Teka DSS 785 Pyramidal decorative hood Ръководство за употреба

Teka DSS 785 Pyramidal decorative hood Ръководство за употреба
Руководство по эксплуатации
Uživatelská příručka
Užívateľská príručka
Poradnik użytkownika
Használati útmutató
Ръководство за потребителя
Οδηγός λειτουργίας
Керівництво користувача
Ghidul utilizatorului
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Πριν α ό την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής διαβάστε ροσεκτικά τις
αρεχό ενες οδηγίες
УКРАЇНСЬКИЙ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐ комьтесь с
приложенным руководством.
РУССКИЙ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с
приложенным руководством.
2
Č
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím.
SLOVENSKÝ
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na
používanie.
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie
przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót.
БЪЛГАРСКИ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди ин сталиране и
употреба на уреда.
ROMÂNĂ
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile
furnizate.
3











4









5



1-
6






7
8










9











10

1-
11


:




La
campana
funciona
El cable de red no está
Conectar el cable de red
no conectado
No llega tensión al enchufe
La campana no aspira Filtro saturado de grasa
12
Proceder a revisar/reparar la red eléctrica
Proceda a la limpieza o sustitución del filtro
suficiente o vibra
Las
lámparas
iluminan
Obstrucción del conducto de
Elimine las obstrucciones
salida de aire
Contacte con el instalador
Conducto de aire inadecuado
instrucciones de este manual
no
Lámparas fundidas
y
siga
las
Contacte el Servicio de Atención al Cliente
13












14










15



16


The cable is not connected
Connect the mains cable
The extractor does not
No
current
is
reaching
the
work
Revise/repair the electricity circuit
plug
Filter saturated with grease
The extractor does not
blow
enough
or Outlet obstructed
vibrates
Inadequate air conduit
Clean or substitute the filter
The lamps do not light
Contact the Customer Service
Lamp broken
Eliminate obstructions
Contact the installer and follow instructions of
this manual
17

18










19









20



1-
21



Attention: la hotte ne fonctionnera pas
jusqu'à ce que vous réinstallez le filtre
principal



22
Le câble n’est pas connecté
Connecter le câble au courant
La hotte ne fonctionne au courant
pas
La tension n’arrive pas à la
Réviser et réparer le courant électrique
prise
Filtre saturé de graisse
La hotte n’aspire pas Obstruction du
sortie de l’air
suffisamment ou vibre
Les
lampes
s’allument pas
ne
conduit de
Nettoyer ou substituer le filtre
Eliminer les obstructions
Conduit d’air inadéquat
Contacter l’installateur
instructions de ce manuel
Lampes fondues
Contacter le service client.
et
suivre
les
23










24











25

26






Antes de solicitar o serviço de reparações, faça as comprovações indicadas a seguir:
O
exaustor
funciona
O cabo de alimentação não
Ligar o cabo à rede elétrica.
não está ligado
Não chega tensão à tomada
Mande rever / consertar a rede elétrica
Filtro saturado de gordura
Proceda à limpeza ou substituição do filtro
O exaustor não aspira
Obstrução
da
conduta
de
suficiente ou vibra
Elimine as obstruções
saída de ar
27
As lâmpadas não
acendem
28
Conduta de ar inadequada
Contacte um instalador e siga as instruções
deste manual
Lâmpadas avariadas
Contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
Güvenlik Talimatları
 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir yetişkin ya da kişi
tarafından gözetim altında tutuldukları sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük
veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
 Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
 Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından, gözetim
altında bulunmadıkları müddetçe, yapılmamalıdır.
 Elektrik bağlantısı, cihazın şebeke hattından en az 3 mm’lik
tam kutuplu kontak ayrımı ile izole edilecek şekilde
ayarlanmalıdır.
 Uygun ayrım cihazları şunları kapsar; devre kesici, sigorta
(vidalı sigortalar yuvasından çıkartılmalıdır), RCD (Kalan Akım
Aygıtı) ve kontaktörler.
 Anti-şok koruması kurulumcu tarafından tedarik edilmelidir.
 Hava; gaz ve diğer yakıtları yakan cihazlardan dumanları
çıkartmak için bir bacaya boşaltılmalıdır. Şayet aspiratörle
birlikte elektrikle çalışmayan farklı mutfak cihazları
kullanılacaksa,
mutfakta yeterli derecede havalandırma
olması gerekmektedir.
 Aspiratörün altında alev alabilecek nitelikte yemekler
pişirmeyiniz.
 DİKKAT: Erişilebilir parçalar sıcak olduğunda aletleri pişirme
ile kullanılır hale gelebilir.
 Evde aspiratörle aynı anda ve elektrik harici bir kaynakla
çalışan cihazlarınız olduğu takdirde, hava çekiş basıncının 4
Pa (4 x 10 –5 barı) geçmemesine dikkat ediniz.
 Aspiratörünüzün ilk kullanımından önce montaj ve bağlantı
talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
29
 Kişilerin guvenligi acısından, ilgili kisiler vesayet altında
olmadıkca-zihinsel ve fiziksel özrü olan kimseler veya bilgi ve
deneyimi yetersiz olan kisiler icen (cocuklar da dahil) kullanımı
uygun degildir
 Çocukların cihazlarla oynamaları control altında tutulmalıdır.
 Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda kablo, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için, üretici, yetkili
servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
 Aspiratörünüzü kesinlikle kablosundan çekerek elektrik
bağlantısından ayırmayın. Direkt olarak prizden çekerek ayırın.
 Güç kaynak kablosunda ya da kontrol panelinde bir
deformasyon
görülürse
aspiratörünüzü
kesinlikle
kullanmayınız.
 Şayet aspiratörünüz çalışmaz ise ya da normal olarak
çalışmıyorsa cihazınızı elektrik bağlantısından ayırın ve en
yakın Teka yetkili servisine başvurun.
 Aspiratörün altında ocak gözlerini üstü açık olarak yanar
vaziyette bırakmayın.
 Aspiratörün herhangi bir kısmında yağ birikmesine müsaade
etmeyiniz,
özellikle
filtrelerde.
YANGIN
TEHLİKESİ
DOĞURABİLİR.
 Aspiratörü monte etmeden önce yürürlükteki duman ve hava
standartlarını kontrol ediniz.
 Aspiratörün bağlantısını yapmadan önce aspiratörün iç
kısmında bulunan özelliler etiketinde belirtilen voltaj ve frekans
değerlerini kontrol ediniz.
 Içinde belgili tanımlık caisson ile ağaç çivi esta –meli yaratı
attainable, ya da install bir şalter –in çentik omnipolar, çolak
birkaç be. En az içinde – arada etki –in 3 mm.
30
 Aspiratörün iç kısmını temizlerken eldiven kullanmanızı ve çok
dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
 Aspiratörünüz sadece ev içi kullanımlarda yemek pişirme
esnasında çıkan dumanları çekme ve temizlemeye dair
üretilmiştir. Farklı amaçlı kullanım kendi sorumluluğunuzdadır
ve tehlikeli olabilir.
 Gerekli olduğu durumlarda en yakın Teka yetkili servisine
başvurun ve orijinal yedek parça kullanıldığından emin olun.
Yetkili servis harici tamirler sizin zarar görmenize sebep
olabilecek
aparatların hasar görmesine ya da cihazın
ayarlarını bozabilir. Üretici firma aparatların yanlış
kullanımından sorumlu değildir.
Kullanım Talimatları
Sekilde görülen
aspiratörünüzün
edebilirsiniz.
düğmelere basarak 1
fonksiyonlarını
kontrol
Piģim bittikten sonra 3-5 dakika süre ile
aspiratörünüzü çalıģtırmaya devam ediniz.
Böylece çıkıģ bacasında ki tüm yağ tortuları
dıģarı atılacak ve yağ, duman ve kokuların
tekrar geri dönüģünü engelleyecektir.
1- Zaman ölçer
2- Seçili fonksiyonu azaltır
3- Seçili fonksiyonu artırır
4- Işık
Hava çekme periyodunu programlama
1) Davlumbaz açılır ve istenilen çekiş hızı
seçilir.
2) Zaman ölçere
dakikadır.
basılır,
varsayılan
15
3) Zaman bittiğinde, motoru ve lamba kapalı
olacak.
Temizleme ve Bakım
Temizleme ve bakım iģlemine baģlamadan
önce cihazının ana elektrik bağlantısından
ayrıldığına emin olunuz.
Ateģ tehlike var olmak –dibi takdirde adl. Ģu
belgili tanımlık tastiye değil yer bulmak gör
belgili tanımlık öğretim.
Temizlik talimatlar doğrultusunda yapılmazsa
yangın riski vardır.
Filtrelerin Temizliği
Temizlik için filtreleri kancalarından ayırınız.
Filtreleri bulaģık makinesinde (notlara
31
bakınız) ya da yağların çözülmesi için sıcak
su içinde bekletmek koģulu ile ya da isteğe
bağlı olarak metal olmayan
bırakmayan bir bez kullanmanızı tavsiye
ederiz.
Not:
Parçaların korunması Ģartı ile özel spreyler
ile temizlenebilir. Temizlik iģleminden sonra
filtreleri kurumaya bırakın.
Eğer ana filtre yeniden kadar DİKKAT:
Aspiratörün çalışmaz.
Notlar: bulaģık makinelerinde kullanılan
kuvvetli deterjanlar filtrenizin kararmasına
neden olabilirler fakat bu filtrenizin yağ tutuģ
özelliğine bir etkide bulunmaz

Aģındırıcı, paslandırıcı ya da çizici
maddeler kullanmayınız.

Metal yüzeye zarar verebilecek
aģındırıcı
temizlik
maddeleri
kullanmayınız. sert cisimlerle (bıçak,
makas gibi) temizlemeyiniz.
Aktif Karbon Filtre
A Not: Kullanım sıklığına göre filtreler en az
ayda bir kez temizlenmelidirler.
Yemek
piģirme
esnasında
hatta
piģirmediğiniz zamanlar dahil aspiratörünüz
üzerinde yağ birikimi olabilir.
Aspiratör Gövdesinin Temizlemesi
Ilık (40ºc ortalama) sabunlu su kullanılması
tavsiye
edilir.
Hazırlanan
su
ile
nemlendirilmiģ bir bez ile aspiratörün keskin
kenarlarına ve ızgaralara dikkat edilerek
temizlik yapılabilir. Durulama için kuru lif

Karbon filtreyi monte etmek için,
kapağı çıkarın, filtreyi uygun olan
alana yerleştirin ve kapağı yerine
takın.

Kullanım sıklığına ve şekline göre
karbon filtreler üç ila altı ay arasında
değiştirilmelidirler.

Karbon filtreler yıkanamaz ve tekrar
kullanılamaz. Ömürleri dolduğunda
değiştirilmeleri gerekmektedirler.
Kullanılmış karbon filtreyi yenisi ile
değiştirmek için, montaj adımlarını
tersten takip edin.
Dati tecnici
Dimensioni:
Dati elettrici:
Larghezza = 700/ 900 mm
VEDI TARGA DATI
Profondità = 480 mm
Altezza= 595/ 1065 mm
Şayet çalışmayan bir şey varsa
Teknik servise baĢvurmadan önce aĢağıdaki iĢlemleri takip edin:
Hata
Muhtemel sebep
Aspiratör çalıĢmıyor
Kablo bağlı değil.
Aspiratör yeteri kadar
üflemiyor
ya
da Prize akım gelmiyor.
titriyorsa.
IĢık çalıĢmıyorsa
32
Çözüm
Kabloyu bağlayınız
Parçaları değiĢtiriniz/tamir ediniz
Baca tıkanmıĢtır.
Bacayı temizleyiniz
Yetersiz hava çıkıĢı.
Montaj yapan kiĢi ile irtibata geçin ve
kullanma kılavuzuna baĢvurun.
Lamba patlak.
Lambayı değiĢtirin.
Hata
Aspiratör çalıĢmıyor
Muhtemel sebep
Lamba kırık
Çözüm
Müşteri Hizmetleri ile iletişime
Çevrenin Korunması
Ambalajın Atılması
Ambalajınız Yeşil Nokta taşımaktadır.
Eğer yaşadığınız yerde böyle bir uygulama
varsa farklı ambalaj malzemelerini örneğin;
kartonları, şeritleri, naylon folyoları doğru
kutulara
atınız.
Bu
işlem
ambalaj
malzemelerinin
yeniden kullanılmasını
sağlayacaktır.
Kullanılmayan Cihazların Atılması
2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik
malzeme
atıkları
konulu
Avrupa
Yönetmeliğine göre, elektrikli ve elektronik
aletler normal çöpler gibi atılmamalıdır.
Kullanım
ömrü
dolmuş
malzemeler
komponentlerin tekrar kullanılması, geri
dönüşüm imkanlarını artırmak, insan
sağlığına ve çevreye zarar vermemek için
ayrı olarak toplanmalıdır. Kullanıcıların bu
tip ürünlerin ayrı toplanmaları gerektiğini
kolayca anlamaları için ürünlerde “üzerinde
çarpı işareti bulunan bir çöp kutusu işareti”
kullanılır.
Bunun için lütfen yerel bölge belediyeleri,
atık çöp depoları veya ürünü aldığınız
mağaza ile temasa geçiniz.
Cihazı atmadan önce cihazın kablosunu ve
fişini kesiniz.
33
Οδηγίες Ασφάλειας
 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώ‐ σης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 Στην ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει μία
διάταξη διακοπής όλων των πόλων, ώστε να παρέχει πλήρη
αποσύνδεση σε υπέρταση κατηγορίας III.
 Εάν χρησιμοποιείται βύσμα/φις για την ηλεκτρική σύνδεση,
αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμo μετά την εγκατάσταση.
 Η προστασία από την αφή θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη
μετά την εγκατάσταση.
 Ο αέρας δεν πρέπει να περάσει μέσα από τον σωλήνα ο
οποίος χρησιμοποιείται για την έξοδο των καπνών από
συσκευές που καίνε γκάζι ή άλλα καύσιμα. Το δωμάτιο πρέπει
να έχει σωστό εξαέρισμό εάν ο απορροφητήρας θα
χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με κάποια άλλη συσκευή
μαγειρέματος που δεν λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, πχ
συσκευή γκαζιού.
 Μην μαγειρεύετε “φλαμπέ” φαγητά κάτω από τον
απορροφητήρα (δηλαδή με ανοικτή φλόγα).
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση για τα μέρη μπορούν να θερμανθούν,
όταν χρησιμοποιείται με συσκευές μαγειρέματος.
 Όταν ο απορροφητήρας δουλεύει ταυτόχρονα με κάποια μηηλεκτρική συσκευή μαγειρέματος, η πίεση του αέρα που
αποβάλλεται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4Pa (4 x 10 –5 bar).
34
 Πριν χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σας για πρώτη
φορά, δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης και
σύνδεσης.
 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με
μειωμένες φυσικές ή ψυχικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν
έχουν εμπειρία και γνώση για το χειρισμό της συσκευής, εκτός
και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την χρήση της
συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλεια τους.
 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με
την συσκευή.
 Αν θέλετε να αποσυνδέσετε τον απορροφητήρα από την
ηλεκτρική παροχή, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Πάντα να
τραβάτε το φις.
 Μην θέτετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα εάν το καλώδιό
του είναι φθαρμένο/κομμένο ή αν υπάρχουν σημάδια φθοράς
στον πίνακα χειρισμού.
 Εάν ο απορροφητήρας σταματήσει τη λειτουργία του ή δεν
λειτουργεί “φυσιολογικά”, αποσυνδέστε τον από την παροχή
ρεύματος, και συμβουλευθείτε το τεχνικό τμήμα, service.
 Μην αφήνετε ποτέ αναμένες “ακάλυπτες” εστίες γκαζιου κάτω
από τον απορροφητήρα (δηλαδή χωρίς σκεύη μαγειρέματος
επάνω στις εστίες).
 Μην αφήνετε τα λίπη να συσσωρεύονται σε οποιοδήποτε
σημείο του απορροφητήρα και ιδιαίτερα στα φίλτρα. ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ/ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
 Πριν την εγκατάσταση του απορροφητήρα, συμβουλευτείτε
τους τοπικούς κανόνες που ισχύουν σχετικά με τα standards
ενέργειας, αερίων κλπ.
 Πριν συνδέσετε τον απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα και η τάση του ρεύματος
35
συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα
χαρακτηριστικών, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του
απορροφητήρα.
 Σας συνιστούμε την χρήση γαντιών και την προσοχή σας όταν
καθαρίζετε το εσωτερικό του απορροφητήρα.
 Ο απορροφητήρας είναι σχεδιασμένος για οικιακή χρήση και
μόνο για την αποβολή και τον καθαρισμό των οσμών που
δημιουργούνται από την ετοιμασία του φαγητού. Η χρήση του
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό είναι με δική σας ευθύνη και
μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.
 Σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο σέρβις της “Teka” και πάντα να
χρησιμοποιείτε
γνήσια
ανταλλακτικά.
Επισκευές
και
μετατροπές από οποιονδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά στην συσκευή, δυσλειτουργία και κίνδυνο για την
ασφάλειά σας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνος για ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από
ακατάλληλη χρήση του απορροφητήρα.
Οδηγίες Χρήσης
Πηέδνληαο ην θν κ ί ν θαίλεηαη ζηελ
εηθόλα
κ νξείηε λα ξ ζκίζεηε ηελ
ιεηην ξγία ην α νξξνθεηήξα
Γηα λα εηύρεηε θαιύηεξε α νξξόθεζε ζαο
ζ ληζηνύκε λα ζέζεηε ζε ιεηην ξγία ηνλ
α νξξνθεηήξα κεξηθά ιε ηά ξηλ εθηλήζεηε
ην
καγείξεκα
ιε ηά
ώζηε
ν
ζσιήλαο/κπνπξί λα απνθηήζεη κία ζηαζεξή
θαη ζπλερόκελε ξνή αέξνο όηαλ ζα απνβάιεη
ηηο νζκέο.
Δπίζεο, όηαλ ηειεηώζεηε ην καγείξεκα,
αθήζηε ηνλ απνξξνθεηήξα ζε ιεηηνπξγία γηα
αθόκα κεξηθά ιεπηά ώζηε λα απνβάιιεη
όινπο ηνπο αηκνύο θαη ηηο νζκέο πνπ
ππάξρνπλ.
1- Χρονοδιακόπτης
2- Μείωση επιλεγμένης λειτουργίας
3- Άυξηση επιλεγμένης λειτουργίας
4- Φωτισμός
Οδηγίες χρήσεως της συσκευής
1) Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και
επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα.
2) Πιέστε το πλήκτρο του χρονομέτρου
(Timer), η προεπιλογή είναι 15 λεπτά.
36
3) Όταν ο χρόνος είναι επάνω, κινητήρα και
λάμπα θα απενεργοποιηθεί.

Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα πιέστε
ταυόχρονα (+) και (-) μέχρι να
σβήσει η ένδειξη.
Κορεσμός φίλτρων “F”

Όταν ανάψει η ένδειξη ‘κορεσμός
φίλτρων‘, θα πρέπει να γίνει
καθαρισμός των φίλτρων.
Καθαρισ ός και Συντήρηση
Α νζ λδέζηε ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ην
α νξξνθεηήξα ξηλ ν νηαδή νηε δηαδηθαζία
θαζαξηζκνύ ή ζ ληήξεζεο
Γηα
ηελ
δηαδηθαζία
θαζαξηζκνύ
ή
ζ ληήξεζεο
αθνιν ζείζηε
ηηο
νδεγίεο
αζθαιείαο ν
νδεηθλύνληαη
Τ άξρεη θίλδ λνο εθδήισζεο
ξθαγηάο αλ
δελ αθνιν ζήζεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο θαηά
ηνλ θαζαξηζκό ηεο ζ ζθε ήο
Καθαρισ ός Φίλτρων
Γηα λα αθαηξέζεηε ηα θίιηξα α ό ηελ ζέζε
ην ο α ειε ζεξώζηε ηα α ό ηα θιείζηξα ν
ηα
ζηεξίδν λ
Καζαξίζηε ηα θίιηξα
είηε
βάδνληάο ηα ζην ι ληήξην ηάησλ δείηε
ηηο ζεκεηώζεηο
είηε αθήζηε ηα λα
―κν ιηάζν λ‖ ζε δεζηό λεξό ώζηε λα
δηαι ζνύλ ηα ιί ε είηε αλ ην ζέιεηε
ρξεζηκν νηώληαο
εηδηθά
ζ ξέ
ξνζηαηεύνληαο όκσο ηα κε κεηαιιηθά κέξε
ην ο Αθνύ ηα θαζαξίζηεηε αθήζηε ηα λα
ζηεγλώζν λ
Προσοχη: ο απορροφητήρας δεν θα
δουλέψει μέχρι να χρειαστεί εκ νέου το κύριο
φίλτρο
Ση είωζη
Σν
ιύζηκν ζην
ι ληήξην
ηάησλ κε ―ζθιεξά‖ α νξξ αληηθά κ νξεί
λα ―κα ξίζεη‖ ηηο κεηαιιηθέο ε ηθάλεηεο
ησλ θίιηξσλ ρσξίο σζηόζν λα ε εξξεάζεη ηελ
ηθαλόηεηα ζ γθξάηεζεο νζκώλ
ΝΒ
Σα θίιηξα ξέ εη λα θαζαξίδνληαη
ην ιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα Δ αξηάηαη
βέβαηα θαη α ό ηελ ζ ρλόηεηα ρξήζεο ην
α νξξνθεηήξα Έρεηε όςηλ ζαο όηη ηα ιί ε
θαη
νη
αηκνί
ζ ζζσξεύνληαη
ζηνλ
α νξξνθεηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα ην
καγεηξέκαηνο είηε είλαη ζε ιεηην ξγία είηε
όρη
Καθαρισ ός Σώ ατος Α ορροφητήρα
Για τον καθαρισμό του σώματος του
απορροφητήρα, συνιστάται η χρήση ζεστού
διαλύματος νερού-απορρυπαντικού (περίπου
40º C). Βρέξτε ένα πανί στο διάλυμα αυτόκαι
καθαρίστε τον απορροφητήρα δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες κλπ. Στη
συνέχεια, στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα
στεγνό πανί.
Ση είωση

Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή
λειαντικά και οξειδωτικά προϊόντα,
τα οποία μπορούν να προκαλέσουν
ζημιά στον απορροφητήρα.

Μην
χρησιμοποιείτε
αιχμηρά
αντικείμενα με μεταλλικές επιφάνειες
όπως μαχαίρια, ψαλίδια, κτλ.
Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα
ενεργού άνθρακα, βγάλτε τα
μεταλλικά
φίλτρα
από
τον
απορροφητήρα και τοποθετήστε τα
φίλτρα ενεργού άνθρακα στις
37
παρεχόμενες θέσεις γυρνώντας τα
δεξιόστροφα για να “κουμπώσουν”
στα μοτέρ του απορροφητήρα.
Τέλος,
επανατοποθετήστε
τα
μεταλλικά φίλτρα στην αρχική τους
θέση.

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν
μια διάρκεια ζωής 3 εώς 6 μημών
ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης
τους.

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν
πλένονται ούτε ανακυκλώνονται.
Μετά την χρήση τους, πρέπει να
αντικαθιστώνται
με
καινούργια
φίλτρα.

Για
να
αφαιρέσετε
τα
χρησιμοποιημένα
φίλτρα,
ακολουθείστε
την
αντίστροφη
διαδικασία τοποθέτησής τους.
Τεχνικές πληροφορίες
Διαστάσεις
Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά:
Πλάτος = 700/ 900 mm
Βάθος = 480 mm
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙΚ Ν
ΕΤΙΚΕΤΑ
Ύψος = 595/1065 mm
Οδηγός αντι ετώ ισης ροβλη άτων
Πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη για κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε ελένξ τε τα
παρακάτω:
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Το
καλώδιο
δεν
Ο απορροφητήρας δεν συνδεδεμένο.
λειτουργεί
Δεν υπάρχει ρεύμα
πρίζα.
Επίλυση
είναι
στην
Τα φίλτρα έχουν γεμίσει λίπη.
Ο σωλήνας εξαγωγής έχει
Η απορρόφηση δεν βουλώσει.
Απαράδεκτος
σωλήνας
είναι ικανοποιητική
εξαγωγής, πχ  < 12,5cm,
σταθερές
περσίδες στον
εξωτερικό τοίχο, κλπ.
Οι
λαμπτήρες
δεν
Έχουν καεί
ανάβουν
Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
Ελένξτε/επισκευάστε την πρίζα
Καθαρίστε ή αντικαταστήσετε τα φίλτρα.
Ξεβουλώστε τον σωλήνα εξαγωγής.
Επικοινωνήστε
με
τον
τοποθέτη
και
ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης από
αυτό το φυλλάδιο.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Προστασία του περιβάλλοντος
Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας φέρουν το
πράσινο σύμβολο ένδειξης ανακυκλώσιμης
ύλης.
38
Όταν τα πετάξετε, χρησιμοποιήστε τους
αντίστοιχους
κάδους
ανακύκλωσης,
αναλόγως
του
υλικού:
χαρτόκουτα,
αφρώδες πολυστυρένιο και πλαστικές
θήκες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα
εξασφαλίσετε την ανακύκλωση των υλικών
συσκευασίας.
Απόσυρση παλιών συσκευών
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/EU σχετικά με τη διαχείριση
απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (WEEE), οι ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές δεν πρέπει να εγκαταλείπονται
στους συμβατικούς κάδους ή χώρους
συλλογής στερεών αστικών αποβλήτων.
Οι παλιές, προς απόσυρση, συσκευές
πρέπει
να
περισυλλέγονται
υπό
διαφορετικές
συνθήκες,
ώστε
να
βελτιστοποιείται η διαδικασία αξιοποίησης
και ανακύκλωσης των υλών που περιέχουν
και
να
αποτρέπεται
οποιαδήποτε
ενδεχόμενη επίπτωση στην ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του
διαγραμμένου με Χ κάδου απορριμμάτων
πρέπει να επικολλάται σε όλα αυτά τα
προϊόντα, ώστε να υπενθυμίζει στους
χρήστες τους την υποχρέωση να
εξασφαλίζουν την υπό ειδικές συνθήκες
διαχείριση τέτοιων συσκευών.
Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν
με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα
αγοράς
κάθε
συσκευής,
για
να
ενημερώνονται
σχετικά
με
τους
κατάλληλους
χώρους
εγκατάλειψης/απόσυρσης των παλιών τους
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
Πριν αποσύρετε τη συσκευή σας,
αχρηστέψτε τη. Τραβήξτε το καλώδιο
ηλεκτροδότησής της, κόψτε το και πετάξτε
το.
39
Правила техніки безпеки
 Цей прилад не призначено для використання людьми
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними або
розумовими здібностями або нестачею досвіду та знань,
якщо їм не було надано інструкції з користування
приладом людиною, яка відповідає за їхню безпеку.
 Дітям треба пояснити та слідкувати, щоб вони не гралися з
приладом.
 Очищення
і
доступне
користувачеві
технічне
обслуговування не повинно проводитися дітьми без
нагляду.
 При виконанні електромонтажу слід передбачити пристрій,
який би дозволив від’єднати прилад від мережі з розривом
між контактами усіх полюсів не менше 3 мм.
 В
якості
роз’єднувального
пристрою
можна
використовувати, наприклад захисні автомати, запобіжники
(різьбові запобіжники слід виймати з патронів), автомати
захисту від витоку струму та реле.
 Вбудовувати пристрій слід таким чином, щоб гарантувати
захист від враження струмом.
 Повітря не має відводитися через трубу, яка призначена
для відводу пари і диму від приладів, що працюють на газі
або іншому пальному.
 Не робіть фламбування страв під витяжкою (фламбування
– це підпалення страви, политої коньяком, спиртом тощо).
 УВАГА: Доступно частини можуть стати гарячою, коли вона
використовується для приготування їжі техніка.
 Якщо
витяжка
працює
одночасно
з
іншими
неелектричними кухонними приладами для приготування
40










їжі, тиск повітря на виході не повинен перевищувати 4 Па
(4х10-5 бар).
Перед першим використанням витяжки ознайомтеся з
інструкцією з монтажу й підключення та дотримуйтеся їх.
Ніколи не тягніть за провід живлення, щоб вимкнути
витяжку з розетки.
Не вмикайте витяжку, якщо шнур живлення зносився або
на ньому є порізи, або якщо на панелі управління є ознаки
пошкодження.
Якщо витяжка не працює або працює ненормально,
вимкніть її з розетки й повідомте службу технічного
обслуговування.
Не залишайте під витяжкою горіти газ у конфорці, на якій
не стоїть каструля, сковорідка або інший посуд для
приготування їжі.
Не допускайте накопичення жиру у будь-якій частині
витяжки, особливо у фільтрі, оскільки це МОЖЕ
ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ.
Перед встановленням витяжки ознайомтеся з чинними
місцевими правилами та положеннями відносно існуючих
норм щодо вентиляції та видалення чаду.
Перед підключенням витяжки до електромережі перевірте,
щоб електрична напруга й частота мережі відповідали
напрузі й частоті, вказаним у табличці характеристик
витяжки; табличка характеристик знаходиться всередині
витяжки.
Ми радимо користуватися рукавицями й бути надзвичайно
обережними при чищенні внутрішньої поверхні витяжки.
Ваша витяжка спроектована для побутового користування і
тільки для видалення й очищення газів, які утворюються
41
під час приготування їжі. Використання витяжки в інших
цілях може бути небезпечним, і Ви самі несете
відповідальність за таке використання.
 Для будь-якого ремонту, у тому числі заміна їдця, ви
повинні піти до Служби компетентної Технічної Присутності
ближче всього, завжди використовуючи заміненого
оригінала. Ремонтні роботи або змінення, які виконуються
іншими особами, можуть призвести до пошкодження або
неправильної роботи приладу й поставити під загрозу
Вашу безпеку. Виробник не несе відповідальності за
неналежне користування приладом.
Вказівки щодо користування
Натисканням
кнопок,
показаних
на
малюнку 1, Ви можете управляти
функціями витяжки.
Щоб
досягти
кращого
видалення
кухонного чаду, ми рекомендуємо вмикати
витяжку за декілька хвилин до початку
приготування їжі (за 3-5 хвилин), щоб
повітряний потік був безперервним та
стійким під час видалення чаду.
Аналогічним чином дайте попрацювати
витяжці протягом декількох хвилин після
завершення готування, щоб забезпечити
повне видалення кухонного чаду та
запахів.
Таймер
2- Зменшити значення обраної функції
Збільшити значення обраної функції
Підсвічування
Програмування
витяжки
часу
роботи
1) Увімкніть витяжку і оберіть необхідну
швидкість роботи.
2) Натисніть
кнопку
таймера,
за
замовчуванням становить 15 хвилин.
3) Коли час минув, двигун і лампа буде
вимкнена.
Чищення та технічне обслуговування
Перед
чищенням
та
технічним
обслуговуванням переконайтеся у тому,
що
витяжку
було
відключено
від
електромережі.
42
Виконуючи
чищення
та
технічне
обслуговування, дотримуйтеся Правил
техніки безпеки.
Якщо очищення приладу проводиться
всупереч інструкції, є ризик виникнення
пожежі.
приділяючи особливу увагу решіткам.
Після цього насухо витріть витяжку
ганчіркою, яка не залишає волокон.
Чищення фільтрів
Примітка
Щоб
вийняти
фільтри
відкрийте
фіксатори Для чищення фільтру помийте
його у посудомийній машини
див
примітки або дайте постояти у гарячій
воді аби спростити видалення жиру або
якщо бажаєте
обробіть спеціальним
спреєм захистивши неметалеві частини
Після чищення дайте фільтру просохнути
Увага витяжка не буде працювати поки
ви не перевстановіть основний фільтр
Примітки миття у посудомийній машині з
використанням агресивних миючих засобів
може призвести до потемніння поверхні
металевих частин але це не впливає на
властивості фільтру щодо затримання
жиру
Увага фільтр необхідно чистити не менше
одного разу на місяць в залежності від
того як часто використовується витяжка
Слід пам ятати що жир відкладається на
витяжці незалежно від того увімкнена
вона чи ні
Чищення корпусу кухонної витяжки
Для
чищення
рекомендується
використовувати теплу (прибл. 40ºС)
мильну
воду.
Чистіть
витяжку
за
допомогою ганчірки, зволоженої у цій воді,

Ніколи
не
використовуйте
металеві губки або йоршики та
абразивні матеріали, які можуть
пошкодити поверхню.

Не скребіть витяжку предметами з
металевими поверхнями, такими
як ножі, ножиці тощо.
Фільтри з активованого вугілля

Для встановлення фільтру з
активованого вугілля натисніть
фіксатори на кожній стороні
двигуна й поверніть за стрілкою
годинника.

Вугільні
фільтри
необхідно
замінювати через кожні три-шість
місяців,
в
залежності
від
особливих умов експлуатації.

Фільтри з активованого вугілля не
можна мити або відновлювати
для повторного використання.
Відпрацьовані
фільтри
слід
замінити.
Щоб
замінити
відпрацьовані
фільтри на нові, вийміть старі
фільтри у зворотній послідовності
відносно
послідовності
встановлення.
Технічні дані
Розміри:
Ширина = 700/ 900 мм
Електричні характеристики:
ДИВ. ТАБЛИЧКУ З ДАНИМИ
Глибина = 480 мм
Висота = 595/ 1065 мм
Коли щось не працює
Перед тим, як звернутись у службу технічної підтримки, перевірте наступне:
43
Несправність
Витяжка не працює
Витяжка не
забезпечує
достатній потік
повітря або вібрує
Лампи не світяться
Можлива причина
Шнур живлення витяжки не
підключено до електромережі
Електричний струм не
доходить до штепсельної
вилки
Засмічено отвір для виходу
повітря
Невідповідність повітроводу
вимогам
Що робити
Підключіть шнур до електромережі
Перевірте/відремонтуйте електричну
проводку
Видаліть засмічення
Зверніться до установника та дотримуйтеся
вказівок цієї інструкції
Лампа вийшла з ладу
Замініть лампу
Лампа зламана
Зверніться до сервісної служби.
Охорона навколишнього середовища
Цей прилад має маркування CEE у
відповідності зі Стандартом 2012/19/EU
Європейського
Парламенту
та
Європейської Ради з питань утилізації
електричних та електронних приладів.
Коректна утилізація цього приладу не
матиме
негативних
наслідків
на
навколишнє середовище та здоров’я.
Символ
(на самому приладі та у
супровідних документах) вказує на те,
що
цей
прилад
не
можна
використовувати повторно чи з іншою
метою та утилізувати його разом зі
44
звичайними
домашніми
відходами.
Необхідно здати його до спеціальної
установи, яка займається утилізацією
електричного
та
електронного
обладнання, і таким чином утилізувати
прилад згідно з нормами захисту
навколишнього середовища.
Щоб отримати детальну інформацію про
використання, ремонт та утилізацію
цього продукту, звертайтеся, будь ласка,
до міської ради, до міської служби з
утилізації відходів, або до магазину, в
якому ви придбали цей прилад.
Сведения по технике безопасности
 Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
 Не позволяйте детям играть с прибором.
 Очистка
и
доступное
пользователю
техническое
обслуживание не должно производиться детьми без
присмотра.
 В
электропроводке
необходимо
предусмотреть
специальное устройство, позволяющее отключать прибор
от сети по всем полюсам на ширину размыкания контактов
не менее 3 мм. Подходящими устройствами для этой цели
считаются,
например,
выключатель
линейных
предохранителей, предохранители (винтовые необходимо
выкручивать из гнезд), частотно импульсные выключатели
и контакторы.
 Установленные устройства должны обеспечивать защиту
от случайного прикосновения к электропроводникам.
 Воздух не должен скапливаться в дымоходе, а
отработанный воздух попадать в виде дыма с аппараты,
содержащие отработанный газ или другое топливо.
Помещения, в которых наряду с вытяжкой работают
приборы, использующие иной вид энергии, помимо
электрической,
должны
оборудоваться
адекватной
вентиляцией.
 Не обжигайте блюда под вытяжкой.
45
 ВНИМАНИЕ: Доступные части могут нагреваться при
использовании одновременно с оборудованием для
приготовления пищи.
 Если вытяжка включена одновременно с другими
приборами, работающими не от электрической энергии,
давление на выходном отверстии воздухоотвода должно
быть не более 4 Па (4x10 –5 бар).
 Прежде чем включить прибор в первый раз, внимательно
ознакомьтесь с правилами установки и подключения к
сети.
 Никогда не тяните за шнур, чтобы выключить прибор из
сети.
 Не включайте прибор, если шнур поврежден или если
имеются заметные повреждения на в зоне пульта
управления прибором.
 В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного
случая
он
должен
быть
заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром или
специалистом с равнозначной квалификацией.
 Если вытяжка перестанет работать или будет работать
неправильно, сразу же отключите ее от сети и свяжитесь с
Центром технического обслуживания.
 Не оставляйте зажженными газовые конфорки без посуды
под вытяжкой.
 Не допускайте скопления жира на поверхности вытяжки,
особенно на фильтре. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ПОЖАРУ.
 Перед установкой вытяжки ознакомьтесь с действующими
нормативами и положениями, регулирующими вывод
воздуха и дыма.
46
 Прежде чем подключить прибор к сети удостоверьтесь в
том, что напряжение и частота электропитания в сети
соответствует значениям, указанным на табличке с
характеристиками прибора, расположенной на внутренней
стороне вытяжки.
 При очистке внутренних деталей вытяжки рекомендуется
использовать перчатки и соблюдать предосторожности.
 Вытяжка, которую Вы приобрели, предназначается только
для домашнего использования в целях очищения и
удаления
газов,
образовавшихся
в
процессе
приготовления пищи. Использовать вытяжку не по
назначению
опасно.
Ответственность
за
такое
использование возлагается на пользователя.
 Вы должны обращаться в ближайший авторизованный
сервисный центр для любого ремонта с использованием
оригинальных запчастей. Ремонт и модификации,
произведенные другими лицами, могут привести к
повреждению прибора или опасному нарушению его
работы. Изготовитель снимает с себя ответственность за
неправильное использование прибора.
Инструкция по применению
Управлять вытяжкой можно с помощью
кнопок, показанных на рис. 1.
Для наиболее эффективного отвода паров
и дыма рекомендуется включить вытяжку
за несколько минут до приготовления
пищи (от 3 до 5 минут), что обеспечит
постоянный поток воздуха во время
отвода дыма.
Также
следует
оставить
вытяжку
включенной несколько минут после
приготовления
пищи
для
полного
удаления дыма и запахов.
1- Таймер
2- Уменьшить выбранную программу
3- Увеличить выбранную программу
4- Свет
47
Программирование
вентиляционного периода
2)
1) Включите вытяжной шкаф и выберете
желаемую скорость вытяжки.
3) Когда время истекло, двигатель
лампа будет выключена.
Нажмите Таймер,
составляет 15 минут.
по
умолчанию
и
Чистка и уход
Для удаления фильтров из их пазов
нажмите на устройства крепления.
Чистку фильтров можно производить в
посудомоечной машине (см. примечания)
или погружением в горячую воду в
течение необходимого времени для
растворения жиров, либо, по желанию
пользователя, с помощью специальных
растворителей жиров (предотвращая от
их попадания неметаллические части
фильтра).
После очистки фильтр следует высушить.
Чистка фильтра
Чтобы снять фильтр, нажмите на защелку
фильтра. Для мытья фильтра поместите
его в посудомоечную машину (см.
примечания) или замочите в горячей воде
на время, необходимое для удаления
жира.
Также
можно
использовать
специальные аэрозоли (при этом следует
предохранять неметаллические части
фильтра). После этого высушите фильтр.
неработающей вытяжки и на фильтре
накапливаются жиры.
Чистка корпуса вытяжки
Рекомендуется использовать раствор
моющего средства температурой около
40°C.
Протрите
прибор
салфеткой,
смоченной в растворе моющего средства,
особенно тщательно очистите пазы и
щели. После этого высушите прибор
тканью.
Внимание:

Не используйте металлические
мочалки и абразивные средства,
которые
могут
повредить
поверхность вытяжки.

Не скоблите вытяжку с помощью
твердых
предметов
как,
например, ножи, ножницы и т.д.
Фильтр из активированного угля

Фильтры
помещаются
по
сторонам патрубка, при этом
держатели мотора и угольных
фильтров
должны
совпасть,
после этого повернуть их по
часовой стрелке.

Срок
службы
фильтра
из
активированного угля колеблется
от трех до шести месяцев и
зависит
от
интенсивности
пользования вытяжкой.

Фильтр из активированного угля
нельзя
мыть
или
восстанавливать.
После
окончания срока службы фильтр
следует заменить.
Внимание: вытяжка не будет работать,
пока вы не переустановите основной
фильтр.
Примечания:
Мытье
фильтра
в
посудомоечной машине с агрессивными
моющими средствами может вызвать
потемнение металлической поверхности,
что
никак
не
сказывается
на
жиропоглощающих качествах фильтра.
Внимание: Чистка фильтров должна
производиться не реже одного раза в
месяц в зависимости от пользования
вытяжкой. Следует иметь в виду, что при
приготовлении пищи на поверхности даже
48

Для
замены
использованных
фильтров следуйте инструкциям
по монтажу в обратном порядке.
Техническая информация
Размеры:
Электрические характеристики:
Ширина = 700/ 900 мм
СМ. ПАСПОРТНУЮ ТАБЛИЧКУ
Глубина = 480 мм
Высота = 595/ 1065 мм
В случае неполадки
Прежде, чем обращаться в Центр технического обслуживания, проведите проверку
согласно следующей таблице:
Неисправность
Возможная
причина
Решение
Вытяжка не работает Шнур не подключен к сети
Вытяжка
слабо
всасывает
или Нет питания в сети
вибрирует
Закупорен
выходной
воздуховод
Не
загорается Выходной воздуховод не
освещение
отвечает требованиям
Вытяжка не работает
Подключить шнур
Проверить / восстановить питание в сети
Устранить препятствия для выхода воздуха
Связаться с установщиком и следовать
указаниям настоящей инструкции
Перегорели лампочки
Заменить лампочки
Лампа сломана
Обратитесь в сервисную клиент
Защита окружающей среды
Утилизация упаковки
На упаковке нанесен знак «Зеленая
точка» (Green Point).
Утилизируйте
все
упаковочные
материалы,
такие
как
картон,
пенополистирол
и
полиэтиленовую
обертку,
выбросив
их
в
соответствующие
контейнеры
для
отходов. Таким образом вы можете быть
уверены в том, что упаковочные
материалы будут переработаны и
использованы повторно.
Утилизация
оборудования
вышедшего из употребления
В
соответствии
с
Европейской
директивой 2002/96/EC об обращении с
отходами электрического и электронного
оборудования
(WEEE),
бытовые
электроприборы
не
следует
выбрасывать в обычные городские
контейнерные системы для сбора
твердых отходов.
Устаревшую бытовую технику следует
собирать отдельно для оптимизации
утилизации
и
переработки
материальных компонентов, а также для
49
предупреждения нанесения возможного
вреда здоровью людей и окружающей
среде. Символ контейнера для отходов,
зачеркнутый крестом по диагонали,
наносится на все подобные изделия,
напоминая об обязанности отдельно
собирать такие предметы.
Для
получения
информации
о
соответствующих местах сбора старых
50
бытовых электроприборов потребителям
следует обратиться в местные органы
власти или по месту их приобретения.
Прежде чем утилизировать бытовую
технику, приведите ее в нерабочее
состояние, вынув шнур питания, отрезав
и утилизировав его.
ČEŠTINA
Bezpečnostní informace
 Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí
pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je
zodpovědná za jejich bezpečnost.
 Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
 Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
 Elektrický systém musí být vybaven prostředky pro odpojení, s
oddělením kontaktů u všech pólů, které poskytuje úplné
rozpojení v souladu s kategorií přepětí III.
 Jestliže se zástrčka používá pro elektrické připojení, musí být
po instalaci přístupná.
 Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí být zajištěna
instalací.
 Spotřebič nepřipojujte k potrubí, které se používá jako odvodní
vedení par a kouře z jiných neelektrických zdrojů, např.komín,
boiler apod.
 Pokud budete používat ventilátor odsavače současně s jinými
neelektrickými zařízeními (např. plynový vařič), musí být daná
místnost dostatečně odvětraná.
 Nikdy nepracujte pod odsavačem s otevřeným ohněm (např.
flambování).
 UPOZORNĚNÍ: Přístupné části se mohou zahřát, pokud je
používán s kuchyňským vybavením.
 Pokud je digestoř v provozu současně s jinými neelektrickými
spotřebiči nebo zařízeními, odsávání vzduchu (podtlakové)
nesmí být vyšší než 4Pa (4x105 bar).
51
 Prosíme Vás, abyste se seznámili s příslušnými vyhláškami a
předpisy, které se týkají elektrické instalace a plynového
vedení.
 Vždy, když budete jakkoli manipulovat s vnitřkem odsavače
(např. čištění a údržba), vypojte nejprve spotřebič ze sítě.
 Poté, co kuchyňskou digestoř nainstalujete, ověřte si, že se
hlavní napájecí kabel nedotýká žádných ostrých, resp.
žhavých kovových předmětů.
 Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
 Nikdy nenechávejte hořet plynový sporák bez umístěné
nádoby. Tuk, usazený ve filtrech, se může s narůstající
teplotou začít rozpouštět a kapat na zapálené hořáky.
 Při nadměrném hromadění tuků v prostoru odsavače a na
kovových filtrech hrozí nebezpečí stékání tuků a jejich
vznícení. Proto je třeba vnitřek odsavače i kovové filtry čistit
nejméně jednou za měsíc.
 Spotřebič nepřipojujte k potrubí, které se používá jako odvodní
vedení par a kouře z jiných neelektrických zdrojů, např.komín,
boiler apod.
 Ověřte si, že údaje o napětí a proudu v elektrické síti
odpovídají údajům, uvedeným na štítku uvnitř spotřebiče.
 Při čištění vnitřku odsavače postupujte zvláště obezřetně a
používejte gumové rukavice.
 Váš kuchyňský odsavač je konstruován pouze pro používání v
domácnosti na odsávání a čištění par a plynů, které vznikají
při přípravě pokrmů. Pokud použijete spotřebič k jiným účelům,
je to pouze na Vaši zodpovědnost a může to být nebezpečné.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody, způsobené
nesprávným používáním spotřebiče.
52
ČEŠTINA
 V případě poruchy kontaktujte nejbližší autorizovaný servis,
který používá výhradně originální náhradní díly. Jakékoliv
opravy nebo úpravy, provedené nekvalifikovanými osobami
mohou vést poškození spotřebiče a mohou ohrozit Vaši
bezpečnost.
Návod na použití
Stisknutím tlačítka dle obr. 1 můžete ovládat
funkce odsavače.
1- Časovač
Odsavač páry zapněte několik minut před
začátkem vaření, aby bylo ještě před
vznikem výparů zajištěno plynulé proudění
vzduchu.
3- Zvýšení výkonu funkce
Po skončení vaření nechte odsavač zapnutý
ještě několik minut (asi 3-5 min) kvůli
dokonalému
odvedení
mastnot
ze
vzduchového vývodu. Tím zabráníte návratu
mastnoty, kouře a pachů.
1) Zapnite digestor a vyberte požadovanú
rýchlosť odsávanie.
2- Snížení výkonu funkce
4- Světlo
Program načasování doby odsávání
2) Stlačte časovač, výchozí hodnota je 15
minut.
3) Je-li čas vyprší, motoru a lampa se vypne.
Čištění a údržba
Než začnete s čištěním nebo údržbou,
zkontrolujte, zda je spotřebič vypojen ze
zásuvky.
Během čištění a údržby dbejte na dodržování
bezpečnostních pokynů.
Existuje riziko požáru, pokud čištění není
provedeno v souladu s pokyny.
Čištění filtru
Abyste mohli vytáhnout filtry, je třeba uvolnit
příchytné body. K vyčištění filtru můžete
využít myčku na nádobí (viz poznámky)nebo
můžete filtr nechat odmočit v horké vodě, což
usnadní následné odstranění tuku. Můžete
použít také různé speciální spreje (chránící
nekovové části). Po vyčištění nechte filtr
oschnout.
Poznámky: Čištění v myčce při použití
agresivních
mycích
prostředků
může
způsobit ztmavnutí kovových částí, nemá to
však žádný vliv na účinnost filtru při
zachycování plynů.
Pamatujte: Filtr je nutné čistit alespoň
jednou za měsíc, v závislosti na frekvenci
používání digestoře. Je třeba si uvědomit, že
tuk se v odsavači usazuje při každém vaření,
bez ohledu na to, zda je odsavač zapnutý, či
nikoli.
53
Čištění korpusu odsavače
Aktivní uhlíkový filtr
Doporučujeme použít teplou vodu (40ºC) se
saponátem. Při mytí věnujte zvláštní
pozornost mřížkám. Nakonec spotřebič
osušte hadříkem, který nepouští vlákna.
Pamatujte:


Nikdy nepoužívejte kovové drát?nky
nebo abrazivní prost?edky, kterými
byste mohli poškodit povrch.
Nepoužívejte škrabky a jiné kovové
nástroje.

Při
instalaci
uhlíkového
filtru
stiskněte úchytné body na každé
straně motoru a pootočte ve směru
hodinových ručiček.

Uhlíkové filtry mají životnost od tří
do šesti měsíců v závislosti na
podmínkách používání.

Aktivní uhlíkové filtry nelze čistit ani
regenerovat. Po uplynutí jejich
životnosti musí být vyměněny.

Pokud chcete použité filtry vyměnit
za nové, postupujte opačně než při
jejich instalaci.
Technické údaje
Rozměry:
Elektrické údaje:
Šířka = 700/ 900 mm
Odkazujeme na štítek s technickými údaji
Hloubka = 480 mm
Výška = 595/ 1065 mm
Şayet çalışmayan bir şey varsa
Teknik servise başvurmadan önce aşağıdaki işlemleri takip edin:
Hata
Aspiratör çalışmıyor
Muhtemel sebep
Çözüm
Kablo bağlı değil.
Kabloyu bağlayınız.
Prize akım gelmiyor.
Parçaları değiştiriniz/tamir ediniz.
Filtre yağla kaplanmıştır.
Aspiratör yeteri kadar
üflemiyor
ya
da Baca tıkanmıştır.
titriyorsa
Yetersiz hava çıkışı.
Filtreyi temizleyin ya da değiştirin.
Aspiratör çalışmıyor
Kontaktovat zákaznický servis
Lamba patlak.
Bacayı temizleyiniz.
Montaj yapan kişi ile irtibata geçin ve kullanma
kılavuzuna başvurun.
Váš příspěvek k ochraně ţivotního prostředí
Lividace obalu
Obal je oznaĉen logem „Zeleného bodu“.
Pro likvidaci vńech obalových materiálů,
jako je karton, pěnový polystyren a
ochranné fólie, pouņijte přísluńné sběrné
nádoby. Tím se zajistí jejich recyklace.
54
Likvidace vyřazených zařízení
Evropská norma 2012/19/EU o elektrických
a elektronických vyřazených zařízeních
(WEEE - Odpad tvořený elektrickými a
elektronickými
zařízeními)
zakazuje
likvidaci elektrických spotřebiĉů v rámci
běņného domovního odpadu.
Vyřazená zařízení musí být proto sesbírána
odděleně od ostatního odpadu, aby se
optimalizoval
procentuální
podíl
opětovného pouņití a recyklace materiálů,
které tvoří tyto zařízení, a aby se zabránilo
moņnému
ublíņení na zdraví osob a
ńkodám na ņivotním prostředí.
Symbol přeńkrtnutého końe musí být
aplikován na vńechny výrobky kvůli
zdůraznění povinnosti jejich oddělené
likvidace.
Uņivatel se musí spojit s kompetentními
místními orgány nebo s nańimi prodejními
misty, kde získá informace o nejbliņńím
místu sběru starých elektrospotřebiĉů.
Před provedením likvidace zajistěte
bezpeĉnost zařízení oddělením napájecího
kabelu, jeho odstřihnutím a přísluńnou
náleņitou likvidací.
55
Bezpečnostné pokyny
 Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými
alebo
psychickými
schopnosťami
alebo
nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič
používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
 Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
 Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 Elektrický systém musí byť vybavený zariadením pre
odpojenie, s oddelením kontaktov na všetkých póloch
najmenej 3 mm , ktoré poskytuje plné rozpojenie pod prepätia
kategórie III.
 Ak je zástrčka používa pre elektrické pripojenie, potom musí
byť po inštalácii spotrebiča prístupná.
 Odťahové potrubie odsávača nesmie byť napojené na
odsávanie splodín zo spotrebiča spaľujúceho plyn alebo iné
palivo. Ak odsávač používate zároveň s iným kuchynským
spotrebičom (nie elektrickým), treba miestnosť vždy riadne
vetrať.
 Pod odsávačom neflambujte jedlá.
 UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu zahriať, ak je
používaný s kuchynským vybavením.
 Ak odsávač pracuje súčasne s inými neelektrickými
spotrebičmi
alebo
zariadeniami,
odsávanie
vzduchu
(podtlakové) nesmie byť vyššie ako 4 Pa (4x10-5bar).
 Skôr, ako začnete odsávač používať, si starostlivo preštudujte
pokyny týkajúce sa montáže a pripojenia.
 Ak chcete odsávač vypnúť, prístroj nikdy neťahajte za šnúru.
 Spotrebič nezapínajte, ak je prívodná šnúra poškodená alebo
na ovládacom paneli sú badateľné znaky poškodenia.
56
 Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 Ak odsávač prestane fungovať alebo funguje neobvyklým
spôsobom, prístroj odpojte od siete a poraďte sa s technickým
servisom.
 Nenechávajte pod odsávačom zapálené horáky bez toho, aby
ste na ne neumiestnili nejakú nádobu.
 Vyvarujte sa hromadenia tukov v ktorejkoľvek časti odsávača,
najmä vo filtri, pretože by mohol vzniknúť požiar.
 Before installation, please consult the applicable technical
standards and relevant regulations.
 Skôr, ako zapojíte odsávač do siete, skontrolujte, či napätie a
frekvencia zodpovedajú údajom uvedeným na výrobnom
štítku, ktorý je umiestnený vo vnútri odsávača.
 Pri čistení vnútorného priestoru odsávača odporúčame
používať gumové rukavice a postupovať opatrne.
 Odsávač je určený na použitie v domácnosti a je
skonštruovaný výhradne na odsávanie a čistenie plynov
vznikajúcich pri príprave jedál. Použitie odsávača na
akýkoľvek iný účel môže byť nebezpečné a výrobca za týchto
okolností nenesie zodpovednosť za prípadné následky.
 V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte najbližší
autorizovaný technický servis, ktorý používa výhradne
originálne náhradné diely. Opravy či úpravy uskutočnené inde
by mohli prístroj poškodiť alebo dokonca zničiť – zároveň tým
riskujete vlastnú bezpečnosť. Výrobca nie je zodpovedný za
škody,
spôsobené
nesprávnym
zaobchádzaním
so
spotrebičom.
57
Návod na použitie
Funkcie odsávača sa ovládajú stlačením
tlačidla podľa obr. 1.
1- Časovač
Odsávač výparov zapnite niekoľko minút
pred začiatkom varenia, aby ste ešte pred
tvorbou výparov vytvorili podmienky na
plynulé prúdenie vzduchu.
3- Zvýšenie výkonu zvolenej funkcie
Po skončení varenia nechajte odsávač
zapnutý ešte niekoľko minút (asi 3-5), a to
kvôli dokonalému odvedeniu mastnoty z
vývodu vzduchu. Tím zabránite návratu
pachov i dymu.
2- Zníženie výkonu zvolenej funkcie
4- Svetlo
Program pre
odsávania
nastavenie
intervalu
1) Zapnite digestor a vyberte požadovanú
rýchlosť odsávanie.
2) Stlačte časovač, predvolená hodnota je 15
minút.
3) Ak je čas vyprší, motora a lampa sa
vypne.
Čistenie a údržba
Predtým, ako sa pustíte do čistenia či údržby
odsávača, skontrolujte, či je odpojený od
elektrickej siete.
Pri čistení aúdržbe postupujte
bezpečnostných pokynov.
podľa
Existuje riziko požiaru, pokiaľ čistenie nie je
vykonané v súľade s pokynmi.
Čistenie filtra
Ak chcete vytiahnuť filter, treba najprv uvoľniť
body, v ktorých je prichytený. Na čistenie
filtra využite umývačku riadu (pozri
poznámky) alebo dajte filter odmočiť do
horúcej vody, čo potom zjednoduší
odstránenie tuku. Použiť môžete aj rôzne
špeciálne spreje (ktoré chránia nekovové
časti). Po vyčistení dajte filter oschnúť.
stmavnú; stmavnutie však nemá vplyv na
schopnosť filtra zachytávať plyny.
Pamätajte si: Filter je nutné čistiť aspoň raz
za mesiac, v závislosti od frekvencie
používania odsávača. Uvedomte si, že tuk sa
v odsávači usadzuje pri každom varení, bez
ohľadu na to, či je odsávač zapnutý alebo
nie.
Čistenie skrinky odsávača
Odporúčame
použiť
teplú
vodu
so
saponátom (asi 40º C). Namočenou
handričkou potom vyčistite celú skrinku
odsávača, avšak dávajte pozor, aby ste
nenamočili elektrické vedenie.
Poznámka:

Na čistenie nikdy nepoužívajte
kovovú drôtenku ani iné hrubé
prostriedky, ktoré by mohli poškodiť
povrch prístroja.

Pri čistení nepoužívajte kovové
nástroje, ako napr. nože, nožnice a
pod.
Pozor: odsávača nebude fungovať, kým
znovu hlavný filter.
Poznámky: Čistenie v umývačke riadu so
súčasným použitím agresívnych čistiacich
prostriedkov môže spôsobiť, že kovové časti
58
Aktívny uhlíkový filter


Pri inštalácii uhlíkového filtra stlačte
úchytky na každej strane motora a
pootočte ich v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Uhlíkové filtre majú životnosť od
troch do šiestich mesiacov v
závislosti od podmienok používania.

Aktívne uhlíkové filtre sa nedajú
čistiť ani regenerovať. Po uplynutí
životnosti ich treba vymeniť.

Pri výmene použitých filtrov za nové
postupujte opačne ako pri ich
inštalácii.
Technické údaje
Rozměry:
Elektrické údaje
Šířka´ = 700/900 mm
Odkazujeme na štítok s technickými údajmi
Hĺbka = 480 mm
Výška = 595/ 1065 mm
Keď niečo nefunguje
Skôr, ako by ste sa obrátili na odbornú opravovňu, skontrolujte nasledujúce možnosti:
Chyba
Možná príčina
Riešenie
Je odpojená prívodná šnúra.
Odsávač
nefunguje.
V elektrickej sieti nie je prúd.
Odsávač pracuje so
Vo filtri sa nahromadilo príliš
zníženým
výkonom
veľa
tuku.
Zablokovaný
alebo vibruje.
vývod.
Chybná žiarovka. Uvoľnená
žiarovka.
Nesvieti svetlo. Chyba
Možná príčina
Odsávač nefunguje.
Je odpojená prívodná šnúra.
V elektrickej sieti nie je prúd.
Nesvieti svetlo.
Chybná žiarovka.
Zapojte šnúru do siete. Skontrolujte alebo
obnovte dodávku prúdu.
Vyčistite alebo vymeňte
prekážku z vývodu.
filter.
Odstráňte
Vymeňte žiarovku. Pritiahnite žiarovku.
Riešenie
Zapojte šnúru do siete. Skontrolujte alebo
obnovte dodávku prúdu.
Kontaktovať zákaznícky servis
Ochrana životného prostredia
Likvidácia obalu
Obal obsahuje značku Zelený bod.
Zlikvidujte všetky obalové materiály vrátane
kartónu, polystyrénu a plastových fólií v
príslušných odpadkových nádobách. Týmto
spôsobom zaistíte, že obalové materiály
budú opätovne použité.
Likvidácia starého spotrebiča
Podľa Európskej smernice 2012/19/EU o
zaobchádzaní so starým elektrickým a
elektronickým odpadom (WEEE), domáce
elektrické spotrebiče nesmú byť likvidované
spoločne so štandardným odpadom.
Staré
spotrebiče
musia
byť
zhromažďované osobitne pre optimalizáciu
59
obnovy materiálov a recykláciu a pre
ochranu pred možným škodlivým dopadom
na ľudské zdravie a životné prostredie.
Symbol preškrtnutej nádoby na odpadky
umiestnený na produktoch upozorňuje
osoby na ich povinnosť osobitne likvidovať
takéto spotrebiče.
60
Užívateľ by mal kontaktovať miestnu
správu alebo miesto predaja pre potrebné
informácie o miestach likvidácie starých
elektrických spotrebičov.
Pred likvidáciou vášho spotrebiča ho učiňte
nepoužiteľným odpojením a odrezaním
sieťovej šnúry.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych,
sensorycznych
lub
umysłowych
bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane przez dorosłą osobę lub osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
 Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
 W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone we wtyczkę, to
musi być dostępna. W instalacji elektrycznej należy
przewidzieć urządzenie, które umożliwia odłączenie od sieci o
szerokości rozwarcia styku minimum 3 mm na wszystkich
żyłach. Odpowiednimi urządzeniami rozdzielającymi są np.
wyłączniki LS, bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy
wykręcić z oprawki), wyłączniki ochronne prądowe i styczniki.
 Montaż powinien zapewnić ochronę przed dotykiem.
 Nie należy odprowadzać oparów przewodami oddymiającymi,
które służą do odprowadzania spalin urządzeń nie zasilanych
energią elektryczną.
 W przypadku jednoczesnego używania urządzeń grzewczych
nie zasilanych energią elektryczną, pomieszczenie musi być
odpowiednio wentylowane.
 Nie wolno przygotowywać pod wyciągiem tzw. „Płonących”
potraw. Otwarty ogień może uszkodzić wyciąg i/lub
spowodować pożar.
 UWAGA: Dostępne części mogą się nagrzewać, gdy wyciąg
jest używanym z urządzeniami do gotowania.
61
 Kiedy jednak uruchamią się wyciąg wraz z innymi
urządzeniami niezasilanymi energią elektryczną, ciśnienie
powietrza na wyjściu nie może przekraczać 4 Pa (4x10-5 bar).
 Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych dokładnie zapoznać
się z instrukcją.
 Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za
przewód zasilający.
 Nie wolno włączać urządzenia w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń przewodu zasilającego.
 Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa jego wymianę powinien przeprowadzić
producent, autoryzowany serwis lub inny wykwalifikowany
specjalista. Ponadto do ww. czynności potrzebne są specjalne
narzędzia.
 W przypadku, gdy urządzenie przestało pracować lub pracuje
w sposób odbiegajacy od normalnego, należy je niezwłocznie
wyłączyć i zawiadomić serwis.
 Nie pozostawiać palących się palników ew. Włączonych pól
grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura
może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować pożar.
 Z uwagi na gromadzący się tłuszcz na filtrach metalowych
istnieje niebezpieczeństwo pożaru. Filtry należy regularnie
czyścić (co najmniej raz w miesiącu).
 W czasie prac montażowych należy przestrzegać
obowiązujących
przepisów
dotyczących
wentylacji
i
oddymiania pomieszczeń.
 Przed przyłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej
należy sprawdzić zgodność napięcia i częstotliwości z danymi
na tabliczce znamionowej. Wyciąg powinien być podłączony
do gniazdka z uziemieniem.
62
 Zalecamy używanie rękawic podczas czyszczenia wnętrza
urządzenia.
 Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie
może być używane do innych celów
 W razie konieczności dokonania naprawy należy powiadomić
najbliższy punkt serwisowy. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby
nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia
lub zakłócić jego eksploatację. W żadnym wypadku nie
podejmować samodzielnych prób naprawy.
Obsługa urządzenia
Włączanie i wyłączanie wyciągu oraz
oświetlenia
odbywa
się
przyciskami
pokazanymi na rysunku 1.
Zaleca się włączenie okapu na kilka minut
przed rozpoczęciem gotowania (3 – 5 minut),
w ten sposób tworzy się stabilny ciąg
powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.
Zaleca się również pozostawienie okapu
włączonego (3 – 5 minut) po zakończeniu
gotowania, co umożliwia wydmuchanie
wszelkich oparów i tłuszczy z przewodów
wentylacyjnych i zapobiega ich cofaniu się do
pomieszczenia.
1- Przycisk Timer
2- Przycisk – (zmniejszanie)
3- Przycisk + (zwiększanie)
4- Oświetlenie
Programowanie czasu pracy okapu
1) Włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią
prędkość turbiny.
2) Nacisnąć przycisk Timer, domyślnie jest to
15 minut.
3) Gdy czas się skończy, silnik i światła
zostaną wyłączone.
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
upewnić się, czy urządzenie jest odłączone
od zasilania.
Przestrzegać
instrukcji
i
wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.
Jeżeli
prace
konserwacyjne
nie
są
przeprowadzane zgodnie z instrukcją, może
wystąpić RYZYKO POŻARU!
63
Czyszczenie filtrów
Zwolnić zapadki i wyjąć filtry z mocowań.
Wkład filtra wyczyścić w zmywarce do
naczyń lub poprzez namoczenie w gorącej
wodxie; dopuszczalne jest stosowanie
środoków.
Czyszczących
w
sprayu
(zabezpieczając niemetalowe części). Po
umyciu filtry dokładnie wysuszyć.
Uwaga: okap nie będzie działać, dopóki
ponownie nie zostaną zamontowane filtry
metalowe.
Uwaga: Niektóre środki myjące używane w
zmywarkach mogą odbarwić metalową
powierzchnię filtra na czarno. Nie ma to
jednak
wpływu
na
prawidłowość
funkcjonowania urządzenia.
Filtry należy czyścić zależnie od stopnia
zabrudzenia, jednak nie rzadziej niż raz w
miesiącu. Prosimy zwrócić uwagę, że
podczas gotowania tłuszcz osadza się na
filtrze również gdy urządzenie nie jest
włączone.
mydła lub płynu do mycia naczyń. Po umyciu
dokładnie wytrzeć do sucha.
Uwaga

Nie wolno używać metalizowanych
gąbek do szorowania, proszków i
mleczek szorujących

I żadnych ostrych narzędzi
skrobania, np. noży, itp.
do
Filtr z węgla aktywnego
Czyszczenie obudowy
Zalecane jest mycie miękką szmatką
namoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem

Aby założyć filtry należy ustawić je
zgodnie
z
oznaczeniami
na
wylotach
turbiny i
przekręcić
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

Żywotność filtrów wynosi 3 – 6
miesięcy zależnie od intensywności
używania wyciągu.

Filtrów z węgla aktywnego nie
można myć lub regenerować.
Zużyte należy wymienić na nowe.

Aby zdjąć zużyte filtry postępować
w odwrotnej kolejności.
Informacje techniczne
Charakterystyka techniczna:
Wymiary
Szerokość = 700/ 900 mm
Głębokość = 480 mm
SPRAWDŹ TABLICZKĘ ZNAMIONOWĄ
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
Wysokość = 595/ 1065 mm
Jeśli coś nie działa
Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić:
Problem
Silnik okapu nie działa.
Okap wibruje.
64
Prawdopodobna
przyczyna
Kabel zasilający nie
podłączony do sieci.
Rozwiązanie
jest
Podłączyć kabel do sieci.
Nie ma napięcia w sieci.
Sprawdzić bezpieczniki.
Filtry są zabrudzone.
Wymienić filtry węglowe.
Prawdopodobna
przyczyna
Problem
Niedostateczna
ciągu.
moc Zablokowany
jest
powietrza.
Niedostateczny
powietrza
Oświetlenie nie działa.
Żarówki przepaliły się.
Rozwiązanie
wylot
wylot
Umyć filtry metalowe.
Udrożnić przewód odprowadzający
Kontakt z obsługą
Opakowanie i wycofanie z eksploatacji
Opakowanie
Powyższy symbol oznacza, że wszystkie
materiały zastosowane do opakowania są
nieszkodliwe dla środowiska naturalnego,
w 100% nadają się do odzysku.
Po rozpakowaniu urządzenia prosimy
Państwa
o
usunięcie
elementów
opakowania w sposób nie zagrażający
środowisku.
Wycofanie z eksploatacji
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodne
z
Dyrektywą
Europejską
2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Powyższy
symbol
umieszczony
na
produkcie lub na dołączonych do niego
dokumentach oznacza, że ten produkt nie
jest
klasyfikowany
jako
odpad
z
gospodarstwa domowego.
Urządzenie, z przeznaczeniem jego
złomowania, należy zdać w odpowiednim
punkcie utylizacji odpadów, w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych. Zapewniając prawidłowe
złomowanie
niniejszego
urządzenia
przyczynią się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu
na środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby
zaistnieć
w
przypadku
niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
złomowania i recyklingu opisywanego
urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie
miasta,
w
miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Przed złomowaniem zawsze należy
doprowadzić
urządzenie
do
stanu
nieprzydatności,
odcinając
kabel
elektryczny.
65
Biztonsági információk
 A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják.
 Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
 Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
 Az elektromos hálózat minden fázisát el kell látni túlfeszültség
hataárolóval ami teljes áram megszakítást tud elvégezni III
kategóriájú túlfeszültség esetén.
 Ha dugós csatlakózóval csatlakozik az elektromos hálózathoz
akkor olyan helyen kell lennie a csatlakozásnak, hogy
hozzáférhető helyen legyen a beüzemelés után.
 Erre alkalmas leválasztó eszközök lehetnek például a
megszakítók, biztosítékok (a csavaros biztosítékokat ki kell
venni a foglalatból), az áramvédő kapcsolók és védőrelék.
 A beszerelés során biztosítani kell az érintésvédelmet is.
 A levegő nem lehet mentesítést egy füstgázban hogy
használják fárasztó füst a készülékek égő földgáz vagy egyéb
tüzelőanyagok A helyiségnek megfelelően kell szellőznie, ha a
páraelszívót egy időben használja nem elektromos árammal
működő étel készítésére szolgáló berendezéssel. (pl.
Gáztűzhely).
 Soha ne flambírozzon a páraelszívó alatt
 FIGYELEM: Akadálymentes alkatrészek hőt használ fel,
amikor főző.
 A páraelszívó csatlakoztatását egy védő vezetékkel ellátott
aljzattal kell elvéhezni. Amennyiben a páraelszívó egy időben
működik más, nem elektromos árammal üzemelő
66











berendezéssel, a kimenő levegő nyomása nem haladhatja
meg a 4 Pa-t (4x10-5 bar).
A páraelszívó első használata előtt tartsa be a beszerelési és
csatlakoztatási utasításokat.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozó dugót az
aljzatból.
Ne kapcsolja be a páraelszívót, ha a hálózati kábelen
sérülések láthatók (kopás, vágás) vagy a kapcsolótábla körül
az elhasználódás jelei láthatók.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a hivatalos
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek ki
kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
Amennyiben a páraelszívó nem, vagy hibásan működik,
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és értesítse
a szakszervizt.
Soha ne hagyjon a páraleszívó alatt gázégőt bekapcsolva
ráhelyezett edény nélkül.
Ügyeljen arra, hogy a páraelszívó semmilyen részére ne
rakódjon le zsír, különösen a szűrőre ne, MERT EZ TÜZET
OKOZHAT.
A páraelszívó beszerelése előtt tanulmányozza az érvényben
lévő helyi előírásokat.
Mielőtt csatlakoztatná a páraelszívót a hálózatra, győződjön
meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik a
páraelszívó belső oldalán található típuscímke adataival.
A páraelszívó belső részének tisztításakor óvatosan járjon el
és ajánlatos kesztyű használata.
Ez a páraelszívó háztartási használatra készült és kizárólag
ételkészítésből keletkező pára elszívására és tisztítására
használható. Más célra történő használat esetén a gyártó és a
67
forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal és veszélyt
jelenthet a felhasználóra.
 Ha szerelésre van szükség, forduljon a legközelebbi
engedélyezett műszaki szervizhez, és ragaszkodjon eredeti
alkatrészek beszereléséhez! Más által végzett szerelések és
módosítások a készülék meghibásodásához és hibás
működéséhez vezethetnek és veszélyeztethetik a készülék
biztonságos működését. A gyártó és a forgalmazó nem vállal
semmilyen felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű
használata esetén.
Használati utasítások
Az 1. ábrán látható gomb megnyomásával
szabályozhatja a páraelszívó működését.
1- Idömérö
A jobb páraelszívó hatás érdekében
kapcsolja be a készüléket 3-5 perccel a főzés
megkezdése előtt, hogy a levegőáramlás
folyamatos
és
stabil
legyen
a
páraképződéskor!
3- A választott funkció növelése
A főzés befejezése után hagyja még néhány
percig (3-5 perc) bekapcsolva a páraelszívót,
hogy a készülék a zsírrészecskéket az
elszívó vezetékből teljesen kívülre vezesse.
Így elkerülheti a zsír, gőz és szagok
visszaáramlását.
2- A választott funkció csökkentése
4- Világítás
Az
elszívási
beprogramozása
időtartam
1) Kapcsolja be a páraelszívót és válassza ki
a kívánt elszívási sebességet!
2) Nyomja meg az ‘Időmérő’ gombot, az
alapértelmezett érték 15 perc!
3) Amikor az idő múlik, a motor és a lámpa
kikapcsol.
Tisztítás és karbantartás
Minden tisztítási és karbantartási művelet
előtt válassza le a páraelszívót a hálózatról.
A tisztítási és karbantartási
elvégzésekor tartsa be a
utasításokat.
műveletek
biztonsági
Tűzveszély van, ha az elszámolási nem
végzik megfelelően az utasításokat.
68
A szűrő tisztítása
A szűrők kivételéhez oldja ki a rögzítő
elemeket! A tisztításhoz áztassa be a szűrőt
meleg vízbe, amíg a zsír leoldódik, majd
mosogassa el folyó víz alatt! Speciális
zsíroldó spray is használható a szűrő
tisztításához. A szűrő mosogatógében is
tisztítható (figyelje a megjegyzést). A szűrőt
függőlegesen tegye a mosogatógépbe, hogy
ne rakódhasson rá ételmaradék! A tisztítás
után hagyja megszáradni a szűrőt, majd
helyezze vissza a páraelszívóba!
Figyelem:
Figyelem: A páraelszívó nem működik, amíg
újra a fő szűrő.
Megjegyzés: A mosogatógépben agresszív
tisztítószerrel történő tisztításkor a fém
részek
felülete
megfeketedhet,
ami
semmilyen hatással nincs szűrő zsírelnyelő
tulajdonságra.

Soha
ne
használjon
fémes
szivacsot, vagy agresszív szereket,
mert ezek károsíthatják a felületet!.

Ne karcolja meg a felületet kemény
tárgyakkal, mint például kés, olló,
stb!
Aktív szénszűrő
Figyelem: A szűrőt legalább havonta
egyszer tisztítsa meg a páraelszívó
használatának
gyakoriságától
függően!
Ügyeljen arra, hogy főzés közben a zsír
lerakódik a páraelszívóra akkor is, ha a
páraelszívó nincs bekapcsolva!
A szűrőtartó és a páraelszívó test
tisztítása
A tisztításhoz egy meleg, körülbelül 40C-os
mosogatószeres vízbe mártott rongyot
használjon! Különös alapossággal tisztítsa
meg a nyílásokat és végül alaposan törölje
szárazta a felületet egy szálmentes ronggyal!

Az aktív szénszűrő beszereléséhez
a motoron lévő rögzítő elemeknek
és a szűrőnek egybe kell esnie.
Illessze be a szűrőt és rögzítse az
óramutató járásával megegyező
irányba történő forgatással!

A szénszűrő három-hat hónapig
használható
a
páraelszívó
használatának intenzitásától és
gyakoriságától függően.

Az
aktív
szénszűrő
nem
regenerálható és nem mosható.
Amikor elhasználódott, ki kell
cserélni azt.

A használt szűrő cseréje a
beszerelés fordított sorrendjében
történik.
Műszaki adatok
Méretek:
Elektromos jellemzők:
Szélesség = 700/ 900 mm
LÁSD A TÍPUSCÍMKÉT
Mélység = 480 mm
Magasság = 595/ 1065 mm
Hiba esetén
Mielőtt egy esetleges hiba esetén hívná a műszaki szerviz szolgálatot, kérjük, végezze el a
következő egyszerű ellenőrzéseket:
Hibajelenség
A páraelszívó
működik
Lehetséges okok
A hálózati kábel
nem
csatlakoztatva
Az aljzat nem
feszültséget.
Megoldás
nincs
vezeti
A páraelszívó nem szív A szűrő zsírral telítődött.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt!
a Cseréltesse ki / szereltesse meg szakemberrel
alzatot!
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt!
69
Hibajelenség
megfelelően,
rezeg
Lehetséges okok
Megoldás
vagy Eltömődött az elszívó cső.
A lámpa nem világít
Nem megfelelő
csatorna.
a
Szüntesse meg az eltömődést!
levegő Értesítsen szakképzett szerelőt és kövesse a
használati útmutató utasításait!
Törött lámpa
Kapcsolat az ügyfélszolgálat
A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagoláson a Zöld Pont jel
látható
A csomagolóanyag minden részét, úgymint
a kartont, a hungarocellt és a műanyag
csomagolást a megfelelő tárolókban
helyezzük el. Ezáltal biztosak lehetünk
benne, hogy a csomagolóanyagok újra
felhasználásra kerülnek.
A már nem használt készülékek
ártalmatlanítása
kezeléséről szóló 2012/19/EU számú
Európai direktíva értelmében az elektromos
háztartási készülékeket nem szabad a
normál háztartási hulladékkal együtt
kezelni.
70
A kiöregedett készülékeket külön kell
gyűjteni, ezzel optimalizálva az alkatrészek
felújításának, illetve az újrafeldolgozásnak
a lehetőségét, valamint megelőzve az
emberi
egészség
és
a
környezet
szempontjából
esetlegesen
jelentkező
veszélyeket. Minden ilyen terméken el kell
helyezni az áthúzott kukát ábrázoló jelölést,
így figyelmeztetve az embereket arra, hogy
az ilyen termékeket külön kell gyűjteni.
A vásárlók felvehetik a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal vagy gyűjtőhelyekkel és
tájékoztatást
kérhetnek
arról,
hol
helyezhetik el kiöregedett háztartási
gépeiket.
Mielőtt a készüléktől megválnánk, tegyük
használhatatlanná úgy, hogy kihúzzuk és
átvágjuk a tápkábelt.
Информация за сигурност
 Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е
отговорно за тяхната безопасност.
 Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
 Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
 При директно свързване към елетрическата мрежа трябва
да бъде използван еднополюсен прекъсвач с минаимално
разстояние между клемите от 3 мм, който да бъде лесно
достъпен.
 A proteção anti-choque tem que ser garantida através da
instalação.
 Изтеглeният въздух не трябва да влиза във въздуховод,
който се използва от други уреди за отвеждане на
изпарения от газ или други горива. Помещението трябва
да има достатъчно добра вентилация, ако абсорбаторът
ще се използва едновременно с други уреди, които
използват енергия, различна от електрическата.
 Не фламбирайте под абсорбатора.
 ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят,
когато се използва с готварски уреди..
 Когато абсорбатора
работи едновременно с друг
неелектрически уред за готвене, въздушното налягане,
което се получава в отдушника, не трябва да превишава 4
Pa (4x10-5 на бара).
71
 Преди първоначалната употреба на Вашия абсорбатор,
трябва да обърнете особено внимание на инструкциите за
инсталиране и свързване на уреда.
 Ако желаете да изключите абсорбатора от електрическата
мрежа, никога не дърпайте кабела - винаги издърпвайте
само щепсела.
 Не включвайте абсорбаторът, ако целостта на
електрическия кабел е нарушена или има прекъсвания и
белези на износване около контролния панел.
 Ако абсорбаторът спира да работи или не функционира
нормално, изключете го от електрическата мрежа и се
обърнете към обслужващия сервиз.
 Не оставяйте газови котлони с открит пламък, без да има
върху тях съд за готвене.
 Не допускайте да се натрупва мазнина, върху която и да е
част на абсорбатора и особено във филтрите – ТОВА
УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ ПОЖАР!
 При инсталирането на абсорбатора следва да се
съобразите с местните норми и стандарти и да спазите
изискванията за вентилация.
 Преди да включите абсорбатора се уверете, че честотата
и волтажът в електрическата мрежа съответстват на
отбелязаните такива на стикера с техническите данни,
намиращ се от вътрешната страна на абсорбатора.
 Aspiratörün iç kısmını temizlerken eldiven kullanmanızı ve çok
dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
 Препоръчваме Ви да използвате ръкавици и да бъдете
внимателни при почистване на вътрешността на
абсорбатора.
 Абсорбаторът е проектиран за домашна употреба и само
за отвеждане и пречистване от миризми, отделяни при
72
приготвянето на ястия. Употребата му с каквато и да е
друга цел е само на Ваша отговорност и може да бъде
опасна.
Инструкции за употреба
Когато натискате бутоните показани на
фиг.
1,
Вие
контролирате
функционирането на абсорбатора.
За да имате по-добра абсорбация, Ви
препоръчваме да включите уреда няколко
минути (3-5 минути) преди да започне
готвенето - така ще се постигне постабилен и постоянен въздушен поток за
отстраняване на миризмите.
Също така, след приключване
готвенето оставете абсорбатора
поработи още няколко минути, така че
отведе всички пари и миризми
помещението.
на
да
да
от
1- Таймер
2- Намалявяне на времето
3- Увеличаване на времето
4- Осветление
Програмиране
абсорбация
периода
1) Включете абсорбатора
желаната скорост.
и
на
изберете
2) Натиснете
бутона
“Таймер”,
подразбиране е 15 минути.
3) Когато времето изтече,
лампата ще се изключи.
мотор
по
и
Почистване и поддръжка
Преди да започнете каквато и да е работа
по
почистване
и
поддръжка
на
абсорбатора
го
изключете
от
електрическата мрежа.
При
почистването
и
поддържането
спазвайте инструкциите за безопасност.
Съществува
риск
от
пожар,
ако
почистването
на
уреда
не
е
в
съответствие с посочените инструкции.
Почистване на филтрите
За да извадите филтрите от местата им,
ги освободете от закопчалките, които ги
поддържат.
Измийте
филтрите
в
съдомиялна машина (вижте забележките)
или ги оставете да постоят в гореща вода,
така че да се улесни премахването на
мазнините, а ако желаете, използвайте
специален спрей (пазете неметалните им
части). След почистването ги оставете да
изсъхнат.
Внимание: аспиратора няма да работи,
докато не преинсталирате основните
филтър
Забележка: Миенето в съдомиялна
машина с „агресивен” (силен) почистващ
препарат може да потъмни повърхността
на металните части на филтрите, без това
73
да повлияе на способността им да улавят
изпаренията.
Внимание: Филтрите трябва да се
почистват най-малко веднъж месечно в
зависимост от честотата на използването
на абсорбатора. Помнете, че по време на
готвене мазнините се натрупват в
абсорбатора, независимо дали той е
включен или не.

Филтри с активен въглен

За да поставите филтрите с
активен
въглен,
поставете
техните захващащи части в
предвидените за това отвори на
двигателя, като бъдат завъртени
по посока на часовниковата
стрелка.

Филтрите с активен въглен са
годни от 3 до 6 месеца в
зависимост от употребата на
абсорбатора.

Филтрите с активен въглен не се
мият, нито възстановяват. След
тяхната употреба трябва да се
заменят с нови.

За да свалите използваните
филтри, следвайте обратната
процедурата
на
тази
при
поставянето им.
Почистване на корпуса на абсорбатора
За
почистване
се
препоръчва
използването на кърпа, напоена в гореща
вода (около 40°C) със сапун, като
обърнете специално внимание на ъглите.
След това подсушете с суха кърпа
Забележка

Никога не използвайте кухненска
тел или четки, както и абразивни
препарати,
които
могат
да
наранят
повърхностите
на
абсорбатора.
Не използвайте остри метални
предмети, като ножове, ножици и
други.
Технически данни
Размери
Електрически характеристики:
Ширина = 700/ 900 mm
Дълбочина = 480 mm
УКАЗАНИ
СА
НА
СТИКЕРА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Височина = 595/ 1065 mm
Ако нещо не работи
Преди да потърсите техническа помощ при възникнал проблем, моля проверете:
Проблем
Абсорбаторът
работи
Вероятна причина
Решение
Захранващият кабел не е Свържете кабела
не
свързан
захранване
Няма ток в контакта
към
електрическото
Проверете / ремонтирайте електрическата
инсталация
Почистете или заменете филтрите
Абсорбирането не е Филтрите са запушени
задоволително
или Въздоховодът е запушен
Почистете въздуховода
има вибрации
Въздуховодът
е Свържете се със специалиста, монтирал
неподходящ
уреда и спазвайте настоящите инструкции
74
С
Проблем
Лампите не светят
Вероятна причина
Решение
Лампите са изгорели
Свържете се с обслужване на клиенти
Опазване на околната среда
Изхвърляне
материали
на
опаковъчните
Опаковъчните материали носят знака
„Зелена точка”. Изхвърляйте всички
опаковъчни материали, като картон,
полиуретан и фолиа, в съответните
контейнери. Така ще бъдете сигурни, че
тези материали ще бъдат рециклирани..
Изхвърляне на уреди, излезли от
употреба
Съгласно
Европейската
директива
2012/19/ЕU касаеща управлението на
отпадъците от електрически и електронни
уреди, домакинските електроуреди не
трябва да попадат в нормалния градски
поток от твърди отпадъци.
Уредите излезли от употреба, трябва да
бъдат събрани отделно, за да се
оптимизира процесът за обработка и
рециклиране на съставляващите ги
материали, както и за да се предпазят от
потенциални опасности човешкото здраве
и околната среда. Символът със зачертан
с кръст контейнер за боклуци трябва да
бъде поставян на всички подобни уреди,
за да напомня за задължението те да
бъдат изхвърляни и съответно събирани
отделно.
Потребителите трябва да се свържат с
местните власти или пунктове за
отпадъци, за да получат информация къде
да оставят своите стари уреди.
Преди да изхвърлите Вашия стар уред
направете го неизползваем като
издърпате захранващия кабел, а след
това го отрежете и изхвърлете.
75
Informaţii privind siguranţa
 Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
 Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
 Instalaţia electrică va fi realizată astfel încât aparatul să poată
fi izolat de la reţeaua electrică cu o distanţă minim de 3mm
între toţi polii.
 Dispozitivele adecvate de izolare includ, de ex. întrerupătoare,
siguranţe (siguranţele înfiletabile vor fi scoase din suport),
RCD-uri şi contactoare.
 La instalare trebuie să se prevadă şi dispozitive de protecţie la
electrocutare.
 Aerul nu trebuie sa ajunga intr-o conducta utilizata pentru
evacuarea fumului rezultat de la alte dispozitive care
functioneaza pe baza de gaze naturale sau alţi combustibili.
Camera trebuie sa aiba un sistem adecvat de aerisire daca
hota va fi folosita in acelasi timp cu alte dispozitive alimentate
cu alt tip de energie decat cea electrica.
 Nu pregatiti preparate flambate sub hota.
 ATENŢIE: Piese de accesibile se pot încălzi atunci când este
folosit cu aparate de gătit.
 Atunci cand hota functioneaza in acelasi timp cu alte
dispozitive de gatit non electrice, presiunea de evacuare a
aerului nu trebuie sa depaseasca 4 Pa (4x10 –5 bar).
76
 Inainte de utilizarea hotei pentru prima data, respectati
instructiunile de instalare si conectare.
 Nu trageti de cablu pentru a deconecta hota. Trageti
intotdeauna de fisa.
 Nu porniti hota daca este deteriorat cablul de alimentare sau
daca acesta prezinta taieturi sau daca exista semne de
deteriorare in zona panoului de control.
 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de
persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita
pericolul.
 Daca hota nu mai functioneaza sau exista anomalii in
functionare, deconectati-o de la retea si contactati serviciul de
asistenta tehnica.
 Nu lasati plita pe gaz pornita daca nu exista un vas asezat pe
aceasta, sub hota.
 Nu lasati grasimile sa se acumuleze in nicio parte a hotei, mai
ales in filtru, deoarece EXISTA RISCUL PRODUCERII DE
FLACARI.
 Inainte de a conecta hota la retea, verificati daca tensiunea si
frecventa corespund celor indicate pe eticheta de caracteristici
situata in interiorul dispozitivului.
 Sistemul electric trebuie echipat cu un dispozitiv de
deconectare, cu separator de contact pentru toți polii care să
asigure o deconectare completă în cazul în care apare
supratensiunea categoria III.
 Dacă se folosește un ștecher pentru conexiunea electrică,
atunci acestea trebuie să fie accesibil după instalare.
 Recomandam folosirea manusilor si o atentie sporita atunci
cand se curata interiorul hotei.
77
 Aceasta hota este proiectata doar pentru uz casnic si doar
pentru extractia si purificarea gazelor rezultate din prepararea
alimentelor. Utilizarea acesteia in alt scop poate fi riscanta. Va
veti asuma raspunderea pentru o astfel de intrebuintare
neadecvata.
 Contactati cel mai apropiat centru de Asistenta Tehnica
calificata pentru orice reparatie folosind intotdeauna piese de
schimb originale. Reparatiile si modificarile efectuate de alte
persoane pot deteriora dispozitivul sau pot cauza o functionare
defectuoasa, si va pot pune siguranta in primejdie.
Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru utilizarea
neadecvata a dispozitivului.
Instructiuni de utilizare
Apasand butonul indicat in imaginea 1, veti
putea controla functiile hotei.
1- Temporizator
Pentru a obtine o extractie mai buna, este
recomandata pornirea hotei cu cateva minute
inainte de a incepe prepararea (3-5 minute)
pentru ca aerul sa devina continuu si stabil
atunci cand incepe extractia fumului.
3- Crestere functie selectata
De asemenea, mentineti hota pornita pentru
cateva minute dupa terminarea prepararii
pentru ca toate fumurile si mirosurile sa fie
inlaturate.
2- Diminuare functie selectata
4- Lumină
Programarea duratei de aspiratie
1) Porniti hota si selectati viteza de aspiratie
dorita
2) Apasati „temporizator”, implicit este de 15
minute.
3) Atunci când timpul este sus, motorul și
lampa va fi oprită.
Curatarea si intretinerea
Inainte de a efectua orice lucrare de curatare
sau intretinere, verificati daca hota este
deconectata de la retea.
Pentru a efectua operatiunile de curatare si
intretinere urmati instructiunile de siguranta.
78
Exista risc de incendiu, daca operatiunea de
curatare nu se realizeaza in conformitate cu
instrucţiunile.
Curatarea filtrelor
Pentru a scoate filtrele din locasul lor, slabiti
punctele de fixare. Curatati filtrul, fie in
masina de spalat vase (vezi observatiile), fie
lasati-l in apa calda pentru a inlesni
indepartarea grasimilor sau, daca doriti, cu
ajutorul substantelor speciale (protejand
partile care nu sunt metalice). Dupa ce au
fost curatate, lasati filtrele sa se usuce.
Atenţie: hota nu va funcţiona până când
reinstalaţi filtrul principal.
Observatii: curatarea cu detergenti agresivi
in masina de spalat vase poate cauza
innegrirea suprafetei partilor metalice, fara a
afecta capacitatea filtrului de a retine gazul.
N.B. Filtrul trebuie curatat cel putin o data pe
luna in functie de cat de des este
intrebuintata hota. Trebuie retinut faptul ca
grasimile se acumuleaza in interiorul hotei in
timpul prepararii alimentelor, fie ca aceasta
este pornita sau oprita.
Curatarea corpului hotei
Se recomanda folosirea apei calde (aprox.
40ºC cu sapun. Se va utiliza o carpa inmuiata
in aceasta solutie pentru curatarea hotei,
acordand o atentie sporita gratarelor. Dupa
curatare, uscati hota cu ajutorul unei carpe
care nu lasa scame.
Observatii:

Nu utilizati bureti de curatare
metalici sau produse abrazive care
pot deteriora suprafata.

Nu utilizati obiecte de curatare cu
suprafete metalice precum cutite,
foarfeci etc.
Filtre de carbune active

Pentru a instala filtrul de carbune,
apasati punctele de fixare pe fiecare
parte a motorului si rotiti in sensul
acelor de ceasornic.

Filtrul de carbune poate fi utilizat
intre trei si sase luni in functie de
conditiile speciale de intrebuintare.

Filtrul de carbune activ nu poate fi
curatat
sau
regenerat. Dupa
terminarea perioadei in care poate fi
utilizat, acesta trebuie inlocuit.

Pentru a inlocui filtrele uzate cu
unele noi, trebuie sa le scoateti pe
cele vechi urmand instructiunile de
instalare in ordine inversa.
Informatii Tehnice
Dimensiuni:
Caracteristici electrice
Latime = 700/ 900 mm
VEZI PLACUTA CU DATE TEHNICE
Adancime = 480 mm
Inaltime = 595/ 1065 mm
Solutii pentru eventualele probleme
Inainte de a cere sfatul departamentului de asistenta tehnica, mai intai efectuati urmatoarele
verificari:
Problema
Cauza posibila
Solutia
Cablul nu este conectat
Conectati cablul de alimentare
Nu exista curent la priza
Verificati/reparati circuitul electric
Hota nu functioneaza
79
Problema
Cauza posibila
Solutia
Filtrul este saturat cu grasime
Curatati sau inlocuiti filtrul
Hota
nu
extrage Evacuarea este blocata
suficient sau vibreaza
Cicuit inadecvat al aerului
Eliminati blocajele
Lampile nu se aprind
Contactați Serviciul Clienți
Lampile sunt arse
Contactati instalatorul si urmati instructiunile
din acest ghid
Protectia mediului
Aruncarea ambalajului
Ambalajul acestui cuptor poarta marcajul
“Punct Verde”.
Aruncati toate materialele ambalajului ca de
exemplu: carton, polistiren, plastic, in
pubelele special destinate tipului de material.
In acest fel va asigurati ca aceste materiale
vor fi refolosite.
Eliminarea echipamentelor învechite
Conform 2012/19/EU referitoare la deseurile
de echipamente electrice si electronice
80
Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau
semnifica faptul ca acest produs, in cazul in
care nu-l mai utilizati, nu trebuie tratat ca un
gunoi menajer. El trebuie transferat la
centrele de colectare pentru reciclarea
echipamentului electric si electronic.
Asigurandu-va ca acest produs este reciclat
in mod corect, ajutati la prevenirea unor
eventuale consecinte negative asupra
mediului si sanatatii umane, consecinte care
ar putea avea loc in cazul nereciclarii acestui
produs. Pentru detalii referitoare la reciclarea
acestui produs, contactati autoritatile locale
sau magazinul de unde l-ati cumparat.
C
E
F
D
B
A
B
MIN
480
595
c
MAX
D
E
F
970
100
330
270
A
Ø6x30
4x
B
Ø8x40
2x
C
2x
D
Ø3,9x32
E
Ø4,8x45
F
Ø6,4x18
G
Ø150x120
H
Ø150
4x
2x
2x
I
J
Ø3.9x13
2x
K
M4x8
6x
L
2x
N
2x
O
1x
Q
1x
61801340
KIT 1/N
40490140
A
232
225
Ø8
Ø8
38
277
342
Ø6
Ø6
20
1
400
A
2
4x
C
D
5mm
B
4x
E
2x
2x
4x
3
3.2
3.3
3.1
4
4.2
F
4.1
2x
E
2x
5a
Q
Q Ø150
G
H
5b
Ø125
1x
2x
5.1
O
H
G
5.2
L
5.3
N
6
6.2
6.1
6.3
K 6x
7
7.1
1130129-b
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement