Shindaiwa 251WS Chain Saw Používateľská príručka

Shindaiwa 251WS Chain Saw Používateľská príručka

Čeština (Originální pokyny)

NÁVOD K OBSLUZE ŘETĚZOVÁ PILA

bezpečný provoz.

VÝSTRAHA

Pečlivě si přečtěte pokyny a pravidla a dodržujte je, abyste zajistili Nedodržení pokynů může vést k vážnému úrazu.

Úvod Tato řetězová pila je konstruována pro řezání dřeva nebo výrobků ze dřeva.

Neřežte s ní kovy, kovové plechy, plasty ani jiné materiály kromě dřeva.

Používání této řetězové pily mohou omezovat státní nebo místní zákony a předpisy.

Je důležité, abyste ještě před použitím pily pochopili všechna bezpečnostní opatření.

Nesprávným použitím řetězové pily můžete způsobit vážný úraz.

Pilu nesmí nikdy používat děti.

V tomto návodu k obsluze jsou uvedena pravidla pro bezpečné používání, správné použití a provádění oprav a údržby řetězové pily Shindaiwa.

Dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili dobrý provozní stav a dlouhou životnost řetězové pily.

Tento návod k obsluze uchovejte i pro budoucí použití.

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození tohoto návodu k obsluze, zakupte si nový u svého prodejce společnosti Shindaiwa.

Pokud tento přístroj půjčíte či pronajmete jiné osobě k použití, předejte jí rovněž tento návod k obsluze s vysvětlením a pokyny.

Při převodu tohoto produktu jej předejte i s přiloženým návodem k obsluze.

Technické údaje, popisy a ilustrace v tomto materiálu jsou přesné k datu vydání, ale mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Ilustrace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství, a nemusí zahrnovat veškeré standardní vybavení.

Jednotka je dodávána s oddělenou vodicí lištou a pilovým řetězem.

Nainstalujte vodicí lištu a řetěz.

Pokud v tomto návodu narazíte na nějaký článek, kterému bude obtížné porozumět, obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa.

Výrobce YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPONSKO

Autorizovaný zástupce v Evropě CERTIFICATION EXPERTS B.V.

P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nizozemsko

2

Obsah

Nálepky a symboly.............................................................................................................. 4 Pravidla bezpečného provozu ............................................................................................ 5 1. Obecná preventivní opatření ..................................................................................... 5 2. Bezpečnostní opatření proti zpětnému rázu.............................................................. 8 3. Další bezpečnostní opatření...................................................................................... 9 Popis................................................................................................................................. 11 Sestavení pily ................................................................................................................... 12 Montáž vodicí lišty a řetězu ......................................................................................... 12 Provoz............................................................................................................................... 14 Palivo a mazání ........................................................................................................... 14 Mazání řetězu.............................................................................................................. 14 Označení uzávěrů ....................................................................................................... 14 Používání v zimě ......................................................................................................... 15 Spuštění studeného motoru ........................................................................................ 15 Spuštění teplého motoru ............................................................................................. 16 Běh motoru .................................................................................................................. 16 Zastavení motoru......................................................................................................... 17 Kontrola napnutí řetězu ............................................................................................... 17 Zkouška mazání řetězu ............................................................................................... 17 Zkouška před řezáním................................................................................................. 17 Správné použití brzdy řetězu ............................................................................................ 18 Brzda řetězu ................................................................................................................ 18 Kontrola brzdicí funkce brzdy ...................................................................................... 19 Uvolnění brzdy řetězu.................................................................................................. 19 Automatická brzda řetězu............................................................................................ 19 Pokyny k řezání ................................................................................................................ 20 Obecné pokyny............................................................................................................ 20 Kácení stromů ............................................................................................................. 21 Odvětvování ................................................................................................................ 22 Druhování .................................................................................................................... 22 Napnutí a stlačení ve dřevě......................................................................................... 23 Pokyny k provádění údržby .............................................................................................. 24 Odstraňování problémů .................................................................................................... 25 Údržba pilového řetězu..................................................................................................... 26 Údržba .............................................................................................................................. 28 Vzduchový filtr ............................................................................................................. 28 Kontrola palivového systému....................................................................................... 28 Palivový filtr.................................................................................................................. 28 Olejový filtr................................................................................................................... 28 Zapalovací svíčka........................................................................................................ 29 Kryt zapalovací svíčky ................................................................................................. 29 Vodicí lišta ................................................................................................................... 29 Řetězové kolo / buben spojky...................................................................................... 29 Karburátor.................................................................................................................... 29 Automatický mazací mechanizmus ............................................................................. 30 Žebra válce (chladicí systém)...................................................................................... 30 Tlumič .......................................................................................................................... 30 Výměna vodicí lišty a řetězu........................................................................................ 31 Uskladnění........................................................................................................................ 32 Dlouhodobé uskladnění (déle než 30 dní)................................................................... 32 Postup likvidace................................................................................................................ 33 Technické údaje................................................................................................................ 34 Prohlášení o shodě........................................................................................................... 36 3

NEBEZPEČÍ

Tento symbol doprovázený slovem „NEBEZPEČÍ“ (DANGER) ukazuje na jednání nebo stav, který povede k vážnému úrazu nebo i smrti obsluhy a okolostojících.

Symbol přeškrtnutého kruhu znamená, že vše uvedené je zakázáno.

Nálepky a symboly

VÝSTRAHA

Tento symbol doprovázený slovem „VÝSTRAHA“ (WARNING) ukazuje na jednání nebo stav, který může vést k vážnému úrazu nebo i smrti obsluhy a okolostojících.

VAROVÁNÍ

„VAROVÁNÍ“ (CAUTION) ukazuje na potenciálně nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, mohou způsobit lehký nebo středně těžký úraz.

POZNÁMKA

Toto sdělení v rámečku obsahuje tipy pro použití, péči o jednotku a její údržbu.

DŮLEŽITÉ

Orámovaný text označený slovem „DŮLEŽITÉ“ obsahuje důležité informace o používání, kontrolování, údržbě a skladování produktu popsaného v tomto návodu.

Forma / tvar symbolu Popis / použití symbolu Pečlivě si přečtěte návod k obsluze Forma / tvar symbolu Popis / použití symbolu Směs oleje a benzínu Používejte ochranu zraku, sluchu a hlavy Výstraha! Může dojít ke zpětnému rázu!

Pozor na horké plochy Nouzové zastavení Funkce brzdy řetězu Doplňte olej na řetěz Nastavení mazače řetězu Plnicí benzínové čerpadlo Zaručená úroveň akustického výkonu Vyhledejte tyto bezpečnostní nálepky na své jednotce.

S nalezením vám pomůže ilustrace kompletní jednotky v části „Popis“.

Dbejte, aby tyto nálepky byly čitelné, a ujistěte se, že pokynům na nich rozumíte a že je dodržujete.

Pokud bude některá nálepka nečitelná, novou můžete objednat u svého prodejce společnosti Shindaiwa.

4

Pravidla bezpečného provozu 1. Obecná preventivní opatření

 

Návod k obsluze

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze řetězové pily.

Dobře se seznamte s ovládacími prvky řetězové pily a se správným používáním řetězové pily.

Nedodržení pokynů může vést k úrazu.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo problémy, obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa.

 

Zdravotní stav

Nepoužívejte řetězovou pilu, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

Abyste mohli používat řetězovou pilu bezpečně, musíte být v dobrém tělesném i duševním stavu.

Chyby v úsudku či při provádění práce mohou mít vážné nebo i smrtelné následky.

Pokud máte zdravotní problém, který může namáhavá práce zhoršit, před použitím řetězové pily se poraďte s lékařem.

Nepoužívejte pilu, pokud jste nemocní nebo unavení, nebo pod vlivem jakékoliv látky nebo léku, který by mohl ovlivnit vaše vidění, obratnost či úsudek.

Osobní vybavení

Není doporučeno ucpávat si uši vatou.

VAROVÁNÍ

           K ochraně vašeho zraku vždy používejte schválené pracovní brýle.

Piliny, prach, větvičky a jiné nečistoty mohou být řezným řetězem vymrštěny směrem do obličejové oblasti pracovníka.

Ochranné brýle mohou také zajistit omezenou ochranu v případě vymrštění řezného řetězu do obličeje pracovníka.

Pokud podmínky vyžaduji použití ventilovaného obličejového štítu, musí být ochranné brýle použity pod ním.

Společnost Shindaiwa doporučuje vždy používat ochranu sluchu.

Bez ní může dojít k poškození sluchu.

Riziko poškození sluchu můžete omezit použitím buď chráničů „sluchátkového“ typu nebo ušních ucpávek schválených autorizovanou organizaci.

Každá osoba, která pravidelně používá řetězovou pilu, by měla pravidelně absolvovat vyšetření sluchu.

Při práci s řetězovou pilou vždy používejte ochrannou přilbu.

Použití tvrdé ochranné přilby je důrazně doporučeno při kácení stromů a při práci pod stromy nebo v místech, kde hrozí pád nějakých předmětů.

Používejte silné, neklouzavé rukavice pro zlepšení úchopu a také jako ochranu proti chladu a vibracím.

Používejte také boty s bezpečnostní špičkou nebo boty s neklouzavou podrážkou.

Nikdy nenoste volný oděv, vesty bez knoflíků, rukávy do zvonu a volné manžety, šátky, vázanky, kravaty, ozdobné šňůrky, řetězy, šperky a jiné ozdoby, které by mohly být zachyceny pilovým řetězem nebo se zachytit v podrostu.

Oděv musí být z odolné, ochranné látky.

Musí být přiléhavý, aby nedošlo k jeho zachycení za větve, ale ne příliš těsný, aby umožňoval volný pohyb.

Kalhotové nohavice nesmí být do zvonu ani s manžetami, a musí být buď zastrčené do boty nebo krátce zastřižené.

K dispozici jsou také ochranné vesty, chrániče nohavic a dřevorubecké kalhoty ze zesíleného materiálu.

Použití dalších ochranných prostředků podle toho, co situace vyžaduje, je odpovědností pracovníka.

Nepoužívejte řetězovou pilu, když jste sami.

Zorganizujte si práci tak, aby s vámi byl někdo další, koho budete moci zavolat, pokud budete potřebovat pomoc.

5

Palivo

 

NEBEZPEČÍ

Benzín a jiná paliva jsou mimořádně hořlavé látky.

Při rozlití nebo zapálení od zdroje vznícení mohou způsobit požár a vážný úraz nebo škodu na majetku.

Při manipulaci s benzínem nebo jiným palivem je třeba dbát mimořádné opatrnosti.

Po nalití paliva do nádržky pevně utáhněte uzávěr palivového hrdla a zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva.

Pokud palivo z nádržky uniká, ještě před zahájením práce závadu opravte. protože hrozí riziko požáru.

1. Uzávěr olejové nádržky 2. Uzávěr palivové nádržky A: Směr povolování B: Směr utahování      Použijte nádobu na palivo vhodného typu.

Pro případ požáru připravte hasicí přístroj nebo lopatu.

Bez ohledu na přijatá bezpečnostní opatření práce s řetězovou pilou nebo jen práce v lese s sebou nese nebezpečí.

Nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroj jisker v blízkosti zásoby paliva.

Palivová nádržka může být pod tlakem.

Uzávěr palivové nádržky vždy nejprve uvolněte a před jeho sejmutím počkejte na vyrovnání tlaku.

Pokud uzávěr palivové nebo olejové nádržky nelze uvolnit prsty, ujistěte se, že je vypnutý spínač zapalování, nasaďte rukojeť startéru do drážky na uzávěru a otočte jím proti směru hodinových ručiček.

     Palivovou nádržku plňte ve venkovním prostředí nad holou zemí a po naplnění bezpečně utáhněte uzávěr palivové nádržky.

Palivo nenalévejte v budovách.

Setřete z jednotky veškeré vylité palivo.

Palivo nikdy nedolévejte, dokud je motor ještě horký, ani při běžícím motoru.

Jednotku neskladujte s palivem v nádržce, protože jeho únik by mohl způsobit požár.

Vždy nalejte nejprve řetězový olej, a teprve poté nalejte palivovou směs.

6

     

Spuštění motoru

Před spuštěním motoru přeneste řetězovou pilu nejméně 3 m od místa plnění paliva.

Dbejte, aby při spouštění řetězové pily nebo při řezání s ní nebyly v blízkosti jiné osoby.

Na pracovní ploše nesmí být osoby ani zvířata.

Nedovolte, aby vám při řezání někdo jiný držel řezané dřevo.

Nezačínejte řezání, pokud nemáte volnou pracovní oblast, pevnou pracovní pozici a naplánovanou ústupovou cestu před padajícím stromem.

Před spuštěním motoru se ujistěte, zda se pilový řetěz něčeho nedotýká.

Udržujte rukojeti řetězové pily v suchém a čistém stavu bez oleje nebo palivové směsi.

Řetězovou pily používejte pouze na dobře odvětraných místech.

Výfukový plyn, olejová mlha (z mazání řetězové pily) nebo pilový prach je zdraví škodlivý.

Přeprava

  1. Kryt vodicí lišty Při přepravě řetězové pily použijte vhodný kryt vodicí lišty.

Řetězovou pilu přenášejte se zastaveným motorem, s vodicí lištou a pilovým řetězem směřujícím dozadu, a s tlumičem směrem od těla.

 Přeprava a skladování Vždy vypněte motor a zkontrolujte, zda je řezací zařízení bezpečně zakryté. Při přepravě stroje jej pevně zajistěte proti převrácení, aby nemohlo dojít k úniku paliva a poškození jednotky.

7

2. Bezpečnostní opatření proti zpětnému rázu

NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní opatření proti zpětnému rázu pro uživatele řetězové pily: zpětný ráz může vzniknout, pokud se přední část nebo špička vodicí lišty dotkne předmětu nebo pokud dojde k sevření dřeva a uvíznutí pilového řetězu v řezu.

 1. Vysoký zpětný ráz V některých případech může kontakt špičky způsobit bleskurychlou zpětnou reakci, odskočení vodicí lišty směrem nahoru a zpět směrem k pracovníkovi (tento jev se nazývá rotační zpětný ráz).

Sevření pilového řetězu podél horní strany vodicí lišty může zatlačit vodicí lištu rychle zpět směrem k pracovníkovi (tento jev se nazývá lineární zpětný ráz).

  Každá z těchto reakcí může způsobit, že ztratíte nad pilou kontrolu a můžete se dostat do kontaktu s pohybujícím se řetězem, což vám může způsobit vážný úraz.

Jako uživatel řetězové pily musíte přijmout několik opatření, abyste při práci zabránili vzniku nehody a úrazu.

Se základní znalostí příčin vzniku zpětného rázu můžete snížit nebo zcela eliminovat prvek překvapení.

Náhlé překvapení bývá příčinou nehod.

Uvědomte si, že rotačnímu zpětnému rázu lze zabránit tím, že se vyhnete kontaktu nekryté přední části vodicí lišty s jiným předmětem nebo zemí.

  Nepoužívejte řetězovou pilu jednou rukou!

Při používání pily jednou rukou můžete způsobit vážný úraz sami sobě, pomocníkům či okolostojícím.

Abyste měli správnou kontrolu nad pilou, držte ji při používání oběma rukama, přičemž jednou rukou ovládejte ovladač škrticí klapky.

Jiný způsob držení pily může mít za následek „bruslení“ pily nebo její skluz, kdy kvůli ztrátě kontroly nad pilou hrozí vznik úrazu.

Vyhýbejte se vzniku „bruslení“ a „skákání“, které představuje největší riziko při zpětném rázu.

Dávejte pozor, abyste neztratili rovnováhu kvůli „poklesu“ pily na konci řezu.

Při běhu motoru pilu dobře a pevně držte oběma rukama, s pravou rukou na zadní rukojeti a levou rukou na přední rukojeti.

Rukojeti řetězové pily držte pevně sevřením rukojeti mezi palcem a prsty.

Pevný úchop pomůže zmenšit zpětný ráz a udržet kontrolu na pilou.

Pilu musíte vždy ovládat dvěma rukama.

 Nepřeceňujte své síly a neřežte ve větší než hrudní výšce.

    Dbejte, aby na ploše, kde řežete, nebyla žádné překážky.

Při používání pily dávejte pozor, aby se přední část vodicí lišty náhodně nedotkla polena, větve nebo jiné překážky.

Řezání při vysokých otáčkách motoru může snížit pravděpodobnost zpětného rázu.

Na druhou stranu řezání na omezený plyn nebo při nízkých otáčkách motoru může být vhodné k ovládání řetězové pily v obtížných situacích a také může snížit pravděpodobnost zpětného rázu.

Dodržujte pokyny výrobce ohledně broušení a provádění údržby pilového řetězu.

Používejte pouze náhradní vodicí lišty a řetězy stanovené výrobcem, nebo vodicí lišty a řetězy rovnocenné originálním.

8

3. Další bezpečnostní opatření Vibrace a chlad

Předpokládá se, že nemoc nazývaná Raynaudův syndrom, která postihuje prsty některých osob, může být způsobena následkem působení chladu a vibrací.

Proto je řetězová pila Shindaiwa vybavena antivibračním zařízením určeným ke snížení intenzity vibrací působících přes rukojeti.

  Vystavení působení chladu a vibrací může způsobovat pocity brnění a pálení následované ztrátou barvy a necitlivostí prstů. (Syndrom bílých prstů) Důrazně vám doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní opatření, protože není známa minimální úroveň vystavení těmto podmínkám, která může nemoc způsobit.

  Zajistěte, abyste měli tělo v teple, zejména hlavu a krk, nohy a kotníky a ruce a zápěstí.

Udržujte dobrý oběh krve prováděním rázných cvičení rukama během častých přestávek v práci. Z téhož důvodu nekuřte.

Omezte počet hodin strávených prací s řetězovou pilou.

Pokuste se vyplnit část každého pracovního dne jinou prací než řezáním řetězovou pilou.

Pokud se setkáte s mírnou bolestí, zarudnutím a otoky prstů, následovanými blednutím a ztrátou citlivosti, před další prací spojenou s chladem a vibracemi se poraďte s lékařem.

  

Úrazy z opakovaného namáhání

Předpokládá se, že nadměrné používání svalů a šlach v prstech, rukou, pažích a ramenech může způsobovat bolestivost, otoky, necitlivost a palčivou bolest v těchto místech.

K omezení rizika vzniku úrazu z opakovaného namáhání dodržujte následující pokyny:   Vyvarujte se namáhání zápěstí v ohnuté, prodloužené nebo zkroucené poloze.

Namísto toho se pokoušejte udržet rovnou polohu zápěstí.

Při uchopování předmětů také používejte celou ruku, nikoliv jen palec a ukazováček.

Dodržujte pravidelné přestávky v práci, abyste minimalizovali opakované pohyby a nechali ruce odpočinout.

Snižte rychlost a sílu, kterými vykonáváte opakované pohyby.

Provádějte cvičení, abyste posílili svaly rukou a paží.

Navštivte lékaře, pokud budete cítit brnění, necitlivost nebo bolest v prstech, rukou, zápěstích či pažích.

Směrnice EU „O vibracích“

Směrnice EU „O vibracích“ (2002/44/ES) byla přijata s úmyslem chránit lidi před bezpečnostními a zdravotními riziky spojenými s mechanickými vibracemi strojů tím, že zaměstnavatelé musí omezit standardizovanou 8hodinovou denní úroveň vystavení vibracím, A(8).

Každá osoba nebo organizace, která zaměstnává lidi obsluhou strojů, musí při plánování používání stroje vzít hodnotu A(8) v úvahu.

Hodnoty mechanických vibrací (ekvivalentní hodnota vibrací) tohoto stroje, které musí být použity jako vodítko ke zjednodušení výpočtu hodnoty A(8), jsou následující: MODEL a typ Přední / levá rukojeť (m/s 2 ) Zadní / pravá rukojeť (m/s 2 ) 3,1 3,1

9

Stav stroje

VÝSTRAHA

Řetězovou pilu žádným způsobem neupravujte.

Povoleno je pouze příslušenství a díly dodávané společností Shindaiwa nebo výslovně schválené společností Shindaiwa pro použití s konkrétními modely řetězových pil Shindaiwa.

I když jde s motorovou jednotkou Shindaiwa použít i určité neschválené příslušenství, jeho použití může být ve skutečnosti mimořádně nebezpečné.

  Nepoužívejte řetězovou pilu, která je poškozená, nesprávně seřízená, nebo není úplně a bezpečně sestavená.

Nepoužívejte řetězovou pilu s povoleným nebo vadným tlumičem.

Zkontrolujte, zda se pilový řetěz zastaví při uvolnění ovladače škrticí klapky.

Pokud dojde k pádu pily nebo silnému nárazu do pily, před další prací vždy proveďte její prohlídku a provozní kontrolu, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.

Řezání

VAROVÁNÍ

Po použití řetězové pily se nedotýkejte horkých povrchů na krytu válce a tlumiči.

        Nepoužívejte řetězovou pilu na stromě, pokud tomu nejste konkrétně vyškoleni.

Při běžícím motoru držte všechny části těla mimo dosah pilového řetězu.

Dbejte mimořádné opatrnosti při keřů a malých stromků, protože drobný materiál se může zachytit na pilovém řetězu a vymrštit se na vás nebo vám tažením způsobit ztrátu rovnováhy.

Při druhování nebo odvětvování kmenů stůjte vždy na straně do svahu nad kmenem, který se po provedení řezu může začít kutálet.

Při řezání napnutých větví dávejte pozor na jejich vymrštění, aby vás po uvolnění napětí dřevěných vláken nezasáhla větev ani pilový řetěz.

Řezání při stoji na žebříku je mimořádně nebezpečné, protože žebřík může podklouznout a vy ztratíte nad řetězovou pilou kontrolu.

Práci ve výškách musí provádět profesionální pracovníci.

Stůjte oběma nohama na zemi.

Nepracujte v poloze nad zemí.

Před položením řetězové pily zastavte motor.

  

Práce se dřevem

K bezpečnému používání řetězové pily je nutné, aby řetězová pila byla ve správném provozním stavu, a také abyste měli správný úsudek a znalosti způsobů, které můžete použít v různých situacích při řezání.

Nedovolte, aby řetězovou pilu použila osoba, která si nepřečetla návod k obsluze a plně nechápe v něm uvedené pokyny.

Řetězovou pilu používejte výhradně k řezání dřeva nebo výrobků ze dřeva.

Neřežte s ní kovy, kovové plechy, plasty ani jiné materiály kromě dřeva.

Opravy

Všechny servisní úkony s řetězovou pilou jiné než úkony spojené s běžnou údržbou uvedené v tomto návodu k obsluze musí provádět kompetentní servisní technik.

(Pokud je například použit nesprávný nástroj k držení setrvačníku za účelem demontáže spojky, může dojít ke konstrukčnímu poškození setrvačníku a jeho následnému prasknutí.)

10

Popis

1. Kryt přední rukojeti – kryt mezi přední rukojetí a pilovým řetězem, který chrání ruku před možným poraněním a pomáhá udržet kontrolu nad řetězovou pilou, pokud ruka sklouzne z rukojeti. Tento kryt se používá k aktivaci brzdy řetězu, která zastaví otáčení pilového řetězu.

2. Ovládací knoflík sytiče – zařízení sloužící k obohacování směsi palivo/vzduch v karburátoru, které pomáhá při studeném startu.

3. Zadní rukojeť (pro pravou ruku) – podpůrná rukojeť umístěná na zadní straně krytu motoru.

4. Bezpečnostní nálepka – číslo dílu 890345-39231 5. Kryt zadní rukojeti – rozšíření dolní části zadní rukojeti, které chrání ruku v případě přetržení řetězu nebo jeho uvolnění drážky.

6. Kryt tlumiče – kryt tlumiče, který brání tomu, aby se pracovník dotkl horkého povrchu tlumiče.

7. Bezpečnostní nálepka – číslo dílu X505-007710 8. Kryt spojky – ochranný kryt vodicí lišty, pilového řetězu, spojky a řetězového kola, slouží k ochraně při používání řetězové pily.

9. Nastavovač napnutí řetězu – zařízení k nastavení napnutí řetězu.

10. Zachycovač řetězu – ochranné zařízení určené ke zmírnění rizika nárazu řetězu do pravé ruky pracovníka při prasknutí řetězu nebo jeho uvolnění z vodicí lišty během řezání.

11. Vodicí lišta – díl, který drží a vede pilový řetěz.

12. Řetěz – řetěz, který funguje jako řezný nástroj.

13. Doraz s hroty – zařízení namontované před montážním bodem vodicí lišty, které funguje jako otočný bod při kontaktu se stromem nebo polenem.

14. Uzávěr palivové nádržky – slouží k uzavření palivové nádržky.

15. Uzávěr olejové nádržky – slouží k uzavření olejové nádržky.

16. Rukojeť startéru – rukojeť startéru sloužící ke startování motoru.

17. Plnicí benzínové čerpadlo – před spuštěním motoru jej stiskněte 3krát nebo 4krát.

18. Ovladač škrticí klapky – zařízení aktivované prstem, které slouží k ovládání otáček motoru.

19. Pojistka ovladače škrticí klapky – bezpečnostní páčka, kterou je nutné stisknout před aktivací ovladače škrticí klapky, aby se zabránilo nechtěné aktivaci ovladače škrticí klapky.

20. Spínač zapalování – zařízení pro zapojení nebo odpojení systému zapalování, umožňující spuštění nebo zastavení motoru.

21. Kryt vzduchového filtru – kryje vzduchový filtr.

22. Západka krytu vzduchového filtru – zařízení k upevnění krytu vzduchového filtru.

23. Přední rukojeť (pro levou ruku) – podpůrná rukojeť umístěná na přední straně krytu motoru.

24. Typové a sériové číslo 25. Návod k obsluze – součást dodávky jednotky. Přečtěte jej před použitím pily a uschovejte pro budoucí potřebu k nastudování správných a bezpečných provozních technik.

26. Nářadí – nástrčný klíč tvaru T 13 x 16 mm (kombinovaný šroubovák / nástrčný klíč na zapalovací svíčku) a klíč tvaru L.

27. Kryt vodicí lišty – kryt na ochranu vodicí lišty a pilového řetězu při přepravě a v době, kdy řetězová pila není používána.

11

Sestavení pily Montáž vodicí lišty a řetězu

zastavte motor.

VÝSTRAHA

Z bezpečnostních důvodů před prováděním jakéhokoliv z následujících úkonů vždy

VAROVÁNÍ

1. Veškerá nastavení musí být prováděna při studeném motoru.

2. Při práci s řetězem vždy používejte rukavice.

3. Nepoužívejte řetězovou pilu s povoleným řetězem.

POZNÁMKA

Přesuňte páku brzdy řetězu (kryt přední rukojeti, konektor brzdy) plně dozadu pro sejmutí nebo namontování krytu spojky na řetězovou pilu.

1. Uvolněte brzdu řetězu 2. Matice 3. Kryt spojky Nainstalujte vodicí lištu a řetěz následujícím postupem.

 Povolte matici a sejměte kryt spojky.

 Namontujte lištu a posuňte ji směrem ke spojce, abyste si usnadnili montáž řetězu.

4. Vodicí lišta 5. Spojka 6. Otvor v liště 7. Čep nastavovače napnutí řetězu 8. Konektor brzdy  Nainstalujte řetěz následujícím postupem.

(Dbejte, aby zuby směřovaly správným směrem.)  9. Nastavovač napnutí řetězu 10. Směr k napnutí řetězu Uvolněte brzdu řetězu a nasaďte kryt spojky na čep vodicí lišty.

Rukou utáhněte matici.

Zkontrolujte, zda nastavovač napnutí řetězu zapadl do otvoru lišty.

 11. Kryt přední rukojeti (brzdová páka) Vyrovnejte konektor brzdy na krytu spojky s drážkou na boční straně krytu přední rukojeti.

12

 Držte přední část lišty směrem nahoru a otáčejte nastavovačem napnutí řetězu po směru hodinových ručiček, dokud řetěz těsně nepřilehne ke spodní straně lišty.

A: Správné napnutí B: Nesprávné napnutí   Se zdviženou přední částí lišty utáhněte matici.

Rukou posuňte řetěz podél lišty.

Napnutí řetězu trochu povolte, pokud ucítíte drhnutí řetězu.

13

Provoz Palivo a mazání

VAROVÁNÍ

Při každém otevírání palivové nádržky vždy nejprve pomalu uvolněte uzávěr palivové nádržky a před jeho sejmutím počkejte na vyrovnání tlaku v nádržce.

      Palivo je směs benzínu běžného typu a oleje pro vzduchem chlazené dvoutaktní motory.

Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89.

Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu.

Doporučený poměr směsi; 50: 1 (2 %) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO/ CD13738), JASO FC, stupeň FD a Shindaiwa.

– Nikdy nepoužívejte olej pro dvoutaktní motory určený pro motory chlazené vodou a motocyklové motory.

– Nemíchejte přímo v palivové nádržce motoru.

– Vyvarujte se úniku benzínu nebo oleje.

Vylité palivo je nutné vždy utřít.

– S benzínem manipulujte opatrně, je vysoce hořlavý.

– Palivo vždy skladujte v nádobě schválené k tomuto účelu.

Mazání řetězu

Správné mazání řetězu při provozu pily minimalizuje tření mezi řetězem, vodicí lištou a řetězovým kolem a také u součástí spojky, jako jsou jehlová ložiska a sestava spojky.

K zajištění správného mazání používejte originální řetězový olej Shindaiwa nebo řetězový olej speciálně určený pro lišty a řetězy, doporučený společností Shindaiwa.

Tyto oleje obsahují přísady pro zvýšení přilnavosti, proti stárnutí a proti oxidaci.

Výběr správného řetězového oleje konzultujte s prodejcem společnosti Shindaiwa.

Nikdy nepoužívejte odpadní nebo regenerovaný olej, zabráníte tak různým poruchám olejového systému, systému spojky, řetězu a vodicí lišty.

Problémy s mazáním kvůli použití nesprávného oleje budou mít za následek zneplatnění záruky.

Zejména řetězové oleje na bázi rostlinných olejů se rychle mění na pryskyřici a lepí se na olejové čerpadlo, řetěz, vodicí lištu, jehlové ložisko spojky a sestavu spojky.

To způsobuje poruchy a zkracuje životnost produktu.

Pokud je kvůli místním či komunálním předpisům či z jiného důvodu nutné použít rostlinný olej, po jeho použití propláchněte olejový systém řetězu olejem na minerální nebo chemické bázi.

Ke krátkodobému nouzovému použití lze použít i čistý motorový olej SAE 10W-30.

Označení uzávěrů

Palivová a olejová nádržka jsou označeny podle následujících obrázků.

Uzávěr palivové nádržky (Červená barva) Uzávěr nádržky řetězového oleje (Černá barva) 14

Používání v zimě

   POZNÁMKA Pokud je teplota venkovního vzduchu 5 ºC nebo méně, stiskněte závěrku vzduchu do polohy pro chladné počasí (objeví se symbol sněhuláka).

Při používání pily při teplotě nad 5 ºC vraťte závěrku vzduchu do původní polohy.

Nedodržení tohoto pokynu může způsobit přehřátí motoru.

 1. Kryt zapalovací svíčky 2. Závěrka vzduchu 3. Poloha pro chladné počasí (stiskněte; symbol sněhuláka) 4. Poloha pro teplé počasí (vytáhněte; symbol slunce) Závěrku vzduchu používejte k předcházení problémům s karburátorem v zimě.

Otevřete kryt zapalovací svíčky (viz strana 29 „Kryt zapalovací svíčky“).

 Stiskněte závěrku vzduchu do polohy pro chladné počasí.

 Při používání pily při teplotě nad 5 ºC vraťte (vytáhněte) závěrku vzduchu do původní polohy (objeví se symbol slunce).

Spuštění studeného motoru

  VÝSTRAHA Po otočení ovládacího knoflíku sytiče a jeho vrácení do původní polohy zůstane škrticí klapka trochu otevřená (aktivace západky).

Pokud je motoru spuštěn ve stavu s aktivovanou západkou, řetěz se začne otáčet.

Nespouštějte motor, dokud není aktivována brzda řetězu.

VAROVÁNÍ 1. Po spuštění motoru okamžitě stisknutím a uvolněním ovladače škrticí klapky deaktivujte západku škrticí klapky a vraťte motor do volnoběžných otáček, a okamžitě zatáhněte kryt přední rukojeti směrem k sobě. (Poloha UVOLNĚNÍ brzdy řetězu) 2. Nezvyšujte otáčky motoru, dokud je aktivována brzda řetězu.

3. Brzdu řetězu používejte pouze při spouštění motoru nebo při nebezpečí.

4. Nikdy pilu s aktivovanou západkou škrticí klapky nepoužívejte k řezání. Západku škrticí klapky používejte pouze při spouštění motoru.

POZNÁMKA Netahejte za šňůru startéru po dosažení maximální polohy.

Nenechte rukojeť startéru prudce narazit do krytu.

A: Rukojeť startéru   Naplňte palivovou nádržku palivovou směsí.

Palivo se nesmí dolévat nad úroveň osazení palivové nádržky.

Naplňte nádržku řetězového oleje mazivem.

 1. Poloha AKTIVACE brzdy řetězu Zatlačte kryt přední rukojeti dopředu.

(Poloha AKTIVACE brzdy řetězu)  2. Spínač zapalování (chod) 3. Ovládací knoflík sytiče (zavřeno) 4. Plnicí benzínové čerpadlo Nastavte spínač zapalování do polohy chodu.

15

  Otočte ovládacím knoflíkem sytiče proti směru hodinových ručiček (zavřeno).

Tiskněte plnicí benzínové čerpadlo, dokud v jeho baňce neuvidíte palivo.

   Řetězovou pilu pevně držte.

Při spouštění pily dbejte, aby se vodicí lišta s pilovým řetězem ničeho nedotýkala.

Několikrát zatáhněte za rukojeť startéru, dokud neuslyšíte zvuk prvního zážehu.

   5. Ovládací knoflík sytiče (otevřeno) Otočte ovládacím knoflíkem sytiče po směru hodinových ručiček (otevřeno).

Tahejte za rukojeť startéru, dokud se motor nerozběhne.

Zatažením za páčku škrticí klapky uvolněte západku škrticí klapky.

Spuštění teplého motoru

 1. Poloha AKTIVACE brzdy řetězu Zkontrolujte, zda je v příslušných nádržkách palivo a řetězový olej.

  Zatlačte kryt přední rukojeti dopředu.

(Poloha AKTIVACE brzdy řetězu.) Nastavte spínač zapalování do polohy chodu.

   Řetězovou pilu pevně držte.

Zatáhněte za rukojeť startéru.

Podle potřeby můžete použít sytič, ale po zvuku prvního zážehu slabým zatažením za páčku ovladače škrticí klapky západku škrticí klapky a sytič uvolněte.

Po otočení ovládacího knoflíku sytiče a jeho vrácení do původní polohy zůstane škrticí klapka trochu otevřená (aktivace západky).

Běh motoru

 1. Poloha UVOLNĚNÍ brzdy řetězu 2. Pojistka ovladače škrticí klapky 3. Ovladač škrticí klapky Po spuštění motoru jej nechte několik minut běžet na volnoběh.

 Okamžitě zatáhněte kryt přední rukojeti směrem k sobě.

(Poloha UVOLNĚNÍ brzdy řetězu.)      Postupným stlačováním ovladače škrticí klapky zvyšujte otáčky motoru.

Řetěz se začne otáčet, jakmile motor dosáhne otáček přibližně 4400 ot./min.

Zajistěte správné zrychlení a mazání pilového řetězu a vodicí lišty.

Motor nenechávejte zbytečně běžet ve vysokých otáčkách.

Zkontrolujte, zda se pilový řetěz zastaví při uvolnění ovladače škrticí klapky.

16

Zastavení motoru

POZNÁMKA Pokud se motor nezastaví, vypněte motor otočením ovládacího knoflíku sytiče proti směru hodinových ručiček.

Před dalším spuštěním motoru vraťte jednotku svému autorizovanému prodejci společnosti shindaiwa k provedení kontroly a případné opravy spínače zapalování.

  1. Ovladač škrticí klapky 2. Spínač zapalování Uvolněte ovladač škrticí klapky a nechte motor běžet na volnoběh.

Nastavte spínač zapalování do polohy STOP.

Kontrola napnutí řetězu

VÝSTRAHA Před provedením kontroly napnutí řetězu se ujistěte, že je motor vypnutý.

  POZNÁMKA Před otáčením nastavovače napnutí řetězu vždy uvolněte matici krytu spojky, jinak dojde k poškození krytu spojky a nastavovače napnutí.

Během práce je nutné často kontrolovat napnutí řetězu a v případě potřeby jej opravit.

Napněte řetěz co možná nejsilněji, ale tak, aby bylo stále možné jej rukou snadno zatáhnout podél vodicí lišty.

Zkouška mazání řetězu

Držte řetěz nad suchým povrchem a na 30 sekund otevřete škrticí klapku na poloviční otáčky.

Na suchém povrchu musí být vidět tenká čára z „odstříknutého“ oleje.

  

Zkouška před řezáním

Před prvním skutečným řezáním se se svou řetězovou pilou dobře seznamte.

K tomuto účelu je rozumné vyzkoušet si řezání několikrát na nějakých malých polenech nebo větvích.

Nedovolte, aby na pracovní ploše byli jiní lidé nebo zvířata.

Více pracovníků – při společné současné práci udržujte bezpečnou vzdálenost mezi dvěma či více pracovníky.

17

Správné použití brzdy řetězu

NEBEZPEČÍ

Zpětný ráz je velmi nebezpečný. Pokud se špička lišty dotkne dřeva nebo jiného předmětu, dojde k okamžitému zpětnému rázu vodicí lišty.

Brzda řetězu snižuje možnost vzniku úrazu při zpětném rázu.

Před použitím pily vždy zkontrolujte, zda brzda řetězu funguje správně.

            

POZNÁMKA

Na vyzkoušení při řezání malého stromu aktivujte brzdu zatlačením předního krytu dopředu.

Před každou prací vždy zkontrolujte, zda brzda řetězu funguje správně.

Pokud je brzda řetězu ucpaná pilinami, může se funkce brzdy poněkud zhoršit.

Udržujte zařízení vždy v čistotě.

Nezvyšujte otáčky motoru, dokud je aktivována brzda řetězu.

Brzda řetězu se používá v případě nebezpečí.

Nepoužívejte ji, pokud to není naprosto nezbytné.

Při použití západky škrticí klapky při spouštění nechte brzdu řetězu aktivovanou.

A po spuštění motoru brzdu okamžitě uvolněte.

Nikdy nezkoušejte brzdu na místě s přítomností benzínových výparů.

Brzda řetězu

Funkcí brzdy řetězu je zastavit otáčení řetězu při zpětném ráz.

Nebrání ani nesnižuje zpětný ráz.

Nespoléhejte na brzdu řetězu jako na ochranu před zpětným rázem.

I s brzdou řetězu se spoléhejte především na svůj dobrý odhad a správné způsoby řezání, jako by pila žádnou brzdu řetězu neměla.

I při normálním používání a správném provádění údržby se může doba reakce brzdy prodlužovat.

Následující okolnosti mohou narušit schopnost brzdy chránit pracovníka: Pila se nesprávně držena příliš blízko těla pracovníka.

Rychlost zpětného rázu může být příliš vysoká, aby i perfektně udržovaná brzda zareagovala včas.

Ruka pracovníka nemusí být v poloze, aby se dotkla krytu rukojeti.

Brzda se neaktivuje.

Špatná údržba prodlužuje čas zastavení řetězu brzdou a činí ji tak méně účinnou.

Nečistoty, mazivo, olej, smůla atd. na pracovních dílech mechanizmu může prodlužovat dobu zastavení řetězu.

Opotřebování a „únava“ aktivační pružiny brzdy a opotřebování bubnu a otočných bodů brzdy/spojky může prodloužit dobu zastavení brzdy.

Poškození krytu rukojeti a páky může způsobit nefunkčnost brzdy.

18

Kontrola brzdicí funkce brzdy

1. Postavte řetězovou pilu na zem.

2. Držte rukojeti oběma rukama a zvyšujte otáčky motoru na vysoké otáčky pomocí ovladače škrticí klapky.

3. Aktivujte brzdu řetězu otočením vašeho levého zápěstí proti krytu přední rukojeti a stále přitom držte přední rukojeť.

4. Řetěz se okamžitě zastaví.

5. Uvolněte ovladač škrticí klapky.

 Pokud se řetěz nezastaví okamžitě, předejte pilu svému prodejci společnosti Shindaiwa k provedení opravy.

Uvolnění brzdy řetězu

Při plném zatažení krytu přední rukojeti směrem k pracovníkovi se brzda řetězu uvolní.

Automatická brzda řetězu

DŮLEŽITÉ

Při kontrole funkce automatické brzdy řetězu použijte měkký povrch, například dřevěný, k nárazu tak, aby nedošlo k poškození pilového řetězu.

1). Konec vodicí lišty umístěte do výšky přibližně 45 cm.

2). Zadní rukojeť lehce držte pravou rukou.

Automatická brzda řetězu zastaví pilový řetěz tak, že zpětný ráz na konci vodicí lišty automaticky aktivuje brzdu řetězu.

Při kontrole, zda automatická brzda řetězu funguje správně, postupujte následujícím způsobem: 1. Zastavte motor řetězové pily.

2. Držte přední i zadní rukojeť rukama (s lehkým úchopem) tak, aby byla vodicí lišta ve výšce přibližně 45 cm, jak je zobrazeno na obrázku.

3. Lehce pusťte levou rukou přední rukojeť a nechte konec vodicí lišty klesnout na dřevo nebo podobný materiál pod lištou tak, aby došlo k nárazu stroje. (* Zadní rukojeť přitom lehce držte pravou rukou.) 4. Náraz je přenesen na páku brzdy, která aktivuje brzdu řetězu.

19

Pokyny k řezání

nedošlo k zpětnému rázu.

NEBEZPEČÍ

Při běhu motoru dbejte, aby se přední část vodicí lišty nedotkla žádného předmětu, aby

Obecné pokyny

Práce s řetězovou pilou je za všech okolností práce pro jednoho člověka.

Občas bývá obtížné postarat se o vlastní bezpečnost, proto nepřebírejte odpovědnost ještě za další pomocníky.

Až se naučíte základní techniky používání pily, bude vaším nejlepším pomocníkem váš dobrý úsudek.

Přijatelným způsobem držení pily je stát na levé straně pily, s levou rukou držící přední rukojeť tak, abyste mohli současně ovládat ovladač škrticí klapky pravým ukazováčkem.

Před zahájením kácení stromů přeřízněte pár malých polen nebo větví.

Dobře se seznamte s ovládáním a s reakcemi pily.

Spusťte motor a sledujte, zda běží správně.

Stisknutím ovladače otevřete škrticí klapku a začněte řezat.

Není nutné ovladač stisknout úplně, aby pila řezala.

Pokud je řetěz správně naostřený, mělo by být řezání relativně bez námahy.

Příliš tvrdé tlačení na pilu zpomalí otáčky motoru a řezání se stane skutečně obtížnějším.

Některé materiály mohou nepříznivě ovlivnit skříň vaší řetězové pily.

(Například: kyselý palmový olej, hnojivo atd.) Abyste zabránili poškození skříně, pečlivě odstraňte veškerý usazený prach kolem oblasti spojky a vodicí lišty a omyjte ji vodou.

20

Kácení stromů

Padající strom může vážně poškodit cokoliv, na co spadne – automobil, dům, plot, elektrické vedení nebo jiný strom.

Existuje několik způsobů, jak pokácet strom tak, aby padl kam chcete, ale nejprve se rozhodněte, kam to má být!

Před kácením vyčistěte místo kolem stromu.

Při práci budete potřebovat dobrou pracovní pozici a musíte být schopni pracovat s pilou, aniž byste naráželi do nějakých překážek.

Poté vyberte ústupovou cestu.

Jakmile strom začne padat, musíte ustoupit od směru pádu v úhlu alespoň 45 stupňů a alespoň 3 m od kmenu, aby vás nemohl zasáhnout zpětná náraz kmene nad pařezem.

Začněte řezat na straně, na kterou má strom padnout.

 Směrový zářez: 1/3 průměru a úhel 30 o až 45 o   Hlavní řez: O 2,5 až 5 cm výše Nedořez (nepřeříznuté dřevo, závěs): 1/10 průměru Vyřízněte směrový zářez přibližně do 1/3 průměru kmene stromu.

Poloha tohoto směrového zářezu je důležitá, protože strom bude padat „do“ tohoto směrového zářezu.

Hlavní řez se dělá na opačné straně než je směrový zářez.

Proveďte hlavní řez umístěním dorazu s hroty ve výšce 2,5 cm až 5 cm nad dolním okrajem směrového zářezu a ukončete řezání ve vzdálenosti přibližně 1/10 průměru kmene od vnitřního okraje směrového zářezu, abyste nechali nepřeříznutou část dřeva (nedořez) jako závěs.

1. Směrový zářez 2. Zadní řez 3. Klíny (pokud je prostor) 4. Směr pádu A: Ponechte nedořez 1/10 průměru kmene jako závěs Nepokoušejte se řezat hlavní řez až do směrového zářezu.

Zbývající dřevo mezi směrovým zářezem a hlavním řezem bude při pádu stromu fungovat jako závěs, který určuje požadovaný směr pádu stromu.

Jakmile strom začne padat, zastavte motor, položte pilu na zem a rychle se vzdalte únikovou cestou.

Kácení velkých stromů.

1. Směrové zářezy 2. Metoda příčného řezu 3. Zadní řez 4. Metoda příčného řezu 5. Hlavní řezy A: Klíny Při kácení velkých stromů s průměrem kmene větším než je dvojnásobek délky lišty začněte směrovými zářezy z jedné strany a řežte pilou napříč k druhé straně směrového zářezu.

S použitím dorazu s hroty začněte zadní řez na jedné straně stromu a řezáním s otáčením pily kolem otočného bodu vytvořte na této straně požadovaný závěs.

Poté pilu vyjměte pro provedení druhého řezu.

Pilu do prvního řezu vkládejte velmi opatrně, aby nedošlo ke zpětnému rázu.

Závěrečný řez se provádí řezáním pilou dopředu v zářezu k dosažení a přeříznutí závěsu.

21

Odvětvování

VAROVÁNÍ

Neřežte ve větší než hrudní výšce.

Odvětvování pokáceného stromu je podobné jako druhování.

Nikdy neodřezávejte větev od stromu, pokud na ní spočívá vaše váha.

Dbejte, aby se špička nedotkla jiných větví.

Vždy používejte obě ruce.

Neřežte s pilou nad hlavou ani s lištou ve svislé poloze.

Pokud by došlo ke zpětnému rázu, neměli byste pilu dostatečně pod kontrolou, abyste zabránili možnému úrazu.

Zjistěte, jak je větev napnutá 1. Podepírající větve nechte nakonec.

2. Pod kmen nasuňte podpůrná polena.

3. Pokud řežete tlusté větve, pracujte od vnějšího konce k vnitřnímu, aby nedošlo k uvíznutí lišty a řetězu.

Druhování

VAROVÁNÍ

Stůjte na straně klády směrem do svahu.

Druhování je řezání klád nebo pokácených stromů na menší kusy.

Při provádění všech činností druhování platí několik základních pravidel.

Za všech okolností držte rukojeti oběma rukama.

Kmen pokud možno podložte.

Při řezání na svahu vždy stůjte nad kmenem směrem do svahu.

Nikdy nestůjte na kmenu.

22

Napnutí a stlačení ve dřevě

VÝSTRAHA

Nikdy pilu s aktivovanou západkou škrticí klapky nepoužívejte k řezání.

VAROVÁNÍ

Pokud špatně odhadnete účinek napnutí a stlačení a řežete na špatné straně, dojde ke stisknutí a zachycení vodicí lišty a řetězu ve dřevě.

Při vytáčení motoru do vysokých otáček s uvízlým řetězem spálíte spojku.

Pokud dojde k zachycení řetězu a pilu nebude možné z řezu vyjmout, nesnažte se ji vytáhnout silou.

Pilu zastavte, zatlučte do řezu klín a tím jej otevřete.

Nikdy pilu nevytahujte silou, když je sevřená.

Pilu do řezu netlačte.

Tupý řetěz je nebezpečný a způsobí nadměrné opotřebovávání řezného nářadí.

Dobrý způsob, jak poznat, že řetěz je tupý, je že z řezu vychází jemný prach místo pilin.

1. Závěs 2. Otevřený 3. Zavřený Dlouhý kmen ležící na zemi bude podléhat napnutí nebo stlačení, podle toho, v jakých místech je podepřen.

Pokud je kmen podepřen na koncích, je stlačená strana nahoře a napnutá strana dole.

Při provádění řezu mezi těmito podpůrnými body proveďte první řez přibližně do 1/3 průměru kmene.

Druhý řez se dělá směrem nahoru a musí se trefit na první řez.

Silné napnutí 4. 1/3 průměru. Pro zabránění rozdělení.

5. Dokončení oslabovacím řezem.

Pokud je kmen podepřen pouze na jednom konci proveďte první řez nahotu přibližně do 1/3 průměru kmene.

Druhý řez se dělá směrem dolů a musí se trefit na první řez.

Horní řez 6. Dolů 7. Nepodepřený konec Spodní řez 8. Nahoru 9. Klín Pokud se mohou odříznuté části navzájem zaklesnout, proveďte šikmý řez.

23

Oblast Vzduchový filtr Palivový systém Palivový filtr Olejový filtr Zapalovací svíčka Chladicí systém Vodicí lišta Řetězové kolo / buben spojky Karburátor Tlumič Brzda řetězu Startér Šrouby a matice

Pokyny k provádění údržby

Údržba Vyčistění / výměna Kontrola Kontrola / vyčistění / výměna Kontrola / vyčistění / výměna Kontrola / vyčistění / seřízení / výměna Kontrola / vyčistění Kontrola / vyčistění Kontrola / výměna Strana 28 28 28 28 29 30 29 29 Před použitím • • • • • • • Obraťte se na svého prodejce Kontrola / utažení / vyčistění Kontrola / výměna Kontrola Kontrola / utažení / výměna 29 30 18 25 – •O •O • •O

DŮLEŽITÉ

Časové intervaly ukazují maximální délku.

Frekvence požadované údržby se bude řídit skutečným používáním produktu a vaší zkušenosti.

Pokud dojde k pádu pily nebo silnému nárazu do pily, zkontrolujte všechny díly.

Pokud trvale používáte rostlinný řetězový olej, provádějte kontroly a údržbu často.

Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, požádejte svého prodejce společnosti Shindaiwa o provedení opravy.

Měsíčně • • 

VÝSTRAHA

Pokud není prováděna správná údržba produktu, může produkt představovat vážné zdravotní riziko.

nebo deformovaná.

VAROVÁNÍ

Před použitím a po použití produktu zkontrolujte antivibrační pryž nebo pružinu a ujistěte se, že není opotřebovaná, prasklá

POZNÁMKA

Pokud není prováděna správná údržba, může se snížit výkonnost produktu.

24

Odstraňování problémů

Motor Motor nastartuje Motor nenastartuje Motor běží Problém - těžko startuje - nestartuje Palivo v karburátoru Palivo ve válci Jiskra na konci vodiče svíčky Jiskra na zapalovací svíčce Není palivo v karburátoru Není palivo ve válci Tlumič je vlhký od paliva Žádná jiskra na konci vodiče svíčky Žádná jiskra na zapalovací svíčce Zastavuje se nebo špatně zrychluje Otáčení pilového řetězu při volnoběhu                  Karburátor Karburátor bohatá Karburátor Příčina Palivový filtr ucpaný Palivové vedení ucpané Palivová směs je příliš Spínač zapalování vypnutý Elektrický problém Nesprávná mezera na zapalovací svíčce Uhlíkový nános Znečištění palivem Vadná zapalovací svíčka Interní problém motoru Vzduchový filtr znečištěný Palivový filtr znečištěný Palivový ventil ucpaný Zapalovací svíčka     Chladicí systém ucpaný Výfukový otvor / tlumič ucpaný Karburátor Spojka poškozená nebo uvízlá Náprava                        Vyčistěte nebo vyměňte Vyčistěte Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Otevřete sytič Vyčistěte / vyměňte vzduchový filtr Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Zapněte vypínač Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Nastavte vzdálenost 1,0 mm Vyčistěte nebo vyměňte Vyčistěte nebo vyměňte Vyměňte zapalovací svíčku Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Vyčistěte nebo vyměňte Vyčistěte nebo vyměňte Vyčistěte Vyčistěte a seřiďte / vyměňte Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Vyčistěte Vyčistěte Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa Obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa  

VÝSTRAHA

Všechny servisní úkony s řetězovou pilou jiné než úkony uvedené v tomto návodu k obsluze musí provádět kompetentní servisní technik.

Palivové výpary jsou mimořádně hořlavé a mohou způsobit požár anebo výbuch.

Nikdy nezkoušejte jiskru zapalovací svíčky přiložením zapalovací svíčky na kostru v blízkosti otvoru pro svíčku ve válci, mohlo by dojít vážnému úrazu.

POZNÁMKA

Pokud nelze rukojeť startéru zatáhnout lehce, bude příčinou problému ¨závada uvnitř motoru.

Obraťte se na svého prodejce.

Při neúmyslné demontáži může způsobit úraz.

25

Údržba pilového řetězu

VÝSTRAHA Před ostřením řetězu vypněte motor.

Při práci s řetězem vždy používejte rukavice.

1) Úhel horní plošky příliš velký 2) Průměr pilníku příliš malý 3) Omezovací patka příliš velká VAROVÁNÍ Následující závady výrazně zvýší riziko zpětného rázu.

 POZNÁMKA Tyto úhly se týkají pilových řetězů Oregon 25A, 25AP, 91PX a SUGIHARA A4S, Carlton N1C-BL.

U jiných značkových pilových řetězů postupujte podle pokynů výrobce řetězu.

Správně zbroušené řezací zuby jsou zobrazeny níže.

A: Úhel horní plošky N1C-BL; 35°, 25A, 25AP, 91PX a A4S; 30° B: Řezný úhel horní plošky N1C-BL; 60°, 25A, 25AP, 91PX a A4S; 55° C: Omezovací patka N1C-BL; 0,56 mm, 25A, 25AP, a 91PX; 0,65 mm, A4S; 0,5 mm D: Paralelní 1. Levý řezací zub 2. Spojovací článek 3. Pravý řezací zub 4. Omezovací patka 5. Hnací článek 6. Nýt Nikdy nepoužívejte řetězovou pilu s tupým nebo poškozeným řetězem.

Pokud je na řetěz nutné nadměrně tlačit, aby řezal, nebo pokud vytváří prach místo pilin, zkontrolujte, zda nejsou poškozené řezací zuby.

Při ostření řetězu je cílem zachovat stejné úhly a profily po celou dobu životnosti řetězu ve stavu jako nového řetězu.

Řetěz kontrolujte a známky poškození nebo opotřebení při každém dolévání paliva do řetězové pily.

26

 Ostření Ke správnému naostření řetězu potřebujete: kulatý pilník a vodítko pilníku, plochý pilník a nástroj na omezovací patky.

S použitím správné velikosti pilníku (A4S; kulatý pilník 3,5 mm, jiný; kulatý pilník 4,0 mm) a vodítka pilníku je snazší dosáhnout dobrého výsledku.

Výběr správných typů a velikostí nástrojů na ostření konzultujte s prodejcem společnosti Shindaiwa.

1. Zablokujte řetěz – zatlačte kryt přední rukojeti dopředu.

K otáčení řetězu – zatlačte kryt přední rukojeti proti přední rukojeti.

2. Na řetězu se střídají levé a pravé řezací zuby. Ostření vždy provádějte z vnitřní strany ven.

3. Udržujte úhlovou rovinu vodítka pilníku paralelně s rovinou řetězu a vybruste řezací zub tak, aby byla úplně odstraněna poškozená část (boční ploška a horní ploška).

4. Pilník držte vodorovně.

5. Dbejte, aby se pilník nedotýkal spojovacích článků.

6. Naostřete nejprve nejvíce poškozený řezací zub a poté obruste všechny řezací zuby na stejnou délku.

7. Omezovací patka určuje tloušťku vytvářených dřevěných pilin a musí být správně udržována po celu dobu životnosti řetězu.

8. Jak se mění délka řezacího zubu, mění se i výška omezovací patky a musí být snižována.

9. Umístěte omezovací patku do nástroje a odbruste materiál omezovací patky, který vyčnívá.

10. Zarovnejte přední stranu omezovací patky pro umožnění plynulého řezání.

11. Hnací články slouží k odstraňování prachu z drážky vodicí lišty. Proto udržujte spodní okraj hnacího článku ostrý.

Po dokončení ostření řetězu jej ponořte do oleje a před použitím kompletně vypláchněte všechny piliny.

Pokud byl řetěz ostřený na liště, naneste na něj dostatečné množství oleje a pomalým otáčením řetězu opět vypláchněte piliny před použitím řetězu.

Pokud bude řetěz používán s pilinami v drážce lišty, dojde k rychlému poškození pilového řetězu i vodicí lišty.

Pokud dojde k zašpinění řetězu například pryskyřicí, vyčistěte jej petrolejem a namočte jej do oleje.

27

Údržba

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo problémy, obraťte se na prodejce společnosti Shindaiwa.

Vzduchový filtr

1. Západka krytu filtru 4. Označení 2. Kryt vzduchového filtru 3. Vzduchový filtr            Zkontrolujte před každým použitím.

Zavřete sytič.

Uvolněte západku krytu filtru, zdvihněte špičku krytu vzduchového filtru, posuňte jej do strany a sejměte jej.

Vyjměte vzduchový jeho otočením rukou proti směru hodinových ručiček.

Kartáčkem lehce vykartáčujte prach, případně filtr v případě potřeby vypláchněte nehořlavým rozpouštědlem, nebo vzduchový filtr vyměňte.

Před zpětnou montáží filtr kompletně vysušte.

Vyrovnejte značku vzduchového filtru se značkou na těle pily, poté vzduchový filtr otočením doprava upevněte.

Nasaďte kryt vzduchového filtru z boku na zadní rukojeť a zatlačte ji dopředu. Poté kryt vzduchového filtru zajistěte západkou.

Kontrola palivového systému

Zkontrolujte před každým použitím.

Po doplnění paliva zkontrolujte, zda nedochází k unikání nebo vypocování paliva kolem palivového vedení, průchodky palivového vedení nebo uzávěru palivové nádržky.

Pokud dochází k unikání nebo vypocování paliva, hrozí riziko požáru.

Okamžitě přestaňte stroj používat a požádejte svého prodejce o provedení kontroly nebo výměny.

Palivový filtr

NEBEZPEČÍ Benzín a jiná paliva jsou mimořádně hořlavé látky.

Při manipulaci s benzínem nebo jiným palivem je třeba dbát mimořádné opatrnosti.

 1. Palivový filtr 2. Uzávěr palivové nádržky Pravidelně kontrolujte.

– Zabraňte vnikání prachu do palivové nádržky.

– Ucpaný filtr způsobí obtíže při spouštění motoru nebo abnormality ve výkonu motoru.

– Vytáhněte palivový filtr z plnicího otvoru paliva pomocí kusu ocelového drátu nebo podobného nástroje.

– Pokud je filtr zašpiněný, vyměňte jej.

– Pokud je zašpiněný vnitřek palivové nádržky, můžete ji vyčistit vypláchnutím čistým benzínem.

Olejový filtr

 1. Olejový filtr 2. Uzávěr olejové nádržky Pravidelně kontrolujte.

– Zabraňte vnikání prachu do olejové nádržky.

– Ucpaný olejový filtr ovlivní normální činnost mazacího systému.

– Vytáhněte filtr z plnicího otvoru oleje pomocí kusu ocelového drátu nebo podobného nástroje.

– Pokud je filtr zašpiněný, vypláchněte jej v benzínu nebo jej vyměňte.

– Pokud je zašpiněný vnitřek olejové nádržky, můžete ji vyčistit vypláchnutím čistým benzínem.

28

 ∗ 

Zapalovací svíčka

Mezera zapalovací svíčky: 1,0 mm Pravidelně kontrolujte.

– Standardní mezera zapalovací svíčky je 1,0 mm.

– Nastavte mezeru zapalovací svíčky, pokud je širší nebo naopak užší než standardní mezera.

Utahovací moment: 10 až 15 N•m (100 až 150 kgf•cm)

Kryt zapalovací svíčky

1. Kryt zapalovací svíčky 2. Západka kryt zapalovací svíčky 3. Klíč tvaru T    Uvolněte západku krytu zapalovací svíčky pomocí klíče tvaru T.

Zkontrolujte zapalovací svíčku a vyčistěte ji, nebo pokud je poškozená, vyměňte ji.

Znovu namontujte zapalovací svíčku i kryt a zajistěte západku pomocí klíče tvaru T.

Vodicí lišta

POZNÁMKA Při výměně vodicí lišty nebo pilového řetězu kontaktujte prodejce společnosti Shindaiwa.

1. Drážka 2. Olejový otvor 3. Vodicí lišta 4. Řetězové kolo      ∗  Před použitím vyčistěte.

– Vyčistěte drážku vodicí lišty například pomocí malého šroubováku.

– Vyčistěte olejové otvory pomocí drátu.

Vodicí lištu pravidelně obracejte.

Zkontrolujte řetězové kolo a spojku a před namontováním vodicí lišty vyčistěte montážní oblast lišty.

V případě opotřebení vyměňte některý z dílů nebo oba.

Řetězové kolo / buben spojky

Opotřebení: 0,5 mm Poškozené řetězové kolo způsobí rychlé poškození nebo opotřebení pilového řetězu.

– Pokud je řetězové kolo opotřebené o 0,5 mm nebo více, vyměňte jej.

Při instalaci nového řetězu zkontrolujte i řetězové kolo.

V případě opotřebení jej vyměňte.

Zkontrolujte buben spojky, zda se otáčí volně a pravidelně.

Pokud tomu tak není, požádejte svého prodejce o provedení opravy.

Karburátor

VAROVÁNÍ Volnoběžné otáčky se nastavují automaticky.

Nenastavujte volnoběžné otáčky nastavovačem volnoběžných otáček (T).

Pokud se setkáte s potížemi s karburátorem, například s otáčením řetězu při volnoběžných otáčkách, okamžitě přestaňte řetězovou pilu používat a kontaktujte svého prodejce.

29

Automatický mazací mechanizmus

 1. Nastavovací šroub oleje 2. Snížení 3. Zvýšení Dávkovací objem automatického mazacího mechanizmu je z výroby nastaven na 6 ml/min při otáčkách přibližně 7000 ot./min.

– Pro zvýšení dávkovacího objemu otáčejte nastavovacím šroubem proti směru hodinových ručiček.

Když se nastavovací šroub dotkne zarážky a zastaví se, tato poloha indikuje maximální dávkovací objem. (13 ml/min při otáčkách 7000 ot./min) – Neotáčejte nastavovacím šroubem za limitní polohu pro nastavení maximálního nebo minimálního objemu.

Žebra válce (chladicí systém)

POZNÁMKA Pokud jednotku používáte ve stavu ucpání nečistotami nebo prachem, může to způsobit poškození jednotky nebo roztavení krytů kolem tlumiče.

Pokud nebudete schopni nečistoty nebo prach sami odstranit, obraťte se na svého prodejce.

1. Šňůrový startér 4. Cívka zapalování 2. Deska vedení vzduchu 5. Setrvačníkové magneto 3. Žebra válce         K odstranění nečistot a prachu použijte dřevěnou nebo plastovou škrabku a měkký kartáč.

Pravidelně kontrolujte.

Vyjměte šňůrový startér a desku vedení vzduchu.

Ze šňůrového startéru a desky vedení vzduchu odstraňte nečistoty a prach.

Ucpaná žebra způsobí slabé chlazení motoru.

Odstraňte nečistoty a prach mezi žebry, aby jimi mohl snadněji proudit chladicí vzduch.

Vyčistěte okolí zapalovací cívky a setrvačníkového magneta.

Součásti znovu sestavte v opačném pořadí.

Tlumič

POZNÁMKA Uhlíkové nánosy v tlumiči způsobí pokles výkonu motoru.

Sítko na zachytávání jisker musí být pravidelně kontrolováno.

1. Kryt tlumiče 2. Dva šrouby 3. Tlumič Vyšroubujte dva šrouby a sejměte kryt tlumiče.

 Vyjměte kabel zapalovací svíčky.

 Vyjměte z těla tlumiče sítko na zachytávání jisker.

   Vyčistěte uhlíkové usazeniny ze součástí tlumiče.

Sítko vyměňte, pokud je prasklé nebo má propálené díry.

Součásti znovu sestavte v opačném pořadí.

4. Sítko lapače jisker 30

Výměna vodicí lišty a řetězu

 DŮLEŽITÉ Používejte pouze náhradní vodicí lišty a řetězy stanovené výrobcem nebo rovnocenné originálním. V opačném případě vznikne riziko nehod a poškození stroje.

Délka cm 20 25 20 25 30 Vodicí lišta C20HA4-52CL- SD C20SA4-52CL- SD C25HA4-60CL- SD C25SA4-60CL- SD C20S91-35SA- ST C25S91-40SL- ST C30S91-47ML- SC Řetěz A4S-52E A4S-60E 91PX-35E 91PX-40E 91PX-47E Buben spojky (číslo dílu) (A556-001710) (A556-001720) 31

Uskladnění Dlouhodobé uskladnění (déle než 30 dní)

VÝSTRAHA Neskladujte na místě, kde by se mohly hromadit palivové výpary nebo kde by mohlo dojít ke kontaktu s otevřeným ohněm či jiskrami.

POZNÁMKA Tento návod k obsluze uchovejte i pro budoucí použití.

Jednotku neskladujte na delší dobu (30 dní a déle) bez provedení ochranné údržby před uskladněním, která zahrnuje následující úkony: 1. Kompletně vypusťte palivovou nádržku a několikrát zatáhněte za rukojeť startéru, abyste odstranili palivo z karburátoru.

2. Palivo vždy skladujte v nádobě schválené k tomuto účelu.

3. Nastavte spínač zapalování do polohy „STOP“.

4. Z vnějších částí jednotky odstraňte nahromaděné mazivo, olej nebo jiné nečistoty.

5. Proveďte všechny požadované úkony pravidelného mazání a pravidelné údržby.

6. Utáhněte všechny šrouby a matice.

7. Vyjměte zapalovací svíčku a do válce nalijte otvorem pro zapalovací svíčku 10 ml nového, čistého oleje pro dvoutaktní motory.

A. Otvor pro zapalovací svíčku zakryjte čistou utěrkou.

B. 2krát nebo 3krát zatáhněte za rukojeť startéru, abyste nanesli olej na vnitřní části válce.

C. Otvorem pro zapalovací svíčku sledujte polohu pístu.

Pomalu táhněte za rukojeť startéru, dokud píst nedosáhne horní úvrati, a nechte jej v této poloze.

8. Namontujte zpět zapalovací svíčku (nepřipojujte kabel zapalování).

9. Před uskladněním jednotky zakryjte řetěz a vodicí lištu krytem vodicí lišty.

10. Jednotku uskladněte na suchém, bezprašném místě, mimo dosah dětí a jiných neoprávněných osob.

32

Postup likvidace

Odpadní olej zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

 Velké plastové díly, ze kterých produkt sestává, jsou označeny kódy určujícími složení jejich materiálu.

Kódy označují následující materiály; tyto plastové díly zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Označení >PA6-GF< >PA66-GF< >PP-GF< >PE-HD< >POM< Nylon 6 – skleněné vlákno Nylon 66 – skleněné vlákno Materiál Polypropylen – skleněné vlákno Polyetylén Polyoxymetylén  Pokud nebudete vědět, jak musíte zlikvidovat odpadní olej / plastové díly, obraťte se na svého Shindaiwa prodejce.

33

Technické údaje

Model Vnější rozměry: Délka × šířka × výška Hmotnost: Pila bez vodicí lišty a řetězu, prázdné nádržky Objem: Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi) mm kg ml ml 400 × 213 × 210 2,6 190 140 Benzín běžného typu.

Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89.

Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu.

50 : 1 (2 %) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, stupeň FD a shindaiwa.

Speciální řetězový olej nebo motorový olej Řezací konec lišty Olej (řetězový olej) Vodicí lišta: Řezná délka: Všechny specifikované použitelné délky vodicí lišty Řetěz: Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodicí lišty Tloušťka vodicí lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru Mazání Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů Motor: Typ Karburátor Magneto Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným nářadím Doporučené volnoběžné otáčky Úroveň akustického tlaku: (ISO 22868) Nejistota K pA = L p Aeq = Úroveň akustického výkonu: (ISO 22868) L W AFI+Ra = Nejistota K WA = Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota K = a hv,eq Další zařízení: mm mm mm cm mm m/s 200, 250, 300 200, 250 6,35 1,27 20, 25, 30 (shindaiwa) 1,27 Oregon 25AP, 25A 21,5 6,35 1,09 20, 25 (shindaiwa) 1,09 SUGIHARA A4S 21,5 Nastavitelné automatické olejové čerpadlo 8 8 ml (cm 3 ) kW ot./min ot./min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Vzduchem chlazený 2taktní jednoválcový Membránový typ Setrvačníkové magneto, systém CDI NGK CMR7H-10 Šňůrový startér Automatická odstředivá spojka 25,0 1,1 12700 3200 (3100 - 3300) 99,2 1,5 109,9 1,0 m/s 2 m/s 2 4,5 / 4,6 1,3 Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrticí klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítko na zachytávání jisker, doraz s hroty 34

Model Vnější rozměry: Délka × šířka × výška Hmotnost: Pila bez vodicí lišty a řetězu, prázdné nádržky Objem: Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej) Vodicí lišta: Řezná délka: Všechny specifikované použitelné délky vodicí lišty Řetěz: Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodicí lišty Tloušťka vodicí lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru Mazání Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů Motor: Typ Karburátor Magneto Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným nářadím Doporučené volnoběžné otáčky Úroveň akustického tlaku: (ISO 22868) Nejistota Úroveň akustického výkonu: (ISO 22868) Nejistota K K pA WA = = L p Aeq = L W AFI+Ra = Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota K = a hv,eq Další zařízení: mm kg ml ml 400 × 213 × 210 2,6 190 140 Benzín běžného typu.

Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89.

Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu.

50 : 1 (2 %) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, stupeň FD a shindaiwa.

Speciální řetězový olej nebo motorový olej Konec lišty s řetězovým kolem 200, 250, 300 mm mm mm cm mm m/s 9,53 1,27 20, 25, 30 (shindaiwa) 1,27 Carlton N1C-BL Oregon 91PX 24,2 Nastavitelné automatické olejové čerpadlo 6 ml (cm 3 ) kW ot./min ot./min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Vzduchem chlazený 2taktní jednoválcový Membránový typ Setrvačníkové magneto, systém CDI NGK CMR7H-10 Šňůrový startér Automatická odstředivá spojka 25,0 1,1 12700 3200 (3100 - 3300) 99,2 1,5 109,9 1,0 m/s 2 m/s 2 4,5 / 4,6 1,3 Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrticí klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítko na zachytávání jisker, doraz s hroty 35

Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme, že motorová řetězová pila Shindaiwa, model následující příslušné požadavky.

/EC5-12 splňuje Toto prohlášení o shodě je vydáno na vlastní odpovědnost výrobce.

Směrnice rady: 2014/30/EU ve znění pozdějších předpisů 2006/42/EC ve znění pozdějších předpisů 2011/65/EU ve znění pozdějších předpisů 2000/14/EC ve znění pozdějších předpisů Postup vyhodnocení shody podle PŘÍLOHY V Naměřená úroveň akustického výkonu: Zaručená úroveň akustického výkonu:

L L WA WA

110 dB(A) Sériové číslo 38001001 až 38100000 Použité normy: EN ISO 14982: 2009 ISO 11681-2: 2011 EN 50581: 2012 Autorizovaný zástupce v Evropě, který je oprávněn sestavit technickou dokumentaci: Pan Richard Glaser CERTIFICATION EXPERTS B.V.

P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nizozemsko

Tokio, 24. května 2019

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPONSKO PHONE: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.

M. Kimura

Generální ředitel Oddělení zajištění kvality 36

Memorandum 37

Memorandum 38

Memorandum 39

1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPONSKO TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.

© 2019 X750 333-340 0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement