Shindaiwa MTA-TB Multi-Tool System Brugermanual

Shindaiwa MTA-TB Multi-Tool System Brugermanual
1Forside
DANSK
(Oprindelige vejledning)
BRUGERVEJLEDNING
Trimme-/buskrydderudstyr
MTA-TB
ADVARSEL
LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.
Indholdsfortegnelse
For sikker anvendelse af produktet..................................................................................... 3
Beskrivelse ......................................................................................................................... 7
Før start .............................................................................................................................. 8
Pakkeliste ...................................................................................................................... 8
Samling.......................................................................................................................... 8
Montering af afskærmning ............................................................................................. 9
Montering af trimmerhoved med nylonline..................................................................... 9
Justering af balancen .................................................................................................. 10
Håndtering af trimmeren ................................................................................................... 11
Brug af skuldersele ...................................................................................................... 12
Grundlæggende trimning med trimmerhoved med nylonline....................................... 12
Grundlæggende trimning med metalklinge.................................................................. 14
Vedligeholdelse og pleje................................................................................................... 15
Retningslinjer for eftersyn ............................................................................................ 15
Vedligeholdelse og pleje.............................................................................................. 15
Opbevaring .................................................................................................................. 18
Specifikationer .................................................................................................................. 19
Overensstemmelseserklæring .......................................................................................... 20
2
For sikker anvendelse af produktet
For sikker anvendelse af produktet
Vigtig information
ADVARSEL
Sørg for at læse brugervejledningen, før produktet tages i brug.
Om brugervejledningen
 Denne vejledning indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Læs
den grundigt, og forstå indholdet.
 Opbevar altid vejledningen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
 Hvis du mister vejledningen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra forhandleren.
 Enhederne i denne vejledning er SI-enheder (det internationale enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan forekomme små omregningsfejl.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.
Tiltænkt anvendelse af produktet
 Dette produkt er en letvægtsmaskine med høj ydelse, der er konstrueret til ukrudtsbekæmpelse, græstrimning og
buskrydning på steder, der er vanskelige at holde under kontrol med andre midler.
 Enheden må ikke anvendes til andre formål end de førnævnte.
 Indholdet af denne vejledning kan ændres uden varsel i forbindelse med opgradering af produktet. Nogle af de anvendte illustrationer kan afvige fra selve produktet for at gøre forklaringen tydeligere.
 Kontakt venligst en forhandler, hvis noget er uklart eller giver problemer.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.
Der må ikke foretages konstruktionsændringer på produktet
 Man må ikke foretage konstruktionsændringer på produktet.
Hvis man gør det, kan det føre til en ulykke eller alvorlig tilskadekomst. Enhver funktionsfejl, som skyldes en konstruktionsændring på produktet, vil ikke være dækket af producentens garanti.
Produktet må ikke anvendes, medmindre det er blevet efterset og vedligeholdt
 Produktet må ikke anvendes, medmindre det er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg altid for, at produktet bliver regelmæssigt efterset og vedligeholdt.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.
Udlån eller overdragelse af produktet
 Ved udlån af produktet til en anden skal man sørge for, at den person, der låner produktet, får brugervejledningen
med.
 Hvis man overdrager produktet til en anden person, skal man udlevere brugervejledningen sammen med produktet.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.
Produktets brugere
 Produktet bør ikke betjenes af:
 personer, der er trætte
 personer, der har indtaget alkohol
 personer, der tager medicin
 personer, der er gravide
 personer, der er i dårlig fysisk form
 personer, der ikke har læst brugervejledningen
 børn
 Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, der involverer andre mennesker eller deres ejendom.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.
3
For sikker anvendelse af produktet
ADVARSEL
Vibration og kulde
 Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen, som påvirker fingrene på visse personer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende
og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på
det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.
 Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler, hænder og håndled.
 Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad
desuden at ryge.
 Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at bruge trimmeren eller andet håndholdt el-udstyr.
 Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du
konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.
Skader på grund af gentagne belastninger
 Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder, arme og skuldre kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for
at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA:
 Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
 Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse, og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft.
 Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
 Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere, der
diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.
Relevant oplæring





Tillad ikke betjening uden relevant oplæring og beskyttelsesudstyr.
Bliv fortrolig med kontrolknapperne og den korrekte anvendelse af maskinen.
Sørg for at vide, hvordan maskinen stoppes, og motoren slukkes.
Sørg for at vide, hvordan en tilsluttet maskine hurtigt kobles fra.
Lad aldrig nogen bruge maskinen uden at have fået relevant instruktion.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.
Brug passende beklædning.
 Håret skal samles, så det ikke hænger længere ned end til skuldrene.
 Sørg for ikke at have slips, smykker eller løst, flagrende tøj på, som kan blive fanget i
maskinen.
 Man må ikke gå med åbent fodtøj, være barfodet eller barbenet.
Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller
forårsage alvorlig tilskadekomst.
Brug sikkerhedsudstyr
 Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder med trimmeren.
1. Hovedværn (hjelm): Beskytter hovedet
2. Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen
3. Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
4. Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet
5. Sikkerhedshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration
6. Arbejdstøj der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
7. Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåkappe) eller skridsikre arbejdssko (med tåkappe): Beskytter fødderne
8. Skinnebensbeskyttere: Beskytter benene
Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse
eller forårsage alvorlig tilskadekomst.
 Brug de personlige værnemidler herunder efter behov.
 Støvmaske: Beskytter luftvejene
 Bi-net: Beskytter mod angreb fra bier
4
For sikker anvendelse af produktet
ADVARSEL
Anvendelsesforhold for produktet
 Produktet må ikke bruges:
 i dårligt vejr.
 på stejle skråninger eller på steder, der ikke giver sikkert fodfæste og derfor er glatte.
 om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed.
 Når produktet bruges på en let skråning, skal man arbejde i en plan, konturlignende bevægelse.
Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener produktet korrekt.
 Af hensyn til dit helbred og din sikkerhed, skal maskinen, mens du arbejder, bruges inden for et lufttemperaturområde på -5o C til 40o C.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.
Vær forberedt i tilfælde af en personskade
 Skulle der mod forventning ske en ulykke eller personskade, bedes du
sørge for at være forberedt.
 Førstehjælpsudstyr
 Håndklæder og servietter (til at standse blødninger)
 Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)
Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan skaden blive værre.
Sæt sikkerheden højest i tilfælde af brand eller røg
 Hvis der kommer flammer fra motoren eller røg fra andre områder end udstødningen, skal du først og
fremmest lægge afstand mellem dig selv og produktet af hensyn til din egen sikkerhed.
 Brug en skovl til at kaste sand eller lignende materiale på ilden for at forhindre den i at spredes, eller
sluk ilden med en ildslukker.
En panikreaktion kan føre til, at branden og anden skade bliver mere omfattende.
VIGTIGT
Dette udstyr er konstrueret til brug med PAS-2620ES- og M262S-strømkilden. Brug af dette udstyr samme med andre
produkter vil forårsage tidlig gearkassesvigt og gøre garantien ugyldig.
Advarsler
FARE
Dette symbol gør sammen med ordet
"FARE" opmærksom på en handling
eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.
ADVARSEL
FORSIGTIG
Dette symbol gør sammen med ordet
"ADVARSEL" opmærksom på en
handling eller et forhold, der kan føre
til alvorlige personskader eller død for
brugerne og omkringstående personer.
"FORSIGTIG" angiver en potentielt
farlig situation, der kan forårsage en
mindre eller moderat personskade,
hvis den ikke undgås.
BEMÆRK
VIGTIGT
Denne indrammede meddelelse giver
gode tips til apparatets brug, pleje og
vedligeholdelse.
Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indeholder vigtig information
om brug, eftersyn, vedligeholdelse og
opbevaring af produktet beskrevet i
denne manual.
Andre indikatorer
Cirkelsymbol med
streg igennem betyder,
at det, der vises, er forbudt.
5
For sikker anvendelse af produktet
Symboler
Symbolform/-facon
Symbolbeskrivelse/-anvendelse
Symbolform/-facon
Symbolbeskrivelse/-anvendelse
Læs brugervejledningen grundigt.
Trimmeudstyrsakslens maksimale hastighed i
o./min.
Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm.
Hold omkringstående på 15 m
afstand
Brug beskyttelsesfodtøj og handsker
Anvendelse uden afskærmning ikke tilladt
Advarsel!
Udslyngede genstande!
Anvendelse af metalklinger
ikke tilladt
Advarsel, sidetryk
Anvendelse af trimmerhoved
med nylonline ikke tilladt
Garanteret lydeffektniveau
Pas på områder med høj temperatur
Sikkerhedsskilt(e)
 Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder,
før du bruger produktet.
 Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din
forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.
(1. delnr. 890617-43130)
6
Beskrivelse
Beskrivelse
1.
2.
3.
Vinkeltransmission - Har to gear til ændring af rotationsaksens vinkel.
Trimmerudstyr - Trimmerhoved med nylonline til trimning af græs og ukrudt.
Klippekniv - Klip nylonlinen af, så længden tilpasses til
den rette trimmebredde.
4.
5.
6.
7
Skærm - Anordning der beskytter brugeren mod utilsigtet at komme i kontakt med trimmehovedet og udslyngede genstande.
Akselrør - Trimmerdel der udgør en indkapsling for
kraftoverføringsakslen.
Type og serienummer
Før start
Før start
Pakkeliste
 Følgende dele er pakket separat i kassen.
 Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
 Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.
1. Trimme-/buskrydderudstyr
2. Spændeskive
3. Trimmerhoved med nylonline
4. Brugervejledning
5. Afskærmning (til trimmerhoved med nylonline)
6. Afskærmning (til metalklingen)
7. Låseværktøj
8. Topnøgle
9. Unbrakonøgle
10. Opbevaringskrogenhed
Samling
ADVARSEL
 Læs brugervejledningen omhyggeligt for at sikre, at du samler enheden korrekt.
Hvis du bruger en enhed, der er samlet forkert, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader.
Udstyrsaksel
1.
2.
3.
8
Anbring elhoved-/akselenheden på en plan overflade.
Træk forbindelsespinden (A) ud, og drej 1/4 omgang mod
uret til låst indstilling.
Fjern afstandsstykket af pap, hvis det er nødvendigt.
Før start
4.
Montér forsigtigt udstyrsdrivakslen i koblingen (B) op til samlingsmærket (C), og sørg for, at den indre, nedre drivaksel
går ind i det firkantede øvre drivakselstik.
BEMÆRK
Nedre lejehus og hovedenhed skal være på linje med motorenheden.
5.
6.
7.
Montering af afskærmning
Montering af trimmerhoved med nylonline
1.
Drej forbindelsespinden (A) 1/4 omgang med uret for at gribe
ind i det nedre akselhul. Kontroller, at forbindelsespinden
griber helt ind ved at dreje den nedre drivaksel. Forbindelsespinden skal smække på plads i koblingen. Fuldt indgreb forhindrer yderligere akselrotation.
Fastgør den nedre aksel til koblingen ved at stramme klemmegrebet (D).
Adskilles i omvendt rækkefølge af samling.
Montér skærmen (A) på monteringsdelen af vinkeltransmissionen, og spænd de 4 bolte (B).
1.
Sæt låseværktøjet (A) i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen mod venstre.
2. Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens fastspændingsnot (B) for at fastgøre udgangsakslen.
3. Brug topnøglen til at fjerne møtrik (C), cylinder (D) og nedre
klingeholder (E).
 Møtrik, cylinder og nedre klingeholder anvendes ikke til et trimmerhoved med nylonline.
FORSIGTIG
 Fastgør udgangsakslen grundigt med låseværktøjet for
at undgå, at den roterer, når trimmerhovedet med nylonline monteres.
4.
5.
9
Drej trimmerhovedet med nylonline (F) på akslen (mod uret),
indtil det sidder stramt.
Fjern låseværktøjet .
Før start
Justering af balancen
Justering af skulderselen
ADVARSEL
 Dette produkt er konstrueret til at passe til mange forskellige kropsstørrelser, men vil muligvis ikke kunne tilpasses
meget høje mennesker. Du må ikke bruge enheden, hvis dine fødder kan nå trimmeudstyret, når produktet er sat på
seletøjet.
VIGTIGT
 En persons størrelse kan påvirke afbalanceringen. Afbalanceringen vil muligvis heller ikke virke for enkelte dele på visse personer. Hvis skulderselen ikke passer dig, eller ikke kan justeres ordentligt, skal du bede forhandleren om hjælp.
 Brug en skuldersele, hvor en sådan medfølger eller er anbefalet i denne manual. Justér både selen og ophængningspunktet
(A) på enheden, således at den hænger med ryddeudstyret et
par centimeter over jorden (B).
 Ryddeudstyret og afskærmningen skal være i vater i alle retninger. Fastgør enheden i selen på højre side som vist.
Balancér redskabet for at opnå en plan ryddehovedrotation
 Før ophængningspunktet op og ned ad røret for at finde den
rette balance. Drej klampen for at bringe ryddeudstyret og afskærmningen i vater. Lås den på plads. Hvis ophængningspunktet kan dreje frit, vil enheden have tendens til at rulle til
siden, men du bør alligevel bringe udstyret og afskærmningen
i vater på front-til-bag akslen.
 Det kan blive nødvendigt at flytte klampen og omjustere skulderselen for at afbalancere og bringe i vater som beskrevet
ovenfor. Det kan ligeledes blive nødvendigt at foretage justeringen igen, hvis der bruges forskellige typer ryddeudstyr og
afskærmninger på enheden.
10
Håndtering af trimmeren
Håndtering af trimmeren
FARE
 Stands altid motoren, når trimmeudstyret bliver blokeret.
Du kan blive svært kvæstet, hvis blokeringen fjernes, og trimmeudstyret starter pludseligt.
 Produktet må ikke betjenes, uden at skærmen er på plads.
Genstande, der preller af mod skæreklingen, kan forårsage ulykker eller alvorlige personskader.
 Området inden for en 15 m radius fra trimmeren udgør en farezone.
Vær ekstra omhyggelig med at følge forholdsreglerne herunder, når du
arbejder med trimmeren.
 Lad ikke børn og andre mennesker eller kæledyr komme ind i farezonen.
 Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke motoren, så skæreklingen holder op med at rotere.
 Hvis man går hen imod brugeren, skal man signalere til ham ved
f.eks. at kaste kviste fra et område uden for farezonen og så tjekke,
at motoren er blevet slukket, og at skæreklingen er holdt op med at
rotere.
 Hvis mere end én person arbejder med produktet, skal man aftale i
forvejen, hvordan man signalerer til hinanden, og man skal arbejde
mindst 15 m fra hinanden.
Alle genstande, der preller af mod skæreklingen, og enhver kontakt med skæreklingen kan forårsage blindhed eller en ulykke
med dødelig udgang.
ADVARSEL
 Før du påbegynder arbejdet, skal du kontrollere området, hvor du skal arbejde, og fjerne små
sten og tomme dåser, som kan prelle af mod trimmeudstyret, såvel som stykker af snor eller
ståltråd, der kan blive viklet rundt om trimmeudstyret.
Der kan ske en ulykke eller opstå svære kvæstelser, hvis fremmedlegemer preller af mod trimmeudstyret, eller ståltråd og andre materialer, der er viklet omkring produktet, springer af.
 I de følgende situationer skal du omgående slukke for motoren og sikre dig, at trimmeudstyret er standset, før du
undersøger hver del af trimmeren. Udskift beskadigede dele.
 Hvis trimmeudstyret rammer en sten, et træ, en pæl eller anden forhindring, mens du arbejder
 Hvis produktet pludselig begynder at vibrere unormalt.
Hvis du fortsætter med at bruge dele, der er beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller svære kvæstelser.
 Du må ikke holde trimmeudstyret i vejret, mens du arbejder. Du må ikke arbejde med trimmeudstyret løftet over knæhøjde.
Hvis du løfter trimmeudstyret over knæhøjde, bringes rotationsplanet tættere på ansigtet, og genstande, der flyver af trimmeudstyret, kan forårsage en ulykke eller svære kvæstelser.
Transport af produktet
 Når du bevæger dig omkring som beskrevet nedenfor, skal du slukke motoren og sikre, at skæreklingen er holdt op
med at rotere, hvorefter klingebeskytteren sættes på, og lyddæmperen holdes væk fra dig selv.
 Når du går hen til området, hvor du skal arbejde.
 Når du flytter hen til et andet område, mens du arbejder.
 Når du forlader det område, hvor du har arbejdet.
Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.
 Når du transporterer produktet i bil, skal du først tømme brændstoftanken, påsætte klingebeskytteren og fastgøre
maskinen for at forhindre den i at bevæge sig omkring.
Hvis du kører med brændstof i tanken, kan det forårsage en brand.
 Du må aldrig prøve at betjene maskinen med kun én hånd.
 Sørg for, at du hægter tommelfingrene omkring grebene, så de er omsluttet
af dine tommelfingre og de øvrige fingre.
11
Håndtering af trimmeren
Brug af skuldersele
Montér altid trimmeren korrekt ved brug af skulderselen.
 Sæt produktet på selen.
 Anbring skulderremmen over venstre skulder, og tilpas
remmene, så nødudløserpinden hviler lige under taljen.
 Tjek om justeringen er korrekt ved at bevæge trimmeudstyret langs jorden.
 Justér indstillingen af ophængningspunktet efter behov.
 Skulderselen er forsynet med en nødudløserfunktion. I tilfælde af en nødsituation træk op i kraven (A) for at frigøre
maskinen fra remmen.
Grundlæggende trimning med trimmerhoved med nylonline
ADVARSEL
 Brug af forkert trimmeudstyr kan føre til svære kvæstelser. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual.
 Brug kun trimmeudstyr, der er anbefalet af YAMABIKO Corporation.
 Nylonline, der når langt forbi klippekniven, kan flyve af, når trimmerhovedet med nylonline begynder at rotere efter
justering af nylonlinelængden.
Undlader man at følge dette råd, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader.
Justering af nylonline
 Klippekniven på afskærmningen justerer skæret automatisk
ved at afklippe nylonlinerne ligeligt, når udstyret begynder at
rotere.
 Når du arbejder med skær på mindre end maksimum, skal de
to nylonliner klippes lige lange.
 Trimmerlinen tvinges frem ved at slå nylonlinens trimmerhoved (A) let mod jorden, mens hovedet drejer ved normal driftshastighed.
Trimning
 Her føres trimmeren forsigtigt ind mod materialet, som du ønsker at trimme. Hold trimmerhovedet let på skrå for at rette det
afklippede væk fra dig selv. Hvis du trimmer op til en barriere
som f.eks. et hegn, en mur eller et træ, skal du nærme dig i en
vinkel, hvor det afklippede preller af mod barrieren og flyver
væk fra dig.
 Flyt trimmerhovedets nylonline langsomt, indtil græsset er
trimmet helt op til barrieren, men pas på ikke at slå linen mod
barrieren. Hvis du trimmer i nærheden af trådnet eller kædeledshegn, skal du passe på ikke at gå længere end op til wiren.
Hvis du går for langt, vil linen knække af omkring wiren.
 Trimning kan bruges til at klippe gennem ukrudtsstilke én ad
gangen. Placér trimmerhovedets nylonline så lavt på ukrudtet
som muligt, aldrig højt oppe, da det kan få ukrudtet til at sitre
og fange linen. Frem for at klippe ukrudtet helt igennem skal
du blot bruge enden af linen til langsomt at skære gennem stilken.
1. Vinkel mod muren
2. Det afklippede
3. Knivsside løftet
4. Vinkel på jorden
12
Håndtering af trimmeren
Slåning
 Dette er klipning af store græsområder ved at feje fra side til
side eller svinge trimmeren i en flad bue. Brug en jævn, rolig
bevægelse. Prøv ikke at hakke eller hugge græsset ned. Hold
trimmerhovedet med nylonlinen på skrå for at rette det afklippede væk fra dig på slåningssvinget. Vend så tilbage uden at
klippe græs, klar til næste sving. Hvis du er godt beskyttet og
er ligeglad med, om noget af det afklippede kastes i din retning, kan du slå græsset i begge retninger.
Rydning og kantning
 Begge disse metoder foregår med trimmerhovedet med nylonlinen holdt i en skarp vinkel. Rydning (A) betyder, at man fjerner vegetationen, så jorden er bar. Kantning (B) er det at
trimme græsset tilbage, hvor det er groet ud over fortovet eller
indkørslen. Både når du kanter og rydder, skal du holde trimmeren i en skarp vinkel og således, at det afklippede og evt.
løsnet jord og sten ikke kastes imod dig, selv hvis det preller
af mod en hård flade.
 Selv om tegningerne viser, hvordan man kanter og rydder,
skal hver bruger selv finde de vinkler, der passer bedst til hans
kropsstørrelse og trimmesituation.
 Til næsten al trimning er det godt at holde trimmerhovedet på
skrå, således at trimningen sker i den del af linens cirkel, hvor
linen er på vej væk fra dig og afskærmningen (se den relevante tegning). Dette medfører, at det afklippede kastes væk fra
dig.
 Hvis du holder trimmerhovedet på skrå mod den forkerte side,
vil det afklippede blive kastet mod dig. Hvis trimmerhovedet
med nylonline holdes fladt mod jorden, således at der trimmes
i hele linens cirkel, vil det afklippede blive kastet ind mod dig,
friktionen vil nedsætte motorens hastighed, og du vil opbruge
en hel del line.
 Trimmerhovedet med nylonline roterer mod uret. Kniven vil
være på venstre side af afskærmningen.
1. Det afklippede
2. Trim på denne side
 Du må ikke skubbe linen ind mod sejt ukrudt, træer eller
hegnstråd.
 Hvis du skubber linen ind mod hønsetråd, kædeledshegn eller
tæt krat, kan det medføre, at de afklippede lineender kastes tilbage mod brugeren. Den rigtige måde er at trimme helt op til
en barriere som de førnævnte men aldrig at føre linen ind mod
eller gennem en forhindring. Du må ikke trimme tæt på en forhindring eller barriere.
 Undgå at nylonlinen kommer i kontakt med beskadiget hegnstråd. Trimmeren kan knække stykker af tråd af, som så vil blive
kastet omkring med høj hastighed.
13
Håndtering af trimmeren
Grundlæggende trimning med metalklinge
ADVARSEL
 Følg nøje nedennævnte anvisninger, når du trimmer.
 Kontrollér, at trimmerklingen sidder korrekt og er strammet godt til.
 Udskift afskærmningen, hvis den er beskadiget eller revnet.
 Udskift trimmerklingens møtrik, når den er slidt.
 Lad ikke klingen klippe ned i jorden.
 Maskinen må ikke bruges med en sløv, buet, knækket eller misfarvet klinge og en slidt eller
beskadiget møtrik.
 Lad ikke motoren køre ved fuld gas uden belastning.
Undlades det at følge dette råd, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
 Brug kun trimmeudstyr, der er anbefalet af YAMABIKO Corporation. YAMABIKO Corporation er ikke ansvarlig for
sammenbrud af skæreenheder, udstyr eller tilbehør, der ikke er blevet testet og godkendt af YAMABIKO Corporation
til brug med denne enhed.
 Den anvendte klingetype skal passe til typen og størrelsen af det materiale, der skal trimmes. En forkert eller sløv
klinge kan forårsage alvorlige personskader. Klinger skal være skarpe. Sløve klinger øger risikoen for tilbageslag
skade på dig selv eller omkringstående.
 Græs-/ukrudtsklinger af plast/nylon kan anvendes, når der anvendes trimmerhoved med nylonline. Denne klinge
må ikke anvendes mod tæt ukrudt eller krat.
 3-skærsklingen er konstrueret specielt til at klippe ukrudt og græs. Undlad at bruge 3-skærsklingen til at klippe
buske eller træer, da dette kan give kvæstelser fra tilbageslag, og klingen kan splintres.
 8-tandsklingen til trimning af ukrudt/græs er beregnet til græs, haveaffald og tæt ukrudt. Denne klinge må ikke
anvendes mod krat eller seje, træagtige vækster på 19 mm i diameter eller større.
 22-tandsklingen til rydning er beregnet til tæt krat eller unge træer på op til 64 mm i diameter.
 80-tandsklingen til buskrydning er beregnet til krat og træagtige vækster på op til 13 mm i diameter.
Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage uheld og svære kvæstelser.
Tilbageslag
 Fænomenet, der opstår, hvis skæreklingen kommer i kontakt
med et træ, en pæl, en sten eller anden hård genstand, mens
den roterer med høj hastighed og reagerer ved at springe tilbage med stor kraft, kaldes tilbageslag.
 Tilbageslag kan medføre, at du mister kontrol over produktet,
og er derfor meget farligt.
 Især hvis den forreste fjerdedel af skæreklingen (B) rammer
en busk eller lignende genstand, vil skæreklingen få produktet til at springe skarpt tilbage mod højre.
 Hvis du undlader at trimme fra venstre til højre, kan du forebygge tilbageslag. Vær omhyggelig med at sikre, at skæreklingen ikke slår mod hårde genstande.
 Når du trimmer, skal du sørge for, at genstanden, som du klipper, møder den del af klingen der er 1/3 ind fra den
forreste kant på venstre side (A).
Undlades dette, kan det medføre kvæstelser eller have dødelig udgang.
Ukrudtsslåning
 Dette gøres ved at svinge trimmeudstyret i en flad bue. Det
kan rydde områder med markgræs og ukrudt hurtigt. Denne
form for slåning bør ikke bruges til at trimme højt, sejt ukrudt
eller træagtige vækster.
 Hvis et ungt træ eller en busk fanger trimmeudstyret, må dette
ikke bruges som en vægtstang til at frigøre maskinen, da det
hindre trimmeudstyret i at fungere.
 Du skal i stedet slukke motoren og skubbe det unge træ eller
busken fri af klingen.
14
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse og pleje
ADVARSEL
Følg nedennævnte forholdsregler ved eftersyn og vedligeholdelse af produktet efter brug:
 Sluk motoren og gør ikke forsøg på at efterse eller vedligeholde maskinen, før motoren er kølet af.
Du kan få forbrændinger.
 Tag tændrørshætten af, før du foretager eftersyn og vedligeholdelse.
Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet.
VIGTIGT
 Eftersyn og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan efterse og vedligeholde produktet eller selv reparere en
fejl, skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille produktet.
 Brug kun originaldele og anbefalede produkter og komponenter til reservedele og forbrugsvarer. Hvis der anvendes dele fra
andre producenter eller komponenter, der ikke er anbefalet, kan det føre til driftsfejl.
Retningslinjer for eftersyn
Område
Vedligeholdelse
Side
Før brug
Månedligt
Drivaksel
Smørefedt
15
•*
Vinkeltransmission
Smørefedt
15
•**
Klippekniv
Efterse/rengør
-
•
Skruer, bolte og møtrikker
Efterses/spændes/udskiftes
-
•
* Eller hver 25 timer, alt efter hvad der indtræffer først. ** Eller hver 50 timer, alt efter hvad der indtræffer først.
VIGTIGT
 Tidsintervaller er maksimumtal. Faktisk brug og din erfaring vil være bestemmende for, hvornår der skal udføres vedligeholdelse.
Vedligeholdelse og pleje
Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.
Smøring af drivakslen
Efterse drivakslen (A) for hver 25 timers brug og fyld fedt på, hvis
der ikke er nok.
BEMÆRK
Brug lithium-universalfedt af god kvalitet.
Vinkeltransmission
1.
2.
Fjern proppen (A) og aftapningsskruen (B) fra vinkeltransmissionen (C).
Hæld fedt i transmissionen, indtil det gamle fedt er skubbet
ud. Hvis det er nødvendigt, brugea en lavtrykspumpe.
BEMÆRK
 Brug lithium-universalfedt af god kvalitet.
3.
15
Sæt aftapningsskruen og proppen i igen.
Vedligeholdelse og pleje
Fremgangsmåde til skift af afskærmning
 Der er to typer afskærmning: nemlig én, der bruges alene til
trimmerhovedet med nylonline, og en anden, der bruges alene
til metalklinger. Når der bruges metalklinge, skal man bruge
afskærmning til metalklinger.
1. Løsn bolten (A) på højre side af beslaget (B) helt for at skubbe afskærmningen ud. Selve bolten kan ikke fjernes fra beslaget.
2. Tryk på knappen (C), skub afskærmningen (D) til venstre, og
fjern den.
3. Sæt den anden type afskærmning (E) ind i noten, og før den
til højre, indtil den standser. Sørg for at stramme bolten.
Montering af klinge (ekstraudstyr)
ADVARSEL
 Brug kraftige handsker, når du arbejder med skæreklingen.
 Når du udskifter skæreklingen, mens du arbejder på et område, skal du sørge for, at motoren er slukket, og at klingerne er standset.
 Når du vender produktet om for at udskifte skæreklingen, skal du sørge for, at benzindækslet sidder godt fast.
 Gør ikke forsøg på at montere skæreklingen med én hånd eller uden brug af en topnøgle. Montér skæreklingen præcist ved at bruge den medfølgende topnøgle og stramme den godt på plads.
 Anvend ikke andet værktøj end den medfølgende topnøgle til at stramme klingen; et tryklufts- eller elektrisk værktøj
kan stramme klingen mere end nødvendigt og føre til, at møtrikken eller udgangsakslen går i stykker.
 Hvis der bruges en slidt møtrik og cylinder til klingen, er der fare for, at klingen løsner sig. Udskift dem med nye.
Undlader man at følge dette råd, kan det medføre personskade eller en alvorlig ulykke, eller endda starte en brand.
1.
2.
3.
4.
5.
16
Efterse klinger (A) før montering. Tjek om den er skarp. Risikoen for tilbageslag er større, hvis der bruges sløve klinger. Små revner kan blive til brud, hvilket kan medføre, at der
ryger stykker af klingen under brug. Kassér revnede klinger,
uanset hvor lille revnen er.
Sæt låseværktøjet (B) i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen mod venstre.
Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens fastspændingsnot (C) for at fastgøre udgangsakslen.
Brug topnøglen til at fjerne møtrik (D), cylinder (E) og nedre
klingeholder (F).
Stram klinger, nedre klingeholder, cylinder og møtrik med
håndkraft.
Vedligeholdelse og pleje
FORSIGTIG
 Fastgør udgangsakslen omhyggeligt med låseværktøjet for at undgå, at den roterer, når klingen monteres. Ellers bliver klingefastgørelsesmøtrikken ikke
tilstrækkeligt spændt til.
6.
7.
Stram møtrikken (drej mod uret) med en topnøgle. Læg aldrig din vægt i ved fastgørelsen. Ellers kan møtrikkens gevind blive ødelagt.
Fjern låseværktøjet .
Eftersyn af klingen
 Brug kun en klinge, der er beregnet til denne model ifølge producenten.
 Hvis du opdager en revne på klingen, må den ikke bruges,
men skal udskiftes med en ny.
 Sørg for, at klingen er korrekt monteret, som beskrevet i
brugsvejledningen.
 Når klingen bliver sløv som følge af slid, skal den vendes og
bruges igen.
 Når klingen får hakker eller bliver bukket, vil det øge vibrationerne.
Udskift med en ny klinge.
 Når klingen slibes, skal de 3 tænder slibes jævnt med en flad
fil som vist på tegningen. I modsat fald går balancen tabt, og
trimmeren vil vibrere mere.
Isætning af nylonline
1.
Klip et stykke af linen i den anbefalede længde.
 2,4 mm dia. - 6 m
2. Ret pilene oven på knoppen ind efter åbningerne i øjerne.
3. Sæt den ene ende af nylonlinen ind i øjet, og skub linen lige
langt igennem klippehovedet til nylonlinen.
4. Hold klippehovedet til nylonlinen, mens knoppen drejes med
uret for at rulle linen over på spolen, indtil ca. 13 cm af hver
line stikker ud.
17
Vedligeholdelse og pleje
VIGTIGT
Når slidindikatorerne, der sidder i bunden af klippehovedet til
nylonlinen, er slidt glat, er det nødvendigt at udskifte dækslet
eller hele klippehovedet til nylonlinen.
1.
Slidindikatorer
Opbevaring
Montering af opbevaringskrog
1.
2.
Sæt den lille ende af krogen i styrehullet på udstyrsakslen.
Før plasthætten over på enden af udstyrsakslen.
Producent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederlandene
18
Specifikationer
Specifikationer
MTA-TB
Udvendige dimensioner: Længde × Bredde × Højde
815 × 310 × 206 mm
Vægt:
Trimmer uden trimmeudstyr
1,5 kg
Trimmeudstyr:
Trimmerhoved med nylonline (skær)
Gevind
Nylonlinestørrelse (diameter)
Nylonlinelængde
SF400 (432)
Venstregevind M10x1,25 stigning
2,4 mm
6,0 m
Gearkasse: Udvekslingsforhold og smøring
Udgangsakslens rotationsretning set ovenfra
spindelens maks. rotationsfrekvens
1,36 reduktion og litiumfedt af god kvalitet
Mod uret
8750 o./min.
2006/42/EF
Vibration (ISO 22867) ahv,eq
Venstre håndtag
Højre håndtag
Usikkerhed K
4,0 m/s2
5,6 m/s2
1,2 m/s2
Usikkerhed KpA
94,4 dB(A)
1,5 dB(A)
Usikkerhed KWA
107,0 dB(A)
2,1 dB(A)
Lydtryksniveau (ISO 22868) LpAeq
Lydeffektniveau (ISO 22868) LWA
Gældende model
PAS-2620ES og M262S
Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
19
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring
Den underskrivende producent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.
erklærer, at den herunder angivne nye enhed:
PRO ATTACHMENT-SERIEN
Type: PAS-2620ES + MTA-TB
Multiværktøjssystem
Type: M262S + MTA-TB
opfylder:
* kravene i direktiv 2006/42/EF (brug af harmoniserede standarder EN ISO 11806-1: 2011)
* kravene i direktiv 2014/30/EU (brug af harmoniserede standarder EN ISO 14982: 2009)
* kravene i Direktiv 2011/65/EU (brug af harmoniserede standarder EN ISO 50581: 2012)
* kravene i Direktiv 2000/14/EF
Overensstemmelsesvurderingsproceduren har fulgt BILAG V
Målt lydeffektniveau: 107 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau: 110 dB(A)
Serienummer 35101001 til 35200000
Tokyo, 1. januar 2019
YAMABIKO CORPORATION
Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.
Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adresse: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen,
Nederlandene
Masayuki Kimura
Richard Glaser
Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring
20
1Noter og bagside
MEMORANDUM
21
MEMORANDUM
22
MEMORANDUM
23
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.
X771209-4402
© 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement