Shindaiwa T360T Trimmer Kasutusjuhend

Shindaiwa T360T Trimmer Kasutusjuhend
1Kaas
EESTI
(Algupärase juhendi
tõlge)
KASUTUSJUHEND
MURUTRIMMER/VÕSALÕIKUR
T360T
C360T
HOIATUS!
LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST.
SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.
Sisukord
Toote ohutu kasutamine ..................................................................................................... 3
Kirjeldus .............................................................................................................................. 8
Enne, kui alustate ............................................................................................................... 9
Komplekti nimekiri.......................................................................................................... 9
Kokkupanemine ........................................................................................................... 10
Aaskäepidemega versioon .......................................................................................... 10
U-käepidemega versioon............................................................................................. 10
Kaitsekatte paigaldamine............................................................................................. 11
Nailontamiiliga lõikepea paigaldamine......................................................................... 11
Tasakaalu reguleerimine ............................................................................................. 11
Kütuse ettevalmistamine.............................................................................................. 12
Mootori kasutamine .......................................................................................................... 14
Mootori käivitamine...................................................................................................... 14
Mootori seiskamine...................................................................................................... 15
Trimmimine ....................................................................................................................... 16
Õlarakemete kasutamine............................................................................................. 17
Tavaline trimmimine nailontamiiliga lõikepeaga .......................................................... 17
Tavaline trimmimine metallteraga................................................................................ 19
Hooldamine....................................................................................................................... 20
Hooldusjuhised ............................................................................................................ 20
Hooldamine ................................................................................................................. 20
Hoiustamine................................................................................................................. 28
Tehnilised andmed ........................................................................................................... 29
Vastavusdeklaratsioon...................................................................................................... 30
2
Toote ohutu kasutamine
Toote ohutu kasutamine
Oluline teave
HOIATUS!
Lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist kindlasti läbi.
Lähemalt kasutusjuhendist
 Käesolev juhend sisaldab olulist teavet teie toote kokkupanemise, kasutamise ja hooldamise kohta. Palun lugege juhend hoolikalt läbi ja omandage selles sisalduv teave.
 Hoidke juhend alati kergesti kättesaadavas kohas alles.
 Kui juhend on kaduma läinud või kannatada saanud ja ei ole enam loetav, ostke palun oma edasimüüjalt uus juhend.
 Käesolevas juhendis kasutatakse SI-süsteemi ühikuid (International System of Units). Sulgudes toodud numbrid on
viiteväärtused ning mõnel puhul võib olla tegemist väikese teisendusveaga.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
Toote kasutuseesmärk
 Käesolev toode on kergekaaluline, suure jõudlusega, bensiinimootoriga seade, mille ülesandeks on piirata taimede kõrgust,
trimmida muru ja lõigata võsa kohtades, kus teiste variantide kasutamine oleks raskendatud.
 Ärge kasutage seadet eelpool mainitutest erinevatel eesmärkidel.
 Toote täiustamise eesmärkidel võidakse juhendi sisu uuendada ilma sellest eelnevalt ette teavitamata. Mõned kasutatud joonised võivad kirjelduse paremaks ilmestamiseks tootest erineda.
 Küsimuste tekkimisel või ebaselguse korral pöörduge palun oma edasimüüja poole.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
Ärge muutke toodet
 Toodet ei tohi muuta.
Selline tegevus võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse. Toote muutmisest põhjustatud rikked ei kuulu tootjagarantii
alla.
Ärge kasutage toodet, kui seda ei ole eelnevalt kontrollitud ja hooldatud
 Toodet ei tohi kasutada, kui seda ei ole eelnevalt kontrollitud ja hooldatud. Jälgige, et toodet kontrollitakse ja hooldatakse
regulaarselt.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
Toote laenamine või edasiandmine
 Toodet kolmandatele isikutele laenates veenduge, et toodet laenav isik saaks tootega koos kaasa ka kasutusjuhendi.
 Toodet kolmandatele pooltele edasi andes pange toote üleandmisel sellega kaasa ka kasutusjuhend.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
Toote kasutajad
 Toodet ei tohi kasutada:
 inimesed, kes on väsinud
 inimesed, kes on tarvitanud alkoholi
 inimesed, kes on ravimite mõju all
 rasedad
 inimesed, kellel on kehv tervislik seisund
 inimesed, kes ei ole lugenud läbi kasutusjuhendit
 lapsed
 Pidage meeles, et teiste inimeste või nende varaga juhtuvate õnnetuste või ohtlike olukordade eest vastutab seadme kasutaja.
Nende juhiste eiramine võib tuua kaasa õnnetuse.
 Toote süütesüsteem tekitab töötamise ajal elektromagnetvälja. Magnetväljad võivad põhjustada häireid
südamestimulaatorite töös või seisata südamestimulaatori. Tervisele ohtlike olukordade vältimiseks soovitame
südamestimulaatorite kasutajatel pidada enne toote kasutamist nõu oma arsti ja südamestimulaatori tootjaga.
3
Toote ohutu kasutamine
HOIATUS!
Vibratsioon ja külm temperatuur
 Arvatakse, et mõnedel inimestel esinev Raynaud sündroomina tuntud seisund, võib ilmneda just külma ja vibratsiooniga kokkupuutel. Vibratsiooni ja külmaga kokkupuutumine võib põhjustada surisemist ja põletustunnet, millele järgneb sõrmede
värvuse kaotus ja tundetus. Soovitame tungivalt järgida järgmisi ettevaatusabinõusid, kuna minimaalne kokkupuute ulatus,
mis võiks haigushoo esile kutsuda, ei ole teada.
 Hoidke oma keha soojas, eriti just pea, kael, jalalabad, kannad, käelabad ja randmed.
 Tagage sagedaste puhkepauside ajal intensiivseid kehalisi harjutusi tehes hea vereringe ja ärge suitsetage.
 Piirake töötundide arvu. Proovige täita iga päev töödega, kus trimmeri või teiste käsimootorseadmete kasutamine ei ole
vajalik.
 Kui tunnete ebamugavustunnet, sõrmede punetust ja paistetamist, millele järgneb valgeks muutumine ja tundetus,
pöörduge arsti poole enne, kui külma ja vibratsiooniga uuesti kokku puutute.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.
Korduva pinge põhjustatud vigastused
 Usutakse, et sõrme-, käe-, käsivarre- ja õlalihaste ning -kõõluste liigkasutamine võib põhjustada valu, paistetust, tuimust,
nõrkust ja tugevat valu eelnevalt mainitud piirkondades. Teatud korduvad käelised tegevused võivad seada teid tõsisesse
korduvast pingest põhjustatud kehavigastuse (RSI) ohtu. RSI ohu vähendamiseks tehke järgmist.
 Vältige oma randmete kasutamist painutatud, sirutatud või pööratud asendis.
 Tehke regulaarseid puhkepause korduste vähendamiseks ja laske kätel puhata. Vähendage kordusliigutuste tegemise kiirust ja jõudu.
 Tehke harjutusi käe- ja käsivarrelihaste tugevdamiseks.
 Pöörduge arsti poole, kui tunnete kätes, käsivartes, randmetes või sõrmedes surinat või tuimust. Mida varem RSI diagnoositakse, seda tõenäolisemalt suudetakse vältida närvide ja lihaste püsikahjustusi.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.
Asjakohane väljaõpe





Ärge lubage seadet kasutada ilma asjakohase väljaõppe ja kaitsevahenditeta.
Olge läbinisti tuttav seadme juhtseadiste ja seadme õige kasutamisega.
Teadke, kuidas seadet seisata ja mootori seisma panna.
Teadke, kuidas rakmetega ühendatud seadet kiirelt vabastada.
Ärge lubage kellelgi kasutada seadet ilma asjakohase juhendamiseta.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.
Kandke sobivaid riideid.
 Kinnitage juuksed õlgadest kõrgemale.
 Ärge kandke kaelasidemeid, ehteid või lahtisi rippuvaid riideid, mida seade võiks endaga kaasa haarata.
 Ärge kandke katmata varvastega jalatseid ega käige paljajalu või paljaste säärtega.
Nende hoiatuse eiramine võib tuua kaasa nägemis- või kuulmiskahjustusi või põhjustada raskeid vigastusi.
Kandke kaitsevahendeid
 Kandke trimmerit kasutades alati järgmisi kaitsevahendeid.
1. Peakaitse (kiiver): kaitseb teie pead
2. Kõrvaklapid või kõrvatropid: kaitsevad teie kuulmist
3. Kaitseprillid: kaitsevad silmi
4. Näokaitse: kaitseb nägu
5. Kaitsekindad: kaitsevad teie käsi külma ja vibratsiooni eest
6. Sobivad tööriided (pikad käised, pikad püksid): kaitsevad keha
7. Vastupidavad, mittelibisevad kaitsesaapad (varbakaitsega) või mittelibisevad
tööjalatsid (varbakaitsega): kaitsevad labajalgu
8. Säärekaitsed: kaitsevad jalgu
Nende hoiatuse eiramine võib tuua kaasa nägemis- või kuulmiskahjustusi või
põhjustada raskeid vigastusi.
 Vajaduse korral kasutage alljärgnevat kaitsevarustust.
 Tolmumask: kaitseb hingamisorganeid
 Mesilasvõrk: mesilaste rünnakute eest kaitsmiseks
4
Toote ohutu kasutamine
HOIATUS!
Kasutuskeskkond
 Ärge kasutage toodet:
 halbades ilmastikuoludes;
 järskudel kallakutel või jalgadele kindla toetuspunktita ja seetõttu libedates kohtades;
 öösel või halva nähtavusega hämarates kohtades.
 Mõõdukal kallakul seadet kasutades töötage ühetasase, kontuurilaadse liikumisega.
Kukkumise või libisemise korral või toodet valesti kasutades võib tulemuseks olla raske kehavigastus.
 Teie enda tervise ja ohutuse ning mugava töötamise huvides kasutage masinat ümbritseva õhutemperatuuri − 5oC kuni 40oC
juures.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.
Vigastuse puhuks valmisolek
 Õnnetuse või vigastuse vähetõenäolise asetleidmise korral olge selleks ettevalmistunud.
 Esmaabikomplekt
 Käterätikud ja kuivatuslapid (verejooksu peatamiseks)
 Vile või mobiiltelefon (kõrvalise abi kutsumiseks)
Kui te ei suuda osutada esmaabi või kutsuda kõrvalist abi, võib vigastus muutuda tõsisemaks.
Süttimise või suitsu korral seadke ohutus esikohale
 Kui tuli tuleb mootorist või suitsu tuleb mujalt, kui väljalaskeavast, astuge isikliku ohutuse tagamiseks kõigepealt
seadmest eemale.
 Visake labidaga leegile peale liiva vms, et vältida tule levimist või kustutage tuli tulekustutiga.
Paanikareaktsioon võib põhjustada tule või teiste kahjustuste süvenemise.
Hoiatussildid
OHT!
HOIATUS!
See sümbol koos sõnaga "OHT!"
(DANGER) juhib tähelepanu tegevusele või tingimusele, mis võib
põhjustada kasutajatele või
kõrvalseisjatele raskeid kehavigastusi või nende hukkumise.
See sümbol koos sõnaga "HOIATUS!" (WARNING) juhib tähelepanu
tegevusele või tingimusele, mis võib
põhjustada kasutajatele või
kõrvalseisjatele raskeid kehavigastusi või nende hukkumise.
ETTEVAATUST!
"ETTEVAATUST!" (CAUTION)
tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis tähelepanuta jätmise korral võib tuua kaasa väiksema või
mõõduka kehavigastuse.
Teised tähised
Läbikriipsutatud ringi
kujuline sümbol
tähendab, et selle juures kirjeldatu on keelatud.
MÄRKUS
Selline eraldiseisev sõnum sisaldab
toote kasutamist ja hooldamist puudutavaid näpunäiteid.
TÄHTIS!
Raamiga ümbritsetud sõna "TÄHTIS"
sisaldab tähtsat toote kasutamist,
kontrollimist, hooldamist ja hoiustamist puudutavat teavet.
Sümbolid
Sümboli vorm/kuju
Sümboli kirjeldus/kasutus
Sümboli vorm/kuju
Sümboli kirjeldus/kasutus
Lugege kasutusjuhend
tähelepanelikult läbi
Lõiketarviku võlli maksimaalne kiirus
p/min
Kandke silma-, kõrva- ja peakaitset
Hoidke kõrvalised isikud 15 m
kaugusel
5
Toote ohutu kasutamine
Sümboli vorm/kuju
Sümboli kirjeldus/kasutus
Sümboli vorm/kuju
Sümboli kirjeldus/kasutus
Kandke jalakaitseid ja kindaid
Bensiini ja õli segu
Avariiseiskamine
Õhuklapi regulaator asendis
„külm käivitus“ (õhuklapp suletud)
Hoiatus!
Eemale paiskuvad objektid!
Õhuklapi regulaator asendis
„töötamine“ (õhuklapp avatud)
Hoiatus, külgjõud
Karburaatori reguleerimine
- Tühikäigu kiirus
Ilma kaitsekatteta kasutamine
on keelatud
U-käepide
Metallterade kasutamine on
keelatud
Aaskäepide
Nailonist lõiketamiili kasutamine on keelatud
Ettevaatust kõrge temperatuuriga piirkondade suhtes
Ärge kasutage toodet halva
ventilatsiooniga kohtades
Tagatud helitugevuse tase
Ettevaatust süttimise suhtes
Mootori käivitamine
-
Täitepump
Ettevaatust elektrilöögi suhtes
6
Toote ohutu kasutamine
Ohutuskleebis(ed)
 Käesolevas juhendis kirjeldatud toodetele on kinnitatud all näidatud ohutuskleebis. Veenduge enne toodet kasutama hakkamist, et saate kleebise tähendusest aru.
 Kui kleebis muutub kulumise või kahjustuse tõttu loetamatuks või koorub maha ja läheb kaotsi, ostke oma edasimüüjalt palun
asenduskleebis ja kinnitage see järgneval joonisel näidatud kohta. Veenduge, et kleebis on alati loetav.
1. Ohutuskleebis (detaili number 890617-43130)
7
Kirjeldus
Kirjeldus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nurkülekanne Kaks hammasratast muudavad
pöörlemistelje nurka.
Lõiketarvik Nailontamiiliga lõikepea muru ja taimede
lõikamiseks.
Kaitsekate Vahend kasutaja kaitsmiseks juhusliku kokkupuute eest lõikepea ja välja paiskuvate objektidega.
Lõikenuga Nailontamiili lõikamiseks sobivasse pikkusesse.
Võllitoru Seadme osa, mis moodustab jõuülekande võlli
ümbrise.
Aaskäepide Kerge kaaluga, sobib nailontamiiliga trimmerile.
U-käepide Jalgratta juhtraua kujuline käepide, mis
nõuab aaskäepidemega võrreldes väiksemat
jõupingutust.
Riputuskoht Vahend, millele saab ühendada külge rakmed.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
8
Süütelüliti Gaasitrikli korpuse peale paigaldatud
"liuglüliti"; TÖÖTAMISEKS lükake lüliti ette ja SEISKAMISEKS taha.
Gaasitrikkel Aktiveeritakse kasutaja sõrmega ja kasutatakse mootori töökiiruse juhtimiseks.
Gaasitrikli lukustus Lukustab gaasitrikli tühikäigu asendisse kuni olete saanud parema käega käepideme
ümber hea haarde.
Õhupuhasti kate Katab õhufiltrit.
Kütusepaagi kork Kütusepaagi sulgemiseks.
Kütusepaak Sisaldab kütust ja kütusefiltrit.
Starteri käepide Tõmmake mootori käivitamiseks
käepidet.
Summuti kate Summuti katmiseks, et kasutaja ei saaks
summuti kuuma pinnaga kokku puutuda.
Süüteküünal
Õlarakmed Reguleeritav rihm seadme riputamiseks.
Tüüp ja seerianumber
Enne, kui alustate
Enne, kui alustate
Komplekti nimekiri
 Järgnevad osad on pakendikarpi eraldi pakendatud.
 Kui olete karbi lahti pakkinud, kontrollige üle seal asuvad osad.
 Kui midagi on puudu või purunenud, võtke ühendust edasimüüjaga.
1. Mootor ja võllitoru
2. Kaitsekate (nailontamiiliga lõikepeale)
3. Kaitsekate (metallist terale)
4. Kaitseprillid (ANSI Z 87.1-le vastav)
5. Hoiatussilt
6. Õlarakmed
7. Aaskäepide
8. Nailontamiiliga lõikepea
9. Kasutusjuhend
10. Lukustustööriist
11. Padrunvõti
1. Mootor ja võllitoru
2. U-käepide
3. Kaitsekate (nailontamiiliga lõikepeale)
4. Kaitsekate (metallist terale)
5. Kaitseprillid (ANSI Z 87.1-le vastav)
6. Hoiatussilt
7. Õlarakmed
8. Nailontamiiliga lõikepea
9. Kasutusjuhend
10. Käepideme kokkupanemispolt
11. Seib
12. Käepideme kokkupanemisklamber (ülemine)
13. Käepideme kokkupanemisklamber (alumine)
14. Lukustustööriist
15. Padrunvõti
9
Enne, kui alustate
Kokkupanemine
HOIATUS!
 Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, et oskaksite toote õigesti kokku panna.
Valesti kokkupandud toote kasutamine võib tuua kaasa õnnetuse või tõsise kehavigastuse.
Aaskäepidemega versioon
Aaskäepideme kokkupanemine
Kinnitage aaskäepide (A) ja klamber (C) veovõlli koostule.
Seadke käepide mugavasse kasutusasendisse ja pingutage poldid (B).
E: Nool
F: Mootorisse
ETTEVAATUST!
 Paigaldage käepide noolemärgist mootori poole.
U-käepidemega versioon
U-käepideme kokkupanemine
1.
Paigaldage käepideme kokkupanemisklamber (ülemine) (A)
käepideme kokkupanemisklambrisse (alumine) (D) ja kinnitage käepide pingutades kergelt käepideme kokkupanemispolti (8 mm) (B).
2. Reguleerige käepideme kaldenurk sobivasse asendisse
(lihtsam kasutada) ja pingutage käepideme kokkupanemispolt tugevalt kinni.
C: Seib
E: nool
F: mootorisse
ETTEVAATUST!
 Käepideme paigaldamisel jälgige, et see ei kataks kinni
ühtegi ohutuskleebist.
3.
10
Gaasitrossi (I) lahtitulemise vältimiseks kinnitage see kinnitusklambritega (G) võllitoru (H) (kahest kohast) ja parema
käe U-käepideme (1 koht) külge.
Enne, kui alustate
ETTEVAATUST!
 Monteerimise järel reguleerige trossi otsa (J) lõtkuks karburaatori (L) poolses otsas 1 mm - 2 mm.
K: mutrid
Kaitsekatte paigaldamine
Nailontamiiliga lõikepea paigaldamine
1.
Paigaldage kaitsekate (A) nurkülekande kinnitusosale ja pingutage 4 polti (B).
1.
Sisestage lukustustööriist (A) nurkülekande paremal küljel
asuvasse avasse, surudes samas vasakul küljel olevale kinnitusvedrule.
2. Sisestage lukustustööriist edasi tera kinniti kinnituspilusse
(B) ja fikseerige veovõll.
3. Eemaldage padrunvõtit kasutades mutter (C), kork (D) ja
alumine tera kinniti (E).
 Mutrit, korki ja alumist tera kinnitit kasutatakse nailontamiiliga
lõikepeaga.
ETTEVAATUST!
 Fikseerige veovõll kindlalt lukustustööriistaga, et hoida seda
nailontamiiliga lukustuspea paigaldamise ajal pöörlema
hakkamast.
4.
5.
Keerake nailontamiiliga lõikepea (F) võllile (vastupäeva)
kuni lõikepea on tugevalt kinni.
Eemaldage lukustustööriist.
Tasakaalu reguleerimine
Õlarakmete reguleerimine
HOIATUS!
 Toode on loodud sobima väga erinevate kehasuurustega, kuid väga pikkade inimeste puhul ei pruugi reguleerimine olla
võimalik. Ärge kasutage seadet, kui rakmete külge ühendatud seadme puhul ulatuvad teie jalad lõiketarvikuni.
11
Enne, kui alustate
TÄHTIS!
 Inimese suurus võib avaldada mõju tasakaalu reguleerimisele. Samuti ei pruugi tasakaalustamise protseduur toimida osade
seadmete puhul osade inimestega. Kui õlarakmed teile ei sobi või teil ei õnnestu neid sobivalt reguleerida, pöörduge
edasimüüja poole abi saamiseks.
 Komplekti kuuluvad õlarakmed sobivad tüüpilise täiskasvanud
inimese kehaehitusega inimestele, kes on 150 kuni 195 cm pikad ja vöö ümbermõõt on 60 kuni 140 cm.
 Kasutage õlarakmeid, kui need kuuluvad komplekti või
käesolev juhend soovitab neid kasutada. Reguleerige nii rakmeid kui ka seadmel asuvat riputuspunkti (A) nii et seade ripuks selliselt, et lõiketarvik asuks mõned sentimeetrid
maapinnast kõrgemal (B).
 Lõiketarvik ja kaitsekate peavad olema igas suunas horisontaalselt. Kinnitage seade näidatud moel paremale küljele.
Tasakaalustage tööriist nii et lõikepea asetseks horisontaalselt
 Lükake riputuspunkti õige tasakaalukoha leidmiseks mööda
toru üles ja alla. Pöörake klambrit, et viia lõiketarvik ja kaitsekate horisontaalsesse asendisse. Lukustage oma kohale. Kui
riputuspunkt on vabalt pöörlevat tüüpi, võib seade hakata
pöörlema külgsuunas; sellele vaatamata tuleb tarvik ja kaitsekate eest-taha teljel horisontaalasendisse seada.
 Eelkirjeldatud tasakaalustamine ja loodimine võib nõuda
klambri teise kohta paigutamist ja rakmerihmade üle reguleerimist. Samuti võib iga seadmele paigaldatud lõiketarviku ja
kaitsekatte tüüp nõuda uuesti tasakaalustamist.
Kütuse ettevalmistamine
OHT!
 Ärge lisage kütust, kui mootor on kuum või töötab.
 Ärge suitsetage ega hoidke lahtist leeki kütuse lisamise läheduses.
Vastasel juhul võib kütus süttida ja põhjustada põletusi.
HOIATUS!
 Ärge lisage kütust siseruumides. Lisage kütust alati õues ja palja maapinna kohal. Ärge lisage tootele kütust veoki laadimisplatvormil või mõnes teises sarnases kohas.
 Kütusepaagid/-kanistrid võivad olla rõhu all. Keerake kork alati aeglaselt lahti, et rõhud saaksid võrdsustuda.
Vastasel juhul võib kütus välja paiskuda.
 Pühkige ülevalamise tõttu maha läinud kütus lapiga kokku.
Maha läinud kütus võib põhjustada süttimisel põletusi.
 Kütuse lisamise järel kontrollige alati, et kütusetorust, kütusesüsteemi tihendite vahelt ega kütusepaagi korgi ümbrusest ei
lekiks kütust. Kui leiate kütuselekkeid või välja tulnud kütust, lõpetage koheselt toote kasutamine ja võtke seadme remontimiseks koheselt ühendust oma edasimüüjaga.
Kõik kütuselekked võivad põhjustada süttimist.
 Hoidke kütusekanistrit varjulises kohas lahtisest tulest eemal.
 Kasutage heakskiidetud kütusekanistrit.
12
Enne, kui alustate
TÄHTIS!
 Kütus koosneb tavalisest bensiinist, millega on segatud tuntud kaubamärgi toodetud õhkjahutusega 2-taktilise mootori õli.
Soovitatav on kasutada vähemalt oktaanarvuga 89 etüleerimata bensiini. Ärge kasutage metüülalkoholi sisaldavat või enam
kui 10% ulatuses etüülalkoholi sisaldavat kütust.
 Kütus aegub säilitamise käigus. Ärge segage kokku rohkem kütust, kui suudate kolmekümne (30) päeva jooksul ära kasutada.
Kütus
Kütusevarustus
 Soovitatav segu suhtarv: 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD Standardi
(ISO/CD 13738), JASO FC, FD-klassi ja Shindaiwa puhul 50 :
1 õli.
 Ärge segage kütusesegu otse mootori kütusepaagis.
 Ärge lisage nii palju kütust, et see ulatub kütusepaagi (A)
täiteavani. Hoidke kütus määratud piirides (kuni kütusepaagi
kaela tasemeni (B)).
 Kütuse lisamise järel keerake kütusepaagi kork kindlalt kinni.
13
Mootori kasutamine
Mootori kasutamine
Mootori käivitamine
HOIATUS!
Olge mootori käivitamisel eriti tähelepanelik järgmiste hoiatuste suhtes:
 Liikuge kütuse lisamise kohast vähemalt 3 m kaugusele.
 Asetage toode tasasele ja hästi tuulutatud kohale.
 Kontrollige, et ei oleks kütuselekkeid.
 Kontrollige metallterasid mõrade suhtes.
 Kontrollige, et ükski mutritest ega poltidest ei oleks lahti.
 Jätke toote ümber ohtralt vaba ruumi ja ärge laske inimestel ega loomadel seadme lähedale tulla.
 Mootori käivitamise ajal peab gaasitrikkel olema tühikäigu asendis.
 Hoidke toode mootori käivitamise ajal kindlalt vastu maad.
Hoiatuste eiramine võib põhjustada õnnetuse või kehavigastuse või isegi lõppeda surmaga.
 Veenduge, et mootori käivitumisel ei oleks tavatut vibratsiooni ega helisid. Tavatu vibratsiooni või helide puhul ärge toodet
kasutage. Võtke ühendust edasimüüjaga ja laske seade ära remontida.
Õnnetused, millega on seotud lahti rappuvaid või küljest purunevaid detailid, võivad põhjustada haavu või raskeid kehavigastusi.
 Mootori heitgaasid sisaldavad toksilisi gaase. Ärge kasutage toodet siseruumides või teistes halvasti õhutatud
kohtades.
Heitgaasid võivad põhjustada mürgistuse.
 Ärge puudutage seadme töötamise ajal või mõnda aega pärast selle seiskumist summutit, süüteküünalt,
nurkülekannet ega teisi kõrge temperatuuriga komponente.
Kõrge temperatuuriga komponenti puudutades võite end ära põletada.
 Ärge puudutage süüteküünalt, süüteküünla juhet ega teisi kõrgepinget sisaldavaid komponente toote
töötamise ajal.
Toote töötamise ajal kõrgepingekomponentide puudutamisel võite saada elektrilöögi.
 Kui lõiketarvik pöörleb mootori käivitamisel ka siis, kui gaasitrikkel on tühikäiguasendis, reguleerige enne toote kasutamist
karburaatorit.
Hoiatuste eiramine võib põhjustada õnnetuse või kehavigastuse või isegi lõppeda surmaga.
 Kui mootori käivitamisel kasutada gaasiklapi lukustust, hakkab lõiketarvik pöörlema. Mootori käivitumise järel tõmmake gaasitriklit natukene, et gaasiklapi lukk kiirelt vabastada. Ärge mitte mingil juhul kasutage töötamise ajal gaasiklapi lukustust.
Pöörlev tera võib põhjustada kehavigastuse.
MÄRKUS
 Tõmmake käivitusnööri esmalt aeglaselt ja seejärel kiiremini. Ärge tõmmake käivitusnööri korraga välja rohkem kui 2/3 selle
kogupikkusest.
 Ärge laske käivitusnööri tagasi liikumise ajal lahti.
Külma mootori käivitamine
(Ühendage süüteküünla piip, kui toode on pika aja vältel hoiul olnud.)
1. Eemaldage terakate.
2. Toodet tasasele maapinnale asetades kontrollige latti vms
abivahendit kasutades, et lõiketarvik ei puutu vastu maapinda ega muid takistusi.
3. Liigutage süütelüliti (A) asendisse Start.
4. Veenduge, et gaasitrikkel (D) on tühikäiguasendis.
14
Mootori kasutamine
5.
6.
Liigutage õhuklapi hoob (F) "külmkäivituse" asendisse (E).
Vajutage mitu korda täitepumbale (H) kuni see on kütusega
täitunud.
7. Olles kontrollinud, et piirkond teie ümber on ohutu, hoidke
joonisel näidatud moel mootorile kõige lähemal asuvast kohast ja tõmmake mitu korda käivitusnööri (I).
8. Kui te kuulete plahvatusele sarnanevat heli ja mootor seiskub koheselt, liigutage õhuklapi hoob asendisse "töötamine"
(G) ja jätkake mootori käivitamiseks käivitusnööri
tõmbamist.
9. Kui mootor ei seisku, viige õhuklapi hoob aeglaselt asendisse "töötamine".
10. Laske mootoril tühikäigul töötades mõne aja vältel soojeneda.
 Kui mootorit on raske käivitada, kasutage gaasiklapi lukku (C).
(Tõmmake gaasitrikkel lõpuni ja langetage gaasiklapi lukk, vajutades samas gaasitrikli lukustusele (B) ja vabastades gaasitrikli gaasiklapi luku rakendamiseks. Mootori käivitumise järel
tõmmake gaasitriklit natukene, et gaasiklapi lukk kiirelt vabastada.)
Sooja mootori käivitamine
1.
2.
3.
4.
5.
Mootori seiskamine
1.
2.
3.
4.

5.
15
Liigutage süütelüliti (A) asendisse Start.
Veenduge, et gaasitrikkel (D) on tühikäiguasendis.
Kontrollige, kas õhuklapi hoob on asendis "töötamine".
Kui täitepumbas ei ole näha kütust, vajutage ja vabastage
vaheldumisi täitepumpa kuni sellesse on tõmmatud kütust.
Olles kontrollinud, et piirkond teie ümber on ohutu, hoidke
joonisel näidatud moel mootorile kõige lähemal asuvast kohast ja tõmmake mootori käivitamiseks käivitusnööri.
Viige gaasitrikkel (B) tühikäiguasendisse ja seadke mootor
tühikäigule (st aeglasele kiirusele).
Liigutage süütelüliti (A) asendisse Stopp.
Hädaolukorras seisake mootor kiirelt süütelülitit kasutades.
Kui mootor ei seisku, viige õhuklapi hoob asendisse
"külmkäivitus". Mootor sureb välja ja seiskub (avariiseiskumine).
Kui mootor ei seisku süütelüliti kasutamise tulemusel, laske
oma edasimüüjal enne toote uuesti kasutamist süütelüliti üle
kontrollida ja ära parandada.
Enne seadme juures töötamist või seadme järelvalveta
jätmist eemaldage piip alati süüteküünlalt, et välistada mootori käivitumine.
Trimmimine
Trimmimine
OHT!
 Lõiketarviku kinnikiilumisel seisake alati mootor.
Ummistuse eemaldamisel ja lõiketarviku ootamatul käivitumisel võib tulemuseks olla raske kehavigastus.
 Ärge kasutage toodet ilma kohale kinnitatud kaitsekatteta.
Lõiketarvikult eemale paiskuvad objektid võivad põhjustada õnnetuse või raske kehavigastuse.
 Toodet ümbritsev 15 m raadiusega ala loetakse ohutsooniks. Järgige tootega töötades kindlasti järgmisi ettevaatusabinõusid.
 Ärge laske lastel ega teistel inimestel või loomadel siseneda ohutsooni.
 Kui kõrvaline isik siseneb ohutsooni, seisake koheselt mootor, et peatada
lõiketarviku pöörlemine.
 Kasutajale lähenedes andke talle märku, visates tema suunas
väljastpoolt ohutsooni mõne oksa; veenduge seejärel, et mootor on välja
lülitatud ja lõiketarvik on lõpetanud pöörlemise.
 Kui tootega töötavad rohkem kui üks inimene, leppige kokku, kuidas
üksteisele märku anda ja töötage üksteisest vähemalt 15 m kaugusel.
Lõiketarvikult eemale paiskuvad esemed ja igasugune kokkupuude
lõiketarvikuga võib põhjustada pimedaks jäämist või surmaga lõppeva
õnnetuse.
HOIATUS!
 Enne töö alustamist kontrollige tööpiirkonda ja eemaldage sealt kõik väikesed kivid ja tühjad purgid,
mis võiksid lõiketarvikult eemale paiskuda; samuti eemaldage lahtised nöörid või traadid, mis
võiksid ümber lõiketarviku mähkuda.
Võõrobjektide lõiketarvikult eemale paiskumine või end ümber toote kerinud traadi ja muude materjalide tootelt eemaldumine võib põhjustada õnnetuse või tõsise kehavigastuse.
 Järgnevates olukordades lülitage mootor koheselt välja ja veenduge enne toote põhjalikku kontrollimist, et lõiketarvik on seiskunud. Asendage kõik kahjustunud osad.
 Kui lõiketarvik satub töötamise ajal vastu kivi, puud, posti vms takistust.
 Kui toode hakkab ootamatult tavatult vibreerima.
Kahjustatud osade kasutamise jätkamine võib tuua kaasa õnnetuse või raske kehavigastuse.
 Ärge hoidke lõiketarvikut töötamise ajal üleval. Töötamise ajal ei tohi lõiketarvik olla tõstetud põlvedest kõrgemale.
Lõiketarviku tõstmine põlvedest kõrgemale toob pöörlemistasandi näole lähemale ja lõiketarvikult eemale paiskuda võivad
objektid võivad põhjustada õnnetuse või raske kehavigastuse.
Toote transportimine
 Järgnevates olukordades transportimisel lülitage mootor välja ja veenduge, et trimmeri tera oleks seiskunud. Seejärel kinnitage trimmeri terakate ja suunake summuti endast eemale.
 Töötamispiirkonda liikumine.
 Töötamise ajal teise piirkonda liikumine.
 Senisest töötamispiirkonnast lahkumine.
Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada põletusi või raskeid kehavigastusi.
 Toote transportimisel autoga tühjendage kütusepaak, paigaldage terakate ja kinnitage toode kindlalt kohale, et vältida selle
ringi liikumist.
Kui transportimise ajal on kütusepaagis kütus, võib see põhjustada süttimise.
 Ärge mitte mingil juhul üritage toodet kasutada ühe käega.
 Pange mõlemad käed juhtrauale ja haarake sõrmedega juhtraua ümber kinni.
16
Trimmimine
Õlarakemete kasutamine
Kinnitage trimmer alati õigesti õlarakmete külge.
 Kinnitage vöö (U-käepidemega versioon). Vöö peab olema
tihedalt ümber.
 Kinnitage toode rakmete külge.
 Aaskäepidemega versioon
Asetage õlarakmed üle vasaku õla ja reguleerige rihmu
selliselt, et kiirvabastustihvt asetseks vahetult vöökohast
madalamal.
 U-käepidemega versioon
Asetage õlarakmed üle mõlema õla ja reguleerige rihmu
selliselt, et ühenduspunkt lukustub näidatud moel.
 Lõiketarvikut maapinna kohal liigutades veenduge, et rakmed on korralikult reguleeritud.
 Vajaduse korral kohandage riputuspunkti asukohta.
 Õlarakmetel on avariivabastuse funktsioon. Süttimise või
mõne muu hädaolukorra puhul tõmmake toote kehalt vabastamiseks avariiplaati (A).
Tavaline trimmimine nailontamiiliga lõikepeaga
HOIATUS!
 Lõiketarviku vale kasutamine võib tuua kaasa tõsiseid kehavigastusi. Lugege läbi ja järgige kõiki käesolevas juhendis loetletud ohutusjuhiseid.
 Kasutage ainult YAMABIKO CORPORATIONi poolt soovitatud lõiketarvikuid.
 Äralõikenoast liigkaugele üle ulatuv nailontamiil võib nailontamiili reguleerimise järel nailontamiiliga lõikepea pöörlema hakkamisel ära lennata.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
Nailontamiili pikkuse reguleerimine
Trimmimine
 Ärge laske nailontamiiliga lõikepeal pöörelda suurema kiirusega kui 10 000 p/min.
 Poolilt nailontamiili vabastamisel lööge pooli nuppu kergelt
vastu maapinda pöörlemiskiiruse juures, mis ei ületa 4500 p/
min.
 Kaitsekattel olev lõikenuga reguleerib automaatselt
lõikelaiust, lõigates tarviku pöörlema hakkamisel nailontamiilid
vajalikku pikkusesse.
 Väiksema kui maksimaalse lõikelaiusega töötades lõigake
kaks nailontamiili võrdsesse pikkusesse.
 Poolilt nailontamiil muutub lühemaks, lööge nuppu (A) kergelt
vastu maapinda ja poolilt vabaneb vabaneb täiendavalt tamiili.
 Trimmimine seisneb trimmeri ettevaatlikus juhtimises
lõigatavasse materjali. Kallutage kergelt pead, et juhtida praht
teist eemale. Vastu barjääri, nagu näiteks aeda, seina või
puud trimmides, lähenege sellise nurga all, kus barjäärist eemale põrkuv praht lendaks teist eemale.
 Liigutage nailontamiiliga lõikepead aeglaselt, kuni muru on
lõigatud kuni barjäärini välja, kuid ärge suruge tamiili vastu
barjääri ennast. Trimmides vastu võrkaeda olge ettevaatlikud
ja liikuge ainult kuni aiani. Liiga kaugele liikudes võib tamiil
vastu traati puruneda.
 Trimmida on võimalik lõigates ükshaaval läbi taimede varte.
Asetage nailontamiiliga lõikepea taime juure lähedale ja mitte
kunagi kõrgele, kuna sellisel puhul võib taim tamiili külge haakuda. Selle asemel, et otse läbi taime varre lõigata, kasutage
tamiili otsa ja liikuge aeglaselt läbi varre.
1. Nurk seina suhtes
2. Praht
3. Noa poolne külg tõstetud
4. Nurk maapinna suhtes
17
Trimmimine
Niitmine
Skalpeerimine ja servalõikus
 Niitmine on suurte murualade lõikamine või pügamine trimmerit maapinna lähedal pühkivate kaarjate liigutustega liigutades.
Kasutage niitmisel ühtlast ja sujuvat liikumist. Ärge üritage
muru hakkida. Kallutage nailontamiiliga lõikepead, et suunata
praht niitmiskaare ajal teist eemale. Seejärel tooge trimmer
ilma niitmata tagasi algusesse järgmise lookaare võtmiseks.
Kui olete hästi kaitstud ja ei hooli teie suunas paiskuvast prahist, võite niita mõlemas suunas.
 Nii skalpeerimist kui servalõikust teostatakse järsu nurga alla
kallutatud nailontamiiliga lõikepeaga. Skalpeerimiseks (A) nimetatakse kasvava taimestiku eemaldamist, mis jätab maapinna paljaks. Servalõikus (B) on muru trimmimine tagasi
kohtades, kus see on jõudnud kõnniteele või sõidurajale tungida. Nii servalõikuse kui ka skalpeerimise puhul hoidke seadet järsu nurga all sellises asendis, kus praht ja lahti tulnud
muld ja kivid ei liiguks taha teie suunas, isegi kõvalt pinnalt
tagasipõrkumise korral.
 Kuigi piltidel on näidatud, kuidas teostada servalõikust ja skalpeerimist, peab kasutaja leidma endale just tema kehasuuruse ja lõikamisolukorraga sobivad nurgad.
 Pea iga lõikamise puhul on kasulik kallutada nailontamiiliga
lõikepead selliselt, et kokkupuude toimub tamiiliringi selle osaga, mis liigub teist ja kaitsest eemale (vt vastavat pilti). Tulemusena heidetakse praht teist eemale.
 Pea kallutamisel vales suunas lendab praht teie suunas. Kui
nailontamiiliga lõikepead hoitakse paralleelselt maapinnaga
nii, et lõikamine toimub kogu tamiiliringi ulatuses, lendab praht
teie suunas, takistus aeglustab mootori töötamist ja tamiili kulub suurel hulgal.
 Nailontamiiliga lõikepea pöörleb vastupäeva. Nuga jääb kaitse
vasakule küljele.
1. Praht
2. Lõigake selle küljega
 Ärge suruge tamiili läbi taimede, puude või võrkaedade.
 Surudes tamiili vastu võrkaeda või tugevat põõsast võivad
küljest ära rebitavad tamiiliotsad kasutaja poole paiskuda.
Õige on lõigata kuni barjäärini, näiteks mõne varem mainitud
takistuseni, kuid mitte mingil juhul juhtida tamiili otse vastu takistust või sellest läbi. Ärge lõigake takistusele või barjäärile liiga lähedalt.
 Vältige nailontamiili kokkupuutumist purunenud traataiaga.
Trimmeri poolt lahti lõigatud traaditükid võivad saavutada
väga suuri kiiruseid.
18
Trimmimine
Tavaline trimmimine metallteraga
HOIATUS!
 Pidage trimmimisel silmas järgmisi juhiseid.
 Kontrollige, et trimmeritera oleks kindlalt oma kohale kinnitatud.
 Asendage kahjustatud või mõranenud kaitsekate uuega.
 Asendage kulunud trimmeritera mutter uuega.
 Ärge lõigake teraga maapinda.
 Ärge kasutage nüri, paindunud, puuduvate kildudega või muutunud värvusega tera ega kulunud või
kahjustatud mutrit.
 Ärge laske mootoril käia täisgaasil tühjalt ilma koormuseta.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
 Kasutage ainult YAMABIKO CORPORATIONi poolt soovitatud lõiketarvikuid.
 Kasutatava tera tüüp peab vastama lõigatava materjali tüübi ja suurusega. Vale või nüri tera võib põhjustada raskeid kehavigastusi. Terad peavad olema teravad. Nürid terad võivad suurendada tagasilöögi ja enda ja teiste vigastamise ohtu.
 Nailontamiiliga pea kasutamisel võib kasutada ka plastikust/nailonist muru/taimede terasid. Ärge kasutage selliseid terasid
tugevate taimede või põõsaste puhul.
 3 lõiketera on loodud just taimede ja muru lõikamiseks. Tagasilöökidest või tera purunemisest põhjustatud vigastuste
vältimiseks ärge kasutage 3 lõiketera põõsaste või puude lõikamiseks.
 8 hambaga muru/taimede tera on mõeldud muru, aiaprahi ja paksude taimede jaoks. Ärge kasutage seda tera põõsaste
või tugevate puitunud kasvude piiramiseks, mille läbimõõt on 19 mm ja rohkem.
 22 hambaga puhastamistera on mõeldud tihedate puhmastike ja kuni 64 mm läbimõõduga võrsete jaoks.
 80 hambaga võsatera on mõeldud põõsaste ja kuni 13 mm läbimõõduga puitunud taimede jaoks.
Kahjustatud või mõranenud terad võivad põhjustada õnnetusi või raskeid kehavigastusi.
Tagasilöök
 Tagasilöök on nähtus, mis leiab aset, kui suurel kiirusel pöörlev
trimmeritera puutub vastu puud, posti, kivi või mõnda muud kõva
eset ja reageerib sellele jõulise ja momentaalse tagasi
põrkumisega, mida tuntakse tagasilöögina.
 Tagasilöögi põhjustamine võib tuua kaasa toote üle kontrolli kaotamise ja on väga ohtlik.
 Eriti just kui trimmeritera eesmine parempoolne veerand (B) vastu
põõsast või mõnda teist sarnast objekti satub, paneb trimmeritera
toote teravalt tagasi paremale liikuma.
 Tagasilöögi vältimiseks ärge trimmige vasakult paremale. Olge
tähelepanelik, et trimmeritera ei põrkuks vastu tugevaid objekte.
 Jälgige trimmimise ajal, et lõigatav objekt satuks vastu lõiketera ees vasakul pool asuvat kolmandikku (A).
Selle eiramine võib põhjustada kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.
Rohu niitmine
 Niitmine on lõikamine, mille puhul liigutatakse lõiketarvikut horisontaalselt mööda kaart. Selliselt on võimalik niita kiirelt
muru või heinaga kaetud alasid. Niitmist ei tasu kasutada
suurte, tugevate taimede või puitunud kasvude puhul.
 Kui võrse või põõsaoks jääb lõiketarviku külge, ärge kasutage
lõiketarvikut kangina kinnijäämiskohast vabastamiseks, kuna
see võib põhjustada lõiketarviku kahjustumise.
 Selle asemel seisake mootor ja suruge tera vabastamiseks
võrset või põõsaoksa.
19
Hooldamine
Hooldamine
HOIATUS!
Järgige oma toote kasutamisjärgsel kontrollimisel ja hooldamisel järgmisi hoiatusi:
 Seisake mootor ja ärge asuge toodet kontrollima ega hooldama enne, kui mootor on maha jahtunud.
Muidu võite end ära põletada.
 Eemaldage enne kontrollimist ja hooldust süüteküünlalt piip.
Toote ootamatu käivitumise korral võib juhtuda õnnetus.
TÄHTIS!
 Kontrollimine ja hooldamine nõuab eriteadmisi. Kui te ei suuda toodet ise kontrollida ja hooldada või riket iseseisvalt
kõrvaldada, pidage nõu oma edasimüüjaga. Ärge üritage toodet lahti võtta.
 Kasutage varuosade ja kulumaterjalidena ainult originaalosi ja ettenähtud tooteid ja komponente. Teiste tootjate valmistatud
või mitte ettenähtud komponentide kasutamine võib põhjustada rikkeid seadme töös.
Hooldusjuhised
Piirkond
Hoole
Lk
Enne kasutamist
Kord kuus
Õhufilter
Puhastage / vahetage
21
•
Kütusefilter
Vaadake üle / puhastage / vahetage
21
•
Süüteküünal
Vaadake üle / puhastage / reguleerige / vahetage
23
•
Karburaator
Reguleerige / vahetage ja reguleerige
21
•
Jahutussüsteem
Vaadake üle / puhastage
22
•
Summuti
Vaadake üle / pingutage
22
•
Summuti
Puhastage
22
•**
Nurkülekanne
Määrige
23
•*
Starter
Vaadake üle
-
•
Lõikenuga
Vaadake üle / puhastage
-
•
Kütusesüsteem
Vaadake üle
21
•
Kruvid, poldid ja mutrid
Vaadake üle, pingutage / vahetage
-
•
* Või 50 tundi, ükskõik kumb saabub varem. ** Või 100 tundi, ükskõik kumb saabub varem.
Piirkond
Hoole
Klapivahe
Reguleerige
Kui starteri käepidemest tõmbamine on raske või võimsust on
vähe, pidage nõu edasimüüjaga.
TÄHTIS!
 Ajavälbad on maksimaalsed. Tegelik kasutamine ja teie kogemus määratlevad vajaliku hoolduse tegeliku sageduse.
Hooldamine
Kui teil on küsimusi või tekkivad probleemid, võtke palun ühendust oma edasimüüjaga.
20
Hooldamine
Õhufiltri puhastamine
1.
2.
3.
4.
5.
Sulgege õhuklapp. Vabastage õhupuhasti katte nupp ja eemaldage õhupuhasti kate (B).
Eemaldage õhufilter (A) (õhufilter asub õhupuhasti katte
sees).
Eemaldage filtrilt harjaga mustus või kasutage puhastamiseks karburaatori poolt suunatud suruõhku.
Pange õhupuhasti koos kattega tagasi, olles eelnevalt kinnitanud õhufiltri kattele.
Pingutage õhupuhasti katte nuppu.
MÄRKUS
 Õhufiltri tagasi paigaldamisel asetage see puhasti korpuse
raami sisse.
Kütusefiltri vahetamine
1.
2.
3.
Kasutage kütusepaagi avast kütusefiltri (A) kättesaamiseks
metallist traati vms.
Tõmmake vana filter kütusetorust (B) välja.
Paigaldage uus kütusefilter.
MÄRKUS
 Kui filter on väga määrdunud või ei sobi enam hästi oma kohale, vahetage ta välja.
Karburaatori reguleerimine
HOIATUS!
 TÜHIKIIRUST SAATE REGULEERIDA AINULT tühikäigu reguleerimiskruvi (T) pöörates.
 Karburaatori reguleerimise ajal võib lõiketarvik liikuma hakata. Olge lõiketarviku suhtes väga tähelepanelikud ja hoolikad, et
mitte saada liikuva lõiketera poolt vigastada.
 Pärast karburaatori reguleerimist ei tohi lõiketarvik tühikäigukiirusel liikuda; vastasel juhul võib tulemuseks olla raske kehavigastus.
 Igasugune muu karburaatori reguleerimine peale tühikäigu kiiruse EI OLE lubatud. Kõik teisi reguleerimisi PEAVAD teostama
ametliku hooldusettevõtte tehnikud. Vastasel juhul võib mootori tõrge põhjustada raskeid kehavigastusi.
ETTEVAATUST!
 Kui karburaatoriga on probleeme, võtke ühendust ametliku hooldusesindusega.
Iga seade on läbinud tehases testtöötamise ja iga karburaatori on
häälestatud maksimaalsele jõudlusele.
Enne karburaatori reguleerimist puhastage või vahetage
õhufilter, käivitage mootor ja laske sel töötemperatuuri saavutamiseks mitu minutit töötada.
Gaasihoova vabastamisel peab mootor naasma alati
tühikäigukiirusele. Tühikäigukiirus on reguleeritav ja see peab
olema seadistatud piisavalt madalale kiirusele, et mootori sidur
saaks lõiketarviku lahutada.
Karburaatori reguleerimiseks tegutsege järgmiselt:
1. Asetage seade maapinnale. Käivitage seejärel mootor ja
laske sel soojenemiseks 2-3 minutit tühikäigul töötada.
2. Kui tarvik mootori tühikäigu ajal liigub, vähendage
tühikäigukiirust, pöörates selleks tühikäigu reguleerimiskruvi
(T) vastupäeva.
3. Korrake täisgaasile kiirendamise ja tühikäigule naasmise
protsessi mitu korda. Kontrollige, et kõik lõiketarvikud
tühikäigu ajal seiskuksid.
21
Hooldamine
4.
Kui on olemas tahhomeeter, tuleb mootori tühikäigukiirus
seadistada lõpuks jaotises Tehnilised andmed toodud soovitatud seadistustele.
MÄRKUS
Kui karburaatorit ei ole võimalik tühikäigu kiiruse reguleerimiskruviga (T) korralikult reguleerida, võtke ühendust ametliku
hooldusesindusega.
Jahutussüsteemi hooldamine
TÄHTIS!
 Mootori sobiva töötemperatuuri hoidmiseks peab jahutusõhk liikuma vabalt läbi silindri ribide ala. Selline õhuvool kannab
sisepõlemiskuumuse mootorilt ära. Ülekuumenemine ja mootori kinnikiilumine võib juhtuda, kui:
 õhu sisselaskeavad on ummistatud ja ei lase jahutusõhul silindrini jõuda;
 silindri välispinnale on kogunenud tolm ja muru. Selline kogunenud kiht moodustab mootorile soojusisolatsiooni ja ei lase
kuumusel mootorilt lahkuda.
Jahutuskanalite ummistuste kõrvaldamist ja silindri ribide puhastamist loetakse "tavapäraseks hoolduseks". Hoolduse puudumisega seostatavad rikked ei kuulu garantii alla.
 Eemaldage ribide (A) vahelt tolm ja mustus.
 Eemaldage enne iga kasutamist kütuspaagi ja starteri vahel
asuva mootori alumiselt sissevõtuvõrelt sinna kogunenud
praht.
Õhu sisselase
Summuti puhastamine
 Tahmasetted summutil (A) võivad põhjustada mootori
võimsuse vähenemise ja ülekuumenemise. Sädemepüüdja
ekraani tuleb regulaarselt kontrollida. Puhastage summuti setetest.
TÄHTIS!
Ärge eemaldage summuti katet. Vajaduse korral pidage nõu
edasimüüjaga.
Kütusesüsteemi kontrollimine
 Kontrollige enne iga kasutamist.
 Kontrollige pärast kütuse lisamist, et kütust ei leki ega imbu
välja kütusetoru (A), kütuseääriku (B) ega kütusepaagi korgi
(C) ümbert.
 Kütuse lekkimise või väljaimbumise korral eksisteerib
süttimisoht. Lõpetage koheselt masina kasutamine ja paluge
oma edasimüüjal see üle vaadata ja ära parandada.
22
Hooldamine
Kontrollige süüteküünalt
1.
2.
3.
4.
5.
a: 0,6 - 0,7 mm
6.
Kontrollige sädemevahet. Õige sädemevahe on 0,6 mm kuni
0,7 mm.
Kontrollige elektroodi kulumise suhtes.
Kontrollige isolaatorit õli ja teiste setete suhtes.
Kui süüteküünal on määrdunud, puhastage see. Ärge kasutage puhastamiseks liivapritsi. Liivajäägid võivad mootorit
kahjustada.
Kui elektroodid või klemmid on kulunud või kui keraamikal
võib märgata mõrasid, vahetage need uute osade vastu. (vt
Tehnilised andmedlk 29)
Pingutage jõuga 10 N·m - 15 N·m (100 kgf·cm kuni 150
kgf·cm).
 Sädemetesti (kontrollimine, kas süüteküünal annab sädet)
peab viima läbi teie edasimüüja.
Nurkülekanne
1.
2.
Eemaldage nurkülekandelt (C) kork (A) ja äravoolukruvi (B).
Lisage ülekandele määret, kuni vana määre on välja surutud. Vajaduse korral kasutage madala survega pumpa.
MÄRKUS
 Kasutage hea kvaliteediga mitmeotstarbelist määret.
3.
Kaitsekatte vahetamine
Pange äravoolukruvi ja kork tagasi oma kohale.
 Kaitsekatteid on kahte tüüpi: ühte neist kasutatakse ainult nailontamiiliga lõikepea ja teist ainult metalltera puhul. Metalltera
kasutamisel kasutage kindlasti metalltera jaoks ettenähtud
kaitsekatet.
1. Kaitsekatte libistamiseks keerake klambri (B) paremal küljel
olev polt (A) lõpuni lahti. Polti ennast ei ole võimalik klambrilt
eemaldada.
2. Nuppu (C) vajutades lükake kaitsekate (D) vasakule ja eemaldage.
3. Pange teist tüüpi kaitsekate (E) soonde ja lükake paremale
kuni lõpuni. Ärge unustage polti kinni keerata.
Tera paigaldamine (valikuline)
HOIATUS!
Kandke trimmeritera käsitsemise ajal tugevaid kindaid.
Trimmimistööde ajal trimmeritera vahetamisel jälgige, et mootor oleks välja lülitatud ja terad oleksid seiskunud.
Trimmeritera vahetamiseks toodet ümber pöörates jälgige, et kütusepaagi kork oleks kindlalt oma kohale kinnitatud.
Ärge üritage paigaldada trimmeritera ühe käega või ilma padrunvõtit kasutamata. Paigaldage komplekti kuuluvat padrunvõtit
kasutades hoolikalt trimmeritera ja pingutage tugevalt oma kohale.
 Ärge kasutage tera pingutamiseks mingeid teisi tööriistu peale komplekti kuuluvad padrunvõtme; pneumaatiline või elektriline
tööriist võib pingutada tera vajalikust rohkem ja tuua kaasa veovõlli või mutri purunemise.
 Kulunud mutri ja kübara kasutamisel on oht, et tera võib lahti tulla. Asendage need uutega.
Selle eiramine võib tuua kaasa kehavigastuse või raske õnnetuse või põhjustada süttimise.




23
Hooldamine
1.
2.
3.
4.
5.
Uurige enne paigaldamist terasid (A). Kontrollige teravust.
Nürid terad suurendavad tera tagasilöögi võimalust.
Väikesed mõrad võivad areneda pragudeks, mille tõttu
võivad tera tükid töötamise käigus eemale lennata. Viske
mõranenud terad ära sõltumata sellest, kui väike see mõra
ka ei ole.
Sisestage lukustustööriist (B) nurkülekande paremal küljel
asuvasse avasse, surudes samas vasakul küljel olevale kinnitusvedrule.
Sisestage lukustustööriist edasi tera kinniti kinnituspilusse
(C) ja fikseerige veovõll.
Eemaldage padrunvõtit kasutades mutter (D), kork (E) ja
alumine tera kinniti (F).
Keerake tera, alumine tera kinniti, kork ja mutter käega kindlalt kinni.
ETTEVAATUST!
 Fikseerige veovõll kindlalt lukustustööriistaga, et hoida seda
tera paigaldamise ajal pöörlema hakkamast. Vastasel korral
ei ole tera kinnitusmutrit võimalik piisavalt pingutada.
6.
7.
Tera kontrollimine
Pingutage padrunvõtit kasutades mutter (pöörake
vastupäeva). Ärge kunagi rakendage pingutamisel enda
kaalu. Vastasel juhul võib mutri keere kahjustuda.
Eemaldage lukustustööriist.
 Kasutage ainul tootja poolt sellele mudelile ettenähtud tera.
 Teral mõra täheldamisel ärge tera rohkem kasutage ja vahetage see uue vastu.
 Veenduge, et tera oleks kinnitatud korralikult vastavalt juhistele.
 Kui lõiketera muutub kulumise tõttu nüriks, pöörake see edasiseks kasutamiseks ümber.
 Kui terast tuleb kild välja või tera kooldub, suureneb vibratsioon.
Paigaldage uus tera.
 Tera viilides viilige 3 lõikeserva ühtlaselt lameviiliga joonisel
näidatud moel. Vastasel juhul kaotab tera tasakaalu ja vibratsioon muutub tugevamaks.
24
Hooldamine
Nailontamiiliga lõikepea kontrollimine
1.
2.
3.
4.
5.
Veenduge, et korpuse kahe kinnituspõrklingi ääred avanevad praktiliselt täielikult kuni vastava katteakna välisääreni.
Kontrollige, et lõikepea oleks korralikult trimmerile kinnitatud
ja pingutage üle, kui kinnitus on nõrk.
Kontrollige lõikepead käsitsi pöörates, kas see ei ole kaldu
või ei teki töötamisel veidraid helisid. Kalle või tavatu heli
võivad põhjustada ebanormaalset värinat või trimmeri lahtitulemist pöörlemise ajal, mis on aga väga ohtlik.
Kontrollige katet ja koputusnuppu kulumise suhtes. Kui koputusnupu alla on tekkinud vahe või kui katte põhjas nailontamiili väljalaske lähedal on tekkinud pilu, vahetage need
osad uute vastu.
Kontrollige lõikepead mõrade või ära tulnud kildude suhtes.
Kõik mõranenud või lahti tulnud kildudega osad tuleb uute
vastu vahetada.
Asendades nailon line
OHT!
 Enne kui asute tamiili vahetama, seisake trimmeri mootor ja veenduge, et nailontamiili lõikepea on lõpetanud pöörlemise.
Selline tegevus võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
HOIATUS!
 Kasutage ainult YAMABIKO CORPORATIONi poolt soovitatud painduvat, mittemetallist tamiili.
Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.
1.
2.
3.
4.
5.
25
Vajutage „kinnitussakid“ (kahes kohas) sisse ja eemaldage
kate. Ühte on teise järel hõlpsam eemaldada.
Eemaldage pool.
Kui nailontamiil on poolilt peaaegu otsas, eemaldage
järelejäänud tamiil poolilt ja kerige „uus tamiil“ vastavalt protseduuridele (4) ja sealt edasi. Kui poolil olev tamiil on
„sulanud ja kinni“, eemaldage kogu tamiil, koorides ära ka
„sulanud ja kinni“ osa, ning kerige „eemaldatud tamiil“ uuesti
vastavalt protseduuridele (4) ja sealt edasi.
Painutage tamiili selles punktis 12 cm kogu pikkuse keskkohast eemale ja haakige painutatud osa vaheeraldaja „saki“
sisse.
Kerige tamiil kindlalt pooli soone sisse järgides „noole
kerimissuunda“.
Hooldamine
6.
7.
Kui tamiil on lõpuni keritud, haakige mõlemad tamiiliotsad ettevaatlikult pooli vastavasse sakki, jätte tamiiliotsad sakist
umbes 10 cm välja.
Joondage pooli olevad tamiili sakid avade soontega ja kinnitage pool katte sisse.
8.
Tõmmake tamiil kattest välja. (A) Eemaldage tamiil „pooli
vastavast sakist“ ja (B) juhtige see läbi „vastava ava
soonde“.
9.
Ühendage omavahel kokku kate ja korpus. (C) Joondage
katte „avad“ korpuse „õnarustega“ ja (D) vajutage korpuse
sakid katte vastavasse aknasse kuni sakid on kindlalt akendesse kinnitatud.
OHT!
Veenduge, et iga korpuse saki välisäär oleks katte vastavast
aknast peaaegu lõpuni välja sirutatud. Kui sakid on nõrgalt kinnitatud ja lõikepead pööratakse, võib kate või sisekomponendid eemale paiskuda, mis võib aga olla ohtlik.
Rikete kõrvaldamise tabel
TÄHTIS!
 Kasutage varuosade ja kulumaterjalidena ainult originaalosi ja ettenähtud tooteid ja komponente.
Teiste tootjate valmistatud või mitte ettenähtud komponentide kasutamine võib põhjustada rikkeid seadme töös.
26
Hooldamine
Probleem
Diagnoos
Mootor ei käivitu
Põhjus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kütusepaagis pole kütust
Stopplüliti on Stopp-asendis
Ülemäärane kütuse imemine
Elektriviga
Karburaatori tõrge või sisemine
kinnijäämine
Mootori sisemine tõrge
Lahendus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mootorit on raske
käivitada, kõikuv
pöörlemiskiirus
Kütus tungib ülevoolutorusse
1.
1.
2.
Kütuse halvenemine
Karburaatori probleem
Kütus ei sisene
ülevoolutorusse
1.
2.
3.
Kütusefilter on ummistunud
1.
Kütusesüsteem on ummistunud
Karburaatori sisemised osad jäävad kin- 2.
ni
3.
Puhastage või vahetage
Pidage nõu
edasimüüjaga
Pidage nõu
edasimüüjaga
Süüteküünal on määrdunud
või niiske
1.
2.
3.
4.
Kütuse halvenemine
Vale elektroodide vaheline kaugus
Söesetted
Elektriviga
Vahetage välja
Reguleerige või vahetage
Puhastage või vahetage
Pidage nõu
edasimüüjaga
2.
1.
2.
3.
4.
Mootor käivitub,
kuid kiirendus ei
ole võimalik
Kütusevarustus
Viige Start-asendisse
Käivitage mootor
pärast hooldamist
Pidage nõu
edasimüüjaga
Pidage nõu
edasimüüjaga
Pidage nõu
edasimüüjaga
1.
2.
3.
4.
Pange paaki uus
kütus
Pidage nõu
edasimüüjaga
Määrdunud õhufilter
Määrdunud kütusefilter
Ummistunud kütusekanal
Karburaatori reguleerimisega seotud
probleem
Ummistunud väljalaskeava või summutiava
1.
2.
Karburaatori reguleerimisega seotud
probleem
Elektriviga
1.
2.
Reguleerige
Pidage nõu
edasimüüjaga
Mootor ei seisku
1.
Stopplüliti tõrge
1.
Teostage avariiseiskamine ja pidage nõu
edasimüüjaga
Lõiketarvik pöörleb
mootori tühikäigu
ajal
1.
Karburaatori reguleerimisega seotud
probleem
Kahjustunud sidurivedru
1.
2.
Reguleerige
Pidage nõu
edasimüüjaga
5.
Mootor seiskub
1.
2.
2.
3.
4.
5.
Puhastage või vahetage
Puhastage või vahetage
Pidage nõu
edasimüüjaga
Reguleerige
Puhastage
 Ülaltoodud tabelis mitte leiduvate probleemide või teiste murede korral pidage nõu edasimüüjaga.
 Toote või selle osade kehtivate seadustega kooskõlas utiliseerimiseks võtke palun ühendust oma edasimüüjaga.
27
Hooldamine
Tootja:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAAPAN
Ametlik esindaja Euroopas:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Holland
Hoiustamine
Pikaajaline hoiustamine (30 päeva või rohkem)
HOIATUS!
 Ärge hoiustage suletud kohtades, mis on täidetud kütuseaurudega või lahtise leegi või sädemete läheduses.
Võite põhjustada tulekahju.
Toodet pika aja vältel hoiustades (kauem kui 30 päeva) jälgige, et oleks teostatud järgmised ettevalmistused.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
28
Eemaldage kütusepaagist järelejäänud kütus.
Teise võimalusena vajutage ja vabastage mitu korda
kütusepumpa, et tühjendada kütusepump kütusest.
Käivitage mootor ja laske sel töötada tühikäigul kuni loomuliku seiskumiseni.
Liigutage süütelüliti (A) asendisse Stopp.
Kui toode on piisavalt jahtunud, pühkige trimmeri välispind
puhtaks määrdest, õlist, tolmust, mustusest jms.
Teostage juhendis ettenähtud regulaarseid kontrolle.
Kontrollige, kas kruvid ja mutrid on kinni keeratud. Keerake
lahtised kruvid ja mutrid kinni.
Eemaldage süüteküünal (B) ja lisage paigalduspesa kaudu
silindrisse sobiv kogus (umbes 10 ml) puhast, uut 2-taktilise
mootori õli.
Pange süüteküünla paigaldusava peale puhas lapp.
Tõmmake käivitusnööri 2 või 3 korda, et jaotada mootoriõli
ühtlaselt silindris.
Jälgige läbi süüteküünlaava kolvi asukohta. Tõmmake
käivitusnööri käepidet aeglaselt kuni kolb jõuab oma liikumistee ülemisse punkti ning jätke see sinna.
Keerake süüteküünal oma kohale. (Ärge ühendage
süüteküünla piipu (C).)
Paigaldage trimmeri terale terakate ja mähkige mootorisektsioon plastikkotti või mõnda muusse kattesse ning hoiustage
kuivas ja tolmuvabas lastele kättesaamatus kohas.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
T360T
C360T
Välismõõtmed: Pikkus × Laius × Kõrgus
1806 × 340 × 358 mm
1806 × 695 × 525 mm
Kaal:
Seade ilma kütuse, lõiketarviku ja rakmeteta (ISO11806-1: 2011)
Seade koos kütuse, ettenähtud lõiketarviku, katte ja rakmetega
Seade ilma kütuse, lõiketarviku, katte ja rakmeteta
6,8 kg
8,0 kg
6,3 kg
7,1 kg
8,8 kg
6,6 kg
Maht: Kütusepaak (täis)
850 ml
Kütus: bensiin
Tavalise oktaanarvuga bensiin. Soovitatav on kasutada
vähemalt oktaanarvuga 89 etüleerimata bensiini. Ärge
kasutage metüülalkoholi sisaldavat või enam kui 10%
ulatuses etüülalkoholi sisaldavat kütust.
Kahetaktiline, õhkjahutusega mootori õli. ISO-L-EGD
Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD-klass ja shindaiwa Premiumi 50:1 õli.
50:1 osa (2%)
Õli
Kütusesegu suhtarv
Lõiketarvik:
Nailontamiiliga lõikepea (lõikelaius)
Keere
Nailontamiili suurus (läbimõõt)
Nailontamiili pikkus
Z-5 (508 mm)
Vasakkeere M10×1,25 samm
3,0 mm
5,0 m
Reduktor: Ülekandearv ja määrimine
Veovõlli pöörlemissuund vaadatuna ülevalt
võlli maksimaalne pöörlemissagedus
1,62 vähendus ja hea kvaliteediga liitiummääre
Vastupäeva
6600 p/min
Mootor: Tüüp
Õhkjahutusega, kahetaktiline, ühe silindriga
Karburaator
Diafragma tüüp
Magneeto
Hooratta magneeto — CDI-süsteem
Süüteküünal
NGK CMR5H
Starter
Tagasitõmbega käiviti
Jõuülekanne
Automaatne tsentrifugaalsidur
Mootori kubatuur
36,3 cm3
1,43 kW
Maksimaalne võlli pidurdusjõud (ISO 8893)
0,92 l/h
Kütusekulu mootori maksimaalse võimsuse juures
Soovituslik maksimaalne mootori töökiirus (kui on paigaldatud STD 10000 p/min
tarvik)
2900 (2800 - 2900) p/min
Soovituslik mootori tühikäigukiirus
2006/42/EÜ
Vibratsioon (ISO 22867) ahv,eq
Helirõhu tase:(ISO 22868) LpAeq
Helirõhu tase:(ISO 22868) LWARa
Vasak käepide
Parem käepide
Määramatus K
5,7 m/s2
3,2 m/s2
1,2 m/s2
5,7 m/s2
4,1 m/s2
1,2 m/s2
Määramatus KpA
94,5 dB(A)
1,5 dB(A)
93,8 dB(A)
1,5 dB(A)
Määramatus KWA
106,5 dB(A)
2,1 dB(A)
107,6 dB(A)
2,1 dB(A)
Toodud tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata.
29
Vastavusdeklaratsioon
Vastavusdeklaratsioon
Allakirjutanud tootja:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokyo 198-8760
JAAPAN
See vastavusdeklaratsioon on väljastatud tootja täielikul vastutusel.
Deklareerib, et siin nimetatud uus seade:
MURUTRIMMER/VÕSALÕIKUR
Kaubamärk: shindaiwa
Tüüp: T360T/C360T
Vastab järgmistele nõudmistele:
* direktiivi 2006/42/EÜ nõudmised (kasutatakse harmoonitud standardit EN ISO 11806-1: 2011)
* direktiivi 2014/30/EL nõudmised (kasutatakse harmoonitud standardit EN ISO 14982: 2009)
* direktiivi 2000/14/EÜ nõudmised
Vastavuse hindamise protseduur vastavalt LISALE V
Mõõdetud helitugevuse tase: 106 dB(A) T360T, 108 dB(A) C360T
Tagatud helitugevuse tase: 109 dB(A) T360T, 111 dB(A) C360T
Seerianumber 37001001 kuni 37100000
Tokyo, 1. september 2018
YAMABIKO CORPORATION
Ametlik esindaja Euroopas, kellel on voli koostada tehnilist faili.
Ettevõte: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Aadress: Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Holland
Masayuki Kimura
Hr. Richard Glaser
Üldjuht
Kvaliteedi tagamise osakond
30
1Märkused ja tagakaas
MEMORANDUM
31
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.
X750-028870
X750283-3603
© 2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement