Philco PCN 3172 W Combo refrigerator Používateľská príručka

Philco PCN 3172 W Combo refrigerator Používateľská príručka
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
TECHNOLOGIE NO-FROST
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
PCN 3172 X
PCN 3172 W
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte
si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.
OBSAH
ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ............................................................................................................. 2
ČÁST 2: POPIS .................................................................................................................................................. 6
ČÁST 3: INSTALACE .......................................................................................................................................... 7

Prostorové požadavky...................................................................................................................................................................7

Umístění .............................................................................................................................................................................................7

Poloha .................................................................................................................................................................................................7

Elektrické připojení ........................................................................................................................................................................7

Otočení otevírání dvířek ...............................................................................................................................................................8
ČÁST 4: KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ ............................................................................................................... 13

Používání ovládacího panelu .................................................................................................................................................. 13
ČÁST 5: PRVNÍ POUŽITÍ ................................................................................................................................. 16

Čištění vnitřního prostoru......................................................................................................................................................... 16

Každodenní používání ............................................................................................................................................................... 16
ČÁST 6: UŽITEČNÉ RADY A TIPY.................................................................................................................... 17
ČÁST 7: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... ....................................................................................................................... 19
ČÁST 8: INFORMAČNÍ LIST ............................................................................................................................ 20
CZ - 1
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Z důvodu bezpečnosti a správnosti používání si prosím před instalací a prvním použitím tohoto spotřebiče
pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku, včetně rad a varování. Aby nedocházelo ke zbytečným chybám
a nehodám, je důležité zajistit, aby byli všichni uživatelé tohoto spotřebiče důkladně obeznámeni s jeho
ovládáním a bezpečnostními funkcemi. Uschovejte tyto pokyny a zajistěte, aby v případě přemístění nebo
prodeje zůstaly u tohoto spotřebiče, aby po celou dobu životnosti spotřebiče byly k dispozici informace
o správném a bezpečném používání tohoto spotřebiče.
Aby nedošlo k ohrožení života nebo majetku, dodržujte bezpečnostní opatření uvedené v této uživatelské
příručce. Výrobce není odpovědný za škody způsobené opomenutím.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím při
nesprávném používání.
Děti musí být vždy pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pokud nejsou
pod dozorem.
Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
Před likvidací tohoto spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřežte připojovací kabel (co nejblíže
k spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránily úrazu hrajících si dětí elektrickým proudem nebo jejich
uzavření v tomto spotřebiči.
Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dvířek nahradit starší zařízení opatřené na dvířkách
nebo krytu zámkem s pružinovou západkou, zajistěte, aby byl před likvidací starého zařízení zámek
s pružinovou západkou vyřazen z činnosti.
Tím zabráníte tomu, aby se z tohoto zařízení stala životu nebezpečná past pro děti.
Obecná bezpečnost
VAROVÁNÍ!
Neblokujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo, v případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské lince.
VAROVÁNÍ!
Proces odmrazování se nesnažte urychlit žádnými mechanickými či jinými pomůckami kromě
těch, které jsou doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ!
Nesmíte poškodit chladicí obvod.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte uvnitř chladničky jiné elektrické spotřebiče (jako např. výrobníky zmrzliny), pokud
výrobce takové použití nepovolí.
VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se osvětlení, pokud bylo dlouhou dobu zapnuté - mohlo by být velmi horké.1)
CZ - 2
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
•
•
•
•
•
Uvnitř tohoto spotřebiče ani v jeho blízkosti neskladujte výbušné látky, jako například spreje s hořlavým
obsahem.
V chladicím okruhu tohoto spotřebiče se používá chladivo izobutan (R600a), což je přírodní plyn s vysokou
úrovní kompatibility s životním prostředním, který je však hořlavý.
Během přepravy a instalace tohoto spotřebiče zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího
okruhu.
- nepoužívejte otevřený oheň a prostředky pro zapalování
- důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn
Jakákoli změna specifikací nebo úprava tohoto produktu je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může
způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných prostorách, jako jsou:
- zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
- farmy a prostory využívané klienty hotelů, motelů a dalších obytných prostor;
- ubytovací zařízení typu „pokoj se snídaní“;
- catering a podobné neprodejní použití.
VAROVÁNÍ!
Jakékoliv elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor apod.) musí být vyměněny
pouze v autorizovaném servisním středisku nebo kvalifikovaným servisním technikem.
VAROVÁNÍ!
LED osvětlení dodávané k tomuto spotřebiči je „interiérové osvětlení pro speciální použití“, která
je použitelné pouze v tomto spotřebiči. Toto „LED osvětlení pro speciální použití“ není použitelné
pro domácí osvětlení.1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1)
Napájecí kabel je zakázáno prodlužovat.
Ujistěte se, že zástrčka napájecího kabelu není rozmačkána nebo poškozena zadní částí spotřebiče.
Rozmačkaná nebo poškozená zástrčka napájecího kabelu by se mohla přehřát a způsobit požár.
Zajistěte, aby zůstal volný přístup k síťové zástrčce spotřebiče.
Netahejte za napájecí kabel.
Pokud je zásuvka napájecího kabelu uvolněná, nepřipojujte do ní zástrčku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Je zakázáno používat tento spotřebič bez lampy.
Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování dbejte zvýšené opatrnosti.
Pokud jsou vaše ruce mokré nebo vlhké, nevytahujte potraviny z prostoru mrazničky a ani se jich
nedotýkejte, jinak byste si mohli poškodit pokožku nebo se popálit mrazem.
Nevystavujte tento spotřebič dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
Pokud je v tomto prostoru světlo.
CZ - 3
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
Každodenní používání
•
•
•
•
•
•
•
Nevystavujte plastové části spotřebiče vysokým teplotám.
Nevkládejte potraviny tak, aby se dotýkaly zadní stěny.
Zmrazené potraviny, které rozmrzly, nesmíte znovu zmrazovat.1)
Předem zabalené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů výrobců těchto zmrazených potravin.1)
Je nutno striktně dodržovat doporučení pro skladování od výrobců spotřebičů. Řiďte se příslušnými
pokyny.
Do prostoru mrazničky neukládejte nápoje sycené oxidem uhličitým nebo šumivé nápoje, protože
vytvářejí tlak na nádobu, který může způsobit její výbuch a následné poškození tohoto spotřebiče.1)
Nanuky mohou v případě konzumace bezprostředně po vyjmutí z mrazničky způsobit omrzliny.1)
Údržba a čištění
•
•
•
•
1)
2)
Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
Nečistěte spotřebič pomocí kovových předmětů.
Pro odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku.1)
Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce pro odvádění vody při odmrazování. Pokud je to nezbytné,
odtok vyčistěte. Pokud je odtok blokován, voda se bude držet v dolní části spotřebiče.2)
Pokud je spotřebič vybaven mrazničkou.
Pokud je spotřebič vybaven prostorem pro čerstvé potraviny.
CZ - 4
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
Instalace
DŮLEŽITÉ!
Při připojování ke zdroji elektrické energie postupujte striktně podle pokynů v tomto návodu.
•
•
•
•
•
•
Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, nepřipojujte jej.
Případné škody ihned oznamte svému prodejci. V takovém případě nevyhazujte obalové materiály.
Před připojením spotřebiče doporučujeme počkat nejméně čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do
kompresoru.
Kolem spotřebiče je nutno zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu, jinak může dojít k přehřátí. Aby bylo
zajištěno dostatečné odvětrávání, postupujte podle pokynů pro instalaci.
Tam, kde je to možné, by měly být u stěny použity rozpěry, aby nedošlo k dotyku nebo zachycení horkých
dílů (kompresor, kondenzátor) a nehrozilo nebezpečí požáru.
Tento spotřebič nesmí být stavěn do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
Po instalaci spotřebiče zajistěte, aby síťová zástrčka zůstala dostupná.
Opravy
•
•
Jakékoliv elektrikářské práce nutné pro opravu tohoto spotřebiče musí být provedeny kvalifikovaným
elektrikářem nebo jinou kompetentní osobou.
Tento produkt musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a musí být použity pouze originální
náhradní díly.
Úspora energie
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevkládejte do zařízení horké potraviny;
Potraviny nevkládejte těsně vedle sebe, aby nebyla blokována cirkulace vzduchu;
Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní stěny jednotlivých prostorů;
Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, neotevírejte dvířka;
Neotevírejte dvířka často;
Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho;
Nenastavujte termostat na příliš nízkou teplotu;
Některé příslušenství, jako například zásuvky, je možné vyjmout a docílit tak většího skladovacího objemu
a snížení spotřeby energie.
CZ - 5
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 2: POPIS
4.
1.
2.
3.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Police chladničky
Chladicí box
Zásuvka na ovoce a zeleninu
Závěsné přihrádky chladničky
Zásuvky mrazničky
Vyrovnávací nohy
POZNÁMKA:
Jedná se pouze o ilustrační obrázek. Ilustrace se může od skutečného výrobku lišit.
CZ - 6
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 3: INSTALACE
Prostorové požadavky
•
•
•
•
•
•
Vyberte místo, na které nesvítí přímé sluneční světlo;
Vyberte místo s dostatkem prostoru pro snadné otevírání dvířek chladničky;
Vyberte místo s rovnou (nebo téměř rovnou) podlahou;
Zajistěte dostatek prostoru pro instalaci chladničky na rovný povrch;
Při instalaci ponechte vlevo, vpravo, nahoře a dole volné místo. Tím snížíte spotřebu energie a platby za
elektrickou energii.
Po obou stranách a vzadu ponechte alespoň 50mm mezeru.
Umístění
Nainstalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku
spotřebiče:
Klimatická třída
SN
N
ST
T
Teplota okolí
+10°C až +32°C
+16°C až +32°C
+16°C až +38°C
+16°C až +43°C
Poloha
Tento spotřebič musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače,
přímé sluneční světlo apod. V zadní části spotřebiče ponechte dostatečný prostor pro volnu cirkulaci vzduchu.
Abyste zajistili optimální fungování spotřebiče, pokud má být spotřebič umístěn pod převislou stěnu, musí
být minimální vzdálenost mezi horní částí skříňky a stěnou alespoň 100 mm, ideálně ale spotřebič nestavte
pod převislou stěnu. Správné vyrovnání je zajištěno jednou nebo dvěma vyrovnávacími nohami v základně
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení spotřebiče ze sítě a musí zůstat snadno dostupná;
proto zajistěte snadný přístup k této zástrčce.
Elektrické zapojení
Před zapojením do sítě se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí
a frekvenci ve vaší zásuvce. Tento spotřebič musí být uzemněný. Zástrčka napájecího kabelu je vybavena
kontaktem pro takové uzemnění. Pokud domovní zásuvka není uzemněna, připojte spotřebič do samostatné
uzemněné zásuvky v souladu s platnými nařízeními; obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením výše uvedených bezpečnostní opatření.
Tento spotřebič splňuje požadavky směrnic E.E.C. .
CZ - 7
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
Otočení otevírání dvířek
Před otočením otevírání dvířek si prosím připravte následující nástroje a materiál: plochý šroubovák, křížový
šroubovák, klíč na matice a komponenty obsažené v igelitovém sáčku:
Ozdobný kryt pravých dvířek ×1
Kryt závěsu levých dvířek × 1
1.
Pomocí plochého šroubováku po otevření dvířek nadzvedněte a odstraňte plastový kryt. Dávejte prosím
pozor na vodič uvnitř.
2.
Uzavřete dvířka a pomocí křížového šroubováku vyjměte šroub z horního krytu.
Odstraňte přední horní kryt a kryt závěsu, odpojte svorku a pak vyjměte šroub ze závěsu. Zajistěte, aby byla
dvířka při těchto operacích uzavřena.
Zvětšit
CZ - 8
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
3.
Odstraňte horní dvířka, pomocí křížového šroubováku vyjměte šroub z prostředního závěsu a pak vyjměte
dolní dvířka.
4.
Položte chladničku, vyjměte níže uvedeným způsobem nastavitelné nohy a pak pomocí křížového
šroubováku vyjměte dolní kloub.
5.
Nastavte polohu středu závěsu pro dolní závěs a horní závěs do opačné polohy
CZ - 9
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
6.
Níže uvedeným způsobem nainstalujte dolní závěs pod chladničku, přišroubujte nastavitelné nohy
a zajistěte nastavení horizontální polohy.
7.
Nainstalujte dolní dvířka, nastavte a připevněte na skříňku prostřední závěs.
8.
Pomocí ozdobného krytu pravých dvířek z igelitového sáčku zakryjte vložku a vyjměte odpovídajícím
způsobem tentýž díl na druhé straně. Mezitím změňte vodič na druhou stranu.
CZ - 10
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
9.
Nainstalujte horní dvířka a pak připevněte závěs horních dvířek na skříňku.
10. Nainstalujte plastový kryt a kryt levého dveřního závěsu z igelitového sáčku na produkt a umístěte vodič
(viz schéma)
11. Připevněte plastový kryt a připojte svorku.
CZ - 11
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
12. Změňte ozdobný kryt z jedné strany na druhou.
Podle pokynů vyjměte ozdobný kryt; dávejte pozor, abyste tento kryt neponičili.
13. Nakonec pomocí šroubu připevněte horní kryt.
CZ - 12
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 4: KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Používání ovládacího panelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A.
B.
C.
1.1 FUNKCE TLAČÍTEK
A.
B.
C.
Ovládání teploty prostoru chladničky
Ovládání teploty prostoru mrazničky
Režim/Uzamknutí/Odemknutí
1.2 LED DISPLEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Teplota prostoru chladničky
Teplota prostoru mrazničky
Úsporný ECO režim
Režim Dovolená
Režim Super
Uzamknutí/Odemknutí
CZ - 13
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
2.0 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
a.
b.
Ovládací panel je 100% osvětlen po dobu 3 sekund, což funguje stejně jako při nastavení (režimu
a teploty) před vypnutím napájení. Systém se automaticky uzamkne 25 sekund po posledním použití
tlačítka. Po uzamknutí se světlo panelu zhasne 30 sekund po posledním použití tlačítka.
Na displeji se zobrazí přednastavené teploty prostoru chladničky i prostoru mrazničky.
2.1 DISPLEJ
2.1.1 Panel bude osvětlen po dobu 2 minut, jakmile otevřete dvířka prostoru chladničky nebo prostoru
mrazničky. (současně je detekován jeden signál dvířek)
2.1.2 Panel se rozsvítí po použití jakéhokoli tlačítka, zatímco světlo zhasne 2 minuty po provedení poslední
operace.
2.1.3 Displej během normálního provozu
Zobrazení teploty prostoru chladničky: Indikace teploty pro aktuální nastavení.
Zobrazení teploty prostoru mrazničky: Indikace teploty pro aktuální nastavení.
3.0 POUŽÍVÁNÍ TLAČÍTEK
3.1
Ovládání teploty prostoru chladničky
a.
Ovládání teploty prostoru chladničky:
Toto tlačítko funguje v uživatelském režimu i v režimu Super. Po otevření ovládání teploty prostoru
chladničky toto tlačítko bliká. Postupným stisknutím tohoto tlačítka se bude teplota cyklicky měnit
takto: „2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OFF (Vypnuto)“; 5sekundové blikání pak znamená uložení vybrané
teploty.
Vypnutí prostoru chladničky:
Stiskněte tlačítko „Ovládání teploty prostoru chladničky“, vyberte „OFF“ (Vypnuto); 5sekundové blikání
znamená, že výběr teploty je proveden - v tomto případě se zastaví chlazení prostoru chladničky.
b.
3.2
Ovládání teploty prostoru mrazničky
Ovládání teploty prostoru mrazničky: Toto tlačítko funguje v uživatelském režimu i v režimu Dovolená. Po
otevření ovládání teploty prostoru mrazničky toto tlačítko bliká. Postupným stisknutím tohoto tlačítka
se bude teplota cyklicky měnit takto: -16°C až -22°C; 5sekundové blikání pak znamená uložení vybrané
teploty.
3.3
Režim/Uzamknutí/Odemknutí
a.
Postupným stisknutím tohoto tlačítka se bude provozní režim chladničky cyklicky měnit takto: „Úsporný
ECO režim - Režim Dovolená - Režim Super - Uživatelský režim. 5sekundové blikání pak znamená uložení
vybrané teploty.
Dlouze stiskněte pro otevření/ukončení režimu uzamknutí
Odemknutí: Stiskněte a podržte 3 sekundy v režimu uzamknutí - po pípnutí se všechna tlačítka
odemknou.
Uzamknutí: Stiskněte a podržte 3 sekundy v režimu odemknutí - po pípnutí se všechna tlačítka uzamknou.
b.
3.4
Stisknutí tlačítka
Po stisknutí tlačítka se ozve krátké pípnutí
Všechna tlačítka budou k dispozici pouze v režimu odemknutí.
CZ - 14
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
3.5
Funkce uzamknutí
Pokud během 25 sekund neprovedete žádnou operaci, displej se automaticky uzamkne.
4.0 Úsporný ECO režim
Stisknutím tlačítka pro výběr režimu vyberte úsporný ECO režim - ikona ECO se po 5 sekundách blikání
rozsvítí.
V úsporném režimu je v prostoru chladničky teplota 5 °C a v prostoru mrazničky teplota -18 °C; nastavení
tlačítkem „Chladnička a Mraznička“ nemá žádný efekt, ikona ECO třikrát blikne pro upozornění. Ukončení
úsporného režimu
Stisknutím tlačítka pro výběr režimu ukončete úsporný režim; po 5 sekundách se aktivuje vybraný režim.
4.1 Režim Dovolená
Stisknutím tlačítka pro výběr režimu vyberte režim Dovolená - ikona se po 5 sekundách blikání rozsvítí
a aktivuje se režim Dovolená.
Teplota v prostoru chladničky je pevně nastavena na 17 °C; nastavení tlačítkem „Chladnička“ nemá žádný
efekt, ikona Dovolená třikrát blikne pro upozornění.
Stisknutím tlačítka pro výběr režimu ukončete režim Dovolená; po 5 sekundách se aktivuje vybraný
režim.
4.2 Režim Super mrazení
Stisknutím tlačítka pro výběr režimu vyberte tento režim - ikona se po 5 sekundách blikání rozsvítí
a aktivuje se režim Super mrazení.
Režim mrazení:
Teplota v prostoru mrazničky není nastavitelná, nastavení tlačítkem „Mraznička“ nemá žádný efekt, ikona
Super mrazení třikrát blikne pro upozornění.
Ukončení režimu mrazení: splněním následujících podmínek.
- ruční ukončení režimu mrazení
- doba mrazení je větší než 26 hodin
Režim zůstává stejný, jako před přepnutím do režimu Super mrazení.
CZ - 15
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 5: PRVNÍ POUŽITÍ
Čištění vnitřního prostoru
Před prvním použitím tohoto spotřebiče umyjte interiér a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou
s trochou neutrálního mýdla, aby byl odstraněn typický zápach nového produktu; pak vše důkladně vysušte.
DŮLEŽITÉ!
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prášky s brusným účinkem, protože by mohly poškodit povrch.
Každodenní používání
Mrazení čerstvých potravin
•
•
•
•
Prostor mrazničky je vhodný pro mrazení čerstvých potravin, skladování zmrazených potravin a ukládání
hluboce zmrazených potravin na delší dobu.
Vložte čerstvé potraviny určené ke zmražení do spodní části prostoru.
Maximální množství potravin, které je možné zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
Proces mrazení potravin trvá 24 hodin: během této dobu nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení.
Skladování zmrazených potravin
Při prvním zapnutí nebo po delší době nepoužívání. Před vložením potravin do tohoto prostoru ponechte
spotřebič běžet alespoň 2 hodiny na vyšší nastavení.
DŮLEŽITÉ!
Pokud by došlo k náhodnému rozmrazení, např. při dlouhodobém přerušení dodávky elektrické energie
na dobu delší, než je uvedeno v technických specifikacích, je třeba rozmrazené potraviny co nejrychleji
zkonzumovat nebo tepelně upravit a pak znovu zamrazit (po uvaření).
Rozmrazování
Hluboko zmrazené nebo zmrazené potraviny můžete před jejich použitím rozmrazit v chladničce nebo při
pokojové teplotě, a to v závislosti na požadované době použití.
Malé kousky mohou být uvařeny, i když jsou ještě zmrazené, přímo po vytažení z mrazničky. V takovém případě
se ale doba vaření prodlouží.
CZ - 16
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 6: UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Rady pro mrazení
Zde je několik rad, jak co nejefektivněji zmrazovat potraviny:
• maximální množství potravin, které je možné zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku;
• proces mrazení trvá 24 hodin. Nevkládejte v této době žádné další potraviny k zamrazení;
• vkládejte pouze kvalitní, čerstvé a zcela čisté potraviny;
• rozdělte potraviny na malé části - rychleji dojde k jejich zmrazení a budete moci vyjmout vždy jen potřebné
množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylenu a ujistěte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• nedovolte, aby se čerstvé nebo nezmrazené potraviny dotýkaly jiných již zmrzlých potravin - zamezíte tak
zvýšení teploty již zmrzlých potravin;
• libové potraviny mají delší skladovací dobu než tučné potraviny; sůl snižuje dobu skladovatelnosti
potravin;
• kostky ledu, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z prostoru mrazničky, mohou způsobit omrzliny
kůže;
• doporučujeme uvést na každé balení mrazených potravin datum vložení do mrazničky, abyste je mohli
včas vyjmout ke zpracování; dávejte pozor na popálení mrazem;
• doporučujeme uvést na každé balení mrazených potravin datum vložení do mrazničky, abyste snadno
určili dobu skladování.
Tipy pro skladování zmrazených potravin
Pro optimálního výsledky provozování tohoto spotřebiče byste měli: ujistit se, že komerčně zmrazené potraviny
byly prodejcem vhodně skladovány; zajistit, aby byly zmrazené potraviny přepraveny z obchodu s potravinami
do mrazničky v nejkratším možném čase;
zajistit, aby nebyla dvířka zařízení otevírána příliš často a nebyla ponechávána otevřená příliš dlouho.
Jednou rozmrazené potraviny se mohou velmi rychle zkazit a nesmějí být znovu zmrazeny.
Neskladujte zmrazené potraviny déle, než uvádí výrobce potravin na obalu.
Rady pro chlazení čerstvých potravin
Pro dosažení nejlepších výsledků:
• Nevkládejte do chladničky teplé potraviny nebo vypařující se tekutiny
• Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména pokud mají silné aroma
Tipy pro chlazení
Užitečné tipy:
• Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénových sáčků a položte na skleněné police nad zásuvkou na
ovoce a zeleninu.
• Z bezpečnostních důvodů jej tímto způsobem skladujte pouze den nebo nanejvýš dva.
• Vařené potraviny, chladné pokrmy apod.: zakryjte je a umístěte na jakoukoli polici.
• Ovoce a zelenina: uložte je důkladně očištěné do speciálních zásuvek.
• Máslo a sýry: uložte je do speciálních vzduchotěsných nádob nebo zabalte do hliníkové fólie nebo
polyetylénových sáčků, aby z nich bylo odebráno co nejvíce vzduchu.
• Láhve s mlékem: měly by mít uzávěr; uložte je v závěsné přihrádce na lahve v dvířkách.
• Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce uchovávány, pouze pokud jsou zabaleny.
CZ - 17
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
Čištění
Z hygienických důvodů byste měli interiér spotřebiče, včetně vnitřního příslušenství, pravidelně čistit.
POZOR!
Během čištění nesmí být zařízení připojeno k síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním
spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, nebo jej vypněte a vypněte jistič či pojistku.
Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástech by se mohla nahromadit vlhkost
a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horká pára navíc může způsobit poškození
plastových částí. Spotřebič před uvedením zpět do provozu řádně vysušte.
DŮLEŽITÉ!
Silice a organické čističe, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná nebo
čističe obsahující kyselinu octovou, mohou poškodit plastové části.
•
•
•
•
•
•
Takové látky nesmí přijít do kontaktu s díly tohoto spotřebiče.
Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem
Vyjměte potraviny z mrazničky. Uložte je na chladném místě, dobře zakryté.
Spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky, nebo jej vypněte a vypněte jistič či pojistku.
Spotřebič a vnitřní příslušenství očistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po umytí jej očistěte čistou vodou
a vytřete do sucha.
Po kompletním vysušení uveďte spotřebič zpět do provozu.
CZ - 18
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 7: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
POZOR!
Před řešením problémů odpojte spotřebič ze síťové zásuvky. Opravy, které nejsou popsány v tomto
návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.
DŮLEŽITÉ!
Během běžného používání se ozývají určité zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
Problém
Spotřebič nefunguje
Možná příčina
Není zapojená zástrčka napájecího
kabelu, nebo je uvolněná
Pojistka se přetavila nebo je vadná
Zásuvka je vadná
Spotřebič mrazí nebo
chladí až příliš
Potraviny nejsou
dostatečně zmrazené.
Silná vrstva námrazy na
těsnění dvířek.
Neobvyklé zvuky
LED světlo
Teplota je nastavena na příliš nízkou
hodnotu nebo spotřebič pracuje
v režimu SUPER .
Není správně nastavená teplota.
Byla dlouho otevřená dvířka.
Během uplynulých 24 hodin jste do
chladničky vložili velké množství
teplých potravin.
Spotřebič je blízko zdroje tepla.
Těsnění dvířek není vzduchotěsné.
Řešení
Připojte síťovou zástrčku.
Zkontrolujte pojistku a v případě
potřeby ji vyměňte.
Poruchy zásuvky může opravit pouze
elektrikář.
Nastavte ovladač teploty dočasně na
vyšší teplotu.
Viz část s popisem nastavení teploty.
Dvířka otevírejte pouze na nezbytně
nutnou dobu.
Nastavte ovladač teploty dočasně na
nižší teplotu.
Viz kapitola s popisem instalace.
Opatrně zahřejte problémové části
dveřního těsnění fénem (nastaveným
na studený vzduch). Zároveň tvarujte
zahřáté těsnění dvířek rukou tak, aby
správně těsnilo.
Vyrovnejte jej pomocí noh.
Posuňte spotřebič.
Spotřebič není vyrovnaný.
Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných
předmětů.
Některý z dílů na zadní straně
V případě potřeby opatrně ohněte díl
spotřebiče, např. trubice, se dotýká jiné tak, aby nepřekážel.
části spotřebiče nebo stěny.
Led světlo nefunguje
Pokud má LED světlo poruchu,
požádejte o jeho výměnu
kvalifikovaného servisního technika.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizovaný servis.
Tyto údaje jsou nezbytné pro rychlou a správnou pomoc. Zde zapište nezbytné údaje, viz typový štítek.
CZ - 19
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
ČÁST 8: INFORMAČNÍ LIST
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Značka Philco:
Značka
Identifikace modelu
Typ spotřebiče 3)
Třída energetické účinnosti
(A... nízká spotřeba energie až G ... vysoká spotřeba energie)
Spotřeba energie za 365 dnů 1) kWh
Celkový dostupný objem: l
z toho: chladicí část l
z toho: mrazicí část l
Klasifikace mrazničky hvězdičkami
Beznámrazový systém
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [hod.]
Mrazicí výkon kg/24 h
Klimatická třída 2)
Napětí
Úroveň hlučnosti 4) dB (ref. 1 pW)
Rozměry cm (v x š x h) cm
Hmotnost kg
Vestavěný spotřebič
Philco
PCN 3172 X / PCN 3172 W
7
A++
237
317
222
95
****
Nofrost,
prostor pro mrazení a chlazení
20
15
T
220-240 V/50 Hz
43
185,5 x 60 x 68,5
70
ne
1) Spotřeba elektrické energie v kWh/rok je založena na výsledcích normalizovaného testu prováděného po
dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na používání a umístění spotřebiče.
2) SN: teploty okolí v rozmezí +10 °C až +32 °C
ST: teploty okolí v rozmezí +18 °C až +38 °C
N: teploty okolí v rozmezí +16 °C až +32 °C
T: teploty okolí v rozmezí +16°C až +43°C
3) 1 = Chladnička bez zón s nízkou teplotou
7 = Chladnička/mraznička se zónami s nízkou teplotou *(***)
8 = Mrazicí box
4) Úroveň hlučnosti podle evropské normy EN 60704
POZNÁMKA:
Všechna zde uvedená data se mohou změnit.
CZ - 20
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
CZ - 21
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
03/2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement