Jøtul FS 380 Series
Jøtul FS 380 Series
Manual Version P02
Jøtul FS 380 Series
NO - Installasjonsmanual med tekniske data
2
DK - Installationsmanual med tekniske data
5
SE - Installationsmanual med teknisk data
8
GB - Installation Instructions with technical data
11
FR - Manuel d’installation et données techniques
14
Figures/Pictures
17
Jøtul FS 381
Manualene må oppbevares under hele produktets levetid. The manuals which are enclosed with the product must be kept throughout the product’s entire
service life. Les manuels fournis avec le produit doivent être conservés pendant toute la durée de vie du produit. Los manuales suministrados con este producto
deben guardarse durante todo el ciclo de vida del producto. I manuali inclusi con il prodotto vanno conservati per l’intera durata di vita del prodotto. Das im
Lieferumfang des Produkts enthaltene Begleitmaterial ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren. De bij de haard meegeleverde handleidingen
moeten gedurende de volledige gebruiksduur van de haard bewaard blijven.
NORGE
Installasjonsmanual med tekniske data
1.0 Forhold til myndighetene
1.0
Forhold til myndighetene .............................2
2.0
Tekniske data.................................................2
Jøtul FS 380 konseptet er en serie frittstående produkter der
Jøtul Jøtul F 370 er brukt som brennkammer. Jøtul FS 380 har
produktdokumentasjon 110-0292.Produktet kan plasseres mot
brennbar vegg med de avstander som er beskrevet i fig. 1A+1B.
3.0
Før montering................................................3
4.0
Montering......................................................3
5.0
Ferdig montert ............................................. 4
6.0
Tilleggsutstyr................................................ 4
Figurer .................................................................... 17
Installasjonen av et ildsted må være i henhold til det enkelte
lands lover og regler. Alle lokale forordninger skal overholdes ved
installasjonen av produktet.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner
og installasjonskrav. Installasjonen kan først tas i bruk når den er
inspisert og funnet i orden av kvalifisert personell.
Installasjonsmanualen med tekniske data for hele ildstedet
følger omrammingen. Installasjonsmanualen med tekniske
data for brennkammeret, er vedlagt brennkammeret (se *). For
daglig bruk, vedlikehold, servicearbeider etc. se Generell bruksog vedlikeholdsmanual.
*Installasjonsmanualen til Jøtul FS 380 konseptet er
retningsgivende i h.h.t. installasjonskrav- og opplysninger
beskrevet i fig. 1A+1B og i «2.0 Tekniske data».
Produktet er dokumentert som frittstående produkt i henhold
til EN 13240.
Godkjenningsskiltet for det frittstående produktet er vedlagt
omrammingens installasjonsmanual, og plasseres på et passende
synlig sted.
2.0 Tekniske data
Omrammingen leveres i følgende varianter:
Sort lakk og børstet stål.
Vekt omramming, ca:
45 kg
Vekt brennkammmer, ca.:
120 kg
Røykrørsdimensjon:
Ø 150 mm/177 cm2 tverrsnitt
Høyde:
1777 mm
Bredde:
473 mm
Dybde:
488 mm
Minimum avstand til tak:
600 mm
Høyde senter røykuttak bak, ca.:
1425 mm
Tilslutningshøyde, ca.:
1223 mm
Plassering av uteluftstilkobling:
se fig. 1A + 1B
Tilleggsutstyr:
Se pkt. 6.0
Tekniske data i h.h.t. EN 13240
Nominell varmeavgivelse:
Røykgass massestrøm:
Anbefalt skorsteinstrekk:
Virkningsgrad:
CO emisjon (13% O2):
OGC emisjon (13%O2) (Sverige):
Røykgasstemperatur:
Driftsform:
5,5 kW
5,9 g/s
12 Pa
73 % @ 5,8 kW
0,12 %
130 mg/m3n
330 o C
Intermitterende
Med intermitterende forbrenning menes her vanlig bruk av et
ildsted. Dvs. at ved fortsatt ønsket fyring, legges det i nytt brensel
straks det forrige ilegget har brent ned til glør.
Se også: www.sintef.no
2
NORGE
3.0 Før montering
3.1 Avstand til brennbart materiale
Se fig. 1A+1B.
3.2 Fundament
Man må forsikre seg om at gulvet er dimensjonert for hele
installasjonen. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt.
Husk: Ved eventuell bruk av stålskorstein som hviler på innsatsen,
må stålskorsteinens vekt medregnes.
4.0 Montering
Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og
monteres.
Det følger tre manualer med produktet:
1. Generell bruks- og vedlikeholdsmanual.
2. Jøtul FS 380 Series (omrammingen).
3. Jøtul F 370 Series (brennkammeret).
4.1 Forberedelser
NB! Det er svært viktig at produktet står stabilt, og må ikke
monteres på gulv med svikt.
Basis produkt leveres i tre kolli:
• Brennkammer
• Tynnplatekit (omramming).
• Beinstativ
Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulvanbefales fjernet under en installasjon.
NB! Kontroller at produktet ikke har synlige skader ved
utpakkingen og at betjeningshåndtakene beveger seg lett.
3.3 Gulvplate
Før installasjon må beslutning tas om:
• Eventuell bruk og plassering av uteluftstilkobling. Se egne
manualer for montering.
Foran ildstedet og evt. under hele installasjonen, anbringes
en plate av stål eller annet egnet, ikke brennbart materiale.
Gulvplaten må være i henhold til nasjonale lover og regler.
NB! Brennplatene er i et porøst materiale (gulfarget vermiculite),
og kan ta skade ved hardhendt behandling.
For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsåpning, og bredde
minimum lik ileggsåpningen.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner
og installasjonskrav.
3.4 Luftsirkulasjon
Mellom brennkammeret og omrammingen skal det strømme
luft. Dette for at varmeoppbygging inne i omrammingen ikke
skal bli for stor.
NB! Det er svært viktig at luftåpninger ikke tildekkes. Se fig.
1A+1B for avstander.
3.5 Uteluft
En fleksibel tilførselsslange med mulighet til å ta uteluft direkte
inn i produktet, kan føres gjennom:
• Åpningen i bakplaten.
• Gulvplatens utslagsåpning.
• Se egen manual.
3.6 Stålskorstein
Benyttes toppmontert stålskorstein, monteres et uisolert
rør fra brennkammeret til ca. 10 mm over toppristen. Se til at
pakningen er tett mellom røykrøret og røykstussen. Monter
deretter stålskorsteinen etter skorsteinsleverandørenes
monteringsanvisninger.
1.
Når brennkammeret er pakket ut, tas brennplater, hvelv,
ledeplate, fyrbunn, askeskuff og skakerist ut. Fjern også de
små sidebrennplatene, og pakningen for røykrøret som ligger
i askeskuffen.
2. Løft av topplaten med topprist og skål. Topplaten skal ikke
benyttes.
3. Kontroller at betjeningshåndtakene beveger seg lett.
4. Brett ut pappemballasjen på gulvet, og sett en trepall oppå.
Legg ovnen forsiktig ned på ryggen. Se fig. 3.
4.2 Skorstein og røykrør
•
•
•
•
•
Ildstedet kan tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for
fastbrenselfyrt ildsted med røykgasstemperatur som angitt i
«2.0 Tekniske data».
Skorsteinstverrsnittet må minimum være lik røykrørstverssnitt.
Ved beregning av riktig skorsteinstverrsnitt; se «2.0 Tekniske
data».
Flere fastbrenselfyrte ildsteder kan tilknyttes samme pipeløp
dersom skorsteinstverrsnittet er tilstrekkelig. Kontakt dine
lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og
installasjonskrav.
Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til
skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger.
Se til at røykrøret får stigning hele veien frem til
skorsteinen.
Anbefalt skorsteinstrekk, se «2.0 Tekniske data».
3.7 Tak
Se pkt. “2.0 Tekniske data”.
3
NORGE
Omrammingen består av følgende deler (fig. 2):
Del
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Benevnelse
Bein stativ
Gjengestang M8 x 70
Hylse mutter M8 x 15
Skrue sekskant m/flens M8
Kassett
Sideplate høyre
Sideplate venstre
Topplate
Mutter sekskant m/flens M8
Frontplate
Askeleppe
Topprist
Skål
Antall
1 stk.
4 stk.
8 stk.
4 stk.
2 stk.
1 stk.
1 stk
1 stk.
8 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
5.0 Ferdig montert
Se Generell bruks- og vedlikeholdsmanual for bruk og vedlikehold
av produktet!
5.1 Rengjøring
Produktet kan rengjøres med lett fortynnet oppvaskmiddel (helst
citrus). Vask deretter med rent vann, og tørk over med en ren,
tørr klut.
6.0 Tilleggsutstyr
Montering ved topputtak
6.1 Gulvplate i stål foran produktet
Produktet er levert fra fabrikk med røykstussen montert for
topputtak.
Stål, sort lakk: Kat. nr. 351158
•
6.2 Gulvplate i glass foran produktet
•
•
Tre røykrøret (ekstrautstyr) gjennom topplatens rist og plasser
det i røykstussen.
Se til at pakningen er tett mellom røykrøret og røykstussen.
Monter koblingen i røykrøret.
Se mål under punkt ”3.6 Stålskorstein”.
NB! Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt tette.
Luftlekkasjer kan ødelegge funksjonen.
Montering ved bakuttak
Montering for bakuttak er mulig.
Montering av stativ på brennkammeret
Skru to muttere på hver av de fire gjengestengene. Se fig. 4.
Skru fast gjengestengene i brennkammeret og stram til (fig. 4).
Fest stativet til brennkammeret med fire muttere (fig. 5).
Løft opp brennkammeret. Sørg for hjelp.
NB! Beskytt gulvet p.g.a. skarpe kanter.
5. Monter sidekassettene. Se fig. 6.
6. Kontroller at ildstedet er i vater.
1.
2.
3.
4.
Montering av tynnplatekit (omramming)
1. De to sideplatene hektes sammen, (fig. 7).
2. Fliken på innsiden bøyes litt oppover (fig. 8).
3. Sideplatene løftes på plass (fig. 9) og forankres med muttere
(fig. 10).
4. Sett på plass toppen (fig. 11) og forankre denne med muttere
(fig. 12).
5. Monter begge frontplatene i sporene og trykk ned (fig. 13).
6. Askeleppen legges på plass (fig. 14).
4
Kat. nr. 351121
6.3 Uteluftstilkobling Ø100
Kat.nr. 341296
DANMARK
Installationsmanual med tekniske data
1.0 Forhold til myndighederne
1.0
Forhold til myndighederne ...........................5
Jøtul FS 380 konceptet er en serie fritstående produkter, hvor
Jøtul F 370 er brugt som brændkammer, og som kan placeres mod
brændbare vægge med de afstande, der er beskrevet i fig. 1A+1B.
2.0
Tekniske data.................................................5
3.0
Før montering............................................... 6
4.0
Montering..................................................... 6
5.0
Færdigmonteret ............................................7
6.0
Ekstraudstyr ..................................................7
Figurer ................................................................... 17
Installationen af et ildsted skal overholde det enkelte lands love
og regler. Alle lokale forordninger skal overholdes ved installation
af produktet.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheder vedrørende restriktioner
og installationskrav. Installationen må først tages i brug, når den
er inspiceret og fundet i orden af kvalificeret personale.
Installationsmanualen med tekniske data for hele ildstedet
følger omramningen. Installationsmanualen med tekniske
data for brændkammeret er vedlagt brændkammeret (se *). For
oplysninger om daglig brug, vedligeholdelse, servicearbejder
osv., se Generel brugs- og vedligeholdelsesmanual.
* Installationsmanualen til Jøtul FS 380 konceptet er vejledende
iht. installationskrav og oplysninger beskrevet i fig. 1A+1B og i
«2.0 Tekniske data».
Produktet er dokumenteret som et fritstående produkt i henhold
til EN 13240.
Godkendelsesskiltet for det fritstående produkt er vedlagt
omramningens installationsmanual og placeres på et passende
synligt sted.
2.0 Tekniske data
Omramningen leveres i følgende varianter:
Sort lak og børstet stål.
Vægt omramning, ca:
45 kg
Vægt brændkammer, ca.:
120 kg
Røgrørsdimension:
Ø 150 mm/177 cm2 tverrsnitt
Højde:
1777 mm
Bredde:
473 mm
Dybde:
488 mm
Minimumafstand til loft:
600 mm
Højde center røgudtag, bag, ca.:
1425 mm
Tilslutningshøjde, ca.:
1223 mm
Placering af udelufttilslutning:
se fig. 1A+1B
Ekstraudstyr:
Se pkt. 6.0
Tekniske data i h.h.t. EN 13240
Nominel varmeafgivelse:
Røggas massestrøm:
Anbefalet skorstenstræk:
Virkningsgrad:
CO emission (13% O2):
Røggastemperatur:
Driftsform:
5,5 kW
5,9 g/s
12 Pa
73 % @ 5,8 kW
0,12 %
330 o C
Intermitterende
Ved intermitterende forbrænding forstås her normal brug af et
ildsted, dvs. der skal lægges nyt brændsel i, straks når det forrige
er brændt ned til gløder.
5
DANMARK
3.0 Før montering
3.1 Afstand til brændbart materiale
Se fig. 1 A+1B.
3.2 Fundament
Man skal sikre sig, at gulvet er dimensioneret til hele installationen.
Se «2.0 Tekniske data» vedr. angivelse af vægt.
Husk: Ved eventuel brug af stålskorsten, der hviler på indsatsen,
skal stålskorstenens vægt medregnes.
NB! Det er meget vigtigt, at produktet står stabilt, og at det ikke
monteres på gulv, der bøjer sig.
Det anbefales at fjerne gulve, der ikke er monteret på fundamentet
- såkaldt flydende gulve - under en installation.
3.3 Gulvplade
Foran ildstedet og eventuelt under hele installationen anbringes
en plade af stål eller andet egnet, ikke-brændbart materiale.
4.0 Montering
Produktet er tungt. Sørg for hjælp, når det skal sættes op og
monteres.
Der følger tre manualer med produktet:
1. Generel brugs- og vedligeholdelsesmanual
2. Jøtul FS 380 Series (omramningen)
3. Jøtul F 370 Series (brændkammeret)
4.1 Forberedelser
Basisproduktet leveres i tre kolli:
• Brændkammer.
• Tyndpladekit (omramming).
• Ben stativ
NB! Kontrollér, at produktet ikke har synlige skader ved
udpakningen, og at betjeningshåndtagene let kan bevæges.
Før installation skal følgende beslutning tages:
• Eventuel brug og placering af udelufttilslutning. Se separate
manualer for montering.
NB! Brændpladerne er i et porøst materiale (gulfarvet vermiculite)
og kan tage skade ved hårdhændet behandling.
3.4 Luftcirkulation
Når brændkammeret er pakket ud, tages brændplader,
røgvenderplade, ledeplade, fyrbund, askeskuffe og rysterist
ud. Fjern også de små sidebrændplader samt pakningen til
røgrøret, der ligger i askeskuffen.
3. Løft toppladen med toprist og skål af. Toppladen skal ikke
anvendes.
4. Kontrollér at betjeningshåndtagene virker.
5. Læg papemballagen ud på gulvet og sæt træpallen ovenpå,
og læg forsigtigt ovnen ned på siden. Se fig. 3.
Der skal strømme luft mellem brændkammeret og omramningen
for at forhindre, at varmeopbygningen inde i omramningen bliver
for stor.
4.2 Skorsten og røgrør
Gulvpladen skal overholde nationale love og regler.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheder vedrørende restriktioner
og installationskrav.
NB! Det er meget vigtigt ikke at tildække luftåbninger. Se fig. 1A
+1B vedr. afstande.
1.
•
•
3.5 Udeluft
En bøjelig tilførselsslange med mulighed for indtag af udeluft
direkte i produktet kan føres gennem:
• Åbningen i bagpladen
• Bundpladens udslagsåbning.
• Se separat manual.
•
•
•
3.6 Stålskorsten
Hvis der benyttes en topmonteret stålskorsten, monteres et
uisoleret rør fra brændkammeret til ca. 10 mm over topristen.
Kontrollér, at pakningen er tæt mellem røgrøret og røgstudsen.
Montér derefter stålskorstenen iht. skorstensleverandørens
monteringsanvisninger.
3.7 Loft
Se pkt. “2.0 Tekniske data” .
6
Brændkammeret kan tilknyttes skorsten og røgrør godkendt til
et ildsted, der fyres med fastbrændsel med en røggastemperatur
som angivet i «2.0 Tekniske data».
Skorstenstværsnittet skal minimum være det samme
som røgrørstværsnittet. Ved beregning af det korrekte
skorstenstværsnit, se «2.0 Tekniske data».
Flere fastbrændselfyrede ildsteder kan kobles til den samme
skorsten, hvis skorstenstværsnittet er tilstrækkeligt. Kontakt
dine lokale bygningsmyndigheder vedrørende restriktioner
og installationskrav.
Tilslutning til skorsten skal udføres i henhold til
skorstensleverandørens monteringsanvisninger.
Sørg for, at røgrøret stiger hele vejen frem til skorstenen.
Anbefalet skorstenstræk, se «2.0 Tekniske data».
DANMARK
Omramningen består af følgende dele(fig. 2):
Del
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Benævnelse
Ben stativ
Gevindstang M8 x 70
Hylse møtrik M8 x 15
Skrue sekskant m/flens M8
Kassette
Sideplade højre
Sideplade venstre
Topplade
Møtrik sekskant m/flens M8
Frontplade
Askeliste
Toprist
Skål
Antal
1 stk.
4 stk.
8 stk.
4 stk.
2 stk.
1 stk.
1 stk
1 stk.
8 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
5.0 Færdigmonteret
Se den generelle brugs- og vedligeholdelsesmanual vedr. brug og
vedligeholdelse af produktet!
5.1 Rengøring
Produktet kan rengøres med let fortyndet opvaskemiddel (helst
citrus). Vask derefter med rent vand, og tør over med en ren, tør
klud.
6.0 Ekstraudstyr
Montering ved topudtag
6.1 Gulvplade i stål foran produktet
Produktet er fra fabrikken leveret med røgstudsen monteret til
topudtag.
• Før røgrøret (ekstraudstyr) gennem toppladens rist og anbring
det i røgstudsen.
• Kontrollér, at pakningen er tæt mellem røgrøret og røgstudsen.
• Monter koblingen i røgrøret.
Stål, sort lak: Kat. nr. 351158
Se mål under punkt ”3.6 Stålskorsten”.
6.2 Gulvplade i glas foran produktet
Kat. nr. 351121
6.3 Udelufttilslutning Ø100
Kat.nr. 341296
NB! Det er vigtigt, at sammenføjningerne/røgrørene er helt
tætte. Luftlækage kan ødelægge funktionen.
Montering ved bagudtag
Montering af bagudtag er muligt.
Montering af stativ på brændkammeret
Skru to møtrikker på hver af de fire gevindstængerne. Se fig. 4.
Skru gevindstængerne fast i brændkammeret og stram til (fig. 4).
Fæst stativet til brændkammeret med fire møtrikker (fig. 5).
Løft brændkammeret op. Sørg for hjælp.
NB! Beskyt gulvet p.g.a. skarpe kanter.
5. Monter sidekassetterne. Se fig. 6.
6. Kontroller at ildstedet er i vater.
1.
2.
3.
4.
Montering af tyndpladekit (omramming)
1. De to sidepladerne hægtes sammen, (fig. 7).
2. Fligen på indersiden bøjes lidt opover (fig. 8).
3. Sidepladerne løftes på plads (fig. 9) og forankres med
møtrikker (fig. 10).
4. Toppen sættes på plads (fig. 11) og forankres med møtrikker
(fig. 12).
5. Monter begge frontpladerne i sporene og tryk ned (fig. 13).
6. Askelisten lægges på plads (fig. 14).
7
SVERIGE
Installationsmanual med tekniska data
1.0 Kontroll och lagstiftning
1.0
Kontroll och lagstiftning .............................. 8
2.0
Tekniska data................................................ 8
Jøtul FS 380 konseptet är en serie fristående produkter där Jøtul
F 370 används som insats och kan placeras mot brännbar vägg
med de avstånd som anges i fig. 1A+1B.
3.0
Före montering............................................. 9
4.0
Montering..................................................... 9
5.0
Efter montering ...........................................10
6.0
Tillval............................................................10
Figurer .................................................................... 17
En eldstad måste installeras enligt gällande nationella lagar och
föreskrifter. Alla lokala föreskrifter måste följas vid installation
av produkten.
Kontakta lokala byggnadsmyndigheter angående restriktioner
och installationskrav. Innan installationen tas i bruk ska den
inspekteras och godkännas av en kvalificerad kontrollant.
Installationsmanualen med tekniska data för hela eldstaden
medföljer omramningen.
Installationsmanualen med tekniska data för insatsen medföljer
insatsen (se *). Se Allmän användnings- och underhållsmanual
för daglig användning, underhåll, service m.m.
* Installationsmanualen till Jøtul FS 380 konseptet ska följas
beträffande installationskrav och information som beskrivs i bild
1 och i «2.0 Tekniska data».
Produkten är dokumenterad som fristående produkt enligt EN
13240.
Godkännandeskylten för den fristående produkten bifogas
omramningens installationsmanual och ska placeras på lämplig,
väl synlig plats.
2.0 Tekniska data
Omramningen levereras i följande varianter:
Svart lack och borstat stål.
Vikt omramning, ca:
45 kg
Vikt insats, ca.:
120 kg
Rökrörsdimension:
Ø 150 mm/177 cm2 tverrsnitt
Höjd:
1777 mm
Bredd:
473 mm
Djup:
488 mm
Minimum avstånd till tak:
600 mm
Höjd center av rökuttaget bak, ca.:
1425 mm
Anslutningshöjd, ca.:
1223 mm
Placering av friskluftsanslutning:
se fig. 1A+1B
Tillval:
Se pkt. 6.0
Tekniska data enligt EN 13240
Nominell värmeavgivning:
Rökgasflöde:
Rekommenderat skorstensdrag:
Verkningsgrad:
CO emission (13% O2):
OGC emission (13%O2):
Rökgastemperatur:
Driftsätt:
5,5 kW
5,9 g/s
12 Pa
73 % @ 5,8 kW
0,12 %
130 mg/m3n
330 o C
Intermittent förbränning
Intermittent förbränning betyder i den här kontexten normal
användning av eldstaden, d.v.s. att nytt bränsle tillsätts så snart
bränslet brunnit ned till en passande mängd glödande kol.
8
SVERIGE
3.0 Före montering
4.0 Montering
Produkten är tung. Be om hjälp vid uppställning och montering.
3.1 Avstånd till brännbart material
Se fig. 1A+1B.
3.2 Fundament
Kontrollera att golvet är dimensionerat för hela installationen. Se
viktuppgift under «2.0 Tekniska data».
OBS! Om en stålskorsten som vilar på insatsen används, måste
stålskorstenens vikt medräknas.
OBS! Det är mycket viktigt att produkten står stabilt. Den får inte
monteras på sviktande golv.
Vi rekommenderar att du tar bort golv som inte är förankrat i
fundamentet – s.k. flytande golv – under eldstaden.
3.3 Eldstadsplan
Framför eldstaden och eventuelt under hela installationen måste
golvet täckas med en platta av stål eller annat lämpligt, icke
brännbart material.
Eldstadsplanen måste uppfylla kraven enligt gällande nationella
lagar och föreskrifter. För Sverige: Minimum 300 mm framför
eldstaden och 100 mm vid vardera sidan måste täckas.
Kontakta lokala byggnadsmyndigheter angående restriktioner
och installationskrav.
3.4 Luftcirkulation
Det ska kunna strömma luft mellan insatsen och omramningen.
Detta för att värmeuppbyggnaden inuti omramningen inte ska
bli för stor.
OBS! Det är mycket viktigt att luftöppningar inte täpps till. Se
fig. 1A + 1B för avstånd.
Tre manualer medföljer produkten:
1. Allmän användnings- och underhållsmanual
2. Jøtul FS 380 Series (omramningen)
3. Jøtul F 370 Series (insatsen)
4.1 Förberedelser
Basisprodukten levereras i tre kollin:
• Insats
• Stålomramning
• Benstativ
OBS! Kontrollera att produkten inte har synliga skador vid
uppackning och att reglagen rör sig lätt.
Före installationen måste följande beslutas:
• Eventuell användning och placering av friskluftsanslutning.
Se separat manual för montering.
OBS! Brännplåtarna består av poröst material (gulfärgad
vermiculit) och kan skadas vid ovarsam hantering.
1.
När insatsen har packats upp, tas vermiculiten, rökhyllan,
rökklockan, bottenplattan, asklådan och skakgallret ut.
Avlägsna även sidovermiculiten och tätningen för rökröret
som ligger i asklådan.
2. Avlägsna topplåten med toppgallret. Dessa delar ska inte
användas.
3. Kontrollera att reglagen rör sig lätt.
4. Bred ut pappemballaget på golvet och sätt träpallen ovanpå.
Lägg eldstaden försiktigt ned på sidan. Se fig. 3.
4.2 Skorsten och rökrör
•
•
3.5 Friskluft
En flexibel tillförselslang med möjlighet att föra friskluft direkt
in i produkten, kan ledas genom:
• Öppningen i bakstycket
• Bottenplattans utslagsöppning
• Se separat manual.
•
•
•
3.6 Stålskorsten
Vid toppmonterad stålskorsten monteras ett oisolerat rör från
insatsen till ca 10 mm genom toppgallret. Se till att packningen är
tät mellan rökröret och stosen. Montera därefter stålskorstenen
enligt skorstensleverantörens monteringsanvisningar.
3.7 Tak
Se pkt. “2.0 Tekniska data”.
Eldstaden kan anslutas till skorsten och rökrör som är godkända
för eldstäder för fasta bränslen, med rökgastemperatur som
anges under «2.0 Tekniska data».
Skorstenens tvärsnitt måste vara minst lika stort som rökrörets
tvärsnitt. För beräkning av korrekt skorstenstvärsnitt, se «2.0
Tekniska data».
Flera eldstäder för fast bränsle kan anslutas till samma
skorstenspipa om skorstenstvärsnittet är tillräckligt. Kontakta
lokala byggnadsmyndigheter angående restriktioner och
installationskrav.
Anslutning till skorsten måste utföras enligt
skorstensleverantörens monteringsanvisningar.
Kontrollera att rökröret har stigning hela vägen fram till
skorstenen.
Rekommenderat skorstensdrag, se «2.0 Tekniska data».
Stålomramningen består av följande delar
(fig. 2):
Del
1
2
3
4
5
6
Beteckning
Ben stativ
Gängade stänger M8 x 70
Hylsa mutter M8 x 15
Skruv sexkant m/flens M8
Kassett
Sidoplåt höger
Antal
1 stk.
4 stk.
8 stk.
4 stk.
2 stk.
1 stk.
9
SVERIGE
7
8
9
10
11
12
13
Sidoplåt vänster
Topplatta
Mutter sexkant m/flens M8
Frontplatta
Asklepp
Toppgaller
Skål
1 stk
1 stk.
8 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
Montering vid topputtag
Produkten levereras från fabrik med stosen monterad för
topputtag.
• Trä rökröret (tillval) genom topplattans galler och placera det
sedan i rökstosen.
• Se till att packningen är tät mellan rökröret och rökstosen.
• Montera startkopplingen i rökröret.
Se mått under punkt ”3.6 Stålskorsten”.
OBS! Det är viktigt att sammanfogningarna/rökrören är helt
täta. Luftläckage kan förstöra funktionen.
Montering vid bakuttag
Montering för bakuttag är möjligt.
Montering av stativ på insatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skruva på två långmuttrar på vardera av de fyra gängade
stängerna. Se fig. 4.
Skruva fast de gängade stängerna till insatsen och dra åt (fig. 4).
Förankra stativet till insatsen med fyra muttrar (fig. 5).
Lyft upp insatsen. Be om hjelp.
OBS! Skydda golvet mot skarpa kanter.
Montera sidokassetterna. Se fig. 6.
Kontrollera att eldstaden står rakt.
Montering av stålomramning
1. Montera ihop de två sidoplåtarna, (fig. 7).
2. Böj fliken på insidan uppåt (fig. 8).
3. Sidoplåtarna lyfts på plats (fig. 9) och förankras med muttrar
(fig. 10).
4. Montera toppen (fig. 11) och förankra den med 4 muttrar (fig. 12).
5. Montera frontplåtarna i spåren/slitsen och tryck nedåt (fig. 13).
6. Askläppen läggs på plats (fig. 14).
10
5.0 Efter montering
Se Allmän användnings- och underhållsmanual för användning
och underhåll av produkten!
5.1 Rengöring
Produkten kan rengöras med en mindre utspädd blandning av
diskmedel (helst citrus). Tvätta därefter av med rent vatten och
torka av produkten med en ren och torr trasa.
6.0 Tillval
6.1 Golvplåt i stål framför produktet
Stål, svart lack: Kat. nr. 351158
6.2 Golvplåt i glas framför produktet
Kat. nr. 351121
6.3 Friskluftsanslutning Ø100
Kat.nr. 341296
ENGLISH
Installation manual with technical data
1.0
Relationship to the authorities .....................11
2.0
Technical data ................................................11
3.0
Before installation ........................................ 12
4.0
Installation ................................................... 12
5.0
Installation completed ................................. 13
6.0
Optional Equipment ..................................... 13
Figures ..................................................................... 17
1.0 Relationship to the
authorities
The Jøtul FS 380 concept is a serial of freestanding products that
uses the Jøtul F 370 as the burn chamber and can be positioned
against inflammable walls at the distances described in fig.
1A+1B.
The installation of a fireplace must be carried out in compliance
with national laws and regulations. All local ordinances must be
observed when installing this product.
Contact your local building authorities regarding restrictions and
installation requirements. The product may not be used until it
has been inspected and approved by qualified personnel.
The surround comes with an Installation Manual that contains
technical data for the whole fireplace. The insert comes with an
Installation Manual that contains technical data for the insert
(see*). For day-to-day use, maintenance, service work, etc., please
refer to the General Use and Maintenance Manual.
* The Installation Manual for the Jøtul FS 380 concept must be
followed precisely with regard to the installation requirements
and information described in fig. 1A+1B and in «2.0 Technical
Data».
The product is documented as a freestanding product in
accordance with EN 13240.
The approval label for the freestanding product comes with the
Installation Manual for the surround. It should be affixed in a
suitably visible place.
2.0 Technical data
The surround is available in the following options:
Black paint and brushed steel.
Weight, surround, ca:
45 kg
Weight, burn chamber, ca.:
120 kg
Flue pipe dimension:
Ø 150 mm/177 cm2 cross section
Height:
1777 mm
Width:
473 mm
Depth:
488 mm
Minimum distance to ceiling:
600 mm
Height, centre smoke outlet, rear, ca.:
1425 mm
Connection height, ca.:
1223 mm
Location of external air supply:
See fig. 1A+1B
Optional extras:
See pkt. 6.0
Technical data in acc. with EN 13240
Nominal heat output:
5,5 kW
Flue gas mass flow:
5,9 g/s
Recommended chimney draught: 12 Pa
Efficiency:
73 % @ 5,8 kW
CO emissions (13% O2):
0,12 %
Flue gas temperature:
330 o C
Operational type:
Intermittent
«Intermittent combustion» here means normal use of a fireplace,
i.e. to continue producing heat, add more fuel as soon as the
previous load of wood has burnt down to embers.
11
ENGLISH
3.0 Before installation
3.1 Distance to inflammable material
See fig. 1A + 1B.
3.2 Foundations
Make sure the floor is suitable for the entire installation. See «2.0
Technical Data» for specified weight.
Remember: If using a steel chimney that rests on the insert, the
weight of the steel chimney must be taken into account.
NB: It is extremely important to ensure that the product is stable.
It must be installed on a completely inflexible floor.
We recommend the removal of any flooring that is not attached
to the foundation («floating floors») from the installation area.
3.3 Floor plate
A plate made of steel or other suitable non-combustible material
is placed in front of the fireplace and possibly under the entire
installation.
The floor plate must comply with national laws and regulations.
Contact your local building authorities regarding restrictions and
installation requirements.
3.4 Air supply
There must be a flow of air between the burn chamber and the
surround. This is to prevent too much heat building up inside the
surround.
NB: It is extremely important not to cover air openings. See fig.
1A+1B for distances.
4.0 Installation
The product is heavy! Ensure you have help when positioning
and installing it.
The product comes with three manuals:
1. General use and maintenance instructions.
2. Jøtul FS 380 Series (surround).
3. Jøtul F 370 Series (burn chamber).
4.1 Preparations
The basic product comes in three packages:
1. Burn chamber.
2. Steel surrounding set.
3. Leg console.
NB: Check that there is no visible damage to the product when you
unpack it, and make sure that the control handles move freely.
Before installation, it is necessary to decide on:
• Possible use and location of external air supply. See separate
manual for installation.
NB: The burn plates are made of a porous material (yellow
vermiculite) and may be damaged if they are handled roughly.
1. When the burn chamber is unpacked, the burn plates, baffle
plate, exhaust deflector, base plate, ash pan and riddling grate
are removed. Also remove the small side burn plates and
gasket for flue pipe which are in the ash pan.
2. Lift off the top plate with the top grid and bowl. The top plate
is not to be used.
4. Check that the operating handles work.
5. Spread out the cardboard packaging on the floor, and put a
wooden pallet upon it. Lay the stove carefully on its side. See
fig. 3.
4.2 Chimney and flue pipe
•
3.5 External air
A flexible supply hose allowing external air to be fed directly into
the product can be passed through:
• The opening in the rear plate
• The bottom plate’s knockout.
• See the manual for the product.
•
•
3.6 Steel chimney
•
If a top-mounted steel chimney is used, an uninsulated pipe is
fitted from the burn chamber to approximately 10 mm through
the top grate. Make sure that the gasket is properly seated
between the flue pipe and the smoke outlet. Then fit the steel
chimney in accordance with the chimney supplier’s installation
instructions.
•
3.7 Ceiling
See «2.0 Technical Data».
12
The fireplace can be connected to chimneys and flue pipes
approved for solid fuel fireplaces with flue gas temperatures
as specified in «2.0 Technical Data».
The cross-section of the chimney must be at least that of the
flue pipe. When calculating the correct chimney cross-section,
refer to «2.0 Technical Data».
Several solid fuel fireplaces can be connected to the same
chimney system if the chimney cross-section is adequate.
Contact your local building authorities regarding restrictions
and installation requirements.
Connection to the chimney must be performed in accordance
with the installation instructions of the chimney supplier.
Make sure that the flue pipe rises all the way up to the
chimney.
For recommended chimney draught, see «2.0 Technical Data».
ENGLISH
4.3 The surround consists of the following
parts (fig. 2):
5.0 Installation completed
Part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
See the General Use and Maintenance Manual for information
on how to use and look after the product.
Designation
Leg console
Threaded bar M8 x 70
Sleeve nut M8 x 15
Screw hexagon w/flange M8
Cassette
Side plate wright
Side plate left
Top plate
Nut hexagon w/flange M8
Front plate
Ash lip
Top grid
Bowl
Quantity
1 stk.
4
8
4
2
1
1
1
8
1
1
1
1
5.1 Cleaning
The product can be cleaned with light diluted washing-up liquid
(preferably citrus). Then wash it off with clean water and dry well
with a clean and dry rag.
6.0 Optional extras
6.1 Floor plate in steel in front of the product
Installation using top outlet
The product is supplied from the factory with the smoke outlet
fitted for the top outlet.
• Thread the flue pipe (optional extra) through the top plate
grate and place it in the smoke outlet.
• Make sure that the gasket is properly seated between the flue
pipe and the smoke outlet.
• Fit the connection in the flue pipe.
See measures under ”3.6 Steel chimney”.
Steel, black paint: Cat. no. 351158
6.2 Floor plate in glas in front of the product
Cat. no. 351121
6.3 Outside air connection Ø100
Cat.no. 341296
NB: It is important for the joints/flue pipes to be sealed completely.
Air leaks may stop them functioning.
Installation using a rear outlet
Rear outlet can be installed.
Attaching the leg console on the burn chamber
1. Screw two nuts on each of the four threaded bars. See fig. 4.
2. Fasten the threaded bars to the burn chamber and tighten
(fig. 4).
3. Attach the leg console to the burn chamber with four nuts
(fig. 5).
4. Stand the burn chamber up. Make sure you have assistance.
NB! Protect the floor because of sharp edges.
5. Attach the side cassettes. See fig. 6.
6. Make sure that the fireplace is level.
Attaching the steel surrounding set
1. Hook the two side plates together, (fig. 7).
2. Bend the flap on the inside a little upwards (fig. 8).
3. Lift the side plates in position (fig. 9) and fasten them with
nuts (fig. 10).
4. Place the top (fig. 11) and fasten it with nuts (fig. 12).
5. Place both of the front panels into the slots and press down
(fig. 13).
6. Put the ash lip into place (fig. 14).
13
FRANCAIS
Manuel d’installation et données techniques
1.0 Relations avec les autorités
1.0
Relations avec les autorités ........................ 14
Le Jøtul FS 380 concept est une série de produit indépendant utilisant
le Jøtul F 370 comme foyer, et pouvant être placé contre des murs
inflammables en respectant les distances décrites à la fig. 1A+1B.
2.0
Données techniques ................................... 14
3.0
Avant l’installation ..................................... 15
4.0
Installation .................................................. 15
5.0
Après l’installation ......................................16
6.0
Équipement disponible en option..............16
Figures/Pictures .................................................... 17
L’installation d’un poêle est soumise aux législations et
réglementations nationales en vigueur. L’appareil installé devra
satisfaire à tous les décrets en vigueur.
En raison des différences locales entre les prescriptions en vigueur,
nous vous conseillons de prendre contact avec les autorités locales
compétentes. L’installation ne doit pas être utilisée avant d’avoir
été inspectée et approuvée par une personne habilitée.
Le manuel d’installation contenant les données techniques
relatives au poêle – cheminée complet, est livré avec l’habillage.
Le manuel d’installation incluant les informations techniques
est livré avec l’insert (voir *). Pour l’utilisation au quotidien, la
maintenance et l’entretien, voir le manuel d’utilisation générale
et de maintenance.
* Il convient d’observer scrupuleusement les instructions
contenues dans le manuel d’installation du Jøtul FS 280 concept
en ce qui concerne les exigences d’installation et les informations
décrites à la fig. 1A+1B et sous «2.0 Données techniques».
Le produit a été testé et documenté comme appareil de chauffage
indépendant, conformément à la norme EN 13240.
Le label d’agrément de l’appareil indépendant est fourni avec la
notice d’installation de l’habillage du poêle. Il devra être placé à
un endroit bien visible.
2.0 Données techniques
L’habillage est proposé dans les versions suivantes :
Peinture noir et acier brossé.
Poids, habillage, env.:
Poids, chambre de combustion, env.:
Conduit de raccordement:
Tous nos produits sont livrés avec
une étiquette reprenant le numéro
de série et l’année. Reportez ce
numéro à l’endroit indiqué dans
les instructions d’installation.
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
N’oubliez pas de le mentionner à
chaque fois que vous contactez
votre revendeur ou Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
14
221546
Serial no.
45 kg
120 kg
Ø 150 mm/177 cm2
section transversale
Hauteur:
1777 mm
Largeur
473 mm
Profondeur:
488 mm
Distance minimale par rapport au plafond:
600 mm
Hauteur, sortie de fumée centrale, arrière, env.:
1425 mm
Hauteur de raccordement, env. :
1223 mm
Emplacement de l’arrivée d’air frais
Voir la fig. 1A+1B
Équipements en option:
Voir la section 6.0
Données techniques conformes à la norme EN 13240
Puissance nominale :
Débit massique des fumées :
Tirage de cheminée recommandé :
Rendement :
Émissions CO (13 % O2):
Température des gaz de fumées :
Mode de fonctionnement :
5,5 kW
5,9 g/s
12 Pa
73 % @ 5,8 kW
0,12 %
330 o C
Intermittent
La «combustion intermittente» signifie ici une utilisation normale
du poêle. Autrement dit, il est recommandé d’attendre qu’il ne
reste que des braises avant d’ajouter du bois.
FRANCAIS
3.0 Avant l’installation
3.1 Distance par rapport aux matériaux
inflammables
Voir la fig. 1A+1B.
3.2 Le soubassement
Le sol doit pouvoir supporter le poids de l’ensemble. Voir la section
«2.0 Données techniques» pour la spécification du poids.
Important : Si une cheminée métallique est montée sur le poêle,
le poids de celle-ci devra être pris en compte.
N.B : Il est extrêmement important que le produit soit parfaitement
stable. La surface sur laquelle il est installé doit être absolument
ferme.
Il est recommandé d’enlever les revêtements situés sous
l’installation si ceux-ci ne sont pas solidaires du sol (parquets
flottants).
3.3 Plaque de sol
4.0 Installation
L’insert est lourd. Veillez à ce qu’il ne risque pas de se renverser
durant l’installation ! Prévoyez de l’aide pour son montage et sa
mise en place.
L’appareil est fourni avec 3 manuels :
1. Manuel d’utilisation générale et de maintenance
2. Jøtul FS 380 Series (habillage)
3. Jøtul F 370 Series (chambre de combustion)
4.1 Préparatifs
Le produit standard est livré en 3 colis :
1. Chambre de combustion.
2. Kit d’habillage en acier (habillage).
3. Console.
N.B : Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage visible
et que les poignées de commande se déplacent librement.
Avant l’installation, il est nécessaire de déterminer les points
suivants :
• Utilisation et emplacement possibles d’une arrivée d’air
frais externe. Pour l’installation, voir le manuel d’installation
séparé.
Une plaque en acier, ou en tout autre matériau ininflammable est
placé en face de la cheminée et éventuellement sous la totalité
de l’installation.
N.B : Les plaques de doublage se composent de matériau poreux
(vermiculite jaune) et peuvent être endommagées si elles sont
manipulées sans précaution.
La plaque avant doit être conforme aux législations et aux
réglementations nationales en vigueur.
1.
Contactez les autorités locales compétentes (construction) pour
connaître les restrictions et les exigences liées à l’installation.
3.4 Arrivée d’air
L’air doit pouvoir circuler entre le foyer et l’habillage. Cela permet
d’éviter un échauffement excessif de l’habillage du poêle.
N.B : Les bouches d’arrivée d’air ne doivent en aucun cas être
obstruées. Voir la fig. 1A + 1B pour les distances.
Après avoir déballé le foyer, déposez les plaques de doublage,
le déflecteur, le déflecteur d’évacuation, la plaque de base, le
cendrier et la grille de criblage. Déposez également les petites
plaques de doublage latérales et le joint du conduit de fumée
qui sont dans le cendrier.
2. Soulevez et dégagez la plaque supérieure avec la grille
supérieure et le bol. La plaque supérieure n’est pas utilisée.
3. Vérifiez que les poignées fonctionnement correctement.
4. Déployez le carton d’emballage sur le sol et placez la palette
en bois dessus. Couchez délicatement le poêle sur le côté. Voir
la fig. 3.
4.2 Cheminée et conduits
3.5 Arrivée d’air frais extérieur
•
Il est possible d’installer une gaine flexible permettant d’alimenter
directement le poêle en air frais de l’extérieur :
• A travers l’ouverture sur la plaque arrière.
• Ou à travers la partie défonçable de la plaque de fond.
• Vous reporter au manuel du produit.
•
•
3.6 Cheminée métallique
En cas d’utilisation d’une cheminée en acier montée par le
haut, un conduit non isolé devra être monté entre le foyer et
environ 10 mm à travers la grille supérieure. Assurez-vous que le
joint est correctement en place entre le conduit de fumée et la
sortie d’évacuation de fumée. Positionnez ensuite la cheminée
métallique conformément aux instructions d’installation du
fournisseur.
•
•
Le poêle peut être raccordé à une cheminée et à un conduit
approuvés pour les foyers à combustible solide, avec les
températures de fumées spécifiées dans la section «2.0
Données techniques».
La section transversale minimale de la cheminée doit
correspondre à celle du conduit. Pour calculer la section
correcte de la cheminée, voir «2.0 Données techniques».
Plusieurs poêles/foyers à combustible solide peuvent être
raccordés au même système de cheminée, dès l’instant où la
section est appropriée. En raison des différences locales entre
les prescriptions en vigueur, nous vous conseillons de prendre
contact avec les autorités locales compétentes.
Le raccordement à la cheminée doit être effectué
conformément aux instructions d’installation du fournisseur
de la cheminée.
Assurez-vous que le conduit de raccordement monte bien
jusqu’en haut de la cheminée.
Pour le tirage de cheminée recommandé, voir la section «2.0
Données techniques».
3.7 Le plafond
Voir la section «2.0 Données techniques».
15
FRANCAIS
L’habillage se compose des éléments suivants
(fig. 2) :
5.0 Après l’installation
Pièce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Reportez-vous aux instructions d’installation et d’utilisation pour
savoir comment utiliser et entretenir le produit !
Désignation
Socle
Tige filetée M8 x 70
Écrou manchon M8 x 15
Vis hexagonale à collet M8
Cassette
Plaque latérale droite
Plaque latérale gauche
Plaque supérieure
Écrou hexagonal à collet M8
Plaque frontale
Pare-cendre
Grille supérieure
Bol
Quantité
1 pce
4 pce
8 pce
4 pce
2 pce
1 pce
1 pce
1 pce
8 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
Raccordement par le haut
Le produit est livré avec un conduit d’évacuation de la fumée prévu
pour une sortie par le haut.
• Emmanchez le conduit de fumée (option) à travers la grille
supérieure, puis placez-le dans la sortie de fumée.
• Assurez-vous que le joint est correctement en place entre le
conduit de fumée et la sortie d’évacuation de fumée.
• Positionnez le raccordement dans le conduit de fume.
Pour les cotes d’encombrement, voir sous « 3.7 Cheminée
métallique ».
Remarque : Il est important que les joints/les conduits de fumée
soient parfaitement étanches. Des fuites d’air peuvent nuire au
bon fonctionnement de l’appareil.
Raccordement par l’arrière
La sortie arrière peut être installée.
Fixation du socle sur le foyer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vissez deux écrous sur chacune des quatre tiges filetées. Voir
la fig. 4.
Vissez les tiges filetées sur le foyer, puis serrez (fig. 4).
Fixez le socle sur le foyer à l’aide des quatre écrous (fig. 5).
Relevez le foyer. Veillez à vous faire aider.
N.B : Protégez le sol des bords acérés de l’appareil.
Fixez les cassettes latérales. Voir la fig. 6.
Vérifiez que le poêle est parfaitement plan.
Montage du kit d’habillage en acier
1. Assemblez les deux plaques latérales, (fig. 7).
2. Rabattez la languette sur la face interne légèrement vers le
haut (fig. 8).
3. Positionnez les deux plaques latérales (fig. 9) et fixez-les avec
les écrous (fig. 10).
4. Positionnez la partie supérieure (fig. 11) et fixez-la avec des
écrous (fig. 12).
5. Placez les deux panneaux frontaux dans les rainures et
enfoncez-les (fig. 13).
6. Positionnez le pare-cendre (fig. 14).
16
5.1 Nettoyage
Lavez et nettoyez le produit avec un liquide de lavage légèrement
dilué (de préférence à base de citron). Rincez ensuite avec de l’eau
propre et séchez à l’aide d’un chiffon propre et sec.
6.0 Équipement disponible
en option
6.1 Plaque de sol acier, à placer en face le produit
Acier, peinture noir: No de pièce 351158
6.2 Plaque de sol verre, à placer en face le produit
No de pièce 351121
6.3 Raccordement d’admission d’air frais Ø 100
No de pièce 341296
17
Fig. 1A
1777
A 217
C 1223
B 1426
787
A 89
263
Minimum mål på gulvplate. / Minmum dimensions floorplate X:Y.
I henhold til nasjonale lover og regler. / According to national regulatives.
C: Toppmontering
C: Top Flue outlet
B: Senter Bakuttak
B: Center Rear Flue outlet
A: Senter Stuss for uteluft bunn
A: Center Outside Air Connection bottom
488
473
A 250
66
4
44
0
A
2
54
716
480
Min. avstand til brennbar vegg.
Min. distance to combustible wall.
160
Jøtul FS 380 Series
0
A
44
677
2
54
4
66
351201-P01
939
423
Innfelt / integrated
g
Utenpåliggende / external
l
Firewall
325
460
f
528
e
200
303
g
436
h
40
k
480
j
550
e
h
e
h
n
q
l
l
Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur: Se tabell ovenfor.
Min. distance to combustible wall protected by firewall: See table above.
d
c
Målene gjelder ubehandlede produkter. Etter lakkering eller emaljering kan målene variere noe.
Dimensions refer to untreated products. After painting or enamelling dimensions may have small divergences.
t
s
l
685
100
Combustible wall
f
Produkt / Product:
Jøtul FS 380 Series
f
Fig. 1B
i
b
100
a
i
Mål / Measure
g
g
Basismodell /
Basic model
m
p
i
Jøtul FS 380 Series
f
f
Opstilling /
Configuration
g
o
r
Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur ved ulike oppstillinger, fig. 1B.
Min. distance to combustible wall protected by firewall in different configurations, fig. 1B.
i
j
i
440
l
735
m
d
a
d
a
k
c
c
o
r
b
1000
773
820
b
p
o
n
d
d
18
j
k
1050
q
800
s
900025-P00
1000
r
1200
t
Fig. 2
3
2
13
4
12
Detail A
Scale 1:2
8
See detail B
7
Detail B
Scale 1:2
6
9
10
5
See detail A
11
10
1
19
Fig. 3
Fig. 4
10 mm
20
8 mm
Fig. 5
Fig. 6
21
Fig. 7
Fig. 8
22
Fig. 9
Fig. 10
23
Fig. 11
Fig. 12
24
Fig. 13
Fig. 14
25
26
27
Cat.no. 222879-P02
Jøtul AS, Nov. 2009
Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre
spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.
Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifikationen, Farben
und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.
Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ in
specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.
Kvalitet
Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling, produksjon og
salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har
stått for siden bedriftens historie startet i 1853.
Qualität
Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf von Öfen
und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren Kunden ein Gefühl
von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung seit der Firmengründung
im Jahre 1853 steht.
Quality
Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development, manufacturing,
and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers quality and safety piece of mind
as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the company first started in 1853.
Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
Dette ildstedet er kontrollert av:
Dieses Produkt ist geprüft von:
This product has been controlled by:
________________________
Date:
_________________
Sign:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising