrażeń, jakie mogą być spowodowane przypadkowym
uruchomieniem urządzenia, przed przystąpieniem do wymiany ostrza należy
zawsze ustawić wyłącznik w pozycji “0” i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
UA
GR
•
•
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
nuo 01-01-2006
ZWOLLE NL
•
•
•
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
SI
Uwaga! Nigdy nie należy próbować wyjmować elementu obrabianego zanim
ostrze nie zostanie całkowicie zatrzymane. Jeżeli element obrabiany jest
przytrzymywany ręką, należy zachować najwyższą ostrożność, aby ręka nie
mogła dostać się w pole działania ostrza.
LT
RUS
CZ
Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (9, Rys. 1).
Używając odpowiedniego klucza maszynowego z otworem, poluzować nakrętkę (z lewym
gwintem) (1, Rys. 2).
Zdjąć kołnierz zewnętrzny (2, Rys. 2), a następnie ostrze piły (3, Rys. 2).
Przy zakładaniu nowego ostrza zwrócić uwagę na właściwy kierunek obrotu: punkty
zaznaczone na ostrzu piły oraz pokrywie zabezpieczającej (9, Rys. 1) muszą wskazywać
ten sam kierunek.
Zamocować kołnierz zewnętrzny, a następnie mocno dokręcić nakrętkę (Rys. 2).
Uwaga:
•
Należy upewnić się, że nowo zakładane ostrze nie jest wyszczerbione ani uszkodzone w
żaden inny sposób. W przypadku uszkodzenia ostrza nie należy go zakładać.
•
Zablokować wałek za pomocą mniejszego klucza i mocno dokręcić nakrętkę, posługując
się większym kluczem z otworem.
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
Mes siekiame nuolatos gerinti savo produkciją todėl pasiliekame teisę atskirai nepranešę
pakeisti gaminių techninius parametrus.
5. SERWIS I KONSERWACJA
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holandia
Przed przystąpieniem do konserwacji silnika, sprawdź czy wtyczka jest odłączona
od sieci.
Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały bezproblemowo przez długi czas i wymagały
konserwacji jedynie w niewielkim zakresie. Stałe poprawne działanie urządzenia zależy od
jego właściwej konserwacji i regularnego czyszczenia.
42
Ferm
Ferm
27
H
H
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścic regularnie miękką szmatką, najlepiej każdorazowo po użyciu.
Należy zwrócić uwagę, by usunąć pył i zabrudzenia z otworu wentylacyjnego. Poważniejsze
zabrudzenia należy usunąć miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Nie nalezy używać
żadnych środków rozpuszczających takich jak benzyna, alkohol, amoniak, itp. Środki tego
typu działają niszcząco na materiał, z którego wykonane są poszczególne części.
CZ
SI
Perspėjimas! Neimkite nupjautos dalies ir netraukite ruošinio, kol pjovimo diskas
dar nesustojo. Jei ruošinį laikote ranka būkite labai atsargūs ir patraukite ranką nuo
pjovimo disko.
Pjovimo disko keitmas
Pav. 1-2
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
PL
LIT
RUS
UA
Ochrona środowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym
opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do ponownego
przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne
musi być utylizowane w odpowiedni sposób.
GR
SI
Prieš keisdami pjovimo diską visada išjunkite prietaisą (į padėtį “0”) ir ištraukite
kištuką iš elektros tinklo lizdo, kad nesusižeistumėte.netyčia įsijungus prietaisui.
Awarie
W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem
serwisowym – adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu
niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być
zamawiane.
LV
CZ
•
•
•
•
•
Nuimkite apsauginį gaubtą (9, Pav. 1).
Naudokite tinkamo dydžio veržliaraktį atveržti veržlę (kairinis sriegis) (1, Pav. 2).
Nuimkite išorinį flanšą (2, Pav. 2), toliau- pjovimo diską (3, Pav. 2).
Dėdami naują pjovimo diską atkreipkite dėmesį į teisingą sukimosi kryptį: rodyklės ant
pjovimo disko ir apsauginio gaubto (9, Pav. 1) turi būti nukreiptos į tą pačią pusę.
Vėl uždėkite išorinį flanšą ir tvirtai priveržkite veržlę (Pav. 2).
PL
LV
LT
RUS
Pastaba:
•
Patikrinkite, ar ant pjovimo disko nėra įraižų ar kitokių matomų pažeidimų. Jei diska
sugadintas, jį reikia pakeisti.
•
Mažesniu veržliarakčiu laikykite veleną, o veržlę priveržkite didesniu veržlliarakčiu.
UA
GR
5. PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA
Gwarancja
Proszę zapoznać sie z warunkami umowy gwarancyjnej zamieszczonymi na załączonej karcie
gwarancyjnej.
Vykdydami variklio priežiūros darbus, įsitikinkite, kad prietaisas negauna elektros
srovės.
Firmos prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą laiką esant minimaliai priežiūrai. Nuolatinis
geras veikimas priklauso nuo tinkamos priežiū-ros ir reguliaraus valymo.
Valymas
Reguliariai minkštu skudurėliu valykite prietaiso korpusą, geriausiai kas kart pasinaudojus. Iš
ventiliacijos angų išvalykite dulkes ir nešva-rumus. Jei nešvarumai nenusivalo, išvalykite
minkštu skudurėliu suvilgytu muiliname vande-nyje. Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip
benzinas, spiritas, amoniako vanduo ir pan. Šie tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.
Tepimas
Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite dealizuotą
paveikslėlį, kuriame pavaizduotos užsakytinos detalės.
28
Ferm
Ferm
41
H
H
Stovo montavimas
Pav. 1
•
Sumontuokite keturias stalo kojas.
•
Gerai priveržkite tvirtinimo varžtus, kad stovas tvirtai stovėtų.
•
Įstatykite vandens talpą ir pritvirtinkite ją dviem fiksatoriais (13, Pav. 1)
•
Į vandens talpą įstatykite prietaisą.
CZ
SI
CE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI (PL)
CZ
Prijungimas prie maitinimo tinklo
Patikrinkite, ar elektros tinklas ir maitinimo laido kištukas atitinka prietaiso parametrus.
Patikrinkite prietaiso parametrų lentelę. Bet kokius pakeitimus gali daryti tik kvalifikuotas
elektrikas.
PL
LV
Niniejszym oświadczamy, że
FRTC-600
którego dotyczy instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i normami:
SI
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
PL
zgodnie z przepisami norm:
LV
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Perspėjimas! Prietaisas turi būti įžemintas.
LT
LIT
Od dnia 01-01-2006
ZWOLLE NL
RUS
RUS
Jei nubus pakankami įžemintas šis prietaisas gali sukelti elektros smūgį.
Perspėjimas! Nelieskite maitinimo laido šakutės kišdami arba traukdami kištuką.
Prisilietus galimas stiprus elektros smūgis.
UA
GR
Ilgintuvų naudojimas
Naudojant ilgintuvą sumažės galia. Pasitarkite su kvalifikuotu elektriku ir išsirinkite kuo
trumpesnį ilgintuvą, kad neprarastumėte galios ir neperkaistų variklis.
Ilginimo kabeliui reikia kištuko su įžeminimu, kurį būtų galima įjungi į tinklo lizdą su įžeminimu.
Kitame gale turi būti kištuko lizdas su įžeminimu, skirtas prijungti prie pačio prietaiso.
UA
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
GR
Jednym z założeń polityki firmy jest ciągłe ulepszanie produktów. Dlatego firma zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holandia
4. NAUDOJIMAS
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite šiuos punktus.
Pav. 1
•
Nustatykite prietaisą į reikiamą padėtį, priveržkite visas reguliavimo rankenėles, galinių ir
kampinio kreiptuvų veržtus.
•
Atveržkite blokatoriaus rankenėlę (12, Pav. 1)
•
Įjunkite pagrindinį jungiklį ir prieš pradėdami pjauti leiskite prietaisui pasiekti didžiausią
greitį.
•
Abiem rankomis tvirtai laikykite ruošinį atrėmę į darbastalį ir atramas, tada pradėkite
palengva tolygiai pjauti.
•
Pjaunat pjovimo disko greitis sulėtėja, todėl laikas nuo laiko reikia sumažinti slėgimą, kad
pjovimo diskas galėtų ir vėl įsisukti.
40
Ferm
Ferm
29
H
H
RADIĀLAIS FLĪŽU GRIEŠANAS DARBGALDS
CZ
•
•
Cipari urpmāk tekstā attiecas uz attēliem 2. lapaspusē
Pirms instrumenta izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.
Pārliecinieties, ka zināt, kā darbojas instruments un kā ar to strādāt. Apkopiet
instrumentu saskaņā ar šo lietošanas pamācību un nodrošiniet tā pareizu darbību.
Glabājiet šo lietošanas pamācību un citu pievienoto dokumentāciju kopā ar instrumentu.
SI
Ievads
Griezējdisku var noliekt jebkurā leņķī no 0° līdz 45°. Slīpās griešanas ierīci uz darba galda var
pagriezt jebkurā leņķī. Flīžu griešanas darbgalda darbības laikā sūknis var pievadīt ūdeni diskam;
tas pagarina griezējdiska kalpošanas laiku un samazina putekļu veidošanos. Griezējdisks
pārvietojas gar vadīklu taisnā līnijā, tādējādi nodrošinot taisnu un vienmērīgu griešanu.
LV
LIT
RUS
UA
GR
Saturs
1. Informācija par ierīci
2. Drošības instrukcijas
3. Ierīkošana
4. Darbgalda izmantošana
5. Serviss un apkope
CZ
Elektros sauga
Naudodamiesi elektros prietaisais visada lai-kykitės jūsų šalyje galiojančių darbų saugos
taisyklių. Taip sumažinsite gaisro, elektros smūgio ar traumos pavojų. Perskaitykite šias, taip
pat ir pridėtas saugos taisykles. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje!
SI
PL
Visada įsitikinkite, kad elektros šaltinio įtampa atitiktų nurodytą ant prietaiso
techninių duomenų lentelės.
LV
Kabelių ir kištukų keitimas
Pakeistus kabelius ir kištukus, senuosius iš kart išmeskite. Pavojinga į rozetę kišti niekur neprijungto kabelio kištuką.
PRCD
Portatyvus elektros srovės nutraukimo prietaisas
LT
RUS
Prijungimas prie vandens tiekimo linijos.
1) Prie vandens tiekimo linijų prijungiamų priemonėms, prijungimo prie vandens tiekimo linijų
instrukcijos, kad vanduo nedarytų įtakos priemonei, vandens naudojimas ir prijungimo
detalės turi tenkinti 14.5, žarnų, kitų gendančių kritinių dalių ir vandens tiekimo linijos
maksimalaus leidžiamo slėgio patikrinimas.
2) Prie vandens tiekimo linijų prijungiamiems prietaisams, kai pritaikomos, svarbios
sekančios instrukcijos:
•
Priemonėms, kurios išleidžiamos kartu su PRCD: Niekada nenaudokite priemonės
be kartu su ja komplektuojamo PRCD,
•
Priemonėms, kurios išleidžiamos su skiriamuoju transformatoriumi: Niekada
nenaudokite priemonės be komplektuojamo kartu su priemone arba šiose
instrukcijose nurodyto tipo transformatoriaus.
•
Elektros maitinimo laidą arbą jo kištuką gali pakeisti tik įmonė-priemonės gamintoja
arba jos įgaliota aptarnavimo organizacija,
•
Neleiskite, kad vanduo patektų ant elektrinių priemonės dalių, ir darbo zonoje esančių
žmonių.
1. INFORMĀCIJA PAR IERĪCI
Tehniskie dati
Spriegums
Patērētā jauda
Apgriezienu skaits tukšgaitā
Griezējdiska izmēri
Iezāģējuma lielākais dziļums 90°
Iezāģējuma lielākais dziļums 45°
Griezuma lielākais garums
IP kategorija
Neto svars
Trokšņu līmenis (Lpa)
Skaņas spiediena līmenis (Lwa)
Vibrāciju līmenis
Užstrigusį gaubtą reikia tuoj pat pataisyti.
Draudžiama išimti skėlimo peilį.
230 V~, 50 Hz
600 W
3000/ min
∅180 x ∅25.4 x 2.2 mm
25 mm
15 mm
400 mm
IP 54
26.8 kg
60.6 dB (A)
73.6 dB(A)
0.707 m/s2
UA
GR
3. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Surinkimas
Prieš reguliuodami ar taisydami prietaisą visada jį išjunkite ir ištraukite iš lizdo
kištuką!
*S2= Maksimâlais darbîbas laiks ar 600W jaudu
Pārbaudiet, vai instruments, tā detaļas un piederumi nav bojāti pārvadāšanas laikā.
Informācija parizstrādājumu
1 Att.
1. Skala.
30
Ferm
Ferm
39
H
H
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
CZ
SI
PL
LV
Fiksavimo rankenėlė
Rodyklė
Rankena
Kreipiamasis įrenginys
Kampo matuoklio tvirtinimo varžtas
Kampo matuoklio rankenėlė
Kampo matuoklio atrama
Apsauginis disko gaubtas
Kreiptuvas (centrinis, pakreiptas 45ľ kampu)
Dešinysis kreiptuvas
Darbinės galvutės judėjimo blokatoriaus rankenėlė
Vandens talpos fiksatoriai
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2. SAUGOS TAISYKLĖS
LT
RUS
UA
GR
CZ
SI
PL
LV
2. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Instrukcijoje naudojami šie simboliai:
Instrukcijā izmantoti šie simboli:
Įdėmiai perskaitykite instrukcijas.
Uzmanīgi lasiet instrukcijas
Remiantis atitinkamais Europos direktyvų standartais.
Saskaņā ar galvenajām pielietojamajām Eiropas direktīvu normām
Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio sugadinimo pavojų, nesilaikant šios
naudojimo instrukcijos.
Instrumenta sabojāšanās un/vai traumu gūšanas, nāves iestāšanās risks šīs
instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā
Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio sugadinimo pavojų, nesilaikant šios
naudojimo instrukcijos.
Norāda elektriskās strāvas trieciena draudu bīstamību
Tučtuojau ištraukite kištuką iš rozetės ir atjunkite nuo elektros srovės, jei laidas yra
pažeistas arba vyksta remonto darbai.
Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas
Naudokite klausą ir akis saugančias priemones.
Lietojiet aizsargbrilles un prettrokšņa austiņas
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar elektroniniai prietaisai surenkami
tinkamuose perdirbimo punktuose.
Bojātu un/vai brāķētu elektrisko vai elektronisko aparātu ir jānogādā atbilstošās
otrreizējās pārstrādes vietās
Specifinės saugos taisyklės
•
Prieš darbą patikrinkite ar prietaisas nesu-gedęs, ypač deimantinis diskas. Kad būtų
užtikrintas nepriekaištingas staklių veikimas visos dalys turi būti sumontuotos ir atitikit
reikalavimus. Prieš toliau naudojantis prietaisu reiki aptikrinti ar nesugadinti apsau-giniai
gaubtai ar kitos lengvai pažeidžiamos dalys ir įsitikinti, kad jos tinkamai veikia. Judančios
dalys, ypač apsauginis deimantinio disko gaubtas turi būti gerai primontuotos ir
neužsikirsti. Nenaudokite prietaisų, kurių negalima išjungti jungikliu.
•
Draudžiama naudoti užstrigusį deimantinio disko apsauginį gaubtą, arba jį nuimti.
38
Fiksācijas rokturis.
Indikators.
Vadības rokturis.
Vadīkla.
Slīpās griešanas ierīces stiprinošā bultskrūve.
Slīpās griešanas ierīces rokturis.
Slīpās griešanas balsts.
Diska aizsargapvalks.
Kreisās puses gala norobežojums (45° gala slīpums).
Labās puses gala norobežojums.
Bloķētāja rokturis (darba galviņas kustība).
Ūdens rezervuāra fiksatori.
Ferm
LIT
RUS
UA
GR
Īpaši drošības tehnikas noteikumi, kas jāivēro, strādājot ar flīžu griešanas darbgaldu
•
Strādājot ar darbgaldu, vienmēr ieteicams valkāt aizsargbrilles, respiratoru, dzirdes
aizsarglīdzekļus, cimdus un apavus ar neslīdošu zoli.
•
Darbagalda virsmai vienmēr ir jāatrodas horizontālā stāvoklī, tā nedrīkst būt saskrāpēta
un uz to nedrīkst izdarīt pārlieku lielu spiedienu;
•
Nekad netuviniet rokas griezējdiskam, kurš darbojas.
•
Pirms sākat atbrīvot disku, kurš ir ieķīlējies, pārliecinieties, ka darbgalds ir izslēgts un
atvienots no elektriskās strāvas padeves (kontaktdakša ir izvilkta no kontaktligzdas).
Ferm
31
H
H
CZ
•
•
•
•
SI
•
PL
•
•
LV
Aizliegts zāģēt maza izmēra sagataves, kā arī izmantot darbgaldu citiem mērķiem.
Darbgalda darbības laikā ūdens rezervuāram vienmēr ir jābūt pilnam.
Aizliegts ūdens vietā izmantot citus šķīdumus.
Rūpīgi kopiet darbgaldu, uzturiet griezējdisku tīru un uzasinātu. Regulāri pārbaudiet
kontaktdakšas, elektriskās strāvas padeves vada un ūdens padeves šļūtenes stāvokli.
Darbgalda dīkstāves laikā, ka arī pirms tehniskās apkopes darbu veikšanas darbgalds ir
jāatvieno no elektriskās strāvas padeves. Iekārtas rezerves daļu maiņu drīkst veikt tikai
kvalificēts personāls.
Pirms novākt vai novietot darbgaldu ilgstošai uzglabāšanai, obligāti bloķējiet darbgalda
darba bloka galviņu (12, 1. Att.).
Ja darbgalds netiek izmantots, tas ir jāuzglabā sausā telpā.
Elektrības drošība
Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās, elektriskās strāvas trieciena un individuālās traumas
risku, lietojot elektriskās mašīnas, ievērojiet jūsu valstī pielietojamos drošības noteikumus.
Izlasiet zemāk dotās drošības instrukcijas, kā arī pievienotās drošības instrukcijas. Glabājiet šīs
LIT
RUS
Vienmēr pārbaudiet, vai elektriskā tīkla parametri vietā, kur tiek pieslēgta iekārta,
sakrīt ar parametriem uz iekārtas datu plāksnītes.
UA
Kabeļu vai kontaktdakšu nomaiņa
Pēc kabeļu vai kontaktdakšu nomaiņas, vecie kabeļi un kontaktdakšas nekavējoties jāutilizē.
Atsevišķa kabeļa pievienošana elektriskajam tīklam ir bīstama.
GR
RADIALINĖS PLYTELIŲ PJOVIMO STAKLĖS
CZ
Tekste skaičiai nurodo į 2 pusl. pateiktus paveikslėlius
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskai-tykite šią instrukciją. Įsitikinkite, kad
žinote kaip prietaisas veikia ir kaip juo naudotis. Kad prietaisas veiktų tinkami,
eksploatuokite jį pagal instrukcijos nurodymus. Saugokite šią instrukciją ir
pridedamą dokumentaciją kartu su prietaisu.
SI
PL
Naudojimo sritis
Pjovimo diską galima pakreipti nuo 0° iki 45°. Ant stalo esantį kreiptuvą galima pasukti bet kokiu
kampu. Pjaunant galima siurbliu pilti vandenį ant pjovimo disko. Tai pratęsia pjovimo disko
tarnavimo laiką ir neleidžia dulkėti. Pjovimo diskas juda išilgai kreipiamojo įrenginio
užtikrindamas pjovimo lygumą.
Pieticība
1. Naudojimo instrukcija
2. Saugos taisyklės
3. Paruošimas naudojimui
4. Naudojimas
5. Priežiūra eksploatacija
LV
LT
RUS
UA
GR
1. PRIETASIO DUOMENYS
Techniniai duomenys
PRCD
Portatīva strāvas pārtraukšanas ierīce.
Pieslēgšana ūdens padevei:
1) Instrumentiem, kas paredzēti pieslēgšanai pie ūdens padeves, instrukcijām pieslēgšanai
pie ūdens padeves, ūdens un detaļu lietošanai jāatbilst 14.5, lai novērstu ierīces bojāšanu
ūdens iedarbībā, un jāpārbauda caurules un citas būtiskas detaļas, kas varētu bojāties, un
jāievēro maksimālais pieļaujamais ūdens padeves spiediens.
2) Instrumentiem, kas paredzētas pieslēgšanai pie ūdens padeves, sekojošo instrukciju
būtība, ja tās ir piemērojamas:
•
Instrumentiem ar strāvas pārtraukšanas ierīci: nekādā gadījumā nelietot ierīci bez
strāvas pārtraukšanas ierīces, kas piegādāta kopā ar instrumentu.
•
Instrumentiem ar izolējošu transformatoru: nekādā gadījumā nelietot ierīci bez
transformatora, kas piegādāts kopā ar instrumentu vai kas neatbilst šajās instrukcijās
aprakstītajam modelim.
•
Kontaktdakšas vai vada nomaiņu vienmēr jāveic instrumenta ražotājam vai tā
tehniskās apkopes organizācijai.
•
Novērsiet ūdens piekļūšanu elektriskajām instrumenta daļām un cilvēkiem darba
vietā.
Įtampa
Naudojamoji galia
Tuščios eigos greitis
Disko skersmuo
Didžiausias pjovimo gylis 90°
Didžiausias pjovimo gylis 45°
Didžiausias prapjovos ilgis
IP kategorija
Masė
Lpa (garso slėgis)
Lwa (garso galingumas)
Vibracija
230 V~, 50 Hz
1400 W
3000/ min
180 x ∅25.4 x 2.2 mm
25
15
400
IP 54
26.8 m
60.6 dB (A)
73.6 dB (A)
0.707 m/s2
*S2= Maksimalus darbo laikotarpis esant 600 W sunaudojamam galingumui
Patikrinkite, ar transportuojant nebuvo pažeistas prietaisas, atskiros dalys ar priedai.
Prietaiso elementa
Pav. 1
1. Skalė
32
Ferm
Ferm
37
H
H
CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (LV)
3. IERĪKOŠANA
CZ
CZ
SI
Apliecinām, ka šis izstrādājums
FRTC-600
atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:
PL
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Montāža
saskaņā ar šādiem priekšrakstiem:
LV
Skrūvgalda montāža
1. Att.
•
Piestipriniet pie galda četras kājiņas.
•
Pārliecinieties, ka skrūves ir kārtīgi pievilktas, tādējādi nodrošinot uzstādījuma izturību.
•
Novietojiet ūdens rezervuāru uz darbgalda un nostipriniet to, izmantojot divus fiksatorus
(13, 1. Att.).
•
Ievietojiet ierīci ūdens rezervuārā.
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
01-01-2006
ZWOLLE NL
RUS
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
PL
LV
LIT
RUS
Instrumenta pievienošana elektriskās strāvas padevei
Pārliecinieties, ka elektriskās strāvas spriegums un kontaktdakša atbilst Jūsu darbgalda
datiem. Lai to izdarītu, pārbaudiet datus, ko ražotājs minējis ierīces tehnisko datu tabulā.
Jebkuras izmaiņas drīkst veikt tikai kvalificēts speciālist (elektriķis).
UA
GR
SI
Uzmanību! Aizliegts pievienot darbgaldu elektriskās strāvas padevei tik ilgi, kamēr
nav samontētas visas darbgalda detaļas un veikta pilnīga darbgalda
noregulēšana, kamēr lietotājs nav izlasījis un sapratis darba drošības tehnikas
noteikumus un darbgalda lietošanas kārtību.
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
UA
GR
Izmantojot šo ierīci, mēs īpaši iesakām izmantot PSI (Pārpalikušās strāvas ierīce)
ne vairāk kā 30 mAuz kontaktrozeti.
Uzņēmums Ferm pastāvīgi uzlabo savus izstrādājumus, tāpēc to tehniskie dati var tik mainīti
bez iepriekšēja brīdinājuma.
Uzmanību! Šis darbgalds ir jāiezemē!
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nīderlande
Nepareizi iezemējot flīžu griešanas darbgaldu, varat gūt elektriskās strāvas triecienu.
Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pareizi iezemēta. Ja Jums rodas šaubas, lūdziet
konsultāciju kvalificētam speciālistam (elektriķim).
Uzmanīgi! Ievietojot kontaktdakšu kontaktligzdā un izņemot to no turienes,
nepieskarieties kontaktdakšai, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena
gūšanas.
Pagarinātāju izmantošana
Pagarinātāju izmantošana vienmēr nedaudz samazina jaudu. Lai jaudas zudumus
samazinātu līdz minimumam, kā arī, lai izvairītos no elektriskā dzinēja pārkaršanas un
pārdegšanas, iesakām lūgt konsultāciju kvalificētam speciālistam (elektriķim), kas Jums
palīdzēs noteikt, kāds tieši pagarinātājs un ar kādu dzīslu šķērsgriezumu Jums ir
nepieciešams.
Pagarinātāja vienā galā ir jābūt iezemētai kontaktdakšai, kas ir jāpievieno elektriskās strāvas
padeves avotam, bet otrā galā – sazemētai kontaktligzdai, kas ir piemērota darbgalda
elektriskās strāvas padeves vada kontaktdakšai.
36
Ferm
Ferm
33
H
H
Kompānijas iekārtas ir paredzētas drošai, ilgstošai lietošanai ar minimāliem apkopes
izdevumiem. Veiksmīga instrumenta ekspluatācija ir atkarīga no pienācīgas apkopes un
regulāras tīrīšanas.
4. DARBGALDA IZMANTOŠANA
CZ
Pirms darbgalda lietošanas lūdzu izlasiet un iegaumējiet turpmāk minētos
norādījumus!
SI
PL
LV
LT
RUS
1. Att.
•
Ierīkojiet darbgaldu nepieciešamajā stāvoklī, pēc tam pievelciet visas regulējošās
skrūves un rokturus, gala norobežojumu skrūves un slīpās griešanas ierīces skrūves.
•
Atbloķējiet bloķēšanas rokturi (12, 1. Att.).
•
Pirms sākt darbu ar darbgaldu, ieslēdziet darbgaldu, nospiežot slēdzi, un ļaujiet dzinējam
sasniegt lielāko ātrumu.
•
Stingri turot un piespiežot sagatavi darbgaldam un ierobežotājam, vienmērīgi un līdzeni
tuviniet griezējdisku sagatavei.
•
Griešanas laikā griezējdiska griešanas ātrums samazinās. Tāpēc laiku pa laikam to
nedrīkst nodarbināt, lai tas atkal uzņemtu pilnus apgriezienus.
Uzmanību! Kamēr griezējdisks nav pilnībā apstājies, aizliegts ņemt flīzes
nogrieztās daļas vai novākt fiksēto sagatavi. Ja griešanas laikā sagatave tiek
turēta rokās, ievērojiet piesardzību un turiet rokas drošā attālumā no griezējdiska.
UA
Griezējdiska maiņa
1. - 2. Att.
GR
•
•
•
Tīrīšana
Instrumenta korpusu regulāri slaukiet ar mīkstu lupatiņu, vēlams, pēc katras lietošanas reizes.
Ventilācijas atveres jāuztur tīrībā. Noturīgu netīrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu, ziepju
šķīdumā samitrinātu lupatiņu. Nekad nelietojiet tādus šķīdinātājus kā benzīns, spirts,
amonjaka šķīdums u.tml. Šie šķīdinātāji var sabojāt plastikāta detaļas.
SI
PL
Eļļošana
Instrumentam papildu eļļošana nav nepieciešama.
LV
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite dealizuotą
paveikslėlį, kuriame pavaizduotos užsakytinos detalės.
LT
RUS
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas
kietoje pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl
prašome pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
UA
GR
Bojātu un/vai brāķētu elektrisko vai elektronisko aparātu ir jānogādā atbilstošās
otrreizējās pārstrādes vietās
Uzmanību! Lai izvairītos no traumas, kas var rasties, ja darbgalds nejauši
ieslēdzas, pirms griezējdiska maiņas vienmēr iestatiet slēdzi stāvoklī „0” un
atvienojiet darbgaldu no elektriskās strāvas padeves.
•
•
CZ
Noņemiet aizsargapvalku (9, 1. Att.).
Izmantojot atbilstoša izmēra uzgriežņu atslēgu, atlaidiet uzgriezni (ar kreiso vītni) (1, 2.
Att.).
Noņemiet ārējo atloku (2, 2. Att.), pēc tam griezējdisku (3, 2. Att.).
Ievietojot jaunu disku, pārliecinieties, ka tas tiek ierīkots pareizajā griešanās virzienā:
izciļņiem uz griezējdiska un aizsargapvalka (9, 1. Att.) ir jābūt vienā virzienā.
Novietojiet atpakaļ ārējo atloku un stingri pievelciet uzgriezni (2. Att.).
Garantija
Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā, pievienotā garantijas talonā.
Piezīmes:
•
Apskatiet jaunu griezējdisku, vai uz tā nav robu un citu redzamu bojājumu. Ja tādus
atrodat, noņemiet griezējdisku.
•
Pieturot vārpstu ar maza izmēra uzgriežņu atslēgu, stingri pievelciet uzgriezni ar liela
izmēra uzgriežņu atslēgu.
5. SERVISA UN TEHNISKĀ APKOPE
Pirms veikt ar dzinēja apkopi saistīto darbu pārliecinieties, vai instrumenta vada
kontaktdakša nav pievienota tīkla kontaktligzdai.
34
Ferm
Ferm
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement