ProForm PETL12816 Premier 900 TREADMILL Navodila za uporabo

ProForm PETL12816 Premier 900 TREADMILL Navodila za uporabo
Št. modela PETL12816.0
Serijska št.
Serijsko številko zapišite na zgornjo
črto, da vam bo v prihodnje lahko
dostopna.
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Nalepka s serijsko številko
SLUŽBA ZA POMOČ
STRANKAM
Za vprašanja, manjkajoče ali
okvarjene dele glejte priloženo
stran DECATHLON CUSTOMER
SERVICE INFORMATION ali stopite
v stik s prodajalcem, pri katerem ste
izdelek kupili.
Spletno mesto:
www.iconsupport.eu
POZOR
Preden opremo uporabite,
preberite vse varnostne ukrepe
in navodila v tem priročniku.
Priročnik shranite, da si ga boste
v prihodnje lahko znova ogledali.
www.iconeurope.com
KAZALO
LOKACIJA OPOZORILNE NALEPKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PREDEN ZAČNETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TABELA ZA PREPOZNAVANJE DELOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SESTAVLJANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KAKO UPORABLJAMO TEKALNO STEZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KAKO ZLOŽIMO IN PREMAKNEMO TEKALNO STEZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NAPOTKI ZA VADBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SEZNAM DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
RAZSTAVLJENA RISBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadnja platnica
INFORMACIJE ZA RECIKLIRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadnja platnica
LOKACIJA OPOZORILNE NALEPKE
Opozorilne nalepke, ki so prikazane tukaj, so
priložene temu izdelku. Nalepite jih čez angleške
nalepke na označena mesta. Na tej risbi so prikazane lokacije opozorilnih nalepk. Če nalepka
manjka ali je neberljiva, glejte sprednjo platnico tega priročnika in prosite za brezplačno
nadomestno nalepko. Nalepko namestite na
prikazano lokacijo. Opomba: Nalepke morda
niso prikazane v dejanski velikosti.
IFIT je registrirana blagovna znamka podjetja ICON Health & Fitness, Inc. App store je blagovna znamka
podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Android in Google Play sta blagovni znamki
podjetja Google Inc. Besedna znamka BLUETOOTH® in logotipi so registrirane blagovne znamke
podjetja Bluetooth SIG, Inc. in se uporabljajo v skladu licenco.
IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah, in
se uporablja v skladu z licenco.
PROFORM je blagovna znamka podjetja ICON Health & Fitness, Inc.
2
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
OPOZORILO:
Tveganje opeklin, požara, električnega udara ali poškodb oseb lahko
zmanjšate, če preberete vse pomembne varnostne ukrepe in navodila v tem priročniku ter vsa opozorila na tekalni stezi, preden jo uporabite. ICON ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe
oseb ali materialno škodo, do katere bi prišlo zaradi uporabe tega izdelka.
1. Lastnik je odgovoren, da poskrbi, da so vsi
uporabniki tekalne steze ustrezno seznanjeni
z vsemi opozorili in varnostnimi ukrepi.
11. Nikoli ne dovolite, da bi tekalno stezo uporabljala več kot ena oseba hkrati.
12. Med uporabo tekalne steze nosite ustrezna
oblačila za vadbo. Ne nosite ohlapnih oblačil,
ki bi se lahko ujela v tekalno stezo. Tako za
moške kot za ženske se priporočajo športna
podporna oblačila. Vedno imejte obute športne copate. Po tekalni stezi nikoli ne hodite
bosi, v nogavicah ali sandalih.
2. Pred začetkom vsakega programa vadbe
se posvetujte s svojim zdravnikom. To je še
zlasti pomembno, če ste starejši od 35 let ali
če imate obstoječe zdravstvene težave.
3. Tekalna steza ni namenjena osebam z
zmanjšano fizično, zaznavno ali umsko sposobnostjo, niti osebam, ki nimajo ustreznih
izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom oz. so dobili navodila v zvezi z uporabo
tekalne steze od nekoga, ki je odgovoren za
njihovo varnost.
13. Ko priklapljate napajalni kabel (glejte stran
15), ga priključite na ozemljen tokokrog. Na
istem tokokrogu ne sme biti drugih naprav.
14. Če potrebujete električni podaljšek, uporabite
izključno trižilni kabel debeline 1 mm2, ki ni
daljši od 1,5 m.
4. Tekalno stezo uporabljajte samo na način, ki
je opisan v tem priročniku.
15. Skrbite, da se napajalni kabel ne bo približal
grelnim površinam.
5. Tekalna steza je namenjena samo za domačo
uporabo. Te tekalne steze ne uporabljajte
v poslovnih, najetih ali institucionalnih
prostorih.
16. Tekalnega traku nikoli ne premikajte, če je
napajanje izklopljeno. Ne uporabljajte tekalne
steze, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali če tekalna steza ne deluje pravilno.
(Če tekalna steza ne deluje pravilno, glejte
VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV
na strani 30.)
6. Tekalna steza naj bo v zaprtem prostoru, kjer
ni vlage in prahu. Tekalne steze ne postavljajte v garažo, na pokrito teraso ali blizu
vode.
7. Tekalno stezo postavite na ravno površino,
tako da ima vsaj 2,4 m prostora zadaj in
0,6 m prostora levo in desno. Tekalne steze
ne postavljajte na površine, ki ovirajo prezračevalne odprtine. Za zaščito tal ali itisona
pred poškodbami tekalno stezo podložite s
podlogo.
17. Preberite, razumite in testirajte postopek zaustavitve v sili, preden uporabite tekalno stezo
(glejte KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE na
strani 17). Pri uporabi tekalne steze si vedno
pripnite ščipalko.
18. Ko zaženete ali ustavite tekalni trak, vedno
stojte na stopalnih tirih. Pri uporabi tekalne
steze se vedno držite za ročaje.
8. Tekalne steze ne uporabljajte v prostorih, kjer
so v uporabi aerosolna razpršila ali kjer se
dovaja kisik.
19. Ko po tekalni osebi hodi oseba, se glasnost
tekalne steze poveča.
9. Otroci, mlajši od 13 let, in domače živali naj
se nikoli ne približajo tekalni stezi.
20. Prstov, las in obleke ne približujte tekalnemu
traku.
10. Tekalno stezo smejo uporabljati samo osebe,
ki tehtajo do največ 150 kg.
3
21. Tekalna steza je zmožna velikih hitrosti.
Hitrost prilagajajte postopoma, da ne bi hitrost nenadoma poskočila.
25. Ko tekalno stezo zlagate ali premikate, se
prepričajte, da zapah za spravilo varno drži
ogrodje v položaju za spravilo.
22. Merilnik srčnega utripa ni medicinska
naprava. Na natančnost odčitkov srčnega
utripa lahko vpliva več dejavnikov, na primer uporabnikovo gibanje. Merilnik srčnega
utripa je namenjen samo kot pripomoček pri
vadbi in za ugotavljanje splošnih trendov
srčnega utripa.
26. V nobeno odprtino na tekalni stezi nikoli ne
vstavljajte nobenih predmetov.
27. Ob vsaki uporabi tekalne steze preglejte in
ustrezno privijte vse dele.
28.
23. Ko tekalna steza teče, je nikoli ne puščajte
nenadzorovane. Kadar tekalne steze ne
uporabljate, vedno odstranite ključ, pritisnite
napajalno stikalo v položaj Off (izklopa) (za
lokacijo stikala glejte risbo na strani 5), in
izvlecite napajalni kabel.
24. Tekalne steze ne poskušajte premikati,
dokler ni ustrezno sestavljena. (Glejte
SESTAVLJANJE na strani 7 ter KAKO
ZLOŽIMO IN PREMAKNEMO TEKALNO
STEZO na strani 29.) Če želite dvigniti, spustiti ali premakniti tekalno stezo, morate biti
sposobni varno dvigniti težo 20 kg.
NEVARNO: Napajalni kabel vedno
izvlecite takoj po uporabi, še preden tekalno
stezo očistite in preden opravite vzdrževalni
in prilagoditveni postopek, ki je opisan v tem
priročniku. Pokrova motorja nikoli ne odstranjujte, razen če vam to naroči pooblaščen
serviser. Servisiranje, ki ni v okviru postopkov v tem priročniku, sme opravljati samo
pooblaščen serviser.
29. S pretirano vadbo se lahko resno poškodujete ali umrete. Če vas obide slabost, vam
pohaja sapa ali med vadbo čutite bolečine,
takoj prenehajte z vadbo in se ohladite.
SHRANITE TA NAVODILA
4
PREDEN ZAČNETE
Zahvaljujemo se vam za nakup revolucionarne tekalne
steze PROFORM® PREMIER 900. Tekalna steza
PREMIER 900 navdušuje s svojim izborom funkcij, ki
smo jih oblikovali tako, da bo telovadba doma učinkovitejša in prijetnejša. Ko ne vadite, pa lahko tekalno
stezo zložite in zasedla bo pol manj prostora kot druge
tekalne steze.
branju tega priročnika še vprašanja, glejte sprednjo
platnico priročnika. Lažje vam bomo pomagali, če si
zabeležite številko modela izdelka in serijsko številko,
preden stopite v stik z nami. Številka modela in lokacija
nalepke s serijsko številko sta prikazani na sprednji
platnici tega priročnika.
Preden nadaljujete z branjem, si oglejte spodnjo risbo
in označene dele.
Koristilo vam bo, če boste pred uporabo tekalne
steze ta priročnik skrbno prebrali. Če imate po
Držalo za tablico
Dolžina: 188 cm
Širina: 91 cm
Konzola
Pladenj
Merilnik
srčnega utripa
Ročaj
Ključ/ščipalka
Pokončni del
Napajalno stikalo
Tekalni trak
Stopalni tir
Podložki za podij
Vijaka za nastavitev
valjev za prosti tek
5
TABELA ZA PREPOZNAVANJE DELOV
S pomočjo spodnjih risb lahko prepoznate delčke, ki jih potrebujemo za sestavljanje. Številka v oklepajih pod
vsako risbo je številka ključa dela s SEZNAMA DELOV pri koncu tega priročnika. Številka, ki sledi številki ključa,
je količina, ki jo potrebujemo za sestavljanje. Opomba: Če dela ne najdete v kompletu sestavnih delov, poglejte, ali je bil morda že vstavljen. Vključeni so lahko dodatni deli.
Zvezdna podložka
#10 (5)–4
Srebrni vijak
#8 x 1/2" (10)–1
Zvezdna podložka
5/16" (11)–10
Strojni vijak
#8 x 5/8" (26)–4
Vijak #8 x 1/2"
(1)–10
Vijak 5/16" x 1/2"
(4)–4
Zvezdna podložka
3/8" (13)–8
Vijak 3/8" x 1 1/4"
(63)–2
Vijak 5/16" x 3/4"
(25)–2
Vijak 3/8" x 1 3/4" (62)–2
Vijak 3/8" x 2 3/8" (7)–4
Vijak 5/16" x 2 1/2"
(28)–4
6
Vijak #10 x 3/4"
(9)–4
SESTAVLJANJE
• Za sestavljanje sta potrebni dve osebi.
• Za prepoznavanje majhnih delov glejte stran 6.
• Vse dele položite na prazen prostor in odstranite
embalažo. Ne zavrzite embalaže, dokler ne končate z vsemi koraki sestavljanja.
• Za sestavljanje potrebujete ta orodja:
priložen imbus ključ
en nastavljivi ključ
• Po dostavi je lahko na zunanji strani tekalne
steze oljnata snov. To je običajno. Če na tekalni
stezi najdete oljnato snov, jo obrišite z mehko
krpo in blagim čistilom, ki ne drgne površine.
en križni izvijač
Ne uporabljajte električnih orodij, da se deli ne bi
poškodovali.
• Levi deli so označeni z »L« ali »Left« in desni deli
z »R« ali »Right«.
1. O
biščite spletno stran www.iconsupport.eu
in registrirajte izdelek.
1
•Tako boste aktivirali garancijo
•prihranili čas, če morate stopiti v stik s službo
za pomoč strankam,
•nam pa to omogoča, da vas obveščamo o
nadgradnjah in ponudbah
Opomba: Če nimate dostopa do interneta, pokličite službo za pomoč strankam (glejte sprednjo
platnico tega priročnika) in registrirajte svoj
izdelek.
2. Prepričajte se, da je napajalni kabel
odklopljen.
2
Odstranite vezico, s katero je pokončna žica (81)
pritrjena na sprednji del podstavka (94).
Zdaj ugotovite, kaj je desni pokončni del (90).
Druga oseba naj drži desni pokončni del blizu
podstavka (94).
A
81
81
90
Glejte risbo v risbi. Privežite žično vezico (A)
v desni pokončni del (90) varno okoli konca
pokončne žice (81). Nato vstavite pokončno
žico v spodnji konec desnega pokončnega dela,
hkrati pa potegnite drugi konec žične vezice
skozi desni pokončni del.
A
90
94
7
3. Položite desni pokončni del (90) v bližino
podstavka (94). Pritisnite zakovico (77) v kvadratno luknjo (B) v desnem pokončnem delu.
Pazite, da ne stisnete žice za ozemljitev (C).
3
94
Zdaj odstranite in zavrzite označeni vijak (D).
Nato žico za ozemljitev (C) pritrdite na desni
pokončni del (90) s srebrnim vijakom #8 x 1/2"
(10).
10
77
B
D
C
90
4. Držite desni pokončni del (90) ob podstavku
(94). Pazite, da ne stisnete pokončne žice
(81).
4
7
Pritrdite desni pokončni del (90) in kolesce (97) z
dvema vijakoma 3/8" x 2 3/8" (7), vijakom 3/8" x
1 1/4" (63), vijakom 3/8" x 1 3/4" (62), in štirimi
zvezdnimi podložkami 3/8" (13), kot je prikazano;
vijakov še ne privijte do konca.
13
Po istem postopku pritrdite levi pokončni
del (ni prikazano) in drugo kolesce (ni prikazano). Opomba: Na levi strani ni žic.
81
94
62
13
63
5.Ugotovite, kateri je levi in kateri desni pokrov
podstavka (82, 83). Nataknite levi pokrov
podstavka na levi pokončni del (89), desni
pokrov podstavka pa na desni pokončni del
(90); pokrovov podstavkov še ne potisnite na
mesto.
5
13
90
97
89
85
82
Nato ugotovite, kateri je desni in kateri je levi
spodnji pokrov ročaja (84, 85). Nataknite levi
spodnji pokrov ročaja na levi pokončni del (89),
desni pokrov ročaja pa na desni pokončni del
(90).
90
84
83
8
6.Ugotovite, kaj je levi ročaj (86).
6
Pritrdite levi ročaj (86) na levi pokončni del (89)
z dvema vijakoma 5/16" x 2 1/2" (28) in dvema
zvezdnima podložkama 5/16" (11); vijaka trdno
privijte.
28
11
86
Potisnite pokončno žico (81) skozi odprtino
na spodnji strani desnega ročaja (87), kot je
prikazano.
28
89
Nato pritrdite desni ročaj (87) na desni pokončni
del (90) z dvema vijakoma 5/16" x 2 1/2" (28)
in dvema zvezdnima podložkama 5/16" (11).
Pazite, da pokončna žica (81) ni priščipnjena.
Popolnoma privijte vijaka.
11
81
87
A
90
Nato odstranite žično vezico (A) s pokončne žice
(81).
7.Če so na prikazanih mestih štirje vijaki (E), jih
odstranite in zavrzite.
7
E
E
9
8.Opomba: Če tekalno stezo sestavljate na
gladki površini, lahko v tem koraku zdrsne
naprej.
8
Dvignite ogrodje (56) v pokončni položaj.
POMEMBNO: Ogrodje lahko dvignete največ do navpičnega položaja. Naj vam nekdo
pomaga držati ogrodje, dokler ne zaključite
10. koraka.
G
F
G
11
Vezno letev (38) umestite tako, kot je prikazano.
Poskrbite, da bo nalepka »This side toward
belt« (S to stranjo proti traku) (F) obrnjena
proti tekalni stezi. Pritrdite vezno letev na
nosilca (G) na ogrodju (56) z dvema vijakoma
5/16" x 3/4" (25) in dvema zvezdnima podložkama 5/16" (11).
9. Odstranite matico 5/16" (12) in sornik 5/16" x
1 3/4" (6) z nosilca na podstavku (94).
38
25
11
25
56
9
Nato obrnite zapah za spravilo (53), kot je
prikazano.
H
Pritrdite spodnji del zapaha za spravilo (53) na
nosilec na podstavku (94) s sornikom 5/16" x
1 3/4" (6) in matico 5/16" (12).
53
Nato dvignite zapah za spravilo (53) v navpičen
položaj in odstranite vezico (H).
12
10
94
6
10. Odstranite matico 5/16" (12) in sornik 5/16" x
2 1/4" (3) z nosilca na vezni letvi (38).
10
12
Poravnajte zgornji del zapaha za spravilo (53)
z nosilcem na vezni letvi (38) ter vstavite sornik 5/16" x 2 1/4" (3) skozi nosilec in zapah za
spravilo. S tem potisnete distančnik (I) ven iz
zapaha za spravilo; zavrzite distančnik.
38
3
56
Nato privijte matico 5/16" (12) na sornik 5/16" x
2 1/4" (3). Matice ne privijte preveč; zapah
za spravilo (53) mora biti privit toliko, da se
lahko še vedno obrača.
I
53
Nato spustite ogrodje (56) (glejte KAKO
SPUSTIMO TEKALNO STEZO ZA UPORABO
na strani 29).
11.Postavite sestav konzole (J) na levi ročaj (86) in
na desni ročaj (87). Poskrbite, da nobena žica
ne bo priščipnjena (K, 81)
11
J
Pritrdite sestav konzole (J) s štirimi vijaki 5/16" x
1/2" (4) in štirimi zvezdnimi podložkami 5/16"
(11); vijakov še ne privijte.
K
87
11
81
4
11
86
11
4
12. POMEMBNO:
Da preprečite poškodbe, ne
uporabljajte električnih orodij in vijakov #10 x
3/4" (9) ne privijte preveč.
12
Pritrdite sestav konzole (J) na levi in desni ročaj
(86, 87) s štirimi vijaki #10 x 3/4" (9) in štirimi
zvezdnimi podložkami #10 (5); vstavite vse štiri
vijake in jih nato trdno privijte.
9
J
5
9
86
87
13.Glejte risbo v risbi. Povežite pokončno žico
(81) z žico konzole (K). Priključki bi se morali
zlahka stakniti in zaskočiti skupaj. Če se to
ne zgodi, obrnite enega od priključkov in poskusite znova. ČE PRIKLJUČKOV NE POVEŽETE
PRAVILNO, SE LAHKO KONZOLA POŠKODUJE, KO VKLOPITE NAPAJANJE.
5
13
Vstavite presežno pokončno žico (K, 81) v desni
ročaj (87).
Nato trdno privijte štiri vijake 5/16" x 1/2" (4)
(prikazana sta samo dva vijaka).
4
81
87
K
K
81
12
14.Pritrdite pokrov levega ročaja (79) in pokrov desnega ročaja (92) na levi in desni ročaj (86, 87)
s šestimi vijaki #8 x 1/2" (1); vijakov ne privijte
preveč.
14
1
79
86
1
92
87
1
1
15.Potisnite skupaj levi spodnji pokrov ročaja (85) in
pokrov levega ročaja (79) ter pritrdite levi spodnji
pokrov ročaja z dvema vijakoma #8 x 1/2" (1);
vijakov ne privijte preveč.
15
Na enak način pritrdite desni spodnji pokrov
ročaja (84). Prepričajte se, da je pokončna
žica (81) vstavljena v desni spodnji pokrov
ročaja.
79
85
1
1
1
81
84
1
13
16.Trdno privijte štiri vijake 3/8" x 2 3/8" (7) in
dva vijaka 3/8" x 1 1/4" (63).
16
89
Nato privijte dva vijaka 3/8" x 1 3/4" (62);
kolesci (97) se morata prosto vrteti.
82
Nato nataknite levi notranji pokrov podstavka
(107) na spodnji konec levega pokončnega
dela (89). Potisnite levi pokrov podstavka (82)
navzdol in ga pritisnite na levi notranji pokrov
podstavka.
107
63
83
7
Nato nataknite desni notranji pokrov podstavka
(23) na spodnji konec desnega pokončnega
dela (90). Potisnite desni pokrov podstavka (83)
navzdol in ga pritisnite na desni notranji pokrov
podstavka.
63
17.Pritisnite dve zaskočki na držalu za tablico (105)
v reži (L) na sestavu konzole (J).
62
97
23
62
97
90 7
17
105
Pritrdite držalo za tablico (105) na sestav konzole (J) s štirimi strojnimi vijaki #8 x 5/8" (26).
Opomba: Začnite z zgornjima strojnima vijakoma in šele nato privijte spodnja dva strojna
vijaka. Bodite previdni, da strojnih vijakov ne
zategnete preveč.
Privijte najprej
26
L
J
POMEMBNO: Držalo za tablico (105) je
zasnovano za uporabo z večino tablic polne
velikosti. Na držalo za tablico ne nameščajte nobene druge elektronske naprave ali
predmeta.
18.Preden uporabite tekalno stezo, se prepričajte, da so vsi deli ustrezno priviti. Če je na nalepkah na
tekalni stezi plastični film, ga odstranite. Za zaščito tal ali itisona tekalno stezo podložite s podlogo. Da se konzola ne bi poškodovala, poskrbite, da tekalna steza ne bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Priložene
imbus ključe varno shranite; z enim imbus ključem boste nastavili tekalni trak (glejte strani 31 in 32). Opomba:
Vključeni so lahko dodatni deli.
14
KAKO UPORABLJAMO TEKALNO STEZO
KAKO PRIKLOPIMO NAPAJALNI KABEL
Napajalni kabel priključite po naslednjem
postopku.
Ta izdelek mora biti ozemljen. Če se okvari ali preneha delovati, ozemljitev poskrbi za pot najmanjšega
upora za električni tok, tako da zniža možnost električnega udara. Napajalni kabel tega izdelka ima vod za
ozemljitev opreme in vtič za ozemljitev. POMEMBNO:
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba
zamenjati z napajalnim kablom, ki ga priporoča
proizvajalec.
1. Vtaknite označeni konec napajalnega kabla v vtičnico na tekalni stezi.
Vtičnica na tekalni stezi
NEVARNO: Neustrezna pove-
Napajalni kabel
zava voda za ozemljitev opreme lahko poveča
tveganje električnega udara. Če ste v dvomih,
ali je izdelek ustrezno ozemljen, se posvetujte
s kvalificiranim električarjem ali serviserjem.
Ne spreminjajte vtiča, ki je bil priložen izdelku
– če se ne prilega v vtičnico, naj vam usposobljen električar inštalira ustrezno vtičnico.
2. Vtaknite napajalni kabel v primerno vtičnico, ki je
ustrezno nameščena in ozemljena skladno z vsemi
lokalnimi predpisi in odloki.
Vtičnica
GR
FR/SP
RU
HU
IT
15
SHEMA KONZOLE
KAM NALEPIMO OPOZORILNO NALEPKO
Izberite in prenesite niz vadb za hujšanje.
Poiščite opozorila na konzoli, ki so v angleščini. Enaka
opozorila v drugih jezikih najdete na priloženem listu z
nalepkami. Nalepite slovensko opozorilno nalepko na
konzolo.
NAJ VAŠI VADBENI CILJI POSTANEJO RESNIČNOST Z IFIT.COM
Z vašo novo vadbeno opremo, ki omogoča funkcije
iFit, lahko uporabljate nabor funkcij na spletnem mestu
iFit.com, da bodo vaši vadbeni cilji postali resničnost:
Tekajte kjerkoli na svetu z Google Maps po
meri.
Prenesite si vadbene programe, s pomočjo
katerih boste dosegli svoje osebne cilje.
Merite svoj napredek, tako da tekmujete
proti drugim uporabnikom v skupnosti iFit.
Za več informacije obiščite iFit.com.
FUNKCIJE NA KONZOLI
Napredna tekalna steza navdušuje s svojim izborom
funkcij, ki smo jih oblikovali tako, da bo telovadba
doma učinkovitejša in prijetnejša.
V ročnem načinu lahko spremenite hitrost in naklon
tekalne steze z dotikom gumba. Med vadbo konzola
prikazuje takojšnje povratne informacije o vadbi.
Merite lahko celo svoj srčni utrip, in sicer z merilnikom
srčnega utripa prek ročnih senzorjev ali z združljivim
prsnim trakom za merjenje srčnega utripa. Za več
informacij o prsnem trak za merjenje srčnega
utripa kot dodatne možnosti glejte stran 26.
Poleg tega konzola omogoča vrsto prednastavljenih
vadbenih programov. Vsak vadbeni program samodejno nadzira hitrost in naklon tekalne steze, pri čemer
vas vodi skozi učinkovito vadbo. Nastavite lahko tudi
cilje za kalorije, čas, razdaljo ali hitrost.
Prenesite svoje vadbene rezultate na oblak
iFit in sledite svojim dosežkom.
Med vadbo lahko celo brskate po internetu ali poslušate svojo priljubljeno glasbo ali zvočne knjige prek
zvočnega sistema konzole.
Nastavite cilje za kalorije, čas ali razdaljo za
svojo vadbo.
Za vklop napajanja glejte stran 17. Za navodila o
uporabi zaslona na dotik glejte stran 17. Za nastavitev konzole glejte stran 18.
Oglejte si videoposnetke v visoki ločljivosti
s simuliranimi vadbami.
ETPE12816
(PETL12816)
16
KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE
KAKO UPORABLJAMO ZASLON NA DOTIK
POMEMBNO: Če je bila tekalna steza izpostavljena
hladu, pustite, da se ogreje na sobno temperaturo,
preden jo vklopite. Če tega ne storite, se prikazi
v konzoli in druge električne komponente lahko
poškodujejo.
Konzola ima tablico z barvnim zaslonom na dotik.
Spodnje informacije vam bodo pomagale, da se seznanite z napredno tehnologijo tablice:
Priklopite napajalni kabel
(glejte stran 15). Nato na
ogrodju tekalne steze v
bližini napajalnega kabla
poiščite napajalno stikalo. Napajalno stikalo
pritisnite v položaj Reset
(ponastavitev).
• Konzola deluje podobno kot druge tablice. S prstom
lahko povlečete ali podrsate po zaslonu ter tako
premaknete določene slike na zaslonu, kot so prikazi
med vadbo (glejte 5. korak na strani 19). Vendar pa
prikaza ne morete povečati ali pomanjšati, tako da
podrsate s prsti.
Ponastavitev
• Zaslon ni občutljiv na to, kako močno nanj pritiskate.
Na zaslon vam zato ni treba močno pritiskati.
• Za vnos podatkov v besedilno polje se dotaknite
besedilnega polja, da se prikaže tipkovnica. Za
številke ali druge znake na tipkovnici pritisnite gumb
?123. Če si želite ogledati več znakov, pritisnite
gumb Alt. Nato znova pritisnite gumb Alt, da se
vrnete na številčno tipkovnico. Za vrnitev na črkovno
tipkovnico pritisnite gumb ABC. Če želite uporabiti
velike tiskane črke, pritisnite gumb z navzgor obrnjeno puščico. Če želite uporabiti več velikih tiskanih
črk, znova pritisnite na gumb s puščico. Za vrnitev
na tipkovnico z malimi tiskanimi črkami pritisnite
gumb ABC. Če želite pobrisati zadnji znak, pritisnite
gumb z nazaj obrnjeno puščico in X.
OMEMBNO: Konzola omogoča predstavitveni
P
način, ki se uporablja za prikaz delovanja tekalne
steze v trgovini. Če je vklopljen predstavitveni
način, bo na zaslonu prikazana predstavitev, ko
priklopite napajalni kabel in pritisnete napajalno
stikalo v položaj Reset, preden vstavite ključ. Za
izklop predstavitvenega načina glejte 7. korak na
strani 25.
ato stopite na
N
stopalna tira na
Ključ
tekalni stezi. Poiščite
ščipalko, ki je poveŠčipalka
zana s ključem, in
si jo varno nataknite
na pas na obleki.
Nato ključ vstavite v
konzolo. Opomba:
Preden bo konzola
pripravljena za
uporabo, lahko traja nekaj minut. POMEMBNO: V
nujnem primeru ključ lahko izvlečete iz konzole,
tako da se bo tekalni trak upočasnil in ustavil.
ETPE12816
Preizkusite ščipalko tako, da
previdno naredite
(PETL12816)
nekaj korakov nazaj: če ključa
ne potegne iz konzole, spremenite položaj ščipalke.
Za krmarjenje po
tablici uporabite
gumbe na konzoli.
Pritisnite gumb
domov za vrnitev
na glavni meni.
pritisnite gumb
nastavitve za dostop
do glavnega menija
za nastavitve (glejte
ETPE12816
stran 24). Pritisnite
(PETL12816)
gumb nazaj za vrnitev na prejšnji zaslon.
Opomba: Konzola lahko hitrost in razdaljo prikazuje
v miljah ali kilometrih. Če vas zanima, katera merska
enota je izbrana, glejte 4. korak na strani 24. Zaradi
preprostosti se vsa navodila v tem razdelku nanašajo
na kilometre.
17
Domov
Nastavitve
Nazaj
KAKO NASTAVIMO KONZOLO
Za način nastavitve opreme glejte stran 24. Za
zvočni sistem glejte stran 26. Za internetni brskalnik
glejte stran 26. Za vzdrževalni način glejte stran 27.
Za brezžični način glejte stran 28.
Pred prvo uporabo tekalne steze nastavite konzolo.
1. Konzolo povežite na brezžično omrežje.
POMEMBNO: Če je na konzoli plastični film, ga
odstranite. Za preprečevanje škode na tekalnem
podiju med uporabo tekalne steze nosite čiste
športne copate. Ko prvič uporabite tekalno stezo,
bodite pozorni na poravnavo tekalnega traku in ga
po potrebi usredinite (glejte stran 32).
Opomba: Da boste lahko dostopali do interneta,
prenašali vadbe iFit in uporabljali vrsto drugih
funkcij konzole, mora biti konzola povezana na
brezžično omrežje. Glejte KAKO UPORABLJAMO
BREZŽIČNI NAČIN na strani 28 za povezavo konzole na brezžično omrežje.
2.Preverite, ali so na voljo posodobitve vdelane
programske opreme.
KAKO UPORABLJAMO ROČNI NAČIN
1. Vstavite ključ v konzolo.
Glejte 1. korak na strani 24 in 2. korak na strani 27
ter izberite vzdrževalni način. Nato glejte 3. korak
na strani 27 in preverite, ali so na voljo posodobitve
vdelane programske opreme.
Glejte KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE na strani
17. Opomba: Preden bo konzola pripravljena za
uporabo, lahko traja nekaj minut.
3. Umerite sistem naklona.
2. Izberite glavni meni.
Glejte 4. korak na strani 27 in umerite sistem naklona za tekalno stezo.
Ko vklopite napajanje, se zažene konzola in prikaže se glavni zaslon. Na glavni zaslon se lahko
kadarkoli vrnete tako, da pritisnete gumb domov v
spodnjem levem kotu zaslona.
4. Ustvarite račun iFit.
Pritisnite gumb svet v spodnjem levem kotu
zaslona in pritisnite gumb iFit.
3. Zaženite tekalni trak in prilagodite hitrost.
Pritisnite gumb
Start (začetek)
na zaslonu
ali pritisnite
gumb Run (tek)
na konzoli,
da zaženete
tekalni trak.
Lahko pa
pritisnete gumb Manual Control (ročni nadzor)
na konzoli in nato gumb Resume (nadaljuj) na
zaslonu. Tekalni trak se začne premikati s hitrostjo
2 km/h. Med vadbo po želji spreminjajte hitrost
tekalne steze, tako da pritiskate gumb za povečanje ali zmanjšanje hitrosti. Z vsakim pritiskom
enega od gumbov se nastavitev hitrosti spremeni
za 0,1 km/h; če gumb pridržite, se nastavitev hitrosti spreminja v korakih po 0,5 km/h.
Odprla se bo domača stran iFit.com v brskalniku.
Sledite pozivom na spletni strani in se prijavite za
članstvo pri iFit. Opomba: Za informacije o krmarjenju po brskalniku glejte stran 26.
Konzola je zdaj pripravljena in začnete lahko z vadbo.
Na naslednjih straneh so opisane različne vadbe in
druge funkcije konzole.
Za ročni način glejte stran 18. Za prednastavljeni
vadbeni program glejte stran 20. Za vadbeni program na osnovi cilja glejte stran 21. Za vadbeni
program na osnovi srčnega utripa glejte stran 22. Za
vadbeni program iFit glejte stran 23.
18
Če pritisnete enega od gumbov Quick Speed
(bližnjice hitrosti), bo tekalni trak postopno spreminjal hitrost, dokler ne doseže izbrane nastavitve.
Ko hodite ali tečete po tekalni stezi, so na zaslonu
lahko prikazane naslednje informacije o vadbi:
• raven naklona tekalne steze
Če želite tekalni trak ustaviti, pritisnite gumb Stop
(zaustavitev). Tekalni trak znova zaženete tako, da
pritisnete gumb Run.
• pretečeni čas
•preostali čas (ročni način nima odštevalnika
časa)
4.Po želji spremenite naklon tekalne steze.
Naklon tekalne steze spremenite tako, da pritisnete
gumb za povečanje oz. zmanjšanje naklona Incline
(naklon) ali pa enega od gumbov Quick Incline
(hitri naklon). Z vsakim pritiskom enega od gumbov
se naklon postopoma spremeni, dokler ne doseže
izbrane nastavitve naklona.
• približno število kalorij, ki ste jih porabili
• približno število kalorij, ki ste jih porabili na uro
• razdalja, ki ste jo prehodili ali pretekli
•število višinskih metrov (VM), na katere ste se
povzpeli
Opomba: Ko prvič prilagajate naklon, morate
najprej umeriti sistem naklona (glejte 4. korak na
strani 27).
• hitrost tekalnega traku
5. Na prikazih spremljajte svoj napredek.
• proga, ki predstavlja 400 m
Konzola omogoča več načinov prikaza. Izbrani
način prikaza
določa, katere
informacije o
vadbi bodo
prikazane. Za
izbiro želenega
načina prikaza preprosto
povlecite ali
podrsajte po zaslonu. Ogledate si lahko tudi dodatne informacije, tako da pritisnete na rdeča polja na
zaslonu.
• vaša hitrost v minutah na miljo
• številka vašega trenutnega kroga
• vaš srčni utrip (glejte 6. korak)
Če želite, prilagodite glasnost z gumboma za glasnost na konzoli.
Če želite prekiniti vadbo, pritisnite enega od menijskih gumbov na zaslonu ali gumb Stop na konzoli.
Za nadaljevanje vadbe pritisnite gumb Resume
ali gumb Start. Če želite končati vadbo, pritisnite
gumb End Workout (končaj vadbo).
19
6. Po želji izmerite svoj srčni utrip.
8.Ko končate z vadbo, odstranite ključ iz konzole.
Opomba: Če istočasno uporabljate merilnik
srčnega utripa prek ročnih senzorjev in prsni
trak za merjenje srčnega utripa, konzola ne bo
točno prikazovala srčnega utripa. Za več informacij o prsnem traku za merjenje srčnega utripa
kot dodatne možnosti glejte stran 26. Opomba:
Konzola je združljiva z merilniki srčnega utripa
BLUETOOTH® Smart.
Stopite na tekalni podij in pritisnite gumb domov
ali nazaj na zaslonu, ali pa pritisnite gumb Stop na
konzoli. Na zaslonu se bo prikazal povzetek vadbe.
Potem ko si ogledate povzetek vadbe, pritisnite
gumb Finish (končaj), da se vrnete na glavni meni.
S pomočjo ene od možnosti na zaslonu boste
lahko svoje rezultate morda tudi shranili ali objavili.
Nato odstranite ključ iz konzole in ga spravite na
varno.
Preden uporabite
merilnik srčnega
utripa prek ročnih
senzorjev, odstranite plastični film
s kovinskih kontaktov. Poleg tega
se prepričajte, da
imate čiste roke.
Ko končate z uporabo tekalne steze, pritisnite
napajalno stikalo v položaj Off (izklop) ter izvlecite
napajalni kabel. POMEMBNO: Če tega ne naredite, se lahko električne komponente tekalne
steze predčasno izrabijo.
KAKO UPORABLJAMO PREDNASTAVLJENE
VADBENE PROGRAME
Kontakta
Srčni utrip izmerite tako, da stojite na stopalnih tirih in približno
deset sekund držite kontakte; pazite, da ne
premaknete rok. Ko naprava zazna utrip, prikaže
njegovo vrednost. Najnatančnejše meritve srčnega utripa dobite, če kontakta držite približno
15 sekund.
1. Vstavite ključ v konzolo.
Glejte KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE na strani
17.
2. Izberite prednastavljeni vadbeni program.
7. Po želji lahko vklopite tudi ventilator.
Prednastavljeni vadbeni program izberete tako, da
pritisnete gumb Incline (naklon), Speed (hitrost),
Intensity (intenzivnost) ali Calorie (kalorije) na
konzoli. Opomba: Pritisnete lahko tudi gumb Tek na
zaslonu in tako izberete meni za vadbe.
Ventilator ima sedem
nastavitev hitrosti. Za izbiro
hitrosti ventilatorja ali za
vklop oz. izklop ventilatorja
pritiskajte na gumbe za
ventilator.
ETPE12816
Nato izberite želeno vadbo. Na zaslonu se bodo
(PETL12816)
prikazali ime, trajanje in razdalja za posamezno
vadbo. Na zaslonu se bosta prikazala tudi približno
število kalorij, ki jih boste porabili med vadbo, ter
profil nastavitev naklona za vadbo.
20
3. Zaženite vadbeni program.
Za prekinitev vadbe pritisnite gumb nazaj ali gumb
domov v spodnjem levem kotu zaslona, lahko
pa pritisnete gumb Stop (zaustavitev) na konzoli.
Za nadaljevanje vadbe pritisnite gumb Resume
(nadaljuj) ali gumb Run (tek) na konzoli. Če želite
končati vadbo, pritisnite gumb End Workout (končaj
vadbo).
Pritisnite gumb Start Workout (začetek vadbe), da
začnete z vadbenim programom. Tekalni trak se
začne premikati takoj, ko pritisnete gumb. Držite se
za ročaje in začnite hoditi.
Vsak vadbeni program je razdeljen na več segmentov. Vsak segment ima programirano eno hitrost in
eno nastavitev naklona. Opomba: Ista nastavitev
hitrosti in/ali naklona je lahko programirana za
zaporedne segmente.
Opomba: Cilj za kalorije je ocena števila kalorij, ki jih boste potrošili med vadbo. Dejansko
število kalorij, ki jih boste potrošili, je odvisno
od različnih dejavnikov, kot je na primer vaša
telesna teža. Na število kalorij, ki jih boste
potrošili, poleg tega vpliva tudi, ali ste ročno
spreminjali hitrost ali naklon tekalne steze med
vadbo.
Med vadbo bo profil prikazoval vaš napredek. Za
ogled profila podrsajte ali povlecite po zaslonu.
Navpična obarvana črta označuje trenutni segment
vadbe. Spodnji profil predstavlja nastavitev naklona za trenutni segment. Zgornji profil predstavlja
nastavitev hitrosti za trenutni segment.
4. Na prikazih spremljajte svoj napredek.
Glejte 5. korak na strani 19. Na zaslonu je lahko
prikazan tudi profil nastavitev hitrosti in naklona
vadbe.
Na koncu prvega segmenta vadbenega programa
tekalna steza samodejno prilagodi nastavitve hitrosti in/ali naklona za naslednji segment.
5. Po želji izmerite svoj srčni utrip.
Vadbeni program na ta način deluje vse do konca
zadnjega segmenta. Tekalni trak se bo nato počasi
ustavil in na zaslonu se bo prikazal povzetek
vadbe. Potem ko si ogledate povzetek vadbe, pritisnite gumb Finish (končaj), da se vrnete na glavni
meni. S pomočjo ene od možnosti na zaslonu
boste lahko svoje rezultate morda tudi shranili ali
objavili.
Glejte 6. korak na strani 20.
6. Po želji lahko vklopite tudi ventilator.
Glejte 7. korak na strani 20.
7.Ko končate z vadbo, odstranite ključ iz konzole.
Če so kadarkoli med vadbo nastavitve hitrosti in/ali
naklona previsoke ali prenizke, jih lahko preglasite,
tako da pritisnete gumb Speed ali Incline. Če pritisnete gumb Speed, lahko ročno nadzirate hitrost
(glejte 3. korak na strani 18). Če pritisnete gumb
Incline, lahko ročno nadzirate naklon (glejte 4.
korak na strani 19). Za vrnitev na programirane
nastavitve hitrosti in/ali naklona vadbenega
programa pritisnite gumb Follow Workout (sledi
vadbenemu programu).
Glejte 8. korak na strani 20.
KAKO UPORABLJAMO VADBENE PROGRAME NA
OSNOVI CILJA
1. Vstavite ključ v konzolo.
Glejte KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE na strani
17.
2. Izberite glavni meni.
Glejte 2. korak na strani 18.
21
3. Izberite vadbeni program na osnovi cilja.
5. Na prikazih spremljajte svoj napredek.
Če želite izbrati
vadbeni program na osnovi
cilja, pritisnite
gumb Set A
Goal (nastavitev cilja) na
zaslonu.
Glejte 5. korak na strani 19.
6. Po želji izmerite svoj srčni utrip.
Glejte 6. korak na strani 20.
7. Po želji lahko vklopite tudi ventilator.
Glejte 7. korak na strani 20.
Za nastavitev cilja za kalorije, čas, razdaljo ali hitrost pritisnite gumb Calories (kalorije), Time (čas),
Distance (razdalja) ali Pace (hitrost). Nato z gumbi
za povečanje in zmanjšanje na zaslonu nastavite
cilj za kalorije, čas, razdaljo ali hitrost ter tudi hitrost
in naklon za vadbeni program. Na zaslonu bodo
prikazani trajanje vadbenega programa in razdalja
ter približno število kalorij, ki jih boste potrošili med
vadbo.
8.Ko končate z vadbo, odstranite ključ iz konzole.
Glejte 8. korak na strani 20.
KAKO UPORABLJAMO VADBENE PROGRAME NA
OSNOVI SRČNEGA UTRIPA
Vadbeni programi na osnovi srčnega utripa samodejno
nadzirajo hitrost in naklon tekalne steze med vadbo in
tako vzdržujejo vaš srčni utrip v bližini ciljne vrednosti.
Opomba: Če želite uporabljati vadbeni program na
osnovi srčnega utripa, morate nositi prsni trak za merjenje srčnega utripa.
4. Zaženite vadbeni program.
Pritisnite gumb Start (začetek), da začnete z vadbenim programom. Tekalni trak se začne premikati
takoj, ko pritisnete gumb. Držite se za ročaje in
začnite hoditi.
1.Nadenite si združljiv prsni trak za merjenje
utripa.
Vadba bo potekala enako kot v ročnem načinu
(glejte strani od 18 do 20).
Za več informacij o prsnem traku za merjenje
srčnega utripa kot dodatne možnosti glejte stran
26.
Vadba se bo nadaljevala, dokler ne dosežete
nastavljenega cilja. Tekalni trak se bo nato počasi
ustavil in na zaslonu se bo prikazal povzetek
vadbe. Potem ko si ogledate povzetek vadbe, pritisnite gumb Finish (končaj), da se vrnete na glavni
meni. S pomočjo ene od možnosti na zaslonu
boste lahko svoje rezultate morda tudi shranili ali
objavili.
2.Vstavite ključ v konzolo.
Glejte KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE na strani
17.
3.Izberite vadbeni program na osnovi srčnega
utripa.
Opomba: Cilj za kalorije je ocena števila kalorij, ki jih boste potrošili med vadbo. Dejansko
število kalorij, ki jih boste potrošili, je odvisno
od različnih dejavnikov, kot je na primer vaša
telesna teža.
Vadbeni program na osnovi srčnega utripa izberete
tako, da pritisnete gumb Tek v spodnjem levem
kotu zaslona. Nato pritisnite gumb Heart Rate
(srčni utrip) na zaslonu.
Zdaj pritisnite ali zavihek Performance (zmogljivost)
ali zavihek Endurance (vzdržljivost) na zaslonu.
22
4. Vnesite svoj najvišji srčni utrip.
3. Prijavite se v račun iFit.
Z gumbi za povečanje in pomanjšanje vnesite svoj
najvišji srčni utrip. Prilagodite lahko tudi največjo
hitrost in trajanje vadbe. Opomba: Glede določanja
najvišjega srčnega utripa se posvetujte z zdravnikom ali si oglejte vir, ki ga priporočajo zdravniki.
Pritisnite gumb Login (prijava) in se prijavite v
račun iFit, če tega še niste storili. Pozvani boste, da
vpišete svoje uporabniško ime in geslo za iFit.com.
Vnesite zahtevane podatke in pritisnite gumb
Submit (potrdi). Pritisnite gumb Cancel (preklic) za
izhod z zaslona za prijavo.
5.Zaženite vadbeni program.
4.Izberite vadbeni program iFit.
Pritisnite gumb Start Workout (začetek vadbe)
na zaslonu, da začnete z vadbenim programom.
Tekalni trak se začne premikati takoj, ko pritisnete
gumb. Držite se za ročaje in začnite hoditi.
Za prenos
vadbenega
programa iFit
v vaš razpored
pritisnite gumb
Map (zemljevid), Train
(trening), Video
(videoposnetek) ali Lose Weight (hujšanje), da si prenesete
naslednji vadbeni program te vrste v svoj razpored.
Opomba: Preko teh možnosti boste lahko dostopali
tudi do predstavitvenih vadbenih programov, tudi
če se ne boste prijavili v račun iFit.
6.Na prikazih spremljajte svoj napredek.
Glejte 5. korak na strani 19.
7.Po želji lahko vklopite tudi ventilator.
Glejte 7. korak na strani 20.
8.Ko končate z vadbo, odstranite ključ iz konzole.
Glejte 8. korak na strani 20.
Če želite sodelovati na tekmi, ki ste jo predhodno
načrtovali, pritisnite gumb Compete (tekmovanje).
Za ogled zgodovine vadb pritisnite gumb Track
(sledenje). Če želite uporabiti vadbeni program na
osnovi cilja, pritisnite gumb Set A Goal (nastavitev
cilja) (glejte stran 21).
KAKO UPORABLJAMO VADBENI PROGRAM IFIT
Opomba: Če želite uporabiti vadbeni program iFit, potrebujete dostop do brezžičnega omrežja (glejte KAKO
UPORABLJAMO BREZŽIČNI NAČIN na strani 28).
Potrebovali boste tudi račun iFit.
Če želite preklopiti uporabnike v računu, pritisnite
gumb uporabnik v spodnjem desnem kotu zaslona.
1. Vstavite ključ v konzolo.
Pred prenosom nekaterih vadbenih programov jih
boste morali dodati na svoj urnik na iFit.com.
Glejte KAKO VKLOPIMO NAPAJANJE na strani
17.
Za več informacij o vadbenih programih iFit
glejte www.iFit.com.
2. Izberite glavni meni.
Glejte 2. korak na strani 18.
Ko izberete vadbeni program iFit, se bodo na
zaslonu prikazali ime, trajanje in razdalja za
posamezno vadbo. Na zaslonu bo prikazano tudi
približno število kalorij, ki jih boste potrošili med
vadbo. Če izberete tekmovalno vadbo, se bo na
zaslonu prikazal odštevalnik časa do začetka
tekme.
23
5. Zaženite vadbeni program.
2. Izberite način nastavitve opreme.
Med nekaterimi vadbenimi programi vas bo avdio
trener vodil po vadbi.
V glavnem meniju za nastavitve pritisnite gumb
Equipment Settings (nastavitve opreme). Opomba:
Povlecite ali podrsajte po zaslonu in se tako pomikajte navzgor ali navzdol po možnostih.
6. Na prikazih spremljajte svoj napredek.
3. Izberite jezik.
Glejte 5. korak na strani 19. Na zaslonu bo morda
prikazan tudi zemljevid poti, po kateri hodite ali
tečete.
Za izbiro jezika pritisnite gumb Language (jezik) ter
izberite želeni jezik. Nato pritisnite gumb nazaj na
zaslonu, da se vrnete v način nastavitve opreme.
Opomba: Ta funkcija morda ni omogočena.
Glejte 3. korak na strani 21.
Med tekmovalnim vadbenim programov bodo na
zaslonu prikazane hitrosti uporabnikov iFit in razdalje, ki so jih dosegli. Na zaslonu bo v sekundah
prikazano tudi, za koliko so uporabniki iFit pred ali
za vami.
4. Izberite mersko enoto.
Pritisnite gumb US/Metric (Ameriške/metrične)
za ogled izbrane merske enote. Po želji spremenite mersko enoto. Nato pritisnite gumb nazaj na
zaslonu.
7. Po želji izmerite svoj srčni utrip.
5. Izberite časovni pas.
Glejte 6. korak na strani 20.
8. Po želji lahko vklopite tudi ventilator.
ritisnite gumb Timezone (časovni pas). Izberite
P
lokalni časovni pas, da se bo konzola sinhronizirali
z vašim lokalnim časom. Nato pritisnite gumb nazaj
na zaslonu.
Glejte 7. korak na strani 20.
9.Ko končate z vadbo, odstranite ključ iz konzole.
6. Izberite čas posodobitev.
Glejte 8. korak na strani 20.
Za izbiro časa samodejnih posodobitev konzole
pritisnite gumb Updated Time (čas posodobitev) in
izberite želeni čas. Nato pritisnite gumb nazaj na
zaslonu.
Za več informacij o načinu iFit glejte www.iFit.com.
KAKO UPORABLJAMO NAČIN NASTAVITVE
OPREME
POMEMBNO: Po uporabi tekalne steze morate
kljub temu izvleči napajalni kabel. Čas posodobitev nastavite takrat, ko običajno uporabljate
tekalno stezo in ko boste lahko izvlekli napajalni kabel po posodabljanju.
1. Izberite glavni meni za nastavitve.
Vstavite ključ v konzolo
(glejte KAKO VKLOPIMO
NAPAJANJE na strani 17).
Nato izberite glavni meni (glejte
2. korak na strani 18). Zdaj s
pomočjo gumba za nastavitve
(kolesce) v spodnjem desnem
kotu zaslona izberite glavni meni za nastavitve.
24
7. Vklopite ali izklopite predstavitveni način.
11. Omogočite ali onemogočite geslo.
Konzola omogoča predstavitveni način, ki se uporablja za prikaz delovanja tekalne steze v trgovini.
Ko je vklopljen predstavitveni način, bo konzola
normalno delovala, ko boste priklopili napajalni kabel. Pritisnite napajalno stikalo v položaj
Reset (ponastavitev) in vstavite ključ v konzolo.
Ko izvlečete ključ, pa bo na zaslonu prikazana
predstavitev.
Konzola omogoča nastavitev gesla za varnost
otrok, ki preprečuje uporabo tekalne steze nepooblaščenim uporabnikom.
Pritisnite gumb Passcode (geslo). Če želite omogočiti geslo, potrdite polje Enable. Nato vnesite
4-mestno geslo po lastni izbiri. Pritisnite gumb Safe
(shrani), da uporabite geslo. Pritisnite gumb Cancel
(prekliči), da se vrnete na način nastavitve opreme,
ne da bi nastavili geslo. Če želite onemogočiti
geslo, potrdite polje Disable.
Za vklop ali izklop predstavitvenega načina najprej
pritisnite gumb Demo Mode (predstavitveni način).
Nato potrdite polje On (vklop) ali Off (izklop). Nato
pritisnite gumb nazaj na zaslonu.
Opomba: Če je omogočeno geslo, bo konzola
redno zahtevala vnos gesla. Konzola bo ostala
zaklenjena, dokler ne vnesete pravilnega gesla.
POMEMBNO: Če pozabite geslo, vnesite glavno
geslo, s katerim boste odklenili konzolo: 1985.
8.Omogočite ali onemogočite internetni
brskalnik.
Če želite omogočiti ali onemogočiti internetni
brskalnik, najprej pritisnite gumb Browser (brskalnik). Nato potrdite polje Enable (omogoči) ali
Disable (onemogoči). Nato pritisnite gumb nazaj na
zaslonu.
12. Nastavite časovno omejitev zaslona.
Konzola omogoča samodejno ponastavitev
zaslona; če določeni čas ne pritisnete nobenih
gumbov in se tekalni trak ne premika, se bo konzola samodejno ponastavila.
9.Omogočite ali onemogočite ulični pogled.
Med nekaterimi vadbenimi programi se bo na
zaslonu prikazal zemljevid. Za omogočanje ali onemogočanje uličnega pogleda na zemljevidu najprej
pritisnite gumb Street View (ulični pogled). Nato
potrdite polje Enable ali Disable. Nato pritisnite
gumb nazaj na zaslonu.
Za nastavitev časa, po katerem se konzola samodejno ponastavi, pritisnite gumb Safety Screen
Timeout (časovna omejitev zaslona) in si oglejte
seznam časovnih možnosti. Nato izberite želeno
trajanje. Pritisnite gumb nazaj na zaslonu.
13. Zapustite način nastavitve opreme.
10.Omogočite ali onemogočite ključ.
Za izhod iz načina nastavitve opreme pritisnite
gumb nazaj na zaslonu.
Opomba: Ta funkcija na vaši tekalni stezi morda ni
omogočena.
Če želite, lahko ključ onemogočite, kar pomeni,
da za tekalno stezo ne boste potrebovali ključa.
Pritisnite gumb Safety Key (varnostni ključ). Če
želite onemogočiti ključ, potrdite polje Disable.
POZOR: Preden onemogočite ključ, preberite
varnostno opozorilo na zaslonu. Če želite znova
omogočiti ključ, potrdite polje Enable.
25
KAKO UPORABLJAMO ZVOČNI SISTEM
KAKO UPORABLJAMO INTERNETNI BRSKALNIK
Če želite med vadbo predvajati glasbo ali zvočne
knjige prek zvočnega sistema konzole, priključite
3,5-milimetrski moški–moški zvočni kabel (ni priložen)
v vtičnico na konzoli ter v vtičnico na predvajalniku
MP3, CD predvajalniku oz. drugem osebnem predvajalniku zvoka; prepričajte se, da je zvočni kabel
popolnoma priključen. Opomba: Zvočni kabel
kupite v lokalni prodajalni z elektroniko.
Opomba: Če želite uporabljati brskalnik, potrebujete
dostop do brezžičnega omrežja in usmerjevalnik
802,11 b/g/n z omogočenim oddajnim omrežjem SSID
(skrita omrežja niso podprta).
Če želite odpreti brskalnik, pritisnite gumb svet v spodnjem levem kotu zaslona. Nato izberite spletno stran.
Za krmarjenje po internetnem brskalniku uporabite
gumbe Back (nazaj), Refresh (osveži) in Forward (naprej) na zaslonu. Za izhod iz internetnega brskalnika
pritisnite gumb nazaj na zaslonu.
Nato pritisnite gumb za predvajanje na osebnem predvajalniku
zvoka. Glasnost prilagodite z
gumboma za povečanje oz.
zmanjšanje glasnosti na konzoli ali
z nadzorom glasnosti na osebnem
predvajalniku zvoka.
ETPE12816
Če želite(PETL12816)
uporabiti tipkovnico, glejte KAKO
UPORABLJAMO ZASLON NA DOTIK na strani 17.
Če želite v vrstico URL vnesti drugi spletni naslov, po
potrebi najprej podrsajte s prstom navzdol po zaslonu,
da si ogledati vrstico URL. Nato pritisnite na vrstico
URL, s pomočjo tipkovnice vnesite naslov in pritisnite
gumb Go (pojdi).
Če uporabljate osebni CD-predvajalnik in ugotovite, da
zgoščenka preskakuje, postavite CD-predvajalnik na
tla ali na drugo ravno površino namesto na konzolo.
PRSNI TRAK ZA MERJENJE SRČNEGA UTRIPA
KOT DODATNA MOŽNOST
Opomba: Medtem ko uporabljate brskalnik, bodo
gumbi za hitrost, naklon, ventilator in glasnost še
vedno delovali, gumbi za vadbene programe pa ne.
Ne glede na
to, ali je vaš
cilj porabiti
maščobo ali
okrepiti srce in
ožilje, je ključ
za doseganje
najboljših rezultatov to, da med
vadbo ohranjate
primeren srčni
utrip. Prsni trak za merjenje srčnega utripa kot dodatna
možnost vam bo omogočal neprekinjeno spremljanje
srčnega utripa med vadbo, tako da boste lažje dosegli
osebne kondicijske cilje. Če želite kupiti prsni trak za
merjenje srčnega utripa, glejte sprednjo platnico
tega priročnika.
Opomba: Če ste sledili tem navodilom, vendar
imate še vedno vprašanja, poiščite pomoč na spletni strani support.iFit.com.
Opomba: Konzola je združljiva z merilniki srčnega
utripa BLUETOOTH Smart.
26
KAKO UPORABLJAMO VZDRŽEVALNI NAČIN
4.Umerite raven naklona tekalne steze.
1. Izberite glavni meni za nastavitve.
Pritisnite gumb Calibrate Incline (umerjanje naklona). Nato pritisnite gumb Begin (začni), da
umerite sistem naklona. Tekalna steza se bo
samodejno dvignila na najvišjo raven naklona, se
vrnila na najnižjo raven, nato pa povrnila v začetni položaj. Na ta način se umeri sistem naklona.
Pritisnite gumb Cancel (prekliči), da se vrnete v
vzdrževalni način. Ko je sistem naklona umerjen,
pritisnite gumb Finish (končaj).
Glejte 1. korak na strani 24.
2. Izberite vzdrževalni način.
V glavnem
meniju za
nastavitve
pritisnite gumb
Maintenance
(vzdrževanje),
da vstopite v
vzdrževalni
način.
POMEMBNO: Med umerjanjem sistema naklona
naj se tekalni stezi ne približujejo hišni ljubljenčki. Prav tako se tekalni stezi ne približujte z
nogami ali drugimi predmeti. V nujnem primeru
izvlecite ključ iz konzole, da zaustavite umerjanje naklona.
Na glavnem zaslonu vzdrževalnega načina bodo
prikazane informacije o modelu in različici tekalne
steze.
5. Oglejte si informacij o napravi.
Pritisnite gumb Machine Info (informacije o napravi), da si ogledate informacije o svoji tekalni stezi.
Potem ko si ogledate informacije, pritisnite gumb
nazaj na zaslonu.
3.Posodobite vgrajeno programsko opremo
konzole.
Za najboljše rezultate redno preverjajte, ali so
na voljo posodobitve vgrajene programske
opreme.
6. Poiščite kode tipk.
Gumb Keycodes (kode tipk) je namenjen servisnim
tehnikom, ki s pomočjo kod tipk preverijo pravilno
delovanje posameznega gumba.
Pritisnite gumb Firmware Update (posodobitev vgrajene programske opreme) in z uporabo
brezžičnega omrežja preverite, ali so na voljo
posodobitve vgrajene programske opreme.
Posodobitev se bo samodejno začela.
7. Ponastavite konzolo na tovarniške nastavitve.
Pritisnite gumb Factory Reset (ponastavitev fna
tovarniške nastavitve), da ponastavite konzolo
na tovarniške nastavitve.
Da ne bi poškodovali tekalne steze, med posodabljanjem vgrajene programske opreme ne
izklopite napajanja ali odstranite ključa.
8. Zapustite vzdrževalni način.
Na zaslonu bo prikazano stanje posodobitve. Ko je
posodobitev končana, se bo tekalna steza izklopila in znova vklopila. Če se to ne zgodi, pritisnite
napajalno stikalo v položaj Off (izklop). Počakajte
nekaj sekund, nato pa pritisnite napajalno stikalo v
položaj Reset (ponastavitev). Opomba: Preden bo
konzola pripravljena za uporabo, lahko traja nekaj
minut.
Za izhod iz vzdrževalnega načina pritisnite gumb
Nazaj na zaslonu.
Opomba: Občasno se lahko zgodi, da posodobitev
vgrajene programske opreme nekoliko spremeni
delovanje konzole. Posodobitve so vedno
zasnovane tako, da izboljšajo vašo vadbeno
izkušnjo.
27
KAKO UPORABLJAMO BREZŽIČNI NAČIN
Prikazalo se bo informacijsko okno s pozivom, ali
se želite povezati z brezžičnim omrežjem. Pritisnite
gumb Connect (povezava), da se povežete z
omrežjem, ali gumb Cancel (prekliči), da se vrnete
na seznam omrežij. Če je omrežje zaščiteno z
geslom, pritisnite polje za vnos gesla. Na zaslonu
se bo prikazala tipkovnica. Če si želite med vnašanjem ogledati geslo, potrdite polje Show Password
(prikaži geslo).
Konzola ponuja brezžični način, ki omogoča nastavitev
povezave z brezžičnim omrežjem.
1. Izberite glavni meni za nastavitve.
Glejte 1. korak na strani 24.
2. Izberite brezžični način.
Če želite uporabiti tipkovnico, glejte KAKO
UPORABLJAMO ZASLON NA DOTIK na strani 17.
V glavnem meniju za nastavitve pritisnite gumb
Wireless Network (brezžično omrežje), da vstopite
v brezžični način.
Ko je konzola povezana z vašim brezžičnim
omrežjem, se bo v menijski možnosti WiFi na vrhu
zaslona izpisala beseda CONNECTED (povezava
vzpostavljena). Nato pritisnite gumb nazaj na
zaslonu, da se vrnete v brezžični način.
3. Omogočite Wi-Fi.
Prepričajte se, da je polje Wi-Fi potrjeno z zeleno
kljukico. Če ni, znova pritisnite možnost Wi-Fi in
počakajte nekaj sekund. Konzola bo poiskala razpoložljiva brezžična omrežja.
Če želite prekiniti brezžično povezavo z omrežjem,
izberite brezžično omrežje in nato kliknite gumb
Forget (pozabi).
4.Nastavite in upravljajte brezžično povezavo.
KAKO UPORABLJAMO DRŽALO ZA TABLICO
Ko je omogočena brezžična povezava, se bo na
zaslonu prikazal seznam razpoložljivih omrežij.
Opomba: Preden se na zaslonu prikaže seznam
brezžičnih omrežij, lahko traja nekaj sekund.
POMEMBNO: Držalo za tablico je zasnovano za
uporabo z večino tablic polne velikosti. Na držalo
za tablico ne nameščajte nobene druge elektronske
naprave ali predmeta.
Prepričajte se, da je polje za možnost Network
notification (omrežna obvestila) potrjeno z zeleno
kljukico, kar pomeni, da vas bo konzola obvestila,
ko je v dosegu razpoložljivo brezžično omrežje.
Držalo za
tablico
Opomba: Potrebovali boste lastno brezžično
omrežje in usmerjevalnik 802,11 b/g/n z omogočenim oddajnim omrežjem SSID (skrita omrežja niso
podprta).
Ko se prikaže seznam omrežij, pritisnite na želeno
omrežje. Opomba: Poznati morate ime svojega
omrežja (SSID). Če je vaše omrežje zaščiteno z
geslom, morate poznati tudi geslo.
Tablico na držalo namestite tako, da spodnji rob tablice
postavite na pladenj. Nato povlecite sponko čez zgornji
rob tablice. Prepričajte se, da je tablica varno pritrjena na držalo za tablico. Če želite vzeti tablico z
držala, ponovite korake v obratnem vrstnem redu.
28
KAKO ZLOŽIMO IN PREMAKNEMO TEKALNO STEZO
KAKO ZLOŽIMO TEKALNO STEZO
KAKO PREMAKNEMO TEKALNO STEZO
Preden tekalno stezo zložite, nastavite naklon
na nič, da tekalne steze ne boste poškodovali.
Nato odstranite ključ in izvlecite napajalni kabel.
POZOR: Če želite dvigniti, spustiti ali premakniti
tekalno stezo, morate biti sposobni varno dvigniti
težo 20 kg.
Preden premaknete tekalno stezo, jo zložite, kot je
opisano na levi. POZOR: Prepričajte se, da je zapah
za spravilo zaklenjen v položaju za spravilo. Za
premikanje tekalne steze bosta morda potrebni dve
osebi.
ržite ročaja z obema rokama in previdno potisnite
D
tekalno stezo na želeno mesto. POZOR: Ne vlecite ogrodja in ne premikajte tekalne steze preko
neravne površine.
1. Trdno držite kovinsko ogrodje na mestu, ki ga
prikazuje spodnja puščica. POZOR: Ogrodja
ne držite za plastična stopalna tira. Pokrčite
kolena in držite hrbet vzravnan.
1
Ročaj
Ogrodje
Kolesce
Kolesce
2.Dvigujte ogrodje, dokler se zapah za spravilo
ne zaklene v položaju za spravilo. POZOR:
Prepričajte se, da se zapah za spravilo zaklene.
KAKO SPUSTIMO TEKALNO STEZO ZA UPORABO
2
1. Potisnite zgornji del
ogrodja naprej ter hkrati
nežno z nogo pritisnite
zgornji del zapaha za
spravilo.
Ogrodje
2. Medtem ko zapah za
spravilo pritiskate z nogo,
povlecite zgornji del
ogrodja k sebi.
Zapah za
spravilo
3.Stopite nazaj in pustite, da
se ogrodje spusti na tla.
a zaščito tal ali itisona tekalno stezo podložite s
Z
podlogo. Tekalne steze ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Tekalne steze ne puščajte v
položaju za spravilo na temperaturah nad 30°C.
29
1
2
VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV
VZDRŽEVANJE
TEŽAVA: Napajanje se med uporabo izklopi
Za najboljšo učinkovitost in čim manjšo obrabo je
pomembno redno vzdrževanje. Ob vsaki uporabi
tekalne steze preglejte in ustrezno privijte vse dele.
a.Preglejte napajalno stikalo (glejte risbo c na levi).
Če se je stikalo sprožilo, počakajte pet minut in ga
znova potisnite noter.
Tekalno stezo redno čistite in skrbite, da bo tekalni
trak čist in suh. Najprej pritisnite napajalno stikalo
v položaj Off (izklop) in izvlecite napajalni kabel.
Obrišite zunanje dele tekalne steze z vlažno krpo in
manjšo količino blagega čistila. POMEMBNO: Ne
pršite tekočin neposredno na tekalno stezo. Da se
konzola ne bi poškodovala, poskrbite, da ne pride
v stik s tekočinami. Nato tekalno stezo temeljito
posušite z mehko brisačo.
b.Potrdite, da je napajalni kabel priključen. Če je
napajalni kabel priključen, ga izvlecite, počakajte
pet minut in nato znova priključite.
c.Odstranite ključ iz konzole, nato ga znova vstavite.
d.Če se tekalna steza še vedno ne vklopi, glejte
sprednjo platnico tega priročnika.
TEŽAVA: Zasloni na konzoli še naprej svetijo,
potem ko iz konzole odstranite ključ.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Večino težav s tekalno stezo lahko rešite s preprostimi navodili v nadaljevanju. Poiščite znake, ki jih
opazite, in sledite navedenim korakom. Če potrebujete dodatno pomoč, glejte sprednjo platnico
tega priročnika.
a.Glejte 7. korak na strani 25 in izklopite predstavitveni način.
TEŽAVA: Prikazi na konzoli ne delujejo pravilno
a.Odstranite ključ iz konzole in IZVLECITE
NAPAJALNI KABEL. Odstranite pet vijakov #8 x
3/4" (2). Previdno odstranite pokrov motorja (65).
TEŽAVA: Napajanje se ne vklopi
a.Prepričajte se, da je napajalni kabel vklopljen v
ustrezno ozemljeno vtičnico (glejte stran 15). Če
potrebujete električni podaljšek, uporabite izključno
trižilni kabel debeline 1 mm2, ki ni daljši od 1,5 m.
a
2
2
b.Ko priklopite napajalni kabel, se prepričajte, da je
ključ vstavljen v konzolo.
2
c.Na ogrodju tekalne steze v bližini napajalnega
kabla najdite napajalno stikalo. Če stikalo izstopa,
kot je prikazano, se je sprožilo. Napajalno stikalo
ponastavite tako, da pet minut počakate in ga nato
znova potisnete noter.
c
Sproženo
65
Ponastavitev
30
TEŽAVA: Tekalni trak se upočasni, ko hodite po
njem
Poiščite stikalo za žice (113) in magnet (112) na
levi strani škripca (49). Zavrtite škripec tako daleč,
da se magnet poravna s stikalom za žice. Med
magnetom in stikalom za žice naj bo približno
3 mm prostora. Po potrebi popustite samovrtalni
vijak #8 x 3/4" (14), rahlo premaknite stikalo za žice
in nato ponovno privijte samovrtalni vijak. Ponovno
pritrdite pokrov motorja (ni prikazano) z vijaki #8 x
3/4" (ni prikazano) in nekaj minut hodite oz. tekajte
po tekalni stezi, da preverite ustreznost odčitka
hitrosti.
Pogled
od
zgoraj
113
14
3 mm
a.Če potrebujete električni podaljšek, uporabite
izključno trižilni kabel debeline 14 (1 mm2), ki ni
daljši od 1,5 m.
b.Če je tekalni trak preveč zategnjen, se lahko
učinkovitost delovanja tekalne steze poslabša in
trak se poškoduje. Odstranite ključ in IZVLECITE
NAPAJALNI KABEL. Z imbus ključem obrnite oba
vijaka za nastavitev valjev za prosti tek v levo za
1/4 obrata. Ko je tekalni trak pravilno zategnjen,
lahko vsak rob traku dvignete za 5 do 7 cm od
podija. Pazite, da bo tekalni trak usredinjen. Nato
priklopite napajalni kabel, vstavite ključ in tekalno
stezo za nekaj minut poženite. To ponavljajte, dokler tekalni trak ni ustrezno zategnjen.
49
112
b
5–7 cm
TEŽAVA: Naklon tekalne steze se ne spreminja
pravilno
a. Umerite sistem naklona tekalne steze (glejte 4.
korak na strani 27).
Vijaka za nastavitev valjev za prosti tek
c.Tekalna steza ima tekalni trak, ki je prekrit z visoko
zmogljivim mazivom. POMEMBNO: Na tekalni
trak ali podij nikoli ne nanašajte silikonskega
spreja ali drugih snovi, razen če vam tega ne
naroči pooblaščeni serviser. Take snovi lahko
poslabšajo delovanje tekalnega traku in povzročijo pretirano obrabo. Če sumite, da je treba
tekalni trak podmazati, glejte sprednjo platnico tega
priročnika.
d.Če se tekalni trak še vedno upočasni, ko hodite po
njem, glejte sprednjo platnico tega priročnika.
31
TEŽAVA: Tekalni trak ni usredinjen med stopalnima
tiroma. POMEMBNO: Če se tekalni trak drgne ob
stopalna tira, se lahko poškoduje.
TEŽAVA: Držalo za tablico ne ostane na mestu
a.Zavrtite držalo za tablico nazaj. Nato rahlo privijte
označeni vijak, tako da držalo za tablico ostane na
mestu, ko ga zavrtite v želeni položaj.
Robova tekalnega traku morata biti poravnana z
oznakama za poravnavo traku (glejte spodnjo risbo) na
stopalnih tirih. Po potrebi sledite navodilom v nadaljevanju, da poravnate tekalni trak.
a
a. N
ajprej odstranite ključ in IZVLECITE NAPAJALNI
KABEL. Če se je tekalni trak pomaknil v levo,
z imbus ključem obrnite levi vijak za nastavitev
valjev za prosti tek v desno za 1/2 obrata; če se
je tekalni trak pomaknil v desno, obrnite levi
vijak za nastavitev valjev za prosti tek v levo za
1/2 obrata. Bodite previdni, da tekalnega traku
ne zategnete preveč. Nato priklopite napajalni
kabel, vstavite ključ in tekalno stezo za nekaj minut
poženite. To ponavljajte, dokler tekalni trak ni
usredinjen.
Vijak
a
Oznaki
TEŽAVA: Tekalni trak drsi, ko hodite po njem
a. N
ajprej odstranite ključ in IZVLECITE NAPAJALNI
KABEL. Z imbus ključem obrnite oba vijaka za
nastavitev valjev za prosti tek v desno za 1/4
obrata. Ko je tekalni trak pravilno zategnjen, lahko
vsak rob traku dvignete za 5 do 7 cm od podija.
Pazite, da bo tekalni trak usredinjen. Nato priklopite
napajalni kabel, vstavite ključ in nekaj minut previdno hodite po tekalni stezi. To ponavljajte, dokler
tekalni trak ni ustrezno zategnjen.
a
32
Držalo
za
tablico
NAPOTKI ZA VADBO
Izgorevanje maščobe: Če želite učinkovito porabiti
maščobo, morate dlje časa vaditi z nizko intenzivnostjo. V prvih nekaj minutah vadbe telo za energijo
uporablja kalorije iz ogljikovih hidratov. Telo začne
porabljati shranjene maščobne kalorije za energijo
šele po prvih nekaj minutah vadbe. Če imate za cilj
porabo maščobe, prilagodite intenzivnost vadbe, dokler
ni srčni utrip blizu najnižje številke v vašem območju
treniranja. Za maksimalno izgorevanje maščobe vadite
tako, da bo vaš srčni utrip blizu srednje številke v
območju treniranja.
OPOZORILO:
Pred začetkom
vsakega programa vadbe se posvetujte s
svojim zdravnikom. To je še zlasti pomembno,
če ste starejši od 35 let ali če imate obstoječe
zdravstvene težave.
Merilnik srčnega utripa ni medicinska
naprava. Na natančnost odčitkov srčnega
utripa lahko vpliva več dejavnikov. Merilnik
srčnega utripa je namenjen samo kot pripomoček pri vadbi in za ugotavljanje splošnih
trendov srčnega utripa.
Aerobna vadba: Če je vaš cilj okrepiti srce in ožilje,
morate delati aerobne vaje. To so aktivnosti, za katere
je dlje časa potrebna velika količina kisika. Za aerobne
vaje prilagodite intenzivnost vadbe tako, da bo vaš
srčni utrip blizu najvišje številke v vašem območju
treniranja.
Ti napotki vam bodo pomagali načrtovati program
vadbe. Za podrobne informacije o vadbi poiščite zanesljiv priročnik ali se posvetujte s svojim zdravnikom.
Ne pozabite: za dobre rezultate sta bistvena ustrezna
prehrana in počitek.
NAPOTKI ZA VADBENI PROGRAM
Ogrevanje: Začnite s 5 do 10 minutami raztegovanja
in preprostih vaj. Z ogrevanjem zvišate svojo telesno
temperaturo, srčni utrip in krvni obtok v pripravi na
vadbo.
INTENZIVNOST VADBE
Ne glede na to, ali je vaš cilj pokuriti maščobo ali
okrepiti srce in ožilje, je ključ za doseganje rezultatov
to, da vadite s pravilno intenzivnostjo. Srčni utrip lahko
uporabljate kot merilo, ki vam pomaga najti pravilno
raven intenzivnosti. Spodnja tabela prikazuje priporočeni tempo srčnega utripa za izgorevanje maščobe in
aerobno vadbo.
Vadba v območju treniranja: Vadite 20 do 30 minut
tako, da bo vaš srčni utrip v območju treniranja. (V
prvih nekaj tednih programa vadbe naj vaš srčni utrip
ne bo dlje kot 20 minut v območju treniranja.) Med
vadbo redno in globoko dihajte, nikoli ne zadržujte
diha.
Ohlajevanje: Končajte s 5 do 10 minutami raztegovanja. Z raztegovanjem povečate prilagodljivost mišic in
pomagate preprečevati težave, ki nastanejo po vadbi.
POGOSTNOST VADBE
Za ohranjanje in izboljšanje kondicije opravite tri
vadbene programe na teden, pri čemer med dvema
programoma vsaj en dan počivajte. Po nekaj mesecih
redne vadbe lahko po želji vsak teden opravite največ
pet vadbenih programov. Ne pozabite: glavno je, da
vadba postane reden in prijeten del vsakdana.
Ustrezno raven intenzivnosti najdete tako, da na dnu
tabele poiščete svojo starost (zaokroženo na najbližjih
deset let). Tri številke nad vašo starostjo se nanašajo
na vaše »območje treniranja«. Najnižja številka je srčni
utrip za izgorevanje maščobe, srednja številka je utrip
za maksimalno izgorevanje maščobe, najvišja številka
je srčni utrip za aerobno vadbo.
33
SEZNAM DELOV
Št. Količina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Št. modela PETL12816.0 R1116A
Opis
45
Vijak #8 x 1/2"
21
Vijak #8 x 3/4"
1
Sornik 5/16" x 2 1/4"
4
Vijak 5/16" x 1/2"
4
Zvezdna podložka #10
5
Sornik 5/16" x 1 3/4"
4
Vijak 3/8" x 2 3/8"
2
Vijak 5/16" x 1 1/2"
4
Vijak #10 x 3/4"
7
Srebrni vijak #8 x 1/2"
12
Zvezdna podložka 5/16"
6
Matica 5/16"
8
Zvezdna podložka 3/8"
15Samovrtalni vijak #8 x 3/4"
3
Vijak 1/4" x 2 1/2"
1
Sornik 3/8" x 1 1/2"
2
Sornik za kolo 3/8" x 1 1/2"
1
Okvir konzole
4
Vijak #8 x 7/16"
2
Vijak za motor #5/16"
2
Zatič 3/8"
2
Sornik 3/8" x 1 1/8"
1
Desni notranji pokrov podstavka
5
Zvezdna podložka #8
2
Vijak 5/16" x 3/4"
4
Strojni vijak #8 x 5/8"
1
Desni pladenj
4
Vijak 5/16" x 2 1/2"
1
Šestrobi vijak 3/8" x 1 3/4"
4
Podložka 5/16"
1
Mrežica ventilatorja
2
Distančnik motorja za naklon
6
Pridržalna matica 3/8"
4
Samovrtalni vijak #8 x 1"
4
Spodnji del izolatorja
1
Levi pladenj
1
Pokrov ventilatorja
1
Vezna letev
4
Izolator
2
Zadnja nožica
2
Spojka konzole
1
Levi stopalni tir
1
Opozorilna nalepka
1
Tekalni podij
1
Tekalni trak
2
Vodilo za trak
1
Zadnja desna nožica
4
Vezica za kabel
1
Pogonski valj/škripec
2
Plastični obroček 9/32"
34
Št. Količina
Opis
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Plastični obroček 3/8"
Podložka 3/8"
Zapah za spravilo
Pogonski motor
Trak motorja
Ogrodje
Zadnja leva nožica
Ozemljitvena žica konzole
Gumijasta podložka
Desni stopalni tir
Valj za prosti tek
Vijak 3/8" x 1 3/4"
Vijak 3/8" x 1 1/4"
Podstavek konzole
Pokrov motorja
Ploščica podstavka
Distančnik okvira za naklon
Sponka pokrova
Motor za naklon
Okvir za naklon
Distančnik okvira
Krmilnik
Plošča za krmilnik
Spojka krmilnika
Napajalno stikalo
Napajalni kabel
Zakovica
Opaž
Pokrov levega ročaja
Konzola
Pokončna žica
Levi pokrov podstavka
Desni pokrov podstavka
Desni spodnji pokrov ročaja
Levi spodnji pokrov ročaja
Levi ročaj
Desni ročaj
Obroba konzole
Levi pokončni del
Desni pokončni del
Opozorilna nalepka
Pokrov desnega ročaja
Spodnji del ročnega senzorja
Podstavek
Ročni senzor
Vijak za ventilator #4
Kolesce
Ključ/ščipalka
Vezica za kabel
Vijak 1/4" x 1 1/2"
4
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1
1
2
2
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
4
1
2
2
Št. Količina
Opis
Št. Količina
Opis
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Ventilator
Vijak 1/4" x 1 1/4"
Matica 1/4"
Podložka, M5
Držalo za tablico
Glava podložke #8 x 5/8"
Levi notranji pokrov podstavka
Strojni vijak #8 x 1/2"
Podložka 3/16"
Matica #8
111
112
113
114
115
116
117
118
*
Sponka
Magnet
Stikalo za žice
Obroček motorja
Filter
Izolator motorja
Priključek
Plastični distančnik 3/4"
Uporabniški priročnik
1
4
1
8
1
6
1
3
6
3
1
1
1
2
1
1
1
2
–
Opomba: Tehnični podatki se lahko brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Za informacije o naročanju nadomestnih delov glejte zadnjo platnico tega priročnika. *Ti deli niso prikazani.
35
15
14
59
30
12
35
39
104
6
36
14
14
57
106
40
61
43
109
14
44
15
11
25
35
39
104
106
14
14
40
102
109
46
14
45
102
6
42
12
47
109
106
59
30
12
19
30
3
56
102
60
106
21
109
12
59
111
6
25
11
53
35
39
14
50
109
102
106
104
49
100
118 112
10
14
113
55
12
20
46
103
114
19
6
50
15
10
10
6
38
54
108
108
100
116
35
39
21
59
30 48
106
12
14
104
109
118
108
110
24
110
10
24
73
74
24
115
RAZSTAVLJENA RISBA A
Št. modela PETL12816.0 R1116A
RAZSTAVLJENA RISBA B
Št. modela PETL12816.0 R1116A
2
2
2
65
67
29
52
33
51
71
70
33
69
16
33
32
52
51
33
67
71
2
2
68
2
72
68
76
68
2 117
75
68
2
2
68
2
2
37
78
2
RAZSTAVLJENA RISBA C
Št. modela PETL12816.0 R1116A
1
79
11
28
11
4
86
1
1
1
92
1
28
11
11
85
4
87
1
1
1
84
1
89
81
1
7
63
13
22
82
107
91
13
97
90
13
62
51
51
66
34
62 13
17
97
81
10
91
66
23
33
97
17
38
7
77
13
94
33
97
22
34
13
13
7
83
63
RAZSTAVLJENA RISBA D
Št. modela PETL12816.0 R1116A
18
98
41
1
2
58
41
2
10
105
1
1
1
80
36
1
99
26
1
1
64
27
1
88
1
1
1
95
9
5
2
93
1
1
2
1
1
1
1
37
2
31
1
11
8
2
1
9
5
1
1
39
101
96
96
1
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
Če želite naročiti nadomestne dele, glejte sprednjo platnico tega priročnika. Da vam bomo lažje pomagali, imejte
ob stiku z nami pripravljene naslednje podatke:
• številka modela in serijska številka izdelka (glejte sprednjo platnico tega priročnika)
• ime izdelka (glejte sprednjo platnico tega priročnika)
• š tevilka ključa in opis nadomestnih delov (glejte SEZNAM DELOV in RAZSTAVLJENO RISBO ob koncu tega
priročnika)
INFORMACIJE ZA RECIKLIRANJE
Tega elektronskega izdelka ne smete odlagati skupaj s hišnimi odpadki. Z
namenom varovanja okolja je treba ta izdelek ob koncu njegove življenjske
dobe reciklirati v skladu z zakonskimi predpisi.
Uporabljajte reciklažne obrate, ki so pooblaščeni za zbiranje tovrstnih odpadkov na
vašem območju. S tem boste pomagali ohranjati naravne vire in izboljšati evropske
standarde zaščite okolja. Če potrebujete več informacij o varnih in pravilnih načinih odlaganja, se obrnite na lokalni urad ali na prodajalca, pri katerem ste kupili ta
izdelek.
Št. dela 388277 R1116A
Natisnjeno na Kitajskem © 2016 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement