Shindaiwa HT2510_DH2510T Trimmer Brugermanual

Shindaiwa HT2510_DH2510T Trimmer Brugermanual
1Øverste dæksel
DANSK
(Oprindelige vejledning)
DH2510T
HT2510
BRUGERMANUAL
HÆKKEKLIPPER
HT2510
DH2510T
ADVARSEL
LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE
FOR SIKKER BRUG. UNDLADES DETTE KAN DET MEDFØRE
ALVORLIG SKADE.
Vigtig information
2Vigtig information
Husk at læse brugermanualen, før du bruger produktet.
 Dette produkts tiltænkte brug
Œ shindaiwa-hækkeklippere er højtydende, benzindrevne letvægtsmaskiner, der er beregnet til klipning af hække og buske.
Œ Denne maskine må ikke bruges til andre formål end de førnævnte.
 Brugere af produktet
Œ Du bør ikke bruge dette produkt, før du har læst brugermanualen grundigt og forstået det hele.
Œ Dette produkt bør ikke bruges af en person, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, er forkølet, træt eller på anden
måde dårlig tilpas og ej heller af børn.
Œ Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, som andre mennesker eller deres ejendele udsættes
for.
 Om brugermanualen
Œ Denne manual indeholder nødvendig information om betjening og vedligeholdelse af produktet. Du bedes læse den
omhyggeligt og forstå indholdet.
Œ Læg altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
Œ Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en shindaiwa-forhandler.
Œ De anvendte enheder i denne manual er SI-enheder (internationalt enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan være en lille omregningsfejl i nogle tilfælde.
 Udlån eller overdragelse af produktet
Œ Når du udlåner produktet omtalt i denne manual til andre, skal du sikre dig, at du også udleverer brugermanualen til
produktet til den person, der låner og arbejder med produktet. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal
du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
 Forespørgsler
Œ Du bedes kontakte en shindaiwa-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål.
 Meddelelser
Œ Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel med henblik på produktopgradering. Nogle af de anvendte illustrationer kan i udseende afvige fra selve produktet. Dette sker med henblik på at gøre forklaringerne tydeligere.
ΠNogle dele af dette produkt skal samles.
ΠDu bedes kontakte en shindaiwa-forhandler, hvis noget er uklart, eller hvis du har problemer.
Producent
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannien
2
Indholdsfortegnelse
Sikker brug af produktet...................................................................................................... 4
Advarsler ....................................................................................................................... 4
Andre indikatorer ........................................................................................................... 4
Symboler ....................................................................................................................... 4
Placering af sikkerhedsskilt ........................................................................................... 6
Håndtering af brændstof ................................................................................................ 7
Håndtering af motoren ................................................................................................... 8
Håndtering af maskinen................................................................................................. 9
Beskrivelse ....................................................................................................................... 13
Før start ............................................................................................................................ 15
Gasgiverens frie spil .................................................................................................... 15
Forberedelse af brændstoffet ...................................................................................... 16
Motorbetjening .................................................................................................................. 17
Start af motoren ........................................................................................................... 17
Slukning af motoren..................................................................................................... 19
Klipning af hæk og buske ................................................................................................. 20
Drejning af håndtaget .................................................................................................. 20
Grundlæggende klipning.............................................................................................. 20
Vedligeholdelse og pleje................................................................................................... 21
Vedligeholdelse og pleje.............................................................................................. 21
Opbevaring ....................................................................................................................... 29
Længere opbevaring (mere end 30 dage) ................................................................... 29
Bortskaffelse ..................................................................................................................... 30
Specifikationer .................................................................................................................. 31
Overensstemmelseserklæring .......................................................................................... 33
3
Sikker brug af produktet
Sikker brug af produktet
Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet.
 Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje.
 Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen.
Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen.
Advarsler
Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med
følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening.
FARE
ADVARSEL
Dette symbol gør sammen med ordet
"FARE" opmærksom på en handling
eller et forhold, som vil føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne
og omkringstående personer.
Dette symbol gør, sammen med ordet
"ADVARSEL" ,opmærksom på en
handling eller et forhold, der kan føre
til alvorlige kvæstelser eller død for
brugerne og omkringstående personer.
FORSIGTIG
"FORSIGTIG" angiver en potentielt
farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion.
Andre indikatorer
Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler:
Cirkelsymbol med
streg igennem betyder,
at det der vises, er forbudt.
BEMÆRK
VIGTIGT
Denne indrammede meddelelse giver
gode tips til apparatets brug, pleje og
vedligeholdelse.
Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indholder vigtig information om
brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i
denne manual.
Symboler
I denne manual og på selve produktet anvendes der en række forklarende symboler. Sørg for, at du til fulde forstår, hvad hvert
enkelt symbol betyder.
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Læs brugermanualen grundigt
Benzin- og olieblanding
Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm
Rensekolbe (spædepumpe)
Sikkerhedssymbol
Justering af karburator - Lav
hastighedsblanding
Fare for beskadigelse
Justering af karburator - Høj
hastighedsblanding
Nødstop
Justering af karburator - Tomgangshastighed
4
Sikker brug af produktet
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Produktet må ikke bruges på
steder med dårlig udluftning.
Chokerkontrol koldstartindstilling (choker lukket)
Vær opmærksom på brand
Chokerkontrol køreindstilling
(choker åben)
Pas på elektrisk chok
Pas på i områder med høj
temperatur.
Garanteret lydeffektniveau
Motorstart
5
Sikker brug af produktet
Placering af sikkerhedsskilt
Œ Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder,
før du bruger produktet.
Œ Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din
forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.
1. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-003340)
2. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-003350)
3. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-002310)
1. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-002310)
2. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-003350)
6
Sikker brug af produktet
Håndtering af brændstof
FARE
Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof.
Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når
du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger
skal følges nøje.
 Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning.
 Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang.
‹ Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger.
Beholder og påfyldningssted
Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fyl-
 Brug en godkendt brændstofbeholder.
der brændstof på.
 Brændstoftanke/dåser kan være under tryk. Brændstof-  Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog
dækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan
påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du
blive udlignet.
påfyldte tanken, før du starter motoren.
 Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brænd‹ Brændstoflækager, der opstår unstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord.
der påfyldning, kan forårsage
brand, hvis de antændes.
Brændstofspild kan forårsage brand
Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning:
 Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når
brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max.
punktet (op til fremspringet i brændstoftanken).
 Tør altid spildt brændstof op.
 Stram brændstofdækslet til efter påfyldning.
‹ Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis
det antændes.
Brændstoflækager forårsager
brand
 Efter påfyldning skal du altid se
efter, at det ikke lækker eller der
ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet.
 Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du
straks holde op med at bruge produktet og kontakte en
forhandler for at få det repareret.
‹ Alle brændstoflækager kan forårsage brand.
1. Brændstoftank
2. Fremspringsniveau
7
Sikker brug af produktet
Håndtering af motoren
ADVARSEL
Start af motoren
Tænk på sikkerheden før noget andet i tilfælde af
brand eller røgudvikling.
Følg nøje nedennævnte forholdsregler, når du starter motoren:
 Sørg altid for, at alle håndtag og skærme er monteret
 Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse.
 Se efter, at der ikke lækker brændstof.
 Se efter, at klingerne ikke er beskadiget eller meget
slidt. Du må ikke bruge produktet, hvis du opdager noget unormalt.
 Anbring maskinen på et fladt sted med god udluftning.
 Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den.
 Fjern evt. forhindringer
 Sørg for, at klingerne ikke berører jorden eller genstande af nogen art.
 Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling.
 Hold maskinen trykket godt ned mod jorden, når du
starter motoren.
 Motoren må ikke startes, mens produktet holdes op i
luften.
 Vær ekstra forsigtig, når der arbejdes i nærheden af
hegn eller elektriske forbindelser.
‹ Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en
ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald.
 Hvis der kommer flammer fra motoren, eller der kommer
røg fra andre områder end udstødningsporten, er det
vigtigste at lægge afstand mellem dig selv og maskinen
for at beskytte dig selv.
 Brug en skovl til at kaste sand eller andet
lignende materiale på flammerne for at forhindre dem i at spredes, eller sluk ilden
med en ildslukker.
‹ Hvis du reagerer i panik, kan det medføre, at
branden eller anden skade bliver mere omfattende.
Udstødningsgasser er giftige.
 Udstødningsgasserne fra motoren indeholder giftige
gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs, i et
drivhus af plast eller på steder med dårlig udluftning.
‹ Udstødningsgasser kan forårsage forgiftning.
Når motoren først er startet, skal du undersøge den
Sluk altid motoren, når du skal undersøge eller vedfor unormale vibrationer og lyde.
 Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når ligeholde maskinen.
Følg nedennævnte forholdsregler, når du undersøger og
vedligeholder maskinen efter brug:
 Sluk motoren og gør ikke forsøg på at undersøge eller
vedligeholde maskinen, før motoren er kølet af.
‹ Du kan brænde dig.
 Tag tændrørshætten af, før du foretager undersøgelser
og vedligeholdelse.
Du må ikke berøre komponenter, der er meget varme
‹
Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet.
eller under højspænding, mens maskinen kører.
motoren er startet. Maskinen må ikke bruges, hvis der er
unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en forhandler
for at få den repareret.
‹ Ulykker, hvor dele falder af eller splintrer kan give sår eller
alvorlige læsioner.
Du må ikke berøre følgende komponenter, der bliver meget
varme eller er under højspænding, mens maskinen kører
og i nogen tid efter, at den er standset.
 Lyddæmper, tændrør, gearhus og andre
komponenter, der blive meget varme.
‹ Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm.
Undersøgelse af tændrøret
Følg nedennævnte forsigtighedsregler, når du undersøger
tændrøret.
 Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er
revner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele.
 Tændingstesten (til at se om tændrøret gnistrer) skal
udføres af en forhandler.
 Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tændrørshullet.
 Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er
brændstofspild eller brændbare gasser
 Du må ikke berøre tændrørets metaldele
‹ Tændrøret kan antænde
en brand eller give dig
elektrisk stød.
 Tændrør, tændrørstråd og andre komponenter under højspænding.
‹ Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en
højspændingskomponent, mens maskinen kører.
8
Sikker brug af produktet
Håndtering af maskinen
Generelle forholdsregler
ADVARSEL
Brugermanual
Udlån eller overdragelse af produktet
 Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer
dig, at du betjener maskinen korrekt.
‹ Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.
 Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for
også at låne ham brugermanualen, og at han læser den.
 Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal
du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
‹ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Maskinen må ikke bruges til andet end
det tiltænkte formål
Vær forberedt i tilfælde af en læsion
 Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end
dem, der beskrives i brugermanualen.
‹ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får
en læsion, bør du være forberedt.
 Førstehjælpsudstyr
 Håndklæder og servietter (til at standse blødning)
 Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)
‹ Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan
læsionen blive værre.
Der må ikke foretages ændringer på maskinen.
 Maskinen må ikke modificeres.
‹ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret
ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens
garanti.
Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet
efterset og vedligeholdt.
 Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet
efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt.
‹ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Forholdsregler
FARE
Start af motoren
Stands altid motoren, hvis klingerne blokeres.
 Gør aldrig forsøg på at starte motoren, mens du befinder dig i den ende, hvor klingen sidder.
‹ Der er risiko for personskade, hvis klingerne pludselig går i
gang.
 Gør ikke forsøg på at fjerne den genstand, der er årsag
til blokeringen, mens motoren kører.
‹ Der er risiko for personskade, hvis blokeringen fjernes, og
klingerne begynder at køre.
Den sløve forlængelse må ikke tages af
 Produktet må ikke betjenes uden den støve forlængelse. Hvis den skal fjernes for at kunne udføre vedligeholdelse, skal forhandleren konsulteres.
‹ Undlades dette, kan det forårsage alvorlig kvæstelse.
9
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Produktets brugere
Vibration og kulde
Produktet bør ikke betjenes af:
 personer, der er trætte
 personer, der har indtaget alkohol
 personer, der tager medicin
 personer, der er gravide
 personer, der er i dårlig fysisk
form
 personer, der ikke har læst brugermanualen
 børn
‹ Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.
 Tændingssystemet på dette produkt genererer elektromagnetiske felter under betjening. Magnetiske felter
kan indvirke på pacemakeres funktion. For at mindske
risici for helbredet anbefaler vi, at brugere af pacemakere taler med deres læge og producenten af pacemakeren, før de betjener dette produkt.
Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen,
som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder
udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene.
Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.
 Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler,
hænder og håndled.
 Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige
pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.
 Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet.
Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er
nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr.
 Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse,
skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for
yderligere kulde og vibration.
‹ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit
helbred.
Anvendelsesforhold for produktet
 Produktet må ikke bruges på steder, hvor der ikke er
sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter
regn, da sådanne steder er glatte og farlige.
 Produktet må ikke betjenes om natten eller på mørke
steder med dårlig sigtbarhed.
‹ Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider,
eller hvis du ikke betjener produktet korrekt.
Skader på grund af gentagne belastninger
Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre,
hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder.
Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde
Transport af produktet
Når produktet transporteres i de nedenfor beskrevne situ- (EGA).
ationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at klingerne Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS:
er holdt op med at køre. Sæt derpå klingebeskytteren på,  Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
og hold lyddæmperen væk fra dig selv.

Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse,
 Når du går hen til det sted, du skal arbejde
og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser lang Når du går hen til et andet sted, mens du arbejder
sommere og med mindre kraft.
 Når du forlader det sted, hvor du har arbejdet

Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
‹ Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det

Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller
medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.
smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere,
 Når du transporterer produktet i bil, skal du først tømme
der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det,
brændstoftanken, påsætte klingebeskytteren og fastgøat du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.
re maskinen for at forhindre den i at bevæge sig om‹
Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit
kring.
helbred.
‹ Hvis du kører med brændstof i tanken, kan det forårsage en
brand.
10
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du ar- Maskinen må ikke betjenes med kun én hånd
 Hold begge hænder på håndtagene, når motoren kører.
bejder med maskinen.
Du må aldrig betjene maskinen med kun én hånd.
 Undersøg det område, hvor produktet skal benyttes.
Fjern sten, metalgenstande og lignende, som kan bloke-  Hold godt fast i hækkeklipperen med begge hænder, én
hånd på det forreste håndtag og én hånd på det bageste
re eller beskadige produktet.
håndtag.
‹ Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis frem Hold godt fast om håndtagene med alle fingre.
medlegemer slynges omkring af klingen.
 hold altid begge hænder på maskinen, når klingen kører.
‹ Undlades det at følge disse anvisninger, kan du ikke holde
Sluk straks motoren, hvis noget går galt.
maskinen rolig og sikkert, hvilket kan forårsage alvorlig kvæI følgende situationer skal du straks slukke motoren og
stelse.
sørge for, at klingen er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele.
 Hvis klingen rammer en sten, et træ, en pæl eller anden
forhindring, mens du arbejder.
 Hvis maskinen pludselig at vibrere unormalt.
‹ Hvis du fortsætter med at bruge dele, efter at de er blevet
beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.
Området inden for en 10 m radius udgør en farezone
Området inden for en 10 m radius fra maskinen udgør en
farezone Følg nøje de nedenfor anførte forholdsregler,
mens du arbejder med maskinen.
 Lad hverken børn, andre mennesker eller husdyr komme ind i farezonen.
 Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du
slukke motoren for at standse klingerne.
 Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham
ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så
tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingerne er
holdt op med at køre.
 Lad ingen andre holde fast i det materiale, der klippes i.
‹ Enhver kontakt med klingerne kan forårsage alvorlig kvæstelse.
Sørg for, at klingerne er standset, før du lægger maskinen på jorden.
 Når du slukker motoren, skal du tjekke, at klingerne er
standset, før du lægger maskinen ned på jorden.
‹ Selv når motoren er slukket, kan klingerne stadig give læsioner, mens de er i friløb.
Fjern affald fra lyddæmperen
 Hvis genstande som f.eks. græs, blade, kviste eller
overskydende fedt klæber fast til områder omkring motorens lyddæmper, skal du standse motoren og fjerne
Du må ikke bruge maskinen, når klingerne kører med
det hele, mens du passer på ikke at berøre varme stetomgangshastighed.
der.
 Du må ikke bruge maskinen, mens klingerne kører, hvis ‹ Undlades dette, kan det føre til en brand.
hækkeklipperen kører med gasgiveren er i tomgangsindstillingen. Sluk straks motoren, og justér karburatoren.
‹ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
11
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Maskinen må ikke bruges til at klippe i horde gen- Maskinen må aldrig være i brug, mens du går på en
stande.
stige eller står op på en stol.
 Maskinen må ikke bruges til at klippe i hårde genstande
som f.eks. ståltråd eller stålplader.
 Stands motoren, og undersøg klingerne for skade, hvis
de rammer en forhindring eller blokeres.
‹ Undlades det at følge denne anvisning, kan maskinen blive
beskadiget eller der kan ske en ulykke.
 Stræk dig ikke for langt, og stå ikke på et ustabilt underlag.
 Maskinen må ikke bruges, når du står øverst på en stige
eller på en stol.
‹ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Stands motoren før håndtaget drejes (DH2510T).
 Sørg for at standse motoren, før det bageste håndtag
drejes. Håndtaget må aldrig drejes uden først at slukke
for motoren, selv hvis gasgiveren er i tomgangsindstilling.
‹ Undlades det at følge disse anvisninger, kan du ikke holde
maskinen rolig og sikkert, hvilket kan forårsage alvorlig kvæstelse.
Sikkerhedsudstyr
ADVARSEL
Brug sikkerhedsudstyr
Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder
med hækkeklipperen.
a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet
b Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen
c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
d Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og
vibration
e Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
f Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler eller skridsikre
arbejdssko: Beskytter fødderne
‹ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.
Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov.
 Støvmaske: Beskytter luftvejene
 Binet: Beskytter mod angreb fra bier
Brug passende beklædning.
Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet.
‹ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.
12
Beskrivelse
Beskrivelse
1. Klinge
2. Savsværd
3. Forreste håndtag
4. Starterhåndtag
5. Bageste håndtag
6. Gasgiver
7. Lyddæmperdæksel
8. Beskyttelsesskærm
9. Tændingskontakt (STOP)
10. Gasgiverlåsning
11. Brændstoftankens dæksel
12. Choker
13. Klingebeskytter
14. Brændstoftank
15. Gearkasse
16. Luftrenserdæksel
13
Beskrivelse
1. Klinge
2. Forreste håndtag
3. Starterhåndtag
4. Tændingskontakt (STOP)
5. Gasgiverlåsning
6. Bageste håndtag
7. Udløser til drejehåndtag
8. Gasgiver
9. Lyddæmperdæksel
10. Brændstoftankens dæksel
11. Choker
12. Klingebeskytter
13. Brændstoftank
14. Gearkasse
15. Luftrenserdæksel
16. Beskyttelsesskærm
14
Før start
Før start
Gasgiverens frie spil
Hvis enheden hverken vender tilbage til tomgangshastighed eller
når fuldt omdrejningstal, kan det blive nødvendigt at justere gasgiverens frie spil således:
1. Mål det frie spil i enden af gasgiveren. Gasgiverens frie spil
bør være ca. 5-7 mm.
2. Hvis det er nødvendigt at justere, skal luftrenserdækslet fjernes. Drej kabeljusteringsfittingen ind eller ud, indtil gashåndtagets frie spil er ca. 5-7 mm.
3.
1. Gashåndtagskablets justeringsenhed
2. Gashåndtagskabel
15
Montér luftrenserdækslet igen, og stram befæstelserne godt
til.
Før start
Forberedelse af brændstoffet
FARE
 Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og
følg nøje forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet".
 Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der
er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller
omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks
holde op med at bruge produktet og kontakte en forhandler for at få det repareret.
‹ Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand.
FORSIGTIG
Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen.
‹ I modsat fald kan brændstof sprøjte ud.
BEMÆRK
Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken.
Brændstof
Œ Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig
benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin.
Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere
end 10 % ætylalkohol.
ΠDet anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD
Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og Shindaiwa
One 50 : 1 olie.
- Bland ikke direkte i brændstoftanken.
- Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid
tørres op.
- Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst
brændbart.
- Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder.
Brændstoftilførsel
Œ Påfyld altid brændstof på et sted med god udluftning. Påfyld
aldrig brændstof indendørs.
Œ Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en
lastbil eller lignende steder.
Œ Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning.
Œ Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden
for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen.
Œ Tør altid evt. brændstofspild op.
Œ Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du
starter motoren.
Œ Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild.
1. Brændstoftank
2. Fremspringsniveau
16
Motorbetjening
Motorbetjening
Start af motoren
ADVARSEL
 Når motoren startes, skal du følge forsigtighedsreglerne, der beskrives fra side 4i afsnittet "Sikker brug af produktet"
for at sikre, at du betjener produktet korrekt.
 Hvis klingen kører, selv om gasgiveren er i tomgangsindstilling når motoren startes, skal karburatoren justeres før
maskinen bruges.
 Klingen begynder at bevæge sig, når motorens tilkoblingshastighed er nået.
‹ Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald.
BEMÆRK
Œ Træk startergrebet forsigtigt ud først og derpå hurtigere. Startersnoren må ikke trækkes længere ud end 2/3 af fuld længde.
Œ Giv ikke slip på startergrebet, når snoren vender tilbage.
Start af kold motor
(Tilslut tændrørshætten, hvis produktet har været opbevaret i
længere tid)
Startproceduren afhænger af, om motoren er kold eller varm. En
kold motor startes på følgende måde.
1.
2.
3.
4.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiverlåsning
3. Gasgiver
1. Chokerhåndtag
2. Koldstart
Tag klingebeskytteren af, og undersøg klingerne. Hvis der er
noget galt, skal den udskiftes med en ny.
Anbring produktet på et plant underlag og se efter, at klingerne ikke kommer i kontakt med underlaget eller anden hindring ved at bruge en planke eller lignende.
Kontroller, at der ikke lækker brændstof.
Flyt tændingskontakten til startindstillingen.
4. Gasgiverlås
5. Udløser
6. Start
5.
6.
Flyt chokerhåndtaget til koldstartindstilling.
Indstil gasgiveren til låst indstilling på følgende måde:
(1) Hold gasgiverudlåsningen trykket ned, og tryk gradvist på
gasgiveren.
(2) Hold gasgiverlåsen trykket ned.
(3) Mens gasgiverlåsen trykkes ned, slippes gasgiverudlåsningen og gasgiveren.
7.
Eller tryk på og slip rensekolben, indtil der trækkes brændstof op i den.
3. Kør
1. Rensekolbe
17
Motorbetjening
8.
Sørg for, at området omkring dig er sikkert, grib motordækslet med venstre hånd og starterhåndtaget med højre hånd.
Træk så flere gange i startergrebet.
9. Hvis du hører en eksplosionsagtig lyd, og motoren straks
standser, skal du flytte chokerhåndtaget til indstillingen "Kør"
og fortsætte med at trække i startergrebet for at starte motoren.
10. Hvis motoren starter, så snart du udfører trin 8 ovenfor, skal
du forsigtigt returnere chokerhåndtaget til køre-indstilling.
11. Lad motoren varme op ved tomgang et stykke tid.
12. Tryk gasgiverlåsen ned, og tryk gradvist på gasgiveren.
1. Starterhåndtag
Opvarmning af motoren
1.
2.
Når først motoren er startet, skal du lade den varme op i 2 til
3 minutter ved tomgang (dvs. lav hastighed).
Opvarmning af motoren hjælper til at smøre dens indvendige dele. Lad motoren varme helt op, især hvis den var kold.
Start med varm motor
1. Tændingskontakt
2. Gasgiverlåsning
3. Gasgiver
1.
2.
Flyt tændingskontakten til startindstillingen.
Sørg for, at gasgiveren er i tomgangsindstilling.
3.
4.
Se efter, at chokerhåndtaget er i køre-indstilling.
Hvis brændstoftanken ikke er tom, skal du trække i startergrebet for at starte motoren.
Hvis der ikke kan ses brændstof i rensekolben, kan du også
trykke på og slippe rensekolben, indtil der er trukket brændstof op i den.
Sørg for, at området omkring dig er sikkert, og træk i startergrebet for at starte motoren.
4. Gasgiverlås
5. Udløser
6. Start
5.
6.
1. Chokerhåndtag
2. Koldstart
3. Kør
18
Motorbetjening
Slukning af motoren
1.
2.
3.
4.
Slip gasgiveren, og indstil motoren til tomgang (dvs. lav hastighed).
Flyt tændingskontakten hen på Stop.
I tilfælde af en nødsituation, slukkes motoren straks med
tændingskontakten.
Hvis motoren ikke standser, flyttes chokerhåndtaget til koldstart-indstilling. Motoren vil gå i stå og standse (chokerstop).
∗ Hvis motoren ikke standser, når tændingskontakten bruges,
skal tændingskontakten efterses og repareres af en forhandler, før du bruger produktet igen.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
3. Stop
19
Klipning af hæk og buske
Klipning af hæk og buske
Drejning af håndtaget
DH2510T er udstyret med et baghåndtag, der kan drejes 90° til
begge sider fra normal betjeningsindstilling med henblik på at
mindske brugertræthed og forbedre præcisionstrimning ved lodret hækkeklipning.
ADVARSEL
 Stands altid motoren, inden håndtaget drejes!
‹ Undlades det at følge disse anvisninger, kan du ikke holde
maskinen rolig og sikkert, hvilket kan forårsage alvorlig kvæstelse.
1. Udløser
2. Bageste håndtag
Betjening:
1. Slip gasgiveren helt.
2. Løft udløseren til drejehåndtaget.
3. Drej håndtaget 90° i den ønskede retning, og slip udløseren.
Sørg for, at håndtaget er helt låst på plads før brug.
BEMÆRK
Gasgiveren kan ikke fungere, hvis det bageste håndtag ikke er
helt låst på plads.
Grundlæggende klipning
1. Gasgiver
2. Høj hastighed
3. Tomgang
Œ Hvis du trykker på gasgiveren, efter at motoren er startet, stiger motorhastigheden, og klingerne begynder at køre. Justér
motorhastigheden så den passer f.eks. til hvor meget hæk, der
skal klippes.
Œ Foretag klipning med klingerne vendt væk fra dig selv. Vend
aldrig klingerne ind mod dig selv, eller hold dem tættere på dig
selv.
Œ Når du klipper toppen af hækken eller busken, skal du flytte
klingerne fra side til side. Klipningen bliver pænere, hvis du
hælder klingerne lidt nedad.
Œ Når du klipper sider, skal du bevæge klingerne fra neden og
opad for at opnå en pæn klipning.
Œ Du må ikke presse klingerne op mod genstande som f.eks.
træer. Betjen maskinen, så det passer til klingernes bevægelser og hastighed.
Œ Når du slipper gasgiveren, falder motoromdrejningstallet,
hvorpå klingernes hastighed falder og så standser helt, når
koblingen frakobles.
Œ Undlad at klippe materiale med en diameter på mere end 1,27
cm.
20
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse og pleje
Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.
Generel vedligeholdelse
VIGTIGT
Vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionskontrolanordninger og -systemer kan foretages af et hvilket som helst
værksted eller en enkeltperson. Garantireparationer skal dog foretages af en forhandler eller et servicecenter autoriseret af
YAMABIKO CORPORATION, og brug af dele, der ikke svarer til autoriserede deles ydelse og holdbarhed kan forringe emissionskontrolsystemets effektivitet og have følger for udkommet af et garantikrav.
ADVARSEL
 Tilbehør, skæreklinger eller reservedele, der ikke er standard, vil evt. ikke fungere korrekt med enheden og kan forårsage skade samt medføre personskade.
 Før udførelse af vedligeholdelse, reparation eller rengøring af enheden skal du sikre dig, at motoren og skæreklingen
er helt standset. Afbryd tændrørstråden, før du foretager service eller vedligeholdelse.
 Betjening af motoren uden lyddæmper, eller med en lyddæmper, der er beskadiget eller forkert monteret, kan øge
motorstøjen tilstrækkeligt til at give høretab.
Lyddæmper
Enheden må aldrig betjenes, hvis gnistfangeren eller lyddæmperen er defekt eller mangler. Sørg for, at lyddæmperen sidder
godt fast og er i god stand. En slidt eller beskadiget lyddæmper er en brandfare og kan også forårsage høretab.
Tændrør
Hold tændrøret og ledningsforbindelserne stramme og rene.
Befæstelser
Sørg for at møtrikker, bolte og skruer (undtaget karburatorjusteringsskruer) er stramme.
Karburatorjustering
ADVARSEL
Når karburatorjusteringen er udført, skulle trimmeudstyret ikke bevæge sig i tomgang, da der ellers kan ske alvorlig
kvæstelse.
FORSIGTIG
Når motoren startes, skal tomgangsjusteringen (T) indstilles til ikke at rotere trimmeudstyret. Kontakt forhandleren,
hvis du har problemer med karburatoren.
Alle enheder prøvekøres på fabrikken, og karburatoren fintunes
for maksimal ydelse.
Før karburatoren justeres, skal luftfiltret rengøres eller udskiftes.
Motoren skal startes og køre i flere minutter for at få den op på
driftstemperatur.
Motoren skal vende tilbage til tomgangshastighed, når gashåndtaget slippes. Tomgangshastigheden kan justeres, og skal være
sat lavt nok til at motorkoblingen kan frakoble klingerne.
T: Tomgangsjusterskrue
Karburatoren justeres på følgende måde:
1. Anbring enheden på jorden, og start motoren. Lad så motoren køre i tomgang i 2-3 minutter, indtil den er varm.
2. Hvis klingerne bevæger sig, når motoren er i tomgang, skal
tomgangshastigheden nedsættes ved at dreje tomgangsjusteringsskruen mod uret.
3. Hvis der er et tachometer tilgængelig, skal motorens tomgangshastighed indstilles til 3000 (±250) o./min. (min-1).
21
Vedligeholdelse og pleje
BEMÆRK
Karburatorens brændstofblandingsjusteringer er allerede indstillet fra fabrikken og kan ikke justeres eller serviceres i marken.
Justering af klingen
ADVARSEL
 Skæreklingerne er meget skarpe. Brug altid handsker,
når du arbejder omkring skæreenheden.
‹ Undlades det at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv.
1. Savsværd
2. Låsemøtrik
3. Skær
4. Afstandsstykke
5. Plade
6. Unbrakobolt
Standardklingerne behøver ingen regelmæssig justering. Sørg
for, at alle klingens bolte er stramme og i god stand.
1. Rengør udvendige dele grundigt, og smør lidt olie på alle
metalflader. Man kan bruge vegetabilsk olie til at beskytte
følsomme planter mod pletdannelse.
FORSIGTIG
 Betjening af buskrydderen med slidte eller forkert justerede skær vil reducere deres ydelse og kan også beskadige maskinen. Maskinen må aldrig betjenes med
beskadigede eller slidte skær.
Daglig vedligeholdelse
Før hver arbejdsdag udføres følgende:
1. Fjern evt. græs og snavs fra hækkeklipperen.
Œ Fjern evt. sammenpresset affald fra omkring brændstoftanken og/eller lyddæmperen.
Œ Undersøg motorens køleribber for tilstopning, og rengør efter behov.
Œ Rengør under cylinderdækslet og omkring tændrøret.
Œ Undersøg luftfilterindsatsen for tilstopning, og rengør efter
behov.
2. Se efter om komponenter er løse, beskadigede eller mangler, og reparér efter behov.
3. Smør klingerne med olie før brug og efter påfyldning af
brændstof.
4. Se klingerne efter for skader, og sørg for at bolte og skruer
er stramme.
ADVARSEL
1. Køleribber
 Brug altid handsker, når du arbejder omkring skæreklingen.
‹ Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en
ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald.
22
Vedligeholdelse og pleje
10-timers vedligeholdelse
Œ Fjern luftrenserdækslet ved at løsne de to befæstelser.
Œ Fjern filteret og undersøg forfilteret. Hvis forfilteret er flænget
eller på anden vis beskadiget, udskiftes det med et nyt.
Œ Rengør forfilteret med sæbe og vand. Lad det tørre, før det
sættes i igen.
ΠEfterse luftrenserindsatsen. Hvis indsatsen er beskadiget eller
forvredet, udskiftes den med en ny.
Œ Slå filteret let mod en hård flade for at løsne snavs fra indsatsen, eller brug trykluft fra indersiden til at blæse snavs ud og
væk fra luftfilterindsatsen.
Œ Sæt filterindsatsen og dækslet i modsat udtagning.
VIGTIGT
Enheden må aldrig bruges, hvis luftrenserenheden er beskadiget eller mangler.
BEMÆRK
Ret kun luftstrømmen mod filterets inderside.
1. Filterindsats
2. Forfilter
3. Skru befæstelserne løs
10/15-timers vedligeholdelse
Fjern og rengør tændrøret. Justér tændrørets elektrodeafstand til
0,6 mm. Hvis tændrøret skal udskiftes, må der kun anvendes
NGK CMR5H eller tilsvarende tændrør af modstandstypen for
det korrekte varmeområde.
VIGTIGT
Før tændrøret afmonteres, skal området omkring tændrøret
rengøres for at forhindre snavs og rester i at komme ind i motorens indvendige dele.
a: 0,6 mm
50-timers vedligeholdelse
Rengøring
Œ Fjern og rengør cylinderdækslet, og rens græs og snavs af cylinderribberne.
1. Cylinderribber
23
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse af brændstoffilter
Brug en tråd med krog til at trække brændstoffiltret ud af brændstoftanken. Fjern og udskift filterindsatsen. Før montering af filtret
undersøges brændstofslangens stand. Hvis der er tegn på skade
eller forringelse, skal enheden tages ud af drift, indtil du kan bede
en autoriseret serviceforhandler til råds.
FORSIGTIG
Pas på, at du ikke stikker igennem brændstofslangen med
trådens krogende. Slangen er sart og kan nemt beskadiges.
1. Brændstoffilter
2. Tråd med krog
139 timers eller årlig vedligeholdelse
Vedligeholdelse efter de første 139 timers brug, og derefter for hver 150 timer
Ventiljustering
Forbrændingskammeret skal afkokses, og ventilspillerummet
skal justeres. Det anbefales på det stærkeste, at dette gøres
af en Shindaiwa-uddannet servicetekniker.
1.
2.
Fjern motordækslet, vippearmsdækslet og indstil stemplet til
TDC-kompression.
Løsn låsemøtrikken, så den 2,5 mm justeringsskrue med
sekskanthoved kan dreje frit.
FORSIGTIG
1. Låsemøtrik
2. justeringsskruen
Udføres en ventiljustering forkert kan det give en vanskelig start og/eller beskadige enheden. Se C-4 servicemanual
for komplet ventiljusteringsprocedure og momentspecifikationer. Hvis du er bekendt med denne motor, eller ikke
føler dig tryg ved denne procedure, bedes du kontakte en
autoriseret shindaiwa serviceforhandler.
3.
4.
5.
6.
Sæt en 0,10 mm søgelære ind mellem ventilskaftets spids
og vippearm.
Drej justeringsskruen (medurs = strammere, modurs = løsere), indtil søgelæren ligger næsten helt an. Drej lidt tilbage,
nok til at læren kan glide ud uden større modstand.
Hold justeringsskruen på plads med unbrakonøglen, mens
du stramme låsemøtrikken med en nøgle.
Kør motoren flere gange, og vend tilbage til TDC-kompression. Kontrollér med en rigtig søgelære igen for at sikre dig,
at frigangsjusteringen ikke ændrede sig som følge af stramning af låsemøtrikken. Justér igen efter behov.
1. Søgelære
7.
Udskift vippearmsdækslets tætningsring for at sikre korrekt
tætning, og montér dækslet.
VIGTIGT
Hvis der ikke er en ny tætningsring til rådighed og/eller den
gamle tætningsring ikke er beskadiget, kan den gamle tætningsring genbruges. Der må dog aldrig anvendes revnede eller beskadigede tætningsringe.
1. Vippearmsdæksel
24
Vedligeholdelse og pleje
Rengøring af lyddæmperen
ADVARSEL
Enheden må aldrig betjenes, hvis lyddæmperen eller
gnistfangeren er beskadiget eller mangler! Betjening af
enheden, hvis gnistfangeren mangler eller er beskadiget,
udgør en brandfare og kan også beskadige din hørelse.
VIGTIGT
Kulstofaflejringer i katalysatoren vil medføre et fald i motoreffekten samt overophedning. Gnistfangerskærmen skal efterses regelmæssigt.
1.
Gnistfangerdæksel
2.
Gnistfangerskærm
1.
2.
3.
4.
Afmontér motordækslet.
Fjern gnistfangerdæksel og gnistfangerskærm fra lyddæmperen. Udskift skærmen, hvis den er tilstoppet med kulaflejringer.
Montér gnistfangerskærm og dæksel.
Montér motordækslet.
Smøring af gearkassen
FORSIGTIG
Oversmøring kan få gearkassen til at køre langsommere
end normalt, og kan også forårsage utætheder fra for meget fedt.
For hver 20 timer
Afslut påfyldning af gearkassefedt ved at bruge en smørepistol
af håndtagstypen og tvinge 1-2 skud lithium-baseret fedt af høj
kvalitet gennem gearkassens fedtpunkter.
1. Fedtsmøring af gearkasse
For hver 100 timer (eller før længere tids opbevaring)
Fjern gearkassedækslet, og brug opløsningsmiddel og en
blød børste til at fjerne gammelt fedt fra gearkassen. Påfyld
ved at håndpakke gearkassen med ca. 40-50 g litiumbaseret
fedt af høj kvalitet (50-70 % af kapaciteten). Pas på ikke at fylde for meget på.
1. Gearkassedæksel
25
Vedligeholdelse og pleje
Fejlfindingsoversigt
Motoren starter ikke eller er svær at starte.
Fejl
Årsag
Vaporlock.
Ventiljustering.
Løsning
Œ Varm/varmegennemvædet
motor.
Œ Lad motoren køle helt af og start
igen.
Œ Brændstofkvaliteten er lav.
ΠFyld op med ny, ren blyfri benzin
oktan 89 eller højere blandet med
en 2-takts luftkølet blandingsolie,
der opfylder eller overskrider ISOL-EGD og/eller JASO FC, klassificerede olier i blandingsforholdet
50:1 benzin/olie.
Œ Ventilspillerummet er for snævert.
ΠVentilspillerummet er for stort.
Œ Justér ventilerne.
Motoren starter ikke
Fejl
Årsag
Tørner motoren?
NEJ
Løsning
Œ Defekt trækstarter.
Œ Væske i krumtaphuset.
ΠIndre skade.
ΠHenvend dig til forhandleren
Œ Løst tændrør.
Œ Stram til og afprøv igen.
Œ Stærkt slid på cylinder, stempel, ringe.
Œ Ventilerne er ikke på plads.
ΠHenvend dig til forhandleren
ΠBenzin forkert, gammelt eller
forurenet. Forkert blanding.
ΠFyld op med ny, ren blyfri benzin
oktan 89 eller højere blandet med
en 2-takts luftkølet blandingsolie,
der opfylder eller overskrider ISOL-EGD og/eller JASO FC, FD klassificerede olier i blandingsforholdet
50:1 benzin/olie.
Œ Tjek om brændstoffilteret og/
eller luftkanalen er tilstoppet.
Œ Udskift brændstoffilteret eller luftkanalen efter behov. Genstart.
Œ Tændingskontakten står på
Stop.
ΠFlyt til Start, og start igen.
Œ Kortsluttet tændingsjord.
Œ Defekt tændingsenhed.
ΠHenvend dig til forhandleren
Œ Hvis tændrøret er vådt, kan der
være for meget benzin i cylinderen.
Œ Tørn motoren mens tændrøret er
fjernet, sæt tændrøret i igen og
start igen.
Œ Tændrøret er tilsnavset eller
elektrodeafstanden er forkert.
ΠRens og genindstil elektrodeafstanden til 0,6 mm. Start igen.
Œ Tændrøret er beskadiget indvendig eller er den forkerte
størrelse.
Œ Udskift tændrøret med et NGK
CMR5H eller tilsvarende tændrør
af modstandstypen for det korrekte
varmeområde. Indstil tændrørets
elektrodeafstand til 0,6 mm.
JA
Er der god kompression?
NEJ
JA
Indeholder tanken ny benzin af den rette
kvalitet?
NEJ
JA
Er benzinen synlig og bevæger sig i returledningen ved spædning?
NEJ
JA
Dannes der gnister på tændrørets
tændspole?
NEJ
JA
Tjek tændrøret
NEJ
26
Vedligeholdelse og pleje
Lav udgangseffekt
Fejl
Overopheder motoren?
Årsag
Løsning
Œ Operatøren kører enheden for
hårdt.
ΠKlip ved en lavere hastighed.
ΠKarburatorblandingen er for
tynd.
ΠHenvend dig til forhandleren
ΠForkert benzinforhold.
ΠFyld op med ny, ren blyfri benzin
oktan 89 eller højere blandet med
en 2-takts luftkølet blandingsolie,
der opfylder eller overskrider ISOL-EGD og/eller JASO FC, FD klassificerede olier i blandingsforholdet
50:1 benzin/olie.
Œ Blæser, blæserdæksel, cylinŒ Rens, reparér eller udskift efter bederfinner er snavsede eller behov.
skadigede.
Motoren kører ujævnt ved alle hastigheder. Kan også have sort røg og/eller
ubrændt benzin i udstødningen.
Motoren banker.
Œ Koksaflejringer på stemplet eller i katalysatoren.
ΠHenvend dig til forhandleren
ΠTilstoppet luftrenserindsats.
ΠRens luftrenseren.
Œ Løst eller beskadiget tændrør.
Œ Stram til eller udskift. Udskift tændrøret med et NGK CMR5H eller tilsvarende tændrør af
modstandstypen for det korrekte
varmeområde. Indstil tændrørets
elektrodeafstand til 0,6 mm.
Œ Luftlækage eller tilstoppet
brændstofslange.
Œ Reparér eller udskift brændstoffilteret og/eller brændstofslangen.
ΠVand i benzinen.
ΠFyld op med ny, ren blyfri benzin
oktan 89 eller højere blandet med
en 2-takts luftkølet blandingsolie,
der opfylder eller overskrider ISOL-EGD og/eller JASO FC, FD klassificerede olier i blandingsforholdet
50:1 benzin/olie.
Œ Stempel løbet fast.
ΠDefekt karburator og/eller
membran.
ΠVentilspillerum indstillet forkert.
ΠHenvend dig til forhandleren
ΠOverophedning.
ΠSe herover.
ΠForkert benzin.
ΠTjek benzinens oktantal. Tjek om
der er alkohol i benzinen. Fyld ny
benzin på efter behov.
Œ Koksaflejringer i forbrændingskammeret.
ΠVentilspillerum indstillet forkert.
ΠHenvend dig til forhandleren
27
Vedligeholdelse og pleje
Yderligere problemer
Fejl
Dårlig acceleration.
Motoren standser pludseligt.
Motor vanskelig at slukke.
Skæreklingen bevæger sig ved tomgang.
For stærk vibration.
Skæreklingen bevæger sig ikke.
Årsag
Løsning
ΠTilstoppet luftfilter.
Œ Rengør luftfilteret.
Œ Brændstoffilter tilstoppet.
Œ Udskift brændstoffilteret.
ΠTynd benzin/luftblanding.
ΠHenvend dig til forhandleren
ΠTomgangshastighed indstillet
for lavt.
Œ Justér.
ΠKontakt slukket.
ΠGenindstil kontakten og start igen.
Œ Brændstoftank tom.
ΠFyld op.
Œ Brændstoffilter tilstoppet.
Œ Udskift brændstoffilter.
ΠVand i benzinen.
Œ Udtøm og fyld op med ny, ren blyfri
benzin oktan 89 eller højere blandet med en 2-takts luftkølet blandingsolie, der opfylder eller
overskrider ISO-L-EGD og/eller
JASO FC, FD klassificerede olier i
blandingsforholdet 50:1 benzin/
olie.
Œ Kortsluttet tændrør eller løs
spole.
Œ Rens eller udskift tændrøret, stram
spolen.
Œ Tændingsfejl.
ΠHenvend dig til forhandleren
Œ Stempel løbet fast.
ΠHenvend dig til forhandleren
Œ Jordtråd (stop) er frakoblet, eller kontakten er defekt.
Œ Afprøv og udskift efter behov.
ΠOverophedning pga. forkert
tændrør.
Œ Udskift tændrøret med et NGK
CMR5H eller tilsvarende tændrør
af modstandstypen for det korrekte
varmeområde. Indstil tændrørets
elektrodeafstand til 0,6 mm.
ΠOverophedet motor.
Œ Lad motoren gå i tomgang, indtil
den er afkølet.
Œ Motortomgang er for høj.
Œ Justér.
Œ Knækket koblingsfjeder eller
slidt koblingsfjederbøsning.
ΠUdskift fjeder/sko efter behov. Tjek
tomgangshastighed.
Œ Skæve eller beskadigede klinger.
Œ Undersøg og udskift udstyret efter
behov.
Œ Løs gearkasse.
ΠStram gearkassen godt til.
Œ Beskadiget krumtapaksel/slidte eller beskadigede bøsninger.
Œ Undersøg og udskift efter behov.
ΠBeskadiget/slidt kobling.
Œ Undersøg og udskift efter behov.
ΠBeskadiget gearkasse.
ΠHenvend dig til forhandleren
Œ Tjekning og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan kontrollere og vedligeholde produktet eller selv reparere
en fejl, skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille produktet.
Œ Kontakt en forhandler i tilfælde af et problem, der ikke er dækket af tabellen ovenfor eller andre lignende problemer.
Œ Sørg for kun at bruge originale dele og specificerede produkter og komponenter. Hvis der bruges dele fra andre producenter
eller komponenter, der ikke er beregnet til produktet, kan det medføre fejlfunktion.
28
Opbevaring
Opbevaring
Længere opbevaring (mere end 30 dage)
ADVARSEL
Må ikke opbevares på tillukkede steder fyldt med brændstofgas eller tæt på åben ild eller gnister.
‹Det kan forårsage en brand.
Når produktet opbevares i længere tid (mere end 30 dage), skal du foretage følgende forberedelser før opbevaring.
1.
Tøm brændstoftanken helt.
A. Fjern al brændstof fra brændstoftanken.
B. Eller tryk på og slip rensekolben flere gange for at fjerne
brændstof fra rensekolben.
C. Start motoren, og kør den i tomgang, indtil den standser
af sig selv.
2.
3.
4.
5.
6.
Flyt tændingskontakten hen på Stop.
Tør evt. smørefedt, olie, støv, snavs og andet materiale af
hækkeklipperen udvendig.
Foretag de regelmæssige tjek, der beskrives i denne manual.
Tjek, at skruer og møtrikker er stramme. Stram dem, hvis de
er løse.
Fjern tændrøret, og hæld den rette mængde (ca. 10 mL) ren,
ny 2-takts motorolie på cylinderen via installationsstikket.
A. Anbring et rent stykke stof over tændrørets installationsstik.
B. Træk 2 eller 3 gange i startergrebet for at fordele motorolien i cylinderen.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
C. Tjek stemplets placering gennem tændrørets hul. Træk
langsomt i trækstarterens håndtag, indtil stemplet når
toppen af dets stempelslag, og lad det blive dér.
3. Stop
7.
8.
9.
Montér tændrøret. (tændrørshætten må ikke sættes på. )
Smør klingen med et tykt lag olie for at forhindre rust.
Sæt klingebeskytteren på klingerne, når maskinen er tilstrækkeligt afkølet og tør, og pak motordelen ind i en plastikpose eller lignende, inden maskinen stilles til opbevaring.
10. Opbevar maskinen på et tørt og støvfrit sted uden for børns
og andre uvedkommendes rækkevidde.
29
Bortskaffelse
Bortskaffelse
ΠSpildolie skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.
ΠMaskinens vigtigste plastdele er forsynet med materialekoder.
Koderne henviser til nedenstående materialer. Disse plastdele
skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.
Kode
Materiale
>PA6-GF<
Nylon 6 - Glasfiber
>PP-GF<
Polypropylen - Glasfiber
>PE-HD<
Polyætylen
ΠKontakt en forhandler, hvis du er i tvivl om, hvordan spildolie /
plastdele skal bortskaffes.
30
Specifikationer
Specifikationer
HT2510-30
HT2510-40
kg
5,7
6,1
l
0,55
Vægt:
Maskine med tom tank
Rumfang: Benzintank
Klinge:
Type
Dobbeltvirkende, enkeltsidet klinge
Skærelængde
mm
693
Stigning
mm
35
Højde
mm
21
Udvekslingsforhold og smøring:
Udvendige mål: længde × bredde × højde
1008
3,73 reduktion og litiumfedt af god kvalitet
mm
1092 × 242 × 230
1404 × 242 × 230
Motor:
Type
Slagvolumen
Luftkølet firetaktsmotor med én cylinder
ml (cm³)
24,5
kW
0,76
Omdrejningstal ved maksimal motorydelse
o./min.
8000
Anbefalede maks. omdrejningstal
o./min.
10500
Anbefalet motortomgangshastighed
o./min.
3000
Maks. akselbremsekraft, målt i henhold til ISO 8893
Karburator
Membrantypen
Tænding
Svinghjulsmagnet – CDI-system
Tændrør
NGK CMR5H
Starter
Trækstarter
Kobling
Automatisk centrifugal
Brændstof:
Almindelig benzin. Minimum 89 oktan blyfri benzin anbefales. Der må ikke anvendes benzin, som indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol.
Olie
Totakts-, luftkølet motorolie. ISO-L-EGD Standard
(ISO/CD 13738), JASO FC, FD kvalitet og Shindaiwa
One 50 : 1 olie.
Blandingsforhold
50 : 1 (2 %)
Brændstofforbrug ved maks. motoreffekt
l/t
0,53
g/(kW•t)
510
Lydtryksniveau: (ISO 10517) LpAeq
dB(A)
94,2
94,3
Garanteret lydeffektniveau: (2000/14/EF) LWA =
dB(A)
108
108
Forreste håndtag
m/sek.²
7,7
11,5
Bageste håndtag
m/sek.²
7,6
10,5
Specifikt brændstofforbrug ved maks. motoreffekt
Vibrationsniveauer: (ISO 10517)
Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
31
Specifikationer
DH2510T-24
DH2510T-30
kg
6,2
6,4
l
0,55
Vægt:
Maskine med tom tank
Rumfang: Benzintank
Klinge:
Type
Dobbeltvirkende, dobbeltsidet
Skærelængde
mm
519
Stigning
mm
35
Højde
mm
21
Udvekslingsforhold og smøring:
Udvendige mål: længde × bredde × højde
625
3,73 reduktion og litiumfedt af god kvalitet
mm
1103 × 258 × 229
1223 × 258 × 229
Motor:
Type
Slagvolumen
Luftkølet firetaktsmotor med én cylinder
ml (cm³)
24,5
kW
0,76
Omdrejningstal ved maksimal motorydelse
o./min.
8000
Anbefalede maks. omdrejningstal
o./min.
10500
Anbefalet motortomgangshastighed
o./min.
3000
Maks. akselbremsekraft, målt i henhold til ISO 8893
Karburator
Membrantypen
Tænding
Svinghjulsmagnet – CDI-system
Tændrør
NGK CMR5H
Starter
Trækstarter
Kobling
Automatisk centrifugal
Brændstof:
Almindelig benzin. Minimum 89 oktan blyfri benzin anbefales. Der må ikke anvendes benzin, som indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol.
Olie
Totakts-, luftkølet motorolie. ISO-L-EGD Standard
(ISO/CD 13738), JASO FC, FD kvalitet og Shindaiwa
One 50 : 1 olie.
Blandingsforhold
50 : 1 (2 %)
Brændstofforbrug ved maks. motoreffekt
l/t
0,53
g/(kW•t)
510
Lydtryksniveau: (ISO 10517) LpAeq
dB(A)
91,7
92,4
Garanteret lydeffektniveau: (2000/14/EF) LWA =
dB(A)
108
109
Forreste håndtag
m/sek.²
4,4
3,8
Bageste håndtag
m/sek.²
2,7
2,8
Specifikt brændstofforbrug ved maks. motoreffekt
Vibrationsniveauer: (ISO 10517)
Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
32
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring
Den underskrivende producent:
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME; TOKYO 198-8760
JAPAN
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.
erklærer, at den herunder angivne nye enhed:
Mærke: shindaiwa
Type: HT2510
(HT2510-30, HT2510-40)
DH2510T
(DH2510T-24, DH2510T-30)
BÆRBAR HÆKKEKLIPPER
DH2510T
HT2510
opfylder:
* kravene i Direktiv 2006/42/EF (brug af harmoniserede standarder EN ISO 10517: 2009)
* kravene i direktiv 2004/108/EC indtil 19. april 2016 (brug af harmoniseret standard EN ISO 14982: 2009) og 2014/30/
EU fra 20. april 2016 (brug af harmoniseret standard EN ISO 14982: 2009)
* kravene i Direktiv 2000/14/EF
Overensstemmelsesvurderingsproceduren har fulgt BILAG V
HT2510-30 / HT2510-40
DH2510T-24
DH2510T-30
Målt lydeffektniveau
dB(A)
105
105
106
Garanteret lydeffektniveau
dB(A)
108
108
109
Serienummer 37030001 og opefter
Tokyo, 1. januar 2016
YAMABIKO CORPORATION
Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.
Firma: Atlantic Bridge Limited
Adresse: Atlantic House, PO Box 4800,
Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannien
Masayuki Kimura
Hr. Philip Wicks
Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring
33
1Noter og bagsideomslag
MEMORANDUM
X750-027170
X750286-5302
2011
34
MEMORANDUM
X750-027170
X750286-5302
2011
35
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.
X750-027170
Trykt i Japan
0x0xxxx zzzz ES
X750286-5302
© 2011
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement