Philco PL 1050 TL Owner's manual

Philco PL 1050 TL Owner's manual
Návod k
použití
Návod na
používanie
Pračka
PL 1050TL
Práčka
2
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Jak spustit cyklus praní?
Denní používání
Prací programy
Čištění a údržba
Problémy při provozu
2
3
4
4
6
6
7
Prací prostředky a přídavné látky
Technické údaje
Údaje o spotřebě
Instalace
Poznámky k ochraně životního prostředí
8
9
9
9
11
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
Instalace
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
3
Použití
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
Popis spotřebiče
1
2
1 Ovládací panel
2 Rukojeť víka
3 Nastavitelné vyrovnávací nožky
3
Ovládací panel
1
2
3
4
4
1 Volič programů
2 Tlačítka a jejich funkce
3 Kontrolky průběhu cyklu
4 Tlačítko „Start/Pauza“
Přihrádka dávkovače
1
2
3
4
1
2
Aviváž (neplňte nad symbol MAX)
Bělící prostředek lze použít u programů pro Bavlnu bez předpírky - 1/4
až 1 sklenici rozpuštěného bělícího
prostředku (neplňte nad symbol
MAX)
Praní
3
Předpírka
4
Přetečení
aviváže nebo bělícího
5
prostředku (pokud došlo k jejich
přeplnění)
5
Jak spustit cyklus praní?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
Denní používání
Vložte prádlo
• Otevřete víko
pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajišťovacího tlačítA
ka A: automaticky se otevřou
obě křídla dvířek
bubnu.
• Vložte prádlo,
zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený :
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
Dávkování pracích prostředků
Nasypte příslušné množství práškového
pracího prostředku do komory pro praní
a, pokud jste zvolili funkci „předpírka“, také
. V případě
do komory pro předpírku
potřeby nalijte aviváž do komory a bělicí
prostředek do komory
(dostupné u programů pro Bavlnu bez předpírky).
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný
zeleně
program. Tlačítko "Start/Pauza"
bliká.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený program reagovat. Tlačítko
bliká několik sekund čer"Start/Pauza"
veně.
Volba rychlosti odstřeďování
Chcete-li prádlo odstředit při jiné rychlosti,
než jsou otáčky zvolené spotřebičem, stisknutím tlačítka „Volby rychlosti odstřeďovátuto rychlost změňte. Můžete také
ní“
5
zvolit funkci „Zastavení máchání“
nebo
„Bez odstředění“
.
Maximální rychlosti odstřeďování viz „Prací
programy“.
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto funkci, spotřebič nevypustí vodu z posledního máchání, aby se
prádlo nezmačkalo.
Bez odstřeďování
Po volbě této možnosti jsou všechny fáze
odstřeďování zrušeny a nahrazeny odčerpáním vody, aby se prádlo nezmačkalo.
Doporučeno pro velmi jemné prádlo.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchá, je na konci programu nutné pro
ní“
ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit pronebo „Vypouštění“
gram „Odstředění“
.
Volba funkcí
Různé funkce se volí po volbě programu a
před stisknutím tlačítka "Start/Pauza"
(viz "Tabulka programů"). Stiskněte požadované tlačítko (tlačítka): příslušná kontrolka
se rozsvítí. Dalším stisknutím kontrolky
zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná se zvoleným programem, tlačítko
bliká červeně.
"Start/Pauza"
Funkce "Předpírka"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
Funkce „Extra krátký“
Doba praní bude zkrácena v závislosti na
vybraném programu.
Funkce „Úsporný“
Tato volba umožňuje zvolit program s nižší
teplotou, který je účinný jako prací program
s vyšší teplotou.
Spuštění programu
spustíte
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
zvolený cyklus. Příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně. Je normální, že volič programů
zůstává po celý cyklus nehybný. Svítí kontrolka odpovídající aktuálnímu cyklu.
: svítí, když spotřebič prováKontrolka
dí prací cyklus.
se rozsvítí, když
Kontrolka
spotřebič provádí fázi máchání nebo
odstřeďování.
se rozsvítí na konci pracího
Kontrolka
cyklu.
Přerušení programu
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
: po doStiskněte tlačítko „Start/Pauza“
bu pozastavení pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné
až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Chcete-li, aby program pokračoval, zno.
vu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
Změna probíhajícího programu
Před provedením jakékoli změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku
. Jestlistisknutím tlačítka „Start/Pauza“
že změna není možná, tlačítko „Start/Paubliká několik sekund červeně. Chceza“
te-li i přesto změnit program, je nutné zrušit
právě probíhající program (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte vo.
ličem programů do polohy „Stop“
Konec programu
Pračka se automaticky vypne, tlačítko
zhasne a rozsvítí se kon„Start/Pauza“
trolka „Konec cyklu“
. Otevření víka je
možné až za přibližně 2 minuty po zastavení
pračky. Otočte voličem programu do polo. Vyjměte prádlo. Vytáhněte
hy „Stop“
zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
Pohotovostní režim: po dokončení
programu dojde po několika minutách
k zapnutí systému pro úsporu energie a
kontrolky se rozsvítí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se spotřebič přepne z
úsporného energetického režimu.
6
Prací programy
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Bavlna (90° – 30°): bílá nebo barevná,
např. normálně znečištěné pracovní oděvy,
ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5 kg
Zastavení máchání, Bez odstředění,
Předpírka, Extra krátký1), Úsporný 2)
Syntetické (60° – 30°): tkaniny ze syntetických vláken, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlivé košile, blůzy.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
2,5 kg
Zastavení máchání, Bez odstředění,
Předpírka, Extra krátký1), Úsporný2)
Jemné (40° – 30°): pro všechny jemné
tkaniny, např. záclony.
Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min
2,5 kg
Zastavení máchání, Bez odstředění,
Předpírka, Extra krátký
Vlna (30° –
studená) : velmi
jemné kusy prádla s visačkou „prát ručně“ a
kusy, které je možné prát v pračce.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
1,0 kg
Zastavení máchání, Bez odstředění
Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5 kg
Zastavení máchání, Bez odstředění
Vypouštění: Provede prázdný cyklus po
funkci Zastavení máchání.
5 kg
Odstředění: odstřeďovací cyklus od
700 do 1000 ot/min po funkci Zastavení máchání.
5 kg
1) Nelze navolit spolu s funkcí Úsporný.
2) Je k dispozici u programů, jejichž teplota praní je 40 °C a vyšší.
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
7
Filtr
Pravidelně čistěte filtr na zachycování různých předmětů, který se nachází v dolní
části bubnu:
3
1
2
4
Před zavřením zachytávače předmětů zkontrolujte, zda
je filtr řádně zasunutý jeho pohybem
nahoru a dolů po
středové stěně.
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
7
CLACK
5
8
6
CLACK
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Příčiny
Spotřebič se nespouští
nebo se neplní vodou:
• spotřebič není správně zapojený do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,
• víko spotřebiče a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“).
Spotřebič se napouští
vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část „Instalace“).
Spotřebič neprovádí máchání nebo se nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• filtr na nečistoty je ucpaný (viz „Čištění a údržba“),
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“, „Noční klid“ nebo „Zastavení máchání“,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Spotřebič neodstřeďuje:
• Problém s vyvážením náplně prádla: přidejte více prádla nebo prádlo v
bubnu ručně rozložte.
Okolo spotřebiče je voda:
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
přívodní hadice netěsní.
8
Problémy
Příčiny
Neuspokojivé výsledky
praní:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený (viz část „Instalace“),
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla,
• spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
Spotřebič se během
pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
Vypouštěcí čerpadlo neustále běží, i když je
spotřebič vypnutý:
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete vodovodní kohoutek,
- před odpojením spotřebiče od sítě jej nechte dvě minuty vypouštět,
- zavolejte autorizovaný servis.
Tlačítko „Start/Pauza“ 1)
bliká červeně 2):
•
•
•
•
•
•
•
filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“),
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagovala ochrana proti přehřívání motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagovala ochrana proti nevyváženému rozložení prádla: byla přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
víko není správně zavřené,
filtr na nečistoty je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
přívod vody je ucpaný,
vodovodní kohoutek je uzavřený, přívod vody byl odpojen.
1) U některých modelů může znít zvukový signál
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
Prací prostředky a přídavné látky
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to mít špatné účinky na
praní prádla. Pro prací prášky nejsou žádná
omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí
používat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů
bez předpírky nalijte tekutý prací prostředek
přímo do bubnu nebo použijte speciální
dávkovač (dodávaný výrobcem pracího
prostředku). Prací prostředky v tabletách
nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu
pro prací prostředek v přihrádce dávkovače
vašeho spotřebiče.
9
Technické údaje
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ/KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
Údaje o spotřebě
Program
Spotřeba energie
(kWh)1)
Spotřeba vody
(litry)1)
Délka programu
(minuty)1)
Bílá bavlna 90 °C
2.05
64
150
Bavlna 60 °C
1.2
58
120
Bavlna 40 °C
0.8
58
120
Syntetika 40 °C
0.65
48
80
Jemné 30 °C
0.3
53
60
Vlna 30 °C
0.4
48
54
Ruční praní 30 °C
0.4
48
54
1) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla,
teplotě přiváděné vody a okolní teplotě.
Standardní programy s hodnotami
spotřeby uvedenými na energetickém
štítku
Programy bavlna 60 °C a bavlna 40 °C
spolu se zvolenou funkcí Úsporný jsou
standardní programy pro běžně znečištěné
bavlněné prádlo. Tyto programy jsou vhod-
né pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a představují nejúspornější programy v oblasti kombinované spotřeby
energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla.
Splňují normu EN60456.
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
Vybalení
1
2
1
2
10
Je-li to nezbytné,
přemístěte přívodní
hadici ve směru
znázorněném na
obrázku. Povolte
pojistnou matici
přívodní hadice a
umístěte přívodní
hadici dolů, jak je
nakresleno na obrázku. Znovu utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte,
jestli neprosakuje
voda.
Odstranění transportních šroubů
A
B
A
C
D
2
B
1 B
2
1
D
Přepravní šrouby si
uschovejte pro
případ přesunu
spotřebiče.
Přívod vody
90O
Za účelem instalace
spotřebiče ve stejné
výšce jako sousedící kusy nábytku
uřízněte tyto plastové části.
Otevřete kohoutek
přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici
nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obraťte se na
autorizovaný servis.
Vypouštění
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
min
max
připojení na vypou70 cm 100 cm
štěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
11
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shro-
mážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí kabel na dolní části spotřebiče.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement