Shindaiwa DH165ST Trimmer Brugermanual

Shindaiwa DH165ST Trimmer Brugermanual
1Toppdeksel
NORSK
(Opprinnelige instruksjoner)
BRUKERHÅNDBOK
HEKKEKLIPPER
DH165ST
DH185ST
ADVARSEL
LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLENE FOR BRUK.
HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.
Viktig informasjon
2Viktig informasjon
Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet.
 Tiltenkt bruk av dette produktet
 shindaiwa hekktrimmere med lav vekt og høy ytelse er bensindrevne enheter som er utformet for hekk- og busktrimming.
 Denne enheten må ikke brukes til andre formål enn det som er nevnt ovenfor.
 Brukere av produktet
 Du må ikke bruke dette produktet før du har lest brukerhåndboken nøye og har forstått innholdet.
 Dette produktet må ikke brukes av noen som ikke har lest brukerhåndboken nøye, som lider av forkjølelse, tretthet eller
annen dårlig fysisk tilstand, eller av barn.
 Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår i forbindelse med andre mennesker eller deres eiendom.
 Om brukerhåndboken
 Denne håndboken inneholder nødvendig informasjon om bruk og vedlikehold av produktet. Du må lese den nøye og
forstå innholdet.
 Oppbevar alltid håndboken på et sted hvor den er lett tilgjengelig.
 Hvis du har mistet håndboken eller den er skadet og ikke er lesbar lenger, kan du kjøpe en ny hos shindaiwa-forhandleren.
 Enhetene som er brukt i denne håndboken, er SI-enheter (Internasjonalt målesystem). Tallene i parentes er referanseverdier, og det kan være mindre omregningsfeil i enkelte tilfeller.
 Låne bort eller overlate produktet til andre
 Når du låner bort produktet som er beskrevet i denne håndboken til andre, må du forsikre deg om at personen som
låner og bruker produktet, har fått brukerhåndboken med produktet. Hvis du overlater produktet til andre, må du legge
ved brukerhåndboken sammen med produktet når det leveres.
 Forespørsler
 Kontakt Shindaiwa-forhandleren ved forespørsler angående informasjon om produktet, kjøp av forbruksvarer, reparasjoner og andre spørsmål.
 Merk
 Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel for å oppgradere produktet. Enkelte av illustrasjonene kan avvike
fra produktet for å gjøre forklaringen mer tydelig.
 Kontakt Shindaiwa-forhandleren hvis noe er uklart eller du lurer på noe.
 Funksjon på denne modellen: Soft Start
 Soft Start genererer nok rotasjonskraft til å rotere veivakselen til en hastighet som starter motoren omtrent helt uten
rekyl. Soft Start gjør det mye enklere å starte motoren enn du ville trodd.
Produsent
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Autorisert representant i Europa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederland
2
Innhold
Sikker bruk av produktet ..................................................................................................... 4
Advarsler ....................................................................................................................... 4
Andre indikatorer ........................................................................................................... 4
Symboler ....................................................................................................................... 4
Plassering av sikkerhetsmerke ...................................................................................... 5
Håndtering av drivstoff................................................................................................... 6
Håndtere motoren.......................................................................................................... 7
Håndtere produktet ........................................................................................................ 8
Pakkliste ........................................................................................................................... 12
Beskrivelse ....................................................................................................................... 13
Før du starter .................................................................................................................... 14
Fylle drivstoff................................................................................................................ 14
Betjene motoren ............................................................................................................... 15
Starte motoren ............................................................................................................. 15
Stoppe motoren ........................................................................................................... 16
Hekk- og busktrimming ..................................................................................................... 17
Roterende handling ..................................................................................................... 17
Grunnleggende trimming ............................................................................................. 18
Vedlikehold og pleie.......................................................................................................... 19
Retningslinjer for service ............................................................................................. 19
Vedlikehold og pleie .................................................................................................... 19
Oppbevaring ..................................................................................................................... 24
Lagring over lengre tid (30 dager eller mer) ................................................................ 24
Avhendingsprosedyre ....................................................................................................... 25
Spesifikasjoner ................................................................................................................. 26
Samsvarserklæring........................................................................................................... 27
3
Sikker bruk av produktet
Les dette avsnittet nøye før du bruker produktet.
Sikker bruk av produktet
 Forholdsreglene som er beskrevet i denne delen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Vennligst les dem nøye.
 Du må også lese forholdsreglene som vises i teksten i selve håndboken.
Teksten som følger etter et [diamantmerke] beskriver mulige konsekvenser hvis forholdsreglene ikke følges.
Advarsler
Situasjoner hvor det er fare for fysisk skade på brukeren og andre mennesker er angitt i denne håndboken og på selve produktet
med følgende advarsler. Du må alltid lese og overholde dem nøye for å forsikre sikker drift.
FARE
ADVARSEL
Dette symbolet sammen med ordet
FARE krever oppmerksomhet for en
handling eller et forhold som kan føre
til alvorlig personskade eller død for
brukeren og tilskuerne.
Dette symbolet sammen med ordet
ADVARSEL krever oppmerksomhet
for en handling eller et forhold som
kan føre til alvorlig personskade eller
død for brukeren og tilskuerne.
FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en mulig farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat skade.
Andre indikatorer
Denne håndboken bruker følgende forklaringssymboler i tillegg til advarslene:
Symbolet sirkel med
skråstrek over betyr at
det som vises er forbudt.
MERK
VIKTIG
Denne beskjeden gir tips for bruk,
stell og vedlikehold av produktet.
Tekst i ramme sammen med ordet
VIKTIG inneholder viktig informasjon
om bruk, kontroll, vedlikehold og lagring av produktet som er beskrevet i
denne håndboken.
Symboler
I denne håndboken og på produktet er det brukt mange forklaringssymboler. Pass på at du forstår hva hvert symbol betyr.
Symbolform
Symbolbeskrivelse / bruk
Symbolform
Symbolbeskrivelse / bruk
Les denne brukerhåndboken
nøye
Bensin- og oljeblanding
Bruk beskyttelse for øyne,
ører og hode
Sugepumpe (primer)
Sikkerhet/advarsel
Kappe av fingre
Nødstopp
Forgasserjustering – tomgangshastighet
Bruk ikke produktet på steder
der det er dårlig ventilasjon
Chokespjeldkontroll "kaldstart"-stilling (chokespjeld lukket)
Pass opp for brann
Chokespjeldkontroll "På"-stilling (chokespjeld åpent)
4
Sikker bruk av produktet
Symbolform
Symbolbeskrivelse / bruk
Symbolform
Symbolbeskrivelse / bruk
Pass opp for elektrisk støt
Pass opp for områder med
høye temperaturer
Garantert lydeffektnivå
Motorstart
Plassering av sikkerhetsmerke
 Sikkerhetsmerket, som er vist nedenfor, er festet på produktene som er beskrevet i denne håndboken. Sørg for at du forstår
hva merket betyr før du bruker produktet.
 Hvis merket blir uleselig på grunn av slitasje eller skade, eller faller av og mistes, kan du kjøpe et nytt merke hos forhandleren
og feste det på stedet som vises på illustrasjonen nedenfor. Påse at merket alltid er lesbart.
1. Sikkerhetsmerke (Delenummer X505-002030)
2. Sikkerhetsmerke (Delenummer X505-002310)
5
Sikker bruk av produktet
Håndtering av drivstoff
FARE
Hold deg langt borte fra ild når du fyller drivstoff
Drivstoff er lett antennelig og fører til fare for brann hvis det håndteres feil. Vær ekstra forsiktig når du blander, lagrer
eller håndterer drivstoff, fordi det kan føre til alvorlig personskade. Pass på at du følger disse instruksjonene.
 Når du fyller drivstoff, må du ikke røyke eller være i nærheten av åpen flamme.
 Ikke fyll på drivstoff når motoren er varm eller i gang.
 Hvis du gjør det, kan drivstoffet antennes og forårsake brann, noe som kan føre til brannskader.
Om beholderen og påfyllingssted
Ikke start motoren i området der du fylte drivstoff
 Bruk en godkjent drivstoffbeholder.
 Drivstofftanker/-kanner kan være under trykk.
Drivstofftankens påfyllingslokk må alltid løsnes sakte
for å la trykket jevnes ut.
 Drivstofftanker MÅ IKKE fylles innendørs.
Drivstofftanker må ALLTID fylles utendørs på bart underlag.
 Du må ikke starte motoren på stedet der du har fylt drivstoff. Flytt deg minst 3 m fra stedet der du fylte drivstoff
før du starter motoren.
 Det kan oppstå drivstofflekkasjer
mens det fylles drivstoff, og dette
kan forårsake brann hvis drivstoffet antennes.
Drivstoffsøl kan forårsake brann
Drivstofflekkasjer
brann
Følgende forholdsregler må overholdes når du fyller drivstoff:
 Ikke fyll på så mye drivstoff at det når opp til åpningen
på drivstofftanken. Hold drivstoffet innenfor anbefalt
nivå (opp til skuldernivå på drivstofftanken).
 Tørk opp drivstoff som flyter over eller søles på grunn
av overfylling.
 Trekk drivstofftankens påfyllingslokk godt til etter påfylling.
 Drivstoffsøl kan forårsake brann og brannskader når det antennes.
forårsaker
 Kontroller alltid at det ikke er
noen lekkasjer eller utslipp av drivstoff fra drivstoffrøret, drivstoffsystemets mansjetter eller rundt drivstofftankens påfyllingslokk, etter påfylling av drivstoff.
 Hvis du finner drivstofflekkasjer eller utslipp, må du
slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakte forhandleren for å få det reparert.
 Drivstofflekkasjer kan forårsake brann.
1. Drivstofftank
2. Skuldernivå
6
Sikker bruk av produktet
Håndtere motoren
ADVARSEL
Starte motoren
Sikkerheten må komme først ved brann eller røyk
Vær spesielt oppmerksom på følgende forholdsregler når
du starter motoren:
 Kontroller at alle håndtak og vern er festet
 Kontroller at ingen av mutterne og boltene er løse.
 Kontroller at det ikke er drivstofflekkasjer.
 Kontroller at knivbladene ikke er ødelagte eller svært
slitte. Ikke bruk produktet hvis du oppdager avvik.
 Plasser produktet på et flatt, godt ventilert sted.
 La det være god plass rundt produktet, og ikke la mennesker eller dyr komme nær det.
 Fjern eventuelle hindringer
 Kontroller at knivbladene ikke berører bakken eller andre hindringer.
 Start motoren med gassknappen i tomgangshastighetsstilling.
 Trykk produktet mot underlaget når motoren startes.
 Ikke start motoren hvis du holder produktet i luften
 Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake en ulykke eller personskade, eller det kan til og med føre til en
dødsulykke.
 Hvis det kommer ild fra motoren eller det siver ut røyk
fra noe annet område enn eksosutløpet, må du holde
god avstand til produktet for din egen sikkerhet.
 Bruk en spade til å kaste sand eller lignende materiale på ilden for å hindre at den
sprer seg, eller slukk den med en brannslukker.
 En panikkreaksjon kan føre til at brann eller
annen skade blir mer omfattende.
Eksosgasser er giftige
 Eksosgassene fra motoren inneholder giftige gasser.
Ikke bruk produktet innendørs eller i drivhus av plast eller på andre dårlig ventilerte steder.
 Eksosgasser kan forårsake forgiftning.
Kontroller for unormale vibrasjoner og lyder når motoren har startet.
Slå av motoren når produktet kontrolleres eller vedlikeholdes.
 Kontroller at det ikke er noen unormale vibrasjoner eller
lyder når motoren har startet. Ikke bruk produktet hvis
det er unormale vibrasjoner eller lyder. Kontakt forhandleren for å få det reparert.
 Ulykker som forårsakes av deler som faller av eller går i
stykker, kan forårsake sår eller alvorlig personskade.
Følgende forholdsregler må overholdes ved kontroll og
vedlikehold av produktet etter bruk:
 Slå av motoren, og ikke forsøk å kontrollere eller vedlikeholde produktet før motoren er avkjølt.
 Du kan brenne deg.
Ikke berør komponenter som har høy temperatur el-  Ta av tennplugghetten før du utfører kontroll og vedlikehold.
ler høy spenning, mens produktet er i gang.
Ikke berør følgende komponenter som har høy temperatur  Hvis produktet starter uventet, kan det føre til en ulykke.
eller høy spenning, mens produktet er i gang eller noe tid
Kontrollere tennpluggen
etter at det har stoppet.
Følgende forholdsregler må overholdes ved kontroll av
 Lyddemper, tennplugger, girhus og andre
tennpluggen.
komponenter med høy temperatur
 Hvis elektrodene eller kontaktene er slitt eller hvis det er
 Du kan brenne deg hvis du berører en komposprekker i keramikken, må de skiftes med nye deler.
nent med høy temperatur.
 En gnisttest (for å kontrollere om tennpluggen har
 Tennplugger, tennpluggledning og angnist) må utføres av forhandleren.
dre komponenter med høy spenning
 Gnisttesten må ikke utføres i nærheten av tennplugg Du kan få elektrisk støt hvis du berører
hullet.
komponenter med høy spenning mens
 Gnisttesten må ikke utføres på steder der det er sølt
produktet er i gang.
drivstoff eller brannfarlige gasser.
 Du må ikke berøre metalldelene på tennpluggen.
 Tennpluggen kan antenne
ild, eller du kan få elektrisk
støt.
7
Sikker bruk av produktet
Håndtere produktet
Generelle forholdsregler
ADVARSEL
Brukerhåndbok
Låne bort eller overlate produktet til andre
 Husk å lese brukerhåndboken nøye før
du bruker produktet, slik at det brukes
riktig.
 Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til en
ulykke eller alvorlig personskade.
 Hvis du låner bort produktet til andre, må du sørge for
at personen som låner produktet, har fått brukerhåndboken sammen med produktet.
 Hvis du overlater produktet til andre, må du legge ved
brukerhåndboken sammen med produktet når det leveres.
 Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til
en ulykke eller alvorlig personskade.
Produktet må ikke brukes til noe annet
enn det er beregnet til
 Produktet må ikke brukes til noen annet enn det som er
beskrevet i brukerhåndboken.
 Det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Vær forberedt hvis det skulle skje en ulykke
Pass på at du er forberedt hvis det skulle skje en ulykke eller oppstå en personskade.
 Førstehjelpssett
 Håndklær og tørkepapir (for å stoppe blødning)
 Fløyte eller mobiltelefon (for å tilkalle hjelp ute)
 Hvis du ikke kan utføre førstehjelp eller tilkalle hjelp ute, kan
skaden forverres.
Produktet må ikke endres
 Du må ikke endre produktet.
 Det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade. Feilfunksjoner som er resultat av endring av produktet, dekkes
ikke av produsentens garanti.
Produktet må ikke brukes hvis det ikke er kontrollert
og vedlikeholdt
 Du må ikke bruke produktet hvis det ikke er kontrollert
og vedlikeholdt. Sørg alltid for at produktet kontrolleres
og vedlikeholdes regelmessig.
 Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til
en ulykke eller alvorlig personskade.
Forholdsregler ved bruk
FARE
Starte motoren
Stopp alltid motoren hvis knivbladene blokkeres.
 Du må aldri forsøke å starte motoren hvis du står på
knivbladsiden.
 Fysisk skade kan oppstå hvis knivbladene plutselig begynner å bevege seg.
 Ikke forsøk å fjerne gjenstander som har forårsaket
blokkering av knivbladene, mens motoren er i gang.
 Fysisk skade kan oppstå hvis blokkeringen av knivbladene
fjernes og knivbladene begynner å bevege seg.
Skjoldet må ikke fjernes
 Produktet må ikke brukes hvis ikke skjoldet er på plass.
Snakk med forhandleren hvis det må fjernes på grunn
av vedlikehold.
 Hvis advarselen ikke følges, kan det medføre alvorlig personskade.
8
Sikker bruk av produktet
ADVARSEL
Brukere av produktet
Vibrasjon og kulde
Produktet skal ikke brukes av:
 personer som er trette
 personer som har inntatt alkohol
 personer som tar medisiner
 personer som er gravide
 personer som er i dårlig fysisk
form
 personer som ikke har lest brukerhåndboken
 barn
 Det kan føre til en ulykke hvis du
ikke følger disse instruksjonene.
 Tenningssystemet på dette produktet genererer elektromagnetiske felt under drift. Magnetiske felt kan forårsake interferens eller driftsforstyrrelser i pacemakere. For
å redusere helserisikoer, anbefaler vi at brukere av pacemakere konsulterer sin lege og pacemakerprodusent
innen de betjener dette produktet.
Det antas at et forhold som kalles Raynauds fenomen kan
ha innvirkning på fingrene til enkelte personer når de utsettes for vibrasjon og kulde. Hvis du utsettes for vibrasjon og kulde, kan det forårsake dirring og sviing, som
etterfølges av at fingrene mister farge og blir følelsesløse.
Følgende forholdsregler anbefales sterkt, fordi minimumsgrensen for det som kan utløse lidelsen, er ukjent.
 Hold kroppen varm, spesielt hode og hals, føtter og ankler, og hender og håndledd.
 Oppretthold god blodsirkulasjon ved å utføre kraftige
armbevegelser i hyppige pauser i arbeidet og ved ikke å
røyke.
 Begrens antall arbeidstimer.
Prøv å fylle hver dag med jobber som ikke innebærer
bruk av hekketrimmer eller annet håndholdt utstyr.
 Hvis du opplever ubehag, hvis fingrene blir røde eller
hovne og deretter bleke og numne, må du ta kontakt
med lege før du utsetter deg for mer kulde og vibrasjon.
 Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til
helseskade.
Bruksmiljø og bruk
Gjentatte belastningsskader
 Produktet må ikke brukes der hvor det ikke er sikkert
fotfeste, slik som i bratte bakker eller etter regnvær, da
slike steder kan være glatte og farlige.
 Ikke bruk produktet om natten eller på mørke steder
med dårlig sikt.
 Det kan føre til alvorlig personskade hvis du faller eller sklir,
eller ikke bruker produktet riktig.
Man tror at for mye bruk av muskler og sener i fingre, hender, armer og skuldre kan forårsake ømhet, hovenhet,
nummenhet, utmattelse og smerte i områdene som er
nevnt her. Visse gjentagende aktiviteter med hånden kan
føre til at du utvikler en belastningsskade (RSI).
Dette kan du gjøre for å redusere faren for RSI:
 Unngå å arbeide med håndleddet i en bøyd, strukket eller vridd stilling over lengre tid.
 Ta regelmessige pauser for å minimere repetisjonen og
la hendene få hvile. Reduser hastigheten og styrken på
den gjentatte bevegelsen.
 Gjør øvelser for å styrke hånden og armmusklene.
 Kontakt lege hvis du føler dirring, nummenhet og smerte i fingrene, hendene, håndleddene eller armene. Jo
raskere RSI diagnostiseres, desto tidligere kan det forhindres permanent nerve- og muskelskade.
 Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til
helseskade.
Transport av produktet
Under transport i situasjonene som er beskrevet nedenfor,
må du slå av motoren og forsikre deg om at knivbladene
har sluttet å rotere. Deretter må knivbladdekselet festes,
og lyddemperen må vendes bort fra deg.
 Flytte til det stedet der du skal arbeide.
 Flytte til et annet område mens du arbeider.
 Forlate stedet der du har arbeidet.
 Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake brannskade eller alvorlig personskade.
 Når produktet transporteres med bil, skal drivstofftanken være tom, knivbladdekselet skal monteres, og produktet skal festes på plass slik at det ikke flytter seg.
 Hvis det er drivstoff på drivstofftanken når trimmeren fraktes
med bil, kan det føre til brann.
9
Sikker bruk av produktet
ADVARSEL
Fjern fremmedlegemer og hindringer før du arbeider Du må ikke bruke produktet med bare én hånd.
 Hold begge hendene på håndtakene mens motoren er i
med produktet
gang. Du må ikke bruke produktet med bare én hånd.
 Undersøk området der produktet skal brukes. Fjern stei Ta et fast grep på hekketrimmeren med begge hender;
ner, metallgjenstander og andre gjenstander som kan
én hånd på håndtaket foran og den andre hånden på
blokkere eller ødelegge produktet.
håndtaket bak.
 En ulykke eller alvorlig personskade kan oppstå hvis frem Ta et fast grep med tomlene og fingrene rundt håndtamedlegemer treffer skjæreenheten.
kene.
 Du må aldri ta hendene av produktet mens knivbladene
er i bevegelse.
Slå av motoren umiddelbart hvis noe går galt

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, holdes ikke proHvis følgende situasjoner oppstår, må du øyeblikkelig slå
duktet i ro, og det kan oppstå alvorlig personskade.
av motoren og forsikre deg om at skjæreenheten har stoppet før du kontrollerer hver del av produktet. Skift alle skadede deler.
 Hvis skjæreenheten treffer en stein, et tre, en stolpe eller andre hindringer når du arbeider.
 Hvis produktet plutselig begynner å vibrere unormalt.
 Hvis du fortsetter å bruke delene når de er skadet, kan det
føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Området innenfor en 10 m radius er en faresone
Området innenfor en 10 m radius fra produktet er en faresone. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med produktet.
 Ikke la barn eller andre mennesker eller dyr komme
innenfor faresonen.
 Slå av motoren for å stoppe knivbladene hvis det kommer en annen person inn i faresonen.
 Når du nærmer deg brukeren, må du gi vedkommende
signal ved f.eks. å kaste en kvist fra utsiden av faresonen, og så kontrollere at motoren er slått av og at knivbladene har sluttet å rotere.
 Ikke la noen holde i materialet du kutter.
 Kontakt med knivbladene kan føre til alvorlig personskade.
Kontroller at knivbladene har stoppet før produktet
settes på bakken.
 Når du slår av motoren, må du kontrollere at knivbladene har sluttet å rotere før du senker produktet mot bakken.
 Selv om motoren er slått av, kan knivbladene fremdeles forårsake personskade mens de snurrer rundt.
Fjern rester fra lyddemperen.
 Hvis gjenstander som gress, blader, grener eller ekstra
fett har blitt sittende fast rundt lyddemperen til motoren,
må du stoppe motoren og fjerne gjenstandene, samtidig
Ikke bruk produktet hvis knivbladene roterer i tomsom du unngår å berøre varme punkter.
gangshastighet.
 Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brann.
 Du må ikke bruke produktet når knivbladene roterer,
hvis hekktrimmeren er i gang mens gassknappen står i
tomgangshastighetsstilling. Slå av motoren straks, og
juster forgasseren.
 Det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
10
Sikker bruk av produktet
ADVARSEL
Produktet må ikke brukes til å kutte harde gjenstan- Ikke bruk produktet når du klatrer opp på en stige elder
ler krakk
 Produktet må ikke brukes til å kutte harde gjenstander  Ikke strekk deg for langt eller stå på ustabile underlag.
som ledninger eller stålplater.
 Ikke bruk produktet når du står øverst på en stige eller
 Hvis knivbladet kommer bort i en hindring eller ikke funpå en krakk
gerer slik det skal, må du stoppe motoren og undersøke  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til
om knivbladet er skadet.
en ulykke eller alvorlig personskade.
 Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for at
produktet blir ødelagt, eller at det oppstår en ulykke.
Stopp motoren før du roterer
 Pass på at du stopper motoren før du roterer håndtaket
bak. Du må aldri rotere håndtaket uten å slå av motoren,
selv når gassknappen står i tomgangshastighetsstilling.
 Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, holdes ikke produktet i ro, og det kan oppstå alvorlig personskade.
Verneklær
ADVARSEL
Bruk verneklær
Bruk alltid følgende verneklær når du arbeider med hekketrimmeren.
a Hodebeskyttelse (hjelm): Beskytter hodet
b Øreklokker eller ørepropper: Beskytter hørselen
c Vernebriller: Beskytter øynene
d Vernehansker: Beskytter hendene mot kulde og vibrasjon
e Arbeidsklær som passer (lange ermer, lange bukser):
Beskytter kroppen
f Kraftige, sklisikre vernesko eller sklisikre arbeidssko:
Beskytter føttene
 Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det føre til skade på
synet eller hørselen eller alvorlig personskade.
Bruk verneutstyret nedenfor når det er nødvendig.
 Støvmaske: Beskytter åndedrettsorganene
 Binetting: Beskyttelse mot biangrep
Bruk egnede klær
Ikke bruk skjerf, smykker eller løse, vide klær som kan bli dratt inn i enheten.
Ikke bruk fottøy med åpen tå. Du må heller ikke gå uten sko eller med bare
legger.
 Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det føre til skade på synet eller hørselen
eller alvorlig personskade.
11
Pakkliste
 Følgende deler er pakket separat i esken.
 Kontroller delene som er i esken etter at du har pakket ut.
 Kontakt forhandleren hvis noe mangler eller er ødelagt.
Nummer
Pakkliste
Delenavn
Antall
(1)
Montering av hekketrimmer
1
(2)
Knivdeksel
1
(3)
Brukerhåndbok
1
(4)
T-nøkkel
1
(5)
Skiftenøkkel
1
12
Beskrivelse
Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fremre håndtak Håndtak som er plassert på skjæreenheten.
Forgasser Enhet som blander drivstoff og luft i riktig forhold.
Gassknappsperre Enhet som forhindrer utilsiktet bruk
av gassknappen før den slippes opp manuelt.
Bakre håndtak Håndtak som er plassert lengst vekk fra
skjæreenheten.
Gassknapp Enhet som aktiveres med fingeren for å
kontrollere motorturtallet.
Deksel for luftfilter Dekker luftfilteret.
Tennplugg
Stump forlengelse En stump forlengelsesdel av skjæreenheten. (Kan brukes til toegget bladenhet)
Skjæreenhet Monteringsdelen av skjæreblad og skjæreplate sammen med en støttedel som utfører kuttingen.
10. Lyddemperdeksel Dekker lyddemperen slik at brukeren ikke skal berøre varm eksos.
11. Girhus Hus som støtter girene, som reduserer motorturtallet til skjærefestet.
12. Drivstofftank Inneholder drivstoff og drivstoffilter.
13. Rotasjonslåseknapp En knapp som låser rotasjonen
til det bakre håndtaket.
14. Tenningsbryter Enhet som gjør det mulig å starte og
stoppe motoren.
15. Drivstofftankens påfyllingslokk Til å lukke drivstofftanken.
16. Starterhåndtak Trekk i håndtaket for å starte motoren.
17. Vern Vern mellom håndtaket foran og skjæreenheten
som skal beskytte hånden mot skader, hvis hånden glir
ut av håndtaket.
18. Knivdeksel Knivdekslet må alltid festes når produktet
skal transporteres eller lagres.
19. Type og serienummer
13
Før du starter
Før du starter
Fylle drivstoff
FARE
 Drivstoff er svært brannfarlig, og det er fare for brann hvis det håndteres feil. Les forholdsreglene
nøye i avsnittet i denne boken om "Sikker bruk av produktet".
 Når det er fylt på drivstoff, må drivstofftankens påfyllingslokk festes godt. Ikke glem å kontrollere at
det ikke er noen lekkasjer eller utslipp fra drivstoffrøret, drivstoffsystemets mansjetter eller rundt
drivstofftankens påfyllingslokk. Hvis du finner drivstofflekkasjer eller utslipp, må du slutte å bruke
produktet umiddelbart og kontakte forhandleren for å få det reparert.
 Hvis drivstoffet antennes, kan det forårsake brannskader eller brann.
FORSIKTIG
Det er trykkforskjell mellom drivstofftanken og luften utenfor. Løsne drivstofftankens påfyllingslokk litt for å eliminere
trykkforskjellen når du fyller drivstoff.
 Ellers kan det komme ut drivstoff.
MERK
Drivstoffet forringes ved lagring. Du må ikke blande mer drivstoff enn du forventer å bruke på tretti (30) dager. Du må ikke blande
det direkte på drivstofftanken.
Drivstoff
 Drivstoffet er en blanding av vanlig bensin og motorolje beregnet for luftkjølte totaktsmotorer.
Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri bensin. Du må ikke bruke
drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10 % etanol.
 Anbefalt blandingsforhold: 50: 1 (2 %) til ISO-L-EGD-standard
(ISO/CD 13738), JASO FC, FD-kvalitet og shindaiwa-anbefalt
oljekvalitet.
- Bruk aldri totaktsolje beregnet for vannkjølte motorer, motorsykkelmotorer.
- Du må ikke blande det direkte i motorens drivstofftank.
- Unngå å søle bensin eller olje. Drivstoffsøl må alltid tørkes
opp.
- Bensin må håndteres med forsiktighet, den er svært brannfarlig.
- Drivstoffet må alltid lagres i godkjent beholder.
Drivstofftilførsel
1. Drivstofftank
2. Skuldernivå
 Fyll på drivstofftanken utendørs på bar mark, og sett drivstofftanklokket godt på plass. Du må ikke fylle på drivstoff innendørs.
 Plasser produktet og påfyllingstanken på bakken når du fyller
drivstoff. Du må ikke fylle drivstoff på produktet på lasteplanet
på lastebil, eller på andre slike steder.
 Påse at drivstoffnivået forblir under skuldernivået på drivstofftanken når du fyller på.
 Det er en trykkforskjell mellom drivstofftanken og luften utenfor. Løsne drivstofftankens påfyllingslokk litt for å eliminere
trykkforskjellen, når du fyller drivstoff.
 Tørk alltid opp drivstoffsøl.
 Flytt deg minst 3 m fra stedet der du fylte drivstoff før du starter
motoren.
 Sett påfyllingstanken i skyggen borte fra ild.
14
Betjene motoren
Betjene motoren
Starte motoren
ADVARSEL
 Når du starter motoren, må du følge forholdsreglene som er beskrevet på side 4i avsnittetSikker bruk av produktetfor
å forsikre at du bruker produktet riktig.
 Hvis skjærebladet beveger seg selv om gassknappen står i tomgangshastighetsstilling når motoren startes, må forgasseren justeres før produktet brukes.
 Skjærebladet begynner å bevege seg når motoren oppnår turtall for clutchinnkopling.
 Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake en ulykke eller personskade, eller det kan til og med føre til en dødsulykke.
MERK
 Dra først starterhåndtaket lett ut og etter hvert raskere. Dra ikke ut startvaieren mer enn 2/3 av lengden.
 Slipp ikke starterhåndtaket når det returnerer.
Starte en kald motor
(Koble til tennplugghetten hvis produktet har vært lagret i en lengre periode)
Startprosedyren avhenger av om motoren er kald eller varm. Slik
starter du en kald motor.
1. Tenningsbryter
2. Gassknapp
3. Gassknappsperre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Chokespjeldspak
2. Spylehode
3. Kaldstart
4. På
7.
1. Starterhåndtak
Fjern knivdekselet og kontroller knivbladene. Hvis det er noe
galt, skiftes det ut med et nytt.
Sett produktet på plant underlag. Bruk en stokk eller lignende til å kontrollere at knivbladene ikke kommer i kontakt med
bakken eller andre hindringer.
Kontroller at det ikke er drivstofflekkasjer.
Vri tenningsbryteren vekk fra Stopp-stillingen.
Flytt chokespjeldspaken til kaldstartstillingen (Cold Start).
Trykk og slipp vekselvis på spylehodet til drivstoffet suges
opp i det.
Kontroller at området rundt deg er sikkert. Ta et fast grep på
håndtaket foran med venstre hånd som vist på illustrasjonen, og dra flere ganger i starterhåndtaket.
8. Hvis du hører en eksplosjonslignende lyd og motoren stopper umiddelbart, skyver du chokespjeldspaken til kjørstilling
(Run) og fortsetter å dra i starterhåndtaket på motoren.
9. Hvis motoren starter umiddelbart når du utfører instruksjonene i trinn 7, over, stilles chokespjeldspaken sakte til kjørstilling (Run).
10. La motoren varmes opp på tomgangshastighet en stund.
11. Trykk inn gassknappsperren, og trykk gradvis på gassknappen.
15
Betjene motoren
Varme opp motoren
1.
2.
Når motoren er startet, må den varmes opp i 2 til 3 minutter
på tomgangshastighet (dvs. lav hastighet).
Oppvarming av motoren hjelper til å smøre de innvendige
delene for at den skal gå jevnt. La motoren varmes helt opp,
spesielt når det er kaldt.
1.
2.
Vri tenningsbryteren vekk fra Stopp-stillingen.
Påse at gassknappen står i tomgangshastighetsstilling.
3.
4.
5.
Kontroller at chokespjeldspaken står i kjørstilling (Run).
Dra i starterhåndtaket, hvis drivstofftanken ikke er tom.
Hvis det ikke er noe synlig drivstoff i spylehodet, kan du vekselvis trykke og slippe spylehodet til det suges opp drivstoff
i det.
Kontroller at området rundt deg er trygt, og dra i starterhåndtaket for å starte motoren.
Starte en varm motor
1. Tenningsbryter
2. Gassknapp
3. Gassknappsperre
6.
1. Chokespjeldspak
2. Spylehode
3. Kaldstart
4. På
Stoppe motoren
1.
2.
3.
4.
Slipp opp gassknappen, og sett motoren på tomgang (dvs.
lav hastighet).
Sett tenningsbryteren i Stopp-stilling.
I en nødssituasjon kan du stoppe motoren umiddelbart ved
å bruke tenningsbryteren.
Skyv chokespjeldspaken til kaldstartstillingen (Cold Start)
hvis motoren ikke stopper. Motoren kveles og stopper (chokespjeldstopp).
 Hvis motoren ikke stopper når tenningsbryteren brukes, må
tenningsbryteren kontrolleres og repareres hos forhandleren
før du bruker produktet igjen.
1. Tenningsbryter
2. Gassknapp
3. Stopp
16
Hekk- og busktrimming
Hekk- og busktrimming
Roterende handling
1. Skjæreblad
2. Rotasjonslåseknapp
3. Gassknapp
For at en operatør skal kunne trimme hekker og busker på en enkel og komfortabel måte, kan håndtaket bak roteres (C D) med
bevegelsesretningen til skjærebladet (A B) som akse.
Rotasjonen kan være 45° og 90° til henholdsvis venstre og høyre.
4. Bakre håndtak
5. Gassknappsperre
Fremgangsmåte
ADVARSEL
 Du må alltid stoppe motoren før håndtaket dreies.
 Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, holdes ikke produktet i ro, og det kan oppstå alvorlig personskade.
1.
2.
3.
Lås opp den låste rotasjonen ved å trykke på rotasjonslåseknappen.
Roter håndtaket bak til den angitte posisjonen (45° eller 90°
til venstre eller høyre). Når låseposisjonen er nådd, høres et
klikk.
Ta tak i gassknappen mens du trykker på gassknappsperren
og skyver rotasjonslåseknappen ut for å låse rotasjonen av
det bakre håndtaket.
Lås posisjon
45° til høyre
90° til høyre
45° til venstre
90° til venstre
17
Hekk- og busktrimming
Grunnleggende trimming
MERK
 Dette produktet er utformet for å kutte busker og hekker med grener på opptil 6 mm i diameter.
 Kjør motoren med full gass når du starter trimmingen. Clutchen kan skades ved kutting under full hastighet, fordi den kan gli.
Ikke kjør motoren med full gass hvis du ikke arbeider med trimming eller kutting.
 Hvis du betjener gassknappen etter at motoren har startet, kan
motorturtallet stige, og skjærebladet kan begynne å bevege
seg. Juster motorturtallet i forhold til f.eks. antall hekker som
skal kuttes.
1. Gassknapp
2. Høy hastighet
3. Tomgang
 Når du arbeider med kutting, må skjærebladet være plassert
vekk fra deg. Skjærebladet må ikke justeres eller plasseres
nærmere deg.
 Når du kutter toppen av hekkene eller buskene, bør skjærebladet beveges fra side til side. Rydding trimming er mulig hvis
knivbladet vender lett nedover.
 Du kan kutte sidene ved å bevege skjærebladet i opp/ned-retningen for ryddig trimming.
 Ikke press skjærebladet mot gjenstander som f.eks. trær. Bruk
produktet i samsvar med bevegelsen og hastigheten til skjærebladet.
18
Vedlikehold og pleie
Vedlikehold og pleie
Retningslinjer for service
Område
Vedlikehold
Side
Før bruk
Luftfilter
Månedlig
Rengjøre / skifte
19
•
Drivstoffilter
Undersøke / rengjøre / skifte
19
•
Tennplugg
Undersøke/rengjøre/justere/skifte
21
•
Forgasser
Justere / skifte og justere
20
•
Kjølesystem
Undersøke / rengjøre
20
Lyddemper
Undersøke / trekke til / rengjøre
20
Girhus
Smør
22
• (15–20 t)
Starter
Undersøke
23
•
Knivblader
Undersøke / rengjøre / smøre
21
•
Drivstoffsystem
Undersøke
21
•
Skruer, bolter og muttere
Undersøke / trekke til / skifte
-
•
•
•
VIKTIG
Tidsintervallene er maksimum. Bruk og erfaring vil avgjøre hvor ofte det trengs vedlikehold. Registrer datoer for månedlige og
årlige inspeksjoner.
Vedlikehold og pleie
Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren.
Rengjøre luftfilteret
MERK
 Hvis filteret er veldig skittent eller ikke sitter ordentlig lenger,
skal det skiftes.
 Sørg for at filteret er helt tørt før du installerer det på nytt.
1.
2.
1. Luftfilter
2. Deksel for luftfilter
3. Knapp på filterdeksel
3.
Lukk chokespjeldet. Løsne knappen på filterdekselet og ta
av luftfilterdekselet og luftfilteret.
Børst smuss fra filteret, eller rengjør det eventuelt med en
oppløsning som ikke er brannfarlig. La det tørke fullstendig
før du setter det på plass.
Sett luftfilteret med deksel på plass igjen når luftfilteret er
festet til dekselet.
Rengjøre drivstofffilter
1.
2.
3.
1. Drivstoffilter
19
Dra ut drivstoffilteret gjennom åpningen til drivstofftanken
med en ståltråd eller lignende.
Rengjør filteret med et egnet rengjøringsmiddel, og skift det
om nødvendig.
Sett filteret på plass igjen.
Vedlikehold og pleie
Justere forgasseren
ADVARSEL
Når forgasserjusteringen er fullført, skal ikke knivbladene flytte seg under tomgang, fordi det kan forårsake alvorlig personskade.
FORSIKTIG
Når du starter, må justeringsinnretningen for tomgang (T) justeres slik at skjærebladet ikke beveger seg. Hvis det er
problemer med forgasseren, må du kontakte forhandleren.
Hver enhet er fabrikktestet, og forgasseren er finjustert for maksimal ytelse.
Før forgasseren justeres må luftfilteret rengjøres eller skiftes,
motoren må startes og kjøres i noen minutter for å få den opp i
arbeidstemperatur.
1.
2.
T: Justeringsinnretning for tomgang
Justeringsinnretning for tomgang Start motoren, og drei
skruen (T) for justeringsinnretning for tomgang med klokken
til knivbladene begynner å bevege seg. Drei skruen (T) mot
klokken til knivbladene slutter å bevege seg. Vri skruen (T)
mot klokken en ekstra 1/2 omdreining.
Akselerer til full gass i 2–3 sekunder for å fjerne overflødig
drivstoff fra motoren, og gå deretter tilbake til tomgang. Akselerer til full gass for å kontrollere om det er jevn overgang
fra tomgang til full gass.
Kjølesystem
1.
2.
1. Sylinderribber
Fjern skitt og rusk fra sylinderribber.
Fjern rusk fra området for kjøleluftinntak.
2. Inntak for kjøleluft
Rengjøre lyddemperen
ADVARSEL
 Ikke bruk enheten hvis den mangler eller har en ødelagt
lyddemper eller gnistfanger. Det er brannfarlig å bruke
enheten med en ødelagt eller manglende gnistfanger,
og det kan også skade hørselen din.
 Karbonavleiringer i lyddemperen vil føre til redusert motorytelse og overoppheting. Gnistfangerskjermen må kontrolleres
jevnlig. Fjern rusk fra lyddemperen.
VIKTIG
Ikke fjern lyddemperdekslet. Ta om nødvendig kontakt med
forhandleren.
20
Vedlikehold og pleie
Kontrollere drivstoffsystemet
 Kontroller før hver bruk.
 Etter at du har fylt drivstoff, må du se etter at det ikke lekker
eller siver ut drivstoff rundt drivstoffrøret, drivstoffmansjetten
eller drivstofftankens påfyllingslokk.
 Hvis det er drivstofflekkasje eller svetting der, er det brannfare.
Stopp å bruke maskinen umiddelbart, og be forhandleren kontrollere eller skifte deler.
1. Drivstofftanklokk
Kontrollere tennpluggen




Kontrollere pluggåpningen. Riktig åpning er 0,6 mm til 0,7 mm.
Kontroller elektroden for slitasje.
Kontrollere isolatoren for olje eller andre avleiringer.
Skift plugg hvis det er nødvendig, og trekk den til med 15 Nm
til 17 Nm.
a: 0,6–0,7 mm
Ta vare på skjærebladene
FORSIKTIG
 Bruk hansker for å beskytte hendene mot skarpe knivblad.
 Det kan oppstå skader hvis du ikke følger disse instruksjonene.
Smøre knivblad (hver 4. driftstime)
Tilsett noen dråper olje på hver av boltsporene nederst på knivbladene.
1. Boltspor
Rengjøre knivblader (etter hver bruk)
Fjern gummirester fra knivbladene med en 50/ 50-blanding av kerosen (parafin) og maskinolje.
21
Vedlikehold og pleie
Justere åpning mellom knivblad (ved behov)
Løsne låsemutterne 1/2 omgang med en T-nøkkel.
Stram knivbladboltene til de sitter godt med en 10 mm åpen skiftenøkkel.
Løsne boltene 1/4 - 1/2 omdreining.
Unngå at boltene dreies, og stram låsemutterne.
Ved riktig justering av ansatsbolten, skal det være en åpning på
0,25 - 0,50 mm mellom knivbladene og de flate skivene, og de flate skivene under hvert bolthode skal kunne dreie fritt.
1. Låsemutter
2. Bolt
3. Løsne 1/4 - 1/2 omdreining
4. Skive
Smøre girhus
1.
2.
Fjern smuss fra smøreniplene.
Hold fast i produktet, og pump fett inn i smørenippelen. Ikke
tving frem fett. For høyt trykk vil tvinge fettet forbi tetninger
og forårsake skade. Pump 1 eller 2 doser fett etter hver
15. til 20. driftstime.
MERK
Bruk et litium-multifett av god kvalitet.
1. Smørenippel
22
Vedlikehold og pleie
Feilsøkingstabell
Problem
Diagnose
Motoren vil ikke
starte
Årsak
Det er ikke drivstoff i drivstofftanken
Tenningsbryteren står i Stopp-stilling
For stort drivstoffsug
Elektrisk feil
Forgasseren har feil eller sitter fast
innvendig
 Innvendig motorfeil





 Dårlig drivstoff
 Forgasserproblem
 Skift ut med nytt drivstoff
 Kontakt forhandleren
 Drivstoffilteret er tilstoppet
 Drivstoffsystemet er tilstoppet
 Innvendige deler i forgasseren sitter
fast
 Rengjør eller skift
 Kontakt forhandleren
 Kontakt forhandleren





Motoren er vanske- Det kommer drivstoff inn i
lig å starte, går
overløpsrøret
ujevnt
Det kommer ikke drivstoff
inn i overløpsrøret
Tennpluggen er skitten eller våt
Løsning
Drivstofftilførsel
Flytt til Start-stilling
Start motoren etter utbedring
Kontakt forhandleren
Kontakt forhandleren
 Kontakt forhandleren




Dårlig drivstoff
Feil elektrodegap
Kullavleiringer
Elektrisk feil




Skift
Skift
Skift
Kontakt forhandleren
Motoren starter,
men akselerer ikke





Skittent luftfilter
Skittent drivstoffilter
Blokkert drivstoffkanal
Forgasseren har et justeringsproblem
Blokkert eksosventil eller lyddemperventil





Rengjør eller skift
Rengjør eller skift
Kontakt forhandleren
Juster
Rengjør
Motoren stopper
 Forgasseren har et justeringsproblem
 Elektrisk feil
 Juster
 Kontakt forhandleren
Motoren vil ikke
stoppe
 Feil på tenningsbryter
 Utfør en nødstopp og kontakt
forhandleren.
Skjærebladet beveger seg når motoren går på
tomgang
 Forgasseren har et justeringsproblem
 Skadet clutchfjær
 Juster
 Kontakt forhandleren
Skjærebladet blir
sløvt
 Slitt skjæreblad
 Stor avstand mellom øvre og nedre
knivblad
 Clutchsluring
 Kontakt forhandleren
 Kontakt forhandleren
 Kontakt forhandleren
 Kontroll og vedlikehold krever spesialkunnskap. Hvis du ikke er i stand til å kontrollere og vedlikeholde produktet eller håndtere det selv, må du kontakte forhandleren. Prøv ikke å demontere produktet.
 Kontakt forhandleren hvis du har et problem som ikke er beskrevet ovenfor, eller hvis det er andre slike ting du lurer på.
 Bruk bare originale reservedeler og angitte produkter og komponenter som reservedeler og forbruksmateriell. Hvis du bruker
deler fra andre produsenter eller ikke-anbefalte komponenter, kan det føre til feilfunksjon.
MERK
Soft Start (Se side 2)
Hvis starterhåndtaket ikke kan trekkes lett ut, tyder det på at det er feil inne i motoren.
Kontakt forhandleren.
Hvis det blir demontert på feil måte, kan det føre til personskade.
23
Oppbevaring
Oppbevaring
Lagring over lengre tid (30 dager eller mer)
ADVARSEL
Du må ikke lagre produktet fylt med bensin på lukkede steder, eller nær åpne flammer eller gnister.
Du kan forårsake en brann.
Når du lagrer produktet i lengre perioder (30 dager eller mer), må du sørge for at følgende forberedelser for lagring
blir utført.
1.
Tøm drivstofftanken helt utendørs på barmark. Tøm ikke
drivstoff innendørs.
A. Trykk og slipp vekselvis på spylehodet flere ganger for
å fjerne drivstoffet fra spylehodet.
B. Start motoren og la den gå på tomgang til den stopper
av seg selv.
2.
3.
4.
5.
6.
Sett tenningsbryteren i Stopp-stilling.
Tørk av alt fett, olje, støv, smuss og andre materialer fra utsiden av hekketrimmeren.
Utfør periodiske kontroller som foreskrevet i denne håndboken.
Kontroller at skruene og mutrene er trukket til. Trekk til alle
som er løse.
Ta ut tennpluggen og fyll på litt (ca. 10 ml) ren, ny to-taktsolje
på sylinderen gjennom tennplugghullet.
A. Sett et rent tøystykke over tennplugghullet.
1. Tenningsbryter
2. Gassknapp
B. Trekk to eller tre ganger i starterhåndtaket for å fordele
motoroljen i sylinderen.
3. Stopp
7.
8.
9.
Sett inn tennpluggen. (Koble ikke til tennplugghetten.)
Smør knivbladene med et tykt lag olje for å unngå rust.
Så snart produktet er tilstrekkelig kaldt og tørt, monterer du
knivbladdekslet på skjærebladene og pakker inn motordelen
i en plastpose eller annet dekke før du setter det på lager.
10. Oppbevar produktet på et tørt og støvfritt sted hvor det ikke
er tilgjengelig for barn eller andre uautoriserte personer.
24
Avhendingsprosedyre
Avhendingsprosedyre
 Avhend resteolje i henhold til lokale forskrifter.
 Store plastdeler som utgjør produktet, har koder som viser
hvilke materialer de består av.
Kodene henviser til nedenfor nevnte materialer. Disse plastdelene skal avhendes i henhold til lokale forskrifter.
Merke
Materiale
>PA6-GF<
Nylon 6 – glassfiber
>PP-GF<
Polypropylen – glassfiber
>PE-HD<
Polyetylen
 Kontakt forhandleren hvis du ikke vet hvordan du skal avhende resteolje/plastdeler.
25
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Utvendige mål: Lengde x Bredde x Høyde
mm
DH165ST
DH185ST
1172 × 272 × 207
1277 × 272 × 207
Vekt:
Enhet med spesifisert skjærefeste, tom tank
kg
5,1
5,3
Enhet med spesifisert skjærefeste, full tank
kg
5,4
5,6
ml
390
Volum: Drivstofftank
Drivstoff:
Vanlig bensin. Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri
bensin. Ikke bruk drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10 % etanol.
Olje
Olje til luftavkjølte totaktsmotorer. ISO-L-EGD-standard (ISO/CD 13738), JASO FC/FD-kvalitet og shindaiwa-anbefalt olje.
Blandingsforhold
50: 1 del (2 %)
Skjæreanordning:
Type
Dobbeltvirkende, tosidig knivblad
Kuttelengde
mm
639
Tannavstand
mm
35
Høyde
mm
21
Girutvekslingsforhold og smøring:
744
5,75 reduksjon og litiumfett av god kvalitet
Motor:
Type
Luftavkjølt enkeltsylindret totaktsmotor
Forgasser
Membrantype
Magnet
Svinghjulmagnet: CDI-system
Tennplugg
NGK BPMR8Y
Starter
Rekylstarter
Kraftoverføring
Automatisk sentrifugalclutch
Motorens sylindervolum
cm³
21,2
Maksimal bremsekraft på akselen (ISO 8893)
kW
0,6
Drivstofforbruk med motor på maksimal effekt
l/t
0,40
Anbefalt maksimalt motorturtall (med STD-feste installert)
o/min
10300
o/min
3300
Fremre håndtak / bakre håndtak
m/s²
3,6 / 4,8
3,9 / 4,8
Usikkerhet: K
m/s²
5,0
5,0
dB(A)
98,8
98,6
dB(A)
2,5
2,5
dB(A)
105,7
105,4
dB(A)
2,5
2,5
Anbefalt tomgangsturtall
Vibrasjonsnivåer: (ISO 10517)ahv,eq
Lydtrykknivå: (ISO 10517) LpAd (= LpAeq + KpA)
Usikkerhet: KpA
Lydeffektnivå: (ISO 10517) LWAd (= LWAeq + KWA )
Usikkerhet: KWA
Disse spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
26
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring
Undertegnede produsent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, TOKYO 198-8760 JAPAN
Denne samsvarerklæringen er ene og alene produsentens ansvar.
erklærer at den nye enheten spesifisert nedenfor:
BÆRBAR HEKKETRIMMER
Merke: shindaiwa
Type: DH165ST
DH185ST
er i samsvar med:
* kravene i direktiv 2006/42/EF (Bruk av samordnet standard EN ISO 10517: 2009)
* kravene i direktiv 2014/30/EU (Bruk av samordnet standard EN ISO 14982: 2009)
* kravene i direktiv 2011/65/EU (Bruk av samordnet standard EN 50581: 2012)
* kravene i direktiv 2000/14/EF
Vurderingsprosedyre for samsvar ifølge VEDLEGG V
DH165ST
DH185ST
Målt lydeffektnivå
dB(A)
104
104
Garantert lydeffektnivå
dB(A)
107
107
Serienummer 38001001 til 38100000
Tokyo, 19. desember 2018
YAMABIKO CORPORATION
Den godkjente representanten i Europa som er autorisert til å
kompilere den tekniske filen.
Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adresse: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen,
Nederland
Masayuki Kimura
Mr. Richard Glaser
Administrerende direktør
Kvalitetssikringsavdelingen
27
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.
X770224-6500
© 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement