Philco PD 1052 BIT Built-in dishwasher Používateľská príručka

Philco PD 1052 BIT Built-in dishwasher Používateľská príručka
MYČKA NA NÁDOBÍ
NÁVOD K OBSLUZE
PD 1052 BiT
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si
všechny pokyny v tomto návodu.
OBSAH
ČÁST 1: PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU ........................................................................................................ 3
ČÁST 2: TECHNICKÉ SPECIFIKACE A INFORMAČNÍ LIST ................................................................................ 7
ČÁST 3: POPIS PŘÍSTROJE ............................................................................................................................... 9
• Popis myčky ......................................................................................................................................................................................9
• Ovládací panel .................................................................................................................................................................................9
ČÁST 4: RYCHLÝ PRŮVODCE.......................................................................................................................... 10
ČÁST 5: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ................................................................................................................. 11
• Změkčovač vody .......................................................................................................................................................................... 11
• Doplnění soli do změkčovače ................................................................................................................................................. 12
• Doplnění prostředku na oplachování .................................................................................................................................. 13
• Nastavení zásobníku prostředku na oplachování ............................................................................................................ 14
• Funkce mycího prostředku ....................................................................................................................................................... 14
• Mycí prostředky ............................................................................................................................................................................ 15
• Naplnění mycího prostředku ................................................................................................................................................... 16
ČÁST 6: VLOŽENÍ NÁDOBÍ DO MYČKY .......................................................................................................... 17
ČÁST 7: SPUŠTĚNÍ MYČKY ............................................................................................................................. 23
• Tabulka mycích cyklů ................................................................................................................................................................. 23
• Zapnutí spotřebiče ...................................................................................................................................................................... 24
• Změna programu......................................................................................................................................................................... 24
• Po dokončení mycího cyklu ..................................................................................................................................................... 25
ČÁST 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ........................................................................................................................... 26
• Filtrační systém ............................................................................................................................................................................. 26
• Péče o myčku................................................................................................................................................................................. 27
• Čištění dvířek ................................................................................................................................................................................. 27
• Ochrana před zamrznutím ....................................................................................................................................................... 28
• Čištění rozstřikovacích ramen ................................................................................................................................................. 28
• Jak udržovat myčku v dobré kondici .................................................................................................................................... 28
ČÁST 9: POKYNY K INSTALACI ...................................................................................................................... 30
• Příprava instalace ......................................................................................................................................................................... 30
• Rozměry a instalace krycího panelu ..................................................................................................................................... 31
• Připojení vypouštěcích hadic .................................................................................................................................................. 33
• Postup instalace myčky ............................................................................................................................................................. 34
• Připojení ke zdroji energie........................................................................................................................................................ 35
• Elektrické zapojení ...................................................................................................................................................................... 35
• Připojení studené vody.............................................................................................................................................................. 36
• Umístění spotřebiče.................................................................................................................................................................... 36
• Spuštění myčky............................................................................................................................................................................. 37
ČÁST 10: ŘEŠENÍ POTÍŽÍ ................................................................................................................................ 38
CZ - 1
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 1: PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
• Před uvedením této myčky do provozu si prosím pozorně přečtěte
tento návod - pomůže vám myčku správně používat a udržovat.
• Uschovejte jej pro pozdější použití.
• Předejte jej případnému dalšímu majiteli tohoto spotřebiče.
• Tento návod obsahuje části s bezpečnostními pokyny, provozními
pokyny, pokyny k instalaci a tipy pro řešení problémů apod.
• Část pro řešení problémů vám pomůže vyřešit některé
nekomplikované problémy vlastními silami.
• Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, požádejte o pomoc
profesionálního technika.
• Vzhledem k nepřetržitému vývoji a modernizaci výrobků může
výrobce provést úpravy bez předchozího upozornění.
• Tento uživatelský návod můžete rovněž získat od výrobce nebo
spolehlivého prodejce.
Důležité bezpečnostní instrukce
VAROVÁNÍ:
Při použití myčky dodržujte níže uvedená bezpečnostní
opatření:
• Tento to spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
CZ - 2
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čišení a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
• Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiérech a pro
použití v domácnostech.
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte
spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do vody ani jiné tekutiny.
• Před čištěním a údržbou tento spotřebič odpojte od napájení.
• Použijte jemný hadřík navlhčený slabým mýdlovým roztokem
a pak jej opět očistěte suchým hadříkem.
•
•
•
•
•
•
POKYNY K UZEMNĚNÍ
Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě selhání nebo
poruchy sníží uzemnění nebezpečí úrazu elektrickým proudem
zajištěním menšího odporu elektrického proudu. Tento spotřebič
je vybaven napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem
a uzemňovací zástrčkou.
Zástrčku musíte zapojit do odpovídající zásuvky instalované
a uzemněné v souladu se všemi místními zákony a vyhláškami.
Nesprávné zapojení uzemňovacího vodiče spotřebiče může mít
za následek nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
V případě pochybností o řádném uzemnění spotřebiče požádejte
o kontrolu kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
Neupravujte zástrčku dodávanou se spotřebičem, pokud
neodpovídá vaší zásuvce.
Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci řádné zásuvky.
CZ - 3
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
• Na dvířka a na přihrádky myčky si nesedejte, nestoupejte a ani
s nimi nemanipulujte hrubým způsobem.
• Vaši myčku nezapínejte, dokud nejsou řádně instalované všechny
kryty.
• Během provozu otevírejte dvířka velmi opatrně, aby nezačala
z myčky stříkat voda.
• Na dvířka po jejich otevření nepokládejte žádné těžké předměty,
ani na ně nestoupejte. Spotřebič by se mohl převrátit dopředu.
• Při vkládání nádobí do myčky:
1) Ostré předměty ukládejte tak, aby nemohly poškodit těsnění
dvířek;
2) Varování: Nože a další nádobí s ostrými hroty a ostřím musíte
vložit do koše špičkami směrem dolů nebo uložit do vodorovné
polohy.
• Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je prázdná přihrádka
na mycí prostředek.
• Nemyjte v myčce plastové nebo podobné předměty, pokud
nejsou výrobcem označené jako vhodné do myčky nádobí.
• U plastových předmětů, které takto označené nejsou, dodržujte
doporučení jejich výrobců.
• Používejte pouze mycí prostředky a prostředky na oplachování
určené do automatické myčky nádobí.
• Nikdy nepoužívejte ve vaší myčce mýdlo, prací prostředky ani
mycí prostředky na nádobí pro ruční mytí.
• Děti musí zůstat pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se
spotřebičem nehrají.
• Dvířka nenechávejte otevřená, protože byste tím zvýšili nebezpečí
možného zakopnutí.
• Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem
nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou
osobou, aby nehrozilo nebezpečí.
CZ - 4
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
• Během instalace nesmí být napájecí kabel nadměrně nebo
nebezpečně ohnutý nebo zmáčknutý.
• Nemanipulujte s ovladači.
• Spotřebič je nutno připojit k přívodu vody pomocí nové hadice
a nikoli používané hadice.
• Do této myčky se vejde maximálně 10 sad nádobí.
• Maximální povolený tlak přívodu vody je 1 MPa.
• Minimální povolený tlak přívodu vody je 0,04 MPa.
Likvidace
• Obalový materiál myčky zlikvidujte řádným způsobem.
• Všechny obalové materiály lze recyklovat.
• Plastové díly jsou označeny standardními
mezinárodními značkami:
PE — polyetylen, např. balicí materiál desek
PS — polystyren, např. vycpávkový materiál
POM — polyoxymetylen, např. plastové svorky
PP — pro polypropylen, např. filtr na sůl
ABS — ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), např. ovládací panel
VAROVÁNÍ:
Obalový materiál může být nebezpečný pro děti!
Obal i spotřebič odevzdejte ve sběrném dvoře/recyklačním centru.
Proto odřízněte napájecí kabel a vyřaďte z činnosti mechanismus
uzavírání dvířek.
Kartonový obal je vyroben z recyklovaného papíru a měl by být
zlikvidován způsobem určeným k recyklaci papíru.
Zajištěním řádné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet
potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
které může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při
CZ - 5
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
jeho likvidaci.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním
úřadě a u společnosti zajišťující likvidaci vašeho domácího odpadu.
LIKVIDACE: Tento výrobek nevyhazujte do netříděného komunálního
odpadu. Tento výrobek je nutno zlikvidovat samostatně, speciálním
způsobem.
CZ - 6
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 2: TECHNICKÉ SPECIFIKACE A INFORMAČNÍ LIST
Výška (cm)
Šířka (cm)
Hloubka s konektory (cm)
Spotřeba
Jmenovité napětí / frekvence
Tlak vody
Technické Informace
81,5
44,8
55
1930 W
230 V~ / 50 Hz
0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Informační list
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Obchodní značka Philco:
Název
Identifikační značka modelu
Jmenovitá kapacita (Počet sad nádobí)
Třída energetické účinnosti (stupnice A+++ nejúčinější až po D nejméně účinná)
Roční spotřeba energie (AE C ) v kWh za rok při 280 cyklech * (kWh)
Spotřeba energie (Et) standardního mycího cyklu (kWh)
Energetická spotřeba v režimu vypnuto (W)(Po)
Energetická spotřeba v režimu zapnuto (W) (Pl)
Roční spotřeba vody (AWC ) v litrech za rok **
Třída účinnosti sušení (stupnice A nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)
Standardní program ***
Trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) ****
Vestavný spotřebič
Philco
PD 1052 BiT
10
A++
211
0,74
0,45
0,49
2520
A
Eco 45 °C
190
47
ano
*
Spotřeba energie 211 kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští
studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude
záviset na tom, jak je spotřebič používán.
** Spotřeba vody 2520 litrů za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič používán.
*** „Eco 45 °C“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním
listu, že tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a že se jedná o nejúčinnější
program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
**** Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče představuje váženou hladinu akustického výkonu
Lw vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
Výše uvedená data se mohou bez předchozího upozornění změnit.
Čeština je původní verze.
CZ - 7
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a technické specifikace bez předchozího upozornění.
Shoda se standardy a test dat / EC prohlášení o shodě
Všechny fáze spojené se spotřebičem jsou prováděny v souladu bezpečnostními nařízeními stanovenými
ve všech příslušných směrnicích Evropského společenství. 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990,
EN 50242.
Tento návod k použití je rovněž dostupný na www.philco.cz.
CZ - 8
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 3: POPIS PŘÍSTROJE
Popis myčky
Pohled zepředu
Pohled zezadu
1
2
3
8
4
5
9
6
10
7
1 Horní rameno ostřikovače 4 Vnitřní trubka 7 Zásobník
q; Filtr
2 Přihrádka na příbory
5 Spodní koš
8 Police na šálky
qa Konektor přívodní hadice
3 Horní koš
6 Zásobník na sůl 9 Ramena ostřikovače qs Vypouštěcí hadice
Ovládací panel
1.
Indikátory na displeji: pro zobrazení chybového
kódu, času odloženého startu apod.
2.
• Indikátor prostředku na oplachování:
Indikuje, zda je třeba doplnit oplachovací
prostředek.
• Indikátor soli:
Indikuje, zda je třeba doplnit sůl.
• Odložený start: možnost volby 3/6/9 hodin
• Indikátory programu:
3.
4.
Tlačítko odloženého startu: Stiskněte toto tlačítko
pro nastavení odloženého startu.
Tlačítko programu: Stiskněte toto tlačítko pro
výběr mycího programu.
Hlavní vypínač:
Pro zapnutí/vypnutí napájení.
POZNÁMKA:
Tento nákres je určen pro informační účely o jednotlivých částech a příslušenstvích výrobku.
Podle modelu se mohou jednotlivé části lišit.
CZ - 9
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 4: RYCHLÝ PRŮVODCE
Podrobné pokyny k obsluze naleznete v dalších částech Návodu k obsluze.
Zapněte spotřebič
Otevřete dvířka a stiskněte hlavní vypínač pro zapnutí spotřebiče.
Naplňte zásobník na mycí
prostředek.
Prostor A:
Pro každý mycí cyklus.
Prostor B:
Pouze pro programy s předmytím. (Dodržujte uživatelské pokyny!)
Zkontrolujte hladinu
Mechanický indikátor C.
prostředku na oplachování. Elektronický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici).
Zkontrolujte množství soli.
(Pouze u modelů se systémem změkčování vody.)
Elektronický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici).
Pokud na ovládacím panelu není žádný varovný indikátor soli
(u některých modelů), můžete okamžik doplnění soli do změkčovače
odhadnout podle počtu cyklů realizovaných myčkou.
Naplňte koše.
Zbytky potravin předem odstraňte. Předmyjte připálené zbytky z pánví, potom vložte do
myčky. Řiďte se pokyny pro vkládání nádobí do myčky.
Vyberte program.
Stiskněte opakovaně tlačítko programu, dokud se nezobrazí vámi vybraný program.
Spuštění myčky
Otevřete přívod vody a uzavřete dvířka. Myčka se asi po 10 sekundách spustí.
● Změna programu
● Doplňte do myčky
zapomenuté nádobí.
● 1. Spuštěný cyklus můžete změnit pouze tehdy, když běží teprve chvilku. Jinak se již
pravděpodobně uvolnil mycí prostředek a myčka jej vypustila společně s vodou.
V takovém případě musíte mycí prostředek opět doplnit.
2. Otevřete dvířka.
3. Stiskněte na minimálně 3 sekundy tlačítko programu pro zrušení probíhajícího
programu.
4. Vyberte nový program.
VAROVÁNÍ:
5. Znovu spusťte.
Dvířka otevírejte opatrně.
● 1. Zastavte myčku mírným pootevřením dvířek.
Po otevření dvířek může
2. Jakmile se rozstřikovací ramena zastaví, můžete
unikat horká pára!
dvířka zcela otevřít.
3. Vložte do myčky zapomenuté nádobí.
4. Uzavřete dvířka - myčka se opět spustí po asi 10 sekundách.
● Pokud je myčka během
mycího cyklu vypnuta.
● Pokud je myčka během mycího cyklu vypnuta, musíte po jejím opětovném zapnutí znovu
vybrat mycí cyklus a spustit myčku podle původního stavu zapnutí.
Vypněte spotřebič.
Po dokončení mycího cyklu se bude po dobu 8 sekund ozývat akustický signál, který se pak
ukončí.
Vypněte spotřebič pomocí hlavního vypínače.
Uzavřete přívod vody
a vyprázdněte koše.
Varování: Před vyjmutím nádobí z myčky vyčkejte pár minut (asi 15 minut), aby nádobí
vychladlo a nebylo tak náchylnější k rozbití.
Také lépe uschne. Myčku vyprázdněte; začněte spodním košem.
CZ - 10
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 5: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Než vaši myčku uvedete do provozu:
– Nastavte změkčovač vody.
– Přidejte 1,5 kg soli pro myčky a pak naplňte zásobník na sůl vodou.
– Doplňte zásobník prostředku na oplachování.
– Doplňte mycí prostředek.
Změkčovač vody
Změkčovač vody musíte nastavit ručně pomocí kolečka tvrdosti vody.
Změkčovač vody je vytvořen tak, aby z vody odstraňoval minerály a soli, které by měly škodlivý nebo nepříznivý
vliv na provoz myčky.
Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím je voda tvrdší.
Změkčovač byste měli nastavit podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti by
vám měl poskytnout váš dodavatel vody.
Nastavení spotřeby soli
Tato myčka je navržena tak, aby umožňovala upravit spotřebu soli na základě tvrdosti používané vody. Tím by
se měla optimalizovat a přizpůsobit míra spotřeby soli.
Spotřebu soli upravte podle následujících kroků.
1. Otevřete dvířka a zapněte spotřebič.
2. Stiskněte na minimálně 5 sekund tlačítko programu pro spuštění modelu nastavení změkčovače vody
během 60 sekund po zapnutí spotřebiče (varovné indikátory soli a prostředku na oplachování budou při
nastavování modelu periodicky svítit).
3. Stiskněte programové tlačítko pro výběr správného nastavení podle místního prostředí - nastavení se
bude měnit v následujícím pořadí: H4 → H5 → H6 → H1 → H2 → H3.
4. Stiskněte tlačítko napájení pro ukončení nastavování modelu.
°dH
0~5
6-11
12-17
18-22
23-34
35-55
TVRDOST VODY
°fH
°Clarke
0~9
0~6
10-20
7-14
21-30
15-21
31-40
22-28
41-60
29-42
61-98
43-69
mmol/l
0 ~ 0,94
1,0-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-6,0
6,1-9,8
Spotřeba soli (g/
cyklus)
H1 (svítí indikátor Rapid (Rychlý))
0
H2 (svítí indikátor 90 Min)
9
H3 (svítí indikátor 90 Min, Rapid (Rychlý))
12
H4 (svítí indikátor Eco (Úsporný))
20
H5 (svítí indikátor Eco (Úsporný), Rapid (Rychlý))
30
H6 (svítí indikátor Eco (Úsporný), 90 Min)
60
Poloha kolečka
POZNÁMKA:
1 dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
DH: Německá jednotka
fH: Francouzská jednotka
Clark: Britská jednotka
Nastavení z výroby: H3 (EN 50242)
Informace o tvrdosti vaší vody vám podá váš dodavatel vody.
CZ - 11
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POZNÁMKA:
Pokud váš model myčky nemá žádný změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit.
ZMĚKČOVAČ VODY
Tvrdost vody se liší místo od místa. Pokud v myčce používáte tvrdou vodu, budou se na nádobí usazovat
částečky.
Spotřebič by měl být vybaven speciálním změkčovačem, který používá zásobník na sůl specificky určený
k eliminaci vodního kamene a minerálů z vody.
Doplnění soli do změkčovače
Vždy používejte sůl určenou do myčky nádobí.
Zásobník na sůl je umístěn pod spodním košem a plnit byste jej měli níže uvedeným způsobem:
POZOR!
–
–
–
Používejte pouze sůl speciálně určenou pro použití v myčkách nádobí! Jakýkoliv jiný typ
soli, který není speciálně určený pro použití v myčce nádobí, zejména jedlá sůl, by poškodila
změkčovač vody v myčce. V případě poškození způsobeného použitím nevhodné soli
výrobce neposkytuje záruku, ani neodpovídá za jakékoliv způsobené škody.
Sůl doplňte pouze před spuštěním jednoho z úplných mycích programů.
Předejdete tak tomu, aby na dně myčky zůstaly ležet přesypané krystaly soli nebo rozlitá
slaná voda, které by mohly způsobit korozi.
Otevřít
A
B
C
D
E
F
Po odstranění spodního koše odšroubujte a odstraňte víčko zásobníku na sůl – viz obr. 1.
Trychtýř (dodávané příslušenství) nasaďte na otvor a nasypte do něj přibližně 1,5 kg soli do myček.
Naplňte zásobník na sůl vodou; je běžné, že ze zásobníku na sůl unikne malé množství vody – viz obr. 2.
Po naplnění zásobníku zašroubujte pevně víčko zpět jeho otáčením ve směru hodinových ručiček.
Varovný indikátor soli po doplnění zásobníku na sůl solí zhasne.
Ihned po doplnění soli do zásobníku na sůl byste měli spustit mycí program (doporučujeme použít krátký
program). V opačném případě by se mohl slanou vodou poškodit filtrační systém, čerpadlo a další důležité
součásti myčky. Na toto se nevztahuje záruka.
POZNÁMKA:
1. Zásobník na sůl doplňujte pouze tehdy, když se na ovládacím panelu rozsvítí varovný
indikátor soli. V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpouští, může varovný indikátor svítit
ještě po doplnění soli do zásobníku. Pokud na ovládacím panelu varovný indikátor soli není
(u některých modelů), můžete okamžik doplnění soli do změkčovače odhadnout podle
počtu cyklů realizovaných myčkou.
2. Pokud by vám sůl někde vytekla, zbavte se jí spuštěním programu pro odmáčení nádobí
nebo programu rychlého mytí.
CZ - 12
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Doplnění prostředku na oplachování
Zásobník prostředku na oplachování
Prostředek na oplachování se uvolňuje při posledním oplachu, aby na vašem nádobí nezůstávaly kapky
vody a následně tak stopy a šmouhy. Dále zlepšuje sušení tím, že všechna voda z nádobí steče. Vaše myčka je
vybavena pro použití tekutého prostředku na oplachování. Zásobník prostředku na oplachování je umístěn na
vnitřní straně dvířek vedle zásobníku na mycí prostředek.
Zásobník naplníte tak, že jej otevřete a nalijete do něj prostředek na oplachování tak, aby indikátor úrovně
zcela zčernal. Obsah zásobníku prostředku na oplachování je přibližně 110 ml.
Funkce prostředku na oplachování
Prostředek na oplachování je automaticky přidáván k poslednímu oplachu a zajišťuje, aby na nádobí po
uschnutí nezůstaly stopy a šmouhy od vody.
POZOR!
Používejte pouze značkový prostředek na oplachování pro myčky nádobí. Nikdy do zásobníku
prostředku na oplachování nelijte jiné látky (např. tekutý mycí prostředek, apod.). Mohlo by dojít
k poškození myčky.
Kdy doplnit prostředek na oplachování
Pokud na ovládacím panelu není varovný indikátor prostředku na oplachování, můžete odhadnout množství
podle barvy optického indikátoru úrovně „C“ umístěného vedle víčka. Po naplnění zásobníku prostředkem na
oplachování je celý indikátor tmavý. S postupným spotřebováváním prostředku na oplachování se tmavý bod
indikátoru zmenšuje. Množství prostředku na oplachování nikdy nenechte klesnout pod 1/4 zásobníku.
S postupným spotřebováváním prostředku na oplachování se tmavý bod indikátoru zmenšuje, jak je uvedeno
níže.
C Indikátor prostředku
Plný
na oplachování
Plný z 3/4
Plný z 1/2
Plný z 1/4 - měli byste doplnit pro zamezení tvorby skvrn
Prázdný
1 Zásobník otevřete otočením víčka ve směru šipky „open“ (doleva) a jeho vyjmutím.
2 Nalijte prostředek na oplachování do zásobníku; dávejte pozor, abyste jej nenaplnili příliš.
3 Nasaďte zpět víčko zarovnáním se šipkou „open“ a otočením ve směru šipky „closed“ (doprava).
CZ - 13
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POZNÁMKA:
Případný rozlitý prostředek na oplachování utřete hadříkem, aby se při dalším mytí netvořilo
nadměrné množství pěny. Nezapomeňte víčko nasadit zpět, než zavřete dvířka myčky.
Nastavení zásobníku prostředku na oplachování
Nastavovací ryska
(oplachování)
Zásobník prostředku na oplachování má šest nebo čtyři
nastavení. Začněte vždy s nastavením zásobníku na „4“. Pokud
se na nádobí tvoří skvrny nebo je problémem schnutí nádobí,
zvyšte uvolňované množství prostředku sejmutím víčka
zásobníku a otočením knoflíku na „5“. Pokud i přesto nádobí
špatně schne nebo obsahuje skvrny, upravte nastavení opět
na vyšší stupeň, dokud nádobí nebude po usušení bez skvrn.
Doporučené nastavení je „4“.
(Hodnota nastavená výrobcem je „4“.)
POZNÁMKA:
Pokud jsou na nádobí po jeho umytí kapky vody nebo stopy vodního kamene, zvyšte dávkování.
Pokud jsou na nádobí lepkavé bílé skvrny nebo namodralé vrstvy na sklenicích nebo ostří nožů,
dávkování snižte.
Funkce mycího prostředku
Mycí prostředky se svými chemickými přísadami jsou nezbytné k odstranění nečistot, jejich rozložení
a odstranění z myčky.
Pro tento účel je vhodná většina mycích prostředků komerční kvality.
POZOR!
Správné používání mycího prostředku
Používejte pouze mycí prostředek speciálně určený pro použití v myčkách nádobí. Mycí
prostředek uchovávejte čerstvý a suchý.
Sypký mycí prostředek nedávejte do zásobníku, pokud se nechystáte myčku zapnout.
Mycí prostředky
Existují 3 druhy mycích prostředků
1. S fosfáty a chlórem
2. S fosfáty a bez chlóru
3. Bez fosfátů a bez chlóru
Nové práškové mycí prostředky jsou obvykle bez fosfátů. Takže chybí změkčovací funkce fosfátů. V takovém
případě doporučujeme naplnit sůl do zásobníku soli i při tvrdosti vody pouhých 6 °dH. Pokud používáte mycí
prostředky bez fosfátů a máte tvrdou vodu, v takovém případě se často objevují na nádobí a sklenicích bílé
stopy. Lepších výsledků tedy v takovém případě dosáhnete, pokud přidáte více mycího prostředku. Mycí
prostředky bez chlóru bělí jen trochu. Silné a barevné skvrny proto nebudou zcela odstraněny. V takovém
případě zvolte program s vyšší teplotou.
Koncentrované mycí prostředky
Podle svého chemického složení se mycí prostředky dělí na dva základní typy:
– běžné alkalické mycí prostředky s leptavými přísadami
– nízko alkalické koncentrované mycí prostředky s přírodními enzymy
CZ - 14
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Tablety do myčky
Rychlost rozpouštění tablet do myčky různých značek se může lišit. Z tohoto důvodu se některé tablety do
myčky nemusí při krátkých programech rozpustit a splnit tak svou čisticí funkci. Proto při používání tablet
používejte dlouhé programy, abyste tím zajistili úplně odstranění zbytků mycího prostředku.
Zásobník na mycí prostředek
Zásobník musíte naplnit před spuštěním jakéhokoliv mycího cyklu podle pokynů uvedených v tabulce mycích
cyklů. Vaše myčka používá méně mycího prostředku a prostředku na oplachování, než běžná myčka. Obecně
je pro normální mytí potřeba pouze jedna polévková lžíce mycího prostředku. Na silněji znečištěné nádobí
budete potřebovat větší množství mycího prostředku. Vždy přidejte mycí prostředek až těsně před spuštěním
myčky, jinak by mohl navlhnout a následně by se správně nerozpustil.
Množství používaného mycího prostředku
Stiskněte západku
pro otevření
Prášek do myčky
Tableta do myčky
POZNÁMKA:
Pokud je víčko uzavřené: stiskněte tlačítko pro uvolnění. Víčko se otevře.
Mycí prostředek doplňte vždy až těsně před spuštěním každého mycího cyklu.
Používejte pouze značkový mycí prostředek pro myčky nádobí.
VAROVÁNÍ:
Mycí prostředek do myček je korozivní! Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Naplnění mycího prostředku
Naplňte zásobník mycího prostředku mycím prostředkem. Značka označuje
úrovně dávkování, viz obrázek vpravo:
A Místo umístění mycího prostředku pro hlavní mycí cyklus.
B Místo umístění mycího prostředku pro cyklus předmytí.
Dodržujte doporučení pro dávkování a skladování uvedené výrobcem na obalu
mycího prostředku.
Uzavřete víčko a zatlačte na něj, aby zacvaklo.
CZ - 15
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Pokud je nádobí silně znečištěno, přidejte dávku mycího prostředku také do prostoru mycího prostředku pro
předmytí. Tato dávka bude použita během fáze předmývání nádobí.
POZNÁMKA:
● Informace o dávkování mycího prostředku pro jednotlivé programy naleznete na poslední
straně.
● Nezapomeňte, že výsledky se mohou lišit podle míry zašpinění a tvrdosti používané vody.
● Dodržujte doporučení výrobce na obalu mycího prostředku.
Uzavřete zásobník pro mycí prostředek
Pokud je vaše nádobí pouze mírně znečištěno, můžete použít méně
mycího prostředku, než je doporučeno.
– zásobník.
Zatlačte dolů víko (1) tak, aby se cvaknutím zavřelo (2).
– Pokud používáte mycí prostředek ve formě tablet, přečtěte si
doporučení výrobce na obalu pro určení místa, kam by se měly tablety
v myčce umístit (např. do koše na příbory, do zásobníku pro mycí
prostředek apod.).
Ujistěte se, že je víko zásobníku pro mycí prostředek uzavřeno, a to
i tehdy, když používáte tablety.
CZ - 16
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 6: VLOŽENÍ NÁDOBÍ DO MYČKY
Doporučení
●
●
●
●
Pořiďte si nádobí označené jako vhodné do myčky nádobí.
Používejte jemný mycí prostředek, který je označený jako „šetrný k nádobí“. V případě potřeby vyhledejte
další informace u výrobců mycích prostředků.
Pro určité položky nádobí zvolte program s co nejnižší teplotou.
Abyste předešli možnému poškození, nevyjímejte skleněné nádobí a příbory z myčky hned po ukončení
mycího programu.
Mytí následujícího nádobí/příborů v myčce na nádobí
Nevhodné
● Příbory s dřevěnou, kostěnou a perleťovou
rukojetí
● Plastové položky, které nejsou odolné vůči
teplu
● Starší příbory s lepenými částmi, které nejsou
odolné vůči teplu
● Lepené příbory nebo nádobí
● Cínové nebo měděné nádobí
● Křišťálové sklo
● Ocelové položky podléhající korozi
● Dřevěná prkénka
● Nádobí vyrobené ze syntetických vláken
Částečně vhodné
Některé typy skla mohou po velkém počtu mytí
ztmavnout
● Stříbrné a hliníkové nádobí má tendenci měnit
během mytí barvu
● Glazované vzory mohou při častém mytí v myčce
vyblednout
●
Pozor před nebo po plnění košů myčky
Nejlepšího výkonu myčky dosáhnete dodržováním těchto pokynů pro vkládání nádobí do košů.
Funkce a vzhled košů a koše na příbory se mohou v závislosti na modelu lišit.
Velké zbytky potravin předem odstraňte. Předmyjte připálené zbytky z pánví.
Není nutné nádobí oplachovat pod tekoucí vodou.
Vložte nádobí do myčky následujícím způsobem:
1. Nádobí, jako jsou šálky, sklenice, hrnce/pánve apod., ukládejte dnem vzhůru.
2. Prohnuté nádobí nebo nádobí s výstupky ukládejte šikmo, aby z něj mohla volně odtékat voda.
3. Veškeré nádobí ukládejte bezpečně, aby se nemohlo převrátit.
4. Veškeré nádobí ukládejte tak, aby se ramena ostřikovače mohla během mytí volně otáčet.
CZ - 17
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POZNÁMKA:
Velmi malé položky nemyjte v myčce na nádobí, protože by mohly snadno vypadnout z koše.
– Duté nádoby, např. šálky, sklenice, pánve apod., ukládejte dnem vzhůru, aby se v nich
nemohla během mytí hromadit voda.
– Nádoby a příbory nesmíte ukládat do sebe nebo tak, aby se vzájemně překrývaly.
– Abyste předešli poškození sklenic, nesmějí se vzájemně dotýkat.
– Velké nádoby, obtížnější na mytí, ukládejte do spodního koše.
– Horní koš je určen pro choulostivější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky a hrnečky
– Nože s dlouhou čepelí umístěné do svislé polohy jsou potenciálně nebezpečné!
– Dlouhé nebo ostré příbory, např. kuchyňské nože, musíte položit vodorovně do horního
koše.
– Vaši myčku prosím nepřetěžujte. Je to důležité pro uspokojivé výsledky mytí a rozumnou
spotřebu energie.
Vyjmutí nádobí z myčky
Aby voda z horního koše nekapala na nádobí ve spodním koši, doporučujeme vám nejdřív vyprázdnit spodní
koš a teprve potom koš horní.
Způsob ukládání běžného nádobí
Plnění horního koše
Horní koš je určen pro choulostivější a lehčí nádobí,
jako jsou sklenice, šálky a hrnečky a podšálky, dále
talířky, malé misky a mělké hrnce (pokud nejsou
příliš zašpiněné).
Umístěte nádobí tak, aby se pod proudem
rozstřikované vody nehýbalo.
Plnění spodního koše
Doporučujeme ukládat velké položky a nádobí
vyžadující intenzivnější mytí do spodního koše:
jsou to například hrnce, pánve, pokličky, servírovací
talíře a mísy, jak je uvedeno na obrázku vpravo. Je
vhodnější umístit servírovací talíře a pokličky po
stranách přihrádky, aby nedošlo k zablokování
rozstřikovacích ramen.
DOVNITŘ
DOVNITŘ
Nezapomeňte, že:
– Hrnce, servírovací mísy apod. musíte vždy uložit dnem vzhůru.
– Hluboké hrnce byste měli uložit šikmo, aby z nich mohla volně vytékat voda.
– Hroty ve spodním koši jsou sklápěcí, abyste do něj mohli uložit větší hrnce a pánve nebo více menších
kusů.
CZ - 18
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Úprava horního koše
Složení polic na šálky
Výšku horního koše můžete upravit, abyste tak Abyste hrnce a pánve naskládali snadněji, můžete
vytvořili více místa pro větší kusy nádobí v horním/ hroty sklopit tak, jak je uvedeno na obrázku vpravo.
spodním koši. Výšku horního koše můžete nastavit
zasunutím koleček v různé výšce do kolejniček.
Dlouhé položky nádobí, jídelní příbory, naběračky
a nože byste měli uložit do poličky, aby nepřekážely
při otáčení ramen ostřikovače.
Dolní poloha
Horní poloha
Sklopení hrotů ve spodním koši
Abyste hrnce a pánve naskládali snadněji, můžete
hroty sklopit tak, jak je uvedeno na obrázku vpravo.
Kolečka
Košík na příbory
Příbory uložte do košíku rukojetí dolů. Pokud má košík boční přihrádky, uložte lžíce odděleně do odpovídajících
otvorů, zejména dlouhé příbory byste měli uložit vodorovně do přední části horního koše, jak je uvedeno na
obrázku.
VAROVÁNÍ:
●
●
Pozor, aby některé příbory netrčely dnem košíku.
Ostré příbory vždy uložte špičkou směrem dolů!
Pro vaši osobní bezpečnost a z důvodu maximální kvality mytí ukládejte příbory do
košíku s ujištěním, že:
● Vzájemně neleží na sobě.
● Příbory jsou uložené rukojetí směrem dolů.
● Uložte nože a jiné potenciálně nebezpečné nádobí rukojetí směrem nahoru.
CZ - 19
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Plnění košů
1.
Horní koš:
2.
Spodní koš:
Šálky
Podšálky
Sklenice
Dezertní talířky
Talíře
Malé servírovací misky
Hluboké talíře
Středně velké servírovací misky
Oválné tácy
Velké servírovací misky
CZ - 20
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
3.
Košík na příbory:
1
Polévkové lžíce
5
Dezertní lžičky
2
Vidličky
6
Servírovací lžíce
3
Nože
7
Servírovací vidličky
4
Čajové lžičky
8
Naběračky
Informace pro porovnávací testy podle EN 50242
Kapacita: 10 sad nádobí
Umístění horního koše: dolní poloha
Program: ECO (Úsporný)
Nastavení prostředku pro oplachování: 6
Nastavení změkčovače: H3
CZ - 21
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Košík na příbory by měl mít 2 polohy:
Režim 1
Poloha jedna: zvedněte levý košík nahoru - levý košík se překlopí
na stranu.
Režim 2
Poloha dva: nastavte levý košík do dolní polohy - levý košík je rovný.
CZ - 22
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 7: SPUŠTĚNÍ MYČKY
Tabulka mycích cyklů
POZNÁMKA:
(
Program
) Význam: nutno doplnit prostředek na oplachování do zásobníku prostředku na oplachování.
Pro co je cyklus
určený
Pro nejvíce
znečištěné nádobí
Intensive a normálně
(Intenzivní) znečištěné hrnce,
pánve, talíře apod.
se zaschlými
nečistotami.
Pro normálně
znečištěné nádobí,
Normal
(Normální) jako jsou hrnce,
talíře, sklenice
a mírně znečištěné
pánve.
Toto je standardní
program vhodný
pro čištění
normálně
ECO
znečištěného
(Úsporný) nádobí - je to
(*EN 50242) nejefektivnější
program z hlediska
kombinace spotřeby
energie a vody pro
daný typ nádobí.
Pro normálně
znečištěné
90Min
nádobí, u kterého
potřebujeme rychlé
mytí.
Rapid
Krátké a rychlé mytí
(Rychlý)
mírně znečištěného
nádobí.
Popis cyklu
Mycí
Doba
Prostředek
prostředek
Energie Voda
cyklu
na
- předmytí/
(kWh)
(l)
oplachování
(min.)
hlavní mytí
Předmytí (50 °C)
Mytí (60 °C)
Oplach
Oplach
Oplach (70 °C)
Sušení
3/22g
(nebo 3 v 1)
165
1,4
16,5
Předmytí (45 °C)
Mytí (55 °C)
Oplach
Oplach (65 °C)
Sušení
3/22g
(nebo 3 v 1)
175
1,1
13
Předmytí
Mytí (45 °C)
Oplach (65 °C)
Sušení
3/22 g
(nebo 3 v 1)
190
0,74
9
Mytí (65 °C)
Oplach
Oplach (65 °C)
Sušení
25 g
(nebo 3 v 1)
90
1,15
11,5
Mytí (45 °C)
Oplach (50 °C)
Oplach (55 °C)
20 g
30
0,7
10
CZ - 23
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POZNÁMKA:
*EN 50242: Tento program je testovací cyklus. Informace pro porovnávací test v souladu
s EN 50242 jsou následující:
● Kapacita: 10 sad
● Umístění horního koše: horní kolečka na kolejnicích
● Nastavení prostředku pro oplachování: 6
● Pl: 0,49 W; Po: 0,45 W.
Zapnutí spotřebiče
Spuštění mycího cyklu
1 Vytáhněte spodní i horní koš, naplňte je nádobím a zase je zasuňte. Doporučujeme nejdříve naplnit spodní
koš a teprve pak horní koš (viz část „Plnění košů myčky“).
2 Nalijte mycí prostředek (viz část „Sůl, mycí prostředek a prostředek pro oplachování“).
3 Zapojte zástrčku do zásuvky. Zdroj energie je 220-240 V AC (stříd.)/50 Hz, specifikace zásuvky je 10 A 250
V AC (stříd.). Zkontrolujte, zda je plně otevřený přívod vody.
4 Otevřete dvířka a stiskněte vypínač napájení (On/Off ) - rozsvítí se indikátor napájení.
5 Opakovaně stiskněte tlačítko programu; programy se budou měnit následujícím způsobem:
Intensive (Intenzivní) -> Normal (Normální) -> ECO (Úsporný) -> 90Min -> Rapid (Rychlý);
Po výběru požadovaného programu se rozsvítí odpovídající indikátor. Pak uzavřete dvířka - myčka začne
pracovat.
Změna programu...
Předpoklad:
1 Aktuálně probíhající cyklus můžete změnit, pouze pokud běží teprve chvilku. Jinak se již pravděpodobně
uvolnil mycí prostředek a myčka jej nejspíš vypustila společně s vodou.
Pokud jde o tento případ, musíte mycí prostředek opět doplnit do zásobníku (viz část „Dávkování mycího
prostředku“).
2 Otevřete dvířka a stiskněte na minimálně 3 sekundy tlačítko programu - myčka bude v pohotovostním
režimu; pak můžete změnit program na požadované nastavení cyklu (viz část „Spuštění mycího cyklu…“).
POZNÁMKA:
Pokud během mycího cyklu otevřete dvířka myčky, myčka provoz přeruší. Indikátor programu
přestane blikat a každou minutu se ozve akustický signál, dokud dvířka opět nezavřete. Jakmile
dvířka zavřete, myčka bude po asi 10 sekundách pokračovat v práci.
Zapomněli jste do myčky vložit nějaké nádobí?
Zapomenuté položky nádobí můžete do myčky vložit kdykoli předtím, než se otevře zásobník na mycí
prostředek.
1 Pootevřete trochu dvířka.
2 Jakmile je ukončeno rozstřikování ramen, můžete dvířka zcela otevřít.
3 Vložte zapomenuté nádobí.
4 Uzavřete dvířka.
5 Myčka se spustí po 10 sekundách.
CZ - 24
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Po dokončení mycího cyklu
Po dokončení mycího cyklu se bude po dobu 8 sekund ozývat zvukový signál, který se pak ukončí. Vypněte
myčku pomocí vypínače napájení (ON/OFF), uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky.
Před vyjmutím nádobí z myčky vyčkejte pár minut, abyste nemanipulovali s nádobím, dokud je horké
a náchylnější k rozbití. Také lépe uschne.
Vypněte myčku
Indikátor programu svítí, ale nebliká, pouze v případě skončení programu.
1. Otevřete dvířka. Vypněte myčku stisknutím hlavního vypínače (ON/OFF).
2. Uzavřete přívod vody!
Dvířka otevírejte opatrně
Horké nádobí je citlivé na nárazy. Nechte proto nádobí nejdříve asi 15 minut vychladnout a teprve pak jej
vyndejte z myčky.
Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a před vyjmutím nádobí chvíli počkejte. Tímto způsobem bude
nádobí chladnější a lépe uschne.
Vyjmutí nádobí z myčky
Je normální, že je myčka uvnitř mokrá.
Vyjměte nejdříve nádobí ze spodního koše a teprve pak z horního. Zabráníte tak kapání vody z horního koše
na nádobí v spodním koši.
VAROVÁNÍ:
Je nebezpečné otevírat dvířka myčky během mytí, protože by vás mohla opařit horká voda.
CZ - 25
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Filtrační systém
Filtr zabraňuje tomu, aby se do čerpadla dostaly zbytky potravin nebo jiné cizí předměty.
Zbytky ale mohou filtr ucpat a v takovém případě je nutné je vyjmout.
1 Hlavní filtr
Zbytky potravin a nečistoty zachycené tímto filtrem jsou rozdrcené speciální
tryskou na spodním rozstřikovacím rameni a spláchnuty do odpadu.
2 Hrubý filtr
Větší části, např. kousky kostí nebo sklo, které by mohly ucpat odtok, jsou
zachyceny hrubým filtrem. Pro odstranění položek zachycených tímto
filtrem jemně stiskněte zátku v horní části tohoto filtru a zvedněte je.
3 Jemný filtr
Tento filtr zachytává zbytky nečistot a potravin v prostoru nádrže vody
a zabraňuje tomu, aby se během mytí zbytky vracely do prostoru myčky.
Filtr
Filtr efektivně odstraňuje zbytky potravin z vody, takže voda může být během mytí používána opakovaně.
Lepšího výkonu a výsledků mytí dosáhnete, pokud budete filtr pravidelně čistit. Z tohoto důvodu je lepší větší
zbytky potravin odstranit z filtru po každém mycím cyklu propláchnutím půlkruhového filtru a nádoby pod
tekoucí vodou. Filtr vyjmete zatáhnutím za rukojeť nádoby směrem nahoru.
VAROVÁNÍ:
Myčku nikdy nepoužívejte bez filtrů.
Nesprávné umístění filtru může snížit výkon myčky a poškodit nádobí.
Otevřít
Krok 1: Otočte filtr proti směru hodinových ručiček.
Krok 2: Zvedněte jednotku filtru.
CZ - 26
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POZNÁMKA:
Dodržením všech kroků tohoto postupu od kroku 1 po krok 2 vyjmete filtrační systém; ten
nainstalujete zpět postupem od kroku 2 ke kroku 1.
POZNÁMKA:
– Po každém použití myčky zkontrolujte, zda nejsou filtry ucpané.
– Filtrační systém můžete vyjmout odšroubováním hrubého filtru. Odstraňte případné zbytky
potravin a vyčistěte filtry pod tekoucí vodou.
POZNÁMKA:
Celou filtrační soustavu byste měli čistit jednou týdně.
Čištění filtru
K čištění hrubého i jemného filtru používejte čisticí kartáč. Jednotlivé části filtru sestavte zpět tak, jak je
uvedeno na obrázcích na předchozí straně, a vložte sestavený celek zpět do myčky na své místo a zatlačte jej
směrem dolů.
VAROVÁNÍ:
Při čištění filtrů na ně neklepejte. Jinak by se mohly filtry zprohýbat a tím by se mohl snížit výkon
myčky.
Péče o myčku
Ovládací panel můžete čistit mírně navlhčeným hadříkem.
Po vyčištění jej pořádně vysušte.
Vnější části myčky očistěte kvalitní leštěnkou.
Nikdy nepoužívejte k čištění jakékoli části myčky ostré předměty, drátěnky ani hrubé čisticí prostředky
s brusným účinkem.
Čištění dvířek
K čištění okrajů dvířek používejte pouze jemný hadřík navlhčený v teplé vodě.
Aby do zámku dvířek a elektronických součástí nenatekla voda, nepoužívejte
žádné čisticí prostředky ve spreji.
VAROVÁNÍ:
K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji, protože by mohlo dojít
k poškození zámku dvířek a elektrických součástí.
Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem nebo některé kuchyňské papírové utěrky,
protože by mohly nerezový povrch myčky poškrábat nebo na něm zanechat stopy.
CZ - 27
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Ochrana před zamrznutím
V zimě proveďte opatření proti zamrznutí myčky. Po každém mycím cyklu proveďte prosím následující
1. Odpojte myčku od zdroje energie.
2. Uzavřete přívod vody a odpojte přívodní hadici od vodovodního ventilu.
3. Vypusťte vodu z přívodní hadice i vodovodního ventilu. (Vodu vypusťte do nádoby.)
4. Přívodní hadici opět připojte k vodovodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr na dně myčky a pomocí houbičky odsajte vodu z odpadní nádrže.
POZNÁMKA:
Pokud vaše myčka z důvodu zamrznutí nefunguje, kontaktujte profesionálního technika.
Čištění rozstřikovacích ramen
Rozstřikovací ramena je nutno pravidelně čistit, aby minerály tvrdé
vody neucpaly trysky a ložiska rozstřikovacích ramen.
Pro vyjmutí horního rozstřikovacího ramene podržte matici
a otočením ramene ve směru hodinových ručiček jej vyjměte.
Spodní rozstřikovací rameno vyjmete jeho vytažením směrem
nahoru.
Otevřít
Ramena omyjte v teplé mýdlové vodě a jejich trysky vyčistěte
pomocí jemného kartáčku. Po řádném propláchnutí je opět nasaďte
zpět.
Jak udržovat myčku v dobré kondici
Po každém mytí
Po každém mytí uzavřete přívod vody do myčky a nechte dvířka mírně pootevřená, aby se vyvětrala uvnitř
nahromaděná vlhkost a pachy.
Odpojení ze zásuvky
Před čištěním nebo jakoukoli údržbou myčku vždy odpojte ze zásuvky.
Žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky s brusným účinkem
Vnější části a pryžové části myčky nikdy nečistěte rozpouštědly ani čisticími prostředky s brusným účinkem.
Používejte pouze hadřík namočený v teplé mýdlové vodě.
Skvrny nebo fleky odstraňte z povrchu uvnitř myčky pomocí hadříku navlhčeného ve vodě s trochou octa nebo
čisticího prostředku určeného speciálně pro myčky na nádobí.
CZ - 28
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Pokud nebudete myčku delší dobu používat
Doporučujeme spustit jeden mycí cyklus naprázdno, bez nádobí, a potom myčku odpojit od zdroje energie,
uzavřít přívod vody a nechat dvířka myčky mírně pootevřená. Podpoříte tím delší životnost těsnění dvířek
a předejdete hromadění zápachu uvnitř myčky.
Přemístění myčky
V případě potřeby přemístění musíte myčku přesouvat ve svislé poloze. Je-li to opravdu nezbytné, můžete ji
položit na zadní stěnu.
Těsnění
Jeden z faktorů, který způsobuje vznik zápachu uvnitř myčky, jsou zbytky potravin, které zůstanou zachycené
v těsnění.
Pravidelným čištěním vlhkou houbičkou tomuto předejdete.
CZ - 29
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 9: POKYNY K INSTALACI
UPOZORNĚNÍ:
Instalace hadic a elektrických zařízení musí být provedena výhradně kvalifikovaným pracovníkem.
VAROVÁNÍ:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před instalací, přemísťováním nebo jinou manipulací s myčkou odpojte napájecí
kabel myčky ze síťové zásuvky.
Pokud toto nedodržíte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, který může mít
za následek i smrt.
Příprava instalace
Poloha instalace myčky by měla být zvolena v blízkosti existující přívodní a vypouštěcí hadice a zdroje energie.
Měla by být zvolena jedna strana odtoku skříňky tak, aby usnadňovala připojení odtokových hadic myčky.
POZNÁMKA:
Zkontrolujte prosím dodávané příslušenství pro instalaci (háček pro estetický panel, šroubek)
Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro instalaci.
Zobrazení rozměrů skříňky a polohy pro instalaci myčky
Před přesunutím myčky na místo instalace by měla být provedena příprava.
1 Vyberte místo v blízkosti dřezu pro usnadnění instalace přívodních a vypouštěcích hadic (viz obrázek 1).
2 Pokud je myčka instalována v rohu skříňky, měl by existovat určitý prostor (zobrazený na obrázku 2) pro
otevírání dvířek.
Obrázek 1
Rozměry skříňky
Méně než 5 mm mezi horní částí myčky
a skříňkou a vnější dvířka vyrovnaná se
skříňkou.
Přívody elektřiny,
odtoku
a vodovodního
potrubí
Prostor mezi dolní částí
skříňky a podlahou
CZ - 30
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Obrázek 2
Minimální prostor pro otevírání dvířek
Myčka nádobí
Skříňka
Dvířka myčky
Minimální prostor 50 mm
Rozměry a instalace krycího panelu
1 Krycí dřevěný panel by měl být zpracován podle Obrázku 3.
Obrázek 3
Krycí panel by měl být zpracován podle
rozměrů uvedených na obrázku
(Jednotky: mm)
CZ - 31
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
2 Připevněte na krycí dřevěný panel háček a vložte háček do otvoru vnějších dvířek myčky (viz obrázek 4a).
Po umístění panelu připevněte panel na vnější dvířka pomocí šroubků a svorníků (viz obrázek 4b).
Obrázek 4a
Instalace krycího panelu
Obrázek 4b
Vyjměte čtyři
krátké šroubky
Připevněte čtyři
dlouhé šroubky
Instalace krycího
dřevěného panelu
1.
2.
Vyjměte čtyři krátké
šroubky
Připevněte čtyři
dlouhé šroubky
CZ - 32
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Seřízení napětí dveřní pružiny
Dveřní pružiny jsou nastaveny od výrobce na správné napětí pro vnější dvířka.
Pokud nainstalujete estetický dřevěný panel, budete muset upravit napětí dveřní pružiny.
Otočte nastavovací šroubek pro nastavení seřizovače na natažení nebo uvolnění ocelového kabelu (viz obrázek 5).
Napětí dveřní pružiny je správné, když dvířka
zůstávají vodorovně v plně otevřené poloze
a nepatrným nadzvednutím prstem se zvednou pro
uzavření.
Obrázek 5
Seřízení napětí dveřní pružiny
Připojení vypouštěcích hadic
Vložte vypouštěcí hadici do drenážní trubky s minimálním průměrem 40 mm, nebo ji položte do dřezu; dejte
ale pozor, aby nedošlo k ohnutí nebo pomačkání. Nejvyšší bod hadice musí být ve výšce maximálně 1 000 mm.
Obrázek 6
VYPOUŠTĚCÍ HADICI PŘIPEVNĚTE JEDNÍM ZE ZPŮSOBŮ A, B
Přední část
Deska
POZNÁMKA
Nejvyšší bod hadice
musí být ve výšce
maximálně 1 000 mm.
Vypouštěcí hadice
CZ - 33
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Postup instalace myčky
1 Pomocí dodávaných držáků připevněte nábytková dvířka na vnější dvířka myčky. Umístěte držáky pomocí
šablony.
2 Upravte napětí dveřních pružin pomocí imbusového klíče otáčením ve směru hodinových ručiček pro
utažení levé a pravé dveřní pružiny. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození vaší myčky (obrázek 2).
3 Připojte přívodní hadici ke zdroji studené vody.
4 Připojte vypouštěcí hadici. Viz nákres (obrázek 6)
5 Připojte napájecí kabel.
6 Připevněte pod pracovní povrch skříňky kondenzační pruh. Zajistěte prosím, aby byl kondenzační pruh
zarovnán s okrajem pracovního povrchu.
7 Umístěte myčku do požadované polohy. (Obrázek 4.)
8 Vyrovnejte myčku. Zadní nožku lze nastavit z přední části myčky otáčením imbusového šroubu uprostřed
základny myčky pomocí imbusového klíče (obrázek 5A). Pro nastavení předních nožek použijte plochý
šroubovák a otočte přední nožky tak, aby byla myčka vyrovnaná (obrázek 5B).
9 Myčka musí pevně stát na místě. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout:
A. Normální pracovní povrch: Vložte instalační háček do otvoru na boční ploše a zajistěte jej k pracovnímu
povrchu pomocí šroubů do dřeva (obrázek 6).
B. Mramorová nebo žulová kuchyňská linka: Připevněte bok pomocí šroubku. (Obrázek 7.)
Obrázek 7
ruh
ční p
enza
Kond
u
nábytk
Dvířka
CZ - 34
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Pro správnou funkci přihrádky na nádobí a odpovídající mycí výkon musí být myčka vyrovnaná.
1 Položte naznačeným způsobem vodováhu na dvířka a přihrádku uvnitř myčky, abyste zkontrolovali
vyrovnání myčky.
2 Vyrovnejte myčku jednotlivým nastavením tří vyrovnávacích nožek.
3 Když myčky vyrovnáváte, dávejte pozor, aby se nepřevrátila.
Obrázek 8
Ukázka nastavení nožek
POZNÁMKA:
Maximální nastavitelná výška nožek je
50 mm.
Zkontrolujte
rovinu přední
a zadní strany
Vodováha
Zkontrolujte rovinu mezi stranami
Připojení ke zdroji energie
VAROVÁNÍ:
Z důvodu osobní bezpečnosti:
Nepřipojujte tento spotřebič pomocí prodlužovacího kabelu nebo rozbočovací zásuvky.
Za žádných okolností neodřezávejte ani neodstraňujte uzemňovací
připojení napájecího kabelu.
Požadavky na zdroj energie
Informace o jmenovitém napětí požadovaném pro připojení myčky k odpovídajícímu zdroji energie naleznete
na typovém štítku na spotřebiči. Používejte požadovanou 10A pojistku, doporučovanou zpožďovací pojistku
nebo jistič a zajistěte pro tento spotřebič samostatný elektrický obvod.
VAROVÁNÍ:
Před použitím zkontrolujte, zda je spotřebič řádně uzemněn.
Elektrické zapojení
Zajistěte, aby napětí a frekvence používaného zdroje energie odpovídaly údajům na typovém štítku. Zástrčku
zapojte pouze do řádně uzemněné zásuvky. Pokud zásuvka, do které má být spotřebič připojen, neodpovídá
zástrčce, vyměňte tuto zásuvku, namísto používání adaptérů apod., které by mohly způsobit přehřátí nebo
spálení.
CZ - 35
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Jak připojit bezpečnostní přívodní hadici
Myčku musíte připojit k přívodu vody pomocí nové hadice. Nepoužívejte starší hadici.
Tlak vody musí být v rozmezí 0,04 MPa a 1 MPa. Pokud je tlak vámi používané vody
menší, požádejte o radu naše servisní oddělení.
1. Bezpečnostní přívodní hadici celou vytáhněte z úložného prostoru v zadní části
myčky.
2. Přišroubujte šroubky bezpečnostní přívodní hadice k ventilu s 3/4“ závitem.
3. Před spuštěním myčky úplně otevřete přívod vody.
Bezpečnostní přívodní hadice
Bezpečnostní přívodní hadice má dvojitou stěnu. Systém této hadice garantuje intervenci zablokováním
přívodu vody v případě porušení přívodní hadice, pokud je vzduchový prostor mezi vlastní přívodní hadici
a vnější vroubkovanou hadicí plný vody.
VAROVÁNÍ:
Hadice připojená k dřezové sprše může prasknout, pokud je připojena ke stejnému vodovodnímu
potrubí jako myčka. Pokud ji váš dřez používá, doporučujeme hadici odpojit a otvor ucpat.
Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici
1.
2.
Uzavřete přívod vody.
Snižte tlak vody stlačením tlačítka pro snížení tlaku. Snížíte tím tlak vody a předejdete tak případnému
vystříknutí vody na vás nebo do místnosti. Odšroubujte bezpečnostní přívodní hadici od ventilu.
Připojení studené vody
Přívodní hadici studené vody připojte ke konektoru s 3/4“ závitem a ujistěte se, že je pevně dotažena na svém
místě. Pokud jsou vodovodní trubky nové nebo nebyly delší dobu používány, nechte vodu chvíli odtékat,
aby byla čistá a zbavená veškerých nečistot. Pokud toto opatření neučiníte, riskujete ucpání přívodu vody
a poškození spotřebiče.
VAROVÁNÍ:
Po použití prosím uzavřete hydrant.
Umístění spotřebiče
Spotřebič postavte na požadované místo. Zadní stěna spotřebiče by měla stát u zdi za spotřebičem a boční
stěny vedle kuchyňských skříněk nebo zdí. Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, kterou lze pro
usnadnění instalace připojit buď na pravou nebo levou stranu myčky.
Vypuštění přebytečné vody z hadic
Pokud je dřez výše než 1 000 mm nad podlahou, přebytečnou vodu v hadicích nelze odčerpat přímo do dřezu.
Přebytečnou vodu z hadic bude nutno odčerpat do misky nebo vhodné nádoby, která bude umístěna mimo
myčku a níže než dřez.
CZ - 36
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Vypouštění vody
Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být správně připevněná, aby nedošlo k úniku vody.
Zkontrolujte, zda není hadice zauzlovaná nebo zmáčknutá.
Prodloužení hadice
Pokud potřebujete vypouštěcí hadici prodloužit, musíte použít obdobnou vypouštěcí hadici.
Nesmí být delší než 4 metry; v opačném případě by se snížil mycí efekt myčky.
Připojení k sifonu
Vložte vypouštěcí hadici do drenážní trubky s minimálním průměrem 40 mm, nebo ji položte do dřezu; dejte
ale pozor, aby nedošlo k ohnutí nebo pomačkání. Nejvyšší bod hadice musí být ve výšce maximálně 1 000 mm.
Spuštění myčky
Před spuštěním myčky zkontrolujte následující.
1 Myčka je vyrovnaná a správně připevněná
2 Je otevřený přívodní ventil
3 Spoje v místech připojení netečou
4 Kabely jsou pevně připojeny
5 Je zapnuto napájení
6 Přívodní a vypouštěcí hadice nejsou zamotané
7 Z myčky jste odstranili veškerý obalový materiál a všechny potisky
UPOZORNĚNÍ:
Po instalaci tento návod pečlivě uschovejte.
Obsah tohoto návodu bude velmi užitečný i pro další uživatele.
CZ - 37
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 10: ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Než zavoláte do servisu
Tato tabulka vám pomůže vyřešit nejběžnější problémy před zavoláním na servisní linku.
Problém
Možné příčiny
Myčka se
nespustí
Spálená pojistka
Vyměňte pojistku nebo nahoďte jistič. Odpojte
nebo vyhozený jistič jakékoliv jiné spotřebiče, které s myčkou sdílejí stejný
obvod
Není zapnutý zdroj Zkontrolujte, zda je myčka zapnutá a zda jsou
energie
správně zavřena dvířka.
Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu
správně zapojena do zásuvky na stěně.
Nízký tlak vody
Zkontrolujte, zda je správně připojený přívod vody
a zda je přívod vody otevřený.
Dvířka myčky
Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená
nejsou správně
a zajištěná západkou.
zavřená.
Na vypouštěcí
Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
hadici je uzel
Je ucpaný filtr
Zkontrolujte hrubý filtr
(viz část „Čištění filtru“)
Ucpaný kuchyňský Zkontrolujte kuchyňský dřez a zajistěte, aby dobře
dřez
odtékal.
Pokud je problémem neodtékající dřez, nikoli
vypouštění, zkuste zavolat spíš instalatéra než
servisního technika.
Nesprávný mycí
Používejte pouze speciální mycí prostředek do myček,
prostředek
abyste předešli tvoření pěny. Pokud se tak stane,
otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Do myčky
nalijte 4 l (1 gallon) studené vody. Uzavřete myčku,
zajistěte ji západkou a pak vyberte jakýkoli cyklus.
Myčka odvede vodu v prvním kroku. Po dokončení
odvádění vody otevřete dvířka a zkontrolujte, zda
pěna zmizela.
V případě potřeby zopakujte.
Rozlitý prostředek
Prostředek na oplachování vždy okamžitě setřete.
na oplachování
Použili jste mycí
Používejte mycí prostředek bez barviv.
prostředek s barvivy
Minerály tvrdé vody Vnitřek myčky očistěte vlhkou houbičkou s mycím
prostředkem pro myčky; používejte gumové rukavice.
Nikdy nepoužívejte žádné jiné mycí prostředky než ty
určené do myčky, abyste neriskovali vznik pěny.
Technické
problémy
Z myčky se
nevypouští
voda
Pěna v myčce
Obecné
problémy
Skvrny uvnitř
myčky
Bílý povlak
uvnitř myčky
Co dělat
CZ - 38
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Na příborech
jsou skvrny
od rzi
Obecné
problémy
Z myčky
se ozývá
bouchání
Hluk
Postižené položky
nejsou odolné vůči
korozi.
Po doplnění soli
do myčky jste
nespustili žádný
program.
Do mycího cyklu se
dostaly stopy soli.
Uvolněné víčko
změkčovacího
prostředku
Rozprašovací
rameno naráží na
nějakou položku
v koši
Nádobí je v myčce
uloženo volně
Z myčky
se ozývá
chrastění
Z vodovodTo může být
ních trubek se způsobeno instalací
ozývá klepání nebo průřezem
potrubí.
Vždy spusťte program rychlého mytí bez nádobí
v myčce a bez aktivované funkce Turbo (pokud je
k dispozici), po doplnění soli do myčky.
Zkontrolujte víčko. Zkontrolujte, že je dostatečně
utažené.
Přerušte program a přerovnejte položky, které překáží
rozprašovacímu rameni.
Přerušte program a nádobí přerovnejte.
Nemá to žádný vliv na funkci myčky.
V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte
kvalifikovaného instalatéra.
CZ - 39
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Problém
Možné příčiny
Co dělat
Nádobí není
čisté
Nádobí nebylo
vloženo do myčky
správně.
Program nebyl
dostatečně
intenzivní.
Nedostatečné
množství mycího
prostředku.
Položky nádobí
blokují rozstřikovací
ramena.
Filtry na dně myčky
nejsou čisté nebo
nejsou správně
instalované. To může
způsobit ucpání
trysek rozstřikovacích
ramen.
Kombinace měkké
vody a nadměrné
dávky mycího
prostředku.
O talíře se opíralo
hliníkové nádobí.
Viz poznámky v části „Plnění košů myčky“.
Neuspokojivý
výsledek mytí
Zakalení skla
Černé nebo
šedé skvrny
na talířích
V zásobníku
zůstal mycí
prostředek
Nádobí není
suché
Neuspokojivý
výsledek
sušení
Nádobí zablokovalo
víčko zásobníku
mycího prostředku.
Nesprávně uložené
nádobí
Příliš málo prostředku
pro oplachování
Nádobí jste vyjmuli
příliš brzy
Zvolte intenzivnější program.
Viz „Tabulka pracích cyklů“.
Použijte více mycího prostředku nebo prostředek
vyměňte za jiný.
Přeskládejte nádobí tak, aby se ramena mohla volně
otáčet.
Filtry vyčistěte anebo řádně instalujte. Vyčistěte
rozstřikovací ramena. Viz část „Čištění rozstřikovacích
ramen“.
Pokud máte měkkou vodu, použijte pro mytí a čištění
skla méně mycího prostředku a kratší cyklus.
Tyto skvrny odstraňte pomocí jemného čisticího
prostředku.
Přerovnejte nádobí v myčce.
Myčku naplňte nádobím tak, jak je uvedeno
v pokynech.
Zvyšte množství prostředku pro oplachování/doplňte
zásobník prostředku pro oplachování.
Nádobí nevyjímejte z myčky ihned po dokončení
mytí. Mírně pootevřete dvířka, aby se uvolnila pára.
Nádobí vyjměte až tehdy, když je teplé a můžete
jej vzít do ruky. Nejdřív vyprázdněte spodní koš.
Předejdete tak namočení nádobí vodou kapající
z horního koše.
Zvolili jste špatný
U krátkého programu je teplota při mytí nižší. To
program
zároveň snižuje účinek mytí. Zvolte program, který
trvá déle.
Nože nemají kvalitní Odvod vody je u těchto kusů o něco obtížnější. Nože
povrchovou úpravu nebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné do myčky
na nádobí.
CZ - 40
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Chybové kódy
Pokud nastane jakákoliv porucha, na displeji myčky se zobrazí chybový kód pro upozornění:
Kódy
Indikátor rychlého mytí (Rapid)
rychle bliká
Indikátor úsporného mytí (ECO)
rychle bliká
Význam
Delší napouštění vody.
Myčka přetekla.
Možné příčiny
Není otevřený ventil nebo je ucpaný přívod
vody nebo je příliš nízký tlak vody.
Tečou některé části myčky.
VAROVÁNÍ!
●
●
V případě přetečení uzavřete před přivoláním servisu hlavní přívod vody.
Pokud je ve spodní nádobě z důvodu přetečení nebo úniku voda, odstraňte ji ještě před
opětovným spuštěním myčky.
CZ - 41
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné
likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC
CZ - 42
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement