Shindaiwa 251TS Chain Saw Lietotāja rokasgrāmata

Shindaiwa 251TS Chain Saw Lietotāja rokasgrāmata
1Priekšējais vāks
Latviešu
(norādījumi oriģinālvalodā)
SHINDAIWA ĪPAŠNIEKA / OPERATORA
ROKASGRĀMATA
ĶĒDES ZĀĢIS
BRĪDINĀJUMS
Ķēdes zāģis ir paredzēts īpaši apmācītiem koku atzarošanas
operatoriem.
Uzmanīgi izlasiet norādījumus un ievērojiet drošas ekspluatācijas
noteikumus.
Pretējā gadījumā pastāv smagu miesas bojājumu gūšanas risks.
Ievads
2Ievads
Ķēdes zāģis ir paredzēts koku vai kokmateriālu zāģēšanai.
To nedrīkst izmantot cieta metāla, lokšņu metāla, plastmasas vai citu materiālu, kas nav koks, zāģēšanai.
Pirms ķēdes zāģa izmantošanas ir svarīgi izprast visus drošības pasākumus.
Ķēdes zāģa nepareiza izmantošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
Nekādā gadījumā neļaujiet zāģi izmantot bērniem.
Šajā rokasgrāmatā ir sniegti shindaiwa ķēdes zāģa drošas ekspluatācijas, pareizas lietošanas, tehniskās apkopes un uzturēšanas
noteikumi.
Ievērojiet šos norādījumus, lai nodrošinātu labu ekspluatācijas stāvokli un ilgu darbmūžu.
Saglabājiet šo operatora rokasgrāmatu, lai izmantotu to turpmāk.
Ja operatora rokasgrāmata bojājumu dēļ vairs nav salasāma vai tā ir pazudusi, lūdzu, iegādājieties jaunu pie vietējā shindaiwa
izplatītāja.
Iznomājot vai aizdodot šo mehānismu personai, kas to lietos, komplektācijā jāiekļauj operatora rokasgrāmata, kurā ir pieejami
skaidrojumi un norādes.
Ja izstrādājums tiek pārsūtīts, lūdzam to piegādāt, komplektācijā iekļaujot operatora rokasgrāmatu.
Rokasgrāmatā pieejamie tehniskie dati, apraksti un ilustratīvais materiāls ir tik precīzs, cik tas ir zināms šī dokumenta publicēšanas
brīdī, bet informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attēlos var būt redzams rezerves aprīkojums un piederumi, bet tie var neiekļaut visu standarta aprīkojumu.
Ierīce tiek piegādāta ar atvienotu vadotni un zāģa ķēdi.
Uzstādiet vadotni un ķēdi.
Ja kādu no rokasgrāmatā minētajiem noteikumiem ir grūti izprast, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.
Ražotājs
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPĀNA
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā
Atlantic Bridge Limited,
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Apvienotā Karaliste
2
Satura rādītājs
Etiķetes un simboli .............................................................................................................. 4
Drošas ekspluatācijas noteikumi ........................................................................................ 5
0. Ķēdes zāģis koku atzarošanai ................................................................................... 5
1. Vispārīgi piesardzības pasākumi ............................................................................... 8
2. Ar prettriecienu saistītie drošības pasākumi ............................................................ 11
3. Citi drošības pasākumi............................................................................................. 12
Apraksts............................................................................................................................ 14
Montāža ............................................................................................................................ 15
Vadotnes un ķēdes montāža ....................................................................................... 15
Cēlējāķa pārbaude ...................................................................................................... 16
Ekspluatācija..................................................................................................................... 17
Degviela un eļļa ........................................................................................................... 17
Ķēdes eļļošana ............................................................................................................ 17
Vāciņu apzīmējumi....................................................................................................... 17
Ekspluatācija ziemā ..................................................................................................... 18
Auksta motora palaišana ............................................................................................. 18
Uzsiluša motora palaišana........................................................................................... 19
Darbība ........................................................................................................................ 19
Motora izslēgšana........................................................................................................ 20
Ķēdes spriegojuma pārbaude...................................................................................... 20
Ķēdes eļļošanas pārbaude .......................................................................................... 20
Pārbaude pirms zāģēšanas ......................................................................................... 20
Ķēdes bremžu mehānisma pareiza lietošana................................................................... 21
Ķēdes bremžu mehānisms .......................................................................................... 21
Bremžu mehānisma funkcionalitātes pārbaude........................................................... 22
Ķēdes bremzes atlaišana ............................................................................................ 22
Automātiskais ķēdes bremžu mehānisms ................................................................... 22
Norādījumi par zāģēšanu.................................................................................................. 23
Vispārēja informācija ................................................................................................... 23
Koka gāšana................................................................................................................ 24
Atzarošana .................................................................................................................. 25
Sazāģēšana................................................................................................................. 25
Kokmateriāla nostiepe un saspiede............................................................................. 26
Tehniskās apkopes rokasgrāmata .................................................................................... 27
Traucējummeklēšana ....................................................................................................... 28
Zāģa ķēdes apkope .......................................................................................................... 29
Tehniskā apkope .............................................................................................................. 31
Gaisa filtrs.................................................................................................................... 31
Degvielas sistēmas pārbaude...................................................................................... 31
Degvielas filtrs ............................................................................................................. 31
Eļļas filtrs ..................................................................................................................... 31
Aizdedzes svece.......................................................................................................... 31
Aizdedzes sveces vāciņš............................................................................................. 32
Vadotne ....................................................................................................................... 32
Ķēdes zobrats / sajūga cilindrs .................................................................................... 32
Karburators .................................................................................................................. 32
Automātiskais eļļotājs .................................................................................................. 33
Cilindra ribas (dzesēšanas sistēma)............................................................................ 33
Klusinātājs ................................................................................................................... 33
Rezerves vadotne un ķēde .......................................................................................... 33
Uzglabāšana..................................................................................................................... 34
Ilgtermiņa uzglabāšana (ilgāk par 30 dienām)............................................................. 34
Utilizēšanas procedūra ..................................................................................................... 35
Tehniskie dati.................................................................................................................... 36
Atbilstības deklarācija ....................................................................................................... 37
3
Etiķetes un simboli
BĪSTAMI!
Šis simbols, kam seko vārds
"BĪSTAMI!", pievērš uzmanību
darbībai vai situācijai, kas
operatoriem vai blakusstāvētājiem
var radīt smagu miesas bojājumu vai
nāves draudus.
Pārsvītrota apļa simbols
apzīmē tajā redzamā
aizliegumu.
Simbola forma / veids
BRĪDINĀJUMS
Šis simbols, kam seko vārds
"BRĪDINĀJUMS", pievērš uzmanību
darbībai vai situācijai, kas
operatoriem vai blakusstāvētājiem
var radīt smagu miesas bojājumu vai
nāves draudus.
UZMANĪBU!
Vārds "UZMANĪBU!" norāda uz
potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja
netiek novērsta, var radīt vieglus vai
vidēji smagus miesas bojājumus.
IEVĒROT!
Šeit pievienotā informācija sniedz
padomus par ierīces lietošanu,
apkopi un uzturēšanu.
Simbola apraksts / pielietojums
Simbola forma / veids
Simbola apraksts / pielietojums
Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu
Zāģa bremžu mehānisma darbība
Šis ķēdes zāģis ir paredzēts tikai
apmācītiem koku atzarošanas
operatoriem.
Eļļas un benzīna maisījums
Zāģa izmantošana ar vienu roku var
būt bīstama.
Ķēžu eļļas uzpilde
Jāvalkā atbilstoši ausu, acu un galvas
aizsarglīdzekļi.
Ķēdes eļļotāja regulēšana
Izmantot atbilstošus kāju un roku
aizsarglīdzekļus.
Iztukšošanas pūslītis (sākotnējās
dzinēja uzpildes mehānisms)
Brīdinājums!
Var rasties prettrieciens!
Karburatora regulēšana
— tukšgaita
Karstas virsmas — apdegumu
gūšanas risks
Garantētais skaņas jaudas līmenis
Apturēšana ārkārtas gadījumā
Atrodiet šo drošības simbola etiķeti uz savas ierīces.
Lai atvieglotu to atrašanu, skatiet pilnīgu ierīces attēlu sadaļā
"Apraksts".
Pārliecinieties, vai etiķete ir izlasāma un saprotama, un
ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.
Ja etiķete nav izlasāma, varat pasūtīt jaunu, sazinoties ar
vietējo shindaiwa izplatītāju.
4
Drošas ekspluatācijas noteikumi
0. Ķēdes zāģis koku atzarošanai
PIEZĪME
Lai nomainītu vadotni vai zāģa ķēdi, lūdziet padomu vietējam shindaiwa izplatītājam.
 Zāģis ir īpaši paredzēts koku atzarošanai, proti, darbam kokos virs zemes, un šādam
mērķim to var izmantot tikai apmācīti operatori.
Zāģa izmantošana ar vienu roku var būt bīstama.
 Ņemiet vērā prettrieciena radītā "noslīdēšanas" un "lēkāšanas" faktora paaugstināto risku.
Jāuzmanās, lai zāģēšanas beigās, kokam krītot, netiek zaudēts ķermeņa līdzsvars.
 Ja darbi ir jāveic, neatrodoties uz zemes, operatoram ir jāapgūst drošas kāpšanas tehnika
un visa ieteicamā drošības aprīkojuma, piemēram, drošības jostu, cilpu, siksnu, virvju un
karabīņu, izmantošana sev un zāģim.
 Ja ķēdes zāģis darbam kokā tiek pacelts, izmantojot pie cēlējāķa piesietu virvi, jānodrošina,
ka cēlējāķis netiek nospriegots ar pārmērīgu spēku.
Vispārējās prasības
Koku atzarošanas ķēdes zāģa operatori, kas strādā augstu virs zemes, izmantojot siksnu un
drošības jostu, nekādā gadījumā nedrīkst strādāt vienatnē.
Viņiem jāpalīdz strādniekiem, kas atrodas uz zemes un pārzina attiecīgās neatliekamās
palīdzības procedūras.
Lai veiktu šo darbu, koku atzarošanas ķēdes zāģa operatoriem ir jāzina vispārējas drošas
kāpšanas un darba zonas nostiprināšanas tehnika, kā arī jābūt pareizi aprīkotiem ar drošības
jostām, virvēm un siksnām,
karabīnēm un citu aprīkojumu, kas nodrošina gan pašu, gan zāģa neapdraudētu un drošu
darba stāvokli.
Sagatavošanās zāģa lietošanai kokā
Pirms ķēdes zāģa nosūtīšanas operatoram kokā strādniekam uz zemes tas ir jāpārbauda,
jāieeļļo, jāpalaiž un jāuzsilda, bet pēc tam jāizslēdz.
Ķēdes zāģis ir jāaprīko ar piemērotu siksnu, lai to varētu piestiprināt pie operatora jostas.
Lai nostiprinātu ķēdes zāģi pie operatora jostas, rīkojieties šādi:
 nostipriniet siksnu ap stiprinājuma vietu zāģa aizmugurē;
 nodrošiniet piemērotas karabīnes, lai zāģi varētu nostiprināt netieši (proti, izmantojot
siksnu) un tieši (proti, izmantojot stiprinājuma vietu uz zāģa) pie operatora drošības jostas;
 nosūtot zāģi augšup operatoram, pārliecinieties, vai tas ir droši nostiprināts;
 pirms zāģa atvienošanas no pacelšanas līdzekļiem, pārliecinieties, vai tas ir nostiprināts pie
drošības jostas.
Iespēja zāģi piestiprināt tieši pie drošības jostas samazina ierīces bojājumu gūšanas risku,
pārvietojoties ap koku.
Ja zāģis ir piestiprināts tieši pie drošības jostas, tas ir jāizslēdz.
Paraugs ķēdes zāģa stiprinājuma drošības jostai aizmugures centrā
Zāģis jāpiestiprina tikai ieteicamajās stiprinājuma vietās uz drošības jostas.
Šīs vietas var būt centrā (priekšpusē vai aizmugurē) vai sānos.
Ja tas ir iespējams, nostipriniet zāģi drošības jostas centrā aizmugurē, lai tas būtu ārpus
kāpšanas trajektorijas un lai tā svars noslogotu operatora muguras vidusdaļu virzienā uz leju.
Ja zāģis tiek pārvietots no vienas stiprinājuma vietas uz citu, operatoriem pirms tā
atvienošanas no iepriekšējās stiprinājuma vietas ir jāpārliecinās, vai tas ir nostiprināts jaunajā
vietā.
5
Ķēdes zāģa lietošana kokā
Analizējot nelaimes gadījumus, kas radušies koku atzarošanas darbos šo zāģu lietošanas
laikā, ir secināts, ka galvenais cēlonis ir nepareiza zāģa lietošana ar vienu roku.
Vairumā nelaimes gadījumu operatori nav ieņēmuši darba veikšanai drošu stāvokli, kas ļauj
tiem satvert abus zāģa rokturus.
Tādējādi pieaug traumu gūšanas risks šādu iemeslu dēļ:
 zāģis nav satverts pietiekami stingri, ja rodas prettrieciens;
 zāģis netiek pietiekami kontrolēts, līdz ar to ir lielākas iespējas, ka tas nonāks kāpšanas
trajektorijā un saskarsies ar operatora ķermeni (konkrēti ar kreiso roku un plaukstu), kā arī
 kontroles zudums darba veikšanai nedroša stāvokļa dēļ, kas izraisa saskari ar zāģi
(negaidīta kustība zāģa darbības laikā).
1. Droša stāvokļa ieņemšana darba veikšanai ar abām rokām
Lai zāģi varētu satvert ar abām rokām, parasti operatoriem jācenšas ieņemt darba veikšanai
tāds drošs stāvoklis, kurā zāģi var izmantot šādi:
 gurnu līmeni, zāģējot horizontālus segmentus, un
 saules pinuma līmenī, zāģējot vertikālus segmentus.
Vilcējtroses pārvietošana, izmantojot papildu atbalsta punktu
Ja operators strādā tuvu vertikāliem stumbriem un darba stāvokli nedaudz ietekmē sānspēks,
tad droša darba stāvokļa nodrošināšanai pietiek ar stingru pamatu zem kājām.
Tomēr, ja operatori pārvietojas, attālinoties no stumbra, viņiem jāveic pasākumi, lai mazinātu
vai neitralizētu sānspēka palielināšanos, piemēram, pārvietojot vilcējtrosi caur papildu atbalsta
punktu vai izmantojot regulējamu siksnu tieši no drošības jostas uz papildu atbalsta punktu.
No gredzenveida siksnas izveidots pagaidu kāpslis
Lai iegūtu stingru pamatu zem kājām, var izmantot no gredzenveida siksnas izveidotu pagaidu
kāpsli.
2. Zāģa palaišana kokā
Palaižot zāģi kokā, operatoram jāievēro šādi nosacījumi:
 pirms zāģa palaišanas jāfiksē zāģa bremzes;
 palaišanas brīdī zāģis jātur vai nu ķermeņa kreisajā, vai labajā pusē;
1. ja zāģis atrodas kreisajā pusē, turiet to, ar kreiso roku satverot priekšējo rokturi, un grūdiet
to prom no ķermeņa, vienlaicīgi turot rokas startera trosīti labajā rokā, vai,
2. ja zāģis atrodas labajā pusē, turiet to, ar labo roku satverot vienu no rokturiem, un grūdiet
to prom no ķermeņa, vienlaicīgi turot rokas startera trosīti kreisajā rokā.
Pirms ieslēgta zāģa nolaišanas tā siksnā jāfiksē zāģa bremze.
Pirms sarežģītu zāģēšanas darbu veikšanas operatoriem jāpārbauda, vai zāģī ir pietiekami
daudz degvielas.
6
3. Ķēdes zāģa lietošana ar vienu roku
Operatori nedrīkst lietot koku atzarošanas ķēdes zāģus ar vienu roku, ja viņi nav ieņēmuši
darba veikšanai stabilu stāvokli, vai maza diametra segmentu zaru galotnēs zāģēšanai ir
jāizvēlas rokas zāģis.
Koku atzarošanas ķēdes zāģus ar vienu roku var lietot tikai šādos gadījumos:
 operatori nevar ieņemt darba stāvokli, kas ļauj zāģi satvert ar abām rokām, un
 operatoriem ir jāatbalstās ar vienu roku, lai ieņemtu darba veikšanai nepieciešamo stāvokli,
un
 zāģis tiek lietots, pilnībā izstiepjoties, taisnā leņķī vai asimetriski pret operatora ķermeni.
Zāģa lietošanas ar vienu roku
Operatori nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties šādi:
 zāģēt, ja prettrieciena zona atrodas ķēdes zāģa vadotnes galā;
 vienlaicīgi turēt un zāģēt zarus vai
 mēģināt satvert krītošus zarus.
4. Iesprūduša zāģa atbrīvošana
Ja zāģēšanas laikā zāģis iesprūst, operatoram jārīkojas šādi:
 jāizslēdz zāģis, un tas droši jānostiprina pie koka zāģēšanas centra virzienā (proti,
virzienā pret koka stumbru) vai kur tas nevar saskarties ar citām ierīcēm;
 jāvelk zāģis no zāģējuma vietas, vienlaikus ceļot uz augšu zaru, ja nepieciešams;
 ja nepieciešams, jāizmanto rokas zāģis vai otrs ķēdes zāģis, lai atbrīvotu iesprūdušo zāģi,
un jāiezāģē vismaz 30 cm attālumā no iesprūdušā zāģa.
Ja iesprūdušā zāģa atbrīvošanai tiek izmantots rokas zāģis vai ķēdes zāģis, atbrīvošanai
paredzētā zāģēšana jāveic
zāģēšanas centram pretējā virzienā (virzienā pret zaru galiem), lai nepieļautu, ka zāģis nokrīt
kopā ar nozāģēto segmentu, vēl vairāk sarežģījot situāciju.
7
1. Vispārīgi piesardzības pasākumi
Lietotāja rokasgrāmatu
 Rūpīgi izlasiet ķēdes zāģa operatora rokasgrāmatu.
Īpaši rūpīgi iepazīstieties ar ķēdes zāģa vadības ierīcēm un norādījumiem, kā pareizi lietot
ķēdes zāģi.
Norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus.
 Ja jums rodas jautājumi vai sarežģījumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa
izplatītāju.
Fiziskais stāvoklis
 Nelietojiet ķēdes zāģi, ja jūtat nogurumu vai esat alkohola vai zāļu ietekmē.
 Lai droši rīkotos ar ķēdes zāģi, ir nepieciešama laba fiziskā un garīgā veselība.
Novērtējumā vai izpildē pieļautās kļūdas var radīt nopietnas vai letālas sekas.
Ja jums ir slimība, kuras stāvokli spraigs darbs var saasināt, pirms ķēdes zāģa lietošanas
konsultējieties ar ārstu.
Nelietojiet ķēdes zāģi, ja esat slims vai noguris vai ja ir lietotas jebkādas vielas vai zāles,
kas var ietekmēt redzi, kustības vai spriešanas spējas.
Individuālais ekipējums
UZMANĪBU!
Nav ieteicams ausis aizbāzt ar vati.
 Lai aizsargātu acis, jālieto apstiprinātas aizsargbrilles.
No zāģa ķēdes operatora sejas virzienā var lidot zāģu skaidas, putekļi, lūstoši zari un citi
gruži.
Aizsargbrilles var nodrošināt tikai daļēju aizsardzību, ja zāģa ķēde triecas operatora acu
rajonā.
Ja apstākļi pieprasa lietot sejas masku ar gaisa padevi, aizsargbrilles jālieto zem tās.
 Uzņēmums shindaiwa iesaka vienmēr izmantot ausu aizsarglīdzekļus.
Pretējā gadījumā var rasties dzirdes zudums.
Dzirdes zaudēšanas risks jāsamazina, lietojot vai nu austiņu veida aizsarglīdzekļus, vai
ausu aizbāžņus, kurus apstiprinājusi pilnvarota organizācija.
 Visām personām, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar ķēdes zāģa izmantošanu, ir regulāri
jāpārbauda, vai nav vērojama dzirdes pasliktināšanās.
 Strādājot ar ķēdes zāģi, jālieto cepure.
Cietās aizsargķiveres ir īpaši ieteicamas, ja gāžat kokus, strādājat zem kokiem vai no
augšas var krist priekšmeti.
 Lietojiet izturīgus, neslīdošus cimdus, lai nodrošinātu labāku satvērienu, kā arī
aizsardzību pret aukstumu un vibrāciju.
 Lietojiet aizsargapavus (kurpes vai zābakus) ar purngalu daļas aizsardzību un neslīdošu
zoli.
 Nekādā gadījumā nedrīkst valkāt vaļīgu apģērbu, neaizpogātas jakas, vaļīgas
piedurknes un aproces, šalles, aukliņas veida kaklasaites, kaklasaites, auklas,
rotaslietas un citus elementus, kas var ieķerties zāģa ķēdē vai krūmājā.
 Drēbēm jābūt no izturīga aizsargmateriāla.
Tām jābūt pieguļošām, bet pietiekami brīvām, lai netraucētu kustības.
 Bikšu staras nedrīkst būt vaļīgas vai saspraustas, tās vai nu jāsabāž zābaku stulmos, vai
jānogriež īsas.
 Ir pieejamas drošības vestes, kājsargi un mežcirtēja bikses no materiāla, kas aizsargā
pret lodēm.
Operators ir atbildīgs par šādu papildu aizsarglīdzekļu izmantošanu, ja apstākļi to pieprasa.
 Nekādā gadījumā neizmantojiet ķēdes zāģi vienatnē.
Nodrošiniet, lai kāds atrastos attālumā, kur to var sasaukt, ja jums nepieciešama palīdzība.
8
Degviela
BĪSTAMI
 Benzīns un degviela ir īpaši viegli uzliesmojošas vielas.
Izšļakstoties vai saskaroties ar dzirksteli no aizdedzes avota, tās var izraisīt ugunsgrēku
un smagus miesas vai īpašuma bojājumus.
Rīkojoties ar benzīnu vai degvielu, ir jāievēro īpaša piesardzība.
 Pēc degvielas uzpildes stingri aizskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu un pārbaudiet,
vai nav noplūdes.
Ja ir radusies degvielas noplūde, pirms zāģa palaišanas novērsiet kļūmi, jo pastāv
ugunsgrēka draudi.
1.
2.
A:
B:
Eļļas tvertnes vāciņš
Degvielas tvertnes vāciņš
atskrūvēšanas virziens
aizskrūvēšanas virziens
 Izmantojiet piemērota veida degvielas tvertni.
 Sagatavojiet ugunsdzēšamo aparātu vai lāpstu, ja rodas ugunsgrēks.
Neraugoties uz iespējamajiem piesardzības pasākumiem, ķēdes zāģa izmantošana vai
darbs mežā rada bīstamas situācijas.
 Nesmēķējiet, netuvojieties ar liesmu vai neradiet dzirksteles degvielas krājumu tuvumā.
 Degvielas tvertnē var veidoties spiediens.
Degvielas tvertnes vāciņš jāatskrūvē un pirms tā noņemšanas jānogaida, līdz spiediens
izlīdzinās.
 Ja degvielas tvertnes vai eļļas tvertnes vāciņu ir grūti noņemt ar pirkstiem, ievietojiet
startera rokturi vāciņa gropē un pagrieziet.
 Uzpildiet degvielas tvertni ārpus telpām virs atklātas zemes un stingri pieskrūvējiet
degvielas tvertnes vāciņu.
Neuzpildiet degvielu telpās.
 Noslaukiet visu uz ierīces izšļakstīto degvielu.
 Nekādā gadījumā degvielu nedrīkst uzpildīt, ja motors vēl ir karsts vai darbojas.
 Neuzglabājiet ierīci ar tvertnē palikušu degvielu, jo degvielas noplūdes var izraisīt
ugunsgrēku.
9
Motora palaišana
BĪSTAMI!
Nepalaidiet ķēdes zāģi, turot to rokās, jo tādējādi ķēdes zāģis atrodas nedrošā stāvoklī un
var radīt miesas bojājumus.
Palaidiet ķēdes zāģi pareizi.
 Pirms motora palaišanas pārvietojiet ķēdes zāģi vismaz 3 m attālumā no degvielas
uzpildes vietas.
 Nepieļaujiet, ka palaišanas vai zāģēšanas laikā ķēdes zāģa tuvumā atrodas citas
personas.
Nodrošiniet, lai darba zonā neatrastos blakusstāvētāji un dzīvnieki.
Neļaujiet nevienam turēt zāģējamo kokmateriālu.
 Neuzsāciet zāģēšanu, līdz nav atbrīvota darba zona, ieņemts drošs pamats zem kājām
un ieplānots atkāpšanās ceļš no krītoša koka.
 Pirms motora palaišanas pārliecinieties, vai zāģa ķēde ne ar ko nesaskaras.
 Nodrošiniet, lai rokturi ir sausi, tīri un uz tiem nebūtu eļļas un degvielas maisījuma.
 Izmantojiet ķēdes zāģi tikai labi vēdinātās zonās.
Izplūdes gāze, eļļas izgarojumi (pēc ķēdes zāģa eļļošanas) vai zāģu skaidas ir kaitīgas
veselībai.
 Lai palaistu ķēdes zāģi, novietojiet to uz zemes līdzenā vietā, satveriet priekšējo rokturi
ar kreiso roku, stingri piespiediet aizmugurējā roktura tālāko galu ar labo celi un ar labo
roku velciet startera rokturi.
Transportēšana
1. Vadotnes aizsargpārklājums
 Transportējot ķēdes zāģi, izmantojiet piemērotu vadotnes aizsargpārklājumu.
 Pārvietojiet ķēdes zāģi ar izslēgtu motoru, vēršot vadotni un zāģa ķēdi uz aizmuguri un
klusinātāju ķermenim pretējā virzienā.
10
2. Ar prettriecienu saistītie drošības pasākumi
BĪSTAMI!
Ķēdes zāģa lietotājiem paredzētie ar prettriecienu saistītie drošības pasākumi: prettrieciens
var rasties, ja vadotnes priekšējā daļa vai gals saskaras ar priekšmetu vai koks ieliecas uz
iekšpusi un saspiež zāģa ķēdi zāģējuma vietā.
 Dažos gadījumos gala saskare var radīt zibenīgu kustību pretējā virzienā, pasitot vadotni
uz augšu operatora virzienā (to sauc par rotācijas prettriecienu).
Ja zāģa ķēde tiek saspiesta vadotnes galā, vadstienis var tikt strauji grūsts atpakaļ
operatora virzienā (to sauc par lineāro prettriecienu).
 Jebkura no šīm kustībām var likt jums zaudēt kontroli pār zāģi, izraisot saskari ar kustīgo
ķēdi, kas var radīt smagus miesas bojājumus.
Kā ķēdes zāģa lietotājam jums jāveic vairākas darbības, lai zāģēšanas darbi neradītu
nelaimes gadījums vai ievainojumus.
 Vispārēja prettrieciena faktora izpratne ļauj jums samazināt vai ierobežot pārsteiguma
momentu.
Pēkšņs pārsteigums veicina negadījuma rašanos.
Atcerieties, ka rotācijas prettriecienu var ierobežot, nepieļaujot neaizsargāta vadstieņa
priekšgala saskari ar priekšmetu vai zemi.
 Nelietojiet ķēdes zāģi, turot to vienā rokā.
Ķēdes zāģa lietošana, turot to vienā rokā, var radīt smagus miesas bojājumus operatoram,
palīgiem vai noteikumus.
Lai nodrošinātu pareizu vadību, vienmēr lietojiet ķēdes zāģi ar abām rokām, ar vienu roku
kontrolējot droseles regulatoru.
Pretējā gadījumā var rasties ķēdes zāģa "noslīdēšana" vai sānslīde, kas var radīt miesas
bojājumus vai kontroles zudumu.
 Ja motors darbojas, turiet ķēdes zāģi stingri abās rokās, labo roku turot uz aizmugurēja
roktura un kreiso roku uz priekšējā roktura.
Ar īkšķi un pirkstiem stingri aptveriet ķēdes zāģa rokturus.
Stingrs satvēriens palīdzēs mazināt prettriecienu un saglabāt kontroli pār zāģi.
Zāģis jāvada, visu laiku turot to abās rokās.
 Nesniedzieties vai nezāģējiet augstāk par krūšu līmeni.
 Pārliecinieties, vai zonā, kurā zāģējat, nav šķēršļu.
Nepieļaujiet vadstieņa priekšgala saskari ar baļķi, zaru vai kādu citu šķērsli, kuram varat
uzgrūsties, strādājot ar zāģi.
 Zāģēšana ar lieliem motora apgriezieniem var mazināt prettrieciena iespējamību.
Taču zāģēšana ar daļēji atvērtu droseļvārstu vai zemiem motora apgriezieniem var būt
ieteicama, lai vadītu ķēdes zāģi sarežģītā situācijās, kā arī tas var mazināt prettrieciena
iespējamību.
 Ievērojiet ražotāja norādījumus par zāģa ķēdes asināšanu un apkopi.
 Izmantojiet tikai ražotāja norādītās rezerves vadotnes un ķēdes vai atbilstoši līdzvērtīgas
vadotnes un ķēdes.
11
3. Citi drošības pasākumi
Vibrācija un aukstums
Tiek uzskatīts, ka aukstuma un vibrācijas gadījumā atsevišķiem cilvēkiem var rasties Reino
fenomens, kas skar pirkstu audus.
Tāpēc shindaiwa ķēdes zāģis ir aprīkots ar amortizatora balstiem, kas paredzēti no rokturiem
saņemtās vibrācijas intensitātes mazināšanai.
Aukstuma un vibrācijas iedarbībā var rasties tirpšana un dedzinoša sajūta, kurai seko pirkstu
ādas krāsas izmaiņas un nejutīgums.
Mēs īpaši iesakām veikt tālāk norādītos pasākumus, jo nav zināmi minimālie faktori, kas var
ierosināt minētos simptomus.
 Uzturiet ķermeni siltu, īpašu uzmanību pievēršot galvas un kakla, pēdu un potīšu, kā arī
plaukstu un to locītavu siltumam.
 Lai veicinātu atbilstošu asins cirkulāciju, veiciet enerģiskus roku vingrinājumus, bieži
pārtraucot darbu, kā arī nesmēķējiet.
 Samaziniet ķēdes zāģa ekspluatācijas laiku.
Mēģiniet katru dienu daļu darba laika veikt uzdevumus, kas nav saistīti ar ķēdes zāģa
izmantošanu.
 Ja pirkstos ir nepatīkama sajūta, rodas to apsarkums vai pietūkums, kam seko ādas
bālēšana un nejutīgums, pirms turpmākas atrašanās aukstumā vai saskares ar vibrāciju
konsultējieties ar ārstu.
Nepārtrauktas slodzes radītas traumas
Tiek uzskatīts, ka pirkstu, plaukstu, roku un plecu muskuļu un cīpslu pārmērīga noslogošana
var radīt minēto ķermeņa daļu sāpīgumu, pietūkumu, nejūtīgumu, nespēku un spēcīgas sāpes.
Lai mazinātu nepārtrauktas slodzes radītu traumu rašanās risku, rīkojieties šādi:
 Izvairieties no situācijām, kur rokas locītava atrodas saliektā, izstieptā vai sagrieztā
stāvoklī.
Lai tas nenotiktu, centieties saglabāt rokas locītavu taisnā stāvokli.
Satveršanai izmantojiet visu plaukstu, ne tikai īkšķi un rādītāja pirkstu;
 Lai mazinātu nepārtrauktu slodzi un atpūtinātu rokas, izmantojiet regulārus
pārtraukumus;
 Nepārtrauktas kustības veiciet lēnāk bez pārmērīga spēka;
 Veiciet vingrinājumus plaukstu un roku muskuļu stiprināšanai;
 Ja jūtat tirpšanu, nejūtīgumu vai sāpes pirkstos, plaukstās, roku locītavās vai rokās,
konsultējieties ar ārstu.
Par ES direktīvu 'Vibrācija'
ES direktīva "Vibrācija" (2002/44/EK) ir paredzēta, lai aizsargātu cilvēkus pret veselības un
drošības riskiem, kas var rasties no ierīces mehāniskām vibrācijām, nosakot strādniekiem
ierobežot standartizēto 8 stundu ikdienas vibrācijas ietekmes līmeni, A(8).
Ikvienai personai vai organizācijai, kas pieņem darbā personu, lai tā strādātu ar iekārtu, pirms
atļaušanas to lietot ir jāņem vērā A(8) vērtība.
Iekārtas mehāniskās vibrācijas vērtības (līdzvērtīga vibrācijas vērtība), kas ir jāizmanto kā
norādes vienkāršai A(8) vērtības aprēķināšanai, ir šādas:
MODEĻA tips
Labās / kreisās puses rokturis (m/s2)
Aizmugures / labās puses rokturis
12
(m/s2)
2,1
2,1
1,9
1,9
Ierīces stāvokļi
BRĪDINĀJUMS
Ķēdes zāģi nedrīkst nekādā veidā pārveidot.
Apstiprināti ir tikai tie piederumi un daļas, ko uzņēmums shindaiwa ir piegādājis vai īpaši
apstiprinājis lietošanai kopā ar konkrētiem shindaiwa ķēdes zāģu modeļiem.
Lai gan noteiktus neapstiprinātus piederumus ir iespējams lietot kopā ar shindaiwa
motoriem, to lietošana patiesībā var būt ļoti bīstama.
 Nelietojiet ķēdes zāģi, ja tas ir bojāts, nepareizi noregulēts vai nav pilnībā vai droši
samontēts.
Nelietojiet ķēdes zāģi ar vaļīgu vai bojātu klusinātāju.
Pārliecinieties, vai, atlaižot droseles vadības regulatoru, zāģa ķēde pārstāj kustēties.
Zāģēšana
UZMANĪBU!
Pēc ķēdes zāģa lietošanas nepieskarieties karstajām cilindra vāka un klusinātāja virsmām.
 Nelietojiet ķēdes zāģi kokos, ja šīs iemaņas nav īpaši apgūtas.
 Neviena ķermeņa daļa nedrīkst atrasties zāģa ķēdes tuvumā, ja motors darbojas.
 Pievērsiet īpašu uzmanību, zāģējot mazus krūmu zarus un jaunaudzes, jo smalki zari var
ieķerties zāģa ķēdē un var lidot jūsu virzienā vai var likt jums zaudēt līdzsvaru.
 Sazāģējot vai atzarojot stumbrus, kas pēc nozāģēšanas var ripot, stāviet slīpuma
augšpusē.
 Zāģējot nospriegotu zaru, uzmanieties, lai pēc koka šķiedras pārzāģēšanas jūs vai
ķēdes zāģi neķer zara atsitiens.
 Zāģēšana, stāvot uz kāpnēm, ir īpaši bīstama, jo kāpnes var slīdēt, kas tādējādi ierobežo
kontroli pār ķēdes zāģi.
Virs zemes veicamos darbus jāļauj veikt speciālistiem.
 Stāviet ar abām kājām uz zemes.
Nestrādājiet, ja neatrodaties uz zemes.
 Pirms ķēdes zāģa nolikšanas izslēdziet motoru.
Zāģēšanas darbu tehnika
 Lai ķēdes zāģa ekspluatācija būtu droša, tam jābūt labā darba kartībā, rūpīgi jānovērtē
un jāpārzina katrā zāģēšanas situācijā izmantojamā darba tehnika.
 Neļaujiet lietot zāģi nevienai personai, kas nav izlasījusi operatora rokasgrāmatu un
pilnībā izpratusi šeit sniegtos norādījumus.
 Izmantojiet zāģi tikai koka un kokmateriālu zāģēšanai.
To nedrīkst izmantot cieta metāla, lokšņu metāla, plastmasas vai citu materiālu, kas nav
koks, zāģēšanai.
Tehniskā apkopes darbības
 Visas tehniskās apkopes darbības, kas nav minētas operatora rokasgrāmatas
norādījumos par apkopi, ir jāveic kompetentam tehniskās apkopes darbiniekam.
(Piemēram, nepareiza instrumenta lietošana spararata turēšanai, lai noņemtu sajūgu, var
radīt spararata korpusa bojājumus, kas savukārt var radīt tā pārraušanu.)
13
Apraksts
1. Priekšējais rokas aizsargs - Šķērslis starp priekšējo
2. rokturi un zāģa ķēdi, kas aizsargā roku pret traumu gūšanu
un atvieglo ķēdes zāģa vadību, ja roka noslīd no roktura.
Aizsargu izmanto, lai aktivizētu zāģa bremžu
mehānismu, kas pārtrauc zāģa ķēdes rotāciju.
3. Aizmugurējais rokturis (labajai rokai) - Atbalsta rokturis,
atrodas motora korpusa augšpusē.
4. Droseļvārsta vadības poga - Ierīce, kas paredzēta
degvielas/gaisa maisījuma iepildīšanai karburatorā, lai
sekmētu auksto palaidi.
5. Klusinātāja vāks - Pārsedz klusinātāju, nepieļaujot
operatora saskari ar karsto klusinātāja virsmu.
6. Drošības simbolu etiķete - Daļas numurs X505-007710.
7. Ķēdes spriegotājs - ierīce, ko izmanto ķēdes
spriegojuma regulēšanai.
8. Sajūga vāks - Aizsargvāks, kas nodrošina vadotnes,
zāģa ķēdes, sajūga un ķēdes zobrata aizsardzību ķēdes
zāģa izmantošanas laikā.
9. Ķēdes ierobežotājs - Aizsardzības mehānisms, kas
mazina risku, ka zāģēšanas laikā pārtrūkusi vai no
vadotnes nomesta ķēde var atsisties pret operatora labo
roku.
10. Vadotne - Daļa, kas tur un vada zāģa ķēdi.
11. Ķēde - Ķēde, kas tiek izmantota kā zāģēšanas rīks.
12. Priekšējais rokturis (kreisajai rokai) - Atbalsta rokturis,
atrodas motora korpusa kreisajā pusē.
13. Degvielas tvertnes vāciņš - Paredzēts degvielas tvertnes
noslēgšanai.
14. Eļļas tvertnes vāciņš - Paredzēts eļļas tvertnes
noslēgšanai.
15. Startera rokturis - Rokturis startera satveršanai un
motora palaišanai.
16. Aizdedzes sveces vāciņš - Nosedz aizdedzes sveci.
17. Aizdedzes sveces vāciņa fiksators - Ierīce, kas
paredzēta aizdedzes sveces vāciņa uzstādīšanai.
18. Filtra vāka fiksators - Ierīce, kas paredzēta gaisa filtra
vāka uzstādīšanai.
19. Gaisa filtra vāks - Pārklāj gaisa filtru.
20. Izplūdes konuss (uzpildes sūknis) - Palaižot motoru, piespiediet uzpildes sūkni 3 vai 4 reizes.
21. Drošības simbolu etiķete - Daļas numurs X505-008600
22. Droseles regulators - Ierīce, ko operators aktivizē,
nospiežot ar pirkstu, lai kontrolētu motora apgriezienu
skaitu.
23. Droseles regulatora blokators - Drošības svira, kas
jānospiež pirms droseles regulatora aktivizēšanas, lai
nepieļautu tā nejaušu palaišanu.
24. Aizdedzes slēdzis - Ierīce, kas paredzēta aizdedzes
sistēmas aktivizēšanai un deaktivizēšanai, tādējādi
iedarbinot vai izslēdzot motoru.
25. Cēlējāķis - Ja darbi jāveic, neatrodoties uz zemes,
operatoram ir jāapgūst drošas kāpšanas tehnika un visa
ieteicamā drošības aprīkojuma izmantošana.
26. Operatora rokasgrāmata - Iekļauta ierīces komplektācijā.
Izlasiet pirms ierīces izmantošanas un saglabājiet, lai
izmantotu vēlāk un apgūtu pareizu un drošu darba
tehniku.
27. Instrumenti - 13 x 16 mm T veida uzgriežņu atslēga
(skrūvgrieža / svečatslēgas kombinācija) un L veida
uzgriežņu atslēga.
28. Vadotnes aizsargpārklājums - Ierīce vadotnes un zāģa
ķēdes pārklāšanai transportēšanas laikā un citos
gadījumos, kad ķēdes zāģis netiek izmantots.
14
Montāža
Vadotnes un ķēdes montāža
BRĪDINĀJUMS
Jūsu drošības dēļ pirms jebkuru tālāk minēto darbību veikšanas vienmēr izslēdziet motoru.
UZMANĪBU!
1. Visi regulēšanas darbi jāveic, kad motors ir atdzisis.
2. Veicot manipulācijas ar ķēdi, vienmēr valkājiet cimdus.
3. Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja ķēde ir vaļīga.
PIEZĪME
Lai ķēdes zāģim noņemtu vai uzstādītu sajūga vāku, bīdiet ķēdes bremzes sviru (drošības
svira, bremžu mehānisma savienotājs) uz aizmuguri līdz galam.
1.
2.
3.
4.
Ķēdes bremzes atlaišana
Uzgrieznis
Sajūga vāks
Ķēdes piesis; papildiespēja (detaļas numurs C304-000000)
Uzstādiet vadotni un ķēdi, kā norādīts tālāk.
 Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet sajūga vāku.
 Uzmontējiet vadotni un bīdiet to sajūga virzienā, lai atvieglotu zāģa ķēdes uzlikšanu.
5. Vadotne
6. Sajūgs
7. Vadotnes atvere
8. Spriegotāja tapa
9. Bremzes mehānisma savienotājs
 Uzstādiet zāģa ķēdi, kā redzams attēlā.
(Pārliecinieties, vai zāģa zobi ir vērsti pareizā virzienā.)
10. Spriegotājs
11. Ķēdes spriegošanas virziens
 Atlaidiet ķēdes bremzi un uzlieciet sajūga vāku virs vadotnes tapskrūves.
Ar pirkstiem pievelciet uzgriezni.
Pārliecinieties, vai ķēdes spriegotājs fiksējas vadotnes atverē.
12. Drošības svira (bremzes svira)
 Novietojiet sajūga vāka bremžu mehānisma savienotāju pret gropi drošības sviras
sānos.
15
 Turot vadotnes priekšgalu vērstu uz augšu, pagrieziet spriegotāju pulksteņrādītāju
kustības virzienā, līdz ķēde cieši pieguļ vadotnes apakšējai malai.
A: pareizs spriegojums
B: nepareizs spriegojums
 Turot vadotnes priekšgalu vērstu uz augšu, pievelciet uzgriezni.
 Ar roku pavelciet ķēdi ap vadotni.
Ja ir jūtamas stingras vietas, atlaidiet spriegojumu.
Cēlējāķa pārbaude
SVARĪGI!
 Ja ķēdes motorzāģis nokrīt no liela augstuma vai tā āķis (iekares gredzens) saņem
spēcīgu triecienu, lūdzu, pārbaudiet tā integritāti, atverot gaisa filtra vāku (skatiet
31. lpp. “Gaisa filtrs”), lai pārliecinātos, ka gredzents un ar to saistītās daļas nav
bojātas.
 Ja ir bojājumi, neturpiniet izmantot ierīci ar āķi (iekares gredzenu).
 Ja ir radušās jebkādas šaubas par detaļu stāvokli, nogādājiet ierīci tuvākajam
pilnvarotajam shindaiwa izplatītājām apskates veikšanai.
1. Gaisa filtra pārsegs
2. Āķis (iekares gredzens)
16
Ekspluatācija
Degviela un eļļa
UZMANĪBU!
Ik reizi, kad atverat degvielas tvertni, tvertnes vāciņš jāatskrūvē ļoti lēni un pirms tā
noņemšanas jānogaida, līdz spiediens izlīdzinās.
 Degviela ir standarta kvalitātes benzīna un 2 taktu motoriem ar gaisa dzesēšanu
paredzētas uzticama zīmola motoreļļas maisījums.
Ieteicams izmantot svinu nesaturošu benzīnu, kura oktāna skaitlis ir vismaz 89.
Nelietojiet degvielu, kas satur metilspirtu vai vairāk nekā 10 % etilspirta.
 Ieteicamā maisījuma proporcija: 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, FD
standarta prasībām atbilstoša un shindaiwa 50 : 1 eļļa.
- Nesajauciet degvielu tieši motora degvielas tvertnē.
- Nepieļaujiet benzīna vai eļļas izliešanu.
Izlijusī degviela vienmēr jāsaslauka.
- Rīkojieties ar benzīnu, ievērojot īpašu piesardzību, jo tas ir viegli uzliesmojošs.
- Degviela jāuzglabā tikai tam paredzētā tvertnē.
Ķēdes eļļošana
 Pietiekama ķēdes eļļošana lietošanas laikā samazina berzi starp ķēdi, vadotni un ķēdes
zobratu, kā arī sajūga komponentiem, piemēram, adatrullīšu gultni un sajūga bloku.
Lai nodrošinātu pareizu eļļošanu, izmantojiet oriģinālo shindaiwa ķēdes eļļu vai uzņēmuma
shindaiwa ieteikto ķēdes eļļu, kuras sastāvs ir īpaši piemērots vadotņu un ķēžu eļļošanai.
Šīs eļļas satur lipīguma pastiprinātājus, kā arī pretnolietojuma un antioksidējošus līdzekļus.
Lai saņemtu informāciju par nepieciešamo ķēdes eļļu, sazinieties ar shindaiwa izplatītāju.
 Neizmantojiet utilizētu vai reģenerētu eļļu. Pretējā gadījumā eļļas sistēmā, sajūga
sistēmā, ķēdē un vadotnē var rasties darbības traucējumi.
Eļļas sistēmas darbības traucējumi var rasties nepiemērotas eļļas izmantošanas dēļ.
Šajā gadījumā garantija tiek anulēta.
 Augu izcelsmes ķēdes eļļa jo īpaši strauji kļūst sveķaina un pielīp eļļas sūknim, ķēdei,
vadotnei, sajūga adatrullīšu gultnim un sajūga blokam.
Tas izraisa darbības traucējumus un saīsina izstrādājuma darbmūžu.
Ja vietēju vai pašvaldības noteikumu vai cita iemesla dēļ ir nepieciešams izmantot augu
eļļu, pēc lietošanas izskalojiet ķēdes eļļas sistēmu ar minerāleļļu vai ķīmiskas izcelsmes
ķēdes eļļu.
 Ārkārtas situācijā izstrādājumu drīkst īsu laiku darbināt, izmantojot svaigu motoreļļu
SAE 10W-30.
Vāciņu apzīmējumi
Degvielas un eļļas tvertnes apzīmē šīs ilustrācijas.
Degvielas tvertnes vāciņš
(sarkanā krāsā)
Ķēdes eļļas tvertnes vāciņš
(melnā krāsā)
17
Ekspluatācija ziemā
PIEZĪME
 Ja ārējā gaisa temperatūra ir 5 ºC vai zemāka, nospiežot virzienā uz leju, iestatiet
gaisa aizbīdni aukstiem laika apstākļiem paredzētajā pozīcijā (tiek parādīts sniegavīra
apzīmējums).
 Ja ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par 5 ºC, iestatiet gaisa aizbīdni sākotnējā
pozīcijā.
 Pretējā gadījumā dzinējs pārkarsīs.
1.
2.
3.
4.
Aizdedzes sveces pārsegs
Gaisa aizbīdnis
Aukstiem laika apstākļiem paredzētā pozīcija (nospiest uz leju; sniegavīra apzīmējums)
Siltiem laika apstākļiem paredzētā pozīcija (pavilkt uz augšu; saules apzīmējums)
Izmantojiet gaisa aizbīdni, lai ziemas laikā novērstu karburatora darbības atteices.
 Atveriet aizdedzes sveces pārsegu (sk. sadaļu "Aizdedzes sveces pārsegs" 32. lpp.).
 Nospiežot virzienā uz leju, iestatiet gaisa aizbīdni aukstiem laika apstākļiem paredzētajā
pozīcijā.
 Ja ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par 5 ºC, iestatiet (pavelciet augšā) gaisa aizbīdni
sākotnējā pozīcijā (tiek parādīts saules apzīmējums).
Auksta motora palaišana
BRĪDINĀJUMS
 Pēc droseļvārsta vadības pogas pagriešanas, kad tā tiek atgriezta sākotnējā pozīcijā,
drosele paliek nedaudz atvērta (fiksētā stāvoklī).
 Ja motors tiek palaists šādā fiksētā stāvoklī, ķēde sāk griezties.
Pirms motora palaišanas aktivizējiet ķēdes bremžu mehānismu.
UZMANĪBU!
1. Pēc motora palaišanas nekavējoties saspiediet un atlaidiet droseles regulatoru, lai
atvienotu droseles fiksatoru un pārslēgtu motoru tukšgaitas režīmā, pēc tam
nekavējoties pavelciet priekšējo rokas aizsargu operatora virzienā (ķēdes bremžu
mehānisma stāvoklis ATBLOĶĒTS).
2. Ja ķēdes bremžu mehānisms ir fiksēts, nepalieliniet motora apgriezienus.
3. Ķēdes bremžu mehānismu izmantojiet tikai motora palaišanas vai ārkārtas gadījumā.
4. Nekādā gadījumā neizmantojiet droseles fiksatoru zāģēšanas laikā.
Izmantojiet to, tikai palaižot motoru.
PIEZĪME
Neraujiet startera trosīti līdz galam.
Nepieļaujiet, ka startera rokturis atsitas atpakaļ pret korpusu.
A: Startera rokturis
 Iepildiet degvielas tvertnē degvielas maisījumu.
Nav atļauts iepildīt degvielu, ja degvielas tvertne atrodas augstāk par plecu līmeni.
 Ķēdes eļļas tvertnē iepildiet eļļu.
1. Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS
 Bīdiet rokas aizsargu uz priekšu.
(Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS.)
18
2. Aizdedzes slēdzis (darbojas)
3. Droseļvārsta vadības poga (aizvērt)
4. Izplūdes konuss (uzpildes sūknis)
 Iestatiet aizdedzes slēdzi darba pozīcijā.
 Grieziet droseļvārsta vadības pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (aizvērt).
 Spiediet uzpildes sūkni, līdz tajā ir redzama degviela.
 Turiet ķēdes zāģi stingri.
Lai palaistu ķēdes zāģi, novietojiet to uz zemes līdzenā vietā, satveriet priekšējo rokturi ar
kreiso roku, stingri piespiediet aizmugurējā roktura tālāko galu ar labo celi un ar labo roku
velciet startera rokturi.
 Pārliecinieties, vai zāģa palaišanas laikā vadotne un zāģa ķēde ne ar ko nesaskaras.
 Vairākas reizes velciet startera rokturi, līdz ir dzirdama pirmā motora palaides skaņa.
5. Droseļvārsta vadības poga (atvērt)
 Grieziet droseļvārsta vadības pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā (atvērt).
 Velciet startera rokturi, līdz motors sāk darboties.
 Velciet droseles sviru un atbloķējiet droseles fiksatoru.
Uzsiluša motora palaišana
1. Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS.
 Pārbaudiet, vai tvertnēs ir degviela un ķēdes eļļa.
 Bīdiet rokas aizsargu uz priekšu.
(Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS.)
 Iestatiet aizdedzes slēdzi darba pozīcijā.
 Turiet ķēdes zāģi stingri.
 Velciet startera rokturi.
 Ja nepieciešams, var izmantot droseļvārstu, bet, kad ir dzirdama pirmā palaides skaņa,
nedaudz pavelciet droseles regulatoru, lai atbloķētu droseles fiksatoru un droseļvārstu.
Pēc droseļvārsta vadības pogas pagriešanas, kad tā tiek atgriezta sākotnējā pozīcijā,
drosele paliek nedaudz atvērta (fiksētā stāvoklī).
Darbība
1. Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis ATBLOĶĒTS.
2. Droseles regulatora blokators
3. Droseles regulators
 Pēc motora palaišanas ļaujiet tam dažas minūtes darboties tukšgaitā.
 Nekavējoties velciet drošības sviru operatora virzienā
(ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis ATBLOĶĒTS).





Pakāpeniski piespiediet droseles regulatoru, lai palielinātu motora apgriezienus.
Ķēde sāk griezties, kad motors sasniedz aptuveni 4400 apgr./min.
Nodrošiniet pareizu zāģa ķēdes un vadotnes paātrināšanu un eļļošanu.
Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezieniem bez vajadzības.
Pārliecinieties, vai, atlaižot droseles regulatoru, zāģa ķēde pārstāj griezties.
19
Motora izslēgšana
PIEZĪME
Ja dzinējs netiek izslēgts, grieziet droseļvārsta vadības pogu pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai to izslēgtu.
Pirms atkārtotas motora iedarbināšanas atdodiet ierīci atpakaļ savam pilnvarotajam
shindaiwa izplatītājam, lai pārbaudītu aizdedzes slēdzi un veiktu tā remontu.
1. Droseles regulators
2. Aizdedzes slēdzis
 Atlaidiet droseles regulatoru un ļaujiet motoram darboties tukšgaitā.
 Iestatiet aizdedzes slēdzi pozīcijā STOP.
Ķēdes spriegojuma pārbaude
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudot ķēdes spriegojumu, pārliecinieties, vai motors ir izslēgts.
PIEZĪME
Pirms ķēdes spriegotāja pagriešanas jāpārliecinās, vai ir atskrūvēts sajūga vāka uzgrieznis,
pretējā gadījumā var rasties sajūga vāka un spriegotāja bojājumi.
 Darbu laikā ķēdes spriegojums ir regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāregulē.
 Nospriegojiet ķēdi, cik vien iespējams cieši, bet tā, lai to vēl aizvien ar roku varētu viegli
pagriezt ap vadotni.
Ķēdes eļļošanas pārbaude
 Turiet ķēdi tieši virs sausas virsmas un atbrīvojiet droseļvārstu līdz vidējam ātrumam uz
30 sekundēm.
Uz sausās virsmas jābūt redzamai smalkai "izmešu" eļļas līnijai.
Pārbaude pirms zāģēšanas
 Pirms faktiskas zāģēšanas uzsākšanas iepazīstieties ar ķēdes zāģa darbības
principiem.
 Šādam nolūkam noderīgi ir pamēģināt vairākas reizes sazāģēt dažus nelielus zarus vai
baļķus.
 Neļaujiet darba zonā atrasties ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem.
Vairāki operatori — ja vienlaicīgi strādā vairāki operatori, saglabājiet drošu attālumu
operatoru starpā.
20
Ķēdes bremžu mehānisma pareiza lietošana
BĪSTAMI!
Prettrieciena kustība ir ļoti bīstama.
Ja vadotnes gals saskaras ar koku vai citu materiālu, tā tūlītēji sitas atpakaļ.
Ķēdes bremžu mehānisms mazina prettrieciena radītu miesas bojājumu risku.
Pirms lietošanas jāpārbauda, vai ķēdes bremžu mehānisms darbojas pareizi.
IEVĒROT!
 Pārbaudes nolūkā, zāģējot maza izmēra koku, bīdiet drošības sviru uz priekšu, lai
bloķētu bremžu mehānismu.
 Pirms katra darba veikšanas vienmēr pārliecinieties, vai bremžu mehānisms darbojas
pareizi.
 Ja bremžu mehānismu nosprosto zāģu skaidas, tā darbība ir nedaudz palēnināta.
Uzturiet ierīci vienmēr tīru.
 Ja ķēdes bremze ir fiksētā stāvoklī, nepalieliniet motora apgriezienus.
 Ķēdes bremzi izmanto ārkārtas gadījumā.
Izmantojiet to vienīgi tad, ja tas ir noteikti nepieciešams.
 Izmantojot droseles fiksatoru, ķēdes bremzei jābūt fiksētā stāvoklī.
Kad motors sāk darboties, nekavējoties atbloķējiet bremzi.
 Nekādā gadījumā nepārbaudiet bremžu mehānisma darbību vietā, kuras atrodas
benzīna tvaiki.
Ķēdes bremžu mehānisms
Ķēdes bremžu mehānisma darbība ir paredzēta, lai apturētu ķēdes griešanos prettrieciena
gadījumā.
Tas ne kavē, ne mazina prettriecienu.
Nepaļaujieties uz ķēdes bremžu mehānismu kā aizsardzību pret prettriecienu.
Neņemot vērā ķēdes bremžu mehānisma esamību, paļaujieties uz savām spriešanas spējām
un pareizas zāģēšanas tehniku tā, it kā ķēdes bremžu mehānisma nebūtu.
Arī normālas lietošanas un pareizas apkopes gadījumā bremžu mehānisma atbildes reakcijas
laiks var ieilgt.
Bremžu mehānisma spēju nodrošināt operatora aizsardzību var ietekmēt šādi faktori:
 Zāģis tiek nepareizi turēts pārāk tuvu operatora ķermenim.
Prettrieciens var būt tik ātrs, ka pat ļoti labi uzturēts bremžu mehānisms nespēj reaģēt
savlaicīgi.
 Operatora rokas atrašanās vieta nepieļauj saskari ar drošības sviru.
Bremžu mehānisms netiek aktivizēts.
 Neatbilstoša apkope paildzina bremzes fiksēšanās laiku, mazinot tās efektivitāti.
 Bremzes fiksēšanās laiku var paildzināt mehānisma kustīgajās detaļās iekļuvušie putekļi,
smērviela, eļļa, darva u.c. netīrumi.
 Bremzes fiksēšanās laiku var paildzināt aktivizējošās bremzes atsperes nodilums un
materiāla nogurums, kā arī bremzes / sajūga cilindra un griešanās ass nodilums.
 Bremžu mehānisma darbību var ietekmēt rokas aizsarga un sviras bojājumi.
21
Bremžu mehānisma funkcionalitātes pārbaude
1. Nolieciet ķēdes zāģi uz zemes.
2. Turiet rokturi ar abām rokām un, izmantojot droseles regulatoru, palieliniet motora
apgriezienus, lai palielinātu ātrumu.
3. Lai izmantotu ķēdes bremžu mehānismu, pagrieziet kreisās rokas locītavu pret priekšējo
rokas aizsargu un vienlaicīgi satveriet priekšējo rokturi.
4. Ķēde nekavējoties pārstāj griezties.
5. Atlaidiet droseles regulatoru.
Ja ķēde uzreiz nepārstāj griezties, nogādājiet zāģi vietējam shindaiwa izplatītājam uz remontu.
Ķēdes bremzes atlaišana
 Lai ķēdes bremzi atlaistu, pavelciet drošības sviru operatora virzienā.
Automātiskais ķēdes bremžu mehānisms
SVARĪGI
Lai pārbaudītu, kā darbojas automātiskais ķēdes bremžu mehānisms, izmantojiet mīkstas
virsmas materiālu, kas ir līdzīgs kokam, lai nodrošinātu tādu saskari, kas neradītu zāģa
ķēdes bojājumus.
1). Vadotnes galu var pacelt aptuveni 40 cm augstumā.
2). Ar labo roku viegli jāsatver aizmugurējais rokturis.
Automātiskais ķēdes bremžu mehānisms pārtrauc zāģa ķēdes darbību tā, ka prettrieciens, kas
rodas vadotnes galā, automātiski aktivizē zāģa bremžu mehānismu.
Lai pārliecinātos, ka automātiskais ķēdes bremžu mehānisms darbojas pareizi, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
1. Izslēdziet ķēdes zāģa motoru.
2. Izmantojiet priekšējo un aizmugurējo rokturi (satveriet tos viegli ar rokām) tā, lai vadotni
var pacelt aptuveni 40 cm augstumā, kā redzams attēlā.
3. Uzmanīgi noņemiet kreiso roku no priekšējā roktura un pieskarieties ar vadotnes galu uz
zemes novietotam kokmateriālam vai tam līdzīgam materiālam tā, lai ierīce saņem
triecienu.
(* šajā brīdī aizmugurējais rokturis ir viegli jāsatver ar labo roku)
4. Trieciens pāriet uz bremzes sviru, kas aktivizē ķēdes bremžu mehānismu.
22
Norādījumi par zāģēšanu
BĪSTAMI!
Lai nepieļautu prettrieciena draudus, motora darbības laikā nedrīkst pieļaut jebkādu
vadotnes gala saskari.
Vispārēja informācija
Jebkurā gadījumā ķēdes zāģa ekspluatācija attiecas uz individuāla cilvēka darbu.
Dažreiz ir grūti rūpēties par savu drošību, tāpēc neuzņemieties atbildību arī par palīgu drošību.
Kad ir apgūtas zāģa lietošanas pamatiemaņas, ir jāpaļaujas uz savām spriešanas spējām.
Stāvēšana pa kreisi no zāģa, ar kreiso roku satverot priekšējo rokturi tā, lai ar labās rokas
rādītāja pirkstu var nospiest droseles regulatoru ir pieņemtākais veids zāģa turēšanai.
Pirms mēģināt nogāzt koku, zāģējiet nelielus baļķus vai zarus.
Rūpīgi iepazīstieties ar zāģa vadības elementiem un darbības principiem.
Palaidiet motoru un novērtējiet, vai tas darbojas pareizi.
Nospiediet regulatoru, lai līdz galam atvērtu droseļvārstu, un tad sāciet zāģēšanu.
Lai varētu zāģēt, ierīce nav jāspiež spēcīgi.
Ja ķēde ir pareizi uzasināta, zāģēšana neprasa lielu piepūli.
Pārāk spēcīga zāģa spiešana samazina motora apgriezienus un var pat apgrūtināt zāģēšanu.
Daži materiāli var nelabvēlīgi ietekmēt ķēdes zāģa korpusu.
(Piemēram: palmu skābe, mēslojums u.c.)
Lai nepieļautu korpusa bojājumus, uzmanīgi notīriet visas zāģu skaidas, kas sakrājušās
sajūga un vadotnes tuvumā, un nomazgājiet ar ūdeni.
23
Koka gāšana
Krītošs koks var radīt nopietnus visu to priekšmetu, kam tas uzkrīt, piemēram, automašīnas,
mājas, žoga, elektroapgādes līnijas vai cita koka, bojājumus.
Ir pieejamas metodes, kas liek kokam nokrist jums vēlamajā vietā, tāpēc vispirms nolemiet,
kur.
Pirms zāģēšanas atbrīvojiet teritoriju ap koku.
Jums būs nepieciešams stingrs pamats zem kājām, kā arī jāspēj zāģēt, neskaroties ar
šķēršļiem.
Pēc tam izvēlieties atkāpšanās ceļu.
Kad koks sāk gāzties, jums jāatkāpjas 45 grādu leņķī pret koka krišanas virzienu un vismaz
3 m attālumā no stumbra, lai izvairītos, kad tas atsitas pret celmu.
Sāciet zāģēt tajā pusē, uz kuru kokam jākrīt.
 Iezāģējums: 1/3 no diametra un no 30o līdz 45o leņķis
 Zāģējuma vieta pretēji koka krišanas virzienam: 2,5–5 cm augstāk
 Nepārzāģētā koksnes daļa, kas darbojas kā eņģe: 1/10 no diametra
Iezāģējiet kokā iezāģējumu aptuveni 1/3 no gājiena apmērā.
Šī iezāģējuma atrašanās vieta ir svarīga, jo koks centīsies gāzties, sasveroties šajā
iezāģējumā.
Zāģēšana koka gāšanas virzienā ir jāveic iezāģējumam pretējā pusē.
Lai zāģētu koka gāšanas virzienā, novietojiet ķēdes piesi 2,5–5 cm virs iezāģējuma apakšējās
malas un pārstājiet zāģēt aptuveni 1/10 no diametra pret iezāģējuma iekšējo malu, lai atstātu
nepārzāģēto koksnes daļu, kas darbojas kā eņģe.
1.
2.
3.
4.
A:
Iezāģējumi
Zāģējuma vieta pretēji koka krišanas virzienam
Ķīļi (ja ir vieta)
Kritiena virziens
atstājiet nepārzāģēto koksnes daļu, kas darbojas kā eņģe, 1/10 no diametra
Nemēģiniet zāģējuma vietu koka gāšanas virzienā izzāģēt līdz iezāģējumam.
Atlikusī koksnes daļa starp iezāģējumu un zāģējuma vietu koka gāšanas virzienā, kokam
krītot, darbojas kā eņģe un vada to vēlamajā virzienā.
Kad koks sāk gāzties, izslēdziet motoru, nolieciet zāģi uz zemes un ātri atkāpieties.
Liela koka gāšana
1.
2.
3.
4.
5.
A:
Iezāģējumi
Pāri vilkšanas metode
Zāģējuma vieta pretēji koka krišanas virzienam
Pāri vilkšanas metode
Zāģējuma vietas koka gāšanas virzienā
ķīļi
Lai nogāztu lielus kokus ar diametru, kas divas reizes pārsniedz vadotnes garumu, sāciet
zāģēt iezāģējumus no vienas puses un velciet zāģi cauri uz otru iezāģējuma pusi.
Sāciet zāģēt pretēji koka gāšanas virzienam vienā koka pusē ar fiksētu ķēdes piesi, griežot
zāģi cauri, lai šajā pusē izveidotu vēlamo zāģējuma vietu, kas kalpos kā eņģe.
Tad izņemiet zāģi, lai sāktu zāģēt otro zāģējuma vietu.
Ļoti uzmanīgi ielieciet zāģi pirmajā zāģējuma vietā tā, lai nerastos prettrieciens.
Galīgais iezāģējums jāveic, velkot zāģi uz priekšu pa zāģējuma vietu, lai sasniegtu zāģējuma
vietu, kas kalpos kā eņģe.
24
Atzarošana
BRĪDINĀJUMS
Atzarošanas darbi elektroapgādes līnijas tuvumā var radīt elektrotraumas.
Pirms darbu uzsākšanas ir jāizslēdz strāvas padeve.
UZMANĪBU!
Nedrīkst zāģēt augstumā, kas pārsniedz krūšu līmeni.
Nogāztu koku atzarošana līdzinās sazāģēšanai.
Nekādā gadījumā nezāģējiet koka zaru, uz kura atbalstāties.
Uzmanieties no zara gala, kas saskaras ar citiem zariem.
Vienmēr strādājiet ar abām rokām.
Nedrīkst zāģēt, ja zāģis ir pacelts virs galvas vai vadotne atrodas vertikālā stāvoklī.
Ja zāģis aktivizē prettriecienu, jums var nepietikt spēka, lai novērstu iespējamos miesas
bojājumus.
Zara noslodzes noskaidrošana
1. Pašus pēdējos atstājiet zarus, uz kuriem atbalstās svars.
2. Pabīdiet zem stumbra bluķus atbalstam.
Arī atzarošanas laikā zāģa pieša izmantošana atvieglo ķēdes zāģa lietošanu un mazina
prettriecienu.
Sazāģēšana
UZMANĪBU!
Stāviet no zara slīpuma augšpusē.
Sazāģēšana ir baļķa vai nogāzta koka zāģēšana mazākos gabalos.
Uz visām sazāģēšanas darbībām attiecas daži pamatnoteikumi.
Abas rokas visu laiku jātur uz rokturiem.
Ja iespējams, atbalstiet baļķus.
Veicot zāģēšanu uz slīpas virsmas vai piekalnē, vienmēr stāviet slīpuma augšpusē.
Nestāviet uz baļķa.
25
Kokmateriāla nostiepe un saspiede
BRĪDINĀJUMS
Zāģēšanas darbā nekādā gadījumā neizmantojiet droseles fiksatoru.
UZMANĪBU!
Ja nostiepe un saspiede ir novērtēta nepareizi un zāģēšana tiek veikta no nepareizās puses,
kokmateriāls var iespiest vadotni un ķēdi, saspiežot to.
Motora apgriezienu palielināšana, ja ķēde ir iespiesta, var sadedzināt sajūgu.
Ja ķēde ir iespiesta un zāģi nevar izņemt no zāģējuma vietas, neraujiet to laukā ar spēku.
Izslēdziet zāģi un iespiediet zāģējuma vietā ķīli, lai to paplestu.
Nekādā gadījumā nenoslogojiet zāģi, ja tas ir iespiests.
Nespiediet zāģi uz iekšpusi zāģējuma vietā.
Neasa ķēde nav lietošanai droša un var radīt pārmērīgu ķēdes zobu nodilumu.
Ja uz ārpusi tiek izmestas putekļu veida, nevis normālas zāģa skaidas, var viegli noteikt, ka
ķēde ir neasa.
1. Iezāģējums, kas darbojas kā eņģe
2. Atvērts iezāģējums
3. Noslēgts iezāģējums
Uz zemes gulošs baļķis visā garumā atkarībā no galveno atbalsta punktu atrašanās vietas ir
pakļauts nostiepei un saspiedei.
Ja baļķis tiek atbalstīts galos, saspiedes mala ir augšpusē, bet nostiepes mala ir apakšpusē.
Zāģējot starp abiem šiem atbalsta punktiem, iezāģējiet vispirms virzienā no augšas uz leju
aptuveni 1/3 no baļķa diametra.
Pēc tam zāģējiet virzienā no apakšas uz augšu, satiekoties ar pirmo zāģējuma vietu.
Spēcīga noslodze
4. 1/3 diametra. Lai nepieļautu sašķelšanos.
5. Noslodzi mazinošs zāģējums noslēgumā.
Ja baļķis tiek atbalstīts tikai vienā galā, vispirms iezāģējiet no apakšas uz augšu aptuveni
1/3 no baļķa diametra.
Pēc tam zāģējiet virzienā no augšas uz leju, satiekoties ar pirmo zāģējuma vietu.
Zāģēšana virzienā no augšas uz leju
6. Uz leju
7. Neatbalstītais gals
Zāģēšana virzienā no apakšas uz augšu
8. Uz augšu
9. Ķīlis
Ja viena daļa var atspiesties pret otru, izveidojiet leņķveida iezāģējumu.
26
Tehniskās apkopes rokasgrāmata
Daļa
Apkope
Lappuse
Pirms lietošanas
Gaisa filtrs
Tīrīšana / nomaiņa
31
•
Degvielas sistēma
Pārbaude
31
•
Degvielas filtrs
Pārbaude / tīrīšana / nomaiņa
31
•
Eļļas filtrs
Pārbaude / tīrīšana / nomaiņa
31
•
Aizdedzes svece
Pārbaude / tīrīšana / regulēšana / nomaiņa
31
Dzesēšanas sistēma
Pārbaude / tīrīšana
33
•
Vadotne
Pārbaude / tīrīšana
32
•
Ķēdes zobrats / Sajūga cilindrs
Pārbaudīt / nomainīt
32
•
Karburators
Regulēšana / nomaiņa un regulēšana
32
Klusinātājs
Pārbaudīt / pievilkt / iztīrīt
33
•O
Ķēdes bremžu mehānisms
Pārbaudīt / nomainīt
21
•O
Starteris
Pārbaude
28
•
Skrūves, bultskrūves un uzgriežņi
Pārbaude, pievilkšana / nomaiņa
-
•O
Reizi mēnesī
•
•
•
BRĪDINĀJUMS
 Ja apkope netiek veikta pareizi, ierīce var nopietni apdraudēt fizisko veselību.
UZMANĪBU!
Pirms un pēc ierīces lietošanas pārbaudiet pretvibrācijas gumiju vai atsperi, lai pārliecinātos, ka tā nav nolietojusies, ieplīsusi vai
bojāta.
IEVĒROT!
Ja uzturēšana netiek veikta pareizi, var tikt ietekmēta ierīces funkcionalitāte.
SVARĪGI!
Norādītie laika intervāli ir maksimāli.
Nepieciešamās apkopes biežums ir jānosaka atbilstoši faktiskajiem lietošanas apstākļiem un jūsu pieredzei.
Ja ilgstoši lietojat augu izcelsmes ķēdes eļļu, bieži pārbaudiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi.
Ja konstatējat novirzes no normas, konsultējieties ar shindaiwa tirgotāju par remonta veikšanu.
27
Traucējummeklēšana
Problēma
Motors
Iemesls
- grūti palaist
- nevar palaist
Motors rada
Karburatorā ir
neparastas skaņas degviela
Karburatorā
nav degvielas
 Aizsērējis degvielas filtrs
 Aizsērējusi degvielas caurulīte
 Karburators
 Iztīriet vai nomainiet
 Iztīriet
 Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
 Karburators
 Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
Klusinātājs
samircis ar
degvielu
 Pārāk bagātināta degviela




Sveču vada galā ir
dzirkstele
Sveču vada
galā nav
dzirksteles
 Izslēgts aizdedzes slēdzis
 Elektriskās ķēdes īsslēgums
 Ieslēgt slēdzi
 Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
Aizdedzes svecei
ir dzirkstele
Aizdedzes
svecei nav
dzirksteles




Cilindrā ir degviela Cilindrā nav
degvielas
Motoru nevar
iedarbināt
Motors darbojas
Risinājums
Pārstāj darboties vai slikti paātrina
apgriezienus
Nepareiza dzirksteļsprauga
Pārklāta ar kvēpiem
Pārpludināta ar degvielu
Aizdedzes svece bojāta




Atveriet droseļvārstu
Iztīrīt / nomainīt gaisa filtru
Noregulēt karburatoru
Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
Noregulēt uz 0,6–0,7 mm
Iztīriet vai nomainiet
Iztīriet vai nomainiet
Nomainīt aizdedzes sveci
 Iekšēja motora problēma
 Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
 Netīrs gaisa filtrs
 Netīrs degvielas filtrs
 Aizsērējusi degvielas tvertnes
drenāžas sistēma
 Aizdedzes svece
 Iztīriet vai nomainiet
 Iztīriet vai nomainiet
 Iztīriet
 Karburators
 Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
 Jautāt vietējam shindaiwa
izplatītājam
 Iztīrīt un noregulēt /
nomainīt
 Karburators
 Noregulējiet
 Aizsērējusi dzesēšanas sistēma  Iztīriet
 Aizsērējis izpūtējs / klusinātājs
 Iztīriet
Rotējoša zāģa ķēde tukšgaitā
 Bojāts vai saistīts sajūgs
BRĪDINĀJUMS
 Visas ķēdes zāģa tehniskās apkopes darbības, kas nav minētas operatora rokasgrāmatā, var veikt tikai kvalificēti apkopes
speciālisti.
 Degvielas tvaiki ir īpaši viegli uzliesmojoši un var izraisīt aizdegšanos un / vai eksploziju.
Nekādā gadījumā nedrīkst pārbaudīt aizdedzes sveces dzirksteli, iezemējot aizdedzes sveci cilindra galviņas atveres
blīvripas tuvumā, jo tas var izraisīt smagus miesas bojājumus.
PIEZĪME
Ja startera roksviru nevar viegli pavilkt, darbības traucējums tiek noteikts kā bojājums, kas radies motora iekšpusē.
Lūdzam sazināties ar izplatītāju.
Nejauša izjaukšana var radīt savainojumus.
28
Zāģa ķēdes apkope
BRĪDINĀJUMS
Pirms zāģa uzasināšanas izslēdziet motoru.
Veicot manipulācijas ar ķēdi, vienmēr valkājiet cimdus.
UZMANĪBU!
Tālāk minētās kļūmes var ievērojami paaugstināt prettrieciena risku.
1) Pārāk liels augšējās plāksnes leņķis
2) Pārāk mazs vīles diametrs
3) Ierobežotājcilne pārāk liela
IEVĒROT!
Tālāk minētie leņķi attiecas uz zāģa ķēdēm Oregon 25A, 25AP, 91PX un Carlton N1C-BL.
Lai iegūtu informāciju par cita zīmola zāģa ķēdi, skatiet tās ražotāja norādījumus.
 Tālāk ir redzami pareizi uzasināti zāģa zobi.
A: augšējās plaknes leņķis N1C-BL — 35°, 25A, 25AP un 91PX — 30°
B: augšējās plaknes asmens leņķis N1C-BL — 60°, 25A, 25AP un 91PX — 55°
C: ierobežotājcilne N1C-BL — 0,56 mm, 25A, 25AP un 91PX — 0,65 mm
D: paralēli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uz kreiso pusi griezošais asmens
Savienojošais posms
Uz labo pusi griezošais asmens
Ierobežotājcilne
Dzinējposms
Kniede
Nekādā gadījumā nelietojiet ķēdes zāģi ar neasu vai bojātu ķēdi.
Ja ķēde ir pārmērīgi jāspiež, lai varētu zāģēt, vai zāģu skaidu vietā rodas putekļi, pārbaudiet
var zāģa zobi nav bojāti.
Asinot ķēdi, visā tās darbmūža laikā ir jāsaglabā tādi paši leņķi un profili, kādi tie bija jaunai
ķēdei.
Katru reizi uzpildot ķēdes zāģī degvielu, pārbaudiet, vai ķēdei nav bojājumu vai nodiluma
pazīmju.
29
 Asināšana
Lai pareizi uzasinātu ķēdi, ir nepieciešami šādi instrumenti: apaļa vīle un vīles turētājs,
plakana vīle un ierobežotājcilnes instruments.
Pareiza izmēra vīles (4,0 mm apaļa vīles) izmantošana nodrošina kvalitatīva rezultāta
iegūšanu.
Lai iegūtu informāciju par pareiziem asināšanas instrumentiem un to izmēriem, konsultējieties
ar vietējo shindaiwa izplatītāju.
1. Bloķējiet ķēdi — bīdiet drošības sviru uz priekšu.
Lai ķēdi pagrieztu, velciet drošības sviru pret priekšējo rokturi.
2. Ķēde ir aprīkota ar pamīšus novietotiem uz kreiso un labo pusi griezošiem asmeņiem.
Asināšana jāveic no iekšpuses uz ārpusi.
3. Saglabājiet vīles turētāja leņķa ceļu paralēli ķēdes ceļam un vīlējiet asmens aizmuguri,
līdz bojātais posms (sānu un augšējā plakne) ir likvidēts.
4. Turiet vīli horizontāli.
5. Centieties nepieskarties ar vīli savienojošajiem posmiem.
6. Vispirms uzasiniet vairāk bojātos zāģa zobus un pēc tam asiniet visus pārējos zāģa zobus
līdz vienādam garumam.
7. No zāģa zobu dziļuma regulētāja ir atkarīgs zāģa skaidu biezums, un tas jāsaglabā
pareizs visā ķēdes darbmūža laikā.
8. Samazinoties zāģa zoba garumam, tiek izmainīts zāģa zoba dziļuma regulētāja
augstums, kas jāsamazina.
9. Novietojiet ierobežotājcilni un novīlējiet no zāģa zoba dziļuma regulētāja visu to daļu, kas
ir garāka.
10. Noapaļojiet zāģa zoba dziļuma regulētāja priekšpusi, lai nodrošinātu vienmērīgu
zāģēšanu.
11. Dzinējposms nodrošina zāģu skaidu notīrīšanu no vadotnes gropes.
Tāpēc dzinējposma apakšējais malai ir jābūt asai.
Kad zāģa ķēdes sagatavošana ir pabeigta, pirms lietošanas iemērciet to eļļā un pilnībā
nomazgājiet vīlēšanas pārpalikumus.
Ja ķēde tiek vīlēta, nenoņemot to no vadotnes, tā jāapstrādā ar pietiekami daudz eļļas un
lēnām jāgriež, lai pirms turpmākas izmantošanas nomazgātu vīlēšanas pārpalikumus.
Zāģa ķēdes lietošana ar gropē iesprūdušiem vīlēšanas pārpalikumiem radīs zāģa ķēdes un
vadotnes priekšlaicīgus bojājumus.
Ja, piemēram, zāģa ķēde nosmērējas ar sveķiem, notīriet to ar petroleju un iemērciet to eļļā.
30
Tehniskā apkope
 Ja jums rodas jautājumi vai sarežģījumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa
izplatītāju.
Gaisa filtrs
1.
2.
3.
4.
5.
Cēlējāķis
T veida uzgriežņu atslēga
Filtra vāka fiksators
Gaisa filtra pārsegs
Gaisa filtrs
Veiciet pārbaudi pirms katras lietošanas reizes.
Aizveriet droseļvārstu.
Paceliet cēlājāķi un bīdiet zemākā gala virzienā.
Atbrīvojiet filtra vāka fiksatoru, izmantojot T veida uzgriežņu atslēgu, un noņemiet gaisa
filtra vāku un gaisa filtru.
Uzmanīgi noslaukiet putekļus, ja nepieciešams, mazgājiet ugunsdrošā šķīdinātājā vai
nomainiet gaisa filtru.
 Pirms uzstādīšanas pilnībā izžāvējiet.
 Ievietojiet atpakaļ gaisa filtru un vāku, nostipriniet fiksatoru un pārvietojiet cēlājāķi
sākotnējā pozīcijā.




Degvielas sistēmas pārbaude
 Pārbaudiet pirms katras lietošanas.
 Pēc degvielas uzpildes pārbaudiet, vai no degvielas caurulītes, degvielas tvertnes blīves vai
vāciņa nenoplūst vai neizgaro degviela.
 Degvielas noplūdes vai iztvaikošanas gadījumā pastāv aizdegšanās draudi.
Nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un lūdziet vietējo izplatītāju to pārbaudīt vai nomainīt.
Degvielas filtrs
BĪSTAMI!
Benzīns un degviela ir īpaši viegli uzliesmojošas vielas.
Rīkojoties ar benzīnu vai degvielu, ir jāievēro īpaša piesardzība.
1. Degvielas filtrs
2. Degvielas tvertnes vāciņš
 Regulāri pārbaudiet.
- Nepieļaujiet, ka benzīna tvertnē iekļūst putekļi.
- Nosprostots filtrs apgrūtinās motora palaišanu vai radīs motora funkcionalitātes
traucējumus.
- Izņemiet degvielas filtru caur degvielas iepildes atveri, izmantojot tērauda stiepli vai
līdzīgu priekšmetu.
- Ja filtrs ir netīrs, nomainiet to.
- Ja degvielas tvertnes iekšpuse ir kļuvusi netīra, lai to iztīrītu, izskalojiet to ar benzīnu.
Eļļas filtrs
1. Eļļas filtrs
2. Eļļas tvertnes vāciņš
 Regulāri pārbaudiet.
- Nepieļaujiet, ka eļļas tvertnē iekļūst putekļi.
- Nosprostots eļļas filtrs var ietekmēt normālu eļļošanas sistēmas darbību.
- Izņemiet to caur eļļas iepildes atveri, izmantojot tērauda stiepli vai līdzīgu priekšmetu.
- Ja filtrs ir netīrs, nomazgājiet to ar degvielu vai nomainiet to.
- Ja eļļas tvertnes iekšpuse ir kļuvusi netīra, lai to iztīrītu, izskalojiet to ar benzīnu.
Aizdedzes svece
∗ Dzirksteļsprauga: 0,6–0,7 mm
 Regulāri pārbaudiet.
- Standarta dzirksteļsprauga ir 0,6–0,7 mm.
- Ja dzirksteļsprauga ir lielāka vai šaurāka par standarta dzirksteļspraugu, noregulējiet to.
 Pievilkšanas griezes moments: 10–15 N•m (100–150 kgf•cm)
31
Aizdedzes sveces vāciņš
1. Aizdedzes sveces pārsegs
2. Aizdedzes sveces
vāciņa fiksators
3. T veida uzgriežņu atslēga
 Atbrīvojiet aizdedzes sveces vāciņa fiksatoru, izmantojot T veida uzgriežņu atslēgu.
 Pārbaudiet aizdedzes sveci, notīriet vai nomainiet to, ja nepieciešams.
 Ievietojiet atpakaļ aizdedzes sveci un vāciņu, nostipriniet fiksatoru, izmantojot T veida
uzgriežņu atslēgu.
Vadotne
PIEZĪME
Lai nomainītu vadotni vai zāģa ķēdi, lūdziet padomu vietējam shindaiwa izplatītājam.
1. Grope
2. Eļļas atvere
3. Vadotne
4. Ķēdes zobrats
 Pirms lietošanas notīriet.
- Lai iztīrītu vadotnes gropi, izmantojiet, piemēram, mazu skrūvgriezi.
- Iztīriet eļļas atveres ar stiepli.
 Regulāri apgrieziet vadotni uz otru pusi.
 Pirms vadotnes uzstādīšanas pārbaudiet ķēdes zobratu un sajūgu un notīriet vadotnes
stiprinājuma daļu.
Nodiluma gadījumā nomainiet vienu vai abas detaļas.
Ķēdes zobrats / sajūga cilindrs
∗ Nodilums: 0,5 mm
 Bojāts zobrats radīs priekšlaicīgus zāģa ķēdes bojājumus vai nodilumu.
- Ja ķēdes zobrats ir nodilis par 0,5 vai vairāk mm, nomainiet to.
 Uzstādot jaunu ķēdi, pārbaudiet ķēdes zobratu.
Ja tas ir nodilis, nomainiet to.
 Pārbaudiet, vai sajūga cilindrs rotē brīvi un vienmērīgi.
Ja tā nav, konsultējieties ar tirgotāju par remonta veikšanu.
Karburators
UZMANĪBU!
To palaižot, ir jānoregulē tukšgaitas apgriezienu regulators (T), lai netiktu aktivizēta zāģa
ķēdes rotācija.
Ja rodas karburatora darbības traucējumi, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
T: Tukšgaitas apgriezienu regulators
 Regulējiet karburatoru tikai tad, ja tas ir nepieciešams.
 Lai regulētu karburatoru, rīkojieties šādi:
- palaidiet motoru un ļaujiet tam darboties tukšgaitā ar lieliem apgriezieniem, līdz tas
uzsilst;
- pagrieziet tukšgaitas apgriezienu regulatoru (T) pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, līdz zāģa ķēde pārstāj griezties;
- pagrieziet tukšgaitas apgriezienu regulatoru (T) pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam vēl par pusapgriezienu;
- lai pārbaudītu, vai pāreja no tukšgaitas līdz maksimālajai jaudai ir vienmērīga, palieliniet
apgriezienus.
32
Automātiskais eļļotājs
1. Eļļas padeves regulēšanas skrūve
2. Samazināt
3. Palielināt
 Pirms nosūtīšanas no rūpnīcas automātiskā eļļotāja padeves tilpums ir noregulēts uz
7 mL/min ar aptuveni 7000 apgr./min.
- Lai palielinātu padeves tilpumu pagrieziet regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.
Kad regulēšanas skrūve saskaras ar aizturi un to tālāk nevar pagriezt, šis stāvoklis
norāda maksimālo eļļas padeves tilpumu (13 mL/min ar 7000 apgr./min).
- Regulēšanas skrūvi nedrīkst griezt, pārsniedzot maksimālo vai minimālo tilpuma
regulējumu.
Cilindra ribas (dzesēšanas sistēma)
PIEZĪME
Ja izmantotā ierīce ir nosprostota ar netīrumiem vai putekļiem, tas var izraisīt ierīces
bojājumu vai klusinātāja pārsegu izkušanu.
Ja netīrumus vai putekļus neizdodas noņemt patstāvīgi, sazinieties ar tirgotāju, lai vienotos
par tīrīšanu.
1. Ar roku darbināms
starteris
2. Difuzors
3. Cilindra
ribas
4. Aizdedzes
spole
5. Spararata
magnēts
 Netīrumu un putekļu noņemšanai izmantojiet koka vai plastmasas skrubi un birsti ar
mīkstiem sariem.
 Regulāri pārbaudiet.
 Noņemiet ar roku darbināmu starteri un difuzoru.
 Notīriet ar roku darbināmu starteri un difuzoru, noņemot netīrumus un putekļus.
 Nosprostotas ribas pasliktina motora dzesēšanu.
 Lai nodrošinātu dzesēšanai nepieciešamā gaisa brīvu plūsmu, notīriet netīrums un putekļus
starp ribām.
 Notīriet aizdedzes spoles un spararata magnēta ārējās virsmas.
 Samontējiet detaļas pretējā secībā.
Klusinātājs
PIEZĪME
Klusinātājā uzkrājušas oglekļa nogulsnes var izraisīt dzinēja jaudas samazināšanos.
Regulāri pārbaudiet dzirksteļu slāpētāja ekrānu.
1. Klusinātāja
vāks
2. Divas
bultskrūves
3. Klusinātājs
4. Dzirksteļu slāpētāja
ekrāns
Noņemiet divas bultskrūves un klusinātāja vāku.
 Noņemiet aizdedzes sveces pievadu.
 Noņemiet dzirksteļu slāpētāja ekrānu no klusinātāja korpusa.
 Notīriet oglekļa nogulsnes no klusinātāja detaļām.
 Ja ekrāns ir ieplaisājis vai tajā ir izdeguši caurumi, nomainiet to.
 Samontējiet detaļas pretējā secībā.
Rezerves vadotne un ķēde
Garums cm
Vadotne
Ķēde
20
C20S91-35SA- ST
91PX-35E
25
C25S91-40SL- ST
91PX-40E
30
C30S91-47ML- ST
91PX-47E
20
C20H25-52CL- SD
25AP-52E
25
C25H25-60CLD SD
25AP-60E
33
Sajūga cilindrs (detaļas numurs)
(A556-001720)
(A556-001710)
Uzglabāšana
Ilgtermiņa uzglabāšana (ilgāk par 30 dienām)
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst uzglabāt vietā, kur var rasties degvielas tvaiki vai var piekļūt atklāta liesma vai
dzirkstele.
IEVĒROT!
Saglabājiet šo operatora rokasgrāmatu, lai izmantotu to turpmāk.
Ierīci nedrīkst uzglabāt ilgu laiku periodu (ilgāk par 30 dienām), ja netiek veikta uzglabāšanas
drošības apkope, veicot arī tālāk minētās darbības.
1. Pilnībā iztukšojiet degvielas tvertni un vairākas reizes pavelciet rokas startera rokturi, lai
no karburatora iztukšotu degvielu.
2. Degviela jāuzglabā tikai tam paredzētā tvertnē.
3. Pārslēdziet aizdedzes slēdzi stāvoklī "STOP".
4. Notīriet smērvielas, eļļas, netīrumu un skaidu pārpalikumus, kas sakrājušies ierīces
ārpusē.
5. Veiciet visus nepieciešamos regulārās eļļošanas un tehniskās apkopes darbus.
6. Pievelciet visas skrūves, bultskrūves un uzgriežņus.
7. Izņemiet aizdedzes sveci un caur aizdedzes sveces atveri iepildiet cilindrā 10 mL
svaigas, tīras divtaktu dzinēja eļļu.
A. Pārsedziet aizdedzes sveces atveri ar tīru drānu.
B. Pavelciet rokas startera rokturi 2 vai 3 reizes, lai izkliedētu eļļu cilindra iekšpusē.
C. Caur aizdedzes sveces atveri pārbaudiet virzuļa novietojumu.
Lēnām velciet rokas startera rokturi, līdz virzulis sasniedz augstāko gājiena punktu, un
atstājiet to tur.
8. Ielieciet aizdedzes sveci (nepievienojiet aizdedzes ķēdes kabeli).
9. Pirms ķēdes un vadotnes novietošanas uzglabāšanai, pārklājiet tās ar vadotnes
aizsargpārklājumu.
10. Uzglabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem, kur tai nevar piekļūt bērni un citas
nepiederošas personas.
34
Utilizēšanas procedūra
 Atbrīvojieties no atkritumeļļas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
 Ierīces konstrukcijā esošajām galvenajām plastmasas detaļām ir pievienots kods, kas
apzīmē to materiālu.
Kodi attiecas uz tālāk minētajiem materiāliem; atbrīvojieties no šīm plastmasas detaļām
saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Marķējums
Materiāls
>PA6-GF<
Neilons 6 — stikla šķiedra
>PA66-GF<
Neilons 66 — stikla šķiedra
>PP-GF<
Polipropilēns — stikla šķiedra
>PE-HD<
Polietilēns
 Ja nezināt, kā atbrīvoties no atkritumeļļas/plastmasas detaļām, lūdzu, sazinieties ar
vietējo shindaiwa izplatītāju.
35
Tehniskie dati
Modelis
Ārējie izmēri: Garums × Platums × Augstums
Masa: Zāģis bez vadotnes un ķēdes,
ar tukšām tvertnēm
Tilpums:
Degvielas tvertne
Ķēdes eļļas tvertne
Degviela (maisījuma attiecība)
mm
243 × 205 × 196
243 × 205 × 196
kg
2,3
2,3
mL
mL
190
140
Standarta kvalitātes benzīns
Ir ieteicams izmantot svinu nesaturošu benzīnu, kura oktāna
saturs ir vismaz 89.
Nelietojiet degvielu, kas satur metilspirtu vai vairāk nekā
10 % etilspirta.
50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, FD
standarta prasībām atbilstoša un shindaiwa 50 : 1 eļļai.
Īpaša ķēdes eļļa vai motoreļļa
Eļļa (ķēdes eļļa)
Vadotne:
Gājiena garums: Visi noteiktie izmantojamie vadotnes
gājiena garuma dati
Ķēde
Noteiktais slīpums
Noteiktais izmērs (dzinējposmu biezums)
Vadotnes tips
Vadotnes izmērs
Ķēdes tips
Ķēdes darbības ātrums
pie maksimāla motora apgriezienu skaita
Ķēdes zobrata vadotne
Griezošā vadotne
mm
200, 250, 300
200, 250
mm
mm
cm
mm
9,53 (3/8 collas)
1,27 (0,050 collas)
20, 25, 30 (shindaiwa)
1,27 (0,050 collas)
Carlton N1C-BL
Oregon 91PX
6,35 (1/4 collas)
1,27 (0,050 collas)
20, 25 (shindaiwa)
1,27 (0,050 collas)
24,2
21,5
m/s
Eļļošana
Regulējams automātisks eļļas sūknis
Ķēdes zobrats: noteiktais zobu skaits
Dzinējs
Veids
Karburators
Induktors
Aizdedzes svece
Starteris
Transmisija
Dzinēja darba tilpums
Maksimālā vārpstas bremzēšanas jauda (ISO 7293)
Ieteicamais maksimālais ātrums ar ķēdes asmeni
Ieteicamais ātrums tukšgaitā
Oregon 25A, 25AP
6
8
Viencilindra 2 taktu motors ar gaisa dzesēšanu
Diafragmas veida
Spararata induktors, CDI sistēma
NGK CMR7H
Ar roku darbināms starteris
Automātiskais centrbēdzes sajūgs
mL (cm3) 25,0
kW
1,10
r/min
12700
r/min
3200 (2800 - 3600)
Skaņas spiediena līmenis: (ISO 22868) LpAeq =
Neprecizitāte
dB(A)
dB(A)
99,6
1,5
Garantētais skaņas intensitātes līmenis:
(2000/14/EC) LWAav =
dB(A)
112
Vibrācija: (ISO 22867) deklarētās vērtības ahveq
Priekšējais rokturis
Aizmugurējais rokturis
Neprecizitāte
m/s2
m/s2
m/s2
3,5
4,0
1,3
Citas ierīces
Priekšējais rokas aizsargs, droseles regulatora blokators,
ķēdes ierobežotājs, ķēdes bremžu mehānisms,
pretvibrācijas ierīce, dzirksteļu slāpētāja ekrāns
Papildiespējas
Ķēdes piesis
36
Atbilstības deklarācija
Ar šo paziņojam, ka shindaiwa ķēdes motorzāģis, modelis
/EC2-10,
/EC2-10 atbilst tālāk norādītajām attiecīgajām prasībām.
/EC2-8,
Par šo izsniegto atbilstības deklarāciju atbild tikai ražotājs.
Padomes direktīvas:
2014/30/ES ar grozījumiem
2006/42/EK ar grozījumiem
Ievērotais standarts:
EN ISO 14982 (2009)
ISO 11681-2 (2011)
2000/14/EK ar grozījumiem
Atbilstības novērtēšanas procedūra ir veikta saskaņā ar V PIELIKUMU.
Noteiktais skaņas intensitātes līmenis: 109 dB(A)
Garantētais skaņas jaudas līmenis:
112 dB(A)
Sērijas numurs: 37001001 un lielāks
Sērijas numurs: 37001001 un lielāks
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā, kas pilnvarots sastādīt tehnisko dokumentāciju:
Filips Vikss (Philip Wicks)
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800,
Earley, Reading RG5 4GB, Apvienotā Karaliste
Veiksmīgi izturēja CE marķējuma atbilstības pārbaudes, ko veica:
Pilnvarotās iestādes numurs: 0673
Technology International (Europe) Limited
56 Shrivenham Hundred Business Park
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Apvienotā Karaliste
Attiecīgi ieguva šādu reģistrācijas numuru: TI(E)/MD(2) - ECTE/246/17082016
Tehniskā dokumentācija: TCF 1-79-4
TI(E)/MD(2) - ECTE/245/17082016
2016. gada 1. augusts
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPĀNA
TĀLRUNIS: 81-428-32-6118. FAKSS: 81-428-32-6145.
M. Kimura
Ģenerāldirektors
Kvalitātes nodrošināšanas nodaļa
37
1Memorands un aizmugurējais vāks
Memorands
X750 - 028 01 0
X750 333-100 1
2016
38
Memorands
X750 - 028 01 0
X750 333-100 1
2016
39
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPĀNA
TĀLRUNIS: 81 428 32 6118. FAKSS: 81 428 32 6145.
X750 - 028 01 0
X750 333-100 1
© 2016
2016/11
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement