Shindaiwa DH232ST-24 Hedge Trimmer Handleiding

Shindaiwa DH232ST-24 Hedge Trimmer Handleiding
1Schutblad
NEDERLANDS
(Oorspronkelijke instructies)
BEDIENINGSHANDLEIDING
HEGGENSCHAAR
DH232ST-24
WAARSCHUWING
LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE
REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN REGELS
KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
Belangrijke informatie
2Belangrijke informatie
Lees de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken.
 Juist gebruik van dit product
Πshindaiwa heggenscharen zijn lichte en krachtige machines met een benzinemotor, ontworpen voor het snoeien van
heggen en struiken.
ΠGebruik deze machine niet voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden.
 Gebruikers van het product
ΠU dient dit product niet te gebruiken voordat u de bedieningshandleiding goed hebt gelezen en de inhoud ervan hebt
begrepen.
ΠDit product mag niet door iemand worden gebruikt die de bedieningshandleiding niet goed heeft gelezen, die een verkoudheid heeft, vermoeid is of anderszins in een slechte fysieke conditie is. Ook kinderen mogen dit product niet gebruiken.
ΠHoud er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor andere personen of
hun eigendommen.
 Over uw bedieningshandleiding
ΠIn deze handleiding vindt u de benodigde informatie voor de bediening en het onderhoud van uw product. Lees deze
aandachtig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.
ΠBewaar de handleiding altijd op een gemakkelijk bereikbare plaats.
ΠIndien u de bedieningshandleiding hebt verloren of deze onleesbaar is geworden, schaf dan een nieuw exemplaar aan
bij uw shindaiwa-dealer.
ΠDe eenheden die worden gebruikt in deze handleiding zijn SI-eenheden (International System of Units). De cijfers tussen haakjes zijn referentiewaarden en er kan, in enkele gevallen, sprake zijn van kleine omrekenfouten.
 Uitlenen en overdragen van uw product
ΠIndien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorgt u er dan voor dat de persoon die het product leent en ermee zal werken ook de handleiding ontvangt. Indien u dit product overhandigt aan een
derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij.
 Vragen
ΠNeem contact met uw shindaiwa-dealer voor meer informatie over het product, de aankoop van verbruiksmaterialen,
reparaties en andere soortgelijke vragen.
 Kennisgevingen
ΠWijzigingen van de inhoud van deze handleiding bij upgrades van het product zonder voorafgaande kennisgeving zijn
voorbehouden. Sommige gebruikte illustraties kunnen verschillen van het product om de uitleg te verduidelijken.
ΠDit product vereist de montage van enkele onderdelen.
ΠRaadpleeg uw shindaiwa-dealer in het geval van onduidelijkheden of problemen.
 Kenmerk van dit model: Soft Start
ΠSoft Start genereert voldoende draaikracht om de krukas op een zodanig toerental te brengen dat de motor aanslaat
en er vrijwel geen terugslag ontstaat. Soft Start maakt het starten van de motor veel eenvoudiger dan u zou verwachten.
Fabrikant
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN
Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk
2
Inhoud
Veilig gebruik van uw product............................................................................................. 4
Waarschuwingsmededelingen....................................................................................... 4
Overige aanduidingen ................................................................................................... 4
Symbolen....................................................................................................................... 4
Plaats waar de veiligheidsticker is bevestigd................................................................. 5
Omgaan met brandstof .................................................................................................. 6
Gebruik van de motor .................................................................................................... 7
Omgaan met het product ............................................................................................... 8
Paklijst .............................................................................................................................. 12
Beschrijving ...................................................................................................................... 13
Voordat u begint ............................................................................................................... 14
Brandstof voorbereiden ............................................................................................... 14
Motorbediening ................................................................................................................. 15
De motor starten .......................................................................................................... 15
De motor stoppen ........................................................................................................ 16
Snoeien van heggen en struiken ...................................................................................... 17
Bediening roteren ........................................................................................................ 17
Basissnoeien van heggen ........................................................................................... 17
Onderhoud en verzorging ................................................................................................. 18
Onderhoudsrichtlijnen.................................................................................................. 18
Onderhoud en verzorging ............................................................................................ 18
Opslag .............................................................................................................................. 23
Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen) .................................. 23
Afvalverwijderingsprocedure............................................................................................. 24
Specificaties...................................................................................................................... 25
Conformiteitsverklaring ..................................................................................................... 26
3
Veilig gebruik van uw product
Veilig gebruik van uw product
Lees dit hoofdstuk nauwkeurig voordat u het product gaat gebruiken.
 De voorzorgsmaatregelen die in dit hoofdstuk beschreven worden, bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Neem
deze in acht.
 U dient ook de voorzorgsmaatregelen te lezen die in de handleiding zelf staan.
Tekst gevolgd door een [diamond mark] beschrijft de mogelijk consequenties van het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen.
Waarschuwingsmededelingen
Situaties waarbij er een risico voor fysiek letsel voor de gebruiker en andere personen bestaat, worden in deze handleiding en op
het product zelf door de volgende waarschuwingsmededelingen aangeduid. Lees en volg zorgvuldig de regels voor een veilig gebruik.
GEVAAR
WAARSCHU-
LET OP!
WING
Dit symbool in combinatie met het
woord "GEVAAR" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of
de dood tot gevolg kunnen hebben.
Dit symbool in combinatie met het
woord "WAARSCHUWING" vestigt
de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk
letsel of de dood tot gevolg kunnen
hebben.
"LET OP" geeft aan dat er een potentieel gevaarlijke situatie is, die wanneer die niet wordt vermeden, licht tot
matig lichamelijk letsel tot gevolg kan
hebben.
Overige aanduidingen
Naast waarschuwingsmededelingen worden in deze handleiding de volgende verklarende symbolen gebruikt:
Het pictogram met een
cirkel en een schuine
streep geeft aan dat
hetgeen wordt getoond, verboden is.
OPMERKING
BELANGRIJK
Deze ingesloten boodschap bevat
tips voor gebruik, verzorging en onderhoud van het product..
Omkaderde tekst met het woord "
BELANGRIJK"bevat belangrijke informatie over het gebruik, de controle, het onderhoud en de opslag van
het product dat beschreven staat in
deze handleiding.
Symbolen
In deze handleiding en op het product zelf worden diverse verklarende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u volledig begrijpt wat
elk symbool betekent.
Symboolvorm
Symboolbeschrijving / toepassing
Symboolvorm
Symboolbeschrijving / toepassing
Lees de bedieningshandleiding aandachtig door
Benzine- en oliemengsel
Draag oog-, gehoor- en hoofdbescherming
Opvoerpomp (starten)
Veiligheid/waarschuwing
Afstelling van de carburateur
- laagtoerentalmengsel
Afhakken van vingers
Afstelling van de carburateur
- hoogtoerentalmengsel
4
Veilig gebruik van uw product
Symboolvorm
Symboolbeschrijving / toepassing
Symboolvorm
Symboolbeschrijving / toepassing
Noodstop
Afstelling van de carburateur
- stationair toerental
Gebruik het product niet op
plaatsen met een slechte ventilatie
Chokebediening
"Koude start"
Positie
(Choke dicht)
Pas op voor vuur
Chokebediening
"Draaien"
Positie
(Choke open)
Pas op voor elektrische
schokken
Pas op voor plaatsen met
hoge temperatuur
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
Motor starten
Plaats waar de veiligheidsticker is bevestigd
ΠDe veiligheidssticker, zoals hieronder getoond, is bevestigd aan de producten die in deze handleiding beschreven staan. Zorg
ervoor dat u begrijpt wat de sticker betekent voordat u het product gaat gebruiken.
ΠIndien de sticker onleesbaar wordt door slijtage of beschadiging, of de sticker heeft losgelaten en is verloren, schaf dan een
vervangende sticker bij uw dealer aan en bevestig de sticker op de plaats die in de onderstaande illustratie wordt getoond. Zorg
ervoor dat de sticker altijd leesbaar is.
1. Veiligheidssticker (Onderdeelnummer X505-002030)
2. Veiligheidssticker (Onderdeelnummer X505-002310)
5
Veilig gebruik van uw product
Omgaan met brandstof
GEVAAR
Blijf altijd uit de buurt van vuur als u brandstof bijvult.
Brandstof is licht ontvlambaar en kan door een verkeerde omgang ermee tot brand leiden. Wees uiterst voorzichtig bij
het mengen, opslaan of omgaan met brandstof, om ernstig letsel te voorkomen. Neem de volgende instructies in acht.
 Roken en open vuur is verboden bij het bijvullen van brandstof.
 Niet bijvullen als de motor nog warm is of nog draait.
‹ Als u dat doet, kan de brandstof ontbranden en brand veroorzaken, wat brandwonden tot gevolg kan hebben.
Het reservoir en de vulplaats
Start de motor niet op de plaats waar u brandstof
 Gebruik een goedgekeurd brandstofreservoir.
hebt bijgevuld
 De brandstoftanks/blikken kunnen onder druk staan.
 Start de motor niet op de plaats waar u het bijvullen van
Draai brandstoftankdoppen altijd langzaam los zodat
de brandstof hebt uitgevoerd. Ga ten minste 3 meter van
het drukverschil geleidelijk wordt opgeheven.
de plaats staan waar u de brandstof hebt bijgevuld voor VUL GEEN brandstof bij in een afgesloten ruimte.
dat u de motor start.
Vul de brandstoftank ALTIJD in de buitenlucht en op on- ‹ Brandstof die tijdens het bijvullen
begroeide grond.
is gemorst, kan brand veroorzaken indien deze ontbrandt.
Gemorste brandstof kan brand veroorzaken
Neem bij het bijvullen van brandstof de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
 Vul de tank niet tot aan de vulopening. Houd de brandstof op het voorgeschreven niveau (tot aan de onderzijde van de vulhals van de brandstoftank).
 Dep eventuele overgelopen of gemorste brandstof op.
 Draai de brandstofdop na het vullen goed dicht.
‹ Gemorste brandstof kan brand en brandwonden veroorzaken als deze ontbrandt.
Gelekte brandstof kan brand
veroorzaken
 Controleer of er geen lekkages
zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop nadat brandstof is bijgevuld.
 Indien u lekkende of uitlopende brandstof waarneemt,
dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te
stoppen en contact op te nemen met uw dealer om de
machine te laten repareren.
‹ Brandstoflekken kunnen brand veroorzaken.
1. Brandstoftank
2. Onderzijde vulhals
6
Veilig gebruik van uw product
Gebruik van de motor
WAARSCHUWING
De motor starten
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in geval van
vuur of rookontwikkeling
Neem bij het starten van de motor extra aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
 Zorg altijd dat alle handgrepen en beschermkappen op
de machine zijn bevestigd
 Controleer de machine op loszittende moeren en bouten
 Controleer of er geen brandstoflekken zijn
 Controleer of de snijbladen niet beschadigd of overmatig versleten zijn. Gebruik dit product niet als u eventuele afwijkingen constateert.
 Plaats het product op een vlakke, goed geventileerde
plaats
 Zorg voor genoeg ruimte rondom het product en laat
geen personen of dieren toe in de buurt van het product
 Verwijder eventuele hindernissen
 De snijbladen mogen niet met de grond of met eventuele obstakels in aanraking komen
 Start de motor met de handgastrekker in de stationairstand
 Houd het product stevig tegen de grond als u de motor
start
 Start de motor niet terwijl u het product in de lucht
houdt
 Wees zeer voorzichtig wanneer u vlak bij hekken of
elektrische bedrading werkt
‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval
of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.
 Indien er vuur uit de motor komt of uit een andere plaats
dan de uitlaatopening, breng dan altijd eerst uzelf in veiligheid.
 Werp met een schop zand of gelijksoortig
materiaal op het vuur om te voorkomen dat
het zich verspreidt, of blus het met een
brandblusser.
‹ Een paniekreactie kan ertoe leiden dat de
brand zich uitbreidt en er grotere schade ontstaat.
Uitlaatdampen zijn giftig
 De uitlaatdampen van de motor bevatten giftige gassen.
Gebruik dit product niet in afgesloten ruimtes, in een
kunststof kweekkas of op andere slecht geventileerde
plaatsen.
‹ De uitlaatdampen kunnen vergiftiging veroorzaken.
Schakel de motor uit als u het product controleert of
onderhoudt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u het
Als de motor is gestart, dient u te controleren of er product controleert of onderhoudt na gebruik:
 Schakel de motor uit en probeer niet het product te conabnormale trillingen of geluiden zijn
troleren of te onderhouden voordat de motor is afgekoeld
‹ U kunt zich branden.
 Verwijder de bougiekap voordat u controle- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert
‹ Als het product onverwacht start, kan dit een ongeval veroorzaken.
 Controleer of er abnormale trillingen of geluiden zijn als
de motor is gestart. Gebruik het product niet als u abnormale trillingen of geluiden waarneemt. Neem contact
op met uw dealer om de machine te laten repareren.
‹ Ongevallen waarbij onderdelen losraken en vallen, kunnen
verwondingen of ernstig letsel veroorzaken.
Geen hete onderdelen of onderdelen die onder hoge
spanning staan aanraken wanneer het product in be- Bougie controleren
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer
drijf is
u de bougie controleert.
 Indien de elektroden of klemmen zijn versleten, of als de
keramiek barsten vertoont, vervang deze dan door nieuwe onderdelen.
 De vonktest (om te controleren of de bougie voor ontsteking zorgt) moet door uw dealer worden uitgevoerd.
 De vonktest mag niet in de buurt van het bougiegat worden uitgevoerd.
 De vonktest mag niet worden uitgevoerd op plaatsen
waar brandstof gemorst is of zich ontvlambare gassen
bevinden.
 U mag de metalen delen
van de bougie niet aanraken
‹ De bougie kan brand veroorzaken of u een elektrische schok geven.
Raak de volgende hete onderdelen of onderdelen die onder hoge spanning staan niet aan terwijl het product in bedrijf is of kort nadat het product is gestopt.
 Geluiddemper, bougie, tandwielkast en andere hete onderdelen
‹ U kunt zich branden als u een heet onderdeel
aanraakt.
 Bougie, bougiekabel en andere onderdelen onder hoge spanning
‹ U kunt een elektrische schok krijgen als u
onderdelen die onder hoge spanning
staan, aanraakt terwijl het product in bedrijf is.
7
Veilig gebruik van uw product
Omgaan met het product
Algemene voorzorgsmaatregelen
WAARSCHUWING
Bedieningshandleiding
Uitlenen en overdragen van uw product
 Lees aandachtig de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken om er zeker van te zijn dat u het
product correct bedient.
‹ Niet opvolgen van de instructies kan een ongeval of een ernstig letsel tot gevolg hebben
.
 Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorg u dan voor dat de
persoon die het product leent ook de handleiding ontvangt.
 Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er
dan de bedieningshandleiding bij.
‹ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.
Gebruik dit product niet voor andere dan de hiervoor Voorbereid zijn in geval van een verwonding
Zorg ervoor dat u bent voorbereid in het onwaarschijnlijke
genoemde doeleinden.
geval van een ongeval of verwonding
 EHBO-doos
 Windsels en zwachtels (om eventuele bloedingen te
stoppen)
 Fluit of mobiele telefoon (om hulp in te roepen)
‹ Indien u geen eerste hulp kunt uitvoeren of hulp van anderen kunt vragen kan de verwonding verslechteren.
 U mag het product niet gebruiken voor doeleinden anders dan die beschreven in de bedieningshandleiding.
‹ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.
Wijzigingen van het product zijn niet toegestaan
 U mag het product niet wijzigen.
‹ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden. Alle defecten die voortvloeien uit een wijziging van het
product worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant.
Gebruik het product niet zonder dat het is gecontroleerd en onderhouden.
 U dient het product niet te onderhouden wanneer het
niet is gecontroleerd en onderhouden. Zorg u er altijd
voor dat het product regelmatig wordt gecontroleerd en
onderhouden.
‹ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
GEVAAR
De motor starten
Stop altijd de motor indien een van de bladen ge-
 Probeer de motor nooit te starten terwijl u aan de kant blokkeerd is
van het blad staat.
 Probeer het voorwerp dat de snijbladblokkering veroor‹ Als de snijbladen plotseling beginnen te bewegen, kan lichazaakt niet te verwijderen terwijl de motor loopt.
melijk letsel ontstaan.
‹ Als de mesblokkering wordt opgeheven en de snijbladen
gaan bewegen, kan dit tot lichamelijk letsel leiden.
Het stompe verlengstuk niet verwijderen
 Gebruik het product niet wanneer het stompe verlengstuk niet is aangebracht. Indien het voor onderhoud verwijderd moet worden, neem dan contact op met uw
dealer.
‹ Als u dit niet naleeft, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.
8
Veilig gebruik van uw product
WAARSCHUWING
Gebruikers van het product
Trillingen en kou
Het product mag niet gebruikt worden door:
 vermoeide mensen
 mensen die alcohol hebben gedronken
 mensen die medicijnen gebruiken
 zwangere vrouwen
 mensen met een slechte fysieke
conditie
 mensen die de bedieningshandleiding niet hebben gelezen
 kinderen
‹ Niet opvolgen van deze instructies
kan een ongeval tot gevolg hebben.
 Het ontstekingssysteem van dit product genereert elektromagnetische velden tijdens het bedienen ervan.
Magnetische velden kunnen invloed hebben op pacemakers of pacemakers ontregelen. Om gezondheidsrisico's te verminderen, bevelen we aan dat dragers van
pacemakers hun arts en pacemakerfabrikant raadplegen alvorens dit product te bedienen.
Het vermoeden bestaat dat een aandoening genaamd Fenomeen van Raynaud, die van invloed is op de vingers van
bepaalde personen, wordt veroorzaakt door blootstelling
aan trillingen en kou. Blootstelling aan trillingen en kou
kan een tintelend en branderig gevoel veroorzaken, waardoor de vingers bleek en gevoelloos worden.
De volgende voorzorgsmaatregelen worden ten zeerste
aangeraden omdat niet bekend is bij welke mate van blootstelling de verschijnselen optreden.
 Houd uw lichaam warm; met name hoofd en nek, voeten
en enkels, en handen en polsen.
 Zorg voor een goede doorbloeding door tijdens regelmatige werkonderbrekingen krachtige armbewegingen
te maken en door niet te roken.
 Beperk het aantal uren dat u met de machine werkt.
Probeer elke dag een aantal werkzaamheden te verrichten waarbij u niet hoeft te werken met de heggenschaar
of andere handbediende apparatuur.
 Hebt u last van pijnlijke, rode en opgezwollen vingers,
gevolgd door verbleken en gevoelloosheid van de vingers, raadpleeg dan een arts alvorens u zich opnieuw
blootstelt aan kou en trillingen.
‹ Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.
Omgeving voor gebruik en bediening
 Gebruik het product niet op plaatsen waar u gemakkelijk kunt vallen, zoals op steile hellingen of ondergrond
na regenval.
 Gebruik het product niet 's avonds of op donkere plaatsen met een slecht zicht.
‹ Als u valt of uitglijdt, of het product niet correct bedient, kan
dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
RSI-aandoeningen (herhalingsoverbelasting)
Het vermoeden bestaat dat overbelasting van de spieren
en pezen in de vingers, handen, armen en schouders kan
leiden tot irritatie, zwellingen, gevoelloosheid, slapheid en
extreme pijn in de zojuist genoemde lichaamsdelen. Bepaalde herhalende handbewegingen zorgen voor een hoger
risico
van
het
ontwikkelen
van
Vervoeren van het product
Wanneer u het apparaat in de onderstaande situaties ver- herhalingsoverbelasting (RSI).
voert, schakel dan de motor uit en overtuig u ervan dat de Doe het volgende om de kans op RSI te verkleinen:
snijbladen niet langer bewegen, breng vervolgens de snij-  Vermijd het gebruik van uw pols in gebogen, uitgestrekte of verdraaide positie.
bladbescherming aan en draai de geluiddemper in een
 Neem regelmatig een pauze om herhaling tot een minirichting van u af.
mum te beperken en om de handen te laten rusten. Ver Verplaatsen naar de plaats waar u de werkzaamheden
minder de snelheid en de kracht waarmee u
wilt verrichten
herhalingsbewegingen maakt.
 Verplaatsen naar een andere locatie tijdens het verrich Doe oefeningen om de hand- en armspieren te versteviten van de werkzaamheden
gen.
 De plaats verlaten waar u de werkzaamheden hebt ver
Raadpleeg een arts indien u last hebt van een tintelend
richt
gevoel, gevoelloosheid of pijn in vingers, handen, pol‹ Het niet opvolgen van deze instructies kan brandwonden of
sen en armen. Hoe eerder RSI wordt vastgesteld, des te
ernstig letsel tot gevolg hebben.
beter kunnen permanente zenuw- en spierbeschadigin Indien u het product met de auto transporteert, maak
gen worden voorkomen.
dan de brandstoftank leeg, breng de snijbladbescher‹
Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de geming aan en zet het product stevig vast om verschuiven
zondheid tot gevolg hebben.
te voorkomen.
‹ Rijden met de auto terwijl de brandstoftank is gevuld, kan
brand tot gevolg hebben.
9
Veilig gebruik van uw product
WAARSCHUWING
Verwijder vreemde voorwerpen en obstakels van het Het product nooit met één hand bedienen
 Houd uw handen op de handgrepen als de motor draait.
terrein voordat u met het product gaat werken
Bedien het product nooit met één hand.
 Houd de heggenschaar stevig met beide handen vast.
Plaats de ene hand op de voorste greep en de andere
hand op de achterste greep.
 Houd de machine stevig vast, waarbij de duimen en de
vingers de handgrepen moeten omvatten.
 Houd uw handen altijd op de handgrepen als de snijbladen bewegen.
‹ Als u deze instructies niet opvolgt, hebt u het product niet
stevig vast en kan er ernstig letsel ontstaan.
Schakel de motor onmiddellijk uit als er iets ver-
 Controleer de omgeving waarin u het product gaat gebruiken. Verwijder stenen, metalen voorwerpen en andere voorwerpen die het product kunnen blokkeren of
beschadigen.
‹ Door het snijmechanisme kunnen vreemde voorwerpen
worden weggeslingerd, wat tot een ongeval of ernstig letsel
kan leiden.
keerd gaat
Schakel in de volgende situaties de motor onmiddellijk uit
en overtuig u ervan dat het snijmechanisme gestopt is,
voordat u onderdelen van het product gaat controleren.
Vervang alle beschadigde onderdelen.
 Wanneer het snijmechanisme tijdens het werk een
steen, boom, paal of ander soortgelijk obstakel raakt.
 Wanneer het product plotseling abnormaal begint te trillen.
‹ Het blijven gebruiken van defecte onderdelen kan een ongeval of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Controleer voordat u het product op de grond legt of
Het gebied binnen een straal van 10 m geldt als ge- de snijbladen volledig tot stilstand zijn gekomen
varenzone
 Controleer na het uitschakelen van de motor of de snij-
Het gebied binnen een straal van 10 m geldt als gevarenzone. Neem bij gebruik van het product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
 Laat geen kinderen en andere personen of dieren in de
gevarenzone toe.
 Wanneer een andere persoon binnen de gevarenzone
komt, schakel dan de motor uit om de snijbladen te
stoppen.
 Wanneer u de gebruiker benadert, waarschuw hem dan
door van buiten de gevarenzone twijgjes in zijn richting
te werpen en overtuig u ervan dat de motor is uitgeschakeld en dat de snijbladen niet langer bewegen.
 Zorg dat niemand het materiaal vasthoudt dat u aan het
snoeien bent.
‹ Contact met de snijbladen kan ernstig letsel veroorzaken.
bladen niet meer bewegen voordat u het product op de
grond legt.
‹ Zelfs nadat de motor is uitgeschakeld, kunnen de snijbladen
tijdens het uitlopen nog letsel veroorzaken.
Vuil van de geluiddemper verwijderen
 Verwijder vastzittend vuil zoals gras, bladeren, takjes of
overtollig vet rond de geluiddemper van de motor.
Schakel hiervoor eerst de motor uit. Zorg ervoor dat u
de hete delen niet aanraakt.
‹ Doet u dit niet, dan kan er brand ontstaan.
Het product niet gebruiken als de snijbladen met stationair toerental werken
 U dient het product niet te gebruiken wanneer de snijbladen bewegen terwijl de handgastrekker van de heggenschaar in de stationairstand staat. Schakel de motor
onmiddellijk uit en stel de carburateur af.
‹ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.
10
Veilig gebruik van uw product
WAARSCHUWING
Het product niet gebruiken om hard materiaal door Het product nooit gebruiken terwijl u op een ladder
te zagen
of een kruk gaat staan
 Gebruik het product niet om hard materiaal, zoals kabels of staalplaten, door te zagen.
 Wanneer de snijbladen in contact komen met een obstakel of de werking wordt belemmerd, schakel dan onmiddellijk de motor uit en controleer of de snijbladen
beschadigd zijn.
‹ Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot onherstelbare schade aan het product of een ongeval.
 Reik nooit te ver en ga nooit op onstabiele oppervlakken
staan.
 Gebruik het product niet terwijl u boven op een ladder
of een kruk staat.
‹ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.
Stop de motor voordat u de handgreep roteert
 Zorg ervoor dat de motor gestopt is voordat u de achterste handgreep roteert. Roteer de handgreep nooit zonder de motor af te zetten, zelfs niet als de
handgastrekker op de stationair positie staat.
‹ Als u deze instructies niet opvolgt, hebt u het product niet
stevig vast en kan er ernstig letsel ontstaan.
Beschermende uitrusting
WAARSCHUWING
Beschermende uitrusting dragen
Draag altijd de volgende beschermende uitrusting wanneer u met de heggenschaar werkt.
a Hoofdbescherming (helm): Beschermt het hoofd
b Oorbeschermers of oordoppen: Beschermen het gehoor
c Veiligheidsbril: Beschermt de ogen
d Veiligheidshandschoenen: Beschermen de handen tegen
kou en trillingen
e Passende werkkleding (lange mouwen, lange broek):
Beschermt het lichaam
f Stevige antisliplaarzen of antislipschoenen: Beschermen de voeten
‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.
Gebruik indien nodig de onderstaand vermelde veiligheidsuitrusting.
 Mondkap: Beschermt de ademhalingsorganen
 Bijennet: Beschermt tegen aanvallen van bijen
Beschermende kleding dragen
Draag geen stropdassen, sieraden of losse kleding die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag geen schoeisel zonder neus (slippers, sandalen etc.), loop niet blootsvoets of met blote benen.
‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of
ander ernstig letsel tot gevolg hebben.
11
Paklijst
Paklijst
ΠDe volgende onderdelen zijn apart verpakt in de doos.
ΠAls u de doos hebt uitgepakt, dient u de onderdelen te controleren.
ΠNeem contact op met uw dealer indien er iets ontbreekt of defect is.
Nummer
Onderdeelnaam
Aantal
(1)
Heggenschaar
1
(2)
Snijbladbescherming
1
(3)
Bedieningshandleiding
1
(4)
T-sleutel
1
12
Beschrijving
Beschrijving
1. Snijmechanisme Dat deel van het geheel van snijblad en
snijplaat samen met een eventueel ondersteunend
deel, dat de handeling van het snijden uitvoert.
2. Stomp verlengstuk Een stompe verlenging van het snijmechanisme. (Toepasbaar voor de snijbladeenheid met
twee snijkanten)
3. Voorste handgreep Handgreep op het snijmechanisme.
4. Luchtfilterdeksel Dekt het luchtfilter af.
5. Carburateur Voorziening die lucht en brandstof mengt in
de juiste verhoudingen.
6. Starthendel Trek aan de hendel om de motor te starten.
7. Brandstoftankdop Voor het afsluiten van de brandstoftank.
8. Brandstoftank Bevat brandstof en een brandstoffilter.
9. Ontstekingsschakelaar Voorziening voor het starten en
stoppen van de motor.
10. Handgastrekkerblokkering Voorziening die de onbedoelde inschakeling van de handgastrekker voorkomt
totdat deze handmatig wordt ontgrendeld.
11. Achterste handgreep Handgreep die het verst van het
snijmechanisme verwijderd is.
12. Rotatie ontgrendelingshendel Middel om op te liften
zodat de achterste handgreep ontgrendeld wordt.
13. Handgastrekker Voorziening waarmee de gebruiker
met de vinger het motortoerental regelt.
14. Tandwielkast Behuizing die de tandwielen ondersteunt
die het toerental van de motor naar het snijgereedschap
verminderen.
15. Geluiddemperkap Dekt de geluiddemper af, zodat de
gebruiker de hete uitlaat niet kan aanraken.
16. Beschermkap Beschermkap tussen de voorste handgreep en het snijmechanisme om letsel aan de hand te
voorkomen indien deze van de handgreep afglijdt.
17. Snijbladbescherming Tijdens het vervoeren of bewaren van de machine dient de snijbladbescherming altijd
te zijn aangebracht.
13
Voordat u begint
Voordat u begint
Brandstof voorbereiden
GEVAAR
 Brandstof is licht ontvlambaar en kan door een verkeerde omgang ermee tot brand leiden.
Neem de voorzorgsmaatregelen in het hoofdstuk van deze handleiding onder de titel "Veilig
gebruik van uw product" zorgvuldig in acht.
 Controleer, nadat brandstof is bijgevuld, of de brandstoftankdop goed vast zit en vergeet
niet te controleren of er brandstof wordt gelekt of wegloopt rondom de brandstofvulbuis,
het rubber of de dop. Indien u lekkende of uitlopende brandstof waarneemt, dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te stoppen en contact op te nemen met uw dealer
om de machine te laten repareren.
‹ Als de brandstof ontbrandt, kan dit brandwonden en brand veroorzaken
LET OP!
Er is een drukverschil tussen de brandstoftank en de buitenlucht. Wanneer u de brandstof bijvult, dient u de brandstoftankdop langzaam open te draaien om het drukverschil geleidelijk op te heffen.
‹ Anders kan wordt de brandstof mogelijk naar buiten gespoten.
OPMERKING
Brandstof veroudert naarmate deze langer wordt bewaard. Meng niet meer brandstof dan u in dertig (30) dagen nodig denkt te
hebben. Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.
Brandstof
ΠAls brandstof wordt een mengsel gebruikt van normale benzine met motorolie voor luchtgekoelde tweetakt motoren van
een gerenommeerd merk. Loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10 % ethylalcohol bevat.
ΠAanbevolen mengverhouding: 50 : 1 (2 %) voor ISO-L-EGD
Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD en Shindaiwa One
50 : 1 olie.
- Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.
- Voorkom dat brandstof of olie wordt gemorst. Veeg gemorste brandstof altijd op.
- Ga altijd voorzichtig met brandstof om; brandstof is bijzonder ontvlambaar.
- Bewaar brandstof altijd in een geschikt reservoir.
Brandstofvoorraad
1. Brandstoftank
2. Onderzijde vulhals
ΠAltijd bijvullen in een goed geventileerde ruimte. Vul geen
brandstof bij in een afgesloten ruimte.
ΠPlaats het product en de bijvultank op de grond als u gaat bijvullen. Vul het product niet bij op een laadplatform van een
vrachtauto of op andere, soortgelijke plaatsen.
ΠWanneer u de brandstof bijvult, dient de brandstof onder het
schouderniveau aan de onderzijde van de vulhals van de
brandstoftank te blijven.
ΠEr is een drukverschil tussen de brandstoftank en de buitenlucht. Wanneer u de brandstof bijvult, dient u de brandstoftankdop langzaam open te draaien om het drukverschil
geleidelijk op te heffen.
ΠVeeg gemorste brandstof altijd op.
ΠGa ten minste 3 meter van de plaats staan waar u de brandstof hebt bijgevuld, voordat u de motor aanzet.
ΠBewaar de bijvultank op een beschutte plaats en op een veilige afstand van vuur.
14
Motorbediening
Motorbediening
De motor starten
WAARSCHUWING
 Als u de motor start, neem dan de voorzorgsmaatregelen in acht die zijn beschreven vanaf pagina 4in het hoofdstuk
"Veilig gebruik van uw product" om zeker te zijn dat u het product correct bedient.
 Als het snijblad ook beweegt wanneer de handgastrekker bij het starten van de motor in de stationairstand staat, stel
dan de carburateur goed af voordat u het product gebruikt.
 Het snijblad begint te bewegen zodra de motor het toerental voor het aangrijpen van de koppeling bereikt.
‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.
OPMERKING
ΠTrek de startergreep eerst zachtjes, en dan sneller uit. Trek het starterkoord niet verder dan 2/3 van de lengte uit.
ΠLaat de startergreep niet los als deze terugveert.
Starten van een koude motor
(Sluit de bougiekap aan als het product langere tijd in opslag is
geweest)
De startprocedure is verschillend voor een koude of warme motor. Een koude motor wordt als volgt gestart.
1. Ontstekingsschakelaar
2. Handgastrekker
3. Handgastrekkerblokkering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Chokehendel
2. Opvoerpomp
3. Koude start
4. Werkstand
7.
1. Starthendel
Verwijder de snijbladbescherming en controleer de snijbladen. Als er iets niet in orde is, door een nieuw exemplaar
vervangen.
Plaats het product op een horizontaal oppervlak, ondersteun
het met een balk of ander geschikt hulpmiddel en controleer
of de snijbladen niet in aanraking komen met het grondoppervlak of een andere hindernis.
Controleer of er geen lekkages zijn.
Zet de ontstekingsschakelaar uit de stand Stop.
Zet de chokehendel in de stand "Koude start".
Druk beurtelings op de opvoerpomp en laat hem weer los
totdat er brandstof in de pomp wordt aangezogen.
Controleer of het gebied rondom u veilig is, houd de voorste
handgreep stevig met uw linkerhand vast zoals in de afbeelding wordt getoond, en trek enkele malen aan de startergreep.
8. Zet, wanneer u een plofgeluid hoort en de motor direct stopt,
de chokehendel in de werkstand "Run" en blijf aan de startergreep trekken om de motor te starten.
9. Als de motor direct start wanneer u de instructies in bovengenoemde stap 7 uitvoert, beweegt u de chokehendel langzaam weer naar de werkstand "Run".
10. Laat de motor een tijdje stationair warmdraaien.
11. Druk de handgastrekkerblokkering in en knijp geleidelijk in
de handgastrekker.
15
Motorbediening
Opwarmen van de motor
1.
2.
Laat de motor zodra deze is gestart gedurende 2 tot 3 minuten warmdraaien in de stationaire stand (d.w.z. laag toerental).
Het warmdraaien van de motor helpt bij een betere smering
van de inwendige onderdelen. Laat de motor volledig opwarmen, vooral als het koud is.
Starten van een warme motor
1. Ontstekingsschakelaar
2. Handgastrekker
1.
2.
Zet de ontstekingsschakelaar uit de stand Stop.
Controleer of de handgastrekker in de stationairstand staat.
3.
4.
Controleer of de chokehendel in de werkstand "Run" staat.
Trek, als de brandstoftank gevuld is, aan de starterhandgreep om de motor te starten.
Is er geen brandstof te zien in de opvoerpomp, druk dan
beurtelings op de opvoerpomp en laat hem weer los totdat
er brandstof in de pomp wordt aangezogen.
Controleer of het gebied rondom u veilig is en trek aan de
startergreep om de motor te starten.
3. Handgastrekkerblokkering
5.
6.
1. Chokehendel
2. Opvoerpomp
3. Koude start
4. Werkstand
De motor stoppen
1.
2.
3.
4.
1. Ontstekingsschakelaar
2. Handgastrekker
3. Stop
Laat de handgastrekker los en zet de motor in de stationairstand (d.w.z. laag toerental).
Zet de ontstekingsschakelaar in de stand Stop.
Stop de motor in een noodsituatie onmiddellijk met behulp
van de ontstekingsschakelaar.
Als de motor niet stopt, zet de chokehendel dan in de stand
"Koude start". De motor zal dan afslaan en tot stilstand komen (een choke-stop).
∗ Wanneer de motor niet stopt nadat de ontstekingsschakelaar
is bediend, moet de ontstekingsschakelaar door uw dealer gecontroleerd en gerepareerd worden voordat u het product
weer mag gebruiken.
16
Snoeien van heggen en struiken
Snoeien van heggen en struiken
Bediening roteren
Dit model is uitgevoerd met een draaibare achterste handgreep
die 90° van de normale werkstand kan draaien, zodat de vermoeidheid van de gebruiker wordt verminderd en het verticale
precisiesnoeien wordt verbeterd.
WAARSCHUWING
 Zet de motor altijd af voordat u de hangreep roteert!
‹ Als u deze instructies niet opvolgt, hebt u het product niet
stevig vast en kan er ernstig letsel ontstaan.
1. Ontgrendelingshendel
2. Achterste handgreep
3. Handgastrekker
Bediening:
1. Laat de handgastrekker helemaal los.
2. Zet de ontgrendelingshendel om de handgreep te draaien
omhoog.
3. Draai de handgreep 90° in de gewenste richting en laat de
hendel los. Zorg ervoor dat de hendel helemaal vergrendeld
is in de juiste positie voordat u het apparaat gebruikt.
OPMERKING
De handgastrekker zal niet werken als de achterste handgreep
niet helemaal in de juiste positie vergrendeld is.
Basissnoeien van heggen
ΠAls u aan de handgastrekker trekt nadat de motor is gestart,
wordt het motortoerental verhoogd en beginnen de snijbladen
te bewegen. Stel het motortoerental af, afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid te snoeien heggen.
1. Handgastrekker
2. Hoog toerental
3. Stationair
ΠSnoei altijd met de snijbladen van u af. Richt de snijbladen niet
naar u toe en houd ze op veilige afstand van uzelf.
ΠSnoei de bovenkant van heggen of struiken door de snijbladen
van de ene naar de andere zijde te bewegen. Houd de bladen
iets naar beneden gericht voor een perfect resultaat.
ΠSnoei de zijkanten van heggen en struiken door de snijbladen
van onder naar boven te bewegen voor een perfect resultaat.
ΠDruk de snijbladen niet tegen obstakels zoals bomen aan. Bedien het product in overeenstemming met de beweging en de
snelheid van de snijbladen.
ΠHet loslaten van de handgasbediening verlaagt de motorsnelheid, waardoor de snijbladen vertragen en uiteindelijk helemaal stoppen als koppeling losraakt.
ΠVermijdt snoeimateriaal met een diameter van meer dan 1,27
cm.
17
Onderhoud en verzorging
Onderhoud en verzorging
Onderhoudsrichtlijnen
Onderdeel
Onderhoud
Pagina
Vóór het gebruik
Luchtfilter
Maandelijks
Reinigen / vervangen
18
•
Brandstoffilter
Inspecteren / reinigen / vervangen
18
•
Bougie
Inspecteren / reinigen / afstellen /
vervangen
20
•
Carburateur
Afstellen / vervangen en afstellen
19
•
Koelsysteem
Inspecteren / reinigen
19
Geluiddemper
Inspecteren / aanhalen / reinigen
19
Tandwielbehuizing
Smeren
21
• (18h)
Starter
Inspecteren
22
•
Snijbladen
Inspecteren/reinigen/smeren
20
•
Brandstofsysteem
Inspecteren
20
•
Schroeven, bouten en
moeren
Inspecteren/vastdraaien/vervangen
-
•
•
•
BELANGRIJK
De tijdsintervallen zijn maximumwaarden. Het feitelijk gebruik en uw ervaring bepalen de frequentie van noodzakelijk onderhoud.
Noteer de data van de maandelijkse en jaarlijkse inspecties.
Onderhoud en verzorging
Neem bij vragen of problemen contact op met uw dealer.
Luchtfilter reinigen
OPMERKING
ΠVervang het filter als dit overmatig vuil is of niet meer goed
past.
ΠZorg dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst.
1.
2.
1. Luchtfilter
2. Luchtfilterdeksel
3. Filterdekselknop
3.
Sluit de choke. Draai de knop van het filterdeksel los en verwijder het luchtfilterdeksel en het luchtfilter.
Veeg het vuil van het filter of reinig het zonodig met een nietontvlambaar oplosmiddel. Droog het filter volledig voordat u
het installeert.
Installeer het luchtfilter weer met het deksel nadat u het
luchtfilter aan het deksel heeft gemonteerd.
Brandstoffilter reinigen
1.
2.
3.
1. Brandstoffilter
18
Verwijder het brandstoffilter via de opening van de brandstoftank met behulp van een stuk staaldraad of iets dergelijks.
Reinig het filter in een geschikte reiniger of vervang het filter
indien nodig.
Plaats het filter terug.
Onderhoud en verzorging
Afstelling van de carburateur
WAARSCHUWING
Wanneer de carburateur is afgesteld, dient het snijblad bij stationair toerental niet te bewegen, anders kan dit leiden tot
ernstig lichamelijk letsel.
LET OP!
Bij het starten moet de stelschroef voor het stationair toerental (T) zodanig zijn afgesteld dat het snijblad niet gaat bewegen. Neem bij problemen met de carburateur contact op met uw dealer.
Elke machine wordt in de fabriek getest en de carburateur wordt
goed afgesteld voor een maximale prestatie.
Reinig of vervang het luchtfilter, start de motor en laat deze gedurende enkele minuten op bedrijfstemperatuur komen voordat u
de carburateur afstelt.
1.
2.
T: Stelschroef voor stationair toerental
Afstellen stationair toerental. Start de motor en draai de
schroef (T) voor het afstellen van het stationaire toerental
rechtsom totdat de snijbladen beginnen te bewegen. Draai
vervolgens de schroef (T) linksom totdat de snijbladen niet
meer bewegen. Draai de schroef (T) nog een extra halve
slag linksom.
Geef gedurende 2 tot 3 seconden volgas om overmatige
brandstof uit de motor te verwijderen en breng de snelheid
vervolgens terug naar het stationaire toerental. Geef volgas
om te controleren of de overgang van stationair toerental
naar volgas soepel verloopt.
Koelsysteem
1.
2.
1. Koelribben van de cilinder
Verwijder vuil en overblijfselen uit de koelribben van de cilinder.
Verwijder afvaldeeltjes rond de koele luchtinlaat.
2. Koelluchtinlaat
Geluiddemper reinigen
WAARSCHUWING
 Bedien de machine nooit met een beschadigde of ontbrekende geluiddemper of vonkenvanger. Bediening
van de machine met ontbrekende of beschadigde vonkenvanger veroorzaakt brandgevaar en kan schade toebrengen aan uw gehoor.
ΠKoolafzetting in de demper zal leiden tot een lager motorvermogen en oververhitting. Vonkvangerscherm moet regelmatig
worden gecontroleerd. Verwijder verontreinigingen van de geluiddemper.
19
Onderhoud en verzorging
BELANGRIJK
De beschermkap van de geluiddemper niet verwijderen. Raadpleeg indien nodig uw dealer.
Controleer het brandstofsysteem
Œ Controleren vóór elk gebruik.
ΠControleer nadat brandstof is bijgevuld of er geen lekkages
zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop.
ΠIngeval van lekkage of andere uitscheiding van brandstof is er
brandgevaar. Stop de machine onmiddellijk en verzoek uw
dealer de machine te inspecteren en te repareren.
1. Brandstoftankdop
Bougie controleren
ΠControleer de elektrodenafstand van de bougie. De juiste afstand bedraagt 0,6 tot 0,7 mm.
ΠControleer de elektrode op slijtage.
ΠInspecteer de isolator op olie of andere resten.
ΠVervang de bougie als dat nodig is en draai deze vast met een
koppel van 15 N•m - 17 N•m (150 kgf•cm tot 170 kgf•cm).
a: 0,6 - 0,7 mm
Voorzichtig met snijbladen
LET OP
 Draag handschoenen om uw handen tegen de scherpe snijbladen te beschermen.
‹ Niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan letsel tot gevolg hebben.
Snijbladen smeren (om de 4 arbeidsuren)
Sprenkel een paar druppels olie op elk van de boutgaten aan de
onderkant van de snijbladen.
1. Boutgaten
Snijbladen reinigen (na elk gebruik)
Verwijder gomachtige restanten van de snijbladen met een
mengsel van 50 : 50 mengsel van kerosine (paraffine-olie) en
machine-olie.
20
Onderhoud en verzorging
Snijblad afstellen
Standaardmessen hoeven niet periodiek worden afgesteld. Zorg
ervoor dat alle schroefringen van de messen stevig vast zitten en
in goede staat zijn.
1. Schroefring
Tandwielbehuizing smeren
Benodigd gereedschap:
Vetspuit, doek
Benodigde onderdelen:
Lithiumvet.
1.
1. Smeernippel
1. Smeernippel
2. Pakkingring
2.
De tandwielen kunnen gesmeerd worden via de smeernippel of het gat dat tevoorschijn komt als u de pakkingring met
het smeerteken, dat zich op de onderkant van de tandwielkast bevindt, verwijderd.
Verwijder vuil van de smeernippel en pakkingring.
3.
Gebruik geen kracht bij het smeren. Te veel druk zorgt ervoor dat het smeervet langs de afdichtingen gaat waardoor
schade kan ontstaan. Pomp elke 18 bedrijfsuren 1 tot 2
slagen smeervet in de nippel.
4.
Als u een smeerbuis gebruikt, verwijder dan eerst de pakkingring naast het smeerteken en spuit het smeervet in zoals
weergegeven.
Plaats de pakkingring, indien verwijderd, terug als u klaar
bent met het inspuiten van smeervet.
2. Vetspuit
5.
OPMERKING
ΠDruk de pakkingring er helemaal in. Anders kan deze omhoog komen en van het apparaat vallen als deze in gebruik
is.
ΠGebruik universeel lithiumvet van een goede kwaliteit.
21
Onderhoud en verzorging
Tabel voor het oplossen van problemen
Probleem
Diagnose
De motor start niet
Motor start moeilijk,
rotatie schommelt
Er komt brandstof in de
overloopbuis
Oorzaak
ΠEr is geen brandstof in de brandstoftank
ΠDe ontstekingsschakelaar staat in de
stand Stop
ΠTe veel aangezogen brandstof
ΠElektrisch probleem
ΠCarburateur defect of inwendige onderdelen klemmen
ΠInterne motorstoring
ΠBrandstofvoorraad
ΠVerslechtering van brandstof
ΠVervangen door nieuwe brandstof
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠCarburateurprobleem
Er komt geen brandstof
in de overloopbuis
Oplossing
ΠBrandstoffilter is verstopt
ΠBrandstofsysteem is verstopt
ΠInwendige onderdelen van de carburateur klemmen
De bougie is vuil of voch- ΠVerslechtering van brandstof
tig
ΠOnjuiste elektrodenafstand
ΠKoolafzetting
ΠElektrisch probleem
ΠIn de Start-stand zetten
ΠStart de motor na onderhoud
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠReinigen of vervangen
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠRaadpleeg uw dealer
Œ
Œ
Œ
Œ
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Raadpleeg uw dealer
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Reinigen of vervangen
Reinigen of vervangen
Raadpleeg uw dealer
Afstellen
Reinigen
Motor start, maar
geen acceleratie
mogelijk
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
De motor stopt
ΠProbleem met de carburateurafstelling ΠAfstellen
ΠElektrisch probleem
ΠRaadpleeg uw dealer
De motor kan niet
worden afgezet
ΠOntstekingsschakelaar defect
De snijbladen bewegen als de motor
stationair draait
ΠProbleem met de carburateurafstelling ΠAfstellen
ΠBeschadigde koppelingsveer
ΠRaadpleeg uw dealer
De snijbladen worden bot
ΠSnijbladen versleten
ΠGrote afstand tussen boven- en onderblad
ΠKoppeling slipt
Luchtfilter verontreinigd
Brandstoffilter verontreinigd
Brandstofdoorgang geblokkeerd
Probleem met de carburateurafstelling
Geblokkeerde uitlaat- of demperopening
ΠVoer een noodstop uit en raadpleeg uw dealer
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠRaadpleeg uw dealer
ΠVakkennis is vereist bij de controle en het onderhoud. Indien u de controle en het onderhoud van het product niet zelf kunt
uitvoeren of een fout niet zelf kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer. Probeer niet het product te demonteren.
ΠRaadpleeg uw dealer in het geval van een probleem dat niet wordt behandeld in bovenstaande tabel.
ΠGebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen en verbruiksmaterialen of aanbevolen producten en componenten. Het
gebruik van onderdelen van andere fabrikanten of niet-aanbevolen componenten kan een defect tot gevolg hebben.
OPMERKING
Soft Start (zie pagina 2)
Wanneer de startergreep niet soepel uitgetrokken kan worden, is het probleem waarschijnlijk een intern motordefect.
Raadpleeg uw dealer.
Demonteer de machine niet, omdat dit tot lichamelijk letsel kan leiden.
22
Opslag
Opslag
Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)
WAARSCHUWING
Sla de machine niet op in gesloten ruimtes waar ook brandstof aanwezig is, of in de nabijheid van open
vuur of op plaatsen waar vonkvorming optreedt.
‹Dit zou brand kunnen veroorzaken.
Bij opslag van het product gedurende langere periodes (30 dagen of langer) dienen de volgende voorbereidingen
voor de opslag te worden getroffen.
1.
Maak de brandstoftank helemaal leeg.
A. Verwijder alle brandstof uit de brandstoftank.
B. Druk meermaals beurtelings op de opvoerpomp en laat
hem weer los om de brandstof uit de opvoerpomp te
verwijderen.
C. Start de motor en laat deze stationair lopen totdat hij
vanzelf tot stilstand komt.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Ontstekingsschakelaar
2. Handgastrekker
3. Stop
Zet de ontstekingsschakelaar in de stand Stop.
Verwijder alle vet, olie, vuil, stof en andere materiaal van de
buitenzijde van de heggenschaar.
Voer de in deze handleiding voorgeschreven periodieke
controles uit.
Controleer of de schroeven en moeren goed zijn aangehaald. Draai eventueel loszittende schroeven en moeren
vast.
Verwijder de bougie en giet de vereiste hoeveelheid (circa
10 ml) schone, verse tweetakt-motorolie via het montagegat
voor de bougie in de cilinder.
A. Plaats een schone doek over het montagegat voor de
bougie.
B. Trek 2 tot 3 maal aan de startergreep om de motorolie
in de cilinder te verdelen.
7.
8.
Monteer de bougie. (Sluit de bougiekap niet aan. )
Smeer de snijbladen in met een dikke laag olie om roestvorming te voorkomen.
9. Als het product voldoende afgekoeld en droog is, brengt u de
snijbladbeschermkap aan op de snijbladen en wikkelt u het
motorgedeelte in een plastic zak of ander afdekmiddel voordat u het opbergt.
10. Berg het product op in een droge, stofvrije ruimte, buiten bereik van kinderen en andere onbevoegde personen.
23
Afvalverwijderingsprocedure
Afvalverwijderingsprocedure
ΠVoer afvalolie overeenkomstig de lokale voorschriften af.
ΠDe belangrijke kunststof onderdelen die voor het product zijn
gebruikt, zijn voorzien van materiaalcodes.
De codes hebben betrekking op de volgende materialen; voer
deze kunststof onderdelen overeenkomstig de lokale voorschriften af.
Aanduiding
Materiaal
>PA6-GF<
Nylon 6 - glasvezel
>PP-GF<
Polypropyleen - glasvezel
>PE-HD<
Polyethyleen
ΠNeem contact op met uw dealer voor eventuele vragen over
de afvoer van afvalolie of kunststof onderdelen.
24
Specificaties
Specificaties
DH232ST-24
Massa:
Machine, lege tank
kg
5,0
Machine, volle tank
kg
5,2
ml
370
Inhoud: Brandstoftank
Snijmechanisme:
Type
Tweevoudige werking, dubbelzijdig
Zaaglengte
mm
484
Spoed
mm
35
Hoogte
mm
24
Tandwielverhouding en smering:
Buitenafmetingen: lengte × breedte × hoogte
Reductie 4,6 en lithiumvet van goede kwaliteit
mm
1063 × 272 × 195
Motor:
Type
Luchtgekoelde tweetakt eencilinder
Cilinderinhoud
cm³
21,2
Maximale asremkracht, gemeten overeenkomstig ISO
8893
kW
0,57
Toerental bij maximaal motorvermogen
t/min
7500
Aanbevolen maximumtoerental motor
t/min
10740
Aanbevolen stationair toerental motor
t/min
3300
Carburateur
Membraantype
Ontsteking
Vliegwielmagneet, CDI-systeem
Bougie
NGK BPMR8Y
Starter
Trekstarter ; Soft Start (zie pagina 2)
Koppeling
Automatisch centrifugaal
Brandstof:
Normale benzine. Loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 89 wordt aanbevolen. Gebruik
geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10%
ethylalcohol bevat.
Olie
Motorolie voor luchtgekoelde tweetaktmotoren. ISOL-EGD Standaard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD en
Shindaiwa One 50 : 1 olie.
Verhouding
50 : 1 (2 %)
Brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen
l/u
0,54
g/(kW•h)
382
Geluiddrukniveau: (ISO 10517) LpAeq
dB(A)
95,2
Geluidsvermogenniveau: (ISO 10517) LWAeq
dB(A)
103
Voorste handgreep
m/s²
4,1
Achterste handgreep
m/s²
6,1
Onzekerheid:K
m/s²
5,0
Specifiek brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen
Trillingsniveaus: (ISO 10517)ahv,eq
Wijzigingen van specificaties zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
25
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring
De hierna genoemde fabrikant:
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME; TOKIO 198-8760
JAPAN
verklaart dat de hierna gespecificeerde nieuwe machine:
DRAAGBARE HEGGENSCHAAR
Merk: shindaiwa
Type: DH232ST-24
voldoet aan:
* de vereisten van Richtlijn 2006/42/EG
(gebruik van geharmoniseerde norm ISO 10517)
* de vereisten van Richtlijn 2004/108/EG
(gebruik van geharmoniseerde norm EN ISO 14982)
* de vereisten van Richtlijn 2010/26/EU
* de vereisten van Richtlijn 2000/14/EG
Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens ANNEX V
DH232ST-24
Gemeten geluidsvermogenniveau
dB(A)
106
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
dB(A)
109
DH232ST-24
Vanaf serienummer 37001001
Tokio,
1 november 2013
YAMABIKO CORPORATION
De geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa die bevoegd
is het technisch dossier samen te stellen.
Bedrijf: Atlantic Bridge Limited
Adres: Atlantic House, PO Box 4800,
Earley, Reading RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk
Yasuo Katsumata
Hr. Philip Wicks
General Manager
26
1Opmerkingen en achteromslag
MEMORANDUM
X770-002040
X770224-1001
2013
27
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN
TEL.: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.
X770-002040
Gedrukt in Japan
0x0xxxx zzzz ES
X770224-1001
© 2013
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement