Shindaiwa 452GS Chain Saw Användarmanual

Shindaiwa 452GS Chain Saw Användarmanual
1Försättsblad
Svensk
(Originalanvisningar)
SHINDAIWA ÄGAR-/
ANVÄNDARHANDBOK
MOTORSÅG
VARNING
Läs igenom anvisningarna noga och följ instruktionerna för
säker användning.
Underlåtenhet kan leda till allvarliga skador.
Inledning
2Inledning
Denna motorsåg är konstruerad för att såga trä eller träprodukter.
Såga inte kompakt metall, plåt, plast eller något annat material annat än trä.
Det är viktigt att du förstår alla säkerhetsåtgärder ordentligt innan du använder motorsågen.
Felaktig användning av motorsågen kan leda till allvarlig kroppsskada.
Låt aldrig barn använda sågen.
Denna bruksanvisning visar regler för säker och korrekt användning samt skötsel och underhåll för din shindaiwa-motorsåg.
Följ dessa instruktioner för att hålla sågen i gott skick med lång livslängd.
Spara denna användarhandbok för framtida bruk.
Om användarhandboken blivit oläslig på grund av försämring eller om den tappas bort kan du beställa en ny från din shindaiwaåterförsäljare.
Om du hyr eller lånar ut maskinen till en person som tänker använda den måste användarhandboken medfölja.
Den innehåller förklaringar och anvisningar.
När produkten transporteras måste användarhandboken alltid medfölja.
Specifikationer, beskrivningar och illustrationsmaterial i denna skrift är aktuella vid tryckningens tidpunkt, men kan komma att
ändras utan föregående meddelande.
Illustrationerna kan innehålla alternativ utrustning och tillbehör och omfattar eventuellt inte all standardutrustning.
Enheten levereras med styrskena och sågkedja omonterade.
Installera styrskena och kedja.
Om något avsnitt i denna användarhandbok är för svårt att förstå, var vänlig kontakta din shindaiwa-handlare.
Tillverkare
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
Auktoriserad representant i Europa
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannien
2
Innehåll
Dekaler och symboler ......................................................................................................... 4
Regler för säker användning............................................................................................... 5
1. Allmänna försiktighetsåtgärder .................................................................................. 5
2. Försiktighetsåtgärder avseende rekyleffekt ............................................................... 7
3. Övriga försiktighetsåtgärder....................................................................................... 8
Beskrivning ....................................................................................................................... 10
Hopsättning....................................................................................................................... 11
Montera styrskena och kedja....................................................................................... 11
Drift ................................................................................................................................... 12
Bränsle och smörjmedel .............................................................................................. 12
Smörjmedel för kedja................................................................................................... 12
Vinterbruk .................................................................................................................... 12
Starta en kall motor...................................................................................................... 13
Starta en varm motor ................................................................................................... 14
Igång............................................................................................................................ 14
Stoppa motorn ............................................................................................................. 15
Kontrollera kedjespänningen ....................................................................................... 15
Kedjesmörjningstest .................................................................................................... 15
Försågningstest ........................................................................................................... 15
Korrekt användning av kedjebroms .................................................................................. 16
Kedjebroms ................................................................................................................. 16
Kontrollera bromsens bromsfunktion ........................................................................... 17
Lossa kedjebromsen.................................................................................................... 17
Automatisk kedjebroms ............................................................................................... 17
Sågningsinstruktion .......................................................................................................... 18
Allmänt......................................................................................................................... 18
Fälla ett träd................................................................................................................. 19
Kvista ........................................................................................................................... 20
Kapning ....................................................................................................................... 20
Spänning och tryck i timmer ........................................................................................ 21
Handbok för service och underhåll ................................................................................... 22
Felsökning ........................................................................................................................ 23
Underhåll av sågkedja ...................................................................................................... 24
Service.............................................................................................................................. 26
Luftfilter ........................................................................................................................ 26
Kontroll av bränslesystem............................................................................................ 26
Bränslefilter.................................................................................................................. 26
Oljefilter ....................................................................................................................... 26
Tändstift ....................................................................................................................... 26
Cylinderflänsar (Kylsystem) ......................................................................................... 27
Styrskena..................................................................................................................... 27
Kugge / kopplingstrumma ............................................................................................ 27
Förgasare .................................................................................................................... 27
Automatisk smörjenhet ................................................................................................ 27
Utbytesstyrskena och kedja......................................................................................... 28
Förvaring........................................................................................................................... 29
Långtidsförvaring (Över 30 dagar)............................................................................... 29
Avfallsprocedur ................................................................................................................. 30
Specifikationer .................................................................................................................. 31
Deklaration om överensstämmelse .................................................................................. 32
3
Dekaler och symboler
FARA
VARNING
Den här symbolen tillsammans med
ordet "FARA" uppmärksammar en
handling eller ett tillstånd som leder
till att användare eller personer i
närheten skadas allvarligt eller dör.
Genomstruken cirkel
innebär att det som visas är
förbjudet.
Symbolform / utformning
Den här symbolen tillsammans med
ordet "VARNING" uppmärksammar
en handling eller ett tillstånd som
kan leda till att användare eller
personer i närheten skadas allvarligt
eller dör.
SE UPP
"SE UPP" indikerar en tänkbar farlig
situation som kan resultera i smärre
eller måttliga skador om den inte
undviks.
OBS!
Meddelandet ger tips om enhetens
användning, skötsel och underhåll.
Symbolbeskrivning / tillämpning
Symbolform / utformning
Symbolbeskrivning / tillämpning
Läs igenom användarhandboken
noga
Olje- och bensinblandning
Använd ögon-, öron- och
huvudskydd
Fyllning av kedjeolja
Varning!
Rekyleffekt kan uppstå!
Justering av smörjenhet för kedja
Nödstopp
Justering av förgasare
– Tomgångsvarvtal
Användning av kedjebroms
Garanterad ljudeffektsnivå
Leta rätt på denna varningsdekal på apparaten.
Bilden på hela apparaten i kapitlet "Beskrivning" hjälper dig
att hitta dem.
Se till att dekalen är läslig och att du förstår och följer dess
anvisningar.
Om en dekal är oläslig kan du beställa en ny från shindaiwaåterförsäljare.
4
Regler för säker användning
1. Allmänna försiktighetsåtgärder
Användarhandbok
 Läs din motorsågs användarhandbok noggrant.
Bekanta dig med motorsågens styrfunktioner och med hur du användar motorsågen på
rätt sätt.
Om du underlåter att följa dessa anvisningar kan det leda till olyckor med personskador
som följd.
 Var god kontakta din shindaiwa-handlare vid eventuella frågor eller problem.
Fysisk hälsa
 Använd inte motorsågen när du är uttröttad eller har använt alkohol eller droger.
 Du bör befinna dig vid god fysisk och mental hälsa för att använda motorsågen på ett säkert
sätt.
Brister i omdöme eller utförande kan vara allvarliga eller dödliga.
Om du har någon fysisk åkomma som kan bli värre av hårt kroppsarbete, hör först med din
läkare innan du använder en motorsåg.
Använd inte motorsågen när du är sjuk eller utmattad, eller har tagit något
påverkningsämne eller medicin som kan påverka ditt seende, rörlighet eller omdöme.
Personlig utrustning
SE UPP
Det rekommenderas inte att stoppa bomull i öronen.
 Ha alltid på dig godkända glasögon för att skydda dina ögon.
Sågkedjan kan slunga träflisor, damm, knäckta grenar eller annat avfall mot
användarens ansiktsområde.
Glasögon kan också erbjuda begränsat skydd i händelse att sågkedjan träffar
användaren i ögonområdet.
Om tillståndet är sådant att du måste ha på dig ett ventilerat visir måste du ändå ha
glasögon under.
 shindaiwa rekommenderar att du alltid bär hörselskydd.
Om detta inte efterleves kan hörselskada uppstå.
Du bör minska risken för hörselskada genom att ha på dig antingen skydd i form av
"hörlurar" eller öronproppar som godkänts av en auktoriserad organisation.
 Alla personer som tjänar del av sitt uppehälle genom användning av motorsågar bör
genomgå hörseltest med jämna mellanrum.
 Ha alltid på dig en mössa eller hatt när du arbetar med motorsågen.
En hård säkerhetshjälm rekommenderas starkt när du fäller eller arbetar under träd, eller
när föremål kan falla ner på dig.
 Ha på dig tjocka, tåliga och glidsäkra handskar för ett bra grepp och även som skydd som
kyla och skakningar.
 Du bör ha på dig halksäkra skor eller stövlar med säkerhetsspets.
 Ha aldrig på dig lösa kläder, oknäppta jackor, vida ärmar och manschetter, halsdukar,
dragskor, slipsar, snören, smyckeskedjor etc. vilka kan fastna i motorsågen eller i
terrängen.
 Klädesplagg ska vara gjorda av kraftigt och skyddande material.
De ska sitta tätt på kroppen men vara tillräckligt rymliga för att du ska kunna röra dig
obehindrat.
 Byxben bör inte vara utstående eller ha slag och ska antingen stoppas in i stövlarna eller
läggas upp så att de är korta.
 Det finns säkerhetsvästar, benskydd och skogshuggarbyxor i bastant material.
Det är användarens ansvar att ha på sig extra skydd om förhållandena så kräver.
 Använd aldrig en motorsåg när du är ensam.
Se till att någon stannar kvar där han / hon kan höra dig i händelse du behöver hjälp.
5
Bränsle
FARA
 Bensin och bränsle är extremt brandfarliga.
Om bränslet spills eller tänds på av en tändgnista kan det orsaka eldsvåda och
allvarlig person- eller egendomsskada.
Du måste vara extremt försiktigt när du handhar bensin eller bränsle.
 Dra åt bränslelocket ordentligt och kontrollera avseende läckage när du har fyllt
på bränsle.
I händelse av bränsleläckage måste du utföra reparationer innan du använder
sågen p.g.a. brandrisk.
1. Oljetanklock
2. Bränsletanklock
A: Åtdragningsriktning
 Använd en lämplig slags bränslebehållare.
 Ta med en släckare eller spade i händelse av brand.
Oavsett de försiktighetsåtgärder som kan vidtas finns det faror med att använda en
motorsåg eller att arbeta i skolgen.
 Varken rök eller låt eldflammor eller gnistor komma i närheten av bränsleutrustning.
 Bränsletanken kan stå under tryck.
Lossa alltid bränslelocket och vänta på att trycket utjämnas innan du tar bort locket.
 Fyll på tanken utomhus över öppen mark och dra åt bränslelocket ordentligt.
Tanka aldrig inomhus.
 Torka av eventuellt bränsle från enheten.
 Fyll aldrig på enheten när motorn är varm eller igång.
 Förvara inte enheten med bränsle i tanken eftersom ett ev. bränsleläckage kan starta en
brand.
Starta motorn
 Flytta motorsågen minst 3 m från den plats där du tankat innan du startar motorn.
 Tillåt inte andra personer att vara nära motorsågen när du startar den eller sågar med den.
Håll åskådare och djur borta från arbetsområdet.
Låt inte någon hålla i virket som du ska såga.
 Börja inte såga förrän du har en fritt arbetsområde, säkert underlag och en planerad väg
bort från det fallande trädet.
 Se till att motorsågen inte vidrör någonting innan du startar den.
 Håll handtagen torra, rena och fria från olja eller bränsleblandning.
 Använd endast motorsågen inom välventilerade områden.
Avgas, oljestänk (från motorsågens smörjning) eller damm från sågningen är skadligt för
hälsan.
Transport
1. Styrskenans skydd
 Använd lämpligt skydd för styrskenan när du transporterar din motorsåg.
 Bär motorsågen när motorn är avstängd, med styrskenan och sågkedjan bakåt samt
ljuddämparen bort från din kropp.
6
2. Försiktighetsåtgärder avseende rekyleffekt
FARA
Försiktighetsåtgärder avseende rekyleffekt för användare av motorsåg: rekyleffekt
kan uppstå när styrskenans framdel eller spets vidrör ett föremål eller när virket
trängs ned och klämmer sågkedjan under skärningen.
 I vissa fall kan kontakt med spetsen orsaka en blixtsnabb omvänd reaktion som gör att
styrskenan kastas uppåt och bakåt mot användaren (detta kallas roterande rekyleffekt).
Om sågkedjan kläms längs styrskenans översida kan styrskenan snabbt kastas tillbaks mot
användaren (detta kallas linjär rekyleffekt).
 Vilken som helst av dessa reaktioner kan leda till att du tappar kontrollen över sågen och
kommer i kontakt med den roterande kedjan, vilket kan leda till allvarlig personskada.
Som motorsågsanvändare bör du vidta flera åtgärder för att undvika olyckor eller skador
under sågarbete.
 Genom att generellt förstå konceptet rekyleffekt kan du minska eller eliminera
överraskningstillfällen.
Plötslig överraskning bidrar till olyckor.
Inse att roterande rekyleffekt går att förebygga genom att inte låta en oskyddad skenspets
röra vid något föremål eller marken.
 Använd inte en motorsåg med en hand!
Om du använder motorsågen med en hand kan allvarlig skada uppstå hos användare,
medhjälpare eller åskådare.
Använd alltid två händer när du använder motorsågen, en till att styra gasknappen, för att
kunna styra den ordentligt.
Annars kan det leda till att motorsågen "glider" eller halkar, vilket kan resultera i
personskada för att man tappar kontrollen.
 Håll sågen i ett bra stadigt grepp med båda händerna, med höger hand på bakre
handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget, när motorn är igång.
Använd ett fast grepp och använd tummarna och fingrarna till att greppa runt om
motorsågens handtag.
Ett fast grepp hjälper dig att minska rekyleffekten samt bibehålla kontroll över sågen.
Du måste alltid använda två händer för att styra sågen.
 Sträck dig inte utöver din förmåga eller såga över brösthöjd.
 Se till att området där du sågar är fritt från hindrande föremål.
Låt inte skenspetsen röra vid någon stock, gren eller annat hindrande föremål som kan
vidröras när du använder sågen.
 Om du sågar på högt motorvarvtal kan riskerna för rekyleffekt minskas.
Däremot kan det vara bättre att såga på halvfart eller lågt varvtal för att kunna styra
motorsågen i trängda situationer och kan också minska risken för rekyleffekt.
 Följ tillverkarens instruktioner för slipning och underhåll av motorsågen.
 Använd endast utbytesstyrskenor och kedjor som anges av tillverkaren, eller godtagbara
motsvarigheter till dessa styrskenor och kedjor.
7
3. Övriga försiktighetsåtgärder
Vibration och kyla
Det sägs att Raynauds fenomen, vilket påverkar vissa personers fingrar, kan vara följden av
att man utsätts för kyla och vibration.
Följaktligen är din shindaiwa-motorsåg utrustad med stötdämpare som är konstruerade för att
minska skakningarnas intensitet genom handtagen.
Kyl och vibration kan orsaka sveda och stickningar som sedan följs av att fingrarna tappar färg
och domnar.
Vi rekommenderar starkt följande försiktighetsåtgärder eftersom det är okänt hur mycket som
krävs för att krämporna ska utlösas.
 Håll kroppen varm, i synnerhet huvud och nacke, fötter och fotleder samt händer och
handleder.
 Se till att blodcirkulationen är god genom att göra kraftfulla armövningar under många
pauser samt genom att inte röka.
 Begränsa antalet arbetstimmar med motorsågen.
Försök att använda en del av arbetsdagen till andra arbetsuppgifter än sågning med
motorsågen.
 Om fingrarna blir röda eller svullnar och sedan tappar färg och domnar, måste du kontakta
läkare innan du utsätter dig själv för fortsatt kyla eller vibration.
Upprepad stress
Det sägs att om musklerna överansträngs, eller senorna i fingrar, händer, armar och axlar, kan
det leda till känslighet, svullnad, stelhet, svaghet och extrem smärta på nyss nämnda ställen.
Gör följande för att minska risken för repetitiv belastningsskada:
 Undvik att arbeta med böjd, sträckt eller vriden handled.
Försök istället att hela tiden hålla handleden rak.
Använd dessutom hela handen när du greppar handtaget och inte bara tumme och
pekfinger.
 Ta många pauser för att minimera enformiga rörelser och för att vila händerna.
 Minska hastigheten och styrkan för den upprepande rörelsen.
 Gör övningar för att stärka hand- och armmuskler.
 Kontakta läkare om du känner stickningar, domning eller smärta i fingrar, händer, handleder
eller armar.
Angående till EU-direktivet "Vibration"
EU-direktivet "Vibration" (2002/44/EC) konstruerades för att skydda människor från
säkerhets- och hälsorisker som uppstår från mekanisk vibration från en maskin genom att
kräva att arbetsgivare begränsar att man utsätts för vibration till en standardiserad 8-timmars
dag, A(8).
Varje person eller organisation som anställer en person för att använda en maskin måste
beakta A(8) när de låter personen använda maskinen.
De mekaniska vibrationsvärdena (motsvarande vibrationsvärde) för denna maskin, vilka ska
användas som en riktlinje för att förenkla beräkningen av A(8)-värdet, lyder som följer:
MODELLtyp
Fram / vänster handtag (m/s2)
Bak / höger handtag
(m/s2)
8
3,7
3,7
3,7
3,7
Maskintillstånd
VARNING
Förändra inte motorsåg på något sätt.
Det är endast tillåtet att använda tillbehör eller delar som tillhandahålls av shindaiwa
eller är uttryckligen godkända av shindaiwa för specifika motorsågsmodeller från
shindaiwa.
Trots att vissa icke-godkända tillbehör går att använda med shindaiwa:s
manöverhuvud är det ett faktum att det kan vara extremt farligt att använda sådana.
 Använd inte en motorsåg som är skadad, inkorrekt justerad eller inte är sammansatt på
ett komplett och säkert sätt.
Använd inte motorsågen om ljuddämparen sitter löst eller är defekt.
Se till att motorsågen slutar att rotera när du släpper gasknappen.
Såga
SE UPP
Vidrör inte de heta ytorna på cylinderskyddet och ljuddämparen efter att du använt
motorsågen.
 Använd inte motorsågen på ett träd om du inte har utbildats specifikt för detta.
 Håll alla kroppsdelar bort från motorsågen när motorn är på.
 Var mycket försiktig när du kapar små buskar och träd eftersom sådant material kan
fastna i sågkedjan och slå till dig eller få dig ur balans.
 Stanna kvar i ett högre läge när du kapar eller kvistar stockar som kan rulla iväg när de
har sågats.
 När du sågar en gren som är spänd, akta dig för att den kan dras tillbaks så att du inte
träffas av grenen eller motorsågen när de spända träfibrerna ger efter.
 Det är extremt farligt att såga när du står på en stege eftersom stegen kan slinta och din
kontroll över motorsågen är begränsad.
Låt endast professionella yrkesmän arbeta högt uppe.
 Håll båda fötterna på marken.
Arbeta inte i lägen där du inte står på marken.
 Stäng av motorn innan du lägger ned motorsågen.
Träprocedurer
 För att kunna använda en motorsåg på ett säkert sätt krävs att motorsågen är i gott
användningsskick, bra omdöme och kunskap om de metoder som bör användas vid
olika sågningstillfällen.
 Låt inte någon person använda sågen om denna person inte har läst den här
användarhandboken och helt förstått instruktionerna.
 Använd endast sågen till att såga trä eller träprodukter.
Såga inte kompakt metall, plåt, plast eller något annat material annat än trä.
Underhåll
 Alla underhållsåtgärder för motorsågen, annat än de som finns i listan i
användarhandbokens underhållsinstruktioner, ska utföras av kompetent
servicepersonal.
(Till exempel, om ett olämpligt verktyg används för att hålla svänghjulet när kopplingen
tas bort kan strukturella skador uppstå på svänghjulet vilket kan leda till att svänghjulet
spricker.)
9
Beskrivning
1. Dämpare – Enhet som sitter framför styrskenans
monteringspunkt och fungerar som en svängaxel när den
kommer i kontakt med ett träd eller en stock.
2. Ljuddämpare – Ljuddämparen reglerar avgasljudet och
förhindrar att heta, glödande kolpartiklar lämnar
ljuddämparen.
3. Handskydd fram – Skydd mellan det främre handtaget
och motorsågen för att skydda handen från skador samt
hjälpa till att styra motorsågen om handen skulle glida av
handtaget.
Detta skydd används till att aktivera kedjebromsen vilken
stoppar sågkedjans rotation.
4. Styrknapp för choke – Enhet för att förbättra bränsle-/
luftblandningen i förgasaren för att underlätta kallstart.
5. Handskydd bak (för höger hand) – Stödhandtag sitter
bakom motorkåpan.
6. Handskydd bak – Förlängning på den nedre delen av
det bakre handtaget för att skydda handen från kedjan
om denna skulle gå sönder eller spåra ur.
7. Kopplingsskydd – Skyddande hölje för styrskenan,
sågkedjan, kopplingen och kugghjulet när motorsågen är
i drift.
8. Kedjefångare – En utstående del som är designad för
att minska risken för att användarens högra hand träffas
av kedjan om denna skulle gå sönder eller spåra ur från
styrskenan under sågning.
9. Reglage för kedjespänning – Enhet för att justera
kedjespänningen.
10. Styrskena – Den del som stöder och styr sågkedjan.
11. Kedja – Kedjan är själva sågningsredskapet.
12. Oljetanklock – För att stänga oljetanken.
13. Starthandtag – Startmotorns handtag för att starta
motorn.
14. Bränsletanklock – För att stänga bränsletanken.
15. Gasreglage – Manövreras av operatören med ett finger
för att kontrollera motorns varvtal.
16. Låsknapp för gasreglage – En säkerhetsbrytare som
måste släppas upp innan gasreglaget kan aktiveras för
att förebygga oavsiktlig användning av gasreglaget.
17. Tändningskontakt – Reglage för att slå av och på
tändsystemet och därigenom kunna stoppa och starta
motorn.
18. Knapp för luftrenarkåpa – Enhet för att installera luftrenarkåpan.
19. Luftrenarkåpa – Skyddar luftfiltret.
20. Varningsdekal – Artikelnummer 890345-39231
21. Handskydd fram (för vänster hand) – Stödhandtag
sitter framför motorkåpan.
22. Cylinderskydd – Kylluftsgaller.
Det skyddar cylindern, tändstiftet och ljuddämparen.
23. Användarhandbok – Inkluderas med enheten.
Läs den innan användning och behåll den för framtida
bruk för att lära dig ordentliga och säkra
användningsmetoder.
24. Verktyg – 13 x 19 mm T-nyckel (kombination av
skruvmejsel / tändstiftshylsa), 3 mm och 4 mm
sexkantsnyckel.
25. Styrskenans skydd – Anordning som skyddar
styrskenan och sågkedjan under transport och vid andra
tillfällen när motorsågen inte används.
10
Hopsättning
Montera styrskena och kedja
VARNING
För din egen säkerhet, stäng alltid av motorn innan du utför någon av följande
åtgärder.
SE UPP
1. Alla justeringar ska göras på kall maskin.
2. Använd alltid handskar när du arbetar med kedjan.
3. Använd inte med en lös kedja.
OBS!
Flytta kedjebromsreglaget (främre handskyddet) helt bakåt för att ta bort eller montera
kopplingsskyddet på motorsågen.
1. Lossa kedjebromsen
2. Två muttrar
3. Kopplingsskydd
Montera styrskenan och kedjan som följer.
 Skruva bort de två muttrarna och ta bort kopplingsskyddet.
4. Styrskena
5. Koppling
 Montera skenan och dra den mot kopplingen för att göra montering av sågkedjan
enklare.
6. Hål i skenan
 Montera sågkedjan som det beskrivs här.
(Se till att sågarna pekar åt rätt håll)
 Lossa kedjebromsen och montera kopplingsskyddet över styrskenans bultar.
Dra åt de två muttrarna med fingrarna.
Se till att reglaget för kedjespänning passar in i skenans hål.
7. Spänningsreglage
8. Riktning för att spänna kedjan
 Håll skenspetsen uppåt och vrid reglaget medurs tills kedjan ligger tätt mot skenans
undersida.
A: Korrekt spänning
B: Okorrekt spänning
 Dra åt båda muttrarna medan skenspetsen pekar uppåt.
 Dra för hand kedjan runt skenan.
Lossa på reglaget om du märker att det finns för spända ställen.
11
Drift
Bränsle och smörjmedel
SE UPP
När du öppnar bränsletanken, lossa alltid locket mycket långsamt och vänta på att
trycket i tanken utjämnas innan du tar bort locket.
 Bränsle är en blandning av vanlig bensin och en luftkyld tvåtaktsmotorolja av ansett
märke.
Minst 89 oktan blyfri bensin rekommenderas.
Använd inte bränsle innehållande metylalkohol eller mer än 10 % etanol.
 Rekommenderat blandningsförhållande; 50 : 1 (2 %) för ISO-L-EGD Standard (ISO/
CD13738), JASO FC, FD och shindaiwa 50 : 1 olja.
- Blanda inte direkt i bränsletanken.
- Var försiktig så att du inte spiller ut bensin eller olja.
Utspillt bränsle ska alltid torkas upp.
- Hantera bränsle försiktigt, eftersom det är synnerligen lättantändligt.
- Förvara alltid bränsle i godkänd behållare.
Smörjmedel för kedja
 Korrekt smörjning av kedjan under drift minimerar friktionen mellan kedjan, styrskenan
och kuggen och även kopplingskomponenter såsom nållagret och
kopplingsanordningen.
Använd shindaiwa äkta kedjeolja eller shindaiwa rekommenderad kedjeolja, speciellt
framtagen för skenor och kedjor för korrekt smörjning.
Dessa oljor innehåller klibbmedel, anti-åldrande och anti-oxidationsmedel.
Kontakta din shindaiwa återförsäljare för korrekt kedjeolja.
 Använd aldrig spill- eller återvunnen olja för att undvika att olika störningar på
oljesystem, kopplingssystem, kedja och styrskena uppstår.
Smörjproblem som orsakas av användning av felaktig olja upphäver garantin.
 Vegetabilisk kedjeolja förvandlas snabbt till harts och fastnar på oljepump, kedja,
styrskena, nållager i koppling och kopplingsanordning.
Det orsakar störningar och ger en kort livslängd.
Spola kedjeoljesystemet med mineralisk eller kemisk kedjeolja efter användning, om det
krävs att vegetabilisk olja används enligt lokala / kommunala regler eller någon annan
anledning.
 För en kort tid vid nöddrift, kan färsk SAE 10W-30 motorolja användas.
Vinterbruk
OBS
 Ändra luftspjället till det kalla läget (med snögubbemärket vänt uppåt) när
utomhustemperaturen är 5 ºC eller lägre.
 För användning över 5 ºC, ska luftspjället ställas tillbaka i det ursprungliga läget.
 Om det inte görs kommer motorn att överhettas.
1. Luftspjäll
2. Läge för kallt väder (snögubbemärke)
3. Läge för varmt väder (solmärke)
Använd luftspjället för att förhindra förgasarproblem på vintern.
 Dra i choken och ta bort luftrenarkåpan och luftrenaren.
 Dra ut luftspjället och sätt i det med snögubben vänd uppåt.
 För användning över 5 ºC, ska luftspjället ställas tillbaka i det ursprungliga läget (med
solmärket vänt uppåt).
12
∗ Brytare för handtagsvärme (
)
SE UPP
Kom ihåg att använda handskar när handtagen värms upp.
 Både det främre och det bakre handtaget är utrustat med elektrisk värmeslinga.
Dessa matas med elektricitet från en generator som är inbyggd i motorsågen.
När brytaren lyfts upp slås värmen på.
 Slå ifrån brytaren när dina händer är tillräckligt uppvärmda, utomhustemperaturen är hög
nog eller motorn justeras.
Starta en kall motor
VARNING
 När choken har dragits ut och sedan återgår till sitt ursprungsläge förblir
gasspjället lite öppet (spärrtillstånd).
 Om motorn startas i detta spärrtillstånd börjar kedjan gå runt.
Starta inte motorn om inte kedjebromsen har aktiverats.
SE UPP
1. När motorn startat ska gasspjällspärren omedelbart tryckas ner och gasreglaget
släppas upp så att gasspjällsspärren frigörs och motorn går tillbaka till tomgång
varefter det främre handskyddet omedelbart ska dras mot operatören.
(Kedjebroms LOSSAT läge)
2. Öka inte motorvarvtalet när kedjebromsen är aktiverad.
3. Använd kedjebromsen endast när motorn startas eller i nödlägen.
4. Använd aldrig gasspjällsspärren vid sågning.
Använd den bara när du startar motorn.
OBS
Dra inte ut startsnöret till maxläget.
Låt inte starthandtaget klicka tillbaks in i höljet.
A:
1.
2.
3.
4.
Starthandtag
Kedjebroms AKTIVERAT läge
Tändningslås (Kör)
Choke (Stäng)
Choke (Öppen)
 Fyll bränsletanken med bränsleblandningen.
Bränslenivån får inte överskrida axelnivån i bränsletanken.
 Fyll tanken för kedjeolja med smörjmedel.
 Pressa handskyddet framåt.
(Kedjebroms AKTIVERAT läge)
 Lyft upp tändningslåset.
 Dra ut choken helt.
13
 Håll motorsågen på ett säkert sätt.
 Se till att styrskenan och sågkedjan inte rör vid någonting när du startar sågen.
 Dra i starthandtaget flera gånger tills det första startljudet hörs.
 Tryck in choken helt.
 Dra i starthandtaget igen.
Starta en varm motor
1. Kedjebroms AKTIVERAT läge
 Bekräfta att det finns bränsle och kedjeolja i tankarna.
 Pressa handskyddet framåt.
(Kedjebroms AKTIVERAT läge)
 Lyft upp tändningslåset.
 Håll motorsågen på ett säkert sätt.
 Dra i starthandtaget.
 Choken kan användas om det behövs, men dra något i gassjällstriggern efter det första
startljudet för att lossa gasspjällsspärren och choken.
När choken har dragits ut och sedan återgår till sitt ursprungsläge förblir gasspjället lite
öppet (spärrtillstånd).
Igång
1. Kedjebroms LOSSAT läge
2. Spärr för gasspjällstrigger
3. Gasspjällstrigger
 Låt motorn gå på tomgång i några minuter efter att den startat.
 Dra det främre handskyddet genast mot användaren.
(Kedjebroms LOSSAT läge)





Kläm gradvis på gasspjällstriggern för att öka motorvarvningen.
Kedjan börjar röra på sig när motorn uppnår cirka 3800 r/min.
Se till att sågkedjan och styrskenan accelereras och smörjs ordentligt.
Kör inte motorn på högt varvtal om det inte behövs.
Se till att sågkedjan slutar att rotera när du släpper gasknappen.
14
Stoppa motorn
OBS!
Dra ut choken helt för att stänga av motorn om motorn inte stannar.
Läma enheten till en godkänd shindaiwa-handlare för att kontrollera och reparera
tändningslåset innan du startar motorn igen.
1. Gasspjällstrigger
2. Tändningslås
 Släpp gasspjällstriggern och låt motorn gå på tomgång.
 Tryck ned tändningslåset.
Kontrollera kedjespänningen
VARNING
Se till att motorn är avstängd när du kontrollerar kedjespänningen.
OBS
Lossa alltid muttrarna på kopplingsskyddet innan du vrider på reglaget för kedjespänning.
Annars kommer kopplingsskyddet och spännrullen att skadas.
 Kedjespänningen bör kontrolleras ofta under arbetet och rättas till vid behov.
 Spänn kedjan så stramt som möjligt men så att den fortfarande går lätt att dra längs skenan
för hand.
Kedjesmörjningstest
 Håll kedjan precis ovanför en torr yta och öppna gasspjället till halvt varvtal i 30
sekunder.
Det bör gå att se en tunn linje av "kastad" olja på den torra ytan.
Försågningstest
 Gör dig bekant med din motorsåg innan du börjar med den riktiga sågningen.
 För detta ändamål kan det vara klokt att öva genom att såga några små stockar eller kvistar
flera gånger.
 Tillåt varken människor eller djur att tillträda arbetsområdet.
Flera användare - håll ett säkert avstånd mellan två eller flera användare när de jobbar
tillsammans samtidigt.
15
Korrekt användning av kedjebroms
FARA
Rekyleffekten är mycket farlig.
Om skenspetsen rör vid trä eller liknande slås styrskenan omedelbart bakåt.
Kedjebromsen minskar risken för skada på grund av rekyleffekt.
Kontrollera alltid att kedjebromsen fungerar ordentligt före användning.
OBS!
 För övnings skull, tryck det främre skyddet framåt för att aktivera bromsen när du sågar
ett litet träd.
 Kontrollera alltid att bromsen fungerar ordentligt innan du utför en uppgift.
 Om kedjebromsen är blockerad med träflis fungerar bromsen något sämre.
Håll alltid enheten ren.
 Öka inte motorvarvningen medan kedjebromsen är aktiverad.
 Kedjebromsen används i nödfall.
Använd den inte om det inte är absolut nödvändigt.
 När du använder gasspjällsspärren vid start se till att hålla kedjebromsen i dess läge.
Och släpp loss bromsen omedelbart efter att du har startat motorn.
 Testa aldrig bromsen i ett område där det finns bensinångor.
Kedjebroms
Kedjebromsens funktion är att stoppa kedjans rotation efter rekyleffekt.
Den varken förebygger eller minskar rekyleffekt.
Förlita dig inte på kedjebromsen som skydd mot rekyleffekt.
Fastän du har en kedjebroms, förlita dig på ditt eget goda omdöme och ordentliga
sågningsmetoder precis som om det inte fanns någon kedjebroms.
Bromsens reaktionstid kan förlängas även om du använder sågen normalt och underhåller
den ordentligt.
Följande kan påverka bromsens förmåga att skydda användaren:
 Sågen hålls felaktigt för nära användarens kropp.
Rekyleffekten kan vara för snabb för att till och med en perfekt underhållen broms ska
hinna reagera i tid.
 Användarens hand kan befinna sig i fel läge för att vidröra handskyddet.
Bromsen kommer inte att utlösas.
 Brist på ordentligt underhåll förlänger bromsens stopptid och gör den mindre effektiv.
 Smuts, fett, olja, kåda, etc. som når in till de mekaniska delarna kan förlänga stopptiden.
 Slitage och nötthet hos den aktiverande bromsfjädern liksom slitage på bromsen /
kopplingstrumman och vridpunkterna kan förlänga bromsens stopptid.
 Ett skadat handskydd och reglage kan göra att bromsen inte går att använda.
16
Kontrollera bromsens bromsfunktion
1. Placera motorsågen på marken.
2. Håll handtaget med båda händerna och accelerera motorn til högt varvtal genom att
använda gasspjällstriggern.
3. Använd kedjebromsen genom att vrida vänster handled mot det främre handskyddet
medan du greppar framhandtaget.
4. Kedjan stannar omedelbart.
5. Släpp gasspjällstriggern.
Om kedjan inte stannar omedelbart måste du ta sågen till din shindaiwa-handlare för
reparation.
Lossa kedjebromsen
 När det främre handskyddet är helt utdraget mot användaren är kedjebromsen lossad.
Automatisk kedjebroms
VIKTIGT
Använd en mjuk yta som t.ex. trä som motstånd när du kontrollerar användningen av den
automatiska kedjebromsen så att sågkedjan inte skadas.
1). Styrskenans ände kan placeras på en höjd på 35 cm.
2). Handtag bak bör hållas lätt med höger handtag.
Den automatiska kedjebromsen stoppar användningen av sågkedjan på ett sådant sätt att
rekyleffekten som producerades vid styrskenans ände utlöser kedjebromsen automatiskt.
Utför följande steg för att säkerställa att den automatiska kedjebromsen fungerar normalt:
1. Stäng av motorsågens motor.
2. Använd de främre och bakre handtaget med händerna (greppa dem lätt) så att styrskena
kan placeras på 35 centimeters höjd som visas på bilden.
3. Lyft försiktigt bort vänster hand från det främre handtaget och låt styrskenans ände röra
vid trät eller liknande som placerats nedanför så att maskinen möter ett motstånd.
(* nu är det dags att greppa det bakre handtaget lätt med höger hand)
4. Motståndet överförs till bromsreglaget vilket utlöser kedjebromsen.
17
Sågningsinstruktion
FARA
Låt inte styrskenans spets röra vid någonting medan motorn är igång för att undvika
rekyleffekt.
VIKTIGT
Syror från ruttnande palmsav kan korrodera vevhus och oljetankar av aluminium- och
magnesiumlegeringar.
Se till att följa rengöringsproceduren nedan, för att minimera risken för att detta inträffar.
Se till att rengöra metalldelar från palmsav genast efter användning.
 Ta bort kuggkåpan.
Rengör flis och sågspån från kåpa och motorns vevhus.
 Använd aldrig metallverktyg för rengöring som kan repa metallfärg och göra att
korrosion uppstår.
 Rengör sav som ackumulerats på metalldelar med trasa och varmt tvålvatten.
 Skölj med rent vatten och torka metallytor.
 Applicera ett tunt lager av motor- eller styrskens- och kedjeolja på metalldelar efter att de
rengörs.
Allmänt
Användning av motorsågen är under alla omständigheter ett enmansjobb.
Ibland är det svårt att värna om din egen säkerhet så ta inte på dig ansvaret för en medhjälpare
också.
När du väl har lärt dig de grundläggande metoderna för användning av sågen är din bästa
medhjälpare ditt egna goda omdöme.
Det godkända sättet att hålla sågen på är att stå till vänster om sågen med vänster hand på
det främre handtaget så att du kan använda gasspjällstriggern med ditt högra pekfinger.
Såga några små stockar eller kvistar innan du försöker fälla ett träd.
Se till att du känner till maskinens alla mekanismer och hur sågen reagerar på dessa.
Starta motorn och kontrollera att den fungerar korrekt.
Kläm triggern för att öppna gasspjället helt och börja sedan sågningen.
Det är inte nödvändigt att trycka hårt nedåt för att sågen ska såga.
Om sågen slipas ordentligt bör det gå nästan utan ansträngning att såga.
Om du pressar för hårt med sågen går motorn långsammare och det blir faktiskt svårare att
såga.
Vissa material kan påverka motorsågskåpan på oönskat sätt.
(Exempel: palmträdssyra, gödsel etc.)
Ta bort allt packat sågdamm från kopplingen och området kring styrskenan och tvätta med
vatten för att undvika att kåpan slits ut.
18
Fälla ett träd
Ett fallande träd kan allvarligt skada vad det än träffar – en bil, ett hus, ett staket, en elledning
eller ett annat träd.
Det finns sätt att låta ett träd falla där du vill att det ska falla, så bestäm först var det är!
Rensa området runt trädet innan du sågar.
Du kommer att behöva ett stabilt fotfäste när du arbetar och du bör kunna arbeta med sågen
utan att träffa några hindrande föremål.
Välj härnäst en väg bort.
När trädet börjar falla måste du kunna komma bort från det håll dit trädet faller med en
45-graders vinkel och minst 3 m från stammen för att undvika stammen när den studsar över
stubben.
Börja såga på den sida åt vilket håll trädet ska falla.
 Riktskär: 1/3 av diametern och 30o till 45o vinkel
 Bakåtskär: 2,5 till 5 cm högre upp
 Osågat trä som gångjärn: 1/10 av diametern
Såga ett riktskär cirka 1/3 in i trädet.
Riktskärets läge är viktigt eftersom trädet kommer att försöka falla "in i" riktskäret.
Fällskäret görs på motsatt sida av riktskäret.
Gör fällskäret genom att placera en vibrationsdämpare 2,5 cm till 5 cm över det undre
riktskäret och sluta såga cirka 1/10 av diametern till riktskärets inre kant så att en osågad del
av trädet lämnas kvar som ett gångjärn.
1.
2.
3.
4.
A:
Riktskär
Bakåtskär
Kilar (när det finns plats)
Fall
Lämna 1/10 av diametern som gångjärn
Såga inte igenom till riktskäret med fällskäret.
Det kvarvarande trät mellan riktskäret och fällskäret fungerar som ett gångjärn när trädet faller
och leder det i önskad riktning.
Stäng av motorn när trädet börjar falla. Placera sågen på marken och ta snabbt till reträtt.
Fälla ett stort träd.
1.
2.
3.
4.
5.
A:
Riktskär
Dra igenom-metod
Bakåtskär
Dra igenom-metod
Fällskär
Kilar
För att fälla stora träd med en diameter som är längre en två gånger skenans längd startar du
riktskären från ena sidan och drar sågen genom till andra sidan av riktskären.
Starta bakåtskäret på ena sidan av trädet med vibrationsdämparen aktiverad och vrid sågen
igenom så att önskat gångjärn formas på den sidan.
Ta sedan bort sågen för det andra skäret.
Stick mycket försiktigt in sågen i det första skäret så att rekyleffekt inte uppstår.
Det avslutande skäret görs genom att dra sågen framåt in i skäret tills det når gångjärnet.
19
Kvista
SE UPP
Såga inte över brösthöjd.
Att kvista ett fällt träd liknar att kapa.
Ta aldrig bort en gren från ett träd när den bär upp din kroppsvikt.
Var försiktig så att spetsen inte vidrör andra kvistar.
Använd alltid båda händerna.
Såga inte med sågen över ditt huvud eller med skenan i vertikalt läge.
Om sågen får rekyleffekt är det möjligt att du inte har kontroll god nog att förebygga potentiell
skada.
Se till att du vet hur grenen belastas
1. Ta stödjande grenar sist.
2. Lägg stödstockar under stammen.
Kapning
SE UPP
Stanna kvar i ett högre läge än stockarna.
Kapning innebär att såga en stock eller ett fällt träd till mindre bitar.
Det finns några grundläggande regler som gäller för alla kapningsåtgärder.
Håll alltid båda händerna på handtagen.
Stötta stockarna om det behövs.
När du sågar stående på en sluttning eller bergssida, stå alltid i ett högre läge än stockarna.
Stå inte på stocken.
20
Spänning och tryck i timmer
VARNING
Använd aldrig gasspjällsspärren för sågning.
SE UPP
Om du har missbedömt effekterna av spänning och tryck och sågar från fel sida
kommer timret att klämma styrskenan och kedjan och hålla fast den.
Om du rusar motorn när kedjan sitter fast kommer kopplingen att gå sönder.
Tvinga inte ut sågen om kedjan sitter fast och det inte går att ta bort sågen från skäret.
Stäng av sågen, tryck in en kil i skäret så att det öppnas.
Tvinga aldrig ut sågen när den sitter fast.
Tvinga inte sågen in i skäret.
Det är osäkert att ha en slö kedja och leder till extremt slitage på skärinsatsen.
Ett bra sätt att avgöra om kedjan är slö är när fint sågdamm kommer ut istället för flis.
1. Gångjärn
2. Öppen
3. Stängd
En timmerstock som ligger på marken innehar spänning och tryck beroende på var de
huvudsakliga stödpunkterna finns.
När timret stöds vid ändarna är trycksidan på ovansidan och spänningssidan på undersidan.
För att såga mellan dessa stödpunkter gör det första skäret cirka 1/3 av diametern ner i timret.
Det andra skäret görs uppåt och ska möta det första skäret.
Tung belastning
4. 1/3 diameter. Undvika klyvning.
5. Försvagande skär för att avsluta.
När timret endast stöds på ena änden gör du det första skäret cirka 1/3 av timrets diameter
uppåt.
Det andra skäret görs nedåt och ska möta det första skäret.
Överkapning
6. Ner
7. Ostöttad ände
Underkapning
8. Upp
9. Kil
Gör ett vinklat skär när den ena delen kan komma att luta sig mot den andra.
21
Handbok för service och underhåll
Område
Underhåll
Sida
Före användning
Luftfilter
Rengör / byt ut
26
•
Bränslesystem
Undersök
26
•
Bränslefilter
Undersök / rengör / byt ut
26
•
Oljefilter
Undersök / rengör / byt ut
26
•
Tändstift
Undersök / rengör / justera / byt ut
26
Kylsystem
Undersök / rengör
27
•
Styrskena
Undersök / rengör
27
•
Kugge / Kopplingstrumma
Undersök / byt ut
27
•
Förgasare
Justera / byt ut och justera
27
Ljuddämpare
Undersök / dra åt / rengör
-
•O
Kedjebroms
Undersök / byt ut
16
•O
Startmotor
Undersök
23
•
-
•O
Skruvar, bultar och muttrar Undersök, dra åt / byt ut
Varje månad
•
•
•
VARNING
 Om inte underhållet görs på rätt sätt, kan produkten utgöra en allvarlig risk för den fysiska hälsan.
SE UPP
Kontrollera det vibrationsdämpande gummit eller fjädern, före och efter användning av produkten, för att se till att det
inte är slitet, sprucket eller deformerat.
OBS!
Om det inte underhålls på rätt sätt, kan produktens prestanda försämras.
VIKTIGT
Visade tidsintervall är maximum.
Faktisk användning och din egen erfarenhet bestämmer hur ofta underhåll är nödvändigt.
Om du hela tiden använder vegetabilisk kedjeolja,undersök och gör underhåll ofta.
Om du hittar något fel, kontakta din shindaiwa-återförsäljare för reparation.
22
Felsökning
Problem
Orsak
Motor
- svår att starta
- startar inte
Motorn
startar
Bränsle i förgasaren Inget bränsle i förgasaren  Bränslefiltret blockerat
 Bränsleledning blockerad
 Förgasare
 Rengör eller byt ut
 Rengör
 Kontakta din shindaiwaåterförsäljare
Inget bränsle i cylindern
 Förgasare
 Kontakta din shindaiwaåterförsäljare
Ljuddämparen blöt av
bränsle
 Bränsleblandning är för fet




Gnista i tändkabelns
ände
Ingen gnista i
tändkabelns ände
 Tändningslåset av
 Elproblem
 Vrid om kontakten
 Kontakta din shindaiwaåterförsäljare
Gnista vid tändstift
Ingen gnista vid tändstift








Bränsle i cylindern
Motorn
startar inte
Motorn
kör
Åtgärd
Dör eller accelererar dåligt
Sågkedjan roterar vid tomgång
Felaktigt elektrodavstånd
Täckt av kol
Nedsmutsat av bränsle
Tändkabeln är defekt
Öppna choken
Rengör / byt ut luftfiltret
Justera förgasaren
Kontakta din shindaiwaåterförsäljare
Justera 0,6 till 0,7 mm
Rengör eller byt ut
Rengör eller byt ut
Byt ut kontakten
 Internt motorproblem
 Kontakta din shindaiwaåterförsäljare














Smutsigt luftfilter
Bränslefiltret är smutsigt
Bränsleventilen är smutsig
Tändstift
Förgasare
Kylsystemet är blockerat
Avgasport / ljuddämparen
blockerad
 Förgasare
 Koppling skadad eller
sitter fast
Rengör eller byt ut
Rengör eller byt ut
Rengör
Rengör och justera / byt ut
Justera
Rengör
Rengör
 Kontakta din shindaiwaåterförsäljare
 Kontakta din shindaiwaåterförsäljare
VARNING
 Alla underhållsåtgärder för motorsågen, annat än de som finns i listan i användarhandboken, ska utföras av
kompetent servicepersonal.
 Bränsleångor är extremt lättantändliga och kan orsaka brand och / eller explosion.
Testa aldrig tändningsgnistan med jordat tändstift i närheten av cylinderns stifthål eftersom det kan leda till
allvarliga skador.
OBS!
Om det inte enkelt går att dra i startgreppet ligger problemet inuti motorn.
Kontakta din handlare.
Om isärtagningen sker ovarsamt kan det leda till skador.
23
Underhåll av sågkedja
VARNING
Stäng av motorn innan du slipar kedjan.
Använd alltid handskar när du arbetar med kedjan.
SE UPP
Följande fel ökar väsentligt risken för rekyleffekt.
1) Den övre plattans vinkel är för stor
2) Filens diameter är för liten
3) Djupmätaren är för stor
OBS
Dessa vinklar kallas Oregon 21BPX-sågkedja.
För sågkedjor av andra märken, följ kedjetillverkarens instruktioner.
 Korrekt filade sågar visas nedan.
A: Den övre plattans vinkel 30°
B: Den övre plattans skärvinkel 55°
C: Djupmätare 0,65 mm
D: Parallell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Såg för vänster hand
Dragrem
Såg för höger hand
Djupmätare
Körlänk
Nit
Använd aldrig en motorsåg som har en slö eller skadad kedja.
Inspektera sågarna om kedjan behöver extremt tryck för att såga eller producerar
damm istället för träflis.
När du slipar kedjan är målet att bibehålla samma vinklar och profiler för hela dess livslängd
som när den var ny.
Inspektera kedjan avseende skador eller slitage varje gång du fyller på bränsle i din motorsåg.
24
 Slipning
För att fila kedjan på ett korrekt sätt behöver du följande: rundfil och filhållare, plattfil och ett
djupmätarverktyg.
Genom att använda en korrekt filstorlek (4,8 mm rundfil) och en filhållare är det lättare att
nå ett gott resultat.
Konsultera din shindaiwa-handlare för korrekta slipverktyg och storlekar.
1. Lås kedjan - tryck det främre handskyddet framåt.
Rotera kedjan - dra det främre handskyddet mot det främre handtaget.
2. Din kedja kommer att ha alternativa vänster- och högersågar.
Slipa alltid inifrån och ut.
3. Håll filhållarens vinkellinjer parallellt med kedjans linje och slipa ned sågen till det skadade
området (sidoplatta och överplatta).
4. Luta filen 10° uppåt.
5. Undvik att röra vid dragremmarna med filen.
6. Slipa först den värst skadade sågen och slipa sedan ned alla andra sågar till samma
längd.
7. Djupstyrningen avgör hur tjock träflis som produceras och måste bibehållas på ett korrekt
sätt under hela sågens livslängd.
8. När såglängden minskas förändras djupstyrningens höjd och måste minskas.
9. Placera djupmätaren och fila bort den djupstyrning som sticker fram.
10. Runda djupstyrningen för att underlätta smidig sågning.
11. Körlänken har till uppgift att avlägsna sågspån från styrskenans spår.
Håll därför körlänkens nedre egg vass.
När kedjan väl ställts in, blötlägg den i olja och tvätta bort filningarna helt innan du använder
kedjan.
När kedjan har filats på skenan, se till att den får tillräckligt mycket olja samt rotera kedjan
långsamt så att filningarna tvättas bort innan du använder kedjan igen.
Om motorsågen används när filningar är blockerade på spåret skadas sågkedjan och
styrskenan i förtid.
Om sågkedjan blir nedsmutsad med t.ex. harts, tvätta den med fotogen och lägg den i olja.
25
Service
 Var god kontakta din shindaiwa-handlare vid eventuella frågor eller problem.
Luftfilter
1.
2.
3.
4.
Knapp för rengöringskåpa
Luftrenarkåpa
Luftfilter
Styrknapp för choke
 Kontrollera före varje användning.
 Stäng choken.
 Vrid knappen för rengöringskåpan för hand moturs och ta bort luftrenarkåpan samt luftfiltret.
Borsta bort dammet försiktigt och rengör den med flamsäkert lösningsmedel vid behov, eller
byt luftfiltret.
 Se till att det är helt torrt före installation.
 Montera tillbaks luftfiltret och kåpan.
Kontroll av bränslesystem
 Kontrollera före varje användning.
 Efter bränslepåfyllning måste du kontrollera att bränsle inte läcker eller sipprar ut runt
bränsleröret, bränslegenomföringen eller bränsletanklocket.
 Utsipprande eller läckande bränsle utgör en brandrisk.
Sluta använda maskinen omedelbart och kontakta din handlare för kontroll eller byte.
Bränslefilter
FARA
Bensin och bränsle är extremt brandfarliga.
Du måste vara extremt försiktigt när du handhar bensin eller bränsle.
1. Bränslefilter
2. Bränsletanklock
 Kontrollera med jämna mellanrum.
- Låt inte damm komma in i bränsletanken.
- Ett blockerat filter gör det är svårt att starta motorn eller leder till onormal
motorprestanda.
- Plocka bort bränslefiltret genom öppningen för bränsletillförsel med en bit ståltråd eller
liknande.
- Byt ut filtret när det är smutsigt.
- När bränsletankens insida är smutsig kan den rengöras genom att skölja ur tanken med
bensin.
Oljefilter
1. Oljefilter
2. Oljetanklock
 Kontrollera med jämna mellanrum.
- Låt inte damm komma in i oljetanken.
- Ett blockerat oljefilter påverkar det normala smörjsystemet.
- Plocka bort det genom hålet för oljepåfyllning med en bit ståltråd eller liknande.
- Om filtret är smutsigt ska det tvättas med bensin eller bytas ut.
- När oljetankens insida blir smutsig kan den rengöras genom att skölja ur tanken med
bensin.
Tändstift
∗ Elektrodavstånd: 0,6 till 0,7 mm
 Kontrollera med jämna mellanrum.
- Standardavståndet är 0,6 till 0,7 mm.
- Justera elektrodavståndet om det är större eller mindre än standardavståndet.
 Åtdragningsmoment: 15 till 17 N•m (150 till 170 kgf•cm)
26
Cylinderflänsar (Kylsystem)
 Kontrollera med jämna mellanrum.
 Blockerade flänsar resulterar i att motorn inte kyls ner på rätt sätt.
 Avlägsna smuts och damm från flänsarnas mellanrum så att kylluft lätt kan tränga igenom.
Styrskena
OBS!
Fråga din shindaiwa-handlare när du byter ut styrskenan eller sågkedjan.
1. Spår
2. Oljehål
3. Styrskena
4. Kugge
 Rengör före användning.
- Rengör styrskenans spår med t.ex. en liten skruvmejsel.
- Rengör oljehålen med en vajer.
 Vänd på styrskenan med jämna mellanrum.
 Kontrollera kuggen och kopplingen och rengör området dör skenans fäste innan styrskenan
monteras.
Byt ut den ena eller båda om de är slitna.
Kugge / kopplingstrumma
∗ Utsliten: 0,5 mm
 Den skadade kuggen kommer att leda till förtida skador eller slitage på motorsågen.
- Byt ut kuggen när den är nedsliten till 0,5 mm eller mer.
 Kontrollera kuggen när du monterar en ny kedja.
Byt ut den om den är utsliten.
 Kontrollera om kopplingstrumman roterar fritt och smidigt.
Om inte, kontakta återförsäljaren.
Förgasare
SE UPP
Vid start ska tomgångsjusteraren (T) vara justerad så att sågkedjan inte roterar.
Om det är problem med förgasaren måste du kontakta din återförsäljare.
T: Tomgångsjusterare
 Justera inte förgasaren om det inte är nödvändigt.
 Gå till väga enligt följande för att justera förgasaren:
- Starta motorn och kör den på högt motorvarvtal på tomgång tills den är varm.
- Vrid tomgångsjusteraren (T) moturs tills sågkedjan slutar röra på sig.
- Vrid tomgångsjusteraren (T) moturs ytterligare ett halvt varv.
- Öka till full gas för att kontrollera att en smidig övergång sker från tomgång till full gas.
Automatisk smörjenhet
1. Oljejusteringsskruv
2. Minska
3. Öka
 Flödesvolymen för den automatiska smörjenheten justeras till 9 mL/min på cirka 7000
r/min innan leverans från fabriken.
- För att öka tillförselvolymen vrid justeringsskruven moturs.
När justeringsskruven kommer till slutpunkten och stannar indikerar detta läge den
maximala flödesvolymen. (16,5 mL/min på 7000 r/min)
- Vrid inte justeringsskruven förbi den maximala eller minimala gränsen för
volymjustering.
27
Utbytesstyrskena och kedja
Längd
Styrskena
Kugghjulsskärm
Kopplingstrumma
(Artikelnummer)
(Artikelnummer)
325-7 24633
(175114-12530)
(A556-001121)
Kedja
cm
C33S21-56MA- SB
33
21BPX-56E
C33S21-56AA- ST
C38S21-64MA- SB
38
21BPX-64E
C38S21-64AA- ST
40
C40S21-66MA- SB
43
C45S21-72AA- ST
45
C45S21-72AA- SB
21BPX-66E
21BPX-72E
28
Förvaring
Långtidsförvaring (Över 30 dagar)
VARNING
Förvara inte maskinen i ett instängt utrymme där bränsleångor kan samlas eller
komma i kontakt med en öppen låga eller gnista.
OBS!
Spara denna användarhandbok för framtida bruk.
Ställ inte undan maskinen för länge (30 dagar eller mer) utan att ha utfört förberett den för
förvaring, vilket inkluderar följande:
1. Töm bränsletanken fullständigt och dra i rekylstarthandtaget flera gånger för att avlägsna
bränsle från förgasaren.
2. Förvara alltid bränsle i godkänd behållare.
3. Ställ tändningslåset i läge "STOP".
4. Avlägsna fett, olja, smuts och avlagringar från maskinens utsida.
5. Utför all smörjning och underhåll enligt föreskrivna intervall.
6. Dra åt alla skruvar, bultar och muttrar.
7. Avlägsna tändstiftet och tillsätt 10 mL ren, ny tvåtaktsmotorolja i cylindern via
tändstiftshylsan.
A. Placera en ren trasa över tändstiftshylsan.
B. Dra 2 eller 3 gånger i rekylstarthandtaget för att fördela oljan i cylindern.
C. Observera kolvens läge genom tändstiftshålet.
Dra i rekylstarthandtaget långsamt tills kolven når sitt maxläge och lämna den där.
8. Montera tändstiftet (Anslut inte tändningskabeln).
9. Täck kedjan och styrskenan med skyddet för styrskenan innan du lämnar dem på
förvaring.
10. Ställ undan maskinen på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn och andra
obehöriga personer.
29
Avfallsprocedur
 Hantera avfallsolja i enlighet med lokala föreskrifter.
 De huvudsakliga plastdelarna i produkten är märkta med koder som indikerar deras
beståndsdelar.
Koderna hänvisar till följande material; hantera dessa plastdelar i enlighet med lokala
föreskrifter.
Markering
Material
>PA6-GF<
Nylon 6 – glasfiber
>PA66-GF<
Nylon 66 – glasfiber
>PP-GF<
Polypropylen – glasfiber
>PE-HD<
Polyetylen
 Var vänlig kontakta din shindaiwa-handlare om du inte vet hur du ska hantera avfallsolja
/ plastdelar.
30
Specifikationer
Modell
Externa dimensioner: Längd × Bredd × Höjd
mm
375 × 245 × 290
Vikt: Såg utan styrskena och kedja, tomma tankar
kg
4,6
Volym:
Bränsletank
Tank för kedjesmörjolja
Bränsle (blandningsförhållande)
mL
mL
540
270
Vanlig bensin.
Minst 89 oktan blyfri bensin rekommenderas.
Använd inte bränsle innehållande metylalkohol eller mer
än 10 % etanol.
50 : 1 (2 %) för ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738),
JASO FC, FD och shindaiwa 50 : 1 olja.
Speciell kedjeolja eller motorolja
mm
330, 380, 400, 430, 450
mm
mm
cm
mm
8,26 (0,325 tum)
1,47 (0,058 tum)
33, 38, 40, 43, 45 (shindaiwa)
1,47 (0,058 tum)
Oregon 21BPX
25,6
Justerbar automatisk oljepump
Olja (kedjeolja)
Sågningslängd: Alla specificerade sågningslängder
som går att använda med styrskenan
Kedja:
Specificerad gängstigning
Specificerad mätare (tjocklek på körlänkar)
Typ av styrskena
Styrskenans mätare
Typ av kedja
Kedjehastighet 1,33 gånger det maximala motorvarvtalet
Smörjning
m/s
Kugghjul: Specificerat antal kuggar
Motor:
Typ
Förgasare
Magnet
Tändstift
Startmotor
Kraftöverföring
Motordeplacement
Maximal axelbromskraft (ISO 7293)
Rekommenderad maximal hastighet med skärinsats
Rekommenderad hastighet vid tomgång
4,8
7
Luftkyld tvåtakts encylindrig
Membrantyp
Magnetsvänghjul, CDI-system
NGK BPMR7A
Startrepanordning
Automatisk centrifugalkoppling
mL (cm3) 45,1
kW
2,26
r/min
13500
r/min
2800 (2300 - 3100)
Ljudtrycksnivå: (ISO 22868) LpAeq =
Osäkerhet
dB(A)
dB(A)
103,1
1,5
Garanterad ljudeffektsnivå: (2000/14/EC) LWAav =
dB(A)
117
Vibration: (ISO 22867) Deklarerade värden ahveq
Främre handtag
Bakre handtag
Osäkerhet
m/s2
m/s2
m/s2
5,4
5,5
1,3
Andra enheter:
Handskydd fram, Handskydd bak,
Låsknapp för gasreglage, Kedjefångare, Kedjebroms,
Vibrationsdämpande enhet, Dämpare med piggar
31
Deklaration om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed att shindaiwa-motorsåg, modell
(
/EC1),
(
/EC1), överensstämmer med kraven enligt följande standarder.
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.
Rådsdirektiv:
2004/108/EG till den 19 april 2016 med ändringar
2014/30/EU från den 20 april 2016 med ändringar
2006/42/EG med ändringar
Standard:
EN ISO 14982 (2009)
EN ISO 14982 (2009)
ISO 11681-1 (2011)
2000/14/EG med ändringar
Överensstämmelsens värdering enligt ANNEX V
Uppmätt ljudeffektsnivå: 114 dB(A)
Garanterad ljudeffektsnivå: 117 dB(A)
Serienummer: 36020001 och senare
Serienummer: 36002001 och senare
Auktoriserad representant i Europa som har rätt att sammanställa den tekniska
dokumentationen:
Mr. Philip Wicks
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800,
Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannien
Har godkänts efter tester för CE-märkning som utförts av:
Anmält organ nummer: 0673
Technology International (Europe) Limited
56 Shrivenham Hundred Business Park
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Storbritannien
Har erhållit följande respektive registreringsnummer: TI(E)/MD(2) - ECTE/206/30052013
Teknisk dokumentation: TCF 1-68
1 januari 2016
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.
M. Kimura
Verkställande direktör
Avdelningen för kvalitetssäkring.
32
1PM och omslag för sista sidan
PM
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2010
33
PM
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2010
34
PM
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2010
35
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2016/09
© 2010
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement