Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line (`14).indd

Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line (`14).indd
delmara 88 s-line - delmara 125 s-line
installatiehandleiding
2
manuel d’installation (seulement la belgique)
16
1
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 1
24-09-14 14:57
1.
Voorwoord
2.
Veiligheidsinstructies
3.
Plaatsen van de ruimte temperatuur sensor
4. Minimale eisen aan het rookkanaal / schoorsteen
4.1 Minimale eisen waaraan de schoorsteen moet voldoen
5. Aansluitpunt van de schoorsteen aan de kachel
6. Aansluiten van de verbrandingslucht leiding
7. Benodigde ventilatie van de ruimte tijdens een in bedrijf zijnde kachel
8.
Plaatsen van de kachel
9. Elektrische aansluiting
9.1 Elektrisch schema
10. Eerste ingebruikname
11. Technische gegevens
G
Alle afbeeldingen waarnaar in deze handleiding verwezen wordt,
bevinden zich achterin de handleiding
1
2
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 2
24-09-14 14:57
1. Voorwoord:
Deze installatiehandleiding is bedoeld voor gebruik door personen met voldoende kennis op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en verbrandingstechniek. Let op: verkeerde en/of onjuiste installatie van de kachel kan resulteren
in ernstig lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen.
Schade veroorzaakt door verkeerde/onjuiste installatie en/of het niet opvolgen
van de adviezen in deze handleiding valt niet onder de garantie. Fabrikant noch
distributeur zijn verantwoordelijk voor de interpretatie van deze informatie en
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik ervan.
Vanwege technische verbeteringen kunnen gegevens, specificaties en parameters
zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De juiste specificaties staan vermeld op het typeplaatje.
De kachel moet worden geïnstalleerd door een erkende Qlima-installateur. Alleen
dan is de eindgebruiker er zeker van dat de installateur over voldoende deskundigheid en productkennis beschikt.
De kachel werkt alleen veilig als hij is aangesloten op een professioneel geïnstalleerde, goed functionerende schoorsteen/rookafvoer. De schoorsteen/rookafvoer
moet altijd worden geïnstalleerd volgens de plaatselijke regels en/of de voorschriften van de verzekeraar en/of de instructies in deze handleiding. De meest
strikte regels prevaleren.
Ook bij installatie met een goede schoorsteen/rookafvoer en met rechtstreekse
toevoer van verse lucht naar de kachel kan de kachel nooit worden beschouwd als
een ruimte onafhankelijk verbrandingssysteem.
De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter illustratie en uitleg en
kunnen afwijken van de door u gekochte kachel.
1
3
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 3
24-09-14 14:57
2. Veiligheidsaanwijzigingen:
G
LET OP! Alle afbeeldingen in deze handleiding en op de verpakking zijn
alleen bedoeld als toelichting en indicatie en kunnen enigszins afwijken
van het apparaat dat u heeft gekocht. Alleen de werkelijke vorm is
belangrijk.
Het niet opvolgen van de in deze handleiding gegeven eisen zou kunnen
leiden tot gevaarlijke situaties en leidt ertoe dat de garantie vervalt.
Installeer dit apparaat alleen als het voldoet aan de plaatselijke/landelijke wetgeving, verordeningen en normen. Deze kachel is bedoeld voor het verwarmen van
ruimten in woningen en is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis in woonkamers, keukens en garages op droge plaatsen in normale huishoudelijke situaties.
Installeer de kachel niet in slaap- of badkamers.
De correcte installatie van deze kachel is uiterst belangrijk voor het juist functioneren van het product en voor uw persoonlijke veiligheid. Daarom gelden de
volgende aanwijzingen:
•
Deze kachel moet worden geïnstalleerd door een door Qlima geautoriseerde verwarmings- of installatiemonteur, anders is de garantie niet van kracht.
Als de in deze handleiding verstrekte gebruiksaanwijzingen afwijken van
de plaatselijke en/of regionale wetgeving, moet de strengste voorwaarde
worden toegepast. De fabrikant en distributeur wijzen uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid van de hand in geval de installatie niet voldoet aan
de lokale wet- en regelgeving en/of in geval van onjuiste beluchting en ventilatie en/of een foutief gebruik.
•
De kachel mag alleen worden geïnstalleerd in een vertrek waarvan de locatie, de bouwconstructie en het gebruik het veilige gebruik van de kachel
niet belemmeren.
Neem bij problemen met uw kachel of als u deze handleiding moeilijk kunt lezen
of niet (helemaal) begrijpt altijd direct contact op met uw dealer of installateur.
•
Voor het verbranden van pellets is zuurstof, en dus lucht, vereist.
Zorg ervoor dat de leiding voor de verbrandingslucht te allen tijde verse
lucht van buiten aan kan zuigen.
•
Dek luchtinlaten en -uitlaten nooit af en controleer regelmatig of de luchtinlaat vrij is van vervuiling.
•
Vervoer de kachel met de juiste apparatuur. Als niet de juiste apparatuur
wordt gebruikt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan de
kachel.
•
Plaats geen brandbare voorwerpen en/of materialen binnen 200 mm van de
zijkanten en 200 mm van de achterzijde van de kachel of binnen 800 mm
van de voorkant van de kachel.
•
De kachel is ontworpen voor vrijstaande installatie en is niet geschikt voor
inbouw. Houd een vrije afstand van 200 mm tussen de muren en de zij-/ach-
1
terkanten van de kachel aan.
4
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 4
24-09-14 14:57
•
Tijdens gebruik kan de kachel aan de buitenkant erg heet worden. Laat
NOOIT kinderen zonder toezicht bij de kachel achter. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de kachel spelen.
•
Deze kachel is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van
of aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben
gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat
de hierboven genoemde personen ook nooit zonder toezicht bij de verpakking. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal.
•
Tijdens gebruik kan de kachel aan de buitenkant erg heet worden. Gebruik
geschikte, hittebestendige persoonlijke beschermingen zoals hittebestendige handschoenen bij het bedienen van de kachel.
•
Gebruik tijdens het installeren en bij het onderhoud van de kachel altijd
de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, handschoenen enz.
•
Wees voorzichtig wanneer u de kacheltrechter (bij)vult met pellets wanneer
de kachel (nog) heet is. Zorg ervoor dat de zak met pellets geen vuur kan
vatten.
•
Pas op met brandbare kleding; deze kan in brand vliegen als u te dicht bij
het vuur in de kachel komt.
•
Werk niet met brandbare oplosmiddelen in dezelfde ruimte waar de kachel
brandt. Voorkom risico’s; verwijder brandbare oplosmiddelen en andere
brandbare materialen uit het vertrek.
•
De kachel is zwaar; laat de sterkte van de vloer door een geautoriseerd expert controleren.
•
Gebruik enkel droge houten pellets van een goede kwaliteit zonder resten
van lijm, hars of additieven. Diameter 6 mm. maximum lengte 30 mm.
•
Gebruik geen andere brandstof dan de vermelde houten pellets. Andere
brandstoffen zoals bijvoorbeeld - houten werkafval met lijm en/of solventen, - afvalhout in het algemeen, - karton, - vloeibare brandstof, - alcohol,
-petroleum, - benzine, -afvalmateriaal of vuilnis, enz. zijn verboden.
•
Slecht, nat, geïmpregneerd of geverfde brandstof leidt tot de vorming van
condens en/of roet in de schoorsteen of in de kachel. Dit leidt tot verminderde prestaties en mogelijk gevaarlijke situaties.
•
Laat de schoorsteen regelmatig schoonmaken en vegen volgens de lokale
wet- en regelgeving en/of zoals voorgeschreven door uw verzekering. Bij
ontbreken van lokale wet- en regelgeving en/of een voorschrift van de verzekering: laat tenminste tweemaal per jaar (de eerste keer aan het begin
van het stookseizoen) uw totale kachelsysteem -inclusief schoorsteen- door
een geautoriseerd specialist nakijken en onderhouden. Bij intensief gebruik
van de kachel moet het hele systeem, inclusief schoorsteen, vaker worden
schoongemaakt.
•
Gebruik de kachel niet als barbecue.
Sluit slechts één kachel aan per rookkanaal. Het aansluiten van meerdere
kachels op hetzelfde rookkanaal kan leiden tot gevaarlijke situaties.
1
5
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 5
24-09-14 14:57
Voor deze kachel is ook een elektrische voeding nodig. Lees de onderstaande
waarschuwingen en opmerkingen goed door:
•
Gebruik geen beschadigde voedingskabel.
•
Een beschadigde stroomkabel mag alleen worden vervangen door de leverancier of door een bevoegde persoon of een bevoegd servicepunt.
•
Klem de kabel niet vast en buig hem niet.
•
Zorg ervoor dat de voedingskabel geen hete delen van de kachel raakt.
•
Sluit het apparaat NOOIT met behulp van een verlengkabel aan. Als er geen
geschikt, geaard stopcontact beschikbaar is, dient u er een te laten installeren door een erkende elektricien.
•
Controleer de netspanning. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor geaarde stopcontacten - Aansluitspanning 230 Volt/ ~50 Hz.
Het apparaat MOET altijd een geaarde aansluiting hebben. Als de voeding
niet geaard is, mag u het apparaat absoluut NIET aansluiten.
•
De stekker moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn als het apparaat is aangesloten.
•
Plaats het apparaat niet direct onder een wandcontactdoos.
Controleer alvorens het apparaat aan te sluiten of:
•
De aansluitspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
•
Het stopcontact en de voeding geschikt zijn voor het apparaat.
•
De stekker aan de kabel in het stopcontact past.
G
Laat de elektrische installatie door een erkende expert controleren als u
niet zeker weet of alles in orde is.
•
Dek luchtinlaten en -uitlaten nooit af.
•
Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
•
Laat het apparaat nooit in contact komen met water. Sproei nooit water
over het apparaat en dompel het niet in water onder, anders kan er kortsluiting ontstaan.
•
Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat
schoonmaken of voordat u het apparaat of een onderdeel van het apparaat
gaat vervangen.
•
Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoud te plegen aan
de kachel.
•
Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
•
Wijzigingen aanbrengen aan het apparaat is niet toegestaan. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Tevens vervalt hierdoor de garantie.
•
Berg de installatie- en de gebruikshandleiding goed op.
• Handel in noodgevallen altijd volgens de aanwijzingen van de brandweer.
1
6
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 6
24-09-14 14:57
3. Plaatsen van de ruimte-temperatuursensor
De ruimtetemperatuursensor bevindt zich aan de achterzijde van de kachel. Rol de
kabel van de sensor zover af dat het uiteinde van de sensor zich 10 cm van de vloer
bevindt (zie afbeelding 1). Zorg ervoor dat de sensor niet tegen de warme delen
van de kachel aankomt.
4. Minimale eisen aan het rookkanaal / schoorsteen
De schoorsteen / het rookkanaal is een zeer belangrijk onderdeel van de installatie.
In dit hoofdstuk word gesproken over de minimale eisen waaraan het rookkanaal
/ schoorsteen van de pellet kachel moet voldoen om een goede werking van de
kachel te waarborgen.
G
Plaatselijke / nationale regels, voorschriften, verordeningen en
normen moeten te allen tijde in acht genomen worden. Wanneer de
in deze handleiding verstrekte installatievoorschriften afwijken van
de plaatselijke / nationale en/of regionale wetgeving moeten de laatst
genoemde voorwaarden worden toegepast.
De fabrikant en distributeur wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de
hand indien:
•
De installatie niet voldoet aan de nationale / lokale wetgeving.
•
Indien er geen sprake is van nationale / lokale wetgeving, de minimale gestelde eisen ten aanzien van de installatie zoals hier beschreven niet opgevolgd worden.
4.1 Minimale eisen waaraan de schoorsteen moet voldoen
1. Er mag slechts één apparaat op de schoorsteen worden aangesloten. Meerdere apparaten aansluiten op één en dezelfde schoorsteen is niet toegestaan. Sluit nooit twee kachels, een afzuigkap en een kachel, een tweede
schoorsteen enz. enz. aan op één schoorsteen. Zie afbeelding 2.
2. Maak voor het installeren van de schoorsteen uitsluitend gebruik van goedgekeurd installatiemateriaal. De schoorsteen van de pelletkachel moet hittebestendig zijn (minimaal 450°C). Raadpleeg de plaatselijke / nationale
regels, voorschriften, verordeningen en normen voor de eisen van installatiematerialen voor schoorstenen.
3. De schoorsteen en de uitmonding van de schoorsteen moet op voldoende
afstand worden geplaatst van brandbare en ontvlambare materialen. Raadpleeg de plaatselijke / nationale regels, voorschriften, verordeningen en
normen voor de gestelde installatie-eisen.
4. De kachel moet worden aangesloten op een schoorsteen met een diameter
welke gelijk is aan de opgegeven specificaties in tabel 1 van deze installatie1
7
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 7
24-09-14 14:57
handleiding. Een schoorsteen met een grotere diameter is toegestaan, met
een maximale diameter van 150 mm, mits deze voldoet aan de opgegeven
schoorsteen trek.
5. Raadpleeg, voor het plaatsen van een smoorklep in het schoorsteenkanaal
de plaatselijke / nationale regels, voorschriften, verordeningen en normen
of dit is toegestaan.
6. Er mag geen elektrisch bedrading door de schoorsteen of nabij de schoorsteen zijn / worden geïnstalleerd.
7. De schoorsteen moet rookdicht worden opgeleverd.
8. De schoorsteen moet verticaal worden geïnstalleerd en wel zo, dat er geen
blokkades van de rookgassen kan optreden. Indien een gedeelte van de
schoorsteen toch horizontaal moet worden geïnstalleerd, mag de lengte
van het horizontale gedeelte maximaal 2 meter zijn en moet het horizontale gedeelte een stijging hebben, in de afvoerrichting van de rookgassen
van minimaal 5°. Zie tabel 1.
9. Voor een overzicht van het aantal bochten en T-stukken de hoogte van de
schoorsteen en de te gebruiken binnendiameter van de buizen van het
rookkanaal, zie tabel 1.
10. Er wordt aanbevolen om een T-stuk met aan de onderzijde een inspectieluik
te monteren direct op het aansluitkanaal van de kachel. Indien er aan het
aansluitkanaal van de kachel een horizontaal gedeelte wordt gemonteerd,
wordt geadviseerd direct na dit horizontale gedeelte een T-stuk met aan de
onderzijde een inspectieluik te monteren. Eventueel vocht en vaste bestanddelen worden opgevangen in dit T-stuk en kunnen door openen van het inspectie luik worden verwijderd. Het inspectie luik moet rook – en waterdicht
zijn.
11. De uitmonding van de schoorsteen moet worden voorzien van een goedgekeurde schoorsteenkap.
12. De schoorsteen en de kachel moeten eenvoudig toegankelijk zijn voor inspectie en reinigen.
13. De kachel mag niet worden gebruikt om de schoorsteen / rookkanaal te
ondersteunen.
14. Indien er gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaand rookkanaal /
schoorsteen laat deze alvorens de kachel te installeren reinigen door een
erkend schoorsteenreinigingsbedrijf. Aanwezig roet en verbrandingsresten
kunnen de doorgang van een bestaand rookkanaal / schoorsteen verkleinen
waardoor de kachel niet goed functioneert. Opeenhoping van roet en andere vervuilingen kunnen vlam vatten en gevaarlijke situaties veroorzaken.
Indien een bestaand rookkanaal / schoorsteen een diameter van meer dan
1
150 mm heeft, moet deze worden aangepast en geschikt worden gemaakt
8
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 8
24-09-14 14:57
voor een pelletkachel door het plaatsen van een buis door de bestaande
schoorsteen.
Laat een bestaande schoorsteen controleren door een erkend
schoorsteenbedrijf of deze geschikt is voor het verbranden van vaste
brandstof zoals pellets.
15. De trek van de schoorsteen moet 11Pa (plus of min 1Pa) bedragen. Deze trek
moet worden gemeten als de schoorsteen warm is. Een tekort aan trek kan
tot gevaarlijke situaties leiden omdat rookgassen de ruimte kunnen binnendringen.
16. Plaats nooit een rookgasventilator in of op het rookkanaal / schoorsteen. De
kachel zelf is voorzien van een rookgasventilator. Door het plaatsen van een
extra rookgasventilator in of op het kanaal kan een goede werking van de
kachel in het gedrang komen.
17. Een schoorsteen of een gedeelte van de schoorsteen welke buitenshuis gemonteerd is moet dubbelwandig worden uitgevoerd. Zie afbeelding 3. Binnenshuis mag een enkelwandige pijp gebruikt worden.
Afbeelding 3:
A.
Verticaal gedeelte van de schoorsteen
B.Lucht inlaat
C.Afsluitbaar T- Stuk
D.
enkelwandige pijp
E.Dubbelwandige pijp
F.Horizontaal gedeelte van de schoorsteen.
18. Voor voorbeelden van de installatie van een pelletkachel zie afbeelding 4A
t/m 4E.
Afbeelding 4A:
A.Trekkap
B.Muurbeugel
C.Schoorsteenpijp verbindingsring
D.Dubbelwandige kachelpijp
E.Dubbelwandig geïsoleerde muurdoorvoer
F.T-Stuk met afsluitdop
G.Afsluitdop
H.
Verbrandingslucht aanzuigleiding
I.Enkelwandige schoorsteenpijp (mag ook dubbelwandig worden
uitgevoerd)
J.Dubbelwandige schoorsteenpijp (mag ook enkelwandig worden
uitgevoerd)
Afbeelding 4B:
A.Trekkap
B.Stormkraag
C.Dak ondersteuningsplaat
1
9
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 9
24-09-14 14:57
D.
Verdieping ondersteuningsplaat
E.Schoorsteenpijp verbindingsring
F.Dubbelwandige geïsoleerde schoorsteenpijp
G.
Verdieping ondersteuningsplaat
H.Brand separatieplaat
I.Dubbelwandige geïsoleerde schoorsteenpijp (mag tot het plafond
ook enkelwandig worden uitgevoerd)
J.T-Stuk met dop
K.
Verbrandingslucht aanzuigleiding
Afbeelding 4C:
A.Trekkap
B.Stormkraag
C.Dak ondersteuningsplaat
D.
Verdieping ondersteuningsplaat
E.Schoorsteenpijp verbindingsring
F.Concentrische schoorsteenpijp
G.
Verdieping ondersteuningsplaat
H.Brand separatieplaat
I.Concentrische schoorsteenpijp
J.Concentrisch T-Stuk met dop
K.
Verbrandingslucht aanzuigleiding, de verbrandingslucht wordt
aangezogen via de concentrische pijp.
Afbeelding 4D:
A.Trekkap
B.
Vernauwing plaat van bestaande schoorsteen
C.Schoorsteenpijp ter verkleining van de diameter bestaande schoorsteen
D.Aansluitstuk
E.Brand separatieplaat
F.Schoorsteenpijp verbindingsring
G.Dubbelwandig geïsoleerde schoorsteenpijp (mag tot de aansluiting
van de schoorsteen ook enkelwandig worden uitgevoerd)
H.T-Stuk met dop
I.
Verbrandingslucht aanzuigleiding
Afbeelding 4E:
A.Dubbelwandig geïsoleerde muurdoorvoer
B.Horizontale trekkap
C.Rozet
D.T-Stuk met afsluitdop
E.
Verbrandingslucht aanzuigleiding
F.Enkelwandige schoorsteenpijp (mag ook dubbelwandig worden
uitgevoerd)
1
10
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 10
24-09-14 14:57
Gegevens minimale eisen schoorsteenafmetingen
Inwendige
diameter van
het rookkanaal
80 mm
Inwendige
diameter van
het rookkanaal
100 mm
Minimale schoorsteenlengte verticaal
2.5 m
2.5 m
Maximale schoorsteenlengte verticaal
7.0 m
10 m
Maximale schoorsteenlengte verticaal in
het geval van één T-stuk of één bocht
7.0 m
10 m
Maximale schoorsteenlengte verticaal in
het geval van twee haakse bochten (90º)
en één T-stuk
5.0 m
8.0 m
Maximaal aantal haakse bocht (90º)
3
4
Maximale lengte horizontaal
2.0 m
2.0 m
Minimale stijging horizontale rookgasgedeelte
5°
5°
Tabel 1: Overzicht van de afmetingen van de schoorsteen / het rookkanaal.
G
Indien er meer dan 1 bocht / 1 T-stuk in de schoorsteen gemonteerd
wordt, moet voor iedere extra gemonteerde bocht / T-stuk de
maximale verticale hoogte met één meter worden verlaagd.
Voorbeeld:
In een schoorsteen met een inwendige diameter van 80 mm komen een T-stuk en
twee 90° bochten. Dit betekent dat de schoorsteen maximaal 5 meter hoog mag
worden, immers uit de tabel blijkt dat het schoorsteenkanaal met een T-stuk maximaal 7 meter hoog mag worden. Er worden nog twee extra bochten gemonteerd
hierdoor moet de schoorsteen 2 meter lager worden, wat betekent 7 meter – 2
meter = 5 meter.
5. Aansluitpunt van de schoorsteen aan de kachel
De schoorsteen moet worden aangesloten aan de 80 mm leiding, welke zich aan
de achterzijde van de kachel bevindt (zie de omcirkelde leiding op afbeelding 5).
Zorg ervoor dat de leiding zodanig wordt aangesloten dat er geen lekkage van
rook kan optreden. Voor eisen aan de schoorsteen en de te gebruiken materialen,
zie hoofdstuk 4.
6. Aansluiten van de leiding van de verbrandingslucht
• Zorg ervoor dat de plaatsing van de inlaat van verse lucht altijd in
overeenstemming is met de plaatselijke wetgeving!
• Zorg ervoor dat de inlaat van verse lucht voor verbranding bedekt
is met (bijvoorbeeld) een rooster om te verhinderen dat er dieren in
terechtkomen.
Sluit een slang, of gelijkwaardige leiding, van 50 mm aan de inlaat van de verbran1
11
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 11
24-09-14 14:57
dingslucht welke zich aan de achterzijde van de kachel bevindt, zie afbeelding 6.
Het andere uiteinde van deze slang, of gelijkwaardige leiding, moet schone lucht
van buiten aanzuigen. Zie afbeelding 3 en 4A t/m 4E.
Zorg ervoor dat de leiding voor de verbrandingslucht te allen tijde verse
lucht van buiten aan kan zuigen.
7. Benodigde ventilatie van de ruimte tijdens
gebruik kachel
De kachel mag niet gebruikt worden indien er gebruik wordt gemaakt van
een luchtafzuigsysteem, hetelucht verwarming of andere apparaten welke
invloed hebben op de luchtdruk in de ruimte. Deze apparatuur dient te
worden uitgeschakeld.
Zorg dat er voldoende verse lucht de ruimte binnenkomt. Buiten de normale ventilatiebehoefte voor de ruimte is per uur 50 m³ extra lucht nodig.
Ventilatieopeningen moeten zich dicht bij de vloer bevinden. Kies de plaatsen van
de openingen zorgvuldig. Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd
(binnen noch buiten).
Zorg voor een verse-luchtinlaat in de ruimte met een doorsnede van ten minste
een kwart van de doorsnede van de rookafvoer, met een minimum van 100 cm².
Voor kachels geïnstalleerd in ruimten met mechanische ventilatie gelden de volgende richtlijnen:
Capaciteit van mechanische
Extra benodigde
ventilatie [m /h]
ventilatiedoorsnede [cm2]
<50
140
50 – 100
280
101 – 150
420
3
8. plaatsen van de kachel
Het apparaat nooit installeren of onderhoud uitvoeren terwijl de stekker
in het stopcontact zit. Zorg altijd dat de kachel is losgekoppeld van het
elektriciteitsnet!
1. Controleer voor de definitieve plaatsing van de kachel of de vloer voldoende sterk is om het gewicht van de kachel te dragen. Let op: het gewicht van
de kachel wordt verdeeld over vier stelpoten. Versterk eventueel de vloer.
2. Zet de kachel horizontaal door het verstellen van de stelpoten. Gebruik
hiervoor een waterpas. Zorg ervoor dat alle vier de stelpoten met evenveel
kracht de vloer raken.
1
12
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 12
24-09-14 14:57
3. Bij het plaatsen van de kachel moet er rekening worden gehouden met een
vrije afstand tussen de kachel en muren of andere obstakels als aangegeven
in afbeelding 7. Indien de muren of objecten rondom de kachel uit brandbare materialen bestaan, zorg er dan voor dat deze, in de hoogste branderstand, nooit warmer worden dan 60°C. Breng bij twijfel een vuurvaste
beschermplaat aan op de muren of verplaats de objecten.
4. De kachel is ontworpen voor vrijstaande installatie en niet geschikt voor
inbouw.
5. Zorg ervoor dat het rooster waar de verwarmde lucht uitkomt vrij kan uitblazen en niet wordt geblokkeerd.
6. Zorg ervoor dat het aanzuigrooster van de retourlucht niet wordt geblokkeerd.
7. Als de vloer bestaat uit brandbaar materiaal moet de kachel op een vuurvaste grondplaat worden geplaatst. Deze plaat moet aan de voorzijde 40 cm
en aan de zijkanten en achterkant 20 cm groter zijn dan de omtrek van de
kachel.
8. Plaats de kachel zodanig dat deze voor onderhoudswerkzaamheden goed
toegankelijk is.
9. Elektrische aansluiting
Voor deze kachel is een elektrische voeding nodig. Lees onderstaande opmerkingen
goed door. De kachel mag pas elektrisch worden aangesloten nadat alle overige installatie werkzaamheden voltooid zijn. Lees, voordat de kachel elektrisch worden aangesloten, ook hoofdstuk 3 en 3.1 van de gebruikershandleiding.
1. Controleer of de netspanning overeenkomt met de aansluitspanning op het
type plaatje.
2. Maak enkel gebruik van een geaard stopcontact. Indien er geen geaard stopcontact beschikbaar is dient er een te worden geïnstalleerd door een erkend
installateur.
3. Sluit de kachel nooit aan met behulp van een verlengkabel. Als er geen geschikt
geaard stopcontact beschikbaar is, dient er een te worden geïnstalleerd door
een erkend installateur.
4. Zorg ervoor dat de voedingskabel geen hete delen van de kachel kan raken.
5. De voedingskabel wordt los meegeleverd, een gedeelte moet aan de kachel
worden aangesloten, zie afbeelding 8.
6. Controleer of de stekker van de voedingskabel geschikt is voor het stopcontact.
1
13
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 13
24-09-14 14:57
7. Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, dat de stekker en
het aansluitsnoer niet beschadigd zijn.
8. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar, welke zich aan de achterkant van de kachel bevindt, uit staat.
9. Zorg ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is zodanig dat deze voor onderhoud of in noodsituatie snel en eenvoudig uit het stopcontact te nemen is.
10. Klem de kabel niet vast.
Een beschadigde stroomkabel of stekker mag alleen worden vervangen
11. Buig en knik de kabel niet.
door de leverancier, door een bevoegd persoon of een bevoegd
servicepunt.
9.1 elektrisch schema
Afbeelding 9:
1.Motor pelletschroef
2. Drukverschil pressostaat
3. Hand reset thermostaat
4. Rookgassen sensor
5. Ruimtetemperatuur sensor
6. Encoder rookgasventilator
7. Rookgasventilator
8. Ruimte ventilator
9. Ontstekingsstaaf
10.
230V voedingsaansluiting
11.
Printplaat
12. Display
13.
Platte verbindingskabel van het display
10. Eerste ingebruikname
Lees voor de eerste ingebruikname de gebruikshandleiding aandachtig door (met
name hoofdstuk 3).
1
14
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 14
24-09-14 14:57
11. Technische Data
Model
Type kachel
Capaciteit (*)
Stroomverbruik (ontsteking / normale operatie)
Aansluitspanning
Thermisch rendement bij nominale capaciteit
/ gereduceerde capaciteit (*)
CO-gehalte bij 13% O2 nominale / gereduceerde capaciteit (*)
Delmara 88 S-line
Delmara 125 S-line
Houtpellets
Houtpellets
kW
3,10 - 8,80
3,74 - 12,50
W
280 / 100
450 / 189
V/Hz
230/~50
230/~50
%
88,45 / 94,49
91,90 / 94,40
%
0,020 / 0,043
0,015 / 0,030
Gemiddeld stofgehalte bij 13% O2
mg/Nm³
14,4
18,5
Voor vertrekken tot**
m³
240
370
Rookgasuitlaatdiameter
mm
80
80
177,8 / 71,3
136 / 47,3
Rookgastemperatuur bij nominale capaciteit
/ gereduceerde capaciteit
Trek van de schoorsteen nodig
°C
Pa
Smoorklep voor schoorsteen nodig
Kan worden toegepast op een schoorsteencombinatie met rookkanaal
Type brandstof (****)
11
11
Mogelijk***
Mogelijk***
Nee
Nee
Ø 6 mm
Din+/Önorm+/
EN+
Ø 6 mm
Din+/Önorm+/
EN+
Nominale lengte / diameter van de brandstof
mm
30 / 06
30 / 06
Inhoud van pellettrechter
kg
15
28
Autonomie (min-max)
h
7,5 - 25
8,5 - 25
Ja
Ja
Hoofdbeluchtingsschuif
Recirculatieventilator
Luchtfilter
Netto gewicht
kg
Ja
Ja
Nee
Nee
88
160
(*) Volgens EN 14785
(**) slechts ter indicatie, varieert per land/regio
(***) Te bepalen door een geautoriseerde professionele installateur
1
15
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 15
24-09-14 14:57
1.
Avant-propos
2. Consignes de sécurité
3. Mise en place du détecteur de température ambiante.
4. Conditions minimales en matière de conduit de fumée
4.1 Conditions minimales auxquelles un conduit de fumée doit satisfaire
5. Le pont de raccordement du conduit de fumée à la poêle.
6. Raccordement du tuyau d’évacuation de l’air de combustion
7.
Ventilation de la pièce pendant le fonctionnement du poêle
8.
Placement du poêle
9. Raccordement électrique
9.1 Schéma de câblage
10.
Première mise en service
11. Données techniques
G
Toutes les illustrations auxquelles il est fait référence dans ce manuel se
trouvent à la fin du manuel.
16
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 16
24-09-14 14:57
1. Avant-propos:
Le poêle doit être installé par un installateur Qlima agréé (A.F.). Ceci est pour
l’utilisateur final la seule garantie que l’installateur dispose de connaissances suffisantes sur le produit.
Ce manuel d’installation est prévu pour une installation réalisée par une personne
disposant de solides compétences dans les domaines thermiques, mécaniques,
électriques et de fumisterie. Veuillez noter qu’une installation incorrecte et/ou
impropre du poêle peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels conséquents. Les dommages causés par une installation incorrecte/impropre et/ou par
le non-respect des recommandations de ce manuel ne sont pas couverts par la
garantie. Ni le fabricant ni le distributeur n’est responsable de l’interprétation de
ces informations et n’endosse de responsabilité quant à leur utilisation.
Les informations, spécifications et paramètres peuvent faire l’objet de modifications sans préavis en fonctions des améliorations techniques. Les spécifications
précises sont indiquées sur l’étiquette signalétique.
Le poêle ne peut fonctionner en toute sécurité que s’il est raccordé à un conduit
de fumée vérifié/installé par un professionnel et en bon état de fonctionnement.
Le système de conduit de fumée doit toujours être installé conformément à la
législation locale et/ou aux prescriptions de la compagnie d’assurance et/ou aux
instructions du présent manuel, l’exigence la plus stricte prévalant.
Même s’il est installé avec un système de conduit de fumée adéquat et avec une
admission d’air frais directement connectée au poêle, le poêle ne doit jamais être
considéré comme un système de combustion indépendant de la pièce.
Les illustrations de ce manuel sont fournies uniquement à des fins explicatives et
indicatives et peuvent différer du poêle que vous avez acheté.
17
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 17
24-09-14 14:57
2. Consignes de sécurité:
G
NOTE! Toutes les images de ce manuel et sur l’emballage ne sont pas
contractuelles, elles ont uniquement une fonction d’illustration. Votre
appareil peut être différent de celui des illustrations.
Le non respect des instructions comme mentionnées dans ce manuel
peut provoquer des situations dangereuses et annule l’application de la
garantie.
Installez cet appareil uniquement s’il est conforme aux normes, lois et règlementations locales/nationales. Ce poêle est prévu pour le chauffage de pièces dans des
maisons résidentielles et convient uniquement à des situations domestiques normales, en intérieur dans un salon, une cuisine et/ou un garage, à condition qu’ils
soient secs. N’installez notamment pas le poêle dans des chambres ou des salles de
bain.
Pour que votre appareil soit performant et pour garantir votre sécurité, il est extrêmement important que le poêle soit installé correctement. Pour cela :
•
Ce poêle doit être installé par un monteur qualifié partenaire Qlima et/ou
certifié Qualibois ou équivalent en chauffage et génie climatique. La garantie est seulement applicable si le poêle est installé par un professionnel
Qlima agréé. Les instructions d’utilisation figurant dans ce manuel peuvent
varier selon la législation locale et/ou régionale. Si c’est le cas, la règle la
plus contraignante s’applique. Le fabricant et le revendeur déclinent toute
responsabilité si l’installation de l’appareil n’est pas en conformité avec les
lois et règlementations locales et/ou en cas de ventilation incorrecte et/ou
d’utilisation inappropriée de l’appareil.
•
Le poêle doit être installé dans une pièce où la conception du bâtiment et
l’utilisation de la pièce n’entravent en aucun cas sa sécurité d’utilisation.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre poêle ou si vous avez des difficultés
avec la compréhension de ce manuel contactez systématiquement votre revendeur.
• La combustion du bois a besoin d’oxygène (donc d’air).
• Veillez à ce que le conduit d’arrivée d’air de combustion puisse toujours
aspirer de l’air frais de l’extérieur.
•
Ne couvrez jamais les entrées et sorties d’air de l’appareil. Vérifiez fréquemment l’absence de saletés dans la prise d’air.
•
Utilisez un équipement adéquat pour transporter le poêle. Le non respect
de cette recommandation peut conduire à des blessures corporelles et/ou un
endommagement du poêle.
•
Ne placez aucun objet et/ou matériaux inflammables à moins de 200 mm des
côtés et à moins de 200 mm de l’arrière du poêle et à moins de 800 mm de
l’avant de poêle.
•
Le poêle n’est pas conçu pour être encastré. Gardez un espace libre de 200
mm entre l’arrière/les côtés du poêle et les murs.
•
La surface du poêle peut être très chaude lorsqu’il est allumé. Ne laissez JA-
18
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 18
24-09-14 14:57
MAIS des enfants seuls dans la pièce avec le poêle. Surveillez les enfants et
assurez-vous qu’ils ne jouent pas avec le poêle.
•
Ce poêle ne doit pas être utilisé par des enfants, ni par des personnes dont
la mobilité, les capacités sensorielles ou mentales sont limitées, ni par des
personnes sans expérience ni connaissances de l’appareil, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a confié et expliqué le fonctionnement du poêle. Ne laissez jamais les personnes susmentionnées près de
l’emballage sans surveillance. Les matériaux de l’emballage représentent un
risque d’étouffement.
•
La surface du poêle peut être très chaude lorsqu’il est allumé. Utilisez une
protection personnelle calorifuge telle que des gants de protection résistants à la chaleur lorsque vous utilisez le poêle. Ne jamais nettoyer la vitre
quand elle est encore chaude et n’utiliser pour la nettoyer que des produits
appropriés.
•
Pendant l’installation et l’entretien de la poêle, utilisez toujours les moyens
de protection nécessaires, comme des lunettes de sécurité, des gants, etc...
•
Soyez prudent lorsque vous remplissez la trémie du poêle avec des granulés
alors que le poêle est (encore) chaud. Veillez à ce que le sac de granulés ne
puisse pas prendre feu.
•
Soyez prudents si vos vêtements sont inflammables, ils peuvent s’enflammer
s’ils entrent en contact avec le foyer du poêle.
•
N’utilisez jamais de solvants inflammables dans la pièce où le poêle est allumé. Évitez le risque d’incendie en retirant de la pièce tous les solvants
inflammables et les matériaux combustibles.
•
Le poêle est lourd. Avant son installation, faites vérifier la capacité de charge de votre sol par un expert.
•
Utilisez uniquement des granulés de bois de bonne qualité exempts de résidus de colle, de résine ou d’adjuvant. Diamètre 6 mm. Longueur max. 30
mm. Il est recommandé de n’utiliser que des granulés certifiés NF ou DIN+.
•
N’utilisez pas d’autres combustibles que les granulés de bois recommandés.
Tous les autres combustibles tels que les copeaux de bois avec de la colle et/
ou des solvants, les résidus de bois en général, le carton, les combustibles
liquides, l’alcool, l’essence, le gasoil, les déchets ou rebuts, etc. sont interdits.
La qualité des granulés de bois a un impact direct sur la performance et la
longévité de votre appareil. Soyez également vigilants quant au stockage de
vos granulés de façon à éviter soit une humidité excessive, soit une sécheresse excessive.
•
L’utilisation de mauvais combustible, de combustible humide ou peint peut
provoquer la formation de condensation et/ou de suie dans le conduit de
fumée ou dans le foyer du poêle. Ceci réduit les performances du poêle et
peut provoquer des situations dangereuses.
•
Faites ramoner et nettoyer régulièrement le conduit de fumée en respectant
la législation locale ou les prescriptions de votre assurance. En l’absence de
législation et/ou prescription d’assurance, veillez à ce que tout le système
(y compris le conduit de fumée) soit vérifié et entretenu par un spécialiste
qualifié au moins deux fois par an (la première fois au début de la saison
de chauffage). Si vous utilisez le poêle de façon intensive, faites nettoyer la
totalité du système (y compris le conduit de fumée) plus fréquemment.
•
N’utilisez pas le poêle comme barbecue.
19
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 19
24-09-14 14:57
Il est interdit de brancher plusieurs appareils sur un même conduit de
fumée. Ne brancher qu’un seul poêle par conduit de cheminée.
Ce poêle nécessite également une alimentation électrique. Veuillez lire attentivement les avertissements et remarques suivantes :
•
N’utilisez jamais un cordon électrique endommagé.
•
Si votre cordon électrique est endommagé, faites-le remplacer par votre
fournisseur ou un centre de service/réparation agréé.
•
Ne pincez/pliez jamais le cordon électrique.
•
Veillez à ce que le cordon électrique ne touche aucune partie chaude du
poêle.
•
Ne branchez JAMAIS l’appareil avec une rallonge électrique. Si vous ne possédez pas de prise reliée à la terre, faites-en installer une par un électricien
agréé.
•
Vérifiez le voltage du réseau. Cet appareil est uniquement conçu pour être
branché sur des prises reliées à la terre de 230 V / ~50 Hz.
L’appareil DOIT toujours avoir un branchement à la terre. Ne branchez en
aucun cas l’appareil si l’alimentation électrique n’est pas reliée à la terre.
•
La prise doit toujours être facilement accessible lorsque l’appareil est bran-
•
Ne placez pas l’appareil immédiatement sous une prise murale.
ché.
Avant de brancher l’appareil, vérifiez les points suivants:
•
La puissance du réseau doit correspondre à celle indiquée sur la plaque de
l’appareil.
•
La prise et la fiche électrique doivent être adaptées à l’appareil.
•
La fiche du cordon électrique doit être compatible avec la prise.
G
En cas de doute, faites vérifier l’installation électrique par un expert
agréé.
•
Ne couvrez jamais les entrées et sorties d’air de l’appareil.
•
N’introduisez jamais d’objets dans les ouvertures de l’appareil.
•
Veillez à ce que l’appareil n’entre jamais en contact avec de l’eau. Ne vaporisez pas d’eau sur l’appareil et ne l’immergez pas, sous peine de créer un
court-circuit.
•
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer, de changer un mécanisme ou une pièce.
•
Débranchez toujours la prise électrique avant d’effectuer des travaux de
maintenance sur le poêle.
•
•
Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
Il est interdit d’apporter des modifications à l’appareil. Vous pourriez créer
des situations très dangereuses. Les modifications annulent également la
garantie.
•
Conservez précieusement le manuel d’installation et d’utilisation.
•
En cas d’urgence, suivez toujours les indications des pompiers.
20
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 20
24-09-14 14:57
3. Instructions de montage des éléments fournis
3.1 Montage de l’écran (s’il n’est pas déjà installé)
G
1.
S’applique uniquement aux modèles comportant des panneaux latéraux
en majolique. Placez les panneaux latéraux en majolique avant le
montage de l’écran.
Ôtez la plaque supérieure de la poêle. Celle-ci est simplement posée sur le
dessus du poêle.
2.
Dévissez les deux vis montées sur l’arrière du poêle (Illustration 1) pour que
les deux rainures de la plaque de montage de l’écran s’ajustent entre les vis.
3.
Poussez les rondelles posées autour des deux vis dévissées, contre la paroi du
poêle.
4.
Posez la plaque avec l’écran en la glissant avec les rainures entre la tête du
boulon et la rondelle (Illustration 2).
5. Visser ensuite les deux vis pour bien fixer la plaque de l’écran (Illustration 3).
6.
Vérifiez que le câble plat peut bouger librement derrière la plaque de l’écran
7. Enlevez le matériel de protection autour du câble plat (Illustration 4).
8. Glissez le câble plat dans la goulotte de protection (Illustration 5).
3.2 Mise en place du détecteur de température ambiante.
Celui-ci se situe à l’arrière du poêle. Déroulez suffisamment le câble du détecteur
pour que l’extrémité du détecteur se trouve à 5 cm du sol (Illustration 6). Le détecteur ne doit pas toucher les parties chaudes du poêle.
4. Conditions minimales en matière de conduit de fumée
Le conduit de fumée sont des éléments très importants de l’installation. Dans ce
chapitre, nous parlons des conditions minimales auxquelles le conduit de fumée
doivent satisfaire pour garantir un bon fonctionnement du poêle.
G
Les règlements/dispositions/arrêtés et normes locaux et nationaux
doivent toujours être respectés. Si les consignes d’installation fournies
dans ce manuel s’écartent de la législation locale/nationale et/ou
régionale, c’est la législation que vous devrez appliquer.
Le conduit de fumée doit être conçu pour satisfaire aux conditions suivantes :
1.Evacuer les produits de combustion
2.Assurer le tirage nécessaire au fonctionnement de l’appareil
3.Résister à l’action de la température des produits de combustion et des condensas, ainsi qu’à leur action chimique.
4.Avoir une étanchéité satisfaisante
5.
Avoir une stabilité mécanique satisfaisante
21
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 21
24-09-14 14:57
Le fabricant et le distributeur rejettent formellement toute responsabilité :
•
Si l’installation ne respecte pas la législation nationale/locale.
•
Si les conditions minimales de l’installation, indiquées dans ce manuel ne
sont pas respectées, en cas d’absence de législation nationale/locale.
4.1 Conditions minimales auxquelles un conduit de fumée doit satisfaire
1. Un seul appareil doit être raccordé au conduit de fumée. Il est interdit de
raccorder plusieurs appareils sur le même conduit de fumée. Ne raccordez
jamais deux poêles, une hotte, un poêle, un seconde conduit de fumée, etc.
sur le même conduit de fumée. Voir Illustration 7.
2.
Utilisez uniquement des matériaux d’installation approuvés pour installer
le conduit de fumée. Le conduit de fumée du poêle à granulés doit être
résistante à la chaleur (au moins 450 °C). Pour connaître les consignes en
matière de matériaux d’installation pour le conduit de fumée, consultez les
règlements, consignes, arrêtés et normes locaux/nationaux.
3. Le conduit de fumée et la sortie du conduit de fumée doivent être placées
à une distance spécifique de matériaux inflammables. Pour connaître les
exigences en matière de matériaux d’installation, consultez les règlements,
consignes, arrêtés et normes locaux/nationaux.
4.
Le poêle doit être raccordé au conduit de fumée dont les caractéristiques
(section, longueur..) correspondent aux spécifications indiquées en tableau
1 de ce manuel d’installation. Un conduit de fumée de diamètre supérieur
est autorisée, avec un diamètre maximal de 150 mm, à condition de satisfaire au tirage indiqué.
5. Avant de poser un clapet réducteur dans le conduit de fumée, consultez
les règlements, consignes, arrêtés et normes locaux/nationaux pour savoir si
c’est autorisé (A.F.).
6.
Aucun câblage électrique ne doit être installé dans ou près du conduit de fumée.
7. L’installation du conduit de fumée doit être imperméable à la fumée.
8. Le conduit de fumée doit être installé verticalement et de manière à ne pas
permettre de blocages des fumées de combustion. Si une partie du conduit
de fumée est tout de même installée à l’horizontale, la longueur de la partie
horizontale ne doit pas dépasser 2 mètres au maximum, et la partie horizontale doit présenter une pente d’au moins 5° dans le sens de l’évacuation des
fumées Voir tableau 1
9.
Pour avoir un aperçu du nombre de coudes et de raccords en té, de la hauteur du conduit de fumée et du diamètre intérieur des tuyaux du conduit de
fumée, consultez le tableau 1.
10. Nous conseillons de monter un raccord en Té avec une trappe de visite dans
22
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 22
24-09-14 14:57
sa partie inférieure directement sur le conduit de raccordement du poêle. Si
une partie horizontale est montée sur le conduit de raccordement du poêle,
montez alors un raccord en Té avec une trappe de visite dans sa partie inférieure. Une éventuelle humidité et des éléments solides peuvent être cueillis
dans ce raccord en Té, puis éliminés en ouvrant la trappe de visite. La trappe
de visite doit être étanche à la fumée et à l’eau.
11.
La sortie du conduit de fumée doit être équipée d’une mitre de conduit de fumée approuvée.
12. Le conduit de fumée et le poêle doivent être facilement accessibles pour
l’inspection et le nettoyage.
13. Le poêle ne doit pas être utilisé pour soutenir le conduit de fumée.
14.
Si vous utilisez un conduit de fumée préexistant, faites-le nettoyer par un
ramoneur qualifié avant d’installer le poêle. De la suie et des restes de combustion peuvent obstruer de façon plus ou moins importante le passage
d’un conduit de fumée existant, ce qui empêchera le poêle de fonctionner
correctement. Un amas de suie et d’autres salissures peut s’enflammer et
créer des situations dangereuses. Un conduit de fumée existant de plus de
150 mm doit être adapté pour convenir à un poêle à granulés en installant
une buse à travers le conduit de fumée existante.
Pour vérifier si un conduit de fumée existante convient à des combustibles
solides comme des granulés, faites appel à une société de ramonage.
15. Le tirage du conduit de fumée doit être de 11 Pa (plus ou moins 1 Pa). Ce
tirage doit être mesuré lorsque le conduit de fumée est chaude. Un manque
de tirage peut conduire à des situations dangereuses car les gaz de combustion peuvent pénétrer dans la pièce.
16.
Il est interdit de poser un extracteur de gaz de combustion dans ou sur le
conduit de fumée. Le poêle est lui-même équipé d’un tel extracteur. La pose
d’un extracteur supplémentaire sur ou dans le conduit peut empêcher le
bon fonctionnement du poêle.
17.
Un conduit de fumée ou une partie de conduit de fumée montée à l’extérieur
doit être réalisée en tube à double paroi. Voir illustration 3. À l’intérieur il
est possible d’utilisation un tube à simple paroi.
Illustration 3:
A.
Partie verticale du conduit de fumée
B. Arrivée d’air
C. Raccord réglable en Té
D. Tube à simple paroi
E. Tube à double paroi
F.
Partie horizontale du conduit de fumée
23
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 23
24-09-14 14:57
18.
Regardez l’illustration 4A jusqu’à 4E pour des exemples d’installation d’un
poêle à granulés.
Illustration 4A:
A.Accélérateur de tirage
B. Support mural
C. Liaison avec le tuyau de conduit de fumée
D. Tuyau de poêle double paroi
E. Traversée de mur double paroi isolée
F. Raccord en Té avec bouchon
G. Bouchon
H. Tuyau d’aspiration de l’air de combustion
I.
Tuyau de conduit de fumée simple paroi (peut être exécuté en double paroi)
J.
Tuyau de conduit de fumée double paroi (peut être exécuté en simple paroi)
Illustration 4B:
A.Accélérateur de tirage
B. Larmier
C.
Plaque de soutien toiture
D.
Plaque de soutien étage
E. Anneau de liaison avec le tuyau de conduit de fumée
F. Tuyau de conduit de fumée double paroi isolée
G.
Plaque de soutien étage
H.
Plaque de séparation incendie
I.
Tuyau de conduit de fumée double paroi (peut être exécuté en simple paroi)
J. Raccord en Té avec bouchon
K. Tuyau d’aspiration de l’air de combustion
Afbeelding 4C:
A.Accélérateur de tirage
B. Larmier
C.
Plaque de soutien toiture
D.
Plaque de soutien étage
E. Anneau de liaison avec le tuyau de conduit de fumée
F.
Tuyau de conduit de fumée concentrique
G.
Plaque de soutien étage
H.
Plaque de séparation incendie
I.
Tuyau de conduit de fumée concentrique
J.
Raccord en Té concentrique avec bouchon
K. Tuyau d’aspiration de l’air de combustion, l’air de combustion est
aspiré via le tuyau concentrique.
Illustration 4D:
A.Accélérateur de tirage
B.
Plaque de réduction du conduit de fumée existante.
C. Tuyau de conduit de fumée pour réduire le diamètre du conduit de
fumée existante.
24
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 24
24-09-14 14:57
D. Raccord
E.
Plaque de séparation incendie
F. Anneau de liaison avec le tuyau de conduit de fumée
G.
Tuyau de conduit de fumée double paroi isolée (peut être exécuté
en simple paroi jusqu’au raccordement du conduit de fumée)
H. Raccord en Té avec bouchon
I. Tuyau d’aspiration de l’air de combustion
Illustration 9E:
A.Traversée de mur double paroi isolée
B. Accélérateur de tirage horizontal
C. Rosette
D. Raccord en Té avec bouchon
E. Tuyau d’aspiration de l’air de combustion
F.
Tuyau de conduit de fumée simple paroi (peut être exécuté en double paroi)
Informations sur les exigences minimales en matière de mesures du
conduit de fumée
Diamètre intérieur du conduit de fumée
80 mm
Diamètre interne du conduit de fumée
100 mm
Longueur minimale du conduit de fumée
verticale
2.5 m
2.5 m
Longueur maximale du conduit de fumée
verticale
7.0 m
10 m
Longueur de conduit de fumée verticale
7.0 m
maximale dans le cas d’un raccord en Té ou
un coude
10 m
Longueur de conduit de fumée verticale
maximale dans le cas de deux coudes à
angle droit (90 °) et un raccord en Té
5.0 m
8.0 m
Nombre maximal d’angles droits (90 °)
3
4
Longueur maximale horizontale
2.0 m
2.0 m
Pente minimale de la partie gaz de combustion horizontale
5°
5°
Tableau 1 : Relevé des dimensions du conduit de fumée.
G
Dans le cas où un nombre supérieur à 1 coude/1 Té est monté dans le
conduit de fumée, il faut baisser la hauteur maximale verticale d’un
mètre pour chaque coude/Té supplémentaire monté.
Exemple :
Un Té et deux coudes à 90 ° intérieurs vont être montés dans un conduit de fumée d’un diamètre intérieur de 80 mm. Cela signifie que la hauteur du conduit de
fumée doit être de 5 mètres maximum, car le tableau indique que la hauteur du
25
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 25
24-09-14 14:57
conduit de fumée avec un Té ne doit pas dépasser 7 mètres. Deux autres coudes
seront montés ; le conduit de fumée doit être baissée de 2 mètres, ce qui signifie 7
mètres - 2 mètres = 5 mètres.
5. Le pont de raccordement du conduit de fumée à
la poêle.
Le conduit de fumée doit être raccordée au conduit de 80 mm situé à l’arrière du
poêle (conduit entouré sur l’Illustration 5). Assurez-vous de faire le raccordement
de manière à ne permettre aucune fuite de fumée. Pour les exigences en matière
de conduit de fumée et les matériaux à utiliser, consultez le chapitre 4.
6. Raccordement du tuyau d’évacuation de l’air de
combustion
• Vérifiez que le positionnement de l’entrée d’air frais est toujours en
totale conformité avec la législation locale !
• Vérifiez que l’entrée d’air frais pour la combustion est recouverte d’une
grille (par exemple) afin d’empêcher les animaux d’y pénétrer.
Raccordez un tuyau, ou conduit similaire, de 50 mm à l’arrivée de l’air de combustion qui se trouve à l’arrière du poêle, voir illustration 6. L’autre extrémité de ce
tuyau ou conduit similaire, doit aspirer de l’air propre de l’extérieur. Voir illustrations 3 et 4A jusqu’à 4B.
Veillez à ce que le conduit d’arrivée d’air de combustion puisse toujours
aspirer de l’air frais de l’extérieur.
7. Ventilation de la pièce pendant le fonctionnement du poêle
Le poêle ne doit pas être utilisé en cas d’utilisation d’un système
d’extraction d’air, d’un chauffage à air chaud ou autres appareils influant
sur la pression d’air dans la pièce. Ces appareils doivent être éteints.
Assurez-vous que l’entrée d’air frais dans la pièce est suffisante. 50 m³ d’air par
heure sont nécessaires en sus de la ventilation normale de la pièce.
Les orifices de ventilation doivent être près du sol. Choisissez soigneusement leur
emplacement. Les orifices de ventilation ne doivent pas être bloqués (ni à l’intérieur
ni à l’extérieur).
Prévoyez une entrée d’air dans la pièce avec une section égale à au moins un quart
de la section du carneau d’échappement, avec un minimum de 100 cm².
Si le poêle est placé dans des pièces dotées d’une ventilation mécanique, appliquez
les instructions suivantes :
26
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 26
24-09-14 14:57
Capacité de ventilation mécanique Section de ventilation requise
[m3/h]
supplémentaire [cm2]
<50
140
50 – 100
280
101 – 150
420
8. Placement du poêle
N’installez jamais l’unité et n’effectuez jamais de travaux de maintenance
sur l’unité lorsqu’elle est branchée sur le secteur. Vérifiez toujours que le
poêle est débranché du secteur !
1. Avant la mise en place définitive du poêle, vérifiez si le sol est suffisamment
solide pour supporter le poids du poêle. Attention : le poids du poêle est
réparti sur quatre pieds réglables. Si nécessaire, renforcez le sol.
2. Réglez la planéité du poêle en vous servant des pieds. Servez-vous d’un niveau. Assurez-vous que la force appliquée sur le sol est la même pour chacun
des quatre pieds réglables.
3. Lors de la mise en place du poêle, il faut tenir compte d’un espace libre entre
le poêle et le mur ou autres obstacles, comme indiqué en illustration 7. Si les
murs ou objets autour du poêle se composent de matériaux inflammables,
assurez-vous que la température de ceux-ci ne dépasse jamais 60 °C, même
dans la position la plus élevée du brûleur. En cas de doute, installez une
plaque de protection réfractaire sur les murs, ou déplacez les objets.
4.
Le poêle a été conçu pour une pose libre et ne convient pas à l’encastrement.
5.
Assurez-vous que la grille de sortie d’air chaud n’est pas bloquée et pourra
souffler librement.
6.
Assurez-vous que la grille d’aspiration de l’air de retour n’est pas bloquée.
7.
Si le sol se compose d’un matériau inflammable, le poêle doit être posé sur
une semelle réfractaire. Cette plaque doit être supérieure au pourtour du
poêle, de 40 cm sur le devant et 20 cm sur les côtés et à l’arrière.
8.
Installez le poêle de manière à le rendre facile d’accès pour les travaux
d’entretien.
27
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 27
24-09-14 14:57
9. Raccordement électrique
Ce poêle nécessite une alimentation électrique. Lisez attentivement les observations
ci-dessous. L’électricité ne doit être branchée qu’à la fin de tous les autres travaux
d’installation. Avant le raccordement électrique, lisez également les chapitres 3 et 3.1
du manuel d’utilisation.
1.
Vérifiez que le courant électrique correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique du poêle.
2.
Utilisez uniquement une prise électrique à la terre. Si aucune prise à la terre
n’est disponible, il convient d’en faire installer une par un installateur reconnu.
3. Ne branchez jamais le poêle à l’aide d’une rallonge. Si aucune prise à la terre
n’est disponible, il convient d’en faire installer une par un installateur reconnu.
4.
Assurez-vous que le câble d’alimentation ne touche aucune partie chaude du
poêle.
5.
Le câble d’alimentation est livré séparément. Une des extrémités doit être branchée au poêle, voir illustration 8.
6.
Vérifiez que la fiche mâle du câble d’alimentation s’adapte à la prise de courant.
7.
Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, vérifiez que la fiche et le
câble d’alimentation sont en bon état.
8.
Assurez-vous que l’interrupteur, qui se trouve à l’arrière du poêle, est désactivé.
9. Pour pouvoir débrancher le poêle rapidement et facilement en cas d’entretien
ou d’urgence, assurez-vous que la fiche est facile d’accès.
10. Ne coincez pas le câble.
11. Buig
en knik
kabel
niet.
Un câble
oude
prise
électrique
abîmé doit être remplacé par le fournisseur
uniquement, par un réparateur ou un atelier de réparation agréés.
28
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 28
24-09-14 14:57
9.1 Schéma de câblage
Illustration 9 :
1. Moteur vis pour pellets
2. Différence de pression pressostat
3. Réinitialisation manuelle thermostat. Capteur gaz de fumée
5. Capteur température ambiante
6. Encodeur ventilateur de gaz de fumée
7.
Ventilateur de gaz de fumée
8.
Ventilateur de circulation de l’air
9. Barre d’allumage
10. Connecteur alimentation 230V
11. Circuit imprimé
12. Écran
13. Câble de raccordement plat de l’écran
10. Première mise en service
Avant la première mise en service, lisez attentivement le manuel d’utilisation (en particulier le chapitre 3).
29
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 29
24-09-14 14:57
11. Données techniques
Model
Type de poêle
Delmara 88 S-line
Delmara 125 S-line
à granulés de bois
à granulés de bois
Capacité (*)
kW
3,10 - 8,80
3,74 - 12,50
Consommation électrique
W
280 / 100
450 / 189
Tension de raccordement
V/Hz
230/~50
230/~50
%
88,45 / 94,49
91,90 / 94,40
%
0,020 / 0,043
0,015 / 0,030
Rendement thermique à capacité nominale/
réduite (*)
Niveau de CO à une capacité nominale d’O2
de 13 %/capacité réduite (*)
Teneur moyenne en poussières à 13 % d’O2
mg/Nm³
14,4
18,5
Pour des pièces jusqu’à**
m³
240
370
Diamètre du tuyau d’évacuation
mm
80
80
°C
177,8 / 71,3
136 / 47,3
Pa
11
11
Peut-être(***)
Peut-être(***)
Non
Non
Ø 6 mm
Din+/Önorm+/
EN+
Ø 6 mm
Din+/Önorm+/
EN+
30 / 06
30 / 06
Température de la fumée à capacité nominale/réduite (*)
Tirage de cheminée nécessaire
Avec plusieurs poêles
Utilisable sur conduite de fumée combine
Type de combustible (****)
Longueur nominale / diamètre du carburant
mm
Capacité de la trémie à granulés
kg
15
28
Autonomie (min.-max.)
h
7,5 - 25
8,5 - 25
Entrée d’air primaire
Oui
Oui
Ventilateur de recirculation
Oui
Oui
Non
Non
88
160
Filtre à air
Poids net
kg
(*) Conformément à la norme EN14785
(**) Valeur indicative, varie par pays/région
(***) à déterminer par un installateur professionnel agréé
30
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 30
24-09-14 14:57
31
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 31
24-09-14 14:57
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 32
F
E
D
C
B
A
19030200
55
1
19270700
19900023
19034400
19036700
19900025
19036900
19270800
10
11
12
13
14
15
19034600
19270600
19271100
19030100
19037100
19037000
19900020
19011500
19031600
19036500
19036600
19034100
19270900
19034800
19110300
19034200
19271000
19035000
19034000
19900021
19030900
19030800
19900018
19034700
19900003
19030405
19050300
19030400
19900027
19035200
19034900
19900010
19900012
19036000
19900019
19050100
19010500
19031500
SUPPORTO DISPLAY
19271600
9
16
SPORTELLO CARICO PELLET
19270500
8
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
GIUNTO ISOLANTE
TOP HC
19030213
19270400
6
7
2
SUPPORTO CARICO PELLET
CARTER ARIA AMBIENTE SX
MODULO FIANCO CENTRALE
MONTANTE SX HC
CAMERA COMBUSTIONE
DEFLETTORE SUPERIORE
DEFLETTORE INFERIORE
VENTILATORE ESPULSIONE FUMI
BRACIERE INOX
SUPPORTO BRACIERE
CASSETTO CENERI
BATTIFIAMMA
PARATIA LATERALE SX
GRIGLIA SUP. HC
PARETE INTERNA ALLUMINATA SX
PORTA PER CASS INTEGRATO
PARETE INTERNA ALLUMINATA DX
PANNELLO INF. HC
PIASTRA FRONTALE AGG.
PARATIA LATERALE DX
PRESSOSTATO FUMI
FONDO INTERNO SX
FONDO INTERNO DX
VENTILATORE TANGENZIALE
CHIUSURA CARTER AMBIENTE
PIEDINO ANTIVIBRAZIONE
BASAMENTO
PROLUNGA ZOCCOLO
ZOCCOLO
SCHEDA ELETTRONICA 3 TASTI
SUPPORTO ELETTRONICA
CARTER ARIA AMBIENTE DX
TERMOSTATO SICUREZZA
MODULO ALIMENTAZIONE
STAFFA SERBATOIO DX
MOTORIDUTTORE COCLEA
CHIUSURA POSTERIORE
TUBO ASPIRAZIONE
SCHIENA UNICA UNIVERSALE
MODULO FIANCO SUP/INF
DISPLAY 6 TASTI
ASTA RASCHIATORE
CARTER ASTE RASCHIATORI
TELECOMANDO
STAFFA SERBATOIO SX
MONTANTE DX HC
COCLEA
19030211
5
SERBATOIO PELLET
RESISTENZA ACCENSIONE
SUPPORTO RESISTENZA
SUPPORTO COCLEA
19042000
19900011
19034500
19033700
2
Descrizione
1
2
3
4
1
Pos. Particolare
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q.tà
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
3
3
34
19
35
18
36
17
4
37
16
4
38
15
14
39
13
12
5
11
40
10
41
9
6
42
8
43
+
7
44
7
6
5
45
4
46
3
2
8
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
D
C
A
DELMARA 88 S-LINE
32
24-09-14 14:57
1
Pos. Particolare
A
B
C
D
E
F
2
Descrizione
1
2
3
4
19042000
19900011
19034500
19033700
SERBATOIO PELLET
RESISTENZA ACCENSIONE
SUPPORTO RESISTENZA
SUPPORTO COCLEA
5
19030211
COCLEA
1
6
7
19030213
19270400
GIUNTO ISOLANTE
TOP HC
1
1
8
19270500
SPORTELLO CARICO PELLET
1
9
19271600
SUPPORTO DISPLAY
1
10
11
12
13
14
15
19900023
19034400
19036700
19900025
19036900
19270800
DISPLAY 6 TASTI
ASTA RASCHIATORE
CARTER ASTE RASCHIATORI
TELECOMANDO
STAFFA SERBATOIO SX
MONTANTE DX HC
1
2
1
1
1
2
16
19270700
MODULO FIANCO SUP/INF
4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
19034600
19270600
19271100
19030100
19037100
19037000
19900020
19011500
19031600
19036500
19036600
19034100
19270900
19034800
19110300
19034200
19271000
19035000
19034000
19900021
19030900
19030800
19900018
19034700
19900003
19030405
19050300
19030400
19900027
19035200
19034900
19900010
19900012
19036000
19900019
19050100
19010500
19031500
CARTER ARIA AMBIENTE SX
MODULO FIANCO CENTRALE
MONTANTE SX HC
CAMERA COMBUSTIONE
DEFLETTORE SUPERIORE
DEFLETTORE INFERIORE
VENTILATORE ESPULSIONE FUMI
BRACIERE INOX
SUPPORTO BRACIERE
CASSETTO CENERI
BATTIFIAMMA
PARATIA LATERALE SX
GRIGLIA SUP. HC
PARETE INTERNA ALLUMINATA SX
PORTA PER CASS INTEGRATO
PARETE INTERNA ALLUMINATA DX
PANNELLO INF. HC
PIASTRA FRONTALE AGG.
PARATIA LATERALE DX
PRESSOSTATO FUMI
FONDO INTERNO SX
FONDO INTERNO DX
VENTILATORE TANGENZIALE
CHIUSURA CARTER AMBIENTE
PIEDINO ANTIVIBRAZIONE
BASAMENTO
PROLUNGA ZOCCOLO
ZOCCOLO
SCHEDA ELETTRONICA 3 TASTI
SUPPORTO ELETTRONICA
CARTER ARIA AMBIENTE DX
TERMOSTATO SICUREZZA
MODULO ALIMENTAZIONE
STAFFA SERBATOIO DX
MOTORIDUTTORE COCLEA
CHIUSURA POSTERIORE
TUBO ASPIRAZIONE
SCHIENA UNICA UNIVERSALE
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55
19030200
SUPPORTO CARICO PELLET
1
1
2
4
3
Q.tà
1
1
1
1
19
18
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3
37
4
33
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 33
16
24-09-14 14:57
34
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 34
1
1
1
1
1
STAFFA POST SX AGG MONTANTE
DEFLETTORE SUP USCITA ARIA
FLAP INFERIORE
GIUNTO ISOLANTE
STAFFA ANT DX AGG MONTANTE
SUPPORTO DISPLAY
DISPLAY 6 TASTI
SPORTELLO CARICO PELLET
TOP HC
CARTER RASCHIATORI
ASTA RASCHIATORE
STAFFA ANT SX AGG MONTANTE
MONTANTE DX
MODULO FIANCO SUP/INF
MODULO FIANCO CENTRALE
MONTANTE SX
TELECOMANDO
CARTER AMB SUPERIORE SX
ASSIEME CORPO
BRACIERE
SUPPORTO BRACIERE
CARTER AMB INFERIORE SX
CASSETTO CENERI
DEFLETTORE FUMI CORPO
GRIGLIA SUP. HC
PARETE INTERNA CENTRALE
PARETE INTERNA LATERALE
ASSIEME PORTA
PANNELLO INF. HC
PRESSOSTATO FUMI
VENTILATORE ESPULSIONE FUMI
PANNELLO CORNICE FRONTALE
VENTILATORE CENTRIFUGO AMB
PIEDINO ANTIVIBRAZIONE
ASSIEME ZOCCOLO
SUPPORTO ELETTRONICA
SUPPORTO SCHEDA
SCHEDA ELETTRONICA 3 TASTI
CARTER AMB INFERIORE DX
MODULO FIANCO SUP/INF
TERMOSTATO SICUREZZA
CARTER AMB SUPERIORE DX
MODULO ALIMENTAZIONE
MOTORIDUTTORE COCLEA
ASSIEME TUBO ASPIRAZIONE
SUPPORTO COCLEA
SCHIENA UNICA UNIVERSALE
RESISTENZA ACCENSIONE
19092201
19120900
19121100
19030213
19370600
19271600
19900023
19370700
19370200
19090134
19090140
19371200
19370502
19370900
19370800
19370501
19900025
19122900
19090100
19093000
19090700
19122800
19071400
19122000
19370400
19121200
19090121
19370100
19370300
19900021
19900020
19121900
19900050
19900003
19120100
19122500
19123300
19900027
19120200
19371000
19900010
19120300
19900012
19900019
19091700
19033700
24-09-14 14:57
19122600
19900011
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Q.tà
SERBATOIO PELLET
SUPPORTO CARICO PELLET
SUPPORTO RESISTENZA
COCLEA
Descrizione
2
19091300
19030200
19034500
19030211
s. Particolare
1
34
17
16
35
15
36
14
13
37
12
11
38
39
10
40
41
9
42
8
7
43
7
6
44
5
4
3
2
8
1
53
33
32
31
30
29
28
27
26
25
45
46
47
48
49
50
51
18
6
24
19
5
52
20
4
23
22
21
3
D
C
A
DELMARA 125 S-LINE
1
Pos. Particolare
A
B
C
D
E
F
2
Descrizione
Q.tà
1
2
3
4
19091300
19030200
19034500
19030211
SERBATOIO PELLET
SUPPORTO CARICO PELLET
SUPPORTO RESISTENZA
COCLEA
1
1
1
1
5
19092201
STAFFA POST SX AGG MONTANTE
1
6
19120900
DEFLETTORE SUP USCITA ARIA
1
7
8
19121100
19030213
FLAP INFERIORE
GIUNTO ISOLANTE
1
1
9
19370600
STAFFA ANT DX AGG MONTANTE
1
10
11
12
13
14
15
19271600
19900023
19370700
19370200
19090134
19090140
SUPPORTO DISPLAY
DISPLAY 6 TASTI
SPORTELLO CARICO PELLET
TOP HC
CARTER RASCHIATORI
ASTA RASCHIATORE
1
1
1
1
1
2
16
19371200
STAFFA ANT SX AGG MONTANTE
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
19370502
19370900
19370800
19370501
19900025
19122900
19090100
19093000
19090700
19122800
19071400
19122000
19370400
19121200
19090121
19370100
19370300
19900021
MONTANTE DX
MODULO FIANCO SUP/INF
MODULO FIANCO CENTRALE
MONTANTE SX
TELECOMANDO
CARTER AMB SUPERIORE SX
ASSIEME CORPO
BRACIERE
SUPPORTO BRACIERE
CARTER AMB INFERIORE SX
CASSETTO CENERI
DEFLETTORE FUMI CORPO
GRIGLIA SUP. HC
PARETE INTERNA CENTRALE
PARETE INTERNA LATERALE
ASSIEME PORTA
PANNELLO INF. HC
PRESSOSTATO FUMI
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
35
19900020
VENTILATORE ESPULSIONE FUMI
1
36
19121900
PANNELLO CORNICE FRONTALE
1
37
38
39
40
41
19900050
19900003
19120100
19122500
19123300
VENTILATORE CENTRIFUGO AMB
PIEDINO ANTIVIBRAZIONE
ASSIEME ZOCCOLO
SUPPORTO ELETTRONICA
SUPPORTO SCHEDA
1
4
1
1
1
42
19900027
SCHEDA ELETTRONICA 3 TASTI
1
43
44
45
19120200
19371000
19900010
CARTER AMB INFERIORE DX
MODULO FIANCO SUP/INF
TERMOSTATO SICUREZZA
1
2
1
46
19120300
CARTER AMB SUPERIORE DX
1
47
48
19900012
19900019
MODULO ALIMENTAZIONE
MOTORIDUTTORE COCLEA
1
1
49
19091700
ASSIEME TUBO ASPIRAZIONE
1
50
19033700
SUPPORTO COCLEA
1
51
19122600
SCHIENA UNICA UNIVERSALE
1
52
19900011
RESISTENZA ACCENSIONE
1
53
19092200
STAFFA POST DX AGG MONTANTE
1
1
2
4
3
20
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3
4
35
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 35
18
24-09-14 14:57
1.
2.
3.
36
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 36
24-09-14 14:57
4A.
37
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 37
24-09-14 14:57
4B.
1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.
3 40 cm au dessus du point le plus du toit
38
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 38
24-09-14 14:57
4C.
1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.
3 40 cm au dessus du point le plus du toit
39
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 39
24-09-14 14:57
4D.
1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.
3 40 cm au dessus du point le plus du toit
40
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 40
24-09-14 14:57
4E.
1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.
3 40 cm au dessus du point le plus du toit
Installation horizontale
strictement interdite en
France.
41
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 41
24-09-14 14:57
5.
6.
7.
42
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 42
24-09-14 14:57
8.
9.
43
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line ('14).indd 43
24-09-14 14:57
--- --- -- ----- -- --- ------ -- --- ------ ---- -- ----
-- -- --- ------ -- --- ------- --- -- ----- ---- -- ----
www.qlima.com
Distributed in Europe by PVG Holding B.V.
D Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com).
DK For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefonnumre findes i www.qlima.com).
ES Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com).
F Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com)
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com).
FIN Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com).
GB If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone
number on www.qlima.com)
I Per
informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il
numero di telefono, consultate www.qlima.com).
N Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com).
P Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone
o www.qlima.com)
PL W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)
S Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du
hittar telefonnumret på www.qlima.com).
SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin
veya
PVG Traffic
avg©140924
ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).
instal_Delmara 88 S-line - Delmara 125 S-line
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com).
NL Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling
achterkant_manuals_Qlima.indd
1
Instal_man_Delmara 88S-Line_125S-Line
('14).indd 44
11-03-14
24-09-1416:31
14:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising