AGA TC3 & TC5 Total Control External Vent Installatie gids

AGA TC3 & TC5 Total Control External Vent Installatie gids
LPRT 516758
LPRT516763
AGA TOTAL CONTROL
Modelnr. - TC3 & TC5
Installatiehandleiding
WAARSCHUWING!
Lees de waarschuwingen aan het begin van dit deel. Als de informatie in
deze instructies niet wordt opgevolgd, kan er schade aan eigendommen
of persoonlijk letsel ontstaan.
GEENbenzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen bewaren of
gebruiken in de buurt van dit of andere apparaten.
Installatie en onderhoud dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
installateur of onderhoudsbedrijf.
WAARSCHUWING! Dit apparaat moet worden geïnstalleerd met een geschikt
instrument waarmee de spannings- en de nulgeleider permanent kunnen
worden onderbroken. Tijdens de installatie of bij afsluiten voor elektrische
werkzaamheden moet het apparaat permanent worden afgekoppeld van de
spannings- en nulgeleider.
LET OP: DIT TOESTEL IS ZWAAR, DE JUISTE APPARATUUR EN VOLDOENDE MANKRACHT MOETEN WORDEN
GEBRUIKT BIJ HET VERPLAATSEN OM SCHADE AAN HET APPARAAT OF DE VLOER TE VOORKOMEN.
Onthoud dat u bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat uitsluitend reserveonderdelen gebruikt waarvan u
zeker weet dat ze aan de veiligheid- en prestatiespecificatie voldoen die wij eisen.
Gebruik GEEN herstelde of kopieonderdelen die niet duidelijk door AGA zijn geautoriseerd.
LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR OP EEN VEILIGE PLEK OM ZE LATER TE
KUNNEN RAADPLEGEN.
09-18 EINS 516759
Nederlands
Inhoud
1.
Gezondheid en Veiligheid
1
2.
Installatievereisten
3
Leveringseisen
3
Afmetingen van het fornuis - AGA TC3
4
Afmetingen van het fornuis - AGA TC5
(Hotcupboard)
5
Vrije ruimte
6
Stroomvoorziening - AGA TC3
7
Stroomvoorziening AGA TC5 (Hotcupboard)
7
Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC3
8
Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC5
(Hotcupboard)
9
Aansluiting ventilatieleiding
10
Ovenventilatiesystemen
11
3.
Installatie hotcupboard
12
4.
Bedradingsdiagram
19
1
Nederlands
1.
Gezondheid en Veiligheid
afsluiten voor elektrische werkzaamheden moet het
apparaat permanent worden afgekoppeld van de
spannings- en nulgeleider.
OPMERKING: De installatiehandleiding en
gebruiksaanwijzing voor dit apparaat zijn online beschikbaar
op www.agaliving.com.
Kinderen jonger dan 8 moeten uit de buurt van het
nn
apparaat worden gehouden tenzij ze continu onder
Als een netsnoer is beschadigd, moet het door de
nn
fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger
WAARSCHUWING: TOEGANKELIJKE ONDERDELEN
nn
KUNNEN HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK. HOUD
Gebruik GEEN stoomreiniger om uw fornuis schoon
nn
te maken.
toezicht staan. Reinigen en onderhoud mag NIET
door kinderen worden uitgevoerd.
of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden
vervangen om gevaren te voorkomen.
KINDEREN UIT DE BUURT OM BRANDWONDEN TE
VOORKOMEN.
Om oververhitting te voorkomen, mag u het formuis
nn
NIET achter een decoratieve deur installeren.
WAARSCHUWING: het apparaat kan heet worden
nn
tijdens gebruik. Wees voorzichtig en vermijd
Voor de correcte installatie van ovenroosters, zie on
nn
page 10 “Oven shelves” ”
aanraking met verwarmingselementen binnenin de
ovens.
Gebruik GEEN schuurblokken, bijtende
nn
schoonmaakmiddelen, ovenreinigers of metalen
WAARSCHUWING: gemorst materiaal moet vóór het
nn
openen van de deksels van de kookplaat worden
schrapers om het emaillen oppervlak schoon te
maken.
verwijderd.
BELANGRIJK: AGA beveelt door de Vitreous Enamel
nn
Association goedgekeurde reinigingsmiddelen aan
WAARSCHUWING: dit apparaat is niet bedoeld
nn
om te worden bediend door middel van een niet
voor het schoonmaken van emaillen oppervlakken
van dit product.
door AGA goedgekeurde externe timer of een
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Zet de ovendeuren of wegzetplaten NIET in een
nn
vaatwasser.
VOORZICHTIG: het kookproces moet onder toezicht
nn
staan. Een kort kookproces moet continu onder
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en ouder alsook door personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en
kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over
het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's
inzien.
toezicht staan.
WAARSCHUWING: bewaar om brand te voorkomen
nn
GEEN dingen op de kookoppervlakken.
WAARSCHUWING: koken op een fornuis met vet of
nn
olie zonder uw aanwezigheid kan gevaarlijk zijn
en resulteren in brand. Probeer NOOIT brand te
blussen met water, schakel in plaats daarvan het
apparaat uit en bedek de vlam met bijvoorbeeld
een deksel of blusdeken.
Het apparaat kan materialen bevatten die hieronder
staan aangegeven. Het is de verantwoordelijkheid van
de gebruikers/monteurs dat de nodige persoonlijke
veiligheidskleding wordt gedragen tijdens het gebruik
van de relevante onderdelen met een van de genoemde
materialen, die als nadelig voor gezondheid en veiligheid
beschouwd kunnen worden, zie hieronder voor meer
informatie.
NOOIT iets van aluminium tussen de onderkant van
nn
de steelpan en het keramische oppervlak plaatsen
(bv. kookmatjes, aluminiumfolie etc.).
BELANGRIJK: olie is brandgevaarlijk, laat pannen
nn
die olie of vet bevatten NOOIT onbeheerd staan
Basis van het fornuis of haard
tijdens het opwarmen of koken.
Het is van essentieel belang dat de basis of haard waarop het
fornuis komt te staan waterpas zijn en het totale gewicht van
beide units kunnen dragen.
NOOIT de pan vullen met meer dan een derde met
olie of vet.
nn
WAARSCHUWING: als het oppervlak van de
nn
inductiekookplaat is gebarsten, zet u het apparaat
De afdekking van de voorplint kan worden verwijderd en er
mogen geen vloertegels voor liggen. Indien nodig moet het
fornuis met de dikte van de tegels worden verhoogd zodat
de plint verwijderd kan worden.
uit om de kans op elektrische schok te vermijden.
Installatie en onderhoud dient te worden
nn
uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of
Lijmen en afdichtmiddelen
onderhoudsbedrijf.
Wees voorzichtig - gebruik een masker en
wegwerphandschoenen als deze nog vloeibaar zijn.
WAARSCHUWING! Dit apparaat moet worden
geïnstalleerd met een geschikt instrument waarmee
de spannings- en de nulgeleider permanent kunnen
worden onderbroken. Tijdens de installatie of bij
nn
1
Nederlands
Glasdraad, minerale wol, isolatieblokken, keramische
vezel
Kunnen bij inademing schadelijk zijn. Kunnen irritatie
veroorzaken in de huid, ogen, neus en keel. Vermijd contact
met huid en ogen. Gebruik wegwerphandschoenen,
gezichtmaskers en oogbescherming. Was na gebruik uw
handen en andere blootgestelde delen. Wanneer u het
product weggooit, beperk stof dan met sproeiwater en zorg
ervoor dat onderdelen goed zijn ingepakt.
Algemeen
• Dek de pan in geval van brand met een deksel af en
schakel de elektriciteit UIT.
• Smoor de vlammen op het fornuis; probeer de pan niet
naar buiten te brengen.
• Brandwonden en letsel worden vrijwel altijd
veroorzaakt door de brandende pan te pakken en hem
naar buiten te dragen.
Frituren
• Gebruik een diepe pan, groot genoeg om het
verwarmingsgebied helemaal te bedekken.
2
Nederlands
2.
Installatievereisten
DIT FORNUIS MAG ENKEL WORDEN GEÏNSTALLEERD
DOOR BEVOEGDE TECHNICI MET EEN SPECIFIEKE
FABRIEKSOPLEIDING VOOR HET PRODUCT EN HET
GESCHIKTE GEREEDSCHAP.
Afgezien van enkele specifieke uitzonderingen is het
installeren van elk soort fornuis van AGA onderhevig aan de
respectieve aanwijzingen in de huidige Bouwvoorschriften.
Daarnaast is het mogelijk dat u afzonderlijk een
bouwvergunning moet aanvragen.
De installatie van het fornuis dient te voldoen aan de
relevante vereisten van de IEE-Bedradingsvoorschriften en
Bouwvoorschriften worden geïnstalleerd. Verder moet de
installatie in overeenstemming zijn met alle vereisten van de
plaatselijke overheid.
In uw eigen belang en in het belang van de veiligheid,
dienen alle fornuizen te worden geïnstalleerd door een door
AGA erkende installateur of leverancier, in overeenstemming
met de relevante voorschriften.
Leveringseisen
De AGA TC3 arriveert op 1 pallet
De AGA TC5 (hotcupboard) arriveert op 2 pallets.
Er moet toegang tot de keuken zijn om een voetafdruk van
1005 mm x 740 mm te kunnen manipuleren. Er kan van een
houten sjabloon (schaats met draaiwielen) met afmetingen
van 1005 mm x 740 mm gebruik worden gemaakt om te
controleren of er ruimte is voor de volledig in elkaar gezette
AGA Total Control en of hij door de deuren kan naar zijn
installatiepositie in de keuken. Er moet ook rekening worden
gehouden met het feit dat de hoogte van het apparaat op
het pallet 1100 mm en van het pallet af 960 mm is. Pas dus
op met obstakels/beperkingen met een zekere hoogte.
Als deze schaats/dit sjabloon in het pand en door de deuren
gemanipuleerd kan worden, dan kan de AGA Total Control
zoals bedoeld en zonder extra werkzaamheden worden
geïnstalleerd.
3
Nederlands
Afmetingen van het fornuis - AGA TC3
POSITIE VENTILATIELEIDING
ACHTERZIJDE OVEN
POSITIE VENTILATIELEIDING
ACHTERZIJDE OVEN
OPTIE:
OVENVENTILATIE
RECHTS
OPTIE:
OVENSVENTILATIE
LINKS
RECHTER ZIJAANZICHT
VOORAANZICHT
LINKER ZIJAANZICHT
BOVENAANZICHT
Afb 1
MINIMUM MUURPOSITIE
A
B
C
D
E
F
MINIMUM MUURPOSITIE
G
H
J
mm 987 951 913 680 1388 760 1145 698 116
K
10
L
DESN 516358 A
M
536 813
N
30
P
Q
R
634 448 824
Afmetingen fornuis
Bij meting voor het installeren van een fornuis, moet de werkelijke ruimte om het fornuis heen
overall 10mm meer bedragen dan de bovenstaande waarden. Op die manier houden we bij de
veiligheidsmarge rekening met de natuurlijke afwijkingen die in grote gietstukken voorkomen. Met
name de breedte bij van de uitsparing voor het fornuis kan uiterst belangrijk zijn.
GEWICHT VAN HET FORNUIS
Model: AGA Total Control (TC3) - 370kg
4
Nederlands
Afmetingen van het fornuis - AGA TC5 (Hotcupboard)
POSITIE VENTILATIELEIDING
ACHTERZIJDE OVEN
POSITIE VENTILATIELEIDING
ACHTERZIJDE OVEN
OPTIE:
OVENSVENTILATIE
LINKS
OPTIE:
OVENVENTILATIE
RECHTS
VOORAANZICHT
HOTCUPBOARD
LECTRICITEITSTOEVOER
RECHTER ZIJAANZICHT
LINKER ZIJAANZICHT
STAND VAN OVENDEUR
INDIEN OPEN
BOVENAANZICHT
MINIMUM MUURPOSITIE
Afb. 2
DESN 516445
A
B
C
D
E
F
G
H
J
mm 1478 951 913 680 1388 760 1145 698 116
K
10
L
M
536 824
N
30
P
Q
R
634 448 813
Afmetingen fornuis
Bij meting voor het installeren van een fornuis, moet de werkelijke ruimte om het fornuis heen
overall 10mm meer bedragen dan de bovenstaande waarden. Op die manier houden we bij de
veiligheidsmarge rekening met de natuurlijke afwijkingen die in grote gietstukken voorkomen. Met
name de breedte bij van de uitsparing voor het fornuis kan uiterst belangrijk zijn.
GEWICHT VAN HET FORNUIS
Model: AGA Total Control (TC3) - 370kg
Hotcupboard - 110 kg
5
Nederlands
Vrije ruimte
Het gehele fornuis wordt op de vloer gemonteerd en de ruimte waarin het fornuis wordt
geïnstalleerd, dient te voldoen aan de volgende minimum afmetingen:Er dient een vrije ruimte van minstens 60mm te zijn boven het handvat van het opgetrokken
isolatiedeksel.
Vrije ruimte aan de zijkanten: er dient aan elke zijde een ruimte van 3mm over te blijven tussen het
bovenpaneel van het fornuis en de aanliggende werkoppervlakken die eventueel geplaatst worden.
Op die manier kan het bovenpaneel veilig verwijderd worden indien dit op een later tijdstip nodig is.
Indien het fornuis tegen zijmuren wordt geïnstalleerd, is rechts en links een vrije ruimte van 116mm
vereist voor toegang tot de ovendeuren.
Als de AGA wordt geïnstalleerd in een stenen uitsparing, moet de minimum vrije ruimte minstens
10mm meer bedragen voor in het geval dat de muren niet recht zijn.
Bovendien moet er aan de voorkant van het fornuis een vrije ruimte van minstens 1000mm te zijn
voor verder onderhoud.
Fornuisondergrond of haard
Het is van essentieel belang dat de ondergrond of haard waarop het fornuis staat water pas is en
het totale gewicht van het fornuis kan dragen. De ondergrond van de ingebouwde AGA plint moet
waterpas zijn en zich boven de afgewerkte vloerhoogte bevinden voor onderhoudstoegang.
De afdekking van de voorplint is verwijderbaar en mag niet door de vloer of tegels worden
geobstrueerd. Indien nodig, moet het fornuis met de dikte van de tegels worden verhoogd om
er voor te zorgen dat de plint kan worden verwijderd. Vulstukken worden meegeleverd om
schommelingen te voorkomen.
Betegeling
Als het fornuis in een uitsparing of tegen een muur wordt geïnstalleerd die moet worden betegeld,
mogen de tegels in geen geval het bovenpaneel van het fornuis overlappen. Er moet ruimte zijn om
de kookplaat te verwijderen voor onderhoud op een later tijdstip.
Er moet een ruimte van minstens 10mm zijn tussen de achterkant van het bovenpaneel en de muur
achter het fornuis. Als de achtermuur uit brandbaar materiaal bestaat, moet deze ruimte 25mm
bedragen.
6
Nederlands
Stroomvoorziening - AGA TC3
WAARSCHUWING: DIT FORNUIS MOET WORDEN GEAARD.
nn
HET FORNUIS IS ONTWORPEN VOOR DE SPANNING DIE VERMELD STAAT OP HET TYPEPLAATJE
ACHTER DE PLINTAFDEKKING.
ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET DOOR DEFABRIKANT, DIENS
ONDERHOUDSVERTEGENWOORDIGER OF VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL
VERVANGEN WORDEN OM EEN GEVAARLIJKE SITUATIE TE VERMIJDEN.
Enkelfasige stroomlevering van 32 amp 230V of driefasige stroomlevering van 400V met minstens 16A
per fase ~ 50 Hz met zekering is vereist naast het fornuis. Voor éénfase aansluiting minimaal kabel
grootte van 6mm2 gebruikt moet worden tussen fornuis kabelverbinding punt en het huis van de
hoofdverdeler boord. Externe bedrading naar de eenheid moet worden geïnstalleerd aan de hand
van de bijgeleverde stroomkabel, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften
en eventuele toepasselijke plaatselijke voorschriften. Als de kabel wordt verkort, moeten nieuwe
beslagringen worden geplaatst op de blote geleiders.
De methode van aansluiting op de netvoeding moet zodanig zijn dat het fornuis volledig kan worden
afgesloten van de netvoeding, bij voorkeur aan de hand van een meerpolige schakelaar met een
contactscheiding van minstens 3mm voor alle polen.
De isolatieschakelaar mag niet vlak boven maar wel binnen de 2 meter van het fornuis worden geplaatst.
De isolatieschakelaar kan afgescheiden zijn van het aansluitpunt.
Het aansluitpunt op de netvoeding moet toegankelijk zijn binnen het gebied dat op Afb. 3A, Pagina 9
wordt aangegeven om de kabel te kunnen leiden.
Voor tweefasige of driefasige installaties moet een optionele adapterkit worden verkregen (Onderdeelnr.
AE4M280354).
Stroomvoorziening - AGA TC5 (Hotcupboard)
VOOR DE AANSLUITING VAN DE HOTCUPBOARD IS EEN ONAFHANKELIJKE EENFASIGE
STROOMVOORZIENING NODIG.
WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.
nn
DIT APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR DE SPANNING DIE OP DE TYPEPLAAT STAAT. DEZE VINDT
U OP DE UITSCHUIFPLAAT IN DE HOTCUPBOARD BASISPLAAT BOVEN DE PLINT.
ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET DOOR DEFABRIKANT, DIENS
ONDERHOUDSVERTEGENWOORDIGER OF VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL
VERVANGEN WORDEN OM EEN GEVAARLIJKE SITUATIE TE VERMIJDEN.
Een 230v ~ 50 Hz, 3 A versmolten voeding is nodig voor het apparaat (met uitzondering van de
AGA TC5 en DC5 Hotcupboard met inductie kookplaat model, verwijzen wij u naar de AGA inductie
kookplaat model instructies voor de eisen voeding). Externe bedrading naar het apparaat moet met
behulp van het meegeleverde netsnoer worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de huidige
eisen en eventuele plaatselijke verordeningen die van toepassing zijn.
De verbindingsmethode naar de elektriciteittoevoer moet de volledige elektrische isolatie van het
apparaat vergemakkelijken, bij voorkeur door een tweepolige schakelaar met zekeringen, met een
contactscheiding van ten minste 3 mm in beide polen.
De isolator moet niet direct boven de hotcupboard geplaatst worden maar op twee meter afstand
van het apparaat.
7
Nederlands
Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC3
ELEKTRICITEITSKABEL
AANGEVOERD VANAF
BEDIENINGSPANEEL LINKS
OR RECHTS UIT KABELGOOT
NAARGELANG POSITIE VAN
STOPCONTACT
Afb. 3
Afb. 3A
DESN 516167
HET AANSLUITPUNT VAN DE STROOMVOORZIENING MOET ZICH BINNEN DE AANGEGEVEN
GEBIEDEN BEVINDEN
8
DESN 516168
Nederlands
Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC5 (Hotcupboard)
HOTCUPBOARD
STROOMVOORZIENING
ELEKTRICITEITSKABEL AANGEVOERD VANAF
BEDIENINGSPANEEL LINKS OR RECHTS UIT KABELGOOT
NAARGELANG POSITIE VAN STOPCONTACT
Afb. 4
2m
stra
al H
otc
up
bo
kab
el
5
m
st
ra
a
l
ard
DESN 516446
1.
1,2
ms
TC3 traal A
kab GA
el
Afb. 4A
HET AANSLUITPUNT VAN DE STROOMVOORZIENING MOET ZICH BINNEN DE
AANGEGEVEN GEBIEDEN BEVINDEN
9
DESN 516447
Nederlands
Aansluiting ventilatieleiding
Afb. 5
DESN 516559
Het apparaat wordt getoond met de ovenventilatie vanaf de rechterzijde.
Voor toegang verwijdert u het achterpaneel (6 schroeven).
Hij kan ook vanaf de linkerzijde geventileerd worden door de koperen elleboogpijp 180° te draaien
voordat u de ventilatieleiding monteert.
Hij kan ook vanaf de achterzijde geventileerd worden met behulp van een 45° fitting met een uitgang
door een gat in het achterpaneel.
Verzegel de pijpverbinding opnieuw met aluminiumtape.
Bij installatie van een AGA TC5 met ventilatie aan de linkerzijde moet er altijd op gelet worden
dat de ventilatieleiding helemaal is afgedicht (m.b.v. de meegeleverde isolering). Wanneer de
ventilatieleiding achter de hotcupboard langs gaat, moet u ervoor zorgen dat de elektriciteitskabel uit
de buurt van het warme oppervlak van de ventilatieleiding is.
Bij de installatie van AGA TC5 gaat de voorkeur uit naar ventilatie aan de achter- of rechterzijde.
10
Nederlands
Ovenventilatiesystemen
Zie Afb. 6
Het apparaat oven ontluchtingsleiding kan worden bereikt tot een maximale lengte van 6 meter door
een buitenmuur. Bij volledig houten huizen is extra voorzichtigheid geboden.
Als de ovenventilatiepijp door brandbaar materiaal loopt, moet er een luchtruimte van minstens 25mm
rond de pijp zijn en moet de pijp bij voorkeur omwikkeld zijn met isolatiemateriaal.
De maximale toevoer naar de motor zoals berekend mag niet meer bedragen dan 22V (DC) voor
een ideale werking.
De spanning voor de betreffende pijpleiding wordt als volgt berekend:1.
Houd de pijpleiding zo eenvoudig mogelijk - vermijd bochten.
2.
“Verticale stijgpijpen” zijn niet toegelaten.
3.
De pijp moet horizontaal lopen - enigszins aflopend richting ventilator.
Minimum 12 volt voor de eerste meter van de ventilatiepijp met 1 bocht
Verhoog met 1 volt voor elke extra meter.
Verhoog met 2 volt voor elke extra bocht
Maximum toegelaten spanning 22 volt.
Minimale instelling is 15 volt.
NB: IN DE OVENVENTILATIE MOET EEN VOORZIENING WORDEN AANGEBRACHT, VOOR
EENVOUDIG AANBRENGEN VAN DE LEIDINGEN OM REINIGING MAKKELIJKER TE MAKEN.
Afb. 6
DESN 516170
11
Nederlands
3.
Installatie hotcupboard
OPMERKING:de AGA DC/TC5 hotcupboard moet met de topplaat in een staande positie arriveren.
(Behalve voor uitvoeringen met inductie, waarbij de bovenkant volledig op correcte hoogte
wordt gebracht). Zo kan het gehele apparaat op zijn plint worden geschoven wanneer hij naast de
AGA DC/TC3 staat, zonder dat de topplaten tegen elkaar aan komen. Vervolgens moet de topplaat van
de hotcupboard naar zijn correcte hoogte worden gebracht nadat het apparaat op zijn uiteindelijke
positie staat.
Voor uitvoeringen met inductie, moeten de topplaatsspanners naar boven op correcte hoogte
worden gebracht voordat de hotcupboard op de plint kan worden geplaatst, om zo voor
voldoende speling te zorgen tussen de beide topplaten.
1.
Maak de hotcupboard van de plint los door de twee schroeven en de beugel van de plint te
halen (Afb.3,1), schuif de hotcupboard naar voren en weg van de achterste bevestigingsklem
(Afb.3,2).
Afb.3,1
DESN 516448
Afb.3,2
DESN 516449
12
Nederlands
2.
Plaats de plint naast de AGA Total Control en laat geen ruimte tussen beide plinten (Afb.3,3).
Controleer met een waterpas of het plintniveau correct is en controleer ook of het hoogteverschil
tussen de plint van de hotcupboard en de plint van Total Control correct is (11 mm). Gebruik indien
nodig in elke hoek de vulstukken om de plint te nivelleren.
HOTCUPBOARD
PLINTBASIS
+1
11- 0mm
HOOGTEVERSCHIL
Afb.3,3
3.
DESN 516564
Bevestig de plint van de hotcupboard met behulp van de meegeleverde M6-schroeven en
sluitringen aan de plint van de AGA Total Control (Afb.3,4).
Bevestig de blokkeerschroef en de steunschroef aan de plint. Zorg er in deze fase voor dat de
steunschroef er niet aan de achterzijde van de plint uitkomt. Zorg ervoor dat de blokkeerschroef in de
plint van de AGA DC/TC3 zit maar niet helemaal is vastgedraaid. Er moet een opening van ongeveer 3
mm zijn tussen de plinten afgezien van de voorzijde waar de opvulplaat van de hotcupboard de plint
van de AGA DC/TC3 moet raken.
BLOKKEERSCHROEF
STEUNSCHROEF
Afb.3,4
DESN 516550
13
Nederlands
4.
Leg een meetlat langs de voorzijde van de plint van de AGA Total Control en verzeker uzelf ervan
dat de voorzijde van beide plinten recht tegen de meetlat aanliggen. (Afb.3,5)
Wanneer u tevreden bent met de rechte positie van beide plinten, maakt u de steunschroeven vast
totdat ze net contact maken met de plint van de AGA Total Control. Nu kunnen de blokkeerschroeven
worden aangedraaid.
GEBRUIK BIJ BEIDE PLINTEN MEETLATTEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PLINTEN
RECHT ZIJN UITGELIJND
Afb.3,5
5.
DESN 516551
Nu kunnen de voorste beugels op hun plaats worden gehaakt over de twee potmagneten. Dit
zal beide plinten aan elkaar vergrendelen. (Afb.3,6)
Afb.3,6
HAAK DE VOORSTE BEVESTIGINGSBEUGEL OP ZIJN PLAATS OM BEIDE PLINTEN
AAN ELKAAR VAST TE MAKEN
14
DESN 516567
Nederlands
6.
Schuif de hotcupboard op de plint totdat de achterste beugel helemaal in de achterzijde van
de basisgleuf zit, (Afb.3,7). Zorg ervoor dat het apparaat recht is uitgelijnd ten opzichte van de
plint. Ga dan verder met de voorste beugel totdat deze in de gleuf aan de onderzijde van de
basisplaat past. Als u tevreden bent met de positie van de voorste beugel, vergrendelt u deze
door beide M6-schroeven helemaal aan te draaien.
Afb.3,7
7.
DESN 516552
De topplaat van de hotcupboard wordt 5 mm hoger dan de topplaat van de AGA Total Control
geplaatst. Dit om te voorkomen dat het email tijdens de installatie beschadigd raakt. Laat de
topplaat m.b.v. spanners zakken (Afb.3,8 en Afb.3,9).
5 mm
hoogteverschil
Afb.3,8
DESN 516554
15
Nederlands
8.
Laat de afstelmoeren van de topplaat voorzichtig zakken met behulp van het afstelwerktuig
totdat de topplaat op de gewenste hoogte zit en zorg ervoor dat deze waterpas is en net zo
hoog is als de AGA DC/TC3. (Afb.3,9).
Voor onderhoudsdoeleinden moet de topplaat worden verwijderd door de regelaars ongeveer 5
mm op te tillen. De topplaat kan nu eenvoudig verwijderd worden zonder schade aan de emaillen
oppervlakken te veroorzaken.
Wanneer u de topplaat weghaalt, moet de schakelkabelset van de hoofdkabelset zijn afgesloten, ter
hoogte van het verbindingspunt linksvoor van het apparaat, onder het formex dekblad.
Afb.3,9
9.
DESN 516555
Monteer de klem van de handgreep over de bevestigingsbouten op de topplaat. Maak ze
op hun plaats vast door de fixeerschroef aan te draaien die het dichtst bij het apparaat zit.
(Afb.3,10).
Afb.3,10
DESN 516883
16
Nederlands
10. Vervolgens dienen de handgreep, eindkappen en handgreep te worden geassembleerd. Schuif
de handgreep door de handgreepklemmen.
AGA DC/TC3 MONTAGE VAN HANDGREEP
Afb.3,11
DESN 516880
11. Doe op 5 ovens de draadbout in de daarvoor bestemde openingen aan één uiteinde van de
handgreep en doe de handgreep vervolgens door de klem (zorg ervoor dat de draadbout van
de rechterkant van de handgreep van de hotcupboard naar buiten steekt) en schroef beide
handgrepen aan elkaar. (Afb.3,12).
AGA DC/TC5 MONTAGE VAN HANDGREEP
Afb.3,12
DESN 516879
17
Nederlands
12. Wanneer de handgreep recht gepositioneerd is, maakt u de handgreep in zijn positie vast door
de fixeerschroeven aan de onderzijde van elke handgreepbeugel aan te draaien.
13. Wanneer de handgrepen op hun plaats vast zitten, plaatst u de eindkappen voor de
handgrepen. De eindkappen moeten voorzichtig op hun plek worden gedrukt totdat ze gelijk
zitten met de buitenkant van elke klem (een klein likje smeermiddel zoals afwasmiddel op de
O-ringen van de eindkap kunnen de plaatsing gemakkelijker maken.
14. Bevestig ten slotte de plintstrip aan de magneten aan de voorzijde van de plint. Let erop dat bij
5 ovens de rechterkant van de module plintstrip tegen de linkerzijde van de AGA Total Control
plintstrip zit en er geen ruimte tussen zit. Zorg ervoor dat de plintstrippen centraal geplaatst zijn
en niet over een van de apparaten uitsteken. (Afb.3,12)
Stel de AGA Total Control in bedrijf zoals vermeld in de relevante instructies voor installatie en voer voor
alle eigenschappen van de AGA Total Control een functietest uit.
18
Nederlands
4.
Bedradingsdiagram
AGA TC5 (Hotcupboard)
KLEURCODES
BR - BRUIN
Afb.4,1
BL - BLAUW
VOORZICHTIG: ETIKETTEER ALLE DRADEN
nn
VOORDAT U ZE AFSLUIT TIJDENS ONDERHOUD
GR - GROEN
OR - ORANJE
FOUTEN IN DE BEDRADING KUNNEN EEN ONJUISTE EN
GEVAARLIJKE WERKING VEROORZAKEN. CONTROLEER DE
JUISTE WERKING NA ONDERHOUD
BK - ZWART
19
Nederlands
Bedradingschema - AGA TC3
KLEURCODES
BL - BLAUW
BR - BRUIN
G/Y - GROEN/GEEL­­
Afb. 18
20
Neem voor overig advies of informatie contact op
met uw plaatselijke AGA-specialist.
Volgens AGA Rangemasters beleid van continue
productverbetering behoudt het bedrijf zich het recht
voor om specificaties te wijzigen en op elk gewenst
moment aanpassingen aan de beschreven en
geïllustreerde apparaten door te voeren.
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
England
www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement