ProForm PETL91709 790 ZLT TREADMILL Instrukcja obsługi

ProForm PETL91709 790 ZLT TREADMILL Instrukcja obsługi
Nr modelu PETL91709.0
Nr seryjny
Napisać numer seryjny w linijce powyżej dla późniejszej identyfikacji pliku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nalepka z numerem
seryjnym
PYTANIA?
Jeśli masz wątpliwości lub jeśli
pewnych elementów produktu
brakuje bądź są uszkodzone, należy
skontaktować się z placówką, w
której produkt został zakupiony.
Odwiedź naszą stronę:
www.iconsupport.eu
UWAGA
Przeczytaj wszystkie środki ostrożności i instrukcje obsługi przed
korzystaniem z tego sprzętu.
Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi
do przyszłego użytku.
www.iconeurope.com
SPIS TREŚCI
UMIESZCZENIE NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ZANIM ZACZNIESZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
OBSŁUGA I REGULACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
JAK SKŁADAĆ I PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
WSKAZOWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
INFORMACJE O RECYKLINGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
UMIESZCZENIE NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH
Pokazane tutaj nalepki ostrzegawcze zostały umieszczone we wskazanych miejscach. Jeśli nalepki brak lub
jest nieczytelna, proszę zadzwonić pod numer telefonu podany na pierwszej stronie okładki niniejszego
podręcznika i poprosić o darmową nalepkę zamienną. Umieścić nalepkę w pokazanym miejscu.
Uwaga: nalepki mogą być pokazane w rozmiarze
innym, niż rzeczywisty.
PROFORM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICON IP, Inc.
2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE: aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń, należy przeczytać o wszystkich
ważnych środkach ostrożności oraz instrukcje niniejszego podręcznika jak też wszystkie ostrzeżenia umieszczone na
Twojej bieżni przed użyciem bieżni. ICON nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub straty majątkowe
spowodowane przez produkt lub przez jego użycie.
1.
2.
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu
ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób powyżej 35 roku życia lub z historią problemów zdrowotnych.
12. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, należy stosować
tylko przewód z uziemieniem, o 1mm2 nie dłuższy
niż 1,5 m.
13. Należy trzymać kabel zasilający z dala od nagrzanych powierzchni.
Na właścicielu bieżni spoczywa obowiązek poinformowania wszystkich użytkowników tej bieżni o ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
3.
Używaj bieżni wyłącznie w sposób opisany poniżej.
4.
Umieść bieżnię na równej powierzchni zachowując
przynajmniej 2,4 m wolnego miejsca za nią i 0,6 m
po bokach. Nie umieszczaj bieżni w miejscu, gdzie
blokowane są otwory wentylacyjne. W celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu, pod bieżnią
umieść matę.
5.
Trzymaj bieżnię w pomieszczeniu, z dala od kurzu i
wilgoci. Nie umieszczaj bieżni w garażu, zadaszonym
patio czy w pobliżu wody.
6.
Nie używaj bieżni w pomieszczeniach, gdzie stosuje
się produkty w aerozolu lub tlen.
7.
Nie dopuszczaj do kontaktu z bieżnią dzieci w wieku
poniżej 12 lat i zwierząt domowych.
8.
Z bieżni mogą korzystać wyłącznie osoby o masie do
136 kg.
9.
Na bieżni może przebywać tylko jedna osoba.
14. Nigdy nie poruszaj pasa bieżni, kiedy zasilanie jest
odłączone. Nie używaj bieżni, jeśli kabel zasilający
lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli bieżnia działa
nieprawidłowo. (Jeśli bieżnia nie działa prawidłowo
patrz: WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK na
stronie 22.)
15. Przed użyciem bieżni należy przeczytać, zrozumieć i
przetestować procedurę zatrzymywania awaryjnego
(zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 14).
16. Nigdy nie uruchamiaj bieżni stojąc na pasie. W czasie korzystania z bieżni zawsze trzymaj się poręczy.
17. Bieżnia może osiągać duże prędkości. Zmieniaj prędkość stopniowo, aby uniknąć nagłych szarpnięć.
18. Czujnik tętna nie jest urządzeniem lekarskim.
Zawsze wyjmuj kluczyk i przewód zasilania z gniazdka, kiedy bieżnia nie jest używana. Czujnik tętna
ma służyć jedynie jako pomoc w ćwiczeniach w zakresie ogólnego określania zmian rytmu pracy serca.
19. Nie należy nigdy oddalać się od uruchomionej
bieżni. Zawsze wyjmuj klucz, odłączaj przewód zasilający i przesuń resetujący/wyłączający wyłącznik
automatyczny do pozycji „wyłącz.” (Por. rysunek na
str. 5 w celu odnalezienia automatycznego
wyłącznika.)
10. W czasie korzystania z bieżni, należy mieć na sobie
odpowiednie ubranie sportowe. Nie należy wkładać
luźnych ubrań, które mogłyby wkręcić się w mechanizm bieżni. Sportowe ubrania zaleca się zarówno
dla kobiet, jak i mężczyzn. Zawsze należy mieć na
sobie buty sportowe. Nigdy nie korzystaj z bieżni na
boso, w skarpetach czy w sandałach.
20. Nie należy próbować podnosić, opuszczać ani przesuwać bieżni do momentu jej prawidłowego złożenia. (Patrz MONTAŻ na s. 6, oraz JAK SKŁADAĆ I
PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ na s. 20.) Musisz być w
stanie bezpiecznie podnieść 20 kg aby podnosić,
opuszczać lub przemieszczać bieżnię.
11. Kabel zasilający (patrz strona 12) należy podłączyć
do obwodu uziemionego. Do tego samego obwodu
nie wolno podłączać innych urządzeń.
3
21. Składając lub przesuwając bieżnię, upewnij się, że
zatrzask zamykający bezpiecznie trzyma ramę w
pozycji przechowywania.
25. Bieżnia służy tylko do domowego użytku. Bieżnia nie
nadaje się do zastosowań komercyjnych, do wynajmu i użytkowania w instytucjach.
23. Regularnie badaj i odpowiednio przykręcaj wszystkie elementy bieżni.
26. Przemęczenie podczas ćwiczeń może skutkować
poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeśli podczas
wykonywania ćwiczeń odczuwasz ból lub zawroty
głowy, natychmiast zaprzestań ćwiczeń i odpocznij.
24.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
zaraz po zakończeniu ćwiczeń, przed czyszczeniem bieżni oraz
przed konserwacją i opisanymi w instrukcji procedurami regulacji zawsze wyjmuj z gniazdka kabel zasilania. Nigdy nie zdejmuj pokrywy silnika, chyba że
jest to zalecane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Inne czynności serwisowe niż
opisane w tej instrukcji obsługi powinny być
przeprowadzane wyłącznie przez przedstawiciela
autoryzowanego serwisu.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
4
ZANIM ZACZNIESZ
Dziękujemy, że wybrałeś rewolucyjną bieżnię PROFORM®
790 ZLT. Bieżnia 790 ZLT oferuje imponujący szereg funkcji
stworzonych, by uczynić Twoje ćwiczenia w domu
skuteczniejszymi i przyjemniejszymi. A gdy nie ćwiczysz, ta
wyjątkowa bieżnia może zostać złożona, zajmując na
podłodze mniej niż połowę miejsca w porównaniu z innymi
bieżniami.
dręcznika, prosimy o spojrzenie na pierwszą stronę okładki
niniejszego podręcznika. Aby pomóc nam w rozwiązaniu
Twego problemu, zanotuj numer modelu produktu oraz
numer seryjny przed skontaktowaniem się z nami. Numer
modelu oraz miejsce naklejki z numerem seryjnym są
pokazane na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika.
Dla własnej korzyści, przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z bieżni. Jeśli
będziesz mieć pytania po przeczytaniu niniejszego po-
Przed dalszą lekturą prosimy o zapoznanie się z częściami
oznakowanymi na poniższej ilustracji.
Konsola
Czujnik tętna
Podstawka na akcesoria
Poręcz
Klucz/zacisk
Wspornik
Resetujący/wyłączający
wyłącznik automatyczny
Pas bieżni
Szyna
Poduszka platformy
Śruby regulacyjne krążka
kola pasowego luźnego
5
MONTAŻ
Do złożenia systemu potrzeba dwóch osób. Umieść bieżnię na wolnej przestrzeni i usuń wszystkie materiały opakowania.
Nie wyrzucaj opakowań do czasu całkowitego złożenia systemu. Uwaga: spód pasa bieżni jest pokryty niezwykle wydajnym smarem. Podczas transportu niewielka ilość smaru może przedostać się na górną powierzchnię pasa bieżni lub na karton, w którym bieżnia jest transportowana. Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na funkcjonowanie bieżni. Jeśli na górze
pasa bieżni jest smar, należy go po prostu zetrzeć miękką szmatką z łagodnym środkiem czyszczącym bez dodatków
ściernych.
Do montażu niezbędne są załączone klucze sześciokątne oraz własny śrubokręt krzyżakowy
klucz nastawny
, długie szczypce
, nożyczki oraz młotek gumowy
Nożyczki
.
,i
,
Posłuż się poniższymi rysunkami w celu rozpoznania części do montażu. Liczba w nawiasach pod każdym rysunkiem to kluczowy numer części z LISTY CZĘŚCI znajdującej się na końcu niniejszego podręcznika. Liczba po nawiasach to liczba części
potrzebnych do montażu. Uwaga: jeśli jakiejś części nie ma w torbie z częściami, należy sprawdzić, czy nie jest ona już
zmontowana z jedną z części do montażu. Aby nie zniszczyć części plastikowych, nie należy używać do montażu elektronarzędzi. Dodatkowe narzędzia mogą być dołączone do bieżni.
w
6
1. Upewnij się, czy kabel zasilający jest odłączony od
gniazdka.
1
Usuń nakretke zabezpieczająca 3/8" (11), śrubę 3/8"
x 2" (3), oraz wspornik transportowy (C) z podstawy
(60). Usuń wspornik transportowy z drugiej strony
bieżni. Wyrzuć wsporniki transportowe. Zachowaj
przeciwnakrętki i śruby dla etapów 3 i 6.
C
3
11
2. Z pomocą drugiej osoby przekręć ostrożnie bieżnię
na jej lewy bok. Częściowo złóż ramę (53), aby bieżnia była bardziej stabilna; jeszcze nie składaj ramy
całkowicie.
2
A
B
86
Usuń i wyrzuć dwie wskazane śruby (A) i wspornik
transportowy (B).
60
60
88
2
Przetnij sznurek mocujący do transportu, którym
przewody (86) są przytwierdzone do podstawy (60).
Odnajdź sznurek we wskazanym otworze podstawy i
z jego pomocą wyciągnij przewody z otworu.
Otwór
Przymocuj dwie szyny podstawy (88) do podstawy
(60) we wskazanych miejscach za pomocą dwóch
rozpórek szyn podstawy (89) i dwóch wkrętów
samogwintujących #8 x 1" (2). Następnie przymocuj
dwie szyny podstawy (88) za pomocą dwóch
wkrętów samogwintujących #8 x 1" (2).
89
53
88 2
88
89
3. Przymocuj kółko (90) za pomocą śruby 3/8" x 2" (3) i
nakretky zabezpieczająca 3/8" (11), które odkręciłeś
w etapie 1. Nie dokręcaj zbytnio przeciwnakrętki;
kółko powinno obracać się swobodnie.
3
2
88
2
60
85
Wciśnij zaślepkę podstawy (85) do podstawy (60).
3
11
7
90
4. Odnajdź prawy wspornik (79) i rozpórkę prawego
wspornika (83). Przełóż przewody (86) przez
rozpórkę prawego wspornika, jak pokazano. Umieść
rozpórkę prawego wspornika na podstawie (60).
4
86
Z pomocą drugiej osoby, przytrzymaj prawy wspornik (79) w pobliżu podstawy (60). Por. rysunek w
tekście. Obwiąż sznurek do przeciągnięcia przewodu
bezpiecznie w prawej poręczy wokół końca przewodów (86). Następnie przeciągaj drugi koniec
sznurka do przeciągnięcia przewodu, aż przewody
będą całkowicie przeprowadzone przez prawą
poręcz.
79
Sznurek do
przeciągnięcia
przewodu
86
83
79
86
5. Przytrzymaj sworzeń dystansowy śruby (84)
wewnątrz dolnego końca prawego wspornika (79).
Włóż śrubę 3/8" x 4" (5) wraz z podkładką odginaną
3/8" (12) do prawego wspornika i sworznia dystansowego śruby. Powtórz tę czynność z drugim
sworzniem dystansowym śruby (84), śrubą 3/8" x
4" (5) i podkładką odginaną 3/8" (12).
60
Sznurek
do przeciągnięcia
przewodu
5
79
5
12
86
Przytrzymaj prawy wspornik (79) przy rozpórce
prawego wspornika (83). Uważaj, aby nie przycisnąć
przewodów (86). Dokręć śruby 3/8" x 4" (5), aż
główki śrub będą dotykać prawego wspornika; nie
dokręcaj jeszcze śrub całkowicie.
83
8
84
6. Z pomocą drugiej osoby, przekręć ostrożnie bieżnię
na jej prawy bok. Częściowo złóż ramę (53), aby
bieżnia była bardziej stabilna; jeszcze nie składaj
ramy całkowicie.
6
B
A
Usuń i wyrzuć dwie wskazane śruby (A) i wspornik
transportowy (B).
53
Przymocuj kółko (90) za pomocą śruby 3/8" x 2" (3) i
nakretku zabezpieczająca 3/8" (11), które odkręciłeś
w etapie 1. Nie dokręcaj zbytnio nakrętki; kółko
powinno obracać się swobodnie.
3
90
11
7. Wciśnij zaślepkę podstawy (85) do podstawy (60).
7
Przytrzymaj sworzeń dystansowy śruby wewnątrz
dolnego końca lewego wspornika (77). Włóż śrubę
3/8" x 4" (5) wraz z podkładką odginaną 3/8" (12) do
lewego wspornika i sworznia dystansowego śruby.
Powtórz tę czynność z drugim sworzniem dystansowym śruby (84), śrubą 3/8" x 4" (5) i podkładką
odginaną 3/8" (12).
85
Przytrzymaj rozpórkę lewego wspornika (82) i lewy
wspornik (77) przy podstawie (60). Dokręć śruby
3/8" x 4" (5), aż główki śrub będą dotykać lewego
wspornika; nie dokręcaj jeszcze śrub całkowicie.
77
5
84
12
84
82
60
Z pomocą drugiej osoby przechyl bieżnię tak, aby
podstawa (60) znalazła się płasko na podłodze.
8. Odnajdź prawą poręcz (105). Niech druga osoba
przytrzyma prawą poręcz w pobliżu prawego wspornika (79).
8
Włóż przewody (86) do otworu w dolnej części
prawej poręczy (105) i wyciągnij z otworu na górze
prawej poręczy.
86
Otwór
4
Włóż wspornik w prawej poręczy (105) do górnego
otworu prawego wspornika (79).
Przymocuj prawą poręcz (105) do prawego wspornika (79) za pomocą trzech śrub 5/16" x 3/4" (4) i
trzech podkładek odginanych 5/16" (9); nie dokręcaj
jeszcze całkowicie śrub. Uważaj, aby nie przycisnąć
przewodów (86).
105
9
4
79
9
9. Włóż wspornik w lewej poręczy (106) do górnego otworu lewego wspornika (77).
9
Przymocuj lewą poręcz (106) do lewego wspornika
(77) za pomocą trzech śrub 5/16" x 3/4" (4) i trzech
podkładek odginanych 5/16" (9); nie dokręcaj
jeszcze całkowicie śrub.
106
4
9
4
77
10. Niech druga osoba przytrzyma moduł konsoli w
pobliżu prawego wspornika (79). Przyłącz przewody
(86) do przewodu konsoli. Por. rysunek w tekście.
Złącza powinny wśliznąć się łatwo jedno w drugie i
zatrzasnąć na miejscu. Jeśli tak się nie stanie,
przekręć jedno ze złączy i spróbuj ponownie. JESLI
ZŁACZA NIE SA POŁACZONE POPRAWNIE, KONSOLA
MOZE ZOSTAC USZKODZONA PO WŁĄCZENIU ZASILANIA. Usuń sznurek do przeciągnięcia przewodu z
przewodów. Włóż złącza i zwisające przewody do
prawego wspornika (105).
10
Umieść moduł konsoli na prawym wsporniku (105) i
lewym wsporniku (nie pokazano). Uważaj, aby nie
przycisnąć przewodów.
Moduł
konsoli
105
86
79
11. Uważaj, aby nie przycisnąć przewodów w prawym
wsporniku (105).
11
Przymocuj moduł konsoli do prawej poręczy (105) za
pomocą dwóch wkrętów #8 x 3/4" (1) i śruby 1/4" x
1 1/4" (6) z podkładką odginaną 1/4" (10). Powtórz
tę czynność z lewej strony modułu konsoli. Włóż
wszystkie cztery wkręty i śruby przed ich dokręceniem.
Przewód
konsoli
Sznurek
do przeciągnięcia
przewodu
Moduł konsoli
105
Por. etapy 5 i 7–9. Dokręć wszystkie śruby wykorzystane do tych etapów montażu.
1
10
6
10
Przewód
konsoli
86
12. Jeśli to konieczne, wciśnij lewą podstawkę na akcesoria (94) i prawą podstawkę na akcesoria (99) do
modułu konsoli.
12
94
Moduł
konsoli
13. Unieś ramę (53) do pokazanej pozycji. Niech druga
osoba trzyma ramę aż do zakończenia niniejszego
etapu.
99
13
Umieść moduł zatrzasku zamukającego (50) tak, aby
duża rurka i gałka zatrzasku (51) znalazły się w
pokazanych pozycjach.
53
11
3
Usuń sznurek z górnego końca zatrzasku zamykającego (50). Przymocuj górny koniec zatrzasku zamykającego do wspornika na ramie (53) za pomocą
śruby 3/8" x 2" (3) i przeciwnakrętki 3/8" (11).
50
51
Usuń sznurek z dolnego końca zatrzasku zamykającego (50). Otwory w zaślepce zatrzasku (49) zrównaj z otworami w zatrzasku zamykającym. Należy
upewnić się, że zaślepka zatrzasku jest wewnątrz
zatrzasku zamykającego. Przymocuj zatrzask zamykający do wspornika podstawy (60) za pomocą
śruby 3/8" x 1 3/4" (8). Uwaga: może być konieczne
przesuwanie ramy w tę i z powrotem, aby zrównać
zatrzask zamykający ze wspornikiem.
Duża
rurka
60
49
Opuść ramę (53) (por. JAK OPUSZCZAĆ BIEŻNIĘ W
CELU UŻYCIA na s. 21).
8
14. Upewnij się przed użyciem bieżni, że wszystkie części są dobrze przykręcone. Jeśli na nalepkach bieżni umieszczona
jest plastikowa folia ochronna, zdejmij ją. Aby chronić podłogę lub dywan, umieść matę pod bieżnią. Uwaga: dodatkowe narzędzia mogą być dołączone do bieżni. Przechowuj załączone klucze sześciokątne w bezpiecznym miejscu;
jednego z kluczy sześciokątnych używa się do regulacji pasa bieżni (por. s. 23 i 24).
11
OBSŁUGA I REGULACJA
FABRYCZNIE NAOLIWIONY PAS BIEŻNI
End that plugs into the treadmil
Pas bieżni pokryty jest wysokiej jakości smarem. WAŻNE: do smarowania pasa lub platformy bieżni nigdy nie stosuj
smarów silikonowych w spreju lub innych substancji. Takie substancje pogorszą stan taśmy i będą powodować nadmierne zużywanie się urządzenia.
End that plugs into the treadmill
JAK PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDKA PRZEWOD ZASILAJĄCY
To urządzenie musi być uziemione. W razie niewłaściwego funkcjonowania lub usterki uziemienie stanowi ścieżkę najmniejszego oporu dla
ładunków elektrycznych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko porażenia prądem. Ten produkt wyposażony jest w przewód zasilający z przewodem
uziemiającym i wtyczkę z uziemieniem. WAZNE: jeśli przewód zasilający
zostanie uszkodzony, należy wymienić kabel na nowy zalecany
przez producenta.
Patrz: rysunek 1. Włóż zaznaczony koniec kabla zasilającego do gniazdka
bieżni. Patrz: rysunek 2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka, które jest
odpowiednio zamontowane i uziemione zgodnie z obowiązującymi
przepisami. WAZNE: bieżnia nie jest kompatybilna z gniazdkami RCD.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
1
2
Gniazdo na bieżni
Gniazdko
F
H
P
FR
HU
PR
nieodpowiednie uziemienie może zwiększyć ryzyko porażenia elektrycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta o sprawdzenie
uziemienia urządzenia. Nie modyfikować wtyczki – jeśli nie będzie pasować do gniazdka, należy podłączyć odpowiednie gniazdko z pomocą wykwalifikowanego elektryka.
IT
IT
12
SCHEMAT KONSOLI
Klucz
Klips
NAKLEJANIE NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ
ciowe i cztery wydajnościowe. Każdy program automatycznie kontroluje prędkość i nachylenie bieżni, prowadząc
Cię przez skuteczny program ćwiczeń.
Odnajdź ostrzeżenia na konsoli w języku angielskim. Te
same ostrzeżenia w innych językach można odnaleźć na załączonym arkuszu z nalepkami. Naklej nalepkę w języku polskim na konsoli.
Konsola posiada także dwa programy ćwiczeń utrzymujące
równomierny poziom tętna, które kontrolują prędkość i
nachylenie bieżni, aby Twoje tętno utrzymywało się na
poziomie ustawień.
FUNKCJE KONSOLI
Konsola bieżni oferuje szereg funkcji stworzonych, by
uczynić Twoje ćwiczenia w domu skuteczniejszymi i przyjemniejszymi. W trybie manualnym prędkość i nachylenie
bieżni można regulować poprzez jedno dotknięcie przycisku. Podczas ćwiczeń, konsola będzie pokazywać
nieustannie informacje o przebiegu ćwiczeń.
Możesz nawet dokonywać pomiaru rytmu pracy serca używając wbudowanego czujnika tętna lub czujnika tętna na
klatkę piersiowa (p. s. 19).
Czy wybierzesz tryb manualny czy gotowy program ćwiczeń,
możesz słuchać ulubionej muzyki do ćwiczeń albo książek
audio dzięki doskonałemu systemowi dźwiękowemu stereo
konsoli.
Aby włączyć zasilanie, zob. s. 14. Aby korzystać z trybu
manualnego, p. s. 14. Aby skorzystać z gotowego programu ćwiczeń, p. s. 16. Aby skorzystać z programu utrzymującego równy poziom tętna, p. s. 17. Aby skorzystać z
trybu informacyjnego, p. s. 18. Aby skorzystać z systemu
Konsola posiada szesnaście gotowych programów ćwiczeń – dźwiękowego stereo, p. s. 19.
cztery odchudzające, cztery aerobowe, cztery wytrzymałośETPE91709
(PETL91709)
13
JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE
JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU MANUALNEGO
WAŻNE: Jeśli bieżnię wystawiono na działanie niskich temperatur, pozwól jej osiągnąć temperaturę pokojową przed
włączeniem zasilania. Jeśli tego nie zrobisz, wyświetlacze
konsoli lub inne elementy elektryczne mogą ulec zniszczeniu.
1. Włóż klucz do konsoli.
Podłącz przewód zasilający do
kontaktu (p. str. 12). Następnie
odnajdź resetujący/wyłączający
wyłącznik automatyczny na
ramie bieżni obok przewodu zasilającego. Przełącz wyłącznik
automatyczny do pozycji resetującej.
Zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE z lewej strony.
2. Wybierz tryb manualny.
Po włożeniu
klucza wybrany
zostanie tryb
manualny. Jeśli
wybrałeś proTor bieżni
gram ćwiczeń,
naciskaj kilkakrotnie którykolwiek z przycisków wybierania programu
[WORKOUT SELECT] ćwiczeń, aż na wyświetlaczu pojawi się tor bieżni.
Resetująca
WAŻNE: konsola bieżni posiada tryb demo wyświetlacza,
stworzony w celu używania w czasie wystawienia bieżni w
sklepie. Jeśli wyświetlacze zaświecają się gdy tylko
podłączysz przewód zasilający i przesuniesz wyłącznik automatyczny do pozycji resetującej, oznacza to, że tryb
demo jest włączony. Aby wyłączyć tryb demo, przytrzymaj
przycisk Stop przez kilka sekund. Jeśli wyświetlacze pozostaną zaświecone, zajrzyj do rozdziału TRYB INFORMACYJNY na stronie 18, aby wyłączyć tryb demo.
3. Uruchom pas bieżni.
Aby uruchomić ponownie pas bieżni naciśnij przycisk
startu [START], przycisk zwiększania prędkości [SPEED]
lub jeden z numerycznych przycisków prędkości [QUICK
SPEED].
Jeśli naciśniesz przycisk startu lub zwiększania prędkości, pas bieżni zacznie się przesuwać z prędkością 2
km/h. Podczas ćwiczenia, zmieniaj według życzenia
prędkość pasa bieżni naciskając przyciski zwiększania i
zmniejszania prędkości. Za każdym przyciśnięciem przycisku, prędkość zmieni się o 0,1 km/h; jeśli przycisk
zostanie przytrzymany, prędkość będzie zmieniać się w
skokach co 0,5 km/h.
Następnie stań na szynach podstawy bieżni. Odnajdź zacisk
przymocowany do klucza (por. rys. na s. 13) i wsuń go na
pasek ubrania. Następnie włóż klucz do konsoli. Po chwili
zaświecą się wyświetlacze. WAŻNE: w sytuacji awaryjnej
klucz można wyciągnąć z konsoli, co spowoduje spowolnienie, a następnie zatrzymanie się pasa bieżni. Przetestuj
zacisk, ostrożnie stawiając kilka kroków wstecz; jeśli klucz
nie wysuwa się z konsoli, dostosuj pozycję zacisku.
Jeśli naciśniesz jeden z ponumerowanych szybkich przycisków prędkości, pas bieżni stopniowo będzie zwiększać prędkość, aż uzyska wybrane ustawienie prędkości.
WAŻNE: jeśli na przedniej powierzchni konsoli znajduje się
plastikowa folia, należy ją usunąć. Aby zapobiec
uszkodzeniom platformy bieżni, zawsze miej na sobie
czyste obuwie sportowe podczas użytkowania bieżni. Gdy
po raz pierwszy używasz bieżni, obserwuj ustawienie pasa
bieżni, i jeśli to konieczne, wycentruj go (zob. s. 24).
Aby zatrzymać pas bieżni, naciśnij przycisk stopu. Czas
zacznie migać na wyświetlaczu. Aby uruchomić
ponownie pas bieżni naciśnij przycisk Start, przycisk
zwiększania prędkości lub jeden z numerycznych przycisków prędkości.
Uwaga: konsola może wyświetlać prędkość i odległość w
kilometrach lub w milach. Aby dowiedzieć się, którą jednostkę pomiaru wybrano albo by zmienić jednostkę pomiaru,
p. TRYB INFORMACYJNY na s. 18. Uwaga: Dla jasności
wszystkie instrukcje w niniejszym rozdziale odnoszą się do
kilometrów.
14
4. Zmieniaj nachylenie bieżni według potrzeb.
6. Jeśli masz ochotę, dokonuj pomiaru rytmu pracy
serca.
Regulacji pochylenia bieżni dokonujemy za pomocą
przycisków zmniejszenia lub zwiększenia nachylenia lub
jednego z przycisków oznaczonych numerami przycisków szybkiej zmiany nachylenia. Za każdym naciśnięciem przycisku zwiększania lub zmniejszania nachylenia, nachylenie bieżni zmieni się o 0,5%. Jeśli naciśniesz
jeden z ponumerowanych przycisków szybkiej zmiany
nachylenia, bieżnia dostosuje się do wybranego ustawienia pochylni. Uwaga: Po naciśnięciu przycisków, osiągnięcie przez bieżnię wybranego ustawienia pochylni
może zająć chwilę.
Uwaga: jeśli korzystasz jednocześnie z dotykowego
czujnika tętna i czujnika na klatkę piersiową, konsola
nie wyświetli dokładnie Twojego rytmu pracy serca.
Por. s. 19, aby uzyskać informacje na temat opcjonalnego czujnika tętna na klatkę piersiową.
Przed użyciem
dotykowego czujnika tętna, usuń
folię plastikową z
metalowych czujników. Oprócz
tego, upewnij się
że masz czyste
ręce.
5. Śledź swoje postępy na wyświetlaczach.
Gdy wybrano
tryb manualny, ekran
pokaże tor
bieżni przedTor bieżni
stawiający 402
metrów (1/4
mili). Podczas gdy maszerujesz lub biegniesz po bieżni,
wskaźniki wokół toru będą się pojawiać kolejno aż pojawi się cały tor. Następnie tor zniknie i segmenty
znowu zaczną się kolejno pojawiać.
Metalowe punkty
stykowe
W celu pomiaru rytmu pracy serca, stań na szynach
podstawy i złap metalowe czujniki na około 10 sekund
– nie przesuwaj rąk. Gdy tętno zostanie wykryte, symbol serduszka na wyświetlaczu zacznie migać za każdym
razem, gdy zabije serce, a następnie pokaże się rytm
pracy serca. W celu najdokładniejszego odczytu rytmu
pracy serca, przytrzymaj czujniki przez co najmniej 15
sekund.
Lewa strona dolnego wyświetlacza może pokazywać
upływ czasu [TIME],
odległość [DIST.], którą
przeszedłeś bądź przebiegłeś oraz poziom
pochylni bieżni [INCLINE]. Naciśnij przycisk
Wyświetlacza [DISPLAY], aby zobaczyć czas lub
odległość. Uwaga: Gdy wybrano gotowy program
ćwiczeń, wyświetlacz pokaże czas pozostały do
ukończenia tego programu zamiast upływu czasu.
7. Jeśli masz ochotę, włącz wentylator.
Wentylator ma dwa ustawienia prędkości: wysokie i
niskie. Naciskaj przycisk wentylatora [FAN] kilkakrotnie,
aby wybrać prędkość wentylatora albo wyłączyć go.
Uwaga: Jeśli wentylator pozostanie włączony po zatrzymaniu bieżni, po paru minutach samoczynnie się
wyłączy.
8. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.
Stań na szynach podstawy, naciśnij przycisk stopu i
ustaw pochylnię bieżni w najniższym ustawieniu.
Pochylnia musi znajdować się w najniższym ustawieniu, w przeciwnym wypadku bieżnia może ulec
uszkodzeniu podczas składania jej w celu przechowywania. Następnie wyjmij klucz z konsoli i umieść
go w bezpiecznym miejscu.
Prawa strona dolnego
wyświetlacza pokaże przybliżoną liczbę spalonych
kalorii, prędkość pasa
bieżni oraz Twoje tempo w
minutach na kilometr.
Naciśnij przycisk Wyświetlacza, aby zobaczyć prędkość
lub tempo. Prawa strona wyświetlacza pokaże również
Twój rytm pracy serca, gdy korzystasz z dotykowego
czujnika tętna lub opcjonalnego czujnika tętna na
klatkę piersiową.
Po zakończeniu korzystania z bieżni, przesuń resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny do pozycji
„wyłącz” i odłącz przewód zasilający. WAŻNE: Jeśli tego
nie dokonasz, elektryczne komponenty bieżni mogą
się przedwcześnie zużyć.
Aby zresetować wyświetlacz, naciśnij przycisk Stop,
wyjmij klucz, a następnie ponownie wsuń klucz.
15
JAK KORZYSTAĆ Z GOTOWEGO PROGRAMU ĆWICZEŃ
segmentu rozlegnie się seria dźwięków. Jeśli dla następnego segmentu zaprogramowana jest inna prędkość
i/lub nachylenie, ustawienie prędkości i/lub pochylni
zacznie migać na wyświetlaczu, by zwrócić Twoją
uwagę. Bieżnia automatycznie dostosuje się wtedy do
ustawień prędkości i/lub pochylni dla następnego segmentu.
1. Włóż klucz do konsoli.
Patrz: JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 14.
2. Wybierz jeden z gotowych programów ćwiczeń.
Aby wybrać
jeden z szesnastu gotowych programów
ćwiczeń,
naciskaj przycisk wybierz program ćwiczeń [WORKOUT
SELECT] aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany program ćwiczeń.
Na takiej samej zasadzie przebiega cały program do zakończenia ostatniego segmentu, co sygnalizowane jest
migotaniem jego profilu ustawień. Jednocześnie
następuje stopniowe zwolnienie obrotów pasa bieżni aż
do jej całkowitego zatrzymania.
Jeśli prędkość lub ustawienie pochylni dla obecnego
segmentu jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, możesz
ręcznie zmienić ustawienie naciskając przyciski
Prędkości lub Pochylni [INCLINE]; jednak gdy zacznie
się następny segment, bieżnia automatycznie dostosuje się do ustawień pochylni i prędkości dla następnego segmentu.
Po wybraniu ustawionego programu, maksymalne
nachylenie oraz maksymalna prędkość programu zaczną migać na dolnym wyświetlaczu przez kilka sekund.
Poza tym czas trwania i nazwa programu ćwiczeń pojawią się na wyświetlaczu, a profil ustawień prędkości
programu ćwiczeń będzie przewijać się przez górny
wyświetlacz.
Aby zmienić poziom intensywności całego programu,
należy wcisnąć przycisk zwiększenia i zmniejszenia
poziomu intensywności [INTENSITY].
3. Uruchom pas bieżni.
W każdej chwili można przerwać ćwiczenia, wciskając
przycisk stopu. Naciśnij przycisk startu lub zwiększania
prędkości, aby zrestartować program. Pas bieżni zacznie się przesuwać z prędkością 2 km/h. Gdy następny
segment programu ćwiczeń się rozpocznie, bieżnia automatycznie dostosuje sie do ustawień prędkości i
nachylenia dla tego segmentu.
Naciśnij przycisk startu [START] lub zwiększania prędkości [SPEED] aby zacząć program ćwiczeń. Po wciśnięciu przycisku Start, bieżnia automatycznie dostosuje się
do pierwszego z zaprogramowanych ustawień prędkości i nachylenia programu ćwiczeń. Ujmij poręcze i zacznij maszerować.
4. Śledź swoje postępy na wyświetlaczach.
Każdy program ćwiczeń składa się z 30 jednominutowych odcinków. Pojedynczemu segmentowi można
przypisać jedno ustawienie prędkości i jedno ustawienie pochylni. Uwaga: istnieje możliwość zaprogramowania identycznego ustawienia parametrów
prędkości i/lub nachylenia dla większej liczby następujących po sobie segmentów.
Patrz: punkt 5 na stronie 15.
5. Jeśli masz ochotę, dokonuj pomiaru rytmu pracy
serca.
Patrz: punkt 6 na stronie 15.
Podczas programu,
profil pokaże Twoje
postępy. Migająca
kolumna profilu
reprezentuje
Bieżący segment
obecny segment
programu.
Wysokość migającego segmentu wskazuje ustawienie
prędkości obecnego segmentu. Przy końcu każdego
6. Jeśli masz ochotę, włącz wentylator.
Patrz: punkt 7 na stronie 15.
7. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.
Patrz: punkt 8 na stronie 15.
16
JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU CWICZEN UTRZYMUJACEGO ROWNOMIERNY POZIOM TETNA
jawi się po chwili docelowe ustawienie tętna dla całego
programu ćwiczeń. Jeśli masz ochotę, naciskaj przyciski
zwiększania i zmniejszania intensywności ćwiczeń, by
zmieniać docelowe ustawienie tętna (por.
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ na s. 25).
UWAGA:
jeśli masz problemy z sercem lub
jeśli masz powyżej 60 lat i byłeś nieaktywny, nie korzystaj z programów ćwiczeń utrzymujących
równomierny poziom tętna. Jeśli regularnie zażywasz
lekarstwa, skonsultuj się z lekarzem, by dowiedzieć
się, czy dany lek wpływa na tętno.
Gdy wybrano program ćwiczeń utrzymujący
równomierny poziom tętna nr 18, na wyświetlaczu pojawi się po chwili maksymalne docelowe ustawienie
tętna dla całego programu ćwiczeń. Jeśli masz ochotę,
naciskaj przyciski zwiększania i zmniejszania intensywności ćwiczeń, by zmieniać maksymalne docelowe
ustawienie tętna (por. INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ na s.
25). Uwaga: Jeśli zmienisz maksymalne docelowe
ustawienie tętna, poziom intensywności całego programu ćwiczeń ulegnie zmianie.
1. Załóż opcjonalny czujnik tętna na klatkę piersiową.
Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy mieć na
sobie czujnik tętna na klatkę piersiową podczas
wykonywania programu ćwiczeń utrzymującego
równomierny poziom tętna. Por. s. 19, aby uzyskać informacje na temat opcjonalnego czujnika tętna na
klatkę piersiową.
5. Uruchom pas bieżni.
Naciśnij przycisk startu [START] lub zwiększania prędkości [SPEED] aby zacząć program ćwiczeń. Po wciśnięciu przycisku Start, bieżnia automatycznie dostosuje się
do pierwszego z zaprogramowanych ustawień prędkości i nachylenia programu ćwiczeń. Ujmij poręcze i zacznij maszerować.
2. Włóż klucz do konsoli.
Patrz: JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 14.
3. Wybierz program ćwiczeń utrzymujący równomierny
poziom tętna
Program ćwiczeń utrzymujący równomierny poziom
tętna składa sie z pewnej liczby jednominutowych odcinków. To samo ustawienie docelowego tętna jest zaprogramowane dla wszystkich segmentów (poza pierwszymi dwoma segmentami). Program ćwiczeń utrzymujący równomierny poziom tętna nr 18 składa się z 30
jednominutowych odcinków. Jedno docelowe ustawienie tętna jest zaprogramowane dla każdego odcinka.
Uwaga: to samo docelowe ustawienie tętna może być
zaprogramowane dla kilku kolejnych odcinków.
Aby wybrać jeden z dwóch programów ćwiczeń utrzymujących równomierny poziom tętna, naciskaj przycisk
wybierz program ćwiczeń [WORKOUT SELECT] aż na
wyświetlaczu pojawi się wybrany program ćwiczeń. Gdy
wybrano program ćwiczeń utrzymujący równomierny
poziom tętna, nazwa programu pojawi się na wyświetlaczu.
Gdy wybrano program ćwiczeń utrzymujący
równomierny poziom tętna nr 9, na wyświetlaczu pojawi się linia symbolizująca rytm pracy serca. Za każdym
razem, gdy wykryte zostanie tętno, na linii pojawi się
wzniesienie.
Podczas każdego segmentu programu ćwiczeń konsola
będzie porównywać Twoje tętno do docelowego
ustawienia tętna dla tego segmentu. Jeśli poziom
Twojego tętna znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko
względem docelowego ustawienia tętna, prędkość i/lub
nachylenie automatycznie zwiększy się lub zmniejszy,
by sprawić, że tętno zbliży się do docelowego ustawienia tętna. Za każdym razem, gdy prędkość i/lub
ustawienie pochylni bieżni ma się zmienić, nowe ustawienie prędkości i/lub pochylni pojawi sie na ekranie i rozlegnie się dźwięk, by zwrócić Twoją uwagę.
Gdy wybrano program ćwiczeń utrzymujący
równomierny poziom tętna nr 18, na wyświetlaczu pojawi się profil ustawień tętna dla programu ćwiczeń
oraz czas trwania programu ćwiczeń.
4. Wprowadź docelową wartość poziomu tętna.
Gdy wybrano program ćwiczeń utrzymujący
równomierny poziom tętna nr 9, na wyświetlaczu po-
17
Gdy wybrano program ćwiczeń utrzymujący
równomierny poziom tętna, na końcu każdego segmentu rozlegnie się seria dźwięków i wszystkie docelowe ustawienia tętna przesuną się o jedną kolumnę
w lewo. Program ćwiczeń będzie kontynuowany w ten
sposób, aż zakończy się ostatni segment. Jednocześnie
następuje stopniowe zwolnienie obrotów pasa bieżni aż
do jej całkowitego zatrzymania.
TRYB INFORMACYJNY
Konsola posiada tryb informacyjny, który śledzi informacje
dotyczące użytkowania bieżni. Tryb informacyjny pozwala
Ci również wybrać system pomiarowy mil lub kilometrów, i
włączać i wyłączać tryb demo wyświetlacza.
Aby wybrać tryb informacyjny, przytrzymaj przycisk stopu,
wsuń klucz do konsoli, a następnie puść przycisk stopu. Gdy
wybrano tryb informacyjny, na wyświetlaczu pokazane
zostaną następujące informacje:
Jeśli ustawienia prędkości i/lub pochylni są zbyt
wysokie lub zbyt niskie, możesz zmieniać poziom intensywności w każdej chwili naciskając przyciski Prędkości i
Pochylni [INCLINE]; jednakże gdy konsola porówna
Twoje tętno z docelowym ustawieniem tętna dla
bieżącego segmentu, prędkość i/lub nachylenie bieżni
może się zmienić, by dostosować Twoje tętno do docelowego ustawienia tętna.
W lewym górnym
rogu dolnego
wyświetlacza
pokazana zostanie
liczba godzin pracy
bieżni. W prawym
dolnym rogu wyświetlacza pokazana zostanie całkowita
liczba kilometrów (lub mil), którą przebył pas bieżni.
Ponadto w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się
„M” oznaczające kilometry lub „E” oznaczające mile. Aby
zmienić jednostkę pomiaru, naciśnij przycisk zwiększania
prędkości. Lewy dolny róg wyświetlacza pokaże poziom
głośności. Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk
zwiększania nachylenia.
Aby zmienić maksymalne docelowe ustawienie tętna,
naciskaj przyciski zwiększania i zmniejszania intensywności ćwiczeń.
Jeśli podczas programu nie został wykryty puls, litery
„PLS” będą migać na wyświetlaczu, a prędkość i/lub
nachylenie bieżni może automatycznie zostać zmniejszone. Jeśli tak się stanie, proszę zajrzeć do instrukcji
dołączonych do opcjonalnego czujnika tętna na klatkę
piersiową.
Konsola bieżni posiada tryb demo
wyświetlacza,
stworzony w celu
używania w czasie
wystawienia bieżni
w sklepie. Gdy tryb demo jest włączony, konsola będzie
normalnie działać po włączeniu przewodu zasilającego,
przesuń resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny do
pozycji resetującej i włóż klucz do konsoli. Jednakże po
wyjęciu klucza wyświetlacze pozostaną zaświecone, mimo,
że przyciski nie będą działały. Jeśli włączony jest tryb demo,
litera „d” pojawi się na górnym wyświetlaczu, gdy wybrany
jest tryb informacyjny. Aby włączyć lub wyłączyć tryb demo,
naciśnij przycisk zmniejszania prędkości.
W każdej chwili można przerwać ćwiczenia, wciskając
przycisk stopu [STOP]. Aby je kontynuować, wystarczy
wcisnąć przycisk startu. Pas bieżni zacznie poruszać się
z prędkością 2 km/h; jednakże gdy konsola porówna
Twoje tętno z docelowym ustawieniem tętna dla
bieżącego segmentu, prędkość i/lub nachylenie bieżni
może się zmienić, by dostosować Twoje tętno do docelowego ustawienia tętna.
6. Śledź swoje postępy na wyświetlaczach.
Patrz: punkt 5 na stronie 15.
7. Jeśli masz ochotę, włącz wentylator.
Aby wyjść z trybu informacyjnego, wyjmij klucz z konsoli.
Patrz: punkt 7 na stronie 15.
8. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.
Patrz: punkt 8 na stronie 15.
18
JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DŹWIĘKU STEREO
Jeśli nabyłeś opcjonalny czujnik tętna na klatkę piersiową,
kieruj się poniższymi etapami w celu instalacji odbiornika
dołączonego do czujnika tętna na klatkę piersiową.
Aby odtwarzać muzykę albo książki audio na głośnikach
stereo konsoli, musisz podłączyć odtwarzacz MP3, odtwarzacz płyt kompaktowych albo inny osobisty odtwarzacz
audio do konsoli za pomocą gniazdka do odtwarzaczy MP3.
Aby użyć gniazdko MP3, odnajdź przewód audio i podłącz
go do gniazda MP3 w konsoli.
1. Upewnij się, czy kabel zasilający jest odłączony od gniazdka. Usuń wskazany wkręt #8 x 3/4" (1) i klapkę zamykającą (102) ze spodniej części podstawy konsoli
(96).
Aby podłączyć odtwarzacz płyt CD, MP3 lub inne urządzenie
tego typu podpinamy jedną końcówkę kabla audio do znajdującego się obok głośników konsoli wejścia audio/wideo, a
drugą do gniazda typu jack odtwarzacza. Upewnij się, że
przewód audio jest włożony do końca.
2. Następnie podłącz przewód na odbiorniku (A) do
wskazanego przewodu wystającego z podstawy konsoli
(96). Umieść odbiornik tak, by antena była skierowana
w sposób pokazany na rysunku i jej przednia część jest
zwrócona w stronę podstawy konsoli. Przymocuj
odbiornik do plastikowych słupków na klapce zamykającej (102) za pomocą dwóch dołączonych małych
wkrętów.
Następnie naciśnij przycisk Play na odtwarzaczu MP3, płyt
kompaktowych lub innym osobistym odtwarzaczu audio.
Dostosowuj poziom głośności na osobistym odtwarzaczu
audio.
3. Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.
Ponownie przykręć klapkę zamykającą (102) za pomocą
wkrętu #8 x 3/4" (1). Wyrzuć inne przewody dołączone
do odbiornika.
Jeśli używasz odtwarzacza płyt kompaktowych i płyta
przeskakuje, postaw odtwarzacz na podłodze albo na innej
płaskiej powierzchni, a nie na konsoli.
OPCJONALNY CZUJNIK TĘTNA NA KLATKĘ PIERSIOWĄ
Opcjonalny czujnik tętna na klatkę piersiową oferuje obsługę bez użycia rąk pozwalając na śledzenie rytmu pracy
serca podczas ćwiczeń. Aby nabyć opcjonalny czujnik tętna
na klatkę piersiową, prosimy zadzwonić pod numer telefonu podany na przedniej okładce tego podręcznika.
Przewód
96
102
1
Małe
wkręty
A
Antena
19
JAK SKŁADAĆ I PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ
JAK ZŁOŻYĆ BIEŻNIĘ W CELU JEJ PRZECHOWYWANIA
Przed złożeniem bieżni należy opuścić pochylnię do najniższego
ustawienia. Pominięcie tego kroku może spowodować trwałe
uszkodzenia bieżni. Wyjmij klucz i odłącz kabel zasilania z gniazda. UWAGA: Musisz być w stanie bezpiecznie podnieść 20 kg
aby podnosić, opuszczać lub przemieszczać bieżnię.
1. Chwyć mocno metalową ramę w miejscu pokazanym strzałką
po prawej. UWAGA: Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo
obrażeń nie podnoś ramy za plastikowe szyny. Pamiętaj, żeby
ugiąć nogi i utrzymywać proste plecy w czasie podnoszenia
ramy. Podnieś ramę do około połowy dystansu do pozycji pionowej.
Rama
2. Podnoś ramę aż do zablokowania gałki zatrzasku w pozycji
składowania. Upewnij się, że gałka zatrzasku znajduje się w
pozycji przechowywania.
W celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu, pod
bieżnią umieść matę. Nie wystawiaj bieżni na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Nie zostawiaj bieżni w pozycji przechowywania w temperaturze wyższej od 30° C.
Rama
Gałka
zatrzasku
JAK PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ
Przed przeniesieniem bieżni ustaw ją w pozycji do przechowywania, jak opisano wyżej. Upewnij się, że gałka zatrzasku znajduje
się w pozycji przechowywania.
1. Przytrzymaj jedną poręcz i umieść jedną stopę na jednym z
kółek.
Poręcz
2. Przechyl bieżnię w tył, aż potoczy się na kółkach. Ostrożnie
przemieść bieżnię w pożądane miejsce. Ostrożnie przesuń
bieżnię do pożądanego miejsca. Aby uniknąć uszkodzenia
ciała, przy przemieszczaniu bieżni zachowuj najwyższą ostrożność. Nie przesuwaj bieżni po nierównym terenie.
Kółko
3. Umieść jedną stopę na jednym z kółek i ostrożnie opuść
bieżnię, aż znajdzie się w pozycji przechowywania.
20
JAK OPUSZCZAĆ BIEŻNIĘ W CELU UŻYCIA
1. Przytrzymaj górny koniec bieżni prawą ręką. Pociągnąć gałkę
zatrzasku w lewo i przytrzymać w tej pozycji. Może być
konieczne popchnięcie ramy w przód podczas ciągnięcia gałki
w lewo. Obróć ramę w dół i puść gałkę zatrzasku.
Rama
Gałka
zatrzasku
2. Mocno trzymaj metalową ramę obiema rękami i opuść ją na
ziemię. UWAGA: nie podnoś ramy za same plastikowe szyny
podstawy ani nie upuszczaj jej na podłogę. Ugnij nogi i zachowaj proste plecy.
Rama
21
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Większość problemów z bieżnią można rozwiązać kierując się poniższymi wskazówkami. Znajdź objaw problemu opisany
poniżej, a następnie wykonaj wymienione czynności. Jeśli niezbędna jest dalsza pomoc proszę zapoznać się z okładką
niniejszego podręcznika.
PROBLEM:
ROZWIĄZANIE:
urządzenie się nie włącza
a. Upewnij się, że przewód zasilający jest włączony do odpowiednio uziemionego gniazdka (p. s. 12).
Jeśli potrzebny jest przedłużacz, należy stosować tylko przewód z uziemieniem, 1 mm2 nie dłuższy niż
1,5 metra. WAZNE: bieżnia nie jest kompatybilna z gniazdkami wyposażonymi w odłączniki ziemnozwarciowe.
b. Po podłączeniu przewodu zasilającego upewnij się, że klucz jest włożony do konsoli.
PROBLEM:
ROZWIĄZANIE:
c. Skontroluj resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny [RESET/OFF] znajdujący się na ramie
bieżni niedaleko przewodu zasilającego. Jeśli
wyłącznik wystaje tak, jak pokazano, oznacza to, że
wyłącznik automatyczny wyskoczył. Aby go zresetować, poczekaj pięć minut, a następnie wciśnij go
ponownie do środka.
c
Wyskoczył
Zresetowany
bieżnia wyłącza się podczas użycia
a. Skontroluj resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny znajdujący się na ramie bieżni niedaleko
przewodu zasilającego (p. rysunek powyżej). Jeśli wyłącznik wyskoczył, poczekaj pięć minut, a następnie wciśnij go ponownie do środka.
b. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. Jeśli przewód zasilający jest podłączony, odłącz
go, poczekaj pięć minut, a następnie podłącz ponownie.
c. Wyjmij klucz z konsoli. Ponownie włóż klucz do konsoli.
d. Jeśli bieżnia nadal nie działa, proszę zapoznać się z okładką niniejszego podręcznika.
PROBLEM:
wyświetlacze konsoli pozostają zaświecone po wyjęciu klucza z konsoli
PROBLEM:
wyświetlacze konsoli nie działają poprawnie
ROZWIĄZANIE:
ROZWIAZANIE:
a. Konsola posiada tryb demo wyświetlacza, stworzony w celu użytkowania w czasie wystawienia bieżni
w sklepie. Jeśli wyświetlacze pozostają zaświecone po usunięciu klucza, oznacza to, że tryb demo jest
włączony. Aby wyłączyć tryb demo, przytrzymaj przycisk Stop [STOP] przez kilka sekund. Jeśli wyświetlacze pozostaną zaświecone, zajrzyj do rozdziału TRYB INFORMACYJNY na stronie 18 aby wyłączyć tryb
demo.
a. Wyjmij klucz z konsoli i ODŁĄCZ PRZEWÓD
ZASILAJĄCY. Z pomocą drugiej osoby, przechyl ostrożnie wsporniki (77, 79) w dół. Na obudowa silnika (70) mogą znajdować się trzy wkręty #8 x 2”
(24). Jeśli znajdują się tam, usuń je. Uwaga:
Niezbędny jest śrubokręt krzyżakowy z trzonkiem o
długości co najmniej 13 cm. Następnie podnieś wsporniki.
a
77
79
70
24
22
24
Wyjmij trzy wkręty #8 x 3/4" (1) i ostrożnie zdejmij
pokrywę silnika (63).
63
Odnajdź przekaźnik (68) i magnes (48) po lewej
stronie koła pasowego (47). Obrócić koło w taki
sposób, aby przekaźnik i magnes znalazły się na tej
samej wysokości. Należy przy tym upewnić się, że
odległość między nimi wynosi w przybliżeniu 3 mm.
Jeśli to konieczne, poluzuj wkręt 3/4" (16), przesuń
nieco przekaźnik, a następnie ponownie dokręć
wkręt.
3 mm
16
68
Następnie ponownie załóż pokrywę za pomocą
wkrętów #8 x 3/4" (nie pokazano). Ponownie
przykręć wkręty #8 x 2" (nie pokazano) jeśli to
konieczne. Włącz bieżnię na kilka minut, aby
sprawdzić prawidłowy odczyt prędkości.
1
48
47
Widok z
góry
PROBLEM:
nachylenie bieżni nieprawidłowo się zmienia
ROZWIĄZANIE:
a. Upewniwszy się, że klucz znajduje się w konsoli, wciśnij jeden z przycisków pochylenia [INCLINE].
Podczas zmiany położenia pochylni wyjmij klucz. Po kilku sekundach, włóż ponownie klucz do konsoli.
Bieżnia podniesie się do maksymalnego poziomu nachylenia, a następnie powróci do poziomu minimalnego. To ponownie wykalibruje układ pochyłu.
PROBLEM:
pas bieżni zwalnia podczas marszu po nim
ROZWIĄZANIE:
a. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, należy stosować tylko przewód z uziemieniem, o 1mm2 nie dłuższy niż
1,5 m.
b. Jeśli pas jest zbyt mocno napięty, bieżnia może działać gorzej, a pas może ulec uszkodzeniu. Wyjmij
klucz i WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA.
Używając klucza sześciokątnego, przekręć obie tylne
śruby regulujące w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o ¼ obrotu. Gdy pas bieżni jest
odpowiednio naprężony, można podnieść każdy jego
brzeg na wysokość 5-7 cm nad platformę. Należy pilnować, aby pas był ułożony na bieżni centralnie.
Następnie podłącz kabel zasilający do sieci, włóż
klucz i uruchom bieżnię na kilka minut. Powtarzaj tę
czynność dopóki pas nie zostanie odpowiednio
naprężony.
b
5-7 cm
Śruby krążka koła pasowego luźnego
c. Jeśli pas nadal zwalnia w czasie chodzenia, proszę przeczytać informacje na okładce tego podręcznika.
23
PROBLEM:
pas bieżni nie jest wycentrowany lub ześlizguje się podczas marszu po nim
ROZWIĄZANIE: a. Jeśli pas bieżni nie jest wycentrowany, najpierw
a
wyjmij klucz z konsoli i ODŁĄCZ PRZEWÓD
ZASILAJĄCY. Jeśli pas bieżni przesunął się w lewo,
użyj klucza sześciokątnego, by obrócić śrubę krążka
koła pasowego luźnego o 1/2 obrotu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara; jeśli pas
bieżni przesunął się w prawo, obróć śrubę o 1/2
obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Należy uważać, aby nie naciągnąć pasa zbyt
mocno. Następnie podłącz kabel zasilający do sieci,
włóż klucz i uruchom bieżnię na kilka minut.
Powtarzaj tę czynność dopóki pas nie znajdzie się w położeniu centralnym.
b. Jeśli pas bieżni zsuwa się podczas marszu po nim,
najpierw wyjmij klucz z konsoli i ODŁĄCZ PRZEWÓD
ZASILAJACY. Używając klucza sześciokątnego,
przekręć obie tylne śruby regulujące zgodnie z
ruchem wskazówek zegara o 1/4 pełnego obrotu.
Gdy pas jest prawidłowo naprężony, można podnieść każdą jego krawędź na wysokość 5-7 cm nad
platformę. Należy pilnować, aby pas był ułożony na
bieżni centralnie. Następnie podłącz kabel zasilający
do sieci, włóż klucz i ostrożnie maszeruj na bieżni
przez kilka minut. Powtarzaj tę czynność dopóki pas
nie zostanie odpowiednio naprężony.
24
b
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ
OSTRZEŻENIE:
Spalanie tkanki tłuszczowej—aby skutecznie spalać tkankę
tłuszczową, musisz ćwiczyć z niską intensywnością przez
długi okres czasu. Podczas pierwszych kilku minut ćwiczeń
Twój organizm zużywa kalorie węglowodanowe jako energię. Dopiero po pierwszych kilku minutach ćwiczeń organizm zaczyna zużywać kalorie zawarte w tkankach tłuszczu
jako energię. Jeśli Twoim celem jest spalanie tkanki tłuszczowej, dostosuj intensywność swoich ćwiczeń, aż Twój rytm
pracy serca znajduje się blisko najniższej liczby Twojej strefy
treningowej. W celu maksymalnego spalania tłuszczu, ćwicz
z rytmem pracy serca blisko środkowej liczby Twojej strefy
treningowej.
przed rozpoczęciem
tego lub jakiegokolwiek programu ćwiczeń, należy
skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie
ważne dla osób powyżej 35 roku życia lub z istniejącymi problemami zdrowotnymi.
Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym.
Różne czynniki mogą wpływać na dokładność odczytu rytmu pracy serca. Czujnik tętna ma za zadanie
wyłącznie wspomagać proces ćwiczeń dzięki ogólnemu określeniu rytmu pracy serca.
Ćwiczenia aerobowe—jeśli Twoim celem jest wzmocnienie
układu sercowo-naczyniowego, musisz wykonywać
ćwiczenia aerobowe, które wymagają dużej ilości tlenu
przez dłuższe okresy czasu. Dla ćwiczeń aerobowych, dostosuj intensywność swoich ćwiczeń, aż Twój rytm pracy serca
znajdzie się blisko najwyższej liczby Twojej strefy
treningowej.
Niniejsze wskazówki pomogą Ci zaplanować program
ćwiczeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
ćwiczeń należy zaopatrzyć się w odpowiedni podręcznik lub
skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, odpowiednie odżywianie się oraz właściwy wypoczynek są niezwykle ważne
dla osiągnięcia pomyślnych wyników.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ
Rozgrzewka—zacznij od 5 do 10 minut rozciągania i niezbyt
intensywnych ćwiczeń. Rozgrzewka podwyższa ciepłotę
ciała, tętno oraz przyspiesza krążenie przygotowując organizm do ćwiczeń.
Czy zamierzasz spalać tkankę tłuszczową, czy też wzmocnić
układ sercowo-naczyniowy, ćwiczenie z odpowiednią intensywnością jest kluczowe dla uzyskania wyników. Możesz
kierować się rytmem pracy serca w celu osiągnięcia
odpowiedniego poziomu intensywności. Poniższa tabela
ukazuje zalecane prędkości rytmu pracy serca dla spalania
tkanki tłuszczowej i ćwiczeń aerobowych.
Ćwiczenia w strefie treningowej—ćwicz przez 20 do 30
minut z rytmem pracy serca w strefie treningowej. (Podczas
kilku pierwszych tygodni programu ćwiczeń nie utrzymuj
tętna w strefie treningowej przez czas dłuższy niż 20 minut.)
Oddychaj miarowo i głęboko podczas ćwiczeń–nigdy nie
wstrzymuj oddechu.
Rozluźnienie—zakończ 5 do 10 minutami ćwiczeń rozciągających. Rozciąganie zwiększa elastyczność mięśni i pomaga
zapobiegać problemom spowodowanym przez ćwiczenia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ
Aby zachować lub poprawić kondycję, ćwicz trzy razy w tygodniu, z co najmniej jednym dniem przerwy między
ćwiczeniami. Po kilku miesiącach regularnych ćwiczeń
możesz wykonywać do pięciu sesji ćwiczeń w tygodniu, jeśli
masz ochotę. Pamiętaj, kluczem do sukcesu jest uczynienie
z ćwiczeń regularnej i przyjemnej części Twojego codziennego życia.
Aby odnaleźć właściwy poziom intensywności, należy
odszukać swój wiek na dole tabeli (lata są zaokrąglone do
dziesiątek). Trzy liczby powyżej wieku określają Twoją
„strefę treningową.” Najniższa liczba to rytm pracy serca do
spalania tkanki tłuszczowej, środkowa – dla maksymalnego
spalania tkanki tłuszczowej, a najwyższa – dla ćwiczeń aerobowych.
25
LISTA CZĘŚCI—Nr modelu PETL91709.0
R0809A
Aby odnaleźć wymienione poniżej części, zobacz RYSUNEK ZŁOŻENIOWY na końcu niniejszego podręcznika.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ilość
20
4
3
6
4
2
1
1
6
2
3
4
5
4
2
11
2
2
2
1
1
2
14
3
8
2
4
2
2
2
4
4
3
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Opis
Wkręt #8 x 3/4"
Wkręt samogwintujący 8 x 1"
Śruba 3/8" x 2"
Śruba 5/16" x 3/4"
Śruba 3/8" x 4"
Śruba 1/4" x 1 1/4"
Przewód silnika pochylni
Śruba 3/8" x 1 3/4"
Podkładka odginana 5/16"
Podkładka odginana 1/4"
Nakrętka zabezpieczająca 3/8"
Podkładka odginana 3/8"
Wkręt samogwintujący #8 x 3/4"
Wkręt #8 x 1 1/2"
Wkręt sterownika #8 x 1/2"
Wkręt 3/4"
Śruba 5/16" x 3 5/8"
Śruba 3/8" x 1"
Śruba krążka koła pasowego luźnego
Śruba silnika pochylni 3/8” x 1 1/2"
Śruba silnika pochylni 3/8” x 1 3/4"
Śruba 3/8" x 3/4"
Wkręt #8 x 1/2"
Wkręt #8 x 2"
Wkręt #12 x 1 1/4"
Śruba silnika
Wkręty prowadnicy pasa
Podkładka płaska 1/4"
Podkładka sprężysta 1/4"
Nakrętka „U”
Nakrętka zabezpieczająca 3/8"
Nakrętka wieńcowa 5/16"
Zacisk #8
Podkładka odginana #10
Klucz sześciokątny
Klucz sześciokątny 5/32"
Szyna podstawy lewa
Naklejka na szynie podstawy
Nalepka ostrzegawcza zatrzasku
Poduszka platformy
Platforma bieżni
Pas bieżni
Prowadnica pasa
Zaślepka ramy
Rozpórka ramy
Śruba 1/4" x 1"
Wałek/Koło pasowe napędowe
Magnes
Zaślepka zatrzasku
Zatrzask zamykający
Gałka zatrzasku
Nr
Ilość
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
4
2
2
2
2
9
1
1
1
1
1
1
1
52
53
54
55
26
1
1
2
1
Opis
Szyna podstawy prawa
Rama
Wspornik kółka
Przewód uziomowy krążka koła pasowego luźnego
Prawa tylna wkładka stopki
Stopka tylna prawa
Wkładka lewej tylnej stopki
Stopka tylna lewa
Podstawa
Krążek koła pasowego luźnego
Przycisk pokrywy
Pokrywa silnika
Rama podnośnika
Przewód uziomowy ramy podnośnika
Pas silnika napędowego
Silnik napędowy
Przekaźnik
Klamra przekaźnika
Obudowa silnika
Resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny
Przejściówka do przewodu zasilającego
Przewód zasilający
Sterownik
Przewód uziomowy sterownika
Sznurek do przeciągnięcia przewodu
Wspornik lewy
Śruba uziemiająca #8 x 3/4"
Wspornik prawy
Rozpórka silnika podnośnika
Silnik podnośnika
Rozpórka lewego wspornika
Rozpórka prawego wspornika
Sworzeń dystansowy śruby
Zaślepka podstawy
Przewody
Nalepka ostrzegawcza
Stopka podstawy
Rozpórka stopki podstawy
Kółko
Linka do przeciągnięcia przewodu
Zacisk do kabli 15,5”
Zacisk do kabli 8”
Lewa podstawka na akcesoria
Przewód audio
Podstawa konsoli
Konsola
Sznurek do przeciągnięcia przewodu
Prawa podstawka na akcesoria
Prawy uchwyt czujnika tętna
Nr
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Ilość
1
1
1
4
1
1
1
6
2
6
1
2
1
1
1
Opis
Nr
Lewy uchwyt czujnika tętna
Klapka zamykająca
Klucz/zacisk
Zaślepka poręczy
Prawa poręcz
Lewa poręcz
Poprzeczka konsoli
Klamra konsoli
Śruba 5/16" x 1 1/2"
Wkręt #3 x 1/4"
Przekaźnik klucza
Izolacja silnika
Płyta silnika
Wspornik modułu elektronicznego
Filtr
116
117
118
119
120
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ilość
1
1
2
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Opis
Transformator
Gniazdo
Podkładka odginana #8
Nakrętka #8
Przewód uziomowy konsoli
8" Przewód niebieski, 2F
10" Przewód niebieski, 2F
4" Przewód czerwony, M/F
4" Przewód niebieski, 2F
4" Przewód zielony z nalepką
8" Przewód biały, 2F
4" Przewód czarny, M/F
Zielony/żółty przewód 8"
Podręcznik użytkownika
Uwaga: specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Zob. tył okładki niniejszego podręcznika, aby uzyskać informacje
na temat zamawiania części zamiennych. *Oznacza część niepokazaną na rysunkach.
27
28
59
19
29
34
16
28
14
54
25
35
23
36
58
32
61
17
25
19
57
29
40
28
37
16
23
14
16
38
41
34
56
55
17
25
32
54
27
43
42
32
25
109
25
39
52
11
45
53
44
25
47
3
48
51
40
16
25
50
27
109
38
43
32
46
25
44
45
49
8
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY A—Nr modelu PETL91709.0
R0809A
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY B—Nr modelu PETL91709.0
33
R0809A
1
33
1
1
33
62
112
26
64
18
23
113
72
67
13
16
69
13
70
13
24
24
29
74
71
117
76
23
18
73
13
24
23
65
66
68
63
15
116
75
118
78
119
23
118
114
115
23
23
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY C—Nr modelu PETL91709.0
9
9
9
4
4
7
4
21
77
82
12
60
11
87
84
4
86
9
9
31
80
5
3
31
81
20
90
R0809A
31
85
79
22
22
88
2
86
89
88
2
90
2
92
89
88
2
3
30
31
85
87
88
11
4
91
12
83
84
93
5
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY C—Nr modelu PETL91709.0
95
97
94
1
96
111
1
110
1
103
110
101
110
104
1
1
102
1
120
30
10
23
1
98
1
99
1
106
R0809A
6
110
14
107
104
108
104
31
104
110
100
14
105
1
10
30
6
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Aby zamówić części zamienne, spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby pomóc nam w rozwiązaniu
Twego problemu, prosimy abyś był gotów podać następujące dane gdy się z nami skontaktujesz:
• numer modelu oraz numer seryjny produktu (spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika)
• nazwę produktu (podana na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika)
• numer kluczowy oraz opis części (por. LISTA CZĘŚCI oraz RYSUNEK ZŁOŻENIOWY pod koniec niniejszego podręcznika)
INFORMACJE O RECYKLINGU
Produktu elektronicznego nie wolno pozbywać się na składowisku odpadów komunalnych. Aby zapewnić ochronę środowiska naturalnego, produkt należy poddać recyklingowi po jego zużyciu, zgodnie z przepisami prawa.
Należy korzystać z usług jednostek zajmujących się recyklingiem i posiadających uprawnienia do zbierania tego typu odpadów na danym obszarze. Postępując w ten
sposób, pomagasz chronić zasoby naturalne i przyczyniasz się do poprawy europejskich
standardów ochrony środowiska. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat bezpiecznych i prawidłowych metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnym organem miejskim
lub sklepem, gdzie zakupiłeś produkt.
Część nr 277892 R0809A
Wydrukowano w Chinach © 2009 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement