ProForm PETL61606 620 V TREADMILL Instrukcja obsługi

ProForm PETL61606 620 V TREADMILL Instrukcja obsługi

Model nr PETL61606.0

Nr seryjny

Prosz´ wpisaç powy˝ej numer seryjny urzàdzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PYTANIA?

Jako producentowi zależy nam na pełnej satysfakcji naszych klientów. Jeśli pojawiły się wąt pliwości, lub jeśli pewnych ele mentów produktu brakuje bądź są uszkodzone, należy skontak tować się z placówką, w której produkt został zakupiony.

UWAGA

Przeczytaj wszystkie środki os trożności i instrukcje obsługi przed korzystaniem z tego sprzętu. Zachowaj niniejszą in strukcję obsługi do przyszł ego użytku.

Odwiedź naszą stronę www.iconeurope.com

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

PRZED UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

JAK KORZYSTAĆ Z CZUJNIKA TĘTNA NA KLATCE PIERSIOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

OBSŁUGA I REGULACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POPRAWY KONDYCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka Uwaga: ROZSTRZELONY WIDOK bieżni znajduje się na środkowych stronach niniejszej instrukcji obsługi).

PROFORM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICON IP, Inc.

2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSTRZEŻENIE:

obrażeń ludzi, przed użyciem bieżni należy przeczytać następujące instrukcje i informacje dotyczące środków ostrożności.

By zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub 1. Na właścicielu bieżni spoczywa obowiązek poinformowania wszystkich użytkowników tej bieżni o ostrzeżeniach i środkach os trożności.

nia bieżnią. W przypadku gdyby układ sterowania został uszkodzony, pas bieżni może przesuwać się ze zmienną prędkością, przyspieszać lub zatrzymywać niespodziewanie, co może spowodować upadek i poważne obrażenia. 2. Używaj bieżni wyłącznie w sposób opisany poniżej.

3. Umieść bieżnię na równej powierzchni za chowując przynajmniej 2,5 m wolnego miejsca za nią i 0,5 m z każdej strony.

Nie umieszczaj bieżni w miejscu, gdzie blokowane są otwory wentylacyjne. W celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu, pod bieżnią umieść matę umieść matę.

4. Trzymaj bieżnię w pomieszczeniu, z dala od kurzu i wilgoci. Nie umieszczaj bieżni w garażu, zadaszonym patio czy w pobliżu wody.

5. Nie używaj bieżni w pomieszczeniach, gdzie stosuje się produkty w aerozolu lub tlen. 6. Nie dopuszczaj do kontaktu z bieżnią dzieci w wieku poniżej 12 lat i zwierząt domowych.

7. Z bieżni mogą korzystać osoby o wadze do 159 kg.

8. Na bieżni może przebywać tylko jedna osoba.

9. W czasie korzystania z bieżni, należy mieć na sobie odpowiednie ubranie sportowe. Nie należy wkładać luźnych ubrań, które mogłyby wkręcić się w mechanizm bieżni. Sportowe ubrania zaleca się zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Zawsze należy nosić buty sportowe. Nigdy nie korzystaj z bieżni na boso, w skarpetach czy w sandałach.

10. Kabel zasilający (patrz strona 11) należy podłączać do uziemionego obwodu. Do tego samego obwodu nie wolno podłączać innych urządzeń.

11. Jeśli zajdzie konieczność użycia przedłużacza, można stosować wyłącznie przewody 3-żyłowe o przekroju 1 mm 2 (14 awg) nie dłuższe niż 1.5 m.

12. Brak prawidłowo działającego tłumika może doprowadzić do uszkodzenia układu sterowa 13. Należy trzymać kabel zasilający z dala od na grzanych powierzchni.

14. Nigdy nie poruszaj pasem, kiedy zasilanie bieżni jest odłączone. Nie używaj bieżni, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli bieżnia działa nieprawidłowo. (Jeśli bieżnia nie działa prawidłowo patrz: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW na stronie 26).

15. Przed użyciem bieżni należy przeczytać, zrozumieć i przetestować procedurę za trzymywania awaryjnego (zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 12).

16. Nigdy nie uruchamiaj bieżni stojąc na pasie.

W czasie korzystania z bieżni zawsze trzymaj się poręczy.

17. Bieżnia może osiągać duże prędkości.

Zmieniaj prędkość stopniowo, aby uniknąć szarpnięć.

18. Czujniki pulsu nie są urządzeniami medy cznymi. Różne czynniki, w tym ruch użytkownika bieżni, mogą wpłynąć na wskazania tętna. Czujniki mają służyć jedynie jako pomoc w określaniu ogólnej tendencji poziomu tętna.

19. Czujniki pulsu nie są urządzeniami medy cznymi. Różne czynniki, w tym ruch użytkown ika bieżni, mogą wpłynąć na wskazania tętna.

(aby sprawdzić usytuowanie przełącznika on/off zobacz rysunek na stronie 5).

20. Nie należy usiłować podnosić, opuszczać ani przenosić bieżni, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana. (Patrz: MONTAŻ na stronie 6 i JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ na stronie 24.) Musisz być w stanie bezpiecznie podnieść 20 kg, żeby podnosić, opuszczać i przenosić bieżnię.

3

V

21. Nie należy zmieniać pochylenia bieżni poprzez podkładanie pod nią jakichkolwiek przedmiotów.

22. W czasie składania lub przenoszenia bieżni upewnij się, że zapadka jest dobrze zabez pieczona bolcem zatrzasku. czyszczeniem bieżni oraz przed konserwacją i opisanymi w instrukcji procedurami regulacji zawsze wyjmuj z gniazdka kabel zasilania.

Nigdy nie zdejmuj pokrywy silnika, chyba że jest to zalecane przez przedstawiciela autory zowanego serwisu. Inna czynności obsługowe niż opisane w tej instrukcji obsługi powinny być przeprowadzana wyłącznie przez przed stawiciela autoryzowanego serwisu.

23. Regularnie sprawdzaj i odpowiednio dokręcaj wszystkie części bieżni.

24. Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory.

25.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zaraz po zakończeniu ćwiczeń, przed 26. Bieżnia służy tylko do domowego użytku.

Bieżnia nie nadaje się do zastosowań komer cyjnych, do wynajmu i użytkowania w instytucjach.

OSTRZEŻENIE:

szczególnie ważne u osób powyżej 35 roku życia lub osób, u których wystąpiły wcześniej problemy ze zdrowiem.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Pokazane na rysunkach nalepki umieszczono na elementach bieżni. Należy odszukać nalepki w

Hungarian

nalepkę. Umieścić naklejkę we wskazanym miejscu.

232972

nieczytelna, należy skontaktować się z placówką, w której produkt został zakupiony i zamówić inną

Polish Russian

n

232971

Polish Portugese

Portuguese English:

4

178425

PRZED UŻYCIEM

Dziękujemy za wybór rewolucyjnej bieżni PROFORM ® 620 V. Bieżnia 620 V ma imponujące spektrum możli wości, które sprawiają, że trening domowy staje się przyjemniejszy i efektywniejszy. A kiedy bieżnia 620 V nie jest używana, można ją złożyć, dzięki czemu zaj muje ponad dwa razy mniejszą powierzchnię, niż inne bieżnie.

Dla własnego dobra przed skorzystaniem z bieżni przeczytaj tę instrukcję obsługi.

W razie do datkowych pytań proszę się kontaktować z placówką, w której zakupiono bieżnię; proszę przygotować numer modelu produktu i numer seryjny. Ten model bieżni ma numer PETL61606.0 Numer seryjny znajduje się na nalepce na bieżni (miejsce tej nalepki wskazano na okładce instrukcji obsługi).

Przed czytaniem dalszych części, proszę zapoznać się z częściami, które opisano na rysunku poniżej.

Wentylator Oprawka podręcznika Konsoli TV Zestaw dodatkowego wyposażenia Poręcz Czujnik dotykowy Klucz/Spinacz Wyłącznik Przełącznik On/Off Pas bieżni Szyna Wyściełana platforma bieżni zapewnia Śruby Regulujące Tylnego Wałka

5

1 4 1/2” Bolt (78)–4 ension Leg Nut (106)–4

MONTAŻ

ew (123)–2

Do montażu potrzebne są dwie osoby.

opakowaniowe; Ustaw bieżnię w uprzątniętym miejscu i usuń wszystkie materiały czyszczącym.

(48)–1 Uwaga: Spodnia cześć pasa bieżni pokryta jest wysokiej jakości smarem. Podczas transportu niewielkie ilości smaru mogą przedostać się na wierzchnią część pasa lub do kartonu. Jest to normalne i nie ma wpływu na sprawność bieżni. Jeśli na pasie znajduje się smar, zetrzyj go miękką szmatką i łagodnym, nieściernym środkiem

Do montażu potrzebny jest dołączony klucz imbusowy i własny śrubokręt krzyżakowy użytkownika. Do identyfikacji części do montażu użyj poniższych rysunków.

sztuk potrzebną do montażu.

tikowych, przy montażu nie stosować narzędzi z napędem elektrycznym.

Numer w nawiasie pod każdym rysunkiem jest numerem identyfikacyjnym z LISTY CZĘŚCI na stronie 30 i 31. Liczba za nawiasem oznacza liczbę

Uwaga: Jeśli w torebkach nie można znaleźć części, sprawdź, czy nie została ona już przymocowana do innego z montowanych elementów. Aby uniknąć uszkodzenia części plas-

Washer (96)–8 Wkr´t 3/4" (4)–4 Úruba por˘czy (64)–6 Pdk∏adka z´bata (90)–10 5/16 3/8 Âruba wspornika (72)–4 1.

Upewnij się, czy kabel zasilający jest odłąc zony od gniazdka.

1 Korzystając z pomocy drugiej osoby unosimy do góry przednią część bieżni i umieszczamy poprzeczkę podstawy (83) w wycięciu kartonowej podpory, tak jak to zostało ukazane na rysunku.

Pomagająca nam osoba powinna mocno trzymać karton i bieżnię aż do za kończenia czynności 2.

Lower Latch Bolt (XX)–1

OSTRZEŻENIE:

obrażenia. Aby nie dopuścić do trzymać karton i samą bieżnię.

prze sunięcie się bieżni do przodu lub do tyłu i wysunięcie się jej z kartonowej pod pory może spowodować poważne poruszenia, przesunięcia czy upadku bieżni, jedna osoba powinna mocno

83 Nut (38)–2 2 3 1

2. Przygotować Wspornik Lewy (73) i Prawy (74).

Zbliżyć do Otworu Prawej Podpory (77) Prawy Wspornik, tak jak to zostało ukazane na ry sunku. Wsunąć Kabel (75) w prostokątny otwór znajdujący się w dolnej części Prawego Ws pornika, a następnie wyciągnąć go z drugiej strony.

Montując Prawy Wspornik (74) w Prawym Ot worze (77) Podpory (83), delikatnie pociągnąć do siebie Kabel (75).

Należy uważać, aby nie doszło przy tym do uszkodzenia kabla.

Przymocować Prawy Wspornik (74) do Pod stawy (83), używając do tego celu Śrub (72) i dwóch Podkładek Zębatych (90). Wskazówka: w czasie wkręcania Śrub (72) do Wspornika może okazać się koniecznym lekkie dociśnięcie go w dół.

Na takiej samej zasadzie przymocować Lewy Wspornik (73) do Podstawy (83). Wskazówka: po tej stronie nie montujemy żadnego kabla.

Z pomocą drugiej osoby opuszczamy bieżnię i usuwamy kartonową podporę.

3. IPrzygotować Osłonę Wspornika Prawego (96) i Lewego (95). Nałożyć obie Osłony odpowiednio na Prawy (74) i Lewy Wspornik (73).

2 3 73 73 75 74 95 “Lewa” “Prawa” 96 74 77 83 90 72

7

4. Jedna osoba przytrzymuje Konsolę umieszczoną w pobliżu Wsporników (73 i 74).

Doprowadź do połączenia złączek przewodów Wspornika (75) i Konsoli (71).

Upewnij się, że zostały one połączone prawidłowo (zob. ry sunek na wkładce). Powinny łatwo wchodzić jedna w drugą. W momencie ich połączenia słychać dźwięk zatrzasku.

ZASILANIA.

W razie potrzeby, zmień pozycję złączek i spróbuj jeszcze raz.

NIEPRAWIDŁOWE POŁĄCZNIE ZŁĄCZEK MOŻE PROWADZIĀ DO USZKODZENIA KONSOLI W MOMENCIE WŁĄCZENIA

4 75 71 73 75 71 74 5. Wsunąć w otwory na Rączkach (99) Wspornik Prawy (74) Lewy (73).

Uważać przy tym, aby nie doszło do uszkodzenia kabla.

5 99 73 74 6. Przymocować najpierw Wspornik Prawy (74), wkręcając ręcznie trzy Śruby (64) z trzema Pod kładkami Zębatymi (90), a następnie Wspornik Lewy (73), wkręcając także trzy Śruby z trzema Podkładkami Zębatymi (elementy te nie zostały ukazane na rysunku). Montaż konsoli kończymy dokręcając mocno wszystkich sześć śrub.

6 73 64 90 90 64 74 99

8

7. Dosunąć Osłonę Prawego Wspornika (96) do zespołu konsoli, a następnie zamocować ją za pomocą dwóch Śrub 3/4" (4).

W analogiczny sposób zamontować Osłonę Prawego Wspornika (nie ukazaną na rysunku) w górnej części Lewego Wspornika (73). 7 73 4 96 4 74 7.

Upewnij się przed użyciem bieżni, że wszystkie części są dobrze przykręcone. W celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu, umieść pod bieżnią matę.

on potrzebny do regulacji pasa bieżni (patrz str. 27). Uwaga: Może być dołączone dodatkowe oprzyrządowanie. Dołączony klucz Allena odłóż w bezpieczne miejsce, by zachować go na przyszłość – jest

9

JAK KORZYSTAĀ Z CZUJNIKA TĘTNA NA KLATCE PIERSIOWEJ

JAK ZAKŁADAĆ CZUJNIK NA KLATKĘ PIERSIOWĄ

Czujnik tętna mocowany do klatki piersiowej składa się z dwóch elementów: pasa na klatkę piersiową i czujnika (patrz: rysunek poniżej). Włóż uszko z jednej strony paska do otworu na końcu zespołu czujnika, tak jak pokazano na rysunku. Naciśnij koniec zespołu czujnika pod sprzączką na pasie piersiowym. Uszko powinno być na tej samej płaszczyźnie co przednia część czujnika.

Klapki Czujnik Pas na klatkę piersiową Klapki Czujnik Sprzączka Następnie owiń czu jnik tętna wokół klatki piersiowej, a drugi koniec pasa przy mocuj do zespołu czu jnika. Wyreguluj dłu gość pasa pier siowego jeśli to konieczne. Czujnik tętna powinien znajdować się pod ubraniami, bezpośred nio przy skórze, tuż pod piersiami lub mięśniami pier siowymi, tak, aby nie krępował ruchu. Upewnij się, że logo zespołu czujnika znajduje się z przodu, prawą stronę do góry.

Następnie odsuń czujnik na kilka centymetrów od ciała i umieść dwie elektrody na wewnętrznej stronie (miejsca położenia elektrod są delikatnie użebrowane). Stosując roztwór fizjologiczny (może nim być ślina lub roztwór do szkieł kontaktowych), zwilż miejsca położenia elektrod.

Umieść zespół czujnika na klatce piersiowej.

KONSERWACJA CZUJNIKA TĘTNA MOCOWANEGO NA KLATCE PIERSIOWEJ

Po każdym użyciu dokładnie wysusz piersiowy czujnik tętna. Piersiowy czujnik tętna włącza się, gdy miejsca położenia elektrod są zwilżone, a monitor tętna jest włączony; czujnik wyłącza się po zdjęciu z ciała i gdy miejsca przyłożenia elektrod są suche. Jeżeli pier siowy czujnik tętna nie zostanie wysuszony po każdym użyciu, to może on pozostać aktywny zbyt długo, co spowoduje przedwczesne wyładowanie się baterii.

• • • • • • • • Przechowuj czujnik tętna w ciepłym i suchym miejscu.

Nie przechowuj czujnika tętna w torebce plastikowej albo innym pojemniku, który może zatrzymywać wilgoć.

Nie wystawiaj piersiowego czujnika tętna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas; nie wystawiaj na działanie temperatury powyżej 50° C lub poniżej -10° C.

Nie wyginaj i nie naciągaj zespołu czujnika podczas przechowywania.

Czujnik można czyścić wilgotną szmatką, nigdy nie należy używać alkoholu, środków ściernych i chemikaliów. Pas może być prany ręcznie i suszony na powietrzu.

• •

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z PIERSIOWYM CZUJNIKIEM TĘTNA Instrukcje na następnych stronach wyjaśniają, jak korzystać z czujnika przy wykorzystaniu konsoli.

Jeśli czujnik nie działa prawidłowo, spróbuj następu jących działań:

Upewnij się, że nosisz czujnik tak, jak opisano po lewej. Uwaga: Jeśli czujnik nie działa prawidłowo, choć zgodnie z opisem jest założony poprawnie, prze suń go trochę w dół lub w górę.

Korzystając z roztworu fizjologicznego, którym może być ślina lub roztwór do szkieł kontaktowych, zwilż dwa miejsca położenia elektrod na zespole czujnika.

Jeśli odczyt tętna się nie pojawia do momentu kiedy zaczniesz się pocić, ponownie nawilż miejsca położe nia elektrod.

Podczas chodu lub biegu po bieżni trzymaj się środka pasa.

Aby konsola zaczęła wyświetlać wskazania tętna, użytkownik musi być w odległości wyciąg niętej ręki od konsoli.

Piersiowy czujnik tętna przeznaczony jest dla ludzi o typowym rytmie pracy serca. Problemy z odczytem tętna mogą być spowodowane dolegliwościami zdrowotnymi, np. przedwczesnym skurczem ko morowym, częstoskurczem i arytmią.

Na pracę czujnika piersiowego może wpływać pole magnetyczne wytwarzane przez linie wysokiego napięcia lub inne źródła. Jeśli zachodzi podejrzenie, że to jest przyczyną problemu, należy spróbować przestawić bieżnię w inne miejsce.

Być może konieczna jest wymiana baterii CR2032 (patrz strona 28).

10

OBSŁUGA I REGULACJA

FABRYCZNIE NAOLIWIONY PAS BIEŻNI

Pas bieżni pokryty jest wysokiej jakości smarem.

WAŻNE: Do smarowania pasa lub platformy bieżni nigdy nie stosuj smarów silikonowych w spreju lub innych substancji. Takie substancje pogorszą stan taśmy i będą powodować nadmierne zużywanie się urządzenia.

JAK PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDKA KABEL ZASILAJĄCY To urządzenie musi być uziemione.

niem. W razie niewłaściwego funkcjonowania lub usterki uziemienie stanowi ścieżkę najm niejszego oporu dla ładunków elektrycznych, dzięki czemu zm niejsza się ryzyko porażenia prądem. Ten produkt wyposażony jest w kabel zasilający z przewodem uziemiającym i wtyczkę z uziemie-

Ważne: Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy wymienić kabel na nowy zalecany przez producenta.

Patrz: rysunek 1. Włóż zaznaczony koniec kabla zasilającego do gniazdka bieżni. Patrz: rysunek 2. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, które jest odpowiednio zamontowane i uziemione zgod nie z obowiązującymi przepisami.

Ważne: Bieżnia nie jest kom patybilna z gniazdami GFCI.

1 2 Gniazdo na bieżni Gniazdko

F FR/SP

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Nieodpowiednie uziemienie może zwiększyć ryzyko porażenia elektrycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta o sprawdzenie uziemienia urządzenia. Nie modyfikować wtyczki - jeśli nie będzie pasować do gniazdka, należy podłączyć odpowiednie gniazdko z pomocą wykwalifikowanego elektryka.

IT IT

11

UMIESZCZANIE NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ

Na konsoli umieszczone jest ostrzeżenie w języku ang ielskim. To samo ostrzeżenie w innych językach znajduje się na nalepkach na załączonym arkuszu. Naklej na kon solę nalepkę po polsku.

CHARAKTERYSTYKA KONSOLI

Konsola bieżni oferuje imponujące spektrum funkcji zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu przyjemności i efektywności ćwiczeń. W trybie ręcznym prędkość i nachylenie bieżni można regulować poprzez jedno dotknięcie przycisku. W czasie ćwiczeń konsola będzie wyświetlać dane dotyczące wykonywanych ćwiczeń.

Można nawet zmierzyć swoje tętno w czasie ćwiczeń używając czujnika tętna na rękę lub czujnika na klatce piersiowej.

Dodatkowo konsola wyposażona jest w dwanaście programów wbudowanych. Każdy program automaty cznie steruje prędkością i nachyleniem bieżni, gdy prowadzi cię przez cały szereg ćwiczeń. Konsola ma także cztery programy tętna, które w czasie ćwiczeń sterują prędkością i pochyleniem bieżni tak, aby w cza sie ćwiczeń utrzymywać Twoje tętno na poziomie zbliżonym do docelowego. Konsola została także wyposażona w nowy interaktywny

12

system treningów iFIT. Umożliwia on korzystanie z inter aktywnych kart treningowych iFIT zawierających pro gramy ćwiczeń opracowane z myślą o osiągnięciu przez użytkownika określonych celów treningowych. Należą do nich, na przykład, zrzucenie zbędnych kilogramów w ra mach 8-tygodniowego treningowego programu spalania tkanki tłuszczowej czy też program długodystansowy przygotowujący do uczestnictwa w biegu maratońskim.

Programy iFIT automatycznie sterują pracą bieżni pod czas gdy głos osobistego trenera motywuje nas do wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

się na przedniej okładce. Do zestawu dołączono jedną kartę iFIT. Istnieje możliwość naby cia osobno dodatkowych kart iFIT. Aby je zakupić, wystarczy zadzwonić na numer telefonu znajdujący

Konsola została wyposażona w system dźwięku stereo Premium, dzięki któremu możemy w czasie treningu, do chodząc do formy, słuchać ulubionej muzyki lub książek w wersji dźwiękowej.

Aby włączyć konsolę,

przeczytaj wskazówki na stronie 13.

Aby dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb,

zapoznaj się ze wskazówkami na stronie 13.

Aby skorzystać z trybu ręcznego

, zastosuj się do wskazówek rozpoczynających się na stronie 15.

Aby użyć wbudowanego programu,

patrz strona 17.

Aby utworzyć i korzystać z programu użytkownika,

sprawdź informacje na stronach 19 i 20.

Informacje na temat korzystania z programu

tętna podano na str. 21.

Aby skorzystać z systemu dźwięku stereo,

sprawdź informacje na stronie 22.

Aby używać karty iFIT card,

sprawdź informacje na stronie 23.

Uwaga: Jeśli na konsoli znajduje się cienka przezroczysta folia plastikowa, zdejmij ją.

JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE 1

Podłącz kabel zasila jący (patrz strona 10).

Następnie znajdź przełącznik on/off, który znajduje się blisko kabla zasilającego.

Przełącznik on/off musi być w pozycji on.

Pozycja On

2

Stań na szynach bieżni. Znajdź przy czepiony do klucza klips i wepnij go do paska ubrania.

Włóż klucz do kon soli, co spowoduje po krótkiej chwili Klucz uruchomienie wyświetlacza.

wyregulować jego pozycję.

Klips

Ważne: w sytuacji awaryjnej można wyjąć klucz z konsoli, do prowadzając tym samym do stopniowego zm niejszenia obrotów i zatrzymania bieżni. Zapię cie klipsa sprawdzamy, robiąc ostrożnie kilka kroków do tyłu. Jeżeli klucz nie zostanie przy tym wyciągnięty z konsoli należy ponownie

Uwaga: aby uchronić pas bieżni przed zniszcze niem, korzystając z niej, należy używać czystych butów lekkoatletycznych. Używając bieżni po raz pierwszy należy sprawdzić prawidłowe wyosiowanie pasa i w razie konieczności przeprowadzić jego regulację (zob. informacje na stronie 27).

JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Konsola posiada także tryb konfiguracji umożliwiający podgląd historii treningów, wybór mierzonych para metrów, uruchomienie i wyłączenie trybu demo, wprowadzenie parametrów komentarza dźwiękowego trenera, regulację głośności i kontrastu wyświetlacza oraz włączenie i wyłączenie ekranu powitalnego.

Poniższe wskazówki pomogą Ci dostosować konsolę do własnych potrzeb.

1 Wybór trybu konfiguracji.

Przed włączeniem trybu konfiguracji należy wyjąć z konsoli klucz, a następnie wcisnąć przycisk Stop i ponownie włożyć klucz do konsoli.

W momencie włączenia trybu konfiguracji w górnej części wyświetlacza pojawia się całkowita liczba godzin użytkowania bieżni oraz wskazanie przeby tych kilometrów. Pod historią treningów, wyświetlane jest słowo ENGLISH (brytyjski) lub METRIC (metryczny) wskazujące wybrany system jednostek miar i wag.

Jego zmiany dokonujemy wciskając najpierw przycisk zwiększenia/zmniejszenia rytmu pracy serca [Heart Rate], co powoduje ustawienia kur sora na opcji jednostki [UNITS], a następnie przy cisk sterowanie pracą serca [Heart Rate Control].

Wyboru żądanego systemu jednostek miar i wag dokonujemy wciskając ponownie te same przy ciski w takiej samej kolejności: najpierw zwięk szenia/zmniejszenia rytmu pracy serca [Heart Rate], a następnie sterowania pracą serca.

Na wyświetlaczu pojawiają się także słowa DEMO MODE (tryb demonstracyjny) oraz bieżące ustaw ienia: (wyłączony) [OFF] , [LOGO], przebyta droga [ROAD] lub programy treningowe [PROGRAMS].

Z “trybu demo” można skorzystać np. w sklepie w celu zademonstrowania możliwości bieżni. Jedną z jego zalet jest to, że przy włączonym przewodzie zasilania, nawet jeśli wyjmiemy klucz z konsoli, wyświetlacz działa, a jednocześnie przyciski funkcyjne pozostają zablokowane. Aby wybrać tryb demo ustawiamy kursor na opcji [DEMO MODE] i wciskamy przycisk sterowanie pracą serca. Po zostałe funkcje uruchamiamy za pomocą przycisku zwiększenia/zmniejszenia rytmu pracy serca. Jego wciśnięcie umożliwia nam ustawienie kursora na opcji [OFF] (służącej do wyłączenia trybu demo), (korektor graficzny) [VISUAL EQ], (animacji bie gacza) [ROAD] lub [PROGRAMS] (podgląd różnych programów treningowych). Akceptujemy wybór wciskając przycisk Sterowania Pracą Serca.”

13

Istnieje możliwość wyświetlenia parametrów kon figuracyjnych dźwięku. Jeżeli korzystamy z karty iFIT, towarzyszyć nam będzie głos osobistego trenera, który poprowadzi nasze ćwiczenia. Przy włączonej opcji nastawy dźwięku dowiemy się także jak możemy nabyć dodatkowe karty iFIT.

Opcja [On] powoduje uruchomienie głosu trenera prowadzącego ćwiczenia iFIT. Wybierając [Off] wyłączamy nagranie dźwiękowe w czasie treningu. Aby zmienić konfigurację parametrów dźwięku, ustawiamy kursor na opcji trener dźwiękowy [AUDIO TRAINER] i wciskamy przy cisk sterowanie pracą serca. Następnie za po mocą przycisku zwiększenia/zmniejszenia Pracy Serca wybieramy żądaną opcję. Jej wybór potwierdzamy wciskając przycisksterowanie pracą serca.

Możemy także wyregulować głośność nagrania.

W tym celu ustawiamy kursor na opcji głośność [VOLUME] i wciskamy przycisk sterowanie pracą serca. Następnie za pomocą przycisku zwięk szenia/zmniejszenia Pracy Serca wybieramy żą daną opcję. Potwierdzamy wciskając przycisk sterowanie pracą serca.

Istnieje także możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza. W tym celu ustawiamy kursor na opcji [CONTRAST] i wciskamy przycisksterowanie pracą serca. Następnie za pomocą przycisku zwiększenia/zmniejszenia Pracy Serca wybieramy żadaną opcję. Jej wybór potwierdzamy wciskając przycisk sterowanie pracą serca.

Aby dostosować parametry odtwarzanej muzyki do potrzeb użytkownika można skorzystać z opcji korektora dźwięku. Dostępne funkcje to: domyślne ustawienie [DEFAULT], muzyka klasyczna [CLASSIC], [COUNTRY], [TECHNO] i [ROCK].

Ustawiamy kursor na opcji korektor dźwięku [EQUALIZER] i wciskamy przycisksterowanie pracą serca. Następnie za pomocą przycisku zwiększenia/zmniejszenia Pracy Serca wybieramy żądaną opcję. Jej wybór potwierdzamy wciskając przycisk sterowanie pracą serca.

2 Po zakończeniu nastawy w trybie konfiguracji, wyjmujemy klucz z konsoli.

Wyjęcie klucza z konsoli umożliwia opuszczenie trybu konfiguracji w dowolnym momencie.

14

JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU RĘCZNEGO 1 Włóż klucz do konsoli.

Patrz wyżej JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 13.

2 Jak dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb.

Zob. JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronie 13.

3 Wybierz tryb ręczny.

Po włożeniu klucza tryb ręczny zostanie uakty wniony. Każdorazowe włożenie klucza powoduje uruchomienie ręcznego trybu pracy. Jeżeli wybral iśmy program treningowy należy wcisnąć kilka krotnie dowolny przycisk programu aż do pojaw ienia się na wyświetlaczu słowa nie znajduje się w kieszeni iFIT.

MANUAL (tryb ręczny). Uwaga: należy upewnić się, że karta iFIT

4 Jak uruchomić pas bieżni i wyregulować pręd kość.

Aby uruchomić pas bieżni wciskamy przycisk początek [START], znajdujący obok niego przy cisk zwiększenia prędkości [SPEED] lub jeden z oznaczonych numerami przycisków szybkiego zwiększenia prędkości [QUICK SPEED]. Jeśli naciśnięto przycisk Start lub przycisk zwięk szania prędkości, to pas bieżni zacznie poruszać się z prędkością 2 km/godz. W czasie wykonywa nia ćwiczenia można zmienić prędkość pasa bieżni, wciskając znajdujące się obok funkcji drgnąć przyciski zmniejszenia lub zwiększenia prędkości. Po każdym naciśnięciu przycisku pręd kość zmieni się jednorazowo o 0,1 km/h; jeśli przycisk zostanie przytrzymany dłużej, prędkość będzie się zmieniać o 0,5 km/h. Wciśnięcie jed nego z oznaczonych numerami przycisków szy bkiego zwiększenia prędkości powoduje stop niowe przyspieszenie tempa treningu aż do osiąg nięcia wybranej wartości.

Aby zatrzymać taśmę, wciśnij przycisk przeszkadzać [STOP]. Aby uruchomić ponownie pas bieżni naciśnij przycisk Start, przycisk zwięk szania prędkości lub jeden z numerycznych przy cisków prędkości.

5 Zmieniaj nachylenie bieżni według potrzeb.

Regulacji pochylenia bieżni dokonujemy za po mocą przycisków zmniejszenia lub zwiększenia pochylenia [INCLINE] lub jednego z przycisków oznaczonych numerami przycisków szybkiego pochylenia [QUICK INCLINE]. Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje stopniową zmianę pochylenia aż do osiągnięcia wybranej wartości.

6 Wybierz tryb podglądu umożliwiający śledzenie na wyświetlaczu treningu i poziomu intensy wności.

Idąc lub biegnąc po pasie bieżni możemy uzyskać podgląd następujących parametrów treningu: • Czas treningu [TIME].

• Drogę [DISTANCE], którą przebyliśmy idąc lub biegnąc. • Prędkość [SPEED] pasa bieżni. • Stopień pochylenia [INCLINE] bieżni.

• Przybliżona liczba spalonych w czasie treningu kalorii [CALORIES]. • Tempo [PACE] marszu lub biegu w minutach na milę lub kilometr.

• Korektor graficzny [EQUALIZER].

• Pomiar rytmu pracy serca. Uwaga: podgląd rytmu pracy serca [HEART RATE] jest możliwy wyłącznie, jeżeli używamy czujnika dotykowego lub mamy założony pas na klatkę piersiową.

• Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia “his torii treningów”, czyli zestawienia parametrów prędkości wybranych w trakcie treningów. Na początku każdej minuty ćwiczenia, do zestaw ienia dodana zostanie dodatkowa kolumna, której wysokość zmieniać się będzie w za leżności od tego, czy wybierzemy mniejszą czy większą prędkość.

• Na wyświetlaczu możemy także zobaczyć ani mację biegacza. Przyspieszenie lub zwolnie nie tempa treningu zostanie odpowiednio na niej odwzorowane.

15

W trybie ręcznym konsola posiada osiem różnych trybów podglądu parametrów na wyświetlaczu. W zależności od wybranego przez nas trybu podglądu wyświetlone zostaną odmienne dane treningowe. Na przykład, pierwszy tryb podglądu ukazuje wyłącznie czas treningu i odległość, którą przeszliśmy lub przebiegliśmy. Żądany tryb wybier amy wciskając wielokrotnie przycisk podglądu [DISPLAY].

Niezależnie od wybranego przez nas trybu podglądu, po każdorazowej zmianie parametrów na wyświetlaczu pojawia się przez kilka sekund nastawa prędkości i pochylenia bieżni. Ponadto, korzystając z dotykowego czujnika tętna oraz po założeniu pasa na klatkę piersiową, wyświetlone zostanie przez 40 sekund wskazanie rytmu pracy serca. Uwaga: jeżeli wybierzemy tryb podglądu ukazany poniżej, pomiar pracy serca zostanie wyświetlony w miejscu wskazania przybliżonego tempa treningu.

W czasie treningu, dzięki wskaźnikom poziomu in tensywności ćwiczeń, można dokonać podglądu jego przybliżonej wartości. Na przykład, osiem za palonych wskaźników oznacza poziom intensy wności wskazany dla ćwiczeń aerobowych. Wskazanie poziomu intensywności treningu Aby zresetować konsolę należy wcisnąć przycisk Stop, a następnie wyjąć i ponownie włożyć klucz do konsoli.

7 Możesz także zmierzyć sobie tętno.

8

Pomiaru rytmu pracy serca można dokonać uży wać pasa na klatkę piersiową (zob. stronę 10) lub czujnik dotykowy. Uwaga: Jeśli używasz równocześnie czujnika piersiowego i do dłoni, wyświetlana na konsoli wartość tętna nie będzie dokładna.

Przed uży ciem dotyko wego czujnika tętna należy usunąć plas tikową folię ochronną z metalowych płytek kontak towych czu Styków jnika. Następnie stanąć na szynach bieżni i oprzeć dłonie na płytkach czujnika. Należy przy tym unikać gwałtownego poruszania rękami. Po wykryciu pulsu, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie rytmu pracy serca.

Przytrzymaj dłonie na stykach przez około 15 sekund w celu uzyskania jak najdokładniejszego pomiaru.

W razie potrzeby włącz wentylator.

9

Aby włączyć wentylator, przyciśnij przycisk wenty latora [FAN]. Aby ustawić dużą prędkość wentyla tora, należy przycisnąć przycisk po raz drugi. Jeśli chcesz wyłączyć wentylator, przyciśnij przycisk po raz trzeci. Uwaga: Jeśli wentylator pozostanie włączony po zatrzymaniu bieżni, po paru minu tach samoczynnie się wyłączy.

Po skończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.

Stań na szynach, przyciśnij przycisk Stop i

uszkodzeniu.

schowaj w bezpiecznym miejscu.

wyregu luj nachylenie bieżni do najniższego poziomu.

Nachylenie musi być na najniższym poziomie, jeśli bieżnia jest składana do pozycji prze chowywania - w przeciwnym razie może ulec

Następnie wyjmij klucz z konsoli i

wyłącz tryb demo.

Uwaga: Jeśli po wyjęciu klucza wyświetlacze pozostają podświ etlone oznacza to, że konsola jest w trybie „demo”. Przeczytaj rozdział JAK UŻYWAĆ TRYBU INFORMACYJNEGO na stronie 23 i Po skończeniu ćwiczeń przestaw przełącznik on/off do pozycji „off” i odłącz kabel zasilający.

16

JAK KORZYSTAĆ Z WBUDOWANEGO PROGRAMU 1 Włóż klucz do konsoli.

Patrz: JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 13.

2 Jak dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb.

Zob. JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronie 13.

3 Wybierz program domyślny.

Aby wybrać program domyślny wciskamy wielokrotnie przycisk programów spalania tkanki tłuszczowej [Weight Loss Programs] lub przycisk programów treningu aerobowego [Aerobic Fitness Programs]. Po wybraniu domyślnego programu treningowego na wyświetlaczu ukazuje się jego nazwa, czas, maksymalne ustawienie pochylenia i maksymalne ustawienie prędkości. Ponadto wyświetlone zostaje także zestawienie parametrów prędkości programu. Każdy domyślny program podzielony jest na 30 jednominutowych segmentów. Każdy segment posiada domyślne ustawienie prędkości i pochyle nia bieżni. Uwaga: Identyczne ustawienie para metrów prędkości i/lub pochylenia bieżni może zostać zaprogramowane dla dwóch lub większej ilości następujących po sobie segmentów.

4 Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć program.

Chwilę po naciśnięciu przycisku bieżnia automaty cznie ustawi prędkość i nachylenie stosownie do pierwszego ustawienia. Chwyć za poręcze i za cznij iść.

5 Wybierz tryb podglądu umożliwiający śledzenie na wyświetlaczu poziomu intensywności treningu.

Po uruchomieniu domyślnego programu, istnieje możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych try bów podglądu. Wciskając kilkakrotnie przycisk Dis play (podgląd) wybieramy żądaną opcję.

W przy padku pierwszego i drugiego trybu podglądu,

na ekranie pojawia się zestawienie ustawień pręd kości danego programu treningowego. Niewielka strzałka umieszczona poniżej zestawienia umożli wia śledzenie treningu. Zakończeniu każdego jednominutowego seg mentu programu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych. Jeżeli dla kolejnego segmentu przewidziano odmienne ustawienie prędkości i/lub pochylenia, odpowiednie wskazania pojawią się przez chwilę w górnej części wyświetlacza, aby poinformować użytkownika o zmianie. Jed nocześnie nastąpi automatyczne dostosowanie pracy bieżni do nowych parametrów prędkości i/lub pochylenia. Program realizowany jest w ten sposób aż strza łka dotrze do prawego końca zestawienia.

Następuje stopniowe zwolnienie obrotów pasa bieżni aż do jej całkowitego zatrzymania.

Jeżeli wybraliśmy trzeci tryb podglądu,

na wyświetlaczu pojawia się animacja biegacza. Zakończeniu każdego jednominutowego segmentu programu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.

Jeżeli dla kolejnego segmentu przewidziano odmi enne ustawienie prędkości, odpowiednie ruchome wskazanie pojawia się w dolnej części ekranu, aby poinformować użytkownika o zmianie. W przypadku odmiennego ustawienia pochylenia bieżni, nowe wskazanie pojawi się przez chwilę w górnej części ekranu. Jednocześnie nastąpi automatyczne dos tosowanie pracy bieżni do nowych parametrów prędkości i/lub pochylenia.

Program realizowany jest w ten sposób aż do za kończenia ostatniego segmentu. Następuje stop niowe zwolnienie obrotów pasa bieżni aż do jej całkowitego zatrzymania.

17

Jeżeli ustawienie prędkości lub pochylenia w bieżącym segmencie jest zbyt wysokie lub nazbyt niskie, można wprowadzić nowe parametry, wciskając przycisk prędkość lub pochylenie.

W momencie przejścia jednak do kolejnego seg mentu, nastąpi automatyczne dostosowanie bieżni do przyjętych dla niego parametrów prędkości i pochylenia.

Aby zmienić poziom intensywności całego pro gramu należy wcisnąć przycisk zwiększenia i zm niejszenia poziomu intensywności [INTENSITY]. Program treningowy można wyłączyć w każdej chwili, wciskając przycisk Stop. Do ponownego uruchomienia programu używamy przycisku Start.

Pas bieżni rozpoczyna pracę przy prędkości 2 km/h. Na początku kolejnego segmentu następuje automatyczne dostosowanie ustawienia prędkości i pochylenia bieżni do przewidzianych dla niego parametrów.

6 Możesz także zmierzyć sobie tętno.

Patrz etap 7 na stronie 16.

7 W razie potrzeby włącz wentylator.

Patrz etap 8 na stronie 16.

8 Po skończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.

Po zakończeniu programu sprawdź, miejscu.

wyłącz tryb demo.

czy bieżnia ma najmniejsze możliwe nachylenie.

Następnie wyjmij klucz z konsoli i schowaj w bezpiecznym

Uwaga: Jeśli po wyjęciu klucza wyświ etlacze i różne wskaźniki pozostają podświet lone, oznacza to, że konsola jest w trybie „demo”. Przeczytaj rozdział JAK UŻYWAĆ TRYBU INFORMACYJNEGO na stronie 23 i Po skończeniu ćwiczeń przestaw przełącznik on/off do pozycji „off” i odłącz kabel zasilający.

18

JAK TWORZYĆ PROGRAMY UŻYTKOWNIKA 1 Włóż klucz do konsoli.

Zob. JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 13.

2 Jak dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb.

Zob. JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronie 13.

3 Wybierz program użytkownika.

W tym celu wciskamy jedno- lub dwukrotnie przy cisk (programy użytkownika [CUSTOM PRO GRAMS].

Jeżeli program użytkownika nie został wcześniej zdefiniowany, na wyświetlaczu po jawi się domyślna wartość czasu wynosząca trzy minuty. Jeżeli wskazanie to wynosi więcej niż trzy minuty należy przeczytać punkt JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU UŻYTKOWNIKA znajdujący się na stronie 20.

Każdy program użytkownika podzielony jest na jednominutowe segmenty. Dla każdego z nich przewidziano możliwość zaprogramowania poje dynczego ustawienia prędkości i pochylenia.

4 Aby uruchomić program wciśnij przycisk Start.

Po wciśnięciu przycisku nastąpi uruchomienie pasa bieżni. Możemy ująć poręcz i rozpocząć trening.

5 Wybierz tryb podglądu umożliwiający śledzenie na wyświetlaczu poziomu intensywności treningu.

Po uruchomieniu programu użytkownika, istnieje możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych trybów podglądu. Wciskając kilkakrotnie przycisk Display (podgląd)wybieramy żądaną opcję. Aby zaprogramować ustawienie prędkości i czasu pierwszego jednominutowego segmentu programu wystarczy wprowadzić żądane wartości, wciskając w tym celu przyciski Speed (prędkość), Incline (pochylenie) lub Intensity (intensywność). W momencie zakończenia pierwszego segmentu usłyszymy serię sygnałów dźwiękowych oznacza jącą, że bieżące ustawienia prędkości i pochylenia zostały zapisane w pamięci. Zaprogramuj ustawienia prędkości i pochylenia drugiego segmentu, tak jak to zostało opisane powyżej. Istnieje możliwość zaprogramowania w ten sposób maksymalnie 30 segmentów. Po zakończeniu treningu wciśnij dwukrotnie przy cisk Stop. Program użytkownika zostanie zapisany w pamięci.

6 Po zakończeniu treningu wyjmij klucz z konsoli.

Zob. czynność 8 na stronie 18.

19

JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU UŻYTKOWNIKA 1 Włóż klucz do konsoli.

Zob. JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 13.

2 Jak dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb.

Zob. JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronie 13.

3 Wybierz program użytkownika.

W tym celu wciskamy jedno- lub dwukrotnie przy cisk Custom Programs (programy użytkownika).

Po wybraniu programu użytkownika, na wyświet laczu ukazuje się jego nazwa, czas, maksymalne ustawienie pochylenia i maksymalne ustawienie prędkości. Ponadto wyświetlone zostaje także zestawienie parametrów prędkości programu.

Uwaga: jeśli na wyświetlaczu pojawia się wartość czasu wynosząca trzy minuty należy przeczytać punkt JAK TWORZYĆ PROGRAMY UŻYTKOWNIKAznajdujący się na stronie 19.

Każdy program użytkownika podzielony jest na jednominutowe segmenty. Dla każdego z nich przewidziano możliwość zaprogramowania poje dynczego ustawienia prędkości i pochylenia.

4 Aby uruchomić program wciśnij przycisk Start.

Po wciśnięciu przycisku, w przeciągu krótkiego czasu, nastąpi automatyczne dostosowanie wartości prędkości i pochylenia bieżni do para metrów poprzedniego ustawienia.

5 Wybierz tryb podglądu umożliwiający śledzenie na wyświetlaczu treningu i poziomu intensy wności.

Program użytkownika działa tak samo jak program domyślny (zob. krok 5 na stronach 17 i 18).

W razie potrzeby, istnieje możliwość zmiany para metrów programu w czasie jego wykonywania.

Aby zmienić ustawienia prędkości lub pochylenia bieżącego segmentu

wystarczy wcisnąć przycisk Speed (prędkość), Incline (pochylenie) lub Intensity (intensywność). W mo mencie zakończenia bieżącego segmentu nastąpi zapisanie nowego ustawienia w pamięci komput era.

Aby wydłużyć program

należy poczekać na jego zakończenie. Następnie wciskamy przycisk Start i ustawiamy parametry prędkości i pochyle nia w żądanej liczbie dodatkowych segmentów.

Program użytkownika może posiadać maksymalnie 30 segmentów. Po dodaniu wybranej liczby seg mentów, wciskamy dwukrotnie przycisk Stop.

Aby skrócić program

przycisk Stop.

wystarczy w dowolnym momen cie przed jego zakończeniem dwukrotnie wcisnąć

6 Możesz dokonać pomiaru rytmu pracy serca.

Zob. czynność 7 na stronie 16.

7 W razie potrzeby możesz włączyć wentylator.

Zob. czynność 8 na stronie 16.

8 Po zakończeniu treningu wyjmij klucz z kon soli.

Zob. czynność 8 na stronie 18.

20

JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU REGULACJI TĘTNA

UWAGA:

sercem lub masz ponad 60 lat i rzadko się ruszałeś, nie używaj programów regulacji tętna.

Jeśli regularnie zażywasz lekarstwa, skonsultuj się z lekarzem, by dowiedzieć się, czy dany lek wpływa na tętno.

Jeśli masz problemy z

Postępuj według następującego opisu w czasie korzys tania z programu pomiaru tętna.

1 Zamocuj czujnik na klatce piersiowej.

Patrz: JAK ZAŁOŻYĆ NAPIERSIOWY CZUJNIK TĘTNA na stronie 9.

2 Włóż klucz do konsoli.

Patrz: JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 12.

3 Jak dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb.

Zob. punkt JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronie 13.

4 Wybierz program sterowany tętnem.

Aby wybrać program sterowany tętnem należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk Heart Rate Control (sterowanie rytmem pracy serca). iona dla dwóch lub większej ilości następujących po sobie segmentów.

5 Ustaw maksymalną żądaną wartość do celowego rytmu pracy serca.

W tym celu wciskamy przyciski zwiększenia i zm niejszenia rytmu serca (Heart Rate) (zob. punkt INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ na stronie 29). Aby szybko ustawić żądaną wartość wystarczy wcisnąć i przytrzymać jeden z powyższych przycisków.

6 7 Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć program.

Chwilę po naciśnięciu przycisku bieżnia automaty cznie ustawi prędkość i nachylenie stosownie do pierwszego ustawienia. Chwyć za poręcze i za cznij iść.

Wybierz tryb podglądu umożliwiający śledzenie na wyświetlaczu poziomu intensywności treningu.

Po uruchomieniu programu sterowanego tętnem, istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch dostęp nych trybów podglądu. Wciskając kilkakrotnie przy cisk Display (podgląd) wybieramy żądaną opcję.

Po wybraniu programu sterowanego tętnem, na wyświetlaczu ukazuje się jego nazwa, czas i maksymalny docelowy rytm pracy serca. Ponadto wyświetlone zostaje także zestawienie ustawień docelowego rytmu serca.

Każdy program sterowany tętnem podzielony jest na jednominutowe segmenty. W przypadku pier wszego programu sterowanego tętnem, to samo ustawienie docelowego rytmu pracy serca zapro gramowane jest dla wszystkich segmentów (z wyjątkiem dwóch pierwszych). W drugi, trzecim i czwartym programie każdy segment posiada os obne ustawienie. Uwaga: ta sama wartość do celowego rytmu pracy serca może zostać ustaw-

21

Niezależnie od tego, który tryb podglądu wybierzemy, na wyświetlaczu pojawia się zestaw ienie ustawień docelowego rytmu pracy serca.

Biała linia ukazuje pracę serca: każdy kolejny od czyt pojawia się na wykresie w postaci wartości szczytowej. Niewielka strzałka umieszczona poniżej umożliwia śledzenie treningu.

W obrębie każdego jednominutowego segmentu programu, komputer systematycznie zestawia od czyt tętna ćwiczącego z jego wartością docelową.

Jeżeli bieżące wskazanie znacznie odbiega od przewidzianego, następuje automatyczna zmiana prędkości pasa bieżni lub jej pochylenia w celu dostosowania rytmu pracy serca do ustawienia docelowego. Każdorazowa modyfikacja powyższych wartości pojawia się w górnej części wyświetlacza w postaci nowego ustawienia pręd kości i pochylenia, informując w ten sposób użytkownika o zaistniałej zmianie. Zakończeniu każdego segmentu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.

Jeżeli ustawienie prędkości lub pochylenia w bieżącym segmencie jest zbyt wysokie lub nazbyt niskie, można wprowadzić nowe parametry, wciskając przycisk Speed (prędkość) lub Incline (pochylenie). Należy jednak pamiętać, że w przy padku zestawienia przez komputer odczytu tętna ćwiczącego z jego wartością docelową, zmiana ustawienia prędkości lub pochylenia dokonuje się autopmatycznie. W każdej chwili możemy zatrzymać program wciskając przycisk Stop. Uruchamiamy go ponownie za pomocą przycisku Start. Pas bieżni rozpoczyna pracę przy prędkości 2 km/h. Gdy komputer zestawia odczyt tętna ćwiczącego z jego wartością docelową, może nastąpić automatyczna zmiana ustawienia prędkości lub pochylenia bieżni.

Pierwszy program sterowany tętnem działa w sposób ciągły aż do wciśnięcia przycisku Stop.

Drugi, trzeci i czwarty program kończą swoje dzi ałanie w chwili kiedy strzałka dotrze do prawego końca zestawienia.Pas bieżni stopniowo zwalnia obroty aż do całkowitego zatrzymania.

8 W razie potrzeby włącz wentylator.

Patrz etap 8 na stronie 16.

9 Po skończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.

Patrz etap 8 na stronie 18.

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DŹWIĘKU STEREO

Aby odtwarzać muzykę lub książki w wersji dźwiękowej musimy podłączyć do komputera MP3, odtwarzacz płyt CD lub inne urządzenie tego rodzaju.

W tym celu podłączamy do jednego z powyższych odt warzaczy wtyczkę „jack” znajdującą się poniżej wyświ etlacza komputera.

podłączony. Należy upewnić się przy tym, że przewód audio/wideo pozostaje prawidłowo

Następnie wciskamy przycisk Play wybranego odt warzacza i regulujemy głośność odtwarzania. Regu lację tę możemy także wykonać za pomocą znajdują cych się na komputerze przycisków zwiększenia i zm niejszenia głośności (VOL).

Jeżeli w czasie używania odtwarzacza płyt CD do chodzi do zakłóceń, zaleca się umieszczenie go zami ast na komputerze, na podłodze lub innej płaskiej powierzchni.

22

JAK KORZSTAĆ Z KARTY IFIT 1 Włóż klucz do konsoli.

Zob. JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 13.

2 Jak dostosować konsolę do indywidualnych potrzeb.

Zob. punkt JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronie 13.

3 Wprowadź kartę iFIT i wybierz program.

Aby skorzystać z programu iFIT należy wsunąć do kieszeni iFIT kartę iFIT, upewniając się przy tym, że metalowe płytki kontaktowe znajdują się w jej dolnej części i zostają wprowadzone do kieszeni. Karta iFIT Następnie wybierz program iFIT, wciskając w tym celu przycisk zwiększenia lub zmniejszenia pracy serca (Heart Rate). Po wybraniu programu iFIT, na wyświetlaczu ukazuje się jego nazwa, maksy malne ustawienia pochylenia i prędkości. Ponadto wyświetlone zostaje zestawienie ustawień pręd kości.

Każdy program iFIT podzielony jest na kilkanaście jednominutowych segmentów. Dla każdego seg mentu przewidziano pojedyncze ustawienie pręd kości i pochylenia. Uwaga: ta sama wartość pręd kości i/lub pochylenia może zostać ustawiona dla dwóch lub większej ilości następujących po sobie segmentów.

23 4 Aby uruchomić program wciśnij przycisk Start.

Po wciśnięciu przycisku, w przeciągu krótkiego czasu, nastąpi automatyczne dostosowanie wartości prędkości i pochylenia bieżni do para metrów pierwszego ustawienia. Możemy ująć poręcz i rozpocząć trening.

5 Wybierz tryb podglądu umożliwiający śledzenie na wyświetlaczu treningu i poziomu intensy wności.

Po uruchomieniu programu iFIT, istnieje możli wość wyboru jednego z trzech dostępnych trybów podglądu (zob. czynność 6 na stronie 15). Wciska jąc kilkakrotnie przycisk Display (podgląd) wybier amy żądaną opcję.

W przypadku pierwszego i drugiego trybu podglądu,

na ekranie pojawia się zestawienie ustawień prędkości danego programu treningowego. Niewielka strzałka umieszczona poniżej zestawienia umożliwia śledzenie treningu.

W czasie wykonywani ćwiczeń będzie nas prowadził głos osobistego trenera. Istnieje możli wość wyregulowania głośności i innych parametrów dźwięku (zob. punkt JAK DOSTOSOWAĆ KONSOLĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB na stronach 13 i 14).

Jeżeli ustawienie prędkości lub pochylenia w bieżącym segmencie jest zbyt wysokie lub nazbyt niskie, można wprowadzić nowe parametry wciskając przyciski Speed (prędkość), Incline (pochylenie) lub Intensity (intensywność). Należy jednak pamiętać, że w momencie przejścia do kolejnego segmentu,

parametrów.

nastąpi automatyczne dostosowanie bieżni do przyjętych dla niego

W każdej chwili możemy zatrzymać bieżnię wciskając przycisk Stop. Uruchamiamy ją ponownie za pomocą przycisku Start. Pas bieżni rozpoczyna pracę przy prędkości 2 km/h. Na początku kolejnego segmentu następuje au tomatyczne dostosowanie ustawienia prędkości i pochylenia bieżni do przewidzianych dla niego parametrów.

6 W razie potrzeby możesz włączyć wentylator.

Zob. czynność 8 na stronie 16.

7 Po zakończeniu treningu wyjmij klucz z kon soli.

Zob. czynność 8 na stronie 18.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli nie używamy karty iFIT należy ją bezwzględnie usunąć z kieszeni.

JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ

JAK ZŁOŻYĆ BIEŻNIĘ W CELU JEJ PRZECHOWYWANIA Przed złożeniem bieżni, ustaw pochylenie w najniższej pozycji. Pominięcie tego kroku może spowodować trwałe uszkodzenia bieżni. Następnie wyjmij kabel zasilania z gniazda. UWAGA: Aby podnosić, opuszczać i przenosić bieżnię musisz być w stanie bez piecznie podnieść 20 kg.

1.

Chwyć rękami metalową ramę w miejscu pokazanym strzałką po prawej. UWAGA: Aby zmniejszyć praw dopodobieństwo obrażeń nie podnoś ramy za plas tikowe szyny. Pamiętaj, żeby ugiąć nogi i utrzymywać proste plecy. W czasie podnoszenia ramy, dźwigać ciężar raczej nogami niż plecami.

Podnieś ramę do około połowy dystansu do pozycji pionowej. 2.

Przesuń prawą rękę do wskazanej pozycji i przytrzymaj mocno bieżnię. Lewą ręką pociągnij gałkę zatrzasku w lewo, a następnie przytrzymaj. Podnoś ramę, aż zapadka znajdzie się za bolcem zatrzasku. Wtedy powoli zwolnij gałkę zatrzasku.

Upewnij się, że zapadka jest dobrze zabezpieczona bolcem zatrzasku.

W celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu, pod bieżnią umieść matę. Nie wystawiaj bieżni na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie zostawiaj bieżni w pozycji przechowywania w temper aturze wyższej, niż 30° C.

JAK PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ

Przed przenoszeniem bieżni ustaw ją w pozycji do prze chowywania, jak opisano wyżej.

Upewnij się, że zapadka jest dobrze zabezpieczona bolcem zatrzasku.

1. Złap górne końce poręczy. Oprzyj jedną stopę o kółka.

2. Przechyl bieżnię do tyłu, aż zacznie swobodnie jeździć na przednich kółkach. Ostrożnie przenieś bieżnię do pożądanego miejsca.

Aby uniknąć uszkodzenia ciała, przy przenoszeniu bieżni zachowuj najwyższą os trożność. Nie przenoś bieżni po nierównym terenie.

3. Umieść jedną stopę na jednym z kółek i ostrożnie opuść bieżnię, aż znajdzie się w pozycji przechowywania.

Poręcze Rama Kółko Rama

24

JAK PRZED UŻYCIEM OBNIŻYĆ BIEŻNIĘ

1. Złap górny koniec bieżni prawą ręką. Przesuń gałkę za trzasku w lewo. Opuszczaj ramę, aż zapadka znajdzie się za bolcem zatrzasku.

2.

Chwyć mocno metalową ramę obiema rękami

i opuść ją na podłogę.

UWAGA: Aby zmniejszyć praw dopodobieństwo odniesienia obrażeń, nie opuszczaj ramy trzymając jedynie plastikowe szyny. Nie upuść ramy na podłogę. Pamiętaj, żeby ugiąć nogi i utrzymy wać proste plecy.

Rama Rama

25

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Większość problemów z bieżnią można rozwiązać podejmując następujące kroki: Odnajdź objaw usterki i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, należy skontaktować się z placówką, w której produkt ten został zakupiony.

PROBLEM: Nie można włączyć bieżni ROZWIĄZANIE:

a. Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony prawidłowo do uziemionego gniazdka (patrz strona 13). Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj trzyprzewodowego, kabla o przekroju 1 mm 2 , niedłuższego, niż 1,5 m. Ważne: Bieżnia nie jest kompatybilna z gniazdami GFCI.

b. Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdka, sprawdź, czy klucz jest dobrze włożony do konsoli.

c. Sprawdź wyłącznik, który znajduje się na bieżni blisko kabla zasilającego. Jeśli przełącznik wys taje tak, jak pokazano, nastąpiło samoczynne wyłączenie. Aby ponownie nastawić wyłącznik, odczekaj pięć minut i wciśnij przełącznik.

d. Sprawdź przełącznik on/off, który znajduje się na bieżni blisko kabla zasilającego. Przełącznik musi być w pozycji „on”.

c d Samoczynnie się wyłączył Pozycja On Ponowne nastawienie

PROBLEM: Zasilanie samoczynnie zostaje odłączane w czasie użycia bieżni ROZWIĄZANIE:

a. Sprawdź wyłącznik, który znajduje się na ramie bieżni blisko kabla zasilającego (patrz rysunek powyżej). Jeśli automatyczny wyłącznik samoczynnie się wyłączył, odczekaj pięć minut i wciśnij przełącznik.

b. Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka. Jeśli jest podłączony, wyjmij go, odczekaj pięć minut i podłącz ponownie.

c. Wyjmij klucz z konsoli. Włóż ponownie klucz do konsoli.

d. Upewnij się, że przełącznik on/off jest w pozycji „on” (patrz: d. powyżej).

e. Jeśli bieżnia nadal nie działa, należy skontaktować się z placówką, w której zakupiono produkt.

PROBLEM: Wyświetlacz na konsoli nie działa poprawnie ROZWIĄZANIE:

a. Wyjmij klucz z konsoli i

WYJMIJ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA.

Złóż bieżnię do prze chowywania (zob. punkt JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ na stronie 24).

a 4 4 Następnie usuń dwie wskazane Śruby 3/4" (4). Rozłóż bieżnię (zob. punkt JAK ROZŁOŻYĆ BIEŻNIĘ PRZED UŻYCIEM na stronie 25). Wyjmij cztery wskazane Śruby 3/4" (4) i usuń Pokrywę (44).

4 4 44

26

PROBLEM:

Znajdź kontaktron (14) i magnes (14) po lewej stronie koła pasowego (11). Obracaj koło pasowe, dopóki magnes nie znajdzie się w jednej linii z kontaktronem.

Upewnij się, że szczelina między magnesem a kon taktronem ma około 3 mm.

W razie konieczności od kręć lekko wkręt (29), nieznacznie przesuń kontaktron, a następnie dokręć wkręt. Przykręć pokrywę i uruchom bieżnię na kilka minut w celu sprawdzenia, czy na kon soli wyświetlana jest prawidłowa prędkość.

Pas zwalnia, kiedy się po nim chodzi

29 14 3mm 11 12

ROZWIĄZANIE:

a. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj trzyprzewodowego, 1 mm 2 kabla o maksymalnej długości 1,5 m.

PROBLEM:

b. Jeśli pas jest zbyt mocno napięty, bieżnia może działać gorzej, a pas może ulec uszkodzeniu. Wyjmij klucz i

WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA.

Używając klucza Allena, przekręć obie tylne śruby reg ulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 90 stopni. Gdy pas jest odpowiednio naprężony, można podnieść każdy jego brzeg na wysokość 7-10 cm nad platformę. Należy pilnować, aby pas był ułożony na bieżni centralnie. Następnie podłącz kabel zasilający do sieci, włóż klucz i uruchom bieżnię na kilka minut. Powtarzaj tę czynność, dopóki pas nie zostanie odpowiednio naprężony.

b 7-10 cm Śruby tylnego wałka c. Jeśli taśma nadal zwalnia kiedy się po niej chodzi, należy skontaktować się z placówką, w której zaku piono produkt.

Pas nie jest w położeniu centralnym lub się ślizga ROZWIĄZANIE:

a.

Jeśli pas nie jest w położeniu centralnym,

wyjmij klucz i

WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA. Jeśli taśma przesunęła się w lewo,

użyj a klucza Allena, aby wyregulować lewą tylną śrubę przekręcając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o pół obrotu; jeśli

taśma prze sunęła się w prawo,

wyreguluj śrubę lewą przekręca jąc ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 1/2 pełnego obrotu. Należy uważać, aby nie naciągnąć pasa zbyt mocno. Następnie podłącz kabel zasilający do sieci, włóż klucz i uruchom bieżnię na kilka minut. Powtarzaj tę czynność, dopóki pas nie znajdzie się w położeniu centralnym.

b.

Jeśli taśma się ześlizguje, gdy się po niej chodzi,

najpierw wyjmij klucz i

WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA.

Używając klucza Allena, przekręć obie tylne śruby regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/4 pełnego obrotu. Gdy pas jest prawidłowo naprężony, można podnieść każdy jego brzeg na wysokość 7-10 cm nad platformę. Należy pil nować, aby pas był ułożony na bieżni centralnie.

Następnie podłącz kabel zasilający do sieci, włóż klucz i ostrożnie chodź na bieżni przez kilka minut. Powtarzaj tę czynność, dopóki pas nie zostanie odpowiednio naprężony.

b

27

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POPRAWY KONDYCJI OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne u osób powyżej 35 roku życia lub osób, u których wystąpiły wcześniej problemy ze zdrowiem.

Czujniki pulsu nie są urządzeniami medy cznymi. Różne czynniki, w tym ruch użytkown ika bieżni, mogą wpłynąć na wskazania tętna.

Czujniki mają służyć jedynie jako pomoc w określaniu ogólnej tendencji poziomu tętna.

energii nagromadzony tłuszcz. Jeśli twoim celem jest spalanie tłuszczu, wyreguluj prędkość i pochylenie bieżni tak, aby twoje tętno osiągnęło wartość bliską na jniższej w twojej strefie treningowej.

Jeśli chcesz uzyskać maksymalne spalanie tłuszczu, wyreguluj prędkość i pochylenie bieżni tak, aby twoje tętno osiągnęło wartość średnią w twojej strefie treningowej.

Ćwiczenia aerobowe

Poniższe wskazówki będą pomocne w ułożeniu pro gramu ćwiczeń. W celu uzyskania dokładniejszych in formacji nabądź odpowiednią książkę lub skonsultuj się z lekarzem.

INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ

Jeśli twoim celem jest wzmocnienie układu sercowo naczyniowego, twoje ćwiczenia muszą być ćwiczeni ami „aerobowymi”. Ćwiczenia aerobowe wymagają zużywania dużych ilości tlenu przez dłuższy czas.

Zwiększa to intensywność pracy serca pompującego krew do mięśni oraz zwiększa wydajność płuc natleni ających krew. Podczas ćwiczeń aerobowych wyreguluj prędkość i pochylenie bieżni tak, aby twoje tętno os iągnęło wartość bliską najwyższej w twojej strefie treningowej.

Nieważne, czy twoim celem jest spalenie tłuszczu, czy wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego, kluczem do osiągnięcia pożądanych wyników jest ćwiczenie z odpowiednią intensywnością. Odpowiedni poziom in tensywności można uzyskać stosując tętno jako wskaźnik. Na poniższym wykresie pokazano zalecane poziomy tętna przy spalaniu tłuszczu i ćwiczeniach aerobowych.

WSKAZÓWKI DO TRENINGU

Każdy trening powinien składać się z następujących trzech części:

Rozgrzewka:

Zaczynaj każdy trening 5-10 minu towymi ćwiczeniami rozciągania i rozgrzewką. Od powiednia rozgrzewka zwiększa temperaturę ciała, tętno i krążenie przygotowując organizm do ćwiczeń.

Aby ustalić odpowiedni dla siebie poziom tętna należy najpierw znaleźć swój wiek w dolnej części wykresu (wiek zaokrąglony jest do dziesiątek lat). Następnie odszukaj trzy liczby powyżej swojego wieku. Te trzy liczby określają twoją „strefę treningową”. Dwie niższe liczby to zalecane poziomy tętna do spalania tłuszczu; wyższa liczba to zalecany poziom tętna dla ćwiczeń aerobowych.

Spalanie tłuszczu

W celu efektywnego spalania tłuszczu należy ćwiczyć nieprzerwanie przez długi czas ze stosunkowo małą intensywnością. Przez pierwsze kilku minut ćwiczeń twoje ciało wykorzystuje jako źródło energii łatwo dostępne węglowodany. Dopiero po pierwszych kilku minutach ćwiczeń zaczyna wykorzystywać jako źródło

Ćwiczenia w strefie treningowej:

Po rozgrzewce zwiększaj intensywność ćwiczeń tak, aby twoje tętno znajdowało się w twojej strefie treningowej przez 20 do 60 minut. (W ciągu pierwszych kilku tygodni programu ćwiczeń nie utrzymuj tętna w strefie treningowej dłużej, niż przez 20 minut.) Oddychaj regularnie i głęboko podczas ćwiczeń, nigdy nie wstrzymuj oddechu.

Ochłonięcie:

Kończ każdy trening 5-10 minutowymi ćwiczeniami rozciągania, aby ochłonąć. Zwiększy to elastyczność twoich mięśni i pomoże uniknąć prob lemów potreningowych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ

W celu utrzymania lub poprawienia kondycji trenuj w ten sposób trzy razy w tygodniu dając sobie przyna jmniej jeden dzień odpoczynku między treningami. Po kilku miesiącach możesz przeprowadzać treningi nawet pięć razy w tygodniu. Kluczem do sukcesu jest regularny trening będący przyjemnym elementem życia codziennego.

29

PROBLEM: zmiana nachylenia bieżni następuje nieprawidłowo ROZWIĄZANIE:

a. Upewniwszy się, że klucz znajduje się w konsoli, wciśnij jeden z przycisków Incline (pochyle nia).

W trakcie operacji zmiany pochylenia, wyjmij klucz.

układu.

Odczekaj kilka sekund i włóż ponownie klucz do konsoli. Bieżnia automatycznie osiągnie maksymalny poziom nachylenia, a następnie powróci do poziomu minimalnego. W ten sposób przeprowadzamy rekalibrację

PROBLEM: Czujnik tętna mocowany na piersi nie działa prawidłowo ROZWIĄZANIE:

a. Jeżeli czujnik tętna nie działa prawidłowo, to sprawdź ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z CZUJNIKIEM TĘTNA MOCOWANYM DO KLATKI PIERSIOWEJ na stronie 9.

b. Jeśli czujnik tętna wciąż nie działa poprawnie, należy wymienić baterię. W celu wymiany baterii, zlokalizuj pokrywę baterii na tyl nej obudowie czujnika. Włóż monetę do szczeliny w obudowie i przekręć obudowę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara-do pozycji „open”. Następnie zdejmij pokrywę.

b Pokrywa baterii Teraz wyjmij z czujnika starą baterię i włóż nowa baterię CR 2032,

tak, aby napisy na baterii były na górze.

Należy również pamiętać o sprawdzeniu, czy jest założona uszczelka gumowa.

Następnie załóż pokrywę i przekręć ją do pozycji zamkniętej.

Pokrywa baterii Bateria

28

LISTA CZĘŚCI—Model nr PETL61606.0

R1006A Ujęte w poniższym wykazie części można zobaczyć w punkcie WIDOK ROZSTRZELONY bieżni znajdującym się na środkowych stronach niniejszej instrukcji obsługi.

Nr seryjnyLiczba Opis Nr seryjny Liczba Opis

17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 26 27 42 43 44 45 46 47 48 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 8 50 1 1 2 4 2 2 1 1 17 1 2 2 1 1 1 9 2 1 2 4 1 1 1 1 11 1 1 1 Pokrywa szyny podstawy Śruba szyny Podkładka izolacyjna Wkręt 3/4" Adapter kabla zasilającego Platforma bieżni Prowadnica pasa Śruba prowadnicy pasa Przedni izolator Śruba platformy, Przód Przedni Wałek/Koło pasowe Magnes Wkręt 1/2" Spinacz przełącznika kontaktronu Izolator przepustowy Ramię podnośnika Śruba osi podnośnika Uchwyt pokrywy Rozpórka ramienia podnośnika Kontaktron Nakrętka koła pasowego luźnego Koło pasowe luźne Śruba koła pasowego luźnego Śruba silnika podnośnika, Dolna Rozpórka ramienia koła pasowego luźnego Ramię koła pasowego luźnego Sprężyna ramienia koła pasowego luźnego Śruba do Silnika Wkręt samogwintujący 3/4" Śruba osi podnośnika Silnik napędu Śruba do Silnika Nakrętka wspornika elektronicznego Wspornik elektroniczny Pokrywa przednia Regulator Pręt pochylenia Nakrętka Silnik podnośnika Śruba silnika podnośnika, Górna Wkręt do tylnej nakry wki Poduszka platformy Wspornik sieciowy Pokrywa Zacisk pokrywy Przelotka Pas bieżni Rama 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 4 4 1 1 2 2 2 1 1 10 4 2 11 2 1 1 1 1 1 1 1 4 6 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 2 1 11 1 1 4 1 1 1 1 1 8 1 4 Kabel zasilający Transformator Stopka tylna prawa Kółko tylne Śruba kółka tylnego Prawa tylna zaślepka Podkładka wspornika Śruba kółka tylnego Klucz imbusowy Kółko tylne lewe Lewa tylna zaślepka Kółko tylne Nakrętka platformy Śruba platformy, Tylna Wiatrak konsoli Úruba porýczy Podstawa konsoli Konsola Konsola z wyświetlaczem Tulejka silnika Śruby do elektroniki Pokrywa odbiornika czujnika tętna Przewód druciany konsoli Śruba wspornika Wspornik lewy Wspornik prawy Przewód druciany kolumny Pokrywa lewej podstawy Pokrywa prawej podstawy Śruba 1” Tek Podkładka koła pasowego luźnego Podkładka zębata poprzeczki konsoli Podkładka Wkręt samogwintujący 1" Podstawa Przewód uziemienia ramy Śruba kółka Kółka Naklejka ostrzegawcza Przewód AV Klucz/Spinacz Pdkładka zębata Sznurek rozwijalny Zacisk Plastikowy ściąg Pokrywa poręczy Osłona lewego wspornika Osłona prawego wspornika Filtr Przełącznik On/Off

30

Nr seryjnyLiczba Opis

99 100 101 102 103 104 1 1 1 1 1 1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 Poręcz Moduł zatrzasku Nalepka ostrzegawcza zatrzasku Wyłącznik Konsola Zacisk Wkręt Śruba sworznia ramienia koła pośred niczącego Podkładka kółka tylnego Przewód pochylni/sterownika Ogranicznik pochylni Rozpórka blokująca wspornika Pas czujnika tętna mocowanego do klatki piersiowej Płyta konsoli Czujnik tętna mocowany do klatki pier siowej Odbiornik pasa na klatkę piersiową Śruba zatrzasku dolna Wkręt pokrywy poręczy Śruba do odbiornika Klamra konsoli

Nr seryjny Liczba Opis

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 # # # # # # # # 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Śruba zatrzasku górna Gałka zatrzasku Zaślepka zatrzasku Czujnik dotykowy lewy Czujnik dotykowy prawy Przewód uziemienia 4" Nalepka ostrzegawcza, Podstawa Obudowa głośnika Głośnik Śruba do głośnika Niebieski przewód 8", 2F Instrukcja obsługi użytkownika Zielony/żółty przewód 4”, w/Turoid Zielony/żółty przewód 4” Zielony/żółty przewód 16”, F/R Czerwony przewód 4", M/F Biały przewód 8" 2F Przewód uziemiający Nakrętka # Elementy te nie zostały ukazane na rysunku

31

OBRAZ W POWIĘKSZENIU—Model nr PETL61606.0

R1006A

OBRAZ W POWIĘKSZENIU—Model nr PETL61606.0

R1006A

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zamówić części zamienne, należy skontaktować się z placówką, w której zakupiono produkt. Należy przygo tować następujące informacje: • NUMER MODELU produktu (PETL61606.0) • NAZWA produktu (bieżnia PROFORM 620 V) • NUMER SERYJNY produktu (patrz przednia okładka tej instrukcji obsługi) • SYMBOL KLUCZA i OPIS POTRZEBNYCH części (patrz: LISTA CZĘŚCI na stronach od 30 do 31 i OBRAZ W POWIĘKSZENIUw środku niniejszej instrukcji obsługi).

Część nr 245996 R1006A Wydrukowano w Chinach © 2006 ICON IP, Inc.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement