ProForm Sport 7.0 TREADMILL Používateľská príručka

ProForm Sport 7.0 TREADMILL Používateľská príručka

Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Štítek se číslem

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dotazů, chybějí cích nebo poškozených dílů viz přiložená strana označená DECATHLON CUSTOMER SERVICE INFORMATION nebo se obraťte na prodejnu, kde jste tento výrobek zakoupili.

Internetové Stránky:

www.iconsupport.eu

POZOR

Před používáním tohoto zaří zení si prostudujte veškerá bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

www.iconeurope.com

OBSAH

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

PŘEHLED DÍLŮ A JEJICH ZNAČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

POUŽÍVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ÚDRŽBA A PORADCE PŘI POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ROZLOŽENÝ VÝKRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU

Zde vyobrazené varovné stítky jsou soucástí

DE-323073

tění výstražných štítků. Pokud štítek chybí

nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požá dejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na

uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve skutečné velikosti.

PROFORM je zapsaná ochranná známka společnosti ICON Health & Fitness, Inc. IFIT je zapsaná ochranná v USA a dalších zemích. Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Slovní ochranná známka a loga BLUETOOTH ® jsou zapsané ochranná známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití podléhá licenci. IOS je ochranná známka nebo zapsaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších

2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ:

žívání tohoto výrobku.

V zájmu snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob si před použitím běžeckého trenažéru prostudujte veškerá důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v tomto návodu a veškerá varování umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé v důsledku pou 1. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o veškerých výstra hách a bezpečnostních opatřeních.

10. Běžecký trenažér smí používat osoby do hmotnosti 135 kg.

11. Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou časně používala více než jedna osoba.

2. Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy.

3. Běžecký trenažér není určen pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeni v používání běžec kého pásu někým, kdo odpovídá za jejich bezpečnost.

12. Při používání běžeckého trenažéru noste vhodný cvičební oděv. Nenoste volné oble čení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Mužům i ženám se doporučuje používat sportovní oblečení. Vždy noste sportovní

obuv. Na běžecký trenažér nestoupejte bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.

13. Při zapojování síťový kabel (viz strana 16) zapojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič. 4. Trenažér používejte pouze k účelu popsa nému v tomto návodu.

5. Tento běžecký trenažér je určen pouze k domácímu použití. Běžecký trenažér nepo užívejte k podnikání, pronájmu nebo ve sportovních zařízeních.

6. Běžecký trenažér používejte v interiéru v suchém a bezprašném prostředí. Trenažér neumisťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody.

7. Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trenažérem a 0,6 m na každé straně. Trenažér neumisťujte na povrch, který by mohl blo kovat větrací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér.

8. Trenažér nepoužívejte v místě používání aerosolových produktů nebo podávání kyslíku.

9. Děti mladší 13 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru.

14. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3žílový kabel o průřezu 1 mm 2 a délce max. 1,5 m.

15. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.

16. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li napájení vypnuté. Běžecký trenažér nepou žívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud běžecký trenažér nefunguje správně. (Pokud trenažér nefun guje správně, prostudujte kapitolu ÚDRŽBA A PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 25).

17. Před používáním trenažéru řádně prostudujte a vyzkoušejte postup nouzového zastavení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 18). Při používání trenažéru vždy noste sponu.

18. Při spouštění a zastavování běžeckého pásu vždy stůjte na kolejnicích pro chodidla. Při používání trenažéru se vždy držte madel.

19. Při chůzí po běžeckém pásu se zvyšuje hla dina jeho hlučnosti.

3

20. Oděv, prsty a vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivého pásu. 21. Trenažér je schopen vyvinout vysokou rychlost. Rychlost nastavujte v malých pří růstcích, aby se zamezilo náhlým skokům.

22. Monitor srdečního tepu není lékařský pří stroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživatele. Monitor srdečního tepu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence.

23. Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte bez dozoru. Pokud se běžecký trenažér nepoužívá, vždy vyjměte klíč, vypínač přep něte do polohy Off (vyp) (umístění vypínače je znázorněno na straně 5) a odpojte napájecí kabel.

24. Nepokoušejte se trenažérem pohybovat předtím, než bude řádně smontován. (Viz MONTÁŽ na straně 7 a POSTUP SLOŽENÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 24). Chcete-li bez rizika zranění přemisťovat trenažér, musíte být schopni bezpečně nadzvednout 20 kg.

uskladnění bezpečně přidržuje rám v poloze pro uskladnění. Trenažér nezapínejte ve slo ženém stavu.

26. Sklon trenažéru neměňte umísťováním před mětů pod trenažér.

27. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy nevkládejte žádné předměty.

28. Při každém použití trenažéru zkontrolujte a řádně dotáhněte všechny součásti.

29.

NEBEZPEČÍ:

Ihned po použití, před čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle tohoto návodu vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autori zovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce.

30. Nadměrné cvičení a přepínání vlastních sil může způsobit vážné zranění nebo dokonce úmrtí. Pokud během cvičení nebudete stačit s dechem, pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvičení přerušte a odpočiňte si.

25. Při skládání nebo přemisťování běžeckého trenažéru zkontrolujte, zda západka pro

TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE

4

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nový trenažér PROFORM ® SPORT 7.0. Běžecký trenažér SPORT 7.0 nabízí řadu působivých funkcí, určených ke zpří jemnění a zefektivnění domácího cvičení.

Před použitím trenažéru si ve vlastním zájmu peč-

livě prostudujte tento návod. Pokud vám po přečtení tohoto návodu bude něco nejasné, podívejte se na přední stranu tohoto návodu. Než nás budete kontak tovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně tohoto návodu.

Dříve, než budete číst dále, se prosím seznamte s částmi, které jsou označeny ve výkresu níže.

Délka: Šířka: 183 cm 91 cm Hmotnost: 83 kg Monitor srdečního tepu Madlo Držák tabletu Konzola Klíč/spona Kryt motoru Vypínač Běžecký pás Kolejnice pro chodidlo Kolečko Odpružení plošiny Seřizovací šrouby napínací kladky

5

PŘEHLED DÍLŮ A JEJICH ZNAČENÍ

Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:

Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed nomu z montovaných dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

Hvězdicová podložka 1/4" Hvězdicová podložka 5/16" Hvězdicová podložka 3/8" Distanční západka (8)–2 Zemnicí šroub (10)–1 Šroub se zápustnou hlavou #8 x 1/2" Šroub #8 x 3/4" (4)–8 Šroub 5/16" x 1 1/4" (5)–2 Šroub 5/16" x 1 3/4" (9)–2 Šroub 3/8" x 1 3/4" (62)–2 Šroub 5/16" x 2 1/4" (28)–4 Šroub 3/8" x 2 1/4" (7)–4

6

MONTÁŽ

• K montáži jsou zapotřebí dvě osoby.

• Všechny součásti posilovacího zařízení umístěte do vyhrazených prostor a odstraňte veškerý oba lový materiál. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže.

• Po dodání výrobku může být na vnější straně pásu olejovitá látka. Jedná se o normální jev. Pokud se na trenažéru nachází olejovitá látka, jednoduše ji setřete měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.

• Levostranné součásti jsou označeny „L“ nebo „Left“ a pravostranné součásti jsou označeny „R“ nebo „Right“.

• Značení drobných dílů je uvedeno na straně 6.

• Pro montáž je zapotřebí následující nářadí: přibalené šestihranné klíče jeden křížový šroubovák jeden nastavitelný klíč Aby nedošlo k poškození součástí, nepoužívejte elektrické nářadí. 1. Ve svém počítači přejděte na

www.iconsupport.eu a svůj výrobek zaregistrujte.

• aktivuje se tím vaše záruka • ušetříte čas, pokud budete někdy potřebovat kontaktovat středisko služeb zákazníkům (zákaznický servis) • možníte nám informovat vás o upgradech a nabídkách Poznámka: Pokud nemáte přístup k internetu, pro registraci výrobku zavolejte Zákaznický Servis (viz přední strana tohoto návodu).

1

7

2. Ověřte, zda je odpojen síťový kabel. Odřízněte přepravní pásek, který upevňuje kabel sloupku (81) k přední části základny (94).

Poté vyhledejte pravý sloupek (90). S pomocí druhé osoby přidržujte pravý sloupek v blízkosti základny (94).

Viz výřezový výkres. Pomocné lanko (A) v pravém sloupku (81) pevně uvažte kolem konce kabelu sloupku (90). Poté při vytahování dru hého konce lanka z pravého sloupku vložte do spodní části pravého sloupku kabel sloupku. 2 A 81 90 A 81 90 94 3. Pravý sloupek (90) přiložte poblíž základny (94). Do čtvercového otvoru (B) v pravém sloupku zatlačte průchodku (77). Dejte pozor, aby se

nesevřel zemnicí kabel (C).

Poté vyjměte a zlikvidujte označený šroub (D).

Pomocí zemnicího šroubu #8 x 1/2" (10) zemnicí kabel připojte k pravému sloupku (90).

3 94 10 90 77 B D C

8

4. Pravý sloupek (90) přidržte u základny (94).

Dejte pozor, abyste nesevřeli kabel sloupku (81).

Pomocí dvou šroubů 3/8" x 2 1/4" (7), jednoho šroubu 3/8" x 1 1/4" (63) a šroubu 3/8" x 1 3/4" (62) čtyř hvězdicových podložek 3/8" (13) upev něte pravý sloupek (90) dle ilustrace; šrouby

ještě zcela neutahujte.

Stejným způsobem upevněte levý sloupek

(nezobrazen). Poznámka: Na levé straně nejsou žádné kabely.

4 7 13 81 5. Vyhledejte levý a pravý kryt základny (82, 83). Levý a pravý kryt základny nasuňte na levý a pravý sloupek (89, 90) podle obrázku.

5 94 63 13 89 82 90 13 62 90 83

9

6. Vyhledejte pravé madlo (84).

Pravé madlo (84) upevněte k pravému sloupku (90) pomocí dvou šroubů 5/16" x 2 1/4" (28) a dvou hvězdicových podložek 5/16" (11); oba

šrouby utáhněte nejprve částečně a poté

úplně. Dejte pozor, abyste nesevřeli kabel

sloupku (81).

Stejným způsobem připevněte levé madlo (není vidět) k levému sloupku (není vidět). Poznámka: Na levé straně nejsou žádné kabely.

6 28 84 11 81 90 7. Základnu konzoly (64) umístěte čelní plo chou na měkký povrch, abyste zamezili jejímu poškrábání. Nezvedejte základnu konzoly za

pulzní rukojeti.

1/2" (2). Vyhledejte levou přihrádku (105). Levou při hrádku upevněte čtyřmi šrouby #8 x 1/2" (1).

Stejným způsobem upevněte pravou

přihrádku (106).

7 106 2 1 105 64 1 2

10

8. S pomocí druhé osoby přidržte sestavu konzoly (E) poblíž pravého madla (84) a levého madla (není zobrazeno).

s kabelem konzoly. Konektory by se měly do sebe snadno zasunout a zacvaknout. Pokud se tak nestane, otočte jedním konektorem a zkuste to znovu. POKUD KONEKTORY ŘÁDNĚ

NEPŘIPOJÍTE, KONZOLA SE PO ZAPNUTÍ

NAPÁJENÍ MŮŽE POŠKODIT. Poté z kabelu sloupku vyjměte pomocné lanko (A).

8 E 84 9. Sestavu konzoly (E) ustavte na pravé a levé madlo (84, 85). Zkontrolujte, zda kabely nejsou sevřené. Přečnívající kabel sloupku (81) zasuňte do pravého sloupku (90).

Sestavu konzoly (E) upevněte k držákům na madlech (84, 85) pomocí čtyř šroubů 1/4" x 1/2" (2), demontovaných v kroku 7, a čtyř hvěz dicových podložek 1/4" (26); šrouby zatím nedotahujte. 9 84 26 2 81 90 E 81 A 81 26 2 85

11

10. Sestavu konzoly (E) upevněte pomocí dvou šroubů 5/16" x 1 1/4" (5), dvou šroubů 5/16" x 1 3/4" (9) a čtyř hvězdicových podložek 5/16" (11); všechny čtyři šrouby utáhněte nejprve

částečně a poté úplně.

10 5 11 9 E 11. Upevněte pravý a levý kryt madla (110, 87) pomocí šesti šroubů #8 x 3/4" (4); šrouby neu-

tahujte nadměrně.

11 87 4 110 9 11 11 5 4

12

12. Levou a pravou rukojeť madla (109, 79) nasuňte na levý a pravý kryt madla (nezobrazeno). Rukojeti madla upevněte pomocí dvou šroubů #8 x 3/4" (4); šrouby neutahujte nadměrně. 12 79 4 4 13. Nadzvedněte rám (56) do vzpřímené polohy.

Druhá osoba přidržuje rám až do dokončení kroku 15.

Z příčky (41) vyjměte dva šrouby 5/16" x 3/4" (31).

Příčku (41) orientujte dle ilustrace. Nálepka

„This side toward belt“ (touto stranou smě-

rem k pásu) (F) musí směřovat k trenažéru. Příčku upevněte k držákům na rámu (56) pomocí dvou právě demontovaných šroubů 5/16" x 3/4" (31) a dvou hvězdicových podložek 5/16" (11).

13 11 31 56 Držáky 41 F 11 31 109

13

14. Z držáku na základně (94) vyšroubujte matici 5/16" (34) a šroub 5/16" x 1 3/4" (6). Dále zajistěte správnou orientaci západky pro uskladnění (66) dle ilustrace. Upevněte spodní konec západky pro uskladnění (66) k držáku na základně (94) pomocí šroubu 5/16" x 1" 3/4" (6), dvou rozpěrek západky (8) a matice 5/16" (34).

Poté nadzvedněte západku pro uskladnění (66) do svislé polohy a odstraňte stahovací pásek (G).

14 G 66 34 8 94 6 15. Z držáku na příčce (41) vyšroubujte matici 5/16" (34) a šroub 5/16" x 2 1/4" (3).

Horní konec západky pro uskladnění (66) zarovnejte s konzolou na příčce (41) a přes konzolu a západku pro uskladněn nasaďte šroub 5/16" x 2 1/4" (3). Z druhé konce se tím vytlačí

rozpěrka (H); rozpěrku zlikvidujte.

Poté našroubujte a utáhněte matici 5/16" (34) na šroub 5/16" x 2 1/4" (3); matici neutahujte nad-

měrně; západka pro uskladnění (66) se musí volně protáčet.

Poté rám (56) spusťte dolů (viz SNÍŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na straně 24).

15 56 34 H 41 3 66

14

16. Pevně utáhněte čtyři šrouby 3/8" x 2 1/4" (7),

dva šrouby 3/8" x 1 3/4" (62) a dva šrouby 3/8" x 1 1/4" (63).

Poté nasaďte levý vnitřní kryt základny (100) na spodní konec levého sloupku (89). Následně posuňte levý kryt základny (82) dolů a s přítla kem jej nasaďte na levý vnitřní kryt základny.

Poté nasaďte pravý vnitřní kryt základny (101) na spodní konec pravého sloupku (90). Pak posuňte pravý kryt základny (83) dolů a s přítla kem jej nasaďte na pravý vnitřní kryt základny.

16 63 83 63 90 7 17. Pomocí čtyř šroubů se zápustnou hlavou #8 x 1/2" (27) k sestavě konzoly (E) připevněte držák tabletu (36); všechny čtyři šrouby utáhněte

nejprve částečně a poté úplně. Šrouby neuta hujte nadměrně.

17 27 62 36 27 101 7 62 E 89 82 100 18. Před použitím trenažéru ověřte, zda jsou všechny díly řádně utažené. Pokud jsou na štítcích trenažéru plastové fólie, odstraňte je. Podlahu či koberec chraňte umístěním podložky pod trenažér. Aby nedošlo k poškození konzoly, trenažér mějte mimo dosah přímého slunečního záření. Šestihranný (imbusový) klíč uschovejte na bezpečném místě; používá se pro nastavení běžeckého pásu (viz strany 26 a 27). Poznámka: Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

15

POUŽÍVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU

ZAPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU

Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud nefun guje správně nebo se porouchá, uzemnění zajišťuje ochranu ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven síťovým kabelem se zemnicím kabelem zařízení a zemnicím kolíkem. PL/

NEBEZPEČÍ:

Nesprávné zapo jení zemnicího kabelu zařízení může způsobit zvýšené riziko elektrického šoku. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění výrobku, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem. Na zástrčce dodané se spo třebičem neprovádějte žádné úpravy. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat odpovídající zásuvku.

IT

Síťový kabel zapojte podle níže uvedeného postupu.

1. Označenou koncovku síťového kabelu zapojte do zásuvky na běžeckém trenažéru. Zásuvka na běžeckém trenažéru Napájecí šňůra 2. Síťový kabel zapojte do vhodné zásuvky řádně nainstalované a uzemněné v souladu s místními pravidly a předpisy. Výstup FR/ RU HU TR RO BU SW IT

16

AUS AUS AUS TYPE F DU RU HU CZ RO BU SW AUS

SCHÉMA KONZOLY NALEPENÍ ŠTÍTKŮ

Vyhledejte upozornění na konzole, které jsou v anglič tině. Stejná upozornění v jiných jazycích lze nalézt na přiloženém archu s obtisky. Na konzoli nalepte české varovné obtisky.

FUNKCE KONZOLY

Konzola trenažéru nabízí výběr funkcí, určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. V manuálním režimu lze měnit rychlost a sklon běžec kého trenažéru stisknutím tlačítka. Při cvičení konzola zobrazuje okamžitou zpětnou vazbu. Pomocí snímače pulsu v rukojeti nebo kompatibilního hrudního monitoru srdečního tepu lze měřit i srdeční frekvenci. Informace

k nákupu volitelného hrudního monitoru srdečního tepu naleznete na straně 22.

Kromě toho konzola obsahuje řadu přednastavených tréninkových programů. Při každém tréninku se v prů běhu efektivního cvičení automaticky reguluje rychlost a sklon běžeckého trenažéru. K provádění záznamu a sledování informací o tréninku můžete také ke konzoli připojit své inteligentní zařízení a používat aplikaci iFit ® .

S pomocí stereofonního zvukového systému konzoly můžete během cvičení dokonce poslouchat oblíbenou hudbu ke cvičení nebo audioknihy.

Postup zapínání je uveden na straně 18. Použití manuálního režimu je popsáno na straně 18. Použití přednastaveného tréninku je popsáno na straně 20. Intervalový trénink je popsán na straně 21. Postup připojení chytrého zařízení ke konzoli je uveden na straně 21. Postup připojení hrudního monitoru srdečního tepu ke konzoli je uveden na straně 22. Použití zvukového systému je popsáno na straně 22. Jak využít informační režim, zjistíte na straně 23. Jak využít držák tabletu, je popsáno na straně 23.

Poznámka: Konzola může zobrazovat rychlost a vzdá lenost v kilometrech nebo mílích. Informace o vybrané měrné jednotce naleznete v části INFORMAČNÍ REŽIM na straně 23. Pro zjednodušení jsou všechny instrukce v této části vyjádřeny v kilometrech.

DŮLEŽITÉ: Pokud jsou na konzole plastové fólie, odstraňte je. Aby se zamezilo poškození běžecké plošiny, při používání běžeckého trenažéru noste čistou sportovní obuv. Při prvním použití běžec kého trenažéru sledujte vyrovnání běžeckého pásu a v případě nutnosti jej vystřeďte (viz strana 26).

17

ETPF79716

ETPF79716

POSTUP ZAPÍNÁNÍ DŮLEŽITÉ: Pokud byl běžecký trenažér vystaven nízkým teplotám, nechejte jej před zapnutím zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, mohou se poškodit displeje konzoly nebo jiné elektrické součástky.

Zapojte síťový kabel (viz strana 16). Dále vyhledejte vypínač na rámu běžec kého trenažéru u síťového kabelu. Přepněte vypínač do polohy reset. Reset Poté se postavte na kolejnice pro chodidla na běžec kém trenažéru. Vyhledejte sponu upevněnou ke klíči a nasuňte ji na opasek oděvu. Poté vložte klíč do konzoly. Za okamžik se rozsvítí Spona Klíč displej. DŮLEŽITÉ: V nouzovém případě lze klíč z

konzoly vytáhnout, čímž se běžecký pás zpomalí až do úplného zastavení. Sponu otestujte pečlivým provedením několika kroků zpět; pokud se klíč z konzoly nevytáhne, nastavte polohu spony.

DŮLEŽITÉ: Před použitím trenažéru proveďte následující kroky, aby se zajistilo, že konzola ukazuje správnou úroveň stoupání pásu: Nejprve jednou stiskněte tlačítko pro zvýšení Incline (sklonu). Poté stiskněte buď tlačítko pro snížení Incline, nebo tlačítko s nejnižším číslem Quick Incline, a nastavte tak trenažér na nejnižší úroveň. Jakmile se rám zastaví, trenažér je připraven k použití.

POUŽITÍ MANUÁLNÍHO REŽIMU 1. Vložte klíč do konzoly.

Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ nalevo.

2. Vyberte manuální režim.

Manuální režim lze vybrat stisknutím tlačítka Manual Control (manuálního ovládání).

3. Zadejte svou hmotnost.

Pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení Wt (hmot nosti) zadejte svou hmotnost. Tato informace zlepší přesnost kruhového diagramu. Poznámka: Svou hmotnost můžete zadat rychleji stiskem a přidrže ním tlačítek pro zvýšení a snížení Wt.

4. Zapněte běžecký pás.

Spusťte běžecký pás stiskem tlačítka Run (běh) nebo jedním z tlačítek Quick Speed. Pokud stisknete tlačítko Run, běžecký pás se začne pohybovat rychlostí 2 km/h. Při cvičení měňte rychlost běžeckého pásu podle potřeby stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení Speed (rychlosti). Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se nastavení rychlosti změní o 0,1 km/h; pokud tlačítko podržíte, nastavení rychlosti se změní v přírůstcích 0,5 km/h. Poznámka: Po stisknutí tlačítka může chvíli trvat, než běžecký pás dosáhne zvolené nastavené rychlosti.

Pokud stisknete jedno z tlačítek Quick Speed, běžecký pás postupně změní rychlost až do dosa žení zvolené nastavené rychlosti. Běžecký pás zastavte stisknutím tlačítka Stop. Na displeji začne blikat čas. Běžecký pás restartujte stisknutím tlačítka Run.

18

5. Sklon běžeckého trenažéru lze změnit podle potřeby.

Změna sklonu běžeckého trenažéru se provádí stiskem tlačítka pro zvýšení nebo snížení Incline (sklonu) nebo pomocí jednoho z tlačítek Quick Incline. Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se běžecký trenažér postupně nastaví na zvolený sklon.

6. Na displeji sledujte svůj vlastní postup.

Při chůzi nebo běhu na trenažéru může displej zob razovat následující informace: • Sklon běžeckého trenažéru • Srdeční frekvence (viz krok 7) • Váš výkon ve wattech • Rychlost běžeckého pásu • Uplynulý čas • Vaše tempo • Přibližný počet spálených kalorií • Uražená vzdálenost Požadované informace lze zobrazit stiskem tlačítka Display.

V průběhu cvičení přibližnou úroveň intenzity vašeho tréninku signalizuje kruhový diagram. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení Watts/Kg (výkonu). Nastavení rychlosti a/nebo sklonu běžeckého trenažéru se automaticky zvyšuje nebo snižuje pro dosažení intenzity požadované úrovně.

Displej lze resetovat stisknutím tlačítka Stop nebo vyjmutím klíče a jeho opětovným vložením.

7. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.

Srdeční frekvenci lze měřit buď pomocí snímače pulsu v rukojeti, nebo kompatibilního monitoru sr dečního tepu. Informace k nákupu volitelného

monitoru srdečního tepu jsou uvedeny na straně 22.

Konzola je kompatibilní se všemi monitory srdeč ního tepu BLUETOOTH uveden na straně 22.

® Smart. Postup připojení hrudního monitoru srdečního tepu ke konzoli je

Poznámka: Pokud zároveň používáte oba hrudní monitory srdečního tepu, prioritu bude mít BLUETOOTH Smart.

Před použitím monitoru sr dečního tepu z kovových kon taktů na pulsní liště odstraňte plastové fólie. Navíc se ujis těte, zda máte čisté ruce. Kontakty Při měření srdeční frekvence stůjte na kolejnicích pro chodidla a dlaněmi přidržte pulsní tyč na ko vových kontaktech; nehýbejte rukama. Jakmile je detekován váš tep, zobrazí se vaše tepová frekvence. Pro co nejpřesnější údaj o srdeční

frekvenci přidržte kontakty dalších přibližně 15 sekund.

19

8. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly.

Stoupněte si na kolejnice pro chodidla, opako vaně stiskněte tlačítko Stop a sklon běžeckého trenažéru nastavte na nulu. Sklon musí být na

úrovni nula, jinak se trenažér může při sklá-

dání do polohy pro uskladnění poškodit. Poté vyjměte klíč z konzoly a umístěte jej na bezpečné místo. Po dokončení používání trenažéru přepněte vypí nač do polohy Off (vypnuto) a odpojte síťový kabel.

DŮLEŽITÉ: Pokud to neprovedete, elektrické součástky běžeckého trenažéru se mohou předčasně opotřebovat. POUŽÍVÁNÍ PŘEDNASTAVENÉHO TRÉNINKU 1. Vložte klíč do konzoly.

Viz odstavec POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 18.

2. Zadejte svou hmotnost.

Viz krok 3 na straně 18.

3. Vyberte přednastavený trénink.

Přednastavený trénink se vybírá opakovaným stiskem tlačítka Tempo Apps nebo Interval Apps, dokud se na displeji neobjeví požadovaný trénink.

4. Spusťte tréninkový program.

Stisknutím tlačítka Run (běh) zahajte trénink. Za okamžik po stisknutí tlačítka se běžecký trenažér automaticky nastaví na první rychlost a nastavení sklonu při tréninku. Přidržujte se madel a začněte s chůzí. Každý trénink je rozdělen do úseků. Pro každý úsek je naprogramovaná jedna rychlost a jeden sklon. Poznámka: Pro následné úseky lze na programovat stejnou rychlost a/nebo stejný sklon. Je-li nastavená rychlost či sklon kdykoli během tré ninku příliš vysoký nebo příliš nízký, nastavení lze manuálně přeskočit stiskem tlačítka Speed (rych lost) nebo Incline (sklon); pokud však začne další

úsek tréninku, běžecký trenažér se automaticky nastaví na rychlost a sklon pro další úsek.

Trénink můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka Stop. Trénink lze přerušit stisknutím tlačítka Run. Běžecký pás se začne pohybovat rychlostí 2 km/h. Při zahájení dalšího úseku tréninku se sklon tre nažéru automaticky přizpůsobí rychlosti a stoupání nastavenému pro další úsek. 5. Na displeji sledujte svůj vlastní postup. Viz krok 6 na straně 19. Na displeji se místo uply nulého času zobrazí zbývající čas.

6. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.

Viz krok 7 na straně 19.

7. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly.

Viz krok 8 vlevo.

20

POUŽÍVÁNÍ INTERVALOVÉHO TRÉNINKU

Během intervalového tréninku probíhá opakované střídání mezi intervaly nízké intenzity „na vyklusání“ a intervaly vysoké intenzity, tj. „zátěže“.

1. Vložte klíč do konzoly.

Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 18.

2. Zadejte svou hmotnost.

Viz krok 3 na straně 18.

3. Vyberte nastavení pro intervaly na vyklusání.

Stiskem tlačítka pro nastavení rychlosti a sklonu vyberte požadované nastavení rychlosti a sklonu pro intervaly „na vyklusání“. Poté stiskněte a při držte tlačítko Recovery (vyklusání), dokud konzola nevydá dvojí zvukový signál.

4. Vyberte nastavení pro zátěžové intervaly.

Stiskem tlačítka pro nastavení rychlosti a sklonu vyberte požadované nastavení rychlosti a sklonu pro intervaly zátěže. Poté stiskněte a přidržte tlačítko Work (zátěž), dokud konzola nevydá dvojí zvukový signál.

5. Střídání mezi intervaly na vyklusání a zátěžo vými intervaly.

Při cvičení můžete stiskem tlačítka Recovery vybrat nastavení rychlosti a sklonu pro intervaly na vyklusání. Stiskem tlačítka Work můžete vybrat nastavení rychlosti a sklonu pro zátěžové inter valy. Mezi nastavením lze přepínat libovolně podle potřeby.

Nastavení lze kdykoliv změnit opakováním kroků 3 a 4.

6. Na displejích sledujte průběh tréninku.

Viz krok 6 na straně 19. Na displeji se místo uply nulého času zobrazí zbývající čas.

7. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci.

Viz krok 7 na straně 19.

8. Po dokončení cvičení vyjměteklíč z konzoly.

Viz krok 8 na straně 20.

PŘIPOJENÍ INTELIGENTNÍHO ZAŘÍZENÍ KE KONZOLI

Konzola podporuje BLUETOOTH připojení k inteli gentním zařízení přes aplikaci iFit a ke kompatibilním monitorů tepové frekvence. Poznámka: Jiná připojení BLUETOOTH nejsou podporována.

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci iFit do svého mobilního zařízení.

Na svém inteligentním zařízení IOS ® nebo Android TM spusťte aplikaci App Store SM nebo Google Play TM , vyhledejte bezplatnou aplikaci iFit a pak si ji nainstalujte do svého zařízení. V mobilním

zařízení musíte mít povolenou možnost BLE.

Poté spusťte aplikaci iFit a postupujte podle pokynů k nastavení účtu iFit a nastavení si podle potřeby upravte.

2. Připojte své inteligentní zařízení ke konzoli.

Své inteligentní zařízení ke konzoli připojte postu pem podle pokynů v aplikaci iFit.

21

Po navázání spojení na konzoli modře bliká LED dioda. Stiskem tlačítka Bluetooth na konzoli potvrďte připojení; LED dioda na konzoli se pak rozsvítí modře.

3. Provádějte záznam a sleduje informace o tréninku.

Záznam a sledování informací o tréninku můžete provádět podle pokynů v aplikaci iFit.

4. Odpojte své inteligentní zařízení od konzoly.

Chcete-li inteligentní zařízení od konzoly odpojit, stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko Bluetooth na konzoli; LED dioda na konzoli zhasne.

Poznámka: Odpojí se veškerá připojení BLUETOOTH mezi konzolou a dalším zařízením (včetně veškerých chytrých telefonů, monitorů srdeční frekvence atd.).

VOLITELNÝ MONITOR SRDEČNÍHO TEPU

Ať už usilujete o spálení tuků nebo posílení kardiovaskulár ního systému, klíčem k dosa žení nejlepších výsledků je udržení správ ného srdečního tepu během cvičení. Volitelný hrudní monitor srdečního tepu vám umožní průběžně sledovat tepovou frekvenci během cvičení, což vám pomůže dosáhnout osobních fitness cílů. Informace k zakoupení hrudního monitoru

srdečního tepu naleznete na titulní straně tohoto návodu.

Poznámka: Konzola je kompatibilní se všemi monitory srdečního tepu BLUETOOTH Smart.

PŘIPOJENÍ MONITORU SRDEČNÍHO TEPU KE KONZOLI

Konzola je kompatibilní se všemi monitory srdečního tepu BLUETOOTH Smart.

Připojení monitoru tepové frekvence typu BLUETOOTH Smart ke konzoli se provádí stiskem tlačítka Bluetooth na konzoli. Po navázání spojení na konzoli dvakrát zabliká LED dioda. Poznámka: To může trvat až 15 sekund.

Poznámka: Je-li v blízkosti konzoly více kompatibilních monitorů tepové frekvence, konzola se připojí k moni toru tepové frekvence s nejsilnějším signálem.

Chcete-li monitor tepové frekvence odpojit od konzoly, stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko Bluetooth na kon zoli; po rozsvícení LED diody tlačítko uvolněte.

Poznámka: Odpojí se veškerá připojení BLUETOOTH mezi konzolou a dalším zařízením (včetně veškerých chytrých telefonů, monitorů srdeční frekvence atd.).

POUŽÍVÁNÍ ZVUKOVÉHO SYSTÉMU

Pro poslech hudby či audioknih prostřednictvím zvuko vého systému konzoly během tréninku zapojte audio kabel s konektorem 3,5 mm (nepřibalen) do zdířky na konzole a do zdířky v MP3 přehrávači nebo CD přehrávači či jiném osobním audiopřehrávači; zkont-

rolujte řádné zapojení audio kabelu. Poznámka Při nákupu audio kabelu se obraťte na místní obchod

s elektronikou. Poté stiskněte tlačítko přehrávání na svém osobním audiopřehrávači. Hlasitost lze regulovat pomocí tla čítek regulace hlasitosti na konzole nebo ovladače hlasitosti na vašem osobním audiopřehrávači. Pokud používáte osobní CD přehrávač a CD přeska kuje, přehrávač dejte na jiné místo než na konzolu, např. na podlahu nebo jinou rovnou plochu.

ETPF59515

22

INFORMAČNÍ REŽIM

Konzola má vlastní informační režim, který uchovává informace o používání běžeckého trenažéru a umož ňuje zvolit měrnou jednotku pro konzolu.

Informační režim vyberte vložením klíče do konzoly a přidržením tlačítka Stop. Poté tlačítko Stop uvolněte. Poznámka: Byl-li vybrán trénink, před vstupem do informačního režimu může vzniknout nutnost opako vaně stisknout tlačítko Stop k ukončení tréninku. Po výběru informačního režimu se zobrazí následující informace: Na displeji se zobrazuje verze softwaru konzoly.

Na displeji se zobrazí „E“ (anglické míry) nebo „M“ (metrické míry). Pro změnu měrné jednotky podle po třeby stiskněte tlačítko pro zvýšení Speed (rychlosti).

Informační režim opusťte vyjmutím klíče z konzoly nebo opakovaným stiskem tlačítka Stop.

POUŽÍVÁNÍ DRŽÁKU TABLETU

Během tréninku můžete použít svůj tablet k prohlížení médií. Tablet umístěte na držák určený k tomuto účelu.

23

SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU

SLOŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU Aby se zamezilo poškození trenažéru, před jeho složením sklon nastavte na nulu. Poté vyjměte klíč a odpojte síťový kabel. POZOR: Chcete-li bez rizika zranění přemisťovat trenažér, musíte být schopni bezpečně nadzvednout 20 kg.

1. Kovový rám pevně přidržujte v poloze zobrazené šipkou níže. POZOR: Rám nedržte za plastové

kolejnice pro chodidla. Při zvedání rámu do svislé polohy do přibližně poloviny jeho výšky pokrčte nohy a záda mějte vzpřímená.

PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU

Před přemístěním běžeckého trenažéru jej složte dle pokynů uvedených vlevo. POZOR: Ověřte, zda je

západkový knoflík zajištěn v poloze pro uskladnění. Pro přemístění budou pravděpodobně zapotřebí dvě osoby.

1. Přidržujte rám a jedno madlo a jedno chodidlo dejte na kolo.

1 1 Rám Rám Madlo Kolečko 2. Rám zvedejte tak dlouho, dokud se pojistka západky pro uskladnění nezajistí v poloze pro uskladnění. POZOR: Zkontrolujte zajištění

západky pro uskladnění.

2 Rám Podlahu či koberec chraňte umístěním podložky pod trenažér. Běžecký trenažér nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Běžecký trenažér neskladujte při teplotách vyšších než 30° C.

2. Zatáhněte madlo dozadu, dokud se běžecký tre nažér nebude pohybovat po kolečkách, a pečlivě jej přesuňte do požadované polohy. POZOR:

Běžecký trenažér nepřemisťujte, aniž jej naklopíte dozadu, netahejte za rám a běžecký trenažér nepřemisťujte po nerovném povrchu.

3. Jedno chodidlo dejte na kolo a běžecký trenažér opatrně snižte.

SNÍŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ

1. Zatlačte na horní část rámu směrem dopředu, a zároveň nohou jemně přitlačte na horní část západky pro uskladnění.

1 2. Západku pro usklad nění přidržujte stisknutou nohou, a sou časně zatáhněte za horní konec rámu směrem k sobě.

3. Odstupte krok zpět a nechejte rám spustit na podlahu.

2

24

ÚDRŽBA A PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

ÚDRŽBA

Pro dosažení optimálního výkonu a snížení opotře bení je důležitá pravidelná údržba. Při každém použití trenažéru zkontrolujte a řádně dotáhněte všechny součásti.

Trenažér pravidelně čistěte a běžecký pásu udržujte čistý a suchý. Nejprve přepněte vypínač do Off (vypnuté) polohy a odpojte síťový kabel. Vnější díly trenažéru čistěte vlhkým hadříkem a malým množ stvím jemného mýdla. DŮLEŽITÉ: Nikdy nestříkejte

čisticí prostředky přímo na trenažér. Aby nedošlo k poškození konzoly, jakékoliv tekutiny mějte vždy

v dostatečné vzdálenosti od konzoly. Poté trenažér důkladně vysušte měkkým ručníkem.

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH PŘÍZNAK: Zařízení nelze zapnout

a. Ověřte, zda je síťový kabel zapojen do řádně uzemněné zásuvky (viz strana 16). Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3žílový kabel o průřezu 1 mm 2 a délce max. 1,5 m.

b. Po zapojení síťového kabelu zkontrolujte, zda je do konzoly vložen klíč.

c. Zkontrolujte vypínač umístěný na rámu trenažéru u síťového kabelu. Pokud vypínač vyčnívá, jak je znázorněno na ilustraci, je vypnutý. Vypínač lze resetovat vyčkáním pěti minut a zatlačením zpět.

c Vypnuto Reset

PŘÍZNAK: Napájení se během používání vypíná

a. Zkontrolujte vypínač (viz výkres výše). Pokud se vypínač rozpojil, vyčkejte pět minut a poté jej zatlačte zpět.

b. Ověřte, zda je síťový kabel zapojen. Je-li síťový kabel zapojen, odpojte jej, vyčkejte pět minut a poté jej znovu zapojte.

c. Vyjměte klíč z konzoly a znovu ho zasuňte.

d. Pokud trenažér stále nefunguje, použijte informace z přední stranu tohoto návodu.

25

PŘÍZNAK: Sklon běžeckého trenažéru se nemění správně

a. Přidržte stisknuté tlačítko Stop a tlačítko pro zvýšení Speed (rychlosti), vložte klíč do konzoly, a poté uvolněte tlačítko Stop a pro zvýšení Speed. Dále stiskněte tlačítko Stop a poté stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení Incline (sklonu). Běžecký trenažér se automaticky zvedne na maximální úroveň sklonu a poté vrátí na minimální úroveň. Tím se systém sklonu znovu nakalibruje. Pokud se sklon nezačne kalibrovat, znovu stiskněte tlačítko Stop, a pak znovu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení Incline. Po dokončení kalibrace sys tému sklonu vyjměte klíč z konzoly.

PŘÍZNAK: Běžecký pás se během tréninku zpomaluje

a. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3žílový kabel o průřezu (1 mm 2 ) a délce max. 1,5 m.

b. Pokud je běžecký pás utažen příliš, výkon tre nažéru se může snížit a běžecký pás se může poškodit. Vyjměte klíč a ODPOJTE SÍŤOVÝ KABEL. Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby napínací kladky proti směru hodinových ručiček o 1/4 otáčky. Pokud je běžecký pás utažen správně, je možné zvednout každou hranu běžec kého pásu o 5 až 7 cm z běžecké plošiny. Dejte pozor, aby byl běžecký pás stále vystředěný. Poté zapojte síťový kabel, vložte klíč a spusťte běžecký trenažér na pár minut. Opakujte až do řádného utažení běžeckého pásu.

c. Trenažér je vybaven běžeckým pásem s vrstvou vysoce účinného maziva. DŮLEŽITÉ: Na běžecký

pás nebo běžeckou plošinu nenanášejte silikonový sprej ani jiné látky, pokud to nedopo ručuje autorizovaný servisní zástupce. Běžecký pás se těmito látkami poškodí a způsobí to jeho

nadměrné opotřebení. Pokud máte dojem, že je nutné běžecký pás více promazat, podívejte se na přední stranu tohoto návodu.

d. Pokud se běžecký pás po chůzi na něm stále zpomaluje, využijte informace z titulní strany tohoto návodu.

PŘÍZNAK: Běžecký pás není vystředěný. DŮLEŽITÉ: Běžecký pás by měl být uprostřed mezi kolejnicemi pro chodidla. Pokud se běžecký pás odírá o kolejnice pro chodidla, může dojít k poško zení pásu.

a. Nejprve vyjměte klíč a ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL. Pokud se běžecký pás posunul doleva, otočte šroub levé napínací kladky pomocí šestihranného klíče o 1/2 otáčky ve směru hodi nových ručiček; pokud se běžecký pás posunul doprava, otočte šroub levé napínací kladky proti směru hodinových ručiček o 1/2 otáčky. Dejte pozor, abyste běžecký pás neutáhli příliš. Poté zapojte síťový kabel, vložte klíč a spusťte běžecký trenažér na pár minut. Opakujte až do vystředění běžeckého pásu.

a b 5–7 cm Šrouby napínací kladky

26

PŘÍZNAK: Běžecký pás během tréninku prokluzuje

a. Nejprve, vyjměte klíč a ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL. Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby napínací kladky ve směru hodinových ručiček o 1/4 otáčky. Pokud je běžecký pás utažen správně, je možné zvednout každou hranu běžec kého pásu o 5 až 7 cm z běžecké plošiny. Dejte pozor, aby byl běžecký pás stále vystředěný. Poté zapojte síťový kabel, vložte klíč a opatrnou chůzí po několik minut zkontrolujte běžecký trenažér. Opakujte až do řádného utažení běžeckého pásu.

a

27

POKYNY PRO CVIČENÍ UPOZORNĚNÍ:

Před zahá jením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy.

Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přes nost údajů o srdeční frekvenci může mít vliv několik faktorů. Snímač pulsu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence.

Tyto pokyny vám pomohou naplánovat váš cvičební program. Pro detailní informace o cvičení si obstarejte seriózní literaturu nebo se poraďte se svým lékařem. Pamatujte, že základem úspěšných výsledků je nále žitá strava a řádný odpočinek.

INTENZITA CVIČENÍ

Ať už usilujete o spálení tuků nebo posílení kardio vaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledků je cvičení při správné intenzitě. Údaj o srdeční frekvenci lze použít jako ukazatel pro zjištění správné úrovně intenzity. V tabulce níže jsou uvedeny doporučené srdeční frekvence pro spalování tuků a aerobní cvičení.

Pro zjištění správné úrovně intenzity vyhledejte svůj věk v dolní části tabulky (věk je zaokrouhlen na nejbližší desítky let). Tři čísla uvedená nad vaším věkem určují „zónu tréninku“. Nejmenší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční frekvence pro maximální spalování tuků a nejvyšší číslo je srdeční frekvence pro aerobní cvičení.

Spalování tuků—Pro efektivní spalování tuků je nutné cvičit vytrvale při nízké úrovni intenzity. Během prv ních několika minut cvičení tělo spotřebuje na výrobu energie uhlohydráty. Až po prvních několika minutách cvičení začne tělo využívat pro výrobu energie ulo žené tuky. Pokud usilujete o spalování tuků, nastavte intenzitu cvičení až na úroveň, kdy je vaše srdeční frekvence blízko nejnižšímu číslu v zóne tréninku. Pro maximální spálení tuků cvičte při srdeční frekvenci blízké střednímu číslu v zóně tréninku.

Aerobní cvičení—Pokud se snažíte o posílení kar diovaskulárního systému, musíte provádět aerobní cvičení, což představuje aktivitu vyžadující velké množství kyslíku po delší dobu. Pro aerobní cvičení nastavujte intenzitu cvičení, dokud vaše srdeční frek vence nebude blízká nejvyššímu číslu v zóně tréninku.

POKYNY PRO TRÉNINK

Rozehřátí—Začněte 5 až 10 minutami protahování a lehkého cvičení. Zahřátím se zvýší vaše tělesná tep lota, srdeční frekvence a oběh pro přípravu na cvičení. Cvičení v zóně tréninku—Cvičte 20 až 30 minut při srdeční frekvenci v zóně tréninku. (Během prvních několika týdnů cvičebního programu neudržujte vaši srdeční frekvenci v zóně tréninku déle než 20 minut). Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka—nikdy nezadržujte dech. Ochlazení—Cvičení dokončete 5 až 10 minutami protahování. Protahováním zvýšíte pružnost svalů a pomůžete zamezit problémům po cvičení.

FREKVENCE CVIČENÍ

Pro zachování či zlepšení kondice provádějte tři tré ninky týdně s minimálně jedním dnem odpočinku mezi tréninky. Po několika měsících pravidelného cvičení lze podle přání provádět až pět tréninků týdně. Pamatujte na to, že klíčem k úspěchu je učinit ze cvičení pravidel nou a příjemnou část všedního dne.

28

NÁVRH NA PROTAHOVÁNÍ

Správné provedení několika základních protahovacích cviků je uvedeno vpravo. Protahujte se pomalu—bez trha vých pohybů.

1. Protahování dotykem prstů

Stůjte s mírně pokrčenými koleny a pomalu se ohýbejte od pasu dolů. Když se co nejvíce skláníte k prstům u nohou, uvolněte záda i ramena. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát. Protahování: Kolenní šlachy, zadní část kolen a záda.

1

2. Protahování kolenních šlach

Sedněte si s nataženou pravou nohou. Přitáhněte chodidlo druhé nohy směrem k sobě a opřete je o vnitřní stehno natažené nohy. Natahujte se co nejvíce k palci u nohy. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát pro každou nohu. Protahování: Kolenní šlachy, dolní část zad a třísla.

3. Protahování lýtek/Achillovy šlachy

S jednou nohou před druhou se natahujte dopředu a opřete se rukama o stěnu. Mějte zadní nohu rovnou a zadní chodidlo rovně na podlaze. Pokrčte přední nohu, nakloňte se dopředu a přesuňte boky ke stěně. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát pro každou nohu. Pro další protažení Achillových šlach pokrčte také zadní nohu. Protahování: Lýtka, Achillovy šlachy a kotníky.

3 2

4. Protahování čtyřhlavého svalu stehenního

Pro rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu a uchopte jedno cho didlo druhou rukou. Patu co nejvíce přitáhněte k hýždím. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát pro každou nohu. Protahování: Čtyřhlavý sval stehenní a boky.

5. Protahování vnitřního lýtka

Sedněte si a dejte plosky chodidel k sobě, kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla co nejvíce k oblasti třísel. Počítejte do 15, poté povolte. Opakujte 3krát. Protahování: Čtyřhlavý sval stehenní a boky.

4 5

29

SEZNAM DÍLŮ

8 4 1 33 2 1 4 2 2 10 10 4 8 14 3 1 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 1 4 2 2 6 6 2 1 6 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kód Množství Popis

Šroub #8 x 1/2" Šroub 1/4" x 1/2" Šroub 5/16" x 2 1/4" Šroub #8 x 3/4" Šroub 5/16" x 1 1/4" Šroub 5/16" x 1 3/4" Šroub 3/8" x 2 1/4" Distanční západka Šroub 5/16" x 1 3/4" Zemnicí šroub #8 x 1/2" Hvězdicová podložka 5/16" Samořezný šroub #8 x 1" Hvězdicová podložka 3/8" Závrtný šroub #8 x 3/4" Šroub 1/4" x 2 1/2" Šroub 3/8" x 1 1/2" Šroub kolečka 3/8" x 1 1/2" Šroub 1/4" x 1 1/4" Šroub #8 x 7/16" Šroub pohonu 5/16" Čep 3/8" Šroub 3/8" x 1 1/4" Lícovaný šroub 5/16" x 1 3/4" Hvězdicová podložka #8 Šroub #8 x 1" Hvězdicová podložka 1/4" Šroub se zápustnou hlavou #8 x 1/2" Šroub 5/16" x 2 1/4" Šroub se 6hrannou hlavou 3/8" x 1 3/4" Plochá podložka 5/16" Šroub 5/16" x 3/4" Rozpěra pohonu reg. sklonu Přítužná matice 3/8" Matice 5/16" Plastové pouzdro 9/32" Držák tabletu Šroub #8 x 5/8" Kolečko Izolace Zadní patka Příčka Levá kolejnice pro chodidlo Výstražný štítek Běžecká plošina Běžecký pás Vedení pásu Pravá zadní patka Stahovací páska Model č. PETL79716.0 R1116A 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 8 4 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Kód Množství Popis

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Hnací kladka/řemenice Hvězdicová podložka M5 Podstavec odpružení Podložka 3/8" Čepový šroub sklonu 1/4" x 1 1/4" Motor pohonu Motorový pás Rám Levá zadní patka Zemnicí kabel konzoly Pryžové odpružení Pravá kolejnice pro chodidlo Napínací kladka Šroub 3/8" x 1 3/4" Šroub 3/8" x 1 1/4" Základna konzoly Kryt motoru Západka pro uskladnění Mezikus šikmého rámu Spona krytu Pohon sklonu Šikmý rám Mezikus rámu Řídicí jednotka Řídicí deska Rozpěrka válečků Vypínač Napájecí (síťový) kabel Průchodka Spodní kryt Rukojeť levého madla Konzola Kabel sloupku Levý kryt základny Pravý kryt základny Pravé madlo Levé madlo Stahovací páska Kryt levého madla Klíč/spona Levý sloupek Pravý sloupek Výstražný štítek Upínadlo konzoly Levá pulzní lišta Základna Levý pulzní kryt Pravá pulzní lišta Pravý pulzní kryt Matice 1/4"

30

Kód Množství Popis

99 100 101 102 103 104 105 106 1 1 1 4 2 1 1 1 Upínadlo řídicí jednotky Levý vnitřní kryt základny Pravý vnitřní kryt základny Plastové pouzdro 3/8" Rozpěrná podložka základny Zásuvka Levá odkládací schránka Pravá odkládací schránka

Kód Množství Popis

107 108 109 110 111 112 113 * 1 2 1 1 1 2 1 – Rám konzoly Podložka základny Rukojeť pravého madla Kryt pravého madla Filtr Pouzdro motoru Izolátor pohonu Návod k obsluze Poznámka: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Informace o objednávání náhrad ních dílů naleznete na zadní straně této příručky. *Tyto díly nejsou znázorněny.

31

ROZLOŽENÝ VÝKRES A

14 50 Model č. PETL79716.0 R1116A 53 35 14 50

32

30 34

ROZLOŽENÝ VÝKRES B

4 71 4 68 4 4 Model č. PETL79716.0 R1116A 4 65 4 67 102 52 4 68 70 33 69 16 32 29 33 72 4 68 4 75 104 68 4 68 4 78 4 33 33 52 102 67 71 76

33

ROZLOŽENÝ VÝKRES C

4 Model č. PETL79716.0 R1116A 28 11 79 4 87 85 5 11 26 2 9 11 4 93 95 4 4 97 4 110 109 4 89 28 11 9 11 96 11 5 84 26 2 81 38 82 17 33 63 13 22 100 91 102 7 13 4 33 38 103 108 12 13 62 81 90 102 22 62 13 77 13 7 94 17 91 101 83 103 108 7 12 10 13 13 63

34

ROZLOŽENÝ VÝKRES D

Model č. PETL79716.0 R1116A 88 80 1 105 1 1 1 64 4 4 107 4 92 36 25 92 10 58 25 4 27 4 27 4 1 1 1 106

35

1 86

OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Informace o objednávání náhradních dílů naleznete na přední straně této příručky. Než nás budete kontaktovat, mějte pro snazší pomoc připravené následující informace: • číslo modelu a sériové číslo výrobku (viz přední strana této příručky) • název výrobku (viz přední strana této příručky) • číselný kód a popis náhradního dílu (viz SEZNAM DÍLŮ a SCHÉMATICKÝ VÝKRES na konci této příručky)

INFORMACE O RECYKLACI

Tento elektronický výrobek se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Pro ochranu životního prostředí je nutné tento výrobek po skončení jeho život nosti recyklovat podle zákona.

Využijte recyklační zařízení, která jsou oprávněná shromažďovat tento typ odpadu ve vašem místě. Pomůžete tím zachovat přírodní zdroje a zlepšit evropské normy o ochraně životního prostředí. V případě dalších informací o bezpečných a správ ných způsobech likvidace kontaktujte prosím místní městský úřad nebo firmu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

Číslo součásti 378850 R1116A Tištěno v Číně © 2016 ICON Health & Fitness, Inc.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement