AGA Masterchef XL 90 Dual Fuel de handleiding

AGA Masterchef XL 90 Dual Fuel de handleiding
U110459-02a
Inhoud
1.
2.
Voordat u Begint...
1
7.
Problemen Oplossen
20
Belangrijk!
1
Installatie en Onderhoud
1
8.
Installatie
22
Vreemde Geuren
1
Indien u Gas Ruikt
1
Ventilatie
1
Persoonlijke Veiligheid
1
Verzorging Van Het Fornuis
2
Geachte Installateur
22
Veiligheidseisen
22
Ventilatie
22
Het Fornuis Plaatsen
22
Ombouwen
22
Het Fornuis Plaatsen
24
Het Fornuis Verplaatsen
24
Overzicht Fornuis
3
Kookplaatbranders
3
De Stabiliteitsteun of -ketting Installeren 25
Wokbrander
4
De Wokstellage
5
Verplaatsen van het Fornuis
na de Installatie
26
De Bakplaat
5
Ombouwing voor een Ander Gas
26
De Uitschuifbare Grill
6
Handgrepen Monteren
26
De Ovens
7
Waterpas Stellen
26
Accessoires
10
Aansluiten op Het Gas
27
Ovenlampen
10
Aansluiten op de Elektriciteit
28
Eindcontroles
29
De Montage Voltooien
29
Klantenzorg
29
3.
De Klok
11
4.
Tips Voor Het Koken
14
Tips Voor het Koken met de Timer
14
Algemene Tips voor de Ovens
14
5.
Bakrichtlijnen
15
6.
Het Fornuis Schoonmaken
16
Belangrijke Informatie
16
Kookplaatbranders
16
De Bakplaat
17
Uitschuifbare Grill
17
Bedieningspaneel en Deuren
18
Ovens
18
Reinigingstabel
19
Masterchef XL 90 Dual Fuel (Twee soorten brandstof )
9.
iii
Schakelschemas
30
10. Technische Gegevens
31
U110459-02a
iv
Nederlands
1. Voordat u Begint...
Indien u Gas Ruikt
Dank u voor de aanschaf van dit fornuis. Mits het op de juiste
manier geïnstalleerd en gebruikt wordt, moet u er jarenlang
zonder problemen op kunnen koken. Het is belangrijk dat u
dit hoofdstuk leest voordat u begint, vooral als u niet eerder
een fornuis met twee soorten brandstof gebruikt hebt.
•
•
•
•
•
Belangrijk!
Dit fornuis is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
nn
gebruik. Indien het voor andere doeleinden
•
wordt gebruikt, maakt dit eventuele garantie- of
aansprakelijkheidsclaims wellicht ongeldig. In het
bijzonder dient de oven NIET te worden gebruikt
om de keuken te verwarmen. Dit maakt niet alleen
claims ongeldig, maar is bovendien een verspilling
van het gas en kan tot oververhitting van de
bedieningsknoppen leiden.
•
NIET de elektrische schakelaars aan of uit zetten
NIET roken
GEEN open vuur gebruiken
WEL het gas uitzetten bij de meter of cilinder
WEL deuren en ramen open zetten om het gas te laten
ontsnappen
WEL mensen uit de buurt van het betrokken gebied
houden
Bel het gasbedrijf
Ventilatie
LET OP: Bij het gebruik van een fornuis komt er
nn
warmte en vocht vrij in de ruimte waarin het fornuis
is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de keuken goed
geventileerd is: houd bestaande ventilatiegaten
open of installeer een aangedreven afzuigkap die de
dampen naar buiten toe afvoert. Indien u gedurende
lange tijd meerdere branders van het fornuis
tegelijk gebruikt, dient u een raam open te zetten of
een ventilator aan te zetten.
Installatie en Onderhoud
Het fornuis moet worden geïnstalleerd conform de relevante
instructies in dit boekje, de relevante voorschriften alsmede
de vereisten van de plaatselijke gas- en energiebedrijven.
Zorg ervoor dat de gasvoeding en de stroomvoeding
aangesloten en ingeschakeld zijn (het fornuis gebruikt
stroom).
Persoonlijke Veiligheid
Stel de klok in om ervoor te zorgen dat alle ovens werken –
zie het betreffende onderdeel in deze handleiding.
Dit toestel NIET aanpassen.
nn
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
nn
vanaf 8 jaar en ouder alsook door personen met
Het is aanbevolen dit apparaat jaarlijks te laten onderhouden.
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of instructies kregen over
het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke
risico’s inzien. Het apparaat is geen speelgoed
voor kinderen. Schoonmaken onderhoud door
de gebruiker mag niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.
Het fornuis mag uitsluitend worden gerepareerd door een
bevoegd onderhoudstechnicus en er mogen uitsluitend
goedgekeurde reserveonderdelen worden gebruikt.
Voordat er met schoonmaken of onderhoudswerk wordt
begonnen, dient u het fornuis altijd eerst te laten afkoelen en
de stroom af te sluiten, tenzij deze handleiding iets anders
aangeeft.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
nn
onderdelen worden heet tijdens gebruik.
Vreemde Geuren
De eerste keer dat u het fornuis gebruikt, geeft het wellicht
een lichte geur af. Dit verdwijnt na korte tijd.
Wees voorzichtig en vermijd aanraking met
verwarmingselementen. Kinderen jonger dan 8
moeten uit de buurt van het apparaat worden
gehouden tenzij ze continu onder toezicht staan.
Voordat u het fornuis voor het eerst gebruikt, dient u al
het verpakkingsmateriaal verwijderd te hebben. Zet de
ovens op 200 °C en houd deze een uur aan om eventuele
productiegeuren te verdrijven.
LET OP: Een langdurig kookproces moet regelmatig
nn
in de gaten gehouden worden. Een kort durend
kookproces moet continu in de gaten gehouden
worden.
Voordat u de grill voor het eerst gebruikt, dient u de grill
30 minuten te laten lopen met de grillpan helemaal naar
achteren op zijn plaats geduwd en de grilldeur open.
Brandgevaar: GEEN voorwerpen op de kookplaten
nn
bewaren.
Zorg er voor dat de ruimte goed geventileerd is (zie
‘Ventilatie’ hieronder). We raden aan dat mensen met
ademhalingsproblemen of een allergie het gebied tijdens
deze actie even verlaten.
Het kookstel NIET achter een sierdeur installeren om
nn
oververhitting te voorkomen.
Draag nooit losse of loshangende kleding bij het
nn
gebruik van het toestel.
1
Nederlands
Toegankelijke delen worden bij gebruik heet en
nn
blijven na het koken een tijd heet. Houd baby’s
Laat de kookplaat nooit zonder toezicht aanstaan op een
hoge temperatuur. Overkokende pannen kunnen rook
veroorzaken en gemorst vet kan vlam vatten. Gebruik een
frituurthermometer, indien mogelijk, om te voorkomen dat
het vet boven het rookpunt wordt verhit.
Gebruik GEEN stoomreiniger om het fornuis te
nn
reinigen.
WAARSCHUWING!
nn
Om te voorkomen dat het apparaat omvalt moet dit
en kinderen uit de buurt van het fornuis en draag
bij het gebruik van het toestel nooit losse of
loshangende kleding.
stabilisatiemiddel worden gemonteerd. Raadpleeg
de instructies voor montage.
Zorg ervoor dat de knoppen altijd in de uit-stand staan
wanneer de oven niet in gebruik is en alvorens het fornuis te
reinigen.
Laat frituurpannen NOOIT zonder toezicht aanstaan.
nn
Verwarm vet altijd langzaam en onder toezicht.
Zet de deur NIET langer open dan noodzakelijk is
nn
als de oven aanstaat, anders worden de knoppen
Frituurpannen dienen slechts voor een derde vol vet
te zitten. Indien u te veel vet in de pan doet, kan de
pan overstromen wanneer u er eten bij doet. Indien
u verschillende soorten olie of vet combineert bij
het frituren, dient u de olie te vermengen voordat u
het verhit, of, in het geval van vet, terwijl het smelt.
wellicht heet.
Wanneer u de grill gebruikt, dient u ervoor te zorgen
nn
dat de grillpan op de juiste manier is geplaatst en
helemaal naar binnen is geduwd, anders kunnen de
bedieningsknoppen erg heet worden.
Het voedsel dat u gaat frituren dient zo droog mogelijk te
zijn. De rijp op diepvriesproducten of het vocht op verse
voedselproducten kunnen het hete vet doen bruisen
en overstromen. Wanneer u op hoge of gemiddelde
temperaturen frituurt, dient u het vet goed in de gaten te
houden zodat het niet overstroomt of oververhit. Probeer
nooit om pannen met heet vet te verplaatsen, vooral geen
frituurpannen.
Dit apparaat beschikt over een koelventilator. Als
een van de ovens of de gril in gebruik is, draait
de ventilator om het bedieningspaneel en de
bedieningsknoppen af te koelen.
nn
Gebruik GEEN schuurmiddelen of scherpe metalen
nn
schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen,
aangezien deze krassen kunnen veroorzaken en het
glas zou kunnen breken.
U mag de bovenkant van het rookkanaal (de sleuf aan de
achterkant van het fornuis) niet gebruiken om borden of
schalen op te warmen, theedoeken te drogen of boter zacht
te maken.
Zorg ervoor dat het fornuis op een veilige afstand van
brandbare wandbekleding, spullen of gordijnen en dergelijke
staat.
Probeer vetbranden niet met water te doven
nn
en pak brandende pannen nooit op. Draai de
Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van het
nn
fornuis terwijl het fornuis aanstaat.
bedieningsknoppen uit en toen doof de vlammen
door de pan volledig af te dekken met een deksel
van de juiste maat of met een bakplaat. Gebruik een
universeel poeder- or schuimblusapparaat, indien
beschikbaar.
Gebruik indien mogelijk droge ovenwanten. Bij gebruik van
vochtige wanten kunt u zich aan de stoom branden als u
een heet oppervlak aanraakt. Gebruik geen handdoeken of
andere dikke doeken in plaats van een ovenwant. Dergelijke
doeken kunnen vlam vatten indien ze met een heet
oppervlak in aanraking komen.
Bij het bereiden van gerechten met een
hoog vochtgehalte komt soms veel stoom
vrij als u de ovendeur opentrekt. Ga niet
te dicht bij de oven staan als u de deur
opentrekt en laat de stoom wegtrekken.
Bedien het fornuis NOOIT met natte handen.
nn
Dek de rekken, de bekleding en het bovenpaneel
nn
van de oven NIET af met aluminiumfolie.
ArtNo.324-0001 Steam burst
Pas op dat er geen water bij het fornuis
naar binnen sijpelt.
GEBRUIK GEEN kookplaatbeschermers, folie of
nn
kookplaatafdekkers. Deze kunnen van invloed zijn
op het veilige gebruik van uw kookplaatbranders en
zijn een potentieel gevaar voor de gezondheid.
Dit fornuis is zwaar, wees voorzichtig bij het
nn
verplaatsen.
Verwarm in GEEN geval ongeopende
nn
voedselverpakkingen. De drukopbouw kan de
Het apparaat is niet bedoeld om als externe timer
nn
of afzonderlijke afstandsbediening te worden
verpakking doen stukbarsten, hetgeen letsel kan
veroorzaken.
gebruikt.
Gebruik GEEN onstabiele steelpannen. Laat de steel
nooit aan de voorkant van de kookplaat uitsteken.
nn
Verzorging Van Het Fornuis
Daar stoom kan condenseren in waterdruppeltjes op het
koele buitenoppervlak van de oven, is het tijdens het koken
wellicht noodzakelijk om het vocht af te nemen met een
zachte doek. Dit helpt tevens om te voorkomen dat de
oppervlakken vervuilen of verkleuren door de kookdampen.
Gebruik GEEN pannen op de kookplaat die over de
nn
randen uitsteken.
2
Nederlands
2. Overzicht Fornuis
DocAUS.020-0004 - Overview - 110DF - Elan
Afb.2.1
A
B
C
E
D
Het fornuismodel 90 met dubbele brandstofaansluiting
(Afb.2.1) heeft de volgende eigenschappen:
A.
B.
C.
D.
E.
Afb.2.2
5 kookplaatbranders inclusief 1 wokbranders
Een bedieningspaneel
Een uitschuifbare grill
Een multifunctionele oven
Een heteluchtoven
Kookplaatbranders
De tekeningen bij elk van de middelste knoppen geven aan
welke brander deze bedienen.
Elke brander is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat
de gasstroom afsluit indien de vlam uitgaat.
Als de bedieningsknop voor de kookplaat ingedrukt
wordt, worden er vonken afgegeven bij elke kookplaat –
dit is normaal. Probeer niet een brander te demonteren of
schoon te maken rond een brander terwijl er een andere
brander brandt, omdat dit elektrische schokken kan
veroorzaken.
Als u een brander wilt ontsteken, duwt u de bijbehorende
bedieningsknop in en draait u deze naar de hoge stand die
wordt aangegeven met het symbool van de hoge vlam ()
(Afb.2.2).
3
Nederlands
De ontsteker moet dan gaan vonken en het gas aansteken.
Houd de knop ingedrukt zodat het gas ongeveer tien
seconden door de brander kan stromen.
Afb.2.3
Als de brander uitgaat wanneer u de knop loslaat, dan is
het veiligheidsmechanisme te vroeg geactiveerd. Zet de
bedieningsknop in de UIT-stand en wacht een minuut
voordat u het opnieuw probeert. Houd de bedieningsknop
deze keer even langer ingedrukt.
U kunt de hoogte van de vlam regelen door de knop linksom
te draaien (Afb.2.3). Op dit fornuis komt de lage stand na de
hoge, niet tussen hoog en uit. De afbeelding van de kleine
vlam is de laagste stand.
Draai de regelknop uit wanneer een brandervlam uitgaat
en wacht een minuut alvorens u hem weer aansteekt.
Afb.2.5
Afb.2.4
Zorg ervoor dat de vlammen niet onder de pan uitsteken.
Met een deksel op de pan wordt de inhoud sneller aan de
kook gebracht (Afb.2.4).
ArtNo.311-0002 Pan with rim
Grote pannen moeten ruim van elkaar neergezet worden.
ArtNo.311-0001 Right pans gas
Gebruik geen pannen of ketels met een holle onderkant of
met een uitstekende onderrand (Afb.2.5).
Afb.2.7
Afb.2.6
Art No. 311-0003 Simmer aids
Het gebruik van sudderhulpmiddelen zoals matten van
asbest of maas wordt AFGERADEN (Afb.2.6). Dergelijke
hulpmiddelen belemmeren de werking van de brander en
tasten wellicht de pannenroosters aan.
Vermijd tevens het gebruik van onstabiele en vervormde
pannen die makkelijk kunnen kantelen, en gebruik geen
pannen met een heel kleine diameter, zoals melkpannetjes,
of pannetjes voor het pocheren van een ei (Afb.2.7).
ArtNo.311-0004 Tipping wok
Afb.2.8
De minimum aanbevolen diameter voor pannen is 120 mm.
De maximum toegestane diameter voor pannen is 260 mm.
Gebruik GEEN pannen op de kookplaat die over de randen
uitsteken.
Wokbrander
De wokbrander is zo gemaakt dat deze een gelijkmatige hitte
over een groot gebied verspreidt. Deze brander is ideaal voor
grote pannen en roerbakken (Afb.2.8).
ArtNo.311-0046 - Elan Wok burner
Voor het verwarmen van kleinere pannen zijn de
bovengenoemde kleinere branders beter geschikt.
U kunt de onderdelen van de branderkop verwijderen voor
reiniging; zie ‘Het Fornuis Schoonmaken’.
U dient het emailoppervlak van de bovenkant van het fornuis
rond de kookplaatbranders zo snel mogelijk schoon te maken
nadat er gemorst is. Probeer het te verwijderen terwijl het
email nog warm is.
Opmerking: Het gebruik van aluminium pannen kan
metalen markeringen op het pannenrooster tot gevolg
hebben. Dit heeft geen gevolgen voor de duurzaamheid
van het email en u kunt het reinigen met een geschikt
metaalpoetsmiddel.
4
Nederlands
De Wokstellage
Afb.2.9
De wokstellage is gemaakt voor een wok van 35 cm. Als u een
andere wok gebruikt, zorg dan dat deze goed in de stellage
past. Wokken zijn er in een groot aantal vormen en maten.
Het is belangrijk dat de wok goed op het pannenrooster staat
– als de wok echter te klein is, kan de stellage deze niet goed
steunen (Afb.2.9).
De stellage moet alleen op de drierings wokbrander gebruikt
worden. Let er bij het plaatsen van de stellage op dat de wok
goed geplaatst wordt op de voor- en achterpootjes en dat
hij goed steunt op een pannenrooster (Afb.2.10). Zorg dat
de stellage stabiel is en dat de wok recht in de ring geplaatst
wordt.
ArtNo.311-0006 Correct wok sizes
Afb.2.10
De stellage wordt erg heet tijdens gebruik, laat deze lang
afkoelen voordat u hem oppakt.
De Bakplaat
De bakplaat past op de linker panondersteuner, van voren
naar achteren (Afb.2.11). U kunt er rechtstreeks op koken. Zet
er GEEN pannen op. De bakplaat is van een antiaanbaklaag
voorzien. Metalen keukengerei (bijv. spatels) beschadigt deze
laag. Gebruik keukengerei van hittebestendig plastic of hout.
ArtNo.311-0007 Wok stand close-up
Afb.2.11
NIET dwars plaatsen, want dan past hij niet en is hij
nn
wankel (Afb.2.12).
NIET op een van de andere branders plaatsen – de
nn
pan past niet op een van de andere pansteunen.
Plaats de bakplaat op het pannenrooster boven de
kookplaatbranders. Controleer of hij er goed in zit.
U kunt eventueel vóór gebruik een dunne laag kookolie op
de bakplaat aanbrengen. Steek de kookplaatbranders aan.
Regel de vlamhoogte af naar wens (Afb.2.13).
Afb.2.12
Laat de bakplaat niet langer dan 5 minuten opwarmen
voordat u er eten op doet. Als u langer wacht, kan de plaat
beschadigen. Zet de regelknop in de laatste stand, aangeduid
met het kleine vlammetje, om het vuur lager te zetten.
Laat altijd ruimte over aan de zijkanten van de
nn
bakplaat, zodat de gassen kunnen ontsnappen.
Zet in geen geval twee bakplaten naast elkaar.
nn
Laat de bakplaat na gebruik afkoelen voordat u hem
schoonmaakt.
Afb.2.13
5
Nederlands
De Uitschuifbare Grill
Afb.2.14
LET OP: Tijdens gebruik van de grill worden
nn
sommige van de onderdelen die binnen bereik zijn
wellicht heet. Houd jonge kinderen uit de buurt.
WAARSCHUWING: Dit apparaat is uitsluitend
nn
bedoeld om mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld
het verwarmen van de ruimte.
Open de grilldeur en haal het grillpandraagstel naar voren
met de hendel (Afb.2.14).
De grill heeft twee elementen waarmee het hele gebied van
de pan verhit kan worden of alleen de rechterkant.
Afb.2.15
Pas de hitte aan door aan de knop te draaien. Draai de knop
naar rechts om de hele grill te verwarmen (Afb.2.15).
Draai hem naar links om de rechterkant te verwarmen. Het
neon waarschuwingslampje bij de grillbediening gaat aan.
Voor de beste resultaten dient u het draagstel terug te
schuiven in de grill en de nodige delen van de grill twee
minuten lang voorverwarmen. The grillonderzetter kan
worden verwijderd en het voedsel kan erop worden geplaatst
terwijl u wacht tot de grill op temperatuur is.
Afb.2.16
Laat de grill NOOIT langer dan enkele momenten
nn
aan zonder dat de grillpan eronder staat, anders
1
kunnen de knoppen heet worden.
2
Als de grill eenmaal op temperatuur is, dient u het
draagstel er weer uit te schuiven. Nadat u het eten op de
grillonderzetter hebt geplaatst, schuift u het draagstel terug
de grillkamer in. Zorg ervoor dat hij er helemaal in geschoven
is.
3
De grillpan kan worden omgekeerd voor een tweede
grillstand (Afb.2.16).
Doe in geen geval de grilldeur dicht terwijl de grill
nn
aanstaat.
4
Functie
Ontdooien
Heteluchtoven
Heteluchtgrillen
Met
ondersteuning
van hete lucht
Conventionele
oven
Gebruik
Om kleine hoeveelheden in de oven te
ontdooien zonder hitte
Een complete bakfunctie, overal
gelijkmatige warmte ; geweldig voor
bakken
Voor het grillen van vlees en vis met
gesloten deur
Een complete bakfunctie; geschikt voor
bakken en braden
Een complete bakfunctie voor bakken en
braden in de onderste helft van de oven
Bruiningselement
Om gerechten met kaas aan de
bovenkant bruin en knapperig te bakken
Onderhitte
Om de bodem van quiches, pizza's of
taarten krokant te bakken
Tabel 2.1
6
Nederlands
De Ovens
Wilt u het gerecht in de koude oven zetten voordat u gaat
bakken met de snelle-reactiefunctie, zorg dan dat cakes, enz.
niet te hoog in de oven geplaatst worden.
Heteluchtoven
Bij deze functie wordt de ventilator en het
verhittingselement eromheen gebruikt. Er wordt een
gelijkmatige hitte geleverd door de hele oven, zodat
u grote hoeveelheden snel kunt bakken.
De hoofdoven (linker oven, met timer) werkt alleen indien
de klok op de juiste tijd is ingesteld. Verwijzingen naar
linker- en rechteroven zijn gezien vanaf de voorkant van
het fornuis.
De linkeroven is een multifunctionele oven, de rechter is een
ventilatieoven.
Multifunctionele Oven
Het bakken in een heteluchtoven is vooral geschikt voor
het bakken op verschillende roosters tegelijkertijd. Het
is een goede, veelzijdige functie. Wellicht is het nodig de
temperatuur met ongeveer 10 °C te verlagen, vergeleken met
hoe u deze recepten in een conventionele oven bakte.
Naast de ovenventilator en het ventilatorelement is de
oven uitgerust met twee extra verhittingselementen,
eentje zichtbaar bovenin de oven en het andere onder
de ovenbodem. Pas op dat u de bovenelementen en de
elementdeflector niet aanraakt als u etenswaar in de oven zet
of uit de oven verwijder.
Als u de oven wilt voorverwarmen, moet u wachten tot het
ovenlampje uit is voordat u het voedsel in de oven plaatst.
Heteluchtgrillen
Bij deze functie wordt de ventilator gebruikt met het
bovenelement aan. Zo wordt een meer gelijkmatige,
minder intense hitte geleverd dan in een
conventionele grill. Voor het beste resultaat plaatst u het te
grillen voedsel op de bijgeleverde pan. Deze manier is ideaal
voor het grillen van dikke stukken vlees of vis, omdat de
circulerende lucht de intensiteit van de hitte in de grill
vermindert.
De multifunctionele oven heeft drie belangrijke bakfuncties,
hete lucht, met ondersteuning van hete lucht en
conventioneel bakken. Met deze functies kunt de meeste
bereidingen uitvoeren.
Het bruiningselement en de onderhitte kunnen gebruikt
worden aan het einde van het bakproces om de resultaten
exact aan te passen aan uw wensen.
Gebruik heteluchtgrillen voor alles wat u wilt grillen en
voor het op een veilige manier ontdooien van kleine
hoeveelheden bevroren voedsel.
De ovendeur moet gesloten blijven tijdens het grillen, zodat
u energie bespaart.
Tabel 2.1 toont een overzicht van de multifunctionele
standen.
U zult ook merken dat u het voedsel niet zo erg in de gaten
hoeft te houden en minder hoeft te draaien dan bij het
normale grillen. Deze functie dient voorverwarmd te worden.
De multifunctionele oven kan op vele manieren gebruikt
worden. We raden u aan het bakproces goed in de gaten te
houden totdat u vertrouwd bent met elke functie. Vergeet
niet dat niet alle functies geschikt zijn voor elk soort voedsel.
Voor de beste resultaten bevelen wij aan dat u de grillpan
niet op het bovenste rek zet.
Heteluchtcombinatieoven
Bij deze functie wordt er door de ventilator lucht
gecirculeerd die verhit wordt door de elementen
boven en onder in de oven. Door de combinatie van
hete lucht en conventioneel bakken (hitte van onder en
boven) is deze functie ideaal voor het bakken van grote
gerechten die goed gaar moeten worden, zoals grote stukken
vlees.
Vergeet niet dat alle fornuizen anders zijn. De temperaturen
in uw nieuwe ovens kunnen afwijken van die van uw vorige
fornuis.
Multifunctionele Ovenstanden
Snelle Reactie
Met de snelle-reactiestand kunt u de oven sneller
voorverwarmen dan normaal. Het element van de
heteluchtoven wordt gebruikt, met extra hitte van
een van de elementen boven in de oven.
Het is ook mogelijk om op twee roosters tegelijkertijd te
bakken. Dan moeten de twee gerechten omgewisseld
worden tijdens het bakken, want bij deze functie is het
bovenin heter dan onderin.
De heteluchtovens worden snel opgewarmd; maar met het
snelle-reactiekenmerk gaat het nog sneller zodat u sneller
kunt gaan bakken.
Dit is een snelle, intensieve manier van bakken; houd het
bakproces goed in de gaten tot u vertrouwd bent met deze
functie.
Conventionele Oven (Hitte van Boven en Onder)
Bij deze functie wordt de hitte van de bovenste en
onderste elementen gecombineerd. Deze functie is
vooral geschikt voor het bakken van vlees en
deeggerechten, cakes en koekjes.
U gebruikt het snelle-reactiekenmerk door de
functiebedieningsknop naar R te draaien en de gewenste
temperatuur in te stellen. Het lampje naast het R-symbool op
het bedieningspaneel gaat branden.
Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het
bovenelement uit, evenals het lichtje.
De oven blijft vervolgens op temperatuur door het
heteluchtovenelement en de ventilator.
Het op het bovenste rooster gebakken voedsel zal sneller
bruinen en krokant worden dan op het onderste rooster,
want het is boven in de oven heter dan onderin, net als bij
de functie ‘convectiecombinatieoven’. Zo moet u ook de te
7
Nederlands
bakken gerechten omwisselen voor gelijkmatig bakken. Dit
betekent dat u voedsel waar verschillende temperaturen voor
nodig zijn, tegelijkertijd kunt bakken, omdat u een koeler
gebied onder in de oven hebt en een heter gebied bovenin.
De Heteluchtoven
De ventilator in de rechteroven zorgt voor voortdurende
luchtcirculering, voor sneller en gelijkmatiger bakken.
De aanbevolen baktemperatuur voor een heteluchtoven is
over het algemeen lager dan voor een conventionele oven.
Het blootliggende bovenelement kan ertoe leiden dat
sommige gerechten te snel bakken, daarom raden wij aan
dergelijke gerechten in de onderste helft van de oven te
plaatsen. Het kan ook zijn dat de oventemperatuur lager
gezet moet worden.
Opmerking: Denk eraan dat elk fornuis verschillend is – het
is mogelijk dat de temperaturen van uw nieuwe Elan ovens
afwijken van die van uw vorige fornuis.
Het blootliggende bovenelement kan ertoe leiden dat
sommige gerechten te snel bakken, daarom raden wij aan
dergelijke gerechten in de onderste helft van de oven te
plaatsen. Het kan ook zijn dat de oventemperatuur lager
gezet moet worden.
Bruiningselement
Bij deze functie wordt alleen het element boven in de
oven gebruikt. Het is een handige functie voor het
bruinen of afwerken van pastagerechten, groenten in
saus en lasagne, omdat het te bruinen gerecht al heet is
voordat overgeschakeld wordt naar het bovenelement.
Onderhitte
Bij deze functie wordt alleen het onderste element
gebruikt. In deze kookstand kunt u pizza- of
quichebodems een krokant korstje geven of de
bodem van een pasteikorst afbakken op een lager ovenrek.
Het is ook een gematigde warmte, ideaal voor langzaam
bakken van stoofschotels in het midden van de oven, of voor
het verwarmen van borden.
De functies voor het Bruinen en de Onderhitte zijn handige
extra’s in uw oven, waarmee u de flexibiliteit krijgt om
uw gerechten perfect af te werken. In het gebruik zult u
snel merken hoe u deze functies kunt combineren om uw
kookvaardigheid te vergroten.
Ontdooien
Met deze functie wordt er door de ventilator(en)
alleen koude lucht gecirculeerd. Zorg ervoor dat de
temperatuurregeling op 0º staat en dat geen warmte
wordt toegepast. Er komt geen hitte aan te pas. Hierdoor
kunnen kleine gerechten als toetjes, taarten en stukken vlees,
vis en gevogelte ontdooid worden.
Op deze manier ontdooien is sneller en zo kunnen de vliegen
er niet bij. Stukken vlees, vis en gevogelte dienen op een rek
boven een plaat geplaatst te worden om de druppels op te
vangen. Niet vergeten het rek en de plaat te reinigen na het
ontdooien.
Houd de ovendeur dicht tijdens het ontdooien.
Gebruik de oven niet om voedsel te ontdooien als de oven
warm is. Hele kippen of grote stukken vlees dienen niet
op deze manier ontdooid te worden. Dit kunt u beter in de
koelkast doen.
Gebruik de oven niet om voedsel te ontdooien als de oven
warm is of als de oven ernaast heet is.
Controleer of het zuivelproduct, het vlees of het gevogelte
helemaal ontdooid is voordat u het bakt.
8
Nederlands
Het in Werking Stellen van de Ovens
Afb.2.17
Het Bedienen van de Heteluchtoven
Draai de oven knop naar de gewenste temperatuur
(Afb.2.17).
Het ovenlampje gaat branden en dooft pas als de oven de
ingestelde temperatuur bereikt heeft. Vervolgens gaat het
lampje tijdens het bakken.
De Multifunctionele Oven aan de Bedienen
De multifunctionele oven heeft twee bedieningen: een
kookstandknop en een temperatuurknop (Afb.2.18).
Draai de functieselectieknop richting bakfunctie. Afb.2.19 Dit
is de instelling voor de convectieoven.
Afb.2.18
Draai de temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.
Het ovenlampje gaat branden en dooft pas als de oven de
ingestelde temperatuur bereikt heeft. Vervolgens gaat het
lampje tijdens het bakken aan en uit als de oventhermostaat
de ingestelde temperatuur in stand houdt.
Temperature control
Temperatuurselectie
Function
control
Functieselectie
Afb.2.19
9
Nederlands
Accessoires
Shelf guard
Rekbescherming
Afb.2.20
De Ovenrekken
Plat
rek
Flat shelf
Behalve platte rekken, hebben sommige modellen ook een
rek met verlaagd niveau (Afb.2.20) wat meer mogelijkheden
geeft voor indeling van de oven.
Het demonteren en opnieuw monteren van de rekken
Front
Voorkant
Het rooster heeft een kleine knik aan elke zijde (Afb.2.21).
Als u het rooster wilt uitnemen, brengt u deze op dezelfde
hoogte als de stops in de roostersteun (Afb.2.22). Til het
rooster op zodat het boven de roosterstop (Afb.2.23) komt
en trek het vervolgens naar voren (Afb.2.24).
Shelf guard
Rekbescherming
Laag
rek
Drop shelf
Breng het rooster weer aan in de omgekeerde volgorde. Zorg
er hierbij voor dat u het volledig terugduwt.
Front
Voorkant
De Ovenrekken – Rechteroven
Afb.2.21
De grote oven is voorzien van vier normale ovenrekken
(Afb.2.25) en een bordenwarmer (Afb.2.26).
Afb.2.22
In de grote oven kunt u alle vier rekken tegelijk gebruiken;
maar zorg wel dat er voldoende ruimte tussen zit zodat de
warme lucht goed kan circuleren.
Ovenlampen
Druk op de knop om het licht aan te doen (Afb.2.27).
Afb.2.23
Afb.2.24
Afb.2.25
Afb.2.26
Als het ovenlicht stuk is, moet u eerst de stroom afsluiten
voordat u het lampje vervangt. Zie het deel ‘Problemen
oplossen’ voor informatie over hoe u het ovenlicht vervangt.
ArtNo.324-0002 Oven shelf
ArtNo.324-0010 Plate warming shelf
Afb.2.27
ArtNo.320-0024
Oven light EU
10
3. De Klok
De progrsmmeerbaar ovens werken alleen indien de klok
op de juiste tijd is ingesteld.
Afb.3.1
ArtNo.300-0005 2BC
minute minder setting
De klok instellen
C
1. Wanneer het fornuis is aangesloten en aangezet, gaat de
display knipperen.
2. Om de tijd in te stellen draait u de Timerknop (A) naar de
Klokinstelling (C) en terug naar de positie Handmatig
(D). De middelste stip knippert om aan te geven dat
de tijd kan worden ingesteld. Draai de Afstelknop (B)
rechts- of linksom (Afb.3.1) om de tijd in te stellen.
D
A
B
A - Timerknop, B - Instelknop
ArtNo.300-0005 2BC
minute minder setting
3. Wacht na het instellen van de tijd tot de middelste stip
stopt te knipperen. De tijd is nu ingesteld.
Afb.3.2
E
De minute minder instellen
Een Minute Minder (E) is een functie die voor een aantal
minuten kan worden ingesteld en een alarm gaat af nadat de
opgegeven tijd is verstreken.
A
B
Afb.3.3
1. Draai de Timerknop (A) naar de Minute Minder (E)
instelling – hij moet in zijn positie klikken (Afb.3.2).
2. Draai de Afstelknop (B) om de gewenste tijd in te stellen.
Minimumtijd 1 minuut (Afb.3.3).
E
3. Draai de Timerknop (A) terug naar de Handmatige (D)
instelling om de huidige tijd en het “Klok” symbool op de
display te zien.
A
B
ArtNo.301-0007 2BC
Stopping the oven 1
Timeralarm kunt annuleren
Nadat de aangegeven tijd is verstreken, gaat een alarm af. U
kunt het alarm op twee manieren uitzetten:
D
E
C
1. Draai de afstelknop (B) links- of rechtsom (Afb.3.4).
A
2. Draai de timerknop (A) naar de klokinstelling (C) of
minute minder (E). Ga terug naar Handmatig (D) voor
de normale kookstand (Afb.3.4).
OPMERKING
Als het alarm niet met de hand wordt stopgezet, zal het na
ongeveer 2 minuten stoppen.
Wanneer de Minute Minder actief is, dimt de klok niet tussen
10.00 en 18.00 uur.
11
Afb.3.4
B
De oven op een bepaald moment van de dag
laten stoppen
Afb.3.5
U hebt de gewenste temperatuur en functiestand ingesteld
en u wilt dat de oven automatisch stopt..
G
A
TOPTIP
Maak een aantekening van de huidige tijd zodat u dit niet
vergeet.
B
Afb.3.6
1. Draai de timerknop (A) naar de instelling voor de
stoptijd (G) ‘AUTO’ worden weergegeven op het display
(Afb.3.5).
A
Afb.3.7
2. Draai de Afstelknop (B) naar de hoeveelheid gewenste
kooktijd. De display laat de huidige tijd zien plus de extra
kooktijd die u hebt ingesteld (Afb.3.6).
B
3. Draai de timerknop (A) naar de instelling Auto (H). De
display laat de huidige tijd zien, het kooksymbool en het
woord ‘AUTO’ (Afb.3.7).
ArtNo.311-0004 RShaw
2BC stoppingOven 1
A
H
4. Nadat de opgegeven tijd verstreken is, gaat een alarm af
en stopt de multifunctionele oven. Het “Kook” symbool
verdwijnt van de display en het woord ‘AUTO’ gaat
knipperen (Afb.3.8).
B
5. Draai wanneer u terugkomt de Timerknop (A) naar de
Handmatige (D) instelling om naar handmatig koken
terug te keren (Afb.3.8).
Afb.3.8
D
A
TOPTIP
U kunt kijken hoeveel tijd er nog is te gaan tot aan de
geprogrammeerde stoptijd door de Timer (A) van Auto (H)
naar Stoptijd (G) en terug naar Auto (H) te draaien
B
12
De oven automatisch in- en uitschakelen
Afb.3.9
Aan de hand van een combinatie van duur van de kooktijd
en de stoptijd kunt u de multifunctionele oven automatisch
laten starten en stoppen. Dit geeft u de flexibiliteit
stoofschotels e.d. te bereiden terwijl u er niet bent. U kunt
niet de eigenlijke starttijd instellen.
F
A
1. Draai de timerknop (A) naar de instelling voor de
kooktijd (F). Draai de afstelknop (B) rechtsom om de
gewenste kooktijd in te stellen (Afb.3.9).
2.
3.
B
Afb.3.10
Draai de timerknop (A) naar de instelling voor de
stoptijd (G) (Afb.3.10). De display laat nu de huidige tijd
van de dag zien en de gewenste “kooktijd” die u zojuist
hebt ingesteld.
G
A
Draai de Afstelknop (B) om de tijd van de dag in te
stellen waarop u wilt dat de oven stopt met koken
(Afb.3.11).
B
Afb.3.11
4. De oven op de gewenste kooktemperatuur en
functiestand instellen.
5. Draai de Timerknop (A) in de Auto (H) instelling
(Afb.3.12). Als de display de huidige tijd en het woord
‘AUTO’ laat zien, is de oven ingesteld om aan en uit te
gaan.
A
B
Afb.3.12
6. Wanneer het programma de oven start, verschijnt
het kooksymbool op de display. Nadat de opgegeven
tijd verstreken is, gaat een alarm af en stopt de
multifunctionele oven. Het “Kook” symbool op de display
verdwijnt en het woord ‘AUTO’ knippert (Afb.3.13).
7. Nadat de aangegeven tijd is verstreken, gaat een alarm
af. Het alarm kan op twee manieren worden geannuleerd.
Raadpleeg pagina 13 hoe u het timeralarm kunt
annuleren.
•
De 'bakperiode', ofwel hoe lang u de oven aan wilt
hebben.
•
De 'stoptijd', ofwel wanneer u de oven wilt laten
uitschakelen.
H
A
B
Afb.3.13
A
B
Resetten naar handmatig koken
Afb.3.14
Voor de annulering van automatische instellingen draait u de
timerknop (A) naar de klokinstelling (C) en laat u hem los
(Afb.3.14).
D
Opmerking: Hoewel deze handeling alle automatische
programma-instellingen annuleert, geldt dit niet voor de
minute minder.
A
B
Afb.3.15
Aanpassen van het geluidssignaal
Afb.3.16
Het geluidssignaal kan op drie verschillende niveaus worden
ingesteld.
C
C
Draai de Timerknop (A) in de Klokinstelling (C). Draai de
Afstelknop (B) linksom totdat de geluidsbalkjes worden
weergegeven (Afb.3.15).
A
Om de klank van het alarm aan te passen laat u de
Afstelknop (B) los en vervolgens draait u hem weer rechtsom
(Afb.3.16). De klank van het alarm verandert. Herhaal deze
stappen totdat de gewenste alarmklank is ingesteld.
13
B
A
B
Nederlands
4. Tips Voor Het Koken
Tips Voor het Koken met de Timer
Algemene Tips voor de Ovens
Indien u meerdere gerechten wilt bereiden, dient u gerechten
te kiezen die ongeveer even lang duren. U kunt de kooktijd
voor een bepaald gerecht echter verlengen door een kleine
container te gebruiken en deze in aluminiumfolie te wikkelen,
of juist verkorten door een kleinere hoeveelheid te bereiden
of een grotere container te gebruiken.
Duw de rekken altijd helemaal tot achterin de oven.
Bakplaten, braadsleeën en dergelijke moeten midden op de
ovenrekken geplaatst worden. Zet de platen en schotels niet
tegen de zijkanten van de oven aan, anders kan het gerecht
te hard bruinen.
Voor gelijkmatig bruinen wordt een maximale maat bakplaat
aanbevolen van 340 bij 340 mm voor de linker (hoofd)oven
en 232 bij 321 mm voor de rechter (grote) oven.
Plaats geen warm eten in de oven als u de timer gaat
nn
gebruiken.
Gebruik de oven niet met de timer indien deze reeds
nn
warm is.
Zet de ovendeur NIET langer open dan noodzakelijk is als
de oven aan staat, anders worden de knoppen erg heet.
Gebruik de oven niet met de timer indien de oven
nn
ernaast warm is.
•
Bij het bakken van heel gevogelte dient u het gevogelte
volledig te ontdooien voordat u het in de oven plaatst.
Controleer of het vlees of het gevogelte helemaal gaar is
voordat u het opdient.
•
•
•
•
•
14
Laat altijd ongeveer een vingerbreedte ruimte vrij
tussen verschillende gerechten op hetzelfde rek. Zo kan
de hitte goed circuleren rond de gerechten.
Indien u groenten aan het hete vet van een braadstuk
gaat toevoegen, moet u de groente goed drogen of
van een dunne laag bakolie voorzien om spetters te
voorkomen.
Als gerechten tijdens het bakken kunnen gaan koken en
druppen, plaats deze dan op een bakplaat.
De ‘Cook & Clean’ bekledingspanelen (zie ‘Het Fornuis
Schoonmaken’) werken beter als vetspetters vermeden
worden. Bij het braden van vlees dient u het vlees af te
dekken.
Er komt voldoende hitte uit de oven tijdens het bakken
om borden te verwarmen in de grill.
Als u de onderkant van een hartige taart wilt bruinen,
verwarm dan een bakplaat 15 minuten voor voordat u
het gerecht in het midden van de plaat plaatst.
Nederlands
5. Bakrichtlijnen
De opgegeven bedieningsinstellingen voor de oven en de baktijden in de onderstaande tabel
zijn alleen bedoeld als RICHTLIJN. U kunt de temperatuur naar eigen inzicht aanpassen om het
gewenste resultaat te bereiken.
Voedsel wordt in een heteluchtoven bij een lagere temperatuur bereid dan in een conventionele
oven. Bij gebruik van recepten dient de temperatuur van de heteluchtoven met 10 °C en de
kooktijd met 5-10 minuten verlaagd te worden. De temperatuur in een heteluchtoven is overal in
de oven gelijk – u kunt dus elk rek gebruiken.
Conventionele Oven
Rek
Temperatuur
Heteluchtoven
Temperatuur
Hoogste
Centrum
Bodem
ArtNo.050-0007NL
Oven shelf positions
(Dutch)
Rek Positie
H - Hoogste, C - Centrum, B - Bodem
°C
Positie
°C
Baktijd (Bij Benadering)
160
C
150
20-25 minuten per 500g +20-25 minuten.
200
C
190
15-20 minuten per 500g +15-20 minuten.
160
C
150
30-35 minuten per 500g +30-35 minuten.
200
C
190
20-25 minuten per 500g +20-25 minuten.
160
C
150
30-35 minuten per 500g +30-35 minuten.
200
C
190
25-30 minuten per 500g +25-30 minuten.
160
C
150
35-40 minuten per 500g +35-40 minuten.
200
C
190
25-30 minuten per 500g +25-30 minuten.
160
C
150
20-25 minuten per 500g +20-25 minuten.
200
C
190
15-20 minuten per 500g +15-20 minuten.
160
C
150
25-30 minuten per 500g +25-30 minuten.
200
C
190
20 minuten per 500g +20 minuten.
160
C
150
20 minuten per 500g +20 minuten.
200
C
190
15 minuten per 500g +15 minuten.
160
C
150
25-30 minuten per 500g.
140-150
C
130-140
2-4 uren volgens recept.
190
C/B
180
190
C/B
180
190
C/B
180
Met zeer veel vruchten
140
C/B
130
Met veel vruchten
150
C/B
140
Licht cake
170
C
160
De conventionele oven gebruiken:
laat als u met twee platen kookt,
Hele vis 10 minuten per 500g +10 minuten. minimaal een richel open tussen de
platen.
Steaks afhankelijk van dikte.
Plaats de baklade met de voorzijde
tegen de voorzijde van de
ovenplaat.
45-50 minuten per mengsel van 500g.
Plaats de baklade met de voorzijde
2½ aan 3 uren.
tegen de voorzijde van de
ovenplaat.
20-30 minuten.
Vruchtentaart
200
C
190
35-40 minuten.
Taartjes
200
C
190
Bladerdeeg
Voedsel
Gebraden Vlees
Rundvlees met bot
Rundvlees zonder bot
Lamvlees
Varkensvlees
ArtNo.050-0005N Electric dual oven cooking table
Gevuld en opgerold - Voeg
ongeveer 10 minuten per 500 gr toe
aan bovenstaande baktijden of bak
op 200°C gedurende 20 minuten en
op 160°C gedurende de resterende
tijd.
Gevogelte
Kip (2,3 kg)
Kalkoen (4,5 kg)
Kalkoen (over 4,5 kg)
Eend / Eendje
Stoofschotel
Vis
Cake
Gevuld gevogelte - Bak op 200°C
of op 200°C gedurende 20 min en
op 160°C gedurende de resterende
tijd.
Voorverpakt (vers of ingevroren),
volg de baktijden op het pak.
Ontdooi bevroren grote stujjen
vless en gevogelte volledig voordat
u ze bakt.
Filets 15-20 minuten.
Deeggerechten
230
C
220
Brood
220
C/H
210
U kunt maximaal met drie platen
10-20 minuten afhankelijk ven de omvang. tegelijk koken in een ventilatoroven, maar zorg ervoor dat er tussen
20-40 minuten afhankelijk ven de omvang. elke kookplaat minimaal een open
20-30 minuten.
richel zit.
Schuimgebak
100
C
90
2-3 uren.
15
Nederlands
6. Het Fornuis Schoonmaken
Belangrijke Informatie
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u het fornuis grondig
schoonmaakt. Laat vervolgens het fornuis afkoelen.
Afb.6.1
A
C
GEBRUIK in geen geval verfafbijtmiddelen,
nn
soda, bijtmiddelen, biologische poeders, bleek,
B
bleekmiddelen met chloor, ruwe schuurmiddelen of
zout.
MENG GEEN verschillende schoonmaakmiddelen
nn
door elkaar – dit leidt wellicht tot gevaarlijke
E
D
reacties.
ArtNo.311-0032 Burner layout FSD
Alle delen van het fornuis kunnen met warm zeepwater
worden schoongemaakt – pas echter op dat het zeepwater
niet bij het fornuis naar binnen sijpelt.
A – Kap, B – Kop, C – Inkeping, D – Basis, E – Elektrode
Denk eraan dat u de stroom na afloop weer aansluit en de
klok weer instelt voordat u het fornuis weer gebruikt.
A
Kookplaatbranders
B
U kunt de branderkoppen en -kappen verwijderen om ze
schoon te maken. Zorg ervoor dat ze goed droog zijn voordat
u ze weer aanbrengt.
C
Afb.6.2
De Branders met Enkele Ring
Let bij het monteren van de branderkop op dat de lijnen
van de inkeping in lijn zijn met de elektrode of opening in
de basis. Controleer of de branderkop vlak is en of de kap
centraal op de branderkop is aangebracht (Afb.6.1).
D
Wokbrander
E
ArtNo.311-0033 Wok burner details FSD
De wokbrander is wat ingewikkelder maar ook hij kan
gedemonteerd worden voor reiniging.
A – Binnenbranderkap, B – Buitenbranderkap,
C – Binnenbranderkop, D – Buitenbranderkop,
E – Wokbranderbasis
Stop de branderkoppen niet in de vaatwasser.
nn
Bij het monteren van de wokbrander (Afb.6.2), de grote
basisring omkeren en het ‘D’ – vormige gebied zoeken
(Afb.6.3). De kop draaien tot de ‘D’ die van de branderbasis
heeft gevonden. De kop omdraaien en op de branderbasis
plaatsen.
Afb.6.3
Om de kleine binnenbrander te monteren, de grotere
elektrode-inkeping in de branderrand zoeken. Breng deze
in lijn met de grote ontstekingselektrode en plaats de
binnenbrander op de grote basisring (Afb.6.4).
Monteer nu de twee branderdoppen en let op dat zij goed
zijn geplaatst.
B
Controleer of de brandergaten niet zijn geblokkeerd. Als er
een blokkering is, moet u de vastzittende stukjes verwijderen
met een staaldraad.
Afb.6.4
De Woksteun
Aanbevolen reinigingsmaterialen zijn een sopje met heet
water, een vochtig zeepsponsje, een crèmig reinigingsmiddel
of een nylon sponsje.
A
A – Elektrode-inkeping, B – Ontstekingselektrode
16
Nederlands
De Bakplaat
Afb.6.5
Maak de bakplaat altijd schoon na gebruik. Laat hem volledig
afkoelen voordat u hem verwijdert. Dompel de bakplaat
onder in warm zeepwater. Gebruik een zachte doek of, voor
hardnekkige vlekken, een nylon afwasborstel.
Opmerking: Als de grillplaat wordt gewassen in een
afwasmachine, kan er wat afwaswater achterblijven op
de achterzijde. Dit is normaal en zal de prestaties van uw
grillplaat niet beïnvloeden.
Uitschuifbare Grill
Voordat u bepaalde onderdelen van de grill
nn
verwijderd voor schoonmaken moet u ervoor zorgen
Afb.6.6
dat ze afgekoeld zijn, of gebruik ovenwanten.
De grillpan en het grillpandraagstel kunnen gemakkelijk
verwijderd worden voor reiniging.
De grillpan dient met warm zeepwater te worden
afgewassen. Indien de grillpan voor vlees of voor ander
aankoekend eten is gebruikt, dient u de grillpan direct na
gebruik enkele minuten in de week te zetten. Gebruik een
nylon borstel om hardnekkig vuil van de pan te verwijderen.
U kunt de grillpan ook in de vaatwasser reinigen.
De grillpan kan gemakkelijk verwijderd worden voor
reiniging. Verwijder de steun voor de grillpan door deze naar
voren te trekken (Afb.6.5). Til de grillpan uit de steun. De
steun zit aan de zijrails vast met twee klemmen aan elke kant
(Afb.6.6).
Afb.6.7
Voor beide kanten ondersteunt u de zijrail met uw ene hand
en tilt u de steun met uw andere hand van de zijklemmen af
(Afb.6.7).
Voor de veiligheid duwt u de zijrails weer terug in de grill.
Als u de telescopische geleiders wilt verwijderen om de
grillruimte schoon te maken, verwijdert u eerst de grilllade en vervolgens kunt de geleiders uit de zijden van de
grillruimte halen (Afb.6.8). Veeg de zijkanten schoon met een
zachte doek en mild schoonmaakmiddel.
Plaats de zijrails NIET in de vaatwasser.
Als u klaar bent, haakt u de zijrails weer aan de zijkanten van
de grill. U plaatst de steun terug door de zijrails naar voren te
trekken en de steun weer met elke kant erop te laten rusten
waarna u de steun in de zijrails drukt. Zet de grillpan terug.
Wanneer u de grillpan terugzet, zorg ervoor dat de brede
rand aan de voorkant zit.
Afb.6.8
ArtNo.331-0005 Removing the grill rail
17
Nederlands
Bedieningspaneel en Deuren
Afb.6.9
Vermijd het gebruik van schuurmiddelen, waaronder
schuimreinigers, op oppervlakken van geborsteld roestvrij
staal. Gebruik voor de beste resultaten een vloeibaar
reinigingsmiddel of onze allesreiniger.
Het bedieningspaneel en de bedieningsknoppen mogen
alleen schoongemaakt worden met een zachte doek die
uitgewrongen is in warm water en zeep – maar let erop dat
er geen overtollig water in het apparaat sijpelt. Veeg met een
schone vochtige doek en poets daarna met een droge doek.
Ovens
‘Cook & Clean’ Panelen
De hoofdoven is voorzien van demonteerbare panelen met
een speciale emaillaag die gedeeltelijk zelfreinigend is. De
laag beschermt de bekleding niet volledig tegen krassen
maar beperkt de handmatige reiniging wel tot een minimum.
De ‘Cook & Clean’ panelen werken het beste boven
200 °C. Indien u de oven meestal op een lagere temperatuur
gebruikt, dient u zo af en toe de panelen te verwijderen en
met een pluisvrije doek en warm zeepwater af te nemen.
Droog de panelen vervolgens af en breng ze weer aan. Stel de
oven vervolgens in op 200 °C en laat hem een uur aanstaan.
Zo zorgt u ervoor dat de panelen goed blijven werken.
Gebruik geen staalwol of ander materiaal dat wellicht
krassen op het oppervlak maakt.
Panelen verwijderen om de emaillen
binnenkant te reinigen
Als de geëmailleerde binnenkant van de oven wilt reinigen,
dient u eerst de rekjes te verwijderen, gevolgd door de ‘Cook
& Clean’ panelen (Afb.6.9).
Nadat de panelen eruit zijn gehaald, kan de emaillen
binnenkant worden gereinigd.
In omgekeerde volgorde monteren.
18
Nederlands
Reinigingstabel
De genoemde reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar in de
supermarkt of bij verkopers van elektrische apparaten
(Tabel 5-1).
Voor emailoppervlakken gebruikt u een reinigingsmiddel dat
goedgekeurd is voor gebruik op email.
Regelmatig reinigen wordt aanbevolen. Het reinigen is
eenvoudiger als u het gemorste direct afveegt.
Kookplaat
Onderdeel
Afwerking
Aanbevolen Reinigingsmethode
Bovenkant van kookplaat (Inclusief
branderkoppen en branderkappen)
Enamel, stainless steel, aluminium
Warm zeepwater, zachte doek. Alle hardnekkige vlekken
voorzichtig verwijderen met een nylon schuurspons.
Keramische/inductiekookplaat
Gehard glas
Warm zeepwater; Crèmig reinigingsmiddel/schuurspons indien
nodig.
Bakplaat (alleen bij sommige
modellen)
Anti-aanbaklaag
Laat afkoelen. Afwassen in warm zeepwater. Gebruik geen
schuurmiddelen/-sponzen. Vaatwasmachine.
Opwarmzone (alleen bij sommige
modellen)
Gehard glas
Warm zeepwater, crèmig reinigingsmiddel/schuurspons indien
nodig.
Afwerking
Aanbevolen Reinigingsmethode
Email of verf
Warm zeepwater, zachte doek. Eventuele hardnekkige vlekken
voorzichtig verwijderen met een vloeibaar schoonmaakmiddel.
Roestvrij staal
Microfibre plus - All Purpose doek (Alle doel doek) (supermarkt).
Zijkanten en plint
Geverfde oppervlakken
Warm zeepwater, zachte doek.
Spatscherm/achterrooster
Email of roestvrij staal
Warm zeepwater, zachte doek. Crèmig reinigingsmiddel, met zorg,
indien nodig.
Bedieningspaneel
Verf, email of roestvrij staal
Warm zeepwater. Gebruik geen schuurmiddelen op belettering.
Kunststof/chroom en rood
koper
Warm zeepwater, zachte doek.
Geelkoper
Koperpoetsmiddel.
Gehard glas
Warm zeepwater, crèmig reinigingsmiddel/schuurspons indien
nodig.
Afwerking
Aanbevolen Reinigingsmethode
Buitenkant van Fornuis
Onderdeel
Buitenkant van deur, deurpost en
opberglade
Bedieningsknoppen/handvatten
en randen
Ovendeur glas/glazen deksel
Oven en Gril
Onderdeel
Zijkanten, onderkant, verdeler en
bovenkant van oven GEEN ‘COOK
& CLEAN’ OVENPANELEN (zie
onder)
Elk merkovenreinigingsmiddel dat geschikt is voor email.
Email
VOORZICHTIG: BIJTENDE OVENREINIGERS: VOLG INSTRUCTIES VAN
FABRIKANT OP.
Zorg dat er geen contact is met de ovenelementen.
‘Cook & Clean’ ovenpanelen (alleen Speciaal gedeeltelijk
sommige modellen)
zelfreinigend email
Dit oppervlak reinigt zichzelf bij 200 °C en hoger, of de panelen
kunnen worden verwijderd en afgewassen met warm zeepwater
en een nylon borstel (zie ‘De Ovens’ in ‘Het Fornuis Schoonmaken’).
Ovenrekken, Handyrack, gril-treeft,
Chroom
Handygrill-rek
Een voor email geschikt ovenreinigingsmiddel. Met zeep gevuld
sponsje. Vaatwasmach.
Grilpan/Braadslede (alleen
sommige modellen)
Warm zeepwater. Met zeep gevuld sponsje. Vaatwasmachine.
Email
Tabel 5-1
19
Nederlands
7. Problemen Oplossen
Het bedieningspaneel wordt heet als ik de oven of de grill
gebruik
Het fornuis wordt gekoeld door een ventilator. Als het
bedieningspaneel bovenmatig warm wordt tijdens
gebruik van het fornuis, is de koelventilator wellicht
defect. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op
met uw installateur, een erkende reparateur of met
de klantenservice om een afspraak te maken voor de
reparatie.
De kookplaatontsteking of kookplaatbranders storen
Is de stroom aangesloten? Brandt het klokje?
Zo niet, dan is er wellicht iets mis met de
stroomvoeding.
Zit er vuil op de ontstekingselektrode of de sleuven van
de branders?
Zijn de branderringen en - kappen goed aangebracht
(zie ‘Het Fornuis Schoonmaken’)?
Indien er een probleem is met de installatie, en de
oorspronkelijke installateur kan het niet komen
repareren, wie betaalt de kosten dan?
U betaalt de kosten. Onderhoudsbedrijven rekenen voor
het rechtzetten van het werk van de oorspronkelijke
installateur. Het is in uw voordeel om de oorspronkelijke
installateur in te schakelen.
Kookplaatbranders gaan niet aan
Controleer of de onderdelen van de brander correct
zijn teruggezet na het afvegen of verwijderen voor
reiniging.
Controleer of de gastoevoer in orde is. U kunt dit doen
door te controleren of uw andere gasapparaten goed
werken.
Stroomstoring
In het geval van een stroomstoring, denk eraan dat u
de klok weer instelt zodat de oven met timer goed blijft
werken.
Gaan de branders branden als u de knop indrukt?
Zo niet, controleer dan de voeding door te kijken of het
klokje brandt.
Er komt stoom uit de oven
Bij het koken van voedselproducten met een hoog
watergehalte (bijv. ovenfriet), komt er wat stoom uit de
opening aan de achterkant.
Het eten bakt te langzaam, te snel of brandt aan
De baktijden van deze oven wijken wellicht af van die
van uw vorige oven.
Controleer of u zich houdt aan de aanbevolen
temperatuur en positie van het rek; zie de bakgids in
deze handleiding. De bedieningsinstellingen voor de
oven en de baktijden zijn alleen bedoeld als richtlijn.
Wees voorzichtig als u de ovendeur opentrekt,
aangezien er soms veel stoom vrijkomt. Ga niet te dicht
bij de oven staan en laat de stoom wegtrekken.
U kunt de temperatuur naar wens aanpassen om de
gewenste resultaten te bereiken. Probeer het eens op
een hogere temperatuur.
Welke reinigingsmaterialen worden aanbevolen voor het
fornuis?
Zie het onderdeel ‘Reiniging’ voor een complete lijst
aanbevolen reinigingsmaterialen.
Het eten wordt niet gelijkmatig gaar in de oven
Gebruik geen bakplaten die groter zijn dan de in het
onderdeel ‘Algemene Tips Voor de Ovens’ vermelde
afmetingen.
Gebruik in geen geval bijt- of schuurmiddelen
aangezien deze het oppervlak kunnen aantasten.
nn
Een ovenventilator maakt geluid
De toon van de ovenventilator verandert soms
naarmate de oven opwarmt – dat is heel normaal.
Indien u een groot gerecht bereidt, moet u het tijdens
het koken omdraaien.
Indien u twee rekken gebruikt, dient u voor voldoende
tussenruimte te zorgen zodat de warmte goed kan
circuleren. Indien u een bakplaat in de oven plaatst, zet
deze dan altijd op het midden van het ovenrek.
De knoppen worden heet als ik de oven of de grill
gebruik. Kan ik dit voorkomen?
Ja, de knoppen worden heet door de hitte die uit de
oven of de grill opstijgt. Doe de ovendeur dicht.
Controleer of de deurafdichting beschadigd is en of de
deurgrendel dusdanig is ingesteld dat de deur stevig
tegen de afdichting aan wordt gehouden.
Plaats de grillpan tijdens gebruik helemaal achterin,
zodat hij tegen de achteraanslag aan zit.
Laat de deur van de grill altijd open staan wanneer u de
grill gebruikt.
Indien u een kom met water op het ovenrek plaatst,
dient deze waterpas te staan. (Indien het bijvoorbeeld
achteraan dieper is, dient u de achterkant van het
fornuis omhoog te brengen of de voorkant te laten
zakken.) Indien het fornuis niet waterpas staat, dient u
de leverancier te raadplegen om het te laten bijstellen.
20
Nederlands
De oven met timer gaat niet aan als ik hem handmatig
aanzet
Is de stroom aangesloten? Brandt het klokje? Zo niet,
dan is er wellicht iets mis met de stroomvoeding.
Afb.7.1
ArtNo.324-0005 Oven light bulb
Staat het fornuis aan bij de scheidingsschakelaar
Is de tijd ingesteld?
Is het sleutelsymbool [] zichtbaar op het display
om aan te geven dat het oven vergrendeld is? Zie
het onderdeel ‘De klok’ in de handleiding voor meer
informatie over de sleutelvergrendeling van de klok.
Afb.7.2
De oven met timer gaat niet aan bij het automatisch
koken
Is de ovenknop per ongeluk uit blijven staan?
Is de oven vergrendeld (zie boven)?
De oventemperatuur stijgt naarmate het fornuis
veroudert
Indien het niet helpt of slechts tijdelijk helpt als u
de ovenknop lager zet, hebt u wellicht een nieuwe
thermostaat nodig. De thermostaat dient door een
onderhoudstechnicus te worden geïnstalleerd.
Afb.7.3
Een ovenlicht werkt niet
Het lampje is wellicht doorgebrand. Lampjes (vallen
niet onder de garantie) zijn verkrijgbaar bij de betere
elektrische winkel. Vraag om een lampje van 15 W,
230 V, VOOR OVENS. Het moet een speciaal lampje zijn,
dat hittebestendig is tot 300 °C (Afb.7.1).
Effect van instelling scharnier – overdreven om duidelijk aan te geven
Sluit de stroom af bij de stroombreker.
Afb.7.4
Sluit eerst de stroom af en wacht tot de oven koel is
voordat u het lampje vervangt. Open de ovendeur en
verwijder de ovenrekken.
Middellijn van scharnierpen
Zoek de lampafscherming en draai deze linksom om
hem eraf te draaien (hij kan stijf vastzitten) (Afb.7.2).
Draai de oude lamp los en bescherm uw vingers met
een handschoen voor het geval de lamp uit elkaar barst.
ArtNo.320-0007 Oven door hinge adjustment 2
Draai het nieuwe lampje erin; draai de lampafscherming
er weer op. Zet de stroombreker aan en controleer of
het lampje gaat branden.
Ovendeur om de duidelijkheid weggelaten
De ovendeur is slecht gealigneerd
Met het onderste scharnier van beide ovendeuren
kunt u de hoek van de deur afstellen (Afb.7.3). Maak
de bevestigingsschroeven van het onderste scharnier
van de deur los en verplaats het scharnier naar de
juiste positie met behulp van de inkeping en een platte
schroevendraaier (Afb.7.4).
Draai de scharnierschroeven weer aan.
21
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
8. Installatie
Geachte Installateur
Ventilatie
Wilt de details hieronder invullen voordat u met de installatie
start. Uw klant kan dan eenvoudig contact met u opnemen
indien er een probleem optreedt dat voortvloeit uit uw
installatie.
Het fornuis is niet op een afvoerinrichting voor
verbrandingsproducten aangesloten. Er dient met name
aandacht te worden besteed aan de relevante voorschriften
met betrekking tot de ventilatie.
Alle kamers moeten voorzien zijn van een raam dat open kan
of iets soortgelijks, en sommige kamers moeten tevens van
een permanent ventilatiekanaal zijn voorzien, afgezien van
het raam.
Name des Installateurs
Het Fornuis Plaatsen
Firma des Installateurs
Het fornuis mag in een keuken of open keuken worden
geïnstalleerd, maar NIET in kamers met een bad of douche.
ArtNo.050-0011DE - Installer information table
Dit fornuis is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik. Indien het voor andere doeleinden
wordt gebruikt, maakt dit eventuele garantie- of
aansprakelijkheidsclaims wellicht ongeldig.
Telefonnummer des Installateurs
Opmerking: Een fornuis dat geschikt is voor LPG mag NIET
worden geïnstalleerd in een kamer of interne ruimte onder
grondniveau, zoals bijvoorbeeld een kelder.
Geräteseriennummer
Ombouwen
Dit toestel is in de fabriek ingesteld op:
Cat II2H3+
Veiligheidseisen
Cat II2E+3+
Het fornuis moet worden geïnstalleerd conform
nn
de relevante instructies in dit boekje, de relevante
Cat II2L3B/P
voorschriften alsmede de vereisten van de
plaatselijke gas- en energiebedrijven.
Cat II2E3B/P
Cat II2H3B/P
Controleer vóór de installatie of het fornuis geschikt
nn
is voor uw gassoort en voedingsspanning. Kijk op
Cat II2ELL3B/P
het gegevensplaatje.
Dit apparaat is bij levering ingesteld voor groep H Aardgas
(G20 aardgas op 20 millibar). Met het fornuis wordt een
ombouwset voor een andere gassoort bijgeleverd.
Dit apparaat dient in overeenstemming met de
geldende voorschriften en uitsluitend in een goed
geventileerde ruimte te worden geïnstalleerd.
nn
Indien het fornuis dient te worden omgebouwd voor gebruik
met een andere gassoort, raden we aan dit vóór de installatie
te doen. Zie de instructies bij de ombouwset.
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
installeert of gebruikt.
nn
Het is in uw eigen belang en in het belang van de
nn
veiligheid om alle gasapparaten door bevoegd
Na ombouwing van het fornuis moet u de gasombouwsticker
op de juiste plek op het gegevensplaatje plakken. Zo wordt
aangegeven op welk soort gas het fornuis nu ingesteld is.
personeel te laten installeren. Indien het apparaat
verkeerd wordt geïnstalleerd, maakt dit eventuele
garantie- of aansprakelijkheidsclaims wellicht
ongeldig, en kunt u vervolgd worden.
Het apparaat kan worden omgebouwd voor gebruik
nn
met een andere gassoort.
22
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Om het fornuis correct te kunnen installeren is de
volgende apparatuur noodzakelijk:
De onderdelen controleren:
3 pannenroosters
•
Stabiliteitsklem: Indien het fornuis op een flexibele
gasleiding wordt aangesloten, dient een stabiliteitsklem
of -ketting te worden aangebracht.
Deze worden niet bij het fornuis geleverd maar zijn
bij de meeste bouwmaterialenzaken verkrijgbaar.
•
Gasdrukmeter/manometer.
•
Buigzame gasslang: Dient aan de relevante normen te
voldoen.
•
Multimeter: Voor elektrische controle.
Tevens is de volgende apparatuur noodzakelijk:
Wokstellage
ArtNo.000-0009 Wok ring, cast
Bakplaat
Grillpan en treef
1 plat rekkens
1 rek met verlaging
Deluxe ovenbak en onderzetter
Spatplaat
2-stuk plint
Ovenrekken en inschuifrichels
voor de grote oven
1.
2.
Elektrische boor
Steenboortje (alleen nodig indien het fornuis op een
stenen of betonnen vloer wordt geplaatst)
3. Muurpluggen (alleen nodig indien het fornuis op een
stenen of betonnen vloer wordt geplaatst)
4. Stalen meetlint
5. Kruiskopschroevendraaier
6. Platte schroevendraaier
7. Luchtbelwaterpas
8. Potlood
9. Engelse sleutel
10. Schroeven om de stabiliteitsbeugel vast te zetten
11. 13 mm moersleutel of steeksleutel
ArtNo.000-0010 Tall oven shelves
23
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Het Fornuis Plaatsen
Afb.8.1
75 mm
min
650 mm
min
Op de afbeeldingen zijn de vereiste minimumafstanden
tussen het fornuis en de aangrenzende oppervlakken
aangegeven (Afb.8.1).
75 mm
min
Het fornuis dient niet te worden geïnstalleerd op een voetstuk.
De rand van de kookplaat dient op gelijke hoogte of boven
eventuele naastgelegen werkbladen te zitten.
ArtNo.245-0031 - 110 IN G5 - Masterchef -
Aan alle kanten van het fornuis moet een ruimte van 75 mm
vrij worden gelaten BOVEN de hoogte van de kookplaat en
nevenliggende oppervlakken.
900 mm
min
925 mm
Cooker clearance
2
max
Bij niet-brandbare oppervlakken (bijvoorbeeld ongeverfd
metaal of keramische tegels) is de minimumafstand 25 mm.
Tussen de bovenkant van de kookplaat en eventuele
brandbare horizontale oppervlakken erboven dient een
tussenruimte van ten minste 650 mm te worden gelaten.
Afb.8.2
900mm min*
410 mm min
5mm
**
Afb.8.2 toont de aanbevolen vrije ruimte boven het fornuis.
*Afzuigkappen dienen in overeenstemming met de aanwijzingen
van de betreffende fabrikant te worden geïnstalleerd.
5mm
** Een spatplaat moet in overeenstemming met de aanwijzingen
van de fabrikant worden gemonteerd. Houd rekening met de
extra hoogte van de rookgasafvoerklep die aan het kookfornuis
gemonteerd moet worden.
Oppervlakken van meubels en muren aan de zij- en
achterkant van het fornuis moeten bestand zijn tegen hitte,
spatten en stoom. Vooral bepaalde soorten keukenmeubels
van vinyl of laminaat zijn slecht tegen hitte en verkleuring
bestand. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade die veroorzaakt wordt door normaal
gebruik van het fornuis aan materiaal dat delamineert of
verkleurt bij temperaturen van minder dan 65 °C boven de
kamertemperatuur.
Afb.8.3
We bevelen aan tussen de kasten een tussenruimte van
910 mm te laten zodat u het fornuis kunt verplaatsen. Bouw
het fornuis niet helemaal in; het moet mogelijk blijven het
fornuis te verwijderen voor reiniging en onderhoud.
130 mm
Indien het fornuis dicht bij een hoek van de keuken staat, is
minimaal 130 mm ruimte vereist zodat de ovendeuren open
kunnen (Afb.8.3). Er is voor het daadwerkelijke openen van
de deuren minder ruimte nodig maar dit is ter bescherming
van uw handen als u de deur opent.
Afb.8.4
Het Fornuis Verplaatsen
Probeer nooit het fornuis te verplaatsen terwijl het
nn
nog op de voeding aangesloten is.
Het fornuis is zeer z waar dus wees voorzichtig.
nn
We raden aan het fornuis door twee mensen te laten
verschuiven. Zorg dat de vloerbedekking goed vast zit
of verwijderd is, zodat deze niet verschuift als het fornuis
verplaatst wordt.
Het fornuis is voorzien van twee nivelleerwieltjes aan
de achterkant en twee stelvoeten die naar beneden
kunnen worden gedraaid aan de voorkant. U zult het
nivelleerwerktuig nodig hebben.
24
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Verwijder de polystyreen basisverpakking. Kantel het fornuis
vanaf de voorkant naar achteren en verwijder de voorste helft
van de polystyreen onderverpakking (Afb.8.4).
Afb.8.5
Herhaal dit vanaf de achterkant en verwijder de achterste
helft van de polystyreen verpakking.
Breng de Wieltjes aan de Achterkant Omlaag
Als u de hoogte van de achterzijde van het fornuis wilt
aanpassen, brengt u eerst een 13 mm schroefsleutel of een
steeksleutel aan op de achthoekige stelmoer (Afb.8.5). Draai
de moer – rechtsom om het fornuis te verhogen – linksom
om het te verlagen.
Afb.8.6
Draai 10 volledige (360º) slagen te draaien met de klok mee.
Let op dat u BEIDE WIELTJES AAN DE ACHTERKANT laat
zakken.
Het Verplaatsen
ArtNo.010-0004 Moving the cooker
Vouw de achterrand van de bodemverpakking open. Doe de
deur van de grill en de rechteroven open zodat u goed kunt
vasthouden aan de onderkant van het bedieningspaneel
terwijl u de oven verplaatst (Afb.8.6).
Afb.8.7
Duw het fornuis voorzichtig naar achteren van de
onderverpakking af. Verwijder de onderbak.
Stability chain
Beperkende
keten
Plaats het fornuis op bijna de definitieve plaats, laat net
voldoende ruimte over om erachter te kunnen komen.
Gebruik niet de deurhendels of bedieningsknoppen
nn
om het fornuis te verplaatsen.
De Stabiliteitsteun of -ketting Installeren
Tenzij anders aangegeven, moet een fornuis dat een
buigzame gasconnector gebruikt, vastgezet worden met een
geschikt stabiliteitsmiddel.
Stabiliteitsbeugel
Stability
bracket
Geschikte stabiliteitsmiddelen worden getoond in Afb.8.7,
Afb.8.8 en Afb.8.9.
Afb.8.8
Kookplaat
Cooker
Als u een stabiliteitketting gebruikt (Afb.8.7) dient de ketting
zo kort mogelijk gehouden te worden en stevig bevestigd te
worden aan de achterkant van het fornuis.
3 mm min
Vloer
Als u een stabiliteitsteun gebruikt (Afb.8.8 en Afb.8.9) dient
de steun zo aangepast te worden dat er zo weinig mogelijk
tussenruimte is tussen de steun en de inschakelinggleuf aan
de achterkant van het fornuis.
ArtNo.070-0014 - Stability bracket - WallFloor
fitting
Typical
floor mounting
Typische
vloermontage
Plaats de steun zodanig dat hij zover mogelijk over het
chassis van het fornuis past.
OuterBuitenste
stability
stabiliteitsbeugel
bracket
Afb.8.9
Kookplaat
Cooker
3 mm min
Wall
Muur
Typische
wandmontage
Typical
wall mounting
25
Vloer
Floor
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Verplaatsen van het Fornuis na de
Installatie
Afb.8.10
Als u het fornuis na de installatie moet verplaatsen,
dient u de stekker eruit te trekken, de onderkant van het
bedieningspaneel vast te houden en de voorkant van het
fornuis op te tillen (Afb.8.6). Controleer dan achter het
fornuis of de gasslang niet is blijven haken.
Zorg tijdens het verplaatsen telkens dat de stroomkabel en
de gasslang voldoende speling hebben om het fornuis te
kunnen verplaatsen.
Indien het fornuis van een stabiliteitsketting voorzien is, dient u
deze los te koppelen terwijl u het fornuis er voorzichtig uit trekt.
Als u het fornuis weer op zijn plaats zet, dient u wederom te
controleren of de stroomkabel en de gasleiding niet blijven
haken.
Afb.8.11
Ombouwing voor een Ander Gas
Indien het apparaat dient te worden omgebouwd voor
gebruik met een andere gassoort, raden we aan dit vóór de
installatie te doen.
Lokaliseren
Locating
peg
peg
Handgrepen Monteren
De handgrepen voor de grill en grote oven montage vereist
als volgt:
Open de deur. Om de deur open te houden, kunt u er
een gewicht op plaatsen of de deur door iemand laten
tegenhouden.
Plaats de handgreep over de verbindingsbout aan de
voorkant van de deur (Afb.8.10). Als de handgreep correct is
geplaatst, monteert u de moerplugs in de draadbouten van
de handgreep (Afb.8.11).
Afb.8.12
Schuif de borgmoeren over de plugs (Afb.8.12) en bevestig
deze stevig met de meegeleverde moersleutel.
Verwijder de moerplugs en monteer de doorvoerringen
opnieuw.
Herhaal voor de andere deur.
Monteer voorzichtig de meegeleverde rubberen
doorvoerringen (Afb.8.13).
Waterpas Stellen
Plaats een luchtbelwaterpas op een rek van één van de ovens
om te controleren of het fornuis waterpas staat.
Afb.8.13
Rubber
grommet
Rubberen
ring
Zet het fornuis op de bestemde plaats neer. Pas daarbij
op dat het niet wordt verdraaid in de ruimte tussen de
keukenkasten, omdat dit het fornuis of de kasten kan
beschadigen.
De voeten aan de voorkant en de wieltjes aan de achterkant
kunnen worden afgesteld om het fornuis waterpas te stellen.
Om het fornuis aan de achterkant in de hoogte te verstellen,
dient u de stelmoeren aan de voorste hoeken aan de
onderkant. Om de voeten aan de voorkant in te stellen dient
u het fornuis met behulp van de wieltjes aan de achterkant
op te tillen of te laten zakken.
26
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Aansluiten op Het Gas
Dit dient aan de relevante normen te voldoen.
Gas inlet
Gasblock
inlaat
De buigzame slang (niet bijgeleverd) MOET aan de
relevante normen voldoen. Slangen zijn bij de meeste
bouwmaterialenzaken verkrijgbaar.
400
300
De eindaansluiting van de huishoudelijke gasvoeding dient
naar beneden te zijn gericht.
De aansluiting van het apparaat bevindt zich aan de
achterkant van het fornuis, vlak onder het kookplaatniveau.
Neem in geval van twijfel contact op met de leverancier.
800
De afschermkasten aan de achterkant beperken de positie
van het toevoerpunt.
600
Daar het fornuis in de hoogte verstelbaar is en elke
aansluiting anders is, kunnen we geen nauwkeurige
afmetingen geven.
Hoewel een slang van 900 mm zal volstaan, biedt een slang
van 1250 mm iets meer speling voor het plaatsen van de
eindaansluiting en het verplaatsen van het fornuis.
Allin
dimensions
Alle afmetingen
mm in millimetres
De slang dient dusdanig te worden aangesloten, dat de
in- en uitlaataansluitingen verticaal zijn, zodat de slang naar
beneden hangt.
De eindaansluiting dient idealiter in het gearceerde gedeelte
‘A’ te vallen (Afb.8.14).
Schroef het slanguiteinde met schroefdraad in de gasinlaat.
Controleer na het aansluiten van het gas aan de hand van een
drukproef of het fornuis gasdicht is.
Beproeven op Druk
U kunt de gaswaarde bij de gasbek van een van de middelste
kookplaatbranders meten (niet de wokbrander).
U kunt de gasdruk meten bij de injector van een van de linker
kookplaatbranders.
Verwijder een branderkop. Sluit de drukmeter aan op de
gasbek. Draai de gasleiding open en steek een van de
kookplaatbranders aan.
Druk de bedieningsknop van de brander met de drukmeter in
zodat er gas doorgelaten wordt.
Zie de gegevenssticker voor testdruk.
Zet de branders uit. Zet de brander op de juiste wijze weer in
elkaar.
27
Afb.8.14
A
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Aansluiten op de Elektriciteit
Afb.8.15
Het fornuis dient door een bevoegd elektricien te worden
aangesloten in overeenstemming met de relevante
voorschriften alsmede de vereisten van het plaatselijke
energiebedrijf.
L
N
Aardlekschakelaars met Stroomsturing
Gecombineerd gebruik van uw fornuis en andere
huishoudelijke apparaten kan ertoe leiden dat de
schakelaar omslaat. Daarom raden wij aan het fornuis
te beveiligen met een aparte aardlekschakelaar met of
zonder overbelastingsbeveiliging.
6mm² max.
L1
L2 N
N
INDIEN U TWIJFELT, RAADPLEEG DAN EEN BEVOEGDE
ELEKTRICIEN.
ArtNo.130-0012NL - Electrical connections single-phase
2x 230 Vac 50Hz
(TOT CA. 7,6 kW)
WAARSCHUWING: HET APPARAAT DIENT TE
nn
WORDEN GEAARD.
Afb.8.16
Opmerking: Het fornuis dient te worden aangesloten op de
juiste stroomvoeding, zoals op het spanningslabel van het
fornuis vermeld is. Het fornuis dient te worden aangesloten
via een geschikte regeleenheid voor het fornuis, bestaande
uit een tweepolige schakelaar met een tussenruimte van ten
minste 3 mm tussen de polen.
L1
N
L3
L2
6 mm² max
3N ac
230/400 V 50 Hz
Het fornuis mag niet op een normaal, huishoudelijk
nn
stopcontact worden aangesloten.
6 mm² max
U kunt de afschermkast van het aansluitpunt op het
achterpaneel verwijderen om bij de netaansluiting te komen.
Sluit de elektriciteitskabel aan op de juiste aansluitpunten
(Afb.8.15 en Afb.8.16). Controleer of de aansluitingen en
de schroeven van de aansluitpunten goed vastzitten. Zet de
elektriciteitskabel vast met de kabelklem.
10 mm² max
28
INSTALLATIE
Controleer na afloop of het apparaat elektrisch veilig en gasdicht is.
Eindcontroles
Afb.8.17
Kookplaatcontrole
Controleer elke brander (zie ‘Kookplaatbranders’ aan het begin
van de handleiding).
Grillcontrole
Draai de grillknop aan en controleer of de grill warm wordt.
Binnenste
Inner
plinthplint
Ovencontrole
Zet de ovens aan. Controleer of de ovenventilators gaan
draaien en of de ovens worden verwarmd.
M5M5
(grote
(largeschroef)
screw)
Opmerking: De garantie dekt het ovenlampje niet.
No.8
(kleinere
No.8
(smallerschroef)
screw)
Zet de ovens uit.
De Montage Voltooien
De 2-stuk Plint Installeren
Afb.8.18
Monteer de binnenste plint vooraan aan de onderkant
van het fornuis met de 5 meegeleverde schroeven (3 x M5
schroeven in de onderrand, 2 x nr.8 schroeven in elk uiteinde)
(Afb.8.17).
Draai de 2 schroeven los aan de voorkant van de binnenplint.
Inner plinth
Binnenste
plint
Plaats de 2 beugels met uitsparingen aan de binnenkant van
de buitenplint op de 2 schroeven (Afb.8.18).
Opmerking: Om het plaatsen van de buitenste plint te
vergemakkelijken, adviseren we dat u de deuren opent en
de vleugels van de buitenste plint over de zijpanelen plaatst
met een hoek van ongeveer 45º (Afb.8.19). Dit maakt
de plaatsing van de buitenste plint op de borgschroeven
gemakkelijker.
Gebruik een geschikte schroevendraaier om door de
uitsparingen in de buitenplint de 2 schroeven vast te draaien.
Buitenste
plint
Outer plinth
De hoogte van de buitenplint kan worden aangepast door de
2 borgschroeven los te draaien, de plint omhoog of omlaag te
schuiven en daarna de schroeven opnieuw vast te draaien.
Bevestiging van de Spatplaat
Afb.8.19
Plaats de spatplaat aan de achterkant van de kookplaat en zet
deze vast met de meegeleverde schroeven.
Klantenzorg
Installateur: Vul de gegevens in deze handleiding in, leg aan
de gebruiker uit hoe het fornuis werkt en geef hem/haar deze
gebruiksaanwijzing.
Dank U.
Zijpanelen
Side panel
Outer
plinthplint
wing
Buitenste
29
Nederlands
9. Schakelschemas
r
bk
B1
2
v
A1
1
v
b
G
bk
P2
P1
r
P095199
G
b
v
v
B2
w
v
v
C
v
bk
br
y
r
w w
b
8
gr
H
b
or 7
r
G
br
bk
A2
bk
v
r
br
r
b
b
H
b
b
P7
B8
r
b
B4
gr
b
B5
w
4
P4
b
B6
y
3
P3
b
B7
6
5
or
or
bk
b
P8 v
B3
r
w
P5
P2
1
P1 y
G
F1
bk
J1
b
F2
v
2
1
P2
D1
r
P1
br
P095199
w
y
1
w
2
D2
w
D3
bk
f
b
d
e
c
b
or
D4
a
A3
v
y
or
P038434
br
r
w
b
P6 w
2
br
b br
J2
A3
1
b
2
v
bk
b
H
b
r
b
I
b
v
br
br
br
w
b b bbb bb b b
E
Legende
Op schakelschema weergegeven verbinding is van toepassing op eenfase. Nominale waarden zijn van toepassing op 230 V 50 Hz.
Code Beschrijving
Code Beschrijving
Code Kleur
A1
Grill voor-schakelaar
D1
Rechter oven voor schakelaar
b
Blauw
A2
Grill energie-regulator
D2
Rechter oven thermostaat
br
Bruin
A3
Grillelement
D3
Rechter oven element
bk
Zwart
B1
De bediening voor de
multifunctionele oven
D4
Rechter ovenventilator
or
Oranje
Schakelaar ovenlampje
Rood
Thermostaat multifunctionele oven
F1
r
B2
Linker ovenlamp
Voilet
Linkse multi-functie schakelaar
F2
v
B3
Wit
Linker oven top element (buiten)
Neon
w
B4
G
Geel
Linker oven top element (binnen)
Thermische afslag
y
B5
H
B6
Linkse ovenventilator element
I
koelventilator
B7
Linkse ovenventilator
B8
Linker oven basiselement
C
Klok
J1
Ontstekingsschakelaar
J2
Ontsteking generator
30
g/y
Groen / geel
gr
Grijs
Nederlands
10. Technische Gegevens
DIT FORNUIS IS CATEGORIE: Cat II2H3+, Cat II2H3B/P, Cat II2E+3+, Cat II2E3B/P, Cat II2ELL3B/P, Cat II2L3B/P.
Dit apparaat is bij levering ingesteld voor groep H Aardgas (G20 aardgas op 20 millibar).
INSTALLATEUR: Laat deze gebruiksaanwijzing achter bij de gebruiker.
PLAATS GEGEVENSPLAATJE: Achterkant fornuis, herhalingsplaatje serienummer onder ovendeuropening.
LAND VAN BESTEMMING: GB, IE, AT, BE, CH, DE, FR, IT, NL, NO, SE, LU.
Aansluitingen
Gas (Rp ½ rechtsachter)
Elektrisch
Aardgas
20 mbar
Butaan
29 mbar
Propaan
37 mbar
230/400 V 50 Hz
Afmetingen
Model
AGA Masterchef 90 Twee soorten brandstof
Algehele hoogte
maximaal 925 mm
minimale 900 mm
Algehele breedte
900 mm
Algehele diepte
595 mm exclusief hendels, 680 mm inclusief hendels
650 mm
Minimale ruimte boven kookplaat
Zie “Het Fornuis Plaatsen”.
Nominale Waarden
Kookplaat
Bypassschroeven*
Aardgas 20 mb
L.P. (Vloeibaar Propaan) Gas
Injector
Intern 78
Injector
Intern 53
De wokbrander
57
3,5 kW
Grote branders
40
3,0 kW
134
3,0 kW (210 g/h)
87
Middelgrote
branders
32
1,7 kW
109
1,7 kW (119 g/h)
68
Kleine brander
28
1,0 kW
75
1,0 kW (73 g/h)
51
Extern 126
3,5 kW (246 g/h)
Extern 82
* De kleppen in dit fornuis zijn met afstelbare bypass-schroeven vastgemaakt. Het fornuis wordt met de bypass-schroeven
geleverd en is ingesteld op aardgas. Voor gebruik met LPG moeten de bypass-schroeven helemaal naar beneden worden
geschroefd.
Kookplaat Tips voor energiebesparing
Oven tips voor energiebesparing
Gebruik kookgerei met een platte bodem.
Bereid indien mogelijk maaltijden samen.
Gebruik kookgerei met de juiste grootte.
Houd de tijd voor verwarmen kort.
Gebruik kookgerei met een deksel.
Verleng de kooktijd niet.
Beperk de hoeveelheid vloeistof en vet tot een minimum.
Doe de ovendeur tijdens de kookperiode niet open.
Zet de instellingen lager wanneer de vloeistof begint te
koken.
Vergeet het apparaat na het koken niet uit te zetten.
Verbruik is gebaseerd op G30.
31
Nederlands
Efficiëntiegegevens kookplaat
Merk
AGA
Modelaanduiding
Masterchef XL
Grootte
90
Twee soorten
brandstof
Typ
Type kookplaat
GAS
Aantal gasbranders
5
Extra / Kleine brander (EE gasbrander)
-
Halfsnelle / Middelgrote brander (EE gasbrander)
58%
Halfsnelle / Middelgrote brander (EE gasbrander)
58%
Snelle/Grote brander (EE gasbrander)
56%
Snelle/Grote brander (EE gasbrander)
-
Wok (EE gasbrander)
53%
Wok (EE gasbrander)
-
Kookplaat EE gaskookplaat (*)
56%
Met een (*) gemarkeerde informatie is dus niet verplicht voor fornuizen met gemengde brandstof
32
Nederlands
Ovengegevens
Merk
AGA
Modelaanduiding
Masterchef XL
Type
Elektrisch
Massa
kg
114
Aantal openingen
2
Efficiëntie linkeroven
Brandstoftype
Elektrisch
Soort holte
Multifunctie
Vermogen - Convectie
2.2
Vermogen - Geforceerde luchtconvectie
2.5
Volume
Liters
73
Energieverbruik (elektriciteit) - conventioneel
kWh / cycle
1.08
Energieverbruik (elektriciteit) - geforceerde luchtconvectie
kWh / cycle
0.91
Energie-efficiëntie-index - conventioneel
126.1
Energie-efficiëntie-index - geforceerde luchtconvectie
106.2
Energieklasse
A
Efficiëntie rechteroven
Brandstoftype
Elektrisch
Aangewakkerd
Soort holte * Neerklapbare deur
Vermogen - Convectie
-
Vermogen - Geforceerde luchtconvectie
2.5
Volume
Liters
67
Energieverbruik (elektriciteit) - conventioneel
kWh / cycle
-
Energieverbruik (elektriciteit) - geforceerde luchtconvectie
kWh / cycle
0.8
Energie-efficiëntie-index - conventioneel
-
Energie-efficiëntie-index - geforceerde luchtconvectie
96.2
Energieklasse
A
Aanvullende informatie
Deze oven voldoet aan EN 60350-1
Maximumvermogen @ 230 V 50 Hz
Convectie
2.2 kW
Multifuncti
2.5 kW
Multifuncti (Snelle Reactie)
3.7 kW
Geforceerde luchtconvectie
2.5 kW
Rooster
2.3 kW
Sudderoven
-
Rijslade voor brood
-
Maximale totale elektrische belasting bij 230 V (gemiddeld totaal inclusief ovenlampjes, ovenventilator, enz.):
33
8.6 kW
Opmerking
34
Opmerking
35
Station Road
Ketley
Telford
Shropshire
TF1 5AQ
England
: +44 (0) 845 815 2020
@: customerservicesaga@aga-web.co.uk
agaliving.com
Registratienummer: 354715
Registratiekantoor: Juno Drive, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RG
Volgens AGA’s beleid van continue productverbetering behoudt het bedrijf het recht om specificaties te wijzigen en op elk
gewenst moment aanpassingen aan het beschreven apparaat door te voeren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement