Philco PCE 3181 N Combined refrigerator/freezer Používateľská príručka

Philco PCE 3181 N Combined refrigerator/freezer Používateľská príručka
DVOUDVEŘOVÁ
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
NÁVOD K OBSLUZE
PCE 3181HN/N
Vážený zákazníku
Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si
všechny pokyny v tomto návodu.
OBSAH
ČÁST 1: PŘED UVEDENÍ DO PROVOZU ........................................................................................................... 2
 Bezpečnostní upozornění............................................................................................................................................................2
 Bezpečnostní pokyny pro plyn R600a .....................................................................................................................................4
ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE ............................................................................................................................... 5
ČÁST 3: INSTALACE .......................................................................................................................................... 6
 Přeprava a rozbalení ......................................................................................................................................................................6
 Umístění .............................................................................................................................................................................................7
 Čištění před použitím ....................................................................................................................................................................8
 Elektrické zapojení .........................................................................................................................................................................8
 Otočení směru otevírání dveří ...................................................................................................................................................8
ČÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL ............................................................................................................................... 9
 Nastavení teploty mrazničky a aktivace režimu Rychlého zmrazení ........................................................................ 10
 Pokud je nastaven režim Rychlého zmrazení (SF) ............................................................................................................ 11
 Nastavení teploty chladničky a aktivace režimu Rychlého chlazení ......................................................................... 12
 Pokud je nastaven režim Rychlého chlazení (SC) ............................................................................................................. 12
 Ekonomický režim ....................................................................................................................................................................... 13
 Prázdninový režim ....................................................................................................................................................................... 14
 Zvuková signalizace otevřených dvířek ............................................................................................................................... 14
 Chybová hlášení ........................................................................................................................................................................... 16
ČÁST 5: VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ......................................................................................................................... 16
ČÁST 6: USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN ................................................................................................................. 17
 Rady pro chlazení potravin ...................................................................................................................................................... 17
 Tabulka uchovávání potravin v chladničce ........................................................................................................................ 17
 Ukládání mražených potravin ................................................................................................................................................. 18
 Tabulka uchovávání potravin v mrazničce ......................................................................................................................... 19
ČÁST 7: ODMRAZOVÁNÍ ................................................................................................................................ 19
ČÁST 8: PRAVIDELNÁ UDRŽBA ..................................................................................................................... 20
 Čištění chladničky ........................................................................................................................................................................ 20
ČÁST 9: CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE… ............................................................................................................ 22
ČÁST 10: VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK/ TECHNICKÉ ÚDAJE ................................................................................. 24
CZ - 1
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 1: PŘED UVEDENÍ DO PROVOZU
Bezpečnostní upozornění
Symboly:
Obecné rady pro optimální provoz spotřebiče
Obecné nebezpečí
Horké povrchy
Než uvedete spotřebič do provozu
• Pročtete si pozorně návod k použití a k montáži před instalací, zapnutím a používáním přístroje! Tento
návod obsahuje důležité informace týkající se instalace, použití a údržby spotřebiče. Návod si uschovejte
i pro pozdější nahlédnutí, případně pro další majitele spotřebiče v případě dalšího prodeje výrobku.
Pokud je spotřebič přepravován v horizontální poloze, olej z kompresoru může zatéct do chladicího
okruhu. Proto ponechte spotřebič po dobu 12 hodin před zapnutím ve vertikální poloze, aby olej
natekl zpět do kompresoru.
•
•
•
Po vybalení spotřebič pečlivě prohlédněte, zda není nikterak poškozen. Přesvědčte se také, že kabel
není poškozen. Zjistíte-li nějaké závady, vypněte spotřebič a kontaktujte prodejce nebo v případě
poškozeného přívodního kabelu servisní centrum. Pokud je přístroj a všechny jeho součásti v pořádku,
nainstalujte podle pokynů v příslušné kapitole.
Při instalaci spotřebiče na místo, popř. při posouvání spotřebiče, by mohlo dojít k jeho promáčknutí nebo
poškození přívodního kabelu. Zkontrolujte, zda přívodní kabel nikde nepřekáží.
Před připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že kapacita systému odpovídá údajům
uvedených na výkonnostním štítku spotřebiče.
Jakékoliv úpravy domácí elektroinstalace nezbytné pro připojení spotřebiče mohou být provedeny pouze
odborným pracovníkem.
Přesouváte-li spotřebič z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvědomit, že i když jste odpojili přívodní
kabel, součásti na zadní straně spotřebiče mohou být ještě po určitou dobu velmi horké.
Tento spotřebič není určen pro vestavby. Nezakrývejte nebo nezastavujte otvory přívodu a odvodu
vzduchu. Nedostatečné odvětrání způsobí špatnou funkci a poškození spotřebiče.
Provoz přístroje
• Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, pro uchovávání nebo zmrazování potravin
a k přípravě ledu.
• Teplota uvnitř chladničky i mrazničky může mírně stoupat nebo klesat, tato zařízení nejsou proto vhodná
k uchovávání výrobků (např. léků), které vyžadují stabilní teplotu.
Nepoužívejte uvnitř spotřebiče žádné další elektrospotřebiče (např. topná tělesa, elektrické zmrzlinové
strojky atd.) Hrozí nebezpečí výbuchu!
CZ - 2
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Neukládejte do chladničky potraviny s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a žádné výbušném,
kontaminující nebo těkavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Neskladujte v mrazicím prostoru tekutiny v lahvích a plechovkách (zejména nápoje s obsahem oxidu
uhličitého). Láhve a plechovky mohou prasknout!
•
•
•
•
Vysokoprocentní alkohol ukládejte jen s pevným uzávěrem a ve svislé poloze.
Nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka spotřebiče atd. jako stupátko nebo jako opěrku. Hrozí nebezpečí
zranění osob nebo poškození spotřebiče.
Dbejte na to, aby se plastové součásti spotřebiče a těsnění dveří neznečistilo olejem nebo tukem. Plastové
součásti a těsnění se pak stávají porézní.
Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru. Hrozí nebezpečí omrzlin!
Vyhněte se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo odpařovacími trubkami.
Hrozí nebezpečí omrzlin a přimrznutí!
Nedoporučujeme vkládat horké tekutiny nebo jídla dovnitř chladničky a plnit nádoby až po okraj.
Nepokládejte na chladničku křehké, těžké nebo nestabilní předměty.
Děti v domácnosti
• Nikdy nenechávejte obaly a jejich součásti dětem. Hrozí nebezpečí otravy nebo udušení skládacími
kartony a fóliemi!
• Tento spotřebič není žádnou hračkou pro děti!
• U spotřebičů se zámkem na dveřích: nenechávejte klíče v dosahu dětí!
• Pokud již chladničku nebudete používat, demontujte dvířka, těsnění, police a uložte je na bezpečné místo.
Předejdete tak nebezpečí uvíznutí dítěte uvnitř chladničky.
Údržba a čištění
Dříve než začnete s pravidelnou nebo mimořádnou údržbou, odpojte přívodní kabel spotřebiče nebo
vypínejte jištění. Netahejte nikdy za síťový přívodní kabel, ale vždy přímo za vidlici.
Nepoužívejte mechanická ani jiná zařízení, mimo zařízení doporučených výrobcem, k tomu, abyste
urychlili proces rozmrazování.
•
•
Neodmrazujte nebo nečistěte spotřebič pomocí parního čisticího přístroje! Pára může vniknout do
elektrických součástí spotřebiče, kde by mohlo dojít ke zkratu. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým
proudem!
Zmrzlou vrstvu ledu a přimrzlé potraviny neodstraňujte nožem nebo ostrým předmětem. Můžete tím
poškodit trubky na chladicí médium. Při úniku chladícího media může dojít k poranění očí, nebo se může
vznítit.
Všeobecné pokyny
• Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
poučeny o použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby
si se zařízením nehrály.
• Tento spotřebič je otestován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské Unii.
• Těsnost chladicího okruhu je přezkoušena.
• Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče platným
v Evropské Unii.
CZ - 3
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Technická bezpečnost
Spotřebič obsahuje chladicí plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotřebič přepravujte či přesouvejte jen
s maximální opatrností, vyhněte se nadměrným nárazům a otřesům, aby nedošlo k poškození
spotřebiče. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu a možnému úniku chladicího plynu, vzniká
riziko výbuchu, který může být vyvolán jiskrou nebo plameny. Pokud spotřebič vykazuje známky poškození,
nesmí být uveden do provozu. V takovém případě kontaktujte servisní centrum, vyvětrejte místnost, kde je
zařízení umístěno a zamezte šíření plamenů nebo jiným zásahům do zařízení.
Bezpečnostní pokyny pro plyn R600a
Opatření v případě nenadálého úniku
Pokud lze větrat, nechte materiál odpařit.
Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hořlavý, je nutno zcela vyloučit kontakt s otevřeným ohněm a horkými povrchy. Protože je plyn
R600a těžší než vzduch, může docházet k jeho vysoké koncentraci u země, kde je větrání slabé.
První pomoc
Vdechnutí
Odveďte zasaženou osobu ze zamořeného prostoru na teplé, dobře větrané místo. Dlouhodobý pobyt
v zamořeném území může způsobit dušení, případně ztrátu vědomí. Pokud je to nutné, zaveďte umělé dýchání
a v mimořádně vážné situaci, pod odborným lékařským dohledem, podejte kyslík.
Kontakt s pokožkou
Při nahodilém kontaktu s pokožkou nedojde k ohrožení zdraví, raději důkladně omyjte postižené místo. Tekutý
postřik nebo rozprášená tekutina mohou způsobit omrzliny, omyjte postižené místo velkým množstvím vody
a přivolejte ošetřujícího lékaře.
Kontakt s očima
Pokud jsou zasaženy oči, vymyjte je velkým množstvím vody, snažte se přitom mít oči otevřené, a co nejdříve
zavolejte specializovaného lékaře.
Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnutí plynu R600a, kontaktujte svého lékaře.
CZ - 4
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE
4
1
5
2
3
6
7
1.
2.
3.
4.
Osvětlení
Skleněná police
Zásuvka na zeleninu
Ovládací panel
5.
6.
7.
Police na vejce
Police na nápoje
Mrazící zásuvka
CZ - 5
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 3: INSTALACE
Přeprava a rozbalení
Pokud je spotřebič přepravován v horizontální poloze, olej z kompresoru může natéct do chladicího okruhu.
Proto ponechte spotřebič po dobu 12 hodin před zapnutím ve vertikální poloze, aby olej natekl zpět do
kompresoru.
Odstraňte vnější obal, sejměte ochranný film z povrchu spotřebiče (je-li použit) a očistěte vnější část spotřebiče
k tomu určeným přípravkem. Nepoužívejte škrabky ani hrubé látky, které by mohly nevratně poškodit povrchy
spotřebiče. Opatrně odstraňte veškeré papíry a lepicí pásky ze spotřebiče, dveří a dalších části zabalených
v polystyrénu. Vyjměte dokumenty a příslušenství zevnitř spotřebiče.
Obalový materiál je recyklovatelný a je označen symbolem recyklace. Při likvidaci se řiďte místními předpisy.
Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrenové části, atd.) musí být uchovány mimo dosah dětí, protože
představují možný zdroj nebezpečí.
Spotřebič pečlivě prohlédněte. Zjistíte-li nějaké vady, ukončete instalaci a kontaktujte prodejce.
Provozní podmínky
Správný provoz spotřebiče, teploty chlazení a mražení jsou garantovány pouze při zachování následujících
podmínek:







Teplota místnosti, ve které je spotřebič umístěn, odpovídá klimatické třídě uvedené na výkonnostním
štítku spotřebiče.
Maximální relativní vlhkost okolí: 90%.
Spotřebič musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. pečicí trouby, centrálního
vytápění, přímých slunečních paprsků atd.).
Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy.
Pravidelná údržba je prováděna dle pokynů v tomto návodu.
Větrací otvory v krytu spotřebiče nesmí být zakryty žádnými zábranami.
Správná instalace (např. vyvážení, kapacita systému odpovídá údajům na výkonnostním štítku spotřebiče).
Tabulka – Klimatická třída
Klimatická třída
SN
N
ST
T
Teplota okolí
+10°C až +32°C
+16°C až +32°C
+16°C až +38°C
+16°C až +43°C
CZ - 6
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Umístnění
Prostor pro umístění spotřebiče musí splňovat požadavky uvedené v odstavci „Provozní podmínky“ a musí mít
stabilní podlahu s nosností odpovídající nosnosti spotřebiče.
Dále musíte zachovat vzdálenosti a rozměry spotřebiče, aby byla zajištěna jeho správná funkce:
1. Horní část nejméně 20 cm;
2. Zadní část nejméně 10 cm;
3. Stěna na straně, kde se otevírají dveře nejméně 30 cm.
Vyrovnejte spotřebič pomocí nastavitelných noh, zajistěte mezeru mezi spodním okrajem spotřebiče a zemí,
aby byla zajištěna cirkulace chladicího vzduchu, čímž zajistíte optimální výkon chladicího okruhu.
Zkontrolujte, zda žádné potrubí pro oběh chladiva není během instalace žádným způsobem poškozeno.


Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen.
Spotřebič musí být umístěn na pevném a rovném povrchu.
Tímto způsobem bude zajištěn volný oběh chladiva a účinný provoz vašeho spotřebiče.


Pokud je to možné, umístěte spotřebič do chladné, dobře větrané a suché místnosti.
Neumisťujte spotřebič na přímé sluneční světlo ani do místnosti s vysokou teplotou, do blízkosti
jakýchkoliv zdrojů přímého tepla, jako je topení, trouba, sporák atd. – to by znamenalo, že kompresor by
musel pracovat mnohem více a výsledkem by byla i znatelně vyšší spotřeba energie.
Pokud nelze předejít instalaci v blízkosti přímého zdroje tepla, doporučujeme mezi spotřebič a tepelný zdroj
umístit vhodnou izolační desku (nepoužívejte azbest), nebo alespoň dodržet následující minimální vzdálenosti:



Od plynového nebo elektrického sporáku 5 cm;
Od radiátoru nebo trouby, apod. 50 cm;
Od jiného chladícího spotřebiče 2 cm.
Na spotřebič neumisťujte žádné spotřebiče, které na spotřebič uvolňují teplo, jako jsou mikrovlnné trouby,
opékače topinek, apod.
Nikdy nezakrývejte ventilační mřížku. Zástrčku vytahujte zatažením za samotnou vidlici, při odpojování
spotřebiče od sítě nikdy netahejte za kabel.
Před zapnutím, spotřebič nechte v konečném umístění stát 12 hodin, oběh chladiva se tak stabilizuje a
nevyskytnou se žádné provozní problémy. Před připojením spotřebiče k síti se přesvědčte, že je uvnitř
zcela suchý – zejména v rozích.
Varování před nebezpečím
Chladivo může být vysoce hořlavé, v závislosti na složení. Okruh chladiva byl hermeticky uzavřen
a utěsněn a byl mnohokrát testován na možné úniky. Jakýkoliv neodborný zásah může způsobit
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že nedochází k žádnému mechanickému narušení či vlivu na oběh
paliva, zejména v přístupných částech okolo kompresoru.
Do chladicího systému může zasahovat pouze odborně kvalifikovaný personál.
CZ - 7
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Čištění před použitím
Přesvědčte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškeré lepicí pásky sloužící k uchycení příslušenství. Pak očistěte
veškeré vnitřní části vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem, octem nebo uhličitanem sodným – tím
odstraníte charakteristický zápach nových součástí – následně pečlivě vysušte. Nepoužívejte saponáty nebo
agresivní přípravky, které by mohly poškodit povrchy.
Elektrické zapojení
Předtím, než zapojíte zástrčku do síťové zásuvky, zajistěte, zda:




Máte zcela suché ruce.
Napětí a frekvence uvedené na výkonnostním štítku spotřebiče odpovídají, které jsou v domácí napájecí
síti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napětí, použití při jiných napětích, použijte měnič
napětí odpovídajících parametrů).
Kabel a zástrčka nejsou poškozeny nebo skřípnutý těžkými předměty.
Přívodní kabel není příliš napnutý, není povoleno používat prodlužovací kabel.
Nepřipojujte spotřebič k usměrňovači proudu (např. sluneční elektrárna) nebo pomocí prodlužovacího
kabelu.
Spotřebič musí být připojen k fungujícímu uzemnění.
V případě, že síťová zásuvka domácího systému není uzemněna v souladu se současnými právními
předpisy, připojte spotřebič po konzultaci se specializovaným technikem k samostatnému uzemnění.
Výrobce není zodpovědný za úrazy vzniklé následkem nerespektování těchto pokynů.
Pokud chladničku během instalace nevyrovnáte, nemusí se dvířka správně dovírat a těsnění nemusí
řádně těsnit, což bude mít za následek problémy s chlazením, námrazou nebo vlhkostí. Je velmi
důležité vyrovnání chladničky.
Chladničku vyrovnáte pomocí nastavitelných noh – jejich otáčením ve směru hodinových ručiček chladničku
zdviháte a jejich otáčením proti směru hodinových ručiček chladničku spouštíte.
Otočení směru otevírání dveří
V případě, že potřebujete změnit směr otevírání dveří, kontaktujte autorizovaný servis.
CZ - 8
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL
Provoz vaší chladničky:
Po připojení spotřebiče ke zdroji energie je výchozí nastavená teplota pro mrazení -18 °C a pro chlazení +5 °C.
1
1.
2.
3.
4.
Indikátor teploty mrazničky
Tlačítko Mode (Režim)
Tlačítko Set (Nastavení)
Indikátor teploty chladničky
2
3
4
5 6 7
5. Kontrolka prázdninového režimu
6. Kontrolka ekonomického režimu
7. Upozornění na otevřená dvířka
Tlačítko Mode (Režim)
Tlačítko Mode (Režim) je určeno k přepínání mezi indikátorem teploty mrazničky, chladničky, kontrolkou
ekonomického a prázdninového režimu.

1 stisknutí = bliká indikátor teploty mrazničky.
Nyní můžete změnit nastavenou hodnotu.

2 stisknutí = bliká indikátor teploty chladničky.
Nyní můžete změnit nastavenou hodnotu.

3 stisknutí = bliká indikátor ekonomického režimu.

4 stisknutí = bliká indikátor prázdninového režimu.
CZ - 9
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Tlačítko Set (Nastavení)
Jakmile pomocí tlačítka Mode (Režim) zvolíte chladničku nebo mrazničku, můžete pomocí tohoto tlačítka
změnit nastavení jejich teploty.
Nastavení teploty mrazničky a aktivace režimu rychlého
zmrazení (SF).








Na indikátoru teploty mrazničky je jako výchozí teplota uvedeno -18 °C.
Jednou stiskněte tlačítko Mode (Režim).
Jakmile stisknete toto tlačítko, hodnota aktuálně nastavená na indikátoru teploty mrazničky začne blikat.
Každým stisknutím tlačítka Set (Nastavení) pokud bliká indikátor, klesá teplota na indikátoru teploty
mrazničky.
(-16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C, -24 °C)
Po dosažení požadované teploty vyčkejte 5 sekund, uvedená hodnota se aktivuje a vaše chladnička začne
fungovat podle nově nastavené hodnoty.
Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení teploty -24 °C (nejnižší možná teplota) na grafickém indikátoru
teploty mrazničky, začnou blikat písmena SF.
Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení blikajících písmen SF, nastavení začne znovu od -16 °C.
Pokud bliká SF a vyčkáte 5 sekund, aniž byste tlačítko stiskli, SF přestane blikat a aktivuje se režim rychlého
zmrazení.
CZ - 10
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Pokud je nastaven režim Rychlého zmrazení (SF)





Pokud jednou stisknete tlačítko Mode (Režim) a vyčkáte 5 sekund, režim rychlého zmrazení zrušíte
a mraznička se přepne zpět do provozu s předchozí nastavenou teplotou.
Pokud jednou stisknete tlačítko Mode (Režim), bliká indikátor a stisknete nastavení hodnoty, můžete
nastavenou teplotu změnit. Jakmile teplotu změníte a vyčkáte 5 sekund, mraznička se aktivuje s touto
teplotou.
Pokud dvakrát stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor teploty chladničky. Můžete změnit
nastavení teploty chladničky.
Pokud třikrát stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor ekonomického režimu. Pokud vyčkáte
5 sekund, zruší se rychlé zmrazení a aktivuje se ekonomický režim.
Pokud čtyřikrát stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor prázdninového režimu. Pokud
vyčkáte 5 sekund, zruší se rychlé zmrazení a aktivuje se prázdninový režim.
Doporučená nastavení teploty mrazničky
Kdy nastavit teplotu?
Při skladování menšího objemu potravin
Při normálním použití
Při skladování většího objemu potravin
 Ke zmrazení většího množství potravin
 Ke zmrazení hotových pokrmů
 K rychlému zmrazení potravin
 K dlouhodobému skladování sezónních potravin
Vnitřní teplota
-16°C, -17°C
-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
-22°C, -23°C, -24°C
režim Rychlého zmrazení
POZNÁMKA:
Režim rychlého zmrazení se automaticky zruší po 24 hodinách nebo pokud teplota uvnitř mrazničky
klesne pod -32 °C.
CZ - 11
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Nastavení teploty chladničky a aktivace režimu rychlého
chlazení (SC)








Na indikátoru teploty chladničky je výchozí teplota nastavena na +5 °C.
Dvakrát stiskněte tlačítko Mode (Režim).
Jakmile stisknete toto tlačítko, hodnota aktuálně nastavená na indikátoru teploty chladničky začne blikat.
Každým stisknutím tlačítka Set (Nastavení) - pokud bliká indikátor - klesá teplota na indikátoru teploty
mrazničky.
(+8 °C, +7 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +3 °C, +2 °C)
Po dosažení požadované teploty vyčkejte 5 sekund, uvedená hodnota se aktivuje a vaše chladnička začne
fungovat podle nově nastavené hodnoty.
Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení teploty +2 °C (nejnižší možná teplota) na grafickém indikátoru
teploty chladničky, začnou blikat písmena SC.
Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení blikajících písmen SC, nastavení začne znovu od +8 °C.
Pokud bliká SC a vyčkáte 5 sekund, aniž byste tlačítko stiskli, SC přestane blikat a aktivuje se režim rychlého
chlazení.
Pokud je nastaven režim Rychlého chlazení (SC)





Pokud jednou stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor teploty mrazničky. Můžete změnit
nastavení teploty mrazničky.
Pokud jednou stisknete tlačítko Mode (Režim) a vyčkáte 5 sekund, režim rychlého chlazení zrušíte
a chladnička se přepne zpět do provozu s předchozí nastavenou teplotou.
Pokud dvakrát stisknete tlačítko Mode (Režim), bliká indikátor a stisknete nastavení hodnoty, můžete
nastavenou teplotu změnit. Jakmile teplotu změníte a vyčkáte 5 sekund, chladnička se aktivuje s touto teplotou.
Pokud třikrát stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor ekonomického režimu. Pokud vyčkáte
5 sekund, zruší se rychlé chlazení a aktivuje se ekonomický režim.
Pokud čtyřikrát stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor prázdninového režimu. Pokud
vyčkáte 5 sekund, zruší se rychlé chlazení a aktivuje se prázdninový režim.
CZ - 12
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Doporučená nastavení teploty chladničky
Kdy nastavit teplotu?
Při skladování menšího objemu potravin
Při normálním použití
Při skladování většího objemu potravin
 K vychlazení potravin před jejich konzumací
 K vychlazení a skladování většího objemu potravin
 K rychlému zchlazení nápojů
Vnitřní teplota
+8°C, +7°C
+6°C, +5°C, +4°C
+3°C, +2°C
režim Rychlého chlazení
POZNÁMKA:
Režim rychlého chlazení skončí nejpozději do 8 hodin nebo jakmile teplota uvnitř chladničky dosáhne
hodnoty deaktivující tento režim. Důvodem tohoto omezení trvání režimu je eliminace rizika zmrazení
potravin, ke kterému by mohlo z povahy režimu rychlého chlazení dojít. Pokud by byly nápoje, umístěné
do chladničky, příliš teplé, nemusí ani po dokončení režimu dosáhnout požadované teploty. V takovém
případě můžete režim znovu aktivovat.
Ekonomický režim
Mraznička i chladnička fungují podle ekonomických podmínek specifikovaných v řídícím obvodu.
Nastavení:




Stiskněte tlačítko Mode (Režim) třikrát, až se rozsvítí kontrolka ekonomického režimu.
Pokud během blikání kontrolky ekonomického režimu nestisknete žádné tlačítko, ozve se zvukový signál
a režim se aktivuje.
Během tohoto režimu běží chladnička i mraznička při teplotách speciálně nastavených v řídícím obvodu.
Je-li aktivovaný ekonomický režim, na indikátoru chladničky i mrazničky svítí „Ec”.
Pokud je zvolený Ekonomický režim:



Pokud jednou stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor ekonomického režimu. Pokud
vyčkáte 5 sekund, ekonomický režim se zruší a chladnička i mraznička začnou fungovat při předešlých
nastavených teplotách.
Pokud dvakrát stisknete tlačítko Mode (Režim) a vyčkáte 5 sekund, ekonomický režim se zruší a aktivuje
se prázdninový režim.
Během ekonomického režimu nelze provádět žádné další úkony, kromě zrušení ekonomického režimu
a přepnutí na prázdninový režim. Pokud chcete změnit nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky,
musíte nejdřív zrušit ekonomický režim. Potom teprve můžete nastavit teplotu chladničky nebo mrazničky
způsobem uvedeným na stránkách 10,12.
CZ - 13
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Prázdninový režim
Kdy ho použít:
 Tento režim můžete použít, pokud budete dlouhodobě pryč nebo chcete chladničku vyprázdnit.
Vaše chladnička je vyrobena tak, aby se během jejího vyřazení z provozu uvnitř netvořila ani vlhkost ani zápach.
Nastavení:




Stiskněte tlačítko Mode (Režim) čtyřikrát, až se rozsvítí kontrolka prázdninového režimu.
Pokud během blikání kontrolky prázdninového režimu nestisknete žádné tlačítko, ozve se zvukový signál
a režim se aktivuje.
Během tohoto režimu běží chladnička i mraznička při teplotách speciálně nastavených v řídícím obvodu
Je-li aktivovaný prázdninový režim, na indikátoru chladničky i mrazničky svítí „H”.
Pokud je zvolený Prázdninový režim:



Pokud jednou stisknete tlačítko Mode (Režim), začne blikat indikátor prázdninového režimu. Pokud
vyčkáte 5 sekund, prázdninový režim se zruší a chladnička i mraznička začnou fungovat při předešlých
nastavených teplotách.
Pokud dvakrát stisknete tlačítko Mode (Režim) a vyčkáte 5 sekund, prázdninový režim se zruší a aktivuje
se ekonomický režim.
Během prázdninového režimu nelze provádět žádné další úkony, kromě zrušení prázdninového režimu
a přepnutí na ekonomický režim. Pokud chcete změnit nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky,
musíte nejdřív zrušit prázdninový režim. Potom teprve můžete nastavit teplotu chladničky nebo mrazničky
způsobem uvedeným na stránkách 10,12.
Zvuková signalizace otevřených dvířek
Pokud necháte otevřená dvířka chladničky, rozsvítí se světelná signalizace. Pokud dvířka zůstanou otevřená
déle než 2 minuty, ozve se zvukový signál.
Upozornění týkající se nastavení teploty




V případě výskytu výpadku elektrického proudu se nezruší provedená nastavení teploty.
Z důvodu výkonnosti vaší chladničky ji nedoporučujeme používat v prostředí s teplotami nižšími než
10 °C.
Indikační sloupky vpravo od čísel, uvádějící teplotu, svítí v souladu s teplotou (čím nižší teplota, tím víc
dílků svítí).
Před dokončením nastavení nepřecházejte k jinému nastavení.
Po připojení ke zdroji energie nechte chladničku zapnutou alespoň 24 hodin, aby se zcela vychladila
na teplotu vámi nastavenou na termostatu. V této době neotevírejte dvířka vaší chladničky příliš často
a neukládejte do ní příliš mnoho potravin.
CZ - 14
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011

Chladnička je vybavena funkcí 5minutového zpoždění, která chrání kompresor před poškozením,
pro případ jejího odpojení od zdroje energie nebo výpadku elektrického proudu. Kompresor se spustí
po 5 minutách, po zapojení do zdroje energie nebo po obnovení elektrického proudu.
Teplotu je třeba nastavit dle:
 Teploty v místnosti, ve které je spotřebič umístěn.
 Množství skladovaných potravin.
 Četnosti otevírání spotřebiče.
Doporučujeme střední nastavení. Brzy vysledujete optimální nastavení pro své požadavky.
Správné nastavení teploty je důležité pro skladování potravin. Potraviny se velmi rychle kazí díky
mikroorganismům a to je možné zabránit či oddálit pomocí správné skladovací teploty. Teplota ovlivňuje
rychlost růstu mikroorganismů. Tyto procesy jsou s klesající teplotou zpomalovány. Z tohoto důvodu
doporučujeme střední nastavení ovladače teploty.
Mraznička

Mrazničku používejte k dlouhodobému skladování mražených potravin a výrobě ledu.
Pokud chcete mrazničku s maximální mrazicí kapacitou:
Po přesunutí zmrazených potravin z horního koše do některého z ostatních použijte režim rychlého zmrazení.
Po uplynutí 24 hodin mraznička režim rychlého zmrazení automaticky vypne. Potraviny, které chcete zmrazit,
uložte do horního koše mrazničky, aniž byste přitom překročili maximální mrazicí kapacitu vaší chladničky.
(Kapacita vaší chladničky je: zmrazení 13 kg při 25 °C a 7,5 kg při 32 °C.) Potom opět aktivujte režim rychlého
zmrazení. Po zmrazení můžete potraviny umístit vedle jiných již zmrazených potravin (minimálně 24 hodin po
druhé aktivaci režimu rychlého zmrazení).
Pokud chcete zmrazit cca. 3 kg potravin:
Nejvhodnější je uložit potraviny odděleně od již zmrazených potravin a následně aktivovat režim rychlého
zmrazení. Potraviny můžete uložit vedle sebe až tehdy, když jsou zmrazené (nejdříve po 24 hodinách).
 Neukládejte potraviny určené ke zmrazení vedle již zmrazených potravin.
 Potraviny určené ke zmrazení (maso, mleté maso, ryby apod.) byste měli zmrazit rozdělené na porce,
abyste je následně mohli snadno konzumovat.
 Rozmražené potraviny nedávejte opět zmrazit. Mohly by ohrozit vaše zdraví, způsobit otravu jídlem.
 Do mrazničky neukládejte horké pokrmy, dokud nevychladnou. Mohli byste tím znehodnotit potraviny,
které máte v mrazničce již zmrazené.
 Při koupi mrazených potravin zkontrolujte, zda jejich obal není porušen.
 Při skladování mrazených potravin byste měli dodržet skladovací podmínky uvedené na jejich obalu.
Pokud nejsou žádné k dispozici, spotřebujte potraviny co nejdříve.
 Zmrazené potraviny přepravujte, aniž byste je jakkoliv porušili, a co nejdříve je opět umístěte do mrazničky.
 Délka skladování zmrazených potravin se mění v závislosti na teplotě prostředí, četnosti otevírání dvířek,
nastavení termostatu, typu potravin a času, který uplynul od doby, kdy byly vloženy do mrazničky. Vždy
dodržujte pokyny uvedené na obalu a nikdy nepřekračujte uvedenou délku skladování/trvanlivost.
 Během dlouhodobých výpadků elektrické energie neotevírejte dvířka mrazničky. Vaše chladnička uchová
vaše zmrazené potraviny asi 13 hodin při okolní teplotě 25 °C a asi 10 hodin při okolní teplotě 32 °C. Interval
se zkracuje se zvyšující se okolní teplotou. Po dlouhodobých výpadcích elektrické energie potraviny
opětovně nezmrazujte a co nejdříve je zpracujte.
CZ - 15
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Chybová hlášení
Chybová
hlášení
Význam
Důvod
Řešení
SR
Upozornění na
poruchu.
Zobrazí se, pokud se jedna nebo více
částí chladničky poškodí nebo se
objeví problém v chladicím systému.
Ihned kontaktujte autorizovaný
servis.
LF
LC
HC
LOPO
Teplota
Toto varování se objeví, pokud dojde
mrazničky není k dlouhodobému výpadku elektrické
dostatečně
energie a při prvním uvedení
chladničky do provozu.
nízká.
1. Pokud vaše zmrazené potraviny
rozmrzly, co nejdříve je zpracujte, ale
nezmrazujte je znovu, protože hrozí
riziko, že se již začaly rozkládat.
2. Dočasně zvyšte nastavení teploty
mrazničky na požadovanou úroveň,
nebo přepněte mrazničku do režimu
rychlého zmrazení.
Optimální teplota chladničky je +4°C.
Dočasně zvyšte nastavení teploty
Chladnička je Pokud se zobrazí toto varování, hrozí chladničky na požadovanou úroveň,
velmi horká.
riziko, že se potraviny v chladničce nebo přepněte chladničku do režimu
rychlého zchlazení.
začaly rozkládat.
1. Zkontrolujte, že chladnička není
To znamená, že chladnička nadměrně
Chladnička je
přepnutá do režimu rychlého
chladí a potraviny v chladničce se
velmi studená.
chlazení.
začínají mrazit.
2. Snižte nastavení teploty chladničky.
Tato funkce předchází poškození
kompresoru způsobeného
Pokud napětí klesne pod
nízkým napětím. Chladnička se
Nízké napětí.
170 V, přepne se chladnička do
opět automaticky zapne, jakmile
pohotovostního režimu.
se hodnota napětí obnoví na
požadovanou úroveň.
Varování řídícího systému
Pokud teploty nastavené pro chladničku a mrazničku nejsou vhodně zvolené nebo se na spotřebiči vyskytl
problém, spotřebič vás na to upozorní. Varovné kódy se zobrazí na displejích pro nastavení teploty chladničky
a mrazničky.
ČÁST 5: VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Na všech spotřebičích vybavených osvětlením je namontován spínač. Při zapnutí lednice pomocí ovladače
termostatu se osvětlení automaticky zapne při otevření dveří a automaticky vypne při zavření dveří.
CZ - 16
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 6: USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN









Potravinové výrobky, které jsou náchylné na absorbci pachů nebo uvolňují aroma, je vždy třeba ukládat do
uzavřených schránek nebo do vhodného balení.
Ovoce, zelenina a salátové výrobky lze skladovat nebalené v zásuvkách na zeleninu.
Vhodnými balícími materiály na potraviny jsou: potravinová folie, alobal, skleněné schránky apod.
Výrobky by se neměly dotýkat zadní stěny, jinak mohou přimrzat.
Horká jídla a nápoje vždy před vložením do lednice nechte dostatečně vychladnout.
Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu, aby nedošlo k oteplení vnitřního prostoru lednice. Šetří to energii.
Nikdy neskladujte výbušné materiály nebo výrobky s hořlavými stlačenými plyny (např. dávkovače
šlehačky s tlakovými kapslemi/bombičkami, sprejové plechovky) – RIZIKO VÝBUCHU!
Oleje, určené k přípravě pokrmu, neumisťujte do vyjímatelných schránek ve dveřích lednice. Může
způsobit trhliny vzniklé napětím v plastu na dveřích.
Alkoholické nápoje je nutné vždy skladovat v chladné zóně, ve svislé poloze a zcela bezpečně uzavřené.
Rady pro chlazení potravin
Při cirkulaci vzduchu v chladničce vznikají oblasti s různou teplotou. Tyto oblasti jsou zvlášť vhodné pro
uchování různých druhů potravin. Umisťujte potraviny tak, aby vzduch mohl kolem potravin volně proudit.
Nejchladnější zóny (vhodné např. pro uchovávání masa) se nachází hned nad zásuvkami na zeleninu. Naproti
tomu méně chladné zóny jsou nahoře směrem ven a ve dveřích (ideální pro uchovávání másla či sýrů).
Tabulka – Uchovávání potravin v chladničce
Potravina
Způsob uchovávání
Zóna
Trvanlivost
Maso a ryby (různé),
tvrdé sýry
Ochranná folie, alobal,
uzavřené skleněné
kontejnery, plastové
nádoby
Dolní část chladničky
1-2 dny
Vařená jídla, studená
jídla, cukrovinky
Uzavřené skleněné,
plastové kontejnery
Jakákoliv police
1-2 dny
Ovoce a zelenina
Uzavřené balení nebo
hromadně
Zásuvka na ovoce/
zeleninu
3-4 dny
Banány, brambory,
cibule, česnek
Neuchovávejte
v chladničce
-
-
Voda, víno, pivo, mléko,
ovocné džusy, perlivé
nápoje
Potravinové láhve ze
skla či plastu
Přihrádka na dveřích
Dle data spotřeby
Nakládané nebo v oleji
uložené potraviny,
omáčky, máslo, měkké
sýry, vejce
Původní balení
Přihrádka na dveřích
Dle data spotřeby
Jogurt
Původní balení
Jakákoliv police
Dle data spotřeby
CZ - 17
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Ukládání mražených potravin
Všechny mražené potraviny musí být uloženy do mrazáku co nejrychleji od nákupu, aby se zabránilo jejich
rozmražení a případné kontaminace.
Skladujte mražené výrobky dle instrukcí uvedených na obale od výrobce.
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zásuvkou, aby se nepoškodil chladící obvod.
Ukládání čerstvých potravin do mrazáku
Ujistěte se, že je mrazák čistý, jelikož samotné mražení nesterilizuje potraviny. Doporučujeme mrazit potraviny
v originálním obalu, popř. v dózách určených k mražení nebo v speciálních mrazících sáčcích. Nikdy nevkládejte
do mrazáku horké nebo teplé potraviny. Před vložením do mrazáku nechte potraviny zcela vychladnout,
zabalte do plastového sáčku, alobalu nebo dózy. Zkontrolujte štítek mrazáku, abyste se ujistili, kolik kilo
čerstvých potravin (pokojová teplota 25°C) je mrazák schopen ve 24 hodin zmrazit. Nikdy nevkládejte více, než
je povolené množství.
Nikdy nevkládejte do mrazáku láhve se sycenými nápoji ani jiné láhve.
Pro lepší výsledek mražení ponechte kolem potravin dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
Doporučujeme nastavení mezi střední a maximální hodnotou pro běžné užívání a pro dlouhodobé
skladování potravin v prostoru mrazničky.


UPOZORNĚNÍ!
V prostoru mrazničky neskladujte plechovky a láhve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý. Obsah se při
zmrazování roztahuje a může láhev nebo plechovku roztrhnout. Riziko úrazu a poškození!
Zmrzlinu konzumujte až několik minut po vyjmutí z mrazničky – vyhnete se tak poranění rtů a jazyka.
Nedotýkejte se vnitřku mrazničky, pokud máte mokré ruce.
Důležité informace
 Do prostoru mrazničky ukládejte pouze řádně zabalené potraviny.
 Při ukládání hluboce zmrazených potravin určených k okamžité konzumaci si povšimněte data spotřeby
označeného výrobcem.
 Pamatujte si, že ke zmrazování jsou vhodné pouze kvalitní čerstvé potraviny.
 Čerstvé potraviny zmrazujete ve vhodných velikostech porcí.
 Ujistěte se, že používáte vhodný balící materiál (potravinovou folii, alobal, mrazící schránky).
 Z balíčků vytlačte všechen vzduch.
 Balíčky uzavřete pomocí elastické pásky, plastových kolíčků, struny nebo lepicí pásky odolné proti chladu.
 Plastové sáčky a tuby lze také uzavřít pomocí zařízení na svařování.
 Uzavřený balíček označte obsahem, váhou a datem zmrazení.
 Před vložením sáčků do mrazničky se ujistěte, že jsou suché, tím zabráníte, aby k sobě přimrzaly.
 Abyste zabránili částečnému rozmrazení, umístěte potraviny, které se mají zmrazit tak, aby se nedotýkaly
již zmrazených potravin.
CZ - 18
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011


Zcela nebo zčásti rozmražené potraviny znovu nezmrazujte mimo případy, kdy byly tepelně zpracovány
(vařené nebo smažené/pečené).
Nekonzumujte potraviny, které byly skladovány po dobu delší, než-li je jejich datum spotřeby. Můžete si
přivodit otravu jídlem.
Tabulka – uchovávání potravin v mrazničce
Potravina
Způsob uchovávání
Zóna
Trvanlivost
Uchovávání zmražených
potravin, ledových
kostek a zmrzlin
Původní balení, dobře
uzavřené
Horní část mrazničky
Dle data spotřeby
Zmražené potraviny:
maso a ryby
Původní balení, dobře
uzavřené. Kontejnery
na potraviny vhodné
pro nízké teploty,
hermeticky uzavřené.
Nejlépe ve spodní části
mrazničky
Hovězí: 12 měsíců
Vepřové: 12 měsíců
Mleté vepřové: 6 měsíců
Králičí: 6 měsíců
Telecí: 9 měsíců
Skopové: 9 měsíců
Drůbež: 6 měsíců
Ryby: 6 měsíců
Zmražené potraviny:
těstovinová jídla, ovoce,
zelenina, cukrovinky
Potravinové kontejnery
vhodné pro nízké
teploty, hermeticky
uzavřené.
Horní část mrazničky
6-12 měsíců
ČÁST 7: ODMRAZOVÁNÍ
Spotřebič není třeba odmrazovat, jelikož je vybaven funkcí automatického odmrazování během provozu.
CZ - 19
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 8: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Čištění chladničky
Před zahájením čištění chladničky odpojte od zdroje energie.
Použijte čistou houbičku nebo měkkou utěrku a jemný mycí prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte hrubé nebo
brusné čističe.
Chladničku dobře omyjte a vytřete do sucha.
Na plastové nebo pryžové části nepoužívejte čistící vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla ani čističe
obsahující petrolej.
Na plastové části nikdy nepoužívejte papírové utěrky, čističe oken.
Vnitřek spotřebiče čistěte v pravidelných intervalech.
 Doporučujeme čistit prostor lednice alespoň 1x za měsíc.
 Z obou prostorů vyjměte potraviny a uložte je na chladné místo.
 Ze spotřebiče vyjměte veškeré vyjímatelné části.
 Různé části uvnitř lednice/mrazáku nejsou obecně vhodné pro myčky. Tyto části by měly být čištěny
pomocí teplé vody a prostředku na nádobí. Nikdy nepoužívejte čistící neředěný prostředek a v žádném
případě brusné či kyselé, tj. chemické čisticí prostředky. Doporučujeme čisticí prostředek pro obecné
použití s neutrálním Ph.
Používání parních čisticích spotřebičů je extremně nebezpečné a je tedy i přísně zakázané.





Vytřete vnitřní prostory a příslušenství čistou vodou a všechno osušte pomocí suché utěrky. Spotřebič
poté nechte větrat 3 – 4 min.
Nepoškoďte či neodstraňte výkonnostní štítek ze zadní strany spotřebiče – je důležitý pro poprodejní
servis a pro následující likvidaci spotřebiče.
Dbejte, aby voda nepřišla do styku uvnitř s částmi spotřebiče, které vedou proud.
Ujistěte se, že voda z rozmrazování může volně odtékat skrz odtokový kanálek. Občas otvor odtoku
vyčistěte pomocí vatové tyčinky.
Přes odtokový kanálek pro odmrazovací vodu nemá protékat voda na čištění. To způsobí přetečení
odpařovací misky a vytečení vody na čištění na podlahu.
Dlouhodobé vyřazení z provozu
Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, proveďte následující:
Odpojte chladničku od zdroje energie jejím vytažením ze zásuvky. Vnitřek vyčistěte a vysušte, jak je uvedeno
v části o čištění chladničky. Nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř netvořil nepříjemný zápach.
CZ - 20
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Prosím, pozor:
Kompresor
Kompresor je ovládán termostatem, který nastavujete na otočném ovladači teploty, a spíná se automaticky
v okamžiku, kdy dojde k překročení teploty ve spotřebiči, a vypne se, jakmile se této teploty opět dosáhne.
Při spuštění každého kompresoru – chladicího systému – je slyšet hluk. Tyto zvuky jsou vytvářeny tehdy, když
motor v kompresoru pracuje, a vytváří je i chladivo, obíhající v okruhu chladicího systému. Tyto zvuky jsou
normální, neznamenají žádnou poruchu ve funkci spotřebiče.
V nevyhřívaných místnostech nebo v chladných povětrnostních podmínkách se na vnějších stěnách spotřebiče
může vytvářet kondenzát.
To neznamená poruchu a tento kondenzát zmizí, jakmile se zvýší teplota.
Servisní oddělení kontaktujte pouze tehdy, jestliže po analýze všech možných faktorů poruchy nemůžete
nalézt žádnou příčinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdříve se tedy zaměřte na: „ Co mám
dělat, jestliže….“
CZ - 21
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 9: CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE…
a) Spotřebič nefunguje.
Zkontrolujte prosím:
 Je zástrčka v dobrém stavu a je do zásuvky řádně zapojena?
 Proudí do kabelu elektrická energie? (Tuto možnost zkontrolujte zapojením malého spotřebiče, jako je
ruční mixér nebo fén na vlasy, apod.)
 Je spotřebič zapnutý? (Volič teploty by neměl být nastaven na „0“.)
 Je síťový jistič/pojistka v domácnosti zapnutý či zašroubována?
b) Spotřebič nedostatečně chladí. / Kompresor spíná příliš často.
Zkontrolujte prosím:
 Nechali jste lednici/mrazák stát alespoň 12 hodin před zapnutím? Pokud ne: Vytáhněte síťovou zástrčku,
spotřebič se zavřenými dveřmi nahněte na jednu stranu a podržte nebo umístěte do nahnuté polohy a
poté zpět do polohy rovné. Po uplynutí 12 hodin znovu zapněte, po tuto dobu neotvírejte dveře.
 Zda se dveře správně zavírají, těsnění na dveřích pevně a rovnoměrně lpí na rámu.
Test: Mezi těsnění a rám umístěte list papíru a dveře zavřete. Na všech stranách by mělo být těžké tento list
papíru vytáhnout.
Autorizovaný servis volejte v případě, kdy je možné papír vytáhnout bez odporu v jednom nebo
více bodech.
 Vytvoření velkých vrstev ledu na vnitřních stěnách mrazničky.
 Je spotřebič vystaven přímému slunečnímu záření nebo je umístěn příliš blízko tepelného zdroje (sporák,
radiátor, atd.)? Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením/ zkontrolujte vzdálenost od tepelného
zdroje/umístěte izolační desku mezi spotřebič a tepelný zdroj. (Viz „Umístění“).
 Je naplněn (spotřebič) příliš velkým objemem čerstvých potravin?
 Je proudění vzduchu a ventilace v pořádku? Zkontrolujte, zdali není zakrytá ventilační mřížka nebo není-li
tepelný výměník (kondenzátor) na zadní straně stěny pokryt prachem.
c) Teplota v chladničce je příliš nízká.



Nastavte teplotu na nižší hodnotu.
Zkontrolujte, zda je oddělení mrazničky správně zavřeno.
Bylo zmraženo větší množství - více než 1kg čerstvé potraviny? To způsobí běh mrazící jednotky po delší
dobu a teplota v lednici tímto automaticky klesne.
d) Zmražené potraviny se rozmrazují, neboť v mrazničce je příliš vysoká
teplota.

Klesla pokojová teplota, na kterou je spotřebič konstruován, pod tuto hodnotu? Pokud je pokojová
teplota příliš nízká, mrazící jednotka běží s menší frekvencí. Z tohoto důvodu může být teplota v oddělení
mrazničky vyšší. Zvyšte pokojovou teplotu.
CZ - 22
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
e) Vytvořila se silná vrstva ledu v mrazničce.


Zkontrolujte, zda je oddělení mrazničky správně zavřeno.
Pokud jsou zmrazené potraviny při mrazené, uvolněte je pomocí tupého předmětu, např. násady lžíce.
f) Spotřebič je příliš hlučný.




Stojí spotřebič pevně na podlaze, způsobuje provoz spotřebiče vibrace přilehlého nábytku nebo objektů?
Ujistěte se, že všechny části upevněné na zadní stěně mohou volně vibrovat.
Pečlivě odkloňte kontaktní části nebo zvyšte vzdálenost mezi spotřebičem a překážkou.
Jsou vyjímatelné části řádně usazeny ve spotřebiči?
Dotýkají se nádoby či schránky?
POZNÁMKA:
Zvuky tečení v chladícím obvodu nelze odstranit.
V žádném případě nelze do spotřebiče provádět žádné zásahy technického charakteru či pokusy
o opravu vlastními silami.
CZ - 23
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
ČÁST 10: VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK/TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkonnostní štítek se všemi technickými údaji je na spotřebiči připevněn na boku vnitřní stěny nebo na zadní
straně spotřebiče.
Technické údaje
Model
PCE 3181HN/N
Klimatická třída
ST
Čistý objem
318 l
Provozní napětí
220 – 240 V ~ 50 Hz
Maximální výkon (W)
174 W
Spotřeba energie
0,83 kWh / 24 h
Zmrazovací výkon
7,5 kg / 24 h (32°C)
Hlučnost (dB)
45 dB
Rozměry vxšxh (cm)
1850 x 59,5 x 63,2 cm
Hmotnost
68 kg
POZNÁMKA:
Výše uvedená data podléhají změnám.
CZ - 24
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
CZ - 25
Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.
04/2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement