Philco PLDSA 1241 Chiva Front-load washer Používateľská príručka

Philco PLDSA 1241 Chiva Front-load washer Používateľská príručka
AUTOMATICKÁ PRAČKA
NÁVOD K OBSLUZE
PLDSA 1241 CHIVA
OBSAH
Kapitola 1:
Před uvedením do provozu
•
Bezpečnostní upozornění
4-5
•
Správné použití
6-7
•
Obecné upozornění
8-11
•
Bezpečnostní upozornění
12-17
•
Obaly a životní prostředí
18
•
Informace k úsporám
19
Kapitola 2:
Přehled zařízení
•
Popis přístroje
20-21
•
Technické specifikace
22
Kapitola 3:
Instalace zařízení
•
Odstranění přepravních šroubů
23-24
•
Instalace vyrovnání pračky
25
•
Instalace Elektrické připojení
26-27
•
Instalace připojení vody
•
Popis ovládacího panelu
28
29
.DSLWRODPopis ovládacího panelu
Zásuvka na prací prostředky
30-32
Elektronicky dispej
33
Třídění prádla
34
CZ -2-
Obsah
Kapitola 5:
Příprava před praním prádla
•
Třídění prádla
34
•
Vložení prádla do pračky
35
•
Dávkování pracího prostředku
36
•
Ovládání pračky
37
•
Doplňkové funkce
38-43
•
Start/pauza
43
•
Dětský zámek
44
•
Zrušení programu
45
•
Konec programu
45
Kapitola 6:
Tabulka programů
46-53
Kapitola 7:
Údržba a čištění pračky
•
Upozornění
54
•
Filtr přívodu vody
55
•
Filtr čerpadla
56-57
•
Zásuvka na prací prostředek
58
Kapitola 8:
Kryt čerpadla/tělo pračky/buben
59
Kapitola 9:
Řešení poruch
60-64
Kapitola 10:
Automatický varovný systém a co je třeba udělat 65
Kapitola 11:
Praktické informace
• ÒVSRUD energie
CZ -3-
66
67
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Provozní napětí/frekvence:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz;
Proud (A): 10
Tlak vody (Mpa)
Maximum: 1 Mpa / Minimum : 0.1 Mpa
Celkový výkon (W) : Maximální kapacita (praní) (kg) : Pračku neinstalujte na koberec nebo
podložku, která by bránila větrání základny.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně
dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi anebo osoby
bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud
nejsou pod dozorem anebo nebyli poučeni
o užívání tohoto přístroje osobou, která
odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí
být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se
spotřebičem nebudou hrát.
- V případě poškození napájecího kabelu
kontaktujte nejbližší autorizovaný servis a
požádejte o jeho výměnu.
- K zapojení pračky použijte pouze nové
CZ -4-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
hadice pro přívod vody dodávané s vaší
pračkou. Nikdy nepoužívejte staré, použité nebo
poškozené hadice.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8
let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez
příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání
tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez
dohledu dospělé osoby.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8
let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez
příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání
tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.
Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba
nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé
osoby.
CZ -5-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (Správné použití)
• Před spuštěním si rozhodně přečtěte
návod k obsluze
• Pračka slouží pouze pro použití v
domácnosti. Používání pračky pro
komerční účely povede ke ztrátě
záruky.
• Domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od pračky.
• Před prvním uvedením spotřebiče do provozu, se ujistěte, že obal spotřebiče není
otevřený nebo poškozený. Nemanipulujte s
poškozeným nebo otevřeným spotřebičem.
• Veškeré nezbytné opravy pračky musí
provádět autorizovaný servis.
Jakýkoliv zásah do spotřebiče někým jiným
než autorizovaným servisem může způsobit,
že záruka bude neplatná.
• Zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny
o použití zařízení osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
CZ -6-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (Správné použití)
• Používejte pračku pouze pro prádlo které je
určeno pro praní v pračce podle pokynů jejich
výrobců.
• Před použitím pračky odstraňte 4
přepravní šrouby a gumové distanční
vložky ze zadní části zařízení. V případě,
že šrouby nejsou odstraněny, mohou
způsobit silné vibrace, hluk a poruchu
spotřebiče (tím dojte ke ztrátě záruky).
• Na spotřebič se nevztahuje záruka
při poruše způsobené jakýmkoli vnějším faktorem.
• Návod k použití nevyhazujte, Návod odložte
na dostupné místo, abyste jej mohli kdykoliv
použít.
V případě prodeje, předání nebo ponechání
pračky při stěhování na původním místě
předejte novému majiteli i tento návod, aby
se mohl seznámit s činností spotřebiče a
opatřeními za účelem jeho bezpečnostního
používání.
Poznámka: Příslušenství se může měnit v
závislosti na modelu
CZ -7-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (Obecné upozornění)
• Teplota prostředí pro ideální provoz spotřebiče
je 15-25 C.
• Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout a explodovat. Prostředí, kde je okolní teplota nižší
než 10°C, by mohlo ohrozit bezpečný provoz
spotřebiče.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy, zda v nich nezůstaly nějaké předměty (jako
např. hřebík, jehla, mince, zápalky, kameny,
šrouby atd.). Tím zabráníte možnému poškození
oblečení i pračky.
• Než začnete zařízení používat,
obraťte se na nejbližší autorizovaný servis a
požádejte o nápovědu k instalací, k provozu a
používání spotřebiče.
•Doporučujeme spustit první praní v
programu bavlna 90ƒ& bez prádla. Do druhé
přihrádky zásuvky na prací prostředek
nasypte 1/2 odměrky pracího prostředku.
CZ -8-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (Obecné upozornění)
• Prací prostředky a aviváže při
dlouhodobějším kontaktu se vzduchem vyschnou a přilnou ke stěnám zásobníku. Aby
k tomu nedošlo, doplňujte zásobník pracím
prostředkem a aviváží bezprostředně před
praním.
• Pokud nebudete pračku delší dobu používat,
vytáhněte ji ze zásuvky, uzavřete přívod
vody a nechte otevřená dvířka, aby mohl
vnitřek pračky vyschnout a nevytvářel se tam
nepříjemný pach.
• Jako důsledek procedur kontroly kvality
může v pračce zůstat určité množství vody.
Toto pračku nijak nepoškodí.
• Nezapomeňte, že obalový materiál vaší
pračky může být pro děti nebezpečný.
Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.
• Malé části udržujte mimo dosah dětí a kojenců.
• Předpírku doporučujeme používat pouze pro
silně znečištěné prádlo.
CZ -9-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (Obecné upozornění)
• Zásuvku na prací prostředky nikdy neotvírejte během praní.
• V případě jakékoliv poruchy
nejdříve vypněte zařízení, odpojte
jej od zdroje energie a uzavřete
přívod vody. Nepokoušejte se
přístroj opravovat sami. Obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
• Množství vloženého prádla do
pračky by nemělo přesahovat maximální uvedenou hmotnost.
• Nikdy se nepokoušejte otevřít
dvířka pračky během praní.
• Neperte v pračce prádlo od
mouky, mohlo by to poškodit
pračku.
CZ -10-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (Obecné upozornění)
• Doporučujeme používat množství a typ
aviváže podle instrukcí výrobce aviváže a
prádla.
• Pračku instalujte v místě, kde bude možné
dvířka pračky zcela otevřít (neinstalujte
pračku v místě, kde nebude možné dvířka
zcela otevřít).
• Zajistěte řádnou ventilaci a cirkulaci vzduchu
kolem pračky.
CZ -11-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Před instalací nebo používáním
spotřebiče si MUSÍTE pozorně přečíst
všechny bezpečnostní instrukce i
návod. Můžete tak ochránit sebe i své
blízké před smrtelným úrazem a riziky.
Nebezpečí popálení
Pračka může během provozu dosáhnout vysoké
teploty. Nedotýkejte se přístroje, jeho dvířek,
vypouštěcí hadice ani vypouštěné vody.
CZ -12-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Riziko úmrtí způsobené
elektrickým proudem
• Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabel.
• Do zásuvky nezapojujte zástrčku
s poškozeným kabelem.
• Zástrčku nikdy nevytahujte ze
zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte uchopením přímo za
zástrčku.
• Nezapojujte zástrčku, pokud
máte mokré ruce.
• Nedotýkejte se nikdy zařízení,
pokud máte mokré ruce či nohy.
• Pokud je kabel poškozen, měl
by jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servisní technik, aby se
zabránilo vzniku nebezpečné situace.
CZ -13-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Riziko vytopení
• Zkontrolujte, zda odtok a přítok vody jsou
plynulé.
• Pokud je odtok zajištěn prostřednictvím
umyvadla, ujistěte se, že hadice je správně a
řádně připevněna.
• Zajistěte, aby přívodní a vypouštěcí hadice
byly řádně připojeny, dotaženy a nebylo je
tak možné snadno uvolnit. Zpětný tah hadice může zapříčinit její uvolnění, pokud není
správně připojena. Obzvláště dbejte zvýšené
zajištění u odtoku prostřednictvím umyvadla.
CZ -14-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Nebezpečí požáru.
• V blízkosti pračky neukládejte ani
neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky.
• Nepoužívejte odbarvovače s obsahem
síry. Obsah síry v odbarvovači může
způsobovat korozi a tím nepříznivě ovlivnit
vaši pračku.
•Nikdy nepoužívejte přípravky, které obsahují rozpouštědla.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy prádla, zda v nich nezůstaly
nějaké předměty (jako např. hřebík, jehla,
mince, zápalky, atd.)
Nebezpečí požáru a výbuchu.
CZ -15-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Pád a nebezpečí zranění!
• Nelezte a nestoupejte na horní kryt
spotřebiče, který by mohl prasknout a
způsobit zranění.
• Během instalace dejte stranou hadice,
přívodní kabely a obalový materiál.
• Neotáčejte pračku vzhůru nohama nebo na
bok.
• Nemanipulujte s pračkou držením za pohyblivé části, jako jsou zásuvka na prací
prostředek, dvířka apod. Tyto části se mohou
rozbít a způsobit zranění.
• Hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění pokud
materiál jako hadice a přívodní kabely nejsou
správně uloženy. Pračku musí přenášet alespoň
dva lidé. CZ -16-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Bezpečnostní upozornění)
Bezpečnost dětí!
• Nenechte děti bez dozoru u pračky, mohly by
se zamknout uvnitř bubnu a udusit se.
• Vnější plášť a skleněná výplň dvířek se
mohou během provozu zahřívat, je proto
velmi důležité, aby se děti nepřibližovaly
a nesahaly na pračku. Hrozí riziko vzniku
popálenin.
• Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.
• Prací prášek a aviváž uschovejte mimo dosah dětí. Hozí riziko otravy, zásahu očí nebo
podráždění kůže, kdyby děti přišly s pracím
prostředkem nebo aviváží do kontaktu.
CZ -17-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
Obaly a životní prostředí
Odstranění obalového materiálu
Obalový materiál chrání spotřebič před
poškozením během přepravy. Obalový materiál je bezpečný pro životní prostředí, je
recyklovatelný. Recyklace obalového materiálu snižuje produkci odpadu.
Likvidace starého spotřebiče
Elektrické části nebo starý spotřebič nevyhazujte do komunálního odpadu.
Ujistěte se, že starý spotřebič byl předán
na příslušné sběrné místo soustřeďující
elektrické a elektronické spotřebiče.
Ujistěte se, že nepoužívaný starý
spotřebič je uložen na vhodném místě
pro bezpečnost dětí.
CZ -18-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
(Informace k úsporám)
Některé důležité informace pro efektivní praní.
• Množství prádla by nemělo přesáhnout maximum povolené hmotnosti. Pračka by měla jít v
úsporném režimu.
• Nepoužívejte předpírku na málo nebo běžně
znečištěné prádlo. Ušetříte tím elektrickou energii i množství vody.
CZ -19-
Kapitola 2 - Popis přístroje
Elektronický displej
Volič programů
Horní kryt
Zásuvka na prací
prostředky
Dvířka
Kryt filtru čerpadla
CZ -20-
Kapitola 2 - Popis přístroje
Transportní
bezpečnostní šrouby
Ventil napouštění vody
Vypouštěcí hadice
Přívodní kabel
Transportní
bezpečnostní šrouby
Transportní
bezpečnostní šrouby
Transportní
bezpečnostní šrouby
CZ -21-
Kapitola 2 - Popis přístroje (Technická specifikace)
Provozní napětí/
frekvence
(220-240) V~/50Hz
Celkový proud
10
Tlak vody
Maximum: 1 Mpa
Minimum : 0.1 Mpa
Celkový výkon
Maximální kapacita
suchého prádla
Max. otáčky
1200
Počet programů
15
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
[[
CZ -22-
Kapitola 3 - Instalace
Odstranění transportních šroubů
Před uvedením pračky do
provozu musíte odstranit
transportní šrouby umístěné
v zadní části pračky. Pokud
nebudou šrouby odstraněny,
mohou způsobit silné vibrace a hluk. Poruchy
způsobené spuštěním
pračky s instalovanými
transportními šrouby nejsou
předmětem záruky.
X4
Pomocí odpovídajícího klíče
uvolněte šrouby otáčením
proti směru hodinových ručiček.
CZ -23-
X4
Kapitola 3 - Instalace Odstranění transportních šroubů
X4
Šrouby odstraníte jejich
vytažením.
Do otvorů po
transportních šroubech
vložte plastové záslepky,
které najdete v sáčku s
příslušenstvím.
Transportní šrouby
vyjmuté z pračky
uschovejte pro případné
další přepravní účely.
Poznámka:
Poruchyzpůsobené
spuštěním pračky
s nainstalovanými
přepravnímišrouby
nejsou předmětem
záruky.
CZ -24-
Kapitola 3 - Instalace vyrovnání pračky
Vyrovnání pomocí nastavitelných nožiček
• Pračku nestavte na koberce ani podobné
povrchy abyste nebránili ventilaci.
• Aby vaše pračka pracovala tiše a bez
vibrací, měli byste ji umístit na rovný,
neklouzavý a pevný povrch.
• Vyrovnání pračky můžete upravit pomocí
nastavitelných nožiček.
• Uvolněte plastovou matici.
• Upravte vyšroubováním nožek směrem
nahoru nebo dolů.
• Po vyrovnání pračky plastovou matici
opět dotáhněte jejím vyšroubováním nahoru.
• Nikdy pračku nevyrovnávejte na
nerovném povrchu pomocí kartonu,
dřevěného kolíku apod., které by
jste vložili pod nožičky.
• Když myjete podlahu pod pračkou,
dávejte pozor aby vaše pračka zůstala
stabilní.
CZ -25-
X4
CZ -25-
Kapitola 3- Instalace Elektrické připojení
• Technické specifikace vaší pračky:220–
240V~50Hz.
• K napájecímu kabelu vaší pračky je připojena
speciální uzemňovací zástrčka.
Tuto zástrčku musíte zcela zasunout do uzemněné
zásuvky (s 10 A). Pojistka elektrického vedení, ke kterému
je pračka připojena, by měla být 10 A. Pokud takové zásuvky a pojistky doma nemáte, nechte si je instalovat kvalifikovaným elektrikářem.
• Naše společnost neručí za jakékoliv škody způsobené
použitím pračky bez uzemnění.
Poznámka: Provoz pod nízkým napětím
způsobí, že životnost a výkonnost
spotřebiče bude snížena.
CZ -26-
Kapitola 3 - Instalace připojení vody
• Aby ve spojích nedocházelo k únikům vody,
obsahuje souprava s hadicemi i 1 těsnění (pro
pračky s přívodem studené vody) nebo 2 těsnění
(pro pračky s přívodem teplé a studené vody).
Tato těsnění instalujte na konec přívodní hadice
připojené ke kohoutku.
• Přívodní hadice připevněte k 3/4 “ vodovodnímu
kohoutku se závitem.
• Hadici s bílým koncem připojte k přívodnímu
ventilu s bílým filtrem a hadici s červeným koncem
připojte k přívodnímu ventilu s červeným filtrem
(druhé zmíněné platí pro pračky s připojením
teplé a studené vody). Dotáhněte plastové části
připojení rukou. Bezpečnější připojení vám zajistí
kvalifikovaný instalatér.
• Tlak vody 0,1 - 1 MPa vašeho vodovodu vám
zajistí efektivnější chod vaší pračky (tlak 0,1 MPa
představuje při plně otevřeném kohoutku průtok
více než 8 litrů vody za 1 minutu).
• Po dokončení připojení úplným otevřením
přívodu vody zkontrolujte, zda spoje netečou.
CZ -27-
3/4”
10 mm
• V závislosti na funkcích vaší pračky je pračka
vybavena buď jedním přívodem vody (studená),
nebo dvěma přívody (studená/teplá). Hadice s
bílým koncem je určena pro přívod studené vody
a hadice s červeným koncem je určena pro přívod
teplé vody (na pračkách s přívodem teplé a studené vody).
Kapitola 3 - Instalace připojení vody
• Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou ohnuté, zlomené nebo
prasklé.
• Pokud má pračka dvojitý přívod vody (na studenou a teplou
vodu), teplota teplé vody by měla být maximálně 70 °C.
Poznámka: Používejte jen nové přívodní hadice k vaší
pračce. Nikdy nepoužívejte staré a poškozené hadice.
• Konec vypouštěcí hadice můžete nasadit přímo na
odpadový otvor nebo speciální koncovku připevněnou
k odpadu umyvadla.
• Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici prodloužit
jejím nastavováním.
• Vypouštěcí hadici nevkládejte do nádoby, kbelíku ani
umyvadla.
• Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou ohnuté,
zkroucené, prasklé nebo příliš natažené.
• Vypouštěcí hadice by měla být instalována ve výši
min. 60 cm a max.100 cm nad zemí.
~ 95 cm
~ 140 cm
~ 95 cm
˜ 150 cm
˜ 95 cm
CZ -28-
0 – max. 100 cm
~ 145 cm
.DSLWROD 4 - Popis ovládacího panelu
Otočný volič programů
Panel s displejem
Zásuvka na prací prášek
CZ -29-
.DSLWROD 4 - Instrukce k ovládacímu panelu
(Zásuvka na prací prostředky)
Pokud budete používat tekutý prací prostředek, je nutné
použít dávkovač tekutého
prostředku (ten se nachází v
příslušenství pračky).
Tekuté prací prostředky můžete
použít pro všechny prací programy bez předpírky. Dávkovač
vložte do oddělení pro hlavní
praní - viz obr. č.1; a podle potřeby nalijte tekutý prací
prostředek. Nepřekračujte rysku
maxima. Vždy vyjměte nástavec,
pokud budete používat sypký
prací prostředek.
Dávkovač tekutého prostředku
Přihrádka pro prací
prostředek na hlavní praní
Přihrádka na aviváž
Přihrádka na prací
prostředek pro předpírku
Odměrka na prací
prostředek
REUþ
3ĜtVOXãHQVWYtVHPĤåHPČQLWY]iYLVORVWLQDPRGHOX
CZ -30-
.DSLWROD 4 - Instrukce k ovládacímu panelu
(Zásuvka na prací prostředky)
Přihrádky (oddělení)
Přihrádka na hlavní praní
Do této části zásuvky vkládejte
pouze prací prostředek (tekutý
nebo prášek), odstraňovač vodního kamene apod. Při použití
tekutého pracího prostředku
použijte dávkovač tekutého prostředku.
Ten se nachází v příslušenství pračky.
Přihrádka na aviváž
V této části používejte pouze aviváž
(doporučujeme používat množství a typ
aviváže podle instrukcí výrobce aviváže
a prádla). Občas mohou zbytky aviváže
zůstat v přihrádce. Je to tím, že aviváž má
vysokou viskozitu - je velmi hustá.
Abyste tomu zabránili, doporučujeme používat
méně viskózní (tzn. lepkavou) aviváž nebo ji
můžete zředit vodou.
Přihrádka pro předpírku
Tuto část naplňte pouze v případě,
že byla vybrána funkce předpírky.
Doporučujeme tuto funkci používat
pouze u silně zašpiněného prádla.
Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na výrobku.
CZ -31-
.DSLWROD 4 - Instrukce k ovládacímu panelu
(Zásuvka na prací prostředky)
• Pomocí voliče programů zvolte program, ve kterém chcete
vyprat vaše prádlo.
• Výběr programu můžete provádět otáčením voliče
programů oběma směry.
• Při nastavování dbejte na to, aby byl symbol na voliči
programů přesně na vámi vybraném programu praní.
CZ -32-
KAPITOLA 4. SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍM
PANELEM (ELEKTRONICKÝ DISPLEJ)
Elektronický displej
Zobrazení hladiny vody
Digitální displej
Displej s funkcemi
Doplňková funkce
symbol
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítko Doplňková funkce
Doplňková funkce
Opožděný start
Tlačítko nastavení
rychlosti otáček
Tlačítko nastavení teploty vody
Na elektronickém displeji lze zobrazit teplotu praní, rychlost
otáček při ždímání, čas, kdy pračka dokončí praní, doplňkové
funkce, které jste vybrali a to, v jaké fázi se vybraný program
máchání,
ždímání).
předpírka/praní,
nachází (
Kromě toho, elektronický displej vás upozorní pomocí kombinace
LED na svém displeji, pokud dojde k selhání pračky a upozorní
vás na dokončení pracího cyklu, na displeji se v takovém případě
zobrazí "END" (KONEC), a to jakmile vámi zvolený program skončí.
CZ -33-
KAPITOLA 5. Příprava před praním prádla (Třídění prádla)
• Na vašem prádle se nachází štítek s pracími symboly . Perte a sušte prádlo podle
specifických symbolů na štítku prádla.
• Prádlo rozdělte podle typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna apod.), teploty při praní
(studená, 30, 40, 60, 90) a úrovně zašpinění (mírně zašpiněné, normálně zašpiněné,
velmi zašpiněné).
• Nikdy neperte bílé prádlo spolu s barevným.
• Vaše nové barevné prádlo může pustit barvu, proto jej perte samostatně.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy, zda v nich nezůstaly nějaké
předměty. Tím zabráníte možnému poškození oblečení i pračky.
Jakékoliv poruchy pračky v důsledku vniknutí cizích
předmětů do pračky, nebudou podléhat záruce.
• Zapněte zipy a knoflíky na prádle.
• Ze záclon a závěsů odstraňte plastové nebo kovové háčky nebo je vložte do
pracího sáčku a sáček zavažte.
• Oděvy, jako jsou kalhoty, pletené oblečení, trička a tílka, otočte naruby.
• Malé kousky, jako jsou ponožky a kapesníky perte v pracím sáčku.
Vhodné pro bělení
Nepoužívejte bělení.
Normální praní
Maximální teplota žehlení je
150 °C
Maximální teplota žehlení je
200 °C
Nesmí se žehlit.
Možnost chemického čištění
Nesmí být chemicky čištěno.
Sušte na ploché podložce.
Věste po odstředění.
Sušte pověšené.
Neždímejte.
Čistění pouze perchlorem,
plynem, alkoholem nebo R113.
Čistění pouze perchlorem,
plynem, alkoholem nebo R113.
Chemické čištění se všemi
druhy prostředků
CZ -34-
KAPITOLA 5. Příprava před praním prádla
(Vložení prádla do pračky)
• Otevřete dvířka pračky.
• Prádlo rozložte rovnoměrně do pračky.
POZNÁMKA:Maximálníkapacita vloženého
prádla se liší v závislosti na typu prádla,
míře zašpinění, vybraném programu atd.
Nepřekračujte maximální kapacitu vloženého
prádla uvedenou v tabulce programů.
You can take the following table of weights as an example.
Typ prádla
Hmotnost (g)
Ručník
200
Prostěradlo
500
Župan
1200
Povlak na peřinu
700
Povlak na polštář
200
Spodní prádlo
100
Ubrus
250
• Každý kus vložte samostatně.
cvaknutí
• Při zavírání dvířek pračky dávejte pozor, aby se
do dvířek nezachytilo žádná prádlo.
• Zatlačte dvířka pračky tak, aby bylo slyšet zacvaknutí
• Pokud nebudou dvířka pračky správně zavřená, prací program
se nespustí.
CZ -35-
KAPITOLA 5. Příprava před praním prádla
(Dávkování pracího prostředku)
Množství pracího prostředku, které použijete do pračky,
závisí na následujících kritériích:
• Spotřeba pracího prostředku se mění spolu s mírou
zašpinění prádla. Na mírně špinavé prádlo nepoužívejte
předpírku a do přihrádky 2 zásuvky na prací prostředky vám
postačí malé množství pracího prostředku.
• Funkci předpírky používejte pouze pro silně znečištěné
prádlo. Pro nadměrně špinavé prádlo zvolte program s
předpírkou, nasypte 1/4 odměrky pracího prostředku
do přihrádky 1 na prací prostředky a zbývající množství
odměrky nasypte do přihrádky 2.
• V pračce používejte prací prostředky určené speciálně pro
automatické pračky. Dávkování prostředku
je uvedeno na jeho obalu.
• Při zvýšené tvrdosti vody se rovněž zvyšuje množství
pracího prostředku nezbytné pro praní.
• Při zvýšeném množství prádla se rovněž zvyšuje množství
pracího prostředku nezbytné pro praní.
• Aviváž nalijte do přihrádky na aviváž v zásobníku na prací
prostředky. Nepřekračujte rysku MAX. V opačném případě
vyteče aviváž sifonem do vody používané pro praní.
• Velmi hustou aviváž byste před nalitím do přihrádky měli
zředit vodou. Hustá aviváž by jinak mohla ucpat sifon a
zabránit tak napuštění aviváže do pračky.
• Tekuté prací prostředky můžete použít pro všechny prací
programy bez předpírky. Dávkovač tekutého prostředku vložte
do 2. oddělení určeného pro hlavní praní a podle potřeby
nalijte tekutý prací prostředek.
(*)Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na modelu
CZ -36-
KAPITOLA 5. Příprava před praním prádla (Ovládání pračky)
• Pračku zapojte do zásuvky
• Otevřete přívod vody
• Otevřete dvířka na pračce
• Vložte prádlo do pračky
• Zatlačte dvířka pračky tak, aby bylo slyšet zacvaknutí
Výběr programu
Zvolte program a přídavné funkce odpovídající vašemu prádlu pomocí
voliče programů.
Doplňkové funkce
Před spuštěním programu můžete doplnit
program o doplňkové funkce.
Temperature Spin Speed Delay Timer Auxiliary
Function
Selection
Start/Pause
• Stiskněte příslušné tlačítko doplňkové funkce.
• Na displeji se rozbliká symbol doplňkové funkce. Doplňková funkce, kterou
jste zvolili bude aktivována.
• Pokud symbol doplňkové funkce jen krátce zabliká, není funkce dostupná.
Důvody neaktivace doplňkové funkce:
• Doplňkové funkce nejsou kompatibilní sevšemi programy.
• Na výběr doplňkové funkce je pouze omezený čas.
• Vzájemná kombinace doplňkových funkcínení dostupná u všech
programů.
Systém detekce poloviční náplně
Pračka je vybavena systémem detekce poloviční náplně bubnu.
Pokud vložíte do bubnu pračky poloviční náplň nebo méně prádla, než je
maximální množství, pračka automaticky tuto skutečnost zjistí a zkrátí čas
pracího cyklu, včetně snížení spotřeby vody i energie.
CZ -37-
KAPITOLA 5: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ PRÁDLA
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
1- Výběr teploty
Pomocí tlačítka nastavení teploty lze
nastavit teplotu praní.
Temperature Spin Speed Delay Timer Auxiliary
Function
Selection
Po zvolení programu praní se
automaticky na digitálním displeji
zobrazí přednastavená teplota daného
programu.
Start/Pause
Výběr teploty
Opakovaným stiskem tlačítka nastavení
teploty můžete snížit teplotu až na
studenou vodu.
Temperature Spin Speed Delay Timer Auxiliary
Function
Selection
Pokud jste omylem přešli požadovanou
teplotu, opakovaným stisknutím tlačítka
nastavení teploty ji můžete znovu vybrat.
CZ -38-
Start/Pause
KAPITOLA 5: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ PRÁDLA
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
2- Výběr rychlosti odstřeďování
Rychlost otáček při odstřeďování
můžete upravit pomocí tohoto tlačítka.
Výběr
rychlosti
odstřeďování
Po výběru programu se na displeji zobrazí přednastavená rychlost otáček
odstřeďování.
Opakovaným stiskem tlačítka
odstřeďování můžete změnit nastavenou
rychlost otáček.
Pokud jste omylem přešli požadovanou
hodnotu otáček, opakovaným stisknutím
tlačítka nastavení odstředění ji můžete
znovu vybrat.
CZ -39-
Temperature Spin Speed Delay Timer Auxiliary
Function
Selection
Start/Pause
Temperature Spin Speed Delay Timer Auxiliary
Function
Selection
Start/Pause
KAPITOLA 5: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ PRÁDLA
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
3- 2GORåHQêVWDUW
Použitím této doplňkové funkce můžete
nastavit čas, kdy vaše pračka začne prát.
Tento čas se může pohybovat v rozmezí
hodiny až 23 hodin.
Teplota
Výběr
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy
Doplňková
Funkce
Start/Pauza
Časovač prodlevy
Použití doplňkové funkce RGORåHQpKR
startu:
- Jednou stiskněte tlačítko opožděného startu.
- Na elektronickém displeji se zobrazí "1 h". - Na
elektronickém displeji se rozbliká symbol .
- Stiskněte tlačítko opožděného startu, dokud
se nezobrazí čas, v který chcete opožděný start
spustit.
- Abyste aktivovali funkci opožděného startu u
vybraného programu, můžete stisknout tlačítko
libovolné doplňkové funkce, s výjimkou tlačítka
"Start/Pauza".
Pokud jste přeskočili nastavení opožděného startu, můžete ho
nastavit stisknutím tlačítka opožděného startu.
Chcete-li časovou prodlevu zrušit, stiskněte tlačítko časové
symbol přestane na elektronickém displeji
prodlevy jednou.
blikat.
Chcete-li spustit funkci opožděného startu, je třeba vaši pračku
spustit stisknutím tlačítka Start/Pauza.
CZ -40-
KAPITOLA 5: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ PRÁDLA
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
4- Snadné žehlení (*)
Díky této funkci můžete nastavit, že prádlo, které po ukončení pracího cyklu vyjmete z pračky, bude méně zmačkané.
Když stisknete funkci snadného žehle ní, na elektronickém displeji se zobrazí
.
symbol
5 - $QWLDOHUJLFNêSURJUDP (*)
U tohoto programu bude vaše pračka
máchat prádlo několikrát.
Některé modely jsou vybaveny
antialergenní funkcí. Po jejím zvolení se
na displeji zobrazí symbol
.
(*) Závisí na modelu
CZ -41-
Teplota
Výběr
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy
Snadné žehlení
Start/Pauza
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy
Protialergická
funkce
Start/Pauza
Snadné
žehlení
Teplota
Výběr
$QWLDOHUJLFNi
IXQNFH
KAPITOLA 5: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ PRÁDLA
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
6- Rychlé praní (*)
Tato funkce zkrátí prací program.
funkce je vhodná pouze pro mírně
znečištěné prádlo. Lze ji použít
pouze u některých pracích programů.
V případě, že do pračky vložíte 50 a
méně % prádla určeného pro zvolený
program, můžete zkrátit dobu trvání
programu. Pračka zároveň automaticky
sníží spotřebu elektrické energie a vody.
Teplota
Výběr
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy
Rychlé
Praní
Start/Pauza
Rychlé praní
7- Předpírka (*)
V případě velmi špinavého prádla můžete
použít funkci předpírky.
Teplota
Výběr
Při použití této funkce musíte nasypat
prací prášek do přední přihrádky v přední
zásuvce.
(*) Závisí na modelu
CZ -42-
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy
Předpírka
Start/Pauza
KAPITOLA 5: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ PRÁDLA
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8- Extra máchaní (*)
Pomocí této funkce můžete nastavit
doplňkové máchání. Funkci aktivujete
stisknutím tlačítka a na displeji se
rozsvítí symbol
.
Výběr
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy TeplotaExtra máchání
Start/Pauza
Extra máchání
9- Tlačítko Start/pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza můžete
vybraný program spustit nebo pozastavit
spuštěný program. Pokud pračku přepnete do pohotovostního režimu, na displeji
se rozbliká kontrolka Start/Pohotovostní
režim.
Teplota
Výběr
Start/
Pohotovostní režim
(*) Závisí na modelu
CZ -43-
Rychlost ždímání
Časovač prodlevy
Předpírka
Start/Pauza
KAPITOLA 5. PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA
PRANÍ (DĚTSKÝ ZÁMEK)
'ČWVNê]iPHN
Abyste předešli tomu, že program bude ovlivněn náhodným
stisknutím tlačítek nebo že dojde ke stisknutí tlačítka během
provozu pračky, máte k dispozici dětský zámek.
Dětský zámek se aktivuje v případě stisknutí obou doplňkových funkcí 3 a 4 najednou po dobu delší než 3 sekundy.
Odložený
start
Teplota
Výběr
Rychlost ždímání
Rychlé
praní
Časovač prodlevy
Doplňková
funkce
Start/Pauza
Při aktivaci se na displeji rozbliká symbol "CL".
Je-li během aktivace dětského zámku stisknuto libovolné
tlačítko, na elektronickém displeji se rozblikají LED doplňkových funkcí.
Je-li dětský zámek aktivovaný a je spuštěný některý z programů, kolečko pro volbu programů se přepne do pozice
"O" a vybere se jiný program, dříve vybraný program pokračuje tam, kde skončil.
Chcete-li ho deaktivovat, bude stačit, když stisknete stejná
tlačítka na dobu delší než 3 sekundy. Je-li dětský zámek deaktivovaný, symbol "CL" na elektronickém displeji se vypne.
CZ -44-
KAPITOLA 5. PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA
NA PRANÍ (ZRUŠENÍ PROGRAMU)
11 - Zrušení programu
Chcete-li zrušit spuštěný program:
1- Kolečko pro volbu programů přepněte do pozice "O".
2- Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší.
3- Abyste se zbavili vody nahromaděné v pračce, přepněte
kolečko pro volbu programů na libovolný program.
4- Vaše pračka provede nezbytné vypouštění a zruší program.
5- Pračku můžete spustit výběrem nového programu.
12 - Konec programu
Vaše pračka se sama zastaví, jakmile vybraný program skončí.
- Na displeji se rozbliká "END" (KONEC).
Teplota
Výběr
Rychlost
ždímání
Časovač prodlevy
Doplňková
funkce
Start/Pauza
- Můžete otevřít dveře pračky a vyjmout prádlo.
- Dveře pračky nechte otevřené, aby mohla vnitřní část
pračky vyschnout.
- Kolečko pro volbu programů přepněte do pozice "O".
- Pračku odpojte ze sítě.
- Vypněte přívod vody.
CZ -45-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
BAVLNA 90°
Teplota praní (°C)
90°
Maximální kapacita suché4,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
Typ prádla/Popis
168
Velmi špinavé, bavlněné a lněné
prádlo. (Spodní prádlo, povlečení,
ubrusy, ručníky (max. 3,0 kg), atd.)
Předpírka - Bavlna
Teplota praní (°C)
60°
Maximální kapacita suché4,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 1&2
Trvání programu (min.)
156
Typ prádla/Popis
Špinavá bavlna a lněný textil.
(Spodní prádlo, povlečení, ubrusy,
ručníky (max. 3,0 kg), atd.)
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -46-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
BAVLNA EKO
Teplota praní (°C)
60°
Maximální kapacita suché4,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek
2
Trvání programu (min.)
170
Typ prádla/Popis
Špinavá bavlna a lněný textil.
(Spodní prádlo, povlečení, ubrusy,
ručníky (max. 3,0 kg), atd.)
EKO 20°
Teplota praní (°C)
20°
Maximální kapacita suché2,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
96
Typ prádla/Popis
Méně špinavý bavlněný a lněný textil.
(Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 2 kg), atd.)
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -47-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
SNADNÁ PÉČE
Teplota praní (°C)
40°
Maximální kapacita suché2,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
81
Typ prádla/Popis
Velmi špinavý nebo syntetický textil.
(Nylonové punčochy, trička, halenky,
VLNA
Teplota praní (°C)
30°
Maximální kapacita suché1,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
39
Typ prádla/Popis
Vlněné prádlo s produktovými
štítky.
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -48-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
MÁCHÁNÍ
Teplota praní (°C)
Maximální kapacita suché4,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek Trvání programu (min.)
36
Typ prádla/Popis
Chcete-li prádlo máchat ještě po
dokončení pracího cyklu, můžete tento
program použít pro kterýkoli typ prádla.
Allergy Safe
Teplota praní (°C)
60°
Maximální kapacita suché2,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
182
Typ prádla/Popis
Vlněné prádlo s produktovými
štítky.
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -49-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
ŽDÍMÁNÍ
Teplota praní (°C)
Maximální kapacita suché4,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek Trvání programu (min.)
15
Typ prádla/Popis
Chcete-li prádlo vyždímat ještě po
dokončení pracího cyklu, můžete tento
program použít pro kterýkoli typ prádla.
JEMNÉ/RUČNÍ PRANÍ
Teplota praní (°C)
30°
Maximální kapacita suché1,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
87
Typ prádla/Popis
Prádlo, u kterého je doporučeno praní v
ruce nebo jemné prádlo.
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -50-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
Teplota praní (°C)
30°
Maximální kapacita suché2,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
80
Typ prádla/Popis
Sportovní oblečení
0L[ VPtãHQpREOHþHQt
Teplota praní (°C)
30°
Maximální kapacita suché,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
Typ prádla/Popis
7
Tento speciálně konstruovaný program
je určen pro praní směsi různě
barevného, běžně nošeného a
znečištěného prádla. V tomto programu
můžete prát dohromady oblečení ze
syntetiky i bavlny.
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -51-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
HALENKY / KOŠILE
Teplota praní (°C)
60°
Maximální kapacita suché2,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
103
Typ prádla/Popis
Špinavá bavlna, syntetika a
syntetické směsi, trika, halenky, lze
DENNÍ 60 min.
Teplota praní (°C)
60°
Maximální kapacita suché1,5
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
60
Typ prádla/Popis
Špinavý bavlněný, barevný a lněný textil
můžete prát při teplotě 60°C po dobu 60
Je-li v pračce doplňková funkce rychlého praní, potom pokud do pračky vložíte 2 kg prádla nebo
méně, pračka spustí automatický cyklus, který trvá 30 minut.
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -52-
KAPITOLA 6: TABULKA PROGRAMŮ
RYCHLÝ 15 min.
Teplota praní (°C)
30°
Maximální kapacita suché2,0
ho prádla (kg)
Zásuvka na prací prášek 2
Trvání programu (min.)
Typ prádla/Popis
15
Lehce znečištění, bavlněné, barevné nebo lněné prádlo můžete vyprat
za pouhých 15 minut.
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že délka praní je v porovnání s
ostatními programy kratší, je třeba snížit i množství pracího prostředku. Délka programu se zvýší, pokud pračka zjistí nestabilní
náplň. Dveře pračky můžete otevřít 2 minuty po dokončení pracího
cyklu. (Doba 2 minut nutných k otevření vaší pračky není součástí
pracího cyklu.)
POZNÁMKA: TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
CZ -53-
Kapitola -7: Údržba a čištění pračky (upozornění)!
Před čištěním a údržbou pračku
odpojte od zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
Varování: Pračka a její části mohou být
poškozeny, pokud používáte prostředky
s rozpouštědly.
Nepoužívejte prací prostředky ani aviváže
s rozpouštědly.
CZ -54-
Kapitola-7: Údržba a čištění pračky (Filtry přívodu vody)
Na konci přívodní hadice připojené ke kohoutku a na koncích
přívodních ventilů jsou filtry zabraňující pronikání nečistot a
cizího materiálu ve vodě do pračky. Pokud pračka nenapouští
dostatečné množství vody, přestože přívod vody
je otevřený, vyčistěte tyto filtry. (Doporučujeme
vyčistit filtr čerpadla jednou za 2 měsíce)
• Odpojte přívodní hadici.
• Vyjměte filtry z přívodních ventilů a omyjte je.
V případě nutnosti jemným kartáčkem.
• Rukou vyjměte filtry přívodních hadic na konci
připojování ke kohoutku i s těsněním a vyčistěte
ho.
• Po vyčištění nasaďte filtry stejným způsobem
zpět.
VAROVÁNÍ:K ucpání filtrů přívodu vody
může dojít vlivem připojení k nekvalitní
vodě nebo nedostatečné údržby apod.
Znečištěné filtry mají za následek únik vody,
který může způsobit škodu na pračce i na
majetku. Poškození způsobené nesprávnou
údržbou filtrů nejsou hrazeny v záručních
podmínkách.
CZ -55-
Kapitola -7: Údržba a čištění pračky (Filtr čerpadla)
Filtrační systém čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které
se používá pro vypouštění špinavé vody. Zajišťuje, aby se do
čerpadla nedostaly vlákna z prádla. Doporučujeme čistit filtr
čerpadla každé 2 - 3 měsíce. Filtr čerpadla vyčistíte takto:
• Na otevření krytu čerpadla můžete použít
odměrku pro prací prostředek z vaší pračky.
• Nasaďte koncový bod plastové části do mezery krytu čerpadla a potáhnutím směrem zpět
otevřete kryt čerpadla.
• Před otevřením krytu filtru před něj postavte
nádobu, do které vyteče případná zbylá voda z
pračky.
• Kryt filtru uvolněte jeho otočením proti směru
hodinových ručiček a vypusťte vodu.
Poznámka: Možná budete muset vyprázdnit
nádobu s vodou několikrát podle množství vody v
pračce.
(*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu
CZ -56-
Kapitola -7: Údržba a čištění pračky (Filtr čerpadla)
• Z filtru odstraňte veškerý cizí materiál pomocí
kartáčku. • Po vyčištění čerpadla nasaďte filtr zpět jeho
otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
• Když uzavíráte kryt čerpadla, ujistěte se, že
části na vnitřní straně krytu zapadly do děr na
přední straně panelu pračky.
• Můžete znovu nasadit kryt čerpadla v opačném
pořadí než jste ho odstranili.
VAROVÁNÍ:Protože voda v čerpadle může
být velmi horká, vyčkejte, až vychladne.
CZ -57-
Kapitola -7: Údržba a čištění pračky
(Zásuvka na prací prostředek)
Časem se mohou v zásuvce a v otvoru pračky vytvářet usazeniny z pracích prostředků. Zásuvku na prací prostředky
proto pravidelně čistěte od nahromaděných usazenin.
Zásu-vku vyjměte takto:
• Zásuvku zcela vytáhněte.
• Stiskněte víčko sifonu uvnitř zásuvky na doraz a táhněte
zásuvku, až ji vytáhnete ven.
• Zásuvku umyjte vodou a kartáčkem.
• Odstraňte usazeniny, které se nahromadily uvnitř otvoru
na zásuvku, aniž by se dostaly do pračky.
• Až zásuvka uschne, zasuňte ji zpět do pračky výše uvedeným postupem, jen v opačném pořadí.
• Nemyjte zásuvku na prací prostředky v myčce.
ýLãWČQtGiYNRYDþHWHNXWpKRSURVWĜHGNX
Vytáhněte dávkovač tekutého prostředku, tak jak je
znázorněno na obrázku a vyčistěte jej řádně od usazenin.
Čistou zásuvku instalujte zpět na své místo. Zkontrolujte,
zda je řádně vložena.
(*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu
CZ -58-
Kapitola - 8: Uzávěr sifonu násypky / Plášť pračky/Buben
Plášť pračky
Pračku čistěte zvenku vlažnou vodou a jemným
čisticím prostředkem, který nepoškodí povrchovou úpravu pláště pračky. Po opláchnutí čistou
vodou pračku otřete měkkou a suchou utěrkou.
Buben
V pračce nenechávejte žádné kovové předměty,
jako jsou jehly, svorky nebo mince. Tyto
předměty mohou způsobit vznik rezavých skvrn
na bubnu. Pokud chcete tyto skvrny eliminovat, použijte čisticí prostředek bez chlóru a
dodržte pokyny výrobce čistícího výrobku. Na
odstraňování rezavých skvrn nikdy nepoužívejte
drátěnky na nádobí ani jiné podobné brusné
prostředky.
CZ -59-
Kapitola - 9 : Řešení poruch
Veškeré nezbytné opravy pračky by měl provést autorizovaný servis. Pokud je nutné vaši pračku opravit nebo nejste
schopni poruchu odstranit pomocí níže uvedených informací:
•
•
Pračku odpojte od zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
Porucha
Možná příčina
Je odpojená od zásuvky.
Je spálená pojistka.
Nestiskli jste tlačítko
Start / pauza.
Start/pause button
Vaše pračka nefunguje. not pressed.
Volič programů je
v poloze STOP
(vypnuto).
Způsob
odstranění
Zapojte zástrčku do zásuvky.
Vyměňte pojistku.
Stiskněte tlačítko Start
Stiskněte tlačítko
Start/pauza.
Volič programů
přepněte do
požadované polohy.
Nejsou dovřená dvířka Zavřete dvířka pořádně.
Měli byste slyšet, jak
pračky.
cvaknou.
Je uzavřen přívod vody. Otevřete přívod vody.
Zkontrolujte
Může být ohnutá
přívodní hadici.
přívodní hadice.
Pračka nenapouští
vodu
Přívodní hadice
je ucpaná.
Vyčistěte filtry přívodní
hadice. (*)
Filtr přívodního
ventilu je ucpaný.
Vyčistěte filtry
přívodního ventilu. (*)
Nejsou dovřená dvířka
pračky.
Zavřete dvířka
pořádně. Měli byste
slyšet, jak cvaknou.
(*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”
CZ -60-
Kapitola - 9 : Řešení poruch
Porucha
Pračka
nevypouští vodu.
Vypouštěcí hadice
je ucpaná
nebo ohnutá.
Zkontrolujte
vypouštěcí hadici.
Filtr čerpadla je
ucpaný.
Vyčistěte filtr
čerpadla. (*)
Prádlo v pračce
není rovnoměrně
uloženo
Rozložte prádlo v
pračce rovnoměrně
Pračka není vyrovnaná.
Neodstranili jste
transportní šrouby.
Pračka vibruje.
Způsob
odstranění
Možná příčina
Vyrovnejte pračku. (**)
Odstraňte transportní
šrouby. (**)
V bubnu je malé
množství prádla.
Toto pračku nijak
nepoškodí.
Pračka je přeplněná
nebo je prádlo
nerovnoměrně
rozprostřené.
Nevkládejte
více prádla, než
je doporučené
množství, a ujistěte
se, že je prádlo
rovnoměrně vloženo
do pračky.
Pračka se opírá o zeď
Vyvarujte se instalace
pračky tak, že se bude
opírat o stěnu. Při
instalaci pračky
nechte mezi ní a
stěnou minimálně
2 cm volného prostoru.
(*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”
(**) Viz také kapitola “Instalace spotřebiče”
CZ -61-
Kapitola - 9 : Řešení poruch
Porucha
V zásuvce na prací
prostředky je nadměrné
množství pěny.
Neuspokojivý
výsledek praní.
Možná příčina
Použili jste nesprávné
množství pracího
prostředku.
Způsob
odstranění
Snižte dávkování
pracího prostředku.
Nevhodný prací
prostředek.
V pračce používejte
pouze prací prostředky
určené pro
automatické pračky.
Míra zašpinění
prádla neodpovídá
vámi vybranému
programu
Vyberte program
vhodný pro danou
míru zašpinění vašeho
prádla. (Více informací v
tabulce programů.)
Nedostatečné
množství pracího
prostředku.
Použijte množství
pracího prostředku podle míry zašpinění.
Překročili jste maximální doporučené
množství vloženého
prádla do bubnu.
Množství prádla vložené
do pračky by nemělo
překročit maximální
kapacitu pračky.
CZ -62-
Kapitola - 9 : Řešení poruch
Možná příčina
Způsob
odstranění
Voda je příliš tvrdá
(znečištěná, vápenatá
atd.)
Použijte množství
pracího prostředku
podle instrukcí výrobce
pracího prostředku.
Prádlo je do
pračky vloženo
nerovnoměrně.
Vložte prádlo do
pračky správně a
rovnoměrně
Voda je z pračky
vypuštěna ihned po
jejím napuštění.
Konec vypouštěcí
hadice je podle
pračky příliš nízko.
Vypouštěcí hadici
umístěte do odpovídající výšky.
Během praní není
v bubnu vidět
vodu.
Nejde o poruchu.
Voda je v části
bubnu, kterou není
vidět.
Porucha
Neuspokojivé
výsledky praní.
Na prádle jsou
zbytky pracího
prostředku.
Na prádle jsou
šedé skvrny
Na prádle se
mohou objevit
zbytky pracího
prostředku v
podobě bílých
skvrn.
Tyto skvrny mohou
být způsobeny olejem,
krémem nebo mastí.
CZ -63-
Nastavením pračky
spusťte program
doplňkového máchání
nebo zkontrolujte, zda
v pračce není více
prádla než je
maximální možné
naplnění. Při dalším
praní upravte množství
nadávkovaného pracího
prostředku.
Při příštím praní použijte
maximální možné
množství pracího
prostředku stanovené
jeho výrobcem.
Kapitola - 9 : Řešení poruch
Porucha
Neproběhne
odstřeďování
nebo je výsledek
odstřeďování
neuspokojivý.
Možná příčina
Nejde o poruchu.
Aktivoval se systém
nevyvážené náplně.
CZ -64-
Způsob
odstranění
Systém kontroly
nevyvážené náplně se
snaží prádlo v bubnu
rovnoměrně rozložit.
Odstředění se spustí,
jakmile bude prádlo
rovnoměrně rozloženo.
Při dalším praní
rozprostřete prádlo
v bubnu pračky
rovnoměrně.
Kapitola - 10: Automatický systém detekce poruch,
co je třeba udělat
Vaše pračka je vybavena systémy, které během praní
neustále kontrolují správný průběh a v případě jakékoliv
poruchy zajistí nezbytná opatření a zároveň vás na
poruchu upozorní.
Chybový kód
Wash
E01
Rinse
E02
Rinse
Možná
příčina
Co je třeba
udělat
Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně
zavřena. Pokud problém přetrvává,
vypněte pračku, odpojte přívodní
kabel ze síťové zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.
Dvířka na
pračce jsou
otevřená.
V bubnu je málo
vody. Tlak vody je
příliš nízký.
End
Wash
E03
Rinse
End
Wash
Rinse
E04
Zcela otevřete kohoutek. Mohlo dojít
k přerušení dodávky vody. Pokud
problém přetrvává, vypněte pračku,
odpojte přívodní kabel od síťové
zásuvky a kontaktujte autorizovaný
servis.
Čerpadlo je
poškozeno, filtr
čerpadla je ucpaný
nebo elektronika
čerpadla je nefunkční.
Vyčistěte filtr čerpadla
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis. (*)
V pračce je
nadměrné množství
vody.
Pračka vodu automaticky vypustí.
Po vypuštění vody pračku
vypněte a odpojte od zásuvky.
Zavřete přívod vody a obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
(*) Viz také kapitola “ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ”
CZ -65-
Kapitola - 11: Praktické informace
Alkoholické nápoje: Skvrnu nejdříve předeperte ve studené vodě, potom ji potřete
glycerinem a vodou a opláchněte roztokem vody a octa.
Leštidlo na boty: Skvrnu nejdřív zlehka vydrhněte pracím prostředkem, aniž byste
poškodili tkaninu, a opláchněte. Nepustí, potřete ji roztokem z jednoho dílu čistého
alkoholu (96 stupňů) a 2 dílů vody a následně ji vyperte ve vlažné vodě.
Čaj a káva: Část prádla se skvrnou napněte na vršek nádoby a vypláchněte v
conejteplejší vodě, kterou vaše prádlo snese. Pokud je to pro vaše prádlo vhodné,
vyperte skvrnu v louhu.
Čokoláda a kakao: Nechte vaše prádlo ve studené vodě a vydrhněte mýdlem nebo
pracím prostředkem, pak vyperte ve vodě s takovou teplotou, jakou vaše prádlo
snese. Pokud na prádle stále zůstává mastná skvrna, omyjte ji peroxidem vodíku
(3% roztok)
Kečup: Po oškrábání zaschlých zbytků, aniž byste vaše prádlo poškodili, nechte
jej namočené asi 30 minut ve studené vodě a vyperte pracím prostředkem.
Vývar, vejce: Odstraňte zaschlé zbytky a otřete houbou nebo měkkým hadříkem
namočeným ve studené vodě. Potřete pracím prostředkem a vyperte zředěným
louhem.
Mastné a olejové skvrny: Nejdříve otřete zbytky. Skvrnu potřete pracím prostředkem
a následně vyperte ve vlažné mýdlové vodě.
Hořčice: Nejdříve skvrnu potřete glycerinem. Potřete pracím prostředkem a
následně vyperte. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji alkoholem (na syntetiku a
barevné prádlo použijte roztok 1 dílu alkoholu a 2 dílů vody).
Ovoce: Část prádla se skvrnou napněte na vršek nádoby a polijte studenou vodou.
Na skvrnu nelijte horkou vodu. Polijte studenou vodou a glycerinem. Vyčkejte
1 - 2 hodiny a pokapejte bílým octem, poté opláchněte.
Skvrny od trávy: Potřete skvrnu pracím prostředkem. Pokud to tento typ prádla
umožňuje, vyperte skvrnu v louhu. Vlněné oděvy potřete alkoholem (na barevnou
použijte směs 1 dílu čistého alkoholu a 2 dílů vody).
Olejové barvy: Skvrny byste měli odstranit před jejich zaschnutím pomocí ředidla.
Pak je potřete pracím prostředkem a vyperte.
Skvrny od opálení: Pokud to vaše prádlo umožňuje, můžete do vody na praní
přidat louh. U vlněného prádla byste měli skvrnu přikrýt utěrkou navlhčenou v
okysličené vodě, přes to položte suchou utěrku a skvrnu vyžehlete. Po vymáchání
byste měli prádlo řádně vyprat.
Krev: Nechte prádlo přibližně 30 minut ve studené vodě. Pokud skvrna nezmizí,
namočte do roztoku vody a čpavku (3 lžíce čpavku na 4 litry vody) asi na 30 minut.
Smetana, zmrzlina a mléko: Nechte vaše prádlo ve studené vodě a potřete skvrnu
pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji louhem ve správném poměru
pro daný typ tkaniny (nepoužívejte louh na barevné prádlo).
Hlína: Skvrny od hlíny odstraňte co nejdříve. Vyperte ji pracím prostředkem a
pokud nezmizí, potřete ji okysličenou vodou (v poměru 3 %).
Inkoust: Skvrnu namočte do studené vody a počkejte, až se inkoust ve vodě rozpustí.
Pak skvrnu potřete vodou s citronovou šťávou a pracím prostředkem, vyčkejte asi 5
minut a vyperte.
CZ -66-
ÒVSRUDHQHUJLH
Spotřeba energie a vody se může lišit v závislosti na tlaku
vody, tvrdosti vody, teploty vody, teploty okolí,
množství prádla, výběru doplňkových funkcí, výkyvů napětí.
Pro snížení spotřeby energie a vody
perte prádlo doporučenou kapacitou pro zvolený program.
Méně znečištěné prádlo nebo prádlo pro denní nošení perte v
krátkých programech.
Čistěte pračku pravidelně jednou za 2 - 3 měsíce.
CZ -67-
ČÁST 10: INFORMAČNÍ LIST
Informační list
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Informační list
Obchodní značka Philco:
ENERG
eнepгия · ενεργεια
Y IJA
IE
IA
PLDSA 1241 Chiva
A +++
A ++
A+
A
B
C
D
A+
139
kWh/annum
kg
8360
L/annum
4,0
kg
58dB
ABCDEFG
2010/1061
•
Program číslo 3
78dB
ŶĂēŬĂ
Prodejní ŽnjŶĂēĞŶş
Kapacita (Bavlna 60° plná náplň)
Energetická třída
Spotřeba energie (kWh/rok)*
Spotřeba vody (L/rok)**
Účinnost odstřeďování
Hlučnost při praní(dB(A))
Hlučnost při odstřeďování(dB(A))
Max otáčky odstřeďování(ot./min.)***
Zbytková vlhkost(%)***
Spotřeba energie (bavlna 60°plná náplň) (kWh/cyklus)
Spotřeba energie (bavlna 60°poloviční náplň) (kWh/cyklus)
Spotřeba energie (bavlna 40°poloviční náplň) (kWh/cyklus)
Spotřeba vody (bavlna 60°plná náplň) (L/cyklus)
Spotřeba vody (bavlna 60°poloviční náplň) (L/cyklus)
Spotřeba vody (bavlna 40°poloviční náplň) (L/cyklus)
Spotřeba energie (ve stavu "vypnuto") (W)
Spotřeba energie (v "pohotovostním" stavu) (W)
Délka programu (min) (Bavlna 60°plná náplň)
Délka programu (min) (Bavlna 60°poloviční náplň)
Délka programu (min) (Bavlna 40°poloviční náplň)
Philco
W>^ϭϮϰϭŚŝǀĂ
4,0
A+
139
8360
B
58
78
1200
53
0,76
0,66
0,57
39
37
37
0,50
1,00
170
145
140
;ĂǀůŶĂŬŽͿ jsou standardní prací programy, kterým odpovídají informace na etiketách,
ƚLJƚŽprogramy jsou vhodné pro praní bavlněného oblečení a jsou nejefektivnější ve spotřebě energie a vody
•
Aktuální teplota vody se může lišit od teploty deklarované v názvu programu
•
Délka programu, spotřeba energie a vody se mohou lišit v závislosti na náplni prádla, jeho váze a typu, volbě
extra funkcí, teplotě napouštěné vody i okolí
•
•
Doporučujeme používat tekutý čistící prostředek pro mycí programy na nízké teploty.
Dávka čistícího prostředku se liší v závislosti na objemu prádla a na stupni jeho znečištění. Pro dávkování
čistícího prostředku následujte, prosím, doporučení výrobce.
*
Na základě 220 standardních pracích cyklů, při programech Bavlna 60°C a 40°C při plné a poloviční náplni a
spotřeby ve stavech s nízkým odběrem energie . Aktuální spotřeba energie záleží na způsobu využívání
spotřebiče
**
Na základě 220 standardních pracích cyklů, při programech Bavlna 60°C a 40°C při plné a poloviční náplni.
Aktuální spotřeba vody záleží na způsobu využívání spotřebiče
***
Na základě výsledků testů při standardních programech 60°C Bavlna při plné a poloviční náplni a při
standardním programu 40°C Bavlna při poloviční náplni
CZ -68-
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
CZ -69Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.
2017
Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
PHILCO
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC
is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.
52229655
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement