Shindaiwa AH262S-HD Hedge Trimmer Brugermanual

Shindaiwa AH262S-HD Hedge Trimmer Brugermanual
1Øverste dæksel
DANSK
(Oprindelige vejledning)
BRUGERVEJLEDNING
LEDDELT HÆKKEKLIPPER
AH262S-HD
ADVARSEL
LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.
Vigtig information
2Vigtig information
Husk at læse brugermanualen, før du bruger produktet.
 Dette produkts tiltænkte brug
 shindaiwa-hækkeklippere er højtydende, benzindrevne letvægtsmaskiner, der er beregnet til klipning af hække og buske.
 Denne maskine må ikke bruges til andre formål end de førnævnte.
 Brugere af produktet
 Du bør ikke bruge dette produkt, før du har læst brugermanualen grundigt og forstået det hele.
 Dette produkt bør ikke bruges af en person, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, er forkølet, træt eller på anden
måde dårlig tilpas og ej heller af børn.
 Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, som andre mennesker eller deres ejendele udsættes
for.
 Om brugermanualen
 Denne manual indeholder nødvendig information om betjening og vedligeholdelse af produktet. Du bedes læse den
omhyggeligt og forstå indholdet.
 Læg altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
 Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en shindaiwa-forhandler.
 De anvendte enheder i denne manual er SI-enheder (internationalt enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan være en lille omregningsfejl i nogle tilfælde.
 Udlån eller overdragelse af produktet
 Når du udlåner produktet omtalt i denne manual til andre, skal du sikre dig, at du også udleverer brugermanualen til
produktet til den person, der låner og arbejder med produktet. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal
du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
 Forespørgsler
 Du bedes kontakte en shindaiwa-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål.
 Meddelelser
 Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel med henblik på produktopgradering. Nogle af de anvendte illustrationer kan i udseende afvige fra selve produktet. Dette sker med henblik på at gøre forklaringerne tydeligere.
 Nogle dele af dette produkt skal samles.
 Du bedes kontakte en shindaiwa-forhandler, hvis noget er uklart, eller hvis du har problemer.
 Kendetegn for denne model: Soft Start
 Soft Start genererer tilstrækkelig rotationskraft til at rotere krumtapakslen op til en hastighed, der antænder motoren
og giver næsten intet tilbageslag. Soft Start får motoren til at starte meget nemmere end du nogensinde ville forvente.
Producent
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederlandene
2
Indholdsfortegnelse
Sikker brug af produktet...................................................................................................... 4
Advarsler ....................................................................................................................... 4
Andre indikatorer ........................................................................................................... 4
Symboler ....................................................................................................................... 4
Placering af sikkerhedsskilt ........................................................................................... 6
Håndtering af brændstof ................................................................................................ 7
Håndtering af motoren ................................................................................................... 7
Håndtering af maskinen................................................................................................. 9
Pakkeliste ......................................................................................................................... 13
Beskrivelse ....................................................................................................................... 14
Før start ............................................................................................................................ 15
Samling........................................................................................................................ 15
Justering af klippevinkel............................................................................................... 17
Skuldersele .................................................................................................................. 18
Forberedelse af brændstoffet ...................................................................................... 19
Motorbetjening .................................................................................................................. 20
Start af motoren ........................................................................................................... 20
Slukning af motoren..................................................................................................... 21
Klipning af hæk og buske ................................................................................................. 22
Grundlæggende klipning.............................................................................................. 22
Vedligeholdelse og pleje................................................................................................... 23
Vedligeholdelse og pleje.............................................................................................. 23
Opbevaring ....................................................................................................................... 29
Længere opbevaring (mere end 30 dage) ................................................................... 29
Bortskaffelse ..................................................................................................................... 30
Specifikationer .................................................................................................................. 31
Overensstemmelseserklæring .......................................................................................... 32
3
Sikker brug af produktet
Sikker brug af produktet
Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet.
 Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje.
 Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen.
Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen.
Advarsler
Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med
følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening.
FARE
ADVARSEL
Dette symbol gør sammen med ordet
"FARE" opmærksom på en handling
eller et forhold, som vil føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne
og omkringstående personer.
Dette symbol gør, sammen med ordet
"ADVARSEL" ,opmærksom på en
handling eller et forhold, der kan føre
til alvorlige kvæstelser eller død for
brugerne og omkringstående personer.
FORSIGTIG
"FORSIGTIG" angiver en potentielt
farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion.
Andre indikatorer
Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler:
Cirkelsymbol med
streg igennem betyder,
at det der vises, er forbudt.
BEMÆRK
VIGTIGT
Denne indrammede meddelelse giver
gode tips til apparatets brug, pleje og
vedligeholdelse.
Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indholder vigtig information om
brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i
denne manual.
Symboler
I denne vejledning og på selve maskinen anvendes en række forklarende symboler. Sørg for, at du forstår til fulde, hvad hvert
enkelt symbol betyder.
Symbolform/-facon
Symbolbeskrivelse/-anvendelse
Symbolform/-facon
Symbolbeskrivelse/-anvendelse
Læs brugervejledningen grundigt.
Benzin- og olieblanding
Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm.
Rensekolbe (spædepumpe)
Sikkerhedssymbol
Fare for beskadigelse
Nødstop
Justering af karburatoren
- tomgangshastighed
Maskinen må ikke bruges på
steder med dårlig ventilation
Chokerhåndtag
"Koldstart"
indstilling
(choker lukket)
4
Sikker brug af produktet
Symbolform/-facon
Symbolbeskrivelse/-anvendelse
Symbolform/-facon
Symbolbeskrivelse/-anvendelse
Pas på brand
Chokerhåndtag
"Kør"
indstilling
(choker åbn)
Pas på elektrisk stød
Miljøbeskyttelse!
Pas på områder med høj temperatur
Garanteret lydeffektniveau
Motorstart
Dette produkt leder elektricitet. Hold produktet og/eller
brugeren i en afstand på
mindst 10 m fra strømkilder og
stærkstrømsledninger.
Brug kraftige, skridsikre handsker.
Sko eller støvler med tåbeskyttelse og skridsikre såler
skal anvendes.
Hold omkringstående mindst
15 væk fra hækkeklipperen i
brug for at mindste risikoen for
at blive ramt af nedfaldende
genstande eller omkringkastede grene o.l.
Pas på nedfaldende grene o.l.
5
Sikker brug af produktet
Placering af sikkerhedsskilt
 Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder,
før du bruger produktet.
 Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din
forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.
1. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-002890)
6
Sikker brug af produktet
Håndtering af brændstof
FARE
Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof.
Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når
du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger
skal følges nøje.
 Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning.
 Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang.
 Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger.
Beholder og påfyldningssted
Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fyl-
 Brug en godkendt brændstofbeholder.
der brændstof på.
 Brændstoftanke/dåser kan være under tryk. Brændstof-  Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog
dækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan
påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du
blive udlignet.
påfyldte tanken, før du starter motoren.
 Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brænd Brændstoflækager, der opstår unstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord.
der påfyldning, kan forårsage
brand, hvis de antændes.
Brændstofspild kan forårsage brand
Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning:
 Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når
brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max.
punktet (op til fremspringet i brændstoftanken).
 Tør altid spildt brændstof op.
 Stram brændstofdækslet til efter påfyldning.
 Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis
det antændes.
Brændstoflækager forårsager
brand
 Efter påfyldning skal du altid se
efter, at det ikke lækker eller der
ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet.
 Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du
straks holde op med at bruge produktet og kontakte en
forhandler for at få det repareret.
 Alle brændstoflækager kan forårsage brand.
1. Brændstoftank
2. Fremspringsniveau
Håndtering af motoren
FARE
Hold klipperen mindst 10 m væk fra elledninger eller grene, der berører elledninger.
Den leddelte hækkeklipper er ikke isoleret mod elektrisk stød. Hold klipperen mindst 10 m væk fra elledninger eller grene, der berører elledninger.
 Nærmer man sig eller berører elektriske ledninger med klipperen, kan have døden til følge eller forårsage alvorlige kvæstelser.
7
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Start af motoren
Sæt sikkerheden højest i tilfælde af brand eller røg
Vær ekstra omhyggelig med at følge forholdsreglerne herunder, når du starter motoren:
 Sørg altid for, at alle håndtag og skærme er monteret
 Kontrollér, at ingen af møtrikkerne eller boltene er løse.
 Kontroller, at der ikke lækker benzin
 Se efter, at klingerne ikke er beskadiget eller meget
slidt. Du må ikke bruge produktet, hvis du opdager noget unormalt.
 Anbring produktet på et fladt sted med god ventilation
 Sørg for god plads omkring produktet, og lad hverken
mennesker eller dyr komme i nærheden af det
 Fjern evt. forhindringer
 Sørg for, at klingerne ikke berører jorden eller genstande af nogen art.
 Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling.
 Lad produktet hvile sikkert på jorden, når motoren startes
 Motoren må ikke startes, mens produktet holdes op i
luften.
 Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv.
 Hvis der kommer flammer fra motoren eller røg fra andre områder end udstødningen, skal du først og fremmest lægge afstand mellem dig selv og produktet af
hensyn til din egen sikkerhed.
 Brug en skovl til at kaste sand eller lignende materiale på ilden for at forhindre den i
at spredes, eller sluk ilden med en ildslukker.
 En panikreaktion kan føre til, at branden og
anden skade bliver mere omfattende.
Udstødningsgasser er giftige
 Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftige gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs, i et drivhus af plast eller på steder med dårlig udluftning.
 Udstødningsgasserne kan give forgiftninger.
Når først motoren er startet, skal du kontrollere, om
der er ualmindelig vibration eller lyde
Sluk motoren før eftersyn eller vedligeholdelse af
produktet.
 Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når
motoren er startet. Undlad at bruge produktet, hvis der
er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en forhandler for at få den repareret.
 Uheld, hvor dele falder af eller splintres, kan forårsage læsioner eller svære kvæstelser.
Følg nedennævnte forholdsregler ved eftersyn og vedligeholdelse af produktet efter brug:
 Sluk motoren, og gør ikke forsøg på at kontrollere og
udføre vedligehold på produktet, før motoren er kølet af
 Du kan få forbrændinger.
Undlad at berøre komponenter, der er meget varme  Fjern tændhætten, før du udfører kontrol og vedligeholdelse
eller under højspænding, mens produktet kører.

Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet.
Undlad at berøre følgende komponenter, der er meget varme eller under højspænding, mens produktet kører, og i
Kontrollér tændrøret
nogen tid efter at det standser.
Følg nedennævnte forholdsregler, når du kontrollerer
 Lyddæmper, tændrør, gearhus og andre
tændrøret.
komponenter, der blive meget varme.
 Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er
 Du kan brænde dig, hvis du berører en komrevner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele.
ponent, der er meget varm.
 Tændingstesten (for at se om tændrøret gnistrer) skal
 Tændrør, tændtråd og andre højspænudføres af en forhandler.
dingskomponenter
 Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tænd Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en
rørshullet.
højspændingskomponent, mens produktet
 Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er
kører.
benzinspild eller brændbare gasser
 Du må ikke berøre tændrørets metaldele
 Tændrøret kan antænde
en brand eller give dig
elektrisk chok.
8
Sikker brug af produktet
Håndtering af maskinen
Generelle forholdsregler
ADVARSEL
Brugermanual
Udlån eller overdragelse af produktet
 Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer
dig, at du betjener maskinen korrekt.
 Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.
 Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for
også at låne ham brugermanualen, og at han læser den.
 Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal
du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
 Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Maskinen må ikke bruges til andet end
det tiltænkte formål
Vær forberedt i tilfælde af en læsion
 Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end
dem, der beskrives i brugermanualen.
 Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får
en læsion, bør du være forberedt.
 Førstehjælpsudstyr
 Håndklæder og servietter (til at standse blødning)
 Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)
 Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan
læsionen blive værre.
Der må ikke foretages ændringer på maskinen.
 Maskinen må ikke modificeres.
 Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret
ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens
garanti.
Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet
efterset og vedligeholdt.
 Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet
efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt.
 Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Forholdsregler
FARE
Stands altid motoren, hvis klingerne blokeres.
 Gør ikke forsøg på at fjerne den genstand, der er årsag til blokeringen, mens motoren kører.
 Der er risiko for personskade, hvis blokeringen fjernes, og klingerne begynder at køre.
Den sløve forlængelse må ikke tages af
 Produktet må ikke betjenes uden den sløve forlængelse. Hvis den skal fjernes for at kunne udføre vedligeholdelse,
skal forhandleren konsulteres.
 Undlades dette, kan det forårsage alvorlig kvæstelse.
9
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Produktets brugere
Vibration og kulde
Produktet bør ikke betjenes af:
 personer, der er trætte
 personer, der har indtaget alkohol
 personer, der tager medicin
 personer, der er gravide
 personer, der er i dårlig fysisk
form
 personer, der ikke har læst brugermanualen
 børn
 Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.
 Tændingssystemet på dette produkt genererer elektromagnetiske felter under betjening. Magnetiske felter
kan indvirke på pacemakeres funktion. For at mindske
risici for helbredet anbefaler vi, at brugere af pacemakere taler med deres læge og producenten af pacemakeren, før de betjener dette produkt.
Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen,
som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder
udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene.
Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.
 Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler,
hænder og håndled.
 Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige
pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.
 Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet.
Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er
nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr.
 Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse,
skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for
yderligere kulde og vibration.
 Undlades det at følge disse anvisninger, kan man skade sit
helbred.
Anvendelsesforhold for produktet
 Produktet må ikke bruges på steder, hvor der ikke er
sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter
regn, da sådanne steder er glatte og farlige.
 Bevar hele tiden et godt fodfæste og en god balance.
Stå ikke på glatte, ujævne eller ustabile underlag. Undlad at arbejde i akavede stillinger eller på stiger. Pas på
ikke at strække dig længere end at du kan holde balancen.
 Produktet må ikke betjenes om natten eller på mørke
steder med dårlig sigtbarhed.
 Kraftigt beskyttelsestøj kan gøre brugeren hurtigere
træt, og evt. medføre hedeslag. Planlæg hårdt arbejde til
tidlig morgen eller sen eftermiddag, når temperaturerne
er lavere.
 Når du klipper en gren, der er i spænd, skal du være opmærksom på tilbagespring, så du undgår at blive ramt
af grenen i bevægelse.
 Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider,
eller hvis du ikke betjener produktet korrekt.
Skader på grund af gentagne belastninger
Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre,
hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder.
Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde
(EGA).
Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS:
 Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
 Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse,
og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft.
 Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
 Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller
smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere,
der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det,
at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.
Transport af produktet

Undlades det at følge disse anvisninger, kan man skade sit
Når produktet transporteres i de nedenfor beskrevne situhelbred.
ationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at klingerne
er holdt op med at køre. Sæt derpå klingebeskytteren på,
og hold lyddæmperen væk fra dig selv.
 Når du går hen til det sted, du skal arbejde
 Når du går hen til et andet sted, mens du arbejder
 Når du forlader det sted, hvor du har arbejdet
 Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det
medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.
 Når du transporterer maskinen i bil, skal du først tømme
brændstoftanken, påsætte klingebeskytteren og fastgøre maskinen for at forhindre den i at flytte omkring.
 Når du bærer den leddelte hækkeklipper i hånden, skal
klippeudstyret vende bagud med klingen i tilbagetrukket eller transportposition.
 Hvis du kører med brændstof i tanken, kan det forårsage en
brand.
10
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du be- Du må ikke bruge maskinen, når klingerne kører med
gynder at betjene produktet.
tomgangshastighed.
 Undersøg det område, hvor produktet skal benyttes.
 Du må ikke bruge maskinen, mens klingerne kører, hvis
Fjern sten, metalgenstande og lignende, som kan blokehækkeklipperen kører med gasgiveren er i tomgangsre eller beskadige produktet.
indstillingen. Sluk straks motoren, og justér karburato Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis fremren.
medlegemer slynges omkring af klingen.
 Hvis man alligevel gør det, kan det føre til en ulykke eller
svære kvæstelser.
Sluk straks motoren, hvis et eller andet går galt.
I følgende situationer skal du straks slukke motoren og
sørge for, at klingen er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele.
 Hvis klingen rammer en sten, et træ, en pæl eller anden
forhindring, mens du arbejder
 Hvis produktet pludselig begynder at vibrere unormalt.
 Hvis du fortsætter med at bruge dele, der er beskadiget, kan
det forårsage en ulykke eller svære kvæstelser.
Betjening
Et område på 15 m i radius udgør en farezone
Sørg for, at klingerne er standset, før du lægger maskinen på jorden.
Et område på 15 m i radius omkring produktet udgør en farezone. Vær omhyggelig med at følge forsigtighedsreglerne herunder, mens du arbejder med produktet.
 Lad ikke børn og andre mennesker eller kæledyr komme ind i farezonen.
 Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du
slukke motoren for at standse klingerne.
 Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham
ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så
tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingerne er
holdt op med at køre.
 Lad aldrig nogen holde i det materiale, du skærer i.
 Enhver kontakt med klingerne kan forårsage alvorlig kvæstelse.
 hold altid begge hænder på maskinen, når klingen kører.
 Klippevinklen må kun justeres, mens enheden hviler
fladt på jorden, og kontakten er i "STOP"-indstillingen.
Klingevinklen må aldrig justeres, mens du står op.
 Undlades det at følge disse anvisninger, kan du ikke holde
maskinen rolig og sikkert, hvilket kan forårsage alvorlig kvæstelse.
 Når du slukker motoren, skal du tjekke, at klingerne er
standset, før du lægger maskinen ned på jorden.
 Selv når motoren er slukket, kan klingerne stadig give læsioner, mens de er i friløb.
Fjern affald fra lyddæmperen
 Hvis genstande som f.eks. græs, blade, kviste eller
overskydende fedt klæber fast til områder omkring motorens lyddæmper, skal du standse motoren og fjerne
det hele, mens du passer på ikke at berøre varme steder.
 Undlades dette, kan det føre til en brand.
ADVARSEL
Maskinen må ikke bruges til at klippe i horde gen- Maskinen må aldrig være i brug, mens du går på en
stande.
stige eller står op på en stol.
 Maskinen må ikke bruges til at klippe i hårde genstande
som f.eks. ståltråd eller stålplader.
 Stands motoren, og undersøg klingerne for skade, hvis
de rammer en forhindring eller blokeres.
 Undlades det at følge denne anvisning, kan maskinen blive
beskadiget eller der kan ske en ulykke.
 Pas på ikke at strække dig for langt eller stå på en ustabil flade.
 Maskinen må ikke bruges, når du står øverst på en stige
eller på en stol.
 Undlades det at følge dette råd, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
11
Sikker brug af produktet
Sikkerhedsudstyr
ADVARSEL
Brug sikkerhedsudstyr
Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder
med hækkeklipperen.
a Hovedværn (hjelm): Beskytter hovedet
b Hørekopper eller hørepropper: Beskytter hørelsen
c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
d Sikkerhedshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og
vibration
e Arbejdstøj der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
f Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler eller skridsikre
arbejdssko: Beskytter fødderne
 Undlader du at følge disse forholdsregler, kan det medføre
skade på dit syn eller din hørelse eller give svære kvæstelser.
Brug de personlige værnemidler herunder efter behov.
 Støvmaske: Beskytter luftvejene
 Bi-net: Beskyttelse mod angreb fra bier
 Ansigtsskærm: Når du klipper over hovedhøjde, skal du
bære hjelm, som opfylder CE med fuld ansigtsskærm.
Brug passende beklædning
Sørg for ikke at have slips, smykker eller løst, flagrende tøj på, som kan blive
fanget i trimmeren. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet.
 Undlader du at følge disse forholdsregler, kan det medføre skade på dit syn eller
din hørelse eller give svære kvæstelser.
12
Pakkeliste
Pakkeliste
 Følgende dele er pakket separat i kassen.
 Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
 Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.
1. Motorenhed
2. Akselrør
3. Klingeovertræk
4. Skuldersele
5. Unbrakonøgle
6. Skruenøgle
7. Topnøgle
8. Brugermanual
13
Beskrivelse
Beskrivelse
1.
2.
Tændingskontakt Til start og standsning af motoren.
Gasgiverlås Forhindrer utilsigtet aktivering af gasgiveren (skal udløses manuelt).
3. Tændrør
4. Luftfilterdæksel Dækker luftfilteret.
5. Brændstoftankdæksel Lukker brændstoftanken.
6. Brændstoftank Indeholder brændstof og brændstoffilter.
7. Benzintankskærm
8. Gasgiver Aktiveres med fingeren og anvendes til regulering af motorens hastighed.
9. Forreste greb
10. Håndskærm Skærm placeret mellem det forreste
håndtag og klingen med det formål at beskytte mod
håndskade, hvis man skulle miste grebet om håndtaget.
11. Ydre rør En del af enheden, der udgør en indkapsling
for kraftoverføringsakslen.
12. Justeringshåndtag til klippeaggregatet Giver et sikkert greb for justering af klingevinklen.
13. Hækkeklipperaggregat
14. Rigellås Fastholder klingernes vinkel.
15. Låsudløser Sikkerhedsmekanisme, der forhindrer rigellåsen i at blive udløst utilsigtet.
16. Gearhusenhed Gearhuset indeholder drivgear til overførsel af kraft til klingerne.
17. Klingestang og klinger De dele, der klipper (klinger og
skæreplade samt en eventuel støttedel).
18. Forlængerblad Den sløve del af klippeenheden.
19. Klingehylster Til beskyttelse af klingerne under transport og opbevaring.
20. Ophængningspunkt Anordning som remmen kan
hægtes på.
21. Skulderrem En indstillelig rem til at hænge enheden op
i.
22. Starterhåndtag Træk i håndtaget for at starte motoren.
23. Type og serienummer
14
Før start
Før start
Samling
ADVARSEL
Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler trimmeren korrekt.
 Hvis du bruger en trimmer, der er samlet forkert, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader.
Tilslut det ydre rør til elhovedet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tændrør
Klemmeskrue
Rørklemme
Drivaksel
Udvendigt rør
Beskyttelsesrør
Anbring elhovedet på en ren, flad flade, så tændrøret vender
opad.
Før beskyttelsesrøret af enden af det ydre rør.
Brug unbrakonøglen til at løsne rørklemmeskruen.
Før det ydre rør ind i rørklemmen, indtil det når rørbunden.
Hvis montering er vanskelig, roteres det ydre rør eller hovedakslen lidt, indtil du mærker drivakslens noter gå i indgreb
med elhovedet.
Anbring det ydre rør således, at gearkassens udgangsaksel
vender til venstre på lyddæmperdækslet.
Før det ydre rør ind i elhovedet, indtil gasgivergrebet netop
berører rørklemmen.
ADVARSEL
 Sørg for, at benzintankens dæksel sidder sikkert på
plads.
 Undlader du at følge dette råd, kan det medføre personskade eller en alvorlig ulykke, eller endda starte en brand.
FORSIGTIG
 Akselrøret må ikke tvinges ind i elhovedet.
 For stor kraft kan beskadige akselrøret og drivakslen.
7.
Stram klemmeskruen godt til.
1.
Tilslut 2 tændingsledninger fra gaskabelrøret til 2 tændingsledninger på motoren.
Anbring de tilsluttede tændingsledningskonnektorer i blæserdæksellommen.
1. Unbrakonøgle
2. Rørklemme
Tilslut gashåndtagskablet
2.
FORSIGTIG
 Ledningsføringen må ikke komme i vejen for gasgiverens funktion.
1. Tændingsledninger
2. Blæserdæksellomme
15
Før start
3.
Løsn grebet på luftrenserdækslet, og tag luftrenserdækslet
og luftfilteret ud.
4.
Anbring gasgiverkablet i justeringsbefæstelsen, og montér
wireenden i det store drejehul til karburatoren/gasgiveren.
Sæt den lodrette del af klemmen i den lodrette not for at holde ledningsenden nede.
1. Luftrenserdæksel
2. Greb på luftrenserdæksel
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gashåndtagskabel
Justeringsbefæstelse
Drejehul til gasgiver
Justeringsmøtrik
Låsemøtrik
Klemme
Lodret not
6.
7.
Gasgiverens frie spil bør være ca. 4-6 mm.
Drej justeringsmøtrikken ind eller ud efter behov for at opnå
det rette frie spil på 4-6 mm.
8. Sørg for, at gasgiveren kører glat uden at binde.
9. Kontroller, om gasgiveren bevæger sig frit, og at helt åben
gasgiver/yderpunkter på lav tomgang er justeret korrekt.
10. Stram låsemøtrikken.
11. Montér luftrenserdækslet.
16
Før start
Justering af klippevinkel
FARE
 Klippeaggregatet må aldrig justeres, mens motoren kører.
 Gør man det alligevel, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke.
ADVARSEL
 Hækkeklipperklinger er skarpe. Brug altid handsker, når du justerer klippeaggregatet.
 Brug kraftige handsker, når du arbejder med hækkeklipperklingerne. Når du udskifter hækkeklipperklingerne, mens
du arbejder på et område, skal du sørge for, at motoren er slukket, og at klingerne er standset.
 Stil ikke hækkeklipperen på hovedet, når du justerer klippevinklen, da der ellers kan få alvorlige læsioner.
 Gearkasseenheden bliver VARM i brug. Grib altid enheden i klingejusteringshåndtaget, når du justerer klippevinklen,
da du ellers kan få alvorlige læsioner.
 Gør man det alligevel, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke.
Justering af hækkeklipperenheden
1.
2.
Anbring hækkeklipperen på en flad, plan flade, og lad motoren hvile på benzintankskærmen. Sørg for, at klingeovertrækket sidder på plads på klingen.
Brug højre hånd til at gribe det ydre rør i nærheden af håndtaget. Brug venstre hånd til at gribe justeringshåndtaget på
klingeaggregatet. Tryk på låsudløseren med pegefingeren
på venstre hånd. Brug venstre tommel til at trykke på rigellåsen.
1. Justeringshåndtag
2. Låsudløser
3.
Mens låsudløseren holdes nede, drejes klingeaggregatet
ved brug af justeringshåndtaget, indtil det befinder sig i den
ønskede klippevinkel.
4.
Slip rigellåsen og låsudløseren. Sørg for, at rigellåsen og
låsudløseren vender sikkert tilbage til positionen lige fremad.
Tag klingeovertrækket af klingen. Nu kan motoren startes.
1. Rigellås
5.
VIGTIGT
Låsen udgør en sammenlåsning som hjælper med at forebygge utilsigtet tryk på rigellåsen.
1. Justeringshåndtag
FORSIGTIG
 Når klingeovertrækket sættes på eller tages af klingen,
skal man holde i håndtaget under klingen.
 Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan det
medføre kvæstelser.
1. Klingeovertræk
17
Før start
Klippeudstyrets position
Klingeaggregatet kan indstilles i 10 forskellige positioner lige
fra 135° til 270° fra det ydre rør som vist. Sørg altid for, at rigellåsen er sikkert låst efter hver justering.
Justering til opbevaring eller transport
1.
2.
Sæt klingeovertrækket på klingen, mens motoren er slukket.
Drej klingeaggregatet, så det er parallelt med røret.
3.
Sørg for, at rigellåsen vender sikkert tilbage til en låseindstilling.
Sørg for, at klingeovertrækket sidder på plads på klingen før
opbevaring eller transport.
4.
ADVARSEL
1. Klingeovertræk
 Kør aldrig motoren, mens klingeaggregatet justeres til
opbevaringsposition.
Skuldersele
1.
2.
3.
Hægt selekrogen på bøjlen på det ydre rør.
Brug skulderselen, således at krogen bliver siddende på din
højre side.
Justér skulderselens længde, således at du kan holde og betjene maskinen på en bekvem måde.
VIGTIGT
Justér skulderselen, så skulderpuden hviler bekvemt på højre
skulder. Sørg for, at alle kroge og justeringsenheder sidder
fast.
Nødudløser
∗ I tilfælde af en nødsituation skal du trække hårdt i den hvide
flig ved krogen. Maskinen vil så komme fri af stroppen.
18
Før start
Forberedelse af brændstoffet
FARE
 Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og følg nøje
forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet".
 Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge
produktet og kontakte en forhandler for at få det repareret.
 Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand.
FORSIGTIG
Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen.
 I modsat fald kan brændstof sprøjte ud.
BEMÆRK
Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken.
Brændstof
 Brændstoffet er en blanding af almindelig benzin og en 2-takts
motorolie til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol.
 Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) ffor ISO-LEGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og
shindaiwa-anbefalet olie.
- Brug aldrig totakts olie beregnet til vandkølede motorer,
motorcykelmotorer.
- Bland ikke direkte i brændstoftanken.
- Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid
tørres op.
- Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst
brændbart.
- Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder.
Brændstoftilførsel
1. Brændstoftank
2. Fremspringsniveau
 Fyld brændstof på brændstoftanken udendørs over bar jord,
og skru brændstofdækslet forsvarligt på. Påfyld aldrig brændstof indendørs.
 Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en
lastbil eller lignende steder.
 Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning.
 Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden
for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen.
 Tør altid evt. brændstofspild op.
 Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du
starter motoren.
 Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild.
19
Motorbetjening
Motorbetjening
Start af motoren
ADVARSEL
 Når motoren startes, skal du følge forsigtighedsreglerne, der beskrives på side 4i afsnittet "Sikker brug af produktet"
for at sikre, at du betjener produktet korrekt.
 Udstyret vil straks gå i gang, når motoren starter, og det kan føre til tab af herredømmet og endda alvorlige kvæstelser. Hold udstyrets bevægelige dele fri af jorden og væk fra genstande, der kan blive viklet ind i dem eller blive kastet
omkring.
 Hvis klingerne kører, selv om gasgiveren er i tomgangsindstilling, når motoren startes, skal karburatoren justeres,
før maskinen bruges.
 Klingerne begynder at bevæge sig, når motorens tilkoblingshastighed nås.
 Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv.
BEMÆRK
 Træk forsigtigt i starterhåndtaget til at begynde med, og derpå hurtigere. Startersnoren må ikke trækkes længere ud end 2/3
af fuld længde.
 Giv ikke slip på starterhåndtaget, når snoren vender tilbage.
Start af kold motor
(Sæt tændrørshætten på, hvis produktet har været opbevaret i
længere tid)
Startproceduren afhænger af, om motoren er kold eller varm. En
kold motor startes således:
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
3. Gasgiverspærring
4. Start
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Rensekolbe
2. Chokerhåndtag
Tag klingebeskytteren af, og undersøg klingerne. Hvis der er
noget galt, skal den udskiftes med nye.
Anbring produktet på et plant underlag og se efter, at klingerne ikke kommer i kontakt med underlaget eller anden hindring ved at bruge en planke eller lignende.
Kontrollér, at der ikke lækker benzin.
Flyt tændingskontakten til startindstillingen.
Flyt chokerhåndtaget til koldstartindstilling.
Eller tryk på og slip rensekolben, indtil benzinen suges op i
den.
3. Koldstart
4. Kør
7.
Sørg for, at området omkring dig er sikret, hold godt fast i bageste håndtag med venstre hånd som vist på tegningen, og
træk i starterhåndtaget flere gange.
8. Hvis du hører en eksplosionsagtig lyd, og motoren straks
standser, skal du flytte chokerhåndtaget til køreindstillingen
og fortsætte med at trække i starterhåndtaget for at starte
motoren.
9. Hvis motoren starter, så snart du udfører trin 7 ovenfor, skal
du forsigtigt returnere chokerhåndtaget til køreindstilling.
10. Lad motoren varme op i tomgang et stykke tid.
11. Tryk gasgiverlåsen ned, og tryk gradvist på gasgiveren.
1. Starterhåndtag
20
Motorbetjening
Opvarmning af motoren
1.
2.
Når først motoren er startet, skal du lade den varme op i 2 til
3 minutter ved tomgang (dvs. lav hastighed).
Opvarmning af motoren hjælper til at smøre dens indvendige dele. Lad motoren varme helt op, især hvis den var kold.
Start med varm motor
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
1.
2.
Flyt tændingskontakten til startindstillingen.
Sørg for, at gasgiveren er i tomgangsindstilling.
3.
4.
Se efter, at chokerhåndtaget er i "Kør" stilling.
Hvis benzintanken ikke er tom, skal du trække i starterhåndtaget for at starte motoren.
Hvis der ikke ses brændstof i rensekolben, så tryk på og slip
rensekolben, indtil der trækkes brændstof op i den.
Sørg for, at området omkring dig er sikkert, og træk i starterhåndtaget for at starte motoren.
3. Gasgiverspærring
4. Start
5.
6.
1. Chokerhåndtag
2. Koldstart
3. Kør
Slukning af motoren
1.
2.
3.
4.
Slip gasgiveren, og indstil motoren til tomgang (dvs. lav hastighed).
Flyt tændingskontakten hen på Stop.
I tilfælde af en nødsituation, slukkes motoren straks med
tændingskontakten.
Hvis motoren ikke standser, flyttes chokerhåndtaget til koldstart-indstilling. Motoren vil gå i stå og standse (chokerstop).
∗ Hvis motoren ikke standser, når tændingskontakten bruges,
skal tændingskontakten efterses og repareres af en forhandler, før du bruger produktet igen.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
3. Stop
ADVARSEL
 Klippeudstyret kan fortsat bevæge sig, efter at motoren
er standset.
21
Klipning af hæk og buske
Klipning af hæk og buske
Grundlæggende klipning
BEMÆRK
 Denne maskine er beregnet til klipning af hække og buske med grene med en maksimal diameter på 6 mm.
 Lad motoren køre med fuld gas, når du begynder at klippe. Skæring ved lavere motorhastighed kan få koblingen til at glide
og dermed beskadige den. Du må ikke køre motoren med fuld gas, når du ikke udfører trimning eller klipning.
Hvis du trykker på gasgiveren, efter at motoren er startet, stiger motorhastigheden, og klingerne begynder at køre. Justér
motorhastigheden så den passer f.eks. til hvor meget hæk, der
skal klippes.
1. Gasgiver
2. Høj hastighed
3. Tomgang
Arbejdsstilling
 Hold styrehåndtaget med højre hånd, og Forreste greb med
venstre.
 Din venstre arm skal strækkes ud til den mest bekvemme position.
Brug af hækkeklipperen
Forberedelser
 Brug en grensaks til at klippe de tykke grene først.
Klippesekvens
 Hvis der skal klippes i radial, skal du klippe lidt ad gangen i
flere omgange.
Klippemetoder
 Lodret klipning:
 Sving klingen op og ned i en bue, mens du bevæger dig
langs hækken. Brug begge sider af klingen.
 Klip uden at stå direkte ved siden af hækken f.eks. med
et blomsterbed mellem brugeren og hækken.
 Klipning over hovedhøjde:
 Hold akslen opret med et 90° klingevinkel for at klippe
den øverste flade på hækken.
 Vandret klipning:
 Hold klingen i en vinkel på 0° til 10°, mens du svinger
hækkeklipperen vandret.
 Sving klingen i en bue mod ydersiden af hækken, så det
afklippede fejes ned mod jorden.
 Klip uden at stå direkte foran hækken, ræk f.eks. hen
over et blomsterbed.
 Klip tæt på jorden fra stående position f.eks. lave buske.
22
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse og pleje
Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.
Generel vedligeholdelse
VIGTIGT
Vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionskontrolanordninger og -systemer kan foretages af et hvilket som helst
værksted eller en enkeltperson. Garantireparationer skal dog foretages af en forhandler eller et servicecenter autoriseret af YAMABIKO CORPORATION, og brug af dele, der ikke svarer til autoriserede deles ydelse og holdbarhed kan forringe emissionskontrolsystemets effektivitet og have følger for udkommet af et garantikrav.
ADVARSEL
 Tilbehør, skæreklinger eller reservedele, der ikke er standard, vil evt. ikke fungere korrekt med enheden og kan forårsage skade samt medføre personskade.
 Før udførelse af vedligeholdelse, reparation eller rengøring af enheden skal du sikre dig, at motoren og skæreklingen
er helt standset. Afbryd tændrørstråden, før du foretager service eller vedligeholdelse.
 Betjening af motoren uden lyddæmper, eller med en lyddæmper, der er beskadiget eller forkert monteret, kan øge
motorstøjen tilstrækkeligt til at give høretab.
Lyddæmper
Enheden må aldrig betjenes, hvis gnistfangeren eller lyddæmperen er defekt eller mangler. Sørg for, at lyddæmperen sidder
godt fast og er i god stand. En slidt eller beskadiget lyddæmper er en brandfare og kan også forårsage høretab.
Tændrør
Hold tændrøret og ledningsforbindelserne stramme og rene.
Befæstelser
Sørg for at møtrikker, bolte og skruer (undtaget karburatorjusteringsskruer) er stramme.
Karburatorjustering
ADVARSEL
Når karburatorjusteringen er udført, skulle klingen ikke køre i tomgang, da der ellers kan ske alvorlig kvæstelse.
FORSIGTIG
Når motoren startes, skal tomgangsjusteringen (T) indstilles til ikke at køre klingen.
Kontakt forhandleren, hvis du har problemer med karburatoren.
Hver eneste enhed testkøres på fabrikken, og karburatoren finindstilles for at opnå optimal ydelse.
Før justering af karburatoren: rengør eller udskift luftfilteret, start
motoren og lad den køre i flere minutter for at bringe den op på
driftstemperatur.
1.
2.
T: Tomgangsjustering
23
Tomgangsjustering.
Start motoren, og drej tomgangsjusteringsskruen (T) med
uret, indtil klingen begynder at køre. Drej derefter skruen (T)
mod uret, indtil klingen er standset. Drej skruen (T) yderligere en halv omgang mod uret.
Accelerér op til fuld gas i 2-3 sekunder for at udtømme overskydende brændstof fra motoren, og lad den så køre i tomgang igen. Accelerér op til fuld gas igen for at kontrollere, at
der er en glidende overgang mellem tomgang og fuld gas.
Vedligeholdelse og pleje
Daglig vedligeholdelse
Før hver arbejdsdag udføres følgende:
 Fjern al snavs og rester fra motoren, se efter om køleribberne
og luftfilteret er tilstoppet, og rengør efter behov.
 Fjern forsigtigt akkumuleret snavs og affald fra lyddæmperen
og brændstoftanken. Kontrollér luftindsugningen nederst på
krumtaphuset. Fjern alle rester. Snavs, der har samlet sig i disse områder, kan få motoren til at overophede, gå i brand eller
blive slidt hurtigt.
 Smør klingerne før brug og efter opfyldning af brændstof. Se
efter, om klippeudstyret er beskadiget eller forkert indstillet.
ADVARSEL
 Brug altid handsker, når du arbejder omkring skæreenheden.
 Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv.
1. Køleribber
 Rens affald eller snavs fra trimmeudstyret.
 Se efter, om der mangler eller er løse skruer og komponenter.
Sørg for, at klippeudstyret sidder godt fast.
 Se efter, om hele enheden lækker brændstof eller fedt.
 Sørg for, at møtrikker, bolte og skruer (undtaget karburatorens
tomgangsjusteringsskruer) er stramme.
10-timers vedligeholdelse
1.
2.
3.
4.
Luk choker. Løsn renserdækselgrebet, og fjern luftrenserdækslet og luftfiltret (luftfiltret sidder inde i luftrenserdækslet).
Børst snavs af filtret, eller rengør det med trykluft.
Montér luftfilteret med dækslet igen, efter montering af luftfilteret på dækslet.
Stram luftrenserdækslets håndtag.
FORSIGTIG
 Enheden må aldrig bruges, hvis luftrenserenheden er
beskadiget eller mangler.
1. Luftfilter
2. Luftrenserdæksel
3. Håndtag til luftrenserdæksel
10/15-timers vedligeholdelse
Fjern og rengør eller udskift tændrøret.
 Tjek elektrodeafstanden. Korrekt afstand er mellem 0,6 mm og
0,7 mm.
 Efterse elektroden for slid.
 Efterse isolatoren for olie og øvrige aflejringer.
 Udskift tændrøret efter behov, og stram med 10 Nm - 15 Nm
(100 kgfcm til 150 kgfcm).
a: 0,6 - 0,7 mm
24
Vedligeholdelse og pleje
15/20-timers vedligeholdelse
Smøring af gearkassen
1.
2.
Rengør smørefittingen for snavs.
Smør klippeudstyrets gearkasse ved at pumpe et eller to
skud lithiumbaseret fedt ind i fedtpunkterne med en smørepistol af håndtagstypen.
FORSIGTIG
 Oversmøring kan få gearkassen til at køre langsomt, og
kan også få fedt til at lække.
1. Gearkassens smørepunkter
Smøring af drivaksel
1. Ydre rør
2. Gearkassens klembolt
1.
2.
3.
Skru gearkassens klemmebolt løs.
Tag nålebolten ud af gearkassen.
Tag det ydre rør af gearhuset.
4.
Træk drivakslen ud af det ydre rør, og tør den ren. Smør den
igen med et tyndt lag litiumbaseret fedt dvs. ca. 10 til 20 g.
Før drivakslen tilbage i det ydre rør, og pas på ikke at få
snavs på drivakslen.
Anbring skruehullet i gearkassen ud for styrehullet i det ydre
rør. Montér og stram nålebolten, stram også gearkassens
klemmebolt.
3. Gearkasse
4. Nålebolt
5.
6.
1. Drivaksel
25
Vedligeholdelse og pleje
50-timers vedligeholdelse
Cylinderens køleribber
 Fjern og rengør cylinderdækslet, og rens snavs og det afklippede af cylinderens køleribber.
Fjern og udskift brændstoffiltret
 Brug et stykke metaltråd eller lignende til at løfte brændstoffiltret op gennem tankens åbning.
 Træk det gamle filter af brændstofslangen.
 Sæt et nyt filter i.
BEMÆRK
Hvis filtret er meget snavset eller ikke længere passer ordentligt, skal det udskiftes.
1. Brændstoffilter
2. Brændstofslange
Rengøring af lyddæmperen
ADVARSEL
 Buskrydderen må aldrig betjenes, hvis lyddæmperen eller gnistfangeren er beskadiget eller mangler. Betjening
af produktet, hvis gnistfangeren mangler eller er beskadiget, udgør en brandfare og kan også beskadige din
hørelse.
 Kulstofaflejringer i katalysatoren vil medføre et fald i motoreffekten samt overophedning. Gnistfangerskærmen skal efterses regelmæssigt. Fjern aflejringer fra lyddæmperen.
VIGTIGT
Lyddæmperdækslet må ikke afmonteres. Hvis det er nødvendigt, skal du henvende dig til en forhandler.
26
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse af klinger
FORSIGTIG
 Brug handsker for at beskytte hænderne mod skarpe klinger.
 Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre kvæstelser
Smøring af klinger (med intervaller på fire timers drift)
Dryp et par dråber olie i hver boltrille nederst på klingerne.
1. Boltriller
Rengøring af klinger (Efter hver brug)
Fjern gummiagtige aflejringer på klingen med en 50 : 50 blanding
af petroleum (paraffin) og maskinolie.
Justering af klingen
Standardklinger behøver ingen regelmæssig justering. Sørg for,
at alle klingens bolte er stramme og i god stand.
1. Bolt
27
Vedligeholdelse og pleje
Fejlfindingsoversigt
Problem
Fejl
Motoren starter
ikke
Årsag
Der er ingen brændstof i tanken
Tændingskontakten står på Stop
For kraftig brændstofopsugning
Elektrisk fejl
Karburatorfejl eller indvendig fastløbning
 Indvendig motorfejl





 Forringelse af brændstoffet
 Karburatorproblem
 Udskift med nyt brændstof.
 Kontakt en forhandler
 Brændstoffilter tilstoppet
 Brændstofsystem tilstoppet
 Indvendige karburatordele sidder fast
 Rengør eller udskift
 Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler





Motoren er vanske- Brændstof i overløbsrøret
lig at starte, ujævn
rotation
Intet brændstof i overløbsrøret
Tændrøret er snavset eller
fugtigt
Løsning
Brændstoftilførsel
Gå til Start-indstillingen
Start motoren efter service
Kontakt en forhandler
Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler




Forringelse af brændstoffet
Forkert elektrodeafstand
Koksaflejringer
Elektrisk fejl




Udskift
Udskift
Udskift
Kontakt en forhandler
Motoren starter
men accelererer
ikke





Snavset luftfilter
Snavset brændstoffilter
Blokeret brændstofpassage
Problem med justering af karburator
Blokeret udstødningsudluftning eller
lyddæmperudluftning





Rengør eller udskift
Rengør eller udskift
Kontakt en forhandler
Justér
Rengør
Motoren standser
 Problem med justering af karburator
 Elektrisk fejl
 Justér
 Kontakt en forhandler
Motoren standser
ikke
 Tændingskontakten fejlfungerer
 Foretag et nødstop og kontakt
en forhandler
Klingen kører, når
motoren kører i
tomgang
 Problem med justering af karburator
 Beskadiget koblingsfjeder
 Justér
 Kontakt en forhandler
Klingen er blevet
sløv
 Slidt klinge
 Stor afstand mellem øvre og nedre
klinge
 Koblingen glider
 Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler
 Tjekning og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan tjekke og vedligeholde produktet eller selv reparere en fejl,
skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille produktet.
 Kontakt en forhandler i tilfælde af et problem, der ikke er dækket af tabellen ovenfor eller andre lignende problemer.
 Sørg for kun at bruge originale dele og specificerede produkter og komponenter. Hvis der bruges dele fra andre producenter
eller komponenter, der ikke er beregnet til produktet, kan det medføre fejlfunktion.
BEMÆRK
Soft Start (se side 2)
Hvis starthåndtaget ikke kan trækkes i let, er problemet som regel en fejl inde i motoren.
Du bedes konsultere forhandleren.
Hvis den adskilles utilsigtet, kan det forårsage læsioner.
28
Opbevaring
Opbevaring
Længere opbevaring (mere end 30 dage)
ADVARSEL
Må ikke opbevares på tillukkede steder fyldt med brændstofgas eller tæt på åben ild eller gnister.
Det kan forårsage en brand.
Når maskinen opbevares i længere tid (30 dage eller længere), skal det sikres, at følgende forholdsregler for opbevaring følges.
1.
Tøm benzintanken helt udendørs over bar jord. Udtøm ikke
benzin inden døre.
A. Eller tryk på og slip gummibenzinpumpen flere gange
for at fjerne benzin fra gummibenzinpumpen .
B. Start motoren, og kør den i tomgang, indtil den standser
af sig selv.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
Flyt tændingskontakten til Stop-indstillingen.
Tør evt. smørefedt, olie, støv, snavs og andet materiale af
hækkeklipperen udvendig.
Foretag de regelmæssige eftersyn som foreskrevet i denne
manual.
Kontrollér, at skruerne og møtrikkerne er strammet til. Stram
de løse til.
Fjern tændrøret, og hæld den rette mængde (10 ml) ren, ny
2-takts motorolie på cylinderen via tændrørsfatningen.
A. Anbring et rent stykke klæde over tændrørets tændrørsfatning.
3. Stop
B. Træk 2 eller 3 gange i startgrebet for at fordele motorolien i cylinderen.
C. Tjek stemplets placering gennem tændrørets hul. Træk
langsomt i trækstarterens håndtag, indtil stemplet når
toppen af stempelslaget, og lad det blive dér.
7.
8.
Sæt tændrøret i. (Sæt ikke tændhætte på.)
Smør klingerne med et tykt lag olie for at forebygge rustdannelse.
9. Sæt klingebeskytteren på klingerne, når maskinen er tilstrækkeligt afkølet og tør. Pak motordelen ind i en plastikpose eller lignende, inden maskinen stilles til opbevaring.
10. Opbevar maskinen på et tørt og støvfrit sted uden for børns
og andre uvedkommendes rækkevidde.
29
Bortskaffelse
Bortskaffelse
 Spildolie skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.
 Maskinens vigtigste plastdele er forsynet med materialekoder.
Koderne henviser til nedenstående materialer. Disse plastdele
skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.
Kode
Materiale
>PA6-GF<
Nylon 6 - Glasfiber
>PP-GF<
Polypropylen - Glasfiber
>PE-HD<
Polyætylen
 Kontakt en forhandler, hvis du er i tvivl om, hvordan spildolie /
plastdele skal bortskaffes.
30
Specifikationer
Specifikationer
AH262S-HD
Udvendige dimensioner: Længde x bredde x højde
mm
2440 × 273 × 260
Enhed med specificeret trimmeudstyr, tom tank
kg
6,5
Enhed med specificeret trimmeudstyr, fuld tank
kg
7,0
ml
600
Vægt:
Rumfang: Benzintank
Benzin:
Almindelig benzin. Som minimum anbefales 89 oktan
blyfri benzin. Der må ikke anvendes benzin, som indeholder metylalkohol eller mere end 10% ætylalkohol.
Olie
Olie til luftkølet totaktsmotor. ISO-L-EGD Standard
(ISO/CD 13738), JASO FC/FD-kvalitet og shindaiwa
anbefalet olie.
Blandingsforhold
50: 1 del (2 %)
Trimmeudstyr:
Type
Dobbeltvirkende, dobbeltsidet klinge
Skærelængde
mm
536
Stigning
mm
35
Højde
mm
21
Udvekslingsforhold og smøring:
4,60 reduktion og litiumfedt af god kvalitet
Motor:
Type
Luftkølet to-taktsmotor med én cylinder
Karburator
Membrantypen
Magneto
Svinghjulsmagnet: CDI-system
Tændrør
NGK CMR7H
Starter
Trækstarter
Kraftoverførsel
Automatisk centrifugalkobling
Slagvolumen
cm³
25,4
Maksimum akselbremsekraft (ISO 8893)
kW
1,0
Benzinforbrug ved maks. motoreffekt
l/t.
0,61
Anbefalede maks. omdrejningstal (med STD-udstyr
monteret)
o./min.
11500
o./min.
3000
Håndtag foran / håndtag bagpå
m/sek.²
7,3 / 7,1
Usikkerhed: K
m/sek.²
5,0
dB(A)
96,6
dB(A)
2,5
dB(A)
109,0
dB(A)
2,5
Anbefalet motortomgangshastighed
Vibrationsniveauer: (ISO 10517)ahv,eq
Lydtryksniveau: (ISO 10517) LpAd (= LpAeq + KpA)
Usikkerhed: KpA
Lydniveau: (ISO 10517) LWAd (= LWAeq + KWA )
Usikkerhed: KWA
Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
31
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring
Den underskrivende producent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.
Erklærer, at den herunder angivne nye enhed:
BÆRBAR HÆKKEKLIPPER
Mærke: shindaiwa
Type: AH262S-HD
Opfylder:
* kravene i Direktiv 2006/42/EF (brug af harmoniserede standarder EN ISO 10517: 2009)
* kravene i Direktiv 2014/30/EU (brug af harmoniserede standarder EN ISO 14982: 2009)
* kravene i Direktiv 2011/65/EF (brug af harmoniserede standarder EN ISO 50581: 2012)
* kravene i Direktiv 2000/14/EF
Overensstemmelsesvurderingsproceduren har fulgt BILAG V
Målt lydeffektniveau: 107 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau: 110 dB(A)
Serienummer 38001001 til 38100000
Tokyo, 28. november 2018
YAMABIKO CORPORATION
Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.
Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adresse: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederlandene
Masayuki Kimura
Richard Glaser
Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring
32
1Noter og bagsideomslag
MEMORANDUM
33
MEMORANDUM
34
MEMORANDUM
35
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.
X750234-4601
© 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement