Shindaiwa DH202 Hedge Trimmer Brugermanual

Shindaiwa DH202 Hedge Trimmer Brugermanual
1Øverste dæksel
DANSK
(Oprindelige vejledning)
BRUGERVEJLEDNING
HÆKKEKLIPPER
ADVARSEL
LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.
Vigtig information
2Vigtig information
Sørg for at læse brugermanualen, før produktet tages i brug.
 Tiltænkt anvendelse af produktet
 Shindaiwa-hækkeklippere er højtydende, benzindrevne letvægtsmaskiner, der er beregnet til klipning af hække og buske.
 Enheden må ikke anvendes til andre formål end de førnævnte.
 Produktets brugere
 Du bør ikke bruge produktet, før du har læst brugermanualen grundigt og har forstået hele indholdet.
 Dette produkt bør ikke bruges af personer, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, ej heller af personer, der er
forkølede, trætte eller på anden måde utilpas. Det må heller ikke betjenes af børn.
 Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, der involverer andre mennesker eller deres ejendom.
 Om brugermanualen
 Denne manual indeholder nødvendig information om betjening og vedligeholdelse af produktet. Læs den grundigt, og
forstå indholdet.
 Opbevar altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
 Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en shindaiwa-forhandler.
 Enhederne i denne manual er SI-enheder (det internationale enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier,
og der kan forekomme små omregningsfejl.
 Udlån eller overdragelse af produktet
 Når produktet, der beskrives i denne manual, udlånes til en anden person, skal man sikre sig, at personen, der låner
og arbejder med produktet, også låner brugermanualen samtidig med. Hvis man overdrager produktet til en anden person, skal man udlevere brugermanualen sammen med produktet.
 Forespørgsler
 Du bedes kontakte en shindaiwa-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål.
 OBS
 Indholdet af denne manual kan ændres uden varsel i forbindelse med opgraderinger af produktet. Nogle af de anvendte
illustrationer kan afvige fra selve produktet for at gøre forklaringen tydeligere.
 Du bedes kontakte en shindaiwa-forhandler, hvis noget er uklart, eller hvis du har problemer.
Producent
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederlandene
2
Indholdsfortegnelse
Sikker brug af produktet...................................................................................................... 4
Advarsler ....................................................................................................................... 4
Andre indikatorer ........................................................................................................... 4
Symboler ....................................................................................................................... 4
Placering af sikkerhedsskilt ........................................................................................... 5
Håndtering af brændstof ................................................................................................ 6
Håndtering af motoren ................................................................................................... 7
Håndtering af maskinen................................................................................................. 8
Pakkeliste ......................................................................................................................... 12
Beskrivelse ....................................................................................................................... 13
Før start ............................................................................................................................ 14
Forberedelse af brændstoffet ...................................................................................... 14
Motorbetjening .................................................................................................................. 15
Start af motoren ........................................................................................................... 15
Slukning af motoren..................................................................................................... 16
Klipning af hæk og buske ................................................................................................. 17
Grundlæggende klipning.............................................................................................. 17
Vedligeholdelse og pleje................................................................................................... 18
Retningslinjer for service ............................................................................................. 18
Vedligeholdelse og pleje.............................................................................................. 18
Opbevaring ....................................................................................................................... 23
Længere opbevaring (mere end 30 dage) ................................................................... 23
Bortskaffelse ..................................................................................................................... 24
Specifikationer .................................................................................................................. 25
Overensstemmelseserklæring .......................................................................................... 26
3
Sikker brug af produktet
Sikker brug af produktet
Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet.
 Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje.
 Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen.
Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen.
Advarsler
Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med
følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening.
FARE
ADVARSEL
Dette symbol gør sammen med ordet
"FARE" opmærksom på en handling
eller et forhold, som vil føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne
og omkringstående personer.
Dette symbol gør, sammen med ordet
"ADVARSEL" ,opmærksom på en
handling eller et forhold, der kan føre
til alvorlige kvæstelser eller død for
brugerne og omkringstående personer.
FORSIGTIG
"FORSIGTIG" angiver en potentielt
farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion.
Andre indikatorer
Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler:
Cirkelsymbol med
streg igennem betyder,
at det der vises, er forbudt.
BEMÆRK
VIGTIGT
Denne indrammede meddelelse giver
gode tips til apparatets brug, pleje og
vedligeholdelse.
Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indholder vigtig information om
brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i
denne manual.
Symboler
I denne manual og på selve produktet anvendes der en række forklarende symboler. Sørg for, at du til fulde forstår, hvad hvert
enkelt symbol betyder.
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Læs brugermanualen grundigt
Benzin- og olieblanding
Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm
Rensekolbe (spædepumpe)
Sikkerhedssymbol
Fare for beskadigelse
Nødstop
Justering af karburator - Tomgangshastighed
Produktet må ikke bruges på
steder med dårlig udluftning.
Chokerkontrol koldstartindstilling (choker lukket)
4
Sikker brug af produktet
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Symbolform / facon
Symbolbeskrivelse / anbringelse
Vær opmærksom på brand
Chokerkontrol køreindstilling
(choker åben)
Pas på elektrisk chok
Pas på i områder med høj
temperatur.
Garanteret lydeffektniveau
Motorstart
Placering af sikkerhedsskilt
 Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder,
før du bruger produktet.
 Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din
forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.
1. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-002030)
5
Sikker brug af produktet
Håndtering af brændstof
FARE
Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof.
Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når
du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger
skal følges nøje.
 Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning.
 Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang.
 Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger.
Beholder og påfyldningssted
Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fyl-
 Brug en godkendt brændstofbeholder.
der brændstof på.
 Brændstoftanke/dåser kan være under tryk. Brændstof-  Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog
dækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan
påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du
blive udlignet.
påfyldte tanken, før du starter motoren.
 Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brænd Brændstoflækager, der opstår unstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord.
der påfyldning, kan forårsage
brand, hvis de antændes.
Brændstofspild kan forårsage brand
Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning:
 Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når
brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max.
punktet (op til fremspringet i brændstoftanken).
 Tør altid spildt brændstof op.
 Stram brændstofdækslet til efter påfyldning.
 Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis
det antændes.
Brændstoflækager forårsager
brand
 Efter påfyldning skal du altid se
efter, at det ikke lækker eller der
ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet.
 Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du
straks holde op med at bruge produktet og kontakte en
forhandler for at få det repareret.
 Alle brændstoflækager kan forårsage brand.
1. Brændstoftank
2. Fremspringsniveau
6
Sikker brug af produktet
Håndtering af motoren
ADVARSEL
Start af motoren
Tænk på sikkerheden før noget andet i tilfælde af
brand eller røgudvikling.
Følg nøje nedennævnte forholdsregler, når du starter motoren:
 Sørg altid for, at alle håndtag og skærme er monteret
 Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse.
 Se efter, at der ikke lækker brændstof.
 Se efter, at klingen ikke er beskadiget eller meget slidt.
Du må ikke bruge produktet, hvis du opdager noget
unormalt.
 Anbring maskinen på et fladt sted med god udluftning.
 Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den.
 Fjern evt. forhindringer
 Sørg for, at klingen ikke berører jorden eller genstande
af nogen art
 Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling.
 Hold maskinen trykket godt ned mod jorden, når du
starter motoren.
 Motoren må ikke startes, mens produktet holdes op i
luften.
 Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en
ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald.
 Hvis der kommer flammer fra motoren, eller der kommer
røg fra andre områder end udstødningsporten, er det
vigtigste at lægge afstand mellem dig selv og maskinen
for at beskytte dig selv.
 Brug en skovl til at kaste sand eller andet
lignende materiale på flammerne for at forhindre dem i at spredes, eller sluk ilden
med en ildslukker.
 Hvis du reagerer i panik, kan det medføre, at
branden eller anden skade bliver mere omfattende.
Udstødningsgasser er giftige.
 Udstødningsgasserne fra motoren indeholder giftige
gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs, i et
drivhus af plast eller på steder med dårlig udluftning.
 Udstødningsgasser kan forårsage forgiftning.
Når motoren først er startet, skal du undersøge den
for unormale vibrationer og lyde.
 Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når
motoren er startet. Maskinen må ikke bruges, hvis der er
unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en forhandler
for at få den repareret.
 Ulykker, hvor dele falder af eller splintrer kan give sår eller
alvorlige læsioner.
Sluk altid motoren, når du skal undersøge eller vedligeholde maskinen.
Følg nedennævnte forholdsregler, når du undersøger og
vedligeholder maskinen efter brug:
 Sluk motoren og gør ikke forsøg på at undersøge eller
vedligeholde maskinen, før motoren er kølet af.
Du må ikke berøre komponenter, der er meget varme  Du kan brænde dig.
 Tag tændrørshætten af, før du foretager undersøgelser
eller under højspænding, mens maskinen kører.
og vedligeholdelse.
Du må ikke berøre følgende komponenter, der bliver meget

Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet.
varme eller er under højspænding, mens maskinen kører
og i nogen tid efter, at den er standset.
Undersøgelse af tændrøret
 Lyddæmper, tændrør, gearhus og andre
Følg nedennævnte forsigtighedsregler, når du undersøger
komponenter, der blive meget varme.
tændrøret.
 Du kan brænde dig, hvis du berører en kom Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er
ponent, der er meget varm.
revner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele.
 Tændrør, tændrørstråd og andre kom Tændingstesten (til at se om tændrøret gnistrer) skal
ponenter under højspænding.
udføres af en forhandler.
 Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en
 Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tændhøjspændingskomponent, mens maskirørshullet.
nen kører.
 Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er
brændstofspild eller brændbare gasser
 Du må ikke berøre tændrørets metaldele
 Tændrøret kan antænde
en brand eller give dig
elektrisk stød.
7
Sikker brug af produktet
Håndtering af maskinen
Generelle forholdsregler
ADVARSEL
Brugermanual
Udlån eller overdragelse af produktet
 Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer
dig, at du betjener maskinen korrekt.
 Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.
 Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for
også at låne ham brugermanualen, og at han læser den.
 Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal
du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
 Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Maskinen må ikke bruges til andet end
det tiltænkte formål
Vær forberedt i tilfælde af en læsion
 Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end
dem, der beskrives i brugermanualen.
 Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får
en læsion, bør du være forberedt.
 Førstehjælpsudstyr
 Håndklæder og servietter (til at standse blødning)
 Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)
 Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan
læsionen blive værre.
Der må ikke foretages ændringer på maskinen.
 Maskinen må ikke modificeres.
 Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret
ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens
garanti.
Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet
efterset og vedligeholdt.
 Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet
efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt.
 Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Forholdsregler
FARE
Start af motoren
Stands altid motoren, hvis klingerne blokeres.
 Gør aldrig forsøg på at starte motoren, mens du befinder dig i den ende, hvor klingen sidder.
 Der er risiko for personskade, hvis klingerne pludselig går i
gang.
 Gør ikke forsøg på at fjerne den genstand, der er årsag
til blokeringen, mens motoren kører.
 Der er risiko for personskade, hvis blokeringen fjernes, og
klingerne begynder at køre.
Den sløve forlængelse må ikke tages af
 Produktet må ikke betjenes uden den støve forlængelse. Hvis den skal fjernes for at kunne udføre vedligeholdelse, skal forhandleren konsulteres.
 Undlades dette, kan det forårsage alvorlig kvæstelse.
8
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Produktets brugere
Vibration og kulde
Produktet bør ikke betjenes af:
 personer, der er trætte
 personer, der har indtaget alkohol
 personer, der tager medicin
 personer, der er gravide
 personer, der er i dårlig fysisk
form
 personer, der ikke har læst brugermanualen
 børn
 Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.
 Tændingssystemet på dette produkt genererer elektromagnetiske felter under betjening. Magnetiske felter
kan indvirke på pacemakeres funktion. For at mindske
risici for helbredet anbefaler vi, at brugere af pacemakere taler med deres læge og producenten af pacemakeren, før de betjener dette produkt.
Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen,
som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder
udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene.
Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.
 Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler,
hænder og håndled.
 Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige
pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.
 Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet.
Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er
nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr.
 Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse,
skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for
yderligere kulde og vibration.
 Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit
helbred.
Anvendelsesforhold for produktet
 Produktet må ikke bruges på steder, hvor der ikke er
sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter
regn, da sådanne steder er glatte og farlige.
 Produktet må ikke betjenes om natten eller på mørke
steder med dårlig sigtbarhed.
 Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider,
eller hvis du ikke betjener produktet korrekt.
Skader på grund af gentagne belastninger
Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre,
hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder.
Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde
Transport af produktet
Når produktet transporteres i de nedenfor beskrevne situ- (EGA).
ationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at klingerne Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS:
er holdt op med at køre. Sæt derpå klingebeskytteren på,  Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
og hold lyddæmperen væk fra dig selv.

Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse,
 Når du går hen til det sted, du skal arbejde
og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser lang Når du går hen til et andet sted, mens du arbejder
sommere og med mindre kraft.
 Når du forlader det sted, hvor du har arbejdet

Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
 Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det

Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller
medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.
smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere,
 Når du transporterer produktet i bil, skal du først tømme
der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det,
brændstoftanken, påsætte klingebeskytteren og fastgøat du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.
re maskinen for at forhindre den i at bevæge sig om
Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit
kring.
helbred.
 Hvis du kører med brændstof i tanken, kan det forårsage en
brand.
9
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du ar- Maskinen må ikke betjenes med kun én hånd
 Hold begge hænder på håndtagene, når motoren kører.
bejder med maskinen.
Du må aldrig betjene maskinen med kun én hånd.
 Undersøg det område, hvor produktet skal benyttes.
Fjern sten, metalgenstande og lignende, som kan bloke-  Hold godt fast i hækkeklipperen med begge hænder, én
hånd på det forreste håndtag og én hånd på det bageste
re eller beskadige produktet.
håndtag.
 Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis frem Hold godt fast om håndtagene med alle fingre.
medlegemer slynges omkring af klingen.
 Hold altid begge hænder på maskinen, når klingen kører.
 Undlades det at følge disse anvisninger, kan du ikke holde
Sluk straks motoren, hvis noget går galt.
maskinen rolig og sikkert, hvilket kan forårsage alvorlig kvæI følgende situationer skal du straks slukke motoren og
stelse.
sørge for, at klingen er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele.
 Hvis klingen rammer en sten, et træ, en pæl eller anden
forhindring, mens du arbejder.
 Hvis maskinen pludselig at vibrere unormalt.
 Hvis du fortsætter med at bruge dele, efter at de er blevet
beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.
Området inden for en 10 m radius udgør en farezone
Området inden for en 10 m radius fra maskinen udgør en
farezone Følg nøje de nedenfor anførte forholdsregler,
mens du arbejder med maskinen.
 Lad hverken børn, andre mennesker eller husdyr komme ind i farezonen.
 Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du
slukke motoren for at standse klingerne.
 Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham
ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så
tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingerne er
holdt op med at køre.
 Lad ingen andre holde fast i det materiale, der klippes i.
 Enhver kontakt med klingerne kan forårsage alvorlig kvæstelse.
Sørg for, at klingerne er standset, før du lægger maskinen på jorden.
 Når du slukker motoren, skal du tjekke, at klingerne er
standset, før du lægger maskinen ned på jorden.
 Selv når motoren er slukket, kan klingerne stadig give læsioner, mens de er i friløb.
Fjern affald fra lyddæmperen
 Hvis genstande som f.eks. græs, blade, kviste eller
overskydende fedt klæber fast til områder omkring motorens lyddæmper, skal du standse motoren og fjerne
det hele, mens du passer på ikke at berøre varme steder.
Du må ikke bruge maskinen, når klingerne kører med  Undlades dette, kan det føre til en brand.
tomgangshastighed.
 Du må ikke bruge maskinen, mens klingerne kører, hvis
hækkeklipperen kører med gasgiveren er i tomgangsindstillingen. Sluk straks motoren, og justér karburatoren.
 Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
10
Sikker brug af produktet
ADVARSEL
Maskinen må ikke bruges til at klippe i horde gen- Maskinen må aldrig være i brug, mens du går på en
stande.
stige eller står op på en stol.
 Maskinen må ikke bruges til at klippe i hårde genstande
som f.eks. ståltråd eller stålplader.
 Stands motoren og undersøg klingen for skade, hvis
den rammer en forhindring eller blokeres.
 Undlades det at følge denne anvisning, kan maskinen blive
beskadiget eller der kan ske en ulykke.
 Stræk dig ikke for langt, og stå ikke på et ustabilt underlag.
 Maskinen må ikke bruges, når du står øverst på en stige
eller på en stol.
 Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig
kvæstelse.
Sikkerhedsudstyr
ADVARSEL
Brug sikkerhedsudstyr
Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder
med hækkeklipperen.
a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet
b Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen
c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
d Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og
vibration
e Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
f Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler eller skridsikre
arbejdssko: Beskytter fødderne
 Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.
Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov.
 Støvmaske: Beskytter luftvejene
 Binet: Beskytter mod angreb fra bier
Brug passende beklædning.
Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet.
 Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.
11
Pakkeliste
Pakkeliste
 Følgende dele er pakket separat i kassen.
 Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
 Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.
Nummer
Delnavn
Antal
(1)
Samling af hækkeklipper
1
(2)
Klingehylster
1
(3)
Brugermanual
1
(4)
T-nøgle
1
(5)
Fast nøgle
1
12
Beskrivelse
Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Forreste håndtag Håndtag monteret på klingen.
Karburator Blander brændstof og luft i det rette forhold.
Gasgiverlås Forhindrer utilsigtet aktivering af gasgiveren (skal udløses manuelt).
Bageste håndtag Håndtag placeret længst væk fra
klingen.
Gasgiver Aktiveres med fingeren og anvendes til regulering af motorens hastighed.
Luftfilterdæksel Dækker luftfilter
Tændrør
Forlængerblad Den sløve del af klingen. (modeller
med dobbeltskær)
Klinge Den del, der klipper (klinge og underlag samt en
eventuel støttedel).
10. Lyddæmperdæksel Tildækker lyddæmperen, så brugeren ikke kommer til at berøre lyddæmperens varme
overflade.
11. Gearhus Hus der støtter gearene, som reducerer motorens hastighed til klingen.
12. Brændstoftank Indeholder brændstof og brændstoffilter.
13. Tændingskontakt Til start og standsning af motoren.
14. Brændstofdæksel Til lukning af brændstoftank.
15. Starterhåndtag Træk i håndtaget for at starte motoren.
16. Skærm Placeret mellem det forreste håndtag og klingen med det formål at beskytte mod håndskade, hvis
man skulle miste grebet om håndtaget.
17. Klingebeskytter Til beskyttelse af klingen under transport og opbevaring.
18. Type og serienummer
13
Før start
Før start
Forberedelse af brændstoffet
FARE
 Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og følg nøje
forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet".
 Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge
produktet og kontakte en forhandler for at få det repareret.
 Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand.
FORSIGTIG
Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen.
 I modsat fald kan brændstof sprøjte ud.
BEMÆRK
Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken.
Brændstof
 Brændstoffet er en blanding af almindelig benzin og en 2-takts
motorolie til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol.
 Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) ffor ISO-LEGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og
shindaiwa-anbefalet olie.
- Brug aldrig totakts olie beregnet til vandkølede motorer,
motorcykelmotorer.
- Bland ikke direkte i brændstoftanken.
- Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid
tørres op.
- Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst
brændbart.
- Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder.
Brændstoftilførsel
1. Brændstoftank
2. Fremspringsniveau
 Fyld brændstof på brændstoftanken udendørs over bar jord,
og skru brændstofdækslet forsvarligt på. Påfyld aldrig brændstof indendørs.
 Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en
lastbil eller lignende steder.
 Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning.
 Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden
for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen.
 Tør altid evt. brændstofspild op.
 Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du
starter motoren.
 Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild.
14
Motorbetjening
Motorbetjening
Start af motoren
ADVARSEL
 Når motoren startes, skal du følge forsigtighedsreglerne, der beskrives fra side 4i afsnittet "Sikker brug af produktet"
for at sikre, at du betjener produktet korrekt.
 Hvis klingen kører, selv om gasgiveren er i tomgangsindstilling når motoren startes, skal karburatoren justeres før
maskinen bruges.
 Klingen begynder at bevæge sig, når motorens tilkoblingshastighed er nået.
 Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald.
BEMÆRK
 Træk startergrebet forsigtigt ud først og derpå hurtigere. Startersnoren må ikke trækkes længere ud end 2/3 af fuld længde.
 Giv ikke slip på startergrebet, når snoren vender tilbage.
Start af kold motor
(Sæt tændrørshætten på, hvis produktet har været opbevaret i
længere tid)
Startproceduren afhænger af, om motoren er kold eller varm. En
kold motor startes således:
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
3. Gasgiverspærring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Chokerhåndtag
2. Rensekolbe
Tag klingebeskytteren af, og undersøg klingerne. Hvis der er
noget galt, skal de udskiftes med nye.
Anbring produktet på et plant underlag og se efter, at klingerne ikke kommer i kontakt med underlaget eller anden hindring ved at bruge en planke eller lignende.
Kontrollér, at der ikke lækker benzin.
Flyt tændingskontakten væk fra Stop-indstillingen.
Flyt chokerhåndtaget til koldstartindstilling.
Eller tryk på og slip rensekolben, indtil benzinen suges op i
den.
3. Koldstart
4. Kør
7.
Sørg for, at området omkring dig er sikret, hold godt fast i forreste håndtag med venstre hånd som vist på tegningen, og
træk i startergrebet flere gange.
8. Hvis du hører en eksplosionsagtig lyd, og motoren straks
standser, skal du flytte chokerhåndtaget til indstillingen "Kør"
og fortsætte med at trække i startergrebet for at starte motoren.
9. Hvis motoren starter, så snart du udfører trin 7 ovenfor, skal
du forsigtigt returnere chokerhåndtaget til køre-indstilling.
10. Lad motoren varme op i tomgang et stykke tid.
11. Tryk gasgiverlåsen ned, og tryk gradvist på gasgiveren.
1. Startgreb
15
Motorbetjening
Opvarmning af motoren
1.
2.
Når først motoren er startet, skal du lade den varme op i 2 til
3 minutter ved tomgang (dvs. lav hastighed).
Opvarmning af motoren hjælper til at smøre dens indvendige dele. Lad motoren varme helt op, især hvis den var kold.
Start med varm motor
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
1.
2.
Flyt tændingskontakten væk fra Stop-indstillingen.
Sørg for, at gasgiveren er i tomgangsindstilling.
3.
4.
Se efter, at chokerhåndtaget er i "Kør" stilling.
Hvis benzintanken ikke er tom, skal du trække i startergrebet
for at starte motoren.
Hvis der ikke ses brændstof i benzinpumpen, så tryk på og
slip gummibenzinpumpen, indtil der trækkes brændstof op i
den.
Sørg for, at området omkring dig er sikkert, og træk i startergrebet for at starte motoren.
3. Gasgiverspærring
5.
6.
1. Chokerhåndtag
2. Rensekolbe
3. Koldstart
4. Kør
Slukning af motoren
1.
2.
3.
4.
Slip gasgiveren, og indstil motoren til tomgang (dvs. lav hastighed).
Flyt tændingskontakten hen på Stop.
I tilfælde af en nødsituation, slukkes motoren straks med
tændingskontakten.
Hvis motoren ikke standser, flyttes chokerhåndtaget til koldstart-indstilling. Motoren vil gå i stå og standse (chokerstop).
∗ Hvis motoren ikke standser, når tændingskontakten bruges,
skal tændingskontakten efterses og repareres af en forhandler, før du bruger produktet igen.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
3. Stop
16
Klipning af hæk og buske
Klipning af hæk og buske
Grundlæggende klipning
BEMÆRK
 Denne maskine er beregnet til klipning af hække og buske med grene med en maksimal diameter på 6 mm.
 Lad motoren køre med fuld gas, når du begynder at klippe. Klipning ved lavere motorhastighed kan få koblingen til at glide
og dermed beskadige den. Du må ikke køre motoren med fuld gas, når du ikke udfører trimning eller klipning.
 Hvis du trykker på gasgiveren, efter at motoren er startet, stiger motorhastigheden, og klingen begynder at køre. Justér
motorhastigheden så den passer f.eks. til hvor meget hæk, der
skal klippes.
1. Gasgiver
2. Høj hastighed
3. Tomgang
 Foretag klipning med klingen vendt væk fra dig selv. Vend aldrig klingen ind mod dig selv, eller hold dem tættere på dig
selv.
 Når du klipper toppen af hækken eller busken, skal du flytte
klingen fra side til side. Klipningen bliver pænere, hvis du hælder klingen lidt nedad.
 Når du klipper sider, skal du bevæge klingen fra neden og
opad for at opnå en pæn klipning.
 Du må ikke trykke klingen op mod genstande som f.eks. træer.
Betjen maskinen, så det passer til klingens bevægelser og hastighed.
17
Vedligeholdelse og pleje
Vedligeholdelse og pleje
Retningslinjer for service
Område
Vedligeholdelse
Side
Før brug
Månedligt
Luftfilter
Rengør / udskift
18
•
Brændstoffilter
Efterse / rengør / udskift
18
•
Tændrør
Efterse / rengør / justér / udskift
20
•
Karburator
Justér / udskift og justér
19
•
Kølesystem
Efterse / rengør
19
Lyddæmper
Efterse / stram / rengør
19
Gearhus
Smørefedt
21
• (15 - 20h)
Starter
Efterse
22
•
Klinger
Efterse / rengør / smør
20
•
Brændstofsystem
Efterse
20
•
Skruer, bolte og møtrikker
Efterse / stram / udskift
-
•
•
•
VIGTIGT
Tidsintervaller er maks. Faktisk brug og din erfaring vil være bestemmende for, hvornår der skal udføres vedligeholdelse. Notér
datoer for månedlige og årlige eftersyn.
Vedligeholdelse og pleje
Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.
Rengøring af luftfilter (før hver brug)
BEMÆRK
 Udskift filteret, hvis det er meget snavset eller ikke længere
passer.
 Sørg for, at filtret er helt tørt, før det sættes i igen.
1.
2.
1. Luftfilter
2. Luftrenserdæksel
3. Håndtag til luftrenserdæksel
3.
Luk choker. Løsn håndtaget til luftrenserdækslet, og tag
luftrenserdækslet og luftfilteret ud.
Børst forsigtigt snavs af filtret, eller rengør det med et ikkebrændbart opløsningsmiddel efter behov. Tør det helt, før
det sættes i.
Montér luftfiltret med dækslet igen, efter montering af luftfiltret på dækslet.
Rengøring af brændstoffilter(Kontrollér jævnligt)
1.
2.
3.
1. Brændstoffilter
18
Tag filtret op gennem brændstoftankens åbning med et stålkabel eller lignende.
Rengør filteret i et egnet rengøringsmiddel, eller udskift det
om nødvendigt.
Montér filteret igen.
Vedligeholdelse og pleje
Karburatorjustering
ADVARSEL
Når karburatorjusteringen er udført, skulle klingen ikke køre i tomgang, da der ellers kan ske alvorlig kvæstelse.
FORSIGTIG
Når motoren startes, skal tomgangsjusteringen (T) indstilles til ikke at køre klingen.
Kontakt forhandleren, hvis du har problemer med karburatoren.
Hver eneste enhed testkøres på fabrikken, og karburatoren finindstilles for at opnå optimal ydelse.
Før justering af karburatoren: rengør eller udskift luftfilteret, start
motoren og lad den køre i flere minutter for at bringe den op på
driftstemperatur.
1.
2.
T: Tomgangsjustering
Tomgangsjustering.
Start motoren, og drej tomgangsjusteringsskruen (T) med
uret, indtil klingen begynder at køre. Drej derefter skruen (T)
mod uret, indtil klingen er standset. Drej skruen (T) yderligere en halv omgang mod uret.
Accelerér op til fuld gas i 2-3 sekunder for at udtømme overskydende brændstof fra motoren, og lad den så køre i tomgang igen. Accelerér op til fuld gas igen for at kontrollere, at
der er en glidende overgang mellem tomgang og fuld gas.
Kølesystem
1.
2.
1. Cylinderfinner
Fjern snavs og affald fra cylinderfinnerne.
Fjern affald omkring køleluftindtaget.
2. Luftindtag til køling
Rengøring af lyddæmperen
ADVARSEL
 Buskrydderen må aldrig betjenes, hvis lyddæmperen eller gnistfangeren er beskadiget eller mangler. Betjening
af produktet, hvis gnistfangeren mangler eller er beskadiget, udgør en brandfare og kan også beskadige din
hørelse.
 Kulstofaflejringer i katalysatoren vil medføre et fald i motoreffekten samt overophedning. Gnistfangerskærmen skal efterses regelmæssigt. Fjern aflejringer fra lyddæmperen.
VIGTIGT
Lyddæmperdækslet må ikke afmonteres. Hvis det er nødvendigt, skal du henvende dig til en forhandler.
19
Vedligeholdelse og pleje
Kontrollér brændstofsystemet (Kontrollér før hver brug)
 Tjek før hver brug.
 Tjek efter hver påfyldning, at der ikke er lækager eller udsivninger fra brændstofslangen, brændstofflangen eller brændstoftankens dæksel.
 Hvis der forekommer lækage eller udsivning af brændstof, er
der fare for brand. Hold omgående op med at bruge maskinen,
og bed en forhandler om at efterse tanken eller udskifte den.
1. Brændstoftankens dæksel
Kontrollér tændrøret (Kontrollér jævnligt)
 Tjek elektrodeafstanden. Korrekt afstand er fra 0,6 mm til 0,7
mm
 Efterse elektroden for slid.
 Efterse isolatoren for olie og øvrige aflejringer.
 Udskift tændrøret efter behov, og stram med 15 Nm - 17 Nm
(150 kgfcm til 170 kgfcm).
a: 0,6 - 0,7 mm
Vedligeholdelse af klinger
FORSIGTIG
 Brug handsker for at beskytte hænderne mod skarpe klinger.
 Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre kvæstelser
Smøring af klinger (med intervaller på fire timers drift)
Dryp et par dråber olie i hver boltrille nederst på klingerne.
1. Boltriller
Rengøring af klinger (Efter hver brug)
Fjern gummiagtige aflejringer på klingen med en 50 : 50 blanding
af petroleum (paraffin) og maskinolie.
20
Vedligeholdelse og pleje
Justering af afstanden mellem klingerne (Efter behov)
Løsn låsemøtrikken 1/2 omgang med en T-nøgle.
Stram klingeboltene med en 10 mm fast nøgle, indtil klingerne ligger helt an mod hinanden.
Løsn boltene 1/4 - 1/2 omgang.
Hold boltene, så de ikke drejer, og stram låsemøtrikkerne.
Når boltjusteringen er korrekt, skal der være en afstand på 0,25 0,50 mm mellem klingerne og de flade spændeskiver, og den flade spændeskive under hver enkelt bolt skal kunne dreje frit.
1. Låsemøtrik
2. Bolt
3. Løsn 1/4 - 1/2 omgang
4. Spændeskive
Smøring af gearhus (med intervaller på 15-20 timers drift)
Nødvendige værktøjer:
Fedtpistol, klud.
Nødvendige reservedele:
Lithiumbaseret fedt.
1.
2.
1. Smørefitting
Rengør smørefittingen for snavs.
Hold maskinen godt fast, og pump forsigtigt fedt ind i fittingen. Pas på ikke at forcere fedtet. For meget tryk vil tvinge
fedt forbi tætninger og forårsage skade. Smør med 1-2
pumpetryk fedt med intervaller på 15-20 timers drift.
BEMÆRK
Brug lithium-universalfedt af god kvalitet.
21
Vedligeholdelse og pleje
Fejlfindingsoversigt
Problem
Fejl
Motoren starter
ikke
Årsag
Der er ingen brændstof i tanken
Tændingskontakten står på Stop
For kraftig brændstofopsugning
Elektrisk fejl
Karburatorfejl eller indvendig fastløbning
 Indvendig motorfejl





 Forringelse af brændstoffet
 Karburatorproblem
 Udskift med nyt brændstof.
 Kontakt en forhandler
 Brændstoffilter tilstoppet
 Brændstofsystem tilstoppet
 Indvendige karburatordele sidder fast
 Rengør eller udskift
 Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler





Motoren er vanske- Brændstof i overløbsrøret
lig at starte, ujævn
rotation
Intet brændstof i overløbsrøret
Tændrøret er snavset eller
fugtigt
Løsning
Brændstoftilførsel
Gå til Start-indstillingen
Start motoren efter service
Kontakt en forhandler
Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler




Forringelse af brændstoffet
Forkert elektrodeafstand
Koksaflejringer
Elektrisk fejl




Udskift
Udskift
Udskift
Kontakt en forhandler
Motoren starter
men accelererer
ikke





Snavset luftfilter
Snavset brændstoffilter
Blokeret brændstofpassage
Problem med justering af karburator
Blokeret udstødningsudluftning eller
lyddæmperudluftning





Rengør eller udskift
Rengør eller udskift
Kontakt en forhandler
Justér
Rengør
Motoren standser
 Problem med justering af karburator
 Elektrisk fejl
 Justér
 Kontakt en forhandler
Motoren standser
ikke
 Tændingskontakten fejlfungerer
 Foretag et nødstop og kontakt
en forhandler
Klingen kører, når
motoren kører i
tomgang
 Problem med justering af karburator
 Beskadiget koblingsfjeder
 Justér
 Kontakt en forhandler
Klingen er blevet
sløv
 Slidt klinge
 Stor afstand mellem øvre og nedre
klinge
 Koblingen glider
 Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler
 Kontakt en forhandler
 Tjekning og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan tjekke og vedligeholde produktet eller selv reparere en fejl,
skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille produktet.
 Kontakt en forhandler i tilfælde af et problem, der ikke er dækket af tabellen ovenfor eller andre lignende problemer.
 Sørg for kun at bruge originale dele og specificerede produkter og komponenter. Hvis der bruges dele fra andre producenter
eller komponenter, der ikke er beregnet til produktet, kan det medføre fejlfunktion.
22
Opbevaring
Opbevaring
Længere opbevaring (mere end 30 dage)
ADVARSEL
Må ikke opbevares på tillukkede steder fyldt med brændstofgas eller tæt på åben ild eller gnister.
Det kan forårsage en brand.
Når produktet opbevares i længere tid (30 dage eller længere), skal det sikres, at følgende forholdsregler for opbevaring følges.
1.
Tøm benzintanken helt udendørs over bar jord. Udtøm ikke
benzin inden døre.
A. Eller tryk på og slip gummibenzinpumpen flere gange
for at fjerne brændstof fra gummibenzinpumpen.
B. Start motoren, og kør den i tomgang, indtil den standser
af sig selv.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Tændingskontakt
2. Gasgiver
Flyt tændingskontakten til Stop-indstillingen.
Tør evt. smørefedt, olie, støv, snavs og andet materiale af
hækkeklipperen udvendig.
Foretag de regelmæssige eftersyn som foreskrevet i denne
manual.
Kontrollér, at skruerne og møtrikkerne er strammet til. Stram
de løse til.
Fjern tændrøret, og hæld den rette mængde (10 ml) ren, ny
2-takts motorolie på cylinderen via installationsfatningen.
A. Anbring et rent stykke klæde over tændrørets tændrørsfatning.
3. Stop
B. Træk 2 eller 3 gange i startgrebet for at fordele motorolien i cylinderen.
C. Tjek stemplets placering gennem tændrørets hul. Træk
langsomt i trækstarterens håndtag, indtil stemplet når
toppen af dets stempelslag, og lad det blive dér.
7.
8.
9.
Sæt tændrøret i. (Sæt ikke tændhætte på.)
Smør klingerne med et tykt lag olie for at forebygge rustdannelse.
Sæt klingebeskytteren på klingerne, når maskinen er tilstrækkeligt afkølet og aftør. Pak motordelen ind i en plastikpose eller lignende, inden maskinen stilles til opbevaring.
10. Opbevar maskinen på et tørt og støvfrit sted uden for børns
og andre uvedkommendes rækkevidde.
23
Bortskaffelse
Bortskaffelse
 Spildolie skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.
 Maskinens vigtigste plastdele er forsynet med materialekoder.
Koderne henviser til nedenstående materialer. Disse plastdele
skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.
Kode
Materiale
>PA6-GF<
Nylon 6 - Glasfiber
>PP-GF<
Polypropylen - Glasfiber
>PE-HD<
Polyætylen
 Kontakt en forhandler, hvis du er i tvivl om, hvordan spildolie /
plastdele skal bortskaffes.
24
Specifikationer
Specifikationer
DH202
Udvendige dimensioner: Længde x bredde x højde
mm
1052 × 272 × 198
Enhed med specificeret trimmeudstyr, tom tank
kg
4,5
Enhed med specificeret trimmeudstyr, fuld tank
kg
4,8
ml
390
Vægt:
Rumfang: Benzintank
Benzin:
Almindelig benzin. Som minimum anbefales 89 oktan
blyfri benzin. Der må ikke anvendes benzin, som indeholder metylalkohol eller mere end 10% ætylalkohol.
Olie
Olie til luftkølet totaktsmotor. ISO-L-EGD Standard
(ISO/CD 13738), JASO FC/FD-kvalitet og Shindaiwa
anbefalet olie.
Blandingsforhold
50: 1 del (2 %)
Klippeudstyr:
Type
Dobbeltvirkende, dobbeltsidet klinge
Skærelængde
mm
534
Stigning
mm
35
Højde
mm
21
Udvekslingsforhold og smøring:
5,88 reduktion og litiumfedt af god kvalitet
Motor:
Type
Luftkølet to-taktsmotor med én cylinder
Karburator
Membrantypen
Magneto
Svinghjulsmagnet: CDI-system
Tændrør
NGK BPMR8Y
Starter
Trækstarter
Kraftoverførsel
Automatisk centrifugalkobling
Slagvolumen
cm³
21,2
Maksimum akselbremsekraft (ISO 8893)
kW
0,6
Benzinforbrug ved maks. motoreffekt
l/t.
0,44
Anbefalede maks. omdrejningstal (med STD-udstyr
monteret)
o./min.
10500
o./min.
3300
Håndtag foran / håndtag bagpå
m/sek.²
6,4 / 9,7
Usikkerhed: K
m/sek.²
5,0
dB(A)
96,1
dB(A)
2,5
dB(A)
106,5
dB(A)
2,5
Anbefalet motortomgangshastighed
Vibrationsniveauer: (ISO 10517)ahv,eq
Lydtryksniveau: (ISO 10517) LpAd (= LpAeq + KpA)
Usikkerhed: KpA
Lydniveau: (ISO 10517) LWAd (= LWAeq + KWA )
Usikkerhed: KWA
Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
25
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring
Den underskrivende producent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.
erklærer, at den herunder angivne nye enhed:
BÆRBAR HÆKKEKLIPPER
Mærke: shindaiwa
Type: DH202
opfylder:
* kravene i Direktiv 2006/42/EF (brug af harmoniserede standarder EN ISO 10517: 2019)
* kravene i Direktiv 2014/30/EU (brug af harmoniserede standarder EN ISO 14982: 2009)
* kravene i Direktiv 2011/65/EU (brug af harmoniserede standarder EN 50581: 2012)
* kravene i Direktiv 2000/14/EF
Overensstemmelsesvurderingsproceduren har fulgt BILAG V
Målt lydeffektniveau: 105 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau: 108 dB(A)
Serienummer 38001001 til 38100000
Tokyo, 5. september 2019
YAMABIKO CORPORATION
Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.
Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adresse: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederlandene
Masayuki Kimura
Richard Glaser
Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring
26
1Noter og bagsideomslag
MEMORANDUM
27
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.
X770224-8500
© 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement