AGA Masterchef Deluxe 110 Dual Fuel Owner's manual

AGA Masterchef Deluxe 110 Dual Fuel Owner's manual
MASTERCHEF DELUXE
110 KOMBINATIONSSPIS
ArtNo 245-0027 - IN 110 G5 - Stanley Supreme DL - Anno
ANVÄNDARHANDBOK &
ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION
U111082 - 01a
Contents
1.
2.
Innan du Börjar...
1
Personlig Säkerhet
8.
Rengöra Spisen
19
1
Hällens Brännare
19
Elektrisk anslutningssäkerhet
1
Grillplatta (extra tillbehör)
19
Om det Luktar Gas
2
Utdragbar Grill
20
Konstiga Lukter
2
Kontrollpanel och Luckor
20
Kylfläkt
2
Ugnar
21
Ventilation
2
Rengöringstabell
22
Underhåll
3
Ugnen Skötsel
4
Grill/Utdragbar Grill™ Skötsel
Felsökning
23
5
10. Installation
25
Spisens Skötsel
5
Bäste Montör
25
Rengöring
5
Säkerhetskrav och Föreskrifter
25
6
Ventilation
25
Spisens Placering
25
Konvertering
25
Placering av Spisen
27
Flytta Spisen
27
Sänka de Bakre Valsarna
28
Avsluta Flytten
28
Montering en Stödkonsol eller Kedja
28
Flytta spisen efter Anslutning
28
Konvertering till en Annan Typ av Gas
29
Montera Handtagen
29
Översikt över Spisen
Hällens Brännare
6
Wokring (extra tillbehör)
7
Utdragbar Grill
8
Ugnarna
8
Multifunktionsugn
8
Använda Ugnarna
11
Tillbehör
12
Ugnslampa
12
9.
3.
Använda utdragningsgrill™
13
4.
Använda sonden
14
Utjämning
29
5.
Klocka med 3 knappar
15
Gasanslutning
30
Trycktestning
30
6.
Tips för Matlagning
17
Elektrisk Koppling
31
Slutkontroll
32
7.
Vägledning för Matlagning i
Ugnen
Slutlig Montering
32
Kundservice
32
11. Kopplingsschema
33
12. Tekniska Data
34
18
iii
Effektivitetsdata för spisplatta
36
Ugnsdata
37
iv
Svenska
1.
Innan du Börjar...
Om den spis installeras och används på rätt sätt
kommer den att ge dig många års problemfri
användning. Det är därför viktigt att du läser
detta avsnitt innan du börjar använda spisen.
•
VARNING: Apparaten och dess
åtkomliga delar blir heta under
användning. Undvik att vidröra
värmeelementen. Barn under åtta års ålder
måste hållas på behörigt avstånd eller
hållas under oavbruten uppsikt.
•
VARNING: En långkokning måste passas
Personlig Säkerhet
Den här apparaten är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas i andra
syften, t.ex. rumsuppvärmning. Om du
använder den här apparaten för något annat
syfte kan det ogiltigförklara garantin. Förutom
att det påverkar garantianspråk är det även
slöseri med bränsle och kan överhetta vreden.
då och då. En snabbare kokning måste
passas hela tiden.
•
föremål på spisplattorna.
Denna spis måste installeras i enlighet med
anvisningarna i denna handbok, i enlighet med
tillämpliga nationella och lokala föreskrifter
och i enlighet med krav från lokala gas- och
elleverantörer.
•
•
VARNING: Barn under åtta års ålder
måste hållas på behörigt avstånd eller
hållas under oavbruten uppsikt. Barn får
inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll får inte utföras av barn utan
uppsikt – en vuxen måste alltid finnas med.
Spisen får inte placeras på en sockel.
•
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning i hushåll. Annan användning
kan upphäva garantier eller ansvar.
•
•
För att undvika överhettning, installera ej
spisen bakom en dekorationsdörr.
•
VARNING: Åtkomliga delar blir varma
vid användning och förblir varma en
stund efter användning. Håll barn borta
från spisen och bär inte löst sittande eller
hängande kläder när du använder enheten.
Den här apparaten kan användas av barn
från åtta års ålder och uppåt, samt av
personer med rörelsehinder eller annan
nedsatt fysisk eller psykisk förmåga, eller
bristande erfarenheter/kunskaper, förutsatt
att personerna ifråga har fått handledning
eller anvisningar om säker användning
av enheten, och förutsatt att personerna
förstår alla risker med användningen
•
VARNING: BRANDFARA: Förvara EJ
•
ANVÄND INTE ånga när enheten rengörs.
•
Håll brännbart material (t.ex. gardiner) och
brännbara vätskor på säkert avstånd från
spisen.
•
ANVÄND INTE sprayflaskor i närheten av
spisen när den är på.
•
Använd endast den sond som
rekommenderas för denna ugn
Elektrisk Koppling
Denna spis måste installeras i enlighet med
anvisningarna i denna handbok, i enlighet med
tillämpliga nationella och lokala föreskrifter och
i enlighet med krav från lokala elleverantörer.
WARNING: APPARATEN MÅSTE
nn
JORDAS
OBS: Ugnen måste vara ansluten till korrekt
eltillförsel enligt anvisningarna på ugnens
spänningsetikett, genom en lämplig
ungskontrollsenhet med en tvåpolig
strömställare och en kontaktseparation på
minst 3 mm på alla poler.
Innan du använder ugnen / ugnen,
se ugnshyllainstallationen, i avsnittet
Tillbehör.
1
Svenska
Spisen får inte anslutas till ett vanligt
nn
eluttag.
Fig. 1.1
L
N
Du kan komma åt huvuduttaget genom att ta
bort terminalskyddet på bakpanelen. Anslut
nätkabeln till rätt anslutningar för din typ av
eltillförsel så som anges ovan (Fig. 1.1 och
Fig. 1.2). Kontrollera att länkarna är korrekt
monterade och att anslutningarnas skruvar är
ordentligt åtdragna. Sätt fast nätkabeln med
hjälp av kabelklammern.
10 mm² max
ArtNo.130-0010 Electrical connections single-phase
6 mm² max
230 V ac 50 Hz
Minsta temperaturvärdering T105
Läs instruktionerna innan du installerar eller
använder denna apparat.
Fig. 1.2
L1
Gasanslutning Säkerhet
N
L3
L2
6 mm² max
3N ac
230/400 V 50 Hz
6 mm² max
10 mm² max
2
•
Denna spis är en apparat i klass 2
underklass 1.
•
Denna apparat kan konverteras till
användning med andra gaser.
•
Före installation bör du se till att
spisen är anpassad till din gastyp och
förbrukningsspänning. Se apparatens
dataskylt.
•
Använd inte återvunna eller icke-godkända
gasreglage.
•
Bei Reparatur oder Austausch
gasführender Bauteile den Herd vor Beginn
der Arbeiten vom Gas trennen und nach
Abschluss prüfen, ob das Gerät gasdicht ist.
•
Se till att gasen är på och att spisen är
inkopplad och påslagen (spisen behöver
ström).
•
I ditt eget intresse och av säkerhetsskäl är
det lag att alla gasapparater ska installeras
av sakkunnig personal. Om apparaten
installeras felaktigt kan garantier och
ansvar upphävas och det kan även leda till
åtal.
•
Spisar avsedda för användning med
LP-gas får INTE installeras i ett rum
eller inomhusområde under marknivå,
exempelvis i en källare.
Svenska
Underhåll
Om det Luktar Gas
•
Stäng inte av eller slå på strömbrytare.
•
Den här utrustningen bör genomgå service
en gång om året.
•
Rök inte
•
Tänd inte öppna lågor
•
Innan du avlägsnar den befintliga lampan
ska du bryta strömmen och kontrollera att
ugnen och lampan har svalnat.
•
Stäng av gasen på mätaren eller flaskan
•
Öppna dörrar och fönster för att släppa ut
gasen
•
ANVÄND INTE kokkärl på kokplattan som
överlappar kanterna.
•
Se till att ingen befinner sig i det berörda
området.
•
•
Ring gasleverantören.
Låt alltid spisen svalna och stäng av
huvudströmbrytaren före rengöring eller
underhåll, såvida inte annat anges i denna
bruksanvisning.
Konstiga Lukter
•
Det är möjligt att din spis kommer att ge ifrån
sig en viss lukt när du först använder den. Detta
kommer att avta under vidare användning.
Ta inte isär eller rengör runt en brännare
om en annan brännare är tänd. Det kan
leda till elektriska stötar.
•
Rör aldrig spisen om du har våta händer.
•
ANVÄND INTE en handduk eller stor trasa i
stället för en ugnsvante – den kan fatta eld
om den vidrör en het yta.
•
ANVÄND INTE spisplatteskydd, folie och
täck inte över spisplattorna med något
alls. Det kan göra användningen av
spisplattorna osäker och eventuellt vara
hälsofarligt.
Se till att rummet är väl ventilerat (se
avsnittet “Ventilation” nedan). Personer med
andningsproblem eller allergi bör inte befinna
sig i rummet under denna korta period.
•
Värm inte upp mat i oöppnade
förpackningar. Tryck kan byggas upp som
kan göra att förpackningen går sönder och
orsakar skada.
Kylfläkt
•
Använd inte ostadiga kastruller. Placera
alltid handtagen bortvända från
hällkanten.
•
Håll alltid hällen under uppsikt vid högre
temperaturer. Om kastruller kokar över kan
det orsaka rök och fettspill som kan fatta
eld. Använd om möjligt en termometer för
olja för att undvika överhettning.
Innan du använder spisen för första gången, se
till att allt emballage har tagits bort och sedan,
för att ta bort odörer från tillverkningen, sätt
ugnen på 200°C och ha den på denna värme i
minst en timme.
Innan du använder grillen för första gången
bör du också ha grillen på i 30 minuter. Skjut
in grillpannan så långt det går in i grillen och
lämna grilldörren öppen.
Observera att denna apparat har en kylfläkt.
När en ugn eller grillen är i drift körs fläkten för
att kyla takfoten och kontrollrattarna.
Ventilation
Användning av gasdrivna matlagningsapparater
ger upphov till värme och fuktighet i det
rum där de är placerade. Se därför till att
köket har god ventilation. Se till att naturliga
ventilationsöppningar inte är blockerade eller
installera en spishuv med fläkt på utsidan.
VARNING: Om tillagningen lämnas
nn
på hällen utan översikt kan fettet eller
oljan utgöra en brandfara.
3
Svenska
Fig. 1.3
ArtNo.324-0001 Steam burst
•
Håll alltid fritöser under tillsyn. Värm alltid
upp olja långsamt och håll pannan under
uppsikt under uppvärmning. Fritöser bör
endast fyllas till en tredjedel med olja.
•
VARNING: Brandfara: Förvara EJ
föremål på spisplattorna.
•
Flytta aldrig en panna med varmt matfett,
speciellt inte en fritös. Vänta tills fettet
har svalnat. Om du häller i för mycket
olja kan den spilla över när du lägger i
maten. Om du använder olika typer av
olja eller matfett bör du blanda ihop dem
före uppvärmning eller under tiden fettet
smälter.
•
Matvaror som ska stekas bör vara så torra
som möjligt. Frost på frusen mat eller
fuktighet på färsk mat kan leda till att
hett matfett bubblar upp över sidorna på
pannan. Håll noga uppsikt efter spill eller
överhettning av mat när du steker mat på
hög eller medelhög temperatur.
•
ANVÄND INTE översidan av ventilgallret
(springan längs spisens baksida) för att
värma upp tallrikar eller formar, torka
kökshanddukar eller mjuka upp smör.
•
ANVÄND INTE vatten för att släcka
fettbränder och plocka aldrig upp en
stekpanna som har fattat eld. Stäng av
knapparna och kväv sedan elden i en
stekpanna genom att täcka pannan helt
med ett tättslutande lock eller en bakplåt.
Använd en kemisk torr- eller skumsläckare
om sådan finns tillgänglig.
•
MODIFIERA INTE utrustningen. Apparaten
är inte avsedd att användas med hjälp
av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
•
Antändbara material kan explodera vilket
kan leda till brand eller egendomsskador.
Fig. 1.4
Bygel
framtill
Stopp baktill
BYGEL
4
Svenska
Ugnen Skötsel
•
Kontrollera alltid att knapparna är
avstängda när ugnen inte används och
innan du rengör spisen.
•
Använd en ugnsvante så att du inte
bränner dig.
•
Vid tillagning av mat som innehåller
mycket vatten kan ånga strömma ut när
ugnsluckan öppnas. Se till att du inte står
för nära när du öppnar ugnen och vänta
tills eventuell ånga har strömmat ut
(Fig. 1.3).
•
Använd torra ugnsvantar – användning
av fuktiga ugnsvantar på varma ytor kan
ge brännskador av ånga. Använd inte en
handduk eller stor trasa i stället för en
ugnsvante – den kan fatta eld om den
vidrör en het yta.
Ugnsgaller (beroende på modell)
För att föra in det utdragbara gallret, haka
fast gallrets framkant på skenorna (Fig. 1.4).
Gallrets bakre del ska vila på skenorna, framför
stoppen baktill (Fig. 1.4).
•
Luckans insida är gjord av härdat
säkerhetsglas. Akta så att du INTE repar du
på glasskivan.
•
Oavsiktliga skador kan göra att glasskivan
går sönder.
När du sätter tillbaka gallret placerar du
det jäms med ett spår i ugnssidan och
skjuter sedan in det tills bakänden når
upphöjningarna. Lyft upp framänden så att
plåten kan skjutas in under upphöjningarna.
Sänk sedan ner framänden så att plåten är
jämn och skjut in den så långt det går.
•
Håll ugnens ventilationsgångar fria.
Grill/Utdragbar Grill™ Skötsel
•
ANVÄND INTE starka, slipande
rengöringsmedel eller vassa metallskrapor
för att göra ren ugnsluckans glas, eftersom
de kan repa ytan, vilket kan leda till att
glaset går sönder.
•
Ugnsgallren ska alltid skjutas in i
ugnen helt. STÄNG INTE luckan mot
ugnshyllorna.
•
Använd inte aluminiumfolie för att täcka
över galler, paneler eller ugnstak.
•
När ugnen är på bör du INTE ha
ugnsluckan öppen längre än nödvändigt,
det kan göra att knapparna blir mycket
varma.
•
Använd inte timerfunktionen om den
andra ugnen redan är varm.
•
Använd inte timerfunktionen för mat som
redan är varm.
•
Använd inte timerfunktionen om ugnen
redan är varm.
•
Var noga med att grillplåten är på plats,
och helt inskjuten, när grillen används,
eftersom reglagen kan bli mycket varma.
•
LÄMNA INTE grillen på under mer än
en kort stund utan grillplåten eftersom
rattarna annars blir mycket varma.
•
Stäng inte grilluckan när grillen är på.
•
Åtkomliga delar kan bli varma när ugnen
används. Håll barn borta från spisen.
Spisens Skötsel
Eftersom ånga kan kondensera och bilda
vattendroppar på ugnens svala ytterlist, kanske
du ibland måste torka bort fukt med en mjuk
trasa när spisen används. Det undviker även att
ugnens utsida smutsas ned och missfärgas av
matlagningsångor.
5
Svenska
Rengöring
•
•
Isolera strömkällan innan du påbörjar
större rengöringsarbeten. Låt sedan spisen
svalna.
Av säkerhetsskäl och hygieniska skäl bör
spisen alltid hållas ren, eftersom ansamling
av fett och andra matrester kan leda till
eldsvåda.
•
Rengör endast de delar som listas i denna
bruksanvisning.
•
Rengör spisen försiktigt. Om du använder
en fuktig tvättsvamp eller trasa för att
torka bort spill från en varm yta bör du
vara försiktig så at du inte bränner dig på
ånga. Vissa rengöringsmedel kan avge
hälsofarliga ångor om de används på
varma ytor.
•
Använd aldrig lösningsmedel, tvättsoda,
frätande rengöringsmedel, biologiska
tvättpulver, klorbaserade blekmedel, hårda
slipmedel eller salt.
•
Blanda inte olika typer av rengöringsmedel
– de kan reagera med varandra och orsaka
skada.
•
Alla delar av spisen kan rengöras med
varmt såpvatten.
•
Men se till att det inte läcker in vatten i
spisen.
6
•
Se till att alla delar i grillen har svalnat eller
använd ugnsvantar när du tar bort och
rengör dem.
•
Diska INTE sidoskenorna i en diskmaskin.
•
Diska INTE brännarhuvudena i diskmaskin
•
Använd aldrig frätande eller slipande
rengöringsmedel eftersom dessa skadar
ytan.
•
Använd inte stålull,
ugnsrengöringssvampar eller andra
material som kan repa ytan.
•
Förvara aldrig antändbara material i
lådan. Det inkluderar papper, plast och
tygföremål, exempelvis kokböcker,
plastredskap och handdukar samt
antändbara vätskor. Förvara inte explosiva
föremål, exempelvis sprayflaskor, på eller i
närheten av enheten.
•
Förvara inga föremål som kan explodera,
som exempelvis sprayburkar, på eller nära
spisen.
•
Använd inte stålull,
ugnsrengöringssvampar eller andra
material som kan repa ytan.
•
Ta inte isär eller rengör runt en brännare
om en annan brännare är tänd. Det kan
leda till elektriska stötar.
Svenska
2.
Översikt över Spisen
DocNo.020-0006 - Overview - 100DF - Prof+
Fig. 2.1
A
B
C
E
D
F
ArtNo 245-0027 - IN 110 G5 - Stanley Supreme DL - Anno
110 dubbelbränslespisen (Fig. 2.1) har följande funktioner:
Fig. 2.2
A.
5 hällbrännare
B.
Een kontrollpanel
C.
Een utdragbar grill
D.
En viktig Multifunktionsugnen
E.
Een långkoksugnen
F.
Varmluftsugn
Hällens Brännare
Markeringen vid varje reglage anger vilken brännare som
knappen reglerar.
Varje brännare har en flamsäkerhetsanordning (FSD) som
stoppar gasflödet om lågan slocknar.
När en värmeplattas kontrollratt trycks in uppstår gnistor vid
varje brännare- detta är normalt. Ta inte isär eller rengör runt
en brännare om en annan brännare är tänd. Det kan leda till
elektriska stötar.
För att tända en brännare- tryck in och vrid tillhörande
kontrollratt till den höga positionen vid symbolen med en
stor låga (H), (Fig. 2.2).
6
Svenska
Tändningen slår en gnista och tänder gasen. Håll inne
knappen några sekunder så att gasen kan strömma in i
brännaren.
Fig. 2.3
Om brännaren slocknar när du släpper knappen har FSDenheten inte förbikopplats. Vrid knappen till läget Av och
vänta i en minut innan du försöker igen. Håll knappen intryckt
lite längre den här gången.
Du kan justera lågans höjd genom att vrida knappen motsols
(Fig. 2.3). För denna spis är den lägsta positionen utanför den
högsta positionen, den ligger alltså inte mellan högsta och
AV.
Om en brännarlåga slocknar, stäng av knappen och vänta en
minut innan du tänder den igen.
Fig. 2.4
Fig. 2.5
Se till att lågorna befinner sig under kokkärlen. Om du
använder ett lock kokar innehållet snabbare (Fig. 2.4).
Stora kastruller ska placeras på avstånd från varandra.
ArtNo.311-0002 Pan with rim
Kokkärl med rundade bottnar eller utskjutande bottenkanter
bör inte användas (Fig. 2.5).
ArtNo.311-0001 Right pans gas
Tillbehör för sjudning, till exempel asbest- eller masknät
rekommenderas INTE (Fig. 2.6). De gör att brännarna
fungerar sämre och kan skada kastrullstöden.
Fig. 2.6
Fig. 2.7
Undvik att använda ostabila och missformade kastruller som
kan välta lätt och kastruller med en mycket liten botten (Fig.
2.7).
Minsta rekommenderade diameter för kokkärl är 120 mm.
Största användbara diameter för kokkärl är 260 mm.
Art No. 311-0003 Simmer aids
ANVÄND INTE kokkärl på kokplattan som överlappar
kanterna.
ArtNo.311-0004 Tipping wok
Fig. 2.8
Wokring (extra tillbehör)
Wokringen (Fig. 2.8) är utformad att passa en 35 cm wok. Om
du använder en wok av ett annat märke bör du se till att den
passar i ringen.
Det finns wokar av många olika storlekar och utformningar.
Det är viktigt att woken sitter nedsänkt i kastrullstödet, men
om woken är för liten ger inte ringen tillräckligt stöd
(Fig. 2.9).
Fig. 2.9
Ringen bör endast användas på wokbrännaren med tre
ringar.
När du sätter i ringen bör du kontrollera att woken är
ordentligt placerad på fram- och bakfästena och stöds
ordentligt på ett kastrullstöd.
Ringen blir mycket varm under användning – vänta
nn
tills den har svalnat ordentligt innan du rör den.
7
Svenska
Funktion
Användning
Utdragbar Grill
Avfrostning
Tina små livsmedelsportioner i ugnen utan
värme
Den här apparaten är endast avsedd för matlagning.
nn
Den får inte användas i andra syften, t.ex.
Fläktugn
En komplett tillredningsfunktion med jämn
värme i hela ugnen. Mycket bra för bakning
Varmluftsgrill
Grillning av kött och fisk med luckan stängd
LÄMNA INTE grillen på under mer än en kort stund
nn
utan grillplåten eftersom rattarna annars blir mycket
Fläktassisterad
En komplett tillredningsfunktion. Bra för
ugnsstekning och bakning
1.
Konventionell ugn
En komplett tillredningsfunktion för
ugnsstekning och bakning i ugnens undre
halva
För bästa resultat, skjut tillbaka redet in i grillkammaren
och förvärm grillens lämplig(a) del(ar) i två minuter. Du
kan ta ut gallret och maten när du väntar på att grillen
ska värmas upp.
Gratineringselement
För gratinering av maträtter med ost överst
2.
Undervärme
För att göra quiche, pizza och pajskal
knapriga
Dra ut ställningen igen när grillen har värmts upp.
Placera gallret med maten i ställningen och skjut in den
i grillen igen. Kontrollera att den skjutits in helt.
rumsuppvärmning.
varma.
VARNING! Åtkomliga delar kan bli varma när ugnen
nn
används. Håll barn borta från spisen.
Tabell 2.1
Ugnarna
Klockan måste ställas in innan du kan använda ugnarna. Se
avsnittet “Klocka” nedan för anvisningar om hur du ställer in
tiden.
Vid hänvisningar till vänster och höger ugn antas att spisen
ses från framsidan.
Den vänstra ugnen är en multifunktionsugn, Den ugnen till
höger är en fläktugn.
Multifunktionsugn
Multifunktionsugnar har en ugnsfläkt och ett
ugnsfläktelement och dessutom två extra ytterligare
värmeelement. Det ena elementet är placerat upptill i ugnen
och det andra är placerat under ugnsbottnen. Var försiktig så
att du inte vidrör takelementet och elementdeflektorn när du
sätter in eller tar bort föremål från ugnen.
Multifunktionsugnen har tre huvudberedningsfunktioner –
fläkt, fläktassisterad och konventionell beredning. Dessa
funktioner bör täcka in de flesta av dina matlagningsbehov.
Gratineringselementet och undervärmen kan användas i
slutet av tillredningsprocessen för att finavstämma resultaten
i enlighet med dina specifika behov.
Använd varmluftsgrillning för all grillning och för
avfrostning för att tina små volymer på ett säkert sätt.
Tabell 2.1 sammanfattar multifunktionslägena. Den vänstra
multifunktionsugnen kan användas på många olika sätt. Vi
rekommenderar att du håller noga uppsyn över tillagningen
tills du har lärt dig hur de olika funktionerna fungerar. Kom
ihåg – inte alla funktioner kan användas för alla typer av mat.
8
Svenska
Multifunktionsugnens Funktioner
Kombinationsugn
Vid denna inställning är fläkten på och cirkulerar
luften som värms upp av elementen i taket och
botten på ugnen. Kombinationen av varmluft och
konventionell tillagning (över- och undervärme) gör att
denna funktion passar perfekt för att tillaga stora matvaror
som behöver lång tillagningstid, till exempel stora köttstekar.
Snabb reaktion
Inställningen för snabb reaktion ger dig möjlighet att
förvärma ugnen snabbare än normalt. Den använder
varmluftugnsfunktionen med ytterligare värme från
ett av elementen uppe i ugnen. Varmluftsugnar värms snabbt
upp, men Snabbreaktions- funktionen gör denna process
ännu snabbare och gör det möjligt för dig att starta
tillagningen tidigare.
Du kan också baka på två galler på samma gång, men
du måste byta plats på dem under bakningen eftersom
överdelen av ugnen är varmare än underdelen när funktionen
används.
Vrid bara kontrollknappen till R och ställ in den önskade
temperaturen för att använda Snabbreaktions- funktionen.
Ljuset på kontrollpanelen bredvid R- symbolen tänds. Då
temperaturen uppnåtts slocknar ljuset samtidigt med
elementet upptill I ugnen.
Det här är en snabb, intensiv tillagningsmetod. Håll uppsikt
över tillagningen tills du har vant dig vid att använda denna
funktion.
Konventionell Ugn (över- och undervärme)
När önskad temperatur uppnåtts slås det övre elementet av
och lampan slocknar.
Vid denna inställning kombineras värme från tak- och
bottenelementet. Det passar speciellt bra för
ugnsstekning och för att baka pajer, kakor och kex.
Därefter upprätthålls ugnstemperaturen av
fläktugnselementet och fläkten.
Mat som tillagas på det översta gallret blir brun och
knaprig snabbare än på det nedre gallret eftersom den
övre delen av ugnen är varmare än den nedre delen (i likhet
med funktionen “Kombinationsugn”). För att uppnå jämn
tillagning måste du byta plats på matvaror av samma typ
under tillagning. Detta innebär att du kan tillaga mat som
kräver olika temperaturer samtidigt, och utnyttja både det
svalare området i ugnens nederdel och det varmare området
i överdelen.
Om du väljer att lägga mat i den kalla ugnen före tillagning
medan du använder Snabbreaktions- funktionen skall du se
till att kakor osv. inte är placerade för nära ugnstaket.
Varmluftsugn
Vid denna inställning är fläkten och värmeelementet
runt den påslagna. Värmen i ugnen är jämnt fördelad,
vilket innebär att du snabbt kan tillaga stora
mängder mat.
Det frilagda översta elementet kan tillreda vissa livsmedel
alltför snabbt varför vi rekommenderar att maten i
stället tillreds i ugnens undre halva. Dessutom kan
ugnstemperaturen behöva sänkas.
Matlagning i varmluftsugn passar speciellt bra för bakning
på flera galler på en gång och är en bra allroundfunktion. Det
kan hända att du behöver minska värmen med ungefär 10 °C
för recept som tidigare har tillagats i en vanlig ugn.
Gratineringselement
Om du vill värma upp ugnen före tillagning väntar du tills
lampan har slocknat innan du sätter in maten.
Vid denna inställning används endast ugnens
takelement. Det passar bra för att gratinera eller
färdiglaga pastarätter, grönsaker i sås och lasagne
eftersom maten redan är varm när takelementet slås på.
Varmluftsgrill
Vid denna inställning är fläkten på samtidigt som
takelementet. Det gör att värmen är jämnare och
mildare än i en vanlig grill. För bästa resultat ska du
placera maten som ska grillas på ett galler över en stekform
som är mindre än en vanlig grillpanna. Det gör att luften
cirkulerar bättre. Tjocka kött- eller fiskbitar passar perfekt att
grilla på detta sätt eftersom den cirkulerande luften mildrar
värmen från grillen.
Undervärme
Vid denna inställning används endast
bottenelementet. Den kan användas för att göra
pizzabottnar eller pajskal knapriga eller för att laga
färdigt smördegsskal på en av de nedre hyllorna. Det är också
en mild värme som passar bra för långsam tillagning av grytor
i mitten av ugnen eller för att värma upp tallrikar.
Ugnsluckan bör vara stängd under grillning för att spara
energi. Du kommer också att upptäcka att du inte behöver
hålla uppsikt över och vända på maten lika mycket som vid
normal grillning. Värm upp ugnen före tillagning vid denna
inställning.
Funktionerna för gratinering och undervärme är praktiska
funktioner som gör att du kan avsluta rätter på ett perfekt
sätt.
9
Svenska
Upptining
Långkoksugnen
Vid denna inställning cirkulerar fläkten endast kall
luft. Ingen värme tillförs. Det gör att små saker som
efterrätter, kakor med grädde och kött-, fisk- och
kycklingbitar kan tinas upp.
Långkoksugnen är ämnad för långsam matlagning såsom
grytor, köttbitar etc.
Din långkoksugn är kapabel att laga en komplett måltid,
till exempel gryta, risgrynsgröt och bakad potatis, eller helt
enkelt bara värma faten (använd endast värmetåliga fat).
Upptining på detta sätt går snabbare och skyddar maten
från flugor. Kött-, fisk- och kycklingbitar bör placeras på en
ställning över en plåt som kan fånga upp droppar. Rengör
ställningen och plåten efter upptining.
Punkter att minnas vid matlagning med långkoksugnen:
• Förvärm ugnen i 20-30 minuter innan matlagning
påbörjas.
Håll ugnsluckan stängd under upptining.
• Tillåt inte faten att nudda värmeelementen på vardera
sida av ugnen.
Stora matvaror som till exempel hela kycklingar och
köttstekar bör inte tinas på detta sätt. Vi rekommenderar att
dessa matvaror tinas i kylskåp.
Upptining bör inte ske i en varm ugn eller när en
angränsande ugn används eller fortfarande är varm.
• Koka upp grytor, soppor etc. på spishällen före du
placerar dem i en passande gryta för tillagning i
långkoksugnen.
Se till att mejeriprodukter, kött och kyckling är helt upptinade
före tillagning.
• Försäkra dig om att grytor har tillräckligt med vätska,
speciellt vid tillagning under längre tid.
Varmluftsugn
• Använd lock till grytorna eller folie att täcka maten med
medan den tillagas så att fuktigheten bevaras.
Varmluftsugnen på höger sida, är en ugn med fläktar som
konstant cirkulerar varmluft, vilket innebär snabbare, jämnare
tillagning.
• Se till att alla fat passar i ugnen före du förbereder
maten.
De rekommenderade tillagningstemperaturerna för en
varmluftsugn är normalt lägre än för en vanlig ugn.
• Slå in avsköljda och naggade bakpotatisar i folie före
tillagning.
OBS: Kom ihåg att alla ugnar är olika -temperaturen i din nya
ugn kan skilja sig från din förra ugn.
• Se till att kött och fågel når en säker temperatur på
åtminstone 90ºC före de äts.
• Tina alltid fryst mat helt och hållet före tillagning.
Din långkoksugn kan även användas till att värma tallrikar
och serveringsfat (använd endast värmetåliga fat).
Du kan tillaga en fruktkaka i långkoksugnen på maximal
värmeinställning (om dina andra ugnar skulle vara i
användning). Om du använder varmluftsugnen under
långkoksugnen samtidigt, tillåt lite längre tillagningstid.
Du kan även producera frasiga, vita maränger, tillagade i
långkoksugnen.
Tillagningstiden i långkoksugnen beror på temperaturen,
kvantiteten och typen av mat du tillagar. Som vägledning för
grytor rekommenderas 3 timmars tillagning.
Håll ett öga på maten tills du är välbekant med ugnen.
10
Svenska
Använda Ugnarna
Fig. 2.10
Varmluftsugnen
Vrid temperaturknappen till önskad temperatur (Fig. 2.10).
Ugnens indikatorlampa är tänd tills ugnen har nått rätt
temperatur. Den växlar sedan av och på under tillagningen.
Multifunktionsugnen
Multifunktionsugnen har två reglage, en funktionsväljare och
en temperaturknapp (Fig. 2.11).
Vrid funktionsväljaren till en matlagningsfunktion. Vrid
temperaturknappen till önskad temperatur (Fig. 2.12).
Fig. 2.11
Ugnens indikatorlampa är tänd tills ugnen har nått rätt
temperatur. Den växlar sedan av och på under tillagningen.
Långkoksugn
Den graderade temperaturskalan på listen (Fig. 2.13) tillåter
dig att antingen tillaga maten långsamt i flera timmar (B) eller
hela dagen medan du är ute (A).
För långskalig tillagning, välj den kallare änden av skalan och
för kortare tillagningstid, välj den varmare änden av den.
Temperature
control
Temperaturknapp
Function
control
Funktionsväljare
Fig. 2.12
Fig. 2.13
(A) Förlängd
Conventional
slow
cook
långsam
tillagning
Sedvanlig långsam
tillagning
(B) Extended
slow cook
Endastwarming
plattvärmning
Plate
only
11
Svenska
Fig. 2.14
Tillbehör
Fig. 2.15
Ugnsgaller
Spisen levereras med följande::
• 4 teleskopisk hylla med löpare (Fig. 2.14)
• 2 uppsättning sidostöd (Fig. 2.15)
Ugnshyllorna hålls fast när de dras framåt men kan lätt tas
bort och monteras om.
Fig. 2.16
Att montera de teleskopiska ugn skenorna
1
2
3
1.
Placera öppningen i det övre bakre spåret på sidostödet
(med löpskenan i inskjutet läge) (Fig. 2.16). Fortsätt inte
längre än till öppningen i detta läge.
2.
Lyft löpskenans främre del för att placera det främre
spåret mot sidostödet (Fig. 2.16).
3.
Tryck in löpskenan mot ugnens bakre del. Haken på
framsidan kommer att lyftas och sänkas för att hålla
löpskenan på plats (Fig. 2.16).
Att montera en hylla på de teleskopiska ugnsskenorna
Fig. 2.17
Dra ut de teleskopiska skenorna så långt det går. Håll
ugnsplåten ovanför skenorna och sänk ned dess framkant
och placera den på skenornas framsida. Lägg ned ugnsplåten
horisontellt. Tryck på baksidan av ugnsplåten för att fästa den
på plats.
Fig. 2.18
Ta bort en ugnsplåt från de teleskopiska ugnsskenorna
1.
Skjut ut hyllan på löparna. Medan du håller fast en
av löparna säkert, lyft försiktigt baksidan av hyllan
uppåt: hyllan kommer att fjädra sig ut från den centrala
tyglingsfliken. Upprepa för den motsatta sidan av hyllan.
2.
OBS: För att underlätta avlägsnandet av hyllan kan du
infoga ett lämpligt platt verktyg genom öppningen i
sidan av löparna och häva fritt räcket (Fig. 2.17).
3.
Luta framsidan av hyllan nedåt och lyft sedan löparna
fria (Fig. 2.18).
Fig. 2.19
ArtNo.320-0017
Main oven light
Ta bort de teleskopiska ugnsskenorna
1.
Ta först bort ugnsplåten enligt “Ta bort en ugnsplåt från
de teleskopiska ugnsskenorna”.
2.
Placera ett finger på undersidan av den teleskopiska
skenan och lyft den.
3.
Öppna haken på skenans ovansida och dra den framåt
och nedåt för att ta bort den.
Ugnslampa
Tänd lampan genom att trycka på knappen (Fig. 2.19).
Om ugnslampan går sönder måste du stänga av strömmen
innan du byter ut lampan. Mer information om hur du byter
lampan finns i avsnittet “Felsökning”.
12
Svenska
3.
Använda utdragningsgrill™
DocAUS.020-0004 - Overview - 110DF - Elan
Fig. 3.2
Fig. 3.1
Nearest
to the
element
Närmast
elementet
Middle
High
Medelhög
Middle
Low
Medellåg
Längst
bortfrom
från elementet
Furthest
the element
Fyra grillhöjdspositioner
avseende Fig. 3.5
Fig. 3.4
Fig. 3.3
För att slå på båda elementen
För att slå på halvelementet Höger
Fig. 3.5
Fyra grillhöjdspositioner
Nearest
to theelementet
element
Närmast
Middle
High
Medelhög
180o
Furthest
from
theelementet
element
Längst
bort
från
180o
Medellåg
Middle
Low
180o
180o
1.
Närmast till elementet – Rostat bröd, strimlad bacon
2.
Medelhög – ost på rostat bröd, varma smörgåsar, zucchiniskivor, backbacon.
3.
Medellåg – fiskfiléer, grönsaksspett,
4.
Längst från elementet – hel fisk, tjocka fläskkotletter, kycklingbröst, kyckling- eller nötköttsspett
OBS: En kort matlagningsprocess måste hela tiden övervakas.
13
4.
Använda sonden
Den vänstra ugnen har en kontakt för köttsond (medföljer)
(Fig. 4.1).
Probe
Fig. 4.1
Var försiktig så att du inte skadar porten när du tar bort objekt
från ugnen.
Sonden är till för att mäta den inre temperaturen i kött, bröd
och andra matvaror.
VIKTIGT: Endast en godkänd termometer från
nn
AGA får användas (artikelnummer : P068958). Ej
godkända sonder fungerar inte.
Sonden får inte tvättas i diskmaskin.
nn
Inställning av sondens temperatur för
att stänga av ugnen
Fig. 4.2
Förvärm ugnen för bästa resultat. Ställ in önskad
tillagningstemperatur.
Nuvarande
sond
Current probe
temperatur
temperature
Stoppa in sonden i det livsmedel som ska tillagas. Stoppa in
sondens kontakt i ugnsuttaget. Se till att sonden sticks in hela
vägen (Fig. 4.1).
Var försiktig när du sätter i eller tar ut sonden.
nn
Använd ugnsvantar.
Mätklockan visar aktuell temperatur i sonden och inställd
stopptemperatur (Fig. 4.2). Stopptemperaturen kan ställas in
från 30 ºC till 99 ºC.
Ställ in stopptemperaturen med knapparna [+] eller [-] (Fig.
4.2).
Ugnstillagningen kommer att fortsätta tills temperaturen når
inställd temperatur i sonden. En ljudsignal hörs och ugnen
stängs av.
Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen. Ta ut
maten ur ugnen och ta ut sonden.
Se till att ugnen är avstängd och sonden har tagits
nn
ur uttaget på ugnens sida, annars kommer ugnen
fortsätta tillagningen på inställd temperatur.
Om du vill fortsätta tillagningen utan sonden måste
nn
du ta ut sonden ur uttaget.
14
Nödvändig
sond
Required probe
temperatur
temperature
Svenska
5.
Klocka med 3 knappar
Klockan måste ställas in och visa rätt tid för att ugnen ska
fungera.
Fig. 5.1
Använda klockan
Du kan använda klockan för att slå på och av den
programmerbara ugnarna. Klockan måste ställas in på rätt
tid för att den ugnarna ska kunna användas.
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
OBS: Ställ först in klockan efter önskemål för vid
användning av timerfunktionerna. Därefter ställer man in
ugnstemperaturen.
Fig. 5.2
Ugnen kan sättas på när tillagningssymbolen [ ] visas.
Symbolen förblir synlig under normal drift.
Ställa in klockan
1.
LCD-klockan visas i (Fig. 5.1). När spisen väl är
ansluten och påslagen, blinkar displayen (00.00) och
tidräkningen startar från (00.00).
2.
Du ställer in klockan genom att samtidigt trycka på
knapparna [+] och [-] . Punkten mellan timmar och
minuter börjar blinka i fem sekunder. Medan punkten
blinkar kan du trycka på någon av knapparna [+] och [-]
för att ställa in rätt tid.
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Fig. 5.3
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
OBSERVERA: Ugnens timerfunktion fungerar inte om inte
tiden har ställts in.
Ställa in minutkontrollen
Fig. 5.4
Minutkontrollfunktionen [ ] låter dig ställa in nedräkningen
från 00.01h till 23.59h, och när nedräkningen är klar ljuder ett
larm.
1.
Tryck en gång på lägesknappen [M] (Fig. 5.2).
Klocksymbolen [ ] blinkar på displayen. Välj önskad
nedräkning från 00.01h till 23.59h med knappen
[+] (Fig. 5.3). Nedräkningen startar automatiskt och
symbolen [ ] visas på displayen.
2.
När den inställda tiden har förflutit, ljuder ett larm.
3.
Tryck på vilken knapp som helst för att tysta larmet.
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Fig. 5.5
Återställa minutkontrollfunktionen
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Du återställer minutkontrollfunktionen genom att först
välja minutkontrollprogrammet genom att trycka på
lägesknappen [M]. Tryck därefter samtidigt på knapparna
Fig. 5.6
• ’Tillagningsperioden’ är den tid ugnen ska vara
påslagen.
• ’Stopptiden’ är den tidpunkt då du vill att ugnen ska slås
av.
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Stänga av den programmerbar ugnen vid en viss tid på
dagen
1.
Tryck tre gånger på lägesknappen [M], tills displayen
blinkar (End) (Fig. 5.4).
15
Svenska
Fig. 5.7
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Fig. 5.8
2.
Välj “stopptid” med knapparna [+] eller [-]. Displayen
visar den aktuella tiden tillsammans med symbolerna
AUTO och tillagning [ ] (Fig. 5.5).
3.
När “stopptiden” infaller ljuder ett larm och ugnen
stängs av. Ordet AUTO blinkar på displayen (Fig. 5.6).
4.
Tryck på vilken knapp som helst för att tysta larmet och
återgå till manuell tillagning. Om larmet inte tystas,
upphör det automatiskt efter sju minuter.
Slå på och sedan stänga av den programmerbar ugnen
med timern
Ställ in höger ugn på automatisk start och stopp med en
kombination av “tillagningsperiod” och “stopptid”
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Du kan inte ställa in en starttid – den ställs in automatiskt
beroende på “tillagningstid” och “stopptid”.
Fig. 5.9
1.
Tryck på lägesknappen [M] tills displayen blinkar
(dur) (Fig. 5.7). Ställ därefter in “tillagningstiden” med
knapparna [+] eller [-].
2.
Tryck på lägesknappen [M] tills displayen blinkar (End)
(Fig. 5.8). Välj därefter “stopptid” med knapparna [+]
eller [-]. Den aktuella tiden visas tillsammans med ordet
“AUTO” (Fig. 5.9).
3.
Ställ in ugnen på önskad tillagningstemperatur.
4.
Under “tillagningstiden” lyser tillagningssymbolen [ ]
på displayen.
5.
När tillagningen är klar ljuder ett larm. Tryck på vilken
knapp som helst för att tysta larmet och återgå till
manuell tillagning. Om larmet inte tystas, upphör det
automatiskt efter sju minuter.
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Fig. 5.10
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
AUTO visas, men du vill gå tillbaka till manuell
tillagning
Fig. 5.11
Du kan annullera alla automatiska inställningar genom att
trycka samtidigt på knapparna [+] och [-].
ArtNo.306-0001 - 3-button clock
Ändra larmfrekvens
Det går att ändra larmfrekvensen.
16
1.
Tryck samtidigt på knapparna [+] och [-], och tryck
därefter på lägesknappen [M]. Displayen visar “ton 1, 2
eller 3” (Fig. 5.10).
2.
Du väljer larmton genom att trycka på knappen [-] tills
önskad ton framkommer (Fig. 5.11).
Svenska
6.
Tips för Matlagning
Laga mat med en Multifunktionsugn
Allmänna Tips för Matlagning i Ugnen
Tänk på detta: alla lägen kan inte användas för alla typer av
mat. De tillagningstider som anges är endast riktlinjer.
Ugnsgallren ska alltid skjutas in i ugnen helt.
Bakplåtar, stekformar osv. bör placeras i mitten på
ugnsgallren. Se till att inga plåtar och formar vidrör ugnens
sidor eftersom det kan leda till att maten bränns vid.
Tips för Matlagning med Timer
Om du vill laga mer än en rätt på samma gång bör du välja
rätter som tar ungefär lika lång tid att tillaga. Mat kan dock
lagas långsammare om du använder små formar och täcker
dem med aluminiumfolie, eller snabbare genom att laga en
mindre mängd mat eller placera maten i större formar.
För jämn bryning, är den maximala rekommenderade
storleken på en plåt:
Du bör undvika mat som fördärvas snabbt, t.ex. fläskkött
och fisk, om du planerar att sakta ner tillagningen, speciellt i
varmt väder.
När ugnen är på bör du inte ha ugnsluckan öppen längre
än nödvändigt, annars kan knapparna bli mycket varma.
• djup : 340 mm (13 3/8”) enligt bredd: 340 mm (13 3/8”) i
huvudugnen.
• Se till att all mat på samma plåt befinner sig på några
centimeters avstånd från varandra.
Använd inte timerfunktionen för mat som redan är
varm.
nn
• För att minska fettstänk när du lägger grönsaker i varmt
fett runt en stek bör du torka dem noga eller pensla
dem med ett tunt lager matlagningsolja.
Använd inte timerfunktionen om ugnen redan är
varm.
nn
Använd inte timerfunktionen om den andra ugnen
nn
redan är varm.
• När det finns risk för att maträtter kokar över under
tillagning bör du placera dem på en bakplåt.
Hel fågel måste vara helt upptinad innan du sätter in den
i ugnen. Kontrollera noggrant att kött och fågel är helt
färdiglagade innan du serverar dem.
• “Cook & Clean” ugnspanelerna (se “Rengöra Spisen”)
fungerar bättre om du undviker fettfläckar. Täck över
kött vid tillagning.
• Tillräckligt med värme stiger upp från ugnen under
tillagningen för att du ska kunna värma tallrikar i grillen.
• Om du vill grädda ett smördegsskal bör du värma upp
bakplåten i 15 minuter innan du placerar formen på
mitten av plåten.
17
Svenska
7.
Vägledning för Matlagning i Ugnen
Kontrollinställningarna och tillagningstiderna i motstående tabell är endast AVSEDDA SOM
RIKTLINJER. Beroende på personlig smak kan temperaturen behöva ändras för att uppnå önskat
resultat.
Mat tillagas på lägre temperatur i varmluftsugnar än i vanliga ugnar. Om du följer recept bör
du minska den angivna temperaturen med 10 °C och tillagningstiden med 5-10 minuter.
Temperaturen i varmluftsugnar varierar inte beroende på placering i ugnen, så du kan använda
vilket ugnsgaller som helst.
Mat
Gallrets
Ugnen
Fläktfunktion
Läge
Övre (O)
Mitten (M)
Nederst (N)
Gallrets Läge
Konventionella
Ungefärlig Tillagningstid
Funktion
Ugnsstekt Kött
150
M
160
190
M
200
150
M
160
190
M
200
150
M
160
30-35 minuter per 500g +30-35 minuter. Fylld och rullad - Lägg till ca. 10
min. per 500 g till tillagnings20-25 minuter per 500g +20-25 minuter. tiderna ovan eller tillaga på
30-35 minuter per 500g +30-35 minuter. 200°C i 20 min. och sedan på
160°C under den återstående
20-25 minuter per 500g +20-25 minuter. tiden.
30-35 minuter per 500g +30-35 minuter.
190
M
200
25-30 minuter per 500g +25-30 minuter.
150
M
160
190
M
200
150
M
160
190
M
200
150
M
160
190
M
200
20-25 minuter per 500g +20-25 minuter. Fylld fågel - tillaga på 200°C
15-20 minuter per 500g +15-20 minuter. eller 200°C i 20 min. och sedan
på 160°C under återstående tid.
20 minuter per 500g +20 minuter.
Förberedd (färsk eller fryst) följ
15 minuter per 500g +15 minuter.
tillverkarens tillagningstider.
Tina frysta stekar och fågel noga
25-30 minuter per 500g.
innan tillagning.
20 minuter per 500g.
130-140
M
140-150
180
M/N
190
180
M/N
190
180
M/N
190
Kakor med mycket frukt
130
M/N
140
Fyllig fruktkaka (180mm)
140
M/N
150
Använda den vanliga ugnen:
Hel fisk 10 minuter per 500g +10 minuter. Lämna minst ett hyllutrymme
mellan gallren om du använder
Kotletter beroende på tjocklek.
två galler samtidigt.
Placera bakplåten med
45-50 minuter per 500 g blandning.
framkanten längs ugnsgallrets
främre del.
2½-3 tim.
Sockerkak
160
M
170
20-30 minuter.
Fruktpaj
190
M
200
35-40 minuter.
Mördegsformar
190
M
200
10-20 minuter beroende på storlek.
Smördeg
220
M
230
20-40 minuter beroende på storlek.
Oxkött utan ben
Lamm
Fläskkött
Fågel
Kyckling
Kalkon
Anka
Grytor
Fisk
2-4 timmar enligt recept.
Filéer 15-20 minuter.
Mjuka kakor
Pajer
Bröd
210
M
220
20-30 minuter.
Maräng
100
M/N
110
2-3 tim.
18
Om du använder två galler ska
du byta plats på dem ungefär
halvvägs under tillagningen.
Upp till tre galler kan användas
samtidigt i en varmluftsugn, men
lämna minst ett hyllutrymme
mellan varje galler.
Svenska
8.
Rengöra Spisen
Isolera strömkällan innan du påbörjar större
rengöringsarbeten. Låt sedan spisen svalna.
Fig. 8.1
A
Använd aldrig lösningsmedel, tvättsoda, frätande
nn
rengöringsmedel, biologiska tvättpulver,
klorbaserade blekmedel, hårda slipmedel eller salt.
ArtNo.311-0028 - Burner head off
Blanda inte olika typer av rengöringsmedel – de kan
nn
reagera med varandra och orsaka skada.
B
Alla delar av spisen kan rengöras med varmt såpvatten – men
se till att det inte läcker in vatten i spisen.
Kom ihåg att slå på strömmen och ställa in klockan innan du
använder ugnen igen.
A – Cap, B – Base
Fig. 8.2
Hällens Brännare
Du kan ta av och rengöra brännarkronor och brännarlock. De
måste vara helt torra innan du sätter tillbaka dem.
Diska inte brännarhuvudena i diskmaskin.
nn
Vid byte av ett brännarehuvud, se till att det placeras
ordentligt i basen (Fig. 8.1). På brännarkronans undersida
finns det två ”piggar”. Dessa passar in i de två skårorna i
brännarsockeln (Fig. 8.2).
Kontrollera att öppningarna på brännaren inte blockeras. Om
en blockering uppstår ska du avlägsna besvärliga partiklar
med hjälp av en säkringskabel.
ArtNo.311-0029 - Burner base & head alignment
Grillplatta (extra tillbehör)
Rengör alltid grillplattan efter användning. Låt den svalna
ordentligt innan du tar av den. Sänk ner grillplattan i varmt
såpvatten. Rengör med en mjuk trasa eller en diskborste av
nylon för svårare fläckar.
OBS: Om pannkakslaggen tvättas i diskmaskin kan
diskmaskinsrester tänkas finnas på baksidan. Detta är normalt
och påverkar inte prestandan för din pannkakslagg.
19
Svenska
Utdragbar Grill
Fig. 8.3
ArtNo.331-0003 Grill frame out, no pan
Se till att alla delar i grillen har svalnat eller använd
ugnsvantar när du tar bort och rengör dem.
nn
Använd INTE några slipmedel.
nn
Grillpannan och grillställning bör tvättas i varmt såpvatten.
Alternativt kan grillpannan diskas i en diskmaskin.
När du har grillat kött eller annan mat som lämnar spår bör
du lägga dem i blöt i några minuter direkt efter användning.
Envisa fläckar kan avlägsnas från gallret med en nylonborste.
Grillpannan kan lätt tas bort för rengöring på följande sätt:
Ta bort grillpannans stödram genom att dra grillpannan
framåt.
Fig. 8.4
Lyft bort grillpannan från stödramen. Stödramen hålls fast på
sidoskenorna av två klämmor på varje sida (Fig. 8.3).
Stötta sidoskenan med en hand och lyft ramen upp och bort
från sidoklämmorna med den andra och upprepa sedan på
den andra sidan (Fig. 8.4).
Av säkerhetsskäl, tryck tillbaka grillfacket in i grillkammaren.
Om du vill ta bort sidoskenorna för att underlätta rengöring
av grillens insida, ska du haka loss dem från sidorna och
torka grillens sidor rena med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel (Fig. 8.5).
ArtNo.331-0004 Removing the grill frame
Fig. 8.5
Stoppa INTE sidofästena i diskmaskin.
nn
Haka fast sidoskenorna i grillens sidor när du är klar. Sätt
tillbaka ramen genom att dra fram sidoskenorna, fatta tag i
en sidoskena och tryck ned ramen på sidoskenan. Upprepa
sedan på nästa sidoskena. Sätt tillbaka grillpannan.
Kontrollpanel och Luckor
ArtNo.331-0005 Removing the grill rail
Använd inte slipande rengöringsmedel (vare sig i pulver
eller flytande form) på borstat rostfritt stål. För bästa resultat
bör du använda ett flytande rengöringsmedel eller vårt
allrengöringsmedel.
Alla delar av spisen kan rengöras med varmt såpvatten – men
se till att det inte läcker in vatten i spisen.
Polera med en torr trasa efter rengöringen.
20
Svenska
Ugnar
Fig. 8.6
“Cook & Clean”- Paneler
Huvudugnen har “Cook & Clean” - paneler täckta med en
speciell emalj som är delvis självrengörande. Detta förhindrar
inte alla fläckar på panelerna, men minskar behovet av
manuell rengöring.
Panelerna fungerar bättre över 200 °C. Om du oftast lagar mat
under denna temperatur bör du då och då ta av panelerna
och torka dem med en luddfri trasa och varmt såpvatten.
Panelerna bör sedan torkas och sättas tillbaka och ugnen
sättas på 200 °C i ungefär en timme. Detta garanterar att
panelerna fungerar effektivt.
Använd inte stålull, ugnsrengöringssvampar eller
nn
andra material som kan repa ytan.
Ta bort paneler för att rengöra insidan
av emalj
Om du vill rengöra ugnens insida av emalj måste du ta bort
hyllorna innan du tar bort listerna. Du behöver inte ta bort
stödfästena för att kunna ta bort listerna. Lyft upp varje list
och låt den glida framåt och av stödfästena (Fig. 8.6). När
panelerna är borttagna kan du rengöra ugnens insida av
emalj.
Sätt tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.
21
Svenska
Rengöringstabell
Rengöringsmedlen som anges finns att köpa i snabbköp eller
elbutiker.
Använd ett rengöringsmedel som godkänts för användning
på vitrös emalj vid rengöring av emaljytor.
Vi rekommenderar regelbunden rengöring. Underlätta
rengöringen genom att torka upp spill omedelbart.
Hällen
Del av Spisen
Yta
Rekommenderad Rengöringsmetod
Hällens överdel (Inklusive
brännarhuvuden och brännarhättor)
Emalj, rostfritt stål, aluminium
Varmt tvålvatten och en mjuk trasa. Avlägsna svåra fläckar försiktigt med en
nylonskurdyna.
Keramisk häll/induktionshäll
Härdat glas
Hett såpvatten, rengöringskräm/skurmedel om det behövs.
Grillplatta (endast vissa modeller)
Teflonyta
Låt svalna. Tvätta med varmt tvålvatten. Använd inte slipande
rengöringsmedel/skurmedel. Diskmaskin.
Uppvärmningszon (endast vissa
modeller)
Härdat glas
Varmt såpvatten, rengöringskräm/skurmedel om det behövs.
Del av Spisen
Yta
Rekommenderad Rengöringsmetod
Lucka, karm och förvaringslådans
utsida
Emalj eller färg
Varmt tvålvatten och en mjuk trasa.
Rostfritt stål
Avlägsna svåra fläckar försiktigt med ett flytande rengöringsmedel.
Sidor och sockel
Målad yta
Varmt tvålvatten och en mjuk trasa.
Stänkskydd/bakre grill
Emalj eller rostfritt stål
Varmt tvålvatten och en mjuk trasa. Rengöringsmedel i krämform vid behov.
Kontrollpanelen
Färg, emalj eller rostfritt stål
Varmt såpvatten. Använd inte slipande rengöringsmedel på texterna.
Plast/krom eller koppar
Varmt tvålvatten och en mjuk trasa.
Mässing
Mässingspolish.
Härdat glas
Varmt såpvatten, rengöringskräm/skurmedel om det behövs.
Yta
Rekommenderad Rengöringsmetod
Spisens Utsida
Reglervreden/handtagen och listerna
Ugnsluckans glas/glaspanel
Ugnen och Grillen
Del av Spisen
Ugnsrengöringsmedel som lämpar sig för emalj.
Ugnens sidor, botten, avdelare och tak
INTE “COOK & CLEAN”-UGNSPANELER
(se nedan)
Emalj
FÖRSIKTIGHET: KORRODERANDE/FRÄTANDE UGNSRENGÖRINGSMEDEL:
FÖLJ TILLVERKARENS ANVISNINGAR.
Låt inte medlet komma i kontakt med ugnselementen.
“Cook & Clean”-ugnspaneler (endast
vissa modeller)
Speciallack som delvis rengör sig
själv
Ytan rengörs vid 200 °C och över. Panelerna kan även tas bort och tvättas
med varmt såpvatten och en nylonborste.
Ugnsgaller, Handyrack, grillställning,
Handygrill-galler
Krom
Ett ugnsrengöringsmedel som är lämpligt för krom. Tvålfylld svamp.
Diskmaskin.
Grillpanna/stekform (endast vissa
modeller)
Emalj
Varmt tvålvatten. Tvålfylld svamp. Diskmaskin.
22
9.
Felsökning
Hällens tändning eller brännare fungerar inte
Maten tillagas för sakta, för snabbt eller bränner vid
Är strömmen på? Är klockan upplyst?
Tillagningstiderna kan skifta från din förra ugn.
Om inte kan det vara fel på strömförsörjningen.
Kontrollera att du använder rekommenderade temperaturer
och gallerplaceringar, se vägledningen för matlagning i ugn.
Är tändningselektroden eller brännarhålen blockerade av
smuts?
Det kan hända att du måste sänka eller höja temperaturen för
att uppnå önskat resultat.
Sitter ringarna och locken som de ska (se avsnittet om
rengöring)?
Skruva fast gångjärnsskruvarna igen.
Brännarna tänds inte
Använd inte formar med större diameter än de som anges i
avsnittet “Allmänna tips för matlagning i ugnen”.
Se till att alla delar sitter fast ordentligt efter att du har torkat
av dem eller satt tillbaka dem efter rengöring.
Om du tillagar en stor matbit bör du vända på den under
tillagning.
Kontrollera att gastillförseln fungerar ordentligt. Du kan göra
det genom att se om andra anordningar som drivs med gas
fungerar.
Om du använder två eller flera galler bör du se till att det finns
tillräckligt utrymme mellan dem för att värmen ska kunna
cirkulera fritt. När du sätter in en bakplåt i ugnen bör du
placera den mitt på gallret.
Tänds det en gnista vid brännarna när du trycker på
knappen?
Se till att lucktätningen inte är skadad och att luckspärren är
inställd så att det inte finns något utrymme mellan luckan
och lucktätningen.
Om inte, kan du kontrollera att strömmen är på genom att
titta om klockan är tänd.
Ånga strömmar ut från ugnen
Om du placerar en skål med vatten på ugnsgallret ska
vattnets yta vara helt jämn. (Om vattnet t.ex. är djupare
i skålens bakände bör ugnens bakände lyftas upp eller
framänden sänkas.)
Vid tillagning av mat som innehåller mycket vatten (t.ex.
pommes frites) kan det bildas lite ånga vid gallret vid kanten
av hällen.
Var försiktig när du öppnar ugnsluckan, eftersom ånga kan
strömma ut. Stå på avstånd tills ångan har strömmat ut.
Ugnen slås inte på
Vilka rengöringsmaterial rekommenderas för spisen?
Är strömmen på? Är klockan upplyst? Om inte kan det vara fel
på strömförsörjningen.
En fullständig lista över rekommenderade rengöringsmaterial
finns i avsnittet ”Rengöring”.
Är spisens strömförsörjning påslagen vid
huvudströmbrytaren?
Använd aldrig frätande eller slipande
nn
rengöringsmedel eftersom dessa skadar ytan.
Har aktuell tid ställts in?
Ugnen med timer värms inte upp när jag använder
automatisk tillagning
Ugnsfläkten låter mycket
Ugnsfläktens ljud kan skifta när ugnen värms upp - det är
normalt.
Är ugnsknappen i avstängt läge?
Ugnstemperaturen stiger ju äldre ugnen blir
Om det är ett problem med installationen och den
ursprungliga montören inte kan komma tillbaka och rätta
till problemet, vem betalar?
Om det inte fungerar att sänka temperaturen genom att vrida
på knappen, eller om det bara fungerar ett kort tag, kan du
behöva en ny termostat.
Det gör du. Installationsföretagen tar betalt för att rätta till fel
om någon annan installerade produkten. Det är därför i ditt
eget intresse att känna till företagets detaljer så att de kan
kontaktas vid behov.
Strömavbrott
I händelse av strömavbrott bör du komma ihåg att ställa in
klockan igen så att ugnen med timer fungerar.
23
Ugnsbelysningen fungerar inte
Fig. 9.1
Glödlampan har troligen gått sönder. Du kan köpa en ny
glödlampa (som inte täcks av garantin) i de flesta elbutiker.
Fragen Sie nach einer Halogenlampe mit 40 W und 230 V (G9)
(Fig. 9.1).
Innan du avlägsnar den befintliga lampan ska du bryta
strömmen och kontrollera att ugnen och lampan har svalnat.
Avlägsna lampkåpan genom att vrida den motsols i ett kvarts
varv. Den kan sitta hårt (Fig. 9.2).
Fig. 9.2
Dra ut den befintliga lampan. När du handskas med den
nya lampan ska du undvika att röra glaset med fingrarna,
eftersom hudfettet kan förkorta lampans livslängd. Skjut in
den nya lampan så att den klickar fast.
Sätt tillbaka lampkåpan genom att vrida den medsols i ett
kvarts varv.
Justera vinkeln på en ugnslucka
Det nedre gångjärnet på ugnarna kan justeras så att luckans
vinkel ändras (Fig. 9.3). Skruva loss fästskruvarna på det
nedre gångjärnet och flytta gångjärnet till önskad plats med
hjälp av skåran och en platt skruvmejsel (Fig. 9.4).
Fig. 9.3
Skruva fast gångjärnsskruvarna igen.
Grill
Takfoten blir varm när jag använder ugnen eller grillen
Effekt av gångjärnsjustering - överdriven för extra tydlighet
Fig. 9.4
Gångjärnsbultens mittlinje
Om takfoten blir extremt varm när spisen används kan
kylfläkten tänkas ha gått sönder. Ifall detta inträffar - kontakta
din installatör, en kvalificerad reparationsingenjör eller
kundservice för att ordna en reparation.
Knapparna blir varma när jag använder ugnen eller
grillen. Kan jag undvika det?
Ja, det orsakas av värme som stiger upp från ugnen eller
grillen och värmer upp knapparna. Lämna inte ugnsluckan
öppen.
ArtNo.320-0007 Oven door hinge adjustment 2
För extra tydlighet visas inte ugnsluckan
Kontrollera att grillpannan skjuts in helt till det bakre stoppet
när du använder grillen.
Grilla alltid med grilluckan öppen.
Grillen fungerar inte som den ska
Använder du pannan och gallret som medföljer spisen?
Används pannan på skenorna, inte grillens botten?
Har grillpannan skjutits in helt?
24
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
10. Installation
Bäste Montör
I ditt eget intresse och av säkerhetsskäl är det lag
nn
att alla gasapparater ska installeras av sakkunnig
Innan du påbörjar installationen ber vi dig fylla i uppgifterna
nedan så att kunden kan kontakta dig om ett problem
uppstår.
personal. Om apparaten installeras felaktigt kan
garantier och ansvar upphävas och det kan även
leda till åtal.
Denna apparat kan konverteras till användning med
nn
andra gaser.
Montörens Namn
Ventilation
Denna produkt är inte ansluten till en evakueringsanordning
för förbränningsprodukter. Särskild uppmärksamhet ska
ägnas åt gällande krav för ventilation.
Montörens Adress
Alla rum måste ha ett öppningsbart fönster eller
motsvarande, och vissa rum måste dessutom ha en
permanent ventil.
ArtNo.050-0011SW - Installer information table
Montörens Telefonnummer
Spisens Placering
Spisen kan installeras i ett kök/matrum, men INTE i ett rum
som innehåller ett badkar eller en dusch.
Enhetens Serienummer
Denna produkt är endast avsedd för matlagning i hushåll.
Annan användning kan upphäva garantier eller ansvar.
OBS: Spisar avsedda för användning med LP-gas får INTE
installeras i ett rum eller inomhusområde under marknivå,
exempelvis i en källare.
Säkerhetskrav och Föreskrifter
Denna spis måste installeras i enlighet med
nn
anvisningarna i denna handbok, i enlighet med
Konvertering
En konverteringssats för andra gaser medföljer spisen.
tillämpliga nationella och lokala föreskrifter
och i enlighet med krav från lokala gas- och
elleverantörer.
Om du vill använda en annan gas till spisen rekommenderar
vi att konverteringen utförs före installation. Se anvisningarna
som medföljer konverteringssatsen.
Om apparaten ska installeras i Schweiz, måste
nn
följande regelverk och direktiv följas:
När enheten har konverterats ska du sätta fast dekalen för
gaskonvertering på lämplig plats på datadekalen. Det anger
vilken typ som enheten är inställd för.
• SVGW - Gasprinciper G1: Gasinstallation.
• EKAS - formulär. 1942: Direktiv för flytande gas,
del 2.
• Kantonala regelverk (t.ex. brandskyddsinspektörer).
Denna spis är en apparat i klass 2, underklass 1.
nn
Före installation bör du se till att spisen är anpassad
nn
till din gastyp och förbrukningsspänning. Se
apparatens dataskylt.
Denna apparat måste installeras i enlighet med
nn
gällande föreskrifter och endast i ett väl ventilerat
utrymme.
Läs igenom anvisningarna innan du installerar eller
nn
använder apparaten.
25
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Du behöver följande utrustning för att installera spisen
på rätt sätt:
Kontrollera delarna:
• Stabilitetsfäste: Om spisen ska gasförsörjas med en
slang måste ett stabilitetsfäste eller en kedja monteras.
Dessa medföljer inte ugnen men kan köpas på de
flesta byggvaruhus.
Kastrullstöden
Grillpanna och ställning
4 teleskopisk hylla
Deluxe fack
I två stycke sockel
Köttprobe
• Gastryckstestare/manometer.
• Flexibel gasslang: Måste uppfylla kraven i gällande
standarder.
• Multimeter: För elektriska kontroller.
Dessutom behövs följande verktyg:
1.
Elektrisk borrmaskin
2.
Borrsats för betong (krävs endast om ugnen installeras
på ett sten- eller betonggolv)
3.
Väggpluggar (krävs endast om ugnen installeras på ett
sten- eller betonggolv)
4.
Måttband av stål
5.
Kryssmejsel
6.
Skruvmejsel med platt huvud
7.
Vattenpass
8.
Penna
9.
Skiftnyckel
Stabilitet läge fäste
10. Skruvar för montering av stabilitetsfästet
11. 13 mm skruvnyckel eller hylsnyckel
26
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Placering av Spisen
Fig. 10.1
Fig. 10.1 och Fig. 10.2 visar det minsta rekommenderade
avståndet mellan spisen och intilliggande ytor
75 mm
min
Spisen får inte placeras på en sockel.
75 mm
min
800 mm
min
Hällkanten bör vara i jämnhöjd med, eller ovanför,
angränsande ytor. Ett utrymme på 75 mm ska finnas mellan
spisens sidor OVANFÖR hällnivå och angränsande vertikala
ytor.
För icke- brännbara ytor (exempelvis omålad metall och
kakelplattor) kan detta avstånd minskas till 25 mm.
ArtNo.245-0031 - 110 IN G5 - Masterchef -
Ett avstånd på minst 800 mm krävs mellan hällens översida
och en horisontell brännbar yta.
*Eventuell spishuv installeras i enlighet med huvtillverkarens
anvisningar.
905 mm
min
Cooker clearance 2930 mm
max
kolla cookerhood instruktioner
för faktiska
dimensioner
check cookerhood
instructions
for actual dimensions
** Eventuellt stänkskydd måste monteras enligt tillverkarens
instruktioner. Man måste lämna extra plats i höjdled för
ventilationslisten som sitter på spishällen.
Fig. 10.2
1102 mm
Möbler och väggar vid sidan av och bakom apparaten bör
vara värme- och ångbeständiga och motståndskraftiga mot
stänk. Vissa typer av köksinredningar av vinyl eller laminat är
speciellt känsliga för värmeskador och missfärgning. Vi tar
inte ansvar för skada som uppstår vid normal användning
av spisen på material som delamineras eller missfärgas vid
temperaturer under 65 °C över rumstemperatur.
800 mm min
Wall
410 mm min
75 mm min
Wall
75 mm min
410 mm min
1092 mm
5 mm
Stäng inte in spisen, den måste kunna flyttas för rengöring
och underhåll.
För att ugnsluckorna ska kunna öppnas krävs ett fritt
utrymme på 130 mm om spisen är placerad i närheten av ett
hörn i köket (Fig. 10.3). Det krävs ett något mindre avstånd
för att kunna öppna luckorna, men det extra utrymmet
skyddar din hand när du öppnar luckan.
Höhe
bis Trim
Höhe
bistoKochplatte
Height
Hotplate Height
to Flue
Rauchabzugskante
905 mm min
935 mm min
935mm
mm min
930 mm max
960
max
960 mm max
5 mm
ArtNo.110-0004 - 110 Cooker min spacings
Fig. 10.3
Flytta Spisen
Försök aldrig flytta spisen när den är ansluten till
nn
strömförsörjningen.
Var försiktig, spisen är tung.
nn
Vi rekommenderar att två personer flyttar spisen.
Golvbeläggningen måste sitta fast ordentligt. Ta annars bort
den så att den inte kommer i vägen när spisen flyttas.
130 mm min
Det finns två utjämningsvalsar på baksidan och två skruvbara
utjämningsfötter på framsidan.
Fig. 10.4
Ta bort polystyrenbasen. Luta spisen framåt från framsidan
och ta bort den främre halvan av polystyrenbasen (Fig. 10.4).
Gör likadant på baksidan och ta bort den bakre halvan av
polystyrenbasen.
27
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Sänka de Bakre Valsarna
Fig. 10.5
För att justera höjden på baksidan av spisen, montera först
en 13 mm skiftnyckel eller hylsnyckel på den sexkantiga
justermuttern (Fig. 10.5). Vrid muttern, medurs för att höja,
moturs för att sänka.
Vrid 10 hela varv (360°) medurs.
Se till att du sänker ner BÅDA BAKVALSARNA.
Avsluta Flytten
Fig. 10.6
Vik ut den bakre kanten på bottenbrickan. Öppna
ugnsluckorna så att du kan få ett bra grepp om bottnen av
listpanelen när du flyttar spisen (Fig. 10.6).
Skjut försiktigt spisen bakåt och bort från basen. Ta bort
basen.
ArtNo.010-0004 Moving the cooker
Positionera spisen på avsedd plats och lämna precis
tillräckligt med utrymme så att du kan komma in bakom den.
Håll inte i ugnsluckornas handtag eller knapparna
nn
när du flyttar spisen.
Fig. 10.7
Stability chain
Stabiliseringskedja
Montering en Stödkonsol eller
Kedja
Om ingenting annat anges måste en spis med flexibel
gasanslutning vara försedd med hjälp av lämplig
stabilitetssäkrande anordning.
Lämpliga säkerhetsanordningar för stabil installation visas i
Fig. 10.7 och Fig. 10.8.
Fig. 10.8
Om man använder en säkerhetskedja (Fig. 10.7) ska kedjan
vara så kort som möjligt och fast ansluten till spisens baksida.
Om du använder en stabilitetsfäste; först fästa fästet plats
enheten på baksidan av spisen (Fig. 10.8). Justera sedan
konsolen att engagera sig genom slitsen hos anordningen
(Fig. 10.9 och Fig. 10.10).
Alternativa lägen
för stabilitets
plats fäste
Fig. 10.9
Flytta spisen efter Anslutning
Stödkonsol
Om du behöver flytta spisen när den har anslutits ska du först
koppla bort den från strömförsörjningen. Fatta sedan tag i
kontrollpanelens nedre del och lyft upp spisens framsida en
aning (Fig. 10.6), kontrollera även att gasslangen inte har
fastnat bakom spisen.
Spisen
Stabilitet
läge fäste
ArtNo.070-0014 - Stability bracket - WallGolv
fitting
Kontrollera hela tiden att elkabeln och gasslangen har
tillräckligt med fri längd så att spisen kan flyttas.
Exempel på installation på golv
Om en stabiliseringskedja är monterad ska du lossa den när
du drar ut spisen. Glöm inte bort att montera den igen när
spisen sätts tillbaka.
Fig. 10.10
Stödkonsol
När du flyttar tillbaka spisen ska du återigen kontrollera att
elkabeln och gasslangen inte har fastnat eller kläms.
Spisen
Stabilitet
läge fäste
Vägg
ArtNo.070-0014 - Stability bracket - WallGolv
fitting
28
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Konvertering till en Annan Typ av
Gas
Fig. 10.11
Om apparaten ska konverteras till en annan
gas ska konverteringen ske vid detta tillfälle. Se
konverteringssektionen i dessa instruktioner och se
instruktionerna i konverteringsuppsättningen.
Montera Handtagen
Handtagen kommer att kräva montering enligt följande:
Ta bort de befintliga M5 skruvarna från dörrarna. Förvara dem
på ett säkert ställe (Fig. 10.11).
Placera handtaget (Fig. 10.12) och fäst på plats (Fig. 10.13).
Utjämning
Fig. 10.12
Vi rekommenderar att du placerar ett vattenpass på en hylla i
en av ugnarna för att kontrollera att spisen står jämnt.
Placera spisen på avsedd plats. Undvik att vända på den inuti
utrymmet mellan köksenheterna eftersom detta kan skada
spisen eller enheterna.
Framfötterna och valsarna kan justeras för att jämna ut
spisen.
Om du vill justera höjden på spisens bakände använder
du det medföljande utjämningsverktyget för att vrida på
ställmuttrarna vid spisens främre nedre hörn.
Vrid på fötternas bas om du vill höja eller sänka spisen.
Fig. 10.13
29
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Gasanslutning
Fig. 10.14
rörledningar
Pipework
rörledningar
Pipework
Måste utföras i enlighet med tillämpliga standarder.
Den flexibla slangen (levereras inte med spisen) måste vara i
enlighet med de tillämpliga standarderna. Slangar kan köpas
hos de flesta byggförsäljare.
Gastillförseln måste avslutas med ett sidoplacerat L-format
rör och en nedåtriktad bajonettkoppling (Fig. 10.14).
Gaskopplingen är placerad precis under hällen på spisens
baksida. Kontakta din återförsäljare om du är tveksam.
Flexibla
slangen
Flexible
hose
Flexibla
slangen
Flexible
hose
Skyddslådorna på baksidan av spisen begränsar
gasledningens placering.
Fig. 10.15
675
Gasledningskoppling
315
Eftersom spisens höjd kan justeras och varje koppling är
annorlunda är det svårt att uppge exakta mått.
A
Trots att en 900 mm slang kan användas, ger en 1100 mm
slang större flexibilitet för bajonettens placering och gör det
enklare att flytta spisen.
Slangen bör monteras så att både inlopps- och
utloppskopplingarna är vertikala och slangen är U- formad
och hänger nedåt.
Helst bör slanganslutningen göras inom det skuggade
området ’A’ (Fig. 10.15).
470
350
Skruva fast slangens gängade ände i gasinloppet.
När du har anslutit gasen kontrollerar du spisens gastäthet
med en trycktest.
Alla mått i millimeter
Trycktestning
Gastrycket kan mätas på en av de centrala hällarnas
brännarinjektorer (inte wokbrännaren).
Lyft av en brännarkrona. Placera tryckmätaren på injektorn.
Tänd en av de andra brännarna.
Vrid på kontrollknappen för den brännare som tryckmätaren
sitter på så att gasen börjar flöda.
Se apparatens dataskylt för trycktestning.
Stäng av brännarna. Kontrollera sedan att du sätter ihop
brännarhatten på rätt sätt på brännarkroppen.
30
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Elektrisk Koppling
Strömdrivna Jordslutningsbrytare
Denna apparat måste installeras av en kvalificerad elektriker
för att uppfylla gällande bestämmelser och kraven från det
lokala elbolaget.
Samtidig användning av din spis och andra köksmaskiner
kan leda till att strömmen bryts. Vi rekommenderar därför att
spisen skyddas med en egen RCD (jordfelsbrytare) eller RCBO
(jordsfelsbrytare med överbelastningsskydd).
VARNING: DENNA PRODUKT MÅSTE JORDAS.
nn
OBS: Ugnen måste vara ansluten till korrekt eltillförsel enligt
anvisningarna på ugnens spänningsetikett, genom en
lämplig ungskontrollsenhet med en tvåpolig strömställare
och en kontaktseparation på minst 3 mm på alla poler.
KONTAKTA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OM DU ÄR OSÄKER.
Fig. 10.16
Spisen får inte anslutas till ett vanligt eluttag.
nn
L
N
Du kan komma åt huvuduttaget genom att ta bort
terminalskyddet på bakpanelen. Anslut nätkabeln till rätt
anslutningar för din typ av eltillförsel så som anges ovan (Fig.
10.16 och Fig. 10.17). Kontrollera att länkarna är korrekt
monterade och att anslutningarnas skruvar är ordentligt
åtdragna.
10 mm² max
ArtNo.130-0010 Electrical connections single-phase
6 mm² max
230 V ac 50 Hz
L1
Fig. 10.17
N
L3
L2
6 mm² max
3N ac
230/400 V 50 Hz
31
6 mm² max
10 mm² max
INSTALLATION
Kontrollera att enheten är elektriskt skyddad och gastät när du är klar.
Slutkontroll
Fig. 10.18
Kontroll av Häll
Kontrollera varje matlagningszon i taget. Kom ihåg att
använda kokkärl med rätt storlek och av rätt material.
Inre plinth
sockeln
Inner
Kontrollera Grillen
Slå på grillreglaget och kontrollera att grillen värms upp.
Kontrollera Ugnarna
M5
screw)
M5 (large
(Stor skruv)
Ställ klockan så som beskrivs ovan i bruksanvisningen och slå
sedan på ugnarna. Kontrollera att ugnsfläktarna börjar rotera
och att ugnarna börjar värmas upp.
No.8(Mindre
(smaller
screw)
Nr.8
skruv)
Slutlig Montering
Fig. 10.19
Montera den TvådeladeSockellisten
Montera den inre sockellisten nedtill på spisens framsida med
de fem (5) medföljande skruvarna (3 x M5-skruvar i den nedre
kanten samt 2 x skruvar nr 8 i vardera änden) (Fig. 10.18).
Inre
sockeln
Inner
plinth
Lossa de två (2) skruvarna framtill på den inre sockellisten.
Passa in de två spårfästena på den yttre sockellistens
insida på de två skruvarna (Fig. 10.19). Använd en lämplig
skruvmejsel och dra åt de två skruvarna genom spåren i den
yttre sockellisten.
Den yttre sockellistens höjd kan justeras om du lossar de två
fästskruvarna och skjuter listen uppåt eller nedåt till lämplig
höjd. Dra sedan åt skruvarna på nytt.
Outersockeln
plinth
Yttre
Obs: För att underlätta monteringen av den yttre sockellisten
bör du öppna luckorna när du lokaliserar de två spårfästena.
Installation av Stänkvägg
Placera stänkskyddet baktill på hällen och fäst det med de
medföljande skruvarna.
Kundservice
Installatör: Fyll i dina kontaktuppgifter i bruksanvisningen,
berätta för kunden hur spisen används och ge honom/henne
dessa anvisningar.
Tack så mycket.
32
Svenska
11. Kopplingsschema
r
r
X17
X07
v
v
r
bk
b
X26
X02
bk
v
r
b
br
X27
X04
X03
v
b
bk
X08
X10
v
r
b
2
P2
1
P1
w
v
b
X27
b
r
gr 8
o
r
gr
w
X09
w
y
y
o
b
X06
7
v
P7 r
6
P6
P8
5
P5 w
4
P4
3
P3
2
P2
X32
br
v
br
v
br
v
br
v
br
v
y
br
br
X26
e
c
b
v
2
P095199
X31
b
1
P1
br
br
br
b
X20
b
b
b
b
X16
bk
X31
b
X27
b
b
b
b b
X15
br
o
br
r
r
v
X14
br
b
br
bk
P2
P1
X19
b
b
br
y
2
P2
1
br
Y
y
o
X18
X30
X12
r
r
r
y
b
2
y y
y
br
r
b
a
1
X25
X24 X43
f
d
X26
b
r
o 1
P1 y
bk P038434
X16
X42
br
b
bk
X28
w X05
r
X11
b
X01
v
b
b
bk
br
y
br
b
r
r
r
X26
r
bk
b
v
X26
br
bk
v
v
v
br
b
br
b
X44
L
N
Nyckel
Anslutningarna som syns i strömkretsdiagrammet är för en- fas. Värden gäller vid 230 V 50 Hz.
Kod
Färgkod
Kod Beskrivning
Kod Beskrivning
X01
Grillens främre omkopplare
X17
Klocka
b
Blå
X02
Grillens energiregulator
X18
Termostat för Långkoksugnen
br
Brun
X03
Grillelement, vänster
X19
Främre strömbrytare för
Långkoksugnen
bk
Svart
X04
Grillelement, höger
X20
Element för Långkoksugnen
or
Orange
X05
Vänster ugn termostat
X24
Kylfläkt
X06
Linke Multifunktionsschalter
X25
Kylfläkt termisk överlastrelä
X07
Vänster ugn front switch
X26
Neon
X08
Vänster ugn baselement
X27
Termisk överlastrelä
g/y
Grön / gul
X09
Ugnsfläktelement, vänster
X28
Tändningskontakter
gr
Grå
X10
Övre ugnselement (yttre), vänster
X30
Tändningsgenerator
X11
Övre ugnselement (inre), vänster
X31
Ugnsbelysning
X12
Ugnstermostat, höger
X32
Ugnsbelysningsknapp
X14
Främre omkopplare, höger
X42
Köttprobe sockel
X15
Ugnselement, höger
X43
kylfläktstestbrytare
X16
Ugnsfläkt
X44
Kopplingsplint
33
r
Röd
v
Lila
w
Vit
y
Gul
Svenska
12. Tekniska Data
INSTALLATÖR: Ge dessa instruktioner åt användaren.
DATASKYLTENS LÄGE: Spisens baksida, serienummer finns även på en andra skylt under ugnsluckans öppning.
LEVERANSLAND: GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE.
Gaskategori & tryckinställningar
Den här apparaten levereras inställd för en av gaskategorierna i nedanstående lista, beroende på destinationsland.
Kategori
Leveransland
Naturgas
LPG
GB, IE
G20 20mbar
G30 butangas 29mbar
G31 propangas 37mbar
Cat II 2H3+
Cat II 2E3B/P
DE
Cat II 2ELL3B/P
G30 butangas 29mbar
G31 propangas 29mbar
G20 20mbar
G25 20mbar
G30 butangas 50mbar
G31 propangas 50mbar
Cat II 2E+3+
FR, BE
G20 20/25mbar
G30 butangas 29mbar
G31 propangas 37mbar
Cat II 2H3B/P
SE
G20 20mbar
G30 butangas 29mbar
G31 propangas 29mbar
Cat II 2L3B/P
NL
G25 25mbar
G30 butangas 29mbar
G31 propangas 29mbar
Se dataskylten för information om gas- och
tryckinställningarna för apparaten.
Gxx
Följ anvisningarna om apparaten behöver konverteras.
xx mbar
Värden
Kokplatta
BypassSkruv*
Naturgas G20 20 mb
Gasol 29 / 37 mb
Injektor
Injektor
Wokbrännare
57
3.5 kW
Inbyggd 78
Extern 126
3.5 kW (246 g/h)
Inbyggd 53
Extern 82
Snabb / Stor brännare
40
3 kW
134
3.0 kW (210 g/h)
87
Halvsnabb / Medelstor brännare
32
1.7 kW
109
1.7 kW (119 g/h)
68
Extra / Liten brännare
28
1 kW
75
1.0 kW (70 g/h)
51
Kokplatta
BypassSkruv*
Naturgas G25 25 mb
Gasol 29 mb
Injektor
Inbyggd -
Injektor
3.5 kW (246 g/h)
Inbyggd 53
Wokbrännare
57
3.5 kW
Snabb / Stor brännare
40
3 kW
-
3.0 kW (210 g/h)
87
Halvsnabb / Medelstor brännare
32
1.7 kW
-
1.7 kW (119 g/h)
68
Extra / Liten brännare
28
1 kW
-
1.0 kW (70 g/h)
51
Extern -
34
Extern 82
Svenska
BypassSkruv*
Kokplatta
Naturgas G25 20 mb
Gasol 50 mb
Injektor
Inbyggd 73
Injektor
Inbyggd 42
Wokbrännare
57
3.5 kW
Snabb / Stor brännare
40
3 kW
141
3.0 kW (210 g/h)
81
Halvsnabb / Medelstor
brännare
32
1.7 kW
113
1.7 kW (119 g/h)
60
Extra / Liten brännare
28
1 kW
85
1.0 kW (70 g/h)
46
Extern 131
3.5 kW (246 g/h)
Extern 69
* Ventilerna i denna spis är utrustade med justerbara bypass-skruvar. Om apparaten levereras inställd för naturlig gas, skruva loss bypass-skruvarna. För LPGkonvertering måste bypass-skruvarna skruvas in helt och hållet.
Om apparaten levereras inställd för LPG måste skruvarna skruvas in helt och hållet. För konvertering till naturlig gas måste bypass-skruvarna skruvas ut i
enlighet med anvisningarna i medföljande konverteringssats.
Anslutningar
Elektrisk
230/400 V 50 Hz
Mått
Model
AGA Masterchef Deluxe
Total höjd
905
930
Total bredd
1092
Totalt djup
614 mm till framsidan på takfot: 685 mm över handtagen
Minsta utrymme för häll
650 mm
Spisplatta energispartips
Ugn energispartips
Använd kastruller/stekpannor med plan botten.
Laga gärna flera måltider samtidigt, om det går.
Använd kastruller/stekpannor med rätt storlek.
Håll förvärmningstiden kort.
Lägg locket på kastrullen.
Förläng inte tillagningstiden.
Minimera mängden vätska eller fett.
Glöm inte bort att stänga av spisen när du är klar med matlagningen.
När vätskan börjar koka, sänk inställningen.
Öppna inte ugnsluckan medan maten tillagas.
Förbrukningen bygger på G30.
35
Svenska
Effektivitetsdata för spisplatta
Varumärke
AGA
Modellidentifiering
Masterchef Deluxe
Storlek
110
Typ
Kombinationsspis
Typ av häll
GAS
Antal gasbrännare
5
Extra / Liten brännare (EE-gasbrännare)
-
Halvsnabb / Medelstor brännare (EE-gasbrännare)
60.8%
Halvsnabb / Medelstor brännare (EE-gasbrännare)
-
Snabb / Stor brännare (EE-gasbrännare)
58.5%
Snabb / Stor brännare (EE-gasbrännare)
58.5%
Snabb / Stor brännare (EE-gasbrännare)
58.5%
Ultra snabb / Stor brännare (EE-gasbrännare)
55.4%
Wok (EE-gasbrännare)
-
Wok (EE-gasbrännare)
-
Spisplatta EE-gashäll (*)
58.3%
Information märkt (*) krävs inte för spisar för blandade bränslen
36
Svenska
Ugnsdata
Varumärke
AGA
Modellidentifiering
110 Masterchef Deluxe
Typ av ugn
Elektricitet
Massa
kg
132
Antal ugnsutrymmen
2
Extra effektiv ugn till vänster
Bränsletyp
Elektricitet
Typ av ugnsutrymme
Multi-funktion
Effekt - Konvektion
2.2
Effekt - Forcerad luftkonvektion
2.5
Volym
Litres
73
Energiförbrukning (elektricitet) - konventionell
kWh / cycle
1.08
Energiförbrukning (elektricitet) - forcerad luftkonvektion
kWh / cycle
0.91
Energieffektivitetsindex - konventionell
126.1
Energieffektivitetsindex - forcerad luftkonvektion
106.2
Energiklass
A
Extra effektiv ugn till rechts
Bränsletyp
Elektricitet
Typ av ugnsutrymme
Varmlufts
Effekt - Konvektion
-
Effekt - Forcerad luftkonvektion
2.5
Volym
Litres
73
Energiförbrukning (elektricitet) - konventionell
kWh / cycle
-
Energiförbrukning (elektricitet) - forcerad luftkonvektion
kWh / cycle
0.88
Energieffektivitetsindex - konventionell
-
Energieffektivitetsindex - forcerad luftkonvektion
102.7
Energiklass
A
Ytterligare information
Denna ugn efterlever EN 60350-1
Max. uteffekt vid 230 V 50 Hz
Konvektion
2.2 kW
Multi-funktion
2.5 kW
Multifunktionell ugn (med snabb respons)
3.7 kW
Forcerad luftkonvektion
2.5 kW
Grill
2.3 kW
Långsam ugn
1.0 kW
Brödjäsningslåda
-
Max. total elektrisk belastning vid 230 V (ungefärlig totalsumma inklusive ugnslampor, ugnsfläkt osv.)
37
9.6 kW
Noter
38
Noter
39
Station Road
Ketley
Telford
Shropshire
TF1 5AQ
England
E-mail: [email protected]
Consumer Services Tel: 01952 643149
agaliving.com
For ROI Enquiries Tel: 01 663 6166
For International Enquiries Tel: +44 (0) 115 946 6138
Follow us:
Registreringsummer: 354715 Registreringsverket: c/o Aga Rangemaster, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham, NG10 2GD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement