Philco POB 79 Multi-function oven Používateľská príručka

Philco POB 79 Multi-function oven Používateľská príručka
Návod k
použití
Trouba
POB79
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
2
3
5
6
6
7
8
9
Užitečné rady a tipy
9
Čištění a údržba
14
Co dělat, když...
17
Instalace
17
Poznámky k ochraně životního prostředí
20
CESKÁ REPUBLIKA - Záruka/Zákaznická
služba
21
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním.
Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
3
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na
rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
Upozornění Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte
se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí
být připevněna tak, aby nešla odstranit
bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po
instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky
(pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe
a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
Upozornění Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
4
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký.
Nedotýkejte se topných článků ve
spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k
uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka
mějte vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu
s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Upozornění Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné předměty
přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu
nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná
se o závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký pekáč / plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
Čištění a údržba
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Mohlo by dojít k prasknutí skleněných
panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho
balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální
či halogenové žárovky pouze pro použití
v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji
pro osvětlení domácnosti.
Upozornění Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte
od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Likvidace
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
5
POPIS SPOTŘEBIČE
1
13
2
3
4
5
6
7
8
5
4
3
2
1
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka/symbol napájení
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Kontrolka/symbol/ukazatel teploty
Topné těleso
Žárovka
Ventilátor
Zadní topné těleso
Spodní ohřev
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Trojnožka
• Pro pečení a grilování.
Trojnožku používejte pouze s hlubokým pekáčem / plechem.
6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Upozornění Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Nastavení času
Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu ukazatel funkce času bliká.
Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte
správný čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a na
displeji se zobrazí nastavený denní čas.
U změny času nesmíte současně nanebo Ukončení
stavit funkci Trvání
.
Před provozem trouby musíte nastavit
čas.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Upozornění Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovladač. Ovladač se vysune.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.
Symbol, ukazatel nebo kontrolka
ovladače (závisí na modelu - viz
popis spotřebiče):
• Ukazatel se rozsvítí, když trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje zda ovladač řídí jednu z varných zón, funkce trouby nebo teplotu.
Funkce trouby
Funkce trouby
Osvětlení
Pravý horký vzduch
Použití
Zapne osvětlení trouby bez pečicí funkce.
K pečení jídla při maximální teplotě na třech úrovních současně. Když používáte tuto funkci, snižte teplotu trouby o
20–40 °C oproti standardním teplotám, které používáte u
Konvenčního ohřevu. Vhodné také pro sušení potravin.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opékání
topinek.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné úrovni.
Také k zapékání a pečení dozlatova.
7
Elektronický programátor
1
2
3
hr min
6
5
1
2
3
4
5
6
Ukazatele funkcí
Displej času
Ukazatel funkce
Tlačítko +
Tlačítko volby
Tlačítko -
4
FUNKCE HODIN
Funkce hodin
Denní čas
Minutka
Trvání
Ukončení
Použití
Slouží ke zobrazení, nastavení nebo změně času.
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný
vliv na provoz trouby.
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
Slouží k nastavení času vypnutí funkce trouby.
Pokud chcete, aby se spotřebič automaticky zapnul a poté vypnul, můžete
a
současně použít funkci Trvání
: nejprve nastavte funkci
Ukončení
Trvání
a poté Ukončení
.
Nastavení funkcí hodin
hr min
3. Pomocí + nebo - nastavte potřebnou
funkci hodin.
Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené funkce hodin. Po uplynutí nastaveného času, začne ukazatel blikat a na
dvě minuty zazní zvukový signál.
U zapnutých funkcí Trvání a Ukončení
se spotřebič vypne automaticky.
4. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
5. Otočte ovladač funkcí trouby a ovladač
teploty do polohy vypnuto.
Zrušení funkce hodin
1. U funkce Trvání a Ukončení nastavte
funkci trouby a teplotu. Toto není nutné
u funkce Minutka.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko volby, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce hodin.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko volby, dokud nezačne blikat ukazatel potřebné
funkce.
2. Stiskněte a podržte tlačítko -.
Po několika sekundách se funkce hodin
vypne.
8
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Upozornění Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství trouby
Hluboký pekáč / plech a tvarovaný rošt
mají po stranách přesahující okraje. Tyto
okraje a tvar vodicích lišt slouží jako speciální zařízení bránící vyklouznutí nádobí.
Společné vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč /
plech. Zasuňte hluboký pekáč / plech do
drážek na jedné z úrovní trouby.
Trojnožka a hluboký pekáč /
plech
Upozornění Při vyjímání příslušenství z
horkého spotřebiče buďte opatrní.
Hrozí nebezpečí popálení.
Trojnožku můžete používat pro pečení
větších kousků masa nebo drůbeže v
jedné poloze roštu:
• Vložte trojnožku do hlubokého plechu na
pečení tak, aby podpěry roštu trouby
ukazovaly směrem nahoru.
• Vložte hluboký plech do trouby do požadované polohy roštu.
9
Trojnožku můžete použít pro grilování
plátků ve větších množstvích a k opékání topinek:
• Vložte trojnožku do hlubokého plechu na
pečení tak, aby podpěry roštu trouby
ukazovaly směrem dolů.
• Vložte hluboký plech do trouby do požadované polohy roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval
povrch spotřebiče chladný. Jestliže
spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby pečení) a
polohy roštů byste měli proto upravit
podle doporučení uvedených v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení,
abyste využili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení
moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat podobné
jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několika
úrovních roštů, můžete dobu pečení prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnají.
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Spodek koláče je příliš světlý.
Možná příčina
Řešení
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, nepropečený či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vysoká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, nepropečený či nerovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení nelze zkrátit zvýšením teploty.
10
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Ve směsi je příliš mnoho tekutin.
Použijte méně tekutiny. Dodržujte dobu tření těsta, zejména používáte-li kuchyňského
robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Teplota trouby je příliš vysoká a
doba pečení je příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Směs je nerovnoměrně rozložena.
Směs rovnoměrně rozložte na
plech na pečení.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte trochu vyšší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, nepropečený či nerovnoměrný.
Koláč není při dané délce pečení hotový.
Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kulatý koláč nebo brioška
Pravý horký vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč / ovocné
koláče
Pravý horký vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge cake
Pravý horký vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký vzduch
2
Dortový korpus – piškotové těsto
Pravý horký vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie (2 formy, Ø
20 cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký vzduch
2
160
60 - 90
170 - 180
1)
10 - 25
1) Předehřejte troubu
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Druh pečení
Drobenkový koláč (suchý)
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
1)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Pravý horký vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Pravý horký vzduch
3
150
35 - 55
Pravý horký vzduch
3
160 - 170
40 - 80
1) Použijte hluboký plech na pečení
Sušenky
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z křehkého těsta
Pravý horký vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / pruhy těsta
Pravý horký vzduch
3
140
20 - 35
11
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z piškotového
těsta
Druh pečení
Pravý horký vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynutého těsta
Pravý horký vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta
Pravý horký vzduch
3
170 - 180 )
20 - 30
Pečivo
Pravý horký vzduch
3
160 )
10 - 25
Small cakes (20 na
plech)
Pravý horký vzduch
3
150 )
20 - 35
Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas (min)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 úrovně
3 úrovně
Zákusky z listového těsta s krémem / Banánky
1/4
Koláč s drobenkou, suchý
1/4
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas (min)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piškotového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku /
Sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynutého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
2 úrovně
3 úrovně
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
Short bread / Máslové sušenky /
Proužky těsta
12
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Small cakes / Malé koláčky (20
kousků na plech)
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas (min)
2 úrovně
3 úrovně
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapékaná zelenina 1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zapečené
s roztaveným sýrem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Plněná zelenina
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
1) Předehřejte troubu
Pečení masa
Nádoba na pečení
• K pečení masa používejte žáruvzdorné
nádoby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém pekáči / plechu (je-li součástí
příslušenství) nebo na tvarovaném roštu
nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso tak bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete péct v pekáči bez pokličky.
Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Hovězí pečeně
nebo filet: nepropečené
na cm tloušťky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet: středně
propečené
na cm tloušťky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
na cm tloušťky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Plec, krkovice,
kýta v celku
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety, žebírka
1–1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
1) Předehřejte troubu
Vepřové
13
Množství
Funkce
trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Druh masa
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Telecí pečeně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5–2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1–1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Kusy drůbeže
200–250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400–500 g
každá
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1–1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5–2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5–5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4–6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Celá ryba nad
1 kg
1–1,5 kg
Turbo gril
1
210 - 220
40 - 60
Jehněčí
Drůbež
Ryby (dušené)
Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny položte na talíř.
Nezakrývejte je mísou či talířem, poněvadž
by to mohlo prodloužit dobu rozmrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
Doba rozmrazování (min)
Další čas rozmrazování (min)
Poznámka
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený talířek ve velkém talíři. V polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Jídlo
14
Doba rozmrazování (min)
Další čas rozmrazování (min)
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušlehat,
i když jsou v ní ne zcela rozmražené kousky.
Jídlo
Dort, 1400 g
60
60
-
Otevřete dvířka spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokončete sušení.
Sušení - Pravý horký vzduch
Rošty trouby zakryjte papírem na pečení.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v polovině doby sušení spotřebič vypnete.
Zelenina
Sušené potraviny
Poznámka
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
1/4
60 - 70
6- 8
Papriky
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina do polévky
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
Ovoce
Sušené potraviny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel dohněda (zejména u
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte
měkký hadr a vlažnou vodu s mycím
prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrý-
15
mi předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny
trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty
od stěny trouby a vytáhněte je ven.
2
1
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Důležité Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsuvách musí
směřovat dopředu.
Žárovka
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být
horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
Pozor Na dno vnitřku spotřebiče
položte měkkou látku. Zabráníte tak
poškození krytu žárovky a vnitřku
trouby.
Vždy použijte žárovku stejného typu.
Výměna žárovky na stropě vnitřku
trouby:
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Strop trouby
Topný článek na stropě trouby můžete
sklopit a strop pak snadno umýt.
Upozornění Před sklopením topného
článku spotřebič vypněte. Přesvědčte
se, že spotřebič už vychladl. Hrozí
nebezpečí popálení.
Sklopení topného tělesa
1. Odstraňte drážky na rošty.
16
3. Vytáhněte jej dopředu přes odpor pružiny a podél držáků na obou stranách.
4. Topné těleso se sklopí dolů.
Nyní můžete strop trouby vyčistit.
Nasazení topného tělesa
1. Topné těleso instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Důležité Topné těleso správně nainstalujte
nad držáky na vnitřních stěnách spotřebiče.
2. Instalujte drážky na rošty.
2. Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely lze
za účelem čištění demontovat. Počet jednotlivých skleněných panelů se liší dle modelu.
Upozornění Při vyjímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou
těžká.
A
A
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka a vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od
spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce. Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu na horní straně
dvířek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku
těsnění.
7. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
2
B
1
17
8. Uchopte skleněné panely jeden po druhém na jejich horní straně a vytáhněte
je z drážek směrem nahoru.
9. Skleněný panel omyjte vodou se saponátem. Skleněný panel pečlivě osušte.
kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte
menší a potom větší panel.
Nasazení dvířek trouby a
skleněných panelů
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
CO DĚLAT, KDYŽ...
Upozornění Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná nastavení.
Zkontrolujte nastavení.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka uvolňuje opakovaně, obraťte se na elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a na vnitřku spotřebiče
se usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo ve spotřebiči
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nenechávejte jídla v troubě déle než
15–20 minut.
Na displeji se objeví „12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Nastavte znovu čas.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na místní
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se na-
chází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
INSTALACE
Upozornění Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Důležité Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy DIN
68930.
18
min.
3 mm
min.
50 mm
=
=
19
560 min.
600
548
20 min. !
546
114
530 min.
594
572
30
579
5
567
594
21
200 cm2
548
546
590
560 min.
20
530 min.
572
114
594
579
5
590 min.
567
594
21
30
20
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90º
2x3,5x25
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
21
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny mezinárodními
zkratkami jako PE, PS apod. Veškerý
obalový materiál zlikvidujte ve vhodném
kontejneru ve sběrném dvoře v místě
svého bydliště.
Obalový materiál
CZ
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka za domácí spotřebiče je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také
jen „Kupující“) a jen na výrobky běžně používané v domácnosti. Prodejce poskytuje
Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od převzetí prodaného výrobku Kupujícím (nejde-li o případ
podle § 621, druhá věta, Obč. zák.).
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
popřípadě – není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující
oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo na
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit
jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva
přitom je, že: (a) výrobek byl instalován a
uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze a (b) Kupující
prokáže existenci Záruky i oprávněnost a
důvodnost uplatněného záručního práva.
Podmínkou pro uplatnění práva z prodejcem poskytnuté smluvní záruky je také, že:
(A) veškeré záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy provedeny Autorizovaným servisním střediskem anebo
příslušným prodejcem a (B) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný nákupní doklad i – byl-li k výrobku v souladu s pokyny
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., vydán –
platný Záruční list.
Právo na odstranění vady výrobku může
kupující uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku nebo u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto Autorizovaného servisního střediska, resp. uvedeného
prodejce.
Veškerá ostatní záruční práva musí Kupující
uplatňovat pouze u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Každé záruční právo je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku, resp. u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko, resp. prodejce posoudí oprávněnost a důvodnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku, resp. prodejci veškerou
součinnost potřebnou k prokázání existence Záruky, oprávněnosti a důvodnosti
uplatněného práva z odpovědnosti za vady,
k ověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se – při splnění podmínky
uvedené v předchozí větě – staví po dobu
od řádného a včasného uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
resp. prodejcem, nejdéle však do doby, kdy
kupující po skončení záruční opravy byl povinen výrobek převzít.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko, resp. prodejce povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu
Kupujícího, aby obsah Opravního listu před
22
jeho podpisem zkontroloval a kopii Opravního listu si pečlivě uschoval.
Jestliže reklamovaná vada nebude zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou prodejce odpovídá, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku, resp.
prodejci shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Autorizovanému servisnímu středisku i prodejci veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní či nevhodnými
provozními podmínkami aj.), (b) případný
nedostatek jakosti anebo užitné vlastnosti,
který není vadou výrobku, (c) výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním nebo jiným obdobným účelům aj.).
Poskytnutím Záruky vyplývající ze Záručního
listu nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se váží ke koupi výrobku.
Tato Záruka se týká pouze výrobků, které
byly prodejci dodány společností ELECTROLUX, s.r.o., a platí pouze na území České republiky.
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič
se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve
všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v
záruce spotřebiče nebo jinak zákonem.
Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené
země do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
Prodejce je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
mu i kdykoliv poté poskytnout aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoliv bližší informace o Záruce a o Autorizovaných servisních střediscích poskytnou: (a) prodejce, (b) Oddělení péče o zákazníky společnosti ELECTROLUX, s.r.o., a to
buď na telefonním čísle: 261 302 261, nebo
na e-mailové adrese: info@electrolux.cz a
(c) bezplatná telefonní INFOLINKA: 800 302
111, popř. je lze nalézt na www.electrolux.cz.
Upozornění pro Kupující: Společnost ELECTROLUX, s.r.o., v zájmu co nejlepšího
uspokojování Vašich potřeb průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních
středisek i prodejců. Proto Vás prosíme,
abyste našim pracovníkům při této jejich
kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách
nebo předložením kopií Opravních listů.
ELECTROLUX, s.r.o.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rruga “Kavajës”, ish-parku autobuzëve,
Tiranë
23
Belgique/België/Belgien
++32 27162444
Raketstraat 40, 1130 Brussel/Bruxelles
Česká republika
+420 261 302 261
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 92 68 24 33 (0.34€/
min)
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4
9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
(06-1)467-3205
+361 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné
útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
0810 955030
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 110, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 32 14 13 34-5
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Suomi
030 600 5200
Lankapuhelinverkosta 0,0828€/puhelu+0,032€/min Matkapuhelinverkosta 0,192€/min
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
8-800-200-3589
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
24
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
25
26
27
892956695-A-382012
User manual
Oven
POB79
2
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Before first use
Daily use
Clock functions
Using the accessories
2
3
5
6
6
7
8
Additional functions
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Installation
Environment concerns
9
9
14
17
17
20
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• Internally the appliance becomes hot when in operation. Do
not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or
ovenware.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
3
• Before maintenance cut the power supply.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the glass door since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
• To remove the shelf supports first pull the front of the shelf
support and then the rear end away from the side walls. Install the shelf supports in the opposite sequence.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• The sides of the appliance must stay adjacent to appliances or to units with the
same height.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Do not let mains cables to come in touch
with the appliance door, specially when
the door is hot.
• The shock protection of live and insulated
parts must be fastened in such a way
that it cannot be removed without tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Deactivate the appliance after each use.
4
• Be careful, when you open the appliance
door while the appliance is in operation.
Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• Always keep the appliance door closed
when the appliance is in operation.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can cause
a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to come
in contact with the appliance when you
open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– Do not put ovenware or other objects in
the appliance directly on the bottom.
– Do not put aluminium foil directly on the
bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
– be careful when you remove or install
the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance. It is
not a defect in the sense of the warranty
law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit juices cause stains that can be permanent.
Care and Cleaning
Warning! Risk of injury, fire or damage
to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There is
the risk that the glass panels can break.
• Replace immediately the door glass panels when they are damaged. Contact the
Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety
instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if applicable) with any kind of detergent.
Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance, is only for household appliances. Do not use it for house
lighting.
Warning! Risk of electrical shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same specifications.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
5
PRODUCT DESCRIPTION
1
13
2
3
4
5
6
7
8
5
4
3
2
1
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Control panel
Knob for the oven functions
Power lamp / symbol
Electronic programmer
Knob for the temperature
Temperature lamp / symbol / indicator
Heating element
Lamp
Fan
Rear wall heating element
Bottom heat
Shelf support, removable
Shelf positions
Accessories
Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
Grill- / Roasting pan
To bake and roast or as a pan to collect
fat.
Trivet
• For roasting and grilling.
Use the trivet only with the Grill- /
roasting pan.
6
BEFORE FIRST USE
Warning! Refer to the Safety chapters.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Important! Refer to chapter "Care and
Cleaning".
Setting the time
You must set the time before you operate the oven.
When you connect the appliance to the
electrical supply or after a power cut, the indicator for the Time function flashes.
Press the + or - button to set the correct
time.
After approximately five seconds, the flashing stops and the display shows the time of
day you set.
When you change the time, you must
not set the Duration
or End
)
function at the same time.
DAILY USE
Warning! Refer to the Safety chapters.
To use the appliance, press the control
knob. The control knob comes out.
Activating and deactivating the
appliance
1. Turn the control knob for the oven
functions to select an oven function.
2. Turn the control knob for the temperature to select a temperature.
3. To deactivate the appliance turn the
control knobs for the oven functions
and temperature to the off position.
Knob symbol, indicator or lamp
(depends on the model - refer to
the product description):
• The indicator comes on when the
oven heats up.
• The lamp comes on when the appliance operates.
• The symbol shows whether the knob
controls one of the cooking zones,
the oven functions or the temperature.
Oven Functions
Oven function
Light
True Fan Cooking
Defrost
Fast Grilling
Turbo Grilling
Application
To activate the oven lamp without a cooking function.
To bake on the maximum temperature on three oven levels
at the same time. When you use this function, decrease the
oven temperature by 20 - 40 °C from the standard temperatures you use for Conventional Cooking. Also to dry food.
To defrost frozen food.
To grill flat food in large quantities, and to toast.
To roast larger joints of meat or poultry on one level. Also to
gratinate, and to brown.
7
Electronic programmer
1
2
3
hr min
6
5
1
2
3
4
5
6
Function indicators
Time display
Function indicator
Button +
Selection button
Button -
4
CLOCK FUNCTIONS
Clock function
Time of day
Minute minder
Duration
End
Application
To show, set, or change the time.
To set a countdown time. This function has no effect on the operation of the oven.
To set the length of an oven operation.
To set the switch-off time for an oven function.
You can use Duration
and End
at the same time if you want the appliance to activate and deactivate autoand
matically: first set the Duration
then the End
.
Setting the clock functions
hr min
3. Press + or - to set the necessary clock
function.
The display shows the indicator for the
clock function you set. When the set
time ends, the indicator flashes and an
acoustic signal sounds for two minutes.
With the Duration and End functions,
the appliance deactivates automatically.
4. Press a button to stop the signal.
5. Turn the knob for the oven functions
and the knob for the temperature to the
off position.
Cancelling the clock functions
1. For Duration and End, set an oven
function and temperature. This is not
necessary for the Minute Minder.
2. Press the Selection button again and
again until the indicator for the necessary clock function flashes.
1. Push the Selection button again and
again until the necessary function indicator flashes.
2. Push and hold the button -.
After some seconds the clock function
goes out.
8
USING THE ACCESSORIES
Warning! Refer to the Safety chapters.
Inserting the oven accessories
The deep pan and the wire shelf have side
edges. These edges and the shape of the
guide-bars are a special device to prevent
the cookware from slipping.
Installing the wire shelf and the deep
pan together
Put the wire shelf on the deep pan. Push
the deep pan between the guide-bars of
one of the oven levels.
Trivet and Grill- / Roasting pan
Warning! Be careful when you remove
the accessories from a hot appliance.
There is a risk of burns.
You can use the trivet to roast larger
pieces of meat or poultry on one shelf
position:
• Put the trivet into the deep pan so that
the supports of the wire shelf point up.
• Put the deep pan into the oven on the
necessary shelf position.
9
You can use the trivet to grill flat
dishes in large quantities and to toast:
• Put the trivet into the deep pan so that
the supports of the wire shelf point
down.
• Put the deep pan into the oven on the
necessary shelf position.
ADDITIONAL FUNCTIONS
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the surfaces of the appliance cool. If you deacti-
vate the appliance, the cooling fan can continue to operate until the appliance cools
down.
HELPFUL HINTS AND TIPS
The temperature and baking times in
the tables are guidelines only. They depend on the recipes and the quality
and quantity of the ingredients used.
Baking
General instructions
• Your new oven can bake or roast differently to the appliance you had before.
Adapt your usual settings (temperature,
cooking times) and shelf positions to the
values in the tables.
• With longer baking times, you can deactivate the oven approximately 10 minutes
before the end of the baking time and
then use the residual heat.
When you cook frozen food, the trays
in the oven can twist during baking.
When the trays become cold again, the
distortions are gone.
How to use the Baking Tables
• The manufacturer recommends that you
use the lower temperature the first time.
• If you cannot find the settings for a special recipe, look for the one that is almost
the same.
• You can extend baking times by 10 – 15
minutes if you bake cakes on more than
one level.
• Cakes and pastries at different heights
do not always brown equally at first. If
this occurs, do not change the temperature setting. The differences equalize during the baking procedure.
Tips on baking
Baking results
Possible cause
Remedy
The bottom of the cake is not
browned sufficiently.
The shelf position is incorrect.
Put the cake on a lower shelf.
The cake sinks and becomes
soggy, lumpy or streaky.
The oven temperature is too
high.
The next time you bake, set a
slightly lower oven temperature.
The baking time is too short.
Set a longer baking time. You
cannot decrease baking
times by setting higher temperatures.
The cake sinks and becomes
soggy, lumpy or streaky.
10
Baking results
Possible cause
Remedy
There is too much liquid in the
mixture.
Use less liquid. Be careful with
mixing times, especially if you
use a mixing machine.
The cake is too dry.
The oven temperature is too
low.
The next time you bake, set a
higher oven temperature.
The cake is too dry.
The baking time is too long.
The next time you bake, set a
shorter baking time.
The cake browns unevenly.
The oven temperature is too
high and the baking time is too
short.
Set a lower oven temperature
and a longer baking time.
The cake browns unevenly.
The mixture is unevenly distributed.
Spread the mixture evenly on
the baking tray.
The cake is not ready in the
baking time given.
The oven temperature is too
low.
The next time you bake, set a
slightly higher oven temperature.
The cake sinks and becomes
soggy, lumpy or streaky.
Baking on one level:
Baking in tins
Type of baking
Oven function
Shelf position
Temperature
(°C)
Time (min)
Ring cake or brioche
True Fan Cooking
1
150 - 160
50 - 70
Madeira cake / fruit
cakes
True Fan Cooking
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge cake
True Fan Cooking
2
140 - 150
35 - 50
1)
Flan base - short pastry
True Fan Cooking
2
Flan base - sponge mixture
True Fan Cooking
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie (2 tins Ø
20cm, diagonally off set)
True Fan Cooking
2
160
60 - 90
170 - 180
10 - 25
1) Preheat the oven
Cakes / pastries / breads on baking trays
Type of baking
Oven function
Shelf position
Temperature
(°C)
Time (min)
Cake with crumble topping (dry)
True Fan Cooking
3
150 - 160
20 - 40
Fruit flans (made with
yeast dough / sponge
mixture) 1)
True Fan Cooking
3
150
35 - 55
Fruit flans made with
short pastry
True Fan Cooking
3
160 - 170
40 - 80
Oven function
Shelf position
Temperature
(°C)
Time (min)
Short pastry biscuits
True Fan Cooking
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / Pastry
Stripes
True Fan Cooking
3
140
20 - 35
1) Use deep pan
Biscuits
Type of baking
11
Oven function
Shelf position
Temperature
(°C)
Time (min)
Biscuits made with
sponge mixture
True Fan Cooking
3
150 - 160
15 - 20
Pastries made with egg
white, merungues
True Fan Cooking
3
80 - 100
120 - 150
Macaroons
True Fan Cooking
3
100 - 120
30 - 50
Biscuits made with
yeast dough
True Fan Cooking
3
150 - 160
20 - 40
Puff pastries
True Fan Cooking
3
170 - 180 )
20 - 30
Type of baking
)
10 - 25
20 - 35
Rolls
True Fan Cooking
3
160
Small cakes (20 per
tray)
True Fan Cooking
3
150 )
Multileveled Baking
Cakes / pastries / breads on baking trays
True Fan Cooking
Shelf position
Type of baking
Temperature
(°C)
Time (min)
2 shelf positions
3 shelf positions
Cream puffs /
Eclairs
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Dry streusel cake
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperature
(°C)
Time (min)
1) Preheat the oven.
Biscuits / small cakes / small cakes / pastries / rolls
True Fan Cooking
Type of baking
Shelf position
2 shelf positions
3 shelf positions
Short pastry biscuits
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Short bread /
Pastry Stripes
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Biscuits made
with sponge mixture
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Biscuits made
with egg white /
Meringues
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Macaroons
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Biscuits made
with yeast dough
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Puff pastries
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Rolls
1/4
-
180
30 - 55
12
True Fan Cooking
Type of baking
Shelf position
Temperature
(°C)
Time (min)
2 shelf positions
3 shelf positions
1/4
-
1501)
25 - 40
Oven function
Shelf position
Temperature
(°C)
Time (min)
Vegetables au
gratin 1)
Turbo Grilling or
True Fan Cooking
1
160 - 170
15 - 30
Baguettes topped
with melted
cheese
Turbo Grilling or
True Fan Cooking
1
160 - 170
15 - 30
Stuffed vegetables
Turbo Grilling or
True Fan Cooking
1
160 - 170
30 - 60
Small cakes /
Small cakes (20
per tray)
1) Preheat the oven.
Bakes and gratins
Dish
1) Preheat the oven
Roasting
Roasting dishes
• Use heat-resistant ovenware to roast (refer to the instructions of the manufacturer).
• You can roast large roasting joints directly in the deep pan (if present) or on the
wire shelf above the deep pan.
• Roast lean meats in the roasting tin with
the lid. This keeps the meat more succulent.
• All types of meat that can be browned or
have crackling can be roasted in the
roasting tin without the lid.
Roasting with Turbo Grilling
Beef
Type of meat
Quantity
Oven function
Shelf position
Temperature °C
Time min.
Roast beef or fillet: rare
per cm. of
thickness
Turbo Grilling
1
190 - 200 1)
5-6
Roast beef or fillet: medium
per cm. of
thickness
Turbo Grilling
1
180 - 190 1)
6-8
Roast beef or fillet: well done
per cm. of
thickness
Turbo Grilling
1
170 - 180 1)
8 - 10
Type of meat
Quantity
Oven function
Shelf position
Temperature °C
Time min.
Shoulder, neck,
ham joint
1 - 1.5 kg
Turbo Grilling
1
160 - 180
90 - 120
Chop, spare rib
1 - 1.5 kg
Turbo Grilling
1
170 - 180
60 - 90
Meat loaf
750 g - 1 kg
Turbo Grilling
1
160 - 170
50 - 60
Pork knuckle
(precooked)
750 g - 1 kg
Turbo Grilling
1
150 - 170
90 - 120
1) Preheat the oven
Pork
Veal
13
Type of meat
Quantity
Oven function
Shelf position
Temperature
°C
Time min.
Roast veal
1 kg
Turbo Grilling
1
160 - 180
90 - 120
Knuckle of
veal
1.5 - 2 kg
Turbo Grilling
1
160 - 180
120 - 150
Type of meat
Quantity
Oven function
Shelf position
Temperature
°C
Time min.
Leg of lamb,
roast lamb
1 - 1.5 kg
Turbo Grilling
1
150 - 170
100 - 120
Saddle of
lamb
1 - 1.5 kg
Turbo Grilling
1
160 - 180
40 - 60
Quantity
Oven function
Shelf position
Temperature
°C
Time min.
Poultry portions
200 - 250 g
each
Turbo Grilling
1
200 - 220
30 - 50
Half chicken
400 - 500 g
each
Turbo Grilling
1
190 - 210
35 - 50
Chicken, poulard
1 - 1.5 kg
Turbo Grilling
1
190 - 210
50 - 70
Duck
1.5 - 2 kg
Turbo Grilling
1
180 - 200
80 - 100
Goose
3.5 - 5 kg
Turbo Grilling
1
160 - 180
120 - 180
Turkey
2.5 - 3.5 kg
Turbo Grilling
1
160 - 180
120 - 150
Turkey
4 - 6 kg
Turbo Grilling
1
140 - 160
150 - 240
Type of meat
Quantity
Oven function
Shelf position
Temperature
°C
Time min.
Whole fish
1 - 1.5 kg
Turbo Grilling
1
210 - 220
40 - 60
Lamb
Poultry
Type of meat
Fish (steamed)
Defrosting
Remove the food packaging, and then put
the food on a plate.
Do not cover it with a bowl or a plate, as
this can extend the defrost time.
Use the first oven shelf position from the
bottom.
Defrosting
time (min.)
Further defrosting
time (min.)
Chicken, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Put the chicken on an upturned saucer placed on a
large plate. Turn halfway
through.
Meat, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Turn halfway through.
Meat, 500 g
90 - 120
20 - 30
Turn halfway through.
Trout, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Strawberries, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Butter, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Dish
Comment
14
Dish
Defrosting
time (min.)
Further defrosting
time (min.)
80 - 100
10 - 15
60
60
Cream, 2 x 200 g
Gateau, 1400 g
Cream can also be whipped
when still slightly frozen in
places.
-
appliance door and let the appliance cool
down. After that, complete the drying process.
Drying - True Fan Cooking
Use baking parchment as a cover for the
oven shelves.
For best results, deactivate the appliance
halfway through the operation. Open the
Vegetables
Food to be
dried
Comment
Shelf position
1 level
2 levels
Temperature
(°C)
Beans
3
1/4
60 - 70
6- 8
Peppers
3
1/4
60 - 70
5-6
Vegetables for
sour
3
1/4
60 - 70
5-6
Mushrooms
3
1/4
50 - 60
6-8
Herbs
3
1/4
40 - 50
2-3
1 level
2 levels
Temperature
(°C)
Time (h)
Plums
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Apricots
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Apple slices
3
1/4
60 - 70
6-8
Pears
3
1/4
60 - 70
6-9
Time (h)
Fruit
Food to be
dried
Shelf position
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Warning! Refer to the Safety chapters.
Notes on cleaning:
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a cleaning
agent.
• To clean metal surfaces, use a usual
cleaning agent.
• Clean the appliance interior after each
use. Then you can remove dirt more
easily and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all accessories after each use and
let them dry. Use a soft cloth with warm
water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using aggressive agents,
sharp-edged objects or a dishwasher. It
can cause damage to the nonstick coating.
15
Shelf supports
Removing the shelf supports
You can remove the shelf supports to clean
the side walls.
1. Pull the front of the shelf support away
from the side wall.
2. Pull the rear end of the shelf support
away from the side wall and remove it.
2
1
Installing the shelf supports
Install the shelf supports in the opposite sequence.
Important! Valid for telescopic runners:
The retaining pins on the telescopic runners
must point to the front.
Lamp
Warning! There is a risk of electrical
shock.
The lamp and the lamp glass cover can
be hot.
Before you change the lamp:
• Deactivate the appliance.
• Remove the fuses from the fuse box or
deactivate the circuit breaker.
Caution! Put a cloth on the bottom of
the interior of the appliance. It prevents
damage to the lamp glass cover and
the cavity.
Always use the same lamp type.
Replacing the lamp at the cavity
ceiling:
1. Turn the lamp glass cover counterclockwise to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300
°C heat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.
Oven ceiling
You can fold down the heating element on
the oven ceiling to clean the oven ceiling
easily.
Warning! Deactivate the appliance
before you fold down the heating
element. Make sure that the appliance
is cold. There is a risk of burns.
Folding down the heating element
1. Remove the shelf supports.
16
3. Pull it forwards against the spring pressure and out along the supports on the
two sides.
4. The heating element folds down.
You can clean the oven ceiling.
Installing the heating element
1. Install the heating element in the opposite sequence.
2. Hold the heating element with two
hands at the front.
Important! Install the heating element
correctly above the supports on the inner
walls of the appliance.
2. Install the shelf supports.
Cleaning the oven door
Removing the door and the glass panels
You can remove the oven door and the internal glass panels to clean it. The number
of glass panels is different for different
models.
Warning! Be careful when you remove
the door from the appliance. The door
is heavy.
A
A
1. Open the door fully.
2. Fully press the clamping levers (A) on
the two door hinges.
3. Close the oven door to the first opening position (approximately 70° angle).
4. Hold the door with one hand on each
side and pull it away from the appliance at an up angle.
5. Put the door with the outer side down
on a soft cloth on a stable surface. This
is to prevent scratches.
6. Hold the door trim (B) on the top edge
of the door at the two sides and push
inwards to release the clip seal.
7. Pull the door trim to the front to remove it.
2
B
1
17
8. Hold the door glass panels on their top
edge one by one and pull them up out
of the guide.
9. Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
Installing the door and the glass
panels
above steps in the opposite sequence. Install the smaller panel first, then the larger.
When the cleaning is completed, install the
glass panels and the oven door. Do the
WHAT TO DO IF…
Warning! Refer to the Safety chapters.
Problem
Possible cause
Remedy
The appliance does not heat
up.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance.
The appliance does not heat
up.
The clock is not set.
Set the clock.
The appliance does not heat
up.
The necessary settings are not
set.
Control the settings.
The appliance does not heat
up.
The fuse is released.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If the
fuse releases again and again,
contact a qualified electrician.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
Replace the lamp.
Steam and condensation settle
on the food and in the appliance cavity.
You left the dish in the appliance for too long.
Do not leave the dishes in the
oven for longer than 15 - 20
minutes after the cooking process ends.
The display shows “12.00”.
A power cut.
Reset the clock.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the service
centre.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
the front frame of the appliance cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Warning! Refer to the Safety chapters.
Important! The built-in unit must meet the
stability requirements of DIN 68930.
18
min.
3 mm
min.
50 mm
=
=
19
560 min.
600
548
20 min. !
546
114
530 min.
594
572
30
579
5
567
594
21
200 cm2
548
546
590
560 min.
20
530 min.
572
114
594
579
5
590 min.
567
594
21
30
20
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90º
2x3,5x25
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
21
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic
parts are marked with international abbreviations such as PE, PS, etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
22
23
892956692-A-362012
Návod na
používanie
Rúra
POB79
2
OBSAH
Bezpečnostné informácie
2 Užitočné rady a tipy
9
Bezpečnostné pokyny
3 Ošetrovanie a čistenie
15
Popis výrobku
5 Čo robiť, keď...
17
Pred prvým použitím
6 Inštalácia
18
Každodenné používanie
6 Ochrana životného prostredia
21
Časové funkcie
7 SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba
Používanie príslušenstva
8
21
Doplnkové funkcie
9
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Varovanie Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať
len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti
sú horúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
3
• Pred odstraňovaním problémov odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
Varovanie Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a
vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný,
sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
Varovanie Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú
parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali
do kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a neizolovaných častí treba namontovať tak, aby
sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
• Použite iba správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na
všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
izolačného zariadenia musí byť minimálne
3 mm.
4
Používanie
Varovanie Nebezpečenstvo zranenia,
popálenia, zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte
kuchynské rukavice.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k
úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je
spotrebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča nesmú dostať iskry ani otvorený
plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti, ani naň.
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy jedla v rúre nenechávajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv
na funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záruka.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď
ich nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len
pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ich
na osvetlenie domácnosti.
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič
od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými technickými údajmi.
Likvidácia
Varovanie Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
5
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat
v spotrebiči.
POPIS VÝROBKU
1
13
2
3
4
5
6
7
8
5
4
3
2
1
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ/symbol prevádzky
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ukazovateľ/symbol/indikátor teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zadný ohrevný článok
Dolný ohrev
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
6
Trojnožka
• Na pečenie a grilovanie.
Trojnožku používajte iba s pekáčom na
grilovanie/pečenie.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Varovanie Pozrite si kapitoly o
bezpečnosti.
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti príslušenstva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Dôležité upozornenie Pozrite si časť
„Starostlivosť a čistenie“.
Nastavenie času
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete
alebo po výpadku napájania bude blikať indikátor funkcie Čas.
Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte správny čas.
Približne po piatich sekundách prestane zobrazenie času blikať a displej bude zobrazovať nastavený denný čas.
Keď nastavujete denný čas, nesmiete
súčasne nastavovať funkciu Trvanie
alebo funkciu Koniec
.
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Varovanie Pozrite si kapitoly o
bezpečnosti.
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný
ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1. Otočte otočný ovládač funkcií rúry a vyberte príslušnú funkciu.
2. Otočte otočný ovládač teploty a vyberte teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače teploty a funkcií rúry
do polohy vypnutia.
Symbol, indikátor alebo ukazovateľ
ovládača (v závislosti od modelu –
pozrite si popis výrobku) reaguje
takto:
• Indikátor sa rozsvieti, keď sa rúra zahrieva.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný ovládač
ovláda jednu z varných zón, funkcie
rúry alebo teplotu.
Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Osvetlenie rúry
Teplovzdušné pečenie
Použitie
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
Na pečenie pri maximálnej teplote na troch úrovniach súčasne. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu rúry o 20-40 °C
oproti bežným teplotám, ktoré používate pri funkcii Tradičné
pečenie. Aj na sušenie potravín.
7
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni.
Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Elektronický programátor
1
2
3
hr min
6
5
1
2
3
4
5
6
Ukazovatele funkcií
Zobrazenie času
Ukazovateľ funkcie
Tlačidlo +
Tlačidlo výberu
Tlačidlo -
4
ČASOVÉ FUNKCIE
Časová funkcia
Presný čas
Kuchynský časomer
Použitie
Zobrazenie, nastavenie alebo zmena času.
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv
na činnosť rúry.
Trvanie
Nastavenie času činnosti rúry.
Koniec
Na nastavenie času vypnutia pre funkciu rúry.
Ak chcete, aby sa spotrebič zapol a vypol automaticky, môžete súčasne poua Koniec
: najžiť funkcie Trvanie
a potom Koprv nastavte Trvanie
niec
.
Nastavenie časových funkcií
hr min
1. Pre funkcie Trvanie a Koniec nastavte
funkciu a teplotu rúry. Toto nie je po-
8
trebné v prípade kuchynského časomeru.
2. Opätovne stláčajte tlačidlo výberu, kým
nezačne blikať požadovaný ukazovateľ
časovej funkcie.
3. Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte
požadovanú časovú funkciu.
Displej zobrazuje ukazovateľ nastavenej
časovej funkcie. Po uplynutí nastaveného času ukazovateľ bliká a dve minúty
znie zvukový signál.
Pri funkciách Trvanie a Koniec sa spotrebič vypne automaticky.
4. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
5. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.
Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, až
kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo -.
Po niekoľkých sekundách sa časová
funkcia vypne.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
Varovanie Pozrite si kapitoly o
bezpečnosti.
Vloženie príslušenstva rúry
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné
okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich tyčí
tvoria špeciálne zariadenie, ktoré zabráni
prevrhnutiu kuchynského riadu.
Inštalácia drôteného roštu spolu s
hlbokým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace tyče
jednej z úrovní rúry.
Trojnožka a pekáč
Varovanie Pri vyberaní príslušenstva
zo spotrebiča postupujte opatrne.
Hrozí riziko popálenia.
9
Trojnožku môžete použiť na pečenie
veľkých kusov mäsa alebo hydiny na
jednej úrovni:
• Trojnožku položte do hlbokého pekáča
tak, aby držiaky drôteného roštu smerovali nahor.
• Hlboký pekáč zasuňte do požadovanej
úrovne rúry.
Trojnožku môžete použiť na grilovanie
plochých jedál vo veľkých množstvách
a na prípravu hrianok:
• Trojnožku položte do hlbokého pekáča
tak, aby držiaky drôteného roštu smerovali nadol.
• Hlboký pekáč zasuňte do požadovanej
úrovne rúry.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch
spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
kým sa spotrebič neochladí.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu a množstva a
kvality použitých prísad.
Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý
ste používali doteraz. Prispôsobte svoje
zvyčajné nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete približne 10 minút pred uplynutím času pečenia rúru vypnúť a využiť tak zvyškové
teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zde-
formovať. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát použili nižšiu teplotu.
• Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi pre
veľmi podobný pokrm.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10
až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
spočiatku neopečú rovnako dohneda. V
takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.
10
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Spodok koláča nie je dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a je vlhký, mazľavý alebo sú na ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyšších
teplôt.
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, predovšetkým pri použití kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká a
čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas neupečie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký, mazľavý alebo sú na ňom vlhké pásy.
Koláč je nízky a je vlhký, mazľavý alebo sú na ňom vlhké pásy.
Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Bábovka alebo brioška
Teplovzdušné pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/ovocné
koláče
Teplovzdušné pečenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge cake
Teplovzdušné pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Korpus z krehkého cesta
Teplovzdušné pečenie
2
170 - 180 1)
10 - 25
Korpus z piškótového
cesta
Teplovzdušné pečenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie (2 formy, priemer 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)
Teplovzdušné pečenie
2
160
60 - 90
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Teplovzdušné pečenie
3
150 - 160
20 - 40
1) Rúru predhrejte
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečiva
Koláč posypaný mrveničkou (suchý)
11
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta)1)
Teplovzdušné pečenie
3
150
35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta
Teplovzdušné pečenie
3
160 - 170
40 - 80
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Sušienky z krehkého cesta
Teplovzdušné pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / Prúžky
pečiva
Teplovzdušné pečenie
3
140
20 - 35
Sušienky z piškótového
cesta
Teplovzdušné pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušienky, pusinky
Teplovzdušné pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové sušienky
Teplovzdušné pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kysnutého
cesta
Teplovzdušné pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístkového cesta
Teplovzdušné pečenie
3
170 - 180 )
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné pečenie
3
160 )
10 - 25
Small cakes (20 na
plech)
Teplovzdušné pečenie
3
150 )
20 - 35
1) Použite hlboký pekáč
Sušienky
Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Veterníky/odpaľované cesto
1/4
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Sušienky z krehkého cesta
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
1/4
1/3/5
Teplota (°C)
Čas (min.)
150 - 160
20 - 40
12
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Short bread/Linecké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z piškótového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové sušienky/snehové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové sušienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kysnutého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístkového cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/malé
koláčiky (20 ks/
plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Zapečená zelenina1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným syrom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pečenie
1
160 - 170
30 - 60
1) Rúru predhrejte
Pečenie mäsa
Riad na pečenie mäsa
• Na pečenie mäsa používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny od
výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v
hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte
Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
umiestnenom nad hlbokým pekáčom (ak
je k dispozícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto bude mäso šťavnatejšie.
• Druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť alebo
získať kôrku, môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
13
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Hovädzie pečené
alebo hovädzie filé: neprepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovädzie pečené
alebo hovädzie filé: stredne prepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovädzie pečené
alebo hovädzie filé: dobre prepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1) Rúru predhrejte
Bravčové
Typ mäsa
Pliecko, krkovička, stehno
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené teľacie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie stehno, pečené
jahňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Kúsky hydiny
Porcia 200 –
250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky kurčaťa
Porcia 400 –
500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Jahňacie mäso
Hydina
Typ mäsa
14
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Celá ryba do 1
kg
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
Nezakrývajte ho miskou ani tanierom, pretože by sa tým mohol predĺžiť čas rozmrazovania.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Odmrazovanie
Pokrm vyberte z obalu a položte ho na tanier.
Pokrm
Čas rozmrazovania (min.)
Dodatočný čas rozmrazovania (v min.)
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurčatá položte na obrátený
tanierik vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí polovice
času obráťte.
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá.
60
60
Torta, 1 400 g
-
dvierka spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Potom proces sušenia dokončite.
Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
Rošty rúry zakryte papierom na pečenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vypnete
spotrebič v polovici času sušenia. Otvorte
Zelenina
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
1/4
60 - 70
6- 8
Papriky
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Ovocie
15
Úroveň v rúre
Sušené potraviny
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
Marhule
3
Jablkové plátky
Hrušky
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších
vedeckých poznatkov môžu akrylamidy
vznikajúce pri zapekaní jedla (predovšetkým
u jedál s obsahom škrobu) predstavovať
nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám
odporúčame pripravovať jedlá pri čo
najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Varovanie Pozrite si kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite
bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čističom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť. Použite
mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.
Zasúvacie lišty
Vyberanie zasúvacích líšt
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2
1
16
Varovanie Pred sklopením ohrevného
telesa spotrebič vypnite. Skontrolujte,
či je spotrebič studený. Hrozí riziko
popálenín.
Montáž zasúvacích líšt
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Dôležité upozornenie Platí pre
teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách musia smerovať dopredu.
Sklopenie ohrevného telesa
1. Vyberte zasúvacie lišty.
Osvetlenie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v osvetlení:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo prerušte elektrický obvod.
Pozor Na spodnú časť vnútra rúry
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skla žiarovky a vnútra rúry.
Vždy používajte ten istý druh žiarovky.
Výmena žiarovky v hornej časti dutiny
rúry:
1. Otočte sklenený kryt doľava a vyberte
ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Žiarovku vymeňte za vhodnú žiarovku
odolnú voči teplote 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
Strop rúry
Horné ohrevné telesá je možné sklopiť, aby
ste si uľahčili čistenie stropu rúry.
2. Ohrevné teleso uchopte oboma rukami
za prednú časť.
3. Potiahnite ho dopredu proti tlaku pružiny a uvoľnite ho z držiakov na obidvoch
stranách.
4. Ohrevné teleso sa sklopí.
Teraz môžete vyčistiť vrchnú časť rúry.
Inštalácia ohrevného telesa
1. Pri inštalácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
Dôležité upozornenie Ohrevné teleso
správne nainštalujte nad držiaky na
vnútorných stenách spotrebiča.
2. Nainštalujte zasúvacie lišty.
Čistenie dvierok rúry
Demontáž dvierok a sklenených panelov
Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.
Varovanie Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú
ťažké.
17
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej
polohe (približne v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a potiahnite ich od spotrebiča v
určitom uhle smerom nahor.
A
A
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
2
B
1
8. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich vytiahnite
smerom nahor z úchytiek.
9. Sklenený panel umyte vodou s prídavkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.
opačný postup. Najprv namontujte malý panel, potom väčší.
Montáž dvierok a sklenených
panelov
Po ukončení čistenia namontujte sklenené
panely a dvierka rúry. Pri montáži zvoľte
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Varovanie Pozrite si kapitoly o
bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nehreje.
Nie je nastavený čas.
Nastavte hodiny.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené potrebné nastavenia.
Skontrolujte nastavenia.
Spotrebič nehreje.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či príčinou poruchy nie je poistka. Ak sa poistka vyhodí opakovane, obráťte
sa na kvalifikovaného elektrikára.
18
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na jedle a vo vnútri spotrebiča
sa zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlá ste nechali v spotrebiči
príliš dlho.
Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15
– 20 minút.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Výpadok elektrického prúdu.
Znova nastavte presný čas.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
INŠTALÁCIA
Varovanie Pozrite si kapitoly o
bezpečnosti.
Dôležité upozornenie Bezpečnosť skrinky
použitej na zabudovanie spotrebiča musí
min.
3 mm
zodpovedať požiadavkám normy
DIN68930.
19
min.
50 mm
=
=
560 min.
600
548
20 min. !
546
114
530 min.
30
594
572
579
5
567
594
21
20
200 cm2
548
546
560 min.
20
590
530 min.
572
114
594
579
5
590 min.
567
594
21
30
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90º
21
2x3,5x25
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
SK
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému
prostrediu a recyklovateľný. Plastové
časti sú označené medzinárodnými
skratkami ako PE, PS, atď. Obalový
materiál vyhadzujte do kontajnerov určených na tento účel v zariadeniach na
spracovanie odpadu vo vašom okolí.
SLOVENSKO - ZÁRUKA/SERVISNÁ SLUŽBA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu
2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od
svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Sú-
čast'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava. tel: (02) 32141334 – 5,
fax: (02) 43336976 www.electrolux.sk
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku
vo všetkých krajinách, ktorých zoznam sa
uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič
alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete
z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá
sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebi-
ča preukázaného predložením platného
dokumentu o kúpe vydaného predajcom
tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a
jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej
novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
22
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný
v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci
domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so
všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú
žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rruga “Kavajës”, ish-parku autobuzëve,
Tiranë
Belgique/België/Belgien
++32 27162444
Raketstraat 40, 1130 Brussel/Bruxelles
Česká republika
+420 261 302 261
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 92 68 24 33 (0.34€/
min)
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4
9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
(06-1)467-3205
+361 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné
útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
0810 955030
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 110, 1000 Ljubljana
23
Slovensko
+421 2 32 14 13 34-5
Suomi
030 600 5200
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Lankapuhelinverkosta 0,0828€/puhelu+0,032€/min Matkapuhelinverkosta 0,192€/min
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
8-800-200-3589
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
892956698-A-382012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement