Olympus PEN-F (Ver 3.0)*5 Body คู่มือการใช้

Olympus PEN-F (Ver 3.0)*5 Body คู่มือการใช้
สารบ ัญ
ด ัชนีการใช้งานด่วน
กล้องดิจต
ิ อล
คูม
่ อ
ื แนะนําการใชง้ าน
1.
การเตรียมกล้อง
2.
การถ่ายภาพ
3.
ดูภาพ
4.
่ ั เมนู
ฟังก์ชน
5.
่ มต่อกล้องเข้าก ับสมาร์ทโฟน
การเชือ
6.
่ มต่อกล้องก ับเครือ
การเชือ
่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ
่ งพิมพ์
7.
ข้อควรระว ัง
8.
ข้อมูล
9.
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย
10.
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจาก
การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
ื้ กล ้องดิจต
ขอขอบคุณทีซ
่ อ
ิ อล Olympus ก่อนเริม
่ ใช ้กล ้อง โปรดอ่านคําแนะนํ าเหล่านีโ้ ดยละเอียด เพือ
่ ให ้สามารถ
เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทํางานทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และเพือ
่ อายุการใช ้งานทีย
่ าวนานยิง่ ขึน
้ เก็บคูม
่ อ
ื นีไ
้ ว ้ในที่
ปลอดภัยเพือ
่ ใช ้อ ้างอิงในอนาคต
เราขอแนะนํ าให ้ท่านทดลองถ่ายภาพเพือ
่ ให ้คุ ้นเคยกับกล ้องก่อนทีจ
่ ะถ่ายภาพสําคัญ
ภาพประกอบสําหรับหน ้าจอและกล ้องทีป
่ รากฏในคูม
่ อ
ื นี้ จัดทําขึน
้ ในระยะการพัฒนาและอาจแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์จริง
ั่ เนือ
หากมีการเพิม
่ เติมและ/หรือปรับเปลีย
่ นฟั งก์ชน
่ งจากมีการปรับปรุงเฟิ รม
์ แวร์สําหรับกล ้อง เนือ
้ หาจะแตกต่างกัน
สามารถดูข ้อมูลล่าสุดได ้จากเว็บไซต์ Olympus
 คําประกาศนี้เกี่ยวของกับหนวยแฟลชที่ใหมาดวย และเปนคําประกาศสําหรับผูใชใน
อเมริกาเหนือเปนหลัก
Information for Your Safety
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be
followed, including the following:
• Read and understand all instructions before using.
• Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave
flash unattended while in use.
• Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
• Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by
qualified service personnel.
• Let flash cool completely before putting away.
• To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
• To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified
service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause
electric shock when the flash is used subsequently.
• The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a
risk of fire, electric shock, or injury to persons.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
สัญลักษณที่ใชในคูมือนี้
สัญลักษณตอไปนี้จะนํามาใชตลอดทั้งคูมือนี้
%
g
2 TH
เคล็ดลับ
ขอมูลและคําแนะนําที่เปนประโยชนที่จะชวยใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจาก
กลองของทาน
หนาขอมูลอางอิงที่อธิบายรายละเอียดหรือขอมูลที่เกี่ยวของ
สารบัญ
8
ชื่อชิ้นสวนตางๆ
10
การเตรียมกลอง
12
แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง ........... 12
การชารจและใสแบตเตอรี่ ........... 13
ใสการด ................................... 14
การติดเลนสเขากับตัวกลอง ........ 15
การใชงานจอภาพ ..................... 16
การเปดกลอง ............................ 17
การตั้งวันที่/เวลา....................... 18
การถายภาพ
20
ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ..... 20
การแสดงผลบนจอภาพในขณะ
ถายภาพ .................................. 20
การสลับการแสดงผลแบบตางๆ ... 22
การเปลี่ยนหนาจอแสดงขอมูล ...... 23
การถายภาพนิ่ง ......................... 24
การใหกลองเลือกคารูรับแสงและ
ความเร็วชัตเตอรเอง
(โหมดโปรแกรม P)................... 26
การเลือกคาเปดหนากลอง
(A โหมดกําหนดรูรับแสง) .......... 27
การเลือกความเร็วชัตเตอร
(โหมด S กําหนดชัตเตอร) ......... 28
การเลือกคารูรับแสงและความเร็ว
ชัตเตอร (โหมด M ปรับเอง) ....... 29
การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน
(BULB/TIME) .......................... 30
การถายภาพ Live Composite
(ภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและ
แสงสวาง) ............................... 31
การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง
(โหมด iAUTO)......................... 32
โหมดกําหนดเอง
(C1, C2, C3, C4) ..................... 33
การถายภาพดวยการทํางานแบบ
ทัชสกรีน ................................. 34
สารบัญ
ดัชนีการใชงานดวน
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว........... 35
การใชงานโหมดภาพเคลื่อนไหว
(n) ...................................... 36
การถายภาพขณะบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว (โหมดภาพเคลื่อนไหว
+ภาพนิ่ง) ................................ 37
การใชฟงกชั่นไรเสียงขณะถายภาพ
เคลื่อนไหว .............................. 37
การปรับคุณภาพของภาพ........... 38
โหมดภาพ (Picture Mode) ......... 38
การปรับสีแตละสี
(การควบคุมโปรไฟลสี) ............... 39
การปรับการตั้งคาโมโนโครม
(การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม)
............................................. 40
การปรับสีทั้งหมด (สรางสี) .......... 41
การใชอารทฟลเตอร .................. 42
การเปลี่ยนความสวางของภาพที่
สวางจาหรือมีเงามืด ................... 44
การใชงานตัวเลือกตางๆ
ในการถายภาพ ......................... 45
การควบคุมระดับแสง
(ชดเชยแสง) ............................ 45
การล็อคระดับแสง (ล็อค AE) ....... 45
ความไวแสง ISO....................... 45
การปรับสี (สมดุลแสงขาว) .......... 46
การกําหนดเปา AF (พื้นที่ AF) ...... 47
การใชเปาโฟกัสขนาดเล็ก
และเปาโฟกัสแบบกลุม
(การตั้งคาเปา AF) ..................... 47
AF โฟกัสเนนใบหนา/
AF คนหาดวงตา........................ 48
TH 3
สารบัญ
4 TH
Zoom frame AF/zoom AF
(AF เฉพาะจุดพิเศษ) ................. 49
การเรียกใชตัวเลือกตางๆ
ในการถายภาพ ......................... 50
การเลือกโหมดโฟกัส
(AF โหมด) .............................. 52
การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง
(การวัดแสง) ............................ 53
การปรับสมดุลแสงขาวแบบละเอียด
(การชดเชยสมดุลแสงขาว).......... 54
การลดอาการกลองสั่น
(ปองกันภาพสั่น) ....................... 55
ถายภาพตอเนื่อง/
การใชงานระบบตั้งเวลา .............. 56
การถายภาพโดยไมมีการสั่นสะเทือน
ที่เกิดจากการทํางานของปุมชัตเตอร
(ปองกันการสั่นz) ................... 57
การถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร
(เงียบ[♥]) ............................... 57
การถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูง
ขึ้น (ถายภาพความละเอียดสูง) ..... 58
การตั้งคาสัดสวนภาพ ................. 58
การเลือกคุณภาพของภาพ
(โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง)......... 59
การเลือกคุณภาพของภาพ
(โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว)
............................................. 60
การใชงานแฟลช
(การถายภาพโดยใชแฟลช) ......... 61
การปรับปริมาณแสงแฟลช
(ควบคุมความเขมแสงแฟลช)....... 63
ตัวเลือกการประมวลผล
(โหมดภาพ) ............................. 64
การปรับความคมชัดแบบละเอียด
(ความคมภาพ) ......................... 64
การปรับคอนทราสตแบบละเอียด
(ความตางสี) ............................ 65
การปรับความอิ่มสีแบบละเอียด
(ความอิ่มสี) ............................. 65
เพิ่มเอฟเฟคฟลมหยาบในโปรไฟล
โมโนโครม
(เอฟเฟคฟลมหยาบ) .................. 66
การปรับโทนมืดสวางหรือไลแสงเงา
(เปลี่ยนแปลง) .......................... 66
การใชฟลเตอรเอฟเฟกตกับภาพโมโน
โทน (ฟลเตอรสี) ....................... 67
การปรับโทนสีของภาพโมโนโทน
(สีโมโนโครม) .......................... 67
การตั้งคา รูปแบบการทําสําเนาหรือ
การสรางสี (พื้นที่สี) ................... 68
ตัวเลือกเสียงภาพเคลื่อนไหว
(บันทึกเสียงกับภาพเคลื่อนไหว) ... 69
การเพิ่มเอฟเฟกตในภาพเคลื่อนไหว
............................................. 69
การถายภาพ "My Clips" ........... 70
การแกไข "My Clips" ................. 71
การถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว ..... 72
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง
............................................... 73
การกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมตางๆ
(ฟงกชันปุม)............................. 74
ดูภาพ
78
การแสดงขอมูลระหวางการดูภาพ
............................................... 78
ขอมูลภาพที่แสดง ..................... 78
การสลับหนาจอแสดงขอมูล ......... 79
การดูภาพถายและภาพเคลื่อนไหว
............................................... 80
การแสดงดัชนีภาพ/
การแสดงภาพบนปฏิทิน .............. 81
การดูภาพนิ่ง ............................ 81
ปรับเสียง ................................. 82
การดูภาพเคลื่อนไหว ................. 83
การปองกันภาพ ........................ 83
การลบภาพ .............................. 83
การเลือกภาพ
([0], [ลบภาพที่เลือก],
[เลือกคําสั่งแบงปน]) ................. 84
การตั้งคาลําดับการโอนภาพ
([คําสั่งแบงปน]) ....................... 84
การบันทึกเสียง ......................... 84
การใชงานทัชสกรีน ................... 85
การเลือกภาพและการปองกันภาพ
............................................. 85
86
การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน ........... 86
การใชเมนูถายภาพ 1/
เมนูถายภาพ 2 .......................... 87
การฟอรแมทการด (ตั้งคาการด) ... 87
การลบภาพทั้งหมด
(ตั้งคาการด) ............................ 87
การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน
(รีเซ็ต) .................................... 88
การบันทึกการตั้งคารายการโปรด
(เลือกโหมดกําหนดเอง) ............. 88
ตัวเลือกการประมวลผล
(โหมดถายภาพ) ....................... 89
คุณภาพของภาพ (K) .............. 89
ดิจิตอล ซูม
(ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร) ....... 90
การตั้งคาระบบตั้งเวลาถายถาพ
(j/Y) ................................. 90
การถายภาพอัตโนมัติดวยชวง
เวลาคงที่ (i การถายภาพแบบ
Time Lapse) ........................... 91
การถายภาพตอเนื่องเปนชุดดวยการ
ตั้งคาที่ตางกัน (ถายครอม) .......... 92
การถายภาพ HDR
(ชวงไดนามิกสูง) ..................... 95
การบันทึกภาพซอนในภาพเดียว
(ถายภาพซอน) ......................... 96
การแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
ในภาพและควบคุมทัศนมิติ หรือ
perspective (ชดเชยคียสโตน) .... 97
การตั้งคาการถายภาพแบบปองกัน
การสั่น/ไรเสียง
(ปองกันการสั่นz/เงียบ[♥]) ....... 98
การตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง
(ถายภาพความละเอียดสูง) .......... 99
การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจาก
ระยะไกลไรสาย ........................ 99
การใชเมนูตั้งคา ......................103
X (ตั้งคาวันที่/เวลา) ............... 103
W (เปลี่ยนภาษาที่แสดง) ....... 103
i (ปรับความสวางหนาจอ) ..... 103
ดูภาพบันทึก ........................... 103
การตั้งคา Wi-Fi ...................... 103
c เมนู แสดงภาพ ................... 103
เฟริมแวร ............................... 103
สารบัญ
ฟงกชั่นเมนู
การใชเมนูแสดงภาพ ...............100
การหมุนภาพที่แสดงบนจอ
(R) .................................... 100
การแกไขภาพนิ่ง ..................... 100
การยกเลิกการปองกันภาพทั้งหมด
........................................... 102
การใชงานเมนูกําหนดเอง .........104
R AF/MF.............................. 104
S ปุม/หมุน ........................... 105
T กดถาย/j/
ปองกันภาพสั่น ....................... 106
U Disp/8/PC ...................... 106
V Exp/p/ISO ..................... 108
W #ตั้งคาเอง ....................... 109
X K/สี/WB ........................ 110
Y บันทึก/ลบ ......................... 110
Z ภาพเคลื่อนไหว .................. 112
b EVF ในตัว ......................... 113
k Kยูติลิตี่ .......................... 114
AEL/AFL ............................... 115
ฟงกชั่นชวยปรับ MF ................. 115
ฟงกชั่นของแปนเลือกโหมด....... 116
การดูภาพจากกลองบนทีวี ......... 121
การเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุม
(K/ตั้งคาควบคุม) ................. 123
การเพิ่มการแสดงขอมูล ............ 124
ความเร็วชัตเตอรเมื่อแฟลชทํางาน
อัตโนมัติ ............................... 126
TH 5
สารบัญ
การรวมกันระหวางขนาดภาพ
เคลื่อนไหวและอัตราการบีบอัด ... 126
การเลือกรูปแบบการแสดงผล
ชองมองภาพ .......................... 127
การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวย
เซลฟ ................................... 128
ขอมูลเลนสที่บันทึก ................. 129
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารท
โฟน
130
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน .......131
การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน
.............................................132
143
แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ.......143
การใชงานอุปกรณชารจของทานใน
ตางประเทศ ............................143
การดที่ใชงานได .....................144
โหมดบันทึกและขนาดไฟล/
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได..........145
เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได....146
ชุดแฟลชภายนอกที่กําหนดให
สามารถใชงานกับกลองนี้ได .....147
การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจาก
ระยะไกลไรสาย ...................... 147
การถายภาพระยะไกลดวย
สมารทโฟน.............................132
ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ .............148
การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ
.............................................133
แผนผังแสดงระบบ...................150
การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ ........134
การเปลี่ยนรหัสผาน .................134
การยกเลิกลําดับการแชร ..........135
การเริ่มการตั้งคา LAN ไรสาย ...135
การเชื่อมตอกลองกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
136
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร ...........................136
การคัดลอกภาพไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร ...........................136
การติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอร
.............................................137
พิมพโดยตรง (PictBridge)......139
พิมพภาพอยางงาย .................. 139
พิมพภาพแบบกําหนดเอง .......... 140
สั่งพิมพ (DPOF) .....................141
การสรางคําสั่งพิมพ.................. 141
ยกเลิกการสั่งพิมพภาพที่เลือกหรือ
ภาพทั้งหมด ........................... 142
6 TH
ขอควรระวัง
อุปกรณเสริมหลัก ....................149
การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง
.............................................152
การทําความสะอาดกลอง .......... 152
การจัดเก็บ ............................. 152
ทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ
รับภาพ.................................. 152
พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่น
ประมวลผลภาพ ...................... 153
ขอมูล
154
เคล็ดลับถายภาพและขอมูลเพิ่มเติม
.............................................154
รหัสขอผิดพลาด .....................156
รายการเมนู ............................158
สีเริ่มตนและโปรไฟลโมโนโครม
.............................................165
ขอมูลจําเพาะ ..........................166
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย
169
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย ..169
ด ัชนี
สารบ ัญ
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจาก
การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
174
178
TH 7
ดัชนีการใชงานดวน
ดัชนีการใชงานดวน
การถายภาพ
32
การถายภาพดวยการตั้งคาอัตโนมัติ
iAUTO (A)
การเลือกสัดสวนภาพ
สัดสวนภาพ
58
การจับคูการตั้งคากับฉากอยางรวดเร็ว
โหมด Scene (SCN)
118
การถายภาพระดับมือโปรแบบงายๆ
Live Guide
32
การปรับความสวางของภาพถาย
การชดเชยแสง
45
Live Guide
32
การถายภาพโดยกําหนดคาเปด
หนากลอง
27
Live Guide
32
การถายภาพดวยการปรับใหฉากหลังเบลอ
การถายภาพที่หยุดวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวหรือ
ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหว
การถายภาพโดยกําหนดชัตเตอร
28
โหมด Scene (SCN)
118
สมดุลแสงขาว
46
สมดุลแสงขาว One-touch
46
ปุมออกแบบภาพ
38
การใชทัชสกรีน
34
AF พื้นที่
47
Zoom frame AF/zoom AF
49
การโฟกัสไปที่จุดเล็กๆ ในกรอบ/ยืนยันโฟกัส
กอนถายภาพ
Zoom frame AF/zoom AF
49
การจัดองคประกอบภาพใหมหลังการโฟกัส
C-AF+TR (AF ติดตาม)
การถายภาพใหไดสีที่ถูกตอง
ปรับคุณภาพของภาพ
เมื่อกลองไมโฟกัสที่วัตถุ/โฟกัสไปที่บริเวณ
เดียว
การถายภาพโดยไมใชแฟลช
การลดอาการกลองสั่น
การถายภาพวัตถุยอนแสง
การถายภาพดอกไมไฟ
การถายภาพโดยไมใหวัตถุสีขาวออกมา ขาว
เกินไปหรือไมใหวัตถุสีดําออกมามืดเกินไป
การลดนอยสบนภาพถาย (จุดรบกวน)
8 TH
g
52
โหมด DIS/ISO
118/
45
ปองกันภาพสั่น/ถายภาพดวย
Anti-Shock
55/57
ตั้งเวลา
56
สายรีโมท
149
การถายภาพโดยใชแฟลช
61
การไลเฉดสีแสง (โหมดภาพ)
66
การถายภาพแบบ Bulb/time
30
การถายภาพ Live Composite
31
โหมด Scene (SCN)
118
การไลเฉดสีแสง (โหมดภาพ)
66
ฮิสโตแกรม/ชดเชยแสง
23/45
ควบคุมแสงจาและเงามืด
44
ลดนอยส
108
การปรับจอภาพใหเหมาะสม/
ปรับสีจอภาพ
การปรับความสวางจอภาพ/
Live View Boost
103/
107
74
ทดสอบภาพโดยไมบันทึก
75
การตรวจสอบการวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
กอนถายภาพ
แถบวัดระดับ
23
การถายภาพดวยการจัดวางองคประกอบที่
รอบคอบ
แสดงเสนตาราง
107
การซูมไปที่ภาพเพื่อตรวจสอบโฟกัส
AUTOq (ดูภาพบันทึก)
103
ถายภาพตัวเอง
ตั้งเวลา
56
ถายภาพตอเนื่อง
ถายภาพตอเนื่อง
56
การยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
โหมด Quick Sleep
114
การเพิ่มจํานวนภาพที่สามารถถายได
โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง
59
การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน
การถายภาพระยะไกล
ดวยสมารทโฟน
132
การถายภาพโดยไมบันทึกเสียงชัตเตอร
เงียบ[♥]
57
การดูภาพ/ปรับแตงภาพ
การดูภาพบนโทรทัศน
ดัชนีการใชงานดวน
ฟงกชั่นพรีวิว
การตรวจสอบเอฟเฟกตที่ตั้งไวกอนถายภาพ
g
HDMI/วีดีโอเอาท
106
แสดงภาพบนโทรทัศน
121
การเปดดูสไลดโชวที่มีเสียงเพลงประกอบ
สไลดโชว
82
การทําใหเงาสวางขึ้น
ปรับเงาแสง (แกไข JPEG)
101
การแกปญหาตาแดง
แกตาแดง (แกไข JPEG)
101
การพิมพภาพอยางงาย
การพิมพโดยตรง
139
งานพิมพเชิงพาณิชย
การสรางคําสั่งพิมพ
141
การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน
การถายโอนภาพไปยัง
สมารทโฟน
132
การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ
การเพิ่ ม ข อ มู ล ตํ า แหน ง ลงไปใน
ภาพ
133
การตั้งคากลอง
g
การซิงควันที่และเวลา
การตั้งวันที่/เวลา
18
การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน
รีเซ็ต
88
การจัดเก็บการตั้งคา
เลือกโหมดกําหนดเอง
88
การเปลี่ยนภาษาแสดงเมนู
W
103
การปดเสียงโฟกัสอัตโนมัติ
8 (เสียงเตือน)
108
TH 9
ชื่อชิ้นสวนตางๆ
ชื่อชิ้นสวนตางๆ
3
2
1
4
5
c
6
d
7
e
8
9
g
0
f
h
a
i
b
1 ที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด ............... หนา
2 ปุมหมุนดานหลัง* (o)
.................. หนา 26 – 29, 60, 76 – 77,
3 ปุมหมุน F (ปุมหมุนชดเชยแสง).... หนา
4 ปุม R (ภาพเคลื่อนไหว)/H
..............................หนา 35, 74/หนา
5 ปุมชัตเตอร................................. หนา
6 ขั้วตอสายลั่นชัตเตอร ..............หนา 30,
7 ปุมหมุนดานหนา* (r)
..................หนา 26 – 29, 60, 76 – 77,
8 ปุมหมุนปรับโหมด ....................... หนา
9 แปนหมุน Creative ...................... หนา
* ในคูมือนี้ ไอคอน
10 TH
24
80
45
84
25
31
80
24
38
0 เครื่องหมายติดเลนส .................... หนา 15
a ปุม z (ตรวจสอบภาพ) ................ หนา 74
b เมาทเลนส (ถอดฝาปดตัวกลองออกกอน
ติดเลนส)
c ไมโครโฟนสเตอริโอ ....... หนา 69, 84, 102
d สวิตช ON/OFF ......................... หนา 17
e ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ/
แสงไฟ AF ....................หนา 56/หนา 104
f ลําโพง
g หูยึดสายคลอง ............................ หนา 12
h ปุมปลดเลนส .............................. หนา 15
i หมุดล็อคเลนส
r และ o หมายถึง การทํางานโดยใชปุมหมุนดานหนาและปุมหมุนดานหลัง
1
2
8
9
4
0
a
5
6
b
7
ชื่อชิ้นสวนตางๆ
3
c
d
f e
m
g
l
k
h
i
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
ฐานเสียบแฟลช ........................ หนา 147
Eye sensor ............................... หนา 22
ชองมองภาพ ............................. หนา 22
ยางรองตา
ปุมปรับ ระดับสายตา .................... หนา 22
ปุม u (LV)/ปุม Fn2
..............................หนา 22, 75/หนา 74
จอภาพ (ทัชสกรีน)
.........................หนา 20, 22, 50, 78, 85
กาน Lever................หนา 35, 39 – 44, 80
ปุม Fn1 .................................... หนา 74
ปุม a (ขยายภาพ) .......... หนา 37, 49, 80
ปุม INFO ............................หนา 23, 79
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
ปุม Q ................................ หนา 18 , 86
ปุม q (ดูภาพ) ......................... หนา 80
ปุม  (ลบ) .............................. หนา 83
แปนลูกศร* ...........................หนา 47, 80
ปุม MENU .............................. หนา 86
รูใสขาตั้งกลอง
ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด ......... หนา 13
ที่ล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด ......... หนา 13
ชองใสการด ............................... หนา 14
ฝาปดขั้วตอ
ขั้วตอ HDMI (ชนิด D) ............... หนา 121
ขั้วตอมัลติคอนเนคเตอร
...............................หนา 121, 136, 139
* ในคูมือนี้ ไอคอน FGHI หมายถึง การทํางานโดยใชแปนลูกศร
เลนสที่มีเสนผานศูนยกลางกวางบางอัน อาจสัมผัสกับหัวยึดขาตั้งกลอง เมื่อติดตั้งกลองบนขาตั้ง
สามารถแกปญหาไดโดยการติดตั้ง ECG-4 (แยกจําหนาย)
TH 11
1
1
การเตรียมกลอง
แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง
การเตรียมกลอง
รายการตอไปนี้ใหมาพรอมกับกลอง
หากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือเสียหาย ใหติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซื้อกลองนี้มา
กลอง
ฝาปดตัวกลอง
สายคลอง
สาย USB
CB-USB6
CD-ROM (คูมือแนะนําการใชงาน/
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร)
แฟลช
FL-LM3
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
BLN-1
เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน
BCN-1
• ซองใสแฟลช
• คูมือแนะนําการใชงาน (คูมือนี้)
ติดสายคลอง
1
2
3
• รอยสายอีกขางในลักษณะเดียวกัน
• สุดทาย ดึงสายคลองใหตึงเพื่อใหแนใจวาสายคลองยึดแนนดีแลว
12 TH
• ใบรับประกัน
การชารจและใสแบตเตอรี่
1
การชารจแบตเตอรี่
เครื่องหมายบอกทิศทาง (C)
1
ไฟแสดงสถานะการชารจ
ติดสวางเปน
สีสม
การชารจ
เสร็จสิ้น
ดับ
การชารจ
ผิดพลาด
กะพริบเปน
สีสม
3
เตาเสียบไฟ AC
ติดผนัง
1
ไฟแสดงสถานะ
การชารจ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
2
สายไฟ AC
(ระยะเวลาชารจ: สูงสุดประมาณ
4 ชั่วโมง)
การเตรียมกลอง
กําลังชารจ
เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน
• ถอดปลั๊กเครื่องชารจเมื่อการชารจเสร็จสิ้นแลว
2
ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การดcover
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
2
1
ที่ล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด
3
การใสแบตเตอรี่
เครื่องหมายบอก
ทิศทาง
การถอดแบตเตอรี่
ปดสวิตซกลองกอนเปดหรือปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
อันดับแรกใหดันปุมล็อคแบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศร
จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก
• ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตหากไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได อยาใช
กําลัง
• ขอแนะนําใหเผื่อแบตเตอรี่สํารองไวสําหรับการถายภาพเปนเวลานานๆ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ใชงาน
อยูหมดประจุ
• อาน "แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ" (หนา 143) ประกอบดวย
TH 13
ใสการด
1
การดเมโมรี่ SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC, SDXC
และ Eye-Fi
การเตรียมกลอง
การด Eye-Fi
อาน "การดที่ใชงานได" (หนา 144) กอนใชงาน
1
2
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
เลื่อนการดเขาไปจนกระทั่ง
ล็อคเขาที่สนิทดี
บริเวณขั้วตอ
• g "การดที่ใชงานได" (หนา 144)
2
3
1
• ปดสวิตชกลองกอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรี่หรือการด
• อยาฝนใสการดที่เสียหายหรือบิดเบี้ยว เพราะอาจทําใหชองใสการดเสียหายได
3
ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
• ตรวจสอบวาฝาปดชองใสแบตเตอรี่/
การดปดดีแลวกอนใชงานกลอง
 การถอดการด
กดการดเขาเพื่อใหดีดออกมา แลวการด
จะดีดตัวขึ้น ดึงการดออกมา
• อยาถอดแบตเตอรี่หรือการดขณะที่ตัวแสดง
การเขียนการด (หนา 21) แสดงอยู
14 TH
1
2
การติดเลนสเขากับตัวกลอง
1
ถอดฝาปดทายเลนสและฝาปด
กลอง
ฝาปดทายเลนส
1
2
2
2
จัดใหเครื่องหมายติดเลนส (สีแดง)
ที่อยูบนกลองตรงกับเครื่องหมาย
ติดเลนส (สีแดง) ที่อยูบนเลนส
จากนั้นใสเลนสเขากับตัวกลอง
การเตรียมกลอง
1
1
เครื่องหมายติดเลนส
3
หมุนเลนสตามเข็มนาฬกาจนกระทัง่
ไดยินเสียงคลิก (ตามทิศทางของ
ลูกศร 3)
3
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชกลองกอนที่จะใสหรือถอดเลนส
• อยากดปุมปลดเลนส
• อยาสัมผัสชิ้นสวนภายในของกลอง
 ถอดฝาปดเลนส

1
2
1
1
2
1
ปุมปลดเลนส
 การถอดเลนสออกจากตัวกลอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชกลองกอนที่จะถอดเลนส กดปุม
ปลดเลนสคางไว แลวหมุนเลนสไปตามทิศทางของลูกศร
2
1
เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได
อาน "เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได" (หนา 146)
TH 15
การใชงานจอภาพ
ทานสามารถเปลี่ยนการวางแนวและมุมของจอภาพได
1
2
การเตรียมกลอง
1
มุมดานลาง/มุมดานบน
3
ถายภาพตัวเอง
• หมุนจอภาพคอยๆ ภายในขีดจํากัดที่แสดง หามใชกําลัง หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหขั้วตอเสียหาย
ได
• หากทานใชเลนสเพาเวอรซูม เลนสจะยายไปยังมุมดานกวางโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพถูกกําหนดให
อยูในตําแหนงเซลฟ
• เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถสลับหนาจอเพื่อถายภาพตนเองได
g "การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ" (หนา 128)
16 TH
การเปดกลอง
1
หมุนสวิตช ON/OFF ไปที่ตําแหนง ON
• เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด
• สําหรับการปดกลอง ใหหมุนกลับไปที่ตําแหนง OFF
 จอภาพ

ระดับแบตเตอรี่
; (เขียว): กลองพรอมสําหรับการถายภาพ
(แสดงขึ้นประมาณ 10 วินาทีหลัง
เปดสวิตชกลอง)
: (เขียว): แบตเตอรี่ตํ่า
] (กะพริบเปนสีแดง): ตองชารจแบตเตอรี่
การเตรียมกลอง
 สวิตช ON/OFF
1
Wi-Fi
ISO-A
200
250 F5.6
01:02:03
38
การทํางานของโหมดพักกลอง (Sleep)
หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาหนึ่งนาที กลองจะเขาสูโหมด "Sleep" (สแตนบาย) เพื่อปดจอภาพ
และยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด กลองจะทํางานอีกครั้งเมื่อทานสัมผัสปุมใดๆ (ปุมชัตเตอร ปุม q
เปนตน) กลองจะปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติหากอยูในโหมดหลับนาน 4 ชั่วโมง เปดสวิตชกลองอีกครั้ง
กอนใชงาน
TH 17
การตั้งวันที่/เวลา
1
ขอมูลวันที่และเวลาจะบันทึกไวบนการดรวมกับภาพถาย นอกจากนี้ยังมีชื่อไฟลพรอมขอมูลวันที่
และเวลากํากับไว ตรวจสอบวาไดตั้งคาวันที่และเวลาถูกตองแลวกอนใชงานกลอง บางฟงกชั่น
ใชงานไมไดหากไมไดตั้งคาวันที่และเวลาไว
การเตรียมกลอง
1
แสดงเมนู
• กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู
1
2
ปุม MENU
ѯєьѬщѥѕѓѥё
1
ҕ
шкз
Ѥҟ ѥдѥі
ч
ҕ
ҙ
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
ѱўєчщҕѥѕѓѥё
D
єѫєєѠкѓѥё
чѧлш
ѧ ѠјѯъѯјзѠьѯњѠіѯшѠі
ҙ
ҙ
j /Y /
дј Ѥэ
2
шкз
Ѥҟ ҕѥ
ѯєьѬшкз
Ѥҟ ҕѥ
เลือก [X] ในแถบ [d] (ตั้งคา)
1
• ใช FG บนแปนลูกศรเพื่อเลือก [d] แลว
กด I
• เลือก [X] แลวกด I
2
X
W
чѬѓѥёэ Ѥьъѩд
дѥішкз
Ѥҟ ҕѥ Wi-Fi
c ѯєьѬѰѝчкѓѥё
ѯђіѧєѰњіҙ
แถบ [d]
ตั้งคาวันที่และเวลา
• ใช HI เพื่อเลือกรายการ
• ใช FG เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว
• ใช FG เพื่อเลือกรูปแบบวันที่
--.--.-- --:-ѳъѕ
j±0 k±0
0.5њѧьѥъѨ
шкз
Ѥҟ ѥ
ҕ
дј Ѥэ
3
j
4:3
юѧ ч
X
ю
2016
ч
њ
ѯњјѥ
ю/ч/њ
ѕдѯјѧд
เวลาแสดงเปนรูปแบบ 24 ชั่วโมง
4
บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
• กด Q เพื่อตั้งนาฬกาของกลองและออกจากเมนูหลัก
• กดปุม
 MENU เพื่อออกจากเมนู
• ถาถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองและวางกลองทิ้งไวครูหนึ่ง กลองอาจตั้งคาวันที่และเวลาใหมตามคา
เริ่มตนจากโรงงาน
• ทานสามารถซิงคเวลาใหถูกตองไดโดยกด Q เมื่อสัญลักษณเวลาแสดงที่ 0 วินาทีขณะตั้งคา [min]
18 TH
1
การเตรียมกลอง
TH 19
2
การถายภาพ
ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ
2
การแสดงผลบนจอภาพในขณะถายภาพ
การแสดงจอภาพขณะการถายภาพนิ่ง
การถายภาพ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0a p b
E
D
C
B
A
z
Wi-Fi FP RC BKT
FPS
off
28mm
S-IS AUTO
WB
AUTO
S-AF
ISO-A
400
-2.0
4:3
y
x
w
cd
LN
+2
-3
+7
FHD F
60p
C1 AEL
P
01:02:03
250 F5.6 +2.0
vuts
r
q p
1023
o
e UTO1
f
B
g TO
h
i 3
j N
k
F
l
m
n
การแสดงผลบนจอภาพในโหมดภาพเคลื่อนไหว
G
Wi-Fi
K
L
R
28mm
TC 00:00:00:00 DF
M-IS 1
C-AF
ISO
AUTO
H
P
FHD F
60p
n
WMUTX 01:02:03
J
20 TH
I
7
8
9
0
a
b
c
d
e
f
g
h
เครื่องหมายแสดงการเขียนการด ..... หนา 14
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 130 – 135
แฟลชซุปเปอร FP ..................... หนา 147
โหมด RC ................................ หนา 147
ถายครอมอัตโนมัติ/HDR ....หนา 92/หนา 95
ถายภาพซอน ............................. หนา 96
D ชดเชยคียสโตน ..................... หนา 97
ตัวปรับแตงเงาภาพ .................. หนา 40
อัตราเฟรมสูง ............................ หนา 107
S-OVF* .............................. หนา 114
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร ............ หนา 90
การถายภาพแบบ Time Lapse ....... หนา 91
โฟกัสเนนใบหนา/ดวงตา............... หนา 48
เสียงภาพเคลื่อนไหว .................... หนา 69
ทิศทางการซูม/ความยาวโฟกัส/
เตือนอุณหภูมิภายในกลอง
m ................................. หนา 157
แฟลช ....................................... หนา 61
(กะพริบ: กําลังชารจ
ติดสวาง: การชารจเสร็จสิ้น)
เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
ปองกันภาพสั่น............................ หนา 55
โหมด Scene............................ หนา 118
โหมดภาพ ................................. หนา 64
สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา/
ถายภาพแบบปองกันการสั่น/
ถายภาพแบบไรเสียง/
การถายภาพรายละเอียดสูง ...... หนา 56 – 57
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
สัดสวนภาพ................................ หนา 58
โหมดบันทึก (ภาพนิ่ง) .................. หนา 59
โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว) ....... หนา 60
ระยะเวลาที่บันทึกได .................. หนา 145
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได ............ หนา 145
ควบคุมแสงจาและเงามืด............... หนา 44
บน: ควบคุมความเขมของ
แสงแฟลช ................................. หนา 63
ลาง: ชดเชยแสง ......................... หนา 45
แถบวัดระดับ............................... หนา 23
คาชดเชยแสง ............................. หนา 45
คาเปดหนากลอง ................... หนา 26 – 29
ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23
ตรวจสอบภาพ ............................ หนา 74
ล็อค AE .................................. หนา 115
โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 36
เลือกโหมดกําหนดเอง .................. หนา 88
การถายภาพโดยใชการทํางานแบบ
ทัชสกรีน ................................... หนา 34
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา 63
ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
AF โหมด................................... หนา 52
โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
โหมดแฟลช ............................... หนา 61
สถานะแบตเตอรี่.......................... หนา 17
เรียกใช Live guide ..................... หนา 32
2
การถายภาพ
1
2
3
4
5
6
* จะปรากฏในชองมองภาพเทานั้น
G ขีดวัดระดับการบันทึก ............หนา 69, 112
H แถบถายภาพแบบไ้รเสียง .............. หนา 37
I โหมดภาพยนต
(โหมดรับแสงหรือโหมดถายภาพ) ... หนา 69
J เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหว .............. หนา 36
K ไทมโคด ................................. หนา 112
TH 21
การสลับการแสดงผลแบบตางๆ
กลองนี้มาพรอมกับ Eye Sensor ซึ่งจะเปดใชงานชองมองภาพเมื่อสายตาของคุณอยูตรงชองมอง
ภาพ เมื่อขยับตาของคุณออก เซ็นเซอรจะปดชองมองภาพลงและเปดจอภาพขึ้น
2
การถายภาพ
ตั้งสายตา
ของคุณให
อยูตรงชอง
มองภาพ
จอภาพ
ชองมองภาพ
Wi-Fi
S-IS AUTO
S-IS AUTO
j
ISO-A
j
ISO-A
200
200
LN
LN
FHD F
250 F5.6
FHD F
60P
60P
01:02:03
01:02:03
38
วัตถุตนแบบจะปรากฏบนไลฟวิว
P
250 F5.6
38
เปดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ
ยกขึ้นมาอยูที่ระดับสายตา
เมื่อชองมองภาพติดสวาง
จอภาพก็จะดับลง
• ชองมองภาพจะไมทํางานเมือพลิกหนาจออยู
• ถาชองมองภาพไมแสดงภาพที่ชัดเจน หรือไม
โฟกัสใหแนบสายตาที่ชองมองภาพ แลวปรับ
โฟกัสของชองมองภาพ หรือระยะสายตาดวยการ
หมุนปุมปรับระดับสายตา (Diopter)
• กดปุม u เพื่อเปลี่ยนระหวางการแสดงผลไลฟวิวและแผงควบคุมพิเศษ ถาแผงควบคุม
ขั้นพิเศษ (หนา 50) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ ชองมองภาพจะเปดขึ้นเมื่อคุณตั้งสายตาของ
คุณตรงกับชองมองภาพ
22 TH
การเปลี่ยนหนาจอแสดงขอมูล
ทานสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนจอภาพระหวาง
การถายภาพไดโดยใชปุม INFO
ปุม INFO
2
S-IS AUTO
การถายภาพ
Wi-Fi
INFO
ISO-A
200
LN
FHD F
60p
250 F5.6
INFO
01:02:03
38
เปดหนาจอแสดงขอมูล
ภาพอยางเดียว
Wi-Fi
S-IS AUTO
INFO
ISO-A
S-IS AUTO
ISO-A
200
P
INFO
Wi-Fi
200
250 F5.6
01:02:03
38
หนาจอแสดงแถบวัดระดับ
(การแสดงผลแบบ
กําหนดเอง 2)
P
01:02:03
250 F5.6
38
การแสดงฮิสโตแกรม
(การแสดงผลแบบ
กําหนดเอง 1)
• ใหใช [G/ตั้งคาคําแนะนํา] > ตัวเลือก [LV-Info] ใน c เมนูกําหนดเอง U เพื่อเลือกรายการที่
ปรากฏในการแสดงผลแบบกําหนดเอง 1 และ 2
การแสดงฮิสโตแกรม
แสดงฮิสโตแกรมที่บงบอกการกระจายความสวางใน
ภาพ แกนแนวนอนบงบอกถึงความสวาง แกนแนวตั้ง
บงบอกถึงจํานวนพิกเซลของความสวางแตละระดับใน
ภาพ ตอนถายภาพ บริเวณที่เลยขีดจํากัดบนจะปรากฏ
เปนสีแดง และในบริเวณที่ตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะปรากฏ
เปนสีฟา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
มืด
สวาง
หนาจอแสดงแถบวัดระดับ
บงบอกทิศทางการวางแนวภาพของกลอง แนว "เอียง" จะบงบอกอยูบนแถบแนวตั้ง และแนว "นอน" จะ
บงบอกอยูบนแถบแนวนอน โปรดใชตัวแสดงบนแถบวัดระดับเปนแนวทาง
TH 23
การถายภาพนิ่ง
ใชปุมหมุนปรับโหมดในการเลือกโหมดถายภาพ
จากนั้นจึงถายภาพ
มารคบอกตําแหนง
ของแปนปรับโหมด
ไอคอนโหมด
2
การถายภาพ
 ประเภทของโหมดถายภาพ

สําหรับวิธีการใชงานโหมดถายภาพตางๆ โปรดดูที่ดานลาง
26
27
28
29
A ............................................ หนา 32
C1/C2/C3/C4................................ หนา 33
n ............................................... หนา 36
P
A
S
M
............................................... หนา
............................................... หนา
............................................... หนา
............................................... หนา
1
กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดเพื่อปลดล็อค และหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังโหมดที่
ตองการจะใช
• เมื่อกดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดลง ปุมหมุนปรับโหมดจะถูกล็อค ปุมล็อคจะสลับระหวางล็อค/
ปลดล็อค ทุกครั้งที่กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด
2
ตั้งคากลอง แลวกําหนดเลือก
องคประกอบภาพ
• ระวังอยาใหนิ้วหรือสายคลองกลอง
บังเลนสหรือ ไฟชวย AF
ตําแหนงแนวนอน
24 TH
ตําแหนงแนวตั้ง
3
ปรับโฟกัส
• แสดงวัตถุที่กึ่งกลางจอภาพ และกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรก (กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง) เครื่องหมายยืนยัน AF (() จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เปา AF)
จะแสดงขึ้นที่ตําแหนงโฟกัส
เครื่องหมายยืนยัน AF
Wi-Fi
28mm
2
200
กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
01:02:03
250 F5.6
38
เปา AF
• หากเครื่องหมายยืนยัน AF กะพริบ แสดงวาวัตถุไมอยูในโฟกัส (หนา 154)
4
การถายภาพ
ISO-A
ลั่นชัตเตอร
• กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• กลองจะลั่นชัตเตอรและถายภาพ
• ภาพทีถ
่ ายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
• คุณสามารถโฟกัสและถายภาพไดโดยใชการควบคุมแบบสัมผัส g "การถายภาพดวยการทํางาน
แบบทัชสกรีน" (หนา 34)
การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและกดจนสุด
ปุมชัตเตอรมีสองขั้น การกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรกและกดคางไวเรียกวา "การกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง" และการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดไปที่ตําแหนงที่สองเรียกวา "การกดปุมชัตเตอร
(หรือกดสวนที่เหลือ) ลงจนสุด"
กดลงครึ่งหนึ่ง
กดสวนที่เหลือลง
จนสุด
TH 25
การใหกลองเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรเอง
(โหมดโปรแกรม P)
โหมด P คือโหมดถายภาพที่กลองจะปรับคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรโดยอัตโนมัติตาม
ความสวางของวัตถุ เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P
Wi-Fi
S-IS AUTO
2
ISO-A
200
การถายภาพ
LN
FHD F
60P
P
01:02:03
250 F5.6
38
คาเปดหนากลอง
ความเร็วชัตเตอร
โหมดถายภาพ
•
•
•
•
ความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนากลองที่กลองเลือกจะแสดงขึ้น
คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเปลี่ยนโปรแกรม
การแสดงความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนากลองจะกะพริบถากลองไมไดรับระดับแสงที่ดีที่สุด
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)
60" F2.8
8000
F22
สถานะ
การดําเนินการ
วัตถุมืดเกินไป
• ใชแฟลช
วัตถุสวางเกินไป
• เกินชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND
ที่มีจําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)
• คาเปดหนากลองในขณะที่ตัวแสดงคานี้กะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของ
เลนส
• เมื่อใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g [ISO] (หนา 45)
การเปลี่ยนโปรแกรม (%)
ดวยโหมด P คุณสามารถเลือกคารวมของรูรับแสงและความเร็ว
ชัตเตอรโดยที่ไมตองเปลี่ยนระดับแสง "s" จะปรากฏขางๆ โหมด
ถายภาพ เมื่อหมุนปุมหมุนดานหนาและดานหลังเพื่อใชงานการ
เปลี่ยนโปรแกรม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม ใหหมุนปุมหมุน
จนกระทั่ง "s" หายไป
• การเปลี่ยนโปรแกรมจะไมสามารถใชงานไดเมื่อขณะที่เปด
แฟลชอยู
Wi-Fi
S-IS AUTO
ISO-A
200
LN
FHD F
60P
Ps
250 F5.6
การเปลี่ยนโปรแกรม
26 TH
01:02:03
38
การเลือกคาเปดหนากลอง (A โหมดกําหนดรูรับแสง)
ในโหมด A ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลองและใหกลองปรับความเร็วชัตเตอรอัตโนมัติเพื่อ
ใหไดระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ
เลือกคารูรับแสง
คาเปดหนากลองกวาง (ตัวเลข F ตํ่า) จะลดระยะชัดลึก (พื้นที่ดานหนาหรือดานหลังจุดโฟกัสที่จะ
ปรากฏในโฟกัส) ทําใหรายละเอียดฉากหลังดูนุมนวลขึ้น คาเปดหนากลองแคบ (ตัวเลข F สูง) จะ
เพิ่มระยะชัดลึก
Wi-Fi
ISO
400
LN
FHD F
60P
A
01:02:03
250 F5.6
38
2
การถายภาพ
S-IS AUTO
คาเปดหนากลอง
• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
การตั้งคาเปดหนากลอง
ลดคาเปดหนากลอง 
 เพิ่มคาเปดหนากลอง
F2.8 F4.0 F5.6 F8.0 F11
• การแสดงความเร็วชัตเตอรจะกะพริบหากกลองไมไดรับระดับแสงที่ดีที่สุด
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)
60" F5.6
8000 F5.6
สถานะ
การดําเนินการ
วัตถุไดรับแสงนอยเกินไป • ลดคาเปดหนากลอง
วัตถุไดรับแสงมากเกินไป
• เพิ่มคาเปดหนากลอง
• หากการแสดงการเตือนไมหายไป แสดงวาเกิน
ชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND ที่มี
จําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)
• คาเปดหนากลองในขณะที่ตัวแสดงคานี้กะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของ
เลนส
• เมื่อใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g [ISO] (หนา 45)
TH 27
การเลือกความเร็วชัตเตอร (โหมด S กําหนดชัตเตอร)
2
ในโหมด S ทานสามารถเลือกความเร็วชัตเตอรและใหกลองปรับคาเปดหนากลองอัตโนมัติเพื่อ
ใหไดระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ S แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ
เลือกความเร็วชัตเตอร
ความเร็วชัตเตอรที่เร็วสามารถทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วหยุดนิ่ง โดยไมทําใหภาพเบลอ
ความเร็วชัตเตอรที่ชาจะทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วเบลอ การเบลอนี้จะใหความรูสึกเหมือนวัตถุ
ในภาพกําลังเคลื่อนไหว
Wi-Fi
การถายภาพ
S-IS AUTO
ISO
400
LN
FHD F
F
60P
S
01:02:03
250 F5.6
38
ความเร็วชัตเตอร
• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
การตั้งความเร็วชัตเตอร
ความเร็วชัตเตอรชา 
 ความเร็วชัตเตอรเร็ว
60" 15 30 60 125 250 8000
• การแสดงคาเปดหนากลองจะกะพริบหากกลองไมไดรับระดับแสงที่ถูกตอง
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)
สถานะ
การดําเนินการ
2000 F2.8
วัตถุไดรับแสงนอย
เกินไป
• ตั้งความเร็วชัตเตอรใหชาลง
125
วัตถุไดรับแสงมาก
เกินไป
• ตั้งความเร็วชัตเตอรใหเร็วขึ้น
• หากการแสดงการเตือนไมหายไป แสดงวาเกิน
ชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND ที่มี
จําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)
F22
• คาเปดหนากลองในขณะที่ตัวแสดงคานี้กะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของ
เลนส
• เมื่อใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g [ISO] (หนา 45)
28 TH
การเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร (โหมด M ปรับเอง)
โหมด M คืือ โหมดถายภาพที่ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลอง และความเร็วชัตเตอร
สามารถถายภาพดวย Bulb/Time และการถายภาพแบบ Live Composite หมุนปุมหมุนปรับโหมด
เปน M จากนั้นใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคาเปดหนากลอง และใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือก
ความเร็วชัตเตอร
Wi-Fi
S-IS AUTO
2
ISO
LN
FHD F
60P
M
250 F5.6 +0.3
01:02:03
38
คาตางจากระดับแสงที่ดีที่สุด
• เมื่อเลือก [AUTO] สําหรับ [ISO] จะสามารถปรับการชดเชยแสงไดโดยการใชปุมหมุนชดเชยแสง
ตองเลือก [ทั้งหมด] กอนเปนอันดับแรกสําหรับ [ISO อัตโนมัต]
g [ISO อัตโนมัต] (หนา 109)
การถายภาพ
400
Wi-Fi
S-IS AUTO
ISO-A
400
LN
FHD F
60P
M
250 F5.6 +0.3
01:02:03
38
การชดเชยแสง
ความแตกตางระหวางคาแสงที่ตั้งไว
และคาแสงที่ไดรับการชดเชย
• ระดับแสงที่กําหนดโดยคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรที่ทานตั้งไว และผลตางที่สัมพันธกับ
ระดับแสงที่เหมาะสมซึ่งวัดโดยกลองจะแสดงบนจอภาพ
• สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรระหวาง 1/8000 และ 60 วินาที หรือตั้งเปน [BULB] หรือ [LIVE
TIME] หรือ [LIVECOMP]
• หากทานเปลี่ยนคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอร การแสดงผลบนจอภาพ (หรือชองมองภาพ)
จะไมเปลี่ยน หากตองการแสดงภาพใหเหมือนกับที่จะถายจริง ใหตั้งคา [Live View Boost]
(หนา 107) ใน เมนูกําหนดเอง
• แมวาทานตั้ง [ลดนอยส] ไว อาจยังมองเห็นจุดรบกวนและ/หรือจุดแสงสวางในภาพที่แสดงบน
จอภาพ และภาพที่ถายภายใตสภาพแวดลอมบางอยาง (อุณหภูมิ ฯลฯ) และการตั้งคากลอง
จุดรบกวนในภาพ
เมื่อถายภาพที่ความเร็วชัตเตอรชา จุดรบกวนอาจปรากฏบนหนาจอ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
อุปกรณรับภาพหรือวงจรขับเคลื่อนภายในของอุปกรณรับภาพเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกิดกระแสไฟฟาใน
สวนของอุปกรณรับภาพที่โดยปกติไมสัมผัสถูกแสง อาการนี้อาจเกิดขึ้นไดเชนกันเมื่อถายภาพโดย
ตั้งคา ISO ไวสูงในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูง เพื่อลดจุดรบกวนนี้ กลองจะเปดใชงานฟงกชั่นลด
จุดรบกวน g [ลดนอยส] (หนา 108)
TH 29
การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน (BULB/TIME)
ใชสําหรับทิวทัศนกลางคืนและดอกไมไฟ ในโหมด M ใหตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [BULB] หรือ
[LIVE TIME]
ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน (BULB): ชัตเตอรยังคงเปดอยูขณะที่กดปุมชัตเตอร
การรับแสงสิ้นสุดลงเมื่อปลอยปุมชัตเตอร
2
การถายภาพ
30 TH
ถายภาพโดยกําหนดเวลา (TIME):
การรับแสงเริ่มตนเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุด กดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการรับแสง
• ขณะถายภาพโดยเปดหนากลองนานหรือกําหนดเวลา ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
g "จอภาพ BULB/TIME" (หนา 109)
• เมื่อใช [LIVE TIME] ความคืบหนาของการรับแสงจะแสดงในจอภาพระหวางการถายภาพ สามารถ
เปลี่ยนใหกลองแสดงคาใหมดวยการสัมผัสที่จอภาพ
• [Live BULB] (หนา 109) นอกจากนี้ยังสามารถใช เพื่อแสดงระดับแสงของภาพระหวางการถายภาพโดย
เปดหนากลองนาน
• ไมสามารถใชงาน [LIVE BULB] และ [LIVE TIME] ในการตั้งคาความไวแสง ISO บางกรณี
• หากตองการลดความเบลอของกลอง ใหตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท (หนา 149)
จะไมรองรับสายลั่นไกของบริษัทอื่น
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้
ถายภาพตอเนื่อง/ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา/ถายภาพแบบกําหนดชวงเวลา/ถายภาพครอม AE/
ปองกันภาพสั่น/ถายภาพครอมแสง/ถายภาพซอน* ฯลฯ
* เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ปด] สําหรับ [Live BULB] หรือ [Live TIME] (หนา 109)
• จะปด [ปองกันภาพสั่น] โดยอัตโนมัติ
การถายภาพ Live Composite (ภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและ
แสงสวาง)
ทานสามารถบันทึกภาพคอมโพสิตที่ประกอบขึ้นจากภาพถายหลายๆ ภาพขณะสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของแสงที่สวางวาบ เชน ดอกไมไฟและดาว โดยไมเปลี่ยนความสวางของพื้นหลัง
ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงใน [การตั้งคาคอมโพสิต] (หนา 109)
3
กดปุมชัตเตอรหนึ่งครั้งเพื่อเตรียมสําหรับการถายภาพ
4
กดปุมชัตเตอร
5
กดปุมชัตเตอรเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ
ในโหมด M ตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP]
• เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP] ทานสามารถแสดง [การตั้งคาคอมโพสิต] ได โดย
กดปุม MENU
• ทานสามารถถายภาพไดเมื่อขอความบนจอภาพระบุวาการเตรียมเสร็จสิ้นแลว
• การถายภาพ Live Composite จะเริ่มตน ภาพคอมโพสิตแสดงหลังเวลาเปดรับแสงอางอิงแตละ
เวลา เพื่อใหทานสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของแสงได
• ระหวางการถายภาพคอมโพสิต ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
2
การถายภาพ
1
2
• ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการถายภาพคอมโพสิตคือ 3 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่สามารถ
ถายภาพไดจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการถายภาพ และสถานะการชารจของกลอง
• มีขอจํากัดในการตั้งคาความไวแสง ISO
• หากตองการลดความเบลอของกลอง ใหตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท
(หนา 149) สายลั่นชัตเตอรที่ผลิดโดยบริษัทอี่นไมสามารถใชรวมกับฟงกชั่นนี้ได
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้
ถายภาพตอเนื่อง/ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา/ถายภาพแบบกําหนดชวงเวลา/ถายภาพครอม AE/
ปองกันภาพสั่น/ถายภาพครอมแสง ฯลฯ
• จะปด [ปองกันภาพสั่น] โดยอัตโนมัติ
TH 31
การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง (โหมด iAUTO)
กลองจะปรับการตั้งคาเองเพื่อใหเขากับฉาก คุณแคเพียงกดปุมชัตเตอรเทานั้น ใหใช Live Guide
เพื่อปรับพารามิเตอร เชน สี ความสวาง และความพรามัวของพื้นหลัง
2
1
2
เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A
แตะที่แถบเพื่อแสดง Live Guide
• แตะรายการ Guide แลวกด Q หลังเลือกเพื่อแสดงแถบเลื่อนของแถบระดับ
รายการ Guide
การถายภาพ
แถบ
Wi-Fi
เปลี่ยนคาความอิ่มสี
ISO-A
200
250 F5.6
3
4
01:02:03
38
ใชนิ้วกําหนดตําแหนงแถบเลื่อน
หากตองการตั้งคาหลาย Live Guide ใหทําซํ้าขั้นตอน
ที่ 2 และ 3
• เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่หลังรายการ Guide เพื่อบงบอก
ถึง Live Guide ที่ไดรับตั้งคาแลว
5
32 TH
แถบระดับ/การเลือก
• แตะ a เพื่อปอนการตั้งคา
• หากตองการยกเลิกการตั้งคา Live Guide แตะ k บน
หนาจอ
• เมื่อเลือก [คําแนะนําในการถายภาพ] ไว ใหเลือกรายการ
และแตะ a เพื่อแสดงคําอธิบาย
• เอฟเฟกตของระดับที่เลือกจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
หากเลือก [ฉากหลังเบลอ] หรือ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ไว
จอแสดงผลจะกลับคืนสูปกติ แตเอฟเฟกตที่เลือกจะปรากฏ
ในภาพถายสุดทาย
ถายภาพ
• หากตองการลาง Live Guide ออกจากจอแสดงผล กดปุม MENU
สีสดใส
0
สีจาง
ѯюјѨѷѕьзҕѥзњѥєѠѧѷєѝѨ
โหมดกําหนดเอง (C1, C2, C3, C4)
สามารถบันทึกการตั้งคาใน [โหมดกําหนดเอง C1] C2, C3 หรือ C4 เพื่อการเรียกใชแบบเรงดวน
• สามารถบันทึกการตั้งคาที่ตางกันในโหมดกําหนดเองแตละอันโดยใชตัวเลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] (หนา 88) ใน W เมนูถายภาพ 1
• เมื่อคุณหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยัง C1, C2, C3 หรือ C4 จะเรียกใชการตั้งคาสําหรับโหมด
กําหนดเอง
• สามารถกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไปที่ ตําแหนง C3 ในปุมหมุนปรับโหมด โดยใหใชตัวเลือก
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 116)
• สามารถกําหนดโหมด Scene ไปที่ตําแหนง C4 ในปุมหมุนปรับโหมด โดยใหใชตัวเลือก
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 116)
2
การถายภาพ
• [ไมสามารถตั้งคา ฉากหลังเบลอ] และ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ในเวลาเดียวกันได
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ
• การตั้งคา Live Guide ใชไมไดกับสําเนาแบบ RAW
• ภาพอาจมีเม็ดหยาบๆ ที่ระดับการตั้งคา Live Guide บางระดับ
• การเปลี่ยนแปลงระดับการตั้งคา Live Guide อาจมองไมเห็นในจอภาพ
• อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อเลือก [วัตถุเบลอ] ไว
• ไมสามารถใชแฟลชกับ Live Guide
• การเลือกการตั้งคา Live Guide ที่เกินขีดจํากัดของมาตรวัดระดับแสงของกลองอาจสงผลใหภาพได
รับแสงมากหรือนอยเกินไป
TH 33
การถายภาพดวยการทํางานแบบทัชสกรีน
แตะ T เพื่อไลดูการตั้งคาทัชสกรีน
2
แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอรอัตโนมัติ ฟงกชั่น
นี้ใชงานไมไดในโหมด n
U
การทํางานของทัชสกรีนถูกปดใชงาน
V
แตะเพื่อแสดงเปา AF และโฟกัสที่วัตถุในบริเวณที่
เลือก ทานสามารถใชทัชสกรีนเพื่อเลือกตําแหนงและ
ขนาดของกรอบการโฟกัส สามารถถายภาพไดโดย
กดปุมชัตเตอร
การถายภาพ
T
Wi-Fi
ISO-A
200
250 F5.6
01:02:03
30
 การพรีวิววัตถุที่ทานตองการถาย ( V )
1
2
S-IS AUTO
14
แตะที่วัตถุในจอภาพ
• เปา AF จะปรากฏขึ้น
• ใชแถบเลื่อนเลือกขนาดของเฟรม
• สัมผัส S เพื่อปดการแสดงเปา AF
10
ISO-A
200
7
5
Off
3x
250 F5.6
ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับขนาดของเปา AF จากนั้นแตะ
Y เพื่อซูมเขาไปที่ตําแหนงของกรอบภาพ
• ใชนิ้วเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ Z เพื่อยกเลิกการแสดงการซูม
• สถานการณที่ไมสามารถใชงานทัชสกรีนไดมีดังตอไปนี้
พาโนรามา/3D/อีพอรเทรท/ถายภาพซอน/ระหวางการถายภาพโดยเปดหนากลองนาน กําหนด
เวลา หรือ Live Composite/กลองโตตอบสมดุลแสงขาว One-touch/เมื่อใชงานปุมตางๆ หรือ
ปุมหมุน
• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือหรือแผนปดจอภาพอาจแทรกแซงการทํางานของทัชสกรีน
34 TH
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ใหใชปุม R ในการบันทึกภาพยนตร อยางไรก็ตาม จะไมสามารถบันทึกภาพยนตรได เมื่อแปน
ปรับโหมด ปรับไวที่ C3 ถามีการกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไวที่ C3
1
กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงโฟกัสไดโดยสัมผัสหนาจอในขณะบันทึกภาพ
• ถาเลนสรองรับเพาวเวอรซูม สามารถใชกาน (
) เพื่อใชงานเพาเวอรซูมขณะบันทึก
ภาพยนตร
2
การถายภาพ
ปุม R
2
กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• เมื่อใชกลองโดยเซ็นเซอรภาพ CMOS ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหว วัตถุเหลานั้นอาจมีรูปรางบิดเบี้ยว
อันมีสาเหตุเนื่องมาจากอาการชัตเตอรหมุน ลักษณะเชนนี้เปนปรากฎการณทางกายภาพซึ่งจะเกิด
ลักษณะบิดเบี้ยวขึ้นในภาพบนฟลมเมื่อถายวัตถุที่เคลื่อนดวยความเร็วสูง หรือ เกิดจากการที่กลองสั่น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อปรับความยาวโฟกัสใหยาว ลักษณะอาการนี้จะปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น
• ถาขนาดของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่กําลังบันทึกเกิน 4 GB ไฟลจะถูกแยกโดยอัตโนมัติ
• ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหใชการด SD ที่รองรับความเร็ว SD คลาส 10 หรือสูงกวา
• หากตองการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเนื่องขนาด 4 GB ขึ้นไป อยาตั้งโหมดคุณภาพของภาพไปที่
All-Intra ใหใชโหมดอื่น
• หากใชกลองเปนเวลานานๆ อุณหภูมิของอุปกรณรับภาพจะสูงขึ้นและอาจมีจุดรบกวนรวมทั้งฝาสี
ปรากฏบนภาพ ปดสวิตชกลองเปนเวลาสั้นๆ จุดรบกวนและฝาสีอาจปรากฏบนภาพที่บันทึกไดเชนกัน
เมื่อตั้งคาความไวแสง ISO ไวสูง หากอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ กลองจะปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติ
• เมื่อมีการใชเลนสระบบ Four Thirds ระบบ AF จะไมทํางานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ไมสามารถใชปุม R บันทึกภาพเคลื่อนไหวในกรณีตอไปนี้:
ถายภาพซอน (การถายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลงดวย)/กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง/ในระหวางที่ถายภาพ
ดวย Blub/Time หรือคอมโพสิต/ถายภาพตอเนื่อง/พาโนรามา/โหมด Scene (อีพอรเทรท, HandHeld Starlight, 3D)/การถายภาพแบบ Time Lapse
TH 35
การใชงานโหมดภาพเคลื่อนไหว (n)
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟกตที่
มีอยูในโหมดถายภาพนิ่ง
ทานยังสามารถประยุกตใชเอฟเฟกตภาพตามติด (After-image) หรือซูมเขาในบริเวณของภาพ
ระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
2
 การเพิ่มเอฟเฟกตในภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว]

การถายภาพ
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
3
สัมผัสไอคอนเอฟเฟกตบนหนาจอที่ทานตองการใช
กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
W
อารตเฟด
ถายภาพเคลื่อนไหวดวยเอฟเฟกตโหมดภาพที่เลือก
เอฟเฟกตจางจะถูกนําไปใชระหวางการเปลี่ยนฉาก
M
ฟลมเกา
ทําใหภาพเปนเสนๆ มีรอยขีดขวนและมัวเหมือนภาพยนตรเกา
U
เอคโคหลายครั้ง
นําเอฟเฟกตภาพตามติดไปใช ภาพตามติดจะปรากฏหลังวัตถุที่
เคลื่อนไหว
T
เอคโคครั้งเดียว
ภาพตามติดจะปรากฏเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกดปุม ภาพตามติด
จะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากครูหนึ่ง
X
เทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคลื่อนไหว
ซูมเขาไปยังบริเวณของภาพโดยไมใชการซูมของเลนส ซูม
เขาไปยังตําแหนงภาพที่เลือกแมขณะที่กลองอยูกับที่
อารตเฟด
สัมผัสไอคอน เอฟเฟกตจะถูกใสลงในภาพทีละนอยเมื่อทานปลอยนิ้ว
ฟลมเกา
สัมผัสที่ไอคอนเพื่อนําเอฟเฟกตไปใช สัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต
เอคโคหลายครั้ง
สัมผัสไอคอนเพื่อใสเอฟเฟกต สัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต
เอคโคครั้งเดียว
สัมผัสไอคอนแตละอันเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต
36 TH
เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว
1
สัมผัสที่ไอคอนเพื่อแสดงกรอบการซูม
2
สัมผัส Mหรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่ในกรอบการซูม
3
สัมผัส O หรือกด Q เพือ
่ ยกเลิกกรอบการซูมและออกจากโหมดเทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคลือ
่ นไหว
• ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงของกรอบการซูมไดโดยสัมผัสที่หนาจอหรือใช FGHI
• กด Q คางไวเพื่อยายกรอบการซูมกลับไปที่ตําแหนงกึ่งกลางจอภาพ
• สัมผัส N หรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพื่อกลับสูกรอบการซูม
การถายภาพ
• ไมสามารถนํา 2 เอฟเฟกตมาใชในเวลาเดียวกัน
• ใชการดหนวยความจําที่มีคลาสความเร็ว SD ที่ 10 หรือสูงกวา การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลง
กระทันหันหากใชการดที่ชากวานี้
• เมื่อตั้ง mode1 ไวสําหรับการถายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หนา 113) ทานจะไมสามารถถาย
ภาพขณะที่ใชเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากเทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว
• [ไมสามารถใช ภาพบุคคล HDTV] และ [ไดโอรามา] ในเวลาเดียวกันกับอารตเฟด
• เสียงของระบบสัมผัสและการทํางานของปุมอาจถูกบันทึกไว
• ไมสามารถใชอารตเฟดในขณะถายคลิป
• เมื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว ทานไมสามารถใชเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจาก
เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว
2
การถายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพนิ่ง)

กดปุมชัตเตอรขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเฟรมใดเฟรมหนึ่งเปน
ภาพถาย หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหกดปุม R ไฟลภาพถายและภาพ
เคลื่อนไหวจะถูกบันทึกลงการดหนวยความจําแยกกัน โหมดการบันทึกภาพถายคือ XN (16:9)
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบันทึกภาพถายใหมีคุณภาพสูงขึ้น g [โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพนิ่ง]
(หนา 113)
• ทานไมสามารถถายภาพขณะบันทึกคลิปหรือภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่อตั้ง [โหมดภาพเคลื่อนไหว
+ภาพนิ่ง] ไวที่ [mode1] กําหนดอัตราเฟรมไปที่ 30p หรือนอยกวา จํานวนภาพถายอาจถูกจํากัด
• โฟกัสอัตโนมัติและการวัดแสงที่ใชในโหมดภาพเคลื่อนไหวอาจแตกตางจากที่ใชในการถายภาพ
การใชฟงกชั่นไรเสียงขณะถายภาพเคลื่อนไหว
ทานสามารถปองกันไมใหกลองบันทึกเสียงการทํางานที่เกิดขึ้นจากการทํางานของกลองในขณะ
ถายภาพ
ฟงกชั่นตอไปนี้ใชงานไดกับการทํางานแบบสัมผัส
• เพาเวอรซูม*/ปรับเสียงการบันทึก/คาเปดหนากลอง/ความเร็ว
ชัตเตอร/การชดเชยแสง/ความไวแสง ISO
* ใชงานไดกับเลนสเพาเวอรซูมเทานั้น
แถบถายภาพแบบไรเสียง
L
00 R
Off
42mm
TC 00:00:00:00 NDF
แตะที่แถบถายภาพแบบไรเสียงเพื่อแสดงรายการฟงกชั่น หลังแตะ
รายการแลว แตะลูกศรที่ปรากฏเพื่อเลือกการตั้งคา
n
250
+3.0
00:04
29:55
• ตัวเลือกที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพ
TH 37
การปรับคุณภาพของภาพ
ใหใชปุมออกแบบภาพ (แปนหมุน Creative) เพื่อเลือกตัวเลือกการปรับคุณภาพของภาพ
หมุนปุมหมุนเพื่อจัดดัชนีใหตรงกับโหมดที่ตองการ
2
• ปุมออกแบบภาพจะสามารถใชงานไดเมื่อหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S, M หรือ C1 ถึง C4
เทานั้น
• จะไมสามารถใชงานคุณลักษณะบางอันได เชน การถายภาพซอนและการปรับดิจิตอล
การถายภาพ
โหมดปรับคุณภาพของภาพ
(ดูดานลาง)
การควบคุมโปรไฟลสี (หนา 39)
การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม (หนา 40)
ฟลเตอรภาพพิเศษ
(หนา 42)
สรางสี (หนา 41)
โหมดภาพ (Picture Mode)
โหมดภาพใหตัวเลือก สําหรับปรับคุณภาพภาพไดอยางรวดเร็วและงายดาย
หมุนปุมออกแบบภาพไปที่ I เพื่อถายภาพในโหมดที่ถูกเลือกสําหรับโหมดถายภาพในเมนู
ถายภาพ (หนา 64)
 ตัวเลือกของโหมดถายภาพ
38 TH
h
i-Enhance
ใหผลลัพธที่ดูนาประทับใจมากกวาและเหมาะสมกับสถานการณ
i
Vivid
ใหสีสันสดใส
j
Natural
ใหสีสันเปนธรรมชาติ
Z
Muted
ใหโทนสีราบเรียบ
a
Portrait
ใหโทนสีผิวสวยงาม
J
Monotone
ใหโทนสีขาวดํา
K
ตั้งคาเอง
เลือกโหมดภาพนิ่ง ตั้งคาตัวแปร และบันทึกการตั้งคา
v
ภาพบุคคล HDTV
ทําใหผิวดูเรียบเนียน ไมสามารถใชกับการถายภาพครอม หรือในขณะ
ถายภาพเคลื่อนไหว
การปรับสีแตละสี (การควบคุมโปรไฟลสี)
สามารถปรับสิบสองสีที่ตางกันไดถึง ±5
• การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลสี ([โปรไฟลสี 1], [โปรไฟลสี 2] หรือ [โปรไฟลสี 3])
1
ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ COLOR
Color
• การควบคุมโปรไฟลสีจะปรากฏขึ้น
2
ViVid ±0
RESET
2
ตั้งโทนสีดวยปุมหมุนดานหนาและความอิ่มสีดวยปุมหมุนดานหลัง
3
กดปุม Q
• ทุกๆ สีสามารถใชการปรับแตงที่สรางขึ้นพรอมมีการแสดงผล [ทุกสี] ดานบนการควบคุม
โปรไฟลสี สําหรับการปรับแตงทุกๆ สี
• พรอมๆ กัน ใหกดปุม INFO และหมุนปุมหมุนดานหลังเพื่อปรับความอิ่มสี
• สามารถตั้งคาลวงหนาไดโดยใหกดคางปุม Q (หนา 165)
การถายภาพ
ъѫдѝѨ
• ใหเลื่อนกานเพื่อกลับสูการควบคุมโปรไฟลสี
• สามารถเลือกโปรไฟลสีในแผงควบคุมพิเศษ LV (หนา 64)
• ภาพที่ถายดวย [RAW] ที่ถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อ การควบคุมโปรไฟลสี จะปรากฏขึ้น สามารถใชกานเพื่อดู ควบคุมแสงจาและเงามืด (หนา 44)
HighLight+2
Color
ViVid ±0
ъѫдѝѨ
RESET
การควบคุมโปรไฟลสี
Shadow+2
ѱъьдјѥк
RESET
ควบคุมแสงจาและเงามืด
• ภาพที่ถายดวย [HDR] หรือ [ชดเชยแสงหลายคา] จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
• [โปรไฟลสี 1] เปนตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย (แบบแสดง)
TH 39
การปรับการตั้งคาโมโนโครม (การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม)
• การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลโมโนโครม ([โปรไฟลโมโนโครม 1], [โปรไฟลโมโนโครม 2] หรือ
[โปรไฟลโมโนโครม 3])
1
ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO
• การควบคุมโปรไฟลโมโนโครมจะปรากฏขึ้น
Color Filter
ѯўјѪѠк
2
Level +2
การถายภาพ
RESET
2
3
ใหเลือกฟลเตอรสีดวยปุมหมุนดานหนาและปรับกําลังฟลเตอรดวยปุมหมุนดานหลัง
4
กดปุม Q
ใช กาน Lever เพื่อแสดงตัวเลือกปรับเงาภาพและทําการปรับดวยปุมหมุนดานหนาหรือ
ดานหลัง
• เลื่อนกานเพื่อเขาใชงาน ควบคุมแสงจาและเงามืด
• สามารถตั้งคาลวงหนาไดโดยใหกดคางปุม Q (หนา 165)
• ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสูการควบคุมโปรไฟลสี
• สามารถเลือกโปรไฟลโมโนโครมในแผงควบคุมพิเศษ LV (หนา 64)
• เอฟเฟคฟลมหยาบใชไดกับโปรไฟลโมโนโครม
g [เอฟเฟคฟลมหยาบ] (หนา 66)
• ภาพที่ถายดวย [RAW] ที่ถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อการควบคุมโปรไฟลโมโนโครมปรากฏขึ้น สามารถใชกานเพื่อดูการแสดงผลตัวปรับแตงเงาภาพ
และ ควบคุมแสงจาและเงามืด (หนา 44)
HighLight+2
Color Filter
ѯўјѪѠк
±0
Level +2
Shadow+2
ѱъьдјѥк
RESET
การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม
ตัวปรับแตงเงาภาพ
RESET
ควบคุมแสงจาและเงามืด
• ภาพที่ถายดวย [HDR], [ชดเชยแสงหลายคา], [ชดเชยคียสโตน] หรือ [ถายภาพความละเอียดสูง]
จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
• [โปรไฟลโมโนโครม 1] เปนตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย
(แบบแสดง)
40 TH
การปรับสีทั้งหมด (สรางสี)
สามารถปรับโทนสีไดทั้งหมด 30 โทนสี และความอิ่มสี 8 ระดับ
1
ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ CRT
• ตัวสรางสีจะปรากฏขึ้น
Color
ViVid±0
2
RESET
ตั้งคาโทนสีโดยใชปุมหมุนดานหนา และความอิ่มสีโดยใชปุมหมุนดานหลัง
3
กดปุม Q
การถายภาพ
2
• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาไดโดยใหกดคางปุม Q
• ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสูการสรางสี
• ภาพที่ถายดวย [RAW] ที่ถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อ สรางสี ปรากฏขึ้น สามารถใชกาน Lever เพื่อดูการ ควบคุมแสง
HighLight+2
จาและเงามืด (หนา 44)
Shadow+2
ѱъьдјѥк
RESET
• ภาพที่ถายดวย [HDR] หรือ [ชดเชยแสงหลายคา] จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
TH 41
การใชอารทฟลเตอร
การใชอารทฟลเตอรจะชวยใหทานสนุกกับการใชเอฟเฟกตศิลปะไดงายๆ
 ประเภทของอารทฟลเตอร

2
การถายภาพ
ปอปอารต I/II*
สรางภาพที่เนนความงดงามของสี
ภาพนุม
สรางภาพที่แสดงบรรยากาศโทนสีนุมนวล
สีซีดจาง I/II*
สรางภาพที่แสดงแสงอบอุนโดยกระจายแสงทั้งหมดและทําใหภาพมี
แสงจาขึ้นเล็กนอย
โทนแสงออน
สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาและแสงจานุมนวลขึ้น
ภาพเกรนแตก I/II*
สรางภาพที่แสดงความหยาบของภาพขาวดํา
กลองรูเข็ม I/II/III*
สรางภาพที่ดูเหมือนถายดวยกลองเกาหรือกลองเด็กเลนโดยทําให
บริเวณขอบภาพมีสีมัว
ไดโอรามา I/II*
สรางภาพยอสวนโดยเนนความอิ่มสีและความคมชัด และเบลอสวนที่
อยูนอกโฟกัส
ครอสโปรเซส I/II*
สรางภาพที่แสดงบรรยากาศเหนือจริง ครอสโปรเซส II สรางภาพที่
เนนสีมวงแดง
ซีเปยนุม
สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาเดนชัดขึ้นและทําใหภาพ
ทั้งหมดนุมนวลขึ้น
โทนสีเกินจริง I/II*
สรางภาพที่เนนความแตกตางระหวางความมืดและความสวางโดยเพิ่ม
ความตางสีเปนบางสวน
คียไลน I/II*
สรางภาพที่เนนขอบภาพและเพิ่มการอธิบายภาพประกอบ
สีนํ้า I/II*
สรางภาพที่สดใสนุมนวลโดยลบสวนที่มืดออก ผสมสีออนบนผาใบ
สีขาว และปรับเคาโครงใหนุมนวลยิ่งขึ้น
ยอนยุค I/II/III*
แสดงภาพถายประจําวันในโทนสีเกา โบราณ โดยใชสีแผนฟลมที่
เปลี่ยนและซีดจาง
สีพาสเทล I/II/III*
แสดงภาพวัตถุอยางนาประทับใจโดยการใหสีสวนที่ตองการเนนและ
ทําใหสวนอื่นๆ เปนสีขาวดํา
* เวอรชั่น II และ III แกไขมาจากตนฉบับ (I)
42 TH
1
ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ ART
• เมนูฟลเตอรอารทจะปรากฏขึ้น ใหเลือกฟลเตอรดวยปุมหมุน
ดานหลัง
• ใหใช FG เพื่อเลือกเอฟเฟกต เอฟเฟกตที่ใชงานไดจะแตก
ตางกันตามฟลเตอรที่ไดเลือก (ภาพนุม กลองรูเข็ม ใสกรอบ
ขอบสีขาว แสงดาว ฟลเตอร โทนสี อาการเบลอ เงาแสง)
• กด Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่ เนนสี
และออกจากเมนูอารทฟลเตอร
2
ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น ใชกาน Lever เพื่อแสดงเมนูอารทฟลเตอร
• เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากอารทฟลเตอร การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ อารทฟลเตอรจะถูกนํามาใชกับสําเนาภาพ JPEG เทานั้น
• การเปลี่ยนโทนสีอาจไมราบรื่น เอฟเฟกตอาจเห็นไดไมชัดเจน หรือภาพอาจ "เปนเม็ดหยาบ" มากขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุที่ถาย
• เอฟเฟกตบางชนิดอาจมองไมเห็นใน Live View หรือระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ภาพที่แสดงอาจแตกตางไปตามฟลเตอร เอฟเฟกต หรือการตั้งคาคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่นํา
มาใช
• เมื่ออารทฟลเตอรปรากฏขึ้น สามารถใชการ Leverเพื่อดูการ ควบคุม
HighLight+2
แสงจาและเงามืด (หนา 44)
การถายภาพ
2
ART
13
ѕҖѠьѕѫз ⋜
Shadow+2
ѱъьдјѥк
RESET
• ภาพที่ถายดวย [HDR], [ชดเชยแสงหลายคา], [ชดเชยคียสโตน] หรือ [ถายภาพความละเอียดสูง]
จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
• สามารถเลือกชนิดฟลเตอร (I, II หรือ III) และเอฟเฟกตสําหรับเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย
(แบบแสดง) ดวยตัวเลือก [โหมดถายภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1
การตั้งคาและการถายภาพโดยใชีสีเปนบางสวน
ทานสามารถสรางภาพที่ดึงเฉพาะสีที่เลือกโดยใชวงแหวนสี
หมุนปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกสี หมุนปุมหมุนดานหลัง (o)
เพื่อกลับสูเมนูฟลเตอร เอฟเฟกตอาจมองไมเห็นใน Live View
หากตองการเลือกสีใหมหลังถายภาพ ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสู
การแสดงผลตัวเลือกสี
Color
ѝѨёѥѝѯъј Ⅰ
TH 43
การเปลี่ยนความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด
ใช [ควบคุมแสงจาและเงามืด] เพื่อปรับความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด
1
2
การถายภาพ
44 TH
ใชกาน Lever เพื่อแสดงผล [ควบคุมแสงจาและ
เงามืด]
HighLight+2
Shadow+2
ѱъьдјѥк
2
ใชปุมดานหลังเพื่อปรับเงามืด และปุมหมุนดานหนาเพื่อปรับแสงสวางจา
• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาโดยกดปุม Q คางไว กดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลการปรับ
โทนกลาง
• สามารถเขาใชงาน [ควบคุมแสงจาและเงามืด] ผานตัวควบคุมที่ [ควบคุมแสงจาและเงามืด]
ไดถูกกําหนดดวยตัวเลือก [หลายฟงกชัน] (หนา 76)
RESET
การใชงานตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ
การควบคุมระดับแสง (ชดเชยแสง)
หมุนปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง เลือกคาบวก ("+") เพื่อทําใหภาพสวางขึ้น
เลือกคาลบ ("–") เพื่อทําใหภาพมืดลง สามารถปรับระดับแสงได ±3.0 EV
• สามารถปรับคาแสงไดถึง ±5 EV ถาเลือก [w] สําหรับ [F ฟงกชั่นของแปนหมุน] และ เมื่อใช
[ปรับฟงกชั่น] เพื่อกําหนดการชดเชยคาแสงไปยังตัวควบคุมเชนปุมหมุนดานหนาหรือดานหลัง
ไมชดเชยแสง (0)
การถายภาพ
ลบ (–)
2
บวก (+)
• ฟงกชั่นชดเชยแสงจะเลือกใชไมไดในโหมด A หรือ Scene
• หนาจอของชองมองภาพและ Live View สามารถเปลี่ยนแปลงไดสูงสุดเพียง ±3.0 EV ถามีระดับแสง
เกินกวา ±3.0 EV แถบปรับระดับแสงจะเริ่มกะพริบ
• สามารถแกไขภาพเคลื่อนไหวในชวงสูงสุดไดไมเกิน ±3.0 EV
การล็อคระดับแสง (ล็อค AE)
ทานสามารถล็อคเฉพาะระดับแสงไดโดยกดปุม Fn1 ใชวิธีการนี้ เมื่อทานตองการปรับโฟกัสและ
ระดับแสงแยกกัน หรือเมื่อทานตองการถายภาพหลายภาพดวยระดับแสงเดียวกัน
• ถาทานกดปุม Fn1 หนึ่งครั้ง ระดับแสงจะถูกล็อคและ u จะปรากฏขึ้น g "AEL/AFL" (หนา 115)
• กดปุม Fn1 อีกครั้ง เพื่อปลดล็อค AE
• การล็อค AE จะถูกปลด ถาทานใชปุมหมุนปรับโหมด ปุม MENU หรือปุม Q
ความไวแสง ISO
การเพิ่มความไวแสง ISO จะเพิ่มจุดรบกวน (เม็ดหยาบ) แตจะชวยใหสามารถถายภาพขณะที่มี
แสงสวางนอยได การตั้งคาที่แนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญคือ [AUTO] ซึ่งเริ่มตนที่
ISO 200 — เปนคาที่ทําใหจุดรบกวนและชวงไดนามิกสมดุลกัน — จากนั้นจะปรับความไวแสง
ISO ตามสภาวะการถายภาพเองโดยอัตโนมัติ
1
2
กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
AUTO LOW 200 250 320 400 500
250 F5.6 0.0
ѰьѣьѼѥ
WB
AUTO
ISO-A
400
:%Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ
P
AUTO
ตั้งคาความไวแสงอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ
LOW, 200 – 25600
ตั้งคาความไวแสงตามคาที่เลือก
AUTO
TH 45
การปรับสี (สมดุลแสงขาว)
สมดุลแสงขาว (WB) สรางความมั่นใจวาวัตถุสีขาวในภาพที่บันทึกดวยกลองจะออกมาเปนสีขาว
[AUTO] เหมาะสมกับสถานการณสวนใหญ แตคาอื่นๆก็สามารถเลือกไดตามแหลงกําเนิดเเสง
เมื่อ [AUTO] ไมสามารถใหผลลัพธที่ตองการ หรือเมื่อตองการใหสีในภาพแปลกไป
2
1
2
กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก
AUTO LOW 200 250 320 400 500
250 F5.6 0.0
ѰьѣьѼѥ
ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกตัวเลือก
WB
AUTO
ISO-A
400
การถายภาพ
:%Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ
P
โหมด WB
สมดุลแสงขาว
อัตโนมัติ
ตั้งคาสมดุล
แสงขาวลวงหนา
สมดุลแสงขาว
One-touch
สมดุลแสงสีขาว
กําหนดเอง
AUTO
อุณหภูมิสี
สภาพแสง
AUTO
k
ใชกับสภาพแสงสวนใหญ (เมื่อมีสวนสีขาวที่ถูกตี
กรอบในจอภาพ) ใชโหมดนี้สําหรับการใชงานทั่วไป
5
5300K
สําหรับถายภาพกลางแจงในวันที่อากาศแจมใส หรือ
เก็บภาพสีแดงของดวงอาทิตยตก หรือสีในการแสดง
ดอกไมไฟ
N
7500K
สําหรับถายภาพกลางแจงในรมเงาในวันที่อากาศ
แจมใส
O
6000K
สําหรับถายภาพกลางแจงในวันที่เมฆมาก
1
3000K
สําหรับถายภาพใตแสงหลอดไฟ
สําหรับวัตถุที่ไดรับแสงสวางจากแสงฟลูออเรสเซนซ
>
4000K
U
k
n
5500K
P/Q/
W/X
CWB
สําหรับการถายภาพใตนํ้า
สําหรับถายภาพโดยใชแฟลช
อุณหภูมิสีที่
เลือกเมื่อสามารถใชสีขาวหรือสีเทาวัดสมดุลแสงขาว
ตั้งคาโดย
และวัตถุอยูใตแสงหลายประเภทหรือไดรับแสงสวาง
สมดุลแสงขาว
จากแฟลชชนิดที่ไมรูจักหรือแหลงแสงอื่นๆ
One-touch
2000K –
14000K
หลังกดปุม INFO ใชปุม HI เพื่อเลือกอุณหภูมิสี
จากนั้นกด Q
สมดุลแสงขาว One-touch
วัดสมดุลแสงขาวโดยตีกรอบกระดาษหรือวัตถุสีขาวอื่นๆ ใตแสงที่จะใชในภาพถายสุดทาย ซึ่งจะเปน
ประโยชนขณะถายภาพวัตถุใตแสงธรรมชาติ รวมทั้งแหลงแสงตางๆ ที่มีอุณหภูมิสีตางกัน
46 TH
1
เลือก [P], [Q], [W] หรือ [X] (สมดุลแสงขาว One-touch 1, 2, 3 หรือ 4)
แลวกดปุม INFO
2
ถายภาพกระดาษไรสี (สีขาวหรือสีเทา)
3
เลือก [ใช] แลวกด Q
• จัดกรอบวัตถุเพื่อใหกรอบเต็มจอภาพและไมมีเงาบัง
• หนาจอสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้น
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวเปนตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่ตั้งคาลวงหนา
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวจนกวาจะมีการวัดสมดุลแสงขาว One-touch อีกครั้ง การปดสวิตชกลอง
จะไมทําใหขอมูลถูกลบ
การกําหนดเปา AF (พื้นที่ AF)
เลือกวาจะใชเปาโฟกัสอัตโนมัติใดจาก 81 เปาสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติ
1
2
กด H เพื่อแสดงเปา AF
ใช FGHI เพื่อเปลี่ยนการแสดงเปาเดียวและเลือกตําแหนง AF
เปาทั้งหมด
เปาเดียว
เลือกเปาการโฟกัสดวย
ตัวเอง
โหมด "เปาทั้งหมด" จะถูก
คืนคาหากทานเลื่อนเคอรเซอร
ออกจากหนาจอ
2
การถายภาพ
กลองเลือกจากเปาการโฟกัส
ทั้งชุดโดยอัตโนมัติ
เปาทั้งหมด
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds กลองจะเปลี่ยนเปนโหมดเปาเดียวโดยอัตโนมัติ
• จํานวนและขนาดของเปา AF เปลี่ยนไปตาม [ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร], [มุมมองภาพ] และ
การตั้งคากลุมเปา
การใชเปาโฟกัสขนาดเล็ก และเปาโฟกัสแบบกลุม (การตั้งคาเปา AF)
ทานสามารถเปลี่ยนวิธีการเลือกเปาและขนาดเปา และยังสามารถเลือก AF กําหนดภาพใบหนา
(หนา 48) ไดดวย
1
2
กด H เพื่อแสดงเปา AF
กดปุม INFO ระหวางการเลือกเปา AF และเลือกวิธีการเลือกเปาโดยใช FG
INFO
FG
i
i
o
o (เปาทั้งหมด)
กลองจะเลือกโดยอัตโนมัติจากเปา AF ทั้งหมด
I (เปาเดียว)
ทานเลือกเปา AF เดียว
K (เปาเล็ก)
เปา AF สามารถลดขนาดได
J (เปากลุม)
กลองเลือกจากเปาในกลุมที่เลือกไวโดยอัตโมัติ
• เมื่อถายภาพเคลื่อนไหว กลองจะเปลี่ยนเปนโหมดเปาเดียวโดยอัตโนมัติ
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds กลองจะเปลี่ยนเปนโหมดเปาเดียวโดยอัตโนมัติ
TH 47
AF โฟกัสเนนใบหนา/AF คนหาดวงตา
กลองจะคนหาใบหนาและปรับโฟกัสและ ESP ดิจิตอล
2
1
2
กด H เพื่อแสดงเปา AF
3
ใช HI เพื่อเลือกตัวเลือกแลวกด Q
กดปุม INFO
• ทานสามารถเปลี่ยนวิธีการเลือกเปา AF
i
การถายภาพ
o
วิธีการเลือก
J
ปดโฟกัสใบหนา
กําหนดภาพใบหนาปด
I
เปดโฟกัสใบหนา
กําหนดภาพใบหนาเปด
K
เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ดวงตา
ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตา ที่อยูใกลกับกลอง
มากที่สุดสําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา
L
เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาขวา
ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตาที่อยูทางดานขวา
สําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา
M
เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาซาย
ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตา ที่อยูทางดานซาย
สําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา
4
หันกลองไปยังผูที่ทานตองการถาย
5
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
6
• เมื่อกลองตรวจพบภาพใบหนา กรอบสีขาวจะแสดงขึ้นที่
ภาพใบหนา
• เมื่อกลองโฟกัสไปที่ใบหนาในกรอบสีขาว กรอบจะเปลี่ยน
เปนสีเขียว
• หากกลองสามารถตรวจพบดวงตา กรอบสีเขียวจะแสดงขึ้น
ตรงดวงตาที่เลือก
(AF คนหาภาพลูกตาดํา)
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
Wi-Fi
S-IS AUTO
ISO-A
200
LN
FHD F
60P
P
250 F5.6
0.0
01:02:03
1023
Wi-Fi
S-IS AUTO
ISO-A
200
LN
FHD F
60P
P
250 F5.6
0.0
• โฟกัสเนนใบหนาใชไดกับภาพแรกในแตละชุดที่ถายระหวางการถายภาพตอเนื่องเทานั้น
• กลองอาจไมสามารถคนหาภาพใบหนาไดถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุและการตั้งคาอารทฟลเตอร
• เมื่อตั้งคากลองไวที่ [p (วัดแสง ESP ดิจิตอล)] กลองจะทําการวัดแสงโดยใหความสําคัญกับ
ภาพใบหนา
• กําหนดภาพใบหนาสามารถใชงานใน [MF] ไดดวย ใบหนาที่กลองตรวจพบจะระบุเปนกรอบสีขาว
48 TH
01:02:03
1023
Zoom frame AF/zoom AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ)
ทานสามารถซูมเขามายังบางสวนของเฟรมภาพขณะปรับโฟกัส การเลือกอัตราซูมสูงชวยใหทาน
ใชโฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัสบริเวณที่เล็กกวาซึ่งเปา AF มักจะครอบคลุมไมถึง ทานยังสามารถ
กําหนดตําแหนงเปาการโฟกัสไดแมนยํายิ่งขึ้นดวย
• สามารถใชงาน AF เฉพาะจุดพิเศษเมื่อเลือก [mode2] สําหรับ [โหมดขยายภาพ LV] (หนา 108)
Wi-Fi
Wi-Fi
S-IS AUTO
U
S-IS AUTO
U
2
ISO-A
ISO-A
200
200
LN
Off
FHD F
FHD F
60P
60P
250 F5.6
0.0
01:02:03
30
หนาจอแสดงการถายภาพ
250 F5.6
0.0
01:02:03
30
AF กรอบการซูม
U
AF การซูม
U (กดคางไว) / Q
1
กดและปลอยปุม U เพื่อแสดงกรอบการซูม
2
กดและปลอยปุม U อีกครั้งเพื่อซูมเขาไปในกรอบการซูม
3
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโฟกัสอัตโนมัติ
การถายภาพ
LN
• หากกลองโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติกอนที่จะกดปุม กรอบการซูมจะแสดงขึ้นที่ตําแหนงโฟกัส
ปจจุบัน
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• กดปุม INFO แลวใช FG เพื่อเลือกอัตราซูม (×3, ×5, ×7, ×10, ×14)
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• ทานสามารถเปลี่ยนอัตราซูมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหนา (r) หรือปุมหมุนดานหลัง (o)
• กลองจะโฟกัสโดยใชวัตถุในเฟรมตรงกึ่งกลางหนาจอ หากตองการเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส ใช
FGHI เพื่อเลือกตําแหนงโฟกัสที่หลากหลาย
• การซูมจะมองเห็นในจอภาพเทานั้นและไมมีผลตอภาพที่ถายได
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานระหวางการซูม
• ขณะซูมเขา จะมีเสียงดังจากระบบ IS (ปองกันภาพสั่น)
TH 49
การเรียกใชตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ
สามารถใชแผงควบคุมพิเศษ LV เพื่อดูและปรับการตั้งคาถายภาพ รวมถึงการตั้งคาที่ยังไมไดถูก
กําหนดในตัวควบคุมใดของกลอง ปรับการตั้งคาในแผงควบคุมพิเศษ LV เวลาที่คุณไมใช
Live View ในโหมดเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย คุณสามารถใช Live Control เพื่อปรับการตั้ง
คาขณะที่ดูตัวอยางของผลที่ได กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV หรือไลฟคอนโทรล
2
แผงควบคุมพิเศษ
แผงควบคุมพิเศษ LV
การถายภาพ
1
6
,62ъѨѰ
ѷ ьѣьѼѥ
ISO
AUTO
2
3
NORM
AUTO
U
4:3
P
e d
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
0
AEL/AFL
4:3
01:02:03
250 F5.6
f
ISO
AUTO
8
9
i
4
5
,62ъѨѰ
ѷ ьѣьѼѥ
7
WB
AUTO
P
1023
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
c ba
การตั้งคาที่สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยใชแผงควบคุมพิเศษ LV
ตัวเลือกที่เลือกในปจจุบัน
ความไวแสง ISO ......................... หนา
โหมดแฟลช ............................... หนา
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา .............. หนา
สมดุลแสงขาว ............................ หนา
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา
7 โหมดภาพ ................................. หนา
8 ความคมภาพ N ......................... หนา
ความตางสี J ............................ หนา
ความอิ่มสี T ............................ หนา
เปลี่ยนแปลง z ......................... หนา
ฟลเตอรสี x ............................. หนา
สีโมโนโครม y .......................... หนา
เอฟเฟคฟลมหยาบ ...................... หนา
1
2
3
4
5
6
45
61
63
56
46
54
64
64
65
65
66
67
67
66
พื้นที่สี ...................................... หนา
ฟงกชั่นที่กําหนดใหกับปุม Fn......... หนา
โฟกัสเนนที่ใบหนา ...................... หนา
โหมดวัดแสง .............................. หนา
สัดสวนภาพ................................ หนา
โหมดบันทึก ..........................หนา 59,
AF โหมด................................... หนา
เปา AF ...................................... หนา
f ปองกันภาพสั่น............................ หนา
9
0
a
b
c
d
e
• ไมแสดงในโหมดภาพเคลื่อนไหวและ PHOTO STORY
50 TH
68
74
48
53
58
60
52
47
55
Live control
2
หนาจอ Live control
การถายภาพ
M-IS 1
j
P
WB
AUTO
ฟงกชั่น
S-AF
P
โปรแกรมอัตโนมัติ
n
P
P
A
S
M
FHD F
60p
การตั้งคา
การตั้งคาที่ใชงานได
ปองกันภาพสั่น* ............................... หนา 55
โหมดภาพนิ่ง* ................................. หนา 64
โหมด Scene ................................. หนา 118
สมดุลแสงขาว* ................................ หนา 46
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา* ................. หนา 56
สัดสวนภาพ ..................................... หนา 58
โหมดบันทึก* .................................. หนา 60
โหมด n* ...................................... หนา 36
โหมดแฟลช .................................... หนา
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ........... หนา
โหมดวัดแสง ................................... หนา
AF โหมด* ...................................... หนา
ความไวแสง ISO* ............................ หนา
โฟกัสเนนใบหนา* ............................ หนา
บันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหว* ............... หนา
61
63
53
52
45
48
69
* ใชงานไดในโหมด n
• ในโหมดภาพเคลื่ีอนไหวและโหมด PHOTO STORY ทานสามารถใช Live Control เพื่อเลือกฟงกชั่น
ถายภาพในขณะตรวจสอบผลลัพธบนหนาจอ
• เมื่อตั้งคาการควบคุมใน [K ตั้งคาควบคุม] ไปยัง [Live Control] คุณสามารถใช Live control ได
แมวาจะอยูในโหมด A, P, A, S, M และ Scene (หนา 107)
TH 51
การเลือกโหมดโฟกัส (AF โหมด)
เลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส)
ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมดภาพนิ่งและโหมด n
2
1
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
2
แตะ AF โหมด
• ในโหมดภาพยนต Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)
AF โหมด
$)ѱўєч
ISO
AUTO
• ในโหมดภาพยนต ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกโหมด AF
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
การถายภาพ
U
4:3
P
3
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
S-AF (AF ครั้งเดียว)
กลองจะโฟกัสครั้งหนึ่งเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เมื่อล็อคโฟกัสไวแลว
เสียงปบจะดังขึ้น และเครื่องหมายยืนยัน AF และกรอบเปา AF จะติดสวาง
โหมดนี้เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุที่อยูนิ่งกับที่หรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
จํากัด
C-AF
(AF ตอเนื่อง)
กลองจะโฟกัสซํ้าเมื่อยังคงกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางเอาไว เมื่อวัตถุอยู
ในโฟกัส เครื่องหมายยืนยัน AF จะสวางขึ้นบนจอภาพและเสียงปบจะดังขึ้น
เมื่อล็อคโฟกัสในครั้งแรก
แมเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวหรือทานเปลี่ยนองคประกอบของภาพ กลองจะยังคง
พยายามโฟกัสตอไป
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds การตั้งคานี้จะเปลี่ยนเปน [S-AF]
MF
(โฟกัสดวยตัวเอง)
S-AF+MF (ใชโหมด
S-AF และโหมด MF
พรอมกัน)
C-AF+TR
(AF ติดตาม)
ฟงกชั่นนี้จะทําใหทานสามารถ
โฟกัสตําแหนงใดก็ไดดวยตัวเอง
โดยใชงานวงแหวนปรับโฟกัสบน
เลนส
)
ใกล
วงแหวนปรับ
โฟกัส
หลังกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสในโหมด [S-AF] ทานสามารถหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับละเอียดโฟกัสดวยตัวเอง
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกลองจะติดตามและรักษาโฟกัส
ไวที่วัตถุปจจุบันขณะที่ยังคงปุมชัตเตอรไวในตําแหนงนี้
• เปา AF จะแสดงเปนสีแดงหากกลองไมสามารถติดตามวัตถุไดอีกตอไป
ปลอยปุมชัตเตอรจากนั้นกําหนดกรอบวัตถุอีกครั้งแลวกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds การตั้งคานี้จะเปลี่ยนเปน [S-AF]
• กลองอาจไมสามารถโฟกัสไดหากวัตถุมีแสงนอย ถูกหมอกหรือควันบัง หรือไมมีคอนทราสต
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ตัวเลือกโหมด AF จะไมสามารถใชงานไดถาหากเลือก MF พรอมกับเลนส MF Clutch และไดเลือก
[เปดใชงาน] สําหรับ [MF Clutch]
52 TH
การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (การวัดแสง)
เลือกวาจะใหกลองวัดความสวางของวัตถุอยางไร
1
2
3
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
њ Ѥчзҕѥ
แตะการวัดแสง
ISO
AUTO
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
AUTO
WB
AUTO
NORM
i
U
4:3
P
2
AEL/AFL
250 F5.6
01:02:03
1023
p
วัดแสง ESP
ดิจิตอล
กลองจะวัดระดับแสงใน 324 พื้นที่ของเฟรมและปรับระดับแสงใหดี
ที่สุดสําหรับฉากปจจุบันหรือ (หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก
[OFF] ไวสําหรับ [I โฟกัสใบหนา]) วัตถุที่เปนบุคคล แนะนําใหใช
โหมดนี้สําหรับการใชงานทั่วไป
H
วัดแสงแบบเฉลี่ย
กลางภาพ
โหมดวัดแสงนี้ใหคาวัดแสงโดยเฉลี่ยระหวางวัตถุ
และแสงพื้นหลัง โดยใหนํ้าหนักที่วัตถุตรงกลางภาพ
มากกวา
I
วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวัดแสงพื้นที่เล็กๆ (ประมาณ 2%
ของเฟรม) โดยหันกลองไปทางวัตถุที่ทานตองการ
วัดแสง ระดับแสงจะถูกปรับตามความสวางของจุด
ที่วัดแสง
IHI
วัดแสงเฉพาะจุด แสงสวางจา
เพิ่มระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถาย
วัตถุสวางแลวภาพจะออกมาสวาง
ISH
วัดแสงเฉพาะจุด เงามืด
ลดระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถายวัตถุ
มืดแลวภาพจะออกมามืด
4
การถายภาพ
วัดคา
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• โดยปกติกลองจะเริ่มวัดแสงเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและล็อคระดับแสงขณะยังคงกด
ชัตเตอรคางไวในตําแหนงนี้
TH 53
การปรับสมดุลแสงขาวแบบละเอียด (การชดเชยสมดุลแสงขาว)
ทานสามารถตั้งคาและปรับคาชดเชยโดยละเอียดสําหรับทั้งสมดุลแสดงขาวอัตโนมัติและสมดุล
แสงขาวที่ตั้งไวลวงหนา
2
การถายภาพ
1
2
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
3
แตะการชดเชยสมดุลแสงขาวและปรับดวยปุมหมุน
ดานหนา
แตะสมดุลแสงขาวและเลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่คุณ
ตองการดวยปุมหมุนดานหนา
การชดเชยสมดุลแสงขาว
Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ
ISO
AUTO
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
AEL/AFL
250 F5.6
01:02:03
สําหรับการชดเชยบนแกน A (สีแดง-สีฟา)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีแดง และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสีฟา
สําหรับการชดเชยบนแกน G (สีเขียว-สีมวงแดง)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีเขียว และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสี
มวงแดง
• หากตองการตั้งคาสมดุลแสงขาวเดียวกันในโหมดสมดุลแสงขาวทุกโหมด ใหใช [ทั้งหมด >]
(หนา 110)
54 TH
1023
การลดอาการกลองสั่น (ปองกันภาพสั่น)
ทานสามารถลดอาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะถายภาพในสภาพแสงนอยหรือถายดวยกําลังขยาย
สูง ระบบปองกันภาพสั่นเริ่มทํางานเมื่อทานกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
1
2
ѷѤ
юҖѠкд Ѥьѓѥёѝь
• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)
ISO
AUTO
แตะปองกันภาพสั่น
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปองกัน
ภาพสั่น
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
ภาพนิ่ง
ภาพ
เคลื่อนไหว
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
2
AEL/AFL
250 F5.6
01:02:03
1023
ปองกันภาพสั่น
OFF
ปองกันภาพสั่นภาพนิ่ง ปด
ระบบปองกันภาพสั่นปด
S-IS1
IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง
ระบบปองกันภาพสั่นเปด
S-IS2
IS แนวตั้ง
ระบบปองกันภาพสั่นใชไดกับอาการกลองสั่น (Y)
ในแนวตั้งเทานั้น
S-IS3
IS แนวนอน
ระบบปองกันภาพสั่นใชไดกับอาการกลองสั่น (Z)
ในแนวนอนเทานั้น ใชเมื่อหันกลองในแนวนอนโดย
ถือกลองในแนวตั้ง
S-IS
AUTO
IS อัตโนมัติ
กลองตรวจหาทิศทางการหันกลองและนําระบบ
ปองกันภาพสั่นที่เหมาะสมมาใช
OFF
ปองกันภาพสั่นภาพเคลื่อนไหว ปด
ระบบปองกันภาพสั่นปด
M-IS1
IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง
กลองจะใชทั้งการแกไขดวยการเลื่อนเซนเซอร
(VCM) และการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส
M-IS2
IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง
กลองจะใชการแกไขดวยการเลื่อนเซนเซอร (VCM)
เทานั้น
ไมใชการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส
การถายภาพ
3
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
การเลือกความยาวโฟกัส (ไมรวมเลนสระบบ Micro Four Thirds/Four Thirds)
ใชขอมูลความยาวโฟกัสเพื่อลดกลองสั่นขณะถายภาพดวยเลนสที่ไมใชเลนสระบบ Micro Four Thirds
หรือ Four Thirds
• เลือก [ปองกันภาพสั่น] กด Q ตามดวยปุม INFO ใชปุม FGHI เพื่อเลือกความยาวโฟกัส และ
กด Q
• เลือกความยาวโฟกัสระหวาง 0.1 มม. และ 1000.0 มม.
• เลือกคาที่ตรงกับคาที่พิมพไวบนเลนส
• ระบบปองกันภาพสั่นไมสามารถแกไขอาการกลองสั่นที่มากเกินไป หรืออาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะ
ตั้งความเร็วชัตเตอรไวที่ความเร็วตํ่าสุด ในกรณีนี้ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
• เมื่อใชขาตั้งกลอง ตั้ง [ปองกันภาพสั่น] ไปที่ [OFF]
• เมื่อใชเลนสที่มีสวิตชฟงกชั่นปองกันภาพสั่น กลองจะใหความสําคัญกับการตั้งคาดานเลนส
• เมื่อกลองใหความสําคัญกับระบบปองกันภาพสั่นดานเลนส และดานกลองถูกตั้งคาไวที่ [S-IS AUTO]
แลว [S-IS1] จะถูกใชแทน [S-IS AUTO]
• ทานอาจไดยินเสียงการทํางานหรือการสั่นเมื่อเปดใชงานระบบปองกันภาพสั่น
TH 55
ถายภาพตอเนื่อง/การใชงานระบบตั้งเวลา
กดปุมชัตเตอรคางไวจนสุดเพื่อถายภาพหลายๆ ภาพติดตอกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง ทานสามารถ
ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
1
2
2
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)
ISO
AUTO
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
การถายภาพ
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกถายภาพ
ตอเนื่อง/ตั้งเวลา
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
AEL/AFL
250 F5.6
01:02:03
1023
การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
3
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
o
การถายภาพ
แบบเฟรมเดียว
T
ถายภาพที่ประมาณ 10 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะกดปุมชัตเตอรลงจนสุด
ถายตอเนื่องเร็ว โฟกัส ระดับแสง และสมดุลแสงขาวจะถูกกําหนดเมื่อถายภาพแรกในการ
ถายภาพแตละชุด
S
ถายตอเนื่องชา
Y12s ตั้งเวลา
12 วินาที
Y2s
YC
ถายครั้งละ 1 เฟรมเมื่อกดปุมชัตเตอร (การถายภาพแบบเฟรมเดียว
โหมดถายภาพปกติ)
ถายภาพที่ประมาณ 5 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะกดปุมชัตเตอรลงจนสุด
โฟกัสและระดับแสงจะกําหนดตามตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ [AF โหมด]
(หนา 52) และ [AEL/AFL] (หนา 115)
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา อันดับแรก ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติจะ
สวางขึ้นประมาณ 10 วินาที จากนั้นจะกะพริบประมาณ 2 วินาที แลวจึง
ถายภาพ
ตั้งเวลา
2 วินาที
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติกะพริบประมาณ
2 วินาที แลวจึงถายภาพ
ตั้งเวลาแบบ
กําหนดเอง
กด Q ตามดวยปุม INFO เพื่อตั้งคา [Y ตั้งเวลาถาย], [เฟรม],
[ชวงเวลา] และ [ออโตโฟกัสทุกเฟรม]
เลือกการตั้งคาโดยใช HI และปรับการตั้งคาโดยใชปุมหมุนดานหลัง
(o)
หากตั้ง [ออโตโฟกัสทุกเฟรม] ไวที่ [ON] แตละเฟรมจะอยูในโฟกัสโดย
อัตโนมัติกอนถายภาพ
♦S ปองกันการ
อาการสั่นของกลองเล็กนอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร
สามารถลดลงระหวางการถายภาพตอเนื่องและโหมดตั้งเวลา (หนา 57)
♥S เงียบ[♥]
ถายภาพโดยไมบันทึกเสียงชัตเตอรในโหมดถายภาพตอเนื่องและ
ตั้งเวลา (หนา 57)
♥E เงียบ[♥]
ปดเสียงชัตเตอรขณะที่ถายภาพที่อัตราเฟรม 20 fps
ไมรองรับการตั้งเวลาและการถายภาพแฟลช ความเร็วชัตเตอรถูกจํากัดไว
ที่คาสูงกวา 1/25 วินาที
สั่นz
h
ถายภาพความ
ละเอียดสูง
ถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูงขึ้น (หนา 58)
• หากตองการยกเลิกการใชงานระบบตั้งเวลา กดปุม G
56 TH
зікѯчѨ
Ѥҟ ѕњ
• เมื่อใช S กลองจะไมแสดงภาพยืนยันขณะถายภาพ แตจะแสดงภาพอีกครั้งหลังถายเสร็จแลว เมื่อ
ใช T กลองจะถายภาพทันทีกอนแสดงภาพ
• ความเร็วของการถายภาพตอเนื่องแตกตางกันไปตามเลนสที่ใชงานและโฟกัสของเลนสซูม
• ในระหวางการถายภาพตอเนื่อง หากระดับคงเหลือแบตเตอรี่กะพริบเนื่องจากแบตเตอรี่ตํ่า กลองจะ
หยุดถายภาพและเริ่มจัดเก็บภาพที่ถายไวลงในการด กลองอาจจัดเก็บภาพไมไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู
• วางกลองใหมั่นคงบนขาตั้งกลองในการถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
• หากทานยืนอยูหนากลองแลวกดปุมชัตเตอรเมื่อใชงานระบบตั้งเวลา ภาพอาจหลุดโฟกัส
หากตองการปองกันอาการกลองสั่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเล็กนอยในระหวางการทํางานของ
ชัตเตอร กลองจะทําการถายภาพโดยใชมานชัตเตอรชุดหนาแบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะใชวิธีนี้เมื่อถายภาพดวยกลองจุลทรรศนหรือเลนสซุปเปอรเทเลโฟโต
ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [ปองกัน
การสั่นz] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้ (หนา 98)
1
2
3
4
2
การถายภาพ
การถายภาพโดยไมมีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทํางานของปุมชัตเตอร
(ปองกันการสั่นz)
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♦ โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
ถายภาพ
• เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด ชัตเตอรจะลั่นและกลองจะถายภาพ
การถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร (เงียบ[♥])
ในสถานการณที่เสียงชัตเตอรเปนปญหา ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงได กลองจะถายภาพ
โดยใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสสําหรับมานชัตเตอรชุดหนาและชุดหลัง เพื่อที่จะสามารถลดอาการ
สั่นเล็กนอยของกลองที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร เชนในการถายภาพแบบปองกัน
การสั่น
ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [เงียบ[♥]] ใน
X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้ (หนา 98)
1
2
3
4
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♥ โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
ถายภาพ
• เมื่อลั่นชัตเตอรแลว หนาจอภาพจะดับลงครูหนึ่ง เสียงชัตเตอรจะไมดังออกมา
• หากวัตถุกําลังเคลื่อนไหว อาจทําใหเกิดลักษณะบิดเบี้ยวในภาพได
• ภาพอาจมีลักษณะบิดเบี้ยวเนื่องจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของวัตถุหรือแสงวูบวาบของแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนซ
TH 57
การถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูงขึ้น (ถายภาพความละเอียดสูง)
2
หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพถายความละเอียดสูงไดโดยใช
โหมดคุณภาพของภาพ (หนา 59)
การถายภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุที่ไมเคลื่อนไหว ทานสามารถถายภาพใหมีความละเอียดสูงขึ้นได ภาพความ
ละเอียดสูงจะบันทึกโดยการถายภาพหลายครั้งขณะเลื่อนเซนเซอรภาพ โปรดถายภาพโดยยึด
กลองกับขาตั้งหรือวัตถุอื่นที่คลายกัน
ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน
[ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้
1
2
3
4
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
เลือก h โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
ถายภาพ
• หากกลองอยูไมนิ่ง h จะกะพริบ รอจนกวาการกะพริบจะหยุดกอนถายภาพ
• การถายภาพเสร็จสิ้นเมื่อไอคอนสีเขียว h (ความละเอียดสูง) หายไปจากการแสดงผล
• คุณภาพของภาพจะกําหนดไวที่ LF
• เมือ
่ ตั้งคุณภาพของภาพไวที่ RAW+JPEG กลองจะจัดเก็บภาพ RAW ภาพเดียวกอนรวมเขาเปนภาพ
ความละเอียดสูง (นามสกุล ".ORI") สามารถเปดดูภาพ RAW ที่รวมไวลวงหนาบนซอฟตแวรที่มากับ
กลองนี้เทานั้น
• เมื่อถายภาพภายใตแสงหลอดฟลูออเรสเซนซ ฯลฯ คุณภาพของภาพอาจลดลง
• [ตั้ง ปองกันภาพสั่น] ไปที่ [ปด]
การตั้งคาสัดสวนภาพ
ทานสามารถเปลี่ยนสัดสวนภาพ (อัตราสวนแนวตั้งตอแนวนอน) ขณะถายภาพ ทานสามารถตั้งคา
สัดสวนภาพเปน [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2], [1:1] หรือ [3:4] ขึ้นอยูกับความตองการของ
ทาน
1
2
3
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะสัดสวนภาพ
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• ภาพ JPEG จะถูกตัดขอบตามสัดสวนภาพที่เลือกไว อยางไรก็ตามภาพ RAW จะไมถูกตัดขอบแตจะ
ถูกจัดเก็บพรอมขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนภาพที่เลือก
• เมื่อเปดดูภาพ RAW สัดสวนภาพที่เลือกจะแสดงตามเฟรม
58 TH
การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง)
ทานสามารถตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพสําหรับภาพนิ่ง เลือกคุณภาพที่เหมาะสําหรับการใชงาน
(เชน สําหรับการประมวลผลใน PC และการใชงานในเว็บไซต เปนตน)
1
2
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
D
แตะโหมดคุณภาพของภาพนิ่ง
ISO
AUTO
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
250 F5.6
01:02:03
1023
โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง
3
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• เลือกจากโหมด JPEG (YF, YN, XN และ WN) และโหมด RAW เลือกตัวเลือก JPEG+RAW
เพื่อบันทึกทั้งภาพ JPEG และ RAW ในการถายแตละครั้ง โหมด JPEG รวมขนาดภาพ (Y, X
และ W) และอัตราสวนการบีบอัด (SF, F, N, และ B) เขาดวยกัน
• เมื่อทานตองการเลือกฟงกชั่นอื่นรวมกันนอกเหนือจาก YF/YN/XN/WN ใหเปลี่ยนการตั้งคา
[K ตั้งคา] (หนา 110) ในเมนูกําหนดเอง
• หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง (หนา 58) ทานสามารถเลือกระหวาง LF กับ LF+RAW
การถายภาพ
P
2
AEL/AFL
ขอมูลภาพ RAW
รูปแบบนี้ (นามสกุล ".ORF") จัดเก็บขอมูลภาพที่ไมไดประมวลผลไวสําหรับการประมวลผลภายหลัง
ขอมูลภาพ RAW ไมสามารถเปดดูไดดวยกลองอื่นหรือซอฟตแวร และไมสามารถเลือกภาพ RAW
สําหรับทําการพิมพได สามารถสรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ดวยกลองนี้ได
g "การแกไขภาพนิ่ง" (หนา 100)
TH 59
การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว)
ตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสําหรับการใชงานตามตองการ
1
2
ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง
M-IS 1
j
P
WB
AUTO
2
S-AF
дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥ
P
การถายภาพ
60p
MOV 1920x1080 Fine
n
FHD F
30p
P
FHD F
60p
FHD SF
60p
FHD F
30p
FHD N
30p
FHD F
60p
FHD F
c 30p
โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว
3
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาในโหมดคุณภาพของภาพ ใหกดปุม INFO แลวเปลี่ยนการตั้งคา
โดยใชปุมหมุนดานหลัง
โหมดบันทึก
การใชงาน
การตั้งคาที่ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงได
FHD F
1
30 (Full HD Fine 30p)*
การถายคลิป (หนา 70)
อัตราเฟรม
เวลาในการถายภาพ
FHD F
1
60 (Full HD Fine 60p)*
FHD SF
1
60 (Full HD Super Fine 60p)*
FHD F
1
30 (Full HD Fine 30p)*
การตั้งคา 1*4
อัตราเฟรม
การตั้งคา 2*
อัตราเฟรม
การตั้งคา 3*
อัตราเฟรม
FHD N
1
30 (Full HD Normal 30p)*
การตั้งคา 4*
อัตราเฟรม
FHD F
1 2
30 (Full HD Fine 30p)* *
กําหนดเอง
ชนิดภาพเคลื่อนไหว การ
ตั้งคาโดยละเอียด การถาย
ภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว
4
4
4
สําหรับดูภาพใน
HD (1280×720 JPEG ภาพเคลื่อนไหว)*3 คอมพิวเตอรหรือแกไข
–
สําหรับดูภาพใน
คอมพิวเตอรหรือแกไข
–
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ความเร็วสูง (หนา 73)
–
SD (640×480 JPEG ภาพเคลื่อนไหว)*3
HS (HighSpeed 120fps ภาพเคลื่อนไหว)
120fps
*1 รูปแบบไฟล: MPEG-4 AVC/H.264 ไฟลอาจมีขนาดสูงสุด 4GB ภาพเคลื่อนไหวแตละชุดอาจยาวได
ถึง 29 นาที
*2 All-Intra หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยไมมีการบีบอัดแบบ Inter-Frame ภาพเคลื่อนไหว
ในรูปแบบนี้เหมาะสําหรับการแกไข แตมีอัตราการบีบอัดตํ่ากวาและมีขนาดขอมูลใหญกวาตามไปดวย
*3 ไฟลอาจมีขนาดสูงสุด 2GB
*4 เลือกจากโหมดคุณภาพของภาพทั้งสี่
g c เมนูกําหนดเอง Z > [การตั้งคารายละเอียดภาพเคลื่อนไหว] (หนา 112)
• เมื่อตั้งสัญญาณออกวิดีโอไวที่ PAL อัตราเฟรมที่ 30p จะกลายเปน 25p และอัตราเฟรมที่ 60p จะ
กลายเปน 50p
• การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนครบระยะเวลาบันทึกสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทการดที่ใช
60 TH
การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)
ทานสามารถปรับตั้งคาแฟลชเองตามตองการ สามารถใชแฟลชเพื่อถายภาพในสภาวะการถาย
ภาพที่หลากหลาย
1
ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชออกจากแฟลชและติดแฟลชเขากับตัวกลอง
• เลื่อนแฟลชเขาไปจนสุด และหยุดเมื่อแฟลชสัมผัสกับดานหลังของฐานเสียบและติดแนนกับที่
2
การถายภาพ
ฝาครอบฐานเสียบแฟลช
การเปลี่ยนการวางแนวแฟลช
ทานสามารถเปลี่ยนการวางแนวแฟลชในแนวตั้งและแนวนอน
และยังสามารถถายภาพแบบเบาซไดเชนกัน
• การถายแบบสะทอนแสงอาจไมทําใหวัตถุสวางขึ้นไดเพียงพอ
สวิตช UNLOCK
การถอดแฟลช
กดสวิตช UNLOCK ขณะถอดแฟลชออก
2
1
2
เลื่อนกานปรับ ON/OFF ของแฟลชไปที่ตําแหนง ON แลวเปดกลอง
• เมื่อไมใชแฟลช ใหเลื่อนกานปรับกลับไปที่ตําแหนง OFF
กานปรับ ON/OFF
TH 61
3
4
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ѱўєчѰђјн
แตะโหมดแฟลช
ISO
AUTO
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
2
AEL/AFL
250 F5.6
01:02:03
โหมดแฟลช
การถายภาพ
5
เลือกรายการดวยปุมหมุนดานหนา
• ตัวเลือกที่ใชงานไดและลําดับที่แสดงจะแตกตางไปตามโหมดถายภาพ
g "โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ" (หนา 63)
AUTO
แฟลชออโต
แฟลชทํางานอัตโนมัติในสภาพแสงนอยหรือยอนแสง
#
ฟลอินแฟลช
แฟลชทํางานเสมอไมวาสภาพแสงปนเชนไร
$
ปดแฟลช
!/#! แฟลชลดตาแดง
แฟลชไมทํางาน
ฟงกชั่นนี้ชวยใหทานลดการเกิดตาแดง ในโหมด S และ
M แฟลชจะทํางานเสมอ
#SLOW
การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)
ความเร็วชัตเตอรชาใชเพื่อทําใหฉากหลังที่มีแสงสลัว
สวางขึ้น
!SLOW
การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)/
แฟลชลดตาแดง
รวมการถายภาพดวยชัตเตอรชาเขากับการลดตาแดง
#SLOW2/
การถายภาพดวยชัตเตอร
มาน
ชา (มานชัตเตอรที่ 2)
ชัตเตอรที่ 2
แฟลชทํางานกอนที่ชัตเตอรจะปด
เพื่อสรางการเคลื่อนไหวของแสง
ไฟตามหลังแหลงแสงที่เคลื่อนที่
#FULL,
#1/4 ฯลฯ
สําหรับผูใชที่ตองการปรับการทํางานดวยตัวเอง ถาคุณ
กด Q ตามดวยปุม INFO คุณจะสามารถใชปุมหมุนที่
สามารถปรับระดับแฟลชได
ปรับเอง
• ใน [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] หลังการพรีแฟลช กลองจะใชเวลาประมาณ 1 วินาทีกอนจะ
ลั่นชัตเตอร อยาขยับกลองจนกวาการถายภาพจะเสร็จสิ้น
• [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] อาจใชไมไดผลในบางสภาวะการถายภาพ
• เมื่อแฟลชทํางาน ความเร็วชัตเตอรจะถูกตั้งไวที่ 1/250 วินาที หรือชากวา เมื่อถายภาพวัตถุ
ยอนแสงดวยฟลอินแฟลช ฉากหลังอาจมีแสงจาเกินไป
• ความเร็วซิงคสําหรับโหมดไรเสียงอยูที่ 1/20 วินาที หรือชากวา
62 TH
1023
โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ
โหมด
ถายภาพ
แผงควบคุม
พิเศษ LV
#AUTO
!
มาน
ชัตเตอร
ที่ 1
#
ฟลอินแฟลช
$
ปดแฟลช
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (ลด
ตาแดง)
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรที่ 1)
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรที่ 2)
ฟลอินแฟลช
ฟลอินแฟลช
(ลดตาแดง)
ปดแฟลช
ฟลอินแฟลช/การถาย
ภาพดวยชัตเตอรชา
(มานชัตเตอรที่ 2)
!
SLOW
#SLOW
#
SLOW2
#
#!
S/M
แฟลชออโต
แฟลชออโต
(ลดตาแดง)
$
#
2nd-C
ยิงแฟลชอัตโนมัติใน 1/30 วินาที –
สภาวะทีม
่ ด
ื /ยอนแสง 1/250 วินาที*
30 วินาที –
1/250 วินาที*
k
ยิงเสมอ
k
มาน
ชัตเตอร
ที่ 1
ขีดจํากัด
ความเร็ว
ชัตเตอร
เงื่อนไขสําหรับ
การยิงแฟลช
k
60 วินาที –
ยิงแฟลชอัตโนมัติใน
สภาวะทีม
่ ด
ื /ยอนแสง 1/250 วินาที*
2
การถายภาพ
P/A
จังหวะ
ยิงแฟลช
โหมดแฟลช
มาน
ชัตเตอร
ที่ 2
มาน
ชัตเตอร
ที่ 1
k
มาน
ชัตเตอร
ที่ 2
ยิงเสมอ
60 วินาที –
1/250 วินาที*
k
k
ยิงเสมอ
60 วินาที –
1/250 วินาที*
• #AUTO, $ สามารถตั้งคาไดในโหมด A
* 1/250 วินาที เมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย
ชวงตํ่าสุด
เลนสอาจทําใหเกิดเงาเหนือวัตถุที่อยูใกล
กับกลอง ทําใหขอบภาพมีเงามืด หรือสวาง
เกินไปแมเมื่อใชแสงแฟลชนอยสุด
ระยะหางโดยประมาณ
ที่จะเกิดเงามืดที่ขอบภาพ
เลนส
ED
ED
ED
ED
12mm F2.0
14-42mm F3.5-5.6 EZ
17mm F1.8
14-150mm F4.0-5.6 II
0.2
0.5
0.2
0.5
ม.
ม.
ม.
ม.
• สามารถใชหนวยแฟลชภายนอกเพื่อปองกันไมใหเกิดเงามืดที่ขอบภาพ เพื่อปองกันไมใหภาพถาย
สวางเกินไป เลือกโหมด A หรือ M แลวเลือกตัวเลข F ที่สูง หรือลดความไวแสง ISO
การปรับปริมาณแสงแฟลช (ควบคุมความเขมแสงแฟลช)
สามารถปรับปริมาณแสงแฟลชไดหากทานคิดวาวัตถุไดรับแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป แมวา
ระดับแสงในสวนที่เหลือของเฟรมจะพอดีแลวก็ตาม
1
2
3
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะควบคุมความเขมของแสงแฟลช
ISO
AUTO
เลือกคาชดเชยแสงแฟลชดวยปุมหมุนดานหนา
AUTO
WB
AUTO
NORM
i
U
4:3
P
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช
• การตั้งคานี้ไมมีผลเมื่อตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับหนวยแฟลชภายนอกเปน MANUAL
• การเปลีย
่ นแปลงความเขมแสงแฟลชที่ทํากับแฟลชภายนอกจะถูกเพิ่มไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ทํากับ
กลอง
TH 63
ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ)
เลือกโหมดภาพและทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ (หนา 64)
ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ
2
1
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
2
แตะโหมดถายภาพ
โหมดภาพ
• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)
ѱўєчщҕѥѕѓѥё
ISO
AUTO
การถายภาพ
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกโหมด
ถายภาพ
NORM
i
U
AEL/AFL
4:3
P
3
WB
AUTO
AUTO
01:02:03
250 F5.6
1023
เลือกรายการดวยปุมหมุนดานหนา
• ตัวเลือกที่ใชงานไดสําหรับโหมดถายภาพอาจแตกตางกันตามโหมดที่เลือกสําหรับปุม
ออกแบบภาพ (หนา 38)
การปรับความคมชัดแบบละเอียด (ความคมภาพ)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดความคมชัดและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)
1
2
3
ความคมภาพ
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะความคมภาพ
зњѥєзєѓѥё
ISO
AUTO
ปรับความคมชัดโดยใชปุมหมุนดานหนา
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
64 TH
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
การปรับคอนทราสตแบบละเอียด (ความตางสี)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดคอนทราสตและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)
ความตางสี
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะความตางสี
2
зњѥєшҕѥкѝѨ
ISO
AUTO
ปรับคอนทราสตโดยใชปุมหมุนดานหนา
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
AEL/AFL
01:02:03
250 F5.6
1023
การปรับความอิ่มสีแบบละเอียด (ความอิ่มสี)
การถายภาพ
1
2
3
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดความอิ่มสีและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)
1
2
3
ความอิ่มสี
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะความอิ่มสี
зњѥєѠѧє
ѷ ѝѨ
ISO
AUTO
ปรับความอิ่มสีโดยใชปุมหมุนดานหนา
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
TH 65
เพิ่มเอฟเฟคฟลมหยาบในโปรไฟลโมโนโครม (เอฟเฟคฟลมหยาบ)
สามารถเพิ่มเอฟเฟกตที่ใกลเคียงกับความหยาบในฟลมขาวดําไปยังโหมดรูปภาพโปรไฟล
โมโนโครม (หนา 64) สําหรับไวใชในครั้งตอไป
2
การถายภาพ
1
2
3
4
เอฟเฟคฟลมหยาบ
ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ѯѠђѯђзђѧ јҙєўѕѥэ
ISO
AUTO
แตะเอฟเฟคฟลมหยาบ
Mono Profile 1
WB
AUTO
N
Off
AUTO
i
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคา
U
AEL/AFL
4:3
P
01:02:03
250 F5.6
1023
ปดเอฟเฟคฟลมหยาบ
ใชกับเอฟเฟกตฟลมหยาบไมได
เอฟเฟคฟลมหยาบตํ่า
เพิ่มเอฟเฟกตละเอียดบนภาพ
เอฟเฟคฟลมหยาบปานกลาง
เพิ่มเอฟเฟกตความหยาบไปที่ "ตํ่า" และ "สูง" บนภาพ
เอฟเฟคฟลมหยาบสูง
เพิ่มเอฟเฟกตฟลมหยาบบนภาพ
• ไมสามารถดูเอฟเฟคฟลมหยาบไดใน Live View
การปรับโทนมืดสวางหรือไลแสงเงา (เปลี่ยนแปลง)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดโทนสีและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)
1
2
3
เปลี่ยนแปลง
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะเปลี่ยนแปลง
ѯюјѨѕ
ѷ ьѰюјк
ISO
AUTO
ปรับโทนโดยใชปุมหมุนดานหนา
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
U
4:3
P
66 TH
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
AUTO:อัตโนมัต
แบงภาพออกเปนบริเวณตางๆ อยางละเอียดและปรับความสวางแยกกัน
สําหรับแตละบริเวณ ใชไดผลดีกับภาพซึ่งมีพื้นที่ ที่มีคอนทราสตมากทําให
สีขาวดูสวางเกินไปหรือสีดําดูมืดเกินไป
NORM:คาปกติ
ใชโหมด [คาปกติ] สําหรับการใชงานทั่วไป
HIGH:High key
ไลแสงสําหรับวัตถุที่สวาง
LOW:Low key
ไลแสงสําหรับวัตถุที่มืด
การใชฟลเตอรเอฟเฟกตกับภาพโมโนโทน (ฟลเตอรสี)
ในการตั้งคาโมโนโทนในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถเพิ่มและจัดเก็บ
ฟลเตอรเอฟเฟกตลวงหนาได วิธีนี้จะสรางภาพโมโนโทนซึ่งสีที่ตรงกับสีฟลเตอรจะสวางขึ้นและ
สีตรงขามมืดลง
ฟลเตอรสี
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะโหมดถายภาพ
ђѧ јѯшѠіҙѝ Ѩ
ISO
AUTO
เลือก [Monotone] จากนั้น [ฟลเตอรสี]
) Monotone
WB
AUTO
N
AUTO
U
4:3
P
AEL/AFL
01:02:03
250 F5.6
2
N
i
1023
N:ไมมี
ใหภาพสีขาวดําปกติ
Ye:เหลือง
สรางกอนเมฆสีขาวที่กําหนดอยางชัดเจนดวยทองฟาสีครามตามธรรมชาติ
Or:สม
เนนสีในทองฟาสีครามและดวงอาทิตยตกเล็กนอย
R:แดง
เนนสีในทองฟาสีครามและความสวางของไมดอกสีแดงเขม
G:เขียว
เนนริมฝปากสีแดงและใบไมสีเขียว
การถายภาพ
1
2
3
การปรับโทนสีของภาพโมโนโทน (สีโมโนโครม)
คุณสามารถตั้งคาและจัดเก็บระดับสีออนสําหรับภาพขาวดําที่ถายดวยโมโนโทนหรือโปรไฟล
โมโนโครมที่ถูกเลือกใน [โหมดถายภาพ] (หนา 64)
1
2
3
สีโมโนโครม
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะโหมดถายภาพ
ѝѨѱєѱьѱзіє
ISO
AUTO
เลือก [Monotone] จากนั้น [สีโมโนโครม]
) Monotone
WB
AUTO
N
N
AUTO
i
U
4:3
P
N:ปกติ
ใหภาพสีขาวดําปกติ
S:ซีเปย
ซีเปย
B:นํ้าเงิน
สีออกฟา
P:มวง
สีออกมวง
G:เขียว
สีออกเขียว
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
1023
TH 67
การตั้งคา รูปแบบการทําสําเนาหรือการสรางสี (พื้นที่สี)
ทานสามารถเลือกรูปแบบ เพื่อใหแนใจวาจะแสดงสีตางๆ อยางถูกตองเมื่อสรางภาพบนจอภาพ
หรือโดยการใชเครื่องพิมพ ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ [พื้นที่สี] ใน c เมนูกําหนดเอง X
2
1
2
3
แตะพื้นที่สี
ҟ ъѨѝ
ёѪь
ѷ Ѩ
ISO
AUTO
เลือกรูปแบบสีโดยใชปุมหมุนดานหนา
WB
AUTO
NORM
AUTO
i
การถายภาพ
U
4:3
P
AEL/AFL
250 F5.6
01:02:03
1023
sRGB
นี่เปนมาตรฐานขอบเขตสี RGB ที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ
วาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (IEC)
โดยปกติ ใหใช [sRGB] เปนการตั้งคามาตรฐาน
AdobeRGB
นี่เปนมาตรฐานจาก Adobe Systems
ซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชรวมกันได เชน จอแสดงผล เครื่องพิมพ ฯลฯ
จําเปนสําหรับการแสดงผลภาพอยางถูกตอง
• ไมสามารถใชงาน [AdobeRGB] ไดกับ ART
68 TH
พื้นที่สี
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ตัวเลือกเสียงภาพเคลื่อนไหว (บันทึกเสียงกับภาพเคลื่อนไหว)
ทานสามารถตั้งคาเสียงที่บันทึกเมื่อถายภาพเคลื่อนไหว
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
ISO
R
AUTO
i
กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกเสียง
ภาพยนตรดวยปุมหมุนดานหลัง
R
2
ภาพเคลอ
่ื นไหว R เปด
ิ
OFF ON
ON
n
3
• เมื่อบันทึกเสียงในภาพเคลื่อนไหว เสียงที่เกิดจากการทํางานของเลนสและกลองอาจถูกบันทึกดวย
หากตองการ ถาคุณตองการ คุณสามารถรักษาระดับเสียงของกลองไวที่ระดับตํ่าโดยเลือก [S-AF]
หรือ [MF] สําหรับโหมด AF และใชการควบคุมกลองใหนอยที่สุด
• จะไมมีการบันทึกเสียงในโหมด s (ไดโอรามา)
• เมื่อตั้งคาการบันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหวไวที่ [ปด] แลว O จะปรากฏขึ้น
การถายภาพ
เสียงภาพเคลื่อนไหว
สลับ ON/OFF โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
การเพิ่มเอฟเฟกตในภาพเคลื่อนไหว
ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟคที่มีอยูในโหมดถายภาพนิ่ง ตั้งปุม
หมุนปรับโหมดไปที่ n เพื่อเปดใชงานการตั้งคา
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
M-IS 1
j
P
กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกโหมด
ถายภาพดวยปุมหมุนดานหลัง
WB
AUTO
S-AF
P
โปรแกรมอัตโนมัติ
n
P
P
A
S
FHD F
60p
M
โหมดถายภาพ
3
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกโหมดถายภาพ แลวกดปุม Q
P
กลองจะตั้งคาเปดหนากลองที่ดีที่สุดอัตโนมัติตามความสวางของวัตถุ
A
การแสดงฉากหลังจะเปลี่ยนโดยการตั้งคาเปดหนากลอง ใชปุมหมุนดานหนา (o) หรือ
ดานหลัง (o) เพื่อปรับรูรับแสง
S
ความเร็วชัตเตอรจะสงผลตอวิธีที่วัตถุปรากฏขึ้น ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือดานหลัง (o)
เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรระหวาง 1/60 วินาที และ 1/8000
วินาที
M
ทานคือผูควบคุมทั้งคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอร ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อ
เลือกคาเปดหนากลอง ปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอรจากคาระหวาง
1/60 วินาที และ 1/8000 วินาที สามารถตั้งคาความไวแสงดวยตัวเองเปนคาระหวาง ISO 200
และ 6400 การควบคุมความไวแสง ISO อัตโนมัติไมสามารถใชงานได
•
•
•
•
ดานตํ่าของความเร็วชัตเตอรจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราเฟรมของคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว
ระบบปองกันภาพสั่นไมสามารถทํางานไดหากกลองสั่นมากเกินไป
เมื่อดานในกลองรอน การถายภาพจะหยุดอัตโนมัติเพื่อถนอมกลอง
เมื่อใชอารทฟลเตอรบางตัว การทํางานของ [C-AF] จะมีจํากัด
TH 69
การถายภาพ "My Clips"
ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตร My Clips หนึ่งไฟลรวมทั้งภาพยนตรสั้นหลายๆ ชุด (คลิป)
นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มภาพนิ่งไปยังภาพเคลื่อนไหว My Clips
 การถายภาพ
2
การถายภาพ
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง
M-IS 1
j
P
WB
AUTO
C-AF
дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥ
P
FHD F
30p
n
3
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก
4
กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
5
กดปุม R เพื่อเริ่มถายคลิปถัดไป
FHD F
30
FHD F FHD F
60p
30p
FHD SF
60p
FHD F
30p
01:01:07
สําหรับถายคลิปภาพยนตร
• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยน [จํานวนเฟรม] และ [เวลาบันทึกคลิป] ไฮไลท [จํานวนเฟรม] หรือ
[เวลาบันทึกคลิป] โดยใช HI และ FG เพื่อเปลี่ยน
• การบันทึกจะหยุดลงอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาถายภาพที่กําหนดไวลวงหนา และหนาจอสําหรับ
ตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวจะแสดงขึ้น กดปุม Q เพื่อจัดเก็บคลิปแลวเริ่มถายคลิป
ถัดไป
• ถาทานกดปุม R อีกครั้งระหวางการถายภาพ การถายภาพจะดําเนินตอไปในขณะที่กดปุมนี้คาง
ไว (สูงสุดไมเกิน 16 วินาที)
• หนาจอยืนยันจะหายไปและกลองจะเริ่มถายคลิปถัดไป
• หากตองการลบคลิปที่ถายไว หรือจัดเก็บไวใน My Clips อื่น ใหทําดังตอไปนี้บนหนาจอยืนยัน
F
My Clips จะแสดงขึ้น โดยเริ่มตั้งแตตน
G
เปลี่ยน My Clips เพื่อจัดเก็บคลิปและตําแหนงที่จะเพิ่มคลิปใหม
S
ลบคลิปสั้นโดยไมจัดเก็บ
• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเพิ่มภาพถายถัดไป คลิปจะถูกจัดเก็บไวใน My Clips เดียวกันกับ
คลิปกอนหนา
• คลิปที่มีอัตราเฟรมและจํานวนพิกเซลตางกันจะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ที่ตางกัน
 ดูภาพ
ทานสามารถเปดดูไฟลใน My Clips ติดตอกันได
1
2
70 TH
กด q แลวเลือกภาพที่มีเครื่องหมาย c
กด Q แลวเลือก [เลน My Clips] โดยใช FG แลวกด Q อีกครั้ง
• ไฟลใน My Clips จะเลนติดตอกัน
• กด Q เพื่อสิ้นสุดการเลนติดตอกัน
การแกไข "My Clips"
ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตรหนึ่งไฟลจาก My Clips
คลิปสั้นๆ จะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ทานสามารถเพิ่มคลิปภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไปยัง My
Clips นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกตการเปลี่ยนหนาจอและเอฟเฟกตอารทฟลเตอร
1
กด q แลวหมุนปุมดานหลังเพื่อดูภาพ My Clips
q
Wi-Fi
q
c 11:23 MOV
c 11:24 MOV
L N 100-0020
2016.01.01 12:30
20
ดูภาพแบบเฟรมเดียว
p
2016.01.01 12:30
การแสดงดัชนีภาพ
21
p
FHD
FHD
30p
q
30p
30p
2016.01.01 12:30
ดูภาพ My Clips*1
p
2016.1
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
28
2
29
9
3
30
0
3
31
1
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
การแสดงภาพบน
ปฏิทิน
Q
2
การถายภาพ
c 12:12 MOV
FHD
* ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 70)
1
2
3
ใช FG หรือสัมผัสหนาจอเพื่อเลือก My Clips ที่จะใช
เลือกรายการโดยใช FG แลวกดปุม Q
เลน My Clips
เปดเลนไฟลใน My Clips ตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแตตน
ดูภาพเคลื่อนไหว
เมื่อเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหว ทานสามารถควบคุมการเปดดูภาพใน
โหมดภาพเคลื่อนไหวได
จัดเรียงลําดับใหม
ยายหรือเพิ่มไฟลใน My Clips
จุดหมายที่กําหนดลวงหนา
ครั้งถัดไปที่ทานถายภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ถายดวยโหมดคุณภาพ
ของภาพแบบเดียวกันจะถูกเพิ่มลงใน c My Clips นี้
ลบ My Clips
ลบไฟลที่ไมไดปองกันออกจาก My Clips ทั้งหมด
ลบ
กดปุม  ระหวางการเปดดูภาพที่ทานตองการลบจาก My Clips
เลือก [ใช] แลวกด Q เพื่อลบ
4
แสดง My Clips ที่ทานตองการสรางภาพเคลื่อนไหว เลือก [สงออก My Clips]
แลวกด Q
5
เลือกรายการโดยใช FG แลวกดปุม Q
เอฟเฟคคลิป
ทานสามารถนําอารทเอฟเฟกตมาใชได 6 แบบ
เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ
ทานสามารถนําเอฟเฟกตจางมาใช
BGM
ตั้งคา [Joy] หรือ [ปด]
ความดังเสียงคลิปที่บันทึก
ตั้งคา BGM ไปที่ [Joy] เพื่อตั้งระดับเสียงที่บันทึกในภาพเคลื่อนไหว
เสียงคลิปที่บันทึก
ตั้งคา [เปด] เพื่อสรางภาพเคลื่อนไหวดวยเสียงที่บันทึก การตั้งคานี้
ใชงานไดเมื่อตั้งคา BGM เปน [ปด] เทานั้น
แสดง
ตรวจสอบไฟลของ My Clips ที่แกไขแลวตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแต
ไฟลแรก
TH 71
6
2
เมื่อทําการแกไขเสร็จแลว เลือก [เริ่มสงออก] แลวกด Q
•
•
•
•
อัลบั้มรวมภาพจะถูกจัดเก็บไวเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียว
การสงออกภาพเคลื่อนไหวอาจใชเวลาครูหนึ่ง
ความยาวสูงสุดของ My Clips คือ 15 นาทีและขนาดไฟลสูงสุดคือ 4 GB
My Clips จะถูกจัดเก็บไวเปนแบบ HD เต็มรูปแบบ และแบบละเอียด
การถายภาพ
• กลองอาจใชเวลาครูหนึ่งในการแสดง My Clips หลังจากถอด ใส ลบขอมูล หรือปองกันการด
• ทานสามารถบันทึก My Clips ไดสูงสุด 99 คลิป และการตัดตอ 99 ครั้งตอคลิป คาสูงสุดอาจ
แตกตางกันไปตามขนาดไฟลและความยาวของ My Clips
• ทานไมสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากคลิปไปยัง My Clips
• ทานสามารถเปลี่ยน [Joy] ใหเปน BGM ที่ตางกันได บันทึกขอมูลที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต
Olympus ลงบนการด เลือก [Joy] จาก [BGM] ในขั้นตอน 2 แลวกด I เขาไปดาวนโหลดที่
เว็บไซตตอไปนี้
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/
การถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว
ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพเคลื่อนไหวเร็วได
ทานสามารถตั้งคาความเร็วการบันทึกโดยใช nc ในโหมดคุณภาพของภาพ
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง
M-IS 1
j
P
WB
AUTO
C-AF
дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥ
P
Fine
30p
OFF
3.75
MOV 1920 1080 Fine
n
FHD F
60p
FHD SF
60p
HD N
60p
FHD F
c 30p
FHD F
c 30p
01:01:07
FHD F
c 30p
3
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก
4
ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกความเร็วการบันทึก แลวกด Q
5
กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
•
•
•
•
72 TH
FHD F
30
(โหมดคุณภาพของภาพแบบกําหนดเอง)
• สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสําหรับ [เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว] โดยการกดปุม INFO ไฮไลท
[เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว] โดยใช HI และ FG เพื่อเปลี่ยน
• เพิ่มตัวประกอบพหุคูณความเร็วการบันทึกเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวเร็ว ลดตัวประกอบพหุคูณ
ความเร็วการบันทึกเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพเคลื่อนไหวจะเลนตอไปที่ความเร็วคงที่ เพื่อใหปรากฏเปนภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพ
เคลื่อนไหวเร็ว
เสียงจะไมถูกบันทึก
อารทฟลเตอรโหมดภาพนิ่งใดๆ จะถูกยกเลิก
ทานไมสามารถตั้งคาการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่ออัตราบิตคือ [All-Intra]
ทานไมสามารถตั้งคาการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่ออัตราเฟรมคือ [60p] หรือ [50p]
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวชา ฟลมภาพยนตรที่ถายดวยอัตราเฟรม 120 fps สามารถดู
ภาพเคลื่อนไหวไดดวยอัตราเฟรม 30 fps ซึ่งคุณภาพเทียบเทากับ [SD]
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง
M-IS 1
j
P
C-AF
P
+LJK6SHHGISV
n
3
4
FHD F
c 30p
H I
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก y (ภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง) แลวกด Q
HS
120fps
HS
120fps
01:01:07
2
การถายภาพ
WB
AUTO
กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• เสียงจะไมถูกบันทึก
• อารทฟลเตอรโหมดภาพนิ่งใดๆ จะถูกยกเลิก
• เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใชงานได
TH 73
การกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมตางๆ (ฟงกชันปุม)
ในการตั้งคาเริ่มตน ปุมทั้งหมดจะถูกกําหนดไวที่ฟงกชั่นตอไปนี้
ปุม
2
คาเริ่มตน
ปุม
คาเริ่มตน
ปุม U
AEL/AFL
ปุม I
#
ปุม V
u
ปุม G
j/Y
การถายภาพ
ปุม R
R REC
ปุม n
ฟงกชันโดยตรง
ปุม a
a
ปุม l
หยุด AF
ปุม z
z
เพื่อการเปลี่ยนฟงกชั่นที่ถูกกําหนดไวที่ปุม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1
2
3
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ѷѤ
ђѤкдҙнь
แตะปุมฟงกชั่นและกดปุม Q
ISO
AUTO
ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปุม
AUTO
WB
AUTO
NORM
i
U
4:3
P
AEL/AFL
01:02:03
250 F5.6
1023
ปุมฟงกชั่น
4
หมุนปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกการแสดงผล แลวใชปุมหมุนดานหลังเพื่อไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการและกดปุม Q
• ตัวเลือกที่ใชงานไดแตกตางกันไปในแตละปุม
• ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ cเมนูกําหนดเอง S
74 TH
F (การชดเชยแสง)
ปรับชดเชยแสง
• สามารถปรับการชดเชยแสงไดเมื่อเลือก [w] สําหรับ
[F ฟงกชั่นของแปนหมุน]
k ISO / j WB
ปรับความไวแสง ISO โดยใชปุมหมุนดานหนา และสมดุลแสงขาวโดยใช
ปุมหมุนดานหลัง
k WB / j ISO
ปรับสมดุลแสงขาวโดยใชปุมหมุนดานหนา และความไวแสง ISO โดยใช
ปุมหมุนดานหลัง
AEL/AFL
ล็อค AE หรือล็อค AF ฟงกชั่นจะเปลี่ยนตามการตั้งคา [AEL/AFL] เมื่อ
เลือก AEL กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อล็อคระดับแสงและแสดง u บนจอภาพ
กดปุมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อค
R REC
กดปุมเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
z (ตรวจสอบภาพ)
คาเปดหนากลองจะถูกปรับเปนคาที่เลือกไวเมื่อกดปุม หากเลือก [เปด]
ไวสําหรับ [zล็อค] ในเมนูกําหนดเอง คาเปดหนากลองจะอยูที่คาที่
เลือกไวแมเมื่อปลอยปุมดังกลาว
k (สมดุลแสงขาว
One-touch)
กลองวัดสมดุลแสงขาวเมื่อกดปุม (หนา 46)
P (บริเวณ AF)
เลือกเปา AF
P ตําแหนงปกติ
การกดปุมจะเปนการเลือกตําแหนงเปา AF ที่จัดเก็บดวย [Pตั้งคาปกติ]
(หนา 104) กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูโหมดเปา AF หากปดสวิตชกลอง
ขณะเลือกตําแหนงหลักไว ตําแหนงหลักจะถูกตั้งคาใหม
กดปุมเพื่อเลือกโหมดปรับโฟกัสเอง กดปุมอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมด AF
ที่เลือกไวกอนหนานี้
RAWK
กดปุมเพื่อสลับระหวางโหมดบันทึก JPEG และ RAW+JPEG
K TEST (ทดสอบภาพ
โดยไมบันทึก)
ภาพที่ถายขณะกดปุมจะแสดงบนจอภาพแตไมไดบันทึกลงการด
หนวยความจํา
b (เทเลคอนเวอรเตอร
ดิจิตอล)
กดปุมเพื่อ [เปด] หรือ [ปด] ดิจิตอล ซูม
D (การชดเชย
คียสโตน)
กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับการชดเชยคียสโตน และกด
อีกครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู หากตองการถาย
ภาพตอตามปกติ ใหกดปุมที่เลือกคางไว
a (ขยายภาพ)
ปุมจะทํางานดวยฟงกชั่นเดิม คือ ปุม a (ขยายภาพ) (หนา 49)
พีคกิ้ง
การกดปุมแตละครั้งจะเปลี่ยนจอภาพระหวางการแสดงผล/ไมแสดงผล
เมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น ฮิสโตแกรม และการแสดงแสงสวางจา/เงามืด จะใช
งานไมได
เมื่อใชงานพีคกิ้ง ทานสามารถเปลี่ยนสีและการเนนไดโดยกดปุม INFO
หยุด AF
หยุดโฟกัสอัตโนมัติ
j/Y
เลือกการถายภาพตอเนื่องหรือเลือกถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
#
เลือกโหมดแฟลช
HDR
เปลี่ยนเปนการถายภาพ HDR ที่มีการตั้งคาที่จัดเก็บไว
BKT
เปดการถายภาพดวย BKT โดยใชการตั้งคาที่บันทึกไว
มัลติฟงกชั่น
เพื่อเรียกใชงานหลายฟงกชันที่เลือกไวในระหวางการถายภาพดวย
ชองมองภาพ ใหกดปุม [หลายฟงกชัน] ที่ไดกําหนดไว*
g "การใชตัวเลือกหลายฟงกชัน (หลายฟงกชัน)" (หนา 76)
Gล็อค (ล็อคหนาจอ
สัมผัส)
กดปุมคางไวเพื่อเปดใชงานและปดใชงานแผงควบคุมแบบทัชสกรีน
ซูมไฟฟา
เมื่อใชเลนสที่มีฟงกชั่นเพาเวอรซูม หลังกดปุม ใหใชแปนลูกศรเพื่อ
ทําการซูม เพื่อใชงานเพาเวอรซูม อันดับแรก คุณตองกําหนด
[ฟงกชันโดยตรง] สําหรับ [n ฟงกชั่น] กอน
V แสดงระดับ
กดปุมเพื่อแสดงแถบวัดระดับแลวกดอีกครั้งเพื่อปดแถบวัดระดับ แถบวัด
ระดับจะใชงานไดเมื่อตั้งคา [รูปแบบ 1] หรือ [รูปแบบ 2] ใน [รูปแบบ
EVF ในตัว]
S-OVF (การจําลอง
ชองมองภาพแบบ
ออพติคอล)
กดปุมสําหรับชองมองภาพใหแสดงเหมือนกับชองมองภาพแบบ
จะแสดงในชองมองภาพ กดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุด [S-OVF]
ออพติคอล
u (สลับจอภาพ)
กดปุมนี้เพื่อสลับระหวางการแสดง/การซอนภาพตัวอยาง หากเซนเซอร
ตาถูกปดใชงาน กลองจะสลับระหวางการแสดงจอภาพกับการแสดง EVF
การตั้งคาขอมูลเลนส
แสดงผลเมนูการตั้งคาขอมูลเลนส (หนา 129)
2
การถายภาพ
MF
TH 75
2
• ไมสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นที่กําหนดไวที่ปุม R ในโหมด n
• ในการใชตัวเลือก [I ฟงกชั่น] และ [G ฟงกชั่น] อันดับแรก คุณตองเลือก [ฟงกชันโดยตรง]
สําหรับ [n ฟงกชั่น] กอน
• ตัวเลือก [ฟงกชันโดยตรง] ปุม n ใชไดกับแตละตัวของ FGHI
• กําหนด P ไปที่ปุม n เพื่อใชกับตัวเลือกเปา AF
• สามารถใชปุม l สําหรับฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดกับเลนสบางชนิด
• สามารถกําหนดปุมใชงานหลายฟงกชั่นสําหรับหนาที่การใชงานดังตอไปนี้: b (ควบคุมแสงจาและ
เงามืด), e (ความไวแสง ISO/สมดุลแสงขาว), f (สมดุลแสงขาว/ความไวแสง ISO),
a (ขยายภาพ), d (สัดสวนภาพ), n (S-OVF)
การถายภาพ
 การใชตัวเลือกหลายฟงกชัน (หลายฟงกชัน)
ปุมที่กําหนดตัวเลือก [หลายฟงกชัน] ในการใช [ฟงกชันปุม] สามารถใชงานไดหลากหลายฟงกชั่น
การเลือกฟงกชั่น
1
กดปุมที่ไดกําหนดเพื่อใชงานหลายฟงกชันคางไว และ
หมุนปุมหมุนดานหนาหรือปุมหมุนดานหลัง
• เมนูตางๆ จะปรากฏขึ้น
зњэзѫєѰѝклҖѥѰјѣѯкѥєѪч
P
2
76 TH
หมุนปุมหมุนตอไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกฟงกชั่น
• ปลอยปุมดังกลาว เมื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการไดแลว
การใชงานฟงกชั่นที่เลือกไว
กดปุมที่มีการกําหนดมัลติฟงกชั่นไว กลองโตตอบการเลือกตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ขอตอไปนี้
จะเขาใจวา [ฟงกชันปุม] > [หลายฟงกชัน] ไดถูกกําหนดใหกับปุม Fn2
[a] ที่กําหนดไวที่ปุม Fn2
กด Q/
Fn2คางไว
Fn2
Fn2
2
01:02:03
e ISO-A
200 1023
250 F5.6
01:02:03
e ISO-A
200 1023
250 F5.6
AF กรอบการซูม
AF การซูม
Fn2
ตัวเลือกอื่นๆ ที่กําหนดไวที่ปุม Fn2
AUTO LOW 200
AUTO
HI LIGHT
250
250 F5.6
แนะนำ
400
500
0.0
WBอัࠝ࡯࠻
WB
ตโนมัติ
SHADOW
P
250 F5.6 0.0
320
การถายภาพ
01:02:03
e ISO-A
200 1023
250 F5.6
หนาจอแสดงการถายภาพ
4:3
P
AUTO
AUTO
01:02:03
e ISO-A
200
1023
ตัวเลือกควบคุม
แสงสวางจาและเงามืด
ตัวเลือกความไวแสง
ISO/สมดุลแสงขาว
ฟงกชั่น
b (ควบคุมแสงจาและเงามืด) (หนา 44)
ตัวเลือกสัดสวนภาพ
ปุมหมุนดานหนา
(r)
ปุมหมุนดานหลัง
(o)
ควบคุมแสงสวางจา
ควบคุมเงามืด
e (ความไวแสง ISO/สมดุลแสงขาว)*
(หนา 45/หนา 46)
ความไวแสง ISO
โหมด WB
f (สมดุลแสงขาว/ความไวแสง ISO)*
(หนา 46/หนา 45)
โหมด WB
ความไวแสง ISO
a (ขยายภาพ) (หนา 49)
AF การซูม: ซูมเขาหรือซูมออก
d (สัดสวนภาพ) (หนา 58)
n (S-OVF) (หนา 114)
เลือกตัวเลือก
—
* แสดงผลโดยเลือกดวย [การตั้งคามัลติฟงกชั่น] (หนา 108)
TH 77
3
ดูภาพ
การแสดงขอมูลระหวางการดูภาพ
ขอมูลภาพที่แสดง
การแสดงอยางงาย
1
3
2
34
5 6 7 89
ดูภาพ
Wi-Fi
×10
3D
e
4:3
L N 100-0015
2016.01.01 12:30
15
0
a
d c b
การแสดงทั้งหมด
f
g
h
ij
Wi-Fi
×10
250
P
+2.0
F5.6
45mm
+1.0
WB
AUTO
A+4
ISO 400
G+4
Adobe
Natural
5184×3888
3D
2016.01.01 12:30
v
78 TH
4:3
1/8
L N 100-0015
15
u tsr
k
l
m
n
o
p
q
1
2
3
4
5
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
วันที่และเวลา ............................. หนา 18
กรอบอัตราสวน ........................... หนา 58
เปา AF ...................................... หนา 47
โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 36
ชดเชยแสง ................................ หนา 45
ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
คาเปดหนากลอง ................... หนา 26 – 29
ความยาวโฟกัส
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา 63
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา 54
พื้นที่สี .................................... หนา 110
โหมดภาพ ................................. หนา 64
อัตราการบีบอัด ......................... หนา 126
จํานวนพิกเซล .......................... หนา 126
ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23
3
ดูภาพ
6
7
8
9
0
a
b
c
d
ระดับคงเหลือแบตเตอรี่................. หนา 17
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 130 – 135
การใสขอมูล GPS ...................... หนา 133
อัพโหลด Eye-Fi เสร็จสิ้น............ หนา 114
สั่งพิมพ
จํานวนภาพพิมพ ....................... หนา 141
ลําดับการแชร ............................. หนา 84
บันทึกเสียง ................................ หนา 84
ปองกัน...................................... หนา 83
ภาพที่เลือก ................................ หนา 84
หมายเลขไฟล .......................... หนา 111
หมายเลขเฟรม
โหมดบันทึก ............................... หนา 89
สัดสวนภาพ................................ หนา 58
ภาพ 3D .................................. หนา 118
L ภาพที่จัดเก็บไวชั่วคราวสําหรับ
PHOTO STORY ........................ หนา 118
m p ภาพถาย HDR ............... หนา 95
การสลับหนาจอแสดงขอมูล
ทานสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงระหวางการดูภาพไดโดยใชปุม
INFO
ปุม INFO
×10
INFO
4:3
L N 100-0015
2016.01.01 12:30
15
INFO
การแสดงอยางงาย
×10
250
P
+2.0
F5.6
45mm
±0.0
WB
AUTO
A±10
ISO 400
G±10
Adobe
Natural
INFO
5184×3888
4:3
ภาพอยางเดียว
1/8
L N 100-0015
2016.01.01 12:30
15
การแสดงทั้งหมด
TH 79
การดูภาพถายและภาพเคลื่อนไหว
1
กดปุม q
• ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถายลาสุดจะปรากฏขึ้น
• เลือกภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ตองการ โดยใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือแปนลูกศร
• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสูโหมดถายภาพ
ปุมหมุนดานหนา
3
Wi-Fi
ดูภาพ
แสดงเฟรม แสดงเฟรม
กอนหนา ถัดไป
L N 100-0020
2016.01.01 12:30
20
ภาพนิ่ง
Wi-Fi
ISO/WB
P
HD
WB
AUTO
100-0004
2016.01.01 12:30
ภาพเคลื่อนไหว
ปุม q
ปุมหมุนดานหลัง (o)
ซูมเขา (p)/ดัชนี (q)
ปุมหมุนดานหนา (r)
กอนหนา (t)/ถัดไป (s)
ฟงกชั่นนี้ยังใชงานไดระหวางการดูภาพระยะใกล
แปนลูกศร
(FGHI)
a
INFO
H
Fn1
แสดงกรอบการซูม ใชระบบสัมผัสเพื่อเลือกตําแหนงของกรอบภาพแลว
กด a เพื่อซูมเขา หากตองการยกเลิก กด a
ดูขอมูลภาพ
เลือกภาพ (หนา 84)
ปองกันภาพ (หนา 83)

ลบภาพ (หนา 83)
Q
ดูเมนู (ในการดูภาพบนปฏิทิน กดปุมนี้เพื่อออกจากการดูภาพแบบ
เฟรมเดียว)
กาน Lever
80 TH
ดูภาพแบบเฟรมเดียว: ถัดไป (I)/กอนหนา (H)/ระดับเสียงภาพที่แสดง
(FG)
ดูภาพระยะใกล: เลื่อนภาพ
ทานสามารถแสดงเฟรมถัดไป (I) หรือเฟรมกอนหนา
(H) ระหวางการดูภาพระยะใกลได โดยกดปุม INFO
การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน: เนนสีที่ภาพ
กระโดดไปขางหนาหรือกลับหลังไปสิบเฟรม
4
การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพบนปฏิทิน
• จากการดูภาพแบบเฟรมเดียว หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ G เพื่อดูภาพแบบดัชนี หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อ
ดูภาพ My Clips และดูภาพบนปฏิทิน
• หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ a เพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว
q
Wi-Fi
q
c 11:23 MOV
c 11:24 MOV
c 12:12 MOV
L N 100-0020
2016.01.01 12:30
20
ดูภาพแบบเฟรมเดียว
p
2016.01.01 12:30
21
การแสดงดัชนีภาพ
p
FHD
FHD
FHD
q
30p
2016.1
Sun
30p
30p
2016.01.01 12:30
ดูภาพ My Clips*1
p
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
28
2
29
9
3
30
0
3
31
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
การแสดงภาพบน
ปฏิทิน
*1 ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 70)
ดูภาพ
Q
3
การดูภาพนิ่ง
การดูภาพระยะใกล
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว ใหหมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ U เพื่อซูมเขา หมุนไปที่ G เพื่อกลับสูการดู
ภาพแบบเฟรมเดียว
p
Wi-Fi
L N 100-0020
2016.01.01 12:30
2x
20
ดูภาพแบบ
เฟรมเดียว
p
q
14x
ซูม 2×
q
ซูม 14×
การดูภาพระยะใกล
หมุนภาพ
เลือกวาจะหมุนภาพถายหรือไม
1
2
3
เปดดูภาพถายแลวกด Q
เลือก [หมุน] แลวกด Q
กด F เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬกา G เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬกา ภาพจะหมุน
ทุกครั้งที่กดปุม
• กด Q เพื่อจัดเก็บการตั้งคาและออก
• ภาพที่หมุนจะถูกจัดเก็บตามการวางแนวภาพปจจุบัน
• ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3D และภาพที่ปองกันไว ไมสามารถหมุนได
TH 81
สไลดโชว
ฟงกชั่นนี้แสดงภาพที่เก็บไวในการดทีละรูปอยางตอเนื่อง
1
JPEG
กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [m]
m
คำสั่งพิมพ์
ลบ
กลับ
3
2
ตั้งค่า
ปรับการตั้งคา
ดูภาพ
เริ่ม
เริ่มสไลดโชว ภาพจะแสดงตามลําดับ โดยเริ่มจากภาพปจจุบันกอน
BGM
ตั้งคา [Joy] หรือหมุน BGM [ปด]
สไลด
กําหนดประเภทสไลดโชวที่จะดําเนินการ
ชวงแสดงภาพนิ่ง
เลือกระยะเวลาที่จะแสดงแตละสไลดตั้งแต 2 ถึง 10 วินาที
ชวงแสดงภาพ
เลือก [ยาว] เพื่อรวมคลิปภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มคลิปในสไลดโชว [สั้น]
เพื่อรวมเฉพาะสวนเริ่มตนของแตละคลิป
3
เลือก [เริ่ม] แลวกด Q
• สไลดโชวจะเริ่มขึ้น
• กด Q เพื่อหยุดสไลดโชว
ปรับเสียง
กด FG ระหวางการแสดงสไลดโชวเพื่อปรับระดับเสียงโดยรวมของลําโพงกลอง กด HI ระหวาง
ที่ตัวแสดงการปรับเสียงแสดงอยู เพื่อปรับสมดุลระหวางเสียงที่บันทึกพรอมภาพถายหรือภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ
ปรับเสียง
สามารถปรับเสียงไดโดยกด F หรือ G ระหวางการดูภาพแบบ
เฟรมเดียวและภาพเคลื่อนไหว
00:00:02/00:00:14
82 TH
การดูภาพเคลื่อนไหว
เลือกภาพเคลื่อนไหวแลวกดปุม Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก
[ดูภาพเคลื่อนไหว] แลวกดปุม Q เพื่อเริ่มการดูภาพ กรอเดินหนา
และถอยหลังดวย H/I
กดปุม Q เพื่อหยุดพักการเลนไวชั่วคราว ขณะหยุดพักการเลน
ไวชั่วคราว ใช F เพื่อดูเฟรมแรกและ G เพื่อดูเฟรมสุดทาย ใช
HI หรือปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อดูเฟรมแีรกๆ และเฟรมทายๆ
กดปุม MENU เพื่อสิ้นสุดการเลน
ภาพเคลอ
่ื นไหว
ดภ
ู าพเคลอ
่ื นไหว
คำสง
่ั แบง
 ปน
ั
m
ลบ
กลบ
ั
ตง
้ั คา

สําหรับภาพเคลื่อนไหว 4 GB ขึ้นไป
3
ดูภาพ
สําหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดไฟลเกิน 4 GB กด Q เพื่อแสดงเมนูตอไปนี้
[เลนตั้งแตเริ่มตน]: เลนภาพเคลื่อนไหวที่แยกเปนสวนไปตลอดจนจบ
[ดูภาพเคลื่อนไหว]: เลนไฟลแยกกัน
[ลบรายการ n]: ลบทุกสวนของภาพเคลื่อนไหวที่แยกเปนสวน
[ลบ]:
ลบไฟลแยกกัน
• ขอแนะนําใหใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใหมาดวยเพื่อเปดดูภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร กอนจะ
เปดซอฟตแวรเปนครั้งแรก ใหเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรเสียกอน
การปองกันภาพ
ไอคอน 0 (ปองกัน)
ปองกันภาพจากการลบโดยไมไดตั้งใจ แสดงภาพที่ตองการปองกัน
แลวกด Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก [0] แลวกด Q จากนั้น
กด F หรือ G เพื่อปองกันภาพ ภาพที่ปองกันไวจะแสดงดวย
ไอคอน 0 (ปองกัน) กด F หรือ G เพื่อลบการปองกันออก
ทานยังสามารถปองกันภาพที่เลือกไวหลายภาพไดดวย
g "การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก],
[เลือกคําสั่งแบงปน])" (หนา 84)
Wi-Fi
4:3
L N 100-0020
2016.01.01 12:30
20
• การฟอรแมทการดจะลบทุกภาพออกแมวาภาพจะถูกปองกันเอาไวก็ตาม
การลบภาพ
แสดงภาพที่ตองการจะลบแลวกดปุม  เลือก [ใช] แลวกดปุม Q
ทานสามารถลบภาพไดโดยไมตองมีขั้นตอนการยืนยัน โดยเปลี่ยนการตั้งคาปุม g [ลบเร็ว]
(หนา 110)
ลบ
ใช่
ไมใช
่ ่
กลับ
ปุม 
ตั้งค่า
TH 83
การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก], [เลือกคําสั่งแบงปน])
ทานสามารถเลือกหลายภาพสําหรับ [0], [ลบภาพที่เลือก] หรือ
[เลือกคําสั่งแบงปน] ได
กดปุม H ในหนาจอแสดงดัชนีภาพ (หนา 81) เพื่อเลือกภาพ
ไอคอน v จะปรากฏขึ้นบนภาพ กดปุม H อีกครั้งเพื่อยกเลิกภาพ
ที่เลือกไว
กด Q เพื่อแสดงเมนู จากนั้นเลือกจาก [0], [ลบภาพที่เลือก]
หรือ [เลือกคําสั่งแบงปน]
3
2016.01.01 12:30
21
การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])
ดูภาพ
ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนไปยังสมารทโฟนไดลวงหนา ทานยังสามารถเรียกดู
เฉพาะภาพที่รวมอยูในลําดับการแชร ขณะเปดดูภาพที่ตองการถายโอน กด Q เพื่อแสดงเมนู
ดูภาพ หลังเลือก [คําสั่งแบงปน] และกด Q แลว กด F หรือ G เพื่อตั้งคาลําดับการแชรภาพ
และแสดง h ยกเลิกลําดับการแชร์ไดโดยกด F หรือ G
ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนลวงหนา และตั้งคาลําัดับการแชรทั้งหมดไดพรอมกัน
g "การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก], [เลือกคําสั่งแบงปน])" (หนา 84), "การถายโอน
ภาพไปยังสมารทโฟน" (หนา 132)
• ทานสามารถตั้งคาลําดับการแชรได 200 เฟรม
• ลําดับการแชรไมสามารถมีภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว Motion JPEG (H, I หรือ y)
รวมอยูได
การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ใหกับภาพถายปจจุบัน
1
แสดงภาพที่ตองการจะเพิ่มการบันทึกเสียงแลวกด Q
2
เลือก [R] แลวกด Q
3
4
เลือก [R เริ่ม] แลวกด Q เพื่อเริ่มบันทึก
JPEG
แก้ไข JPEG
เพิ่มใน My Clips
คำสั่งแบ่งปัน
• การบันทึกเสียงใชงานไมไดกับภาพที่ปองกันไว
• การบันทึกเสียงใชกับเมนูดูภาพไดดวย
• หากตองการออกโดยไมบันทึกเสียง เลือก [ไมใช]
R
หมุน
กลับ
กด Q เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพที่มีการบันทึกเสียงจะมีไอคอน H กํากับไว
• หากตองการลบการบันทึกเสียง เลือก [ลบ] ในขั้นตอน 3
ไม่ใช่
R เริ่ม
ลบ
กลับ
84 TH
ตั้งค่า
R
ตั้งคา
่
การใชงานทัชสกรีน
ทานสามารถใชแผงควบคุมแบบทัชสกรีนเพื่อจัดการภาพถายได
 ดูภาพเต็มเฟรม
การดูภาพเพิ่มเติม
• เลื่อนนิ้วไปทางซายเพื่อดูเฟรมตอๆ ไป เลื่อนไปทางขวาเพื่อดู
เฟรมกอนหนา
3
ดูภาพ
แสดงภาพซูม
• สัมผัสที่หนาจอเบาๆ เพื่อแสดงแถบเลื่อนและ P
• เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อซูมเขาหรือซูมออก
• ใชนิ้วเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ P เพื่อแสดงภาพแบบดัชนี
แตะ Q อีกครั้งเพื่อดูภาพบนปฏิทินและดูภาพ My Clips
 การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน
ไปหนาถัดไป/หนากอนหนา
• เลื่อนนิ้วขึ้นเพื่อดูหนาถัดไป เลื่อนนิ้วลงเพื่อดูหนากอนหนา
• ใช Q หรือ R เพื่อเลือกจํานวนภาพที่แสดง
• แตะ R หลายๆ ครั้งเพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว
S
การดูภาพ
• แตะที่ภาพเพื่อดูแบบเต็มเฟรม
การเลือกภาพและการปองกันภาพ
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว สัมผัสบนหนาจอเบาๆ เพื่อแสดงเมนูสัมผัส จากนั้นทานสามารถ
ใชงานกลองตามที่ตองการโดยสัมผัสที่ไอคอนในเมนูสัมผัส
H
เลือกภาพ ทานสามารถเลือกหลายภาพและลบภาพเปนกลุมได
h
สามารถตั้งคาภาพที่ทานตองการแชรดวยสมารทโฟนได
g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])" (หนา 84)
0
ปองกันภาพถาย
• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือและแผนปดจอภาพอาจแทรกแซงการทํางานของทัชสกรีน
TH 85
4
ฟงกชั่นเมนู
การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน
เมนูประกอบดวยตัวเลือกการถายภาพและดูภาพที่ไมไดแสดงดวย Live Control และชวยใหทาน
กําหนดการตั้งคาของกลองเพื่อการใชงานที่งายขึ้น
4
ฟงกชั่นเมนู (การใชงานขั้นพื้นฐาน)
W
ขอกําหนดเบื้องตนและตัวเลือกการถายภาพขั้นพื้นฐาน
X
ตัวเลือกการถายภาพขั้นสูง
q
ตัวเลือกการดูภาพและปรับแตงภาพ
c
กําหนดคาการตั้งคากลอง (หนา 104)
d
การตั้งคากลอง (เชน วันที่และภาษา)
1
กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู
1
แถบ
2
คําแนะนําในการใชงาน
ѯєьщ
Ѭ ѥѕѓѥё
1
ҕ
шкзҕ
Ѥҟ ѥдѥіҙч
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
ѱўєчщѥѕѓѥё
ҕ
D
єє
ѫ єѠкѓѥё
чл
ѧ ш
ѧ ѠјѯъѯјзѠьѯњѠіѯшѠі
ҙ
ҙ
j /Y/
дјэ
Ѥ
j
4:3
юѧ ч
шк
ҖѤ зҕѥ
กด Q เพื่อยืนยันการตั้งคา
กดปุม MENU เพื่อยอน
กลับไปหนึ่งหนาจอ
• คําแนะนําจะแสดงขึ้นประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่เลือกตัวเลือก
• กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคําแนะนํา
2
3
ใช FG เพื่อเลือกแถบแลวกด Q
เลือกรายการโดยใช FG แลวกด Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก
การตั้งคาปจจุบันจะแสดงขึ้น
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё 2
ฟงกชั่น
1
2
дј Ѥэ
4
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё
щҕѥѕзіҕѠє
HDR
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕѝ
ҙ ѱшь
ѷ Ѥ >i@ѯкѨѕэ>j]
юҖѠкд Ѥьдѥіѝь
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
Q
1
2
юѧ ч
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
юѧ ч
щҕѥѕзіҕѠє
HDR
ѯюѧ ч
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕѝ
ҙ ѱшь
ѷ Ѥ >i@ѯкѨѕэ>j]
юҖѠкд Ѥьдѥіѝь
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode
дј Ѥэ
ใช FG เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ตัวเลือกแลวกด Q เพื่อเลือก
• กดปุม MENU หลายๆ ครั้งเพื่อออกจากเมนู
• สําหรับการตั้งคาเริ่มตนของแตละตัวเลือก โปรดดูที่ "รายการเมนู" (หนา 158)
86 TH
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
การใชเมนูถายภาพ 1/เมนูถายภาพ 2
1
2
ѯєьщ
Ѭ ѥѕѓѥё
1
ҕ
шкзҕ
Ѥҟ ѥдѥіҙч
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
ѱўєчщҕѥѕѓѥё
D
єє
ѫ єѠкѓѥё
чл
ѧ ш
ѧ ѠјѯъѯјзѠьѯњѠіѯшѠі
ҙ
ҙ
j /Y/
дјэ
Ѥ
เมนูถายภาพ 1
W
шк
ҖѤ зҕѥ
เมนูถายภาพ 2
X
ถายครอม (หนา 92)
HDR (หนา 95)
ชดเชยแสงหลายคา (หนา 96)
ชดเชยคียสโตน (หนา 97)
ปองกันการสั่นz/เงียบ[♥] (หนา 98)
ถายภาพความละเอียดสูง (หนา 99)
# RC Mode (หนา 99)
4
การฟอรแมทการด (ตั้งคาการด)
ตองฟอรแมทการดกับกลองนี้กอนใชงานครั้งแรกหรือหลังใชงานกับกลองหรือคอมพิวเตอร
เครื่องอื่น
ขอมูลทั้งหมดที่เก็บไวในการด รวมทั้งภาพที่ปองกันไว จะถูกลบออกขณะที่ฟอรแมทการด
เมื่อจะฟอรแมทการดที่ใชแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีภาพที่ทานตองการเก็บไวในการด
แลว g "การดที่ใชงานได" (หนา 144)
1
2
เลือก [ตั้งคาการด] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
ตั้งค่าการ์ด
เลือก [ฟอรแมท] แลวกด Q
ลบทั้งหมด
ฟอรแมท
์
กลับ
3
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
ตั้งคาการด (หนา 87)
รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง (หนา 88)
โหมดถายภาพ (หนา 89)
K (หนา 89)
มุมมองภาพ (หนา 58)
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร (หนา 90)
j/Y/i (ถายภาพตอเนื่อง/
ตั้งเวลา/ การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา)
(หนา 56, 90, 91)
j
4:3
юѧ ч
ตั้งค่า
เลือก [ใช] แลวกด Q
• การฟอรแมทถูกดําเนินการ
การลบภาพทั้งหมด (ตั้งคาการด)
ภาพที่ถายทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง ภาพที่ปองกันจะไมถูกลบทิ้ง
1
2
3
เลือก [ตั้งคาการด] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
ตั้งคาการด
เลือก [ลบทั้งหมด] แลวกด Q
ลบทั้งหมด
ฟอรแมท
เลือก [ใช] แลวกด Q
• ภาพทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
กลับ
ตั้งคา
TH 87
การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน (รีเซ็ต)
สามารถคืนคาตางๆ ของกลองกลับสูการตั้งคาเริ่มตนไดโดยงาย
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
88 TH
1
2
เลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
3
เลือก [ใช] แลวกด Q
เลือก [รีเซ็ต] แลวกด Q
• เลื่อนแถบสีไปที่ [Reset] แลวกด I เพื่อเลือกประเภท
การตั้งคาใหม หากตองการตั้งคาทุกอยางใหมทั้งหมด ยกเวน
เวลา วันที่ และอื่นๆ ใหเนนสีที่ [ทั้งหมด] แลวกด Q
g "รายการเมนู" (หนา 158)
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
іѨѯоѶ ш
ѱўєчдѼѥўьчѯѠкC1
ѱўєчдѼѥўьчѯѠкC2
ѱўєчдѼѥўьчѯѠкC3
ѱўєчдѼѥўьчѯѠкC4
дј Ѥэ
ҟ уѥь
ёѪь
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
การบันทึกการตั้งคารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง)
การแกไขการตั้งคากําหนดเอง
สามารถบันทึกการตั้งคากลองปจจุบันไปที่คลังการตั้งคาทั้งสี่ ("เลือกโหมดกําหนดเอง") สามารถเรียกใช
การตั้งคาที่บันทึกไวโดยการหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C1, C2, C3 หรือ C4
1
2
3
ปรับการตั้งคาเพื่อจัดเก็บ
เลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
เลือกปลายทางที่ตองการ ([โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C4])
แลวกด Q
• เลือก [ตั้งคา] เพื่อบันทึกการตั้งคาปจจุบัน เขียนทับขอมูลการตั้งคาปจจุบันที่อยูในคลัง
• หากตองการยกเลิกการบันทึก ใหเลือก [รีเซ็ต]
4
เลือก [ตั้งคา] แลวกด Q
• สามารถบันทึกการตั้งคาไปที่ เลือกโหมดกําหนดเอง g "รายการเมนู" (หนา 158)
ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดถายภาพ)
ทานสามารถทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ ในการตั้งคา
[โหมดถายภาพ] (หนา 64) ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ
1
เลือก [โหมดถายภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
• กลองจะแสดงโหมดถายภาพที่สามารถใชงานไดในโหมด
ถายภาพและออกแบบภาพปจจุบัน
1
2
дј Ѥэ
2
ѯєьѬщѥѕѓѥё
1
ҕ
шкз
Ѥҟ ѥдѥі
ч
ҕ
ҙ
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
ѱўєчщѥѕѓѥё
ҕ
D
єѫєєѠкѓѥё
чѧлш
ѧ ѠјѯъѯјзѠьѯњѠіѯшѠі
ҙ
ҙ
j/Y /
j
4:3
юѧ ч
шкз
Ѥҟ ҕѥ
เลือกตัวเลือกดวย FG แลวกด Q
% เคล็ดลับ
• ทานสามารถลดจํานวนตัวเลือกโหมดภาพนิ่งที่แสดงในเมนูได
g [ตั้งคาโหมดภาพ] (หนา 107)
คุณภาพของภาพ (K)
เลือกคุณภาพของภาพ ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพแยกกันสําหรับภาพถายและภาพ
เคลื่อนไหว เปนเชนเดียวกันกับรายการ [K] ในแผงควบคุมพิเศษ LV g "การเลือกคุณภาพ
ของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง)" (หนา 59), "การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพ
ของภาพเคลื่อนไหว)" (หนา 60)
• ทานสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ JPEG และอัตราสวนการบีบอัดรวมกัน และ [X] และ [W] จํานวน
พิกเซล [K ตั้งคา], [นับพิกเซล] g "การรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและอัตราการบีบ
อัด" (หนา 126)
• ทานสามารถเปลี่ยนการรวมกันระหวางรูปแบบการบีบอัด/อัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว เวลาบันทึก
คลิปภาพเคลื่อนไหว และเอฟเฟกตของการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วได
g "การตั้งคารายละเอียดภาพเคลื่อนไหว" (หนา 112)
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
• กด I เพื่อดูรายละเอียดตัวเลือกที่ไฮไลทไว ไมสามารถใชงานรายละเอียดสําหรับตัวเลือกบางชนิด
• การเปลี่ยนแปลงคอนทราสตไมมีผลที่การตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ปกติ]
TH 89
ดิจิตอล ซูม (ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร)
เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอลใชสําหรับการซูมไกลกวาอัตราซูมปจจุบัน กลองจะบันทึกการครอบตัด
ตรงกึ่งกลาง การซูมเพิ่มขึ้นประมาณ 2×
1
2
4
เลือก [เปด] สําหรับ [ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร] ใน W เมนูถายภาพ 1
ภาพในจอภาพจะขยายใหญขึ้นสองเทา
• วัตถุจะถูกบันทึกตามที่ปรากฏในจอภาพ
• ดิจิตอล ซูมใชงานไมไดกับถายภาพซอน, ในโหมด PHOTO STORY หรือเมื่อเลือก T, s, f,
w หรือ m ในโหมด Scene
• ฟงกชั่นนี้ใชงานไมไดเมื่อ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] อยูที่ [เปด] ในโหมด n
• เมื่อแสดงภาพ RAW บริเวณที่มองเห็นไดในจอภาพจะระบุดวยกรอบ
• เปา AF จะลดลง
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
การตั้งคาระบบตั้งเวลาถายถาพ (j/Y)
ทานสามารถปรับแตงการทํางานของระบบตั้งเวลาถายภาพได
1
เลือก [j/Y/i] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
2
шкзҕ
Ѥҟ ѥдѥіҙч
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
ѱўєчщҕѥѕѓѥё
D
єѫєєѠкѓѥё
чѧлш
ѧ ѠјѯъѯјзѠьѯњѠіҙѯшѠіҙ
j/Y /
дј Ѥэ
2
3
4
เลือก [j/Y] แลวกด I
เลือก [YC] (กําหนดเอง) แลวกด I
ใช FG เพื่อเลือกรายการแลวกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคาแลวกด Q
เฟรม
90 TH
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё1
1
กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย
Y ตั้งเวลาถาย
กําหนดระยะเวลาหลังกดปุมชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ
ชวงเวลา
กําหนดชวงเวลาถายภาพของเฟรมที่สองและเฟรมตอๆ มา
ออโตโฟกัสทุกเฟรม
กําหนดวาจะโฟกัสอัตโนมัติกอนถายภาพแบบตั้งเวลาหรือไม
j
4:3
юѧ ч
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
การถายภาพอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงที่ (i การถายภาพแบบ
Time Lapse)
ทานสามารถตั้งคาใหกลองถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนดไว นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกเฟรมที่ถายหลายๆ เฟรมเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียวไดดวย การตั้งคานี้ใชงานไดในโหมด
P, A, S และ M เทานั้น
1
เลือก [j/Y/i] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё1
1
2
шкзҕ
Ѥҟ ѥдѥіҙч
іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк
ѱўєчщҕѥѕѓѥё
D
єѫєєѠкѓѥё
чѧлш
ѧ ѠјѯъѯјзѠьѯњѠіҙѯшѠіҙ
j/Y /
дј Ѥэ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
เลือก [การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา] แลวกด I
เลือก [เปด] แลวกด I และทําการตั้งคาดังตอไปนี้
เฟรม
กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย
เวลารอเริ่มตน
กําหนดระยะเวลารอกอนที่จะเริ่มถายภาพ
ชวงเวลา
กําหนดชวงเวลาระหวางการถายแตละภาพกอนเริ่มถายภาพ
ภาพเคลื่อนไหวแบบ
คั่นเวลา
กําหนดรูปแบบการบันทึกของลําดับเฟรม
[ปด]: บันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่ง
[เปด]: บันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่งพรอมทั้งสรางและบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวชุดเดียวจากลําดับเฟรม
ตั้งคาภาพยนตร
[รายละเอียดภาพเคลื่อนไหว]: เลือกขนาดสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบ
คั่นเวลา
[จํานวนเฟรม]: เลือกอัตราเกรมสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบคั่นเวลา
4
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
2
3
j
4:3
юѧ ч
ถายภาพ
• กลองจะถายภาพแมเมื่อภาพไมอยูในโฟกัสหลังการโฟกัสอัตโนมัติ หากทานตองการแกไขตําแหนง
โฟกัส ใหถายภาพในโหมด MF
• [ดูภาพบันทึก] ทํางานเปนเวลา 0.5 วินาที
• หากระยะเวลากอนถายภาพหรือชวงเวลาถายภาพ อยางใดอยางหนึ่ง ถูกตั้งไวที่ 1 นาที 31 วินาทีขึ้น
ไป จอภาพและตัวกลองจะปดสวิตชการทํางานหลังจากผานไป 1 นาที กลองจะเปดสวิตชการทํางาน
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง 10 วินาทีกอนถายภาพ หากจอภาพดับลง ใหกดปุมชัตเตอร เพื่อเปดจอภาพ
อีกครั้ง
• หากตั้งโหมด AF อยู [C-AF] หรือ [C-AF+TR] การโฟกัสจะเปลี่ยนเปน [S-AF] โดยอัตโนมัติ
• ระบบสัมผัสถูกปดใชงานระหวางการถายภาพแบบ Time Lapse
• ใชงานไมไดกับการถายภาพ HDR
• ไมสามารถรวมการถายภาพแบบ Time Lapse เขากับการถายครอม, การถายภาพซอน และการ
ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน, กําหนดเวลา หรือคอมโพสิตได
• แฟลชจะไมทํางานหากระยะเวลาชารจแฟลชนานกวาชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ
• หากกลองปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติในชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ กลองจะเปดสวิตช
ตัวเองกอนที่จะถายภาพตอไป
• หากภาพนิ่งภาพใดไมไดรับการบันทึกอยางถูกตอง จะไมมีการสรางภาพเคลื่อนไหว Time Lapse ขึ้น
• หากพื้นที่ในการดมีไมเพียงพอ ภาพเคลื่อนไหว Time Lapse จะไมไดรับการบันทึกไว
• สัญญาณขาออก HDMI ไมสามารถใชงานไดกับภาพเคลื่อนไหวถายดวยขนาด [4K] ใหเลือก
[ตั้งคาภาพยนตร] > [รายละเอียดภาพเคลื่อนไหว]
TH 91
• การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใชงานปุมใดปุมหนึ่งดังตอไปนี้ ปุมหมุน
ปรับโหมด ปุม MENU ปุม q ปุมปลดเลนส หรือเชื่อมตอสาย USB
• หากทานปดสวิตชกลอง การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิก
• หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยูไมเพียงพอ การถายภาพอาจยุติลงกลางคัน ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ได
รับการชารจมาเปนอยางดีแลวกอนเริ่มถายภาพ
• ขึ้นอยูกับระบบของคุณ คุณอาจไมสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว [4K] บนคอมพิวเตอรของคุณได
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดที่เว็บไซตของ OLYMPUS
การถายภาพตอเนื่องเปนชุดดวยการตั้งคาที่ตางกัน (ถายครอม)
4
"ถายครอม" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอัตโนมัติในระหวางการถายภาพตอเนื่องเปนชุด
หรือลําดับภาพตอเนื่องเพื่อ "ครอม" คาปจจุบัน ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคาถายครอมและปด
การถายครอม
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
1
เลือก [ถายครอม] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё 2
1
2
щҕѥѕзіҕѠє
HDR
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕѝ
ҙ ѱшь
ѷ Ѥ >i@ѯкѨѕэ>j]
юҖѠкд Ѥьдѥіѝь
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode
дј Ѥэ
2
หลังเลือก [เปด] กด I แลวเลือกประเภทการถายครอม
• ในขณะที่เลือกการถายครอม t จะแสดงขึ้นในจอภาพ
щҕѥѕзіҕѠє
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
3f 1.0EV
A-- G-----шкзҕ
Ѥҟ ѥ
กด I เลือกการตั้งคาสําหรับตัวแปรอยางเชน จํานวนภาพที่ถาย แลวกดปุม Q
• กดปุม Q คางไวจนกระทั่งทานกลับมาที่จอภาพในขั้นตอนที่ 1
• หากทานเลือก [ปด] ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งคาถายครอมจะถูกบันทึกไวและทานสามารถถายภาพ
ไดตามปกติ
• ใชงานไมไดในขณะถายภาพ HDR
• ใชงานไมไดขณะที่ถายภาพแบบ Time Lapse
• ทานไมสามารถถายภาพระหวางการถายครอมหากมีเนื้อที่วางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ
สําหรับจํานวนเฟรมที่เลือก
92 TH
юѧ ч
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
дј Ѥэ
3
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
AE BKT (ถายครอม AE)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงของแตละภาพที่ถาย สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV,
0.7 EV หรือ 1.0 EV ในโหมดถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอรลง
จนสุด ขณะที่ในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพตอไปเรื่อยๆ ตามลําดับขณะที่กดปุมชัตเตอรลง
จนสุด: ไมมีการเปลี่ยน ลบ บวก จํานวนภาพที่ถาย: 2, 3, 5, หรือ 7
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• กลองปรับเปลี่ยนระดับแสงโดยเปลี่ยนคาเปดหนากลองและความเร็ว
ชัตเตอร (โหมด P) ความเร็วชัตเตอร (โหมด A และ M) หรือคา
เปดหนากลอง (โหมด S) ถาเลือก [ทั้งหมด] สําหรับ
[ISO อัตโนมัติ] ในโหมด M และ เลือก [AUTO] สําหรับ [ISO]
อยางไรก็ตาม กลองจะปรับแตงคาแสงตามคาความไวแสง ISO
• กลองถายครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยแสง
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
щҕѥѕзіҕѠє
-юѧ ч
A-- G-2f 0.3EV
2f 0.7EV -2f 1.0EV -3f 0.3EV -3f 0.7EV -3f 1.0EV
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
дј Ѥэ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
• สมดุลแสงขาวอาจแตกตางกัน 2, 4 หรือ 6 สเต็ปในแตละแกน
A – B (สีเหลืองอําพัน – สีฟา) และ G – M (สีเขียว – สีมวงแดง)
• กลองถายครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยสมดุล
แสงขาว
WB BKT
A-B
G-M
3f 4 еѤѸь
3f 4 еѤѸь
дјѤэ
шѤѸкзѷѥ
FL BKT (ถายครอม FL)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงแฟลชในภาพสามภาพที่ถาย (ไมมีการเปลี่ยนในภาพแรก เปนลบในภาพ
ที่สอง และเปนบวกในภาพที่สาม) ในการถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุม
ชัตเตอร ในการถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายทุกภาพขณะที่กดปุมชัตเตอร
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
WB BKT (ถายครอม WB)
กลองจะสรางภาพสามภาพที่มีสมดุลแสงขาวตางกันโดยอัตโนมัติ (ปรับตามทิศทางสีที่ระบุ) จากภาพที่
ถายครั้งเดียว โดยเริ่มจากคาสมดุลแสงขาวที่เลือกไวในปจจุบัน ถายครอม WB ใชงานไดในโหมด P,
A, S และ M
4
щҕѥѕзіҕѠє
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
дј Ѥэ
-A-- G--юѧ ч
3f 0.3EV -3f 0.7EV -3f 1.0EV -шкзҕ
Ѥҟ ѥ
TH 93
ISO BKT (ถายครอม ISO)
กลองจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพที่ถายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอรและคาเปด
หนากลองคงที่ สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV แตละครั้งที่
กดปุมชัตเตอร กลองจะถายสามภาพดวยความไวแสงที่ตั้งคาไว (หรือใชการตั้งคาความไวแสงที่ดีที่สุด
หากเลือกความไวแสงอัตโนมัติ) เมื่อถายภาพแรก การเปลี่ยนแปลงเปนลบในภาพที่สอง และการ
เปลี่ยนแปลงเปนบวกในภาพที่สาม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะไมเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือก
ไวสําหรับ [ระดับ ISO] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
• กลองจะถายครอมโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดบนที่ตั้งคาไวดวย
[ISO-Auto Set] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
4
щҕѥѕзіҕѠє
-A-- G---юѧ ч
3f 0.3EV -3f 0.7EV -3f 1.0EV
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
дј Ѥэ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
ART BKT (ถายครอม ART)
แตละครั้งที่ลั่นชัตเตอร กลองจะบันทึกภาพหลายภาพ โดยแตละภาพ
จะมีการตั้งคาอารทฟลเตอรตางกัน ทานสามารถเปดหรือปดถายครอม
อารทฟลเตอรแยกกันสําหรับโหมดภาพแตละโหมด
• การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง
• ART BKT ไมสามารถใชรวมกับ WB BKT หรือ ISO BKT
ART BKT
юѶѠюѠѥіҙш
юѶѠюѠѥіҙш
ѓѥёьѫє
ҕ
Ѩ лѥк
ѝѨоч
Ѩ лѥк
ѝѨоч
ѱъьѰѝкѠҕѠь
ѓѥёѯдіьѰшд
дј Ѥэ
Focus BKT (การถายภาพแบบครอมโฟกัส)
ถายภาพชุดดวยตําแหนงโฟกัสที่ตางกัน โฟกัสเคลื่อนยาย
ไปไกลขึ้นอยางตอเนื่องจากตําแหนงเริ่มตนโฟกัส เลือกจํานวน
ของภาพถายโดยใช [กําหนดจํานวนภาพ] และปรับเปลี่ยนระยะ
โฟกัสโดยใช [กําหนดสวนตางโฟกัส] เลือกคาที่นอยกวาสําหรับ
[กําหนดสวนตางโฟกัส] เพื่อเปลี่ยนระยะโฟกัสใหแคบลง
เมื่อคาเยอะขึ้นจะทําใหกวางขึ้นเชนกัน ถาคุณกําลังใชแฟลชที่
ไมไดมากับชุดแฟลชที่กําหนดให คุณสามารถระบุเวลาที่ใชในการ
ชารจโดยการใชตัวเลือก [#เวลาชารจ]
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดและปลอยทันที การถายภาพจะดําเนิน
ตอไปจนกระทั่งจํานวนของภาพที่เลือกไวไดถายครบแลว
หรือจนกวาจะกดปุมชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง
• โฟกัสการถายภาพคริอมอัตโนมัติจะใชงานไมไดกับเลนสมาตรฐาน
ที่มีขนาด 4 : 3
• โฟกัสการถายภาพคริอมอัตโนมัติสิ้นสุดลง หากซูมหรือโฟกัส
ไดรับการปรับในชวงที่ทําการถายภาพ
• การถายภาพสิ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงจุดอนันต
• จะถายภาพดวยโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติในโหมดไรเสียง
• ความเร็วซิงคของแฟลชสําหรับโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะอยูในลิมิต 1/20 วินาที หรือชากวา
• สําหรับการใชแฟลช ใหเลือก [อนุญาต] สําหรับ [การตั้งคาโหมด
ไมมีเสียง[♥]] > [โหมดแฟลช]
щҕѥѕзіҕѠє
-A-- G---3f 0.7EV
-юѧ ч
-ѯюѧ ч
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
дј Ѥэ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
дѼѥўьчлѼѥьњьѓѥё
0 0 3
дј Ѥэ
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
Focus BKT
дѼѥўьчлѼѥьњьѓѥё
дѼѥўьчѝҕњьшҕѥкѱђд Ѥѝ
ѯњјѥнѥіҙл
дњҖѥк
10
3
Ѱзэ
дј Ѥэ
1
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
ѯњјѥнѥіҙл
30њѧьѥъѨ
ѯјѪѠдѯњјѥіѣўњҕѥкдѥіюјҕѠѕ
Ѽ ўі ѤэдѥінѥіҙлѰђјн
н ѤшѯшѠіҙѝѥ
дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥьѨѳҟ єҕлѥ
Ѽ ѯюѶь
ѯєѪѠ
ѷ ѲнҖѰђјнOlympus
дј Ѥэ
94 TH
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
การถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง)
กลองจะถายภาพหลายภาพ และนําภาพเหลานั้นมารวมกันโดยอัตโนมัติใหเปนภาพ HDR
นอกจากนี้ ทานยังสามารถถายภาพหลายภาพ และใชการถายภาพ HDR บนคอมพิวเตอรได
(การถายภาพครอม HDR) การชดเชยแสงสามารถเลือกไดระหวาง [HDR1] และ [HDR2] ใน
โหมด P, A และ S ในโหมด M สามารถปรับระดับแสงสําหรับการถายภาพ HDR ไดตาม
ตองการ
1
เลือก [HDR] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё 2
1
2
щҕѥѕзіҕѠє
HDR
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕѝ
ҙ ѱшь
ѷ Ѥ >i@ѯкѨѕэ>j]
юҖѠкд Ѥьдѥіѝь
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode
дј Ѥэ
юѧ ч
เลือกชนิดการถายภาพ HDR แลวกดปุม Q
HDR1
HDR2
3F 2.0EV
5F 2.0EV
7F 2.0EV
กลองจะถายสี่ภาพ แตละภาพมีระดับแสงแตกตางกัน และภาพถายเหลานี้จะ
ถูกนํามารวมกันเปนภาพ HDR ภาพเดียวในกลอง
HDR2 จะใหภาพที่นาประทับใจกวา HDR1 ความไวแสง ISO กําหนดไวที่ 200
นอกจากนี้ ความเร็วชัตเตอรชาสุดที่ใชไดคือ 1 วินาที และเปดรับแสงไดนาน
สุดคือ 4 วินาที
กลองจะทําการถายภาพครอม HDR เลือกจํานวนภาพและความแตกตางของ
ระดับแสง
ไมมีการประมวลผลการถายภาพ HDR
3F 3.0EV
5F 3.0EV
3
4
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
2
юѧ ч
юѧ ч
юѧ ч
ถายภาพ
• เมื่อทานกดปุมชัตเตอร กลองจะถายภาพตามจํานวนภาพที่กําหนดไวโดยอัตโนมัติ
• ถาทานถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรที่ชาลง อาจมีจุดรบกวนที่สามารถสังเกตไดมากขึ้น
• ยึดกลองกับขาตั้งกลองหรือวัตถุอื่นที่มีความมั่นคง แลวถายภาพ
• ภาพถายที่แสดงในจอภาพหรือในชองมองภาพในขณะถายภาพจะแตกตางจากภาพถายที่ผานการ
ประมวลผลเปนแบบ HDR
• ในกรณีของ [HDR1] และ [HDR2] ภาพถายที่ผานการประมวลผลเปนแบบ HDR จะไดรับการ
บันทึกเปนไฟล JPEG เมื่อตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพไวที่ [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ
RAW+JPEG ภาพถายเพียงภาพเดียวที่บันทึกเปน RAW คือภาพที่มีระดับแสงเหมาะสม
• ถาตั้งคาไวที่ [HDR1]/[HDR2] โหมดภาพนิ่งจะถูกกําหนดไวที่ [Natural] และการตั้งคาสีจะถูก
กําหนดไวที่ [sRGB] [AF ตลอดเวลา] จะไมทํางาน
• ไมสามารถใชการถายภาพโดยใชแฟลช การถายภาพครอม การถายภาพซอนและการถายภาพแบบ
Time Lapse พรอมกันกับการถายภาพ HDR ได
TH 95
การบันทึกภาพซอนในภาพเดียว (ถายภาพซอน)
บันทึกภาพซอนในภาพเดียว โดยใชตัวเลือกปจจุบันที่เลือกสําหรับคุณภาพของภาพ
1
2
เลือก [ชดเชยแสงหลายคา] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
ปรับการตั้งคา
เฟรม
เลือก [2 เฟรม]
คาอัตโนมัติ
เมื่อตั้งไวที่ [เปด] ความสวางของแตละเฟรมจะ
ถูกตั้งไวที่ 1/2 และภาพจะถูกซอน เมื่อตั้งไวที่
[ปด] ภาพจะถูกซอนดวยความสวางดั้งเดิมของ
แตละเฟรม
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
ภาพซอน
เมื่อตั้งไวที่ [เปด] จะสามารถซอนภาพ RAW ที่
บันทึกในการดดวยการถายภาพซอนและจัดเก็บ
เปนภาพแยกตางหาก จํานวนภาพที่ถายคือ
หนึ่งภาพ
ชดเชยแสงหลายค่า
เฟรม
ค่าอัตโนมัติ
ภาพซ้อน
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ตั้งคา
่
กลับ
ISO
400
• a จะแสดงขึ้นในจอภาพขณะที่ถายภาพซอนยังมีผลอยู
P
3
250 F5.6
0.0
01:02:03
ถายภาพ
• a แสดงขึ้นเปนสีเขียวขณะที่การถายภาพเริ่มขึ้น
• กด  เพื่อลบภาพสุดทายที่ถาย
• ภาพกอนหนาจะถูกวางซอนบนมุมมองผานเลนสเพื่อเปนตัวชี้นําสําหรับการวางเฟรมภาพถาย
ตอไป
• กลองจะไมเขาสูโหมดหลับขณะที่ถายภาพซอนยังคงมีผลอยู
• ภาพที่ถายดวยกลองอื่นไมสามารถรวมอยูในถายภาพซอนได
• เมื่อตั้ง [ภาพซอน] ไวที่ [เปด] ภาพที่แสดงขึ้นเมื่อภาพ RAW ถูกเลือกจะถูกสรางขึ้นดวยการตั้งคา
ขณะถายภาพ
• หากตองการตั้งคาฟงกชั่นถายภาพ ใหยกเลิกการถายภาพซอนกอน ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถ
ตั้งคาได
• การถายภาพซอนจะถูกยกเลิกจากภาพแรกโดยอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้
เมื่อปดสวิตชกลอง/เมื่อกดปุม q/เมื่อกดปุม MENU/เมื่อตั้งโหมดถายภาพไวที่โหมดอื่น
นอกเหนือจาก P, A, S, M/แบตเตอรี่หมด/เมื่อเชื่อมตอสายใดๆ กับกลอง
• เมื่อเลือกภาพ RAW ดวย [ภาพซอน] ภาพ JPEG สําหรับภาพที่บันทึกเปน RAW+JPEG จะแสดงขึ้น
• เมื่อถายภาพซอนโดยใชถายภาพครอม กลองจะใหความสําคัญกับการถายภาพซอน ขณะที่กําลัง
จัดเก็บภาพซอน การถายภาพซอนจะถูกตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
% เคล็ดลับ
• หากตองการซอนภาพตั้งแต 3 เฟรมขึ้นไป เลือก RAW สําหรับ [K] และใชตัวเลือก [ภาพซอน]
เพื่อทําการถายภาพซอนซํ้าๆ กัน
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซอนภาพ RAW: g "การซอนภาพ" (หนา 102)
96 TH
38
การแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพและควบคุมทัศนมิติ หรือ
perspective (ชดเชยคียสโตน)
ใชการแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพ สําหรับภาพถายของตึกสูงจากดานลาง หรือแกไข
ผลของทัศนมิติ (Perspective) ที่เกินจริง การตั้งคานี้ใชงานไดในโหมด P, A, S และ M เทานั้น
เลือก [On] สําหรับ [ชดเชยคียสโตน] ใน
X เมนูถายภาพ 2
2
ปรับเอฟเฟกตในการแสดงผลและใสกรอบใหภาพ
3
ถายภาพ
•
•
•
•
18 mm
ใหปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังสําหรับการแกไขคียสโตน
ใช FGHI เพื่อเลือกพื้นที่ที่บันทึก
กดปุม Q คางไว เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร และตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ ขณะที่การชดเชยคียสโตน
กําลังสงผลอยู ดวยการกดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลที่ไมเกี่ยวของกับการปรับคาทดแทน
คียสโตน ในการกลับสูชดเชยคียสโตน ใหกดปุม INFO กระทั่งการปรับชดเชยคียสโตนปรากฏ
• ในการสิ้นสุดชดเชยคียสโตน ใหเลือก [Off] สําหรับ [Keystone Comp.] ใน X เมนูถายภาพ 2
• เมื่อไดกําหนด [D (ชดเชยคียสโตน)] (หนา 75) ใหกับปุมโดยใช [Button Function] กดปุมที่
เลือกคางไวเพื่อสิ้นสุดการแกไขคียสโตน
• ภาพจะบันทึกเปนรูปแบบ RAW + JPEG เมื่อเลือก [RAW] สําหรับคุณภาพของภาพ
• ผลลัพธอาจไมไดตามที่ตองการกับเลนสเสริม
• บางตําแหนง AF อาจอยูน
 อกพืน
้ ทีแ
่ สดงผล ขึน
้ อยูก
 บ
ั จํานวนของการแกไข ไอคอน (g, h, i หรือ j)
จะแสดงเมือ
่ กลองโฟกัสไปทีต
่ าํ แหนง AF นอกพืน
้ ทีแ
่ สดงผล
• ระหวางการถายภาพการปรับดิจิตอลจะไมสามารถใชงานสิ่งตอไปนี้ได:
การถายภาพโดยเปดหนากลองนาน กําหนดเวลา หรือคอมโพสิท/การถายภาพตอเนื่อง/การถาย
ภาพครอม/HDR/ถายภาพซอน/ ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร/ภาพเคลื่อนไหว/โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
[C-AF] และ [C-AF+TR]/AF ตลอดเวลา/[e-Portrait] และโหมดภาพ ART/ตั้งเวลาถายแบบ
กําหนดเอง/พีคกิ้ง/ถายภาพความละเอียดสูง
• ถาหากเลือกระยะโฟกัสสําหรับ [ปองกันภาพสั่น] หรือคุณกําลังใชเลนสที่มีขอมูลเลนสพรอม จะมีการ
ปรับแตงแกไขทันที เวนแต เมื่อใชเลนสของระบบ Micro Four Thirds หรือ Four Thirds ใหเลือก
ความยาวโฟกัสโดยใชตัวเลือก [Image Stabilizer] (หนา 55) option
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
1
TH 97
การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียง (ปองกันการสั่นz/
เงียบ[♥])
การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียงไว ชวยใหทานสามารถเลือกการถายภาพแบบ
ปองกันการสั่นหรือแบบไรเสียงเมื่อใชการถายภาพตอเนื่องหรือตั้งเวลา (หนา 56)
1
2
เลือก [ปองกันการสั่นz/เงียบ[♥]] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา
ปองกันการสั่นz
กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดปองกันการสั่น เมื่อกําหนดชวงเวลานี้ไว รายการจะถูก
ทําเครื่องหมาย z ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการ
ถายภาพแบบปองกันการสั่น ใหตั้งคาไปที่ [ปด] ใชโหมดนี้เพื่อยับยั้งการ
สั่นเล็กนอยที่เกิดจากการทํางานของชัตเตอร โหมดปองกันการสั่นใชงาน
ไดทั้งในโหมดถายภาพตอเนื่อง (หนา 56) และถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
(หนา 56)
เงียบ[♥]
กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดไรเสียง เมื่อกําหนดชวงเวลานี้ไว รายการจะถูกทํา
เครื่องหมาย ♥ ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพ
ไรเสียง ใหตั้งคาไปที่ [ปด]
ลดเสียง[♥]
ตั้งไปที่ [AUTO] เพื่อลดเสียงในการถายภาพโดยเปดรับแสงนานเมื่อใช
โหมดถายภาพไรเสียง ในระหวางการลดเสียงรบกวน อาจไดยินเสียงการ
ทํางานของชัตเตอร
การตั้งคา
โหมดไมมีเสียง[♥]
เลือก [อนุญาต] หรือ [ไมอนุญาต] สําหรับแตละ [8], [AF แสงไฟ]
และ [โหมดแฟลช]
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
98 TH
การตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง (ถายภาพความละเอียดสูง)
เมื่อตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง รายการจะถูกทําเครื่องหมาย h ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/
ตั้งเวลา (หนา 56)
1
2
เลือก [ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา
ถายภาพความละเอียด
สูง
กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดความละเอียดสูง เมื่อกําหนดชวงเวลานี้ไว h จะ
แสดงในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพ
ความละเอียดสูง ใหตั้งคาไปที่ [ปด]
#เวลาชารจ
กําหนดเวลารอใหแฟลชเสร็จสิ้นการชารจเมื่อใชแฟลชอื่นที่ไมใชแฟลช
เฉพาะที่ใหมาดวย
การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
แฟลชที่ใหมาพรอมกลองและแฟลชแยกขายแบบที่มีโหมดรีโมทคอนโทรลและถูกออกแบบมา
ใหใชกับกลองนี้ได สามารถใชสําหรับการถายภาพกับแฟลชไรสายได g "การถายภาพโดยใช
แฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย" (หนา 147)
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
• จะถายภาพความละเอียดสูงในโหมดไรเสียง
• g "การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)" (หนา 61)
4
TH 99
การใชเมนูแสดงภาพ
เมนูดูภาพ
m (หนา 82)
เมนูแสดงภาพ
R (หนา 100)
1
แกไข (หนา 100)
2
คําสั่งพิมพ (หนา 141)
m
R
แก้ไข
คำสั่งพิมพ์
ลบคาปองกัน
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน
เปิด
ลบคาปองกัน (หนา 102)
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน (หนา 131)
กลับ
ตั้งคา
่
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูดูภาพ)
การหมุนภาพที่แสดงบนจอ (R)
เมื่อตั้งคาไวที่ [เปด] ภาพที่ถายในแนวตั้งจะหมุนมาแสดงในแนวตั้งเองโดยอัตโนมัติ
การแกไขภาพนิ่ง
สามารถแกไขภาพที่บันทึกไวและจัดเก็บเปนภาพใหม
1
2
3
เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
4
เลือก [แกไขภาพ RAW] หรือ [แกไข JPEG] แลวกด Q
ใช FG เพื่อเลือก [เลือกภาพ] แลวกด Q
ใช HI เพื่อเลือกภาพที่จะแกไขแลวกด Q
• [แกไขภาพ RAW] จะแสดงขึ้นหากภาพเปนภาพ RAW และ [แกไข JPEG] หากเปนภาพ JPEG
หากภาพบันทึกดวยรูปแบบ RAW+JPEG ทั้ง [แกไขภาพ RAW] และ [แกไข JPEG] จะแสดง
ขึ้น เลือกเมนูสําหรับภาพที่จะแกไข
สรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ที่แกไขตามการตั้งคา
ปจจุบัน
แกไขภาพ
RAW
100 TH
กําหนดเอง1
สําเนา JPEG ถูกประมวลผลโดยใชการตั้งคาปจจุบันของกลอง
ปรับการตั้งคากลองกอนเลือกตัวเลือกนี้
กําหนดเอง2
สามารถทําการแกไขขณะเปลี่ยนการตั้งคาบนจอภาพ ทาน
สามารถจัดเก็บการตั้งคาที่ใช
ART BKT
ภาพจะถูกแกไขโดยใชการตั้งคาสําหรับฟลเตอรศิลปะที่เลือก
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
[ปรับเงาแสง]: เพิ่มแสงวัตถุยอนแสงที่มืด
[แกตาแดง]: ลดการเกิดตาแดงในขณะถายภาพโดยใชแฟลช
[P]: ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือดานหลัง
(o)เพื่อเลือกขนาดการตัดขอบภาพและใช
FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงการตัดขอบ
O
แกไข JPEG
ตั้งคา
5
เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา กด Q
6
เลือก [ใช] แลวกด Q
• การตั้งคาจะถูกนําไปใชกับภาพ
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูดูภาพ)
[มุมภาพ]: เปลี่ยนสัดสวนภาพจาก 4:3 (มาตรฐาน) เปน [3:2], [16:9], [1:1] หรือ
[3:4] หลังเปลี่ยนสัดสวนภาพ ใช FGHI เพื่อระบุตําแหนงการตัดขอบภาพ
[ถายภาพขาวดํา]: สรางภาพสีขาวดํา
[ซีเปย]: สรางภาพโทนสีซีเปย
[ความอิ่มสี]: ตั้งคาความลึกของสี ปรับความอิ่มสีโดยตรวจสอบภาพบนหนาจอ
[Q]: แปลงขนาดไฟลภาพเปน 1280 × 960, 640 × 480 หรือ 320 × 240
ภาพที่มีสัดสวนภาพนอกเหนือจาก 4:3 (มาตรฐาน) จะถูกแปลงเปนขนาดไฟลภาพ
ที่ใกลเคียงที่สุด
[ภาพบุคคล HDTV]: ทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง
ทานอาจไมสามารถชดเชยแสงใหกับบางภาพได หากการคนหาใบหนาในภาพ
ลมเหลว
• ภาพที่แกไขจะถูกจัดเก็บไวในการด
• ภาพ 3D ภาพเคลื่อนไหว และไฟลที่จัดเก็บไวชั่วคราวสําหรับ PHOTO STORY ไมสามารถแกไขได
• การแกไขตาแดงอาจไมไดผลกับบางภาพ
• การแกไขภาพ JPEG ไมสามารถทําไดในกรณีตอไปนี้
เมื่อประมวลผลภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อมีที่วางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ เมื่อบันทึก
ภาพดวยกลองอื่น
• ขณะทําการเปลี่ยนขนาด ([Q]) ภาพ ทานไมสามารถเลือกจํานวนพิกเซลสูงกวาจํานวนพิกเซลเมื่อ
บันทึกภาพไวแตแรก
• [P] และ [มุมภาพ] สามารถใชเพื่อแกไขภาพที่มีสัดสวน 4:3 (มาตรฐาน) เทานั้น
• เมื่อเลือก [ART] สําหรับโหมดถายภาพ จะล็อค [พื้นที่สี] ไวที่ [sRGB]
TH 101
การซอนภาพ
ภาพ RAW ถายดวยกลองสามารถซอนไดสูงสุด 3 เฟรมและจัดเก็บเปนภาพแยกตางหาก
ภาพจะถูกจัดเก็บไวโดยมีการตั้งโหมดบันทึกไวขณะที่จัดเก็บภาพ (หากเลือก [RAW] ไว สําเนาภาพจะ
ถูกจัดเก็บในรูปแบบ [YN+RAW])
1
2
3
4
เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
ใช FG เพื่อเลือก [ภาพซอน] แลวกด Q
เลือกจํานวนภาพในการซอนแลวกด Q
ใช FGHI เพื่อเลือกภาพ RAW ที่จะใชในการซอน
ภาพ
ภาพซอน
RAW
• เมื่อเลือกภาพตามจํานวนที่ระบุในขั้นตอน 3 ภาพซอนจะแสดง
ขึ้น
4
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
RAW
ฟงกชั่นเมนู (เมนูดูภาพ)
ตั้งค่า
กลับ
5
ปรับอัตราการขยาย
ภาพซอน
• ใช HI เพื่อเลือกภาพและใช FG เพื่อปรับอัตราการขยาย
• สามารถปรับอัตราการขยายในชวงตั้งแต 0.1 – 2.0 ตรวจสอบ
ผลลัพธบนจอภาพ
×0.3
กลับ
6
×1.5
×0.5
ตั้งค่า
กด Q กลองโตตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [ใช] แลวกด Q
% เคล็ดลับ
• หากตองการซอนภาพ 4 เฟรมขึ้นไป ใหจัดเก็บภาพซอนเปนไฟล RAW แลใช [ภาพซอน] ซํ้าๆ กัน
การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ใหกับภาพถายปจจุบัน
นี่เปนฟงกชั่นเดียวกันกับ [R] ในระหวางการดูภาพ (หนา 84)
การยกเลิกการปองกันภาพทั้งหมด
ฟงกชั่นนี้ชวยใหทานยกเลิกการปองกันหลายๆ ภาพในคราวเดียวกัน
1
2
102 TH
เลือก [ลบคาปองกัน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
เลือก [ใช] แลวกด Q
การใชเมนูตั้งคา
ใชเมนูตั้งคา d เพื่อตั้งคาฟงกชั่นพื้นฐานของกลอง
ѯєьѬшкз
Ѥҟ ҕѥ
1
2
X
W
--.--.-- --:-ѳъѕ
j±0 k±0
0.5њѧьѥъѨ
чѬѓѥёэ Ѥьъѩд
дѥішкз
Ѥҟ ҕѥ Wi-Fi
c ѯєьѬѰѝчкѓѥё
ѯђіѧєѰњіҙ
шкз
Ѥҟ ҕѥ
дј Ѥэ
ตัวเลือก
g
ตั้งนาฬกาของกลอง
18
W (เปลี่ยน ทานสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชสําหรับการแสดงผลบนหนาจอและขอความ
ภาษาที่แสดง) ผิดพลาดจากภาษาอังกฤษเปนภาษาอื่น
i (ปรับ
ความสวาง
หนาจอ)
ดูภาพบันทึก
ทานสามารถปรับความสวางและอุณหภูมิสี
ของจอภาพ การปรับอุณหภูมิสีจะมีผลตอ
การแสดงจอภาพขณะเปดดูภาพเทานั้น ใช
HI เพื่อเเลื่อนแถบสีไปที่ j (อุณหภูมิสี)
หรือ k (ความสวาง) และ FG เพื่อ
ปรับคา
กดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงสีบน
จอภาพระหวาง [Natural] และ [Vivid]
j
-2
—
k
+1
—
Vivid
กลับ
Natural
ตั้งค่า
เลือกวาจะแสดงภาพทันทีหลังถายภาพหรือไมและแสดงนานเทาใด ตัวเลือก
นี้มีประโยชนสําหรับการตรวจสอบภาพที่เพิ่งถายไปอยางคราวๆ เมื่อกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งขณะตรวจสอบภาพ ทานจะสามารถกลับสูการถายภาพ
ไดทันที
[0.3วินาที] – [20วินาที]: เลือกจํานวนวินาทีที่จะแสดงแตละภาพ
[ปด]: ภาพที่บันทึกไปยังการดจะไมแสดงบนหนาจอ
[AUTOq]: แสดงภาพที่กําลังบันทึก แลวสลับเปนโหมดดูภาพ ตัวเลือกนี้มี
ประโยชนสําหรับการลบภาพหลังจากที่ตรวจสอบแลว
การตั้งคา
Wi-Fi
ตั้งคากลองใหเชื่อมตอกับสมารทโฟนดวยการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โดยใช
ฟงกชั่นไรสายในกลอง
c เมนู
แสดงภาพ
เลือกวาจะแสดงเมนูกําหนดเองหรือไม
เฟริมแวร
เวอรชั่นเฟรมแวรผลิตภัณฑของทานจะแสดงบนหนาจอ เมื่อทานสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับกลองของทานหรืออุปกรณเสริม หรือเมื่อทานตองการ
ดาวนโหลดซอฟตแวร ทานจะตองระบุเวอรชั่นของผลิตภัณฑที่กําลังใชอยู
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูตั้งคา)
X
(ตั้งคาวันที่/
เวลา)
คําอธิบาย
—
131
—
—
TH 103
การใชงานเมนูกําหนดเอง
สามารถกําหนดการตั้งคากลองไดโดยใช c เมนูกําหนดเอง
เมนูกําหนดเอง
R AF/MF (หนา 104)
S ปุม/หมุน (หนา 105)
T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น (หนา 106)
U Disp/8/PC (หนา 106)
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
104 TH
ѯєьѬдѥ
Ѽ ўьчѯѠк
1
2
V Exp/p/ISO (หนา 108)
W #ตั้งคาเอง (หนา 109)
R
S
T
U
V
W
X
AF/MF
юѫҕєўєѫь
ѷѤ
дчщҕѥѕjюҖѠкд Ѥьѓѥёѝь
Disp/8/PC
Exp/p/ISO
#шкз
Ѥҟ ҕѥѯѠк
K/ѝѨ/WB
дј Ѥэ
шкзҕ
Ѥҟ ѥҕ
X K/สี/WB (หนา 110)
Y บันทึก/ลบ (หนา 110)
Z ภาพเคลื่อนไหว (หนา 112)
b EVF ในตัว (หนา 113)
k Kยูติลิตี่ (หนา 114)
MENU
R AF/MF
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
R
g
AF โหมด
เลือก AF โหมด คุณสามารถแยกตั้งคาวิธีการโฟกัสสําหรับ
โหมดการถายภาพและโหมด n
52
AF ตลอดเวลา
หากเลือก [เปด] ไว กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องแมเมื่อไมไดกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ใชงานไมไดเมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds
—
AEL/AFL
กําหนดคาล็อค AF และ AE
รีเซ็ตเลนส
เมื่อตั้งไวที่ [ปด] ตําแหนงโฟกัสของเลนส จะไมถูกตั้งคาใหมแม
เมื่อปดสวิตชกลอง เมื่อตั้งไวที่ [เปด] โฟกัสของเลนสเพาเวอรซูม
จะถูกตั้งคาใหมดวยเชนกัน
—
โฟกัส BULB/TIME
ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงโฟกัสขณะรับแสงไดโดยใชโฟกัสดวย
ตัวเอง (MF) เมื่อตั้งไวที่ [ปด] วงแหวนปรับโฟกัสจะไมหมุน
—
วงแหวนโฟกัส
ทานสามารถกําหนดวาจะใหเลนสปรับตามจุดโฟกัสอยางไร
โดยเลือกทิศทางการหมุนของวงแหวนปรับโฟกัส
—
MF ชวยปรับ
เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] ทานสามารถสลับเปนซูมภาพหรือพีคกิ้งใน
โหมดปรับโฟกัสเองโดยอัตโนมัติโดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
Pตั้งคาปกติ
เลือกตําแหนงเปา AF ที่จะจัดเก็บเปนตําแหนงหลัก p จะปรากฏ
ขึ้นในหนาจอแสดงการเลือกเปา AF ขณะที่ทานเลือกตําแหนงหลัก
—
AF แสงไฟ
เลือก [ปด] เพื่อปดการใชงาน ไฟชวยโฟกัส
—
I โฟกัสใบหนา
คุณสามารถเลือกวาจะใหความสําคัญที่ใบหนาหรือที่ดวงตาใน
โหมด AF
48
พื่นที่AF โฟกัส
หากเลือก [ปด] ไว กรอบเปา AF จะไมแสดงขึ้นในระหวาง
การยืนยัน
—
115
115
R AF/MF
MENU
c
R
ตัวเลือก
คําอธิบาย
g
แผนกําหนดเปา AF
ถาเลือก [เปด] เปาหมาย AF กําหนดตําแหนงไดโดยแตะบน
หนาจอในระหวางที่ทําการถายรูปโดยชองมองภาพ แตะหนาจอและ
เลื่อนนิ้วไปยังตําแหนงเปา AF
• แตะสองครั้งที่หนาจอเพื่อเปดหรือปด [แผนกําหนดเปา AF]
• [แผนกําหนดเปา AF] สามารถใชกับ AF กรอบการซูม (หนา 49)
—
เลือก [ปดการใชงาน] เพื่อปองกัน MF clutch และโฟกัสการ
ถายภาพที่กําลังใชแมนวลโฟกัส เพื่อการโฟกัสดวยตนเอง ใหเลื่อน
วงแหวนโฟกัสไปดานหนา
52
MF Clutch
MENU
S ปุม/หมุน
คําอธิบาย
ชี้คาที่ปรับ
F ฟงกชั่นของ
แปนหมุน
ฟงกชันแปนเลือก
โหมด
g
เลือกฟงกชั่นที่กําหนดใหกับปุมที่เลือก
[U ฟงกชั่น], [V ฟงกชั่น], [R ฟงกชั่น], [a ฟงกชั่น],
[z ฟงกชั่น], [I ฟงกชั่น], [G ฟงกชั่น], [n ฟงกชั่น],
[l ฟงกชั่น]
ปรับฟงกชั่น
S
ทานสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นของปุมหมุนดานหนาและปุมหมุน
ดานหลัง
• ถากําหนด [F] ไปยังปุมหมุนดานหนาและดานหลัง สามารถปรับ
การชดเชยคาแสงไปถึง ±5 EV (รองรับขั้นตอนที่ 1/2 และ 1 EV
ดวย)
เลือกทิศทางการหมุนของปุมหมุนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอรหรือ
คาเปดหนากลอง เปลี่ยนทิศทางของการเปลี่ยนโปรแกรม
สามารถใชปุมหมุนชดเชยคาแสงสําหรับการชดเชยคาแสงแฟลช
• ถาเลือก [w] สําหรับ [F ฟงกชั่นของแปนหมุน]
สามารถกําหนด [ปรับฟงกชั่น]
เลือกฟงกชั่นที่กําหนดไวที่ตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุนปรับ
โหมด เลือกจากเนื้อเรื่องภาพถาย โหมด Scene และกําหนดเอง
74
—
—
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
ตัวเลือก
ฟงกชันปุม
c
—
116,
118
TH 105
T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
ตัวเลือก
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
MENU
c
T
คําอธิบาย
g
หากเลือก [เปด] ไว จะสามารถลั่นชัตเตอรไดแมเมื่อกลองไมอยูใน
โฟกัส สามารถตั้งคาตัวเลือกนี้แยกกันสําหรับโหมด S-AF (หนา 52)
และ C-AF (หนา 52)
—
เลือกอัตราการเลื่อนเฟรมไปขางหนาสําหรับ [S], [T] , [l]
และ [k] ตัวเลขคือคาประมาณสูงสุด
56, 57
j L fps
j H fps
♥j L fps
♥j H fps
4
ปองกันภาพสั่น
เปดใชงานปองกันภาพสั่นสําหรับการถายภาพนิ่งและการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวตามลําดับ
55
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
j ปองกันภาพสั่น
เปดใชงาน/ปดใชงานปองกันภาพสั่นสําหรับการถายภาพตอเนื่อง
—
กดชัตเตอรครึ่งหนึ่ง
เปด IS
ถาตั้งไวที่ [ปด] ฟงกชั่น IS (ปองกันภาพสั่น) จะไมทํางานขณะที่
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
—
ปองกันภาพสั่นที่
เลนส
หากเลือก [เปด] ไว กลองจะใหความสําคัญกับการทํางานของ
ฟงกชั่นของเลนสเมื่อใชเลนสมีฟงกชั่นปองกันภาพสั่น
• ตัวเลือกนี้ไมสงผลใดๆ ตอเลนสที่มาพรอมกับสวิตชปองกันการสั่น
—
หนวงเวลาลัน
่ ชัตเตอร หากเลือก [สั้น] ไว จะสามารถลดระยะเวลาระหวางการกดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดและการถายภาพใหสั้นลงได
• การทําเชนนี้จะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้
ควรระมัดระวังไมใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรงขณะใช
งาน แรงกระแทกดังกลาวอาจเปนเหตุใหจอภาพหยุดแสดงผล
วัตถุ หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหปดและเปดสวิตชกลองใหมอีก
ครั้ง
MENU
U Disp/8/PC
ตัวเลือก
HDMI
วีดีโอเอาท
106 TH
คําอธิบาย
—
c
U
g
[HDMI Out]: การเลือกรูปแบบสัญญาณวิดีโอดิจิตอลสําหรับ
เชื่อมตอกับทีวีดวยสาย HDMI
[ควบคุมHDMI]: เลือก [เปด] เพื่อใหสามารถสั่งงานกลองดวย
รีโมทสําหรับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อรูปภาพแสดงบนทีวี
121
เลือกมาตรฐานวิดีโอ ([NTSC] หรือ [PAL]) ที่ใชในประเทศหรือ
ภูมิภาคของทาน
121
MENU
U Disp/8/PC
ตัวเลือก
K/ตั้งคาควบคุม
c
คําอธิบาย
U
g
เลือกการควบคุมที่แสดงในโหมดถายภาพแตละโหมด
โหมดถายภาพ
การควบคุม
A
P/A/
S/M
SCN
(C4)
Live Control (หนา 51)



Live SCP (หนา 50)



Live Guide (หนา 32)

–
–
เมนู Scene
–
–

123
4
เลือกขอมูลที่จะแสดงเมื่อกดปุม INFO
[q คําแนะนํา]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพเต็มเฟรม
[LV-Info]: เลือกขอมูลจะแสดงเมื่อกลองอยูในโหมดถายภาพ
[Gการตั้งคา]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพแบบดัชนี
"My Clips" และบนปฏิทิน
124,
125
แสดงเสนตาราง
เลือก [w], [x], [y], [X] หรือ [x] เพื่อแสดงเสนตาราง
บนจอภาพ
—
ตั้งคาโหมดภาพ
แสดงเฉพาะโหมดภาพนิ่งที่เลือกเทานั้นเมื่อเลือกโหมดภาพนิ่งไว
—
การตั้งคา
ฮิสโตแกรม
[ไฮไลท]: เลือกขอบเขตดานลางสําหรับการแสดงแสงจา
[เงา]: เลือกขอบเขตดานบนสําหรับการแสดงเงามืด
124
คําแนะนําโหมด
เลือก [เปด] เพื่อแสดงความชวยเหลือสําหรับโหมดที่ถูกเลือกโดย
การหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังการตั้งคาใหม
24
Live View Boost
ใชเพื่อตรวจสอบวัตถุหรือจัดองคประกอบภาพ ในกรณีใชงานในที่
แสงนอย
ในโหมด M ทานสามารถใชการตั้งคานี้เมื่อถายภาพแบบ BULB/
TIME และ Live Composite
[ON1]: ใหความสําคัญกับความราบรื่นของการแสดงผล
[ON2]: ใหความสําคัญกับการมองเห็นภาพในสภาพแสงมืด ซึ่งจะ
ทําใหการตอบสนองตอการทํางานของปุมบนกลองชาลง
—
จํานวนเฟรม
เลือก [สูง] เพื่อลดระยะเวลารอของเฟรม อยางไรก็ตาม คุณภาพ
ของภาพอาจลดลง
—
โหมดภาพพิเศษ LV
[mode1]: ฟลเตอรเอฟเฟกตแสดงขึ้นตลอดเวลา
[mode2]: การแสดงผลที่ราบรื่นจะสงผลกอน ขณะที่กดปุมชัตเตอร
ลงครึ่งทาง อาจสงผลตอการดูตัวอยางคุณภาพของฟลเตอรอารท
—
ลดภาพกะพริบ
ลดผลของแสงวูบวาบภายใตแสงสวางบางชนิด รวมทั้งหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เมื่อแสงวูบวาบไมลดลงดวยการตั้งคา [อัตโนมัต]
ใหตั้งคาไปที่ [50Hz] หรือ [60Hz] ตามความถี่กระแสไฟฟาใน
ภูมิภาคที่มีการใชงานกลอง
—
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
กดปุม INFO เพื่อสลับเนื้อหาบนหนาจอ
G/ตั้งคาคําแนะนํา
TH 107
MENU
U Disp/8/PC
ตัวเลือก
คําอธิบาย
U
g
โหมดขยายภาพ LV
[mode1]: การซูมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
[mode2]: การซูมไมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
49
zล็อค
หากเลือก [เปด] ไว การตรวจสอบภาพจะสลับระหวางล็อคและ
ปลดล็อคทุกครั้งที่กดปุมซึ่งบันทึกไวสําหรับการตรวจสอบภาพ
—
การตั้งคาพีคกิ้ง
ทานสามารถเปลี่ยนสีและความเขมของการปรับเนนขอบภาพ
—
ไฟจอ LCD
หากไมมีการดําเนินการใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด แสงพื้นหลังจะ
หรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ แสงพื้นหลังจะไมหรี่ลงหาก
เลือก [Hold] ไว
—
Sleep
กลองจะเขาสูโหมดหลับ (ประหยัดพลังงาน) หากไมมีการดําเนิน
การใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด สามารถเปดใชงานกลองอีกครั้งดวย
การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
—
ปดกลองอัตโนมัติ
เมื่ออยูในโหมดหลับ กลองจะปดสวิตชเองอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ที่กําหนดไว
—
8 (เสียงปบ)
เมื่อตั้งคาไปที่ [ปด] ทานสามารถปดเสียงปบที่ดังขึ้นขณะล็อค
โฟกัสดวยการกดปุมชัตเตอร
—
โหมด USB
เลือกโหมดสําหรับการเชื่อมตอกลองไปยังคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องพิมพ เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงตัวเลือกโหมด USB
ทุกครั้งที่กลองทําการเชื่อมตอ
—
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
การตัง้ คามัลติฟง กชน
ั่
เลือกรายการที่จะใชในโหมดหลายฟงกชั่น
เรียกดูเมนู
ตัวเลือก
—
ตั้งคา [เรียกดู] เพื่อแสดงเคอรเซอรที่ตําแหนงสุดทายของการ
ทํางานเมื่อทานแสดงเมนู ตําแหนงเคอรเซอรจะถูกเก็บไวแมเมื่อ
ทานปดกลอง
MENU
V Exp/p/ISO
108 TH
c
คําอธิบาย
—
c
V
g
ระดับคา EV
เลือกขนาดการเพิ่มขึ้นที่จะใชเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร คาเปด
หนากลอง ชดเชยแสง และตัวแปรแสงอื่นๆ
—
ลดนอยส
ฟงกชั่นนี้ลดจุดรบกวนที่เกิดขึ้นขณะเปดหนากลองนานๆ
[อัตโนมัต]: กลองจะทําการลดจุดรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรชา
หรือเมื่ออุณหภูมิภายในกลองเพิ่มสูงขึ้น
[เปด]: ลดจุดรบกวนทุกภาพที่ถาย
[ปด]: ปดการลดจุดรบกวน
• เวลาที่จําเปนในการลดจุดรบกวนแสดงอยูบนจอ
• [ปด] จะถูกเลือกอัตโนมัติในชวงที่ถายภาพตอเนื่อง
• ฟงกชั่นนี้อาจไมทํางานอยางมีประสิทธิภาพในบางสภาวะการ
ถายภาพหรือกับวัตถุบางชนิด
29
MENU
V Exp/p/ISO
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
V
g
ฟวลเตอรนอยส
เลือกจํานวนการลดจุดรบกวนเมื่อตั้งความไวแสง ISO ไวที่สูง
—
ISO
ตั้งคาความไวแสง ISO
45
ระดับ ISO
เลือกการเพิ่มขึ้นที่มีสําหรับการเลือกความไวแสง ISO
—
เซ็ท ISO อัตโนมัติ
เลือกขีดจํากัดสูงสุดและคาเริ่มตนที่จะใชสําหรับความไวแสง ISO
เมื่อเลือก [อัตโนมัต] ไวสําหรับ ISO
[คาสูงสุด]: เลือกขีดจํากัดบนสําหรับการเลือกความไวแสง ISO
อัตโนมัติ
[คาตั้งตน]: เลือกคาเริ่มตนสําหรับการเลือกความไวแสง ISO
อัตโนมัติ
—
เลือกโหมดถายภาพซึ่งมีความไวแสง ISO [Auto]
[P/A/S]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยูในทุกโหมด
ยกเวน M
[ทั้งหมด]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยูในทุกโหมด
—
วัดคา
เลือกโหมดวัดแสงตามฉาก
53
AEL วัดคา
เลือกวิธีการวัดแสงที่จะใชสําหรับล็อค AE (หนา 115)
[อัตโนมัต]: ใชวิธีการวัดแสงที่เลือกอยูในปจจุบัน
—
P
วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกวาตัวเลือกวัดแสงแบบจุดใดระหวาง [เฉพาะจุด],
[เฉพาะจุดไฮไลท] และ [เฉพาะจุดเงาแสง] สามารถวัดแสงเปา AF
ที่ไดถูกเลือกไว
—
ตั้งเวลาถาย BULB/
TIME
เลือกระดับแสงสูงสุดสําหรับการถายภาพโดยเปดหนากลองนาน
และกําหนดเวลา
—
จอภาพ BULB/
TIME
ตั้งคาความสวางของจอภาพเมื่อมีการใชงาน [BULB] [TIME] หรือ
[COMP]
—
Live BULB
เลือกชวงเวลาแสดงภาพระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดบาง
ประการ ความถี่จะลดลงที่ความไวแสง ISO สูง เลือก [ปด] เพื่อ
ปดใชงานการแสดงผล แตะที่จอภาพหรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อรีเฟรชการแสดงผล
Live TIME
4
การตั้งคาคอมโพสิต ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงในการถายภาพคอมโพสิต
(หนา 31)
W #ตั้งคาเอง
ตัวเลือก
MENU
คําอธิบาย
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
ISO อัตโนมัต
—
—
—
c
W
g
# X-Sync.
เลือกความเร็วชัตเตอรที่จะใชเมื่อยิงแฟลช
126
# คาชาสุด
เลือกความเร็วชัตเตอรที่ชาที่สุดที่มีเมื่อใชแฟลช
126
w+F
เมื่อตั้งไวที่ [เปด] คาชดเชยแสงจะถูกเพิ่มไปยังคาชดเชยแฟลช
45, 63
TH 109
X K/สี/WB
ตัวเลือก
K ตั้งคา
คําอธิบาย
g
D ตั้งคา
1
Y SF
2) กด Q
2
X
F
3
W N
นับพิกเซล
ขนาดภาพ
59
ตั้งค่า
อัตราการบีบอัด
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
เลือกจํานวนพิกเซลสําหรับ [X]- และ [W]-ขนาดภาพ
นับพิกเซล
1) เลือก [Xiddle] หรือ
[Wmall] แลวกด I
Xiddle
Wmall
2560×1920
1280×960
59
2) เลือกจํานวนพิกเซลแลวกด
Q
ตั้งคา
่
กลับ
เลือก [เปด] เพื่อแกไขขอบดําของภาพตามประเภทเลนส
• ชดเชยแสงใชงานไมไดกับเลนสเทเลคอนเวอรเตอรหรือทอ
มาโคร
• อาจปรากฏจุดรบกวนที่ขอบภาพถายดวยความไวแสง ISO สูง
—
WB
ตั้งคาสมดุลแสงขาว คุณสามารถปรับละเอียดสมดุลแสงขาวใน
แตละโหมดไดอีกเชนกัน
46
ทั้งหมด >
[ตั้งทั้งหมด]: ใชการชดเชยสมดุลแสงขาวเดียวกันสําหรับทุกโหมด
ยกเวน [CWB]
[ลบคาทั้งหมด]: ตั้งคาสมดุลแสงขาวสําหรับทุกโหมดเปน 0 ยกเวน
[CWB]
—
W ใชแสงสีอน
ุ
เลือก [ปด] เพื่อขจัดสี "อบอุน" ออกจากภาพที่ถายใตแสง
หลอดไฟฟา
—
#+WB
ปรับสมดุลแสงขาวสําหรับใชรวมกับแฟลช
—
พื้นที่สี
ทานสามารถเลือกไดวาจะสรางสีอยางไรบนจอภาพหรือเครื่องพิมพ
—
MENU
Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก
ลบเร็ว
110 TH
4
W SF
F
กลับ
4
ชดเชยเงาแสง
X
ทานสามารถเลือกโหมดคุณภาพของภาพ JPEG จากการผสมผสาน
ขนาดภาพสามขนาดและอัตราการบีบอัดสี่ขนาด
1) ใช HI เพื่อเลือก
([K1] – [K4]) รวมกัน
และใช FG เพื่อเปลี่ยน
นับพิกเซล
c
MENU
คําอธิบาย
หากเลือก [เปด] ไว เมื่อกดปุม  ในระหวางการแสดงภาพที่ถาย
ภาพปจจุบันจะถูกลบทันที
c
Y
g
—
MENU
Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก
ลบภาพ
RAW+JPEG
คําอธิบาย
c
Y
g
59
[อัตโนมัต]: แมเมื่อใสการดอันใหม หมายเลขไฟลจะยังคงอยูจาก
การดอันกอนหนา หมายเลขไฟลจะเรียงตอจากหมายเลขสุดทาย
ที่ใช หรือจากหมายเลขสูงสุดที่มีอยูในการด
[รีเซ็ต]: เมื่อทานใสการดอันใหม หมายเลขโฟลเดอรจะเริ่มที่ 100
และชื่อไฟลจะเริ่มที่ 0001 ถาใสการดที่มีภาพอยูดวย หมายเลข
ไฟลจะเริ่มที่หมายเลขถัดจากหมายเลขไฟลสูงสุดในการด
—
เลือกวาจะตั้งชื่อไฟลอยางไรโดยแกไขสวนของชื่อไฟลที่เนนเปน
สีเทาดานลาง
sRGB: Pmdd0000.jpg
Pmdd
Adobe RGB: _mdd0000.jpg
mdd
—
ตั้งลําดับ
เลือกการเลือกเริ่มตน ([ใช] หรือ [ไม]) สําหรับกลองโตตอบการ
ยืนยัน
—
การตั้ง dpi
เลือกความละเอียดการพิมพ
—
ตั้งคาลิขสิทธิ์*
ใสชื่อผูถายและผูถือลิขสิทธิ์ลงบนภาพถายใหม ชื่อสามารถมี
ความยาวไดสูงสุด 63 ตัวอักษร
[ขอมูลลิขสิทธิ์]: เลือก [เปด] เพื่อใสชื่อผูถายและผูถือลิขสิทธิ์ใน
ขอมูล Exif สําหรับภาพถายใหม
[ชื่อศิลปน]: ใสชื่อของผูถาย
[ชื่อลิขสิทธิ์]: ใสชื่อของผูถือลิขสิทธิ์
ชื่อไฟล
แกไขชื่อไฟล
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
เลือกการดําเนินการเมื่อภาพถายที่บันทึกดวยการตั้งคา
RAW+JPEG ถูกลบในการดูภาพแบบเฟรมเดียว (หนา 83)
[JPEG]: ลบสําเนาภาพ JPEG เทานั้น
[RAW]: ลบสําเนาภาพ RAW เทานั้น
[RAW+JPEG]: ลบสําเนาภาพทั้งสองแบบ
• ทั้งสําเนาภาพ RAW และ JPEG จะถูกลบเมื่อภาพที่เลือกถูกลบ
หรือเมื่อเลือก [ลบทั้งหมด] (หนา 87) ไว
1) เลือกตัวอักษร 1 แลวกด Q เพื่อเพิ่มตัวอักษรที่เลือก
ไปยังชื่อ 2
2) ทําซํ้าขั้นตอน 1 เพื่อใสชื่อใหเสร็จ จากนั้นเลือก [END]
แลวกด Q
• หากตองการลบตัวอักษร กดปุม INFO เพื่อวางเคอรเซอร
ในบริเวณชื่อ 2 เลือกตัวอักษร แลวกด 
нѪѷѠјѧеѝѧъыѧѻ
2
1
—
05/63
ABCDE
! ” #
0 1 2 3
A B C
P Q R S
a b c d
o p q r
@
ѕдѯјѧд
$
4
D
T
e
s
%
5
E
U
f
t
&
6
F
V
g
u
’
7
G
W
h
v
(
8
H
X
i
w
Del
)
9
I
Y
j
x
*
:
J
Z
k
y
+
;
K
[
l
z
,
<
L
]
m
{
=
M
_
n
}
. /
> ?
N O
END
Set
* OLYMPUS ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากขอพิพาทเกี่ยวกับการใชงาน [ตั้งคาลิขสิทธิ์] ใช
งานดวยความเสี่ยงของทานเอง
TH 111
Z ภาพเคลื่อนไหว
ตัวเลือก
4
c
คําอธิบาย
Z
g
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
nโหมด
เลือกโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดโดย
ใช Live Control
36
ภาพเคลื่อนไหวR
เลือก [ปด] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบไรเสียง สามารถเลือก
ตัวเลือกนี้ไดโดยใช Live Control
69
ระดับเสียงบันทึก
เลือกความไวของไมโครโฟนภายในกลอง ปรับความไวโดยใช
FG ขณะตรวจสอบระดับเสียงสูงสุดที่ไมโครโฟน เลือกในชวง
สองสามวินาทีที่ผานมา
—
Rจํากัดระดับเสียง
ถาเลือก [เปด] ไว ระดับเสียงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อระดับ
เสียงที่ไมโครโฟนเลือกดังกวาปกติ
—
ลดเสียงลม
ลดเสียงลมรบกวนระหวางการบันทึก
—
การตั้งคารหัสเวลา
(Time Code)
ตั้งไทมโคดที่จะบันทึกเมื่อถายภาพเคลื่อนไหว
[โหมดรหัสเวลา]: ตั้ง [DF] (ดรอปเฟรม) เพื่อบันทึกไทมโคดที่
แกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับเวลาบันทึก และ [NDF] (ไมใช
ดรอปเฟรม) เพื่อบันทึกไทมโคดที่ไมไดแกไข
[นับ]: ตั้งไปที่ [RR] (วิ่งขณะบันทึก) เพื่อใชไทมโคดที่วิ่งเฉพาะ
เวลาบันทึกเทานั้น และ [FR] (นับตลอด) เพื่อใชไทมโคดที่วิ่งเมื่อ
หยุดการบันทึก รวมทั้งเมื่อปดสวิตชกลอง
[เวลาเริ่ม]: ตั้งเวลาเริ่มของไทมโคด ตั้ง [เวลาปจจุบัน] เพื่อ
กําหนดไทมโคดสําหรับเฟรมปจจุบันเปน 00 หากตองการตั้งเปน
00:00:00:00 เลือก [ตั้งคาใหม] ทานสามารถตั้งไทมโคดโดยใช
[ปอนเอง] ไดดวย
ตั้งไทมโคดที่จะไมบันทึกดวยการถายภาพเคลื่อนไหว Motion
JPEG ในโหมด H, I หรือ y
—
n ตั้งคาคําแนะนํา
ทานสามารถเลือกเนื้อหาขอมูลที่แสดงบนหนาจอบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว หากตองการซอนรายการ เลือกรายการแลวกด Q เพื่อ
ลางเครื่องหมายออก
—
การตั้งคารายละเอีย
ดภาพเคลื่อนไหว
ทานสามารถตั้งคาการรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและ
รูปแบบการบีบอัด/อัตราบิตใน SET1 ถึง SET4 หลังทําการตั้ง
คานี้ ทานสามารถเลือกคาเหลานี้ไดในโหมดคุณภาพของภาพ
เคลื่อนไหว (หนา 60)
[ขนาดภาพ]: เลือกระหวาง [FHD] (Full HD) และ [HD]
[อัตราการบีบอัด/บิต]: เลือกจาก [A-I] (All-Intra)/[SF] (ละเอียด
พิเศษ)/[F] (ละเอียด)/[N] (คาปกติ)
—
เอฟเฟคภาพ
เคลื่อนไหว
112 TH
MENU
เลือก [เปด] เพื่อเปดใชงานเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวในโหมด n
36
MENU
Z ภาพเคลื่อนไหว
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
g
โหมดภาพเคลื่อนไหว เลือกวิธีถายภาพระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
+ภาพนิ่ง
[mode1]: ถายภาพระหวางบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยไมหยุด
บันทึก
[mode2]: หยุดบันทึกเพื่อถายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
จะเริ่มขึ้นหลังถายภาพแลว
ใน mode2 และโหมดถายภาพบางโหมด สามารถถายภาพแบบ
เฟรมเดียวเปนรูปภาพระหวางการบันทึกไดเทานั้น ฟงกชั่น
ถายภาพอื่นๆ อาจใชงานไดจํากัดเชนกัน
โหมด 2 เลือกเมื่อ Motion JPEG H, I หรือ y นั้นถูกเลือก
เปนโหมดคุณภาพของภาพถายภาพเคลื่อนไหว
nฟงกชันชัตเตอร
ตัวเลือก
MENU
c
37
4
—
b
คําอธิบาย
g
รูปแบบ EVF ในตัว
เลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ
127
V ตั้งคาคําแนะนํา
สามารถใชชองมองภาพแสดงฮิสโตแกรมรวมทั้งแสงสวางจาและ
เงามืด ไดเชนเดียวกับจอภาพ ใชงานไดเมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ
[รูปแบบ 2] ไวสําหรับ [รูปแบบ EVF ในตัว]
—
V แสดงเสนตาราง
แสดงเสนกรอบในชองมองภาพ เลือกจาก [w], [x], [y],
[X] และ [x] ใชงานไดเมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ
[รูปแบบ 2] ไวสําหรับ [รูปแบบ EVF ในตัว]
—
เปลี่ยนเปน EVF
อัตโนมัติ
ถาเลือก [ปด] ไว ชองมองภาพจะไมเปดเมื่อทานมองเขาไปยังชอง
มองภาพ ใชปุม u เพื่อเลือกการแสดงผล
—
ปรับ EVF
ปรับความสวางและโทนสีของชองมองภาพ
ความสวางจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อตั้ง [ความสวาง EVF อัตโนมัติ]
ไวที่ [เปด] ความตางสีของหนาจอแสดงขอมูลจะปรับอัตโนมัติ
—
V กดชัตเตอรครึ่ง
หนึ่ง
ถาตั้งไวที่ [ปด] แถบวัดระดับจะไมแสดงขึ้นเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง จะมีผลเมื่อตั้ง [รูปแบบ EVF ในตัว] ไวที่ [รูปแบบ 1] หรือ
[รูปแบบ 2]
—
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว สามารถใชงานตัวเลือกของปุมชัตเตอร
ตอไปนี้
[mode1]: ใชปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพนิ่ง
[mode2]: กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว ใน mode2 ทานไมสามารถควบคุมการบันทึกภาพโดย
ใชปุม R ได
b EVF ในตัว
Z
TH 113
MENU
b EVF ในตัว
ตัวเลือก
S-OVF
คําอธิบาย
MENU
ตัวเลือก
b
g
เลือก [เปด] สําหรับชองมองภาพใหแสดงเหมือนกับชองมองภาพ
แบบออพติคอล เลือก [S-OVF] ทําใหเห็นรายละเอียดของเงามืด
ไดงายขึ้น
จะแสดงในชองมองภาพเมื่อ [S-OVF] เริ่มใชงาน
•
• ไมสามารถปรับการตั้งคาของหนาจอในบางสวนได เชน
ความสมดุลขาว, การชดเชยแสง และโหมดภาพนิ่ง
k Kยูติลิตี่
4
c
—
c
คําอธิบาย
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
พิกเซลแมบปง
ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณ
รับภาพและฟงกชั่นประมวลผลภาพ
ปรับคารับแสง
ปรับระดับแสงที่ดีที่สุดแยกกันสําหรับโหมดวัดแสงแตละโหมด
• การทําเชนนี้จะลดจํานวนตัวเลือกการชดเชยแสงที่ใชงานไดในทิศทาง
ที่เลือก
• จะมองไมเห็นผลลัพธในจอภาพ หากตองการปรับระดับแสงแบบ
ธรรมดา ใหทําการชดเชยแสง (หนา 45)
k
g
153
—
:ระดับการ
เตือน
เลือกระดับแบตเตอรี่ที่จะใหเครื่องหมายเตือน 8 แสดงบนหนาจอ
ฟงกชันการปรับ
ทานสามารถปรับมุมของแถบวัดระดับ
[รีเซ็ต]: รีเซ็ตคาที่ปรับใหกลับคืนสูคาเริ่มตน
[ปรับ]: ตั้งคาการวางแนวกลองปจจุบันเปนตําแหนง 0
ตั้งคาหนาจอ
สัมผัส
เปดใชงานทัชสกรีน เลือก [ปด] ปดใชงานทัชสกรีน
Eye-Fi*
เปดหรือปดใชงานการอัพโหลดเมื่อใชการด Eye-Fi แสดงขึ้นเมื่อเสียบ
การด Eye-Fi
—
ความเร็วซูม
อิเล็กทรอนิกส
ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วในการซูมที่ใชได้เมื่อใชงานเลนส
เพาเวอรซูมที่มีแหวนปรับซูม
—
ชวยถายเซลฟ
เลือก [เปด] เพื่อปรับการแสดงผลใหเหมาะสมสําหรับการถายภาพ
ตนเองเมื่อจอภาพอยูในตําแหนงการถายภาพตนเอง
โหมดพักดวน
เมื่อตั้งไวที่ [เปด] กลองจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานระหวางการถาย
ภาพโดยไมใช Live View เพื่ออนุญาตใหกลองถายภาพโดยใชพลังงาน
นอยลง กดปุมชัตเตอรเพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน การตั้งคานี้
ใชงานไมไดเมื่อตั้งคา [หนวงเวลาลั่นชัตเตอร] ไวที่ [สั้น]
การตั้งคา
ขอมูลเลนส
บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ
การรับรอง
แสดงผลไอคอนการรับรอง
17
—
—
128
—
129
* โปรดใชงานภายใตกฎขอบังคับในแตละทองถิ่น เมื่อโดยสารเครื่องบินหรืออยูในสถานที่อื่นๆ ซึ่ง
หามการใชอุปกรณไรสาย ใหถอดการด Eye-Fi ออกจากกลองหรือเลือก [ปด] สําหรับ [Eye-Fi]
กลองรุนนี้ไมรองรับโหมด Eye-Fi "ที่ไมจํากัดหนวยความจํา"
114 TH
—
AEL/AFL
MENU
c
R
[AEL/AFL]
S-AF AEL/AFL
สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติและวัดแสงไดโดยกดปุมซึ่งกําหนด
AEL/AFL ไว เลือกโหมดสําหรับโหมดโฟกัสแตละโหมด
mode1
ครึ่งทาง
เต็ม
AEL
AFL
AEL/S-AF
ค่ารับแสง
AEL
กลับ
ตั้งค่า
AEL/AFL
ฟงกชั่นปุมชัตเตอร
โหมด
C-AF
MF
ฟงกชั่นปุม AEL/AFL
กดจนสุด
โฟกัส
เมื่อกด AEL/AFL คางไว
โฟกัส
ระดับแสง
ระดับแสง
โฟกัส
ระดับแสง
mode1
S-AF
ถูกล็อค
–
mode2
S-AF
–
–
–
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
mode3
–
ถูกล็อค
–
–
S-AF
ถูกล็อค
–
mode1
C-AF เริ่มตน
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
–
ถูกล็อค
mode2
C-AF เริ่มตน
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
ถูกล็อค
mode3
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
C-AF เริ่มตน
–
โหมด4
–
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
C-AF เริ่มตน
–
mode1
–
ถูกล็อค
–
–
–
ถูกล็อค
mode2
–
–
–
ถูกล็อค
–
ถูกล็อค
mode3
–
ถูกล็อค
–
–
S-AF
–
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
S-AF
กดครึ่งหนึ่ง
ฟงกชั่นชวยปรับ MF
MENU
c
R
[MF ชวยปรับ]
นี่คือฟงกชั่นชวยโฟกัสสําหรับ MF เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส ขอบของวัตถุจะมีการปรับใหชัดขึ้น
หรือบางสวนของหนาจอแสดงผลจะขยายใหญขึ้น เมื่อทานหยุดใชงานวงแหวนปรับโฟกัส หนาจอ
จะกลับสูหนาจอเริ่มแรก
ขยาย
ขยายสวนของหนาจอ สามารถตั้งคาสวนที่จะขยายไวลวงหนาโดยใช
เปา AF g [AF พื้นที่] (หนา 47)
พีคกิ้ง
แสดงเสนขอบที่กําหนดไวชัดเจนดวยการปรับเนนขอบภาพ ทาน
สามารถเลือกสีและความเขมสําหรับการปรับเนน
g [การตั้งคาพีคกิ้ง] (หนา 108)
• สามารถแสดง [พีคกิ้ง] ไดโดยใชปุม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุม กําหนดฟงกชั่น
การเปลี่ยนใหกับปุมใดปุมหนึ่งลวงหนาโดยใช [ฟงกชันปุม] (หนา 74)
• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยนสีและความเขมเมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น
• เมื่อกําลังใชงานพีคกิ้ง ขอบของวัตถุขนาดเล็กจะมีแนวโนมถูกปรับใหชัดขึ้นมาก ไมมีการรับรอง
ความแมนยําในการโฟกัส
TH 115
ฟงกชั่นของแปนเลือกโหมด
MENU
c
S
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด]
สามารถกําหนดใหโหมด Photo Story และโหมด Scene ไปที่ตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุน
ปรับโหมด กําหนดใหโหมด Photo Story ไปที่ C3 และโหมด Scene ไปที่ C4 เพื่อที่จะสามารถ
เขาใชงานตัวเลือกเหลานี้ไดทุกครั้งที่ใชปุมหมุนปรับโหมด
แปนหมุนเลือกโหมด C3
สามารถเลือกวา เมื่อหมุนแปนปรับโหมดไปที่ C3 เปนการใชโหมด
Photo Story (หนา 116) หรือเลือกการตั้งคาสําหรับ [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] > [โหมดกําหนดเอง C3]
แปนหมุนเลือกโหมด C4
สามารถเลือกวา เหมื่อหมุนแปนปรับโหมดไปที่ C4 เปนการใชโหมด
Scene (หนา 118) หรือเลือกการตั้งคาสําหรับ [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] > [โหมดกําหนดเอง C4]
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
การใชงาน PHOTO STORY
ทานสามารถถายภาพดวย PHOTO STORY ถายภาพดวยประเภทของ PHOTO STORY ที่เลือกไว
ได กอนดําเนินการตอ ใหใช [ฟงกชันแปนเลือกโหมด] เพื่อกําหนดใหโหมด Photo Story ไปที่
ตําแหนง C3 บนปุมหมุนปรับโหมด
1
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3
• เมนู PHOTO STORY จะปรากฏขึ้น
A: มาตรฐาน
B: ความเร็ว
C: ซูมเขา/ออก
D: Layout*
F: กรอบ
Q: ระหวางทํางาน
1
єѥшіуѥь
1
2
3
4
* เลือก [Layout] เพื่อปรับโหมดถายภาพแยกตามหนาตางแตละบาน ใช Live Control
เพื่อเลือกโหมดถายภาพ
2
ใช FG เพื่อเลือกรูปแบบของ PHOTO STORY
• ทานสามารถแสดงหนาจอโดยละเอียดเมื่อเลือกตัวเลือกรูปแบบหรือจํานวนเฟรมไดโดยใช I
• ทานสามารถเลือกเอฟเฟกต จํานวนเฟรม และสัดสวนภาพสําหรับแตละรูปแบบ ทานยังสามารถ
เปลี่ยนสัดสวนภาพ รูปแบบการแบง และเอฟเฟกตกรอบของแตละภาพไดอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงระหวางตัวเลือกรูปแบบตางๆ
หลังกด I แลว ใช FG เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบ
PHOTO STORY เริ่มแรก
E
PHOTO STORY ที่เอฟเฟกตและสัดสวนภาพเปลี่ยนไปจาก PHOTO STORY เริ่มแรก
F G H จํานวนภาพและการจัดเรียงพื้นที่ภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงไดใน PHOTO STORY
แตละรูปแบบ
• ทานสามารถเปลี่ยนสีกรอบภาพและกรอบภาพรอบๆ เอฟเฟกตในตัวเลือกรูปแบบแตละอัน
• ทุกรูปแบบและทุกการปรับเปลี่ยนให PHOTO STORY ที่แตกตางกัน
3
116 TH
เมื่อตั้งคาเสร็จแลว กด Q
•
•
•
•
•
จอภาพจะเปลี่ยนกลับไปที่การแสดง PHOTO STORY
วัตถุในกรอบภาพขณะนั้นจะปรากฏ
สัมผัสกรอบภาพใดก็ไดที่ไมมีภาพถาย เพื่อตั้งใหกรอบภาพนั้นเปนกรอบภาพปจจุบัน
กดปุม MENU เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
สามารถเลือกตัวเลือกการถายภาพโดยการกด Q เพื่อแสดง Live Control
4
ถายภาพสําหรับเฟรมแรก
• ภาพที่ทานถายไวจะแสดงในเฟรมแรก
ISO-A
200
1
250 F5.0
0.0
1023
• หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายครบทุกเฟรม กดปุม MENU แลวเลือกวิธีการจัด
เก็บภาพ
[บันทึก]: จัดเก็บภาพในการด SD และสิ้นสุดการถายภาพ
[ทําตอภายหลัง]: จัดเก็บภาพในการด SD และสิ้นสุดการถายภาพชั่วคราว ขอมูลที่จัดเก็บ
ไวสามารถนํามาใชไดและสามารถเริ่มการถายภาพใหมไดในภายหลัง
(หนา 118)
[ยกเลิก]: สิ้นสุดการถายภาพโดยไมจัดเก็บภาพ
ถายภาพสําหรับเฟรมถัดไป
• ดูและถายภาพวัตถุสําหรับเฟรมถัดไป
• กด  เพื่อยกเลิกภาพในเฟรมที่อยูกอนหนาโดยตรงและ
ถายภาพใหมอีกครั้ง
• สัมผัสเฟรมใดก็ไดเพื่อยกเลิกภาพในนั้น และถายภาพใหม
อีกครั้ง สัมผัสกรอบภาพ จากนั้นสัมผัส O
ISO-A
200
1
ภาพที่ถาย
6
250 F5.0
0.0
1023
เฟรมตอไป
เมื่อทานไดถายครบทุกเฟรมแลว กด Q เพื่อบันทึกภาพ
• ระหวางการถายภาพดวย PHOTO STORY การใชงานตอไปนี้สามารถใชได
การชดเชยแสง/การเปลี่ยนโปรแกรม/การถายภาพโดยใชแฟลช (ยกเวนในกรณีที่รูปแบบเปน
[ความเร็ว])/การตั้งคา Live Control
• หากปดสวิตชกลองขณะถายภาพ ขอมูลภาพจนถึงจุดนั้นจะถูกยกเลิกและจะไมมีการบันทึกขอมูลลง
บนการดหนวยความจํา
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ ภาพจาก PHOTO STORY จะถูกบันทึกเปนรูปแบบ JPEG และภาพในเฟรมจะเปน
รูปแบบ RAW ภาพรูปแบบ RAW จะถูกบันทึกเปน [4:3]
• สามารถตั้งคาไดตั้งแต [AF โหมด], [S-AF], [MF] และ [S-AF+MF]
และเปา AF จะถูกกําหนดไวที่ตําแหนงตรงกลางที่เดียว
• โหมดวัดแสงจะถูกกําหนดไวที่ วัดแสง ESP ดิจิตอล
• การใชงานตอไปนี้ใชไมไดในโหมด PHOTO STORY
ภาพเคลื่อนไหว/ถายภาพตอเนื่อง (ยกเวนในกรณีที่รูปแบบเปน [ความเร็ว])/ตั้งเวลา/
การแสดง INFO/AF กําหนดภาพใบหนา/เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอล/
โหมดภาพ (นอกจากไดเลือกรูปแบบ [Layout])
• ไมสามารถใชงานการควบคุมบางอัน รวมถึงปุม Fn1, Fn2 และ INFO
• ในขณะที่ถายภาพดวย PHOTO STORY กลองจะไมเขาสูโหมดหลับ
ถาคุณจัดเก็บภาพไวชั่วคราวระหวางการถายภาพ กลองจะสงวนพื้นที่บันทึกสําหรับภาพที่ยังไมได
ถายไวบนการด SD
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
5
4
TH 117
การเริ่มถายภาพที่กําลังดําเนินอยูตอ
1
2
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3
3
เลือกขอมูลที่ตองการเริ่มถายตอโดยใชแปนลูกศร แลว
กดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือกงานที่กําลังดําเนินการอยู Q
2016.01.01 12:30
• ขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวนจะแสดงในดัชนี
• Q จะปรากฏบนขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวน
• การถายภาพจะเริ่มตนจากจุดที่คางไวกอนหนานี้
4
กรใชโหมด Scene
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
เลือกฉากตามวัตถุ กอนดําเนินการตอ ใหใช [ฟงกชันแปนเลือกโหมด] เพื่อกําหนดโหมด Scene
ไปยังตําแหนง C4 บนปุมหมุนปรับโหมด
1
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C4
• เมนูของเมนูSceneจะแสดงขึ้น เลือกSceneโดยใช
แปนลูกศร (FG)
• บนหนาจอเมนูScene กด I เพื่อแสดงรายละเอียดของ
โหมดบรรยากาศบนจอภาพของกลอง
• กด Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่เนนสี
และออกจากเมนูScene
1
ถายภาพบุ
คคล
่
 ประเภทของโหมดScene

2
118 TH
O ถายภาพบุคคล
H High Key
( พลุ
P ภาพบุคคล HDTV
I Low Key
g ชายทะเลและหิมะ
L ทิวทัศน
q โหมดจอภาพ
f n เอฟเฟกตตาปลา
K ภาพคนกับทิวทัศน
J ถายภาพระยะใกล
w n มุมกวาง
J กีฬา
r มาโครธรรมชาติ
m n มาโคร
i โหมดประกายดาว
Q ใตแสงเทียน
T ภาพนิ่ง 3 มิติ
G ภาพกลางคืน
R อาทิตยตก
J แพนกลอง
U ภาพบุคคลเวลากลางคืน
T ถายภาพเอกสาร
G เด็ก
s พาโนรามา (หนา 120)
ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น กด Q เพื่อแสดงเมนู Scene
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
• เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากโหมดScene การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• ในโหมด [ภาพบุคคล HDTV] ภาพสองภาพจะถูกบันทึก คือ ภาพที่ไมไดแกไขและภาพที่สองซึ่งนํา
เอฟเฟกต [ภาพบุคคล HDTV] มาใช การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อโหมดคุณภาพของ
ภาพอยูที่ [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• [n เอฟเฟกตตาปลา], [n มุมกวาง] และ [n มาโคร] มีไวเพื่อใชกับเลนสคอนเวอรเตอรที่เปน
อุปกรณเสริม
• ไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด[ภาพบุคคล HDTV], [โหมดประกายดาว], [พาโนรามา]
หรือ [ภาพนิ่ง 3 มิติ]
• ใน [โหมดประกายดาว] จะมีการถายภาพ 8 เฟรมพรอมกัน แลวนํามารวมกัน เมื่อโหมดคุณภาพของ
ภาพอยูที่ [RAW] จะนําภาพแบบ JPEG มารวมกับภาพแบบ RAW ภาพแรก แลวบันทึกเปนรูปแบบ
RAW+JPEG
• [ภาพนิ่ง 3 มิติ] ขึ้นอยูกับขอจํากัดดานลาง
[ภาพนิ่ง 3 มิติ] สามารถใชกับเลนส 3D เทานั้น
จอภาพของกลองไมสามารถใชดูภาพ 3D ใหใชอุปกรณที่รองรับการแสดงภาพ 3D
โฟกัสถูกล็อค นอกจากนี้ยังไมสามารถใชแฟลชและระบบตั้งเวลาดวยเชนกัน
ขนาดของภาพจะถูกกําหนดเอาไวตายตัวที่ 1824 × 1024
ไมสามารถถายภาพรูปแบบ RAW
ไมครอบคลุมเฟรมภาพ 100%
• ใน [แพนกลอง] จะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกลองและควบคุมความเร็วชัตเตอรที่เหมาะสม
ที่สุดเมื่อยายกลองเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว ซึ่งจะสะดวกตอการถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเสมือน
กับวาฉากหลังกําลังพริ้วไหว
ใน [แพนกลอง], J จะแสดงขึ้นในระหวางการตรวจหาทิศทางการแพนกลอง และ I จะแสดง
ขึ้นหากตรวจไมพบสิ่งใด
เมื่อใชเลนสที่มีสวิตชปองกันภาพสั่นใน [แพนกลอง] ใหปดสวิตชปองกันภาพสั่น
ในสภาพแสงจา ผลลัพธที่ไดจากการแพนกลองอาจไมเพียงพอ ใชฟลเตอร ND ที่มีจําหนายทั่วไป
เพื่อใหไดผลลัพธงายขึ้น
TH 119
การถายภาพพาโนรามา
หากทานไดติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใหมาดวย ทานสามารถใชซอฟตแวรนี้ตอภาพเขาดวยกันเพื่อ
สรางเปนภาพพาโนรามา g "การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร" (หนา 136)
1
2
3
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
120 TH
4
เลือก [พาโนรามา] ในเมนู Scene และกด Q
ใช FGHI เพื่อเลือกทิศทางการหันกลอง
ถายภาพ ใชกรอบชี้นําเพื่อวางกรอบภาพ
• โฟกัส ระดับแสง และการตั้งคาอื่นๆ จะถูกกําหนดเมื่อถาย
ภาพแรก
M
250 F5.6
38
ถายภาพที่เหลือ จัดกรอบภาพแตละภาพเพื่อใหกรอบชี้นําซอนทับกับภาพกอนหนา
M
250 F5.6
38
[2]
ออก
[3]
ออก
• ภาพพาโนรามาหนึ่งภาพสามารถรวมภาพได 10 ภาพ ไฟเตือน (g) จะแสดงขึ้นหลังถายภาพ
ที่สิบ
5
หลังถายภาพสุดทายแลว กด Q เพื่อสิ้นสุดการถายภาพชุดนี้
• ในระหวางการถายภาพพาโนรามา ภาพที่ถายกอนหนาเพื่อกําหนดตําแหนงการวางแนวจะไมปรากฏ
ขึ้น กําหนดองคประกอบภาพโดยใชกรอบหรือเครื่องหมายอื่นๆ สําหรับแสดงในภาพเปนกรอบชี้นํา
เพื่อใหขอบของภาพซอน ซอนกันภายในกรอบ
• การกด Q กอนถายเฟรมแรก กลองจะกลับสูเมนูเลือกโหมดบรรยากาศ การกด Q ระหวางการ
ถายภาพจะทําใหกลองหยุดถายภาพพาโนรามา และใหทานถายภาพถัดไปได
การดูภาพจากกลองบนทีวี
MENU
c
U
[HDMI], [วีดีโอเอาท]
ใชสายที่แยกจําหนายกับกลองเพื่อดูภาพที่บันทึกไวบนทีวีของทาน ฟงกชั่นนี้ใชงานไดขณะ
ถายภาพ เชื่อมตอกลองกับทีวี HD ดวยสาย HDMI เพื่อดูภาพคุณภาพสูงบนจอทีวี เมื่อเชื่อมตอ
ทีวีโดยใชสาย AV อันดับแรกใหตั้งคา [วีดีโอเอาท] ของกลอง (หนา 106)
ขั้วตอมัลติคอนเนคเตอร
สาย AV (อุปกรณเสริม: CB-AVC3)
(ตอไปยังชองตอสัญญาณวิดีโอเขา (สีเหลือง)
และชองตอสัญญาณเสียงเขา (สีขาว) ของทีวี)
4
ขั้วตอ HDMI
(ชนิด D)
สาย HDMI
(เชื่อมตอกับขั้วตอ HDMI บนทีวี)
เชื่อมตอทีวีและกลอง แลวสลับสัญญาณเขาของทีวี
• เมื่อเสียบสาย HDMI ภาพจะปรากฏทั้งบนจอทีวีและจอกลอง ขอมูลจะแสดงบนจอทีวีเทานั้น
หากตองการซอนขอมูลที่อยูในหนาจอแสดงการถายภาพ กดปุม INFO คางไว
• จอภาพของกลองจะดับลงเมื่อเชื่อมตอสาย AV
• กดปุม q เมื่อเชื่อมตอดวยสาย AV
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
ชนิด A
TH 121
•
•
•
•
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
122 TH
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแหลงสัญญาณเขาของทีวี โปรดดูคูมือการใชงานของทีวี
ภาพและขอมูลที่แสดงอาจถูกตัดขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาทีวี
หากเชื่อมตอกลองโดยใชทั้งสาย AV และ HDMI กลองจะกําหนดความสําคัญใหกับสาย HDMI
หากเชื่อมตอกลองดวยสาย HDMI ทานจะสามารถเลือกประเภทสัญญาณวิดีโอดิจิตอล เลือกรูปแบบ
ที่ตรงกับรูปแบบสัญญาณเขาที่เลือกดวยทีวี
1080p
ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 1080p HDMI
720p
ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 720p HDMI
480p/576p
สัญญาณออก 480p/576p HDMI 576p ใชเมื่อเลือก [PAL] ไวสําหรับ
[วีดีโอเอาท] (หนา 106)
• อยาเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI อื่นๆ เพราะอาจทําใหกลองเสียหายได
• ไมมก
ี ารสงสัญญาณออกของ HDMI ขณะเชื่อมตอผาน USB เขากับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ
• เมื่อซอนขอมูลที่แสดงในโหมด n จะไมสามารถแสดงหนาจอกลองบนจอทีวี
หากอัตราเฟรมไมสนับสนุนทีวน
ี ั้น
การใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
สามารถสั่งงานกลองดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีเมื่อเชื่อมตอกับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
g [HDMI] (หนา 106)
จอภาพของกลองจะดับ
• ทานสามารถสั่งงานกลองโดยทําตามคําแนะนําในการใชงานที่แสดงบนทีวี
• ในระหวางการดูภาพแบบเฟรมเดียว ทานสามารถแสดงหรือซอนขอมูลที่แสดงโดยกดปุม "สีแดง"
และแสดงหรือซอนการแสดงดัชนีภาพโดยกดปุม "สีเขียว"
• โทรทัศนบางเครื่องอาจไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมด
การเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุม (K/ตั้งคาควบคุม)
MENU
c
[K/ตั้งคาควบคุม]
U
ตั้งคาใหแสดงหรือไมแสดงแผงควบคุมสําหรับการเลือกตัวเลือกในโหมดถายภาพแตละโหมด
ในแตละโหมดถายภาพ กด Q เพื่อใสเครื่องหมายถูกในแผงควบคุมที่ตองการแสดง
วิธีการแสดงแผงควบคุม
• กดปุม Q ในขณะที่แผงควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงผล
• แผงควบคุมพิเศษที่เลือกไวใน [K ตั้งคาควบคุม] เทานั้นที่จะปรากฏ
INFO
เปลี่ยนคาความอิ่มสี
S-IS AUTO
A
INFO
WB
WB
WB
AUTO
AUTO
ISO
AUTO
4:3
AUTO
WB
AUTO
NORM
i
U
LN
4:3
FHD F
60p
WB อัตโนมัติ
AUTO
AUTO
250 F5.6
Live control
1023
แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 50)
INFO
M-IS 1
INFO
WB
ISO
AUTO
WB
WB
AUTO
AUTO
P/A/S/M
WB
AUTO
NORM
AUTO
4:3
i
U
LN
WB อัตโนมัติ
P
4:3
FHD F
60p
P
AUTO
AUTO
Live control
250 F5.6
AEL/AFL
01:02:03
0.0
1023
แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 50)
INFO
1
ถ่ายภาพบุคคล
INFO
S-IS AUTO
SCN
INFO
WB
WB
WB
AUTO
AUTO
ISO
AUTO
4:3
AUTO
WB
AUTO
NORM
i
U
LN
WB อัตโนมัติ
AUTO
AUTO
เมนูสถานการณ์
Live control
4
01:02:03
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
Live guide
AEL/AFL
4:3
FHD F
60p
250 F5.6
01:02:03
1023
แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 50)
INFO
TH 123
การเพิ่มการแสดงขอมูล
MENU
c
[G/ตั้งคาคําแนะนํา]
U
LV-Info (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [LV-Info] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกดปุม
INFO หลายๆ ครั้งระหวางการถายภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งคา
เริ่มตนไดเชนกัน
แสดงแสงสวางจาและเงามืด
พื้นที่ซึ่งเกินขีดจํากัดบนของความสวางสําหรับภาพจะแสดงเปนสีแดง และพื้นที่ซึ่งตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะ
แสดงเปนสีฟา g [การตั้งคาฮิสโตแกรม] (หนา 107)
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
q คําแนะนํา (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [q คําแนะนํา] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกด
ปุม INFO หลายๆ ครั้งระหวางการดูภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้ง
คาเริ่มตนไดเชนกัน
×10
Shadow Highlight
15
การแสดงฮิสโตแกรม
15
16
หนาจอแสดงกลองแสง
Light box display
เปรียบเทียบสองภาพ แบบ side by side กด Q เพื่อเลือกภาพอีกฝงของหนาจอ
• ภาพพื้นฐานจะแสดงทางดานขวา ใช HI เพื่อเลือกภาพแลวกด Q เพื่อยายภาพไปทางดานซาย
สามารถเลือกภาพที่จะเปรียบเทียบกับภาพทางดานซายไดจากทางดานขวา หากตองการเลือกภาพ
พื้นฐานอื่น เลือกที่กรอบขวาแลวกด Q
• กดปุม a เพื่อซูมเขาไปที่ภาพปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนอัตราซูมใหหมุนปุมหมุนดานหลัง
ขณะซูมเขา ทานสามารถใช FGHI เพื่อเลื่อนไปยังบริเวณอื่นของภาพ และใชปุมหมุนดานหนา
เพื่อเลือกดูแตละภาพ
a
2x
124 TH
15
แสดงแสงสวางจาและเงามืด
a
2x
a
2x
53
54
Gการตั้งคา (การแสดงภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน)
ทานสามารถเพิ่มการแสดงดัชนีภาพที่มีจํานวนเฟรมตางกันและการแสดงภาพบนปฏิทินไดโดยใช
[Gการตั้งคา] สามารถแสดงหนาจอเพิ่มเติมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหลัง
q
Wi-Fi
q
2016.01.01 12:30
L N 100-0020
2016.01.01 12:30
p
20
ดูภาพแบบเฟรม
เดียว
2016.01.01 12:30
20
4 เฟรม
p
20
2016.01.01 12:30
การแสดงดัชนีภาพ
Q
Mon
Tue
Wed
3
31
1
Thu
1
Fri
Sat
28
28
2
29
9
3
30
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
17
c 11:23 MOV
FHD
30p
c 11:24 MOV
FHD
30p
c 12:12 MOV
FHD
30p
4
q
3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
การแสดงภาพบนปฏิทิน
p
2016.01.01 12:30
ดูภาพ My Clips*
p
* ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 70)
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
q
2016.1
Sun
20
จํานวนเฟรม 9, 25
และ 100 เฟรม
TH 125
ความเร็วชัตเตอรเมื่อแฟลชทํางานอัตโนมัติ
MENU
c
W
[# X-Sync.] [# คาชาสุด]
ทานสามารถกําหนดเงื่อนไขความเร็วชัตเตอรสําหรับกรณีเมื่อแฟลชทํางาน
โหมด
ถายภาพ
จังหวะยิงแฟลช (ถายภาพดวยชัตเตอร)
P
คาที่ชากวา 1/(ความยาวโฟกัสของเลนส×2)
และการตั้งคา [# X-Sync.]
A
S
ความเร็วชัตเตอรที่ตั้งคาไว
M
4
การตั้งคา
[# X-Sync.]*
ตํ่าสุด
การตั้งคา
[# คาชาสุด]
ไมมีขีดจํากัด
ขั้นตํ่า
* 1/200 วินาที เมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
การรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและอัตราการบีบอัด
MENU
c
X
[K ตั้งคา]
ทานสามารถตั้งคาคุณภาพของภาพ JPEG ไดโดยรวมขนาดภาพและอัตราการบีบอัดเขาดวยกัน
ขนาดภาพ
อัตราการบีบอัด
จํานวน
SF
F
N
B
พิกเซล
(ละเอียดพิเศษ) (ละเอียด) (ปกติ) (พื้นฐาน)
Y (ใหญ) 5184×3888*
YSF
YF*
YN*
YB
3200×2400*
2560×1920
X (กลาง)
XSF
XF
XN*
XB
1920×1440
1600×1200
1280×960*
W (เล็ก)
1024×768
WSF
WF
WN*
WB
640×480
ชื่อ
* คาเริ่มตน
126 TH
สูงสุด
การใชงาน
เลือกสําหรับ
ขนาดที่จะพิมพ
สําหรับภาพพิมพ
ขนาดเล็กและ
ใชบนเว็บไซต
การเลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ
MENU
c
[รูปแบบ EVF ในตัว]
b
รูปแบบ 1/2: แสดงเฉพาะรายการหลัก เชน ปุมชัตเตอรและคาเปดหนากลอง
รูปแบบ 3: แสดงเหมือนกับในจอภาพ
S-IS AUTO
j
ISO
400
LN
FHD F
60P
C1
AEL
250 F5.6 +2.0
Hi +7
Mid+2
Sh -3
M
01:02:03
e ISO-A
200 1023
รูปแบบ 1/รูปแบบ 2
01:02:03
250 F5.6
38
รูปแบบ 3
4
1
2 3
C1
AEL
e d
C1
AEL
250 F5.6 +2.0
Hi +7
Mid+2
Sh -3
01:02:03
e ISO-A
200 1023
4
c b
C1
AEL
Hi +7
Mid+2
-3
Sh
Sh-3
250 F5.6 +2.0
a
0
9
8
Hi +7
Mid+2
-3
Sh-3
Sh
250 F5.6 +2.0
01:02:03
e ISO-A
200 1023
7
6
5
01:02:03
e ISO-A
200 1023
f
1 สถานะแบตเตอรี่
; ติดสวาง: พรอมใชงาน
: ติดสวาง: แบตเตอรี่ใกลหมด
] กะพริบ (สีแดง): ตองทําการชารจ
2 โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 36
3 เลือกโหมดกําหนดเอง .................. หนา 88
4 ระยะเวลาที่บันทึกได
5 จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได ............ หนา 145
6 ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
7 สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
8 ควบคุมแสงจาและเงามืด............... หนา 44
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
 หนาจอของชองมองภาพ เมื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ (รูปแบบ 1/รูปแบบ 2)
9 บน: ควบคุมความเขมของแสงแฟลช
......................................... หนา 63
ลาง: ตัวแสดงชดเชยแสง .............. หนา 45
0 คาชดเชยแสง ............................. หนา 45
a คาเปดหนากลอง ................... หนา 26 – 29
b ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
c ล็อค AE u ........................... หนา 115
d เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
e แฟลช ....................................... หนา 61
(กะพริบ: กําลังชารจ)
f แถบวัดระดับ (จะปรากฏขึ้นโดยการกด
ปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง)
TH 127
การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ
MENU
c
k
[ชวยถายเซลฟ]
เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถแสดงเมนูสัมผัสที่ใชงานสะดวก
1
2
เลือก [เปด] สําหรับ [ชวยถายเซลฟ] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง k
หันกลองเขาหาตัว
4:3
4
LN
FullHD
F
45:67:89
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
128 TH
2341
เมนูถายภาพตัวเอง
• เมนูถายภาพตัวเองจะแสดงบนจอภาพ
A
อีพอรเทรท One
Touch
C ลั่นชัตเตอรเมื่อสัมผัส
D
การเปดฟงกชั่นนี้ทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง
ใชงานไดเมื่อเปดโหมด iAUTO (A) เ่ทานั้น
เมื่อสัมผัสไอคอนนี้ กลองจะลั่นชัตเตอรในราว 1 วินาทีหลังจากนั้น
ถาย 3 ภาพโดยใชระบบตั้งเวลา ทานสามารถกําหนดจํานวนครั้งที่
ตั้งเวลา One Touch
กลองลั่นชัตเตอรและเวลาระหวางการลั่นชัตเตอรแตละครั้งไดโดยใช
กําหนดเอง
ตั้งเวลากําหนดเอง (หนา 56)
3
วางกรอบภาพ
4
สัมผัส C แลวถายภาพ
• ระวังอยาใหนิ้วหรือสายคลองกลองบังเลนส
• ภาพที่ถายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
• ทานยังสามารถถายภาพดวยการสัมผัสวัตถุที่แสดงบนจอภาพ หรือกดปุมชัตเตอร
ขอมูลเลนสที่บันทึก
MENU
c
k
[การตั้งคาขอมูลเลนส]
บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ
เลือก [สรางขอมูลเลนส] สําหรับ [การตั้งคาขอมูลเลนส] ในเมนูกําหนดเอง และ
แตะ k
2
เลือก [ชื่อเลนส] และปอนชื่อเลนส หลังจากปอนชื่อเลนส ใหไฮไลท [END]
และกดปุมและกดปุม Q
3
4
5
ใช FGHI เพื่อเลือก [ความยาวโฟกัส]
ใช FGHI เพื่อเลือก [คารูรับแสง]
เลือก [ตั้งคา] และกด Q
• จะเพิ่มเลนสไปยังเมนูขอมูลเลนส
• เมื่อติดเลนสที่ไมใหขอมูลเลนสกับกลองโดยอัตโนมัติ จะแจงขอมูลที่ใชดวย  ใหไฮไลทเลนสดวย
ไอคอน  และกดปุม Q
4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
1
TH 129
5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
เมื่อเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนผานฟงกชั่น LAN ไรสายของกลองนี้และใชแอพที่ระบุ ทาน
สามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ไดยิ่งมากขึ้นระหวางถายภาพ
สิ่งที่สามารถทําไดดวยแอพที่ระบุ OLYMPUS Image Share (OI.Share)
5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
130 TH
• ถายโอนภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
ทานสามารถโหลดภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
• ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน
ทานสามารถสั่งงานกลองจากระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟน
• ประมวลภาพสวยงาม
ทานสามารถใชอารทฟลเตอรและเพิ่มตราประทับลงบนภาพที่โหลดไปยังสมารทโฟน
• เพิ่มแท็ก GPS ลงบนภาพในกลอง
ทานสามารถเพิ่มแท็ก GPS ลงบนภาพไดงายๆ เพียงถายโอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกไวใน
สมารทโฟนไปยังกลอง
ดูรายละเอียดไดจากที่อยูดานลาง:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/
• กอนใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย ใหอาน "การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย" (หนา 172)
• หากมีการใชงานฟงกชั่น LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ทานซื้อกลองมา อาจมีความเสี่ยงที่
กลองจะไมตรงตามระเบียบขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น Olympus จะไมรับผิดชอบ
ตอการทําผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว
• เชนเดียวกับการสื่อสารแบบไรสายใดๆ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่ 3 เสมอ
• ฟงกชั่น LAN ไรสายในกลองไมสามารถใชเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอในบานหรือในที่สาธารณะ
• เสาสงสัญญาณอยูดานลางลําโพง เก็บสายอากาศใหหางจากวัตถุโลหะเมื่อใดก็ตามที่ทําได
• ระหวางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แบตเตอรี่จะลดลงเร็วขึ้น หากแบตเตอรี่ลดลงตํ่า การเชื่อมตออาจ
ขาดหายระหวางการถายโอนขอมูล
• การเชื่อมตออาจเปนไปไดยากหรือชาลงหากอยูใกลกับอุปกรณที่สรางสนามแมเหล็ก ไฟฟาสถิต หรือ
คลื่นวิทยุ เชน ใกลกับไมโครเวฟ โทรศัพทไรสาย
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน
เชื่อมตอกับสมารทโฟน เปดแอพ OI.Share ที่ติดตั้งอยูในสมารทโฟนของทาน
1
เลือก [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
2
ทําการตั้งคา Wi-Fi โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพ
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ
• ชื่อ SSID รหัสผาน และรหัส QR จะปรากฏบนจอภาพ
ѷ єшҕѠ:L)L
дѼѥј ѤкѯшіѨѕєдѥіѯнѪѠ
3/3
ѷ єшҕѠд Ѥэѝєѥіҙъѱђь
дѼѥј ѤкѯнѪѠ
Ѡҕѥьіў Ѥѝ45ѱчѕ
2/<0386,PDJH6KDUH
SSID
รหัสผาน
รหัส QR
SSID
: PEN-F-P-00000001
Password : 11223344
3
เปด OI.Share บนสมารทโฟนของทาน แลวอานรหัส QR ที่แสดงบนหนาจอกลอง
4
หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ กด MENU บนกลองหรือสัมผัส [ยกเลิก Wi-Fi]
บนหนาจอ
• การเชื่อมตอจะเริ่มดําเนินการโดยอัตโนมัติ
• หากทานไมสามารถอานรหัส QR ใหใส SSID และรหัสผานในการตั้งคา Wi-Fi ของสมารทโฟน
เพื่อเชื่อมตอ โปรดดูคําแนะนําการใชงานสมารทโฟนของทานสําหรับวิธีการเขาใชงานการตั้งคา
Wi-Fi ในสมารทโฟน
• ทานยังสามารถยุติการเชื่อมตอกับ OI.Share หรือโดยการปดสวิตชกลอง
• การเชื่อมตอจะยุติลง
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
ѕдѯјѧд:L)L
5
TH 131
การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน
ทานสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟน นอกจากนี้ทานยังสามารถใชกลอง
เลือกภาพที่ตองการแชรลวงหนาไดดวย g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])"
(หนา 84)
1
เชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน (หนา 131)
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ
Wi-Fi
Wi-Fi
ISO-A
5
200
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
250 F5.6
2
เปด OI.Share แลวแตะปุมถายโอนภาพ
3
เลือกภาพที่ตองการจะถายโอนแลวแตะปุมบันทึก
• ภาพในกลองจะปรากฏขึ้นในรายการ
• เมื่อบันทึกเสร็จสิ้น ทานสามารถปดกลองจากสมารทโฟน
การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน
ทานสามารถถายภาพจากระยะไกลไดโดยใชสมารทโฟนสั่งงานกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น
1
เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
2
3
เปด OI.Share แลวแตะปุมระยะไกล
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ
แตะปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพที่ถายจะถูกบันทึกไวในการดหนวยความจําของกลอง
• ตัวเลือกการถายภาพที่ใชงานไดถูกจํากัดบางสวน
132 TH
01:02:03
30
การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ
ทานสามารถใสแท็ก GPS ลงในภาพที่ถายขณะกําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS ดวยการถายโอน
แฟมบันทึก GPS ที่บันทึกในสมารทโฟนไปยังกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น
1
กอนจะเริ่มถายภาพ เปด OI.Share แลวเปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง เพื่อ
เริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS
• กอนเริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS จะตองเชื่อมตอกลองกับ OI.Share หนึ่งครั้งเพื่อซิงคเวลา
• ทานสามารถใชโทรศัพทหรือแอพอื่นๆ ขณะที่กําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS อยาปด OI.Share
เมื่อการถายภาพเสร็จสิ้น ปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง การบันทึกแฟมบันทึก
GPS เสร็จสมบูรณ
3
เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
4
ถายโอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกไ้วไปยังกลองดวย OI.Share
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ
• แท็ก GPS ถูกเพิ่มลงบนภาพในการดหนวยความจําตามแฟมบันทึก GPS ที่ถายโอนมา
• g จะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่มขอมูลตําแหนงเขาไปแลว
• การเพิ่มขอมูลสถานที่ถายภาพสามารถใชงานไดกับสมารทโฟนที่มีฟงกชั่น GPS เทานั้น
• ภาพเคลือ
่ นไหวไมสามารถใสขอมูลตําแหนงได
5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
2
TH 133
การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอกับสมารทโฟนมีสองวิธี เมื่อเลือก [สวนบุคคล] จะใชการตั้งคาเดียวกันในการเชื่อมตอ
ทุกครั้ง เมื่อเลือก [ครั้งหนึ่ง] จะใชการตั้งคาตางกันในการเชื่อมตอแตละครั้ง ทานอาจพบวาการใช
[สวนบุคคล] อาจชวยใหสะดวกขณะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของทาน และการใช [ครั้งหนึ่ง] ชวย
ใหสะดวกขณะถายโอนภาพไปยังสมารทโฟนของเพื่อน เปนตน
การตั้งคาเริ่มตนคือ [สวนบุคคล]
1
2
3
5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
134 TH
เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi] แลวกด I
เลือกวิธีการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แลวกด Q
• [สวนบุคคล]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหนึ่งเครื่อง (เชื่อมตออัตโนมัติโดยใชการตั้งคาหลังการ
เชื่อมตอครั้งแรก) ฟงกชั่น OI.Share ทั้งหมดสามารถใชงานได
• [ครั้งหนึ่ง]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหลายเครื่อง (เชื่อมตอโดยใชการตั้งคาการเชื่อมตอแตกตาง
กันในแตละครั้ง) ใชงานไดเฉพาะฟงกชั่นถายโอนภาพของ OI.Share เทานั้น ทานสามารถดูได
เฉพาะภาพที่ตั้งคาไวสําหรับลําดับการแชรดวยกลองเทานั้น
• [เลือก]: เลือกวิธีการที่จะใชในแตละครั้ง
• [ปด]: ฟงกชั่น Wi-Fi ถูกปด
การเปลี่ยนรหัสผาน
เปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับ [สวนบุคคล]
1
2
3
เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [รหัสผานสวนตัว] แลวกด I
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลวกดปุม R
• รหัสผานชุดใหมจะถูกตั้งขึ้น
การยกเลิกลําดับการแชร
ยกเลิกลําดับการแชรที่ตั้งคาไวกับภาพ
1
2
3
เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [รีเซ็ตคําสั่งแบงปน] แลวกด I
เลือก [ใช] แลวกด Q
การเริ่มการตั้งคา LAN ไรสาย
เริ่มเนื้อหาของ [Wi-Fi Settings]
เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi] แลวกด I
เลือก [ใช] แลวกด Q
5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
1
2
3
TH 135
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
ปลายดานที่เล็กกวา
มองหา
เครื่องหมายนี้
ขั้วตอมัลติคอน
เนคเตอร
ชองตอ USB
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
136 TH
สาย USB
• หากไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหนาจอกลอง แมทําการเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
แลว แบตเตอรี่อาจจะหมด ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ขึ้นมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]
การคัดลอกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการตอไปนี้ รองรับการเชื่อมตอ USB:
Windows:
Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Macintosh: Mac OS X v10.5 - v10.10
1
ปดสวิตชกลอง แลวเชื่อมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
2
เปดสวิตชกลอง
3
กด FG เพื่อเลือก [เก็บขอมูล] กด Q
4
เครื่องคอมพิวเตอรพบกลองเปนอุปกรณใหม
• ตําแหนงของชองตอ USB แตกตางกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร ดูรายละเอียดในคูมือการ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
• หนาจอเลือกการเชื่อมตอ USB จะปรากฏ
USB
ѯдѶэеҖѠєѬј
MTP
ёіѧь
ҟ ъҙ
ѠѠд
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
• ถาคุณกําลังใช Windows Photo Gallery ใหเลือก [MTP] ในขั้นตอนที่ 3
• ไมรับประกันการถายโอนขอมูลในสภาพแวดลอมตอไปนี้ ถึงแมวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานจะมี
ชองตอ USB
คอมพิวเตอรที่มีการเพิ่มชองตอ USB ดวยการดเสริม ฯลฯ
คอมพิวเตอรที่ไมไดมี OS ติดตั้งมาจากโรงงาน
คอมพิวเตอรประกอบเอง
• ปุมควบคุมบนกลองจะใชงานไมไดขณะเชื่อมตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร
• หากหนาจอในขั้นตอนที่ 2 ไมปรากฏเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหตั้งคา [โหมด USB]
(หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]
การติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอร
OLYMPUS Viewer 3 เปนซอฟตแวรสําหรับนําเขาขอมูลไปยังคอมพิวเตอร เพื่อดู แกไข และ
จัดการภาพถายและภาพเคลื่อนไหวที่ทานถายดวยกลอง
• ทานยังสามารถดาวนโหลด OLYMPUS Viewer 3 ไดที่ "http://support.olympus-imaging.com/
ov3download/" ทานตองใสหมายเลขประจําผลิตภัณฑในการดาวนโหลด OLYMPUS Viewer 3
 Windows
ใสแผน CD ที่ใหมาดวยลงในไดรฟ CD-ROM
• หนาจอ Autorun จะปรากฏ คลิก "OLYMPUS Setup" เพื่อ
แสดงหนาจอ "Setup"
• ถากลองโตตอบ "Setup" ไมปรากฏ เปด CD-ROM (OLYMPUS Setup) in Windows Explorer
แลวดับเบิ้ลคลิกที่ "LAUNCHER.EXE"
• ถาหากหนาจอ "User Account Control" ปรากฏขึ้น ใหคลิก "Yes" หรือ "Continue"
2
เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
3
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Olympus ของทาน
• เมื่อกลองเชื่อมตออยูกับอุปกรณอื่นผาน USB ขอความจะปรากฏขึ้นมาใหทานเลือกชนิดของ
การเชื่อมตอ เลือก [เก็บขอมูล]
• คลิกปุม "Registration" (ลงทะเบียน) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
1
TH 137
4
ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง
สภาพแวดลอมใชงาน
ระบบปฏิบัติการ
Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
หนวยประมวลผล
Core2Duo 2.13 GHz หรือดีกวา
หนวยความจําหลัก
2 GB หรือมากกวา
เนื้อที่เหลือบน
ฮารดไดรฟ
3 GB หรือมากกวา
การตั้งคาหนาจอ
1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา
อยางนอย 65,536 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)
• คลิกปุม "OLYMPUS Viewer 3" แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชซอฟตแวร โปรดดูฟงกชั่นวิธีใชในซอฟตแวร
• สิ่งที่ไดกลาวไปแลวคือขอบังคับระบบขั้นตํ่า การตั้งคาบางอยางอาจตองใชสเปคที่ดีขึ้น
โปรดอาน ขอควรรู สําหรับรายละเอียด
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
 Macintosh
1
ใสแผน CD ที่ใหมาดวยลงในไดรฟ CD-ROM
2
ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• เนื้อหาของแผนดิสกจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหนาจอ
Finder หากไมปรากฏขึ้นมา ใหดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนของ
CD บนหนาจอ
• ดับเบิ้ลคลิกไอคอน "Setup" เพื่อแสดงหนาจอ "Setup"
• ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง
• คลิกปุม "OLYMPUS Viewer 3" แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร
สภาพแวดลอมใชงาน
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X v10.8 - v10.10
หนวยประมวลผล
Core2Duo 2 GHz หรือดีกวา
หนวยความจําหลัก
2 GB หรือมากกวา
เนื้อที่เหลือบน
ฮารดไดรฟ
3 GB หรือมากกวา
การตั้งคาหนาจอ
1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา
อยางนอย 32,000 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)
• หากตองการเปลี่ยนภาษา เลือกภาษาที่ตองการใชจากกลองคําสั่งผสม สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการใชซอฟตแวร โปรดดูฟงกชั่นวิธีใชในซอฟตแวร
• สิ่งที่ไดกลาวไปแลวคือขอบังคับระบบขั้นตํ่า การตั้งคาบางอยางอาจตองใชสเปคที่ดีขึ้น
โปรดอาน ขอควรรู สําหรับรายละเอียด
138 TH
พิมพโดยตรง (PictBridge)
ทานสามารถพิมพภาพที่บันทึกไวโดยตรง โดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพที่สนับสนุน
PictBridge ดวยสาย USB
1
เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ที่ใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง
ปลายดานที่เล็กกวา
มองหา
เครื่องหมายนี้
ขั้วตอมัลติคอน
เนคเตอร
ชองตอ USB
สาย USB
2
ใช FG เพื่อเลือก [พริ้นท]
• [ขอความ กรุณารอ] จะปรากฏ ตามดวยหนาจอเลือกโหมด
พิมพ
• ถาหากหนาจอไมปรากฏหลังเวลาผานไปสองสามนาที ใหถอด
สาย USB ออกแลวเริ่มทําใหมตั้งแตขั้นตอนที่ 1
USB
ѯдѶэеҖѠєѬј
MTP
ёіѧь
ҟ ъҙѻ
ѠѠд
шкзҕ
Ѥҟ ѥ
เขาสู "พิมพภาพแบบกําหนดเอง" (หนา 140)
• ไมสามารถพิมพ ภาพ 3D, ภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหวได
พิมพภาพอยางงาย
ใชกลองเปดแสดงภาพที่ทานตองการพิมพ กอนเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB
1
2
ใช HI เพื่อแสดงภาพที่ทานตองการพิมพบนกลอง
กด I
• หนาจอเลือกภาพจะปรากฏเมื่อพิมพภาพเสร็จ พิมพภาพอื่น
อีกไดโดยใช HI เพื่อเลือกภาพ แลวกด Q
• ยุติการพิมพโดย ถอดสาย USB ออกจากกลองขณะกําลังแสดง
หนาจอเลือกภาพ
เริ่มพิมพ์ทันที
PC/พิมพแบบตั้งคา
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
• โปรดใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มในการพิมพ
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ขึ้นมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]
TH 139
พิมพภาพแบบกําหนดเอง
1
เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ที่ใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง
2
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานเพื่อตั้งคาตัวเลือกการพิมพ
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ขึ้นมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]
เลือกโหมดพิมพ
เลือกชนิดของการพิมพ (โหมดพิมพ) โหมดพิมพที่ใชงานไดมีดังแสดงขางลางนี้
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
140 TH
พริ้นท
พิมพภาพที่เลือก
พิมพทั้งหมด
พิมพทุกภาพที่บันทึกอยูในการด ภาพละ 1 แผน
พิมพหลายภาพ
พิมพภาพเดียวกัน ในหลายกรอบ บนกระดาษแผนเดียว
ดัชนีทั้งหมด
พิมพรายการดัชนีของภาพทุกภาพที่บันทึกอยูในการด
คําสั่งพิมพ
พิมพตามรายการสั่งพิมพภาพที่ทานสรางไว หากไมมีภาพใดถูกสั่งพิมพ
ตัวเลือกนี้จะใชงานไมได
การตั้งคาตางๆเกี่ยวกับกระดาษพิมพ
รายการตั้งคาแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพมีเพียงเฉพาะการตั้งคาแบบ
มาตรฐานเทานั้น ทานจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาใดๆได
ขนาด
ตั้งคาขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพรองรับ
เสนขอบ
เลือกวาตองการพิมพภาพเต็มขนาดกระดาษหรือพิมพแบบมีขอบขาว
ภาพ/ชี้ต
เลือกจํานวนภาพตอแผนกระดาษ จะปรากฏในกรณีที่ทานเลือก [พิมพหลาย
ภาพ] เอาไว
การเลือกภาพที่ทานตองการพิมพ
เลือกภาพที่ทานตองการพิมพ สามารถพิมพภาพที่เลือกใน
ภายหลัง (สั่งพิมพภาพเดี่ยว) หรือพิมพภาพที่กําลังแสดงทันที
123-3456
2016.01.01 12:30
ѯјѪѠд
ёіѧҟьъҙѓѥёѯчѨѕњ
15
ёіѧѸьъҙ
єѨѠѨд
พริ้นท (f)
พิมพภาพที่กําลังแสดง หากมีภาพที่ไดสั่งพิมพ [พริ้นทภาพเดียว] เอาไว
จะมีการพิมพเฉพาะภาพนั้น
พริ้นทภาพเดียว
(t)
ทําการสั่งพิมพภาพที่กําลังแสดง ถาหากทานตองการสั่งพิมพภาพอื่นๆ
หลังจากสั่ง [พริ้นทภาพเดียว] ใหใช HI เพื่อเลือกภาพเหลานั้น
มีอีก (u)
ตั้งคาจํานวนพิมพและตัวเลือกอื่นๆสําหรับภาพที่แสดงอยู และตั้งคาวาจะ
สั่งพิมพหรือไม ดูการใชงานในหัวขอถัดไป "ตั้งคาขอมูลการพิมพ"
ตั้งคาขอมูลการพิมพ
เลือกวาตองการพิมพขอมูลการพิมพ เชน วันที่และเวลา หรือชื่อไฟล เมื่อทําการพิมพภาพหรือไม
เมื่อตั้งโหมดพิมพเปน [พิมพทั้งหมด] และเลือก [เลือกตั้งคา] เอาไว ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏ
3
<×
ตั้งจํานวนพิมพ
วันที่
พิมพวันที่และเวลาที่บันทึกลงบนภาพ
ชื่อไฟล
พิมพชื่อไฟลที่บันทึกลงบนภาพ
P
ตัดขอบภาพเพื่อพิมพ ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกขนาดตัดขอบ และ
FGHI เพื่อกําหนดบริเวณที่ตัด
เมื่อทานไดตั้งคาภาพที่จะพิมพและขอมูลการพิมพแลว ใหเลือก [พริ้นท] จากนั้นกด
Q
• หยุดและยกเลิกการพิมพไดโดยกด Q ทําการพิมพตอไดโดยเลือก [ทําตอ]
 ยกเลิกการพิมพ
ยกเลิกการพิมพไดโดยเลือก [ยกเลิก] แลวกด Q พึงระลึกวาทานจะสูญเสียการแกไขสั่งพิมพตางๆ กด
MENU เพื่อยกเลิกการพิมพและกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา ซึ่งทานสามารถแกไขการสั่งพิมพปจจุบัน
การสรางคําสั่งพิมพ
1
2
กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [<]
เลือก [<] หรือ [U] แลวกด Q
ภาพเดี่ยว
กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการสั่งพิมพ แลวกด FG เพื่อ
กําหนดจํานวนพิมพ
• ทําซํ้าขั้นตอนนี้ เพื่อทําการสั่งพิมพหลายๆภาพ กด Q เมื่อได
เลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว
คำสั่งพิมพ์
<
ALL
กลับ
ทุกภาพ
เลือก [U] แลวกด Q
ตั้งคา
่
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
สั่งพิมพ (DPOF)
ทานสามารถบันทึกขอมูล "สั่งพิมพ" ลงในการดหนวยความจํา เพื่อกําหนดรายการภาพที่ตอง
การพิมพ และจํานวนพิมพของแตละภาพ จากนั้นทานสามารถพิมพภาพที่รานพิมพภาพซึ่ง
สนับสนุน DPOF หรือพิมพดวยตนเองโดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ DPOF โดยตรง
จําเปนตองใชการดหนวยความจําในการสั่งพิมพ
6
TH 141
3
เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แลวกด Q
ไม
ภาพจะถูกพิมพโดยไมมีวันที่และเวลา
วันที่
ภาพจะถูกพิมพโดยมีวันที่ถายภาพ
เวลา
ภาพจะถูกพิมพโดยมีเวลาถายภาพ
• ในขณะพิมพภาพจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ
แตละภาพได
4
X
ไม่
วันที่
เวลา
กลับ
ตั้งค่า
เลือก [ตั้ง] แลวกด Q
• ไมสามารถใชกลองแกไขคําสั่งพิมพที่สรางดวยอุปกรณอื่น การสรางคําสั่งพิมพใหม จะลบคําสั่งพิมพ
เดิมที่สรางดวยอุปกรณอื่น
• ไมสามารถสั่งพิมพภาพ 3D ภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว
ยกเลิกการสั่งพิมพภาพที่เลือกหรือภาพทั้งหมด
ทานสามารถลบขอมูลสั่งพิมพภาพทั้งหมด หรือเฉพาะขอมูลของบางภาพที่เลือก
6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
142 TH
1
2
กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [<]
3
กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการยกเลิกการสั่งพิมพ
4
เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แลวกด Q
5
เลือก [ตั้ง] แลวกด Q
เลือก [<] แลวกด Q
• ยกเลิกการสั่งพิมพภาพทั้งหมดโดยเลือก [ตั้งคาใหม] แลวกด Q ออกจากระบบโดยไมยกเลิก
ภาพทั้งหมด ไดโดยเลือก [เก็บ] แลวกด Q
• ใช G เพื่อตั้งจํานวนพิมพภาพเปน 0 กด Q เมื่อยกเลิกการสั่งพิมพภาพที่เลือกทั้งหมด
• การตั้งคานี้มีผลตอทุกภาพที่มีขอมูลสั่งพิมพ
7
ขอควรระวัง
แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
• กลองใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Olympus กอนเดียว หามใชแบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจาก
แบตเตอรี่ของแทจาก OLYMPUS
• อัตราการใชพลังงานของกลอง ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ
• เนื่องจากการทํางานตางๆตอไปนี้ใชพลังงานอยางมาก ถึงแมจะไมมีการถายภาพ แบตเตอรี่ก็จะ
หมดเร็ว
• ทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ โดยกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งในโหมดถายภาพ
• แสดงภาพบนหนาจอเปนระยะเวลานาน
• เมื่อตั้งคา [หนวงเวลาลั่นชัตเตอร] (หนา 106) ไวที่ [สั้น]
• เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ
• ในกรณีที่ใชแบตเตอรี่ที่มีประจุไมเต็ม กลองอาจจะดับไปโดยไมไดแสดงคําเตือนแบตเตอรี่เหลือนอย
• ณ เวลาที่ซื้อ แบตเตอรี่ไมไดถูกชารจมาเต็ม ใหทําการชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจที่ใหมาดวย
กอนใชงาน
• เวลาการชารจปกติของเครื่องชารจที่มาพรอมกับกลองอยูที่ 4 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
• อยาพยายามใชอุปกรณชารจที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชงานกับแบตเตอรี่ที่ใหมาดวย หรือใช
แบตเตอรี่ที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชกับอุปกรณชารจที่ใหมาดวย
การใชงานอุปกรณชารจของทานในตางประเทศ
• อุปกรณชารจสามารถใชงานไดกับแหลงจายไฟฟาตามบานทั่วไปเกือบทั้งหมดที่มีแรงดันไฟฟา
100 V ถึง 240 V AC (50/60 Hz) ทั่วโลก อยางไรก็ตาม เตารับติดผนังอาจจะมีรูปรางแตกตางกันไป
ขึ้นกับประเทศหรือทองที่ที่ทานอยู และอาจจะตองใชตัวแปลงหัวเสียบเพื่อใหอุปกรณชารจใชงานได
กับเตารับติดผนัง สอบถามรายละเอียดจากรานจําหนายอุปกรณไฟฟาในทองถิ่นของทาน หรือบริษัท
ทองเที่ยว
• อยาใชตัวแปลงไฟสําหรับเดินทางที่มีจําหนายทั่วไป เนื่องจากอุปกรณชารจอาจจะทํางานผิดพลาดได
ขอควรระวัง
• การใชแบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได
• กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา "ขอควรระวัง" (หนา 171)
7
TH 143
การดที่ใชงานได
คูมือเลมนี้เรียกอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆรวมกันวา "การด" การดเมโมรี่ SD
ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC,
SDXC และ Eye-Fi สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus
สวิตชปองกันการเขียนการด SD
ตัวการด SD มีสวิตชปองกันการเขียน ถาหากทานตั้งสวิตชไปทางดาน "LOCK"
ทานจะไมสามารถเขียนขอมูลลงในการด ลบขอมูล หรือทําการฟอรแมต เลื่อน
สวิตชกลับไปที่ตําแหนงปลดล็อคเพื่อทําการเขียน
7
ขอควรระวัง
144 TH
LOCK
• ขอมูลในการดจะไมถูกลบอยางหมดจด ถึงแมจะทําการฟอรแมตการดหรือลบขอมูลออกแลว เมื่อทิ้ง
การด ใหทําลายการดเสีย เพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล
• ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน ถอดการด Eye-Fi
ออกจากกลองหรือปดใชงานฟงกชั่นของการดขณะอยูบนเครื่องบินหรือในสถานที่อื่นๆ ซึ่งหามการใช
งานฟงกชั่นนี้ g [Eye-Fi] (หนา 114)
• การด Eye-Fi อาจรอนขึ้นขณะใชงาน
• แบตเตอรี่อาจหมดเร็วขึ้นขณะใชการด Eye-Fi
• กลองอาจทํางานชาลงขณะใชการด Eye-Fi
• อาจเกิดขอผิดพลาดระหวางการถายภาพ My Clips ในกรณีนี้ โปรดปดฟงกชั่นของการด
• การเลื่อนสวิตชปองกันการเขียนของการด SD ไปที่ตําแหนง "LOCK" จะจํากัดการใชงานบางฟงกชั่น
เชน การถายคลิปและดูภาพ
โหมดบันทึกและขนาดไฟล/จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได
คาขนาดไฟลในตาราง เปนคาโดยประมาณสําหรับไฟลที่มีสัดสวนภาพ 4:3
โหมดบันทึก
RAW+LF
จํานวนพิกเซล
(นับพิกเซล)
10368×7776
ไมบีบอัด
8160×6120
1/4
JPEG
ประมาณ 22.1
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
ORI
ประมาณ 21.5
1/4
JPEG
ประมาณ 22.1
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
ORF
ประมาณ 21.5
341
JPEG
ประมาณ 13.5
ประมาณ 9.3
ประมาณ 5.0
ประมาณ 3.0
ประมาณ 5.6
ประมาณ 3.4
ประมาณ 1.7
ประมาณ 1.2
ประมาณ 3.2
ประมาณ 2.2
ประมาณ 1.1
ประมาณ 0.8
ประมาณ 1.8
ประมาณ 1.3
ประมาณ 0.7
ประมาณ 0.5
ประมาณ 1.3
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.5
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.1
510
739
1379
2347
1245
2051
4068
5954
2160
3170
6259
9041
3814
5548
10613
15257
5424
7874
15257
20343
8137
11624
22192
30515
12206
17437
30515
40686
27124
40686
61030
81373
5184×3888
LF
8160×6120
RAW
5184×3888
3200×2400
2560×1920
1920×1440
1600×1200
1280×960
1024×768
640×480
รูปแบบ
จํานวนภาพนิ่งที่
ขนาดไฟล (MB)
ไฟล
บันทึกได*
ORF
ประมาณ 125.2
42
310
7
ขอควรระวัง
YSF
YF
YN
YB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
บีบอัด
*สําหรับการด SD 8GB
• จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได อาจจะเปลี่ยนตามวัตถุ การสั่งพิมพ และองคประกอบอื่นๆ ในบางกรณี
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดที่ปรากฏบนหนาจอ อาจจะไมเปลี่ยนแปลงถึงแมทานจะถายภาพ หรือลบ
ภาพที่บันทึกไว
• ขนาดไฟลภาพจริง แตกตางกันไปโดยขึ้นกับวัตถุ
• ตัวเลขจํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดสูงสุด ที่แสดงบนหนาจอคือ 9999
• ดูระยะเวลาบันทึกไดสําหรับภาพเคลื่อนไหวไดบนเว็บไซตของ Olympus
TH 145
เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได
เลือกเลนสตามบรรยากาศ และความตองการสรางสรรคของทาน ใชเลนสที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบ Micro Four Thirds และมีฉลาก M.ZUIKO
DIGITAL หรือเครื่องหมายที่แสดงทางดานขวา
หากใชตัวแปลงชวย ทานสามารถใชเลนสของระบบ Four Thirds และระบบ OM
ไดอีกดวย
• เมื่อทานติดหรือถอด ฝาปดตัวกลอง และเลนส ออกจากกลอง ใหหันชองติดเลนสของกลองลงพื้น
เพื่อชวยปองกันไมใหฝุนและวัตถุแปลกปลอมอื่นเขาไปในตัวกลองได
• อยาถอดฝาปดตัวกลอง หรือติดเลนสในสถานที่มีฝุนละอองมาก
• อยาหันหนาเลนสที่ติดอยูกับกลอง ชี้ไปที่ดวงอาทิตย อาจจะทําใหกลองเสียหาย หรือติดไฟได
เนื่องจากแสงอาทิตยถูกขยายผานการโฟกัสของเลนส
• ระวังอยาทําฝาปดกลองและฝาปดทายเลนสหาย
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเมื่อไมไดติดเลนสไวกับกลอง
 คูผสมระหวางเลนสกับกลอง
เลนส
7
เลนสระบบ Micro Four
Thirds
ขอควรระวัง
เลนสระบบ Four Thirds
146 TH
กลอง
กลองระบบ Micro
Four Thirds
เลนสระบบ OM
เลนสระบบ Micro Four
Thirds
กลองระบบ Four
Thirds
ติดใชงาน
AF
(โฟกัสอัตโนมัต)ิ
วัดคา
ได
ได
ได
ติดไดผาน
ตัวแปลงเมานท
ได*
ไมได
ได*2
ไมได
ไมได
ไมได
*1 โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
*2 การวัดแสงใหแมนยําไมสามารถทําได
1
ได
ชุดแฟลชภายนอกที่กําหนดใหสามารถใชงานกับกลองนี้ได
ทานสามารถใชแฟลชภายนอกที่มีจําหนายตางหากกับกลองนี้ เพื่อใหไดภาพแฟลชที่ตรงตาม
ความตองการของทาน แฟลชภายนอกสามารถสื่อสารกับกลองได ทานจึงสามารถควบคุมโหมด
การทํางานของแฟลช จากหลากหลายโหมดควบคุมแฟลชที่มีอยู เชน TTL-AUTO และแฟลช
Super FP ได แฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนนี้ไดเหลานี้สามารถตอเขากับกลองไดที่
ฐานติดแฟลชบนตัวกลอง ทานยังสามารถติดแฟลชกับ Flash bracket เพื่อติดกับกลองโดยใช
สายซิงค Flash bracket (อุปกรณเสริม) ศึกษาเอกสารที่ใหมากับชุดแฟลชภายนอกประกอบดวย
ความเร็วชัตเตอรสูงสุดเมื่อใชแฟลช คือ 1/250 วินาที*
* 1/20 วินาที ในโหมดไรเสียง (โหมดไรเสียง ความละเอียดสูง หรือโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติ)
ฟงกชั่นที่ใชงานกลับชุดแฟลชภายนอก
แฟลชเสริม
โหมด RC
FL-600R
GN36 (85 มม.*1) GN20 (24 มม.*1)

FL-300R
TTL-AUTO, MANUAL
GN20 (28 มม.*1)

FL-14
TTL-AUTO, AUTO, MANUAL
GN14 (28 มม.*1)
–
GN11
–
GN22
–
RF-11
TF-22
โหมดควบคุมแฟลช
TTL-AUTO, MANUAL
*1 ความยาวโฟกัสของเลนสที่ใชงานได (คํานวณตามกลองฟลม 35 มม.)
การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
สามารถนําแฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนนี้ไดและมีโหมดควบคุมจากระยะไกล มาใช
เพื่อถายภาพแบบแฟลชไรสายได กลองสามารถแยกควบคุมแฟลชระยะไกลไดทั้งสามกลุม และ
แฟลชในตัวกลอง ศึกษารายละเอียดจากคูมือการใชงานที่ใหมากับชุดแฟลชภายนอก
1
ตั้งคาแฟลชระยะไกลไวที่โหมด RC แลวจัดวางในตําแหนงที่ตองการ
2
เลือก [เปด] สําหรับ [# RC Mode] ใน X เมนูถายภาพ 2 (หนา 87)
7
ขอควรระวัง
GN (หมายเลขไกด) (ISO100)
TTL-AUTO, AUTO, MANUAL,
FP TTL AUTO, FP MANUAL
• เปดสวิตชแฟลชภายนอก กดปุม MODE แลวเลือกโหมด RC
• เลือกชองสัญญาณและกลุมของแฟลชภายนอกแตละตัว
• แผงควบคุมพิเศษ LV เปลี่ยนเปนโหมด RC
• ทานสามารถเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ไดโดยกดปุม INFO หลายๆ ครั้ง
• เลือกโหมดแฟลช (โปรดสังเกตวาระบบลดตาแดงใชงานไมไดในโหมด RC)
TH 147
3
ปรับการตั้งคาสําหรับแตละกลุมในแผงควบคุมพิเศษ LV
กลุม
• เลือกโหมดควบคุมแฟลช และ
ปรับความเขมแสงแฟลชแยก
สําหรับแตละกลุม สําหรับ
MANUAL ใหเลือกความเขม
แสงแฟลช
ปรับการตั้งคาสําหรับชุดแฟลช
ของกลอง
คาความเขมแสงแฟลช
A Mode
TTL
M
Off
TTL
P
250 F5.6
โหมดควบคุมแฟลช
4
แฟลชปกติ/แฟลช Super FP
• เลือกสลับระหวางแฟลชปกติ
และแฟลช Super FP
+5.0
1/8
–
+3.0
Ch
ระดับแสงสื่อสาร
• ตั้งคาระดับแสงสื่อสาร เปน
[HI], [MID], หรือ [LO]
LO
1
38
ความเขมแสงแฟลช
ชองสัญญาณ
• ตั้งคาชองสัญญาณสื่อสาร
ใหเปนชองเดียวกับที่ใชบน
แฟลช
ติดชุดแฟลชที่ใหมาดวย แลวเปดกลอง
• หลังจากที่ตรวจสอบหรือแนใจวาชุดแฟลชภายใน และแฟลชระยะไกล ไดชารจไวพรอมแลว ให
ทําการถายภาพทดสอบ
 ระยะควบคุมแฟลชไรสาย
7
ขอควรระวัง
จัดตําแหนงของแฟลชไรสาย โดยใหเซนเซอร
ควบคุมระยะไกลหันเขาหากลอง ภาพตอไปนี้
แสดงถึงระยะโดยประมาณ ที่สามารถจัดวาง
แฟลชได ระยะควบคุมจริงแตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขสภาพแวดลอม
30°
60°
30°
7m
50°
100°
50°
5m
• ขอแนะนําใหทานใชงาน 1 กลุมแฟลชที่มีแฟลชระยะไกลไมเกิน 3 ตัว
• ชุดแฟลชระยะไกลไมสามารถใชงานกับระบบซิงคชามานชัตเตอรที่สอง หรือการถายภาพลดความ
สั่นสะเทือนที่นานกวา 4 วินาที
• หากวัตถุอยูใกลกลองมากเกินไป แฟลชควบคุมที่เปลงแสงออกมาจากแฟลชในตัวกลอง อาจสงผล
ตอระดับแสง (สามารถลดผลกระทบนี้ไดโดยลดปริมาณการปลอยแสงของแฟลชในตัวกลอง
ตัวอยางเชน ใชตัวกระจายแสง)
• ความเร็วชัตเตอรสูงสุดในการซิงคแฟลช คือ 1/250 วินาที เมื่อใชแฟลชในโหมด RC
ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ
พึงระลึกในประเด็นตอไปนี้ เมื่อใชชุดแฟลชของผูผลิตอื่นกับฐานเสียบแฟลชของกลอง:
• การใชแฟลชลาสมัยที่สงกระแสไฟมากกวา 250 โวลตไปยังจุดสัมผัส X จะทําใหกลองไดรับ
ความเสียหาย
• การติดตั้งแฟลชซึ่งขั้วสัมผัสสัญญาณ ไมตรงตามขอกําหนดของ Olympus อาจจะทําใหกลอง
เสียหายได
• ตั้งโหมดถายภาพไปที่ M ตั้งความเร็วชัตเตอรไปที่คาตํ่ากวาความเร็วแฟลช และตั้งความไวแสง ISO
ไปที่คาใดๆ ที่ไมใช [AUTO]
• การควบคุมแฟลชสามารถทําไดเพียงการตั้งคาแฟลชใหมี ความไวแสง ISO และคารูรับแสงตรงกับ
คาที่เลือกไวบนกลองเทานั้น สามารถปรับความสวางของแฟลชโดยปรับความไวแสง ISO หรือ
คารูรับแสง
• ใชแฟลชที่มีมุมสองสวางเหมาะสมกับเลนส โดยปกติแลวมุมสองสวางจะถูกระบุเปนคาเมื่อเทียบกับ
ความยาวโฟกัสของรูปแบบ 35 มม.
148 TH
อุปกรณเสริมหลัก
สายรีโมท (RM–UC1)
ใชในกรณีที่การสั่นไหวของกลองแมเพียงเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เชน ในการถายภาพมาโคร
หรือถายภาพ bulb สายรีโมทนี้เชื่อมตอผานทางขั้วตอมัลติคอนเนคเตอรของกลอง (หนา 11)
เลนส Converter
ติด Converter เขากับเลนสของกลอง สําหรับการถายภาพในแบบ มาโคร หรือ ฟชอาย อยางงาย
และรวดเร็ว ดูขอมูลเกี่ยวกับเลนสที่ใชงานไดบนเว็บไซตของ OLYMPUS
• ใชชุดเลนสเสริมที่เหมาะสมสําหรับโหมด Scene (f, w หรือ m)
กริปกลอง (ECG-4)
กริปทําใหงายตอการถือกลองใหมั่นคงเมื่อติดเลนสขนาดใหญ
7
ขอควรระวัง
TH 149
แผนผังแสดงระบบ
กริป
แหลงจายไฟ
BLN-1
แบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
ECG-4
กริป
BCN-1
อุปกรณชารจแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
7
การใชงานรีโมท
ขอควรระวัง
RM-UC1
สายรีโมท
สายเชื่อมตอ
สาย USB/
สาย AV/
สาย HDMI
แฟลช
เคส / สายคลอง
สายคลองไหล
เคสใสกลอง
FL-14
การดหนวยความจํา*3
ซอฟตแวร
OLYMPUS Viewer 3
SD/SDHC/
SDXC/Eye-Fi
แฟลชอิเล็กทรอนิกส
FL-600R
แฟลชอิเล็กทรอนิกส
FL-300R *5
แฟลชอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวรจัดการภาพดิจิตอล
*1 เลนสบางตัวอาจใชกับตัวแปลงไมได ดูรายละเอียดที่เว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus นอกจากนี้ พึงระลึกวา
การผลิตเลนสระบบ OM ไดสิ้นสุดลงแลว
*2 ดูรายละเอียดเลนสที่ใชรวมกันไดที่เว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus
150 TH
: ผลิตภัณฑที่ใชงานไดกับ PEN-F
: ผลิตภัณฑที่มีจําหนายทั่วไป
สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus
เลนส
เลนส
Converter*2
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0
M.ZUIKO DIGITAL 17mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8
M.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm f2.8 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm f4.0-5.6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm f3.5-6.3 EZ
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f3.5-6.3 EZ
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm f4.0-5.6 II
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL 75-300mm f4.8-6.7 II
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm f4.0 IS PRO
FCON-P01
เลนสตาปลา
WCON-P01
เลนสมุมกวาง
MCON-P01
เลนสมาโคร
MCON-P02
เลนสมาโคร
7
ขอควรระวัง
เทเลคอนเวอรเตอร MC-14*4
MMF-2/MMF-3 *1
ตัวแปลง Four Thirds
MF-2 *1
เลนสระบบ Four Thirds
เลนสระบบ OM
ตัวแปลง OM 2
แฟลช
SRF-11
ชุดแฟลชวงแหวน
STF-22
ชุดแฟลชคู
RF-11*2
TF-22 *2
แฟลชวงแหวน
แฟลชคู
FC-1
อุปกรณควบคุมแฟลชมาโคร
*3 ใชการด Eye-Fi ตามกฎหมายและขอกําหนดของประเทศที่นํากลองไปใช
*4 ใชงานไดกับ ED 40-150mm f2.8 PRO เทานั้น
*5 ไมสามารถถอยกลับไดขณะที่ติดอยูกับกลอง
TH 151
การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง
การทําความสะอาดกลอง
ปดสวิตชกลองแลวถอดแบตเตอรี่ออกกอนทําความสะอาดกลอง
ผิวภายนอก:
• เช็ดเบาๆดวยผานุม ถาหากกลองสกปรกมาก ใหแชผาในนํ้าสบูออนๆแลวบิดใหแหง เช็ดกลองดวย
ผาชื้น และเช็ดแหงดวยผาแหง ถาหากทานใชงานกลองบริเวณหาดทราย ใชผาชุบนํ้าสะอาดบิดให
แหง
จอภาพ:
• เช็ดเบาๆดวยผานุม
เลนส:
• เปาฝุนละอองออกจากเลนสดวยอุปกรณเปาลมที่มีจําหนายทั่วไป สําหรับตัวเลนส ใหเช็ดเบาๆดวย
กระดาษเช็ดเลนส
การจัดเก็บ
7
ขอควรระวัง
• เมื่อไมใชงานกลองเปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่และการดออก เก็บกลองในที่เย็น แหง อากาศ
ถายเทไดดี
• ใสกอนแบตเตอรี่เปนครั้งคราว เพื่อทดสอบการทํางานของกลอง
• เช็ดฝุนและสิ่งแปลกปลอมตางๆออกจากตัวกลองและฝาหลัง กอนปดฝา
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเมื่อไมไดติดเลนสไวกับกลอง อยาลืมปดฝาหนาและหลัง
ของเลนสกอนเอาไปเก็บ
• ทําความสะอาดกลองหลังการใชงาน
• อยาเก็บไวใกลกับสารไลแมลง
ทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณรับภาพ
กลองนี้มีฟงกชั่นลดฝุนละอองเพื่อปองกันไมใหฝุนไปติดบนอุปกรณรับภาพ และเพื่อปดฝุนหรือ
คราบสกปรกออกจากผิวของอุปกรณรับภาพดวยการสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูง ฟงกชั่นลด
ฝุนละอองทํางานเมื่อเปดสวิตชกลอง
ฟงกชั่นลดฝุนละอองทํางานพรอมกับฟงกชั่นพิกเซลแมบปง ซึ่งตรวจสอบอุปกรณรับภาพและ
วงจรประมวลผลภาพ เนื่องจากระบบลดฝุนละอองทํางานทุกครั้งที่เปดสวิตชกลอง ควรถือกลอง
ในแนวตั้งเพื่อใหฟงกชั่นลดฝุนละอองทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
•
•
•
•
152 TH
อยาใชสารละลายเขมขน เชน เบนซีนหรือแอลกอฮอล หรือผาที่ผานกระบวนการทางเคมี
หลีกเลี่ยงการเก็บกลองในสถานที่ซึ่งมีการใชสารเคมี เพื่อปองกันการสึกกรอนของกลอง
ราอาจจะกอตัวบนผิวเลนส ถาหากปลอยใหเลนสสกปรก
ตรวจสอบแตละชิ้นสวนของกลองกอนใชงาน หากไมไดใชงานมาเปนเวลานาน กอนถายภาพสําคัญ
อยาลืมทําการถายภาพทดสอบและตรวจสอบวากลองทํางานไดอยางถูกตอง
พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่นประมวลผลภาพ
ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณรับภาพและฟงกชั่นประมวล
ผลภาพ หลังจากถายภาพมาอยางตอเนื่องหรือใชงานหนาจอ รออยางนอยหนึ่งนาทีกอนใชงาน
ระบบพิกเซลแมบปง เพื่อใหไดผลที่ถูกตอง
1
2
เลือก [พิกเซลแมบปง] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง (หนา 114) k
กด I แลวเลือก Q
• แถบ [รอสักครู] จะปรากฏขณะระบบพิกเซลแมบปงกําลังทํางาน เมื่อระบบพิกเซลแมบปงทํางาน
เสร็จ เมนูจะกลับมา
• ถาหากทานปดสวิตชกลองโดยบังเอิญขณะที่ระบบพิกเซลแมบปงกําลังทํางาน ใหเริ่มตนใหมตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1
7
ขอควรระวัง
TH 153
8
ขอมูล
เคล็ดลับถายภาพและขอมูลเพิ่มเติม
กลองไมเปดทํางาน ถึงแมจะใสแบตเตอรี่แลว
แบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม
• ชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจ
แบตเตอรี่ใชงานไมไดชั่วคราวเนื่องจากความเย็น
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิตํ่า ถอดแบตเตอรี่ออก ทําใหอุนโดยใสไวในกระเปา
ของทานสักพัก
กลองไมถายภาพแมกดปุมชัตเตอรแลว
กลองปดสวิตชตัวเองโดยอัตโนมัติไปแลว
8
• ถาหากการรักษาพลังงานยังใชงานอยู กลองจะเขาโหมดพักดวน ถาหากไมมีการทํางานของกลองใน
ชวงเวลาที่กําหนด
• กลองจะเขาสูโหมดหลับโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใชแบตเตอรี่ลง หากไมมีการใชงานกลองในระยะ
เวลาที่กําหนดไว g [Sleep] (หนา 108)
หากไมมีการใชงานกลองในระยะเวลาที่กําหนดไว (4 ชั่วโมง) หลังจากกลองเขาสูโหมดหลับแลว
กลองจะปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติ
ขอมูล
กําลังชารจแฟลช
• เครื่องหมาย # จะกะพริบบนหนาจอขณะกําลังชารจ รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ แลวจึงกดปุมชัตเตอร
ปรับโฟกัสไมได
• กลองไมสามารถโฟกัสบนวัตถุที่อยูใกลกับกลองมากเกินไป หรือไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
(เครื่องหมายยืนยัน AF จะกะพริบบนหนาจอ) เพิ่มระยะหางจากวัตถุ หรือโฟกัสบนวัตถุที่มีคอนทราสต
สูงที่มีระยะหางจากกลองเทากับวัตถุหลัก จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพ
วัตถุที่ปรับโฟกัสยาก
อาจจะทําการปรับโฟกัสดวยระบบโฟกัสอัตโนมัติไดยากในกรณีตอไปนี้
เครื่องหมายยืนยัน
AF กะพริบ
วัตถุเหลานี้ไมอยูใน
โฟกัส
วัตถุที่มีคอนทราสตตํ่า
แสงสวางมากตรงกลาง
ภาพ
วัตถุที่ไมมีเสนแนวตั้ง
วัตถุที่มีระยะหาง
แตกตางกัน
วัตถุเคลื่อนไหวเร็ว
วัตถุที่อยูนอกบริเวณ AF
เครื่องหมายยืนยัน
AF ติด แตวัตถุหลุด
โฟกัส
154 TH
ระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน
• เมื่อถายภาพกลางคืน ความเร็วชัตเตอรจะชาลงและมีแนวโนมวาจะเกิดจุดรบกวนบนภาพ กลองจะเริ่ม
กระบวนการลดจุดรบกวนหลังถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรชา ในระหวางนี้ จะถายภาพไมได ทาน
สามารถตั้ง [ลดนอยส] ไปที่ [ปด]
g [ลดนอยส] (หนา 108)
จํานวนเปา AF ลดลง
จํานวนและขนาดของเปา AF เปลีย
่ นไปตามการตัง้ คากลุม
 เปาและตัวเลือกของ [ดิจต
ิ อลเทเลคอนเวอรเตอร]
และ [มุมมองภาพ]
ยังไมไดตั้งวันที่และเวลา
นํากลองมาใชงานโดยใชการตั้งคาตางๆ ณ เวลาซื้อ
• วันที่และเวลาของกลองยังไมถูกตั้งคาเมื่อซื้อ ใหทําการตั้งคาวันที่และเวลากอนใชงานกลอง
g "การตั้งวันที่/เวลา" (หนา 18)
แบตเตอรี่ถูกถอดออกจากกลอง
• วันที่และเวลาจะกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงานถาหากแบตเตอรี่ถูกเอาออกจากกลองเปนระยะเวลา
ประมาณ 1 วัน การตั้งคาจะถูกลบเร็วขึ้นถาหากใสแบตเตอรี่ไวเปนระยะเวลาสั้นๆกอนถอดออกจาก
กลอง กอนทําการถายภาพสําคัญ โปรดตรวจสอบวาไดตั้งวันที่และเวลาอยางถูกตองแลว
การตั้งคาฟงกชั่นตางๆถูกลบกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
เมื่อทานหมุนปุมหมุนเลือกโหมด หรือปดสวิตชกลองในโหมดถายภาพอื่นนอกเหนือจาก P, A, S, หรือ
M ฟงกชั่นตางๆที่การตั้งคาถูกปรับ จะถูกตั้งคากลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
อาจเกิดไดเมื่อถายภาพยอนแสง หรือกึ่งยอนแสง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณที่เรียกวา flare หรือ ghosting
โปรดพยายามจัดองคประกอบภาพใหแหลงกําเนิดแสงที่สวางมาก ไมปรากฏในภาพ อาจเกิด Flare ได
ถึงแมแหลงกําเนิดแสงไมอยูในภาพ ใชฮูดเลนสเพื่อบังแสงไมใหสองเขาหาเลนส หากฮูดเลนสใชไมได
ผล ใชมือของทานบังแสงแทน
g "เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได" (หนา 146)
ขอมูล
ภาพที่ถายไดมีสีขาวโพลน
8
มีจุดสวางแปลกปลอมปรากฏบนภาพที่ถายได
อาจเกิดจากจุดพิกเซลเสียบนอุปกรณรับภาพ โปรดทํากระบวนการ [พิกเซลแมบปง]
หากปญหายังแกไมหาย ใหทําพิกเซลแมบปงซํ้าสองสามครั้ง g "พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่น
ประมวลผลภาพ" (หนา 153)
ฟงกชั่นที่เลือกจากเมนูไมได
อาจจะเลือกบางรายการจากเมนูดวยปุมลูกศร ไมได
• รายการที่ไมสามารถใชงานไดกับโหมดถายภาพปจจุบัน
• รายการที่ใชงานไมได เนื่องจากมีการเลือกบางรายการอื่นไว:
การใชงาน [T] พรอมกับ [ลดนอยส] ฯลฯ
TH 155
รหัสขอผิดพลาด
ตัวแสดงบนหนาจอ
สาเหตุที่เปนไปได
วิธีการแกไข
ไมไดเสียบการดไว หรือไมรูจักการด
เสียบการด หรือเสียบการดอื่น
มีปญหาเกี่ยวกับการด
เสียบการดใหมอีกครั้ง หากปญหา
ยังคงอยู ใหฟอรแมทการด หาก
ฟอรแมทการดไมได แสดงวาใชงาน
การดนี้ไมได
หามเขียนขอมูลลงบนการด
สวิตชปองกันการเขียนของการด
ถูกตั้งไวดาน "LOCK" ปลดสวิตช
(หนา 144)
• การดเต็ม ถายภาพเพิ่มอีกไมได
หรือบันทึกขอมูลเชน สั่งพิมพเพิ่ม
อีกไมได
• ไมมีเนื้อที่เหลือบนการด ทําให
บันทึกขอมูลสั่งพิมพหรือภาพใหม
เพิ่มอีกไมได
เปลี่ยนการดหรือลบภาพที่ไมตองการ
กอนลบ ใหดาวนโหลดภาพสําคัญไป
เก็บไวใน PC
อานการดไมได อาจจะยังไมได
ฟอรแมตการด
• เลือก [ทําความสะอาดการด] กด
Q แลวปดสวิตชกลอง ถอดการด
ออกแลวเช็ดผิวโลหะใหสะอาดดวย
ผานุมแหง
• เลือก [ฟอรแมท]  [ใช] แลวกด
Q เพื่อฟอรแมตการด การฟอรแมท
จะลบขอมูลทั้งหมดบนการด
ไมมีภาพในการด
การดไมมีภาพบรรจุอยู
ถายภาพแลวเปดดู
ภาพที่เลือกไมสามารถเปดดูได
เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับภาพนั้น
หรือไมสามารถเปดดูภาพดวยกลองนี้
ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพ เปดดู
ภาพบนเครื่อง PC
หากยังเปดดูไมได แสดงวาไฟลภาพ
เสียหาย
กลองนี้ไมสามารถแกไขภาพที่ถาย
ดวยกลองอื่น
ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพทําการ
แกไขภาพ
ไมมีการด
การดขัดของ
ปองกันการบันทึก
8
การดเต็ม
ขอมูล
ตั้งค่าการ์ด
ทำความสะอาดผิวสัมผัส
ของการ์ดด้วยผ้าแห้ง
ทำความสะอาดการด
์
ฟอร์แมท
ตั้งค่า
ไมมีภาพ
ไฟลภาพเสีย
ภาพนี้ไมสามารถ
แกไขได
156 TH
ตัวแสดงบนหนาจอ
สาเหตุที่เปนไปได
วิธีการแกไข
ปดสวิตชกลอง รอใหอุณหภูมิภายใน
เย็นลง
m
อุณหภูมิภายในของกลองสูงขึ้น
เนื่องจากการถายภาพอยางตอเนื่อง
รอสักครูเพื่อใหกลองปดสวิตชตัวเอง
โดยอัตโนมัติ
ปลอยใหอุณหภูมิภายในของกลอง
เย็นลง กอนใชงานตอ
แบตเตอรี่หมดประจุ
ตองชารจแบตเตอรี่
กลองไมไดเชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ จอ HDMI
หรืออุปกรณอื่น อยางถูกตอง
ทําการเชื่อมตอกลองใหม
เครื่องพิมพไมมีกระดาษ
ปอนกระดาษใหกับเครื่องพิมพ
ความรอนในตัวกลอง
สูงมากกรุณารอให
เย็นลงกอนใชงาน
แบตเตอรี่หมด
ไมมีการเชื่อมตอ
ไมมีกระดาษ
8
เปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ
กระดาษติด
เอากระดาษที่ติดออก
ตลับกระดาษของเครื่องพิมพถูก
ถอดออก หรือมีการสั่งงานใดๆ กับ
เครื่องพิมพ ขณะกําลังตั้งคาบนกลอง
อยาใชงานเครื่องพิมพขณะกําลัง
ตั้งคาบนกลอง
มีปญหากับเครื่องพิมพ และ/หรือ
กลอง
ปดสวิตชกลองและเครื่องพิมพ
ตรวจสอบเครื่องพิมพและแกไขปญหา
ตางๆ กอนเปดสวิตชอีกครั้งหนึ่ง
กลองนี้อาจจะไมสามารถพิมพภาพที่
ถายดวยกลองอื่น
ใหทําการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล
เลนสล็อคอยู
โปรดเปดใชเลนส
เลนสหดเก็บได ยังถูกเก็บอยู
เปดเลนสออกมา (หนา 15)
เลนสล็อคอยู
โปรดตั้งคาเลนส
เกิดความผิดปกติระหวางกลองกับ
เลนส
ปดสวิตชกลอง ตรวจสอบการติดเลนส
แลวเปดสวิตชใหมอีกครั้ง
ขอมูล
เครื่องพิมพหมึกหมด
ไมมีหมึก
กระดาษติด
เปลี่ยนคาเซ็ตติ้ง
พริ้นทขัดของ
ไมสามารถพริ้นทได
TH 157
รายการเมนู
*1: สามารถเพิ่มลงใน [เลือกโหมดกําหนดเอง]
*2: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [ทั้งหมด] ใน [รีเซ็ต]
*3: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [พื้นฐาน] ใน [รีเซ็ต]
K เมนูถายภาพ
แถบ
W
8
ขอมูล
158 TH
X
ฟงกชั่น
ตั้งคาการด
รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง
โหมดถายภาพ
ภาพนิ่ง
K
ภาพเคลื่อนไหว
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร
j/Y/i
j/Y
การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา
เฟรม
เวลารอเริ่มตน
ชวงเวลา
ภาพเคลื่อนไหวแบบคั่นเวลา
รายละเอียด
ตั้งคา
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพยนตร
จํานวนเฟรม
ถายครอม
AE BKT
A–B
WB BKT
G–M
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
กําหนดจํานวนภาพ
กําหนดสวนตางโฟกัส
#เวลาชารจ
HDR
เฟรม
ชดเชยแสง
คาอัตโนมัต
หลายคา
ภาพซอน
ชดเชยคียสโตน
ปองกันการสั่นz
เงียบ[♥]
ลดเสียง[♥]
ปองกันการสั่นz/
การตั้งคาโหมดไมมีเสียง[♥]
เงียบ[♥]
8
AF แสงไฟ
โหมดแฟลช
คาเริ่มตน
―
―
jNatural
YN
MOVnFHDF60p
4:3
ปด
―
o
ปด
99
00:00:01
00:00:01
ปด
*1 *2 *3 g
87
88

   64
   59
   60
   58
   90

 

 
 
90
91
FullHD
10fps
ปด
3f 1.0EV
―
―
―
―
―
99
5
0 วินาที
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
z0วินาที
[♥]0วินาที
ปด
―
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
92
93

 

 



 
95
 
96

 
97


93
94
94
94
98

 
แถบ
X
ถายภาพความ
ละเอียดสูง
ฟงกชั่น
ถายภาพความละเอียดสูง
#เวลาชารจ
# RC Mode
คาเริ่มตน
h0วินาที
0 วินาที
*1 *2 *3 g


99
ปด

 
147
q เมนูแสดงภาพ
แถบ
q
m
ฟงกชั่น
เริ่ม
BGM
สไลด
ชวงแสดงภาพนิ่ง
ชวงแสดงภาพ
R
แกไข
เลือกภาพ
ภาพซอน
คําสั่งพิมพ
ลบคาปองกัน
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน
คาเริ่มตน
―
Joy
ทั้งหมด
3วินาที
สั้น
เปด
แกไขภาพ RAW
―
แกไข JPEG
―
R
―
―
―
―
―
*1 *2 *3
g




82

100
100
101
102
102
141
102
131



แถบ
d
ฟงกชั่น
X
W*
i
ดูภาพบันทึก
การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi
รหัสผานสวนตัว
รีเซ็ตคําสั่งแบงปน
รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi
c เมนู แสดงภาพ
เฟริมแวร
การตั้งคา
Wi-Fi
คาเริ่มตน
*1 *2 *3
―
―
j ±0, k ±0, Natural

0.5วินาที
 
สวนบุคคล

―
―
―
เปด

―
g
18
103
103
103
8
ขอมูล
d เมนูตั้งคา
134
135
103
103
* การตั้งคาแตกตางกันไปตามทองที่ที่ซื้อกลอง
c เมนูกําหนดเอง
แถบ
c R AF/MF
ฟงกชั่น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
AF ตลอดเวลา
S-AF
AEL/AFL
C-AF
MF
รีเซ็ตเลนส
โฟกัส BULB/TIME
วงแหวนโฟกัส
AF โหมด
คาเริ่มตน
S-AF
C-AF
ปด
mode1
mode2
mode1
เปด
เปด
b
*1 *2 *3
















g
104
TH 159
แถบ
c R AF/MF
ฟงกชั่น
ขยาย
พีคกิ้ง
Pตั้งคาปกติ
AF แสงไฟ
I โฟกัสใบหนา
พื่นที่AF โฟกัส
แผนกําหนดเปา AF
MF Clutch
S ปุม/หมุน
U ฟงกชั่น
V ฟงกชั่น
R ฟงกชั่น
a ฟงกชั่น
ฟงกชันปุม z ฟงกชั่น
I ฟงกชั่น
G ฟงกชั่น
n ฟงกชั่น
l ฟงกชั่น
P
A
S
ปรับ
ฟงกชั่น
M
Menu
q
คารับแสง
ชี้คาที่ปรับ
Ps
F ฟงกชั่นของแปนหมุน
C3
ฟงกชัน
แปนเลือกโหมด C4
T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
j L fps
j H fps
♥j L fps
♥j H fps
ภาพนิ่ง
ปองกัน
ภาพสั่น
ภาพเคลื่อนไหว
j ปองกันภาพสั่น
กดชัตเตอรครึ่งหนึ่งเปด IS
ปองกันภาพสั่นที่เลนส
หนวงเวลาลั่นชัตเตอร
MF ชวยปรับ
8
ขอมูล
160 TH
คาเริ่มตน
*1 *2 *3
ปด
ปด
o
เปด









K
เปด
ปด
เปดใชงาน














g
104
105
AEL/AFL
u
RREC
a
z
#
j/Y
ฟงกชันโดยตรง
หยุด AF
Ps
FNo.
ชัตเตอร
ชัตเตอร/FNo.
FG/HI
G/U/ถัดไป/กอน
หมุน1
หมุน1
F
C3
C4
ปด
เปด
5 fps
10 fps
5 fps
11 fps
S-IS AUTO
M-IS1
ปด
เปด
ปด
คาปกติ
74
105





116




























106
แถบ
ฟงกชั่น
c U Disp/ 8/PC
HDMI Out
HDMI
ควบคุมHDMI
วีดีโอเอาท
iAUTO
K/ตั้งคา
P/A/S/M
ควบคุม
SCN
q คําแนะนํา
G/ตั้งคา
คําแนะนํา
LV-Info
*1 *2 *3
1080p
ปด
g

106

―
Live Guide
Live SCP
เมนู Scene
ภาพเทานั้น, ทั้งหมด
ภาพเทานั้น,
กําหนดเอง1 (u),
กําหนดเอง2 (ระดับเกจ)
25, My Clips, ปฏิทิน
ปด
เปดทั้งหมด
255
0
ปด
เปด1
เปด2
ปด
ปด
คาปกติ
mode1
อัตโนมัต
mode2
ปด
สีขาว
คาปกติ

















107









8
ขอมูล
Gการตั้งคา
แสดงเสนตาราง
ตั้งคาโหมดภาพ
ไฮไลท
การตั้งคา
ฮิสโตแกรม เงา
คําแนะนําโหมด
เลือกคาแสงเอง
Live View BULB/TIME
Boost
LIVE Composite
อื่นๆ
จํานวนเฟรม
โหมดภาพพิเศษ LV
ลดภาพกะพริบ
โหมดขยายภาพ LV
zล็อค
สีพีคกิ้ง
การตั้งคา
ความเขมสี
พีคกิ้ง
ปรับความสวาง
ภาพ
ไฟจอ LCD
Sleep
ปดกลองอัตโนมัติ
8
โหมด USB
การตั้งคามัลติฟงกชั่น
เรียกดูเมนู
คาเริ่มตน













เปด
Hold
1min
4 ชม.
เปด
อัตโนมัต
ขยาย, มุมมองภาพ, S-OVF
เรียกดู









108

TH 161
แถบ
ฟงกชั่น
c V Exp/ p/ISO
ระดับคา EV
ลดนอยส
ฟวลเตอรนอยส
ISO
ระดับ ISO
*1 *2 *3
g
1/3EV
อัตโนมัต
มาตรฐาน
อัตโนมัต
1/3EV
คาสูงสุด: 1600
คาตั้งตน: 200
P/A/S
p
อัตโนมัต
ปด
ปด
ปด
8min
-7
ปด
0.5 วินาที
1 วินาที






108








































# X-Sync.
1/250



# คาชาสุด
1/60



ปด



K ตั้งคา
K1 YF, K2 YN, K3 XN,
K4 WN



Xiddle
นับพิกเซล
Wmall
ชดเชยเงาแสง
WB
ตั้งทั้งหมด
ทั้งหมด
>
ลบคาทั้งหมด
W ใชแสงสีอุน
#+WB
พื้นที่สี
3200×2400
1280×960
ปด
อัตโนมัต

















เซ็ท ISO อัตโนมัติ
8
ขอมูล
162 TH
ISO อัตโนมัต
วัดคา
AEL วัดคา
เฉพาะจุด
P
เฉพาะจุดไฮไลท
วัดแสง
เฉพาะจุด
เฉพาะจุดเงาแสง
ตั้งเวลาถาย BULB/TIME
จอภาพ BULB/TIME
Live BULB
Live TIME
การตั้งคาคอมโพสิต
คาเริ่มตน
109
W #ตั้งคาเอง
w+F
X K /สี/WB
เปด
WB AUTO
sRGB
A±0, G±0
—
—



109
110
V ตั้งคาคําแนะนํา
V แสดงเสนตาราง
เปลี่ยนเปน EVF อัตโนมัติ
ความสวาง EVF
อัตโนมัติ
ปรับ EVF
ปรับ EVF
V กดชัตเตอรครึ่งหนึ่ง
S-OVF
คาเริ่มตน
ปด
RAW+JPEG
รีเซ็ต
*1 *2 *3
g



110




—

ไม
350dpi
ปด



111

—
—
P
เปด
±0
เปด
ปด
DF
นับเมื่อบันทึก





112

8




113







113

เปด
j±0, k±0
เปด
ปด


—
เปดทั้งหมด
n1 FHD F, n2 FHD K,
n3 FHD F, n4 FHD G
เปด
mode1
mode1
รูปแบบ 3
ขอมูลพื้นฐาน, กําหนดเอง1
(u), กําหนดเอง2 (ระดับเกจ)
ปด
เปด

ขอมูล
แถบ
ฟงกชั่น
c Y บันทึก/ลบ
ลบเร็ว
ลบภาพ RAW+JPEG
ชื่อไฟล
แกไขชื่อไฟล
ตั้งลําดับ
การตั้ง dpi
ขอมูลลิขสิทธิ์
ตั้งคา
ชื่อศิลปน
ลิขสิทธิ์
ชื่อลิขสิทธิ์
Z ภาพเคลื่อนไหว
nโหมด
ภาพเคลื่อนไหวR
ระดับเสียงบันทึก
Rจํากัดระดับเสียง
ลดเสียงลม
โหมดรหัสเวลา
การตั้งคา
นับ
รหัสเวลา
เวลาเริ่ม
n ตั้งคาคําแนะนํา
การตั้งคารายละเอียดภาพ
เคลื่อนไหว
เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว
โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพนิ่ง
nฟงกชันชัตเตอร
b EVF ในตัว
รูปแบบ EVF ในตัว





114
TH 163
แถบ
ฟงกชั่น
c k Kยูติลิตี่
พิกเซลแมบปง
p
ปรับคารับ
J
แสง
5
:ระดับการเตือน
ฟงกชันการปรับ
ตั้งคาหนาจอสัมผัส
Eye-Fi
ความเร็วซูม ภาพนิ่ง
อิเล็กทรอนิกส ภาพเคลื่อนไหว
ชวยถายเซลฟ
โหมดพักดวน
ไฟจอ LCD
Sleep
การตั้งคาขอมูลเลนส*
การรับรอง
คาเริ่มตน
*1 *2 *3
—
±0

±0
ขอมูล
164 TH


—
เปด
เปด
คาปกติ
คาปกติ
เปด
ปด
3 วินาที
15 วินาที
ปด









—
* [รีเซ็ต] (ทั้งหมด) และ [รีเซ็ต] (พื้นฐาน) จะไมรีเซ็ตขอมูลสําหรับเลนสแตละอัน
8
g
114
สีเริ่มตนและโปรไฟลโมโนโครม
โปรไฟลสี 1 2 และ 3 และ โปรไฟลโมโนโครม 1 2 และ 3 แตละอัน ซึ่งสามารถใชงานไดเมื่อ
เลือกการควบคุมโปรไฟลสีหรือโมโนโครมดวยปุมออกแบบภาพ สามารถตั้งคาลวงหนาไปยังคา
เริ่มตนได
โปรไฟลสี 1
รีเซ็ตไปที่มาตรฐานคากําหนดลวงหนาแบบ "ธรรมชาติ" พรอมกับรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดไปที่คา
เริ่มตน (±0)
โปรไฟลสี 2
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาดวยสีที่ลึกและเรียบงาย
โปรไฟลสี 3
รีเซ็ตไปยังคากําหนดลวงหนาที่ใหเอฟเฟคฟลมที่มีสีความอิ่มสีสูงและลึก
โปรไฟลโมโนโครม 1
รีเซ็ตไปที่มาตรฐานคากําหนดลวงหนาแบบ "โมโนโครม" พรอมกับรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดไปที่คา
เริ่มตน (±0)
โปรไฟลโมโนโครม 2
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาที่สรางเอฟเฟคฟลมขาวดํา
โปรไฟลโมโนโครม 3
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาที่สรางเอฟเฟคฟลมอินฟาเรตขาวดํา
8
ขอมูล
TH 165
ขอมูลจําเพาะ
 กลอง
ชนิดของผลิตภัณฑ
ชนิดของผลิตภัณฑ
กลองดิจิตอลเปลี่ยนเลนสไดระบบ Micro Four Thirds
เลนส
เลนส M.Zuiko Digital ระบบ Micro Four Thirds
เมาทเลนส
เมาท Micro Four Thirds
ความยาวโฟกัสเทียบเทา
กลองฟลม 35 มม.
ประมาณสองเทาของความยาวโฟกัสของเลนส
อุปกรณรับภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ
เซนเซอร Live MOS 4/3"
จํานวนพิกเซลรวม
ประมาณ 21,770,000 พิกเซล
จํานวนพิกเซลที่ใช
ประมาณ 20,300,000 พิกเซล
ขนาดหนาจอ
17.4 มม. (กวาง) × 13.0 มม. (สูง)
สัดสวนภาพ
1.33 (4:3)
ชองมองภาพ
8
ชนิด
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสพรอม Eye sensor
จํานวนพิกเซล
ประมาณ 2,360,000 จุด
กําลังขยาย
100%
ระยะมองภาพ
ประมาณ 20 มม. (–1 ม.-1)
Live View
ขอมูล
เซนเซอร
ใชเซนเซอร Live MOS
ครอบคลุมการมองการเห็น
100%
จอภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ
จอสัมผัส LCD สี TFT ขนาด 3.0" ปรับมุม
จํานวนพิกเซลรวม
ประมาณ 1,040,000 จุด (สัดสวนภาพ 3 : 2)
ชัตเตอร
ชนิดของผลิตภัณฑ
ชัตเตอรระนาบโฟกัสควบคุมดวยคอมพิวเตอร
ความเร็วชัตเตอร
1/8000 - 60 วินาที, ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน, ถายภาพกําหนดเวลา
โฟกัสอัตโนมัติ
ชนิดของผลิตภัณฑ
Hi-Speed Imager AF
จุดโฟกัส
81 จุด
การเลือกจุดโฟกัส
อัตโนมัติ, เลือกเอง
ควบคุมระดับแสง
ระบบวัดแสง
ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงที่ตัวรับภาพ)
วัดแสง ESP ดิจิตอล/วัดแสงเฉลี่ยใหนํ้าหนักกลางภาพ/วัดแสงแบบจุด
ขอบเขตวัดแสง
EV –2 - 20 (เทียบเทากับ M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8, ISO100)
โหมดถายภาพ
A: iAUTO/P: โปรแกรม AE (เลื่อนโปรแกรมได)/A: เลือกรูรับแสง AE/
S: เลือกความเร็วชัตเตอร AE/M: ปรับเอง/C1: โหมดกําหนดเอง C1/
C2: โหมดกําหนดเอง C2/C3: โหมดกําหนดเอง C3/C4: โหมดกําหนดเอง C4/
n: ภาพเคลื่อนไหว
ความไวแสง ISO
LOW, 200 - 25600 (ระดับขั้น 1/3, 1 EV)
การชดเชยแสง
±5.0 EV ในขั้นตอนที่ 1/3, 1/2 และ 1 EV
(สามารถใชงานไดผานการตั้งคาที่กําหนดเอง)
สมดุลแสงขาว
166 TH
ชนิดของผลิตภัณฑ
อุปกรณรับภาพ
ตั้งคาโหมด
อัตโนมัติ/WB กําหนดลวงหนา (7 ชนิด)/WB กําหนดเอง/WB สรางขึ้นเอง
(กลองสามารถบันทึกไดถึง 4 การตั้งคา)
บันทึก
หนวยความจํา
SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi
ใชงานไดกับ UHS-II
ระบบบันทึก
บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (ตามมาตรฐาน Design rule for Camera File system
(DCF)), ขอมูลดิบ RAW, รูปแบบ MP
มาตรฐานที่รองรับ
Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
PictBridge
เสียงประกอบภาพนิ่ง
รูปแบบ Wave
ภาพเคลื่อนไหว
MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
เสียง
สเตอริโอ PCM 48kHz
ดูภาพ
รูปแบบแสดง
ดูภาพเดี่ยว/ดูภาพระยะใกล/ดูดัชนีภาพ/ดูภาพบนปฏิทิน
Drive
Drive mode
ถายภาพเดี่ยว/ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
ถายภาพตอเนื่อง
สูงสุด 10 fps (T)
ตั้งเวลา
ระยะเวลา: 12 วินาที/2 วินาที/กําหนดเอง
ฟงกชั่นประหยัดพลังงาน
เปลี่ยนเขาสูโหมดหลับ: 1 นาที ปดสวิตชการทํางาน: 4 ชั่วโมง
(ฟงกชั่นนี้สามารถปรับการตั้งคาเองได)
แฟลช
โหมดควบคุมแฟลช
TTL-AUTO (โหมดพรีแฟลช TTL)/MANUAL
ความเร็วซิงค
1/250 วินาทีหรือชากวา
LAN ไรสาย
IEEE 802.11b/g/n
ชองตอภายนอก
ขั้วตอมัลติคอนเนคเตอร (ขั้วตอ USB, ขั้วตอ AV)/ขั้วตอ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)
ขอมูล
มาตรฐานที่เขากันได
8
แหลงจายไฟ
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ×1
พิกัดขนาด/นํ้าหนัก
ขนาด
124.8 มม. (กวาง) × 72.1 มม. (สูง) × 37.3 มม. (ลึก) (ไมรวมสวนยื่นออกมา)
นํ้าหนัก
ประมาณ 427 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)
สภาพแวดลอมใชงาน
อุณหภูมิ
0 °C - 40 °C (ใชงาน)/–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)
ความชื้น
30% - 90% (ใชงาน)/10% - 90% (จัดเก็บ)
HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition
Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing
LLC
• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ ไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆในสวนของ
ผูผลิต
• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับรายละเอียดลาสุด
TH 167
 แฟลช FL-LM3
กําลังสองสวาง (Guide number)
9.1 (ISO100 •ม.) 12.7 (ISO200 •ม.)
มุมการยิงแฟลช
ครอบคลุมมุมภาพของเลนส 12 มม.
(เทียบเทา 24 มม.ของรูปแบบ 35 มม.)
ขนาด
ประมาณ 43.6 มม. (กวาง) × 49.4 มม. (สูง) × 39 มม. (ลึก)
นํ้าหนัก
ประมาณ 51 กรัม
ระดับการปองกันละอองนํ้า
ชนิด เทียบเทากับ IEC Standard publication 529 IPX1 (ภายใตสภาวะ
การทดสอบของ OLYMPUS)
 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
8
หมายเลขรุน
BLN-1
ชนิดของผลิตภัณฑ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชารจไฟได
แรงดันปกติ
DC 7.6 V
ความจุปกติ
1220 mAh
จํานวนครั้งของการชารจและคลาย
ประจุ
ประมาณ 500 ครั้ง (ขึ้นกับเงื่อนไขการใชงาน)
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 40 °C (ขณะชารจ)
ขนาด
ประมาณ 36.0 มม. (กวาง) × 15.4 มม. (สูง) × 50.2 มม. (ลึก)
นํ้าหนัก
ประมาณ 52 กรัม
 เครื่องชารจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ขอมูล
หมายเลขรุน
BCN-1
กําลังไฟฟาขาเขา
AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
กําลังไฟฟาขาออก
DC 8.7 V, 600 mA
ระยะเวลาชารจ
ประมาณ 4 ชั่วโมง (อุณหภูมิหอง)
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 40 °C (ใชงาน)/–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)
ขนาด
ประมาณ 67 มม. (กวาง) × 26 มม. (สูง) × 95.5 มม. (ลึก)
นํ้าหนัก (ไมรวมสายไฟ AC)
ประมาณ 77 กรัม
• สายไฟ AC ที่ใหมากับอุปกรณนี้ สําหรับใชงานกับอุปกรณนี้เทานั้น ไมควรนําไปใชงานกับอุปกรณอื่น
อยาใชสายไฟของอุปกรณอื่น กับอุปกรณนี้
• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ ไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆในสวนของ
ผูผลิต
• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับรายละเอียดลาสุด
168 TH
9
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ขอควรระวัง
เสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต
หามเปด
ขอควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามถอดฝาดานหนา
(หรือดานหลัง) ออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมเองไดอยูภายใน
ใหชางของ OLYMPUS ที่ไดรับการรับรองเปนผูใหบริการ
เครื่องหมายอัศเจรียในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนใหทราบถึงคําแนะนําในการใชงาน
และการดูแลรักษาที่สําคัญในเอกสารที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ
คําเตือน
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได
รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได
ขอควรระวัง
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได
รับบาดเจ็บ
ขอสังเกต
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหอุปกรณได
รับความเสียหาย
ขอควรระวังทัั่วไป
อานคําแนะนําทั้งหมด — กอนใชงานผลิตภัณฑ ให
อานคําแนะนําในการใชงานทั้งหมด เก็บคูมือการใชงาน
และเอกสารทั้งหมดเพื่อใชอางอิงในอนาคต
แหลงพลังงาน — เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับแหลง
พลังงานที่ระบุไวบนฉลากของผลิตภัณฑเทานั้น
วัตถุแปลกปลอม — เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหได
รับบาดเจ็บ หามใสวัตถุที่เปนโลหะลงในผลิตภัณฑ
การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้ออก
จากชองเสียบปลั๊กไฟ กอนทําความสะอาดเสมอ ใช
เฉพาะผาชื้นในการทําความสะอาดเทานั้น หามใช
นํ้ายาที่ทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรอสเปรยทุก
ชนิด รวมทั้งสารละลายอินทรียทุกชนิดเพื่อทําความ
สะอาดผลิตภัณฑนี้
ความรอน — หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑนี้ไวใกล
กับแหลงพลังงานความรอนใดๆ เชน หมอนํ้า เครื่อง
ทําความรอน เตาไฟ หรือ อุปกรณหรือเครื่องใช
ไฟฟาใดๆ ที่กอใหเกิดความรอน รวมถึงสเตอริโอ
แอมปลิไฟเออร
อุปกรณเสริม — หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่แนะนําโดย
Olympus เทานั้น
สถานที่ตั้ง — เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหยึดผลิตภัณฑอยางปลอดภัยดวยขาตั้ง
กลอง แทนยึด หรือโครงยึดที่มั่นคง
คําเตือน
• หามใชกลองใกลกับบริเวณที่มีแกสซึ่งติดไฟ
หรือระเบิดไดงาย
• หามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมทั้งแสงไฟชวย
โฟกัส) เขาหาคน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ)
ในระยะใกลั
• กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ
อยางนอย 1 เมตร การยิงแฟลชในระยะใกลกั
บดวงตาคนมากเกินไป อาจทําใหมอง
ไมเห็นชั่วขณะ
9
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาชอต หามถอดแยกชิ้นสวน หามไมใหโดนนํ้า และหาม
ใชงานในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง
• หามใชกลองมองแสงอาทิตยหรือแสงจาอื่นๆ
• ใหเด็กเล็ก, ทารกอยูหางจากกลอง
• ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและ
ทารกเสมอ เพื่อปองกันเหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่ง
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง:
• ติดพันกับสายคลองกลอง ทําให
สายรัดคอได
TH 169
• กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่นๆ
โดยไมไดตั้งใจ
• ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็ก
คนอื่นๆ โดยไมไดตั้งใจ
• ไดรับบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ของ
กลอง โดยไมไดตั้งใจ
• หากทานสังเกตเห็นวาอุปกรณชารจมีควันออก
มา รอน หรือมีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปกติให
หยุดใชงานทันที ถอดปลั้กอุปกรณชารจออก
จากเตารับ แลวติดตอผูแทนจําหนายหรือ ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาต
• หยุดใชกลองทันที ถาสังเกตวามีกลิ่น เสียง
หรือควันรอบๆ ที่ผิดปกติ
• หามถอดแบตเตอรี่ออกโดยใชมือเปลา
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟลวกมือได
• อยาถือหรือใชงานกลองดวยมือเปยก
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด ไหม ไฟฟา
ชอต หรือการทํางานผิดปกติได
• หามทิ้งกลองไวในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิ
สูงมากได
9
• การกระทําดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ
และในบางสถานการณอาจทําใหกลองติดไฟ
ได อยาใชอุปกรณชารจหากถูกปดคลุมอยู
(เชน ผาหม) เนื่องจากอาจทําใหมีความรอนจัด
และเกิดไฟไหมได
• ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง
การไหมที่อุณหภูมิตํ่า
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• กลองประกอบไปดวยชิ้นสวนที่เปนโลหะ หาก
มีความรอนสูงเกินไป อาจทําใหเกิดการไหมที่
อุณหภูมิตํ่าได ใหเอาใจใสกับสิ่งตอไปนี้:
• เมื่อใชงานเปนระยะเวลานานกลองจะรอน
ถาถือกลองในชวงนี้ อาจทําใหเกิดการไหม
ที่อุณหภูมิตํ่าได
• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิ
ของตัวกลองอาจลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิ
แวดลอม ถาเปนไปไดใหสวมถุงมือ เมื่อถือ
กลองในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น
• ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีที่มีความ
แมนยําสูง และเพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพ หาม
ทิ้งกลองไวในสถานที่ระบุไวดานลาง ไมวาจะใน
ระหวางการใชงานหรือวาเก็บรักษาก็ตาม:
• สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสงแดด
สองโดยตรง ชายหาด รถที่ล็อคอยู หรือใกลกับ
แหลงพลังงานความรอนอื่นๆ (เตาไฟ หมอนํ้า
ฯลฯ) หรือเครื่องทําความชื้น
• ในสภาพแวดลอมที่มีทรายหรือฝุนละออง
• ใกลกับสิ่งที่เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่ทําใหเกิด
การระเบิด
• ในสถานที่เปยก เชน หองนํ้าหรือกลางสายฝน
• ในสถานที่ซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่
รุนแรง
170 TH
• กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับ Olympus ชารจแบตเตอรี่ดวย
อุปกรณชารจที่ระบุ อยาใชอุปกรณชารจอื่นๆ
• อยาเผา หรือทําแบตเตอรี่ใหรอน ดวยเตา
ไมโครเวฟ เตาไฟฟา หรือในภาชนะความดัน ฯลฯ
• อยาวางกลองไวบนหรือใกลอุปกรณที่ปลอย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ไหม หรือระเบิดได
• อยาตอขั้วสัมผัสเขาดวยกัน ดวยวัตถุโลหะใดๆ
• ใชความระวังเมื่อพกพาหรือเก็บแบตเตอรี่ เพื่อ
ปองกันไมใหสัมผัสกับวัตถุโลหะใดๆ เชน เครื่อง
ประดับ เข็มหมุด ซิป กุญแจ ฯลฯ
การลัดวงจรอาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด
หรือไหม ซึ่งทําใหทานเกิดแผลไหมหรือไดรับ
บาดเจ็บได
• เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม หรือขั้วแบตเตอรี่
เสียหาย ใหปฏิบัตตามคําแนะนําทั้งหมดในวิธีการ
ใชงานแบตเตอรี่อยางระมัดระวัง หามพยายามถอด
ประกอบแบตเตอรี่ หรือทําการดัดแปลงใดๆ เชน
บัดกรี ฯลฯ
• ถาของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ให
ลางตาดวยนํ้าเย็นที่สะอาดทันที และใหไปพบ
แพทยทันที
• หากคุณไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองได
ใหติดตอตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งหรือศูนยบริการ
หามถอดแบตเตอรี่โดยใชแรง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกกับแบตเตอรี่
(รอยขีดขวน ฯ) อาจทําใหเกิดความรอน หรือการ
ระเบิดได
• เก็บแบตเตอรี่ใหพนจากมือเด็กเล็กและสัตวเลี้ยง
เสมอ ถาเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยไมตั้งใจ ใหไปพบ
แพทยทันที
• เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป หรือ
เกิดไฟไหมหรือระเบิด ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่
แนะนําใหใชกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น
• ถาชารจแบตเตอรี่ไมเต็มภายในระยะเวลาที่ระบุไว
ใหหยุดชารจและหามใชแบตเตอรี่ดังกลาว
• อยาใชแบตเตอรี่ที่มีรอยขีดขวนหรือเคสดานนอก
เสียหาย และอยาขูดขีดแบตเตอรี่
• อยาใหแบตเตอรี่ถูกกระแทกอยางรุนแรง หรือ สั่น
สะเทือนติดตอกันเปนเวลานานจากการตกหลน
หรือถูกทุบตี
เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด รอนจัด หรือ
ไหมได
• ถาหากแบตเตอรี่รั่ว มีกลิ่นแปลก เปลี่ยนสีหรือ
เปลี่ยนรูป หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ ขณะใชงาน
ใหหยุดใชงานกลอง และวางใหหางจากเปลวไฟ
ทันที
• ถาของเหลวจากแบตเตอรี่รั่วซึมมาโดนเสื้อผาหรือ
ผิวหนัง ใหถอดเสื้อผา และลางบริเวณนั้นดวยนํ้า
เย็นสะอาดทันที ถาของเหลวทําใหผิวหนังไหม ให
ไปพบแพทยทันที
• แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus ถูก
ออกแบบมาใหใชเฉพาะสําหรับกลองดิจิตอล
Olympus อยาใชแบตเตอรี่กับอุปกรณอื่นๆ
• อยาปลอยใหเด็กหรือสัตว/สัตวเลี้ยงเลนหรือ
ถือแบตเตอรี่ (ปองกันพฤติกรรมที่เปนอันตราย
เชน เลีย หยิบใสปาก หรือเคี้ยว)
ใชเฉพาะแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า
และเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่กําหนด
เราขอแนะนําใหทานใชแบตเตอรี่แบบชารจไดของแท
เฉพาะที่ออกแบบมาสําหรับ Olympus กับกลองตัวนี้
เทานั้น
การใชแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า และ/หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ ที่ไมใชของแท อาจยังผลใหเกิดการบาดเจ็บ
กับบุคคล เนื่องดวยการรั่ว ความรอน การเกิดไฟไหม
หรือความเสียหายกับแบตเตอรี่ Olympus จะไมรับผิด
ชอบสําหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใชแบตเตอรี่ และ/หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ ที่ไม
ไดเปนอุปกรณเสริมของแทของ Olympus
ขอควรระวัง
• โปรดนําแบตเตอรี่กลับมาใชใหมเพื่อชวยรักษา
แหลงพลังงานของโลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ที่
เสีย ใหแนใจวาไดครอบปดขั้วของแบตเตอรี่แลว
และใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทอง
ถิ่นเสมอ
ขอสังเกต
• หามใชหรือเก็บกลองในสถานที่มีฝุนละออง
หรือมีความชื้น
• ใชการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC
หรือการด Eye-Fi เทานั้น หามใชการด
ประเภทอื่น
ถาหากทานเสียบการดชนิดอื่นลงในกลองโดย
บังเอิญ ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่
ไดรับอนุญาต อยาพยายามออกแรงดึงการดออก
• ระมัดระวังสายคลองเมื่อถือกลอง สายคลองอาจ
เกี่ยวกับวัตถุที่ยื่นออกมาไดงาย และอาจทําใหเกิด
ความเสียหายรุนแรง
9
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• หามใชมือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช
• หามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แสงแดดสองถึงโดยตรง
หรือมีอุณหภูมิสูง เชน ในรถยนตที่รอน อยูใกลกับ
แหลงกําเนิดความรอน ฯลฯ
• เก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงตลอดเวลา
• แบตเตอรี่อาจรอนในระหวางการใชงานเปนระยะ
เวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการไหม หาม
ถอดแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใชกลอง
• กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Olympus
หนึ่งกอน ใชแบตเตอรี่ของแทตามที่ระบุ การใช
แบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได
• ขณะสะพายกลอง ใหถอดอุปกรณเสริมที่ไมใชยี่หอ
Olympus ของแทออกใหหมด เชน ขาตั้งกลอง
(แยกจําหนาย)
• หามทํากลองหลนหรือกระทบกระแทก หรือสั่น
สะเทือนอยางรุนแรง
• เมื่อยึดหรือถอดกลองออกจากขาตั้ง ใหปรับ
ตําแหนงของกลองโดยจับที่หัวยึดขาตั้งกลอง หาม
บิดกลอง
• หามใชมือจับหนาสัมผัสไฟฟาของกลอง
• หามทิ้งกลองโดยเล็งไปที่ดวงอาทิตยโดยตรง นี่
อาจทําใหเลนสหรือ มานชัตเตอรเสียหาย ความผิด
ปกติของสี ภาพหลอกบนอุปกรณรับภาพ หรืออาจ
ทําใหเกิดไฟลุกไหมได
• อยาปลอยใหชองมองภาพสัมผัสกับแหลงกําเนิด
แสงจาหรือแสงแดดโดยตรง ความรอนอาจทําให
ชองมองภาพเสียหายได
• หามดันหรือดึงเลนสอยางรุนแรง
• ใหถอดแบตเตอรี่ออกกอนเก็บกลองโดยไมใชงาน
เปนระยะเวลานาน เลือกสถานที่เก็บที่เย็นและแหง
เพื่อปองกันการเกิดการควบแนนหรือ เชื้อราที่กอตัว
ขึ้นภายในกลอง หลังจากการเก็บใหทดสอบกลอง
โดยเปดกลองและกดปุมกดชัตเตอร เพื่อใหแนใจ
วากลองทํางานเปนปกติ
• กลองอาจจะทํางานผิดพลาดหากใชงานในสถานที่
ซึ่งมีสนามแมเหล็ก/ สนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นวิทยุ
หรือไฟฟาแรงสูง เชน ใกลเครื่องทีวี ไมโครเวฟ
วิดีโอเกมส ลําโพงกําลังสูง จอมอนิเตอรขนาดใหญ
เสาสงสัญญาณโทรทัศน/วิทยุ หรือเสาไฟฟาแรง
สูง ในกรณีเหลานี้ ใหปดและเปดสวิตชกลองอีก
ครั้งกอนใชงานตอ
• ปฏิบัติตามขอจํากัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่
อธิบายในคูมือการใชงานของกลองเสมอ
• ใสแบตเตอรี่อยางระมัดระวังตามที่อธิบายในคํา
แนะนําการใชงาน
• กอนใสแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความ
ระมัดระวังเสมอวามีรอยรั่ว เปลี่ยนสี บิดงอ หรือ
ความผิดปกติใดๆ หรือไม
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเสมอกอนเก็บกลอง
โดยไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
• เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไวเปนเวลานานๆ เลือกที่ที่
อุณหภูมิตํ่าเพื่อเก็บ
• อัตราการใชพลังงานของกลองจะตางกันไปขึ้นอยู
กับวากลองใชฟงกชั่นใด
• ในสภาวะตางๆ ดังที่อธิบายดานลางนี้ จะมีการใช
พลังงานอยางตอเนื่อง และแบตเตอรี่จะหมดลง
อยางรวดเร็ว
• ใชซูมบอยๆ
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งบอยๆ ในโหมด
ถายภาพ ซึ่งทําใหโฟกัสอัตโนมัติทํางาน
• แสดงภาพบนจอภาพเปนระยะเวลาติดตอกัน
นานๆ
• เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ
TH 171
• การใชแบตเตอรี่ที่หมดแลวอาจทําใหกลองปด
การทํางานโดยไมมีการแสดงการเตือนระดับ
แบตเตอรี่ตํ่า
• ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจ
ทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได ใหเช็ด
แบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดีกอนใชงาน
• ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก
หรือเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลานาน
• เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนที่อุณหภูมิตํ่า
พยายามเก็บกลองและแบตเตอรี่สํารองใหอุนที่สุด
เทาที่เปนไปได แบตเตอรี่ที่หมดเมื่อใชที่อุณหภูมิ
ตํ่าอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําใหแบตเตอรี่
อุนที่อุณหภูมิหอง
• กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทางไป
ตางประเทศ ใหซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติม แบตเตอรี่ที่
แนะนําอาจหาซื้อไดยากในระหวางเดินทาง
การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย
9
• ปดสวิตชกลองเมื่ออยูในโรงพยาบาลและสถาน
ที่ที่มีอุปกรณการแพทย
การปลอยรังสีจากกลองอาจสงผลใหอุปกรณการ
แพทยทํางานผิดปกติจนเกิดอุบัติเหตุได
• ปดสวิตชกลองเมื่อโดยสารเครื่องบิน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจ
เปนอุปสรรคตอความปลอดภัยของเครื่องบินได
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
จอภาพ
• หามกดจอภาพแรงๆ มิฉะนั้นภาพอาจจะไมชัด
ทําใหไมสามารถดูภาพหรือทําใหจอภาพเสีย
หายได
• อาจปรากฏแถบแสงที่ดานบนหรือลางของจอภาพ
ซึ่งไมใชสิ่งผิดปกติ
• เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพ
อาจปรากฏเปนรูปซิกแซกบนจอภาพ ซึ่งไมใชสิ่ง
ผิดปกติ และจะปรากฏนอยลงในโหมดดูภาพ
• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า หนาจออาจจะใชเวลา
นานกวาจะติด หรือสีอาจจะเปลี่ยนไปชั่วคราว
เมื่อใชงานกลองในสถานที่ๆเย็นมาก ขอแนะนําให
วางกลองในสถานที่อุนเปนระยะๆ จอภาพที่แสดง
ภาพไมชัดเจนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิตํ่า จะกลับ
มาแสดงภาพชัดเจนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ
• จอภาพของผลิตภัณฑนี้ถูกผลิตขึ้นดวยความ
แมนยําสูง อยางไรก็ตาม อาจมีขอผิดพลาด หรือ
เดดพิกเซลบนจอภาพนี้ พิกเซลเหลานี้ไมไดมีผล
กับภาพที่ถายไว เนื่องดวยคุณลักษณะของจุดสีและ
ความสวางของสี ในบางมุมมองอาจมีความคลาด
เคลื่อน เมื่อมองจากมุมที่แตกตางกัน แตไมไดเปน
ขอผิดพลาดในการทํางานของผลิตภัฑณนี้
172 TH
กฎหมายและประกาศอื่นๆ
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย
หายหรือผลประโยชนใดๆ ที่คาดหวังจากการใช
ผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมายหรือ การเรียก
รองใดๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้อยางไมเหมาะสม
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย
หายหรือผลประโยชนใดๆ ที่คาดหวังจากการใช
ผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมาย อันเนื่องมาจาก
การลบขอมูลภาพ
การปฏิเสธการรับประกัน
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกัน ไมวา
โดยแจงหรือโดยนัย ตอหรือที่เกี่ยวของกับเนื้อ
หาใดๆ ของวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนขึ้นเหลา
นี้ และไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบในการรับ
ประกันโดยนัยตอความเปนสินคาหรือความเหมาะ
สมกับจุดประสงคเฉพาะใดๆ หรือความเสียหาย
ตอเนื่อง โดยไมไดตั้งใจหรือโดยออม (ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผล
กําไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และการ
สูญเสียขอมูลทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
หรือความไมสามารถใชงานของวัสดุหรือซอฟตแวร
หรืออุปกรณที่เขียนขึ้นเหลานี้ ในบางประเทศจะ
ไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความ
รับผิดชอบใดๆ สําหรับความเสียหายตอเนื่องโดย
ไมไดตั้งใจ ดังนั้น ขอจํากัดขางตนอาจไมสามารถ
ใชกับทานได
• Olympus ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในคูมือนี้
คําเตือน
การถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชวัสดุที่มี
ลิขสิทธิ์อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ
Olympus จะไมรับผิดชอบตอการถายภาพที่ไมไดรับ
อนุญาต หรือการใชงานหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่ละเมิด
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
การประกาศลิขสิทธิ์
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด หามนําสวนใดๆ ของวัสดุที่เขียนขึ้น
หรือซอฟตแวรนี้ไปทําซา หรือใชในรูปแบบใดๆ หรือ
โดยจุดประสงคใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกลไก
ซึ่งรวมถึงการถายสําเนาและการบันทึก หรือการใช
ระบบการจัดเก็บและเรียกดูขอมูลชนิดใดๆ ก็ตาม โดย
ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Olympus
กอน จะไมรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใชขอมูลที่
อยูในวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนเหลานี้ หรือสําหรับ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชขอมูลที่อยู ณ ที่นี้
Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
และเนื้อหาของเอกสารหรือซอฟตแวรนี้ โดยไมตองรับ
ผิดชอบหรือแจงเตือนลวงหนา
สําหรับลูกคาในประเทศไทย
เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลอง
ตามขอกําหนดของ กทช.
เครื่องหมายการคา
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF
A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC
VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT
WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC
VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE
IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
9
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• Microsoft และ Windows เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation
• Macintosh เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.
• โลโก SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C,
LLC.
• Eye-Fi เปนเครื่องหมายการคาของ
Eye-Fi, Inc.
• ฟงกชั่น "เทคโนโลยีการปรับเงา
แสง" มีการใชงานเทคโนโลยีที่มี
สิทธิบัตรของ Apical Limited
• Micro Four Thirds, Four Thirds
และโลโก Micro Four Thirds และ
Four Thirds เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท
OLYMPUS CORPORATION ในประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และ กลุมประเทศในสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ
• Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Wi-Fi Alliance
• โลโก Wi-Fi CERTIFIED
เปนเครื่องหมายรับรองของ
Wi-Fi Alliance
• มาตรฐานสําหรับระบบชื่อ
ไฟลของกลองที่อางอิงในคูมือนี้เปนมาตรฐาน
"Design Rule for Camera File System/DCF" ที่
กําหนดโดย Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA)
• บริษัทและชื่อผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนและ/หรือ
เครื่องหมายการคาของเจาของนั้น
ซอฟตแวรในกลองรุนนี้อาจมีอยูในซอฟตแวรจากผูผลิต
รายอื่น ซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมีเงื่อนไขและ
ขอตกลงที่กําหนดขึ้น โดยเจาของหรือผูออกใบอนุญาต
ของซอฟตแวรดังกลาวที่มีมาให
ขอตกลงและประกาศซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมี
อยูในไฟล PDF ประกาศซอฟตแวรที่บันทึกอยูในแผน
ซีดีรอมที่ใหมาหรือที่
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
TH 173
10
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจาก
การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
ั่ ต่อไปนีถ
ฟั งก์ชน
้ ก
ู เพิม
่ /แก ้ไขจากการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
10
174 TH
่ ั 2.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
g
การใช ้อาร์ตฟิ ลเตอร์ (ART) (การควบคุมด ้วยระบบสัมผัส)
175
การบันทึกการตัง้ ค่ารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง) (เพิม
่ [เลือกจากโหมด
กําหนดเอง])
175
U Disp/8/PC
ย ้าย [โหมดขยายภาพ LV] เพิม
่ [การตงค่
ั้ าขยายภาพ LV]
ย ้าย [z ล็อค] เพิม
่ [z การตงค่
ั้ า]
175
V Exp/p/ISO
เพิม
่ [การตงค่
ั้ าช ัตเตอร์ตา
ํ่ สุด]
176
่ ั 3.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
g
ประเภทของอาร์ตฟิ ลเตอร์ (เพิม
่ [บลีชบายพาส])
177
ั ปรับแต่ง Shading (รองรับการใช ้งานร่วมกับ Color Profile และ Color
ฟั งก์ชน
Creator)
177
Monochrome Profile Control (รองรับการใช ้งานร่วมกับ [Keystone Comp.] และ
[High Res Shot])
177
่ ั 2.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
้ าร์ตฟิ ลเตอร์ (ART)
การใชอ
การบ ันทึกการตงค่
ั้ ารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง)
ปั จจุบน
ั คุณสามารถเรียกใช ้ การตัง้ ค่าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในตําแหน่ง C1 ถึง C4 บนแป้ นปรับโหมดได ้
1
2
3
4
เลือก [รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ ยภาพ 1 และกดปุ่ ม Q
เลือก [เลือกจากโหมดกําหนดเอง] และกด I
เลือก [โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C4] และกดปุ่ ม Q
เลือก [ใช่] และกดปุ่ ม Q
• โหมดถ่ายภาพจะไม่ถก
ู นํ าไปใช ้หากตัง้ ค่าแป้ นหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S หรือ M
U Disp/8/PC
หมายเหตุ มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนีท
้ ี่ Custome Menu (MENU
c
[โหมดขยายภาพ LV] จะถูกย ้าย และเพิม
่ [การตัง้ ค่าขยายภาพ LV] เข ้ามา
ต ัวเลือก
U):
คําอธิบาย
โหมดขยาย
ภาพ LV
ปั จจุบน
ั สามารถค ้นหา หรือพบ [โหมดขยายภาพ LV] ได ้ใน [การตัง้ ค่าขยายภาพ
LV]
การตงค่
ั้ าขยาย
ภาพ LV
[โหมดขยายภาพ LV]: เมือ
่ ตัง้ ค่าไปที่ [mode1] การกดปุ่ มลงครึง่ หนึง่ ใน Live
่ ารแสดงเฟรมทีข
View ทีข
่ ยายจะกลับสูก
่ ยาย เมือ
่ ตัง้ ค่าไปที่ [mode2] การกดปุ่ ม
ลงครึง่ หนึง่ ใน Live View ทีข
่ ยายจะสลับไปยังการแสดง AF การซูม
่ ตัง้ ค่าไปที่ [เปิ ด] บริเวณทีข
่ ยายจะปรับค่ารับแสงให ้
[Live View Boost]: เมือ
เหมาะสม มีประโยชน์ในการตรวจสอบโฟกัสเมือ
่ ถ่ายภาพในสถานทีม
่ ด
ื เมือ
่ ตัง้
ค่าไปที่ [ปิ ด] บริเวณทีข
่ ยายจะแสดงผลด ้วยความสว่างของ Live View ก่อนการ
ขยาย มีประโยชน์ในการตรวจสอบโฟกัสเมือ
่ ถ่ายภาพในสถานทีย
่ ้อนแสง
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
ปั จจุบน
ั สามารถเลือกอาร์ตฟิ ลเตอร์โดยใช ้การคุบคุมแบบสัมผัส
10
[z ล็อค] จะถูกย ้าย และเพิม
่ [z การตัง้ ค่า] เข ้ามา
ต ัวเลือก
คําอธิบาย
z ล็อค
ปั จจุบน
ั สามารถค ้นหา หรือพบ [z ล็อก] ได ้ใน [z การตัง้ ค่า]
z การตงค่
ั้ า
[z ล็อค]: เลือก [เปิ ด] เพือ
่ รักษาค่ารูรับแสงไว ้ทีค
่ า่ ทีเ่ ลือกแม ้ว่าจะปล่อยปุ่ มแล ้ว
ก็ตาม
่ ถ่ายภาพในขณะทีต
่ รวจสอบวัตถุหรือจัด
[Live View Boost]: เลือก [เปิ ด] เพือ
องค์ประกอบภาพ ในกรณีใช ้งานในสภาพแสงน ้อย
TH 175
V Exp/p/ISO
หมายเหตุ มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนีท
้ ี่ Custome Menu (MENU
เพิม
่ [การตัง้ ค่าชัตเตอร์ตํา่ สุด]
ต ัวเลือก
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
10
176 TH
เซ็ ท ISO
อ ัตโนม ัติ
c
V):
คําอธิบาย
[ค่าสูงสุด / ค่าตัง้ ต ้น]: เลือกขีดจํากัดบนและค่าเริม
่ ต ้นทีใ่ ช ้สําหรับความไวแสง
ISO เมือ
่ เลือก [อัตโนมัต]ิ ไว ้สําหรับ ISO [ค่าสูงสุด]: เลือกขีดจํากัดบนสําหรับ
การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ [ค่าตัง้ ต ้น]: เลือกค่าเริม
่ ต ้นสําหรับการเลือก
ความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ
[การตัง้ ค่าชัตเตอร์ตํา่ สุด]: เลือกความเร็วชัตเตอร์ทก
ี่ ล ้องจะเพิม
่ ความไวแสง ISO
โดยอัตโนมัตใิ นโหมด P และ A
หากตัง้ ค่าไปที่ [อัตโนมัต] กล ้องจะตัง้ ค่าความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัต ิ
่ ั 3.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
ประเภทของอาร์ตฟิ ลเตอร์ (เพิม
่ [บลีชบายพาส])
เอฟเฟกต์ “บลีชบายพาส” คุณอาจจะเคยเห็นใด ้ในภาพ Motion ต่างๆ และอืน
่ ๆ
บลีชบายพาสI/II ทีค
่ ล ้ายกัน สามารถนํ ามาใช ้กับการถ่ายภาพแนวสตรีส หรือภาพทีม
่ แ
ี บบซึง่ เป็ น
โลหะอยูใ่ นเฟรม ซึง่ จะให ้เอฟเฟก์ตทีน
่ ่าประทับใจ
ั ของ “I”
“II” เป็ นอีกเวอร์ชน
ั
ฟังก์ชนปร
ับแต่ง Shading
ั ปรับ Shading ใน Color Profile Control (หน ้า 39) และ Color Creator
คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
(หน ้า 41)
Color Profile Control
เมือ
่ เปิ ดหน ้าจอ Color Profile Control สามารถใช ้ก ้าน Lever สลับไปทีเ่ ครือ
่ งมือปรับ Shading
(หน ้า 40) และ Highlight & Shadow Control (หน ้า 44)
HighLight+2
Color
±0
ViVid ±0
ъѫдѝѨ
Shadow+2
ѱъьдјѥк
RESET
Color Profile Control
Shading Editor
RESET
Highlight&Shadow Control
• [ตัวปรับแต่งเงาภาพ] ปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายในโหมด [ชดเชยคียส
์ โตน] และ [ถ่ายภาพ
ความละเอียดสูง]
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
เพิม
่ [บลีชบายพาส] ไปในอาร์ตฟิ ลเตอร์ (หน ้า 42)
10
Color Creator
เมือ
่ เปิ ดหน ้าจอ Color Creator สามารถใช ้ก ้าน Lever สลับไปทีเ่ ครือ
่ งมือปรับ Shading
(หน ้า 40) และ Highlight & Shadow Control (หน ้า 44)
HighLight+2
Color
±0
ViVid±0
Shadow+2
ѱъьдјѥк
RESET
Color Creator
Shading Editor
RESET
Highlight&Shadow Control
• [ตัวปรับแต่งเงาภาพ] ปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายในโหมด [ชดเชยคียส
์ โตน] และ [ถ่ายภาพ
ความละเอียดสูง]
Monochrome Profile Control
สามารใช ้ Monochrome Profiles (หน ้า 40) เมือ
่ ถ่ายภาพในโหมด [Keystone Comp.] และ
[High Res Shot]
[Shading Editor] และ [Film Grain Effect] จะถูกปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายภาพในโหมด
[Keystone Comp.] และ [High Res Shot]
TH 177
ด ัชนี
ั
สญล
ักษณ์
# โหมด RC .................................... 147
W ................................................ 103
c เมนู แสดงภาพ.............................. 103
P ตัง้ ค่าปกติ ................................. 104
I (AF ค ้นหาใบหน ้า) .................. 48, 104
j H fps ........................................ 106
j L fps ........................................ 106
G/ตัง้ ค่าคําแนะนํ า............................ 107
K/ตัง้ ค่าควบคุม .............................. 107
z (Preview) ล็อค ............................ 108
# ค่าช ้าสุด ...................................... 109
# X-Sync. ...............................109, 126
w+F ........................................... 109
#+WB ........................................... 110
8 ระดับการเตือน ........................... 114
G (แสดงดัชนี)..................................81
U (ดูภาพระยะใกล ้) ............................81
n โหมด......................................... 112
 (ลบภาพเดีย
่ ว) ................................83
v (เลือกภาพ) ..................................84
0 (ป้ องกันข ้อมูลภาพ) ......................83
W ใช ้แสงสีอน
ุ่ ................................ 110
R (หมุนภาพ) ................................. 100
K ตัง้ ค่า ........................................ 110
8 (เสียงปี๊ บ) ................................... 108
R (บันทึกเสียง) ..................................84
i (ปรับความสว่างหน ้าจอ) ................ 103
m (สไลด์โชว์) ..................................82
่ ............................ 106
j ป้ องกันภาพสัน
n S-OVF ...................................... 114
A
AdobeRGB ........................................68
AEL/AFL ......................................... 115
AEL วัดค่า ........................................ 109
AF กรอบการซูม ..................................49
AF ค ้นหาดวงตา ..................................48
AF ค ้นหาใบหน ้า.......................... 48, 104
AF ครัง้ เดียว .......................................52
AF เฉพาะจุดพิเศษ (AF กรอบการซูม) .....49
178 TH
AF ตลอดเวลา .................................. 104
AF ต่อเนือ
่ ง ........................................52
AF ติดตาม .........................................52
AF พืน
้ ที่ (P) ..................................47
AF สัมผัส ...........................................34
AF แสงไฟ ....................................... 104
AF โหมด ................................... 52, 104
ART (อาร์ทฟิ ลเตอร์) ...........................42
A (โหมดกําหนดรูรับแสง).....................27
B
BKT (ถ่ายคร่อม) .................................92
BULB ................................................30
C
C-AF .................................................52
C-AF+TR ..........................................52
COLOR (การควบคุมโปรไฟล์ส)ี .............39
CRT (สร ้างสี) .....................................41
E
Eye-Fi ............................................. 114
H
HDMI ............................................. 106
HDR .................................................95
I
iAUTO (A)........................24, 32, 35
ISO .......................................... 45, 109
ISO อัตโนมัต ิ ................................... 109
L
LAN ไร ้สาย ...................................... 134
Live Bulb ........................................ 109
Live Control ......................................51
Live Guide ........................................32
Live Time........................................ 109
LIVE TIME ........................................30
Live View Boost ............................... 107
M
M (โหมดกําหนดเอง) ..........................29
MF ...................................................75
MF ช่วยปรับ ..............................104, 115
MF (โฟกัสด ้วยตัวเอง) .........................52
MONO
(การควบคุมโปรไฟล์โมโนโครม) .........40
My Clips............................................70
Myset ...............................................88
P
P (โหมดโปรแกรม) .............................26
PHOTO STORY ................................ 116
R
RAW.................................................59
Rls ลําดับ C/S .................................. 106
S
S (โหมดกําหนดความเร็วชัตเตอร์)..........28
S-AF .................................................52
S-AF+MF ..........................................52
SCN (โหมด Scene).......................... 118
Sleep .........................................17, 108
S-OVF ............................................ 114
sRGB ................................................68
การตัง้ ค่าคอมโพสิท ........................... 109
การตัง้ ค่าพีคกิง้ ................................. 108
การตัง้ ค่าฮิสโตแกรม .......................... 107
การถ่ายภาพ .......................................24
การถ่ายภาพ.....................................24
การบันทึกภาพเคลือ
่ นไหว ..................36
การถ่ายภาพ Live Composite ................31
การถ่ายภาพด ้วยชัตเตอร์ช ้า ...................62
การถ่ายภาพแบบ Time Lapse ...............91
การถ่ายภาพแบบกําหนดเวลา .................30
การบันทึกเสียง ........................... 84, 102
การปรับระดับเสียง ...............................82
การเปลี่ยนโปรแกรม (%) .....................26
การลงทะเบียน .................................. 137
การแสดงดัชนีภาพ ..................81, 85, 125
ิ ...........81, 85, 125
การแสดงภาพบนปฏิทน
การแสดงฮิสโตแกรม ............................23
กําลังชาร์จ .........................................13
เก็บข ้อมูล ........................................ 136
แก ้ไข JPEG...................................... 101
่ ไฟล์ .................................... 111
แก ้ไขชือ
แก ้ไขภาพ RAW ................................ 100
ข
WB........................................... 46, 110
ขนาดภาพ ........................................ 145
ภาพเคลือ
่ นไหว ................................60
ภาพนิง่ ...........................................59
ข ้อมูลสถานทีถ
่ า่ ยภาพ ........................ 133
ขาวดํา (โมโนโทน) ..............................38
ก
ค
กดชัตเตอร์ครึง่ หนึง่ เปิ ด IS ................... 106
กล่องแสง ........................................ 124
การแก ้ไขภาพนิง่ ............................... 100
การควบคุมโปรไฟล์โมโนโครม ...............40
ี
การควบคุมโปรไฟล์ส ............................39
การชดเชยแสง ....................................45
่ มต่อกับสมาร์ทโฟน .................. 131
การเชือ
การ์ด......................................... 14, 144
การ์ด SD ........................................ 144
ฟอร์แมทการ์ด SD ............................87
การดูภาพระยะใกล ...............................81
้
การตัง้ dpi ....................................... 111
การตัง้ ค่า Wi-Fi ................................. 134
ควบคุมความเข ้มแสงแฟลช w ..............63
ควบคุมแสงจ ้าและเงามืด .......................44
ความเร็วซูมอิเล็กทรอนิกส์ ................... 114
ความไวแสง ISO .................................45
คําแนะนํ าโหมด ................................. 107
W
จ
จอภาพของ Bulb/Time ...................... 109
TH 179
ช
ท
ชดเชยคียส
์ โตน ...................................97
ชดเชยเงาแสง .................................. 110
ชดเชยแฟลช ......................................63
ช่วงไดนามิกสูง (HDR) .........................95
ช่วงเวลาแสดงภาพ ..............................20
ขณะดูภาพ .......................................78
ในขณะถ่ายภาพ ................................20
้ า่ ทีป
ชีค
่ รับ ........................................ 105
่ ไฟล์ ........................................... 111
ชือ
ทัง้ หมด > ................................... 110
ทีว..................................................
ี
121
เทเลคอนเวอร์เตอร์ภาพเคลือ
่ นไหว ..........37
ซ
ป
เซ็ท ISO อัตโนมัต .............................
ิ
109
ดิจต
ิ อลเทเลคอนเวอร์เตอร์ .............. 75, 90
ดูภาพ................................................80
ดูภาพเคลือ
่ นไหว ........................ 80, 83
ดูภาพนิง่ ................................... 80, 81
ดูภาพบันทึก ..................................... 103
ปรับค่ารับแสง ................................... 114
ั่ ...................................... 105
ปรับฟั งก์ชน
่ .....................................98
ป้ องกันการสัน
่ ....................................55
ป้ องกันภาพสัน
่ ทีเ่ ลนส์ ........................ 106
ป้ องกันภาพสัน
ปุ่ ม INFO ................................23, 48, 79
เป้ าเล็ก (เป้ า AF เล็ก) ..........................47
เปิ ดรับแสงนาน (BULB/TIME)................30
ต
ผ
ตรวจสอบภาพ.....................................74
ตัง้ ค่า การ์ด ........................................87
ตัง้ ค่าคําแนะนํ า (G/ตัง้ ค่าคําแนะนํ า) .... 107
ตัง้ ค่าปกติ (P ตัง้ ค่าปกติ) ................ 104
ตัง้ ค่าลิขสิทธิ์ .................................... 111
ตัง้ ค่าวันที/่ เวลา X ..............................18
ตัง้ ค่าหน ้าจอสัมผัส............................. 114
ตัง้ ค่าโหมดภาพ ................................ 107
ตัง้ ลําดับ .......................................... 111
ตัง้ เวลา..............................................56
ตัง้ เวลาถ่าย Bulb/Time ...................... 109
แผงควบคุมพิเศษ LV .................... 50, 123
แผ่นกําหนดเป้ า AF ............................ 105
ด
ถ
ตัวปรับแต่งเงาภาพ ..............................40
ถ่ายคร่อม ...........................................92
ถ่ายภาพความละเอียดสูง .......................99
ถ่ายภาพคอมโพสิท ..............................31
ถ่ายภาพซ ้อน ......................................96
ถ่ายภาพโดยเปิ ดหน ้ากล ้องนาน .............30
ถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง .................................56
แถบวัดระดับ .......................................23
180 TH
น
นับพิกเซล ........................................ 110
บ
บีบอัด ....................................... 59, 145
พ
พริน
้ ท์ ............................................. 139
พาโนรามา ....................................... 120
พิกเซลแมบปิ้ ง .................................. 153
ฟ
พืน
้ ทีส
่ ี ............................................. 110
ฟอร์แมท (ตัง้ ค่าการ์ด) ..........................87
ั ปุ่ ม ................................. 74, 105
ฟั งก์ชน
ั แป้ นเลือกโหมด....................... 105
ฟั งก์ชน
ฟิ ลม
์ เม็ดหยาบ ....................................42
ฟิ วล์เตอร์นอยส์ ................................. 109
เฟิ รม
์ แวร์ .......................................... 103
แฟลชไร ้สายควบคุมด ้วยรีโมทคอนโทรล
.................................................. 147
โฟกัส Bulb/Time .............................. 104
โฟกัสด ้วยตัวเอง (MF) ..........................52
ไฟจอ LCD ....................................... 108
ภ
ว
ภาพเคลือ
่ นไหว R ....................... 69, 112
ภาพเคลือ
่ นไหวความเร็วสูง .............. 60, 73
ภาพเคลือ
่ นไหวช ้า ......................... 72, 73
ภาพเคลือ
่ นไหวแบบคัน
่ เวลา ..................91
ภาพเคลือ
่ นไหวเร็ว ...............................72
ภาพซ ้อน ......................................... 102
ภาพทดสอบ .......................................75
วงแหวนโฟกัส................................... 104
วัดค่า ................................................53
วีดโี อเอ ้าท์ ....................................... 106
ม
ั่ ........................................76
มัลติฟังก์ชน
มุมมองภาพ ........................................58
เมนูกําหนดเอง (c) ........................... 104
เมนูดภ
ู าพ ........................................ 100
เมนูตงั ้ ค่า ......................................... 103
เมนูถา่ ยภาพ .......................................87
เมนู แสดงภาพ (c เมนู แสดงภาพ) ...... 103
ร
ระดับ ISO ........................................ 109
ระดับการปรับ .................................... 114
ระดับค่า EV ...................................... 108
ระดับแบตเตอรี่ ....................................17
ระดับเสียงบันทึก ............................... 112
รีเซ็ต .................................................88
รีเซ็ตเลนส์........................................ 104
ล
ลดนอยส์.......................................... 108
ลดภาพกะพริบ .................................. 107
ลดเสียงลม ....................................... 112
ลบ ...................................................83
ลบ .................................................83
ลบทัง้ หมด .......................................87
ลบภาพทีเ่ ลือก..................................84
ลบค่าป้ องกัน .................................... 102
ลบภาพ RAW+JPEG .......................... 111
ลบเร็ว ............................................. 110
ล็อค AE................................21, 74, 115
ล็อคการตรวจสอบภาพ........................ 108
ลําดับการแชร์ .....................................84
ส
สร ้างสี ...............................................41
สไลด์โชว์ ..........................................82
สัง่ พิมพ์ภาพ <................................. 141
สัดส่วนภาพ ........................................58
เสียงโฟกัสอัตโนมัต ิ (เสียงบี๊ ป) ............. 108
แสดงเส ้นตาราง................................. 107
ห
หน่วงเวลาลัน
่ ชัตเตอร์ ......................... 106
หมุน .................................................81
หันกล ้อง .......................................... 118
โหมด RC (# โหมด RC) .................... 147
โหมด Scene .................................... 118
โหมด USB ....................................... 108
โหมดถ่ายภาพ .............................. 64, 89
โหมดโฟกัส (AF โหมด)........................52
โหมดภาพเคลือ
่ นไหว+ภาพนิง่ ...............37
โหมดภาพพิเศษ LV ........................... 107
อ
อาร์ตเฟด ...........................................36
อาร์ทฟิ ลเตอร์ .....................................42
เอคโคครัง้ เดียว ...................................36
เอคโคหลายครัง้ ..................................36
เอฟเฟกต์ภาพเคลือ
่ นไหว ......................36
TH 181
วันทีอ
่ อกเอกสาร 2015.11.
WC965202
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement