Philco PHD 618 C Induction hob Používateľská príručka

Philco PHD 618 C Induction hob Používateľská príručka
INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA
NÁVOD K OBSLUZE
PHD618C
Vážený zákazníku
Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte
si všechny pokyny v tomto návodu.
OBSAH
ČÁST 1: DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ............................................................................................ 2
 Upozornění před použitím ..........................................................................................................................................................2
 Použití spotřebiče ...........................................................................................................................................................................3
 Upozornění na nebezpečí poškození spotřebiče................................................................................................................4
 Upozornění pro případ poškození spotřebiče .....................................................................................................................5
 Další upozornění .............................................................................................................................................................................5
ČÁST 2: POPIS OVLÁDACÍHO PANELU .......................................................................................................... 6
ČÁST 3: POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ....................................................................................................................... 7
 Dotykové ovládání .........................................................................................................................................................................7
 Zobrazení na displeji .....................................................................................................................................................................7
 Větrání .................................................................................................................................................................................................7
ČÁST 4: ZAPNUTÍ A OBSLUHA SPOTŘEBIČE................................................................................................. 8
 Před prvním použitím ...................................................................................................................................................................8
 Princip indukce ................................................................................................................................................................................8
 Zapnutí ...............................................................................................................................................................................................8
 Detekce nádobí ...............................................................................................................................................................................9
 Indikace zbytkového tepla ..........................................................................................................................................................9
 Časovač...............................................................................................................................................................................................9
 Uzamknutí ovládacího panelu ................................................................................................................................................ 10
ČÁST 5: RADY K VAŘENÍ ................................................................................................................................ 11
 Kvalita nádobí ............................................................................................................................................................................... 11
 Rozměry nádobí ........................................................................................................................................................................... 12
 Příklady nastavení výkonu........................................................................................................................................................ 12
ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ .......................................................................................................................... 13
ČÁST 7: NÁVOD K INSTALACI ....................................................................................................................... 14
ČÁST 8: ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ .................................................................................................................. 15
ČÁST 9: CO DĚLAT PŘI POTÍŽÍCH ................................................................................................................. 16
ČÁST 10: TECHNICKÉ SPECIFIKACE .............................................................................................................. 17
CZ - 1
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 1: DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Upozornění před použitím
 Spotřebič vybalte z obalu. Ujistěte se, že jste před prvním použitím
odstranili všechny reklamní a propagační štítky.
 Instalace a připojení spotřebiče musí být provedeny kvalifikovanou
osobou. Výrobce nezodpovídá za poškození spotřebiče ani škody
způsobené v důsledku nesprávné montáže a zapojení.
 Zabudované spotřebiče mohou být používány pouze, pokud
byly instalovány do vhodné jednotky, která odpovídá příslušným
standardům.
 Tento spotřebič je určen pouze k přípravě jídla v domácnosti,
nemůže být použit k jinému účelu nebo pro komerční či
průmyslové využití.
 Spotřebič neupravujte a neměňte.
 Nepoužívejte spotřebič ke krájení nebo sekání potravin (např.
chleba). Skleněný povrch spotřebiče nesmí být používán jako
pracovní plocha.
 Připojujte spotřebič pouze k řádně uzemněnému obvodu, který
odpovídá platným předpisům elektrické bezpečnosti. Pokud si
nejste jisti, zda používaný elektrický obvod je řádně uzemněn,
kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
 Nepoužívejte adaptéry, rozdvojky anebo prodlužovací kabely.
 Spotřebič nesmí být umístěn nad myčkou nádobí, pračkou ani
sušičkou: pára může poškodit elektrické obvody.
 Spotřebič nesmí být spouštěn externím časovačem ani dálkovým
ovládacím systémem.
CZ - 2
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Použití spotřebiče
 Po použití plotýnky vypněte.
 Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru, zvláště při přípravě
na tuku nebo oleji. Mohlo by dojít k rychlému vznícení, pokud by
došlo ke spálení
 Během použití a po něm buďte opatrní, abyste se nespálili.
 Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud v blízkosti zapnutého spotřebiče
budete používat jiný zapnutý spotřebič (např. žehličku) a ujistěte
se, že se přívodní kabel nedotýká ani není v blízkosti varných
ploch.
 Do blízkosti spotřebiče nepokládejte předměty citlivé na
magnetické pole (platební karty, magnetická média, kalkulátory).
 Do blízkosti varných ploch nepokládejte žádné kovové předměty
ani žádné hořlavé materiály, jakou jsou nože, vidličky, lžíce, utěrky
nebo pokličky apod., jelikož se mohou zahřívat nebo vznítit.
 Na povrch desky nepokládejte žádné kovové předměty kromě
varných nádob. Může dojít k jejich zahřátí, roztavení a vzplanutí.
 Spotřebič nikdy nezakrývejte ubrusy ani jinými kryty. Může dojít
k jejich přehřátí a vznícení.
 Tento spotřebič může být používán dětmi od 8 let věku, osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi
i osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu,
že budou pracovat pod kvalifikovaným dozorem nebo budou
účinně seznámeny s obsluhou a hrozícími nebezpečími.
 Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
 Děti nesmějí provádět čistění a údržbu spotřebiče, pokud nejsou
pod dozorem.
CZ - 3
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Upozornění na nebezpečí poškození spotřebiče
 Hrubá nebo poškozená dna varných nádob (litinové nesmaltované
hrnce) mohou poškodit povrch.
 Sklokeramický povrch rovněž poškodíte abrazivními čistícími
prostředky a pískem.
 Na desku nenechte padat žádné předměty, ani malé.
 Na okraje desky nenarážejte nádobami.
 Zajistěte větrání spotřebiče podle pokynů výrobce.
 Prázdné nádoby neodkládejte na desku a neponechávejte je na
ní.
 Cukr, umělé hmoty a hliníkové předměty (fólie) nesmějí přijít
do styku s varnými zónami. Tyto předměty mohou způsobit
poškození, prasknutí nebo jiné trvalé změny sklokeramické
desky po ochlazení: spotřebič zapněte a za tepla odstraňte zbytky
z desky (nepopalte se).
 VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: nepokládejte žádné předměty na
povrch desky.
 Nepokládejte žádné předměty včetně hrnců na ovládací panel.
 Pokud je pod vestavěnou deskou umístěna ukládací zásuvka,
ujistěte se, že mezi předměty v zásuvce a nejnižší částí spotřebiče
je dostatečný prostor (2 cm). Je to důležité pro chlazení spotřebiče.
 Do prostor pod varnou deskou neukládejte žádné hořlavé
předměty (např. spreje). Také vnitřní zařízení zásuvky musí být
odolné teplu.
CZ - 4
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Upozornění pro případ poškození spotřebiče
 Pokud dojde k závadě nebo nehodě, vypněte spotřebič a odpojte
jej od sítě.
 Pokud je povrch desky popraskaný nebo prasklý, odpojte
spotřebič od sítě a obraťte se na servisní středisko.
 Opravy může provádět pouze specialista. Neopravujte spotřebič
sami.
 VAROVÁNÍ: Při prasknutí desky odpojte okamžitě síťový přívod,
hrozí úraz elektrickým proudem.
Další upozornění
 Dbejte, aby varná nádoba stála vždy ve středu plotýnky. Dno
nádoby musí pokrývat co největší část plotýnky.
 Magnetické pole vznikající činností spotřebiče může ovlivňovat
činnost srdečních stimulátorů a dalších zdravotnických pomůcek.
Pro podrobnosti se obraťte na lékaře nebo výrobce pomůcky.
 Hliníkové ani plastové předměty nepokládejte nikdy na desku:
může dojít k jejich roztavení i zbytkovým teplem.
 Případný požár se nikdy nepokoušejte uhasit vodou; vypněte
spotřebič a přikryjte hořící nádobu poklicí nebo hasící rouškou.
UPOZORNĚNÍ:
POUŽITÍ NEVHODNÝCH NEBO NEKVALITNÍCH VARNÝCH NÁDOB
NEBO ADAPTÉRŮ PRO NEMAGNETICKÉ NÁDOBÍ VEDE KE
ZTRÁTĚ ZÁRUKY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÝROBCE NEODPOVÍDÁ
ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY NA SPOTŘEBIČI ANI JEHO OKOLÍ.
CZ - 5
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 2: POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
Popis ovládacího panelu
Displej časovače
a zapnutí
Tlačítko Výběr
Tlačítko [ + ]
Tlačítko [ - ]
Světelná kontrolka
časovače
Displej zapnutí
Tlačítko časovače
Tlačítko zapnutí /
vypnutí
CZ - 6
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 3: POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Dotykové ovládání
Varná deska je vybavena elektronickým ovládáním s dotykovými tlačítky. Po dotyku tlačítka se aktivuje
příslušná funkce. Ta je doprovázena světelnou kontrolkou, písmenem nebo číslem na displeji a zazní zvukový
signál.
V případě obecného použití stiskněte pouze jedno tlačítko současně.
Zobrazení na displeji
Displej
Význam
Funkce
0
Nula
Plotýnka je aktivována.
1…9
Úroveň výkonu
Výběr úrovně výkonu.
U
Detekce pánve
Žádná pánvička nebo neadekvátní pánev.
E
Chybová hláška
Elektronická chyba.
H
Zbytkové teplo
Plotýnka je i po vypnutí stále horká.
L
Zámek
Ovládací panel je zamčený.
Větrání
Chladicí systém pracuje neustále. Spustí se při zapnutí spotřebiče a pracuje intenzivně při vyšším zatížení desky.
Otáčky větráku se mění se zátěží desky, větrák se vypne automaticky po dostatečném ochlazení spotřebiče.
CZ - 7
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 4: ZAPNUTÍ A OBSLUHA SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím
Před prvním použitím otřete desku vlhkou čistou utěrkou a otřete suchou utěrkou dosucha. Nepoužívejte
žádný čisticí prostředek, hrozí vytvoření jemného modravého povrchu na desce, který je velmi těžké odstranit.
Princip indukce
Indukční cívka je umístěna pod každou plotýnkou. Po zapnutí vytváří variabilní elektromagnetické pole, které
produkuje indukční proud ve feromagnetické spodní části hrnce. Výsledkem je zahřátí dna hrnce umístěného
na plotýnce.
Pro správný provoz je třeba:
 aby nádobí bylo feromagnetické (můžete si to ověřit pomocí malého magnetu), nejlépe litinové, ocelové,
smaltové, nerezové s feromagnetickým dnem.
 Naopak nevhodné je nádobí z mědi, čisté nerezové oceli, hliníku, skla, dřeva, keramiky, kameniny apod.
Plotýnka indukční desky se automaticky přizpůsobí velikosti nádobí. Ale s příliš malým průměrem nádobí
nebude toto fungovat. Průměr nádobí je závislý na průměru plotýnky. Pokud není nádobí detekováno
plotýnkou, na displeji se zobrazí [ U ].
Zapnutí
Nejprve musíte zapnout varnou desku, pak až varnou zónu:

Zapnutí/ vypnutí varné desky :
Akce
Ovládací panel
Displej
Pro zapnutí spotřebiče
Stiskněte jednou tlačítko [ 0/I ]
[0]
Pro vypnutí spotřebiče
Stiskněte jednou tlačítko [ 0/I ]
Nic nebo [ H ].
Ovládací panel
Displej

Zapnutí/ vypnutí varné zóny:
Akce
Volba plotýnky
Stiskněte tlačítko [  ]
[0]
Zvýšení výkonu
Stiskněte tlačítko [ + ]
[ 1 ] až [ 9 ]
Snížení výkonu
Stiskněte tlačítko [ - ]
[ 9 ] až [ 1 ]
Vypnutí
Stiskněte tlačítko [ - ] nebo
Stiskněte zároveň [  ] a [ - ]
[ 0 ] nebo [ H ]
Pokud nestisknete do 20 sekund žádné tlačítko, plotýnky se vrátí do pohotovostního režimu.
CZ - 8
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Detekce nádobí
Funkce detekce nádobí slouží k bezpečnému provozu varné desky. Indukční deska nebude fungovat pokud:
 na plotýnce není žádné nádobí nebo nádobí není vhodné pro použití na indukční desce. V takovém
případě nebude možné nastavit výkon a na displeji se zobrazí [ U ]. Tento symbol zmizí, jakmile na plotýnku
vložíte správné nádobí.
 sejměte nádobí z plotýnky, provoz bude ukončen. Na displeji se zobrazí [ U ]. Symbol zmizí, jakmile nádobí
znovu vložíte na plotýnku. Příprava bude pokračovat na nastavený výkon.
Po dokončení přípravy vypněte plotýnku. Nedovolte funkci detekce nádobí se zbytečně aktivovat.
Indikace zbytkového tepla
Po vypnutí plotýnky nebo celé desky zůstávají části desky ještě určitou dobu horké, což indikuje [ H ] na displeji.
Symbol [ H ] zmizí po ochlazení desky na teplotu, při níž nehrozí spálení.
Dokud tato indikace svítí, nedotýkejte se plotýnek desky ani na ně nepokládejte předměty citlivé na teplo.
Hrozí nebezpečí spálení a požáru.
Časovač
Časovač je možné používat se všemi plotýnkami současně při odlišném nastavení pro každou z nich (od 0 do
99 minut).

Nastavení a úprava doby vaření:
Akce
Ovládací panel
Displej
Volba plotýnky
Stiskněte tlačítko [  ]
[0]
Zvýšení výkonu
Stiskněte tlačítko [ + ]
[ 1 ] až [ 9 ]
Volba « Časovače »
Stiskněte zároveň [ - ] a [ + ]
Časovač [ 00 ] min
Zkrácení doby
Stiskněte tlačítko [ - ]
[ 00 ] přejde na 99, 98...
Prodloužení doby
Stiskněte tlačítko [ + ]
doba se prodlouží
Po několika sekundách kontrolka přestane blikat.
Doba je potvrzena a vaření se spustí a pokračuje do dosažení [ 00 ].

Zastavení vaření s časovačem:
Akce
Ovládací panel
Displej
Volba plotýnky
Stiskněte tlačítko [  ]
[0]
Volba « Časovače »
Stiskněte zároveň [ - ] a [ + ]
Zbývající doba
Zastavení « Časovače »
Stiskněte tlačítko [ - ]
[ 00 ] a zastavení
Pokud je aktivováno několik časovačů, zopakujte tento postup.
CZ - 9
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016

Automatické zastavení na konci doby vaření:
Jakmile doběhne nastavená doba vaření pro příslušnou plotýnku, na displeji časovače bliká [ 00 ] a zní zvuk.
Zvuk i blikání zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

Funkce minutky pro vaření vajec:
Akce
Ovládací panel
Displej
Zapněte desku
Stiskněte tlačítko [ 0/I ]
[ 0 ] nebo [ H ]
Volba « Časovače »
Stiskněte současně tlačítka [ - ] a [ + ]
Časovač [ 00 ] min
Zkrácení doby
Stiskněte tlačítko [ - ]
[ 00 ] přejde na 30, 29,...
Prodloužení doby
Stiskněte tlačítko [ + ]
doba se prodlouží
Po několika sekundách kontrolka přestane blikat.
Jakmile doběhne nastavená doba vaření pro příslušnou plotýnku, na displeji časovače bliká [ 00 ] a zní zvuk.
Zvuk i blikání zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.
Uzamknutí ovládacího panelu
Pro ochranu před nežádoucí změnou nastavení, např. při čistění, je možné ovládací panel uzamknout (kromě
tlačítka zapnutí/vypnutí [ 0/I ]).

Uzamknutí:
Akce
Ovládací panel
Displej
Zapnutí
Stiskněte tlačítko [ 0/I ]
[ 0 ] nebo [ H ]
Uzamknutí varné desky
Stiskněte zároveň [ - ] a [ O ]
Beze změny
Stiskněte znovu tlačítko volby
pravé přední plotýnky
[L]

Odemknutí:
Akce
Ovládací panel
Displej
Zapnutí
Stiskněte tlačítko [ 0/I ]
[L]
Stiskněte zároveň [ - ]
a [ O ] z přední pravé zóny
[0]
Potlačit tlačítko [ - ]
Na displeji nic nesvítí
Do 5 sekund po zapnutí:
Odemknutí desky
CZ - 10
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 5: RADY K VAŘENÍ
Kvalita nádobí
Použitelný materiál:
ocel, smaltovaná ocel, litina, feromagnetická nerez ocel, hliník s feromagnetickým
dnem.
Nepoužitelné materiály: hliník a nerezová ocel bez feromagnetických vrstev, měď, mosaz, sklo, keramika,
porcelán.
Výrobci nádobí na něm uvádějí, zda je vhodné pro indukční ohřev.
Kontrola kompatibility nádobí:
 Nalijte malé množství vody do nádoby postavené na plotýnces výkonem nastaveným na [ 9 ]. Voda se musí
během několika sekund ohřát.
 Na dně nádoby drží přiložený magnet.
Některé nádoby při použití s indukční deskou vydávají zvuky. Tento zvuk nemá vliv na proces vaření ani na
spotřebič a není na závadu.
CZ - 11
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Rozměry nádobí
Varné zóny se do značné míry automaticky přizpůsobují rozměrům použitých nádob. Dno nádoby však musí
mít určitý minimální průměr odpovídající příslušné plotýnce.
Nádoby stavte co nejlépe na střed plotýnky, deska pak pracuje s nejvyšší účinností.
Příklady nastavení výkonu
(pouze doporučení)
1-2
Rozpuštění
Ohřev
Omáčky, máslo, čokoláda, želatina
2-3
Mírný ohřev
Rozmrazování
Rýže, puding, cukrový sirup, sušená zelenina, ryby, zmrazené
výrobky
3-4
Vaření v páře
Zelenina, ryby, maso
4-5
Voda
Na brambory, polévky, těstoviny, čerstvou zeleninu
6-7
Střední ohřev
Maso, vejce, uzeniny, guláš, rolády, vnitřnosti
7-8
Vaření
Brambory, smažení
9
Smažení, opékání, var vody
Steaky, omelety, smažené pokrmy, voda
CZ - 12
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ
Před čistěním spotřebič vypněte.
Desku nečistěte, pokud je ještě příliš teplá, hrozí popálení.
 Světlé skvrny odstraňte hadříkem smočeným v roztoku čistícího prostředku. Pak povrch opláchněte
studenou vodou a dokonale osušte.
 V žádném případě nepoužívejte vysoce korozivní nebo brusné čistící prostředky.
 Nepoužívejte ani parní čističe a tlakovou vodu.
 Nepoužívejte žádné předměty, které mohou desku poškrábat.
 Ujistěte se, že je nádobí suché a čisté. Ujistěte se, že na desce ani na nádobí nejsou zrnka nečistot, prach
apod. Posouváním drsného nádobí po desce dojde k poškrábání.
 Pokud dojde k přetečení jídla na desku, okamžitě je odstraňte. Zabráníte tak poškození desky.
CZ - 13
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 7: NÁVOD K INSTALACI
Instalaci smí provést výhradně odborník.
Uživatel spotřebiče musí respektovat předpisy a normy platné v jeho zemi.
Nalepení těsnění:
Těsnění dodávané s touto varnou deskou zabraňuje infiltraci tekutin do skříňky.
Jeho instalace musí být provedena opatrně, podle následujícího obrázku.
Těsnění (2) nalepte dva milimetry
od vnějšího okraje skla po sejmutí
ochranné fólie (3).
Instalace:
 Rozměry:











Reference
Velikost otvoru
PHD618C
560 × 490 mm
Zajistěte, aby mezi deskou a okolními stěnami zůstala vzdálenost nejméně 50 mm.
Desky jsou označeny třídou „Y“ z hlediska tepelné ochrany. Ideálně musí být deska instalována tak, aby
okolo byl dostatek volného prostoru. Za deskou může být stěna a po jedné straně může být další stěna
nebo jiné vysoké zařízení. Na dalších stranách však nesmí být žádný předmět vyšší, než deska.
Nábytek nebo opora, do nějž desku instalujete, okraje nábytku, laminace kuchyňské desky a lepidlo musejí
být odolné teplotě až do 100 °C.
Obložení stěny a rohů musí být tepelně odolné.
Desku neinstalujte nad neodvětrávanou troubu ani myčku nádobí.
Pro zajištění dobrého větrání spotřebiče zajistěte mezeru 20 mm pod dnem desky.
Pokud je pod deskou zásuvka, nevkládejte do ní žádné hořlavé předměty (např.: spreje) ani jiné objekty,
které nejsou odolné teplu.
Materiál používaný pro výrobu kuchyňských pracovních desek obvykle bobtná ve styku s vodou. Chraňte
proto řezné hrany v pracovní desce vrstvou vhodného laku nebo těsněním. Zvláštní pozornost věnujte
položení samolepicího těsnění přiloženého k desce, které chrání nábytek před pronikáním vody a nečistot.
Toto těsnění poskytuje dostatečnou ochranu při správném provedení a hladkém opracování povrchu
nábytku.
Mezi spotřebičem a odsavačem par nad ním ponechte mezeru vyžadovanou výrobcem odsavače. Pokud
nebyla udána, použijte nejmenší vzdálenost 760 mm.
Napájecí přívod nesmí být po namontování vystaven mechanickému zatěžování (např. zásuvkou nábytku).
VAROVÁNÍ: Používejte pouze ty kryty desky, které navrhl, dodal nebo schválil výrobce spotřebiče nebo
které jsou doporučeny v návodu ke spotřebiči. Použití nevhodného krytu může způsobit nehodu.
CZ - 14
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 8: ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ







Připojení spotřebiče k síti může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář podle příslušných norem
a předpisů.
Po instalaci musí být zajištěna ochrana proti dotyku částí pod napětím.
Data potřebná pro připojení jsou uvedena na štítku na krytu spotřebiče vedle připojovací svorkovnice.
Připojení k síti musí být provedeno zástrčkou s ochranným kolíkem nebo přes odpojovač s minimální
vzdáleností kontaktů 3 mm ve vypnutém stavu.
Elektrický přívod musí být oddělen od sítě pomocí jističů nebo pojistek.
Pokud není spotřebič připojen pohyblivým přívodem do snadno dostupné zásuvky, musí být pevná
instalace oddělena odpojovačem.
Přívodní kabel musí být veden tak, aby se nemohl dotýkat žádné horké části spotřebiče ani jiného zařízení.
UPOZORNĚNÍ:
TENTO SPOTŘEBIČ MŮŽE BÝT PŘIPOJEN POUZE K SÍTI 230 V~ 50/60 HZ.
VŽDY PŘIPOJTE OCHRANNÝ VODIČ.
DODRŽTE PŘEDEPSANÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ.
PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE JE UMÍSTĚNA ZESPODU SPOTŘEBIČE V ZADNÍ ČÁSTI. PRO OTEVŘENÍ
KRYTU SVORKOVNICE POUŽIJTE STŘEDNÍ ŠROUBOVÁK. ZASUŇTE JEJ DO ŠTĚRBINY A KRYT OTEVŘETE.
Síť
Připojení
Průřez kabelu
230 V ~ 50/60 Hz
1 fáze + N
3 × 2,5 mm²
400 V ~ 50/60 Hz
2 fáze + N
4 × 1,5 mm²
Kabel
H 05 VV - F
H 05 RR - F
H 05 VV - F
H 05 RR - F
Jistič
25 A*
16 A*
* Vypočteno při faktoru souběžnosti dle normy EN 60 335-2-6
Připojení varné desky
Nastavení konfigurace:
Podle zvoleného způsobu připojení použijte mosazné propojky z krabičky vedle svorkovnice.
Jednofázově 230V~1P+N
Zapojte můstek mezi svorky L1 a L2.
Zapojte můstek mezi svorky N1 a N2.
Ochranný vodič zapojte do svorky „uzemnění“.
Nulák N zapojte ke svorce N1 nebo N2.
Fázový přívod L zapojte ke svorce L1 nebo L2.
Dvoufázově 400V~2P+N
Zapojte můstek mezi svorky N1 a N2.
Ochranný vodič zapojte do svorky „uzemnění“.
Nulák N zapojte ke svorce N1 nebo N2.
Fázový přívod L1 zapojte ke svorce L1.
Fázový přívod L2 zapojte ke svorce L2.
Upozornění! Zajistěte, aby byly kabely správně připojeny a nataženy
UPOZORNĚNÍ:
VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNOU NEHODU, K NÍŽ DOJDE V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO PŘIPOJENÍ
NEBO POUŽITÍ NEUZEMNĚNÉHO SPOTŘEBIČE NEBO POŠKOZENÍ OCHRANNÉHO PŘÍVODU.
CZ - 15
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 9: CO DĚLAT PŘI POTÍŽÍCH
Varná deska nebo plotýnka se nezapnuly:
 Varná deska je špatně zapojena do sítě.
 Ochranná pojistka je odříznuta.
 Funkce zámku je aktivována.
 Dotyková tlačítka jsou pokryta vrstvou tuku nebo vody.
 Na tlačítkách je cizí předmět.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ U ]:
 Na plotýnce není žádné nádobí.
 Nádobí na plotýnce není vhodné pro indukční varné desky.
 Velikost dna je příliš malá.
Neustálá ventilace po vypnutí desky:
 Nejedná se o závadu, větrák chrání proti přehřátí elektrické součásti.
 Větrák se automaticky zastaví.
Vypnutí jedné nebo více varných zón:
 Spustil se bezpečnostní systém.
 Zapomněli jste vypnout varnou zónu po dlouhou dobu.
 Jedno nebo více citlivých tlačítek je zakryto.
 Pánev je prázdná a její dolní část je přehřátá.
 Tato varná deska disponuje rovněž automatickou redukcí úrovně výkonu a automatickým vypnutím při
přehřátí
 Chlazení je možná nedostatečné. Doporučujeme vám, abyste otevřeli zadní stěnu kuchyňské linky na
šířku výřezu pro varnou desku a ohoblovali přední příčník kuchyňské linky na celou šířku výřezu, aby byl
umožněn průchod vzduchu pod kuchyňskou deskou
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ L ]:
 Viz část kapitoly o zámku.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ Er03 ]:
 Předmět nebo tekutina zakrývá ovládací tlačítka. Symbol zmizí, jakmile jsou tlačítka uvolněna nebo čistá.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ E2 ] nebo [ EH ]:
 Deska je přehřátá, nechte ji vychladnout a poté ji znovu zapněte.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ E3 ]:
 Nádobu nelze použít, vyměňte ji.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ E5 ]:
 Nesprávné napětí sítě. Zkontrolujte síťové napětí.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ E6 ]:
 Nesprávné napětí sítě. Zkontrolujte kmitočet síťového napětí.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ E8 ]:
 Vstup chladícího vzduchu je zakrytý, uvolněte jej.
Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje symbol [ U400 ]:
 Deska není připojena do sítě. Zkontrolujte připojení a opravte přívod.
Pokud některý ze symbolů přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
CZ - 16
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
ČÁST 10: TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Typ
Celkový výkon
Spotřeba energie pro varnou desku ES_varná deska**
PHD618C
5 600 W
165,5 Wh/kg
Levá přední varná zóna
Ø 180 mm
Minimální detekce
Ø 100 mm
Jmenovitý výkon*
1 400 W
Kategorie standardizovaného nádobí na vaření**
B
Spotřeba energie ECcw**
160 Wh/kg
Levá zadní varná zóna
Ø 180 mm
Minimální detekce
Ø 100 mm
Jmenovitý výkon*
1 400 W
Kategorie standardizovaného nádobí na vaření**
C
Spotřeba energie ECcw**
173,1 Wh/kg
Pravá zadní varná zóna
Ø 180 mm
Minimální detekce
Ø 100 mm
Jmenovitý výkon*
1 400 W
Kategorie standardizovaného nádobí na vaření**
B
Spotřeba energie ECcw**
160 Wh/kg
Pravá přední varná zóna
Ø 180 mm
Minimální detekce
Ø 100 mm
Jmenovitý výkon*
1 400 W
Kategorie standardizovaného nádobí na vaření**
Spotřeba energie ECcw**
A
168,9 Wh/kg
* Uvedený výkon se může změnit v závislosti na rozměrech a materiálu pánve.
** Vypočítáno podle metody měření výkonu (EN 60350-2).
POZNÁMKA:
Výše uvedená data podléhají změnám.
CZ - 17
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
CZ - 18
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
01/2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement