ProForm 500 ZLT TREADMILL Používateľská príručka

ProForm 500 ZLT TREADMILL Používateľská príručka
Model č. PETL59910.0
Sériové číslo
Výše si poznamenejte sériové číslo
pro budoucí potřebu.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Štítek se
sériovým
číslem
MÁTE OTÁZKY?
V případě dotazů nebo chybějících
dílů prosím kontaktujte firmu, od které
jste si tento výrobek zakoupili.
Navštivte naše internetové
stránky:
www.iconsupport.eu
POZOR
Před používáním tohoto zařízení
si prostudujte veškerá bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v této příručce. Příručku si
uschovejte pro budoucí potřebu.
www.iconeurope.com
OBSAH
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
PROVOZ A NASTEVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ROZLOŽENÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Na tomto výkrese jsou uvedena umístění výstražných štítků. Pokud štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední
straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené
místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve
skutečné velikosti.
PROFORM je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.
2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
UPOZORNĚNÍ:
Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trenažéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění
osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.
1. Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s
dřívějšími zdravotními problémy.
tovní obuv; na běžecký trenažér nestoupejte
bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.
10. Při zapojování síťový kabel (viz strana 15) zapojte do uzemněného obvodu. Ve stejném
obvodu by neměl být zapojen další spotřebič.
2. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni
uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli
adekvátně informováni o všech výstrahách a
bezpečnostních opatřeních. Běžecký trenažér
používejte pouze k popsanému účelu.
11. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte
pouze 3vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a
délce max. 1,5 m.
3. Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a
ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trenažérem a 0,6 m na každé straně. Běžecký trenažér neumisťujte na povrch, který by mohl
blokovat větrací otvory. Podlahu či koberec
chraňte před poškozením pomocí podložky
vložené pod běžecký trenažér.
12. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým
povrchem.
13. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li napájení vypnuté. Běžecký trenažér nepoužívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud běžecký trenažér nefunguje správně. (Pokud běžecký trenažér nefunguje správně, prostudujte si kapitolu PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 25).
4. Běžecký trenažér používejte v interiéru v suchém a bezprašném prostředí. Běžecký trenažér neumisťujte do garáže, na kryté atrium
nebo v blízkosti vody.
14. Před používáním běžeckého trenažéru si pročtěte, porozumějte a otestujte postup nouzového zastavení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na
straně 17).
5. Běžecký trenažér nepoužívejte v místě používání aerosolových produktů nebo podávání
kyslíku.
6. Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte
vždy mimo dosah běžeckého trenažéru.
15. Běžecký trenažér nikdy nespouštějte, pokud
stojíte na běžeckém pásu. Při používání běžeckého trenažéru se vždy držte madel.
7. Běžecký trenažér smí používat osoby do
hmotnosti 136 kg.
16. Běžecký trenažér je schopen vyvinout vysokou rychlost. Rychlost nastavujte v malých
přírůstcích, aby se zamezilo náhlým skokům.
8. Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér současně používala více než jedna osoba.
17. Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv
různé faktory, včetně pohybu uživatele.
Snímač pulsu je určen pouze jako cvičební
pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence.
9. Při používání běžeckého trenažéru noste
vhodný cvičební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v běžeckém trenažéru
zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Noste vždy spor-
3
18. Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte
bez dozoru. Pokud se běžecký trenažér nepoužívá, vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí
kabel a přepněte vypínač do polohy vypnuto.
(Poloha vypínače je uvedena na výkrese na
straně 5).
22. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte
všechny části běžeckého trenažéru.
23.
19. Běžecký trenažér se nepokoušejte zvedat,
snižovat nebo přesouvat, pokud není řádně
sestavený. (Viz MONTÁŽ na straně 6 a POSTUP SLOŽENÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ
BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 24). Pro
zvedání, spouštění nebo přesouvání běžeckého trenažéru musíte být schopni bezpečně
zvednout 20 kg.
NEBEZPEČÍ: Ihned po použití, před
čištěním běžeckého trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle této příručky
vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte
kryt motoru, dokud k tomu nedostanete
pokyn od autorizovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v
této příručce, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce.
24. Tento běžecký trenažér je určen pouze pro
domácí použití. Tento běžecký trenažér nepoužívejte k podnikání, pronájmu nebo ve
sportovních zařízeních.
20. Při skládání nebo přemisťování běžeckého
trenažéru zkontrolujte, zda západka pro
uskladnění bezpečně přidržuje rám v poloze
pro uskladnění.
25. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Pokud během cvičení pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvičení přerušte a odpočiňte si.
21. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy nevkládejte žádné předměty.
TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE
4
PŘÍPRAVA
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nový běžecký
trenažér PROFORM® 500 ZLT. Běžecký trenažér 500
ZLT nabízí řadu funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. Pokud necvičíte, běžecký
trenažér lze složit na potřebné podlahové ploše minimálně o polovinu menší než u jiných běžeckých trenažérů.
vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podívejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete
kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo
modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední
straně této příručky.
Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si
níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označenými díly.
Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlastním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud
Konzole
Odkládací přihrádka
Snímač pulsu
Madlo
Klíč/spona
Vzpřímený stojan
Vypínač
Napájecí
šňůra
Běžecký pás
Kolejnice pro chodidlo
Poduška plošiny
Seřizovací šrouby
napínací kladky
5
MONTÁŽ
K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Umístěte běžecký trenažér na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové
materiály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého
pásu trenažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může
vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna
funkce běžeckého trenažéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete
měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.
K montáži jsou zapotřebí šestihranné klíče , které jsou součástí dodávky
šroubovák
, francouzský klíč a nůžky
.
, a dále křížový
Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu
ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:
Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jednomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození dílů.
Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.
Pojistná matice
3/8" (6)–3
6
1. Ověřte, zda je síťový kabel odpojen.
1
S pomocí druhé osoby běžecký trenažér opatrně naklopte na levou stranu. Částečně sklopte
rám (56), aby byl běžecký trenažér stabilnější;
rám ještě zcela nesklápějte.
Odřízněte přepravní provaz, který upevňuje
kabel vzpřímeného stojanu (88) k základně (95).
Poté vyhledejte plastový provaz ve vyznačeném
otvoru v základně a pomocí něj vytáhněte kabel
vzpřímeného stojanu z otvoru.
A
31
19
2. Pomocí dvou samořezných šroubů M4.2 x
25mm (3) a dvou podložek pro nožky základny
(94) upevněte k základně (95) dvě nožky (92) na
vyznačených místech.
2
Zbývající dvě nožky základny (92) upevněte pomocí pouze dvou samořezných šroubů M4.2 x
25mm (3).
Díra
88
56
92
95
94
92
95
3
92
94
7
3
92
3
3
3. Ze základny (95) vyjměte šroub M10 x 50mm
(31), matici M10 (19) a přepravní konzoli (A).
Pomocí šroubu a matice, které jste právě demontovali, upevněte kolečko (97). Matici neutahujte příliš; kolečko se musí volně otáčet.
Přepravní konzoli zlikvidujte.
3
Do základny (95) natlačte kryt (87).
87
31
19
4. Vyhledejte pravý vzpřímený stojan (89) a mezikus pravého vzpřímeného stojanu (91), které
jsou označeny nálepkami „Right” (vpravo).
97
4
Provlečte kabel vzpřímeného stojanu (88) mezikusem pravého vzpřímeného stojanu (91), jak je
znázorněno. Poté nasaďte mezikus pravého
vzpřímeného stojanu na základnu (95).
Dlouhý
provaz
88
88
89
95
S pomocí druhé osoby přidržujte pravý vzpřímený stojan (89) v blízkosti základny (95). Viz
výřezový výkres. Dlouhý provaz v pravém
vzpřímeném stojanu pevně uvažte kolem konce
kabelu vzpřímeného stojanu (88). Poté táhněte
za druhý konec dlouhého provazu až do provlečení kabelu pravým vzpřímeným stojanem.
8
95
89
Dlouhý
provaz
88
91
5. Podložku šroubu (90) přidržte uvnitř spodního
konce pravého vzpřímeného stojanu (89). Do
pravého vzpřímeného stojanu a podložky
šroubu vložte šroub M10 x 95mm (8) s hvězdicovou podložkou M10 (9). Tento krok opakujte
u druhé podložky šroubu (90), šroubu M10 x
68mm (114) a hvězdicové podložky M10 (9).
5
89
8
114
9
Přidržujte pravý vzpřímený stojan (89) na mezikusu pravého vzpřímeného stojanu (91). Pozor,
abyste nesevřeli kabel vzpřímeného stojanu
(88). Utahujte šroub M10 x 95mm (8) a šroub
M10 x 68mm (114), dokud se hlavy šroubů nebudou dotýkat pravého vzpřímeného stojanu;
šrouby ještě zcela neutahujte.
91
6. S pomocí druhé osoby běžecký trenažér opatrně naklopte na pravou stranu. Částečně
sklopte rám (56), aby byl běžecký trenažér stabilnější; rám ještě zcela nesklápějte.
88
90
6
87
Ze základny (95) vyjměte šroub M10 x 50mm
(31), matici M10 (19) a přepravní konzoli (A).
Pomocí šroubu a matice, které jste právě demontovali, upevněte kolečko (97). Matici neutahujte příliš; kolečko se musí volně otáčet.
Přepravní konzoli zlikvidujte.
31
95
Do základny (95) natlačte kryt (87).
9
97
19
56
7. S pomocí druhé osoby přidržujte podložku šroubu
(90) uvnitř dolního konce levého vzpřímeného
stojanu (85). Do levého vzpřímeného stojanu a
podložky šroubu vložte šroub M10 x 95mm (8) s
hvězdicovou podložkou M10 (9). Tento krok opakujte u druhé podložky šroubu (90), šroubu
M10 x 68mm (114) a hvězdicové podložky M10
(9).
7
8
114
9
Přidržujte mezikus levého vzpřímeného stojanu
(86) a levý vzpřímený stojan (85) na základně
(95). Utahujte šroub M10 x 95mm (8) a šroub
M10 x 68mm (114), dokud se hlavy šroubů nebudou dotýkat levého vzpřímeného stojanu; šrouby
ještě zcela neutahujte.
90
85
86
95
S pomocí druhé osoby naklopte běžecký trenažér
tak, aby základna (95) byla rovně na podlaze.
8. Vyhledejte kryty levého a pravého vzpřímeného
stojanu (109, 110), které jsou označeny nálepkami „Left" (Levý) a „Right" (Pravý). Nasuňte
kryt levého vzpřímeného stojanu na levý vzpřímený stojan (85) podle obrázku. Nasuňte kryt
pravého vzpřímeného stojanu na pravý vzpřímený stojan (89) podle obrázku.
8
109
85
89
110
10
9. Umístěte sestavu konzoly čelní plochou na
měkký povrch, abyste zamezili poškrábání konzoly.
9
116
Povolte čtyři šrouby #8 x 1" (107). Opatrně natočte rám konzoly (111) do uvedené polohy.
Rám konzoly nenatáčejte nadměrně, aby se
nenarušil zemnicí kabel.
104
Vyhledejte levou a pravou odkládací přihrádku
na příslušenství (104, 106). Přihrádky na příslušenství upevněte k sestavě konzoly pomocí
osmi šroubů M4 x 13mm (116).
106
107
Opatrně natočte rám konzoly (111) zpět k sestavě konzoly.
10. Vyhledejte pravé madlo (101), které je označeno
nálepkou „Right" (Pravý). Vyjměte provaz z pravého madla. Je-li to nutné, natlačte zpět na
místo klecovou matici M8 (34).
116
111
10
108
Přidržte pravé madlo (101) v blízkosti sestavy
konzoly. Kabel konzoly veďte podél strany pravého madla dle ilustrace a provlečte jej drážkou
v pravém madle.
Sestava konzoly
Kabel
konzoly
73
Podle potřeby nastavte rám konzoly (111) pro
zarovnání otvorů v pravém madle (101) s otvory
v rámu konzoly.
Sestava
konzoly
Pravé madlo (101) upevněte k rámu konzoly
(111) a sestavě konzoly pomocí dvou šroubů
M8 x 25 mm (5), dvou hvězdicových podložek
M8 (10), šroubu M5 x 16mm (108) a hvězdicové
podložky 1/4" (73). Ověřte, zda kabel konzoly
není sevřený. Začněte u všech tří šroubů a
poté je dotáhněte.
Upevněte levé madlo (není na obrázku), jak je
popsáno výše. Poznámka: Na levé straně se
kabel nenachází.
11
5
10
Zdířka
101
111
107
Utáhněte čtyři šrouby #8 x 1" (107). Šrouby neutahujte nadměrně.
34
Provaz
11. Druhá osoba přidrží sestavu konzoly v blízkosti
pravého vzpřímeného stojanu (89).
Spojte kabel vzpřímeného stojanu (88) s kabelem konzoly. Viz výřezový výkres.
Konektory by se měly do sebe snadno zasunout a zacvaknout. Pokud se tak nestane,
otočte jedním konektorem a zkuste to znovu.
POKUD KONEKTORY ŘÁDNĚ NEPŘIPOJÍTE,
KONZOLA SE PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ MŮŽE
POŠKODIT. Vyjměte dlouhý provaz z kabelu
vzpřímeného stojanu. Poté vložte konektory do
pravého vzpřímeného stojanu (89).
11
Umístěte sestavu konzoly na pravý vzpřímený
stojan (89) a na levý vzpřímený stojan (není na
obrázku). Zkontrolujte, zda kabely nejsou
sevřené.
Sestava
konzoly
Kabel konzoly
88
Dlouhý
provaz
89
12. Do pravého vzpřímeného stojanu (89) a pravého
madla (10) vložte šroub M8 x 25mm (5) a dva
šrouby 5/16" x 5/8" (113) se dvěma hvězdicovými podložkami M8 (10) dle ilustrace. Šrouby
ještě neutahujte.
Kabel
konzoly
88
12
Upevněte levé madlo (není na obrázku), jak je
popsáno výše. Poté pevně utáhněte všech
šest šroubů.
101
5
89
12
10
113
13. Nasuňte kryt pravého vzpřímeného stojanu
(110) na pravé madlo (101). Kryt pravého vzpřímeného stojanu upevněte dvěma šrouby M4 x
16mm (124). Šrouby neutahujte nadměrně.
13
Kryt levého vzpřímeného stojanu (není na obrázku) upevněte, jak je popsáno výše.
Viz kroky 5 a 7. Utáhněte dva šrouby M10 x
95mm (8) a dva šrouby M10 x 68mm (114).
101
110
14. Zvedněte rám (56) do uvedené polohy. Druhá
osoba přidržuje rám až do dokončení tohoto
kroku.
124
14
Západku pro uskladnění (60) nasměrujte tak,
aby hlavní tyč a západkový knoflík byly v uvedené poloze.
56
Horní konec západky pro uskladnění (60) upevněte k rámu (56) pomocí šroubu 3/8" x 1 3/4" (7)
a pojistné matice 3/8" (6).
Západkový
knoflík
Upevněte spodní konec západky pro uskladnění
(60) k rámu (95) pomocí dvou šroubů 3/8" x 2"
(37) a dvou pojistných matic (6). Poznámka: Pro
zarovnání západky pro uskladnění se základnou
bude pravděpodobně nutné přesunout rám (56)
dozadu a dopředu.
6
7
Hlavní
tyč
95
Rám (56) snižte (viz POSTUP SNÍŽENÍ
BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na
straně 24).
60
6
37
15. Před použitím běžeckého trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Pokud jsou na štítcích běžeckého trenažéru plastové fólie, odstraňte je. Podlahu či koberec chraňte umístěním podložky pod
běžecký trenažér. Šestihranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z klíčů se používá pro nastavení
běžeckého pásu (viz strany 26 a 27).
13
Pokud si zakoupíte volitelný hrudní snímač pulsu (viz strana 23), přijímač přibalený k hrudnímu snímači
pulsu nainstalujte podle kroků uvedených níže.
1. Ověřte, zda je odpojen síťový kabel. Ze zadní
strany sestavy konzoly demontujte pět šroubů
M4 x 19mm (35) a dva šrouby (2) M4 x 45mm.
1
Sestava
konzoly
2
35
35
35
2. Sestavu konzoly opatrně nadzvedněte ze základny konzoly (103). Vyhledejte pulzní vodič (A)
na sestavě konzoly.
2
35
2
Sestava
konzoly
103
A
3. Vodič připojte k přijímači (B) na pulzním vodiči
(A).
Ze spodní strany přijímače (B) a podložky konzoly sejměte papír z rubové strany. Poté
přidržte přijímač tak, aby anténa byla orientována podle obrázku. Přitlačte přijímač na
podložku konzoly.
3
Anténa
Vodič
Sejměte držák vodiče (C). Vodič na přijímači (B)
vložte mezi dva plastové kolíky a držák vodiče
přitiskněte zpět.
B
Sestava
konzoly
A
4. Viz krok 1. Znovu upevněte sestavu konzoly.
Zkontrolujte, zda kabely nejsou sevřené.
Zlikvidujte ostatní kabely uvnitř přijímače.
C
14
Podložka
Podložka
konzoly
PROVOZ A NASTEVENÍ
Síťový kabel zapojte podle níže uvedeného postupu.
PŘEDMAZANÝ BĚŽECKÝ PÁS
Běžecký trenažér je vybaven běžeckým pásem s vrstvou vysoce účinného maziva. DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ: Na běžecký pás nebo běžeckou plošinu nenanášejte silikonový sprej ani jiné látky.
Běžecký pás se těmito látkami poškodí a způsobí
to jeho nadměrné opotřebení.
1. Označenou koncovku síťového kabelu zapojte do
zásuvky na běžeckém trenažéru.
Zásuvka na
běžeckém trenažéru
ZAPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU
NEBEZPEČÍ:
Nesprávné zapojení zemnicího kabelu zařízení může způsobit
zvýšené riziko elektrického šoku. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění výrobku,
poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem
nebo opravářem. Na zástrčce dodané se spotřebičem neprovádějte žádné úpravy. Pokud
zástrčku nelze zasunout do zásuvky, nechte
si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat
odpovídající zásuvku.
Napájecí šňůra
2. Síťový kabel zapojte do vhodné zásuvky řádně nainstalované a uzemněné v souladu s místními pravidly a předpisy.
Výstup
Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud nefunguje
správně nebo se porouchá, uzemnění zajišťuje
ochranu ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven síťovým kabelem se
zemnicím kabelem zařízení a zemnicím kolíkem.
Důležité: Pokud se síťový kabel poškodí, je nutné
jej vyměnit za síťový kabel doporučený výrobcem.
15
SCHÉMA KONZOLY
Klíč
Spona
PARAMETRY KONZOLY
zakoupit kdykoli na stránkách www.iFit.com nebo
na telefonním čísle uvedeném na přední straně
této příručky. Karty iFit jsou také dostupné ve vybraných prodejnách.
Konzola běžeckého trenažéru nabízí působivou řadu
funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. V manuálním režimu lze měnit rychlost a
sklon běžeckého trenažéru stisknutím tlačítka. Při cvičení konzola zobrazuje okamžitou zpětnou vazbu.
Pomocí snímače pulsu v rukojeti nebo volitelného
hrudního snímače pulsu (viz strana 23) lze měřit i srdeční frekvenci.
S pomocí stereofonního zvukového systému konzoly
můžete během cvičení dokonce poslouchat oblíbenou
hudbu ke cvičení nebo audioknihy.
Postup zapínání je uveden na straně 17. Používání
manuálního režimu je vysvětleno na straně 17.
Tréninkový program pro hubnutí naleznete na
straně 20. Program výkonnostního tréninku je uveden na straně 21. Tréninkový program iFit najdete
na straně 22. Používání informačního režimu je vysvětleno na straně 23. Používání stereofonního zvukového systému je vysvětleno na straně 23.
Konzola navíc obsahuje šest tréninkových programů
pro hubnutí a šest programů výkonnostního tréninku.
Při každém tréninku se v průběhu efektivního cvičení
automaticky reguluje rychlost a sklon běžeckého trenažéru.
Konzola je také vybavena systémem interaktivního tréninku iFit. Systém iFit snímá karty iFit s programy tréninku, které vám pomohou dosáhnout konkrétních cílů
tělesné kondice. Přebytečných kil se můžete zbavit například absolvováním tohoto 8týdenního tréninkového
programu pro hubnutí. Při tréninkových programech
iFit se běžecký trenažér automaticky reguluje. Karty
iFit jsou k dostání samostatně. Karty iFit si můžete
Poznámka: Konzola zobrazuje rozměry v anglosaské
nebo metrické soustavě. Informace o vybrané měrné
jednotce nebo změně měrné jednotky naleznete v
části INFORMAČNÍ REŽIM na straně 23. Poznámka:
Pro zjednodušení se všechny instrukce v této části
vztahují na metrické rozměry.
16
POSTUP ZAPÍNÁNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud byl běžecký trenažér vystaven nízkým teplotám, nechejte jej před zapnutím zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, mohou se poškodit displeje konzoly nebo
jiné elektrické součástky.
Zapojte síťový kabel (viz
strana 15). Dále vyhledejte
vypínač na rámu běžeckého
trenažéru u síťového kabelu. Přepněte vypínač do
polohy reset.
Reset
POUŽITÍ MANUÁLNÍHO REŽIMU
1. Vložte klíč do konzoly.
Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ nalevo.
2. Vyberte manuální režim.
Po vložení klíče se zvolí manuální režim. Pokud byl
zvolen přednastavený trénink, klíč vyjměte a poté
znovu vložte.
3. Podle přání zadejte vaši hmotnost.
Pro co nejpřesnější výpočet kalorií do konzoly zadejte vaši hmotnost - opakovaným stiskáním tlačítek lze hmotnost zvýšit nebo snížit. Poznámka: Po
zadání se hmotnost uloží do paměti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Konzola zobrazí demorežim displeje, který je určen pro zobrazení na běžeckém trenažéru v prodejně. Pokud se displeje rozsvítí po zapojení síťového kabelu a přepnutí vypínače do polohy reset, zapne se demorežim. Pro vypnutí demorežimu na pár sekund podržte tlačítko
Stop. Pokud displeje zůstanou rozsvícené, vypněte
demorežim podle postupu v části INFORMAČNÍ
REŽIM na straně 23.
4. Spusťte běžecký pás.
Následně se postavte na kolejnice pro chodidla na běžeckém trenažéru. Vyhledejte sponu upevněnou ke
klíči (viz výkres na straně 16) a nasuňte ji na opasek
oděvu. Poté vložte klíč do konzoly. Za okamžik se rozsvítí displeje. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V nouzovém
případě lze klíč z konzoly vytáhnout, čímž se běžecký pás zpomalí až do zastavení. Sponu otestujte
pečlivým provedením několika kroků zpět; pokud
se klíč z konzoly nevytáhne, nastavte polohu
spony.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou na konzole
plastové fólie, odstraňte je. Aby se zamezilo poškození běžecké plošiny, při používání běžeckého trenažéru noste čistou sportovní obuv. Při prvním
použití běžeckého trenažéru sledujte vyrovnání běžeckého pásu a v případě nutnosti jej vycentrujte
(viz strana 27).
17
Ke spuštění běžeckého pásu stiskněte tlačítko
Start, tlačítko Zvýšit rychlost nebo jedno z tlačítek
Rychlost [SPEED] očíslovaných 1 až 18.
Po stisknutí tlačítka Start [START] nebo tlačítka
Zvýšit rychlost se běžecký pás začne pohybovat
rychlostí 2 km/h. Při cvičení měňte rychlost běžeckého pásu podle potřeby stisknutím tlačítka Zvýšit
rychlost a Snížit rychlost. Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se nastavení rychlosti změní o 0,1
km/h; pokud tlačítko podržíte, nastavení rychlosti
se změní v přírůstcích 0,5 km/h. Poznámka: Po
stisknutí tlačítka může chvíli trvat, než běžecký pás
dosáhne zvolené nastavené rychlosti.
Pokud stisknete jedno z očíslovaných tlačítek
Rychlost, běžecký pás postupně změní rychlost až
do dosažení zvolené nastavené rychlosti.
Běžecký pás zastavte stisknutím tlačítka Stop
[STOP]. Na displeji začne blikat čas. Pro opětovné
spuštění běžeckého pásu stiskněte tlačítko Start
nebo tlačítko Zvýšit rychlost.
5. Sklon běžeckého trenažéru lze změnit podle
potřeby.
Dolní pravý displej—
Na dolním pravém displeji lze zobrazit přibližný počet spálených
kalorií a rychlost běžeckého pásu. Pokud používáte snímač pulsu v rukojeti, displej také zobrazí
vaši srdeční frekvenci (viz krok 7).
Pro změnu sklonu běžeckého trenažéru stiskněte
tlačítko Zvýšit sklon nebo Snížit sklon nebo jedno z
očíslovaných tlačítek Sklon [INCLINE]. Po každém
stisknutí jednoho z tlačítek se běžecký trenažér postupně nastaví na zvolený sklon.
6. Na displejích sledujte váš pokrok.
Horní displej—
Na horním displeji lze zobrazit
uplynulý čas,
ušlou nebo
uběhnutou
vzdálenost, přibližný počet spálených kalorií nebo
rychlost běžeckého pásu. Tlačítko displeje stiskejte
tak dlouho, dokud horní displej nezobrazí informace, které vás nejvíce zajímají. Poznámka: Jsouli informace zobrazeny na horním displeji, nebudou
současně zobrazeny na dolních displejích.
Trasa—Po zvolení manuálního režimu se na
displeji objeví trasa
představující 400 metrů.
Při chůzi či běhu na běžeckém trenažéru se
kolem trasy postupně objeví indikátory až do zobrazení celé trasy. Trasa poté zmizí a indikátory se
začnou postupně objevovat.
Spodní levý displej—
Při cvičení lze na spodním levém displeji zobrazit uplynulý čas a
vzdálenost, kterou jste
ušli nebo uběhli. Dolní
levý displej po každé změně úrovně sklonu také
zobrazí sklon běžeckého trenažéru. Poznámka:
Pokud je zvolen výkonnostní trénink nebo trénink
iFit, dolní levý displej zobrazí namísto uplynulého
času zbývající čas tréninku.
Resetování displejů proveďte stisknutím tlačítka
Stop, vyjmutím klíče a poté opětovným vložením
klíče.
18
7. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.
hýbejte rukama. Po detekci pulsu při každém
úderu srdce blikne symbol srdce v dolním pravém
displeji, objeví se jedna nebo dvě tečky a poté srdeční frekvence. Pro co nejpřesnější údaj o srdeční frekvenci přidržujte kontakty dalších přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud zároveň používáte snímač
pulsu v rukojeti a volitelný hrudní snímač
pulsu, konzola nezobrazí vaši srdeční frekvenci
správně. Informace o volitelném hrudním snímači
pulsu jsou uvedeny na straně 23.
Před použitím
snímače pulsu v
rukojeti odstraňte
plastové fólie z
kovových kontaktů na pulsní
tyči. Navíc se ujistěte, zda máte
čisté ruce.
8. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly.
Stoupněte si na kolejnice pro chodidla, stiskněte
tlačítko Stop a nastavte sklon běžeckého trenažéru na nejnižší úroveň. Sklon musí být na nejnižší úrovni, jinak se běžecký trenažér může při
skládání do polohy pro uskladnění poškodit.
Poté vyjměte klíč z konzoly a umístěte jej na bezpečné místo.
Kontakty
Po dokončení používání běžeckého trenažéru přepněte vypínač do polohy vypnuto a odpojte síťový
kabel. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud to neprovedete, elektrické součástky běžeckého trenažéru se mohou předčasně opotřebovat.
Pro změření srdeční frekvence stůjte na kolejnicích pro chodidla a držte dlaněmi pulsní tyč na
kovových kontaktech přibližně deset sekund; ne-
19
POUŽITÍ TRÉNINKU PRO HUBNUTÍ
venou rychlost pro aktuální úsek. Na konci kažAktuální úsek
dého úseku zazní série
tónů. Pokud je pro další
úsek naprogramována
jiná rychlost a/nebo
sklon, rychlost a/nebo
sklon bude na displeji
blikat jako upozornění a běžecký trenažér se automaticky nastaví na novou rychlost a/nebo sklon.
1. Vložte klíč do konzoly.
Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 17.
2. Vyberte tréninkový program pro hubnutí.
Pro výběr tréninku pro hubnutí stiskejte opakovaně
tlačítko tréninky pro hubnutí [CALORIE WORKOUTS], dokud se na displeji neobjeví požadovaný
trénink.
Trénink bude tímto způsobem pokračovat, dokud
na displeji nebude blikat poslední úsek profilu a nedokončí se. Běžecký pás se poté zpomalí až do zastavení.
Po výběru tréninku pro hubnutí bliká na dolním
levém displeji maximální úroveň sklonu pro trénink,
v dolním pravém displeji bliká maximální nastavená
rychlost a na horním displeji bliká přibližný počet
spálených kalorií. Navíc se po displeji posouvá profil nastavené rychlosti tréninku.
Je-li nastavená rychlost či sklon kdykoli během tréninku příliš vysoký nebo příliš nízký, nastavení lze
manuálně přeskočit stiskem tlačítka Rychlost
[SPEED] nebo Sklon [INCLINE]; pokud však
začne další úsek tréninku, běžecký trenažér se
automaticky nastaví na rychlost a sklon pro
další úsek.
3. Podle přání zadejte vaši hmotnost.
Pro co nejpřesnější výpočet kalorií do konzoly zadejte vaši hmotnost - opakovaným stiskáním tlačítek lze hmotnost zvýšit nebo snížit. Poznámka: Po
zadání se hmotnost uloží do paměti.
Trénink můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka
Stop [STOP]. Pro opětovné spuštění tréninku stiskněte tlačítko Start nebo tlačítko Zvýšit rychlost.
Běžecký pás se začne pohybovat rychlostí 2 km/h.
Jakmile začne další úsek tréninku, běžecký trenažér se automaticky nastaví na rychlost a sklon pro
další úsek.
4. Spusťte trénink.
Trénink spusťte stisknutím tlačítka Start [START]
nebo tlačítka Zvýšit rychlost. Za okamžik po stisknutí tlačítka se běžecký trenažér automaticky nastaví na první rychlost a nastavení sklonu při tréninku. Přidržujte se madel a začněte s chůzí.
Každý trénink je rozdělen na jednominutové úseky.
Pro každý úsek je naprogramovaná jedna rychlost
a jeden sklon. Poznámka: Pro následné úseky lze
naprogramovat stejnou rychlost a/nebo stejný
sklon.
Profil zobrazuje během tréninku jeho průběh.
Blikající úsek v profilu představuje aktuální úsek
tréninku. Výška blikajícího úseku signalizuje nasta-
5. Na displejích sledujte váš pokrok.
Viz krok 6 na straně 18.
6. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.
Viz krok 7 na straně 19.
7. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly.
Viz krok 8 na straně 19.
20
POUŽÍVÁNÍ VÝKONNOSTNÍHO TRÉNINKU
1. Vložte klíč do konzoly.
4. Vyberte podle potřeby dobu trvání tréninku.
Po výběru výkonnostního tréninku lze nastavit
dobu tréninku v rozmezí 15 a 45 minut, a to v přírůstcích po 5 minutách. Dobu trvání tréninku nastavte stiskáním tlačítka pro Prodloužit čas [TIME]
nebo Zkrátit čas až do výběru požadovaného času.
Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 17.
2. Vyberte výkonnostní trénink.
Pro výběr výkonnostního tréninku stiskejte opakovaně tlačítko výkonnostní tréninky [PERFORMANCE WORKOUTS], dokud se na displeji neobjeví požadovaný trénink.
Pokud vyberete výkonnostní trénink, na horním displeji se objeví číslo tréninku, na dolním levém displeji bliká maximální úroveň sklonu při tréninku, na
dolním pravém displeji bliká nastavená maximální
rychlost a na horním displeji se poté objeví doba trvání tréninku. Navíc se po displeji posouvá profil
nastavené rychlosti tréninku.
3. Podle přání zadejte vaši hmotnost.
5. Spusťte trénink.
Viz krok 4 na straně 20.
6. Na displejích sledujte váš pokrok.
Viz krok 6 na straně 18.
7. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.
Viz krok 7 na straně 19.
8. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly.
Viz krok 8 na straně 19.
Pro co nejpřesnější výpočet kalorií do konzoly zadejte vaši hmotnost - opakovaným stiskáním tlačítek lze Hmotnost zvýšit nebo snížit. Poznámka: Po
zadání se hmotnost uloží do paměti.
21
POUŽÍVÁNÍ TRÉNINKU IFIT
3. Spusťte trénink.
Karty iFit si můžete zakoupit na stránkách
www.iFit.com nebo na telefonním čísle uvedeném na
přední straně této příručky. Karty iFit jsou také dostupné ve vybraných prodejnách.
Trénink spusťte stisknutím tlačítka Start nebo tlačítka Zvýšit rychlost. Za okamžik po stisknutí tlačítka se běžecký trenažér automaticky nastaví na
první rychlost a nastavení sklonu při tréninku.
Přidržujte se madel a začněte s chůzí.
1. Vložte klíč do konzoly.
Tréninkem vás provede hlas osobního trenéra.
Trénink iFit funguje stejně jako trénink pro hubnutí
(viz krok 4 na straně 20).
Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 17.
2. Vložte kartu iFit a zvolte trénink.
Je-li nastavená rychlost či sklon pro aktuální úsek
příliš vysoký nebo příliš nízký, nastavení lze manuálně přeskočit stiskem tlačítka rychlosti nebo
sklonu; pokud však začne další úsek tréninku,
běžecký trenažér se automaticky nastaví na
rychlost a sklon pro další úsek.
Trénink iFit se načte po vložení karty iFit do zdířky
iFit; ověřte, zda je karta iFit orientována tak, že kovové kontakty směřují dolů a jsou vloženy do
zdířky iFit.
Poté vyberte trénink iFit stiskáním tlačítka pro zvýšení nebo snížení iFit. Po výběru tréninku iFit bliká
na dolním levém displeji maximální úroveň sklonu
pro trénink, na dolním pravém displeji se objeví
maximální nastavená rychlost a na dolním levém
displeji se objeví doba tréninku. Navíc se po displeji posouvá profil nastavené rychlosti tréninku.
Trénink můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka
Stop. Trénink restartujte stisknutím tlačítka Start.
Běžecký pás se začne pohybovat rychlostí 2 km/h.
Jakmile začne další úsek tréninku, běžecký trenažér se automaticky nastaví na rychlost a sklon pro
další úsek.
4. Na displejích sledujte váš pokrok.
Zdířka iFit
Viz krok 6 na straně 18.
5. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.
Viz krok 7 na straně 19.
Karta iFit
6. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly.
Viz krok 8 na straně 19.
Každý trénink iFit je rozdělen na několik jednominutových úseků. Pro každý úsek je naprogramovaná jedna rychlost a jeden sklon. Poznámka: Pro
následné úseky lze naprogramovat stejnou rychlost a/nebo stejný sklon.
POZOR: Pokud karty iFit nepoužíváte, vždy je
vyjměte ze zdířky iFit.
22
INFORMAČNÍ REŽIM
Konzola je vybavena informačním režimem, který zaznamenává celkovou vzdálenost, kterou běžecký pás
urazil, a celkový počet hodin používání běžeckého trenažéru. Informační režim také umožňuje volit mezi metrickými nebo anglosaskými měrnými jednotkami a zapínání a vypínání demorežimu displeje.
Informační režim vyberte podržením tlačítka Stop při
vkládání klíče do konzoly a poté uvolněním tlačítka
Stop. Po výběru informačního režimu se zobrazí následující informace:
Horní displej zobrazí celkový počet hodin používání
běžeckého trenažéru.
Dolní levý displej zobrazí
celkový počet kilometrů
(nebo mil), které běžecký
pás urazil.
Na dolním pravém displeji
se objeví M pro metrické kilometry a kilogramy nebo E
pro anglické míle a libry.
Pro změnu měrné jednotky
podle potřeby stiskněte tlačítko Zvýšit rychlost.
Konzola zobrazí demorežim
displeje, který je určen pro
zobrazení na běžeckém trenažéru v prodejně. Zatímco
je demorežim zapnutý, konzola bude po zapojení síťového kabelu fungovat normálně, přepněte vypínač do
polohy reset a vložte klíč do konzoly. Po vyjmutí klíče
zůstane displej svítit, přestože tlačítka nebudou fungovat. Je-li vybrán informační režim, po zapnutí demorežimu se na dolním pravém displeji zobrazí „d“. Pro zapnutí či vypnutí demorežimu stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti.
POUŽÍVÁNÍ STEREOFONNÍHO ZVUKOVÉHO
SYSTÉMU
Pro poslech hudby či audioknih prostřednictvím stereo
reproduktorů je nutné zapojit do konzoly přes MP3 konektor MP3 přehrávač, CD přehrávač nebo jiný osobní
audiopřehrávač.
MP3 konektor lze použít po nalezení audiokabelu a
jeho zapojení do MP3 konektoru. Poté zapojte audiokabel do konektoru na MP3 přehrávači, CD přehrávači
nebo jiném osobním audiopřehrávači. Ověřte, zda je
audiokabel zcela vložen.
Dále stiskněte tlačítko Play
(Přehrát) na MP3 přehrávači, CD přehrávači nebo
jiném osobním audiopřehrávači. Nastavte hlasitost na
osobním audiopřehrávači
nebo stiskněte tlačítko pro zvýšení a snížení hlasitosti
na konzole.
Pokud používáte CD přehrávač a přeskakování CD,
nastavte CD přehrávač místo na konzole na podlaze
nebo jiné rovné ploše.
VOLITELNÝ HRUDNÍ SNÍMAČ PULSU
Volitelný hrudní snímač pulsu nabízí obsluhu bez pomocí rukou, jelikož zaznamenává srdeční frekvenci
během tréninku. Volitelný hrudní snímač pulsu si
lze zakoupit po zavolání na telefonní číslo uvedené
na přední straně této příručky.
Informační režim opusťte vyjmutím klíče z konzoly.
23
SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU
SLOŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU
Aby se zamezilo poškození běžeckého trenažéru,
nastavte před jeho složením sklon na nejnižší úroveň. Poté vyjměte klíč a odpojte síťový kabel.
POZOR: Pro zvedání, spouštění nebo přesouvání
běžeckého trenažéru musíte být schopni bezpečně
zvednout 20 kg.
1. Kovový rám pevně přidržujte v poloze zobrazené
šipkou níže. POZOR: Rám nedržte za plastové
kolejnice pro chodidla. Pokrčte nohy a mějte
rovná záda.
PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU
Před přemístěním běžeckého trenažéru jej složte dle
pokynů uvedených vlevo. POZOR: Ověřte, zda je západkový knoflík zajištěn v poloze pro uskladnění.
Pro přemístění budou pravděpodobně zapotřebí
dvě osoby.
1. Přidržujte rám a jedno madlo a jedno chodidlo
umístěte na kolo.
1
1
Rám
Madlo
Rám
Kolo
2. Rám zvedejte, dokud se západkový knoflík nezajistí v poloze pro uskladnění. POZOR: Zkontrolujte,
zda se západkový knoflík zajistil.
2
Rám
Západkový
knoflík
Podlahu či koberec chraňte umístěním podložky
pod běžecký trenažér. Běžecký trenažér nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Běžecký trenažér neskladujte při teplotách vyšších než 30° C.
2. Zatáhněte madlo dozadu, dokud se běžecký trenažér nebude pohybovat po kolečkách, a pečlivě jej
přesuňte do požadované polohy. POZOR:
Běžecký trenažér nepřemisťujte, aniž jej naklopíte dozadu, netahejte za rám a běžecký trenažér nepřemisťujte po nerovném povrchu.
3. Umístěte jedno chodidlo na kolo a běžecký trenažér opatrně snižte.
SNÍŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ
1. Viz výkres 2. Horní konec běžeckého trenažéru
přidržte pravou rukou. Zatáhněte západkový knoflík
doleva; podle potřeby zatlačte rám mírně dopředu.
Rám zatočte o několik palců směrem dolů a uvolněte západkový knoflík.
2. Viz výkres 1 vlevo. Kovový rám pevně přidržujte
oběma rukama a spusťte jej na podlahu. POZOR:
Rám nedržte za plastové kolejnice pro chodidla
a neupusťte jej na zem. Pokrčte nohy a mějte
rovná záda.
24
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Většinu problémů spojených s běžeckým trenažérem lze vyřešit dodržením níže uvedených kroků.
Vyhledejte příslušný projev závady a dodržujte uvedené kroky. V případě nutnosti další asistence se podívejte na přední stranu této příručky.
PROBLÉM: Zařízení nelze zapnout
ŘEŠENÍ
a. Ověřte, zda je síťový kabel zapojen do řádně uzemněné zásuvky (viz strana 15). Je-li zapotřebí
prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a délce max. 1,5 m.
b. Po zapojení síťového kabelu zkontrolujte, zda je do konzoly vložen klíč.
c. Zkontrolujte vypínač umístěný na rámu běžeckého
trenažéru u síťového kabelu. Pokud vypínač vyčnívá,
jak je znázorněno na ilustraci, je vypnutý. Vypínač
lze resetovat vyčkáním pěti minut a zatlačením zpět.
c
Vypnuto
Reset
PROBLÉM: Napájení se během používání vypíná
ŘEŠENÍ
a. Zkontrolujte vypínač (viz výkres výše). Pokud se vypínač rozpojil, vyčkejte pět minut a poté jej zatlačte zpět.
b. Ověřte, zda je síťový kabel zapojen. Je-li síťový kabel zapojen, odpojte jej, vyčkejte pět minut a
poté jej znovu zapojte.
c. Odstraňte klíč z konzoly. Vložte klíč znovu do konzoly.
d. Pokud běžecký trenažér stále nefunguje, podívejte se na přední stranu této příručky.
PROBLÉM: Po vyjmutí klíče z konzoly zůstanou displeje konzoly rozsvícené.
ŘEŠENÍ
a. Konzola zobrazí demorežim displeje, který je určen pro zobrazení na běžeckém trenažéru v prodejně. Pokud po vyjmutí klíče zůstanou displeje rozsvícené, je zapnutý demorežim. Pro vypnutí
demorežimu na pár sekund podržte tlačítko Stop. Pokud displeje stále svítí, vypněte demorežim
podle postupu v části INFORMAČNÍ REŽIM na straně 23.
PROBLÉM: Displeje konzoly nefungují správně
ŘEŠENÍ
a. Pomocí tlačítek Sklon [INCLINE] nastavte úroveň sklonu běžeckého trenažéru na 5 procent.
Vyjměte klíč z konzoly a ODPOJTE SÍŤOVÝ
KABEL. S pomocí druhé osoby opatrně naklopte
vzpřímené stojany (85, 89) na pravou stranu. V
dolní části spodního krytu (84) se mohou nacházet
dva šrouby spodního krytu (A). Ty případně odstraňte. Poznámka: Je zapotřebí křížový šroubovák
o délce min. 13 cm.
Poté vzpřímené stojany (85, 89) zvedněte.
25
a
85
84
89
A
A
Vyjměte tři šrouby v krytu M4.2 x 19mm (12) a opatrně vytočte kryt motoru (67).
67
Vyhledejte jazýčkový spínač (70) a magnet (51) na
levé straně kladky (53). Otáčejte kladkou, dokud
magnet nebude zarovnán s jazýčkovým spínačem.
Ověřte, zda mezera mezi magnetem a jazýčkovým spínačem je asi 3 mm. Podle potřeby povolte
šroub M4.2 x 19mm (1), mírně posuňte jazýčkový
spínač a poté šroub opět utáhněte. Upevněte
znovu kryt motoru (není zobrazen). Případně znovu
upevněte dva šrouby spodního krytu (nezobrazeny). Běžecký trenažér na pár minut spusťte a
zkontrolujte správný údaj o rychlosti.
12
3 mm
1
70
Půdorys
51
53
PROBLÉM: Sklon běžeckého trenažéru se nemění správně
ŘEŠENÍ:
a. Vložte klíč do konzoly a stiskněte jedno z tlačítek Sklon (Incline). Když se sklon mění, vyjměte
klíč. Po několika sekundách jej vložte znovu. Běžecký trenažér se automaticky zvedne na maximální úroveň sklonu a poté vrátí na minimální úroveň. Tím se systém sklonu znovu nakalibruje.
PROBLÉM: Běžecký pás se při chůzi na něm zpomalí
ŘEŠENÍ:
a. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a délce max.
1,5 m.
b. Pokud je běžecký pás utažen příliš, výkon běžeckého trenažéru se může snížit a běžecký pás se
může poškodit. Vyjměte klíč a ODPOJTE SÍŤOVÝ
KABEL. Pomocí šestihranného klíče otočte oba
šrouby napínací kladky proti směru hodinových ručiček o 1/4 otáčky. Pokud je běžecký pás utažen
správně, je možné zvednout každou hranu běžeckého pásu o 5 až 7 cm z běžecké plošiny. Dejte
pozor, aby byl běžecký pás stále vystředěný. Poté
zapojte síťový kabel, vložte klíč a spusťte běžecký
trenažér na pár minut. Opakujte až do řádného utažení běžeckého pásu.
b
5-7 cm
Šrouby napínací kladky
c. Pokud se běžecký pás po chůzi na něm stále zpomaluje, podívejte se na přední stranu této příručky.
26
PROBLÉM: Běžecký pás není vystředěný nebo při chůzi na něm klouže
ŘEŠENÍ
a. Pokud běžecký pás není vystředěný, nejprve vyjměte klíč a ODPOJTE SÍŤOVÝ KABEL. Pokud
se běžecký pás posunul doleva, otočte šroub
levé napínací kladky pomocí šestihranného klíče o
1/2 otáčky; pokud se běžecký pás posunul doprava, otočte šroub proti směru hodinových ručiček o 1/2 otáčky. Pozor, abyste běžecký pás neutáhli příliš. Poté zapojte síťový kabel, vložte klíč a
spusťte běžecký trenažér na pár minut. Opakujte
až do vystředění běžeckého pásu.
b. Pokud běžecký pás při chůzi na něm klouže,
nejprve vyjměte klíč a ODPOJTE SÍŤOVÝ KABEL.
Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby napínací kladky ve směru hodinových ručiček o 1/4
otáčky. Pokud je běžecký pás utažen správně, je
možné zvednout každou stranu běžeckého pásu o
5 až 7 cm z běžecké plošiny. Dejte pozor, aby byl
běžecký pás stále vystředěný. Poté zapojte síťový
kabel, vložte klíč a opatrnou chůzí po několik minut
zkontrolujte běžecký trenažér. Opakujte až do řádného utažení běžeckého pásu.
27
a
b
POKYNY PRO CVIČENÍ
UPOZORNĚNÍ: Před zaháje-
Spalování tuků—Pro efektivní spalování tuků je nutné
cvičit vytrvale při nízké úrovni intenzity. Během prvních
několika minut cvičení tělo spotřebuje na výrobu energie uhlohydráty. Až po prvních několika minutách cvičení začne tělo využívat pro výrobu energie uložené
tuky. Pokud usilujete o spalování tuků, nastavte intenzitu cvičení až na úroveň, kdy je vaše srdeční frekvence blízko nejnižšímu číslu v zóne tréninku. Pro maximální spálení tuků cvičte při srdeční frekvenci blízké
střednímu číslu v zóně tréninku.
ním tohoto či jiného cvičebního programu se
poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s
dřívějšími zdravotními problémy.
Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci může mít vliv
několik faktorů. Snímač pulsu je určen pouze
jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění
trendů srdeční frekvence.
Aerobní cvičení—Pokud se snažíte o posílení kardiovaskulárního systému, musíte provádět aerobní cvičení, což představuje aktivitu vyžadující velké množství kyslíku po delší dobu. Pro aerobní cvičení nastavujte intenzitu cvičení, dokud vaše srdeční frekvence
nebude blízká nejvyššímu číslu v zóně tréninku.
Tyto pokyny vám pomohou naplánovat váš cvičební
program. Pro detailní informace o cvičení si obstarejte
seriózní literaturu nebo se poraďte se svým lékařem.
Pamatujte, že základem úspěšných výsledků je náležitá strava a řádný odpočinek.
POKYNY PRO TRÉNINK
Rozehřátí—Začněte 5 až 10 minutami protahování a
lehkého cvičení. Zahřátím se zvýší vaše tělesná teplota, srdeční frekvence a oběh pro přípravu na cvičení.
INTENZITA CVIČENÍ
Ať už usilujete o spálení tuků nebo posílení kardiovaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledků je cvičení při správné intenzitě. Údaj o srdeční frekvenci lze
použít jako ukazatel pro zjištění správné úrovně intenzity. V tabulce níže jsou uvedeny doporučené srdeční
frekvence pro spalování tuků a aerobní cvičení.
Cvičení v zóně tréninku—Cvičte 20 až 30 minut při
srdeční frekvenci v zóně tréninku. (Během prvních několika týdnů cvičebního programu neudržujte vaši srdeční frekvenci v zóně tréninku déle než 20 minut). Při
cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka - nikdy nezadržujte dech.
Ochlazení—Cvičení dokončete 5 až 10 minutami protahování. Protahováním zvýšíte pružnost svalů a pomůžete zamezit problémům po cvičení.
FREKVENCE CVIČENÍ
Pro zachování či zlepšení kondice provádějte tři tréninky týdně s minimálně jedním dnem odpočinku mezi
tréninky. Po několika měsících pravidelného cvičení
lze podle přání provádět až pět tréninků týdně.
Pamatujte na to, že klíčem k úspěchu je učinit ze cvičení pravidelnou a příjemnou část všedního dne.
Pro zjištění správné úrovně intenzity vyhledejte svůj
věk v dolní části tabulky (věk je zaokrouhlen na nejbližší desítky let). Tři čísla uvedená nad vaším věkem
určují „zónu tréninku.“ Nejmenší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční frekvence pro maximální spalování tuků a nejvyšší číslo je
srdeční frekvence pro aerobní cvičení.
28
NÁVRH NA PROTAHOVÁNÍ
Správné provedení několika základních protahovacích cviků je uvedeno vpravo. Protahujte se pomalu - bez
trhavých pohybů.
1. Protahování dotykem prstů
1
Stůjte s mírně pokrčenými koleny a pomalu se ohýbejte od pasu
dolů. Když se co nejvíce skláníte k prstům u nohou, uvolněte záda i
ramena. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát. Protahování:
Kolenní šlachy, zadní část kolen a záda.
2. Protahování kolenních šlach
2
Sedněte si s nataženou pravou nohou. Přitáhněte chodidlo druhé
nohy směrem k sobě a opřete je o vnitřní stehno natažené nohy.
Natahujte se co nejvíce k palci u nohy. Počítejte do 15, poté povolte.
Opakujte 3krát pro každou nohu. Protahování: Kolenní šlachy, dolní
část zad a třísla.
3. Protahování lýtek/Achillovy šlachy
S jednou nohou před druhou se natahujte dopředu a opřete se
rukama o stěnu. Mějte zadní nohu rovnou a zadní chodidlo rovně na
podlaze. Pokrčte přední nohu, nakloňte se dopředu a přesuňte boky
ke stěně. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát pro každou
nohu. Pro další protažení Achillových šlach pokrčte také zadní nohu.
Protahování: Lýtka, Achillovy šlachy a kotníky.
3
4
4. Protahování čtyřhlavého svalu stehenního
Pro rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu a uchopte jedno chodidlo druhou rukou. Patu co nejvíce přitáhněte k hýždím. Počítejte
do 15, poté povolte. Opakujte 3krát pro každou nohu. Protahování:
Čtyřhlavý sval stehenní a boky.
5. Protahování vnitřního lýtka
Sedněte si a dejte plosky chodidel k sobě, kolena směřují ven.
Přitáhněte chodidla co nejvíce k oblasti třísel. Počítejte do 15, poté
povolte. Opakujte 3krát. Protahování: Čtyřhlavý sval stehenní a
boky.
29
5
SEZNAM DÍLŮ— Model č. PETL59910.0
Výše uvedené díly jsou patrné ze ROZLOŽENÝ VÝKRES na konci této příručky.
Kód Množství Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
9
2
4
11
6
6
2
2
4
8
5
3
3
2
2
2
2
2
4
1
1
1
2
2
1
2
2
2
8
2
2
4
5
2
10
2
3
2
9
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Kód Množství Popis
Šroub M4.2 x 19mm
Šroub M4 x 45mm
Samořezný šroub M4.2 x 25mm
Základový šroub #8 x 1/2"
Šroub s půlkulatou hlavou
M8 x 25mm
Pojistná matice 3/8"
Šroub 3/8" x 1 3/4"
Šroub M10 x 95mm
Hvězdicová podložka M10
Hvězdicová podložka M8
Šroub M4.2 x 13mm
Šroub krytu M4.2 x 19mm
Spona krytu
Šroub M4.2 x 16mm
Šroub M8 x 35mm
Šroub M8 x 90mm
Štítek na kolejnici pro chodidlo
Šroub M10 x 30mm
Matice M10
Šroub 3/8" x 1 3/4"
Šroub 3/8" x 1 1/2"
Zemnicí kabel ovladače
Šroub 3/8" x 1"
Matice 3/8"
Šroub M6 x 45mm
Šroub M6 x 70mm
Pojistná podložka M6
Plochá podložka M6
Šroub M5 x 25mm
Šroub motoru 1/4"
Šroub M10 x 50mm
Šroub s nákružkem M4.2 x 13mm
Šroub M4.2 x 10mm
Klecová matice M8
Šroub M4 x 19mm
Matice M8
Šroub 3/8" x 2"
Stahovací pásek na kabel
Stahovací pásek na kabel 8"
Uvolnitelný provaz
Klíč/spona
Šestihranný klíč 6 mm
Šestihranný klíč 4 mm
Šestihranný klíč 5 mm
Šestihranný klíč
Levá kolejnice pro chodidlo
Výstražný štítek
Poduška plošiny
Vodič pásu
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
30
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
4
2
2
1
R0412A
Víko rámu
Magnet
Motorový pás
Hnací kladka/řemenice
Běžecký pás
Běžecká plošina
Rám
Konzola kladky
Pravá kolejnice pro chodidlo
Přístupová dvířka
Západka pro uskladnění
Držák západky
Pravé chodidlo
Napínací kladka
Deska držáku kladky
Levé chodidlo
Upínadlo konzoly
Kryt motoru
Motor pohonu
Stahovací pásek na kabel zdvižného
rámu
Jazýčkový spínač
Upínadlo jazýčkového spínače
Mezikus rámu
Hvězdicová podložka 1/4"
Zdvižný rám
Dorazový držák sklonu
Zemnicí kabel zdvižného
rámu/kladky
Zdvižný motor
Mezikus zdvižného motoru
Kabel zdvižného motoru
Automat
Napájecí šňůra
Adaptér síťového kabelu
Vypínač
Spodní kryt
Levý vzpřímený stojan
Mezikus levého vzpřímeného
stojanu
Kryt základny
Kabel vzpřímeného stojanu
Pravý vzpřímený stojan
Podložka šroubu
Mezikus pravého vzpřímeného
stojanu
Nožka základny
Štítek s upozorněním
Podložka nožky základny
Základna
Kód Množství Popis
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
Kód Množství Popis
Zemnicí kabel zdvižného
rámu/základny
Kolo
Kryt madla
Levé madlo
Pulsní tyč
Pravé madlo
Zemnicí kabel konzoly
Základna konzoly
Levá přihrádka na příslušenství
Konzole
Pravá přihrádka na příslušenství
Šroub #8 x 1"
Šroub M5 x 16mm
Kryt levého vzpřímeného stojanu
Kryt pravého vzpřímeného stojanu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
*
1
1
4
2
2
12
2
1
1
1
1
1
2
4
–
Rám konzoly
Audio kabel
Šroub 5/16" x 5/8"
Šroub M10 x 68mm
Matice s nákružkem M8
Šroub M4 x 13mm
Průchodka motoru
Izolátor motoru
Trafo
Filtr
Zásuvka
Držák na elektroniku
Hvězdicová podložka #8
Šroub M4 x 16mm
Návod k obsluze
Poznámka: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Informace o objednávání náhradních dílů naleznete na zadní straně této příručky. *Tyto díly nejsou znázorněny.
31
26
29
32
42
27
64
43
65
28
57
4
16
44
47
29
1
45
36
46
26
17
27
64
48
62
28
29
63
4
1
16
1
36
32
49
29
29
57
115
6
15
50
56
29
7
54
18
48
55
53
1
51
58
60
29
15
32
52
17
49
115
50
29
6
37
18
ROZLOŽENÝ VÝKRES A—č. modelu PETL59910.0
R0412A
ROZLOŽENÝ VÝKRES B—č. modelu PETL59910.0
67
12
13
13
117
72
19
20
77
78
21
39
118
11
11
75
6
19
6
12
69
74
79
40
30
1
71
12
13
68
70
R0412A
76
4
33
33
25
80
123
72
22
11
119
11
11
33
4
123
122
121
120
4
84
4
83
82
81
ROZLOŽENÝ VÝKRES C—č. modelu PETL59910.0
R0412A
109
124
10
5
113
124
110
88
85
8
114
33
96
9
31
97
19
86
93
94
92
3
5
113
90
10
87
24
89
23
92
3
6
61
19
97
37
24
23
88
95
93
94
92
3
31
34
92
3
87
9
91
90
114
8
ROZLOŽENÝ VÝKRES D—č. modelu PETL59910.0
112
116
14
104
116
116
102
41
38
105
116
35
35
2
103
33
35
R0412A
116
106
35
59
35
2
100
35
35
10
99
34
73
108
98
66
5
111
107
66
101
98
35
116
116
35
116
107
10
34
73
108
5
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Informace o objednávání náhradních dílů naleznete na přední straně této příručky. Než nás budete kontaktovat,
mějte pro snazší pomoc připravené následující informace:
• číslo modelu a sériové číslo výrobku (viz přední strana této příručky)
• název výrobku (viz přední strana této příručky)
• číselný kód a popis náhradního dílu (viz SEZNAM DÍLŮ a SCHÉMATICKÝ VÝKRES na konci této příručky)
INFORMACE O RECYKLACI
Tento elektronický výrobek se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Pro
ochranu životního prostředí je nutné tento výrobek po skončení jeho životnosti recyklovat podle zákona.
Využijte recyklační zařízení, která jsou oprávněná shromažďovat tento typ odpadu ve vašem místě. Pomůžete tím zachovat přírodní zdroje a zlepšit evropské
normy o ochraně životního prostředí. V případě dalších informací o bezpečných a
správných způsobech likvidace kontaktujte prosím místní městský úřad nebo
firmu, ve které jste tento výrobek zakoupili.
Číslo součásti 305094 R0412A
Tištěno v Číně © 2012 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement