Shindaiwa EC741S Engine Cutter Vartotojo vadovas

Shindaiwa EC741S Engine Cutter Vartotojo vadovas
LIETUVIŲ K.
(Originalių instrukcijų
vertimas)
OPERATORIAUS VADOVAS
MOTORINIS ATPJOVIMO PJŪKLAS
EC741s
ĮSPĖJIMAS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS
SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ.
PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI SUSIŽEISTI.
Svarbi informacija
Prieš pradėdami eksploatuoti gaminį būtinai perskaitykite šį operatoriaus vadovą.
 Šio gaminio paskirtis
 Shindaiwa atpjovimo pjūklas yra lengvas, didelio našumo, benzininį variklį turintis įrenginys, skirtas naudoti su rekomenduojamu 350 x 4,7 x 20 mm abrazyviniu disku.
 Nenaudokite šio įrenginio jokiam kitam tikslui, nei nurodyta anksčiau.
 Gaminio naudotojai
 Šį gaminį galite naudoti tik atidžiai perskaitę operatoriaus vadovą ir visiškai supratę jo turinį.
 Šio gaminio negali naudoti tinkamai operatoriaus vadovo neperskaitę asmenys, taip pat peršalę, pavargę ar šiaip prastos fizinės būklės asmenys bei vaikai.
 Atminkite, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba pavojus, gresiančius kitiems asmenims arba jų turtui.
 Apie operatoriaus vadovą
 Šiame vadove pateikta reikalinga informacija apie gaminio eksploatavimą ir techninę priežiūrą. Atidžiai jį perskaitykite
ir supraskite jo turinį.
 Vadovą visada laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje.
 Jei vadovą pametėte arba jis sugadintas ir nebeperskaitomas, iš „Shindaiwa“ atstovo įsigykite naują.
 Šiame vadove naudojami SI vienetai (tarptautinė matavimo vienetų sistema). Skliausteliuose pateikti skaičiai yra pamatinės reikšmės, kai kuriais atvejais galima nedidelė konvertavimo paklaida.
 Gaminio skolinimas arba perdavimas
 Kai šiame vadove aprašytą gaminį skolinate kitam asmeniui, užtikrinkite, kad gaminį besiskolinantis ir naudojantis asmuo gautų ir operatoriaus vadovą. Jei savo gaminį perduodate kitam asmeniui, kartu pridėkite ir šį operatoriaus vadovą.
 Užklausos
 Jei reikia informacijos apie gaminį, reikmenų įsig jimą, remontą ar turite kitų panašių klausimų, kreipkitės į „Shindaiwa“
atstovą.
 Pastabos
 Jei gaminys atnaujinamas, šio vadovo turinys gali būti pakeistas neperspėjus. Kai kurie naudojami paveikslėliai gali
skirtis nuo paties gaminio, kad paaiškinimai būtų aiškesni.
 Jei kas nors neaišku arba kelia klausimų, kreipkitės į „Shindaiwa“ atstovą.
 Šio modelio ypatybė: Sklandusis paleidimas
 Sklandusis paleidimas generuoja sukamąją galią, kurios reikia alkūniniam velenui įsukti tiek, kad variklis būtų užvestas,
ir beveik nebūtų jaučiama atatrankos jėga. Dėl sklandžiojo paleidimo variklis paleidžiamas daug lengviau, nei kada tikėjotės.
Gamintojas
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPONIJA
Įgaliotasis atstovas Europoje
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nyderlandai
2
Turinys
Skirta saugiai naudoti gaminį.............................................................................................. 4
Įspėjamosios pastabos .................................................................................................. 4
Kiti ženklai ..................................................................................................................... 4
Simboliai ........................................................................................................................ 4
Vieta, kurioje tvirtinamas saugos ženklas...................................................................... 6
Degalų tvarkymas .......................................................................................................... 7
Variklio valdymas........................................................................................................... 8
Gaminio naudojimas ...................................................................................................... 9
Paketo sąrašas ................................................................................................................. 14
Aprašas............................................................................................................................. 15
Prieš pradėdami................................................................................................................ 16
Pjovimo diskas............................................................................................................. 16
Surinkimas ................................................................................................................... 18
Degalų paruošimas...................................................................................................... 22
Variklio veikimas ............................................................................................................... 23
Variklio užvedimas....................................................................................................... 23
Variklio sustabdymas................................................................................................... 24
Naudojimas....................................................................................................................... 25
Pagrindinė operacija .................................................................................................... 25
Dulkių slopinimas......................................................................................................... 25
Pjovimo metodas ......................................................................................................... 25
Techninė priežiūra ............................................................................................................ 27
Techninės priežiūros rekomendacijos ......................................................................... 27
Techninė priežiūra ....................................................................................................... 28
Saugojimas ....................................................................................................................... 34
Ilgalaikis saugojimas (30 dienų arba ilgiau) ................................................................. 34
Išmetimo procedūra .......................................................................................................... 35
Techniniai duomenys........................................................................................................ 36
Atitikties deklaracija .......................................................................................................... 37
3
Skirta saugiai naudoti gaminį
Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį skyrių.
 Su šiame skyriuje nurodytomis atsargumo priemonėmis pateikiama svarbios saugos informacijos. Atidžiai laikykitės šių atsargumo priemonių.
 Be to, būtinai perskaitykite apie atsargumo priemones, kurios nurodytos vadove.
Tekstas su pateiktu [rombo ženklu] nurodo apie galimas pasekmes nesilaikant atsargumo priemonių.
Įspėjamosios pastabos
Situacijos, kurioms esant kyla pavojus operatoriui ir kitiems žmonėms susižeisti, šiame vadove ir ant gaminio nurodytos pateikiant
šiuos įspėjamuosius pranešimus. Visada atidžiai juos perskaitykite ir jų laikykitės, kad užtikrintumėte saugų eksploatavimą.
PAVOJUS
ĮSPĖJIMAS
Šis simbolis su žodžiu PAVOJUS atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę,
kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo ir šalia esančių asmenų sužalojimą.
Šis simbolis su žodžiu ĮSPĖJIMAS atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę,
kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo ir šalia esančių asmenų sužalojimą.
DĖMESIO
DĖMESIO rodo galimai pavojingą situaciją, dėl kurios, jei neišvengsite,
galite patirti nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą.
Kiti ženklai
Be įspėjamųjų pranešimų, šiame vadove pateikiami nurodyti aiškinamieji simboliai:
Apibrauktas ir perbrauktas simbolis reiškia, kad tai, kas
parodyta, yra draudžiama.
PASTABA
SVARBU
Šioje apibrauktoje žinutėje galite rasti
patarimų, kaip gaminį naudoti ir prižiūrėti.
Apibrauktame tekste su žodžiu
SVARBU yra svarbios informacijos
apie šiame vadove aprašyto gaminio
naudojimą, tikrinimą, priežiūrą ir laikymą.
Simboliai
Šiame vadove ir ant paties produkto pateikti įvairūs aiškinamieji simboliai. Įsitikinkite, kad visiškai suprantate kiekvieno simbolio
reikšmę.
Simbolio forma / pavidalas
Simbolio aprašas / taikymas
Simbolio forma / pavidalas
Simbolio aprašas / taikymas
Atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą
Benzino ir alyvos mišinys
Naudokite akių, ausų, nosies,
burnos ir galvos apsaugą
Degalų tiekimo burbulas
(pripildymo įrenginys)
Sauga / Pavojus
Disko sukimosi kryptis, didžiausias suklio greitis
Variklio paleidimas
Karbiuratoriaus reguliavimas
– Tuščiosios eigos greitis
Avarinis sustabdymas
Paleidiklio valdymas
4
Skirta saugiai naudoti gaminį
Simbolio forma / pavidalas
Simbolio aprašas / taikymas
Simbolio forma / pavidalas
Simbolio aprašas / taikymas
Saugokitės gaisro
Saugokitės elektros smūgio
Nenaudokite gaminio blogai
vėdinamose vietose
Saugokitės įkaitusių vietų
Įsitikinkite, kad šalia nėra degių medžiagų.
Slėgio sumažinimo įtaisas
Atkreipkite dėmesį į atatranką
Draudžiama naudoti pjūklo
geležtes
Saugokitės ugnies.
Įsitikinkite, kad nėra lūžimų,
įtrūkimų ar deformacijų
Garantuotasis garso galios
lygis
5
Skirta saugiai naudoti gaminį
Vieta, kurioje tvirtinamas saugos ženklas
 Toliau parodytas saugos ženklas pritvirtinamas prie šiame vadove aprašytų gaminių. Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad
žinote, ką ženklas reiškia.
 Jei ženklas pasidaro neperskaitomas dėl nusidėvėjimo arba apgadinimo, nusilupa ir pametamas, iš atstovo įsigykite pakaitinį ir
pritaisykite tolesniuose paveikslėliuose parodytoje vietoje. Įsitikinkite, ar ženklas visada perskaitomas.
1. Saugos lipdukas (dalies numeris X505-010770)
2. Saugos lipdukas (dalies numeris X505-010780)
3. Saugos lipdukas (dalies numeris X510-001050)
6
Skirta saugiai naudoti gaminį
Degalų tvarkymas
PAVOJUS
Pildami degalus visada laikykitės atokiau nuo ugnies
Degalai ypač degūs, todėl netinkamai elgiantis galima sukelti gaisrą. Maišydami, laikydami ar tvarkydami degalus būkite ypač
atsargūs, nes galite sunkiai susižeisti. Būtinai laikykitės toliau nurodytų instrukcijų.
 Pildami degalus nerūkykite ir arti nenaudokite liepsnos.
 Nepilkite degalų, kai variklis įkaitęs arba veikia.
 Jei tai darysite, degalai gali užsidegti, sukelti gaisrą ir nudeginti.
Apie talpyklą ir degalų pylimo vietą
Neužveskite variklio toje vietoje, kur pylėte degalus
Išsiliejus degalams gali kilti gaisras
Dėl degalų protėkių gali kilti gaisras
 Naudokite patvirtintą degalų talpyklą.
 Degalų bakuose ar kanistruose gali būti susidaręs slėgis.
Degalų dangtelius visada atsukite lėtai, kad slėgis sumažėtų
tolygiai.
 Degalų bakų NEPILDYKITE patalpoje.
Degalus VISADA pilkite lauke ant plikos žemės.
 Negalima užvesti variklio toje vietoje, kurioje pylėte degalus.
Prieš užvesdami variklį bent per 3 m pasitraukite nuo degalų
pylimo vietos.
 Užsidegus pilant degalus nutekėjusiems degalams gali kilti gaisras.
Pildami degalus laikykitės nurodytų atsargumo priemonių:
 Pripylę degalų visada patikrinkite,
 Nepilkite tiek degalų, kad pasiektų degalų bako angą. Pasiar nėra protėkio, ar degalai neteka
rūpinkite, kad degalų lygis atitiktų nurodytą (iki degalų bako
iš degalų vamzdžio, pro degalų
linkio).
sistemos sandūras arba degalų bako dangtelį.
 Nuvalykite visus dėl perpildymo išsiliejusius degalus.
 Jei aptinkate degalų protėkį, iš karto nustokite naudoti gami Baigę pilti tvirtai užsukite degalų bako dangtelį.
nį ir kreipkitės į atstovą dėl remonto.
 Nutekėję degalai gali sukelti gaisrą ir nudeginti, jei užsidegs.  Bet koks degalų protėkis gali sukelti gaisrą.
1. Degalų bakas
2. Linkis
7
Skirta saugiai naudoti gaminį
Variklio valdymas
ĮSPĖJIMAS
Variklio paleidimas
Gaisro ar dūmų atveju svarbiausia saugumas
Paleisdami variklį būtinai laikykitės nurodytų atsargumo priemonių:
 Visada įsitikinkite, kad pritvirtintos visos rankenos ir apsaugai
 Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios veržlės bei varžtai
 Patikrinkite, ar nėra degalų nuotėkių
 Patikrinkite, ar nepažeistas arba per daug nesusidėvėjęs
pjovimo diskas. Jei pastebite ką nors neįprasto, neeksploatuokite gaminio.
 Pastatykite gaminį lygioje, gerai vėdinamoje vietoje
 Aplink gaminį palikite daug vietos ir neleiskite arti jo būti
žmonėms arba gyvūnams
 Pašalinkite kliūtis, jei yra
 Įsitikinkite, kad pjovimo diskas neliečia žemės ar kokių nors
kliūčių
 Paleiskite variklį droselinį reguliatorių nustatę į tuščiosios eigos greičio padėtį
 Paleisdami variklį gaminį laikykite tvirtai prie žemės
 Nepaleidinėkite variklio gaminį laikydami iškėlę
 Jei nebus paisoma atsargumo priemonių, galimas nelaimingas atsitikimas, sužalojimas ar net mirtis.
 Jei iš variklio pasirodo liepsna arba iš bet kurios vietos, bet
ne iš išmetimo angos, pasirodo dūmai, pirmiausia pasitraukite nuo gaminio, kad būtų užtikrintas jūsų fizinis saugumas.
 Kastuvu meskite ant ugnies smėlį arba kitą
panašią medžiagą, kad ji neplistų, arba užgesinkite ugnį gesintuvu.
 Jei bus panikuojama, gali kilti gaisras ir gali
būti padaryta dar daugiau žalos.
Išmetamosios dujos nuodingos
 Iš variklio išleidžiamuose dūmuose yra nuodingų dujų. Neeksploatuokite gaminio patalpose, plastikiniuose šiltnamiuose ar kitose
blogai vėdinamose vietose.
 Išmetamosios dujos gali sukelti
apsinuodijimą.
Varikliui pradėjus veikti patikrinkite, ar nėra neįprasto viTikrindami gaminį ar atlikdami jo techninės priežiūros
bravimo ir garsų
 Varikliui pradėjus veikti patikrinkite, ar nėra neįprasto vibra- darbus, išjunkite variklį
vimo arba garsų. Jei yra neįprastas vibravimas ar garsai, ga- Baigę darbą, tikrindami ir atlikdami gaminio techninės priežiūros darbus, laikykitės šių atsargumo priemonių:
minio neeksploatuokite. Dėl remonto kreipkitės į atstovą.
 Dėl nelaimingų atsitikimų, kurių metu dalys krenta arba su-  Išjunkite variklį, bet nemėginkite tikrinti gaminio arba atlikinėti jo techninės priežiūros darbų, kol variklis neatvėsęs
byra, galima sunkiai susižaloti.
 Galite nudegti.
Veikiant gaminiui nelieskite įkaitusių ar aukštos įtampos  Prieš tikrindami ir atlikdami techninės priežiūros darbus nuimkite uždegimo žvakės gaubtelį
komponentų

Jei gaminys netikėtai pasileis, gali įvykti nelaimingas atsitikiVeikiant gaminiui arba iškart jį sustabdę nelieskite nurodytų
mas.
įkaitusių ar aukštos įtampos komponentų.
 Duslintuvas, uždegimo žvakė, pjovimo diskas
ir kiti įkaitę komponentai
 Palietę įkaitusį komponentą, galite nudegti.
Uždegimo žvakės tikrinimas
Tikrindami uždegimo žvakę laikykitės šių atsargumo priemonių.
 Jei elektrodai arba gnybtai susidėvėję ar yra keramikos įtrūkių, pakeiskite jas naujomis dalimis.
 Kibirkšties tikrinimą (siekiant patikrinti, ar uždegimo žvakė
kibirkščiuoja) turi atlikti atstovas.
 Kibirkšties tikrinimą reikia atlikti toliau nuo uždegimo žvakės
angos.
 Kibirkšties tikrinimo negalima atlikti vietose, kur yra išsiliejusių degalų ar degių dujų
 Nelieskite metalinių uždegimo žvakės dalių
 Uždegimo žvakė gali sukelti gaisrą arba galite patirti elektros smūgį.
 Uždegimo žvakė, uždegimo žvakės laidas
ir kiti aukštos įtampos komponentai
 Jei veikiant gaminiui paliesite aukštos
įtampos komponentą, galite gauti elektros
smūgį.
8
Skirta saugiai naudoti gaminį
Gaminio naudojimas
Bendrosios atsargumo priemonės
ĮSPĖJIMAS
Operatoriaus vadovas
Gaminio skolinimas arba perdavimas
 Prieš eksploatuodami gaminį būtinai atidžiai
perskaitykite operatoriaus vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą eksploatavimą.
 Jei to nepaisysite, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima sunkiai susižaloti.
 Kai savo gaminį skolinate kitam asmeniui, užtikrinkite, kad
gaminį besiskolinantis asmuo gautų ir šį operatoriaus vadovą.
 Jei savo gaminį perduodate kitam asmeniui, kartu pridėkite
ir šį operatoriaus vadovą.
 Jei to nepaisysite, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba
galima sunkiai susižaloti.
Laikykitės visų vietinių ir nacionalinių įstatymų ir regla-
mentų
Vietiniai arba nacionaliniai reglamentai gali riboti šio atpjovimo Pasiruošimas galimam sužalojimui
Jei, nors ir mažai tikėtina, įvyktų nelaimingas atsitikimas arba
pjūklo naudojimą.
susižeistumėte, įsitikinkite, kad esate pasiruošę.
 Pirmosios pagalbos rinkinys
Nenaudokite šio gaminio ne pagal paskirtį
 Gaminys turi būti naudojamas tik šiame operatoriaus vado-  Rankšluosčiai ir tamponai (skirti sustabdyti kraujavimą)
 Švilpukas arba mobilusis telefonas (skirti iškviesti pagalbą)
ve nurodytais tikslais.
 Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba gali-  Jei negalite suteikti pirmąją pagalbą arba iškviesti pagalbą,
žala gali padidėti.
ma sunkiai susižaloti.
Gaminio nemodifikuokite
 Gaminio negalima modifikuoti.
 Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima sunkiai susižaloti. Bet kokiam gedimui, atsiradusiam dėl
gaminio modifikavimo, gamintojo garantija nebus taikoma.
Neeksploatuokite gaminio, jei jis nepatikrintas ir neatlikta
techninė priežiūra
 Neeksploatuokite gaminio, jei jis nepatikrintas ir neatlikta
techninė priežiūra. Visada užtikrinkite, kad gaminys būtų reguliariai tikrinamas ir atliekama techninė priežiūra.
 Prieš eksploatavimą pakeiskite įtrūkusius ir sulūžusius apsaugus.
 Jei to nepaisysite, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba
galima sunkiai susižaloti.
Naudojimo atsargumo priemonės
PAVOJUS
Variklio paleidimas
 Niekada nebandykite paleisti variklį būdami pjovimo disko pusėje.
 Pjovimo diskui staiga pradėjus suktis, galimas fizinis sužalojimas.
9
Skirta saugiai naudoti gaminį
ĮSPĖJIMAS
Gaminio naudotojai
Gaminio neturėtų naudoti:
 Pavargę asmenys.
 Alkoholio vartoję asmenys.
 Vaistus vartojantys asmenys.
 Nėščiosios.
 Blogos fizinės būklės asmenys.
 Operatoriaus vadovo neperskaitę
asmenys.
 Pradedantieji, kurie specialiai neapmokyti
 Vaikai.
 Jei šių instrukcijų nebus laikomasi,
gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 Šio gaminio uždegimo sistema darbo metu sukuria elektromagnetinius laukus. Magnetiniai laukai gali sutrikdyti širdies
stimuliatoriaus veikimą arba sugadinti stimuliatorių. Siekdami sumažinti pavojų sveikatai rekomenduojame, kad prieš
dirbdami su šiuo gaminiu širdies stimuliatorių naudotojai pasitartų su gydytoju ir stimuliatoriaus gamintoju.
Vibracija ir šaltis
Manoma, kad dėl vibracijos ir šalčio poveikio kai kuriems asmenims gali pasireikšti Reino sindromas, paveikiantis pirštus.
Vibracija ir šaltis gali sukelti pirštų dilgčiojimo ir deginimo pojūtį,
o paskui – išblyškimą ir tirpimą.
Mažiausias šį negalavimą galintis sukelti poveikis nežinomas,
todėl primygtinai rekomenduojamos nurodytos atsargumo priemonės.
 Palaikykite kūno šilumą, ypač galvos ir kaklo, pėdų ir čiurnų,
plaštakų ir riešų.
 Pasirūpinkite gera kraujo apytaka: dažnai darykite pertraukas, per jas energingai atlikite rankų pratimus ir nerūkykite.
 Apribokite darbo valandų skaičių.
Pamėginkite planuoti darbus taip, kad gyvatvorių pjovikliu
arba kita rankine įranga nereikėtų dirbti kas dieną.
 Jei dirbti nepatogu, pirštai parausta ir tinsta, o paskui pabąla
ir nutirpsta, prieš vėl dirbdami darbus, kurių metu jaučiate
šaltį ir vibraciją, kreipkitės į gydytoją.
 Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.
Traumos dėl pasikartojančio įtempimo
Manoma, kad per didelis krūvis pirštų, plaštakų, rankų ir pečių
raumenims bei sausgyslėms gali sukelti skausmą, tinimą, tirpimą, silpnumą ir stiprų išvardytų vietų skausmą. Tam tikra pasikartojanti rankų veikla gali sukelti pasikartojančio įtempimo
sąlygotą traumą (RSI).
Norėdami sumažinti RSI pavojų atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 Venkite dirbti sulenkę, ištempę ar pasukę riešus.
 Reguliariai ilsėkitės, vengdami pasikartojančių veiksmų, ir
leiskite pailsėti rankoms. Pasikartojančius judesius atlikite
lėčiau ir mažesne jėga.
Gaminio transportavimas

Darykite plaštakų ir rankų raumenų stiprinimo pratimus.
Transportuodami toliau aprašytomis aplinkybėmis išjunkite va Jei jaučiate pirštų, plaštakų, riešų ar rankų dilgčiojimą, tirpiriklį ir įsitikinkite, kad pjovimo diskas nesisuka, tada nuimkite
mą arba skausmą, kreipkitės į gydytoją. Kuo anksčiau RSI
pjovimo diską, o duslintuvą nusukite į šalį nuo savęs.
diagnozuojama, tuo paprasčiau nervus ir raumenis apsau Persikeldami į darbo vietą.
goti nuo nepagydomo sužalojimo.
 Persikeldami į kitą zoną darbo metu.
 Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveika Palikdami darbo vietą.
tai.
 Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima nudegti arba sunkiai susižaloti.
 Kai gaminį transportuojate automobiliu, ištuštinkite degalų
baką, nuimkite pjovimo diską ir tvirtai pritvirtinkite gaminį
vietoje, kad nejudėtų.
 Jei vežant automobiliu degalų bake bus degalų, gali kilti
gaisras.
 Nepalikite gaminio su veikiančiu varikliu.
 Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima sunkiai susižaloti.
Darbo aplinka ir eksploatavimas
 Neeksploatuokite gaminio tokiose vietose, kur nėra tvirto
pagrindo, pvz., ant stačių šlaitų ar po liūties, nes tokiose vietose slidu ir pavojinga.
 Neeksploatuokite gaminio naktį ar tamsiose vietose, kur
prastas matomumas.
 Jei griūsite, paslysite arba netinkamai naudosite gaminį, galite sunkiai susižaloti.
10
Skirta saugiai naudoti gaminį
ĮSPĖJIMAS
Prieš eksploatuodami gaminį pašalinkite pašalinius Neeksploatuokite gaminio jį laikydami viena ranka
 Kai variklis veikia, abi rankas laikykite ant rankenų. Niekada
objektus ir kliūtis
 Apžiūrėkite vietą, kurioje eksploatuosite gaminį. Pašalinkite
akmenis, metalinius objektus ir bet kokius kitus objektus, dėl
kurių gaminys gali užstrigti ar sugesti.
 Būkite atsargūs naudodami medžiagas, kuriose yra silicio
dioksido ir kitų pavojingų medžiagų.
 Pašaliniams objektams išsviedus pjovimo įtaisą, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima sunkiai susižeisti.
 Nenaudokite šalia įsiliepsnojančių medžiagų
ar degių medžiagų.
 Prieš pradėdami darbą, patikrinkite darbo vietas, kad nebūtų nupjauti elektros kabeliai, vandens ir degios
medžiagos vamzdžiai.
 Tai gali sukelti nudegimus ir gaisrą.
neeksploatuokite gaminio jį laikydami tik viena ranka.
 Atpjovimo pjūklą tvirtai laikykite abiem rankomis: viena
ranka – priekinę rankeną, kita ranka – galinę rankeną.
 Tvirtai laikykite nykščiais ir pirštais suimdami rankenas.
 Niekada nepaleiskite gaminio, jei diskas sukasi.
 Nesilaikant šių instrukcijų laikomas gaminys gali tapti nestabilus ir galite sunkiai susižeisti.
Prieš padėdami gaminį ant žemės įsitikinkite, kad pjovimo diskas sustabdytas
 Išjungę variklį, prieš nuleisdami gaminį ant žemės, patikrinkite, ar pjovimo diskas nustojo suktis.
 Net išjungus variklį laisvai besisukantis diskas vis tiek gali
sužeisti.
Jei atsiranda trikčių, nedelsdami išjunkite variklį
Tokiomis aplinkybėmis nedelsdami išjunkite variklį ir įsitikinkite,
kad pjovimo įtaisas sustabdytas, tada patikrinkite gaminio
aplinką. Pakeiskite visas sugadintas dalis.
Pašalinkite nešvarumus nuo duslintuvo
 Jei gaminys staiga pradeda neįprastai vibruoti.
 Jei vietoje aplink variklio duslintuvą yra objektų, pvz., įstrigu Jei sugadintos dalys bus naudojamos ir toliau, gali įvykti nesios žolės, lapų, šakelių ar per daug tepalo, išjunkite variklį
laimingas atsitikimas arba galima sunkiai susižeisti.
ir pašalinkite juos neliesdami įkaitusių vietų.
 Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras.
Sritis 10 m spinduliu yra pavojaus zona
Sritis aplink gaminį 10 m spinduliu yra pavojaus zona. Dirbdami
su gaminiu būtinai laikykitės nurodytų atsargumo priemonių.
 Neleiskite vaikams, kitiems asmenims arba gyvūnams patekti į pavojaus zoną.
 Jei į pavojaus zoną įžengia kitas asmuo, išjunkite variklį, kad
Nepjaukite asbesto
sustabdytumėte pjovimo diską.
 Nenaudokite motorinio atpjovimo pjūklo asbesto ar bet ko Prieš artėdami prie operatoriaus, praneškite jam, pvz., iš už
kios formos asbesto turinčių produktų pjaustymui, pažeidipavojaus zonos ribų mesdami šakeles. Tada patikrinkite, ar
mui ar ardymui.
variklis išjungtas ir pjovimo diskas nebesisuka.
 Įkvėpus asbesto skaidulų gali kilti rimtas pavojus sveikatai.
 Niekam neleiskite laikyti jūsų pjaunamos medžiagos.
Jos gali sukelti sunkias ar mirtinas kvėpavimo organų ligas,
 Prisilietus prie pjovimo disko galima sunkiai susižeisti.
pvz., plaučių vėžį.
Nenaudokite gaminio, kai pjovimo diskas sukasi tuščiosios eigos greičiu
 Negalima naudoti gaminio, kol pjoviklio geležtės sukasi, jei
atpjovimo pjūklas veikia droseliniam reguliatoriui esant tuščiosios eigos greičio padėtyje. Nedelsdami išjunkite variklį ir
sureguliuokite karbiuratorių.
 Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima sunkiai susižaloti.
11
Skirta saugiai naudoti gaminį
Priemonės, apsaugančios nuo atatrankos
PAVOJUS
 Dėl pjovimo padėties gali atsirasti atatranka nuo pjaunamos
medžiagos ir dėl to gali būti prarastas mašinos valdymas.
Dėl to pjovimo diskas gali paliesti operatorių ir sukelti rimtus
sužeidimus.
Sukimosi atatranka
Pjaunant su pjovimo disko
viršutine dalimi, atsiranda
atatranka nuo pjaunamos
medžiagos. Dėl to atsiranda
pjovimo disko viršūnės atatranka nuo sukimosi ir tai yra
labai pavojinga. Visada pjaukite pjovimo disko apatine dalimi.
 Nedirbkite atpjovimo pjūklą laikydami viena ranka! Laikant
viena ranka kyla naudotojo, padėjėjų ar šalia esančių asmenų sunkių sužalojimo pavojus. Norėdami tinkamai valdyti atpjovimo pjūklą, visuomet tai darykite abiem rankomis, viena
jų valdydami spragtuką. Priešingu atveju, atpjovimo pjūklas
gali „čiuožti“ ar slysti, todėl, praradę valdymą, galite susižaloti.
 Kai įrenginys veikia, tvirtai laikykite atpjovimo pjūklą abiem
rankomis, dešinę ranką uždėję ant galinės rankenos, o kairę
ranką uždėję ant priekinės rankenos. Tvirtai laikykite nykščiais ir pirštais suimdami atpjovimo pjūklo rankenas. Tvirtai
laikydami sumažinsite atatranką ir suvaldysite pjūklą. Pjūklą
visuomet valdykite abiem rankomis.
Linijinė atatranka
Pjaunant su pjovimo disko
apatine dalimi, mašina gali
sukurti mašiną į priekį traukiančią jėgą. Dirbdami visada
tvirtai laikykite rankeną.
 Dėl bet kurios iš šių reakcijų galite prarasti atpjovimo pjūklo
 Įsitikinkite, kad pjovimo zonoje nėra kliūčių. Neleiskite pjovikontrolę ir prisiliesti prie besisukančio disko, o tai gali sukelti
mo disko viršutinei daliai prisiliesti prie rąsto, šakos ar kitos
sunkų sužalojimą. Kaip atpjovimo pjūklo naudotojas, turėtukliūties, kurią galite užkabinti dirbdami su pjūklu.
mėte atlikti kelis veiksmus, kad pjaudami išvengtumėte nelaimingo atsitikimo arba sužalojimo.
 Kai pjaunate įrenginiui veikiant dideliu greičiu, galite sumažinti atatrankos tikimybę. Tačiau pjovimas nustačius dalį ap Suprasdami atatranką galite sumažinti arba išvengti netikėsukų ar mažu greičiu gali labiau tikti, kad būtų lengviau
tumo. Dėl netikėtumų įvyksta nelaimingi atsitikimai. Suprassuvaldyti atpjovimo pjūklą ankštose zonose, be to, tai gali
kite, kad sukimosi atatrankos išvengiama viršutinę pjovimo
sumažinti atatrankos tikimybę.
disko dalį laikant taip, kad ji neprisiliestų prie objekto.
12
Skirta saugiai naudoti gaminį
Apsaugos priemonės
ĮSPĖJIMAS
Naudokite apsaugos priemones
 Dirbdami su atpjovimo pjūklu visada naudokite nurodytas
apsaugos priemones. Visų svarbiausia, dirbdami visada būkite užsidėję apsauginius akinius, dulkių kaukę ir ausines.
 Nedėvėdami apsaugos priemonių, galite įkvėpti nupūstų nešvarumų ar dulkių, arba jie gali patekti jums į akis, todėl gali
įvykti nelaimingas atsitikimas arba galite susižeisti.
a Galvos apsauga (šalmas): apsaugo galvą.
b Ausinės arba ausų kištukai: apsaugo klausos organus.
c Apsauginiai akiniai: apsaugo akis.
d Dulkių kaukė: apsaugo kvėpavimo takus
e Apsauginės pirštinės: apsaugo rankas nuo šalčio ir vibracijos.
f Tinkami darbo drabužiai (ilgos rankovės, ilgos kelnės): apsaugo kūną.
g Patvarūs, neslystantys apsauginiai auliniai batai (su pirštų
apsauga) arba neslystantys darbiniai pusbačiai (su pirštų
apsauga): apsaugo pėdas.
 Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima pakenkti regai arba klausai arba sunkiai susižaloti.
Vilkėkite tinkamus drabužius
 Suriškite plaukus, kad nekristų ant pečių.
 Neryšėkite kaklaraiščio, nenaudokite papuošalų, nevilkėkite laisvų, tabaluojančių drabužių, nes įrenginys gali juos įtraukti.
 Nemūvėkite avalynės atviru priekiu, nebūkite basi arba nuogomis blauzdomis.
 Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima pakenkti regai arba klausai arba sunkiai susižaloti.
13
Paketo sąrašas
 Nurodytos dalys supakuojamos atskiroje dėžėje.
 Išpakavę dėžę patikrinkite visas joje esančias dalis.
 Jei ko nors trūksta arba kas nors sulūžę, kreipkitės į atstovą.
Numeris
Dalies pavadinimas
Kiekis
1)
Atpjovimo pjūklas
1
2)
Operatoriaus vadovas
1
3)
„T“ formos raktas
1
4)
Strypas
1
5)
Adapteris (22 mm)
1
6)
Adapteris (25,4 mm)
1
7)
Jungtis
1
14
Aprašas
1.
Priekinė rankena (kairiajai rankai) – atraminė rankena,
esanti variklio korpuso priekyje.
2. Disko apsaugas – disko apsaugas, skirtas apsaugoti
operatorių nuo prisilietimo prie disko, o taip pat nukreipti
nuolaužas šalin nuo operatoriaus.
3. Pjovimo diskas – naudojamas kaip pjovimo įrankis.
4. Disko tvirtinimo varžtas – jungę tvirtinantis varžtas.
5. Pjoviklio jungė – pjovimo diską tvirtinanti dalis.
6. Degalų bako dangtelis – dangtelis, kuriuo užsukamas
degalų bakas.
7. Greito išjungimo jungiklis – mygtukas, skirtas greitam
uždegimo įtampos trumpajam jungimui, dėl kurio variklis išsijungia. Tai NĖRA uždegimo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis.
8. Droselinis reguliatorius – operatoriaus pirštu įjungiamas
įtaisas, skirtas valdyti variklio greitį.
9. Droselinio reguliatoriaus blokuotė – saugos svirtis, kuri
turi būti nuspausta, kad droselinis reguliatorius veiktų ir
kad droselinis reguliatorius nebūtų paspaustas atsitiktinai.
10. Paleidiklio valdymo rankenėlė – įtaisas, kuriuo karbiuratoriuje pariebinamas degalų / oro mišinys, kad būtų lengviau paleisti šaltą variklį. Taip pat įjungiamas
tuščiosios eigos greičio droselio spragtukas.
11. Starterio rankena – lėtai traukite rankeną, kol starteris
užsikabins, o tada truktelėti greitai ir tvirtai. Varikliui pradėjus veikti, lėtai grąžinkite rankeną į pradinę padėtį.
Neleiskite rankenai staigiai grįžti į pradinę padėtį, nes
įrenginys gali būti pažeistas.
12. Oro valytuvo gaubtas – uždengia oro valytuvą.
13. Galinė rankena (dešiniajai rankai) – atraminė rankena,
esanti variklio korpuso gale.
14. Vandens tiekimo rinkinys – pjovimo metu tiekia vandenį,
kad dulkės nepasklistų.
15. Sankabos gaubtas – motorinio atpjovimo pjūklo eksploatavimo metu apsaugo diržą ir sankabą.
16. Rankenos tvirtinimo varžtai – pritvirtina atpjovimo pjūklą.
17. Skriemulio gaubtas – apsaugo diržą ir skriemulį.
18. Disko apsaugo fiksavimo rankenėlė – naudojama keičiant disko apsaugo kampą.
19. Disko apsaugo rankenėlė – keisdami disko apsaugo
kampą, suimkite ir perstumkite šią rankenėlę.
20. Duslintuvas su kibirkščių gesikliu – duslintuvas su kibirkščių gesikliu sumažina skleidžiamą triukšmą ir sulaiko įkaitusias, rusenančias anglies daleles.
21. Slėgio sumažinimo įtaisas – įrenginys, skirtas sumažinti
slėgį cilindre, kad būtų lengviau paleisti.
22. Tipo ir serijos numeris
15
Prieš pradėdami
Pjovimo diskas
ĮSPĖJIMAS
 Nešlifuokite motorinio atpjovimo pjūklo abrazyvinio disko šoniniu paviršiumi arba pjaudami nespauskite disko į šoną. Neleiskite pjūklui pakrypti arba vinguriuoti linijos atžvilgiu.
 Naudokite naujus, tinkamai patvirtintus, tinkamo skersmens, storio ir tinkamą tvirtinimo skylę turinčius diskus. Disko antdėklai
ir tvirtinimo jungės turi būti geros būklės, o tvirtinimo varžtas turi būti priveržtas tinkamu sukimo momentu.
 Atliekamam darbui pasirinkite ir naudokite tinkamą diską.
 Prieš naudodami diską atidžiai patikrinkite, ar nėra įtrūkimų, kraštų pažeidimų ir deformacijų. Nenaudokite disko, kuris buvo
nukritęs. Diskas, kuris buvo nukritęs, yra nepatikimas.
 Nemontuokite disko, jei antdėklai yra pažeisti. Nepriveržkite tvirtinimo varžtų per daug, kad nepažeistumėte amortizavimo
efekto. Niekada neveržkite naudodamiesi savo svoriu. Priešingu atveju gali būti sugadintas sriegis. Tinkamas priveržimo momentas yra 25–30 Nm (250–300 kgfcm).
 Prieš naudodami atidžiai patikrinkite diską. Nenaudokite, jei diskas yra deformuotas, drėgnas, įtrūkęs, ištrupėjęs arba pjovimo
vietoje matyti spalvos pasikeitimai dėl karščio.
 Naudokite tik tokį diską, kuris atitinka nacionalinius ir vietinius įstatymus ir reglamentus, pvz., EN13236, EN12413 ir ANSI
B7.1.
 Laikykitės diskų gamintojų nurodytų saugaus naudojimo instrukcijų.
 Pjaudami su abrazyviniu disku nenaudokite vandens, išskyrus atvejus, kai tai nurodo disko gamintojas.
Disko greitis
Disko vardinis greitis
Tai yra mažiausias priimtinas disko greitis šiam įrenginiui. Su
šiuo motoriniu atpjovimo pjūklu negalima naudoti diskų, kurių
vardinis greitis mažesnis kaip 3820 aps./min.
Didžiausias leidžiamas disko greitis
Diskas sukasi tokiu pačiu greičiu kaip ir suklys (velenas), ant
kurio jis yra sumontuotas. Jei disko vardinis greitis yra 3820
aps./min, diskas niekada neturi suktis didesniu kaip 3820 aps./
min greičiu.
1. Perskaitykite etiketę
Disko antdėklai ir montavimo jungės
1. Antdėklas
Abiejose armuotų diskų pusėse pritvirtinti diskų antdėklai yra
pagalvėlės, kurios yra reikalingos suvienodinti montavimo jungių slėgį ir sumažinti dėvėjimąsi disko ir jungių praslydimo
atveju. Antdėklų skersmuo yra 108 mm. Pasirūpinkite, kad
antdėklai neatplyštų arba nebūtų giliai subraižyti ir tvirtinant
diską ant jų nebūtų pašalinių medžiagų.
A: 20 mm
(22 mm, 25,4 mm)
Faktai apie abrazyvinį diską
1.
2.
3.
16
Diskai gaminami į formą įdedant tinklelį iš tvirtos pluoštinės
medžiagos, ant tinklelio užpilant dervos ir abrazyvinio žvirgždo dalelių mišinį ir ant mišinio uždedant antrą tinklelio
sluoksnį. Tada derva ir armavimo tinklelis yra sujungiami ir
sukietinami.
Disko gebėjimas pjauti tam tikras medžiagas priklauso nuo
abrazyvinės medžiagos tipo, žvirgždo dalelių dydžio ir tarpų
tarp jų. Armatūra abiejose pusėse padidina stiprumą ir standumą.
Visada perskaitykite etiketę ant disko. Jei diskas pjauna blogai, gali būti, kad pasirinkote šiai medžiagai netinkantį tipą.
Dėl pjovimo spaudžiant diskas gali subyrėti ir sukelti rimtus
operatorius sužalojimus.
Prieš pradėdami
ĮSPĖJIMAS
 Su atpjovimo disku nešlifuokite arba nespauskite jo šonų.
 Naudokite tik armuotus diskus arba shindaiwa šiam pjūklui
patvirtintus diskus.
 Diskai, kurie yra per stori arba netinka ant veleno, gali subyrėti ir sukelti rimtus sužalojimus. Tai taip pat gali būti mažo
vardinio greičio diskai arba įtrūkę, turintys defektų, netaisyklingos formos arba pažeistais kraštais diskai.
4.
5.
Diskų naudojimas ir saugojimas
1.
2.
3.
17
Diskas gali atlaikyti didelį pjovimo slėgį tol, kol slėgis veikia
tiesiai, o ne į disko šoną. Todėl jūs visada turite atlikti tik tiesius pjūvius ir pjovimo metu vengti pjūklo pakreipimo ar
pasvyrimo nuo linijos.
Ant pjūklų, skirtų įpjauti spaudžiant, prieš kiekvieną naudojimą turi būti sumontuoti nauji diskai. Jei naudoti diskai išlaiko
žiedo bandymą ir atidų patikrinimą, jie gali būti naudojami
rengiant avarines brigadas.
Prieš montuodami ant pjūklo patikrinkite kiekvieną diską, ar
nėra deformacijų, įtrūkimų ir sulūžusių kraštų.
Deformuoti diskai pjauna netinkamai ir įtempimai gali pasiekti sutrupėjimo ribą. Diskus visada saugokite paskleistus
ant glotnaus, lygaus ir sauso paviršiaus. Į krūvą kraunant
daug diskų, tarp jų kaip pagalvėles padėkite kartono arba
popieriaus tarpiklius.
Drėgmė ir karštis gali pakenkti diskui. Nepalikite diskus gulėti saulėje arba ten, kur juos veikia didelis karštis. Diskai visada turi būti sausi, juos saugokite vietoje, kurioje yra mažas
drėgnumas ir vidutinė temperatūra. Apsauga nuo pažeidimų
dėl drėgmės taikoma pjovimo naudojant vandens srovę metu. Kad vanduo neįsigertų į diską, prieš įjungdami vandens
tiekimą, padidinkite disko greitį iki pjovimo greičio, o išjungę
vandens tiekimą, leiskite diskui suktis dar 10 sekundžių.
Prieš pradėdami
Surinkimas
ĮSPĖJIMAS
 Kad tinkamai surinktumėte gaminį, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
 Niekada neatlikite techninės priežiūros arba surinkimo procedūrų, kai variklis veikia.
 Jei bus naudojamas netinkamai surinktas gaminys, galimas nelaimingas atsitikimas arba sunkus susižalojimas.
Sumontuokite diską
Adapterio keitimas
Sumontuokite adapterį, kuris atitinka pjovimo disko vidinį
skersmenį. Pristatytam pjūklui sumontuotas adapteris, kurio
išorinis skersmuo yra 20 mm. Jei naudojamo pjovimo disko vidinis skersmuo yra 22 mm arba 25,4 mm, pakeiskite adapterį
toliau nurodyta tvarka.
1. Strypas
1.
2.
Įstatykite strypą.
Sukite pavaros veleną tol, kol skylė dideliame skriemulyje ir
strypas bus vienoje linijoje.
3.
Atsukite disko tvirtinimo varžtą su veržliarakčio 19 mm galu
arba pirštais. Išimkite disko varžtą ir nuimkite išorinę jungę,
vidinę jungę palikite vietoje.
4.
Adapterį ant pavaros veleno laiko spragtukinis žiedas. Į tarpą įstatykite įrankį, pvz., mažą plokščią atsuktuvą, ir išimkite
spragtukinį žiedą.
5.
Pakeiskite adapteriu, kuris atitinka naudojamo pjovimo disko
vidinį skersmenį.
Spauskite spragtukinį žiedą tol, kol jis pasieks pavaros veleno griovelį ir užfiksuos adapterį. Jei spragtukinis žiedas deformuotas, pakeiskite jį nauju.
2. Skriemulio gaubtas
1. Atsukite
1. Spragtukinis žiedas
2. Adapteris
3. Pavaros velenas
6.
1. Adapteris
2. Spragtukinis žiedas
3. Išorinė jungė
4. Disko tvirtinimo varžtas
18
Prieš pradėdami
Pjovimo disko montavimas
1.
2.
3.
1. Strypas
1. Adapteris
2. Skriemulio gaubtas
4.
Patikrinkite pjovimo disko sukimosi kryptį ir sumontuokite jį
taip, kad jo vidurinė skylė užsimautų ant adapterio, sumontuoto ant pavaros veleno.
5.
Sulygiuokite pjoviklio jungės skylę su pavaros velenu ir ją užspauskite.
Pirštais priveržkite disko varžtą ir tada iki galo priveržkite „T“
formos veržliarakčiu. Priveržkite jį 25–30 Nm sukimo momentu.
Išimkite strypą ir pasukite pjovimo diską ranka. Įsitikinkite,
kad jis yra tiesus ir nekliba.
2. Pjovimo diskas
6.
7.
1. Priveržkite
Įstatykite strypą. Sukite pavaros veleną tol, kol skylė dideliame skriemulyje ir strypas bus vienoje linijoje.
Atsukite disko tvirtinimo varžtą su veržliarakčio 19 mm galu
arba pirštais.
Išimkite disko tvirtinimo varžtą ir nuimkite išorinę jungę, vidinę jungę palikite vietoje.
2. „T“ formos raktas
ĮSPĖJIMAS
 Prieš priverždami patikrinkite, ar jungės yra tinkamoje padėtyje ir nepersikreipusios ant tvirtinimo įtaiso ar varžto sriegio.
Nepriveržkite varžto per daug, kad nedingtų disko antdėklų
sukuriamas pagalvėlių efektas. Priveržimui nenaudokite
pneumatinių, elektrinių įrankių ar kūno svorio. Priešingu
atveju gali būti sugadintas sriegis. Neveržkite daugiau nei
30 Nm (300 kgfcm).
PASTABA
Atliekant tam tikras procedūras, jei to reikia, svirtį galima nuimti
ir pritvirtinti taip, kad diskas būtų išorinėje svirties pusėje.
19
Prieš pradėdami
Disko apsaugo kampo reguliavimas
ĮSPĖJIMAS
 Niekada neeksploatuokite mašinos, jei disko apsaugas nuimtas.
1.
2.
Disko apsaugą galima sureguliuoti taip, kad būtų išvengta
nuolaužų išsviedimo ir pataikymo į operatorių.
Pasukite disko apsaugo fiksavimo rankenėlę prieš laikrodžio
rodyklę, suspauskite disko apsaugo rankenėlę ir perstumkite
disko apsaugą į norimą padėtį, tada lėtai atleiskite ir užfiksuokite disko apsaugą su fiksavimo rankenėle.
∗ Niekada neeksploatuokite mašinos, jei apsaugo stabdiklis nuimtas.
1. Disko apsaugas
2. Disko apsaugo rankenėlė
3. Disko apsaugo fiksavimo rankenėlė
Pjoviklio svirties montavimas atvirkščiai
Pristatyto pjūklo pjovimo diskas sumontuotas taip, kad jis yra šalia mašinos sunkio centro. Pjoviklio svirtį sumontavus atvirkščiai,
pjovimo diskas gali būti perstumtas į už mašinos esančią padėtį.
ĮSPĖJIMAS
 Pjoviklio svirtį sumontavus atvirkščiai, pažeidžiama mašinos
pusiausvyra, todėl ją sunku eksploatuoti. Nenaudokite
atvirkščiai sumontuotos svirties, išskyrus atvejus, kai tai būtina.
1. Apsaugo stabdiklis
2. Varžtas
1. Purkštukas
3. Vamzdžių jungtis
4. Vamzdis
1.
2.
3.
4.
Nuimkite pjovimo diską.
Išsukite du varžtus ir nuimkite apsaugo stabdiklį.
Nuimkite abu prie vamzdžių jungties prijungtus vamzdžius.
Atsukite ant disko apsaugo esančią veržlę ir nuimkite vamzdžių jungtį.
Sumontuokite vamzdžių jungtį naudodami disko apsaugo
apatinę skylę.
5.
6.
Atlaisvinkite purkštuką laikančią veržlę.
Nuimkite ant disko gaubto sumontuotą disko apsaugo rankenėlę.
7.
Atsukite fiksavimo rankenėlės veržlę, pakeiskite rankenėlės
kampą ir vėl užsukite veržlę.
2. Disko apsaugo rankenėlė
1. Fiksavimo rankenėlė
20
Prieš pradėdami
8.
1. Disko apsaugas
Pakeiskite disko apsaugo kampą.
2. Svirties tvirtinimo varžtas
9.
Atlaisvinkite įtempimo sraigtą tiek, kad jo galo nesimatytų,
tada išsukite 2 svirties tvirtinimo varžtus.
10. Nuimkite skriemulio gaubtą.
1. Įtempimo sraigtas
2. Skriemulio gaubtas
11. Nuimkite pjoviklio svirtį nuo karterio. Tuo pačiu metu nuimkite diržą.
12. Apsukite pjoviklio svirtį ir pritvirtinkite ją naudodami ilgą skylę
karteryje.
13. Uždėkite diržą ant didelio skriemulio.
1. Pjoviklio svirtis
2. Karteris
3. Diržas
4. Didelis skriemulys
14. Įstatykite skriemulio gaubtą į pjoviklio svirtį. Uždėdami skriemulio gaubtą ant svirties įsitikinkite, kad jis tinkamai sulygiuotas.
15. Pirštais priveržkite 2 svirties tvirtinimo varžtus, o po to juos
vėl išjunkite maždaug po 1 apsisukimą. Sureguliuokite diržo
įtempimą. (Žr. 30psl.)
16. Priveržkite 2 svirties tvirtinimo varžtus. Pastaba: Priveržkite
juos 23–27 Nm (230–270 kgfcm) sukimo momentu.
1. Skriemulio gaubtas
2. Svirties tvirtinimo varžtas
17. Pakeiskite purkštuko kampą ir tada priveržkite veržlę.
18. Įkiškite du vamzdžius į vamzdžių jungtį.
19. Disko apsaugo rankenėlę pritvirtinkite disko apsaugo viršuje.
20. Sumontuokite apsaugo stabdiklį.
1. Vamzdžių jungtis
2. Vamzdis
3. Disko apsaugo rankenėlė
4. Apsaugo stabdiklis
21
Prieš pradėdami
Degalų paruošimas
PAVOJUS
 Degalai ypač degūs, todėl netinkamai elgiantis galima sukelti gaisrą. Atidžiai perskaitykite šio vadovo skyriuje „Skirta saugiai naudoti gaminį“ pateiktas atsargumo priemones ir jų laikykitės.
 Pripylę degalų tvirtai užsukite degalų bako dangtelį ir nepamirškite patikrinti, ar nėra protėkio, ar
degalai neteka iš degalų vamzdžio, pro degalų sistemos sandūras arba degalų bako dangtelį. Jei
aptinkate degalų protėkį, iš karto nustokite naudoti gaminį ir kreipkitės į atstovą dėl remonto.
 Užsidegus degalams galima nudegti ar sukelti gaisrą.
DĖMESIO
Degalų bako ir išorės oro slėgis skiriasi. Norėdami įpilti degalų, po truputį atsukite dangtelį, kad nebūtų slėgio skirtumo.
 To nepaisant degalai gali ištrykšti.
PASTABA
Laikomi degalai sensta. Nemaišykite daugiau degalų, nei tikitės sunaudoti per trisdešimt (30) dienų. Nemaišykite tiesiai degalų
bake.
Degalai
 Degalai yra įprastos kokybės benzino ir oru aušinamo dvitakčio variklio alyvos mišinys.
Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra
metilo alkoholio ar daugiau nei 10 % etilo alkoholio.
 Rekomenduojamas mišinio santykis yra 50: 1 (2 %) ISO-LEGD standarto (ISO/CD 13738), JASO FC, FD klasės ir
shindaiwa rekomenduojama alyva.
- Niekada nenaudokite dvitakčių variklių alyvos, skirtos vandeniu aušinamiems varikliams, motociklų varikliams.
- Nemaišykite tiesiai variklio degalų bake.
- Venkite degalų ar alyvos išsiliejimo. Visuomet išvalykite išsiliejusius degalus.
- Su benzinu elkitės atsargiai, jis labai degus.
- Degalus visuomet laikykite patvirtintoje talpykloje.
Degalų tiekimas
1. Degalų bakas
 Degalų baką pildykite lauke virš plikos žemės ir tvirtai užsukite
degalų bako dangtelį. Nepilkite degalų patalpose.
 Norėdami pilti degalus gaminį ir degalų baką padėkite ant žemės. Degalų nepilkite būdami ant sunkvežimio krovimo platformos arba panašiose vietose.
 Pildami degalus stebėkite, kad degalų lygis nebūtų žemiau linkio lygio, nurodyto ant degalų bako.
 Degalų bako ir išorės oro slėgis skiriasi. Norėdami įpilti degalų,
po truputį atsukite dangtelį, kad nebūtų slėgio skirtumo.
 Visada išvalykite visus išsiliejusius degalus.
 Prieš užvesdami variklį bent per 3 m pasitraukite nuo degalų
pylimo vietos.
 Degalų kanistrą laikykite pavėsyje, atokiau nuo ugnies.
2. Linkis
22
Variklio veikimas
Variklio užvedimas
ĮSPĖJIMAS
 Kad užtikrintumėte saugų gaminio eksploatavimą, paleisdami variklį laikykitės skyriuje „Skirta saugiai naudoti gaminį“ (4 psl.)
nurodytų atsargumo priemonių.
 Jei pjovimo diskas sukasi net droseliniam reguliatoriui esant tuščiosios eigos greičio padėtyje, kai variklis paleistas, prieš eksploatuodami gaminį sureguliuokite karbiuratorių.
 Pjovimo diskas pradės suktis varikliui pasiekus sankabos įjungimo greitį.
 Jei nebus paisoma atsargumo priemonių, galimas nelaimingas atsitikimas, sužalojimas ar net mirtis.
PASTABA
 Iš pradžių starterio rankeną traukite atsargiai, po to – sparčiau. Neištraukite starterio virvelės daugiau nei 2/3 jos ilgio.
 Kai starterio rankena grįžta, jos nepaleiskite.
Šalto variklio užvedimas
(Jei gaminys buvo saugomas ilgą laikotarpį, uždėkite uždegimo
žvakės gaubtelį.)
Paleidimo procedūra skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar variklis šaltas
ar šiltas. Šaltą variklį reikia paleisti, kaip nurodyta.
1.
1. Slėgio sumažinimo įtaisas
2.
Į degalų baką pripilkite degalų mišinio. Nepilkite degalų
aukščiau degalų bako kaklelio lygio.
Paspauskite slėgio sumažinimo įtaisą.
3.
Spauskite užpildymo siurblį, kol jame pamatysite degalus.
4.
Ištraukite paleidiklio rankenėlę iki galo. (kad užfiksuotumėte
droselį paleidimo padėtyje).
5.
Saugiai laikykite motorinį atpjovimo pjūklą. Stipriai patraukite
starterio rankeną, bet tik 1/2–2/3 jo virvelės viso ilgio. Ištraukus virvelę iki galo, starteris gali būti sugadintas.
Varikliui pradėjus veikti pirmą kartą, įstumkite paleidiklio rankenėlę ir sukite tol, kol variklis pasileis ir pradės veikti. Šaltu
oru paleidiklį laikykite ištrauktą tik šiek tiek, kol variklis taps
labai šiltas. Tačiau neeksploatuokite, kai paleidiklis ištrauktas.
Paspauskite slėgio sumažinimo įtaisą ir dar kartą patraukite
starterio rankeną.
1. Užpildymo siurblys
1. Paleidiklio rankenėlė
6.
1. Starterio rankena
7.
23
Variklio veikimas
1. Droselinis reguliatorius
8.
Patraukite droselinį reguliatorių ir droselio spragtukas bus
atpalaiduotas.
1.
Užvedę variklį leiskite jam įšilti 2–3 min. veikiant laisvąja eiga
(t. y. nedideliu greičiu).
Įšilus varikliui tolygiau sutepamos vidinės dalys. Leiskite varikliui gerai įšilti, ypač jei jis šaltas.
2. Droselinio reguliatoriaus
blokavimas
Variklio įšilimas
2.
Šilto variklio užvedimas
1.
2.
3.
Į degalų baką pripilkite degalų mišinio. Nepilkite degalų
aukščiau degalų bako kaklelio lygio.
Paspauskite slėgio sumažinimo įtaisą.
Saugiai laikykite motorinį atpjovimo pjūklą. Stipriai patraukite
starterio rankeną, bet tik 1/2–2/3 jo virvelės viso ilgio. Ištraukus virvelę iki galo, starteris gali būti sugadintas.
1. Starterio rankena
∗ Jei variklį sunku paleisti, patraukite paleidiklio rankenėlę, kad
droselis užfiksuotų, ir tada grąžinkite paleidiklį į įprastą padėtį.
(taip droselis šiek tiek atidaromas). Jei jis vis dar nepasileidžia,
grįžkite į paleidimo procedūrą KAI VARIKLIS YRA ŠALTAS.
1. Paleidiklio rankenėlė
Variklio sustabdymas
1.
2.
1. Greito išjungimo jungiklis
Atleiskite droselinį reguliatorių ir leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga (t. y. mažu greičiu).
Spauskite greito išjungimo jungiklį, kol variklis išsijungs.
2. Droselinis reguliatorius
∗ Jei variklis neišsijungia, patraukite paleidiklio valdymo rankenėlę iki galo, kad išjungtumėte variklį. Prieš vėl paleisdami variklį, grąžinkite įrenginį įgaliotajam atstovui, kad būtų
patikrintas ir pataisytas greito išjungimo jungiklis.
ĮSPĖJIMAS
1. Paleidiklio rankenėlė
 Jei reguliatorius užfiksuotas, diskas pradės suktis iš karto
kai tik variklis pradės veikti. Laikykite diską pakeltą.
Reguliatorių atleidus, diskas kurį laiką suksis. Laikykite diską pakeltą tol, kol visos dalys nustos judėti.
24
Naudojimas
Pagrindinė operacija
ĮSPĖJIMAS
 Kai objekto pjūvio linija nukreipta žemyn, pjovimo pabaigoje laikykite gaminį tvirtai.
 Praradus gebėjimą išlaikyti gaminį ir praradus pusiausvyrą bei prisilietus prie disko galimi rimti sužalojimai.
1.
2.
3.
Paspauskite ir atleiskite spragtuką, kad jį atfiksuotumėte ir
perimtumėte droselio valdymą.
Prieš atlikdami bet kokį pjovimą, leiskite varikliui sušilti iki
darbinės temperatūros.
Atsistokite į pjovimo padėtį kairėje pjūklo pusėje. Niekada
nelaikykite jokios kūno dalies už pjūklo. Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis. Padidinkite greitį iki pjovimo greičio ir atsargiai prilieskite diską prie pjaunamo paviršiaus.
∗ Viso pjovimo metu išlaikykite didžiausią greitį. Pjaunant mažesniu nei didžiausias greičiu, sankaba gali praslysti ir ji gali
būti sugadinta. Didinat greitį nuo mažiausio iki didžiausio, kai
diskas liečiasi su pjaunamu objektu, gali atsirasti stipri stūmimo ar traukimo reakcija, dėl kurios gali būti prarasta kontrolė.
Dulkių slopinimas
ĮSPĖJIMAS
 Nenaudokite su diskais, kurie nėra skirti pjauti naudojant vandens srovę.
Taip gali būti sugadintas naudojamas diskas.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Jungtis
2. Skysčio čiaupas
3. Atidaryti
4. Uždaryti
Jei darbo metu kyla daug dulkių, pvz., pjaunant betoną, naudokite vandens srovę.
Prijunkite vandens žarną su jungtimi prie motorinio atpjovimo pjūklo jungties.
Prieš atidarydami vandens čiaupą įsitikinkite, kad skysčio
čiaupas yra uždarytoje padėtyje.
Sureguliuokite vandens srautą naudodami skysčio čiaupą.
Baigę pjauti, išjunkite vandens tiekimą ir leiskite diskui suktis, kad jis išdžiūtų.
SVARBU
 Prieš naudodami įsitikinkite, kad nėra vandens nuotėkio.
 Naudokite kiek galima mažiau vandens, kad būtų pakankamai slopinamas dulkių susidarymas.
Pjovimo metodas
Pagrindiniai tikslai yra išvengti disko perkaitimo ir bet kokiu
būdu išvengti jo suspaudimo, įstrigimo ar įtempimo.
1.
2.
3.
25
Sureguliuokite disko apsaugo padėtį, kad nukreiptumėte išmetamą masę nuo savęs.
Paruoškite atlikti tik tiesius pjūvius. Ilgus pjūvius pažymėkite
linija. Atidžiai sekite pažymėtą liniją.
Atsistokite kairėje pjūklo pusėje, pusiausvyroje, patogioje
padėtyje. Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis.
Naudojimas
4.
1. Sekite pažymėtą liniją
5.
6.
7.
8.
Prieš priliesdami diską prie pjaunamo paviršiaus, visada padidinkite greitį iki pjovimo greičio. Jei, greičio didinimo metu,
diskas liečiasi prie pjaunamo paviršiaus, pjūklą gali trūktelėti
į priekį ir gali būti prarastas valdymas. Atsargiai ir lengvai prisilieskite disko pjovimo briauną prie pjaunamo paviršiaus.
Nespauskite disko arba nesmūgiuokite juo į apdirbamą paviršių. Laikykite pjūklą lygiai. Neleiskite, kad jis pakryptų ar
vinguriuotų.
Nelaikykite disko vienoje vietoje, bet stumkite jį – viena kryptimi arba pirmyn ir atgal, išilgai pjovimo linijos. Pjaunant vienoje vietoje atsiranda kaitimas, dėl kurio diskas gali būti
sugadintas arba jis gali pasidengti glazūra. Per didelis spaudimas pjaunant taip pat sukelia perkaitimą.
Įpjaukite kiek galite seklesnį ir tiesesnį griovelį. Jei išpjausite
kreivę, didinat pjūvio gylį diskas pradės strigti.
Pjaukite per griovelį, kurį pradėjote, kelis kartus, kol pjūvis
bus baigtas.
Jei pjauti reikia ilgą laiką, dažnai ištraukite pjūklą iš pjaunamo objekto, kad diskas atvėstų.
1. Judinkite diską.
9.
Niekada nespauskite motorinio atpjovimo pjūklo disko iš šono, nešlifuokite jo šoniniu paviršiumi arba nenaudokite jo nustumti nuolaužas į šalį.
10. Pjaudami didelio skersmens vamzdį, pjaukite 360 laipsnių
aplink ir pasistenkite jo neperpjauti. Jei išlūžo didelė disko
dalis, diskas gali ją pagauti ir išsviesti labai dideliu greičiu.
1. Pjaukite tiesia linija
2. Jei pjūvis kreivas, pjūklas užstrigs
11. Prieš pjaudami medžiagas, kurios neturi atramos per visą
savo ilgį, paremkite, kad būtų išvengta įstrigimo. Taip pat žinokite, kad stulpą perpjovus į dvi dalis, viršutinė jo dalis atsiremia į diską.
12. Atlikdami pjūvį žemyn būkite atsargūs, kad nenusipjautumėte kojų. Būkite ypač atsargūs pjovimo pabaigoje.
Asfalto, dervos ir armuotų medžiagų pjovimas
1. Pasukite vamzdį, kad būtų galima pjauti 360° aplink
2. Pasistenkite, kad diskas neperpjautų jo vienoje vietoje.
 Sena, šalta ir sukietėjusi asfalto danga gali būti pjaunama su
mūrui skirtu disku. Gaunami geri rezultatai ir susiduriama su
nedidelėmis problemos dėl disko pasidengimo derva. Šviežias
asfaltas ir derva dengti paviršiai gali užklijuoti diską ir sumažinti jo pjovimo greitį. Kai kurios dervos arba derva impregnuotos
medžiagos taip pat gali sukelti tokio pobūdžio problemų.
 Mūrą su metalo armatūra geriausia pjauti su mūrui skirtu disku, kuris metalo armatūrą pjauna geriau, nei metalui pjauti
skirtas diskas pjauna mūrą. Tikėtinas greitesnis nei normalus
disko dėvėjimasis.
26
Techninė priežiūra
Techninės priežiūros rekomendacijos
Sritis
Techninė priežiūra
Puslapis
Prieš pradedant
eksploatuoti
28
•
-
•
Kas mėnesį
Oro filtras
Išvalykite / pakeiskite
Degalų sistema
Patikrinkite / išvalykite / pakeiskite
Degalų filtras
Patikrinkite / pakeiskite
28
•
Degalų dangtelio tarpiklis
Patikrinkite / pakeiskite
28
•
Diskas
Patikrinkite / pakeiskite
Disko apsaugas
Patikrinkite / išvalykite
32
•
Jungė
Patikrinkite / išvalykite / pakeiskite
32
•
Diržas
Patikrinkite / įtempkite / pakeiskite
30
•
Sankaba
Patikrinkite / pakeiskite
-
•
Uždegimo žvakė
Patikrinkite / išvalykite / pakeiskite
30
Aušinimo sistema
Patikrinkite / išvalykite
29
Duslintuvo kibirkščių gesiklis
Patikrinkite / išvalykite / pakeiskite
29
•
Cilindro išmetimo anga
Patikrinkite / išvalykite / pašalinkite
suodžius
-
•
Rankinio starterio virvelė
Patikrinkite / išvalykite
-
•
Sraigtai, varžtai ir veržlės
Patikrinkite / priveržkite / pakeiskite
-
•
•
•
•
SVARBU
Nurodyti ilgiausi laikotarpiai. Faktiškai eksploatuodami prietaisą ir remdamiesi savo patirtimi, galėsite nustatyti, kaip dažnai reikia
atlikti techninę priežiūrą. Užsirašykite kas mėnesį ir kas metus atliekamų patikrų datas.
ĮSPĖJIMAS
 Keisdami dalis, visada naudokite shindaiwa originalias dalis.
 Jei naudojamos neoriginalios dalys, gali kilti rimtų sužalojimų.
ĮSPĖJIMAS
 Greito išjungimo jungiklis automatiškai grįžta į veikimo padėtį. Variklis netyčia gali pradėti veikti. Prieš surinkdami ar atlikdami
techninės priežiūros procedūras, visada nuo uždegimo žvakės atjunkite uždegimo žvakės laidą. Priešingu atveju galimi rimti
sužalojimai.
27
Techninė priežiūra
Techninė priežiūra
Jei turite klausimų ar kyla problemų, kreipkitės į atstovą.
Oro filtro valymas
Šio gaminio oro filtrai yra skirti eksploatuoti be techninės priežiūros ilgą laiką.
Tačiau, šiais atvejais reikia pakeisti pagrindinį ir antrinį oro filtrus.
 Jei variklio galia žymiai sumažėja
 Po 1 metų ar 50 darbo valandų
SVARBU
Nebandykite valyti pagrindinį ar antrinį oro filtrus suslėgtu
oru.
Oro filtro keitimo procedūra
1.
2.
3.
1. Oro valytuvo gaubtas
2. Pagrindinis oro filtras
3. Filtro korpusas
4. Įvorės
5. Varžtai (A)
6. Varžtas (B)
4.
5.
6.
7.
1. Filtro korpusas
2. Antrinis oro filtras
Uždėkite oro valytuvo gaubtą ir priveržkite jo 4 varžtus. Priveržkite 3 varžtus (A) ir tada varžtą (B).
Įsitikinkite, kad įvorės į oro valytuvo gaubtą įdedamos tinkama puse.
3. Paleidiklio rankenėlė
Degalų filtro keitimas
(Tikrinkite periodiškai)
1.
2.
3.
4.
5.
1. Degalų filtras
Išimkite ant oro valytuvo gaubto esančias 4 įvores.
Išsukite 4 oro valytuvo gaubtą tvirtinančius varžtus ir nuimkite oro valytuvo gaubtą.
Išimkite pagrindinį ir antrinį oro filtrus. Antrinį oro filtrą galima
išimti ištraukus paleidiklio rankenėlę, pakėlus filtro korpusą ir
tada paspaudus filtrą iš apačios.
Uždėkite filtro korpusą atgal į jam skirtą vietą.
Įdėkite naujus antrinį ir pagrindinį oro filtrus. Pakeiskite abu
filtrus vienu metu.
Degalų filtrą pasieksite pro degalų bako angą, naudodami
gabalėlį plieninės vielos ar pan.
Dėl užsikimšusio filtro variklį bus sunku paleisti arba variklis
ims veikti neįprastai.
Ištraukite degalų filtrą pro degalų pylimo angą, naudodami
gabalėlį plieninės vielos ar pan.
Pakeiskite nešvarų filtrą. Nemėginkite filtrą valyti.
Jei degalų bako vidus yra nešvarus, baką galima išvalyti jį
praskalavus su benzinu.
ĮSPĖJIMAS
2. Degalų bako dangtelis
 Patikrinkite degalų dangtelio ir tarpiklio būklę. Įsitikinkite,
kad dangtelis tvirtai užsisuka ir nėra degalų nuotėkio.
28
Techninė priežiūra
Karbiuratoriaus reguliavimas
DĖMESIO
Paleidimo metu, tuščiosios eigos greičio reguliatorius (T) turi
būti sureguliuotas taip, kad pjovimo diskas nesisuktų. Jei kyla
problemų su karbiuratoriumi, susisiekite su atstovu.
Nereguliuokite karbiuratoriaus, jei nebūtina.
1.
2.
3.
1. Tuščiosios eigos greičio reguliatorius
Aušinimo sistema
4.
Norėdami sureguliuoti karbiuratorių, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti dideliu tuščiosios eigos
greičiu, kol sušils.
Sukite tuščiosios eigos greičio reguliatorių (T) prieš laikrodžio rodyklę, kol pjovimo diskas nustos suktis.
Pasukite tuščiosios eigos greičio reguliatorių (T) prieš laikrodžio rodyklę dar 1 + 1/2 pasukimo.
Didinkite greitį iki didžiausio, kad patikrintumėte, ar sklandžiai pereinama nuo tuščiosios eigos iki didžiausio greičio.
1.
2.
3.
Tikrinkite periodiškai.
Užsikimšus briaunoms variklis bus prastai vėsinamas.
Pašalinkite purvą ir dulkes iš tarpų tarp briaunų, kad oras cirkuliuotų laisvai.
1.
Nuimkite oro valytuvo gaubtą ir atjunkite uždegimo žvakės
laidą.
Nuimkite pjoviklio svirtį. (Žr. 30 psl.)
Nuo duslintuvo nuimkite kibirkščių gesiklio ekrano dangtelį ir
kibirkščių gesiklio ekraną.
Nuvalykite suodžių nuosėdas nuo duslintuvo komponentų.
Pakeiskite ekraną, jei jis suskilęs arba jame yra pradegusių
skylių.
Surinkite komponentus atvirkštine tvarka.
1. Cilindro briaunos
Duslintuvo valymas
2.
3.
4.
5.
6.
1. Varžtai
2. Kibirkščių gesiklio ekrano dangtelis
3. Kibirkščių gesiklio ekranas
4. Duslintuvas
PASTABA
Suodžių nuosėdos duslintuve sumažins variklio galią. Kibirkščių gesiklio ekranas turi būti periodiškai tikrinamas.
29
Techninė priežiūra
Uždegimo žvakės tikrinimas
1.
2.
3.
4.
5.
1. Uždegimo žvakė
2. Uždegimo žvakės gaubtelis
6.
Nuimkite oro valytuvo gaubtą.
Nuimkite uždegimo žvakės gaubtelį.
Išsukite uždegimo žvakę.
Šiam varikliui tinka uždegimo žvakė NGK BPMR7A. Prieš
pradedant eksploatuoti, tarp elektrodų turi būti sureguliuotas
0,65 mm (0,026 in) uždegimo tarpas.
Įsukite uždegimo žvakę. Kai variklis šaltas, reikia priveržti
17–19 Nm (170–190 kgfcm).
Daugumą neveikiančių žvakių galima atnaujinti apdildžius
arba nugramdžius elektrodus iki pliko metalo, nuvalius visas
nuosėdas nuo porceliano izoliacijos aplink centrinį elektrodą
ir vėl sureguliavus tarpą.
ĮSPĖJIMAS
 Degalų garai yra ypač degūs ir gali sukelti gaisrą ir (arba)
sprogimą. Niekada nebandykite tikrinti uždegimo kibirkštį
priliesdami uždegimo žvakę netoli cilindro žvakės angos.
Priešingu atveju galite sunkiai susižaloti.
a: 0,6–0,7 mm
Diržo keitimas ir reguliavimas
Diržo reguliavimas
Sureguliuokite diržą, jei jis atsilaisvino.
1. Atleiskite 2 svirties tvirtinimo varžtus maždaug 1 apsisukimą.
2. Sukite įtempimo sraigtą tol, kol poveržlė atsidurs vienoje linijoje su žyma ant sankabos gaubto.
3. Priveržkite 2 svirties tvirtinimo varžtus. Pastaba: Priveržkite
23–27 Nm (230–270 kgfcm) sukimo momentu.
1. Svirties tvirtinimo varžtas
2. Įtempimo sraigtas
3. Poveržlė
4. Žymė
Diržo keitimas
Pakeiskite diržą, jei jis labai susidėvėjo.
(lupimasis, persisukimas, įpjovimai, įtrūkimai ir t. t.)
1.
1. Vamzdžių jungtis
2. Vandens srovės vamzdis
30
Atjunkite vandens srovės vamzdį nuo vamzdžių jungties.
Techninė priežiūra
2.
3.
4.
1. Įtempimo sraigtas
2. Skriemulio gaubtas
1. Diržas
1. Diržas
2. Mažas skriemulys
3. Sankabos gaubtas
5.
Nuimkite seną diržą ir tada nuimkite pjoviklio svirtį.
6.
7.
Uždėkite naują diržą ant mažo skriemulio.
Traukdami diržą pjoviklio kryptimi, uždėkite sankabos gaubtą ir pritvirtinkite jį varžtais.
8.
Įstatykite pjoviklio svirtį į ilgą skylę karteryje ir tada uždėkite
diržą ant didelio skriemulio.
Uždėkite skriemulio gaubtą išilgai pjoviklio svirties išorinės
pusės. Uždėdami skriemulio gaubtą ant svirties įsitikinkite,
kad jis tinkamai sulygiuotas.
2. Pjoviklio svirtis
3. Sankabos gaubtas
9.
1. Pjoviklio svirtis
2. Ilga skylė
Atleiskite įtempimo sraigtą ir tada išsukite 2 svirties tvirtinimo
varžtus.
Nuimkite skriemulio gaubtą išilgai jo kreipiančiosios.
Atleiskite sankabos gaubto varžtus ir tada nuimkite sankabos gaubtą.
3. Didelis skriemulys
4. Diržas
10. Priveržkite 2 svirties tvirtinimo varžtus ir vėl atleiskite maždaug po 1 apsisukimą. Sureguliuokite diržo įtempimą. (Žr.
30psl.)
11. Priveržkite 2 svirties tvirtinimo varžtus. Pastaba: Priveržkite
23–27 Nm (230–270 kgfcm) sukimo momentu.
12. Į vamzdžių jungtį įkiškite vandens srovės vamzdį.
13. Pakeistas diržas išsitempia, todėl, baigę eksploatuoti mašiną, pakartotinai sureguliuokite jo įtempimą.
1. Skriemulio gaubtas
2. Svirties tvirtinimo varžtai
31
Techninė priežiūra
Patikrinkite jungę
1.
2.
Patikrinkite disko apsaugą
1.
2.
3.
1. Disko apsaugas
2. Disko apsaugo fiksavimo rankenėlė
32
Patikrinkite, ar nenusidėvėjusi, nėra įtrūkimų ir sulūžusių dalių.
Jei pastebėjote kažką neįprasto, pakeiskite ją nauja.
Įsitikinkite, kad dėl deformacijos ar drebėjimo jis neliečia pjovimo disko.
Jei disko apsaugas juda pirmyn ir atgal netgi priveržus disko
apsaugo fiksavimo rankenėlę, kreipkitės į atstovą.
Jei yra bet koks nusidėvėjimas ar įtrūkimas, kreipkitės į
atstovą.
Techninė priežiūra
Trikčių šalinimo lentelė
Problema
Įvertinimas
Variklis nepasileidžia
Priežastis
 Degalų bake nėra degalų
 Per didelis degalų įsiurbimas
 Elektros triktis
 Karbiuratoriaus gedimas arba vidinė
strigtis
 Vidinis variklio gedimas
Variklį sunku paleisti, nepastoviai
sukasi
Sprendimas
 Degalų tiekimas
 Paleiskite variklį atlikę techninę
priežiūrą
 Kreipkitės į atstovą
 Kreipkitės į atstovą
 Kreipkitės į atstovą
Degalai patenka į perpylimo vamzdį
 Degalų savybių pablogėjimas
 Karbiuratoriaus problema
 Pakeiskite naujais degalais
 Kreipkitės į atstovą
Degalai nepatenka į perpylimo vamzdį
 Užsikimšęs degalų filtras
 Užsikimšusi degalų sistema
 Užstrigusios vidinės karbiuratoriaus
dalys
 Pakeiskite
 Kreipkitės į atstovą
 Kreipkitės į atstovą
Nešvari arba drėgna užde-  Degalų savybių pablogėjimas
gimo žvakė
 Netinkamas elektrodo tarpas
 Suodžių nuosėdos
 Elektros triktis




Pakeiskite
Pakeiskite
Pakeiskite
Kreipkitės į atstovą





Pakeiskite
Pakeiskite
Kreipkitės į atstovą
Sureguliuokite
Išvalykite
Variklis pasileidžia, bet nepavyksta padidinti jo
greičio





Variklis išsijungia
 Karbiuratoriaus reguliavimo problema
 Elektros triktis
 Sureguliuokite
 Kreipkitės į atstovą
Variklis neišsijungia
 Greito išjungimo jungiklio gedimas
 Sustabdykite avariniu būdu ir
kreipkitės į atstovą
Pjovimo diskas sukasi varikliui veikiant tuščiąja eiga
 Karbiuratoriaus reguliavimo problema
 Sugadinta sankabos spyruoklė
 Sureguliuokite
 Kreipkitės į atstovą
Nešvarus oro filtras
Nešvarus degalų filtras
Užblokuotas degalų praėjimas
Karbiuratoriaus reguliavimo problema
Užsikimšusi išmetimo arba duslintuvo
anga
 Tikrinimo ir techninės priežiūros darbams atlikti reikalingos specialisto žinios. Jei patikrinti gaminio, atlikti jo priežiūros darbų
ar pašalinti gedimo patys negalite, kreipkitės į atstovą. Nemėginkite gaminio ardyti.
 Esant pirmiau pateiktoje lentelėje nenurodytai problemai arba kitokioms problemoms, kreipkitės į atstovą.
 Naudokite tik originalias atsargines dalis ir reikmenis, numatytus gaminius ir komponentus. Jei bus naudojamos kitų gamintojų
dalys arba nenumatyti komponentai, gali įvykti gedimas.
33
Saugojimas
Ilgalaikis saugojimas (30 dienų arba ilgiau)
ĮSPĖJIMAS
 Nelaikykite sandariose vietose, kuriose yra daug degalų dujų arba prie atviros liepsnos arba kibirkščių.
 Gali kilti gaisras.
Kai gaminį ruošiatės saugoti ilgą laiką (30 dienų arba ilgiau), įsitikinkite, kad tinkamai pasiruošta.
1.
Degalų baką visiškai ištuštinkite lauke, virš plikos žemės.
Neišleidinėkite degalų patalpose.
A. Arba keletą kartų paspauskite ir paleiskite degalų tiekimo burbulą norėdami iš jo pašalinti degalus.
B. Paleiskite variklį ir leiskite veikti tuščiąja eiga, kol jis savaime išsijungs.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Atpjovimo pjūklas
Nuimkite pjovimo diską.
Švariai nuvalykite visus tepalus, alyvą, dulkes, nešvarumus
ir kitas medžiagas nuo atpjovimo pjūklo išorės.
Reguliariai atlikite patikrinimus, kaip nurodyta šiame vadove.
Patikrinkite, ar varžtai ir veržlės priveržti. Priveržkite, jei yra
atsilaisvinusių.
Išsukite uždegimo žvakę ir į cilindrą pro lizdą įpilkite tinkamos kokybės, švarios, naujos dvitakčio variklio alyvos (maždaug 10 ml).
A. Ant uždegimo žvakės įsukimo lizdo uždėkite švarų audeklą.
2. Pjovimo diskas
B. 2 arba 3 kartus patraukite starterio rankeną, kad variklio
alyva pasiskirstytų cilindre.
C. Pro uždegimo žvakės angą apžiūrėkite stūmoklį. Lėtai
traukite starterio rankeną, kol stūmoklis pasieks cilindro
viršų, ir palikite jį ten.
7.
Įsukite uždegimo žvakę. (Neuždėkite uždegimo žvakės
gaubtelio.)
8. Gaminiui pakankamai atvėsus ir nudžiuvus, prieš padėdami
saugoti suvyniokite variklio dalį į plastikinį maišelį ar kitą dangą.
9. Gaminį saugokite sausoje, nedulkėtoje, vaikams ir kitiems
pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje.
10. Tinkamai saugokite pjovimo diskus, kad išvengtumėte sugadinimo dėl nevienodo slėgio, drėgmės ir ekstremalių temperatūrų.
34
Išmetimo procedūra
 Naudotą alyvą išmeskite pagal vietos nuostatus.
 Ant didžiųjų plastikinių dalių, sudarančių šį gaminį, užrašyti jų
medžiagų kodai.
Kodai reiškia toliau nurodytas medžiagas; tas plastikines dalis
išmeskite pagal vietos nuostatus.
Žymė
Medžiaga
>PA6-GF<
Nailonas 6 – stiklo pluoštas
>PA66-GF<
Nailonas 66 – stiklo pluoštas
>PP-GF<
Polipropilenas – stiklo pluoštas
>PE-HD<
Polietilenas
>POM<
Polioksimetilenas
 Jei nežinote, kaip išmesti naudotą alyvą / plastikines dalis,
kreipkitės į atstovą.
35
Techniniai duomenys
EC741s
Modelis
Išoriniai matmenys: be pjovimo disko
ilgis × plotis × aukštis
mm
620 × 240 × 407
Svoris: Be pjovimo disko, su tuščiais bakais
kg
10,7
Tūris:
Degalų bakas
Degalai (mišinio proporcijos)
L
0,7
Įprastas benzinas.
Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis
skaičius ne mažesnis nei 89.
Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar
daugiau nei 10 % etilo alkoholio.
50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD standarto (ISO/CD 13738), JASO
FC, FD klasės ir shindaiwa rekomenduojama alyva.
Variklis:
Tipas
Karbiuratorius
Magneta
Uždegimo žvakė
Starteris
Galios perdavimas
Variklio darbinis tūris
Didžiausia variklio galia (ISO 7293)
Didžiausias variklio greitis
Rekomenduojamas greitis tuščiąja eiga
Pjovimo įtaisas:
Diržas
Skriemulio perdavimo skaičius
Diržo įtempiklis
Diskas
Didžiausias atpjovimo disko greitis
Jungės išorinis skersmuo
Disko fiksatoriaus priveržimo sukimo momentas
Didžiausias vardinis suklio greitis
Garso slėgio lygis: (ISO 22868) Lp Aeq =
Neapibrėžtumas KpA =
Garso galios lygis: (ISO 22868) LW AFI+Ra =
Neapibrėžtumas KWA =
Vibracija: (ISO 22867) Ekvivalentiškos vertės a hv,eq
Priekinė rankena / galinė rankena
Neapibrėžtumas K =
ml (cm3)
kW
aps./min
aps./min
Oru aušinamas, dvitaktis, vieno cilindro
Diafragminio tipo
Smagračio magneta, CDI sistema
NGK BPMR7A
Rankinis starteris Sklandusis paleidimas (žr. 2 psl.)
Automatinė išcentrinė sankaba
73,5
3,2
9750
2800
mm
aps./min
mm
Nm
aps./min
6PJ-808
2,57 : 1
Spyruoklės sistema
350 × 4,7 × 20
Daugiau nei 4370
100
25 - 30
3820
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
m/s2
m/s2
Kiti įtaisai:
101
2,7
112
2,0
5,2 / 4,4
1,2
Galinis rankų apsaugas,
droselinio reguliatoriaus blokuotė,
nuo vibracijos apsaugantis įtaisas,
kompresijos sumažinimo įtaisas
∗Techniniai duomenys gali būti pakeisti neperspėjus.
36
Atitikties deklaracija
Toliau pasirašęs gamintojas:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO
OHME; TOKYO 198-8760
JAPAN
Šis atitikties pareiškimas pateikiamas gamintojui prisiimant visą atsakomybę.
pareiškia, kad čia aprašytas naujas prietaisas:
MOTORINIS ATPJOVIMO PJŪKLAS
Prekės ženklas: Shindaiwa
Tipas: EC741s
Atitinka:
* direktyvos 2006/42/EB reikalavimus (naudojamas darnusis standartas EN ISO 19432: 2012)
* direktyvos 2014/30/ES reikalavimus (naudojamas darnusis standartas EN ISO 14982: 2009)
* direktyvos 2011/65/ES reikalavimus (naudojamas darnusis standartas EN 50581: 2012)
* direktyvos 2000/14/EB reikalavimus
Vadovautasi atitikties vertinimo procedūra, pateikta V PRIEDE
Išmatuotas garso galios lygis: 112 dB (A)
Užtikrinamas garsumo lygis: 115 dB (A)
Serijos numeris: nuo 38001001 iki 38100000
Tokijas, 2018 m. gruodžio 18 d.
YAMABIKO CORPORATION
Masayuki Kimura
Įgaliotasis atstovas Europoje, kuriam patikėta sukurti techninius
dokumentus.
Įmonė: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adresas: P.O. box 5047, Merwedeweg 2,
3621 LR Breukelen, Nyderlandai
P. Richard Glaser
Generalinis direktorius
Kokybės užtikrinimo skyrius
37
UŽRAŠAI
38
UŽRAŠAI
39
1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TEL. 81-428-32-6118. FAKS. 81-428-32-6145.
X750 395-430 1
© 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement