Shindaiwa C226S Trimmer Användarmanual

Shindaiwa C226S Trimmer Användarmanual
1Kåpa
SVENSKA
(Originalanvisningar)
ANVÄNDARHANDBOK
GRÄSTRIMMER/RÖJSÅG
T226S
C226S
VARNING
LÄS IGENOM ANVISNINGARNA NOGA OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING.
UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR.
Innehåll
Säker användning............................................................................................................... 3
Beskrivning ......................................................................................................................... 8
Före start ............................................................................................................................ 9
Packlista ........................................................................................................................ 9
Montering..................................................................................................................... 10
Handtaget version ....................................................................................................... 10
U-handtagets version................................................................................................... 11
Justering av balans...................................................................................................... 13
Förberedelse av bränsle .............................................................................................. 14
Motor................................................................................................................................. 16
Motorstart .................................................................................................................... 16
Stoppa motorn ............................................................................................................. 17
Trimning............................................................................................................................ 18
Användning av axelremmar ......................................................................................... 19
Vanlig trimning med skärhuvud för nylonlina ............................................................... 19
Vanlig trimning med metallblad.................................................................................... 21
Underhåll och skötsel ....................................................................................................... 22
Serviceriktlinjer ............................................................................................................ 22
Underhåll och skötsel .................................................................................................. 22
Förvaring ..................................................................................................................... 29
Specifikationer .................................................................................................................. 30
Deklaration om överensstämmelse .................................................................................. 31
2
Säker användning
Säker användning
Viktig information
VARNING
Läs först igenom användarhandboken innan produkten tas i bruk.
Om användarhandboken
 Den här handboken innehåller nödvändig information om produktens hopsättning, dess användning och underhåll.
Läs den noga och se till att du förstår dess innehåll.
 Förvara alltid handboken lättillgängligt.
 Om du tappat bort handboken eller om den skadas och inte längre går att läsa kan du beställa en ny hos din återförsäljare.
 Enheterna i denna handbok är SI-enheter (International System of Units). Siffrorna inom parentes är referensvärden
och mindre omräkningsfel kan i vissa fall förekomma.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.
Ändamålsenlig användning
 Den här produkten är en lätt, högeffektiv, bensindriven enhet som lämpar sig för ogräsrensning, grästrimning och
annan röjning på områden som är svåra att komma åt på annat sätt.
 Enheten får inte användas i något annat syfte än ovannämnda.
 Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande till följd av uppgraderingar av produkten.
Vissa illustrationer kan skilja sig från själva produkten för att tydliggöra förklaringarna.
 Kontakta din återförsäljare vid oklarheter eller vid andra ärenden.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.
Gör inga ändringar på produkten
 Du får inte göra några ändringar på produkten.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador. Eventuell felfunktion förorsakad av en ändring täcks inte
av tillverkarens garanti.
Använd inte produkten förrän den kontrollerats och setts över
 Produkten får inte användas förrän kontroll och underhåll utförts. Se alltid till att produkten kontrolleras och underhålls regelbundet.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.
Lån eller överlåtelse
 Om produkten lånas ut till någon annan måste även användarhandboken överräckas till denna person tillsammans
med produkten.
 Om produkten överlåtes till någon annan måste användarhandboken följa med produkten vid överlåtelsen.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.
Användare
 Produkten får inte användas av:
 personer som är trötta
 personer som har druckit alkohol
 personer som är under medicinering
 personer som är gravida
 personer som är i dåligt fysiskt skick
 personer som inte läst användarhandboken
 barn
 Kom ihåg att användaren bär ansvaret för olyckor eller faror som drabbar andra människor eller deras egendom.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till olyckor.
 Produktens tändsystem genererar elektromagnetiska fält under drift. Magnetiska fält kan orsaka störningar i en pacemaker eller att en pacemaker går sönder. För att minska hälsoriskerna, rekommenderar vi att pacemakeranvändare rådgör med läkare samt med tillverkaren av pacemakern innan man använder denna produkt.
3
Säker användning
VARNING
Vibration och kyla
 Det sägs att Raynauds fenomen, som påverkar fingrarna hos en del personer, kan vara följden av att man utsätts för
vibration och kyla. Vibration och kyla kan orsaka sveda och stickningar som sedan följs av att fingrarna tappar färg
och domnar. Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas, eftersom man inte vet hur lite som krävs för att krämporna ska utlösas.
 Håll kroppen varm, i synnerhet huvud och nacke, fötter och fotleder samt händer och handleder.
 Se till att blodcirkulationen är god genom att göra kraftfulla armövningar under täta pauser samt genom att inte
röka.
 Begränsa antalet arbetstimmar. Försök fylla varje dag med jobb där trimmern eller annan handburen utrustning
inte krävs.
 Om fingrarna blir röda eller svullnar och sedan tappar färg och domnar, måste du kontakta läkare innan du utsätter dig själv för fortsatt kyla eller vibration.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det påverka din hälsa negativt.
Upprepad stress
 Det sägs att om musklerna överansträngs, eller senorna i fingrar, händer, armar och axlar, så kan det leda till känslighet, svullnad, stelhet, svaghet och extrem smärta på nyss nämnda ställen. Vissa upprepande handrörelser kan
leda till att du utsätts för upprepad stress (RSI, repetitive stress injury) och nämnda symptom. Gör följande för att
minska risken för RSI:
 Undvik att arbeta med böjd, sträckt eller vriden handled.
 Ta många pauser för att minimera enformiga rörelser och för att vila händerna. Minska hastigheten och styrkan
för den upprepande rörelsen.
 Gör övningar för att stärka hand- och armmuskler.
 Kontakta läkare om du känner stickningar, domning eller smärta i fingrar, händer, handleder eller armar. Ju snabbare RSI diagnostiseras, desto troligare är det att permanenta nerv- och muskelskador kan förhindras.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det påverka din hälsa negativt.
Rätt introduktion





Använd inte maskinen utan rätt introduktion och skyddsutrustning.
Se till att du känner till maskinens alla mekanismer och att du kan hantera den.
Kännedom om hur maskin och motor stängs av.
Kännedom om hur en fastspänd maskin snabbt lossas.
Tillåt aldrig någon annan att använda maskinen utan ingående introduktion.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det påverka din hälsa negativt.
Bär lämpliga kläder.
 Sätt upp håret så att det inte hänger längre än till axlarna.
 Bär inte slips, smycken eller löst sittande klädsel som kan fastna i maskinen.
 Använd inte öppna skor. Gå inte barfota eller barbent.
Om dessa försiktighetsåtgärder ignoreras kan det leda till syn- eller hörselskador eller till allvarliga skador.
Använd skyddsutrustning
 Använd alltid följande skyddsutrustning när du arbetar med trimmern.
1. Huvudskydd (hjälm): skyddar huvudet
2. Öronskydd eller öronproppar: skyddar hörseln
3. Skyddsglasögon: skyddar ögonen
4. Visir: skyddar ansiktet
5. Skyddshandskar: skyddar händerna från kyla och vibrationer
6. Arbetskläder som passar (långärmat, långbyxor): skyddar kroppen
7. Extra slitstarka, halksäkra skyddsstövlar (med tåhätta) eller halksäkra arbetsskor (med tåhätta): skyddar fötterna
8. Vristskydd: skyddar benen
Om dessa försiktighetsåtgärder ignoreras kan det leda till syn- eller hörselskador eller
till allvarliga skador.
 Vid behov ska nedanstående skyddsutrustning användas.
 Ansiktsmask: skyddar andningsapparaten
 Binät: skyddar mot bisvärmsattacker
4
Säker användning
VARNING
Omgivning för användning och drift
 Använd inte produkten:
 vid dåligt väder.
 på branta sluttningar eller på platser som inte ger säkert fotfäste och är hala.
 nattetid eller på mörka platser med dålig sikt.
 På lätt sluttande underlag måste arbetet ske med jämna, konturliknande rörelser.
Allvarliga skador kan bli följden om du trillar eller halkar eller inte lyckas hantera produkten korrekt.
 För din egen hälsa och för ett säkert och bekvämt arbete ska maskinen användas inom ett lufttemperaturområde på
-5till 40 oC.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det påverka din hälsa negativt.
Var förberedd i händelse av skada
 Se till att du är förberedd ifall en olycka eller skada skulle inträffa.
 Förbandslåda
 Handdukar och trasor (för att stoppa blödning)
 Visselpipa eller mobiltelefon (för att hämta hjälp utifrån)
Om du inte har möjlighet att ge första hjälpen eller hämta hjälp utifrån kan skadan förvärras.
Prioritera säkerheten om brand eller rökbildning skulle uppstå
 Om motorn skulle börja brinna eller vid rökbildning från något område utöver utblåsningsventilen ska
du först sätta dig själv i säkerhet genom att avlägsna dig från produkten.
 Använd en spade att skyffla sand eller liknande material över elden för att förhindra att den sprider sig,
eller släck den med en brandsläckare.
En panikartad reaktion kan leda till att elden sprider sig och att skadorna därmed blir mer omfattande.
Varningsmeddelanden
FARA
VARNING
Den här symbolen tillsammans med
ordet "FARA" uppmärksammar en
handling eller ett tillstånd som leder
till att användare eller personer i närheten skadas allvarligt eller dör.
Den här symbolen tillsammans med
ordet "VARNING" uppmärksammar
en handling eller ett tillstånd som kan
leda till att användare eller personer i
närheten skadas allvarligt eller dör.
SE UPP
"SE UPP" indikerar en tänkbar farlig
situation som kan resultera i smärre
eller måttliga skador om den inte undviks.
Andra indikatorer
Genomstruken cirkel
innebär att det som visas är förbjudet.
OBS!
VIKTIGT
Meddelandet ger tips om produktens
användning, skötsel och underhåll.
Inramad text med ordet "VIKTIGT"
innehåller viktig information om produktens användning, kontroll, underhåll och förvaring.
Symboler
Symbolform/utformning
Symbolbeskrivning/tillämpning
Symbolform/utformning
Symbolbeskrivning/tillämpning
Läs igenom användarhandboken noga
Skärinsatsens max tillåtna
hastighet i
v/min
Använd ögon-, öron- och huvudskydd
Personer måste hålla ett avstånd på 15 m
5
Säker användning
Symbolform/utformning
Symbolbeskrivning/tillämpning
Symbolform/utformning
Symbolbeskrivning/tillämpning
Använd fotskydd och handskar
Bensin- och oljeblandning
Nödstopp
Chokekontroll "kallstart"-läge
(choke stängd)
Varning!
Flygande föremål!
Chokekontroll "kör"-läge (choke öppen)
Varning, sidotryck
Justering av förgasare
– Tomgångsvarvtal
Förbjudet att använda utan
skärm
u-handtag
Förbjudet att använda metallblad
Handtag
Förbjudet att använda skärhuvud för nylonlina
Varning för områden med
höga temperaturer
Använd inte produkten på
platser med dålig ventilation
Garanterad ljudeffektsnivå
Brandfara
Starta motorn
Varning för elektriska stötar
-
6
Säker användning
Säkerhetsdekal (-er)
 Varningsdekalen nedan har fästs på produkterna som beskrivs i den här handboken. Se till att du förstår vad dekalen betyder
innan produkten tas i bruk.
 Om dekalen blir oläslig på grund av slitage, nötning eller skada, eller om den lossnar måste du beställa en ny dekal från din
återförsäljare som du sedan fäster på den plats som visas på bilderna nedan. Se till att dekalen alltid är läslig.
1. Varningsdekal (artikelnummer 890617-43130)
2. Varningsdekal (artikelnummer X505-002310)
7
Beskrivning
Beskrivning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vinkeltransmission Har två drev för att vinkla rotationsaxeln.
Skärinsats Skärhuvud för nylonlina för klippning av
gräs och ogräs.
Skärinsats 3-skärblad för att klippa gräs, trädgårdsavfall och ogräs.
Skärm Del för att skydda användaren mot oavsiktlig
kontakt med skärhuvudet och ivägslungande föremål.
Avskärningskniv Skär av nylonlinan för att justera linans längd.
Rör med axel i Del av enheten som skyddar kraftöverföringsaxeln.
Handtag Lätt och lämplig för trimmer med nylonlina.
U-handtag Är utformat som ett cykelstyre för att minska
påkänningen jämfört med ett vanligt handtag.
Upphängningspunkt Enhet där axelremmen kan fästas.
10. Tändningslås Skjutomkopplare monterad upptill på
gasspjällstriggerhuset. Flytta omkopplaren framåt till
körläge RUN, och bakåt till läge STOP.
11. Gasspjällstrigger Aktiveras av användaren för justering av motorvarvtalet.
12. Spärr för gasspjällstrigger Spärrar gasspjällstriggern
i tomgångsläge tills du har ett ordentligt grepp om handtaget med höger hand.
13. Luftrenarkåpa Skyddar luftfiltret.
14. Bränsletanklock För att stänga bränsletanken.
15. Bränsletank Innehåller bränsle och bränslefilter.
16. Starthandtag Dra i handtaget för att starta motorn.
17. Ljuddämparkåpa Täcker ljuddämparen så att inte användaren kommer emot den varma ytan.
18. Tändstift
19. Axelrem En justerbar rem för att hänga enheten om sig.
20. Bladkåpa När enheten transporteras ska lämplig metallbladskåpa användas.
8
Före start
Före start
Packlista
 Följande delar är separat förpackade i lådan.
 Packa upp lådan och kontrollera innehållet
 Kontakta din handlare om något saknas eller är trasigt.
1. motor och rör med axel i
2. Skärm (skärhuvud för nylonlina)
3. Säkerhetsglasögon (uppfyller ANSI Z 87,1)
4. Varningsskylt
5. Axelrem
6. Handtag
7. skärhuvud för nylonlina
8. Användarhandbok
9. Låsverktyg
10. Hylsnyckel
11. L-nyckel
1. motor och rör med axel i
2. u-handtag
3. Skärm (för metallblad)
4. Skärm (skärhuvud för nylonlina)
5. Säkerhetsglasögon (uppfyller ANSI Z 87,1)
6. Varningsskylt
7. Axelrem
8. 3-skärblad
9. Bladskydd
10. Användarhandbok
11. Låsverktyg
12. Hylsnyckel
13. L-nyckel
9
Före start
Montering
VARNING
 Läs igenom användarhandboken noga så att du är säker på att du monterar ihop enheten ordentligt.
En produkt som satts ihop felaktigt kan leda till olyckor eller allvarliga skador.
Handtaget version
Handtagshopsättning
Montera handtag (A) och fäste (C) på drivaxeln.
Placera handtaget i bekväm arbetsställning och dra åt bultarna
(B).
E: pil
F mot motorn
SE UPP
 Montera handtaget så att det inte skymmer några varningsdekaler.
Montera skärm
1.
Sätt skärmen (A) på monteringsdelen av vinkeltransmissionen och dra åt fyra bultar (B).
Metod för att byta skärm (tillval)
 Det finns två typer av skärmar: en för skärhuvudet för nylonlina
och en annan för metallblad. När metallblad används ska även
skärmen för metallblad användas.
1. Lossa bulten (A) på den högra sidan av fästet (B) för att skjuta på skyddet. Själva bulten själv kan inte avlägsnas från fästet.
2. Tryck på knappen (C), skjut på skölden (D) åt vänster och ta
bort den.
3. Sätt skärm av annan typ (E) i spåret och skjut den åt höger
tills det tar stopp. Se till att dra åt bulten.
10
Före start
Montera skärhuvud för nylonlina
1.
För in låsverktyget (A) i hålet som sitter till höger på vinkeltransmissionen samtidigt som du trycker in fjäderbygeln på
vänster sida.
2. För in låsverktyget ännu längre i fixeringsspåret (B) för bladhållaren för att fästa den utgående axeln.
3. Ta, med hjälp av hylsnyckeln, bort muttern (C), kåpan (D),
och lägre bladhållaren (E).
 Mutter, kåpa, och lägre bladhållare används inte med ett skärhuvud för nylonlina.
SE UPP
 Fixera den utgående axeln säkert med låsverktyg för att
förhindra att det roterar när nylonskärhuvudet är monterat.
4.
5.
Montera skärhuvudet för nylonlina (F) på axeln (moturs) tills
det sitter fast ordentligt.
Ta bort låsverktyget.
U-handtagets version
U-handtagets hopsättning
1.
2.
Lossa på handtagets stödskruvar (A).
Placera handtaget i bekväm arbetsställning och dra åt de 4
skruvarna (M5 ×25).
SE UPP
 Montera handtaget så att det inte skymmer några varningsdekaler.
3.
11
För att förhindra att gasvajern (B), lossnar måste den fixeras
vid (C) röret (2 ställen) och vid höger u-handtag (1 ställe)
med kabelclips (D).
Före start
SE UPP
After assembly, adjust the play of wire end (E) on carburettor (F) side to 1 mm - 2 mm.
G: Muttrar
Montera skärm
1.
Sätt skärmen (A) på monteringsdelen av vinkeltransmissionen och dra åt fyra bultar (B).
Metod för att byta skärm
 Det finns två typer av skärmar: en för skärhuvudet för nylonlina
och en annan för metallblad. När skärhuvudet för nylonlina används måste även motsvarande skärm användas.
1. Lossa bulten (A) på den högra sidan av fästet (B) för att skjuta på skyddet. Själva bulten själv kan inte avlägsnas från fästet.
2. Tryck på knappen (C), skjut på skölden (D) åt vänster och ta
bort den.
3. Sätt skärm av annan typ (E) i spåret och skjut den åt höger
tills det tar stopp. Se till att dra åt bulten.
Bladmontering
VARNING
Använd extra slitstarka handskar när du arbetar med trimmerbladet.
Om trimmerbladet byts ut under trimningen måste du se till att motorn är avstängd och att bladen slutat rotera.
Kontrollera att bränsletanklocket sitter fast ordentligt när du vänder på produkten för att byta trimmerblad.
Försök inte montera trimmerbladet med bara en hand eller utan hylsnyckel. Montera trimmerbladet korrekt med hjälp
av den medföljande hylsnyckeln och dra åt hårt.
 Använd inga andra verktyg än den medföljande hylsnyckeln för att dra åt bladet. Om du använder ett pneumatiskt
eller elektriskt verktyg kan bladet dras åt mer än nödvändigt, vilket kan medföra att muttern eller den utgående axeln
går sönder.
 Om bladets mutter och kåpa är slitna och ändå används, finns det risk för att bladet lossnar. Byt ut dem.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor, allvarliga skador eller förorsaka brand.




12
Före start
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrollera bladen (A) innan de monteras. Kontrollera att de
är vassa. Slöa blad ökar risken för att bladrekyler. Små
sprickor kan utvecklas till brott som kan leda till att en bit av
bladet flyger av under arbetet. Kassera spruckna blad oavsett hur liten sprickan är.
För in låsverktyget (B) i hålet som sitter till höger på vinkeltransmissionen samtidigt som du trycker in fjäderbygeln på
vänster sida.
För in låsverktyget ännu längre i fixeringsspåret (C) för bladhållaren för att fästa den utgående axeln.
Ta, med hjälp av hylsnyckeln, bort muttern (CD, kåpan (E),
och lägre bladhållaren (F).
Dra åt bladet, lägre bladhållaren, kåpan, och muttern för
hand.
SE UPP
 Fixera den utgående axeln säkert med låsverktyg för att
förhindra att det roterar när bladet är monterat. Annars
kommer bladfästmuttern inte att dras åt tillräckligt.
6.
7.
Dra åt muttern (moturs) med hylsnyckeln. Använd inte din
egen vikt utan låt hylsnyckeln göra jobbet. Annars kan muttergängan gå sönder.
Ta bort låsverktyget.
Justering av balans
Justering av axelrem
VARNING
 Den här produkten har utformats för att passa olika kroppsstorlekar, men kan inte justeras för extremt långa personer. Använd inte maskinen om dina fötter når fram till skärinsatsen när maskinen sitter fast med axelremmen.
VIKTIGT
 En persons storlek kan påverka balansjusteringen. Balansproceduren fungerar inte heller på alla enheter för alla personer.
Om axelremmen inte passar dig eller inte kan justeras på ett bra sätt måste du kontakta din återförsäljare.
 Den medföljande axelremmen lämpar sig för normala vuxna
personer som är 150–195 cm långa och mäter 60–140 cm runt
midjan.
 Använd axelremmen om tillgänglig eller när så rekommenderas i denna handbok. Justera båda remmarna och upphängningspunkten (A) så att maskinen hänger med skärinsatsen
några centimeter ovanför marknivån (B).
 Skärinsatsen och skärmen ska vara i nivå i alla riktningar.
Häng maskinen till höger så som bilden visar.
Balansverktyg för ett jämnt rotationsplan
13
Före start
 Flytta upphängningspunkten upp och ner längs röret för att finna rätt balans. Rotera bygeln för att bringa skärinsatsen och
skärmen i nivå. Spärra när du hittat rätt position. Om upphängningspunkten roterar fritt tenderar maskinen att halka åt sidan.
Se ändå till att bringa insats och skärm i nivå på fram-/bakaxeln.
 Balansering och utjämning enligt ovan kan innebära att bygeln
måste placeras om och att remmarna måste justeras om.
Eventuellt måste varje skärinsatstyp och skärm som monterats på maskinen balanseras.
SE UPP
 Montera inte upphängningspunkten så att den sitter
längre bort från dig än från pilmarkeringen ( ).
Förberedelse av bränsle
FARA
 Tanka inte medan motorn är varm eller igång.
 Rök inte vid bränslepåfyllning och se till att inga lågor finns i närheten.
Bränsle kan fatta eld och förorsaka brand som kan leda till brännskador.
VARNING
 Fyll INTE bränsletanken inomhus. Fyll ALLTID bränsletanken utomhus över bar mark. Fyll inte produkten med bränsle på ett lastbilsflak eller på andra liknande platser.
 Bränsletankar/-behållare kan stå under tryck. Lossa alltid bränslelocket försiktigt så att trycket jämnas ut.
Annars kan bränslet spruta ut.
 Torka upp bränsle som eventuellt runnit över eller som spillts ut.
Utspillt bränsle kan fatta eld.
 Kontrollera efter bränslepåfyllningen att det inte finns några läckage och att det inte rinner ut bränsle ur bränsleröret,
bränslesystemsgenomföringarna eller runt bränslelocket. Om du upptäcker bränsleläckage eller -utströmning måste
du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din återförsäljare för reparation.
Alla bränsleläckage kan leda till eldsvåda.
 Förvara tanken på skuggig plats. Håll den borta från eld.
 Använd en godkänd bränslebehållare.
VIKTIGT
 Bränsle är en blandning av vanlig bensin och en luftkyld tvåtaktsmotorolja av ansett märke. Minst 89 oktan blyfri bensin rekommenderas. Använd inte bränsle innehållande metylalkohol eller mer än 10 % etanol.
 Sparat bränsle åldras. Blanda inte mer bränsle än vad du förväntas behöva under trettio (30) dagar.
Bränsle
 Rekommenderat blandningsförhållande; 50 : 1 (2%) for ISO-LEGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD och and Shindaiwa One 50: 1 olja.
 Blanda inte direkt i bränsletanken.
14
Före start
Bränsletillförsel
 Fyll inte i så mycket bränsle att det når upp till bränsletankens
mynning (A). Överskrid inte föreskriven bränslenivå (upp till
bränsletankens axelnivå) (B).
 Dra åt bränslelocket ordentligt efter bränslepåfyllningen.
15
Motor
Motor
Motorstart
VARNING
Var särskilt uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder vid motorstart:
 Förflytta dig minst 3 m från den plats där du tankade.
 Placera produkten på platt, väl ventilerat underlag.
 Kontrollera att det inte finns något bensinläckage.
 Inspektera om det finns sprickor i metallbladen.
 Kontrollera så att inga muttrar och bultar sitter löst.
 Lämna mycket plats runt produkten och se till att inga personer eller djur befinner sig i närheten.
 Starta motorn med gasspjällstriggern i tomgångsläge.
 Håll produkten stabilt mot marken när du startar motorn.
Om försiktighetsåtgärderna ignoreras kan det leda till olyckor eller skador, eller till och med en dödsolycka.
 Kontrollera att det inte förekommer några onormala vibrationer eller ljud när motorn är igång. Använd inte produkten
om det förekommer onormala vibrationer eller ljud. Kontakta din återförsäljare för reparation.
Olyckor som förorsakats av delar som lossnar eller går sönder kan leda till sår eller allvarliga skador.
 Avgasångorna från motorn innehåller giftiga gaser. Använd inte produkten inomhus eller i andra dåligt
ventilerade utrymmen.
Avgasångorna kan leda till förgiftning.
 Vidrör inte ljuddämpare, tändstift, vinkeltransmission och andra heta komponenter medan produkten
är igång eller en viss tid efter den har stannat.
Du kan bränna dig om du rör vid en het komponent.
 Vidrör inte tändstift, tändkabel och andra högspänningskomponenter medan produkten är igång.
Du kan få en elektrisk stöt om du rör vid en komponent med hög spänning medan produkten är igång.
 Om skärinsatsen roterar trots att gasspjällstriggern är i tomgångsläge när motorn startas måste förgasaren justeras
innan produkten tas i bruk.
Om försiktighetsåtgärderna ignoreras kan det leda till olyckor eller skador, eller till och med en dödsolycka.
OBS!
 Börja med att dra i startgreppet försiktigt och öka vartefter. Dra inte ut startrepet mer än 2/3 av dess totala längd.
 Släpp inte startgreppet när det går tillbaka.
Starta en kall maskin
(Sätt dit tändstiftshatten om produkten har varit undanställd under en längre tid.)
1. Avlägsna bladkåpan.
2. Ställ produkten på plant underlag, se till att skärinsatsen inte
kommer i kontakt med markytan eller något annat hinder genom att placera en träbit eller liknande inunder.
3. För tändningslåset (A) till Start-läget.
4. Se till att gasspjällstriggern (D) är i tomgångsläge.
16
Motor
5.
6.
7.
För choken (F) till kallstartsläget (E).
Pumpa sprejblåsan (H) tills bränslet sugs upp.
Kontrollera att området runt omkring dig är säkert, ta ett hårt
tag så nära motorn som möjligt som bilden visar och dra flera
gånger i startgreppet (I).
8. Om du hör ett explosionsliknande ljud och motorn omedelbart stannar måste du flytta choken till körläget (G) och fortsätta dra i startgreppet för att starta motorn.
9. Om motorn inte stannar, dra tillbaka choken försiktigt till körläget.
10. Låt motorn gå på tomgång en stund så att den blir varm.
Starta en varm motor
1.
2.
3.
4.
5.
Stoppa motorn
1.
2.
3.
4.

5.
17
För tändningslåset (A) till Start-läget.
Se till att gasspjällstriggern (D) är i tomgångsläge.
Kontrollera att choken är i körläget.
Om inget bränsle är synligt i sprejblåsan pumpar du sprejblåsan tills bränslet sugs upp.
Kontrollera att området runt omkring dig är säkert, ta ett hårt
tag så nära motorn som möjligt som bilden visar och dra flera
gånger i startgreppet för att starta motorn.
För gasspjällstriggern (B) till tomgångsläge och låt motorn
gå på tomgång (dvs. lågt varvtal).
För tändningslåset (A) till Stopp-läget.
I en nödsituation måste motorn stoppas omedelbart med
tändningslåset.
Om motorn inte stannar måste choken flyttas till läget för
kallstart. Motorn stoppas helt (ett nödstopp).
Om motorn inte stannar när tändningslåset används måste
tändningslåset kontrolleras och repareras av din handlare innan produkten tas i bruk igen.
Koppla alltid ifrån tändkabeln från tändstiftet så att motorn
inte kan startas innan arbetet påbörjas eller om den lämnas
obevakad.
Trimning
Trimning
FARA
 Stäng alltid av motorn om skärinsatsen fastnat.
Allvarliga skador kan inträffa om ett stopp avlägsnas och skärinsatsen plötsligt startar igen.
 Använd inte produkten om inte skärmen är på plats.
Föremål som slungas iväg från skärinsatsen kan leda till olyckor eller allvarliga skador.
 Området inom en radie på 15 m runt produkten utgör en farozon. Var
uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder vid användning av produkten.
 Se till att inga barn eller andra personer eller djur befinner sig inom
farozonen.
 Om en annan person beträder farozonen måste motorn stängas av
för att skärinsatsen ska sluta rotera.
 Signalera till användaren att du närmar dig, till exempel genom att
kasta kvistar in i farozonen, och kontrollera sedan att motorn är avstängd och att skärinsatsen slutat rotera.
 Om fler än en person arbetar med produkten måste personerna i fråga komma överens om hur de vill signalera till varandra och se till
att alltid arbeta med ett avstånd på minst 15 m.
Föremål som slungas iväg från skärinsatsen och eventuell annan kontakt med skärinsatsen kan leda till blindhet eller en dödsolycka.
VARNING
 Kontrollera området där arbetet ska utföras och avlägsna småsten och tomburkar som kan
slungas iväg från skärinsatsen samt eventuella snören eller ståltråd som kan sno sig runt
skärinsatsen.
Olyckor eller allvarliga skador kan lätt inträffa om främmande föremål slungas iväg från skärinsatsen
eller om ståltråd eller annat material snott sig runt produkten.
 I följande situationer ska motorn omedelbart stängas av och du måste kontrollera att skärinsatsen stannat innan du
kontrollerar produktens alla områden. Byte av skadade delar.
 Om skärinsatsen går emot sten, träd, stolpar eller liknande hinder under arbetet.
 Om produkten plötsligt börjar vibrera onormalt.
Om delarna används trots att de är skadade kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.
 Håll inte upp skärinsatsen medan du arbetar. Du får inte arbeta med skärinsatsen ovanför knähöjd.
Lyfter du upp skärinsatsen ovanför knähöjd leder det till att rotationsplanet kommer närmare ansiktet och eventuella föremål
som flyger iväg från skärinsatsen kan medföra olyckor eller allvarliga skador.
Transport
 För transporter i nedan beskrivna situationer gäller att motorn har stängts av och att trimmerbladet slutat rotera innan bladskärmen sätts fast och ljuddämparen placeras vänd bort från användaren.
 När du rör dig till platsen där du arbetar.
 När du rör dig till annan plats medan du arbetar.
 När du lämnar platsen där du arbetat.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till brännskador eller allvarliga skador.
 När produkten transporteras med bil måste tanken vara tömd, bladkåpan monterad och produkten surras fast ordentligt så att den inte kan röra sig.
En bränsletank innehållande bensin utgör en brandfara om du transporterar produkten med bil.
 Försök aldrig köra produkten med bara en hand.
 Haka i tummarna runt greppen genom att vira dem runt tummen och övriga
fingrar.
18
Trimning
Användning av axelremmar
Montera trimmern korrekt med hjälp av axelremmen.
 Knäpp midjebältet. Bältet ska sitta åt.
 Fäst produkten vid remmen.
 Placera axelremmen över vänster axel och justera remmarna så att snabbutlösningssprinten befinner sig just ovanför
midjan.
 Kontrollera att justeringen är korrekt genom att röra skärinsatsen längs med marken.
 Justera upphängningspunkten igen om så behövs.
 Axelremmen har en nödutlösningsfunktion. I händelse av
eldsvåda eller annan akut situation drar du snabbutlösningssprinten (A) uppåt för att lossa produkten från kroppen.
Vanlig trimning med skärhuvud för nylonlina
VARNING
 Allvarliga skador kan uppstå om skärinsatsen används på fel sätt. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar i denna
handbok.
 Använd endast skärtillbehör som rekommenderas av YAMABIKO CORPORATION.
 Överflödig nylonlina på andra sidan avskärningskniven kan flyga av när nylonlinans skärhuvud börjar rotera efter
det att linans längd justerats.
Om detta ignoreras kan det leda till olycka eller allvarliga skador.
Justering av nylonlina
 Låt inte skärhuvudet för nylonlinan rotera snabbare än 10 000
v/min.
 Knacka spolens låsknopp lätt mot markytan med en rotationshastighet mindre än 4 500 v/min när nylonlina släpps från spolen.
 Avskärningskniven på skärmen justerar skärlängden automatiskt genom att skära nylonlinorna jämnt när utrustningen börjar rotera.
 Vid arbete med mindre än maximal skärlängd måste du skära
två nylonlinor i lika långa längder.
1. Låsknopp
2. Knacka låsknoppen lätt mot marken
3. Nylonlinan kommer fram
Trimning
 Trimning innebär att trimmern arbetar sig försiktigt in i materialet som du önskar klippa. Vinkla huvudet något för att rikta
avfallet bort från dig. Om du trimmar nära ett hinder som till exempel ett staket, en mur eller ett träd måste du närma dig med
en sådan vinkel att eventuellt avfall som kommer från hindret
flyger bort ifrån dig.
 Förflytta skärhuvudet för nylonlinan långsamt tills gräset
klippts ända intill hindret, men låt inte linan fastna i hindret. Vid
trimning nära hönsnät eller stängsel måste du se till att bara
trimma fram till ståltråden. Om du kommer för nära kommer linan att fastna i ståltråden.
 Trimning är lämpligt när du vill skära genom kraftigare stjälkar
en i taget. Placera skärhuvudet för nylonlinan nära stjälkroten,
aldrig högre upp, eftersom det kan få stjälken att börja skaka
och då fastna i linan. I stället för att skära rätt igenom stjälken
är det bättre att bara använda linans yttersta del för att långsamt skära dig igenom stammen.
1. vinkel mot mur
2. avfall
3. knivsida upplyft
4. vinkel mot mark
19
Trimning
Mejning
 Mejning innebär att du skär eller klipper större gräsytor med
svepande eller svingande rörelser i en jämn båge. Utför jämna, smidiga rörelser. Försök inte hacka eller hugga ner gräset.
Vinkla skärhuvudet för nylonlinan något för att rikta avfallet
bort från dig under mejningen. För sedan tillbaka trimmern
utan att klippa gräset. Om du är ordentligt skyddad och inte
störs av att lite avfall flyger åt ditt håll kan du meja åt bägge
håll.
Renröjning och kantklippning
 Dessa båda handlingar utförs med skärhuvudet för nylonlinan
starkt vinklat. Renröjning (A) innebär att du avlägsnar växtlighet och lämnar marken bar. Kantklippning (B) innebär att du
trimmar gräset där det spritt sig över en trottoar eller körbana.
Både vid kantklippning och renröjning ska enheten hållas i en
tvär vinkel så att avfallet, och eventuell smuts eller sten, inte
flyger emot dig även om det skulle studsa iväg från den hårda
ytan.
 Trots att bilderna visar hur man kantklipper och renröjer, måste varje användare ta reda på vilka vinklar som passar respektive kroppsstorlek och skärsituation.
 För nästan all sorts klippning är det bra att vinkla skärhuvudet
så att det kommer i kontakt med den del av linans cirkel där
linan rör sig bort från dig och skärmen (se respektive bild). Det
leder till att avfallet riktas bort från dig.
 Genom att vinkla huvudet åt fel håll riktas avfallet rätt emot dig.
Om skärhuvudet för nylonlinan hålls platt mot marken så att
klippningen sker över hela cirkeln, leder det till att avfallet riktas emot dig, motorn blir svagare och du kommer att förbruka
mycket lina.
 Skärhuvudet för nylonlinan roterar moturs. Kniven sitter på
skärmens vänstra sida.
1. Avfall
2. Klipp på denna sida
 Tryck aldrig linan för långt in i kraftig växtlighet, träd eller
stängsel.
 Om linan trycks in i hönsnät, stängsel eller snårskog kan det
leda till att linans ändar brister och snärtar tillbaka mot användaren. Rätt trimning sker genom att gå strax intill ett hinder, så
som här beskrivits, men att aldrig köra linan in i eller genom
hindret. Klipp aldrig för nära ett hinder eller skrank.
 Undvik att nylonlinan kommer i kontakt med ett trasigt stängsel. Delar av ståltråd som trimmern haft sönder kan slungas
iväg i höga hastigheter.
20
Trimning
Vanlig trimning med metallblad
VARNING
 Observera följande anvisningar noggrant för trimning.
 Se till att trimmerbladet dragits åt och sitter ordentligt fast.
 Byt ut skärmen om den är skadad eller sprucken.
 Byt ut trimmerbladsmuttern om den är utnött.
 Låt inte bladet skära in i marken.
 Kör inte maskinen med ett slött, böjt, skadat eller missfärgat blad, eller en sliten eller trasig
mutter.
 Kör inte motorn med fullt motorvarvtal utan belastning.
Om detta ignoreras kan det leda till olycka eller allvarliga skador.
 Använd endast skärtillbehör som rekommenderas av YAMABIKO CORPORATION.
 Bladet måste alltid anpassas efter typ och storlek på det material som skärs. Ett felaktigt eller slött blad kan orsaka
allvarlig personskada. Blad måste vara skarpa. Slöa blad ökar risken för omkringflygande föremål som kan skada
både dig själv och närstående.
 Blad av plast/nylon till gräs/ogräs kan alltid användas när skärhuvud för nylonlina används. Använd inte detta
blad till tjockt ogräs eller sly.
 3-skärbladet har särskilt utformats för klippa ogräs och gräs. För att undvika skador på grund av rekyl eller sprickor i bladet ska 3-skärbladet inte användas för att klippa sly eller träd.
 Det 8-tandade bladet för ogräs/gräs är avsett för gräs, trädgårdsavfall och tjockt ogräs. Använd inte det här bladet
till sly eller träd med en diameter som är större än 19 mm.
 22-tandat röjblad är konstruerat att skära täta buskage och sly upp till 64 mm i diameter.
 80-tandat buskblad är konstruerat att skära sly och träd upp till 13 mm i diameter.
Skadade eller sprängda blad kan orsaka olyckor eller allvarliga skador.
Rekyl
 Fenomenet som uppstår om trimmerbladet kommer i kontakt
med träd, stolpar, stenar eller liknande hårda hinder samtidigt som den roterar med hög hastighet och reagerar genom
att kraftigt och plötsligt studsa tillbaka kallas för rekyl.
 En rekyl kan leda till att du tappar kontrollen över maskinen
och är mycket farligt.
 Om trimmerbladets främre, högra kvadrant (B) går emot en
buske eller liknande hinder leder det till att produkten kraftigt
studsar tillbaka åt höger.
 För att förebygga en rekyl bör du låta bli att trimma från vänster till höger. Se till att trimmerbladet inte går emot några hårda föremål.
 Se till att föremålet du klipper träffar bladdelen 1/3 tum från vänster framkant (A).
Om detta ignoreras kan det leda till skador eller dödsolycka.
Ogräsmejning
 Mejning utförs genom att föra skärinsatsen över ogräset med
svepande rörelser i en jämn båge. På så vis kan områden med
högre gräs och ogräs snabbt klippas. Lämpar sig inte för att
klippa stort, kraftigt ogräs eller träig vegetation.
 Om ett ungt träd eller en buske fastnar i skärinsatsen får du
inte använda skärinsatsen som en arm för att få loss den, eftersom det leder till att skärinsatsen går sönder.
 Stäng i stället av motorn och undanröj trädet eller busken för
att frigöra bladen.
21
Underhåll och skötsel
Underhåll och skötsel
VARNING
Beakta följande försiktighetsåtgärder vid kontroll och underhåll efter det att produkten varit i bruk:
 Stäng av motorn och försök inte kontrollera eller se över produkten förrän motorn svalnat.
Risk för brännskador.
 Ta av tändstiftshatten innan kontroll eller underhåll utförs.
En olycka kan uppstå om produkten startar oväntat.
VIKTIGT
 Kontroll och underhåll kräver expertkunskaper. Om du inte själv kan kontrollera eller underhålla produkten eller ta itu med en
störning måste du kontakta din handlare. Försök inte plocka isär produkten.
Serviceriktlinjer
Område
Underhåll
Sida
Före användning
Luftfilter
Rengör / byt ut
22
•
Bränslefilter
Undersök/rengör/byt ut
23
•
Tändstift
Undersök / rengör / justera / byt ut
24
•
Förgasare
Justera / byt ut och justera
23
•
Kylsystem
Undersök/rengör
23
•
Ljuddämpare
Undersök / dra åt
24
•
Ljuddämpare
Rengör
24
•**
vinkeltransmission
Smörj
25
•*
Startmotor
Undersök
-
•
Avskärningskniv
Undersök/rengör
-
•
Bränslesystem
Undersök
23
•
-
•
Skruvar, bultar och muttrar Undersök, dra åt / byt ut
Varje månad
* Eller var 50:e timme beroende på vilket som inträffar först. ** Eller var 100:e timme beroende på vilket som inträffar först.
VIKTIGT
 Tidsintervallen är maximum. Faktisk användning och din egen erfarenhet bestämmer hur ofta underhåll är nödvändigt.
Underhåll och skötsel
Kontakta en återförsäljare om du har frågor eller problem.
Rengöring av luftfilter
 Stäng choken. Lossa vingmuttern (A) och ta av luftrenarkåpan
(B).
 Ta av luftfiltret (C) (luftfiltret sitter inuti luftrenarkåpan).
 Avlägsna smuts från filtret med tryckluft.
 Montera filtret igen.
 Montera kåpan och dra åt vingbulten.
22
Underhåll och skötsel
Byte av bränslefilter
1.
2.
3.
Använd en bit ståltråd eller liknande för att fiska upp bränslefiltret (A) genom bränsletanksöppningen.
Dra av det gamla filtret från bränsleledningen (B).
Montera det nya filtret.
OBS!
 Om filtret är extremt smutsigt eller inte längre passar måste
det bytas ut.
Justering av förgasare
VARNING
 DU KAN ENDAST JUSTERA TOMGÅNGSVARVTALET genom att vrida på tomgångsskruven (T).
 Under förgasarjustering kan skärinsatsen röra sig. Fäst största uppmärksamhet och omsorg på skärinsatsen för att
inte skadas av den rörliga kniven.
 När förgasaren justerats får skärinsatsen inte röra sig på tomgång, eftersom det kan medföra allvarliga skador.
 Du får INTE utföra någon förgasarjustering, annat än tomgångsvarvtal. Alla andra justeringar MÅSTE utföras av en
auktoriserad serviceverkstad, annars riskeras allvarliga personskador på grund av fel på motorn.
SE UPP
 Om det är problem med förgasaren måste du kontakta din återförsäljare.
Varje enhet testkörs på fabriken och förgasaren är finjusterad för
maximal prestanda.
Innan förgasaren justeras måste du rengöra eller byta ut luftfiltret,
starta motorn och låta den gå i flera minuter för att komma upp i
driftstemperatur.
Gör enligt följande för att justera förgasaren:
Skruva tomgångsjusteringsskruven (T) medurs tills skärinsatsen börjar rotera, skruva sedan ut skruven (T) moturs tills
skärinsatsen slutar rotera. Skruva ut skruven (T) moturs och
skruva 1 extravarv.
OBS!
När förgasaren inte kan justeras korrekt med tomgångsskruven (T), måste du kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Underhåll av kylsystem
VIKTIGT
 För att bibehålla rätt motordrifttemperatur måste kylluften passera fritt genom cylinderflänsområdet. Detta luftflöde
för med sig förbränningsvärme bort från motorn. Överhettning och motorkärvning kan uppstå om:
 luftintagen är blockerade och hindrar kylluften från att nå fram till cylindern.
 damm och gräs fastnat på cylinderns utsida. En sådan ansamling isolerar motorn och hindrar värmen.
Avlägsnande av blockeringar i kylningspassager eller rengöring av cylinderflänsar betraktas som normalt underhåll. Eventuella störningar till följd av dåligt underhåll täcks inte av garantin.
23
Underhåll och skötsel
 Avlägsna damm och smuts mellan flänsarna (A).
 Före varje användning måste ansamlat avfall avlägsnas från
motorns insugsgaller som sitter mellan bränsletanken och
startmotorn.
Luftintag
Rengöring av ljuddämpare
1.
2.
3.
4.
5.
Avlägsna ljuddämparkåpan.
Avlägsna gnistfångarskärmens kåpa (C) och skärmen (B)
från ljuddämparen.
Ta bort kolavlagringarna på ljuddämparens komponenter
(A).
Byt ut skärmen om den är sprucken eller har brännhål.
Montera komponenterna i omvänd ordning.
OBS!
 Kolavlagringar i ljuddämparen medför försämrad maskineffekt. Gnistfångarskärmen måste kontrolleras periodiskt.
Kontroll av bränslesystem
 Kontrollera före varje användning.
 Efter bränslepåfyllning måste du kontrollera att bränsle inte
läcker eller sipprar ut runt bränsleröret (A), bränslegenomföringen (B) eller bränsletanklocket (C).
 Utsipprande eller läckande bränsle utgör en brandrisk. Sluta
använda maskinen omedelbart och kontakta din handlare för
kontroll eller byte.
Kontroll av tändstift
1.
2.
3.
4.
5.
a: 0,6–0,7 mm
Kontrollera gnistgapet. Korrekt gap är 0,6 till 0,7 mm.
Undersök om elektroden är sliten.
Undersök isolatorn apropå oljeavlagring eller annan typ av
avlagring.
Om elanslutningar är slitna eller om det är sprickor i keramiken måste de bytas ut.
Dra åt till 15 Nm–17 Nm (150 kgf cm till 170 kgf cm).
 Gnisttestet (för att kontrollera om tändstiftet tänder) måste utföras av din återförsäljare.
24
Underhåll och skötsel
Smörjning av drivaxel
Undersök drivaxeln (A) var 100:e drifttimme och fyll på med fett
vid behov.
OBS
Använd litiumbaserat multifett av god kvalitet.
vinkeltransmission
1.
2.
Ta bort pluggen (A) och dräneringsskruven (B) från vinkeltransmissionen (C).
Lägg in fett i transmissionen tills gammalt fett trycks ut. Använd vid behov en lågtryckspump.
OBS!
Använd litiumbaserat multifett av god kvalitet.
3.
Sätt i dräneringsskruven och pluggen.
Kontroll av bladet
 Använd endast blad som lämpar sig för denna modell från tillverkaren.
 Om en spricka upptäcks på bladet får det inte användas utan
måste bytas ut.
 Se till att bladet sitter som det ska enligt anvisningarna.
 Vänd på skärbladet om det blivit slött till följd av slitage.
 Om bladet spricker eller böjs leder det till ökad vibration.
Byt ut bladet.
 Fila 3 jämna skäreggar på bladet med hjälp av en platt fil som
bilden visar. Annars förloras balansen, vilket leder till ökad vibration.
Kontroll av skärhuvudet för nylonlina
1.
2.
3.
25
Se till att spärrhakarnas båda ytterdelar sitter nästan längst
ut i respektive lucka på kåpan.
Kontrollera skärhuvudets montering på trimmern och dra åt
om det sitter löst.
Kontrollera att skärhuvudet inte är böjt eller att onormala ljud
hörs när du roterar det för hand. Nedböjning eller onormala
ljud kan leda till onormala vibrationer eller att monteringen
på trimmern lossnar under rotationen vilket är farligt.
Underhåll och skötsel
4.
5.
Undersök kåpan och låsknoppen apropå slitage. Om skåran
syns nedtill på låsknoppen eller på kåpans nederdel nära nylonlinans utlopp måste delarna bytas ut.
Kontrollera skärhuvudet apropå sprickor eller hack. Ta bort
de delar som spruckit eller gått sönder och sätt in nya.
Byte av nylonlina
FARA
 Stäng av trimmermotorn och se till att skärhuvudet för nylonlinan slutat rotera innan du utför bytet.
Om detta ignoreras kan det leda till olyckor eller allvarliga skador.
VARNING
 Använd endast böjliga, icke-metalliska linor som rekommenderas av YAMABIKO CORPORATION.
Om detta ignoreras kan det leda till olycka eller allvarliga skador.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
26
Tryck spärrhakarna (på två ställen) inåt och ta av kåpan. Det
är lättare att lossa dem en i taget.
Ta av spolen.
När nylonlinan på spolen är nästan helt slut ska återstående
lina tas av från spolen och ny lina lindas på enligt beskrivningarna (4) och framåt. Om linan på spolen har smält och
fastnat ska hela linan tas bort och den smälta delen avlägsnas. Linda sedan på linan igen enligt beskrivningarna (4) och
framåt.
Böj linan 10 cm ifrån längdens mittpunkt och sätt fast den
böjda delen i urtagningen på mellanseparatorn.
Linda linan hårt i spolens spår och i lindningsriktningen för linan L.
När linan lindats klart ska båda linändarna hakas fast i respektive urtagning på spolen så att den sitter fast provisoriskt.
Lämna cirka 10 cm lina vid urtagningen.
Rikta in spolens urtagningar för linan med de små hålens
spår och fäst spolen i kåpan.
Underhåll och skötsel
8.
Dra ut linan från kåpan. (A) Ta bort linan från respektive urtagning och (B) för den genom spåret på respektive hål.
9.
Montera ihop kåpa och hus. (C) Rikta in de små hålen i kåpan med husets inskärningar och (D) tryck in spärrhakarna i
respektive lucka på kåpan tills de sitter fast ordentligt.
FARA
Se till att spärrhakarnas ytterdelar sitter nästan längst ut i
respektive lucka på kåpan. Om de sitter löst och skärhuvudet vrids kan kåpan eller invändiga komponenter flyga av,
vilket medför fara.
27
Underhåll och skötsel
Felsökningstabell
VIKTIGT
 Reservdelar och slitdelar: använd endast originaldelar och produkter och komponenter avsedda för ändamålet
Om du använder delar från andra tillverkare eller icke-ändamålsenliga komponenter kan det leda till störningar.
Problem
Diagnos
Motorn startar inte
Orsak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Det finns inget bränsle i tanken
Stoppknappen är i Stop-läge
Överdrivet bränsleinsug
Elektriskt fel
Fel i förgasaren eller internt klibbande
Internt motorfel
Lösning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Motorn är svår att
starta, varierande
rotation
Bränsletillförsel
Flytta till Start-läge
Starta motorn efter
service
Kontakta återförsäljaren
Kontakta återförsäljaren
Kontakta återförsäljaren
Bränsle tränger in i skvallerrö- 1.
ret
2.
Bränselnedbrytning
Förgasarproblem
1.
2.
Tillför nytt bränsle
Kontakta återförsäljaren
Inget bränsle tränger in i
skvallerröret
Bränslefiltret igensatt
Bränslesystemet igensatt
Interna förgasardelar klibbar
1.
2.
Rengör eller byt ut
Kontakta återförsäljaren
Kontakta återförsäljaren
1.
2.
3.
3.
Tändstiftet är smutsigt eller
fuktigt
1.
2.
3.
4.
Bränselnedbrytning
Felaktigt elektrodgap
Kolavlagringar
Elektriskt fel
1.
2.
3.
4.
Byt ut
Byt ut
Byt ut
Kontakta återförsäljaren
1.
2.
3.
4.
5.
Smutsigt luftfilter
Smutsigt bränslefilter
Blockerad bränslekanal
Justeringsproblem med förgasaren
Blockerad utblåsningsventil eller ljuddämparventil
1.
2.
3.
Rengör eller byt ut
Rengör eller byt ut
Kontakta återförsäljaren
Justera
Rengör
Motorn stannar
1.
2.
Justeringsproblem med förgasaren
Elektriskt fel
1.
2.
Justera
Kontakta återförsäljaren
Motorn går inte att
stanna
1.
Fel i stoppknappen
1.
Aktivera nödstoppet
och kontakta din återförsäljare
Skärinsatsen roterar när motorn går
på tomgång
1.
2.
Justeringsproblem med förgasaren
Skadad kopplingsfjäder
1.
2.
Justera
Kontakta återförsäljaren
Motorn startar men
går inte att accelerera
4.
5.
 Kontakta din handlare om ett problem inte finns med i ovanstående tabell, eller vid liknande ärenden.
 Kontakta din återförsäljare för att göra dig av med produkten eller dess delar i enlighet med gällande nationella lagar.
28
Underhåll och skötsel
Tillverkare:
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
Auktoriserad representant i Europa:
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannien
Förvaring
Långtidsförvaring (30 dagar eller mer)
VARNING
 Förvara inte enheten i slutna utrymmen fyllda med bränslegas eller i närheten av öppna lågor eller gnistor.
Det kan leda till eldsvåda.
När produkten ska ställas undan en längre tid (30 dagar eller mer) måste följande förberedelser göras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
29
Avlägsna eventuellt bränsle från bränsletanken.
Pumpa sprejblåsan ett antal gånger för att avlägsna bränslet
från sprejblåsan.
Starta motorn och låt den gå på tomgång tills den stannar av
sig själv.
För tändningslåset (A) till Stopp-läget.
När produkten är tillräckligt kall, torka bort eventuellt fett, olja, damm, smuts och annat material som fastnat på trimmerns utsida.
Följ kontrollintervallen i denna handbok.
Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. Dra åt eventuellt lösa skruvar.
Avlägsna tändstiftet (B) och tillsätt rätt kvantitet (cirka 10 ml)
ren, ny tvåtaktsmotorolja i cylindern via tändstiftshylsan.
Lägg en ren trasa över tändstiftshylsan.
Dra 2 eller 3 gånger i startgreppet för att fördela motoroljan i
cylindern.
Observera kolvens läge genom tändstiftshålet. Dra i rekylstarthandtaget långsamt tills kolven når sitt maxläge och
lämna den där.
Montera tändstiftet. (Anslut inte tändhatten (C).)
Sätt dit bladkåpan på trimmerbladet och packa in motordelen i en plastpåse eller i annat överdrag och förvara på en
torr, dammfri plats utom barns räckhåll.
Specifikationer
Specifikationer
T226S
Externa dimensioner:
Längd × Bredd × Höjd
C226S
mm
1760 × 345 × 320
1760 × 655 × 420
Vikt:
Redskap utan skärinsats och skydd (ISO 11806)
Enhet med bränsle, specificerad skärinsats, sköld och
sele
kg
kg
4,7
5,9
4,9
6,1
Volym: Bränsletank
L
Skärinsats:
skärhuvud för nylonlina
lindiameter
linlängd
Gänga
Specificerad bladdiameter
Specificerad bladtjocklek
Antal skärtänder
Diameter för bladets centrumhål
Bladets rotationshastighet vid maximalt tillåtet motorvarvtal
0,4
mm
m
mm
mm
G138
3,0
2 ×1 lina
Vänstergängad M10×1,25
-
mm
r/min
Utväxlingsförhållande: Utväxlingsförhållande och
smörjning
8088
1,36 reduktion och litiumbaserat fett av god kvalitet
Rotationsriktning för utgående axel sett ovanifrån:
Moturs
Motor:Typ
Motordeplacement
Max axelbromskraft, mätt enligt ISO 8893
Rekommenderat tomgångsvarvtal
Motorvarvtal vid maximalt motorvarvtal
Rekommenderad maximal hastighet (med STD-skärinsatsen monterad)
230
3,0
3
25,4
Luftkyld tvåtakts encylindrig
ml (cm3)
21,2
kW
r/min
r/min
0,71
3000
8000
r/min
9500
11000
Förgasare
Tändning
Tändstift
Startmotor
Koppling
Membrantyp
Magnetsvänghjul – CDI-system
NGK BPMR8Y
Startrepanordning
Automatisk centrifugalkoppling
Bränsle:
Vanlig bensin. Minst 89 oktan blyfri bensin rekommenderas. Använd inte bränsle innehållande metylalkohol eller mer än 10% etanol.
Tvåtaktsmotorolja för luftkyld motor. ISO-L-EGD
Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD och Shindaiwa One 50:1 olja.
50:1 (2%)
Olja
Förhållande
Bränsleförbrukning vid maximal motoreffekt
Specifik bränsleförbrukning vid maximal motoreffekt
Vibrationsnivåer: (ISO 22867)ahv,eq
Ljudtrycksnivå: (ISO 22868) LpAeq
Garanterad ljudeffektnivå:(ISO 22868) LWA
l/h
g/(kW•h)
0,45
469
m/s2
m/s2
Främre handtag 3,8
Bakre handtag 5,7
Höger handtag 2,9
Vänster handtag 3,7
dB(A)
91,9
92,9
dB(A)
106
107
Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
30
Deklaration om överensstämmelse
Deklaration om överensstämmelse
Undertecknad tillverkare:
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME ; TOKYO 198-8760
JAPAN
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.
förklarar härmed att nedan specificerade enhet:
GRÄSTRIMMER/RÖJSÅG
Märke: shindaiwa
Typ: T226S / C226S
hopsatt av:
ECHO MACHINERY (SHENZHEN) CO., LTD
53 Block, Bantian Industrial Area, Baoan District, Shenzhen City, Guang Dong,
518126, P.R.C
uppfyller:
* kraven i EG-direktivet 2006/42/EG (överensstämmande standard EN ISO 11806-1: 2011)
* kraven i EG-diretivet 2004/108EG till den 19 april 2016 (överensstämmande standard EN ISO 14982: 2009) och
2014/30/EU från den 20 april 2016 (överensstämmande standard EN ISO 14982: 2009)
* direktivet 2000/14/EG
Överensstämmelsens värdering enligt ANNEX V
Uppmätt ljudeffektsnivå: 103 dB(A) T226S, 104 dB(A) C226S
Garanterad ljudeffektsnivå: 106 dB(A) T226S, 107 dB(A) C226S
T226S: Serienummer 37008643 och uppåt
C226S: Serienummer 37003729 och uppåt
Tokyo, 1 januari 2016
YAMABIKO CORPORATION
Auktoriserad representant i Europa som har rätt att sammanställa den tekniska dokumentationen.
Företag: Atlantic Bridge Limited
Adress: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5
4GB, Storbritannien
Masayuki Kimura
Mr. Philip Wicks
Verkställande direktör
Avdelningen för kvalitetssäkring.
31
1Anteckningar och baksida
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.
X772-001371
Tryckt i Japan
0x0xxxx zzzz ES
X772227-6005
© 2012
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement