Shindaiwa EC7600W Engine Cutter Brugermanual

Shindaiwa EC7600W Engine Cutter Brugermanual

Norsk

(Bruksanvisning)

SHINDAIWA BRUKER-HÅNDBOK

EC7500W/EC7600W

KAPPSAG

Engine C utter

ADVARSEL

n

Les denne håndboken og gjør deg kjent med innholdet i den.

n

Enheten er primært beregnet for skjæring av byggematerialer og metall i henhold til type sagblad som er montert.

n

Bruk alltid hørselsvern, støvmaske, vernebriller og hjelm når du bruker denne enheten, slik at du reduserer risikoen for skade på deg selv og andre.

n

Oppbevar denne håndboken lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den ved behov.

Innhold

Side Merknader ...................................................2

Merker og symboler ....................................2

Sikkerhetsforanstaltninger ........................3

Informasjonsmerker vedrørende sikkerhet og drift .........................................7

Beskrivelse av enheten ...............................8

Tekniske spesifikasjoner .............................9

Montering ..................................................10

Fylle drivstofftanken ................................11

Starte/stoppe motoren ..............................12

Betjening ...................................................14

Ettersyn og vedlikehold ............................16

Langtidsoppbevaring ................................23

Feilsøking ..................................................24

Samsvarserklæring ...................................25

Merker og symboler

Nedenfor følger symbolene som vises på enheten og deres betydning.

Les og følg denne brukerhåndboken. Ellers kan det medføre alvorlige personskader.

Bruk alltid hørselsvern, støvmaske, vernebriller og hjem når du betjener denne maskinen.

Vær oppmerksom på tilbakeslag!

Tilbakeslag kan tvinge sagbladet opp og tilbake mot operatøren med lynets hastighet. Tilbakeslag kan forekomme når den øvre halvdelen av sagbladet kommer i berøring med et objekt under bruk av maskinen.

shindaiwa

forbeholder seg retten til å gjøre endringer på produkter uten varsel og uten forpliktelse til å gjøre endringer på tidligere produserte enheter.

Merknader

Gjennom hele denne håndboken forekommer det spesialmerknader.

Vær oppmerksom på objekter som kan bli slynget ut!

Lydtrykknivå (målt i henhold til 2000/14/EC)

ADVARSEL

En merknad med ordet "ADVARSEL" foran inneholder informasjon som skal følges for å hindre alvorlige personskader.

Drivstofftank Åpning På/av-bryter Blandingsforhold bensin/olje Blanding

50:1

Ikke tillatt med åpen flamme Choke

FORSIKTIG

En merknad med ordet "FORSIKTIG" foran inneholder informasjon som skal følges for å hindre skade på enheten.

VIKTIG

En merknad med ordet "VIKTIG" foran er en merknad med en spesiell betydning.

MERK:

En merknad med ordet "MERK" foran inneholder informasjon som er grei å kjenne til og som kan gjøre jobben enklere for deg.

Sagbladets rotasjons- retning Maks. spindelhastighet/ Nominell spindel- hastighet Nominell spindel- hastighet o/min Maks. spindel- hastighet o/min

ADVARSEL

Bruk av denne kappsagen eller andre elektroverktøy med høy hastighet kan medføre fare. Det er derfor viktig å ta spesielle forholdsregler for å redusere risikoen for skade eller brann.

2

Sikkerhetsforanstaltninger

ADVARSEL Før bruk

n Barn og personer som ikke forstår denne håndboken, må ikke bruke denne enheten.

n Ikke la andre personer eller dyr oppholde seg i nærheten av enheten under starting eller bruk.

n Ta aldri på et sagblad som roterer.

n Enheten skal bare brukes i et godt ventilert område.

n Ikke bruk enheten i et lukket område som for eksempel et rom, lager eller en tunnel. Bruk av enheten i et lukket område kan forårsake alvorlig sykdom eller dødsfall som følge av avgass.

n Ikke la personer eller dyr komme i nærheten av avgass.

n Pust aldri inn avgass.

n Ikke foreta uautoriserte modifikasjoner eller endringer på noen av enhetens komponenter, og bruk aldri enheten uten sagbladbeskyttelse eller lyddemper.

n Enheten er beregnet for enmannsbetjening og må bare brukes av én person.

n Ikke bruk enheten når du er trøtt eller under påvirkning av stoffer som kan svekke syn, reaksjonsevne eller dømmekraft.

n Bruk alltid tettsittende klær, vernehansker, sklisikkert vernefottøy, hørselsvern, støvmaske, hjelm og vernebriller når du betjener enheten. Bruk aldri posete klær, shorts, sandaler eller tilbehør som kan sette seg fast.

n Alle som bruker enheten for første gang, skal få praktisk instruksjon fra en forhandler eller en erfaren bruker før bruk.

n For å redusere risikoen for at gnister antenner klærne dine under bruk av enheten, bør du bruke klær av skinn, ull, tettvevet bomull eller bomull behandlet med flammehemmer.

n Bruk aldri et sagblad som ikke er anbefalt i denne håndboken.

n Ikke start eller bruk enheten uten at arbeidsområdet er ryddet og du har godt fotfeste.

n Ikke bruk maskinen lenger enn to timer i løpet av en dag. Ikke bruk den mer enn ti minutter i strekk. Vibrasjonene som oppstår under bruk kan forårsake likfingre. n Røyking eller andre former for åpen flamme er forbudt i nærheten av enheten eller enhetens drivstoff.

n Ettersom lyddemperen og avgassen blir veldig varme, må du sørge for at ingen brennbare stoffer befinner seg i nærheten av enheten.

n Bruk aldri enheten hvis du oppdager en drivstofflekkasje.

n Kontroller at alle deler er på plass og at boltene er forsvarlig festet.

n Kontroller at sagbladet er forsvarlig festet og ikke skadet. Bruk aldri et sagblad med sprekker og skjevheter, eller som er i ubalanse.

n Kontroller at remstrammingen er riktig justert og at sagbladbeskyttelsen, rembeskyttelsen og clutchdekselet er forsvarlig montert.

n Kontroller alltid det fremre håndtaket, det bakre håndtaket og sagbladbeskyttelsen før bruk, og bruk aldri enheten hvis noen av delene er skadet.

3

n Før du skjærer i et materiale må du gjøre deg kjent med risikoene knyttet til støv, damp eller tåke som kan bli produsert under drift.

Sørg for å ha tilstrekkelig beskyttelse mot skadelige utslipp.

En åndedrettsmaske av god kvalitet og/eller vannmontasje kan være nødvendig.

ADVARSEL

n Ikke bruk kappsagen til å skjære eller ødelegge asbest eller produkter som inneholder eller er innpakket i asbest. Hvis du tror at du kanskje skjærer i asbest, må du kontakte din arbeidsleder.

Fylle drivstoff på enheten

n Blanding og påfylling av drivstoff må skje utendørs, på et sted der det ikke finnes brennbare stoffer i nærheten.

3 m

n Åpne tanklokket langsom for å slippe ut eventuelt trykk som har bygd seg opp.

n Fyll aldri drivstoff når enheten er varm. La enheten avkjøle før du fyller drivstoff.

n Fyll aldri drivstoff når motoren går.

n Tørk vekk alt drivstoffsøl etter påfylling. Skjæring i metall kan forårsake gnister fra sagbladet og antenne drivstoffsøl, noe som igjen kan forårsake alvorlige personskader.

Figur 1. Start motoren minst tre meter unna stedet der du fyller drivstoff.

Starte motoren

n Start motoren minst tre meter unna stedet der du fyller drivstoff.

n Pass på at sagbladet ikke er i berøring med objekter eller bakken når motoren startes. Straks motoren starter kan sagbladet begynne å rotere.

n Start motoren i henhold til anvisningene i denne håndboken. Start motoren på et fast og stabilt underlag. Sørg for at området er ryddet for tilskuere.

Motoren må startes av bare én person uten hjelp.

n Sagbladet må ikke rotere ved tomgangshastighet. Reduser tomgangshastigheten hvis sagbladet roterer.

n Gå aldri fra enheten uten tilsyn når den går.

4

Tilbakeslag

n Tilbakeslag kan tvinge sagbladet opp og tilbake mot operatøren med lynets hastighet.

n Tilbakeslag kan forekomme når den øvre halvdelen av sagbladet kommer i berøring med et objekt. Bruk aldri den øvre delen av sagbladet til å skjære et objekt.

ADVARSEL

Figur 2. Vær alltid oppmerksom og forberedt på tilbakeslag.

Betjening

n Enheten må holdes godt fast med begge hender, den ene hånden på det bakre håndtaket og den andre på det fremre håndtaket. Hold aldri på andre deler av enheten.

n Ikke press eller legg trykk på sidene av sagbladet av en eller annen grunn.

n Ha godt og stabilt fotfeste under bruk. Ikke strekk deg langt.

n Ved arbeid i grupper må operatørene befinne seg minst ti meter fra hverandre.

n Hvis du mister enheten eller støter den mot en hard overflate, må du stoppe motoren øyeblikkelig og kontrollere om den er skadet. Oppdager du skader, må de repareres før du bruker enheten igjen.

n Kontroller tanklokket regelmessig under bruk for å se at det er tett lukket.

Figur 3. Må alltid betjenes under brysthøyde.

n Enheten må betjenes under brysthøyde. Betjening over brysthøyde kan forårsake alvorlige personskader.

n Ved vertikal skjæring skal enheten plasseres horisontalt eller med siden av sagbladet litt på skrå nedover. Ved horisontal skjæring skal siden med startsnoren vende opp.

5

6 n Stopp motoren umiddelbart hvis du oppdager drivstofflekkasje.

n Skjæring kan forårsake gnister fra sagbladet. Sørg for at det ikke finnes brennbare stoffer i nærheten.

n Skjær aldri i strømførende ledninger. Støtet du da kan få, kan være svært alvorlig.

n Ikke ta på varme deler som lyddemperen eller sylinderen. Det kan gi alvorlige brannskader.

n Sagbladet blir varmt under bruk. Ta aldri på sagbladet rett etter at det har vært i bruk. Det kan gi alvorlige brannskader.

n Ta aldri på deler med høy spenning, for eksempel tennpluggen og pluggledningen, mens motoren går.

n Innånding av

asbest asbestfibrer

kan utgjøre en stor helsefare og forårsake alvorlige eller dødelige luftveissykdommer som for eksempel lungekreft. Ikke bruk kappsagen til å skjære i eller ødelegge eller produkter som inneholder

asbest

i en eller annen form. Hvis du tror at du skjærer i

asbest

, må du kontakte din arbeidsgiver umiddelbart.

ADVARSEL Stoppe motoren

n Sagbladet fortsetter å gå en stund etter at motoren har stoppet. Hold godt tak i enheten til sagbladet har stoppet helt, og legg den deretter på bakken.

Ettersyn og vedlikehold

n Før du utfører ettersyn, vedlikehold, reparasjon eller rengjøring av enheten må du kontrollere at motoren og sagbladet har stoppet helt og er avkjølt.

n Ettersyn og vedlikehold skal utføres på et godt ventilert sted der det ikke finnes noen brennbare stoffer i nærheten.

n Ved utskifting av deler skal det alltid brukes

originaldeler fra shindaiwa

. Bruk av ikke-

originaldeler fra shindaiwa

kan medføre alvorlige skader.

n Ettersyn og vedlikehold som ikke er omtalt i denne håndboken, skal utføres av en autorisert

shindaiwa-

forhandler.

Transport og oppbevaring

n Sørg for at motoren og sagbladet har stoppet helt før du bærer enheten.

n Bær enheten i det fremre håndtaket og med sagbladet vendt bakover.

n Når enheten settes til oppbevaring, må sagbladet tas av og enheten plasseres på et sikkert og rent sted.

n Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.

n Når enheten skal oppbevares lenger enn noen få dager, skal drivstofftanken tømmes helt.

n Oppbevar bensin og ferdig blandet drivstoff på et lukket, tørt sted der det ikke finnes brennbare stoffer i nærheten.

Informasjonsmerke vedrørende sikkerhet og drift

autoriserte

VIKTIG

Kontroller at alle informasjonsmerker vedrørende sikkerhet og drift er uskadde og leselige. Skadde eller manglende informasjonsmerker skal skiftes ut øyeblikkelig, og kan skaffes til veie fra din

shindaiwa-

forhandler.

T DECOMPRESSION VALVE PRIMER

EC7500 W

Rated spindle speed 3600min -1 Max spindle speed 4180min -1

EC7600 W

Rated spindle speed 3140min -1 Max spindle speed 3650min -1

Figur 4

S T O P O No Fire Allowed

7

Beskrivelse av enheten

Luftfilterdeksel Justeringsskrue til forgasser Chokeknapp Lyddemper Bakre håndtak Rembeskyttelse Dekompresjonsventil Låseknapp til sagbladbeskyttelse Primerpumpe Clutchdeksel Fremre håndtak Håndtak til startsnor Gassutkoblingsspak Sagblad Sylinderdeksel Tanklokk Gassregulering På/av-bryter

Figur 5

8

Tekniske spesifikasjoner

Utvendige mål (lengde x bredde x høyde)

.......................................................................................... 740 x 220 x 375 mm .......................................................................................... 770 x 220 x 385 mm

Vekt (uten sagblad og med tom tank)

EC7500W ...............................................................................................................10,2 kg ...............................................................................................................10,6 kg

Volum, drivstofftank

...................................................................................................800 mL

Drivstoff (blandingsforhold)

.................................................................................................... Vanlig bensin. ............................................................. Minst 89-oktan blyfri bensin anbefales. ...50 : 1 (

2 %

) for ISO/CD13738), JASO FC-, FD-kvalitet og

shindaiwa-

50 : 1 olje.

Skjæreenhet

Rem Remskiveforhold EC7500W ............................................................................................................. 6PJ-808 ...............................................................................................................2,5 : 1 EC7600W Sagblad EC7500W ..............................................................................................................2,87 : 1 Remstrammer ............................................................................................................... Fjær ................................................................................ 305 x 4 x 22 mm diameter Nominell spindelhastighet EC7600W EC7500W EC7600W ............................................................................. 355 x 4,5 x 22 mm diameter ........................................................................................................3600 o/min ........................................................................................................3140 o/min

Motor

Type Starter ................................................................................ Luftkjølt totakts énsylindret Forgasser ......................................................... Membrantype, med innvendig ventilasjon Magnet ........................................................................... Svinghjulmagnet, CDI-system Tennplugg ................................................................................................... NGK BPMR7A ............................................................................................................ Startsnor Kraftoverføring .........................................................................Automatisk sentrifugalclutch Sylindervolum...........................................................................................................73,5 mL Maks. akselbremsekraft (ISO 7293)...........................................................................3,4 kW Anbefalt maks-hastighet med skjæretilbehør ....................................................10450 o/min Anbefalt tomgangshastighet................................................................................2500 o/min

Drivstofforbruk

Drivstofforbruk ved maks. motorkraft ........................................................................2,45 L/t Spesifikt drivstofforbruk ved maks. motorkraft ....................................................

522 g/kW•t

Vibrasjon

(EN 28662-1) Tilsvarende vibrasjonsverdi EC7500W EC7600W Fremre håndtak ...............................................................................5,7 m/s 2 Bakre håndtak ...............................................................................13,9 m/s 2 Fremre håndtak .............................................................................10,4 m/s Bakre håndtak ...............................................................................13,1 m/s 2 2

Lydtrykknivå

(EN ISO 11201) Lp Aeq EC7500W EC7600W ...................................................................................97,0 dB(A) ...................................................................................96,8 dB(A)

Garantert lydeffektnivå

(2000/14/EC) L WAav ...........................................................115 dB(A) 9

Montering

Før montering

Før montering må du kontrollere at du har alle komponentene som kreves for en komplett enhet. Enheten omfatter artiklene som er vist i figur 6.

Kontroller motorenheten nøye med tanke på skadde eller løse bolter. Kontakt forhandleren hvis du finner skadde eller manglende deler.

Drivaksel Flens Krans Låsering Motorenhet 20 mm krans 22 mm krans 25,4 mm krans

VIKTIG

Denne enheten er utstyrt med en 20 mm sagbladkrans. Adaptere for 22 mm og 25,4 mm sagblader finner du i verktøysettet. Før du monterer et sagblad må du bestemme bladets akseldiameter. Hvis kransen må skiftes, tar du av låseringen på akselen, monterer en akselkrans av riktig størrelse og setter låseringen på plass igjen.

Instruksjonshåndbok

Montere sagbladet

1. Velg et sagblad som passer til jobben du skal utføre, i henhold til følgende liste. Ytterligere opplysninger finner du i produsentens håndbok.

Anbefalte sagblader

Innvendig diameter: 20 mm, 22 mm, 25,4 mm Sagblader til EC7500W 305 mm utvendig diameter Sagblader til EC7600W 355 mm utvendig diameter

ADVARSEL

Bruk av en krans med feil størrelse kan medføre feil på sagbladet og enheten, som kan forårsake alvorlige personskader.

2. Pass på at på/av-bryteren er av og at motoren har stoppet.

3. Sett en sekskantnøkkel inn i hullet i rembeskyttelsen for å hindre at akselen roterer. Se figur 7.

Rembeskyttelse Sekskantnøkkel

Figur 7

10

4. Løsne bolten med skrunøkkelen, og fjern bolten og den utvendige flensen. Se figur 8.

ADVARSEL

Bruk av feil type sagblad kan gjøre at bladet brekker og forårsaker alvorlige personskader.

Bolt til utvendig flens Stramme Løsne

Figur 8

5. Plasser sagbladet slik at det innvendige hullet sitter riktig på kransen.

6. Sett den utvendige flensen og bolten på plass igjen. Hold sekskantnøkkelen i hullet i rembeskyttelsen og stram bolten med nøkkelen.

7. Kontroller at sagbladet er forsvarlig festet. Roter sagbladet for å sjekke at det ikke slingrer.

Fylle drivstofftanken

ADVARSEL

n n Ved fylling av drivstofftanken må du sørge for at motoren er stoppet og avkjølt.

Fylling av drivstoff eller blanding av drivstoff og olje må skje på et sted der det ikke foreligger brannfare.

FORSIKTIG

Noen typer bensin inneholder alkohol som oksygentilførsel! Oksygenert drivstoff kan medføre høyere driftstemperatur. Under visse omstendigheter kan dessuten alkoholbasert drivstoff redusere smørekvaliteten til enkelte blandingsoljer. Ikke bruk drivstoff som inneholder mer enn 10 volumprosent alkohol! Generisk olje og noen typer utenbordsmotorolje er kanskje ikke beregnet for bruk i luftkjølte totaktsmotorer med høy ytelse, og skal aldri brukes i din

shindaiwa-

motor. Denne motoren er beregnet for et blandingsforhold på 50 : 1 av blyfri bensin og totaktsolje av høy kvalitet.

n Bruk bare ny og ren blyfri bensin med en pumpeoktan på 89 eller høyere.

n Bland alt drivstoff med en totakts luftkjølt blandingsolje av høy kvalitet i forholdet 50 : 1 bensin/olje.

Eksempel på 50 : 1 blandingsmengder

n 5 L bensin og 100 mL blandingsolje.

VIKTIG

Bland bare så mye drivstoff som du trenger med en gang. Hvis drivstoff blir lagret mer enn 30 dager og det ikke benyttes olje med drivstoffstabilisator, skal den først behandles med en drivstoffstabilisator som for eksempel StaBil™.

1. Bland bensin og olje på forhånd i en egen beholder. Hell først i olje, og tilsett deretter bensin.

2. Ta av tanklokket ved å dreie det mot klokken.

3. Fyll tanken med det blandede drivstoffet og lukk deretter tanklokket forsvarlig.

4. Eventuelt drivstoffsøl må tørkes nøye opp. Kontroller at enheten ikke har drivstofflekkasjer.

11

Starte/stoppe motoren

Starte motoren når den er kald

ADVARSEL

n Legg enheten på et rent og plant underlag før du starter motoren. Sørg for å ha godt fotfeste, og hold alltid godt tak i enheten.

n Flytt deg minst tre meter fra stedet der du fylte drivstoff før du starter motoren.

n Kontroller at sagbladet går godt klar av hindringer. Sagbladet kan komme til å rotere når motoren starter.

n Hold tilskuere på god avstand.

n Start aldri motoren uten at det er montert et sagblad.

1. Sett på/av-bryteren i stilling (

I

).

2. Trykk på primerpumpen noen ganger etter hverandre, til pumpen er nesten fylt med drivstoff. Se figur 9.

Figur 10

7. Ta tak i håndtaket til startsnoren med høyre hånd, trekk langsomt i håndtaket til du kjenner at starteren kommer i inngrep, og ...

8. …start motoren ved å dra håndtaket raskt oppover.

På/av-bryter

S T O P O

Choke Primerpumpe

Figur 9

Dekompresjonsventil

3. Trykk dekompresjonsventilen

inn

.

4. Trekk choken helt ut (choke lukket). Gassreguleringen stilles automatisk til hurtig tomgang. Se figur 9.

5. Plasser enheten på fast grunn.

6. Sikre enheten ved å plassere høyre fot inne i det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Se figur 10.

FORSIKTIG

n Startsnoren kan bli ødelagt ved feilaktig bruk.

n Trekk aldri startsnoren helt ut.

n Sørg alltid for at snoren tar tak før du starter motoren.

n Slipp alltid håndtaket til startsnoren langsomt. Ikke bare slipp snoren.

9. Når motoren tenner, trykker du choken inn til opprinnelig stilling (choke åpen).

10. Hvis motoren ikke fortsetter å gå, drar du i startsnoren igjen.

11. Når motoren starter, tømmer du forbrenningskammeret for overskytende drivstoff ved å øke turtallet på motoren flere ganger.

VIKTIG

Gassreguleringen kan ikke flyttes før du har trykket ned gassutkoblingsspaken. Bruk av gassreguleringen vil automatisk koble ut tomgangsinnstillingen.

12. La motoren gå på tomgang i 2–3 minutter, slik at den blir varm.

12

Starte motoren når den er varm

1. Sett på/av-bryteren i stilling (

I

) .

ADVARSEL

Sagbladet må ikke rotere ved tomgangshastighet. Gjør det det, må tomgangshastigheten justeres ved hjelp av justeringsskruen for tomgangshastighet.

2. Trykk dekompresjonsventilen

inn

.

3. Trekk choken helt ut og trykk den tilbake til opprinnelig stilling (choke åpen). Gassreguleringen stilles automatisk til hurtig tomgangsstilling.

4. Følg trinnene 5 til og med 12,

Starte motoren når den er kald

(forrige side).

Hvis motoren ikke starter

Hvis motoren ikke vil starte, gjentar du startprosedyren for enten kald eller varm motor.

ADVARSEL

Hold god avstand fra åpne flammer!

Hvis motoren fortsatt ikke vil starte

1. Trekk choken helt ut.

2. Skru løs knotten på filterdekselet og ta av dekselet. Se figur 11.

Choke

Figur 11

3. Skru løs de to boltene som fester filterelementet og fjern filter-elementet. Se figur 12.

Figur 12

4. Ta av plugghetten og bruk pluggnøkkelen til å koble fra tennpluggen. Se figur 13. Kontroller elektroden til tennpluggen og se om den er gjennomvåt av drivstoff.

Figur 13

5. Hvis tennpluggen er våt, tørker du den helt. Tøm forbrenningskammeret for overskytende drivstoff ved å forsøke å starte motoren flere ganger med tennpluggen fjernet.

6. Sett tennpluggen, plugghetten, filteret og filterdekselet på plass igjen.

7. Følg passende startprosedyre, som beskrevet ovenfor.

8. Hvis tennpluggen er tørr, skyldes startvanskene sannsynligvis at forbrenningskammeret ikke får riktig tilførsel av drivstoff. n Kontroller drivstoffilteret og forgasseren. Se avsnittet som omhandler ettersyn og vedlikehold.

n Se avsnittet som omhandler feilsøking på side 24.

Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, må du kontakte din

shindaiwa-

forhandler.

Stoppe motoren

La motoren gå på tomgang i 2–3 minutter, og still deretter på/av-bryteren til stilling (

O

).

13

Betjening

ADVARSEL

n Ikke la tilskuere eller dyr komme i nærheten av enheten under start eller bruk.

n

Vær oppmerksom på tilbakeslag!

kommer i berøring med et objekt.

Bruk aldri den øvre delen av sagbladet til å skjære et objekt.

Tilbakeslag kan tvinge sagbladet opp og tilbake mot operatøren med lynets hastighet. Tilbakeslag kan forekomme når den øvre halvdelen av sagbladet n Bruk alltid tettsittende klær, vernehansker, sklisikkert vernefottøy, hørselsvern, støvmaske, hjelm og vernebriller når du betjener sagen.

Justere vinkelen på sagbladbeskyttelsen

Juster stillingen på sagbladbeskyttelsen slik at fragmenter ikke vil bli slynget mot deg hvis sagbladet brekker. Sagbladbeskyttelsen justeres ved å løsne låseknappen (mot klokken). Stram låseknappen godt når sagbladbeskyttelsen er riktig innstilt. Se figur 14.

Sagbladbeskyttelse Frigjort sagbladbeskyttelse Låst sagbladbeskyttelse Låseknapp

ADVARSEL

Når kappsagen er i bruk, må sagbladbeskyttelsen være på plass som beskyttelse mot et ødelagt sagblad. Hvis sagbladbeskyttelsen ikke er på plass, kan et ødelagt sagblad slynge ut fragmenter i høy hastighet og treffe deg eller andre og forårsake alvorlige skader.

Våt eller tørr bruk

Enheten er beregnet for enten tørr eller våt saging. Det er mulig å få et vannsystem som hindrer støvutvikling, men det følger ikke med i emballasjen ved kjøp av enheten. Se monterings- og bruksanvisningen som følger med vannsystemet.

Figur 14

Skjæring

Denne enheten yter best når den skjærer med mellom 8500 og 9500 o/min. Kjør enheten på full gass og legg lett trykk på sagbladet mot et objekt, slik at motorhastigheten holder seg mellom 8500 og 9500 o/min. For mye trykk på sagbladet vil senke hastigheten og gjøre skjæringen betydelig mindre effektiv.

1. Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og at du har godt fotfeste.

2. Plasser sagbladet vertikalt mot et objekt. Begynn å skjære ved lav hastighet og øk hastigheten gradvis.

14

Vende skjærehodet for skjæring i flukt

ADVARSEL

Før du utfører arbeid på kappsagen må du sørge for at motoren har stoppet og tenningsbryteren slått av.

Ta av sagbladet Rembeskyttelse Løsne to bolter Strammeskrue Strammeindikator

Figur 15

MERK:

På enheter utstyrt med vannsystem løsner du de to vanndysene og kobler hovedvannledningen fra den doble dysen.

Figur 17

6 mm bolter med sylinderhode

3. Fjern de to boltene til rembeskyttelsen med en 6 mm sekskantnøkkel, skyv rembeskyttelsen forover og fjern den. Se figur 17.

1. Ta av sagbladet (se side 10 og 11). Bruk en stjerneskrutrekker til å løsne strammeskruen inntil strammeindikatoren befinner seg helt foran på skalaen. Se figur 15.

Strammeskrue Feste

Figur 16

2. Løsne strammeskruen ytterligere 4–5 omdreininger, slik at det blir passende klaring der hvor strammeskruen kommer i kontakt med festet når festet snus. Se figur 16.

Figur 18

4. Fjern sagbladfestet fra festeunderlaget og drei sagbladet 180° Monter det igjen på høyre side av festeunderlaget. Se figur 18.

15

6 mm bolter med sylinderhode

Figur 19

5. Kontroller at drivremmen er helt i inngrep i drivremskivene, skyv remdekselet på og sett de to boltene med sylinderhode inn på venstre side av monteringsflaten til boltene når bunnen på remdekselet. Se figur 19.

Figur 20

6. Juster strammeskruen til strammeindikatoren befinner seg midt på skalaen. Se figur 20.

7. Stram de to monteringsboltene forsvarlig.

8. Koble til hovedvannledningen igjen, juster og stram vanndysene på nytt (hvis enheten er utstyrt med vannsett).

9. Monter sagbladet igjen.

Ettersyn og vedlikehold

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av utslippskontrollinnretninger og system kan utføres av alle verksteder eller enkeltpersoner. Garantireparasjoner må imidlertid utføres av en forhandler eller et servicesenter som er autorisert av YAMABIKO CORPORATION. Bruk av deler som ikke tilsvarer godkjente deler med hensyn til ytelse og holdbarhet, kan svekke utslippskontrollsystemet og kan ha betydning for utfallet av garantikravet.

Krav til ettersyn og vedlikehold Artikkel

Forgasser

Handling Daglig Ukentlig Månedlig Ved behov

Luftfilter Sagblad Bolter/skruer Tanklokk Drivstofftank Rengjøres

n

Kontrolleres og slipes

n

Kontrolleres og etterstrammes

n

Kontrolleres for lekkasje

n

Kontrolleres for lekkasje

n

Sagbladbeskyttelse Kontrolleres med tanke på funksjon

n

Clutchlager Smøres

n

Rem Tennplugg Kontrolleres og justeres Kontrolleres og rengjøres Sylinderribber Rengjøres Drivstoffilter Rengjøres

n

Justeres

n n n n 16

Rengjøre luftfilteret

ADVARSEL

Ettersyn og vedlikehold skal utføres på et godt ventilert sted der det ikke foreligger brannfare.

Skru løs knotten Forfilter

Støv i luftfilteret vil påvirke motorens levetid. Luftfilteret må rengjøres hver gang du begynner å bruke kappsagen.

Rengjør luftfilteret én gang om dagen og skift filter for hver 20. driftstime i henhold til følgende prosedyre.

Se figur 21.

1. Trekk chokeknappen ut, slik at det ikke kommer støv inn i forgasseren.

2. Skru løs knotten på filterdekselet og fjern dekselet og filteret.

3. Ta forfilteret ut av filteret.

4. Rengjør forfilteret med såpe og vann, og la det tørke.

5. Har du trykkluft tilgjengelig, blåser du luft fra innsiden av filteret for å fjerne støv. Har du ikke trykkluft tilgjengelig, fjerner du støv ved å banke elementet lett mot en hard overflate.

F Chokeknapp jern filteret og for-filteret

Figur 21

Luftfilter

VIKTIG

Ved rengjøring av filteret skal også filterhuset og innsiden av filterdekselet rengjøres.

6. Sett forfilteret tilbake på filteret og monter begge deler i filterhuset igjen. Kontroller at begge filterboltene er trukket godt til.

7. Monter filterdekselet igjen og sørg for at knotten strammes forsvarlig.

17

Justere forgasseren

Det er ikke nødvendig å justere forgasseren når enheten er ny. Forgasseren skal bare justeres når du er sikker på at det er nødvendig på grunn av forskjeller i driftsforhold, for eksempel atmosfæretrykk eller temperatur, eller endringer i enhetens tilstand etter mer enn ti timers bruk. Hvis du er ukjent med hvordan forgasseren justeres, kan du rådføre deg med din forhandler. Juster forgasseren i henhold til følgende prosedyrer.

Justere tomgangshastighet

Tomgangshastigheten justeres ved å dreie justeringsskruen med en skrutrekker. Se figur 22. Drei med klokken for å øke tomgangshastigheten. Juster tomgangshastigheten slik at sagbladet ikke roterer på tomgang. Anbefalt tomgangshastighet: 2200 til 2600 o/min

ADVARSEL

Hold tilskuere på god avstand ved justering av forgasseren, og kontroller at sagbladet går klart av eventuelle hindringer – sagbladet kan nemlig komme til å rotere under justering av forgasseren.

1. Før justering skal luftfilteret renses som beskrevet på forrige side. La deretter motoren gå på tomgang i noen minutter, slik at den blir varm.

Figur 22

18

Nål for høy og lav hastighet

Nålen for høy og lav hastighet er fast og kan ikke justeres.

Vedlikehold av tennplugg

Hvis motoren blir vanskelig å starte eller tomgangshastigheten blir ustabil, må tennpluggen kontrolleres i henhold til følgende prosedyrer.

1. Ta ut tennpluggen. Se prosedyrene på side 13,

Hvis motoren ikke starter

.

2. Rengjør elektroden med en stålbørste. Juster om nødvendig elektrodeavstanden. Avstanden skal være 0,6 mm. Se figur 24.

Figur 24

0,6 mm

Rengjøre sylinderribber

ADVARSEL

Sørg for at motoren er kald før sylinderribbene rengjøres.

Det kan samle seg støv og smuss mellom sylinderribbene, som gjør at motoren blir overopphetet. For å opprettholde effektiv drift skal sylinderribbene rengjøres én gang i måneden.

Kontrollere drivremmen

Drivremmen har en tendens til å bli slakkere og slitt etter en tids bruk, og skal kontrolleres og justeres regelmessig i henhold til følgende prosedyre. Skift remmen øyeblikkelig hvis den er slitt, revnet, sprukket eller skadet på annen måte.

Justere remstramming

1. Løsne de to boltene i rembeskyttelsen én omdreining. Se figur 25.

2. Drei strammeskruen slik at skiven er parallell med merket på clutchdekselet.

3. Stram de to boltene i rembeskyttelsen.

Strammeskrue Clutchdeksel Merke Rembeskyttelse Skive Bolt

Figur 25

19

Skifte drivremmen

1. Løsne strammeskruen. Løsne de to boltene på rembeskyttelsen, og fjern rembeskyttelsen ved å skyve den mot høyre. Se figur 26.

2. Løsne de to boltene i clutchdekselet og fjern clutchdekselet.

3. Skift ut den gamle remmen med en ny.

Kontrollere sagbladet

ADVARSEL

Bruk aldri et sagblad som er brukket, har sprekker eller er vindskjeve. Sagbladet kan gå i stykker under bruk og forårsake alvorlige personskader.

Skyves forover og tas av

Kontroller alltid sagbladets tilstand før motoren startes. Kontroller at det ikke har brudd, sprekker eller skjevheter. Se figur 28.

Et sagblad med feil må skiftes ut med et nytt!

Spissene på diamantsagblader skal slipes regelmessig for å opprettholde effektiviteten. Se side 21.

Rembeskyt telse Strammeskrue Clutchdeksel Bolt

Figur 26

4. Monter clutchdekselet og rembeskyttelsen igjen, og juster remstrammingen. Figur 27 viser komponentene.

Sprekker Manglende ender

Figur 27

Slitte ender Skjevheter

Figur 28

20

Skifte sagbladet

1. Kontroller at tenningsbryteren er av og motoren stoppet.

2. Sett en 6 mm sekskantnøkkel inn i hullet i rembeskyttelsen for å hindre av drivakselen roterer. Se figur 29.

Skifte sagbladet

5. Ta av det gamle sagbladet og monter det nye. Kontroller at det innvendige hullet er plassert riktig på kransen.

6. Skift den utvendige flensen og bolten, hold sekskantnøkkelen i hullet til rembeskyttelsen og stram bolten med skrunøkkelen.

7. Kontroller at sagbladet er forsvarlig festet og ikke slingrer.

Rembeskyttelse Sekskantnøkkel Utvendig flens Bolt til utvendig flens Nøkkel Stramme

ADVARSEL

Kontroller at det nye sagbladets minste nominelle ytelse er høyere enn hastigheten som er angitt på merket på sagbladbeskyttelsen.

Merke som viser rotasjonsretning Merke som viser nominell og maksimal spindelhastighet Løsne

Figur 29

3. Løsne den utvendige flensbolten med skrunøkkelen og fjern bolten og den utvendige flensen.

4. Før sagbladet monteres, må akseldiameteren bestemmes. Fjern om nødvendig låseringen fra akselen, monter riktig krans og sett låseringen på plass igjen.

ADVARSEL

Bruk av en krans med feil størrelse kan medføre feil på sagbladet eller enheten, og forårsake alvorlig personskade.

Diamantsagblad Sagbladbeskyttelse

FORSIKTIG

Kontroller at sagbladets rotasjonsretning tilsvarer retningen som er angitt på sagbladbeskyttelsen. Kontroller at området rundt den utvendige flensen er støvfritt.

Slipe et diamantsagblad

La motoren gå på lav hastighet og gjør ca. ti pass der du skjærer i en betongblokk eller en myk murstein. Sørg for å vanne blokken mens du sliper bladet.

21

Kontrollere drivstoffilteret ADVARSEL

Holdes på god avstand fra flammer eller høy varme!

1. Ta av tanklokket.

2. Ta filteret ut av drivstoffåpningen med en ståltrådkrok. Hvis filteret er hardt og tilstoppet av smuss, skal det skiftes ut med et nytt. Se figur 30.

FORSIKTIG

Pass på så ståltrådkroken ikke lager hull i drivstoffledningen. Drivstoffledningen kan lett bli skadet.

Smøre clutchlageret

Smør clutchlageret hver 20. driftstime. Tre trykk på en fettpresse gir en passende mengde fett. Se figur 31.

Fettpresse

Figur 31

Ståltrådkrok Drivstoffilter Tanklokk

Figur 30

3. Sett filteret tilbake i drivstofftanken. Kontroller at drivstoffrøret ikke er bøyd og at filteret holder seg i bunnen av tanken.

4. Sett tanklokket på igjen og stram det godt.

22

Langtidsoppbevaring

Når enheten ikke skal brukes på

30 dager eller mer, skal følgende punkter utføres for å klargjøre den til oppbevaring: n Rengjør utvendige deler nøye.

n Tøm forgasseren og drivstofftanken for drivstoff.

VIKTIG

Alt drivstoff som skal lagres, må behandles med en drivstoffstabilisator som for eksempel StaBil™.

Fjerne gjenværende drivstoff fra drivstoffledningene og forgasseren når drivstofftanken er tømt. 1. Fyll primerkolben til det ikke passerer mer drivstoff gjennom.

2. Start motoren og la den gå på tomgang til den slutter å gå.

3. Gjenta trinn 1 og 2 til motoren ikke lenger vil starte.

FORSIKTIG

Bensin som blir lagret i forgasseren over lengre tid, kan gjøre det vanskelig å starte motoren og dessuten medføre høyere kostnader til service og vedlikehold.

n Ta ut tennpluggen og tilsett litt totakts blandingsolje (1–2 mL) i sylinderen gjennom tennplugghullet. Trekk langsomt i håndtaket til startsnoren to eller tre ganger, slik at oljen fordeler seg jevnt inne i motoren. Sett inn tennpluggen igjen.

n Reparer eller skift eventuelle slitte eller ødelagte deler før enheten settes vekk.

n Ta ut luftfilterelementet fra forgasseren og rengjør det som beskrevet på side 17. Monter elementet igjen.

n Rengjør utsiden av enheten grundig.

n Oppbevar enheten på et rent og støvfritt sted. Kullavleiringer i lyddemperen vil svekke motorytelsen og forårsake overoppheting. Gnistfangeren må kontrolleres med jevne mellomrom. Rengjør lyddemperen for avleiringer.

VIKTIG

Ikke fjern lyddemperen. Rådfør deg om nødvendig med din forhandler.

23

Feilsøking Problem

Motoren starter ikke.

Problem

Dårlig skjæreytelse. Kontroller at det er rent og nytt drivstoff på drivstofftanken (side 11). Kontroller at choken er trykket helt inn. Ta ut tennpluggen (side 13). Kontroller at luftfilteret er rent (side 17). Er tennpluggen våt? Er tennpluggen tørr? Kontroller at sagbladet passer til arbeidet du skal utføre. Kontroller at diamantsagbladet er skarpt. Tørk tennpluggen. Kontroller tennpluggen (side 19). Trekk i håndtaket til startsnoren flere ganger for å tømme sylinderen for drivstoff. Skift drivstoffilteret (side 22).

Kontroller at drivremmen er riktig strammet (side 19). Kontroller at forgasseren er riktig justert (side 18). Hvis ovennevnte kontroll- og vedlikeholdsprosedyrer ikke korrigerer problemet, må du kontakte din

shindaiwa-

forhandler for å få hjelp.

24

SAMSVARS ERKLÆRING

Vi erklærer med dette at

shindaiwa-

kappsag, modell (

EC7500W

oppfyller følgende krav.

/EC1,

EC7600W

/EC1),

Engine C utter

Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar.

Rådsdirektiver:

2004/108/EC

frem til 19. april 2016 med endringer

2014/30/EU

fra 20. april 2016 med endringer Standarder:

EN ISO 12100-1 og 2

og

CISPR 12 2006/42/EC

med endringer

2000/14/EC

med endringer Samsvarsevalueringsprosedyre fulgt

VEDLEGG V

Målt lydeffektnivå: Garantert lydeffektnivå:

113 dB(A) 115 dB(A) EN 1454

Serienummer: 9051101 til 9129999, 36000001 og oppover

Autorisert forhandler i Europa, som har fullmakt til å utarbeide

den tekniske dokumentasjonen:

Mr. Philip Wicks

Atlantic Bridge Limited Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannia 1. januar 2016

M. Kimura Administrerende direktør Kvalitetssikringsavd.

YAMABIKO CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.

25

Notater:

26

Notater: Produsent YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN

Autorisert forhandler i Europa Atlantic Bridge Limited

Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannia

27

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.

X750 - 027 56 0 X750 395-120 3

© 2009

2016/08

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement