Olympus E-PL6 Body คู่มือการใช้

Olympus E-PL6 Body คู่มือการใช้
สารบัญ
ดัชนีการใช้งานด่วน
กล้องดิจิตอล
คู่มือแนะนําการใช้งาน
1.
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
2.
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
3.
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า
4.
การพิมพ์ภาพ
5.
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
6.
อื่นๆ
7.
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
8.
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ด
9.
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
10.
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
11.
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ดัชนี
ขอขอบคุณที่ซื้อกล้องดิจิตอล Olympus ก่อนเริ่มใช้กล้อง โปรดอ่านคําแนะนําเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถ
เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุดและเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่
ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เราขอแนะนําให้ท่านทดลองถ่ายภาพเพื่อให้คุ้นเคยกับกล้องก่อนที่จะถ่ายภาพสําคัญ
ภาพประกอบสําหรับหน้าจอและกล้องที่แสดงอยู่ในคู่มือนี้จัดทําขึ้นในช่วงการพัฒนาและอาจแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์จริง
เนื้่อหาในคู่มือนี้อ้างอิงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.0 สําหรับกล้องนี้ หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น
เนื่องจากมีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สําหรับกล้อง เนื้อหาจะแตกต่างกัน สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์
Olympus
 คําประกาศนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยแฟลชที่ให้มาด้วย และเป็นคําประกาศสําหรับผู้ใช้ใน
อเมริกาเหนือเป็นหลัก
Information for Your Safety
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be
followed, including the following:
• Read and understand all instructions before using.
• Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave
flash unattended while in use.
• Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
• Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by
qualified service personnel.
• Let flash cool completely before putting away.
• To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
• To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified
service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause
electric shock when the flash is used subsequently.
• The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a
risk of fire, electric shock, or injury to persons.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้
สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะนํามาใช้ตลอดทั้งคู่มือนี้
#
ข้้อควรระวัง
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจนําไปสู่การทํางานผิดปกติหรือปัญหาการ
ทํางาน นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนถึงการใช้งานที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง
$
หมายเหตุ
ประเด็นที่ควรทราบขณะใช้งานกล้อง
%
เคล็ดลับ
ข้อมูลและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
กล้องของท่าน
g
2 TH
หน้าข้อมูลอ้างอิงที่อธิบายรายละเอียดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สารบัญ
ดัชนีการใช้งานด่วน
6
ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ .......................... 8
แกะสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง ........... 10
การชาร์จและใส่แบตเตอรี่ ........... 11
การใส่และถอดการ์ด .................. 12
การติดเลนส์เข้ากับตัวกล้อง ........ 13
การติดตั้งแฟลช ........................ 14
การเปิดกล้อง ............................ 15
การตั้งวันที่/เวลา....................... 16
การถ่ายภาพ ............................. 17
ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพ................... 17
การถ่ายภาพ ............................. 17
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ........... 19
การดูภาพถ่ายและ
ภาพเคลื่อนไหว ......................... 20
การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพ
บนปฏิทิน ................................ 20
การดูภาพนิ่ง ............................ 20
การดูภาพเคลื่อนไหว ................. 21
ปรับเสียง ................................. 21
การลบภาพ .............................. 21
การเลือกภาพ ........................... 21
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
22
การใช้งานการถ่ายภาพ
ขั้นพื้นฐาน ................................ 22
การแสดงจอภาพระหว่าง
การถ่ายภาพ ............................. 22
การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล ...... 23
การล็อคโฟกัส .......................... 23
การใช้โหมดถ่ายภาพ................. 24
การถ่ายภาพแบบ “ชี้และถ่าย”
(โหมดโปรแกรม P)................... 24
สารบัญ
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการ
ทํางาน
8
การเลือกค่าเปิดหน้ากล้อง
(โหมดA กําหนดค่าเปิดหน้า
กล้อง) .................................... 25
การเลือกความเร็วชัตเตอร์
(โหมดS กําหนดชัตเตอร์)........... 26
การเลือกค่าเปิดหน้ากล้องและ
ความเร็วชัตเตอร์
(โหมดM ปรับเอง) .................... 26
การใช้งานโหมดภาพเคลื่อนไหว
(n) ...................................... 27
การใช้อาร์ทฟิลเตอร์ .................. 28
การถ่ายภาพในโหมดบรรยากาศ ... 29
การใช้งานตัวเลือกต่างๆใน
การถ่ายภาพ ............................. 31
การใช้งาน Live Guide ............... 31
การควบคุมระดับแสง
(ชดเชยแสง) ............................ 32
การเปลี่ยนความสว่างของภาพที่
สว่างจ้าหรือมีเงามืด ................... 32
การใช้งานแฟลช
(การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช) ......... 33
การเลือกเป้าการโฟกัส
(AF พื้นที่) ............................... 35
ถ่ายภาพต่อเนื่อง/การใช้งาน
ระบบตั้งเวลา ............................ 35
AF กรอบการซูม/AF การซูม ........ 36
การใช้งานการดูภาพ
ขั้นพื้นฐาน ................................ 38
การแสดงจอภาพระหว่าง
การดูภาพ ................................ 38
การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล ...... 38
ดูภาพแบบเฟรมเดียว.................. 39
การใช้งานตัวเลือกใน
โหมดดูภาพ ............................. 40
การใช้งานทัชสกรีน ................... 43
Live Guide .............................. 43
โหมดถ่ายภาพ .......................... 43
โหมดดูภาพ ............................. 44
การปรับการตั้งค่า ...................... 45
TH 3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและ
การกําหนดค่า
46
สารบัญ
การใช้งาน Live Control ........... 46
การลดอาการกล้องสั่น
(ป้องกันภาพสั่น) ....................... 47
ตัวเลือกการประมวลผล
(โหมดภาพนิ่ง) ......................... 48
การเพิ่มเอฟเฟกต์ใน
ภาพเคลื่อนไหว ........................ 49
การปรับสี (สมดุลแสงขาว) .......... 50
การตั้งค่าสัดส่วนภาพ ................. 51
คุณภาพของภาพ (โหมดบันทึก) ... 52
การปรับปริมาณแสงแฟลช
(ควบคุมความเข้มแสงแฟลช)....... 53
การเลือกวิธีที่กล้องวัดความสว่าง
(การวัดแสง) ............................ 54
การเลือกโหมดโฟกัส
(AF โหมด) .............................. 55
ความไวแสง ISO....................... 56
AF โฟกัสเน้นใบหน้า/AF ค้นหา
ภาพลูกตาดํา ............................ 56
ตัวเลือกเสียงภาพเคลื่อนไหว
(บันทึกเสียงกับภาพเคลื่อนไหว) ... 57
การใช้งานเมนู .......................... 58
 เมนูถ่ายภาพ 1/เมนูถ่ายภาพ 2 ..... 59
การฟอร์แมทการ์ด (ตั้งค่าการ์ด) ... 59
การกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
(รีเซ็ต/Myset) .......................... 59
ตัวเลือกการประมวลผล
(โหมดถ่ายภาพ) ....................... 60
คุณภาพของภาพ (K) .............. 62
การตั้งค่าระบบตั้งเวลา
(j/Y) ................................. 62
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน
การถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด
(ถ่ายภาพคร่อม) ........................ 62
การบันทึกภาพซ้อนในภาพเดียว
(ถ่ายภาพซ้อน) ......................... 64
การถ่ายภาพอัตโนมัติด้วยช่วงเวลา
คงที่ (การถ่ายภาพแบบ
Time Lapse) ........................... 65
4 TH
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุม
จากระยะไกลไร้สาย ................... 66
ดิจิตอล ซูม
(ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์) ....... 66
 เมนูแสดงภาพ .......................... 67
การหมุนภาพที่แสดงบนจอ
(R) ...................................... 67
การแก้ไขภาพนิ่ง ....................... 67
การยกเลิกการป้องกันภาพ
ทั้งหมด ................................... 69
การใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ
สมาร์ทโฟน (การเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟน)............................. 70
 เมนูตั้งค่า ................................. 71
X (ตั้งค่าวันที่/เวลา) ................. 71
W (เปลี่ยนภาษาที่แสดง) ...... 71
i (ปรับความสว่างหน้าจอ) ....... 71
ดูภาพบันทึก ............................. 71
c/# เมนู แสดงภาพ ................ 71
เฟริมแวร์ ................................. 71
การใช้งานเมนูกําหนดเอง ........... 72
ก่อนใช้งานเมนูกําหนดเอง/
เมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริม................ 72
 เมนูกําหนดเอง ......................... 73
R AF/MF................................ 73
S ปุ่ม/หมุน ............................. 73
T กดถ่าย/j ......................... 74
U Disp/8/PC ........................ 74
V Exp/p/ISO ....................... 76
W #ตั้งค่าเอง ......................... 77
X K/สี/WB .......................... 77
Y บันทึก/ลบ ........................... 78
Z ภาพเคลื่อนไหว .................... 79
b Kยูติลิตี่ ............................ 79
AEL/AFL ................................. 80
ฟังก์ชันปุ่ม ............................... 81
การดูภาพบนทีวี ........................ 82
การเลือกหน้าจอแสดงแผงควบคุม
(K/ตั้งค่าควบคุม) ................... 84
การเพิ่มหน้าจอแสดงข้อมูล
(G/ตั้งค่าคําแนะนํา)................. 86
ความเร็วชัตเตอร์เมื่อแฟลช
ทํางานอัตโนมัติ
[# X-Sync.] [#ค่าช้าสุด] ......... 87
การเพิ่มเอฟเฟกต์ในภาพเคลื่อนไหว
[เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] ........... 87
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ 105
เมนูช่องอุปกรณ์เสริม ................. 89
การใช้งาน OLYMPUS PENPAL .... 89
A OLYMPUS PENPAL Share ..... 90
B OLYMPUS PENPAL Album .... 91
C จอมองภาพอิเล็กทรอนิก ........ 91
106
92
สั่งพิมพ์ (DPOF) ....................... 92
การสร้างคําสั่งพิมพ์.................... 92
ยกเลิกการสั่งพิมพ์ภาพที่เลือกหรือ
ภาพทั้งหมด ............................. 93
พิมพ์โดยตรง (PictBridge)........ 93
พิมพ์ภาพอย่างง่าย .................... 94
พิมพ์ภาพแบบกําหนดเอง ............ 94
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
96
การติดตัง
้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ... 96
การคัดลอกภาพไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้
OLYMPUS Viewer 3 ................ 98
อื่นๆ
99
เคล็ดลับถ่ายภาพและข้อมูล
เพิ่มเติม ................................... 99
รหัสข้อผิดพลาด .....................101
การทําความสะอาดและจัดเก็บ
กล้อง .....................................103
การทําความสะอาดกล้อง .......... 103
การจัดเก็บ ............................. 103
ทําความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณ์รับภาพ ....................... 103
พิกเซลแมบปิ้ง - ตรวจสอบฟังก์ชั่น
ประมวลผลภาพ ...................... 104
การใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของท่าน
ในต่างประเทศ ........................105
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ด
การ์ดที่ใช้งานได้ .....................106
สารบัญ
การพิมพ์ภาพ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ.......105
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
107
ข้อมูลจําเพาะเลนส์ M.ZUIKO
DIGITAL ............................... 107
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่
แยกจําหน่าย
110
โหมดบันทึกและขนาดไฟล์/
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้..........110
การใช้อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
.............................................111
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
(VF-4) .................................. 111
ใช้ชุดแฟลชภายนอกที่ระบุมา
ให้ใช้กับกล้องนี้ ...................... 113
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุม
จากระยะไกลไร้สาย ................. 113
ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ ............. 114
รายการเมนู ............................115
ข้อมูลจําเพาะ ..........................120
แผนผังแสดงระบบ...................122
อุปกรณ์เสริมหลัก ....................124
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
125
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
.............................................125
ดัชนี
129
TH 5
ดัชนีการใช้งานด่วน
การถ่ายภาพ
ดัชนีการใช้งานด่วน
iAUTO (A)
17
การถ่ายภาพอย่างง่ายด้วยเอฟเฟกต์พิเศษ
อาร์ทฟิลเตอร์ (ART)
28
การเลือกสัดส่วนภาพ
สัดส่วนภาพ
51
การจับคู่การตั้งค่ากับฉากอย่างรวดเร็ว
โหมด Scene (SCN)
29
การถ่ายภาพระดับมือโปรแบบง่ายๆ
Live Guide
31
การปรับความสว่างของภาพถ่าย
การชดเชยแสง
32
Live Guide
31
การถ่ายภาพด้วยการปรับเบลอฉากหลัง
การถ่ายภาพโดยกําหนดค่า
เปิดหน้ากล้อง
25
การถ่ายภาพที่หยุดวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวหรือ
ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว
Live Guide
31
การถ่ายภาพให้ได้สีที่ถูกต้อง
การถ่ายภาพโดยกําหนดชัตเตอร์
26
สมดุลแสงขาว
50
สมดุลแสงขาว One-touch
51
การประมวลผลภาพเพื่อให้เข้ากับวัตถุ/
การถ่ายภาพขาวดํา
โหมดถ่ายภาพ
48
ฟิลเตอร์ศิลปะ (ART)
28
เมื่อกล้องไม่โฟกัสที่วัตถุ/
โฟกัสไปที่บริเวณเดียว
AF พื้นที่
35
AF กรอบการซูม/AF การซูม
36
AF กรอบการซูม/AF การซูม
36
การโฟกัสไปที่จุดเล็กๆ ในกรอบ/
ยืนยันโฟกัสก่อนถ่ายภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพใหม่หลังการโฟกัส
ล็อคโฟกัส
23
C-AF+TR (การค้นหา AF)
55
การปิดลําโพงเสียงเตือน
8 (เสียงเตือน)
การถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช
ISO/โหมดจอภาพ
การลดอาการกล้องสั่น
การถ่ายภาพวัตถุย้อนแสง
การถ่ายภาพดอกไม้ไฟ
การลดจุดรบกวน (จุดกระ)
การถ่ายภาพโดยไม่ให้วัตถุสีขาวออกมา
ขาวเกินไปหรือไม่ให้วัตถุสีดําออกมา
มืดเกินไป
การปรับจอภาพให้เหมาะสม/
ปรับสีจอภาพ
6 TH
g
การถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติ
75
56/29
ป้องกันภาพสั่น
47
ป้องกันการกระแทก
76
ตั้งเวลา
35
สายรีโมท
124
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
33
เปลี่ยนแปลง (โหมดถ่ายภาพ)
61
การถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้อง
นาน/กําหนดเวลา
27
โหมด Scene (SCN)
29
ลดนอยส์
76
การไล่สี (โหมดถ่ายภาพ)
61
ฮิสโตแกรม/
ชดเชยแสง
23/32
ควบคุมแสงจ้าและเงามืด
32
การปรับความสว่างจอภาพ
71
Live View Boost
75
การตรวจสอบเอฟเฟกต์ที่ตั้งไว้ก่อนถ่ายภาพ
การตรวจสอบการวางภาพแนวตั้งหรือ
แนวนอนก่อนถ่ายภาพ
การถ่ายภาพด้วยการจัดวางองค์ประกอบที่
รอบคอบ
ฟังก์ชั่นพรีวิว
81
ภาพทดสอบ
81
แถบวัดระดับ
23
แสดงเส้นตาราง
75
71
75
ถ่ายภาพตัวเอง
ตั้งเวลา
35
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
35
การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
Sleep
75
การเพิ่มจํานวนภาพที่สามารถถ่ายได้
โหมดบันทึก
52
การดูภาพ/ปรับแต่งภาพ
g
การดูภาพบนโทรทัศน์
แสดงภาพบนโทรทัศน์
82
การเปิดดูสไลด์โชว์ที่มีเสียงเพลงประกอบ
สไลด์โชว์
42
การทําให้เงาสว่างขึ้น
ปรับเงาแสง (แก้ไข JPEG)
68
การแก้ปัญหาตาแดง
แก้ตาแดง (แก้ไข JPEG)
68
การพิมพ์ภาพอย่างง่าย
การพิมพ์โดยตรง
93
งานพิมพ์เชิงพาณิชย์
การสร้างคําสั่งพิมพ์
92
OLYMPUS PENPAL
89
การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
70
การแชร์ภาพอย่างง่าย
ดัชนีการใช้งานด่วน
ออโต้q (ดูภาพบันทึก)
โหมด2 (q โหมดถ่ายใกล้)
การซูมไปที่ภาพเพื่อตรวจสอบโฟกัส
การตั้งค่ากล้อง
g
การกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
รีเซ็ต
59
การจัดเก็บการตั้งค่า
Myset
59
การเปลี่ยนภาษาแสดงเมนู
W
71
TH 7
1
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ
1
1
2
7
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
3
8
4
9
5
4
0
6
a
f
e
g
b
c
d
ปุ่มหมุนปรับโหมด ....................... หน้า 17
ปุ่มกดชัตเตอร์........................หน้า 18, 23
ปุ่ม ON/OFF ............................. หน้า 15
หูยึดสายคล้อง ............................ หน้า 10
เครื่องหมายติดเลนส์ .................... หน้า 13
ฐานเสียบ (ถอดฝาครอบตัวกล้องออกก่อนติด
เลนส์)
7 ฝาครอบฐานเสียบแฟลช
8 ไมโครโฟนสเตอริโอ ...............หน้า 57, 69
9 ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ/
แสงไฟ AF ......................หน้า 35/หน้า 73
1
2
3
4
5
6
8 TH
ปุ่มปลดเลนส์ .............................. หน้า
หมุดล็อคเลนส์
รูใส่ขาตั้งกล้อง
ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด ......... หน้า
ที่ล็อคช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด ......... หน้า
ฝาปิดขั้วต่อ
ขั้วต่อแบบมัลติ(คอนเนคชั่น)
.................................... หน้า 82, 93,
g ขั้วต่อ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)
............................................... หน้า
0
a
b
c
d
e
f
13
11
11
96
82
5
6
78
1
2
3
1
9
4
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
0
a
b
F (ขึ้น) /ปุ่ม F (ชดเชยแสง)
(หน้า 32)
H (ซ้าย) /ปุ่ม P
(เป้า AF) (หน้า 35)
I (ขวา) /ปุ่ม# (แฟลช)
(หน้า 33)
ปุ่มQ (หน้า 46, 58)
ปุ่มหมุน* (j) (หน้า 20)
หมุนเพื่อเลือกตัวเลือก
G (ลง) /ปุ่ม jY
(ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา)
(หน้า 35)
1
2
3
4
5
6
7
ปุ่ม  (ลบ) ............................... หน้า 21
ปุ่ม q (ดูภาพ) .....................หน้า 20, 39
พอร์ตอุปกรณ์เสริม ..................หน้า 72, 89
จอภาพ ................................หน้า 22, 38
ลําโพง
ฐานเสียบแฟลช ........................ หน้า 113
ปุ่ม Fn/G ............... หน้า 81/หน้า 20, 39
8 ปุ่ม U ..................... หน้า 20, 36, 39,
9 ปุ่ม H/R (ภาพเคลื่อนไหว)
........................ หน้า 21/หน้า 19, 21,
0 ปุ่ม INFO (แสดงข้อมูล)
.................................... หน้า 23, 32,
a ปุ่ม MENU ................................ หน้า
b แป้นลูกศร
ปุ่มหมุน* (j)........................... หน้า
86
81
38
58
20
* ในคู่มือนี้ ไอคอน j หมายถึง การทํางานโดยใช้ปุ่มหมุน
TH 9
แกะสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง
รายการต่อไปนี้ให้มาพร้อมกับกล้อง
หากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือเสียหาย ให้ติดต่อผู้แทนจำ�หน่ายที่ท่านซื้อกล้องนี้มา
1
��������������������������������
กล้อง
ฝาปิดตัว
กล้อง
สายคล้อง
สาย USB
CB-USB6
สาย AV
(เสียงโมโน)
CB-AVC3
• ซองใส่แฟลช
• ซีดีรอมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
• คู่มือแนะนำ�การใช้งาน
• ใบรับประกัน
กริปกล้อง
MCG-4
แฟลช
FL-LM1
แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน
BLS-50
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน BCS-5
ติดสายคล้อง
1
ร้อยสายคล้องตามทิศทางของลูกศร
2
สุดท้าย ดึงสายคล้องให้ตึงเพื่อ
ให้แน่ใจว่าสายคล้องยึดแน่นดีแล้ว
1
2
4
3
• ร้อยปลายสายคล้องอีกด้านเข้ากับหูยึดในลักษณะเดียวกัน
ติดกริป
ใช้เหรียญหรือวัตถุที่คล้ายกันขันสกรูให้แน่น
1
2
10 TH
การชาร์จและใส่แบตเตอรี่
1
ชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
BCS-5
เครื่องหมายบอกทิศทาง
()
3
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ติดสว่างเป็นสีส้ม
การชาร์จ
เสร็จสิ้น
ดับ
การชาร์จ
ผิดพลาด
กะพริบเป็นสีส้ม
เต้าเสียบไฟ
AC ติดผนัง
1
(ระยะเวลาชาร์จ: สูงสุดประมาณ
3 ชั่วโมง 30 นาที)
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน
2
สายไฟ AC
#ข้อควรระวัง
• ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จเมื่อการชาร์จ
เสร็จสิ้นแล้ว
2
การใส่แบตเตอรี่
ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/
การ์ด
เครื่องหมาย
บอกทิศทาง
1
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
กําลังชาร์จ
ไฟแสดง
สถานะการชาร์จ
2
3
1
ที่ล็อคช่องใส่แบตเตอรี่/
การ์ด
การถอดแบตเตอรี่
ปิดสวิตช์กล้องก่อนเปิดหรือปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/
การ์ด หากต้องการถอดแบตเตอรี่ อันดับแรกให้ดันปุ่มล็อค
แบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศร จากนั้นถอดแบตเตอรี่
ออก
#ข้อควรระวัง
• ติดต่อผู้แทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้
อย่าใช้กําลัง
$ หมายเหตุ
• ขอแนะนําให้เผื่อแบตเตอรี่สํารองไว้สําหรับการถ่ายภาพเป็นเวลานานๆ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่
หมดประจุ
• อ่าน “แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ” (หน้า 105) ประกอบด้วย
TH 11
การใส่และถอดการ์ด
1
1
ใส่การ์ด
• เลื่อนการ์ดเข้าไปจนกระทั่งล็อคเข้าที่สนิทดี
g “พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ์ด” (หน้า 106)
#ข้อควรระวัง
• ปิดสวิตช์กล้องก่อนที่จะใส่หรือถอดการ์ด
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
2
ปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด
• ปิดฝาปิดและเลื่อนที่ล็อคช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด
ตามทิศทางของลูกศร
2
#ข้อควรระวัง
• ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ดปิดดีแล้วก่อนใช้งานกล้อง
การถอดการ์ด
กดการ์ดที่ใส่อยู่เบาๆ แล้วการ์ดจะดีดตัวขึ้น ดึงการ์ดออกมา
#ข้อควรระวัง
• อย่าถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดขณะที่สัญลักษณ์แสดง
การเขียนการ์ด (หน้า 22) แสดงอยู่
การ์ด FlashAir และการ์ด Eye-Fi
อ่าน “พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ์ด” (หน้า 106) ก่อนใช้งาน
12 TH
1
การติดเลนส์เข้ากับตัวกล้อง
1
ติดเลนส์เข้ากับตัวกล้อง
1
1
2
2
ฝาปิดท้ายเลนส์
• จัดให้เครื่องหมายติดเลนส์ (สีแดง) ที่อยู่บนกล้องตรงกับเครื่องหมายติดเลนส์ (สีแดง) ที่อยู่บน
เลนส์ จากนั้นใส่เลนส์เข้ากับตัวกล้อง
• หมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
#ข้อควรระวัง
• ตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตช์กล้องแล้ว
• อย่ากดปุ่มปลดเลนส์
• อย่าสัมผัสชิน
้ ส่วนภายในของกล้อง
2
ถอดฝาปิดเลนส์
1
1
2
การใช้เลนส์ที่มีสวิตช์ UNLOCK
เลนส์ยืดหดได้ที่มีสวิตช์ UNLOCK ไม่สามารถใช้ได้ขณะ
หดกลับ หมุนแหวนซูมตามทิศทางของลูกศร (1) เพื่อ
ยืดเลนส์ออก (2)
หากต้องการจัดเก็บ หมุนแหวนซูมตามทิศทางของลูกศร
(4) ขณะที่เลื่อนสวิตช์ UNLOCK (3)
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
1
1
4
3
2
การถอดเลนส์ออกจากตัวกล้อง
ปุ่มปลดเลนส์
หมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรขณะที่กดปุ่มปลดเลนส์ไว้
2
1
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
อ่าน “เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้” (หน้า 107)
TH 13
การติดตั้งแฟลช
1
ถอดฝาปิดขั้วต่อออกจากแฟลชและติดแฟลชเข้ากับตัวกล้อง
• เลื่อนแฟลชเข้าไปจนสุด และหยุดเมื่อแฟลชสัมผัสกับด้านหลังของฐานเสียบและติดแน่นกับที่
สวิตช์ UNLOCK
1
1
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
2
2
หากต้องการใช้แฟลช ให้ยกหัวแฟลชขึ้น
• ยกหัวแฟลชลงเมื่อไม่ใช้งานแฟลช
การถอดแฟลช
กดสวิตช์ UNLOCK ขณะถอดแฟลชออก
สวิตช์ UNLOCK
2
1
14 TH
การเปิดกล้อง
1
กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดสวิตช์กล้อง
• เมื่อเปิดสวิตช์กล้องแล้ว ไฟแสดงการทํางาน (สีฟ้า) จะติดสว่างและจอภาพจะเปิดขึ้น
• หากต้องการปิดสวิตช์กล้อง ให้กดปุ่ม ON/OFF อีกครั้ง
 ปุ่ม ON/OFF
1
ระดับแบตเตอรี่
7 (เขียว): กล้องพร้อมสําหรับการถ่ายภาพ
แสดงขึ้นประมาณ 10 วินาทีหลังเปิด
สวิตช์กล้อง
8 (เขียว): แบตเตอรี่ต่ํา
9 (กะพริบเป็นสีแดง): ต้องชาร์จแบตเตอรี่
R
ISO-A
200
01:02:03
250 F5.6
38
ระยะเวลาที่บันทึกได้
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
 จอภาพ
การใช้งานจอภาพ
1
3
2
ท่านสามารถปรับมุมของจอภาพ
เมื่อตั้งเป็นมุมสําหรับถ่ายภาพตัวเอง
ทิศทางขึ้น/ลงของการแสดงจอภาพจะ
สลับกัน
การทํางานของโหมดหลับ
หากไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลาหนึ่งนาที กล้องจะเข้าสู่โหมด “หลับ” (สแตนบาย) เพื่อปิดจอภาพ
และยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด กล้องจะทํางานอีกครั้งเมื่อท่านสัมผัสปุ่มใดๆ (ปุ่มชัตเตอร์ ปุ่ม q
เป็นต้น) กล้องจะปิดสวิตช์ตัวเองอัตโนมัติหากอยู่ในโหมดหลับนาน 5 นาที เปิดสวิตช์กล้องอีกครั้ง
ก่อนใช้งาน
TH 15
การตั้งวันที่/เวลา
ข้อมูลวันที่และเวลาจะบันทึกไว้บนการ์ดร่วมกับภาพถ่าย นอกจากนี้ยังมีชื่อไฟล์พร้อมข้อมูลวันที่
และเวลากํากับไว้ ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าวันที่และเวลาถูกต้องแล้วก่อนใช้งานกล้อง บางฟังก์ชั่น
จะใช้งานไม่ได้หากไม่ได้ตั้งค่าวันที่ไว้
1
1
แสดงเมนู
• กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
1
2
ตั้งค่า
เมนูตั้งค่า
เลือก [X] ในแถบ [d] (ตั้งค่า)
• ใช้ FG บนแป้นลูกศรเพื่อเลือก [d]
แล้วกด I
• เลือก [X] แล้วกด I
j
4:3
เปิด
กลับ
ปุ่ม MENU
2
เมนูถายภาพ
1
่
ตั้งคาการ
ด
์
่
รีเซต/Myset
โหมดถ่ายภาพ
D
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์
1
X
W
2
ดูภาพบันทึก
c/# เมนู แสดงภาพ
เฟริมแวร์
แถบ [d]
--.--.-- --:-ไทย
j±0 k±0
5วินาที
กลับ
3
ตั้งค่า
ตั้งค่าวันที่และเวลา
• ใช้ HI เพื่อเลือกรายการ
• ใช้ FG เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว้
• ใช้ FG เพื่อเลือกรูปแบบวันที่
X
ป
2013
ด
ว
เวลา
ป/ด/ว
ยกเลิก
เวลาแสดงเป็นรูปแบบ
24 ชั่วโมง
4
16 TH
จัดเก็บการตั้งค่าและออกจากเมนู
• กด Q เพื่อตั้งนาฬิกาของกล้องและออกจากเมนูหลัก
• กดปุม
่ MENU เพื่อออกจากเมนู
การถ่ายภาพ
ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพ
ใช้ปุ่มหมุนปรับโหมดในการเลือกโหมดถ่ายภาพ
ไฟแสดงสถานะ
ไอคอนโหมด
1
โหมด Auto ทั้งหมดซึ่งกล้องจะปรับการตั้งค่าสําหรับฉากปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
กล้องจะทําทุกอย่างให้ ซึ่งสะดวกสําหรับผู้เริ่มหัดถ่ายภาพ
A
ค่าเปิดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์จะถูกปรับอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ี่ดีที่สุด
ท่านคือผู้ควบคุมค่าเปิดหน้ากล้อง โดยสามารถปรับรายละเอียดฉากหลังให้คมชัดขึ้นหรือ
นุ่มนวลลง
S
ท่านคือผู้ควบคุมความเร็วชัตเตอร์ โดยสามารถแสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กําลัง
เคลื่อนไหว หรือหยุดการเคลื่อนไหวโดยที่ภาพไ่่ม่เบลอ
M
ท่านคือผู้ควบคุมค่าเปิดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ โดยสามารถถ่ายโดยเปิดหน้ากล้อง
นานๆ สําหรับดอกไม้ไฟหรือฉากที่มีแสงน้อยอื่นๆ
P
ART
SCN
n
เลือกอาร์ทฟิลเตอร์
เลือกฉากตามวัตถุ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เอฟเฟกต์สําหรับความเร็วชัตเตอร์และค่าเปิดหน้ากล้อง และ
เอฟเฟกต์พิเศษสําหรับภาพเคลื่อนไหว
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
A
การถ่ายภาพ
อันดับแรก ลองถ่ายภาพในโหมด Auto ทั้งหมด
1
เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ A
 จอภาพ
R
ความ
ไวแสง
ISO
ระยะเวลาที่
บันทึกได้
ISO-A
200
250 F5.6
ความเร็วชัตเตอร์
01:02:03
38
ค่าเปิดหน้ากล้อง
จํานวน
ภาพนิ่งที่
บันทึกได้
TH 17
2
วางกรอบภาพ
• ระวังอย่าให้นิ้วหรือสายคล้อง
กล้องบังเลนส์
1
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
ถือกล้อง
ในแนวนอน
3
ถือกล้อง
ในแนวตั้ง
ปรับโฟกัส
• แสดงวัตถุที่กึ่งกลางจอภาพ และกดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ ไปที่ตําแหน่งแรก (กดปุ่มชัตเตอร์ลง
ครึ่งหนึ่ง)
เครื่องหมายยืนยัน AF (( หรือ n) จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เป้า AF) จะแสดงขึ้นที่
ตําแหน่งโฟกัส
เป้า AF
เครื่องหมายยืนยัน AF
R
ISO-A
200
กดปุ่มชัตเตอร์ลง
ครึ่งหนึ่ง
250 F5.6
01:02:03
38
• ความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ และค่าเปิดหน้ากล้องที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติโดยกล้องจะแสดง
ขึ้น
• หากเครื่องหมายยืนยัน AF กะพริบ แสดงว่าวัตถุไม่อยู่ในโฟกัส (หน้า 99)
การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและกดจนสุด
ปุ่มชัตเตอร์มีสองขั้น การกดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ ไปที่ตําแหน่งแรกและกดค้างไว้เรียกว่า “การกดปุ่ม
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง” และการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดไปที่ตําแหน่งที่สองเรียกว่า “การกดปุ่มชัตเตอร์
(หรือกดส่วนที่เหลือ) ลง
กดส่วนที่เหลือ
จนสุด”
ลงจนสุด
กดลงครึ่งหนึ่ง
4
ลั่นชัตเตอร์
• กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
• เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นและกล้องจะทําการถ่ายภาพ
• ภาพที่ถ่ายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
$ หมายเหตุ
• ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้ทัชสกรีนด้วยเช่นกัน g “การใช้ทัชสกรีน” (หน้า 43)
18 TH
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ท่านสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวในโหมดถ่ายภาพใดก็ได้ อันดับแรก ลองถ่ายภาพในโหมด
ฟูลออโต้
เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ A
2
กดปุ่ม R เพื่อเริ่มการบันทึก
3
กดปุ่ม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
1
ปุ่มR
00:02:18
แสดงขึ้นระหว่าง
การบันทึก
ระยะเวลาบันทึก
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
1
#ข้อควรระวัง
• เมื่อใช้กล้องโดยเซ็นเซอร์ภาพ CMOS ถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหว วัตถุเหล่านั้นอาจมีรูปร่างบิดเบี้ยว
อันมีสาเหตุเนื่องมาจากอาการชัตเตอร์หมุน ลักษณะเช่นนี้เป็นปรากฎการณ์ทางกายภาพซึ่งจะเกิด
ลักษณะบิดเบี้ยวขึ้นในภาพบนฟิล์มเมื่อถ่ายวัตถุที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง หรือ เกิดจากการที่กล้องสั่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปรับความยาวโฟกัสให้ยาว ลักษณะอาการนี้จะปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
• หากใช้กล้องเป็นเวลานานๆ อุณหภูมิของอุปกรณ์รับภาพจะสูงขึ้นและอาจมีจุดรบกวนรวมทั้งฝ้าสี
ปรากฏบนภาพ ปิดสวิตช์กล้องเป็นเวลาสั้นๆ จุดรบกวนและฝ้าสีอาจปรากฏบนภาพที่บันทึกได้เช่นกัน
เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO ไว้สูง หากอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ กล้องจะปิดสวิตช์ตัวเองอัตโนมัติ
 การถ่ายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• กดปุ่มชัตเตอร์ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้ชั่วคราวและ
ถ่ายภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ้นหลังถ่ายภาพแล้ว กดปุ่ม R เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ไฟล์สามไฟล์จะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจํา: ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกก่อนภาพถ่าย ภาพถ่าย
และภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกหลังภาพถ่าย
• สามารถถ่ายภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้นขณะกําลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว และจะไม่สามารถใช้
ระบบตั้งเวลาและแฟลชได้
#ข้อควรระวัง
• ขนาดภาพและคุณภาพของภาพถ่ายไม่ขึ้นกับขนาดเฟรมภาพเคลื่ีอนไหว
• โฟกัสอัตโนมัติและการวัดแสงที่ใช้ในโหมดภาพเคลื่อนไหวอาจแตกต่างจากที่ใช้ในการถ่ายภาพ
• ไม่สามารถใช้ปุ่ม R บันทึกภาพเคลื่อนไหวในกรณีต่อไปนี้
ถ่ายภาพซ้อน (การถ่ายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลงด้วย)/กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง/ระหว่างการถ่ายภาพ
โดยเปิดหน้ากล้องนานหรือกําหนดเวลา/ถ่ายภาพต่อเนื่อง/พาโนรามา/3D/ถ่ายภาพแบบ Time
Lapse
TH 19
การดูภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว
1
1
กดปุ่ม q
• ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายล่าสุดจะปรากฏขึ้น
• หมุนปุม
่ หมุนเพื่อเลือกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการ
ปุ่ม q
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
L N 100-0020
2013.06.01 12:30
แป้นลูกศร/ปุ่มหมุน
แสดงเฟรม
ก่อนหน้า
แสดงเฟรม
ถัดไป
WB
AUTO
P
100-0004
HD
2013.06.01 12:30
4
ภาพเคลื่อนไหว
การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพบนปฏิทิน
• หากต้องการดูหลายเฟรม ให้กด G ระหว่างการดูภาพแบบเฟรมเดียว หากต้องการเริ่มดูภาพบน
ปฏิทิน ให้กดปุ่ม G หลายๆ ครั้ง
• กดปุ่ม Q เพื่อดูภาพที่เลือกในปัจจุบันแบบเต็มเฟรม
2013.6
Sun
2013.06.01 12:30
21
การแสดงดัชนีภาพ
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
การแสดงภาพบนปฏิทิน
การดูภาพนิ่ง
การดูภาพระยะใกล้
• ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว กด U เพื่อซูมเข้าสูงสุดที่ 14×
กด G เพื่อกลับสู่การดูภาพแบบเฟรมเดียว
2x
20 TH
20
ภาพนิ่ง
การดูภาพเคลื่อนไหว
• เลือกภาพเคลื่อนไหวแล้วกดปุ่ม Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก
[ดูภาพเคลื่อนไหว] แล้วกดปุ่ม Q เพื่อเริ่มการดูภาพ หากต้องการ
ขัดจังหวะการดูภาพเคลื่อนไหว กด MENU
ภาพเคลื่อนไหว
ดูภาพเคลื่อนไหว
m
ลบ
กลับ
ตั้งค่า
1
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
ปรับเสียง
สามารถปรับเสียงได้โดยกด F หรือ G ระหว่างการดูภาพแบบ
เฟรมเดียวและภาพเคลื่อนไหว
00:00:02/00:00:14
การลบภาพ
แสดงภาพที่ต้องการจะลบแล้วกดปุ่ม  เลือก [ใช่] แล้วกดปุ่ม Q
ปุ่ม 
ลบ
ใช่
ไมใ่ ช่
กลับ
ตั้งค่า
การเลือกภาพ
เลือกภาพ ท่านยังสามารถเลือกหลายภาพเพื่อทําการปกป้อง
ข้อมูลหรือลบได้ด้วย กดปุ่ม H เพื่อเลือกภาพ ไอคอน v จะ
ปรากฏขึ้นบนภาพ กดปุ่ม H อีกครั้งเพื่อยกเลิกภาพที่เลือกไว้
กด Q เพื่อแสดงเมนูเลือกลบภาพหรือป้องกันภาพ
2013.06.01 12:30
21
TH 21
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
การใช้งานการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน
การแสดงจอภาพระหว่างการถ่ายภาพ
1 234567890a
2
C
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
B
A
z
y
x
FPS
99
45 mm
R
S-IS
j
S-AF
ISO
400
+2.0
4:3
LN
w
v
u
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
-3
AEL
P
+7
sr
q
p
เครื่องหมายแสดงการเขียนการ์ด ..... หน้า 12
แฟลช Super FP ....................... หน้า 113
โหมด RC ................................ หน้า 113
ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ ....................... หน้า 62
ถ่ายภาพซ้อน ............................. หน้า 64
อัตราเฟรมสูง .............................. หน้า 75
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์ ............ หน้า 66
การถ่ายภาพแบบ Time Lapse ....... หน้า 65
กําหนดภาพใบหน้........................ หน้า 56
เสียงภาพเคลื่อนไหว .................... หน้า 57
เตือนอุณหภูมิภายในกล้อง .......... หน้า 102
dล็อคl ............................... หน้า 74
ความยาวโฟกัส ......................... หน้า 109
แฟลช ....................................... หน้า 33
(กะพริบ: กําลังชาร์จ
ติดสว่าง: การชาร์จเสร็จสิ้น)
เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หน้า 18
ป้องกันภาพสั่น............................ หน้า 47
อาร์ทฟิลเตอร์ ............................. หน้า 28
โหมดบรรยากาศ ......................... หน้า 29
โหมดภาพ ................................. หน้า 48
สมดุลแสงขาว ............................ หน้า 50
ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา .............. หน้า 35
สัดส่วนภาพ................................ หน้า 51
โหมดบันทึก (ภาพนิ่ง) .................. หน้า 52
โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว) ....... หน้า 53
ระยะเวลาที่บันทึกได้
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ ............ หน้า 110
ควบคุมแสงจ้าและเงามืด............... หน้า 32
FullHD
F
01:02:03
250 F5.6 +2.0
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
22 TH
FP RC BKT
b cd
1023
o
e
f j
g
h
i 3
j N
k
D
l
m
n
o บน: ควบคุมความเข้มของ
แสงแฟลช .......................... หน้า 53
ล่าง: ตัวแสดงชดเชยแสง .............. หน้า 32
p ค่าชดเชยแสง ............................. หน้า 32
q ค่าเปิดหน้ากล้อง ....................หน้า 24–26
r ความเร็วชัตเตอร์ ....................หน้า 24–26
s ฮิสโตแกรม ................................ หน้า 23
t ล็อค AE ...............................หน้า 73, 81
u โหมดถ่ายภาพ ................. หน้า 17, 24– 30
v Myset ....................................... หน้า 59
w การถ่ายภาพโดยใช้การทํางานแบบ
ทัชสกรีน ................................... หน้า 43
x ควบคุมความเข้มของแสงแฟลช...... หน้า 53
y ความไวแสง ISO ......................... หน้า 56
z AF โหมด................................... หน้า 55
A โหมดวัดแสง .............................. หน้า 54
B โหมดแฟลช ............................... หน้า 33
C ตรวจสอบแบตเตอรี่
7 ติดสว่าง (สีเขียว) : พร้อมใช้งาน
(แสดงขึ้นประมาณสิบวินาทีหลังเปิด
สวิตช์กล้อง)
8 ติดสว่าง (สีเขียว) : แบตเตอรี่ใกล้หมด
9 กะพริบ (สีแดง) : ต้องทําการชาร์จ
D เรียกใช้ Live guide ................หน้า 31, 43
การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล
ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนจอภาพระหว่างการถ่ายภาพได้โดยใช้ปุ่ม INFO
INFO
ISO-A
ISO-A
200
200
250 F5.6
0.0
01:02:03
250 F5.6
38
เปิดหน้าจอแสดงข้อมูล
INFO
0.0
01:02:03
การแสดงฮิสโตแกรม
38
INFO
2
INFO
ISO
200
250 F5.6
0.0
ภาพอย่างเดียว
การแสดงฮิสโตแกรม
แสดงฮิสโตแกรมที่บ่งบอกการกระจายความสว่างในภาพ แกนแนวนอนบ่งบอกถึงความสว่าง แกนแนวตั้ง
บ่งบอกถึงจํานวนพิกเซลของความสว่างแต่ละระดับในภาพ พื้นที่ซึ่งเกินขีดจํากัดบนขณะถ่ายภาพจะ
แสดงเป็นสีแดง พื้นที่ซึ่งต่ํากว่าขีดจํากัดล่างจะแสดงเป็นสีฟ้า และพื้นที่ที่วัดแสงด้วยการวัดแสงแบบจุด
จะแสดงเป็นสีเขียว
หน้าจอแสดงแถบวัดระดับ
บ่งบอกทิศทางการวางแนวภาพ แนว “เอียง” จะบ่งบอกอยู่บนแถบแนวตั้ง และแนว “นอน” จะบ่งบอกอยู่
บนแถบแนวนอน ใช้ตัวแสดงบนแถบวัดระดับเป็นแนวทาง
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
P
หน้าจอแสดงแถบวัดระดับ
การล็อคโฟกัส
หากกล้องไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุภายในการจัดองค์ประกอบภาพที่พึงประสงค์ ให้ใช้ตัวล็อคโฟกัสเพื่อ
โฟกัสไปที่วัตถุ แล้วจัดองค์ประกอบภาพใหม่
1
จัดวางวัตถุที่จะโฟกัสบนตําแหน่งกึ่งกลางจอภาพแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
2
จัดองค์ประกอบภาพใหม่ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ส่วนที่
เหลือลงจนสุด
• ตรวจสอบว่าเครื่องหมายยืนยัน AF ติดสว่างอยู่
• โฟกัสจะถูกล็อคขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
• อย่าเปลี่ยนระยะห่างระหว่างกล้องและวัตถุขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
% เคล็ดลับ
• หากกล้องไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุแม้เมื่อล็อคโฟกัสแล้ว ให้ใช้ P (AF พื้นที่) g “การเลือก
เป้าการโฟกัส (AF พื้นที่)” (หน้า 35)
TH 23
การใช้โหมดถ่ายภาพ
การถ่ายภาพแบบ “ชี้และถ่าย” (โหมดโปรแกรม P)
ในโหมด P กล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์และค่าเปิดหน้ากล้องโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อ
ความสว่างของวัตถุ เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ P
2
ISO-A
200
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
LN
FullHD
โหมดถ่ายภาพ
F
P
250 F5.6
0.0
01:02:03
38
ความเร็วชัตเตอร์ ค่าเปิดหน้ากล้อง
• ความเร็วชัตเตอร์และค่าเปิดหน้ากล้องที่กล้องเลือกจะแสดงขึ้น
• การแสดงความเร็วชัตเตอร์และค่าเปิดหน้ากล้องจะกะพริบหากกล้องไม่ได้รับระดับแสงที่ดีที่สุด
ตัวอย่างการแสดง
การเตือน (กะพริบ)
60" F2.8
4000
F22
สถานะ
การดําเนินการ
วัตถุมืดเกินไป
• ใช้แฟลช
วัตถุสว่างเกินไป
• เกินช่วงที่กล้องวัดแสงได้ ต้องใช้ฟิลเตอร์ ND
ที่มีจําหน่ายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)
• ค่าเปิดหน้ากล้องในขณะที่ตัวแสดงค่านี้กะพริบแตกต่างกันไปตามชนิดเลนส์และความยาวโฟกัสของ
เลนส์
• เมื่อใช้การตั้งค่า [ISO] คงที่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า g [ISO] (หน้า 56)
การเปลี่ยนโปรแกรม (%)
ในโหมด P และ ART ท่านสามารถกดปุ่ม F (F) แล้วใช้ FG
เพื่อเลือกการผสมผสานค่าเปิดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ต่างๆ
โดยไม่เปลี่ยนระดับแสง การทําเช่นนี้เรียกว่า “การเปลี่ยนโปรแกรม”
“s” จะปรากฏอยู่ถัดจากโหมดถ่ายภาพระหว่างการเปลี่ยนโปรแกรม
หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม กด FG ค้างไว้จนกระทั่ง
“s” ไม่แสดงขึ้นอีกต่อไปหรือปิดสวิตช์กล้อง
# ข้อควรระวัง
• ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ขณะที่กําลังใช้งานแฟลช
อยู่
24 TH
ISO-A
200
LN
FullHD
F
Ps
250 F5.6
0.0
การเปลี่ยนโปรแกรม
01:02:03
38
การเลือกค่าเปิดหน้ากล้อง (โหมดA กําหนดค่าเปิดหน้ากล้อง)
ในโหมด A ท่านสามารถเลือกค่าเปิดหน้ากล้องและให้กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติเพื่อ
ให้ได้ระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ A
• หลังกดปุ่ม F (F) ใช้ FG เพื่อเลือกค่าเปิดหน้ากล้อง
• ค่าเปิดหน้ากล้องกว้าง (ตัวเลข F ต่ํา) จะลดระยะชัดลึก
(พื้นที่ด้านหน้าหรือด้านหลังจุดโฟกัสที่จะปรากฏใน
โฟกัส) ทําให้รายละเอียดฉากหลังดูนุ่มนวลขึ้น ค่าเปิด
หน้ากล้องแคบ (ตัวเลข F สูง) จะเพิ่มระยะชัดลึก
ISO
400
LN
HD
A
250 F5.6 0.0
01:02:03
38
ค่าเปิดหน้ากล้อง
2
การตั้งค่าเปิดหน้ากล้อง
 เพิ่มค่าเปิดหน้ากล้อง
F2 F3.5 F5.6 F8.0 F16
• การแสดงความเร็วชัตเตอร์จะกะพริบหากกล้องไม่ได้รับระดับแสงที่ดีที่สุด
ตัวอย่างการแสดง
การเตือน (กะพริบ)
30" F5.6
4000 F5.6
สถานะ
การดําเนินการ
วัตถุได้รับแสงน้อยเกินไป • ลดค่าเปิดหน้ากล้อง
วัตถุได้รับแสงมากเกินไป
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
ลดค่าเปิดหน้ากล้อง 
• เพิ่มค่าเปิดหน้ากล้อง
• หากการแสดงการเตือนไม่หายไป แสดงว่าเกิน
ช่วงที่กล้องวัดแสงได้ ต้องใช้ฟิลเตอร์ ND ที่มี
จําหน่ายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)
• ค่าเปิดหน้ากล้องในขณะที่ตัวแสดงค่านี้กะพริบแตกต่างกันไปตามชนิดเลนส์และความยาวโฟกัสของ
เลนส์
• เมื่อใช้การตั้งค่า [ISO] คงที่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า g [ISO] (หน้า 56)
TH 25
การเลือกความเร็วชัตเตอร์ (โหมดS กําหนดชัตเตอร์)
ในโหมด S ท่านสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และให้กล้องปรับค่าเปิดหน้ากล้องอัตโนมัติเพื่อให้
ได้ระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ S
• หลังกดปุ่ม F (F) ใช้ FG เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์
• ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วสามารถทําให้ฉากการเคลื่อนไหว
เร็วหยุดนิ่ง โดยไม่ทําให้ภาพเบลอ ความเร็วชัตเตอร์ที่
ช้าจะทําให้ฉากการเคลื่อนไหวเร็วเบลอ การเบลอนี้จะให้
ความรู้สึกเหมือนวัตถุในภาพกําลังเคลื่อนไหว
ISO
400
LN
HD
S
2
250 F5.6 0.0
01:02:03
38
ความเร็วชัตเตอร์
การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
ความเร็วชัตเตอร์ช้า 
 ความเร็วชัตเตอร์เร็ว
2"  1"  15 60 100 400 1000
• การแสดงค่าเปิดหน้ากล้องจะกะพริบหากกล้องไม่ได้รับระดับแสงที่ดีที่สุด
ตัวอย่างการแสดง
การเตือน (กะพริบ)
สถานะ
การดําเนินการ
2000 F2.8
วัตถุได้รับแสงน้อยเกินไป • ตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลง
125
วัตถุได้รับแสงมากเกินไป
F22
• ตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น
• หากการแสดงการเตือนไม่หายไป แสดงว่าเกิน
ช่วงที่กล้องวัดแสงได้ ต้องใช้ฟิลเตอร์ ND ที่มี
จําหน่ายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)
• ค่าเปิดหน้ากล้องในขณะที่ตัวแสดงค่านี้กะพริบแตกต่างกันไปตามชนิดเลนส์และความยาวโฟกัสของ
เลนส์
• เมื่อใช้การตั้งค่า [ISO] คงที่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า g [ISO] (หน้า 56)
การเลือกค่าเปิดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ (โหมดM ปรับเอง)
ในโหมด M ท่านสามารถเลือกได้ทั้งค่าเปิดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ ที่ความเร็วของ BULB
ชัตเตอร์จะัยังคงเปิดอยู่ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ M กดปุ่ม F (F) และใช้
FG เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์และใช้ HI เพื่อปรับค่าเปิดหน้ากล้อง
• สามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ระหว่าง 1/4000 และ 60 วินาที หรือตั้งเป็น [BULB] หรือ [LIVE
TIME]
#ข้อควรระวัง
• การชดเชยแสงไม่สามารถใช้ได้ในโหมด M
26 TH
การตั้งค่าเมื่อการรับแสงสิ้นสุดลง (ถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน/กําหนดเวลา)
ใช้สําหรับทิวทัศน์กลางคืนและดอกไม้ไฟ ความเร็วชัตเตอร์ของ [BULB] และ [LIVE TIME]
สามารถใช้ได้ในโหมด M
ถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน (BULB): ชัตเตอร์ยังคงเปิดอยู่ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์
การรับแสงสิ้นสุดลงเมื่อปล่อยปุ่มชัตเตอร์
ถ่ายภาพโดยกําหนดเวลา (TIME):
การรับแสงเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการรับแสง
#ข้อควรระวัง
• สามารถตั้งค่าความไวแสง ISO สูงสุดถึง ISO 1600 สําหรับการถ่ายภาพด้วย Live bulb และ Live
time
• หากต้องการลดอาการเบลอระหว่างการเปิดรับแสงนาน ให้ติดกล้องกับขาตั้งกล้องและใช้สายรีโมท
(หน้า 124)
• คุณลักษณะต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้ขณะเปิดรับแสงนาน:
ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลา/ถ่ายภาพคร่อม AE/ป้องกันภาพสั่น/
ถ่ายภาพคร่อมแสง/ถ่ายภาพซ้อน*
* ได้เลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ปิด] สําหรับ [Live BULB] หรือ [Live TIME]
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
เมื่อใช้ [LIVE TIME] ความคืบหน้าของการรับแสงจะแสดงในจอภาพระหว่างการถ่ายภาพ
สามารถเปลี่ยนให้กล้องแสดงค่าใหม่ด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้
[Live BULB] เพื่อแสดงระดับแสงของภาพระหว่างการถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน
g “การใช้งานเมนูกําหนดเอง” (หน้า 72)
จุดรบกวนในภาพ
เมื่อถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ช้า จุดรบกวนอาจปรากฏบนหน้าจอ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
อุปกรณ์รับภาพหรือวงจรขับเคลื่อนภายในของอุปกรณ์รับภาพเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ในส่วนของอุปกรณ์รับภาพที่โดยปกติไม่สัมผัสถูกแสง อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อถ่ายภาพโดย
ตั้งค่า ISO ไว้สูงในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง เพื่อลดจุดรบกวนนี้ กล้องจะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นลด
จุดรบกวน g [ลดนอยส์] (หน้า 76)
การใช้งานโหมดภาพเคลื่อนไหว (n)
โหมดภาพเคลื่อนไหว (n) สามารถใช้เพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มีเอฟเฟคพิเศษ
ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟคที่มีอยู่ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง ใช้
Live control เพื่อเลือกการตั้งค่า g “การเพิ่มเอฟเฟกต์ในภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพ
เคลื่อนไหว]” (หน้า 87)
ท่านยังสามารถประยุกต์ใช้เอฟเฟคภาพตามติด (After-image) หรือซูมเข้าในบริเวณของภาพ
ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] ในเมนูกําหนดเองจะต้องตั้งค่าไปที่
[เปิด] ก่อนทําการตั้งค่าเหล่านี้ g [Z ภาพเคลื่อนไหว] (หน้า 79)
TH 27
การใช้อาร์ทฟิลเตอร์
1
2
หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ ART
• เมนูอาร์ทฟิลเตอร์จะแสดงขึ้น เลือกฟิลเตอร์โดยใช้
FG
• กด Q หรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่
เน้นสีและออกจากเมนูอาร์ทฟิลเตอร์
1
ปอปอาร์ต
1
 ประเภทของอาร์ทฟิลเตอร์
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
j
k
l
m
n
o
s
2
ป็อปอาร์ต
ภาพนุ่ม
สีซีดจาง
โทนแสงอ่อน
ภาพเกรนแตก
กล้องรูเข็ม
ไดโอรามา
t
u
v
Y
Z
u
ครอสโปรเซส
ซีเปียนุ่ม
โทนสีเกินจริง
คีย์ไลน์
สีน้ํา
ART BKT (ถ่ายภาพคร่อม ART)
ถ่ายภาพ
• หากต้องการเลือกการตั้งค่าอื่น กด Q เพื่อแสดงเมนูอาร์ทฟิลเตอร์
ถ่ายภาพคร่อม ART
แต่ละครั้งที่ลั่นชัตเตอร์ กล้องจะสร้างสําเนาสําหรับอาร์ทฟิลเตอร์ทั้งหมด ใช้ตัวเลือก [v] เพื่อ
เลือกฟิลเตอร์
อาร์ทฟิลเตอร์
อาร์ทฟิลเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้และสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ได้ เมื่อกด I ในเมนูอาร์ทฟิลเตอร์
ตัวเลือกเพิ่มเติมจะแสดงขึ้น
การปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์
ตัวเลือก I คือฟิลเตอร์ดั้งเดิม ขณะที่ตัวเลือก II คือเอฟเฟกต์เสริมที่ปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ดั้งเดิม
การเพิ่มเอฟเฟกต์*
ภาพนุ่ม กล้องรูเข็ม ใส่กรอบ ขอบสีขาว แสงดาว ฟิลเตอร์ โทนสี
* เอฟเฟกต์ที่ใช้งานได้แตกต่างกันตามฟิลเตอร์ที่เลือก
#ข้อควรระวัง
• หากได้เลือก [RAW] ไว้สําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งค่าไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ อาร์ทฟิลเตอร์จะถูกนํามาใช้กับสําเนาภาพ JPEG เท่านั้น
• การเปลี่ยนโทนสีอาจไม่ราบรื่น เอฟเฟกต์อาจเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือภาพอาจ “เป็นเม็ดหยาบ” มากขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ถ่าย
• เอฟเฟกต์บางชนิดอาจมองไม่เห็นใน Live View หรือระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ภาพที่แสดงอาจแตกต่างไปตามฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์ หรือการตั้งค่าคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่นํา
มาใช้
28 TH
การถ่ายภาพในโหมดบรรยากาศ
1
หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ SCN
• เมนูของเมนูบรรยากาศจะแสดงขึ้น เลือกบรรยากาศโดย
ใช้ FG
• กด Q หรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่
เน้นสีและออกจากเมนูบรรยากาศ
1
ถ่ายภาพบุคคล
 ประเภทของโหมดบรรยากาศ
2
ถ่ายภาพบุคคล
ภาพบุคคล Hdtv
ทิวทัศน์
ภาพคนกับทิวทัศน์
กีฬา
ภาพกลางคืน
ภาพบุคคลเวลากลางคืน
เด็ก
High Key
Low Key
โหมดจอภาพ
ถ่ายภาพระยะใกล้
r
Q
R
T
s
(
g
f
w
m
T
มาโครธรรมชาติ
ใต้แสงเทียน
อาทิตย์ตก
ถ่ายภาพเอกสาร
พาโนรามา (หน้า 30)
พลุ
ชายทะเลและหิมะ
n เอฟเฟกต์ตาปลา
n มุมกว้าง
n มาโคร
ภาพนิ่ง 3 มิติ
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
O
P
L
K
J
G
U
G
H
I
q
J
ถ่ายภาพ
• หากต้องการเลือกการตั้งค่าอื่น กด Q เพื่อแสดงเมนูบรรยากาศ
#ข้อควรระวัง
• ในโหมด [ภาพบุคคล Hdtv] ภาพสองภาพจะถูกบันทึก คือ ภาพที่ไม่ได้แก้ไขและภาพที่สองซึ่งนํา
เอฟเฟกต์ [ภาพบุคคล Hdtv] มาใช้
การบันทึกอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง
• [n เอฟเฟกต์ตาปลา], [n มุมกว้าง] และ [n มาโคร] มีไว้เพื่อใช้กับเลนส์คอนเวอร์เตอร์ที่เป็น
อุปกรณ์เสริม
• ไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด [ภาพบุคคล Hdtv], [พาโนรามา] หรือ [ภาพนิ่ง 3 มิติ]
• [ภาพนิ่ง 3 มิติ] ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดด้านล่าง
[ภาพนิ่ง 3 มิติ] สามารถใช้กับเลนส์ 3D เท่านั้น
จอภาพของกล้องไม่สามารถใช้ดูภาพ 3D ให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับการแสดงภาพ 3D
โฟกัสถูกล็อค นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้แฟลชและระบบตั้งเวลาด้วยเช่นกัน
กําหนดขนาดภาพไว้ที่ 1920 × 1080
ไม่สามารถถ่ายภาพรูปแบบ RAW
ไม่ครอบคลุมเฟรมภาพ 100%
TH 29
การถ่ายภาพพาโนรามา
หากท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ให้มาด้วย ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ต่อภาพเข้าด้วยกันเพื่อ
สร้างเป็นภาพพาโนรามา g “เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์” (หน้า 96)
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
1
หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ SCN
2
3
4
เลือก [พาโนรามา] แล้วกด Q
5
ใช้ FGHI เพื่อเลือกทิศทางการหันกล้อง
ถ่ายภาพ ใช้กรอบชี้นําเพื่อวางกรอบภาพ
ISO
200
• โฟกัส ระดับแสง และการตั้งค่าอื่นๆ จะถูกกําหนดเมื่อถ่าย
ภาพแรก
M
250 F5.6
38
ถ่ายภาพที่เหลือ จัดกรอบภาพแต่ละภาพเพื่อให้กรอบชี้นําซ้อนทับกับภาพก่อนหน้า
ISO
200
M
250 F5.6
38
[2]
ออก
[3]
ออก
• ภาพพาโนรามาหนึ่งภาพสามารถรวมภาพได้ 10 ภาพ ไฟเตือน (g) จะแสดงขึ้นหลังถ่ายภาพ
ที่สิบ
6
หลังถ่ายภาพสุดท้ายแล้ว กด Q เพื่อสิ้นสุดการถ่ายภาพชุดนี้
#ข้อควรระวัง
• ในระหว่างการถ่ายภาพพาโนรามา ภาพที่ถ่ายก่อนหน้าเพื่อกําหนดตําแหน่งการวางแนวจะไม่ปรากฏ
ขึ้น กําหนดองค์ประกอบภาพโดยใช้กรอบหรือเครื่องหมายอื่นๆ สําหรับแสดงในภาพเป็นกรอบชี้นํา
เพื่อให้ขอบของภาพซ้อน ซ้อนกันภายในกรอบ
$ หมายเหตุ
• หากกด Q ก่อนถ่ายเฟรมแรก กล้องจะกลับสู่เมนูเลือกโหมดบรรยากาศ การกด Q ระหว่างการ
ถ่ายภาพจะทําให้กล้องหยุดถ่ายภาพพาโนรามา และให้ท่านถ่ายภาพถัดไปได้
30 TH
การใช้งานตัวเลือกต่างๆในการถ่ายภาพ
การใช้งาน Live Guide
Live Guide ใช้งานได้จากในโหมด iAUTO (A) ขณะที่ iAUTO อยู่ในโหมด Auto ทั้งหมด
Live Guide จะช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานเทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูงต่างๆ
แถบระดับ/การเลือก
รายการ Guide
เปลี่ยนคาความอิ
่มสี
่
Q
สีสดใส
เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ A
3
ใช้ FG เพื่อเลือกระดับ
4
ถ่ายภาพ
หลังกดปุ่ม Fn หรือ Q เพื่อแสดง Live Guide ให้ใช้ปุ่ม FG บนแป้นลูกศรเพื่อเลือก
รายการแล้วกด Q
• หากเลือก [คําแนะนําในการถ่ายภาพ] ไว้ ให้เน้นสีที่รายการแล้วกด Q เพื่อดูคําอธิบาย
• กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือก
• เอฟเฟกต์ของระดับที่เลือกจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล หากเลือก [ฉากหลังเบลอ] หรือ [วัตถุ
เคลื่อนที่เร็ว] ไว้ จอแสดงผลจะกลับคืนสู่ปกติ แต่เอฟเฟกต์ที่เลือกจะปรากฏในภาพถ่ายสุดท้าย
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
สีจาง
1
2
2
0
• กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ
• หากต้องการล้าง Live Guide ออกจากจอแสดงผล กดปุ่ม MENU
#ข้อควรระวัง
• Live Guide ใช้งานไม่ได้เมื่อเลือก [พาโนรามา] หรือ [ภาพนิ่ง 3 มิติ] ในโหมด SCN
• หากได้เลือก [RAW] ไว้สําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งค่าไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ
• การตั้งค่า Live Guide ใช้ไม่ได้กับสําเนาแบบ RAW
• ภาพอาจมีเม็ดหยาบๆ ที่ระดับการตั้งค่า Live Guide บางระดับ
• การเปลี่ยนแปลงระดับการตั้งค่า Live Guide อาจมองไม่เห็นในจอภาพ
• อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อเลือก [วัตถุเบลอ] ไว้
• ไม่สามารถใช้แฟลชกับ Live Guide
• การเปลี่ยนแปลงตัวเลือก Live Guide จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้
• การเลือกการตั้งค่า Live Guide ที่เกินขีดจํากัดของมาตรวัดระดับแสงของกล้องอาจส่งผลให้ภาพได้
รับแสงมากหรือน้อยเกินไป
% เคล็ดลับ
• ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ A ท่านสามารถใช้ Live Control เพื่อทําการตั้งค่าที่ละเอียดมากขึ้น
g “การใช้งาน Live Control” (หน้า 46)
TH 31
การควบคุมระดับแสง (ชดเชยแสง)
กดปุ่ม F (F) และใช้ HI เพื่อปรับค่าชดเชยแสง เลือกค่าบวก (“+”) เพื่อทําให้ภาพสว่างขึ้น
เลือกค่าลบ (“–”) เพื่อทําให้ภาพมืดลง สามารถปรับระดับแสงที่ละ ±3.0 EV
2
ลบ (–)
ไม่ชดเชยแสง (0)
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
#ข้อควรระวัง
• การชดเชยแสงไม่สามารถใช้ได้ในโหมด A, M หรือ SCN
การเปลี่ยนความสว่างของภาพที่สว่างจ้าหรือมีเงามืด
หากต้องการแสดงกล่องโต้ตอบการควบคุมโทนสี กดปุ่ม F (F)
แล้วกดปุ่ม INFO ใช้ HI เพื่อเลือกระดับโทนสี เลือก “ต่ํา”
เพื่อทําให้เงามืดลง หรือ “สูง” เพื่อทําให้แสงสว่างจ้าสว่างขึ้น
S-IS
j
ISO
200
LN
INFO
INFO
0
การชดเชยแสง
32 TH
บวก (+)
INFO
+1
0
0
P
250 F5.6 +2.0
HD
01:02:03
1234
การใช้งานแฟลช (การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช)
ท่านสามารถปรับตั้งค่าแฟลชเองตามต้องการ สามารถใช้แฟลชเพื่อถ่ายภาพในสภาวะการถ่าย
ภาพที่หลากหลาย
1
ติดแฟลชและยกหัวแฟลชขึ้น
2
3
กดปุ่ม # (I) เพื่อแสดงตัวเลือก
• g “การติดตั้งแฟลช” (หน้า 14)
2
• ตัวเลือกที่ใช้งานได้และลําดับที่แสดงขึ้นจะแตกต่างไปตามโหมดถ่ายภาพ g “โหมดแฟลช
ที่สามารถตั้งค่าได้ตามโหมดถ่ายภาพ” (หน้า 34)
AUTO
แฟลชออโต้
แฟลชทํางานอัตโนมัติในสภาพแสงน้อยหรือย้อนแสง
#
ฟิลอินแฟลช
แฟลชทํางานเสมอไม่ว่าสภาพแสงเ็ป็นเช่นไร
$
ปิดแฟลช
แฟลชไม่ทํางาน
!/#! แฟลชลดตาแดง
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้ท่านลดการเกิดตาแดง ในโหมด S และ
M แฟลชจะทํางานเสมอ
#SLOW
การถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์
ช้า (ม่านชัตเตอร์ที่ 1)
ความเร็วชัตเตอร์ช้าใช้เพื่อทําให้ฉากหลังที่มีแสงสลัว
สว่างขึ้น
!SLOW
การถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์
ช้า (ม่านชัตเตอร์ที่ 1)/
แฟลชลดตาแดง
รวมการถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ช้าเข้ากับการลดตาแดง
การถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์
ช้า (ม่านชัตเตอร์ที่ 2)
แฟลชทํางานก่อนที่ชัตเตอร์จะปิด
เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของ
แสงไฟตามหลังแหล่งแสงที่
เคลื่อนที่
ปรับเอง
สําหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับการทํางานด้วยตัวเอง หาก
ท่านกดปุ่ม INFO ท่านสามารถใช้ปุ่มหมุนเพื่อปรับระดับ
แสงแฟลช
#SLOW2/
ม่าน
ชัตเตอร์ที่ 2
#FULL,
#1/4 ฯลฯ
4
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
ใช้ HI เพื่อเลือกโหมดแฟลช แล้วกด Q
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
# ข้อควรระวัง
• ใน [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] หลังการพรีแฟลช กล้องจะใช้เวลาประมาณ 1 วินาทีก่อนจะลั่น
ชัตเตอร์ อย่าขยับกล้องจนกว่าการถ่ายภาพจะเสร็จสิ้น
• [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] อาจใช้ไม่ได้ผลในบางสภาวะการถ่ายภาพ
• เมื่อแฟลชทํางาน ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งไว้ที่ 1/250 วินาที หรือช้ากว่า เมื่อถ่ายภาพวัตถุ
ย้อนแสงด้วยฟิลอินแฟลช ฉากหลังอาจมีแสงจ้าเกินไป
TH 33
โหมดแฟลชที่สามารถตั้งค่าได้ตามโหมดถ่ายภาพ
โหมด
ถ่ายภาพ
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
P/A
แผงควบคุม
พิเศษ LV
โหมดแฟลช
#AUTO
แฟลชออโต้
!
แฟลชออโต้
(ลดตาแดง)
#
ฟิลอินแฟลช
ขีดจํากัด
ความเร็ว
ชัตเตอร์
ม่าน
ชัตเตอร์
ที่ 1
ยิงแฟลชอัตโนมัติ
ในสภาวะที่มืด/
ย้อนแสง
1/30 วินาที –
1/250 วินาที*
ยิงเสมอ
30 วินาที –
1/250 วินาที*
k
k
ยิงแฟลชอัตโนมัติ
ในสภาวะที่มืด/
ย้อนแสง
60 วินาที –
1/250 วินาที*
$
ปิดแฟลช
!
SLOW
การถ่ายภาพด้วย
ชัตเตอร์ช้า
(ลดตาแดง)
#SLOW
การถ่ายภาพด้วย
ชัตเตอร์ช้า
(ม่านชัตเตอร์ที่ 1)
#
การถ่ายภาพด้วย
ชัตเตอร์ช้า
(ม่านชัตเตอร์ที่ 2)
ม่าน
ชัตเตอร์
ที่ 2
#
ฟิลอินแฟลช
#!
ฟิลอินแฟลช
(ลดตาแดง)
ม่าน
ชัตเตอร์
ที่ 1
ยิงเสมอ
60 วินาที –
1/250 วินาที*
$
ปิดแฟลช
k
k
k
#
ฟิลอินแฟลช/
การถ่ายภาพด้วย
ชัตเตอร์ช้า
(ม่านชัตเตอร์ที่ 2)
ม่าน
ชัตเตอร์
ที่ 2
ยิงเสมอ
60 วินาที –
1/250 วินาที*
SLOW2
S/M
เงื่อนไขสําหรับ
การยิงแฟลช
จังหวะยิง
แฟลช
2nd-C
k
ม่าน
ชัตเตอร์
ที่ 1
• #AUTO, $ สามารถตั้งค่าได้ในโหมด A
* 1/200 วินาที เมื่อใช้แฟลชภายนอกที่แยกจําหน่าย
ช่วงต่ําสุด
เลนส์อาจทําให้เกิดเงาเหนือวัตถุที่อยู่ใกล้กับกล้อง
ทําให้ขอบภาพมีเงามืด หรือสว่างเกินไปแม้เมื่อใช้แสง
แฟลชน้อยสุด
เลนส์
ระยะห่างโดยประมาณที่จะ
เกิดเงามืดที่ขอบภาพ
14 – 42 มม.
1.0 เมตร
17 มม.
0.25 เมตร
40 – 150 มม.
1.0 เมตร
14 – 150 มม.
ใช้แฟลชไม่ได้
12 – 50 มม.
ใช้แฟลชไม่ได้
• สามารถใช้หน่วยแฟลชภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเงามืดที่ขอบภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพถ่าย
สว่างเกินไป เลือกโหมด A หรือ M แล้วเลือกตัวเลข F ที่สูง หรืิอลดความไวแสง ISO
34 TH
การเลือกเป้าการโฟกัส (AF พื้นที่)
เลือกว่าจะใช้เป้าโฟกัสอัตโนมัติใดจาก 35 เป้าสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติ
1
2
กดปุ่ม P (H) เพื่อแสดงเป้า AF
ใช้ FGHI เพื่อเลือกการแสดงเป้าเดียวและกําหนดตําแหน่งเป้า AF
• โหมด “เป้าทั้งหมด” จะถูกคืนค่าหากท่านเลื่อนเคอร์เซอร์ออกจากหน้าจอ
• ท่านสามารถเลือกจากประเภทเป้า 4 ประเภทต่อไปนี้ กดปุ่ม INFO แล้วใช้ FG
เป้าทั้งหมด
เลือกเป้าการโฟกัสด้วย
ตัวเอง ตั้งขนาดเป้าเป็น
o (เล็ก) เพื่อจํากัด
ตําแหน่งโฟกัสเพิ่มเติม
เป้ากลุ่ม
กล้องเลือกจากเป้าในกลุ่มที่
เลือกไว้โดยอัตโมัติ
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
กล้องเลือกจากเป้าการโฟกัส
ทั้งชุดโดยอัตโนมัติ
เป้าเดียว
(ขนาดมาตรฐาน
ขนาดเล็ก)
ถ่ายภาพต่อเนื่อง/การใช้งานระบบตั้งเวลา
กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้จนสุดเพื่อถ่ายภาพหลายๆ ภาพติดต่อกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง ท่านสามารถถ่าย
ภาพด้วยระบบตั้งเวลา
1
2
กดปุ่ม jY (G) เพื่อแสดงเมนูโดยตรง
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
TH 35
2
o
การถ่ายภาพ
แบบเฟรมเดียว
T
ถ่ายต่อเนื่องเร็ว ถ่ายภาพที่ประมาณ 8 เฟรมต่อวินาที (fps) ขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
S
ถ่ายต่อเนื่องช้า
ถ่ายครั้งละ 1 เฟรมเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ (โหมดถ่ายภาพปกติ)
ถ่ายภาพที่ประมาณ 3.5 เฟรมต่อวินาที (fps) ขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจน
สุด
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา อันดับแรก ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติจะ
สว่างขึ้นประมาณ 10 วินาที จากนั้นจะกะพริบประมาณ 2 วินาที แล้วจึง
ถ่ายภาพ
Y12s ตั้งเวลา
12 วินาที
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
Y2s
ตั้งเวลา
2 วินาที
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติกะพริบประมาณ
2 วินาที แล้วจึงถ่ายภาพ
YC
ตั้งเวลา
กําหนดเอง
กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถ่าย เลือก g กดปุ่ม INFO แล้วหมุนปุ่มหมุน
$ หมายเหตุ
• หากต้องการยกเลิกใช้งานระบบตั้งเวลา กดปุ่ม jY (G)
• ในโหมดโฟกัส [S-AF] และ [MF] โฟกัสและระดับแสงจะถูกกําหนดที่ค่าสําหรับเฟรมแรกในแต่ละ
ลําดับการถ่ายภาพ
# ข้อควรระวัง
• ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หากระดับคงเหลือแบตเตอรี่กะพริบเนื่องจากแบตเตอรี่ต่ํา กล้องจะ
หยุดถ่ายภาพและเริ่มจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้ลงในการ์ด กล้องอาจจัดเก็บภาพไม่ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
• วางกล้องให้มั่นคงบนขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลา
• หากท่านยืนอยู่หน้ากล้องแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเมื่อใช้งานระบบตั้งเวลา ภาพอาจหลุดโฟกัส
AF กรอบการซูม/AF การซูม
ท่านสามารถซูมเข้ามายังบางส่วนของเฟรมภาพขณะปรับโฟกัส การเลือกอัตราซูมสูงช่วยให้ท่าน
ใช้โฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัสบริเวณที่เล็กกว่าซึ่งเป้า AF มักจะครอบคลุมไม่ถึง ท่านยังสามารถ
กําหนดตําแหน่งเป้าการโฟกัสได้แม่นยํายิ่งขึ้นด้วย
Q/U
U
ISO
200
U
ISO
200
LN
LN
HD
250 F5.6
0.0
01:02:03
หน้าจอแสดงการถ่ายภาพ
36 TH
(กดค้างไว้)
30
HD
250 F5.6
0.0
AF กรอบการซูม
01:02:03
30
U
AF การซูม
1
กดปุ่ม U เพื่อแสดงกรอบการซูม
• หากกล้องโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติก่อนที่จะกดปุ่ม กรอบการซูมจะแสดงขึ้นที่ตําแหน่งโฟกัส
ปัจจุบัน
• ใช้ FGHI เพื่อกําหนดตําแหน่งกรอบการซูม
• กดปุ่ม INFO แล้วใช้ FG เพื่อเลือกอัตราซูม
5×
7×
10×
2
14×
2
กดปุ่ม U อีกครั้งเพื่อซูมเข้ามาที่กรอบการซูม
3
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโฟกัสอัตโนมัติ
• ใช้ FGHI เพื่อกําหนดตําแหน่งกรอบการซูม
• หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกอัตราซูม
$ หมายเหตุ
• โฟกัสอัตโนมัติใช้งานได้และสามารถถ่ายภาพได้ทั้งเมื่อกรอบการซูมแสดงขึ้นและเมื่อภาพที่ีมองผ่าน
เลนส์ถูกซูมเข้า ท่านยังสามารถทําการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อภาพที่มองผ่านเลนส์ถูกซูมเข้า g [โหมด
ขยายภาพ LV] (หน้า 75)
• ท่านสามารถแสดงและย้ายกรอบการซูมโดยใช้การทํางานแบบทัชสกรีนได้ด้วย
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
การเปรียบเทียบ AF และกรอบการซูม
# ข้อควรระวัง
• การซูมจะมองเห็นในจอภาพเท่านั้นและไม่มีผลต่อภาพที่ถ่ายได้
TH 37
การใช้งานการดูภาพขั้นพื้นฐาน
การแสดงจอภาพระหว่างการดูภาพ
การแสดงอย่างง่าย
1
การแสดงทั้งหมด
2 3
d
456
e
gh
f
×10
×10
250
P
2
+2.0
+1.0
WB
AUTO
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
A+4
ISO 400
G+4
Adobe
Natural
4608×3456
3D
c
4:3
L N 100-0015
2013.06.01 12:30
SD
ba 0
15
7
8
3D
15
srqp
โหมดถ่ายภาพ ................. หน้า 17, 24–30
การชดเชยแสง ........................... หน้า 32
ความเร็วชัตเตอร์ ................... หน้า 24 – 26
ค่าเปิดหน้ากล้อง ................... หน้า 24 – 26
ความยาวโฟกัส ......................... หน้า 109
ควบคุมความเข้มของแสงแฟลช...... หน้า 53
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หน้า 50
ขอบเขตสี .................................. หน้า 78
โหมดภาพ ................................. หน้า 48
อัตราการบีบอัด ........................... หน้า 52
จํานวนพิกเซล ............................ หน้า 52
ความไวแสง ISO ......................... หน้า 56
สมดุลแสงขาว ............................ หน้า 50
โหมดวัดแสง .............................. หน้า 54
ฮิสโตแกรม ................................ หน้า 23
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนจอภาพระหว่างการดูภาพได้โดยใช้ปุ่ม INFO
×10
INFO
4:3
L N 100-0015
2013.06.01 12:30
ภาพอย่างเดียว
15
การแสดงอย่างง่าย
×10
INFO
1/8
i
j
k
l
m
n
o
L N 100-0015
SD
t
9
1 ระดับคงเหลือแบตเตอรี่................. หน้า 15
2 อัพโหลด Eye-Fi เสร็จสิ้น.............. หน้า 80
3 สั่งพิมพ์
จํานวนภาพพิมพ์ ......................... หน้า 92
4 บันทึกเสียง ................................ หน้า 41
5 ป้องกัน...................................... หน้า 41
6 ภาพที่เลือก ................................ หน้า 21
7 หมายเลขไฟล์ ............................ หน้า 78
8 หมายเลขเฟรม
9 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล .................. หน้า 106
0 โหมดบันทึก ............................... หน้า 52
a สัดส่วนภาพ....................หน้า 51, หน้า 68
b ภาพ 3D .................................... หน้า 29
c วันที่และเวลา ............................. หน้า 16
d กรอบอัตราส่วน ........................... หน้า 51
e เป้า AF ..................................... หน้า 35
4:3
2013.06.01 12:30
การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล
250
P
+2.0
F5.6
45mm
±0.0
WB
AUTO
A±10
ISO 400
G±10
Adobe
Natural
4608×3456
4:3
1/8
L N 100-0015
2013.06.01 12:30
การแสดงทั้งหมด
38 TH
F5.6
45mm
15
INFO
ดูภาพแบบเฟรมเดียว
กดปุ่ม q เพื่อดูภาพเต็มเฟรม กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ
การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพบนปฏิทิน
Q
G
G
2013.6
Sun
L N 100-0020
2013.06.01 12:30
2013.06.01 12:30
20
U
21
U
25 เฟรม
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
การแสดงภาพบน
ปฏิทิน
การแสดงดัชนีภาพ
ซูมภาพที่แสดง (ดูภาพระยะใกล้)
U
L N 100-0020
2013.06.01 12:30
ดูภาพแบบ
เฟรมเดียว
ปุ่มหมุน (j)
แป้นลูกศร
(FGHI)
INFO
H
U
14x
2x
20
G
ซูม 2×
G
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
ดูภาพแบบ
เฟรมเดียว
Mon
ซูม 14×
การดูภาพระยะใกล้
ก่อนหน้า (l)/ถัดไป (m)
ดูภาพแบบเฟรมเดียว: ถัดไป (I)/ก่อนหน้า (H)/ระดับเสียงภาพที่แสดง
(FG)
การดูภาพระยะใกล้: เลื่อนภาพ
ท่านสามารถแสดงเฟรมถัดไป (I) หรือเฟรมก่อน
หน้า (H) ระหว่างการดูภาพระยะใกล้ได้โดยกดปุ่ม
INFO
การดูภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน: เน้นสีที่ภาพ
ดูข้อมูลภาพ
เลือกภาพ (หน้า 21)

ลบภาพ (หน้า 21)
Q
ดูเมนู (ในการดูภาพบนปฏิทิน กดปุ่มนี้เพื่อออกจากการดูภาพแบบ
เฟรมเดียว)
TH 39
การใช้งานตัวเลือกในโหมดดูภาพ
กด Q ระหว่างดูภาพเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกอย่างง่ายที่สามารถใช้ในโหมดดูภาพ
JPEG
แก้ไข JPEG
R
หมุน
m
<
กลับ
2
ตั้งค่า
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
เฟรมภาพนิ่ง
เฟรมภาพเคลื่อนไหว
แก้ไข JPEG, แก้ไขภาพ RAW
g หน้า 67, 68

—
ภาพซ้อน g หน้า 69

—
ดูภาพเคลื่อนไหว
—

0 (ป้องกัน)


R (บันทึกเสียง)

—
หมุน

—
m (สไลด์โชว์)


ลบ


การดําเนินการต่างๆ บนเฟรมภาพเคลื่อนไหว (ดูภาพเคลื่อนไหว)
หยุดภาพชั่วคราวหรือดูภาพต่อ
• ท่านสามารถดําเนินการต่อไปนี้ขณะหยุดการดูภาพไว้ชั่วคราว
Q
HIหรือปุ่มหมุน
ก่อนหน้า/ถัดไป
กด HI ค้างไว้เพื่อดําเนินการต่อ
F
แสดงเฟรมแรก
G
แสดงเฟรมสุดท้าย
H/I
กรอภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
F/G
ปรับระดับเสียง
# ข้อควรระวัง
• ขอแนะนําให้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ให้มาด้วยเพื่อเปิดดูภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ ก่อนจะ
เปิดซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์เสียก่อน
40 TH
การป้องกันภาพ
ไอคอน 0 (ป้องกัน)
ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ แสดงภาพที่ต้องการป้องกัน
แล้วกด Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก [0] แล้วกด Q จากนั้น
กด F เพื่อป้องกันภาพ ภาพที่ป้องกันไว้จะแสดงด้วยไอคอน
0 (ป้องกัน) กด G เพื่อลบการป้องกันออก
ท่านยังสามารถป้องกันภาพที่เลือกไว้หลายภาพได้ด้วย
g “การเลือกภาพ” (หน้า 21)
4:3
L N 100-0020
2013.06.01 12:30
20
# ข้อควรระวัง
2
• การฟอร์แมทการ์ดจะลบทุกภาพออกแม้ว่าภาพจะถูกป้องกันเอาไว้ก็ตาม
1
2
JPEG
แสดงภาพที่ต้องการจะเพิ่มการบันทึกเสียงแล้วกด Q
แก้ไข JPEG
• การบันทึกเสียงใช้งานไม่ได้กับภาพที่ป้องกันไว้
• การบันทึกเสียงใช้กับเมนูดูภาพได้ด้วย
เลือก [R] แล้วกด Q
• หากต้องการออกโดยไม่บันทึกเสียง เลือก [ไม่ใช่]
3
เลือก [R เริ่ม] แล้วกด Q เพื่อเริ่มการบันทึก
4
กด Q เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
R
หมุน
m
<
กลับ
ตั้งค่า
R
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ให้กับภาพถ่ายปัจจุบัน
• หากต้องการหยุดการบันทึกเสียงกลางคัน กด Q
• ภาพที่มีการบันทึกเสียงจะมีไอคอน H กํากับไว้
• หากต้องการลบการบันทึกเสียง เลือก [ลบ] ในขั้นตอน 2
ไม่ใช่
R เริ่ม
ลบ
กลับ
ตั้งค่า
หมุน
เลือกว่าจะหมุนภาพถ่ายหรือไม่
1
2
3
เปิดดูภาพถ่ายแล้วกด Q
เลือก [หมุน] แล้วกด Q
กด F เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา G เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา ภาพจะหมุน
ทุกครั้งที่กดปุ่ม
• กด Q เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าและออก
• ภาพที่หมุนจะถูกจัดเก็บตามการวางแนวภาพปัจจุบัน
• ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3D และภาพที่ป้องกันไว้ ไม่สามารถหมุนได้
TH 41
สไลด์โชว์
ฟังก์ชั่นนี้แสดงภาพที่เก็บไว้ในการ์ดทีละรูปอย่างต่อเนื่อง
1
JPEG
กด Q ระหว่างการดูภาพแล้วเลือก [m]
แก้ไข JPEG
R
หมุน
m
<
กลับ
2
2
ตั้งค่า
ปรับการตั้งค่า
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
เริ่ม
เริ่มสไลด์โชว์ ภาพจะแสดงตามลําดับ โดยเริ่มจากภาพปัจจุบันก่อน
BGM
ตั้งค่า BGM (4 ประเภท) หรือตั้ง BGM เป็น [ปิด]
เอฟเฟค*
เลือกเอฟเฟคการเปลี่ยนภาพระหว่างเฟรม
สไลด์
กําหนดประเภทสไลด์โชว์ที่จะดําเนินการ
ช่วงแสดงภาพนิ่ง
เลือกระยะเวลาที่จะแสดงแต่ละสไลด์ตั้งแต่ 2 ถึง 10 วินาที
ช่วงแสดงภาพ
เลือก [ยาว] เพื่อรวมคลิปภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มคลิปในสไลด์โชว์ [สั้น]
เพื่อรวมเฉพาะส่วนเริ่มต้นของแต่ละคลิป
* ภาพเคลื่อนไหวจะไม่แสดงขึ้นเมื่อเลือกเอฟเฟกต์อื่นนอกเหนือจาก [เลือน]
3
เลือก [เริ่ม] แล้วกด Q
• สไลด์โชว์จะเริ่มขึ้น
• กด Q เพื่อหยุดสไลด์โชว์
ปรับเสียง
กด FG ระหว่างการแสดงสไลด์โชว์เพื่อปรับระดับเสียงโดยรวมของลําโพงกล้อง กด HI เพื่อ
ปรับสมดุลระหว่างเสียงเพลงประกอบและเสียงที่บันทึกพร้อมภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
$ หมายเหตุ
• ท่านสามารถเปลี่ยน [จังหวะ] ตาม BGM ที่ต่างกัน บันทึกข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Olympus
ลงบนการ์ด เลือก [จังหวะ] จาก [BGM] ในขั้นตอน 2 แล้วกด I เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ต่อไป
นี้
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/
42 TH
การใช้งานทัชสกรีน
ท่านสามารถใช้ทัชสกรีนระหว่างการดูภาพหรือเมื่อจัดกรอบภาพในจอภาพ ท่านยังสามารถใช้
ทัชสกรีีนเพื่อปรับการตั้งค่าใน Live Guide และแผงควบคุมพิเศษ LV
Live Guide
แถบ
ทัชสกรีนสามารถใช้ได้กับ Live Guide g “การใช้งาน
Live Guide” (หน้า 31)
1
สัมผัสที่แถบและปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อแสดง Live
Guide
2
ISO-A
200
• แตะเพื่อเลือกรายการ
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
LN
HD
2
ใช้นิ้วกําหนดตําแหน่งแถบเลื่อน
01:02:03
250 F5.6
38
• แตะ a เพื่อป้อนการตั้งค่า
• หากต้องการยกเลิกการตั้งค่า Live Guide แตะ k
บนหน้าจอ
โหมดถ่ายภาพ
ท่านสามารถโฟกัสและถ่ายภาพโดยแตะที่จอภาพ
แตะ
เพื่อไล่ดูการตั้งค่าทัชสกรีน
ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานไม่ได้เมื่อ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] อยู่ที่
[เปิด] ในโหมด n
การทํางานของทัชสกรีนถูกปิดใช้งาน
ISO
200
LN
แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอร์อัตโนมัติ ฟังก์ชั่น
นี้ใช้งานไม่ได้ในโหมด n
HD
P
250 F5.6
01:02:03
0.0
30
แตะเพื่อแสดงเป้า AF และโฟกัสที่วัตถุในบริเวณที่
เลือก ท่านสามารถใช้ทัชสกรีนเพื่อเลือกตําแหน่งและ
ขนาดของกรอบการโฟกัส สามารถถ่่ายภาพได้โดยกด
ปุ่มชัตเตอร์
 การพรีวิววัตถุที่ท่านต้องการถ่าย (
1
แตะที่วัตถุในจอภาพ
• เป้า AF จะปรากฏขึ้น
• ใช้แถบเลื่อนเลือกขนาดของเฟรม
)
14
10
ISO
200
7
5x
P
250 F5.6
0.0
TH 43
2
ใช้แถบเลื่อนเลือกขนาดของเฟรมเป้าหมาย
แล้วแตะ E เพื่อซูมเข้าไปที่วัตถุใน
เฟรมเป้าหมาย
• ใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขณะซูมภาพเข้า
• แตะ [1x] เพื่อยกเลิกการแสดงการซูม
1x
โหมดดูภาพ
ใช้ทัชสกรีนเพื่อเลื่อนดูภาพที่ละหน้าหรือซูมเข้าและซูมออก
2
 ดูภาพเต็มเฟรม
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
การดูภาพเพิ่มเติม
• เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูเฟรมต่อๆ ไป เลื่อนไปทางขวาเพื่อดู
เฟรมก่อนหน้า
แสดงภาพซูม
• เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
• ใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขณะซูมภาพเข้า
• แตะ F เพื่อแสดงภาพแบบดัชนี
สําหรับการดูภาพบนปฏิทิน แตะ F จนกระทั่งปฏิทินปรากฏ
ขึ้น
 การดูภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน
ไปหน้าถัดไป/หน้าก่อนหน้า
• เลื่อนนิ้วขึ้นเพื่อดูหน้าถัดไป เลื่อนนิ้วลงเพื่อดูหน้าก่อนหน้า
• ใช้ t หรือ u เพื่อเลือกจํานวนภาพที่แสดง
• สําหรับการดูภาพแบบเฟรมเดียว แตะ u จนกระทั่งภาพ
ปัจจุบันแสดงเต็มเฟรม
2013.06.01 12:30
การดูภาพ
• แตะที่ภาพเพื่อดูแบบเต็มเฟรม
44 TH
การปรับการตั้งค่า
สามารถปรับการตั้งค่าได้ในแผงควบคุมพิเศษ LV ท่านสามารถตั้งค่าสิ่งที่จะแสดงบนแผงควบคุม
พิเศษ LV ได้โดยใช้ [Kตั้งค่าควบคุม] ใน [U Disp/8/PC] ใน c เมนูกําหนดเอง
1
แสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ISO ที่แนะนำ
• กด Q เพื่อแสดงเคอร์เซอร์
ISO
AUTO
WB
AUTO
NORM
AUTO
S-IS
P
AEL / AFL
250 F5.6
36
WB
• เคอร์เซอร์จะเลื่อนมายังรายการที่ถูกสัมผัส
NORM
AUTO
i
4:3
S-IS
Normal
250 F5.6 +2.0
3
AEL / AFL
01:02:03
1023
หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกตัวเลือก
# ข้อควรระวัง
• สถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้งานทัชสกรีนได้มีดังต่อไปนี้
พาโนรามา/3D/อีพอร์เทรท/ถ่ายภาพซ้อน/ระหว่างการถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนานหรือกําหนด
เวลา/กล่องโต้ตอบสมดุลแสงขาว One-touch/เมื่อใช้งานปุ่มต่างๆ หรือปุ่มหมุน
• ในโหมดตั้งเวลา สามารถเริ่มตัวตั้งเวลาได้โดยแตะที่จอภาพ แตะอีกครั้งเพื่อหยุดตัวตั้งเวลา
• อย่าแตะหน้าจอด้วยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือหรือแผ่นปิดจอภาพอาจแทรกแซงการทํางานของทัชสกรีน
• ท่านสามารถใช้ทัชสกรีนกับเมนู ART และ SCN ได้ด้วย โดยแตะที่ไอคอนเพื่อเลือก
2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
2
แตะรายการที่ต้องการ
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
TH 45
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า
การใช้งาน Live Control
ท่านสามารถใช้ Live Control เพื่อปรับการตั้งค่าในโหมด P, A, S, M และ n ได้ การใช้ Live
Control ช่วยให้ท่านตรวจสอบผลของการตั้งค่าต่างๆ ในจอภาพได้
S-IS
j
WB
WB
AUTO
AUTO
3
ฟังก์ชั่น
4:3
LF
WB อัตโนมัติ
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
P
AUTO
AUTO
HD
การตั้งค่า
WB
 การตั้งค่าที่ใช้งานได้
ป้องกันภาพสั่น ................................. หน้า
โหมดภาพ ....................................... หน้า
โหมดบรรยากาศ ............................... หน้า
โหมดอาร์ทฟิลเตอร์ .......................... หน้า
โหมดn ........................................ หน้า
สมดุลแสงขาว .................................. หน้า
ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา ................... หน้า
สัดส่วนภาพ ..................................... หน้า
1
กด Q เพื่อแสดง Live Control
2
ใช้ FG เพื่อเลือกการตั้งค่า ใช้
HI เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือก
แล้วกด Q
47
48
29
28
49
50
35
51
โหมดบันทึก .................................... หน้า
โหมดแฟลช .................................... หน้า
ควบคุมความเข้มของแสงแฟลช ........... หน้า
โหมดวัดแสง ................................... หน้า
AF โหมด ........................................ หน้า
ความไวแสง ISO .............................. หน้า
กําหนดภาพใบหน้า ........................... หน้า
บันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหว ................. หน้า
• หากต้องการซ่อน Live Control กด Q
อีกครั้ง
• การตั้งค่าที่เลือกจะมีผลโดยอัตโนมัติ
หากไม่มีการดําเนินการใดๆ เป็นเวลา
8 วินาที
เคอร์เซอร์
แสดงชื่อฟังก์ชั่นที่เลือก
S-IS
j
WB
WB
AUTO
AUTO
4:3
แป้น
ลูกศร
LF
WB อัตโนมัติ
เคอร์เซอร์
P
AUTO
AUTO
HD
WB
แป้นลูกศร
# ข้อควรระวัง
• บางรายการจะใช้งานไม่ได้ในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
% เคล็ดลับ
• สําหรับตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติม หรือหากต้องการกําหนดค่ากล้องของท่าน ใช้เมนูเพื่อทําการตั้งค่า
g “การใช้งานเมนู” (หน้า 58)
46 TH
52
33
53
54
55
56
56
57
การลดอาการกล้องสั่น (ป้องกันภาพสั่น)
ท่านสามารถลดอาการกล้องสั่นที่เกิดขึ้นขณะถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือถ่ายด้วยกําลังขยาย
สูง
1
แสดง Live Conrol และเลือกรายการป้องกันภาพสั่นโดย
ใช้ FG
S-IS
j
WB
AUTO
4:3
LF
ความยาวโฟกัส
อัตโนมัต
P
2
OFF S-IS
S-IS
HD
S-IS
50
mm
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
ภาพ
เคลื่อนไหว
ปิด IS
ระบบป้องกันภาพสั่นปิด
S-IS1
อัตโนมัติ
ระบบป้องกันภาพสั่นเปิด
S-IS2
IS แนวตั้ง
ระบบป้องกันภาพสั่นใช้ได้กับอาการกล้องสั่น (Y)
ในแนวตั้งเท่านั้น ใช้เมื่อหันกล้องในแนวนอน
S-IS3
IS แนวนอน
ระบบป้องกันภาพสั่นใช้ได้กับอาการกล้องสั่น (Y)
ในแนวนอนเท่านั้น ใช้เมื่อหันกล้องในแนวนอนโดย
ถือกล้องในแนวตั้ง
OFF
ปิด IS
ระบบป้องกันภาพสั่นปิด
M-IS1
ป้องกันภาพสั่นภาพเคลื่อนไหว
นอกจากป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติแล้ว อาการกล้อง
สั่นที่เกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพขณะเดินยังลดลงอีกด้วย
M-IS2
อัตโนมัติ
ระบบป้องกันภาพสั่นใช้ได้กับอาการกล้องสั่นในทุก
ทิศทาง
การเลือกความยาวโฟกัส (ไม่รวมเลนส์ระบบ Micro Four Thirds/Four Thirds)
ใช้ข้อมูลความยาวโฟกัสเพื่อลดกล้องสั่นขณะถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่ไม่ใช่เลนส์ระบบ Micro Four Thirds
หรือ Four Thirds
• เลือก [ป้องกันภาพสั่น] กดปุ่ม INFO ใช้ HI เพื่อเลือกความยาวโฟกัส แล้วกด Q
• เลือกความยาวโฟกัสระหว่าง 8 มม. และ 1000 มม.
• เลือกค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ระบุบนเลนส์มากที่สุด
# ข้อควรระวัง
• ระบบป้องกันภาพสั่นไม่สามารถแก้ไขอาการกล้องสั่นที่มากเกินไป หรืออาการกล้องสั่นที่เกิดขึ้นขณะ
ตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ความเร็วต่ําสุด ในกรณีนี้ แนะนําให้ใช้ขาตั้งกล้อง
• เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง ตั้ง [ป้องกันภาพสั่น] ไปที่ [OFF]
• เมื่อใช้เลนส์ที่มีสวิตช์ฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่น กล้องจะให้ความสําคัญกับการตั้งค่าด้านเลนส์
• ท่านอาจได้ยินเสียงการทํางานหรือการสั่นเมื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่น
• ระบบป้องกันภาพสั่นจะไม่ทํางานที่ความเร็วชัตเตอร์เกิน 2 วินาที
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
ภาพนิ่ง
OFF
TH 47
ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพนิ่ง)
เลือกโหมดภาพนิ่งและทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต์ ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงโหมดภาพนิ่งแต่ละโหมดจะจัดเก็บแยกกัน
1
แสดง Live Control แล้วเลือก [โหมดถ่ายภาพ]
S-IS
j
WB
AUTO
4:3
LF
Natural
P
2
3
h
i
j
j
4
HD
j
5
M
เลือกตัวเลือกด้วย FG แล้วกด Q
i-Enhance
ให้ผลลัพธ์ที่ดูน่าประทับใจมากกว่าและเหมาะสมกับสถานการณ์
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
i
สดใส
ให้สีสันสดใส
j
ธรรมชาติ
ให้สีสันเป็นธรรมชาติ
Z
Muted
ให้โทนสีราบเรียบ
a
บุคคล
ให้โทนสีผิวสวยงาม
โมโนโทน
ให้โทนสีขาวดํา
ตั้งค่าเอง
เลือกโหมดภาพนิ่ง ตั้งค่าตัวแปร และบันทึกการตั้งค่า
j ป็อปอาร์ต
k ภาพนุ่ม
l สีซีดจาง
m โทนแสงอ่อน
n ภาพเกรนแตก
o กล้องรูเข็ม
s ไดโอรามา
t ครอสโปรเซส
u ซีเปียนุ่ม
v โทนสีเกินจริง
Y คีย์ไลน์
Z สีน้ํา
48 TH
h
AUTO
เลือกอาร์ทฟิลเตอร์และเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการ
C
การเพิ่มเอฟเฟกต์ในภาพเคลื่อนไหว
ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์ที่มีอยู่ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง เลื่อน
ปุ่มหมุนไปที่ n เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า
1
หลังเลือกโหมด n แสดง Live Control (หน้า 46) แล้ว
ใช้ FG เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ
M•IS 2
j
WB
AUTO
S-AF
P
โปรแกรมอัตโนมัติ
n
2
P
A
S
FullHD
F
M
ใช้ HI เพื่อเลือกโหมด แล้วกด Q
กล้องจะตั้งค่าเปิดหน้ากล้องที่ดีที่สุดอัตโนมัติตามความสว่างของวัตถุ
A
การแสดงฉากหลังจะเปลี่ยนโดยการตั้งค่าเปิดหน้ากล้อง ใช้ FG ปรับค่าเปิดหน้ากล้อง
S
ความเร็วชัตเตอร์จะส่งผลต่อวิธีที่วัตถุปรากฏขึ้น ใช้ FG เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
สามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ระหว่าง 1/30 s และ 1/4000 s
M
ท่านคือผู้ควบคุมทั้งค่าเปิดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ ใช้ HI เพื่อเลือกค่าเปิดหน้า
กล้อง FG เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์จากค่าระหว่าง 1/30 s และ 1/4000 s สามารถตั้ง
ค่าความไวแสงด้วยตัวเองเป็นค่าระหว่าง ISO 200 และ 3200 การควบคุมความไวแสง ISO
อัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้
# ข้อควรระวัง
• ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าชดเชยแสง ค่าเปิดหน้ากล้อง และ
ความเร็วชัตเตอร์
• หากเปิดใช้งาน [ป้องกันภาพสั่น] ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพที่บันทึกจะขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อย
• ระบบป้องกันภาพสั่นไม่สามารถทํางานได้หากกล้องสั่นมากเกินไป
• เมื่อด้านในกล้องร้อน การถ่ายภาพจะหยุดอัตโนมัติเพื่อถนอมกล้อง
• เมื่อใช้อาร์ทฟิลเตอร์บางตัว การทํางานของ [C-AF] จะมีจํากัด
• แนะนําให้ใช้การ์ดที่มีคลาสความเร็ว SD ที่ 6 หรือสูงกว่าสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
P
TH 49
การปรับสี (สมดุลแสงขาว)
สมดุลแสงขาว (WB) สร้างความมั่นใจว่าวัตถุสีขาวในภาพที่บันทึกด้วยกล้องจะออกมาเป็นสีขาว
[AUTO] เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ค่าอื่นๆ ก็สามารถเลือกได้ตามแหล่งแสงเมื่อ
[AUTO] ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือเมื่อท่านตั้งใจทําให้สีในภาพเพี้ยน
1
2
แสดง Live Conrol และเลือกรายการสมดุลแสงขาว โดย
ใช้ FG
S-IS
j
WB
WB
AUTO
AUTO
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
4:3
LF
WB อัตโนมัติ
P
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
50 TH
โหมด WB
สมดุลแสงขาว
อัตโนมัติ
ตั้งค่าสมดุล
แสงขาวล่วงหน้า
สมดุลแสงขาว
One-touch
(หน้า 51)
สมดุลแสงสีขาว
กําหนดเอง
AUTO
AUTO
HD
WB
อุณหภูิมิสี
สภาพแสง
AUTO
k
ใช้กับสภาพแสงส่วนใหญ่ (เมื่อมีส่วนสีขาวที่ถูก
ตีกรอบในจอภาพ) ใช้โหมดนี้สําหรับการใช้งานทั่วไป
5
5300K
สําหรับถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่อากาศแจ่มใส หรือ
เก็บภาพสีแดงของดวงอาทิตย์ตก หรือสีในการแสดง
ดอกไม้ไฟ
N
7500K
สําหรับถ่ายภาพกลางแจ้งในร่มเงาในวันที่อากาศ
แจ่มใส
O
6000K
สําหรับถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่เมฆมาก
1
3000K
สําหรับถ่ายภาพใต้แสงหลอดไฟ
>
4000K
สําหรับวัตถุที่ได้รับแสงสว่างจากแสงฟลูออเรสเซนซ์
n
5500K
สําหรับถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
อุณหภูมิสีที่
เลือกเมื่อสามารถใช้สีขาวหรือสีเทาวัดสมดุลแสงขาว
ตั้งค่าโดย
P/Q สมดุลแสงขาว และวัตถุอยู่ใต้แสงหลายประเภทหรือได้รับแสงสว่าง
จากแฟลชชนิดที่ไม่รู้จักหรือแหล่งแสงอื่นๆ
One-touch
CWB
2000K –
14000K
หลังกดปุ่ม INFO ใช้ปุ่ม HI เพื่อเลือกอุณหภูมิสี
จากนั้นกด Q
สมดุลแสงขาว One-touch
วัดสมดุลแสงขาวโดยตีกรอบกระดาษหรือวัตถุสีขาวอื่นๆ ใต้แสงที่จะใช้ในภาพถ่ายสุดท้าย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ขณะถ่ายภาพวัตถุใต้แสงธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งแสงต่างๆ ที่มีอุณหภูมิสีต่างกัน
1
2
เลือก [P] หรือ [Q] (สมดุลแสงขาว One-touch 1 หรือ 2) แล้วกดปุ่ม INFO
3
เลือก [ใช่] แล้วกด Q
ถ่ายภาพกระดาษไร้สี (สีขาวหรือสีเทา)
• จัดกรอบวัตถุเพื่อให้กรอบเต็มจอภาพและไม่มีเงาบัง
• หน้าจอสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้น
• ค่าใหม่จะถูกจัดเก็บไว้เป็นตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่ตั้งค่าล่วงหน้า
• ค่าใหม่จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะมีการวัดสมดุลแสงขาว One-touch อีกครั้ง การปิดสวิตช์กล้อง
จะไม่ทําให้ข้อมูลถูกลบ
• หากวัตถุสว่างเกินไปหรือมืดเกินไปหรือมีสีจางอย่างชัดเจน ข้อความ [WB ไม่ดีลองใหม่] จะแสดงขึ้น
และจะไม่มีการบันทึกค่า แก้ไขปัญหาและทําซ้ําตั้งแต่ขั้นตอน 1
การตั้งค่าสัดส่วนภาพ
ท่านสามารถเปลี่ยนสัดส่วนภาพ (อัตราส่วนแนวตั้งต่อแนวนอน) ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถตั้งค่า
สัดส่วนภาพเป็น [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2], [1:1] หรือ [3:4] ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ท่าน
1
2
แสดง Live Conrol และเลือกรายการสัดส่วนภาพโดยใช้ FG
ใช้ HI เพื่อเลือกสัดส่วนภาพแล้วกด Q
# ข้อควรระวัง
• ภาพ JPEG จะถูกตัดขอบตามสัดส่วนภาพที่เลือกไว้ อย่างไรก็ตามภาพ RAW จะไม่ถูกตัดขอบแต่จะ
ถูกจัดเก็บพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนภาพที่เลือก
• เมื่อเปิดดูภาพ RAW สัดส่วนภาพที่เลือกจะแสดงตามเฟรม
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
% เคล็ดลับ
TH 51
คุณภาพของภาพ (โหมดบันทึก)
เลือกคุณภาพของภาพสําหรับภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น
ปรับแต่งบนคอมพิวเตอร์หรือแสดงบนเว็บ
1
2
แสดง Live Control แล้วใช้ FG เพื่อเลือกโหมดบันทึก
สําหรับภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว
S-IS
j
WB
AUTO
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
4:3
4608x3456
P
RAW L F
LN
MN
HD
SN
LF
+ RAW
38
โหมดบันทึก
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
52 TH
 โหมดบันทึก (ภาพนิ่ง)

เลือกจากโหมด RAW และ JPEG (YF, YN, XN และ WN) เลือกตัวเลือก RAW+JPEG เพื่อบันทึกทั้ง
ภาพ RAW และ JPEG ในการถ่ายแต่ละครั้ง โหมด JPEG รวมขนาดภาพ (Y, X และ W) และอัตราส่วน
การบีบอัด (SF, F, N, และ B) เข้าด้วยกัน
ขนาดภาพ
ชื่อ
Y (ใหญ่)
อัตราการบีบอัด
จํานวน
พิกเซล
SF
(ละเอียด
พิเศษ)
F
(ละเอียด)
N
(ปกติ)
B
(พื้นฐาน)
4608×3456*
YSF
YF*
YN*
YB
XSF
XF
XN*
XB
WSF
WF
WN*
WB
3200×2400
X (กลาง)
2560×1920*
1920×1440
การใช้งาน
เลือกสําหรับ
ขนาดที่จะพิมพ์
1600×1200
1280×960*
W (เล็ก)
1024×768
640×480
สําหรับภาพพิมพ์
ขนาดเล็กและ
ใช้บนเว็บไซต์
* ค่าปกติ
ข้อมูลภาพ RAW
รูปแบบนี้ (นามสกุล “.ORF”) จัดเก็บข้อมูลภาพที่ไม่ได้ประมวลผลไว้สําหรับการประมวลผลภายหลัง
ข้อมูลภาพ RAW ไม่สามารถเปิดดูได้ด้วยกล้องอื่นหรือซอฟต์แวร์ และไม่สามารถเลือกภาพ RAW
สําหรับทําการพิมพ์ได้ สามารถสร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ด้วยกล้องนี้ g “การแก้ไขภาพ
นิ่ง” (หน้า 67)
 โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว)

โหมดบันทึก
จํานวนพิกเซล
Full HD Fine
1920×1080
Full HD Normal
1920×1080
HD Fine
1280×720
HD Normal
1280×720
HD
1280×720
SD
640×480
รูปแบบไฟล์
การใช้งาน
MPEG-4 AVC/
H.264*1
แสดงบนทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ
Motion JPEG*2
สําหรับดูภาพในคอมพิวเตอร์
หรือแก้ไข
3
การปรับปริมาณแสงแฟลช (ควบคุมความเข้มแสงแฟลช)
สามารถปรับปริมาณแสงแฟลชได้หากท่านคิดว่าวัตถุได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แม้ว่าระดับ
แสงในส่วนที่เหลือของเฟรมจะพอดีแล้วก็ตาม
1
แสดง Live Conrol และเลือกรายการควบคุมความเข้ม
แสงแฟลชโดยใช้ FG
2
เลือกค่าชดเชยแสงด้วย HI แล้วกด Q
S-AF
ISO
AUTO
OFF
0.0
P
R
0
# ข้อควรระวัง
• การตั้งค่านี้ไม่มีผลเมื่อตั้งค่าโหมดควบคุมแฟลชสําหรับหน่วยแฟลชภายนอกเป็น MANUAL
• การเปลีย
่ นแปลงความเข้มแสงแฟลชที่ทํากับแฟลชภายนอกจะถูกเพิ่มไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ทํากับ
กล้อง
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
• การบันทึกอาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาบันทึกสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการ์ดที่ใช้
*1 ภาพเคลื่อนไหวแต่ละชุดอาจยาวได้ถึง 29 นาที
*2 ไฟล์อาจมีขนาดสูงสุด 2GB
TH 53
การเลือกวิธีที่กล้องวัดความสว่าง (การวัดแสง)
เลือกว่าจะให้กล้องวัดความสว่างของวัตถุอย่างไร
1
แสดง Live Conrol และเลือกรายการวัดแสงโดยใช้
FG
2
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
S-AF
ISO
AUTO
OFF
HI
SH
p
วัดแสง ESP
ดิจิตอล
กล้องวัดแสงใน 324 พื้นที่ของเฟรมและปรับระดับแสงให้ดีที่สุด
สําหรับฉากปัจจุบันหรือ (หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [OFF]
ไว้สําหรับ [I โฟกัสใบหน้า]) วัตถุที่เป็นบุคคล แนะนําให้ใช้โหมดนี้
สําหรับการใช้งานทั่วไป
H
วัดแสงแบบเฉลี่ย
กลางภาพ
โหมดวัดแสงนี้ให้ค่าวัดแสงโดยเฉลี่ยระหว่างวัตถุ
และแสงพื้นหลัง โดยให้น้ําหนักที่วัตถุตรงกลางภาพ
มากกว่า
I
วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวัดแสงพื้นที่เล็กๆ (ประมาณ 2%
ของเฟรม) โดยหันกล้องไปทางวัตถุที่ท่านต้องการ
วัดแสง ระดับแสงจะถูกปรับตามความสว่างของจุด
ที่วัดแสง
IHI
วัดแสงเฉพาะจุด แสงสว่างจ้า
เพิ่มระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําให้แน่ใจว่า เมื่อถ่ายวัตถุ
สว่างแล้วภาพจะออกมาสว่าง
ISH
วัดแสงเฉพาะจุด เงามืด
ลดระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําให้แน่ใจว่า เมื่อถ่ายวัตถุ
มืดแล้วภาพจะออกมามืด
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
54 TH
R
ESP
P
3
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
• โดยปกติกล้องจะเริ่มวัดแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและล็อคระดับแสงขณะยังคงกด
ชัตเตอร์ค้างไว้ในตําแหน่งนี้
การเลือกโหมดโฟกัส (AF โหมด)
เลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส)
ท่านสามารถเลือกวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมดภาพนิ่งและโหมด n
1
แสดง Live Conrol และเลือกรายการ AF โหมดโดยใช้
FG
2
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
• AF โหมดที่เลือกจะแสดงบนจอภาพ
S-AF
S-AF
ISO
AUTO
R
AF ทีละภาพ
P
S-AF C-AF MF
S-AF
S-AF
MF
C-AF
TR
กล้องจะโฟกัสครั้งหนึ่งเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เมื่อล็อคโฟกัสไว้แล้ว
เสียงปิ๊บจะดังขึ้น และเครื่องหมายยืนยัน AF และกรอบเป้า AF จะติดสว่าง
โหมดนี้เหมาะสําหรับถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่หรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
จํากัด
C-AF
(AF ต่อเนื่อง)
กล้องจะโฟกัสซ้ําเมื่อยังคงกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างเอาไว้ เมื่อวัตถุอยู่
ในโฟกัส เครื่องหมายยืนยัน AF จะสว่างขึ้นบนจอภาพและเสียงปิ๊บจะดังขึ้น
เมื่อล็อคโฟกัสในครั้งแรกและครั้งที่สอง
แม้เมื่อวัตถุเคลื่อนไหวหรือท่านเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพ กล้องจะยังคง
พยายามโฟกัสต่อไป
• เลนส์ระบบ Four Thirds จะโฟกัสด้วย [S-AF]
ฟังก์ชั่นนี้ให้ท่านปรับโฟกัสวัตถุใดก็ตาม
ด้วยตัวเอง
)
ใกล้
MF
(โฟกัสด้วยตัวเอง)
แหวนปรับโฟกัส
S-AF+MF
(ใช้โหมด S-AF และ
โหมด MF พร้อมกัน)
C-AF+TR
(AF ติดตาม)
หลังกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสในโหมด [S-AF] ท่านสามารถหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับละเอียดโฟกัสด้วยตัวเอง
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกล้องจะติดตามและรักษาโฟกัส
ไว้ที่วัตถุปัจจุบันขณะที่ยังคงปุ่มชัตเตอร์ไว้ในตําแหน่งนี้
• เป้า AF จะแสดงเป็นสีแดงหากกล้องไม่สามารถติดตามวัตถุได้อีกต่อไป
ปล่อยปุ่มชัตเตอร์จากนั้นกําหนดกรอบวัตถุอีกครั้งแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลง
ครึ่งหนึ่ง
• เลนส์ระบบ Four Thirds จะโฟกัสด้วย [S-AF]
# ข้อควรระวัง
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
S-AF
(AF ครั้งเดียว)
• กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสได้หากวัตถุมีแสงน้อย ถูกหมอกหรือควันบัง หรือไม่มีคอนทราสต์
TH 55
ความไวแสง ISO
การเพิ่มความไวแสง ISO จะเพิ่มจุดรบกวน (เม็ดหยาบ) แต่จะช่วยให้สามารถถ่ายภาพขณะที่มี
แสงได้ การตั้งค่าที่แนะนําสําหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่คือ [AUTO] ซึ่งเริ่มต้นที่ ISO 200 เป็น
ค่าที่ทําให้จุดรบกวนและช่วงไดนามิกสมดุลกัน จากนั้นจะปรับความไวแสง ISO ตามสภาวะการ
ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติ
แสดง Live Conrol และเลือกรายการความไวแสง ISO โดยใช้ FG
1
2
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
AUTO
3
ตั้งค่าความไวแสงอัตโนมัติตามสภาวะการถ่ายภาพ
LOW, 200 – 25600 ตั้งค่าความไวแสงตามค่าที่เลือก
AF โฟกัสเน้นใบหน้า/AF ค้นหาภาพลูกตาดํา
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
กล้องจะค้นหาใบหน้าและปรับโฟกัสและ ESP ดิิจิตอล
1
แสดง Live Conrol และเลือกรายการกําหนดภาพใบหน้า
โดยใช้ FG
2
ใช้ HI เพื่อเลือกตัวเลือกแล้วกด Q
S-AF
ISO
AUTO
R
เปิดโฟกัสใบหน้า
P
i
iR
iL
J
ปิดโฟกัสใบหน้า
กําหนดภาพใบหน้าปิด
I
เปิดโฟกัสใบหน้า
กําหนดภาพใบหน้าเปิด
K
เปิดโฟกัสเน้นใบหน้าและ
ดวงตา
ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกภาพลูกตาดําที่อยู่ใกล้กับกล้องมาก
ที่สุดสําหรับ AF โฟกัสเน้นใบหน้า
L
เปิดโฟกัสเน้นใบหน้าและ
ตาขวา
ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกภาพลูกตาดําที่อยู่ทางด้านขวา
สําหรับ AF โฟกัสเน้นใบหน้า
M
เปิดโฟกัสเน้นใบหน้าและ
ตาซ้าย
ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกภาพลูกตาดําที่อยู่ทางด้านซ้าย
สําหรับ AF โฟกัสเน้นใบหน้า
3
4
หันกล้องไปยังผู้ที่ท่านต้องการถ่าย
• เมื่อกล้องตรวจพบภาพใบหน้า กรอบสีขาวจะแสดงขึ้นที่
ภาพใบหน้า
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
• เมื่อกล้องโฟกัสไปที่ใบหน้าในกรอบสีขาว กรอบจะเปลี่ยน
เป็นสีเขียว
• หากกล้องสามารถตรวจพบดวงตา กรอบสีเขียวจะแสดงขึ้น
ตรงดวงตาที่เลือก
(AF ค้นหาภาพลูกตาดํา)
i
ISO
200
LN
FullHD
F
P
250 F5.6
0.0
01:02:03
0.0
01:02:03
1023
i
ISO
200
LN
FullHD
F
P
56 TH
250 F5.6
1023
5
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
# ข้อควรระวัง
• โฟกัสเน้นใบหน้าใช้ได้กับภาพแรกในแต่ละชุดที่ถ่ายระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเท่านั้น
• กล้องอาจไม่สามารถค้นหาภาพใบหน้าได้ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและการตั้งค่าอาร์ทฟิลเตอร์
• เมื่อตั้งค่ากล้องไว้ที่ [p (วัดแสง ESP ดิจิตอล)] กล้องจะทําการวัดแสงโดยให้ความสําคัญกับภาพ
ใบหน้า
$ หมายเหตุ
• ท่านสามารถใช้งานโฟกัสเน้นใบหน้าใน [MF] ได้ด้วย ใบหน้าที่กล้องตรวจพบจะระบุเป็นกรอบสีขาว
ตัวเลือกเสียงภาพเคลื่อนไหว (บันทึกเสียงกับภาพเคลื่อนไหว)
1
ISO
R
AUTO
3
i
R
เลือก ON/OFF โดยใช้ HI แล้วกด Q
ภาพเคลื่อนไหว R เปิด
n
OFF ON
ON
# ข้อควรระวัง
• เมื่อบันทึกเสียงในภาพเคลื่อนไหว เสียงที่เกิดจากการทํางานของเลนส์และกล้องอาจถูกบันทึกด้วย
หากต้องการ ท่านสามารถลดเสียงเหล่านี้ซึ่งเกิดจากการถ่ายภาพได้โดยตั้งค่า [AF โหมด] ไปที่
[S-AF] หรือโดยจํากัดจํานวนครั้งที่ท่านกดปุ่ม
• จะไม่มีการบันทึกเสียงในโหมด [ART7] (ไดโอรามา)
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (Live Control)
2
R
แสดง Live Conrol และเลือกรายการภาพเคลื่อนไหว R
โดยใช้ FG
TH 57
การใช้งานเมนู
เมนูประกอบด้วยตัวเลือกการถ่ายภาพและดูภาพที่ไม่ได้แสดงด้วย Live Control และช่วยให้ท่าน
กําหนดการตั้งค่าของกล้องเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
W
ข้อกําหนดเบื้องต้นและตัวเลือกการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน
X
ตัวเลือกการถ่ายภาพขั้นสูง
q
ตัวเลือกการดูภาพและปรับแต่งภาพ
c
กําหนดค่าการตั้งค่ากล้อง (หน้า 72)*
3
#
ตัวเลือกเมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริมสําหรับอุปกรณ์พอร์ตที่เป็นอุปกรณ์เสริม เช่น EVF และ
OLYMPUS PENPAL (หน้า 72)*
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนู)
d
การตั้งค่ากล้อง (เช่น วันที่และภาษา)
* ไม่แสดงที่การตั้งค่าเริ่มต้น
1
กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู
1
แถบ
2
คําแนะนําใน
การใช้งาน
เมนูถายภาพ
1
่
ตั้งค่าการ์ด
รีเซต/Myset
โหมดถ่ายภาพ
D
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์
กลับ
กดปุ่ม MENU เพื่อย้อนกลับ
ไปหนึ่งหน้าจอ
2
3
j
4:3
เปิด
ตั้งค่า
กด Q เพื่อยืนยันการตั้งค่า
ใช้ FG เพื่อเลือกแถบแล้วกด Q
เลือกรายการโดยใช้ FG แล้วกด Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก
การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงขึ้น
ฟังก์ชั่น
1
2
เมนูถายภาพ
2
่
j/Y
ปองกันภาพสั่น
ถ่ายคร่อม
ชดเชยแสงหลายคา
่
การตั้งค่าคั่นเวลา
# RC Mode
กลับ
4
o
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ตั้งค่า
Q
1
2
เมนูถายภาพ
2
่
j /Y
ปองกันภาพสั่น
ถ่ายคร่อม
ชดเชยแสงหลายคา
่
การตั้งค่าคั่นเวลา
# RC Mode
กลับ
ใช้ FG เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ตัวเลือกแล้วกด Q เพื่อเลือก
• กดปุ่ม MENU หลายๆ ครั้งเพื่อออกจากเมนู
$ หมายเหตุ
• สําหรับการตั้งค่าเริ่มต้นของแต่ละตัวเลือก โปรดดูที่ “รายการเมนู” (หน้า 115)
• คําแนะนําจะแสดงขึ้นประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่เลือกตัวเลือก กดปุ่ม INFO เพื่อดูหรือซ่อน
คําแนะนํา
58 TH
o
jH
jL
Y12s
Y2s
YC
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ตั้งค่า
 เมนูถ่ายภาพ 1/เมนูถ่ายภาพ 2
1
2
เมนูถายภาพ
1
่
ตั้งค่าการ์ด
รีเซต/Myset
โหมดถายภาพ
่
D
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์
j
4:3
เปิด
กลับ
W
ตั้งค่าการ์ด (หน้า 59)
รีเซ็ต/Myset (หน้า 59)
โหมดถ่ายภาพ (หน้า 60)
K (หน้า 62)
มุมมองภาพ (หน้า 51)
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์ (หน้า 66)
ตั้งค่า
X
j/Y (ไดรฟ์/ตั้งเวลา) (หน้า 62)
ป้องกันภาพสั่น (หน้า 47)
ถ่ายคร่อม (หน้า 62)
ชดเชยแสงหลายค่า (หน้า 64)
การตั้งค่าคั่นเวลา (หน้า 65)
# RC Mode (หน้า 66)
3
ต้องฟอร์แมทการ์ดกับกล้องนี้ก่อนใช้งานครั้งแรกหรือหลังใช้งานกับกล้องหรือคอมพิวเตอร์เครื่อง
อื่น
ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ด รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้ จะถูกลบออกขณะที่ฟอร์แมทการ์ด
เมื่อจะฟอร์แมทการ์ดที่ใช้แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาพที่ท่านต้องการเก็บไว้ในการ์ด
แล้ว g “พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ์ด” (หน้า 106)
1
2
ตั้งค่า การ์ด
เลือก [ตั้งค่าการ์ด] ใน W เมนูถ่ายภาพ 1
เลือก [ฟอร์แมท]
ลบทั้งหมด
ฟอร์แมท
กลับ
3
ตั้งค่า
เลือก [ใช่] แล้วกด Q
• การฟอร์แมทถูกดําเนินการ
การกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น (รีเซ็ต/Myset)
สามารถคืนค่าต่างๆ ของกล้องกลับสู่การตั้งค่าที่บันทึกไว้ได้โดยง่าย
การใช้การตั้งค่าใหม่
กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
1
2
เลือก [รีเซ็ต/Myset] ใน W เมนูถ่ายภาพ 1
3
เลือก [ใช่] แล้วกด Q
เลือก [รีเซ็ต] แล้วกด Q
• เลื่อนแถบสีไปที่ [รีเซ็ต] แล้วกด I เพื่อเลือกประเภทการตั้ง
ค่าใหม่ หากต้องการตั้งค่าทุกอย่างใหม่ทั้งหมดยกเว้นเวลา
วันที่ และอื่นๆ ให้เน้นสีที่ [ทั้งหมด] แล้วกด Q
g “รายการเมนู” (หน้า 115)
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
การฟอร์แมทการ์ด (ตั้งค่าการ์ด)
รีเซต/Myset
รีเซต
Myset1
Myset2
Myset3
Myset4
กลับ
พื้นฐาน
ตั้งค่า
ตั้งคา
่
ตั้งค่า
ตั้งค่า
ตั้งค่า
TH 59
การจัดเก็บ Myset
ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของกล้องสําหรับโหมดอื่นๆ นอกเหนือไปจากโหมดถ่ายภาพได้
การตั้งค่าที่บันทึกไว้สามารถเรียกใช้งานได้ในโหมด P, A, S และ M
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
60 TH
1
2
3
ปรับการตั้งค่าเพื่อจัดเก็บ
4
เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด Q
เลือก [รีเซ็ต/Myset] ใน W เมนูถ่ายภาพ 1
เลือกปลายทางที่ต้องการ ([Myset1]–[Myset4]) แล้วกด I
• [ตั้งค่า] จะปรากฏขึ้นถัดจากปลายทาง ([Myset1]–[Myset4]) ซึ่งได้มีการจัดเก็บการตั้งค่าแล้ว
การเลือก [ตั้งค่า] อีกครั้งจะเขียนทับการตั้งค่าที่บันทึกไว้
• หากต้องการยกเลิกการบันทึก ให้เลือก [ตั้งค่าใหม่]
• การตั้งค่าที่สามารถจัดเก็บลงใน Myset g “รายการเมนู” (หน้า 115)
การใช้งาน Myset
ปรับการตั้งค่ากล้องให้เป็นการตั้งค่าที่ได้เลือกตั้งเอาไว้ใน Myset
1
2
เลือก [รีเซ็ต/Myset] ใน W เมนูถ่ายภาพ 1
3
เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด Q
รีเซต/Myset
เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ ([Myset1]–[Myset4]) แล้วกด
Q
รีเซต
Myset1
Myset2
Myset3
Myset4
กลับ
พื้นฐาน
ตั้งค่า
ตั้งคา
่
ตั้งค่า
ตั้งค่า
ตั้งค่า
ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดถ่ายภาพ)
แยกปรับคอนทราสต์ ความคมชัด และค่าพารามิเตอร์อื่นๆ โดยใช้รายการ [โหมดถ่ายภาพ] ใน
[Live Control] ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บแยกกัน
1
เลือก [โหมดถ่ายภาพ] ใน W เมนูถ่ายภาพ 1
1
2
กลับ
2
3
เลือกตัวเลือกด้วย FG แล้วกด Q
กด I เพื่อแสดงการตั้งค่าสําหรับตัวเลือกที่เลือก
เมนูถายภาพ
1
่
ตั้งค่าการ์ด
รีเซต/Myset
โหมดถายภาพ
่
D
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์
j
4:3
เปิด
ตั้งค่า
ความต่างสี
h
i-a
J
K
ความแตกต่างระหว่างความมืดและ
ความสว่าง




ความคมชัดของภาพ




ความสดใสของสี


k

เปลี่ยนแปลง
ปรับโทนสี (ไล่แสงเงา)





k
k

k
k


k
k


อัตโนมัต
ค่าปกติ
แบ่งภาพออกเป็นบริเวณต่างๆ อย่าง
ละเอียดและปรับความสว่างแยกกันสําหรับ
แต่ละบริเวณ ใช้ได้ผลดีกับภาพซึ่งมีพื้นที่
ที่มีคอนทราสต์มากทําให้สีขาวดูสว่างเกิน
ไปหรือสีดําดูมืดเกินไป
ใช้โหมด [ค่าปกติ] สําหรับการใช้งาน
ทั่วไป
สว่างสุด
ไล่แสงสําหรับวัตถุที่สว่าง
ทึบแสง
ไล่แสงสําหรับวัตถุที่มืด
เอฟเฟค
(i-Enhance)
กําหนดขอบเขตที่จะนําเอฟเฟกต์ไปใช้
ฟิลเตอรขาว-ดํา
(โทนขาวดํา)
ให้ภาพสีขาวดํา สีฟิลเตอร์จะสว่างขึ้นและ
สีตรงข้ามจะมืดลง
N:ธรรมชาติ
ให้ภาพสีขาวดําปกติ
Ye:เหลือง
สร้างก้อนเมฆสีขาวที่กําหนดอย่างชัดเจน
ด้วยท้องฟ้าสีครามตามธรรมชาติ
Or:ส้ม
เน้นสีในท้องฟ้าสีครามและดวงอาทิตย์ตก
เล็กน้อย
R:แดง
เน้นสีในท้องฟ้าสีครามและความสว่างของ
ไม้ดอกสีแดงเข้ม
G:เขียว
เน้นริมฝีปากสีแดงและใบไม้สีเขียว
โทนภาพ
(โทนขาวดํา)
เติมสีให้ภาพขาวดํา
N:ธรรมชาติ
ให้ภาพสีขาวดําปกติ
S:ซีเปีย
ซีเปีย
B:น้ําเงิน
สีออกฟ้า
P:ม่วง
สีออกม่วง
G:เขียว
สีออกเขียว
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
ความคมภาพ
ความอิ่มสี
# ข้อควรระวัง
• การเปลี่ยนแปลงคอนทราสต์ไม่มีผลที่การตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ปกติ]
TH 61
คุณภาพของภาพ (K)
เลือกคุณภาพของภาพ ท่านสามารถเลือกคุณภาพของภาพแยกกันสําหรับภาพถ่ายและภาพ
เคลื่อนไหว ซึ่งเหมือนกับรายการ [K] ใน [Live Control]
• ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ JPEG และอัตราส่วนการบีบอัดรวมกัน และ [X] และ [W] จํานวน
พิกเซล [K ตั้งค่า], [นับพิกเซล] g “การใช้งานเมนูกําหนดเอง” (หน้า 72)
การตั้งค่าระบบตั้งเวลา (j/Y)
ท่านสามารถปรับแต่งการทํางานของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพได้
1
เลือก [j/Y] ใน X เมนูถ่ายภาพ 2
เมนูถายภาพ
2
่
j /Y
ปองกันภาพสั่น
ถายคร
อม
่
่
ชดเชยแสงหลายคา
่
การตั้งค่าคั่นเวลา
# RC Mode
1
3
2
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
กลับ
2
3
ปิด
ปิด
ปิด
ตั้งค่า
เลือก [YC] (กําหนดเอง) แล้วกด Q
ใช้ FG เพื่อเลือกรายการแล้วกด I
• ใช้ FG เพื่อเลือกการตั้งค่าแล้วกด Q
เฟรม
กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถ่าย
Y ตั้งเวลาถ่าย
กําหนดระยะเวลาหลังกดปุ่มชัตเตอร์จนกระทั่งถ่ายภาพ
ช่วงเวลา
กําหนดช่วงเวลาถ่ายภาพของเฟรมที่สองและเฟรมต่อๆ มา
การเปลีย
่ นแปลงการตัง
้ ค่าในการถ่ายภาพต่อเนือ
่ งเป็นชุด (ถ่ายภาพคร่อม)
“ถ่ายภาพคร่อม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอัตโนมัติในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็น
ชุดหรือลําดับภาพต่อเนื่องเพื่อ “คร่อม” ค่าปัจจุบัน
1
เลือก [ถ่ายคร่อม] ใน X เมนูถ่ายภาพ 2
1
2
เมนูถายภาพ
2
่
j /Y
ปองกันภาพสั่น
ถ่ายคร่อม
ชดเชยแสงหลายค่า
การตั้งค่าคั่นเวลา
# RC Mode
กลับ
2
เลือกประเภทการถ่ายภาพคร่อม
• t หรือ f จะแสดงขึ้นในจอภาพ
o
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ตั้งค่า
ถ่ายคร่อม
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
HDR BKT
กลับ
62 TH
o
ปิด
-A-- G-----ตั้งค่า
AE BKT (ถ่ายภาพคร่อม AE)
กล้องจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงของแต่ละภาพที่ถ่าย สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนได้จาก 0.3 EV,
0.7 EV หรือ 1.0 EV ในโหมดถ่ายภาพแบบเฟรมเดียว กล้องจะถ่ายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ลง
จนสุด ขณะที่ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพต่อไปเรื่อยๆ ตามลําดับขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลง
จนสุด: ไม่มีการเปลี่ยน ลบ บวก จํานวนภาพที่ถ่าย: 2, 3, 5, หรือ 7
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวระหว่างการถ่ายภาพ
คร่อม
• กล้องปรับเปลี่ยนระดับแสงโดยเปลี่ยนค่าเปิดหน้ากล้องและ
ความเร็วชัตเตอร์ (โหมด P) ความเร็วชัตเตอร์ (โหมด A และ M)
หรือค่าเปิดหน้ากล้อง (โหมด S)
• กล้องถ่ายภาพคร่อมค่าที่เลือกไว้ในปัจจุบันสําหรับการชดเชยแสง
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพคร่อมจะเปลี่ยนแปลงตามค่าที่
เลือกไว้สําหรับ [ระดับค่า EV] g “การใช้งานเมนูกําหนดเอง”
(หน้า 72)
ถ่ายคร่อม
-ปิด
A-- G-2f 0.3EV
2f 0.7EV -2f 1.0EV -3f 0.3EV -3f 0.7EV
3f 1.0EV
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
HDR BKT
กลับ
ตั้งค่า
3
• สมดุลแสงขาวอาจแตกต่างกัน 2, 4 หรือ 6 สเต็ปในแต่ละแกน
A – B (สีเหลืองอําพัน – สีฟ้า) และ G – M (สีเขียว – สีม่วงแดง)
• กล้องถ่ายภาพคร่อมค่าที่เลือกไว้ในปัจจุบันสําหรับการชดเชย
สมดุลแสงขาว
• จะไม่มีการถ่ายภาพระหว่างการถ่ายภาพคร่อม WB หากมีหน่วย
ความจําในการ์ดไม่เพียงพอสําหรับจํานวนเฟรมที่เลือก
WB BKT
A-B
G-M
3f 4ขั้น
3f 4ขั้น
กลับ
ตั้งค่า
FL BKT (ถ่ายภาพคร่อม FL)
กล้องจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงแฟลชในภาพสามภาพที่ถ่าย (ไม่มีการเปลี่ยนในภาพแรก เป็นลบในภาพ
ที่สอง และเป็นบวกในภาพที่สาม) ในการถ่ายภาพแบบเฟรมเดียว กล้องจะถ่ายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุ่ม
ชัตเตอร์ ในการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายทุกภาพขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวระหว่างการถ่ายภาพ
คร่อม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพคร่อมจะเปลี่ยนแปลงตามค่าที่
เลือกไว้สําหรับ [ระดับค่า EV] g “การใช้งานเมนูกําหนดเอง”
(หน้า 72)
ถ่ายคร่อม
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
HDR BKT
กลับ
-ปิด
A-- G-3f 0.3EV
3f 0.7EV -3f 1.0EV ---ตั้งคา
่
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
WB BKT (ถ่ายภาพคร่อม WB)
กล้องจะสร้างภาพสามภาพที่มีสมดุลแสงขาวต่างกันโดยอัตโนมัติ (ปรับตามทิศทางสีที่ระบุ) จากภาพที่
ถ่ายครั้งเดียว โดยเริ่มจากค่าสมดุลแสงขาวที่เลือกไว้ในปัจจุบัน ถ่ายภาพคร่อม WB ใช้งานได้ในโหมด
P, A, S และ M
TH 63
ISO BKT (ถ่ายภาพคร่อม ISO)
กล้องจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพที่ถ่ายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอร์และค่าเปิดหน้า
กล้องคงที่ สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV แต่ละครั้งที่กด
ปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายสามภาพด้วยความไวแสงที่ตั้งค่าไว้ (หรือใช้การตั้งค่าความไวแสงที่ดีที่สุด
หากเลือกความไวแสงอัตโนมัติ) เมื่อถ่ายภาพแรก การเปลี่ยนแปลงเป็นลบในภาพที่สอง และการ
เปลี่ยนแปลงเป็นบวกในภาพที่สาม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพคร่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าที่
เลือกไว้สําหรับ [ระดับ ISO] g “การใช้งานเมนูกําหนดเอง”
(หน้า 72)
• กล้องจะถ่ายภาพคร่อมโดยไม่คํานึงถึงขีดจํากัดบนที่ตั้งค่าไว้ด้วย
[เซ็ท ISO อัตโนมัติ] g “การใช้งานเมนูกําหนดเอง” (หน้า 72)
3
-ปิด
A-- G-3f 0.3EV
3f 0.7EV -3f 1.0EV ----
กลับ
ตั้งค่า
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
ART BKT (ถ่ายภาพคร่อม ART)
แต่ละครั้งที่ลั่นชัตเตอร์ กล้องจะบันทึกภาพหลายภาพ โดยแต่ละภาพจะมีการตั้งค่าอาร์ทฟิลเตอร์ต่างกัน
ท่านสามารถเปิดหรือปิดถ่ายภาพคร่อมอาร์ทฟิลเตอร์แยกกันสําหรับโหมดภาพแต่ละโหมด
• การบันทึกอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง
• ART BKT ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WB BKT หรือ ISO BKT
ART BKT
ปอปอารต
์
ภาพนุ่ม
สีซีดจาง
โทนแสงอ่อน
ภาพเกรนแตก
กลองรู
เข็ม
้
ไดโอรามา
ปิด
เปิด
กลับ
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ตั้งคา
่
HDR BKT (ถ่ายภาพคร่อม HDR)
กล้องจะบันทึกหลายภาพ โดยแต่ละภาพจะมีระดับแสงที่เหมาะสมกับภาพ HDR ต่างกัน
• ภาพจะถูกบันทึกในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะยังคงถ่ายภาพตามจํานวนเฟรมที่เลือกต่อไปแม้
เมื่อท่านปล่อยปุ่มชัตเตอร์แล้ว
• ถ่ายภาพคร่อม HDR ไม่สามารถใช้ร่วมกับถ่ายภาพคร่อมแบบอื่นๆ
การบันทึกภาพซ้อนในภาพเดียว (ถ่ายภาพซ้อน)
บันทึกภาพซ้อนในภาพเดียว โดยใช้ตัวเลือกปัจจุบันที่เลือกสําหรับคุณภาพของภาพ
1
2
เลือก [ชดเชยแสงหลายค่า] ใน Xเมนูถ่ายภาพ 2
ปรับการตั้งค่า
เฟรม
เลือก [2 เฟรม]
ค่าอัตโนมัต
เมื่อตั้งไว้ที่ [เปิด] ความสว่างของแต่ละเฟรม
จะถูกตั้งไว้ที่ 1/2 และภาพจะถูกซ้อน เมื่อ
ตั้งไว้ที่ [ปิด] ภาพจะถูกซ้อนด้วยความสว่าง
ดั้งเดิมของแต่ละเฟรม
ภาพซ้อน
เมื่อตั้งไว้ที่ [เปิด] จะสามารถซ้อนภาพ RAW
ที่บันทึกในการ์ดด้วยการถ่ายภาพซ้อนและ
จัดเก็บเป็นภาพแยกต่างหาก จํานวนภาพที่
ถ่ายคือ หนึ่งภาพ
• a จะแสดงขึ้นในจอภาพขณะที่ถ่ายภาพซ้อนยังมีผลอยู่
64 TH
ถ่ายคร่อม
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
HDR BKT
ชดเชยแสงหลายค่า
เฟรม
ค่าอัตโนมัต
ภาพซ้อน
ปิด
ปิด
ปิด
กลับ
ตั้งค่า
ISO
400
LN
HD
P
250 F5.6
0.0
01:02:03
38
3
ถ่ายภาพ
• a แสดงขึ้นเป็นสีเขียวขณะที่การถ่ายภาพเริ่มขึ้น
• กด  เพื่อลบภาพสุดท้ายที่ถ่าย
• ภาพก่อนหน้าจะถูกวางซ้อนบนมุมมองผ่านเลนส์เพื่อเป็นตัวชี้นําสําหรับการวางเฟรมภาพถ่าย
ต่อไป
% เคล็ดลับ
• หากต้องการซ้อนภาพตั้งแต่ 3 เฟรมขึ้นไป เลือก RAW สําหรับ [K] และใช้ตัวเลือก [ภาพซ้อน]
เพื่อทําการถ่ายภาพซ้อนซ้ําๆ กัน
• สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้อนภาพ RAW: g [แก้ไข] (หน้า 67)
# ข้อควรระวัง
การถ่ายภาพอัตโนมัติด้วยช่วงเวลาคงที่ (การถ่ายภาพแบบ Time Lapse)
ท่านสามารถตั้งค่าให้กล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกเฟรมที่ถ่ายหลายๆ เฟรมเป็นภาพเคลื่อนไหวชุดเดียวได้ด้วย การตั้งค่านี้ใช้งานได้ในโหมด
P/A/S/M เท่านั้น
1
ทําการตั้งค่าต่อไปนี้ภายใต้ [การตั้งค่าคั่นเวลา] ใน X เมนูถ่ายภาพ 2
เฟรม
กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถ่าย
เวลารอเริ่มต้น
กําหนดระยะเวลารอก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพ
ช่วงเวลา
กําหนดช่วงเวลาระหว่างการถ่ายแต่ละภาพก่อนเริ่มถ่ายภาพ
ภาพเคลื่อนไหวแบบคั่น
เวลา
กําหนดรูปแบบการบันทึกของลําดับเฟรม
[ปิด]: บันทึกแต่ละเฟรมเป็นภาพนิ่ง
[เปิด]: บันทึกแต่ละเฟรมเป็นภาพนิ่งพร้อมทั้งสร้างและบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวชุดเดียวจากลําดับเฟรม
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
• กล้องจะไม่เข้าสู่โหมดหลับขณะที่ถ่ายภาพซ้อนยังคงมีผลอยู่
• ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นไม่สามารถรวมอยู่ในถ่ายภาพซ้อนได้
• เมื่อตั้ง [ภาพซ้อน] ไว้ที่ [เปิด] ภาพที่แสดงขึ้นเมื่อภาพ RAW ถูกเลือกจะถูกสร้างขึ้นด้วยการตั้งค่า
ขณะถ่ายภาพ
• หากต้องการตั้งค่าฟังก์ชั่นถ่ายภาพ ให้ยกเลิกการถ่ายภาพซ้อนก่อน ฟังก์ชั่นบางอย่างไม่สามารถตั้ง
ค่าได้
• การถ่ายภาพซ้อนจะถูกยกเลิกจากภาพแรกโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้
เมื่อปิดสวิตช์กล้อง/เมื่อกดปุ่ม q/เมื่อกดปุ่ม MENU/เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่โหมดอื่นนอก
เหนือจาก P, A, S, M/แบตเตอรี่หมด/เชื่อมต่อสายใดๆ กับกล้อง/เมื่อเปลี่ยนจากจอภาพเป็น
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
• เมื่อเลือกภาพ RAW ด้วย [ภาพซ้อน] ภาพ JPEG สําหรับภาพที่บันทึกเป็น JPEG+RAW จะแสดงขึ้น
• เมื่อถ่ายภาพซ้อนโดยใช้ถ่ายภาพคร่อม กล้องจะให้ความสําคัญกับการถ่ายภาพซ้อน ขณะที่กําลัง
จัดเก็บภาพซ้อน ถ่ายภาพซ้อนจะถูกตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
• คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวคือ [M-JPEG HD] และอัตราเฟรมคือ 10fps
TH 65
2
ถ่ายภาพ
• กล้องจะถ่ายภาพแม้เมื่อภาพไม่อยู่ในโฟกัสหลังการโฟกัสอัตโนมัติ หากท่านต้องการแก้ไขตําแหน่ง
โฟกัส ให้ถ่ายภาพในโหมด MF
• [ดูภาพบันทึก] ทํางานเป็นเวลา 0.5 วินาที
• หากระยะเวลาก่อนถ่ายภาพหรือช่วงเวลาถ่ายภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถูกตั้งไว้ที่ 1 นาที 30 วินาทีขึ้น
ไป จอภาพและตัวกล้องจะปิดสวิตช์การทํางานหลังจากผ่านไป 1 นาที กล้องจะเปิดสวิตช์การทํางาน
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง 10 วินาทีก่อนถ่ายภาพ หากจอภาพดับลง ให้กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดจอภาพ
อีกครั้ง
# ข้อควรระวัง
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูถ่ายภาพ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานไม่ได้หากไม่ได้ตั้งค่าวันที่และเวลาไว้
หากตั้งโหมด AF อยู่ที่ [C-AF] หรือ [C-AF+TR] การโฟกัสจะเปลี่ยนเป็น [S-AF] โดยอัตโนมัติ
ระบบสัมผัสถูกปิดใช้งานระหว่างการถ่ายภาพแบบ Time Lapse
การถ่ายภาพคร่อมและถ่ายภาพซ้อนไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
แฟลชจะไม่ทํางานหากระยะเวลาชาร์จแฟลชนานกว่าช่วงเวลาระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพ
สําหรับการถ่ายภาพแบบ [BULB] และ [TIME] จะกําหนดความเร็วชัตเตอร์เอาไว้ตายตัวที่ 60 วินาที
หากกล้องปิดสวิตช์การทํางานอัตโนมัติในช่วงเวลาระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพ กล้องจะเปิดสวิตช์ั
ตัวเองก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป
หากภาพนิ่งภาพใดไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง จะไม่มีการสร้างภาพเคลื่อนไหว Time Lapse ขึ้น
หากพื้นที่ในการ์ดมีไม่เพียงพอ ภาพเคลื่อนไหว Time Lapse จะไม่ได้รับการบันทึกไว้
การถ่ายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใช้งานปุ่มใดปุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ ปุ่มหมุนปรับ
โหมด ปุ่ม MENU ปุ่ม q ปุ่มปลดเลนส์ หรือเมื่อเชื่อมต่อสาย USB
หากท่านกดปุ่ม ON/OFF ในระหว่างเวลาก่อนถ่ายภาพขณะที่จอภาพเปิดอยู่ การถ่ายภาพแบบ Time
Lapse จะถูกยกเลิกและกล้องจะปิดสวิตช์การทํางาน
หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยู่ไม่เพียงพอ การถ่ายภาพอาจยุติลงกลางคัน โปรดตรวจสอบว่า
แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จมาเป็นอย่างดีแล้วก่อนเริ่มถ่ายภาพ
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย
แฟลชที่ให้มาพร้อมกล้องและแฟลชแยกขายแบบที่มีโหมดรีโมทคอนโทรลและถูกออกแบบมา
ให้ใช้กับกล้องนี้ได้ สามารถใช้สําหรับการถ่ายภาพกับแฟลชไร้สายได้ g “การถ่ายภาพโดยใช้
แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย” (หน้า 113)
ดิจิตอล ซูม (ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์)
เทเลคอนเวอร์เตอร์ดิจิตอลใช้สําหรับการซูมไกลกว่าอัตราซูมปัจจุบัน กล้องจะบันทึกการครอบตัด
ตรงกึ่งกลาง การซูมเพิ่มขึ้นประมาณ 2×
1
2
เลือก [เปิด] สําหรับ [ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์] ใน W เมนูถ่ายภาพ 1
ภาพในจอภาพจะขยายใหญ่ขึ้นสองเท่า
• วัตถุจะถูกบันทึกตามที่ปรากฏในจอภาพ
# ข้อควรระวัง
• ดิจิตอล ซูมใช้งานไม่ได้กับถ่ายภาพซ้อนหรือเมื่อเลือก T, s, f, w หรือm ในโหมด SCN
• ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานไม่ได้เมื่อ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] อยู่ที่ [เปิด] ในโหมด n
• เมื่อแสดงภาพ RAW บริเวณที่มองเห็นได้ในจอภาพจะระบุด้วยกรอบ
66 TH
 เมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพ
1
2
m
R
แก้ไข
<
ลบค่าปองกัน
การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
กลับ
m (หน้า 42)
R (หน้า 67)
แก้ไข (หน้า 67)
ตั้งค่า
< (หน้า 92)
ลบค่าป้องกัน (หน้า 69)
การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (หน้า 70)
การหมุนภาพที่แสดงบนจอ (R)
การแก้ไขภาพนิ่ง
สามารถแก้ไขภาพที่บันทึกไว้และจัดเก็บเป็นภาพใหม่
1
2
3
เลือก [แก้ไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แล้วกด Q
4
เลือก [แก้ไขภาพ RAW] หรือ [แก้ไข JPEG] แล้วกด Q
ใช้ FG เพื่อเลือก [เลือกภาพ] แล้วกด Q
ใช้ HI เพื่อเลือกภาพที่จะแก้ไขแล้วกด Q
• [แก้ไขภาพ RAW] จะแสดงขึ้นหากภาพเป็นภาพ RAW และ [แก้ไข JPEG] หากเป็นภาพ JPEG
หากภาพบันทึกด้วยรูปแบบ RAW+JPEG ทั้ง [แก้ไขภาพ RAW] และ [แก้ไข JPEG] จะแสดง
ขึ้น เลือกเมนูสําหรับภาพที่จะแก้ไข
สร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ที่แก้ไขตามการตั้งค่า
แก้ไขภาพ
RAW
[ปัจจุบัน]
[กําหนดเอง1]
[กําหนดเอง2]
สําเนา JPEG ถูกประมวลผลโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบันของกล้อง
ปรับการตั้งค่ากล้องก่อนเลือกตัวเลือกนี้
สามารถทําการแก้ไขขณะเปลี่ยนการตั้งค่าบนจอภาพ ท่าน
สามารถจัดเก็บการตั้งค่าที่ใช้
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูดูภาพ)
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ [เปิด] ภาพที่ถ่ายในแนวตั้งจะหมุนมาแสดงในแนวตั้งเองโดยอัตโนมัติ
TH 67
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
[ปรับเงาแสง]: เพิ่มแสงวัตถุย้อนแสงที่มืด
[แก้ตาแดง]: ลดการเกิดตาแดงในขณะถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
[P]: ใช้ปุ่มหมุนเพื่อเลือกขนาดการตัดขอบ
ภาพและใช้ FGHI เพื่อกําหนดตําแหน่ง
การตัดขอบ
O
แก้ไข JPEG
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูดูภาพ)
68 TH
ตั้งค่า
[มุมภาพ]: เปลี่ยนสัดส่วนภาพจาก 4:3 (มาตรฐาน) เป็น [3:2], [16:9], [1:1] หรือ
[3:4]
หลังเปลี่ยนสัดส่วนภาพ ใช้ FGHI เพื่อระบุตําแหน่งการตัดขอบภาพ
[ถ่ายภาพขาวดํา]: สร้้างภาพสีขาวดํา
[ซีเปีย]: สร้างภาพโทนสีซีเปีย
[ความอิ่มสี]: ตั้งค่าความลึกของสี ปรับความอิ่มสีโดยตรวจสอบภาพบนหน้าจอ
[Q]: แปลงขนาดไฟล์ภาพเป็น 1280 × 960, 640 × 480 หรือ 320 × 240 ภาพ
ที่มีสัดส่วนภาพอื่นนอกเหนือจาก 4:3 (มาตรฐาน) จะถูกแปลงเป็นขนาดไฟล์ภาพที่
ใกล้เคียงที่สุด
[ภาพบุคคล Hdtv]: ทําให้ผิวดูเรียบเนียนและโปร่งแสง
ท่านอาจไม่สามารถชดเชยแสงให้กับบางภาพได้ หากการค้นหาใบหน้าในภาพ
ล้มเหลว
5
เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า กด Q
6
เลือก [ใช่] แล้วกด Q
• การตั้งค่าจะถูกนําไปใช้กับภาพ
• ภาพที่แก้ไขจะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ด
# ข้อควรระวัง
• ภาพเคลื่อนไหวและภาพ 3D ไม่สามารถแก้ไขได้
• การแก้ไขตาแดงอาจไม่ได้ผลกับบางภาพ
• การแก้ไขภาพ JPEG ไม่สามารถทําได้ในกรณีต่อไปนี้
เมื่อประมวลผลภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อมีที่ว่างในการ์ดหน่วยความจําไม่เพียงพอ เมื่อบันทึก
ภาพด้วยกล้องอื่น
• ขณะทําการเปลี่ยนขนาด ([Q]) ภาพ ท่านไม่สามารถเลือกจํานวนพิกเซลสูงกว่าจํานวนพิกเซลเมื่อ
บันทึกภาพไว้แต่แรก
• [P] และ [มุมภาพ] สามารถใช้เพื่อแก้ไขภาพที่มีสัดส่วน 4:3 (มาตรฐาน) เท่านั้น
• เมื่อตั้ง [โหมดถ่ายภาพ] ไว้ที่ [ART], [สีซีเปีย] จะถูกล็อคที่ [sRGB]
การซ้อนภาพ
ภาพ RAW ที่ถ่ายด้วยกล้องสามารถซ้อนได้สูงสุด 3 เฟรมและจัดเก็บเป็นภาพแยกต่างหาก
ภาพจะถูกจัดเก็บไว้โดยมีการตั้งโหมดบันทึกไว้ขณะที่จัดเก็บภาพ (หากเลือก [RAW] ไว้ สําเนา
ภาพจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ [YN+RAW])
1
2
3
4
เลือก [แก้ไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แล้วกด Q
ใช้ FG เพื่อเลือก [ภาพซ้อน] แล้วกด Q
เลือกจํานวนภาพในการซ้อนแล้วกด Q
ภาพซ้อน
ใช้ FGHI เพื่อเลือกภาพ RAW ที่จะใช้ในการซ้อน
ภาพ
RAW
• เมื่อเลือกภาพตามจํานวนที่ระบุในขั้นตอน 3 ภาพซ้อนจะ
แสดงขึ้น
ปรับอัตราการขยาย
RAW
RAW
RAW
กลับ
3
ตั้งคา
่
• ใช้ HI เพื่อเลือกภาพและใช้ FG เพื่อปรับอัตราการขยาย
• สามารถปรับอัตราการขยายในช่วงตั้งแต่ 0.1 – 2.0 ตรวจสอบ
ผลลัพธ์บนจอภาพ
ภาพซ้อน
×0.3
กลับ
6
RAW
×1.5
×0.5
ตั้งค่า
กด Q กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [ใช่] แล้วกด Q
% เคล็ดลับ
• หากต้องการซ้อนภาพ 4 เฟรมขึ้นไป ให้จัดเก็บภาพซ้อนเป็นไฟล์ RAW และ้ใช้ [ภาพซ้อน] ซ้ําๆ กัน
การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ให้กับภาพถ่ายปัจจุบัน
นี่เป็นฟังก์ชั่นเดียวกันกับ [R] ในระหว่างการดูภาพ (หน้า 41)
การยกเลิกการป้องกันภาพทั้งหมด
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้ท่านยกเลิกการป้องกันหลายๆ ภาพในคราวเดียวกัน
1
2
เลือก [ลบค่าป้องกัน] ใน q เมนูแสดงภาพ
เลือก [ใช่] แล้วกด Q
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูดูภาพ)
5
RAW
RAW
TH 69
การใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน)
ใช้การ์ด FlashAir ที่มีจําหน่ายทั่วไปเพื่อดูภาพโดยตรงบนสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเพื่อถ่ายโอนภาพระหว่างกล้องกับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
การเชื่อมต่อ Wi-Fi ควรฟอร์แมทการ์ด FlashAir ที่ตั้งค่าด้วยกล้องหรืออุปกรณ์อื่นก่อนการใช้งาน
g “พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ์ด” (หน้า 106)
มีซอฟต์แวร์สําหรับสมาร์ทโฟน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Olympus
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูดูภาพ)
1
2
3
เลือก [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แล้วกด Q
4
ใส่รหัสผ่านแล้วกด Q
เลือก [การตั้งค่าการเชื่อมต่อ] แล้วกด Q
ใส่ [การตั้งค่า SSID] แล้วกด Q
• ชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อรหัสการ์ด FlashAir ที่ใช้ในการระบุการ์ดนี้จากอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ
• นี่คือรหัสผ่านสําหรับใช้ขณะเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่น ตั้งรหัสผ่านความยาวตั้งแต่ 8 ถึง
63 ตัวอักษร
• ข้อความ [ตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว] จะแสดงขึ้นเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า
การเชื่อมต่อ
1
2
เลือก [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แล้วกด Q
3
เลือก FlashAir ของกล้องเป็นจุดเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ แล้วทําการ
เชื่อมต่อ
เลือกวิธีการเชื่อมต่อแล้วกด Q
• [การเชื่อมต่อส่วนตัว]: เชื่อมต่อโดยใช้รหัสผ่านเดิมที่ตั้งค่าล่วงหน้าทุกครั้ง
• [การเชื่อมต่อครั้งเดียว]: เชื่อมต่อโดยใช้รหัสผ่านที่ใช้ได้สําหรับการเชื่อมต่อครั้งเดียวเท่านั้น
กําหนดหมายเลข 8 หลักแล้วกด Q
• โปรดดูคู่มือแนะนําการใช้งานของอุปกรณ์สําหรับวิธีการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ
• เมื่อมีข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยใช้กล้อง
4
เปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ แล้วเข้าไปที่ http://FlashAir/ ใน
แถบที่อยู่
• กล้องไม่ปิดสวิตช์ตัวเองอัตโนมัติขณะที่เชื่อมต่อได้แล้ว
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
1
เลือก [ยกเลิกการเชื่อมต่อ] จาก [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ
แล้วกด Q
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
เลือก [การตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จาก [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] แล้วตั้งค่ารายการ [การตั้งค่า SSID]
และ [การตั้งรหัสผ่าน]
70 TH
 เมนูตั้งค่า
เมนูตั้งค่า
ใช้เมนูตั้งค่าเพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้อง
1
X
W
--.--.-- --:-ไทย
j±0 k±0
5วินาที
2
ดูภาพบันทึก
c/# เมนู แสดงภาพ
เฟริมแวร์
กลับ
ตัวเลือก
ตั้งค่า
คําอธิบาย
g
ตั้งนาฬิกาของกล้อง
W
(เปลี่ยนภาษา
ที่แสดง)
ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้สําหรับการแสดงผลบนหน้าจอและข้อความ
ผิดพลาดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น
i
(ปรับความ
สว่างหน้าจอ)
ท่านสามารถปรับความสว่างและอุณหภูมิสี
ของจอภาพ การปรับอุณหภูมิสีจะมีผลต่อ
การแสดงจอภาพขณะเปิดดูภาพเท่านั้น ใช้
HI เพื่อเเลื่อนแถบสีไปที่ j (อุณหภูมิสี)
หรือ k (ความสว่าง) และ FG เพื่อ
ปรับค่า
16
j
-2
Vivid
—
k
+1
—
Natural
กลับ
ตั้งค่า
กดปุ่ม INFO เพื่อสลับการแสดงสีบนจอภาพระหว่าง [ธรรมชาติ] และ
[สดใส]
ดูภาพบันทึก
เลือกว่าจะแสดงภาพทันทีหลังถ่ายภาพหรือไม่และแสดงนานเท่าใด ตัวเลือก
นี้มีประโยชน์สําหรับการตรวจสอบภาพที่เพิ่งถ่ายไปอย่างคร่าวๆ เมื่อกดปุ่ม
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะตรวจสอบภาพ ท่านจะสามารถกลับสู่การถ่ายภาพ
ได้ทันที
[0.3วินาที] – [20วินาที]: เลือกจํานวนวินาทีที่จะแสดงแต่ละภาพ
[ปิด]:
ภาพที่บันทึกไปยังการ์ดจะไม่แสดงบนหน้าจอ
[ออโต้q]:
แสดงภาพที่กําลังบันทึก แล้วสลับเป็นโหมดดูภาพ
ตัวเลือกนี้มีประโยชน์สําหรับการลบภาพหลังจากที่
ตรวจสอบแล้ว
c/# เมนู
แสดงภาพ
เลือกว่าจะแสดงเมนูกําหนดเองหรือเมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริมหรือไม่
เฟริมแวร์
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ผลิตภัณฑ์ของท่านจะแสดงบนหน้าจอ เมื่อท่านสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องของท่านหรืออุปกรณ์เสริม หรือเมื่อท่านต้องการ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ท่านจะต้องระบุเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่กําลังใช้อยู่
—
72
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูตั้งค่า)
X
(ตั้งค่าวันที่/
เวลา)
—
TH 71
การใช้งานเมนูกําหนดเอง
สามารถกําหนดการตั้งค่ากล้องได้โดยใช้เมนูกําหนดเองและเมนูอุปกรณ์เสริม
เมนูกําหนดเอง c ใช้สําหรับปรับแต่งการตั้งค่ากล้อง เมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริม # ใช้ปรับการตั้งค่า
สําหรับอุปกรณ์พอร์ตอุปกรณ์เสริม
ก่อนใช้งานเมนูกําหนดเอง/เมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริม
เมนูกําหนดเองและเมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริมใช้งานได้เมื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับรายการ
[c/# เมนู แสดงภาพ] ในเมนูตั้งค่าเท่านั้น
3
1
2
กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู แล้วแสดงแถบ d (เมนูตั้งค่า)
เลือก [c/# เมนู แสดงภาพ] แล้วตั้งค่า [c เมนู แสดงภาพ] หรือ [# เมนู แสดง
ภาพ] ไปที่ [On]
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
• แถบ c (เมนูกําหนดเอง) หรือ # (เมนูช่องอุปกรณ์เสริม) จะแสดงขึ้นในเมนู
เมนูกําหนดเอง
R AF/MF (หน้า 73)
S ปุ่ม/หมุน (หน้า 73)
T กดถ่าย/ j (หน้า 74)
เมนูกำหนดเอง
1
2
c
U Disp/ 8/PC (หน้า 74)
#
V Exp/ p/ISO (หน้า 76)
กลับ
ตั้งค่า
W #ตั้งค่าเอง (หน้า 77)
X K /สี/WB (หน้า 77)
Y บันทึก/ลบ (หน้า 78)
Z ภาพเคลื่อนไหว (หน้า 79)
b Kยูติลิตี่ (หน้า 79)
เมนูช่องอุปกรณ์เสริม
A OLYMPUS PENPAL Share (หน้า 89)
B OLYMPUS PENPAL Album (หน้า 91)
C จอมองภาพอิเล็กทรอนิก (หน้า 91)
1
2
เมนูช่องอุปกรณเสริ
์ ม
OLYMPUS PENPAL Share
OLYMPUS PENPAL Album
จอมองภาพอิเล็กทรอนิก
c
#
กลับ
72 TH
R AF/MF
S ปุม/หมุน
T กดถา
่ ย/j
U Disp/8/PC
V Exp/p/ISO
W # ตั้งค่าเอง
X K/สี/WB
ตั้งค่า
 เมนูกําหนดเอง
MENU
R AF/MF
ตัวเลือก
c
R
คําอธิบาย
g
AF โหมด
เลือก AF โหมด ซึ่งเหมือนกับการตั้งค่า Live Control ท่านสามารถ
ตั้งค่าวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมดภาพนิ่งและโหมด n
55
AF ตลอดเวลา
หากเลือก [เปิด] ไว้ กล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องแม้เมื่อไม่ได้กดปุ่ม
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
—
AEL/AFL
กําหนดค่าล็อค AF และ AE
80
รีเซ็ตเลนส์
เมื่อตั้งไว้ที่ [เปิด] โฟกัสของเลนส์ (ระยะอนันต์) จะถูกตั้งค่าใหม่
ทุกครั้งที่ปิดสวิตช์กล้อง
โฟกัสของเลนส์เพาเวอร์ซูมจะถูกตั้งค่าใหม่ด้วยเช่นกัน
—
—
วงแหวนโฟกัส
ท่านสามารถกําหนดว่าจะให้เลนส์ปรับตามจุดโฟกัสอย่างไร โดย
เลือกทิศทางการหมุนของวงแหวนปรับโฟกัส
—
MF ช่วยปรับ
เลือก [เปิด] เพื่อขยายภาพสําหรับการโฟกัสอย่างแม่นยําอัตโนมัติ
ขณะหมุนวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดปรับโฟกัสเอง
—
Pตั้งค่าปกติ
เลือกตําแหน่งเป้า AF ที่จะจัดเก็บเป็นตําแหน่งหลัก p จะปรากฏ
ขึ้นในหน้าจอแสดงการเลือกเป้า AF ขณะที่ท่านเลือกตําแหน่งหลัก
—
AF แสงไฟ
เลือก [ปิด] เพื่อเปิดใช้งาน AF แสงไฟ
—
I โฟกัสใบหน้า
เลือก AF โหมด กําหนดใบหน้า ซึ่งเหมือนกับการตั้งค่า Live
Control
56
MENU
S ปุ่ม/หมุน
ตัวเลือก
ฟังก์ชันปุ่ม
คําอธิบาย
S
g
เลือกฟังก์ชั่นที่กําหนดให้กับปุ่มที่เลือก
[; ฟังก์ชั่น], [R ฟังก์ชั่น], [I ฟังก์ชั่น], [G ฟังก์ชั่น],
[n ฟังก์ชั่น], [l ฟังก์ชั่น]
ปรับฟังก์ชั่น
c
81
เลือกบทบาทของปุ่มหมุน
P
F /%
A
ค่าเปิดหน้ากล้อง / F
S
ความเร็วชัตเตอร์ / F
M
ความเร็วชัตเตอร์ / ค่าเปิดหน้ากล้อง
—
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
โฟกัส BULB/TIME โดยปกติ โฟกัสจะล็อคระหว่างการเปิดรับแสงเมื่อเลือก ปรับโฟกัส
เอง (MF) ไว้ เลือก [เปิด] เพื่อให้สามารถทําการโฟกัสด้วยวงแหวน
ปรับโฟกัส
ในโหมด P, A, S และ M บทบาทก่อนและหลังกดปุ่ม F จะ
สลับกัน
TH 73
ตัวเลือก
3
คําอธิบาย
S
g
ชี้ค่าที่ปรับ
เลือกทิศทางการหมุนของปุ่มหมุนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์หรือค่า
เปิดหน้ากล้อง หรือเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
—
dล็อค
หากเลือก [ปิด] ไว้ สามารถปรับการชดเชยแสงและการตั้งค่าอื่นๆ
ด้วยการหมุนปุ่มหมุนโดยไม่ต้องกดปุ่ม F
—
ฟังก์ชันแป้นเลือก
โหมด
กําหนดค่าโหมดถ่ายภาพที่ตั้งด้วยปุ่มหมุนปรับโหมด ท่านสามารถ
นําการตั้งค่า Myset ที่จัดเก็บไว้มาใช้ได้
—
c
MENU
T กดถ่าย/j
ตัวเลือก
คําอธิบาย
T
g
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
หากเลือก [เปิด] ไว้ จะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้แม้เมื่อกล้องไม่
อยู่ในโฟกัส สามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้แยกกันสําหรับโหมด S-AF
(หน้า 55) และ C-AF (หน้า 55)
—
เลือกอัตราการเลื่อนเฟรมไปข้างหน้าสําหรับ [S] และ [T]
ตัวเลขคือค่าประมาณสูงสุด
35
j + ปิด IS
หากเลือก [ปิด] ไว้ ระบบป้องกันภาพสั่นจะ [เปิด] ระหว่างการถ่าย
ภาพต่อเนื่อง
—
ป้องกันภาพสั่นที่
เลนส์
หากเลือก [เปิด] ไว้ กล้องจะให้ความสําคัญกับการทํางานของ
ฟังก์ชั่นของเลนส์เมื่อใช้เลนส์ที่มีฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่น
—
หน่วงเวลาลั่น
ชัตเตอร์
หากเลือก [สั้น] ไว้ จะสามารถลดระยะเวลาระหว่างการกดปุ่ม
ชัตเตอร์ลงจนสุดและการถ่ายภาพให้สั้นลงได้ *
—
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
j L fps
j H fps
* การทําเช่นนี้จะทําให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้ ควรระมัดระวังไม่ให้กล้องได้รับแรง
กระแทกอย่างรุนแรงขณะใช้งาน แรงกระแทกดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้จอภาพหยุดแสดงผลวัตถุ หาก
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ปิดและเปิดสวิตช์กล้องใหม่อีกครั้ง
c
MENU
U Disp/8/PC
ตัวเลือก
U
คําอธิบาย
g
[HDMI Out]: การเลือกรูปแบบสัญญาณวิดีโอดิจิตอลสําหรับเชื่อม
ต่อกับทีวีด้วยสาย HDMI
[ควบคุมHDMI]: เลือก [เปิด] เพื่อให้สามารถสั่งงานกล้องด้วย
รีโมทสําหรับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
82
วีดีโอเอ้าท์
เลือกมาตรฐานวิดีโอ ([NTSC] หรือ [PAL]) ที่ใช้ในประเทศหรือ
ภูมิภาคของท่าน
82
K/ตั้งค่าควบคุม
เลือกการควบคุมที่แสดงในโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
HDMI
การควบคุม
Live Control (หน้า 46)
Live SCP (หน้า 85)
Live Guide (หน้า 43)
เมนูภาพพิเศษ
เมนู Scene
74 TH
c
MENU
S ปุ่ม/หมุน
โหมดถ่ายภาพ
P/A/
S/M
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
–
–
–
A
ART
SCN
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
เปิด/
ปิด
–
–
–
–
เปิด/
ปิด
–
–
เปิด/
ปิด
84
MENU
U Disp/8/PC
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
U
g
86, 87
แสดงเส้นตาราง
เลือก [w], [x], [y], [X] หรือ [x] เพื่อแสดงเส้นตาราง
บนจอภาพ
—
ตั้งค่าโหมดภาพ
แสดงเฉพาะโหมดภาพนิ่งที่เลือกเท่านั้นเมื่อเลือกโหมดภาพนิ่งไว้
—
การตั้งค่า
ฮิสโตแกรม
[ไฮไลท์]: เลือกขอบเขตด้านล่างสําหรับการแสดงแสงจ้า
[เงา]: เลือกขอบเขตด้านบนสําหรับการแสดงเงามืด
86
คําแนะนําโหมด
เลือก [ปิด] เพื่อไม่ให้แสดงวิธีใช้สําหรับโหมดที่เลือกเมื่อเลื่อนปุ่ม
หมุนปรับโหมดไปที่การตั้งค่าใหม่
17
Live View Boost
หากเลือก [เปิด] ไว้ กล้องจะให้ความสําคัญกับการทําให้ภาพมอง
เห็นชัดเจน แต่จะมองไม่เห็นการชดเชยแสงของเอฟเฟกต์และการ
ตั้งค่าอื่นๆ ในจอภาพ
—
จํานวนเฟรม
เลือก [สูง] เพื่อลดระยะเวลารอของเฟรม อย่างไรก็ตาม คุณภาพ
ของภาพอาจลดลง
—
โหมดภาพพิเศษ LV
[โหมด1]: ฟิลเตอร์เอฟเฟกต์แสดงขึ้นตลอดเวลา
[โหมด2]: ฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ไม่ปรากฏขึ้นบนจอภาพขณะกดปุ่ม
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกหากต้องการการแสดงผลที่ราบรื่น
—
ลดภาพกะพริบ
ลดผลของแสงวูบวาบภายใต้แสงสว่างบางชนิด รวมทั้งหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เมื่อแสงวูบวาบไม่ลดลงด้วยการตั้งค่า [อัตโนมัต]
ให้ตั้งค่าไปที่ [50Hz] หรือ [60Hz] ตามความถี่กระแสไฟฟ้าใน
ภูมิภาคที่มีการใช้งานกล้อง
—
โหมดขยายภาพ LV
[โหมด1]: การซูมถูกยกเลิกเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
[โหมด2]: การซูมไม่ถูกยกเลิกเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
36
q โหมดถ่ายใกล้
[โหมด1]: กด U เพื่อซูมเข้า (สูงสุด 14 ×) และกด G เพื่อซูม
ออก
[โหมด2]: กด U เพื่อแสดงกรอบการซูมสําหรับอัตราซูมที่ระบุ
กด U อีกครั้งเพื่อซูมเข้า
—
ไฟจอ LCD
หากไม่มีการดําเนินการใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด แสงพื้นหลังจะ
หรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ แสงพื้นหลังจะไม่หรี่ลงหาก
เลือก [พัก] ไว้
—
Sleep
กล้องจะเข้าสู่โหมดหลับ (ประหยัดพลังงาน) หากไม่มีการดําเนิน
การใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด สามารถเปิดใช้งานกล้องอีกครั้งด้วย
การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
—
8 (เสียงปิ๊บ)
เมื่อตั้งค่าไปที่ [ปิด] ท่านสามารถปิดเสียงบีปที่ดังขึ้นขณะล็อค
โฟกัสด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์
—
โหมด USB
เลือกโหมดสําหรับเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์
เลือก [อัตโนมัต] เพื่อแสดงตัวเลือกโหมด USB ทุกครั้งที่กล้อง
เชื่อมต่อ
—
G/ตั้งค่าคําแนะนํา
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
เลือกข้อมูลที่จะแสดงเมื่อกดปุ่ม INFO
[q คําแนะนํา]: เลือกข้อมูลที่จะแสดงในการดูภาพเต็มเฟรม
[LV-Info]: เลือกข้อมูลที่ีจะแสดงเมื่อกล้องอยู่ในโหมดถ่ายภาพ
[Gการตั้งค่า]: เลือกข้อมูลที่จะแสดงในการดูภาพแบบดัชนี/บน
ปฏิทิน
TH 75
V Exp/p/ISO
ตัวเลือก
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
76 TH
MENU
c
คําอธิบาย
V
g
ระดับค่า EV
เลือกขนาดการเพิ่มขึ้นที่จะใช้เมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ ค่าเปิด
หน้ากล้อง ชดเชยแสง และตัวแปรแสงอื่นๆ
—
ลดนอยส์
ฟังก์ชั่นนี้ลดจุดรบกวนที่เกิดขึ้นขณะเปิดหน้ากล้องนานๆ
[อัตโนมัต]: ลดจุดรบกวนที่ความเร็วชัตเตอร์ช้าเท่านั้น
[เปิด]: ลดจุดรบกวนทุกภาพที่ถ่าย
[ปิด]: ปิดการลดจุดรบกวน
• การลดจุดรบกวนต้องใช้เวลาเป็นสองเท่าสําหรับการบันทึกภาพ
• การลดจุดรบกวนถูกปิดอัตโนมัติระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง
• ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในบางสภาวะการถ่าย
ภาพหรือกับวัตถุบางชนิด
27
ฟิวล์เตอร์นอยส์
เลือกจํานวนการลดจุดรบกวนเมื่อตั้งความไวแสง ISO ไว้ที่สูง
—
ISO
ตั้งค่าความไวแสง ISO ซึ่งเหมือนกับการตั้งค่า Live Control
56
ระดับ ISO
เลือกการเพิ่มขึ้นที่มีสําหรับการเลือกความไวแสง ISO
—
เซ็ท ISO อัตโนมัติ
เลือกขีดจํากัดบนและค่าเริ่มต้นที่จะใช้สําหรับความไวแสง ISO เมื่อ
เลือก [อัตโนมัต] ไว้สําหรับ ISO
[ค่าสูงสุด]: เลือกขีดจํากัดบนสําหรับการเลือกความไวแสง ISO
อัตโนมัติ
[ค่าตั้งต้น]: เลือกค่าเริ่มต้นสําหรับการเลือกความไวแสง ISO
อัตโนมัติ
—
เลือกโหมดถ่ายภาพซึ่งมีความไวแสง ISO [อัตโนมัต]
[P/A/S]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยู่ในทุกโหมด
ยกเว้น M ความไวแสง ISO กําหนดไว้ที่ ISO200 ในโหมด M
[ทั้งหมด]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยู่ในทุกโหมด
—
วัดค่า
เลือกโหมดวัดแสงตามฉาก
54
AEL วัดค่า
เลือกวิธีการวัดแสงที่จะใช้สําหรับล็อค AE (หน้า 80) [อัตโนมัต]:
ใช้วิธีการวัดแสงที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน
—
ตั้งเวลาถ่าย BULB/
TIME
เลือกระดับแสงสูงสุดสําหรับการถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน
และกําหนดเวลา
—
Live BULB
เลือกช่วงเวลาแสดงภาพระหว่างการถ่ายภาพ มีข้อจํากัดบาง
ประการ ความถี่จะลดลงที่ความไวแสง ISO สูง เลือก [ปิด] เพื่อปิด
ใช้งานการแสดงผล แตะที่จอภาพหรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อรีเฟรชการแสดงผล
ISO อัตโนมัต
Live TIME
ป้องกันการสั่น z
เลือกการหน่วงเวลาระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์และการลั่นชัตเตอร์
ซึ่งจะช่วยลดอาการกล้องสั่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือน คุณสมบัตินี้
มีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และการถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอากาศ และยังมี
ประโยชน์สําหรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง (หน้า 35) และถ่ายภาพด้วย
ระบบตั้งเวลา (หน้า 35)
—
—
—
W #ตั้งค่าเอง
MENU
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
W
g
# X-Sync.
เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่จะใช้เมื่อยิงแฟลช
87
#ค่าช้าสุด
เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดที่มีเมื่อใช้แฟลช
87
w+F
เมื่อตั้งไว้ที่ [เปิด] ตัวเลือกนี้จะเพิ่มไปยังค่าชดเชยแสง และกล้อง
จะทําการควบคุมความเข้มแสงแฟลช
MENU
X K/สี/WB
ตัวเลือก
K ตั้งค่า
c
คําอธิบาย
X
g
ท่านสามารถเลือกโหมดคุณภาพของภาพ JPEG จากการผสมผสาน
ขนาดภาพสามขนาดและอัตราการบีบอัดสี่ขนาด
2) กด Q
1
Y SF
2
X
F
3
นับพิกเซล
W SF
52
F
กลับ
ขนาดภาพ
4
W N
ตั้งคา
่
อัตราการบีบอัด
เลือกจํานวนพิกเซลสําหรับ [X]- และ [W]-ขนาดภาพ
1) เลือก [นับพิกเซล] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง X
2) เลือก [Xiddle] หรือ
[Wmall] แล้วกด I
นับพิกเซล
Xiddle
Wmall
2560×1920
1280×960
52
3) เลือกจํานวนพิกเซลแล้วกด
Q
กลับ
ชดเชยเงาแสง
WB
ตั้งค่า
เลือก [เปิด] เพื่อแก้ไขขอบดําของภาพตามประเภทเลนส์
• ชดเชยแสงใช้งานไม่ได้กับเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์หรือท่อ
มาโคร
• อาจปรากฏจุดรบกวนที่ขอบภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสง ISO สูง
—
ตั้งค่าสมดุลแสงขาว ซึ่งเหมือนกับการตั้งค่า Live Control ท่านยัง
สามารถปรับสมดุลแสงขาวขั้นละเอียดสําหรับแต่ละโหมดได้ด้วย
50
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
D ตั้งค่า
1) ใช้ HI เพื่อเลือก
([K1] – [K4]) รวม
กันและใช้ FG เพื่อ
เปลี่ยน
นับพิกเซล
32, 53
TH 77
MENU
X K /สี/WB
ตัวเลือก
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
78 TH
X
คําอธิบาย
g
[ตั้งทั้งหมด]: ใช้การชดเชยสมดุลแสงขาวเดียวกันสําหรับทุกโหมด
ยกเว้น [CWB]
[ลบค่าทั้งหมด]: ตั้งค่าสมดุลแสงขาวสําหรับทุกโหมดเป็น 0 ยกเว้น
[CWB]
—
W ใช้แสงสีอุ่น
เลือก [ปิด] เพื่อขจัดสี “อบอุ่น” ออกจากภาพที่ถ่ายใต้แสงหลอด
ไฟฟ้า
—
#+WB
ปรับสมดุลแสงขาวสําหรับใช้ร่วมกับแฟลช
—
สีซีเปีย
ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างสีอย่างไรบนจอภาพหรือเครื่องพิมพ์
—
ทั้งหมด >
3
c
MENU
Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
Y
g
ลบเร็ว
หากเลือก [เปิด] ไว้ เมื่อกดปุ่ม  ในระหว่างการแสดงภาพที่ถ่าย
ภาพปัจจุบันจะถูกลบทันที
—
ลบภาพ
RAW+JPEG
เลือกการดําเนินการเมื่อภาพถ่ายที่บันทึกไว้ที่การตั้งค่า
RAW+JPEG ถูกลบในการดูภาพแบบเฟรมเดียว (หน้า 21)
[JPEG]: ลบสําเนาภาพ JPEG เท่านั้น
[RAW]: ลบสําเนาภาพ RAW เท่านั้น
[RAW+JPEG]: ลบสําเนาภาพทั้งสองแบบ
• ทั้งสําเนาภาพ RAW และ JPEG จะถูกลบเมื่อภาพที่เลือกถูกลบ
หรือเมื่อเลือก [ลบทั้งหมด] (หน้า 59) ไว้
52
[อัตโนมัต]: แม้เมื่อใส่การ์ดอันใหม่ หมายเลขไฟล์จะยังคงอยู่จาก
การ์ดอันก่อนหน้า หมายเลขไฟล์จะเรียงต่อจากหมายเลขสุดท้ายที่
ใช้ หรือจากหมายเลขสูงสุดที่มีอยู่ในการ์ด
[รีเซ็ต]: เมื่อท่านใส่การ์ดอันใหม่ หมายเลขโฟลเดอร์จะเริ่มที่ 100
และชื่อไฟล์จะเริ่มที่ 0001 ถ้าใส่การ์ดที่มีภาพอยู่ด้วย หมายเลข
ไฟล์จะเริ่มที่หมายเลขถัดจากหมายเลขไฟล์สูงสุดในการ์ด
—
เลือกว่าจะตั้งชื่อไฟล์อย่างไรโดยแก้ไขส่วนของชื่อไฟล์ที่เน้นเป็น
สีเทาด้านล่าง
sRGB: Pmdd0000.jpg
Pmdd
AdobeRGB: _mdd0000.jpg
mdd
—
ตั้งลําดับ
เลือกการเลือกเริ่มต้น ([ใช่] หรือ [ไม่]) สําหรับกล่องโต้ตอบการ
ยืนยัน
—
การตั้ง dpi
เลือกความละเอียดการพิมพ์
—
ชื่อไฟล์
แก้ไขชื่อไฟล์
MENU
Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก
ตั้งค่าลิขสิทธิ์*
c
คําอธิบาย
Y
g
ใส่ชื่อผู้ถ่ายและผู้ถือลิขสิทธิ์ลงบนภาพถ่ายใหม่ ชื่อสามารถมี
ความยาวได้สูงสุด 63 ตัวอักษร
[ข้อมูลลิขสิทธิ์]: เลือก [เปิด] เพื่อใส่ชื่อผู้ถ่ายและผู้ถือลิขสิทธิ์ใน
ข้อมูล Exif สําหรับภาพถ่ายใหม่
[ชื่อศิลปิน]: ใส่ชื่อของผู้ถ่าย
[ชื่อลิขสิทธิ์]: ใส่ชื่อของผู้ถือลิขสิทธิ์
1) เลือกตัวอักษร 1 แล้วกด Q เพื่อเพิ่มตัวอักษรที่เลือกไป
ยังชื่อ 2
ชื่อลิขสิทธิ์
2
—
05/70
ABCDE
0
@
1
P
a
o
ยกเลิก
!
1
A
Q
b
p
”
2
B
R
c
q
#
3
C
S
d
r
$
4
D
T
e
s
%
5
E
U
f
t
&
6
F
V
g
u
’
7
G
W
h
v
(
8
H
X
i
w
)
9
I
Y
j
x
*
:
J
Z
k
y
+
;
K
[
l
z
,
<
L
]
m
{
=
M
_
n
}
ลบ
. /
> ?
N O
END
ตั้งค่า
* OLYMPUS ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้งาน [Copyright
Settings] ใช้งานด้วยความเสี่ยงของท่านเอง
MENU
Z ภาพเคลื่อนไหว
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
Z
g
nโหมด
เลือกโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้โดย
ใช้ Live Control
49
ภาพเคลื่อนไหวR
เลือก [ปิด] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบไร้เสียง สามารถเลือก
ตัวเลือกนี้ได้โดยใช้ Live Control
57
เอฟเฟคภาพ
เคลื่อนไหว
เลือก [เปิด] เพื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวในโหมด n
87
ลดเสียงลม
ลดเสียงลมรบกวนระหว่างการบันทึก
—
ระดับเสียงบันทึก
ปรับความไวของไมโครโฟนตามระยะห่างจากวัตถุของท่าน
—
MENU
b Kยูติลิตี่
ตัวเลือก
c
คําอธิบาย
พิกเซลแมบปิ้ง
ระบบพิกเซลแมบปิ้ง ช่วยให้กล้องสามารถตรวจสอบและปรับ
อุปกรณ์รับภาพและฟังก์ชั่นประมวลผลภาพ
ปรับค่ารับแสง
ปรับระดับแสงที่ดีที่สุดแยกกันสําหรับโหมดวัดแสงแต่ละโหมด
• การทําเช่นนี้จะลดจํานวนตัวเลือกการชดเชยแสงที่ใช้งานได้ใน
ทิศทางที่เลือก
• จะมองไม่เห็นผลลัพธ์ในจอภาพ หากต้องการปรับระดับแสงแบบ
ธรรมดา ให้ทําการชดเชยแสง (หน้า 32)
b
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
2) ทําซ้ําขั้นตอน 1 เพื่อใส่ชื่อให้เสร็จ จากนั้นเลือก [END]
แล้วกด Q
• หากต้องการลบตัวอักษร กดปุ่ม INFO เพื่อวางเคอร์เซอร์
ในบริเวณชื่อ 2 เลือกตัวอักษร แล้วกด 
g
104
—
TH 79
ตัวเลือก
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
80 TH
b
c
MENU
b Kยูติลิตี่
คําอธิบาย
g
8ระดับการเตือน
เลือกระดับแบตเตอรี่ที่จะให้เครื่องหมายเตือน 8 แสดงบนหน้า
จอ
15
ระดับการปรับ
ท่านสามารถปรับมุมของแถบวัดระดับ
[รีเซ็ต]: รีเซ็ตค่าที่ปรับให้กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น
[ปรับ]: ตั้งค่าการวางแนวกล้องปัจจุบันเป็นตําแหน่ง 0
—
ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส
เปิดใช้งานทัชสกรีน เลือก [ปิด] ปิดใช้งานทัชสกรีน
—
Eye-Fi*
เปิดหรือปิดใช้งานการอัพโหลดเมื่อใช้การ์ด Eye-Fi
—
* โปรดใช้งานภายใต้กฎข้อบังคับในแต่ละท้องถิ่น เมื่อโดยสารเครื่องบินหรืออยู่ในสถานที่อื่นๆ ซึ่ง
ห้ามการใช้อุปกรณ์ไร้สาย ให้ถอดการ์ด Eye-Fi card ออกจากกล้องหรือเลือก [ปิด] โหมด [Eye-Fi]
กล้องรุ่นนี้ไม่รองรับโหมด Eye-Fi “ที่ไม่จํากัดหน่วยความจํา”
AEL/AFL
MENU
c
R
[AEL/AFL]
S-AF AEL/AFL
สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติและวัดแสงได้โดยกดปุ่มซึ่งกําหนด
AEL/AFL ไว้ เลือกโหมดสําหรับโหมดโฟกัสแต่ละโหมด
mode1
ครึ่งทาง
เต็ม
AEL
AFL
AEL/AFL
ฟังก์ชั่นปุ่มชัตเตอร์
C-AF
MF
AEL
กลับ
โหมด
S-AF
AEL/S-AF
ค่ารับแสง
กดครึ่งหนึ่ง
ตั้งค่า
ฟังก์ชั่นของปุ่ม
กดจนสุด
เมื่อกด AEL/AFL ค้างไว้
โฟกัส
ระดับแสง
โฟกัส
ระดับแสง
โฟกัส
โหมด1
S-AF
ถูกล็อค
–
–
–
ระดับแสง
ถูกล็อค
โหมด2
S-AF
–
–
ถูกล็อค
–
ถูกล็อค
โหมด3
–
ถูกล็อค
–
–
S-AF
–
โหมด1
C-AF เริ่มต้น
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
–
ถูกล็อค
โหมด2
C-AF เริ่มต้น
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
ถูกล็อค
โหมด3
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
–
C-AF เริ่มต้น
–
โหมด4
–
–
ถูกล็อค
ถูกล็อค
C-AF เริ่มต้น
–
โหมด1
–
ถูกล็อค
–
–
–
ถูกล็อค
โหมด2
–
–
–
ถูกล็อค
–
ถูกล็อค
โหมด3
–
ถูกล็อค
–
–
S-AF
–
ฟังก์ชันปุ่ม
MENU
c
S
[ฟังก์ชันปุ่ม]
ดูตารางด้านล่างสําหรับฟังก์ชั่นที่สามารถกําหนดได้ ตัวเลือกที่ใช้งานได้แตกต่างกันไปในแต่ละปุ่ม
รายการปุ่มฟังก์ชั่น
[; ฟังก์ชั่น] / [R ฟังก์ชั่น]*1 / [I ฟังก์ชั่น]*1 / [G ฟังก์ชั่น] / [n ฟังก์ชั่น] ([ฟังก์ชัน
โดยตรง]*2 / [P]*3) / [l ฟังก์ชั่น]*4
*1 ใช้งานไม่ได้ในโหมด n
*2 กําหนดฟังก์ชั่นให้แต่ละ FGHI
*3 เลือกเป้า AF
*4 เลือกฟังก์ชั่นที่กําหนดให้กับปุ่มบนเลนส์บางตัว
ปรับชดเชยแสง
ISO
ปรับความไวแสง ISO
WB
ปรับสมดุลแสงขาว
AEL/AFL
ล็อค AE หรือล็อค AF ฟังก์ชั่นเปลี่ยนตามการตั้งค่า [AEL/AFL] เมื่อ
เลือก AEL กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อล็อคระดับแสงและแสดง [u] บน
จอภาพ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อค
R REC
กดปุ่มเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
พรีวิว
ค่าเปิดหน้ากล้องจะหยุดลงถึงค่าที่เลือกไว้เมื่อกดปุ่ม
k
กล้องวัดสมดุลแสงขาวเมื่อกดปุ่ม (หน้า 51)
P
เลือกเป้า AF
P หลัก
การกดปุ่มจะเป็นการเลือกตําแหน่งเป้า AF ที่จัดเก็บด้วย
[Pตั้งค่าปกติ] (หน้า 73) ตําแหน่งเป้า AF หลักจะบ่งบอกด้วย
ไอคอน p กดปุ่มอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดเป้า AF หากปิดสวิตช์
กล้องขณะเลือกตําแหน่งหลักไว้ ตําแหน่งหลักจะถูกตั้งค่าใหม่
MF
กดปุ่มเพื่อเลือกโหมดปรับโฟกัสเอง กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมด
AF ที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้
RAWK
กดปุ่มเพื่อสลับระหว่างโหมดบันทึก JPEG และ RAW+JPEG
ภาพทดสอบ
ภาพที่ถ่ายขณะกดปุ่มจะแสดงบนจอภาพแต่ไม่ได้บันทึกลงการ์ด
หน่วยความจํา
Myset1 – Myset4
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็น Mysets ที่บันทึกไว้ขณะกดปุ่ม
u
ปิดและเปิดแสงพื้นหลังจอภาพ
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
F
TH 81
I/H
สามารถใช้ปุ่มเพื่อเลือกระหว่าง I และ H ขณะสวมกล่องกันน้ํา
กดปุ่มค้างไว้เพื่อกลับสู่โหมดก่อนหน้า หากเลือกตัวเลือกนี้ไว้ FL-LM1
จะยิงแฟลชแม้เมื่อไม่ได้ยกขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่า U (ใต้น้ํา)
ในโหมด WB เมื่อใช้เลนส์เพาเวอร์ซูม ED12-50mmEZ (E-ZOOM)
เลนส์จะซูมไปที่ด้าน WIDE หรือ TELE โดยอัตโนมัติตามการสลับ
ระหว่าง I และ H
Live Guide
กดปุ่มเพื่อแสดง Live Guide
b (เทเลคอนเวอร์เตอร์
ดิจิตอล)
กดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดดิจิตอล ซูม
หยุด AF
หยุดโฟกัสอัตโนมัติ
3
j/Y
เลือกการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือเลือกถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลา
เลือกโหมดแฟลช
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
#
HDR BKT
เปลี่ยนเป็นถ่ายภาพคร่อม HDR ที่มีการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้
dล็อค
เมื่อตั้งไว้ที่ [ปิด] สามารถตั้งค่าเปิดหน้ากล้อง ความเร็วชัตเตอร์
ชดเชยแสง และรายการอื่นๆ ได้จากปุ่มหมุนโดยตรง กดปุ่มค้างไว้
เพื่อตั้งไปที่ [เปิด]
ปิด
ไม่กําหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่ม
82 TH
การดูภาพบนทีวี
ใช้สาย AV ที่ให้มาพร้อมกับกล้องเพื่อดูภาพที่บันทึกไว้บนทีวีของท่าน เชื่อมต่อกล้องกับทีวี HD
ด้วยสาย HDMI (หาซื้อได้จากผู้จําหน่ายทั่วไป) เพื่อดูภาพคุณภาพสูงบนจอทีวี
ขั้วต่อมัลติคอนเนคเตอร์
สาย AV (ให้มาด้วย)
(ต่อไปยังช่องต่อสัญญาณวิดีโอเข้า
(สีเหลือง) และช่องต่อสัญญาณเสียง
เข้า (สีขาว) ของทีวี)
สาย HDMI (แยกจําหน่าย: CB-HD1)
(เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI บนทีวี)
ขั้วต่อ HDMI แบบไมโคร
(ชนิด D)
1
ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกล้องกับทีวี
2
เลือกช่องสัญญาณเข้าของทีวี
• ปรับการตั้งค่าบนทีวีก่อนเชื่อมต่อกล้อง
• เลือกโหมดวิดีโอกล้องก่อนเชื่อมต่อกล้องด้วยสาย A/V
• จอภาพของกล้องจะดับลงเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล
• กดปุ่ม q เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย AV
ชนิด A
# ข้อควรระวัง
•
•
•
•
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแหล่งสัญญาณเข้าของทีวี โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวี
ภาพและข้อมูลที่แสดงอาจถูกตัดขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทีวี
หากเชื่อมต่อกล้องโดยใช้ทั้งสาย AV และ HDMI กล้องจะกําหนดความสําคัญให้กับสาย HDMI
หากเชื่อมต่อกล้องด้วยสาย HDMI ท่านจะสามารถเลือกประเภทสัญญาณวิดีโอดิจิตอล เลือกรูปแบบ
ที่ตรงกับรูปแบบสัญญาณเข้าที่เลือกด้วยทีวี
1080i
ให้ความสําคัญกับสัญญาณออก 1080i HDMI
720p
ให้ความสําคัญกับสัญญาณออก 720p HDMI
480p/576p
สัญญาณออก 480p/576p HDMI 576p ใช้เมื่อเลือก [PAL] ไว้สําหรับ
[วีดีโอเอ้าท์] (หน้า 74)
 การใช้งานรีโมทคอนโทรลของทีวี
สามารถสั่งงานกล้องด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
1
2
3
เลือก [HDMI] ในแถบ U ของ c เมนูกําหนดเอง
เลือก [ควบคุมHDMI] แล้วเลือก [เปิด]
สั่งงานกล้องโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
• ท่านสามารถสั่งงานกล้องโดยทําตามคําแนะนําในการใช้งานที่แสดงบนทีวี
• ในระหว่างการดูภาพแบบเฟรมเดียว ท่านสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่แสดงโดยกดปุ่ม
“สีแดง” และแสดงหรือซ่อนการแสดงดัชนีภาพโดยกดปุ่ม “สีเขียว”
• โทรทัศน์บางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัติทั้งหมด
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
• ท่านไม่สามารถถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI อยู่
• อย่าเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ HDMI อื่นๆ เพราะอาจทําให้กล้องเสียหายได้
• ไม่มก
ี ารส่งสัญญาณออกของ HDMI ขณะเชื่อมต่อผ่าน USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์
TH 83
การเลือกหน้าจอแสดงแผงควบคุม (K/ตั้งค่าควบคุม)
ตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงแผงควบคุมสําหรับการเลือกตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
แผงควบคุมที่ใช้งานได้ในโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
• กดปุ่ม INFO เพื่อเปลี่ยนไปยังแผงควบคุมถัดไป
INFO
Q
INFO
เปลี่ยนค่าความอิ่มสี
S-IS
j
A
วัดค่า
ISO
AUTO
4:3
AUTO
LF
WB อัตโนมัติ
P
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
84 TH
INFO
WB
WB
AUTO
AUTO
Live guide
S-IS
HD
AUTO
AUTO
P
WB
WB
AUTO
NORM
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
AEL / AFL
250 F5.6
36
แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 85)
Live control
INFO
Q
S-IS
j
INFO
วัดค่า
ISO
AUTO
WB
WB
AUTO
AUTO
P/A/S/M
LF
WB อัตโนมัติ
P
AUTO
AUTO
WB
AUTO
NORM
AUTO
4:3
S-IS
HD
P
WB
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
AEL / AFL
250 F5.6
36
แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 85)
Live control
INFO
เมนูอาร์ทฟิลเตอร์
Q
1
INFO
ปอปอาร์ต
1
1
S-IS
j
ถ่ายภาพบุคคล
INFO
วัดค่า
ISO
AUTO
WB
WB
AUTO
AUTO
ART/SCN
LF
WB อัตโนมัติ
P
เมนูสถานการณ์
AUTO
AUTO
S-IS
HD
WB
Live control
WB
AUTO
NORM
AUTO
4:3
P
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
250 F5.6
AEL / AFL
36
แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 85)
 การใช้งานแผงควบคุมพิเศษ LV
แผงควบคุมพิเศษ LV แสดงสถานะปัจจุบันของการตั้งค่าถ่ายภาพ ท่านสามารถใช้้แผงควบคุมนี้
ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ เลือกตัวเลือกโดยใช้แป้นลูกศรหรือระบบสัมผัสเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
6
ISO ที่แนะนำ
1
ISO
AUTO
2
3
4
7
WB
AUTO
8
NORM
AUTO
5
mall
Super Fine +RAW
Off
9
AEL / AFL
0
4:3
S-IS
P
250 F5.6 +2.0
f
e
d
c
38
b a
3
การตั้งค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้แผงควบคุมพิเศษ
56
35
33
53
50
50
48
61
61
61
61
9
0
a
b
c
d
e
f
ฟิลเตอร์ B&W x ....................... หน้า
โทนภาพ y .............................. หน้า
ขอบเขตสี .................................. หน้า
โฟกัสเน้นใบหน้า ......................... หน้า
กําหนดภาพใบหน้า ...................... หน้า
โหมดวัดแสง .............................. หน้า
สัดส่วนภาพ................................ หน้า
โหมดบันทึก ............................... หน้า
AF โหมด................................... หน้า
เป้า AF ..................................... หน้า
ป้องกันภาพสั่น............................ หน้า
61
61
78
81
56
54
51
52
55
35
47
# ข้อควรระวัง
• ไม่แสดงในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
1
หลังจากแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV เลือกการตั้งค่าที่
ต้องการโดยใช้ FGHI แล้วกด Q
เคอร์เซอร์
ISO ที่แนะนำ
• ท่านยังสามารถเลือกการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุน
ISO
AUTO
WB
AUTO
NORM
AUTO
Off
4:3
mall
Super Fine +RAW
S-IS
P
2
3
AEL / AFL
250 F5.6
36
เลือกตัวเลือกโดยใช้ HI แล้วกด Q
• ทําซ้ําขั้นตอน 1 และ 2 ตามความจําเป็น
• การตั้งค่าที่เลือกจะมีผลโดยอัตโนมัติหากไม่มีการดําเนินการ
ใดๆ เป็นเวลาสองสามวินาที
กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน
ความไวแสง ISO ......................... หน้า
ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา .............. หน้า
โหมดแฟลช ............................... หน้า
ควบคุมความเข้มของแสงแฟลช...... หน้า
สมดุลแสงขาว ............................ หน้า
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หน้า
7 โหมดภาพ ................................. หน้า
8 ความคมชัด N ........................... หน้า
คอนทราสต์ J ........................... หน้า
ความอิ่มสี T ............................ หน้า
การไล่แสงเงา z........................ หน้า
1
2
3
4
5
6
ISO-A
200
P
AUTO
200
250
320
400
500
640
TH 85
การเพิ่มหน้าจอแสดงข้อมูล (G/ตั้งค่าคําแนะนํา)
LV-Info (หน้าจอแสดงข้อมูลถ่ายภาพ)
ใช้ [LV-Info] เพื่อเพิ่มหน้าจอแสดงข้อมูลถ่ายภาพต่อไปนี้ หน้าจอที่เพิ่มเข้ามาจะแสดงขึ้นโดยกดปุ่ม
INFO หลายๆ ครั้งระหว่างการถ่ายภาพ ท่านสามารถเลือกไม่แสดงหน้าจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งค่า
เริ่มต้นได้เช่นกัน
ISO-A
ISO-A
200
200
LN
LN
FullHD
FullHD
F
P
01:02:03
0.0
38
การแสดงฮิสโตแกรม
3
F
P
250 F5.6
0.0
01:02:03
38
แสดงแสงสว่างจ้าและ
เงามืด
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
แสดงแสงสว่างจ้าและเงามืด
พื้นที่ซึ่งเกินขีดจํากัดบนของความสว่างสําหรับภาพจะแสดงเป็นสีแดง และพื้นที่ซึ่งต่ํากว่าขีดจํากัดล่างจะ
แสดงเป็นสีฟ้า [การตั้งค่าฮิสโตแกรม] g “U Disp/ 8/PC” (หน้า 75)
q คําแนะนํา (หน้าจอแสดงข้อมูลถ่ายภาพ)
ใช้ [q คําแนะนํา] เพื่อเพิ่มหน้าจอแสดงข้อมูลถ่ายภาพต่อไปนี้ หน้าจอที่เพิ่มเข้ามาจะแสดงขึ้นโดยกด
ปุ่ม INFO หลายๆ ครั้งระหว่างการดูภาพ ท่านสามารถเลือกไม่แสดงหน้าจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้ง
ค่าเริ่มต้นได้เช่นกัน
×10
2013.06.01 12:30
15
Shadow Highlight
การแสดงฮิสโตแกรม
15
15
แสดงแสงสว่างจ้าและเงามืด
16
หน้าจอแสดงกล่องไฟ
หน้าจอแสดงกล่องแสง
[q โหมดถ่ายใกล้] ในเมนูกําหนดเองจะต้องตั้งค่าไปที่ [โหมด2] เพื่อแสดงหน้าจอนี้ เปรียบเทียบสอง
ภาพเคียงข้างกัน กด Q เพื่อเลือกภาพที่ด้านตรงกันข้ามของหน้าจอ
• ภาพพื้นฐานจะแสดงทางด้านขวา ใช้ HI เพื่อเลือกภาพแล้วกด Q เพื่อย้ายภาพไปทางด้านซ้าย
สามารถเลือกภาพที่จะเปรียบเทียบกับภาพทางด้านซ้ายได้จากทางด้านขวา หากต้องการเลือกภาพ
พื้นฐานอื่น เลือกที่กรอบขวาแล้วกด Q
• กด U เพื่อซูมเข้าไปที่ภาพปัจจุบัน หากต้องการเปลี่ยนอัตราซูม กดปุ่ม INFO แล้วใช้ FG หรือ
ปุ่มหมุน
• ใช้ FGHI เพื่อดูบริเวณอื่นๆ ของภาพ ภาพที่แสดงจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กด U
U
2x
86 TH
250 F5.6
U
2x
U
2x
53
54
Gการตั้งค่า (การแสดงภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน)
ท่านสามารถเพิ่มการแสดงดัชนีภาพที่มีจํานวนเฟรมต่างกันและการแสดงภาพบนปฏิทินได้โดยใช้
[Gการตั้งค่า] สามารถแสดงหน้าจอเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่ม G ในระหว่างการดูภาพ
Q
G
G
G
2013.6
Sun
26
2013.06.01 12:30
20
L N 100-0020
2013.06.01 12:30
20
2013.06.01 12:30
U
ดูภาพแบบ
เฟรมเดียว
20
U
4 เฟรม
2013.06.01 12:30
20
9–100 เฟรม
U
Mon
27
Tue
28
Wed
29
Thu
30
Fri
Sat
31
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
8
30
1
2
3
4
5
6
การแสดงภาพบน
ปฏิทิน
การแสดงดัชนีภาพ
3
ท่านสามารถกําหนดเงื่อนไขความเร็วชัตเตอร์สําหรับกรณีเมื่อแฟลชทํางาน
โหมด
ถ่ายภาพ
จังหวะยิงแฟลช (ถ่ายภาพด้วย
ชัตเตอร์)
P
ค่าที่ช้ากว่า 1/(ความยาวโฟกัสของ
เลนส์×2) และการตั้งค่า
[# X-Sync.]
A
S
M
ความเร็วชัตเตอร์ที่ตั้งค่าไว้
ขีดจํากัดบน
ขีดจํากัดล่าง
การตั้งค่า
[#ค่าช้าสุด]
การตั้งค่า [# X-Sync.]*
ไม่มีขีดจํากัดขั้นต่ํา
* 1/200 วินาที เมื่อใช้แฟลชภายนอกที่แยกจําหน่าย
การเพิ่มเอฟเฟกต์ในภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว]
ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ให้ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] ตั้งค่า [เอฟเฟค
ภาพเคลื่อนไหว] ไปที่ [เปิด] ในเมนูก่อนเลือกเอฟเฟกต์
1
2
หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ n
3
กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อใช้เอฟเฟกต์
กดปุ่ม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• กดปุ่ม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
G
เอคโคหลายครั้ง
นําเอฟเฟกต์ภาพตามติดไปใช้ ภาพตามติดจะปรากฏหลังวัตถุที่
เคลื่อนไหว
I
เอคโคครั้งเดียว
ภาพตามติดจะปรากฏเป็นเวลาสั้นๆ หลังจากกดปุ่ม ภาพตามติดจะ
หายไปโดยอัตโนมัติหลังจากครู่หนึ่ง
Fn
อาร์ตเฟด
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยเอฟเฟกต์โหมดภาพที่เลือก เอฟเฟกต์จางจะ
ถูกนําไปใช้ระหว่างการเปลี่ยนฉาก
U
เทเลคอนเวอร์เตอร์
ภาพเคลื่อนไหว
ซูมเข้าไปยังบริเวณของภาพโดยไม่ใช้การซูมของเลนส์ ซูมเข้าไปยัง
ตําแหน่งภาพที่เลือกแม้ขณะที่กล้องอยู่กับที่
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
ความเร็วชัตเตอร์เมื่อแฟลชทํางานอัตโนมัติ [# X-Sync.] [#ค่าช้าสุด]
TH 87
เอคโคหลายครั้ง
กด G เพื่อนําเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้ กด G อีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหว
เอคโคครั้งเดียว
เอฟเฟกต์ถูกเพิ่มทุกครั้งที่กด I
อาร์ตเฟด
กดปุ่ม Fn แล้วหมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกโหมดภาพนิ่ง กด Q หรือรอประมาณ 4 วินาทีเพื่อให้กล้องนํา
เอฟเฟกต์ไปใช้
เทเลคอนเวอร์เตอร์ภาพเคลื่อนไหว
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูกําหนดเอง)
88 TH
1
กดปุ่ม U เพื่อแสดงกรอบการซูม
2
กดปุ่ม U อีกครั้ง
• ใช้ FGHI หรือทัชสกรีนเพื่อเปลี่ยนตําแหน่งของกรอบการซูม
• กด Q ค้างไว้เพื่อย้ายกรอบการซูมกลับไปที่กึ่งกลางจอภาพ
• หน้าจอจะซูมเข้าไปยังพื้นที่ภายในกรอบการซูม
• กดปุม
่ U อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอเริ่มแรก
• กด Q เพื่อออกจากโหมดเทเลคอนเวอร์เตอร์ภาพเคลื่อนไหว
# ข้อควรระวัง
• อัตราเฟรมจะลดลงเล็กน้อยระหว่างการบันทึกภาพ
• ไม่สามารถนํา 2 เอฟเฟกต์มาใช้ในเวลาเดียวกัน
• ใช้การ์ดหน่วยความจําที่มีคลาสความเร็ว SD ที่ 6 หรือสูงกว่า การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลง
กระทันหันหากใช้การ์ดที่ช้ากว่านี้
• การถ่ายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยกเลิกเอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์ไม่ปรากฏขึ้นในภาพถ่าย
• [ไดโอรามา] และ ศิลปะเฟดอิน ไม่สามารถใช้ในเวลาเดียวกันได้
• ไม่สามารถใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์ภาพเคลื่อนไหวเมื่อตั้ง [โหมดถ่ายภาพ] ไว้ที่ [ART]
• เสียงการทํางานของปุ่มอาจถูกบันทึกด้วย
เมนูช่องอุปกรณ์เสริม
การใช้งาน OLYMPUS PENPAL
สามารถใช้ OLYMPUS PENPAL ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่ออัปโหลดภาพไปยัง และรับภาพจาก
อุปกรณ์บลูทูธหรือกล้่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ OLYMPUS PENPAL เข้าไปที่เว็บไซต์ OLYMPUS
เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธ
 การส่งภาพ
เปลี่ยนขนาดและอัพโหลดภาพ JPEG ไปยังอุปกรณ์อื่น ก่อนที่จะส่งภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์ที่จะรับภาพถูกตั้งค่าไว้ที่โหมดสําหรับรับข้อมูล
แสดงภาพที่ต้องการจะส่งแบบเต็มเฟรม แล้วกด Q
3
เลือกปลายทางแล้วกด Q
JPEG
สง
่ ภาพ
เลือก [ส่งภาพ] แล้วกด Q
• เลือก [ค้นหา] แล้วกด Q ในกล่องโต้ตอบถัดไป กล้องจะ
ค้นหาและแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ในพิสัยหรือใน [สมุดที่อยู่]
กลับ
ตั้งค่า
สง
่ ภาพ
• ภาพจะถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จะรับภาพ
• เมื่อมีข้อความแจ้งให้ใส่รหัส PIN ใส่ 0000 แล้วกด Q
กำลังส่ง
ยกเลิก
 การรับภาพ/การเพิ่มโฮสต์
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่งภาพและดาวน์โหลดภาพ JPEG
1
เลือก [OLYMPUS PENPAL Share] ใน # เมนูช่อง
อุปกรณ์เสริม (หน้า 72)
2
เลือก [โปรดรอสักครู่] แล้วกด Q
3
• ทําการส่งภาพบนอุปกรณ์ส่งภาพ
• การส่งภาพจะเริ่มขึ้นและกล่องโต้ตอบ [ได้รับคําขอภาพ] จะ
แสดงขึ้น
3
ลบ
1
2
เมนูช่องอุปกรณเสริ
์ ม
OLYMPUS PENPAL Share
OLYMPUS PENPAL Album
จอมองภาพอิเล็กทรอนิก
c
#
กลับ
ตั้งคา
่
รับภาพ
เลือก [ยอมรับ] แล้วกด Q
• ภาพจะถูกดาวน์โหลดลงในกล้อง
• เมื่อมีข้อความแจ้งให้ใส่รหัส PIN ใส่ 0000 แล้วกด Q
กำลังรับภาพ
ยกเลิก
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริม)
1
2
TH 89
 การแก้ไขสมุดรายชื่อ
OLYMPUS PENPAL สามารถจัดเก็บข้อมูลโฮสต์ ท่านสามารถกําหนดชื่อให้กับโฮสต์หรือลบข้อมูล
ได้
3
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริม)
90 TH
1
เลือก [OLYMPUS PENPAL Share] ใน # เมนูช่อง
อุปกรณ์เสริม (หน้า 72)
2
3
เลือก [สมุดที่อยู่] แล้วกด Q.
4
เลือกโฮสต์ที่ต้องการแก้ไขแล้วกด Q
เลือก [รายชื่อที่อยู่] แล้วกด Q
A. OLYMPUS PENPAL Share
โปรดรอสักครู่
สมุดที่อยู่
My OLYMPUS PENPAL
ขนาดส่งภาพ
1
กลับ
ตั้งค่า
• ชื่อของโฮสต์ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้นในรายการ
การลบโฮสต์
เลือก [ใช่] แล้วกด Q
การแก้ไขข้อมูลโฮสต์
กด Q เพื่อแสดงข้อมูลโฮสต์ หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฮสต์ กด Q อีกครั้งแล้วแก้ไขชื่อปัจจุบันใน
กล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อ
 การสร้างอัลบั้ม
ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ JPEG โปรดของท่านและคัดลอกไปยัง OLYMPUS PENPAL
1
2
JPEG
แสดงภาพที่ต้องการจะคัดลอกแบบเต็มเฟรม แล้วกด Q
ส่งภาพ
เลือก [z] แล้วกด Q
ลบ
• หากต้องการคัดลอกภาพจาก OLYMPUS PENPAL ไปยัง
การ์ดหน่วยความจํา เลือก [y] แล้วกด Q
กลับ
ตั้งค่า
# ข้อควรระวัง
• OLYMPUS PENPAL สามารถใช้งานได้ในท้องที่ที่ซื้อเท่านั้น การใช้งานอาจจะเป็นการละเมิด
ข้อบังคับคลื่นความถี่ และอาจจะมีโทษ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ที่ใช้งาน
MENU
A OLYMPUS PENPAL Share
ตัวเลือก
คําอธิบาย
#
A
g
โปรดรอสักครู่
รับภาพและเพิ่มโฮสต์ไปยังสมุดรายชื่อ
89
สมุดที่อยู่
[รายชื่อที่อยู่]: ดูโฮสต์ที่ได้จัดเก็บลงในสมุดรายชื่อ
[กําลังจับคู่ใหม่]: เพิ่มโฮสต์ไปยังสมุดรายชื่อ
[เวลาค้นหา]: เลือกว่าจะให้กล้องค้นหาโฮสต์นานเท่าใด
90
MENU
A OLYMPUS PENPAL Share
ตัวเลือก
A
#
คําอธิบาย
g
My OLYMPUS
PENPAL
แสดงข้อมูลสําหรับ OLYMPUS PENPAL ของท่าน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่
และบริการที่รองรับ กด Q เพือ
่ แก้ไขชื่ออุปกรณ์
90
ขนาดส่งภาพ
เลือกขนาดของภาพที่จะทําการส่ง
[ขนาด 1: เล็ก]: ภาพจะถูกส่งที่ขนาดเทียบเท่ากับ 640 × 480
[ขนาด 2: ใหญ่]: ภาพจะถูกส่งที่ขนาดเทียบเท่ากับ 1920 × 1440
[ขนาด 3: ปานกลาง]: ภาพจะถูกส่งที่ขนาดเทียบเท่ากับ 1280 × 960
89
MENU
B OLYMPUS PENPAL Album
ตัวเลือก
B
#
คําอธิบาย
g
ภาพทั้งหมดและไฟล์เสียงจะถูกคัดลอกระหว่างการ์ด SD และ
OLYMPUS PENPAL ภาพที่คัดลอกจะถูกเปลี่ยนขนาดตามตัวเลือกที่
เลือกไว้สําหรับขนาดสําเนาภาพ
90
ลบค่าป้องกัน
ยกเลิกการป้องกันภาพทุกภาพในอัลบั้ม OLYMPUS PENPAL
90
ใช้หน่วยความจํา
แสดงจํานวนภาพปัจจุบันในอัลบั้มและจํานวนภาพเพิ่มเติมที่สามารถจัด
เก็บที่ [ขนาด 2: ปานกลาง]
90
ตั้งหน่วยความจํา
[ลบทั้งหมด]: ลบทุกภาพในอัลบั้ม
[ฟอร์แมตอัลบั้ม]: ฟอร์แมทอัลบั้ม
90
ขนาดสําเนาภาพ
เลือกขนาดของภาพที่จะทําการคัดลอก
[ขนาด 1: ใหญ่]: ภาพที่คัดลอกไม่ถูกเปลี่ยนขนาด
[ขนาด 2: ปานกลาง]: ภาพจะถูกคัดลอกที่ขนาดเทียบเท่ากับ
1920 × 1440
90
MENU
C จอมองภาพอิเล็กทรอนิก
ตัวเลือก
ปรับ EVF
เปลี่ยนเป็น EVF
อัตโนมัติ
C
#
คําอธิบาย
ปรับความสว่างและอุณหภูมิสีของช่อง
มองภาพภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
อุณหภูมิสีที่เลือกจะถูกใช้ในจอภาพ
ระหว่างการดูภาพด้วยเช่นกัน ใช้
HI เพื่อเลือกอุณหภูมิสี (j) หรือ
ความสว่าง (k) และใช้ FG เพื่อ
เลือกค่าระหว่าง [+7] และ [–7]
g
ปรับ EVF
j
-5
k
+2
—
กลับ
ตั้งค่า
ตั้งว่าจะเปลี่ยนการแสดงผลจากจอภาพไปที่อื่นโดยอัตโนมัติหรือไม่
เมื่อใช้ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ภายนอก VF-4
เมื่อตั้งไว้ที่ [ปิด] การกดปุ่ม u บนช่องมองภาพภายนอก จะเป็นการ
สลับการแสดงผลระหว่างช่องมองภาพและจอภาพ เมื่อตั้งไว้ที่ [เปิด]
การแสดงผลจะสลับเป็น VF-4 โดยอัตโนมัติเมื่อท่านมองผ่านช่องมอง
ภาพนี้
113
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า (เมนูพอร์ตอุปกรณ์เสริม)
คัดลอกทั้งหมด
3
TH 91
4
การพิมพ์ภาพ
สั่งพิมพ์ (DPOF)
ท่านสามารถบันทึกข้อมูล “สั่งพิมพ์” ลงในการ์ดหน่วยความจํา เพื่อกําหนดรายการภาพที่ต้องการ
พิมพ์ และจํานวนพิมพ์ของแต่ละภาพ จากนั้นท่านสามารถพิมพ์ภาพที่ร้านพิมพ์ภาพซึ่งสนับสนุน
DPOF หรือพิมพ์ด้วยตนเองโดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ DPOF โดยตรง จําเป็นต้องใช้
การ์ดหน่วยความจําในการสั่งพิมพ์
การสร้างคําสั่งพิมพ์
4
1
2
กด Q ขณะดูภาพแล้วเลือก [<]
เลือก [<] หรือ [U] แล้วกด Q
การพิมพ์ภาพ
ภาพเดี่ยว
กด HI เพื่อเลือกภาพที่ท่านต้องการสั่งพิมพ์ แล้วกด FG
เพื่อกําหนดจํานวนพิมพ์
• ทําซ้ําขั้นตอนนี้ เพื่อทําการสั่งพิมพ์หลายๆภาพ กด Q เมื่อได้
เลือกภาพที่ต้องการทั้งหมดแล้ว
ตั้งคาสั
่ ่งพิมพ์
<
ALL
กลับ
ตั้งค่า
ทุกภาพ
เลือก [U] แล้วกด Q
3
เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แล้วกด Q
ไม่
ภาพจะถูกพิมพ์โดยไม่มีวันที่และเวลา
วันที่
ภาพจะถูกพิมพ์โดยมีวันที่ถ่ายภาพ
เวลา
ภาพจะถูกพิมพ์โดยมีเวลาถ่ายภาพ
4
X
ไม่
วันที่
เวลา
กลับ
ตั้งค่า
เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด Q
#ข้อควรระวัง
• ไม่สามารถใช้กล้องแก้ไขคําสั่งพิมพ์ที่สร้างด้วยอุปกรณ์อื่น การสร้างคําสั่งพิมพ์ใหม่ จะลบคําสั่งพิมพ์
เดิมที่สร้างด้วยอุปกรณ์อื่น
• ไม่สามารถสั่งพิมพ์ภาพ 3D ภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว
92 TH
ยกเลิกการสั่งพิมพ์ภาพที่เลือกหรือภาพทั้งหมด
ท่านสามารถลบข้อมูลสั่งพิมพ์ภาพทั้งหมด หรือเฉพาะข้อมูลของบางภาพที่เลือก
1
2
กด Q ขณะดูภาพแล้วเลือก [<]
3
กด HI เพื่อเลือกภาพที่ท่านต้องการยกเลิกการสั่งพิมพ์
4
เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แล้วกด Q
5
เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด Q
เลือก [<] แล้วกด Q
• ยกเลิกการสั่งพิมพ์ภาพทั้งหมดโดยเลือก [ตั้งค่าใหม่] แล้วกด Q
ออกจากระบบโดยไม่ยกเลิกภาพทั้งหมด ได้โดยเลือก [เก็บ] แล้วกด Q
• ใช้ G เพื่อตั้งจํานวนพิมพ์ภาพเป็น 0 กด Q หลังจากท่านได้ยกเลิกการสั่งพิมพ์ภาพที่ต้องการ
ทั้งหมดแล้ว
• การตั้งค่านี้มีผลต่อทุกภาพที่มีข้อมูลสั่งพิมพ์
4
ท่านสามารถพิมพ์ภาพที่บันทึกไว้โดยตรง โดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน
PictBridge ด้วยสาย USB
1
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ด้วยสาย USB ที่ให้มาด้วย แล้วเปิดสวิตช์กล้อง
สาย USB
การพิมพ์ภาพ
พิมพ์โดยตรง (PictBridge)
ขั้วต่อมัลติ
คอนเนคเตอร์
ปลายด้านที่
เล็กกว่า
ช่องต่อ USB
• โปรดใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มในการพิมพ์
• เมื่อเปิดสวิตช์กล้อง กรอบตัวเลือกโฮสต์จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอให้ท่านเลือก หากไม่ปรากฏ
ขึ้นมา ให้ตั้ง [โหมด USB] (หน้า 75) ในเมนูกําหนดเองของกล้อง เป็น [อัตโนมัต]
2
ใช้ FG เพื่อเลือก [พริ้นท์]
• ข้อความ [กรุณารอ] จะปรากฏ ตามด้วยหน้าจอเลือกโหมด
พิมพ์
• ถ้าหากหน้าจอไม่ปรากฏหลังเวลาผ่านไปสองสามนาที ให้
ถอดสาย USB ออกแล้วเริ่มทําใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
USB
เก็บข้อมูล
MTP
พริ้นท์
ออก
ตั้งค่า
ดําเนินการต่อในหัวข้อ “พิมพ์ภาพแบบกําหนดเอง” (หน้า 94)
#ข้อควรระวัง
• ไม่สามารถพิมพ์ ภาพ 3D, ภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหว
TH 93
พิมพ์ภาพอย่างง่าย
ใช้กล้องเปิดแสดงภาพที่ท่านต้องการพิมพ์ ก่อนเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ด้วยสาย USB
1
2
ใช้ HI เพื่อแสดงภาพที่ท่านต้องการพิมพ์บนกล้อง
กด I
• หน้าจอเลือกภาพจะปรากฏเมื่อพิมพ์ภาพเสร็จ พิมพ์ภาพอื่นอีก
ได้โดยใช้ HI เพื่อเลือกภาพ แล้วกด Q
• ยุติการพิมพ์โดย ถอดสาย USB ออกจากกล้องขณะกําลัง
แสดงหน้าจอเลือกภาพ
เริ่มพิมพทั
์ นที
PC/พิมพ์แบบตั้งค่า
พิมพ์ภาพแบบกําหนดเอง
1
4
ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์โดยทําตามคําแนะนําการใช้งาน
เลือกโหมดพิมพ์
เลือกชนิดของการพิมพ์ (โหมดพิมพ์) โหมดพิมพ์ที่ใช้งานได้มีดังแสดงข้างล่างนี้
การพิมพ์ภาพ
พริ้นท์
พิมพ์ภาพที่เลือก
พิมพ์ทั้งหมด
พิมพ์ทุกภาพที่บันทึกอยู่ในการ์ด ภาพละ 1 แผ่น
พิมพ์หลายภาพ
พิมพ์ภาพเดียวกัน ในหลายกรอบ บนกระดาษแผ่นเดียว
ดัชนีทั้งหมด
พิมพ์รายการดัชนีของภาพทุกภาพที่บันทึกอยู่ในการ์ด
คําสั่งพิมพ์
พิมพ์ตามรายการสั่งพิมพ์ภาพที่ท่านสร้างไว้ หากไม่มีภาพใดถูกสั่งพิมพ์
ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้
การตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์
รายการตั้งค่าแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์มีเพียงเฉพาะการตั้งค่าแบบ
มาตรฐานเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆได้
94 TH
ขนาด
ตั้งค่าขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์รองรับ
เส้นขอบ
เลือกว่าต้องการพิมพ์ภาพเต็มขนาดกระดาษหรือพิมพ์แบบมีขอบขาว
ภาพ/ชี้ต
เลือกจํานวนภาพต่อแผ่นกระดาษ จะปรากฏในกรณีที่ท่านเลือก [พิมพ์หลาย
ภาพ] เอาไว้
การเลือกภาพที่ท่านต้องการพิมพ์
เลือกภาพที่ท่านต้องการพิมพ์ สามารถพิมพ์ภาพที่เลือกในภาย
หลัง (สั่งพิมพ์ภาพเดี่ยว) หรือพิมพ์ภาพที่กําลังแสดงทันที
123-3456
2013.06.01 12:30
เลือก
พริ้นท์ภาพเดียว
15
พริ้นท์
มีอีก
พริ้นท์ (f)
พิมพ์ภาพที่กําลังแสดง หากมีภาพที่ได้สั่งพิมพ์ [พริ้นท์ภาพเดียว] เอาไว้
กล้องจะพิมพ์เฉพาะภาพนั้น
พริ้นท์ภาพเดียว
(t)
ทําการสั่งพิมพ์ภาพที่กําลังแสดง ถ้าหากท่านต้องการสั่งพิมพ์ภาพอื่นๆ
หลังจากสั่ง [พริ้นท์ภาพเดียว] ให้ใช้ HI เพื่อเลือกภาพเหล่านั้น
มีอีก (u)
ตั้งค่าจํานวนพิมพ์และตัวเลือกอื่นๆสําหรับภาพที่แสดงอยู่ และตั้งค่าว่าจะ
สั่งพิมพ์หรือไม่ ดูการใช้งานในหัวข้อถัดไป “การตั้งค่าข้อมูลพิมพ์”
2
<×
ตั้งจํานวนพิมพ์
วันที่
พิมพ์วันที่และเวลาที่บันทึกลงบนภาพ
ชื่อไฟล์
พิมพ์ชื่อไฟล์ที่บันทึกลงบนภาพ
P
ตัดขอบภาพเพื่อพิมพ์ ใช้ปุ่มหมุนเพื่อเลือกขนาดตัดขอบ และ FGHI
เพื่อกําหนดบริเวณตัด
4
การพิมพ์ภาพ
ตั้งค่าข้อมูลการพิมพ์
เลือกว่าต้องการพิมพ์ข้อมูลการพิมพ์ เช่น วันที่และเวลา หรือชื่อไฟล์ เมื่อทําการพิมพ์ภาพหรือไม่
เมื่อตั้งโหมดพิมพ์เป็น [พิมพ์ทั้งหมด] และเลือก [เลือกตั้งค่า] เอาไว้ ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏ
เมื่อท่านได้ตั้งค่า ภาพที่จะพิมพ์ และ ข้อมูลการพิมพ์ แล้ว ให้เลือก [พริ้นท์] แล้วกด
Q
• หยุดและยกเลิกการพิมพ์ได้โดยกด Q ทําการพิมพ์ต่อได้โดยเลือก [ทําต่อ]
 ยกเลิกการพิมพ์
ยกเลิกการพิมพ์ได้โดยเลือก [ยกเลิก] แล้วกด Q พึงระลึกว่าท่านจะสูญเสียการแก้ไขสั่งพิมพ์ต่างๆ
กด MENU เพื่อยกเลิกการพิมพ์และกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่งท่านสามารถแก้ไขการสั่งพิมพ์
ปัจจุบัน
TH 95
5
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 Windows
1
ใส่แผ่น CD ที่ให้มาด้วยลงในเไดรฟ์ CD-ROM
Windows XP
• หน้าจอ “Setup” จะปรากฏ
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
• หน้าจอ Autorun จะปรากฏ คลิก “OLYMPUS Setup” เพื่อ
แสดงหน้าจอ “Setup”
5
#ข้อควรระวัง
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
• ถ้าหากหน้าจอ “Setup” ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก “My Computer” (Windows XP) หรือ
“Computer” (Windows Vista/Windows 7) จากเมนูเริ่ม (Start) ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน
CD-ROM (OLYMPUS Setup) เพื่อเปิดหน้าต่าง “OLYMPUS Setup” แล้วดับเบิ้ลคลิกที่
“LAUNCHER.EXE”
• ถ้าหากหน้าจอ “User Account Control” ปรากฏขึ้น ให้คลิก “Yes” หรือ “Continue”
2
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
#ข้อควรระวัง
• หากไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอกล้อง แม้ทําการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้ว แบตเตอรี่อาจจะหมด ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
ขั้วต่อมัลติคอนเนคเตอร์
สาย USB
ปลายด้านที่
เล็กกว่า
มองหาเครื่องหมายนี้
ช่องต่อ USB
#ข้อควรระวัง
• เมื่อกล้องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นผ่าน USB ข้อความจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านเลือกชนิดของ
การเชื่อมต่อ เลือก [เก็บข้อมูล]
96 TH
3
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Olympus ของท่าน
4
ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• คลิกปุ่ม “Registration” แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ
• ตรวจสอบความต้องการของระบบ ก่อนเริ่มทําการติดตั้ง
• คลิกปุ่ม “OLYMPUS Viewer 3” แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ
Windows XP (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า) /Windows Vista /
Windows 7/Windows 8
หน่วยประมวลผล
Pentium 4 1.3 GHz หรือดีกว่า
(จําเป็นต้องใช้ Core2Duo 2.13 GHz หรือดีกว่าสําหรับภาพเคลื่อนไหว)
หน่วยความจําหลัก
1 GB หรือมากกว่า (แนะนํา 2 GB หรือมากกว่า)
เนื้อที่เหลือบน
ฮาร์ดไดรฟ์
3 GB หรือมากกว่า
การตั้งค่าหน้าจอ
1024 × 768 พิกเซลหรือมากกว่า
อย่างน้อย 65,536 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ได้จากข้อความช่วยเหลือออนไลน์
1
ใส่แผ่น CD ที่ให้มาด้วยลงในเครื่องอ่าน CD-ROM
2
ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• เนื้อหาของแผ่นดิสก์จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหน้าจอ
Finder หากไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนของ
CD บนหน้าจอ
• ดับเบิ้ลตลิกไอคอน “Setup” เพื่อแสดงหน้าจอ “Setup”
• ตรวจสอบความต้องการของระบบ ก่อนเริ่มทําการติดตั้ง
• คลิกปุ่ม “OLYMPUS Viewer 3” แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X v10.5–v10.8
หน่วยประมวลผล
Intel Core Solo/Duo 1.5 GHz หรือดีกว่า
(จําเป็นต้องใช้ Core2Duo 2 GHz หรือดีกว่าสําหรับภาพเคลื่อนไหว)
หน่วยความจําหลัก
1 GB หรือมากกว่า (แนะนํา 2 GB หรือมากกว่า)
เนื้อที่เหลือบน
ฮาร์ดไดรฟ์
3 GB หรือมากกว่า
การตั้งค่าหน้าจอ
1024 × 768 พิกเซลหรือมากกว่า
อย่างน้อย 32,000 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 Macintosh
5
• สามารถเลือกภาษาอื่นๆได้จากตัวเลือกภาษา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ได้
จากข้อความช่วยเหลือออนไลน์
TH 97
การคัดลอกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้
OLYMPUS Viewer 3
กล้องของท่านสนับสนุนการเชื่อมต่อ USB แบบ Mass Storage ท่านสามารถถ่ายโอนภาพไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยทําการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ให้มาด้วย
ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ รองรับการเชื่อมต่อ USB:
Windows:
Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Macintosh: Mac OS X v.10.3 หรือใหม่กว่า
5
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
98 TH
1
ปิดสวิตช์กล้อง แล้วเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
2
เปิดสวิตช์กล้อง
3
กด FG เพื่อเลือก [เก็บข้อมูล] กด Q
• ตําแหน่งของช่องต่อ USB แตกต่างกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดในคู่มือ
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
• หน้าจอเลือกการเชื่อมต่อ USB จะปรากฏ
USB
เก็บข้อมูล
MTP
พริ้นท์
ออก
ตั้งค่า
4
เครื่องคอมพิวเตอร์พบกล้องเป็นอุปกรณ์ใหม่
#ข้อควรระวัง
• ถ้าหากท่านใช้งาน Windows Photo Gallery สําหรับ Windows Vista Windows 7 หรือ
Windows 8 ให้เลือก [MTP] ในขั้นตอนที่ 3
• ไม่รับประกันการถ่ายโอนข้อมูลในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะมี
ช่องต่อ USB
คอมพิวเตอร์ที่มีการเพิ่มช่องต่อ USB ด้วยการ์ดเสริม ฯลฯ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มี OS ติดตั้งมาจากโรงงาน
คอมพิวเตอร์ประกอบเอง
• ปุ่มควบคุมบนกล้องจะใช้งานไม่ได้ขณะเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์
• หากหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ไม่ปรากฏเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งค่า [โหมด USB]
(หน้า 75) ในเมนูกําหนดเองของกล้อง เป็น [อัตโนมัต]
6
อื่นๆ
เคล็ดลับถ่ายภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
กล้องไม่เปิดทํางาน ถึงแม้จะใส่แบตเตอรี่แล้ว
แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จจนเต็ม
• ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากความเย็น
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะตกลงที่อุณหภูมิต่ํา ถอดแบตเตอรี่ออก ทําให้อุ่นโดยใส่ไว้ในกระเป๋า
ของท่านสักพัก
กล้องไม่ถ่ายภาพแม้กดปุ่มชัตเตอร์แล้ว
กล้องปิดสวิตช์ตัวเองโดยอัตโนมัติไปแล้ว
กําลังชาร์จแฟลช
6
อื่นๆ
• กล้องเข้าสู่โหมดหลับเพื่อลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาที่กําหนด
g [Sleep] (หน้า 75)
หากไม่มีการใช้งานกล้องเป็นระยะเวลาที่กําหนด (5 นาที) หลังจากกล้องเข้าสู่โหมดหลับแล้ว กล้อง
จะปิดสวิตช์ตัวเองโดยอัตโนมัติ
• เครื่องหมาย # จะกะพริบบนหน้าจอขณะกําลังชาร์จ รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ แล้วจึงกดปุ่มชัตเตอร์
ปรับโฟกัสไม่ได้
• กล้องไม่สามารถโฟกัสบนวัตถุที่อยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป หรือไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
(เครื่องหมายยืนยัน AF จะกะพริบบนหน้าจอ) เพิ่มระยะห่างจากวัตถุ หรือโฟกัสบนวัตถุที่มีคอนทราสต์
สูงที่มีระยะห่างจากกล้องเท่ากับวัตถุหลัก จัดองค์ประกอบภาพ แล้วถ่ายภาพ
วัตถุที่ปรับโฟกัสยาก
อาจจะทําการปรับโฟกัสด้วยระบบโฟกัสอัตโนมัติได้ยากในกรณีต่อไปนี้
เครื่องหมายยืนยัน
AF กะพริบ
วัตถุเหล่านี้ไม่อยู่ใน
โฟกัส
วัตถุที่มีคอนทราสต์ต่ํา
แสงสว่างมากตรงกลาง
ภาพ
วัตถุที่ไม่มีเส้นแนวตั้ง
วัตถุที่มีระยะห่าง
แตกต่างกัน
วัตถุเคลื่อนไหวเร็ว
วัตถุที่อยู่นอกบริเวณ AF
เครื่องหมายยืนยัน
AF ติด แต่วัตถุหลุด
โฟกัส
TH 99
ระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน
• เมื่อถ่ายภาพกลางคืน ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลงและมีแนวโน้มว่าจะเกิดจุดรบกวนบนภาพ กล้องจะเริ่ม
กระบวนการลดจุดรบกวนหลังถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ช้า ในระหว่างนี้ จะถ่ายภาพไม่ได้ ท่าน
สามารถตั้ง [ลดนอยส์] ไปที่ [ปิด] g [ลดนอยส์] (หน้า 76)
จํานวนเป้า AF ลดลง
จํานวนและขนาดของเป้า AF เปลี่ยนไปตามสัดส่วนภาพ การตั้งค่ากลุ่มเป้า และตัวเลือกของ [ดิจิตอล
เทเลคอนเวอร์เตอร์]
ยังไม่ได้ตั้งวันที่และเวลา
นํากล้องมาใช้งานโดยใช้การตั้งค่าต่างๆ ณ เวลาซื้อ
• วันที่และเวลาของกล้องยังไม่ถูกตั้งค่าเมื่อซื้อ ให้ทําการตั้งค่าวันที่และเวลาก่อนใช้งานกล้อง
g “การตั้งวันที่/เวลา” (หน้า 16)
แบตเตอรี่ถูกถอดออกจากกล้อง
• วันที่และเวลาจะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงานถ้าหากแบตเตอรี่ถูกเอาออกจากกล้องเป็นระยะเวลา
ประมาณ 1 วัน การตั้งค่าจะถูกลบเร็วขึ้นถ้าหากใส่แบตเตอรี่ไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนถอดออกจาก
กล้อง ก่อนทําการถ่ายภาพสําคัญ โปรดตรวจสอบบว่าได้ตั้งวันที่และเวลาอย่างถูกต้องแล้ว
6
การตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆถูกลบกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
อื่นๆ
เมื่อท่านหมุนปุ่มหมุนเลือกโหมด หรือปิดสวิตช์กล้องในโหมดถ่ายภาพอื่นนอกเหนือจาก P, A, S, หรือ
M ฟังก์ชั่นต่างๆที่การตั้งค่าถูกปรับ จะถูกตั้งค่ากลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
ภาพที่ถ่ายได้มีสีขาวโพลน
อาจเกิดได้เมื่อถ่ายภาพย้อนแสง หรือกึ่งย้อนแสง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า flare หรือ ghosting
โปรดพยายามจัดองค์ประกอบภาพให้แหล่งกําเนิดแสงที่สว่างมาก ไม่ปรากฏในภาพ อาจเกิด Flare ได้
ถึงแม้แหล่งกําเนิดแสงไม่อยู่ในภาพ ใช้ฮูดเลนส์เพื่อบังแสงไม่ให้ส่องเข้าหาเลนส์ หากฮูดเลนส์ใช้ไม่ได้
ผล ใช้มือของท่านบังแสงแทน g “เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้” (หน้า 107)
มีจุดสว่างแปลกปลอมปรากฏบนภาพที่ถ่ายได้
อาจเกิดจากจุดพิกเซลเสียบนอุปกรณ์รับภาพ โปรดทํากระบวนการ [พิกเซลแมบปิ้ง]
หากปัญหายังแก้ไม่หาย ให้ทําพิกเซลแมบปิ้งซ้ําสองสามครั้ง g “พิกเซลแมบปิ้ง - ตรวจสอบฟังก์ชั่น
ประมวลผลภาพ” (หน้า 104)
ฟังก์ชั่นที่เลือกจากเมนูไม่ได้
อาจจะเลือกบางรายการจากเมนูด้วยปุ่มลูกศร ไม่ได้
• รายการที่ไม่สามารถใช้งานได้กับโหมดถ่ายภาพปัจจุบัน
• รายการที่ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีการเลือกบางรายการอื่นไว้:
การเลือก [T] พร้อมกับ [ลดนอยส์] ฯลฯ
100 TH
รหัสข้อผิดพลาด
ตัวแสดงบนหน้าจอ
สาเหตุที่เป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
ไม่ได้เสียบการ์ดไว้ หรือไม่รู้จักการ์ด
เสียบการ์ด หรือเสียบการ์ดอื่น
มีปัญหาเกี่ยวกับการ์ด
เสียบการ์ดใหม่อีกครั้ง หากปัญหายัง
คงอยู่ ให้ฟอร์แมทการ์ด หากฟอร์แมท
การ์ดไม่ได้ แสดงว่าใช้งานการ์ดนี้
ไม่ได้
ห้ามเขียนข้อมูลลงบนการ์ด
สวิตช์ป้องกันการเขียนของการ์ด
ถูกตั้งไว้ด้าน “LOCK” ปลดสวิตช์
(หน้า 106)
• การ์ดเต็ม ถ่ายภาพเพิ่มอีกไม่ได้
หรือบันทึกข้อมูลเช่น สั่งพิมพ์
เพิ่มอีกไม่ได้
• ไม่มีเนื้อที่เหลือบนการ์ด ทําให้
บันทึกข้อมูลสั่งพิมพ์หรือภาพใหม่
เพิ่มอีกไม่ได้
เปลี่ยนการ์ดหรือลบภาพที่ไม่ต้องการ
ก่อนลบ ให้ดาวน์โหลดภาพสําคัญไป
เก็บไว้ใน PC
อ่านการ์ดไม่ได้ อาจจะยังไม่ได้
ฟอร์แมตการ์ด
• เลือก [ทําความสะอาดการ์ด] กด Q
แล้วปิดสวิตช์กล้อง ถอดการ์ดออก
แล้วเช็ดแห้งผิวโลหะให้สะอาด ด้วย
ผ้านุ่มแห้ง
• เลือก [ฟอร์แมท][ใช่] แล้วกด Q
เพื่อฟอร์แมตการ์ด การฟอร์แมทจะ
ลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ด
ไม่มีภาพในการ์ด
การ์ดไม่มีภาพบรรจุอยู่
ถ่ายภาพแล้วเปิดดู
ภาพที่เลือกไม่สามารถเปิดดูได้
เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับภาพนั้น
หรือไม่สามารถเปิดดูภาพด้วยกล้องนี้
ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ เปิดดู
ภาพบนเครื่อง PC
หากยังเปิดดูไม่ได้ แสดงว่าไฟล์ภาพ
เสียหาย
กล้องนี้ไม่สามารถแก้ไขภาพที่ถ่าย
ด้วยกล้องอื่น
ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพทําการ
แก้ไขภาพ
ไม่สามารถถ่ายโอนภาพระหว่าง
อุปกรณ์ที่กําลังรับหรือส่งข้อมูล
เพิ่มปริมาณเนื้อที่ที่เหลืออยู่ของการ์ด
เช่น โดยลบภาพที่ไม่ต้องการออก
หรือเลือกขนาดภาพที่เล็กลงในการ
ส่งภาพ
ไม่มีการ์ด
การ์ดขัดข้อง
ป้องกันการบันทึก
ตั้งค่า การ์ด
ทำความสะอาดผิวสัมผัส
ของการ์ดด้วยผ้าแห้ง
ทำความสะอาดการ์ด
ฟอร์แมท
ตั้งค่า
ไม่มีภาพ
ไฟล์ภาพเสีย
ภาพนี้ไม่สามารถ
แก้ไขได้
ไฟล์ภาพเสีย
อื่นๆ
การ์ดเต็ม
6
TH 101
ตัวแสดงบนหน้าจอ
สาเหตุที่เป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
ปิดสวิตช์กล้อง รอให้อุณหภูมิภายใน
เย็นลง
m
อุณหภูมิภายในของกล้องสูงขึ้น
เนื่องจากการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
ความร้อนในตัวกล้อง
สูงมากกรุณารอให้
เย็นลงก่อนใช้งาน
รอสักครู่เพื่อให้กล้องปิดสวิตช์ตัวเอง
โดยอัตโนมัติ
ปล่อยให้อุณหภูมิภายในของกล้องเย็น
ลง ก่อนใช้งานต่อ
แบตเตอรี่หมดประจุ
ชาร์จแบตเตอรี่
กล้องไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอ HDMI
หรืออุปกรณ์อื่น อย่างถูกต้อง
ทําการเชื่อมต่อกล้องใหม่
เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ
ป้อนกระดาษให้กับเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์หมึกหมด
เปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ์
กระดาษติด
เอากระดาษที่ติดออก
ตลับกระดาษของเครื่องพิมพ์ถูก
ถอดออก หรือมีการสั่งงานใดๆกับ
เครื่องพิมพ์ ขณะกําลังตั้งค่าบนกล้อง
อย่าใช้งานเครื่องพิมพ์ขณะกําลัง
ตั้งค่าบนกล้อง
มีปัญหากับเครื่องพิมพ์ และ/หรือ
กล้อง
ปิดสวิตช์กล้องและเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และแก้ไขปัญหา
ต่างๆก่อนเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง
กล้องนี้อาจจะไม่สามารถพิมพ์ภาพที่
ถ่ายด้วยกล้องอื่น
ให้ทําการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล
เลนส์ล็อคอยู่
โปรดเปิดใช้เลนส์
เลนส์หดเก็บได้ ยังถูกเก็บอยู่
เปิดเลนส์ออกมา (หน้า 13)
เลนส์ล็อคอยู่
โปรดตั้งค่าเลนส์
เกิดความผิดปกติระหว่างกล้องกับ
เลนส์
ปิดสวิตช์กล้อง ตรวจสอบการติดเลนส์
แล้วเปิดสวิตช์ใหม่อีกครั้ง
แบตเตอรี่หมด
ไม่มีการเชื่อมต่อ
6
อื่นๆ
ไม่มีกระดาษ
ไม่มีหมึก
กระดาษติด
เปลี่ยนค่าเซ็ตติ้ง
พริ้นท์ขัดข้อง
ไม่สามารถพริ้นท์ได้
102 TH
การทําความสะอาดและจัดเก็บกล้อง
การทําความสะอาดกล้อง
ปิดสวิตช์กล้องแล้วถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทําความสะอาดกล้อง
ผิวภายนอก:
• เช็ดเบาๆด้วยผ้านุ่ม ถ้าหากกล้องสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ําสบู่อ่อนๆแล้วบิดให้แห้ง เช็ดกล้องด้วย
ผ้าชื้น และเช็ดแห้งด้วยผ้าแห้ง ถ้าหากท่านใช้งานกล้องบริเวณหาดทราย ใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดบิด
ให้แห้ง
• หากมีรอยเปื้อนปรากฏบนพื้นผิวของที่จับ ให้เช็ดออกด้วยผ้าสะอาด
จอภาพ:
• เช็ดเบาๆด้วยผ้านุ่ม
เลนส์:
• เป่าฝุ่นละอองออกจากเลนส์ด้วยอุปกรณ์เป่าลมที่มีจําหน่ายทั่วไป สําหรับตัวเลนส์ ให้เช็ดเบาๆด้วย
กระดาษเช็ดเลนส์
การจัดเก็บ
6
อื่นๆ
• เมื่อไม่ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่และการ์ดออก เก็บกล้องในที่เย็น แห้ง
อากาศถ่ายเทได้ดี
• ใส่ก้อนแบตเตอรี่เป็นครั้งคราว เพื่อทดสอบการทํางานของกล้อง
• เช็ดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมต่างๆออกจากตัวกล้องและฝาหลัง ก่อนปิดฝา
• ติดฝาปิดกล้องเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปภายในเมื่อไม่ได้ติดเลนส์ไว้กับกล้อง อย่าลืมปิดฝาหน้าและหลัง
ของเลนส์ก่อนเอาไปเก็บ
• ทําความสะอาดกล้องหลังการใช้งาน
• อย่าเก็บไว้ใกล้กับสารไล่แมลง
ทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์รับภาพ
กล้องนี้มีฟังก์ชั่นลดฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นไปติดบนอุปกรณ์รับภาพ และเพื่อปัดฝุ่นหรือ
คราบสกปรกออกจากผิวของอุปกรณ์รับภาพด้วยการสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูง ฟังก์ชั่นลด
ฝุ่นละอองทํางานเมื่อเปิดสวิตช์กล้อง
ฟังก์ชั่นลดฝุ่นละอองทํางานพร้อมกับฟังก์ชั่นพิกเซลแมบปิ้ง ซึ่งตรวจสอบอุปกรณ์รับภาพและ
วงจรประมวลผลภาพ เนื่องจากระบบลดฝุ่นละอองทํางานทุกครั้งที่เปิดสวิตช์กล้อง ควรถือกล้อง
ในแนวตั้งเพื่อให้ฟังก์ชั่นลดฝุ่นละอองทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
#ข้อควรระวัง
•
•
•
•
อย่าใช้สารละลายเข้มข้น เช่น เบนซีนหรือแอลกอฮอล์ หรือผ้าที่ผ่านกระบวนการทางเคมี
หลีกเลี่ยงการเก็บกล้องในสถานที่ซึ่งมีการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของกล้อง
ราอาจจะก่อตัวบนผิวเลนส์ ถ้าหากปล่อยให้เลนส์สกปรก
ตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนของกล้องก่อนใช้งาน หากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ก่อนถ่ายภาพสําคัญ
อย่าลืมทําการถ่ายภาพทดสอบและตรวจสอบว่ากล้องทํางานได้อย่างถูกต้อง
TH 103
พิกเซลแมบปิ้ง - ตรวจสอบฟังก์ชั่นประมวลผลภาพ
ระบบพิกเซลแมบปิ้ง ช่วยให้กล้องสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณ์รับภาพและฟังก์ชั่น
ประมวลผลภาพ หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยหน้าจอ รออย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนใช้งานระบบ
พิกเซลแมบปิ้ง เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง
1
2
เลือก [พิกเซลแมบปิ้ง] ในแถบ b ของ c เมนูกําหนดเอง (หน้า 79)
กด I แล้วกด Q
• แถบ [รอสักครู่] จะปรากฏขณะระบบพิกเซลแมบปิ้งกําลังทํางาน เมื่อระบบพิกเซลแมบปิ้งทํางาน
เสร็จ เมนูจะกลับมา
#ข้อควรระวัง
• ถ้าหากท่านปิดสวิตช์กล้องโดยบังเอิญขณะที่ระบบพิกเซลแมบปิ้งกําลังทํางาน ให้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1
6
อื่นๆ
104 TH
7
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
• ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Olympus ก้อนเดียว ใช้แบตเตอรี่ชาร์จของแท้จาก OLYMPUS
เท่านั้น
• อัตราการใช้พลังงานของกล้องค่อนข้างจะขึ้นกับการใช้งานและเงื่อนไขอื่นๆ
• เนื่องจากการทํางานต่างๆต่อไปนี้ใช้พลังงานอย่างมาก ถึงแม้จะไม่มีการถ่ายภาพ แบตเตอรี่ก็จะหมด
เร็ว
• ทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติซ้ําๆ โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดถ่ายภาพ
• แสดงภาพบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน
• เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์
• ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีประจุไม่เต็ม กล้องอาจจะดับไปโดยไม่ได้แสดงคําเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย
• ณ เวลาที่ซื้อ แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จมาเต็ม ให้ทําการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาด้วย
ก่อนใช้งาน
• ระยะเวลาชาร์จปกติด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาด้วย คือ ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (ค่าประมาณ)
• อย่าพยายามใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ที่ให้มาด้วย หรือใช้
แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาด้วย
# ข้อควรระวัง
• การใช้แบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงต่อการระเบิดได้ กําจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา
ใน “ข้อควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่” (หน้า 126)
• อุปกรณ์ชาร์จสามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปเกือบทั้งหมดที่มีแรงดันไฟฟ้า
100 V ถึง 240 V AC (50/60 Hz) ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เต้ารับติดผนังอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันไป
ขึ้นกับประเทศหรือท้องที่ที่ท่านอยู่ และอาจจะต้องใช้ตัวแปลงหัวเสียบเพื่อให้อุปกรณ์ชาร์จใช้งานได้
กับเต้ารับติดผนัง สอบถามรายละเอียดจากร้านจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในท้องถิ่นของท่าน หรือบริษัท
ท่องเที่ยว
• อย่าใช้ตัวแปลงไฟสําหรับเดินทางที่มีจําหน่ายทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์ชาร์จอาจจะทํางานผิดพลาดได้
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
การใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของท่านในต่างประเทศ
7
TH 105
8
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ด
การ์ดที่ใช้งานได้
คู่มือเล่มนี้เรียกอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆรวมกันว่า “การ์ด” การ์ดหน่วย
ความจํา SD ชนิดต่อไปนี้ (มีวางจําหน่ายทั่วไป) สามารถใช้กับกล้องนี้
ได้: SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi และ FlashAir (ที่มีฟังก์ชั่น LAN ไร้สาย)
สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ Olympus
สวิตช์ป้องกันการเขียนการ์ด SD
ตัวการ์ด SD มีสวิตช์ป้องกันการเขียน ถ้าหากท่านตั้งสวิตช์ไปทางด้าน “LOCK”
ท่านจะไม่สามารถเขียนข้อมูลลงในการ์ด ลบข้อมูล หรือทําการฟอร์แมต เลื่อน
สวิตช์กลับไปที่ตําแหน่งปลดล็อคเพื่อทําการเขียน
LOCK
# ข้อควรระวัง
8
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการ์ด
106 TH
• ข้อมูลในการ์ดจะไม่ถูกลบอย่างหมดจด ถึงแม้จะทําการฟอร์แมตการ์ดหรือลบข้อมูลออกแล้ว เมื่อทิ้ง
การ์ด ให้ทําลายการ์ดเสีย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
• การ์ด “FlashAir” ฟอร์แมทไม่ได้ ให้ทําการฟอร์แมตการ์ดด้วยซอฟต์แวร์ที่ให้มากับการ์ด FlashAir
นั้น
• ใช้การ์ด FlashAir หรือ Eye-Fi โดยคํานึงถึงกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ใช้งานกล้อง ถอด
การ์ด FlashAir หรือ Eye-Fi ออกจากกล้อง หรือปิดระบบของการ์ด บนเครื่องบินและสถานที่อื่นใดที่
ห้ามไม่ให้ใช้งาน g “การใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน” (หน้า 70), [Eye-Fi] (หน้า 80)
• การ์ด FlashAir หรือ Eye-Fi อาจจะร้อนขณะใช้งาน
• เมื่อใช้งานการ์ด FlashAir หรือ Eye-Fi แบตเตอรี่อาจจะหมดเร็วขึ้น
• เมื่อใช้งานการ์ด FlashAir หรือ Eye-Fi กล้องอาจจะทํางานช้าลง
• ถ้าหากท่านตั้งสวิตช์ป้องกันการเขียนของการ์ด FlashAir ไปทางด้าน “LOCK” ท่านจะไม่สามารถใช้
งานฟังก์ชั่น LAN ไร้สาย
9
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
เลือกเลนส์ตามบรรยากาศ และความต้องการสร้างสรรค์ของท่าน ใช้เลนส์ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบ Micro Four Thirds และมีฉลาก M.ZUIKO
DIGITAL หรือเครื่องหมายที่แสดงทางด้านขวา
หากใช้ตัวแปลงช่วย ท่านสามารถใช้เลนส์ของระบบ Four Thirds และระบบ OM
ได้อีกด้วย
#ข้อควรระวัง
• เมื่อท่านติดหรือถอด ฝาปิดตัวกล้อง และเลนส์ ออกจากกล้อง ให้หันช่องติดเลนส์ของกล้องลงพื้น
เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในตัวกล้องได้
• อย่าถอดฝาปิดตัวกล้อง หรือติดเลนส์ในสถานที่มีฝุ่นละอองมาก
• อย่าหันหน้าเลนส์ที่ติดอยู่กับกล้อง ชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ อาจจะทําให้กล้องเสียหาย หรือติดไฟได้
เนื่องจากแสงอาทิตย์ถูกขยายผ่านการโฟกัสของเลนส์
• ระวังอย่าทําฝาปิดกล้องและฝาปิดท้ายเลนส์หาย
• ติดฝาปิดกล้องเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปภายในเมื่อไม่ได้ติดเลนส์ไว้กับกล้อง
ข้อมูลจําเพาะเลนส์ M.ZUIKO DIGITAL
 ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ
ฝาปิดหน้า
เกลียวยึดฟิลเตอร์
แหวนปรับโฟกัส
แหวนปรับซูม (สําหรับเลนส์ซูมเท่านั้น)
เครื่องหมายตําแหน่งเมาท์
ฝาปิดท้ายเลนส์
ขั้วสัมผัสไฟฟ้า
สวิตช์ UNLOCK (สําหรับเลนส์หดได้เท่านั้น)
แหวนประดับ (เฉพาะบางเลนส์ ให้ถอดออก
เมื่อติดตั้งฮูด)
 การใช้เลนส์เพาเวอร์ซูมที่มีฟังก์ชั่นมาโคร
(ED12-50mm f3.5-6.3EZ)
การทํางานของเลนส์ถูกกําหนดโดยตําแหน่งของแหวนซูม
ปุ่ม MACRO
MACRO
ขณะกด
แหวนปรับซูม
+
9
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TH 107
E-ZOOM (เพาเวอร์ซูม)
หมุนแหวนปรับซูมสําหรับเพาเวอร์ซูม
ความเร็วในการซูมถูกกําหนดโดยปริมาณการหมุน
M-ZOOM (ซูมด้วยมือ)
หมุนแหวนปรับซูมเพื่อซูมเข้าและออก
MACRO (ถ่ายภาพมาโคร)
กดปุ่ม MACRO และเลื่อนแหวนปรับซูมไปทางด้านหน้าเพื่อ
ถ่ายภาพวัตถุในระยะ 0.2 ถึง 0.5 ม. ใช้งานซูมไม่ได้
• สามารถเลือกหน้าที่ของปุ่ม L-Fn ได้ในเมนูกําหนดเองของกล้อง
 การควบคุมโฟกัสแบบสแนปช็อต (17 มม. f1.8, ED12 มม. f2.0)
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อเปลี่ยนวิธีการโฟกัส
โฟกัสแบบสแนปช็อต
AF/MF
วงแหวนปรับโฟกัส
ในโฟกัสแบบสแนปช็อต สามารถกําหนดระยะทางด้วยวงแหวนปรับโฟกัสโดยอิงตามระยะถ่าย
ภาพ กล้องจะโฟกัสไปที่ระยะชัดลึกที่สอดคล้องกับค่าเปิดหน้ากล้องที่ตั้งไว้
• แนะนําให้ตั้งค่าเปิดหน้ากล้องไปที่ F5.6 เป็นอย่างน้อย
• ท่านสามารถถ่ายภาพในระยะที่เลือกไว้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงโหมด AF บนกล้อง
 การควบคุมเลนส์ที่มีฝาปิด (BCL-1580)
ใช้ก้านปรับ MF เพื่อเปิดและปิดที่ครอบเลนส์ และปรับโฟกัสระหว่างระยะอนันต์และระยะใกล้
• ไม่มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกล้องกับเลนส์
• ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นของกล้อง
• ตั้งระยะโฟกัสไปที่ 15 มม. สําหรับฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่น
9
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
ปิดที่ครอบเลนส์
ก้านปรับ MF
โฟกัสที่ระยะใกล้
โฟกัสที่ระยะอนันต์
โฟกัสที่ระยะไกล
 คู่ผสม เลนส์ และ กล้อง
เลนส์
เลนส์ระบบ Micro Four
Thirds
เลนส์ระบบ Four Thirds
กล้อง
กล้องระบบ Micro
Four Thirds
เลนส์ระบบ OM
เลนส์ระบบ Micro Four
Thirds
กล้องระบบ Four
Thirds
ติดใช้งาน
AF (โฟกัส
อัตโนมัติ)
วัดแสง
ได้
ได้
ได้
ติดได้ผ่านตัวแปลง
เมานท์
ได้*
ได้
ไม่ได้
ได้*2
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
*1 ไม่สามารถตั้งค่า [AF โหมด] เป็น [C-AF] และ [C-AF+TR]
*2 ไม่สามารถวัดแสงได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยํา
108 TH
1
 ข้อมูลจําเพาะของเลนส์หลัก
เรื่อง
14-42mm
f3.5-5.6 II R
เมานท์
ED40-150mm
f4.0-5.6R
ED14-150mm
f4.0-5.6
เมาท์ Micro Four Thirds
ความยาวโฟกัส
14 – 42 มม.
40 – 150 มม.
14 – 150 มม.
รูรับแสงสูงสุด
f/3.5 – 5.6
f/4.0 – 5.6
f/4.0 – 5.6
75° – 29°
30.3° – 8.2°
75° – 8.2°
7 กลุ่ม 8 ชิ้น
10 กลุ่ม 13 ชิ้น
11 กลุ่ม 15 ชิ้น
f/3.5 – 22
f/4.0 – 22
f/4.0 – 22
0.25 ม. – )
(14 – 19 มม.)
0.3 ม. – )
(20 – 42 มม.)
0.9 ม. – )
0.5 ม. – )
มุมภาพ
โครงสร้างเลนส์
การควบคุมม่านรับแสง
ระยะถ่ายภาพ
(ความยาวโฟกัส)
ปรับโฟกัส
สวิตช์สลับ AF/MF
น้ําหนัก (ไม่รวมฮูดและฝาปิด)
113 กรัม
190 กรัม
260 กรัม
พิกัดขนาด
(เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ×
ความยาว)
l56.5×50 มม.
l63.5×83 มม.
l63.5×83 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง
เกลียวยึดฟิลเตอร์
37 มม.
58 มม.
58 มม.
เลนส์ฮูด
LH-40
LH-61D
LH-61C
ED12-50mm
f3.5-6.3EZ
17mm f1.8
BCL-1580
(15mm f8)
เรื่อง
เมาท์ Micro Four Thirds
ความยาวโฟกัส
12 – 50 มม.
17 มม.
รูรับแสงสูงสุด
f/3.5 – 6.3
f/1.8
f/8
84° – 24°
64°
72°
9 กลุ่ม 10 ชิ้น
6 กลุ่ม 9 ชิ้น
3 กลุ่ม 3 ชิ้น
f/3.5 – 22
f/1.8 - 22
กําหนดไว้ที่ f/8
0.35 ม. – )
0.2 ม. – 0.5 ม.
(โหมดมาโคร)
0.25 ม. – )
0.30 ม. – )
สวิตช์สลับ AF/MF
AF/MF, โฟกัสแบบ
สแนปช็อต
MF
น้ําหนัก (ไม่รวมฮูดและฝาปิด)
212 กรัม
120 กรัม
22 กรัม
พิกัดขนาด
(เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ×
ความยาว)
l57×83 มม.
l57.5×35.5 มม.
l56×9 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง
เกลียวยึดฟิลเตอร์
52 มม.
46 มม.
–
เลนส์ฮูด
LH-55B
LH-48B
–
มุมภาพ
โครงสร้างเลนส์
การควบคุมม่านรับแสง
ระยะถ่ายภาพ
(ความยาวโฟกัส)
ปรับโฟกัส
15 มม.
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
เมานท์
9
#ข้อควรระวัง
• ขอบของภาพอาจจะถูกตัดออกหากใช้ฟิลเตอร์มากกว่าหนึ่งชิ้น หรือใช้งานฟิลเตอร์ที่หนา
TH 109
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
โหมดบันทึกและขนาดไฟล์/จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้
ค่าขนาดไฟล์ในตาราง เป็นค่าโดยประมาณสําหรับไฟล์ที่มีสัดส่วนภาพ 4:3
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
โหมด
บันทึก
RAW
YSF
YF
YN
YB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB
จํานวนพิกเซล
(นับพิกเซล)
4608×3456
3200×2400
2560×1920
1920×1440
1600×1200
1280×960
1024×768
640×480
บีบอัด
บีบอัดแบบไม่สูญเสีย
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
รูปแบบ
ไฟล์
ORF
JPEG
ขนาดไฟล์
(MB)
ประมาณ 17
ประมาณ 11
ประมาณ 7.5
ประมาณ 3.5
ประมาณ 2.4
ประมาณ 5.6
ประมาณ 3.4
ประมาณ 1.7
ประมาณ 1.2
ประมาณ 3.2
ประมาณ 2.2
ประมาณ 1.1
ประมาณ 0.8
ประมาณ 1.8
ประมาณ 1.3
ประมาณ 0.7
ประมาณ 0.5
ประมาณ 1.3
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.5
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.1
จํานวนภาพนิ่งที่
บันทึกได้*
41
79
114
248
369
155
257
508
753
271
398
782
1151
476
701
1356
1968
678
984
1906
2653
1034
1488
2773
3813
1564
2260
4068
5547
3589
5085
7627
10170
*สําหรับการ์ด SD 1GB
#ข้อควรระวัง
• จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ อาจจะเปลี่ยนตามวัตถุ การสั่งพิมพ์ และองค์ประกอบอื่นๆ ในบางกรณี
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ที่ปรากฏบนหน้าจอ อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ท่านจะถ่ายภาพ หรือ
ลบภาพที่บันทึกไว้
• ขนาดไฟล์ภาพจริง แตกต่างกันไปโดยขึ้นกับวัตถุ
• ตัวเลขจํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได้สูงสุด ที่แสดงบนหน้าจอคือ 9999
• ดูระยะเวลาบันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว ได้บนเว็บไซต์ของ Olympus
110 TH
การใช้อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (VF-4)
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ VF-4 จะเปิดทํางานอัตโนมัติเมื่อท่านมองผ่านช่องมองภาพนี้ ขณะที่
ช่องมองภาพเปิดทํางาน จอแสดงผลบนกล้องจะดับลง ท่านสามารถเลือกว่าจะสลับระหว่างช่อง
มองภาพและจอภาพโดยอัตโนมัติหรือไม่ด้วยการตั้งค่าเมนู โปรดทราบว่า เมนูและข้อมูลการตั้ง
ค่าอื่นๆ จะยังคงแสดงบนจอภาพของกล้องขณะที่ช่องมองภาพเปิดทํางาน
#ข้อควรระวัง
• ช่องมองภาพอาจไม่ปิดสวิตช์การทํางานอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้
เมื่ออยู่ในโหมดหลับ/เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว, 3D, ถ่ายภาพซ้อน, Live bulb, Live time ฯลฯ/เมื่อกด
ปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง/เมื่อดึงจอภาพออกมา
• ช่องมองภาพอาจไม่เปิดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อสวมแว่นตา หรือ
เมื่อมีแสงแดดจัด ให้เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าด้วยตัวเอง
 การติดและการถอดช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ถอดฝาปิดขั้วต่อขณะที่กดปุ่มปลดล็อคลง จากนั้นดันช่องมองภาพเข้าไปในฐานเสียบของกล้อง
จนสุด
• หากต้องการถอดออก ให้ปิดสวิตช์กล้องแล้วถอดช่องมองภาพออกขณะที่กดปุ่มปลดล็อคลง
การติด
ปุ่มปลดล็อค
การถอด
ฝาปิดขั้วต่อ
ฝาครอบฐานเสียบแฟลช
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
TH 111
 การใช้ปุ่มปรับไดออปเตอร์
เปิดสวิตช์กล้อง จากนั้นเลื่อนปุ่มปรับไดออปเตอร์ไปยังตําแหน่งที่สามารถมองเห็นภาพในช่องมอง
ภาพ
• สามารถเปลี่ยนมุมได้สูงสุดที่ 90°
ปุ่มปรับไดออปเตอร์
เซ็นเซอร์ตา
ปุ่ม u
 สลับระหว่างช่องมองภาพและจอภาพด้วยตัวเอง
ตั้งค่าการสลับอัตโนมัติเป็น ปิด และควบคุมการสลับด้วยปุ่ม u บนช่องมองภาพภายนอก
1
2
ใน # เมนูช่องอุปกรณ์เสริม เลือก [CEVF] แล้วกดปุ่ม Q
3
เลือก [ปิด] แล้วกดปุ่ม Q
เลือก [เปลี่ยนเป็น EVF อัตโนมัติ] แล้วกดปุ่ม Q
• สามารถแสดงเมนูเดียวกันได้เช่นกันโดยกดปุ่ม u บน VF-4 ค้างไว้
• กดปุ่ม u บนช่องมองภาพภายนอกเพื่อสลับการแสดงผลระหว่างช่องมองภาพและจอภาพ
 ข้อมูลจําเพาะที่สําคัญ (VF-4)
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
112 TH
จํานวนพิกเซลการแสดง
ผล
ประมาณ 2,360,000 จุด
พื้นที่ในการรับภาพ
100 %
กําลังขยายของช่องมอง
ภาพ
ประมาณ 1.48 (เลนส์/ระยะอนันต์ -1 ม.-1 50 มม.)
ระยะมองภาพ
ประมาณ 21 มม. (-1 ม.-1) (จากด้านหลังของเลนส์ตา)
ช่วงการปรับไดออปเตอร์
-4.0 ถึง +2.0 ม.-1
น้ําหนัก
42 กรัม (0.09 ปอนด์) (ไม่มีฝาปิดขั้วต่อ)
ขนาด
30.4 มม. (กว้าง) × 48.2 มม. (สูง) × 47.8 มม. (ลึก)
#ข้อควรระวัง
• เมื่อถือกล้อง อย่าถือโดยจับที่ช่องมองภาพ
• อย่าปล่อยให้แสงแดดธรรมชาติส่องเข้ามาที่ช่องมองภาพผ่านทางเลนส์ใกล้ตา
ใช้ชุดแฟลชภายนอกที่ระบุมาให้ใช้กับกล้องนี้
ท่านสามารถใช้แฟลชภายนอกที่มีจําหน่ายต่างหากกับกล้องนี้ เพื่อให้ได้ภาพแฟลชที่ตรงตาม
ความต้องการของท่าน แฟลชภายนอกสามารถสื่อสารกับกล้องได้ ท่านจึงสามารถควบคุมโหมด
การทํางานของแฟลช จากหลากหลายโหมดควบคุมแฟลช์ที่มีอยู่ เช่น TTL-AUTO และแฟลช
Super FP ได้ แฟลชภายนอกที่ระบุว่าใช้งานกับกล้องรุ่นนี้ได้เหล่านี้สามารถต่อเข้ากับกล้องได้ที่
ฐานติดแฟลชบนตัวกล้อง ท่านยังสามารถติดแฟลชเข้ากับฉากยึดแฟลชที่ติดกับกล้องด้วยสาย
สําหรับฉากยึดแฟลช (อุปกรณ์เสริม) ศึกษาเอกสารที่ให้มากับชุดแฟลชภายนอกประกอบด้วย
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเมื่อใช้แฟลช คือ 1/200 วินาที
ฟังก์ชั่นที่ใช้งานกลับชุดแฟลชภายนอก
แฟลชเสริม
GN (หมายเลขไกด์) (ISO100)
โหมด RC
FL-600R
TTL-AUTO, AUTO, MANUAL,
FP TTL AUTO, FP MANUAL
GN36 (85 มม.*) GN20 (24 มม.*)

FL-300R
TTL-AUTO, MANUAL
GN20 (28 มม.*)

FL-14
TTL-AUTO, AUTO, MANUAL
GN14 (28 มม.*)
–
GN11
–
RF-11
โหมดควบคุมแฟลช
TTL-AUTO, MANUAL
TF-22
GN22
* ความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้งานได้ (คํานวณตามกล้องฟิล์ม 35 มม.)
–
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชควบคุมจากระยะไกลไร้สาย
สามารถนําแฟลชภายนอกที่ระบุว่าใช้งานกับกล้องรุ่นนี้ได้และมีโหมดควบคุมจากระยะไกลมาใช้
เพื่อถ่ายภาพแบบแฟลชไร้สายได้ กล้องนี้สามารถควบคุมชุดแฟลชที่ให้มาด้วย และชุดแฟลช
ควบคุมจากระยะไกล สูงสุดสามกลุ่มแยกจากกัน ศึกษารายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับ
ชุดแฟลชภายนอก
ตั้งค่าแฟลชระยะไกลไว้ที่โหมด RC แล้วจัดวางในตําแหน่งที่ต้องการ
2
เลือก [เปิด] สําหรับ [# RC Mode] ใน X เมนูถ่ายภาพ 2 (หน้า 115)
• เปิดสวิตช์แฟลชภายนอก กดปุ่ม MODE แล้วเลือกโหมด RC
• เลือกช่องสัญญาณและกลุ่มของแฟลชภายนอกแต่ละตัว
• แผงควบคุมพิเศษ LV เปลี่ยนเป็นโหมด RC
• ท่านสามารถเลือกหน้าจอแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ได้โดยกดปุ่ม INFO หลายๆ ครั้ง
• เลือกโหมดแฟลช (พึงระลึกว่าระบบลดตาแดงใช้งานไม่ได้ในโหมด RC)
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
1
TH 113
3
ปรับการตั้งค่าสําหรับแต่ละกลุ่มในแผงควบคุมพิเศษ LV
กลุ่ม
• เลือกโหมดควบคุมแฟลช และ
ปรับความเข้มแสงแฟลชแยก
สําหรับแต่ละกลุ่ม สําหรับ
MANUAL ให้เลือกความเข้ม
แสงแฟลช
ปรับการตั้งค่าสําหรับชุดแฟลช
ของกล้อง
4
ค่าความเข้มแสงแฟลช
แฟลชปกติ/แฟลช Super FP
• เลือกสลับระหว่างแฟลชปกติ
และแฟลช Super FP
A Mode
TTL
M
Off
TTL
P
+5.0
1/8
–
+3.0
250 F5.6
ระดับแสงสื่อสาร
• ตั้งค่าระดับแสงสื่อสาร เป็น
[HI], [MID], หรือ [LO]
LO
1
Ch
0.0
38
ช่องสัญญาณ
• ตั้งค่าช่องสัญญาณสื่อสารให้
เป็นช่องเดียวกับที่ใช้บนแฟลช
โหมดควบคุม ความเข้ม
แฟลช แสงแฟลช
ติดชุดแฟลชที่ให้มาด้วย แล้วยกหัวแฟลชขึ้น
• หลังยืนยันว่าชุดแฟลชภายใน และแฟลชระยะไกล ได้ชาร์จพร้อมแล้ว ให้ทําการถ่ายภาพ
ทดสอบ
 ระยะควบคุมแฟลชไร้สาย
จัดตําแหน่งของแฟลชไร้สาย โดยให้เซนเซอร์ควบคุมระยะไกลหันเข้าหากล้อง ภาพต่อไปนี้แสดงถึง
ระยะโดยประมาณ ที่สามารถจัดวางแฟลชได้ ระยะควบคุมจริงแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม
30°
60°
30°
7m
50°
100°
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
114 TH
50°
5m
#ข้อควรระวัง
• ขอแนะนําให้ท่านใช้งาน 1 กลุ่มแฟลชที่มีแฟลชระยะไกลไม่เกิน 3 ตัว
• ชุดแฟลชระยะไกลไม่สามารถใช้งานกับระบบซิงค์ช้าม่านชัตเตอร์ที่สอง หรือการถ่ายภาพลดความ
สั่นสะเทือนที่นานกว่า 4 วินาที
• ถ้าหากวัตถุอยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป แสงควบคุมที่ปล่อยออกจากชุดแฟลชที่ให้มาด้วย อาจจะมีผล
ต่อภาพ (สามารถลดผลนี้ได้โดยลดปริมาณแสงของแฟลชที่ให้มาด้วย เช่น โดยใช้แผ่นกระจายแสง)
• ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดในการซิงค์แฟลช คือ 1/160 วินาที เมื่อใช้แฟลชในโหมดควบคุมระยะไกล
ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ
พึงระลึกในประเด็นต่อไปนี้ เมื่อใช้ชุดแฟลชของผู้ผลิตอื่นกับฐานเสียบแฟลชของกล้อง:
• การใช้แฟลชรุ่นเก่าๆ ที่ปล่อยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 24 V เข้ากับขั้วสัมผัส X ของฐานติดแฟลชของ
กล้อง จะทําให้กล้องเสียหายได้
• การติดตั้งแฟลชซึ่งขั้วสัมผัสสัญญาณ ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ Olympus อาจจะทําให้กล้อง
เสียหายได้
• ใช้กับกล้องในโหมดถ่ายภาพ M ที่ความเร็วชัตเตอร์น้อยกว่า 1/160 วินาที และตั้งค่า ISO ไว้ที่
ตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ [อัตโนมัต] เท่านั้น
• การควบคุมแฟลชสามารถทําได้เพียงการตั้งค่าแฟลชให้มี ความไวแสง ISO และค่ารูรับแสงตรงกับ
ค่าที่เลือกไว้บนกล้องเท่านั้น สามารถปรับความสว่างของแฟลชโดยปรับความไวแสง ISO หรือ
ค่ารูรับแสง
• ใช้แฟลชที่มีมุมส่องสว่างเหมาะสมกับเลนส์ โดยปกติแล้วมุมส่องสว่างจะถูกระบุเป็นค่าเมื่อเทียบกับ
ความยาวโฟกัสของรูปแบบ 35 มม.
รายการเมนู
*1: สามารถเพิ่มลงใน [Myset]
*2: สามารถกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [ทั้งหมด] ใน [รีเซ็ต]
*3: สามารถกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นได้โดยเลือก [พื้นฐาน] ใน [รีเซ็ต]
K เมนูถ่ายภาพ
แถบ
W
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าการ์ด
รีเซ็ต/Myset
โหมดถ่ายภาพ
K
ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
มุมมองภาพ
X
ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์
j/Y
ป้องกันภาพสั่น
AE BKT
WB BKT
ถ่ายคร่อม
ชดเชยแสงหลายค่า
A–B
G–M
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
HDR BKT
เฟรม
ค่าอัตโนมัต
ภาพซ้อน
เฟรม
เวลารอเริ่มต้น
ช่วงเวลา
ภาพเคลื่อนไหวแบบ
คั่นเวลา
# RC Mode
*1 *2 *3




g
59
59
48
X
4:3
ปิด
o
S-IS1
M-IS2
ปิด



52















51
66
35
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
ปิด
47
63
63

ปิด
99
00:00:01
00:00:01




63
64
64
64
64
65


65


113
ปิด
ปิด

10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
การตั้งค่าคั่นเวลา
ค่าเริ่มต้น
―
―
jNatural
YN
TH 115
q เมนูแสดงภาพ
แถบ
ฟังก์ชั่น
q
m
ค่าเริ่มต้น
―
Melancholy


เอฟเฟค
เลือน


สไลด์
ทั้งหมด


ช่วงแสดงภาพนิ่ง
3 วินาที

ช่วงแสดงภาพ
สั้น

R
แก้ไข
<
*1 *2 *3
เริ่ม
BGM
เปิด
เลือกภาพ
แก้ไขภาพ RAW
แก้ไข JPEG
R


―
―
―
―
―
―
―
ภาพซ้อน
ลบค่าป้องกัน
การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
g
42
67
67
68
69
69
92
69
70
d เมนูตั้งค่า
แถบ
d
10
ฟังก์ชั่น
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
ค่าเริ่มต้น
―
―
j ±0, k ±0,
i
Vivid
ดูภาพบันทึก
0.5 วินาที
c เมนู แสดงภาพ ปิด
c/# เมนู แสดงภาพ # เมนู แสดงภาพ
ปิด
―
เฟริมแวร์
g
16
71


71


71

71

71
* การตั้งค่าแตกต่างกันไปตามท้องที่ที่ซื้อกล้อง
c เมนูกําหนดเอง
แถบ
c R AF/MF
ฟังก์ชั่น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
AF ตลอดเวลา
AF โหมด
AEL/AFL
รีเซ็ตเลนส์
โฟกัส BULB/TIME
วงแหวนโฟกัส
MF ช่วยปรับ
Pตั้งค่าปกติ
AF แสงไฟ
I โฟกัสใบหน้า
116 TH
*1 *2 *3
X
W *
ค่าเริ่มต้น
S-AF
C–AF
ดับ
S-AF
C-AF
MF
เปิด
เปิด
b
ปิด
o
เปิด
K
โหมด1
โหมด2
โหมด1
*1 *2 *3

























g
73
แถบ
S ปุ่ม/หมุน
c
ฟังก์ชันปุ่ม
ปรับ
ฟังก์ชั่น
ชี้ค่าที่ปรับ
ฟังก์ชั่น
; ฟังก์ชั่น
R ฟังก์ชั่น
I ฟังก์ชั่น
G ฟังก์ชั่น
n ฟังก์ชั่น
l ฟังก์ชั่น
P
A
S
M
ค่ารับแสง
เมนู
*1 *2 *3
g
L
R REC
#
j/Y
ฟังก์ชันโดยตรง
หยุด AF
F
FNo.
ชัตเตอร์
ชัตเตอร์
หมุน1
หมุน1
เปิด
ปิด
ปิด
เปิด
3 fps
8 fps
เปิด
ปิด
ค่าปกติ

73






74






1080i
ปิด
―
Live Guide
Live Control
เมนูภาพพิเศษ
เมนู Scene
ภาพเท่านั้น, ทั้งหมด
ภาพเท่านั้น, u
O, ปฏิทิน
ปิด
เปิด
255
0
เปิด
ปิด
ค่าปกติ
โหมด1
อัตโนมัต
โหมด1
โหมด1
ค้างไว้
1 min
เปิด
อัตโนมัต












74

















74
























75
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
dล็อค
ฟังก์ชันแป้นเลือกโหมด
T กดถ่าย/j
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
j L fps
j H fps
j + ปิด IS
ป้องกันภาพสั่นที่เลนส์
หน่วงเวลาลั่นชัตเตอร์
U Disp/8/PC
HDMI Out
HDMI
ควบคุมHDMI
วีดีโอเอ้าท์
iAUTO
K/ตั้งค่า P/A/S/M
ART
ควบคุม
SCN
q คําแนะนํา
G/ตั้งค่า LV-Info
คําแนะนํา Gการตั้งค่า
แสดงเส้นตาราง
ตั้งค่าโหมดภาพ
ไฮไลท์
การตั้งค่า
ฮิสโตแกรม เงา
คําแนะนําโหมด
Live View Boost
จํานวนเฟรม
โหมดภาพพิเศษ LV
ลดภาพกะพริบ
โหมดขยายภาพ LV
q โหมดถ่ายใกล้
ไฟจอ LCD
Sleep
8
โหมด USB
ค่าเริ่มต้น
TH 117
แถบ
ฟังก์ชั่น
c V Exp/p/ISO
ระดับค่า EV
ลดนอยส์
ฟิวล์เตอร์นอยส์
ISO
ระดับ ISO
เซ็ท ISO อัตโนมัติ
ISO อัตโนมัต
วัดค่า
AEL วัดค่า
ตั้งเวลาถ่าย BULB/TIME
Live BULB
Live TIME
ป้องกันการสั่น z
W #ตั้งค่าเอง
# X-Sync.
#ค่าช้าสุด
w+F
X K/สี/WB
Kตั้งค่า
Xiddle
นับพิกเซล
Wmall
ชดเชยเงาแสง
WB
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
118 TH
ทั้งหมด
>
ค่าเริ่มต้น
1/3EV
อัตโนมัต
มาตรฐาน
อัตโนมัต
1/3EV
ค่าสูงสุด: 1600
ค่าตั้งต้น: 200
P/A/S
p
อัตโนมัต
8 min
ปิด
1 วินาที
ปิด
































1/250
1/60
ปิด























เปิด



WB อัตโนมัติ
sRGB












—
2560×1920
1280×960
ปิด
อัตโนมัต
#+WB
สีซีเปีย
Y บันทึก/ลบ
ลบเร็ว
ลบภาพ RAW+JPEG
ชื่อไฟล์
แก้ไขชื่อไฟล์
ตั้งลําดับ
การตั้ง dpi
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ตั้งค่า
ชื่อศิลปิน
ลิขสิทธิ์
ชื่อลิขสิทธิ์
Z ภาพเคลื่อนไหว
nโหมด
ภาพเคลื่อนไหวR
เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว
ลดเสียงลม
ระดับเสียงบันทึก
A : 0, G : 0
—
—
ตั้งทั้งหมด
ลบค่าทั้งหมด
W ใช้แสงสีอุ่น
*1 *2 *3
ปิด
RAW+JPEG
รีเซ็ต
ดับ
ไม่
350dpi
ปิด
76




77
77



78
78




—
—
P
เปิด
ปิด
ปิด
มาตรฐาน
g
79







79
แถบ
c
ฟังก์ชั่น
b Kยูติลิตี่
พิกเซลแมบปิ้ง
p
ปรับค่ารับ
J
แสง
5
8ระดับการเตือน
ระดับการปรับ
ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส
Eye-Fi
ค่าเริ่มต้น
*1 *2 *3
g
—
±0

±0
79


—
เปิด
เปิด


80


# เมนูช่องอุปกรณ์เสริม
แถบ
#
ฟังก์ชั่น
A OLYMPUS PENPAL Share
โปรดรอสักครู่
รายชื่อที่อยู่
สมุดที่อยู่
เวลาค้นหา
กําลังจับคู่ใหม่
My OLYMPUS PENPAL
*1 *2 *3
—
—
30 วินาที
g
89, 90
90

—
—
ขนาด 1: เล็ก
—
—
—
—
ขนาด 2: ปานกลาง
j ±0, k ±0
เปิด
91

91
10




91
91
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
ขนาดส่งภาพ
B OLYMPUS PENPAL Album
คัดลอกทั้งหมด
ลบค่าป้องกัน
ใช้หน่วยความจํา
ตั้งหน่วยความจํา
ขนาดสําเนาภาพ
C จอมองภาพอิเล็กทรอนิก
ปรับ EVF
เปลี่ยนเป็น EVF อัตโนมัติ
ค่าเริ่มต้น
TH 119
ข้อมูลจําเพาะ
 กล้อง
ชนิดของผลิตภัณฑ์
ชนิดของผลิตภัณฑ์
เลนส์
เมานท์เลนส์
ความยาวโฟกัสเทียบเท่า
กล้องฟิล์ม 35 มม.
อุปกรณ์รับภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ์
จํานวนพิกเซลทั้งหมด
จํานวนพิกเซลใช้งานจริง
ขนาดหน้าจอ
สัดส่วนภาพ
ดูภาพสด
เซนเซอร์
สนามภาพ
จอภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ์
จํานวนพิกเซลรวม
ชัตเตอร์
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
120 TH
ชนิดของผลิตภัณฑ์
ชัตเตอร์
โฟกัสอัตโนมัติ
ชนิดของผลิตภัณฑ์
จุดโฟกัส
การเลือกจุดโฟกัส
ควบคุมระดับแสง
ระบบวัดแสง
ขอบเขตวัดแสง
โหมดถ่ายภาพ
ความไวแสง ISO
การชดเชยแสง
สมดุลแสงขาว
ชนิดของผลิตภัณฑ์
ตั้งค่าโหมด
บันทึก
หน่วยความจํา
ระบบบันทึก
มาตรฐานที่สอดคล้อง
เสียงประกอบภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
เสียง
ดูภาพ
รูปแบบแสดง
ขับเคลื่อน
โหมดขับเคลื่อน
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
กล้องดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ระบบ Micro Four Thirds
เลนส์ M.Zuiko Digital ระบบ Micro Four Thirds
เมานท์ Micro Four Thirds
ประมาณสองเท่าของความยาวโฟกัสของเลนส์
เซนเซอร์ Live MOS 4/3"
ประมาณ 17,200,000 พิกเซล
ประมาณ 16,050,000 พิกเซล
17.3 มม. (กว้าง) × 13.0 มม. (สูง)
1.33 (4:3)
ใช้เซนเซอร์ Live MOS
100%
จอสัมผัส LCD สี TFT ขนาด 3.0" ปรับมุม (ขึ้น: ประมาณ 170° ลง: ประมาณ 65°)
ประมาณ 460,000 จุด (สัดส่วน 16:9)
ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
1/4000 – 60 วินาที, ถ่ายภาพ bulb, ถ่ายภาพตั้งเวลา
ระบบตรวจจับคอนทราสต์ที่ตัวรับภาพ
35 จุด
อัตโนมัติ, เลือกเอง
ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงที่ตัวรับภาพ)
วัดแสง ESP ดิจิตอล/วัดแสงเฉลี่ยให้น้ําหนักกลางภาพ/วัดแสงแบบจุด
EV 0 - 20 (วัดแสง ESP ดิจิตอล/วัดแสงเฉลี่ยให้น้ําหนักกลางภาพ/วัดแสงแบบจุด)
A: iAUTO/P: โปรแกรม AE (เลื่อนโปรแกรมได้) /A: เลือกรูรับแสง AE/
S: เลือกความเร็วชัตเตอร์ AE/M: กําหนดเอง/ART: ฟิลเตอร์ศิลปะ/
SCN: บรรยากาศ/n: ภาพเคลื่อนไหว
LOW, 200 - 25600 (ระดับขั้น 1/3, 1 EV)
±3 EV (ระดับขั้น 1/3, 1/2, 1 EV)
อุปกรณ์รับภาพ
อัตโนมัติ/WB กําหนดล่วงหน้า (7 ชนิด)/WB กําหนดเอง/WB สร้างขึ้นเอง
SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi และ FlashAir (ที่มีฟังก์ชั่น LAN ไร้สาย) ใช้งานได้กับ
UHS-I
บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (ตามมาตรฐาน Design rule for Camera File system
(DCF)), ข้อมูลดิบ RAW, รูปแบบ MP
Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
PictBridge
รูปแบบ Wave
MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
สเตอริโอ PCM 48kHz
ดูภาพเดี่ยว/ดูภาพระยะใกล้/ดูดัชนีภาพ/ดูภาพบนปฏิทิน
ถ่ายภาพเดี่ยว/ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ตั้งเวลา
สูงสุด 8 fps (T)
ตั้งเวลา
ระยะเวลา: 12 วินาที/2 วินาที/กำ�หนดเอง
ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน
เปลี่ยนเข้าสู่โหมดหลับ: 1 นาที (สามารถกำ�หนดได้) ปิดสวิตช์การทำ�งาน: 5 นาที
แฟลช
โหมดควบคุมแฟลช
TTL-AUTO (โหมดพรีแฟลช TTL)/MANUAL
ความเร็วซิงค์
1/250 วินาทีหรือช้ากว่า
ช่องต่อภายนอก
ช่องต่ออเนกประสงค์ (ช่องต่อ USB, ช่องต่อ AV)/ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)/ช่องต่ออุปกรณ์เสริม
แหล่งจ่ายไฟ
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ×1
พิกัดขนาด/น้ำ�หนัก
พิกัดขนาด
110.5 มม. (กว้าง) × 63.7 มม. (สูง) × 38.2 มม. (ลึก) (ไม่รวมส่วนยื่นออกมา)
ประมาณ 325 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ�)
น้�ำ หนัก
สภาพแวดล้อมใช้งาน
อุณหภูมิ
0 °C - 40 °C (ใช้งาน)/–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)
ความชื้น
30% - 90% (ใช้งาน)/10% - 90% (จัดเก็บ)
HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia
Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
n แฟลช FL-LM1
หมายเลขไกด์ (Guide number)
มุมส่องสว่าง
พิกัดขนาด
น้ำ�หนัก
7 (ISO100•ม.) (10 (ISO200•ม.))
ครอบคลุมมุมภาพของเลนส์ 14 มม.
(เทียบเท่า 28 มม.ของรูปแบบ 35 มม.)
ประมาณ 39.2 มม. (กว้าง) × 32.2 มม. (สูง) × 43.4 มม. (ลึก)
ประมาณ 25 กรัม
n แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
BLS-50
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชาร์จใหม่ได้
DC 7.2 V
1210 mAh
ประมาณ 500 ครั้ง (ขึ้นกับเงื่อนไขการใช้งาน)
0 °C - 40 °C (ขณะชาร์จ)
ประมาณ 35.5 มม. (กว้าง) × 12.8 มม. (สูง) × 55 มม. (ลึก)
ประมาณ 46 กรัม
n เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
หมายเลขรุ่น
พิกัดขาเข้า
พิกัดขาออก
ระยะเวลาชาร์จ
อุณหภูมิโดยรอบ
พิกัดขนาด
น้�ำ หนัก (ไม่รวมสายไฟ AC)
BCS-5
AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
DC 8.35 V, 400 mA
ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (ที่อุณหภูมิห้อง)
0 °C - 40 °C (ใช้งาน)/–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)
ประมาณ 62 มม. (กว้าง) × 38 มม. (สูง) × 83 มม. (ลึก)
ประมาณ 70 กรัม
• สายไฟ AC ที่ให้มากับอุปกรณ์นี้ สำ�หรับใช้งานกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ไม่ควรนำ�ไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่น
อย่าใช้สายไฟของอุปกรณ์อื่น กับอุปกรณ์นี้
10
��������������������������������
หมายเลขรุ่น
ชนิดของผลิตภัณฑ์
แรงดันปกติ
ความจุปกติ
จำ�นวนครั้งของการชาร์จและคลาย
ประจุ
อุณหภูมิโดยรอบ
พิกัดขนาด
น้�ำ หนัก
ข้อมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ไม่ถือว่าเป็นข้อผูกมัดใดๆในส่วนของ
ผู้ผลิต
TH 121
แผนผังแสดงระบบ
ช่องมองภาพ
แหล่งจ่ายไฟ
BLS-50
แบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
BCS-5
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
VF-1
ช่องมองภาพเชิงแสง
VF-4
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานรีโมท
RM-UC1
สายรีโมท
สายเชื่อมต่อ
ที่จับกล้อง
10
กล่อง / สายร้อย
��������������������������������
ระบบ
ใต้น้ำ�
สาย USB/
สาย AV/
สาย HDMI
MCG-1/MCG-2/
MCG-3PR
สายคล้องบ่า
กล่องใส่กล้อง
อุปกรณ์ที่ใช้กับ
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม
กล่องกันน้�ำ
การ์ดหน่วยความจำ�*4
SD/SDHC/
SDXC/
Eye-Fi/
FlashAir
OLYMPUS PENPAL PP-1*3
ชุดสื่อสาร
SEMA-1
ชุดไมโครโฟน 1
ซอฟต์แวร์
OLYMPUS Viewer
ซอฟต์แวร์จัดการภาพดิจิตอล
MAL-1
หลอดไฟมาโคร
*1 เลนส์บางตัวอาจใช้กับตัวแปลงไม่ได้ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Olympus นอกจากนี้ พึงระลึกว่า
การผลิตเลนส์ระบบ OM ได้สิ้นสุดลงแล้ว
*2 ดูรายละเอียดเลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้ ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Olympus
122 TH
: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กับ E-PL6
: ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายทั่วไป
สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ Olympus
เลนส์
เลนส์เสริม*2
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
MMF-2/MMF-3 *1
ED 12-50mm f3.5-6.3 EZ
ED 12mm f2.0
17mm f1.8
17mm f2.8
45mm f1.8
ED 75mm f1.8
ED 60mm f2.8 Macro
14-42mm f3.5-5.6 II R
ED 9-18mm f4.0-5.6
ED 14-150mm f4.0-5.6
ED 40-150mm f4.0-5.6 R
75-300mm f4.8-6.7 II
FCON-P01
เลนส์ตาปลา
WCON-P01
เลนส์มุมกว้าง
เลนส์ระบบ Four Thirds
MCON-P01
ตัวแปลง Four Thirds
เลนส์มาโคร
เลนส์ระบบ OM
MF-2 *1
ตัวแปลง OM 2
10
แฟลช
FL-600R
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
SRF-11
FL-300R
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
ชุดแฟลชวงแหวน
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
STF-22
RF-11*2
TF-22 *2
แฟลชวงแหวน
FC-1
ชุดแฟลชคู่
แฟลชคู่
อุปกรณ์ควบคุมแฟลชมาโคร
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
FL-14
*3 OLYMPUS PENPAL สามารถใช้งานได้ในท้องที่ที่ซื้อเท่านั้น การใช้งานอาจจะเป็นการละเมิดข้อบังคับคลื่นความถี่
และอาจจะมีโทษ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ที่ใช้งาน
*4 ใช้งานการ์ด SD ที่มีระบบ LAN ไร้สายหรือการ์ด Eye-Fi ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ใช้งาน
กล้อง
TH 123
อุปกรณ์เสริมหลัก
ตัวแปลงเลนส์ Four Thirds (MMF–2/MMF–3)
กล้องต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงเลนส์ระบบ MMF-2 Four Thirds เพื่อติดเข้ากับเลนส์ระบบ Four
Thirds คุณสมบัติบางอย่าง เช่น โฟกัสอัตโนมัติ อาจใช้งานไม่ได้
สายรีโมท (RM–UC1)
ใช้ในกรณีที่การสั่นไหวของกล้องแม้เพียงเล็กน้อยจะทําให้ภาพเบลอ เช่น ในการถ่ายภาพมาโคร
หรือถ่ายภาพ bulb สายรีโมทนี้เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องได้ผ่านทางขั้วต่อมัลติคอนเนคเตอร์
เลนส์เสริม
ติดเลนส์เสริมเข้ากับกล้อง เพื่อถ่ายภาพเลนส์ตาปลาหรือภาพมาโคร อย่างง่ายและรวดเร็ว ดู
ข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้งานได้บนเว็บไซต์ของ OLYMPUS
• ใช้ชุดเลนส์เสริมที่เหมาะสมสําหรับโหมด SCN (f, w หรือ m)
หลอดไฟมาโคร (MAL-1)
ใช้ส่องสว่างวัตถุเพื่อถ่ายภาพมาโคร ในระยะที่จะเกิดเงาภาพหากใช้แฟลช
ชุดไมโครโฟน (SEMA-1)
ท่านสามารถวางไมโครโฟนให้ห่างจากกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกเสียงโดยรอบหรือเสียงลม
โดยใช้ไมโครโฟนจากผู้ผลิตอื่นที่มีจําหน่ายได้เช่นกัน ขึ้นกับความต้องการสร้างสรรค์ของท่าน
ทั้งนี้ขอแนะนําให้ท่านใช้สายต่อความยาวที่ให้มาด้วย (จ่ายไฟผ่านหัวต่อสเตอริโอเล็ก l3.5 มม.)
ที่จับกล้อง
ที่จับกล้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อจะเปลี่ยนให้คลายสกรูยึดที่จับกล้องเพื่อถอดที่จับกล้องออก
10
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
124 TH
11
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช๊อต
ห้ามเปิด
ขอควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามถอดฝาดานหนา (หรือดานหลัง)
ออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมเองไดอยูภายใน ใหชางของ OLYMPUS ที่ไดรับ
การรับรองเปนผูใหบริการ
เครื่องหมายอัศเจรียในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนใหทราบถึงคําแนะนําในการใชงานและ
การดูแลรักษาที่สําคัญใน เอกสารที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ
อันตราย
ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ข้างใต้สัญลักษณ์นี้ อาจทําให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
คําเตือน
ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ข้างใต้สัญลักษณ์นี้ อาจทําให้ได้รับ
บาดเจ็บ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
ข้อควรระวัง
ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ข้างใต้สัญลักษณ์นี้ อาจทําให้ได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อย อุปกรณ์เสียหาย หรืออาจสูญเสียข้อมูลที่มีค่าได้
คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช๊อต ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ห้ามไม่ให้โดนน้ํา และ
ห้ามใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
ข้อควรระวังทัั่วไป
ความรอน — หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑนี้ไวใกลกับ
แหลงพลังงาน ความรอนใด ๆ เชน หมอนํ้า เครื่องทํา
ความรอน เตาไฟ หรือ อุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาใด ๆ
ที่กอใหเกิดความรอน รวมถึงสเตอริโอแอมปลิไฟเออร
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์
คําเตือน
• หามใชกลองใกลกับบริเวณที่มีแกสซึ่งติดไฟ
หรือระเบิดไดงาย
• อย่าใช้แฟลชและ LED กับบุคคล (ทารก
เด็กเล็ก ฯลฯ) ในระยะใกล้
กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ
อยางนอย 1 เมตร การยิงแฟลชในระยะใกลกับ
ดวงตาคนมากเกินไป อาจทําใหมอง ไมเห็น
ชั่วขณะ
• เก็บกล้องให้ห่างจาก เด็ก ทารก และสัตว์ต่างๆ
เช่น สัตว์เลี้ยง
ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและทารก
เสมอ เพื่อปองกัน เหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่งอาจ
ทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง:
• ระวังสายคล้องกล้องพันคอ อาจทําให้รัดคอ
และหายใจไม่ออกได้
• กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่น ๆ โดย
ไมไดตั้งใจ
11
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อานคําแนะนําทั้งหมด — กอนใชงานผลิตภัณฑ
ใหอานคําแนะนํา ในการใชงานทั้งหมด เก็บคูมือการ
ใชงานและเอกสารทั้งหมดเพื่อ ใชอางอิงในอนาคต
การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้ออก
จากชองเสียบปลั๊กไฟ กอนทําความสะอาดเสมอ
ใชเฉพาะผาชื้นในการทําความสะอาดเทานั้น หามใชน้ํา
ยาทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือสเปรยทุกชนิด
รวมทั้ง สารละลายอินทรียทุกชนิดเพื่อทําความสะอาด
ผลิตภัณฑนี้
อุปกรณเสริม — เพื่อความปลอดภัยและเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหาย ที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ
ใหใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่แนะนําโดย Olympus
เทานั้น
นํ้าและความชื้น — สําหรับขอควรระวังเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหใชงานไดในทุก
สภาพอากาศ ใหอานสวนที่เกี่ยวกับความทนทานตอ
สภาพอากาศ
สถานที่ตั้ง — เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหยึดผลิตภัณฑอยางปลอดภัยดวยขาตั้ง
กลอง แทนยึด หรือโครงยึดที่มั่นคง
แหลงพลังงาน — เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับแหลง
พลังงานที่ระบุไวบนฉลากของผลิตภัณฑเทานั้น
วัตถุแปลกปลอม — เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหไดรับ
บาดเจ็บ หามใสวัตถุที่เปนโลหะลงในผลิตภัณฑ
TH 125
• ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็ก
คนอื่น ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ
• ได้รับบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของกล้อง
โดยไม่ได้ตั้งใจ
• ห้ามใช้กล้องมองแสงอาทิตย์หรือแสงจ้าอื่น ๆ
• ห้ามใช้หรือเก็บกล้องในสถานที่มีฝุ่นละออง
หรือมีความชื้น
• ห้ามใช้มือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช
ข้อควรระวัง
11
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
126 TH
• หยุดใช้กล้องทันที ถ้าสังเกตว่ามีกลิ่น เสียง
หรือควันรอบ ๆ ที่ผิดปกติ
ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกโดยใช้มือเปล่า เนื่องจาก
อาจทําให้เกิดไฟลวกมือได้
• อย่าถือหรือใช้งานกล้องด้วยมือเปียก
• ห้ามทิ้งกล้องไว้ในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิ
สูงมากได้
การกระทําดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ และ
ในบางสถานการณ อาจทําใหกลองติดไฟได
อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหากถูกปิดคลุมอยู่ (เช่น
ผ้าห่ม) เนื่องจากอาจทําใหมีความ รอนสูงเกินไป
และเกิดไฟไหมได
• ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง
การไหมที่ อุณหภูมิต่ํา
กลองประกอบไปดวยชิ้นสวนที่เปนโลหะ หาก
มีความรอนสูงเกินไป อาจทําใหเกิดการไหมที่
อุณหภูมิต่ําได้ ใหเอาใจใสกับสิ่งตอไปนี้:
• เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานกล้องจะร้อน ถ้า
ถือกล้องในช่วงนี้ อาจทําให้เกิดการไหม้ที่
อุณหภูมิต่ําได้
• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิของ
ตัวกล้องอาจลดต่ําลงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม ถ้า
เป็นไปได้ให้สวมถุงมือ เมื่อถือกล้องในที่ที่มี
อุณหภูมิเย็น
• ระมัดระวังสายคล้อง
ระมัดระวังสายคล้องเมื่อถือกล้อง สายคล้องอาจ
เกี่ยวกับวัตถุที่ยื่นออกมาได้ง่าย และอาจทําให้
เกิดความเสียหายรุนแรง
ข้อควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่สําคัญเหลานี้เพื่อปองกัน
ไม่ใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป ไหม ระเบิด หรือ
เกิดไฟฟาชอตหรือไฟไหมได
อันตราย
• กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกแบบมา
เฉพาะสําหรับ Olympus ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย
อุปกรณ์ชาร์จที่ระบุ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นๆ
• อย่าเผาหรือทําแบตเตอรี่ให้ร้อน
• ใช้ความระวังเมื่อพกพาหรือเก็บแบตเตอรี่ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับวัตถุโลหะใดๆ เช่น
เครื่องประดับ เข็มหมุด ซิป ฯลฯ
• ห้ามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
หรือมีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน อยู่ใกล้กับ
แหล่งกําเนิดความร้อน ฯลฯ
• เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม หรือขั้วแบตเตอรี่
เสียหาย ใหปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในวิธี
การใชงานแบตเตอรี่อยางระมัดระวัง อย่่าพยายาม
แยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่หรือแก้ไขแบตเตอรี่ ไม่ว่าใน
ลักษณะใดโดยการบัดกรี หรือวิธีอื่นๆ
• ถ้าของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ให้
ล้างตาด้วยน้ําเย็นที่สะอาดทันที และให้ไปพบ
แพทย์ทันที
• เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็กเล็กเสมอ ถ้าเด็ก
กลืนแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ไปพบแพทย์ทันที
• หากท่านสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ชาร์จมีควันออกมา
ร้อน หรือมีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปกติ ให้หยุด
ใช้งานทันที ถอดปลั้กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับ
แล้วติดต่อผู้แทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาต
คําเตือน
• เก็บแบตเตอรี่ให้แห้งตลอดเวลา
• เพือ
่ ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รั่วซึม ร้อนเกินไป หรือ
เกิดไฟไหม้หรือระเบิด ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่
แนะนําให้ใช้กับผลิตภัณฑนี้เท่านั้น
• ใสแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังตามที่อธิบายใน
คําแนะนําการใช้งาน
• ถาชารจแบตเตอรี่ไมเต็มภายในระยะเวลาที่ระบุไว
ใหหยุดชารจ และหามใชแบตเตอรี่ดังกลาว
• หามใชแบตเตอรี่ ถาแบตเตอรี่มีรอยร้าวหรือแตกหัก
• ถ้าหากแบตเตอรี่รั่ว เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนรูป หรือ
ผิดปกติในรูปแบบใดๆระหว่างการใช้งาน ให้หยุด
ใช้งานกล้องทันที
• ถาของเหลวจากแบตเตอรี่รั่วซึมมาโดนเสื้อผาหรือ
ผิวหนังใหถอดเสื้อผา และลางบริเวณนั้นดวยน้ําเย็น
สะอาดทันที ถาของเหลวทําใหผิวหนังไหม ใหไป
พบแพทยทันที
• อย่าให้แบตเตอรี่ถูกกระแทกอย่างรุนแรง หรือ
สั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นเวลานาน
ข้อควรระวัง
• กอนใสแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความ
ระมัดระวังเสมอวามีรอยรั่ว เปลี่ยนสี บิดงอ หรือ
ความผิดปกติใด ๆ หรือไม
• แบตเตอรี่อาจรอนในระหวางการใชงานเปนระยะ
เวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยง ไมใหเกิดการไหม หาม
ถอดแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใชกลอง
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเสมอ กอนเก็บกลอง
โดยไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
• กล้องนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ระบุโดย
Olympus อย่าใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ เพื่อความ
ปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง อ่านคู่มือ
การใช้งานแบตเตอรี่อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
• ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจ
ทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได ใหเช็ด
แบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดีกอนใชงาน
• ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก
หรือเมื่อไมมีการใช งานเปนระยะเวลานาน
• เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนที่อุณหภูมิต่ํา
พยายามเก็บกลองและ แบตเตอรี่สํารองใหอุนที่สุด
เทาที่เปนไปได แบตเตอรี่ที่หมดเมื่อใชที่
อุณหภูมิต่ําอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําให
แบตเตอรี่อุนที่อุณหภูมิหอง
• จํานวนภาพที่ท่านถ่ายได้ อาจเปลี่ยนแปลงตาม
เงื่อนไขการถ่ายภาพหรือแบตเตอรี่
• กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทาง
ไปตางประเทศ ใหซื้อ แบตเตอรี่เพิ่มเติม แบตเตอรี่
ที่แนะนําอาจหาซื้อไดยากในระหวางเดินทาง
• เมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน ให้เก็บไว้
ในสถานที่เย็น
• โปรดนําแบตเตอรี่กลับมาใชใหมเพื่อชวยรักษา
แหลงพลังงานของโลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ที่เสีย
ใหแนใจวาไดครอบปดขั้วของแบตเตอรี่แลวและ
ใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ทองถิ่นเสมอ
ข้อควรระวังสําหรับสภาพแวดล้อม
ใช้งาน
จอภาพ
หน้าจอด้านหลังกล้องเป็นหน้าจอ LCD
• ในสถานการณ์อันไม่น่าจะเกิดขึ้นที่จอแตก อย่านํา
ผลึกเหลวเข้าปากเป็นอันขาด หากมีวัสดุใดๆติดมือ
ขา หรือเสื้อผ้าของท่าน ให้ล้างออกทันที
• อาจปรากฏแถบแสงที่ด้านบนหรือล่างของจอภาพ
ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกติ
• เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพ
อาจปรากฏเปนรูป ซิกแซกบนจอภาพ ลักษณะ
เช่นนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ และจะปรากฏนอยลงใน
โหมดดูภาพ
• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ํา หน้าจออาจจะใช้เวลา
นานกว่าจะติด หรือสีอาจจะเปลี่ยนไปชั่วคราว
เมื่อใช้งานกล้องในสถานที่ๆเย็นมาก ขอแนะนํา
ให้วางกล้องในสถานที่อุ่นเป็นระยะๆ หน้าจอซึ่ง
มีประสิทธิภาพต่ําที่อุณหภูมิต่ํา จะฟื้นตัวเองที่
อุณหภูมิปกติ
• หน้าจอถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีความละเอียดสูง
อย่างไรก็ตาม จุดดําหรือจุดแสงสว่าง อาจจะ
ปรากฏค้างบนหน้าจอ
เนื่องจากลักษณะเฉพาะหรือมุมที่ท่านมอง
หน้าจอ จุดภาพอาจจะมีสีหรือความสว่างไม่
สม่ําเสมอ อาการนี้ไม่ได้แสดงว่าจอเสีย
เลนส์
•
•
•
•
•
•
อย่าแช่น้ําหรือฉีดน้ําใส่
อย่าทําเลนส์ตกหล่นหรือกระแทกเลนส์แรงๆ
อย่าจับถือบริเวณส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของเลนส์
อย่าจับผิวของเลนส์โดยตรง
อย่าจับบริเวณจุดหน้าสัมผัสโดยตรง
อย่าให้กล้องมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทันที
กฎหมายและประกาศอื่น ๆ
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกัน
ความเสียหายหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คาดหวังจาก
การใชผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมายหรือ
การเรียกรองใด ๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก
การใชงานผลิตภัณฑนี้อยางไมเหมาะสม
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกัน
ความเสียหายหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คาดหวังจาก
การใชผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมายอันเนื่อง
มาจากการลบขอมูลภาพ
11
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีความ
แม่นยําสูง และเพื่อเป็น การรักษาประสิทธิภาพ
ห้ามทิ้งกล้องไว้ในสถานที่ระบุไว้ด้านล่าง ไม่ว่าจะ
ในระหว่างการใช้งานหรือว่าเก็บรักษาก็ตาม:
• สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง
หรือมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว แสงแดด
ส่องโดยตรง ชายหาด รถที่ล็อคอยู่ หรือใกล้กับ
แหล่งพลังงานความร้อนอื่น ๆ (เตาไฟ
หม้อนํ้า ฯลฯ) หรือเครื่องทํา ความชื้น
• ในสภาพแวดล้อมที่มีทรายหรือฝุ่นละออง
• ใกล้กับสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่ทําให้เกิด
การระเบิด
• ในสถานที่เปียก เช่น ห้องนํ้าหรือกลางสายฝน
เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบให้
ใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ ให้อ่านคู่มือของ
ผลิตภัณฑ์นั้นด้วย
• ในสถานที่ซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่
รุนแรง
• ห้ามทํากล้องหล่นหรือกระทบกระแทก หรือ
สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
• เมื่อติดไว้กับขาตั้ง ปรับตําแหน่งของกล้องที่หัว
ขาตั้ง อย่าบิดหมุนที่ตัวกล้อง
• ห้ามทิ้งกล้องโดยเล็งไปที่ดวงอาทิตย์โดยตรง นี่
อาจทําให้เลนส์หรือ ม่านชัตเตอร์เสียหาย ความผิด
ปกติของสี ภาพหลอกบนอุปกรณ์รับภาพ หรือจาก
ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
• อย่าจับหน้าสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์บนกล้อง และ
เลนส์เปลี่ยนได้ อย่าลืมติดฝาปิดกล้องเมื่อถอด
เลนส์ออก
• ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเก็บกล้องโดยไม่ใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน เลือกสถานที่เก็บที่เย็นและแห้ง
เพื่อป้องกันการเกิด การควบแน่นหรือ เชื้อราที่
ก่อตัวขึ้นภายในกล้อง หลังการจัดเก็บ ให้ทดสอบ
กล้องโดยเปิดสวิตช์กล้องแล้วกดปุ่มลั่นชัตเตอร์
เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องทํางานเป็นปกติ
• กล้องอาจจะทํางานผิดพลาดหากใช้งานในสถานที่
ซึ่งมีสนามแม่เหล็ก/ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ
หรือไฟฟ้าแรงสูง เช่น ใกล้เครื่องทีวี ไมโครเวฟ
วิดีโอเกมส์ ลําโพงกําลังสูง จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่
เสาส่ง สัญญาณโทรทัศน์/วิทยุ หรือเสาไฟฟ้าแรง
สูง ในกรณีเหล่านี้ ให้ปิดและ เปิดสวิตช์กล้องอีก
ครั้งก่อนใช้งานต่อ
• ปฏิบัติตามข้อจํากัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
อธิบาย ในคู่มือการใช้งานของกล้องเสมอ
• อย่าสัมผัสหรือเช็ดอุปกรณ์รับภาพของกล้อง
โดยตรง
TH 127
การปฏิเสธการรับประกัน
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกัน ไมวา
โดยแจงหรือโดยนัย ตอหรือที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ใด ๆ ของวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนขึ้นเหลานี้
และไมวาในกรณีใด ๆ จะไมรับผิดชอบในการ
รับประกันโดยนัยตอความเปนสินคาหรือความ
เหมาะสมกับจุดประสงคเฉพาะใด ๆ หรือความ
เสียหายตอเนื่อง โดยไมไดตั้งใจหรือโดยออม
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสียหายจาก
การสูญเสียผลกําไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ และการสูญเสียขอมูลทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้น
จากการใชงานหรือความไมสามารถใชงานของวัสดุ
หรือซอฟตแวรหรืออุปกรณที่เขียนขึ้นเหลานี้
บางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจํากัดความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อเนื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
ดังนั้นข้อจํากัดข้างต้นอาจจะไม่มีผลกับท่าน
• Olympus ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในคูมือนี้
คําเตือน
การถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชวัสดุที่มี
ลิขสิทธิ์อาจเปนการ ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ
Olympus จะไมรับผิดชอบตอการ ถายภาพที่ไมไดรับ
อนุญาต หรือการใชงานหรือการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ละเมิด
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
การประกาศลิขสิทธิ์
11
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
128 TH
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด หามนําสวนใด ๆ ของวัสดุที่เขียนขึ้น
หรือซอฟตแวรนี้ ไปทําซ้ํา หรือใชในรูปแบบใด ๆ หรือ
โดยจุดประสงคใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกลไก
ซึ่งรวมถึงการถายสําเนาและการบันทึก หรือการใช
ระบบการจัดเก็บและเรียกดูขอมูลชนิดใด ๆ ก็ตาม โดย
ไมไดรับอนุญาต เปนลายลักษณอักษรจาก Olympus
กอน จะไมรับผิดชอบอันเนื่องมาจาก การใชขอมูลที่
อยูในวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนเหลานี้ หรือสําหรับ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใชขอมูลที่อยู ณ ที่นี้
Olympus ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะและเนื้อหาของเอกสารหรือซอฟตแวรนี้
โดยไมตองรับผิดชอบหรือแจงเตือนลวงหนา
เครื่องหมายการค้า
• Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation
• Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
• โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C,
LLC
• Eye-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าของ Eye-Fi, Inc.
• FlashAir เป็นเครื่องหมายการค้าของ Toshiba
Corporation
• ฟังก์ชั่น “เทคโนโลยีการปรับเงาแสง”
มีการใช้งานเทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร
ของ Apical Limited
• เทคโนโลยีเปลี่ยนภาพสไลด์โชว์
เป็นของ HI Corporation
• บริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมาย
การค้าของเจ้าของนั้น
• Micro Four Thirds และโลโก้ Micro Four Thirds
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ OLYMPUS IMAGING
Corporation ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
ประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ
• “PENPAL” ถูกใช้เพื่ออ้างถึง OLYMPUS PENPAL
• มาตรฐานสําหรับระบบชื่อไฟลของกลองที่อางอิง
ในคูมือนี้เปนมาตรฐาน “Design Rule for
Camera File System/DCF” ที่กําหนดโดย Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA)
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER
TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL
AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
ดัชนี
สัญลักษณ
A
# RC Mode .................................... 113
W (เลือกภาษา) .............................71
c/# เมนู แสดงภาพ .................... 71, 72
P ตั้งคาปกติ ...................................73
I โฟกัสใบหนา ............................ 56, 73
dล็อค .............................................74
j H fps ..........................................74
j L fps ..........................................74
j + ปด IS ......................................74
G/ตั้งคาคําแนะนํา..............................75
K /ตั้งคาควบคุม ...............................74
q โหมดถายใกล ...............................75
#คาชาสุด .........................................77
# X-Sync. ........................................77
w+F .............................................77
#+WB .............................................78
8 ระดับการเตือน .............................80
I/H (มุมกวางใตน้ํา/มาโครใตน้ํา) ......82
G (แสดงดัชนี)..................................39
U (ดูภาพระยะใกล) ............................39
n (โหมดภาพเคลื่อนไหว) ...................27
nโหมด............................................79
 (ลบภาพเดี่ยว) ................................21
v (เลือกภาพ) ..................................21
0 (ปองกันขอมูลภาพ) ......................41
P (AF พื้นที่) ..................................35
W ใชแสงสีอุน ..................................78
R (หมุนภาพ) ...................................67
K ตั้งคา ..........................................77
8 (เสียงปบ) .....................................75
R (บันทึกเสียง) ..................................41
i (ปรับความสวางหนาจอ) ..................71
m (สไลดโชว) ..................................42
A (โหมดกําหนดรูรับแสง).....................25
AEL/AFL ..................................... 73, 80
AEL วัดคา ..........................................76
AF ตลอดเวลา ....................................73
AF แสงไฟ .........................................73
AF โหมด ..................................... 55, 73
ART (โหมดอารทฟลเตอร) ....................28
B
BULB ................................................27
E
Eye-Fi ...............................................80
H
HDMI ...............................................74
I
A (โหมด iAuto) ..................... 17, 19
ISO ............................................ 56, 76
ISO อัตโนมัต .....................................76
L
Live BULB .........................................76
Live Guide .................................. 31, 82
Live TIME .........................................76
LIVE TIME ........................................27
Live View Boost .................................75
M
M (ถายภาพกําหนดเอง) .......................26
MF ...................................................81
MF ชวยปรับ .......................................73
MTP .................................................98
My OLYMPUS PENPAL ........................91
O
OLYMPUS PENPAL Album ...................91
OLYMPUS PENPAL Share .............. 89, 90
TH 129
P
ด
P (ถายภาพตามโปรแกรม) ....................24
ดูภาพเคลื่อนไหว .................................40
ดูภาพบันทึก .......................................71
R
Rls ลําดับ C .......................................74
Rls ลําดับ S........................................74
S
S (ถายภาพกําหนดความเร็วชัตเตอร) ......26
Sleep ................................................75
W
WB............................................. 50, 77
ก
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน ....................70
การซอนภาพ ......................................69
การตั้ง dpi .........................................78
การตั้งคาคั่นเวลา .................................65
การตั้งคาฮิสโตแกรม ............................75
การวัดแสง .........................................54
เก็บขอมูล ..........................................98
แกไข JPEG........................................68
แกไขชื่อไฟล ......................................78
แกไขภาพ RAW ..................................67
ข
ตั้งคาการด .........................................59
ตั้งคาลิขสิทธิ์ ......................................79
ตั้งคาวันที่/เวลา X ..............................16
ตั้งคาหนาจอสัมผัส...............................80
ตั้งคาโหมดภาพ ..................................75
ตั้งลําดับ ............................................78
ตั้งเวลาถาย BULB/TIME.......................76
ถ
ถายครอม ...........................................62
ถายหลายภาพ a ..............................64
ท
ทั้งหมด > .....................................78
เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอล .............. 66, 82
เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว ..........88
น
นับพิกเซล ..........................................77
ป
ควบคุมความเขมแสงแฟลช w ..............53
คัดลอกทั้งหมด ...................................91
คําแนะนําโหมด ...................................75
ปรับ EVF ...........................................91
ปรับคารับแสง .....................................79
ปรับฟงกชั่น ........................................73
ปองกันการสั่น z ...............................76
ปองกันภาพสั่น ....................................47
ปองกันภาพสั่นที่เลนส ..........................74
ปุม INFO ................................23, 32, 38
ช
ผ
ชดเชยเงาแสง ....................................77
ชี้คาที่ปรับ ..........................................74
ชื่อไฟล .............................................78
ใชหนวยความจํา..................................91
แผงควบคุมพิเศษ LV ............................85
ขนาดสําเนาภาพ..................................91
ค
ซ
เซ็ท ISO อัตโนมัติ ...............................76
130 TH
ต
พ
พริ้นท ...............................................93
พิกเซลแมบปง .................................. 104
ฟ
ห
ฟงกชันปุม .........................................73
ฟงกชันแปนเลือกโหมด.........................74
ฟวลเตอรนอยส ...................................76
เฟริมแวร ............................................71
โฟกัส BULB/TIME ..............................73
ไฟจอ LCD .........................................75
หนวงเวลาลั่นชัตเตอร ...........................74
หมุนภาพ ...........................................41
โหมด USB .........................................75
โหมดถายภาพ .............................. 48, 60
โหมดภาพพิเศษ LV .............................75
ภ
ภาพเคลื่อนไหวR .......................... 57, 79
ม
อ
อารตเฟด ...........................................88
เอคโคครั้งเดียว ...................................88
เอคโคหลายครั้ง ..................................88
มุมมองภาพ ........................................51
ร
ระดับ ISO ..........................................76
ระดับการปรับ ......................................80
ระดับคา EV ........................................76
ระดับเสียงบันทึก .................................79
รีเซ็ต/Myset .......................................59
รีเซ็ตเลนส..........................................73
ล
ลดนอยส............................................76
ลดภาพกะพริบ ....................................75
ลบคาปองกัน ................................ 69, 91
ลบภาพ RAW+JPEG ............................78
ลบภาพที่เลือก ....................................21
ลบเร็ว ...............................................78
ว
วงแหวนโฟกัส.....................................73
วีดีโอเอาท .........................................74
ส
สมุดที่อยู ...........................................90
สั่งพิมพภาพ <...................................92
สัดสวนภาพ ........................................51
สีซีเปย ..............................................78
แสดงเสนตาราง...................................75
TH 131
WC046302
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement