ProForm PETL59817 305 CST TREADMILL Handleiding

ProForm PETL59817 305 CST TREADMILL Handleiding
Modelnr. PETL59817.0
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met
Serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de
Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de
winkel waar u dit product gekocht
heeft wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag–Vrijdag 08:00–20:00
GMT; Zaterdag 09:00–13:00 GMT
Website:
iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze
handleiding voor verdere
raadpleging.
iconeurope.com
INHOUDSOPGAVE
PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
HOE DE LOOPBAND TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterzijde
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterzijde
PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER
De hier afgebeelde waarschuwingsstickers
worden meegeleverd bij dit product. Bevestig
de waarschuwingsstickers bovenop de
Engelse waarschuwingen op de aangegeven
locatie. De stickers met waarschuwing hier
getoond zijn op de aangegeven plaatsen
geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt
of niet leesbaar is, het nummer op de
voorkant van deze handleiding en vraag
om een gratis vervangende sticker. Plak
de sticker op de aangegeven plaats. Let op:
De stickers worden mogelijk niet op ware
grootte weergegeven.
PROFORM en IFIT zijn gedeponeerd handelsmerken van ICON Health & Fitness, Inc. App store is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android en Google Play zijn handelsmerken van
Google Inc. Het woordmerk BLUETOOTH® en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG,
Inc. en in licentie worden gebruikt. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en
in andere landen en worden in licentie gebruikt.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in
deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico op
brandwonden, brand, elektrische schok of ernstig letsel aan personen te verminderen. ICON is niet
verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle
gebruikers van de loopband voldoende op de
hoogte zijn van alle waarschuwingen en alle
voorzorgsmaatregelen.
10. De loopband kan alleen door mensen die niet
meer dan 135 kg wegen gebruikt worden.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit
of enig ander oefenprogramma begint. Dit
is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar, of personen met bestaande
gezondheidsproblemen.
12. Draag juiste kleding bij gebruik van de
loopband. Draag geen losse kleding die in
de loopband verstrikt kan raken. Atletische
ondersteunende kleding wordt zowel voor
mannen als voor vrouwen aanbevolen. Draag
altijd sportschoenen. Gebruik de loopband
nooit op blote voeten, nooit op sokken, of
met sandalen.
11. Laat nooit meer dan één persoon tegelijkertijd op de loopband.
3. Het is niet de bedoeling dat de loopband
wordt gebruikt door mensen met mentale,
sensitieve of fysieke beperkingen of gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij zij onder
supervisie of instructie staan betreffende het
gebruik van de loopband door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Gebruik de loopband alleen zoals beschreven
in deze handleiding.
13. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 14). Geen enkel ander
apparaat mag op dezelfde groep aangesloten
zijn. Plaats een ASTA-goedgekeurde BS1362,
13-ampère zekering in de zekeringshouder bij
het vervangen van een zekering in de adapter
van het stroomsnoer.
5. De loopband is alleen voor gebruik in huis
bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel, niet voor verhuur of in een instelling.
14. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik
dan alleen een 3-dradige geleider: snoer maat
14 (1 mm2) van 1,5 m of korter.
6. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
loopband niet in een garage, op een overdekt
terras of bij water.
15. Houd het stroomsnoer bij hete oppervlaktes
vandaan.
16. Loop nooit op de loopband wanneer het
apparaat uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of
de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet wanneer deze niet goed werkt.
(Zie ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN op bladzijde 23 als de loopband
niet goed werkt.)
7. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom,
ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte
aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor
dat de loopband geen enkele luchtopening
blokkeert. Leg een matje onder de loopband om de vloer of de vloerbedekking te
beschermen.
17. Lees de noodstop procedure grondig door
en test deze voordat u de loopband gaat
gebruiken (raadpleeg HET APPARAAT
INSCHAKELEN op bladzijde 16). Draag altijd
de clip tijdens het gebruik van de loopband.
8. Gebruik de loopband niet daar waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof
beheerd wordt.
9. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13
jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
3
18. Staan altijd op de voetleuningen wanneer de
loopband wordt gestart of gestopt. Houd bij
gebruik van de loopband de handleuningen
altijd vast.
in staat zijn om 20 kg veilig op te kunnen
tillen om de loopband te verplaatsen.
25. Zorg ervoor dat de opbergvergrendeling het
onderstel stevig in de opbergstand houdt tijdens het inklappen of het verplaatsen van de
loopband. Gebruik de loopband niet als deze
is ingevouwen.
19. Als een persoon op de loopband loopt,
zal het geluidsniveau van de loopband
toenemen.
20. Houd vingers, haar en kleding weg van de
bewegende band.
26. Verander de helling van de loopband niet
door voorwerpen onder de loopband te
plaatsen.
21. De loopband kan hoge snelheden bereiken.
Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende
versnellingen te voorkomen.
27. Steek geen enkel voorwerp in welke opening
van de loopband dan ook.
22. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder
bewegingen van de gebruiker, kunnen de
nauwkeurigheid van de hartslagmetingen
beïnvloeden. De hartslagmonitor dient
slechts om de hartslag globaal te meten, als
hulpmiddel bij het oefenen.
28. Controleer steeds bij gebruik alle onderdelen
van de loopband en draai ze goed vast.
29.
23. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, zet de aan/
uitschakelaar in de stand Off (uit) (zie tekening op bladzijde 5 voor de locatie van de
aan/uitschakelaar), en haal het stroomsnoer
uit het stopcontact als de loopband niet
wordt gebruikt.
GEVAAR: Trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van
de loopband, voor het plegen van onderhoud
en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de
motorkap tenzij een technicus dat aangeeft.
Onderhoud, anders dan de procedures in
deze handleiding, dient uitsluitend door een
erkende onderhoudsmonteur uitgevoerd te
worden.
30. Te veel oefeningen doen kan leiden tot
ernstig letsel of de dood. Stop onmiddellijk
en begin met af te koelen als u tijdens het
oefenen uitgeput raakt, kortademig wordt of
pijn voelt.
24. Voltooi eerst de montage van de loopband
voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op
bladzijde 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN
EN VERPLAATSEN op bladzijde 22). U moet
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Dank u dat u heeft gekozen voor de nieuwe
PROFORM® 305 CST-loopband. De 305 CST-loopband
biedt een aantal indrukwekkende functies die zijn
ontwikkeld om uw trainingen thuis effectiever en leuker
te maken.
hebt doorgelezen. Noteer het productmodelnummer en het serienummer voordat u contact met ons
opneemt, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.
De plaats waar u de sticker van het modelnummer en
het serienummer kunt vinden wordt op de kaft van de
handleiding aangegeven.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband begint te
gebruiken. Raadpleeg de kaft van deze handleiding
mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding
Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de
tekening hieronder en de verschillende onderdelen.
Tablethouder
Lengte: 165 cm
Breedte: 81 cm
Gewicht: 80 kg
Bedieningspaneel
Accessoireshouder
Hartslagmonitor
Handleuning
Sleutel/Clip
Motorkap
Stroomschakelaar
Band
Voetleuning
Wiel
Kussen van het Loopvlak
Afstelschroeven van de Spanrol
5
ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA
Gebruik de onderstaande tekeningen om kleine onderdelen te herkennen. Het getal tussen haakjes onder iedere
tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding.
Het nummer naast het sleutelnummer is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Let op: Als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er kunnen extra
onderdelen zijn meegeleverd.
#10 Sterring
(23)–4
#8 x 1/2"
Aardschroef
(1)—1
#8 x 3/8"
Schroef (91)–4
3/8" Sterring
(3)–6
5/16" Sterring
(6)–4
#8 x 3/4" Schroef
(4)–10
#10 x 3/4" Schroef
(8)–4
5/16" x 3/4"
Schroef (5)–2
1/4" x 1 3/4"
Schroef (77)–2
5/16" x 3" Schroef (7)–2
3/8" x 3 1/4" Schroef (2)–6
6
MONTAGE
• De montage moet door twee personen uitgevoerd
worden.
• Linker onderdelen worden met “L” of “Left”
aangegeven en rechter onderdelen worden met
“R” of “Right” aangegeven.
• Leg alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar
bent met de montage.
• Voor de montage heeft u het volgende
gereedschap nodig:
de meegeleverde inbusleutel
• Er kan na verzending een vettige substantie
op de buitenkant van de loopband zitten. Dit is
normaal. Mocht er wat vet op de bovenkant van
de loopband bevinden, veeg dit dan weg met
een zachte doek en een mild, niet-schurend
reinigingsmiddel.
één Philips schroevendraaier
Om schade aan de onderdelen te vermijden,
dient u nooit elektrisch gereedschap te
gebruiken.
• Voor het vaststellen van de kleine onderdelen,
kijkt u op bladzijde 6.
1. G
a naar iconsupport.eu op uw computer en
registreer uw product.
1
• activeert uw garantie
• b
espaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst
• h
iermee kunnen wij u op de hoogte stellen van
upgrades en aanbiedingen
et op: Indien u geen internettoegang heeft, belt
L
u met de Klantendienst (zie de voorkant van
deze handleiding) om uw product te registreren.
2. Zorg dat het stroomsnoer niet op het
stopcontact is aangesloten.
2
Verwijder de twee schroeven (A) en de verzendbeugel (B) aan de rechterkant van de Basis (74)
en gooi ze weg. Verwijder daarna de schroeven
en de verzendbeugel (niet afgebeeld) aan de
linkerkant van de Basis en gooi ze weg.
Verwijder vervolgens de draadband (C) die de
Draad van de Staander (63) vastzet.
B
Druk een Kap van de Basis (70) in elke kant van
de Basis (74).
74
63
A
7
C
70
3. Zoek naar de Rechterstaander (76). Laat een
tweede persoon de Rechterstaander bij de Basis
(74) houden.
3
D
63
63
Zie de inzet-tekening. Maak de draadband
(D) in de Rechterstaander (76) stevig rond het
uiteinde van de Draad van de Staander (63)
vast. Steek dan de Draad van de Staander in het
onderste uiteinde van de Rechterstaander terwijl
u het andere uiteinde van de draadband door de
bovenkant van de Rechterstaander trekt.
76
D
76
74
4. Leg de Rechterstaander (76) bij de Basis (74).
4
Indien er een schroef (E) is die vooraf is geïnstalleerd in de Rechterstaander (76), dient u
deze te verwijderen en weg te gooien. Bevestig
de aardingsdraad (F) aan de Basis (74) met een
#8 x 1/2" Aardingsschroef (1).
Plaats de Doorvoerhuls van de Staander (73) in
het vierkante gat (G) in de Rectherstaander (76).
1
74
F
E
76
8
73
G
5. Houd de Rechterstaander (76) tegen de Basis
(74). Wees voorzichtig dat de Draad van de
Staander (63) niet bekneld raakt.
5
Steek een 3/8" x 3 1/4" Schroef (2) met een
3/8" Sterring (3) in het bovenste gat van de
Rechterstaander (76). Draai de Schroef gedeeltelijk in de Basis (74).
Draai nog eens twee 3/8" x 3 1/4" Schroeven (2)
met twee 3/8" Sterringen (3) gedeeltelijk in de
Rechterstaander (76) en in de Basis (74) vast;
draai de Schroeven nog niet helemaal vast.
76
Maak de Linkerstaander (niet getoond) op
dezelfde manier vast. Let op: Er zijn geen draden aan de linkerkant.
3
63
74
6. Zoek de Rechterhandleuning (64). Laat een
tweede persoon de Rechter handleuning naast
de Rechterstaander (76) houden.
2
3
6
Leid de Draad van de Staander (63) in de
onderkant van de Rechterhandleuning (64)
en uit het gat aan de bovenkant van de
Rechterhandleuning.
7
6
64
Wees voorzichtig dat de Draad van de
Staander (63) niet bekneld raakt. Plaats een
5/16" x 3/4" Schroef (5) gedeeltelijk vast met
een 5/16" Sterring (6) in de Rechterstaander
(76) en de Rechterhandleuning (64). Draai een
5/16" x 3" Schroef (7) met een 5/16" Sterring (5)
gedeeltelijk vast in de Rechterhandleuning en de
Rechterstaander; draai de Schroeven nog niet
helemaal vast.
6
5
Maak de Linkerhandleuning (niet getoond)
op dezelfde manier vast. Let op: Er zijn geen
draden aan de linkerkant.
9
63
76
7. Plaats het bedieningspaneel (H) met de voorkant
naar beneden gericht op een zachte ondergrond
zodat het bedieningspaneel niet bekrast wordt.
7
H
I
Verwijder en gooi de twee aangegeven schroeven (I) weg. Verwijder vervolgens de Dwarsstang
van het Bedieningspaneel (61).
I
61
8. Verwijder en gooi de vier aangegeven schroeven
(J) weg.
8
J
J
9. M
aak de Dwarsstang van het Bedieningspaneel
(61) aan de Linker- en de Rechterstaander
(66, 76) vast met vier #10 x 3/4" Schroeven
(8) en vier #10 Sterringen (23). Draai alle vier
Schroeven aan en zet ze dan vast
9
8
23
61
Draai de twee 5/16" x 3/4" Schroeven (5) en de
twee 5/16" x 3" Schroeven (7) stevig vast.
8
7
23
5
7
66
76
5
10
10. Houd, met hulp van een tweede persoon,
de bedieningspaneelmodule (K) bij de
Rechterhandleuning (64).
10
K
Zie de inzet-tekening. Verbind de Draad van
de Staander (63) met de draad van het bedieningspaneel (L). De connectoren zouden
makkelijk samen moeten kunnen glijden
en op hun plaats moeten kunnen klikken.
Draai aan een van de connectoren en probeer het opnieuw als dit niet gebeurt. ALS U
DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED
VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL
BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM
WORDT AANGEZET. Verwijder de draadband
(D) uit de Draad van de Staander.
L
M
88
63
Verbind de twee Aardingsdraden van het
Bedieningspaneel (88) met de twee aardingsdraden (M) op de Dwarsstang van het
Bedieningspaneel (61).
64
D
61
L
63
11. Steek de Draden (63) door het aangegeven gat
(N) in de Rechterhandleuning (64) terwijl u de
bedieningspaneelmodule op de Linker- en de
Rechterstaanders (66, 76) instelt. Zorg ervoor
dat de draden (63, 88) niet bekneld raken.
11
Maak de bedieningspaneelmodule (K) met tien
#8 x 3/4" Schroeven (4) vast; draai alle tien de
Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.
Draai de Schroeven niet te vast aan.
K
88
63
N
64
4
76
11
4
4
Zie stap 5. Draai de zes 3/8" x 3 1/4" Schroeven
(2) goed vast.
4
4
66
12. Til het Onderstel (38) rechtop. Laat een tweede
persoon het Onderstel vasthouden totdat
stap 14 voltooid is.
12
Draai de Vergrendelingsdwarsstang
(67) zoals afgebeeld. Maak de
Vergrendelingsdwarsstang aan de beugels (O)
op het Onderstel (38) vast met twee 1/4" x 1 3/4"
Schroeven (77).
77
38
13. Verwijder de 5/16" Moer (20) en de 5/16" x 1 3/4"
Bout (78) uit de beugel van de Basis (74).
67
77
O
O
13
Draai vervolgens de Opbergvergrendeling (68)
zoals afgebeeld.
P
Bevestig het onderste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (68) aan de beugel op de
Basis (74) met de 5/16" x 1 3/4" Bout (78) en
een 5/16" Moer (20) zoals afgebeeld.
68
Til de Opbergvergrendeling (68) vervolgens
naar een verticale stand en verwijder de
draadband (P).
20
12
74
78
14. Verwijder de 5/16" Moer (20) en de
5/16" x 2 1/4" Bout (79) uit de beugel van de
Vergrendelingsdwarsstang (67).
14
20 Q
Breng het bovenste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (68) op gelijke lijn met
de beugel op de Vergrendelingsdwarsstang
(67) en steek de 5/16" x 2 1/4" Bout (79) door
de beugel en door de Opbergvergrendeling.
Hierdoor wordt een tussenstuk (Q) uit de
Opbergvergrendeling geduwd; gooi het tussenstuk weg.
67
79
38
68
Maak vervolgens de 5/16" Moer (20) vast op
de 5/16" x 2 1/4" Bout (79). Draai de Moer niet
te vast; de Opbergvergrendeling (68) moet
kunnen draaien.
Breng het Onderstel (38) omlaag (zie HOE DE
LOOPBAND NEER TE LATEN VOOR GEBRUIK
op bladzijde 22).
15. B
evestig de Tablethouder (92) met vier #8 x 3/8"
Schroeven (91); draai alle vier Schroeven aan
en zet ze dan vast. Draai de Schroeven niet te
vast aan.
15
92
91
91
16. Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Als er velletjes plastic op de stickers
van de loopband zitten, verwijder die dan. Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed
te beschermen. Houd de loopband weg uit direct zonlicht om schade aan de loopband te voorkomen. Berg
de meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te
stellen (zie bladzijden 24 en 25). Let op: Er kunnen kan extra hardware meegeleverd zijn.
13
HOE DE LOOPBAND TE GEBRUIKEN
Hoe de snoer in stopcontact te steken
Volg deze stappen om de snoer in stopcontact te
steken.
TYPE E
De snoer moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft de aarding de laagste weerstandspad voor
de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische
schok te verminderen. Een snoer en een geaarde
stekker zijn bijgeleverd. BELANGRIJK: Als het snoer
beschadigd is moet u het vervangen voor een door
de fabrikant aanbevolen snoer.
FR/
SP/
PL/
SK
1. S
teek het aangegeven uiteinde van het snoer in
het stopcontact van de onderstel.
Stopcontact van
de Onderstel
GEVAAR:
Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische
schok leiden. Laat een elektriciën de aarding
nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. Breng geen wijzigingen
aan de stekker van het apparaat aan. Laat een
elektriciën een nieuwe stekker monteren als
de stekker niet in het stopcontact past.
Snoer
2. S
teek het snoer in een goed geinstalleerd en
geaard stopcontact die overeenkomt met alle
plaatselijke regelingen.
IT
Stopcontact
TYPE F
TYPE E
DU
GR
FR/
RU
SP/
HU
PL/
SK
CZ
TR
RO
BU
UKR
SW
IT
14
DIAGRAM VAN HET
BEDIENINGSPANEEL
DE WAARSCHUWINGSSTICKER OPPLAKKEN
U kunt zelfs, tijdens het oefenen, via het geluidssysteem van het bedieningspaneel naar uw favoriete
oefening muziek of audioboeken luisteren.
Zoek de Engelse waarschuwingen op het
bedieningspaneel. U vindt dezelfde waarschuwingen
in andere talen op het meegeleverde stickervel.
Plak de Nederlandse waarschuwingssticker op het
bedieningspaneel.
Om het apparaat aan te zetten, zie bladzijde 16. Om
de handmatige instelling te gebruiken zie bladzijde 16. Voor gebruik van een vooraf ingestelde
oefening, zie bladzijde 18. Voor gebruik van het
geluidssysteem, zie bladzijde 19. Om uw tablet aan
te sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 20.
Om uw hartslagmonitor aan te sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 20. Voor gebruik van de
instellingenmodus, zie bladzijde 21. Voor gebruik
van de tablethouder, zie bladzijde 21.
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het bedieningspaneel van de loopband biedt een
reeks functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen
effectiever te maken. U kunt wanneer u de handmatige instelling gebruikt de snelheid en de hellingstand
van de loopband veranderen door een druk op een
toets. Het bedieningspaneel zal tijdens het oefenen
direct feedback over de oefening geven. U kunt zelfs
uw hartslag meten door gebruik te maken van de
ingebouwde handgreep met hartslagmonitor of door
middel van de bijbehorende hartslagmonitor. Zie bladzijde 21 voor informatie over het kopen van een
borstkas-hartslagmonitor.
Let op: Het bedieningspaneel kan de snelheid en de
afstand in kilometers of mijlen weergeven. Druk op de
toets Standard/Metric (standaard/metrisch) om te wijzigen welke meeteenheid is gekozen. Om het eenvoudig
te houden, verwijzen alle instructies in dit gedeelte van
de handleiding naar kilometers.
BELANGRIJK: Als er een stuk plastic op het
bedieningspaneel ligt, verwijder dan het plastic.
Draag alleen schone trainingsschoenen wanneer
ETPE59817
u de loopband gebruikt om beschadiging
aan het
loopvlak te voorkomen. Bekijk(PETL59817)
bij de eerste keer
dat u de loopband gebruikt, de uitlijning van de
band en leg, indien nodig, de band in het midden
(zie bladzijde 25).
Daarnaast biedt het bedieningspaneel een grote keuze
aan vooraf ingestelde oefeningen. Elke oefening regelt
automatisch de snelheid en de helling van de loopband
terwijl u door een effectieve oefensessie geleid wordt.
U kunt uw tablet ook aansluiten op het bedieningspaneel en een iFit® app gebruiken voor het
opnemen en volgen van uw oefeninginformatie.
15
HET APPARAAT INSCHAKELEN
DE HANDMATIGE INSTELLING GEBRUIKEN
BELANGRIJK: Laat, wanneer de loopband aan
koude temperaturen blootgesteld is geweest, de
loopband tot kamertemperatuur komen voordat u
de elektriciteit inschakelt. Als u dit niet doet, kunt u
het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.
1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.
ie HET APPARAAT INSCHAKELEN aan de
Z
linkerkant.
2. Kies de handmatige instelling.
Steek de stekker van het
stroomsnoer in het stopcontact (zie bladzijde 14).
Resetten
Zoek vervolgens naar de
stroomschakelaar op het
onderstel van de loopband
bij het stroomsnoer. Druk de
stroomschakelaar in de reset-stand.
Indien de handmatige modus niet is geselecteerd,
drukt u op de toets Manual Control (handmatige
bediening).
3. Start de loopband.
Druk op de toets Start om de band te starten.
Indien u drukt op de toets Start, zal de loopband
beginnen te bewegen met een snelheid van 2
km/u. U kunt tijdens het oefenen de snelheid van
de band naar wens veranderen door op de toenametoets of afnametoets Speed (snelheid) te
drukken. Steeds als u een van de toetsen indrukt
zal de snelheidsinstelling met kleine stapjes veranderen; indien u de toets ingedrukt houdt, verandert
de snelheidsinstelling steeds sneller. Let op: Na het
drukken op de toets kan het even duren voordat
de loopband de geselecteerde snelheidsinstelling
bereikt.
Ga vervolgens op de
voetleuningen van
Sleutel
de loopband staan.
Zoek naar de clip die
aan de sleutel vastzit
en schuif de clip aan
de tailleband van uw
kleding. Plaats de
Clip
sleutel in het bedieningspaneel. Kort
daarna zal de display
oplichten. BELANGRIJK: Bij een noodsituatie kunt
u aan de sleutel van het bedieningspaneel trekken,
zodat de loopband vertraagt en tot stilstand komt.
Test de clip door voorzichtig een paar stappen
achteruit te zetten totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt getrokken. Als de sleutel niet uit
het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte van
de clip bij.
Indien u drukt op de toets Quick Speed (directe
snelheid), zal de snelheid van de loopband geleidelijk aangepast worden tot het de gewenste
snelheidsinstelling bereikt.
m de loopband te stoppen, druk op de toets Stop.
O
De tijd zal op de display knipperen. Druk op de
toets Start om de band opnieuw te starten.
BELANGRIJK: Volg voordat u de loopband gaat
gebruiken, de volgende stappen om er voor te
zorgen dat het bedieningspaneel het juiste hellingniveau van de loopband aangeeft: Druk eerst
eenmaal op de toenametoets Incline. Druk vervolgens op de afnametoets Incline (helling) of de
onderste toets Quick Incline (snelle helling) om de
loopband in de laagste stand te zetten. Wanneer
het onderstel niet meer beweegt is de loopband
klaar voor gebruik.
4. D
e hellingstand van de loopband veranderen
zoals gewenst.
ruk om de helling van de loopband te veranderen,
D
op de toename- of afnametoetsen Incline (helling)
of op een van de toetsen Quick Incline (snelle helETPE59817
ling). Elke
keer als u op een van de toetsen drukt,
zal de(PETL59817)
helling van de loopband geleidelijk veranderen tot de gekozen hellinginstelling bereikt wordt.
16
5. Volg uw voortgang op de schermen.
et tabblad My Trail (mijn pad) zal een route van
H
400 meter aangeven. De knipperende rechthoek
zal uw vorderingen tijdens het oefenen aangeven.
Het tabblad My Trail zal ook het aantal afgelegde
rondjes aangeven.
e display zal de volgende oefeninginformatie
D
tonen als u op de loopband loopt of rent:
• De verstreken tijd
et tabblad Calorie (calorieën) zal het geschatte
H
aantal calorieën dat u verbrand heeft aangeven.
De hoogte van ieder segment geeft het aantal
verbrande calorieën aan dat tijdens dat segment
verbrand is. De caloriedisplay zal bij benadering
het aantal verbrande calorieën per uur aangeven
wanneer het tabblad Calorie gekozen is.
• De afstand die u hebt gewandeld of hardgelopen
• De intensiteitsbalk van de oefening
• H
et geschatte aantal calorieën dat u heeft
verbrand
• De hellingstand van de loopband
ls u oefeningen doet, zal de oefeningintensiteitA
sniveaubalk het geschatte intensiteitsniveau van
uw oefening aangeven.
• H
et aantal verticale meters (VM) dat u heeft
geklommen
• De snelheid van de loopband
• Uw hartslag (zie stap 6 op bladzijde 18)
• De matrix
et scherm heeft meerdere display keuzes.
H
Druk op de toename- en afnametoetsen naast
ETPF89515
de toets Enter totdat het gewenste tabblad wordt
(PFTL89515)
weergegeven.
et tabblad Incline zal een profiel van de hellingsH
instellingen van de oefening aangeven. Aan het
einde van iedere minuut zal een nieuw segment
verschijnen. Het tabblad Speed zal een profiel
van de snelheidsinstellingen van de oefening
aangeven.
17
ruk dan op de toets Home (thuis) om terug te
D
keren naar het hoofdmenu. Druk, indien nodig,
nogmaals op de toets Home.
ruk herhaaldelijk op de toets Stop om de displays
D
te resetten.
6. Meet desgewenst uw hartslag.
u de loopband opvouwt in de opbergstand
anders kan de loopband beschadigd raken. Trek
vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel en
berg deze veilig op.
kunt uw hartslag meten door gebruik te maken
U
van de ingebouwde handgreep-hartslagmonitor of
door middel van de bijbehorende borstkas-hartslagmonitor. Zie bladzijde 21 voor informatie over het
kopen van een optionele borstkas-hartslagmonitor.
ruk eerst de stroomschakelaar op de stand
D
Off (uit) en trek de stekker uit het stopcontact.
BELANGRIJK: Als u dit niet doet, kunnen
de elektrische onderdelen van de loopband
voortijdig slijten.
et bedieningspaneel is compatibel met alle
H
BLUETOOTH® Smart hartslagmonitoren. Om
uw hartslagmonitor aan te sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 20.
EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING
GEBRUIKEN
et op: Wanneer u beide hartslagmonitoren
L
tegelijkertijd gebruikt dan zal de BLUETOOTH
Smart hartslagmonitor prioriteit krijgen.
1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.
oordat u de
V
handgreep-hartslagmonitor
gebruikt, verwijdert u het plastic
laagje van de
metalen conContactpunten
tactpunten op
de sensorstang.
Zorg er ook voor
dat uw handen schoon zijn.
ie HET APPARAAT INSCHAKELEN op
Z
bladzijde 16.
2. Kies een vooraf ingestelde oefening.
m een vooraf ingestelde oefening te selecteren
O
drukt u herhaaldelijk op de toets Incline (helling),
de toets Calorie of de toets Speed (snelheid) totdat
de gewenste oefening op het scherm verschijnt.
e display zal, wanneer u een oefening kiest, de
D
tijdsduur van de oefening en de naam van de oefening aangeven. Bovendien zal er een profiel van
de snelheidsinstellingen van de oefening op het
scherm verschijnen. Wanneer u voor een calorieënoefening kiest, dan zal bij benadering het aantal
calorieën dat u zult verbranden op het calorievenster verschijnen.
m uw hartslag te meten, gaat u op de voetO
leuning staan en houdt u de sensorstang met
de metalen contactpunten op uw handpalmen
vast – beweeg uw handen niet. Uw hartslag zal
worden weergegeven wanneer uw pols gemeten
kan worden. Voor de meest nauwkeurige hartslagwaarde, dient u de metalen contactpunten
gedurende 15 seconden vast te houden.
3. Start de oefening.
7. V
erwijder de sleutel uit het bedieningspaneel
wanneer u klaar bent met oefenen.
ruk op de toets Start om de oefening te laten
D
beginnen. Kort nadat u op de toets heeft gedrukt,
zal de loopband zich automatisch aanpassen aan
de eerste snelheid- en hellingsinstelling van de
oefening. Houd de handleuningen vast en begin te
lopen.
a op de voetleuningen staan, druk op de toets
G
End/Summary (einde/samenvatting) en stel de
helling van de loopband in op nul. De helling
van de loopband moet op nul staan wanneer
18
lke oefening is in onderdelen ingedeeld. Er is één
E
snelheidsinstelling en één hellinginstelling voor
elk segment geprogrammeerd. Let op: Dezelfde
snelheids- en/of hellinginstelling kan/kunnen voor
opeenvolgende segmenten geprogrammeerd
worden.
ruk op de toets Stop om de oefening op enig
D
moment te stoppen. De tijd zal op de display
knipperen. Druk op de toets Start om de oefening
te hervatten. De loopband zal met een snelheid
van 2 km/u beginnen te draaien. Echter, als het
volgende onderdeel van de oefening begint, zal
de loopband zich automatisch aanpassen aan de
snelheid- en hellinginstellingen voor het volgende
onderdeel.
ijdens de
T
oefening
wordt uw
profiel op de
snelheid en de
Huidige segment
helling keuze
aangegeven
zodat u uw
vordering kunt volgen. Het knipperend segment
van het profiel stelt het huidige segment van de
oefening voor. De hoogte van het knipperende
segment geeft de weerstandsinstellingen van
het huidige segment aan. Aan het einde van elk
segment, zal een serie tonen te horen zijn en zal
het volgende segment van het profiel beginnen
op te flikkeren. Als een andere snelheids- en/
of hellinginstelling voor het volgende segment
geprogrammeerd is, dan zal de snelheids- en/
of hellinginstelling een paar seconden lang in de
display opflikkeren om u te waarschuwen en zal
de loopband zich automatisch aanpassen aan de
nieuwe snelheids- en hellinginstelling.
4. Volg uw voortgang op de schermen.
ie stap 5 op bladzijde 17. De display zal, wanneer
Z
u een vooraf ingestelde oefening kiest, de resterende tijd of de resterende calorieën in plaats van
de verstreken tijd aangeven.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 6 op bladzijde 18.
6. V
erwijder de sleutel uit het bedieningspaneel
wanneer u klaar bent met oefenen.
Zie stap 7 op bladzijde 18.
HET GELUIDSSYSTEEM GEBRUIKEN
Om muziek of ingesproken boeken met de geluidsinstallatie van het bedieningspaneel te beluisteren, sluit
u een 3,5 mm mannetje tot mannetje audiokabel (niet
inbegrepen) in de aansluiting op het bedieningspaneel
en uw persoonlijke audio-speler; zorg ervoor dat de
audiokabel goed aangesloten is. Let op: Ga naar
uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te schaffen.
e oefening zal zo doorgaan tot het laatste segD
ment van het profiel in de display knippert en het
laatste segment eindigt. De band zal dan langzaam
tot stilstand komen.
et op: Het na te streven calorieën doel is
L
een schatting van het aantal calorieën dat u
tijdens de oefening zult verbranden. Het feitelijke aantal calorieën dat u verbrandt hangt af
van verschillende factoren zoals uw gewicht.
Daarnaast, heeft een handmatige wijziging
van de snelheid of de helling van de loopband
tijdens de oefening invloed op het aantal calorieën dat u zult verbranden.
Druk dan op de playtoets van uw eigen
audio-speler. Pas het
volume aan met de
volume-toenametoets
en -afnametoets op het
bedieningspaneel of met de volumeregelknop op uw
eigen audiospeler.
Indien de snelheids- of hellingsinstelling tijdens de
oefening te hoog of te laag staat, dan kunt u de
instelling handmatig overschrijven door te drukken
op de toetsen Speed en Incline, als het volgende
segment van de oefening begint, dan zal de
loopband zich automatisch aanpassen aan de
snelheid en hellinginstellingen voor het volgende segment.
19
UW TABLET OP HET BEDIENINGSPANEEL
AANSLUITEN
5. O
ntkoppel desgewenst uw tablet van het
bedieningspaneel.
Het bedieningspaneel ondersteunt BLUETOOTHverbindingen naar tablets via de iFit Bluetooth app en
naar compatibele hartslagmonitoren. Let op: Andere
BLUETOOTH-verbindingen worden niet ondersteund.
m uw tablet te ontkoppelen van het bedieO
ningspaneel, dient u eerst de ontkoppelingsoptie
in de iFit Bluetooth Tablet app te selecteren.
Houd vervolgens de toets iFit Sync op het bedieningspaneel ingedrukt tot de LED-verlichting op het
bedieningspaneel groen brandt.
1. D
ownload en installeer de iFit Bluetooth Tablet
app op uw tablet.
et op: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen het
L
bedieningspaneel en andere toestellen (inclusief
tablets, hartslagmonitoren etc.) zullen losgekoppeld
worden.
pen op uw iOS® of Android™ tablet, de App
O
Store℠ of de Google Play™ store, zoek naar de
gratis iFit Bluetooth Tablet app, en installeer dan
de app op uw tablet. Zorg ervoor dat de optie
BLUETOOTH op uw tablet is ingeschakeld.
UW HARTSLAGMONITOR AANSLUITEN OP HET
BEDIENINGSPANEEL
pen dan de iFit Bluetooth Tablet app en volg de
O
instructies om een iFit-account aan te maken en
instellingen aan te passen.
Het bedieningspaneel is geschikt voor alle
BLUETOOTH Smart hartslagmonitoren.
2. S
luit uw hartslagmonitor indien gewenst aan op
het bedieningspaneel.
Druk op de toets iFit Sync op het bedieningspaneel
om uw BLUETOOTH Smart hartslagmonitor met het
bedieningspaneel te verbinden; het koppelingsnummer
van het bedieningspaneel zal in het display verschijnen. Wanneer een verbinding tot stand is gekomen zal
de LED verlichting op het bedieningspaneel tweemaal
rood knipperen.
Indien u zowel uw hartslagmonitor en uw tablet
aansluit op het bedieningspaneel, dient u de
hartslagmonitor eerder dan de tablet aan te
sluiten. Zie rechts UW HARTSLAGMONITOR
AANSLUITEN OP HET BEDIENINGSPANEEL.
3. Uw tablet aansluiten op het bedieningspaneel.
Let op: Indien er meer dan één geschikte hartslagmonitor in de buurt is van het bedieningspaneel, zal het
bedieningspaneel verbinding maken met de hartslagmonitor met het sterkste signaal.
ruk op de toets iFit Sync op het bedieD
ningspaneel; het koppelingsnummer van het
bedieningspaneel zal in de display verschijnen.
Volg vervolgens de instructies op de iFit Bluetooth
Tablet app om uw tablet op het bedieningspaneel
aan te sluiten.
Om uw hartslagmonitor los te koppelen van het
bedieningspaneel, houdt u de toets iFit Sync op het
bedieningspaneel ingedrukt tot de LED-verlichting
groen gaat branden.
ls er een verbinding tot stand is gekomen dan zal
A
de LED verlichting op het bedieningspaneel blauw
branden.
Let op: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen het
bedieningspaneel en andere toestellen (inclusief
tablets, hartslagmonitoren etc.) zullen losgekoppeld
worden.
4. Uw oefeninginformatie opslaan en volgen.
olg de instructies op de iFit Bluetooth Tablet app
V
om uw oefeninginformatie vast te leggen en bij te
houden.
20
DE INSTELLINGENMODUS
DE TABLETHOUDER GEBRUIKEN
Het bedieningspaneel heeft een informatiemodus die
de informatie van de loopband bijhoudt en u uw eigen
bedieningspaneel-instellingen laat invoeren.
U kunt uw tablet
gebruiken om
te bladeren in
media tijdens uw
oefening. Plaats
uw tablet in de
tablethouder en
laat de tablethouder uw tablet
op zijn plaats
houden.
1. Selecteer de informatiemodus.
ruk op de toets Settings (instellingen) om de
D
instellingen te kiezen. Als u de instellingenmodus
selecteert, toont het display het totaal aantal uren
dat de loopband is gebruikt, en het totaal aantal mijlen (of kilometers) dat de loopband heeft
afgelegd.
Tablethouder
2. Kies de optionele schermen.
DE OPTIONELE BORSTKAS HARTSLAGMONITOR
e display zal verschillende optionele schermen
D
aangeven terwijl de informatiemodus gekozen
wordt. Druk op de toenametoets naast de toets
Enter (invoeren) om elk van de volgende schermen
te kiezen:
Of uw doel is om
vet te verbranden of om uw
cardiovasculair
systeem te
verbeteren, de
sleutel tot het
bereiken van de
beste resultaten
is het behouden
van de juiste
hartslagwaarde tijdens uw oefening. De optionele
hartslagmonitor stelt u in staat om tijdens het oefenen
voortdurend uw hartslag te meten, en dat zal u helpen
om uw persoonlijke fitnessdoelen te behalen. Zie de
kaft van deze handleiding om een optionele borstkas-hartslagmonitor aan te schaffen.
INCLINE CALIBRATION (helling, kalibratie)—Om
de helling van de loopband aan te passen, drukt u
op de toename- en afnametoetsen Incline (helling).
De loopband zal automatisch naar het maximum
hellingniveau stijgen en dan naar het minimumniveau terugkeren.
NITS (eenheden)—Druk op de toenameU
en afnametoetsen voor het wijzigen van de
meeteenheid die wordt weergegeven op het
bedieningspaneel.
ONTRAST LVL (contrastniveau)—Druk op de
C
toename- en afnametoets Incline om het contrastniveau van de display aan te passen.
Let op: Het bedieningspaneel is geschikt voor alle
BLUETOOTH Smart hartslagmonitoren.
ruk herhaaldelijk op de toenametoets naast de
D
toets Enter om terug te keren naar het vorige
scherm.
3. Verlaat de instellingenmodus.
m de instellingenmodus te verlaten, dient u de
O
sleutel uit het bedieningspaneel te halen.
21
HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN
DE LOOPBAND INKLAPPEN
DE LOOPBAND VERPLAATSEN
Stel de helling in op nul voordat u de loopband
inklapt om te voorkomen dat de loopband beschadig raakt. Verwijder dan de sleutel en haal de
stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact.
OPGELET: U moet in staat zijn om 20 kg veilig op
te kunnen tillen om de loopband in te klappen, te
laten zakken of te verplaatsen.
Als u de loopband wilt verplaatsen, dient u deze eerst
in te klappen zoals aan de linkerkant staat beschreven.
OPGELET: Zorg dat de opbergvergrendeling in de
opbergstand is vergrendeld. Er kunnen twee mensen nodig zijn om de loopband te verplaatsen.
1. H
oud een van
de handleuningen en het
onderstel vast
en zet een
voet tegen een
wiel.
1. H
oud het metalen onderstel stevig vast op de
plaats die door de onderstaande pijl wordt aangegeven. OPGELET: Houd het onderstel niet bij de
plastic voetleuningen vast. Buig uw benen en
houd uw rug recht als u het onderstel omhoog
houdt, halverwege tot de verticale stand.
1
Onderstel
Handleuning
2. T
rek de
handleuning
naar achteren totdat de
Wiel
loopband op
de wielen rolt;
verplaats de
loopband dan voorzichtig naar de gewenste plaats.
OPGELET: Verplaats de loopband niet zonder
deze naar achter te laten kantelen, trek niet aan
het onderstel en verplaats de loopband niet
over een oneffen ondergrond.
1
Onderstel
2. T
il het onderstel omhoog tot de opbergvergrendeling in de opbergstand vastklikt. OPGELET: Zorg
ervoor dat de opbergvergrendeling vastzit.
3. P
laats een voet tegen een van de wielen en laat de
loopband voorzichtig zakken.
HOE DE LOOPBAND NEER TE LATEN VOOR
GEBRUIK
2
1. D
ruk het bovenste uiteinde van het onderstel
naar voren en druk tegelijkertijd voorzichtig het
bovenste gedeelte van de
opbergvergrendeling.
Onderstel
Vergrendeling
2. T
rek het bovenste uiteinde van het onderstel
naar u toe terwijl u met
uw voet drukt op de
opbergvergrendeling.
laats een mat onder de loopband om de vloer of
P
het vloerkleed te beschermen. Houd de loopband
weg uit direct zonlicht. Berg de loopband nooit op
in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan
30°C.
3. Z
et een stap terug en laat
het onderstel op de vloer
zakken.
22
1
2
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ONDERHOUD
SYMPTOOM: De stroom gaat uit tijdens gebruik
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een optimale
werking en om slijtage te verminderen. Controleer
steeds bij gebruik alle onderdelen van de loopband
en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen
direct.
a. C
ontroleer de stroomschakelaar (zie tekening c
links). Als de schakelaar doorgeslagen is, wacht
dan vijf minuten en druk de schakelaar weer in.
b. Z
org ervoor dat de stroomkabel ingestoken is. Als
de stroomkabel ingestoken is, trek deze dan uit,
wacht vijf minuten en steek hem dan weer in.
Maak de loopband regelmatig schoon en houd de band
schoon en droog. Druk eerst de stroomschakelaar in
de stand Off (uit) en trek de stroomkabel uit. Veeg
de buitenkant van de loopband met een vochtige doek
en een klein beetje zachte zeep af. BELANGRIJK:
Spuit geen vloeistoffen rechtstreeks op de
loopband. Houd vloeistoffen weg van het bedieningspaneel om schade aan het bedieningspaneel
te voorkomen. Maak de loopband vervolgens met een
zachte doek goed droog.
c. V
erwijder de sleutel uit het bedieningspaneel en
steek hem er weer in.
d. Z
ie de kaft van deze handleiding als de loopband
nog steeds niet werkt.
SYMPTOOM: De displays van het bedieningspaneel
werken niet goed
PROBLEMEN OPLOSSEN
a. T
rek de sleutel uit het bedieningspaneel en TREK
HET STROOMSNOER UIT HET STOPCONTACT.
Verwijder vervolgens de vijf aangegeven #8 x 3/4"
Schroeven (4).
De meeste problemen met de loopband kunnen
met de onderstaande eenvoudige stappen worden
opgelost. Zoek het symptoom dat van toepassing
is en volg de vermelde stappen. Zie de kaft van
deze handleiding als u verdere hulp nodig heeft.
a
4
SYMPTOOM: Het apparaat gaat niet aan
48
a. Z
org ervoor dat de stekker goed is aangesloten op
een geaard stopcontact (zie bladzijde 14). Mocht
een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een
3-dradige geleider: snoer maat 14 (1 mm2) van 1,5
m of korter.
4
4
b. S
teek de sleutel in het bedieningspaneel nadat u
het snoer in het stopcontact heeft gestoken.
c. C
ontroleer de stroomschakelaar bij de stroomkabel
op het onderstel van de loopband. De schakelaar
is doorgeslagen wanneer de schakelaar uitsteekt
zoals afgebeeld. Wacht vijf minuten en druk dan
de schakelaar weer in om de stroomschakelaar te
resetten.
il voorzichtig de Motorkap (48) omhoog en schuif
T
deze er vervolgens naar voren af. Zorg dat de
Motorkap niet klem kom te zitten via de lipjes aan
de zijkanten van de Motorkap.
c
Doorgeslagen
Resetten
23
SYMPTOOM: De loopband vertraagt als u erop
loopt
oek de Snelheidssensor (85) en de Magneet
Z
(86) aan de rechterkant van de Katrol (31). Draai
de Katrol tot de Magneet is uitgelijnd met de
Snelheidssensor. Zorg dat het gat tussen de
Magneet en de Snelheidssensor ongeveer 3 mm
is. Draai indien nodig de #8 x 3/4" Trusskopschroef
(14), beweeg de Snelheidssensor iets, en draai de
Trusskopschroef weer vast. Schuif voorzichtig de
Motorkap (niet afgebeeld) terug door de geleiders
uit te lijnen. Maak de Motorkap vast met de vijf #8 x
3/4" Schroeven (niet afgebeeld) en loop een paar
minuten op de loopband om de snelheidsmeting na
te kijken.
a. M
ocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan
alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm2) snoer van
1,5 m of korter.
b. A
ls de loopband te strak staat draait de loopband
langzamer en kan het loopvlak zelfs beschadigd
worden. Verwijder de sleutel en HAALT U DE
STEKKER UIT HET STOPCONTACT. Draai beide
schroeven van de spanrol met de inbussleutel een
kwartslag tegen de klok in. Als de loopband goed
vastligt moet u elke rand van de loopband 5 tot 7
cm van het loopoppervlak kunnen optillen. Zorg
ervoor dat de band in het midden blijft liggen. Steek
dan de stekker in het stopcontact, plaats de sleutel
en loop een paar minuten op de loopband. Herhaal
tot de loopband goed vastzit.
Vooraanzicht
3 mm
86
31
85
14
b
5–7 cm
SYMPTOOM: De helling van de loopband verandert
niet juist
a. H
oud de toets Stop en de toenametoets Speed
(snelheid) ingedrukt, steek de sleutel in het
bedieningspaneel en laat de toets Stop en de toenametoets Speed dan weer los. Druk vervolgens
op de toets Stop en druk dan op de toenametoets
of afnametoets Incline (helling). De loopband zal
automatisch naar het maximum hellingniveau
stijgen en dan naar het minimumniveau terugkeren. Hierdoor zal het hellingsysteem opnieuw geijkt
worden. Als het hellingsysteem niet kalibreert, druk
dan opnieuw op de toets Stop en druk opnieuw op
de toenametoets of de afnametoets Incline. Trek de
sleutel uit het bedieningspaneel als het hellingsysteem geijkt is.
Schroeven van de Spanrol
c. U
w loopband is voorzien van een band die al
met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld.
BELANGRIJK: Behandel de loopband of het
loopvlak nooit met siliconenspray of enig ander
substantie tenzij dit door een erkende onderhoudsmonteur wordt aangegeven. Dergelijke
substanties kunnen de kwaliteit van de loopband verslechteren en leiden tot overmatige
slijtage. Zie de achterkant van deze handleiding
als u vermoedt dat de loopband aanvullende smering nodig heeft.
d. Z
ie de kaft van deze handleiding als de loopband
nog steeds vertraagt als erop gelopen wordt.
24
SYMPTOOM: De loopband loopt uit het midden
SYMPTOOM: De loopband slipt als u erop loopt
a. B
ELANGRIJK: De loopband moet in het midden tussen de voetleuningen liggen. Als de
band langs de voetleuningen schuurt kan de
band beschadigd raken. Allereerst, verwijdert u
de sleutel en vervolgens HAALT U DE STEKKER
UIT HET STOPCONTACT. Als de loopband
naar links is verschoven, kunt u de inbussleutel
gebruiken om de linker Schroef van de ruststandrol
een halve slag naar rechts te draaien; als de
loopband naar rechts is verschoven kunt u de
linkerschroef van de ruststandrol een halve slag
naar links draaien. Zorg dat u de loopband niet te
strak draait. Steek dan de stekker in het stopcontact, plaats de sleutel en loop een paar minuten op
de loopband. Herhaal deze procedure tot de band
goed in het midden ligt.
a. A
ls eerste, verwijder de sleutel en HAALT U DE
STEKKER UIT HET STOPCONTACT. Draai met
de inbussleutel beide schroeven van de spanrol
een kwartslag met de klok mee. Als de loopband
goed vastligt moet u elke rand van de loopband
5 tot 7 cm van het loopvlak kunnen optillen. Zorg
ervoor dat de band in het midden blijft liggen. Steek
dan de stekker in het stopcontact, plaats de sleutel
en loop een paar minuten op de loopband. Herhaal
tot de loopband goed vastzit.
a
a
Voetleuningen
25
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet Verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
Voordat
u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren.
Dit is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar of personen met bestaande
gezondheidsproblemen.
De hartslagmonitor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
hartslagmonitor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van de
hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart
en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobic-oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of
uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en
voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming Up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen
hartslagen voor het verbranden van vet en voor een
aerobic-oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt u
uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen
boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone”. Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
26
LIJST MET ONDERDELEN
Nr.
Aant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
9
6
6
35
2
4
2
4
2
4
3
2
3
7
1
2
2
4
1
6
2
2
4
2
2
2
1
4
1
2
1
1
2
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
Modelnummer PETL59817.0 R0517B
Beschrijving
Nr.
Aant.
#8 x 1/2" Aardingsschroef
3/8" x 3 1/4" Schroef
3/8" Sterring
#8 x 3/4" Schroef
5/16" x 3/4" Schroef
5/16" Sterring
5/16" x 3" Schroef
#10 x 3/4" Schroef
3/8" x 2 1/2" Bout
3/8" Moer
M6 x 55mm Schroef
3/8" x 1" Bout
Kapklem
#8 x 3/4" Trusskopschroef
3/8" x 1 3/4" Bout
3/8" Klemmoer
1/4" x 3/8" Schroef
#8 x 1/2" Schroef
Filter
5/16" Moer
#8 x 1/2" Schroef met Pankop
#8 Sterring
#10 Sterring
Tussenring van de Aandrijfroller
1/4" x 1 1/4" Schroef
Tussenring van het Hellingonderstel
Linkervoetleuning
Kussen van het Loopvlak
Waarschuwingssticker
Riemgeleider
Aandrijfrol/Katrol
3/8" x 1 1/2" Bout
Bovenste Kapje van de
Handleuning
#8 x 3/4" Tekschroef
Aandrijfmotor
Controller
Plaat van de Controller
Onderstel
Loopvlak
Loopband
Rechtervoetleuning
Spanrol
Linkerachtervoet
Draadband
Riem van de Aandrijfmotor
Rechterachtervoet
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
8
1
1
2
1
1
1
1
1
2
57
58
59
60
61
1
1
1
2
1
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1
1
1
2
1
1
1
2
4
2
2
2
1
2
1
2
1
1
8
1
2
2
2
1
1
1
2
89
90
1
1
27
Beschrijving
Kleine Tussenring
Motorkap
Hellingmotor
Huls van het Onderstel van de Lift
Onderstel van de Lift
Onderpan
Aansluiting
Stroomsnoer
Stroomschakelaar
Tussenstuk van het
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Basis van het Bedieningspaneel
Linkerhandleuning
Kapje van de Handleuning
Dwarsstang van het
Bedieningspaneel
Sleutel/Klem
Draad van de Staander
Rechterhandleuning
Pen van het Onderstel van de Lift
Linkerstaander
Vergrendelingsdwarsstang
Opbergvergrendeling
Waarschuwingssticker
Kap van de Basis
Dik Kussen van de Basis
Dun Kussen van de Basis
Doorvoerhuls van de Staander
Basis
Wiel
Rechterstaander
1/4" x 1 3/4" Schroef
5/16" x 1 3/4" Bout
5/16" x 2 1/4" Bout
#8 x 5/8" Schroef
Motorisolator
Huls van de Motor
3/8" Drukring
1/4" x 1" Schroef
Snelheidssensor
Magneet
Klem van de Snelheidssensor
Aardingsdraad van het
Bedieningspaneel
M6 Moer
Controllerklem
Nr.
Aant.
91
92
93
94
4
1
4
2
Beschrijving
Nr.
Aant.
#8 x 3/8" Schroef
Tablethouder
3/8" Bus
9/32" Bus
95
96
*
4
1
–
Beschrijving
5/16" x 1 1/2" Bout
M4 x 8mm Schroef
Gebruikershandleiding
Let op: Deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie de achterkant van deze handleiding voor informatie over het bestellen van vervang onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet afgebeeld.
28
29
14
11
43
20
95
47
80
14
29
27
14
80
47
28
34
14
46
77
11
42
47
80
84
20
95
28
34
18
30
14
40
14
84
47
80
47
80
20
84
95
65
80
47
94
24
86
85
25
87
14
84
41
77 34
39
31 45
1
80
28
47
81
80
89
95
82
47
35
18
17
28
34
67
30
20
24 11
37
36
65
1
1
4
25 38
94
1
19
1
90
1
22
GEDETAILLEERDE TEKENING A
Modelnummer PETL59817.0 R0517B
GEDETAILLEERDE TEKENING B
Modelnummer PETL59817.0 R0517B
13
13
4
13
48
26
93
4
16
83
49
10
50
51
15
10 83
16
32
93
26
50
4
52
4
4
4
54
53
55
4
4
4
4
30
GEDETAILLEERDE TEKENING C
Modelnummer PETL59817.0 R0517B
33
4
4
57
58
7
92
4
4
6
59
91
56
60
8
4
23
4
4
6
96
88
4
5
33
4
4
4
44
61
62
8
4
23
66
4
21
64
2
4
7
6
4
63
6
5
60
12
93
3
76
70
69
71
74
75
72
34
79
93
34
9
70
10
73
78
12
70
63
68
73
20
10
71
75
70
72
3
2
1
34
69
20
4
9
34
31
3
2
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de
volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• h
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid.
Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden
gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeelnummer 389035 R0517B
Gedrukt in China © 2017 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement