Philco PLDS 126403 Crown Front-load washer Používateľská príručka

Philco PLDS 126403 Crown Front-load washer Používateľská príručka
PRAČKA
NÁVOD K OBSLUZE
PLD 1483 Crown
PLD 1273 Crown
PLDS 1483 Crown
PLDS 1263 Crown
PLDS 1063 Crown
PLD 16106 Crown
PLDS 126403 Crown
Před použitím pračky si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití.
Přečtěte si tento návod
V návodu jsou uvedeny důležité informace o správném používání a údržbě pračky. Správná údržba a péče
o vaši pračku prodlouží její funkčnost a dobu provozu. Naleznete zde i užitečné rady při řešení problémů.
Pokud nebude pračka fungovat správně, zkontrolujte rady v kapitole řešení problémů a můžete možnou
závadu odstranit sami bez nutnosti kontaktování servisu.
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby Váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si
všechny pokyny v tomto návodu.
OBSAH
ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ............................................................................................................... 2
ČÁST 2: POPIS PRAČKY................................................................................................................................... 4
ČÁST 3: INSTALACE PRAČKY .......................................................................................................................... 6
ČÁST 4: PROVOZ PRAČKY ............................................................................................................................ 10
• Kontrola a příprava před praním ............................................................................................................................................ 10
• Ovládací panel .............................................................................................................................................................................. 14
• Výběr pracího programu ........................................................................................................................................................... 15
• Tabulka pracích programů ....................................................................................................................................................... 18
ČÁST 5: ÚDRŽBA ........................................................................................................................................... 19
• Čištění a údržba vnějšího povrchu pračky.......................................................................................................................... 19
• Řešení problémů .......................................................................................................................................................................... 22
• Odstraňování problémů ............................................................................................................................................................ 23
ČÁST 6: PŘÍLOHA........................................................................................................................................... 24
• Štítky na oblečení ........................................................................................................................................................................ 24
• Technické údaje............................................................................................................................................................................ 25
ČÁST 7: INFORMAČNÍ LIST ............................................................................................................................ 26
CZ - 1
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Bezpečnostní opatření
• Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem,
servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby
nedošlo k úrazu.
• Používejte pouze novou sadu hadic dodávanou se spotřebičem,
staré, používané nebo opotřebované hadice nesmí být používány.
• Tato pračka je určena pouze pro domácí použití.
• Otvory nesmí být ucpané kobercem.
• (Varování pouze pro trh EU) Tento spotřebič smí používat děti
starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumějí nebezpečím při nesprávném
používání. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu
nesmějí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
• (Varování pro trh mimo EU) Tento spotřebič nesmí obsluhovat
osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi, nebo osoby bez dostatečných
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo
pokud nebyly řádně poučeny o používání spotřebiče osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být vždy pod
dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte zástrčku přívodního
kabelu ze síťové zásuvky.
• Ujistěte, že jste vyjmuli všechny předměty z kapes.
• Ostré, tuhé nebo neohebné předměty, jako jsou mince, brože,
spony, šrouby, kamínky apod., mohou spotřebič vážně poškodit.
• Po dokončení praní vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze
síťové zásuvky a uzavřete přívod vody.
CZ - 2
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
• Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda byla voda v bubnu zcela
odčerpána. Neotvírejte dvířka, pokud je v bubnu pračky voda.
• Zabraňte, aby děti nebo domácí zvířata šplhaly nebo se jinak
věšely na spotřebič. Zkontrolujte spotřebič před každým použitím.
• Sklo dvířek může být během provozu velmi horké. Během provozu
proto zabraňte dětem nebo domácím zvířatům se ke spotřebiči
přibližovat.
• Ujistěte se, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku je
shodné s napětím a frekvencí ve vaší síťové zásuvce.
• Nezapojujte spotřebič do síťové zásuvky s menším jmenovitým
proudem, než vyžaduje pračka. Nikdy nevytahujte zástrčku
přívodního kabelu mokrýma rukama.
• Z bezpečnostních důvodů zajistěte, aby byla zástrčka přívodního
kabelu zapojena do řádně uzemněné 3pólové zásuvky. Pečlivě
zkontrolujte a zajistěte, aby byla zásuvka správně a řádně
uzemněna.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti
si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Děti mladší 3 let by měly být v blízkosti spotřebiče pod neustálým
dozorem.
• Malé děti hlídejte, aby si se spotřebičem nehrály.
• Obalový materiál může být pro děti nebezpečný.
• Uchovávejte obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.)
mimo dosah dětí.
• Pračku neinstalujte v koupelně nebo v jiných vlhkých místnostech,
stejně jako v místnostech s výbušným nebo leptavým plynem.
CZ - 3
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
• Zajistěte, aby připojení vody a elektřiny bylo provedeno
kvalifikovaným elektrikářem podle instrukcí výrobce a místních
předpisů.
• Před zapnutím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál
a přepravní šrouby. V opačném případě může být pračka vážně
poškozena.
• Před prvním praním oblečení je třeba spustit spotřebič na jeden
prací cyklus bez prádla.
• Pokud je spotřebič vybaven jedním přívodem vody, musí být
připojen ke studené vodě. Pokud spotřebič je vybaven dvěma
přívody vody, musí být připojen ke studené a teplé vodě.
• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a pouze k praní
prádla vhodného pro praní v pračce.
• Hořlavé, výbušné nebo toxické látky se nesmějí používat.
• Nepoužívejte jako prací prostředky benzín, alkohol apod.
• Používejte pouze prací prostředky speciálně určené pro pračky.
• Je zakázáno prát v pračce koberce.
• Při vypouštění horké vody pračkou dávejte pozor, abyste se
nepopálili.
• Nikdy nedoplňujte vodu ručně během praní.
• Po dokončení programu praní vyčkejte cca. 2 minuty, než se
dvířka odblokují.
• Po dokončení praní ihned zastavte přívod vody a odpojte zástrčku
přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
• Nešplhejte ani nesedejte na horní kryt spotřebiče.
• Neopírejte se o dvířka pračky.
• Nezavírejte dvířka pračky velikou silou. Pokud je obtížné dvířka
zavřít, zkontrolujte, zda v zavírání nebrání špatně vložený kus
prádla nebo špatně rozložené prádlo v bubnu.
• Pračky určené pro použití v domácnosti nejsou určeny pro
vestavbu.
CZ - 4
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
• Upozornění pro zacházení s pračkou
1. Přepravní šrouby musí být znovu nainstalovány pouze
proškolenou osobou.
2. Nahromaděnou vodu je nutno z pračky odčerpat.
3. Zacházejte s pračkou opatrně. Nezvedejte pračku nikdy za
vyčnívající části. Dvířka pračky nesmí být používána jako
rukojeť během přepravy.
• Poznámky k likvidaci spotřebiče:
Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v zemích EU
likvidován společně s domovním odpadem. Aby nedošlo
k případnému poškození životního prostředí nebo lidského
zdraví neřízenou likvidací tohoto zařízení, recyklujte jej
řádným způsobem a podpořte tak opětovné použití materiálů.
Vyřazený spotřebič odevzdejte ve sběrném dvoře nebo
kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tak
bude zajištěna ekologická recyklace výrobku.
CZ - 5
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
ČÁST 2: POPIS PRAČKY
Komponenty
1.
4.
5.
2.
6.
3.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zásuvka na prací prostředek
Dvířka
Servisní panel
Ovládací panel
Zástrčka přívodního kabelu
Vypouštěcí hadice
Zásobník na prací prostředek
CZ - 6
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Příslušenství
Záslepky
přepravních
otvorů
Přívodní
hadice C
Přívodní
hadice H
(volitelná)
Držák
vypouštěcí hadice
(volitelný)
CZ - 7
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
ČÁST 3: INSTALACE PRAČKY
Rozbalení pračky
Rozbalte pračku a zkontrolujte, zda nebyla během přepravy poškozena.
Rovněž se ujistěte, že v balení jsou všechny části uvedené na straně 5.
Pokud byla pračka během přepravy poškozena nebo některá část chybí, obraťte se ihned na svého prodejce,
popř. servisní středisko.
Likvidace obalových materiálů
Obalové materiály spotřebiče mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte je správně a umístěte mimo dosah
dětí. Zlikvidujte obalové materiály v souladu s místně platnými právními předpisy. Nevyhazujte obalové materiály
do směsného odpadu.
Odstranění přepravních šroubů
Před použitím pračky je třeba odstranit přepravní šrouby ze zadní
části spotřebiče. Při odstraňování přepravních šroubů postupujte
následovně:
1. Uvolněte všechny šrouby pomocí klíče a vyjměte je.
2. Do otvorů po šroubech vložte záslepky.
3. Přepravní šrouby dobře uschovejte pro případné použití
v budoucnu.
Výběr místa instalace
Před instalací pračky je třeba vybrat správné místo podle následujících požadavků:
- Pevný, suchý a rovný povrch (pokud není povrch rovný, je třeba pračku vyrovnat podle části „Nastavitelné
nohy“).
- Neinstalujte pračku na místo, kde dopadá přímé sluneční světlo
- Zajistěte správnou ventilaci
- Teplota v místnosti musí být vyšší než 0 °C.
- Instalujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
Ujistěte se, že pračka nestojí na přívodním kabelu.
Neinstalujte pračku na podlahu s kobercem.
Nastavitelné nohy
1.
2.
3.
4.
Při umísťování pračky nejprve zkontrolujte, zda jsou nohy pevně
přišroubovány ke spotřebiči. Pokud ne, vraťte je do původní
polohy pomocí ruky nebo klíče a dotáhněte matice pomocí klíče.
Po umístění pračky postupně zatlačte na čtyři rohy vrchního krytu
pračky. Pokud není pračka při zatlačení stabilní, je třeba vyrovnat
příslušné nohy.
Ujistěte, že je pračka umístěna na správném místě. Uvolněte
matici pomocí klíče a otočte šroubem nohy, dokud se nebude
zcela dotýkat podlahy. Stiskněte nohu jednou rukou a utáhněte
matici pomocí klíče druhou rukou.
Po správném dotažení opět zatlačte na všechny rohy pračky a ujistěte, že je pračka vyrovnaná. Pokud je
stále nestabilní, opakujte u nevyrovnaných rohů kroky 2 a 3.
CZ - 8
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
5.
Položte kulatou nádobu (např. plechovku) na jednotlivé strany (levá, pravá, přední, zadní) horního krytu
pračky. Pokud je plechovka stabilní, je pračka vyrovnaná. Pokud se kutálí, je třeba pračku vyrovnat. Směr
kutálení vám ukáže, kde je třeba pračku vyrovnat. Pak zvyšte současně dvě nohy ve stejném směru, dokud
nebude pračka vyrovnaná. Kroky 1 - 3 se opakují, aby byly spodní nohy těsně u země a matice byly řádně
dotaženy.
Připojení přívodní hadice
Připojte přívodní hadici, jak je zobrazeno na obrázku.
U modelu s přívodem horké vody připojte ke kohoutku horké vody
hadici pro horkou vodu. Spotřeba energie se u některých programů
automaticky sníží.
Instalace přívodní hadice
1.
2.
Připojte koleno ke kohoutku a zajistěte otáčením po směru
hodinových ručiček.
Druhý konec přívodní hadice připojte k přívodnímu ventilu
v zadní části pračky a řádně dotáhněte otáčením po směru
hodinových ručiček.
POZNÁMKA:
Pokud po připojení zpozorujete únik vody, opakujte výše uvedený postup. Pro připojení přívodu vody je
použit nejběžnější typ kohoutku. Pokud je kohoutek čtvercový nebo příliš veliký, je třeba jej vyměnit za
standardní kohoutek.
Umístění vypouštěcí hadice
Existují dva způsoby umístění konce vypouštěcí hadice.
1. Položte ji vedle vodního žlabu.
CZ - 9
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
2.
Připojte ji k výlevce umyvadla.
-
Vodu může vypouštět nahoru nebo dolů, vypouštěcí
hadice nesmí být instalována do výšky nad 100 cm
a její konec nesmí být ponořen do vody.
Umístěte vypouštěcí hadici správně, aby nebyla poškozena podlaha možným unikem vody.
POZNÁMKA:
Pokud je pračka vybavena držákem vypouštěcí hadice, instalujte jej podle následujícího obrázku.
Výlevka
Držák
hadice
-
-
Při instalaci vypouštěcí hadici
můžete použít pro její zajištění
provaz.
Umístěte vypouštěcí hadici správně,
aby nebyla poškozena podlaha
možným unikem vody.
k
Páse tění
jiš
a
z
k
-
Pokud je vypouštěcí hadice příliš
dlouhá, nevkládejte ji do pračky,
jelikož by to mohlo způsobit
abnormální hluk.
Elektrické zapojení
-
-
Jelikož maximální proud tohoto spotřebiče je 10 A, když je používána funkce ohřevu, ujistěte se, že systém
zdroje energie (proud, napájecí napětí a vedení) ve vaší domácnosti splňuje běžné požadavky na zátěž
takového elektrického spotřebiče.
Připojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky, která je správně instalována a uzemněna.
Ujistěte se, že napájecí napětí ve vaší domácnosti odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku vašeho
spotřebiče.
Zástrčka přívodní kabelu musí odpovídat síťové zásuvce a kryt musí být řádně a efektivně uzemněn.
CZ - 10
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
-
Nepoužívejte více účelové zástrčky nebo zásuvky, např. prodlužovací kabely.
Nedotýkejte se zástrčky ani kabelu mokrýma rukama.
Při zapojování nebo odpojování zástrčky vždy pevně uchopte zástrčku, nikoliv přívodní kabel. Nevytahujte
přívodní kabel silou.
Pokud je přívodní kabel poškozen nebo vykazuje známky poškození, je třeba, aby byl vyměněn pouze
výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku.
VAROVÁNÍ:
1. Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Pokud dojde ke zkratu, může správné uzemnění snížit riziko
úrazu elektrickým proudem. Spotřebič je vybaven přívodním kabelem, který obsahuje zástrčku,
uzemňovací kolík v uzemňovací koncovce.
2. Pračka by měla být zapojena do samostatného elektrického obvodu než ostatní spotřebiče.
V opačném případě může dojít k poškození ochrany napájení nebo vyhoření pojistky.
CZ - 11
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
ČÁST 4: PROVOZ PRAČKY
Kontrola a příprava před praním
Přečtěte si pozorně tyto způsoby používání, abyste zabránili potížím při používání pračky nebo poškození prádla.
Zkontrolujte, zda první prané prádlo neztratilo barvu.
Poté, co pro praní neviditelných rohů oblečení použijete bílý ručník
s trochou tekutého pracího prostředku, zkontrolujte, zda zůstaly na
bílém ručníku skvrny od původní barvy oblečení.
Šátky nebo oblečení, které snadno ztrácí barvu, perte odděleně.
Pro odstranění skvrn na rukávech, límečcích a kapsách použijte tekutý
prací prostředek a jemně je očistěte kartáčkem. Nakonec vložte prádlo
do pračky, abyste zajistili ideální výsledky praní.
Prádlo citlivé na teplotu perte podle pokynů na štítku prádla. V opačném
případě může dojít ke ztrátě barvy nebo poškození.
Pamatujte:
Nikdy nenechávejte prádlo určené pro praní v pračce příliš dlouhou dobu.
Jinak může dojít ke vzniku plísní a skvrn. Proto perte prádlo včas.
Prádlo může rovněž změnit barvu nebo se poškodit, pokud není práno při doporučené teplotě.
Prádlo nevhodné pro praní v pračce
Prádlo, které může být ponořením do vody zdeformováno.
Kravaty, vesty, westernové oblečení, speciální kusy oděvů apod. se mohou srazit, pokud jsou ponořeny do vody,
změnit barvu při použití funkce odstředění umělých vláken apod.
Oblečení s volány, s výšivkou apod. může být ponořením do vody zdeformováno. Mezi bavlněnými a vlněnými
materiály se oblečení, jako například hedvábí, oblečení z kožešiny nebo kožešinové doplňky, snadno zdeformuje.
Oblečení s dekorací, dlouhé šaty a tradiční oblečení apod. jsou výrobky, které snadno ztratí barvu.
Neperte v pračce prádlo, které nemá materiálový štítek nebo u kterého nevíte, jak je prát.
Nikdy neperte prádlo zašpiněné od chemikálií, jako je benzín, petrolej, benzen, ředidlo nebo alkohol.
Dbejte opatrnosti s ohledem na prací prostředek
Prací prostředek s nízkou tvorbou bublin, prací prášek nebo speciální prací prášek pro bubny praček by měl být
vybrán podle typu vlákna (bavlna, syntetika, jemné a vlněné prádlo), barvy, teploty praní, stupně znečištění
a způsobu znečištění. Jinak by se mohlo vytvořit větší množství bublin a přetéci přes zásuvku pracího prostředku
a způsobit tak možné škody na majetku.
Bělidlo je zpravidla alkalického typu a může poškodit prádlo, proto jej doporučujeme používat jen co nejméně.
Práškový prací prášek může snadno zanechat zbytky na prádlo a následně pak nepříjemně zapáchat a je třeba jej
účinně vymáchat.
Prací prostředek se velmi špatně rozpouští, pokud je ho příliš mnoho nebo je teplota příliš nízká. Může tak snadno
ulpět na oblečení, v hadicích nebo pračce a následně tak zašpinit další prádlo.
Pro praní je třeba zohlednit hmotnost prádla, míru zašpinění, tvrdost vody a doporučení výrobce prádla i pracího
prášku. Kontaktujte vašeho dodavatele vody, abyste se informovali o stupni tvrdosti vody, pokud si nejste jisti.
POZNÁMKA:
Prací prostředek a přísady uchovávejte na místech mimo dosah dětí.
CZ - 12
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Vyjměte všechny předměty z kapes.
Zkontrolujte kapsy oblečení, které má být vloženo do pračky, vyprázdněte
obsah kapes, např. mince, jinak může dojít k poškození pračky nebo jiným
potížím.
Prádlo je třeba roztřídit podle následujících kritérií:
Typy symbolů na štítcích oblečení: prádlo je roztříděno na bavlnu, směsné vlákno, syntetické vlákno, hedvábí,
vlnu a umělé vlákno.
Barva: musí být určeno bílé a barevné prádlo. Všechny nové barevné kousky prádla by měly být prány odděleně.
Velikost: prádlo různých velikostí je práno společně pro zvýšení účinnosti praní.
Citlivost: jemné prádlo je třeba prát odděleně. Pro nové vlněné prádlo, záclony a hedvábí je třeba zvolit vhodný
a šetrný prací program. Zkontrolujte štítek na všech kusech prádla.
Oblečení je třeba před vložením do pračky roztřídit. Před praním záclon odstraňte háčky, pokud jsou jimi záclony
opatřeny.
Ozdoby na oblečení mohou poškodit pračku. Oblečení s knoflíky nebo výšivkou musí být před vložením do
pračky otočeno na rub.
Praní zapínání:
Zipy je třeba zapnout a knoflíky nebo háčky zajistit. Uvolněné pásky nebo stuhy je třeba zavázat.
Důležité
Doporučujeme vložit podprsenky do obalu pro polštář se zipem nebo
knoflíky, aby možné uvolněná kostice z podprsenky nepoškodilo pračku.
Zvláště jemné prádlo, jako jsou záclony s tkalounem, rovná saka, malé
kousky prádla (silonové ponožky, kapesník, kravata apod.) je třeba vkládat
do speciální pracích vaků.
Při praní velkých a těžkých kusů prádla, jako jsou ručníky, džínsy, bundy
apod. může snadno dojít k nevyvážení pračky a následnému upozornění
z důvodu nevyvážení. Proto doporučujeme přidat jeden nebo dva kousky
prádla, aby došlo k vyvážení prádla v pračce.
Odstranění prachu, skvrn a zvířecích chlupů z oblečení.
Oblečení může být poškozeno a výsledek praní může být narušen, pokud neodstraníte předem prach, skvrny
nebo zvířecí chlupy.
Ochrana dětské pokožky
Dětské oděvy (dětské oblečení a ručníky) včetně plen je třeba prát odděleně.
CZ - 13
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Pokud jsou prány společně s oblečením pro dospělé, mohou být infikovány. Doba máchání může být navýšena,
aby bylo zajištěno důkladné máchání a odstranění zbytků pracího prostředku.
Doporučujeme, aby silně zašpiněné části oblečení, jako jsou bílé ponožky, límečky a rukávy apod.,
byly před vložením do pračky předeprány v ruce, aby byl dosažen ideální výsledek praní.
Používejte sypký nebo tekutý prací prášek. Pokud je použito mýdlo, mohou zůstat v rozích prádla zbytky mýdla.
Ověření kapacity praní:
Nevkládejte příliš mnoho prádla; jinak to může nepříznivě ovlivnit výsledek praní. Dle následující tabulky zjistíte,
jaké maximální množství prádla je možné do pračky vložit.
Typ tkaniny
Bavlna
Syntetika
Vlna
Hedvábí
6,0 kg
6 kg
3 kg
2 kg
2,5 kg
Maximální množství prádla
7,0 kg
8,0 kg
7 kg
8 kg
3,5 kg
4 kg
2 kg
2 kg
2,5 kg
2,5 kg
10,0 kg
10 kg
5 kg
2 kg
2,5 kg
Oblečení, které snadno pouští vlákna, je třeba otočit a prát na rub.
Oblečení, které snadno pouští vlákna, je třeba prát odděleně, jinak jiné prádlo může být snadno „zašpiněno“ od
vláken. Je doporučeno tedy prát zvláště černé prádlo a bavlněné prádlo odděleně, jelikož by se mohla uvolněná
vlákna snadno přilepit na prádlo.
Zkontrolujte prádlo před vložením do pračky.
V pračce neperte voděodolné materiály (oblečení na lyže, outdoorové oblečení, závěsy apod.).
Takové prádlo je vyrobeno z materiálu, který není snadné namočit ve vodě, proto je lepší vodě odolné prádlo
v pračce neprat. Jinak by mohlo dojít k přetečení pračky nebo abnormálním vibracím a následnému poškození
při odčerpávání a odstředění. (Jako jsou venkovní polštáře, pláštěnky, deštníky, oblečení na lyže, plachty na auta,
spacáky apod.).
Varování během vypouštění
Vypouštění u normálního oblečení:
Voda z prádla je odváděna skrz vypouštěcí hadici.
Vypouštění u vodě odolných materiálů a jiných materiálů:
Při praní vodě odolného oblečení nebo vláknitého oblečení není možné vypustit vodu, neboť je voda odváděna
v jednom směru tak, že excentricita pračky je příliš vysoká a může to tak způsobit příliš velikou vibraci nebo
nežádoucí pohyby.
CZ - 14
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Rychlé spuštění
1 Nainstalujte pračku
10 Stiskněte tlačítko
[start/pauza]
2 Otevřete dvířka
a vložte prádlo
9 Vyberte požadovaný
program
8 Stiskněte tlačítko
Zap./Vyp.
3 Odměřte prací prostředek
4 Uzavřete dvířka
5 Položte dolů (zavěste)
vypouštěcí hadici
7 Připojte zdroj
energie
6 Otevřete vodovodní
kohoutek
POZNÁMKY - po dokončení praní:
1. Po dokončení praní se ozve zvukový signál;
2. Uzavřete vodovodní kohoutek.
3. Stiskněte tlačítko napájení a vytáhněte zástrčku přívodního kabelu.
CZ - 15
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
PLD 1483 Crown: M14161 ; PLDS 1483 Crown: M14162 ; PLD 16106 Crown : M1529.”
“Wool mark“ je dostupný pouze pro modely PLD 1483 Crown a PLDS 1483 Crown a PLD 16106 Crown.
První praní
Před prvním praním prádla je nutno spustit spotřebič na jeden prací cyklus bez prádla.
1. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky a otevřete vodovodní ventil.
2. Nasypte malé množství pracího prostředku do zásobníku a zavřete jej.
3. Stiskněte tlačítko „Zap./Vyp.“.
4. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
Zásuvka na prací prostředek je rozdělena následovně:
I: Prací prostředek pro předpírku nebo prací prášek.
II: Hlavní prací prostředek
: Prací přísady, jako například avivážní prostředek nebo prostředek pro zlepšení adheze.
Vložení pracího prostředku do pračky.
1.
2.
3.
4.
Vysuňte zásuvku pro prací prostředky.
Nasypte prací prostředek pro předpírku do oddělení I, pokud je to nutné.
Nasypte prací prostředek do oddělení II.
(pokud je to nutné).
Nalijte aviváž do oddělení
POZNÁMKY:
- Pokud používáte koncentrovaný prací prášek nebo aviváž, ujistěte se před vložením do zásuvky na
prací prostředek, že se snad rozpouští ve vodě, abyste zabránili možnému ucpání nebo přetečení
pračky.
- Abyste zajistili správné výsledky praní s nízkou spotřebou vody a energie, je třeba vybrat
nejvhodnější prací prostředek pro danou teplotu.
Spuštění pračky
Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou hadice přívodu a odvodu vody
správně zapojeny. Otevřete přívod vody.
Do bubnu pračky vložte prádlo určené k praní a přidejte prací prostředek a prostředek pro zlepšení adheze. Poté
stiskněte tlačítko „Zap./Vyp.“, vyberte vhodný prací program a doplňkové funkce, a pak stiskněte tlačítko „Start/
Pauza“.
Výběr pracího programu
Prací program je třeba vybrat v závislosti na typu, kvalitě a míře zašpinění prádla určeného k praní v kombinaci
s následující tabulkou teplot.
90 °C
60 °C
40 °C, 30 °C, 30 °C Studená voda
Silně zašpiněné, čistě bílé bavlněné nebo lněné prádlo (např. ubrusy,
ručníky, prostěradla, povlečení apod.).
Mírně zašpiněné, barevné lněné, bavlněné nebo syntetické prádlo s určitou
mírou změny barev (např. trička, noční košile, pyžamo); mírně zašpiněné
čistě bílé lněné prádlo
Běžně zašpiněné prádlo (například: syntetické a vlněné prádlo).
CZ - 17
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Pro praní směsných tkanin, syntetika a bavlna, je třeba snížit množství pracího prostředku, neboť struktura
tkaniny může tvořit větší množství bublin.
Tento speciálně konstruovaný program je určen pro praní směsi různě barevného, běžně nošeného a
znečištěného prádla. V tomto programu můžete prát dohromady oblečení ze syntetiky i bavlny.
Hlavní funkci můžete vybrat následovně:
- Předpírka
Funkce předpírky umožňuje zajistit extra praní před hlavním praním.
- Rychlé praní
Tato funkce umožňuje snížit dobu praní.
- Extra máchání
Pro prádlo bude v případě této volby použito extra máchání.
- Odložený start
Pomocí tohoto tlačítka lze nastavit funkci odloženého startu s časem odložení 0 - 24 hodin.
Nastavení funkce odloženého startu:
1. Vyberte program;
2. Stiskněte tlačítko Odložený start pro nastavení času.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza pro aktivaci funkce odloženého startu.
Zrušení funkce odložený start:
Stiskněte opakovaně tlačítko Odložený start tak, aby se na displeji zobrazilo 0h.
Poznámky: Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, zatímco je pračka v provozu, speciální paměť
uloží program, a jakmile je dodávka obnovena, bude pokračovat v praní.
- Přidání prádla
Tuto operaci lze provést během pracího programu. Když se buben pračky stále otáčí a v bubnu je velké množství
vody s vysokou teplotou. Tato situace je nebezpečná a proto nelze dvířka silou otevřít. Stiskněte tlačítko «Start/
Pause» na 3 sek. pro přidání a začněte přidávat oblečení uprostřed funkce.
Postupujte níže uvedenými kroky:
1. Počkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.
2. Zámek dvířek se odemkne.
3. Po vložení požadovaného oblečení uzavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko «Start/Pause».
- Dětský zámek
Vyberte tuto funkci, abyste dětem zabránili v nežádoucím přenastavení programu. Po zapnutí funkce nebude
žádné tlačítko s výjimkou tlačítka Zap./Vyp. funkční. Když stisknete tlačítko Zap./Vyp., pračka se vypne. Když
znovu stiskněte znovu tlačítko Zap./Vyp., bude si pračka pamatovat dětský zámek i program při vypnutí.
Pro aktivaci dětského zámku stiskněte a podržte během praní tlačítka Máchání a Předpírka déle než 2,5 sekundy zazní zvukový signál, tlačítko Start/Pauza a otočný ovladač nebude možné používat. Pro deaktivaci dětského
zámku stiskněte a podržte tato tlačítka po dobu 2,5 sekundy - zazní zvukový signál. Pokud je přerušena dodávka
elektrické energie, bude dětský zámek rovněž zrušen. Dětský zámek nebude zrušen, ani po dokončení pracího
programu.
- Funkce odstranění bublin
Funkce kontroly bublin: Nadbytečné bubliny se objeví, pokud bylo vloženo příliš mnoho pracího prostředku,
který ovlivní účinky praní a máchání. Tato funkce umožňuje automaticky kontrolovat a odstraňovat nadbytečné
množství bublin, pokud bylo zaznamenáno zvýšené množství bublin.
CZ - 19
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
CZ - 20
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
3,0 3,5 4,0
Barevné





X

X







X
X





















X
X
X
X
X
X
X
X
X






X


X



X
X






Extra
máchání
X


X
X
X
X
X
X
X





Předpírka
60
Studená
40
Studená
30
40
-
-
-
Studená
40
60
30
40
40
Výchozí
TEPLOTA
(°C)
2:53
1:00
0:45
0:15
0:50
1:07
0:20
0:12
0:01
1:10
1:13
1:45
1:20
1:40
2:40
1000
2:56
1:00
0:45
0:15
0:50
1:07
0:20
0:12
0:01
1:10
1:13
1:45
1:20
1:40
2:40
1200
2:51
1:00
0:45
0:15
0:50
1:07
0:20
0:12
0:01
1:10
1:13
1:45
1:20
1:40
2:40
1400
6,0 kg
2:58
1:00
0:45
0:15
0:50
1:07
0:20
0:12
0:01
1:10
1:13
1:45
1:20
1:40
2:40
1200
2:53
1:00
0:45
0:15
0:50
1:07
0:20
0:12
0:01
1:10
1:13
1:45
1:20
1:40
2:40
1400
7,0/8,0 kg
Výchozí čas (h)
1000
600
1000
800
600
600
800
800
-
800
800
800
800
800
800
1000
800
800
800
800
800
800
600
600
1000
1000
-
600
1200 1400
600
1200 1200
800
600
600
800
800
-
1000 1000
800
800
800
800
800
1200 1400
Výchozí rychlost
(ot./min.)
Energetická třída je A+++ Program pro testování spotřeby energie: Bavlna EKO 60/40 °C, Rychlost: nejvyšší rychlost; ostatní jako výchozí.
„Bavlna EKO 60/40 °C“ znamená program „standardní bavlna 60/40 °C“ a standardní prací programy, ke kterým se vztahují informace na štítku
a informačním listě, a které jsou vhodné pro praní normálně zašpiněného bavlněného prádla; jedná se o nejefektivnější program co do kombinace
spotřeby energie a vody u praní tohoto typu bavlněného prádla; skutečná teplota vody se může lišit od teploty deklarované v pracím programu.
 Prostředek nutný  Prostředek volitelný
X Prostředek není nutný
Poznámky: Údaje v této tabulce jsou pouze pro referenci. Skutečné údaje se mohou lišit od údajů uvedených v této tabulce.


6,0 7,0 8,0
Bavlna EKO
2,0 2,0 2,0
Ruční praní


3,0 3,5 4,0
Sportovní
oblečení
X

2,0 2,0 2,0

X
Rychlý
program

X
2,5 2,5 2,5
Jemné
X
X
2,0 2,0 2,0
Máchání a
6,0 7,0 8,0
odstřeďování
Vlna
X
X
X
-
X


Pouze
6,0 7,0 8,0
odstřeďování
-
6,0 7,0 8,0
Mix
-
6,0 7,0 8,0
Pouze
vypouštění
6,0 7,0 8,0
Džínsy


Dětské
oblečení


6,0 7,0 8,0
3,0 3,5 4,0
Bavlna
Oddělení
I
Odložený Rychlé
start
praní
Oddělení Přihrádka
II
na aviváž
Zásobník na prací prostředek
6,0 7,0 8,0
Množství (kg)
Syntetika
Popis
Postup
Tabulka pracích programů
6.0
3.0
6.0
6.0
3.0
6.0
6.0
6.0
3.0
6.0
6
4:32
1200
6.0 kg
ČÁST 5: ÚDRŽBA
Před zahájením údržby odpojte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky nebo vypněte elektrický obvod, ve
kterém je pračka zapojena, a uzavřete přívodní kohoutky.
VAROVÁNÍ:
- Je zakázáno používat rozpouštědla, neboť by mohly poškodit pračku, navíc jsou vypouštěny toxické
plyny a mohly by explodovat.
- Nevystavujte pračku kapající nebo stříkající vodě nebo jiné tekutině. Nemyjte pračku vodou.
- Pro čištění pračky je zakázáno používat čisticí prostředky obsahující PCMX.
Čištění a údržba vnějšího povrchu pračky
Správná údržba pračky může prodloužit její životnost. Pokud je to nutné, otřete vnější povrch měkkou houbičkou
namočenou ve vodě s trochou neutrálního čisticího prostředku bez brusného účinku. Ihned otřete suchou čistou
utěrkou. Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly vnější povrch poškrábat.
POZNÁMKA:
Je zakázáno používat kyselinu mravenčí, její náhražky nebo jiné podobné látky.
Čištění bubnu
Rez vytvořená uvnitř bubnu by měla být okamžitě odstraněna pomocí čisticího prostředku bez chlóru.
Nikdy nepoužívejte drátěnku.
Zacházení se zamrzlou pračkou
Pokud teplota spadne pod nulu a vaše pračka zamrzne, je třeba:
1. Odpojit zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
2. Omýt vodovodní ventil teplou vodou, aby se uvolnila přívodní hadice.
3. Odmontovat přívodní hadici a namočit ji v teplé vodě.
4. Nalít teplou vodu do bubnu pračky a vyčkat 10 minut.
5. Znovu připojit přívodní hadici ke kohoutku a zkontrolovat přívod a odvod, zda fungují normálně.
POZNÁMKA:
Pokud budete používat pračku, ujistěte se, že okolní teplota je nad nulou.
Ochrana proti zamrznutí
Pokud je pračka umístěna v místnosti, kde hrozí její zamrznutí, odčerpejte zbývající vodu uvnitř vypouštěcí
a přívodní hadice.
Odčerpání zbývající vody z přívodní hadice:
1. Uzavřete kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku a její konec vložte do
vhodné nádoby.
3. Spusťte jakýkoli program s výjimkou jednotlivého praní nebo
vypouštění. Voda bude odčerpána z přívodní hadice asi za 40 sekund
(pokud tam nějaká je).
4. Znovu připojte přívodní hadici ke kohoutku.
Odčerpání zbývající vody z vypouštěcího čerpadla
CZ - 22
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
VAROVÁNÍ:
Abyste zabránili popálení, mělo by k odčerpání vody dojít poté, co voda uvnitř pračky zchladne.
Čištění zásuvky na prací prostředek
Čištění zásuvky na prací prostředek
1. Stiskněte bezpečnostní zarážku označenou šipkou v oddělení pro
aviváž.
2. Zdvihněte zarážku a vyjměte kryt aviváže a omyjte jednotlivá
oddělení vodou.
3. Nasaďte kryt aviváže zpět a zasuňte zásuvku na prací prostředek zpět
do pračky.
Čištění vstupního filtru
Vstupní filtr je třeba čistit, pokud není po otevření vodovodního kohoutku
k dispozici žádné nebo jen nedostatečné množství vody.
Čištění filtru kohoutku.
1. Uzavřete kohoutek.
2. Spusťte jakýkoli program s výjimkou Praní nebo Vypouštění.
3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a nechte prací program běžet asi
40 sekund.
4. Odmontujte přívodní hadici od kohoutku.
5. Propláchněte filtr vodou.
6. Znovu připojte přívodní hadici.
Čištění filtru v pračce:
1. Odmontujte přívodní hadici ze zadní strany pračky.
2. Vytáhněte filtr pomocí dlouhých kleští, opláchněte pod vodou
a nainstalujte zpět.
3. Znovu připojte přívodní hadici.
4. Otevřete kohoutek a ujistěte se, že voda nikde neuniká.
5. Uzavřete kohoutek.
POZNÁMKA:
Obecně platí, že filtr kohoutku se čistí jako první a teprve poté se čistí
filtr v pračce.
Pokud vyčistíte pouze filtr v pračce jako, bude třeba opakovat kroky
1-3 u čištění filtru kohoutku.
CZ - 23
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
VAROVÁNÍ:
Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Po použití pračky odpojte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky a zavřete dvířka pračky, abyste
zabránili dětem si s pračkou hrát.
Odstranění cizích předmětů
Filtr vypouštěcího čerpadla:
Filtr vypouštěcího čerpadla zachytává malé a drobné cizí předměty z praní.
Pravidelně filtr čistěte, abyste zajistili správný chod pračky.
VAROVÁNÍ:
Abyste zabránili popálení, mělo by k odčerpání vody dojít poté, co voda uvnitř pračky zchladne.
Čištění čerpadla
Důležité
Podle míry znečištění a četnosti praní je třeba pravidelně kontrolovat a čistit filtr.
Čerpadlo by mělo být zkontrolováno, pokud se pračka nevyprazdňuje nebo neodstřeďuje;
pračka vydává během vypouštění neobvyklý hluk z důvodu existence objektů, jako například spínacích
špendlíků, mincí apod. blokujících čerpadlo.
Postupujte následovně:
Otevřete servisní panel
1
2
3
4
5
6
7
Vyšroubujte kryt
čerpadla
Odstraňte kryt
čerpadla
Uzavřete servisní panel
Odpojte pračku.
Pokud je to nezbytné, vyčkejte, než voda uvnitř pračka zchladne.
Otevřete servisní panel. Umístěte nádobu pro přebytečnou vodu.
Jakmile již voda nevytéká, odšroubujte kryt čerpadla a vyjměte jej.
Vždy mějte po ruce utěrku, abyste setřeli případný únik vody při odstranění krytu.
Odstraňte cizí předměty z filtru čerpadla jeho otočením.
Našroubujte kryt čerpadla zpět.
Uzavřete servisní panel.
VAROVÁNÍ:
Pokud se spotřebič používá, může být v závislosti na zvoleném programu uvnitř čerpadla horká voda.
Nikdy neodstraňujte kryt čerpadla během praní; vždy vyčkejte, než je praní dokončeno a pračka je
prázdná. Při nasazování krytu se ujistěte se, že je pečlivě a řádně nasazen, abyste zabránili úniku vody
a možnému odstranění dětmi.
CZ - 24
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Řešení problémů
Problémy
Příčina
Pračka se nezapnula.
Řešení
Zkontrolujte, zda jsou dvířka uzavřena.
Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního
kabelu správně připojena do síťové zásuvky.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek
otevřen.
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko „Start/
Pauza“.
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko „Zap./
Vyp.“.
Dvířka nelze otevřít.
Je aktivován bezpečnostní
mechanizmus, který udržujte
dvířka pračky uzamčená po
určitou dobu po dokončení
pracího programu.
Odpojte přívodní kabel.
Chyba ohřevu
NTC je poškozen a tepelná
hadice stárne.
Můžete normálně prát prádlo.
Pouze není možné používat praní s ohřevem.
Kontaktujte servisní středisko.
Spojení přívodní nebo
vypouštěcí hadicí a kohoutkem
Únik vody
nebo pračkou není pevné.
Vypouštěcí hadice v místnosti
je ucpaná.
Přívodní hadice není pevně
Voda přetekla z dolní části
připojena.
pračky.
Z vypouštěcí hadice uniká voda.
Indikátory nebo displej
nesvítí.
Pračka není připojení k síti.
Problém se základní deskou.
Problém s propojením.
Zbytky pracího prostředku Prací prostředek je vlhký
v zásobníku
a koncentrovaný.
Účinek praní není dobrý
Neobvyklý hluk Velké
vibrace
Oblečení bylo příliš znečištěné.
Bylo použito nedostatečné
množství pracího prostředku.
Zkontrolujte a dotáhněte spojení hadic.
Vyčistěte vypouštěcí hadici a požádejte
servisní středisko o opravu, pokud je to
třeba.
Opravte připojení přívodní hadice.
Vyměňte vypouštěcí hadici.
Zkontrolujte, zda nebyla přerušena dodávky
elektřiny, a zapojte zástrčku přívodního
kabelu správně do síťové zásuvky.
Pokud ne, kontaktujte autorizovaný servis.
Vyčistěte zásobník na prací prostředek.
Použijte tekutý prací prostředek nebo
speciální prací prostředky pro buben.
Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní
šrouby.
Zkontrolujte, zda je pračka instalována na
pevném a rovném povrchu.
Zkontrolujte, zda v bubnu pračky nejsou
sponky nebo kovové předměty.
Zkontrolujte, zda jsou nohy pračky
vyrovnané.
CZ - 25
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Odstraňování problémů
LED indikátory na displeji
Popis
Příčina
Řešení
Dvířka nejsou správně
Po uzavření dvířek znovu
Problém
uzavřena.
spusťte.
uzamknutí
Pokud
problémy
přetrvávají,
zavolejte
prosím na servisní
dvířek
linku.
Otevřete kohoutek nebo
Kohoutek není otevřen nebo počkejte, dokud se neobnoví
voda teče příliš pomalu.
normální přívod vody.
Filtr přívodního ventilu je
Zkontrolujte filtr přívodního
Problém
ventilu.
vstřikování blokován.
vody během Přívodní hadice je zkroucená. Narovnejte vodovodní hadici
Pokud není dodávána voda
Zkontrolujte ostatní kohoutky
praní
v místnosti.
Pokud problémy přetrvávají,
zavolejte prosím na servisní linku.
Vypouštěcí hadice je
Umyjte a narovnejte
blokovaná nebo zkroucená
vypouštěcí hadici.
Problém
Vypouštěcí čerpadlo je
Umyjte filtr vypouštěcího
vypouštění blokováno
čerpadla
během praní
Pokud problémy přetrvávají,
zavolejte prosím na servisní linku.
Kontaktujte autorizované servisní středisko, pokud se vyskytne jakýkoliv jiný zde neuvedený problém.
CZ - 26
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
ČÁST 6: PŘÍLOHA
Štítky na oblečení
Štítky a symboly na oblečení vám mohou pomoci vybrat nejlepší způsob praní vašeho oblečení.
Normální praní
Jemné praní
Prát v teplé vodě
(max. 40 °C)
Ruční praní
Bělit
Lze používat
chlorové bělidlo
Sušit v sušičce.
Střední (max. 150 °C)
Neprat v pračce
Nebělit
Nepoužívat
chlorové bělidlo
Sušit v sušičce. Nízká
teplota (max. 110°C)
Žehlit na nízkou
teplotu (max. 110 °C)
Čistit chemicky
Nežehlit
Žehlit na střední
teplotu (max. 150°C)
Nečistit chemicky
Žehlit s utěrkou
Sušit po praní
Teplé chemické čištění
Žehlit s párou
Sušit ve svislé
poloze ve stínu
Nesušit v sušičce
Žehlit
Čistit chemicky normálním
cyklem s jakýmkoli
rozpouštědlem
Sušit v sušičce při
normální teplotě
Nechat okapat
Čistit chemicky normálním
cyklem pouze s petrolejovým
rozpouštědlem
Sušit naplocho
Zavěsit pro sušení/
Sušit ve svislé poloze
Sušit ve svislé
poloze
Neždímat
Neprat v pračce
VAROVÁNÍ - ELEKTŘINA
Abyste zabránili vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nehodám, dodržujte následující
upozornění:
- Používejte pouze napětí uvedené na typovém štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napětí je ve vaší domácí
síťové zásuvce, obraťte se na dodavatele elektřiny.
- Pokud používáte funkci ohřevu, je maximální proud, který pračka odebírá, 10 A. Proto se prosím
ujistěte, že zdroj energie (proud, napájení a vedení) ve vaší domácnosti splňuje běžné požadavky na
připojení takového elektrického spotřebiče.
- Chraňte přívodní kabel před poškozením. Přívodní kabel je třeba dobře zajistit, aby se po něm
nešlapalo, nepokládaly se na něj těžké předměty apod. Speciální pozornost je třeba věnovat zásuvce.
Zásuvka musí být snadno přístupná a dávejte rovněž pozor na její umístění.
- Nepřetěžujte zásuvky ve zdi nebo prodlužovací kabel. Přetížený obvod může způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem. Nikdy nevytahujte zástrčku přívodního kabelu mokrýma rukama.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte, aby byla zástrčka přívodního kabelu zapojena do uzemněné
3pólové zásuvky. Zkontrolujte a ujistěte se, že je zásuvka správně a řádně uzemněna.
CZ - 27
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Technické údaje
Prodejníoznačení
Kapacita praní
Rozměry (Š x H x V)
Čistá hmotnost
Jmenovitý výkon
Zdroj energie
MAX.proud
Standardní tlak vody
Prodejníoznačení
Kapacita praní
Rozměry (Š x H x V)
Čistá hmotnost
Jmenovitý výkon
Zdroj energie
MAX.proud
Standardní tlak vody ure
PLD 1273 Crown
7.0kg
595 X 495 X 850
61kg
2050W
220-240V~, SOHz
10A
O.OS MPa ~ 1 MPa
PLD 1483 Crown
8.0kg
595 X 565 X 850
68kg
2000W
220-240V~, SOHz
10A
O.OS MPa ~ 1 MPa
PLDS 1263 Crown I PLDS 1063 Crowr
6.0kg (SUM)
595 X 470 X 850
56kg
2000W
220-240V~, SOHz
10A
O.OS MPa ~ 1 MPa
PLD 16106 Crown
10,0kg
595 x 565 x 850mm
70kg
2000W
220 -240 V~, 50 Hz
10A
0,05 MPa - 1 MPA
PLDS 1483 Crown
8,0kg (SUM)
595 x 470 x 850mm
63 kg
2000W
220 -240 V~, 50 Hz
10A
0,05 MPa - 1 MPA
PLDS 126403 Crown
6.0kg (SUM)
595 x 440 x 850mm
60kg
2000W
220 -240 V~, 50 Hz
10A
0,05 MPa - 1 MPA
CZ-28
Copyright© 2015, Fast ČR, a. s.
Revision 11/2015
ČÁST 7: INFORMAČNÍ LIST
Informační list
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Obchodní značka Philco:
PHILco·�
Značka
Prodejní označení
PLD 16106
Crown
10
PLD 1483
Crown
8
PLD 1273
Crown
7
Philco
PLDS 1483
Crown
8
PLDS 1263
Crown
6
PLDS 1063
Crown
6
PLDS 126403
Crown
6
Kapacita praní (kg)- bavlna 60 'C
frída energet. účinnosti (A ... nízká spotřeba
Attt
Attt
Attt
Attt
Attt
Attt
Attt
el. energie až G ... vysoká spotřeba el. energie)
praní, odstředbvání, sušení na jeden cyklus
167
196
196
Roční spotřeba energie (kWh) bavlna - 60 'C •
175
153
153
153
Spotřeba energie (kWh)- cyklus 60 'C, 60 'C /
0,77/0,77/0,66 1,05/0,84/0,63 0,93/0,80/0,51 0,97/0,98/0,66 0,79/0,64/0,54 0,79/0,64/0,54 0,73/0,63/0,63
40 'C poloviční náplň
Spotřeba energie ve vypnutém stavu W
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
Spotřeba energie v zapnutém stavu W
Roční spotřeba vody- (I) praní,
11000
11000
10000
13000
9240
9240
9240
sušení- bavlna 60 'C •
TTída odstřeďování
A
B
B
B
B
C
B
Maximální otáčky (pran0
1600
1400
1400
1000
1200
1200
1200
Trvání standardního programu (min)- bavlna
239/239/233 179/179/179 179/179/179 179/179/174 179/179/179 179/179/179 300/280/280
60 ', 60 '/ 40 'C poloviční náplň
Hluk š�ený vzduchem dB (re 1pW) ••- praní
56
59
59
59
59
59
59
Použití
volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící
Hluk š�ený vzduchem dB (re 1pW) ••76
76
78
76
78
78
74
odstředbvání
85 X59,5 X 85 X59,5 X 85 X59,5 X 85 X59,5 X 85 X59,5 X 85 X59,5 X 85 X59,5 X
Rozměry cm (v x š x h)
47
47
47
49,5
56,5
56,5
44
70
Váha kg
61
56
68
56
60
63
Standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C je standardní prací program, na který se vztahují informace
uvedené na štítku. Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a je to nejúčinější
program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
• Roční spotřeba vody a energie na základě 220 standardních pracích cyklů s programem pro bavlnu při 60 °C
a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán
** Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.
Nastavení programu pro testování je v souladu se standardem EN 60456-2011.
POZNÁMKA:
Výše uvedená data podléhají změnám.
Domácí pračka je vybavena systémem řízení spotřeby.
Doba režimu ponechání zapnuté pračky je kratší než 1 minuta.
CZ-29
Copyright© 2015, Fast ČR, a. s.
Revision 11/2015
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany, CZ-251 01.
CZ - 30
Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
11/2015
Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC
is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement