Philco POB 18 XP Fully sensor-controlled built-in oven Používateľská príručka

Philco POB 18 XP Fully sensor-controlled built-in oven Používateľská príručka
VESTAVĚNÁ
ELEKTRICKÁ TROUBA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
POB 18 XP
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si
prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.
OBSAH
ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.................................................................................................. 2
ČÁST 2: POPIS PRODUKTU............................................................................................................................... 6
ČÁST 3: POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ................................................................................................................... 7
ČÁST 4: PŘÍSLUŠENSTVÍ................................................................................................................................. 10
ČÁST 5: INSTALACE........................................................................................................................................ 12
A) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALACI................................................................................................. 12
B) TECHNICKÉ VÝKRESY PRO INSTALACI....................................................................................................... 14
ČÁST 6: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA............................................................................................................................ 15
ČÁST 7: INFORMAČNÍ LIST............................................................................................................................. 16
CZ - 1
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Přejeme si, abyste byli spokojeni s množstvím jeho funkcí a výhod. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uschovejte tuto
příručku na bezpečném místě pro budoucí použití. Zajistěte, aby se s touto příručkou dobře seznámily také
další osoby, které budou tento produkt používat.
VAROVÁNÍ
• Při prvním zapnutí této trouby můžete ucítit
nepříjemný zápach. Jeho příčinou je pojivo
použité pro izolační panely v troubě. Pro vyčištění
olejových nečistot uvnitř trouby prosím zapněte
nový prázdný produkt na 90 minut s funkcí
konvenčního ohřevu (klasického pečení) na 250 °C.
• Během prvního použití je zcela normální, že se
objeví slabý kouř a ucítíte mírný zápach. Pokud
k tomu dojde, stačí před vložením potravin do
trouby počkat na zmizení zápachu.
• Používejte prosím tento produkt v otevřeném
prostředí.
• Spotřebič a jeho přístupné části se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se prvků trouby zajišťujících ohřev. Děti mladší 8 let musí být v blízkosti
spotřebiče neustále pod dozorem.
CZ - 2
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
• Pokud dojde k prasknutí povrchu, vypněte spotřebič, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumějí nebezpečím hrozícím při
nesprávném používání. Děti si nesmějí s tímto
spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí
provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
• Během provozu se spotřebič silně zahřívá. Nedotýkejte se prvků uvnitř trouby zajišťujících ohřev.
• Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti
zapnuté trouby, zejména při zapnuté funkci grilu.
• Zajistěte, aby byl spotřebič před výměnou žárovky
trouby vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
• Prostředky pro odpojení musí být začleněny
do pevného elektrického vedení ve shodě se
specifikacemi pro elektrické vedení.
• Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto
spotřebičem nehrály.
CZ - 3
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi (včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro používání
spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Přístupné části se mohou během provozu zahřívat. Děti by měly být neustále pod dozorem, aby
se nemohly takových ploch dotýkat.
• Všepólové odpojovací prostředky musí být začleněny do pevného elektrického vedení ve shodě
s předpisy pro elektrické vedení.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí
být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby bylo
vyloučeno jakékoli nebezpečí.
• Nepoužívejte k čištění skla dvířek trouby hrubé
čisticí prostředky s brusným účinkem nebo ostré
kovové škrabky, aby nedošlo k poškrábání povrchu, které by mohlo způsobit rozbití skla.
• Používejte pouze teplotní sondu doporučenou
pro tuto troubu.
CZ - 4
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
• Nepoužívejte k čištění parní čistič.
• Spotřebič není určen k ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového
ovládání.
• Spotřebič nesmí být instalován za ozdobná dvířka,
aby nedošlo k jeho přehřátí.
Bezpečnostní tipy
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte tuto troubu, pokud nemáte na nohou nějakou obuv. Nedotýkejte se trouby mokrýma nebo
vlhkýma rukama či nohama.
Trouba: Dvířka trouby by neměla být během doby pečení často otevírána.
Spotřebič musí být nainstalován a zprovozněn autorizovaným technikem. Výrobce nenese odpovědnost
za jakékoli poškození, které může být způsobeno chybným umístěním a instalací neautorizovanou osobou.
Když jsou dvířka nebo zásuvka trouby otevřené, nic na nich nenechávejte, jinak může dojít k porušení
rovnováhy spotřebiče nebo ulomení dvířek.
Některé části spotřebiče mohou dlouho držet teplo; před dotykem míst přímo vystavených teplu proto
musíte počkat na jejich vychladnutí.
Pokud nebudete spotřebič dlouho používat, doporučujeme vám, abyste jej odpojili od zdroje energie.
Umístění trouby do kuchyňské linky
Umístěte troubu do vyhrazeného prostoru v kuchyňské lince; trouba může být upevněna pod pracovní
desku nebo do svislé skříňky. Připevněte troubu zašroubováním do požadované polohy s využitím dvou
upevňovacích otvorů v rámu. Pro nalezení upevňovacích otvorů otevřete dvířka trouby a podívejte se dovnitř.
Pro zajištění dostatečného odvětrávání musíte při upevňování trouby dodržovat určené rozměry a vzdálenosti.
Důležité
Pro správnou funkci trouby je vyžadována vhodná kuchyňská skříňka. Panely kuchyňské linky vedle trouby
musí být vyrobeny z teplovzdorného materiálu. Lepidla kuchyňských linek vyrobených z dýhovaného dřeva musí odolávat teplotám alespoň 120 °C. Plastové díly nebo lepidla, která takovým teplotám neodolají, se
roztaví a zdeformují kuchyňskou linku. Po umístění trouby musí být elektrické díly kompletně izolovány. Jde
o bezpečnostní požadavek vyplývající ze zákona. Všechny kryty musí být pevně připevněny na svém místě, aby
je nebylo možné odstranit bez speciálních nástrojů. Odstraňte zadní část kuchyňské linky, aby byla zajištěna
dostatečná cirkulace vzduchu kolem trouby. Varná deska musí mít vzadu mezeru alespoň 45 mm.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
CZ - 5
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 2: POPIS PRODUKTU
Symbol
Popis funkce
Žárovka trouby: Umožňuje uživateli sledovat průběh pečení bez otevírání dvířek. Žárovka trouby
bude svítit u všech funkcí pečení. kromě funkce ECO.
Rozmrazování: Cirkulace vzduchu s pokojovou teplotou umožňuje rychlejší rozmrazení
zmrazených potravin (bez použití jakéhokoli tepla). Jde o šetrný, avšak rychlý způsob zkrácení
doby rozmrazování pro rozmrazení hotových pokrmů, produktů vyplněných krémem apod.
Dolní topné těleso: Tento skrytý prvek v dolní části trouby poskytuje koncentrovanější teplo pro
spodní část potravin bez zhnědnutí. Ideální pro pomalou přípravu pokrmů, jako je například
dušené maso se zeleninou, dušené pokrmy, sladké pečivo a pizza, kde je vyžadována křupavá
dolní část.
Teplotu můžete nastavit v rozsahu 60-120 °C; výchozí teplota je 60 °C.
Konvenční vaření: Horní a dolní část společně zajišťují konvekční vaření.
Teplotu lze nastavit v rozmezí 50-250 ° C. Výchozí teplota je 220 ° C.
Konvenční ohřev s ventilátorem: Kombinace ventilátoru a obou topných těles zajišťuje
rovnoměrnější průnik tepla a ušetří až 30-40 % energie. Pokrmy jsou na vnější straně mírně
hnědé, avšak přesto vlhké uvnitř. Poznámka: Tato funkce je vhodná pro grilování nebo
pečení velkých kusů masa na vyšší teplotě. Teplotu můžete nastavit v rozsahu 50-250 °C;
výchozí teplota je 220 °C.
Gril: Vnitřní grilovací těleso se zapíná a vypíná pro udržování teploty.
Teplotu můžete nastavit v rozsahu 150-240 °C; výchozí teplota je 210 °C.
Toto je volitelná funkce, která může fungovat s grilovacím motorem.
Velkoplošný gril: Vnitřní sálavé těleso spolupracuje s horním tělesem a ventilátorem
Teplotu můžete nastavit v rozsahu 150-240 °C; výchozí teplota je 210 °C.
Toto je volitelná funkce, která může fungovat s grilovacím motorem.
Turbo gril (dvojitý gril s ventilátorem): Vnitřní sálavé těleso spolupracuje s horním tělesem.
Teplotu můžete nastavit v rozsahu 150-240 °C; výchozí teplota je 210 °C.
Horkovzdušné pečení: Těleso kolem horkovzdušného ventilátoru představuje doplňkový
zdroj tepla pro horkovzdušný (konvekční) styl pečení. V horkovzdušném režimu se ventilátor
automaticky zapíná pro zlepšení cirkulace vzduchu v troubě a vytváří rovnoměrné teplo pro
pečení.
Teplotu můžete nastavit v rozsahu 50-240 °C; výchozí teplota je 180 °C.
ECO funkce - Horní a spodní ohřev s ventilátorem:
Energeticky úsporné pečení.
Kombinací horního a spodního topného tělesa společně s ventilátorem je zajištěn
mírný způsob pečení.
CZ - 6
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 3: POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
1. Nastavení hodin
Po připojení přístroje ke zdroji energie se na displeji zobrazí symboly „0:00“.
1. Stiskněte tlačítko „ “ - začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení počtu hodin (čas by měl být v rozsahu 0--23).
3. Stiskněte tlačítko „ “ - začnou blikat číslice minut.
4. Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení počtu minut (čas by měl být v rozsahu 0--9).
5. Stiskněte tlačítko „ “ pro dokončení nastavení hodin. Začne blikat „:“ a rozsvítí se čas.
POZNÁMKA:
Formát času je 24 hodin. Pokud nejsou hodiny po zapnutí nastaveny, budou zobrazovat „0:00“.
2. Nastavení funkcí
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko „ “ pro zvolení požadované funkce pečení. Rozsvítí se příslušný indikátor.
Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení doby pečení a nastavení teploty předtím, než stisknete tlačítko „ “
pro přepnutí.
Stiskněte tlačítko „ “ pro potvrzení zahájení pečení.
Pokud krok 2 vynecháte, stiskněte tlačítko „ “ pro potvrzení zahájení pečení - výchozí čas bude 9 hodin
a na LCD displeji se zobrazí výchozí teplota.
POZNÁMKA:
1. Hodnoty nastavené v jednotlivých krocích při nastavování času přepínačem jsou následující:
0--0:30 min: krok 1 minuta 0:30--9:00 hodin: krok 5 minut
2. Hodnoty nastavené v jednotlivých krocích při nastavování teploty jsou 5 °C, a „ “ „ “ neumožňují
nastavení teploty.
3. Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení doby pečení při zahájení pečení. Pak stiskněte tlačítko „ “ pro
potvrzení. Pokud tlačítko „ “ nestisknete během 5 sekund, trouba se vrátí zpět k předchozímu času
pro pokračování v pečení.
4. Stiskněte tlačítko „ “ - zobrazí se „ “; pak stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení teploty při zahájení
pečení. Pak stiskněte tlačítko „ “ pro zahájení pečení. Pokud tlačítko „ “ nestisknete během 5
sekund, trouba se vrátí zpět k předchozí teplotě pro pokračování v pečení.
3. Nastavení žárovky
1.
2.
Stiskněte tlačítko „ “ pro výběr příslušné funkce - rozsvítí se příslušná ikona.
Stiskněte tlačítko „ “ pro spuštění - rozsvítí se „0:00“ a ikona žárovky „ “; bude blikat „:“.
4. Kontrola časových funkcí
V následujících režimech můžete použít kontrolu časových funkcí; po 3 sekundách se obnoví aktuální režim.
1. V provozním režimu, pokud byly nastaveny hodiny, stiskněte tlačítko „ “ pro zobrazení aktuálního času;
pokud byla nastavena funkce připomenutí (odpočet), stiskněte tlačítko „ “ pro zobrazení času připomenutí (odpočtu).
2. V režimu připomenutí (odpočtu), pokud byly nastaveny hodiny, stiskněte tlačítko „ “ pro zobrazení aktuálního času.
3. V režimu zobrazení hodin, pokud byla nastavena funkce odloženého startu, stiskněte tlačítko „ “ pro zobrazení času odloženého startu.
CZ - 7
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
5. Funkce dětského zámku
Pro uzamknutí: stiskněte současně tlačítko „ “ a „ “ po dobu 3 sekund - ozve se dlouhé „pípnutí“ a rozsvítí se
„ “.
Ukončení uzamknutí: stiskněte současně tlačítko „ “ a „ “ po dobu 3 sekund - ozve se dlouhé „pípnutí“ indikující uvolnění dětského zámku.
POZNÁMKA:
Pokud chcete během provozního režimu zastavit pečení, stiskněte rychle tlačítko Stop. Tlačítko Stop není
nutno dlouze držet.
6. Funkce připomenutí (odpočet)
Trouba má 9hodinové připomenutí (odpočet) - tato funkce pomáhá připomenout, že máte začít s pečením
v určitý čas v rozsahu 1 minuta až 9 hodin. Připomenutí (odpočet) lze nastavit pouze v pohotovostním režimu
trouby. Nastavte připomenutí (odpočet) následujícím způsobem:
1. Stiskněte tlačítko nastavení připomenutí (odpočtu) „ “ - na displeji se zobrazí „ “ a „AL“;
2. Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení času připomenutí (odpočtu).
3. Stiskněte tlačítko „ “ pro potvrzení nastavení. Bude blikat symbol „:“ a rozsvítí se indikátor připomenutí
(odpočtu) „ “. Čas se začne odpočítávat.
POZNÁMKA:
Po vypršení nastaveného času vydá trouba 10krát zvukový signál. Symbol „ “ na displeji zmizí pro
připomenutí zahájení vaření. Během nastavování můžete připomenutí (odpočet) zrušit stisknutím
tlačítka Stop; po nastavení připomenutí (odpočtu) jej můžete zrušit dvojnásobným stisknutím tlačítka
Stop.
7. Funkce Odložený start
Funkci odloženého stratu lze použít pouze tehdy, když byly nastaveny hodiny.
V pohotovostním režimu
1. Stiskněte dvakrát tlačítko „ “ - na displeji se zobrazí „ “ a „End“ (Konec).
2. Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení hodin doby ukončení pečení funkce odloženého startu.
3. Stiskněte znovu tlačítko „ “;
4. Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení minut doby ukončení pečení funkce odloženého startu.
5. Stiskněte tlačítko „ “ pro zvolení požadované funkce pečení.
6. Po nastavení doby a teploty pečení stiskněte tlačítko „ “ pro zahájení.
POZNÁMKA:
Odečtením doby pečení od času konce pečení zjistíte čas, kdy trouba začne péct.
8. Funkce zahájení/pauzy/zrušení
1.
2.
Pokud byl nastaven čas pečení, stiskněte tlačítko „ “ pro zahájení pečení. Pokud je pečení pozastaveno,
stiskněte tlačítko „ “ pro pokračování v pečení.
Během pečení stiskněte jednou tlačítko „ “ pro jeho pozastavení. Stiskněte dvakrát tlačítko „ “ pro zrušení pečení.
9. Funkce pro úsporu energie
1.
V režimu čekání a režimu připomenutí (odpočtu) stiskněte na tři sekundy tlačítko „ “ - LCD displej zhasne
a nastaví se úsporný režim.
CZ - 8
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
2.
3.
Pokud v režimu čekání neprovedete 10 minut žádnou operaci, LCD displej zhasne a nastaví se úsporný
režim.
V úsporném režimu stiskněte jakékoli tlačítko pro ukončení tohoto režimu.
10. Funkce sondy na maso
1.
2.
3.
4.
V režimu čekání vložte sondu na maso - na LCD displeji se zobrazí „PROB“ a rozsvítí se ikona „
“.
Stiskněte tlačítko „ “ pro zvolení požadované funkce. Rozsvítí se příslušný indikátor.
Znázornění pořadí funkcí:
. Stiskněte tlačítko „ “ pro potvrzení nastavení funkce.
Stiskněte tlačítko „ “ pro nastavení teploty. Stiskněte tlačítko „ “ pro potvrzení teplotní sondy.
Na malém LCD displeji se zobrazí teplota a na velkém LCD displeji „PROB“.
Po dokončení pečení zazní pětkrát zvukový signál. Po dosažení nastavené teploty se rozsvítí nastavená
teplota. Pokud sondu na maso vytáhnete, obnoví se režim čekání.
POZNÁMKA:
a) Rozsah teploty je 50-150 stupňů.
b) Během používání sondy nelze nastavit dobu pečení.
c) Během procesu pečení stiskněte jednou tlačítko Stop pro zastavení pečení; LED bude blikat. Stiskněte
znovu tlačítko Stop pro zrušení probíhajícího pečení.
d) Po vytažení sondy na maso z trouby se celý program zruší.
e) Pokud se na displeji po spuštění programu zobrazí „Er-3“, znamená to zkrat snímače teploty. Nechte
prosím snímač pečlivě zkontrolovat autorizovaným technikem.
11. Poznámka
1.
2.
3.
4.
Žárovka trouby bude u všech funkcí svítit. kromě funkce ECO.
Pokud po nastavení programu pečení nestisknete během 5 minut tlačítko „ “, zobrazí se aktuální čas nebo
se obnoví režim čekání. Nastavený program bude neplatný.
Při účinném stisknutí se ozve zvukový signál; při neúčinném stisknutí není žádná odezva.
Po dokončení pečení zazní pětkrát zvukový signál.
Recepty pro režim ECO
Recepty
Teplota(℃)
Úroveň
Čas (minuty)
Předhřejte
Brambor
Sýr
180
1
90-100
Ne
160
1
100-150
Ne
190
1
110-130
Ne
Gratin
Sýr
Dort
Sekaná
CZ - 9
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 4: PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sonda na maso
Před použitím vložte sondu doprostřed nejsilnější části masa nebo do vnitřního stehna nebo prsou drůbeže,
mimo tuk nebo kost. Umístěte potraviny do trouby a připojte sondu na maso. Udržujte sondu co nejdále od
zdroje tepla. Uzavřete dvířka.
Drátěná police
Pro grilování pokrmů, nádoby na pečení s potravinami k pečení a grilování.
Posuvný držák
Tyto kolejničky podporující police na pravé a levé straně trouby lze za účelem čištění stěn trouby odstranit.
(Pouze u určitých modelů.)
Univerzální nádoba na pečení
Pro pečení velkého množství potravin, jako například šťavnatých koláčů, sladkého pečiva, zmrazených potravin apod. nebo pro sbírání tuku/tekutin a šťáv z masa.
CZ - 10
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
Teleskopická podpěra
Některé modely podporují teleskopické podpěry, usnadňující používání trouby.
Tyto teleskopické podpěry lze za účelem čištění demontovat odšroubováním šroubů používaných pro jejich
připevnění.
(Pouze u určitých modelů.)
VAROVÁNÍ PRO UMÍSTĚNÍ POLIC:
Pro zajištění bezpečného fungování polic trouby je nezbytné správné umístění polic mezi boční kolejničky. Tím
je zajištěno, že při opatrném vytahování police nebo tácku nevyklouznou horké potraviny.
Výměna žárovky
Při výměně postupujte následujícím způsobem:
1. Odpojte napájení ze síťové zásuvky nebo vypněte jistič síťové zásuvky přístroje.
2. Odšroubujte skleněný kryt žárovky otočením proti směru hodinových ručiček (pozor, může to jít ztuha)
a vyměňte žárovku za novou stejného typu.
3. Zašroubujte skleněný kryt žárovky zpět na své místo.
POZNÁMKA:
Používejte pouze halogenové žárovky 25-40 W/220-240 V, T 300 °C.
CZ - 11
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 5: INSTALACE
A) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALACI
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za madlo dveří.
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak
není, obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře.
Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby
nešla odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu
se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
CZ - 12
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
Zajištění trouby ve skříňce
1.
2.
3.
Umístěte troubu do otvoru ve skříňce.
Otevřete dvířka trouby.
Zajistěte troubu v kuchyňské skříňce pomocí dvou distančních držáků „A“, které se vkládají do otvorů
v rámu trouby, a dvou šroubů „B“.
Otvory pro odvětrávání
Když je dokončeno pečení nebo když je trouba v režimu pauzy či čekání a teplota středu trouby přesahuje 75
stupňů, bude chladicí ventilátor pokračovat v práci po dobu 15 minut. Když teplota středu trouby poklesne
pod 75 stupňů, chladicí ventilátor se předem zastaví.
Otvory pro odvětrávání
Připojení trouby
CZ - 13
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
B) TECHNICKÉ VÝKRESY PRO INSTALACI
Poznámka:
1. U všech rozměrů jsou přípustné pouze kladné odchylky.
2. Skříňka neobsahuje vypínač napájení nebo zásuvku.
POZNÁMKA:
Množství příslušenství závisí na konkrétním zakoupeném spotřebiči.
CZ - 14
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 6: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pro udržení dobrého vzhledu a spolehlivosti přístroj pravidelně čistěte. Moderní design přístroje maximálně
usnadňuje údržbu. Části přístroje přicházející do styku s potravinami je nutno pravidelně čistit.
• Před jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojte napájení.
• Nastavte všechny ovladače do polohy OFF (Vypnuto).
• Počkejte, dokud nebude vnitřek přístroje pouze mírně teplý – čištění je pak snazší.
• Očistěte povrch přístroje vlhkým hadříkem, jemným kartáčem nebo jemnou houbou a pak jej vytřete do
sucha.
V případě silného znečištění použijte horkou vodu a čisticí prostředek bez brusného účinku.
• Pro čištění skla dvířek trouby nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem nebo ostré kovové škrabky, aby nedošlo k poškrábání povrchu nebo poškození skla.
• Nikdy nenechávejte na částech z nerezové oceli kyselé látky (citronová šťáva, ocet).
• Nepoužívejte pro čištění tohoto přístroje vysokotlaký čistič. Nádoby na pečení můžete umýt v slabém čisticím prostředku.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít v případě nesprávné likvidace tohoto produktu.
Symbol na produktu znamená, že tento produkt nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu. Namísto
toho jej musíte odevzdat v příslušném sběrném dvoře určeném pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními ekologickými předpisy týkajícími se likvidace odpadů. Podrobnější informace o zpracování, recyklaci a opětovném využití tohoto produktu vám poskytnou
místní úřady, firma zajišťující likvidaci odpadů nebo prodejce, u kterého jste tento produkt zakoupili.
CZ - 15
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
ČÁST 7: INFORMAČNÍ LIST
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Značka Philco:
Název
Identifikační číslo modelu
Index energetické účinnosti *
Třída energetické účinnosti
Philco
POB 18 XP
94
A
Spotřeba energie na cyklus pro oblast pečení **
0,99 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus pro oblast pečení ***
0,79 kWh/cyklus
Počet oblastí pečení
Zdroj tepla
Objem trouby ****
Typ trouby
Hrubá/čistá hmotnost (kg)
1
elektřina
70 l
vestavěná
36/32
Vyhovuje normě EN 60350/-1.
*(EEI oblasti pečení)
** v režimu přirozené konvekce (funkce konvekčního tepla)
*** v režimu vynucené konvekce vzduchu
**** Objem individuálních zón pečení
POZNÁMKA:
Všechna zde uvedená data se mohou změnit.
CZ - 16
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.
LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem
nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve
sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech
Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového
produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte
chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti
vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace
tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.
Pro firmy v Evropské unii
Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo
dodavatele o nezbytné informace.
Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu
likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.
Tento produkt splňuje všechny příslušné základní regulační požadavky EU.
Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět
tyto změny.
Původní verze je v češtině.
Adresa výrobce: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; ČESKÁ REPUBLIKA
CZ - 17
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
CZ - 18
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
08/2016
Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
PHILCO
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC
is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement