Shindaiwa MTA-LE/S Multi-Tool System Kasutusjuhend

Shindaiwa MTA-LE/S Multi-Tool System Kasutusjuhend

1Kaas EESTI (Algupärase juhendi tõl ge)

KASUTUSJUHEND Äärehooldustarvik MTA-LE/S

HOIATUS!

LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST.

SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.

Oluline teave

2Oluline teave

Lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist kindlasti läbi.

Sissejuhatus

 Antud toode on loodud ja valmistatud pikaajaliseks ja töökindlaks kasutamiseks. Lugege läbi pakendis kaasas olev ju hend ja saage aru selle sisust. Leiate kindlasti juhendi olevat lihtne kasutada ning täis kasulikke kasutusnippe ja OHU TUSSÕNUMEID.

Toote kasutajad

 Ärge kasutage toodet enne kui olete lugenud tähelepanelikult läbi toote kasutusjuhendi ja selle sisu täielikult omanda nud.

 Antud toodet ei tohi kasutada isikud, kes ei ole kasutusjuhendit korralikult läbi lugenud, kes kannatavad külma või vä simuse käes või on muul moel halvas füüsilises seisundis, ega lapsed.

 Pidage meeles, et teiste inimeste või nende varaga juhtuvate õnnetuste või ohtlike olukordade eest vastutab seadme kasutaja.

  

Lähemalt kasutusjuhendist

 Käesolev juhend sisaldab olulist teavet teie toote kokkupanemise, kasutamise ja hooldamise kohta. Palun lugege ju hend hoolikalt läbi ja omandage selles sisalduv teave.

 Hoidke juhendit alati kergesti kättesaadavas kohas.

Kui juhend on kaduma läinud või kannatada saanud ja ei ole enam loetav, ostke palun oma edasimüüjalt uus juhend.

Käesolevas juhendis kasutatakse SI-süsteemi ühikuid (International System of Units). Sulgudes toodud numbrid on vii teväärtused ning mõnel puhul võib olla tegemist väikese teisendusveaga.

Toote laenamine või edasiandmine

 Käesolevas juhendis kirjeldatud toodet kolmandatele isikutele laenates veenduge, et toodet laenav ja sellega töötav isik saaks tootega koos kaasa ka kasutusjuhendi. Toodet kolmandatele pooltele edasi andes pange tootega kaasa ka kasutusjuhend.

Päringud

 Toodet puudutavate päringute esitamiseks, tarvikute ostmiseks, toote remontimiseks ja muude sarnaste päringute esi tamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

  

Märkused

 Toote täiustamise eesmärkidel võidakse juhendi sisu uuendada ilma sellest eelnevalt ette teavitamata. Mõned kasuta tud joonised võivad kirjelduste paremaks kujutamiseks olla tootest erinevad.

Toode vajab osade komponentide kokkupanemist.

Küsimuste tekkimisel või ebaselguse korral pöörduge palun oma edasimüüja poole.

TÄHTIS!

Antud tarvik on ettenähtud kasutamiseks jõuallikaga M262S. Tarviku kasutamine mõne teise tootega võib põhjustada reduktori enneaegse rikke ja muuta garantii kehtetuks.

HOIATUS!

Lugege tähelepanelikult läbi ohutu kasutamise reeglid ja juhised. YAMABIKO on lisanud kasutusjuhendi teie algupä rastele seadmetele M262S. Nii see kui ka käesolev kasutusjuhend tuleb ohutu kasutamise tagamiseks läbi lugeda ja selle sisust aru saada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla raske kehavigastus.

Tootja: YAMABIKO CORPORATION 1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAAPAN Ametlik esindaja Euroopas: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Holland

2

Sisukord

Toote ohutu kasutamine ..................................................................................................... 4 Hoiatussildid .................................................................................................................. 4 Teised tähised ............................................................................................................... 4 Sümbolid........................................................................................................................ 4

Ohutuskleebise kinnitamise koht ................................................................................... 5

Toote käsitsemine.......................................................................................................... 6

Kirjeldus .............................................................................................................................. 9

Enne, kui alustate ............................................................................................................. 10 Komplekti nimekiri........................................................................................................ 10 Kokkupanemine ........................................................................................................... 10

Kasutamine....................................................................................................................... 12

Hooldamine....................................................................................................................... 13 Hooldusjuhised ............................................................................................................ 13 Hooldamine ................................................................................................................. 13

Hoiustamine...................................................................................................................... 15

Tehnilised andmed ........................................................................................................... 16

Vastavusdeklaratsioon...................................................................................................... 17

3

Toote ohutu kasutamine

Toote ohutu kasutamine

Lugege antud jaotis enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

Selles jaotises kirjeldatud hoiatused sisaldavad olulist ohutusteavet. Pidage neist hoolikalt kinni.

Samuti tuleb läbi lugeda juhendi põhiosas kirjeldatud hoiatusi.

Märgisele [diamond mark] järgnev tekst kirjeldab hoiatuste eiramise võimalikke tagajärgi.

Hoiatussildid

Olukorrad, mille puhul eksisteerib kehavigastuste oht kasutajale ja teistele inimestele, on selles juhendis ja tootel endal märgista tud järgmiste hoiatusmärkustega. Seadme ohutu kasutamise tagamiseks lugege need läbi ja pidage neist alati tähelepanelikult kinni.

OHT!

See sümbol koos sõnaga kumise.

„OHT!“

(DANGER) juhib tähelepanu tegevu sele või tingimusele, mis võib põhjus tada kasutajatele või kõrvalseisjatele raskeid kehavigastusi või nende huk-

HOIATUS!

See sümbol koos sõnaga

„HOIA TUS!“

(WARNING) juhib tähelepanu tegevusele või tingimusele, mis võib põhjustada kasutajatele või kõrval seisjatele raskeid kehavigastusi või nende hukkumise.

Teised tähised

Lisaks hoiatusteatistele sisaldab juhend ka järgmisi selgitavaid sümboleid:

ETTEVAATUST!

„ETTEVAATUST!“

ka kehavigastuse.

(CAUTION) tä histab potentsiaalselt ohtlikku olukor da, mis tähelepanuta jätmise korral võib tuua kaasa väiksema või mõõdu Läbikriipsutatud ringi kujuline sümbol tähen dab, et selle juures kir jeldatu on keelatud.

MÄRKUS

Selline eraldiseisev sõnum sisaldab toote kasutamist ja hooldamist puu dutavaid näpunäiteid.

TÄHTIS!

Raamiga ümbritsetud sõna

„TÄH TIS“

sisaldab tähtsat toote kasuta mist, kontrollimist, hooldamist ja hoiustamist puudutavat teavet.

Sümbolid

Selles juhendis ja tootel endal kasutatakse erinevaid selgitavaid sümboleid. Veenduge, et saate iga sümboli tähendusest täielikult aru.

Sümboli vorm/kuju Sümboli kirjeldus/kasutus Sümboli vorm/kuju Sümboli kirjeldus/kasutus Lugege kasutusjuhend tähele panelikult läbi Hoidke kõrvalised isikud 15 m kaugusel Kandke silma-, kõrva- ja pea kaitset Ettevaatust kõrge tempera tuuriga piirkondade suhtes Kandke jalakaitseid ja kindaid Hoidke jalad teradest eemal Eemale paiskuvad objektid Ettevaatust elektrilöögi suhtes 4

Toote ohutu kasutamine

 

Ohutuskleebise kinnitamise koht

Käesolevas juhendis kirjeldatud toodetele on kinnitatud all näidatud ohutuskleebis. Veenduge enne toodet kasutama hakka mist, et saate kleebise tähendusest aru.

Kui kleebis muutub kulumise või kahjustuse tõttu loetamatuks või koorub maha ja läheb kaotsi, ostke oma edasimüüjalt palun asenduskleebis ja kinnitage see järgneval joonisel näidatud kohta. Veenduge, et kleebis on alati loetav. 1. Ohutuskleebis (detaili number 890160-25560) 5

Toote ohutu kasutamine

Toote käsitsemine Üldised ettevaatusabinõud

HOIATUS!

Kasutusjuhend

Toote õige kasutamise tagamiseks lugege tähelepanelikult läbi selle kasutusjuhend.

 Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.

Ärge kasutage toodet eelpool mainitutest erinevatel eesmärkidel

Ärge kasutage toodet muudel kui kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärkidel.

 Selline tegevus võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.

Ärge muutke toodet

Toodet ei tohi muuta.

 Selline tegevus võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse. Toote muutmisest põhjustatud rikked ei kuulu tootjagarantii alla.

Ärge kasutage toodet, kui seda ei ole eelnevalt kontrollitud ja hooldatud

Toodet ei tohi kasutada, kui seda ei ole eelnevalt kontrollitud ja hooldatud. Jälgige, et toodet kontrollitakse ja hool datakse regulaarselt.

 Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.

Toote laenamine või edasiandmine

Toodet kolmandatele isikutele laenates veenduge, et toodet laenav isik saaks tootega koos kaasa ka kasutusjuhendi.

 

Toodet kolmandatele pooltele edasi andes pange tootega kaasa ka kasutusjuhend.

Selle eiramine võib tuua kaasa õnnetuse või raske vigastuse.

Vigastuse puhuks valmisolek

Õnnetuse või vigastuse vähetõenäolise asetleidmise korral olge selleks et tevalmistunud.

Esmaabikomplekt

Käterätikud ja kuivatuslapid (verejooksu peatamiseks)

 

Vile või mobiiltelefon (kõrvalise abi kutsumiseks)

Kui te ei suuda osutada esmaabi või kutsuda kõrvalist abi, võib vigastus halve neda.

Kasutamishoiatused

HOIATUS!

Piirkonda 15 m raadiuses loetakse ohutsooniks

Toodet ümbritsev 15 m raadiusega ala loetakse ohutsooniks. Järgige tootega töötades kindlasti järgmisi ettevaatusabinõusid.

Ärge laske lastel ega teistel inimestel või loomadel siseneda ohutsooni.

Kui kõrvaline isik siseneb ohutsooni, seisake koheselt mootor tera peata miseks

  

Kasutajale lähenedes andke talle märku, visates tema suunas väljastpoolt ohutsooni mõne oksa; veenduge seejärel, et mootor on välja lülitatud ja tera on lõpetanud liikumise.

Ärge lubage kellelgi hoida teie poolt lõigatavat materjali.

Iga kokkupuude lõiketeraga võib põhjustada raske vigastuse.

Vältige kuumasid pindu

Töötamise käigus võib terve seade, eriti selle veovõlli korpus, mootor, summuti ja käigukast muutuda väga kuumaks, puudutamise jaoks isegi liiga kuumaks. Vältige kokkupuutumist kasutamise ajal ja vahetult pärast kasutamist.

 Kõrge temperatuuriga komponenti puudutades võite end ära põletada.

6

Toote ohutu kasutamine

      

Toote kasutajad

Toodet ei tohi kasutada:

inimesed, kes on väsinud inimesed, kes on tarvitanud alkoholi inimesed, kes on ravimite mõju all rasedad inimesed, kellel on kehv tervislik seisund inimesed, kes ei ole lugenud läbi kasutusjuhendit lapsed

Nende juhiste eiramine võib tuua kaasa õnnetuse.

HOIATUS!

Kasutuskeskkond

Ärge kasutage seadet kohtades, kus puudub jalgadele kindel toetuspind, näiteks järskudel kallakutel või pärast vih ma, kuna sellised kohad on libedad ja ohtlikud.

Ärge kasutage toodet öösel või hämarates kohtades, kus on halb nähtavus.

Ärge töötage ebanormaalsetes asendites või redelitel. Ärge küünitage liigkaugele.

 Kukkumise või libisemise korral või toodet valesti kasutades võib tulemuseks olla raske kehavigastus. 

Teie enda tervise ja ohutuse ning mugava töötamise huvides kasutage masinat ümbritseva õhutemperatuuri -5 o C kuni 40 o C juures.

 Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.

Ringi liikudes seisake mootor

Järgnevalt kirjeldatud olukordades ringi liikudes lülitage mootor välja.

Töötamispiirkonda liikumine

Töötamise ajal teise piirkonda liikumine

   

Senisest töötamispiirkonnast lahkumine

Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada põletusi või raskeid kehavigastusi.

Toote transportimisel autoga tühjendage kütusepaak ja kinnitage toode kindlalt kohale, et vältida selle ringi liiku mist.

Kui transportimise ajal on paagis kütus, võib see põhjustada süttimise.

Hoidke tugevalt kinni

Hoidke mõlema käega esi- ja tagakäepidemest, nii et pöidlad ja sõrmed oleksid kergelt ümber käepidemete.

 Nende juhiste eiramine võib tuua kaasa õnnetuse.

Vibratsioon ja külm temperatuur

Arvatakse, et mõnedel inimestel esinev Raynaud' sündroomina tuntud seisund võib ilmneda just külma ja vibratsioo niga kokkupuutel. Vibratsiooni ja külmaga kokkupuutumine võib põhjustada surisemist ja põletustunnet, millele järg neb sõrmede värvuse kaotus ja tundetus.

Soovitame tungivalt järgida järgmisi ettevaatusabinõusid, kuna minimaalne kokkupuute ulatus, mis võiks haigushoo esile kutsuda, ei ole teada.

Hoidke oma keha soojas, eriti just pea, kael, jalalabad, kannad, käelabad ja randmed.

   

Tagage sagedaste puhkepauside ajal intensiivseid kehalisi harjutusi tehes hea vereringe ja ärge suitsetage.

Piirake töötundide arvu.

Proovige täita iga päev töödega, kus trimmeri või teiste käsimootorseadmete kasutamine ei ole vajalik.

Kui tunnete ebamugavustunnet, sõrmede punetust ja paistetamist, millele järgneb valgeks muutumine ja tundetus, pöörduge arsti poole enne, kui külma ja vibratsiooniga uuesti kokku puutute.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.

Korduva pinge põhjustatud vigastused

Usutakse, et sõrme-, käe-, käsivarre- ja õlalihaste ning -kõõluste liigkasutamine võib põhjustada valu, paistetust, tui must, nõrkust ja tugevat valu eelnevalt mainitud piirkondades. Teatud korduvad käelised tegevused võivad seada teid tõsisesse korduvast pingest põhjustatud kehavigastuse (RSI) ohtu.

RSI ohu vähendamiseks tehke järgmist:

Vältige oma randmete kasutamist painutatud, sirutatud või pööratud asendis.

 

Tehke regulaarseid puhkepause korduste vähendamiseks ja laske kätel puhata. Vähendage kordusliigutuste tege mise kiirust ja jõudu.

Tehke harjutusi käe- ja käsivarrelihaste tugevdamiseks.

 

Pöörduge arsti poole, kui tunnete kätes, käsivartes, randmetes või sõrmedes surinat või tuimust. Mida varem RSI diagnoositakse, seda tõenäolisemalt suudetakse vältida närvide ja lihaste püsikahjustusi.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada teile tervisekahjustusi.

7

Toote ohutu kasutamine

Asjakohane väljaõpe

Ärge lubage seadet kasutada ilma asjakohase väljaõppe ja kaitsevahenditeta.

Olge läbinisti tuttav seadme juhtseadiste ja seadme õige kasutamisega. Teadke, kuidas seadet seisata ja mootori seisma panna. Ärge lubage kellelgi kasutada seadet ilma asjakohase juhendamiseta.

Kaitsevarustus

HOIATUS!

Kandke kaitsevahendeid

Kandke alati järgmisi kaitsevahendeid.

a Peakaitse (kiiver):

kaitseb teie pead

b Kõrvaklapid või kõrvatropid:

kaitsevad teie kuulmist

c Kaitseprillid:

kaitsevad silmi

d Näokaitse:

kaitseb nägu

e Kaitsekindad:

kaitsevad teie käsi külma ja vibratsiooni eest

f Sobivad tööriided (pikad käised, pikad püksid): vad tööjalatsid (varbakaitsega):

kaitsevad keha

g Vastupidavad, mittelibisevad kaitsesaapad (varbakaitsega) või mittelibise-

kaitsevad labajalgu

h Säärekaitsed:

kaitsevad jalgu 

Vajaduse korral kasutage alljärgnevat kaitsevarustust.

 Nende hoiatuse eiramine võib tuua kaasa nägemis- või kuulmiskahjustusi või põh justada raskeid vigastusi.

Tolmumask:

kaitseb hingamisorganeid 

Mesilasvõrk:

mesilaste rünnakute eest kaitsmiseks

Kandke sobivaid riideid.

Ärge kandke kaelasidemeid, ehteid või lahtisi rippuvaid riideid, mida seade võiks endaga kaasa haarata. Ärge kandke katmata varvastega jalatseid ega käige paljajalu või paljaste säärtega. Teatud olukordades võib olla vajalik näo- ja pea täielik kaitsmine.

 Nende hoiatuse eiramine võib tuua kaasa nägemis- või kuulmiskahjustusi või põhjustada raskeid vigastusi.

8

Kirjeldus

Kirjeldus

1. 2.

Tera

Pöörleb lõikamisfunktsiooni teostamiseks.

Prahikaitse/laba

hi eemale.

Asub lõiketarviku kohal. Kaitseb ka sutajat, juhtides servade lõikamise käigus tekkinud pra 3. 4. 5.

Veovõlli koost

Ssaldab erilahendusega kattekihti ja painduvat veovõlli.

Ratas

Üles-alla reguleeritav, määrab tera lõikesügavu se.

Tüüp ja seerianumber

9

Enne, kui alustate

Enne, kui alustate

Komplekti nimekiri

   Järgnevad osad on pakendikarpi eraldi pakendatud.

Kui olete karbi lahti pakkinud, kontrollige üle seal asuvad osad.

Kui midagi on puudu või purunenud, võtke ühendust edasimüüjaga.

1. Äärelõikur 2. Kasutusjuhend 3. Splindid 4. Lukustustööriist 5. Padrunvõti 6. Hoiustuskonks

Kokkupanemine

HOIATUS!

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, et oskaksite toote õigesti kokku panna.

 Valesti kokkupandud toote kasutamine võib tuua kaasa õnnetuse või tõsise kehavigastuse.

Mootori võlli / alumise võlli koost

1. Asetage mootori/võlli koost tasasele pinnale.

2. Tõmmake asukohatihvt (A) välja ja pöörake 1/4 pööret vas tupäeva vabastatud asendisse.

3. Eemaldage tarviku ajamivõllilt vinüülkate.

10

11

Enne, kui alustate

4. Paigaldage tarviku veovõlli koost ettevaatlikult ühendus muhvile (B), et kinnitada koosteliin (C), veendudes, et sise mine alumine veovõll kinnituks ülemise veovõlli ruudukujulisse pesasse.

MÄRKUS

Alumine laagrikorpus ja pea koost peavad olema jõuallikaga ühel joonel.

5. Pöörake asukohatihvti (A) 1/4 pööret päripäeva, et ühenda da alumine veovõlli ava. Veenduge alumist veovõlli vääna tes, et asukohatihvt on täielikult rakendunud. Asukohatihvt peab jääma ühendusmuhviga ühetasaselt. Täielik rakendu mine hoiab ära võlli edasise pöörlemise.

6. Kinnitage kinnitusnuppu (D) pingutades alumine võllikoost ühendusmuhvi külge.

7. Lahtivõtmiseks kokkupanemisjuhistele vastupidi ses järjekorras.

Kasutamine

Kasutamine Enne kasutama hakkamist tuleb terve seade üle kontrollida;  Kontrollige, et seadmel poleks lahtisi/puuduvaid mutreid, polte ja kruvisid. Pingutage ja/või asendage need vastavalt vajadu sele.

 Kontrollige, kas kaitse on kahjustatud ja kindlalt kohale kinnitatud. Kahjustatud või puudu olev kaitse tuleb välja vahetada.

 Kontrollige, et tera oleks kindlalt kinnitatud ja ohutus tööseisukorras. Nüri, lahtist või kahjustatud tera ei tohi kasutada.

MÄRKUS

Mootori korrektse tankimise, käivitamise ja peatamise kohta lugege lähemalt mootorseadme kasutusjuhendist.

Kasutamine

1. Enne äärelõikust niisutage töödeldavat maapinda, et muuta äärelõikus lihtsamaks.

2. Kontrollige enne äärelõikust piirkonda ja eemaldage kõik ta kistused ja esemed, mis võiksid eemale paiskuda.

3. Puhastage ääri regulaarselt, et tagada puhtad ääred ja välti da korraga mitmekordset läbimist.

MÄRKUS

Võimalik, et kõva pinna ja muru pealispinna vahelise vahemaa erinevuse tõttu tuleb tera lõikesügavust reguleerida.

HOIATUS!

Tera kõrgust ei tohi mingil juhul reguleerida mootori töötamise ajal. Vastasel juhul võib tulemuseks olla kehavigastus.

4. Reguleerige tera lõikesügavust, et tagada minimaalset lõike sügavust kasutades kõnnitee ja muru vahel täpne lõiketule mus. Tavaliselt on tera reguleeritud 13 mm maapinna sisse.

5. Enne äärte hooldamist mõelge läbi oma liikumissuund, nii et seade asuks alati teist paremal ja te kõnniksite võimaluse korral alati kõval pinnal.

6. Hoidke äärelõikurit näidatud viisil.

7. Töötamist alustades laske mootoril töötada täispööretel ja langetage tera ettevaatlikult maapinna sisse. Jälgige, et te ei lõikaks teraga vastu betooni.

8. Ärge rakendage terale jõudu. Liikuge edasi ainult nii nagu tera seda lubab.

A: 13 mm B: Ratas C: Reguleerimisnupp D: Suurem sügavus E: Väiksem sügavus

HOIATUS!

Enne äärte hooldamist lugege kindlasti läbi kogu kasutusjuhend ja saage aru selle sisust, et hoida ära võimalik raske kehavigastus.

HOIATUS!

Kogu seade, eriti aga veovõllikoost ja summuti võivad töötamise käigus muutuda väga kuumaks. Vältige kokkupuutu mist töötamise ajal ja vahetult pärast töötamise lõppu. Vastasel juhul võib tulemuseks olla kehavigastus.

12

Hooldamine

Hooldamine

HOIATUS!

Liikuvad osad võivad lõigata küljest sõrmi ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Hoidke käed, riided ja lahtised esemed kõikidest avadest eemal. Seisake alati mootor, lahutage süüteküünla juhe ja veenduge, et kõik liikuvad osad on täieli kult seiskunud enne, kui asute eemaldama takistusi, prahti või seadet hooldama. Laske seadmel enne hooldamist maha jahtuda. Teravate terade ja kuumade pindade eest kaitsmiseks kandke kindaid.

Hooldusjuhised

Piirkond Veovõll Ajami korpus Kruvid, poldid ja mutrid Hoole Määrige Määrige Vaadake üle, pingutage / vaheta ge Sagedus Iga 25 kasutustunni järel Iga 15-25 kasutustunni järel Enne iga kasutamist

Hooldamine

Kui teil on küsimusi või tekkivad probleemid, võtke palun ühendust oma edasimüüjaga.

Tera vahetamine/määrimine Reduktor

MÄRKUS

Määrige reduktorit iga 15-25 kasutustunni järel. Vahetage tera välja, kui see on kulunud lühemaks kui 15 vm. Eemaldage enne määrimist tera ja hoidikud, et vältida reduktori ja laagrite kahjustamist.

1. Lülitage mootor välja.

2. Eemaldage (A).

3. Pöörake tera kuni sisemises teraadapteris (B) ja reduktoris olevad avad on kohakuti. Sisestage jõuvõtuvõlli lukustami seks lukustustööriist (C).

MÄRKUS

Jooniste selguse huvides ei ole joonisel kujutatud kaitsekatet.

MÄRKUS

Tera mutter (D) on vasakpoolse keermega.

4. Eemaldage teramutter (D) mutrivõtit kasutades päripäeva suunas. Eemaldage väline teraadapter (E), tera (F) ja sise mine teraadapter (B).

5. Eemaldage kork (G) ja täitke reduktor määrdega. Paigalda ge kork.

6. Sisestage sisemine teraadapter (B) jõuvõtuvõlli (C).

7. Paigaldage ja tsentreerige uus tera (F) sisemisele adapterile (B).

8. Paigaldage väline adapter (E) ja mutter (D). Pingutage vas tupäeva keerates tugevalt mutter (D).

13

Hooldamine

TÄHTIS!

Ärge vana splinti kunagi uuesti kasutage.

9. Kinnitage mutri kinnitamiseks uus splint (A).

Veovõll (alumine)

TÄHTIS!

Ülemist ja alumist veovõlli tuleb määrdega määrida kõrgetem peratuurilise mootorimäärdega iga 25 töötunni möödudes. Vastasel juhul kuumeneb veovõll üle ja seade võib saada kah justada.

1. Lõdvendage kohakruvi (B). Tõmmake reduktor ja kate veovõlli korpusest välja.

2. Tõmmake painduv tross (C) veovõlli korpusest välja, pühki ge puhtaks ja katke uuesti õhukese lkõrgetemperatuurilise määrde kihiga (15 ml).

3. Lükake tross (C) tagasi veokorpusesse. Kaitske trossi määr dumise eest.

klamberkruvi (A) ja eemaldage asu 4. Paigaldage reduktori korpus ja kaitse koost.

14

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoiustuskonksu paigaldamine

1. Sisestage konksu väike ots tarviku võllil asuvale avale.

2. Lükake plastkork tarviku võlli otsale.

15

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Välismõõtmed:

Pikkus × Laius × Kõrgus

Kaal:

Seade ilma lõiketarvikuta

Lõiketarvik:

Ettenähtud tera läbimõõt Ettenähtud tera laius Ettenähtud tera paksus Lõikehammaste arv Tera keskava läbimõõt Võlli maksimaalne pöörlemissagedus

Ülekandearv:

Reduktori suhtarv Määrimine

Väljundvõlli pöörlemissuund, vaadatuna paremalt poolt Vibratsioonitasemed:

(ISO 22867) a hv,eq Esikäepide Tagakäepide Määramatus: (K)

Helirõhu tase:

(ISO 22868) LpAeq Määramatus: (K pA )

Helirõhu tase:

(ISO 22868) L WARa Määramatus: (K WA ) Asjakohased mudelid mm kg mm mm mm mm p/min m/s m/s m/s 2 2 2 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Toodud tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

MTA-LE/S

783 × 225 × 346 2,3 197 51 2,3 2 25,4 5750 2,07 Hea kvaliteediga liitiummääre Päripäeva 3,2 4,1 3,4 92,5 2,5 106,3 2,5 M262S 16

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon Allakirjutanud tootja: YAMABIKO CORPORATION 1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAAPAN See vastavusdeklaratsioon on väljastatud tootja täielikul vastutusel.

deklareerib, et siin nimetatud uus seade:

Kaubamärk: shindaiwa Tüüp: M262S + MTA-LE/S Äärelõikur

mille on koostanud: ECHO, INCORPORATED 400 Oakwood Road Lake Zurich, Illinois 60047-1564 U.S.A.

vastab järgmistele nõudmistele: * direktiivi

2006/42/EÜ

nõudmised (kasutatakse harmoonitud standardit

EN ISO 11789: 1999

) * direktiivi

2014/30/EL

nõudmised (kasutatakse harmoonitud standardit

EN ISO 14982: 2009

) * direktiivi

2011/65/EL

(kasutatakse harmoonitud standardit

EN 50581: 2012

) * direktiivi

2000/14/EÜ

nõudmised Vastavuse hindamise protseduur vastavalt

LISALE V

Mõõdetud helitugevuse tase Tagatud helitugevuse tase Seerianumber 35101001 kuni 35200000 Tokyo, 1. jaanuar 2019 :106 dB(A) :109 dB(A)

YAMABIKO CORPORATION Masayuki Kimura eest Üldjuht Kvaliteedi tagamise osakond Ametlik esindaja Euroopas, kellel on voli koostada tehnilist faili.

Ettevõte: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Aadress: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Holland

Hr. Richard Glaser

17

1Märkused ja tagakaas

MEMORANDUM

18

MEMORANDUM

19

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAAPAN TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145

.

© 2018 X771209-5302

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement