Shindaiwa 251TCS Chain Saw Lietotāja rokasgrāmata

Shindaiwa 251TCS Chain Saw Lietotāja rokasgrāmata

1Priekšējais vāks Latviešu (norādījumi oriģinālvalodā)

SHINDAIWA ĪPAŠNIEKA / OPERATORA ROKASGRĀMATA ĶĒDES ZĀĢIS

operatoriem.

noteikumus.

BRĪDINĀJUMS

Ķēdes zāģis ir paredzēts īpaši apmācītiem koku atzarošanas Uzmanīgi izlasiet norādījumus un ievērojiet drošas ekspluatācijas Pretējā gadījumā pastāv smagu miesas bojājumu gūšanas risks.

Ievads

2Ievads Ķēdes zāģis ir paredzēts koku vai kokmateriālu zāģēšanai.

To nedrīkst izmantot cieta metāla, lokšņu metāla, plastmasas vai citu materiālu, kas nav koks, zāģēšanai.

Pirms ķēdes zāģa izmantošanas ir svarīgi izprast visus drošības pasākumus.

Ķēdes zāģa nepareiza izmantošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.

Nekādā gadījumā neļaujiet zāģi izmantot bērniem.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegti shindaiwa ķēdes zāģa drošas ekspluatācijas, pareizas lietošanas, tehniskās apkopes un uzturēšanas noteikumi.

Ievērojiet šos norādījumus, lai nodrošinātu labu ekspluatācijas stāvokli un ilgu darbmūžu.

Saglabājiet šo operatora rokasgrāmatu, lai izmantotu to turpmāk.

Ja operatora rokasgrāmata bojājumu dēļ vairs nav salasāma vai tā ir pazudusi, lūdzu, iegādājieties jaunu pie vietējā shindaiwa izplatītāja.

Iznomājot vai aizdodot šo mehānismu personai, kas to lietos, komplektācijā jāiekļauj operatora rokasgrāmata, kurā ir pieejami skaidrojumi un norādes.

Ja izstrādājums tiek pārsūtīts, lūdzam to piegādāt, komplektācijā iekļaujot operatora rokasgrāmatu.

Rokasgrāmatā pieejamie tehniskie dati, apraksti un ilustratīvais materiāls ir tik precīzs, cik tas ir zināms šī dokumenta publicēšanas brīdī, bet informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Attēlos var būt redzams rezerves aprīkojums un piederumi, bet tie var neiekļaut visu standarta aprīkojumu.

Ierīce tiek piegādāta ar atvienotu vadotni un zāģa ķēdi.

Uzstādiet vadotni un ķēdi.

Ja kādu no rokasgrāmatā minētajiem noteikumiem ir grūti izprast, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.

Ražotājs YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPĀNA

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā Atlantic Bridge Limited,

Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Apvienotā Karaliste

2

Satura rādītājs

Etiķetes un simboli.............................................................................................................. 4 Drošas ekspluatācijas noteikumi ........................................................................................ 5 0. Ķēdes zāģis koku atzarošanai................................................................................... 5 1. Vispārīgi piesardzības pasākumi ............................................................................... 8 2. Ar prettriecienu saistītie drošības pasākumi ............................................................ 11 3. Citi drošības pasākumi............................................................................................. 12 Apraksts............................................................................................................................ 14 Montāža ............................................................................................................................ 15 Vadotnes un ķēdes montāža ....................................................................................... 15 Cēlējāķa pārbaude ...................................................................................................... 16 Ekspluatācija..................................................................................................................... 17 Degviela un eļļa ........................................................................................................... 17 Ķēdes eļļošana ............................................................................................................ 17 Vāciņu apzīmējumi....................................................................................................... 17 Ekspluatācija ziemā..................................................................................................... 18 Auksta motora palaišana ............................................................................................. 18 Uzsiluša motora palaišana........................................................................................... 19 Darbība ........................................................................................................................ 19 Motora izslēgšana........................................................................................................ 20 Ķēdes spriegojuma pārbaude...................................................................................... 20 Ķēdes eļļošanas pārbaude .......................................................................................... 20 Pārbaude pirms zāģēšanas......................................................................................... 20 Ķēdes bremžu mehānisma pareiza lietošana................................................................... 21 Ķēdes bremžu mehānisms .......................................................................................... 21 Bremžu mehānisma funkcionalitātes pārbaude........................................................... 22 Ķēdes bremzes atlaišana ............................................................................................ 22 Automātiskais ķēdes bremžu mehānisms ................................................................... 22 Norādījumi par zāģēšanu.................................................................................................. 23 Vispārēja informācija ................................................................................................... 23 Koka gāšana................................................................................................................ 24 Atzarošana .................................................................................................................. 25 Sazāģēšana................................................................................................................. 25 Kokmateriāla nostiepe un saspiede............................................................................. 26 Tehniskās apkopes rokasgrāmata.................................................................................... 27 Traucējummeklēšana ....................................................................................................... 28 Zāģa ķēdes apkope .......................................................................................................... 29 Tehniskā apkope .............................................................................................................. 31 Gaisa filtrs.................................................................................................................... 31 Degvielas sistēmas pārbaude...................................................................................... 31 Degvielas filtrs ............................................................................................................. 31 Eļļas filtrs ..................................................................................................................... 31 Aizdedzes svece.......................................................................................................... 31 Aizdedzes sveces vāciņš............................................................................................. 32 Vadotne ....................................................................................................................... 32 Ķēdes zobrats / sajūga cilindrs.................................................................................... 32 Karburators.................................................................................................................. 32 Automātiskais eļļotājs .................................................................................................. 33 Cilindra ribas (dzesēšanas sistēma)............................................................................ 33 Klusinātājs ................................................................................................................... 33 Rezerves vadotne un ķēde.......................................................................................... 33 Uzglabāšana..................................................................................................................... 34 Ilgtermiņa uzglabāšana (ilgāk par 30 dienām)............................................................. 34 Utilizēšanas procedūra ..................................................................................................... 35 Tehniskie dati.................................................................................................................... 36 Atbilstības deklarācija ....................................................................................................... 37 3

BĪSTAMI!

Šis simbols, kam seko vārds "BĪSTAMI!", pievērš uzmanību darbībai vai situācijai, kas operatoriem vai blakusstāvētājiem var radīt smagu miesas bojājumu vai nāves draudus.

Pārsvītrota apļa simbols apzīmē tajā redzamā aizliegumu.

Etiķetes un simboli

BRĪDINĀJUMS Šis simbols, kam seko vārds "BRĪDINĀJUMS", pievērš uzmanību darbībai vai situācijai, kas operatoriem vai blakusstāvētājiem var radīt smagu miesas bojājumu vai nāves draudus.

IEVĒROT!

Šeit pievienotā informācija sniedz padomus par ierīces lietošanu, apkopi un uzturēšanu.

UZMANĪBU!

Vārds "UZMANĪBU!" norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var radīt vieglus vai vidēji smagus miesas bojājumus.

Simbola forma / veids Simbola apraksts / pielietojums Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu Simbola forma / veids Simbola apraksts / pielietojums Zāģa bremžu mehānisma darbība Šis ķēdes zāģis ir paredzēts tikai apmācītiem koku atzarošanas operatoriem.

Zāģa izmantošana ar vienu roku var būt bīstama.

Jāvalkā atbilstoši ausu, acu un galvas aizsarglīdzekļi.

Izmantot atbilstošus kāju un roku aizsarglīdzekļus.

Brīdinājums! Var rasties prettrieciens!

Karstas virsmas — apdegumu gūšanas risks Apturēšana ārkārtas gadījumā Eļļas un benzīna maisījums Ķēžu eļļas uzpilde Ķēdes eļļotāja regulēšana Iztukšošanas pūslītis (sākotnējās dzinēja uzpildes mehānisms) Karburatora regulēšana — tukšgaita Garantētais skaņas jaudas līmenis Atrodiet šo drošības simbola etiķeti uz savas ierīces.

Lai atvieglotu to atrašanu, skatiet pilnīgu ierīces attēlu sadaļā "Apraksts".

Pārliecinieties, vai etiķete ir izlasāma un saprotama, un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Ja etiķete nav izlasāma, varat pasūtīt jaunu, sazinoties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.

4

Drošas ekspluatācijas noteikumi 0. Ķēdes zāģis koku atzarošanai

PIEZĪME Lai nomainītu vadotni vai zāģa ķēdi, lūdziet padomu vietējam shindaiwa izplatītājam.

    Zāģis ir īpaši paredzēts koku atzarošanai, proti, darbam kokos virs zemes, un šādam mērķim to var izmantot tikai apmācīti operatori. Zāģa izmantošana ar vienu roku var būt bīstama.

Ņemiet vērā prettrieciena radītā "noslīdēšanas" un "lēkāšanas" faktora paaugstināto risku. Jāuzmanās, lai zāģēšanas beigās, kokam krītot, netiek zaudēts ķermeņa līdzsvars.

Ja darbi ir jāveic, neatrodoties uz zemes, operatoram ir jāapgūst drošas kāpšanas tehnika un visa ieteicamā drošības aprīkojuma, piemēram, drošības jostu, cilpu, siksnu, virvju un karabīņu, izmantošana sev un zāģim.

Ja ķēdes zāģis darbam kokā tiek pacelts, izmantojot pie cēlējāķa piesietu virvi, jānodrošina, ka cēlējāķis netiek nospriegots ar pārmērīgu spēku.

Vispārējās prasības

Koku atzarošanas ķēdes zāģa operatori, kas strādā augstu virs zemes, izmantojot siksnu un drošības jostu, nekādā gadījumā nedrīkst strādāt vienatnē. Viņiem jāpalīdz strādniekiem, kas atrodas uz zemes un pārzina attiecīgās neatliekamās palīdzības procedūras. Lai veiktu šo darbu, koku atzarošanas ķēdes zāģa operatoriem ir jāzina vispārējas drošas kāpšanas un darba zonas nostiprināšanas tehnika, kā arī jābūt pareizi aprīkotiem ar drošības jostām, virvēm un siksnām, karabīnēm un citu aprīkojumu, kas nodrošina gan pašu, gan zāģa neapdraudētu un drošu darba stāvokli.

Sagatavošanās zāģa lietošanai kokā

Pirms ķēdes zāģa nosūtīšanas operatoram kokā strādniekam uz zemes tas ir jāpārbauda, jāieeļļo, jāpalaiž un jāuzsilda, bet pēc tam jāizslēdz. Ķēdes zāģis ir jāaprīko ar piemērotu siksnu, lai to varētu piestiprināt pie operatora jostas.

Lai nostiprinātu ķēdes zāģi pie operatora jostas, rīkojieties šādi:  nostipriniet siksnu ap stiprinājuma vietu zāģa aizmugurē;  nodrošiniet piemērotas karabīnes, lai zāģi varētu nostiprināt netieši (proti, izmantojot siksnu) un tieši (proti, izmantojot stiprinājuma vietu uz zāģa) pie operatora drošības jostas; nosūtot zāģi augšup operatoram, pārliecinieties, vai tas ir droši nostiprināts;   pirms zāģa atvienošanas no pacelšanas līdzekļiem, pārliecinieties, vai tas ir nostiprināts pie drošības jostas.

Iespēja zāģi piestiprināt tieši pie drošības jostas samazina ierīces bojājumu gūšanas risku, pārvietojoties ap koku. Ja zāģis ir piestiprināts tieši pie drošības jostas, tas ir jāizslēdz.

Paraugs ķēdes zāģa stiprinājuma drošības jostai aizmugures centrā Zāģis jāpiestiprina tikai ieteicamajās stiprinājuma vietās uz drošības jostas. Šīs vietas var būt centrā (priekšpusē vai aizmugurē) vai sānos. Ja tas ir iespējams, nostipriniet zāģi drošības jostas centrā aizmugurē, lai tas būtu ārpus kāpšanas trajektorijas un lai tā svars noslogotu operatora muguras vidusdaļu virzienā uz leju.

Ja zāģis tiek pārvietots no vienas stiprinājuma vietas uz citu, operatoriem pirms tā atvienošanas no iepriekšējās stiprinājuma vietas ir jāpārliecinās, vai tas ir nostiprināts jaunajā vietā.

5

Ķēdes zāģa lietošana kokā

Analizējot nelaimes gadījumus, kas radušies koku atzarošanas darbos šo zāģu lietošanas laikā, ir secināts, ka galvenais cēlonis ir nepareiza zāģa lietošana ar vienu roku. Vairumā nelaimes gadījumu operatori nav ieņēmuši darba veikšanai drošu stāvokli, kas ļauj tiem satvert abus zāģa rokturus. Tādējādi pieaug traumu gūšanas risks šādu iemeslu dēļ:  zāģis nav satverts pietiekami stingri, ja rodas prettrieciens;    zāģis netiek pietiekami kontrolēts, līdz ar to ir lielākas iespējas, ka tas nonāks kāpšanas trajektorijā un saskarsies ar operatora ķermeni (konkrēti ar kreiso roku un plaukstu), kā arī kontroles zudums darba veikšanai nedroša stāvokļa dēļ, kas izraisa saskari ar zāģi (negaidīta kustība zāģa darbības laikā).

1. Droša stāvokļa ieņemšana darba veikšanai ar abām rokām Lai zāģi varētu satvert ar abām rokām, parasti operatoriem jācenšas ieņemt darba veikšanai tāds drošs stāvoklis, kurā zāģi var izmantot šādi: gurnu līmeni, zāģējot horizontālus segmentus, un  saules pinuma līmenī, zāģējot vertikālus segmentus.

Vilcējtroses pārvietošana, izmantojot papildu atbalsta punktu Ja operators strādā tuvu vertikāliem stumbriem un darba stāvokli nedaudz ietekmē sānspēks, tad droša darba stāvokļa nodrošināšanai pietiek ar stingru pamatu zem kājām. Tomēr, ja operatori pārvietojas, attālinoties no stumbra, viņiem jāveic pasākumi, lai mazinātu vai neitralizētu sānspēka palielināšanos, piemēram, pārvietojot vilcējtrosi caur papildu atbalsta punktu vai izmantojot regulējamu siksnu tieši no drošības jostas uz papildu atbalsta punktu.

No gredzenveida siksnas izveidots pagaidu kāpslis Lai iegūtu stingru pamatu zem kājām, var izmantot no gredzenveida siksnas izveidotu pagaidu kāpsli.

2. Zāģa palaišana kokā Palaižot zāģi kokā, operatoram jāievēro šādi nosacījumi:  pirms zāģa palaišanas jāfiksē zāģa bremzes;  palaišanas brīdī zāģis jātur vai nu ķermeņa kreisajā, vai labajā pusē; 1. ja zāģis atrodas kreisajā pusē, turiet to, ar kreiso roku satverot priekšējo rokturi, un grūdiet to prom no ķermeņa, vienlaicīgi turot rokas startera trosīti labajā rokā, vai, 2. ja zāģis atrodas labajā pusē, turiet to, ar labo roku satverot vienu no rokturiem, un grūdiet to prom no ķermeņa, vienlaicīgi turot rokas startera trosīti kreisajā rokā.

Pirms ieslēgta zāģa nolaišanas tā siksnā jāfiksē zāģa bremze.

Pirms sarežģītu zāģēšanas darbu veikšanas operatoriem jāpārbauda, vai zāģī ir pietiekami daudz degvielas.

6

3. Ķēdes zāģa lietošana ar vienu roku Operatori nedrīkst lietot koku atzarošanas ķēdes zāģus ar vienu roku, ja viņi nav ieņēmuši darba veikšanai stabilu stāvokli, vai maza diametra segmentu zaru galotnēs zāģēšanai ir jāizvēlas rokas zāģis.

Koku atzarošanas ķēdes zāģus ar vienu roku var lietot tikai šādos gadījumos:  operatori nevar ieņemt darba stāvokli, kas ļauj zāģi satvert ar abām rokām, un  operatoriem ir jāatbalstās ar vienu roku, lai ieņemtu darba veikšanai nepieciešamo stāvokli, un  zāģis tiek lietots, pilnībā izstiepjoties, taisnā leņķī vai asimetriski pret operatora ķermeni.

Zāģa lietošanas ar vienu roku Operatori nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties šādi:  zāģēt, ja prettrieciena zona atrodas ķēdes zāģa vadotnes galā;   Ja zāģēšanas laikā zāģis iesprūst, operatoram jārīkojas šādi:  vienlaicīgi turēt un zāģēt zarus vai mēģināt satvert krītošus zarus.

4. Iesprūduša zāģa atbrīvošana jāizslēdz zāģis, un tas droši jānostiprina pie koka zāģēšanas centra virzienā (proti, virzienā pret koka stumbru) vai kur tas nevar saskarties ar citām ierīcēm;   jāvelk zāģis no zāģējuma vietas, vienlaikus ceļot uz augšu zaru, ja nepieciešams; ja nepieciešams, jāizmanto rokas zāģis vai otrs ķēdes zāģis, lai atbrīvotu iesprūdušo zāģi, un jāiezāģē vismaz 30 cm attālumā no iesprūdušā zāģa.

Ja iesprūdušā zāģa atbrīvošanai tiek izmantots rokas zāģis vai ķēdes zāģis, atbrīvošanai paredzētā zāģēšana jāveic zāģēšanas centram pretējā virzienā (virzienā pret zaru galiem), lai nepieļautu, ka zāģis nokrīt kopā ar nozāģēto segmentu, vēl vairāk sarežģījot situāciju.

7

1. Vispārīgi piesardzības pasākumi

  Lietotāja rokasgrāmatu Rūpīgi izlasiet ķēdes zāģa operatora rokasgrāmatu.

Īpaši rūpīgi iepazīstieties ar ķēdes zāģa vadības ierīcēm un norādījumiem, kā pareizi lietot ķēdes zāģi.

Norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus.

Ja jums rodas jautājumi vai sarežģījumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.

  Fiziskais stāvoklis Nelietojiet ķēdes zāģi, ja jūtat nogurumu vai esat alkohola vai zāļu ietekmē.

Lai droši rīkotos ar ķēdes zāģi, ir nepieciešama laba fiziskā un garīgā veselība.

Novērtējumā vai izpildē pieļautās kļūdas var radīt nopietnas vai letālas sekas.

Ja jums ir slimība, kuras stāvokli spraigs darbs var saasināt, pirms ķēdes zāģa lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet ķēdes zāģi, ja esat slims vai noguris vai ja ir lietotas jebkādas vielas vai zāles, kas var ietekmēt redzi, kustības vai spriešanas spējas.

Individuālais ekipējums Nav ieteicams ausis aizbāzt ar vati.

UZMANĪBU!

           Lai aizsargātu acis, jālieto apstiprinātas aizsargbrilles.

No zāģa ķēdes operatora sejas virzienā var lidot zāģu skaidas, putekļi, lūstoši zari un citi gruži.

Aizsargbrilles var nodrošināt tikai daļēju aizsardzību, ja zāģa ķēde triecas operatora acu rajonā.

Ja apstākļi pieprasa lietot sejas masku ar gaisa padevi, aizsargbrilles jālieto zem tās.

Uzņēmums shindaiwa iesaka vienmēr izmantot ausu aizsarglīdzekļus.

Pretējā gadījumā var rasties dzirdes zudums.

Dzirdes zaudēšanas risks jāsamazina, lietojot vai nu austiņu veida aizsarglīdzekļus, vai ausu aizbāžņus, kurus apstiprinājusi pilnvarota organizācija.

Visām personām, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar ķēdes zāģa izmantošanu, ir regulāri jāpārbauda, vai nav vērojama dzirdes pasliktināšanās.

Strādājot ar ķēdes zāģi, jālieto cepure.

Cietās aizsargķiveres ir īpaši ieteicamas, ja gāžat kokus, strādājat zem kokiem vai no augšas var krist priekšmeti.

Lietojiet izturīgus, neslīdošus cimdus, lai nodrošinātu labāku satvērienu, kā arī aizsardzību pret aukstumu un vibrāciju.

Lietojiet aizsargapavus (kurpes vai zābakus) ar purngalu daļas aizsardzību un neslīdošu zoli.

Nekādā gadījumā nedrīkst valkāt vaļīgu apģērbu, neaizpogātas jakas, vaļīgas piedurknes un aproces, šalles, aukliņas veida kaklasaites, kaklasaites, auklas, rotaslietas un citus elementus, kas var ieķerties zāģa ķēdē vai krūmājā.

Drēbēm jābūt no izturīga aizsargmateriāla.

Tām jābūt pieguļošām, bet pietiekami brīvām, lai netraucētu kustības.

Bikšu staras nedrīkst būt vaļīgas vai saspraustas, tās vai nu jāsabāž zābaku stulmos, vai jānogriež īsas.

Ir pieejamas drošības vestes, kājsargi un mežcirtēja bikses no materiāla, kas aizsargā pret lodēm.

Operators ir atbildīgs par šādu papildu aizsarglīdzekļu izmantošanu, ja apstākļi to pieprasa.

Nekādā gadījumā neizmantojiet ķēdes zāģi vienatnē.

Nodrošiniet, lai kāds atrastos attālumā, kur to var sasaukt, ja jums nepieciešama palīdzība.

8

Degviela   BĪSTAMI Benzīns un degviela ir īpaši viegli uzliesmojošas vielas.

Izšļakstoties vai saskaroties ar dzirksteli no aizdedzes avota, tās var izraisīt ugunsgrēku un smagus miesas vai īpašuma bojājumus.

Rīkojoties ar benzīnu vai degvielu, ir jāievēro īpaša piesardzība.

Pēc degvielas uzpildes stingri aizskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

Ja ir radusies degvielas noplūde, pirms zāģa palaišanas novērsiet kļūmi, jo pastāv ugunsgrēka draudi.

1. Eļļas tvertnes vāciņš 2. Degvielas tvertnes vāciņš A: atskrūvēšanas virziens B: aizskrūvēšanas virziens      Izmantojiet piemērota veida degvielas tvertni.

Sagatavojiet ugunsdzēšamo aparātu vai lāpstu, ja rodas ugunsgrēks.

Neraugoties uz iespējamajiem piesardzības pasākumiem, ķēdes zāģa izmantošana vai darbs mežā rada bīstamas situācijas.

Nesmēķējiet, netuvojieties ar liesmu vai neradiet dzirksteles degvielas krājumu tuvumā.

Degvielas tvertnē var veidoties spiediens.

Degvielas tvertnes vāciņš jāatskrūvē un pirms tā noņemšanas jānogaida, līdz spiediens izlīdzinās.

Ja degvielas tvertnes vai eļļas tvertnes vāciņu ir grūti noņemt ar pirkstiem, ievietojiet startera rokturi vāciņa gropē un pagrieziet.

    Uzpildiet degvielas tvertni ārpus telpām virs atklātas zemes un stingri pieskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.

Neuzpildiet degvielu telpās.

Noslaukiet visu uz ierīces izšļakstīto degvielu.

Nekādā gadījumā degvielu nedrīkst uzpildīt, ja motors vēl ir karsts vai darbojas.

Neuzglabājiet ierīci ar tvertnē palikušu degvielu, jo degvielas noplūdes var izraisīt ugunsgrēku.

9

Motora palaišana        var radīt miesas bojājumus.

Palaidiet ķēdes zāģi pareizi.

BĪSTAMI!

Nepalaidiet ķēdes zāģi, turot to rokās, jo tādējādi ķēdes zāģis atrodas nedrošā stāvoklī un Pirms motora palaišanas pārvietojiet ķēdes zāģi vismaz 3 m attālumā no degvielas uzpildes vietas.

Nepieļaujiet, ka palaišanas vai zāģēšanas laikā ķēdes zāģa tuvumā atrodas citas personas.

Nodrošiniet, lai darba zonā neatrastos blakusstāvētāji un dzīvnieki.

Neļaujiet nevienam turēt zāģējamo kokmateriālu.

Neuzsāciet zāģēšanu, līdz nav atbrīvota darba zona, ieņemts drošs pamats zem kājām un ieplānots atkāpšanās ceļš no krītoša koka.

Pirms motora palaišanas pārliecinieties, vai zāģa ķēde ne ar ko nesaskaras.

Nodrošiniet, lai rokturi ir sausi, tīri un uz tiem nebūtu eļļas un degvielas maisījuma.

Izmantojiet ķēdes zāģi tikai labi vēdinātās zonās.

Izplūdes gāze, eļļas izgarojumi (pēc ķēdes zāģa eļļošanas) vai zāģu skaidas ir kaitīgas veselībai.

Lai palaistu ķēdes zāģi, novietojiet to uz zemes līdzenā vietā, satveriet priekšējo rokturi ar kreiso roku, stingri piespiediet aizmugurējā roktura tālāko galu ar labo celi un ar labo roku velciet startera rokturi.

Transportēšana   1. Vadotnes aizsargpārklājums Transportējot ķēdes zāģi, izmantojiet piemērotu vadotnes aizsargpārklājumu.

Pārvietojiet ķēdes zāģi ar izslēgtu motoru, vēršot vadotni un zāģa ķēdi uz aizmuguri un klusinātāju ķermenim pretējā virzienā.

10

2. Ar prettriecienu saistītie drošības pasākumi

BĪSTAMI!

Ķēdes zāģa lietotājiem paredzētie ar prettriecienu saistītie drošības pasākumi: prettrieciens var rasties, ja vadotnes priekšējā daļa vai gals saskaras ar priekšmetu vai koks ieliecas uz iekšpusi un saspiež zāģa ķēdi zāģējuma vietā.

 Dažos gadījumos gala saskare var radīt zibenīgu kustību pretējā virzienā, pasitot vadotni uz augšu operatora virzienā (to sauc par rotācijas prettriecienu).

Ja zāģa ķēde tiek saspiesta vadotnes galā, vadstienis var tikt strauji grūsts atpakaļ operatora virzienā (to sauc par lineāro prettriecienu).

    Jebkura no šīm kustībām var likt jums zaudēt kontroli pār zāģi, izraisot saskari ar kustīgo ķēdi, kas var radīt smagus miesas bojājumus.

Kā ķēdes zāģa lietotājam jums jāveic vairākas darbības, lai zāģēšanas darbi neradītu nelaimes gadījums vai ievainojumus.

Vispārēja prettrieciena faktora izpratne ļauj jums samazināt vai ierobežot pārsteiguma momentu.

Pēkšņs pārsteigums veicina negadījuma rašanos.

Atcerieties, ka rotācijas prettriecienu var ierobežot, nepieļaujot neaizsargāta vadstieņa priekšgala saskari ar priekšmetu vai zemi.

Nelietojiet ķēdes zāģi, turot to vienā rokā.

Ķēdes zāģa lietošana, turot to vienā rokā, var radīt smagus miesas bojājumus operatoram, palīgiem vai noteikumus.

Lai nodrošinātu pareizu vadību, vienmēr lietojiet ķēdes zāģi ar abām rokām, ar vienu roku kontrolējot droseles regulatoru.

Pretējā gadījumā var rasties ķēdes zāģa "noslīdēšana" vai sānslīde, kas var radīt miesas bojājumus vai kontroles zudumu.

Ja motors darbojas, turiet ķēdes zāģi stingri abās rokās, labo roku turot uz aizmugurēja roktura un kreiso roku uz priekšējā roktura.

Ar īkšķi un pirkstiem stingri aptveriet ķēdes zāģa rokturus.

Stingrs satvēriens palīdzēs mazināt prettriecienu un saglabāt kontroli pār zāģi.

Zāģis jāvada, visu laiku turot to abās rokās.

 Nesniedzieties vai nezāģējiet augstāk par krūšu līmeni.

    Pārliecinieties, vai zonā, kurā zāģējat, nav šķēršļu.

Nepieļaujiet vadstieņa priekšgala saskari ar baļķi, zaru vai kādu citu šķērsli, kuram varat uzgrūsties, strādājot ar zāģi.

Zāģēšana ar lieliem motora apgriezieniem var mazināt prettrieciena iespējamību.

Taču zāģēšana ar daļēji atvērtu droseļvārstu vai zemiem motora apgriezieniem var būt ieteicama, lai vadītu ķēdes zāģi sarežģītā situācijās, kā arī tas var mazināt prettrieciena iespējamību.

Ievērojiet ražotāja norādījumus par zāģa ķēdes asināšanu un apkopi.

Izmantojiet tikai ražotāja norādītās rezerves vadotnes un ķēdes vai atbilstoši līdzvērtīgas vadotnes un ķēdes.

11

3. Citi drošības pasākumi

Vibrācija un aukstums Tiek uzskatīts, ka aukstuma un vibrācijas gadījumā atsevišķiem cilvēkiem var rasties Reino fenomens, kas skar pirkstu audus.

Tāpēc shindaiwa ķēdes zāģis ir aprīkots ar amortizatora balstiem, kas paredzēti no rokturiem saņemtās vibrācijas intensitātes mazināšanai.

Aukstuma un vibrācijas iedarbībā var rasties tirpšana un dedzinoša sajūta, kurai seko pirkstu ādas krāsas izmaiņas un nejutīgums.

Mēs īpaši iesakām veikt tālāk norādītos pasākumus, jo nav zināmi minimālie faktori, kas var ierosināt minētos simptomus.

    Uzturiet ķermeni siltu, īpašu uzmanību pievēršot galvas un kakla, pēdu un potīšu, kā arī plaukstu un to locītavu siltumam.

Lai veicinātu atbilstošu asins cirkulāciju, veiciet enerģiskus roku vingrinājumus, bieži pārtraucot darbu, kā arī nesmēķējiet.

Samaziniet ķēdes zāģa ekspluatācijas laiku.

Mēģiniet katru dienu daļu darba laika veikt uzdevumus, kas nav saistīti ar ķēdes zāģa izmantošanu.

Ja pirkstos ir nepatīkama sajūta, rodas to apsarkums vai pietūkums, kam seko ādas bālēšana un nejutīgums, pirms turpmākas atrašanās aukstumā vai saskares ar vibrāciju konsultējieties ar ārstu.

   Nepārtrauktas slodzes radītas traumas Tiek uzskatīts, ka pirkstu, plaukstu, roku un plecu muskuļu un cīpslu pārmērīga noslogošana var radīt minēto ķermeņa daļu sāpīgumu, pietūkumu, nejūtīgumu, nespēku un spēcīgas sāpes.

Lai mazinātu nepārtrauktas slodzes radītu traumu rašanās risku, rīkojieties šādi:   Izvairieties no situācijām, kur rokas locītava atrodas saliektā, izstieptā vai sagrieztā stāvoklī.

Lai tas nenotiktu, centieties saglabāt rokas locītavu taisnā stāvokli.

Satveršanai izmantojiet visu plaukstu, ne tikai īkšķi un rādītāja pirkstu; Lai mazinātu nepārtrauktu slodzi un atpūtinātu rokas, izmantojiet regulārus pārtraukumus; Nepārtrauktas kustības veiciet lēnāk bez pārmērīga spēka; Veiciet vingrinājumus plaukstu un roku muskuļu stiprināšanai; Ja jūtat tirpšanu, nejūtīgumu vai sāpes pirkstos, plaukstās, roku locītavās vai rokās, konsultējieties ar ārstu.

Par ES direktīvu 'Vibrācija' ES direktīva "Vibrācija" (2002/44/EK) ir paredzēta, lai aizsargātu cilvēkus pret veselības un drošības riskiem, kas var rasties no ierīces mehāniskām vibrācijām, nosakot strādniekiem ierobežot standartizēto 8 stundu ikdienas vibrācijas ietekmes līmeni, A(8).

Ikvienai personai vai organizācijai, kas pieņem darbā personu, lai tā strādātu ar iekārtu, pirms atļaušanas to lietot ir jāņem vērā A(8) vērtība.

Iekārtas mehāniskās vibrācijas vērtības (līdzvērtīga vibrācijas vērtība), kas ir jāizmanto kā norādes vienkāršai A(8) vērtības aprēķināšanai, ir šādas: MODEĻA tips Labās / kreisās puses rokturis (m/s 2 ) Aizmugures / labās puses rokturis (m/s 2 ) 2,1 1,9 2,1 1,9 12

Ierīces stāvokļi BRĪDINĀJUMS Ķēdes zāģi nedrīkst nekādā veidā pārveidot.

Apstiprināti ir tikai tie piederumi un daļas, ko uzņēmums shindaiwa ir piegādājis vai īpaši apstiprinājis lietošanai kopā ar konkrētiem shindaiwa ķēdes zāģu modeļiem.

Lai gan noteiktus neapstiprinātus piederumus ir iespējams lietot kopā ar shindaiwa motoriem, to lietošana patiesībā var būt ļoti bīstama.

 Nelietojiet ķēdes zāģi, ja tas ir bojāts, nepareizi noregulēts vai nav pilnībā vai droši samontēts.

Nelietojiet ķēdes zāģi ar vaļīgu vai bojātu klusinātāju.

Pārliecinieties, vai, atlaižot droseles vadības regulatoru, zāģa ķēde pārstāj kustēties.

Zāģēšana UZMANĪBU!

Pēc ķēdes zāģa lietošanas nepieskarieties karstajām cilindra vāka un klusinātāja virsmām.

        Nelietojiet ķēdes zāģi kokos, ja šīs iemaņas nav īpaši apgūtas.

Neviena ķermeņa daļa nedrīkst atrasties zāģa ķēdes tuvumā, ja motors darbojas.

Pievērsiet īpašu uzmanību, zāģējot mazus krūmu zarus un jaunaudzes, jo smalki zari var ieķerties zāģa ķēdē un var lidot jūsu virzienā vai var likt jums zaudēt līdzsvaru.

Sazāģējot vai atzarojot stumbrus, kas pēc nozāģēšanas var ripot, stāviet slīpuma augšpusē.

Zāģējot nospriegotu zaru, uzmanieties, lai pēc koka šķiedras pārzāģēšanas jūs vai ķēdes zāģi neķer zara atsitiens.

Zāģēšana, stāvot uz kāpnēm, ir īpaši bīstama, jo kāpnes var slīdēt, kas tādējādi ierobežo kontroli pār ķēdes zāģi.

Virs zemes veicamos darbus jāļauj veikt speciālistiem.

Stāviet ar abām kājām uz zemes.

Nestrādājiet, ja neatrodaties uz zemes.

Pirms ķēdes zāģa nolikšanas izslēdziet motoru.

   Zāģēšanas darbu tehnika Lai ķēdes zāģa ekspluatācija būtu droša, tam jābūt labā darba kartībā, rūpīgi jānovērtē un jāpārzina katrā zāģēšanas situācijā izmantojamā darba tehnika.

Neļaujiet lietot zāģi nevienai personai, kas nav izlasījusi operatora rokasgrāmatu un pilnībā izpratusi šeit sniegtos norādījumus.

Izmantojiet zāģi tikai koka un kokmateriālu zāģēšanai.

To nedrīkst izmantot cieta metāla, lokšņu metāla, plastmasas vai citu materiālu, kas nav koks, zāģēšanai.

 Tehniskā apkopes darbības Visas tehniskās apkopes darbības, kas nav minētas operatora rokasgrāmatas norādījumos par apkopi, ir jāveic kompetentam tehniskās apkopes darbiniekam.

(Piemēram, nepareiza instrumenta lietošana spararata turēšanai, lai noņemtu sajūgu, var radīt spararata korpusa bojājumus, kas savukārt var radīt tā pārraušanu.) 13

Apraksts

1. Priekšējais rokas aizsargs - Šķērslis starp priekšējo 2. rokturi un zāģa ķēdi, kas aizsargā roku pret traumu gūšanu un atvieglo ķēdes zāģa vadību, ja roka noslīd no roktura. Aizsargu izmanto, lai aktivizētu zāģa bremžu mehānismu, kas pārtrauc zāģa ķēdes rotāciju.

3. Aizmugurējais rokturis (labajai rokai) - Atbalsta rokturis, atrodas motora korpusa augšpusē.

4. Droseļvārsta vadības poga - Ierīce, kas paredzēta degvielas/gaisa maisījuma iepildīšanai karburatorā, lai sekmētu auksto palaidi.

5. Klusinātāja vāks - Pārsedz klusinātāju, nepieļaujot operatora saskari ar karsto klusinātāja virsmu.

6. Drošības simbolu etiķete - Daļas numurs X505-007710.

7. Ķēdes spriegotājs - ierīce, ko izmanto ķēdes spriegojuma regulēšanai.

8. Sajūga vāks - Aizsargvāks, kas nodrošina vadotnes, zāģa ķēdes, sajūga un ķēdes zobrata aizsardzību ķēdes zāģa izmantošanas laikā.

9. Ķēdes ierobežotājs - Aizsardzības mehānisms, kas mazina risku, ka zāģēšanas laikā pārtrūkusi vai no vadotnes nomesta ķēde var atsisties pret operatora labo roku.

10. Vadotne - Daļa, kas tur un vada zāģa ķēdi.

11. Ķēde - Ķēde, kas tiek izmantota kā zāģēšanas rīks.

12. Priekšējais rokturis (kreisajai rokai) - Atbalsta rokturis, atrodas motora korpusa kreisajā pusē.

13. Degvielas tvertnes vāciņš - Paredzēts degvielas tvertnes noslēgšanai.

14. Eļļas tvertnes vāciņš - Paredzēts eļļas tvertnes noslēgšanai.

15. Startera rokturis - Rokturis startera satveršanai un motora palaišanai.

16. Aizdedzes sveces vāciņš - Nosedz aizdedzes sveci.

17. Aizdedzes sveces vāciņa fiksators - Ierīce, kas paredzēta aizdedzes sveces vāciņa uzstādīšanai.

18. Filtra vāka fiksators - Ierīce, kas paredzēta gaisa filtra vāka uzstādīšanai.

19. Gaisa filtra vāks - Pārklāj gaisa filtru.

20. Izplūdes konuss (uzpildes sūknis) - Palaižot motoru, pie spiediet uzpildes sūkni 3 vai 4 reizes.

21. Drošības simbolu etiķete - Daļas numurs X505-008600 22. Droseles regulators - Ierīce, ko operators aktivizē, nospiežot ar pirkstu, lai kontrolētu motora apgriezienu skaitu.

23. Droseles regulatora blokators - Drošības svira, kas jānospiež pirms droseles regulatora aktivizēšanas, lai nepieļautu tā nejaušu palaišanu.

24. Aizdedzes slēdzis - Ierīce, kas paredzēta aizdedzes sistēmas aktivizēšanai un deaktivizēšanai, tādējādi iedarbinot vai izslēdzot motoru.

25. Cēlējāķis - Ja darbi jāveic, neatrodoties uz zemes, operatoram ir jāapgūst drošas kāpšanas tehnika un visa ieteicamā drošības aprīkojuma izmantošana.

26. Operatora rokasgrāmata - Iekļauta ierīces komplektācijā. Izlasiet pirms ierīces izmantošanas un saglabājiet, lai izmantotu vēlāk un apgūtu pareizu un drošu darba tehniku.

27. Instrumenti - 13 x 16 mm T veida uzgriežņu atslēga (skrūvgrieža / svečatslēgas kombinācija) un L veida uzgriežņu atslēga.

28. Vadotnes aizsargpārklājums - Ierīce vadotnes un zāģa ķēdes pārklāšanai transportēšanas laikā un citos gadījumos, kad ķēdes zāģis netiek izmantots.

14

Montāža Vadotnes un ķēdes montāža

BRĪDINĀJUMS Jūsu drošības dēļ pirms jebkuru tālāk minēto darbību veikšanas vienmēr izslēdziet motoru.

UZMANĪBU!

1. Visi regulēšanas darbi jāveic, kad motors ir atdzisis.

2. Veicot manipulācijas ar ķēdi, vienmēr valkājiet cimdus.

3. Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja ķēde ir vaļīga.

PIEZĪME Lai ķēdes zāģim noņemtu vai uzstādītu sajūga vāku, bīdiet ķēdes bremzes sviru (drošības svira, bremžu mehānisma savienotājs) uz aizmuguri līdz galam.

1. Ķēdes bremzes atlaišana 2. Uzgrieznis 3. Sajūga vāks 4. Ķēdes piesis; papildiespēja (detaļas numurs C304-000000) Uzstādiet vadotni un ķēdi, kā norādīts tālāk.

 Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet sajūga vāku.

 Uzmontējiet vadotni un bīdiet to sajūga virzienā, lai atvieglotu zāģa ķēdes uzlikšanu.

5. Vadotne 6. Sajūgs 7. Vadotnes atvere 8. Spriegotāja tapa 9. Bremzes mehānisma savienotājs  Uzstādiet zāģa ķēdi, kā redzams attēlā.

(Pārliecinieties, vai zāģa zobi ir vērsti pareizā virzienā.)  10. Spriegotājs 11. Ķēdes spriegošanas virziens Atlaidiet ķēdes bremzi un uzlieciet sajūga vāku virs vadotnes tapskrūves.

Ar pirkstiem pievelciet uzgriezni.

Pārliecinieties, vai ķēdes spriegotājs fiksējas vadotnes atverē.

 12. Drošības svira (bremzes svira) Novietojiet sajūga vāka bremžu mehānisma savienotāju pret gropi drošības sviras sānos.

15

 Turot vadotnes priekšgalu vērstu uz augšu, pagrieziet spriegotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz ķēde cieši pieguļ vadotnes apakšējai malai.

A: pareizs spriegojums B: nepareizs spriegojums   Turot vadotnes priekšgalu vērstu uz augšu, pievelciet uzgriezni.

Ar roku pavelciet ķēdi ap vadotni.

Ja ir jūtamas stingras vietas, atlaidiet spriegojumu.

Cēlējāķa pārbaude

   SVARĪGI!

Ja ķēdes motorzāģis nokrīt no liela augstuma vai tā āķis (iekares gredzens) saņem spēcīgu triecienu, lūdzu, pārbaudiet tā integritāti, atverot gaisa filtra vāku (skatiet 31. lpp. “Gaisa filtrs”), lai pārliecinātos, ka gredzents un ar to saistītās daļas nav bojātas.

Ja ir bojājumi, neturpiniet izmantot ierīci ar āķi (iekares gredzenu).

Ja ir radušās jebkādas šaubas par detaļu stāvokli, nogādājiet ierīci tuvākajam pilnvarotajam shindaiwa izplatītājām apskates veikšanai.

1. Gaisa filtra pārsegs 2. Āķis (iekares gredzens) 16

Ekspluatācija Degviela un eļļa

UZMANĪBU!

Ik reizi, kad atverat degvielas tvertni, tvertnes vāciņš jāatskrūvē ļoti lēni un pirms tā noņemšanas jānogaida, līdz spiediens izlīdzinās.

      Degviela ir standarta kvalitātes benzīna un 2 taktu motoriem ar gaisa dzesēšanu paredzētas uzticama zīmola motoreļļas maisījums.

Ieteicams izmantot svinu nesaturošu benzīnu, kura oktāna skaitlis ir vismaz 89.

Nelietojiet degvielu, kas satur metilspirtu vai vairāk nekā 10 % etilspirta.

Ieteicamā maisījuma proporcija: 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, FD standarta prasībām atbilstoša un shindaiwa 50 : 1 eļļa.

- Nesajauciet degvielu tieši motora degvielas tvertnē.

- Nepieļaujiet benzīna vai eļļas izliešanu.

Izlijusī degviela vienmēr jāsaslauka.

- Rīkojieties ar benzīnu, ievērojot īpašu piesardzību, jo tas ir viegli uzliesmojošs.

- Degviela jāuzglabā tikai tam paredzētā tvertnē.

Ķēdes eļļošana

Pietiekama ķēdes eļļošana lietošanas laikā samazina berzi starp ķēdi, vadotni un ķēdes zobratu, kā arī sajūga komponentiem, piemēram, adatrullīšu gultni un sajūga bloku.

Lai nodrošinātu pareizu eļļošanu, izmantojiet oriģinālo shindaiwa ķēdes eļļu vai uzņēmuma shindaiwa ieteikto ķēdes eļļu, kuras sastāvs ir īpaši piemērots vadotņu un ķēžu eļļošanai.

Šīs eļļas satur lipīguma pastiprinātājus, kā arī pretnolietojuma un antioksidējošus līdzekļus.

Lai saņemtu informāciju par nepieciešamo ķēdes eļļu, sazinieties ar shindaiwa izplatītāju.

Neizmantojiet utilizētu vai reģenerētu eļļu. Pretējā gadījumā eļļas sistēmā, sajūga sistēmā, ķēdē un vadotnē var rasties darbības traucējumi.

Eļļas sistēmas darbības traucējumi var rasties nepiemērotas eļļas izmantošanas dēļ. Šajā gadījumā garantija tiek anulēta.

Augu izcelsmes ķēdes eļļa jo īpaši strauji kļūst sveķaina un pielīp eļļas sūknim, ķēdei, vadotnei, sajūga adatrullīšu gultnim un sajūga blokam.

Tas izraisa darbības traucējumus un saīsina izstrādājuma darbmūžu.

Ja vietēju vai pašvaldības noteikumu vai cita iemesla dēļ ir nepieciešams izmantot augu eļļu, pēc lietošanas izskalojiet ķēdes eļļas sistēmu ar minerāleļļu vai ķīmiskas izcelsmes ķēdes eļļu.

Ārkārtas situācijā izstrādājumu drīkst īsu laiku darbināt, izmantojot svaigu motoreļļu SAE 10W-30.

Vāciņu apzīmējumi

Degvielas un eļļas tvertnes apzīmē šīs ilustrācijas.

Degvielas tvertnes vāciņš (sarkanā krāsā) Ķēdes eļļas tvertnes vāciņš (melnā krāsā) 17

Ekspluatācija ziemā

   PIEZĪME Ja ārējā gaisa temperatūra ir 5 ºC vai zemāka, nospiežot virzienā uz leju, iestatiet gaisa aizbīdni aukstiem laika apstākļiem paredzētajā pozīcijā (tiek parādīts sniegavīra apzīmējums).

Ja ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par 5 ºC, iestatiet gaisa aizbīdni sākotnējā pozīcijā.

Pretējā gadījumā dzinējs pārkarsīs.

 1. Aizdedzes sveces pārsegs 2. Gaisa aizbīdnis 3. Aukstiem laika apstākļiem paredzētā pozīcija (nospiest uz leju; sniegavīra apzīmējums) 4. Siltiem laika apstākļiem paredzētā pozīcija (pavilkt uz augšu; saules apzīmējums) Izmantojiet gaisa aizbīdni, lai ziemas laikā novērstu karburatora darbības atteices.

Atveriet aizdedzes sveces pārsegu (sk. sadaļu "Aizdedzes sveces pārsegs" 32. lpp.).

 Nospiežot virzienā uz leju, iestatiet gaisa aizbīdni aukstiem laika apstākļiem paredzētajā pozīcijā.

 Ja ārējā gaisa temperatūra ir augstāka par 5 ºC, iestatiet (pavelciet augšā) gaisa aizbīdni sākotnējā pozīcijā (tiek parādīts saules apzīmējums).

Auksta motora palaišana

  BRĪDINĀJUMS Pēc droseļvārsta vadības pogas pagriešanas, kad tā tiek atgriezta sākotnējā pozīcijā, drosele paliek nedaudz atvērta (fiksētā stāvoklī).

Ja motors tiek palaists šādā fiksētā stāvoklī, ķēde sāk griezties.

Pirms motora palaišanas aktivizējiet ķēdes bremžu mehānismu.

UZMANĪBU!

1. Pēc motora palaišanas nekavējoties saspiediet un atlaidiet droseles regulatoru, lai atvienotu droseles fiksatoru un pārslēgtu motoru tukšgaitas režīmā, pēc tam nekavējoties pavelciet priekšējo rokas aizsargu operatora virzienā (ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis ATBLOĶĒTS).

2. Ja ķēdes bremžu mehānisms ir fiksēts, nepalieliniet motora apgriezienus.

3. Ķēdes bremžu mehānismu izmantojiet tikai motora palaišanas vai ārkārtas gadījumā.

4. Nekādā gadījumā neizmantojiet droseles fiksatoru zāģēšanas laikā. Izmantojiet to, tikai palaižot motoru.

PIEZĪME Neraujiet startera trosīti līdz galam.

Nepieļaujiet, ka startera rokturis atsitas atpakaļ pret korpusu.

A: Startera rokturis   Iepildiet degvielas tvertnē degvielas maisījumu.

Nav atļauts iepildīt degvielu, ja degvielas tvertne atrodas augstāk par plecu līmeni.

Ķēdes eļļas tvertnē iepildiet eļļu.

 1. Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS Bīdiet rokas aizsargu uz priekšu.

(Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS.) 18

 2. Aizdedzes slēdzis (darbojas) 3. Droseļvārsta vadības poga (aizvērt) 4. Izplūdes konuss (uzpildes sūknis) Iestatiet aizdedzes slēdzi darba pozīcijā.

  Grieziet droseļvārsta vadības pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (aizvērt).

Spiediet uzpildes sūkni, līdz tajā ir redzama degviela.

   Turiet ķēdes zāģi stingri.

Lai palaistu ķēdes zāģi, novietojiet to uz zemes līdzenā vietā, satveriet priekšējo rokturi ar kreiso roku, stingri piespiediet aizmugurējā roktura tālāko galu ar labo celi un ar labo roku velciet startera rokturi.

Pārliecinieties, vai zāģa palaišanas laikā vadotne un zāģa ķēde ne ar ko nesaskaras.

Vairākas reizes velciet startera rokturi, līdz ir dzirdama pirmā motora palaides skaņa.

   5. Droseļvārsta vadības poga (atvērt) Grieziet droseļvārsta vadības pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā (atvērt).

Velciet startera rokturi, līdz motors sāk darboties.

Velciet droseles sviru un atbloķējiet droseles fiksatoru.

Uzsiluša motora palaišana

 1. Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS.

Pārbaudiet, vai tvertnēs ir degviela un ķēdes eļļa.

  Bīdiet rokas aizsargu uz priekšu.

(Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis AKTIVIZĒTS.) Iestatiet aizdedzes slēdzi darba pozīcijā.

   Turiet ķēdes zāģi stingri.

Velciet startera rokturi.

Ja nepieciešams, var izmantot droseļvārstu, bet, kad ir dzirdama pirmā palaides skaņa, nedaudz pavelciet droseles regulatoru, lai atbloķētu droseles fiksatoru un droseļvārstu.

Pēc droseļvārsta vadības pogas pagriešanas, kad tā tiek atgriezta sākotnējā pozīcijā, drosele paliek nedaudz atvērta (fiksētā stāvoklī).

Darbība

 1. Ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis ATBLOĶĒTS.

2. Droseles regulatora blokators 3. Droseles regulators Pēc motora palaišanas ļaujiet tam dažas minūtes darboties tukšgaitā.

 Nekavējoties velciet drošības sviru operatora virzienā (ķēdes bremžu mehānisma stāvoklis ATBLOĶĒTS).

     Pakāpeniski piespiediet droseles regulatoru, lai palielinātu motora apgriezienus.

Ķēde sāk griezties, kad motors sasniedz aptuveni 4400 apgr./min.

Nodrošiniet pareizu zāģa ķēdes un vadotnes paātrināšanu un eļļošanu.

Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezieniem bez vajadzības.

Pārliecinieties, vai, atlaižot droseles regulatoru, zāģa ķēde pārstāj griezties.

19

Motora izslēgšana

PIEZĪME Ja dzinējs netiek izslēgts, grieziet droseļvārsta vadības pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to izslēgtu.

Pirms atkārtotas motora iedarbināšanas atdodiet ierīci atpakaļ savam pilnvarotajam shindaiwa izplatītājam, lai pārbaudītu aizdedzes slēdzi un veiktu tā remontu.

  1. Droseles regulators 2. Aizdedzes slēdzis Atlaidiet droseles regulatoru un ļaujiet motoram darboties tukšgaitā.

Iestatiet aizdedzes slēdzi pozīcijā STOP.

Ķēdes spriegojuma pārbaude

BRĪDINĀJUMS Pārbaudot ķēdes spriegojumu, pārliecinieties, vai motors ir izslēgts.

  PIEZĪME Pirms ķēdes spriegotāja pagriešanas jāpārliecinās, vai ir atskrūvēts sajūga vāka uzgrieznis, pretējā gadījumā var rasties sajūga vāka un spriegotāja bojājumi.

Darbu laikā ķēdes spriegojums ir regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāregulē.

Nospriegojiet ķēdi, cik vien iespējams cieši, bet tā, lai to vēl aizvien ar roku varētu viegli pagriezt ap vadotni.

Ķēdes eļļošanas pārbaude

Turiet ķēdi tieši virs sausas virsmas un atbrīvojiet droseļvārstu līdz vidējam ātrumam uz 30 sekundēm.

Uz sausās virsmas jābūt redzamai smalkai "izmešu" eļļas līnijai.

  

Pārbaude pirms zāģēšanas

Pirms faktiskas zāģēšanas uzsākšanas iepazīstieties ar ķēdes zāģa darbības principiem.

Šādam nolūkam noderīgi ir pamēģināt vairākas reizes sazāģēt dažus nelielus zarus vai baļķus.

Neļaujiet darba zonā atrasties ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem.

Vairāki operatori — ja vienlaicīgi strādā vairāki operatori, saglabājiet drošu attālumu operatoru starpā.

20

Ķēdes bremžu mehānisma pareiza lietošana

BĪSTAMI!

Prettrieciena kustība ir ļoti bīstama. Ja vadotnes gals saskaras ar koku vai citu materiālu, tā tūlītēji sitas atpakaļ.

Ķēdes bremžu mehānisms mazina prettrieciena radītu miesas bojājumu risku.

Pirms lietošanas jāpārbauda, vai ķēdes bremžu mehānisms darbojas pareizi.

             IEVĒROT!

Pārbaudes nolūkā, zāģējot maza izmēra koku, bīdiet drošības sviru uz priekšu, lai bloķētu bremžu mehānismu.

Pirms katra darba veikšanas vienmēr pārliecinieties, vai bremžu mehānisms darbojas pareizi.

Ja bremžu mehānismu nosprosto zāģu skaidas, tā darbība ir nedaudz palēnināta.

Uzturiet ierīci vienmēr tīru.

Ja ķēdes bremze ir fiksētā stāvoklī, nepalieliniet motora apgriezienus.

Ķēdes bremzi izmanto ārkārtas gadījumā.

Izmantojiet to vienīgi tad, ja tas ir noteikti nepieciešams.

Izmantojot droseles fiksatoru, ķēdes bremzei jābūt fiksētā stāvoklī.

Kad motors sāk darboties, nekavējoties atbloķējiet bremzi.

Nekādā gadījumā nepārbaudiet bremžu mehānisma darbību vietā, kuras atrodas benzīna tvaiki.

Ķēdes bremžu mehānisms

Ķēdes bremžu mehānisma darbība ir paredzēta, lai apturētu ķēdes griešanos prettrieciena gadījumā.

Tas ne kavē, ne mazina prettriecienu.

Nepaļaujieties uz ķēdes bremžu mehānismu kā aizsardzību pret prettriecienu.

Neņemot vērā ķēdes bremžu mehānisma esamību, paļaujieties uz savām spriešanas spējām un pareizas zāģēšanas tehniku tā, it kā ķēdes bremžu mehānisma nebūtu.

Arī normālas lietošanas un pareizas apkopes gadījumā bremžu mehānisma atbildes reakcijas laiks var ieilgt.

Bremžu mehānisma spēju nodrošināt operatora aizsardzību var ietekmēt šādi faktori: Zāģis tiek nepareizi turēts pārāk tuvu operatora ķermenim.

Prettrieciens var būt tik ātrs, ka pat ļoti labi uzturēts bremžu mehānisms nespēj reaģēt savlaicīgi.

Operatora rokas atrašanās vieta nepieļauj saskari ar drošības sviru.

Bremžu mehānisms netiek aktivizēts.

Neatbilstoša apkope paildzina bremzes fiksēšanās laiku, mazinot tās efektivitāti.

Bremzes fiksēšanās laiku var paildzināt mehānisma kustīgajās detaļās iekļuvušie putekļi, smērviela, eļļa, darva u.c. netīrumi.

Bremzes fiksēšanās laiku var paildzināt aktivizējošās bremzes atsperes nodilums un materiāla nogurums, kā arī bremzes / sajūga cilindra un griešanās ass nodilums.

Bremžu mehānisma darbību var ietekmēt rokas aizsarga un sviras bojājumi.

21

Bremžu mehānisma funkcionalitātes pārbaude

1. Nolieciet ķēdes zāģi uz zemes.

2. Turiet rokturi ar abām rokām un, izmantojot droseles regulatoru, palieliniet motora apgriezienus, lai palielinātu ātrumu.

3. Lai izmantotu ķēdes bremžu mehānismu, pagrieziet kreisās rokas locītavu pret priekšējo rokas aizsargu un vienlaicīgi satveriet priekšējo rokturi.

4. Ķēde nekavējoties pārstāj griezties.

5. Atlaidiet droseles regulatoru.

 Ja ķēde uzreiz nepārstāj griezties, nogādājiet zāģi vietējam shindaiwa izplatītājam uz remontu.

Ķēdes bremzes atlaišana

Lai ķēdes bremzi atlaistu, pavelciet drošības sviru operatora virzienā.

Automātiskais ķēdes bremžu mehānisms

SVARĪGI Lai pārbaudītu, kā darbojas automātiskais ķēdes bremžu mehānisms, izmantojiet mīkstas virsmas materiālu, kas ir līdzīgs kokam, lai nodrošinātu tādu saskari, kas neradītu zāģa ķēdes bojājumus.

1). Vadotnes galu var pacelt aptuveni 40 cm augstumā.

2). Ar labo roku viegli jāsatver aizmugurējais rokturis.

Automātiskais ķēdes bremžu mehānisms pārtrauc zāģa ķēdes darbību tā, ka prettrieciens, kas rodas vadotnes galā, automātiski aktivizē zāģa bremžu mehānismu.

Lai pārliecinātos, ka automātiskais ķēdes bremžu mehānisms darbojas pareizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Izslēdziet ķēdes zāģa motoru.

2. Izmantojiet priekšējo un aizmugurējo rokturi (satveriet tos viegli ar rokām) tā, lai vadotni var pacelt aptuveni 40 cm augstumā, kā redzams attēlā.

3. Uzmanīgi noņemiet kreiso roku no priekšējā roktura un pieskarieties ar vadotnes galu uz zemes novietotam kokmateriālam vai tam līdzīgam materiālam tā, lai ierīce saņem triecienu. (* šajā brīdī aizmugurējais rokturis ir viegli jāsatver ar labo roku) 4. Trieciens pāriet uz bremzes sviru, kas aktivizē ķēdes bremžu mehānismu.

22

Norādījumi par zāģēšanu

vadotnes gala saskari.

BĪSTAMI!

Lai nepieļautu prettrieciena draudus, motora darbības laikā nedrīkst pieļaut jebkādu

Vispārēja informācija

Jebkurā gadījumā ķēdes zāģa ekspluatācija attiecas uz individuāla cilvēka darbu.

Dažreiz ir grūti rūpēties par savu drošību, tāpēc neuzņemieties atbildību arī par palīgu drošību.

Kad ir apgūtas zāģa lietošanas pamatiemaņas, ir jāpaļaujas uz savām spriešanas spējām.

Stāvēšana pa kreisi no zāģa, ar kreiso roku satverot priekšējo rokturi tā, lai ar labās rokas rādītāja pirkstu var nospiest droseles regulatoru ir pieņemtākais veids zāģa turēšanai.

Pirms mēģināt nogāzt koku, zāģējiet nelielus baļķus vai zarus.

Rūpīgi iepazīstieties ar zāģa vadības elementiem un darbības principiem.

Palaidiet motoru un novērtējiet, vai tas darbojas pareizi.

Nospiediet regulatoru, lai līdz galam atvērtu droseļvārstu, un tad sāciet zāģēšanu.

Lai varētu zāģēt, ierīce nav jāspiež spēcīgi.

Ja ķēde ir pareizi uzasināta, zāģēšana neprasa lielu piepūli.

Pārāk spēcīga zāģa spiešana samazina motora apgriezienus un var pat apgrūtināt zāģēšanu.

Daži materiāli var nelabvēlīgi ietekmēt ķēdes zāģa korpusu.

(Piemēram: palmu skābe, mēslojums u.c.) Lai nepieļautu korpusa bojājumus, uzmanīgi notīriet visas zāģu skaidas, kas sakrājušās sajūga un vadotnes tuvumā, un nomazgājiet ar ūdeni.

23

Koka gāšana

Krītošs koks var radīt nopietnus visu to priekšmetu, kam tas uzkrīt, piemēram, automašīnas, mājas, žoga, elektroapgādes līnijas vai cita koka, bojājumus.

Ir pieejamas metodes, kas liek kokam nokrist jums vēlamajā vietā, tāpēc vispirms nolemiet, kur.

Pirms zāģēšanas atbrīvojiet teritoriju ap koku.

Jums būs nepieciešams stingrs pamats zem kājām, kā arī jāspēj zāģēt, neskaroties ar šķēršļiem.

Pēc tam izvēlieties atkāpšanās ceļu.

Kad koks sāk gāzties, jums jāatkāpjas 45 grādu leņķī pret koka krišanas virzienu un vismaz 3 m attālumā no stumbra, lai izvairītos, kad tas atsitas pret celmu. Sāciet zāģēt tajā pusē, uz kuru kokam jākrīt.

 Iezāģējums: 1/3 no diametra un no 30 o līdz 45 o leņķis   Zāģējuma vieta pretēji koka krišanas virzienam: 2,5–5 cm augstāk Nepārzāģētā koksnes daļa, kas darbojas kā eņģe: 1/10 no diametra Iezāģējiet kokā iezāģējumu aptuveni 1/3 no gājiena apmērā.

Šī iezāģējuma atrašanās vieta ir svarīga, jo koks centīsies gāzties, sasveroties šajā iezāģējumā.

Zāģēšana koka gāšanas virzienā ir jāveic iezāģējumam pretējā pusē.

Lai zāģētu koka gāšanas virzienā, novietojiet ķēdes piesi 2,5–5 cm virs iezāģējuma apakšējās malas un pārstājiet zāģēt aptuveni 1/10 no diametra pret iezāģējuma iekšējo malu, lai atstātu nepārzāģēto koksnes daļu, kas darbojas kā eņģe.

1. Iezāģējumi 2. Zāģējuma vieta pretēji koka krišanas virzienam 3. Ķīļi (ja ir vieta) 4. Kritiena virziens A: atstājiet nepārzāģēto koksnes daļu, kas darbojas kā eņģe, 1/10 no diametra Nemēģiniet zāģējuma vietu koka gāšanas virzienā izzāģēt līdz iezāģējumam.

Atlikusī koksnes daļa starp iezāģējumu un zāģējuma vietu koka gāšanas virzienā, kokam krītot, darbojas kā eņģe un vada to vēlamajā virzienā.

Kad koks sāk gāzties, izslēdziet motoru, nolieciet zāģi uz zemes un ātri atkāpieties.

Liela koka gāšana 1. Iezāģējumi 2. Pāri vilkšanas metode 3. Zāģējuma vieta pretēji koka krišanas virzienam 4. Pāri vilkšanas metode 5. Zāģējuma vietas koka gāšanas virzienā A: ķīļi Lai nogāztu lielus kokus ar diametru, kas divas reizes pārsniedz vadotnes garumu, sāciet zāģēt iezāģējumus no vienas puses un velciet zāģi cauri uz otru iezāģējuma pusi.

Sāciet zāģēt pretēji koka gāšanas virzienam vienā koka pusē ar fiksētu ķēdes piesi, griežot zāģi cauri, lai šajā pusē izveidotu vēlamo zāģējuma vietu, kas kalpos kā eņģe.

Tad izņemiet zāģi, lai sāktu zāģēt otro zāģējuma vietu.

Ļoti uzmanīgi ielieciet zāģi pirmajā zāģējuma vietā tā, lai nerastos prettrieciens.

Galīgais iezāģējums jāveic, velkot zāģi uz priekšu pa zāģējuma vietu, lai sasniegtu zāģējuma vietu, kas kalpos kā eņģe.

24

Atzarošana

BRĪDINĀJUMS Atzarošanas darbi elektroapgādes līnijas tuvumā var radīt elektrotraumas.

Pirms darbu uzsākšanas ir jāizslēdz strāvas padeve.

UZMANĪBU!

Nedrīkst zāģēt augstumā, kas pārsniedz krūšu līmeni.

Nogāztu koku atzarošana līdzinās sazāģēšanai.

Nekādā gadījumā nezāģējiet koka zaru, uz kura atbalstāties.

Uzmanieties no zara gala, kas saskaras ar citiem zariem.

Vienmēr strādājiet ar abām rokām.

Nedrīkst zāģēt, ja zāģis ir pacelts virs galvas vai vadotne atrodas vertikālā stāvoklī.

Ja zāģis aktivizē prettriecienu, jums var nepietikt spēka, lai novērstu iespējamos miesas bojājumus.

Zara noslodzes noskaidrošana 1. Pašus pēdējos atstājiet zarus, uz kuriem atbalstās svars.

2. Pabīdiet zem stumbra bluķus atbalstam.

Arī atzarošanas laikā zāģa pieša izmantošana atvieglo ķēdes zāģa lietošanu un mazina prettriecienu.

Sazāģēšana

UZMANĪBU!

Stāviet no zara slīpuma augšpusē.

Sazāģēšana ir baļķa vai nogāzta koka zāģēšana mazākos gabalos.

Uz visām sazāģēšanas darbībām attiecas daži pamatnoteikumi.

Abas rokas visu laiku jātur uz rokturiem.

Ja iespējams, atbalstiet baļķus.

Veicot zāģēšanu uz slīpas virsmas vai piekalnē, vienmēr stāviet slīpuma augšpusē.

Nestāviet uz baļķa.

25

Kokmateriāla nostiepe un saspiede

BRĪDINĀJUMS Zāģēšanas darbā nekādā gadījumā neizmantojiet droseles fiksatoru.

UZMANĪBU!

Ja nostiepe un saspiede ir novērtēta nepareizi un zāģēšana tiek veikta no nepareizās puses, kokmateriāls var iespiest vadotni un ķēdi, saspiežot to.

Motora apgriezienu palielināšana, ja ķēde ir iespiesta, var sadedzināt sajūgu.

Ja ķēde ir iespiesta un zāģi nevar izņemt no zāģējuma vietas, neraujiet to laukā ar spēku.

Izslēdziet zāģi un iespiediet zāģējuma vietā ķīli, lai to paplestu.

Nekādā gadījumā nenoslogojiet zāģi, ja tas ir iespiests.

Nespiediet zāģi uz iekšpusi zāģējuma vietā.

Neasa ķēde nav lietošanai droša un var radīt pārmērīgu ķēdes zobu nodilumu.

Ja uz ārpusi tiek izmestas putekļu veida, nevis normālas zāģa skaidas, var viegli noteikt, ka ķēde ir neasa.

1. Iezāģējums, kas darbojas kā eņģe 2. Atvērts iezāģējums 3. Noslēgts iezāģējums Uz zemes gulošs baļķis visā garumā atkarībā no galveno atbalsta punktu atrašanās vietas ir pakļauts nostiepei un saspiedei.

Ja baļķis tiek atbalstīts galos, saspiedes mala ir augšpusē, bet nostiepes mala ir apakšpusē.

Zāģējot starp abiem šiem atbalsta punktiem, iezāģējiet vispirms virzienā no augšas uz leju aptuveni 1/3 no baļķa diametra.

Pēc tam zāģējiet virzienā no apakšas uz augšu, satiekoties ar pirmo zāģējuma vietu.

Spēcīga noslodze 4. 1/3 diametra. Lai nepieļautu sašķelšanos.

5. Noslodzi mazinošs zāģējums noslēgumā.

Ja baļķis tiek atbalstīts tikai vienā galā, vispirms iezāģējiet no apakšas uz augšu aptuveni 1/3 no baļķa diametra.

Pēc tam zāģējiet virzienā no augšas uz leju, satiekoties ar pirmo zāģējuma vietu.

Zāģēšana virzienā no augšas uz leju 6. Uz leju 7. Neatbalstītais gals Zāģēšana virzienā no apakšas uz augšu 8. Uz augšu 9. Ķīlis Ja viena daļa var atspiesties pret otru, izveidojiet leņķveida iezāģējumu.

26

Tehniskās apkopes rokasgrāmata

Daļa Gaisa filtrs Degvielas sistēma Degvielas filtrs Eļļas filtrs Aizdedzes svece Dzesēšanas sistēma Apkope Tīrīšana / nomaiņa Pārbaude Pārbaude / tīrīšana / nomaiņa Pārbaude / tīrīšana / nomaiņa Pārbaude / tīrīšana / regulēšana / nomaiņa Pārbaude / tīrīšana Vadotne Ķēdes zobrats / Sajūga cilindrs Karburators Pārbaude / tīrīšana Pārbaudīt / nomainīt Regulēšana / nomaiņa un regulēšana Klusinātājs Ķēdes bremžu mehānisms Starteris Pārbaudīt / pievilkt / iztīrīt Pārbaudīt / nomainīt Pārbaude Skrūves, bultskrūves un uzgriežņi Pārbaude, pievilkšana / nomaiņa Lappuse 31 31 31 31 31 33 32 32 32 33 21 28 Pirms lietošanas Reizi mēnesī • • • • • • • • • • •O •O • •O  BRĪDINĀJUMS Ja apkope netiek veikta pareizi, ierīce var nopietni apdraudēt fizisko veselību.

bojāta.

UZMANĪBU!

Pirms un pēc ierīces lietošanas pārbaudiet pretvibrācijas gumiju vai atsperi, lai pārliecinātos, ka tā nav nolietojusies, ieplīsusi vai IEVĒROT!

Ja uzturēšana netiek veikta pareizi, var tikt ietekmēta ierīces funkcionalitāte.

SVARĪGI!

Norādītie laika intervāli ir maksimāli.

Nepieciešamās apkopes biežums ir jānosaka atbilstoši faktiskajiem lietošanas apstākļiem un jūsu pieredzei.

Ja ilgstoši lietojat augu izcelsmes ķēdes eļļu, bieži pārbaudiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi.

Ja konstatējat novirzes no normas, konsultējieties ar shindaiwa tirgotāju par remonta veikšanu.

27

Traucējummeklēšana

Motors Motors rada neparastas skaņas Motoru nevar iedarbināt Motors darbojas Problēma - grūti palaist - nevar palaist Karburatorā ir degviela Cilindrā ir degviela Cilindrā nav Sveču vada galā ir dzirkstele Aizdedzes svecei ir dzirkstele Rotējoša zāģa ķēde tukšgaitā Karburatorā nav degvielas degvielas Klusinātājs samircis ar degvielu Sveču vada galā nav dzirksteles Aizdedzes svecei nav dzirksteles Pārstāj darboties vai slikti paātrina apgriezienus Iemesls Risinājums                  Aizsērējis degvielas filtrs Aizsērējusi degvielas caurulīte Karburators Karburators Pārāk bagātināta degviela Izslēgts aizdedzes slēdzis Elektriskās ķēdes īsslēgums Nepareiza dzirksteļsprauga Pārklāta ar kvēpiem Pārpludināta ar degvielu Aizdedzes svece bojāta Iekšēja motora problēma Netīrs gaisa filtrs Netīrs degvielas filtrs Aizsērējusi degvielas tvertnes drenāžas sistēma Aizdedzes svece     Karburators Aizsērējusi dzesēšanas sistēma Aizsērējis izpūtējs / klusinātājs Karburators Bojāts vai saistīts sajūgs                   Iztīriet vai nomainiet Iztīriet Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam Atveriet droseļvārstu Iztīrīt / nomainīt gaisa filtru Noregulēt karburatoru Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam Ieslēgt slēdzi Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam Noregulēt uz 0,6–0,7 mm Iztīriet vai nomainiet Iztīriet vai nomainiet Nomainīt aizdedzes sveci Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam Iztīriet vai nomainiet Iztīriet vai nomainiet Iztīriet       Iztīrīt un noregulēt / nomainīt Noregulējiet Iztīriet Iztīriet Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam Jautāt vietējam shindaiwa izplatītājam   BRĪDINĀJUMS Visas ķēdes zāģa tehniskās apkopes darbības, kas nav minētas operatora rokasgrāmatā, var veikt tikai kvalificēti apkopes speciālisti.

Degvielas tvaiki ir īpaši viegli uzliesmojoši un var izraisīt aizdegšanos un / vai eksploziju.

Nekādā gadījumā nedrīkst pārbaudīt aizdedzes sveces dzirksteli, iezemējot aizdedzes sveci cilindra galviņas atveres blīvripas tuvumā, jo tas var izraisīt smagus miesas bojājumus.

PIEZĪME Ja startera roksviru nevar viegli pavilkt, darbības traucējums tiek noteikts kā bojājums, kas radies motora iekšpusē.

Lūdzam sazināties ar izplatītāju.

Nejauša izjaukšana var radīt savainojumus.

28

Zāģa ķēdes apkope

BRĪDINĀJUMS Pirms zāģa uzasināšanas izslēdziet motoru.

Veicot manipulācijas ar ķēdi, vienmēr valkājiet cimdus.

UZMANĪBU!

Tālāk minētās kļūmes var ievērojami paaugstināt prettrieciena risku.

1) Pārāk liels augšējās plāksnes leņķis 2) Pārāk mazs vīles diametrs 3) Ierobežotājcilne pārāk liela IEVĒROT!

Tālāk minētie leņķi attiecas uz zāģa ķēdēm Oregon 25A, 25AP, 91PX un Carlton N1C-BL.

Lai iegūtu informāciju par cita zīmola zāģa ķēdi, skatiet tās ražotāja norādījumus.

 Tālāk ir redzami pareizi uzasināti zāģa zobi.

A: augšējās plaknes leņķis N1C-BL — 35°, 25A, 25AP un 91PX — 30° B: augšējās plaknes asmens leņķis N1C-BL — 60°, 25A, 25AP un 91PX — 55° C: ierobežotājcilne N1C-BL — 0,56 mm, 25A, 25AP un 91PX — 0,65 mm D: paralēli 1. Uz kreiso pusi griezošais asmens 2. Savienojošais posms 3. Uz labo pusi griezošais asmens 4. Ierobežotājcilne 5. Dzinējposms 6. Kniede Nekādā gadījumā nelietojiet ķēdes zāģi ar neasu vai bojātu ķēdi.

Ja ķēde ir pārmērīgi jāspiež, lai varētu zāģēt, vai zāģu skaidu vietā rodas putekļi, pārbaudiet var zāģa zobi nav bojāti.

Asinot ķēdi, visā tās darbmūža laikā ir jāsaglabā tādi paši leņķi un profili, kādi tie bija jaunai ķēdei.

Katru reizi uzpildot ķēdes zāģī degvielu, pārbaudiet, vai ķēdei nav bojājumu vai nodiluma pazīmju.

29

 Asināšana Lai pareizi uzasinātu ķēdi, ir nepieciešami šādi instrumenti: apaļa vīle un vīles turētājs, plakana vīle un ierobežotājcilnes instruments.

Pareiza izmēra vīles (4,0 mm apaļa vīles) izmantošana nodrošina kvalitatīva rezultāta iegūšanu.

Lai iegūtu informāciju par pareiziem asināšanas instrumentiem un to izmēriem, konsultējieties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.

1. Bloķējiet ķēdi — bīdiet drošības sviru uz priekšu.

Lai ķēdi pagrieztu, velciet drošības sviru pret priekšējo rokturi.

2. Ķēde ir aprīkota ar pamīšus novietotiem uz kreiso un labo pusi griezošiem asmeņiem. Asināšana jāveic no iekšpuses uz ārpusi.

3. Saglabājiet vīles turētāja leņķa ceļu paralēli ķēdes ceļam un vīlējiet asmens aizmuguri, līdz bojātais posms (sānu un augšējā plakne) ir likvidēts.

4. Turiet vīli horizontāli.

5. Centieties nepieskarties ar vīli savienojošajiem posmiem.

6. Vispirms uzasiniet vairāk bojātos zāģa zobus un pēc tam asiniet visus pārējos zāģa zobus līdz vienādam garumam.

7. No zāģa zobu dziļuma regulētāja ir atkarīgs zāģa skaidu biezums, un tas jāsaglabā pareizs visā ķēdes darbmūža laikā.

8. Samazinoties zāģa zoba garumam, tiek izmainīts zāģa zoba dziļuma regulētāja augstums, kas jāsamazina.

9. Novietojiet ierobežotājcilni un novīlējiet no zāģa zoba dziļuma regulētāja visu to daļu, kas ir garāka.

10. Noapaļojiet zāģa zoba dziļuma regulētāja priekšpusi, lai nodrošinātu vienmērīgu zāģēšanu.

11. Dzinējposms nodrošina zāģu skaidu notīrīšanu no vadotnes gropes. Tāpēc dzinējposma apakšējais malai ir jābūt asai.

Kad zāģa ķēdes sagatavošana ir pabeigta, pirms lietošanas iemērciet to eļļā un pilnībā nomazgājiet vīlēšanas pārpalikumus.

Ja ķēde tiek vīlēta, nenoņemot to no vadotnes, tā jāapstrādā ar pietiekami daudz eļļas un lēnām jāgriež, lai pirms turpmākas izmantošanas nomazgātu vīlēšanas pārpalikumus.

Zāģa ķēdes lietošana ar gropē iesprūdušiem vīlēšanas pārpalikumiem radīs zāģa ķēdes un vadotnes priekšlaicīgus bojājumus.

Ja, piemēram, zāģa ķēde nosmērējas ar sveķiem, notīriet to ar petroleju un iemērciet to eļļā.

30

   

Tehniskā apkope

Ja jums rodas jautājumi vai sarežģījumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.

Gaisa filtrs

      1. Cēlējāķis 2. T veida uzgriežņu atslēga 3. Filtra vāka fiksators 4. Gaisa filtra pārsegs 5. Gaisa filtrs Veiciet pārbaudi pirms katras lietošanas reizes.

Aizveriet droseļvārstu.

Paceliet cēlājāķi un bīdiet zemākā gala virzienā.

Atbrīvojiet filtra vāka fiksatoru, izmantojot T veida uzgriežņu atslēgu, un noņemiet gaisa filtra vāku un gaisa filtru.

Uzmanīgi noslaukiet putekļus, ja nepieciešams, mazgājiet ugunsdrošā šķīdinātājā vai nomainiet gaisa filtru.

Pirms uzstādīšanas pilnībā izžāvējiet.

Ievietojiet atpakaļ gaisa filtru un vāku, nostipriniet fiksatoru un pārvietojiet cēlājāķi sākotnējā pozīcijā.

Degvielas sistēmas pārbaude

Pārbaudiet pirms katras lietošanas.

Pēc degvielas uzpildes pārbaudiet, vai no degvielas caurulītes, degvielas tvertnes blīves vai vāciņa nenoplūst vai neizgaro degviela.

Degvielas noplūdes vai iztvaikošanas gadījumā pastāv aizdegšanās draudi.

Nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un lūdziet vietējo izplatītāju to pārbaudīt vai nomainīt.

Degvielas filtrs

BĪSTAMI!

Benzīns un degviela ir īpaši viegli uzliesmojošas vielas.

Rīkojoties ar benzīnu vai degvielu, ir jāievēro īpaša piesardzība.

∗    1. Degvielas filtrs 2. Degvielas tvertnes vāciņš Regulāri pārbaudiet.

- Nepieļaujiet, ka benzīna tvertnē iekļūst putekļi.

- Nosprostots filtrs apgrūtinās motora palaišanu vai radīs motora funkcionalitātes traucējumus.

- Izņemiet degvielas filtru caur degvielas iepildes atveri, izmantojot tērauda stiepli vai līdzīgu priekšmetu.

- Ja filtrs ir netīrs, nomainiet to.

- Ja degvielas tvertnes iekšpuse ir kļuvusi netīra, lai to iztīrītu, izskalojiet to ar benzīnu.

Eļļas filtrs

 1. Eļļas filtrs 2. Eļļas tvertnes vāciņš Regulāri pārbaudiet.

- Nepieļaujiet, ka eļļas tvertnē iekļūst putekļi.

- Nosprostots eļļas filtrs var ietekmēt normālu eļļošanas sistēmas darbību.

- Izņemiet to caur eļļas iepildes atveri, izmantojot tērauda stiepli vai līdzīgu priekšmetu.

- Ja filtrs ir netīrs, nomazgājiet to ar degvielu vai nomainiet to.

- Ja eļļas tvertnes iekšpuse ir kļuvusi netīra, lai to iztīrītu, izskalojiet to ar benzīnu.

Aizdedzes svece

Dzirksteļsprauga: 0,6–0,7 mm Regulāri pārbaudiet.

- Standarta dzirksteļsprauga ir 0,6–0,7 mm.

- Ja dzirksteļsprauga ir lielāka vai šaurāka par standarta dzirksteļspraugu, noregulējiet to.

Pievilkšanas griezes moments: 10–15 N•m (100–150 kgf•cm) 31

Aizdedzes sveces vāciņš

1. Aizdedzes sveces pārsegs 2. Aizdedzes sveces vāciņa fiksators 3. T veida uzgriežņu atslēga    Atbrīvojiet aizdedzes sveces vāciņa fiksatoru, izmantojot T veida uzgriežņu atslēgu.

Pārbaudiet aizdedzes sveci, notīriet vai nomainiet to, ja nepieciešams.

Ievietojiet atpakaļ aizdedzes sveci un vāciņu, nostipriniet fiksatoru, izmantojot T veida uzgriežņu atslēgu.

Vadotne

PIEZĪME Lai nomainītu vadotni vai zāģa ķēdi, lūdziet padomu vietējam shindaiwa izplatītājam.

     ∗  1. Grope 2. Eļļas atvere 3. Vadotne 4. Ķēdes zobrats Pirms lietošanas notīriet.

- Lai iztīrītu vadotnes gropi, izmantojiet, piemēram, mazu skrūvgriezi.

- Iztīriet eļļas atveres ar stiepli.

Regulāri apgrieziet vadotni uz otru pusi.

Pirms vadotnes uzstādīšanas pārbaudiet ķēdes zobratu un sajūgu un notīriet vadotnes stiprinājuma daļu.

Nodiluma gadījumā nomainiet vienu vai abas detaļas.

Ķēdes zobrats / sajūga cilindrs

Nodilums: 0,5 mm Bojāts zobrats radīs priekšlaicīgus zāģa ķēdes bojājumus vai nodilumu.

- Ja ķēdes zobrats ir nodilis par 0,5 vai vairāk mm, nomainiet to.

Uzstādot jaunu ķēdi, pārbaudiet ķēdes zobratu.

Ja tas ir nodilis, nomainiet to.

Pārbaudiet, vai sajūga cilindrs rotē brīvi un vienmērīgi.

Ja tā nav, konsultējieties ar tirgotāju par remonta veikšanu.

Karburators

ķēdes rotācija.

UZMANĪBU!

To palaižot, ir jānoregulē tukšgaitas apgriezienu regulators (T), lai netiktu aktivizēta zāģa Ja rodas karburatora darbības traucējumi, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

  T: Tukšgaitas apgriezienu regulators Regulējiet karburatoru tikai tad, ja tas ir nepieciešams.

Lai regulētu karburatoru, rīkojieties šādi: - palaidiet motoru un ļaujiet tam darboties tukšgaitā ar lieliem apgriezieniem, līdz tas uzsilst; - pagrieziet tukšgaitas apgriezienu regulatoru (T) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz zāģa ķēde pārstāj griezties; - pagrieziet tukšgaitas apgriezienu regulatoru (T) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vēl par pusapgriezienu; - lai pārbaudītu, vai pāreja no tukšgaitas līdz maksimālajai jaudai ir vienmērīga, palieliniet apgriezienus.

32

Automātiskais eļļotājs

 1. Eļļas padeves regulēšanas skrūve 2. Samazināt 3. Palielināt Pirms nosūtīšanas no rūpnīcas automātiskā eļļotāja padeves tilpums ir noregulēts uz 7 mL/min ar aptuveni 7000 apgr./min.

- Lai palielinātu padeves tilpumu pagrieziet regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Kad regulēšanas skrūve saskaras ar aizturi un to tālāk nevar pagriezt, šis stāvoklis norāda maksimālo eļļas padeves tilpumu (13 mL/min ar 7000 apgr./min).

- Regulēšanas skrūvi nedrīkst griezt, pārsniedzot maksimālo vai minimālo tilpuma regulējumu.

Cilindra ribas (dzesēšanas sistēma)

PIEZĪME Ja izmantotā ierīce ir nosprostota ar netīrumiem vai putekļiem, tas var izraisīt ierīces bojājumu vai klusinātāja pārsegu izkušanu.

Ja netīrumus vai putekļus neizdodas noņemt patstāvīgi, sazinieties ar tirgotāju, lai vienotos par tīrīšanu.

1. Ar roku darbināms starteris 2. Difuzors 3. Cilindra ribas 4. Aizdedzes spole 5. Spararata magnēts         Netīrumu un putekļu noņemšanai izmantojiet koka vai plastmasas skrubi un birsti ar mīkstiem sariem.

Regulāri pārbaudiet.

Noņemiet ar roku darbināmu starteri un difuzoru.

Notīriet ar roku darbināmu starteri un difuzoru, noņemot netīrumus un putekļus.

Nosprostotas ribas pasliktina motora dzesēšanu.

Lai nodrošinātu dzesēšanai nepieciešamā gaisa brīvu plūsmu, notīriet netīrums un putekļus starp ribām.

Notīriet aizdedzes spoles un spararata magnēta ārējās virsmas.

Samontējiet detaļas pretējā secībā.

Klusinātājs

PIEZĪME Klusinātājā uzkrājušas oglekļa nogulsnes var izraisīt dzinēja jaudas samazināšanos.

Regulāri pārbaudiet dzirksteļu slāpētāja ekrānu.

1. Klusinātāja vāks 2. Divas bultskrūves 3. Klusinātājs Noņemiet divas bultskrūves un klusinātāja vāku.

 Noņemiet aizdedzes sveces pievadu.

 Noņemiet dzirksteļu slāpētāja ekrānu no klusinātāja korpusa.

   Notīriet oglekļa nogulsnes no klusinātāja detaļām.

Ja ekrāns ir ieplaisājis vai tajā ir izdeguši caurumi, nomainiet to.

Samontējiet detaļas pretējā secībā.

Rezerves vadotne un ķēde

4. Dzirksteļu slāpētāja ekrāns Garums cm 20 25 30 20 25 Vadotne C20S91-35SA- ST C25S91-40SL- ST C30S91-47ML- ST C20H25-52CL- SD C25H25-60CLD SD 33 Ķēde 91PX-35E 91PX-40E 91PX-47E 25AP-52E 25AP-60E Sajūga cilindrs (detaļas numurs) (A556-001720) (A556-001710)

Uzglabāšana Ilgtermiņa uzglabāšana (ilgāk par 30 dienām)

dzirkstele.

BRĪDINĀJUMS Nedrīkst uzglabāt vietā, kur var rasties degvielas tvaiki vai var piekļūt atklāta liesma vai IEVĒROT!

Saglabājiet šo operatora rokasgrāmatu, lai izmantotu to turpmāk.

Ierīci nedrīkst uzglabāt ilgu laiku periodu (ilgāk par 30 dienām), ja netiek veikta uzglabāšanas drošības apkope, veicot arī tālāk minētās darbības.

1. Pilnībā iztukšojiet degvielas tvertni un vairākas reizes pavelciet rokas startera rokturi, lai no karburatora iztukšotu degvielu.

2. Degviela jāuzglabā tikai tam paredzētā tvertnē.

3. Pārslēdziet aizdedzes slēdzi stāvoklī "STOP".

4. Notīriet smērvielas, eļļas, netīrumu un skaidu pārpalikumus, kas sakrājušies ierīces ārpusē.

5. Veiciet visus nepieciešamos regulārās eļļošanas un tehniskās apkopes darbus.

6. Pievelciet visas skrūves, bultskrūves un uzgriežņus.

7. Izņemiet aizdedzes sveci un caur aizdedzes sveces atveri iepildiet cilindrā 10 mL svaigas, tīras divtaktu dzinēja eļļu.

A. Pārsedziet aizdedzes sveces atveri ar tīru drānu.

B. Pavelciet rokas startera rokturi 2 vai 3 reizes, lai izkliedētu eļļu cilindra iekšpusē.

C. Caur aizdedzes sveces atveri pārbaudiet virzuļa novietojumu.

Lēnām velciet rokas startera rokturi, līdz virzulis sasniedz augstāko gājiena punktu, un atstājiet to tur.

8. Ielieciet aizdedzes sveci (nepievienojiet aizdedzes ķēdes kabeli).

9. Pirms ķēdes un vadotnes novietošanas uzglabāšanai, pārklājiet tās ar vadotnes aizsargpārklājumu.

10. Uzglabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem, kur tai nevar piekļūt bērni un citas nepiederošas personas.

34

Utilizēšanas procedūra

Atbrīvojieties no atkritumeļļas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

 Ierīces konstrukcijā esošajām galvenajām plastmasas detaļām ir pievienots kods, kas apzīmē to materiālu.

Kodi attiecas uz tālāk minētajiem materiāliem; atbrīvojieties no šīm plastmasas detaļām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Marķējums >PA6-GF< >PA66-GF< >PP-GF< >PE-HD< Materiāls Neilons 6 — stikla šķiedra Neilons 66 — stikla šķiedra Polipropilēns — stikla šķiedra Polietilēns  Ja nezināt, kā atbrīvoties no atkritumeļļas/plastmasas detaļām, lūdzu, sazinieties ar vietējo shindaiwa izplatītāju.

35

Tehniskie dati

Modelis Ārējie izmēri: Garums × Platums × Augstums Masa: Zāģis bez vadotnes un ķēdes, ar tukšām tvertnēm Tilpums: Degvielas tvertne Ķēdes eļļas tvertne Degviela (maisījuma attiecība) Eļļa (ķēdes eļļa) Vadotne: Gājiena garums: Visi noteiktie izmantojamie vadotnes gājiena garuma dati Ķēde Noteiktais slīpums Noteiktais izmērs (dzinējposmu biezums) Vadotnes tips Vadotnes izmērs Ķēdes tips Ķēdes darbības ātrums pie maksimāla motora apgriezienu skaita Eļļošana Ķēdes zobrats: noteiktais zobu skaits Dzinējs Veids Karburators Induktors Aizdedzes svece Starteris Transmisija Dzinēja darba tilpums Maksimālā vārpstas bremzēšanas jauda (ISO 7293) Ieteicamais maksimālais ātrums ar ķēdes asmeni Ieteicamais ātrums tukšgaitā Skaņas spiediena līmenis: (ISO 22868) Lp Aeq = Neprecizitāte Garantētais skaņas intensitātes līmenis: (2000/14/EC) L WAav = Vibrācija: (ISO 22867) deklarētās vērtības a hveq Priekšējais rokturis Aizmugurējais rokturis Neprecizitāte Citas ierīces Papildiespējas mm kg mL mL mm mm mm cm mm m/s dB(A) m/s m/s m/s 2 2 2 243 × 205 × 196 2,3 190 140 Standarta kvalitātes benzīns Ir ieteicams izmantot svinu nesaturošu benzīnu, kura oktāna saturs ir vismaz 89.

Nelietojiet degvielu, kas satur metilspirtu vai vairāk nekā 10 % etilspirta.

50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, FD standarta prasībām atbilstoša un shindaiwa 50 : 1 eļļai.

Īpaša ķēdes eļļa vai motoreļļa Ķēdes zobrata vadotne 200, 250, 300 9,53 (3/8 collas) 1,27 (0,050 collas) 20, 25, 30 (shindaiwa) 1,27 (0,050 collas) Carlton N1C-BL Oregon 91PX 112 3,5 4,0 1,3 Ķēdes piesis 243 × 205 × 196 2,3 Griezošā vadotne 200, 250 6,35 (1/4 collas) 1,27 (0,050 collas) 20, 25 (shindaiwa) 1,27 (0,050 collas) Oregon 25A, 25AP 24,2 21,5 Regulējams automātisks eļļas sūknis 6 8 mL (cm 3 ) kW r/min r/min dB(A) dB(A) Viencilindra 2 taktu motors ar gaisa dzesēšanu Diafragmas veida Spararata induktors, CDI sistēma NGK CMR7H Ar roku darbināms starteris Automātiskais centrbēdzes sajūgs 25,0 1,10 12700 3200 (2800 - 3600) 99,6 1,5 Priekšējais rokas aizsargs, droseles regulatora blokators, ķēdes ierobežotājs, ķēdes bremžu mehānisms, pretvibrācijas ierīce, dzirksteļu slāpētāja ekrāns 36

Atbilstības deklarācija Ar šo paziņojam, ka shindaiwa ķēdes motorzāģis, modelis /EC2-10 atbilst tālāk norādītajām attiecīgajām prasībām.

/EC2-10, Par šo izsniegto atbilstības deklarāciju atbild tikai ražotājs.

Padomes direktīvas: 2014/30/ES ar grozījumiem 2006/42/EK ar grozījumiem Ievērotais standarts: EN ISO 14982 (2009) ISO 11681-2 (2011) 2000/14/EK ar grozījumiem Atbilstības novērtēšanas procedūra ir veikta saskaņā ar V PIELIKUMU.

Noteiktais skaņas intensitātes līmenis: 109 dB(A) Garantētais skaņas jaudas līmenis: 112 dB(A) Sērijas numurs: 37001001 un lielāks Sērijas numurs: 37001001 un lielāks Pilnvarotais pārstāvis Eiropā, kas pilnvarots sastādīt tehnisko dokumentāciju: Filips Vikss (Philip Wicks) Atlantic Bridge Limited Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Apvienotā Karaliste Veiksmīgi izturēja CE marķējuma atbilstības pārbaudes, ko veica: Pilnvarotās iestādes numurs: 0673 Technology International (Europe) Limited 56 Shrivenham Hundred Business Park Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Apvienotā Karaliste /EC2-8, Attiecīgi ieguva šādu reģistrācijas numuru: TI(E)/MD(2) - ECTE/246/17082016 TI(E)/MD(2) - ECTE/245/17082016 Tehniskā dokumentācija: TCF 1-79-4

2016. gada 1. augusts

YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPĀNA TĀLRUNIS: 81-428-32-6118. FAKSS: 81-428-32-6145.

M. Kimura

Ģenerāldirektors Kvalitātes nodrošināšanas nodaļa 37

1Memorands un aizmugurējais vāks

Memorands

2016 X750 - 028 01 0 X750 333-100 1 38

Memorands

2016 X750 - 028 01 0 X750 333-100 1 39

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPĀNA TĀLRUNIS: 81 428 32 6118. FAKSS: 81 428 32 6145.

© 2016 X750 - 028 01 0 X750 333-100 1 40 2016/11

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement