ProForm Sport 7.0 TREADMILL Ръководство за употреба

ProForm Sport 7.0 TREADMILL Ръководство за употреба
Модел № PETL79716.0
Сериен №
Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка.
РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Сериен номер
самозалепващ
се етикет
КЛИЕНТСКО
ОБСЛУЖВАНЕ
За въпроси, липсващи части
или повредени части, моля
вижте приложената стр., озаглавена DECATHLON CUSTOMER
SERVICE INFORMATION, или се
свържете с магазина, от който сте
закупили този продукт.
Уебсайт:
www.iconsupport.eu
ВНИМАНИЕ
Прочетете всички предпазни
мерки и указания в това
ръководство, преди да използвате оборудването. Запазете
това ръководство за бъдещи
справки.
www.iconeurope.com
СЪДЪРЖАНИЕ
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СЕ ЕТИКЕТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
СХЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
СГЛОБЯВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
КАК ДА СГЪНЕТЕ И ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
НАСОКИ ЗА ТРЕНИРОВКИТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Задна корица
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Задна корица
DE-323073
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СЕ ЕТИКЕТИ
Предупредителният се етикети, показан тук
са включен в комплекта на този продукт.
Поставете предупредителния се етикети върху
предупреждението, написано на английски на
указаното местоположениея. На тази фигура са
показани местоположенията на предупредителния самозалепващ се етикети. Ако някой само
залепващ се етикет липсва или е нечетлив,
вижте предната корица на това ръководство
и поискайте безплатен етикет, за да го замените. Поставете лепенката на показаното
място. Забележка: Се етикети може да не е
показан в действителен размер.
PROFORM е регистрирана търговска марка на ICON Health & Fitness, Inc. IFIT е регистрирана
търговска марка на ICON Health & Fitness, Inc. App Store е търговска марка на Apple Inc., регистрирана
в САЩ и други държави. Android и Google Play са търговски марки на Google Inc. Марката и
логотипите BLUETOOTH® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и се използват
съгласно лиценз. IOS е търговска марка и регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва съгласно лиценз.
2
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска от изгаряне, токов удар или
физическо нараняване, прочетете всички важни предпазни мерки и указания в това ръководство и всички предупреждения върху бягащата пътечка, преди да я използвате. ICON не
поема отговорност за физическо нараняване или повреда на имущество, възникнала поради
или чрез употребата на този продукт.
1. Собственикът носи отговорност и трябва
да се увери, че всички потребители на
тази бягаща пътечка са надлежно информирани за всички предупреждения и
предпазни мерки.
9. Винаги пазете децата под 13 години и
домашните животни далеч от бягащата
пътечка.
10. Бягащата пътечка трябва да се използва
само от лица с тегло, равно или по-малко
от 135 кг.
2. Преди да започнете програма за тренировки, посъветвайте се с вашия лекар.
Това е особено важно за лица на възраст
над 35 г. или такива, които имат проблеми
със здравето.
11. В никакъв случай не позволявайте
няколко лица да използват бягащата
пътечка едновременно.
3. Бягащата пътека не е предназначена да
се използва от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности.
Не бива да се използва и от хора, които
нямат опит и знания, освен ако са под
надзор или биват инструктирани за употребата на пътеката от лице, отговорно за
безопасността им.
12. При използване на бягащата пътечка
използвайте подходящи тренировъчни
екипи. Не носете широки дрехи, които
могат да се захванат от бягащата пътечка.
Препоръчва се използване на тренировъчни екипи за фитнес както за мъже,
така и за жени. Винаги носете спортни
обувки. В никакъв случай не използвайте
бягащата пътечка на бос крак, по чорапи
или със сандали.
4. Използвайте елиптичния тренажор само
съгласно описанието в това ръководство.
13. Свържете захранващия кабел (вижте стр.
16) към заземена електрическа инсталация. Не свързвайте друг уред към същата
електрическата верига.
5. Тази бягаща пътечка е предназначена за
използване само в домашни условия. Не
я използвайте за търговски цели или в
институции и не я давайте под наем.
14. Ако ви е необходим удължител, използвайте само 3-проводен кабел, калибър 14
(1 мм2), не по-дълъг от 1,5 м.
6. Съхранявайте бягащата пътечка на
закрито далече от влага и прах. Не поставяйте бягащата пътечка в гараж или
покрит вътрешен двор, или в близост до
вода.
15. Дръжте захранващия кабел далеч от
горещи повърхности.
7. Поставете бягащата пътечка върху равна
повърхност, като оставите луфт от поне
2,4 м отзад и по 0,6 м от всяка страна.
Не поставяйте бягащата пътечка върху
повърхност, която блокира отворите за
въздух. За да предпазите пода или килима
от повреда, поставете подходяща подложка под бягащата пътечка.
16. В никакъв случай не местете лентата за
бягане, когато захранването е изключено.
Не използвайте бягащата пътечка, ако
захранващият кабел или щепселът са
повредени или ако тя не работи правилно.
(Вижте ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ на стр. 25, ако бягащата пътечка не работи правилно.)
8. Не използвайте бягащата пътечка на
места, на които се използват аерозолни
продукти или се подава кислород.
3
17. Прочетете, разберете и изпробвайте процедурата за аварийно спиране, преди да
използвате бягащата пътечка (вижте КАК
ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО на стр.
18). При използване на бягащата пътечка
винаги носете щипката.
24. Не се опитвайте да местите пътечката
за бягане, докато не е напълно сглобена.
(Вижте СГЛОБЯВАНЕ на стр. 7 и КАК ДА
СГЪНЕТЕ И ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА
ПЪТЕЧКА на стр. 24.) Трябва да сте способни да повдигнете безопасно 20 кг, за
да премествате бягащата пътечка.
18. Винаги стойте върху зоните за почивка
на краката при пускане или спиране на
лентата за бягане. При използване на
бягащата пътечка винаги се дръжте за
перилата.
25. При сгъване или местене на бягащата
пътечка се уверете, че фиксаторът за
съхранение придържа рамата надеждно в
положение за съхранение. Не включвайте
пътеката за бягане, докато е сгъната.
19. Докато пътеката се използва, нивото на
шум се увеличава.
26. Не променяйте наклона на бягащата
пътечка, като поставяте предмети под
нея.
20. Дръжте пръстите, косата и дрехите далеч
от движещата се бягаща пътечка.
27. В никакъв случай не пъхайте предмети в
отвора на бягащата пътечка.
21. Бягащата пътечка може да развива
високи скорости. Регулирайте скоростта
на малки стъпки, за да избегнете резките
й промени.
28. Проверявайте и затягайте здраво всички
части при всяко използване на бягащата
пътека.
22. Мониторът за пулс не е медицинско
устройство. Върху точността на отчитането на сърдечния ритъм могат да
повлияят различни фактори, включително движението на потребителя.
Предназначението на монитора за
измерване на пулса е да подпомага определянето на тенденциите в сърдечния
ритъм при тренировките по принцип.
29.
23. В никакъв случай не оставяйте бягащата
пътечка без надзор, когато тя работи.
Винаги махайте ключа; натиснете превключвателя на захранването в положение
Off (изключено) (вж. рисунката на стр. 5
за местоположението на превключватела
на захранването) и извадете захранващия
кабел, когато пътечката за бягане не е в
употреба.
ОПАСНОСТ: Винаги изключ-
вайте захранващия кабел веднага след
използване, преди почистване на бягащата пътечка и преди извършване на
процедурите за поддръжка и регулиране,
описани в това ръководство. В никакъв
случай не сваляйте капака на мотора,
освен ако не сте инструктирани за това
от упълномощен сервизен представител.
Обслужването извън описаните в това
ръководство процедури трябва да бъде
извършвано само от упълномощен сервизен представител.
30. Твърде тежките тренировки могат да
доведат до сериозно нараняване или
смърт. Ако ви прилошее, ако не ви достига въздух или изпитате болка по време
на тренировка, спрете веднага и се
успокойте.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
4
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
Благодарим ви, че избрахте новата бягаща
пътечка PROFORM® SPORT 7.0. Бягащата
пътечка SPORT 7.0 предлага забележителен
избор от функции, предназначени да направят тренировките ви у дома по-ефективни и
по-приятни.
му корица. За да ни помогнете да Ви съдействаме, запишете си номера на модела на продукта
и серийния номер, преди да се свържете с нас.
Номерът на модела и местоположението на лепенката със серийния номер са посочени на предната
корица на това ръководство.
Полезно е да прочетете внимателно това
ръководство, преди да използвате бягащата
пътечка. Ако имате въпроси, след като прочетете ръководството, моля, погледнете предната
Преди да продължите да четете по-нататък, моля,
запознайте се с частите, обозначени на чертежа
отдолу.
Държач за таблет
Дължина: 183 см
Ширина: 91 см
Тегло:
83 кг
Конзола
Монитор за сърдечния ритъм
Дръжка
Ключ/щипка
Капак на мотора
Превключвател
на захранването
Лента за бягане
Зони за почивка
на краката
Колело
Възглавнички на платформата
Винтове за регулиране
на ролката
5
СХЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИТЕ
Използвайте чертежите по-долу, за да идентифицирате малките части, използвани за монтаж. Числото
в скоби под всеки чертеж е номерът на частта от Списъка с частите в края на това ръководство. Числото
след номера на частта е количеството, използвано за монтажа. Забележка: Ако някоя част липсва в
комплекта, проверете дали не е предварително монтирана. В комплекта може да са включени и
допълнителни части.
Шайба-звезда 1/4"
(26)–4
Винт за земя
#8 x 1/2" (10)–1
Винт 5/16" x 1 1/4"
(5)–2
Шайба-звезда 5/16"
(11)–10
Винт #8 x 1/2"
(1)–8
Шайба-звезда 3/8"
(13)–8
Разделител на
палеца (8)–2
Машинен винт
#8 x 1/2" (27)–4
Винт #8 x 3/4"
(4)–8
Винт 3/8" x 1 1/4"
(63)–2
Винт 3/8" x 1 3/4" (62)–2
Винт 5/16" x 2 1/4"
(28)–4
Винт 5/16" x 1 3/4" (9)–2
Винт 3/8" x 2 1/4" (7)–4
6
СГЛОБЯВАНЕ
• За сглобяването са необходими двама души.
• За да определите малките части, вижте стр.
6.
• Поставете всички части на свободно място
и отстранете опаковъчните материали.
Не изхвърляйте опаковъчните материали,
докато не приключите с всички стъпки от
сглобяването.
• За сглобяването са необходими следните
инструменти:
включените шестограмни
ключове
• След доставката може да има масло на
външната част на пътечката за бягане. Това
е нормално. Ако има масло на пътечката
за бягане, избършете го с мека кърпа и лек
неабразивен почистващ препарат.
една отвертка Phillips
един регулируем гаечен ключ
За да избегнете повреждане на частите, не
използвайте механизирани инструменти.
• Левите части са маркирани с „L” или „Left“, а
десните с „R“ или „Right“.
1. Посетете www.iconsupport.eu на вашия
компютър и регистрирайте продукта.
1
•активира вашата гаранция
•спестява времето ви, ако се наложи да се
свържете с Клиентско Обслужване
•позволява ни да ви уведомим за актуализации и предложения
Забележка: Ако нямате достъп до интернет,
обадете се на Клиентско Обслужване (вижте
предната корица на това ръководство), за да
регистрирате вашия продукт.
7
2. Уверете се, че захранващият кабел е
изключен.
2
A
Свалете връзката, която закрепва кабела за
колоната (81) към основата (94).
След това намерете дясната колона (90).
Помолете втори човек да държи дясната
колона в близост до основата (94).
81
81
90
Вижте чертежа в карето. Завържете кабелната връзка (А) в дясната колона (90) здраво
около края на кабела за колоната (81). След
това вкарайте кабела за колоната в долния
край на дясната колона, като издърпвате
другия край на кабелната връзка от дясната
колона.
A
90
94
3. Поставете дясната колона (90) до основата
(94). Притиснете изолиращата шайба (77)
в квадратния отвор (В) на дясната колона.
Внимавайте да не прищипете проводника
за заземяване (С).
3
След това отстранете и изхвърлете посочения винт (D).
94
След това закрепете проводника за заземяване към дясната колона (90) с #8 x 1/2"
Заземителен винт (10).
10
90
77
B
8
D
C
4. Задръжте лявата колона (90) върху основата
(94). Внимавайте да не прищипете кабела
за колоната (81).
4
Закрепете дясната колона (90) с два винта
3/8" x 2 1/4" (7), винт 3/8" x 1 1/4" (63), винт
3/8" x 1 3/4" (62) и четири шайби-звезди 3/8"
(13), както е показано; не завивайте винтовете докрай все още.
7
13
Закрепете лявата колона (не е показана)
по същия начин. Забележка: От лявата
страна няма кабели.
81
94
62
63
5.Намерете левия и десен капак на основата
(82, 83). Плъзнете левия и десния капак на
основата към лявата и дясна колона (89, 90),
както е показано.
13
90
13
5
89
82
90
83
9
6.Намерете дясната дръжка (84).
6
28
Прикрепете дясната дръжка (84) към дясната колона (90) с два 5/16" х 2 1/4" винта
(28) и две 5/16" шайби-звезди (11); завъртете
и двата винта едновременно и след това
ги затегнете. Внимавайте да не прищипете
кабела за колоната (81).
84
Закрепете лявата дръжка (не е показана)
към лявата колона (не е показана) по
същия начин. Забележка: От лявата страна
няма кабели.
11
81
90
7.Поставете основата на конзолата (64) с
лицето надолу върху мека повърхност, за да
избегнете надраскването й. Не повдигайте
основата на конзолата, като я хващате за
ръкохватките за пулса.
7
Отстранете и запазете четирите винта
1/4" x 1/2" (2).
1
64
106
1
2
Намерете лявата тава (105). Прикрепете
лявата тава с четири #8 x 1/2" винта (1).
105
акрепете дясната тава (106) по същия
З
начин.
Ръкохватки
за пулса
10
2
8.С помощта на втори човек задръжте блока
на конзолата (Е) близо до дясната дръжка
(84) и лявата дръжка (не е показана).
8
E
Вижте чертежа в карето. Свържете кабела
на колона (81) към кабела на конзолата.
Конекторите трябва да се плъзгат заедно
и лесно и да щракнат на мястото си. Ако
това не стане, завъртете единия конектор
и опитайте отново. АКО НЕ СВЪРЖЕТЕ
КОНЕКТОРИТЕ ПРАВИЛНО, КОНЗОЛАТА
МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЕДИ, КОГАТО ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО. След това свалете
кабелната връзка (А) от кабела на колона.
Кабел на
конзолата
81
Кабел на
конзолата
84
A
81
9.Поставете блока на конзолата (Е) на дясната и лявата дръжка (84, 85). Уверете се,
че няма прищипани кабели. Поставете
остатъка от кабела на колоната (81) в дясната колона (90).
9
Прикрепете блока на конзолата (Е) към
скобите на дръжките (84, 85) с четирите
винта 1/4" x 1/2" (2), които извадихте при
стъпка 7, и четири 1/4" шайби-звезди (26);
все още не затягайте винтовете.
E
85
84
26
2
90
11
81
26
2
10. Закрепете блока на конзолата (E) с два
винта 5/16" x 1 1/4" (5), два винта 5/16" x
1 3/4" (9) и четири 5/16" шайби-звезди (11);
завийте и четирите винта, след което ги
затегнете.
10
E
9
11
5
9
11
11
11. Закрепете капаците на дясната и лявата
дръжка (110, 87) с шест винта #8 x 3/4" (4); не
претягайте винтовете.
11
87
4
110
4
12
5
12. Плъзнете дясната и лявата ръкохватки
за дръжките (109, 79) върху десния и
левия капак на дръжките (не са показани).
Закрепете ръкохватките за дръжките (110,
87) с два винта #8 x 3/4" (4); не претягайте
винтовете.
12
79
4
4
109
13. Повдигнете рамката (56) до изправена
позиция. Помолете втори човек да държи
рамката, докато изпълните стъпка 15.
13
Отстранете двата винта 5/16" x 3/4" (31) от
рамката на резето (41).
Скоби
F
41
Ориентирайте рамката на резето (41) както
е показано. Уверете се, че стикерът „This
side toward belt“ (Тази страна към ремъка)
(F) е насочен към бягащата пътечка. Прикрепете рамката на резето към скобите на
рамката (56) с двата винта 5/16" x 3/4" (31),
които току-що извадихте, и две 5/16" шайби-звезди (11).
11
31
11
56
13
31
14.Отстранете гайката 5/16" (34) и болта 5/16" x
1 3/4" (6) от скобата на основата (94).
14
G
След това ориентирайте палеца за съхранение (66), както е показано.
Закрепете долния край на фиксатора за съхранение (66) към скобата на основата (94)
с помощта на болт 5/16" x 1 3/4" (6), двата
раздалечителни елемента за фиксиращото
устройство (8) и гайката 5/16" (34).
66
След това повдигнете палеца за съхранение
(66) във вертикално положение и отстранете
връзката (G).
34
8
15. Отстранете гайката 5/16" (34) и болта 5/16" x
2 1/4" (3) от скобата на рамката на палеца
(41).
94
15
34 H 41
Изравнете горния край на палеца за съхранение (66) със скобата върху рамката на
палеца (41) и вкарайте болта 5/16" x 2 1/4" (3)
през скобата и палеца за съхранение. Така
ще извадите раздалечителния елемент (H)
от другата страна; изхвърлете го.
56
След това затегнете гайката 5/16" (34) към
болта 5/16" x 2 1/4" (3); не затягайте прекалено гайката; палецът за съхранение (66)
трябва да може да се върти.
Спуснете рамката (56) (вижте КАК ДА
СПУСНЕТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕКА, ЗА ДА Я
ИЗПОЛЗВАТЕ на стр. 24.)
14
3
66
6
16.Затегнете добре четирите винта 3/8" x
2 1/4" (7), двата винта 3/8" x 1 3/4" (62) и
двата винта 3/8" x 1 1/4" (63).
16
89
След това поставете левия вътрешен капак
на основата (100) на долния край на лявата
колона (89). След това плъзнете левия капак
на основата (82) надолу и го натиснете върху
левия вътрешен капак на основата.
82
След това поставете десния вътрешен капак
на основата (101) на долния край на дясната
колона (90). След това плъзнете десния
капак на основата (83) надолу и го натиснете
върху десния вътрешен капак на основата.
100
63
83
7
62
101
63
17.Прикачете държача за таблет (36) към блока
на конзолата (Е) с четири #8 x 1/2" машинен винта (27); завъртете и четири винта
едновременно и след това ги затегнете. Не
затягайте прекалено машинен винтове.
62
90
7
17
36
27
27
E
18.Уверете се, че всички части са добре затегнати, преди да използвате бягащата пътечка. Ако
върху лепенките на бягащата пътечка има найлонов слой, свалете го. За да предпазите пода или
килима, поставете подходяща подложка под бягащата пътечка. За да избегнете повреда по конзолата, дръжте бягащата пътечка далеч от пряка слънчева светлина. Съхранявайте включения в
комплекта шестограмен ключ на сигурно място; той се използва за регулиране на лентата за бягане
(вижте страници 26 и 27). Забележка: В комплекта може да са включени и допълнителни части.
15
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА
КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ
Следвайте стъпките по-долу, за да включите
захранващия кабел.
Този продукт трябва да бъде заземен. Ако
той функционира неправилно или се повреди,
TYPE E
заземяването осигурява път с по-малко съпротивление за електрическия ток, за да се намали
риска от електрически удар. Захранващият кабел
на този продукт има проводник за заземяване
на оборудването и заземяващ щепсел. ВАЖНО:
Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да бъде сменен с друг, препоръчван от
производителя.
1. Включете указания край на захранващия кабел
в гнездото на бягащата пътечка.
FR/
SP/
PL/
SK
Гнездо на бягащата пътечка
Захранващ кабел
ОПАСНОСТ:
Неправилното
свръзване на проводника за заземяване
на оборудването може да увеличи риска
от електрически удар. Консултирайте
се с квалифициран електротехник или
служител на сервиза, ако имате съмнения относно правилното заземяване на
продукта. Не правете промени в щепсела,
с който е снабден продукта, ако неа е
съвместим с контакта, накарайте квалифициран електротехник да ви монтира
подходящ контакт.
2. Включете захранващия кабел в подходящ
контакт, който е правилно монтиран и заземен
в съответствие с всички местни правилници и
разпоредби.
TYPE E
Контакт
IT
16
TYPE F
FR/
DU
SP/
GR
PL/
RU
SK
HU
CZ
TR
RO
BU
UKR
SW
IT
СХЕМА НА КОНЗОЛАТА
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИЯ
САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ ЕТИКЕТ
Можете също да свържете своето смарт устройство към конзолата и да използвате приложение
iFit® за записване и следете на информацията за
тренировката си.Докато тренирате, можете дори
да слушате любимата си музика или аудио книги с
помощта на озвучителната система на конзолата.
Намерете предупрежденията върху конзолата,
написани на английски език. Същите предупреждения на други езици можете да намерите върху
включения в комплекта лист със самозалепващи
се етикети. Поставете върху конзолата предупредителния самозалепващ се етикет, написан на
български.
За да включите захранването, вижте стр. 18.
За да използвате ръчния режим, вижте стр.
18. За да използвате вградена тренировъчна
програма, вижте стр. 20. За да използвате тренировъчна интервална програма, вижте стр. 21.
За да свържете смарт устройството си към конзолата, вижте стр. 21. За да свържете монитора
си за сърдечен ритъм към конзолата, вижте стр.
22. За да използвате озвучителната система,
вижте стр. 22. За да използвате информационния режим, вижте стр. 23. За да използвате държача за таблет, вижте стр. 23.
ФУНКЦИИ НА КОНЗОЛАТА
Конзолата на бягащата пътечка предлага разнообразни функции, предназначени да направят тренировките ви по-ефективни и по-приятни.
Когато използвате ръчния режим, можете да
променяте скоростта и да накланяте бягащата
пътечка с докосване на бутон. Докато тренирате,
на конзолата ще се показват моментните резултати от тренировката. Можете даже да измервате
сърдения си ритъм, като използвате монитора
за сърдечен ритъм на ръкохватката или съвместим монитор за сърдечен ритъм за поставяне на
гърдите. Вж. стр. 22 за информация относно
закупуването на монитор за сърдечен ритъм за
поставяне на гърдите по избор.
Забележка: Конзолата може да показва скорост
и разстояние в мили или километри. За да разберете коя измервателната единица е използвана,
вижте ИНФОРМАЦИОНЕН РЕЖИМ на стр. 23. За
простота всички указания в този раздел използват измервания в километри.
В допълнение, конзолата разполага с набор от
вградени тренировки. Всяка тренировъчна програма контролира автоматично скоростта и наклона на бягащата пътечка, докато ви дава указания за ефективна тренировка.
ETPF79716
17
ВАЖНО: Ако върху конзолата има найлонов
слой, свалете го. За да предотвратите повреда на платформата за бягане, носете чисти
спортни обувки, когато използвате бягащата
пътечка. При първото използване на бягащата
пътечка проверете подравняването на лентата
за бягане и я центрирайте, ако е необходимо
(вижте стр. 26).
КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЪЧНИЯ РЕЖИМ
ВАЖНО: Ако бягащата пътечка е била изложена на ниски температури, оставете я да се
затопли до стайна температура, преди да включите захранването. Ако не го направите, могат
да се повредят дисплеите или други електрически компоненти на конзолата.
1.Поставете ключа в конзолата.
Включете захранващия
кабел (вижте стр. 16).
След това намерете
превключвателя на
захранването, разпоНулиране
ложен на рамката на
бягащата пътечка близо
до захранващия кабел. Натиснете превключвателя на захранването в положение за Reset
(нулиране).
Натиснете бутона за Manual Control (ръчно
управление), за да изберете ръчния режим.
Вижте КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО
вляво.
2.Изберете ръчния режим.
3. Въведете теглото си.
Натиснете бутона Wt (теглото) за увеличаване
или намаляване, за да въведете теглото си.
Тази информация подобрява точността на
захранващия пръстен. Забележка: Натиснете и
задръжте бутона Wt за увеличаване или намаляване, за да въведете теглото си по-бързо.
След това стъпете
върху зоните за
Ключ
почивка на краката на бягащата
пътечка. Намерете
щипката, закачена за ключа,
Щипка
и я захванете за
колана на дрехите си. След
това поставете ключа в конзолата. След няколко
секунди дисплеят светва. ВАЖНО: При аварийни
ситуации ключът може да бъде издърпан от
конзолата, което да доведе до намаляване
на скоростта и спиране на лентата за бягане.
Изпробвайте щипката, като направите внимателно няколко крачки назад. Ако ключът не се
извади от конзолата, регулирайте позицията на
щипката.
4. Включете лентата за бягане.
За да стартирате подвижната лента, натиснете
бутона Run (пускане) или един от бутоните
Quick Speed (Бърза скорост).
Ако натиснете бутона Run, подвижната лента
ще започне да се движи с 2 Km/H (км/ч).
Докато тренирате, можете да променяте скоростта на лентата за бягане, като натискате
бутоните за увеличаване или намаляване на
Speed (скоростта). При всяко натискане на
един от тези бутони настройката на скоростта
се променя с 0,1 Km/H; ако задържите бутона
натиснат, настройката на скоростта се променя на стъпки от 0,5 Km/H. Забележка: След
като натиснете бутона, може да е необходимо
малко време, за да може лентата за бягате да
достигне избраната настройка на скоростта.
ВАЖНО: Преди да използвате бягащата
пътечка, извършете следните стъпки, за да
гарантирате, че конзолата показва правилното
ниво на наклон на бягащата пътечка: Първо,
натиснете веднъж бутона за увеличаване на
Incline (наклона). След това натиснете или
бутона за намаляване на Incline, или найниския бутон Quick Incline (Бързо накланяне),
за да зададете бягащата пътечка на най-ниска
настройка. Когато рамката спре да се движи,
бягащата пътечка е готова за употреба.
Ако натиснете един от бутоните Quick Speed,
подвижната лента ще променя скоростта
си постепенно, докато достигне избраната
настройка на скоростта.
За да спрете лентата за бягане, натиснете
бутона Stop (Стоп). Времето ще започне да
мига на дисплея. За да рестартирате подвижната лента, натиснете бутона Run.
18
5.Променете наклона на бягащата пътечка
според желанието си.
7. Измерете сърдечния си ритъм, ако желаете.
Можете да измервате сърдения си ритъм, като
използвате или монитора за сърдечен ритъм
на ръкохватката, или съвместим монитор за
сърдечен ритъм за поставяне на гърдите. Вж.
стр. 22 за информация относно закупуването на монитор за сърдечен ритъм за поставяне на гърдите по избор.
За да промените наклона на бягащата пътечка,
натиснете бутоните за увеличаване и намаляване на Incline (наклона) или един от бутоните
Quick Incline (Бързо накланяне). При всяко
натискане на един от бутоните бягащата
пътечка ще се регулира постепенно, докато
достигне избраната настройка за наклона.
Конзолата е съвместима с всички
BLUETOOTH® Smart монитори за сърдечен
ритъм. За да свържете монитора си за сърдечен ритъм към конзолата, вижте стр. 22.
6.Следете напредъка си на дисплея.
Докато вървите или тичате по бягащата
пътека, дисплеят може да показва следната
информация за тренировката:
Забележка: Ако използвате едновременно
двата монитора за сърдечен ритъм, мониторът за сърдечен ритъм BLUETOOTH Smart ще
бъде приоритетен.
• Нивото на наклон на бягащата пътека
• Сърдечния ви ритъм (вижте стъпка 7)
Преди да
използвате
поставяния
на китката
монитор за
пулса, свалете найлона
от металните
Контакти
контакти на
детектора на
пулса. Освен
това се уверете, че ръцете ви са чисти.
•Нивото на мощност във ватове
• Скоростта на лентата за бягане
• Изминалото време
• Вашето темпо
• Приблизителния брой калории, които сте
изгорили
• Разстоянието, което сте изминали
За да измерите сърдечния си ритъм, стъпете
върху зоните за почивка на краката и хванете детектора на пулса така, че китките ви да
са върху металните контакти, като избягвате
да движите ръцете си. Когато пулсът ви бъде
засечен, вашият сърдечен ритъм ще се покаже. За да го отчетете възможно най-точно,
продължете да държите контактите в продължение на около 15 секунди.
Натиснете бутона Display (Дисплей), за да
видите желаната информация на дисплея.
Докато тренирате, пръстенът за мощност ще
показва приблизителното ниво на интензивност на Вашата тренировка. За да регулирате
нивото на интензивност, натиснете бутона
за увеличаване или намаляване за Watts/Kg
(ватове на килограм). Настройките за скорост
и/или наклон на бягащата пътечка се увеличават или намаляват постепенно, за да достигнат
желаното ниво на интензивност.
За да нулирате дисплея, натиснете бутона Stop
няколко пъти или извадете ключа и след това
го поставете отново.
19
8.Когато приключите тренировката, извадете
ключа от конзолата.
Всяка тренировъчна програма е разделена на
сегменти. За всеки сегмент са програмирани
една настройка на скоростта и една настройка
на наклона. Забележка: За последователни
сегменти можете да програмирате една и съща
настройка на скоростта и/или на наклона.
Стъпете върху зоните за почивка на краката,
натиснете бутона Stop няколко пъти и регулирайте наклона на бягащата пътечка до
нула. Наклонът трябва да е нанула, за да не
повредите бягащата пътечка, когато я сгъвате в положение за съхранение. След това
извадете ключа от конзолата и го приберете
на сигурно място.
Ако настройката на скоростта или наклонът
са твърде високи или твърде ниски по време
на тренировъчната програма, можете да я промените ръчно, като натиснете бутоните Speed
(скорост) или Incline (наклон); когато обаче
започне следващият сегмент от тренировъчната програма, бягащата пътека ще се регулира автоматично до настройките за скоростта и наклона на този следващ сегмент.
Когато приключите с използването на бягащата пътечка, поставете превключвателя на
захранването в положение Off (Изкл) и изключете захранващия кабел. ВАЖНО: Ако не
го направите, електрическите компоненти
на бягащата пътечка могат да се износят
преждевременно.
За да спрете тренировъчната програма по
всяко време, натиснете бутона Stop (Стоп).
За да възобновите тренировъчната програма,
натиснете бутона Run. Подвижната лента ще
започне да се движи с 2 Km/H (км/ч). Когато започне следващият сегмент на тренировъчната
програма, бягащата пътечка автоматично ще
регулира настройките на скоростта и наклона
за следващия сегмент.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВГРАДЕНА
ТРЕНИРОВЪЧНА ПРОГРАМА
1.Поставете ключа в конзолата.
Вижте КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО
на стр. 18.
5. Следете напредъка си на дисплея.
2. Въведете теглото си.
Вижте стъпка 6 на стр. 19. Дисплеят ще покаже времето, което остава, вместо изминалото време.
Вижте стъпка 3 на стр. 18.
3. Изберете вградена тренировъчна програма.
6. Измерете сърдечния си ритъм, ако желаете.
а да изберете вградена тренировъчна проЗ
грама, натиснете бутона Tempo Apps (приложения за темпо) или бутона Interval Apps (приложения за интервал) няколко пъти, докато на
дисплея се изведе желаната тренировка.
Вижте стъпка 7 на стр. 19.
7. К
огато приключите тренировката, извадете
ключа от конзолата.
Вижте стъпка 8 отляво.
4. Включете тренировъчната програма.
атиснете бутона Run (Пускане), за да стартиН
рате тренировката. Секунди след натискането
на бутона, бягащата пътечка ще се регулира
автоматично до първите настройки за скоростта и наклона за тренировъчната програма.
Хванете дръжките и започнете да ходите.
20
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВГРАДЕНА ТРЕНИРОВЪЧНА ПРОГРАМА
6. Следете напредъка си на дисплеите.
Вижте стъпка 6 на стр. 19. Дисплеят ще
покаже времето, което остава, вместо изминалото време.
По време на интервална тренировъчна програма
многократно ще преминавате между интервали
с тренировка с ниска интензивност „за възстановяване“ и интервали с висока интензивност „за
натоварване“.
7. Измерете сърдечния си ритъм, ако желаете.
Вижте стъпка 7 на стр. 19.
1. Поставете ключа в конзолата.
8.Когато приключите тренировката, извадете
ключа от конзолата.
Вижте КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО
на стр. 18.
Вижте стъпка 8 на стр. 20.
2. Въведете теглото си.
КАК ДА СВЪРЖЕТЕ СВОЕТО СМАРТ
УСТРОЙСТВО С КОНЗОЛАТА
Вижте стъпка 3 на стр. 18.
3.Изберете настройки за интервалите за
възстановяване.
Конзолата поддържа BLUETOOTH връзки към
смарт устройства чрез приложението iFit и към
съвместими монитори за сърдечния ритъм.
Забележка: Не се поддържат други връзки чрез
BLUETOOTH.
Натиснете бутоните за скорост и наклон, за
да изберете желаната настройка за скорост
и наклон за интервалите за възстановяване.
След това натиснете и задръжте бутона
Recovery (възстановяване), докато конзолата
издаде двоен звуков сигнал.
1.Изтеглете и инсталирайте приложението iFit
на своето смарт устройство.
4.Изберете настройки за интервалите за
натоварване.
На своето устройство с IOS® или AndroidTM
отворете магазина App StoreSM или Google
PlayTM, потърсете безплатното приложение iFit
и го инсталирайте на устройството. Уверете
се, че на смарт устройството ви е активирана опцията BLE.
Натиснете бутоните за скорост и наклон, за
да изберете желаната настройка за скорост
и наклон за интервалите за натоварване.
След това натиснете и задръжте бутона Work
(натоварване), докато конзолата издаде двоен
звуков сигнал.
След това отворете приложението iFit и следвайте инструкциите, за да си създадете iFit
профил и да персонализирате настройките.
5.Преминаване между интервали за възстановяване и интервали за натоварване.
2.Свържете смарт устройството си с
конзолата.
Докато тренирате, натиснете бутона Recovery,
за да изберете настройките за скорост и
наклон, които сте избрали за интервалите за
възстановяване. Натиснете бутона Work, за
да изберете настройките за скорост и наклон,
които сте избрали за интервалите за натоварване. Превключвайте между настройките
колкото пъти пожелаете.
Следвайте инструкциите в приложението
iFit, за да свържете смарт устройството си с
конзолата.
За да промените настройките по всяко време,
повторете стъпки 3 и 4.
21
Когато връзката бъде установена, LED на
конзолата мига в синьо. Натиснете бутона
Bluetooth на конзолата, за да потвърдите
връзката; LED на конзолата започва да свети
непрекъснато в синьо.
КАК ДА СВЪРЖЕТЕ СВОЯ МОНИТОР ЗА
СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ С КОНЗОЛАТА
3.Записвайте и следете информацията за тренировките си.
За да свържете своя монитор за сърдечния ритъм
BLUETOOTH Smart с конзолата, натиснете бутона
Bluetooth на конзолата. Когато връзката бъде
установена, LED на конзолата мига два пъти.
Забележка: Това може да отнеме до 15 секунди.
Конзолата е съвместима с всички BLUETOOTH
Smart монитори за сърдечния ритъм.
Следвайте инструкциите в приложението iFit,
за да записвате и следите информацията за
тренировките си.
Забележка: Ако в близост до конзолата има
повече от един съвместим монитор за сърдечния
ритъм, тя ще се свърже към този с най-силен
сигнал.
4.По желание можете да прекъснете връзката
между конзолата и смарт устройството си.
За да прекъснете връзката между смарт
устройството ви и конзолата, натиснете и
задръжте бутона Bluetooth на конзолата за 5
секунди; LED на конзолата се изключва.
За да прекъснете връзката между монитора
за сърдечния ритъм и конзолата, натиснете и
задръжте бутона Bluetooth на конзолата за 5
секунди; когато LED светне, освободете бутона.
Забележка: Всички BLUETOOTH връзки между
конзолата и други устройства (включително
всички смарт устройства, монитори за сърдечния ритъм и т.н.) се прекратяват.
Забележка: Всички BLUETOOTH връзки между
конзолата и други устройства (включително
всички смарт устройства, монитори за сърдечния
ритъм и т.н.) се прекратяват.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН, ПОСТАВЯН НА ГЪРДИТЕ МОНИТОР ЗА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТЕРЕОУРЕДБАТА
Независимо
дали целта ви
е да изгаряте
мазнини или
да засилите
сърдечносъдовата си
система,
ключът за
постигане на
най-добри
резултати е да поддържате правилен сърдечен
ритъм по време на тренировките. Опционалният
поставян на гърдите монитор за сърдечен ритъм
дава възможност за продължително наблюдение
на сърдечния ви ритъм, докато тренирате, което
ще помогне да достигнете личните си цели в тренировката. За да закупите монитор за сърдечен
ритъм, вижте предната корица на това ръководство.
За да възпроизвеждате музика или аудио книги
чрез озвучителната система на конзолата, докато
тренирате, включете 3,5 мм жак в 3,5 мм аудио
кабел (не е предоставен) в жака на конзолата и
в жака на вашия MP3 плеър, CD плеър или друг
персонален аудио плеър; уверете се, че аудио
кабелът е вмъкнат докрай. Забележка: За да
закупите аудио кабел, посетете местния си
магазин за електроника.
След това натиснете бутона за
възпроизвеждане на персоналния си аудио плеър. Регулирайте
силата на звука, като използвате
бутоните за увеличаване и намаляване на звука на конзолата или
бутона за управление на звука на персоналния си
аудио плеър.
Ако използвате персонален CD плеър и
компактдискът „прескача”, поставете CD плеъра
на пода или на друга плоска повърхност вместо на
конзолата.
ETPF59515
Забележка: Конзолата е съвместима с всички
BLUETOOTH Smart монитори за сърдечния ритъм.
22
ИНФОРМАЦИОНЕН РЕЖИМ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДЪРЖАЧА ЗА ТАБЛЕТ
Конзолата е снабдена с информационен режим,
който съхранява информационни данни за употребата бягащата пътечка и ви позволява да
избирате мерни единици за конзолата.
Можете да
използвате
таблета си, за
да разглеждате
мултимедия,
докато тренирате. Поставете
таблета си на
държача за
таблет и оставете държача да
пази таблета ви
на място.
За да изберете информационния режим, поставете ключа в конзолата, докато държите бутона
Stop (Стоп) натиснат. След това освободете
бутона Stop. Забележка: Ако е избрана тренировъчна програма, може да се наложи да натиснете
бутона Stop няколко пъти, за да излезете от нея,
преди да получите достъп до информационния
режим. Когато е избран информационният режим,
ще се показва следната информация:
На дисплея ще се изведе софтуерната версия на
конзолата.
На дисплея ще се показва „E“ за британски мили
или „M“ за метрични километри. Ако искате да
смените измервателните единици, натиснете бутона за увеличаване на скоростта.
За да излезете от информационния режим, извадете ключа от конзолата или натиснете бутона
Stop няколко пъти.
23
Държач
за таблет
КАК ДА СГЪНЕТЕ И ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА
КАК ДА СГЪНЕТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА
КАК ДА ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА
За да избегнете повреди на бягащата пътечка,
преди да я сгънете, регулирайте наклона до
нула. След това извадете ключа и изключете
захранващия кабел. ВНИМАНИЕ: Трябва да сте
способни да повдигнете безопасно 20 кг, за да
повдигате, спускате или премествате бягащата
пътечка.
Преди да преместите бягащата пътечка, сгънете
я, както е описано вляво. ВНИМАНИЕ: Уверете
се, че копчето на фиксиращото устройство е
заключено в позицията за съхранение. Преместването на бягащата пътечка може да
изисква участие на двама човека.
1. Хванете рамката и една от дръжките и поставете единия си крак до едното колело.
1. Хванете здраво металната рама здраво
на мястото, показано по-долу със стрелка.
ВНИМАНИЕ: Не хващайте рамката за пластмасовите зони за почивка на краката.
Сгънете краката си и дръжте гърба изправен, докато повдигате рамата приблизително
наполовина до вертикалната позиция.
1
Рамка
Дръжка
1
Рамка
Колело
2. Издърпайте дръжката назад, докато бягащата
пътечка се претърколи върху колелата си, и
внимателно я преместете до желаното място.
ВНИМАНИЕ: Не местете бягащата пътечка,
без да сте я търкулнали назад, не дърпайте
рамката и не местете бягащата пътечка
върху неравна повърхност.
2.Изправете рамката, докато палецът за съхранение щракне в позицията за съхранение.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че бутонът на
палеца за съхранение се заключва.
3. Поставете единия си крак до едното колело и
внимателно спуснете бягащата пътечка.
2
КАК ДА СПУСНЕТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА, ЗА
ДА Я ИЗПОЛЗВАТЕ
Рамка
1. Натиснете горния край
на рамката напред и
внимателно натиснете
горната част на палеца
за съхранение с крак.
Палец за
съхранение
2. Докато притискате
палеца за съхранение
с крак, издърпайте
горния край на рамката
към себе си.
За да предпазите пода или килима, поставете
подходяща подложка под бягащата пътечка.
Съхранявайте бягащата пътечка далеч от
директна слънчева светлина. Не оставяйте бягащата пътечка в позицията за съхранение при
температури над 30° C.
3.Пристъпете назад и
изчакайте рамката да
се сниши до пода.
24
1
2
ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПОДДРЪЖКА
в.Проверете положението на превключвателя
на захранването, разположен на рамката на
бягащата пътека, близо до захранващия кабел.
Ако ключът е издаден, както е показано, той
се е изключил. За да го нулирате, изчакайте
пет минути и след това го натиснете.
Редовната поддръжка е важна за оптимална
работа и за намаляване на износването.
Проверявайте и затягайте здраво всички части
при всяко използване на бягащата пътека.
Редовно почиствайте пътечката и поддържайте
лентата за бягане чиста и суха. Първо поставете
превключвателя на захранването в положение
Off (изкл) и изключете кабела за захранване.
Използвайте влажна кърпа и малко количество
мек сапун за почистване на външните части
на бягащата пътечка. ВАЖНО: Не пръскайте
пътечката с течности директно. За да избегнете повреди по конзолата, дръжте течностите
далеч от нея. След това старателно подсушете
бягащата пътечка с мека кърпа.
c
Изключен
Нулиране
СИМПТОМ: Захранването се изключва по време
на използване
a.Проверете превключвателя на захранването
(вижте чертежа по-горе). Ако превключвателят
се е изключил, изчакайте пет минути и след
това го натиснете.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
СИМПТОМ: Захранването не се включва
б.Уверете се, че захранващият кабел е включен.
Ако това е така, изключете го, изчакайте пет
минути и след това го включете отново.
a.Уверете се, че кабелът за захранване е включен в правилно заземен контакт (вижте стр.
16). Ако ви е необходим удължител, използвайте само 3-проводен кабел, калибър 14 (1
мм2), не по-дълъг от 1,5 м.
в.Извадете ключа от конзолата и след това го
вкарайте отново.
б.След като захранващият кабел е включен,
уверете се, че ключът е поставен в конзолата.
г.Ако бягащата пътечка продължава да не
работи, моля, погледнете предната корица на
това ръководство.
25
СИМПТОМ: Наклонът на бягащата пътечка не се
променя правилно
в.Вашата бягаща пътечка разполага с лента за
бягане, покрита с висококачествена смазка.
ВАЖНО: В никакъв случай не нанасяйте
силиконов спрей или други вещества върху
подвижната лента или върху платформата
за бягане освен ако нямате дадени такива
инструкции от упълномощен сервизен
представител. Подобни вещества могат да
повредят лентата за бягане и ще доведат до
силно износване. Ако подозирате, че лентата
за бягане се нуждае от повече смазка, вижте
предната корица на това ръководство.
a. Задръжте натиснати бутона Stop (Стоп) и
бутона Speed increase (увеличаване на скоростта), поставете ключа в конзолата и след
това отпуснете бутона Stop и бутона Speed
увеличаване. След това натиснете бутона Stop,
а след това - бутона за увеличаване или намаляване на Incline (наклона). Бягащата пътечка
ще се вдигне автоматично до максималното
ниво на наклона и след това ще се върне на
минималното ниво. Така ще калибрирате
отново системата за накланяне. Ако системата
за накланяне не започне да се калибрира,
натиснете отново бутона Stop и след това
натиснете отново бутона за увеличаване или
намаляване на наклона. Когато системата
за наклон е калибрирана, извадете ключа от
конзолата.
г.Ако лентата за бягане продължава да забавя
скоростта си, когато бягате по нея, погледнете
предната корица на това ръководство.
СИМПТОМ: Подвижната лента не е центрирана.
ВАЖНО: Подвижната лента следва да е центрирана между зоните за почивка на краката. Ако
лентата за бягане се търка в зоната за почиване
на краката, тя може да се повреди.
СИМПТОМ: Лентата за бягане намалява скоростта си, когато бягате по нея
a. П
ърво извадете ключа и ИЗКЛЮЧЕТЕ
КАБЕЛА ЗА ЗАХРАНВАНЕ. Ако лентата за
бягане е изместена наляво, използвайте
шестограмния ключ, за да завъртите левия
винт за регулиране на ролката по часовниковата стрелка с 1/2 оборот; ако е изместена
надясно, завъртете левия винт на ролката
обратно на часовниковата стрелка с 1/2 оборот. Внимавайте да не затегнете винтовете
на лентата за бягане твърде силно. След
това включете захранващия кабел, поставете
ключа и пуснете бягащата пътечка за няколко
минути. Повтаряйте до постигане на правилно
центриране на лентата за бягане.
a.Ако се наложи да използвате удължител,
използвайте само 3-проводен кабел, калибър
14 (1 мм2) не по-дълъг от 1,5 м.
б.Ако лентата за бягане е обтегната твърде
много, характеристиките на бягащата пътека
може да се влошат и лентата за бягане може
да се повреди. Извадете ключа и ИЗКЛЮЧЕТЕ
КАБЕЛА ЗА ЗАХРАНВАНЕ. С помощта на
шестограмен ключ завъртете и двата винта
за регулиране на ролката обратно на часовниковата стрелка с 1/4 оборот. Когато лентата
за бягане е правилно обтегната, трябва да
можете да повдигнете всеки от краищата й
на 5 до 7 см спрямо платформата за тичане.
Поддържайте центрирана лентата за бягане.
След това включете захранващия кабел,
поставете ключа и пуснете бягащата пътечка
за няколко минути. Повтаряйте до постигане
на правилно обтягане на лентата за бягане.
а
б
5–7 см
Винтове на водача на ролката
26
Зони за почивка
на краката
СИМПТОМ: Лентата за бягане се плъзга, когато
бягате по нея
а
a. П
ърво извадете ключа и ИЗВАДЕТЕ
ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ. С помощта на
шестограмен ключ завъртете винтовете за
регулиране на ролката обратно на часовниковата стрелка с 1/4 оборот. Когато лентата
за бягане е правилно обтегната, трябва да
можете да повдигнете всеки от краищата й
на 5 до 7 см спрямо платформата за тичане.
Поддържайте центрирана лентата за бягане.
След това включете захранващия кабел,
поставете ключа и внимателно тичайте по
бягащата пътечка няколко минути. Повтаряйте
до постигане на правилно обтягане на лентата
за бягане.
27
НАСОКИ ЗА ТРЕНИРОВКИТЕ
Изгаряне на мазнини—За ефективно изгаряне
на мазнини трябва да тренирате дълъг период от
време при ниско ниво на интензивност. По време
на първите няколко минути от тренировката
тялото Ви използва калориите от въглехидратите, за да си набави енергия. Едва след първите
няколко минути от тренировката то започва да
използва калориите от складираните мазнини, за
да си набави енергия. Ако целта Ви е изгаряне на
мазнини, регулирайте интензивността на тренировките така, че сърдечният Ви ритъм да е близо
до най-малкото число в зоната Ви на тренинг. За
максимално изгаряне на мазнини тренирайте така,
че сърдечният Ви ритъм да е близо до средното
число в зоната Ви на тренинг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Преди за започнете тази програма за
тренировки или която и да е друга, посъветвайте се с Вашия лекар. Това е особено
важно за лица на възраст над 35 г. или
такива, които имат проблеми със здравето.
Мониторът за пулс не е медицинско
устройство. Върху точността на отчитането
на сърдечния ритъм може да повлияят
различни фактори. Предназначението
на монитора за измерване на пулса е да
подпомага определянето на тенденциите
в сърдечния ритъм при тренировките по
принцип.
Аеробна тренировка—Ако целта Ви е да укрепите
сърдечносъдовата си система, трябва да правите
аеробни тренировки – дейност, която изисква
големи количества кислород за продължителни
периоди от време. При аеробни тренировки регулирайте интензивността на тренировките така, че
сърдечният Ви ритъм да е близо до най-голямото
число в зоната Ви на тренинг.
Тези насоки ще Ви помогнат да планирате програмата си за тренировки. За подробна информация
относно тренировките снабдете се с получила признание книга или се посъветвайте с Вашия лекар.
Не забравяйте, че правилното хранене и подходящата почивка са важни за постигане на успешни
резултати.
НАСОКИ ЗА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПРОГРАМИ
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРЕНИРОВКИТЕ
Загряване—Започнете с 5 до 10 минути разтягане
и леки упражнения. Загряването увеличава температурата на тялото Ви и сърдечния ритъм, като
кръвообращението се подготвя за тренировката.
Независимо от това дали целта Ви е изгаряне
на мазнини или укрепване на сърдечносъдовата
система, тренировките с подходяща интензивност
са ключът към постигането на резултати. Можете
да използвате сърдечния си ритъм като указание
за намилане на правилното ниво на интензивност.
На диаграмата по-долу са показани препоръчителните стойности на сърдечния ритъм за изгаряне на
мазнини и за аеробна тренировка.
Упражнения в зоната на тренинг—Тренирайте в
продължение 20 до 30 минути така, че сърдечният
Ви ритъм да е в зоната Ви на тренинг. (По време
на първите няколко седмици от програмата си за
тренировки, не поддържайте сърдечния си ритъм в
зоната за тренинг за повече от 20 минути.) Докато
тренирате, дишайте ритмично и дълбоко – никога
не задържайте дишането.
Охлаждане—Завършете с 5 до 10 минути разтягане . Разтягането увеличава гъвкавостта на
мускулите ви и спомага за предотвратяване на
проблемите след тренировка.
ЧЕСТОТА НА ТРЕНИРОВКИТЕ
За да установите кое е правилното ниво на интензивност, намерете възрастта си в долната част на
диаграмата (възрастите са закръглени до най-близките десет години) Трите числа, посочени над
възрастта Ви, определят Вашата „зона на тренинг”.
Най-малкото число е сърдечният ритъм за изгаряне на мазнини, средното е сърдечният ритъм за
максимално изгаряне на мазнини, а най-голямото—
сърдечният ритъм за аеробна тренировка.
За да поддържате или подобрите кондицията си,
правете три тренировки всяка седмица с поне
един ден почивка между тях. След няколко месеца
редовни тренировки, можете да тренирате до пет
пъти седмично, ако желаете. Не забравяйте, че
ключът към успеха е да превърнете тренировките
в редовна и приятна част от ежедневния си живот.
28
ПРЕПОРЪЧВАНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗТЯГАНЕ
Правилното положение за няколко основни упражнения за разтягане е показано вдясно. Движете се
бавно, докато се разтягате – никога не подскачайте.
1. Разтягане с докосване на пръстите на краката
1
Застанете с леко сгънати колене и бавно се наведете напред
от кръста. Оставете гърба и раменете си да почиват, докато
протягате ръце възможно най-далече към пръстите на краката си. Пребройте до 15 и се отпуснете. Повторете 3 пъти.
Разтягания: Бедра, задната част на коленете и гръб.
2. Разтягане на бедрата
Седнете, като опънете единия си крак. Придърпайте стъпалото на другия крак към себе си и го поставете от вътрешната
страна на бедрото на протегнатия крак. Протегнете се, доколкото е възможно и се опитайте да докоснете пръстите на
протегнатия крак Пребройте до 15 и се отпуснете. Повторете 3
пъти за всеки крак. Разтягания: Бедра, долна част на гърба и
ханш.
2
3. Разтягане на прасците/ахилесовите сухожилия
Поставете единия си крак пред другия, наведете се напред и
опрете ръцете си на стената. Дръжте гърба си прав и задния
крак опънат, със стъпало изцяло на пода. Сгънете предния
крак, наведете се напред и избутайте ханша към стената.
Пребройте до 15 и се отпуснете. Повторете 3 пъти за всеки
крак. За по-нататъшно разтягане на ахилесовите сухожилия
сгънете и задния крак. Разтягания: Прасци, ахилесови сухожилия и глезени.
3
4
4. Разтягане на четириглавите мускули
Поставете едната си ръка на стената, за да запазите равновесие, и хванете с другата едноименния крак отзад. Избутайте
ръката колкото се може по-близко до ханша. Пребройте до 15
и се отпуснете. Повторете 3 пъти за всеки крак. Разтягания:
Четириглави мускули и мускули на ханша.
5
5. Разтягане на вътрешната част на бедрото
Седнете така, че стъпалата Ви да са събрани, а коленете Ви
да сочат навън. Придърпайте краката към ханша, доколкото е
възможно. Пребройте до 15 и се отпуснете. Повторете 3 пъти.
Разтягания: Четириглави мускули и мускули на ханша.
29
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ
Номер К-во
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Модел № PETL79716.0 R1116A
Описание
Номер К-во
8
Винт #8 x 1/2"
4
Винт 1/4" x 1/2"
1
Болт 5/16" x 2 1/4"
33
Винт #8 x 3/4"
2
Винт 5/16" x 1 1/4"
1
Болт 5/16" x 1 3/4"
4
Винт 3/8" x 2 1/4"
2
Разделител на палеца
2
Винт 5/16" x 1 3/4"
10
Винт за земя #8 x 1/2"
10
Шайба-звезда 5/16"
4
Самонарезен винт #8 x 1"
8
Шайба-звезда 3/8"
14
Самонарезен винт #8 x 3/4"
3
Винт 1/4" x 2 1/2"
1
Болт 3/8" x 1 1/2"
2
Болт на колелото 3/8" x 1 1/2"
4
Винт 1/4" x 1 1/4"
4
Винт #8 x 7/16"
2
Винт за мотора 5/16"
2
Гайка 3/8"
2
Болт 3/8" x 1 1/4"
4
Болт за рамото 5/16" x 1 3/4"
2
Шайба-звезда #8
4
Винт #8 x 1"
4
Шайба-звезда 1/4"
4
Машинен винт #8 x 1/2"
4
Винт 5/16" x 2 1/4"
1Болт с шестограмна глава
3/8" x 1 3/4"
4
Плоска шайба 5/16"
2
Винт 5/16" x 3/4"
2Раздалечителен елемент на
мотора за накланяне
6
Контрагайка 3/8"
6
Гайка 5/16"
2
Пластмасова втулка 9/32"
1
Държач за таблет
6
Винт #8 x 5/8"
2
Колело
4
Изолатор
2
Десен заден крак
1
Рамка на палеца
1
Лява зона за почивка на краката
1
Лепенка за повишено внимание
1
Платформа за бягане
1
Лента за бягане
2
Водач на лентата
1
Десен заден крак
4
Кабелна връзка
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
30
Описание
1
Задвижваща ролка/бобина
8
Шайба-звезда М5
4
Долна възглавничка
2
Шайба 3/8"
2Винт 1/4" x 1 1/4" за щифта за
накланяне
1
Задвижващ мотор
1
Ремък на мотора
1
Рамка
1
Ляв заден крак
1
Заземителен кабел на конзолата
4
Гумена възглавница
1Дясна зона за почивка на
краката
1
Водач на ролката
2
Винт 3/8" x 1 3/4"
2
Винт 3/8" x 1 1/4"
1
Основа на конзолата
1
Капак на двигателя
1
Палец за съхранение
2Раздалечителен елемент на
рамката за накланяне
5
Щипка на капака
1
Мотор за накланяне
1
Рамка за накланяне
2Раздалечителен елемент за
рамката
1
Контролер
1
Пластина на контролера
2Раздалечителен елемент за
ролката
1
Превключвател на захранването
1
Захранващ кабел
1
Изолираща шайба
1
Долна част на вътрешната тава
1
Захват на лявата дръжка
1
Конзола
1
Кабел на колона
1
Капак на лявата основа
1
Капак на дясната основа
1
Дясна дръжка
1
Лява дръжка
2
Кабелна връзка
1
Капак на лявата дръжка
1
Ключ/щипка
1
Лява колона
1
Дясна колона
2Предупредителен етикет
2
Скоба на конзолата
1
Ляв датчик за пулса
Номер К-во
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Описание
Номер К-во
1
Основа
1
Ляв капак за пулс
1
Десен датчик за пулса
1
Десен капак за пулс
1
Гайка 1/4"
1
Скоба на контролера
1
Ляв вътрешен капак за основата
1Десен вътрешен капак за
основата
4
Пластмасова втулка 3/8"
2Раздалечителен елемент за
поставка за основата
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
*
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
–
Описание
Гнездо
Лява тава
Дясна тава
Рамка на конзолата
Подложка на основата
Захват на дясната дръжка
Капак на дясната дръжка
Филтър
Втулка на мотора
Изолатор на мотора
Ръководство на потребителя
Забележка: Характеристиките може да бъдат променяни без предупреждение За информация относно
поръчката на резервни части, моля, погледнете задната корица на това ръководство. *Тези части не са
показани на илюстрациите.
31
15
14
59
30
34
23
51
39
50
32
40
14
61
37
43
14
14
57
15
11
31
44
51
39
50
37
18
14
14
40
23
42
14
45
46
18
47
59
30
34
37
19
30
56
18
37
60
34
59
34
21
37
18
10
53
35
51
14
50
39
3
49
31
74
11
23
55
66
23
41
98
112 20
54
19
34
113
37
59
30
34
15
46
74
48
21
8
51
14
50
39
53
35
10
10
6
73
99
10
24
10
111
10
АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ A
Модел № PETL79716.0 R1116A
АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ Б
Модел № PETL79716.0 R1116A
4
4
4
65
67
102
29
52
33
33
71
70
69
16
33
32
33
52
102
67
71
4
4
68
4
72
68
76
104
68
75
4
68
4
4
68
4
4
33
78
4
АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ В
79
4
87
28
5
9
11
11
95
85
93
26
2
11
Модел № PETL79716.0 R1116A
97
4
4
9
11
4
96
4
11
5
110
4
109
28
4
89
84
26
2
11
81
7
63
13
22
82
100
91
4
13
13
90
62
102
12
22
62
17
38
102
103
108
81
94
33
103
108
101
33
38
17
34
13 77
83
13
10
7
91
7
12
13
13
63
АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ Г
Модел № PETL79716.0 R1116A
88
80
86
107
10
92
58
25
92
36
25
64
105
1
4
27
1
27
4
1
1
4
4
4
1
1
1
35
106
1
4
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
За поръчка на резервни части, погледнете задната корица на това ръководство. За да ни помогнете да
Ви съдействаме, подгответе се да предоставите следната информация, когато се свързвате с нас:
• номерът на модела и серийният номер на продукта (вижте предната корица на това ръководство)
• името на продукта (вижте предната корица на това ръководство)
• н
омерът и описанието на резервната част(и) (вижте СПИСЪКА НА ЧАСТИТЕ и АКСОНОМЕТРИЧНИЯ
ЧЕРТЕЖ в края на това ръководство)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
Този електронен продукт не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. С цел опазване на околната среда този продукт трябва
да бъде рециклиран след края на полезния му живот, както се изисква
от закона.
Моля, използвайте инсталациите за рециклиране, които са упълномощени да събират този тип отпадъци във Вашия регион. По този начин ще
спомогнете за опазване на природните ресурси и за усъвършенстване на
европейските стандарти за защита на околната среда. Ако се нуждаете от
повече информация относно безопасните и правилни методи за унищожаване на отпадъци, моля, свържете се с местната служба по сметосъбиране
или с организацията, от която сте закупили този продукт.
Номер на част 378855 R1116A
Отпечатано в Китай © 2016 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement